Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00066
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: March 11, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00066
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
r


WEEKELAD~ U008 DE GURAFAOSCHI IILANDIN

Dit ladverchint lkenZatrda* AV gy gEs Courant aki to, sali toer dia Sabra.
Abonnementrsprtis voor Curaqao, Bonaire, Aruba *uprjdiboeettaf.2-pte ln
en de Bovenwindsche eilanden per drie me~anden A adilce el~d l1 S~~~l iiP uarntnfi uao BnieAbS Mc
fl. 2.- met vooruitbetaling. R d ci nA riitai lfgbnrs uaaBnie rbS.Mr
Voor het Buitenland per jaar fl. 10.- On o 2 NewN.4 tin (P. 8.), St. EUstatius i QSba fl. 10.- pa anja
Afzonderlijke nummere fl. 0.15. Ou o 2. NewNo4 n numero sol n. 0.15.
Prija der Advert~entibo van 1--7 reg~els f. 0.50; voor el- Anuci d 1 te 7 regel f 0.50 cada regel mas
ken regel mneer 73% cts. Wi 7aterkanlt, Over'zi-ie ses


Curagao, 10 Maart 1911.

Or ze Passaatwind
ALS VOOHTBRENGIER VAN

Electrischen Stroom


Sands ongeveer een man~nd verheft
sieb ann den see~kent h~og boven de
battrs enk vn het Riffort bij den~ io
gang orhaven pen gowone! Ameri.
knansRChe wirindmolen, dfie teregenver
feel bekijka Prn emi kalrre verlr~ineling
io org~e weeklblrrdenr. cvrlrwel rlt Io
to~e bs) oie. pubbe~k ringt niet die w;,r.
deeringe gevouden beefr, woropir(l hii
rechtensi HfaURprak kHIn makenI. Hij
dozij~rnen zijur de Amerikasus~che w7int.
mrolene over onue eilandc versprraid,
mour dese vral bet Rifforrt is inl squ
en~ort en youcr hrt dowel wnort~e! hr
dicent, nl. als e~lectrische bewoeegkrarcht len
eerateling hier inl onte kolotir. j
mipssbieni..... misAchieir wel in gebeel
Zmid-ean Noord-Amerika.
Voo~r nog betere wuardeering mee e
ten wt] nog eenice jwren terug gannr.
Rmnm 17 jear geloden schreef de N~e.
derlandsche Mlnctachappsy ter Bevordering
ran Nsjeerh~eid een prijevraag nit, lui.
deade:
,,De MCastachappij wenacht een aann.
wijsing van de middelen, die dienen
k unneu om arbeidevermogene, d(oor
w~indmolens te verk rijgen, lange elec.
trischen weg op to sarmelen, over te
ban aof vervoerbear to maeo-en a
de~ar imeer In bet bijsooder een
ant~woord op de volgende vragen :
1'. Hoeveel arbeidevermnog~en kan
een gewtone windmolen mn vereemigmg
met een electriechen accumulator ge.
middeld per etmaal leveren; welke
motorische inrichting is hiertoe noo.
dgen hoeveel k oet ma dat geval
apaardekraebt-unr?
2'. unonen de nieuwe windmoto-
ren ult een economisch oogpunt op
sitg~ebreide echaal tot het accumu.
leeren en tot het benatten van de
beweginge--energie van den wind wor.
den toegepast ?
Zoo ]a, welke inrichtingen zijo
hiertoe noodia ?"-
In Juni 1 94 kwam wonder het
motto ,,meer Licht" van de hand van
den eiviel-ingeDiOur J. VAN HEURN bet
autwoord in, datook beksroond werd:
,,Electrische beweegkra~cht verk~regen door
toinrdmoens. "
Bet le een taaie studied, die op elke
bladsijde g3etuigt van ee~n nauwkeu
rig ondersoek en fifoe berekingen,
doeb ultteraard alleen voor vakman.
den to genieten ie. Vreemd en seker
door db outwerpere deer prijevraag
allerminet verwacht, het resultarat
deer studie was weinig bemnoedigend,
omdat de koaten van een derg~elfjke
Daar deunt mij deer dagen voort.
durend 'n oude melodie door 't boord
weearp gelierd de volgende hoog-
poiitinche onthoeseming :
,, liet katoen,
,,Kom morgeonoen,
,,En we sulleD 'n pintje drinken."
J, _die goeie aude deun I
t Was in die dag~en van onverstoor.
bear jolijt, vaun optimism zonder
weerge, van idealen stout kloek on.
vervaa~rd-brutnal, some te brutnal,
in die dagen toen 'n etimanl u& It
echerea"0 Inavarn eF~ baard je kin alleen
nog aarac dowde, en mie= sooals
nu, dan veel weg beeft, van 'n letwas
roestigu musaiekdooarol.
dToeo \n eoe we dies goeieu ouden
de n.
ase dat poliem weer naar boven
geweld is ?
Beel eenvo~udig. D)at noemen de
.e eerde lui, peloof ik, '0 genesocieerd
i ee. B. v.: Croene zeep is in de West
fete seldsaams.
Ikr sag 's bij toeval hier 'nr tijdje


inrichting, ten gevolge van den be.
trekkelijk geringfen en ouregelmati-
geD WInd in Holland, ,,zoo hoog ble.
ken. dat uit een economisch oogpunt
van een benuttifing: op groote schaal
vooralsnog geen sprake kon my n
""emde en onverwachte oplossing
van dit Frangfstuk voor een land,
dat womelt van windlmolens, en weaar-
van JEROME K. JERaME eense schreef :
,,lDe H~ollander he~eft den wind tot
,,zijo knecht gemnakt; v66rbhij bem
,,laut gaan, heeft hif tieniduizendl mo.
,,Iens moo~ten randaCrlPP ion 'CseCr rre
.,pompIIt h,bor gazas gr...e0..
,,mre sc~huiten gredow~d o espek
,mlet de kin~derries in denr tuini. Hot
,,is cun zwakke wm~id, cir terugkeert
,,nIour dr zeCe Hf~lJeshe-ni Pn vermneCid."
IOcch wat in 1894 now~ vrijwel o~n.
rncge;lijk bleek, of :Ilth:-r a nfanistt
cop ongerivelerediedl bouge kosten. is
inl de lanitate juiren door gcestNdig
ZoJeker'l on p~ro nelrm irlrglen den
v, oruitgaug vanl dr techn wchr we
1ln.reachoppen reCLds in dederl rameezer e
err de undervindinga Pimrl ~ is oed;-1H
bieeft deze toopHssinig: rlP erl downed. tr
like verbetetrirlf on eeni Hanzienijke p
kostenrbesparing in hort bedrijf bewe.
zrn. IDeneasurk~en miseehien wat
cle kracht en de regelmn~ar van dten
wind its brtere conditie dan Hollarnd -
is bec eerate land geweest, waar de
windmolens sijn naugpewend als voort.
brenger van elect~rische krtlcht. In
een nummer van bet Elektrotechnische
ZeduchrSR van 2 jaar ge~leden werd dit
ontwerp nitvoerig besprokrtn en stel.
iag kran ook voor onse koalonie, ele.
gen midden in 't gebied van den ae.
east, nut afwferpen, die resultaten,
in Denemarken verkretgen, in wilder
kring bekend te maken VooirCura.
gao en voor de mAnnen, die dit plan
outwierpen en uitvoerden steekt er ze-
ker een groote eer in, die vinding reeds
soo epoedsg op elgen terrein to heb.
ben overge racht.
De Deenache Regeering, voor baar
land de groote beteekenis begrijpend
van het praktisch gebruik van den
wind, begone in 1897 aanzienlijke
sommen voor proefoemingen in deze
richting: toe to staarn. Tot nu sijo
reeds 72.000 gld. hieraan ter kroete
gelegd. Meo begon meteen proefmlolen
op te richten in Askov op Jutland.
Die eersta molen in Askov werd ge-
bruikt on water electrolytisch in wa-
terstof on zuurstof te outleden. De
aasseal werden in een kelder in loo-
den reservoirs verzameld en voor ver-
liebting met kalklicht gebruikt.
D~ese mnrichting werd later vervalngen
dooreen wind-electriciteita-inrichting.
De nienwre molen, waarvan de as
oeveer 18 M. boven den pron~d ligt,
be 4 wieken van ruim 11 M.1 lang
en 2.5 IM. breed, bij drijft 2 dynamo's
leder van 12 pea rden kracht Een
deel van het arbeidevermogfen wordt


nog steeds voor waterontledingg-
bruikt; bet overige diet voor del-
ding van een accu mulatoren-batterij,
die weer dient om den stroom te le-
veren voor gloei- en booglampen
en electromotoren. Vele proeven squ n
gbenomen en theoretische onder~zoekin-
gen zijan godaan door den directeur
vandenproefmolen, professor Paul
la ('our, (seer bekend o. A. door zijo
phoinisch rad), on te komen tot de
beate inrichting van den molen. (Zie
ocrk het work var; P LA COUrR: Die
W~indkr~aft. Leipzig 190f: )- Nildat de-
z.e imiichting can tijdi~na had~ be-
sta~n, is in 1)cenemark~er de belaneI-
Hrellinu inr bpft ectiriPch p.hruik van
lenl wind~C na~r ernot Cswordolcn en is
;In 1903 de Danisely-Wit'and Elektricitiits
Gesellachesft crgerric~ht, en rprnnot
sch-lp, die zieb ten d(,Pl strlt voJor een
seringe! vergood~ing planrnpr- en kml-
trrn-berekeiiingen voor elsectrische
wtind(-inlrichth-~crn is mak~en ern om de
door de p~raefrrminpes to Askov anl-
mepd rnri erva1ri ngrn door Peni tijrl
schrift ter kennirsc van hot; publiek to
brengenr. I)rze vetreniping ken on Pen
tschron reRIIlHtan harer workz-Asm
heid wijzen, dHar in D~enrmarken bij
het vrershijnen van dat gonemde
artikel in het E Z. reeds 30 groo-
tere en kleinere wind-electrictiteite-
lurichtling in gebruik waren geb~racht.
Ale een voorbeeld daarvaln kan ge-
ne~emd worden de iorichtingf hij de
Volke-hoogeschoorl te Vallekilde in
Noord-Seeland, w arbij een windmo-
len is opgericht. die bij een wind-
anelheldi van IEM. pe ecoide
een vermjg~en van 8.fi P. K. heeft.
D~e dynamo daarbij behoorend geeft
5,5 tot 8 kilowatt. Verder is er een
accu mulatoren-batterij met een ea-
paciteit van 600 amp~r ~unr. Ale re-
serve beeft men een petroleum-motor
van 8 P. K, Ofeeboon het jaar 1904
met betrekking ;tot den wind oougn-
stig was, is depetroleum-motor in
dat jaar elechts 930 unr gebruikt, en
in de 7 maanden van Maart tot Sep-
tember in het geheel niet. Tot soo-
ver bet E. Z.
Gelijk men in Zweden en Noorwe-
gen, Zwitaerland, Spanie en ann Nia-
gara watervallen gebruik meakt van
degeweldige kracht van watervallen
en stroomverenelling~en tot hiet in
bewegqing brengen der watertur~bines,
die de motoren zijo van dynamo's,
die spanningen van duizen~den volts
leveren, coo kan ook de wind on ze-
ker de meer regaelmatige en constante
Passant,-- wel is waar op veel min-
der reusachtige eebaal, maar dear-
enteg~en ook met veel minder koet-
bare installatie,-- datzelfde resul-
tatat tot stand brengen. D~e wind-
molen op bet Riffort, die de dynamo
in beweg~ing brengt voor de drand-
loose telegraphie, is er bet doorelaan-
de bewijs van.


64,voor het geval de molen bij
te hevigen wind te enelsou-draaien
en dus stroom van to hoog e pan-
oing sou leveren, de an ere io-
richting voor bet geval bij gebrek
man wind de muolen zou stil gaan
staan, bespreken wij later af-
zonderlijk, wanueer wij one bezoek
Han de dreadlooze een vrolgenden keer
vejrder voortzett~en. Werkelijk zoo'n
bezoek is interessent en ge treft
in deo fleer B. TIMMERMAN, den
Chlef van onze D~raadlooze, uiet alleen
een deg~elijk vakman, die voor sija
teak berekend is, mear tevene een
cicerone, wien het een genoeg~en is U
overalll roond te leiden, allen tot io
ooderdeelen te laten zieD, en U van
alles teket en uiting geeft so~o klaar
en doidelijkr, dat ookl een mninder
dleskundtige bet beg~rijpen kan Wij
breogen van onsotn kant bier onsen
oprechten dank voor bet anrogena-
me en leerrrjke unre e, dat wiJ dear
wonder de leading van den Heer TIM-
MERMAN hebban doorgebracht.
Wat is nu het groote voordeel
voor one station der Drandlooze
door dezen Amerikassehen wRindmo.
len ? Hetzelfde werk was vroeger
door een benzinemotor, die door de-
selfde ae, onmiddelijk op een dyna-
mo gekoppeld is, verracht werd, words
nut gratis door den wmndmolen overge-
nomen.
D~och die benzinemotor verbrulk.
ite per maand, ale hij 640 dag per
week gedurende 7 unr werkte, 150
liter benzine A 20 cts per liter, bet.
geen due een beeparmng geeft van
150X20X12=360 fl. per jaar.
Wanneer de beide stations op Bo-
naire en Aruba sy~n opg;ericht, zou
dat bensine-verbrulk nog veel esn.
zienlijker geworden zifn oomdat er dan
Eneer stroom moet geleverd worden
Die molen behoeft niet meer dan
7 unr 's weeks to werken, om de sae
camulatoren to sullen en ofsehoon de
benzine--motor als reserve behouden
blijft, is het niet wearachijolijk dat
hij nog dienet sal behoeven to doen.
Die eenvoudige molent verdient, due
wverkelijk meer waardeering, dan waar
mee men hem tot no toe vereerd
heeft. Hij outlast onze begrooting;
jaarlijks voor een saendenhjkesom.BLADVULLINO..
De dankbaarheid is sulkr een
groote last, dat elechts flinke ka-
rakters dien kunnen dragen.
SEdel hij bt: Offer 1l iete
natuarlijke to beachouwten.
Schade maakt voorzichtig, ou.
derdom omtichtig, egoleme kort-
zichtig.

is buiten kijf, g5eloof me, mijo raming
to absolunt niet to hoog.
En in magazi n liggean er nog, aast
ik maar zeggen 'n 8000 pond katoes,
maar 't is veel meer, te wachten om
door de gin gefolterd to worden.
Honderd. pond katoeu met saad
geeft -kc 25 pond lint, due tel nog
maar gerust 'n 10 balen bij die 64.
Last ook dat uw krleine me d ultre-
kenen. 't Is goed voor haar kleine
brainbox.
En no komt nog de IP' ooget.
Wat die sal opbreDga DmOetSD wO
natuurlijk nog Patwaten.
M~aar tot nu toe doeo ze goed, be-
weren de vaktmannen in hunl eigen-
aardige terminelogle. 't Al of niet
Relukken en de res~ultaten van dien
PI ooget ntuarlijk katoen van let-
was inf~rieure qualitelt vertel ik n
later wel eens,
...
'n Vriendenhand uit ...... enfin dat
komt er niet op sanD, pede me dat
ie omtrent Curagao elenhad in
de ,,Pocket guide to the West-
,,Indice-by A. E. Aspinall (London
,,1910) :,,Cura ao, the island of the
,,Liqueur. Sa 0 is the principal
,,export,, but sugqar and cotton are
,,also produced.'


De molen verbert zich boven het
Riffort tot 16 M. boogt~e en out.
wikkelt 10 P. K. Het groot achep.
rad dat door den wind wordt rood.
gedrasid, beeft 16 voet- middellijo
dat bij een matigen wind, zooale die
in onze kolonie de reel is, dat is
van 8 -9 M. per second (No. 4 van
de achaal van Beaufort) ongereer 20
omwenteling~en per minuet meakt.
Bi) de windmolens hier op de plants.
gesR, die voor bet opvoeren van wa.
ter gebruikt, worden. verkrijpt de
ijzeron stnag. die le suiger in de pomp
howaglt, een cop-en-neer-g~a~nde be.
wegaing. H-ipr evenwel wPords~ dese
bov~en in molenr door ecln Fitel konische
tenodrnedeen terstonel in een roud.
drlrRiende bewegino- van den stang
nmgment.
Het~ beeft hpFel wet a~rbeid gekoet
docor het 1.80 M~. dikk e gewelf van
de batterii ean ruime openingr toe bre.
ken, weAr1door dPue staneg in de usa.
obincekimer neer komt. Rustead in
ppn sa~lon korker, la deze staner tege.
lijk dr as van Pen boriZODtaal kam.
red, wea~Prva de houten knmmen in
do tendon van eene de halft klei.
nor vert~ikatal tAndred grijpen, dat
rret dezelfde as verbonden is san
het g~roote vliegwiel, wearover de
drijfriem loopt, die de dynamo
met een duizeline: wekkende vaart
van minetlene 1600 omwentelingen
per mninunt ronddrifft.
All44on door 3 maal de beweging
van een groot wiel over te breo.
gen op een veel kleiner wiel wordt
de, ooreprook~elijke onwentelings onel-
heid van bet molen~rad van 20 was
kelingen per minuut eeret 5, daarna
2, vervolgfene 8 maal vereaalt. tot
men bij de dyname komttot 16000om.
draainmen in de minuet. Men horFt
natuurlijk bet goozen en snorren
van de wielen, maar alles gant soo
rustig zoo geregeld. Men boort hier
niet dat soerpeD en knarsen van
tandraderen, sooale de meeete wind.
molene op de plantages te hooren
even, die dan ook bijna geregeld
mn reparatie sijo. Boven ann de
molen is een automatische olie-in-
richting die alle drasiende deeleu
gelijkmatig en can self van de noo-
dige olie voorziet. Zelfa geen dreu-
nen en stooten en staimpen wordt
opgenerkt in de machinekamer. Ter-
n auwFern ood merkt men een liebte
trillingf ale men sijn hand legt op
hiet bouten blok waartegen de rondp
wentelende as ligt vastgeklemd.
Van uit de dyname sat een stel
dikke zorgvuldig gerso eerde draden
over twee afzoo derlijke veilig.
beide-inrichtin en naar bet naeat-
gelegen vertrek wear de batterij
van 60 accumulatoren in rijen staat
geschaard. Hier wordt de electric.
sche stroom van den dynamo opge.
za meld. Die veiligheids-in richtingen ,

D~aar beerscht nu bedri vigheid, 'n
zaskri'k rumoer-lawasi, n iets dat
annpa ken niet schroomt in ons ka.
toenhuis san de bsai.
Die lucht die er hangt neen, noem
't geen stank -, dat monotoon ma.
chine-gestalmp werk~t kalmeerend en
doemt voor Je verbeelding op some
lang vergeten tafereelen in 'nkouder
klimaat, uit dagen lang geleian.
En '0 lint --ik bedoel de van zaad
gezuiverde katoen wordt geperst
in za goed geps naa d, mn reepen-ge-
s lagen-13zer gecorset alles up to date,
daarna gewo en en gemerkt, en on.
ze statiaanee e katoen is g~ereed tot
verseoding naar de Engelsehe wereld-
.markt.
Zoo'n baal weegt =- 200 pond.
'n Pond katoen staea nu, volgens
't laatete cablegram op f l. (1 gulden)
gep rij sd .
Vandeagf is de 64ste baal afgegind
en relsevardig gemaakt; last nu uw
kleine meid maer eens oevetjee niit-
rekeneo hoeveel duizend pop die 64
balen waard ziju.
Allemaal suivere winet is zulks na.
tuurlijk nies, dait verstaat zich, maar
doAf onze katoeoplanterB MINSTENS
100 #, op dit exportartikel verdioes P


geleden, en dadelijk dacht ik son '( tatius' toekomet, KATOEN.
ghimmend voorboofd van Mie onze Buiten one dorp reien zich nog
oude keuken-priuses nu reeds ter ziele steeds de wuivende katoenetruiken
'n 80 tal laar. met w~iegelende bloesems over 'n 300
Automobiel getoeter doet me ben- akkere verspreid, en 'n tweede ooget
zine ruiken, al is op heel 't eiland is dra rijp gestoofd door glunderen
soo'n wagen met woretwielen niet to sonnestraal.
bek enneD. En immer onvermoeid stoot~ onze
Komt st~okvischlucht in mijo nene, motor zijo put en put en put 't blau-
dan sie ik duidelijk 'n callqueerpl~aate we hinein in, en verandert in 'n mini-
op 'n glazen deur in 't onderbui~s mum van tijd den witten zonachoed
van. '0 Rotterdamechen vischwinkel. van Dieyweglerige buiten-toeschou-
Bl] 't zien van 'n merliton, boor ik wers in 'n soort van ongerezen kren-
penetrant stemgeluid van eanguineus tenbrood.
~'arijzenaartje in den Franschen Maar hij weet nog meer on vrij wat
bnzar : beters te presteeren, dan imitatie-
Oui, ja Monsieur, 6 eentimus, 3 krenteomikkenl to fabriceeren.
ganteo. Jhobey Lispier, 'n at atisatnsche zes-
En tot buitenlui verdnebt-vinge- voetegr, die veel gavaren en 'n brok
rende in de 5 centsartikelen: Saiprie- wereld gezieu beeft, en anugger en
ti, cochone I Rchrander ze'n oogen de kost gege.
Abh~leden avec de klauwen dearrr!! ven en partij getrokken beeft; van al
Nog heel wat copie zou ik kunnen dat geziene, is des motor's trouwe
vullen met self me~egemnakte vo-or- verzorger on base.
beeldeu vant ceze eiganaardig~e idea van 's morgens tot 's avoods wen.
Hesocinta, maar nu enapt u reeds telen reeds woekenlang de drijfriemen
dat dit bewonderingeweardig epos do assen on en omstuwns de
gewijd tran die bewuste katoon-Mie t tanuden van de 2 katoen-gine ratelead
per s4 naa~r boven mo~est komenl, been en weer, soodat 't zaad als ha-
merest wellen, omdat we hier nu le- gel omlang knettert, en 't no zaad-
ven, ademen in, en heviokt wordeni loos katoen sijig, emedig, souple uit
door 't stapel product van St. Eus. de rollen words roadgetklead.


NYo.


1419


Zaterdag


II Maart IB I .


28ste Jaargang


100E


DI


CURACAO

Mieer voor
1912 r 12.4158.r f ,810.


,,dat door bet litger~even van bol
,,len, bet uitlemene van modellen
,,etc. etc. alles in het werk wordt
,,gesteld, om de viechesters to be-
,.wFegen degelijk werk te lev~eren.
,,Telkens deed zich bij een pogen
,,da~artoe het gemi s aa beechikbs.
,,re geldeo g~evoelen. Met het oog
,,daerop is dit bedrag ultgetrokken
,om htet Bestaur to staat te stel-
,,naar omatandigfheden deze voor de
,,kolonie zoo allerbelangrijkete in-
,,dustrie to helpen orutwikkelen."
D)AArvoor beeft de Gouverneur
f 1500. op deze be rooting ge-
bracht. Bovendien wor rt nu op al-
le koetelooze scholes, open bare soo-
wel als9 bijzondere, met steun en subsi.
die van bet Gouvernement onderricht
gegeven in het vicbten.
Uit Surmname vernemen wij, dat
de Gouverneur van Curaqao aan den
Landvoogd van die K~olonie ge.
vrsagd beeft, een proef t o emen
of de palm, waaruit het hoeden-
stroo wordt verkiregen, in Suriname
kan sangekweekt worden.
D~oor de welwvilleadheid van den,
Eleer H. CIOHEN BENRIQUEZ Wij
siju er ZEd. van harte erkentelijk
voor sijo wij in de gelegenheid
gesteld, het Rapport van ziju reie
naar Mlaracaibo in het belan on.
zer industries te publiceeren. Yaar
desze twee personen rll. de Beer
A. C. HENRIQUEE aD de boofddlecht.

bloelog a cuh z ozCe rh~ebe hn
gespannen voor de bevordering
deser industries, dear hopen wij dat
het voor de Kasmer van Koophan-
del, voor deo Curagaosche Handele-
bond, de Landbou w-Mtatstchappij,
de vlechteursus, en voor alle par-
t~iculieren, een epoorelag sal zijn on
ieder naar siju vermogen, die wen-
kenl in toepassing te br~engren of in
wijder kring bekend te maken en al-
le3 to doen wat maar mogelijk is,
on onze stroohoeden-industrie nog
meer leven in to blazen, opdat sal
voorepoedig mage groelen en ge-
dijen. Menu behoeft in het Koloniaal
verrlag: maar den~ 8taat nan Dievroer
to lezen, om zich te overtuigfen hoe-
veel geld nu reed deze industries
to de kolonie en ooder de menischeD
brengt.
IMet de publiceerig van het RaHp-
port van He~er H. COREN LRENRI*
QUEZ rraken wij de vulgende week
ee~n begin.


IRSezon de n stakiken*

Curacaro, 8 Maars 191.
Aan de Redactie van de
,,hmigoe di Curacao"
Mijnheer de Redacteur,
Een stukje In het lantst verechenen num-
mnerk vanddebu Amige rtite~ld ,Melkondeerr
In de meening brenlgen, dat hij nu ver
valeching, i. c. verdunning van de melkr
met water. ken constateeren, Ja sells den
arand der verdunning beoordeelen. Dit al-
lee is echter onjuiet Toopassing; ran het
middel berllet op bet vetgehalte van de
melk, en dit loopt u~tten van minder
dak 2% tot selfe 9%~, hoewel het gawoon-
ke on de er shrven e lert rdu sleea
een oordeel krijgen over den ves-r'jkdom
van de melk; tot verdunning met water
mag men nies bestuiten.
tie metk dnh elm edir d ar anoe b nl-
go vakkennis noodig5 om beider resul-
taat met, elkaar in bes juiete verband
Mtekn db re~enleoogachting verbliJg Ik
Uw DwFD.
W. VERA9LUY8.
tijd. Landbouwkundige.

NOOT VAN DE: REDACTIE.-- DBe mthO.
de ,,Melkonderzoek in de huiaihouding" is
natuurlijkleekn epo ulaire, eene ook
voo en lekg mkelijk toe to pas-
son method en die nies ten doel beeft
do nauwkeurige chemische analsee
van een melkmonset te ch eharn
mae eudg of dit in groote hoe.
veilheld met zoater verdund is. En dat
sal bij vervaleching gewoonlijk bet
geval siju. Want to verdunoen met
een kleineonbeteekenendebhoeveelheid wa8.
ter geeft den melkelifter g~een noe.
menewaardig voordeel. In boven-
genoemden gespecifteeerden zin due
opgevat blliven wij vooralenog: one


vertrou wen san de grenoemde me-
thode echenken, ondanks de twijfelio.
gen van den Heer VERRLUYS, te meer
wear die method door one ontleend
is aan het Maandblrad legen de usrval.
schingen van levenamidd~efen en de Engish~
Mechanic, tijdechriften due, wear ook
bekwfame chemici aan 't boofd staan,
en wier special heroep bet is ver-
valsechingen te constateeren en teen
to gaan. Voorloo~pig is dat gesag one
voldoeode en reken wt] one in goed
g~ezelchap. Irikwijie wordt de melk
hier in die mate met water sange-
lengd, dat het san den emeak en aen
de blauw~e dooracksynen2de kleur on-
middelijk valt to constateeren. In
geval men due zoo op bet oog nog
In twijfel moebt verkeeren, geeft de
bewuste method meer aidoende se-
kerheid .
Wij zouden one af6r verblijd heb.
ben. wanneer de Heer VERSLUYs een
6etersr method, on melkvervalaching


O VERZICHT. T


_ L_ -


Al mogen due de uitgaven voor 1912
hooger zijn geraaud dan voor 1911,
het subsi le wordt lager gesteld,
dear bet verwa~chte accres der mid-
delen datu der uitg~aven overtreft.
De hoogere ramoingr der uitgaven
op zich zelve behoeft bovenudien niet
to verootrusten.
Bij verge~lijking d~er cijfers van de
overtichten voor 1912 met die voor
1911 blijks, dat hooker geraamd
sijn de uitgaven voor de eilaeden i
CurACno en St. EustatiusB eD voor
de Geheele K~olonie, lager de uitga- I
ven voor de eilauden Aruba, Bonaire,
St. Martin en Saba.
Op het eiland Coragao blijkt de
verhooging voort te vloeien ult het
vermeerderen der uitgaven op Afdee-
ling VI en wel uit de buitengewone
uitgaaf van artikel 41, koeten van
verbetering der kuet- en havenrver-
lichting, geraamd op !12,000.-
Op St. Eustatius meet de oor.
sank der vermeerdering qezecht wor.
den op aideelingen IV eo VI en
spruit zij voornamielijk voort uit
de buiteilgewoue uitgaven, op ar.
tikel 106 wegeris eene subsidie van
f 1,000.-- voor herstellitrg der kerk
van htet MUethodisteu genootechap
en artikel 114 p voor herstelling van
bet aetoen uis.
Bij de uito-aven voor de G~eheele l
Kolonie is de ou~rzaak der stijginig
to sooken up Afdeeling ly I
Pensioerjen en wach tgelden zijo
f 7,253.- hooger geraalmd on bo-
vendien is, ale art~ikel 140, eene
nieuwfe post van f 10,000--,--uitge-
trokken voor toelagen voor wea~r-
neming van tijdelijk opengevallen
betrekkingen. Uiit de toelichting up
die post en op artikel 143 blijkt,
dat hier geen kweetie is van een
relief nieuw beswaar en dat ee~nvou.
dig voor uitgaven die voorbeen ten
last der poet voor Ouvoorriene
Ultgaven warden gebracht, thans
een abionderlijk hoofd is geschapel.
ciVermindert men Mhdt voorm lde
f 10,000.-- dan wordt de som wear
mede de raming der uit aven voor

Daar etond ik van to kijken,
vooral van die katoen.
Zou iemand mij niet omtreat dit
Curagaosch product kunnen inlich.
ten. WVant ik vrees dat Curagao dan
mettertijd 'n gevaarlij ke katoen-
concurrent eou kunnen worden van
St. Eustatina.
Misechien ook maak ik mij bezorgd
voor aiets, is die mijnbeer Aspinall
minder betrouwboar, want wat hij
gelieft to beweren outreat St.
rustatius geeft wel 'n weinig aan
leading tot die onhoffelijke suppositie
Van St. Eustatius schrijft ie:
,,The island is a Dutch protecto-
,,rate, but only the governor and
,,the Doctor speak D~utch."
,,Englisch, Frenb, Dutch all bried
,,to subdue the island but could
,,never do so, and at last for the
,,sake of peace the inhaoitante placed '
, themselves under Dutch protection,
.,and now fly the Dutch flag with
,a cabba e palm in the corner."
Een an er vriend, 't kormt er weer
niet op abu wie, stuurde me deter
dagen 'n plattegrond van Rot~terdam,
on na belangstellenude bestudeeing '
van die kaart meet ik ie~twatt be.
achaamd bekennen, dat ik St. Eusta.
tius in alls hoeken en gaten vrij
wall beter ken, dan mij eigen
vadenrtad.


Samen..... f 17,175.-
Muinder voor inkometen
van onderacheideo aard
op de verschillende
eilanden.......................... ,, 44,719.-

Rest meer...... f 12,456.-
De roaming der opbrengst van be-
lastingen geechiedde in het algemeen
op den grondelag der opbrengst
over 1910. Hlet is olet wenschelijk
vo~orgekomen bet gemiddelde der op.
brengsten over 1909 en 1910 als
vermoedelijke uitkomet voor 1912
ann to nemen, sangezies de op.
bren at ovTer eerstgemeld jaar spe-
ciaal beindloed werd door de in-
voering van een geheel nieuw be-
lastingstelsel en ook eenigszine door
de geepannen verhouding tueschen
Venezuela en Nederland gedurende
1908 en begin 1909.
Hooger zijo geraamd:
I~nvoerrecht~....~................. f 4,250.-
Accijos op gedistilleerd ,, 17,300.-
Iniromstenbelastrug......~..,, 50.-
Loodegelden ................... ,, 1,500.-
Verg~unningewrecht........... ,, 50.-
H~ondenbelasting............. ,, 25.-
223.175.-

Lager siju ~greramd:
Accijoe op ge.
elacht............. f 75.-
Zegrlbel~sting~ ,, 850.-
Ovrerd rachts-
Belastino- 75.-
Belasting op
opeobare ver-
kooping van
roerend g~oed,, 700.-
Groodbel)ast. ,, 3,100.-
Gebruikebe-
lasting...... ,, 2,100.--
Successielbelast. 100).-

Sarmen... ,, 77,000.-

Rest hooger geraamd ,, 16,175.-
I)e boogere raming; is dus in de
eerste plaate te verklaren door boo-
gere Rch~tt~ing der opbrengst van
den accijus op het gedidtilleerd.
fle verandering in de enjfsra yor
i nvoerrech t, zegelbelwating en ge
bruikebelasting ziju mede het ge-
volg van de in 1910 t~ot Rtarnd ge-
komeni wijziginrgen in de belastin~g-
verord~enringen.
D~e lag~ere ram~ing der opbrongst
van de groudbelastinig houdt veir-
ba~nd met~ de o vergat~nlgi tepali ng,
krachtens welke op Cur agao het
perrcen tage der beffing ganndeweg
verminidert.
Wat de opbrengst der inkom~sten
van onderecheiden anid op de ver-
schiillende eilando~n betref t, is o. A.
lo.ger geraaimd dcan voor 1911:
wegens af~chaffing der lege~s f 750.-
mnkomseten postcerij............. ,, 1,950-
echoolgrelden................. ..,110 _
opbrengst drandloo~ze tele-
graphie.....................~...... ,, 2,400.-
D~e baur van landsgrouden rlaaren-
tegen, hoow tengevolge van uitgifte
van meordere perceeleu en het goe
me Isutnat Ader sopmetirr v o r t
geraamd worden.
Over het afgeloopen jaar w~erd, voor
soover be'en ,

En daarom last ik nu met~ een
gerust hart in de Amigoe drukken,
dlat die goeie Mijnbeer A~spinall's ge-
schrijf over dit eiland kant noch
wal rankt.
't Eenig ware in al dat beweer,
is dat de gesaghebber bollandsch
spreekt, maar dat is ook het eenige,
en daarvoor behoeft men beusch geen
,guide to the West-Indies" aun te
'schaffen
Haast zou ik n afraden dat boek.
je to beatellen, ma~ar dat doe ik niet~,
't kan u misschien nog 'n paar amu.
sante oogenblikken bezor~gen.
En amusaute momenten zijn vaak
geld waard in dit oudermaansche.
,,Mliet Kautoea,
,,Kom morgeunoen,
,En we sullen 'n pintje drinken ?'s


Alweer warrelt dit zoet poeilm me
door den brein.
,t Is, dunkt me, 'D waardig p~a.
send slot voor dit geschrijf over
katoes en nog seens katoen.
Op katoen, vijfmaal met gnud be-
kroond up de Bruselche world-phow,
is, 'n piubtje ts drinken zeker aoed
beateed,
J p 'dL


])8 tr0b088R-Idu~r16bond en de Landbou wmaatchappy
De SroohedenIndutrieen de viechtstere eeudrachti en" met
IN energie samenwerken. etBe- I
staur onter Kolonie heeft ook dit
Onz Kolonie. iaar weer een bewij" gegeven het le-
1126 vensbelang: onzer kolonie en vooral
der arme bevolking ter dege te be.
grijpen en tol willen bevo~rderen door
In de laatste maanden va~n bet de vorige subsidies to continueeren
rorig jaar hebbon wif in one blad en selfe ult te breiden.
bet werkxje van 1)r. P. RIVET over de ,,De hoeden-vlechterij" aldue zegt
,,Stroohoeden-industrie in Ecuador Gouvernour NUYE~Na in de f~oelieh-
en Peru" bij gedeelten in vertalingge- tingen op de pas verschenen Begroo.
publiceerd, en bet doet one genoegen, ting: voor 1912, ,,de hoedenviechterly
dat die publicatie reed in zoover ,,verkeert nog m een stadium, waar.
nut COor on~e industries heeft of ,,in sij bepFald clen steun van het
gewonrpen, dalt verschillende wenken ,,Gouvernement noodig beeft, om be.
met betrekking tot de bereiding van ,,hoorlijk tot outwikkeling te ko-
bet stroo en het vleebten en af- ,,men.
werken derhoeden, thansin Venezuela ,,D~e vrang naar betere kwaliteit
en op den vleebteursus in Pietermnai ,,hoeden is zeer g~root, doch hbe is
in toepassing worden gabracht en ,,uiteret moelelijk de vlechtsters te
de waarde ouser hoeden hebben doen I,,bewegetn, het work zoo te levereo
stijgen. ,,als het; gewild is. Hleb model, de
Maar de perfectie is nog niet be. ,,girootte en de afwerking der boeden
reikt. Daar moet no," veel meer tot. ,,voldoen in vele gevallen niet san
et a nd gelbracht worden oim onze ,,de eischou door den handel ge-
volkw-indluctriP toort bloei. tot grooten ,,steld. Kiuaane de orderse, die was
bloei op to vaeren. En dat meet enl dat ,,den ontvangjen, niet wvorden uit-
kon, wanrteer allen,- het bestuur on- ],,gevoerd, dan beataat he~t gevaar,
zer holonie, de versebillende viecht- ,,dat sij in het vervolg uitbhivreu.
enrausene, de ktoopie~enr, de HIandele- ,, Daarom is het bepearld noodig


Outvangen U~itgegeven Irosten voor de worken
f 708,829. f 1,033,053. in bet belang der wa-
terversebaffing...............,, 7,66j0.-
, 656.205. ,, 966,995.. 1)e! meerdere onivangst in 1910 van


1912 die voor 1911 overtreft elechts
f 1810-
D~e raming; der ontvangsten voor
1912 wijkt miet belaugrijk at van
die voor 1911.

IMeer is geraamd.


Er was ge-
raamd......,


f 5,624. wordt: aldus8 verklaard.
Meer outvan- lIe op~brengst der belastingpen ovetr-
gen en uit- trof de raming met......... f 60,749.-
gegeven ... f 5264., 6,53 art~oe hebben mede-
zoodat naar dese cijfers eenle ver- g"ewekt:
hooging van bet voor 1910 toe- Invoerrecht met f 10,423.
goetane subsidie met f 13,434.-- zou Accijus op gedia.
moetn woden evrsgd.tileerd met...... ,, 43,350.
Bij dese cijfers ziju oiet in saumer, d rndea-
king genomen de bedragen, die sul- ting met........... ,, 7,129.
len worden g~eboekt op de pro me- I.e boogere opbreng~st
more geraamde kosten betreffende der tw9ee eerstbedoeldle
iden sankoop van het stoomachip middelen is zekelr voor een
Prinsee Juliana. belaugfrijk deel veroor-
Die bedragen zullen geen veran- zaakt door de overyloe-
andering brengen in het cijfer van clige maisooget van het
het subsidie, daer de uitgaaf wordt jaar 1909|1910, terwijl
bedekt door een antvangst tot gle- de goede ultkomat voor
lijk bedrag- voor verkoop van een cle groudbelasting mede
deel der kapitalen afkometig van is toe to echrtiven sann
het WVes t-Indisch Pensioenfoods. betaling van achterstand.
D~e overechrijding der roaming van Der geamnlijke o-
uitgaven is voor een bedrag van brengstde mkmtn
f 59,538.- toe te achrijven san boe- van onderecheiden aard
king op pro memories geraamde voor elk der eilanden af-
posten. zoyderlijk overtrof de ra-
Zoo werd uitgegeven : Ining met ........................,, 4~,217.-
op de artikelen 25 e, 56 en 74 (voor voornamelijk door een
draadlooze telegraphie) f 12,417.-- hoogere opbrengst van
op artikel 2L8 (renteloos f 0,016. der huur van
voorechot sisalondler- landsgronden en door
neming)...........,............ ,, 30,000._ eene pro memorie ge-

oe %ti ar dfefat f'n ,, 10,552' Ti ma t8 ear d
op artikel 133 e,f (proe-" De f 3,511 -- v
ven en credieten vis- Saimen... f 64,966i.-
Acherij) 4,960_ De sanzuivering van ,930
Vermindert me i 6,058. n et achterstand, wvaartoe
f 59,538.--dan blijkt het, dat van de goede maisoogat in
eene overachrijdfng in eigenlijken zin staat stelde, eni de uit-
elechts voor een bedrag van I 6,520 gif to van meerdere per-
sprakre mag ziju. ceelen beeft de opbreng~t
Overachrrden werden wonder meer ede de bovenbedoelde huur
vrlgende posten: '.oor 1910 hoog doen
Subsidies aan de bijzoudere scholen syn Z'
met:................................ f 5,880 --. Ie inkometen van on-
Uittgaven te oozein ceiden aard der ge-
inta de oliie-ielrngt (bjeele kolonie brachten,, 12,34.1.-
inde plrmie-ingt wa green minder op dan de ra-
op de ctius niog niet ming, daar de mnkomewten
ingevoerde reorganisa- van de~n stoomvaa~rt-
tie) met...... ................,. 20,214._- dienet tuesshen de eilan-
Wedruwen- en Weezeopen- den waren gePramd op
sioen met................... ,, 5,235._ f 20,000.- terwtil tenae-
Onvoorziene Uitgaven volgr vwo bet tversat eio-
me~t.......................,....... ,, 12,683._ de 1910 in de vaarrt
(159 lantate overcachrijdio~r i8 VOOP. komen van bet stoom-
na-melijk toe to schrijveu ana bet chip in dat juar elechts
hooge bedralg der toelagen son .weinig' werd ontvangfen.
~mbt~enaren voor waarnelaing van Voor pensioenkorting
vacante betrekkinget en kodten van daarentegen werd f 1,600.
gezo n dheid Rms;t regaleD ). meer dan de raming ount-
Mlinder dan de rating is wonder an- vangeo.
dere geruit yur:Rest meer outnnngen f 52,624--1
Galrantie telegra phische garmeen-
schalp............ f..~.... 5,000 Willemetad 4 Maart 1911.
Uilgavenl inl hecr belarg
vanI enh1ures op Curn.- De Gouverneur van Curagao.
noC........... r_..:. 17 1P5 -


voor belastingen............. f
voor pensiaoekortinigen
(op Gie eele K0oloie)......,,


16,175.-

1 ,000.-


1912 i soo,aeo. 1 1,017,807.
,, 1911,,677,934. ,, 1,oos,997.


I 827,417-
,, 328,083.


Minder ,,
1912.


I 46.


s be en St. M t 8.000.-


NUYEN8.


INKgONS'TEN.84,525 1-
24,050 (-
19,425 -
..0,085 -
6,205 j-
53,000 ~-
r esomeo -

327,41 -
fl1017.8c7


VERnC'HIL*

VOORDEELIG I AVDEELIG'


CuraCao...................
Airub..................... -
ouna re...... .............
st. MIartin [N. G.]..
St. Eustatius..........
Saba......................
Geh~eele hrolonie.......


kisrge ult fk


UITGfAVEN.


f 490,369 -
46,125 -
47,504
45,720 -
32,09 1o-
25,480 i-
330,519 -
r 1,017,807 -


r 1,017,807 1


2,731
38,400


23,C454
2L6,295
12,005
19,275
a77 so
r 8B8 548


r 31,131

387,41
r~ 358,548


r 358 548 -


, ,


I


I


Oiltwer])-Begrooting voor 1912.


D~eze week is verechenen de nieuwe
Begrooting, voor 1912 zooals zij
door den gouverneur outwo~rpen en
spoedig door den Kolonialen' Rand
in de aideelingen en later in open-
bare behandeling sal besproken
worden .
Dese weekr bepalen wij er one toe
enkel de Memorie vran Toetichting on
de Staat die een Overzicht hiedt af
to drunken, on in de volgende
nummers eenige bijzondere punten
to releveeren.

M T ltentonie van Toe ictng'.

Ter voldoening sann artikel 101
van het Regeeringsreglement beeft
ondergeteekende de eer den Kolo-
-nialen Rnad hierbij het outwerp der
Koloniale Huisboudelijke Begrooting
voor het dienetjaar 1912 san to
bieden-
Het volgende strekke tot toelich-
t" *
De totalen van de g~eraamde ent'
vangsten, ultgaven en nadeelige sal-
do's, bedragent

Ontrangsten Ultgaven Nad. saldo's

to constateeren, one had san de band
gedaRan. IHe Heer VERR~LUYJ zou daar
een hooget nuttig werki mede verryht
hebben in het belangf vau de hygie~ne
en de vo~lksagezood heid. Keet `Ztd.
die niet, wat let one dan voorloop~ig
de besprokene toe te passed tot later
de werenschAp een meer volmaakte
gevonden heeft 7


$6fkillll 11it (le Kolonie *

Pastoor J. G. B. Gylswijr.
Met de Prinaee Juliana komende
van St. Martin arriveerde alhier
Maandagruidd~a Pauter GIJLSWIJK,
benoetnd Pastoor van de St. Anna
kerk van Otrabanda. Voor zijo vroe- i
gere parochian~en zal het een vol.
doening ziju het volgende to lezen,
hetg~een we uit een Cor~respondentle
uit St. Martin in .De Vrilm~oedige over
nemen :
,,D~ezer dagen is door de Zusters
,,van Liefdadigheid een diner in het
,,St. Josephs-gesticht gegreven ter
,,eere van den pastoor, den Zeereer-
,,waarden beer J. G$. B. GIlJLsWIJK,
,,die als zoodaani hier vervangen
wordd tc do TdenokZ ereerwfaardeo
,,zijue parochianen een adr~es met
,,een geschenk aangebodeu, al bet-
,.geen bewijet, dat bij hier gedu-
,,rende zij u chtjarig verblijf nuttig
,,en ten genoegien van zijue gemneente-
,,1eden werkzaam is geweest. Hier-
,,van getuigt 0. a. bet door bem in
,,bet leven g~eroepen San Hos6-Hos
,,pitaa-l [Santa-Ro~sa-H ospi taal, Red
,,A eds an) gu oofechoon klein, tobb
volking is."
W~ij wenseben de pairochie van St.
Annas met hnar nieuwen pastoor ge-
luk, die orgetwijfeld in zyjn mieonen
workkring~ evenzeer zijn ri ke tatlen-
ten zal weten te outplooien en met
hart en ziel voor bet heil der born
toevertrouwde zielen zal ijveren alc
op St. Marrtin.
Inspectic: rels.
D~onderdagavonld precies ten 70 uur
vertrok de ,, Prinees J uhan8') met
den Heer Gouverlreur nann boord in
grezelnchap van zija aidjudanten de
Bee~ren HUasSE eD S. E:. L. LMALURO
en verder vrrn de Heerenl L. V. D.
VEEN ZEPPEn FELT, Ad vclaA t-Ge -
nernalen, ZELLE, D~irecteur van Op~en-
baire Wferken ter i spectie narir Aruba
A. s. Dinredag arond worden de
HlenFren weer hier terugverwacht.
Tijdene de afwezigheid van den
Landvoogd is de onder-voorzitter
van den eand van Bedtuur de Bleer
Mr. J. B. G~ORsIRA belast met het
dagelijkech betend van zaken.

,,Prirles Juliana;>

O~nze interkoloniale stoomboat
Prinaee Judliano gant da oer voonrt ,
de kwade geruchten die tpooze ton'
gen in den begfnioe van haar heb'
hen rond gestrooid, to scheade te
maken. D~e laatete reis near en Bo-
venwfindsche eilanden is een voort-
durend sucebs gewveest. Personen
die de reis meemankten, en anders
altijd van sereiekiee to lijden bad.
den, konden het dezen keer zondler
die narigheid kinar Ppelen. Niettegen-
staande vrije sterke deiningf in de
Caraibislche Zee was het schomme.
len vrij gering. Z~elfs een vergrelijking
met de vorige Christianatedt valt
tenr voordeele van onze Juiarna~ut.
Alles, kapit~ein en verder personeel,
de praktische inrichting van de boot
de bedienringr, en bet eten aan boord
allee wordt om strijd gerclomd. Bi.
zondere t-ermelding verdient nog
dat van St. Kits ult de EngSel.
sche Gouverneur van dat eiland
BOXBURG met zijue secretaries de reis
naar St. Martin medemeak ten, ter
inspectie van het wonder zijo bestuur 1
vallend eilauldje Anguilla, gelegen in i
de nabijbeid van St. Martin. Jam-
mer was, dat ZExc. dezen tochtonrar
Anguilla door toevallige omstarndig-
heden niet eveneens per Julianat kon
voortzetten, maar per zeilboot most
afleggen. Op den terugtocht
near St. KiLLs weld wederom van


oneJuliana gebruik gemaakt. De
oHueeer B~oxBvnco betuigdea herhealde.,

de praktische en conlfortabele in-
richting van bet stoomsebip en gaf
niet onduidelijk te kenuen, dat ook
voor St. Kitte, dat sooveel relaties
met onze drie Bovenwindsche eilan-
den onderhoudt, deze nieuwe sto~om-
vaart van groot belotng is. A bon
eniendeur demi mot supit. Zouden er
na sulk een bekentenis geen vol-
doende motieven annwezig zijo, jom
OP de een of andere wijze vooratel-
ln te doen of uit te lok ken, orok
VOr onzes i rkeolnikalle tooum d
to verkrijgen.
St. 1Martin.
Naarr wij vermenen, heeft Dr. C.
SHa g uvernemen tgenecekuodige
to St. Martin deer deaen een jaar
bU~ttelandsch verlof anagevreeao.


Tal~~fta deCestEl m~~od~o misLs racional

para admnumstrar la creo-
e~~ SOt~a I OS el?. rmOS OfC-
$ %tadosGUS 1c ~ii O queman
la LOCa O la a~rganta--
TO caUSe&D di&Yrea !


SEstan comxpuetstas de: C.reosota de ava
quim~icam3ente pura. cubiertas de una
capa gzlat~ineraz dZ sabhor dulce, a a-~
Sdable, que.: emnaiscara rs o or y abo
Sacred de la Creosota y evita sus efectos
irritantes so~bre las vias digestivsa.
Son un auxiliar muy efictiz de la+ Emu SIOn de Scott

SLegitima, en el tratamiento cle la
STuberculosis Purlmonar. Al paso que
la EMULSION ~DE SCOTT alimenta y
nutre al enfermo y aumenta progresI-
Svamente sus carnes y sus fuerzras, las
TABLETAS DE CREOSOTA detienenr
la toh, destruyen los microbios tubercu-
080es que son causa de la enfermedad,
Sy ciestrizan las leSIODOS hechas por los ~
miRECObios en losl pulmones.
De esta manera los enfermos tubercu*
loss recillen los grandes beneficios del
Aceite de Hi ado de Bacalao y de la
Creos0ta y no 88 Ven acometidos de
1Yauseas, de Diarreas, y de otros tras
tOrnOS gastricos que anreSults menudo
Sdeluse de las emulsiones con Creosota
9 G 8 &COl, 6 CURndCO se (OIR& la CreO*
80ta en coalquie otra formal.
De vents on tobla SCOTT & BOWNE, Qabless


#7 c


Staat van in- en m tg3ekrlaarde schepen te Cu~raaro gedurendde~e aade maran Ferai9T1.


r .I


Inhoudn der zeilschepenl. Inlhoud derstoomschepen


I I -, -


_ __


L I .


__


I II
_ _I ___


------ ------------ ** ******* ** *-** *--


Voor St;. Martin beteekent dit be-
richt een droevig v-erlies, want Dr.
Susw beeft zieh in die jaren van
zido verblijf op St. Martin doen ken-
oen als ee n bek waam operateur,
wiens faam ook op de audere eilan-
den is door gedrongien, ale ~ee genees
kundigSe, die vooral ook de arrmen een
goed harrt toedrangt. De oprichting
en de toenemeade bloei van het
jeugdige Santa Rosa-Hiospitaal, on-
der de leading; der Zust~ers D~omini.
canessen, zou wonder D~r. SHAw zeker
miet zoo hoo~ge vlucht genomen heb-
ben. Het is wearachijnlijk on tevels
te hopen, dat Dr. HOPKINS van Sa.
bA door het Bestuur naar St. Mar.
tin sal1 wvorden overgeplantat voor
12)&l en wzolje, W8Do er beataat alle
ka~ns, dat D~r. SHAWv DS eOD ja8P
verblijf in Europa weer naar St.
Martin sal terugkeeren.

Scheepvaart-Bonaire.

D~e nieuwe Begrooting breegt goed
nieuwe voor de scheepvaart van
Bonaire.
Onder No. 79 komt een nieuwe
poet voor: ,,bet maken van een
BOEl eD bot 88DschaffeD Van de
daarvoor benoodigde ankers en
kt~teni ng em betd legge lic an
schrijft de Gouverneur: ,,De koop-
vaardijvloot van B~onaire is in de
laatste jaren met groote schepen
toegSenomen; zij beataat, behalve uit
een aatntal kleine kotters en schoe-
ners uit: een schoener boven de 300
tooe van 2.83 MB8 drie schoeners bo.
ven de 100 ton en 2 sehoeners be
ven de 50 ton, teza men vertegen-
woordi ende een waarde van
Deze Achepen en cok andere in
de kolonie thuia behoorende groo~te
Rchepen me~eten meermalen in het
jnar g~edurendP een anRntal ditgen
ter ree~de van Kralendiik ten ankpr
li~ggen on sijn gedrlorrde dlezen tijd
dikwijle aan granrt gevaar blo~ot.
eesteldf, want zij meeten clicht~ on.
der den wal Ankeren. Fanngezien bet
water zeer diep is. Zii kuninen dan
hii o~pkrmencl ongunatirr wer (Zaid-
Westen-wind Red A. di our )niet als de
kleinere ebepen zee kiezen. Menigac~hiP
is dientengevalge? op Bonaire veron-
gelukt en velen anderFan werdsn ter
nauowern Ond ffated. mel 18 eP OOTI
pouvernementaboei, mear clazp dient
special voor bet oorlogschip, zoo-
clat een ander schip er niet gemeerd
knn worden, wannepr epn dier vast
tuigen de boei noodig bee~ft. Is zil
disponibel, dan kunnen er ook hoog'
stens twee groote schepen tegelijk
aan va-stgfelegd worden. Hiet kout
oudergeteekende daarom no~odzake;
lijk voor, dat nog een tweede boe'
als de beetaande op de reed van
Kralendijk g~elegd worde in bet
belong van de scheepm~art en ter
verzekeringf vanl de eigendommon
der ingaczcetenen; desonoidk zou er een
billijke vergoerding geheven kunnen
worden bij ge~bruikmaking~ derarvasn."
W~ij Zijn het zoo vorlkomen eens met
deze toelichting datt wii het allleen jam.
mer vindeo, dat ook mn bet meest
grunstige geval, dat deze post bier
en in Holland wordt goedgpekeurd
Bonaire tech nog bijoa 2 jaar sal
molten wachten alvorens deze nut-
time verbatering sal tot stand zijo
gekomen.

Sgtation-Drantdlooze op Bonaire*

Hele~navo~nd vertrekt met don .,Prin-
seR Juli~ana" de Heer H. TIMMERMAN,
Chef van de D~randlooze alhier met
het apparaat voor de drandlooze t~e.
leg~raphie naar Bonaire, on dAar den
winidinolen die als motor moet die.
nen, en de mast en verdere toedtellen
op to richten en in working to stellen.
O)ver een drie & vier weken kunoen
wij due verwaichten met Bonaire te
ziju aangesloten.


machine uit de havenmond opge-
vischt~. Een afgebroken getting ligt
in schaine richting nog roudom het
kanon gewonden. Hot g~eheel is
omkor~st door een vrij dikke kalk
aanslaga, juist a~lsof bet met port-
land cement is bestreken. Sommigen
meenen, dat bet door den orkaan
van 1877 van een der forten was
afgesing~erd, anderen dat het een
oude meerpaal is geweest, die met
ketting en al door een der lc~hepen,
die door dien orkaan de bae nt
naar zee dreven, met geweld uit
den ground is losgerukt en later
door bet breken van den ketting
op den bodem der haven is blijven
liggen. Behalve ~eeigfe historisehe
herinnering beeft het nu Diet veel
rme6P Waarde dan van oud-roest.
M~arktberichten,

NB. D~e marktberichten van dese
week ziju geheel gelijkluidend san de
vorige week. Alleen merken wij een
klein verachil o.Er is weer een
nieuw artikel in et, lijetje opgeno-
meno olk Ricinue-zaad per K. G. 5 Mts.
I-e out one voor, dat nu nog
wel Diet federeen sal weren, woelice
kooplui Ricious-zaad opkoopen, al-
thanbedeen course t art kel was het
Als die kooplui nu een kleine ad-
vertentie plaatsen, dat zij ricinue
zaad ophoopen, zullen de buiten.
lui, die wat van dart saad in voor-
raad of neg to cogaten hebbeo, ter.
stood weten, w9aar ze het t
gelde kulnene maken. Zoo ku~oen
de kooplui van hunl knot er op
praktische wipxe toe b~ijdragene, dat
dewekelijk chned rktdherich ~enb tan
d oel t re~ffeu.

Deurwaarder.Criuineel.

In plSAts van den brigaditrr K.
PosT is met b ,vengenilemde bpt~rek.
kin bkr elne t de marechau~sae late
kl. J. A. VAN B~RUGGEN Tmet iogaug
van 16 Maart e. k.

Fe~estcommisele.

Bij Gouvernemente-beschikkingf is
bepaald, dat tot de feestelijkhedjen
waarmede de verinard~a van H~are
Majesteit de Koningin op den 31
sten Augustus a. s. zal worden ge-
vierd. behororen sal een volksfeest.
on ziin de be~eren JOSEPH ELus'
Pa. F. DE HASETH PLZ C. A
JONOKHIEER Wx. Ml. R. iaAL, Jos
HlrA L. MADUno, VIRGILTO DE MAR-
CHENA OD C. VAN ROBGGEN uitgenoo-
digd zich wel in commissie muet de
voorbereiding on de leiding van dat
feest te willen belasten.

KLroningsteest.
Den dwa, wearop bet 126 jaar
was geledon, dat onze beminde Ro-
ningrin Wilbelmina bare zegenrijke
regeari ni Ranovardde, woerd door
den Grouverneur san Ha~re Majeclteit
bet volgende telegram verzonden :
,.Revolking C~uragao biedt Uwer
,,Mlajesteit eo Zijuer Konrinklijke
,,Hoogheid den Prine der Ne(lerlan.
,,den eerbiedig hare meet harteliike
..gelukwenachen met Regelri~ge-
jubili4."
Hierop mocht Ziju Hioog Edel
Gest~rengfe Dinedag mo rgen van
flare Miajesteit het volgende tele-
gram outvang~en :
,,W~ij betuigen U en bevolking op.
,,reebten dank voor gelukwenschen;
,,waarvoor Wi) zeer gevoelig zijo."
WILHELMI~NA "
0. G.
OtBeleele Berichten.
Aan den assisten t-opzich ter bij
denr vunrtoren op BOCA Spelonk op


Aan den heer L. G. BEHGfEN, GrOU-
vernements-genleeskundige op Bo.
naire is wegeos g~ewichtige redecen
van den 25ete3n tim den 31sten de-
zer verlof toegestaan.
Aan deni beer C. J. KnuR~, hoofd
der Emmaschool alhier is een eer-
vol outelag verleenid ale plaatever-
vangend Kant~ourechter op Bonai-
re en mn diens pleats bencend de
beer H. J. C:. B. HELILMUND.
Aan den marecha sesee der late
klasse B. A. F. WTATERFORT 19 tot
herstel van gezondheid, veertien da-
gen verlof verleend.
Garniz~oen.
Bij Kon. besluit is de detachee-
ring bij de landmnchlt in W~est-In-
diiB van den 1sten luit. der inf. van 't
leger in Nederl.-IdoiB C. Van Roggen
met 440 jaar en vijf maanden ver-
lengd en alzoo uader hepeald op vier
jaren en vijf maainden.
Van den 1sten luitenant der inf.
L. ScHUTTE albier in garnizoen is de
detacheering in Juni a. e. verstrekien.
Ratten en Muizen.
Ged uren de de lastate 8 dagen
werden in het fiscalaat aangebracht
en door middel van petroleum ver.
delgd
77 ratten
61 muizen.


B8tidl en tlit 1101 I06400 384.


Debietrecht op sigatren en tabak.

De strekkiog van bet thanks poe-
dig te verwachten ontwerp op de
beffing van een debietrecht op si.
garen en tabak is de betaling; van
10 pC~t. sann den flecus door de win
keliers en andere kleinbandelaare
VaD de (bru to) opbrengst der ei-
garen en tabak, door hen sann het
publiek verkocht.
De Tel. meldt over de beffing de
volgende bijzonderbeden:
Volgens het ontwerp sullen alleen
diegenen een eig~aren- en tabakde-
biet mogen hebben, die daartoe
vergunning hebben gekrcegen. Deze
vergunning sal wordeo gegeven, na-
dat men ze bij de beyoegde over
heid beeft asngevraag~d.
Het r~echt word geheven van de
ontvangsten.,
Bij verrewegS de meeste sigaren-
winkeliers ontbreekt echter, evenals
trouweDB over het eagemeen bij den
middeostand, leder spoor van eemi-
go boekhouding, zoodat sij nliet het
minute overzicht van hun ontvang-
sten en uitgaven hebben. Daarom
zullen vanwege den flamne san alle
eigaren- en tabakswinkeliers (eo


Bonaire JOHAN VANi MEELI, j8 Lt f
Een Antiquiteit* heratel van gezondheid, veer~tien da-
.. gen verlof verleend.
.Bij de kraan dicht bij het Riffort tAnn den beer C. R. DEBRO)T, Rooi-
is er een antiquiteit to zien. Bet meester op Bonaire, is on gewich.
is een ouderwetsch kanon, ongeveer tige redenen veertion dagen verlof
14 dagen geleden door de bag~ger- verleend.


INGERlLA~ltD.


'UITGEKIL A~ARD.L


/Inhoud der zeilschepen.


InIhoud der stoomschepen


Aantal.


bruto
M8


bruto
1\ 9


brut~o
Ip s.


netto
M8


bruto
M8


netto
Ms


zell-
schepen,


stoom-
schepen.


netto
Mo


netto
M q


104

95


12,567

12.558


231,607

198,058


Maand Februari

Yorige maand

Totaral


140,896

125,494


12,710

11,220


11,791

10,363


231,638

186.472


140,934

118,571


11,584

11.611


199


25,505j (


25,1 23


22,154


188


23,195


266,890


23,930


418,110


Niet opg~enomfen zijn de schepen, die binnenkomenn van de kustvaart en van de visscherij.


'Aantal.
seil- stoomJ
chepn chepen d


/429,665_ j i___ ii


citt& diMilano F. Ferraro. 4 Mas~rt. Colds 5 Maart. Gienus
Sndrnra BH I~nnenberg ~ Ha ~mrburgl aPto- Col b~le
Westphalia A. Perlett 15 ,, amburg 16 Hamburg
Caledonia A. Hoefer 9 ,, rto Colombl 0 Hambary.

schuoenrs. ( Annkomst. vrn Ischaoene~-r. vrtrek_ near


Een nieuwea Bankt in Venessels.

Een Engelech syndicaat onder*
handelt met de regeering van Ve'
nezuels over de oprichting van een
handels-, landbouw-en hypotheer-
bank, waarvan bet hoofdkantoor to
Caracas sal zija gevestigd. D~e re-
geering: eischt het recht van in-
schrijving op de belf t van bet ka-
pitaal voor zichaelf of voor Venezue-
Ianneche krapitalisten.Den 27 Februari is de stad Aux.
Ca es een der haveopleataen van
Haitd, die ook de booten der K. W
I. M. geregeld sandoen, nagenoeg
geheel door brand verilield.


1E~7Lte lliari.

FR ANKZ R IJK. ,

Hiet altstervende Frankrijr.

Reeds meermalen is, ook doo~r bui- /
tenlanders, gewezen op de ontvolking
der Fransrche! republiet- en van Fran-
slche zijd~en beeft men al vrerechillen-
de meatreg~elen voorgesteld om dit
euvel te keeren. .
D~e beroeude FEransebe StAa~thuis-
hoodkundligt! Leroy-Beaulieu hieeft no
in een artikel in het ,,Journal de8
DC~bats" nog eene een reeks van ver-
schillenlde cijfers gepu bliceerd, an
dearnaast, her eenig ware middel
atnngegeven, weardoor de Fransc-e
native behoed zal kunnen worded
voor bet gevaar van volkomen ver*
dwijneo. Leroy- eau leu gant epru-
tot de dag~en van het Keizernlk toen
het santal geboortzn neg ruim een
milli, en erjrbdremet eet
ja lii ks ve~boje be ~ st fgt
vallen van 160.000 mieleu. Maar
sinds 1871 is het million nooit meer
beraikt. In 1892 daalde het geboorte-
ci for voor bet eeret ooder de 900.000
en vijti jaa lteor, w bedt h fe


D~e0 .de leatste jaren sijn echter
naar verboudinig bet ergete, want in
1909 dealde het g~eboortecijfer tot
765.000, terwiji D~uitechiand met een
beokio i deblielft meer dan
toonde van rmim 1X milliuen. Sinde
de laatete veertion juar syjn to zes
jaren mar menschen qestorven dan
geboren, terwijli in vij ]aren bet g~e.
boorte overachot nog geen 10.0100
beliep.
Omdat deze verbouding steeds na.
deeliger ahmetingen sanneemt en er
weldra geen enkel jaar meer eenig
geboorte-overechotzal pleats vindon,
mag men nu gernet van bet uitater-
vende Fransche rae spreken.
Dan gant Leroy-Beaulien voort :
,,De voornasmete, ik son bijna dur-
te cdr~en ee r bp~ ooras van
verzwakking van bet g~odedienedtig

le ndi e ein der bok g. Wanee
Frankrijk niet de Vend~e, Bretagne,
Lozdre en Aveyron bezat, of w~anneer
deze landstreken ook den geest hetb-
ben overgenomen, die het Zuidea of
Bourgondie en G~ascogue kenmerkt'
dan sal Frankrijk nog een 50.000
verdere geboorten per jaar verliezen.
Alleen de genoemde departementen
benevene sommmige, deela Vlsameche,
streken in bet Noorden kunnen nog
op een gezonden loop van den be*
volkingstoestand wijzen. .
En onze regeering doet shnds jaren
niet anders dan dren gndedienetain
bij de bevolking; te verzwakkeo, wat
zeker wrjst op een onvergelijkelijke
st~upiditeit van Frankrges vertrou
welijke leaders. W'anneer de regeering
zich al eene over dit neselia ouder-
werp een~ word out~vellen sat, dane
is her, allan uit be~r~argheid yolr
de politieke en uit irp norsitie v~an
ons land. IMasr dit is alslieet een
vra~ag van onderg~esch~ik t elang te-
genover het feit dat 't voortbeetnaD -
VanI Frankrijk alR natie on, but spel
otaat. Wraoneer de outvolkring pro.
gressidf zoo verder gRat, dan sal de
suiver Frausche two.!~iking na zes ye-
elachten bebben opgehouden te be..


staan.
In plate van de bevolkiing van
echt.Franschen stam sal dan ee"
conglomerate van Vlamingen, Dait-
schters, Spsojaarderl en Polen one
land bevolken. Binaen drie geslatch-
ten iR de eluivere Frans~che hMylking
tot op de belft en binvIen zes gener?

Lro~-Fa-le n~ d d 1 ra 1 i~
gevolgen van het 440 of twee kinder-
systeem zien, ofachoon hi At hijzihri r
niet vooranlt b t 1 tzeij wan a cn-
wende stemnetmige uitwerking op volk
of r~egering zal bebben.
H~Iet ttogenwoord ige Fransche ee-
slacht esokt no emmadl ,,apr~a nous
lEs dage"4~) en de reqeeriog sterPLt het
zoo magelijk, nog to die verderfelijke /
levoenbeachouwoing.


Vetrok 9 Maart neanr 'rllba en kwaem '1 Maart hier woeer blues~a
De! Engeleche kolenboot ,NoJ(rhilda" bler 3 Maa~rt van Philadelphia aanaekolnen
is 8 lieart ver~trokken naar -tan Pe~ro de Macoris (;Jto. Domingo )
R Ma~art is ,.El. ~11 Utrecht" van Boenaire terug~gemeerd oin den 7 Maars vertrok-
ken naar Cuba en H Otti.
16 Maart wordt hier verwac~ht de Spaansche boat ,.Legaspl" komende van Colbn.
17 Maart wordt hier ver wacht hes .Lmerikaanech yacht ,,1ew-York" van NYew-
York. Denseliden dug vertrekt het neatr Colbn.
Hamburg-Amerikra Linie.

Greyestigd. in 1847.

Gferegelde Vracht;- en Passagier-Dienet onderhouden door 58 verachil*
lende Lijnen, met 350 Havensa in alle Werelddeelen.
WEST- INDIE DIENST s

/Lijo 1. D~en 30. van ledere mRand, van Hamburg near St. Thomas,
Trinidad, VenJ~esnHIn, OCraese en vice verea;
Aankomet to Cttrsano den 1sen. van ledere mreand,
Vertrek van Caragaro; den 2den. van ledere maand.
Lijo III. 1sen 7dan. van ledere m~aad, van Hamburg over Halti near
Calragab, Venessela, Trinidad, St. Thomas, Harre on Ilam*
burg;
Verst-ek van Curraraot den 16n. van ledere meand;
LijolV. Den 20n. van ledere sonaand, van Hamburg-Antwerpen naar St.
Thomas, Caragno, Columbia, Colon-Panama enCentraal-Amerikra.
Aankomet to Cntracao: den 10n. van ledere manod.
Vracht woords aangenomen voor alle Europeesche Havens, soo ook voor
Columbia, Colon ens.
Paessaiers-vervoer naar alle pleatsen, welke door bovengenoeade 11)
nBehwv rded a domabaten van bovengenoemde la neo, doen evesntzerca
ookr andere Passagierechepen der Maestchappij, deze haven sero, die
over St. Thomas direct naar Europa varen, en de reis in ongereer
I5 dagen volbrenge0.
De Passagiers-schepen der Hambarg-Amerika Lijo sijo alle voor-
sien van de noodige toepassingen voor de zekerheid on comfort der
opvarenden.
Prijs der Passage naar Harre of Hambarg:
I: Klas: $ 11.50; III Klas: $ 00-A. G;.
Retour B~ijettn: 10q atelag op de been- en terug rels.

Voor verdere inlichtingen vervoege men sich tot
EDWARDB, HENaRIQEz & CO.,

geen en .


handelar n) dt anw80rhden voerstrekt,
aten Iunnen invullen, terwijl at
controle-maatregel bepaald wo~rdt,
dat alle sendingen van de fabrieken
naar de winkeliere en handelaars
van el~feide-biljetten voorzies mnoe-
ten syn, vermeldende den aard en
den prije der sending.
De belasting moet door de win-
keliers en handelaars in maandelijk-
sche termiigne worden voldaan, ter-
wijl, zij baj het verkrijgen der ver-
gunning moeten beginnen, bet recht
over ae maand vooruit t~estorten.
Exportmendingen zijon vrij van
recht, doch moeten van eeD (0191'
debiljet vergezeld gaan, terwigl fa-
brikanten, die onmiddelli k aan par.
ticulieren leverea, even 8 de win-
keliers, van de op deze wipze gele-
leverde sigaren en tabak bet ver.
achuldigde recht molten betallen.
Tot zoover in groote lijuen de
planneo der Regeering.
Onze Vloot.

-- Den 14a Februari werd in
Diligentia door de aid. 's Graven.
hage van zie V ,etdesic evd e8
aebouden voor de leden der af-
aeeling door den luitenlant ter see
dern reklasse 8.a ,V Eijeasenr. M.
Ultrecht naar de West en op de
Hudson-Fultonfeesaten" '

Sarinamle.

Bacoven-cultuar to Suriname.
Naar aenlendina van een vooratel
san de CDolted Fruit Coimp geres-
ti;d, to Newf-fork, van RCotterdam.
ece i de gedaan, om de voortzet-
ting van de bacoven-cu tuur in
Surname mnogelijk to make, is te
Rotterdam een telegraphisch beriebt
ontvangen. wearuit mar beslorea
worden, dat de United fruit Com.
plan heeft, de bacovenoudernemiu.
~gen in Suriname finanteel te steunen,
Idadiend neC Septem er e.nietbli kt
ziek ten onder evig is.

deD 1 anhbz uden N.j Rd becobbe
culuu aa e doraeetd ed, v
ntuR ttandadea door edabg eleg~d
to daDken
hee tCbi verneem v rts des de
van den K~oo. WeestIndischen Mail.
dienet, in verband met dese zaak jl.
Zaterdag naar Amerika is ver.
trokkenUit do nabringe Reptbileken*
Mgr. AVERsa, de Apostolische Dele.
Idet an rPorttod ico en Vene ule
Vicaris M r. MI. G. VUYL8TEKE de
bisseho ge iike wi ding toediende, is
I arech Nutinue nsraz ie bno~e d
welke de hoogate di lomat~ieke post
van den HI. Stoel in tuid-America is.
Daar schiint weer was te broeies
tueachen Trinidad en Venezuela. Een
vorige maal was het een onvoorzich-
tige uitdrukking van den Engelechen
Abdmiraal Doug as in sijn toasts in
t~enwnoordi beid van eem ge sanzien.
lje Veneso aneu. D~esen ieer is het
iete van nog meer eruetigen harl.
In ,,El Tiem~po" van Caracas van 3
Maart lazenl we het volgende bericht:
In de ,Port of Spain Gazetlte" van
Trinidad van 21 Febr. komut bet vol.
geude bericht voor : ,,Gevolga gevend
aan herhaalde versoeken beeft Z. Exe.
de Gouvernetur SIx GEORGE IR. LE
HUNTE K~. C. M. G. den vorigen ZR.
terdag een decreet geteekend, wacrbij
het verbod van ultvoer van wapenea
en munitie naar Venetzuela wordt in.
Btrokken "
PEeo bericht in de Cur. Courant van
gist~eren brengt eeorge opheldering
omtreet bet voorafgaande:
Volgens particuliere berichten uit


Caracas outvangen, word de arf-
gehaffipg van de 80% addicioneele
reebten voor de ~est-Indische Ei.
landen biunenkort tegemoet gezieo.
Men wil hier een verband zien tus.
echlen de twee b~erichten en mas t
de gevolgtrekking, dat Engeland
einde i k met k rach t wil optreden
tog~en ~Cenezuela.
Ook CasRtrPO roat zioh walr eens.
Een ander blad vau Trinidad ,,The


delefirma te Ciuded-Isolivar wegens
de likwidatie van de stoouvaartlijo

opden c i .ij zal die elech bretee
kend worden op Trinidad, sangezieu
naar bet; zegg~en, d~ie Compagure al-
hier in de reg~isters is ingeschreven
en zouden inderdaad met twee voor
name advokaten van one eiland
een contract dienanagnarnde geelo-
ten sija":


RUSLANYD.

RUssoNsB BEVOLKING.
Uit een door bet ministerie van
Binnenlandsche Zaken g~epubliceerde
statistiek blijkt, hoe de toename van
de bevolking van Rueland inder
dead verbasingrwekkend is. Zijl wordt
nu op 160.09,5.000 mielen geachat,
en dat ondanks de onvoldoende
hygienische meatregelen en het boo-
ge getal der sterflteeijfers, wat wel
een van de onaangenaamete eigen-
aardigheden van het land is. D~it
toenemen van de bevo king is een
gevolg van de buit~en ewone vrucht-
boarh~eid van het nuesiche volk*
welke per jaar 48 geboorten op iede-
re duizend ie en annwijs trwij
het anotal sterfgevallen dertig op
de duizend bedraagt. Die overeen-
kometiget getallen voor Duitechland
bity. zl~n 34 en 19; daar bedreagt
dus het overachat van de gehoorten
vijftien, in Rueland echter acbttieD
op de dmizeud.
etr~ alnDaarbij komt n at bet; aantal
strfe alenin ulsland lAugs,
merbomige ooren vo~o edt ed v r
meerderd wordt, zoodat niet alleen
een grootere, maar ook een enel-
lere tceneame van de R~ussische be-
volking te verwsebten is. Nog =een
tweehonderd jaar geleden --in 17226-
schatte men bet santal in wonere
op veertien million zielen; in 1859
Wa8 Eij reeds tot 74 mtillioeD ann.
gegroeid, waartoe ook echter de ver-
grooting van het St~anltageied hij-
dro~eg. De volksetelling wees your
1891, zonder Fiul;,nd. op eeni havanl-
kilrg van 129.209.297, dun hinnont
38 jaren w~ee r son vermeerdering
van bijoa 75I Pet. to coniStateeren.
In de joysigte volkdstelinrg is d
bevolking van Finlaind die op dirie
million gesclht werd, erin beg~repel;
de tcerenme van de beyo ikng bo-
neu de I~satete ertien jHr ~bedrnagrT
due ougeeveer 28.000,000 dat is 21t pet.
In de usatate drie j-rorn allceen in
dit getal nog met 5.000.000 ver-
mueerderd .A M R K


Emigradie naar Amerika

D~e officieele eijfers, die door de
,,Unit~edl Sttes Immigration Servi-
ce"t djo ageptjliceerd tooned aasted
1910 via New- ork de Vereenig~de
Sta~ten binlenk wam 1.104 852 e-
droeg. Derarvan wfaren 770 542 tue-
Rcheadekepassagiers wearvau men
sanneernt, dat 700 000 in Amerika
of Canada een nieuwe wfoonpleats
k wamen zoeken.
Verder kwarene 833.810 but-pas-
sagners, wearv~n 46.207 eerste klas
Het grootste gedeelte hiervan waren
teragkeerende Amerikaansche toe-
risten.
Het grootste gedeelte der landver-
buizers kwKam nit Middellandsche
Zee b ve e. pV r bert overbren2 e

reizen noodig.


Advertentien.


Da~nrb eturxgung* ~

De oodergeteekende betnigt bler.
nevens haar bartelijken dank aann
vrienden, bekeuden en familie-ledns
voor de vele blijken vau belangetel
ligen deelooming hear biewezen
eurende de siekte en bihet over-
lijden van haar innig gel efen zoon,
broeder, schoonbroeder en oom,
Soverleden alhier op den 14 Febr: 1911.
Namens de families
W~ed : J. U. W'aTsus GIRAVENBORBT
BROU ~WER.Ph0tcg htshe Inriclbtig.
Soublette et Fils,
HOPPHOT'OGRAPEN
Pb ,


NEI W ORK.
(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)


inpee en inenol e Vre isssena nnieti i bjent e a er osoor .ount
en ijzer* Verf voor vloeren, die in 66n nacht droog zijn; Wit-
te lak voor badkuipen; Verf in vernis omn de mooie viammen
der kostbare houtsoorten na te maken; Verf in vernis voor
rijtuigen; Olian om te glansen, etc.
Monsters worden op aanvrage grat s verzonden. 3
Drakker s
a. L1 IEQALERIBI,


H[AVEN-~NIEUWTS.

AN4 MAR T~~~R -- 18 M1AA

schip | Kapitein I Asnk~omat van I Vertrek (


naa~r


5 Mlaar.
8 ,,
11 ,
O8 ,,
4 ,,
14 ,,
18 ,
1 ,
8 ,,
15 ,,
4 ,,
11 ,,
18 ,,


Prinses Juliana
Prinses Juliana
Prinses Juliana
P ises Jubiana
Zulia
c~larcs
ICaracas
;Maralcarbo
Aurora
IAurora
A urora
Prins Maurits
;Pr. der Nedert


HI. C. Kissing.


8. B."Mbor'is.
Furst.
HI. Hichborn
Chrtetophersen

H. J. vd. Goot
C. van Boarea.
J. C. Metus


Bovw. Ellad 7 Maart.
Aruba 10 ,
Bonaiel 16 ,
Aua or P,,
Maracaibo 9 ,,
New.Yorrk 9 ,
La Gfuayra 15 ,,
New-York 18 ,
Maraca~ibo 16 ,
La GUayra,) 10,
Maracaibo 2 0,
Amsterdam 14,,
New-York 12 ,,
Amaterdam 118,


Araba..'
Bonaeire
Araba
Bow E aed.
New-York
Lra Gtwayrs
New-York
Maracaibo
La Guayra
Maeracalbo
La Guayra
New-York
Amsterdam~
New-York


5 M~aartg ,,
8 ,,
8 ,,
9 ,,
10 ,,


4 M~aart.
a ,,
8 ,,

10 ,,


luabde Coro
Maracatbo
Barahona
Cam ant
VelatdeCoro


.Marseatbo
Mdea lboor
Vela, de Coro
Mvarsadbo
Barahone
Albaseb
Mlarnesbo
Bonetre
R~io Heb
Vela do r


:Electra hl a
hot a l~i

'Meda hot
Olinds hol
RcLou l ol
An Soda hol
'Hungiaria Lol
Cos. de Maria
Dians ven


Hammaia hol
vane ven
Gaviota hol
Amistad ven
Virginia hol


D)EW~yAR'St

Wlhis~y,


BEKROOND MET

50 (louder) Mdedalles
Agenten voor courage,
de LANNOY. As to*


II. S1. He Ko~ningin der N~ederlrandess
BEK`ROOND
te Amstcerdam 1808
,, Antworpen 18855
,,Chic~ago 1898, en
,, Ottragao, Eerste Prije Eer-
medadlle, 19304.
,,Bru~sl 1 191
SCluragno, ,?aterka ut Otra-
Iada


RT*


TE K00P

een pitino (Pleyel) te bezichtigen
Pietermaai No. 8

Inlichtingen verstrekt gaarne
de Heer
.B A. PALMr


J OHN ~

Scotch


&z MA]RTINEZ


LONGMvlA N
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs