Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00060
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: October 22, 1910
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00060
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


---- --- ----- ------- I


Ot Blad verechijnt elken Zaterdag. IRDAU Y AM RIT BID An s Couarant aki ta sali toer dlia Sabra.
Abonnementprijettr voor Curagao, Bonaire, Aruba na .n n Su prija di abonnemuent ta 11. 2,- pa ties luna
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden te c i i L~ r lrsta i pag8 padilanti.
fl. 2.-- met vooruithetaling. Re a teeIA x i i t ar Pa lugarnan foi Curagao, Bonaire. Aruba, St. Miar-
Voor bet Buiteuland per jaar fl. 10.- j.i tin (P. H~.), St. Eustatius i Saba fl. 10.-- pa auja
Afsooderlijke nummers fl. 0.15. Ri aerlialit, COverz iJde. Uni numlero slol f. 0.10.
Prija der Advertentithn van 1-7 regels f. 0.50; voor el- A nuncio~ di 1 to regel f 0.50, cada regel mas
k~en regel meer 7% cts. Oud No. 228. Nieuw No. 4. 7%~ CtR.


Curagao, 21 October 1910.

Ten zeerste getroffen door de
hartelijke ontvangst mij bereid,
betuig ik bij deze mijn meest
o rechten dank aan de Katho-
lieke Bevolking en Vereenigin-
gen, aan Autoriteiten en Parti-
culieren, aan de Curagaosche
2.ers, in 66n woord aan al en,
die mij bijl mijn aankomst in
het Vicariaat van Curarao zul-
ke buiten ewone bewijzen van
sympathie hebben gegeven.

De Apostolisch Vicaris

ii M. G;. VUYLSTEKE.

VAN


dlrinrt !!til. ~uli~. 1Sd.


De dag van 17 October 1910 moet
met goden letters worden op ~e-
mte kendojn de geschiedenis der ~Cu-
ra aosebe Missie. Bet was de da
der ,Blijde locomate" van Z. D. H
M.Er. M~l G VUYL8TEKE, Tit~ulair
Bi echo~ valn Charadrue, Aposto-
liach Vi arie van Cura so.
Met Iroote peestdr ft beeft de
K~atholieke beyo king haren nienwen
Bisnehop ontvangen, en door de an-
dersdenkenden, bet stj hier reeds aea-
stoode dankboar erkend, werd barte-
lijk deelgenomen in de algemeene
blijdscha .

Zoodra de Am~erikaansche boot
,,C'aracas' zich in de verte voor de

Feudlleton.


,L Eottaasl Oig in Dj.

Na beel wat gelaveer kwam van-
middag eindelijk de ,,Brandhof" weer
eens in.
Half Juli hadden we voor 't laatet
het genoegen dat nobele ceiljacht
(Van K~ol noemde 't 'n drijvende
doodklelt) op onze ree te sien.
In die lange 83 dagen kwom soo
nu en dan eens 'n Curagnosche brief
of 'n krant uit de lucht vallen via
do onmogelijket~e plantsen, of diepte
je~ op utt de hollandeche Papers de
nienwete Curagnoeche nienwtjes. En
toch heb Ik niet geklangd, selfe niet
sour gekeken om desen v66r-woreld.
lijken, oerachtigen maildienst.
En waaerom miet?
Nies sooseer om miju van buize
ltotimistische levetnsopvatting.
al el om de heelende balsemende
Idee: over 'n paar maendeo achroeft
one nienw st~eamertje binnea.
Als ik dear sann denk, dan prevel
ikz telkene ,,epulletje"!
De Amigtoe beweert dat ze sal ult-
varen mn Nov. a.s.
Was dat eens wearl
Maar sk mailde near Holland:
Toe, bel Wilton eens op.
Eo men belde 'm op.
En 't stemde over den drand :
,,De ,,Prinase Juliana" is nog lang
,,niet klaar. 't Z~al nop; wel 'n paar
,,maandjee darea. Ik cou zeggen, re-
,,ken er maar op, dat Ze miet roor
,,Jan' 11 mn den vAart is.
Nu sullen wfe afwavchten wie gelijk
heetf, de Amigoer of anl opbeller.
Toch sou Ik Wilton, Fenry Wilton,
mijn roegeren schoolmakker, gearne
sell nog eens wallen interviewed, li~fet
wiruless, maar maak eena 'n uist


haven vertoonde werden lags den
Waterkant wotung aan wonmng de
vlagg~en geheschen. D~e klokken der
Katholieke kerken luidden plechtig
bij het bin en varen, terwijl man
weeresijden van de haven de me-
Om6 half acD"tesl coddoogedel-
g~estr. HeerGouverneursijo Adjudant,
den Heer S. E. L. ~M4Uno vaar
boord om den Bisechop to begroe-
ten. Door een welwillende tepe-
moetkoming3 der Heeren FENSOHN &
Co. Agepten der Red ,,D)" line lag de
boot, ann de Werl gemeerd, waatr-
door de outrang~st vsel gemakke-
lijker an plechtiaer kon placats hebben-
In geval echter het oovermijdelijk
zou zijn gleweest de boot bij het ko-
lenstation te laten ankeren, zouden
stoomeloepen van den Heer Gou-
verneur en van den Hear MAnvno
tarr beachikking sijo om het booge
gaezelchap van boord te halen.
Thans behoeide van dit boffelij k
sanbod geen gebruik te worden ge-
maakt.
Ire .,Werf"' zag: er echt feestelijk
uit. Uit eigen bewegring hadden eeni-
ge Heeren den ingang; met groen en
bloemen en planten on viaggene ver-
sierd, terwijl over de breeder kade
een weg; was aangegeven tot aan de
boot door tapijten en loopers. Aau
weerezijden stood een groote menig-
te de komet van Moneeigneur at
te wachten.
Klokke acht uur kwamen de ga-
laknetsen,, aangeboden do~or do stal-
hou~darijen van de Heeren BELL-
HA8WTH en II. HENRIQUEs, voor de
woning van dett Biseschop sann den
Waterksot.
De beide Secretari s~en name
plaats in het eerste rijtuig, en voort
ging bet in galop naar boord.
Behalve de Curagaosche Deputatie,
Pater TER MAAT, Pater JANSEN OB
Pastoor vaN WEERELT, die Mo0n-
seigneur waren gaan afbalen van
Porto--Rico, waren dear cok tegen-
woordi~g, de Paters NIELEN en KRA-
MER, die Z. I). H. van daaruit wilde
uitgeleide, doen en naar hier verrezel-

als je geen band bebt.
Ik dwfeep met w9irelerss, had er reeds
jaren her '0aardig geval mee.
1)it voor bewonderaare van de
draadlooze even meegedeeld. :
Bezoek had ik van 4 zeeofficieren.
't Geeprek kwam op Marconi.
Zei ik: Waarom zoo'n drukte over
die uievinding, ik heb reeds jaren lang
'n electrische bel zooder drand.
Ongeloovige blikken, verwondering,
bewo nderi ng.
,,Zouden we 's eventjes mogen...."
,,O natuurlijk, komt u maar mee."
'n Gogenblik later stooden 4 heeren
met getronede weakbrauwen 'n on-
noosele boutou te fixeeren.
Zei ik: ,,D~it is de bouton."
Toen in militairen pas 'n eindje ver.
der near de bel.
,,En dit is de bel, ziet u."
Critieche blikken wonder anorren-
gedrasi, maar geen draad to beken-
nen.
Eindelijk.... ,,zou 't ook indiscreet
sijo be vragen hoe is gat."'~a he-
,,Hoe ie g~ast? i O, hjga el.
maal niet l"
Wonderblikken van hoe heb ik 't
nou met je, 'n neerdanwend gevoel
van er ia gevlogen te zi n en dra
darerde mijo buisje van n eponta.
non onbedaarlijken lach.
Wat~ was de kweetie.
Batterij caduk, dubbele draden
stofuesten, on ewenschte vlie en-pro.
menade-- en s faspgelegenhei daar-
on weg er mee.
Bouton en bel laten hangen om
te maskeeren anders ongeveride plek-
ken.
ZIiedaar g~eheel 't geheim van mlun
roemruchte ultvinding, 'n electrische
bel wonder dread.
Patent heb ik er niet op kunnon
krijgen.
Wa~Tt taij nog immer spijt.
Ik beloofde meer to vertellen over


den. Z. Excellentie, M1gr. AVERsa, Pau-
selijk DelegSaat, I~r. NaAVARo, en de
twee Secret~arissen van Z. Exc. den
Delegant hidden ook de re~is mee-
gemaskt. Mlgr. AVEaSA nAm echter
go~en deel nan den intocht en trok
sich terug Aan boord.
Nadat de beide Secretarissen den
nieuwen Bissehop baddten eecompli-
menteerd. meakte ~Mgr. VUTL8TEKE
sicb aaustandR gereFed om sijn in-
tocht to doen. Bekleed met, de cap.
pa magna nam Z. D. H. aelcheid
van den Pauselijken DelemaRt, en
van den Kapitein an Officieren der
CaIRacan en ging~ van board, ge-
volgd door bet gezelechap Geestelij-
ken,
De opgfepaikte menigte, eerbiedig
nederknielend, kwam dladelijk. wonder
den indruk van den nog jeugfdigon Bis-
.schop, die zoo vriendelijk g~limlachend
hen regende. Juichkrten weerklOD-
ken on op verschillende plaataea
werd Monseigneur met bloemen be-
strooid,
Nadat allen hidden pleats geno-
men, sette de stoet zich in bewe-
ging. Gelukikig had de eerewacht to
peard zich opg6esteld in de Hoog-
strant, want de Klipstraat stond
opg8epropt met menschen, waardoor
de rijtuigen zich elechts aeer lani-
saam een wveg koonden booen. Eenige
brigfadirer der marechauesee, in groot
tenue, ha~dden uitatokend voor de
afsetting op de k~ade en de gpoede
orde in de straten gazorgfd. I e
Horogatraatt k~ou imen au tamrl:-jken
draf rijden, masar toch bleef de me-
nrigte teer talrijk langvs den gehee-
len weg, welke word tafgelegd.
Juiet op tijd, am half negen, kwam
de stoet op bet plein van Pieter-
maai. Hier was een see van men-
Rcheu sam e ges troo md. Ee p rach tife
eereboogewjlf was voor het hek opgericht
ter~li de geve der kerk zeer mool
was versierd. De Katholiekie Vere~-
oigingen stooden met hare baniere~n.
achte~r bet bek opgesteld de mu-
ziek der weesjongfens van Sta?. Rosa
speelde een blijden feestmarseb. een
keurig~e stoet van bruidjes en eebild-

die soort wo~lbreuk, die we hier in
den nacht van 6 op 7 Sept. gehad
hebbeu.
Veel meer er bij te voegen, dan er
in mijo compact bericht te lezen
stant. valt er niet.
'o Orkaan is 'n imponeerend iets,
maar zoo'n flood brengt weer aurde-
re verschrikkingen mee.
Nooit beb ik geweten dat water
sulk 'n handlooze kracht was.
Beachrijving van banjirs dacht ik
mij steeds ietwat byperbolisch ge-
pend om effect to maken.
Mlaar bier hadden we dia~n nacht
soo'n banjir; nist 'n stroom die swol,
mear die outstood, dio zich vormde
door 't nederplassend hemelwater.
Ja, 't was an nacht om nooit to
vergeten.
NYooit in mijn leven heb ik 't zoo
sien en booren regenen.
Zooals ik u reeds mailde : Neen de
regen viel niet, 't kwam omlaag: ge-
donderd, also hierboven water tanks
van ontsettenden inhoud met titaDen-
kracht werden omgewipt boven St.
Eustatius.
lu 35 minute kwas or dan ook
eventjes 108 m.M. water omlaag ge-
sausd.
D~at sulk 'n exorbitante waterval
echade most aanrichten, vals to be-
grijpen.
Ik dommelde in die bewueten nacht
niet achter mi'n klamboe, maar sat
to waken on er bliksemgeflite en
doodergeknal plue sagerig geonork
van mijo gezoud slapenden groom.
Voor orkaan had ik g~een vrees,
miju barometer was all right, maar
wonder al dat re e~n ekletter begone me
'n klank 'u g~e ui te veroutrusten
dat ik niet this kon brengen.
't K~lonk ale 't verwijderd g~erom.
mel van 'n aardbering on komet.
N-ever mind, toen't '8thor ens m
het Ooeten begon to dagen, begreep
ik 't.


knapen trad-en riader tot voor beti
rijtuig. Sommigen droegen vaandel-
tjes en bloe-nen, Inder~eo strooideo,
terwijl de vier grootEten op een
kleine, met; bloemlen versierde! baar
mijter en k~ruis vann den Bischop
droegen. Eeo schlildkntrap droeg het
bbs~choppelijk child, die ander d~en
bisechoppolijkeu kroinslltaif. Toen werd
het portier geopend door Commnan-
dantJ. APPELin gfroolt tenue~, n steeg
de H~issethop mit, cichtbaar aangednran
door zulk een koniniklijk~e ontvangst.
Lan,7zaam schreed decze week elij ke
mo~oie st~oet tusschen dr! on have op-
ge~stelde vereenigfingSen door tot m~n
den ingang der kerk. Aan het hoofd
der geheele 'Curagalosche G~etstelijk-
beid stand de Welee-rw. Pater ~av-
one POTESZ, wvearnemrend Pastoor
der Rozenkrolnskerk. geassisteerd
door de W-eleerw. Paters. v. E~-
GELSOM en HARITEND'ORFF, eD Out-
ving den Bissehop volgeusi het piech-
t ige Ri t ueel. Nat besp~reakelingo en
bewierooking kustte Mo~nseigneur bert 1
H. Evangelie en trock toen sian her
hoofd dler G;eestelijkbeid de kerk b~in-
nen
Schitterend was de nanoblik van
bet interieur cler hooge, ruime Ro-
zenkranskerk, tot in die uiterste hloek- i
jes gevuld met geloovigen. D~e for-
sche Luilen waren ouderling verbon-
den door slingers van groen en ro-
sen. O~p bepaalde afetanden aton-
den reusachtige hooge stanodaards
met langf uitslaaude wimpels. Het
hoogab~l sar banrdde ir eenl Een van
licht en bloemen. Aan de evange-
liezijde was een prachtigfe troon op-
gSericht waaria bet child van Mon-
seig~neur prijkte.
Gredurenden den intocht van den
Bisechop zong; bet rangkoor, zeer
verdienat~elijk begeleid door violistep
van de St. Jozefs~gerellen-vereent-
ging,. bet ,,Ecce Sacerdos". Het ge-
heel was zeer indrukwekkend.
1)e Hoogedelg~estr. H-eer Gouver-
neur, verg~ezeld van zijn adjudant,
had aan de Epistelzijde voor bet
Presbyterium platat genomen, ter-
wiji san de Evang~eliezijde stolen


georeserveerd waren voor de Hoofd-
amnbtenaren en audere Autoriteiten.
Toen Moune~igneur in het Priester-
koor was aangekomen, knielde Z.
n. H. neder om het Allerheiligate
Sacrament to aanbidden. Daarea
begafi eicht de Secretaris. Pater R.
JT. C:. W'AHLEN, tot voor den bia.
schoppelijken troon on las met lui-
der stem de Apostonlische Breve roor,
waarbijj Mlgr. VUYLSTEKE tlOor Z.
H. deni Paus wo~rd Aanyesiteld als
Ap~ostolisch VicariS van Curagao.
Nta een korte verklaring van dit
Pauselijk scbrijveni, werd de nieuwe
Apost~olisch V~ica~ris door zijn beide
secretarissen naar den troon greleid,
waarna de geheele G~eestelijkbeid een
voor een den ringv kwa~m vereeren,
ale teeken van gehoorzaambeid en
ee~rbied.
H ierna woRrd de nieuwe Bisechop
melt de H. G~ewaden bpkleed en
fichreed naar het altaar om een bar.
telijk w~oord van dank to spreken
tot alle Hannwezigen. I)e beerlijke
ontvangst hem hereid, beachouwde
de Alpostolisch Vicaris als een ui-
tinig van levendig g~eloof en kinder-
lijk vertrouwen, als een klaar bewijae
vano disp~en eerbied voor de verhe-
ven bisechoppelijke waardigheid. Dat
geloof hoopte de Apostolisch Vica-
ris to voeden en nog meer kracht
te geven, dat vertrouw~en steed s
waardig te blivoen, terwiji de diepe
eerbied der Geloovigen voor st]0
waardigheid het hem zeker gemak-
kellijke st on maken he~n immru~ te
besturen in vrede en recht~matig-
heid.
Op plechtigfe wijze gaf Mlonseig-
nieur nu zija eeraten bissehoppelijken
zegen.
Toen word het Allerheiligste uit.
gesteld en hief de geheele Qeesteliij-
heid daukbaar en met geestdrift den
lofzang Te Deum~ aatn.
MIet den zegen van het Allerheilig.
ste werd de plechtigheld besloten.
Z. D,. H. ontdeed zich nu van de
kerkieliee jke~e plechtgewraden en werd
wedermet e cappa mag~na bekleed.
In plechtigeo optocht werd nu de


Heelemaal geen reden om daar zoo
op te stoffen. St. Eustatius is reeds
8 A10 maandeo lang, nu wel juiet
geen automobiel rijk, maar toch iets
wonder 't w~elk '0 autornlobiel geen au-
tomobiel is, namelijk 'n automobiel.
teeter.
Due hebben we hier eerder 'n begin
gemaakt met de noodzakelijke aan-
hangigheden on zulk 'n modern voer-
tuig aan te echaffen dan 't nu zoo
up to date Curagao.
-Eigeolijk beb ik dien teeter geordi-
neerd on mijn electrische bel wonder
dread to remplaceeren. Maar toch,
soo'n hougst aristocratische blaas-
balg in C mineur was eerder op St.
Eustatius dan op Curaqao.
Toen ik voor 't eerst de lucht joeg
door die sierlijk gedraaide pijp going
miju hond met de staart tusechen de
pooten er van door, en miju buur
man, die 'n half jaar in New-York ge-
w~eest is, maakte 'n salto mortale
strmet g~roote schrikoogen achterom
Wie weet hoe spoedig aan mijo toe-
ter zoo'n ,,w~agen sin cabai") wordt ge.
schroefd. Ale 't aan mij ligt, vanmld.
dag; nog.
Ik krijg weer slaap.
Daar heb ik meer last van als ik
aan 't copiilen ben voor de Amigoe.
Dlat zegt u wet, hoor ik 'n criticue
mom pelen.
Eventjes u nog ingefluieterd dat
onze kattoenvelden prachtig staan,
zonder optimism.
Dat de flood 7%e van de 500 diver-
se sanplatntinge~tn heeft weggemaegd
en dat er van 1 Sept. tot vandaag1
A 298 m. M. op one dorp is neerge.
dropped.
in Beetje good luck en 't belooft 'n
prachtig jaar.
Dag I
JaN Paul.
SSt. Eust. 7 Oct. 1910.


't Waren rollende stukken rots
schuirend en schureod on buiteland
Over zand, meegeroerd door dien brui-
schendeo bergetroom, door onzen Sta.
t~iaansehen b~anjir.
E~r was 'n weg in 't dorp g~eheel,
voeten hoog, met die projectielen op.
gevuld, 'n undere bij 't fort was meer
dan 'n meter opgehoogd door aan-
slibbing.
In het basipad waren gaten en vo.
ren geslazgen meters diep, de wegen
in de country en aan de bFAai waren
bier uitg~espoeld, a-fgekulfd, daar op.
gevuld, some heelemaal oukenbaar
gewforden.
Elders weer waren kaonomen, voor
100 jaren en meer begraven, naar bo-
ven geweld en haddenr sich ravijoen
gevtormd.
Toen ik op dien nooit te vergfeten
morgen die verwoesting anuschouw.
do, was 't mij of ik roadwandelde op
'n auder eiland.
Ook de klifraud voor mijo yard
bezwfeek voor dien eoudvloed. IJzereo
Ihekken wuerden als 'u veertje oroleaag
gekeild, 'n stuk wveg langs den klit-
raud is weg. Maar niet onherstel-
baar.
Met ongeduld sies we tegemnoet de
komet van den G;ouverneur om over
dien weggen weg eens series te kiun.
nen spreken,
Typisch was 't ons volkije reeds ee.
Dig8 uPOD DS' ZOnlichten over dien
wreeden nacht aan 't work to eien
om 't meet noodzakelijke weer te
be ratel le n .
Zre heben gesjouwd met bak~jes en
emmers en kerosine-blikken, met bon.
derden tegelijk dat 't 'n lust was.
NeeD, nog eens, ik wist niet dat wa.
ter zulk 'n ontzettende kracht was.

Ik diep op uit de A~migoe dat ge.
heel Curagao danigf fier is op 2 pas
ingeklaarde nog niouw ruikende au-
,tomobielen.


13888


Zaterdag 22 October IS O.


NYo.


27s~te Jaargang


ICOE


DI


A


CURACAO


WE ER ELAD


Yoon


DIE CURAqAOSCHE IILANDIN
Den volgenden morg~en was alles
tijdig aan dek; en toen 't dog w~erl,
begoncen de p~ogingen, om een
sleeptros van schip tot chip te
DaHt was8 op 24 Juni. IDoor 't
sleebte weer was 't onmogelijk een
boot uit to zetteon.
Op de ,,Lowther IRange" bond
men een IIju on een vat, wierp het
vat overboord en beproefdo door
zeilmanoeuvres het vat naar de
,,Trieste" te laten overdrijven, maar
de ,,Trieste" kon Diet sturen en alle
poging~en misluk ten.
Nat urenlange~ moeite probeerde
men op de gesch~etate wijze een vAt
van de ,,Trieste" naar de ,,Llowther
Range" over to voereu en slaagde
daarin ten lantate.
Nauwelijks echter had men de lijn
~ann beide silden vastgemanrks of
door bet vreeselijk rollen der sche-
pen brak dese ale garen af. Ver-
achilleade malen werd de pogang
herhaald, maar telkens break de hju.
D~e dag eni de eacht gingen vo~or-
bij; en groote moedelooPeheld meak.
to eich van ons meester.
Een nieuwe dag break aan, en het
weer was zoo outcettead, dat san
nieuwe pog~ingeu miet gedaecht kon
worden. D~e orkaan bud~de, men kon
geen watarnemingen doen en wa ee-
den in doodsnanst, dat de ,, ries-
te'' ver van de vrachtboot zou af-
driiven.
En terwijl de storm floot, de
schepen als gucumiballen op en ne~r
vlog~en en de regfen neerstroomdce,
seeioe de ,,Lowther Rangfe steeds
opnieuw dat zij bereid wcas de po-
glog8en nogmaals to beginner.
Malar de kapitein vanD de Trieste"
ant woordrle. dat zlin schip naar
omstandigheden seker was, soodat
hij geen recht had de bemannuing
van den tot bulp bereiden stoomer


zooveel mog~elijk, dagelijkrs een
eezoude godadienstigve atmopfeer
inardemeu in die scholen, die oiet
alleenr hun verstband outwPikkelenj
maar ook koeuteren en versterken
de zadlen van galoof, vroombeid en
een g~ezonde zedeleer. Op welk be in-
sel van recheva-ardigfheid kan hij
. ich baseeren, die dag~elijks geduren.
dfe verachillende uren bec verstand
Rider kinderen vofedt met aardeche
kennie, t~erwijl hun bart, dat veel
meer vorming: vereischt, zich most
tevreden stellen met het; armeali
rautsoon van eak~ele lessen per week
Ik misk~en den gezeg~enden invloed
der huiselijke oproedign met, en
vooral niet dieu van betb onderricht
door de moeder. Daar Co moeder
de eerste leermeesteres van haar
kind is, make haar lessen don
diepsten indruk en duren het lan et.
IDe iunige kennis die zij door vo rt-
dureudeni omfgang van baar kind
verrijode teedere liefde die or
tusschen beiden bestaat, en het blinde
rertrouwven dat haar kind in bea
stelt, even aan baar onderrich
een k~racht van overt~uiging die
geen andere leermee~ster kan ver-
k rijgren.
D~och hoevele moedere siju er niet,
die den tijd niet bebben om zic~h san
de opvoedingf hunner kinderen te wij-
den I Hoevele moeders hebben de e-
schiktheid niet i Hoevele, belane I
hebben den lust er niet toe i
Ea;r selfP toog~g~even dat de mooder
haar plicht beeft gedaan, de opvoe-
ding van bet kind eindigt niet bli de
moeder, rnaar moet op andere scho-
len aangovuld worden. En waartoe
dient de arbeid eener moeder, Ral de
zaden van greloof, die zij geetrooid
beeft, tot een ziekelijke outwikkieliog
komen in de kille atmosfeer van eeu
school, waar de zoo van den gode-
clie~nst strong wordt buiten ges1 ten ?
11eer on mneer overtuigrt de da Selijk;
s3che ondervindin~g ons van de cood-
za\kelijkbeid vaur een godedieustig
onderricht.
leder jaar roept bet 't vol ende
too, ieder voorbeeldt tot hiet a dere,
zoude tot zone; allenr schrijven met
viammendes letters de eenige dispe
nood zakel ij kheid, bet ecold genees-
middel, Let eenige, meest ala meenee
endiepst-ing:r~ijpende remiedie voor
bet ziekie maatschap~pelijke lichaam-;
Godadienet op de scholeo." En als
ik xeg, godedienet, bed~oel ik g~ode-
dienet, -g~een sentimentaliteit, geea
ilantrFopiZ, geon mist of droomnen,
maa~r godscrlienet : diepe, hooge, bo-
ve nuatuarlij ke, practische godedienst.HOF VAN ARBITRAGE*


In togenwoordigheid van den mi-
nister van Buitenaladsebe Zaken,
voorcitt~er VanI deu raad van be-
hear van het permanent Rof van
Alrbitrage, verschillenrje leden van
het~ corps diplomatique, leden van
den road van beheer, waaronder de
Pcazanteo van Amelika, Ruslandl,
Turkiije, BraziliB, de Argentijosche
republiek en de Engelche zaakge-
lastigde lord Acton en enkele dames

mast gezcat on wij allen waren treu-
rigi te moede. D~ageolang~ had men
den moedigen man in ziju road
~aaienn hemd wanarenomnen, hoe hij
handermaa~l sijn leven waagde, hoe
hij san dek werkte on het bulpe-
looze schip reddingS to brengen.... en
nu viel zijo lijk den visechen ten of-

Twee dagen verliepen nog roet ver-
ge~efache po~gingen, toen eindelijk
was de verbinding sangebracht en
een sterke sleeptros verbond schip
met schip.
Op 283 Juni had een nieuwecatas-
trophe p~luats. De schepen moesten
om naar Bomba~y to komen, den
k;oere veranuderen en na overleg
met elkaar werd de aleaptros inge-
k;ort.
Hierbij brak de tros.
Nieuwe ware arbeid wachtte, bei-
de stoomachepen moeeten ten leat
ste op 20 mijl van Bombay voor
ranker gatan; en het our van ver-
lossing sloeg eerst, toen het stoom-
schip ,,Chira" van dezelfde maat-


schappi3 als de ,,Trieste" versebeen
en so~n zusterse up mn vereem m~lg
met de ,,Rose" en andere sleep oo0-
ten naar de haven van beatemming
Hleepte. Dlit going echter bij het san-
.houdendle alechte weer ooki nog met
veel moelelijkheden gepaard, maar
het ergete was toch geleden.
Mr. Payne heeft ten slotte geen
woorden ge~noeg om denheldenmoed
der bemanning: to prijzen en ver-
|haalt, dat de kapitein van de,,Low-
Sther Rangfe' allen dank der passa-
giers lachend afwees met do woor.
cden: ,,Zoo ziet ge wat zoo'n oude
kolenkast nog volbrengen kan 1"


He6denHaR461 op zee.

MrPayne, een der passagiers
van ,de Trieste" geeft een interets-
sante beschrijving van between hij
en sjjae mede--passaglrers op een see.
reie, waarbij hun leven in grroot ge
vaar beeft verkeerd, hebben onder.

~Tj vertrokken 3 Juni van Triest
naar Bombay on de reis verliep
poed tot Douderdag 16 Juni toen
~et chip ploteeling; begon te vi-
breeren en wij eemige oog~enblikken
later van den len machinist verna-
men dat de8 achroefas gebroken en
de machine onbruikbaar geworden
was, soodat er niete anders opetat
dan uit to zien naar een ander
etoomechip dat one In behoudeu
haven kon bren en.
Er waren in 'tgeheel 162 perso-
nen sann boord, wearvan 93 passa-
glers en de eerete zorg van ?en
kapitein was one to verzoeken zuinig
met, het drmnkwater to sijn e n iet
to veel van de proviand to eiechen,
o dat, als de hu peloose staat, waar-
ux w1] verkeer en, ]an hmoch tdu-
ren er geen gebrekr san h9t noo ig-
ste zou ontataan.11 B
kEend fodgat ti Meri -oi keiera veee
kear e da e og ljk ba e
tijdelijk ,Marconistation op, te rie -
Dendm mt Boet d~rasidloo rb io
be komen, maar ofschoon alles wa?
hij verlaugde te si ner beeschikking
werd gesteld en de proefueming~en
een heelen dag duurden, slatagden
stD e volgenden dag, 17 Juni, werd
vastgesteld, dat het schip achtien
mijlen noordwaarts was afgedreven.
en, als dat zoo door gingf, root
gevaar liep aan de Arabischle kust
onde rotten van Kuria Mluria ge-
rlngerd to woorden. De geneele be.


mannine werd sani 'e werkt gezet
e. wns uren langS betig met het ver,
vaardigen van noodzeilen, wearmee
tenminate voorkomen word, dat het
chip nog; langer naar de g~evaarlij.
ke kust dreef, al kon men or ook
ciet mee vooruitkomen.
In den loop van dezen dag, had
een episode plants, die niet onver-
meld mag bhijven.
Toen het gerucht van het to wach-
ten stand gebrek san proviand de
teaschende~kepassagiers bereikte,
m~elddd sich bif den kapitein een
jong Mlohammedsan aan en verzocht
in allen ernet, hem liever te slach-
ten en op to eten, dan de ougeluk-
kige tuesichendeksepassgiers te laten
verhongeren:
De kapitein, officieren en verdere
bemanning hidden intusschen de
handen vol om de noodaeilen, die
telkens schearden of wegwoeien, door
audere to vervangeu en van slapen
was voor ben zoo goed als geen
sprakre
D~onderdaS 23 Juni, des avonds
kwam de .Lowther Rarnge" in 't
Eicbt, Wat, zoo als licht to begrij-
pen is, groote vreigrle tewseegbracht.
Ipoor lichtsigna~len, vnurpijlen en
noodec~hoten trokken wi) do aaudaicht
en gaven onzen toestand te ken-
unew en met lichtsignale~n werd gSe.
antwoord, dat men bereid was hulp
to biedeu.
Juist ou1 deeen tijd werd de
,1Trieste"' in het gaewirlw~arl van een
moeseon gedreven; beide schepen rol-
den en werkten oug~ehoord swear;
en het was speedig duidelijk, dat
bet onmogelijk zou siju voor het
aanbreken van~ don dag lets uit te
voeren.
Het weer werd steeds stormach-
t~iger en de ,,Lovt~her Range" werd
door seinen verzocht tot den mor-
gen in de cabijheid to blijven, wat
sij belodfde.


/t? noodizaklen, het leven te waugon.
zonalsI Zij de~n vorigfen dag gedalan
had. Al dienr tijd haddea wij geeien,
hoe de golven over de ,,Louwther
Rangee~ heenvlogen, zoodal de op.
varenden in voortdurendi levenegSe.
gevaar verkeerdeo en meermaleo nog
slechts ternauwernood er aan ont-
kwamen, door de golven meegesaleurd
to worden.
Het was het ontzettendate schouw-
spel, van muenachelijk~en heldenumoed,
dat wij ooit gezien hadden.
Zoo verliep cok deze dag in g~e-
dwong~en rust~.
Zoudag* 26 Juni bij 't aanbrehen
van den dag seinde de ,,Low-\ther
Range") wederom, tist myj de pogin-
gen tot redding wildfe hervatteu.
En weer begon~en de ademnrooven-
de en harthetalemmende manoeuvres
dler voorafgaunde dangen.
Desb namid~dgs gebeurde in It vol.
le genicht van de passagiers der
,Trieste" een droevigu ougeluk.
SToen de see weer vreeselijk hoog
ging, werd de eerete machunsit der
,Lowther Ran~e" plotsehog~ van de
eene zijde van t ~dek naar de an-
dere gesling~erd en brake; daurbij drie
ribben. Hiet reddingswerk leed daar.
door geen vertraging, de tw~eede
machinist nam teratood zijni plaate
in, toen eensklape ook hij door een
golf, die over het dek sloegeee
smakt ward. Men zag hoe hij twe~Fe~,
driemaal oversloegr, toee kwam een
nieuwe golf, deze greep hem ale een
hoopje vuil goed, en sleurde bem
van het chip in zee.
Ofschoo~n men wast dat bij 'dood
was, wcorden van beide schepen toch
de reddingshooten neetrgelaten, maar
alle mnoeite was~ tevergeefs. D~e storm
huilde, de zee ging te keer; en de
doode w~erd steeds verder voortge-
dreven.
Op beide schepen werden de door
den storm geecheurde viag~gen half-


nieuwe FBissehop begeleid door del Onder de tazlrijkeaalnwezigen merk-
Geestelijkheid, behalve de officianton ten wij op dePn Adjudant van den
die elechts tot aan de deur derj Gou1verLeur, den Heer S. E. L;. MA,-
kerk medegingen, door de bruidjes ourno.. den Ede1lgirootachtbrren Heer
en schildknapen, dcor de K~atho-liekl ~1R. .J. B. GORIRAI~, PFOCUP00t'-Gene-
Vereenigringen met hare banieren, raal, Dr. H. FE'RGUrSON, tid Van deD
voorafgegasu door het muziekkorps RHad van Bestuulr, deni Commanldant
der weesjong~ens, over straa~t niaar van H~r. Me. ,,Utrecht, Wi. T. DE
den hoofdingang van het klnooter Boov, met eenige officieren. den ~a-
der Eerw. P~aters. Een onafzienbare, pitein-Commandant van de forten en
geestdriftig juichende menigte om- het earnizoen Vov>~ HOMBRACHTr, ee-
stuwde den mooien, prachtigen stoet. nige Leden van den K~olonia~len Ranl,
Bij den ingangi van het klooster den Adcv~c~aat-Genersal, dlen Grittler
werd de Bisschop met bloemen be- vanhbet Hoteenife BeerenConsuls, de
strooid, en herhaaldelijk dankend Genieesheeren der stad, verschillende
troki Monseigneur sich in het kloos- andere Autoriteiten en vele Parties
ter terug. lieren. Er beerschte eeni aangename,
Des avonds om zes unr was het .recht gezellige tcoon,
voor het huis van den Bisschop Alleni namen de beste indirukken me-
awart van measchen. In het Pa- de van den vriendelijken, minzamen
viljoen WVilhelmina met kransen en Prelast en oplettenden G;asthieer.
linten omhanger had bet strijkor-
keet ,,Armonia" reeds plaats ,reno- .- t-
men en speelde een opgewfekten feest-
marach AnODI~ men ru ann In orp
Ala militairen op parade kwfamen g U ,
de schoolkinderen en Kath:olieke
Vereenigingen aang;emalrchleerd, in
den rooden gloed van bengraalsehe D~e opvoeding is een zoo uitge-
toorteen hoog opheffend banieren en b treid en ingewikkeld onderwerp, dat
vlaggen, krausen en wFimpels. Hlet niem~and het wage sal to zeggen
was een fantastisch gezicht in den dat hij het geheel in zijo macht
dookerenden avond. Allen defileerden Iheeft.
roudom de kiosk en stelden zich op I)e meesJte dwanlingen die daarom.
voor bet balcon van 's Bisechiops treat bestaan, vioeien voort utt een
wonmng, waar tegenover ploteeling verkeerd begTrip van het w~oord. Wat
een eereboogr als uit den g~roud ver- wil reggetn opvoeding, educate? Op.
rees. voeden wil zt-gge n te voorschiju
D~e menigrte kringdea same~tn tot een, brengen wat n h1E~t kind zit, d~e in.
ale aaneen~agroeide menschenmassa, tellectueele, morceele en gondediensti.
de Eerf. Pater ST. V. D. AVERT en ge verTmogens van de ziel outwikke.
frater RIIcHtannus gav-en een teekrrn len. D~aarotn is een oproeding die
en stil werd bet. in spanning wvareu alleen het verstand on het geheu.
alien voor de dingen die komen osn outwikkelt, en moreele enr gods.
zouden. dieolst~ige vermogens verwaaHrloost,
Als een vlucht blanke duiven op z'n mist, ouvolmaakt. Volgens
wiekten de silveren kinderatemmen dle definitie van Webster beteekeit
omhoog en deinden ry~thmisch op, de opvloeden : in het verstaud griffetl
harmonische akkoordien van het de beginseleo van kunst, wet~ennchapl.
g~oed verzorgde strijkiorkest. 't; Was anoraul, godsdit estt on fntsoron. ,,()p.
mooi. E~en schoone huldle. Alle eer voeden, zexrt h13, in de kunsten Is
sann leiders en medewferkere van b~elarig, in den go~dediens8t jc
Na het meer plechtigre welkots-~ iononltheerlijki."
lied gaf bet oitkesit een tusechensapel H-et, is i nderdasad uiterst outtig
en toen weerklook geestdriftig een da~t ifet verstand van onze jouga ~
ubellied uit de frissche jongenske-- ou~rtwakkeld wordt, dat zij die kennis
en, in stilte door duizendeo aantlge- verkrijgen, die zij voor hun later
boord, maar aan bet slot met een leven noodig hiebbei.
donderend applause belooud. Z;ij kunnen dan de wrereld ingaan,
W~eer defileerden allen voor den begSiftigrd met een wvel-ontwik~keld
Bisechop, viaggen en vaandels oni verstand, gew~apenrd met een befboom
linten en kransen hoogi dragend in die ze helped kran ont zich op te
den fantastiechen gloed. ne cereboo~g werkeu op de maatschappedijke liad-
wFas in ommezien weer sameagfevou- d-er, on nuttige leden te ziju in de
wen en werd den stoet negedragen. ma~atsebappij.
Ten zeerste voidlaan over zulk;een D~och bet is miet voldoende dat
prachtige bulde liet Z. D). Hi. door Joe kinderen een wereldlijke opvue.
siju Secretaris den Voorzitter der dling krijgen, ook die godesdienst~ige
M~1uziek vereen igi ng Annoniar ten zij- is noodlzakelijk. Want even hoc,
nent outbiedea om persoonlijk zijo' als de zie~l b)oven bet lichaam, alsq de
dank to brengen aan de welwillende b enel boven de aarde, als de eeuwig.
medewerkers dezer uitatekend ge- heid boven den tijd, isi de gods-
sleagde serenade. dienstkenais verheven boven men.
Ten acht ure hield de Apostolisch schelijke kennis. H~et kind~ dat den
Vicarie receptie voor Autorititete eni eatechismus goed kent, is ten opsrich.
Particulieren. D~e groote zaRl in bet to van deze wratrhedeo meer verlicht
Bischo~ppelijk huis was voor deze gSe- Jan de diepste wijsgeeren der hei.
legenheid met een groep van prarcht- dleusebe oudheid. en zrlfs dan vele
pahnoeu, bekrooud door een krans van, der zoogienas~mde wijspfeeren van
gekleurd electrisch licht, versie~rd~, ouzn tijd. Hec kent het grootste
terwiji een rijke schat van b~luemen, probtleerm vani het leven, kent zijo
dies dag deo nieuwen Bi~schop, ho~ffe- oorsqprr ong en verhrevtn brestemroing
lijkaangeboden, overall verspreid was. en de middefen onL deze te her~eiken,-
D~e receptie wrerd zeer druk bez~chrt, en1 zIondter het lichlt derl open~IbAr'ing


Svermag geen menschelijke ~vetenschap Godedienstige on woreldlijke op-
deze kendis mede te deelen. voeding~ onzer kinderea~ kunlnen niet
God heeft ons een hart geschon- van elkaar gescheiden worden, zon-
ken, dat moet gerormnd worden v-cor der een noodlottige wonde toe te
de! deugd, evenarls een verstand dat bren~gen aan de Ziel.
verlicht mnoet worden. Door men. Het gewo~ne govalg van xulk een
schelijk weten outwfikkelen myj oneslfcheid-ing is verlammringu vanl de mo-
verstand, door godedienst~ige oprot- reele vermogeos en het voeden van
ding vormen wij ons hurrt. een geest van onve~rsehlillighbeid in
D~aarom is het niet voldoeud~e on caken va~n geloof. O~v oeth n g is
to leeren lezen enr schrijven, o~n de be. v oor de zitel. wa~t va~edsel is vonr i
ginsoi~len te keuneo der gfrarmmaticar en het lichaam. D~e melk, waarrnede het
hritmnetica. Het is nriet voldoende to kind gievaed wocrdt atan det burst
weten dat twvee maal twee vier is, der moeder, voed~t miet alleen zijn
wij meeten ook; praktisch leeren be- hoofd, maar doordringt te gelijk
Rrijp~en het g-roote vers~chil tusschen zgo hart en de andere orgaoenn van
tijd en eeuwigheld. Het is miet voil- zipn lichaam. Op gelijke wvlij mnoe-
doende te kunnen bookhouden, alsi ten de verstiandelijke en moreele groei
Wij ook miet tevens geleerd hebben onser kinderen hand in hand garan;
dcrgelijk~s balans op to maoken tus- anders is huno oproedinge opperylak-
schen ous goweten en God. H-et sal kifg en gebrekkig en dikwijieJ een
ons welmig bateu alles to befrrijpen vlo~ek in plaats van een zegeu.
Svan de dagelijksche en jaarlijksche F roombeid is miet als een staiat-
bewegiing der aarde, als we ook miet sie-rok, clien men alleen bij groote
tevens lets weten van do? healelsche feesten manrtrc-kt, rrnaa-r moet g-
astronoumie. Wrij molten wveteni en toond worden altijd in oaus gredrag-
voeleu, dat one toekometig verbijf Onze jeugrd moet elken dag de ge-
boveni de sterren in deni hemel ligt, boden van G;od in praktijk; brengen,
en dat, als wi3 hier een deugrdzaam zoowel aIls de regols de grammatica
leven leiden, ?,,ij eften als sterren en rekeukunde. En ho~e kuanren ij
zullen echitteren voor alle eeuwig- me~t deze heilige verplichtingen ver-
heid." trouwd worden, als ze niet; dag6elijks
Wiij wFenseben, dat onse kinderen lilligelfrent worden? ,
een opv~oeding~ krijgren, die hen miet Gunizat. een heroemd Protestantsen
atlleen gLeleerde, maar cok vroime Fransch schrijver, drukrt zich op dlit
menscie~n maakt; dat zij niet alleen punt zoo kiltaar en k~rachoig it,
fatsolonlijke leden der menaischappyj, dat ik miet kabn nalaten zijn woor
msar ook gewetenvolle C~hriateneo den aan~ to halen.
ziju. Wr] vcerlangenir voor hen Pen op- ,,i0pdat, do9 Iolvedinlg werkelijk
vaedling, die hun barrt vormt, soowell gSod sij enr nuttigr voor de mnaat-
al hen geest outwsikkelt.. W1ij willen schappii, is het noodzakelijk daut ij
dat zij niet alleen menshchen der we. giroudig godsalieastig is.... Ret is
reld, mnaar bovenal menschen van nood zakelij k dat de nationale op-
God ip.voeding fiageven en ontvangSen wvor-
D~e kennie der g~esebledeniai is zeer de to inidden van een godedleastige
riuttigr en bel~anrijk.. 11aa-r is bet omgSeving, en cdat de godsdicinstage
mert veel helangarijker in~ts to w~eten indrukken en praktijken in at hatr
van den K~oning der K~oning~en, die deteleu doordringe. G~odedienfit is
;tlle rijken gesachapen b -eft. en door uiet een studie of een aefening ;ot
wi~ie blie Konin~en regearen ? 18 hot een bepnal le p-laatR of Pen bep~aul-
niiet van veel Cgrooter belang die on- den tijd :,eperki;t ; 't is teen ge~loof
gSeschapIen Wlphjseid te studeereni, vo~or en een wtet die overall rooet gevoeld
wien atlie aa~rdschew ijahe~id dwansheid w forden, eu die alleen op deze wirj-
is, en do, werken to bewocnderen vain ze geheel Wnar weldadigeni invlord
den (;oddelijk~en Kunsteniaar, die de op onzen geest en one leven kan
fellen kleurt ein de wFolken verguldt ? uitoefenen. '.
Zeker, als ojnze zielen mnet bet Hoe grooter nu de vr~ijheid der
lichaam zouden sterven, als wij geon" burgers is, des te kraichtdadiger u
bestaan aan genie zijde van htt g~raf, moeten ook de middelen sijn die
arle wij san Godn geen rekenseba~n to belrtten dat rij misbruikt worde of
geveni hadden voor onze dadten,, zou- ongtaarde in baindeloosheid. H~et
den we op onze scholen gSemakke chip dat bestemnd is de groote seeeo
lijk buiten deu catechimus kunnon. te bevaren en tegen sterke winden
Ofach~oon ook dan nog de christelij- in, moet goofd van ballast voorrien'
ke zedelijkheid een rijke bron ran ziJa. On3 de sociale planet binren.
tijdelijke zegeningen zou zijn, want, harar eigen kring to houden, is bet.
zoodls de Apostel leert: ,,.de vrtoom- n coodig dat de middfelponei-zoekenrde
h-eii is voordeelt~iA vour allen, daar krachtan van aenl goosalenat met de
zij beloften bevnt you~r bet loveni da~t m Iiddelpunlt-vliede udel b-eweging der
nou is; en voor het leven dat ko~rnt". crije gedu~chte ini evenwvicht~ is. HIer
11aar o~nze jenugd knieptert de hoop ermige krachtdad~ige middlel on de
eens burgers t~e worden van den wneldaden der blurge~rlijke vrijfbeid bmi-
heme!, zoo goedd als van ons land. nen hlare wett~elijke grousen te bou-
E~n daar zij geen goede burgers den, bestant; hieria, in den geest
van dit land kuonetn zijn zonder der jeugd de deugfden tol prenten
zijn wetten to kennen, en n:1 te ko- van waarh~eid, rechtva~ardisheid, ear. r
men, zoo kunnren zij oo~k geen gloedet baarheid, matigheid, zelfrerloohe.
bu rgers van drlu heme~l zij o, zo oder de~ tiogi en die andere fundamnenteele
wvetten, van G'od re ke~nneo en to n vou~rschriften van het wetboek der
derhouaden. WIelniu, slrChtd doo)r een Christelijke redeleer.
goe~de godedienstige opvoeding~ knor- Het catechetisc~h onlderricht is, hoe
nieu ws3j onze plicht~en ten opzichte weliaclig ook. onvold~oeodet orn no
Vanr onrzen Schep~per leeren kenuen en de godsdie~stige behorften der
ver~vullen. kinderen te voldoen. Zij mooten4ip El metaodo mis rational
d~D .
q ~paf&a 2RCITHstrar la creo-
SOta OiSs en~eno SYIRO & C
e~* *
tRdOs de tlsis.NO queman 6
e~18 DOCR O~c a lCap garg&Hta- 4

NO0 CRUnSan diarr'ea :::::


ee Estan coms~puestas de Creosota de Haya
(Q quimricarmente p~ura, cubierta de una
s capa g~e aunosa as sa or uirce, agra-
Sdable, que enmnatscara olor y sabor
Sacred de la Crcoosota y evita sus electos
SIrrltantes sobre las vias digestivas.
SSonun auxiliar mry efictz de la


SEmulsgson de Scott


SLe itima, en el traztardicnto de la
O TuerjCUlOSIs Purnmonar. 1% aso que
6, la EMUILSrION DE SCOT~'l ;. irernta y
Snutre al enfermro y aum--cta progrcesi-

STABLETAS DIE CR.EOiSOTi'A Lietienen
O~ la Os destruyen los microbios tubercu-
Slosos que son caursra. e la en erme a ,e
Sy CICatilZan las ICEiones heches por los ~
micro ios en los pau monles.
De esta manera los enfermos tubercu-
l osos reciben los grandes beneficios del
SAceite de Higado de Bacalao y de la
Creosota y no se ven acornetidos de
NauSeas, de Diarreas, y de otros tras-
tornos gastricos qure resultan a menudo
clel uso cle las emnulsiones con Creosota
O 6 uayacol, O Cuantlo se toma la CreO*
s ota en cualqFUier otraforma.
"g Bo ..s.. s cr a ow rL ne
a O
P~sbb0$89~99e~l~ie~~e~B~4\%e'~


en verdere belangstellenden, werd dingvoerende staten, hun voorliefde
gistermiddag 3 uur in bet gebouw en h~un rationale belttngen en be-
van het permanent Hof van Arbi- geerten hebben w-eten te overwinuien
trarge naa de P'rinsengracht to! 's- do~or hunl geweten als! reebter. Of-
Gravenhage de openiines~ittingf ge- schoon zij door bpt comnpromis be
houden van het scheidegerecht in voegd waren verkloanrd, van hun
het geschil tusschen de Vereenigrde eventuePl menrttings~versrchil in het
Staten van Ametrika en VenezuelH vonnis a-nteekeningj to doen, hrbben
betreffende de zaak van de stcom- zij geenI gebrucik gremnakt van dit
vaartmaatachalppij ,,Orinoco". Ilet recht ten aanizien der verschillende
echeidegerecht is als volgt samonge- utnwai u advles
steld: prof. Lam[nmas3ch, hoog~l~teerna r, deunen reglen van het reeb goleon
lid van het Heerenhuis to WTeeneon, success kou behalen. D~oor er zich
voorzitter; mr. Beernaert, minister merle te vereenigingen,, dat hun land
van Staat uit RelgriU en Gonzalo die niet inl alle opzichteni gelijki had ge-
Ouesada, gezaut van Cuba te Ber kregren, hebben deze scheiderechters
liju, leden. get~uigems afgelegd van den boom
D~e voo rmitter, prof. Lammasch, steni vorm van paltriotisme en te-
opende de izitting met de volgendle, gelijkertijd de zaak van het mensch-
in de Fransche taal uitgfesproken dom gediend. Hunne herinnering
rede: b~lijve in eer~e.
Exrcellentiian, mijoe beeren. Het zij ous gegovren met hulp
Voor de tweede maal in den loon van Hem, die de Wanarheid en het
van een jaar is hiet voorrecht mij Reebt zelve is, ook in dit gieval een
to beurt gevallen, hunne excellen oplosisinlg to hereiken wrelk~e nan ie
tii~n den voormitter en de leden van der der g~edingSvoerende staten dnt.-
den raad van beheer van het p~er gene zail tockennen wFaarop hij recht
manent Hof van Arbitrage daink te heeft en wrelke zoodoende zal bijdra-
segg~en voor bunne ceer gewaardeer- gen tot het vestigen van de heer-
de tegenwoordigheid bij den aan tscha~ppij van den vrede door het
vang van de werk~zaamheden van recht.
een scheidegierecht en die vermaarde Ten slotte verzoek ik den secreta-
rechtsgeleerdetn en stanltslieden vaun rs-generaal van bet permanent Hof
boide we~reld-blalfrorldoI, mijrre ambt- vanl international Arbitrage, baron
geoteo on ads( agentsen en raadshiedeu van beide to willen ter z jde stasi met de ri3-
paetenc~mwelkrc tesct a de Ver- vrkrersicnhebbe enz e oem ikH t
eenigde Staten vanl Venezuela, op secretarissien van het scheidegeree t
13 F~ebruari 19()9 geterlkend, ver- mr. Paxton Hibben, secretaries der
klaart dat de ge~reolmachtigden van Amerikaansche legratie te 's-Grraven_
beide partijen de gro~ote hietee~kenis hajie en dr. Jos6 Santiago Rtodri-
erkend hebben vanr dop arbitrage als Prues, advocaat te Caracas, oud-lid
middel omn de goced~ verlstandbou- van het federal Hof van Cassatie.',
ding to band haven w-el e rooet be- De voorzitter verzoc t den secre-
stinu en zich ontw~ikkelen toussebe taris-generaal hierop voorlezing te
hunne wederzijdsche natien. dloen van de lijst der agentenl en
Oak op de twfeede vredscon~iferen- raadslirden van partijen. !reze zijn:
tie bebben de Vereenuiede Stateln c-ani voor ArnerikaWilm C. D~ennis'
Amerika en de rrepubliekeno van L1a- agent; Frederic D~uncan Mlc. Kiennely
tijnach Am-erika een xZeer wo~rkzan:m rlandsman ; W. Clayton Carpenter'
sandeel genomenu in de outwikkelingf secretaris van den agent.. Voor V~e-
der inlternationale arbitrage.. H~e nczuela: mr. Carlos F. Grisanti, ad-
Vereeniigde Stateni van Arnerika voceat, oud-voorzitter van het Hof
stooden voOraan inl de samenstel- valn Cassfatie van Venezuela, oud-
lingi eni verdediging van de mee-'rt advise~ur van het, ministerie van
beteekenende ontwerp~en, die het buit~enlandsche zaken te Caracas,
middelpnut Yormden van de be- a~out.
raad lauigmn dier conrf ren le.Am tinNoe w dhmedegedeeeld dnatd de zi ~
rika numnen op een wijze die in Eun- processen-verbadl en het vonnis zul-
ropa bijzonder de anndacht trok en len worden opgesteld in het Fransch'
zeer gewvaar~deerd werd deel ann de welke tekst als antent~iek sal gel
berandslaging over die vooratellen den, met sene Engelsehe vertaling
in dezen of genen tio. datt de pleidooieu in het Engrelec
H~et, gefchil tupasel n de republiek; bf btFransel nzumme Lunnr~r wn
van George Waishinceton an de re- lie geoue endtWe~Sc
drhie erpn vnmton Klvterg wo Ipt Oc1endez ereeni~gae Staten d
dige arbitr~ae beeft niet de irlOote VOOraf te hebben overrselegal eene
politiek~e beteekenis, we!ke verboinden conclusie, welke de mniddleleni en gran-
was Aaa de alrbitrage w~aarin her den" inhoudt, waarop Amerika de
vonnis drie weken g~eleden is uitgSe uetighei n roe t van de uitspraak

arklen. lotusscebt ierlvd 1a a" 5o ti eri 1 rr5 0in4l i

garoot gewicht tp besliAssen, de vroN:g des voormiddags te 10 uuir.
ual. of een Ipcheiderrchtrrrliik vonnoia

wof an zo R n~lr v~l Nieuwsberichten .
met andere woorden, het gast~ om --- -
de toepasdelijkhelid eni de grenzeta
van de cspreuk ,,nou bis in eadtem ,
re" mn et~ international recht.
lu elk geval, welke oaik de betee-
kenis zij vorn bet te beslissen geschril' Kerktelijke Berichten.
men moet nimmer vergeten dat iedere
van onze uitapraken een theo~reti-Deichpfet op eroRo.
sche en practisebe drwagwijdte beeft,
welke de beteekenis vani bet specia- ,
le geval verre overtreft~. )p Roszenkr~anzondag droeg Mg~r-
VUYLSBTEKE ZijD eerste Pontificate
Terwviji immers de rechtspraak der ~leo eR~mn
rechtbanken in de verechillende stR-
Om half tien werd M~onseigneur in
ten het gevolg is van de rechtsor- lechti~r rcsi a hui rf f
de die er heersebt, is in de betrek-, P aiepoesevn usag-
kingen tusseben de ste odelhasrl en anar de kerk begeleid en
ling de arbitrale rechtspraak, mnet; n~1art afoo ebr echtigedwdr
name die van dit Hof, aangfewezen~h Vawaarts goebriaacht. si mr
om den groodslag to vormen vaoton gens Anerikanshenstl worerd en
de international rechteorde eu be-too e ergare oreee,
st~emd om den meest afdoendon opgesteld door den Burgsemeeter,
waarborgf te vormnen voor de hand- Hangeboden door den KaRntonrerb-
havig va hetrect, d besha-ter, en onderteekend door alle auto-
vmng en den vrede. r je el s m
Dit verhoogt de beteekenis van grafie. Tegfelijk met het padres wPerden
de werkeasmheid der leden van dit den Bisechop verachillende geschen-
Hof boven macht van enkel na. ken aanfeboden
tionaal gerechtshoaf, mlaar tevens Acht darrnltrwr ~r U~T;


ver root dit de veatwodei
heia zijoer leden, viet alleen teg~en- Des Zaterdage half vijf in den nR-
oen demStalten die helleb coheml idep~ bet ave 90zic d at~eb e
wereld. Van de mnternationale recht- wegsetation om Z. I). H. piechtigf af to
sprask waarva-n wij het orgase zijo, halen. Niet zoodra stood de trein still,
kan men met nog meer recht dan of bet musiekkorpe zette een feest-
van do national rechtspraak seg- marFch int terwvijl het gezelchap
gen: ,,flat justitia ne pereat mun- p~leate nam in groote automobielei.
due", met wijaiging van een be- Toch kon men slechts uitorst lanT-
roend spreekwoord. zaam rijden, ter corzake van de man .
Om dit doel to bereiken is de on- weaPrazijdlen opdringende menigte, die
partijdigheid der scheiderechters ee~n telkens hun ,Goedenl Pater Grego- l
onmiabare voorwearde. Te dien satn- rius" geestdriftig toejuichte. :
zien is kortelings een gedenkwaardig Op bet groote, ruime stad~splei n
voorbeeld gegeven door de zoogfe- asugfekomen wFerd Z~. D). H. versolcht;
nasmde nationalal" leden van het zich met de Kerkelijke plechtgfewaden
sebeidsgerecht ter berechtinff van te wrillen bekleeden. Een altaar was
bet gesebil bet~rpffende de Noord- daartoe midden op bet plein in ge-
Atlantische visecherijen. Ik hoop dat r Ieedheid gebracht. Toen word er een
dit voorbeeld gevolgfd zal worden schitterende stoet gevormd aan welks
door al hun opvolgers, dat al huti einde ouder een prachtig baldakija
opvolg~era zich sullen heri~aeren hoe de Bissehor, met mijter en staf voort-
dese scheiderechters, burger der ge- achreed. Een renzeneereboog was sr


voor de kerk opgericht, welke des
avonds electrisch ver~licht was~ en in
groote lichtletters te lezen uof :
,,1Velkocm nan Mgrr. Micha-el, GrrPgo-
rius, onzxen beminden oud-paRstoocr "
K'indereu, ale engelen verkleed, cunt-
vingen deni Bisrechop aan dlen ingangrr
en zonogen ren aardig w-elkoutstliedt.
lIierna w~erd MlonseigLtue uraar bett
lIiouga!ltaar geleidl on daarea n;ar
den troonr, vallwuar'%. Z. D. de Fge-
lonvigen toesprak on hun zija eersteni
Ilissehoppelijken zegeni gaf. Toeni zet-
te de muzisk weder in on word ion-
seigneur teruggeleid naar bet K~looR
ter der Eerw. Panter~s.
Den volffenden dag had de Ponti-
ficale Mlie met groote plechtigheid
plants.
Wat een verschil thansl en ses
jaar Ceeleden, toen M~gr. VII'YLSTEKE,
ls fissionaris Yaueo bianeutrok,
Tbans groote geestdrift, algemeene
vreugde, toen school een ieder wreg
achter de venat~erluiken uit w~an-
trouwen voor den vreemdelinf.
D~e Biisseho~ps~feesten van Puerto
Rice~ hebben one duirlelijki gemaakt
hoe vruchtbaar IMgr. VUYLSTEKE ~eD
sijn wakkere medebelpers daar ge.
werkt hebben.

Gouden feest.


de uc t.t Yijd ,en,21a )cobe~iet n
de Zuster ANNA haar gouden pro-
feasiefeest als hospitaFalzuster. Zuster
ANN`A ( Mej uffOW AULwpvINA LEONu)
was ruim vi 1,i jaar ge een een
der eer teHCu aCHs enu teerke ai h

de verplegi n van arme zieken,
krankzionigen en melestschen wFilde
wijdean en verdiende daarom theDs
een bizoudere hulde. Die bulde bracht
flaar Z. H. gr. VUYL8TEKE,
dpo e Vilijdd ~morgener~Proon~lijk e
Jubil;-repse toe te sp~rekeo-
1)e Bi~ss 6 was verheu d, dat het
eersee fee t, Ietwelk Hii hier morcht
v'ieren, een D~ochter gold van Cura-
C;~ime zob red om z~
mlelje rer len de vooeo du mar ijo
modemensch. Zuater Anna was hier-
'.an w~ed~r een d anir bewijs, om at
zil, rz bh g~ijd atd an betaerd Ite
ceer lie~fdewekr I indie erplegim ly ran

In bartelijike bew~oording~en wenach-
rede 8iPh Hea l~uk, 'nn
Haae dei ou ukraoron w-er aoapra

S10ge zij -ok\ t-en, grkrooud wor-
deua met de onverwelkbare kroon
rier eeuffge beerlijkbeid.

Ramer Van Koophandel. l

Zpor tot onzpn sPlit word verle~den
7rr ni a1 i bgt ie over hetl ho< fd
ve~rkiezind van Ileen deer Kimer
clrn zinr waS nitL'ovellen. Het beric t


wearam wij helt bericht in zijn greheel
opniouw plaatsien. znools het voor'
komt in ,. leur. eC Crt "

De verkieainp vtoor de Knmer van
Knoph. en Nijv sal op 16 Novem-
her a. e. plAntA hobben. Aan d"
1Partvan Pffreingr zijn (1
HPcren ,. ANSE, LEON V. LE B
enr \loseR R. L thovao.
W'ij vijnl gemnnoticed mede to de~e-
len dat de Hear LEO)N V. LEYRBA
niet in aanmerking wenscht to ko-
men voor een herkiezing.

Koloniale Raad.

Woensanglivond worden in pen zit-
thea van de1 K'olonialen R~nd behan*
deld de Ont we~rp-verordeninga tot
w'ijziginfS der Zegelverordening 1908
en de Out wTerp-verordening tot vast-
stelling van Pen reglement op den
Hanlegf en de exploitatie van traim-
wregen op Curagao, Beide outwerpen
werden eoodpekeurd, eerstgenoemde
met eenrigec wijzigingren en twfeede ge-
noemde ongewiizigd*
IHe Heer A. LJAND, waarn. admi-


nistrateur \-an financii60, was merle

gemavhifer8eiad T~~ e ~ouverreur.a
Outr. C~ourant.

Consul van Colombia '

Wi) on tvi ngen in dank van den
Heer JORGE LUNA OSPINA, DieuW
becoemd consul van Columbia al-
hier, leendeirculaire, waarbij hij me-
ded ee th at hij eijn functiien san-
vaard hee t.
-Voor sijne i ereidwilligheid om one
inlichtilogen to versebeffen betrd ffen-
de (oum is, zij n wij bem dank-
aear.

slachtof fers ramp as. Prins Willem II.

De commisele, gevormd om gelden
to versamelen voor de negelaten be-


trekkingen van de met de Prins W~il-
lem II amgrekome~nen, die voor een

hi ba in tetaa iR cneo e
f 4135 door bet Haagsche comitc@
at edra en *
Afet dat geld zijn versebetirlene
weduwen nan Pen liifrpnte geholpen'
tPwiijl andere in znrCelijke omstan-
digheden achtergebleve~n familiebe-
t~rokkingern oncler de noodigec waar-
horgen voor epn good ~eeruik,met;
eene som gelds in eenF1 zijrn geholpen.
Aan 64ne weduwfe woerd f 1000 in
eene C.Pove~n om een pension to kun-
non inrichten; een andere outvingr
S520 ter afbetaling van het Ra do
van een oude schuld van haar man,
voor welker afbetalinr tot nogS toe
geregeld haar nu verongelukte zoon
zorgfde. Twee oudljep, niet meer in
staat tot werken. ouders van een
verongeluk~ten scbepPli ng, die bun
kostwinnaar was, konden met een
lijfrente van f 6 per week wcorden ge-
holpen op bun beider hoofd. Voor
een door bet omkome~n van een
zoon in zorg verkeerend~e families te
Hilversum kon ann den C n tralen
Raad voor hulpbetoon en armenzorg
aldaar f 1500 worden afgestman-
Verder konden aan 7 wedluwen ~p
Culragno nog giften w~orden gezon-
den tot een een bedrag van f 127s,
t herb t ad e n ewen in I its h
land, ieder f 500O ontvingren; eene
seer behoeftire fammle mn Duitsch-
land ontving f 300 en een vader van
een ougekomen jongen man die nog
voor de opleadingskRosten van dien
zoon in schuld zat f 225. Ten slotte
word voor een alleen in ons land
achtergebleven zoon van een ver-
ougelukte famille f 500 afgezooderd.
~Met bet saido, na aftrek van en-
kele kleine onkosten, kzon een wedu-
we geholpen worden die nog een
kleine schuld voor baar zoon had
to betfilen.
In 27 verschillende grezinoen is -
aldus eebrijft de commissie door
de vriendelijkbeid van de milde ge-
vers, die de commissie deartoe in
staat stelden, een lichtstraal kun-
non geworpen worden.


ntatt~en enl Muieen.

G~edurende de laatslte 8 dagen
wo~rden in het fiscalaat aangebracht
en doolr middel van petroleum ver-
delgd
114 ratten
81 muizen.


W~ijaiging MaIrinebegirootingp 1909*

Inlrrceiend is een w-etsontwa~rp tot
wijzigrinp on nane~rP verhooging ran
bet VElde boards~tok der Staatsbe
granting roor bet dienstiaar 1909.
Hpt t~t~nl der verhcoogingen.over-
trelft dat der verminderingen met
f 160.000.
D~e omatawndighedlen die tot ver-
boowingr van vrprchillende artikelen
hebben geleid wraren:
lo. de krachtige versterkring van
de scheepswTacht in de Caratibische
Ziep door ulitzending, hbealve~ van
hot in gewrone tijden aldaar ge~sta-
t~ionneerde pantserdekschip (toen-
m~aal de ,.Gelderlaind") van meer-
dere schepen uit Niederland;

drif-boel 'o ding an ehenim ine
etablissement to Soerabaja;
30. de betaling van kosten, waar-
toe de Staar wFerd vernordeld we-
aens het verleenen van hulp tijdens
de stranding van de ,,Evertsen"i
Augustus 1905.
Voornamelijk ten gerolgae van de
hoogere uitgaven, dan waarop grere-
kend w~as voor de berste~lhug van
bet pantsersebip$~t ,,Hertog Hendrik ,'
is een dratkelen met f 41.000O
verhoogd.
Van bet tekort op bet artikel
(aanechaffing v-an steenkolen, kosten
van vervoer, laden eno lessen) grroot
f 141.000 komt f 137.000 op reke-
ning van de actie teen Yenezuela.
Verschillende audere artikelen kon-
den belangrijk verminderd worden.hdg geijk uit bdl enelle opeenvol-
N1atuarlijk zal ook dit niet vol-
doeode ziju en zullen velen steede
weer om nieuwf licht vrageni en tel-
kens nieuwe veronderstellingen ma-
k6D. M~enachen, die van meening zijo,
dat als er een gerucht loopt er toch
altijd wel iets van waar zal1 zijn,
sullen er altijd bhijven.

-- ------
uie~llin8IR,.


EL. n. de Koningin der Nederlarndeu
BEKROOND
de Amsterdam~ 18bs,
,,Antwerpen 1885,
Chicago 1893, en
,, Curagao, Eerste Prijs Eerej
meodaille, 1904.
Curagao, Waterkant, Otra
handa.

JO~HIN DEW7AR'S

Scrotch Whisky
BEKROOND MET
50 (ouderl 19edailles
Agenten voor curaglo,
R. S. de L.NNOY.
Adverteert steeds
IN De


Aliigoe di Curag ao

het sneest pgelemen der

hollandsche bladen in

de kIOR &f


If. Thmomaskin ,

Maanda a. s.24e October om
half acht gewone vergadering.

De Directeur,
P. I. VERRIET.
Bekendmaking.
De vertioop van ZILVEREN
GOUDEN en JUW;PEELEd
VOORWVERPEN, beleend ter
S aar en Beleenbatnk van 1
~aart 1909 tim 31 Augustus
1909, wonder No. 3543 A tim N.
1939 B, zal plaats hebben op
Donzderdarg, den 27en October
a. s. en volgende Donderda-
gen.
Belaughebbenden worden ver
zocht den! verkoop te voorhomen
door dte aanzuivering der ver-
schuldigde interested.
CuragaEo, 21 Octsber 1910.
De Voorzitt~er,
A. JESURUN.Overleden to Atjob onze geliefde
breeder en behuwfdbroader,

HENJRI SCHOTBORGH
Karpitein Kwartiermeester van het
Oost-IndiFsche leger.
SALLY FORBES,
SCHOTBORGH.
J. C. B. FORBES.
Curagao, 14 Oct. 1910.


__


I


_ -- ~T


19)10. M herida Mareb Merida.l Eulia. M6ride./ Mareb.
Vertreks ran Congtao...,............... sept..19 8*94..9 7 Get.....al oc... 11 oet...1T oct... 9
Kore~ rannt u ~ ~ s..... .........9 .....7 .......1 .....t ---...9
Kome ran to Nrw-Yo~r............ h..............................e..........19 -...4s........ 8eLONG AN & IA RTINE Z


NEW~ YORK~.


(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)

Fabrikanten en exporteurs van verfwaren mn allerlex soorten,
in poeder en in olie; Vernissen, niet inbijtende verf voor hout
en ijzer-; Verf voor vloeren, die in t4n nacht droog zijn; Wit-
te lak voor badkuipen; Verf in vernis om de mooie vlammen
der kostbare houtsoorten na te maken; Verf in vernis roor
lijtuigen; Olian om te g ansen, et.
1Monsters worden op aanvrage gratis verzonden. 3
Drakk~er :
]B. E.. BOGA1R3RO


met voetenezijorg t tden, en~aer odin

leeratellingen van het Katholiek ge.
loof en den Plaatsbekleeder van Chris.
tud op aarde en over de Kerk zelf
zijo smand en hoon uit to storten.
Sprekend in den naam van dat Ro
me, dat, volgens hoogetasude ver.
krla~ringen, de roemrijke en vreedzame
residentie zij0 most van dea Opper-
herder, heeft hij zich direct tegen on
geestelijk beheer gewend en selfe de
daden van ons apostolisch bestuar
asi gdee algemeene minachting willen
,,Bjdie overmoedige sauvallen
toen~e de ending door Onzen Hieer
Jesus-Christus, opgedrag~en aan St.
Petrus en sijul opvolgers, heeft hij
noga godsl as terlij ke gedlachten en

gewad om oneoljk opht ko e
tegen het G~oddelijk karakter der
hK rk-,doe de haarza vbtihi dhan
concilies
,,De heat togen de Kerk gaat na-
tuur 3jk same~n met een meer a ge-
meeuen hast tegen iedere uitmng van
C~hriste ijke gds ru ht ina het al e-
een booze en anti-sociale rode te hou-
dent en daarbij ook de godedienstige
ievoe ens vank een beel volk in bet
a gemoeen te kw~tsen.
ze ui to~io{ 1,d eveta ijo ae god -
lasterhijk, kuonen W ij ons niet out.
houden Onze stem to verheffen, en
lui -op ~Oze gerechtvaardigde ver-
outwaardigingS on Oos protest to doen
hooren ea tegelijkertijd door uwe br-
middeling, kardinaal, de aandacht
van onze trouwe kinderen van Ro-
me to vestigea, op de voortdurend
tonm jdi en ,Mtdig-roo~ter w r-
. Katholiekeni godedienet gericht wPor-
den, zelfe door openbare autoritei-
ppen er rdderze Irplaats van den
| Ultnieuwe! en wel smartelijkc!
felt sal zeker ook niet HaU de aan-
d acht onitgaan van Alle Andere ge.
loovigen v;,n beel de Katholieke
werelid, die zelf ook beleedigd zijo
Zij zullen zich met onze dierbare
kin erea van Hone vereemg~en en
vuriger gebeden richten tot den Al-
machtigie, opdat Hij Zij n Godde~li .
ke orud, d err mog Ferdedifean
altij< meer giftige 1Asteringen en al-
tijd heniger aanvalleu, t:..ge ulg
van den straffeloozen overmoed van
haar vijan en.
,,~Last ons voor de eer van de
eeui~estad hopea, batdieo ord

worden. Ale onderpand van GOze
bijzondere toegenegenheid schenken
h]j u, kardinaal, Onzen apostoli-
so en zeg~en.
PIUS P. P. X."


Tegen burrgemeester Nathan.

Gisteren hebben achltduisend Ka-
tbolieken van Rome, die niet minder
dan 200 vereenigingen vertegenwfoor.
digden wonder leading van kardinaal
Cassetta een vergadering gehouden,
Iwaarbij zij hunne sanhankelijkheid
aan Kerk en Paus uitepraken en
krachtig togen de smaadwoorden
van Net~han protesteerden.
Verder heeft het bestaur der Kca-
tholieke actie het volgende protest
ann de burg~erij van Rome gezouden :
,,Burgers 1 Een grove en bekla.
gensweardige scheading der gewe-
tensvrij hoid is door een pereoon
bedreven, die sich als vtoors~itter van
oosen gemeenternad nogr meer dan
eenig ander burger san betoogingen
voor de een of andere partij most
onth~ouden. ~e smandwoorden, wielke
op 20 September door Sindaco
Nathan geeproken zijo, g~ven nist
den geest weer, welke de burgerij
van Romne besrielt, wantde inwonere
der stad hebben altijd en overall
getoond dat zij diep-godedianstige
gevoelens koesterden en neg koes-
teren DaRarom zija de woord~eo van
den burgemeester e*D directe belee.
diging van de beiligrste govoelens
vau een root aantal der Romein-
sche burgerrs.


Allen, die rich or op beroemen,
boo ne Keathbol eee godedienet te
a ln, kuunre n et meer zeggen, dat
zi) in den gemTeent~eraad h~unne ver
tegen woordigling bezitten, want de
voorzitter van dien gemeenteraad
beeft de gewo~ne voorachriften en
algemeeoe eischen, die men nan een
bargemeester kan stellen, geschonden.
Burgers I W1] willen hier in het
openbnar miet de rede gean b~espre-
ken, welke de burgemeester wonder
seip rde in zodr wee ent rtien
Hoord der geheele Katholieke wereld
gericht heeft. Maar wij kunnen en
mogen het niet nalaten om in naam
der kat~holieken, die zich door dese
rede beleedigd voelen, te protestee-
ren oegen de woorden van hem, die
sich in de eerate plaate onpartijdig
beeft to houden.


Op 22 en 28 Aug van datzelfde bun bevrijders, de roode soldfaten
jaar 1903 dus v66r bet soog~. fa- van Garibaldi.
tale jaar 1904 werd aan die com Bij de Porta Pia werdeo zij door
missie door de Minister van Mlarine den geachten burgerva er verwe -
en van Oorlo~r opgedragen omJ het komd, die meende dit historische
yrangstuk van de herzieninig en aan- oogfeabik niet better te kunnen ge-
vulhiog der defensiemiddelen aan de denken dan door een fulmionate
seezijde in zijnen geheelen omvang rede to houden tegen de katholidke
to ouderzoeken, daarover te rappor- K erk en haar sichtbaar Opperhoofd,
teeren en eene raming van kosten ZIn pleats van te spreken over het
in te brengen. Men ziet dus: de verlies van de tijdelijke macht van
commisele had de opdracht de kust- Iden Paus, sprak hij over de gees-
verdediging te bestudeeren, dearom- telijke macht van C~hristue' 8tede-
trent een vooratel te doen en de houder en bekritiseerde op schande-
vermoedelijke kosten op te geven..... like wijze de laatute daden on be-
aldus precies dezelfde onderwferpen sluiten van onzen zoo roemrijk
wearomtreat nu door de Regeeringv regreerenden Paus Pius X. En Nathan
voorstellen aan de Stat~en-G~enernal tloonde sich bepaald goed op de
zijo voorgelegd. hoogte niet alleen van al wat de
24 September 1904 kwfam de com- Paus als krooupretendent van Rome
missie met haarr rapport gereed. mochtJ doen, maar ook van de
Conclusie: onathankelijk van eenige nieuwste decreten van den Opper*
mnmenging waarvaDn memand be- herder der katholieke Kerk teg~en
weert, dat zij reeds v66r 1904 de ,Modernisten en over de opleiding
bestood werd bet initatief geno- der g~eestelijkheid in de Seminari~n.
men tot en de voorbereiding ter Hij sprak over 'sPausen Onfeil-
hand genomlen van de plaunen tot boarbeid on hoe het Vaticaansche
knetverded iging, waarover nu de Concilie in directed teg~enstelling let
Regeering bet oordeel der Kamers de bijbeleche Openbaring, die leert
Traagt. dat God's Zoon menech is gewor-
Mocht het bovenstaande niet af- den, van e~en menachenzoon een al-
doende siju voor hen, die eteeds zich wetenden God had gemaakt (wat
beroepen op ,,iets" dat dan toch in kent burgemeester Nathan het
1904 rou zijn voorgevallen, dan all nieuwe Testament goed), hoe
het one vergund, een enkel woord in deze qualiteit van oufeilbaren
te eebrijven over de ,,geheime"' Paus, Pius nu meende, dat hij al-
toobilisatie, waarover in dat verband leen alle wijaheid in pacht had, al-
gemompeld wordt. Genoemdle mobili- lie wcetenschap van anderen due over-
satie gal in de sitting der Eerste K~a- bodig was geworden en de katho-
mer van 8 Febr. 1907T den heer Van like geleerden maar niet meer moee' i
Laben Sels g~elegenheid om op al~ar- ten studoeren, doch slechts gehoor-l
meerenden toon den \minster van Gor- zasm aan vaarden, wat hij, Paus I
log in verb and met de ,,zeer eige- van Rome, Eou decreteeren; datdue
naardi e deckbeelden", die ,,in bui- op de eerate pleats de prienrters, die
tenlan in in vioed rij ke kringen" het arme onwetende volk nogr in
zouden beerechen ,,over de noodza- bun macht hebben, dom gehouden
krelijkelijkbeid om plotselin,- Neder- m~oesten wordlen en dus maar geen
land to bezetten" to interpelleeren tijdschriften of kranlten moesten le-
over de sterkte onzer kustrerded!i zen, ens.
gmng. Of bet tactrol van g~enoead En soo ging bet verder. D~e rede
lid van one Hoogerbuis was, self was werkelijk ward door den ult-
militair, deze mobilisatie te Den g*ever vani de Asino, vriend Podree-
Helder, die -zeker niet zonder re- ca eodnt odn Maar 't
den ,,in het diepete geheim werdi feit blijft; niettemin treurig en on-
bedisseld", ten sanhooreven de na- gehoord, dat de burgemeester vau
tie te behandelen, zij elech~ts terloops een stad, nogo voor meer dan % kia-
gevraagd. Hoofdzaak is, dat mnet de tholiek, officieel zoo durft spreken.
dand kaen worden aangetoond, dat
nvokoden mb lisatie maet hDu sce at protestschrijven vail den Paus.
Immers 6 Febr. 1904 verbreekt
Japan de di lomatieke betrekkingen Het protestachrijven door den Paus
met Rusland. 10 Febr. verklaart Hno deni kardinaal-vicaris van Rome,
het den oorlo 12 Febr. publiceertl Z. E Respighri, gezoodeo, naiar aan-
de Nederlande he Regeering in de leiding van de ergerlijke redevoering,
,Stantacourant" hare onzijdigheid dlen 20sten Septemnber door burge-
en den dag daarop, 13 Febr. werd m neesterr Nathan bij de breed van de
reeds met bet oog op mogelijkel Porta Pia gehouden, luidt in zijo ge-
noodeakelijkbeid onee oozijdigheid heel als volgt :
te dekken bij het voo rbij ors kken ,,E~en omstandigheid van butten-
van neene Rutssel losot i n heir bl kn er st dwingttoone opr be
opde beer Van Lijben Sele doelde, ten, om u de diepe smart, die onze
en die waareebijolijk tot zoo vele ziel overbeerscht, to uiten. Voor een
Iasche geruchten aarnleiding gegevenr tweetal dagen heeft een openbar n
vaft g ambtenaar, bij de uitoefening van
hat Duitsche pressie in verband Iziju~ ambt, zich niet ontzien, niet al-
met een inval van Engeland had de leen on den dag in herionering to
gebeele tsak niets te maken en kon bleengen, waarop de gebelligde rech-
sql cok etlit to mnaken hebboP ge- ten van de Pauselijke souvereiniteit


leder jaar viert ,,la terga Rome"
h et de~rde Rome op schitterende wijze
;haar geboortefeest. Maar dit jaar
. ou Itome het 40-jarig jubileum
: ieren van den dag, dat de G~ari-
Sbaldiaten bij de Porta Pia eenr bres
Sin de muur van het Pauselijk Rome
echoten, en zegevierend de eeuwige
stad bloineutrokken. Daarom most
20 Septe~ma-er 1910 voor bet ver-
loate Rome ,,la Rloma redenta" een
buitengewooe feestdag zijo, pen offi-
cii~ele fseetd ag van de gelukkig~e
hoofrd- en hofstad van het Konink-
rijk Itali6, nu bevrijd en verlost van
het dwangjuk der Pausen'
D~e active sindaco Nathan had
reeds deange te voren in een manifest
de Romeinsche burgers opgevorderd
van den dagr van beden een natio-
nalen feestdag to maken, en alleo
uitgenoodigd, d~eel te nemen aan de
grooteche b~etoogring, die 's ruiddage
bij de Porta Pla zou plas~ts vnoden.
In optocht trokken dan ooki de
~atipaus~elijke en socialistische ver-
eenigingen met outplooide vaandels
en verjcheidene muziekeorpsen Van
de Piazza dodici Apostol I sar d
liistori che plekm links sas tde Por s
Voro macere en
levende pa~uselijke veroordeelden met


Mae.Philad, zulia, Ca~racu
Sepr. 17 Sept, 24 Oct.....1 Oct.....8
............ .......... ...... ..i .........l
.........9(... ......I ..30 ... ..... ....

.........4 -.......5 6........ 1 1.... ..1 9
....... .. .....1..7 ........ .. .......8
**,......,S j............(....1 ...... ....
.......... Oc ...1 .........I~... ........25
............ ..... 2 ......... .....9
.....10 ......lT.......~..SA .........81


Mlareb.
Oct...15

........l
.......,i

....l
.........8
---...1

..........Sl


1910.
Vertrekt Vaw NEW-YORK............ .
Komt aan te SAn JAn~w...........
Vertreks van ,, ----...
Doel congt~o ann........~.. ........
Komt san to L Crla Gount...........
Vertrekct van ,, .......
Komt sann te FOngtBELo........ .
VeD rkt raGA rt a

Doe) S~x Jona san.. ... ..... .....
Vertreks van,, ......................
Komt saen be Nsw-Yons..... .....


Careas.
Sep...10
........15
..,,....16
....--3 I
........21
........SS
,,...... a

........ST
........28
Oct. ...S


11 ed erland.


De ,veertig milhioen
EN DE

Duitsche Keizer.


De K~ederlanlder schrijft:

Van de vele beschouwingen, was~r.
toe de sanvrage on de veertig mx(-
lioen voor kustverdedigingi sanlei-
ding gegeven beeft, cijn er geene seer
zek~er zoo onjulat als die, waarlo

gsuproe kmegrd. m/oZ elhelebl dL
shy Buihe la dsce Zb~n, Ie a ts er
oZ! verklaringen van Hooger H~and
mmnder swaar to wegen dan de losse
bewfering~en van een Kamerlid, dat
miet in staaat bleek, sque soog~eu.
,onthullingen" ook maar eenigesina
wear to maken.
Zij sebijuen niet in to sien, boe
gevaarlijk en onverantwoordelijk sij
handelen door voortdurend zouder
eenigen ground, en zonder de minste
kennis van saken de lege~nde-Van
Heeckeren voor het bestrijdain van
planoen tot verdediging van one
vaderland dr east te latest doen.
Hoewel bij one van dergelijk wan-
tronwen in het wFoord van den M~i-
nister geen sprake was, hebbpn wij
ten overvioede en on met data hen
die tot nu toe op losse geruchten
afgingen te overtuigen, een onder-
zoek ingesteld.
Reeds 25 Juni 1903, lang voor
van de zoogen inmuengfing van den
Dui techen Keizer sprake zou sjn
geweest, werd, mede op sandrang,
van eenige leden der Kamer, die:
toch seker, selfs al had op dat mo-
menit dergfelijke inmenging bestaan, -
dearvan oakundig coudeo zijo g~e-

eaew rnkeng coan l enz eacdd
becoemd.


Advertentien.


Photographische Isrichting.

Soublette et Fils,
HOPPHOTLOGRAPrEN


ROME.

Burgemleester Nathan over
den Paus.


van de stoomschepen der,,Red D Line" tu~ssnen
N E W -' YOR K~,
PUERTO RICO, VENEZUELA en CURACAO.


Diest tasschen CuraGa0 en ]Yaf&caib0.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs