Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00067
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: April 8, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00067
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
I


WX $R ELA D U008 D& CURAqAOSCl XIILANDIN

Dit Blad verachijnt elken Zaterdag. Rj BIRFAU I AM RIT ILAR Es Courant aki ta sali toer dia Sabra.
Abounementsprais voor Curagao, Bonalire, Aruba "" Su prijs di abonuement ta fl. 2,- pa tree luna
fl. .- et oorbbetlin. R dgeic e Ad lfHM~i~ilePa gapnanfoiCuraqao, Bonaire. Aruba, St. Mar-
oor et uitnlad pr Jar f. 1.- in P. .),St.Eustatius i Saba fl. 10.-- pa anja

fzndrljk nummer fl .5.OdN. 2. Neu o 4 onmeoslfi .


DE ECONOIISCHE BETEEI[ENIS
VAN DE


CURACAO.
Doon
Jhr J. O. de Jong v. Beek on Donk.
,,In verband met de over 't alge.
meen te weinige bekendheid der ko-
lonie Cura~ao, selts na de grootere
belangst~elhlog die -haar ten deel
viel tijdene d jongete verwikkelin-
gen met Venezuela, en die zich thaus
opmlenw openbaart, at van ver-
schillende zijden verbetering van de
Curagnosche haven sann de orde is
gesteld, is het mij een aangename
taak ann het verzoekr van den Voor.
hitter der Nederlandsche Vereeniging
voor Economische Ge8ographie ge-
vole te geven, on in het tijd-
schrifit der Vereeniging eemige rege-
len te wijden aan de St. Anna-beai.
Het is toch deze basi of haven,
die in hoofldzaak gedurende het gre-
beele tijdperk der yeschiedeois van
de kolonie, de spil Is gewees~t, wAar-
om hare economische beteekenis beeft
gewenteld."
Daarna volgrt een ~eachiedkundig
overzicht van one ei and,
Schijver's betoog last vooralnit.
Iromen, dat de groote beteekenis
van Curagao, vain den tijd, dat de
kolonie in 1634 door de HIollanders
in bezit werd genomen, gelegea was
an sijo ruime veilige haven voor de
scheeproart. Wil magen deze? ge-
sebiedecis hier voor onze lezers ze-
ker in boofdlijnen ale voldoende be-
k nd beechouwen en slaan deze dus

Zoo schetst de echrijver achter
eenvolg~ens de perioden van blo~ei, en
verval, en komt dan tot het nieuwere
fi d '
,,Een ware slag werd san dese be,
trekkiloC~n toegebracht, toen de Ge.
ne an auzman Blanco, kort nas zjn
uteret bin kit CuF1Ho Presidhent
die de avenue van Maracaibo en
La vela de Coro in 1870 sloot, en
ooa~e t izefde tj e ddit. -
a eer Tt va 2 op gaedero,
uit de Antille afk mtf~ived
Dae l ato en ma omet, di nvoere
steeds w rdt to ~epa g he ~t, e
blijvenden nadeehg~en invioed uit,
geoefend op bet handels- en schee -
vaartverkeer in de St. Aonnahasi,
sangesien een deel van den recht,
streekechen handel van Europe en
de Vereeni de Staten van Noord_
Ame la top Cuangao zic danel r
sche havens Lan Gua ra en Puer~to
Cabello

--~ -


Jan Paul achrijf nu toch esne wat
over de ,,Prinees Juliana", werd me
reeds van menig windstreek toege,
maild .
Belaas, tot mijn schaamte en
spijt moet ik bekennen, dat mijo
naam nog niet op haar passagieralijet
is voorgekomen.
Natuarlijk was dat je reinste force
majeure, want elkmaal als haar
stoomfluit 't afecheid tegen de Quill
echo 't, dan popelde ik om weer eens
te gaasn deinen op rhythmische Ca-
rabieiche golfelag, to gaan deinen
tacht groen weeig been en weer, op
en never.
l'oeb ben ik san boord geweest,
toen ze voor anker lag.
d Iaar van top tot teen bekeken on.
Ger saakrijke leading van Kaptein de
Gr -
mak was verrukt, en fier op haar
genoeor Wilton, miju friend en stad.


Toch juiet, omdat ie mijo vriend
is,Won paar op- geen aanmerkringen.
bruaarom tree trappen naar de
. ch al niet veel ruimte om re
ijsberen zoo hoogf noodig voor niet
seezie e, passagiere nA tafel. Ja, ik
zoI zfeb at hint willen gevena, om de
d ie oat e an bak- en stuurboord
iu t davits buitendeks to hangen,
dtk zou 't promenadedek n daig
etu verleng~en, en stilve slaperige
passagiersszeebeenen ten goede komen.
)t Is maar 'n idee, van nog aens '0
stuurman ann wal, en dat veekzeo-
geh'woord van Destouches, blijft
toc immer waar :
La1 critique eat facile..... neen, ale~e,
male l'art est difficile.
D~at heb ik zelf aan den lijve on-
dervonden, ik bedoelde massale wear-
held van dat re eltje Fransch, toen
iki indertijd iete bouwde en weer la-
ter iete verbouwde.
Toen k wam la critique, welgemeend
lsi 'n maleche regen op mijn wonder
sorgngedrukte schouderen drup-


concurrentie in den weg staat, be,
nadeeld wordt.
Voor een auder deel wordt de
doorvoerhandel Cedreven op eenife
plaatsen der Co .2mbiaanscee kust
en de overige tot de kolonie be-
hoorende eilanden
D~e beteekenis van dezen handel
kau worden afgfeleid uit de mede-
deeling5, dat, ougerekend de doorvoer
naar Bonaire en Arnba, er in 1909
een hoeveelheid van ruim 27.000.000
KG. san goederen te Curagao werd
doorgevoerd. In hoofdsoak bestaan
dese goederen ult verschillende hout-
soorten, als: ebhauhont, hardhout,
mahonie-, pok-, zapateer- camp~che-
en verfhout, verder ult eacuro, co-
paiba, divididi, g~eitevellen, kina- en
mansgrovebast, kuffle en sucker.
De invoer, waaronder zich echter
ook artikelen bevindeo als dividivi,
geitevellen, mwang~rovebas~t, steenko-
len, sigaren, gemaakte kleederen,
manufacture e. a.., die later weder
worden ultgovoerd, bedroeg in 1909
ruim f 3.2L00.000.-- Voor 1850 werd
d'eze som op circa twee million ge.
schat, doch wonder dit cijfer is een
root bedrag gerangachik t van eigen-
lijkren doorvoer, alS kofile, sucker,
buiden en hout.
De invoerartikelen bestRaan voor-
namelijk uit aard ap pel en, boonen,
erwten, boter. ger~eedschappen, glas-
en aardewerk, hoedenetroo, dran-
ken, kaas, kleedereo, manufacturer
sigarea, sigarett n, steenikolen, sui.
ker, gezouten viPch, enz, tPrwijl de
nlitvoerproductelr" en -artikeleu in
hoofaz~ak bestaan uit dividivi,
o~ranjeschilleo, aloiibars (voo0ral van
Ronaire en Aruba) stroohoeden, hui.
den, ije, likeur. pi nda's (Aru ba) ,
zo~ut en pho~sphorzure kalk (Aruba).
I)e waarde van den uitvaer be.
drong voor Curagao in 1909 ruim
3.5 to wearonder ruime2,5 ton san
den voorkomen. 2)
Dit cijfer van uitvoer sal g~esta-
dig in niet onbeduidende mate toe-
nemen, ini verband met de geleidelijke
vermeerde~ring van de ophrongsten
van den bodemi (!I?? Red. Am.) en der
plaatselijke nijverheid, san welker be-
sobeeria zooae adaoodra r ~reru
geschonken
D~e schee vaart, die zich belast
met Oem ve Ior 1sp d thiery re
zich spliteen in stoom- en zeilvaart.


2] In 1849 wearing het. eerste kol. Ver-
slag werd ultgegeven, beliep de ultvoer
van plaataelijke producten total f 19,457
voornamelfjke bestaande aft 7000 pond
cochentile waarvan de teelt, tenge~volge
van de vervaardigingf van cheminche verf.
Rtoffen, geheel is to niet gegaan Atf 2,70 p.
p nd, e00 dponds eoharR g fO.2 p. pod-
van den dividivi-oogast reeds 287.000 kG.
w~elke ultvoer in 1909 k V staat. verme~ld
als bedragende 534.8387 kG.

lu 't begin zet je 'n parapluie op
ter beachuttingf van al die betwfeterij,
poog je je goeden kijkk op dien taak
to bewijzen met major, minor en con-
clusie plus 'n dozlin of wat proba-
ties.
Allemaal larie!.
Later maak je je nijdig, enr ena~uw
je dies irriteerenden kritikaster iets
heel leelijks toe ult 't diepst van je
gem oed.
Ook allemaal larie i
Maar nog later, geef je den man
in allee het grootaste ge ijk van de
wereld, je speelt met 'n zoetsappige
face maar 38 en amen, en 30 gaat
toch kalmpjes je eigen drichoek.
En dat Is je were I
La critique is 't menlschdom nu
eenmaal sang~eboreo, en ver van
menechkuudig bljkt 't te sijn, je te
veel aan al dat gecritiseer to sto.
ren, of dit alles te veel au serieux
to nemen.
Dat is soo, geloof me, en wees nu
dankbaar voor deez' kerngezonde en
kostelooze les van bitter ervaring
en levenewijaheid*


De eerste, die tevens meer dan de
laatste aanleiding geeft tot een vrij
sanzienlijk vreemdeling;enverkeer (ter
bevordering waarvan een vereeni.
going, als op vele plaataen in Ne-
derland met zoo gunstigen uitelag ;
werksaam siju, ook op ~uragao een
unttige werkkrino zoude kunnen
vinden) is vooralb van belanga voor
de ge meen scha p met Europa en
Noord-Amerika, terwijl de zeilvaart,
gebruik makende van de gunstige
richtingf (vooral ten opzichte van
La Vela~ de Coro) van den passast-
wind, zorgt voolr een geregelde ver-
binding, voornamelij k met de be-
trokken kustplaatsen van Venezue-
la en Columbia.
Valledigheidshalve, al kan men
zich uit het voorafgasude eeuig
denkbeeld vormen van de vroegere
en teg~enwoordige handels- en scheepl-
vaartbeweging in de St. Annabari
en haar economische beteekrenis
voor Curagao, dient er nog op g~e-
wcezen te w-orden, da-t ook de ha-
ven voor de visscherij niet g~ebeel
onbelaugrijk is. In de toekomst zal
zij ook ten opi~ichte van dit be-
drijf van meer belang kunnen wor'
den, wanneer de pogingen, die van
regeeri ngpswege worden aangewend
on dezen tak van Polkewelvaart
tot meerdere ontwtikkelingf to bren-
gen, met goeden uitalog bekroond
worden. Tevrns kan met een enkel
woord gemeld wordeni, dat de ha-
ven, behalve voor bet verrichten
van hers tei ngefn aan zei leebepien,
zich can goedes unams hoof~ .t c ""
to verwaerven op het gebied van d~en
scheepsbouw, voor zoover dit be-
treft het bo~uweo van uiterst~ duar-
zame en goed zeilende schoeners.
***
Thin rs p e eziht t
gee ans resd ngtelhneldoverzide he
ven meathee g arachter anelegd n
de St. e nuae ai n de naaste toe.
komest zal k~unnien innemen. met be
trekking tot den economischen toe.
stand van onze Westindische eilandea.
kolonie. Op een betrekkelijk korte
period nap sa~meovallende met de
tijden van grooten phosphaatuit.
voer van de plantage St. Barbara
en der Airulm-phos phaat-M~aatsc~hap-
Pij, was die in nagenoegr de geheele
vorige eeuwf, en ook thane nog, fi-
nancieel afhankelijk van het moe-
derland,
De ingaug van de haven, san de
zuidkust door de natuur gevormd
in de zich roudom bet g~eheele eiland
C'uragao ultstrekkende kalkformatie.
is gelegen op 120. 6' N. Br. en 688
67' W.L. (Gr.). Zij wor t> ter weers-
zijden geflankeerd door een fort.
Aan de oostzl~rde bevindt zich bet
W7aterfort. waar~binuen b'et garni-
eoon is gebuisvest, en waar zich be-
halve een saluutbateerij, eau sein-
post voor plaatselijk en mnterna-
tionaal gebruik, benevens bet, op

Om nu de vrachtprija van one
steamertje aau 'n critiek te onder-
werpen, gaat natuurlijk adi al dit
voorgaaude gep~n beelemaal niet,
en daarom zwijg ik ook over trans-
portkesten van 'n gulden, voor '0
zak tras. waarde 12% cent, daarover
zswijg ik, swijg ik als 'n pot-
Bij dat bezoek san boord van de
Princes outmoette ik nog 'n ouden
kennis, zoo'n goeden rouden oud-
sailor vjd Kortenaer, n~o Juliana's
bootaman.
Hlij en ze's kameraden badden in-
dertijd muijn papegaai en schildpad
'n vrijen passage naar Holland
bezorgd.
Die achildpad Dorus was ze'u
voornasm was 'n eigenaardig
exemplaar.
Toen ik 'm cadeau kreeg, zette ik
dat lugubre panteerdek-mormel op
den vioer, en school medelijdend 'n
schoteltje melk wonder dien schulp of
buif.
Dorus sal wel houger hebben, dacht
ik, maar geen de minute bewfeging
in miju lieveling,


ruim 10 zeemijlen zichtbaar, vaste
witte havenlicht bevinden. Ten wes-
ten van den havenimood lig~t hett
Riffort, waar het station your draad-
looze telegrafie, tegenwoordig een
onmisbare factor in het verkeer van
elke havenplaat~e van eenig belang,
is opgesteld, en wvaarin zich verder
nog eenigfe onderoflicierswoningen
en be~rgplaataen bevinden. Tueschen
dese forten is de haven circa 100 M.
breed en biedt voor de groote
scheepvaart een =t 55 M. breed ziju-
de, diepe vaar9geul. Voor bet bin-
nenkomen der haven is het noodig
Ptlaatselijk goed bekend te zijo, met
toog op wind en stroom. De
etroom bewfeegt zich gedurendle het
grootste deel van het jaar in wes-
telijke richt~ing, ougeveer loodrecht
op de as van den havenmond, somn-
tijds met, een snelheid van selfe 3
Eng. mijlen, meestentijds echter met
een 1% mijls vaart. Nu en dan komt
ook een tegenovergestelde stroom
voor. Tueschen1 de forten reed, en
verder in de haven doet zich stroom
noch getij merkbaar gevoelen.
E~en ervareu, bekwame loods to
Willemstad is dan ook zoowfel voor
de directed belangen van de scheep-
vaar~t, als voor den goeden naam
der haven een earsteeisch. Van niet
minder belang is de vrang, die In
de: lata1tte jaren meermale gesteld
werd, of de genoemde thans a 55 Mi.
breede vaatrgeul voor de groote
scbeepvanrt voldoende is; met ande-
re woorden: is de ingang der ha-
ven breed genoeg ? !)eze vrsag ouu
uset een beslist ,ja" moeten worded
beanrtwo~rd, wanneer, (mede in ver-
band met den financieelen toestand
dier kolonie), in de naeste toekomat
geen wijziging inl de scheepvaartei-
schen to vrwarcht~en ware. D~aardoor
staat de zaak thans auders. De
omp goede groonrdendeterehoanodm be o
rooruitgang der kolonie brengt me.
de, dat de haven van Curagao haar
guestige bekendheid sal kunnen blij
ven hand haven, en het last zich
voorzien, dat dit zonder havenver-
breeding op den duur niet bet geval
zal ziiu.
Voor het oogenblik geheel de in-
vloed deargelaten, welke de opening
van het P'anamakanal op het scheep-
vaartverkeer van het eiland zal kun-
nen uitoefenen, en waarover later
nog een enkele opmerkmng sal vol.
gen, zij een oo eublik de aandacht
verzoebt voor de cijfers, welke het
verloop van de scheepvaart boven
aangaven. Uit het `desbetreffende
overzicht sal men ontwaren, dat in
1890 de haven werd aauged aan
door 4 schepen minder dan in 1900,
doch dat de inhoud dier vaartui.
gen was toegenomen met 289.153 Ms,
terwiji in 1880: 25 schepen meer
binnenliepen dan in 1900, en de ge-
zamealijk inboud selfs 587.677 MS.
minder bed roeg dan in laastage.

iMaar iueens, o roote ~oden, komt
Dorus' kop to voorechijo, in rechte
lijo just aan de tegenovergestelde
kant van ze'n etensbakje.
Daar word je koud van.
Maar in een oogweak had ik de
fatal toestand begrepen, omnvat, 't
waarom van ze'n niet-eten gesnapt,
en fluka was ze'n diner van Zuid naar
Noord getransporteerd. En toen was
't; lust on te zien, hoe smakelijk dat
melkpa le via se'n harmonica-nek
ouder de but verdween.
Hoe bij zich aan boord van de K~or-
tenaer gedragen beeft, weet ik niet.
D~e oude dame in patria voor wie
ik hem bestend had, ale 'n automa-
tisch verstandig levend voetenbankje
wilde niets weten van dit akelig ril
lerigf vies beest.
Arme Dorus, hij blooede toen ie
dat boorde.
Maandenlang beeft ie toen rondge-
knierd op 'D kantoor latje, wat ie
Penrettig scheen te vin en, to oordee.
onnaar se'n eeuwigen glimlach.
Toen 't begon te winteren, als post-
pakket verzonden naar buitealui met


N'iettegenstaande dezen loop van
saken is de haven van Willemstad
een belangrijke pleats blijven inne-
men in het verkeer der Caraibische
zee, zoodat thans de haven nog in
mn geregelde vaart wordt aangedaan
door de stoombooten van den Kon,
W. Ind. Maildienst, door die der
Amerikaansche Red D. Line, door
de H~amburg;-Amerikaliju, door de
Italiaansche liju ,,la Veloce", door
de Spaansche Compania Transatlan-
tica de Barcelona, en door de En-
geleche Leyland line (en de Harrison-
line. Red. AM. m AnR.)
Volgens het Kolomiaal Veralag van
1910 werd in 't jaar 1909 de St.
Annabasi sangedaan door 1619
schepen, metende total 2.177.058 Ms.
Van die schepen voeren ouder Neder-
landsche vlag 1051, wonder Engel-
sche vlag 50, ooder Fransche 1,
Duitsche 39, Nooreche 15, Spaan-
sche 12, Itallaansche 4, N. Amerik.
12,Dominicaansche 21, Colu m-
biaansche 47 en Venezolaansche
23.9 1).
.Een groot deel van den handel,
die oorzaak en gevolgs is van deze
t~oenemende scheepvaart, beetaat
uit doorvoerhandel op Maracafbo
en La Vela de Coro. Die handel
kan, tengevolge van de omstan-
digfheid, dat dese havens miet wonder
bmitengewoon hooge kosten ziin
g~eschikt to maken voor de groote
scheepv~aart, meer dan waarschiijn-
lijk oak voor de toekomet van be-
lang bh jend worden gecicht. Zelf8
sael hij langrijk kannueo teenemen,
zoodra de reeds genoemde 30 6/o ad-
ditioneele invoerrechten in de Vene-
zueltlansche havens tot de geschie-
denis sullen behooren. D~it is vroeR
of last niet alleen to bop~en, doch
ook te verwachten, daar miet ver-
ondersteld zal mogen~ worden, dat
Vneizuelarip dee dheapd bi pdieze
ten opzichte van ziju nabolren blijft
volharden, om deze sangeledrenheid
niet vortdu skde tot enha nd '" r
t oen ui ma en. Opmear ing ver
dient ee, ga dotmiejvuit 9 er ?
delshuizen, over bet algemeen de
eerlijke Venezuelaaneche handel self-
door den maatregfel, die de vrije'

1] Het aautal vaartuig~en, dat de ha-
ven heeft aangedaan, bedroeg in de jaren:
1850: tottnal 805, metende 31.151 tonnen,
giran 9voeren a 01r 08e ee sch
lijh registertonnen van 2,83 M3I, en
wonder Venezolaansche vlag 163, me-
tende 7585 ton,


1880: total
1870: id.
in dit tijdstip
ontwikkelen.


876,
1174
begon


metende 44,002 t,
id. 65,601 t.
eich de stoomvaart te


1880:
1890:
1900.


id. 1229
Id. 1208
Id. 1204


644,038 M13
952,562 MS
1.281,715 M3


e.


1498


Zaterdag


8 April l181.


28ste Jaargang


&


ICOE


01


CURACAO

Maracaib~o, 13~ Juni l0)10.
I len Heer 11edacteur vani.........


Alijoheer,
O)pdat U! met. Uwm gewoon doorzicht
tle voordeltelen wanrdeeranl kunt, die
rle goedle hereiding ann de industrie
\-an he~t palmlstron (('atrTLuovica pal-
Inatat, famlilie vAnl de Clyclanthacewt) ver-
schaffen kain, heb ik; het; genoegen T
een mLonster toe te zendlen, dat door
mij zelven hier ter stede bereid is,
zondrer de beste soort stroo ult te
kiiezon pn wonder behoorlijke b~enoo-
digdheden en hetivelk de voordeelen
loat zien, die een zorgvuldigfe wotrk.
mnanier kan opleveren
Ik zou U danikbaar zijo, zoo IT uwe
ineening gelieldet te uiitie outrtnt
ik U toestuur, en UT de goedheid wil-
dle hebben, het te doen hiomen in
luiaden van een bevriendeo lHad.
bou iver
Van U' mijaheer de D~irecteur, met
gevooleus vanl waardjeering ent bioog~-
aebtio '
D~e dienstwlilligoe dienaar en vriend,
(get) H., J. C. HENHIQ(UE~Z.


CORRIESEIPON DE NT I~E


gfelijkbeid. Natuurlijk werd de Heer
v. TEEKLENBU~Lo de bouwmeester
daarbij niet vergfeten.
)e! Weleerw. spreker wenschte dalt
die eenivoud on de~gelijkheid, door
de ambtenaren, die het bevolken,
zou worden gehuldigrd on door al.
len die dear kwamen, on een bur.
~gerlijken plicht; te vervullen, zou be-
oefend worden. D~e Heer C. EassaN
was het niet met den Heer Da. Ga-
Bsns eens en wensebte het geb~ouw
to doopen: ,,Verbond tusechen GJou-
vernemnent~ en Volk." De Heer L.
EI1ENHIQUvz gaf ook eenige selloone
woorden ten beste om aan te too-
* no de vele weldaden die het Gau.
vernement ons gedurende eo door
het bestuur van tegen woord igen
Gezagfhebber had bewfezen. Ten slot-
te vroeg: de H~eer I. JUTTINGf DOg
even gehoor, om er op to wylzen
hoe wij, door den toekomati gen san-
leg van bet Marconi-toestel, wear-
voor in het mieuwe gebouw de noo-
d igeappa rte men ten zij n aan geb racht,
\veldra mn de gelegenheid zullen uijn
one met, de groote wereld in elec-
trische ve~rbinding te etellen. De
klok van het Fort had reeds Inog
twaalf g~eslagen, toen Gatstheer en
G~asten zeer voldaan buiewaartse
keerdlen. Over een paar weken, ala
alle vertrekken vol oende gemenbi-
leerd zullen ziju, worden de kanto-
ren, naar hier overgebracht.
Voor belaughebbenden kunnien
:ve hiier nog bi voegen, dart het ta-
rief der Marcomletelegrrammen is .re
steld op een minimum prijs vanr 1
en voor meer dan 10 woorden 10
et. per woord meer. Ook sal er na-
tuurlijk ook een bode of beateller
worden aan gesteld on de hier aan.
komende te egrafische berichten on-
m id delij k to bezo rgen. Het kan-
to or zal op alle werkdagen go
pend xiju va~n 9---12 en van -
uur. Zreer economisch zal die bolde,
in zijnl vrijen tijd ook fungeeren al8
b~rievenbea teller.
Is 't niet wear ? Aruba gant
vooruit !


Beficilt01 Ilit d (10o1lnie.


Vormreis.

Dinsdag diende 3. D., MgrP. M. G
VUIJLSTEKE het H. Yormsel: toe aen
333 personieo in de parochie van
Santa M~aria en Woenedag~ man 150
pers. te San Willebrordo.

Begroc~ting van zgzz goedgeketlrd.

Staatsblad Nuo. 53 van 2 ~Maart
bevat de wet van den 14 februari
1911, houdende de difinitieve vast-
stelling van de koloniale huiebou.
delijke begrooting van Curaqao voor
het dienetjaar 1911.

Onrderacheidingen.

Bij Koninkl. Beeluit is aan de
Ileeren ELIras P. D)ELVALLE, E. M.
Pel:Nuso en S. M. PENSJO Op. CuragRO
ver~lof v-erleend tot het aannemen
van de vereierselen 4 kl. van de
Ord-e van het Borstbeeld van den
iDevrijder Bolivar van Venezuela,
hun door den Proeident van V~ene-
zuela geschonkien.
Tevens ziju bii Koo. H~ealuit met in.
gave van 1 Mel a. 8. henoemd resp.
tot roorzitter en ondervoorzitter van
deu Ifol. Raad de Beeren MrY. S. L.
MA~iuno en A. G;. STATIUS ILULLER.
Aan alien onze gelukwenechen,


C a~lven de kapt. der infanterie
C. F. VAN aAAK, van wien wij reeds
melding- maak~ten, is eveneenu voor
dfeu tijd van 3 jaar gedetacheerd
bij de la-ndmacht in ecst-Indie de
late luitenant H. P. PIEPER VaD
het leger in Nederl-IndiiB, thane met
velof in Euo R d ede 17 a
pcrS SPin r pWil nel] 7t aeAa-
sterdamn is scheep gageaan, hebbende


deE Itee hedeb mijn plicht gedian
met 't hart in de keel en tranen it de


Kof t daarop stierf ze.
G~oddank I
B~egrijpt ge on. dat ik naar c~or-
deelkundige toediening van ,,nastin",
dat wondertniddel, snak, on wat le-
niging, zoo mogelijk genezing te bl en-
g~en aan miju arme melaastchen, die
nog leven, en lijden en hopen,
bIisechienl heeft men er op bet
Curagaosche Zaquito reeds w erk
van gemaakt, zoo niet, dan neem ik
bii dezen, kosten niet schroomsud
geheel en al daartoe 't initiatiel,
Eno dat ik daarbij kan rekenen op
Ulw steun in uitgestreken mnorecolen
zin,e Mr. de 11edacteur, dat wueet ik
Daarom bij voorbast mijn dank.

St. Eu t. ~ pril 1811.

JaN PaUL.


De nienwe Irandskantoren.

'.t Wa~s eene intereessnte plechtig.
held, die hier Zaterdag morgfen
11. plants hiad. Bet; nieuwve post- en
teleg!raafknotoor, cf laiten we liever
legg~en, het nic;uwe stadhuis was met
vlbggen en groene cocospeHlmen ver-
sierrd on w\achtett det your~rnauumte
ambtenaren en vele audere nota-be-
len ter receptie. Ee:Fn musiekkorps
van dilettaurten 7ette met hun blass-
en s4trijkI;instru menten de feest~elijkb eid
linbWt rat later Iam de Hler (et ~
de belangrijkiheid ann van hiet feit

rautorendoeti *r >~ tedjijze~ d
releds zijni vadler, no oms~treeks 30I
ji-rr gelrden, rr op geivewrkt had m~u
op A~ruba uieuwre knoto~ren to beko-
nien. Thans \\aH het den zoon ge-
Jukt door vo~loudenrd werken en veel
Ove~r en weer Rchlrijrent hert verlar-
yell ZlJDs \'ddera 00 ZIJn eigen Web~schl
In 't belong van, Aruba gereahseerd
te zieu 't Zou ook voor ons een
sp'oorsling zijo, om bij billijke en
rec ht m ti ge aan vragien den tSqoed
niet te verhiezen, indacheltig het sp~reek-
H'OOrdl ,de naanouder w~int" eni de
bevestiginug daarvan, door het iet
van het buidig beetaan dier nieuwe
~Landsrkautoren. Zijne degelijke redle
word betltautword door Pastoor Kw_ ir
u~ ie de G a~hebbe tel
verd'en~de hlulde bracht voor het
volboudendf streven van hem en
zijn gevaardeerden vader, dat thans
bekrolund w-erdl op eene wijze, die
het, derde greulacht der thans be-
levende Arnblanen nog zal roemen.
Wat later ve~rzoebt de Weleelw
Eleer D'. EG~cHEns het woordl on brac'ht
out comty lime~n vor hetd fik e
kenmerk droeg van eenivoud~ on de.


bli doattr ktditfeit aan de verg~ete.
Blijkt wederom dat onze kakkier.
Itakken toch ook voor' iets nlut.
tig ziju


Nog 'n heel klein Datje, staande
lto 't Ditje nls de start van mijil
fox-terrier tot zijn goed geproporti-
- neerde body.
Gelezen met veelinteressein Amigoe
over succesvol geneesmiddel van me.
laatechheid' ,
.,N~astmn) beet 't en op Demera~ra
werkte 't w~onderen.
G)ok wij hebben hier 'n lazar~et. Nog
kort g~eleden stood ik bij 'H eterfbei
chnee dierd martdelaren ooe ezal
loos van die arme stervende me-
laatecbe.
't W'as 'n nietigi vrouwtje.
Ze lag op deo groud, op 'n mat.
Al haar levensorganen verwoesti,
verrot, 640 wood, 460 van piju rillen-


Aau deni Burger President
van den Stsat %uia
Gieneraal GUNI~ERSINDO XENDEZ
Alhier.
Mlaracaibo, 13 Juni 1910.
Geachte Heer,
Als een gerolg van de proef door
mij genomen met het hoedenlstroo,
dat U de poedheid hadt mij toe te
zeuden, is et mij aeDgeD88m Wi~n y
te doen toekomen een bosje stroo, be.
reid overeen omstifg minie a wmijzj
gingen, opdat L het versehi zu t
kunnen beoordeelen tnssehen dit
stroo en dat, be~twelk althier ge.
woonlijk wordt eange racf U td
Ik twi fel er miet aan of met e-

de modder wonder 'n verachtend
ajakkes. -
De knoop van dit melodrama ,,D~e
W. Indische sigaar en de kakkerlak"
of ,,de kapotte stopvlesch zat 'm
hierin, dat door die barst in flesch de
eig~aren gebeel verzadigfd walren door
't extract van die wreedelijke ver.
dronken Eustatisausche huisdiertjes.
Dat was al.
Toch hebben die sigaren nog won-
dere diensutta bewezen.
Ze bewezen to ziju 'n panaced tegen
indringerigje commas voyageurs.
Nueen absoluut niiets noodigf klook
't dan, 't spijt me, maar steek 'n si.
gaar op.
'b Wionderkist e k wam voor den
dagt kOracieush erd dwdvaer ed oin
ges o eo, om oogr wred i o
bseebrijfelijke vieslucht.
lete laten merkeD, on 'n klant ver-
liezen, dat nooit, en commie ver-
dween in 'n minimum van trid, en
k wam vooreeret; niet terug. Ik ben


noemd fear. Ult betzelfde overzicht,
outleend san de Koloniale Verela-
gen, blijkrt, dat in ronde cijfers de
aemiddelde inhood perschip iol880,
2a4 Ms, in 1890, 780 Ms, in 1900,
1022 M)8 en in 1910 1344 Ms be
droeg. Dese gemiddelden toonen ten
duidelijkste ann het bij ontwikke.
ling der scheepvaart overall waar
to nemen feit, dat onophoudelijk de
almetingen der schepen worden ver-
rot, en al kunnen, sooale plaate
dechepen als het N.-Amerik.
elagachip~ ,,Indiana" en de Engel-
eche krruiser ,,Ariadne", met een wa.
terverplantaing van een 10.000 too,
wonder eenig aewaar de haven bin-
nenloopen, toch is het ook reeds
voorgekromen, dat, met het oog op
de betrekkelijk gerio e breedte van
den havenmond, de i~amburg--Ame.
rikalijo voor eemgle harer groote
echepen, die jaarlijks de Cara'ibische
zee met toeristen bezoeken, Curagao
niet in 't vaarplan heft doen o ne-
men, watvoorbeen metdeietwat klei-
nere ,,Prinees Victoria Louise" wel
het geral was. Ook is het niet on.
wearachijonlljk, dat deseJ~de oorzaak
er toe heeft bijdra n~e, dat de Com-
pagnie G~nbrale ransatlantique,
nu sij grootere transatlan tische
booten in haar Westindische route
beeft ingeechakeld, onze haven uit
het refeplan heeft doen schrappen.
Al mag ook geen enkele andere
poging om de kolonie op te beureD,
en dearmede de haar verleende a1-
tonomie tot haar recht te doen
komen, achter gesteld worden, bet
moet erkend, dat de handels- en
acheepvaarthelan en van Willemeltad
van seer groote bteekenis zijn voor
de economische ontwikkeling der ge-
heele kolonie, en dus dient ook ge-
sorgd te worden dat de toestand
van den havenmond geen belemnme-
ring ann die ontwikkeling sal kun-
nen in den weg leggen. WCaar dit
dreigt to geechieden, daar ligt het
ult den aard der zask geheel en in
de cerete plants op den weg van
den stant, om in 't algemeen belang
de noodi ~e verbeteringen aan te -
breogen. Let kan dearom ook niet
anders dan volle waardeering en
instemming wekken, dat bij de voor-
loopig vastgestelde Koloniale hais-
houdelijkre begrooting voor het
loopende jaar, voorstellen, door
de Rergeerrag pro memorie over-
genomen, zi'n gedaan tot ver-
breeding van den ingang der van na-
ture soo rijk bedeelde, on voor de
krolonie van zoo groot belang sio-
de St. Annabasi.
Is men van see uit binnen geko-
men, de reeds genoemde forrten
voorbi', dan bevindt men zich in
de + 500 M. 18Dge, eenigazius near
hes noorden gebogen haven, en
word den toeschouwer een inder
dead verrassend echouwspl gebo-
den. Men slet zich dan pltseling
midden in de stad, met hear op yrl}
horten afetSndlaadekdng-
bonwde heldere,~ sciderkachigebi-
sencom lexen, wefarachter stch so
noorde ijke richting, de rotsachtige,
toch op veracheidene planteen be-
groeide klippen verheffen, die op ge-
ringen afPtand van de beas, V66r
dat men bet Schottegat bereikt,
worden sangetroffen.
Allereerst outwaart men aan den
oostelijken over 't Gouvernements-
plein met het G~ouvernementage*
bow, gescheiden van de noordwaarts
gel gn Handelsekde door een vroeg
of lasit te verwijderen, het ver eer
belemmerenrde, oude batten]j van het
voormalig fort Amsterdam. Daar
binnen bevinden sich o. a. de o
dierewoningen, Protestantache kerk,
post- en audere gouvernementakan-
toren. Ann de kade langs het plein,
waar gew~oonlijk de baggermachine,
die verzandin~g san de oostzijde van
den ingang voorkotut, haar ligplants
beeft, is overigens nog geleg~enheid
tot het sanleg~gen van kileine stoom-
booten en schoeners, terwiji meesten-
tijds hier de sanlegpleats voor de
kleine vieecheredloot is.
De handeleskade, een opoubarea
verkeerewteg, de eemige in gouver-
nements handen syjnde saulegplants

'n broeibak, behoorlijk gemerkt op
se'n rug : D~orne heet ie, en hier zt t
se'n kop.
Daar heeft ie ook maandenlang


roudgeecharreld, is toen eigenwije 'c;
paar weken in 'n boekje gasu zitten,
beg~on langzamerhand minder aen-.
genasm to rieken, en toen de tuil-
man 'n ondersoek in loco inste~lde,
was le dood.
Ziehier mijo ervaringen met Dorus
mija echildpad; ook nog even ver-
haald, wat mij overkwam met kak-
kerlak ken.
V66r mlju vertrek naar Holland
in 'n stopylesch met spiritue 'n 50 tal
van die kleverige 8 pooters gfedom-
peld.
Dr. Boldingh bad me er om ge-

Bij de Dousne in New-York be-
weerde men dat 't gelei was, 'n soort
van boerenjongens.
Ik proteeteerde, en won 't pleit
door hon zoo'n lekker hapje voor
hutn lunch to offreeren.


voor groote schepen, is nog geen
200 M ang. In den regel vinden \
hier ligplasts de stoomsehepen van
'den Kon. WC. Indischen Mtaildienet,
Smeer dan 6iAn deer vaartuigen kun-
nen er gelijktijdig echter niet ge-
meerd worden.
Ten western van de haven t~reft
men, benoorden bet Riffort en daar'
van door den overbrugden ingang
van het Rifwater gesebeiden, de! z. g.
,,Waterkant" san, die wegens de
g~eringe diepte elechts tot ligplants
voor kleine vaartuigen en visachers-
booten katn dieneu. Dit plein, even-
eens tot openbaar verkeer bested
en des avonds een geliefkoosde wan.
delplaats, is met den teg~enoverge-
liggen over dooreen in particulier be-
zit zijude pontonbrug vereenigd-
D~eze brug, waazrover bet vrij druk-
ke verkeer tusschen de terweerzij-
den van de haven gelegen deelen
van Willemptad plaats beefg, vormt
voor de bewoners een vn]j zware,
niet billijk verdeelde belasting, die
als bruggeld door de exploitsoten
gebeven mag worden. De exploita-
tie moet zoodanig plate bebben,
dat de brug noch over dagf, noch
des nachts belemmerend voor de
sc~heepvaart is. In den regel is dit
dan ook niet het geval; toch miag
bet ten zeerste wenschelijk worden
geacht, dat het gouvernemnent bij
hot eindigen der concessie gebruik
maakt van zijo naastingerecht en
zelf dese, zoowel voor de scheep-
vaart ale voor het publiek, zoo be-
langrijke sangelegenheid ter hand .
neems. Aanteekemang verdient nog,
dat dese brug, niettegeostaande haar
ligging op elechts een paar hou-
derd meter afstand van de open
zee, bijua nimmer nadeel van den I
golfslag oudervindt, welkre laatste,
tengevolge van de meestentijds beer-
schende windrichting, de haven sel-
den in beroering brengt.
(STo voLTe.)RAPPORT
VAN DEN HEER

~. J. CO~Le ~ea EQiC[110
VAN ZIJN REIS NAAR ~MARACAIBo.
III.

NOOT VAN DE REDACTIE. ,
Ofschoon wij het Rapport ou inl zijn
gebeel hebbe~n afgedrukt, laten wij .
toch hierouder de Bijlagen, waarvan
in dat Rap~F!port, sprake is, eveneene
volgen. Wi doen dit 10. omdat zij
een noodzmakelijke3 sanvulling ziju van
bet Rta port, maar 20. otn er nog
meerlic t op te laten valleni, hoe con-
scientieue de Beer H. COHEN~ HENRI-
QUEz dese studiereis beeft opgevat en
met hoeveel zorg en moeite cot een
goed eindegaebracht. Wij zoudenilete
verder willen gaan en deze studiereis en
dit rapport als een voorbreeld wfilleo stel-
len. WVij voor ons kunnen niets an-
dersl dan allen lof Fevent aan het g~e-
kozen werleplan, hier ij gevolgd, boe
de Heer C. H. daarbij rekening ge-
bouden beeft met-e n zich verplaatst
beeft in de eigenaardigheden van Ve-
nezuela's gebruiken, en opvattingen,
en zich zelfe de geheel van de onze
afwijkende beleefbeide- en stijivor-
men van het Spaansch heeft weten
eigen te mak~en.
D~eze bijlagen getuigen ook van doo0r-
zicht, en herekeuin , door n~iet de be.
langen en de voor e~elen van onze in-
dustrie en onze kolonie op den voor-
groud te stellen-
H~ij zou dearmede in MaracaibO
niets bereikt hebben. Maiar doorAn
dle Bestaurdere an de laudbouwers
itn de publieke opinie to overtui~en,
hoe hun eigen belangen met deze aan-
bevolen verbeteringen gemoeid wa-
ren.
D~e Hieer C. H. toonde ook te be-
griJpen, welk een machtige hef boom
kle dagblardpers is en bij heef t or
op dere studiereis een praktisch ge-
bruik van gemaakt.

In den Atlantischen Oceaan in 't
ruim van den ,,Statendam" bare~tte
helane die flesch met kakkerlakken-


lijkies.
Bome, bij 't glorious outpakken
van de geschenkenkist, werd al heel
ganw de brand gestoken in een van
die geurige West-Indische rookstok-
ken, ook al'n cadeau.
Menige hoofdpiju en nies verwekk~en.
de geuren heb ik io main West-Indi
.sche jarpn opgeanoven, maar nooit
ia zoo'n penetraote in-vies rillig vet-
to lucht door mijn griekechen neus
riaar mijn hereene gewaaid, ale toen
in die kamer bij open koffer en han-
gende rookwolk. Bet elachtoffer met
rmartiale enor w~erd bleek om ze'n

ui etd tite op 'rb usast hoble
most horrible, toen de sigaalr reeds
lang door 't open roam op street
lay te eputteren.
n Straatjongen pakte ze op, met 'n
h4~ van 'n outsettend bofgevoel, maar
ad de eerete suig, lag so al wfeer in


Zelfie belwcgstelling, die C tOt d~us
verre betoorid hebht, dooGr ailt~ g;aan
met liwe aanidi cht aarn d~eze aange-
legenhieid te wijden, di van zooveel
hielang iH VOOr de verbouweres en
\oor al de personen die eich in de-
zen Staat op genuemnde indrustrie
hiebben toegelegd.
Uwre beleefdheden zeer op prijsl stel-
leade,
teekeni ik mnij, miet de meeste hoog-
ach~tinS,
II w dienstwillige dienaar '
(get) H. J. C. HENIUQUZIEZ.


VERTALING,


BIrJL~AGE 1.


YOORI DES NIJYERHEll)
Ingevolffe eene special opdracht
van hiet Gouvernement van Conra_
gtao de r~eis uaar deze guntstig be.
kend staanide stad ondemuornen heb-
bende, met het doel om in den ~t3At
Zulia van de plant gen~aamd cogollo
(Oarlultdovica panlmata, families der Cyclan l
thaceale) eene studied to mlaken, op-
dat de stroohoedenindustrie daaruit
meer voordeel zou kunnen trekken,
roldoe ik; in de eerste plaatts aan
den plicht miju groet to richteo
aan den achtbaren Ilandelstand en
aan de beeren ILandbouwers van de-
zen Staat, op wier medewerking ik
reken om mija doel to hereiken en
miju opdracht naar behooren te
vervullen.
Reeds beeft de pers van dese
plaats in welwillende bewoordingen,
die getuigenia allegigen van belang.
stelling in alles wat op vooruitgrang
betrekking beeft~, hare kolomme"
ter mijuer beechikikinlg gesteldl en
heeft bet voo~ruitatrevendl Gouverne-
ment van den Staat Zulia, door-
drongren van hiet belang verbou-
den aan de outwikkeling van de
algemeone welvaart, mij op outuis'
ken barew~ij eezij oe i stem mingSbetu igd
en zich bereid getoond ziju hulp to
verleenen om dlatgene tot stand te
brengen wTat zal kunnlen bijdragelrs
tot de vermeerdering van den rijk-
dlom van deze vruchtbare gewesten.
Het .ie aan geen twrijfel onderhe-
vigf dat de verbet~ering van wvelk
landbouwproduct dan ook, zoowel
in het beagvan deo verbou^
wer a sls ande verbruiker is, en
daarom is bet mlij aangen18asm
aan de heeren Landbouwrers van
clezen~ Staat te kunlnen mededeelen,
dat ik, na nauwkeurig de reden to
hebben nageganan, waarom men dik-
wijls vezels van eene grijze of zwar-
te kleur vindt wonder bet stroo dat
gewoonlijk van hier naar Curagao
wFordt uitgevoerd, en na eene nauw.
gezette! studied to hebben gremaait
van do wijze van hereidinig on het
stroo eene heldere kleur to doen
verkrijgen, tot de overtuigSing ben
gekomnen, dat de oorzaak grooten-
deels meet worden toegreschreven
san de geringe zorg, die aan de
ber~eiding wordt beateed en de on-
voldoende wijze, waarop zij plaats
heeft. -
Ged reven door dea oprechten
wensch on overeenkomstig mijne
krachten werkza~am to zijo in het
belang van de Heeren Landbouwers
van dezen Staat Zolia als van ~e
Curagaosche Stroohoedlenindustrie. l
is het mij een gr17tt g~enioPoger n mee.
deeling te doeu, dat ik bereid ben
de oorsprookrelijke oorzaak van de
door mlJij aagegeven fo~ut aanl te
toonen san allen die dearin belang
stellen en mij met eell bezoek ver-
eeren. -
Mlaracaibo, 31 blei 1O.

(gt) H. J. C. H EN rQUEZ.
Ad ree Huis No. 18calle del
Comercio, tussche~n Ayacucho en Su-
cre.
tUur: van 8.30 tot 10.30 A1.


V1ZwlrAuSC


H~IJLA~E III.


Alruba 27 ~Maart.


BlIJLAGE II *


VERiTALING.

Koloniole Postepaarbankr,

Bedrag der ingebrachte golden ge-
d~urende meand Januari 1911.
Willemetad f 5,904,83
2e district 46,10
3e ,,5,50
4e ,
5e ,,7.
Oranjestad Aruba : 1,375,96
3e district ,
K ralen dij k Bonaire : 900, 13
Rincon ,,16,75
PhilipsburS, St. Mart. NG. 289,05
Oranjesta St. Eust. 731.
Bottom, Saba 132,50
Windwardaide ,, 34,50

Total: f 8,785,32
D~e maand Januari was voor de
Poetspearbank zeer ongunstig. In de
stad werd f 7.540, St. Martin f 1.014
Saba, Bottom f 1.501 sain de inleg-
gers terug betaald. In het geheel be-
droeg bet opgellischt bedrag in de
geheele koloniein Januari f 10,684,94.


BOTIilhteo tlit 1101 100486384.


M~arine.

Naar het Hibld. verneemt, zullen


Jo den nacht van den 2n A ril is de schoutbij-nacht J. B. Snethinge
alhier wederom een vrij Eevige en W. D. H. baron Van Asbeck met
schok van aardbeving weargeno- 1 Aug. a. e. den seedienet met pen-
men. Vroeg in den morgen van eer- sioen verlaten.
gisteren werd ook een langdurag De kapt. ter see G. P. Van Hecking
onderaardsch gerommel gehoord, dat Colenbrander sal aladan worden be-
echter niet door den gewonen aard- vorderd tot echout-bij-nacht en als
echok gevolgrd werd. directeur en commandant der marine
De emigaratie naar Amerika is al- te Hellevoetaluis optreden.
weer begonnen. Eco twintigtal onzer Bij beechikking van den Minister
lui hebben zich deze week met be- van Marine s~ijo do savolgende plaat-
stemming naar dat land ingescheept. singer enz. gelast, met 11 Maart
off. mach. 2e kl. HI. P. De Loenen,
(De Yrijmoedige) alb. Br. Me. ,.Heemakerek"; metOpgaYe Yra HilgeYOerde artikelest van de kolonic Curacao,

gedurende het 44e kwartaal 1910,ARIUBA.
Pleats van beatemming.
Alod...... ........................ 88 vaten van 90 K.G.
,, ............................. 1,121kleten van 57 K.G. hf 0.80perKG f 20.195.10 Curagno
Boonen ........................ 488 sakken van 50 L~. Afi 4 -............. 1.752. ,
I~ividivi.........,............... 1,124 zakke van45 KG.& 0.08 per KG. ,, 3.034.80 ,
Eenden......,...,... ............ 2 etuke it f r.50................... .............,, 8. ,
Eieren [kippon)...........g,20,42 at~uke &,4 2 per 100 stake.............. ,, 8**8.50
Good ..............................25,A59 k.g. At 1 000..............,.................. ,, 25.859. ,
Hoeden [atfroo ............. 897 dodjln Ati 1.................................... ,, 397.
Kalk [phosph. .............10,730 M. ...... ............................... Eu opa
Kalkoenen............,....... 2 stake Afi 1,50........ ................,, 3. Curagao
K;ippen............... ........... 208 stuke Af 0,40...... .................,....... ,, 83.20 ,
Ma~ls, inllandsche......... 9 zakken van 64 L. At1 2 -........., 18. ,
Meet .............................. 3,ooo vaten van 45 K.G. Ati 0,35,.... ,, 1.050. Ponaire
Oranjeschillen... ........... 20 K.G. Ai 0).80..,............................ ,, 6. Curaao
Paarden.. ...................... 1stuke Afi 60................................ ,, 60. ,
Pindas.......................... 965 zakken van 50 K.G. 4 i 3,50.....,, 3.377.50 .
Pine................,.......... 29 stuks Ati 1,50.............................. ,, 43.50,
Shpe ........ ........,.....n.. 9 ,, ,, 2. ............................... ,, ,,.
Varkens .....,...,.......,...... 38 ., ,, 5.-............................... ,, 190 ,,
Vellen [gettent............,, 1,627 K.GI At 1,20............................. ,, 1.952.40 ,
viesche l[a uttn] ... ,71203dostjn &i 2.-............... 1.4 "
W~ol.................. 150 K.G. Ati 0.30.. .....,......... ,, 45. "
ZrilvFer............... ..........., 5.032 K.ct. At 40.-................................ ,, 201.28 ,
Zout [gemalen].............. 15 sakken van 84 K(.G. At 0,50...... ,, 7.50 ,
I60.773.58


BO~NAI RE


wel in de ometreken van MalaugR.
Van de 45 lijders, die naugegeven
;werden, zijo er reed 25 overteden.
Men echat het total die aan pet
reeds ziju overleden, op 100. ( C.0.)

SUBIgaw
KILLINGEn, de ontwerper van de
samenswering, met het doel in Suri-
name de republiek of een onathan-
kelijk staat mit te roepen, is met
syjn 6 medeplichtigen ter dood ver-
oo rdeeld .
De President van het Hof zeide te
verwsebten, dat deze straf in een an
dere zou veranderd worden. (B. O.)

1B i te HIRal d.

SPANJ E.
Het Ministerie Canalejae beeft zijo
ontelag aangeboden. Reeds voor
een maand geleden word dit ver-
wacht. De koning beeft dit on telep
mlet aangenomen. Op voorwaard
van eenige wsiziging naar keuze in
het nieuwe kabinet te mogen san-
brengen, sal Canalejas anrnblij ven.
De minister van bet vorige Ka-
binet, die Canalejae niet in alles in
siju anti katholieke politiek wilder
volgen, worden nu door meer willl-
ge 3elementen vervangen.


Sta ~im T& e- OR 5Skilaard8 Silep88 10 Cura~g0 g84878848 de 188888 Iart 1911INlQGERLAARD* ) 'UITGERL AARED .

Aantal. I nhoudl der zeilschepen. n~hood der stoomachep en Anntal. I~nhoud der sellachepen.) Inhood der stoomeckepen

zoil- I toom-( bruto netto bruto netto sefll stoom- bruto netto bru to netto
schepen.l echepen- hi8* go Mso go ss Jchepen. schepen.l Msg ga M I q S


Maand Maart 109 35 11,887 10,496 253,907 155,135 1171? 35 13,086 12,205 250,886 153,248

Vorige maand 1 99 61 23,930 22,154 418,110 259,505 11188 62 25,123 23,195 429,685 266,890Totaalr ~ 80 96~ 3526 32650 67,1 414,640 305 97 38,29 8,400 68055419,638
rt eakomene anj deceea rJ


onder zijn leidinga een detachement ef~e gedetacheerde fuselier J G).
van 26 korporaale en soldaten, waar. ITHYsSEN is naar het garnizoen te
van 44a soldaat beatemd is voor Suri- ruggezouden en de fuselier E. E. W.
name, al de overigen voor CuragCao. FISTLER tijdelijk ale marechaues~ed
M~et desetlfde reisgelegenheid ziju ooki der tweede klasse bij de brigade ge-
3 schepelingfen der Kion. Ned. Marine detacheerd.
voor Hr.M~s. ,,Utrecht" vertrokken, Aan den heer Jr. M. F. 8. van
die to Paramaribo> achterblijven, om EPs, wijkmeester van de 4de wijk in
de komet van het stationeschip af bet Statdedistrict alhier, is wegens
to wachten. familicasugelegenheden, drie maan.
den verlof verleend en de beer C. P.
IIr. Ms. Utrecht. NEUMAN Wz., gedurende den ver.
loftijd van den beer van EPs belast


meB~ t d fLunctel vanI w1jk meeJ ter.
-Aan den beer B. GYL8WIJK 18
een eervol ontelag verleend ale lid
van deo Voo dyrand op St. ,Mar.
tin N. G. en e heer P'. A. J. Saur
benloemd in sijo pleats.
Qularentaine.
Bij Gouvernements beechikking is
eene quarantaine van tion dagen
met inbegrip van de reia, vastge.
steld voor alle schepen, komende
van Trinidad, wvegens het aldaar
voorkomen van een geval van pest;
met bepaling, dat d~e schepen, die
buiten communicate, aldaar alleen
passaglers outschepen, lading en
mails loosen, en mails aan boo rd
nemeu, in het vrije verkeer op Cu-
ragao zullen worden toegelaten.
Saint Hlartin.


Maandag: morgen is one Statione-
schip de Utrecht in onze haven te-
rugJ gekeerd, na 4 dagen to Port-
au-Prince op Haiti vertoefd to
hebben. De commandant on 6 offi-
cieren van den Etat Major ha en
de ear tot een piechtige audientie
bij den President der Republiek.
omringd van siju Ministers en gene-
reals, to worden toeg~elaten en van
at het balkon van het Presidente-
huis de parade der troepen bij te
wonen.
Op de verdere reis werd ook Ha-
bana (Cuba) bezoebt, wear de utreeht
10 dagen bleef liggen.
Naar wij vernemen satl de Utrecht
den 18 April a. e. via Bonaire (om
de achtergfelaten schijven mee te ne-
men) naar Suriname vertrekken, om
er ougeveer een maand te verblijven.
Vandear gaat de reis unar de
Bovenwindsche eilauden en misechien
nog naar Martinique of elders om
te dlok ken. TCegtan einde Mlei kan de
boot dan weer hier worden terug.
verwfacht.D~e Beer A. ALBERGA, die vroeger
bij de Koloniale Vaartuigen in Su.
riname was toegelaten als machi.
nist-leerling en thaus besitter is van
het diploma B., is bij den K;. W. I. M~.
benoemd tot 1** machinist met
standplaata Curagao.
Met 15 April a. e. zal de Heer
Hr. P. DE VRIEs teVeDs Optreden ale
administrator van de vroegere
,,Ba'Cdel-- en Ind strie Mtnatachaepn
neam zal dragen van de ,,Ouragao-
sche Handelmaatschappifj." -


Verdronken.

W~oenedag; is in bet Schottegat
een zeilbootje verongelukt, wearbij
de besituurder verdrooken le.
(C. C.)

ne Vrijmoedige.

Bij gel eneheid vanr het begin
va n zijoa 36en jaargangf wenachen
wi) onzen Collega De Yrymedige van
harte geluk.


Ilet Wilhelmina-Park.

Mlet algemeene instemming sal ze'
ker bet bericht worden vernomen,
dat den 2de Puaachdag a. s. de
musiek zau~g- en gymnastiek en
tooneel aideehong van onze oorloge-
bodem Br. Ms. Ut~recht een lielda-
digheide-vooratellina sal even,
wearvan bet saido ceheel ten bate
sal komen van hot Ciilbelminapark.
SEen rijk program vol atwiseeling
le in voorbereiding.

stelIng opnejr J otj van deUt ecb
door een buittengfewoon druk
bezoek sal vereerd worden. Bet be-
long van one Wilhelmina- ark a
leen reeds is al anasporing genoeg*

Dankbetaifging

In dank ontvangen van de Beer
EDWIN SENIOR Ag~ent van de Ham-
burg-Amerika-lijo No. 6. Vol. XX.
van de flamlnrg-Americanr Gazette en
64st Johreabericht van dezelide Stoom-
vaartlijn en van de Heeren J AMEB &
RENRtY JONES inlichtingeD omtreat de
eeratvolgend komende booted der
Leyland Line.

Officieele Berichten.

Aan den beer B. P. P. SCHRIL8,
cd. klerk op Bonaire, is om ge-
wihtige redenen veertion dagen ver-
lof na r hCura eo celeLn. nois

opt zijn verzoek ontheven van het
dmaatachap van de feestcommis
are voor den verjaardag van H. M.
de Koningin en de beer Jossy C.
COE I UEz benoemd tot lid vanl die


-- Bi) het knetetation voor D~rand-
looze Telegrafle op Bonaire is PIEr
SIL~E sangesteld ala telegrammen-
besorger.
B an den kommies der 2de
klasse der belastingen op Aruba.
zo dh id BARM8 isa do hereltel n a
leend.
~- De bij do brigade marechana-


5 April off. v. gese., le kl. J. A. Van
Troteenburg. than dienende alz. van
Br. Ms. K~oningin Emma op non-act.
gesteld.
De Off van gremeodbeid 2e kl. A. H.
F. C~RAANEN thus diecendeaan boord
van Nr. Ms.,,Neptuoue", ishestead
voor den dipDst a. b. Hr. Me Utrecht,
en is 31 Maart anar WT. I. vertrokken.
D~e officier van gezondheid der late
klasse B. L. VAN ALBADA en de adel.
borst der le kl. D). J. BERNTROP, Ult
W etInd elt ill per particu iere g legen.
beid g~erepatrieerd, worden op non-
activiteit gesteld ''
General W. Cool, oud-mioleter
van oorlog, is becosmd luitenart-
Gen~erana b elra ~d ~minea r A. J. Snijders
is benoemd tot Chef van den Ge-
ners en Sa.
-- Colonel A. Fabius is b~enoemd
tot Commandant van de Stelling
Amsterdam.
In plants van den Heer Patyn
wiens ove~rb den wii vorigen week
meldden, is benoemd tot Commis-
earis der Koningin voor de province
Zuid-Holland, Baron Sweerte Lan-
dae Wijbord, die burgemeester was
van den Haag.
Een telegram van 3 April uit
Batavia meldt, dat de pest ook het
ieiland Java is binnengedrongen en


Aloi8....................... ...... 5,291 K.G.......................................... f
Baeen er n..................... 4 oo ........... ........., ......................,...,. I,
CB ldhout......L......... 3, ~~9a5 ,, ............................................ I,,
EIre ikpn) ...... 8' so r................ . .. "
Geitevellen..,.......... 2,1180% K.G.............. ..................,............,,
Houtakolen.....,............. 10,683 zakken ...........,.....,...........,............ ,
Hout (Brazilit) 19...... t,650 K.G........ ..... ......,,.
Hout (Hart) .... ........ 1,626 ,, .. 1............ ..... 1
K alk ............................ 141 %'H L ................................. ........ ,,
Kippen..... ............... ...... 71 etuke.......................,................ ,,
Me0t..................11 .1. 9,3 svaten... ....,....... ....... .. .
Schldnpadden........ ........... 10 ,, k.....,.................................

GeneEpdde ................ ... 9 .."~"""'""""
Paarooden........... .......... 418 ,, ..................................,, ~~
Fchaens....................... 10 ,...... .......~......................, ~~~~~~~~ ,
lcht n (Vereche).. .............. .. ............... ,
"


1044,
aso,

so,4 5
2,593,
5,841,
590
4,065'
57,
18,
2,483'
42'
773,

1, ,
384,
10,


"~~~~~~` """"VV
""""" '"' "

Adverten~tien-
'l-

Ph~tqgflgiStile 18thil~tilg.
fSoublette let Fils,

HOPFPHOTOOGRA~x B
VIN


"zrm inen pe rihlaten da chten;
of de meerderheid des volks de z k
zoo sal opnemen. Wellich6 sullen
de Mexicatanties denken:,,President
Dias sat door den hardnekkagen op.
stand thane leeljjk in het nanw en
wil one no met moose beloften voor
zich winaen I
K~aaL. A. MUBWLNFELD.Bekendms~kmig.

De vertoop r~an ZILVEOTREN,
GO)UDEN en JUW~tEELEN
VOORWERPEN, beleend ter
Spear as Beleetabanak van 1 Sep-
tember 1909 tm 28 Februarl
1910, wonder No. 1940 B tim
N. 14260, sal plaatshebben op
Dondrcdalg, den 18en April a~s.
en volgende Donderdagen.
Belatnghebberiden worden ver-
socht den verko~op te voorkomen
door de sanzuivering der ver-
schuldigde interesten.
Curacao, 3 April 1911.
De Voorzifttr,

A. JE8URUN .

Adverteert steedsAmigoe di Gurs~ao


fI. ar~ede KConintin der 'Nodcrlanden


to A~msterdam 1868,
,, Antwerpen 1885
,, hicago 1893, en
", mua~a E ste Prl3s Eere-
rr 'Brussel, .1910
' OUragno, 'aterkant, Otra-
hanxda.


TIABVEN-NIEUWS.S

MVJAN - .!i APRIL 15 AP~RrL.

teachip, il Rapiteai (Aankombs I Va Vr)t trek~c Marri

~Prinaes Jla~ana R. C. ~iesolog. 4 April l.Brl ?Al\ti~ ~l Ataba
Prinsc abtaa drerk 1 ,, oraa
Zolia ,,6, Maracalbo 3 HS New.orkr
CaSr~~rus rurslt a~ New-York a La easyra
Greens ,,11 ,, La anaerra 19 ewf-Pork
Aerorr ,~Chrltophersen La Guayra t :7 ,, arneath
^,anrea~ ,b8.-f~cora L Nel rL 15B
CAIssent. A man...LlI~ ,, dmsterdraw s ,,~ d
';nsMctt J o useoa N~Yol ,, Am m I ,
~P11~asi~llem3 P..gningeti~ 1I ...................R-Jlor

Ada H. Ichaster 1 April Hamrpburg 8 April Hambarl:
Githl di r an N ahlo ablen i drd g
oi~iralisian Beld .9 ,, I~verpool 9 ,, Babealli
'Vcnrttar r. ugebarth 11, rt. olomble 19 BasqbprI
ec a ~ tsn o I p .i er ool of1Apr Tampc

s8chaeaers. !~Aanomes. vu. ] schemesd.*( O ear~I VI me


,,000p~rafeisY U070031gtng an HfjfYTeGid.Het Bestuar deer Vereeniging brengt. hierbij ter ken~sip
van het geeerd publiek in het alge~meen ~as :an -hare wBegtta*
stigers in 't bijzonder, dat op de Algemetine Vergadering vn
den 27 Maart j. 1. den Heer J. C. DE POOL ~als Gerant dezer
Vereeniging in derzelven taken van handel en pijverheid. is
herkozen.
Namens het Bestaur:
De Pr~esidest
CHARLES. V.' 'LIEDER. .
De Secretaris.

JOHAN ~A. DANIA.


GCeObo ~. da ~iool


deelt hierbij het Pu~blek en~ den handel m~ede, .dat hij, vo gens
advertentie als Gerant der Vereeniging lin derzelver taken
van handel en ijverheid optreedt.


UIITVOERING 1
TENJ.BATE VAN HET

,,WVIL~HELMI~NA-BARKR
DOOR
de Zagg-z Toogeelz eg (SympZ5asge~~~ tvee ",""* ~

aan boord 'Hr. MVs. ,,Utrecht. '
OP

] saa da8 IT Spril Twteede paschdag ia Teatso Maas.


9 ~b rl swords hot aleoiwe stopalachip der Bed. Xle MBRIEIDA carptat
A-.~ oAilo v~ieral EI'. gap~s derp~ v rT b n en k meade van Hattt.


_~__ ___ r_ ~_ t


!IDreaker a
r. L. BOS.MERW.lll


-Gr)eveett~igdC~ in1 '1847.~
G eramelde Yraebt- en ~Passagier-Dieont onderhouden doo~r 58 v~ersehl-
leade Irajnes, met 850 Havene in alle Werelddealen.
W~EST-~IND~IE THENE~ST s

Llja I. Den Sa. van ledere ,mnand, van Bambqg -asar ,St.. Thomas,
Trinidad, Veuenessel, G'~areo en Vlde versa;
Aaenko'met be Caracaor den 1ten. van ladere masod,
'*rtrerek van Caraq~ao; den Cdien. Van led~seremean~d.
EqtjdII. Den 7dan. van iedere maand, ran H~amburg i"over Bati saarr
Curaqao, Venesuela, Trinidad, St. Thomas, Earre :aa Ham*
.burgS;
Vertrekr van CarCaco: den 16o. +ean leder :asad ;
Lijn IV. Den 20n. +an iedere maand, van Hambar~gLAnswer~lpen 'oast :St.
Thomas,,Cassegso, Columbts, Colon-Panatesa en Osatreal-Atoetike.
Aankomast te'Caracao: den' 10n. Pan; ledere menadd.
Vracht words enagenomen youacr alle 1aEurpeesebe Cavens, soo-ook reor
SColumbia, Colon ens.
Pesass ers-vervoer naarasll planteen, welre door bovengenoeldide :11)
no wr ee de neo mabontren vae ~bovengenoeade 'Irnendl doen, die la
ookr andere Passagierseh3epen der Masteehappij, eehvnan
over 80. Thomas direct ;naar Euaropa ~varen, en de role in oagereer
y5dagen volbrengen.

De Passagiers-hepen der Hambarg-Amerikas aij )ago as~e Vbor
sien a en de moodige teepassingen voor de seke teil~ o comrlfrtf der
Prij der SPagle~ragea r Iavrtd fA Obarg:
Ralrose nqfUest: 10% arelasg bp de been- en teragr role.


Voor verdere inlicht~ingen vervqege men see tes


EDWARDB, HcNRIuQUES d CO.,


Agenten,


DEAR'SS


50 080EU SND 1,,,,,


4gennt tiaeoro~ BIarague, b
de I.ANNOY. & Co.


Gaviota H
O. v.dBrandh. H
astywalralma
.ioh. BlnceRma
carm.Ploritat(
Ijild a B e
Riigio H &
Amer V
vicr ina r


3- April
8 ,,

'8 -,,
4 ,,
T ,,
8 1
s ,,
8 1,.
6 ,,
8 ..


Ap ~l

,,
,,
,,
,
:,
,
,,
,,
t

,,
,,
::


La 'Go ur
veliad o

'Maracatbo
Maracaibo
Barahona
Be eona
colon
ela dseor
M~aranlbo
braba

Vetedeor~
.Masseaba
:".:elb


Balnd a

seats V
Re gbio 8


Barbdade


Matsrkfadbo

r rla. eoror

Araba


Als g Uw huis most laten verven, koop datn de uett


: XAN


Muziek door d~ sch es ael,


t


Verschil~ende zangntanmer4 ~

Opvoering van het kMiSctspel:Levende Marmerg-roepen.

Werktuig~en Gymnastiek enz. enz.


VAN VERETWAEN,


FABRIKANTFN


De* vett,,DOEaSTICA" is grettd Vaor 't. bt~rulk f th lik-
kets van ;1, ,7 eik 10 pond.' ]Deze vert rismacr. nial Aeied on
better, en rgoedhooper dan die met do hand cbeasid.
Monsters Wnord~en grati verzonden nann koopers, We o;lr
onO vragen.
're hoop in alle verfdrinkels onedrogisan. 2


Prijzen dCer ptlastsen als gewoon.


IAanVang 8 uur.


Ha~mburg-Aei


uinie.


Erief Ilit (181,,P&[, Wlild 85et".

(Vlx oxaEN VA8'E~N MEDEWERKER.)
Unele sam's fRjl on mexico.

8aeramento, 20 Maart'11.

Onetwijfelad geven de ploteelinge
samentrekking van een Amerikraanach
legperkor o de srnen van de
a~ngren~sende sster abnliek Mexri-
co, alwgar de reeds rele meanden
dareade revolutie than op sijo he-
viges is en het gereed houden
van eenige askadere in de nabij-
heid der Mexicaansche kust, raim-
sehoote gel aeheid om allerlei po- -
litieke speculaties te make P
Uncle ~Sam's ~regeering beeft self
daearoe endneiding gegeven. Immerse,
eerse s~elde sij -en dat blijkbaar
g'"uden dat bt eednrg d ImmeM
hes senden van de eterke leger.
macht near de Mexicaannche gren.
sen b~eoogd, was on eene oefening
in her, mobliseeren' to honden, ter.
hIl or daan Ia let~erlaard ,
wpillen verbergen en dat men den
Ia tnnnto de Vered Sa t n
en embiesvora onto em d en wie
De A-merikaaaeche troepen moeeten
dearom een endoordringbaren mour
vormen aan de Rio Grande river.
Deskandigen beweren eebter, dat
dit, larrsete doel ook volkomen hon
berelkst worden met veel minder
treepen en dat de regeering to Was
hin aon bepeald nog ansch was
.ande in het hoofd hee t.
Eveawasl, president Taft beeft, ge-
roetatelende verklaringen laten afleg.

kobj-d e~e~h a Maledc r n

bekend Mextenanseh financier be-
weerd, dat sija land reeds een jaar
geleden een geheim verdrag met Ja-
pan geloten beet, unarbi] bepauld
wo dat bet, rijk van den Mika.
d oot helen emi, idjn ol tatg
neeade republiek sangevallen wordt
door eene~ mogendheld, wpelkte eter.
ke~r dan sij elvvbeeeo is fel. dt
Ja an mohven gek Cn heeftdvat
Mexc san de Pacifleknet voor ko.
lenatation ens. Wbel is dit laastae
aercht An, door president Taft An
door de nablonale hoofdstad W-ash into n
of~ldsel toeoegeeprokeD, doch des
niettemin words er n~og veel geloof
san gellectt.
Was er no ook al dan nies
felris beti el ge$1l tfo o en
Mlexico, ale aZ~e Centraal- en Buid-
Amleriksaaneee republieken en- repu-
blIekjee sich min of meer bedrei 6
posvoelen door de soo verregaande
iimperialistieehe stastkunde van de

bear to achten, dat se de help van
eene aterkre militaire natie, gelijk Ja-
op bet oogenbliks onbetwist.
ris, met grate soudeo son,
nemen. Isamers, in ten iemanld onze
onathankelijkbeid bedreigh, wille
wijq oatnurlijkr wat, garne gehol n
wporden, onverechilhig of onze. 1.
pesblanken, sworten of gelijk in
etonderhavige goval graeitjee

dent P rfiro Dttd r ren r
too ernst -der revolutie genoopt te
to sij gewforden, bet volk met te.
gemoetkomende maatregelen en her-
Formingen to hulp te komen.
Zloo h~eart immerat het Mexicaan-
ache stastahoofd nog deer de-
gen toeseggiing gednan, dat een aan,
tal nonrm md etlek lan'dqikgenhdom-
In ;tlerine hofsteden verdeeld souden
wrorden, w~elke voor bet volt soUlen
sija oRengesteld togen ~den ~epten-
de proj en met seer gemakkelijke
hpatain hroorw garden.


Dese~ hervoraggptan~gatregel sal
echter -- soo seldii Dias aset iO ~
remtli ad kopnet oT an rn
la en de dearuif voortgekomen Al-
-enmeanto- nadeole n Met liersteld sin.
Blijkbaar echter, is bovengenoem-
de fin bet descichdgsestelde meatrre~
gelniesandr dean Peto of te e
des Volks~ to winnen. Immehse, no
aleme mam ooi ede Iklogan ve
den daglooner ter harte gaan. Eo,
-ean de apdere -silder pil Diss het
verlaDgeD Baer bet 91000 .der rlevo-
latbie opwekken door to verklareal,
dat de hervormingen eerab ddnr ge.
achierden knaneP, wanmeer do opstand
. a n o n a] bwonge i on ie
bptan Id aijp Roe logger do opetand
dart, des' to lainger soaden de her


JOHN P


~lbilrrky


IBESPAAiR IUW G~lk.


IV~ERNIMPJj an OrLlE
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs