Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00063
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: January 14, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00063
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
__ 1


WX IK ELAD 7008O DE CU RA DA O SCHE IILANDIN


D~it Blad verschijnt elken Zaterdag. DIDEll IIM I If Es Courant aki to sali toer dia Sabra.
Abonnementsprijs voor Curagao, Bon~i re, Aruba BCuHLAun wAN D.. BAD Su prija di abonnement ta l. 2,-pa tres luna
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden 1Ee aci dl ircizsrt e i f uanni t' aaBnie.rbt 3r
fl. 2.- met vooruitbetaling.Re ctee Ad ri itr tepfuaan .cuaoBnr.Aub S Mr
Voor bet Buitenland per jaar fl. 10.-- tin (P. H.), St. Eustatius i Saba fl. 10.-- pa anja
Afzonderlijke nummers fl. 0.10. Oud No. ~228 Nieuw No. 4* i Un numero sol it. .15.
P ans der Adeeretreet in tvan 1--7 regels f. 0.50; voor el' -t r a tO e mj e Anuncio di 1 te 7 regel f 0.50 cada regel mae=


Curagao, 14 Januari.


DP~Qanad~l MD U 0
De in het Voorloopig Veralag
ultgeeproken verklaring, dat er re.
den is om van het behind van den
nieuwen Gouverneur goede vruch-
ten te verwachten, sal den Land-
voogd ongetwijfeld tot Rteun strek-
ken bij de volvoering van de hem
opgelegde teak. Een goede verhou-
ding tusschen Gouverneur en K~olo
mialen Road sal voorseker een gun-
etigen invloed, uitoefeneo op den al-
gemeenen gang van makeo. Waar-
om bet met het oog= op die verhou-
ding te betreuren zou sijo datt en-
kele posten, omtrent welke t~usachen
den Kolonialen Rand en den Gou-
verneur overeenetemming5 verkregan
wass, van de voorloopig vastgestel'
de begrooting sijo afg~enomen, is
den onldergeteekeode miet recht dlui-
delijk. Dat omtrent de wenachelijk-
beid van de bedoelde post~en bler
to lande moeedijk kan worden geoor-
deeld, kan hij owet toeaeven.
HSet streven van den Gouverneur,
om in de begrooting een zoo naluw-
keurig magelijk beeld to! geven van
de Bnancieele hbhoeften van het
dienstiRer waarover zij loopt. vindt
ook bij den anderg~eteekende instem-
ming: en modewerking.
'Wat de vereenigian van de fune
ties van gezaghebber en ont vanger
in 44a persoon betreft, z13 er op
gewezen, dat het voornemen om to
trachten daart~oe te geraken alleen
te kennen is gegeven ten sanzien van
de Bovenwindsche eillanden-
D~at ook de insichten van den
Gouverneur op bet g~ebied van den
landbouw en omtrent de beteekenis
daarvan voor de kolonie instem-
ming vonden, vernam de onderge-
teekende met genoegen. Hiij zet geen
reden om to betwijfelen, dat de
Landvoog~d weerstand sal weten to
bieden na~n evenitueelen drag dr-
genen, die op dit gebied eene undere
richting wevechen mn te slHan. Na
de ID `bet VOOrloopigf VerelagS be-
doelde toelichtmng tot art. 2(( der
begrooting en between daarover in
de vergaderingf van deo Kolonialen
Rand van 4 Mei j.1. (Notulen, bladz.
16) is gezegd, kan, naar bet den
ondergfet~eekende voorkomt, ten volle
vertrouwd worden dat het bestaur
voortaan nauwkeurig op de beste-
ding der voorschotten voor de di-
vidivicultuur toezicht sal houden-
D~e vrang, of w~el steeds de voor
landbouwdoelemnden geechiktste per
ceelen domeingroud voor tuintjes
worden mitgegeven, heeft de onder-
geteekende reed mn mine Memorie
van Antwoord nopens de begroo
ting voor het loopende dienetjaar

ONDERHOUDEND ALLERLBl

Oijrers.

In de ,, Frankfurter Zeitung" kout
een intereasante opgave voor van de
verliezen aan menachealevens blj ea-
tastropben mn detn loop der eeuwen.
waarnit bli kt, dat de aardbtsvinS in
Zuid-Itali8 het record heeft peI g
met haar ongeveer 200.000 deon en
Nat~uurlijk is dlit cijfer eleebts bij b -
)n deerng t Tombadakt aagesiena et
echijulijk wel altijd onbekend sal
bli ven.
Zulk een verlies san mensehenle.
vene is sinda den zondvloed, als men
historisch wil blijven, niet voorgeko.
men. Over de uitharsting van den
Vsuvius in 79 n. Chr. beataan geen
uiste opgaven; asngezien vele der
awoners van Hlerculanum en Pom-
peji zich konden r~edden, schat men
bet get~al der elachtoffers op 80.000.


Het voornemen beatant om bet
nader mijo bouwfkundig onderzook
van die domeingronden, waario de
ingfenieur DUIJFJEa aanwijzingen
beeft gevonden voo~r de sanwezig-
heid van ontginbare phosphaataf-
zett~ingen, met bet oog op bet san
dat onderseek verbondon geldelijk
risico niet van gouvernementswege
to doen geschieden, doeb asn par-
ticulieren over to laten. Reeds zijn
over alle de bedoelde terreinen on-
derbandelingoen gallnde. D~e vergun-
ningen tot opsporing, over welker
voorwaarden dle Koloniale Rand zel
wordlen gehoord, sullen niet worden
verleend zonder dat aan het Gou-
vernement bij eene eventueele con-
cessie, behalve het in de mijnpro-
ductenverordeningf (Publicatieblrd
1908, n". 40) verschuldigde uitvoer-
recht ten bedireae van 4 pet. van
de bruto-opbrengst, een red eli jk
deel van de netto-winst sal zijn
verzekerd. Wat de in bet veralRa
van den heer DUIJFJEs genoemde
particuliere grouden hetreft, kau wor-
den medepgedeeld dat naar alle
waarachiijnlijkbeid de exploratiewerk-
z~amsmeden on de plantage Fontein
.op but eiland Bonaire reeds in de
tweede helft van deze maand een
.aanvang fallen nemen.
BlijkenR den estalogus van de
Ned erla ndsche k oloni ale afd eeli ng
der Brusseleche tentoonstelling (on-
dernfdaeling B, no, 1.35) beyonden
zich op die tentoonstelling wonder de
voorthrengselen dr -- kolonie CuPra-
980 ook monstere zoowel van eer-
see ale van twee~de qualiteit Arubat-
phosphsat. Verzoeken van belang-
Rtellenden in bet buitenland om in-
lichting~en of monsters behsben het
.Departement van Kolonii~n niet be-
rei kt.
D~e naar sanleidingf van de vra-
egen van den beer HUGaENHOLTZ a~nn
den Gouverneur verzochte inlicht~in-
gSen ziju nog niet ontvaae-en. Wel
kwam de ondergeteekende, kort na-
dst de bedoelde vra~gen door hem
beantwoordl waren, in het hezit van
een voorloopig rapport van deo
beer DUIJFJER, wearuit blijkt dat
bet onderzoek op de plantage Ranta
Barbara sedert den 12en April 11. muet
een enkelen dag coderbreking, ge~re-
geld is voortgezetl on dat o~p dit
oog~enblik nogf slee~hts eene ze~er gl~-
bale schattingr kan worden gemeakt
vani de in de g~randen dier plantage
Ananwezige boeveelheid p~hospaat.
Tot zijo leedwezen moet de onder- j
geteekende mededeelen, dat ook de
ult de kolonie ontvangen nadere i
inlichtingen betreffende het plan
tot verbetering van de Sint-Anna-
basi verechillende vraigen onbeant-
woord laten, weshalve bet hem voor-
alenog viet mogelijk is eene c-indbe-
slissing outrent; deze sangelegen-
heid to nemen. Bet voornemen be-
stant thans het advies in het wrin
nen van twee bij uitatek desktundi-
gen op dit gebied hier te lande.
Leidt dit er toe, dat besloten wordt

dekten 38.000 man het slagveld,
toen de zon ter kimme daalde. Over
den slag bij Jena bestaan de volgende
opgaven: 110 000 strijders on 31.000
dooden. Bij L~ei pzig w~orstelden
471.000 man om de zege, en lieten
107.000 dapperen het leven.


san bet plan nitroering to even,
dan zullen de benoodigSde gel en bij
suppletoire begrooting worden ann-
vrnlagd. De memo~riepost blijft in-
middels gehandbaafd om zoo noo-
dig uitgaven te kunnenr does voor
betgeen tot nader ouderzcek en
voorbereiding van het plan noodig
is.
Plaatsing van een licht op bet
Noord westpu nt van Curagao heeft
bij het kxolonia~al beetuur reeds een
punt van overwegingr uit~gemaakt.
Blijkens de M~emorie van Antwoord
van den Gouverneur (blads. 10)
acht de commandant der scheepe-
macht in de Caralbische ede
platsting van een licht op dat
punt niet bepeald noodzakelij.De
ondlergefteekende is even wel eed
den Gouverneur ult to! noodigen om
dere zaak nog~maals to! oerwegeD.
NIaar asoleiding van bet in de
2iemorie van Antwoord nopens de
begfrooting voor bet loopende dienet.
jaar toegezegd nader overleg met
den Gouverneur betreffoode de pu.
blicatie van de notulen der raden
van politie. outving de onderg5etee.
kende afechriften der notulen van
de vergaidering~en dier raden waaria
de heg~rooting: voor 1911 word be-
handeld, met uitzonderina van die
St. Eustatius. Die afachriften wor.
den ter grirffe neeergelegd ter ken.
nieneming door de leden. De G~ou-
verneur sal den ondergeteekende
ook de notulen van de overige ver-
gadlering~en in afachrift doen tooko-
men. Na de oovnwanst ubdaarvan zaiise hi

bet Koloniaal Veralag wenschelijk
is.
De vermleerdering van het satntal
leden der radeni van politie meakt
een onderdeel uit van de in beban-
delino- zijnde plannon tot uitbrei-
ding van het selfbestuur op de on-
derho~origfe eilanden.
In de kolonie Suriname is onlangs
eene nieuwfe verloferegeling ing~esteld,
krachtens welke het buitenlandech
verlof voortaan als regfel beperkt
zal blijven tot de ambtenaren, die
van hieruit voor den dienet in de
kolonie worden ultgezondea. Bij die
FSelegenheid is door den onderg~etee-
kende teens ain den Gouverneur
van Curagao de vrang gcesteld, of
het ~eon anrbeveling verdient voor
die door bem bestuurde! kolonie eene
g~elijksoort~ige rPEgeingI vast, to stel-
len. Het antwoord op die vraag is
nog: nist ontvang~en.
De bepalingen o~mtreat het mini-
mum Rantal leerk rachten aan de
openbare scholen in de kolonie ko-
men vrijwel overoeen met de hier te
lande geldende. Volgens art. 24
der wet tot regelingf van het lagser
ouderwija wordt bet boofd der
school b~ijpestaan door ten minute
6 onderwijzer zoodra bet Rantal
schoolgaaude kinderen meer dan 40
en door ten minste twee ouderwij-
zerR zoodra bet 91 bedrangt, ter-
wiji voor elk 55-tal seboolgaande

geheelvrerloor Frank rijk bijnal 00.000
man meer dan Duitechland.

De wonderbare schadnlw.

lu Zuid-CaliforniiB heeft men vol.
gens de N. Ct. een pet oleumpe zl out-
dekt, die de wonderba~e eigenschap
besit sebadowfen vast te houden -
W~anocer see schaduw op bet op-
perviak der ohie valt, blijft myj er lang,
nadat de person of het voorwerp

ar dp ej shdou daon bledz
geruimen tijd op de olie zichtbaar en
wel des te langer, naarmate hij er
langfer g~estaan had.
Men verklaart dit verachijnsel als
volgt :
Door de jerking der son stijgen
millioenen kleine gasbleasjes naar
het opperviak van de olie. Deze blaas-
jes ziju buitengewoon gevoelig voor
tem peratuurewisseling; en outwi k kel-
den sich dearom op planteen, wear


kinderen boven de 90 een ouderwij.
zer meer vereischt wordt. Art. 28
der verordeningf van 6 O~ctober 1906
(Publicatieblad 1907 no. 5), regelende
het onderwijs in de kolonie, eiecht
tot bijetand van het boofd der
school ten minute &&n onderwfijzer,
wanneer het santal schoolgasude
kinderen meer dan 40 en ten min
ste twee onderwijzers wanueer bet
meer dan 100 bed raagt, terwfiji
voor elk 50-tal daarboven een on-
derwijzer meer vereischt wordt. Ult
de bijlagen L en L1 van het Ko~lo-
niaal Veralag van dit jaar blijkt
dat over bet algemeen aan die ei-
schen voldaan is en dat selfs het
santal leerkrachten aan de open-
bare scholen op het eiland Curagao
treer dan bet vereischte minimum
bed ra agt. Ook mag niet uit bet
oog verloren worden dat bet ver-
krijgen van onderwijzend personnel
voor de kolonie met g~root~e moeie
lijkheden gepaard g~aat. Zoo kon
aan het verzoek, bedoeld in de aao
aehaalde bijlage L van Koloniaal
Verelag van dit jaar, om uitzen-
ding van eene ooderwijzeres ter ver-
sterking van het personnel aan de
Wilhelminasehool, geen gevolg ge-
geven worden omdat de eenio-e can-
didate, die sich na herheal~e op-
roepingen saumeldde, per slot van
rekening zich terugtrok.
Naar sanleiding van de opmer-
kingen betreffende de positive van
den militaires apotheker der 2de
klasse op Curaqao sij vermeld, dat
de tegenwoordige titularie, na om-
streeks 10 jaren als tijdelijk mili.
tair apotheker der 2de klasse to
hebben gediend, in 1901 definitlet
in die betrekking werd benoemd.
Deze b~enoeming geschiedde op zljo
verzoek, terwij1 bij wist, dat de
formatie van de landmacht op Cu-
ragao elechts 46n militair apothe
kLer der 2de klasse telt, zoodat be-
vordering tot den kapiteinerang
voor hem zou zijn uitgeoloten. De
ondergfeteekende kan dan ook niet
toegeven, dat de positie, wearin
de tegenwfoordige functionarie ver-
keert, onbillijk zou zijo, al kan niet
wfordon ontkend, dat rij ten achter
staat bij -die van zijoe college's van
bet Oost-Indische leger, die den
rang van kapitein en hooker kun-
nen bereikien. Door de geringe sterk-
to der West-Indlische landmatcht is
die a ch terat ell ing echter niet te
outgaan. Eene vergelijking tusschen
de bevorderingskansen bij die land-
mracht to~r sterkte van twee com-
pagnie~n en bij het Nederlandsche
of N ed erland ech-I nd ische leger m oet
noodwendig ten nadeele van de eer-
ste uitvallen. In dat opzicht ver-
k eerd e het gebeele vroegere West-
Indische ofilierskorps, wearvan de
apotheker op Curagao nog een der
wFeinig overgebleven leden is, in on-
gunstiger conditie dan het Neder-
landsche en bet Nederlandsch-Indi-
sche. De ondergeteekende kan dan
ook g~een aanleiding vinden om ten

een schaduwvriel,wmeldra minder sterk.
Isdeschduwlan opdezelfde pleated
gewfeest, dan sa eafkoeling, die
zij teweegfbracht oglang voortdu.
ren, de plaate der cadow blijft dan
zichtbaar, omdat het opperylak ten.
gevolge van bet geringe aantal op-
stijgende belleties andere van kleur Is
gfeworden. Dat g~eeft den indruk alsof
de schadnw self beetaan bleef.

De swevende sted~.

Een zeer merkwaardig, mieschien
UQnig echouwspel biedt de stad Aco-
ma, die drie Engeleche mijien ten sui-
den van Miess Encantada, in Mexico,
ligt. De stad is op een rots gebonwd,
die op fantastische wijze ultgehold is
door bet water, want de kanten han-
gen op een hoogte van 400 vroet over
het water been. Het onderste gedeel-
to van de rots is veel seller dan bet
-bovenviak; bet eheelelijkt op een
Srousachtigeu padeso.


(Gedrukte Stukken, Zitting 1909- (
1910, 147, no. 17, bladz. 2), beves-
tigend bea~ntwoord. Hlij veroorlooft
zich er nog op to wijzen. dat in de
zooeven genoemrde exttmg~ van den
Kolonialen Riand de waoriemende
administrateur van fianncikn uit-
drukkelijk verzekerd beeft (Notalen,
bladz. 10), dat er thans wel dege-
lijk op wordt gelet, of de sanvra-
ger gfood bekenui staat en of do
gfrond, dien hij sanvraagt, voldoen-
Ide zal kunnen opleveren on hem een
,bestaan te geven. H~et rapport van
de commissie voor den grooten land-
bouw (zie bladz. 2 en 3 van de boo
;ger aangehealde M~emorie van Aut-
.woord) heeft den ondergeteekende
leeret mn de vorige maaRnd b~ereikt.
Hset lijvige stuk, betwelk als bij-
lage D van bet Kolonia~al Verelaf
van Curagao van dit 3aar sal wor-
deo g~edrukt, en de voorstellen wear-
toe het den Gouverneur sanleiding
heeft gegeven, ziju bij den onder-
geteekende: nog in overweqig.
Ook de ondergreteekende is er van
overtuigd dat de hoedenvleebt-in.
Justrie in de kolonie eene toekomet
hieeft. Dat bet beatuur diligfent is
on ter voorzieuing in de b~ehoefte
aan goede gcrondatof de noodige
meatregelen to nemen, meent bij
ult de navolg~ende feiten to mogen
afleiden. In de vergad~ering van den
Kolonialen Read van 7 Mei jl.
(N'otulen, bladz. 9) deelde de land-
bouwkuadige in de kolonie mede dat
redad een iear geleden e aantal
iplapa-palmpjee oen onlaDga eenige
Toq uillp -palu mpjesr near Suriname
Szijn g~ezonden, dat men aan het
landbouwdepartement in die kelonie
;voorloopig geen toezend~ing van
Spalmpjes meer weDschte on einde-
lijk dat men naar bet schijut al.
daar de ipiapa-palmpjes in bosch
cultuar wil gaan annplanten. V~an
de zijde van Venezuela sijn, voor
zoover den ondergeteekendo bekend,
lin zake den aaovoer van hoeden-
Istroo geene bezwaren ondervonden.
Dae moeilijkheid is echter, sooals
door den beer H. J. COHEN REN-
RIQUEZ, iD eOD Op 28 Juli voor de
Curagaoeche mastchappij tot be.
vorderingf van landbouw, veeteelt,
zoutwinning en viRsBherij ge~houden
voordracht werd medegoedeeld~, dAt
het stroo in dat land op andoel.
matige w~ijze wo~rdt heroid. Ult de
bedae~lde voordracht blijkt dat de
beer HENRIQ1UEZ. te Mlaracaibo proe.
ven genomen beeft om tot eene be.
there wijze van bereiden toe geraken,
dAt die proven door den president
van den staat Zulia zijn gesteund
en dat de president de door den
heer HENRIQUEz ultgevonden berei.
dingewijze bij decree in de verschil.
lende districten bekend beeft ge.
maakt, daarbij tevens prijzen van t
driebonderd eni tweehonderd boliva.
ran nitiovende aan de persooen die
de grootat~e hoeveelbeid vezel (stroo)
van de beate hoedanigheid ter market
souden brengen.

In 1681 kwamLen bij een uitharating
van den Vesuvius 20.000 menachen
om bet leven, in 1794 25.000.
De groote ultbarsting van de Etna
in het jaar 1669 verwoestte twaalf
dorpen, wearonder Cata lie. I dood.
de ougreveer 25.000 i.awo~ners. Te
Liasabon kwvamen op 1 November
1755 onder de puin oopen 60.000
menechen om. BI)i een aardschok in
den Kaukasus in 1667 lieten 80.000
mensichen het even. in 1788 in Japan
150.000. De ontzettende ram van e
KO. 00rta nAugustt a 1888 ste
D~e groote cyionen en stormvloe-
den in de tro -schle gew~esten, in In
diQ, China en Japan richtten wel out-
zettende onheilen aan, maar geen en-
kele overtrof toch dese ramp.
Gok de door menschenhandlen aan- ~
gerichte verwoestingfen waren niet
z66 vernielend als dleze nitbarating
van de natuar: In den elag bij Aue-
terlitz etonden 154.000 man tegel-
over elkander; aan beide sljden be-


strijders '
W~aterloo 194.000
Solferino 287.000
Kinoing~gr~ittz 291.000
Graveloftte 396.000
SL ian g 32 5 00000


dooden
51.000
37.000
33.000
62.000
660.00


Eenige cijfers uit den Frainech-
Duit~echen oorlog :
Fra~nkrijk verloor : 186.000 man;
van deze werdeo 80.000 gedood op
de slagvelden of stierven asa hun
wooden, 38.000 stierven ann ziekten,
terwiji 20.000 soldat~en in Duiteche
gevangenachap~ bet leven eindigden.
Aan Duitacbe sijde vielen op de elag.
velden 17.255 man, in de ambulan-
ce stlerven 21.028 gewonden; in bet


R o.1411


Za-terdag 14 Januari I9 I .


28ste Jaargang


IGQE


DI


CURACAO

Hugo. Zij beeft een eig~en oordeel
over den Bijbel (1) en over Sha-
keepeare. Zij vindt Musset onmoge-
lijk, en critiseert Lafontaine. Haar
scherp outwikkelde tastzin leide
hlaar tot een waaerdeeringa van beeld-
hout~wkust en haar flju gevoel voor
luchttrilhiogen tot een genoieten van
muziek, zoodart zi) zelfs Schumann's
stijl weet te ondersebeiden van dien
van Beethoven.
K~ortom, als meisje van even 20
jaars is zij, met slechits drie ziotui-
gen, meel~r outw~i:keld da~n de mees-
te unde~re stervelingen met vijf. Zi)
beeft een benijde~nswea~rdigeu levens-
luat; zij houdt vtan wandelen, roelen,
zeilen en reizen. Zij he~eft de wfereld
lief eo sch rijft op, 21-jttrigen leef-
t~ijd, haar eigeni gesrchiedenis, waar.
in zij 0. a. ook zegt: ik ben to ge-
lukkig op deze wereld on .... veel
te den~ken over de toe~konstige.
Als eeni stualrje van haar outwik-
kieling: toen zij nlog zeer jong was,
schreef ze in blindenechrift aan een
vriendje zoo lees ik in haar le-
venegetschiedenia ,,donnec-moi un
abaier" en in 't Griekbch: ,:ik bemin
u,. !
U zult als ik verbaasd staan over
dat verwo~nderlijk resultaat en ook
met mij de grootate acting koes-
teren voor harre leermeesteres Miss
Sullivan ... als leerares, helaas niet
als opvoedster, dear zij Helen's her-
haalde ondervragin en naar meer-
dere kenois van G;od en van ,,hier-
namanis" op dikwijls wreede wijze
neeerde, of biv. antwoordde: ikr
alU zeggen boe wijze menschen
getracht hebben zich de! geheimzin-
nige natuurkrachten voor to stel-
len. -
*

Weinu, leg d&&r nu eens naast
betgeen Henri Lavedan in den e-~
itere Corre shijfovr a
rie Hiurtin, het doof, blind An stom
gebor'en mers e en over h~re leerares,
de pas ontelapen Soeur Sainte-Mar.
guerite.
Merk op, lezer -en met opzeb
verzoek ik bler om uwe opmerk-
zaambeid dat Marie Hurtin doof
en bhind w~as evenals Helen Keller,
doch boven dien stom; en dit van
bare geboorte af; due veel ongeluk.
kig~er dan Helen Keller, die nog 10
maanden gezicht en gehoor had,
hetgeen zeker van eenigen tavloed
as g~eweest op baar verdere ontwik-
Marie Hurtin mister due de drie
voornaamuste ziotuigen geheel en
al, met al de bijkomende ellende,
waardoor zij geen mensch, some
zelfs geen dier geleek.
Als een wild dier, zoo schrijft Lta-
vedan, lag het bhonde doofstomlme
kind dikwl Ise to wentelen en te krui-
pen in het open veld, stiet schorre
schreeuwkiankren mit on sloeg woest
met handen en voeten als men het
tracht te terug te voeren. En dat
wezen is nu veranderd in een be.
wonoderenewaard igen mensch, een
huoogat~aand geetrtelijk on sedelijk le-
ven leidend. Zij is nu geworden de
jooge dochter van 25 jaren, met
zuebte geby~atstrekken, met reina
staelelven tiatelend in hare doode
~og~en, met engelendeug~d in baren

inarm ogeluk, wjl ]i derr doI
kent......maa~r 66k de onsterfeiijk-
beid, de aarde .....macr 66k den
Hemel, den m~enach......maar 66k
God.
Poogt het u in to decken, RIaat
-_~1 C, gyi :0i -.icL miet stomn. iet; blind zijt, al hetgeen
liarrie Yurtin be~eft ge'eerd van de
vingers waarin het hart spra~k van
,coeur Salinte-,Mnrguerth;e. 09l kent
volmaak ti e vinge~rtaal, het Braille-
sch~riftl, bet Bnlloj-schrift, <'9 Gugel-
sche method on zelfs esen wang
de ges~proken taal. Zgi hauLteeru d
schrajfma~ch~ineej wpeelr; domino eu
dergelijke sp~elen; zi] doet huishot-
deltike be~zigheden, naasit, waecht,
strijkt, enz. Zij kent '!En3 vatechis-
inus, de Bijbeleche geschiederis, de
--~ -- m
hhet oogeoblik, dat hij er met een
vaart van 40 mijl n per uar en op
400 voet hoogte overhcen vloog.

Een motoorboot varn gewapend beton,


Te Enkhaizen is te water g~elaten
een motorboot van g~ewapend be.
ton, vervaardigd in de cementwa-
renfiabriek van de firma Last &t
Zonen, aldaatr.
Dit eerste vaartuig, dat in one
Iland van beton vervaardigd wordt,
light vast op bet water, heeft een
zeer rsge gagen vaart met
de 3 P.K. motor 1 .~prur
daarbij zeer gewillig naar bet roer
luieterende, zoodat weuden in een
seer klein beetek mogelijk is.
De scheepawand van bet boobje
is elechts 14 mnM. dik. Verbindingen
sij m net sangebrach t, nadean ko-
men niet voor. Volgens deskrundi.
gen is het gevaar voor lekkage bdj
stooten geringer dan bij houten o
steenen vaartu igen. De eshouden
proeftocht voldeed in al e opsich.
ben.


sander dat bet inziet, dat hot lief-
devol, zedig, gehoorz~aam moet zijo.
En daarom willen wij, dat onder-
wijs on opvoeding hand aan hand
zullen gaan, dearom willen wij, dat
het o~nder~wije gSodeldienetig sij, dat
niet enikel het verstand worde outl-
wikkeld en bet geheugen gescherpt,
maar het hart gevormd; dat het
kind, ook op school, waair bet 's
grootate god-eeltre van den dag
doo~rbrenge hoort Apraken van zijoe
verplichtingfes ten opzichte van Giod
ein zijr~ei ev~eunanate.~ Idietitn het on-
derwijp uiet go~dedianstig is, is bet
duidelijk, dat het 't kind niet vornt
tot. een brant en zedelijk !nenech.
Is geheel neutirtal rauderwiis een
onmogelijkbheid, in zooverre het mo.
aelijk kan zijo, is hiet nog' verder-
felijk ii
Zallfg Z13 die miet gezien

en toch geloofd hebben.


Henri LavedAn schirijft al jaren deo
wekelijkschen Co~urrier de Paris in de
Illustration., Die artikelen zijn altijd
interessant. D~och, als u even kan,
moet u toch eens dat van No. 8504
lezen. 't Is zeer mooi van stiji en ov-er-
mool van inhoud-
lu 't kort komt hierop neer.
Afarie I~urtin is doof, blind &n stom.
Z66 was zij bij haar geboorte; z66 is
zij nbg.
Wat een bestaan, niet waar ? D~aar
kunnen wij ons geen vooratelling van
vormen. Maar toch weet Lavedan n
z66 meesterlijk dien toestand te achet.
sen, dat geoenderhbet lezen uverbeeld t
eenige minute lang de calamiteiten
te doorleven, alsof ge self een doof-
stom- en blindgeborene waart. Au.
doenlijk en meesterlijk wordt u daar,
naast de geschiedenie van het blinde
doofstomme meisje, de vindingrijke,
religieuze toewijding geechetst van
hare onderwijzeres Soeur Saiinte-Mar.
guerite, een fransche liefdezuster.
Naar sanleiding van deer overlij.
den schreef Lave an dit; uitmustend
artikel. Beider portretten vindt men
in betzelfde nummer van do nluautra.
tion, en ze staan o gruweliik-e togen.
stelling I tusschen Marcel Pr~vost
bn Alfred Capus. D~och, hier ziet U de
k rac ht der contrasten i W~ant de
kracht~ der tegenatelling bewerkt bier
eene Rubliemneuitechittering deer twee
onbekende vrouwen zoonehoog bo-
ven deze twee door do worte wereld
aaugaebeden vieze romanschrijvers.
Manar laiat mij u eerst de ge.
echiedenis in uwv gehengen terugroe-
pen van een ecoigszine gelijkloopend
geval n.1. datvan Helen Keller en Miss
Sanivan. Die bebt ge waarachijnijk
reeds gelezen. Bijua alle z. g. neu.
trale bladen beb-ben die g~eschiedents
buo lezere meegfedeeld, waot~....daar
kount geeni lieldezuster in voo~r !
Helen K~eller, in 1880 in Almerika
geborea, verloJor op 1%-jarigren leef.
tirja het gezicht en het gehoor. Zij
was dus doof en blind, maar niet
Atom en ook niet van bare geboor,

teki~len kre~e, toes zij ongoveer ze-
vco jaren andc wats, tot baisr o~nuit-
sprekehijk geluk, M~iss Sullivan as s
go!uvernat~e onderwipesres. Under de
youcrtdurande! leidinga .ran deze be.
kwame, en t~ctvo~llo leerarcls laerde
det Ilheale nc uo.,vr nameIIL li;Uio t..
rchrijven, bek; wnc~amde zich zelfs, m~et
gedecen uitsing, in alie lerrvaikken,
rtot het ajmirssie examren t~oe van
ejen ALcatsdemischen! cursus. Zlj epreeki
thana. b~ehailve h;Lar moedertual,
)uin7ch enl Francldh met lo~fWaardi.
gve uittsprtaak. Zij man~kte zich ver.
t~rouwd met Grieksch~. Latijo, Mlathe.
sis en de beginselen de~r exwete we-
toosebspFpen. Ztj verdiepte zich in
de aiudo en nieuwe 'ilassieken. Zij
getniet~ Homerus en Horatius, G~oethe
en S~chiller, R~cine, ~Molibre en Victor

het chip bad 4 dagen, 20 uur an 7
miniuten van noode en maakte due
geen record -- hoo t de kapitein me n
de Maturetrania toc nogr tweet records
to klopp~en n.1. @Go van het ernelrt
laden en lassen en ten tweede het


record voor de heen- en terugreis.
Het etood Zaterd~agvast d tihetschi p
reeds Zondagavood am 6 uur bet an-
ker zou lichtren, zoodat de Cunard-
maatecbayppl in 40 uur t ijde heeft
gedaan, wat men gowoonlijk in 5
dagen klaarspee t.
1)e directie van de Cunard-line
trijd Fez oit an s~dog 2e2, au e
ber met de Kerstmispost in EnDge-
I nd sijnn].

Vliegtulg en oorlog.

C~urties beeft onlanges nabij
New-York vluebten ged aan om te
probeeren of 't mogehlij is bommen
nit een vliegtuig to werpen. D~e
proef had veel success. Curties gooide
einaaealppelen met groote sulver-
heid op het dek van een chip op


behoeve van den tegenwoordigen
titularie van de vastg~estelds fo~r-
matie van de landmacht at te wij-
ken. Het geval waaria dit wtel g~e-
beurd is ten behoeve van een offi-
cler van gezondheid, lganders.
Het betrol toen een officier van
gezondheid die van het Neder-
landsche leger in Suriname was
gedetacheerd, en die tijdens die
detacheering bevorderd werd, ter-
wiji het niet m~aelijk was hem door
een anderen officier van gezoudbeid
der 2de klasse te doen vervangen.
Bonaire
De beschrijving van den pastoor
EUWEN8, III bet nIleuwshlad Amigoe
di Curagao van 13 Augustus jl., van
de posing om door middel van een
put water te verkrijg~en, to Rincon
op Bonatre door den mijmugenieur
DUIJF~JEs gedaan, is den onderge.
teekende bekend. Hij vertrouwt dat
voortaan bij het aanleggen van
putten voor waterverachaffing met
de bii dese poging opgedane erva-
ring rekemiog sal worden gehouden.
Blijkens eene mededeeling in de
Memorie van Antwoord van den
Gouverneur (zie blads. 11 bij art.
65), wordt er streng op toegezien
dat niet op g~ouveroements ronden ,
betzij om hout sklool te Iranden,
betzi] voor de kalkoven ezonder
verg~unning hout wordt gekapt, en
wordt toestemming tot kappen
elechts g ~even ale het b.v-. doode
boomen o7 behoorlijk sangegroeide
mangroves betreft.
St. EustatiuE.
Het is den ondergeteekende niet
bekend dat de katoencultuur op
St. Eustatius dit jaar veel to lijden
zou hebben Fehad van langdurige
droo te. Mloc t~ dit inderdand het
eal zijn gew~eest, dan vertrouwt
ijdat bet, bestuur, voor zoover
suks in zija macht staat, de noo-
dige maatr gelen nemen sal on te
voorkomenegat de cultuur door den
ondervonden tegenslag te groode
saat
Aangaande de hulp van bestaurs.
wege verleend sann de bevolking van
St. Eustatius en St. Martin na de
wolbreuk die in September jl. op
die eilanden voorkwam, is den
ondergeteekende elechts bekend dat
de Gouverneur, op bet eerste be-
richt van de ramp, den geza heb.
ber van St. 1Martio gemac tigd
heeft on te beech''tten over een
bedrag van f 500, ten einde hieron
dear, indien het noodig meebbtzijo,
directed hulp to verleenen en voorts
de wegen weer in goeden toestand
to brengen. In het aieuwabladi Ami.
goe di Ouragao van 12 November
ji. is een door de beide landraden
van St. Enetatius onderteekend I
stuk opgeno men, uit dea inhood
waarvan kan worden afgeleid dat
de wolkbreuk op dat eiland minder
erg gewfeest is dan men op Cura-
gao eeret wel vreesde.
De Minister van7 Koloniian,
DE \YAAL J1ALEFIJ7'".Verhbooging en Wijziging
van do
Kolonials huishoodelijke begrooting van Cutraco
voer het dianstjaar 1909.

Naar Rnadeiding van hct wetsont-
werp, strekkende tot verhooging en
wrzigin van de Koloniale buishou-
deije rooting van Curagao voor
bet dienstjaar 1909, wearbij wijzi-
gang van een honderdtal posten dler
begrooting wordt voorgesteld, werd
door sommige leden sangedlrongen
op bet bet rach ten van groo there
DauWkeurigheid bij het samen~etellen
der begrooting. Beh~oort afwvijking
van de raming over bet algnmeen
zooveel mogehl~k to worden vermp-
den. te me~er bedenkelijk siju ver.

De st~ad is =eer oud; zij bestood
reedstoen de eerate Europeesebe rei-
sigers haar in 1540 bezoicht~en, die
verrukt waren door de wonderlijke
ligging van deze stad in de luicht, die
een bedeuksel van Jules Verne zou


kunnen zijn.

K;noflook en slangen.

Een Fransch tijdechrift vertelt, dat
de inboorlin en in Liberia een voor.
treffelijk mi del hebben, om zich tegen
den beet van slangen te bevelligert
Voor sij op pad gaan, smeren zi3
zich in met een mengeel van olie en
knoflooksap. De lucht van knofo~ok
is voor het gebroed zoo onaange-
nasm, dat het op de vlucht slast.
Zelfe de boa constrictor narzelt een
mensch aan to vallen, die naar knof-
look ruikt*

Een heele verbetering.

Volgene een Engelech blad beeft de
L~ondenache Algemeene Omnibus-
mantachapply on een gerulechloose


scholen hun verstand bebben out-
wikkeld. D~e directeurs der gevange-
ni~seen", zoo voegde hij er bij, ,,zijo
bijua eenetemmig on dit te getui-
gen. Zonder de godedienetige op-
voedin is het aunderwije elech ts
een mipddel tot diepen val".
Zoo bet beginsel, dat ouderwija
allleen genoeg is, on den mensch
g~oed onr zedelijk to maken. wanr
was, dan zou bet gevoel van plicht
biij de vrouw zwakker mneten eijn
dani bij den man, die over 't al-
ge~rteen een~ meer volled~ig onderwije
ontvangt dan bet zwaikke gestacht.
Welou, de statistiek der mirsdaden
bewijet, dat in Frankrijk godjuran-
de een vierde eeuwr van de 4.949.768
weteovertredingen er 3,947.329 op
rekening der mannen komen en van
de 84 op de bonderd misdaden,
zijo zij eveneenie de daders. N'u
neem ik gaarne san, dat ook met
andere invloeden hier reke~ning moet
worden gehouden, doch men kome
mij in Gods naam niet meer baize-
len, dat 't onderwijR alleen genoeo.
is om den mensch tot zedelijk mensct
te maken.
Cornely schreef weleer in de igdaro
D~ar 88Dleiding van de veroor ee-
ling eener bende deuguieten, waar.
ouder twee meisjes, wegdu m dio refg-j
,, et viel mi] op, Ja deletj
deer jeugdige miedadigers alwis-
wisselde tueschen de 17 en 20 jaar.
Daaruit bleek, dat zij allen nog op
moeders school zaten, toen dke re-
regeering der 3de republiek de kruis'
beelden van de schoolwanden liet
nmreno~me zemop kruiwagens nea
bedorven jeugd isl opgevoed in ued

eehrl ewaa andea S hee drd ezede'
wet. Toen het ondermise lin e
Fransche sicholen het christe ijk ka
rak~tor verloor, schreef ik heele ree -
sen artikelen, om san dt toonen(
dat men door den go sdiens unid
de school te verbannen, de jeug .
hare reine zeden outnemen, en on
menachelij ke misdadigers k week .
sou. Ik voorspelde dat men een 13 d
zou beleven, waarmu men zich dver-
dlicht zou zien, de kinderendtet oo-
eno als Jouge wvolven en dtd
toekometige $eolachten er getuigre
van zouden styn, dat in tegenwloor-
digheid van schoolmeester e~n ee -
lingen bet hoord zou wor en a '
geala gen van kinderen.hdie rees
monsters waren in boos ei Ten
ik dit, schreef, heeft men er om ge'
lachen. Ik erken, dat we zoo v r
nog niet zijo gekomen; 6naalr indeat
eval sijn we toch al z6 ver, I t
ebanken der beachuldigden ve l
galijken op schoolbanken. d at 28
maar bet begin, bet an ere sa
wel volgen.
Dit alles geldt Franeche toestan-
den, doch bet bewijet genoeg, meen
ik, dat onderwijs alleen den mensch
niet better, niet zedelijker muankt.
Het geruchtmakende process van
Waddiagfton voor de ~riis~el-
sche rechtbank spreekt meer dan
bookdeelen.
Aco ooderwijs beeft het ncch aen
Belmaceda, noch een der Wtedding-
to~ns outbrokeu, en toch, wat een
bederf, wat peen afwezigheid ran al-

crooe etntla dhetdracht~s~ge van
dit ontzettende fbmiliedramra bi)- ~
woonten, wear sebaramtegevoel 1
haiar ver~re had mo~eten houd~eo en
zich gedroiegen ale in corncert- ~f
t~heatermarl, lriin Zeker niet veret~o-
nton gencCs)I vau onderwipr~l.
Nwnr~, let~ oolerwija a~llree zul den
mensch nliet nedeliijk maken.
,,Het un~derwija", zegt. tereebt Por-
tlals, ,,is son werkt~uig, nuttig of
verdlerfelij k, volgenae het gebruik
dat men crvan ma~akt. Eoe ma-
china, wclke veel goed, miear ook
veel kwvand kan vecrichten"', schrijft
Co~usia. Hetzelfde nies, dat u die-nt
on het~ brood voor uwe armen to
soijden, kan een moordtuigS wo~rden
in de harden van den boo~sdoener.
Men kan een; kind veel onderwljzen,

op heel war tpgenstand stu'tte.
DLit blijkt sit het volgende staatje:

Van knoopen. enelh.


Zondag tot Manudagmiddag 487 23.37
Marandag tos Dinedagmniddag 516 20.72
D oenda ttot Woeuderdaididdg 63 P5
Douderday tot aankomat 340 24.84

Bi' het aanbreken van den dag
bg on een I ~eer" van 1200 man
ae boord "va de Mal~uretania,,
met het loseen. Zij moseten san
een stuk doorwerken am zoodoen-
de in 36 unr Lijde het geheele
schip te lessen, maar ook to laden.
D~it sal op zichzelf reeds een chit' ,
terend record wezen. Schitterend alel
men bedeskt dat in dien korten
tijd ook 6500 ton steenkolcu moe.
ten worden ingenomen, een hoe.
veelheid die door 22 treinen elk van
30 wvagene, naar de haven woerd
aangevoerd. De ,,M~auretania" heeft
dus voor een 540.000 gulden steen-
kolen te laden!
OfEchoon de reis naar Amerika
alets verliep sooals men wealechte -


schillen tussehen begrooting en wer.
kelijke uitgaven, wnar, als in dit ge-
val, eene belaugrijke bijdlrage uit
'sRijks schat~kist wordt verleend.
Hiertegenover werd van andere
zijde opgemerkt, dat eene begrooting
elechts aangeeft de bedragen, die
men op goede grronden meent noo-
dig toe hebben, zoodat afwijking
d~aarvan op sich zclf niet als eene
fout kan w~order saaugerekend, en er
sliechts sanle'dling tot het maken van
bedenkingen beatant, indien de ver-
schillen belangrijk siju.
D~eze opmerking gaf eersobedoel-
den leden saoleiding te wijzen op de
wen echel ij k ei d bij -het make der
ramingen niet te krap te werk to
gann, soodat er eenige speling is en
de kans op ouverwachte ingrijpende
verhoogingen wordt verminderd.
De Commissie van Rapporteurs is
van oordeel, dat met de mededeeling
van bet bovenstaa-nde de openbare
behandeling van deze w~etsoutwerpen
g~enoegzaam is voorbereid.
Aldus vastgesteld dea 7den D~ec. 1910.
DE KANTEa.
FLESKENs.
SNOECK RENKREMANS.
RI.'Ys DE BE;ERENBROUCg.
ELAND.

Verrmenigvuldig de scholen en de
gevangenlssen zullen verm~inderen.
Zoo leder kmnd het geluk had on-
derwija te g~enieten, men zou de ge-
van emaesen kunnen sluiten. 't Woord
is Iekend genoeg en zoo dik wijls
herhaald, dat het bij velen de ze-
kerheid heeft van een taxioma.
Ferdinaud N~icolay, advocate van
bet gaerechtebof te Parije, bekroon-
de van de Fransche Academie en
vau die der moreele en politieke
wetenscha~ppen, behandelde mn zijoe:
Questions b rila ntes, de vrang :
Instralire est ce moraliser?"
S't Is misechien niet zonuder nut,
eenig~e gegevens ult zijn artikel
onzen lezers voor te houden.
Guerry, in zijn werk in 1833
door de Academie bekroond, be-
statigt, dat in de departementen,
waar bet volk 't meest onderwezen
was, ook de mees~te m i d adige rs
wa~rea.
QuotAlet. lid der Belgieche Acade.
mie, toont herbaalde mualen sann,
datb hes schoolouderwija zonder mo-
raal niets is dan een emdrakk~lijk.
heid te meer om kwasd te doen.
Fayet, een speciallet, bevestigt,
dat er niet bet minute verband be-
staat tueschen de criminaliteit en
het o~nderwije. Volgens de ultdruk.
king van Caro, in zijne memories
aan de Academie, bevat bet ooder.
wijs in zich niot de moiraliteit, het
is een werk tuIg, dat zoowel ten
verderve Als tot L~eil kan strekken.
D,[e vrijheid en het onde3rwija",
ze de Cousin, ,,vermueerderen de kan.
888 Van de misdaad. Het is niet
bet ouderwijs dat moraliseert, maar
de oproeding en vooral de god-s.
diest~ige oproediig. Het onderwfija
Ti'erR ""vde zic overtuisen, or
bet beginsel, da~t het ciuderwfije ze
ker de criminaliteit zou verminde.
ren moet~ de praktijk overeen kwao.
Hij stelde een auwukeurig ondler
zroek in en verzamele do de gEevens
vani de diirecteuieu der aevangeon,. ln
aeu. Da~ ,rroote meterderblid bnf a.t-
woorden,o welke de stehiingcen van
bo~vengenoemde geleerdezn bevest~igeu.
De directeur van de galeien van
Toulon schreef :,,de onverbeterlijkien
xijo de gaeletterden."
Die van de gerangenieson van
Clermont, Loos, Embrun, Limoges,
M!out St. Mlichel, antwoorddieo ge-
beel in d~enzelfden zio.
En volgene Moreau Christophe:
,in onlze gevangeenssn ziju de meest
'verharde moisdadigers zij, die in de

motorbus in bet verkeer gebracht.
Hij loopt, na~ar 't heet, beast zoo
zacht en onhoorbaar Ael een electric.
sche tuf. ~Er rijde~n erR al erecheideD
zoo. D~e maatschappij heeft; or dade-
lijk vij ftig beateld en~het planis geleide.
lijk de oude door dit nieuwe sorort to


vervangen. Dat de motorbussea en
gewfoDe tuffen zoo min mog~elijk tank
v~erspreiden, daarvoor beeft de Lon. 1
deneche politie al lang gez~oaknirgd. De
bestuurder van een sterrokne
en ruikende tuf getuigende van
geen behoorlijk onderhoud wordt
aangeh-ouden en behoet.

De record-poging der ,,Nauretania*"

De,,iMauretania"' is Vrijdagmorgen
16 Dec. om 20 minutes voor vijf te
New-York gemeerd. Die groote Cu-
nard-liner was geheel met ija be-
dekt en het schip zag; er uit alsof
het een zware moeilijke refs achter
den rug; bad. En dat was ook zoo,
voortdurend had de ,,Mauretania"
met storm en booge zeeiin te kam.
pen ge~had, soodat de record-poging

_ _____1
~9 Crvlrrr (5~


~O~P1lfl


_ I __ __


___~


Ofcieiele Berichten.

Ann den beer J. MULLER, ondwrmij.
zer 3de klasse alhier, is tot ve~rder
heretel van g~exondheid. eenemzand
v rlofeverleng~ing ver~lend.
Aan den beer H. FORBEs SenoT-
BOHG, klerk ter 4dmin~istrartie van fi-
noFncian is tot herst~el van, g~ezond.
heid, eene maand verlofaverlenging
derleenl.
Ter Gou vernements-Hecretarie siju,
togen betaling van f 1.- per exem-
plaar, met dearIbij behoorende to~e-
lichting, verkrijg~baar kaarten van
de oilanden Curagao, Aruba en Bo.
n ai re.
Op deze kaarten ziju in verachillen.
de kleuren aeagegeven de terreinen,
waarap door den Mijningenieur het
voorkomen van pbosphaat mneer of
minder waarachijolijk gea~cht wordt.

Ratten en Miuisen.

G~edurende de laatste 8 da en
werden in het fleealaat aangebracht
dn door middel van petroleum ver-

1706 ra ten
m6cuizen.


IT ederlanld.


DE CRISIS AAN 00RLOG.

Onvoorzien is de val van minister
Cool gekomen.
Hoewel de later jaren menige wis-
seling zagen aan bet department
van Gorlog, on een struikeling over
de tallooze moeilijkheden lederen op-
volgenden minister weer dreigen bleef,
had het de leatate dagen or veel van,


K~erkelijke gfeschiedenis, de geschie-
denie van Frankrijk. Zij spreekt met
n over Arius en Juhiaan den af-
vallige, zi) kent de K~erkvaders van
de eerate eeuwen......Zij is beslagen
in rekenkunde, letterkunde, aard-
rijkskuade zoowel als in hbt stoe.
leumatten, waardoor zij in haar
onderhoud voorziet.
Poogt u dit alles in te deuken
en overweeg dan datt dit alles uit
bet hart e ni me bt hoo~fd van een
nederige religieuze kwaam alleen lauge
die mien godgewjjde vmngeren. Be-
denk dat langfs die tien vingeren
als lange kanHalen van heilhgheid,
goduldige toewijdingp en kendis. dat
alles is overg~evloeid nit~ de ziel di~r
rehgifieur~e in een wezeni, bij herwelk
de drie grootste poorten der ken-
nis steedls hermetisch Resloten wa-
ren en nog ziju. Eni be ~enk dan dat
dit langzaime wo~nderwerk geschiedt
is alleen uit liefde tot Goid eni voor
de Zalighesd van Ma~rie Hur~tin's
onsterfel ij ke ziel. Wat is er cog
meer norodigf, roept Lavedan, on
ben twin j enen geeat to doen neer-
ene extetence comuie colle de la
Boeur Saint~-1Marguerite sufst d prou-
ver celle de .Dies /
Die vrome zuster is kort ge~leden
gestorvren. nijua plot~seling is zi)
ontrukt Rann Marie Hurtin en ha-
re andere 150 doofstommen.
SZij, die hier you~r zoovelen de
lamnp was in hunne duisterniesen,
heeft nu, hopen we. hatr lamp aarn.
gestoken aan het Eeu wige Licht
ek Hemels.
Aldue, en meer en mooier schrijft
Lave an'


Lezers, er dringen zich thans zeer

k eou o. aknnou vragen : wat
vindt u moelelijker, de opleiding van
de doof, blind en stom geboren
Marie Hurtin of van de bhand on
doof-geworden Helen Keller?
Maar ik vraag bet met .
Ik zou kuanen vragen : wat is no-

ig va So uhr Si 1teh s~u ertr o
de gouvernante-toewijding van Miss
Sullivan, die volgfens haar eiaen ge-
tuigents het selfe miet deed ult pht-
lantropie, doch alleen om haar boog
salaries ?
Maar ik vrang dat ook niet.
Ik son hunnen vragen: vindt U hiet
nITez tebr itm schb iendhd it@ zu
uit hun Frankrf k ver aa d worden ?
Matar selfs dt v sag ikalT d rie
Traeagatukken die zich over uwen eon
mzinen gees~t voorrdoen, wenech ik
all 6o deze B#ne Fraag U voor te leg-

gAla de blinden en de dooven en de
atommen, ook de doofetommen on
zelfe de blinde doofetommen.... God
hunnen kennel en Hemn dieneo,-- hoe
noemt ge dan ben die wB1 het 6olle
gebruik bunner 5 zintui en hebben,
doch in wier trotsche hal en van ver-
stand en hart geen stem van God
vernomen wordt, geen licht van God
gesten wordt ?
De blinde en doofetom geboren Mad-
rie H~urtin kelrt God I
De gaaf geboren en scherp ontwik.
kelde vrijdenker onikent G;od!
le bet niet Mlarie H~urtin die God
ziet en hoort en met Hem spreekt ?
En is bet niet die vrijdeniker-godloo.
chenaar die blind is en! doof is en
sto~m ?
00EIMAN.Een Feh en en Yraag *


(uaar a~nnieding van de besehou-
wingen, die uit hbet afdeelingeouader
zoek omtreat het schutrecht zijo
voortgevioeid. )
Feit is: lo. dat niet alleen vele der
huurgroaden niet of slecht on-
beaud en a~fgeoloten zijo, mear dat
ook verachillende plantages in den
selfdenr toestan~id verkeeren, zoo-
dat men dezelide becswren kan
annvcueren tegenr het scbutrecht
der g~roote plantag~ehouders. Mis-
schien met nog: meer recht, want:
Feit is 2o. datt door de arme buur-


ders der gouvernemenrts gro den
geen ombeinmogen kunllnegemaakt
wo~rdeln, die beatand ziju te~gen de
vernielsucht van het groot vee,
dat alleen op de groote planta-
ges gevondea wordt, dear dese
ombeinmogen utteraard met groo-
te kosten zouden g~epaard gaan,
kosten die de draagkracht der
hourdere verre te boven gaan.
Daarom rijet van self de erang :
le het rechivaardig een recht to ontken-
non aan arme hunrders, omdat
sij niet in stant zijo hun goederen
voidoende to besebermen, terwijl
da tselfde rechegeschooken wordt
sann de groote planters, die daar-
toe wel in stant sijo, doch wier
goederen dikwijie in even siechte
condities verkeeren ?
W~ie~ijdt er meer bij gemis sann schut-
recht, do harder of de plantrge-


sterfgerallen op bet eiland voorge-
k;omen enl de vreeselijke~ ziekitt blijft
nog steeds onverzwakt wooden, dank
zij doonwetendheiid en domnheid~ der
bevolking, die weigert de voor-echrif-
ten van den gezondheidedienist na to
komnen,

EenJ rejieuboog bij maanlicht.

ZaterdFAavond 1.1. vertoondc? zic~h
eenl eigenalrdii eC VerraLssend na~tuar~-
verschijose.. HEtt w~as oig~eve~er halif
elf. 1)e hemel wais in het oosteiik
gedee!te met dlikk! rFegenwolken lie.
diekt, waaruit een fijrie stofregSen no!
derviel. Daar togfenover stanrd de
maan in vorllen gliis. Platsehogl
vertoonde zich vain Zuild naar Noord
teen boom09 na~n een re~gerJE)~oOK c(M~ijlk
van wit licht. Ong~eveer een hal~f
uur beef hij aan de~n hemecl zichit-
baar.
Oak in de loop van dezp week~
is een auder prachtig verschijnsel
gesien, n. 1. een kranis omn de mainn
met de breedte en de kleuren van den
r~egenboog.

Ouracaosche watlermleloenen narar
New York.

In de Our. Ot. komt een ingazon-
den stuk V~oor vn onzen la~ndbo~uw-
kundige W. YERsLnuYS over het,
export van~ Curaqaosche watermle-
loanen naar New-York.
Ult een orees rek met Mlr. WnnLAus
bleek hem da~t IMei de maand van
Oankomet moet ziao door boo-in
JTuni of einde Mei do eerste beetn-
Clingen utt Florida, G~eorgSia en Zruid
C~arolina annkomen. en daartegen
in concurrentie onmogfelijk, Pchrijft
bij. Treft de veracheper warm wear

kn hijzeke mzijn evan ohde e~akdenn
zoo niet, dan is er geen behoefte
a an dese vruch t on de ophrenest
dekt mi~schien de kosten van ver-
voer nist eens.
Wat~er-meloenen ziin due een zeer
gevaalrtik artikel, healuit, hij.
lZending~bbtle vi66err M'ei b ndor
Irans op succes. D~e grootte onzer
CuraCgnosche, saide Mr. Wu r~rra s,
is voldoeude.

Marktberichten .

Z;OUT per vat van 180 K.G......... f 0.O0

HUIDEN per K.G........................ ,, O 80
GEFITENVELLEN per K.Gf........ .. ,, 1 20
mOL r G.CT 4-44 -g

T 0DHO~ Dpler hK.G........ .,... ,, 0.02
STROHOEDN (hptiapa)


r *


* h &'ellznejor t~nico para los nervios, los
huesos yl sangre y el agente mas poderoso
para aumentar las carnes y la energia vital.

Fortifi ca el sistema muscular y es el pre-
ventive mas seguro y el remedio mis eficaz de
.'la Tisis, Escr~fula, Brouquitis, Grippe, Asma
demmbs afecciones de la Garganta, Bronqluios y

IE a t'mica Enulsibn que recetan los
mbidicos y la sola aprobada por las Academias
de Meducma.,

*No contiene Alcohol, Guayacol, Creosota~~
Sni nin una substanci irritante que pueda
IU)IIP v P -"al on Am 4 4 qw*(rl;aelr In waysTs*~ieg~

I 'Las miles de curade;-neb que aiariamente s,
obtienen justifacan la fasma de que goza comoj
tel gran Alunento y Med'tcina.


Kwaliteit
1,
,
S,,
,
,,
I,,
I

,,
I


dodju ..,. ,, 3.25

,, (oLA) ,, 4.--
,, (oLA) ,, .50-
,, ..... ,, 5.-
,, (OL ) ,,1 8.

.. ,, 9.-
,, (oLA) ,, >.
n~ ......... 15--


;Ls~- I
~L~P~lr.~YII ~.~BEPI~eL9C~L ..


dat de minister bet genoegen zou
hebben zijne begrrootingS aang~enomen
to zien.
H-et beeft echter niet~ mogen zijn.
Op bet allerlaatst de portefeuille-
kweetie stellead, kon de minister niet
verhoeden, dlat de onaaannemelijk ver-
klaarde motie eene meerderheid ver-
wierf.
Een ding mag zeker g~econstateerd:
groote p~olitieke begrineelen standen
bier niet op bet spel.
Eco enkele blik op de stemmenaiij-
fers is vOld~lende rJat R~n t~ o10000.
Der kHtholictsken wre n meest twen: ;
sleehts 4 ste~rirn enyour dem arris.' Bi) I
de a.ntievolTOu tiona~iren~~ wasI deavenl-
tegen het gro~s ecansgezinld me~t ban r
rrartijgenloot, dien voorrteller der tn,-
tie. deni heer I~uynater van Twvist.
Slechts 3 antirevolutionwiren brach-
ten een teg~eusteiin uit~. D~e Uie-libe-
ralen wFaroni verdeeld in 6 voor-
steurnrers en 10 tegen-stemnmers. Bij
de voorstand~ers der motie standen
voorts alle vrijziuoig-~democraten, 7
in getal, terwiji aan den anderea
kant stonden der 7 Christelijk-histori-
schen.
Moeilijk vatlt het hier cenige sichei
dingslijn te outdtekke~n; zeker wras hi~r
di tegenatelling! de antithese, ver
te zoeken.
Voor ieder sal bet dus v-astataan,
datt het voo~rstel, wvaartegen de mo-
tie was gericht, zelf de oorzaak was
van zijoe afetemming.
De vraiag mag missehien worden
gSesteld, of de ernst van een dreigen.
de crisis genoegrzaam werd gevoeld.
En vooral bij eene saak waar eenig
beginsel niet bij gemoeid is, mag men
met zulk eene overweging rekening
houden.
Ann deze overwfeging ook wrerd bij
de katholieke fractie een n~iet geringe
plaate gegund. Tegen 10 tegen-stei-
mers staan bij beo 4 voor-stemm~rs,
terwfiji de heer Nuolens reeds had mee.
gedeeld, dlat ,,aanvankelijk" ,,ver-
schillende" katholieken van plan ge.
weest waren voor te stemmed.
Zeker is, in het licht van deze niet
principicele en toch niet oubelaugriS
ke zaak gebleken, dat er veel b~e zef-
gen valt voor den raad deer dag~en
door D~r. Kuyper gegeven, dat wonder
de regeeringapa~rtijen, sooveel als met


't wvezen van onze constitutie strookt,
meer overleg plaate hebbe.
Een wondeplek is er door on v66r
dezen uieuw-en val weer blootgelegfd :
D~e desolate toestand, wraarin onze
defense zichi ber-indt en de ceroote!
moeilijkbe~id daarin wnizigring ten goe-
de aan te brengren.
Hieraan ook ZAlI voor een1 deel ziju
toe te schrijren, dat den minister bet
besluit on aan to blijren to ZTwarP is
gRa~Rllen.
Inrtusschen, hoe meer wisselin~g van
cdepa;rtementsho n: fI. !1'P rnr pI' rg;e-
rter tu~sschen vrch!Elillenrde teses

Hoe! langet~~~r hei3lil hopotnizer war-1

de w~enseb, teeimnaal een man en een
stelsel te zien.
M~oge 's lands belangf toell alleo hel-
der voor oogen st-aap.
(Maseb.)

Intusschen is de portefeuillr van
Oorlog weer vacant~. WIie zal hiaar
thans overne~men~ ?r is reeds een
naam genoemd, en de teleg~rammen
bebben de benoemning reeds ge
meld. die ande n afgeraard ig-
de Colijo, die ongrtwijfehll gedu
rende den korten t~ij~ van ziju Ka-
merlid maat schap getoond beef t,
een vaardig spFreker en een bezwTaam
parlementarier tot zijo, eeu man, ook,
die bet oor der Kamner beeft. Of hij
echter van 't hout is, wraarran men
ministers maakt, moet nog blijkeu.
D~e taak van minister van O~orlo
is een zeer moeilijke, en in ons lau
ook vrij oudankbaar. Het departe-
ment is bij een zoo weinig milita
ristisch aangelegd volk als ht onze,
ultteraaird uiet popular, en deze om
standigheid geeft aan de critiek
steeds een zekereo voorsprongr MIaar
bovendieni verkeerti men thane, wat
onze leger-organissie betreft, in een
period van overgang, wraarbij de
deskundigeni het minder dan ooit
met elkander schijuen eens te zijo,
terwijl ten slotte de millioeuen-aan-
vraag een niet geringe verantwoor-
dielijkbeid met zich brengt~.
Een krachtige persoonlijkheidl wordt
wonder de tegenwoordige omstan-
digheden vooral voor het beheer


8TROOHOEDEN (latat):


Kwaliteit
S,,
,,


X per dozifu
XX ,
XXX ,


I.. ..... -
.. ... -
..... .. -


houder de hourder wiens enkel
schamel beestje niet he~t honderd-
ste van de schade kran asarichten,
dat veroorzaakt wordt door de
kudden der planters, bf de plan-
ter, wiens kudden groot en klein-
vee mnaar straffeloos hiet mnet
moeite beworkte stukje grpond
van dan hundrter vertrapp~en mno
gen ? Wij mnoeten toegeven dat er
ma~gelijkhleid bes taat d1a t miD-
der nanwy1 ~ eze t te hourd~ers van
grouden misbruike matken van
het, tockenneoe van aanbre~ggeld
en an~t dit miasshien oo~k wel
een~s beecft pl.Bats gehead.
lIaH ram d aik t ons dat het e00 eaech
der billijkiheid is, dat
lo. oak de buurders bet recht
van schuitten bebben.
20. dat bij eventueele schsde zi 3
een eisch kunneu instellen tot
sc~hade vergoed~iag'
30. dat, om alle misbruiken to
voorkomnen, het premie- of ani-
brenggeld worde afgeschaft.


N18euwsherichten.

Goede reis.

W~egens familie-ometandi bheden
is de reis van de Weleer. l'aters
R. J. C. WAHL.EN, redacteur VAD
de Amigoe di Ouragn~o en ST. VAN
DE PAVERT n888 HOlRaDd eenigen
tijd vervroeg~d.
Woensedg a.s. zullen zij per stoom.
schip ,0 aracas"' naar Porto-rico
vertrokken, on vandaar met de
Spadanlche boot An~onio Lopr", dle
toolen
Wij wenschen beide Eerw. Waters
van ganacher barte een voorspoedi.
ge reis en een behouden aankomet
in het Vaderland, en hopen dat de
vaderlandche lucht hua nieuwe krach-
ten schen on nma t 1unretreugree

ijver te arb~eiden snan haar geeste-
lijke en stoffelijke belangen.

Inspec:tle-rea.

PM %adag 1.1. is dde G noud uuri
van het garnizoen, den waarn. di-
recteur van Openbare werken, den
beer W. A T. ZELLE, den maimaige-
nieur, dene heer lit ir)rd dESMO en
heer ID C. BRHUS9E met de Prinees
Juliana naar Bonaire vertrokken ter
inspectie.
iTijddensn r- Ho rz er.afwezighdeid
Raad van Bestuar, de beer Dr.
J.B. GORSJIRA beast met het da-
gelijksch bestuur. .
Giater~avond is de Prinse8 Johiana
weer naar Bonaire teruggfekeord,
om den Gouvernleur en zija g~ezel.
schap at to halen, die us een kort
bezoek aan Klemn Curagao heden
hier weer verwacht worden.

Kioninklijke West-Indleche
maildienst.

In het Antwoord van de Regeering
op bet Afdeelingaversalg over bet
wetsontworp tot goedkeuring van
het contract met bo~vpn en nem ?e
vennootecho p wegens htt~ uit vaeren
van een vaart Amsterdatm--Para-
thaitoCuragno" en or bet over-
brenges van bnleverm:alen tufscben
Paramaribo rn New~-York deelt de
Regeering- het vu~lgSende mlede.
Aunvankelijk was het de bedoeling
voor de dienateo der vernootechap
met een betaling van f 67.600 per
jaar to voletaan. Ten lotte is toe-
g~estaan in den afstand van een deel
dier transitrechten, voor zoover be-
treft. het meerdere dan de tot dusver
genoten som van f 5800 's iaare, die
voor 's Rijks schatkist behouden
bhljft; dat meerdere sal tusschen pa~r-
tijen gedeeld wrorden. D~ie rechten
beloopen tot 1 Jan-1914 per iAnr
per jaar f 9376 en het aandeal dler
venuootsebap daarin is f 1788.


Eenige reden voor deze tegemoet-
komning kan overigens gevonden
worden inr de bew9ering der vennoot-
schap, dat, vermits het aaudoen der
Veneczolaansche havens niet in het
coutract wordt voorgeschreven, al de
baten, uit dit deel harer onderneming
voortvioeiende, eigeolijk aan haar
ten goede behoorden to komnen. Het
nieuwre contract loopt elechts tot 1
Jui 914. Tegen dies tijd sal op-
nieuw onderhandeld dienen to wor.
den en sal bet lot van den dienst der
yrachtenechepen wel bekend wezen.
Hlet aderland*

Obolera to M)3adeirs. .

De Lissabonsche bladen brengen
hooget eroutige berichten omtrent de
cholera to Mardeira en de troebelen
waartoe sij oaeneiding geeft. Tot
duever sijn rceeds meer dan 8000

van bet oorlogedepartement gevor-
derd. Een man, die to midden van
allerlei sanvallenl, zijn Cblan weet to
beware en leading te geven aan de
debatten. Een man ten slotte. die
ook; physiek is opgewaesen tegen de
mnspanmung en vermoelemiseen van
het ministersambt.
En dan moge de band tusschen
den minister en de K~amer iets
hechter worden! WVant al beteek~ent
bet heengaan van general Cool
nu juiet niet het grootete verhies,
dat het K~abinet tretren kan, een
partieele crisis brent toch altijd zijoe
betwaren mee, en het is dus zask,
dergelijke minder gelukkige evene.
menten zooveel mo~gelijk to voor-
komen.


Butenland.

POR TUGAL*
Na een Revolutie*

Sinds eenige maanden getiet Por-
tugal thans de zegaeningen van een
republikeinach beetuur. De onwen-,
teling, welke in het begin der maand
October de Monarchie mrverwie p
ele ag i lijk fileo somdeer veel
teg sa nddieloheb areveni word n
windvoercrers de task ter hand ge-
n meo om de b Itlking uge en

ken, dat hiermede nog moset wor-
den begonoeo.
Bet uitroepen der Republiek was,
veij In wee af te be er

meer dan het revolutionnair bedrijf
eener coterie, die bare mastregelen

zr ody d bad vowbetenan dwe ID

tenslagen deno re emthankd g

wer de opgtredn teou en de Kerk,
met namrel tegween deloterlinegen,
isvn a elgee one o bekedhi gen
even geri hoe de voornloopige rege'
ri~an8g op alere manered bett inbn
oraist eerijen vnfetnotctn

eodgwerd bpet rdl eechter eklr,
dat hae trepulieinse bloestar wl~el
eevn sameeuzerng had kuneidenop
touw seten, he de Mooarchi~e ver. -
drijven, maalrle duearom,, nog netin
orenop deen egvan feeeoutwikkelng

dad bt reaydikeilse iberle kurd m
sewen raegeering met symathen be.
grou ettenen baaf meebloaiee om e
monrchien men de ,clnericalen in en
ongun wstig leiicht tteln hebben sa
de anooreds lakn ngd unal to on e.
wijaig d. en deg fein valt mket n
te vor adeneereD ideerl jted creudtu
gal met eebteniseeean vanklj dre
boat.f Onrustg waore, anaprchie be
mnrchden in int ,,lrci do w ng ee
de regeerig sicht zekseer van den
sten dorer s bolknghu d t zi geen
Veriezind geD durft itechrijven i e
Lez~eenewardig sin int dit verand
vooal e de jongerte corespden tndies
ulat. Lisueabo m de, a. rot.t,
wearvahn de schrijver niet kean o-
ds v rdmn t n g o inR pueiie sks

hiern cher wat hkijg dad. 13 De. ge
0.ail a ijfd alreeene verkiezingen
Lznu oo aart~g belofd ik ki van u
besit eibn ult gode b.ronl medeee-
len, dat die nchijet in Mt koen wr

resti al. aljgemee. tj Lias bovn, at
dier pricier mar maig ind haa Dc


clikdit dit e eoei Laat koeOm


met republikeinsche Lissabonners
om de burg~emr stere--en rechters.
b anjese en tenem ~, bn t lakes
de fouten (op diefstal na) van vroe-
geeministeries vervial en maar druk
besig blijft politieke vrienden aan
baantjes to helpen, ten koste van
de monarchisten, die papeioen krij-
gn(Wie sal die dubbele kosten
betalen ?) Als bewije hiervan wil i
tein van e e'n ere a erke oyme- P~
de trappen en gangen volliggaen vau
werklieden, republikeinen, tot nu toe
dierkelo e ti te 1u omete mirent e
en een gemakk lijk banntje warch
ten. 't~ le dearbinnen no een swij-
nenstal, er wordt gegeten on g~e.
drooken en g~erookt on geponwd, er
wordt geechreenwd on gepohitiseerd.


POSTZEGELT S :

GOdCergeteekende we nIscht gaarne
in railverbinding to komen met ge-
vo~rderdec postzegielverzamlelaarrrs.
Geeft in rail prachtigr algestempel-
de en ongestem~pelde Surinasmsche
v an hoogre wearde voor g~oede! zegetls
van Curagno.
Basis: Sent: 1911 of Scott 19~11
V. ~D. VOET.
P. o. Box 129
Paramar~ibo, 1Suriname,
D. Ct-
c. c. c. Ao. 6i907.
Hobby Club N~o. 331.
Soublette et Fils,

HOPPHO'POGRAPEN
us


TE K00OP!

Wegens vertrek van Cura-
gao een goed onderb ouden
Inboedel bestaande uit Meu-
belen, Spiegels, Sch ilderijen,
Pendules, Muziekinstrumenten
enz. enz.

to zien en te bevra fen bij den
Heer J. JANSE, rlipstraat
No. 16 Otrabanda.


Adverteert steedsAliigoe (11 Curagao

het meest gelemen der
hollatndsche bladen in
de koloniie.

COCKTAILS TERAP)EUTI~COS
Como so ha prelendido por alqu-
nos mudustriales recomendlar el atcelte
de petroleo carmo un custituto de-
aceite dle hig~ado de baca~lso, debe-
mos advertir por el bien de los mis-
mos enfermoe, que el aceite de pe-
troleo ee una substancia mineral,
que si se usa internamente es exti
pelidat integra per las evacuaconies
Intestinales, causando A la larga
nflamaci6n de laes vias digestivas.


LE E S BIBLI OTH E E K


,,REUNION SAN HOSE"

O`V ER ZI JD E.


-


,,Ik kan het niet anders inzien,
dan dat bet lagere volk hier in
staat van volkomen bandeloosheid
verkeert," sobrijft de correspondent
verder. ,,Aglenten outbroken of dur-
ven miets in bet midden bren~en.
Waar vroeger iemand, die er Iat'
soenlijk ultzag, d. w. z. een boord
en hoed droeg, rustig door de arm-
ete straten gaan kon, word men
er nu cagejouwd. Karrevoerders rij-
den je met de mee~st onverachillife
;genichten ondersteboven, tramcon-
ducteurs anauwen je af, als je er
saumerking op meakt dat ze je
,,bij ougeluk" 20 rs. to veel athou-
den, san ministeries wordt de deur
van 's minister Kabinet ingedrukt,
ensoovourt, ik zou een kolom kun.
neo vullen met de handelingen van
het volk, dat zich meester voelt."
~Liseabon de bakermat der re-
publikeinsche samenswering I iser
waarachtig niet op vooruitgegaan,
zegt de s bi ver,d en ilj bue uitade

trekt, dat daardoor reeds heel wat
g~roote womogeen san de Avenida
niet verbuurd siju, dat er op de
meubelveilingen heel wat mooie in-
boedels komen, dat do winkeliers
sheid n bee kdagenadattd awek.
enz. En in plants van goedkooper
worden de eerste levenemiddelen al
maa deuarde,oreono di b b een
loofde, dat die prijeen spoedig da-
lentoub ~ind klaag~t erover, dat
de stakingnen dhear a rkai n e

overly dat8 dek rege rig hen neet) n

b~u~ in asd (oodrade wnetwonio-
uihuur) zipn achteruitgegnean, de
hourders dat de buisheeren de has
ten knuagv rwarlooz en phe* ,ike

me ezin ten agkover de duepijede
blklmona ibste ll~en oe kgt d


or urrig k eg arg, bgelein anC
dN~ordtu nee maar een gezonden
toestand.
Verplet terentder requisitarir tegfen
het mieriwe regpime is wNel niiet m,-
gelijk. Vergelek~en daarbij, wals de
oude? Loet~atrd, hoeveetl or da~u an" r
mocht outbreken, een stt ant van
wacr gSeluk. Het flasco der nieuwe
regeerders had Diet volkomener kul-
nen zijo. En hoe blijkt hier opnieuw,
dat taun den boom dier revolunti'
slechts wreage vruchten rijpen I
Alle standen i~n Portugal hebben bet
nu slecht, en het ijdele der beloften,
wearde o cn n et olk tweft gedpai2
doen, blijkt nog altcijd overtuigender.
ina deo t eve tiehvrer et 81ad
voren, -dit~ staat vast. En zoo
houdt~ bet verloop deer omr~eateling
een aieuwue en groote les in : de les
namelijk, dat bet niet moeilijk is
een opstand te verwekken en onte
vreden~heid to zaaieo, vooral wanneer ,
de dlearbij hethanti cleriealea E C z
anarchie daarop Diet kan uithlijvsn,
en dat ten elotte de geheele bevol-
king bet gelagf betaalt voor bet
1 veaentwfor dej idrijven vanu eelg{
stokers.
centrum.


Advertenti en,


Door overhaast vertrek niet
in staat ziljnde persoonlijk af-
scheid te nemen, roept onder-
geteekende zijn vrienden en be-
kendeni een hartelijk vaarwel
en tot weerziens toe
Tijdens zijn afwrezigheid zal
de redactie worden waargeno-
men door de W~eleerw. Paters


A. P. EUWENS en I. P. VER.
;RIET.

De H~oofdredacteur

P. fr. R. J. C. WAHLEN.

Curagao, 14 Januani 1911.

--- ---------- i

P. fr. St. c.d. Paaert

zegt allen vr~ienzden hartehyk
vaarwzel en hoopt hen inz den
besten wzpelstand terug te zien.

6#74(40, 14]an. 1911.


Het bestuur van genoemde bibliotheek brengt ter kennis
van ons geeerd publiek dat het aantal harer boekdeelen we-
derom met een ruime keuze is vermeer~derd.
Haar voorraad bestaat uit meer dan 1250 boekdeelen,
verdeeld in A. Novellen, B. Geschiedenis, C. L~iteratuur, D.
Wetenschappen en kunsten. E. Hagiographie en Biographie.
F. Godsdienstige wetenschappen.
Het bestuur blijft zich beijveren om steeds aan den smaak
zoowel als aan de geriefelijkheld der inteekenaren tegemoet
te komen.
Men abonneert zich bij de Heeren Administrateurs, den
Heer J. C. DE POOL, Breede-Straat Overzijde No. 92 94 en
den Heer J. NAVAS Breedestraat Willemstad, bij den Bi-
bliothecaris den Heer JOHAN A. DANIA Berg Altena No. 70, of
wel aan de Bibliotheek zelve Concie~ncie-steeg No. 17 naast de
koraal van den Bisschop.
De bibliotheek zal daartoe geopend zijn iederen Dinsdag
en Vrijdag avond van 6 tot: 8 uur. Men abonneert zich per
maand met vooruitbetaling van 20 cts. of wel voor drie maan-
den tegen vooruitbetaling van 50 cts.
Bij het nemen van een abonnement ontvangt men een
catalogs en het abonnement wordt beschouwd als doorgaan-
de tot men dezen catalogs terugstuurt.


LOTG:ML~ AN MR ETI N EZ

NE WY YORK.I
(OPGERICH'I IN HET JAAR 1852.)
Fabrikanten en exporteurs van verfwaren in allerlei soor-ten,
in poeder en in olie; Vernissen, miet mnbijtende verf voor hout
en ijzer; Verf voor vloeren, die in C6n nacht droog zijn; Wit-
te lak voor badkuipen; Verf in vernis om de moole viammen
der kostbare houtsoorten na te maken; Verf mn verms voor
rijtuigen; Olien om te glansen, etc. d
Monsters worden op aanvrage gratis verzon en. 3
Drakk~er s
B. L. BOGARRB.,


De ondergeteekenden, eige-
naren van de

"TheBoaile sl ~lioilaionCo*

brengen hierbij ter kennis van
het algemeen en s eciaal van
de zeevaarders, dat zij aan de
Oranje Pan eene boei hebben
gelegd die op ongeveer 260 me-
ters van het strand af geankerd
is, op eene diepte van ongeveer
108 meters.
B6naire den 15n December 1910.
HERRERIA HERMANOS.


Denks u zich zoolets in een van de
ministeries to 'e-Gravenhage.
Men tiet in de provincie d~uidelk :
in, datf de republiek dsar nogg4n
'voordeelen en ge4o rust gebracht
beeft. De stakingen hinderen den
handel geweldig en nu kwam boven-
dien het noodweer nog het werk
van maanden en jaren vermietigen,
de hoop op een ooget verwoesten,
on voor millioenen reis aan zeaa-ko-
ren wege oelen. Men begrijpt dat de
geestelijk end niet nalaat, dit een
vingerwijzing Gods to nemen. En
de wrok der geloovige. boeren wordt
er niet minder op.
Daarmee strijgt de angst van het
voorloopige behind. En die angst
openbaart sich in haar organen, in
de verechillende republikeiosche bla-
dedie .,als onkruid" opgescho-
ten siju.

Nog frasier is het beeld, dat hij
scietst integy toeon ven van est

echijoen niet meer te helpen men
kan er trouwens ook niet van le.
ven 1-- en de regeering zookt bet nu
in audere middelen. D~e correspon.
dent schrijft:

Wetten en hervormi ngaFplan nen
saaies sedte I reover ,tea l rikeer"
over e Avnida Liberdade. De
voorloopig rgeernno st o Zif e

it ie te watd nevoorbaie d i.
Z66 met de stakingswet. De eer-
ste veroorzaskt~ g~roote onterre-
denbeid wonder patrons, de tweedy
0g gr-lo re on redden eikd ond r

bleek bet volk] niet rij p en voor de
tweede bleek de repu liek weer Diet
ovij eedoreuk ve rd~dtodot wek
dea ub un aegn ae bet m lasterds

hw rrkl dewo dew i elleika p der.
repu likdein n sta chde usaa get 8

annd a or ootda aj sic bij b t
verbod tot staken volatrekt niet
nearle gen, en laten duidelijk voe-
len, dat arle zij ,en bloc" het
wfork staken men t( ch oveen 5 A
10 000 mensc~hen in de gevlangers
stoppen kan t

Dan volgt een lange lijet van de
stakingen welke op b3o dag syn
uitgebroken, waarna de schrliver
vocrtgaat met de volgende waar-
lijk verbijeterende bizonderheden:

Het ergete van alles is echter,
dat er een crieie in de industries is
I w' easn die veledfaebrieket~nk e o~
roepen dan de tusschenkomat der
commissie van arbeid in of zij be
legeren bet ministerie vae openba-
re werken. Zoo hebben b.v. een
groep werklooze metaaelbewerkere
zich interen tot minister Brito
zfamondeor tee urnrgden i hab o edre
ken of san het areenaal MCaar doe e
beloften beeft hij iederen dag to
herbalen, en van uitvoeren kan wei-
oeryo m. w rkeiedn ( Ben, waa
g~edurende de mnonarchie 550 arbei-
ders werkten, beeft er nu ruim 1400),
en nog steeds words deze minister
met nieuwe sanvragen lastig geval-
len. Daair was dan ook de vorige
week het volgende ltaalt~je een ge.
volg van:
g~e neadertia daidw lo edeu va
bet werk-kabinet van minister Blri-
to Camacho beleg~rd er waren nog
Santwoeoela nde mikn 8er is bzezt
Toee werden sij oproerig, zoodat
de portier bet noodig oordeelde, de
eterke macht te hulp to roepen.

zij dre wek echer va dn mi 1 te
reeds binuengedrongen; want dat
going zoo maar miet, er wais nu een
be hecub t met z enh di ier proon


lijk te spreken!" Tableau.
N~u is de politie hier selden te
Pindena n dorerd m~iits en anwe-

lerdbriefjes orf meeten geven, wear.
bij wferk verechaft werd op het
arsenal. En in plaata van erken-
telijk to zija, begon dit volk, bui-
ten g~ekomen, to schreenwen Cabri-
to .Mdacho (alzoo Brito Camacho's
naam on rsaawn ,, wt dan beee-
neatud, eitjeda bet ,ilezel" oEen
dien werrian versche~idene geleidbrief
]es o etreat waer verkocht san
Bn eenl e ,ccuuawas d ~ il hu
ger hard n. Zou zoolets sinds de
groote Franache revolutie? in eenig
Eu ro peeseb land aan een ministe.
rie uog werl voorgekomen sayl In
Portugael is het n~u gebeard I


R. F. MUSKUS.


5 -4


2-2.


HI. M. de Koningin der Nederlanden
BEKROOND


te Amste~rdam a


18t3


,, Antwerpen 1885,

,, OChia~aoo Earste8P~r~ije Eert..
unedatille, 1904.

aCudraagao, Katerkant Otra-
da


~~EVV, R


JO H N


BEKROOND MET

50 (bouder2 ~e ailes
Agienten voor ouravao,
R. S. de L.ANNOY.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs