Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00062
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: November 12, 1910
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00062
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

Dit ladverchiut lke Zaerdg. D llYMA IT I AEs Courant aki ta sali toer dia~ Sabra.
Abonnementeprijs voor Curagao, Bonaire, Aruba v ..unSprjdiboemttaf2, atr ua
en de Bovenwvindsche eilanden per drie maanden. pagA& padilanoti.
fl. 2.- met vooruitbetaling. Ri: E edactie enl A1~ d nrinistratrrae Pa lugarnan fai Curailao, Bonaire. Aruba, St. M\ar-
Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-- tin (P. H.), St. I:UstatiusR i Saba fi. 10.-- pa anja
Afzonderlijke nummers fl. 0.15. W t r a t v r id .u ueosln .0
Prija der Advertentien van 1--7 regels f. 0.50; voor el- Anuncio di 1 t 7 regel f 0.5 cada regel ma
ken regel meer 73% ceta- 01(t NO* $$Ee NICHWu NO* 4. 735 cts.


arme kan niet lang wachten op geld
vour haar arbeid.
E~n deze zoozeer gewensehte toe-
stand bestaat op bet oogfenblik miet,
Daar is geen voortdurende wissel-
working tussehen Handel en Indus-
trie.
Zij staan ale vreemdelingen naast
elkander, zonider elkaar goed to ken-
nen, nog veel minder elkander we-
derkeelrig to helped, te steunen, met
elkander sea'en to werken, als goede
vrien en die elkander miet missen
kunnen
De Handel is niet voldoende op
ca~ac toei tone nvoleksitedeust ierdg
flen hoort; meermalen macht-
spreuken verkondigen, die er duide-
lijk op wijzen, dat men nog immer
in den waan verkeert, dat onze
~lecht pd sti sted m bleef
ggata d' a teunupr utar en eeo
deer industrie moet niet in het
willde gesehieden dochijgeleid w rden
vindon bij den Handel en daarmede
samen krachtig opgroelen tot een
flink on actief Ilandeldrijvendon mid.
deustand. De hoedenindustrie kan
op die wijze de opkomat worden
onzer Kolonie
k fn ai do ww epubl m de tewer-
ge~liefd eilandje?
En toeb t Of de handel wel alge-
meen inziet van welk een gSroot be-
ilaug Jio hoede~~udindut ree v one
eiland worden kan? Als men let op
de tot dusverre elechts uiterst ge-
ringe belangsetelling on medewerking
om de hoedenindustrie tot gezoude
outwikkeling to brenrgen en inwen-
dig sterk to organiseereo, zou men
nann et juiste maticht van dean ao
del gasn twijfelen.
Gelukki~ is door de K~amer van
Koophan el thans een eersten stoot
g~egeven in de! goedle richting. Men
is begonnen met een soort organi-
satie. D~at men doorzette, volboude
en bet tot een goed einde brenge.
De onderhinge samenwerklogf moet
algemeen worden, niemand mag zich
daaraan onttrekken-
.{)ok wij willen het onze er toe
bijdragen on deze samenwerking
meer alg~emeen te make.
Vooreerst st3 er dan op gewezen
dat de moeilijkbeden, onzen hoede
op de Amerika~ansche mar~kt in de
weg gelegd, vrolatrekt niet een alge
beele stilstand in de vlechteri3 to
gevolge beeft gehad, zooale men
geen meende. ^
Hioeden van 75 ete. en 1 G;ld.
per stuk kunnen, zooveel als er zijn,
worden verkocht aan den Heer H.
J. COREN BENRIQUEz.
Bij g~enoemden Heer kunnen de
vlechtsters ook to weten komen aan
welke voorwaarden bet viechtwerk
moet voldoen om 75 cts en1 1. Gld.
waard to ziju.
Dat allen, die eenifen invioed beb.
ben opde vlechteters, zich beij veren
haar dit bekend te make en haar
san to sporen zich op goed en de.
gelijk work toe to leggen.
Maar, 44ne swaluw maakt den
zomer niet, sal men eeggen.
Daarom stellen wij ook het vol.
gende voor:
Bet moet algemeene regel worden,
dat de viechtstere van te voren
weteu, hoeveel zij voor haar work
sullen ontvangen en bij welke firma's
sij bun wear kunnen af leveren te-
gen den vastgestelden prijs. De
woekerwinnende tueschenkoopers,
een were kanker voor onze volke-
industrie, souden soodoende van
self sijo uitgesneden, weardoor de
hoedenhandel weder g~ezond sal wor-
den, dat is, meer verdrienate op zal le-
veren man kooplieden en vlechteters.
W~aarom, vragen wij ten derde,
maakt de Handel van Curagao
toch zoo weinig gebruik van bet
machtige bulpmiddel, dat de Pers in
haar advertentie-kolommen biedt ?
Maar goed, men zou one kunnen
verdenken elechts eigenbeang op
het oog to hebben. Dearom doen


wrij ten slotte het r-olgfende voorstel.
Nu. op initatie~f van de K~amer
van Koophandel en Nijverheid, door
den H~andel beslaten is on wekelijks
de marktprijzen enI typen van ver'
schillende nitvoora7rtik~eele behind
toe maken, souden! wij wenBchen,
datt daarbii okwerd g~evaegd:
lo. Een duidelijki! omachrijvingf der
voorwaarde~n, wa~rraan een hoed
moet voldoen am~n een bepaalden
prije waardl to zijn.
20. He naam der Firma's, met
achtervoeg~ing vanl de verschillende
hoedenisoorteni, doo~r deze respectieve-
lijjOBerkeanddoki~ vau gotpr be
stellin en -
De ondervindinay beeft reeds e-
leerd, dat dit laa :te zeer suggestief
werkt. D~e animo :0omt er dau eerst

rw rsen bwj e reer, adl de vlech -
too, dat haar he l~en ook verkoobt
oEi delijk gdrnkcede rij .er now
af, made ter bevestigfingf van wat
wij boven zeidea, hotgeen ouder B 3
1Yifoe~rheid in het- Kocloniaal Veralag
te lezen staat ove~r.


De h aedtendechterij.

Hoewel de grewonre hoeden laag in
prijs warn tpnIgov,.iget van dpn stand ~
der Europeeeche en Amerikabruachne
markten,, heeft de hoedenvlechtindus-
trie toch in 1909. zonals reeds ge.
zegd, aan velen eta, zij het ook ka-
rige, bron van betstaan verachafts
Bet vlechten va1n fljne hoeden word
krachtig bevorderd, maar is nog
lang niet voor zulk eengrootaan-
tal viechtsterR van belang als het
vervaard~igen van de! grove boeden,
betwelk nog ateede de volksiodust~rie
bij 3itnemendheid is. De moeilijkbeid
om altijd goed stroo to krijgen, de
concurrectie met het buitenla~nd, dat
goedkoopere hoeden levert, en het
beperkt saatal beoefenaeara ters,
wvaardoor eenigazins sanzienlijke par-
tijen niet vlugf geleverd kunnen wor-
den, zijo even zoovele factoren, die
de outwikkeling der indust rie van bet
vleebten van fljoe hoeden in den weg
staan. Teng~evolg~e van de uitzeuding
van vier viechtsters naar de Middlen-
standstentoonstelling: to Amsterdam
zijn meerdere beatellingen ingekto-
men en wel in die mate, dat aan de
ontvangren aanvrag~en zelfs met in-
spanning van alle krachten niet spoe-
dig voldaan kon worden. Om] dit
in de toekomet te voorkomen, zal
aan de hoedenvlechtindustrie tijd tot
ontwikkeling mooten gelaten wo0rden,
alvorens meer expansie naar buiten
word gezoebt, niet het mist trer
voorkoming van albreuk aan de 10-
dustrie zelve, die zou kunnen voort-
vloelen uit bet geschokte vertrouwen
in hare productiviteit, malieu her-
baalde vergeefeche beetellinlgen de af-
nemers mochten ontmoedigen.
W~egens gebrek aan leerlingen is op
Bonaire in 1909 geen nieuwe cursus
in het hoedenvleebten opgericht.
De deeineming man den cursus op
St. Eust~atius was zeer bevredigend.
Op Saba heeft bet viechten van
grove stroohoeden elechts plants ge-
bad ter voorziening in de plantse-
lijke behoefte."
De ,Tijd tot ontwfikkelingr" is
thans aangebroken. Dat men de ge.
legenheid ook gebruike nu zij zich
als van selve annbiedt.

-- ~-


SPREUKIEN*

Laat barmbartigheid en waarheid
u niet verlaten; bind ze om uwen
hals en sebrijf ze op de tafelen van
uw hart;
sidan zult gjgenade en goedgun-
stihei videnbij God en bij de
menschen. Ill 8,.


O)p Aruba was de oogst 190)8--
1909O zeer gunstig. I~taar de naongst
caHn de maliis ook vrij ruim ultriel,
wsde Voorrandl van dit vo~or
nae~mate volkwoodselc~ aan hFot eind
?an 1909 nogf lang niet uitgeput.
okde pinda-oogat~ was bulitenge-
woon ruim. terwiji de alo -ooget
.seer gunstigS was.
D~e eerste dividivi-ooget is zeer ge-
r'ing geweest, de latere daarentegen
zeer ruim en mooi van qualiteit.
Veervoeder was in ruime mate
\-oorbandon.
G)ok op Bonaire w~erd in 1909 een
buitengewoon grootr maiaoogerft van
biet oogetjaar 19083-1909 biunen-
.rehaald. W~el had men dear met
le vijauden vann den mals, oal. rup-
Lzelukkig elechts la germpge mate.
d-eno roddeni rtoiojenv helrabne n~in
an waren er bij gevolg weinig: rank-
vrcn !0) 9 werd aan de aloi~cultuur
wzeinig ultbreidingf gegeren, daar de
rneestc! plantage-eigfeoaren zulks reeds
in 1908 hadden gedaan. D~ealo#-ooget
"as in 1909 evenwel veel gustruger
dan in het; vorige' jaar.
C0 St. Martin wrerden in 1909
u~ectf 12 H285 iTetlka~toe all n
in 1907. Ofechoon hieruit miet di-
Ie dbetconclusie is te trekiken, dat
unei bt v r rrouwen in dze cultouur
k~ennen, dat door de tegenslag~en in
ac mgsten van 190'7 en 1908, de
Och ners zoo niet ontmoedigd, dan
denh ui erst v~oorzichtig zijo gewor-
den
De bijenteelt g~aat niet; vooruit.
Op St. Eustatius besloeg de be-
bouwde opperviskrte op u timo De-
cember 1909 18 B.A. minder dan
in bet begin van het jaar, wat toe-
geschreven moet wor en san het
vertrek van den vreemdeling, die
op Fairplay voor een lastgeef ster
van St. Kiitte katoes plantte (44
H. A.) De ingezetenen behouwden
echter 25 HA. meer. De Eng~elechman,
die op Golden Rock plantte, vertrok
eveneens naar elders. Op bet einde
van 1909 waren ruim 170 B.A.
met verachillende gewassen in cul-
tuur.
Ten einde het g~ebruiken van eleebt
plantzand voor de hatoencultuur
tegfen to gaan, werd van Beetuure-
wege uitgezocht zaad uit Barbados
verstrekt. De proefrelden op Benga-
len en Zeeland~ia, groot 2,62 akker,
gaven een eeraten oogest van 1019
K.G. zaadkatoen, waarvan 970 K. G.
school, d. i. oDgevlekt en 266 K.G.
gevlekt katoen, dat &f 1,65 per K.G.
word verk oebt. In December 1909
werden nog naar Engeland ver-
scheept 498 K.G. Rchoon en SO ~.Gr.
geviekt hatoen. De eerste deed
f 1,98 per K.G. en de twfeede f 1.43.
Uit een proefzending bleek, dat
het voordeeligSer is afzet voor
het zaad in West-IndiB zelf te zoe-
ken in plaate van 't naar Engeland
te verechopen, wat bovendien het
voordeel beeft, dat het katoenmeel
per eeilgelegfeabeid kosteloos naarbet
eiland teruggezonden kan worden.
Met de geg~evens, die ou ten dienete
staan, kunnen volgens bet oordeel
van den gezaghebber van St. Eusta-
tius, de uitgaven per H.A. katoen-
land op gemiddeld f 140 en de in-
komsten op gemiddeld f 270 gesteld
worden. Ret g;ebruik van werktui-
gen zou de eerste som enumerke
lijk verminderen. De naooget (twee-
de pluks), gevolg van den regenover-
vloed, bleek op B~engalen nist loo-
nend door de sterke toeneming van
de phytophus en de katoenvlekker
en door bet uitaterven van deo
halven sanplant op een minder
humusr~ijkt gedeelte. Aaugenomen
echjutduste mogen worden, dat
op St. Eustatius niet alleen katoen
van uitatekende qualiteit groeien
wil, maar cok met winert verbouwd
kan worden.
De aisal- en pita-aanplantingen


(ESOl0piaal


T\*rzs la8 )


De verwachting, in Iiet begin van
1909 ten aanzien van den rualseoogsft
op Curagao gSekoesterd. is grooten-
dleels verwoonr~rlijkt. De oogast, of-
schoon niet zoo ruim als voor tfee
ja ren. was. niettegfenataaude de rup-
soup ang, wanarvan in ae vorige
verslag is: melding ghemanrkt, bepaalti
guns 1,.. an tuvrue ten waren er mie
veel, daar ten gevol~ge vkan de zware
od rS d e m>ietermlee, tdoova
rankplanten ziju dlood ea.

all'orftddienzegidi etjlh r 190C te
onunsiguj ode voo jaaroet 1 8 ne j
grehe~eli tvat toeges hnreven wrordt : aa
san zekte twwaa~r oorcde slcotomdia
o at is Seweest, mo ae bli ke nt
ae volgrende eiff~er betreffed a s
plantags die) eacht mre !
groot~ete hoeveelheid divi-divi voort


ten ben een gJedele hdrer ptalanten
Op52 ,, e, tetaeb 1010G00 in 1000
gesoogat.o De eogte belaad eren wer

den, zooals mn bet varigfe verdlag
reeds is gemeld, met een k~leine hand-
machine ,, Defibreur D~uchemin" out.
vezeld en de g~ewomlen vezels ter be-
oordeeling naar NoderlRad gezondon.
Blijkens een door bet Bestuur
van deni wa~arnemuenden directeur van
het Koloniaal Mueeum te Haarlem
ontvanngenbericht-, heeft deopbrengst
van ,364 Ki.G. dier vezels in Neder-
land, na aftrek van alle kosten,
f 89,55 bed ragen. Ini 1910 zullen
zooveel mogelijk al de pitaplanten
wordenl geooget~ en de vezel worden
opgezo ndea. D~e op de plan tages
SiberiiB en Barber aangfelegde sisal.
on pita~aan plan tingen staau yrij
g~unstigf; op erertgenoetnde plantage
is saa den annplant in 1909 e~enige
nitbreiding gegeven.
1)e reboisitis van M id den-Sei n-
post kan als mislukt w~orden be-
schouwd. In de 8 jaren, dat het
terrein(1 heetaren grounds) om*
he~ind is en g~edeeltelijk beplant, is
alleen op de Westhelling lets bil-
gegr~oeid, doch nistJ dan nagenoeg
wlaardelooze gewasjen. (De beg~roei-
ing beataat ult een dicht, swfaargfe-
doornd str~uikgewaus (wabi).) Op de-
ze selling staan boogstens 20 op-
geschoten divid~ivi-boomen, die nog
gieen vrucht dragen. Op de Ooat-
helling beeft de cultuur een zestal
kleine plantjes gelev-erd, die het ver-
moedelijk simmer tot productive van
peulen zullen brengen en nooit op-
staande boomen kunnen worden, om-
dlat deze belhugi op den windkant
stazat~ en ongeschiikt is voor eenige
cu ltuar.
Doo~r de Commissie tot voorbe-
reiding van de oprichting van een
laudbouwflecubauk op den grondslag
van onderlinge hoofdelijke aanspra-
kelijkbeid, we~r:en tort ultimo Decem-
ber 1909 oan 5i2 personen credie-
teni verleeud voor eten gezamnenlijk
bedrag van f 10 350, tot het gra-
ven vaul patten, bet aanschaffen
van wandlmolens eo verdere verbete-
ring van hun bedrijf. Ten einde goe-
de contr81e to voeren over do wij-
ze, waarop het geld beateed wordt,
heeft de Commissie zelve de benoo-
digde windmolens on waterpij pen
beateld en aan de deelnemers tegen
den kostenden prije verstrekt, ter-
wijl bet geld voor bet graven van
patten en andere werksaambeden in
kleine bedragen werd verstrekt, naar-
mate het werk ten genoege van de
commissarissen, vorderde. De bedon-
ge rente word vrij geregeld door de
deeinemers anagesuiverd.


Curagao, 11 November,

~Wat onze Volksindustrie -

Ilog rt1'13d nust.


Met ,onze volkeindustrie" wordt
natuurl jk de vlechtindustrie bedoeld
Immers, op een bevolkiing van 31.924
zielen worden 6.152 hoedenvlechtsters
gevondjen
Bijoa bet viffde gedeelte der Cobee-
le bevolking van het hoofdeiland Cu-
raqao houdt zich met de hoeden-
vIechteri] beziff, terwi31 bijna % van
den geheelen ultvoe~rhandel in hoedfen
bestaat. Gedureade 1909Y werd uitge-
voerd aan verachillende arrtikelen
voor een gezamenlijke waarde van
fd356.548; w~aa~rvba0 alleez usahto
mag derhalve terecht onze volkein-
dsren Feinoemd worden bij uitne-
Mdaar een gezond bloeiende volke-
industrie is het nog bij lan~ge niet.
Wij etaan nog a,1tijd slechts san het
begin der her evinr van de oude C~u.
ragaosche volksin ustrie, waar vroe-
ger, 'n veert vijftig jaar geleden,
s auve 1s ye swerd zne e vr h adl-
gemeen zeer luttel.
alYati oneivolksindtuatre ddian n
bo em, waarin zij gezond kan orp- .
groeien en welig tieren
Alles hangt nu no te veel in de
lucht. De organisat e ontbreekrt, die
de verspreide krachten vereenigt en
tot onderlinge samenwerking dringt.
Dear moest mneer voeling siju tus-
echen den Handel, en de vlechtstars.
Dese leataten werken over 'talgemeen
maar lukraak, viechten wat zij viech-
ten kunnen, om maar weer een boed
klaar t~e bebben en weer een paar
centen in buis to zien. En de Handel
koopt, wat hij krijgen kan, op ge-
vaar af een beatellin niet op tijd to
kunnen ultvoeren, ofmindere waar
te moeten leveren
Maar dit is toch de ware weg niet
om onel vooruit te gaant Men tast
deartoe san alle sijden te veel in
den blinde.
Daar moet meer sekierheid komen
bij de verdere outwikkeling onzer
volksindustrie.
De koopman, die een beatelline
sanneemt, moet weten binnen bioe
veel tijd hij een zekere hoeveelheid
van een bepeald soort boeden zal
kunnen afl~everen.
Dit nu sal hij onmogelijk kunnen
berekenen, ale hij niet weet hoeveel
vlechteters kunnen werken aan fljue.
re boedeneoorten.
De namen der viechtaters, die
met success den hoedencursus hebben
doorloopen, moisten op tabellen
worden ge'plaatet, met hun volle.
dig adree en omecbrijving van haar
bekwaambeid. Deze tabellen mooten
leder jaar wrorden bijgehouden en
sangevuld met de adressen der leer.
lingen die fijuvlechten, met achter,
voeg~ing van de soorten die zij kun-
nen leveren.
Ook sijo er verechillende fijolecht.
sters, die simmer de school bezoch.
ten, maar de viechtkunet toch goed
machtig: zijo.
One dunkt de Kamer van Koop-
bandel is de aangewezen corporate,
welke al dese gegevene gemakkelijk
kan verzamelen.
Als een koopman ult het Buiteo-
land wvil weten, of hij een beatel-
ling sal kunnen does, moet hij bij
die KEamer volledige inlichtingen
kunnen ontvangen, en die kan de
Kamer niet verstrekken, als zij niet
beachikt over volledig~ bewijamate-
riaal.
Devleebtsters, die flin kunnen vlech-
ten, moeeten dat ook $eregKeld doen, .
maar dit sullen si e, e l sj'
vole skereiderlngen, dat sij de
hoeden waaraan zij- meer zorg be.
steedden ook voor goeden prija van
de hand kunnen doen, en dat wel
t*Iensep, soodra een hoed at is. De


No .


1402


Zaterdag


12 No vem~ber ISIO(.


27ste Jaarga~ng


IGQE


Di


CURAC


WXIK E LAD


U 008 DEC CU RA CA 080HKE EI LA N DIN


T IA IT ) TTTITEn bij str~oomen begone het water to
vallen ult den hemel, lavend de dor.
stige atarde, die ook gezucht had on-
der het geweldig noodtij.
Wat plant en boom was, drook met
Traagte~, en alle~s werd als aangegre-
pen door een gevoel van dankbaar-
beid total God, die alles leidt ten goe-
de van den mensch.

-- -- -
IngeoZORRO SluWkheR.

St. Eustatius 20n. October 1910.
To the Editor of the

,,Amigroe di Curagao.'


As you readily and courteously
gave publicity to our letters in your
issue of the 23nd. July last No. 1~386,
we confidently believe, that you will
not deny us the opportunity of de-
fending our selves in your valued
paper, against the attacks that ha-
ve been made against our letters
afore mentioned.
We wrote, and write now. from pu-
re and honorable motives. We die.
claim all intention to be clannish
or sectarian in our sentiments and
views. We do not support the policy
of any one, because he is a friend,
to the prejudice of the public welfare.
The goddess of truth may be blamed
but it cannot be shamed.
We stated ,,tbat the arable land
or that suited for cultivation would
amount to about 500 H. A." and
although Jan Paul has ,,nos;ed" tbe
Government archives in the mother
country, he has not yet disproved
effectually and convincingly our ap-
proximatte 500O H.A~., by his,,nage-
noeg: 8000 acres", from which he de-
ducts 3000 acres supposed to be un-
ferbile mountainous land, totaly un-
fit for tillage or pasture land, lea-
vmgf 5000 acres, as arable land.
The extent of the island is 8,34 []
English miles, and the circumference
12.7 E1nglish miles. The highest
mountain is said to be 2000 feet,
which, it is stated, occupies the lar-
gest position of the surface of the
entire island. The Gezagbebber W. J.
L. van Reders states in 1829 ,,that
of the 2462 acres of land possessed
by the inhabitants, according to
their offcial returns, 772 acres were
utilized for Sugar cane cultivation,
143 for yams and other products,
1051 for pasture land, and 496i acres
wqre .considered unit for cultivation.
The statements of the landowners,
based on practical knowledge deser-
ve full credit and belief.
The same year the aforenamed
Gezagbfebber charged Samuel Falberg
with the admeasurement of the lands
of the plantations belogii~ng to the
inhabitants, who placed the acreag5e
at a little less than 8000, but it must be
stated that hie calculations do not
agrree in the least with themraps of the
Estates which he furished. We quote
from A. H. Bischop ~revelink's die-
cription of St. Eustatine. Since that
time the experience of many years
bas demonstrated the unreliability
of Farlbergf's measurement. There are
many acres of land to, day, South
and East of the island, though le-
vel yet total unfit for tillage. ~Thus
it becomes evident that Jan Paul's
5000 acres of arable land is a fable,
and cannot be accepted by thinking
people as an undeniaible or incontro-
vertible fact. Jan Paul having reei-
ded here for at least a decade of
years, tratversing the island daily
on his Sultan ought surely to have
more practical knowledge of the size
of the Islanrd than he has, bence we
cannot believe that he believes his
own statement that there are 1500
H. A. of arable land more on the
surface of the ,,Golden Rock." We
do not believe in human infalibiity
bult we readily accept that it is u
man to err, even to the extent; of
1500 H.A. of land3, without suspi-
cion of aiding4 a friend What of
the 7 little shops. Jan Paul's god-
dess of truth is pleased to give to
the firm of Henry H. Johnson alone,
more than the double of f 5000
stock in trade. As an advertisement
of the business H. HI. J. would be


pleased of his stock in trade had
been put at f20.000. But from ocu-
lar demonstration we conclude, that
unless we suppose the existence of
numberless cases that are invisible
to us, we would fail to find stock
in trade for f 10.000. The other 6
six little shop a do not keep in store
boiled snow balls but Diogenee' lan-
terns to prevent noctural pedes-
trians from walking over the cliff
or breakingf their necks on the pu-
blic roads looked by banks of earth
and stone, the deposits of the flood
rains. None so blind as those who
will not see.
Now for the great exodus to the
U. S. at present, the definition of
which word we are indebted to the
humorous Jan Paul for. W~e are eit-
ting on revolving goffiee chairs, other-
wisoe the shockt of be exaodus of 8 wrho


Wari~ nu het compromise den
scheidsrechters volle~ig~e vrijbeid ver-
leeode bij hun bestissing, is volgfens
alle autoriteiten op het gebied vao
het volkenrecht nietigverklaring
d-aarvan uitgrealoten.
P1. kwam vervolgens op tegeu ver-
schillende vertalingdfouten, door Ame-
rika _gemaarkt bij het weergeven van
den Sjpaanschen tekst; van hot pro-
tocol.
Hierop bestreed pleiter dat M~r.
Bargre bij zijn beeliseing zich zou
bebben schuldig gemaakt aan
dwvalingen in het wezen der zaak,
door te beelissen dat de Mlaatschap-
pij geen moonopolie had om door de
Orinocok~analen buitenlandschen han-
del to drijven.
V~an ,,dwvaling~en in het wezen der
zaak" als ground voor nietigheid
kan trouwens sleebts sprake zjn
indien valach bewijsmateriaal gebe-
zig~d is. Hier beeft men alleen to
doen met eene in revisie onaantast-
bare feitelijke uitlegging van een
COntract .


Des namiddags half 3 zette mr. Gri-
santi, de agent van Venezuela, ziju
pleidooi in de ,,Orinoco" zask voort.
P~leit~er wraakte het beroep vau
Aimerika op eenige vroeger herechte
zaken als precedenten voor de on-
derhavige zask enr betougde dnt het
in het belang van het instituut der
arbitrage is, de vernietiging van
scheidsrechterlijke uitspraken mret
hichtvaardig toe to laten.
Vervolgens legde pleiter er den na-
druk op dat het Permanent Hof
van Arbitrage niet is een politiek
Hof dat earst de krachten der par-
tijen tegen elkander opweegt en eerst
d~aarna~ de aangevoerde argumenten,
maatr dat dit Hof een zuiver rechte-
college is, dat alleen rekening houdt
met de argumenten van partijen.
Pleiter komt hierbij niet alleen op
voor het belang van Venezuela,
maar voor dlat vau gebeel Latijnsch
Amer~ika vooral van de zwakke sta-
ten van Zuid-Amerika, tegenover de
in dit geding door de Vereenigde
Staten gevolgde tarctiek. Hij be-
streed de opvattiing van Amerika
dar; een inrbreuk is gepleegd door
tur. Hargre op de bepalingen van het
protocol.
De eenige vraag is: had me. Bar-
gre het recht de wFet r-an V~enezuela
toe te passen? Zoo ja, dan beeft
hij ook geen inbreuk op de billijk-
heid giepleegd door de vordering der
maatschappij at te wijzen op ground
dat de cessie der vordering van de
Orinoco shipping and trading Com-
p~any op de Amerikdausehe Orinoco
steamship Conmpany niet aan Vene-
zuela was bekend gemaakt.
Het Venezolaansch recht is ten
Sdeze gebasserd op bet in Europa
e~veneeos geldend recht. Men kan
dit recht dus geenezius onbillijk
beeten.
Bovendien bepaalde bet contract
met de oorsprookelijke maatechap-
pij dat alle vorderiagenlder maat-
echappij voor den Venezolaanschen
rechter moesten worden aaugfebracht.
1)e vraag is weder: had mr. Ba-rge
krachteus bet protocol van 1903
bet recht, bij ziju beslissing deze be-
palingf uit het contract toe te pas-
sen ?
Pleiter antwoordt bevestigend,
daar bet protocol hern dit aller-
minst verbood; integendeel hij had
deartoe volgens het protocol, dat
hemn gebood naar recht en billijk-
beid rercht to sprelken, volkomeu
re~cht. Sinds 1893 is de bedoelde
clausiule aangaande contracten van
den Staat zelfs in de Venezolaan-
sche groudwet opgenomen. En in
het protocol heeft Venezuela alle-
minst afstand gedaan van dit
grondwettelijk recht. Deze bepaling
rooet dus gaeacht worden~, st~ilzwij-
gend in het protoco~l te ziju opgSe-
nomen. Flet gaat ook niet aan, bij
een ordering eener Maartschappij
welke op een bepaatld contract ge-
baseerd is, de bep~aliogen in dat
contract die nadeeligf voor die Mast-
schappij geacht kouden wsorden, als
niet geschreven be beschouwen. Er-
geland beeft dan ook gewteigerd tue-
schenbeide te komnen ten gunste
der oorspronkelijk Engrelsche Ori-


noco shipping a~nd trailing C~om-
pany, zoolang deze niet alle wette-
lijke middelen had ultgeput wonder
guestig resultant.
Mlen heeft beweerd dat de bedoel-
de clausule inbreuk maakt op bet
recht van een vreemden staat tot
diplomatieke interventie ten gunate
zijuler onderdanen. D~it is onjuist.
E~en staat kan ziju onderdaneu ver-
bieden, een dergelijk contract waar-
in die clrausule voorkomt, at te sliui
ten, maar indien dit niet geschiedt
en zulk een contract wordt getee-
kend, dau eischen de billijkbeid en
de goede zeden, dat het te goeder
trouw wordt uitgevoerd en dat men
zich aan die b~epaling houdt.
r.Barge beeft dan ook, door
de bewuete claueule in zijo beslissing
toe to passen, eene uitlegging aan
het protocol gegeven welke in over-
eenstemming Ia met de Rezoade be-
gineelen van resh e n bi ijkbeid, on


waarv~an Amerika zelf bij yroegere
der$elijke gredingen met V~enezuela
de juisthieid hatd erkend.
'In de beslissingfen van mnr. Barge
ziet pleiter dan ook bet work van
een conscientious rechter, die zich
van zijo delicate taak; met de mees-
te zorgrvuldigheid beeft gek weten,
Mlen heeft mr. Barge niet tot op.
perarbiter grekozen omdat hij on-
failbaar was, maar als man van
wetenschap en deugl.
Na een karte pauze be~ioidigrdemr.
Grisanti zijn pleidooi.
Het contract zelf bepaalde, dat
oiverdracht der concessie aan een
andere maatschappij slechts kon
plaats hebben na voorafgaande me.
dedeeling ast de regeering van Ve-
nezuela. D~ie madedeelingf beeft niet
plaats grehad. D~e overdracht is w~el
geregistreerd en in de Venezuelaai-
sche Snuatscourant gepubliceerd,
maar eerst~ nadat zij had plaats
grehad. Wel beweerde de Orinoco
steamship company bezitster van
de ordering te zijn, doch dit kon
zij slechts wezen krachtense een gel-
digren recbtstitel.
Ten slotte gring pl. na in welk~e
grevallen tot dusver arb~itrale uit-
sprake~n ziju metig verklaard, ten
betooge dat geon dier grevallen in
casu toepasselijk is. Omkooperij der
rechters, fraude der eischers, het ge-
ven van een raad in plaats van
eene beslissing wren de redenen der
vernietiging.
Ten besluite van zijn ploidooi
deed pleiter voorlezing van een ge-
deelt~e van een rapport aan de Ame-
riktaansche regeermga van den Ame
rikaauschen scheidsrechlter, mr.
Bainbridge, diet lid was van de gre-
mevgde commissie wvaarvan mr. Bar-
ge opperarbiter was, en weario de
uitgebreide kennis bet scherpzionig
oordeel en de onpartijdigfheid van
mr. Barge zoo geprezen worden,
terwijl daarin verklaard wPordt dat
men vertronwen in zijo beslissing
kan stellen.

(Wordat ver~volgdl.)Reeds dagesn was het warm, stik.
kend heet. Al wat mensch was pufte
van benanwdheid en de dieren lieten
hun kop slap hangen met open bek.
Ach, Heer, hoe langS nogf, dacht ik bij
mij zelveu, geef regsen, regen I
,Maar de zon bleef even oubarm.
hartig schijoen, wel majesteitrol
maar touch altijd door bleef haar
verzengende schroei-bitte.
Eindelijk daar scheen de verlossing
nalbij. Verre boven de beuvelen op '
duizeude meters van mijn buiten-pas-
torie pakten zich de wolken samen.
Want zo~u het nu geveni? Reeds zoo
dikwijls hadden de wolken regen voor-
spo''id...... mnar voo~rbti gingen zij.
oonba~rbartig voorbij. Zou het dezen
keer evenzoo wezen? Maar neeo, ik
zou bevrediging vinden; tech..... als
ik er nog aan clenk, zeldeii of nooit
heb ik zoo iets b-eleefd, Zeker, onl-
weer is een prachtig natuarversichijn-
- el, g~eweldigS, en zoo gij wilt,, voor
dichters en schrijvers een geliefd thte.
ma, waar~aan zij hun talent kunnen
beproeven (zonder ooit de wrerkelijk-
beid weer to greven).
Mlaar bee! prachtig ook, bet dunkt
ous meer g~eweldig dan school, vooral
als men zich bevindit to midden van
een open vlakte, waar vuur zich van
alle kanteu vertoont in al ziju ver.
schrikking~ en de donder onbelemmerd
nanrolt tusschen valleieo, over heu.
velklingen, van zee! tot zee.
D~an gevoelt de mensch zich klein,
uiterst klein tegenover den grooten
Grod, die ook is de Gfod des donlders.
Hij beseft, date in een onverdeeld oo-
genblik de blikeem hem voor altijd
kan wegnemen uit het get~al der le-
venden, dat i64n moment voldoeude
is on hem to verkoolen, te versplio.
teren, te vernietigen.
Nog denk ik aan dien onweeredag
met schrik. Het was donker op 'n
uur, dat het klaarlichte rdag mIoest
wezen; plots scheurt de duisternis en
een lichtstraal in g~rillige vormnen ver-
licht de eenzame vlakte.


Ik beef de op mijn stoel, alles rond.
om mij dreunde bij het ratelen van
den donder. Schrik was in mij en in
allen die met mij waren. Nauwelijks
tot verademing gekomen, eeni tweede
elag, geweldiger nog dan de eerate.
Mlijo God, zei ik in mij zelven, en ik
greep naar mija rozeukraus, want
ik geroelde drag on te bidden om
genade en vergeving, als bet God
mocht behagen mij tot zich to roe-
pen, mieschien nog eer het onweer
zou voorbij ziju. Een derde slag, een;
vierde en faster greep ik mil ro-
zenkrans. Nood leert bidden, goed '
bidden. Ach, wat is de mensch geluk.
kig amls hij bid~den kan I ;
Goddank Ik werd gespaard en ik
kon het lezen op bet gelast van al-
len, dat ook zij zich gelukkig ge.
voelden, gered te sujn ult een dreigend
gesaer,


staran goed. De bijenteelt bleef op bheerachen h~on en waar in stilte ar-
dezelfde hoogte. moe geleden wordt; waar de vrouw
Gedurende 1909 is er op Saba geen des huizes wvegrteert van ve~rdriet,
verandering gekomen in den toe- omdat zij ziet, dat de zak~en meer
stand van den landbouw. Het voor- en meer achteruitgaan en eene droe-
nasmste landbouwproduct voor uit- ve tookomast te waebten staat. D~aar
voer is nog steeds do aardatppel. wFordst door den man geregeld gebruik
Alhoewel de opbrengst dat jaar en dauLrdcor te veRl gebruik gemaakt
niet zoo root is gewieest als in van den drank. Eu de moedler ziet
1908, kan deze toch nog good ge- met smart, d'at de zoon het voor-
noemd worden. Voor bet tweede beeld des vaders volgt.
product voor ultvoer. n.L. uien, is 2. Z~ij kuonen het best van allen
1909 wederom minder gunstig gae- helpen:
weest. De voornaamste oorzaake Zij kunnen zorgien, dat de kinde-
hiervan is, dat de uien op p~laat- rea trij van alcohol worden opge-
son waar zij yroeger verkocht wFer- voe-d, dat de drinkgewoonten in het
den, verdrongren ziju door produe- buisgezin vermindereo, dat den gas-
ten van andere oilandeo. ten niet bij elke gelegenheid drauk
De bacove wordt, ofschoon uit- word opgedrongen, dat er bij voor.
sluitend voor plaa~tselijk gebruik, komende gelege nheden, waar iets
toch op betrekkelijk groote schaal gepresenteerd moet worden, ook
greteelt en rormt een van de voor-/ anti-alcoholische dranken te krijgen
naamste voedingemiddelen van de ziju. Eu door dat alles oefenen sij
bevolking. een weldadigen invloed uit op het
Miet de katoenteelt is door een grezio.
inwroner van bet eiland een proef
genomen. Naar het schijut ziju de (D)E GrRAAFSC'HE C~RT.)
daarmede verkregren resultaten niet
bemoedigend gaeweest. Het is althans "
bij deze Eine proef gebleven. .
BofYR RT yan arG.


DRANKBESTRIJDING.


D~e C'apuevner Pater Ildefonsus
beeft een mooi werk~je uitgegeven .
,,Wat de Katholieke D~rankbsatrij-
ding eigeolijk inheeft, of WTie is de
Vijand ?"
,,Ale mijn werk iets maga bijdra-
ge~n on de grove onwoete~ndheid, wfelke
op dit punt nog bij het grooitate ge-
deelte van het Roomache publiek
heersebt,te helpen verdrijven.zalde
moeite, eraan beeteed, dubbel en
dwars beloond zija."
Zoo zegt de Pater in een inleidend
woord. Grove onwcetendheid, dlat is bet
ware woord, maar mag gevraagd:
wordt 't niet na alles, wFat er over
;iige onwetend~heid ?
Hoe 't zij, hier is nu een boekje,
waarop w'ij gaarne de sandactht on-
zer lezere vfestigen, een boekje, dat
iedereen lezen moet,
Vooreeret...... neen, laten wij eeret
eens even zeggen, dat de drankbe-
strijders 't niet hebben gemunt oP
de ougelukkige drookaards. Om clie
te genezen on to bekeeren, daar iso
o zoo veel voor noodig. .
Neen, onze katholieke drankbestrij
ders hebben 't tegen het drankmir-
n,:
Ja, maar daar zijn alle katholie-
ken tegeD, Ook zij, die or niet zoo'n
drukte o~ver maken.
Goed, maar laten wij elkaar goed
begrijpen. Last ons good ouder-
scheiden.
WQat versiaat men onder drankmisbruik?
Ziehier bet antwoord uit het boekje:
,,Mlaar on opgfepast! Staat arack-
mtisbrik hier gelijk met dronkenachap?
In de verste verte niet. M`isbruik
wil bier heelwrat meer zeggen. O)nder
drankmisbruik verstaat de gezonde
Katholieke drankbestrijdingr: (behou-
dens voorechrift van een ter zake
unodig geneesheer)
lo. Elk alcoholgebruik, due ook de
kleinate hoeveelheid,
a. door de vrouw~t, die in blijde
verwachting is, en gedurende den tijd,
dat zij haar jongstgeborene zelf voedl.
b. door bet kind vnanf de geboorte
tot den leeffijd vanL~ 18, 17 jare7L, dus
gedurende al den tijd van zijn was-
dom.
c. door hem of haar, die zwa~k of
ziekelijk is aangelegd, voornamelijk
wat betreft longena, hart, nierena en
=enuzwen .
d. door diegaenen, wier gemoed
stemaming terstood door bet gebruik
genchokt wordt (toorn, oinze~delgkhe~id) .
e. door den dracnkzuehtige.
20. Het geregeld, d.n.z. dageijksch
gebruik, ook in een kleine hoeveel-
heid, van sterken drank.
.30. Het dagelg3ksch gebruik van
hier of wyin in dusdanige hoeveel-
beid, dat de wletenschappelijke maat = 1
at 1 % Liter niet zwoaar bier of een glas
of 4 niet al te zwoare wynjl overchre-
den wordt."
ED dat wordt nu alles nader ver-
klaard, toegelicht en bewezen.
Wie moeten nu vooral het boekje
lezen?
Vooreerst de vrouwen.
lo. Dezen hebben bij eene goede
katholieke drankbestrijding bet mees-
te belang.
2. Zij kuonen bij eene goede ka-
tholieke drankbestrijding bet best
van allen helpen.


i. Zij hebben er bet meeste be-
atal vrouwen zijn ongelukkig
geworden door den drank I
Wat 'n levenegeluk is er verwoest
wat 'n buiselijk~ leed geleden I
En nu denken we weer niet op de
eerate plate aan drookaardefami-
lin .
ledereen kent ze wFel in sijoe om-
geving de geseinnen, wear welvaart


1)iosdag 1.1 Oct. w'as in de ,,0ri.
noco" arbitrage het woord san den
agent van Venezuela, de beer Mr.
Grisanti, die in den aanvang van
zijn in de Frausehe taal gehouden
pleidooi er den nadruk op legSde
dat Geniersal Gomez, de tegenwoor.
dige p resid ent van VFenezuela, in
yrede wenscht te leven met ieder.
een, ook met Holland, w~elks volk
een voorbeeld is van deugrd on welks
politieke zerleu zoo moireel ziju. ~e
anderhandelingen met Holland ziju
.nog wFel niet geiindigd, maar men
SmagS vertrouwen, dat zij wreldra met
guostigen uitelacy zullen bekroond
worden,
SPleiter ontwrikkeldt vervolgfens zijn
'reeds in het k~ort voorgedragen pre.
label bezwaar tegen de wijze watar.
op Amerika in dit geding is te werk
gegann, door n.1., in strijd met de
bepalingen van bet protocol w~aar-
bij deze zaak asn arbitragfe is on.
derworpen, na de schriftelijk; gewis.
selde conclusion, uieuwe gra~ndonr voor
de geldigheid van de uitapraak van
M~r. Barge aan te voeren. In de
conclusion van Amerika wordt nl.
alleen gesproken van ,,vele dwalin.
gen in het recht en in de feiten,"
waaraan deze zich bij ziju besliasing
zou hebben schuldig gemaakt zou.
der die dwalingen nader aan to
daiiden of to omnschirijven. Venezuela
is deardoor in ziju verdediging ver.
kort.
Alanu zijo eigeolijk pleidooi aan.
vangende, betoogde ploiter, dat de
eerate vrsag aau het oordeel van
het scheidR=gerecht onderwvorpen, nist
is een vrsag van revisie maar van
nietigheid. Eerst indien bet scheide-
gerecht uitmaaikt dat de uitspraak
van Mr. Barge net hidgeis, kan er
sprake van ziju dathtScedg.
recht tot revisie overgaat. Isdaar.
entegen de uitspraak rechtsgeldig,
dan kan dit Scheidegerecht dle uit.
spraak niet gaan verbeteren, ook
indien er dwaliogen van beteekenis
in mochten voorkomen A meri ka
verwarrt die twee vragen, verwart
ook de rechtsymasg en de vrang r
betreffende de feiten van bet re.
ding, ouder voorwendsel dat be de
niet te scheiden zijn. Volgens1 het
Instituut van Int~ernationaal Recht,
is een scheid srecht~erlijke beelissing
nietig, indien or gebruik is gemaakt
van valach bewtijs of valsebe docu-
menten. Men kan dit zeer goed
san~toonen, wonder in het fond der
taak te treden. Amerika echter acht
dit~ lantate noodig om tot revisie
te kunneni concludeeren. D~ie muetho.
de oordteelt pleiter onaaunemelijk.
PI. beogeheodat in het
protool vc 90 kirachtens bet.
welk Mr. Barrge rech tsprak het
woord ,,billijkheid" niets anders be.
teekent dan ,,reebtvaardighe~id." de
vaste w~il on ieder het zirjue te ge.
ven, bet greheel der algemeene rechts.
beginselen. D~e scheiderecht~ere kre-
gen door die formule volledige vrij.
heid van beslissingr, welke bevestigd
werd door het tw-eede deel der for-
mule: wonder rekeninig te houden
met de watgeving van het land of
technische btezwarea. D~it wil niet
zeggen dat bet hun verboden werd
daarmede rekening te houden, maar
alleen dat zij daaraan niet gebon.
den waren. Maar zij hadden w~l de.
gelijk bet recht, dearop te letten,
wulnneer zi) meendlen, dat d~e billijk-
heid dit vorderde, of een billljke be-
alissing hun anders onmogelijk zou
worden. Mlen kan zich toch g~een
meer technische schadevordering
denken, dan de vordering van de
Orinoco-steamship-comlpany, welke
bernette op de intrekking bij een
wet van een beweerd contractueel
privilege. Indies dsartegren geen tech.
nische bezwaren mochten worden in-
gebracht, zou rechtsongelijkbeid ge-
schapen siju, betgeen nimmer de be-
doeling; van het protocol kan sijo
gewees.str stoses MDontatlore.

Donderdag was het de verjaardag
van den edefen menscheuvriend SmH 1.
MONTEFIORE. Die W'eldadigheids Maat-
schappij .,Montefiore Foods" heeft er
voor gezorgd, dart op dien dag de ar-
men der verschillende go~dedienetige
gemeenten extra bedeeld kronden wor-
den.

De Frnmsche Kabel.


Een F.Dd v lofwr van mg san deze
Miattschtpp~ij niet worden onthou-
dlen, nu si] in den latatsten tild
herhaaldelijk berichten ook uit hce.
derland pub~liceerde. Vooral met het
oog op de eerstvolgende weken, als
de Curagaosche Beg~rooting in de
Kamer sal" worden behandeld. blij-
ven wij ons voor volledige en usuw-
kieurige mededeelingen beleefdelijk
aanbevelen.

Sterrenregen en Maansverduistering.

Van 10--15 NovTember valt er
des nachts een mooie sterrenregfen
waar te nemen, terwijl Woenedag
a.e. een total Maanoverduistering
zal plaats hebben
Begin 6 u. 8 m. as avoids.
Miidden '7 u. 45 m.
Einde 9 u. 22 m.


_ __ _I


le persons last year and the return
of the same number in this year
would have caused us to kiss mo-
ther earth. Travesty tlravesty Jan
Paul!i The assertion comnes back upon
you likeaboomerang. Your ,,bokkie"
is one that our Goddess of truth
would frown upon with disdain.
Very recently, a few days ago, exactly
8 (up grown or half grown 7) per-
sons left; the Island, which you must
know of, and only 4 persons to our
knowledge, of many who left the Is-
land in the past, have returned here
to remain permanently. All the others
that may have returned have left
again and m~ore will go, despite
your Tailor's well, your cotton plan-
t~ing and respiring, your work on the
public roads, and your squatting
system on Little Mountains and else
where. Is not an emigration for ma-
ny years equal in result to an exo-
due ? Or do you think only an emi-
gration en masse deeresses the o- :
rulation ? We realize now more u-
ythat the Goddeas of truth is at
a terrible discount in certain < naters
in this Island. The exodus of 8 per-
srduiyonbs is a groes imposition on the
credit ofthe uninformed, but
people Inve and learn, and the igno'
rant of to day will be the wise men
of to morrow.
The ,,wolkbreuk" is another mon-
etrocity. Strange it is that the rain-
fall at Zeelandia should have been
215 m.M, since the heavy cloud hung
over the lands to the East of the
town and poured down its torren.
tial rain, gauging only 142 m.M.
in the Upper town. Was the flood
from the hills of Zeelandia taken
into account ? or was the ratingau.
ge emptied when full, in a basin and
then measured next day in the gau.
g~e as we know has been done be-
fore ?
No comparison can be made of
the late ,,wolkbreuk" with the ,,wolk-
breuk" of 1792 which is historically
designated as the second deluge,
Stores on the Blay were covered
with earth and stone, while others
were under water. Houses were swept
away from the Upper town and per
sons washed inlto the sea, but for-
tunately only one perished. Fort
Orange was in danger of being ctar.
ried away to the lower town by te
power of the flood and a corner of
the cliff fell on two of the stores
standing close by which were entirely
crushed. The earth trembled all the
island over, rocks were cleft asunder
anrd among more a rock oimmen-
se size was carried a distance from
where it stood. In a word St. Eu-
etatius was threatened with total
destruction and the damages sus-
tained were considerable.
Jan Paul's two earthquakes which
are thought to have par ly des*
troyed the Baryroad reecutly, must
bave been experienced only: by high
stru~g nervous people as It is not
generally believed that any earth-
quakes occurred during the flood.
Failure of cotton crop, damages to
road, buildings, public works and
all else will naturally for a long tipe
to come be the out come of the flobd
rain (wolkrbreuk).
Thanking you in advance for the
insertion of t~his letter in the colums
of your valued paper, we are res-
pectfully.
F. MUBSENDEN

Local Councillor.
T. G. GROEBE.

Local Councillor.Nieuwsberichten *


ORPraCRO.

Gfoede reis!

De Weleerw. Pater F~aucraces,
PIERRE RENDRIxe vertrekt deer da-
gen met de Prine Maurits via New-
York naar Nederland met een jaar


verlof wegen e gezondheideredenen.
Wii wvenschen ZWTEW. een voor-
apoedi e reie, behouden aankomat
en vol edig herstel in het vader-
land.

Dankbetuiging.

In dank ontvangen van de Bleeren
J. & I). JEBURUN, agenten van de
Palatine Insura~ne companyy, een wand-
kalender voor het jnar 1911.

El Sol.

De Heer J. CaxILo Parx een
oud-bekende op bet gebied der Cu-
ragaoche Journalistiek, heeft weder
see nieuw Dag~blad ultgegeven, g~e.
nasmd El 81.
Van harte hopen wij, dat de Beer
PALM ditmaal success hebbe met
sija oaderneming.


TWEEDE KAMER.

~iet.W COataact $. .L IVE.

Door de regeering is een vernieuwd
contract geslot~en met den Konink-
lijken West-Indischen Maildienst
wegens bet uitvoeren van een vaart
van Amsterdam naar Paramaribo
en naar CuraCgno en van Curragao
en van Paramaribo naar Amsterdam
en verder wvegene het overbrengen
van brievenmaleo tueschen Parama-
ribo en New-Yorkr. Dit contract,
waarop bij wetsootwerp than de
goed keuring. van de wetgfevende
macht wordt gevraagd, vervangt
het contract, dat reeds in Maart
1909 is afgeloopen. Ten gevolge
van de abnormale t~oestanden in
Venezuela werd echter met het; ma-
ken van een definitief nieuw con-
tract gewacht en tuachent~ijds een
voorloopig contract g~esloten.
Ouder de wijzigilnger, die bet ou-
de contract heeft ondergaan behoort
deze, dat de regfeering nu niet meer
togenover de W. I. Maoil wordt ver-
tegenwoordigd door den minister
van W~aterstant, alleen, maar door
dezen en zijn ambtgenoot van Ko-
lonii~n. Verder wordt san de mast-
schappij voor bet postvervoer be-
balve de f 1800 per reie, die reeds
bettrald werden, nog een gedeelte
betaald van de transitrechten, die.
yreemde postadministratii~n aan *
Nederland betalen wegen s vervoer
met de schepen der vennootechap.
D~it ter vergoeding voor bet gyratis
geb~ruik van de vruchtenechepen der
mRRYsch p~ij tueschen Paramraribo
en New-Yp rk, waardoor een nieuwe
enelle verbinding tunachen Nederland
en Suriname is ontataani. D~e Mail-
dienst, sal de belft ontvatngen der
transitreebten, die de St~aat boven
f 5800 per jaar outvang~t, tot dat
deze een bedrag van f 10,000 beeft
onwvangen. Wat! daarboven wordt
gemaskt, komt geheel sann de ven.
nootecha .
Zij hadp bet volle bedragf van de
bedoelde transitrechten willen hebben.
Vandsar dat de onderhandelingen
ZOO laurgen tijd duurden.
-- -
FREANKR IJK ~

Op bet on verwa chts werelen wij
verleden week door den kabel ver.
rast met bet beriebt dat het Mi.
nicsterie Briand was afg~etreden. Een
paar dagen later had dezelfde
B riand reed s een nieuw kabinet
samengesteld
Wart, de reden van deze kzabinets.
verwisseling is ligt n~og_ gedeeltelijk
in't duleter. Een aanleiding daartoe
vinden wij in hot optraden der regee.
ring tijdene de spoorwegetakingo, wel.
ke een echt revolutionair karakter
droeg. Men oordeele self.
Reeds lang werd met een sta.
king gedreigd en de regeering beeft
due den tijid gehad zich erop
voor te bereiden. Oorzask van dae
taking is een loongeschil. Een groep
arbeiders, die 6 frs. 75 & 8 frs 50
damage verdienden, elechen verhoo.
ging, zooals hun minder beyoorrech.
to kameraden, die juiet op 5 frs.
waren gebracht, hadden verkregen.
Na de vergadering van Maandag.
10 Oct. was, doordat eenige deelne-
more heti gheim aleti bewaarden,


Duizend en een en achtties

Ouder de vroolijke tonen der mi-
litaire kap~el en uitbundig vreugde
betoon der matrozen is Woenedag de
Mierida naar New York vertrokkren
ter sloping. E~eo nieuw schip komt in
plate der Meida die 1019 reizen
van en naar Matracaibo beeft ge-
maak t.

De ,,Arcadia."

Er loopen vreemde geruchten om-
trent de Arcadia, een stoomboat
varend tunschen 'New Orleans en
San Juan de Puerto Rico, aan
boord van wel sc ip 0. a. II u-
rlragainaare verschillende betrekkin-
gen vervullen.
SNiemand weet met sekerbhid te

2 beud d t reeds meer dasc3i i
ken onderwegf is, terwijl de tocht ge-
woonlijk in 6 dagen gemaakt wordt.
Open wij, da~t Aen der vele ge-
ruch~ton, dat namelijk de schroef ge-
broken is en het ec sp naar New-
Orleanso trt aaeet sw d, ebe e
schien weer vele menachealevens te
betreuren zi n

Brave voor ,,Onse MusIkanteni"

,,Onze Mlusikant~en dat ziju de mi-
litaire, die ons zoo geregeld een mooi
concert sanbieden. Maar nu hebben
ze het publiek toch eens al heel bi-
zonder verrast.
In alle stilted hebben zi) een strijk.
orkest sameugesteldi en ziju reeds
zoo ver gevorderd, dat zij Woenedag
a. s. een proef-fuitvoering zullen gzven
in de kiosk Wilhelmina op het Mo-
len pei n.
Het program is alls volgt:
P ROGRAMM A.
1. Alla campagua. Marcial. A. Alfieri.
2. LaTonnellefleurie. Ouvertur~e. M.Millot.
3. La belle S~uisse. Valse. V. Gallon.
4. Fantaisie sur Norms de Bellini.
5. Leve onze strijkmuziek lL BMo kh;
6. Lehar-Fall8trause-Potpourri
J. P. Boskallon.
7. Frithlings erwachen E. Bach.
8. Amar es la vida. Habanera.
D). Granado.

Het Curagaosch Publiek zal dit
bewija van liefde voor de kunst
zeer zeker op prije weten to stellen.
Strijkmusiek vordert meer studied
en inspanning van de spelers dan
de blsassintrumenten, maar de uit-
voering is dan ook veel fljuer, en
volmask ter on de musiek komt be-
ter tot haar recht, mite bet Publiek
aaudachtig toeluistere en alle on-
noodig rumoer vermijde.
Wij wenschen ,,Onzen Musikan-
ten" veel success.

Othlieele Berichten.

Die beer Jr. W. J. VAN DER LINE
Senorsones,, 2de commies ter Ad-
ministratie van floanciiio, is tijde-
lijk aangewezen als klerk van de
Curacqaosche bank albier.
Aan den beer J. W. F. PEILlKER'
is op sijn verzoek, eervol outslag
verleend als lid der comnmissie van
toezicht op de mijoen op Aruba en
als plastesvervang~end lid van de
commissie van beoordeeling, mgfe-
volge art 73 der Algemeene Veror-
dening I. U. D. 1908.
Aan den beer P. T. S. KRArrT,
aspirant-klerk, is wegfene zijne over-
plantaing naar St. Eustatius, eer-
vol outs ag verleend als Secretaris
van de commissie van toezicht op
bet mijuwezen op Aruba en is de
beer J. N. VANJ D)ER VEEN ZIEPPEN-
FIELDT, Oijdelijk klerk op Aruba, be-
noemd tot Secretaris van genoemde
commlestie.

Koloniale Postspearbank.


Un Asrnna oer
EL Aceite de Higado de Ba~calso no contione
principios activos como, pretendlen algunos
fabricantes de medicines secrets.
Esun alimento como la leche, y los heevow
por ejemple~; y de la misma manrera que a nadie
que tenga que alimentarse con leche y con hueros
se le ocurriv~ia sustitalir estos a smerntos con cosas
que se dijesen contener sus principios activos, sal
aquellas personas que pa7ra nuntriae y engordar
tienen por neces~idad que So~mar el Aceite de
Higado rde Bacarlao, decbenl de tomarar el mnismo
acente y- noi esos prepara~dT)-, 9sLereto que se dxcen
estar compu astos de sus orincipios actives.
La parte nutritivA -!el ac~eite de higado do
bacalao, es dear~, lo que ha~y lenr el aceite que
focrtalece y engarda, es la grama especial que el
aceite contaci~ne on su co~mbinaci6na natural.

Esi, port t.nto, un error de los enfenrmos tomar
bote!lks y ru is hotellas de esos prepaErado~s quo e so
an!rmcian como pgreparaciones smn sanor, com-
puestas de los rincipios actLivosu del Acetite de=
HIga o de *ac a, rast que no contienear ni! una
sol)a gota delip aceite y no son otr~a ~cosa c;ue
rIlv~zclas dle sub~stancias extraises A kl, e~n lets couales
yrgdomnina e.l alcohol yt que cancer, enl abSoirnto r
de todas Irs propiedades qua ban hecho~ dr a
Aceite de H-igado de Bacalao el ahmrento mas~ Q
podercoso que existe. ~
Los enformnos atacados de Tisis, de Ainemia:
de Escr6fula, Raquitismo y otras afecciones que
exigen el use con~tirnuado des Aii;;cad asf Li agans
de bacalao, como alimrento, detbzn siempre tomar ~
que esti~ co:.ripuesta dell aceite mals puro y que~ ha
sido~ recome~nclacla per miss de 35 afios pot- todos
los midices del mpundo come la iinicxa
formna en q~ue detbe tomarse el, Aceite de
SHigado clel Bacalao, por ser asi mejor idei-
rado por el estc~mago, mils digeltile y
P. mis sirnilable, y quJe permite el usao ibre3
Sdel Aceite de H-igado& de Bacalao tanto
en las erstciones fresecaP del afio como en
I lasde riurosocalor, sin perjuicic panra
las funexones d:gestivas del enfermo. ~
]SO1 scrr & OWNE. Quianico Ab.
I' Nueva York L

~a-~999sl9~~s(tgg~


MP


< )ae


11Yederlanzd.


bekend geweorden, dat de staking
des nachts zou uitbreken. Onmid-
dellijk werd bet Noorderstation door
agenten en infanterie bezet~.
D~e troopen bezcatten Dinedrag mor-
aen ook de bruggen even butten
Partis.
D~e staking is afgekondigd voor
het Noordernet en is gevolgd door
de beambten van het Westernet.
Op de Hodere spoorwegen gant de
dienet g~eregeld dfoor.
Hoewfel gapoogd is otm de stakers
voor te zijn en stations in het noor.
den alle door millitairen to doen be-
zetten voor de staking wiasi uitgfe-
broken, is de regfeering toch nog te
last gekomen. D~e stakere bebben
eenvoudig de teleg~raafijnen doorg~e.
sueden en het bevel der staking me.
d~egegeven aan de machinisten van
de laatste treinen, die cogf reden.
Meet alle beambten bebben aan 1
het bevel gehoorzaasmd. Zoo kwa-
men van de 750 machinisten en
stokers in de werkplaats St. Denis
alechts 12 arbeidswvilligen op.
Waar bet bevel tot staking kwam,
stapten de machinisten van hun
treinen of en lieten ze in deo steek.
D~e stakers poi-ten alle stations en
ov~e rbruggingen. De machinisten,
die nogS aan het work ziju gebleven,
wordien met de revolver bedreigd.
Op vele planltsen is de telegrataf
vernield en eijn de rails opg~ebro.
ken, zoodat het spoorwvegrerkeer
thans met gevaar gepaard gaat.
Toch zal menu, no de lijnue bewaak0
worden. na herstelling, den dienst
8.ainde houdean. Het Journarl Offl.
clel van~ 12 Oct. beratte een b-
sluit wearbij de dienst door mili-
tairen sal wforden geregeld.
Wat de beambten der andere spoor.
weglijnen doen, is nog niet bekend
en dearom is het zeer twijfelachtig,
of bet personnel der beide stelsels
bet zal kunnen volbouden. De be-
ambten van het WVesternet zijo in
dienst van den staat. Dat geeft
deze staking eenl bedeukelijkr ka-
rakbter.
Minister Briand verklaardle dan
ook in den ministerraad, dat de
staking steeds meer en meer een po-
litiek karaktor aan~neems, Zij is meer


revolutionnair dan professionneel*
D~e stakers ontvangen steun van
de electriciens en de lampenisten
to ParisP, doch v-erheugen zich niet
in de sympathie hunner medeburpers.
G~elijk; reeds v-roeger g~erreced ward,
in de spoo~rwegertaksing, die in Frank-
rijk op bet Nlroorder en Westernet
was uitgebroken, g~erolgd door een
staking op alle spoorwfegen mn
Fr:ankrijk. Door bet stakmg~ecomite
is aanatoods een manifest, opwek-
kend tot een algemeone stanking,
uitgrevaardigd. Hiermn wTordt gezegd:
,,Het nat~ionale verbond der spoor-
wegarbeiders in Frankri k en kolo-
nit~n, b~rengt ter kennis van de spoor-
wfegbeambten van alle lijuen, dat de
staking op de hp~en van den Com-
pagare du Nord algemeen is.
Het comit6 deelt verder modle, dat
sedfert dat oogeablik kameread
Toffin secretarisoeversal van den
Bond van machinisten en stokers,
outelagen is, dlat de regeering san
de pers m eded eeli n en heeft ver-
strekit, w-elke bedreigrioeen vol wil-
lekeur en onwettig~heid beteekenen
tegfeu de spoor wegbeambten, die hun
recht eischteu. Mlet bet oog hierop
beeft het national verbond besloten
saa de beambten van alle spoor-
w~egmaatschappijen de opwekking te
richten, onmiddellijk tot de alge-
meene staking over to gaan. Daar-
on wsordt den beambten van alle
spoorwegnetten verzoebt, zoo spoe-
digr mogelijk, en dadelijk nadat hun
deze modedeeing hereikt beeft, de
noodzakelijke maatregelen to nemen
om de beweging te doen slagen.
Waarchip i kl daardoor de
staking op al eer nt, i hpen ov-ergesla gen.
De dienst op de spoorwegen, die
van Parija vertrek ken, was geheel in
de war.
Zoo vertrok er 11 Oct. van het
Noorderstation geen enkele trein
naar het Noorden. Gok kwfamen er
Plechts enkele treinen aian, zoodat
de manyoer van melk, groenten en
andere levenemiddelen naar Parije
geriog was. In de B alles etegfen de
prijzen der levensbehooft~en. Er werd
al bet mog~elijke gedaan on het post.
vervoer to doen plaate hebben. Op
den duur was dit echter onrmogelijk.


Gedurende de maand S
werd ingebracht .*
Willemetad f
So district
3e ,
4e ,
5e ,,
Oraajestad Aruba :
So district ,,
Kr~alendijk Bonaire :
Bineon ,
Phiip~eburg ,t.Mllart. NG.
Oraniesta St. Eust.
Bottom, Baba
Windwardaide ,,

Total: f


lepte ber

3,461.21
74.75

208
4.75
594.92
175
364.90
78
164.40
156. 40
367
15

5,664.38


Terugbetnald : f 4,395.81

Ratten on Rusen.

Gedurende de lantate 8 dagen
werden in het fscalast aangebracht
en door middel van petroleum ver,
delgd
87 ratten
86 m~ulsesmarcheerden, werden s~ij opnieuw
door de politie verspreid, waarbij
eenr inlspecteur ernetig w7erd ge wood.
De tramwegaetaking to P~arijs
schijut geiiindigd. Ook andere sta-
I ingen, die uit solidariteit waren
. fgekondigd, verloopea.
Door de krachtdaddige houding
der re~geering, die den wferkwilligen
moed beeft ingeboezemd, zal wel-
dra hiet einde der staking bereikt
ziju.
De Fransche en Engfeleche bladen
keuren de houding der regeering
groed en dringfen nogf op zwaarder
straffen voor de oproerige stakers
aan.
De ,,Temps" zegt dat het publiek
de geringe straffen, die voorloopig
aan ecoige leaders ziju opgelegd,
niet. voldoende acht. Bij een gewo-
ne staking is het goed, dat de ver.
zoening zo~o volledig margelijk zij,
hier ech ter mnoeten overwouneneno
zijo, de misdadigers a. die de
worklied-en op een dwaalapoor heb-
ben geleid en en een vreeseliike sa-
mnenswering tegen het landi hebben
gesmeed. Het land wil waarbor en
voor de tookomst on eischt, iat
zij een voorbeeldige les krijgen.
De ,,Dn~bats"' die in denzelfden
geest spreekt, verzekert de regeerinf,
dat de genomen maatregelen alge-
meen wordlen toegejuicht en bet
bladi eischt, dat de maatregelen
met de grootste gestrenghetid wTor-
den toegepast.
Volgens de ,,Standard" zou een
overwfinning der arbeiders het fail.
liet van het kapitaliamne beteekenen.
Gok de ,,Times" is zeer bezorgrd,
over den toest~and in Frankrijk en|
maanlt de ,,bourgfeoisie" asn, zich!
onver~deeld aan de zijde der regee-
ring to sch~area. Deze bladen geven
de Fransche regeering den read,
k~rachtigr op to treden tegen de re-
volu tio unai ren.Advertentien.


C11l'898080% Maatschappil
tot bevordering van Irandbonlw,
Veeteelt, Z~ontwinning en
Visechelrij.

Hot Beetuur versoekt H. I. Plan-
ters, leden der Maatachapp~if, be.
leerd, alvorens hunne koelen ter
dekking te kenden bij den door y~e
Maats appjll op de planafige ,,Klein
St. Mlartha gestationeerden fokstier,
den Mieer C. GOuRsIRA FZN. drie Ldage"
te voren daarvan te willen b~enchten.
Miagere koeien kunnen niet worden
toegrelaten.
urCuo 11 N vebe 1910.
Het Bestuur der C. Mij. t.

B. v. L. V. Z. en V.,
H. H-. R. CHAPMAN,
Voorzitter.
G. B. DUSSE~L~.
Secretans .ABderteert steeds k

*N D

Antigoe di Curagao
het meest gelemen der
liollandschke bladen in
de IEOlonlO.


BEKROOND MET

50 (Fouder tyedailles
Agenten voor Curiano*

R. S. de LANNOY.COCKTAILS TERAPEUTItCOB

Comuo se Ita pret~endido por algu-
nos industriales recomendar el acelte
de petroleo como un suetituto de-
aceite de higado de bacalso, debe-
mos advertir por el bien de los mis-
moe enfermos, que el aceite de pe-
troleo es una substancia mineral,
que ei se usa internamente ea exi
pelida, integra por lae evacuaconies
mntestinates, causando & la larga
nflamacibn de lee vias digestivaso.


BERPAAR U GEL~D


Als gij Uw huis moet laten verven, koop dan de ver


VAN
LON G-MAN ~ M AR TINE Z

NEW.IYORK.L
FABRIKANTFN VAN VERFWAREN, VERNIS EN OLIE.

De verf ,,DoMESTICA" is gereed voor 't g-ebi mn bi-
ken van 1, 7 en 10 pond. Deze verf is machmnaal bereid en.
better en goedkooper dan die met de hand bereid.
Monsters worden gratis verzonden aan koopers, die er
on vragen.
Te koop in alle verfwinkels en drogisten. 2

Dralkker :
8. 1.. BOGAER~RS-


Nochtans is op enkrele plaatsen,
I waar nog geen staking was, de al-
Igemeene staking uitgeroepen. En op
Ssommige andere plaateen, waar de
'staking beerdcht, is zij nog: niet af-
genomen. Aan het Noorderstation
to Parija outbrak~en 14 Oct. 93 per-
cent van de machinisten en sto-
kers. Om de stakers gredeeltelijk te
vervangen heeft de compagnie oude
gepensionneerde beambten in dienst
genomen met een loon, dat tot der-
tig francs draage bedraagt. Gok
werft de N(oorder-compag~nie Belgri-
sche machinisten en stokers aan.
Maar door de maatregrelen die de
regeeringa heeft~ genomen, is de dienst
op vele lijoen verzekerd. Op bet
Noo~rdernet ziju 15 Oct. 174 trei-
nen inges~chakeld. Yele statkers ko-
men zic~h daar iaanmelden. De ver-
bindingren met Belgfi@, Duitschland
en Engeland siju ten volle verz~ekerd.
De spoortreinren op bet G~oeternet
loopen vrij geregaeld, die op bet Wes.
ternet trachten zooveel mogrelijk in
den dian[st te voorzien.
D~e Fransche regoeering tr~eed, met
kracht op. Briand beeft van den
begvinne af bet standpunt ingfenomnen,
dat dere stakingr een revolutionnair
karakter dr~aat. Hij wil niet onder-
handelen mnet de kopstukken~ der
staking, die meeren eels g~earres-
teerd zijn. Eo Millerand beeft op
een brief van het nationale syndi-
cast en de federatieve electriciens
g~eantwoord, dat hij het volkomnen
eens was met Briand, dat de regee.
ring niet in onderhandeing kon
treden met vereenigingen, die op-
staau teen de militair'e wetten.
AQnderzijds ondervinden ook de
spoorweg~en, dalt zij te doen hebben
met een man, die weet wat bij w~il.
Briaind iee~ft van de spoorwegmaat.
sebappijen verk~regen, dat de spoor.
wpegarbeiders van (af 1 Januatrl as.e.
een minimum salaries van 5 france
per dag zullen ontvanaes.
Redeo voor staking bestaat er nu
voor velen oiet meer. LMaar de re
volutionairen sijn, nu er kans is,
dat de staking mislukken zal, woe-
liger dan ooit. D~adeoi vau sabota.
ge worden op alle lijoen gapleegd.
Over~al waar ze daairtoo gelegenheid
viudeo, smijden de stakers de tele-
greaflij oen door on broken ze de
rails op. De bowfaking wordt nu
steeds scherper.
Alan de ,,Tem ps wordt medege-
deeld, dat op bet station Cormeil
les een aanval is godaan op drie
treinen.
De stakers beleedigden on bedreig-
den het personnel en de reizigers,
sloegen met ko~uppels t"egen de por.
tieren, verbrakien de koppel n gen
van den trei n van Nantes naar
Pa rij a, en vervolgden en mishan.
delden dea wisselwachter van den
trein van Parija naar D~ieppe.
Zaterdagf 15 O~ct. te 4 uur is een
bom gesprongen de op lijn Amiens-
Boulogne; de express-trein Calais
Parija kon een kilo~meter van de
plabats der ontploffing worden still.
gehouden.
TeParija zou er een groote
manifestatie in den outrek van het
meer D~aumeanil worden gehouden'
D~e regeering verbood haar en Briand
zeide, dat krachtige mastregelen ge-
nomen werden, daar 'n meeting, ge.
Organiseerd als uitdaging tegen de
regeering, met de hoop de staking
staande to houden, miet zou einds-
gven zouder ernaitige wvanordelijkhe-
den.
De chef der ana archiste n- poli tie
deed eeni invatl in het bureau van
bet blad de ,,Lib~ertaire". D~e direc-
teur en administrateur warden ge.
arresteerd.
Juiat toen de politie wvilde heen
Kaan, k wam een persoon het bu
reau binnen, die drie bommen droeg,
gelijkend op de bowmmn in de rue
Berry en in de Avenue Kleber gsvoo.
den. Dese person werd gearres-
t~eerd. Zeer gersarlijke boumnen wer
den gevouden in het Bois de Vicen-
ne.
Bovendien meent men aarn het
ministerie van binnenlandsche saken
op bet spoor to zijL der personen,
die de sabotage-pogingen op touiw
gezet hebben, walke sulke `hoogst
ernstige gevolgen hadden kunnen
hebben, indian mlet de m ilitai re
macht onmiddellijk alle bedreigde


punten had bezet.
SBij de dotnderdtrukkting enbebsetrnast
heid opgetreden. Weer sqju tal van
hiedea io hechtemis genomnen, die
verdacht wordeD van sabotage of
de vrijheid van arbeid verhinderden.
Verachillende hunner syjn van 6 tot
15 jaren gevangenisatraf veroor-
deeld.
Te Parije beeft een botsing plaats
gehad tusschen stakende metselaars
deo opmden Mooptmbartr aienkisa.
ren, en de polite. Op weg naar het
Clichyplein werden de Ibetoogers
door politie en gendarmerie utteen-
g3edreven waarbl] een gendarm door
een flesch, waarmede geworpen werd'
gewond werd. Toes daarna ouge.
veer 1000 betoogfers sich weer ver,
eenigden en over de Rue de Fau
bourg naar den Montmartre terug.l


INGfEZONDEN MEDEDEELJINGBN.

Ph010gf3])liscle Inifindlg.

Soublette et Fils,
HOPPHOTOGRAPErN


De toestand kon niet langer meer
zoo blijven. En daarom is die regee-
ring tot krachtige maatregelen over.
gegasu. Zij besc~houw-t deze st~aking
als een oproerige bewfeging en beeft
de leaders der staking gearresteerd.
Voorts meent zij, en waarachijnlijk
niet ten ourechte, dat de! groote
meerderheid van de spoorwfegbeamb-
ten tegoen de staking is, maar alleen
uit vrees voor een rumoerige min-
derheid aan de beweging deelneemt.
De arrestatie der leaders zou in dat
geval een moreele pteun ziju toor de
beangst~igde arbeidswfilligen.
Een andere maatregel is hiet op-
roepen van het personnel tot den mi-
litairen dienst. Tegeol2~Oct. warende
beambten van den Noordespoorweg
opgeroepen, tegen `14 Oct. de beamb-
ten van andere maatschappijen, be.
halve die der Mlidi.
Het was de vraag of dere reservisten
rouden opkomen. WVie kon hun daartoe
dwingent Hun getal is meer dan
20.000, en pas over 14 dagen kun.
nen zij gestraftt worden. En v66r het
14i dagen verder is, zullen de regiee-
rmn en de spoorw~egmaatschappijen
door den nood gedwongen wel toe-
geven aan de eischen der stakers, dia
dan ook wel straffeloosheid voor
hun wegh~lijven onder de watpeneo
cu llen verwervFen. Trrou wens, d e K'amer 1
sal ben daarbij wel helpen. :
De regeering zou, ingaeval de reser-
visten niet opkwfamen, demoachinistenj
en stokers van de marine op de trei- '
nea in dienst stellen, en kon derbhal-
ve nog eeeigermate in het verkeer
voorsien.
De Fransche regeering beschouwde
dere spoorwFegstakingf niet als een
meer of minder &ettig middel ter .
verkrijging vau lotsverbetering, maar
als een quiver revolutionnaire daad.
Zij iedan ook kras opgetreden. Vijf der
voornaamste aauleggere van do sta-
king Lemoine, Denault, Toffin, Legue-
Iic en Antout zijn gearresteerd op de
bureaux van de ,,umanit6". Er de-
den aich g~een incidenten voor. Het
zesde lid van het staklingscomit6
weigerde den commissaris va~n po-
litie to volgen, omdat op bet bevel
van aanhonding ziju nasm verkeerd
was gespeld. Hiij werd in voorloo-
pige vrijheid gesteld- Op de bureaux
van de G,(uerre social" (tlet blad
van Her 6), siju drie personen in
hechtenis genomen. De rechter van
instructie hfeeft talrijke nieuwe man-
daten tot inhechtenisneming onder-
teekIend.
B-riand beschouwt dese staking niet
als een gewone staking maar ~als
een miadadige woeling. Hij krijgt
hierover heel wat te hooren van
zijo vroegere med~estanders, de so-
ciaal-democraten, die hem een ver.
rader noemen.
MUaar de minister heeft hierbij de
grroote meerderheid des lands op zija
band, zelfs de radical bladen, die
andersi niet voor een geruchtje ver-
vaard zijo, veroordeelen deze staking.
De ,,Lanterne" zegt: ,,D~e staking der
beambten van den No~orderspoor-
weg was een dwnasheid, de alge-
meene astkingis wvaausin." En de
, Action"): ,,D spoorwegmannea
bebben het raderland in gevaar ge-
bracht. Ten einde hunne loonen
verhoogd te k~rijgen hebbeD zij de
Nuoord- en Ooergfrens blootgesteld
aan eenr inval van Duitschland."
De spoorwegmaatachappijeo tre-
den even strong op als de regee-
ring. Bij tientallen worden de rad-
draaiers an voormannen bij de sta-
king outelagen. De strenge maat-
regelen hebben diepen indruk op de
takers gaemaakt; in sommige deelen
van bet land meldden zich de be-
ambten weer aan en wvorden ze zoo
spoedig mogelijk weer in dienet g~e-
siteld.
Aan don anderen kant veroorsa.
ken de regeeringemaatregelen woe-
de bij de stak~ers, die werklieden in
andere bedrijven trachten over te
halen tot een algemeene staking,
wat hier en dear gelukt. Te Par~ija
staken b.v. de electriciens, waardoor
vele openbare inrichtingen in groote
ougelegenheid verkeeren. Zii behel-
pen zich met k~aarslicht. D~e regee-
rmng hee naar men a9f e e
vel tot inhechtenieneming van ,,ko-
ning Pataud" nitgevaardigd.
De mijawrerkers to Russel en te


Courrii~res hebben ook den arbeid
nedergelegd. En audere arbeiders
sun welrn 0 tr e~e der rFCegee-
ring siju stellig noodig tegenover
de daden van sabotage, door de
takers bedreven. Dezen suijden,
waar sij krunnen, de telegraaf-
draden door en breken de rails op,
niett eaestaande de strengre bewa-
king der militJaires,
Breidt zich de staking te Parije
nog uit, or komen uit de provin-
eann enr ner ada th ewer o jen
Velen staken alleen uit vrees voor
bun kameraden!
Naar bericht wordt, hebben de
wonder do wapenen geroepen spoor-
wegbeambten sann ien oproep geen
gehoor gegeven.
De staking veroorzaakt reeds
schaarsebte van levenemiddelen to
Parde, wear de tsnrktproducten anol


in waarde stijgen. Daarop hebben
de stakers gerekend.
Ma~zar de? regeering: is er ook bij,
onu in den nood te voorzien. Zij
beeft het verkeer to water zoo goed
mogelij k geregeld. D~e oevetrs en
bruggen der Seine staau onder mi-
lita~ire bewaking.
~Lang; kan deze stakingf niet duren.
Blijven de takers san de winnen-
do hand, dan ontataat een revolu-
tie. W~int de regeering bet en
daarop is, gezien de stemming van
het land, garoote kans dan keert
de orde spoedig terugr. En de rad-
draaiers der stacking kunnea er dan
op rekenan, dat hun een strengre straf
wFacht. D~eze regeeringS toch schijac
in dit opzicht niet zoo slap als
vroegere regeeriogeo.
De spoorwegstakingi in Frankrijk
'breidt zich over een grooter gebied
uit, doch neemt in kracht~ af. )p
verschillende lijoen is outepanning
merkbaar, en aan tal van stations
komen stakers zich aanmelden. D~e.
zen verklaren, dat sij de dupe van
drijvere zijo geworden. Er zija ma.
chinisten, die dadelijk weer willen
rijden, als zij zich beachermd gevoe.
len.
Er valt, naar men uit Parijs meldt,
niet aan to tw~ijfelen, of de staking is
g~eheel mijluk~t. Op het Noordlernet
hervatten bijna alle stakers het woerk.
M~en hoopt daut de dienst; spoedig
weer normal zal sziju.
Op den Westerstaatsspoorweg is de
toestand belangrijk verbeterd ~en op
de andere netten zijo bijua geon sta-
kers meer.
In a~nder opzicht echber vererg~ert
de toestand,dhedaden van sabotage
nemen toe, vooral op de Noorderlijn.
Telegraaf- en telefoondraden worden
doorgesneden, telegraafpalen over
de rails ge;worpen, locomotteven be.
schadigdl, op tal van plaatsae heb.
ben vechtpartijen plaats tusechen ar-
beidswiigen en ,,posters."
Daarenboven ziju er vele groepen
arbeiders bij audere bedrijven, die
uit solidariteit het werk nederleggeo.
De regeeringr treedt zeer krachtig
op. Het staikingacomit4 beeft een
brief aan den ministerrand gericht,
wasarin de eischen der stakers wor.
den uiteengezet. D)e ministerraad
heeft mnedegedleeld, dat deze eischen
aan de maatechappijen overgebracht
zouden worden en dat bet anitwoord
insgelijks zou worden overgebracht.
De onderhandelingen met de maat-
sebappijen worden thans door bet
miniseries van openbare werken ge.
voerd.
Millerand beeft den ministerraad
mededeeling gedaan van een outwerp
tot regeling van arbe~idlegeschilleo.
Erziju uit~gebreide militaire en
politie-maatregelen getroffen on de
inmenging van anarchisten to belet.
ten, van wie bekend is, dart zij zeer
opgewonden ziju en revolvers gekocht
hebben om zekere personen, die! ge.
zocht worden, san de justitie to ont-
trekkeu. Mocht~en wanordelijkheden
uitbreken, dan zullen deze op uiterst
gestrenge wijze onderdrukt worden.
D~e minister-president Briand
had een onderhoud met de afge.
vaardigden van het Seine-depar-
tement. Minister Briand verwees naar
de nota van den ministerraad, waarin
grezegd wordt, dst de mimasters be-
reid zijo kenniP to nemen vain de ei.
schen van het personnel, om daarna
hierover een onderhoud to hebben
met de po o rwfegrm astch appij e .
Wat betreft den brief van 't stakinge-
comit6, verklaart Briand, dat het
hem onmo~gelijk is in onderhande-
liDg te tredeD met personen, die zich
in bechtenis bevinden, of togen wien
een bevel tot inhechtenisuemingi is
uitgevaardigd. Hij wil besprekingen
houden slechts met beyoegde verte-
genwoordigers van het personeel.
B~riand verklaart, dat de stacking
geheel eo al aan het verloopeno is.
Elij weet wel, dlat men sal trachten
de agitatie staainde te houden, door
andere stakingen. Hij verwacht selfs.
dat nog pogi ngen sullen gedaan
worden on onlusten t~e verwekken.
Allle maatregelen ziju echter genomen
om de orde en veiligheid to Parija en
in al de overige gedeelten van Fran;-
rijk te verzekeren.
Na afloop van een gehouden bijeen.
komet verklaarde George Beryj dat
hij de afgfevaardigden van het Seine-


department bijeen sal roepen, on to

r be eepnartoemednt bij ade vken e
niging van stokere oni machinisten en
bij het national eyndicaat niet; er
op zouden kunnen aandriagen, een
audientie bij Briand te verzoeken.
1)e regeering ontrangt van vele ~
zijden blijkeD van instemming met
traar krachtdadig optreden. Ue loon-
gesebillen, die sanleiding tot de sta-
king hebben gegfeven, kouden door
2et arbitra, ecommiesi oij ut e go

sauleiding sija tot een staking, die
meer ilikt op een social revolutie.
Engelsche en Fransche blades spo-
ren de Fransche regoeering san, met
strengheid te werk to gaan.
Zooals we boven meldden, was de
staking aan het verloopen. Reeds
behoortde sij binnen een paar dagen
tot hot ver~~ilpedee


Curagao,


14 Nevomber 1910.

De VOOrzitter'

A. JESURU7N.


DEWVAR'S


H. M. de Koningin der Nederlandear

BEKROOND

de Amsterdam labs,
,,Antwer en 1885,
,Chicago 1893, en
,, Ouragao, Eerste Prijs Eere-
inedaille, 1904.
Curagao, uvaterkant~ Otra-
handa.
Bekendmakmng.

De versoop ran ZILVEREN,
GOUIDEN en JUWEELENI
VOORIWERPEN, beleend ter
SpaaGT e Beleenbacnk Yan 1
M iaat 1909 tlm 31aa mugustus
1909, wonder No. 3543 A tim N.
1939 ~B, zal plaats hebben op
Don~derdag, den 17len November
a. s. en volgende Donderda-
gen.
Belanghebbenden worden ver-
zocht der verkoop te voorkomen
door de aanzuivering der ver-
schuldigde interested'


JO H N
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs