Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00064
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: February 11, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00064
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

.Dit Blad verachijnt elken Zaterdag. De, yI sCuatak asl ordaSba
Abnnmetsridavo r Cuaao, Bona~ire, Aruba uru wA DTBLDSu prijs di abonnement ta fl. 2,- pa tresg luna
en de Bovenwindsche eilauden per drie maandon ). i; pg adilanti.
fl. 2.-- met vooruithetallinlg. R Eedactie en~ Adnxinistratiee P plaugainan foi Curagao, Bonaire. Aruba, St. MIar.

Az ondhe jjk nuitenln pdar fl. 010. - Oud No. 228. Nieuw No. 4. t inro is.a) St OE utatius i Saba, fl. 10.-- pa anja
Yrija der AdvertentiBn van 1--7 regels I. 0.50; voor el- Anuncio di 1 to 7 regel f 0.50 cada reg~el mas
ken regel meer '73 cts. T;7 aterkant, O~verz mij e. 7s ess.


Curagao, 10 Februari.

IDe ware Vrl held *
Lazing gehouden voor de Leden van den

t. ~homas-krin
door
P Pf. rubT. ESuijperB.


Monseigneur
Z. Eerw. Paters en Fraters
D ames en Heeren
V66r alles, een woord van dank
aan den Z. Eerw. Pater Directeur
van dezen welbekenden St. Thomas_
kring, voor bet vertrouweni door
Z. Eerw. in mi)J gesteld, mij uitooodi-
gend op dit jaarfeest het woord to
voeren.
Met blijdschap heb ik die teask
aanvaard, bet een voorrecht vin-
dend gekrozen to ziju, iets bij to dra_
gen tot opluistering van dezen avond,
den glorie-avond van den kring, diein
ziju vaandel voerthbet: ,,Deus scieln.
tiarum Dominels eet", God is de Heer
der wetenschappen "
All44n het opachrift reeds van aw
vaaudel, doet mij er aan herione-
ren, dat deze vereeni ing een w~eten
Zebl mit ge ooven verbindt" .
U, wat mij ne vrien n", dat hs et in
veel to root la het santal derge
nen, die om will van een weinig
weten acha p, een groote dosis ouge.
loof bezitten. Dit is niet de schuld
van de wetenacha maar van hun
half-weten. Grondige kennis toch
voert tot God, op erylakkig~ kends
voert van God af. Een re aeni f
dus, die gelooven verbind t anagng w
ten, en beiden gelij ktiji de ea-
wassen zulk ijdig oeret san-
dient geiierbiedig deee vereeniging
ale men dan eene uinordegn.
outvangt, iets bij te drge igin b
reiking van dat veehe ragedoel, d n
wijet men dat verzoek niet van de
hand, maar men neemnt met gras -
te ook dit, werk no bij het ve%
dat men reeds heeft 3
Dit alles echte belet .it d i
Gewo een ze ere krees vervuld word*
glwon -d spre en tot de vereeni-
,,Re Dion chik toe zSonyp hiseke
eene vereeniging waar v461 geloof
in is, maar weinig wetenachap -
(doch daarom geenzine to minach
ten, want geloof is en blijft het voor-
naamate) en zich dan op eens ver-
plaatat te vioden to midden van
dit uitgelemen publiek - ziet dan
is men ale een visch buiten zi'n
element, men gevoelt zich minder
this, men is bang een b ut I
waagstuk san to dlu ven a r a
gevat dke i e tot mij zelf : ,,Mloed
gea, depen opgenomen en dear-

Feuilleton*

eulaiaosl a e ljs

Neen, om den drommel niet, mijo
oheleler beeft gelijk.
,Reken er mnar on maildele, dat
'testeamertie niet y br Januari ll in
devaart is.
Ende 6 unr 17 minutes nieuwjaare.
ochtend 1911, stoomde de ,,Prinees
Juliana" de beaa van St. Kitts bin.
nen mn ateg~ea Ede tminddag ouder
aldo aa t utis, en ving
alu s an haar route tusechen de
Bo~ven- en Benedenwindsebe eilanden.
vaet.,Prinsees Juhiana was in ~de
Ik ben dese u~blieke rhabilitat.
eenigermate verechulde de se mq
conscientieusen obellig omaa miju
ik, anood genoeg opn er, omda oo ba
gealagen, toen ik lan at wijfe la ben,
einde Oct. uit Holla d ,, iokknn
a vrtoken


Dus en die,,dus" bleek te zija 'n
pyramid~ale ,,latius hos," due komt
ze begin December op St. Eusta-tius cn
dus ga ik tegen dien tijd uaatr Saba
of St. Martin en retourneer ale 'n
Amerikaaneche petroleumkoning in
mijo brandnienw eigen steamyacht.
Met 't oog dnarop liet ik zelfs den
youw opstrijken in main 1"* klas-pan-
talon.'t h a k
En 'geoc ie e da begin Dec.
met a verweerd groen tje zondler
v uw, in 'n vunzig zed sloepje op
tens giugh on nlo' dag of wat wach.
Martijeche sinobakIen ,er ena 8, '
selfde gelegenheid en weer in datzelf
de you looz grenj d our
aanvaa deoz retedetrgea
En die 15 lange uren van see-ellen.
de op dat libberig dekje beb ik ge-
leden met heroieke berusting, als 'n
soort van expitie voor maju twij.
felzucht aan de, waarbeideliefde van
den man, die 't better wist dan ik
on geheel de Curagaosche pers.


D~olgaarne pende ik mijo imnpres-
sies neer over onze nieuwe stoomver-
bindin helaas: Mij rest 'n antwoord
op 't ag~elech stuk tegen JanlPaulin
Amigoe van den 12den Nov. 11.
Zeg ouwe, schreef me 'n vriend uit
Cu ragao, hier uitatekend met de
toestandien bekend, dat zal je ook
geen hoofdbrekens koaten on dat te
wesrleggen, multa non multum.
Precies, wat mij bij 't lezen door
't hoofd speelde.
Ineene marar met de deur in buis
gevallen.
Ik persisteer in miju beweritig, dat
we bler op St. Eustatius rijk zi30 miet
500 maar 2000 H. A. bebouwbaar
land.
Men is zoo bfeleefd zulks 's fabel
to noemen, mija trouw rijpaard Sul.
tan wordt om sulks te bewijzen ook
al van etal cehaald. Maar.,...
De heeren kunnen die fabel swart
op wit lezen, als ze zich slechts de
moeite getroosten, eventjes naar 't
archief op ons eiland to etappen, in
'n 4,$cied stak, onderteekend door ge-


is noemt hij blauw, wat bruin is,
zwart.
Dwalingf maakt het verstand too
slaaf. Dlenkt daar een weinig over
na, M. R. het is onze. aandacht
overwaard.
Een slaaf is overgeleverd sann de
nukken van eijn beer, zoo ook bet
dw~alend verstand san de leugen.
Een verstand bezijden de wear.
heid, bevindt zich als op een hel-
lend vlak, en zinkt dieper en die.
per, van de eene dwaling tot de
aindere. Het verstand is dan gewfor.
den als een schip zoulder roer, ge.
vaar loopend stuk to slaan op de
rots.
floe ellendigf ook die toestand
moge zijo, hoe vernederend ook
voor den redelijken mensch bet ge-
vaar van te kunnen dwalen dreigt
one allen. Denkt slechts een oogen.
blik oann de wisselingen welke de
wijagneerige meeningen, alle4u reeds
in de vorige eeuw, hebbern onder,
gaan. In het begin der 19e. eenw
sch~itterden Schelling en Hegel ls s
sterren van de eerate grootte aan
den hemel der wetenschap. Spoedig
namen auderen hun plaats in, die
ook weder verdwenen en stap voor
stap going het afwaarts tot aan
Hartmann en Hi~ickel. Nu begint er
togen de ontkenning van al bet
hoogere eene reactie naar het idea.
hosme merkbaar to worden. Van al
die tegenovergestelde meeningfen, kan
in het gunstigate geval, elechts 46ne
de ware ziln, mear welke het is,
kan dese wetenechap one niet klaar ~
makren. Een feit is biet, dat geen
van allen op duar voldoet, en daarom
weder spoedig verlaten wordt. Om
ook weer meer kracht bij to zetten
aan de wanhoopskreet der dwalen.
do! wetenechap: ,, Tgntoramuts et ignora
Bim~ue" wij wet~en het niet en stillen
bet niet weten.
Slechts 440 is er wonder de mien.
schen ge wees t die alwtetend was
eni niete kon dwalen; maar deze
ook was ma1~r dan mensch. Hij
was de Chrietus, Zoon van den le.
venden God. Uit Zijn mood kwa.
men de woorden des ecuwigen Le.
vens, woorden vol van waarachtig-
heid en w~aarheid. Hij is het gezag,
het hoogate gezagp bij uituemend.
eid. HiJ heeft rct tot spreken en
wIj bet voorrecht deemoedsf toe te
luisteren. En van Hem, he ben wij
het vernomen, dat vrijheid van het
mensebenverstand geleg~en is, in het
bezit der waFarheid.
Christus sprak:,,Gif zult de roaar.
heid krennen enL zij zal u orijm~aken."' Gij
zult de waarheid kennen en in die
kennie sal uwe vrijheid gelegfen zijn.
LJet w~el M. II. Christue zeide n~iet:
Ik zal u doen aoeken naar de waar.
heid. Neen, gij zult baar kennen -
bezitten. Hij zeide niet:,,Zietdaar eton
boek, leest bet, neent het in n op
en zoekt naar de waarbeid, en
mocht gij haar vinden, dan doet gij
wil; mocht gij haar niet vinden, zoo

zaghebber Job. de Veer.
Niet noodig daarvoor naar den
Haag to reizen, hier op St. Eusta.
tius heb ik maandenlang~ in de ar.
chieven geneued, en heelemaal niet
in 't moederland, daar had iki wel
wat anders to doen.
En in dat officie61e stuk staat, ik
citeer letterlijk:
PVolgens eene in den jare l829 ge.
,,ace o metia van de plantandj -
gronden, w act bet geptal akkeere
door ing~ezetenen in eigfendom be-
"szeten op nagenoeg 8000 gesteld
,,etelt men hiervan 3000 akkers op.
,,perviakte voor onvruchtbare heu-
,vels, welke geheel voor den Land.
,bouwf of tot weiland ougeschikt zij u,
,,dan blijit er voor BEBOUWABRa
ground d 5000 akkers opperylakte.
En daar 5000 akkers elijk: ziju aan
2000 H. A. concludeer e ik en con-
cludeer ik nog zoo logisch mogelijk,
dat we goen 500 maar '2000 H.A. be.
bouwbaar land rijk ziju.
Heeft; men nu eenig recht om miju
opgave 'n fabel to noem~e ?


bezit gij haar toch, omndat gij er
naar street, neen nists van dlat
alles. Christus zeide:,,Gij zlrt de wocaar.
heid kennen en bezittenl en de w~aarheid
zal nc trzjmakenb."
Vandaar dan ook, dat de w-aar-
heid alfint~, de vrijheld geeft.
Christus is bee~ngegaan, doch zijue
stichting bleef, en met betzelfcle ge-
zag ale Christus weleer zeide: ,,De
wacariheid zal n crijnuken", en ,,1; ben
de Weg, de W~aarheid enl het Leven,"
zoo spreekt thans de kerk met god-
delijk gezag. Wie nist met die kerk
is, Is tegoen haar, omdaet de leugen
staat togenover do waarheid. En
wil de mensch thans trjS zijn, dan
moet bij behooren tot deze kerk,
die hem zal geven de vrrjheid der
kmnderen Go 8.
WVaarlijk, M1. H. welk een beerlijk~e
vnijbeid geeft de kerk aan ons ver-
stand I Zeker, allerzek~erst zijn wn]
van de waarheid. T oor ons is de
w~aarheid klaar en helder. leder kind
kan zoo juiet wfeten, wat de kerk
leert, hare uitspraken ziju oudub-
belzinnig, hare greboden miet onbe-
grai pelijk~.
Wielke een contrast tuasshen onze
leer en die tallooze dwfalingen!I Door
de eeuw~en heen, bleef one geloof
ongeachonden bewaard, wel mocht
het nader verklaard worden door
den eiech der omstandigheden, maar
bet geloof veranderde miet, het ver-
meerderde niet, Christus woerk was
volm aktd En tdhaul in de h0ete
eeuw blj en wij deze fe wvaar een,
watzrvoor do! Rerste christenen in
de arena hun bloed vergoten; e
als ons zouden worden voorgeled
dezelide vr~agen ale weleer aan d
a~postelen, zouden wij nu na 2000
jarren ook autwoo rden: ,,N'on possumus"
wi kunnen niet. Gij kunt ons ge-
vangen nemen, one dooden, maar
dwaingen de leugen als wraarbeid san
to nemen. ,,Nona possumus." Ziet dat
is de Trijheid der kinderen Gods.
Het lichaam kan gedood worden,
maar uset de geest.
Denkt gijd M. H. zulk een vast-
held te vin en in de andere belijde-
measen ? Onmnogelijk I Voor een mren-
schelijk woord sterit men miet; en
mag bet dan zijo, dat een of an-
dere belijdents meent zich te mogen
beroepen op een enkehing, wn] tel-
len onze vrijen tot in den dood bij
duisenden en millioenen.
V'eronderstelt, dat men het Pr~o-
testantisme had vervolgd, gelijk ous
geloof meent gij dat het nogf zou
staan? Ondanks gunstige omnstan-
digheden beeft het zich miet staande
kunnen houden gedureade 440u eeuw.
Wat men onu n 3 .seuwen nof Pro-
testantismo noemt,- is nie~ts dan de
naam alleen.
Vanwaar die kracht der katholie
ke kerk 7 Zij is gebouwd op de
rots der wvaarheid. Zij is gegrood-
vest op Hem, Die w~ederomn waar-
beid sprak toen Hij zeide: De poor-
ten der h~el allen haar niet overwoeldi.

Zoo fabelachtig idioot sal ik toch
niet zijo, om sulk 'n stuk to phanta-
seeren.
Kiom nou!
M~en lanceerde ook weer in heel veel
lange sinnes ,,the great exodus" van
bier naar Amerika en audere regio-
nen.
En ik kan 't gerust niet hel en,
maar ik kan nog maar niet vin en,
dat 't daarmee nu zulk 'u vaart
loopt.
In 1909 let wel weer OF'FICIEELE
cijfers in 1909 vertrokken er 8 en
kwfamen er 8 terugf.
VTerleden jaar in 1910 vertrok ken er
33 en retourneerden er 23.
la dat nu ,,the great Exodus to
measchen inEab 2~ Jar 7tm"l !el
Dan exodussen ze in St. Kitts er
erger op los. Op 'n mooien namid
dag gmngen er iueens 450 St. Kitts.
manneties op reis naar C~osta Rica.
Nu weet ik ook drommels goed, dat
er heel wat Statianen wegtrek;ken
near Amerika on dat hebben so Proe-


Da geeproken tot heil van den jon- staan naast de wat, namet bet
geling, die geloof en wetenschap in recht, de vrijbeid moet de wet eer-
z Jo leven wil verbinden. biediges en de wet de vrijheid, zij
Op Curaqao is zulk eene vereeniging moeten hand san hand gaan, tot
van onschathare waarde, en al kan welzija van het algemeen, tot bloei
ik dan elechts sanbrengen een po- en zegen van de maatachappij.
ver sandeel, alle moeite voor deze Waarin dan bestaat de ware vrij.
vereening is een verdienstvol werk, beid? Hret moet U, leden van de St.
een social work tevens." Thomas-kring aangenaam sijo, de
Intusseben Dames en Heeren, wil woorden van Uw glorievollen pa.
ik mij nog schnilen achter het troon letterlijk to vernemen. W;Celnu.
spreekwoord der ouden ,,Si desint la het 1'. deel van zijne Summa theo.
vir~es, tamen eat laudanda vroluntas" al logica zegft Sint Thorras: ,,Liibetas ca.
outbreken de krachten, toch is de ju~slibe trei eat dlominiuml et pcieelas sui
wil t prieenactuLs ad opposita" d. w. z. de vrij.
En nu ter zake- heid b~estsat in het volle bes~it van
Tot ouderwerp heb ik gekozen: zijue handeling, zoodat men tevens
HET lYZNDRWR RJED macht en vermogen behoudt het
..tegenovergestelde te kunnen doen."
W~at beteekent het woordje ,.vril* Zoo0 sta ik hier voor u, vrif d.
beidi" zoo dierbaar aan one allen ? w. z. op het oogfenblik dat ik voor
Wlij gaan er groot op, als wij ze U7 sta, verlies ik het vermogfen niet
bezitten, willen baar veroveren met ook te kunnen zitten; l spreek ik
geweld en eenmaal ze genietend, niet thans, zou ik ookr kunnen swijgfen
missen voor wat ter wereld ook. ik spreek over rrijheid, maar ook zon
Vrij zijn, is do mensch van het ik kunnen s reken over electriciteit
kind, dat nauwelijke kout kijkenlindien ik zu ka verkoos. Een derge-
on blijft het liedje van verlangen like vrijbeid nu, besitten all66n de
nog in hoogen ouderdom. wezens die verst~and en wil bezitten
Zangtgijuooit een kleinen dreumes en daar alleen de mensch die bezig
met sy~n bloote voetjes stampvoeten van de ondermaansche schepselen
van drift, ala hij siju do niet kreeg? zoo is all44n de mensch vrij en
Z66 is de eerate uiting. der vrij- niet bet dier. Bij dieren spreek ik
heidezucht. Kent gij ze niet die on- Jvan instinct, van natuardrift~, maar
de, afgeleefde menschen van deur niet van vrijheid.
tot deur bedelen om een stukje N, dz lieutedn tle
brood ? D~aar ziju er ooder hen, die Naj dpeze klie vsg uitweidn stelln
zich een veel beteren ouden dag swae op wijh id v de H'a 1sche
soudien kunoen versekerenu ale ilS Het verstand en de zon ziju de ze-
maar wilden leven bionen de goat tels der vrijheid. G;een andere vrijheid
vrije muren van het hospital, maar is den menech geachonken dan deze
:"":. .zij willen crif ziju. Z66 met bie
individuen, z66 me~t volken. '
De wench van Amerika is bet, Vrsagt gij nu, waarin bestaat de
t~e zija het land der ,,vrijheid" en vr~iheid van bet verstaod, waarin
de fransche revolutie begon baar de vrijheld van den wil, dan ant-
sitrijd onder de lenze; vrijheid, gehyjkheid woord sk; de vrijheid van het ver-
en broederachap, deze drie, maar vrij. Btand bestaat in het zuiver zijn van
heid was nummer 660. dealing; de vrijheid van den wilQ in
En toch wordt vrijheid zoo dik het streven en verlangen naar ze-
wijle verkeerd begrepen, en dearom delijk goed. Beide zullen wij behan-
kan zij zoo gevaarlijk zijn. delen, doch op de eerate plaats de
-Ik vraag U, geacht, publiek, weet vrijheid van het verstand.
gs]j wat vrij heid zeggen wil? Ver. D~e vrijheid van het verstand be.
staat gij wonder vrijheid: miskeuning staat in het quiver ziju van dwa-
van gazag, verachting der wet ? Ik ling. Immere de leugfen maak t het
hoop van niet. Want, verstaat gij verstand tot alaaf, het bindendr aan
vrij beid aldus, dan bebt; gij geen datgene wat valach is, bedlrogen
ree t tot klagen als men U beden door schiin van waarheid,
avond nog Uw geld outrooft. D~e Indien iemand uwer door schoone
vri heid immers heeft dan alle ver- taal verleid, door soflamen bed rogfen
bod en alle bezit afgeschaft. bewogen zou wforden ale wenarheid
SMaar ik begrijip, dat een ieder aan te nemen, wat geen w~aarheid
uwer sal terugachrikken voor zulk is, dan maakt die pereoon zich naar
een consequentie; leder uwer zal den geest tot slaaf. Dit moet U
zeggen dat bet onzin is, to rooven allen duidelijk zijn. Bet verstand
of te moorden in naam der vrijheid. b eeft tot doel, het ware als zooda.
Vri heid mo e vrijheid ziu, maar nig san te nemen en het valeche
ree t is ree t, en de vrij eid van ale leugen to verwerpen. Doet het
mI~n baurman, heft mija rechtma- dit nu oiet, maar neemt het, wat
tia bezit niet op. leugen is voor waarbeid, dan is het
Zeer juist; vrijheid heft geen reebt verstand blind on oordeelt over de
op, vrijheid heft geen wet op. D~ie zaken, juiet tegenovergesteld a~an
vrijheld aldue verstaat, verwart bet haar wezen en innerlijke wa~arde,
met w illek eu r, met bandeloosheid, Een mensch in dwfalingf is ale een
met anarchieme. D~e vrijheid moet die lijdt aan daltonismemt re


No. 1415


Zaterdag II Februari IOII.


f28ste Jaartgang


A MIC E


DI


CUR AC AO

AIUrBA

1904....... 171.8;69............f 17.1.66
1'000....... 212.21.5............ 21.221
1906~....... 282.;'10............ 28.25T1
19)07.......1.1_21.224............ 50~.545
1908....... 362~.407......,...... 032.257
1909..3....., 43~3.762B............124.232
1910....... 3'3~.021........,...,.111.754

Zooveel is zeke~r, wil men op den
daur aan de concurrentie het hoofd
kunnen biedlen, dan moceten degrenon,
die op onze erilandleo de aloi-l-cul-
tuur in handenl hebben, hun uiterate
krachten inspaninen, on hua product
op peil to houlden en zoo mogelijk
te verb~etereni. In wreen enkel geval
mogenl zij zichI lobt a verleiden om
door vervalachingr of kn~oeierij dese
cultuur een rijke brown van verdien-
sten-, in gevaar te brengen, zooals
in vroeger jaren in den gSouden tijd
deer culture soms werd in praktijk
gebracht.


Beifhe ('t de 0818(0one1,


toon toch eigeolijk wel wat laat
komt aanzetten.
Waarachijolijk nooit gehoord dat
gzezegde van de ouden Amicus So-
crates etc., dat geeft atnders precies
mijn o inie weer.
Myi dunikt, 'tis wvelletjes nu.
H~oop van harte, dat dat sollen
mnet onze nobele waarbeidsgodin nu
toch eindelijki eens mag ophouden.
Men banteert haar to veel ale 'n
hansworst.
Oak in journalistiek heeft men ze-
kere usances in ac~ht te nemen.
Met vJergest dit zoo licht.
Vooral als men geen rep~liek voor-
ziet, wordt men vaak overmoedig.
Wat some faliekant uitkomt.
Maar dat is mijo echuld niet.

JaN PaUL.

St. Eust. 11 JTan. 1911.


gaer gedaan en dat zallen ze wel al-
tijd blijven doen, precies als -can de
andere Wiest-Indische eilanden.
Sla miju yroegere Ditjes en DatjeP j
maar eens op, daarin heb ik zulks
vaak ruiterlijk gepubliceerd, hoopte
zelfe dat er tegen die weg~trek-baccil
'n serum zou kunnen uitgevonden
worden.
Maar 'n exodus, en nog wel 'n great
exodus heb ik 't nooit betiteld, heel
eenvoudig omdat zulks is beslist on-
juist.
J'apelle un chat un chat, en dat is
je ware.
En nu die bewuste winkelkwestie.
MCen betwijfelde of de stock in tra-
de van at onze winkels meer beliep
dan 'n total var. f 5000.
D~iende ik vsn antwoord, dat alleen
de firm Johnson meer dan 't dubbe-
le rijk is san stock in trade.
Men blifft ougeloovig en glimlacht
seeptisch .
Dan maar weer met opicieele cij.
fers aan 't werken, dat demonstreert,
elaat door, want cijferes ijn some ake.
lig brutaal.


De firm Henry H. Johnson ver-
kocht inl 1910:
Cash $ 4.583.02
Amounts received monthly 4 737.02

$ 9.320.04
Negen duizend drie honderd twintig
dollar en 4 centen = D~rie en twintifg
duizend, drichonderd gulden en 10
centen.
En op ultimo December 1910 was
winke~l en magaziju van H. H. John.
son nogf opgepropt met goederen van
allerlei aard.
Op hoeveel taxeerde men ook weer
de stock of trade van al onze win-
kels ?
Op vijf duizend gulden, neen geen
dollars, maar hollandsche guldentjee,
lis not it I ?
Hiad ik dan niet 't volste recht
om te vra ~en wat dan toch in be-
melenasm ile restende 6 winkels in
magaziju hadden ? I
Geen gekookte eneouwballen, maar
lantarens van Diogenes on avoud-
wandelaare to behoeden hua nek to


breken, antwoordt men hyper-
ironisch.
W~eer duidelijk dat de klasaleken
den schrijvers total onibekend ziju,
want 't typische in D~iogenes' doen
wras just, dat~ ie op klaarlichten dag
met '0 brandeanden lantaarn op de
boulevards van At~hene roiidscharrel-
do, dat is mij teuminste in miju stu-
denten-jaren zoo gredoceerd...
Miaar nu alle kortslijl op zij.
D~ie onnoozele taxatie van 5000 pop
is niet goed te praten.
Door zulk klakkeloos geachrijf
zonlder sch~iin van bewycis in 'n veel gele-
zen blad, onderteekiend door mannen
van positive, krij~t 't crediet van on.
ze kooplui'n leelijke knauw, en daar.
tegen protesteer ik, protesteer ik in
alle reebt en billijkheid, en ieder man
van karakter zal moeten bekenneo,
Jan Paul daar heb je groot, gelijk in,
Ten slotte vraag ~ik nog 't woord
voor 'n pers~oonlijki feit.
(U ziet de kamerverelagen spelen
me door 't boofd.)
Voor Amigoe, copieerde ik opname
van regenael op 7 Sept.


,,In 'u etmaal viel er in 't dorp 142,
,,~buiten op Zeelandia 215 m.M. regen-
wvater.
Nu wordt nota bene aan die offi.
cisele opgave ook al getornd.
~Ng niet genoeg, men insinueert
zelfs mogelijk g~eknoei bij 't regen.
valmeten.
Op deez' inalouatie van zoo miD
allooi ga ik niet in, malar wel ontzeg
ik 'n iegelijk, wien ook 't recht bij
Amigoe-lezers de minute suppositie
op to wekken, dat ik met o garve van
regenvall en meer, g~efrau eerd heb.
Ofcise e cij ers h ik genoemd
die nog to controleeren stin, en al
ben ik mear 'n eenvoudig Dit~jes en
Da~tjesechrijver, miju goede naam is
mij toch nog dierbaar.
Dat 't mij niet te doen is on de
waaarheid, maar alleen om 'n friend
to helped, moet ik ook al 'ri paar
maal slikken.
Zou 't niet rationeeler zijn devr
onderatelling to wagen, dat ik alsd vr
Amigoe--correspondent verplicht was
tot repliek, on dalt dit siju hulpbe-


gen." Zij gaat den tijd door, ale de al-
tijddurende zuiversarster der men-
sch lijke betgrippen l~ite ende kr s

zasm te zija als een kind. W'io al
anders spreken dau zij. die de wroor.
den beeft der eeuwfige Waarheid v
De waarheid is &Go... dus die te.
gen haar spreekt, dw Iat; on moet
wvorden uitgewforpen, wijl de leugn
geen recht heeft van bestaau. Hoe. 9
vele vijanden, sekten groote on kleine
ziju opgestaan teen de waarheid.
Maar zij kouden haar niiet dooden.
Zij zelven eneuvelden, de een na de an.
dere eu de kerk going de eeuw-en door
gedachtig bet woord van haar stich.
ter ,Leat de doolenl, de doodenl begraven
gb' echter v~olyt 31if '
De glorievolle historic der kerk, is
de glorievolle historic der waarheid
en der vrijheid
Nooit beeft de k~erk eenig menseh
gekend aan w~ien zij zich most on.
derwerpen. Noch koningen, noch kei.
zers, noch hunne legermachten. Zij
weken terug, omdat tegen de macht
der waarheid geen macht beataat.
Altijd zal de goddelijke waarheid ze.
gevieren, nooit sal de ,,vrije" kun.
nen gemaakt worden tot slaaf, nooit
of te simmer
Laten wij u die vrijbeid nog dui-
delijker maken door een voorbeeld ult
het dagelijksch leven.

zeke oma uit zin dope dp nke ro -
te stad. Hij ging daar zouder bet to
vermoeden eene Anglikaansche kerk
biunen, meenend dat het eene Room-
sche was. Alles wat hij daar zag was
volkomen als in eene katholieke kerk:
het altaar, de brandende kaarsen, de
misgfewaden, allee in ben wfoord deed
de man denken, dat hij was to mid.
den zijoer geloofsgenooten. D~an de
preek begint. En tot ziju; verbazing
merkt onze vriend dat de sprek~er
zich voortdurend beklasgt over het
gebrek san geloof, dat ge~vonden
wordt bij priesters en bisschoppen,
met betrekkingf tot het dogma der
Euchariatie. Al luist~erend hoodr on.
ze vriend dat de spreker leeraart,
dat de tegenwoordigheid van C~hris.
tus in het Allerheiligste Sacrament
meer een vrome meeningf is, dan~ een
onfeilbaar leeratuk des geloofs, ......
en de man neemt ziju hoed en gaat
neen
Ik vraag u, wie wonder al die
toeboorders, was de vrije man? Was
het niet onze Katholiek, die niet
alleen de leugen niet wilde gelooven,
maar zelfs niet aanhooren ? Gold
het een zuiver wetenachappelijk punt
o, hoe licht had men dien eenvou
d gen landsman kunnen bedriegren
maar in zake van geloof? de ea~r-
heid had dien man vrij gemaakt
van dwaling
Wtat het geloof is voor dezon man,
M. H. kon het zijo voor ieder
Katholiek He kout er maar
op ann dat men ziju greloof
prakstizeert. Dan krijgt men, wat
geheetten wor~dt de,,sencscs catholicus,"
die voelhorens voor de wvaarheid,
die trillen van verontwaardiging bij
het booren de~r dw~aling. Voor hem,
hefdie ziju ~geloof in paktijk brengt,
heef de waarhei een muunr
opgetrokken tegen de dwtaling
en een afgroudl gegraven teven s.
De muur is te hoog, de love te
diep dan dat zulk een Ikatholiek
zich zoo ougenerkt zal laten roo-
ven de ,,vrijheld" der kinderen Gods.
M1. B~. ik wfensch Ui allen zuIlk een
bemijdenewaardig~e vrijheid als zoote
vrucht van een in-prachtij k-gebracht
geloof.

W~or~dt v~ervolgd-B LA D'V UL L IN G.

Als alle leed der menschbeid in 64n
klank kon worden saamgevat, dan
zou de hoop er toch nogr altijd het
harmonische accord voor vinden.


10 mark), doch met inbegrip van de
invoerrechten.
Wat hier als Curacao-aloe wordt
aangieduid, is natuurlijk de atlgemeone
naam van de aloi; uit de g~eheele ko_
lonie afkometig, zoodat daaronder
eveneens de aloi- van Alruba en
Bonaire begrepen is.
Nog iets anders van root bela~g
voor de aloU-cultuur in onze kolo-
nie, valt uit dit Ha~ndlelsbericht atP to
le den. D)aar blijkt uit, dat door de
Ph~arna~copaea de w-raarde van bet aloJ-
extract bepaaldi wordt naarr het
hoogrer of lager gehalte aan aloin,
len dat juiet om dat houge percen-
tagSe aan alo'in de alolU-cultuur op
het eiland SiciliF; zulk een schoone
toekomst tegetnoet gant.
Nu misseu wij evenwfel in bovea.
genoemd bericht van de firm GEHE
&i Co. eenl opgave van het alofD-
gehalte van onze Curagaosche aloP,
zoodat just het punt van vergelij.
king outbreekt.
H~et ligt voor de hand, dat het
voor deze cultuur op onze eilanden
van veel gewuiclt. is, iets nnadrs hier-
omntrent to weten te komen, am dat
juist, in deze nichting onze cultuur stch
zal moeten out wikkelen. Miogelijc, dat
een onzer chemici op Curagnoc dat
aloino-gebalte van onze aloiU kan bepa-
100. Anders zalhet Actienga~eselecaft van
GHE CO. bit a~eden ons hieromtre t

middel gezocht worden, om dat alo~in.
percentage in onze aloiB te verbete-
Sren. Mlisschien is bet wel mogelijk,
dat, reeds een verandering in de
wijze van koken van het aloi~sap een
stijging ervan kan te weeg brengen,
maar meer waarschijnlijkc, dat alleen
door kruisingf of veredeling vanu on.
ze soort aloL; een b~etere k wailitei t
met meer aloin- gehalt~e kion out.
staan. D~och dat is niet~ het wverk
van den ee~raten de beste. D~aarvoor
zouden we iemand als Luther Bur.
bank van Californie in one midden
moeten hebben, wien o. a. door
kruising van verechillende soorten
van mais, in het belangf van olie-fa.
brikatie uit mais, eindelijk mais
kweekte die een 4 maal hoogrer olie.
gehalte had, dan alle andere be.
staaude soorten.
In de laatste jaren neemt onze cul,
tuur gelukkig in omvang toe. Nog
steeds is Aruba) echter de beide an-
der~e eilanoden vbr voor'uit. D~och ook
bier begint iu den laatsten tijd deze
cultuur steeds meer de aanducht te
trek kenl. Op Plan~ter9rust ziju reeds
40 H. A. en op Ala~humna veracheidene
perceelen voor de aloiU-cultuur uirge.
even. Gok op Bonaire zijo in de
laastste jaren meer grouden met alop
beplant. Bet ware te wenschen, dlt
van Gouvernementswvege op Bo~naire
vooral in de~n outrek van Rincon
meer gronden mnet aloiB in cuiltuur
worden gebracht. Risico is er voor
bet Gouv'. niet aan verbouden, daar
de opbrengst van den groud tegen
een fasten prija of bij opbod ver,
pacht wordt. En op B~onaire, wvaar
zoo wreinig werk is, linden juist in
den drogien t~ijd veel menschen er een
aardigr dagloon bij.
D~e ultvoer onderging in de laatste
laren heel veel schommeling. 1)e waar.
de van het product steea evenwel
vo rdueunld. det K naai Veralag $
geef ge .ojed cje

CrAcapo


week in extenso in one blad opne-
men.
Ook bet jaarveralag, waaria de Di.
recteur een terugblik wierp op 't afge-
loope~n jAar, getuigde inderdaad,
dat in de behandeld2 stoffen zoo.
wiel het nuttiget met het aaugename
vereenigd is, e n uets aan degelijke
heul ontbreekdt on een gioeden intel.
a 1uee- go a ienstigen en zedelijken
Rrn sg te vormeni voor den lateren
13ftj derd jeugdigre leen. Onder de
padize dver leo er ververachingren roud-
me ten Ie mouziek bracht telk~ens
nieuwe verplooziog, outspanning ea
aangkrenamlet awidsseling, tot~dat de
sprekerd Ie de delvan ziju belang
wTe ken e re e voortzette. D~ie rd
\vas m er als een lezing gelijk ze werd

H was een a u, koeke forsche
wellaprhekendheid,klvol helidere nobele
ge ach en, in hlaren at ji, met een
og~ise en ge acchl-~angf, een prak-
tisz wooord uit be art van den
prest~er vol prlaktische levenewijsbeid.
Ied re enaar heet zijn gehdoor al dien
tijd we en de boelen, zoo at het niet

eloty oeau itriu wdollateen lalle
durig grees ditig app aus uiting
afL oaadezin s Hle bew ndermgff
B~nltG S. CHAPn1 AN, eF. KarJ ena A. IEA
CLd wonder de bekwame leidiog van
I un leermeester~s Fu~. CANDIDons cr den
neer J DE PALM 11ebben door hun
vrdiens telij k piano- eai vioolepel
bljk g~egeven van meer dan gewonen
muzikalen asanleg, en veel bligedragen
tot opluiaterlyg van dien avoud.
\Ierke ijk let wals een mooie genot.
volle feestavond. De St. Thomaskring
wint steeds meer en me~er waardeering
en steun en verdient het tenl volle.

R. P. P. Poiess.

Daar is weer een boo~kje van de
pers gekomen van onzen bekenden
conferencier Pater POIESZ.
Die boekjes hebben succ~s. En
gSeen wonder. Alleen voor een k~lei-
nen beperkteni kring werden ze ge-
houden. E~n zelfs wie ze gehoord heeft,
w'il ze gocdrukt voor zich zien, on ze
te lezen en nog eens to lezen, die
gedacht~en in zich op to nemen, zich
nogf dieper to overtuigfen van de
redelijkbeid van ons H. Geloof, zich
to verkwikken aan de geestige zege-
w ij zen, en de mooie taal en stiji
to genieten.
Oak dit boekje: Algun discurasitori-
ba ;ib~erpensamnzwtoe is van dat goede
suoot. Het is ziju geld (10 cet)
dlubbel waard. Wij hopen dat bet zija
weg wtel sal vindon en spoedig een
niouwen druk zal noodig blijken.
Wij danken den schrijver voor het
pres..exemplaar aan ons geachonken.
Montecristo.

D~e Eerw. Zuster MAnRA hLDEGON-
DA (in de wvereld PETnrONILIA HEN-
murch FauLA) g~eboren te Zeveaber-
gen 20 D~ec. 1859 vierde W~oenedag
haar zilveron professiefeest. Eno biJ-
na al dien tijd beeft Z'. ALDEGON-
DA iD Onze kolonie door-
ge"bracht, het zij in het St. Elisa-
betha-Gasthuis, Zaquitb, of Moilnte.
cristo. D~e laatate 5 jarea wijdt de
ij 7erige, ouvermoeide zuster haar
zorgen aan de kapel en de moeie-
lijke verpleging der kranksmalgaen
in Montecristo, een werk verborgen
en ougekend voor het oog der we-
reld, maar rijk aan verdieusten
voor God. lVijl brounb r ook van

hartelijke g~elukw~enschen en wenschen
haar no r vele jareu moed en kracht
tot vervulling van haar ware taak.

Toeristen .

Het was Donderdag een heele
drukte en bewegmng in de stad. De
New- York: een prachtige boot van
576 voet lengte ea 10.800 ton in-
houd met & 375 passag~iers san
boord, bracht leven en bedrijvigheid.


Uit de Handelsberichten bladz, 46.
va n de heroeu de chem iclaliiin -fabriek
van G:ENE E Co. Ak7t iengesyelxchaft
Dresd~en van het vorig jaar verta.
len wij het volgende:
,,D~e market voor Aloe uit de Kaap
was san reel schommeling onde~r-
herig. Toch bleef over bet aemeen
vaste stemming overheerschen, dear
de ooget van de Alloii in de Kasap-
Kolonie in wetrkeijkheid veel gerin-
ger was als ooit te vorea, terwijl
ook de berichten van daar tijdens
den duur de~r campagne (van het lek.
ken en koken) die eerste ougunstife
beriobten bevestigden. De vraag naar
deze AloD was buitengewoon leven-
dig, waardoor de neiging van de
marktprijzen on te stijgren nogr lneer
ooderateund werd.
Tot ometreeks het midden des
jaars (1909) bleef de prija omtreeks
10 -- mark voor de 100 KG;. In Au-
gustus k wamen bijua tegfelijk tijdig
verechillende partijeo te Lojnden san,
betgeen een kleine daling voor een
korten duur ten gevolge bad, die
reeds in de laatste maanden van
het jaar werd ingehaald en toen
voor een vasten prije plaats maakte.

Van de Aloe nit Caracao bereikte
de toevoer nog steeds uiet de boogte
van vroegfere jaren; toch was de
Shoeveelheid die in 1008 ter marktl
.kwam, voldoende voor de vrnaag
en de behoefte, hoewel de voorraad
Iop de importplaatsen nu en dan I
een vermindering ond~ergring en disn
ten gevolge ook de prija een kleine
stijgfing ondergfing.
N'ieuwe toevoer branch in zulke
ometandigheden Rpoedig weer de
market op den ouden pnrij. D~e veel
gezochte, zwairt~glanzende soort,
zeer gelijkend op die van de Kaap-
kolonie was bijua voortdurend in
voiorraad. In tegensteling met vroe-
gere perioden outbrak ook de le.
verkleurig~e evenmin, doordat somi-
migre bezenidigen bijua uiteluitend
uit die soort bestooden, daardoor
kon de prija ervan ook wat lager
gesteld wForden.
lIe Aloe nit Sicilie, afkomatig van
de .Iloe vutlgaris Lam, is tot ou toe uncg
weinig in cultuur grebracht. D~eze is
zeer rijk aan Alomi, aangeg~even door
de formula: Cir, H20 7, ZOOdat
voor deze alolo zelfs een undereo
naam al. Sikaloinl (Aloin-gehalte in
de AloB vast Sicilii4) is voorgesteld.
D~it ~Sikalo~in is verwand met het Nc-
talo'in (alorn-g~ehalte in de Alo5 van
Nastal) en met het Capalo'in (aloin-
gehalte in de alolG van de Kasp) en
onderecheidt zich echter van het
Barbalo'in (id. in de alo6 van Bar-
bados) Cio Hio Or, dat ult Alod
vulgar~is, die op Barbadlos ini cul-
tuur is. gew-ounen wordt. Het hooge
alologehalte van de siciliaansche
aloe_ belooft blijkbaar voor de ver-
dere aanplanting van dese soort
goede vooruitzichten.
. .

Aan dit Hanldelabericht knoopen wij
de volgfendo beschouwing vast.
Wat de prijs van 10 Mlark per
100 kilo betreft, schijnt~ deze-wman-
neer er ten minute geen drukfout
bij in het epel is. zeer raadeelach-
tig.
Immers de marktberichten elke.
m~and opg~enomen in de Tropen.
pyrlanzer geven voor het jaar
1908 aan : 65--70 mark per 100
kilo, melke prijzen steeds stationair
bleven tot in bet einde van 1909.
Eerst voor D~ecember van 1909
vouden w~ij een aanzienlijke stijging
genoteerd nl. 75--80 mark per 100
kilo. Die prijzen sijn berekend voor
de 1)uitsche market van Hamburg,
zouder dat daar de waarde van
do aceynsen of invoerrechten bij ge-
rekend ziju. Mo gelij k is dus, dat
100 m. bedoeld is (in plants van


De Feestavondc in dlen
,,St. Thomauskring:."


Eig~enlijk had deze feestavond reeds
den 28~ Januari 11. den dagf van den
H-. TLhomnas vatn Aqluinoi, den patroon.
hiengie van de feest~vierend~e Veree.
niging, plaats moeten hebben. Wel
was die dag voor de buiten wereld
onopgemarkt voorbij gegSaan, toch
had men zij3n H. Patrtoon miet verge.
ten. D~ien dag waren al do leden in
de kapel van 't St. Martinus-gesticht
tegfenwoordigS bij de H. 111is, opgfe-
dragfen door Z. D). H. Mgr. M1. G.
VUYLSTEKE eD Ontvingen de H. Com-
munie. aloor bijzoudere omstandig-
beden was de feestvieringr uitgfesteld
en had pleats Mlaandagavond den
(1 Febr. in de groote zaal van het
St. Thomascollege.. Een talrijk scare
van belnaugstelleadeo, gees telij ken
zoowel als ouders der leden en g~e-
noodigden was reeds aanwrezi, toen
Len 8 uur de A~post. Vicarie de saal
bmn~eutrad.
Het was de eetaste mraal dat deze
VereenigingS Z. D). H-. in haarr mnidden
zagI het was de eerste buldiging van
het geestelijk hoofd der Mi~see door
den St. Thomaskring. Links in de
zaal prijkt bet beeld van den pa-
troonlheiligre te niidden van platten
en bloemen, wa~arboven de zmnrijke
banier uitatak- .
Reeds terstood by hot bincentrede
klonkeni de tonen anu een feestmarach
ter verwvelkomingf van den gei~erbie-
digfdeo Kerkvorst.
Dasarna was 't woo0rd san den Zeer
Eerw. Pater P. I. VERRIET, den diree-
teur der vereeiging om Z. D. H. en alle
aanwezigen een hartelijkd welkom toe
te roepen. In een gloebvol woor ,
tinteledud van levenb ent eg~eestdering'
zette de lirecteur bet honge dRI ea'
dlat bij de oprichting van den St
Thomaskringf beeft voorgeneteo, ult
een, de intellecturel- g~odedienstigSe
vorming der Cur. Jougehiogschalp, om
h n van de w wh led va hth Ktheaz

re overtuigren, en hen muet een degfe
lijke apologetische kenuis toe to rus-
ten, opdat zij in staat en hereid zou-
den zijn om bet te verdedligen w~aar
het pas g~eeft en plicht gebiedlt, opdat
gjj iD 81168 en ten allen tijde wonder
yrees of schroom zich katholieken
zullen toonen van de daad on der
gloodl buoner godedienstigi~e overtui-
gin~g doen stralen in hun handel en
wandel.
Een geestdriftig applaus gaf het
bewife dat dit bezielend woord had
doel g~etroffen.
Een causonetta voor viool en pia-
no zorgde voor eenige muzikale af-
w~isseinig, waarna de Z. E. P'ater A.
KiUYPE-'s, kapela~an van de St. Anna.
kerk het spreekgfestoelte betrad om de
feestrede te houden over ,,de Ware
Vrijheid", die w~ij heden en volgende


WVAARE 1)
252 -
530 -
140 -
1.282.-


Hoeveetheid in KG.


18.00.........f
2.128 4 ... .
5 00 ......
3.352 .....


1b00 ...
190 ...,....
2~00........


BONAlHE


44.71;'2,...........f
24.815.............
33.r273.........~....
30.44'7.............
19.299.............
36.000.............
4~.4;53. ...........


2.237
1.2410
1.G663
9.1 34
5.790
7.220
'3.815


19~04........
190~5.......
1900.......
1907.......
1908.......
1909..~.....
1910.......


~~~ 1 E


Es Un alimentocmla lech, y os hevs


po elemplo; y de la misa mBanrba quea nadie

Sque tenga que alimentarse con leche ycon huevos Q
Sse le ocurriria sustituir estos alimnentos con cosas8

Saquellas personas que para nutrirse y engordar
8 tienen por nrecesidad qdue tomar el Aceite de 6
(Q(Higado de Bacalao, deben de tomar el mismo
01aceite y no esos preparades secrets que se dicen
estar compuestos de sus orincipios activos.

La parte nutritivA del aceite de higado de
( aca ao, es dectr, lo que 'nay en el aceite qure
O orta ece y engor a, es la grasa especial que da 1 'I
Saceite contiene en su combinacin natural.
(0)]E~s, por tanto, un error de los enfermos tomar
(O botellas y mis botellas de esos prepalrados que se ~
anuncian como preparaciones sin sabor, com-
puestas de l~os principles activos del Aceite de g
Htigaido de Blac no, las que no contienen ni una
Sso a gota d atcente y no son otra cosa que
I mezclas de substances extrafias i 8l, en las cuales
predommja el alcohol y que carecen en absolute
de todas las propiedades qlue hana hecho del
Aceite de H~igado de Bacalao el alimento mas
poderoso qune existed. ~
~P Los enfermos atacados de Thais, de Anemia,
de Escr~fula, Raquitismo y otras afecciones que
exigen el uso continue o del ceite de ~iga o
qeD de bacalao, como ahimento, deben siempre tomar
assque estAL compuesta del aceite mis puro y que hia
19sido recomendada por mis de 35 afios por todos
los medicos del mundo come la (snica

f4m enq ed b o as l c~edHigado de Bacialao, por ser ass mejor to e-
Srado por el estomago, mas digerible y
( mis~ asimilable, y que permit el uso libre
*'del Aceite de H-igado de Bacalao tanto
~ii~ '2~~en las estaciones frescas del afio como en
las de rigurose caor, sin perjuicio para
las funciones digestivas del enfermo.
I scorrT & BOWNE, Quindeos
Nueva York
Mf
09#99###P99093#~


De wilde Tamarinde-boom.

Een geheimminnige plant, merk-
waardig on haar jerking op den
haargroei bij vele dieren, rs de w~il-
de tamarindeboom van W~est-IndiiU.
Ze groeit overall langs de wvegen,
alsook op onbehouwde landeni in
tropisch Amzerika in menigte. Op
Jamaica en Bah~ama komt de p~lant
ook voor. Daar geldt ze voor een
uitstekend voedingamiddel, dat voor
het groelen der dieren zeer bevor-
d erlik is. Volgene de verklaringen
der veefokkers in die streken krij.
gen de dieren Ina zulk voedsel op
vele plaatsen of over bet geheele
lichaam .e eigenaardig aanzieu;
paarden verhiezen bet haar, oak uit
den start, dit geschiedt ook bij
muilezels on ezels. Zulke door d,
Jambai (zooals men de plant daar
noemt) toegetakelde paarden noemt
men op B~ahama ,,Nassauer" of
diereu met sigarenstaarteu. Voor
varkene is de kwestie niiet zoo erg.
Ze verliezen hun boratels en worden
geheel plad, waardoor ze er zeker
niet mooier op worden. HuIn ge-
zondheid lijdt daar niet wonder, zoo-
als die der andere dieren, die voor
de jerking dier plant gevoelig ziju,
en ze blijven in een goeden voe-
dingstoestand. Zoodra hun ander
voedael wurdt gegfeven, komen ook
de verloren dleelen weer, de baren
groelen weer saan, maar die krijgfen
nooit bun oorspronkelijke kleur te-
rugl ze worden gSeel-wit.
Wanneer de voiding met Jambai
overmatigf lang duurt, dan treden
ook in de hoornachtigfe deelen ver-
andering in. De psarden kunnen
deardoor zelfe het boorn der hoe-
ven verliezen. Opdat het hioorn zich
ongestoord vernieuwen kan, trekt
men de paarden ter beacherming
schoenen aan.
Omtreat de chemische samenstol.
ling van die plant~ weet men nog
niets bijzonders.
Nederland en Yenezueln.
In het Oranjeboek 1900-- 1910
werd modegfedeeld dat de bespre-
kingeni in den loop van 1910 tus.
schen den Mlinister van Buiteniland-
sche Zaken en dr. Grisanti, afgfe-
zant van Venezuela om de diplo-
mat~ieke betrekkingfen met Nederland
en andere laden te beratellen en de
verhoudine op fasten voet te rege.
len, geleid hadden tot een mieuw
protocol, betwelk in de maand Ju-
ui aan de Regeering der republiek
18 voorgfelegfd. Rlet antwoord daar-
op, zoo deelde desti~jds Minister van
Swinderen mede, is nog niet inge-
komen; maar kou volgfens dr, Grs-
santi elken dag worden tegemnoet
rgemien
In een olnderhoud dat 't Hhld. 17
January met den Minister van Bui-
teulandsche Zankden, jhr.hrur. De Ai~

ZC.Exc. mede, dat het antwoord op
bovenbedoeld protocol thans is in-
gekomen.
Dit antwoord van Venezuela is
zeer ongSunstigf. O)p grond, dat zijn
pogingen om de di la~matiekie be
trekkingfen to herstel en voorloopig
niet~ tot een bevredigiend resultaat
hebben geleid, beeft dr. Grisanti den
Minister van Buitenlandsche Zaken
medegedeeld, zijo zending als gei~in.
digd to beschouwen on is bij onrver-
richter zakien vertrokken.
Mgr Meenwisslen

Z. D. H. Mouseigno. J, C. M~eeu
wissen heeft om g~ezondheidsredenen
aan den H. Stoel ontsala gevraagd
als Apostolisch Vicaris van S~urina.
me, welk outalAg hem bij nudientie
van 15 Dec, 11. door den Paus ver-
leend is.
Mr. D.F I.
Naar De N~ederlander verneemt, zal
mr. D. Fock, Eyouverneur van Su.
riname, in Juli van dit jaAR als
zoodanig aftreden en naar Neder.
land terugfkeeren.
Dit bericht kan geen bevrcemding
wek ken.


De beer Fock is in Juli 1908 als
gouverneur naar Suriname vertrok*
ken. Veelal wordt dit arabt niet
lang~er dan 3 jaren door deozelfden
titularis bekleed.
Zij n wij goed ingelicht, dan be-
stood ook bij den beer Fock reeds
bij ziju benoeming tot gSouverneur
bet voornemen miet langer dan ge-
durende dien tijd, dus tot Juli 1911,
in de West to verblijven.

Ititenll &18*

De versterking van het kanaal
van Panama '
Den 12 Jan. zond President Taft
aan het Congres een speciale bood-
schap, waarm hij ebgroig
voor de versterking van het Pana.
ma kanaal van 19,546,843 tot
9b 12,475,828 terugbracht, en vrong


Den mgt dee tdoe ~is en dfen rian,
overall ontmoette men de vreemde-
lingen, met de camera telkens er op
ult, een aardig kiekje to enappen.
Zij hebben de felle koude der win-
termaandlen in Amerika willen out-
vluchten, doch onze tropische hitte
acheen voor de meesten toch wat
ougewoon. Mlen kon het hun aan-
zien, dat ze er last van hadden.
Vele beeren hadden zelfs op hun
tocht door de stad hun jas naaD
boord gelaten, en wandelden in hun
heademouwen door ooze straten. Of
de verwachting, dat de AmerikaneD
onze winkels zouden leegkoopen, is
verwezenlijkt, betwi3felen wij.
Aan hoeden en enuieterijen is er
wel wat verkocht. Zooveel wij echter
reeds vernamen, werden geen ameri-
kaansche prijzen beateed.
D~e verbunrdere van paarden en rij.
tuigen zullen zeker wel de beate zaken
gemaakt hebben. Vergissen wij on
miet, dan is de Newo YorkL de langste
boot die ooit onze haven binnen-
kwam. En het magf gezegd wor~den,
dat zoowel bet blunenkomen als
uitvaren zonder eenige moeilijkheid
plants vond.
Vermelding verdient nof dat zich
wonder de Toeristen beyoou HoN. Os.
caRS STRAUs, nit Newv-York Ci~ty, lid
van het Hof van A~rbitrage to 's Gra-
Penhage, en in den laatsten tijd Ame-
rikaansch Gezant to Constantinopel
en vroeger lid van bet kabinet van
President Roosevelt. Vergezeld van
den Amerikaanschen Consul bracht
Mr. STRAvs een bezoek aan den G~ou-
verneur, betwelk door den Gouverneur
beantwoord werd.
Het was een majestueusch gezicht,
toen de boot, een drijvende stad
gelijk, tegen half 6 's avonds de ha
ven ultvoer.
Velen haddlen zich langs den W~a-
tecrkant en op bet Rif toen opgesteld,
en brachten de Amerikaneu een har-
telijke ovatie.
Het reisplan van de Ne,- Yor~k is
ale volgt: 28 Januari uit New-York
vertrokken, on den 28 Februari
daar weer to keeren, wvorden de vol-
gendehaevens aangredaan: Porto-Rico,
St Thomas, Guadeloupe, Barbados,
Martinique, TIrinidad, La Guayra,
Curagao, Panama-Colon, Haiti, Cu-
ba, !'ahama-eilanden, New-Y~ork. De
boot kwam echter direct van Tri-
nidad zooda~t La Guayra niet werd
aangedaan, omdat men in Trinidad
vernomen had, dat to La G~uayra
of Caracas gevallen vran gele koorts
waren voorgekomen. Het stoomachip
vertrekt den 4 Miaart opniouw ult New
York met een nieuwe groep toeristen'
volgt dan meer geheel betzelfde
reisplau en komt dus weer op Cu-
ragao en wel den 17den Mnaart.
Koloniale Rtaasl

In de sitting van ifaandagfavond
werd de Ontwerp-verordenmng om-
treat gebruik van Stoomketels in
deze kolo~nie wonder verdere be-
randslaging Haangeomen. Behalve
den Voorzitter en vice-Voor~zi tter
waren elechts 5 leden manwezg al.
de Heeren r.CASSERE9~, FORHBE,
PENSO, SENIOR, en DE VRIES. De
drie leden, CA88ERE8, V. D. VT. ZEP"
PENFELDT en FENSOHN, die aian de
beurt van aftreding waren, werden
herkozen. Ala 2e candlidaat voor den
Heer CA88Envis, werd gekozen! de
Heer E~LIAS nl PENSO, als idj. VOOP
dlen Beer ZEPPENiELD3T behaalde bij
eerste stemmning niemand de volstrek-
te m eer derheida, bij 2e stem ming
kreegS de Heer F. I. A. v. D. DONK
2 en de Heer M. BooM 4 stemmen.
Als de 2e candidAat voor den Heer
FENSOHN kwam Dr. J. P. r7EVERTsZ Hz.
gekozen uit de bus.
Koloniale Postspaarbank.
Gedurende de muaand December.
Willemetad f 6,613,43
2e district 109,60
3e ,, 100. -
4e ,, 23.75
5e ,, 56,75
Oranjestad Aruba : 1264,03
3e district ,,47,60
Kralendijk Bo naire : 500,48
Rincon 1, 44,21
Philipaburg, St. Mart. NG. 357 -


Oranjestadl St. Eust. 101,70
Bottom, Saba 23,13
W~indwardaide 16,75


d~eonodeerbrokhen schie 5 ekinfenomp
dan het lang uitgestelde bezoeki aan
Coloo-Panama man de beurt.

Marktbericht
vanL dlen
Curacaloschen Haundelsbond.

Van 10 Febrruari 1911.


ZOUT per vat van 130 K.G......... f
DIVIDIVI per K,G~....... ........ ,,
ORANJESCHIlLLEN per KK. I.2tkkw. ,,
11UIDEN petr K.G........................ ,
G;EITENVELLEN pe~r K.G............ ,,

11EENDEREN per K(.G...........,...... ,,
STROOHOEDEN (hipijapa) -


0.80
0.07

0.60

0.402


Kwaliteit
S,,
n ,
,
,,
,,
,
I

,
I


dozljn......... ,, 3.

......... 7.-
,, ......... ,, 7-
,, (OLA)" ,,l.

,, ......... ,,12.50
,, (OLA) ,,12.-
", 'OA "Is.-
"


STROOHOEDEN (latal) :
Kwaliteit X per doziju
,, xx ,
n XXX "


Rattten en nuize3.

Gedurende de laatste 8 dagfen
wrerden in het fiscalaat~ aangebracht
en door middel van petroleum ver-
delgfd
94 ratten
36 muizen.

stroohoeden.

Naar wij vernemen beeft de Gou-
verneur van Z. E. den Mlinister vanr
Koloniian de mededeeling ontvangen,
dat voortaan bij de taxatie van
stroohoeden, die van Curaqao in de
Vereenigde Staten van Noord-Ame-
rika worden ingevoerd, rekening zal
wTorden gehouden mnet de prijeo
gaven, die worden gegfeven door d
comnmissie, bestaaudle ult den Secre-
taris van de Kamer van Koopban-
del, een koopmatn en een ambte-
naar, daartoe door den Gonverneur
aang~ewezen.

onze begrooting in de 2e Kamer*

Bij de behandeling van de suri-
naasmche begrooting in de 2e Kamer
bes rak de Hleer VAN VUUREN de
Ideo teen, de o.d gee hbrbe to
in de Staten Generaal on die ook op

onIk kab bho rd tot dalee nzi
in ~het Voorloopig Veralag den Mi.
nister dank hebben Rebracht voor
de spoediglk indiemung van da n -
gSrooting. dke dtel ecdaetr geetde o
in ae veron ers eling K~ b d
bedoelingf was van de Kamer ol,
voortnan wederhm dile t~uri sani ele

lik niatde Tud sche begroo as sh j r
li'k niet meer geschieden sal iets
warvo Iezgre t, omdat ik
waaroo drat ehl onor den M~inister
onaaugenaam is te gelijker tijd met
zijn boofd in Oost en W~est te zi n,-
wensch ik to vragen, of biet in die
Omstandigheld miet good zou st n te
gemoet to komen aan bet verlangfen
van de Koloniale Staten om deze
begrooting geruimer tijd in Surina-
me in bebandehing te laten. Men zal
bet or over eens zipn, dat het in
het algemden g~ewenecht is, de be-
grooting~ to beharnllelen zoo kort
mogelijk voor bet tijdvak, waarvoor
Zij dienen moet~.
Staat het dus vast, dat voortaan
onze Begrooting voortaan weer einde
December in de 2e Kamer behan'
deld wordt, dan kan er ook niete
tegfen ziju, dat wvij bler weer tot het
oude system t~erugkeerea, ol. dat de
begrootmga hier miet op her einde van

bRea n arsneln nmto moub in
het begin, due eerst adi de p ectige
opening van den K. R. door den
Crouverneur in de maand Mei, zooals
in vroegfere jaren gebruikelijk was.

~Tegen de lepra*

In Demerara schijnt men zeer ~e
lukkig te siju met de proven t~er-
g~enezing der lepra. Het volgfende
outleenen wij san de Argosy:
De behandeling met Nastin in de
Leprozenioricbting Mahaica is een
voortdurend en wonderbaarlijk sue.
ces, dank zij de onvermoeide pogin-
gen van Dr. Nedd.
SDe hevighnlid deer vreeselijke ziekte
18 bij meer dan 50fo der verpleegfden
in groote mate afgenomen, en men
verwacht dat binnetikort 40 ver-
pleegden als genezen zullen ontela-
gen wvorden. De sandacht van ons
Beetualr wordt op dese mededeeling
gevestigd.


dat er vast jT 5.000.000O zou wor-
den nitgetrokkeni om bet work to
begimuen. 1)eze b~oods~chap wras een
pleidooi vour de v-ersterking on w~as
vergezeld van een brief van M~r. D~ic-
kinson, Sjecretaris van oorlog en een
rapport van de Commuis~sie van le-
ger- en vlootingemieure-
Jlr. D~ickinson zegt in z'n brief
van de voorgestelde veraterkin~es:
,,Ze ZUlleu de vlOOL vr13 maken
en ze in stant stellen haar wettigre
functiesi te v-errichiten door de vloot
van den vijand op te zoeken en or
zich tegenover te stellen. Ze zullen
een effectief bomnbardement van de
schataluizen voork oimen en onze
loot de vr~ijheid geren zich van
den eenen ocean naar den anderen
Ste begeven o~m zich tegen de vijan-
delijke loot to verdedige~n. Ze zul-
len de vernietiging of bezetting van
het kanaal door den vijand voor-
komen en de Vereenigde Staten in
staat stellen ziju waarborgf van
neutraliteit tot stand te brengen."
Die Commissie st~elt voor de ver-
dediging door 8 kanonuen van 14
Dit is twfee 1-1 duimsche en vier 12
duimsche minder dan het oorspron-
kelijke plan.
Ook beveelt de commissie de con-
structie van permanente veldseban-
sen voor de verdediging va et
kanaal en de versterkingen tegen
een laudaanval aan. Verder een
permanent garnizcoen voor de ka-
naal-zone, in vredestijd bestaande
uit 12 companiilen kust-artillerie,
vier regimenten infanterie, een ba-
taljou veld-art~illerie on een esha-
dron cavallerie. D~eze macht moet
in o orl oge tij d vergfroo t w~orden,
naar gelang bet noodig is.
Als post voor de kust-artillerie
wordt sanbevolen de buurt van
Balboa of Naos Perco en de Fla-
mingo-eilandeo, als post voor de
infanterie, artillerie en cavallerie de
hooge hellende g~rond beoosten het
kanaal tusschen Empire en Culebra.
De begrooting sluit in g 4,081,500
voor het emplacemert der versterkin-
gen, 8 1,966,000 voor kaiinoen en
vervoermiddelen, $ 1,181,188 voor
ammunitle en $ 2.314,000 voor den


permanenton post der landmacht.
,,Hoet zekere hezit en bheher (van dit
kanaal), zeide! de President in zijoe
boodschap. zal bijdragren tot onzen
rrede. veiligfheid ~en voorspoed als
natie."
.,Volgrensf mijn oordleal is hot 't
rerbt en de plicht der Y~ereenierde
Staten het werk. dat bestemd is een
zoo krachtigen indlopd te hebben
op haar wTelvaart on dat ze alleen
ten R-oft~e ran too enorme nit-
goven tot stand gebracht hebb~n,
to veraterken en in staat to stellen
zich te verdedipen !"
Wat bet Har-Pau ncefote-trac~taat
betreft, zeide Benator Aug. O. Bacon
van G~eorg~ia ,een man van rijpe
ondervindina en kennis van zaken"
dat bet zich niet ultdrukkelijk tegen
ve~raterking~en verzet. Het erkent
noch negfeert bet recht ran verster.
k~en. Het earste tractant werd door
Engeland verwrorpen wijl het dit
recht toestond.
In de Kamer word bet rooratel
van Taft alles behalve vriendelifk
ontr-angen en de schiattingscom-
missie was niet v-an plan een dol-
lar voor de beschermina van bet
Kanaal uit be ~er-en. Zoo zeide o. a.
Mir. Tawney~, a fgePav rdigde van
Mlinnesota, en hoo~fd der schatting~a-
CommissiF? op de bewering van Mr.
Fred. Buidekoper ran WTashington,
dat de Vereenigde Staten ouvoor-
hereid" waren roor den oorlog die
dreigde: ,,Ziju bewering en die van
andere militaire experten bewnijzen
bf dat sij niet weten wat ze zeg.-
gen if dat het geld in de laatste
10 jaar uitgegeven voor den oorlog,
verkwist is. Ook beteekend het, dat
om zich voor te bereiden zooals zij bet
willen, dese groote en voorspoedige
natie bankroet zou slaan. Want,
zeide hij, laten we eene zies wat we
babben uitgfegeven, alsJ we nu nogf
oiet voor den oorlog klaar zijn.
We hebben gedurende de lcantate 10
jaar om ons tot, den oorlog voor
to bereiden alleen reeds$400,000),000
uitCgegeven, zooveel als de gebeele
schuld der Vereenigde Staten op
het eind van den burgeroorlog. We
hebben gedurende de laatste 10
jaar om one ten oor log voor to


f 9,259.23
f 4,745.553s


Totaal :
Terug betaald :


,,Aruba Goud 1Mastachappij,,
Wij ontvingen in dank van bo.
vengenoemde iMij. ,,her Beredeneed
Verslag van werk~i~n en den toestand van
de N. 'V.,,ARUB3A GOUD MAATSCHAP-
Pu". over het huishouldeijke Jaar 1.Dec.
1909 80 Nov. 1910.
H~. M. ,,Utrecht"

Donderdaqmorgen keerde de Utrecht
van zqjo reie naar Bonaire terug.
Er was sprake, dat beden het SS.
een tocht naar Trinidad zou onderne-
men, waar het ong~eveer 14 da en
denks to veroliiven. Dearna wor on
COCKTAILS TERAPEUTICOS


Como se ha pretendido por algu-
nos industriales recomendar el aceite
de petroleo coimo un sustituto de-
aceite de hig~ado de bacalao, debe.
mos advertir por el bien de los mis-
mos enfermos, que el aceite de pe-
troleo es una substancia mmneral,
que si so usa internameene es exi
pelida, integra por lae evacuaconies
Intestinales, causando A la larga
nflamacidn de las vias digestivas.
Las pro iedades alimenticias y nu-
tritivas del aceite de higado de ba.
calao dependent en absoluto de las
gra888 que entraD en la composi-
cicin natu al re I acei e.i 18te ga o

much m~s facilidad que las otras,
debido a la presencia en el aceite da
hac~al1ao deche toa coempues a deri-
rountademullsilfcaelb nde aceith por
Po, fuido on es ~malgo- y hacen

muucoseu 1re Ie A efocrtoa conms mn fan
cilidad y con mas8 rapid~z que lade
ninguna otra graea.
g dDos pre~parados no contienen nin.
gunde aspropiedades nutritivae-
y aonstituyentes del aeeite de hi-
gado de bacalao, porque carecen de
lEa grasa, que en la parte del aceite
que nutre y alimenta--su composi-
ci6n tiene much semejanza con la
de los COCKTAILSf~-y seu uso p~ue
de en ocusiones causar perjuicios
considerable & los enfermos por la
g~ran cautidad de alcohol que inva-
riablemente contienen--yotras sub-
stancias narc6ticas, como el sulfato
de estrienina.
Las grasas que el aceite de higado
de bacalao contiene, aparte de su
poderosa facultad de nutrir, no po-
seeD, DIaguD ValOr terap~utico-- y oa
otros elements naturales que son
parte de su com oeici6u org~nica,
existen en cant dds tan in ini a-
mente pequefias, cue es impossible
que ninguno de el os pueda ejercer
en elesiatema cualquier efecto tera-
pbutico.
C~arece por 10 tanto de por la pie-
dad esencial de todo alimento, la
de ser asimilable y volversre pare
de los tejidos organicos y no puede
Di remOtamente com ararse coll dl
aceite de higatdo de bacalso, cuya
propiedad de nutrir y fortalecer los
orgamismos debiles 10 ban hecho tan
necesario y tan justamente aprecia.
do en todo el mundo.


ette et Fils,

HOTOGRAPEN
nuingin der Nederlanrden

K~ROOND

dam 1863,
pen 1885,
> 1893, en
,Eerste Prija Eer:-
1904.
iiaterkant Otra-
h Whisky

KROOND MET


Iderl2 h\edailles

tfen voor o~uragao,

S. de I.ANNOY.
teert steeds

IN DE

e di Curaa(Jan


----------

Dios tusche gg( raGao en lafacaibO.


ONGM AN & MA RTINE Z

NEWK YORK.

(OPGERICHT INV HET JAAR 1852.)
nten en exporteurs van verfwaren in a ler ei soor en,
en in olie; Vernissen, niet mnbijtende verf voor hout
Verf voor vloeren, die in edn nacht droog ziju; Wit-
or ba kuipen, Verdk Vf in vernis om de mooie vlammen
are houtsoorten na te maken; Verf in vernis voor
Olien om te glansen, etc.
s worden op aanvrage gratis verzonden. 3
Drtak~ker t
B. L. IBOtaAERS.


same belaugrijkheid, de waarde en Ph010gf31)ll
opportuniteit, melding maken van de
Regels der Kathoalieke Sociate Aklie. Fray
Gregorio Aguirre, Kardinaal-aarts. Soubl
bisechop van Toledo heeft ze 3 Ja-
nuari 1.1. gepubliceerd. Het doel is HP
onze katholieke social beweging; to HEP
centraliseeren en to kanaliseeren. Al-
vorens gepubliceerd to worden, zegt
de Primaat van Sparnje, sijn ze aan
de abndere bissechoppen voorgelegd,
die, door ze goed te keuren, de
doelmatigheld ervan bevestigd heb-
ben. Op uitdrukkelijk bevel van
Paus Pius Xi zijn ze outworpen, el"
al zija ze bestemd voor Spagje a -
leen, toch interesseeren ze de h 110
wereld. E~n inderdaad geven ze e-
ratr 6Tee n btden ado r oekom

Ogz arK. uS A. en weinig over- H. Ml. de Kol

t a81 e vad oo beetu weloe BE
liedeavereeniging~en, die vooral de to Am~ster
kringen had ontwikkeld, die het Antwer
landbouwerediele g;esekhatpen h met ,,Ciao
behulp van e bank eo ,II Our iagao
eemige onzer social wetten. Marar .,CrEO
deze national Rand had geen ge. tnedaille,
zag, dan voor wie baar wilden er Cura ano
kennen. Toch kan men zoggen, dat 9
laij, althans stilzwijgend, san het handia.
hoofd stood van iedere socialet or.
ganisatie in Spanje. Sommigen, da' *
is waar, wilden er niets van weten;
doch zeer ten ourechte, want mijne JOH~
inziene had hij zelf geen pojlitiekeJO N
kleur, al kan men dit misachien
niet zeggen van sommige leden van
be edn ~i~Sinds een jaar bestond er te Bar- Sct
celous ook een Spaansch-Ameri-

nilPcohpula, olks ndet d loudeso BE
eiale actie 66n te maken, waartoe
Pater Gabriel Palau S. J. het loffe-
lijk initiatief genomen had. Al was 50 (Txo
dese orgfanisatie geen oorzask van
eenig meemongavers hi, ech es ond Agen
ze naast den Nationalen Rand en
het permanent comity der social
werken, samengesteld uit de voor. R.
naemete bewon ersars der he en-
deagache socia e actie.
D~e instelling var een officieel cen-
trum, belast om de K. S. A. te Ad e
bevordereo, was nuttig, bijna nood. d e
zakelijk.
De leidende regels door Kardinaal
Aguirre gepubliceerd, beantwoordeD
aan dese behoefte. D~e organisatie .
der sociale actie is onderworpen sant Anix o
een C'entraal Bureau, gevestigdte
MCadrid, en dat belast is de katbo-
lieke congressmen he bevorderen, hun-
ne besluiten uit te voeren, de
katholieke leeratellingen alom to
verspreiden, vooral bij den Natio-
nalen Raad der katholieke werklie-
deavereenigingen, Deze laatete sul-
len in verbinding treden met de
diocesane raden, die in alle hisdom-
men moeten worden opgericht. Dasar-
door sal de social actie hiiarar-
chisch ingericht ziju.
D~e diocesane raden kennen op die
wijze alle werkliedenvereenigingen,
die beataan, en worden aanlgepaoor
om nog andere op to richten. Meer
Dog, daar de diocesane vereenigin-
igen en de diocesane raden elkander
-raken in den person van den D3ie- van
,schop, is afdwaling onmogelijk, want
aan de practieche leading paart
zich de `doctrinaire vo~orlichting, PUJ
zoowel op social als op electo-
raal gebied, waarvan het program
een geheel is van wenseben, uitge-
sproken op de congresses van Bur- Vertrekt van
gos en St. Jacobus van Campos- Komt sann
tella. Ik meen, daet de algemeene Vertreks van
orgrantisatie der sociale actle in Span- Doet MAriG
je "bij die vau Italiia niets ten ach D~oet CURAgi
ter sttaat en dat deze reglementee- ye rKOnet an ~
ring rijke vruchten sal afwerpen. Komt aan
Vertrekt van
(K. 9. `V) Komt sann


Advertentien. Vertrekt van,
Komet aan

De Heer en Mevrouw


J. 11 fa, lu 0 1 01ode

geven kennis van de geboorte Vrek a
Verret van t
van hunnen zoon Ve~drek tann


gom s ann


Curagao den 6de Februari 1911 Le
Eenige en azlgemeene keunnigeving,

De Heer en Mevrouw


.~ dr ~ors n-" dt in poeder aria

geven kennis van de geboorte 3 > k~a
van hunne dochter der kostb~

4444 ggy ggy@fe. Monster

Helder 30 Januari 1911
Benaige on al~ngemene Kenaissevins*


naarmede is de sank nu wel af.
gedaan en is gebleken dat de Fer-
rer-ophhemelsars zich onsterfelijk ge-
blaineerd hebben I

-- H~et material betreffende het
process ,F e rre r" sal in 33 bau.
den B 300 bladzijden wvordeo godrukt.
Het omvat ook de acten betreffende
den aanslag op het jonge konings.
paar op 31 Mi1906, waarbij
Ferrer reeds zijdelings is betrokken
geacht, dan de onlusten van Bar.
celona in Juli 1909 en ten slotte
het proces ,,Ferrer" zelf.

De social beweging in Sp~anje.

eH~eft oe aal-k thbo ici ij Spn
handhaafd. In cijfers uit edrukt is
ze als volgt 255 katho ieke krin-
laedbbuwb kken, 289p7 a Twuk s
scln, 95 r-akvereeniging~en, 33 ver-
brmikscooperaties, 29 spaarkassen,
lp ve~ree jcioen e neon~derlig~e
bibliotheken, credietbanken. De so-
ciaal-katholieke pers is toegenomen
met 17 publicaties. Totaal 60 hbla-
den verdeeld over het geheele sc ier-
eiland.
IDe practische werkzaambeid der
soclaal~-katholieken beeft iederen dag
iets tot haar voordeel to booken,
Vooral openbaart zij zich door de
verbread~ing der voorzorg-instituten.
Het Nationaal-Voorzorg-Inst~ituat,
dat vooral werkt wonder de Katho-
lieke arbeiderevereeniging:en, geeft
one de volgende inlichtingen:
Dit Nationaal- Voorzorgf-Instituu
Ierdisopegericht nenar het mH el d i
tot doel te sorgen voor werklieden-
,pensioenen, hoewel er sommigen
]zija die zeggen, dat,,vooruitzorgen
= met ligt ia het karakter van ons
land. De resultaten, die het eerste
jaar bereikt werden si'n zoo schit-
terend ale men in geen an er lan d Id
van Europa kan aanwljzen. Ale we
de Belgische of Italiaansche instel-
lingen van dezen aard met de on-
ze vergelijken, zies we dat Be gii
het eerate jaar ultg~af 4- boekjes per
Inillioen inwoners, ItaheB 14, ~Span-
je 61. D~auk san de enthousiasti'
sche medewerking der sociaal-katho-
lieken, die er een eer in stellen, om
door woord en geschrift het her-
scheppingswerk van het Nationaal-
Voorzo rg-Insatituut te outwikkelen,
nemen de inteekeni gen toe. Een
teekenend feit: Z. bi. de Kooing
overhandigde, bij de mnwijding van
het pensionaat der F'ranciscanen
,,de Onheviekte Ontvang~emse te
A~ladrid de eerste pensioeaboekjes
aan kinderen. ..
Een onzer meest scherpziaoige
prelaten, M fr. Jroseph M~aria Pal'
vador, bisse op van Miadrid, was
Overtuigd, dat de parochie niet al-
leen is de haard en het riddelpunt
van het godedienstig leven, maar
van alle leven, en dat, hoe better
deze haard brandt, dit den gode-
dieust des te meer zal ten g~oede
komen. Om die reden, en in on
terug; to keeren tot de traditio-
neele opvatting der Kerk : de
parochie de kern vau alle orga-
nisatie, richtte Z. D. H. een ]aar
geled en comitbs op van paro-
chiale actie, in drie sectesie verdeeld :
o-odedienatige sectie, sectie van wel-
Hadigheid, sociale sectie. Deze co'
mite's hebben twee maal1 per jaar
vergadering. Den 20e0 November
1909 verechenen de voorloopig~e bis-
schoppelijke reglementen en de pra~c-
tieche regels van kerkelijke actie,
ultgegnan van de eerste vergade-
ring. Den 29en, 30en, en 31eo Dec
1.1 blld gr.to Madrid een twree-
de vergaderina orn van de result.
ten der gode ienetig~e en social ac.
tie veralag to hooren. Bet feit,dat
men rekensebap to geven beeft, is
een machtige prikkel tot ijver.
Om te voorkomen, dat de verga-
derinfi outaardde in een tentoon.
sprei ~en van welsprekendheid, heeft
ledere veralaggever 10 minute het
woord, tenzy san demand een spe-
ciale workzaumbeid is opgedragen.
setreurensfwaardige toestanden wor-
den zoo voor ieder afzouder.


lijk bekend. Evenals alle dichtbe-
volk to plaashen is Madrid een uit-
g~ebreid gebied van ellende en on-
wetendbeid, De naastenliefde, de or-
canisa~i etny r si olienn klune b o

ten, die zich openbaren. Het 'goede
wat begonnen is, moestiverhonderd-
voudigd worden. Het meet werd
sanbevolen het Parrochiaal Berichrtblad.
Daardooir zullen godsdienetigf en so-
ciaal leven en actie zich outwikke-
len. De biE1schop, die de ver ade.
ri ng had voorgezeten en zee a oot'
wees op den voornitgfang, die reeds
verkregen was, waarvan getuigden
de avoid en Zondags-cursuesen
voor korten tijd geopend, de patrona-
norigo, d ge rer ran wase -o d
sociale werken, en vooral het feit,
dat de parochiale vereenugingen als
offcieel organisme warden erkend.
Wr) m~ooten her will van do seld-,


bereiden nit~gegeven viermaal bet
geheele verlies van de Ver. Staten
en Canada door vuur in de laastete
85 jaren. W5e hebben uitgegeven een
som, w~aarvoor men vijf Panama kana.
len eou kunnen bouwen. Wie heb-
ben viermaal zooveel uitggeveen als
de geheele Spaansch-Amerikaan sche
oorlog gekost heeft.
Al1s we na zooveel uit aven nog
niet klaar zijo, wcie kan dan de kos-
ten schatten die er noodig zijn om
dit land gereed to maken voor den
oorlog ?
In een toeeprank tot de Pennsyl-
vania-Society te N~ew-York zeide
President Taft dat de Vereenigde
Staten bet Panama kanaal verster,

aechom ul ( een er eete ,w
re kanounen," die de vooretanders
der versterking zullen afr~uren om
de pu ledke op ieo is neheer* fe .

en de opinie der beate experten on
den tegenstand te steunen zullen
er heel wat argument~en noodig s~ijo
om bet v~oorstel er door te krilgen.
WVat de begin-uitgave van
$ 12.000.000 betreft, komt het ve.
len vloot-en leger-autoriteiten voor,
dat men even good de Niagara met
een steenen muur kan indammen, als
voor dien prije en zelfa voor 10
maal dien prije bet kanaal tegen
elken aanval te verzekeren.
De vloot-experten ziju bereid on
sann te toonen dat de voorgestel-
de versterkingen, vooral aan den i
kant van den Atlantischen Ocease,
het kanaal niet zullen beachermen
teen een aanval tan elagechepen.
De Gatum-eluizen liggenr binuen het
peekevn odte kanne ode nsvaa
het zwaarate kaliber kunnen G~atum
bereiken van af een aauzieolijken
afstand. Een in enieur z t, dathbet
kanaal niet t gen selgachepen kan
verdedigd wor en, zelfs al wrerden
er meer dan 100 miljoen aan de
de veraterkingen beateed. Hij ze t
dat de groote ontwikkeling in de
draagkracht der zwFare kanomuen '
die nu 20 mijlen bedraagt, on de
kromming der narde het schip in
stant stellen buiten het gezicht te
blijven en toch de sluizen to ver-
nielen, terwiji ook wanueer het
chip zichtbaar zou zijo, het~ zija
selling zou veranderd hebben of
wonder stoom sija voor een terug-
schot bet hereiken kon. Langs de
beele Atlantische kruet is laag land
en kaarten van de Kanaal-zone
ziju in handen van alle vreemde
nati~n. De juiste ligging der Gatum
sluizen is nauwfkeur~ig bekend.
De kosten van de veraterking beeft
tot de meest verachillende schattin.
gen aauleiding gegeven. Mlen spreekt
van tw-intig miljoen tot een half
biljoen dollars. Maak een beg~roo.
ting der kosten en verviervuldig
het dan en ge zult half genoeg heb.
ben, is veler gevoelen.
Sommigen zijo van oordeel dat
de vloot een betere bescherming
san het kanaal biedeo kan dan wel.
ke veraterkingen ook. Admiraal
Evans verklaarde dat ,,M~n sltrgschip
beter is dan een beele linie van
forten, webaeijl een elagechip een be.
weegare racht is, die kan gaan
wear het op 't oogenblik noodig is.
Ten gevolge van de onderhanlde.
lingen van Amerika en Cuba, zal
het Cubaaneche gouvernement waar-
schijnlijk meer land rondom Guata.
namo geven. Dit sal Amerika in
etaat stellen om siju positive te ver,
sterken en er een groot blijvend es.
kader to onderhouden ter verdedi.
gmo van het kanaal.
A le mari ne-au toriteiten geven
toe, dat, zelfe wanneer bet kanaal
niet versterkt is, met een voldoend
aantal oorlogsehe en te Guantana.
mo, geen vreem e loot zijo weg
door bhet kanatal zou kunnen for.
ceeren. Dit is vooral waar aan de
sijde van de P'acifico. D~e bani van
Guantanamo is mieschen de mool-
stehaente w Ied vorde I ot
Zebeee rh n r k aal e node
zee-Ungten er naar toe.

MSPANJE

Ferrer.


Het is nu wel voorgoed gebleken.
hoe onvoorzichtig de liberal we-
rel ersvoteof n hand ld, toezazi3
en, zich latende leiden door een
blind anti-clericalisme en een ou-
g~emotiveerd geloof san clericate
kuiperi en, Ferrer vooratelde als een
Vrij hei sheld en martelaar. D~e re.
re ublikeinsche fractie in de Spaan-
se e Kamer had nl. den beaten ju-
rist van Madrid Melgulades Alva-
rez, t~evens den schitterendaten rede-
near der partij, opgedragen de be-
bandeling der zask in het Parle-
ment to openen.
pr aeeen k uwkeueritge Asvnadr der
echter verklaard, dearin niet de ge-
ringsete juridische fout te hebben
ontdekt en derbalve de sean niet
to krunnon idelden,


de stomsheender ,Red D Line" tussenen


ERTO RICO, VENEZU'ELA en CURACAO.


Careae. !March. Philad.j Zulia. Carcae, Mareb.
D) 31 1O JSD,.l.1 J an..18 Jan... 25 Jan,... 1 Feb.....8
Jan 5 11,, ...~,....... .........l:::::::........... 7 .. ---.~.
........... 6 ........ .... ........ 2 4. .......3 L... .1 1 41
....---...-8 ........17 ------- .......~eh. .9 ,,,,,
..... ..9 ei....9 ...... ...10 .......a7 e....21 l9 ,,,,16
.........1o ...... ..so ........2s ~...~....... ---- --------IT.1
......111. ----------- ------ ********* ........13l. ...~
******-.17 .........21...'. ........ ...., .... ...14.........,1
~~~..---18 .........26 Feb.....1~ ..,..,.9 ......15.....,.....2

----- -------- ---- -- ----.1.....al....... ... 18. .......

.,, 96,a Fb...,2. ..., 9 ...16 ....sB Maart2


1910.
NEW-YORK..............,,
te SAN JUbN...........
,,E ..............
z La ~an...............

te PTO. CAusLOo. ....
te Congtao.............
ovEs san......... .......
uabN san...... ..........
........... ---*****
to NEW- YOR **--* ***


Auor lareb. Aurora Zulia. Auora.Mrb
J n 9 Jan71eb...21Jn.2 er.4 Feb..l10Feb...12
&~~ *-*10 .........22 .........28 ......,....5 .........11 .........is
11. 17......... 25 .........81 ..........8 .........14 ...... 8
.........18 ....2 Febr...1 ........~.9.9.........1 .........S


1910.
CURa(A O..........
;e M4E.ncro.~n ......
to cur'gao................


18ictkiig.


r p FT A PE 1
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs