Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00061
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: November 5, 1910
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00061
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


_ 1 I


Dit ladverahijt eken atedag g g y ygg s Clourant ak~i ta sali toer dia Sabra.
Abonnementsprija vcoor Curacao, Bonalire, Aruba : E upisd bueett l ,-p rsln
en de Bovenwindsche eilanden per drie meanden i t d c e lilLjIat pa igA pdiantfi.CrtaBnje.,rbS.Mr
fl. 2.- met vooruith~etaling. O R teO lI HI P tePalarnfiCuaaBnreAubt.ar
Voor het Buitenland per jaar fl. 10.-- tin (P. H.), St. Eustatius i Saba tt. 10.-- pa an a
Afzonderlijke nummers fl. 0.15c. T7Vat~erkan~t, Overzx1d un numero sol fi.0.15.
Prija der Advertentio~n van 1--7 regels i. 0.50; voor el- Anuncio di 1 te 7I regel f 0.50 cada regel mas
ken regel meer 7% cts. O (Ud No. ~22. MiOuw NO. 41. 7% cts.


Die proef ten bate deeer industries
gTenomnen zal dan vanzelf ook; zijn
toepassingi vinden op andere taken
van handel en nijverheid.
De Kamer van K~oophandel en Nij-
verheid beeftl onzes mnziens aan den
Curagaoschen handel een krachtigen
stoot gegeven in de gioede richting;r
zij ontvange daarvoor de dank der
bevolking.

Naar wij vernemen, werd op initia-
tief van den Heer H. J. COREN~ HEN-
niQUI~Z, die aan verschillende kooplie-
den een circulaire had gezoutden, D~on-
derdagfmiddag een vergaderingS ge.
houden van belangstellende firma's
on over de bekendmaking van de
Kamer van Koophandel on Nijver-
heid van gedachten te wieselen
en een voorloopig plan vanl actie op
te sitellon.
Een commissie wFerd benoemd uit
de navolgende Heereu, in alphabeti-
sche ordegenoemd : DAviv A. CO~RREA,
J. P. G. ECKER, S. S. M1ADURO--LOPEZ
en G;. A. WINKEL, die met den Heer
H. J. COEns HENRIQUEz de plannen
verder zullen ultwerken en een voor'-
stel doen in een volgende v-ergade-
ring.
Met algemeene setemmen werd ver-
der besloten wekelijks de mark-tpri -
zen van uitvoerartikelen vast te at l-
len.

voor de kennis van de
SCHRI ST ELI JK E OUD HElD.


Mlet een rede over dit ouderwerp
opende Maandag 3 Oct. te drie uur to
Utrecht Dr. Jos. Sch~rijnen, benoemd
tot lector sann de SRij w- niver iet
aidaar vanwege de 8t. ra bo lsi knd
ting, zijne lessen in de vergeiK Ituu
klassiioke taalk~unde en elkieudbeid-
geschiedenis der Christ ljke oukdherd
in het mieuwingstreden t jdperhine
wetenschappeijk~e n atuurv orseh g
aldus ving spr. ougereer san, e-a
wel de grootate omwfente ingh der a~
boorte der kultuurgese ie ei.
Schook de politieke greschieden mehma
haar aandachtunasn den me nsc be-
inlividu, hde km tuur~ers~edeni esoce-
so ouwr al erae itrsh
soortyrm, Deersmeeis m th atiscC
ise tur~shidei nu van een
b~e kulduui cack iom at niet slechts
dsom van alle stroomingen dier
zer fatrnid bet kult ur ebied, De som
dperioea t nrumtr een eenheid,
evenals de som van bepaald oe
-- -------
wfordt de Chartreuse niet hier ge-
maakt?"
,O jA mevrouw, maar we dachten
niet, dat onze fabrieki Uwe Majes.
teit belang kson inboezemen".
,,Zeker, seker antwoordde glim-
lachend WCilhelmina, ,,kzou alles
willen zien ......
De K~oninginuen werden daarop
naar de op een uur afstand van
bet klooster gelegfen fabriek geleid,
waar de mouniken met opgestroop-
te mouwen de likeur bereidden. De
Yorationen proefden den drank ea
namen er enkele flessehen van aan,
die de prior ben aanbood.
Het g~ezelechap reed vervolgens
aan de audere zijde den bergf af,
naar Grenoble, waar een extra-
trein g~ereed zou staari om bet naar
Aix te breogen. Toen men de oude
hoofdstad van Dauphinb naderde,
was het donker en koud; diep in
bet dal glinsterden de duizenden
lichtenzed vordrder stad. Konin"ibn Wilhel-
zij het vond en hoe blij zij was over
den tocht. M~inder trvreden was zl]
-en ik ook toen wij san den
toegangsweg tot de stard fletsers
zsgen, die blijkbaar op de komat


Curacgao, 41 November,


Kame va KoplsdeieA ~re~ei.

Blijkens de door deze Kamer met
de Netherland Chamrber of Comtmerce i~n
9ec etnetiNewa lr geof rked cr
den invoer van Curacqaosche stroo.
hoeden te dier stede in de weg gelegd
vindt de thans beerachende toes~tand
oorspronkelijk zija corzaak in de
door de Amerikaansche Regeering
eedane ontdek~king, dat verachei.
dene zendingen Panama-hoeden bij
de inklaring aldaar belangrijk bene.
den de werkelijke wearde aaangege.
ven werden, betgeen gevolgd word
door aanhouding der hoeden en be.
boeting der imnporteurs. Daar deze
sangelegenheid van te omvangrij.
ken aard was om door deo Collector
of Customs, de in diezen beyoegde
autoriteit, behandeld te worden
werd een special agent door he{
Treasury D~epartment aangesteld on
dienaangaande een ouderzoek in to
stellen en rapport uit to brengen.
Het schijot nu, dat Curacgaosche
exporteurs, alt~hans eenigen runner
gewoon geweest zijn, om de Cura'.
Caosche hoeden te factureeren on.
der de benaming ,,Curag~ao Pana-
ma Hats". Daar de opgegeven prij-
zen bijzooder long wren voor Pa-
nama-hoeden, vatte men achterdocht
on nn steldA ooki doCZP aangc~elegn-
bei inhanenvan den nieuwhe.
noemden specialen agent, die gemeend
heeft in de importen ult Curagao
deselfde outduikingen te moeten
zoeken als in die uit andere plaat-
sen, en thans nogf altijd aarzelt om
to erkennen, dat hij zich daarin
vergist beeft.
Intuaechen werd de bij de dona-
ne-autoriteiten outstane twijfel san-
~ewakkerd door de ometandigheid,
`at de prijeopgaven van de Cura-
gaoschie exporteurs niet in alle ge-
vallen met elkiander overeenstemden.
W~as men hier eerst van meemiog
geweest, dat de belasting herekend
most worden naar de prijzen, wear-
toe de hoeden van de viech tsters
werden opgekoebt, naderhand kwam
men to wteten, dat die prijzen voor
de berekening van het invoerrecht
verhoogd moeten wordeumnet dew~inst
der tueschenhandelaars en met de
kosten van verpakking en verasche-
ping (dat due het invoerreebt bere-
kend moet a orden naar de prijzen
fob. Willemetad). In enkele gevallen,
dat de hoeden verkocht waren lan-
gen tijd v66r bet tijdapip van ver-
schepmng, werden de, bij het sluiten
van den kroop door de New-York-
sche importeure geboden, betrekke-
lijk hoog~e pripzen gefactureerd. K~ort-
om, voor dezelfde kwaliteit werden

F~eudlleton*


HERERINERING EN

88R IORinglR Wilh61HHRR.


Xavier Paoli vertelt; in de ,,Gau-
lois" verder van ziju herionering~en
aan het verblijf van K~oningmn Wil-
helmina en Koningin Emma te Cor-
bikres. Zooals onze lezer weten, heb-
ben de Voretionen in 1895 een poos
in het schoone bergland van Savo-
ye vertoefd. De beer P'aoli was Hlaar
namens de Franache ~regeering toe-
gevoegdi en in het bijzonder belast
met de zorg voor de persoonlijke
veiligheid der Koninginnen. Wij ont-
leenen sann hetgeen hij than in de
,Gaulois" modedeelt bet volgende:
Toen de Koningin de onmiddel-
lijke ougeving van Corbibrea in al-
le riebtingen verkrend had en lang
genoeg van die wilde eenzaambeid
genoten had, om er zich als een
nieuw Roodkapje of een Schoone
Blaaparter in liet Bosch to voelen,


~ge dan al v-oor het oogenblik zich
beperken tot de hoedenindustrie, het
succes, wat hierdoor wis en zeker
bereikt zal wvorden, moet als van
zelf voeren tot meerdere ultbreiding
daarvan
En wat one bet meest vterheugt
is bet feit, dat dit instorten van
ieugdig, frisch, gezoud leven van den
handelst~and selven is uitgegaan door
den drangt der omstandigheden.
Mren beeft tbans de oogen geopend,
en begrijpt de tijden waarin wij le-
ven, die niet meer ziju van den een-
ling, maar van de vereenigingen, van
de corporaties.
Als door het actief optreden van
den Kamner van K~oophandel de Ame-
rikaansche market weer zal open-
staan voor de CuraCaosche stroo-
hoeden, zal men er ann gewrend ziju,
dat de prijsbepaling, de marktprijs,
wordt vastgesteld door een corpora-
tie van deskundigen. Er sal een be-
gin Remaakt sijn met eetn koopmans-
beurs die de marktprijzen g~ereg~etd
bekend mnaakt, weaardolor een 10.
der zien k~an hoeveel geld zijn hoe.
den waard zije, dus voor welken
prija hij zija boeden kan verkoopen.
Dan e al bet minder gemak~kelijk
voork~omen. wat than herhaaldelijk
geschiedt. dat goed afzewoerkte hoe-
deD ,,onder de market" worden op.
gekoebht. ~e een of andere onkooper
kan daardoor wat sebade lijden, om-
dat hij ziin grooters winsten, ten
kodte~ derl ar~md vlecbters~L' biehaald,
zal mooten missen, maar de handell
zelve zal er bij winnen, omdat
de handel reel en grezond zal
worden. Als voor goede waar goed
geld betaald wordt;, most de indue-
trie dear door tot bloei greraken, wat
in het belangf is van verkooper en
viechtster. De vleebtster zal dan zelf
gaan ondervinden, dat better gevloeb-
ten hoeden better betaald worden en
zich er op toe leggen g~oed work- at te
leveren.
De koopman sal hierdoor betere
waar kunnen leveren en zoo de hoeden
,,op prija houden" en teens meer be-
stellingen ontvangen.
Hopen wij dus, dat de organisatie,
thans tijdelijk in het even geroepen
om de moeilijkbeden met Amerika uit
den wegr to ruimen, van meer blijven _
den aard sal wezen, en zij zich or
eveneens op sal toelegg~en om de
marktprijzen cok voor andere landen
te bepalen en vaste merken ook voor
elders vast te stellen. opdat de arme
vleebtster ten allen tijde kunne we-
ten, wat haarbhoeden waard zijo, wear
de hoeden gekeurd worden, en zij bet
volle bedragf daarvoor kan ontvan-
g~en.
Van dergfelijke organisatie zal de
hoedenindustrie een krachtigen steun
oodervinden on daardoor spoedig tot
hoogen bloei zija gebracht.

geschhaard; bun witte pijen gingen
verloren in de diepte van den lan-
elangen gang, waarvan men
.orde geopende poort de rechte
hijn stch als eindeloos zag strekken.
De prior was de Vorationen gena-
derd. Het was een groote man, met
een ascetengezicht. een doordringen.
den blik, een welluidende stem, een
koele woaardigheid, die toch zeer
hoffelijk was. ~Men erkende den man
van de wpereld in hem~, bij bew-ogg
zich voornaam. Langzasm sprak; hij:
,,que Y~os Majest~s solent les bien-
venues'*. De Koningfinnen, die eenigs- I
she wonder den mndruk waren, ver-
ontechuldig~den zich over Haar nieuws-
gierigheid en daarop begon de roud-
gang. Bet geheel klooster werd Haar
getoond, behalve de relikwfieisn en
de kostbare heilige booken, en toen
Paoli dearover zijn verwondering
nitsprak-, zeide een der geestelijk~en:
de K~oningiunen ziju niet katholiek
en we toonen ze alleen maar aan
katholieken."
Kioningin Wilhelmina, die spoedig
al weer geheel on haar gemak was,
deed voortdurend den prior allerlei
vragen, die dese met innemende
vrien delij kheid beantwoordde. ,,En


Bij den invoer van goederen uit NAB.CHRIFT D)ER I1EDACTIE*
plaateen, wear geen werkelijke market
bestaat, kan de Ameriksaansche dous- Bovenataande bckendmaiking ver.
ne nl. ale wrondalagr voor de be- f scheen de vorign! wea;k in hotl officise.
rt:' oning~d r in~omchlC~ tenl dan Bme- ) ire deeltevanu U DChatao~s Choulrant.
rikianuschen marktprija nemen, wel- Wij achten, wat danrin g~ezegad wordt,
ke uit den nard der tsak aanzIen- van zoo hoogf belang, dat wvij er
lijk hooker sal eijn dan die greldend i gaarne een eereplasts aan inruimen
in bet land van herkomat. in ons blad
E~en bewife voor bet bestaan van Met groote voldoening en vrengde
de hoedenmarkt eou 0. a. voort- Ihebben wi) grerieu, hoe de K~amcer
vloeien nit de openhaarmakingf, op van Koophandel en N'ijverheid alle
gezette tijden, van een officisele no- krachten inspant om de Curaqaosche
teering van dit artikel, waardoor volksindustrie bij ultnemendheid, de
de marktwaarde op een onweder- hoedeovlechterij, to steunen in dese
legbare wijze sal kunnen worden moeilijke tijden.
bepaald. Yan hare hopen wif, dabt het haar
Ee~n dergelijke officieele noteeringf gelukken moge, de belemmeringen
zou, naar de meening deer Kamer, weardoor de Amerikasnsche markt l
moeten uitgasu van een vereenigcing, tijdelijk voor Curagaosche strooboe-
waartoe sij de belaughebbenden voor. den g~esloten werd, spoedig en voor
stelt eich anneenn te sluiten. Gok af-.good to verwijderen.
gesien van de bestaande moeilijkbe. De weg door de Kamer van Koop-
den in verband met de waarde. handel ingeslagen dunkt one de eenix
bepaling, sal het belaug van den goede en sal ook wel leiden tot bet
holedenhaudel gebast worden door' ffewenachte doel, natar wij zeker vrer-
een dergelijkre orgarnisatie. Een be. wachten.
stuur bestaande uit zaakkundigen
en ing~esteld door de belaughebben-. Maar in boven afgfedrukte bekend.
den self, zoru zich 0. a. kunnen be- makingf zien wij nog peheel iets au.
lasten met de vastatelling on not~ee- ders dan een doeltreffend middel om
ring der workelijke marktprijzen, de Amerikaansche market weder voor
en verder typen on nummere kunneo onze boeden te openen.
bepalen ten einde de exporteurs in Wyij zien daarin bet gelukkige be.
de g~elegenbeid to stellen de ver- gin van de reeds zoolang door on
scbeopte soorten zoodanig op bun Lgewenschte allernood zakelijk Ate or.
facturen te omachrijven, dat ver- ganisatie van den handeletand in on.
schil in wearde tueschen ougelijk- ze Kolonie
soor~tige partijen reeds op deze do- Deze onderlinge samenwerk~ing mo.
-~~~. ~ ~.


in de rijtuigen. ,,Dat is een citate.
kend idee", zeide Kioningfin Wilbel.
mina tegen mij, ,,u moet met one
dejeuneerea en ik sal dekken". De
rijtuigen stopten midden op den
wegf in de volkomen eenzaambeid
voor bet prachtige panorama van
witte bergen en sombere dalen; bet
ooninginnetje spreidde een groot
servet; over onze knieiin nit en on.
der uit de mand diepte ze een kou.
de kip en broodjes op en heel ern.
stia zeide ze teg~en ons: ,,er is opge.
dan"),
Bediend door een voretin, in een
rijtuig boven op een berg...... dat
atvoutuur ontbrak san mijn verza.
meling, zou zoning Alfons gezegd
beb ben. Behoef ik nogf te zeggen,
dat het dejeuner bijzonder vroolijk
was on dat er geen spoor meer van
over was toen we teen twee unr
de Groote Chartreuse naderden?
Paoli besehrijft dan hoe de grijze
kloostergebouwen met hun leien da.
k-en en klokketorens in het schoone
decor van het woeste, beeneeuwde
berglandschap stonden.
Ann de! poort wachtte de kloos.
terbevolking de K~oninginnen. De
monniken atondon rond den prior


teg~elijkertijd door verschillende be-
laughebbenden afwfijkende marktprij-
zen opgeven.
Bdet is te New York tot dusver Diet
uitgemaakt, wat voor de C~uragao-
sche stroohoeden als de belastbare
waarde moet worden sangemerkt.
Een besliasingr in hooger beroep is
echter eerlang te verwachten. In-
tusschen heeft deze Kamer met de
joncrste mail uitvoerig~e gegovens aan
de ,,Nederlandsche Kamer van Ko~op-
handel" te New Yorkveodn,
w~sarmede uitgerust deze corporate
de zask nader bij de dousne aau*
hangig zral kunnon maken, indien
moebt blijken, dat ook in die boo-
gere instantie geon voldoening ver-
kregien mocht worden.
De K~amer vertrouwt, dabt de b=
staande moeilijkhede nuit den weg
neruimd zullen worden. Ten einde te
voorkromen, dat daarna de hoeden.
uitroer naar New York opmieuw
stoornis oadervindt;, meet zi] te
mooten wijzen op de noodsakeij~k-
heid om bet onomatootelijk bewljs
toe leveren, dat hier workelijk een
market voor stroohoeden bestaate
waartoe zij reeds in hare modedee-
lingen aan de New-Yorksche zuster-
corpora~tie heeft trachten bij te dra-
gen.


cumenten nauwkeurig; aang~ewezen
wordt.
TerloopEl worde hier sangestipt,
dat ook een omachrijving als ,,uas-
sorted" als een k wali te i tbeachri j -
ving kan gelden-
WVillen de vast tlo stellen bepalin-
gen voor allen biadend zijo, dan
dienen de belanghebben self de noo~
dige maatregelen te beramen en
daaromtrent onderling overeen to
komen- .
In deze overtuig~ing last de Ka-
mer de totatandbrenging der ge-
w~enscht~e organisatie over aaLn h~et
init~iatief der belaughebbendon en
vertrouwt, dat zich~ mn un midden
wel enkele zaakkrundigen laten vin'
den, die genegoen ziin om de leading
op zich te nemen*

Curagao, 25 Octo~ber 1910.
De X1amer vau Koop ao del
en Nijverheid,
A. JE-BURUN>
Yoormitter.
C DE A8rETH CZ.'
SIecretaris.


voor wie de Prine eerst veel later
zou komen, verlangfde zij grootere
tochten in de streekr te doen. Paoli
beachrijft dan uitatapjes near de ab-
dij van Hautecombe aan het meer
van Bourget, naar de gorges du
Fier, den waterval van Gresg, enz.
Mfaar Ro~ningin W~ilhelmina had groo-
tere plannen. Zij wvilde het klooster
van de Groote Chartreuse gaan be-
zoeken. Eerst most de pans nog
toestemmin~g verleenen, daar er in
het krlooster gewoonlijk green vrou-
wen wPord en toegelaten. Er werd
dus g~etelegrafeerd met Rome en de
vergunning werd aan de Koningin.
nen gaarne verleend. Wij vertrok-
ken, zoo vertelt Paoli dan verder,
's ochtends on acht nur van Aix
les Baine met een bijzonderen trein
naar St. B~ron. Daar stooden twee
ale postwag~ens bespannen landauers
ite wachten. De twee Koninginnen
en de hofdames gmngen in het eene
rijtuig, de beeren van het gevolg
en ik in het aundere en voort ging
het naar de Groote Chartreuse. Bet
was elf uur in den ochtend, we had-
den drie unr to rijden. Na een uur
begonnen wij hongerigf te worden;
de manden met proviand stooded


Zaterdag 5 Novemlber ISIO.


27ste Jaarg~ang


No. 140 I


ICOE


DI


CURACAO


WIKIEEX LAID 700 DI O GU RA CA 0 ECHE E ILA N DI Ntenissen dier tijden. D~oor de staat-
kundige geschiedenis van het jonge
C~hristendom, van at ziju eerate ver-
ic~ijnen tot aan het edict van Mi-
laan, vloeit een breede stroom van
bloed. Maar noch de wo~este hart-
st~ocht van Nero en Domitianus, noch
de georg~aniseerde bloedbaden van
D~ecius on Valerianue vermochten de
Christengiemeente to vernietigen. Het
beid'endom moest ziju onmacht be-
kennon. Hioe to verklaren het feit,
dlat de Christenenu telkensl eni telkens
wear triomfeer~end nit de vervolging
te voorechipsi zryri getredlen, tot de
defirutieve victorie bun gewerd in bet
b~egin der IVe eeuw, ofechoon anj ook
toen geen 10e deel der bevolking
uitmaaken'? Vau wtaar die kracht,
standvastig to blijven in de dagen
ran onheil, de volkswfoede to betwe-
ren en ten slotte aller harten voor
zich te veroveren? Wat hun die still
k~racht schonk, was, volgens spreker,
op de allereerate plaats de alvermo-
gende b-eschikkring Gods. ~Maar,
\vauneer de k~ultuurgeschiedenis leert,
dat in de maatachappyj dier da~gen
de Christenen over geheel de urtge-
strektheid van het kultuurgebied
verreweg de beote beatanddeelen ult-
muaakten, dan kan bet ged eel telij k
verklaarbaar voorkomen, dat ten
slotte naar hun zijdle oodanks hunne
nlumerieke minderbeid, de overwin-
naao in dezen wrereldverheugendetn
strijd overaloeg,
11et een woord van dank san het
I~oogwaardig Episcopaat van Ne-
derland on aan het Curatorium en
kiestuur der St. Rad bou dstichting
voor de eer zijuer benoeming, aan
Curatoren en Senaat der Rijke-uni-
ve sitei v~oor dewelwill odbbeid met

gelaten,, san darnes en beeren Studen-
tell eindigde! spr. zijue met aandacht
gevo gde re e.
I~et Centr,um.


Mlr. Mic. Kenney zette Vrijdag, 7
Oct. ziju pleidooi voor Amerika in
de ,,Orino~co" -arbitrage voort.P.
w~ees erop, dat de vordering van die
thaus eiiechendle Ma~atsebappij, de
Orinoco-stea mschip -company, de self-
de is, welke vr~oeg~er toekw~am aan
de Engelsche maatachappij voor de
vaart op de Ormnoco en dat dan
ook- Venezuela zeer groed beke~nd was
met de overdracht van die vorde-
ringS, doch dat Yvenezuela t/roe~ger
a~lleen wceig~erde, de tueschenkomet
vanu Amerika in dezen to aanvaar-
den op g~roud van een bepaling; in
de oorpronkelijk~e concessie, dat alle
vorderiogen der Maatachappij moee-
ten worden aanagebracht voor den
Venezuelaanschen rechter en volgens
Venezuelaansch recht herecht wvorden.
lu het licht van de genchiedemis
deer zaak dient het protocol te
worden bezien, waarrbi] Amerika en
Venezuela in Februazri 1903 de be-
staaude vorderin an van Amerikaan-
Hche zijde sau de besliasing door-
scheiderechters ooderwlerpen. Ame-
rika VOorzag, dat Venezuela in dit
geding bet belang en het recht van
Amnerika zou betwvisten om op to
koaten voor een vor~dering van een
Engelsiche meatschappij, al waren
ook de aaudeelhouders daarvan
Amerikanen. D~aaro~m aprak het pro-
tocol van: ,.Alle vorderingen, beze-
ten door Amerikaansche burgere ;
daarom ook wtas de vordering over-
~gedragen aan een Amerik~aansche
11 aatschappij. En om te voorko-
men, dat Venezuela in het geding
zou beweren, dat diplomatieke in-
terventie uitg~esloten was of andere
techni~sche bezwatren zon outleenen

de g~rouwlag~e luchten door, de
vlakten over, mn verre diepte.
Zwmaar kuetterend g~ekraak break
m a 1r aldoor los en dreef~bleeken schrik
op bet gelaat der verwarde volken.
Allen grevoelden de g3rootheld des
Allerhoogsten!i En de blikeemschichtenl
sloegren maar met fellen kruisslag
door de zwarte luchten en omknelden
als vuurriemen de lendenen der rot-
leon en weer ratelende donders volg-


den de vulur~liu.
Alles lagi verelagen en verlamd on.
der de almacht des Beheppers.n
Het trotsche sobepsel gevoelde zijn
ruietigheid en sweeg in sidderende
angst.
En toen de in bliksem en donder
Zichthare zich terugrtrok, reen do
13ijgende aa~rds verk wikten, egau-
we wolkren verbroken hingen en weer
,onneklaarte kwam nanhlchten met
witblauwen lach; toon herademing on
herleving weer opwiekten van de Har-
de, beeft de geloovige mensch 't boofd
gSebogen voor de almacht Gods, zgjn
eigren nietigheid diaper g~avoeld en zlon
dienatvaae omndesvrdigheid jegen Rem weer

f, r. C) J. BttotWEcR,


kunst aldus van de heidensche af-
banketijk w~at~ betreft~ techinek~l. kom-.
posrite en ten deele oak; motieven,
toch vermoebt zij niet alleen een
rueuw~e richtmg~ to scheppeni in de li-
turgritih-didaktische kuust, maatr ook
w'ist zij doe tickete) kunst dloor nioeuw-
heid van stoffen en verheveubeid van i
opvat~ting tot, boogere ~t~hische idea.
leen op te voereo. In de wer~eld der
let~teren zijn door hot Christendom
nieuwe banen geopend op ap~ologe-
tisch, leerstelhig en kerkbistorisch
gehied; oak de Christelijke legende
werd geboren.
Hoewel de K~erk in het begin voor.
al tussehen de lagfere volksklassen
bare adepten telrlfe, mag men toch
de antieke wijsbegeaitrte reke~neu tot
Sde oormaken, die de verbreiding van
het Christendoml hebben bevorderd;
on wel door de slagen, die zij toe.
bracht aan do oude legendlen, door
het verstrekklen van geschik~te be.
gripp~en en door~i het scheppen eener
bespiegelende! geestesfricht-ing, met
name in die 1ste eeuw, die giunstig
was tot het opnemnen der nienwe
leer.
B3ij elk der kult~uurbistor~ische fak-
toren, aldus betoog~de spreker ver-
dler, zagen wvij de wisselworking der
C'hristelijkA en beidensehe begrippen,
eni uit de beschouwving bleek, in wrel-
kre m~ate het Chriat~endomn elk kul-
tuargSebied met nieuwre ideeku heeft
bevrucht. WVelke was nu verder de
onderlingie wisselwerking deer reli.
gieluse muaattachappelijkteen physieke
fak~torenr Vooreerst valt waar te
nemlen een wederzijdsche versterking ~
van zede en recht. V'erder was de
boogere opvattiwir vau ~gzin en
maatschapp~ij van nist gierinien in-
vioed op de ontwikkeling der eko-
nomisCh-geordendenc standen en be
dnrijen, terwviji woer de Chris~telijke
begrippen van eigendom, rijkidom en
armoede het privastleven ten goede
kwamen. Rechtsi- en eko~i~noische
beg~ri-ppen werkten in hun ,relouter-
terden vorm ook veredelead op de
taal, op kunst en wetentrchap, ter-
wijil .omngekeerd door een hoogere
ethische working deer factoren het
mastschappelijk leven tot hoogrer
peil w9erd opgevoerd. Alle faktoren
eindelijk heeft de Christelijke grods-
dienat, die de religieuze volkskul.
tuur had herborea, doordrongen
en bezield en wetderkieerig be~eft de
invioed van al deze gekeratende fac.
Lorenu, het retlig'ieuse leven dermLate
doen opbloe~ien, dat bet steeds toe-
nemend in omvang en in intensiteit
de beerlijkste vruchten beeft voort-
gebraebt. Eo zoo koplen wiilc m3leest
spreker tot htresultaat, tde
ground tot don n)ud-christelijkie kul.
tuurperiode is haar ethisch-revell.
Elke ware kultuar beeft tot doel
de vervolmaking der menschehijke
natuur met al haar behoeften en
strovingen. Nu is doze boogste ver-
volmaking elechts bereikha~ar door
het senwfige Godsbezit aan gone zijde
van 't graf. Tot dit einddoel moet dus
het aardsche leven in al ziju volheid
gericht, zoodat de menschelijke kul.
tuurtaak inderdaad als een etbieche
door God gelaste en geregelde taak
is te beschouwen,
Het einde zijuer rede nadorend zegt
spr. te hebben willen aantoonen,
wPelke de waarde is van do kultuur.
historische methode voor de ktennis
der Chriatelijke Oudbeid. Het eerste
re~sultaiat, vindt spr. hierin, dat de
ze inethode one een dieperen blik
gunt in het wezen der O~ud-christe?-
lijke kultuur, die zoovele trekken
vertoont van de antieke, hellenisti.
sche beschaving, maar grelouterd
geadeld, met ee n ieuiw en hnrooger le.
ven bezield
Het Christendom heeft de an-
ti ke kultuur ~ered" M~aar de kul-
tourgeschiedeni a werpt ook een hel.
derder licht op de politieke gebeur.

Donderend gerommel melded ziju
komst
Int" midden der donkere homelen
going Hij tronen omstuwd van ziju
ontzettende macht.
Alles outstelday
Op de aaugeviogecn winden rust-
ten zijn voeten, vlammen kroonden
ziju hoofd, zijn hand droeg flitsende
bliksems '


Zijn machtig~e hand v rief c
Alles schokt~e van outse ar'g .lie
Links en rechts wierp Hj telijkse
mende vuurstralen de onme de ik
ruimte in over de a ddedj dee arme-
En tijn woord doned i btue-
len laugs, de aifgronden kloor, en rd -
schen de rotten en berg oven we d
zijn stem herhaald. d bi m
God sprak mn don ch en bI ee
tot het ondankbare sc epse .
D~e adrde had zijo waarachuwing
vera omen.
Alles voelde zich gegrepen en vast-
g ekneld in ziju' maicht. De mensch be-
stierf 't van angst nu hij duidelijker
Gods grootheid s~anschouwde en in 't
blikeemend light zich afgfeweken sug
van Ziju wFet.
Er was beroering in ieder leven, in
geheel de natuur.
De rataen dreunden nog en dof-
sgrommende donders rolden weer sann,


ter self elaaf to wForden.
Ethisch-hoogretasude, was volgrens
spr. de Chrisitelijke audhieid met
slechts in de~n kring van het gezin
en in het privaatleven in het alge-
meen, maar oa~k in bet staatsleven.
D~e Christenen wraren voor het mee.
rendeel kleine middenstanders, vee~lal
vrijgelatenen.
Hun vereenigingeleven steundfe op
den w~ettigen gr'oodslag van het
recht. G~ok schrikten zij in begfinsel
niet terugf voor een aktief dee~lne-
men aan but staatshestuur, selfs
aan den k~rijgsdienst. .11aar, afgre-
zien vani het feit, dat de Christe*
nen om reden, van hun maatschap-
pelijken stead n'iet zoo vaak voor
politieke waairdigheden mn aaumer-
kingi kwamen, kan men licht begrij-
pen, hoeveel zwarigheid het mee-
bracht, in een maatschappij, vaar
de ambtenaar tevens als tiet ware
de priester was van den staat, zi n
plicht als overheidspersoon getrouw
te blijven, niet elechts voor een as-
ceet, maar voor een gewoon Chris-
ten.
Z66 hadden de apologeten ~het
recht, op de Christenen te wijzen
als op de trouwete onderdanien des
rijks en wel, t~erwij l dit rijk ben
vervolgde, het op hun leven g~emunt
had. Mar to midden der folterinfen
baden zij voor humane vijandeu. Ja,
het is een archaeologrisch feit, dat
godurende de lange period van ver-
r-olgingen bu~tt in de katatkombhen ger-
vluch te Chrilrtendom nier~gensa een
beeld van rouw, een t~eeke~n vau ge-
krenk~thpid, een uitdrukking van
wraazkaucht heeft nagSelaten-
Voertuio- dier verbeven ideeian van
liefde en broaderijkheid, maatschap-
pelijke band, die dit, gemeenucbhas-
love~n schiep en in stand hield, wtas
de oud-christelijke taal,
Wellicht was de officieele kerk~e-
lijke taal in de le en HIe eenw bet
G~riekisch, maatr in alle geval werd
diearnaast ook het L~atiju gebezigd.
Het na-Augiustusche Latijn, mnet
name vanal bet einide der HIe eeuw,
was een taal waarin zich wteerspie-
gelde de demoraliseering der natie.
Het Christendom nu heeft die taal
opgieheven door dermate de betee-
Ikenis der woorden te vervormen,
dat zij in staat waren Christelijkie
ideeen en en aldus werdl het Romeinsche idioom
verrijkt, wonder ziju eigenaardig kta.
rakter te verliezen.
Afaar had 't. Christendom, zoo
set spr. zijn rede voort, de roe.
ping, alles met ziin geest eo gender
to d~oordringren, dan kan hetl gTeen
v-erwondering wekken, dlat niet alleen
de active verhoudingien van den
menechi tot de natuur door den
nieu wen gees t w~erden gel outer ,
maar dat de C~hristus ook Zijo
aanschiju drukte in den Veronika-
dock der kunet. Zij ontkietnde in
den schoot der katocomben. Hoe.
zeer ook de klassieke kunrst een we.
dergehoorte behoeid~e, ook de Chris.
telijke kuns~t hervormde niet sprongs.
gewyize, maar in aatnsluiting; met
bet bestaande in tijd en ruimnte. Ne.
men wij als voorbeeld de achilder.
kunst. D~e C;hriaten kunatenaairs der
eerate tijden waren in de heidensche
school gevorind, workten naar hei-
densche modellen.
Vada d n de steeds zedelij k
reine vooratel in~gen oer primaeve
kunst mythologisc e motieven in
menigte, als dek oratie-versieringen,
maar ook beselds myt oogische
hoofd figu ren. Wedra regen dze
vooretellingen sydmbolische beteeke
nis: zoo b.v. werd rphetus te mi 1
nen der wilde dieren b sym on
van Christus, diel de barten der
ruenechen voo~r lich wint. hOok an.
dere symbolen a sh pauw, h aas, wel
licht tankheaazijnwael enacbhi lijt a
koms ~la, a Crseik


schhijuselen in het kultuurbistorische
leven der Christelijke oudheld is zon-
der twijfel de wisselwerkingr van hei-
densche en Christelijke ideeFn, die zich
in het godedienstigr leveni des volks
openbaart~.
Mien beeft beweerd, dat,,het Chris-
tendom" vooral in groote mate den
invioeed zou hebben ondergasu van
Sde antieke myusteriin. G~etuigen van
.dien invloed zouden ziju: het doop.
sel, de Eucharistie, de boetetucht, de
leer van de verlichting des H. Geestes,
van de bro~osheid der menschelijke na-
t~uur, van de verlossingr enz,-- Zeer
zekier heeft in een of ander punt, dat
echter het wezen der katholieke leer
niet raake, wederzijdsche inwerking
plaats gehad.
Mlen dient echter w61 te onderachei.
den, merkt spr. vervo~lgens op. Ee-
nerzijds ontmoeten wsij verchristelijkt
heidendon, en bet is spreker's vaste
overtuiging;, dat voor een root deel
aan christelijken invioed te danken
is de genoea~demono the'ietische stroo-
mingi in het synkretisme der IIIe
eeuw. Anderzijds outstand ook bet
heidensch christenldom.
Bierdoor verstaat hij vooral het
gevolg van den invloed, dien het
heidendom bleef cofenen op de volks-
religie der Christenien. W'elig tierde
't bijgeloo~f en bleef ook; naderhand
als beidlensch bezinksel voortbestaan,
naast dat bijgeloof, hetwelk is het
blijvend product der mimmer slui-
merende my~thische denk- en ver-
beeldingskracht des volks. Waair-
ztegging en 10tsrorsching waren man
de oirde van den dagS, op toover-
tafel tjes onu a ale t t en vinden wij
verb~onden de namen van Christus,
Helios en My~thras; de Alexander-
talisman vertoont aau de eene zijde
den Alexanderkop met het zonre-
teeken, op de keerzijde het Christus-
mnonogram. Uit het bovenstaaude
blijkt, dat de religfieuze volksout.
wrikkelingF gveonezins alle antieke vor'
men aflegde, ja dqt de K~erk som-
mige daarvatn bhij end overuam.
Dan nadert Spr. den fak~tor van
z e de en z e del ij k h ei d, die
het priva~atleven beheerscht, met
name in de familie en in de ver-
houding van den mensch tot den
evenmensch. Daar zien wvij, hoe
door bet; Christendom werd voltooid
en veredeld een instelling, ie~r ver-
vorming on verheffing etnatunr-
lijk-redelijke bestandd~eel der heiden-
sche kiultuar begon. De zede bloeit
op tot zedelijkiheid.
Doch aanvaardde het Christendom
heiden~ehe vormen, het schook aan
de heidensche maatechappyj een klei-
nood van onnoemrelijk grooter wtaar-
de, door het huw~elijk to beiligeu.
Het huwelijksleven was de wonde-
plek der heidensche sameoleving; het
C~hristendomn bracht redding door het
buwfelijk; te beschouwen als een ver-
eenigi'ng meer nog van stelen dan van
lichamen ; en dese religieuze groad-
slagf steunde better het huiswezen d~n
ee~rtijde de vereering van lares en pe-
nates. Bet Christendom waarborgde
de onoplosbaarheidi eni verder ook; de
vrijheid van bet huw~elijk; van zijn
bedienaren eischte bet 't celibaat, en
me~t biJzondere voorlieflde kweekte het
als sichoonste gewas op zijn bodem
de lelie der maagdelijkb~eid. Gok leer
de het Christendom eerbledigen de
rechten en de waardigrheld van de
vrouw en van helt kind. D~e Chriatelij-
ke begineelen van gelijkheid van alle
menachen voor Go~d, van de atfetra.
ling Gods in de ziel en van het broe.
derschiap van den mensch in Chris.
tus teeld~e de beerlijkste deugden van
naastenliefde jegens armen en bulp.
behoevenden, zieken en ~gevangenen,
vreemden en vijanden. D~ie~ beginse-
len sleebtten ook de slavernij.
Hcet Christendom veroordeelde zich
daarbij tot een langzame, lijdzame
overwininng,~ het wilde de slavernij
vernittigen door evenals ziju Stich.


sich eamenvtoegt tot de eenheid van
een akkoord. En dearom zal elk
kultuurtijdv-ak ook g~ekenmerkt wtor-
den door de eenbeid van een bepaald
kultuurbegrrip, dat men kian beschou-
wen als de psychische middeltoon
dier bepaalde period. AlsH zulk een
kultuurperiode kunnen wimeent
spr., beschouwfen de eerste tijden v~n
het C~hristenidom, de zoogennaamde
O)ud-chrristelijke period, die eiodigt
met het edikit van MIilaan,
Gok een plaatselijke beperking
mensch spr. hier bij to voegen en
elechts het oog te richten opt de Ro-
meinsche geme~enschatp. In het oude
Rome toch klopt van at de eerste tij-
den de hartelag der Christelijke kul-
tuur. Maschtigrer verschijuselen, bie-
dend een zoo ontzagliike somn van
ppschische prikklels en groepeerings-
v~ormen, heeit de wrereldgeschiedenis
stelli~r nimmer gekend dan bij de ge-
boor e van het Christendom. H-et
Christendom is allereerst een vast-
staand historisch feit, dat de wvereld-
geschiedenis in twee groote hlelften
beeft g~esplitst. Mlaar g~enomen in den
sin van Christelijke kulltuurr der late-
re tijrfen is het ook eene idee, even-
als men spreekrt van eene idee der
Pruisische maonarchie. Zulke ideesn
nu zijn elechts het gevolg van de w~er-
king der sociaal-psychische fakt~oren.
En is er Bene idee geweest, die als
onverwinbare heerscheresse de wFereld
heeft veroverd, dan is het de idee
der Christelijke~ kultuar, oordeelt spr.
D~e heidensche levensopvatting kon-
trasteerde dermate met de Christelij-
ke, dat dit koutrast tot ec00 zekere
isoleering in alle taken van hiet kul-
tuurle~ven leiden most. Zoo ve~rmen
dan de Oude Christenen een w6Q1 be-
g~renede, w41omnsloten kultuurgemneen-
schap, die echter in- en uiltwoodig
in voldoende anate voeling hield met
nationaal-heidensche oprattingeo en
tradities on het; aanziju te sch~enk~en
aan een krachtig~e wisselw~erkingi van
Christelijke en heidensche begripp~en
e nuit deze w\isselwerking is geboreo de
Oudchiriustlijke kult~uur. Intusschen,
betoogt spr. bet bepalen der kultulur-
tijdperken is niet voldoende. Vatn
welken aard, moet men zich afvra-
gen, is de eenheid van dit tijdperk ?
Welk is de middeltonige kultuurge-
dachte, die het kenschetst ? WaTt iS
het kwfalitatief-nieuwe, dat, govoegd
bij de som der kultuurfaktoren, aan
deze de hoogere waarde geeft v~an
akkoord ?
MVen kau de kultuurfactoren be-
schouwen als blijv-ende doelpunlten
der historische processen en substl-n-
tieele g~roudelag; van het kultuurleven.
Het einddofel van den mensch is G;od;
Hij is dus ook bet souv-ereine kultuur-
doel. God is niet slechts die oor-
sprong der geschiedenia. Hij is ook
de boogate norm, ook bet boogste
doel der muenachelijke handelingien :
God is het ideale en het re~ele prin-
ciep der geschiedenis. A~ls geestelijk
wezen kan de ziel geen ander eind-
doel bebben, dan het volley: besit, der
waarheid en zalig~heid; dit einddoel
te bereiken is de~ noodzakelijke be-
stemwling der men schel ijkLe natuur
en de noodzakelijke taak van het
menschelijk leven. De eerste en hoog-
ate kultuurfaktor, die aan de atndere
fakitoren een boogere wijding geeft is
dus de religie.
Op de betrekk~ing van den mensch
tot G~od volgt die tot de m~aatchap-
pij, en hier ontmoeten wi) de fakto-
ren van zede en zedelijkheid, recht~ en
taal. SAaat de mensch tegenover
God en de maatechappij ale redelijk
en maatechappelijk wezen, als zinne-
lijk wezen staat hij tegrenover de
natuur, en als zoodanig ziju zijn be-
trekkingen deels van praktischeo,
deels van theoretiachen aard. Prak-
tisch is hij werkzaam op economisch
g~ebied, theoretisch in kunst en wre-
tenechap. V~ooreerst komt spr. tot; de
reii.Een der belangrijkste ver-

der rijtuigen gewvacht hadden en,
zoodra zij die zagen naderen, als
reaboden voor onze landauere uit-
enelden. Ik begreep! to minder iets
van die gehrimizionige manoeuvres,
dear ik met opzet het gemeente-
bestaur van Grenoble niet van den
doortocht der Voratinuenl verwFittigd
had, wetende dat het socialistisch


eezind was en dat bovendien H~are
Majesteiten een volatrek~t incognlito
wfensch ten te bewarea. Mlaar aan
een officieele ontvangset was geen
on tkomen, we kregen er een ver-
g~oeding voor, nl. bij heti vert~rek
van den trein, toen er Leve de Ko-
ningin geroepen werd, door ben, die
bet overige gedeelte van het jaar:
weg met de tiraunen roepen. D~at
is de eeuwige politieke en mensche-
lijke komedie.
Kort daarop verliet de Konin~in
met H-aar Spoeder Corbibres voor
Milaan. In de lente van 1898 wa-
ren de Vorstionen to Parije.
,,Berinnert u zich den tocht naar
de Groote Chartreuse nog ?" wcaren
de eerste woorden van Kiouingle
\Pilbelmina, toen ze den beer Paoli

Ho~ewel koningin Wilhelmina ge-
makk~eli k bewfonderen hon, beef ze
Hollan whco in haar siel en toonde


Wet Onweer.
zich trotsch op haar land. Het is
te begrijpen, zeide president Flix (Ingesonden.)
Faure teen me, den dag; nadat hij
een bezoek man de Koninginnen ge- Hoorbare ptilte beerachte in de na-
brcacht had. ,.dat het Hollandsche tuur. Zonder eenig beweeg hingen de
volk voor Koningin WCilbelmina zulk bladereD. 'n Vogfel dook nog in ern'
een voorbeeldige aanhankelijkheid stige vlucht over zwijgenddorre vlAk-
k~oestert; het erkent in haar zich- te en de mensch trok zich terugf in
zelf". gewasnde veiligheid.
Van Parije ginger de Koninginneo Donkergrauw wRas gebeel de home)
naar Cannes, waar oak Koningin bier en daar met donkerder wolkran-
Victoria was, voor bet huwelijk van den behangen.
prins Christinnn van Denemarkien D~e dag had zijo lichtend kleed ver.
mret de errroothertogin Mlarie! van wisseld voor den dikswaren sluier des
Mlecklenburg. e beer Paoli heeft nachos.
KConingin Wihemina daar voor Alles lag vereamberd in de natuur,
het lantst gezien. Reti was, zoo 'Een zwvaar drukkende hitte hield al.
vertelt hij, op een avood;l de son .les ornkueld en beslo'rea. IMeer en
gingr audier achter de ~lmso van meer week het lichtschijnsel en don.
dea tuin van het hote wasn ko kerder schaduwen sweef~len heim'lijk
ninginJ Victo~ria log~eerde. Wilhelmina so~n, oneral. De wolken presten zich
was grekomen om afscheld to netnen top tot outsaglijkerr drommen. Alles
van de oude voratin. Zij stood in lag geboeid en gevangen ndke
een eerbied ige, bed eesde houding donkerte.
voor haar, die in haar rolstoel ge- De stormkrachten lagen ter loebre.
zeten was. Beiden gli mlach ten en king gareed. D~e Almachtige gmyg zich
spraken opgewekt. Tooen boog Wil openba~ren in blikeem en donder g~e.
helmina zich, kuste de eerweardige lijk eens op den berg Sinal, aan wiens
voratin op bet voorhoofd eD ging voet het zondige volk van achrik
heen met lichton tred in bet goud ontatelde.
van de dalende zon.; Hij naderde in dispe donkterte, waar
Zij is sedert nooit meer in Frank. flikkerende lichten Hem voornitenel.
rijk terug geweest, ;dean n sija w~eg basndon.I~~~~~ .-~ -f ~Pq~~


-- -- -~--


GeldmuindelenlinsuAlrinam~e ecuu rr~a o.

Bij bet aideelingSeonderzoek van
het wvetsontwerp tot regelingS van
de w7ijze van beheer en verantwoor-
dineo van de geldmiddelen der kolo-
Diel~uriname en reeling van de wcij-
ze van beheer on vera~ntwoord~ing van
de geldmiddelen der kolonie Curwagao
gaven ondersebeidiene leden als hun
meemog~ to kennen, dat zij voorals"
noe: met kouden mnzien, dat hetl
wenschelijk sou zijn on een wijzigma~
to brengen in do artt. 114 en 106
der Regeeringfsregflementen to dien
effect, dat de vastatellingf van het
slot van rekenine, alsmede de ver.
antwoording der kolonuiale meldmid-r
delen altijd in de eerste plaits zou
mooten wordeni gednan aan de kolo- i
niale verteg~enwPoordig~ing.
Dat bij de vastelling der be~groo-
ting altijd eerst de koloniale ve~r-
tegenwoordiging wvordt gehoa~rd,
spreekt huns indoene vanzelf.
HReeft die vastatelling; der begSro~-
ting echt~er eenmalal bij de well plaats
g~ehad, dan blijve althans wanneer
dit geschied is, omdat een biidrage
uit 's Rijke achatkist word toegekend
- ook de erantwoordingr der out.
vangsten en uitgaven en de vastatel-
ling van het slot der rekening saan
den wetgever voorbehouden.
Het standpunt ten deze door de Re.
geermng ingenomen, waar zij uitaruk.
kelijk verklaart, zich met deinl1892-
1893 ingediends wetsontwerpen tot
wijaig~ing der R~eg~eeri ngs reglelmenten ,
die bedoelden de vatstateling van de
koloniale buishoudelijke begrootin-
gen steeds definitref man de wTetge-
vende macht in Nederland op te
dragen -- waarmede samenhing bet
toen mede gedaau voorstel on ook
de verantwoording der koloniale greld.
middelen en de vastatelling van het
elot der rehening steeds door die
wetgevende macht to doee geschie-


den --nie~t to, kuieenI vetreenriigen, dochl
het vigeerende stelsel to wi~jldlu bandI(-
haven, scheen aan Jetze, ledenr hott
Juiste.
Het arg~Lumenlt, dat vanl i <1, beloel-
do w~iizigingen~r her~t gera~leL zal ziin een~l
verster~king( gam1 de? contrlej der ko.
loniaile? ge~ldmiddcelen,, allitte men vanI
w-einig belang.
Ilet voorbeerld, dolor de Hege~ering
gegere~n met beftrekkling~ tut Siurina-
me1C en Curicaga. dteedt uieuw""\ deri
wvensch uiten. dat nui tc.chi eindeliik
ook; de Rijkst-compltab-iliteit bij de
wTet zou wordenl geregreld.


san special bepalingen van Vene-
zuelaansch recht, werd in het pro-
tocol de bepaling; opgenomoen, dat
het geschil zon worden berecht naarl
de regfelen van absolute billij kbeid,
wonder rekening; to houden met tech-
nische beztwarea of met de plaatsee
lijke wvetgeving. Men wilde zoodoen
de alle exceptieh uiteluit-en. ~e
scheiderechters 7ouden alleen to bepa-
leri hebben, wPelke schade inderdaad
geleden was. Amerika begrootte die
schade op 82.000 dollars per jaar
(aangezien de vordering van 5i30.000
dollars door Venezuela was afge-
kocht voor ~40.000 dollars in con-
tanten en een verlenging van de con-
cessie met 6, jaar). Inverband met
geleden winstderving door de intrek.
king der concessie w~erd bovendien
schardovergoeding geeischt.
Mlr. Barge ontzegfde nu dere vor
during: lo. omdat de concessie van
eiecheree g~een mnonopolie vormde
voor de vaart op de COrinoco. Maar
mnderdalad had eischeres concessie
voor den buitenlandschen handel op
die river; 20. omdat eiecherefi in
str~ijd met, de bepaling van bet con-
concessie-contract, do interventie van
haar Regeering had ing~eroepen, in
stede van zich tot den Venezuelaan-

chzel 1 rechade di c ntrac im rM
reeds lang verbroken, door de cou-
cessie in to trek ken; 30. omdat
eischeres Venezue~la niet had tennis
g~egeven van de over rac at op baar,
van de vordering van de oorspron-
kelijke Maatachappij.
Amerika beeft in haar conclusie
in dit gedingf de gronden, waarop
nietigverklaring van die uitspraak
verlaugd wordt, in het algSemeen
voldoende duidelijk omachreven als
,overschrijdinlg van rechtsmacht"
en dealingg in het wezen der zaak".
Maar pleiter kwam op tegen de
beweringf van den agent van Vene-
zuela, dfat nu bij pleidooi geon nieu-
we grouden door A merikarr zouden
magen worden aangevoerd. Op der-
gelijke excepties mag geen interna-
tionaal Scheidsaerecht een rechtvaar-
dige~ vordering afwijzen. Zulk een
scbeidnfgerecht mag een eisch niet
orn bloot te~chnische redenen niet-
outvankelijk verklaren. Juist dit is
de grief van Amerikat tegen de ult. q
spraak; van scheidsrechter mr. Barge
Elk der gronden, waarop die ult
spraak rust;, is dan ook een vol .
doende reden om die uitapraak nie
tig ts verklaren. Uitvoerig betoogd
pl. vervolgene, dat het voletrekt ni
een algemeen geldende rechteregfel i
dat cesale van een schiuldvorderi
doLn schuld~euac.r bckendl moot zia,
omn gceldig; te sijo, doch dat het n
verechillende landlen voldoende wo t
~eacht, ale de elecher bewijet d~t
hem de vordering is overgfedrag.
Trouwens, in casu wae die ov -
drac~ht aan Venezuela bekend. ,
Met bet oog hierop en ander( ~
omatandig~heden, door pleiter aan-1
gavoerd, dient de geheele zask op-
nieuw te worden berecht; en afgedaan
en diet de vordering weder to worden
onderzocht in alle bijzonderheden,
teneinde het schadecijfer vast to
stellen, datt Venezuela beeft to be-
talen.
Pleiter vertrouwde, dat dit Scheids-
g~erecht in dien zin zal beslissen. Ten
lotte wvraalate pleiter in krachtige
termen de bewoordingen, waarin mr.
Barge zijo beeliseing beeft ingekleed-
Zoo seide hij 0. a. zichzelf eiju be-
aliasing niet te verwijten, waardoor
ann de droomen van speculanten en
zaakwaarnemers de bodem werd in-
geslagen .
( Wordt aervolgd.)


Nieuwsberichten.

(111*8980 a

Hoedenindustrie*

SDe aanrrage om hoeden van 75
Scts en 1 Gld. per stuk blijven, God.
dank, aanhouden. Ala de viocht.
sters sich maar wat meer moeiten
willen geven om better werke te le-
veren, kan er voor de gootd ge~vioch
ten hoeden geregeld verkoop sqn.


D~e Bleer H. J. COREN BENRIQUEZ
tooude ons een door hem aangeleg-
den Catalogus met seer mooie foto's
vaD de verachillende? soorten Cura-
Caosche stroohoeden. Het bijeebrift
is in vijf talen g~esch reven. E~en
uitatekend reclame-middel. Ook werd
door den Heer HENRIQUEZ; 808 tOe8tel
uitgedacht om de boeden opB d oel.
matiger wy~ze to swavelen. Bravol
Over een paar weken sal de Beer
HENRIQUEZ wederom een lezing hou.
den over de hoedenindustrie.

Koloniale Brand.

Donderdagavood was er sitting
van den Koloniarlen Read. Met in
beg~rip van den Voorzitter waren
"I ledep sanwezig, Behandeld most
worden een brief van den Gouver-
newr betrefrende een aanvrag~e om


POR ~T~IIGAL

De revolution eni de kerk.

W-anuerr noC iemandf moebt tw~ii.
felen ann den geest d~ie de nieuwe
Portugeesch e bew-indsmauenlll be~zielt.,
heeft hij Hlechts te~ lettr'n o)p bet
feit, dlat de mianuen dije dleu boventooni
aangeven coak ails buce b~roeders
der Logre beke~nd staaif. Iima is
grootmeester en watl bij zefit w-ordt
dan ook al rakelt;aal door alle
groote vrijzinnig~e organen rond~ge-
spreid.
De Itanlianscnfhe aigeraardigde B~ar-
zilai heeft dan ook rondwee~ regen-
over' een redacteur der Secoto er-
kend, dat de omweuteling r~ooral
het; werk is geweest van die triimet-
selarij. HJij v-oegde e~rbij, to hopen
dat Spanje het schoonie roorbeeld
vanr zija buarlanrd zou iolmen.
E:n het- hericht over bu~t verhod van1
p~riesterkleeding en de verbannling~
der religieusenl dleed zieul, da~t d~e Lo-
ge haastigr bezig is tel doCen. wa;t
haar haat teg-en 19P religie, special
tegfen de katholiekp Ketr~k vetrlaugti.
Braga zei: de positivistidche derik-
beelden ziju de filosofischle bron on-
zer revolutie. WVij hebbeen one; op
de positivistische opr-oeding d~es
volks toegelegd am bLet P~ortugee-
sche volk, dast lichamelijk en intel-


;vergunning tot opaporing van delf-
jatoffen op de eilaudenl Curagao en
Bonaire.
Op vooratel van den Yoorzitter
word deze missive naar de afdeelingou
verzonden om in Comit6 Generale
behandeld to worden.

Hot verheugt ons seer, datl de
sandacht; van b~uitenlandsche indus-
trii~elen mneer en mneer op C~uragao
gevestigd w~ordt. Hopen wij, dat die
oudernemingen spoedig met hun work
begiouen en success hebben mogen.

,,Priuses Julllana"

WTelwcillend woerd one door de D~i-
rectie van deni K. WT. I. Mi. imaage ver.
strekt der teekening van het inter-
koloniaal st~oombootje.
H~et geheel maakt een seer mooien
indruk. Ook de afmeting~en vallen
zeer mee. ,,Prinses Juliana" sal iets
grooter zijo dan de ,,Christianeted',
D~e lengte is 50 M.
breedte 7.50 M.
diepte leadruim 3,20 M~.
total laadruinte -6 400 MS
Boven op het dek bevinden sich
in het mi den van 't schip:
1 luxehut voor den GouvsreurDU,
4 hutton 1ste klI. elk met 2 bedden
en 1 sofa,
De 4 hutton 2de kl. eveneens elk
met 2 bedden 1 sofa, sija op bet
achterdek.
ledere klals beeft een afrzoaderlijke
eetsa on, bad en ~. C.
De boot is voorzien van twee
ketele en loo~pt met een snelheid
van 10 Miji per uur, sij kout ult
wonder kapiteinl P. C. vAN DER GRAAF
als waarnemand gezagvoerder, en
twee stuarlieden en 3 machimaeten.
De overigfe bemanning sal sooveel
mogfelijk ult Curagaonaars worden
etimeagesteld.

Een geheimrsionig~e aaank

De bewuate brief met valache band-
tleekening is gefotograteerd; aldus
,w~erd de inhoud van dat bedriege-
ilik schrijven overall bekend.
"'De brief is gedateerd 3 September.
D Ie Weledele Heer D)AVw C'ORREA wordt
datarin valachelijk betichtl boeden van
6i gld. te hebben Flangegeven voor
fl. 3.50.
Op het alot versoekt de falsarie
den Chef der dousne te New-YTork
siju brief ale vertronwaels)'k te willen
beachouwen.
De schrijver vreeade dus voor open-
baarmakring~ daarvau.
De douane to New-lYork beeft, een
gedeelte deer partij hoeden naar
Curaqao terugglestaurd, se zijn hier
door de schattiga~commissie getax-
eerd on men beyond, dat de opgfave
van den Heer CORREAE alleszlDB]ulst
was.
Bet geheimzinoig eankje is in han-
den der politie.
De oorsprookelijke brief herust bij
en Amerikaanschen Consul, terwijl
e foto ter parkette werd gedepo-
erd even s eenige brieven van
plieden, ter confrontatie.

Ratten en Muiren.

Gedurende de lantate 8 dagen
warden in het fiscalaat aangebracht
en door middel van petroleum ver-
delgd
111 ratten
113 muisen-

scheepvaa~t.

In dank outvangfen van het Kan-
toor van In- en Uitklarian den staat
der schee vaartbeweging; gedurende
de maand October.
Ingeklaard werden :


racrnsche mat~rozen on sjouwers op
tijdi aan boord te krlijgen.
Hot was een fluiten wonder eind.
D~och de Curacgaonaatr lieten de
boot maar tluiten en kwamen steeds
ver over tijd.
Dat is nu voortaan uit.
Er zal ini het vervolg slechts drie-
maal gefloten worden, en wie nietl
op tijd aan boord is, wordt overge-
leverd aan de Justitie weogens con-
tractbreuk.
Maandag werd reeds een mannetje
ing~epikt, en voor een paar dagen te
brommon gezet.
Als d~t niet helpt, dan help nie
medal!

De Merida,

der Red ,,D") gaat de volg5ende weeki
naar Amerika om eenigec o~oodza-
kelijke herstelling~en te oude~rgaan.
De flora, door de Maatachaippij gSe-
charterd, zal gedurende de afwezig-
heid dler M~erida den dlienpt~ tue~shen
Miaracaibo en C~uragno waarnaemen.

Ofacieele Berichrten.

Alan den heer J. Mluller, onderwij-
zer 3~de klasse alhier, is tot verder
herstel van genond~heid, eene maandl
verlofaverleugngm verleend.
N. G. G;. ran Kam en en JT. C~. Bak-
huis, zijn tijdelijk belast; met de fune-
tiin van kotumies der 2de klasse der
belastin en op Cura ;ao.
D~e heer J.P. E. Gorsira~, geemplo-
yeerde ten postkauntore is overge-
plaatst natar de inspectie der belats-
tingen en de heer ME. B. Daal, g~eem-
ployearde ter Gouvernemen ts- Secreta-
rie naar bet postkantoor.
Aan den marechaussee 2e klasse
J. A. Hollander, is tot verder herstel
van g~ezondheid, eene maaud verlofe-
verlong~ing verleend.
Wegens het sich voordnen van een
nieuw goval van pe~t te C~araczaA,is
bij Gouvernements-beschikking be-
paald, dat passsaiers komende van
LaE Guaira en Pto. Catbello, alleen
dan tot bet vrije verkeer zullen wor.
den toegelzaten, wanneer zif eene ver-
klarmgp van den Nederlandschen Con
sul aldaar overleggfen, dat sij in de
satstae tien dagen niet te Ca~racas sijn
geweest ..
Ile beer W. Netherwood, is op zijn
versoek eervol oatalagen als lid van
den RandL van Jrustitrie op St. Martin
N. G. met dankbetuigmgnf voor de door
hem sann den lande in die betrekking
bewezen dienaten; en de beeren L. O
van Romondt en J~ Scheuerman, zjn
benoerrd respect~rvelijk tot lid on
pleatevervangend lid van dien Raad.
Ann Mej. C. C. Quast, onderwigzeres
3de klasse aan de Wilhelmina.achool
alhier, is tot verder herstel van ge-
zondheid, eene lantatte verlofarerlen
gmng van drie maanden verleend.
Aan James Petersen, soutmeter op
St. Martin N. G. is op ziin versoek,
eervol outelag verleend als zoodatnig
en N. L. Richardson benoead in diene
plants.
bAn den beer T. J. G;. Gaerate, ge-
neeeheer, belast met de armenprak-
tijk en met bet verlecuen van verlos-
kundige hulp aan on verm ogend eu
in het 4e en 5ie district alhier, is tot
herstel van gezondheid, eene maand
verlof verleend.
bAn den brigadier bij de brigade
marechaussee albier, B. J. WVesterhof,
is tot herstel vang~ezondheid, veertion
dagen verlof verleend-

Promotie.

Bij Kon. besluit benoemd: met tij-
delijke afwijkting in zooverre van de
beetaaudle organisatie, bij bet wapen
der artillerie, tot kapitemn. de earste
luitenant op non-activiteit J. A.
SNrJDERs, van dat wapen.
Onze welgemeende geluk wenechen.

Perstelegrammen voor Nienw.Guyana
en Curaqao*

De directeur-genersal der posterijen
en telegraphie meakt bekend, dat,
Smet ingang van beden, peratelegram-
men tegen verlasgd tarlef naar Ne-
derlandsch GayTana en Curagao siju
toegelaten-


De prija per wood bedraag~t f 2.19
De hierbedoelde telegframmen moe-
ten, wil bet verleagde tarief op hen
van toepassing sij :
le. gest~eld eijn in vers taanbare taal,
s~onder afkortingeo;
2e. openbaar worden gemaakt in
nieu webladen;
3e. gericht sijo san een nienweblad
of een agentsebap voor nienwetildin-
gen.
Zij worden door de kabelmaat-
schappfjen overgebracht, soodra goe-
ne teleg'rgmmeu waarvoor bet volle
tarieS is h~etaald, terovereeiniag VOOr-
handen siju.
Peratelegrammen tegen verlaagd
tarief kunnen alleen worden aange-
boden door of vanwfege de door den
directeur-generaal der posterifeu en
telegraphle daartoe gemachtigde cor-
resp~ondenteo van nieuwsblbden, tijd-
schriften of nlieu wsagentachappen-
Dle St. Ot.


Es an alimento poderoso del mas alto valor
nutritive en el tratamiento de la


flSIS 0 Tuberculosis Pulmonar.
La cura de esta enfermedad es solamente cuesti~n
de nutrici6n, y la EMULSION DE SCOTT imparte
al cuerpo el maximo de nutricibn con el minimo de
esfuerzo para el aparato digestvo. Comunica a los
tejidos org~nicos so grado m~ximo de eficiencia,
transforma el cuerpo de dkbil y extenuado en fuerte
yr robusto y lo coloca en la condici6n mis ventajosa
para resisi la mnvasion de 1Las bacteria 6 microbios,
que es precisamente on 10 que conrsiste la cura de
la Tuberculosis.


~ci


.rr,


SCOTT & BOWNE.


Qulmices,


Nueva York


Stoomachepen
Zeilechepen


27.
93.


Totaal 126 schepen
Gedurende de tien reeds verloopen
maanden van dit jaar werden in 't
geheel ing~oklaard: 1327 schepep.

V~nggevertoon,

Maaudag 24 October lagen op de
reede van Trinidad 3 echepen van
den K. W. I. M. en Hr. Me. Utrecht.

G~ebalsemd lijk,

Een Dame van Haiti was Maan-
dag in het Bospitaal overleden, en
nu stood de families er sterk op bet
lijk mede te nemen met de ~olland-
sche boot, welkre dienselfden avond
naar Haiti vertrekken zou. En zoo
gebeurde het hier op Curaqao booget
zeldzame feit, dat een lijk.gebalsemd
moest worden, wat door Dr. Da CAS-
8EREB werd verrichk

Last maar fluiten,

De booten van den K. W. I. M.
hadden meer malen teer veel last
om bi) het vertrek van hier de Co-


LA UNICA EMULSIONW RECOMENDADA
POR TODOS LOS MEDICOS


NIYe idel'1811d.


Illiellian d.


H. ~M. de KRoningin der Nederlanden
BEKROOND
de Amstetrdam 1888,
,, Antwerpen 1885,
,Chicago 1893, en
,, Ouragao, Eerste Prija Eere
medaille, 1904.
Cura ao, Waterkant~ Otra
handa.Adverteert steeds
IN DE

Antigoe (11 01ragao
het RICest gelezOR der
hollandsche bladen in
de k I 1le

INGEZIONDEN HEDEDEELINGtEN.

COCKTAILS TERAPEUTICOS
Como se ha pretendido por algu-
nos industriales recomendar el aceite
de petroleo como un sustituto de-
aceite de hig~ado de baealso, debe.
mos advertir por el bien de los mis-
mos enfermos, que el aceite de pe-
troleo es una, 8ubstancia mineral,
que ei se usa internamente es exi
pelida integra por las evacuaconies
intestinales, causatndo & la large
nflamacibn de las vias digestivasr.


van de stooms~chepen der ,,Red D Line" tusschen


PIERTO RICO, VENEZUELA en OURAQZAO.


Zuiia.
Nov. .26

............
............

.. .......1
~...~.....11
.........12


__I~_


1)ienst tilsschen 011[&(20 On MAIaall)0o.
----
1910. Merida. Zulia. 'Merida.IMareb. Meda1Zi.

Verrek va CU~gA..***-******** Oct...31 Nov...8 Nov..14 Nov..22 Nov...2 IDec......
V rrKom vann oMnsa calo... ......--.. Nov....?~.......,...9 .........15 .........23 Dec ...291......... o10
Vk...........4 ........12a .........18s .........26 ...........2l .........i
Vertrek avan ....--" ..........5 ........313.........19,......... a7 ...........3t.........11
Komt ann te NEWP~-PORK........****LONGMAN & MARTINEZ


NEWK 'YORKZ.


(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)

Fabrikanten en exporteurs van vertwaren in allerlei soorten,
in poeder en in olie; Vernissen, niet inbijtende verf voor hout
en ijzer; Verf voor v10eren, die in den nacht droog zijn; Wit-
te lak voor badkuipen; Verf in vernis om de mooie viammen
der kostbare houtsoorten na te maken; Verf in vernis voor
lijtuigen; Olian om te glansen, etc.
MOnSters worden op aanvrage gratis verzonden. 3

B. L. BOAker .


Gok nlamens de families betaigt
ondergeteekende baren hartehfken
dankr voor de vele bewvijzen van
belacngstelling,v ontvangen bij het
overhijden van hare moeder
Mejuffr. E. W. BAKHUIB'
E. J. W. vbN WERKHIOVEN-BAKGBUIS.
Cura~a 5 November 1910.


lectueel een elite is, den rang, dien
bet verdient, terug to gev~en. De
groote lijnen van one program sijo :
de orde handhaven en verzekeren,
verplichte burgerlijke stand en schiei.
ding van Kesrk en Staat."
E~n het gepeupel begfrijpt, wat
dat beteekeut. Orde hand haven
door wanorde te sticht~en en alle
mannen van vrede en behoudvr-
drij ven.
Een van de eerste dingen, die bet
deed, was het bureau bestormen
v-an het eenigire k~atholiekie dagrblsd
dat Portugral beatt, Portugal had
zich bij de laatste verkiezingen dap-
per gfeweerd on was erin greslag,
zes ferm katholiek~e afgevaardigdoen
te doen verkiezen, wat voor het
met liberalistische denkbeelden door.
trokken volk betrekkelijk zeer veel
mag heeten.
D~e bureau van het blad werden
verwFoest en de hoofdred~acteur ver-
moord.
Even zoo going bet twee priestors
Lazaristen, waarran een Fransch-
man was.
Een Jezui'tenklooster aan de Spaan-
sche grens wFordt~ door infanterie
formeel belegerd.
Terstond us het uitbreken der
revoluztie wFerden audere priesters
op straat gesteenigad en sommigen
in hechtenie genomen, omdat zij
trachtten to outk-omen.
AInderen die zich blijkbaar tegen
de woedende volksmenigte trachten
to verdedigren worden als moorde.
naars voorgesteld.
En het aldue opgeruide volk~ graat
door, zoodat we lezen:
Lineabonl, 9 Oct. Een vrij talrijke
troep wilde het klooster te Leicitra,
waar de pauselijke nuntius en de
deken van het diplomatieke corps
zich op het oogenblik bevinden, bin-
nendringen, wonder voorwendsel ver-
borgen woapens te willen zoeken. De
nuntius w~eigerde, op raad van den
burgemeester, den toegrangr tot het
het klooster.
De republikeinen deden geen aan-
val op het gebouw, maar vroegen
vergunning dit to mogen onderzoe-
ken. D)e nuatius gaaf toe on zij ver-
trokken, zouder dat zich cenig be-
langrijk incident voordeed.
Men let~te eens op de zondlerlinge
tegeospraak tusschen bet eerate en
het twpeede deel van het telegram;
er is blijkhaar iete niet vermeld.
Verder vernemen we:
Lissalbonl, 8 Oct. Gewapende troe-
pen ziju hedeunacht biouengredron-
gen in een klooster in do avenida
Trinas, waar 3 50 Spaasche liefde-
zust~ers gehuievest zijo. Eenige gees-
telijke zusters trachtten tegenstand
te bied en. Er ontatood toen een
achermutseling, wearbij een 12-tal
susters licht gewood weeden. Bet
klooster werd daarop door de troe-
pen bezet~. De gewoode zusters wer-
den naar het hospitaal vervoerd,
terwijl de overige zusters met oube-
kende best~emming weggebrachtJ wFer-
den.
De verdrijving der breeders en zus-
ters, seint Reuter verder, is over-
al begonnen. De kinderenl warden
aan hun families teruggegeven. Kar-
dinaal Njetto beboort tot de ver-
dreveone. D~e bieschop van Beya is
de grens giepasseerd. Slechts en kele
kerken waren Zondag te Liasabon open.
D~e minister van Justitie verklaar-
de, dat Pombals wetten weer van
kracht zullen ziju. De bezittingren
der Jezuiten vervallen san den Staat,
die der andere Orden worden ,,ge~o-
ventariseerd .
Een inltervieuwi dat; een hoog ker-
kelijk waardigheidebekleeder toestand
aan een redacteur van den Univers,
geeft zeer eigenaardigve bijzooderhe-
den over den toestand der K~ierk in
Portugal. Yele priesters, zegit hij,
verwaarlooeden oun plicht tegenover
het volk en sommigen waren zelfs
vrij metselaars t
De Kerk stond g~eheel wonder de
macht der burgerlijke overbeid: voor
een preeki of L0f wvas toestemming
van en betaling aan de overhead
noodig. ..
En diezelfde mannen die eerst de
Kerk machteloos maakten door
hun staatstyranie, meten thans nr-
tuurlijk breed uit de fouten de
priesters w~aarvan feitelijk zij zelven
oorzaak w~aren.


Natuurlijk worden ook thans bij
het doorzoeken van de kloosters
de gebruikelijke schatten en dito
geheime gangen ontdekt. De heeren
romanschrij vers kunnen due weer
aan 't woerk.

Wij worden bedrogen.

Wi orden bedrogen", dat is
het goede opschrift, wanneer we
over de saken in Portugal willen
sp et revolutionnair behind bedriegt
o ne, de telegraaf-agentseb happen be.
driegren ous en zoo is de pers wel
Ig oodzaakt ook haar lezers to mis.
Mden kan er zekser van ziju, dat
we verbaasd sullen opmien, wanneer
eene de echte en volledige waar.
heid aangaande de Lissabonsche
wrandaden behend gant w~orden.


,,Hoe worden wij ingelicht?" vroeg
een medewferker van de Unives aan
pater Espinouse, Lazarist~, die erin
slaagde in vermomming het ouge-
lukkige land te ontkomen. En zijo
antwoord luidde: ,,Zoo valach mo.
gelijh. Alle telegrammen worden ge-
corrigeerd. Zelfs vertegenwooordigere
Rider mogend-heden mogen geen cij-
fertelegframmen verzenden".
Pater Espinouze kwam to Parijs
aan in het veraleten pak van een
koeherder, met een roode das om,
een pet op en een dikken stoki in
de band. I~agen lang was hij aan-
houdend vervolgd door lieden, die
ziju leven zoebten en het was door
een verwonderlijke bewaringr, dat hij
den dood ontkwam.
Hij was getuige geweest van den
dood zijuer beide vermoorde orde-
g~enooten.
De agentschappen hebben gezegd,
dat de bestorming der kloosters on-
verwachs door losse volkstroepen
geschiedde. D~al is niet wear, verklaart
hij beslist.
Er was een gezamenlijk optreden,
vooraf geregeld en stipt nitgevoerd
Op hetzelfde uur warden overall te.
gelij k de k~loos ters ingesloten, in
groote kringren, opdat miemand out-
snappen zou. Dan w~erd op de ven-
sters een greweervuur grericht en ver-
volgens de deur ingehakt.
I~n het~ klooster, waar pater Es-
pinouze ver~toeide, word vervolgene
naar de superieuren gevraagd. Toen
ze verschenen, woerd, voordat ze een
woord hadden kunnen zeggen, ge-
schoten: zij vielen zielloos neer*
D~e Avvenire d'Blalia beat bijzon-
dcorbeden over den dood van een
anderen martelaar, den hoofdre-
dtacteur van Portugal, ook een pries-
ter, die als een der allereerste offers
van den odediensthast~ viel. D~on
Lorenzo deMatos was eetn uitne-
mend polemist en had zich daar-
door den haat der mannen van
vrijheid en breedheid op den hali
reh aald. Aleermal~en outvmng hi]
dreigbrieven of woerd bl] des avoids
belaagd .
Thans most hij vallen.
Zijn lijk werd op strast geworpen
en met een touw langes de streat
g~etrok~ken-
SZijo laastte artikel was een ern-
stige waarsebuwing aan deo koning,
om toch niet met de vijanden des
lands te coquetteeren. ,,D[en weg,
dien we gaan, is een elechte weg.
Aan ziju einde staat het onheil, de
dood."
Ja, de dood stand daar.
Van de andere redacteuren is niets
meer gehoord, en eveneens is ver.
dwenen de boofdredacteur van do
nationalistische Liberlad.
Hier past het over te nemen, wat
bet D. v. NT echrijft:
In Berlij o (Moabit) kregen vier
Engeleche journalisten onlangs ceni-
gqe klappen. Dat was schandelijk, 0
zeker. En de veroutwaardiging der
collega's te Berlijn en elders was
verklaarbaar. .
Nu is er echter een katholiek jour'
nalist vermoord te Liasabon. (Mis-
schien meerderen. Red. C.)
Reuter gaf er twee regels van...
Uit. Geen wFoord meer mn de bladen
over deeen moord. .
Terwvijl de klappen der Berhijnache
politie aanleiding hebben gregeven
tot het vullen van kolommenlanfe
beschouwfingen. Lange telegarammen
ziju er zelfe aan gewijd.
Van pater De Matos geen woord'
Een schop krijgt hij toe: ,hj
was een ware geesel Gods voor Por-
tugal,"~ achreef de IV. Rolt. Ot.
Wij worden bedrogven, zeiden we
zooeven en we bedriegen zoo onwil-
lekeurigf one~ lezers mee. Hlebben we
oiet meermalen berichten g~ego~ven,
waarin sprake was van onderaard-
sche gangen? De correspondent van
het Journal Echrijft nu over de Je-
zuieten, die in zulke gangen gevlucht
zouden ziju:
Geen der journalisten, die in het
klooster zijn~L geweest, heeft een in-
gaangr tot despelonken kunnen out-
dekken, maar de in wouere der
hoofdstad twijfelen er geon oogen-
blik aan, of alle kloosters staan
wonder den grond met e kan er in
verbinding. De republikeinsche re-
geering beijvert zich, voldoening to
even asn de openbare meening,
door naar al die geheimzinmige ka-


takomben to laten zoekren. Zoo kan
men ambtenaren bezig mien met het
ouderzoeken van riolen, keldergaten
enz*
De Lissabonsebe corr. van de Daf
ly ChroniCle, te Liasabon terugge-
Ikaed jkeibnetsc w2a b~ledeen at
de politics, die bet voorloopige be-
wind vormen, segt hij, hebben te
ari~jdendteegen ee str e khli erl jdk
rol spelen als het Jong Turkscebe
comits te Konstantinopel. De cor-
respondent vertrouwt, dat de re"
gerinpg kra tig g noeg zal zihn oem
en anaren willen zetten, to beteu.
gee.Niettemin sal zij met alle
bedacshtzaambeid on geesltkraebt moe.
ten optraden."
En~ dit is on een telegram Ixit


lPortugal self, dus door de censuur
,,verbeterd."
Volgens een bericht van de MCor.
nling Post beeft Ikoning Manuel van
de voorloopige regfeering in Portu-
gal bet verzoek gekregen afstand te
doen van de regeering. Doch de K~o.
ning~r deukt er niet aan, zegt het,
blad, dien eisch in to wvilligen. Hij
zeide :
Ik heb geen afstand gedaan en
g~een enkel recht, dat de geschlede-
nis of de groadwet van Portugal
mij geeft, opgegeven. Ik heb slechts
zoo gebandeld, als ieder auder in
mijn positive handelen zou. Ik; was
gedwongen mij te onderwerpen aan
het geweld. Ik weet thans nog niet;,
wat ik doen sal. Ik deuk een paar
dagen to laten voorbijgaan en dan
in alle kalate een besliasing to ne-
men, welke houding ik in de toe-
kromat denk san te nemen."
De vertrouwden van den KConing
bebben een verklaring in dien geest
naar Liasabon gezonden, aan de
leider der royalisten.

Een Portu geesch Pr e-
l a st over de revolutie in Portugal.
Aan een onderhoud van den cor.
respondent van een Romeinsch blad
met 1Mgr. d'Oliveira Miachado, rector
van het Portugeeechb instituut te
Rome, outleenen wij het v~olgende :
Sprekend over de oorzaak van de
revolutie in Portugal, die zoo on.
verwracht uitbrak;, gaf de prelast
als ziju meening to kenuen, dat deze
te wijten is sorn de afkeurenswaar-
digre regeeringapolitieki der macht-
hebbendne bij wie elechts eigen- en
partijbelangen op den voorgrond
traden, zouder zich in 't mint om
den nood van het volkz te bekiom-
meren. Telkrene wanneer zich een
bekwaam en belangloos stastamran
aanbood om te trachten een einde
te maken aan de beerachende mis-
standen op velerlei gebied, werd hij
doo~r bedoelde moachtchebbers op zijde
g~eschoven. O)p de vraag van den
correspondent, hoe het dan mogelijk
was, dat de revolutionaire partij
zoo good voorbereid optrad, en of
de regeering dan geen Pcherp oogje
in 't zeil had gehouden op het
driven der kopatukk~en dier parrj,
gaf de prelaat ten antwoord, dat
de regeering eenigermate met de
leaders der anti-monarchistische par.
tij gemeene zaak maakte. H-et was
een politiek gebeim dat de minister-
president Teixeira met de voor-
naamete hoofdeo der Republik~eineche
fract~ie in verbinding stond, en het
gerucht als zou de minister den
Koning de beans~ming va~n 15 sena-
toren, allen radicalen van den echten
stempel, hebben afgeperst, alsookr
het in den doofpot stoppen van
het process der kroningemoordenaare,
benevens de algemeene amnestie van
wegens stastkundige misdrijven ver-
oordeelden, geeft niet weinig to
denken. Teixeira moet zelfe zoo ver
gegnan ziju den Koning tusschen
de keus te stelleo het uitbreken der
revolutie, of de inwillig~ing zifuer
wfenschen. Oultreat de organisatie
der republikeinache partij gaf de
rector als zijn oordeel to kennen
dat Magelbaes Lima als de eigen-
lijke leider der republikeinsche parts;
kan worden beschouwd. Andlere
hoofdleiders zijo Alphonso Costa,
Joao de Meneses, Tori de Almeida
en vooral Bernardino MachMdo.
Tegfenover dleze strijdluat~ige en vast-
beraden mannen, kon de regeering
geen enkel man van grelijke kiracht
st ellen. De eemgae staatsmnan van
beteekenia, de vroegere dictator
Franco, is sooals men weet, van
het hof verwijderd geworden. H~et
Portugeeache volke is over het alge-
meen niet republikeinsch g~ezind eD
ook geen vriend van revolutie maken.
Onder bet volk vindt de partij van
den opstand, wie het door haar
brutaal en stoutmoedig optreden
gelukt is, voorloopig de overwianing
to behalen, slechts weinig aanhang.
Die partij zoekt dan ook haar voor.
nasmste kracht bij de tarlrijke op-
roerigfe elementen in het leger en
bij da vloot. Het vooruitzicht
due eener soldatenregeerino- op het
voorbeeld van Griekealand, waar
alle regeeringsdaden, hoe goed be.
doeld ook, door het driven der


outevredeoen ouder het leger, be-/
moeilijkt en onmogelijk worden g~e-
maakt. Dat beloofd wat voor de
toekomat.

Her Centrum.


Zulia. Caes M r Philad. I
Oct....29 Novu...5 Nov...12 Nov..19
............ .........o 10 ............ :::::~.........24
............ ..........1 ...... ...."
io....r........114 .......19 ...28 ...1
.... ....5.7 .........1 5 I .........1 .....9
................16..........1,'.........21::.::O~
......... ....... ......... .2 Dec.. .....2
.. 13 s .. .....270 4
......,,..l ............ .........28 ............
............ ........89.2'7 ...........6
--------.a --------n ----------- -*-----
a---- ****---- *---------** *---***** 1


Philad,
Oct...22
........27
--...... 3
Nov.... 1
.........2
.........4
..........6
............
.,,.......8
. ......--d

....... 1


1910.
Vertreks van N~cw-Your...............
K~omt aan te San JuaN............
Vertr~ekt van ....
Do t ConaSto aan... ... ... ......
Vertrekt van ,
Komt aan te PT CABELLO......
Vertrekt van 1,, .. ...
Kmuts an to cv~~onq........,,.....
Doe LvaGnu~mA san...............
Doet 8aN JUaN san....4...........
Vertrekst van,, ...................---.
Komat aan to NEwT-YoBB.........


M/aandag a. s. 7 November om n
half acht gewone vergadering.

De Directeur,

P. I. VERRIET.


Ph010gfaphiscle 18ictlltlg.

Soublette et Fils,
HOFPPOTOGRAPEN


Bekendmaking.

De verzoo van ZILVEREN
GOUDEN en JUWEELEN
VOORWVERPEN, beleend ter
Spear en Beleenbank van 1
Maart 1909 tim 31 Au ustus
1909, on er No. 3543 A tim N.
1939 B, zal plaats hebben op
Donzderdag, den 01en November
a. s. en volgende Donderda-
gen.
Belan hebbenden worden ver-
zocht den verkoop te voorkomen
door de aanzuivermng der ver-
schuldigde interested.

Curagao 31 Oct ober 1910.
De Voorzitter'
A. JESURUN.
J~OHNr DEWVAR'SBEKROOND MET

SO Gouder2 1edailles

Agenten voor Ouragao,
R. S* de LANNOY-


Advertentien.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs