Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00068
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: May 6, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00068
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
_


Dit ladverchijt ekenZatedag D M RT R R s Clourant aki ta sali toer dia Sjabra.
A bounementsprija voor Curagao, B~onaire, Aruba. n raH rj iaonmn af.2-p rsln
en de Bovenwindsch~e eilanden per dlrie m~aaden i pagA& padilanti.
ft. 2 --- met vooruithetaling. Re(]getii~ei 011flli~ltrtlsrte Pas lugarnan foi Curaga8o, Ronaire. Aruba, St. Mar-
Voor bet Buitenland per jaar fl. 10.- tin (P. H.), St. Eustatius i Saba fl. 10).-- pa anja
Alsonderlijke nummers fl. 0).15. Oud No. 228, Nieuw No. 4* C o umero sol ti. .15.
PrijR der Advertentio~n van 1--7 regels f. 0..50; voor el- Anuncio di 1 to 7 reg~el f 0.50O cada regel mea
ken regel meer 7%j cts. T-1 eYlieflt RAe~zs VO'E) e. 7M cts.


Ingfezonden stukken.

LANDBOUW N


110tto: ,,Amiinua Amigoe,
mnagiH amica veritas"

.\lijnheer de Redactetur.
In U~w nummer van den 2~3sten
April kout een stuk voor getiteld
,,LAlNI)H~OUWKITUNIGE,f en hoewrel ik
het met Uwe conclusie geheel peen ben,
wil ik toch, een protest late boo
ren tegSen wat, U daar regt aan bet
adres van den O)ud-Gouverneuir ie
.Tongi van Beeki on ~onk.
ZJeker is he~t van belangS, da~t do
resultaten van de proeveni, op larnd-
houwgSebied genomen, in een kort en
zakelijk rapport worden vereeniigl,
zoodat men in bet vervolg kan ~e-
ten vanl te voren: op die ground en
ouder die onstanrdighleden lioef ik dat
niet te planten, want dan mislukt
het toch.
hesar U zeg~t: ,,......mogen we nu
ou red elij k zii n en veroulderstellen,
dart ales mislukt en de resultaten
absolduut nihil zijo geweest ? Ldaaruit
zo d ni vsl gen, dat de gre den, die
onoe vat bst urk van liuve nu
den lar dbouwf aijn beschikbaar op.
steld, rocketroon werde,~ verkwist of m1oed-
willig stin wueggewoorpen'
Z~ie, Mlr de Redakteur, diat is zelfs
uitl den mond van de koningin der
aarde wat boud gesp~roken, d~unkt mi'
D~at zou alleenr waar kuinuen ziu,
als van to voren het o~lnomtootelijk
bewijs te levereu ware g~eweest, dat
al die pr~oeve n maeede m/istaukken ~u
heeft menigeen dat hier wel altjd
geze~gd, en er zij vroeger~ ook proe-
ven genomen op laudbouwgjebied, die
mislukt sijui, maar onomsltootelijke
bewijzei aijn dayt uiet.
En al mislukken alle pr(,even, dan
is ook dat nog~ geen bewijs van roe.
keloos verkwisten of moedw~illig weg.
-erpen. Ik benl geen lantibouwkun
dige, MCr. de Redakteur, muaar miji-
bouwkundige, en ik heb op ground
van mijne waarnemingaen de seker.
hleid verkregen, dat er hier op de
Benedenwindlsche eilandonr nogf an-
dere phospaatafzettingen1 gewees t
zija, en w~aarachiiniyk n6gi sijo, dan
op Cunragao en van de Zuicdpunt van
Aruba. En dat zij op dczelfde wijae
zijn outstaan als deze. flit is na.
tuarlijk mnogelijk, dat h~ij de laat.
ate dalint van dae e ilarlnten de gol-
,elr op de eene pleats hrebben weg-
gevoerd, wat zij op de andere
p-laats, bijv. op Aruba doo~r een lRaag
kalksteen aan bet oo~g onlttrokken,
mear we mogen toch honpen, dat
dit miet soo Is.
En nu, Mr. de Red~aktorr, sal1 er
veel geld gSebruikt wordiln om to on-
derzoeken of die phosph laitaftettiin.
gen, die ik met vrij gr~oote wnns
schijulijkheid durf zeggaen, dat than
door kalkateen worden bedekt en
waarvan ik op versebillenI le plaatsen
op Bonaire en Aruba in de~: no deo~pper-
vlakte bedekkeride kalksid~en stuk es
beb gevouden,--door bori ngen to nio-
den siju. O)f dat zal greluk I en, is van
to voren niet te zeggen. cGesteld nu,
dat bet mislukt, zijo dnu; door mija
toedoen die golden rock Iloos ver-
kwist of moedwillig wfeggeworpen ?
Ik heb wel eena booren zleggen, lr.
de Rdedkteur, dat als er vanll de bon-
derd mijobouwkundige oi'ppringen
die worden ondernomuen, tien een
outgfinbare afzetting aan bet: licht
brent en, de fluanciers, die het geld
verse aften, seer tevreden zijn,
Hetzelfde geldt voor den lajndbouw.
Eenl negatief resultaat is er ook een I
Eno alles is niet mislukt. GHAt. U
maar eens op M ando Nobo k ijken
naar de sisal en als kijken U nie~t ge-
noeg is, ga er dan met doukere mnaan
maar eens wandelen, dan zult U het
wel aan den Ilfe gewaar word~en,
dat die sisalaanplant nog uiet mis.
lukt is. En kijk dan ook eeno naar


eeuwen bij gebrek aan kennis van
verachillende natnurkrachten ten de-
ze some lichtvaardig oordeelde,-
met de beginselvraag naar het be
staan van een eeratle oorzeaak der
dingen heeft dit allea niets uitataanide.
Al keunnn wij nog zoo perfect ie
working van die verachillende n~orza-
ken, die deze stoffelijke wereld in
stand houden, en al ligt hiet re~us-
achtige raderwerk van bet wereld.
geheel klaar voor one open, altiia
blijft de vrang naar het ontstaan,
naar de eerate oorzaak der dingen
van allesbeheerachend belang.
Hetzij mnen die oorzaak als een
buitenwereldsche moet beschouwen
of hrear in de dingfen self moet zoeken,
de vrang naar bet ontstaan brlijft,
al kennen wij het bestaande niog zoo
volmaakt. Het is dus zeer ouredelijk,
die vrang uit to schakelen, naarma-
te we meer van nabij de working
van de stoffeiike oorzaken leere l
keunen -
I ntege ndeel hoe meer letterwfija
wiJ worden in bet book der natuur,
des to duidelijker wordt het voor
den onbeyooroordeelden lezer dat in
de stoffelijke wereld, die hem om-
ringt, een streven zich openbaart
naar een doel. en dat de gang der
natuur door een dloelbewust~e macht
wordt geleid. Als we toegreven, drt
middelecuwere somns to spoedig voor
een natuurfeit een direct bovenna"
tuurlijk ingrijpen saunatuen, t~oo.
g'Pr we salter nok w9el opeen! geliJke
kortaichtigheid wijzenbj de moderne
wetenschap, die g~edwongen werd op
haar oordeel teru~g te komen, waar
ze vroeger zulke doelmat~igheid in
een of ander ondlerdeel der schepping
meende to magern ontkenna~.
En hoe meer die doelmatig~heid
zich sann ons verstand opdringft, hoe
duidelijker bet wordt, dat wij met
de kennis van de ooraaken der n~a-
tu -- eten voor soover wetzhetoor
R euren van de wetten, welke deze
fe ten beheerachen, niet mogen vol.
at aa omdatu reF aelsn dparo 1-
bewuete oorzask
En niete baat de uitvlucht, dat
bij bet voortsebrijden d~er merische-
lijke wetenechap ook die laatete
vraag wel sal worden opgelost door
de natuurkundigers, dat dus die laatt-
she oorzaak wonder de mikroscoop
of in het laboratorium sal woirden
outdekt. Want eenerzijds is de stof
ale zoodanig onbek waamn san zich
selve een doelbewuste leadingi te ge-
ven, anderandsa moet die laatste
oorxaak een onathankelijke, onver-
oorzaakte en deardoor oneindig vol-
maakte oorzaak zijit Niaar zulke
oorzask in de verachijuselen te zoe^
keneole vergeefach worki on onlogiech
Duizendmaal redeli ker is het, de
eenig houdbare cone usie to volgen,
die w~ijet naar een alwijizen Schep er
en Bestierder der stoffelijke wverel .
Alleen wie verstrikt ligt in de drog-.
redenen van een daze en boogmoe.
dige wijsbegeerte, kran pogen stch
sann deze konsekwfentie te onttrekkeo.

Bescheid~enheid is niet eenl deugd
der moderne tijden. En de menseb,
die groot gnat op die triomnfen zijnier
wetenschap, vergeet zoo lich tel ik,
dat de kroon die hij sich op de sla-
pen drukt; mnaar heel betrekkelijke
waarde besit.
Want wat beteekent dit glimplje
mienschelijke wetenachap, vergeleben
bij het vetle dat voor hem nog is
als gSesloten book.
Hij weet de krachten der nature
ann zich dienetbaar te muaken, maar
het wezen dier krachten is hem een
g~eheim.
O, we hebben zoo weinig reden, om
ons te verbeffen; we ziju er ten sl~t-
to na eemyVen eopkene i'n gealasgd ie
eyr;ley elde ec~heppingy te imiteereln.
aear de yogel in de lucht is een veal
grooter wonder, dan do caricatutr
die wij ervan maken; althans yoor
Wip r er ati n wonder eigenwean
Wiover wil udeken,


bier meer tot regel1 dan tot uitzon-
dering to make.
En die ,,peeh" is niet uitgebleven,
ook omdaet er fouten b~egaan zijn.
E~n niu weten wij zeer gSood dat :
,,la critique est aisbe et I'ar~t dificile" en
dlat velen die hiet~ mint tot kritiek
beyoegal wareu, missebien wel bet
meesRt zich met kritiek hebben inge-
la~ten en dearbij verre hun streepje
ziju te buiten geg~aan. D~och evenzeer
is 't waar dat aan die kritiek 't werk
zoo gremakkelijk g~emaake~ werd door
do tiaters en fouten, die vooral in
de ee~rste jaren dier p~roev~en hier
bij dozijnien Se~maak t werden.
Mlen is in dien tijd bij het nemen
dier proven te veel op avoutuur
uit gegaan. In plants van zich to be.
perken, heeft men allee to gelijk on-
der handen gSenomen eo zich met
proeven besig gehoudeni, die van
meet of onmnogelijk kouden elagen
of ze~lfe bij gelukken toch volmaakt
doelloos warea of voor onze kolonie
geen enkel voordeel k~onden opleve-


do katoen op Sttatius. Als hiet ge-
lukt de sisal in het groot aan te
planten, dan kan dat teer goed een
stape~lp rodukr;t wordon v~oor Curag~ao,
en betzelfde g~eld t van de katoea OP
Statius. En dan verdient de nasm
van Gouverneur de! Jong van Beek en
Lionk m~et gourden letters geschreven to
worden in do aunalen van Curacgao.
En als oo0k dlat moisluki;; als de sisal
Verdroopt on de ka~toen verbleekt;
als de haveno verzandt., in platats
van ver~bruee te worden; als de han.
dlel verloop~t; als Cluraq;ao bet vis-
schersdorp w~ordt, dat Guzman Blau.
co, wousehto, ook; dan nog, Mr. de
Rtedakteur, kan G;ouverneur de Jong
van lIetk on 1)onk tot de zijue ma.
ken de woord~en, die Mlarnix van St.
Abtleg~onde den \'ader des Yaderlands
in den mrond geeft in ziju W\ilbeluxus.
lied;
Soo bet deni wil desr Heeren
Ini mein tija- was geweest~,
Haud ik g~eern willen keeren
UT dit waar tool eest


Onlangs beeft een franschlman,
Prier, nog een nieuwfeling in het
vak, een olucht volbracht van L~on-
den naar Parijs, een afatand 290
mijlen, wonder to dalen of eenige be-
geleidi5ng van ;r;torpedo-booten voor id
D~e Fransche aviateurs spannen de
kroon, zij ziju het, die het tot nu
toe het verst gSebracht en de mooi-
ste on kranigate resultaten bereikt
hebben op bet gebied der aviatiek.
Alle officisele records staan op hun
naam en luideo als volgt :
SnelhreidZ: Leblanc, 140 K.~M. per uur*
Snelheid met paessgier : Russon, alle
afstanden tot 100 K.M. toe. 100
K.M. in 1 nur 1 min. 32 sec.
Hoogie: Leg~agueuxs, 3200 Ml.
Afatanld: Tabuteau, 5i87 K.M1. 285
M1. in 7 unr 48 min. 31%s sec.
Dunr : Henri Farman 8 nur 12 min.
463 K.M. 392 M.
C~urties heeft we~er eenl prachtige
vlucht volbracht met zijn hyd ro-
ucroplane ( wateryl iegfm achi ne) to San
Dijego. Hiij steeg van het vaste land
o ,met een passagier rann boord. Hij
vogover see, daalde op de golven
en steeg er kort naldien weer van
op, om naar bet vastet land terug
te keeren.

to veleu van die duirsenden, die
sich om den koenen, bijua vermete-
len vlieg~er verzamelen, of boven'
staande berichten lezen, meet wel can
hoogmoed -ged achte opksomen, ale
ze van deze nieuwe triomfen vanl het
menschelijk vernult getuigen ziju.
Want weliewaar bewfonderen de mees'
ten in deo vliegmenech louter diene
durf, en is het sensationieele van rulk
een wangeluk de g;roote agntrek.
kcingekracht voor de mass; maar
voor wie ich dieper indenkt in dit mo'
derne wonder, bli ft de machine Loch
de boofdzask. Ase product van het
menschelijk verstand, dat op alle
terrain de nature in hare werkingen
weet; na te spores, dwingt dit vlieg-
tuig obsten eerbied en onze bewon-
deran ,af. Heb is ale het symbool
van everovering der lucht door
den zoekenden menschengeest.
D~aar si n er, die sieb door een in-
druk als dere laten verblindei en
in de staag voortgaaende ontwikke.
ligvan mouschelijke wetenachap en
tecPhutek een stutsel meenen to kun-
nen vinden voor buo doolleer, die
do almacht Gods nit 't wereld-geheel
wil weg achakeleo.
D~e moderne mensch is over hiet
paard getild. Sinds de laatete eenw
zijo de technische wetenschappen met
renzen-sebreden vooru itgegaa n; de
eene outdekking volgde op do ande-
ye en immer nog nam bet mel-
sc eik knonen een soo booge vlucht
ale in onsen tijdl IMet siju aldoor
meer volmaakte instrumenten epeurt
hij de geheimnen der natuur na, en
etelt voor de natuurkrachlten de
wet~tenr vast, waaraan het groote
wereldgebeuren g~ehoorsaamt.
Het is niet to verwonderen, dat
bet swaekke menecheaverstand sich
bijwijien blind staurrt op die echit-
t(,rende resultaten, en de mensch
zich de illusie schept, dat byj self die
W't'ten beeft gemaqkp eg afgekon-
ij heeft dien God der Middelecu-
wea aiet meer neodig. In vroeger
tijden zoo redeneert men toon de
menachou niet son op de hoogSte wva.
ren van de natuarkrachten, sochten
ze aichter elk voor hen ongewoonege-
beurtenis in do natuar de workzsam-
heid van een boog'ere macht. iMen
vii~ikon er enandeie verklaring voor
vindon. ar die tijden zijo voorbij;
en met de onteluiering van de ge-
\>eimen der natuiur meent men dat ook
dp poo pgudig~hed om pen boogrere
Fpackt pr ekpnond, die ln dese na.
taur workt, kan Vervallen.
Dese redeneering is door eo door
valech
'Ioegegoven, dat men in vroeger


van4 s. pLL ;~OL C, ren.
MCaar de Heer van hierboven. Tchbettredteniean
die alle ding regeert, waarachuwing~en outbroken. Grelukkig
D~ien meni altijd moet loven, is msn in de later jaren wat wijzer
D~ie heeft het niet begeert". gewordenr en heeft men laugzamer-
Ik eindip met het begin, Mr de hand een betere richting ingeelapgen.
Redakteur: D~e Amigfoe is miju yriend- Doch die flaters in de eerste jaren
grooter vrienidin is mnij de waarheid, bebben enorm veel kwaad geeticht,
en ik dank CI voor deverleeude zij hebben niet alleen voor altijd de
plaatsruimute. landbouwpr~oeven~ een berachten naam
egyzbezorgfd, maar zelfs bij zeer velen ook
G:. nl EJR. den landbouw zelf zoodanig in dis-
crediet gebracht, dat er in al en ernet
AntwFoordE tran de Radactie. stemmed opgingen, den landbouw op
-zijde to setten of san 21ijn lot over
to laten. En toeb den landbouw kan
Wjzijn den H-etar DI~rlrJFJs op- en mag ooze kolonie niet prijsgeven,
recht dankbaar voor zijo ingSezon- omdat meer dan % der bevolking
dek n stk omdnat ,,E WABE dier~~ s buiten het stadedistrict of op andere
ook ns ove ales ieraariseilanden woont~ on voor bet meeren-
daardoor en naar w-ij hopen, ook deel alleen door den landbouw een
door de volgende toelichting nog sober middel van bestaan vindt.
better tot haar recht kout. Dao ebuthtoe a o
Onize Mlijobouwkundige beeft, door de Hero DUJEshut e on, vooate bij.
een vergelijking saan ziju vak ont Valt, (okrguJFE schijuetditlaniet
lpeend d ie kwe tie de r blandbo toproev ougenagen), dat de Heer VE RBLUIJ S
opena na fl~tieuwewjeu beict. znie hetzij in schrift Izijo hevindio 0en a
mand zal weel go udotkeunden, d t riion verk egen resultaten omtrent mnen
derhel velgel e zude vel iscolandbouw vastlegt of door monde-
dergelijke proeftsemingen wel altijd lnesn zne en inlichtingep
tot de onmogelijkbeden zullen zijoe opvolziger fdueeu i e
behoorea. ziju week belastf wgordt, voldig o et
Sichatt~en van geld ziju beet~eed in hij te telts odvlei pd
het Mioederlanid aan de verbetering oogt ses .
van den landbouw;; een staf van En de reden ervan ligt voor de
landbouwleeraars en audere deskun hand. Een landbouwkundige, die
digen hebben proven genome over hier eenige jaren is werkzaam go.-
het geheele land jaren Hchtereen en weest, is voor onze kolomie 100fo
naast heel veel tegenslagr is toch bet, meer wfeard dan een nieuwfeliog,--
succes en selfs schitterend success hij moge in bekwaanmbeid ook de
oiet achterweg~e gebleven. Aau die meerdere van den eerste! tija,-- die
proven is het to danken, dat de land. hier als een onbekende voor 't eeret
bouw in Nede~rland een wvetenschap. voet aan wal set.
pelijke basis gekregen en zich ontwik. Bovenstaande conclusie nu, weasr
keld heeft en bloeit. mede de Heer D)TJJFJEs het volko-
Wat is de reden, dat de laudbonw- oesn ben rs ea ht el nie lwl vn
proven in onze ktolonie een gehleel dig esrk ete Lnbuoz.
Stegenovergestelde niitwerking hebben *ie
Igebad 7 Itat zij v'oor velen zij o ge. Dat er te enslag en mislukkilg is
weest en gebleven unit den booze, een gewfeest bj die landbouw proeven kan
nachtmerrie, ailleen een geldvermlor- geen blaam syjn voor bet bestuar
sing ? van de Gouv. de Joug v. B. & D. Die
Van het begin at heeft men hlier mislukking~en zijo aan alle proven
zijn verwachting veel te hoog ge- annex. De fouteu, evenwfel die or des-
spannen, wvas men to vectlei~schend en tijds began squn, blijven ten syjnen
sag men reeds terstood of al te spoe. nadeele, al is het, evenzeer waar, dat
dig naar de resultalteu dier proeven voor den geschiedschrijver die fouten
uit. Het ongeluk w~ilde bovendien, dat~tpost factum1 makkelijker sau te wsidzen
ook op den langen duur nog die re- sij o, datn voor den" beoordeel en
sulstcatn alwe~zig blleven. D~aar kwam persoon ze ante factum, als zoodanig5 te
nog bij, dat do taak van den 1land- coennd en te vermijden.
bouwfkundign~ in onze kolonie onein. Nog een woord over de SGisal-aan-
dig veel zwaarder en moelelijker was planting van Mlundo Nobo. Zyi zijn een
dan van zijo vakgenoot in Holland. schitterend bewife, dat niet alle proe-
Nuiet alleeni, dat hij g-sheel allF4n ven mislukt siju. Juiet gelijk de Amzi.
strand, zooder gelegenheid andere col. goe beweerdle, die waarachuwde niet
legfa's te consulteereo of eiju woerk Jouredelijk to zijo, door te veronder-
met hun metthoden en resultaten te stellen dat a~eproeven mialukt warea.
vergelijken, maar elke nieufe lanld. Toch wanneer schrijver deses bljna
boiuwkundigfe kwvam hier in een born Idagelijks die aannlanting bij M~undo
geheel oubekend land te staan yo~r Nobbo poaseert, drlngt anch nog een
een laudbouw, die hem vreemnd wa~s, geheel audere gedachte bij hem olp
kreeg hier taka~mpen met een klimnlHt Kient de Beer Duijfjee bet artikel :
vol unkken en gaillenr. ea, nieuwe cultucur voor de kolonie Cuzrmacao,
Dat kostte tijd zic~h daarin to wer- dat de Heer J. H. J. Hamnelberg, des.
ken en daarvan ondervindingf op to t qids archiveris in onze kolonie,
doen. Gok at waren geen fouten be. sechreef in 1898 in het Tweede Jaur-
gaan, dan zou toch dat boveuge. verelag van het Geschied-, I al1-,
noemde reeds ruim voidoeade zijn ge Land- en Volkenk~undig Genouotechap
weest, om tegenslag en mialukksing van Curagao ? Deg~elijker rapport,


NYo.


14fC7


Zaterdag 6


Miei ISII1.


28ste Jaargang


MICO E


DI


CUR ACAO


wI~EIK ELA D


voon


DE CU RA qA OS CKE IILANDIEN

wonder eenige opdrach tof vergfoeding,
zal zelden eahreven ziju.
Dat arti el~ verecheen ruim een
jaar v66r de komist van Goruv. le
Jong in onze kolonie. Gok de pitz-
aanplanting van deni Heer S. IHen-
riqluez op Wtelbed~acht bestoo~d toen
reeds. Van alle zijdlen is or toen ;ian-
gedrongen, omu die voorstellen va-n
den Heer Hamielberf in daden on te
zetten en de beschik are gronden met
sisal te beplanten. De Heer J. H. B.
G~ravenhorst van ,,Casparito", een
der grootate ijveraars, weet er van -
mede te spraken.-- Toch was het of
van bestuurawege de sisal genegee~d
werd.
()ok 't artik~el in Amigoe No. 1177
van 27 Juli 1906 en No. 1179 van 4
Aug. 1906 over Sisal-cultuur is leer'
zaam en bewfijet, hoe ook in de late.
re jaren het Bestuur tegenove~r de
sisi1 wvantrouwFend of althansA aar-
zelend en wfeifelend bleef.
Had men geen andere proreven ge-
nomen dan met sisal, geen andee
handboek of leiddraad gebruikt bij
de landbouwfproeven dan dit ar~tikel
van den Heer Hamelberg, dan zu
nu reeds Curagtao overall met sisal
beplant zijo, dan z~ou onze kolonie nu
reeds een stapelprodukt rijk zijn en
de landbouwstand een vastl middel
van beataan gevonden bebbeu. En ou?
TIelken male wanneer ik Mundlco Tobo
passeer, stemt het mij treurigv, dat
na 13 jaren tijds die 1 A 2 bundler
aanplanting maar bet eenige bew-ija
gebleven is, was het bestuur zelf
onzer kolonie voor de sisalcultuur op
Ciurat~ao heeft tot stand gebradcht.
I8a06ncultuur,


monster inlandsllhe katoeni, afkometig van
eenl pr~oof\reld op, dit eiland, betw-elk '"3
gunnrtig kondlen bcor~deelen. De vezel der
katoen is mnooi en zijdeachtiv.
Naar luid der b~elebten w\ordeln op Bo-
nalire een twee~tal katoemoor~))tonl in 't wvild
annllgetrotten, die de felsite drloogte kunnen
verdragen enl derbalvle tegenl 't eigienaar-
dig klimnaat zeer goed betstand zijn. Hoe-
wetl de eene soort eenl vul1-grijze! vezel le-
ver~lt, heeft de andeIr een zeer moole witte
\cze w m'ar1rt detliantuel. v ~ard \el rzoo
\-an1 loonendt zou kunnen miaken.
Het war1e te wvensehenl, dat muen ookr op
Bonaire de hand ann de ploeg Wing sla~an,
tenleinde ook; GIlnr zoovee~l mlopelijk; de
ka~toeneu~ltuur to r-estigout.1 Op RIltell POO1
OP DE

de llele or enltirlieP ctr ed lnl so l
Natuurbietori~sche Ver'eeniging, blleldl de bee~r
arl. I. Boldling te U~trecht een1 lezing# ov~r
dle We~st-Indische: Eilaryden, mneer in 't bij-
oa31 nlelirF pa een as e otdere di 0
en~ 1909 naair deze eilanden oudernomuen.
Omn een goed denkbeeld van dese voor
de Nederlauders zoo geheel vreemde? flora
tijk I~en seeu 1 de t eersit ter g. e
tengroaei beinfluenlceeren. blj de Holland.
Lchle Flora besproken. Bijzoudere nladruk
w-erdl gelegdl op, den physiologisch drogen
bodlem,1 d. wr. z, ern bodemn waaruit de
I,as n ale its zee~ weiall awaterdk~ oe
ster~k zont~-gehal~te van het water. Op de
W'. Indichelt eilandlen konlt dit zeer sterk
ec~r t< l de n etetlj 0in 'ie ovacio Iroe-0
leerachtlige b~ilateren op geringet verdcam-
ping wijzen-

Kr~ootte dier eilandren. WLat de geologis~cre
gewteld~heid b~etr~eft, bestaan de oilandon ultt
ren heu-elac~htig eruptief gesteente inl 't


ik toe een achitterend succ~s eni vol-
komen welvaart.
ik maak van deze gelegenlheld ge-
bruik omu U mijo beleefden groet te
brengen en de verzekering va~n mine
hoog~achting en mnijoen cerbied to
herbalen.
UwN vriendl eni dienstw7illigo dienaar,
(gret.) H. J. Cohen Hienriquez.


wijzer afg~elegd de Heer JOEIAN LLPROC-
KEL (Van Jonclkbloed, Santa~ Roaa)
leering van de Fra terse schol van
P'iet~ermanli, die sinds 6 jaar in Rol-
land vertoefde en gSesteu nd door
een studiebeurEl van b~et Alg. N~el.
Verbond zi~n voorbereidende studies
volbracht Iuan de Basechoppelijke
Kweeksehool te 's Hertogenlbosch*
O)nze geluk wen schren !

K~olonale Rand.

In de Zitting~ va 1. Zaterd ag,
waarbij de Voorzitter de Hieer MY
MADUHo en de leden de Heeren C.
S. GORIr~A J P. ZN, H. M~. PENSO, OD
Ai. W. STrayls MULLER 81WeZig wR"
ren, werd de wijziging you de ver-
lOfveoTOdeniog eD eOD OntWerIJ-VerOP-
deningr tot uitvoerig der .,()ct riool
wet", eni een auldere houdleade be-
patingSen omtreat de huishouding~ cn
tucht op de koopvaazrdlijachepen
n~over~anderd goedgekeurl.
Lbe oudervoorzitte~r deelde mnede,
dat de Gouverneur zich met de way
zig~ingf in de sitting van deo 18en
MaIart II. aaugebracht in art. 2 all-
nea 1, van het outwerp-keur tot
herziening van de bepalingen nopens
het weiden en schutten van ves op
bet eiland Curaqaou, niet kian ver-
eenigen en dat dleze keur derbalve
niet wordt vastg~esteld.
--Heden avond ten 8 uue la bet
zittig va deu kolonialen Rtand,
Iw~eain dlen Hegrootinrg voor 191~ in
iin op~en bare b~ehanldellag wordt ge-

a. s. 1)insdag morgen ten 9 uur
is hrot pleebtige openingo van deo Ko-
lonialen Itaad met het geb~ruikelijk
ceremonicel en de openingerede door
dona Ztxc. den fle~er Grouverneulr.

-- B~ij Konn. besinit~, is met ingang a
van den1 tweeden 100srdag dier mnand
.11ei van dCli jauri Lbeloatin its den
Koloialn Raad der Koclonie C:u-
rac;no, tot voorzaitter M1. S. L. MlA-
Dirto en t~ot Ot(lcler-VOOrzitteer n. 1-
,YTATrus Manus1El, thanns underachlei-
douulijk die functie~ bekleededellf .

Fecheepvaart*

NaarLI wij naderP vernamlen is de
A4wuronr ile byi I~trjobaranu nan dlen
grand reakte, door bet overladen
van 2 1 ,3000) zakken koffie in de
wo~uletten Gaviotae en Gacerla e~n het
oFpkomend gfetij weer vlot gerankt on
zouder eemge verderongeval of beichR-
digring~, zooals wij nog m ons vari
nulmmer kouden moelderr, Zalterdag
morgoen 11 uur onze haven biranen-
Lgekomnen.
Gisterenatvoud 7 unr heeft de Au-
rara voor good onze haven verlaten.
-- De oieuwfgeh~ouwde ,,Mer~ida
van de ,,Red D" linre, h~eatemd voor
den dienst tussehen Curag.so en Ma.
raabo is einde~lijk Woeueda roor-
gren onze haven binnengevallen.
Hlet schip is 197 voet~ lang, loopt
10 Iniji. Uitw~endig gelijkt de nieuwe
.11erida teer veel ap de oude, inwendfig
as as] meer dloelmatig eni eenvou ag
iagerich t.
V~an de balander ,, Carneen~ An-
gelica"' die den 18en April uit Amr-
ba naar onze heaven vertrok, break
dang~s daarna door bevige ruk win en
op de boogte van West~punt de
mast at, die met zeil en al over-
boord sloeg. Door stroom en wind
langsJ den Noordk~ant van Arua
afgedreven, werd de balander ver-
laten om hulp te gaan zoeken. Hlet
vaa~rtuig is evenwfel later niiet me~r
terugfgevonden.

Amuba Gond-Mlastschappij.

Vor~ige week k wam per ,,Reflgio"
de 12de bezend~ing goud van de
Araba Goud-Mtaatscharppij bionen deze
haven vo~or doorzendineg bestend
naar Looden. Het was eeni staaf
goud w enede 11.381 K G. weair-
van 8.718 K.G. zuiver goud en
2.361 K.G. zuiver zilver verteg-eni-
wnoordigende een we~arde van f 14.4~00.
Onze gelukweuechen aan de wak-
kere Arubiaanschle Maatselr> ppij.
Ongellk.


lpondcrdagf morgen ten 5 runr g~ing
bet Duitsche SS. 8vria, dait wegens
quarentaiine in hiet ~Schottegat voor
anker lagf, vandaar naiar de Groote
W~er bij Schairloo verhalen.
Toen men de stuurmaohine dea~r.
bij in working stelde, woerd een sekere
CuP8i9800Mir aan boord werkPaaml,
Pedrito D~ank, door die roer~ketting
dood edrukt. Het bleek bij o der.
zoek, dat hij, pooder dat mecn daar
lets Van wi80, Zith Op een (100g80
gevaarlijke plaata bad te slapen Be.
] lgd. De schuld was gebeel anoe du
kant van den workman, die meer.
malen aau boord van stoomsehepen
\Iwerkle on het gaevaarlijke ran sulk
een grlaapgelegnh-eid k'on en ro nest
weten. Bi as gph~ronwd3 en vader
van twee kindleren.
D~e Alantachappij van der ,,8. A.
L~ija" heeft ali oPitootsp oor haar


rekeningf genomen en zal ook de we-
duwe tegemost komen. Bij de be-
grafemse was de Irikkisit door de
1)uit~sche viagf gedekt.

Ratten en Mui en*.

G;edure~nde de laatst~e 8 dagen
wecrde~n in het lisc~lant. aangebracht
eni door middlel van petroleum ver-
delgd
78 rautteni
19 muizen.

M~arkthericht
vanl deni
Curacaroschen Handelsbond.
ygg 7 .44i 9 J
ZOUIT per vat van 1.30 K.G......... f 0.80
O "AN EC itKENG p.r I;. .. li. 0.
id. per KG.2e k. ,,O .60
HUIDEN per K.G........................ ,, 0.60
(;EITENVELLEN per K.G..........,.. ,, 1.20
WL gpe rVK.LG 9...... ...... .......... ,, O,
BEENDEREN per K.Gi.................. 0, .02
R1ECINUS-ZAAD per K.G............ ,, 0.05
CSTRIOOHOEDEN (hipllJapa) :
Kwaliteit No. 1............per dostin ,,3.25
,, ,,1(gebleekt) ,, ,, .
a n ................ ,
,, ,, 18 [gebleekt] ,, ,,
,, ,, ,, ,, ....... ,, 5.50
,. 5 ,, (otA) ,, e.so
,, .. ,, .. A), 5 5

,, ,, ,, ....... ,, 6.50

n n 3 n,,, (OLA) ,, --5
n 10 ,, ITL) 15 1-


STR~OOHOED)EN (latall) :


VERTALING -


BIJLAGtE IX.


Ma~racaibo, 23 Juni 19)10.
Aan den Heer
H. J. COHEN HENRIQN\EZ.Ik erken de ontvangst van Uw
beleefden brief gedag~teekendl gist~eren,
waairin U mij mededeelt dat, Uwe
zeudingC in deze stad afgeloopen
zijude, U zich gereedma~skt om te-
rugf te keeren naar bet outwfikkeld
eilaind Curacao,, met bet dloel on
verslug~ uit te brongen -van de U
gedanile opdracht.
Het is mij aangrenaam te U~wer
kennis te brengen, datt~ Uwe erustife
bemoeiingoen, otu de beglangrijke cul*
tuur van de luccativa in den Staat
tot; een hoogeren graad van out-
wikkeling to brengen, dit G~ouver-
nement, dat in de door U uitogeoefen.
die pro~pagaenda een g~unatig voor-,
teeken ziet voor de uitbreiding van
dezen tak vanr Landbouw in het
Vaderland, zeer hebben voldaan. I
IJ een yoorspoeedige rels en vol.
komen sued~s toewenechende bij bet
geen gij U voorstelt, heb iki de
eer de veraekering to herhalen v~an
de bijzondere hoogachtinlg waarmede
ik ben
U~w virend en direnstwilliger dienraar,
(get) (;UMEltSINDO hlEND)EZ.


K'w


alileit X per doziju
,, xx ,
XSXX


......... ...,w-
..... ... -- -


int kwt~ a vrekol Hj INuet wl. No. I
vanl onlgeveer 25 cM., van kruin at~ tot rand
per doz. I 3.-

KEon. Werst-Ind. Maildienst.

Aan het verelag over bet boek aar
191.0 oritleeneni wi' het vol on e*
Reedsu in orl vorig veralag mnaak.
ten wij meldting vanl de ramlp, die
onze mantachappijj oetroffeu ~heeft,
door bet vergraan va a het ss.,,Prins
Willem II" in Januari 1910; than
kulnnen wij modedeelenr, dat wfij bet
es. ,Ascania" charterden, on in den
gereFelden dienet onzer boofdhij n t
voorzien. Ann de Koniinkli ke .1 aat-
schappij ,,1)e Sch(lde" to la Isinagen
wferd~ de bouw van een nieuw stoom.
schiP o edragenl, dat ,Oran e Na~s.
sau zal worden g~enoemd.
Na de uttvoerige mededeelingen
van de Regeering in de boide Kamners
der Staten~-Genersal over de bana-
neoum tuar in 8uriname,, ac ten wij
het ounoodig, de lijdeonaeschiedemis
van deze cultuur over bet jaar 1910
te veroielden,
Nadat do or de negeering besloten
was, on voortaan den dlrecten gel-
delijken steun oan de planters van
bainanen to onthouden, hebben wij
ous met de directie der United Fruit
Company in verbindin~gesteld, ten
einde hare planno~n voor de toekomaet
to leeren keoene. Wij kunneu medle.
deetlen, dalt de directie deer maat-
sc appi3 voornemene is de planters
van bananen, ouder bepealde voor-
waarden, ~geldelijk te steiunen, mits
haar blijke, dat de C~ongo-variilte~it
verkoophaar is; er is ol. bij de direc-
tie twijfel gerezen ountr'ent het goud-
ageel worden der slchil van Congo-
bananen. Hinlnen enkele meandon
kunneo eenige proefenoding~en van
Patramaribo verscheept worden en
zal men na ontvangst to New-York
knonen constateeren of deze soort
al dan nies een gereede market sal
vmnden.
Aa~ngezien de bananeouitvoer van
Suriname! voorloopiwr gering sal sijno
Iliebben wij in over leg met de directed
der United F'ruit Company, ter be-
sparing van exploitatiekoeteo, Bab
der vier vruchtenschepe nuit de vaart
genlomen.
1)e stoomachelpen, in de hoofdlija
va-rende, volbrarchten in bet bookiaar
1910 26 uit- en 25 thuisreizen, en
die, welke in de vruchteulija varen,
volbrachten 52 uit--en 52 thuisreizen.
Het geldelijke resultant, verkreg~en
met de exploitatie over bet jaar 1910
is niet ongllnstig el s telt in stant)
om, in weerwil van de teleuratellin
gen, diede vruchteuliju ook in 1910
bracht, de uitkeering van een be-
hoorlijk dividend voor to telle .
De mst-en erhsreenmnga
met een voordeelig saldo, groot
f 675.020. Hiervan aferekkende: 10.
bet nadeelig ealdo der interestreke-
oing f 21..273, So. abolrivilvly on dp
stoomachepen I 844.(000 3o. afse trij-
ving o p onten to Paramaribo f2000
4o. afse rijving op inrichtingen to
Paramaribo I 800 50. afechaiving
van de post ,,dienet der legainll"
f 77.000, total ( 452.973, dan blgift
vooarverdeeling beechi kbaa'r f22.746.
Voorgesteld wordt 5.6 pei. ale divi.
dead mit te keeren. (vorig jrar 3%'fo)
D~e 11 staoomsebepen der meat.f


Ctreni~hi tr el-rdein ~lr 'n-~ di deln, waa\rombleen een~ trook kormral
toenculltaur in de Nederl. Koulomen"' atedt klkll. De? rochlt~igh Ieistoestalnd is cor ov-er
ono I et ver lag it 1 l910, w-llanrau wij 't al emu~I undroog; alel jdpt ar a uvl
E~r is cen a~culoud sreekwoordc, da;t Z('g: cokl teen vlij lic~ht h~osch wordct nrauge-
,.als de nnood het hioogs~t Is, isde reaPlding~ tr'offen, da~t Raan CCen tropislch regPenbosell
nAbij.' en dit is al op z266 mn~rii terreinl Iiell adlrrl tz us ims nee Irno 2]1 din 80(0 .11. op Ilet kegelvormige eilanid Snaba
wvo~r~d nok~ op, de tegenwroor~dige kltorn- tot 2 ft a(00 Al "Ip Curnaga.
nilalise toe tel passen. Imne~urs war;t betreft Han3lneer' men vanl ulit zee! de elilanden
der katoeni iH de Inood to~t ongi~eke~nde Iloco- berzook~t, ouitmoet mien achtereeurvolgens de-
tr gk~lommenlrl en zijo1 aan hanDllll onI ~in- jze\.tl v t~ier tatles.
dlustr~ic gc~crnlige verliezen to~emblraLcht. 10. ~lang~o vebounchen ; 20u. st rana1veg~e-
Hrt behoeft w~el gLet'n bePtoog, clat wij tati': 0r. de Doorrnboasshen e~n 40. Iegen-
een dlergelijk o ,imissukeenguarnet tu iltet h~"~sle irvboshnziubhl or
'tr u lnzezo RI nt fg~lat' w Anr ook; de di:Ie leerchtig~e bladeren log kenmrer~kend
tijrl als ,,herelmdleater aLller wondenl e ic! dfoor det elgenaardlige luchtw\ortels, die
mnoge aandienonll -- hiij zichald~us inl geon boven den Rlijka<*hit gen bodern ultnrteken;
ytvtlakunetroklk~eelj 1.e ktoein rza (trteuk; Dw ix ran lveg~~itt ek e2 okp Antlu ae\"
IIP hIowlingl wa.;t det tijj leer'en zal. pas~t raL Is die der~ Doornblossehen. Op d'e HTne-
hicer wel allerlininst. dleuw\indulchle rlandotlt n rijn hier de LCactuP-
Het is niet to vel gazegd. dalt det o~p. Ilnten ov\erberschend.enj Vooraul de Merlocac-
losriingi van alit probrlim het b~elanlg der~ t"~wee komuenl or in root asutal woorten
1~hwt 1 hllcheid r~iankt en y ~rond~ your V~olgens" Surlugar ziju dlesedrie e~l.
Stlann.~uiensen krachltig verzet eg fi~ n d~e landen" het Ce~ntruml van outwikkeling
niets-ointziendel handeflingenu van specul~~lum v~oo di' Melocactussen.0p de Boven.
ten, in de eerxte plaats door bet zich wa. w nidsche elilandeni echter isde Fa-
penen togien die widselvalligie ka~toenologatenr. mLilkc der Peuld~ragendc e gewasse~tn In de
feieldend~ ncoodzakelijk, Inleerdlerhreid en wel plasntcon lie 't meet
Det Amerikau~nrjche~ kautoenlougst 1)001(10 doIen deukiel nn a n MinHOtosa ten Acacia'l.
b~leeft niet muinder dan ruirln : millinen ba- 1)e verklitjk! r~egenbostichen treffen -e
leni achter bij dien v-an 1908,.00i rrn tchc~ alleen aaln upy de elilandon St. E~ustatius
breeft dr zotr\eel kleinere oogst 190r.9[10 en saba.~L Op de undl~ere eilandten in de
r~uim !1 million dollars, zeggec 2374 ~nril. \Toditighleld h~ier\oor te genrin. InI t~been-
limen gulden. m44~r opgebracht danl zijn stelling mnet de anadere strekenl iH de bo-
voorgatnger. Dochc~ 't varig'e j~aar word~l danr deml met eenl dikke! humunlaag bedekrt. De
cnok. waft sed~ert 1874 nMet in r-oolrgeko. bossehen b~ert;aau ult zwareL boomen, dile
mien, cen gemlidde~lde prijw b~etn~ld van X 'likwijls gehee~l bedekt zijn met vareus'
d. tegen1 6.33 a. in 1900'. mome~n en ook orchideeiin en aLnanasn-ach-
Tenger-olgre va~n hlet toe~nelrnend~ getal tjfe plant:1. B~loemen ziljn er zseer zeld-
rsplindrels en het niet younitaa der xaut Op) Maba h~erindt zich op den top
were~ld katorinprodluctie is de erho~lc udingp neg' een h~osch vani Boonvrr ons,~us Dit ziju
atllerc.rgungnntigsrt gewordlen enl moesten det I' houtenI rlnuatk ne a)o ujao~r at lae1nstm1,
prijzetl n el at1 hougber en hougRer gaan. Of ~'~'I. te ro L vella d!
men ecebter in zulk een toesitand gekomien in1 't geheiel k~omen er op, de eilanden
zonl zllln lH thans no~t geral is, w.annlteer teen s(oo vtruc~hillenae pla.ntensoortoncl voor.
de grove~ tsIeculaLtie-zucht~ in Amerrika nie~t S; le pause w-erden een 80-tal lallntarn-
in 'td porl w-are. muag erlnstig w~ordent he- p'l at es geprojecte j(1l, aan de lIlt w-ia-
tjliernege~t heersichtl dain ook< over den1 dtuidelijker w\ist your te ste~llen. Hierbij l
grooten invioedl van Hpeculanten'r groo~te in''Len een aanntal p~laatjes. betrekking
v-erbitter~ing: er is ec~hter tot Ilusv~err~e hLebblende op, de hewo\vnerH onl hunII wouin-
\veeinige 1on iets d-an dreetcen ii ed~t te e" ~ aat r der su\elga1 ten k e-
tlen jaar to .\lancheste~r blj w-ljze van pro.c) AmerXl eilanden' ll
trtrt cien sp~eculanrt Pattten van d~e Be~urs
verwijd~erd, maaLr een afdoeud mliddlel te- -
gSen deze inivilrduen b-estaat erI he~laas
meitt, tenzij menrl met alle tenl diennte stn~an- K A PO TZ1
de mriddelren liet cultulnrgebie~d rer kiatoen
ro~danuig zal warten1 Iit to b~r iden~i. clat Anner-
ri ka die allee~nheerfic happij verlliesit.
De mogeljjkheirl daanrran zal we l our VAX D)EN HEElt
niema~uind ordlen betw\ijfeldl, nu a~llerive"" ~
behocurlijke resultateni wordenl verkregen, ~. J. ~OUCQr fSep Etiqu gg
dloch evenzeer dienlt doe noodz~akehijkheirl
daarvan te w'orden ingrezen, (aarP vanI VAXi ZI.J tSI Nbrs l ma 1.uum:In~O.
jaar tot jaa~r door de Vereenigdet staten ll
teen rooter deel vanI deni ougs~t Raan de -
wereldruarkt u~nttrokkien zal moociten w\or-
dlen voor eigen katoenindustrip. Redert 1!000
naem hlet getalR spindels in dle V'~erenigde \rEFTA ING. 8.1 HE il.
staten mnet ruimn a millioeu of' 07j4 too.
de ka t retie isae vi $1%nere g~lel- Aan deno Burgcr I~Pircidnt
op St. Eustatius en St. Martin. Op, deze vanl dei Slnat Zuia j;
ellanden gaat die cultuur steedP you~ruit. Gnra uesno\edz
to)0 ned~ 1f3) akkr Ilti a'tor bele 1 "
in 1!,10 klom dit getal1 tot 300,. Maraca~ibo~ 22 Jrini 1910.
D~e kratoenuitr~oPr bedroei.
Inl907() 181 Ki'. zandkatoen, Geachte Heer en vriendi.
'.' 19900 1757582 ,, en n lijue opdracht in dexe! belazngrijke
es' 2504 Ko". z 8tc, w-aarbij \an lilet eilandl stad afgeloopen zijude, keer ik te~rug
Saba 105J K' lint enl 30(7 Ko. and~l. 1f it ltu ur4oO A)-
over 19to zlin cas Iiet lie joiisr uit-
vnertijfers bekend, mlaar alw zeker Iining~ por cit fte brengeni van mijue han-
wocrden~ aangenomen,, dat derze die vani dellogen met betrekkin,, tot 't doel
19,0!1 weder aanmerkelijk zullen ovetrtreffen1- dat mij hie~rheen heeft gevoerd a
De rij va 'tgezivede rodct n- mi n datak betui ende voor de
riererde in1 1'300i zelfR van f 1,43 tot 1,6.5k h U
ItK etn. roilltc zelfs val ju!, atut J,jjt v kahie em ew frkio geas ondetre
zci ch uti niitbrrteid en n op grondl daar- kunnon mededeelen, dat ik met bij-
v~an a(htten \vij her vorlavcendebegemoti- zondere voo~rliefde ter kennis van
veerd am nock verderl to' atemien. In ioGuvreetsl rne e
argLoop .eiiaud cat nu dig 7 rijf/2r cln lafdoeudee en onmiekeabhare bu p, die
tookomien vOOr hiet dr~ijven1 vanr de I~lede U mIJ hebt bewezen ter bereiking
reeds vr~eg~er door onn geleverrle sui\trellrnig va m0ndol.
muchnc.~o tlrrchernkomet van den waaru. (1ie- Aann persoonlde ijk el sann Uw Be-
staghebbere vers Bonaire untvIngen w~i )er son abr, 45ijaheer de 'Pr~esident, ~eursh


liijiage X.


Vertaling.


Ilij het verlaten van deze gadvrrije
eni beschianfde! stad voidae ik ann l
dlen sangenamnen plic ht o~nr mija
bartgzran~digen dank to bre~ngen, in
de eerste plants aanu den Achtbaren
Consti tu tio neelenl P~residen~o t van de-
zen 8taat, (;enertal UnmersindO MeD-
!ez die mij sedert mijne ;annkomst
alhier zi~n on misk en aren steu n
beeft ve~rleend, ten einde de dloor mijo
jou vernemuetrt gordanoe opd rich t n aar
behooren to vern ihten,-- dxoo'"l h
als zijne hem Wardi oner chk
ten hebben unlj terzijde gesdtaanU 0.
eene afdoende wipze, die door mi)
seer op prijs word t gesteld*-- en ver-
der aa~n de illustre pers, dlie mij in
uitdrukkingen, getaigende! van eene
opw~ekkende w~elwillendheitl, behulp-
zasm is gemeest ini het verciprelden
.. ner deokbeelden, betreffende de
hoedfeustroocultuur, door hare kon m
men to miner beschikking te stel.
leD; sann de heeren ha ndela ren en
1 /dhouwers die met lof waatrdireill
ijver mi) inlichtingaen hben Ver-
strekt en goedgvu nt~iglij k miJ op
miju kautour hebben bezocht; en
Ia ldi b aiede personen die
op een of een unldere wijzeg en e
medegewferkt tot de ver~wezelijking
van hetgeen ik mij heb voorg2esteld
en er toe hebben brig~edr~a en on
un]5 nlog meer tel doen vne rn van
boevteel waiarde deze beachaafde en
outwikkelde bevo~lkinglx sdC
Ik stel mij op betheieand ura ~ao
geheel en al ter beset iking van a ien
en he~t sal mij aanjienasm ziju hunne
rewaar~dee~rde o~rdersa to outvaingen.
Matracaibo, 2i2 Juni 19310.

( et) H. J. C~OHEN HENRIQ~UEZ.
Einlde.


-Exasne.

V000 den COmmillsie Van eXamiona*
toren best~nade uit de Hleeren Ge.
neesk ondipeu. IDr. H. A. C~ASSERES*
J. H. M. E~Lusl, H. FERGUSO0N en M.
C. HENHIUyrEZ en den Milit.airen Apo-
theker late kl. den 1ee an' J. 16
IlvrJY ondergingieo El~l~ b
examen van hulp-apotheker de Heer
,JOHANN DE~ VOR, tot du8Verre geifU-
playeerde Rann et en11aiek apei.
taal (Plantersrust) elinbd ~r.~ethe-Gs-
1)MHAvan het Eineh-a-
Iiis. Hetietn canodidaten s aug en.
O aze hartelijke gel uk wen sc h e D.
Als e bij ioder heid diet ver-
ineld, dat de Eerw, Zua er DY10PHA
in oozen kolonie de eerste vrouwelij e
candidst is, die het ea medn van
bulp-apotheker heef afeegd .

IN1Dozederwljazer J. Sprockret

Volgens telegraphisch beriebt heeft
11. D~iuade~;ay 2ei voor de egamen-
commissie su nreda mlet gunstig ge-
volg buet examen voor hulpaoder-

Dankbetaiging.
.\liju oprechiten dank voor do tal-
rijke bewijzen vanir sympFhatie8 rrn P(on
Im~r~telijkenl grecet tot ;Ifse~heil] ann1
alle vrienden en bekenden, en meercl
in het Inyzanider ar.mr mijn paroelino-.
nen val P'ietlermuani.
('urney:o 29 April 1911.
ab~r van de Emlilita"
Pa;ter J. MI. vAx \anact vZI1.Befichell 1111 bit lOederlalld.


__ __~_~~~_


Venezuela.

11e Con~neil of foreign bondtholdersn to
I onden maakt~ de ont\-nragst bekend
van wsissels, betrekking hebbendlen
op de vijfde -eer~tiendeag~schen stor-
ting~ ten behoev-en van dlen dienst
der 3 Ci dliplomatiek schuld van
Venezuela, uitgifte 1905, over het
halfjaar eiodigrende 30 Juni a. s.

Columbia.

H~ij de te Londen grehouden twmee-
de inschrijving van de aflossing van
de gSeconsolideerde schuild van Co-
lumbia, w~aarvoor i~39.363-10LU-4
beschikbaar was, ontving de Council
of foreign bondholders inschrijvingen tot
een total van t 143.900, loopende
van circa 48.93 tot 5i3% %. Inschrij.
v-ingen tegen -49.70 %/ enI lager zullen
teni volle toegewezen worden. terwiji
die tegan 49%t Wic ongeveer 44 C9 zul-
len ontvangen.

Banto Domingo.

1)e ex-pressident Geneneraal Mora.
les en de ex-vice-presideat vau San-
to D~omingo, Mauricioo Jim~nez, beide
beschuldigfd getracht te hebben, een
expeditie op touwf te setten tegfen
(18 republiek Sto~. D~omingo, ziin de
vodige week opnieuw voor de~n Re-
geeringscommiuseart te San Juan op
Punert~o-Rico moeten verechijnen, die
besloten beeft de taak voor bet groot
Gerechtshof to brengen. D~aar de be-
schuldigden geen borgtlocht van
2500 dollars konden sto~rten, ziju zij
achter slot giebracht.
B. C.

Mexico.
Teneinde den lezer eeniig denkbeeld
te geven van de beteekenie van
d3en vooruitgang; van Mdexico, waar
thans de revolutie tegen bet bjestuur
van Portilrio D~iaz in volleil pano-
is, geven wee hie~r ern ifistie~
met de inwonerseijferp rclr rooratiam-
ste steden in 1900O en 1930 :


schappij en hunne inventarissen
staan op de balans voor f 4.822.000.
Er is achtereenvolgens op afgeschre-
ven f 2,50)9,263.
D~e loodsen en steigers to P'aramari-
bo ataan op de! balans voorfl20.000).
Er is achtereenvolgfens op afgeschre-
ven f 238.664.
Reservefonds was op 1 Jan. 1910
groot f 168.268, er werd san toege-
voegd 20%0 van de overwinst f 8400.,
Isoodat 't th~ans bedrlag~t f 176.668.
Bet assurantiefonds bleef onveran-
derd f 500.000.
Het Onderateuningefonds voor het
personeel bedroeg op 1 Januari 1910
f 48.008 en thanJ f' 48.914.
De buitengewone ouderate~umng
aan de nagfelaten bet~rekking~en der
opvareuden van bet es. ,,Prins Wil-
lem II", werd ten last van do alge-
meene exploitatie gebracht.
De ctommi~ssrissen, de beeren Abr.
Muller en G. A baron Tindal zijn
volgens rooster aan de beurt; van
aforeden, dloch herkiesbaar.

Katner van Koophandel en Nijv.

In de jongste vergadering van de
Kamer van Kooph. en Nijv., is de
heer Mv. C'OHEN HENHBIQUIEZ t0 OD*
de~rvoorzitter g~ekozen in plats4 vH n
den Heer J. JaNsE, dieal lid van
de Kamer ontalag genomen beef t.
1)e verkiezing vani twee leden ter
vervulling vanl de vacsturen out.
staan door het overlijden van den
heer MIOSE8 R. LI. ,Y AI)URo en de
outslagueming vanl deni h~eerJANSE,
zal, blijkens de in dit nummer' voor-
komuende bekendmaking, pleata heb-
hen op Do~nderdagi 22 Junt a.e. en
de hers tem min g, zoo noodig, oP
Drondardag 6 Juli d. a. v.Aanvaring van het: SS. Prins
Prederikt Hendrik.


san iets ernstigs. Eukele oogienblik-
ken later klopte de hieer VaN LIDEU-
WsNh 8aan Zijul kajuit, en deeld~e h~m
mede, dat bet schip in bo~tsin wa~vs
geweest, en dat hij er nit muest ko-
men. Hlij kon bet niet dadelijk~ ge-
looven, mnar later ki watiu de schieep~-
dokter en vertehleP homU vanL de bot-
sing. K~alm klreedle hij zichi :au rn
ging naar bet dock. f ier Zghj
ledereen nu~n board beel kalin, pn
de kapiteini en eanngu e
wrondereunwa~rdige wijae hun plicht
doen. D~e piassaglers zulle~n aan
boord blijren, tot dat bekend zal
zijo, wat er verd:er met het schip
zal g~ebeureo.
Gisteren werd de volkistellinig ge-
houden; de kapitein moest in Do.
ver de papieren invullen voor allen
die aau boord warel.

H. S. Iransberg.

WoenedawS avond overleed olhier
de HOOP bAUlrITs 8 La~susua c
op den leeft~ijd van ruimr 51 jaar,
sedlert 11 jaar karntourechter op dit
eiland. Nog niet langS geleden her-
dachrt de ou ove~rledene zijn 35-jarig
am blena~ars-jubilk. Hij was Ridder
van de? Oranje-Narssau-Ord e n van
de 4de kl1. van de Buste van Bolivar.-
Bij de ter aardebestelling herdachl.
de Voorzitter van het Hof van Jus.
titie, de Heer .lP PhL. F'. de Haseth
E~vert z de verd iena te vain den Je
treurden doode.

]Harnburg-Arnerika-lijr.

Ilij gelegeubeid da~t de firmla E,-
W\ARDSU H ENltQUE% sederfti 40jar
als Agecnten de? Hamrburg-Ameriku_
liju opF ones eilan~d vertegenw:oordigen,
ontving de Hecer EuwcrN SENIGH)l, Elet
hoofd dier firmna een biizondere! on.
derachieidingS il. dle goudlenl eere-me
daille.
1)e H-eer it. RAUrSENPr~lAT, knlpitein
Vafl 1100 S;. Syr/,ilt, OVer~hantilede in
o rch ijueor Stoonmboornt m an~t-


Rtoom sch- Kathloli ek Mal~rin~epe rsonIieel.

Mlen mnelatl onrs
Opgericeht is een! \'lereniging tenl behloe-
v-e van It. K. Mar~inlepelrsne eel. In rcn
.1Apil3..to 'iJ-orave~nhagte gehloutlen
\-vl:rgadering: Zijn dle statute~n en het buiK
lioude~lijk r~eglement vas~tgesteldl. Ulijkiensr
tleze tstatuton is Ilet doel tier veroenigping:
Ilrt Ihevollrdern vatn de geestelijke con stat-
felijke belangen vanl de 11. Ki. shflepellngen
beh~~ourenlde tot de Koninlijk Marine ZI)
rlaclt dritO doe te Icies~ dnR it s
rrrenveeenig:ingien nan de R. K;. zeeliedenr
het nlakomlen hlunner giodledienstplichtenl
genriakkelijk te mnakenl in de voornaamr-
.lardanategin vain ir Ionts rijik nde -
b~uitenlanldscher havena, watar een verblijf
vanrl langeren tlunr vanl Hr. MsR. HLchepen~
en aartrulgen van our~logR kanl wordlen
vrrw el adonr beooT no~tlijk rerki~ij
lijkeni, in hiet bljzonlder m~et huinne ziels-.
zorg belnst. in ha\rnylaatson wa~r tlit
noodzatkelijk mlolht bilijkeni; d~oor do taak;
van dle commandantee n v-an HI. Ms. (,ur-
logvartuge t verg~emakkilelijken omI
hIjI het atandoen \-an hlavensi nan hunr 1I.
bl achlepelingen h~eketndl be mnake w~aar
en wannleer zij hlun godncdienstpllichtenl
I(unlue vexrvullen; c>~or is t rlgee tI
dlie dcn godedienstzlin van de it. k'. Hebe-
peclingSen vran de Kronlinklijke? Martline kun-
non opwekkLen eln hevlord~eren;; anr behct
t{rnkel nejut < to trrR L I il jke \crz k /ll
ra;kerrtc a~lgemleene Ht~offenlj ke IbelangeIl
vann Ilet JItarimpersec netel rn \anl war trot
vtrb~eteringf dirr hclangenl leidlen kan~.
Det VereepiningS beert hlaar z.etel to 'H-
G~ravenhage~ InI hoct bestunr helben zit~ting
dot hleeront: F'. J. H errliva
cden K5and vanl Drfenstle, voorzittelr; me. 11.
Barger, lidl vant die Eas'Hte Kamert?, cauderl-
'ou~rsit-ter; H' H. Bograardlt, 110l \an de
N'ispen to~ 8\t urevena, I1(10 an de Twes~ede
van de Tweetle Karnellr: Janl seenw~n,
cargador;- dr. P' .I. F. Vermeulen, lid van
tle Eerate Kamler: JI. L,. M. Waterreus,
le 'e oud-Qa mlonezr llt ier \Y e j (d n dt.
Liarin~e er A. 1E. L~ec, journalist, s~c~reta-
L)e Kocninkjlijk rn Iiianchoppjelijkr goe~td-
keul~ring zullen (,p de statuten w\ordsu
ataugevrnage ~.

-- In JTuni H.s. zal de Heer Fa'llilree
President van de Fransche Re u-
I~iek, vergezeld v~n den HeerCrup-
pi, Mm., van B~uiteul. Zaken con be
zoek b~rengen aan Amst~erdamruen
de gast zijn van H. 11. de KEonin-
gen. Die reis heen en terugf zal over
see gemaakt worden aan boord van
een `ra~nschen K'ruiser.


p--Ult Rome wordt geseind, dat Mg~r.
Tacci Porcelli, apostolisch ~intcernun.
tiuls te Brussel, door den Pauns teens
I enoemd to tot interountius in Neder-
land. Hij zal te Brussel brlijvan re.
sieren. Z. D.~ H. 12eeft r~eedM aan
H de Koningin aiju gelooCsbrie-
ven aangeboden.
Algr. Tasrnassi wa~s de laatste in,
teruuntius bij ous Btof; de func~tie is
nadion door een auditeur waarge.
no men.

DE) Heer Colija. M~in. van Oorlog.
Dlatmd neuwe Minister von nor-
log~ de heer Colijo de recite man is
omi Minister van Oorlog te wezen,
is 0.a. Onlaugs hieruit gebleken dat
de militaire atach8's der buit~enlaud-
sche gezantachappen respect hlebben
voor Mimaeter C~oh30. Die buitenland-
ache militaire stach6's ol. hlebben
weleene gevechteu bijgewoond on heb-
ben dan de gewoomre muet boogfe
borst bij den Ma~inster van G)odog
Iu depwfach ingF te kom)n 1 noit eht e orelogs ruits y sl 81

kwam een (Engeleche) attaichB bij
eeni opwaebting bij Mlinister: Cob~n
\'ertellen, dat hij 9 gevechts~ had.
bijgewoond. ,,Zoo", zeide Mlinister
Colijo, ,,dat is uog, niet veel. ik
marakte er 64 mede. 'De attaich6 af.
Hij vertelde nan sijn collegnl'y dat
Nederland thane 'n ,,beascheu" Mi
nister van ,,Oorlog" heeft,

Bij Ko. beli Is de herI )
Susso benooemds titconesul hdee N~ed1).
launde 1e adsnc intuiten bezwaar
H-et~ Iosla hft de Reul
Costa-RcRT tute rbs org leulik
Bij Kon. besluit is aan d!i b e
Ch, Van Ronmondt op siju vcrz ek
eerva: outselg verleend ult zija be-
trekking van consul der Nederlandeo
te Fort de France (Martiniue i


als zoodan ig benoemd buiten; bezwaar
van 's aaude schatkist, de beer~ Ch. A.
Y'an Itomondt, aan wieu in hret Nr-
derlandsch kanl genhreven walrdeur
-- Bij KC. B, is ann den othcier v,


Die L~ondenache correspondent vanr ;chikp~3l"~ ~ I b ii~e'~~;i~uiv;
het Handelstadl geeft het vulgende8apyn enshttrne uc
relas vn zin hzne p~e~raht an boordi vanl IovengaenOernd schip
relas va zij hezek gbrcit 1. 1)onderda-g biet eeremetaal ann
Rann de Prini Frede~r~ik Rendr~ iki, Celen H-eer Enws E:NIOn met peen
tto Gravesend. Kapita~in Van detr Bor- latljenwadeed osra.
de vertelde over do abovrinlg hry Ilr~ljel vnde~~ls osr~
volgfende: St. Josefs GeZellenl-Vereenigin~g.
Zaterdag~mo~rgen, omstreeke 4,50
kwamen wij in aaurraring met een 80vengenoemde Vereenigfingf to Pie.
stoomschi >,da ik gezien en ge- tentuani geeft a.e. Ilinedlag on DOD-
hoord ha on dat ik her~haaldelijk derdag~avond ten h:alf 8 uur een
de gewone signalen had gegeven. fee~steliike voora telliiUgr. O pgeC!voerd
Wij stoomdenr zachtjea, het weer wordt een bootget, vermakelijker ko-
was mistig maar oiet zoo dik, wij medle! on pantouine.
lie en .:0op het vreemde st~oomachliO~el Brct
ac ter de brug san stuurboord. WOfcsl eihe.
voelden Rlechts een lichten schok; d~ erL 7 ~~~f: Ii
na~~ .. aavrn et e i eem en eervol ontslag verleend als Voor.
de stoomsetup syjn reis voort, 1ite Va de Vodjd Bp R
en wij verloren het ult hlet ge- zitte van i en oogora op o- le
zicht. Ik wierp het anker uit on inaire eln~t is e heer. 4. Wilems
blee0 ina ziju plaata bencmd.Aaud
erkwd waedut iju sir. eer P. L1. B. de HASETA,' 2 de Com.
niet te naernstig beschadigd was en rnies ter Inspectie der belastingen' is
lie iknaa Dver, wear de passa-
gies n e emonug' a h tNor dagen verlof verleend.
wi ec dat m le 0 T G le~ouvernur vart eua so
gezonken was, in! boot~en waren aan- reglement voor deze krolonie, wrer-
gekomen, waaaruit ik opmaakte dat t~jbepaald is, dat de verg~adering
it et chi wa, aaredewijsovan den Koloniaten Raad jaarlijks
boteing waren gekomen. o den tw~eeden D~inedag vn cle
Aau bord an mjo ahip as mand IMei to 1Yillemutad on bet
niet de minatet paniek gewveest. eiland C'uragao door of names dcn
Nadat het schip door duikers was Gouverneur wordt geopent
onderzocht en tijdelijk hersteld, ver- Heeft goedgevonden-
lieten wij Zo0ndagmiddag~ag om 4 uur 1 0 D'da ~ de e
D~over, en kwamen Maandagonorgen LO 0. p m g n dnM
to twee uur te Tilbury san, waar a.e. wouvrtenmeots sonsopgangvan
wij nu verdere bevelen wachteu. d ouereet artievn
All pasagers twe l klsse ne for en en van de gouvernements
vif 2e! klasse, zijo nog aan board. geown erdtbkfsiiatn
nebemanninlg is 4t2 koppen sterk. gebruikelijk is, de vlaggen gebeschen.
V I olens had de berichtgfever Zi) worden niet vo6r zousander-
ee nervou ge de b 'de 1o ganggestreken.
een ndehoudmt ex 0.20. De Voorzitter eni leden van
klasse-yassagiers, ~. S. VAN LWEU. e ooilnRn eOdr
WEN, die gyjn eerate rels apaakte en vooreitter en leden van den Raad
dr. CrtAANEN, Olfficler van geseoud. van Bestuur vereenigen zich ten ne
h~ei bij de marine. oen uur in de vergaderzaal vau den
De erse vrtedehem, dat na "Kolonialeu Raacy
bet vertrok uit Ymuiden de zee woe- 3.Tnngnorvratd o
lig en het weer mistig was; de mist verneur, vergfezeld van zijn ad adau-
wrerd olechts dikkter in clen loop ten, het gouvernemnentshuis, tn ein-
van rlno nacht, hij ko n iet sla en, de de vergadering te gaan o enen
. oormib o leveum kt de s~hobr wa an eterokom jde

uLa erd Peld the dar re scref dolorK Ienoe ioor dean Voors etjer an
achteruit sloe on daarop een lich- mn
ten schok, a sof het chip in bot- commiesee, die hem near de Raad-
aing was geweest. #ij trok wat klee. "aal g~eleidt.
Tun sann, e op flet daek komend T>o. D~e Gouverneur opent de verga-
vernamt hij, dat er een boteing was der Ingdl) j n oeif rla
ewest.Erbeerachte geen pauiek. 6.aeikn eoeigvrat
)e bemarnning deed kalm haar de Ciouverneur de vergadering en
plicht.bar 8)s~agQ jeemo ander sc~hip. wordtbtot a~a de deur van het Raad-
Aap bor a eFeerkHluis esgelead door de sub. 40. be-
ifi"was een boot in de davide olocomsl.
naar buiten gedraaid, voor het ge- 70. Voor bet Randhuis wordt eere
val dt betnoodg zouag.e wacht van hiet garnizoen opg~e'
Hii' gl naar zijo kiajult an pak 80 .~e slu a etn co
to ziju noqodsakelijkste 'dingen in, 8._e autvndrineh-
alet oog op de mogelijkheid dat de ten ult bet geschut vanl het Water-
passagere in de booteul zouden moe- fr tk oitd s an, zoowel bet oogeon.
ten gaan. Maar spoedig begreep blk at deouverrneur het Gouver'
hij dat dit niet noodig was. Bet a dbuishuis, ale dat, waarop hij het
sbhi p was yoor auker g~egarso, en a.
Sqtoogadp later in den morgen op Dankbetaiging,
Ilaar D~over,
Dr. CHAANEN Eeide, dat hij yroeg Nieuwe pinierarion outvangen der
naar bed was gegnan en goed eliep. Ejeyland-~ine, Harrison-Tine on
Omrstreeks 4,45 werd hij gftwekt wiil Bamburg-A merika-Line.
do schro~e( ac~ltaitefuloeg on door D~en respectievelijke Agentetl zij
(Men liobten Pchok. Byj dacht niets dearvoor oaone tlattelijken dank.


gez. 10 kl. van die zeemacht J. A.
Van Trotsenburgr op zijn verzoek
mnet 16 April eervol outsIagS uit den
zeedieust verleend;
is bij de zeemacht bevorderd tot
off. van gez. le kl.
met ing~ano val 26Aril de off.
v. gez. 2e. kl. dr. G;. (' i Van den
Heuvel, a.b. van Hlr. Als. L'trech~t.

V~ezelconlgres.

Naar wij vernemeoa, is het Neder-
liandsch C'omitb, voo~rzitter mr. J.
H. Abendanon, oud-directeur van
Onderwija, E~eredienet en Nijverheid
in N~ederlandsch-IndicB, er in geslasgd
de Amerikaansche Regeering te be.
wegen tot het zenden van een offl.
cieelen vertegenw~oordiger naar bet
YTezelcoogres, te ~Soerabaja in Jull
van dit jaar to boudea. D~e Regee.
ring der Unie heeft als vertegen.
woordiger aangfewezen prof. Lijster
1)ewfey te Washington, directeur-
generaal van den LandbouwF aldaar
idie ver mot elij k al" ezl x 1 z ~

coorMan rT d rof.eIs)ewev heeNt het
1oree dechs iir eIS
lan n -Ioii over Japan to on er-
nebmen, en boopt, einded~unite9oe-
ra aja man te komnen.

Kioloniatle landbounwtentoonstelling.

Etr heeft zich toe Deventer een co.
mite gevormd voor de Koloniale
Laudbouwtento~nstelling~, welke men
voorcemuens is daalr in 1912 to hou-
den. Het doel van de tentoonstel.
ling sal boofdzakelijk ziju bet ver.
breiden van kennis omtrent den land-
bouw in onze overzeesche bezittin-
gen en het vormen van een verza-
meling ten dienate van het ooder-
wijs aan de koloniale Landbouw'
school, die to D~eventer gevestigd
word t.
Vau de Ned. Indische regeterinf is
de belofte ontvangen vanl krae iti-
gen steun, en reeds van verachillen-
de audere zijden zijo toezeg~gingen
lontrangen van insendingen.

Lijo I. Den So. van iedere mead, van Hamtrarg nr S~t. Thfomas~,
Trinidad, Venezuelae, Casisrtb~ane vide verse;
Aankomet to Carasse den~ Itea. vae federe meanudi
Vertrekr van Caragno; dea 2den. van ledere mahorde
ILjn III. len Tden. van ledere asanhd, van Shaburg over Halti dear
bCratsao, Venessels, TDriniddd; St. Thomas, HLarre on H~am-~
VeBr~teek van Catrago:- detr 16n. van ledere hasand;
Li n IV. Den 20s. van iedere meand; van Heaborg~-Apntkeerp naer St.
Thopa~s, Calravao, Columbib, Colon-Panamtr ed GCoureacr.l.Am erlk
Aankomat te Calracao: deo 10ar. van ledere meanld.
Vracht wordt aangenomen voor alle Europeedobe Havene~, soo ook roor
CollPabi ,, Colon cos.
Paessagtbre-v~er'v dr nair alle plastees~, welke door bovengencemdss 11
nea worden sanagedaan.
Behalve de stoombooten van bovengenoemade 11 deoea samelabe
ookt andere Passagiersebepen der Meastchap~pij, henann, die
over St. Thoman direct naaar Enarpe varea, so do Ie's ln e ogsvee
'S ,sagenn volbred a.e
ePasesaglers-a epen der BEantburg-Amerike h Li2jo alle vopr.
zie~n fa'n de noo~dige toepassingen voot* de sekrered so comfotit der
1 s er P1JEase e near Harrp 60 Harmbutr:
I~~ Irs:$ 7.37; Il Klas: $ SO-A. 8.
Beour Bye~tte: 109'o afe~lag op de; been- en teriug relk.
Voor verdere Inlichftigen VerVOege men sleh tob
EDWARDB, IHNREQUEZ & CO.,

gpeaten


-Teekenend voor de wakelheid der
t eweoo iteProlrtdue ehem r ge
der artillerie Palva Coelreiro, de
eenige offleler die tijdensde omwen.
.teliog feitelijk sijoluplicht deed, pml.
nij n fenteao idiende hthon erd eh
ter eleebte op nonsetwi iit gesteld
en vrij gelaten wonder voorwearde,
dat, hil sich van alle politieke acle
onthouden son .- ~be f sichc dgzer
dages near den man eter van oor-
log oet I rsob om p an jl et f
hem onlmogeiijk was dese gestand to
doen. Hi)j rid den mieeterusan, m
oillitarire d ett~uar in ife~ stellen on
een volkeetemming to, doen bouden
over bet al of niet weder ber-
stel en der monaerchie. Ovedigens seek
de hij de regeering. voor de kb~use of
hem gevangen t onemen, of he'm' rif.
nlt near Yigo het~ maddelpalnt.der
monarchisten to laten vertrokken
in welk geval hij rich vean xn be.
lotte onttelgen. son achteo. rEeend
~genoeg list plen Coaceiro oug~eroedid
gaan, was t meneer verwonder, aear
men degfelijke om die meget fotel~e
redepena oribelongijke petiadthw'a
arresteers~, itheenz onder verdelikrdg
.Van, monQarchalj) e eigingen, terrwi ?
Cooeeiro een man vdlo grpootien In.
P'ided is en alSe anagew'ezen om de
voor'pp doi hIand,,dat, der reer
Conceiro's srevageneminrg miet wasri
godurtd eel ~igg t oog op di~ens
groot'en a tid het l~g~er; vcir.
w~aar w~el een wgs dt, sq h
haar swnakke posi8le wel bewaset ie.

~Adv srteagen ~

aI TTAT
VALN DENop Din~Edag, den gden Rei :
;1911, des VOdetaiddags te half
negen unr.
Tot sluifilfg van de Ver a-
deik V~f den $610 ~ltTe
EL~tadvoor. het zittingjaar
f19-1911 :en te 9 aer, ~to$
o ~elnin van de Ve ermsi~

jaar 19111.
Willemstad, den Gden Mei 1911.
De Gtriffibr va den Ra,


De aheden geeo~nvo-
Deerde r ermgvan den
K~olonial~en d word fg.
steld tot aae Z;aterdaLgavond om
acht unr.
Curagno, den 4den MBei 1911.
Iye dyfing van den Read,
J. AA~YEN.


Z;ooale men slet meen teedenreeke,
die or mag. Mdexico is dan ook
on ~ee welvarend land,
danr iet. toolaten van vreemd
k '~ioa allerlei doeleindea.
~ria;~th~ hiervan is natuarlijks,
daf do olandenee belangeB in
M~ex~iteYa v Fcan grooten omvang zio
en dgetengerolge de redenen voor
intertesrtie, in goeval van een eenigs-
sina adwlrekrevolutie, als er no
wpoodt. (or leat grqjpenl hggeo.
Naar ean stok om den hond be
elaan tiboel@ in de p~gven om-
etand o~8n vooral door de V. 8*
heusec-dl gekeebt to worden.B utenlnlad.


To de SJpeaneohe -kamer voerde bij
de detqften ova~er e Ferrer-proces
o.a. ddke blielesehe8eafgesardigde
8rsoday ht rWoord. Hq sjrach te te
bewrigi~n, dair skere getangemnesen
togerP;'errer darea opgedrongen on
dart Den bet, in het, proces-verbaal
deed wroorkoameo dalf bij Ferrer
Daielw' insra. gaevonden diek d
Ook wareoa pogingen eanaeweend
wm beerqeSorino tenminate, om

sea be ~ a~ e en dere on e da

toes hi deb6 geriefebt na van cor-


Bdgden ta aen ope en protieeeeden
tee par en van enCOdr-

ra, die ondertece ed door deelame
darous waste gers~te onvoor den
faer de ~e61) Baldor Tl Orua toee. r

ke opien Htlee angdn edsan
nMe o d~r b estsssssssss noepenha m d
toebQ;m- beraore Oerdnaht incivordent.
Bit reird dadelik oer~ Drihd ve-
seld.q11 Beaor BorlaO snette dha meo

mah rii alo his dibe-Maur g~s o ewe
de, rdes do onervtievet alaistoers
D8etorah had:-ded 8o e peolii eg
damh val~mret badhisapa heinid
Borita d~gVrder.j Ifis svaide B..
dat8 seM4dert.Bjeiehte Ieosen ode -
sooalet IgUleelaee onf~dI'8 anee~ Loerrox

gnroot sese~i mi aleteri-ar van BReF
dus,Mi Baw dearop mraniv 't, woord.
1"h bd oordiies d iigededoo rI de Iberalets on r~~x dn co er
Alvn es opi n ina Reen g
tigOen feeverag or 8e lartea, a
o ~n,~ beha~lvqri~ de republ eien*
pro~teste8erden l) b woodda ve
easwo8fere a o~n Ie Ik bu
rjligoeM VhrI >geesebtso els sden wlj


neard@ r,,Vldd fe~e~awight B


DEH ARBIrg~lFgg
(DE BEST)
B4Esgoonq usBr ,nae owN
50 (Tr~oud~.ea datife
EN ANDERE PBRIJEEN
GEPDES3TLEeERD DO)OR

JOh8. BeoW& a S089 Lta.( PaM.
Levereianelr van best E hg8~be
H~of, (van wPi lea Koningle V da
'van wijlen Roning Eduard VII enP
vast Konink-G~eorge V.)
Ag~nento voor O ar'~go,
crb LANMOV* 6 Co1706 pubel k ordt r sa agar


Ara ac Metsie)K ~
App~sd ales Japnr 19 a
wegehr. 1 he$ apl9 hoo

pa wspenig die aande hrfat q

Bo~P~~oovana PqmtaroUaiLand ea~rP6

dte hPdetnlka deir maklttr 4 inrde
Iijab de Pdh plai


Pomi,4 r~r~e~sle i
diyrpa 0, Who S~. idf
Dg~ig ie Poawn General


AQo pD er oer 8cPo~m
rr~ ~r~weve oianb~~r~pi


_ i


HEAVENN NIU WS

V AN 29 AP~I-I 13 MEI.
-sehlp Kap~titel Asrakemst ia 1 ertrekr ( an 3s

4.#. 8. 8. Morris SO April New-Yorkr A dil ]drcl
Car aes Forst 4 Ve # ,, L a ouarre
cirrfeas, 9 ,, La anaerra to N* ~-
Maracefbo H. Hiebboru 18 ,, ~ Ne York 8 .. New--brk
Arrr Mrsoto hersee~ 9 Aprf I NM 0 .,, Mareat-bo
Metr'idh 10 ,, Maraealbo 5 a G3aayra
PP. W~llea V J. arle~nta 7 Amsterdam y New-Ytork
Asecnna A. Cleneston 7 ,,New-York 8 ,, A~ms frdam
Prre& HeIdrk /J.P~v.d.Bordenl 18014,, Admsterdam 405, ew orkrMasician Woollendon I Met ~Lierpool & Mel884
Gra R Reasehenplet 2 Haimberg ~ ar 'i
Buadipna Mann ro oldroo 9 01 Co abMC


_ IEen biljarrt.
'Ip beyrragen militaire -Casti-
ne ~~frfi~i-


(OPGERICAT IN IlET~ JAlAR 1 85Saj)
Pabrikapnters en' Utppgedrr s VaO ver~ifwarebiin & M;ii sod0~ea
in be'der en in oile; V44phisqni diet inbSEdb ~enda restor hot~
pp pe; Verf voor vleer i, dile 'gggt dt'od z Wild-
to 14k vane by@eiR; rp~ gf 1~?P ig ypya, R: .m
der kostbre Iloutsoot4';~t a e 'iW a t@ M!eft #95 aerii VW 70
rituigetlal4 9Wpsap tglaprsen, cgo,
Monagsers worg~est op 4 rl atePg gratia ve~r gesl,
Rlt -C~~~iC


1900


vanadit wRt oek", zeide dekminister
oose reebters I Gjroote opeobudding
heercte rlo d dvergaded 1a. A ge.
drh repu k reie heon e ofeeasce
de drr bet leger zich dese beechul.
miine aiett son lade ov tgel e
der debatten tegemoet ge en
Heb verloop der Ferrer-debatten in
de Speansce e amer beeft tot dus.
verre den gang, dien myP~ er vrij
algemeen van verwaebtite- en ook
'teno verwa ten moet d;dem qie c;
van de vri e aeb-cte, sob Ferrer
soo herhas de ijkt gehulniiSd is, komt
door de debatten nist inteen gnati-
per licht, to staan en de Ferrer
yrienden" hebben hun held geen
grooten dienet between door siun
ts ak og; eene voor hot voetlicht
to breng~en. Verachillende woordvoer.
ders moeten over de kweetie nog
spreken en de behandeitng sal wel
nog enkele dapen darea. L~acier.
va, de oud-mmisiter men betitle,
die de bonding; van heb aIrbinet
Maurs in de Ferrer-kwoeetle verde.
digen sal, is voor bet earabpa s ann
het wRoord neweeet, soodat een van
de meeet be anogrjke momenten van
do behandeling nog te weehten ie.
Maar toch maken de eprkingen
van de lantate dagen ree den on.
looebenbaren indrakt van de echuld
van Ferreren de rechtraardigheid van
het vonnia over hem altgeeproken.
D~e republikeinen pogen in hun
hetfige redevoerlogen mn de Kamer
dan ook niet, soozeer do oneebuld
van hun held te bewijson en in her,
licht te etellen, maar s rid chten hun
sanvallea op bet institanmt van de
ra u nrl fei~t Tik b at
krweetie om en houde het vonnie
abeolunt geon verban Het meees
belan jkie moment to~i~ behande-

vrlacin vn ia m~e~pei
dat het vonnia over Ferrer geveld
rechtvaardig is on definitlef en dat
de campagne door sekere elementeD
op touw B4te, hot begio C van een
reeksr dabo 'die door ledereen af.
gekieurd moeet worden..... Desre ver-
klaringeo, soo teeken t bet, ,, bld.
van Antw." met geestige scherpte
sann m~ooten als een bad ijakoud
water tereebt kromen op do anticle.
ricalen., Zij badden natuar~flq ver-

ben, ook partij son g5ekosen hebben
voor de revolutionnalran, wearmee


d ,.Sule elen kMpe n ze desalle
~ Indoerddhe Ferre gvl e- ebat veer-
lb a se voni rs pftleizik uig d
enoga beel koloen ovlerze hadden em
ere;~la e rtcer a-~e aidbetm pa

betp verloo van de: ebatteni mo e


het afdrukken der telegramen lia
een hoekje wReergeven" -


1910


PMe~xies 4 0, i9nw. 106 ,6


88,758 15,785


inw.


l~~PI*


Monterey
Saa*Lfue-
del-'BtPost


PachdnCis
Balt~ld
Qu~i.etaro

Colies i
Verte~rus
Cindihd-
Vietd~its 1
Heriho'
allle
Onerp
vaca
Chiripan-
cingb


Obtegelde Vraebt- en Pasai~eee4r--:ienst on~derhonden door 58 verseldl-
lende Llinen, met 850 Havea in shle Werelddee~len.


82,946 -
,b90o --
89,001 -
88.660 -
4i7r69 -

380&l -
25,148 -
24,814 -
L7,861 -
14,518B -
19,668 -

7,848 -


21,927

8,656
1,138
2,420
11,067
1,859

4,450
4,426
7,715
3,905
8,084
841


9 April 1911.


Ouragno,


e ~Yoeasi terp


0 0 8 a~

SOPOTQQRAPBN eil


, ii.. traf.i~e e .,, ... .. a....
BERR00ND W~


to Amsterdam~ 1883,
Antw~erpen 1885,

8Qraq~OO, Eeraste Prija
smedaille 1904.
,, Synasel, 1914, a
hanf0o O STSV 0 nt


Eare-

B~ifM


Vca Cn
ve~rsacow ~i
.a p
Eleas*R'~


A ril
,,
"
,
,,


1~~9
Ir, a4


Luacils C


Gavipta B
Hw~jZ "aB
Frtwo


lawigio a


M~arfas v 41l
variesr a
fr'd v


April


et

,,
,,

,';


Desun Qnomen La bder bet Neder~landsh Stoosnachip fM~~~~~~ffffW~OBBU gepalssd.


Linie,


Hamburg~-Am;3ierike

(38Ve8tiigi IR


WYEST- ICNDlE DIENST sr


Bekend'makxng.

De versoop van ZILVElkEN,
GFOUDENJ en JUWt~EEL~EN
VOORWERPENI, beleend tr

ttberoz1.9 t1 2984Fe ~an
N. 1426 C, sail plaats hebben op I
Dond~erdarg, den 11en Mai aas
en volgendie Donderdagen.
I Blaqhebten en wor .E ver-
izocht 7en ver~koop te voaor oPen
door de aanzn~ivering der ter-
schuldigde interesten.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs