Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00065
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: February 18, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00065
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

Dit ladverchijt ekenZatrdag RD VM IT s Clourant aki ta sali toer dia Sabra.
Abounemen tsprije voor C'uragao, Bona~i re, Aruba n n... uprjdibonmn taf 2 ate la
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden p ag padilanti.
ti. 2.-- met vo~oruitbetaling. tedroatie elR A, H1Hlllt r' atic E lpeabarnan foi Curagao, Bonair~e. Aruba, St. MIar-
Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-- tin (P. H.), St. Eustatius i Saba~ fl. 10).-- pa: anja
Afzouderlijke nummers fl. 0.15. Oud nro. 228. Ivieuw No. 4, lon numero sol i. 0.15.
Prija der Advertentihn van 1-7 regels f. 0.50; VUoo el- Aae- alt v r yr "nunco di 1 te 7 regel~ f 0.50 c-ad regel mas
ken reg~el meer 7f% cts. TY LO T~sO O~id *7 cts.


M\aar dan zija vrije wil? Een w~el-
lustig mensich heeft geen vrija~n wil.
Als ts ta en mensch alntzerinu, dan
is het wellust; zul~e rne~nschenr zijn
e~en ramp voor zich1 Zelf, een ramp
voror de tnaatsebappij. E~n tcech zijo
er velen, en dirromo is voor veleni
hiet eeniecste remnedie voor buu le-
vensgeluk het k~orte en veelbetteeke.
need~ woord: ,,Wlek racht-zeli'beheer-
sching". M~arr zij knmreni er niet toe,
omdat do vrije wil tot nul is geredu
ceerd door de passie. Ja, M:. H. als
er i6Eu is gew-eest die bet verderfelijke
beeft begSrepen valn de passie~, dan is
het gewreest de Heiliac! W7ienrJ feest wij
beden herdeuiken, St. Thomras van
Aquino. Zijo artikelen over de ,,passio-
nes humane" ziju meestorat uk ken
van menschnkennis. MIaar bij liet
bet nieti bij het wToord alleen. St.
Thomas beg~reep, ,.wilskracht"! en
,,zelfbehee~rsching" z6,, dlat bij met
een brandeud stukr bout de v-erleid-
ster wYegjoeg. En Ijaarna wFierp hij zich
op de knie~n voor bet K~ruis, om ons
allen te leero~n, dat dcor bet K~ruis
doe har~tetochten bedwongelr n orden.
Het wans ook vani het kruisbeeld datt
St. Thomas deze wroorden mocht ver-
nemen ,,Bene scr'ipsiSti de nme Th~oma",
,,Thomas gij hebt goed over mij ge-
schrev-en." Leze Heii(e had Als met
aardche oo-genl reeds God gezien; siju
kennis van God overt~rof die van an-
deren z66, dat hij genoemd wrordt,
de geleerdstooender de beiligen eude
heiligete wonder de g~eleerden. MCaar
wat had dat verstand z66 verlicht?
,.Zalig zijo de suiveren v-an harte,
want zij zullen God zien."
Doch de zionelijke mensch b~egrijpt
niets van God en de godldelijke din-
gen; vandaar suelt hij in dolle vaart
zijn tijdelijken en eeuwigen ondergang
te g~eroet.
Ilet kornt er dus voor ous op aan,
den nobelen strijd te strijden in self.
beheerschingf en als loon daarvoor to
bezitten de vrijbeid van den wil.
M~aar w~elke ziju dew\Tapeueni iniden
strijd omn het berhoud van de vrijhieid
van onzen wil? We7tenucharp P Neen.
K~ennis, hoe ultgebreid ook;, hoe
grondig ook, zal als zoodanig~ geen
haLrtstoclt bedw~ingen, ,,Wat mij be-
treft, aldus D~r. Wilberforce in ziju
,, Earnest cr~y ~fo a Reform)ation"'?- wan-
neer gij een sobip kunt meeren aran
een zijden draad, dau moogSt gij ook
hoop koesteren dlese aardsehe: weten-
schap hooger macht te geven, eo door
menachen verouft het middel to
vinden, on de reuzen d. i. de harts-
tochten in! den mensch, te beeien en
vast te kluisteren. Het spreekwfoord
is misechien wel wat plat, Wijl de
volkstaal juiet niet ultmunit door net-
heid, maar toch bliji0 bet dikwrijls

waar het publiek in krachtige be-
woordlingen critiek oefeat eni de on-
gelukkige artisten, wier VO~rdrach-
ten niet ini den smaak valleu, met
een haak van bet tooneel worden
chaald, Vervolgens bezoek aan den
ayor van Chinatowfn, aan dansge-
legenheden en nachteaf6's. Te half-
vier 's nachts een Turksch bad,
daarna couranten-lectuur. Te tien
uuir bezoek san New-Yorks w~inkel-
buurton, dafarna interviews 0. a.
met denu beer Dix, den nieuwgek~o-
zen gourerneur can NewT-Y'ork, be-
zoek aan de New-Yorkasche spoor-
weptunnels, lunch met~ den Apoor-
jwegman Mlc. Adoo in de Railway
Club, wFeer wvinkt~el en persoonlijk
kerstmisinkoopen. Terugkeer aan
boord van den ,,.Mauretama r, die
ten zes uur des avonde vertrok.
Vooraf nog verzending van een te-
legram van 2000 woorden, bevat.
tende bet relaas van den tocht.

Engelechmania en Indier,

D~e boofdingenrieur in den inland-
schen staat M~seore mn Voor-IndiB,
Visvesvarya, zelf eenl Indi~r, Aprak
in een ver~gadering van civiele in-
gienieurs het volgende:
,,Eea Engelechman, tenzijhiij Rlaspt,
voelt een onoverwfinbaren dwang


der zonde. (ongelukkig menach die ik
ben, w-io zail mij verlossen van het li-
chnamt dres doods ? 1)e genade Grods
door Jezus C:hristus onrzen Heer."
Er skcimnler dusH stormen op deu
bodem van ous wezen. Wee I als
gi~een vaste hand bet roer hoiudt. Ge-
sling rd door begeerte wocrdt de ziel
in~ 't wi-: velrder-f gesleulrd. 1)e! rust is
dan heen en de vieijhe~id van de~u wil
t~eruggebracht tot willoosheid. Fainst
sprak eene thomisitische wraarbeid uit
toe~n hij zeide :
,,Zo~o iji ik vanU begeertte tot ge.
nieten '
Eu in '0 genot versmuachtbik naar
begeert.
Dat ijleii, dat voorojagen naar ge-
not, datt urnmer versma~chten naar ~
oieuwe begeerte ea toch nimnmer vol
Claan1 Zijo; datt ziju de hu)rtstoch~ten
in den mensch IDe hartstochlten, Ml. H.
zijo dle qroo~tste vija-ndeno van onzeni
vrijen wi Een mouseh wonder invloed
van zijn passie is zijn vrijheid zoo
goed als k wsjt.
Spreekit mij, zegit een denker, van
.den vrijen w~il van1 eeni uittehoug~erd,
Idier, dat Irelds dHgen naa-r prooi
zoekt, en de eindelijk geroulden buit
onaangeroerd voorbij gaat, en ik ge-
loof u eveumin, als ik geloof aau
den vrijen~ wil van den manr, slaaf zil-
ner bartstochten.
Waarlijk wyi alleo ke~nnon levende
voorbeelden genoeg,die dag~ in,dag
ult, bewl]zen wrelk eenr grnwelijke ver-
wroesting de passie aanricht ini 'e men:
echen wil. Jammer dalt zoovele oo-
dznks die wasarachuwingen niete be-
gr~ijpeni I W-lie zich ntau een ander spie- b~
gelt, spiegelt zich zacht, zegt ht
slweekwoord. Mlaar relen worden niet
aiser, ook wederom door de passie-
1)aar is g~een drookaard MI~. ~H., die
niet reeds mneermaslen gewaa~rachuwd
is. Is het miet door underen dan toch
zeker door ziju e~igen lichaum, dat
zich verzet beeft, toge~n zooveel drank.
Da;twaRrendow1 ~aarnc~huwingen.M Aaar
de p~assale k ware er bij, en de a~n
heeft miet willed luistereu, de lassie
deed de drinkgaewoconte u~ntstaan en
dronklaard geworden is do wil van
dien mens~ch geheel v-erlaoud. Spreek
hem nu maar aan. Van dec 10 geval-
len miet emn, dat gij success zult hebbeo.
I)e vrijew~il van dlien mnan is ver
drouken. Nu 28 er goee kruid meer
gewaissen o~n hern te gecnezen, wiil
de wi), bet eerste remerlie voor die
k waal, ,,verkthmmert" is.
\Vat~ lezen wt] van Holofernes ? Ho-
lofernes wais een wellustelingf. Judith
tra~l in ziju tent; bij slantg ziju oogen
op haa~r, hij breminde haar. Die blik
kostte Hlolofernes het even. Zijoe
zinoen hadden hem totelaaf gemaakt-

En dit is den heer Hlolt dan ook
waarlijk gelukt. Zelfs indian ziju ve-
haal wras opgesierd is, en met
interviewst en buitenlandsuche sensa-
tiebladen meoet menu wel eenigazios
voort~ichtig siju is het nog een
sterk stukje, dat de Enogeleche jour-
nalist beeft verricht.
De ,,Mlauretania" kwant~ Vrijdag-
morgen ini de vroegte te New~--Yrk
Hnan Dauuk al) de weclwillendlbeid der
dount re-u uto ritei ten kon die beer
H~olt~ onmiddellijke aan land gaao.
In een extra-trein spoorde hi3,
verte~lt bet~ ,,Hlb q naar WTashing-
too, waar hi! precedent Taft, spea-
k~er Cannon, vice~-president Sherman,
die hem wat ,,too rapidj for Ameri-
ca" vond, de andere voorname
staatshiedeo interviewde; met een
extra-treinr spoorde hij terug, onder-
w~eg een b~ezoek brengend aan Bal-
timore en Philadelphia, VraidagSavond
keerde hij te Newf-York terug, waar
hij met een aantal verslaggevers,
die den ,,gallopingd correspondent"
wilden huldigen, dineerde. Na hbet
diner bezoek san den Globe schouw-
burg, waar Sarrah Bernhardt op-
tree~dt, interview met deze vermaar-
de artiate, die natuurlijk paf van
bewondering was, verder bezoek aan
Miner's Theatre? in de Bowery, een
merk waardi heid van New-york,
een allerzon erlingst caf4-chantant,


Curagao, 17 Februari.Le zing gehouden voor de Leden van den

~~t111 Fingrin
door
P. fr. Arabs. Euijpe~s.

Laten wij thane overgasa tot het
2e. gedeelte onzer rede, beschouwend :
D~e were vrijheid van onzen w~il.
De mensch, age~5t St. Thomars van
Aquino streeft van nature unar het
goede, den vrede en hetl schoone.
Doch niemnand hereikt dat zoo ge.
wenschte doel wonder strija.
Naar lichaam en ziel dreigen den
mensch rampen. Het hoogfere most
hij verdedigen togen zich zelven, hij
moet bet veroveren in mermo- zwa.
ree kamp. 1)it lijden en Rtrijden
weekloagt ult bet h;-rt d~er volke-
ren. Lijden en strijden is ale ver-
bonden met onze menschelijke na-
tuur.
Wij kunnren dearover jammeren, o
maar veranderen kunneni wij hlet
niet. Doch wee den mensch, die
moedeloos geworden, dren Atrijd
tracht te ontvluchten, zich overg~e.
vend sau den vijand, bealoten: ,,ik
wil genieten." D)at betaaut ge~en Chris-
ten.
D~at is lalbeid, doqoroering van
bet peaanistisch princiep: ,,laten wij
feestvieren, en eten en drunken, want
morgen sterven wiJ". Die zulk een
beginsel in zijo leven uitleeft, hij
moge vrij schi'nen, maar inderdaad
ishjslaaf in het edelete dat de
mensch bezit. zijn vrijen wil.
Verlangt gij, vrij door bet leven
te gaan, en uw9 Chr~isten-sijn te belij.
den, dan moet Uw leven dat uiitdruki-
ken. wat van den leerling van Chris-
tus ge~ischt wordt ,,het kruis opne.
men en Hem volgen." Het mnog~e een
hard woord zijo, maar bet is harder
in achijn dan in werkelijkbeid,
,,De geboden Gods ziju zoo zwaar
niet" zegt de Apostel on de undervin.
ding leart, dat ,,het juk des Heeren
zoee is, en lichtl Zijtl last."
Met zelfbeheeracehing kan dat alles
gesebleden tot vermooin~g on vergie.
makkelijking des levels. God dienen
Is beerachen en beerechen is vrij zijn.
vrij in het verstand g~elijk wi) zoo
even gezien bebben, vrij ook in den
wil, wat wij thans zullen saantoone~n.
Laten wij wederom geleidelijk voort.
gaan.
Hoe mooten wij dat woord ,,vrij.


ONDERHOUDEND ALLERLEI


I-en Recor~d*

De groote Cunard-Mastachappij be-
aloot oniangs met de groote line
de ,,1Mauretan~ia" eens alle snelbeids>
records in het verk~eer tunachen Eu.
ropa en Amerika te slaan on be.
richtte, dat aij den toebt heen en
terug in 12 dagen zou doen.
Donderdag 22 D~ec. 11, is zij om tien
uur te Fishguard sangekomen en
heeft daarmnee alle bestasnde enel-
beiderecords ges1 en
Begfrijpelij k verk e'de dianl Donder.
dagfmiddag beel Fisbhguard in groote
apanning. Aan de haven stand- een
groote menigte op berich ten te
wachten en eindelijk om even oe
ses seinde het Daunt's Rocklih r
seerida e ,, hnuretania" gepri.
de a~ was. Dit bericht verhoogrde
ale panning en den haast waarmee
Nilet werd oorbereid.
NId minder dan 6 extra-treinen
ro den het station binuen, 5 om de
passagiere naar Londen en Dover
bver to brengen, terwiji de andere
beatemd was v~oor de ~begagean de
3512 sakken mail. Aan ona gewo-


beid" verstaan in verband mnet on-
zen wjl?
D~e vrijheid van den wil beataat in
het geboorsamcon aan rechtvaardige
wetter, vrij zijude van waelke macht
ook, niet w9ettig sangfewezen to~t be-
Hturcn en regelen vao onzetn w~il. [)er-
balve is men geon slaaf, als men zich
cloderwerpt aan een rechtmatig g?-
zag, de gehoorz~namheid dna-raeu
sluit niets vernederends in zic!.
Ma~ar gedwoongen worden wetten
na to leven die ~orechevaardig zijn,
dat is zich tot elaaf ma~ken-- eii dib
bele2 laaf is men, door zich to ondep2crwe-
pen aan zonde.
Wie no, heeft het recht deni wil des
menechen nann zijne bevelen te onder.
werpen~ ? God. God alld60, I)ie on
den wvil schook, beeft recht ovtr
hem to gebieden,-en oiemiand anders.
W~aaruit cleze consequentie, datt het
voorechrift van den menseb slechts
in zoover ons verplicht ale het de
echo is, viln de g~ebiedende stern vrn
God. Onm die reden all44Cn, en slechits
wonder dat ceding kan ik met behoud
van mijoe vrijheid mij onderwerpen
na n e wet vanl oee mensfch.
,,D~e wetten komen van ombooer" -
iedere wa~t, alle macht;, onle gezag
kout van God. Elk g~ez;', nisth geba.
seertl op, het gezag van G~od, heeft
geen recht den mnensch to gebieden,
zoodat de metnsch zich dirarr-aan niet.
kan onderwerpen zonder zirch te ver.
nederen tot slant
Maair hoe menigeen plooit en buigft
zijn wil, nist voor dte wat Gods,
mnar voor die der wereld, hoe me.
nigeen dus maakt zich tot slaaf.
Men is beleedigd. D~e wereld zegt
,,neem w raa-k ". En daanrnaar han.
delt men, en niet nalar de wPet Gods,
die gebiedt: ,,Bomint uwe vijanden,
.eu doet hun bet g~oede."
Manar juiet omdat men riiet luistert
naar het bevel Gods, ho~eveel goeds
blijft er ongedaun ? W~at zouden er
.een tranen minder gestort ziju, wat
een bloedm~inder verg~oten, hoeveel el.
:lende were voorkomen, had de menseh
i ich altijd vrijwillig; onderwvorpen ann
biet gebodl, dat bij uitatek Gods ge-
bod is: ,,nat is mijn giebod, dat gij
elkander van harte bemlint."
Z;egt het mij, is er 44oe ziekt-e meer
epidlemisch. niet hier of darar, maar
ove~ral, dan deze kweal, dat demensch
sich slaafe oud~erwerpt Aau degeuen
die geon reelat heb~ben hem to! gebie.
den ? Maar als de mensrh dan vrij
ia, waaramn anderwerpt hij zich ana
dese wetten? Is de wet Gods soms
onvoldoende ?
Palter B3urke geeft ons een betwijs
hoe de mensch zich tot slaaf kan
maketn van sijne a~mgeving~ en dat
voorbeeld paste z66 juiet aan onze

nen staf van post- en djonane b~eamb.
ten waren tal vain ambtenarenr toe-
govoegd onr teoch maar zoo ving
moge~lijk arlles to sorteeren en te vi.
siteereo.
Nogf zeldelrn wren sooveel vreem-
dehnogen naar Fisbguard gekomen
om de annkomest van een transat,-
lantischer at to wachten.
Even na 9 uur verlieten 3 flinke
booten elk van 2000 too de ha-
ven om bet seemonster met zijo
bevolking van 3000 persionen te-
g~emoet te va~rea. EC~n was h~e
stemnd voor het afhalen der paussa
giers, de andere voor bngage en
post.
Toen de booten naderden hieven
,allen een luid hoera aan; men bracht
Shulde ann de bemanniing der ,Mau-
retania" en! vooral son kapitein
Turner, di zke uit wi h~d
den bij ed a gerdiedezv rej2rdao'
going too achitterend te doen slagen.
Datarna word wveer met d ezel fd e
suelheid, die de beele reis keomerk-
to, aan 't w~erk Begaan. In minder
dan een unr tijd8 wareni de 600
p~assagiers, de groote massa's ba-
age en mail ontacheept on stoom-
emen naar de haven, waor de
extra-treinen gereed etonden om
direct to vertrekken en de reizig~ers


C:uragaoscho opvattinlgen, dat ik bet
u onmogelijke ka~n onithouden.
O)ndank~s Iiijoi kortntondig verblijf
in Amerika, aldus Burke, hoe dik-
wijis reeds e ik bet vernornen.
InderdanHd Palter, wvelk een groot
vernchil van onze lerenswijze hier cn
inl lerlaind. In plaats van des Zon-
clags de H. Mlis bij te wonen, durven
wij niet gaan we ens onze warmoedi-
ge kleeding In Ierland gingen wij
wel, dochi hier minacht men ons,
omdat wij minder net gekleed ga .n
dan anderen. In one vaderlandl ver-
vulde~n wij allen onzr? verplichtingen
met Paschen, ook communiceerden
wij met Kerstmis, en ontvingenl meer.
malIen de H. H. Sacratment~en maar
hier hiju~a in het geheel niet.
Aldus vertelde men mij herhanalde-
lIjk, zegt Burke.
Wat nu kunnen wij uit dat alles
b~esluiten~ ? Dt de mnensch zich zelf
dikwfijls beklanHgd en zija leven ve-
znurt, door zichr slaaf te maken
a~nu wetten die geon rechit babbea,
hem to gSebieden.
Ik vrsaeg u, betzij in Amerika, bet.
zij in ledu~nd. of Curagno of waar
ter wereld ook, hebb~en de gebr~uiken
van eeni land het recht der menseh
to verplichten ?
WVaar kunt grij mij P44n woor~d aan.
tooneni hetzij in de H. Schrift~, h
zij uit de overlevering, dat leert
boe G~od den mIenschl verplichlt met
dergelij ke woo rdle: ,,Han deltg~elij kde
wereld roodorn u, rizht uw leven in
niaar de gewFoonton \i ro de m~enache~n
ult uw omgeving-,"'- waar heeft, Chris.
tne, die toch all@6n r~echt Lbeeft te g.
bleden, wealr on wa~nneer heeft Hj
dat gezegfd ? Nergene en nooit In.
tegendleel, Christus heeft one citdruk-
kelijkr getwaarachuwd: ,,Weest, niet ge-
lijk san deze wereld, want de vriend.
chap der wereld is vijandsch up van
G~od." Och, wat zon menigSee:I vrijer
zijn en gelukktiger in handel on wan.
del, hield hij zich allBo mnani sann
de wvet G~ods! D~it is wlaar voonr de
arme menschen met povere kle~eding,
maa~r dat is ook wearr voor ben die
groot en voornaam zijui in de maat.
schiappij. Men verwerpt het juk Gods,
orn zich te krommen ouider bet tyra~n
nieke juk der ougreving; o dwanze
kortzichtigheid !
Er zijo audere vijanden v'!n on)ze
vr~ij heid, g~evaarlij ker nogS lan de
wereld buiten ons; dat ziju do vijan-
den in ons, one eigfen ik, dat altijd
bij one is, dat wij zelf ziju.
Her was van zich zelf, dalt St. Pa~u.
lus getuigenie gaf, t oen hij ze~id :
,,1k gevoel in mijne ledemoten eeie
andere wet, die strijd met Jie wet
van mijn geest, en die mnij gervalngen
houdt (let op dat woord) aani de wet

in een kileine vijf unr naarr de Eii
geleche hoofdstwd te brengeu.
Teg~elijkertijd vertrolk de .,Maur~e.
tania" mret de overage 120)0 pas.
sagiers en vrachtgoed naari Liver,
pool.


De ,Mauretanuia" hieeft due de
reis naar en van'New-York met een
opouthoud vanu 41 uur in I tatstgSe-
noemde stad in 11 da~gen eii 23 uur
volbracht. D~e gemiddelde slelbeid
bedroeg 25.07 knoo:pe"n en het groot,
ste anntal mijlen, dtop iAin dag
wordl afgelegd bedroeg 582.

Journalisten-record .

13e ,,I)aily Mail" beeloot to~t een
even sterk~ stuk als de Cunardmuaat.
maatschappij. Een der redacteuren
van her; blad, mr. W. R. H~olt, wil-
de eens een record elaanl op gebied
van moderne reportage. Hij nam
plaate op de ,,Mauretania" on de
reis mee to maken en met zijn wverk
to beginone ale het schip to NTew-
York aankwam.
In de zes en dertigf uren opost-
houd. die der ,,Mauretania" to New- j
York waren vergund, zou hij het i
record van alle reporters der wereld 1
moetoen laan.


N~Yo.


1418


Zaterdag


IS February IS I I.


28ste Jatar~ganlg


AMIGOE


DI


WHIE KE3LAD


7008


DKE CU RA AOS CHE IILANDI3N

kende voor, dat de in deze gevolg-
de praktijik de oorzaak is daarVaD.
Achteraf gezien gnat het eigenlijk
niet aan, on de kosten vanr eene
openbare verkooping voor some
de~n geit of Ben ezel te maken. Bet
is derhalve wenachelijker voorgeko
men, om, waar de aideehongen ad
art. 10 verkclaren geen bezwaar to
hebben tegen onderhandseben ver.
koop, de hierop betrekkiinghebben-2 e
de bepaling van art. 6. ld2 e
oude keur to handhaven. Duartoe
wordt in de nota van wijaiging het
vooratel ge alan, om het eerate lid
van het art kel to wijzigen en art. 10
to doen vervallen.
AdZ art. 10. D~e hierbij gestelde
v rang moet beves tige nd worden
beantwoord; maar in verband met
bet voorstel in de note van wijzi.
ging om dit artikel to doen ver-
va.11en, heeft zij haar praktiach nut
verloren.
Ad ar~t. 18. Daar de hoofdoorzaak
voor do indiening deer outwerp-
keur is het scheppen der mogelilk-
beid on sanbrenggeld te kunnon
tberekenen, is bet; niet mnogelijk, om
in te gaan op betgeen bij dit ar-
tikel wordt gezegd.
Ad art. 15. Dit artikel is gelijk.
luidend aan artikel 10 der oude
keur. De hier gewraakte uitdrukking
heeft de toets van een praktijk van
ruim vijftig jaren dooretaan, zon-
der ooit tot ougfewenschte of niet
bedoelde laterpretatie sanleiding to
geven. Het is derbalve niet good
nan to ntimen, dat zulk~s nu salg~e-
beuren.
Het kan niet wvorden toegegeven,
dat het betalen van schutg~elden
reed s op zich zelf een voidoende
straf is. Schutgelden zijn restituties
van uitgegotven gelden. Het is al
leezius wenschelijk, dat deze bepa-
ling gehandhaafd wordt.
Ad art. 18. Bij het outworpen de
zer bepaling: heeft bet den kbeeld
voorgezet~en, dat, aangezien art. 65
der keur op de strastpolitie het
bhoudeni van varkena in de stad ver-
bie t, sul keen beest, in de stad gee
vonden, in beslag genomen kan wor-
den, en dat derhalve schutten niet
noodig is. Hierbij kwam, dlat, ter-
wiji de prak tij k het schutten van
varkens, opd particuliere erven in de
stad gevon en, toeliet, het wil voor.
komen, dat de keur op bet schut.
ten van vee allleen voor de butten.
districten toepasselijk is. Om bet
liezwaatr to ondervalngen, in het ver,
alag aniag-egeren, wordt in de nota
van w13Z'igan voorgesteld een der.
de lid aan art. 2 toe to voegen.
Notai van Fr~ijlging.
Art. 1 wordt gelezen -
Niemand ma vee op pbliek
gro Il1e a eeknkeneiden, tnder ee
to geven door of va wegP den
Gouverneur,
Aan art, 2 wordt een derde lid
to gevogd, luidende -
D~ezelfde beyoegdheld bebben ge.
butikrs a an grotdeen, zihehttetads
vee, op die gronden opgevan en.
Flet eerate lid art. 8 wordt Fe ozeo:
)an~gs na de overbrengi g van
het niet teruggaevorderd vee, en den
vierden daea na aanbreng van reebt-
s treeksa ice de schut plaate in de
Willemstad sangebrac t en niet te.
rug evorderd veR, sal dat, op last
van t hoofd vao politie, v66r de schut-
pl1Ats tegecn contante bet~aing aan
dlen meestbiedende worden verkocht.
Art. 10 vervalt.
D~e artikelen 11 tot eu met 19
worden 10 tot en met 18.
.

teeken is van stikstof-honger en
ook de visseberij tot grooteren bloei
brengen.

Een weldotener der mrenachheid.

De grootate staarlichter van den
tegfenwoordig~en) tijd is major Smith
be Jalandhar in de Engelseh-Indi-
sche province Punjab. In tien jaar
tijds heeft haj 24,000 moneeben van
de grauwe staar gelicht. Hij beef
zulk een nasm gekreg~en, dat de in
landers meer dan duisend kilometers


v~r reizen, om sich door hem t~e la-
ten behandelen.
De pati~oten komen in twee sei-
zoenen. Het heristseizoen is October
en November. Dan worden gemid-
deld 25 operates dangea verricht,
dus ongeveer 1500 in het geheel.
Hlet vooriIaarseei zoen levert ge-
middeld 1000 patianten in Jaart
en April. In den stillen tijd komen
er dan nog 3000 bil.
Majoor Smit~h beeft self een ver-
betering in den modus operandi
aangrebracht. Zijue operates elagen
in 98 pct. van de ~evallen, een
schitterende uitelag, in len men met
bet Indische klimaat en de hygi8-
nische omatandigbeden in de Engel-
sche Ooat rekennag houdt.
Indi8 is van oudeher een sabar
land geweest. Men schrijft de groo-
te verspreading van de stear san de
voor het pog nadeelige sterke zon-
nestralen too.


Zijt dus vrij in uwyerstand, Leeu
nimmer bet oor aan dwaze rede.
neeringen van hen die gelooven aan
spiritisme, zieleverhuizing, priester-
dwfang en dergellijke fraaiheden
meer.
Gelooft mij, ook wonder de ka-tho-
lieken worden er gevonden wier
hoofd en mond vol is van dat al-
les- ijmijne vrienden houdt uw
vers tandtll~ vrij in de 4ne eenige waar-
heid.
Blijft vrij ook in uw wil.
D~e tijd komt, dat gij etaan zult
to midden van eene wereld, vol ge-
varea en verleiding Mlaar daarin
vooral blijft vrij. Laat g~een harts.
t~ocht u verblinden, kromnt u niet
ouder do wet uwer ougfeving, blijfft
ori I En daarom strijdt reeds nu,
on later gewoon aain den strijd
ook kracht to hebben, tegfeo groo.
there vijanden als die u thans om.
ringfen. Sterkt u ou reeds voor den
strijd door de genade Gods die tot
ons komt door de Sacramenten.
L~aat u nu, leden van den St.
Thomaskring, zoow~el de wetenschap
als het geloof een kruiske in het
boofd drukken, op, dat gij u in
owv decken, in uw does en laten in
alles in 440 woord moot openba-
ren als kabtholiek. Laat dat kruis-
ke in u blijven altijd tot in den
dood et ultra.
Maar, dat kruieke, 't is g~eschreven ~
diep~ mij in dea kop gebleven
teeken van mijo erfgebied;
die den schedel mij aan scherven
sloege, en beete 't kruiske derven '
nog en had hij 't kruiake niet.
Zulke verzen beet men poiazie. Maar
dat zijo niet de woorden, noch bet
rythme, neen bet ziju de gedachten
waario de ziel ligt van den dichter
Gezelle, de ziel waarin het geloof leeft
met eene kracht, die niet besloten kon
blijven in haar, maar zich most uiten
in verzen die bewonderinlg aidwingen
van tijdgenoot en nageslacht.. In Ge.
zelle kunnen wij zien, wat bet geloof
vermag in den mensch. Hij is de
grootate dichter in het katholieke
Vl~aauderenland. Maar ziio poi~zie is
zijn geloof, en zijn geloof is po~zie in
hem, hij doorleeft het, hij doorvoelt
het geloof, en das geloof heft hem
root ~emsaakt
SEen benijdenswaardige geluk !
D~och ik ken nog een ander kruis
lied ook vol geloof, ook vol innige
devotie, gemnaakt door den patroon.
heilige van Uwen kringf St. Thomas
van Aquine. Mi'ioe vrienden, bidt ook
g~ij bet veelvul ig, aelijk Uw heili~e
patroon znlkis placgt te doen.
Bidt het even deemoedig, even smee.
kend, met evenveel geloof en Gods.
vrltrounhen ase ge@roote Aquiner bet
Dan zult gij ,,vrij" door bet leven
gaan dagelijks gesterkt door de
kracht van het kruis, dan zult gij
opgroeien tot mannen, Catoliques
avant ou .el d
zHkoe ae Ccanuieen s~impe gebe je
Ja, zulk eene kracht kan er zeer
eeker van uitg~as mits gij bidt als
uw heilige patroon. Kunt gij het
niet, street er dan toch minstens na,
Wilt gij later den Thomas-kring
eer aau doen, dan is wetenechap
allgin niet voldoende, dan moet gij
ook ma-nneu zijn sterk door her ge.
bed, gelijk Sint Thomas.
Crux mibi certa salus.
Crux est, quam semper adoro.
Crux D~omini mecum.
Crux mibi refugium.
(300 d. semel in die)

W~aarom men mijoheer Smith den
dollar eturen zou, zeide hij niet.
Euklele dagfen later adverteerde hij
weer:
,,Zend~t mij nui toch eindelijk uw
dollar !"
En tegen het einde der week stel-
de hij dit ultimatum:
,. De laatete g;elegeuheid Zeudt
mij nu uw dollar, want mo rgeo-
middag na drie our wordt bij niet
meer aangenomen."
Reporters belegerden het bureau
vanl den beer Smith, maar hem zelf
kreeg men Diet to zien, ook k wam
men niets nieuws van hem te we-


d eften, niet eens, waarin Irij handel
In het portaal zat alleen een jong
ma~chine-schrijfatertje, die verklaarde,
dat men miijnheer Smith niet spre-
ken kon, doch dat bij haar g~emach-
tigd had den doller sann to nemen.
WhI-arvoor de dollar was wilde zi)
niet zeg fen. De msak werd weld~ra
oprehel erd. iMijnbeer Smith had
op een vroolijk dineetje gewed, dat
hi] wel 1000 New-Yorkers een dol-
lar kon afsetten, wonder dat hij
over de beatemmin8 ervan ook maar
.de g~eringste inlic tingen gaf. En
erelijk had bij, want er kwamen meer
dan 1200 dollars binnea. En de beer
Smith verklaarde, toen bij de som
san een hospitaal gaf: ,,Wanneer
men me vier worken tijd gegfeven
had, zou ik tion keer dese som bij
elkraar hebben gekregen, Eien ad*


wAi~r, ,,hoegrooter geest,h~oegrooter beest".
Thomas A Kemtpis, gee~ft one dieu
aangaande een flinke waarachawing
als hij zegt : ,,Wetenschap zonder
deugd blaast op" en opgeblazenheid
en trots ziju altijdl goede bodems
wearop de lassie welif kan
tiered.
Zal Besehaving onze passes tem.
men? :
De moderne beachaving uiet.
Zoolang men beachaving; a~frek~ent
naar bet ,,8tre tirB A quatre 6pingles",
of daarmede nogr niet tevreden, op
zijn Spaansch wil zijo ,,de vei~nticinco
alfileres", zoolang beachaving niet
m64r geeft dan een zoogenaald ,,sa.
voir-vivre" dat men nu eenmasl in
het publieke leven niet missen koi....,
zoolang zal beschaving geen barts-
tocht in bedwang houden, ,,Wenu
man stets nur den Kopf bildet, den
Willen a ber ungebildet liiset und
das Herz vollends verbildet, dnan
musz der M~enach entwceder zumn Kriip-
pel werden oderio Stiicke gehen," z~gt
Pater W~eiaz.
Vandaar ook drat er velen ziju,
behoorende tot de hooget beschaaf-
den, maar wier grootheid danig in-
krimpt als men hun doen en laten
van nabij kent. Zoolang beachaeving
alechts ultwendig blijit en niet den
wil staalt, noch bet karakter vormt.
zoolang vervult zij de rol van een
thseater-costume dat men santrekt
om comedie te spelen.
Neen, M3. H. daar bestaat een ge-
heel ander middel om de hart-
stochten in bedwang to houden en
derbalve om de vrijheid van den
wil te beware en dat midfdel hleet
niet wetenschap, noch besebiaving
niete van dat alles. Dat middel is
bo~eanuatourlijk, het beet de genade
Gods.
Zullen wij altijd meester blijven
over onze passies, dan moet de ge-
nade Gods stroomen in onze ziel
lang~s de door God bepaalde kana-
len. En deze genade bezittend, zul-
len wt] deelen in de heiligheid en
oneindige reinheid van C'hristus,
die noodzakelij keen passievol leven
ultaluiten. Wri len w5ij een1 mensch-
weardip bestaan hebben, w~at voor
ons Katholieken betzelfde is, als
een Christ~eowaardig bestaan, dan
moeten wij verbonden ziju met
Christus, als de rank het is mnet den
wijustok. En door zulk een band
met Christus sullen wij deelenl in de
vTrijheid der kinderen Gods; en bi
Chrissue en door Hem, het middel be-
zitten dat onze hartetochten alle
vernielende kracht zal outnemen.
LMaar waar kunnen wij Christus
vinden ?
Die God tot vader beeft, moet de
Kerkr tot moeder hebben, zegt Cg1
prianus. Door de kerk komen wi]
tot God en Diene genade. En daar-
om ~M. H. is het voor ledereen schan-
de slaaf to zijn van zijn harts-
tocht, grooter schande is het voor
den Katholiek, en schuldiger zal bij
ataan voor God omdat hem meer-
dere middelen aija gegeven om vril
van de boelen van hartatocht door
het leven to gaan. ,
le het nog noodig MI. H. dat ik
U whoe op het machtigate middel
wonder de vele andere on onze pas-
sie te bed wingen Gi3 alien kent
dat middel, het H. Sacrament der
Biecht.
Nauwelijks be int het verstanrd
zich in het kmn te opeobarcen, of
de Kerk leert het zijne plichten je-
gens God. En zij beveelt aau de
ouders het kind te zenden naar de
Katholieke school, opdat deze met
't onderricht ook tevens het karakter
vorme, en den wil harde door Ka-
tholieke princiepen en Katholieke ge-

om iete to doeo, om den tijd to
beachouwen als van eenig beang.
Bij one is tengevolge van gewooD-
to en overlevering bet beerlijkst
wat wij kennen het gemak;-- het ge-
mak, outstaan uit de afwezigheid
van een dwang on iets te doen.
In een Fransch boek, dat oniange
door sir William Meyer van Mladras
werd vertaald, zegt de sch rij ver:
,,Indien Indii@ een meer vruchtbaren
bodem bezat en rijker aan minera-
len ware, zou het nog in armoede
voort blijven leveo, zou de inboor-


linger even apatisch bilijven als
thane het geval is." Slofbeid is de
grootate vioek van bet land. Zoo
op bet eerste gezicht schijueu allen
werkzaam deel te nemen aan eeni-
gen gemeenschappelijken arbeid.
aear wie goed toekijkt~, ziet, dat
het hier op neerkout, dat relen
bij den arbeid van deo enklie~ng
staan toe to kijken. Zooals wecl eens
cynisch is opgemerkt, is op de vijf
personen, die achijnen to worken, gan,
die workelijk wat uilvoert, 440 die
niets doet, 44n die uitrust, 440 die
toekijkt, en 460, die de drie laateten
helpt. Tedereen tracht san zijo deel
van den arbeid te ontkomen. Het
department van Openbare Wer~en
is niet vrij van deze smet van
elotheid en er zijo ingenieurs, die
tevreden schijnen, wanneer de zaken
mear blijven marcheeren, hu ndie
stuk ken teekenen en op tot hen gerch-
to cragen antwfoorden sender reke-


Het Kruis, is mij zeker tot heil.
Het Kruis, aanbid ik altijd.
Het Kruis des H~eeren zij met mij.
Het Kruis zij mijue toedlucht.
Wat ZAl ik er nof bijvoe en ?
I)e govar~en heb ik getoond om
u te woaarachuwoen. D~e midldeleo at f
ik aan on u to sterken~. Vrije-
lijk due mag ik mijne taak ala af-
godaan beachouweo. d
M ij o vurige wensch is, dat de
Thomas-kriug nog lang moge voort-
leven tot beil van het Katholiek
Curkace b d
Ikhbe gezegd
1010niallal Raad,
Keur, waarlbif de bep~alingen nope~s
het woeidenL en~ schutten, vant vee op, het
eilan~d Cur1agao word~cen herzxien.

Memorie van Antwoord

Het bev reem de oudergeteekeode
eenigazius in het voorloopig ver-
slag te lezen, dat vele leden ernsti.
ge bedenkingen hadden teen het
uitkeeren van aanbrenggfeld voor
g~eschut vee en hlet t~ockennen van
het recht van schutten aan hour-
ders van aronden
Juiet de klachte, hem zoo dikwijle
cloor planters g~edaurn, dat sij, zoo
zij vee, dat op hun grondon komt
willen laten schutten, er nogf bee)
wat voor mooten betaldn, om het
naar den schutstal to laten bren-
gen, of er anders hun eigen werk-
volk een tijd lang voor mooten mis-
sen, het~geen feitelijk al op bet.
zelfde neerkomt deed ondergfetee-
kende het wenachelijk achten de ou-
de keur to herzien.
M~et de meeninlg, dlat men het
rechit om vee te schutten, dat de
etigenaars van g;rouden besitten, aan
de huurders van grouden zou kun-
non onthouden, kain ondergeteeken-
de zich geenazins vereenigfen. De
vrees voor de misbruiken, die daar-
vatn het gevolg zullen ziju, is z. i.
ook grootendeels ongegrond. D~it
blijkt wel ult het feit, datl de huur-
ders van gou vernemen ts-gro nden
reeds lang van be~t schutrecht ge-
bruik maken, zonder dat bet tot
bepaalde klachten aanleidingf gaf.
Een correctief tegfen mageli k mis-
bruik van het recht van so utten
om aanbrenggeld te kunnen bereke-
nen, is de strafbedreiging in art.
14. Voorts kuouen de veebouders
die misbruiken voorkomen do~or,
g5elijk de keur dit voo~rachrijft, be'
hoorlij ke watch terse bij hun vee te
stellen
Nog kan ondetrgetecakenlde er op
wijzen, dat een dergelijke bepaling
siods 1908 op Aruba en B~onaire
bestaat, en dat er van misbruiken
in den sia ale boven besp~oken, sel-
den of nooit klachten zipn mgeko-
men.
Naar aanleiding van between bij
de verachillende artikelen is opge-
merkt, diene het volgendle.
Ad artl. 1. Het beeft in die verate
verte niet in de bedoeling gelegen
on met dit artikel verkregen rech-
ten san to tasten. Er be~staiat dan
ook geen bezwraar orn het artikel
zoo to wijaigen, dat er uit blijkt'
dat~ men ook krachtens verguilniu-
genl van het Koloniaal Beatuur vee
op de publieke gronden kan laten
w~eiden.
Ad art. 8. Daar de woordmen van
dit artikel geen aanleiding geven
tot de deshetreffende opmerking in
hetJ veralag, komlt het ondergetee-

vertentie, die bandig opgesteld is,
en telkens weer geplaatst wordt,
bynotiseert de menstchenl, ze kunnen
haar niet, weerstaan, zelfs al ver-
aloeden ze wFel, dat het oplichting is.

Vischroeding

Wij lezen in het ,,Tijdschr. voor
Geneesk."' overgenomen ult.,e
Record :
In de jaarlijksche verga~dering der
B ri teche g-ezo ndheids-ins pecteurs
heeft Sir. J. C=richton de beteekenis


der vischvoedingr besproken en de
wenschelijk heid betoond, dat de
visch, gelijk de melk, onder geregreld
gezondheidstoezicht worde geplaatat,
en ook, dat visch niet langer als
bijvoledsel worde besebouwd, maar
ale een der hoofd voedingem iddelen.
De voedingewfaarde per K..is
gewo onlij k geringer dan die van
vicesch, maar men krijgft voor bet-
zelide g~eld mreestal veel meer voe-
dlingswaarde in visch dan in vleesch.
De duurate visch is niet altijd de
voedzaamste: tongf bijv. is niet voed-
zamer dan sobelviseb. Een pond
rundvleeseb heeft oug~eveer evenveel
voedingswearde ale anderhalf pond
kabeljauw. Hat is wenschelijk, dat
de armere klassen worden bekend
gemaarkt met de groote beteekenis
van visch als voedingemiddel. Dit
zon een middel sijo ter besltriiding
d3er tuberculose, welke s~oo pask een


loofspraktijk. Nueutrale opvoeding
wFil deKerk niet, omdat zij de ge-
varen kennend on de zwakheid on-
zer natuur, wel weet dat het kind
sal afwijken naar links, als bet niet
geleerd heeft zich te richten naar
rechts.
Mlaar wanocer de jaren komen, en
de bekoringen in kracht toenemei,
en de hartstochten outwaken en de
Katholiek, daardoor overwounen, sich
begeeft aan deo drank, of bezwijkt
voor wvellust, dan staat de Kerk v66r
hem, wijst hem op de! Biecht en ver-
maaut met dringende stem ,,Kom
tot mij, k~om spoe~digf!" Wasch uwe
ziel in het Bloed van het Lam Kom
en belijd uwe zonde. Blijf niet dood,
maar sta op, tot uw w~aarachtii beil! i
Het gebod tot belijdecis der zoude,
de vernedering gepaard met die be-
lijdecis, de verplichting de zonde te
moeten biechten in alle bijzonderhe-
den, die zelf-beschuldiginig en zelf-
vernedering over bedreven kwaad en
onverachoonbare 7wakbeid -ik vraag
u, is dit in zich zelf reeds niet een
middel om bet kwaad te keereo, en
een-zich-wapeuen tegen hervallen
in 't kwaad ? Mlaar dan concludeeren
w~ij verder. Indien de Biecht dat alles
bereikt, one beachut tegen lassie en
de zonde belet, te w~orden in ons tot
een t weed e natuur, darn volgi nood-
zakelijk, dat een kartholiek slechts zij
geloof heeft inl praktijk te brengen on
vrij to zija in zijn wil door de genade
G;ods, vrij van lagae passe door de
hiefdet tot God. G;elukkigf hij die dat
begrijpt. eo dus als Katholiek, zin
Biecht en Sacramenten niet minac -
tend verzuimt.
Zoo is dan de kxerk voor ous de
weldadige stichting van God, die uit
den hemel nederdaalde nadat de
mensch 4000 jaren in zonde verzucht
had. En Christue kw-am tot de duis-
terois en gaf bet licht, Hij k wam tot
den slaaf en schook hem de vrrgheid
en nadat alles hersteld was, gaf Hij
ous, (gelijk wij kunuen leeren ult de
parabel van den barmbar~tigen Samp.
ritaan) de heilige Leer met hare bel.
ligre Sacramenteu, als brounen van
altijd stroomende w~ateren ten eeuwi-
gen even. ,,Zorg voor dit gealacht'
b~ewaar hzt in het licht des geloofs en
doe het deelen in de vrijheid des ver-
stands door de waarbeid, in de vrij.
heid van den w~il door de genade.
D~raag zorgf tot ik terugkeer, en dan
zal u loon geschonken worden naar
verdiensten.
Geacht publiek, wij zijn genaderd
aan het einde onzer stof.
Sta nu] toe, dat ik nog een enkel
w~oord richt, tot de enen wievooral
deze feest~avond gel t, de? leden van
den St. Thomas-kring.
Mijue jeu aige prienden, met liefde
ben skr tot gekiomen on Uw fees
op te luisiteron narar best vermogen,
maar toch wilde ik tevens u van nut
zi3n.
Ik spra;k tot u over de vrijheid'
omdat sk weet dat het ook aw aller
ideaal is, vri3 door bet leven te gaan,
Veleo uwer zijo nog in die jaren, dat
die sucht nAar vrijheid bedwongen
wordt door het gebod en het wakend
oog van ouders en overston.
Doch miet lang meer zal bet duren,
en gl) zult op eigen beenen staan,
de schooldeur sal stch voor goed a-ch-
ter a sluiten. En dan 7
D~an vooral komt bet. er op san
dat die zucht naar vrijheid u miet
ten grronde voert.
Groeit allen op tot, vrije mannon,
maar die beg rij pen wat v~righeid is
en wel bet onderscheid kennen tus'
schenl wlare en valache vrijheid.
De ware vrijheid van het verst~and
bestaat in het vrij zija van dwa-
ling.

ning to houden met den dagf van
tnorgen. Hetzij zij veel of weiulg
bebben to doen, altijd zijn zij ten
achter. Wij zijo to zeer gewoon aan
een zachte behandeling. D~e wterkuren
zija hier minder dan in Europa.. Er
zijo in dezen staat meer algemeene
feestdagen dan zelfs in Biritch-In.
diii. Mlet bedoelde slofheid gaat een
geb~rek antn initiatief gepaard, een
neiging on steeds near boven to
kijken voor orders bij~ elken stap
dien men doet. Tenzij men hier
slotheid als eene schande beschouwt,
is er geen boop op verbering."
Toute comme chez nous, niet al.


l~ee in IndiU, maar ook in Europa.
De eerate stap tot betersehap is,
zelf de fout in te zion.
(Kol. Wbl.)
Amerikraanrsche advertentie.
Wanuneer een Almerikaan ints ge-
bruike, dan advertecert bij. Nergene
is de advertentiereklame zoo ult-
gebreid als in de Vereenigfde Sta-
ten. En menig curiosium komt daar-
bij voor. Zoo vormde wel de zeld-
zaamete advertentie, die ooit in de
kranten te vinden was, jaren ge-
leden het gesprek va~n den da so i
New-York. 's Maandagfs veracheen
n.I. in de groote bladen de volgen-
de adv~ertentie:
Zendt mii een dollar,
James Smith.
4~1144 A...... str~at.+ arate ammsta lacreo-oa
Q Ela b~ocao mla argainta-


of~ Etnopue d~-lnst~asereosoacleoay

al C ot a elanosa dne msabrdka
d e, que enmascar eo or y an
O ced la Crosot, a y evinta- su c os

Son unauxil iar re muy efc t cl


(B Et~ncmpulesto de CeScotte ay


Leptima en el tratamleno cley laa

nutre d a enferost y auenta progreess-
Vineitntes susr carns suis fugerzias.l

Soa to8 detuyenlos mnyeicroios tuercu

loss ue soncua de laeemclad,

L Ciatnza, n ela lessones t hehs o los
agjCTcbios e ls pulmones.1 ao n

Dute esa mnr o enfermo s auetubgoercu
vOas ecilen los grandes benficos derzsla
TBEAcSt de H igadO de acaa de lane
latr eOsta ye nos BeVe croneidos tecle
loaus easn deDarrea, de otros trmeas-

Znic.obi sstricos qu eultan Ameud
del usoa leas emls onfers conru Crost

6ct Guyaol 6cuando se toma lao CreoSsota en CUalggier otra forma.
SDe wants o todas SCOTr & BOWNE. O2niadoe
O1. se nse.. N** Yorlr
~C~90099000 c


Verleden W~oen~teda ziju we per Stoom-
schip ,,PYrinees Juliana" even van A ru-
be naar Curagao gegaan. Die datum
8 Febr. '1911. mag wel in de Kro-
nieken van Aruba worden geboekt
en met het groote letters er on.
der gezet, dat het toen de eerate
man asma dat er een stoomboot san
den ateiger gemeerd lag. Daage te vo-
ren, toen ze aankwam maakte ze
kennia met een boei nabij den stei.
PerB en t zou seker op ongeluk.
onuitgedraaid zijn, wanneer de ka-
g~~itein niet de verstandigate partij
adgekozen door de zich dapper
weerende achroet weg te trekkien
van de loge boei. E~en paar our
later laegen beide zusterlijk naast
elkaar. s Avonds lag ,,de Prinses"
in vol electrisch licht in afwachting
op 8beezoekeu Le hteiger stood oub
zoebt, tot &gn der toeschouwere het
waagde den kaptein to vragfen of
het g~eoorloofd was eens aan boord
te komen. ,,D~aar bitten we just
op to wachten," was het antwoord,
en in 46n oogenblik was de boot
gevuld met bezoekers. Ten tien uur
vermaande de fluit, dat het nu mool
geweest was en ieder gingf voldaan
naar huis. D~en volgenden dag, Don'
derdag dus, om 4 uur precies, zou
ze weer naar Curagao gaan. Mlaar
dear begint ze me on 5 minute
voor twaalf's middage to fluiten, en
om 12 unr precies nog eens, soodat
iedereen dacht, dat ze zoo aanstonds
vertrekpke ddeou zrscheidene dpras -

dien kant uit om te vernemen, wat
hiervan de reden was, want 'twas
toc rekzegfd,maam 4auur preces t
vetrkkn ma. na e ti
was er niete te doen. De kapitein
bad a aneamaa8r de I lefheidd bb a
nu juiet 12 unr was. En de klok
van het Fort was er wbt trotech
op, dat ze dezen keer maar een
paar minuten achiter was. Dat;,,19
ucubieduf ale zadev aise a h3rd is
De boot ziet er netjes ult, 't is net
htoteoogst eensuj der K.g M, I. M
ze vreeselijk schommelt, maar dat
durf ik openlijk tegen spreken,
stellig wat bet ,vreeselijk" betreft
In de cabinee der le. klas is beg
gesehommel zeer miniem.
eDre hpo del2, lleten or 6 knash i
Maar de~ar sit nu nuist de wearde in.
WVilde men er liever 2~ nachten
pleizier van hebben ? Daarbij 't is
",se'egenu booe ,en e) k Ioenie i
tprjeen Idhoo er, dan zouden ze
de boot zijude, voelt men geen a --
meer van zijo lievee duite "
Mden is er good and r dak, wonder
aardige menschen, men wordt er
eeer voorkomend behandeld. Booze
tongen hebben beweerd dat de
stoomketels niet deugen, dat ,,de
aPrinees" oud is, en wie weet wat
g aar wij die er mee naar Cura-
'aodmaja gegaani, wij dicasan boord,
miatie samnen van het vak op inrfor-
datdit zzy geweest, kunnen verkllarea,
Aruat maar praa es zij. De kop va
drbae van ~est-punt, berue 0
om de branding daar, gleden we
lmetbgellJi sktm go var nvoorbj ian

niet b o is. ij] is echt jong in naam,
he embamnnig, id gaugo an h~e~deien-
eece eeuwi e jeu d
N. N.


lierichten 11it (le K~olonie.

Hioog Bezoek*
D~onderdag bezoebt de (I-o rnu
vergezeld van zijo adjo erne d
scholen van Montagne en Santa
Ros aen ook bet jongenswfeeshuie.
Overal betuigde Zijn Exe. zija boog~e
ter red n heid, en bezichti de met
seer veel belangstellingf de verechil-
leade werkplaataen van het weeshuis.
Bij vertrek overhandigde de adju.
dant namens den Gouverneur een
gift on de kinderen feestelijk te
outhalen*
ou raeao on Venezcuela.


Voor belaughebbenden kan 't mis.
schion zijn nut hebben to weten, dat
de nieuwe D~uitsche Geza-nt in Vene.
zuela voN PROLLIUS heet, die ook
tijdelijk met de behartiging van de
Nederlandeche belanlgen belast, en
reeds op sijn nienwen poet is aange-
komen.
Quatrantaine.
Bij G3ouvernemente-beachik king is
eene quarantaine van tion dagen,
met mnbegrip van de reis, vastge-
sod vor isdlle schepen, komende
ka Tiia, wegene 't aldaar voor.
omen van een ge~al van peat; met be-


O ORRESPONDENTIE. paling, dat de schepen, die buiten
---- communicate aldaar alleen passa-
giers ontechepen, lading so mailed
,,PriuBse Juliana.** aan boord nemnen, in het vrije ver-
keer op Curagao zullen worden toe-


ga~laten.
Hr. Mr. Utrecht.

Weg~ens het uitbreken van de pest
to Truinidad beeft de oorlog~sbodem
U~trecht van siju reis daarheen moe.
ten afiden. In pleats daarvan ver-
trok de Utlrecht Maaudagmorgen weer
naar Bonaire en keerde gistereD
middagf weer in onze haven terug.

Curaca~osche Harndelwbelangen.

Door het Koloniaal Musceum to Haar-
lem worden geregeld in het Bureau
voor Handelsinlichtling (aan de Oude.
brugsteeg bij de Beurs) te Amsterdam
z. g. kwartaal-tentoonstellingen ge-
houden van t~elkene een dozijn arti-
klzn door ddn -Iandel of I dustrie
Bovendien is de directeur v. b. Kol.
Museum elken Woenseda in bet Bu-
reau aanwezig om aan iederen bezoe.
ker alle gewenschte inlichtingene om.
trent de tentoougestelde artikrelen te
verschaffen.
ZJoo warden nu in het eerste kwar.
taal van dlit jaar 0. a. ook ter besich.
tiging gesteld : Bamboe-hoeden van
Taug~eran Oost-Indii5 ingezouden
door de rnsche hoedentabriek al.
daar van den Heer L. Petit-Jean.
Het zou ook aanbevelingf verdienen,
wanneer ook onze G~ur. H~andelsbond
of de Vichtecursus een compleet stel
onzer strooboeden dearheen zond
met, al no digeF ilichtin ennten d e
W~ant ook nhde Amsterdamsche Mid-
denstands-en de Rrusseleche Ten toon-
steling~ is de belangfstelling voor on-
ze hoeden nogf meer toegenomen, en
moet dus blijvend voeling gehouden
worden met den grootharndel en par-
ticulieren. O~pden duur sal het ook
goed koo per uitkomen, op elke
aanvrage naar die collectie model-
hoeden in het Koloniaanl MuseumL of bet
Bureaul voor Hlandelsialichtingen te ver-
wijeen, dan telkens weer niouwo model-
hioeden over te zeniden.

De Ouracaosche Handelsbond,

Naar aan leiding van tijn oprach'
ting ontving de Ouragaosche, Hancdela-
hand een schrijven van de Neder-
landaeche Kamer van Koophandel te
atw-ore e aaraan wij het volgen-
,,Wif wenechen U onze gelukwen-
sc~hen aan to bleden bij het; tot stand
komen uwer organisatie en twijfe-
len nie rr ohor kw ebemiddeeli g


b oei v dan Cu gaC~oc e poetn
handel, terwijl wij tevene van deze
gelegenheid gebruik. maken, on U
de versekering te geven, dat Uwe
vereeniging steeds op den steun on-
zer Katmer zallknunen rkenen,dwaar
ht one mogeijk is CTvan diens
eAlwezen. ddeli k Ieog a dit
schrijve i de Curag che Ei dels
bond ook toegetreden tot het lid.
mtatstchap> van de Nederlandsche Kl-
mer van Koophandel te New-York
zoodat er nu nog meer gegroude
reden is, on to vertrouwen, dat de
bandelsbelangen onzer Kolonie ter
dege in New-York zullen behart~igd
worden
Als een bevestiging van oerr bericht
in ons nummer van de vorige week
betreffende de o heffing van moeilijk.
heden met de dopuauen bij den invoer
can stroohoeden in New-York, out.
ving de Ouragaosehe Iandelsbond het
volgfende schrijven:
TREASURY DEPARTMlENT
United Statee costume service
Port of New Y'ork.
January 20, 1911.
To the President
of the Curataoschle Handelebond,
Sir :
I beg to acknowledge receipt of your
favor of the 2nd instant, informing me
tat asa ple Iolecti n of hats manub tc
shipped to Mr. Gual van Lier, of this eity,
for delivery to the A~ppraisler of Merchan-
dise for his use In determining the value
d such hats when imported into theUnt.


Kindly accept my thanks in appreciation
of your errorts to aid this government
in the proper collection of its import
duties, and to serve the interests of your
STruet grthth the purpose for which your
trade association has been organized will
be fully accomplished, I remain,
Yours respectfully '
HI. c. seveR
Speelal Deputy Colleetor.

Ouracaosche Anti uiteite .

Op de veiling van oude vreemde
muoten to Amsterdam gehouden den
9 Januari wonder leading en in de
veilingzaal van den expert J. Schiul.
man word voor een noodsnuat van


5 gld. van Curas o van bet jaar
1818 door een I ethebber de prija
van 35 gld. beeteed; een noodmunt
van 4 gld. going eveneens voor 35 gld.
en een noodmunt van 9 stuivere van
Curacgao voor 25 gld. in andere han-
den over.
Zoudeo van die munten hier in onze
kolonie nog exemplaren san wezig
zijn ?

Nog eens: De Toeristenboot New York.

Naar ons van gezaghebbende sijde
Werd mede edeel hebben de toeris-
ten, die zich daarover hebben uitge-
laten, een buitengewfoon guostigen
indruk van ons eiland gekregen. Even.
eens vernamen wij nit betrouwbare
bron, dat dit bezoek der toeristen
voor Curagao naar ruwe chatting
seker een voordeel van f. 10.000 heeft
opgeleverd .
Op de viechteursus te Pietermani
werden alle fijue hoeden, dio er voor-
rdgldwareo rtt teeurwaardeolmu
kocht. Behalve nog andere beweeg-
reden heeft Curagao due wel degelijk
ook financieel voordeel bij sulk een
bezoek, ondanks het beweren van
sommige pessimisten. dat we alleen
het voorwerp at n van de nieuwsgie-
righeid der Yan ee's.
H~et dunkt ons, op den weg te lIg-
gen van onzen Handelebond stappen
te doen bij de K~amer van Koophan-
del te New York en bij de Amaerikaan-
eche of andere stoom vaartlijonen om te
bewerken, dat Curagaso geregeld in
het reisplan van dergelijk excursie.
booten worde opgenomen.

Amerikaansche Scheepvaart-Subsidles

D~e wet betreffende de subsidies.
ring van de Amerikaansche st~oom-
vaart is thans in eenigazins gewij.
sigden vorm opnieuw bij den Senaat
ingediend. Bij deze wet wordt0. a.
een bedrag van 4 million dollars
besichikbaar gesteld voor bet verlee-
nen van steun aan den maildienst
tueschen de Vereenigde Staten en
Zruid-Amerika waardoor, naar de
Regeering boopt, een einde sal
worden gemaakt aan het than bo-
staaude monopohie np dit traject.

Kroningsteest.


In Mlaart a. s. zal het 12% jaar
geledlen zijn, dat (lare M ajes tei t
onze geiierbiedigde K~oningin W~ilbel.
mina gekroond werd en de teugels
van het bewind in handen nam.

Diefostl.

~easde aond ob treek a


AUMAILLON. Terwiji de eigenaar af-
wezig en de overige bewoners ter
ruste wvaren, wiet een dief daar bin

bikkee dr mmelen me & 200 0A n
houd. Eenig gedruisch wekte de be.
woners ult bus slasp, die neg juiet
den dief zagen wegyluchten en daar-
oponmiddil ij k alarm maakten. IMet
beulp van eenige buren gelukto het
den Commandant APPEL kort daar-
op in een huie in de nabijbeid bet
trommelje met al siju geldswearde,
ougeechonden wonder een laag trapje
verborgen, terug to linden ftn san
deni overgelukkigen eigenaar weder-
om ter hand to srtellen.
D~e dief op, wien vermoedene rus-
ten, is in bechtenie genomen.

Marktbericht
van den
Oura~coshen Handelsbona.

Van 17 Febtrurim 1911.


De baccil der melsatschheid.

De melaatschbeid, de tot nu to
nogf onoverwomnen geesel den mensch-
heid, zal nu ook eindelijk moeten
bezwijken voor de macht vain den
alles onderzookenden geest van den
mensch. Reeds in 1879 was op dit
.terrein door H~ansen een reer groo-
te stap godaan door zijn ontdek-
king van den lepraibaccil.
(Onlangs nu hebben drie geznees-
kundigfen van den openbaren gezond-
heidedienet in de Vereenig~de Staten
na een maandlenlangen onverpoos*
den arbeid zulivere culture van
lepra-baccillen verkregen buiten bet
menschelijk lichaam, nal. in dunne
glazen buisjes in hun laboratorium.
De gevaarlijke ziektekiemen ontwik-
kelen zich nu reeds in hun derde
geslacht. Vier malen bebben ~eze
geleerden het virus outnomen aan
het lichaAm van een lepra-lijder,
en de bacillen kunetmatig gekweekt
op vleesch, eiereneonz. Hierdoor w~ordt
dan de bewering bevestigd van dr.
Cleg~g die reeds meer dan eenajazr
geleden verklaarde outdekt to heb-
ben, dat de lepra-baccil buiten het
menechelijk lichaam kou gecultiveerd
woren.Dr Clggis nu door het
wetdenebapp Celijk instituut van Ma-
nila afgevaardigd near Mlolokai, om
daar aan verdere proefoemingen deel
te nemen.
H~iermede is dus de eerate s~tap ge-
daan tot de bereiding van een serum
teen de zoo gevrecede zlek te.
Aloe '
Als aanvulling on verbetering van
One artikel over AloS in ons vorig
summer laten wij hier een ingezon-
de stuk volgen door den land-
bouwkundige VER8LUYB gistereD iD
de OuracaosekeB Coulrant g~eplaatst:
In~ ~ ~~~~~, deAio iCr~o
11~A Fbur 911 k umrta on san
VOOr over ,,Aloe waarover k
-namre eenteptar opmerkingen zou
sle ge aLondensche market van ebe-
mbaical en drogerijen wordt gere-
geld alo4 verhandeld in drie eoor-
sotea: DKasBp- Curagno-en Sokotra-
alo. D latate komt elechts in


kleine hoeveelbedea voor, is o vaatjes
verpakt, en haalt de hoogate prij-
zen, meest 80 tot 90 a~billinge per
100 Eng. ponden. D~e Kiaspaloe~
concurreert da~ar met de Curag;Ao-
aloi4. eteeds ziju de prijzen voor Cu-
ragaosche iete hooker dan die voor
Kapspche. Op de verkoopingen v-an
1910 -verd voor K~apspchegewfoon-
lijk besteed 28 tot 33 ab., voor Cu-
raCRsche 31 tot 36 sh. per 100
Eng. ponder. At en toe komen klei-
ne, mooie part~ijtjes Curagnlo-aloeS
voor, die prijzen van 40 en 50, ja
zelfst 60 ab. behatlen, betgeen bij
Kapspche nooit voorkout.
De Aaangehaalde prijeopgave n it
den ,,Tropeopflanzer" hebben weinig
wearde, omndat ze globaal ziin (ver-
;gelijk de prijs van dividivi, die deart
Reeds sedert jaren ooveranderlijk op
22 tot 28 Mlk. gienoteerd stant).
Men onderacheidt talrijke soorten
aloB. maar op3 de Londensche market
zijn g~edurende l909 en 1910 no~oit
audere dan bovenvermelde PS soor-
ten verhandeld. Van een Siciliaan-
sche soort heb ik nooit gehoord,
wellicht is dit een nieuw opkomend
product.
De scheikunde van aloiB is nogf
zeer onzeker. Aloinoe is een kristal--
liseerend lichaam, dat uit het in
water uiet-oploshare bestanddeel
van bet aloei uit den handel hereid
word t. Uit Kaspsche aloib kan geen
alone bereid w~orden ; uit Natal-
aloi; trekt men een afzonderlijk soort
alone C 24 H. 26 O 10; uit de
audere aloi~soorten bereidt men ver-
achillende soarten alone, allen tot
samenatelling hebbende C 16 H 16
O 7.
Elet gehalte van de alo~pe is al-
leen voor de chemische fabrieken
van belaug; de voorna~amete afoe-
mere, de apothekers, schijuen zich
om geen aloi~ne gehalte te bekom-
meren getmge bet fet ddat K ahpt

zoo enorm verschillen, gezameulijk
onder den naam K~aap-alo4 aan de
marks k men, do, tde kolossale af-
zet van d pro uc .

De tijd. LandbouwRkundige
W. VEaRzrLYs.


ZOUT per vat van 130 K.G......... fl
DIVIDIVI per K(,Gj........................ ,,
ORANJESCHITLLEN re KKG. It~kkw ,,
HUIDEN per K.G........................ ,
GfEITENVELLEN per K.G......,...... ,,
WOL e K.G........,... .................. ,,
BEHE PDEeNREEGLEN Kper stuk......... ,
BTROOHOEDEpN (hiptiapa): '


o.80
0.07
o. 0
0.60
1.20

0 4


dostin.........
,, .......

,, (OLA)

,, (OLA)
,, (Of f
,, .........
,, (OLA)
!|.........


,, 4.50

,, 6.5o
,, 7 --
,, 7.50
,,10o
,1 9 --
,,12.50
,,12 --
,,1155^^^


Kwaliteit
S,,

I
I
I
I
1,,
,,
,,
S,


STROOHOEDEN (latal) :
K~waliteit X per doziju
,, xx ,, ,,
,,x,, X, ,,


...... .. -
......... -
........ -


Rstten en Miuizen.

Gedurende de laeatte 8 datgen
warden in het fecalast aangebracht
en door middel van petroleum ver'
delgd64 rtten
140 maison.

tage uit de douaue--ontvangsten.
Zoo wordt deze republiek steeds
meer van de Ver. St. afhankelijk ron
brengt zij zich zelf wonder de teacht
van Uncle Sai.

Colombia.

Bi' decreet van 27i D'ecemb~er van
den minister van fina~nci n1 is 't zout-

uiono0poipe atge chef henewoudt voorp

Na eenige maanden van gestadi-
g~en arbeid, heeft in de vulcanische
streek Turbaco de boormachine de
aanwvezig~heid van petroleum vastge-
steld. Reeds voor 100 jaar geleden
had de beroemde Alexander von Hum-
boldt~ op zijo reis door Columbia de-
ze streek dearvoor ~aagefezen.
-- In D~uitawa sijo verschillende rij-
kre kopermijues outdekt. Er is reels
een ma~atachappij ter ontginniingf ge-
vormd en de noodige machineriepn
tot een waarde van 300 mil pe~sos he-
atell.
Over het~ depart~ement Toilna is
de sprinkbaneaplaag opnieup neer.,
gestreken

I `


De veraterkring van het
Fanama- ranaal
(V ERVOIG. )

Het schijut dlat P'residenlt Taft's
Voordtel on het kanaul valn Parna-
mna to versterkcen.kooR ri zor ,o

kacn~e en 13a a t r vn fSvla -
dig en als aawr uien valn marine-
exlxerten, ingemoiure en rechtsjgeleer-
de
Zoo noetude de afgevaa~rdigdle Fos-
tern dez VersterklU, Idemsd d
togen de beschaving en een misda.
dig verkwisten van het geld der
natie "
*iR er, agel hij, get,, positsy
ver bodi van versterkino in ollre ver.
drsaen met Engeland on Panaman,
zoo blijft toch bet idee van nieu.
tralizatie onbestaaubnar er mnee."
Eo niet alleen is het kwestie om
de versterkringren aa~ te loggfen,
maar ook onu ze tol verrledfigen,
wat jaarlijke outzagrlijke onikosten
zou vereischen. Want de enelle voor.
altgang der vliegkunst wvettigt het
Svermoodlen, dan In een tiental jaren
liet mogelijk zal siju van een slag.
chipp van den vijand een luchtschip
uit te zenden, dat van een hoogte
van tie n duizend voet een bom
zou kunnen werpen, die de verster.
kingen geheel zou kunnen vernieleu.
,,Zeer zeker, zegt Foster, zal men
in tijd vanl oorloo- op cone vlbot
steunen, am onze obelangen to Pa.
nama beachermen."


H. MI. de Koningin der Nederlanden

BEKROOND

to Amste~rdam 18t,3.
,, Aultwerpen 1885,
,,Chicago 1893, en
,, Curaa~o, Earste Prijs Eero-
ul d '~ll 1904.

Ouragaol ~naterkrant Otra-
haln da.

_7-
C~OCKTAITLS TERAPEUTICOS


Adverten


JOHN~ DEBEKROOND

50 (Eotider) P

Agenlten voor

R. S* de LANN(Ad verteerlAmigoe di


Dankbe taigoIg.

Van de firm A. B. W;. LIEDER
alhier ontving de redactie een pear
monsterfieschjes ,. King George IV
Liquer Whiskey,"~ btenev-ens eenig~e pralk.
tische reclameartikelen vaLn : The
Distillers Companry tLtd. Adenburgh~ ten
geschenke.
Onzen beleefden dank.

Officieele Berichten.

De heer J. G;. VEERIS i8 benoeud
tot onderwfijzer derde klasse bii bet
openbaar onderwfijzer in de kolonie
Curagao en tijdelijk werkzasm ge-
steld op de B~endriksechool op C~u-
raqao.
Ann den veldwachter op Aruba
J. R. SALOMIE is tot herstel van
gezondlheid, veertien dagen verlof
verleend.
De tearechaussee der late klasse
S. Mi. BOGfERD is bevorderd~ tot, bri-
gadier; de marech aussee der 2de
klasse J. B~. DE Lavw tot mare-
chaussee der late klasse en de fuse-
liers E. F. TAPPER en C:. VEENEN-
DAAL Eijn tijdelijk als marechausec
der 2de klasee bij de brigade gede-
tacheerd.
Aan 3en beer W. A. LABFGA'
onderwijcer 37de klasse op St. Mlart a
N.G. is een verlof van een maiand
verleend,btenei~ndoe aich lnaar rl'nh

exameu ter verkrijgingr van een akte
voor de Fransche tteal to ouderwer-
pen.
Ann den heer J. B. SIMJ[O 8, ~H-
venmeester en loods, tevens quaran.
taine-loods op Saba, is tot heratel
van gezondbeid, 3 maanden verlof
verleend en de beer S. A. SraM~o~s,

gn um sSa beklaast me deds flas in)
van deu beer J. B. SI~ihoNs.
Ann den kiommies to water II. II.
Vos op Bonaire, is veertien dtagen
ver~lof verleend.
D~e beer WY. F. A. LABE1A Ond(er-
wijzer op St. Martin N.G3. is be-
noemd tot rooimeester op dart ei-
land.
Aan den beer Rt. J. BEAUJON JR.,
belast met het opmeteni en in kaart
brengen vau hets domein op Bonai-
re, ie om gewichtigre redenen tien
dagen verlof verleend.


Uit de nabul-ige Republiellen,


Revolurtie op Baiti.

D~e ,,Pins PrederikE Hendrik" die hier
M~aandagavo nd binnenviel, bracht
one het bericht, dat or op BHaiti
weer een revolutie was losgebarsten,
om bet bestuur van den tegenwoor-
digen President, Genernal FRANCors
ANTOINiE SImon omver to werpen.
In den nacht van den 2en Febr.
stelde General CINCINNATUS LEC'OMTE
sich in het dorp Ouanaminth aa1
het hoofd van den opetand. D~it
plaatsje en eveneens Port-JibertF
werd overmeesterd. De gouverneu~r
van Ouanaminth vluchtte in biet
gebouw van den consul van St.
Domingo. De president Generaal
Simon bevrachtte onmiddelijk le!
stoomboot A lemannia"~ met 2000
man troepen wonder leiding van den
minister van oorlog SEP lMUs
MAmovs met beetemming naar
Gonalves on den ope tand to
onderdrukrken.

1estd riftiSe sts."isatfi""ep n ee
heroep op de vaderlandelieide der
burger u itvaa rd igde, breidde rich
de revolutie toch steeds uit. D~eze
revolutie is niet, zooale men eerst
meende, op de band van Firmin.
In Jaemel werd de gouverneur
Mlentor Battaille en te Port-ou-Prince
verechillende personer, doodgeschoten
Yele pensonen hebben inde ver-
echillende consulaatsegebouwven de
wijk genomcen, om zich in veiligheid
te stellen. Latere berichten melden,
dat de revolutie in kracht verloor,
doordat de leider van den opsitand
General Cincinnatue Lecomte, ex-
minister van Binuenlandoche Zak~en
veralagren was, en een toeduceht
aezoebt had in het Duitsebe consu-


raat. Bet schijut wel dat de opstand
nu yrijwel onderdrukt is, daar G~e-
neraalMEL~LIO)NARDen nog~landere
genersale, hoofden van de revo.luti-
onaire beweging, gevangen g~enomen
en terstood gefusileerd zijn.
ecen- Het iouvernement van Hsi'ti
echen ic inds lang op een om.
wenteling voor to bereiden~, w'ant de
vorige maand nog w~erd ult Paris
gemeld, dat bij de U7nion Par~isienne
riloeenfrs tgn cieaca i8tbvan 85
schrijvingen waren geopend. En l
uit ~Cashington wvas gemeld, dat
de senaat toestemming zou verlee-
nen voor de opuame van deze lee-
ning en tot de oprichting van een
not onale bank in HaIti. D~e bank
zou de uitetaande schuld van Hla'-
ti, groot 11 million dollars over.
nemen en sich dekken door bet in-
houlden van een jaarlijkech percen-


- --_ - - -_ _


van de ;tooctusohlepen dier,,Rete D L~ine' tusrsonen
NE W~:tl YOB W K;,
PUERTO RtIC~O, VENEZUELA en CITRAQAO.

Itol. /iCareas. Ma~reb. Philad.l Zulia Caresce. Macreb.

Vertrekt van ,, ............ ....... / Ie ....7 ........... e.......2 ............ aart ...... ........
Doe M YA UE & H......**-** ............... 14 ... ....... .2 ........ ..6. ........14,
Komt san to LA N JUAIR...... ..... ***** ****,,,, ** ***
V ertrekt a~ n t Pro' C A E .... **** *7::: ***:::: : a - 1...,
oert et voa C n n------ ......,...1 .......... 1.... ........ ..... S .....
Komt san e CH e~o.............. ... ----**.. .........40........,1 .......t
V e rt r e t vant nA - - - * ' 5 1 o . a m .

Vert rean. ... ................. .. ........18 ............. ...........4.................18............~~~~~

otuet~tt l~aanoUz to, Ne.OK...........23.9 )1at2...........9 .... ......16 ........3 !...,.....BOpleast tassellen fillaq&0 en laracaibo.

1910. AuorsMare.Arrs ui Aurora Matrch
Verbrekt van CURAgAO.........,...... .. Feb,..10 Feb ,...t Febr.5Mar Martl0 Martl8
VerKt vannt ~~~ .... .........14 .........22 .........28r.........s ...8....... ,,.,,....
Komt Hnate Cur s~o.... ............ .........15I.....,....23 Maart .........9......15 ........28

LONGMA d AN &~ MR TINE Z

NEWT YORIK*

(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)
Fabrikanten en exporteurs van verfwaren in allerlei soorten,
in poeder en in olie; Vernissen, niet inbijtende verf voor hout
en ijzer; Verf voor vloeren, die mn 66n nacht droog zijn; Wit-
te lak voor~ badkuipen; Verf in vernis om de mooie vlammen
der kostbare houtsoorten na te maken; Verf' in vernis voor
rijtuigen; Olian om te glansen, etc.
Monsters worden op aanvrage gratis verzonden. 3
Drakrker i
8. L. BOOAE ggg


de Haagache Vredes-Conuferentie gee"
zeehavena gebo mbardeerd mogen wor.
den, die nliet veraterkt sijnr.
Tweedensl: Dle Ver'eenigde Staten
hebbeni indertijd uitdrukkelijk ver-
klaard, het Ka~naal niet te zullen
versterken.
Ten derde: Oak het Kana~al atn
Huez, voornamelij k met E ngel sehi
kAPic;aal gograven, is eveluneen on-
zijaiF en euMi Iesert i rle de

re conferen tie alle straten, die d~e
Oceandenbverbinldrn, voonr onzijdig ver-
an~~~ hee t.
Tenr vierde: NooJlit sijn1 de Ver'eenig-
de St~aten door een vreellude natie
aangevallen eni in geval ran oorlogi
zon geen en kele m oge nd held het
wag'en bet tracturat to achenden, dat
dit kanaal voor neutraalgebied ver-
k laart.
Tenl viffde: Oak dec grenescheiding
van Canada bJevindt zich, krachtens
hiet traictaat vian arbitrage tusschen
Canada ean de VT. St~., wonder eenige
veraeterking on sedert bijna een eenw
is or1 geten oorlog mueer tueschen dle-
ze heaode sta~ten geweest.
Tenl zesde: Het bedrag noodig
voor d!? fortificaltie van het ka-
naal z~o zeker niett oode~r de 25 mil.
lioeu dollars blijven en mi~schien
zou het wel boven de 50 m. stij-
gen en orm bet to oodlerhouden zou
jparlijks zeker een som vain 5 mil-
linen do~llrs vereisetit worden.


dacht op hunne strategische waar.
de als mririne-basis aan het Pact.
fic-einde van het kanaal en bet
ziupeet eopdat ook Japan gie-
traScht b~eeft deze ellanden to krijgeu.
De Japansche diplomatic is zeer ac-
tief in Zuid-Amerika, en tlit samen
g~enomen met de bepahiug der Zuid'
Amerikaansche republieken om es-
kaders van mohdernle oorlogsischepen


om ic t~e ei;n eoren an r c
dent Stillen Oceaan te verze~tten.
D~e,,Morning Post" zegt ea~reast~iach,
dit, terwijl Amerika vol lof is voor
de idee vani onbeperkte arbitrage
mret Engeland, bet beslot en is hot
Panamakanuanl to verster'ken wrijl
de algemeene v~rede maar een droom
is
Gouverneur Simeon E Baldwin
zeid~e dait het hem volkomen veilig
scheen, het k anlaal zonider andere
blijvend~e versterking to laten, dan
die noodig was voor politie-maat.
regele .
Het Suez-kanraal is geneutralizeerd
door het tractaat van 1888, en
art. 4 van da~t tra~ctaat z~gt~, dat
bet kanaal in oorlogstijdl open moet
bhijvenr voor de vrije pas1sag3 van
deat roichvijaudelijke partlijen.
in he~t t';ractsat met E~ngetland 18
November 1901 werd er inl art. 3
bepaaldl dait het PA n ma-k anaal
vrij en open zou zijo voor de sche-
pen Van alle natirs, mits zij de re-
o-els onderhouden, die in het trac-
taat zijn neergelegid, en die substani-
tieel dezelfde eiji n ls van het Suez-
k 1na-t at ~t
ae raac de reg~ele van het trac.
tat~~ van 1901 is, dat in tijd van
oorl e zoie oas vedde he I ann 1

yri' zullen zij n van elkenl aanval
door oorlog voerenden.
Columrbiar is edg~ensam van Niienw
Grana~dn en het~ verdlrag met Nieuw
G;ranada van 1846 wa lrborgtt vol
komnen ne~utraliteit van de laudeng
te van Panoamn, vour zoover het
den vrijen doortocht van zee tot see
in de toe ko met betreft. D~it trac-
taat is nog van kracht~.
IDe oorlogswetten1 voor de b~e-
scbasifde wereld, aangrenomen door
de Hangsebe Confer~entie in 190i,
verbieden aan oorlogivoerenden om
in neuntrA le wat~eren eenige act te
ste~lleudi, zo~o willowe en wetens
door een mogendheid toegestaan,
de schending der necutraliteit zou
ziju. UsEze wetten werden door de
Ver.-Staten geldig verklaard en daar-
na door President Taft afgeko1-
digd. (onder al deze ornatandighe-
den is het moeilijk eenige substlan-
tieelet noodzakelijkheid te sien voor
de versterkiog vanl het kanaal, be-
halve om de Ver. Staten in stant
to stellenl het te beechermen teen
olnreg~elmatig~heden en wvetteloosheid.
R~oe diaper het bestuur in de kwes-
tie door dringt, des te rooter


IIIII- Comno so! ha pretendido por algu-
nos industriales recomendar el acelte
~tien* de petroleo como un sustituto de-
---. naceite de! hig~ado de bacalao, debe.
mos advertir por el blen de los mis-
WAR` h~ 'S m" e nfermos q~ue elaacieitemterpe
qlue si se usa internatmente es exi
IhiskyPelida, integra por lae evacuaconies
intestinales, casnd a large
uflamacibn de las vias digiestivas.
MET Las propiedades alimenticias y nu-
tritivas del aceite de hig~ado de ba-
Medailles cualo dependen en absolute de las
g~rasas que entran on la composi
'CuravaCo, ci6n natural del aceite. Estas gra.
sas son digeridas y asimiladas con
OY. & Co. m'Ucha mds facilidad que las otras,
debido a la presencia en el aceite de
-------baca~lao de clertos compuestos deri-
Svados del higado, que permiten la
t; seedspronta emuledficacid del aceite por
t steedslos fluidos del estbmago--y hacen
qlue su absorcibn por la membrana
g mucosa se Ileve A efecto con mds fa
cilidad y con mss rapid~z que lade
C~urt~un inguna otra grass.


Het zal gemakkelijkier z~ijrl in de wordt de opposite. Van miet; wei-
toekomet verstcorkingen to b~ouwen, nig' belang is het dort de twee oud-
als ze noodzakelijk blijkten, dna zc? generaals van den burger-oorlog,
te veraielen, ala ze niet noodzakte. die thans in het Huis agon, een van
lijk ziju." de republikeinsche eni een va-n die
In de Eulro eesche editie van dedcernocra~tische parrij, beidle met al-
New-York Berald" wordlt door le macht voor neutralizat~ie pleiten.
een welbekende marine-specialiteit 1)e eenis UeneraalSherwood en de
Taft's voorastel scher~p gecritizeerd. ander Genernral J. Warren Keifer.
Hij veroordeelt de versterking wijI, Genernasl Sherwood verkladarde dat
zij haar doel mist, name~lijk, dehi chndC unbeftre
beechermino* van bet kanaual teen gevoelde, a h e bi ot
alle ourecht~ en de vrijheid van vangen haid van Mlr Richard Oluey,
scheepvaart voor altijlt. Hij is voor die wonder President C:levelarnd ~Staats-

ze d~ p adeva~untnenutmi ath r g rfe. no mtste neis~e aen sen adterrite toern
,, oor Seneu trdl izaitie der ge! is op bet gTebied vanu int~ernaztio-
heele kianaal zoue, zegt hiij, zouden naal recht.
de wet ten roor a~dministr~atie In d~eren brief ze~gt M~r. Olne~y dat
en de k osten voor onderhoud en door geen enkele wettelijke verkla-
veiligrheirl tot eenl minimum geredu. ring van bet Hay-Prn ucefote-trac.
ceerd worden en geen twrijfelatchtige taant A~merikan het kan~aul verster
Sunten youri inlternationale goschil. ken knu-
Ien opleveren." ,,Ik b~en er vano vert~uigdl, zegrt Ge-
,,Er is maaer e4n goede reden. nerrnal Sherwood. dat onze verdrsag.
wealrom de Vereenigde Stauten too verplichtinge~n, zoo~wel zed~elijke als
diom zouden ziju bet Panama-ka. wettelijke, ons bludeo on miet to
naul to versterken", zeide ,Mr. Ja. veraterken. Als een vrije republiek,
mes Me Kechntie een der meet~ be. die ten doel beeft~ de Chriatelijke
kende scheepsbouwers, ,,en dit is, beschavingr der weretd te leaden,
dat een vretemde mo.g~endheid, die moeten wll dezen grooten waterwpeg
het van de Ver. Staten alfoam. het. neutraal houden, eni Jaardoor as1 de
zou kunnen behoudeu."l wereld verkandig~en, dat, wij, Als de
Geen mnogendheid, behrive E~nge. grootst~e kracht om de zaak der
land, heeft teen basis dichiterbij dani vriendschalp wonder de leidendle mo-
3.000 mt1ij. Heeft mnen nu een vol. geddhedeu der onlelWer~edd to be.
d~oende vioot, dan kan] men het vordereu, dlit kanuaa wijdeo atnn
aan beide zijdeu verdediigen, is de den vrede, handel, voornitgangr en
vioot nist goed genoegr. en er komt welvaart."
oorlog met de een of audere natie, ..,He hebben geen veraterk~ingen
dan is het voor deze geen whast biJ den ingaing der St. Laurene-ri-
en ge-en verlies you~r de Ver. Staten, vier rouidom onzen grooten keten
daar die andero- ourtie het, geen tweel v aul m:lere talssr-hen de Ver. Starten
weken zou kunnen houden. en Canada. Zelfs bet oude fort Miac-
,,Voltooi uw kanaail, en bouw een Kiniac werd door president Cleve-
grotere M o cohm il'ets ae rdedi. laudH outmante d." e aaak.
Mlet bet oog op bet, Hay-P'aunce. naal to veraterken, aldus beeluit~ bj,
fote--verdrag~ met E~ngeland, zegt de is een brutalitesit en een on~eluk
Daily Gratric, dat het plan van Pr~e. voor onze zoozeer geroemde bhris-
sident Taft een woord-breuk is en telijke beschavring..
ernatige international oneenigheid Irort saaumgevat, komen de ar-
sou w~ekkien. gumenten der teg~enetanders hier op
Sprekend over onderhandelingen neer:
door bet Amer~ikaansch gouverne- Eeratenzs: Het K~anaal sal veiliger
ment om de Gala agos-eil-andea to sijo sooder verate~rkng,, omdat vol.
pachten, vestigt bet blad do cann. gene de overeenkomat op de twtee-


Pilotographi sche Inricting.

Soublette et Fils,

HOFPPHOTOGRAPEN


11
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs