Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00052
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: April 16, 1910
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00052
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

')it Bladl verachijnt elken Zacterdnlg. E's ('ouranlt atki to sali toeri dliaL snbra.
Abonnementaprijs voor Curanc;o, Bonni re, A rubn BUIREAUX VAN DIT BLAD Su prie i abonnemeniritto ti. 2.- pat luna
en de Bovcnwiiudsche etilanden per dlrre mnaandenI pagAfi paditanti.
11. 2.-- met vo~oruithetarling.S Palira o ua, oar.Aua t a
Voror het Buitenland per jaar fl. 10.- ) EI)AC~TIE: Waterkant, Ottalbandla, No. 223 tin (P. H.). St. Eustatius rni-ir~iu Sab f. 10-paaia,
Afzonderlijke nummers fl. 0.1~5. l'i nnmero so(i fi. 0.15.
P rjan der dvereten~t iSt van 1-7T regets f. 0.50j; voor el. Al) BMINISTRATIE: Plei n Concordia, No. 129, Pietermaai ^'ne 08ci di 1 to 7i rege~l f 0.50 ca~da r~egl mas-


C:uruaga, 1;5 Apr~il.IN D)EN

Aol0111tlell lia~ue

VOORLOOPIG VERSLAGl.

S 1. Terwijl de Afdeelingen met in-
g'enomenheid~ hidden kennis~ genomen
van de verklaring val clen G:ouver-
neur, dat er hij de sa menstelling van r
deze begrooting ornatig; gesrtreefd is
naar bezumniging~, en dat het zilu ern-
stiEg streven zal zzin to zorgren. dat.
de anavngerrade credieterin et wvor.
den overschreden kondeni verschei-
done leden niet nalaten to be~trearen,
dat we~dr-romn het eindeijfer der uit-
eaven van deze brgrooting hang~r
is, dan1 da~t vanr VOrie begfrootin-
g~en.
Het is waar: voor de verbetering
van de Sint Anna-bani is een annn.
zieulijk bedrag uitg~etrokken, dat als
buitengewone uitgaaf elechts tijd~elijk
do begrooting sal drukken; verschzi.
dene andere posten toodusverr! ge
woonlijk pro memories geraaud, zijn
than on or eijfer gebracht; verschlei.
done andere posten, wFel ke totdus-
verre geregeld werden overachreden.
sijn thans meer overeeakometig de
vermoedelijke, werkelijk~e ultgasven ge. 1
raamud.
Toch hadden verschillende leden
rerwacht, dat op deze begroot~ing
meer zoude siju bezumigrd; toch had-
den zij vervacht., dat oethet optre-
den van den tegenwoordigen Gouver-
neur verachillende posten, wearmede
men meende to mogen veronderet~el-
len, dat hij het miet eens zoude agD,
van de begrooting zouden zijn ver.
d3wenan.
Van andere zijde werd er echter
op gewezen, dat van den Gouverneur,
die zich, kort na ziju optreden, vond
gesteld voor bet samenaetellen der
begrooting, niet had mogen worden
verwacht, dat hij zooder nauwgeeet
onderzoek such zoude zetten aan hi
afbreken; daarg~elaten nog, dat hij
waarachijolijk, evenals zlin vooirgau-
ger, rekemong beeft te houden met
wenechen en verlangene van het O~p-
perbestuar.
Algremeen werd bet vertrouwfen uit-
geeproken, dat het den niieuwen Gou-
verneur sal gelukken peal en perk te
stellen sann de immer, en in de laatste
jarea in eneller tempo, toenemen~de
ultbreiding der werkzaamheden aan
de verschillende Gouvernementskan-
toren; dat hij sal weten meer en-
voud to brengen in de inwendige buis-
houding der kolonie bet beheer en
de ad ministratie meer in overeenstem-
ming to brengen met de elechen, wel.
ke aan de bestuarsierichting van ee-
ne kleine en arme kolonie als Cura-
gao kunaee en mogen wrorden ge-
ateld.
In dit verband werd voor de zoo-
veelate maal gewezen op de grroote
wanverhoudingf, die er bestaat tus-
echen de inkoimsten en uit~gaven van
b. v. Sint Eustatius en Saba. Voor
eeretgfemeld eilanid, een eilaudje met
ongeveer 1300 inwoners (volgens h~t
Koloniaal Verslag namelijk; in wFer.
kelijkheid schijut het zielental veel
germgper to zi ) ziju de inkomaten
geraam d opZI 8,260.-, de uitgfaven
op f 30,875.-, ongerekend de uitga.
ven voor den politiedienst, de st~oom.
vaartverbindfug en pensioeneo. Men
meende dat hier dringend verande.
ring in moest komen; dat bet niet
aangaat voor een klein plaatsje met
eventjes 1000 zielen de bestaande
h~ostbare beetuursinrichting to be.
etendigen.
Alg~emeen achtte men de vereeni.
ging van de betrekkingen van Giezag.
hebber en Onevanger op gemelde ei
landed seer wel mogaelijk on beval men
die vereeniging san het Bestuur ten
eterkete man.
Betreurd w~erd, dat nlettegenstaan-
de de Verklaring~en, door bet Bestuur


bij d et wl-inglln der belastinghier-
zienringr af~releed, II. 1. dait de invoe.
ring~ der registratir geFon noemens.
wnardige vertmeerd~rin g vanr werk
eon even op die (ontrangor~skanto-
Ipen, inef~ de do rkzaamhl~eden
daar Iou~r toch heduiidend~ zij n toe-
genom ren.
G)ok de Su~ccessinbelastingverarde-
ning was~, meandet men, te ingSewik-
kerld con stelde aatn de a tv;rangers,
vooral anno die op cle kleiniere eilaiu-
den, to sware ceischen, pcnlop
hbe gebied van h~et Rurgerlijk recht.
MCen most niet vergeten xZoo
worrd betoogd dat dle Ontrangjers
wegens but gerPinge traktementlt l Fdt
Rnauhonn knn worrlen toege~kend met
het ong op do weinia helangfrijkheid
van hun adntvangeyprsghied u it de
jpnge amhtenaren moeten worden
pcrcruteerd, die goeFn spec~iale? OPli.
d~ian behhetn o~enotena. Evienmin dRt
rlP a rohFngsrt der opgelegde belas.
ting, xsonwel opCuirneanalsBOP E Oleov.
ries! pilandoen, teer o-oringf zal kunnen
ziin. Riike boeerles behooren in de
lioloniei tot cle groote zeldznaambe.
den. d
Noo*r werd, gelijk vroeqer rheed is
crcachied~, de a~nrnocht van he e-
stanr eevestiffd op de inriebtin~elvan
de begrooting. Door het noo eone
AncificeerFan van allerlei kleine pl 81'
ten wordt de administration mnoi ] b
en ingaewikkeld~en de cntrojleti) :roo-
Ivend Sem~axkt.
~Men wenschte nogmaaln to verklar-
ren, dat de RAnd geen prijs stelt op
in to kleine bijzanderheden afdalende
specifieatie in doa begrootingf. Voor
do beooordeeling der a nngev ranade
credieten achtte men het voldoende
als, wan~r bet pas ~geeft, de noodige
specificatie bij de toelichting wvordt
gegeven.
Algemslen ve~rtrouwde men, dat de
nieuwe Gonuverneur bi) het annbren-
gen der door hem magelijk geachte
vereenvoudigring~en, eich niet zal la~ten
weerhouden door beatanane wet~ten
of regelingren. Wa~ar noodjig. Iunneti
wet~ten g~ewijzigd', reaelingen door an-
dere vervangen worden. 's RaadR or-
verdeelde staun word hierin den Goul-
verneur al bij voorbaat, toegezegid.
B 2. Van verechillende sliden werden
klachten vernomen over den last~ on
het tijdverlies, dat het publiek onde~r-
vindt van de Regist~ratie-, de Sulcces-
siebelastine- en de Zegfelverorde-
ning. "
Men achtte herziening van die ver-
or ~eningen noodig.
Wat de regsisTRatie betreft merkte
men op, dat, wa8ar voor alle ouder'
handsche on buitenlandsche stukken
de formalitoit alleen dbn noodig is,
wanneer die stakken voor de atmbte-
naren der Kolonie moston dienen,
het nut der registra~tie als bulpmid-
del voor de uitvoering der Suceoesie-
belasting- en Inkoms~tenbelastingver-
ordemngn vrijel illusoir is- .
De wfeinig~!e geoeden in de Kolonie
toch de k~oopheden -doen in hoofd-
zaak alleen in buitenlandsche effecten.
die nooit in de Kolonie verhandeld
worden, die dus nooit den ambtena-
ren ouder de oogen komen'
En bet registreeren alleen van ie
ak ten van notarissen, waarin heb
meet altijd over in de Koloniie gele-
gen onroerendle goederen gaat en die
due toch an de registers van den Hy-
potheektbewaarder moeten worden in-
of overgenebhreven, en van niets bedui-
dende akten van deurwaarderR,
beeft toch waarlijk geon doel.
Ook voor de voldoftning van de
overdrach tsbelast~ing ndeu verkoo-
pingsbelasting~ is, meende men, ie re-
gistratie volstrekt niet noodzakelijk.
Die belasting~en konden zeer wel, en
op veel gemakkelijker wijze, voldaan
worden door het gebruiken van plak-
zeg~els.
Wat de Successiebelasting aangaat;,
behoorden, meende men, de kleine
boedels geheel dearbuiten te vallen.
Van nalatensebappen van lieden,
van wie een leder weet, dat zij zoo
goed als niete beaten, most, meen.


de men, geen ~A angifte gevo~rderd
wvorden.
In den reel tochl zijn de belang.
hrhbbndent zelf Diet in stant eenA me.
m(,rie van a;-nniftr, op to manken. Zij
moetcon zich vervoegan b~ii een notaris
of een pr~k lizijn. Vaak zuillen zij
dasrdoor o~p k~ostrn garj~ana wOrd~el,
teriviji ten slot~te :och Zal bi;jken,
anrt or g~een b~elastino*r. of misschiet
eeni zper luttel bedrolrnerschuldigfd is.
Resumeerende drngfen de AIfdee-
lingrpn bij her Bestaiur aan op at.
schaffinp vanl d~e reliat~ratie. nlthain~s
de formalteilllenr te latenl be
scanirn voor zoover' Zij noodig kan
zijn voor de verzekeAring der dag-
tooenf~ing van cunderhaudschee ge.
schiriften.
Voo~r zooveel de Fu~ccessiebelas ting ,
betreft, meendon peigrie leden, dlt
de verorde~nine we~tl zulk eene milde
tomasPsingr als door de AIfdeeling
hieft-o en eensebht, toelaat. De
Ontranger heft irutners te beoor.
derten of hij al <100~l niet eene anin-
gifte Zal ve~rderen eln hjvn.
dere die niet, wa~nneer bet hem be-
kend is, dat de overledene nietes of
zoo go~Edc als Ilietsi heeft n~g~elaten.
T'Urgent achtte men vcorts d~e in,
trekking der bepsling der Zegal.
verarcleninp, dat auld ien tishladen
int Burgerlijke! Zakon gezPgeld moF.
ten ruin; ant) het formnantzegel een
bepeld~ aantl rFegels en let~tergre-
len~moot heva!tten~: dlat d~ecla\ratiron
van dchublteincheers van de~ Kolonic
orp gezegeld paper moeten ziju ge.
steld.
G~ok werd nog de aauidacht van
bet Bestuur wavestlefd op het schrij-
ven van de Commissie van Rappor-
teurs uit de Afdeelingen, dd. 10
Augustus 1909 en op bet ant woord
van bet Restuur dlaarop dd. 2 Sep-
tember 1900
flet destijds door den Raad ge-
daan verzoek om verplaatsin~g van
den grens der belajtingfplichtigfheid
word oak thans herhaald.
Meer en meer blijkt, dat or than te
v44lilieden in degebruikisbelastingar an-
geslagen worden, die niet in aauimer-
kingi behooren te komen voorbetaling
vanr directed bela-stingren. Mleteen kleine
verhooging van den grene van vrij-
stellino- sulleni vele arme lieden voor
oustaumenaamhedeD worden behoed
en sa-l de annslagregfeling der g~e-
bruiksbelastino' zeer vereenvoudigd
worden
W 3. Ter sprake kwam de toestand
van den landbouw; made in ver~aud
met het districtsbeheer.
Verscheideue loden schrevenl de fi-
nancieele moeilij kheden, waarmede
vele eigenaren van grloote plantages
op Curagao to karmpen hebben, voor
een groot deel toe aan de diefstal-
len van vee en laudbouwproducten,
inzonderheid dividivi, die op de plan-
tagfes op g~roote achaal schijnlen,
te worden bedreven. I
En3r het euvel wor~dt in de hand
gew~erkit, alt~h~as ter zeerste bevo-
derd, door het gebrekkige politietoe-
zicht op bet vervoeren van la nd-
bouw-en-veeteelt producten naar
de stad.
Ver~schillende maatregfelen worden
ann de hand gedaan
Zoo meenden eenige leden, dat door
eene verdeeling van het eiland Cu-
ragao in drie districten, w~aardoor
een der districtuteesters zijn stand-
plaats zou kunnen hebben op Cls
C~hiquito, een f inke verbetering zou
worden aangebracht.
Anderen meendon, dat het kwaad
alleen zou kunulen worden beteu-
geld door versterkingf van de po-
litiemacht in de buitendistricten on
betere reeling van het toezicht op
bet vervoer.
Niet zooals totdueverre, ano of
viak bij de politiewachthuisjes -
zoo betoogdeo, zij mooteu de ver-
voerbilletten aangeDomen en de la.
dingfen gevisiteerd wvorden. Ma~r
op willekeurigfe punten, midden op
den weg. D~e ambtenaren, met bet
toezicht belast, moesten zich zelfe
van tijd tot tijd verdekt opatellen 1


langrs de pl;\atsen. wranr vermn~ed
kanr wor~dii, dait elaindejtiene r-
Yoer pleats vinldt.
N;evruagant wer of de kommtiezen
der Iblasuting c~ok niet, kouden h~e-
voegd verklluardc worden om de
verordening# op, bet v~oeroever van
v-oerer.
Sleni had velrnomen, da:t bet in de
be~loeling# vanl den~ Insl acte~ur der
bela~stingenlr lag. oru inle ftoeko~mst
van! lijal tot tija1 op1 do uieue
genl doorI de kommriezenr visita~tii'n
opl accifjusgo:' ederen:I to' doen verrichl-
ten Ioze~ gtleienlheden zoudenl d~n
zerlr w\ell Iunnen wordon) benut tot
twgcel~ele doele~ineu.
~-lorcheidenue ledlen ganvou als voor-
naamnste oorzanrk vani den achternit-
gang1~ der p~lantages o de dali~g
dier veeprijzen teiigev'o go van den u
invoer vanl buiteuladsch~le r~un-
derei.
Ter-wijl de vceschpjrijxcen in (e~-
ntoi cleele zija gedaatld, is het ~in-
nienrlardsch vee toch zeer dikwnijls
zo~o goedl al onverkoophaar.
Enu dit is to wijten, me~enden zj,
tanu het soort monopolie, dat le
invoe~rders van rundvee, die over
meer kaitaHial kunnen beachikken
dan de kle~ine slagiers, hebben ver-
kregel.
D~e leden aan hleti wToord bevalen
tlan het: lIestaur deze atngelegen-
heild in overw~eginfr aan. Zi) meen-
deo, dat alvalst een gSroote verue-
tering zou wtorden verkiregen, als de
accijus op runderen kon words
afgSeschaft en het invoerrecht zoo-.
w~el van runderen als van klein vee
kon wrorden verhoogd. Het, inlandseb
vee zou daardoor in betere condli-
tie komnen, zouder dat er op de
vlIeeschrerbrui kers awaardlere lasten
zou wo~crden gelegd.
l'erach~illende leden ver~klaulrden te
betreuren het kort greleden door
den Gouve~rneur genomen b~esluit,
omn aan een aanital pachters van
go uvernementsygrol! den de ach terstal-
lig pachtpenningen kwijt te schel-
ZLij wezen er; op, dat in den geno-
men maatr~egel eene oubillij kheid
schuilt tegenover die huurders, die
steedls hunne verplichtingen trouw
zij 1 nagekomen. 4
En dat miet alleen, miaar kook de
wanbetaling van de pacht kan or
zeer door wordeu in de hand ge-
werkt. M~enige pachter sal vooltaan
maar al te zeer geneigd Zijn, zijn
schuld to laten oploopen in de
hoop later kw~ijtschelding te krijgen.
Mlen had als rechtegroud van de
kwijtschehlling hooren noemen: de
verjaring. liet; wilde! even wel aau
veracheidene ledlen voorkomen, dat
hier geen sprake kau siju van ver-
jaring, wa~ar de pachters toch voort.
durend tot betaling w~orden san~e-
maand, en bovendien het mid el
van oplegging van den eed ter be
schikking staat van bet Gouverne-
ment.
Enkele leden mnerkten op, dat de
kw~ijtschelding misschien geschied is
omdat de a~chterstallige pacht niet
to innen wats wegens ouvermogen
van de pachters.
I 4 Algemeen betuigdle men aiju
ingenomeubeid met de planned tot
verbetering van de Sint Anna-basi.
STe vaak reeds was, meeode men
door den Rand op bet groote be-
ilanCI van hiandel on scheepvaart ge-
wmezen, dan dat maen dit ook thaus
weer zou behoeven te doea,
D~e verzauding van den haven-
mond stelde reeds sinds geruimen
Stijd een groote belemmering daar
voor de outwPikkeling van Curagao
op) handels- en scheepvaartgebied.
wijls groote stoomachepen Curageo
voorbijvaren en hot eiland niet d~ur-
ven anndoen wegens den to nauwen
haveumond.
Eenige leden verwachtten veel nut
en voordeel voor de Curagnosche
zeelieden van een cursus voor de
opleiding tot de zeevaartkunde. Mlen
gaf bet Bestuar in overweging om,


indlian dit zonlder to groote koston
kon geschipden.. en cursuis in deni
g~eest als de ep Kahn bestnande ook
op~ araganr, to w~illen doonr opened.
Inl bet belaugf vant hanrdel en scheep-
vaar~t, werrd het z~eer wenPlschelijki
gencht, atli van den posJt voor
initerniationtle seinien in het Water.
for pC'uragato oojk na zonsonde~r-
gang t~nn"door ag~entrn varn Rch~-eepvaart-
lijnen en particulierren aebruik zou
knowu~n wordo gmnkt zich
in verhiniding to stellen met in zicht
ziinder schepen.
Me~n gAf in overeingp~n daarvoor
lichtseinen sann to sebaffen,
56. Ncaar aanleiding vani hetgeen
in de Mlemorie rnn toolichting ge-
zega~t wordt omitrent de opbrengsat
vain het nieuwte belast~ingstelsel, n.1.
dat gebleken is dat de uitkomaten
van dat stelsel in overeenstemming
zijor met bet bij de b~elastingherzie-
nm~g vooropgestelde beginsel, dat
de w~ijzigingS niet beoogde eene ver-
Zwar-ing von clen beclangst ingdruk,
doch sleobts eene! betere? verdeeling
daai;rvau meenden verschaidene le.
den oiet te mogen nalaten te doen
uiitkomen, dant h i. uit de uit~kom-
sten van het jiaar 19-09 een1, aanI die
van het Beatuur t ogfeno v ergestelde,
conclusie is te trekken,
Als men toch bedenkt zoo be.
toogden zij hoe bijzonder ouguD-
stigr de economiische toesta~nd van
het eiland Curaga-o in het begin van
1909 wars, tegevolge van de gespan-
nen verhouding met Venezuela, boe
weinig er op handelrs- en scheep-
vaartgebied omgfing, met hoeveal
moeilijkheden de hoedenindustrie to
kampen had, en dlaarbij in aanmer-
kingr neenat, dat de nawee~u van de
doorstane crisis zich tot bet einde
van het jaar hebben d~oen gevoelen
en tot op het oogenblik nog doen
gevoelen, dan, meenden zif, moet er-
kend, dat het feit~, dat do opbrengrst
der middeleu wonder zulke ougunsti--
.ge o~matandigheden overp 1909 toch
nog f 25,000. hooger is jieweest
dan het gemiddelde over de vijf
voorafgaande jaren, alleszins wet-
tig~t de concluese, dat de belastin
druk door bet nieuwe belastingst
sel ter dlege is verzwaard.
Zeker, zoo vervolgden de leden aan
het wroord, er is naar gestreefd van
het useluwe stelsel eenzelfde totaal-
opbreogst als van het vroegere te
verkrijgen, doch toegegeven mag
t~ochi worden dat men zich bij de
ramiu en van de equivalenten voor
afgesec aft~e of verleagde beffingen
steeds al to veel Ran don veiligeu
kant heeft gehouden* wavarbij nogS
komt, diat de st~atistieken waarover
m~en beschikken kon, uiet al toe zui-
ver g~ebleken zijo.

ARTIKEL EN.

Hoezeer men ook doordrongen was
van de noodzakelijkbeid van be-
zuinigring, toch konden verach~eidene
leden niet nalatten de aaudacht van
het Bestuar te vestigen op de slech-
to conditie waarin de ogeamb-
tenar~en laulgzamerhand" gekromen
zij o door van het corps ge~mployeerden, zon-
der evenredigfe uitbreiding van het
corps komnmiezen.
Verscheidene leden wezen op den
onhoudbaren toestand, dat onder
de tegenwoordige regeling, de meeste
klerken eerst dan san de beurt van
eene benoeming tot adjunct-kom-
mies komen, waaraan een aanvang-
salaris van f 1,200. verhoriden is,
wraoneer zlj reeds diep- in de der-
tigr jaren zlgo en den La~nde, eerst
als geiamployeerds en dearea als
kslerkr, reeds gemiddeld 15 jaren ge-
diend bebben, waarvan eemige jaren
ou~gesalarieerd.
Wil men niet, dat de jongelieden
van den stand waaHruit ambtenaren
behooren te worden gerecruteerd,
n.1. jolngelieden uit de best~e kringen,
hoe langer hoe meer afkeerig fallen
worded van den ambtenaaraloop-
beaa; wil men niet, dat, elementen


No.


1872


Zaterdag


IO; April ISIO


37ster Jaargan~g.


AMIGOE


DI


GURACAO


WI I K ELAD


7002


DE CU RA FA 080H XE EIIANDEfN


tot bet corps ullen moeten worden I
toegelaten, i daar niet in this
behooren, dan behoorde zoo meen-
deo de leden aan bet woord~-in
den buidigen toest~and verbetering
te worden gebracht,
Het is waar zoo wo~rd doo~r de-
se leden beantwoord de tegenwfer-
ping van andere leden, n.1. dat de
]ongelieden in volkomnen bekendbeid
met den toestand en de vooruit-
sichten, in dienet treden, en dus in
den tragen gang der promoti n geen
gegronde aaulei ing tot klagrn mo-
gen viuden -het is waatr, tot dus-
verre overtreft de vrnag her aRn-
bod oiet. Maar toch zcoo wo~rd
door hen gevraa d mag het G~ou-
vernement, als el auder we~rkge-
ver op wiiastbejag nit, misbruik, of
sells ook maar gebruik m~aken van
allerlei bijzondere omstandigheder,
die verschillende jo ogeljedeo van
goeden buize beletten hurl beatauin
In den vreemde t o aan zoeken en
hen aoodzaken in CGouve~rnem entss
dienst te treden ? Zij, leden ~aau h~t
woord, althaus, konden deze vrang
niet ber-estigfend beantwfoorden.
Resumeerende gaf de meerderbeid
naau et Bestuur in overweging on
het R&Dntal adjunct-kommiiezen met.
een paar, drie of vier, nit tol brei.
den, het aautal klerken mnet een te
verminderen en het aanrtal gie~m-
ployeerden beduidend in to kr~impen
door voorloopig de vacatures niet
aan to vullen
Financieel zal de mnaatregel niet
reel kosten. En daartegrenover staat
dat de jonge ambtenaren dan tegan I
dat zij de dertig jareo naderen, ainn
de beurt zullen komen omn tol
adju nct-kom mies te w~orden h~e-
noemd, in welkenl rang zij dtoor p~-
eriod ken r loT00 ku neu thr n

Deaudere leden hiervoreobedloeld
evenwpel verk laarden hunne mnetle.
working; niet te kunnen verleencln tot
een maatr ~el, die het budget weder..
om sal op rij ven. Z~ooano- er ann-
bod is voor de betrekking a~n geM~:n-
plo eerde is het bewija er zoo our,
dee~den eij, dat de jongeliedeo eldecrs
niet better terecht kunnen, en zloo,
lang bestant etr geenu reden om aa;n
loteverbetering der jonge ambtenH-
ren to? deuken

Men drukbe zijue vol~~oening uit
over bet verdwijnen van de begroo-
ting van het voormalig art. 2.
De resultaten van de detachiee,
ringsmnaatregel zijo zon over ge.
woeest, dat men de boop uitapr k.
dat een dergelijke powt niet: weer op
de begrootingi zou verschijnen.

Om de redenen bij airt.. 1 reedls
uiteen~gezet, n. .. dat anin detn Gou-
vernementsambtensar eeni mensecb-
waardig bestaan moet worden ver-
schaft, zelfe, ai heeft hij. gelijk ie
tegenwoordige titularis, met kennis
van saken de -betrekking toenrl eeie
gernge bezoldiging aanvaatrd, melen-
de de groote meerderheidl stch niet
te mooten kautenl tegen de voorg~e-
etelde traktenente- verhooging v an
den Cipier.

Vrij algemeen meeude menI echter
bezwaar te moeten maken togen Iret
verleenen van fouragegeld aan den
Procureur-generaal.
De vorige titularissen immersi bob.
ben het zondjer gedaan en ult nists.
blijkt, dat de dieust eronder geleslen
heeft.

we a was niety olelde mte t
going der toelagfe aan denl Hyp~otheetk-
be trodehn ied e o ere t wo~ reik
beden echter zija niet~ omvanigrijk,
al moet de titularse da gelij ks op
het kantoor sanwezig zijn.
Wilde men due bet verlangde cre-
diet t~ocetaan, men meende dat meer
aertij zou Liunnen worden getro k -
ken van den better bezoldigden aimb-
tenaar en hem ook ander wo~rk zou
kunnen worden opgedragen.
In overweging werd, in verband
met de aanbevolen wijziging der re.
gistraltieverordeoingf, gae~enel hem
de registratie, die na de wijzi~ring
lang zooveel werk nriet meer ]zaljg~e_


ven als than, op te dragen. Het
werk der registratie toch ligt geheel
in de lijo van dien werkkring van
den bypotheekbewaarder en stelt
gelijke elechen van n a u weze theid
en stiptheid
M~en bracht in berionering de me
dedeelin~ van bet Bestuar hej de
behande aog van de belastin her.
sieuing, dat de belasting-dienst daoo,.
Curagaosche amubtenaren zal knonen
worden verricht.
Ook de Afdeelingen achttenr dit
zeer wel mogelijk en vertrouwden,
dat soodra mogelijk de aainatelling
van een Curagaosch ambtenaar tol
Verificateur sal volgen. Ann sulk een
ambtenaar sal dan een germ~ger a
traktemnent kunnen wolrden teege-
legd dan voor deo Nederltandschen
is ultgetrokksea.


Vrij algaemeen word geklaagd over
dealing van het peil vau het ond~er-
wijp aan de Hendrik- en de WVilbel-
min a-- school.
Mlen merke o~p, dat de kinuderen,
die een tienital ja-ren geleden de school
doorloopenr hiidden, veel better on-
derlegd waren dan die tegcnwo~ordia,
voorzien vanl het einddiiplomna, de
school verlaten.
Eetnige leden had~den den indruk
gekregfen, dat bet onderwijs er miet
imet de gewenschte to~ewijding~ gae-
.ven wordt.
- Anderen meenden de corizaak van
den achtteruitgSang meei te moeten
zorken in de omestandigheid, dat
sinds de opheffing van de negende
klasse an deHe~ndrikschool (dle
acheste Rlan de Wilbelmina--school)
dlezelfd~e leerstof, die vr~oegrer inl negen
(of azch t) ja-ren woerd verwrerkt, te.
geuwoordig in ren jaar' minder dea
kinderen rnoet wortden ing~rebrac~ht
Het program met. zija vier vreemn.le
taileu en tal van vakken was, meen.
denr deze leden, ve~el te uitgebreid
voor een school van 8jarigfen cursus,
en in een landr wea;-r voor vclle kin-
dowrn, die voor het eernt~ near school
komen, oa~k zelfs bet Holrlandseh
een vreetnde taal is.
Enke~tle leden beweerde~n dat, al-
hoewe~l erkend moet wo~rden. dat
het onderwijs op~ gemelde schiolen
niet die resultaten oplevert., die men
dearvan vrwnchte~n magi~, er echier
gepn daling van hlet p~eil to con.
.stateerenl valt.

Mlen zou welk bedragi er in het afgeloopen
jaar voor den eursus in het r~ekenien
en teekenen is uitgegeveni. Wais men
g~ood ingelicht, dani is de! leader van
de cureu long~ei tijd hran lurr ate
zij afw~e ghei rdes t ouele~ vtllcn'


Algfemeen bad menl be~zwarl teg~en
de toelage va! 12~0 gld. 's jaairs
anu I den schoolopzierrer voor kan-
to~orhuri 1 3,Ie wer kkI;r in g an dea
Scho~ol;>pziener is miet vanr dieni nard.
dait bl] kanrtoor behorft te ho~uden1.
Hij hieeft niet veel met het. publiek
te mak~le~.

Algemeen had menl bezwnat-r tcen
het toekenoen van trakteiineut, an ii
den Landbouwkundlig~.
Ue resultat en, metdc]eskllrndige voor-
lichtingZ op landibouwgebsed beha\ld,
zi)n tot dusverra voletrokt uiet van
dies aard, dalt tot beatendiging ran
dic? betrekkmng kan worden besloteu.
SEenigSe leden. van oordeel da~t in
zulk een k'reine kolonie als CUragao
op landbouwgebied wel nooost, lets van
belangc te verrichten zal ziju, aichtten
de tijod nu g~ekomen om geheel af te
slen van verd~er deskiundigie voorlich-
ti ng.
Auderen weuschtte~n echter de, defi-
nitieve besliasing hieromtr~enit~ n >, al
wasH bet vcorlioopig maI~r voo r en
jaar, ult to stellen, en sulks mett hrt
oog op de in nlitzicht gestelde! exploi-
tatie van de! sisal-aagplantii op, W~eb
bedacht on den proof, die mnet Riemnus
genomen wTordt. 1)eze lederl durftfen
alenog uset zoo pertinent als de vori-
g~e verklaren, dat o~r van den landnon"
op Curaqao niets to maiken ial
moesteu oiok zij erkearnen, dat de re-
fultaten totiusverrle zeer o~utmlocdi-
gend ziju.
Enkcle leden gaven in overwgc~#ing
de betrokkiling vanr la-nd~bouwku ndige
te combinieereD met die van district-
meester, en zulks inl verband met het

raneen~erlt~iei titne antalan
Enkele ledeni wenschtten de! volgen


on den landbouw in de Kolon~tie te
Verbeteren?
20. Hoeveel geldf is er inl het gehetl
reeds aan beateed, voor elk der eilan-
den?
30. Is er een of andere cultuar in'
gevoerd, die looniend is

Mlen was vanl oordeel, dat~ met
kleine voorachotten alleeni miet teel


hereikt kani word~en ini de richting
van aaumioediging van de dividivi-
cultuur. O)p hoe klemner schaal ge-.
werkt wordt~. hoe duarder betrek-
kelijk die au;leg wo~rdt. Behoorlijk
en scherp toezicht was, meende men,
bier het oenige noodige.
Men voud bet ultgetrokeken b~e-
drag van f 3,65i0 voor la\nd boniw'
proeven te hoog. Allerlei proven
met verechillende soorten vanl ge-
wassen, arls bet ware luk of roaak,
meende men beslist Le moeton on,-
raden. D~e proefoemingen diendeo
altijd beperkt to blijven tot die plsnt-
soorten, waaurvanl men met eenigen
groud kan verwaichten, dat de cul'
tour loonead en van een igE; be ee-
kenis kan zijo-

Men gaf inl overweging voor het
verleeneu van laudbouweredieteu eene
verordeuing in het leven to r~oepen


inl den geest van de bij die Kolo- Vervolgens wodlt bij de beoo~rdee-l rreldbes4chouwingf, die het leven van
ninlie Staten van Surinamne ingedienr- lingf dier mnoellijkhiedei,, veelul verge-l talloozen beheerachte en n~org be-
de verordening tot regelingf vrrn de ten, wat streog wordt vastgehouden heeracht, lucht en levenwod e
olvereenkomast van landbouwleeningbudehealn der ordle, dat men lgund, dathLetook baar gegeven~~azi)
oude~r bedrijfaverband. Special de! zich op het stanndpunt platntee mot an dee oogech~ool ha or
brpaling van gemlelde vetrordenuing, dlezer werk~elijk b~estraande wereld, en Ite spreken, en openlijk voor wie het
dat de verbandhouder g~emachltigd alle o-ptimisrtisebe overdrijvingS, alle hooren wil, de redenen harer niens-
is bet bedrijf van den verbandge- anthropo-en zoacenltrisme zorgvuldip wij~ze volledig loot te leggenl.
ver over toc nemen, achtten eenig~e moet vermijden.
leden voor de Kiolonie wenschelijk. Zoo beweert men, dat in Bijzonder-
:hedenu, die meer onider ous hereik val- Dat mij dese tesak word opgfedra-
IMen herioner~de de toezRegingS van len, de ongeikcnre~digdfheid der ge- gendnk ik rechtstreeks aan bet
het, Hestuur bij het~ vetrleenen~ van b.rulikte mniddretln, betgetbrekkige, nutl- v~ertowndor tHogari
subsidies ann het Militair Tehiuis v~an telooze,~ 38 het schaeleijke, nok insflom. Episco~p lat viin Nederland onu bet
den Road gedlaan, u.1i., da~t zij glr- luigfeondlerdeelen derl veelgtepresenonr bestuar dar S. Ratdbould-st ichting
leidlelijki zatl verminlderdl wordenl. ganism"en, ls in bet oo S~pringt.. E"l in mij giesteld. Ik acht het dus
.Thans wordt echter eene verhloogring in rueni-" voorbeeld~ heeft m~en wel ge- mijo plicht hunr allereerst daarvoor
l oorgesteld. Mlen verzocht 't tBestuup lijk; zoolang men zich beperkt tot de hier mijn danks te betuigen en blijf
'te willenu ond~erzoeken ot bet verleenen aangVOerd" b~ijzo~ndl~~erhede op zich mi arein hun voortdurende
van subsidie wel langer noodig is. en afzonder~lijk. Maa~r juist op ditb be- belaugateligndidecuar
perktte standpunt ylaatat men such van St. Radboud aanbevelen.
buiten de wverk~elijk eid der wereld, .Mijn grooten dank vervolgens ook
\Ve~deroin, gelijk stee~ds 1e vren, waar,,In ietsc, ding~ no~ch gebeurt~enis, atan Curaitoren en LSeusat deer
werrl dloor ve rschilIlend led eni e- opt, ih zelf beatant, nocht~e in zich zelf Rijksunriversiteit en meer in het
streden do noodznkelijkheid vaia een lende en~ bestemmingf drfaagt. bijzonlder aan de faculteit der Let-
vastecn eersten opzichter aanl< >et Ie (oki voo~r anti-teleololche? besbcou- tee e ijsbegeerte, die met
paremet vn Oenbre er n. ing blijft het war, diat ales on aIl- hrlusehheid on belaugstellende wel-
1)e stuf vanl het D~epartemIenit is, lon leen inltegreernall dleel derl gr(Oote avillenldhetid de oprichting van1 dezenr
vo~nd mnen, veel te ultgebreid 11oor wereld vormecn. D~e apoffe~riug bijv. door mij te bek~leeden bijzonderen
dea omvanrg der werkzaarnle en*. vanl millioenen kiemen en zaden moet leerstoel hebben toegelaten en be-
Groote w~erken behalve dan < e ver- verkwvisting cchijuren, als het doel al. -vorderd.
beteringva 1n de Sint Ann, baail waasr- leenw ~tareenige weinige or~rganime? VooJral ook gebruik ik gaarne deze
over hiel~~ronder under zijo er nier to tot ountwikkelingr to brengfen. Die glebido mj st bevelen
verrichten. Het nnderhouden va~n Gouernmensgeouen n k)lt0 u bloot-wfillekeurigr dit &i4ne enkele doel hooglteerares eor andere docenten in
en danu bij bou wln vani enk~l ge- ann de productie te stellen, terwiji de- het bijzonder. )p zoo menig punt is
boungesu vereisebht watar~lijk niet zot,- ze techl in de workelijkbheid derl be- het ot van eenwijsgeerig irnzicht mne-
veel techuirsche kennis, en gee t I.iet staauude werrld verhoudinFen zeer ze- ,te afbnkelijk vanl de geg~evene der
zooveel to doen, dalt nlaast, den D~irrC- ker niet tot dit i8no alleen dienstig is. b~ijzondlere weotenschalppen. Uw\ kritiek
teur, ook n~og een technisch conde~r Gok b~ehoe~ft de wereitld niet vol-endvolchi u rekndw-
legfde o~pzichter anou bet D~epartemnent maakt te zijn all is haar ~linker zetlf harr da o
beof t!x~orlb nde tenlse up zal mi) arm a n
beoocl taxe oe etwa nee zich o leirti gr~o tdn Ir sls fCe chatbaar unt ziju. Flet vertrouwen,
()ok~ de;mnlg vodlwrae 3~ lI IJ1illtlje lm~eik dat; sk op, uw wvelwillende modePwer-
nm rt;, snrem iuLl eene enr drl inl Ilt ke kP stx(lie ol o king ag r~eken~en, maakt mij d
amlre isticton ietsools ot us elijkheid. Dat bete wereldproes? v~ner lni aarding unnuer tastk to gemak-

irrr <10[ chie r e puntenvn I e lop j n uov enbeekometi)i L ~lenlijard rn iz 1,,, ,, s n eeren Studenten,ni et
vaHn MenU bracht in hierinnering~, lung gcaledlen h~t~ persHonael oani bet dlie vplroerwodeing over allerlei tlfwij- Ilnogen bijdlragen tot uw wijageeri-
IDepar2temernt vani Opeubar'e Wereken kinge~u en onvolkomnenhrtede in ;rfzon- ge kennris enl vorming. Gaasrne ver-
-dest~ijds bet B~ouwdepa,;rtemenIt --dr~lijkie gevallen. als menr weet, dat klaur ik mij da~n ook bereidf u dearni
alechts b~estooid uit een C:hef eni een bret wereldlver~loa l:op l gen rionette"- ounar be~st vrm~log~en steeds ter wil-
O zrichlter. spel is to GItalods h ndr ma voltro~k- le te zijn. ZDoo!s de titel miijoer
Tiersehieidene Irledo warenl Jan oak ken?~ wordt. doolr dc eigren werk~ingen sanetelling luidt, sal wijdLgeerjige teak
vanI cordeei, daet de b~etrekkling vanl der~l cilCthng. allr we~l annrr wet en reel wonder u een bijzondler katra~kter dra-
technisech opzichter (eersten op~zic~h- gehoorzr mnlFn, maar uiternHard o'okge.en oitfwiaere deuk-
ter) niet langer mnoest worden bestenr- aln aunllerlie w~isselvallige wfijziging~en richtieng salik voor u verteg:enor
dig. IIe ede alhan kodenhune uderbievig ziju. Mii~schion welre ee I digen, die met een eeuwenoude voor-
mledow~erking tot bandhav~ing ervanl wereld better, aarin delrgeclijke afivy] geschliedenis nog altijd of liever op
niet verle~enea. kingeiln et voork wamnen hMaur in oieuw een kraHchtigf leven over geheel
Andere leden echter warenl hrclad,Ide bestannde orde, de emigediew~ijtre de beschaafde wer~eld ountplooit.
met het coog op, den1 dalmaanleg eni het beoor~deelen bebb~en, pi-ssen zij nar- Vetera novis augere~ is ous program.
bouw~en van eeni stelger en kanitourr- tuarlijkerwijze. tHe Halude wijaheid blijkt, zonder
lokatlen op Arubsi, heut credliet toe t~e Tren slotte zijn anthropllcent~rische 1IarI beproefle b~egrinselerlnl op toffe-
staan voo~rtoelsge nand eni eerateni gemoedsourdleeleonuit deni booze!illide ren, I~rui on brtted genoeg te sijn,
opzichter, anti-teleologie evengoed a~le ii dle: to- on ook de uieuw ontdekte westen-
leologie. Klachten ov~r de ongemnak- schappelijke waarheden in have be-
Algemean1 was men valn oordeel, ken onl ramopen,, die onze plantrs in schouwingen op to nemen on to
dat er in de woerkwijee van bet 1)e- deze! werke~lijket wereld na~tuurlijker- verwerken. DaHarom wenschenr wi)
partement van .Openbare workenl wijze voor onsen anideren medebretngt, Ihanr to behoudlen maar ook te ver-
ietsR moet ziin, dast verkeerd is. EIr o rt~evredlen verz~uchtingfen over dik- rijkenl met wat er goeds en waars
w~ordt~ to duur gSebouwfd. Men kmn war~f beklageenwaat~rdige gebourtenis- door latere geslachten werd outdekt.
zich oiet vooratellen, dat b. v. hiet s en, eni over het feit, dat het almachll- Gok van suiver-waetenachappelijk
gewfoonl oderhoyd der gSebounwan, tiR wereldb-estuur o~ns on und~erfed standpunlt is dus haar leer ward
w~aaronder alleen schijnit te moeten tlearvoor uiiet vrijwaart, droomerijiai be worden gehoord en overwo-
avordonl vertstan dH zeer kleinre re. over wat er better wezen k~on inl een gen, oni door crit~ische bespreking
paratii~o immners voor elket r~epa- d~enkb~eeldig utopia, helped orne in det to worden verheldlerd en gezuiverd
r~atie van eenige! beteekieniR wor~dt beoordneeling van het tetleologSisch Van het eeraete hoop ik de gelegen-
een arfzonder~lijk credit ilangSe. venagDstuk geen stup verder, olurndl beid to hebtben u te overtuigeo, ter
yrasagrd-- f8,000).--'s jaars on mece- onsr g~emoed el ver~langenls kwa~lijk wiji ik mIjt voor het lantate~t aan nu
ten kostea. Eenige leden souden als maatistaf van wereldordende wije- allen gaarne atulbeveel..
gaarne vernemenl, welke ultgaven beid kuonoen worden aaugeslegd. Inte-
zoonls ult den poeat ,,gewoonl onI- gendeel, zij henleve~)len het nuchter
derh~oud" in 1909 gekwfeten zijn. oordee~l, d~t~, aile er vani orltded
Voorts zoudlen zij cok, van het ie- wvijaheid sprake is, ailleen vraught, of ,
stuur eene up~gave wyillen kr ijgen de weretld, zooalsszij uneoum~olaal it, ook N160Wsbericate n.~
hoeveel onder opzichters, ploragha. is ingericht~, zoo als zij naalr he~;r ei-
zen, magazijobewaardlers of kneeb.- gen aard on nlatour be-hoort inlgerichlt
ten Raan deni dietost van het D~epair- to ziju; of met Iname lde onvolmnaukt-
temient verbondeni zijn. hedjen, die somtijds voor ous rampren RO
Eenige leden merkten op, dat het en lastenl worden, in die senig wo~rke-
misechien zeer goodl magelijk tou liJke ode tehuis behour~eu, daarin b~u" Vaarwel!

za n z o n ar f lit t de In u o f t rck e me eli kr i n bih noeteek ~eni 1 eheel ollrijwillig velrgate n wij
aanen we mHP~ligt (eel ~dkopk r deanoods een tranrendal noemnen, de vorige week te melded, dat ook
wize da ooo het B ~tuur afeas v wat wel niemnaud zul bestrijden; uwar fl Eer6 tubet-r sIOIA Vh lbi es
ven,d bet beoogde d >el hrereikt sal tg-en l~ehijfjred vnoll rk o tu~viere t d rn Wlillbts-utuem V n Neerland
wor en. overeenkom atg weedenarduo Jer ur wor e.o teirugkileereu.rNeera
F~ord verolgdlijke dingenu, pleit dit in geenen deale. W'ij wenschen H. Eerw. een voor-
Of wij van Zijn goedheid mzogen vra.- spoedige reie.
-w- gen, dat flij een meerwvaardige had
genchaipan, sta-at butten bet vrang-- Welkom!
INAUGUREELE REDE VAN stuk en vraagit overweg~ingen, dio een
gehee~l ander kararkter dragen.
Prof, Dr J, Th. eysens De Gfo uv ernem e nta-sec reta r~i, de
?101 Dr J.Th* 8JSDS llermiinst zijn wiJ van mueening' Heer F. J. HAAYEN wordt met de
dat door dleze en dlergelijke! beachIou- Prina~ der Nederlandenr van verlof te-
in de Aula der Utrechtsche Universiteit, wingenl alle duisterois wordt weg- rug= verwacht. Wij bopecn datt ZEd.
StorT. genomcln. Inltegendeel ook voor ous blijft de oecoonomie van het wereld- t


Hoe echter valt met zulk een oor- bestaur vol van roadselen. Alleen e a st io o.
sFpron~g 's werelds onvolmanuktheid to blijkt het bij uuchrter nadenken dui-
ripenl 7 e vrang; is hier zeker op delijk ge~noeg, dart dea anti-teleolo- ur. Is. .,Utrecht"'
haar plaats. En onverstandig watre g~ische opwe~rpinge~n volstrek-t iset
heet de moeilijkbeden to looebenen, die zoo govaarhljk ago, als zij opper.
er il li gen opgfeloten. Toch zijn die lalkkig achijoen, en mn geen geval is Maandagmiddag naer Martjiniue
meeilijk eden niet z66 groot, als zij ougedaurn muaken, dart dle werkeli kel vertrokken on to dokken en sal
wel opperylakkig schijnea. wereld, al is zij dau ook niet on or dirarna Muriname anndoen on ver
Ten eerate is er en dit raakt niet lalle opsichten volmaakt, een orde d ter koere setten naar Buenos-Ai
bet kleinste deel derl moeilijkbeden - len regelmanlt omvat, welke zonder res omo ooze Datie te vertegenwoor-
beel w~at voor ons menschen onbe- een obeindig wijz~e oorzaak, als vol- di fen bij het eenwfeest der onathan-
grijpetijks in de wijsheid van het we- strekteu. worketijkheidegroad, unbe. ke ijkbeid van Argentinia. Op de
reldbeleid. M3aar tegen do oneindige statanhaar is. been- en terugrete sullenl nobg ver-
ij~aheid ervan pleit dit zeer zek~er Zreker. behoeft, wat ik u in boofld- schillendle Zaid-Amerikaanse e ha
oiete. IntegSendeel het is in iedere op- trekken vooratelde, toe~lichting en v ens worden sangedaen tot vlag-
va~ttinlg, teleologiache en anti-teleolo- uitwerking naar alle zijden, in ver- vertoon. Ka~it~ein DE HOOY zal 27
gieche, vooraf gegeven. Onze geestes- band vooral met de meet fund. Juni te Paramaribo bet commando
blik is nu eenmaal niet wereldom- menteele wijsgeerigfe vragen. ran Kolonel COLENBRAND~it OIer-
vattend. Het; overleg, dat bet wereld- 1)at is dan ook, majos instenis, de nemen. D~e Utrcht~i kan hier dus niet
plan outwierpe, was in ieder geval een groote bteteekenis van Inmjo optre. v66r medio Juli terug verwpacht
boven maenchelijk beleid. den ouder u, dat ook aan dese we. worden.


beroeadet (of heruchte) Aitnerikaan-
sche medium E~usapi.L P'ala~ino er
lee~lijki in laten loopeni. 111) eni de heer

ten Haan w'eerszijdenr niest, h9ar en
hieldeno hiiar hanldenl va~t, terw~iji zij
hiunti oeteni op dfe have zettconi Nu
muiccht ze beginnon... W~crketliji; runtk-
ten, riiet dle popp~en, mni~~r een t.nrfel en
eenu stoel, achterteenvolgenus aau bet
Ja~nsea. Itijua hadden die geleerd~en
z~ichl gewou~nen gegave \n. lteig
echter slan~kts Eusapia Pa;ladino een
afgCrijsolijken kreet, die het bloed in
doe adieren deed sfto~len... Wat wats er
gebeurd ?
1)e sluwe juffer hadt het kunst.
stakje volbracht, stiekuml den voet
uit den schoen to halen, omr dour-
nlee met icro~batische! behenrdighe~id
to manroeu vretoren... Iau~r wit p~ro.
fessor Milusterbely, (gelulkkag lIer.
lijo, dat hem k;rljgt!) foppe~n w
rnoet vroegcr orpataan dan icuss. -
pia! Hij had een man, zouder haanr
weten, achter haar opgeswteld; dese
bad alles gezien en den vcet gegre-

genblikn al h~u ree imd tn Abe be 0.
Vens h,1ar broonije verniietigr i zie~n-
slestaktebov!ngemeldien, onwel-
luidendoni kreet.

- --- -----
TY ley*811y(1 *


Z~ak-vanl Heecke~ci-KUryper.

Juiet toen in De Standcaardt een
driestar verschoe!n. welk~e verkhmlrde.
dlat inrlertijd ld voo~rzitter vrn
den ministerrand (i. c. dr. Kllyper)
no~oit aan eenig minister, minister
vanl stant, kamerlid of ann wien
cok, de verzeltering beefrtl ga~evel.
dat door Hare Ml~ajesteit de Konin
ginl vanl Z. M.l den Duitschenr Kei-
zer destijuds 2e ] itf anetna a~ tlen

met freemde e runmnamg m in drhr
nen lau dache An dngelegenlheden vr"'
onrze! lndever~lirl~ agig u ge< reign<
zijn" op drl7ensefden a1vond- Idozer
pubtlic~t ie ~hl'Vctl te e T~Eclegraaf caln.
schri von van ,,eenn aud-~miniister ct-
Kamerlid wHarinl nists mueeri c0
mlin reewFord I ofsinueerd dan clt
hij onlaugs in zijn schriftelijk; :nt.
woI d 0a dee e~rste I; in I~ub \FI
duwv bestand van ietA.~ dat in 1904
redlen toit b~ezorrdheid koni gevenr",
ciat dlezo zijue verklarting in li nirechi-

nent ~crelil u ishetgeoun elyr4
hem ve kaarrId ha ."
We matken van dezb verbijeteren.
de Rantijging alleen gewag~ om er
de ermeldio man vas tehke ,

Ot. olfkeuren, dat ee3 'anonymus der-
gelijke dinge~n publiceert. Die tiyrl omf
over drze tsak neamllooe to schrij-
ven, sCOodAt niemanBd weet wie de
verantwfoordelijkheid drdangt, achten
ziy op bet oogenrblik voor ij. Eaurst'
genoemd orgAaan noemt zelfs het t
p~ubliceeren doo~r ,,een oud-minis~ter'
oud-Kiamerlid" van anonieme vler.
klaringien ten ougunste van een
der betrokkenien (in cans den thas e
vera ntwoordelij ken minister van
Swinderen) ,,miets minder dan eer
rahada n ~e Irijp nittm ,ulli Imn
ne dn~ad sija medewerking beeft. wil-
len verlemene. Wie thaula io deze

hitede n wot vll d glieshpre j
dat niet dur~ft, heeft te awlijgen. ..

)e irotc gotemi! oue 09a
looze aanklachten no~g vert~roebeld
to moagen worden. .
Als ministers sedert 1901, die op
dit oogfenblik nann de qualificatie
,, oud. minister, oud. Kamerlid' beanlt-
woorden, noemt de N. Ort. de vol'
gende beeren:
uit het Kabinet.Kuyper de beeren
~Melvil baron van Ly~nden (o~ud.E~er-
ste-Kamerlid), Harte van T~ckilen--
burg en Idenburg;
ult het Kabinet-de 1Meester de bee-
ren van Raalte, Veegenes en Fock;
v66r 1901 de heeren Ltely,Cre-
mer, vau der Kasy, van lue,
van der Sle~vden, van Tienhoven,
Smidt, Ruys de Beereabrouck, Fock


(vader), van Heeckeren van Kell
( vader).
,,Wij gaan hierbij oatuurlijk it
van de verouderatellin~g, dat de man,
duiding van De Telegraqf (oud-mi.
nipter, oud-Kaimerlid) wearbeid be.
vat, zegt de N. Ort. Andere zou men
hier eenvoudig met grof bedlrog
te doen hebben."
Aan de Niewoe Arnhemachre Co~urant
werd bet volg ode medegedeeld:
1)e beer v. Heekeren beeft alvo-
rens zijoe Nota to verzenden, cian
dr. Kuyper meegedeeld, genoodza~tilt
te ziju diens eaam to noemen. Bij
wenschte dearbij te vernemen, of
daartegen sijoersijde geen bezwear
bestood on verzoebt per draad ant-
woord.
Inderdaad ontving bij telegrafisch
bericht, dat dr. Kuyper vooraf den


_ ~_~__


mer~lid mag aan tijn Kamerlidmaat-
BcIhap nooit he~t recht ouitleenen, om
wat hem in een vroegrere betrekking,
in veazelf sprekend geheim,. is toev-er.
trouwrd, als Ka~merhd in het publiek
uit to dragen. Nog pas bieeft de Twree
de Kiamer in soartgelijk o'eval Irich
teni duidelijkste ultgesproken~.
Over bet positive in dezae zaak
moebtenl wre ons cl:earenltegren nist; uit-
I ~tr en i tk hie ouitdriihkt ij opn
Hongrer hanid noodig zijn; een) mach-
tiging die naar een aanttleidin, als zich
hier 1 ortle 1 tiet kon w~ord~e a hte-

vaardigingr ging Rpreke, wanr zwij-
.en nolicht is, zou i sou dern eerbied


sierlijke la~mpehangfertjes vanr schel- [
pen, poppen inr Curagaosche kleede~r- |
dracht, poppeuwiegetoeltjes en kuder |
tjes, luchtballlennettjes. van ultgebiratn-
de electrisebe lamrpjes met een Cura-
g~aosch ainoa vanlI vleebt werk er
onder, panal~mA-lopoppehoed~jes, kleine
ingaelegde dr asMjes, stons e r-
logscthep~en van lcarton,. waaur~in Iclu-h
moet brnldon ot alles berter nit
te laitenr komen cetc. etc.
..)e! (:nraqtOs1Che geet8f is idn-
rilik geriueg. Als meu er mar your oo
zorgt, dat liet een eigen karakter
draag~t, nrrdlig is e~n rnooi en goed.
koop.

Een staph tot ienl vredle.

In de G~aeta OteialE van Venezuela
dato' 7 pril 11. komt het volge~nd ver-
blijdend bericht voor;
IDoor deo C~onsul der R~epubliek to
Curagiao gevrangd zijude, hoe hij moest
handelen met, eenige koopmanrnsgoolde-
ren, welkie op Coray-to zijn angrieko.
men va n Si nlt Tho~ma me11Ft beAtemmning
arom~ar ibtko manr w rdeon o enrt
gescheept, omdatt aldaar gteen ge.
legenheld was tot veracheping neAr
Mlaracaibo. heeft do waarnemende
President der Rtepubliek, ~edrevon l
door bet verlang~en otn den Hafndel
alle mo~gelijke gtarnakken te bezor-
gen, verordetrlld, dat de Conaul van
Cu~rago, of vanO welk anrder eilaid

w'auneer zij in het vervalg weder
voorkomnen, gemalchtigd iasr o e
overacheping~ toe! to staan, on de pa;.
piereni in orde to bre~g~en, n zich
goed overtuigd te hebben daut, het
w~eekelijk; dezelfde gRoedleren zijn en
dait or nearr waa~rbeid to do cupge-
g~eveni harveni geen schip wase your

Gele Koorts op Trinidad. l

lIe kabel berichtte Ilond~erllag, dit
zich op Trinidad twee goevallen vin
gele koorts halddenl voorgedannlr.

In. ei n otschepi ngskantoor
voor passagirsm te La Gurairs.

IHe Beetr T. PEREIRIA IrO2AA mu:kt
bekiend, drlt die paessagsere voor in-
en ou tschopi ng hunner~ Kcooier~en
zich mooten ver~voegen o~p zijn kan.
toor' oni zonder b~ekomnen verlof geon
bed p 1 i na~n ret -~eeders of be'
Zrij zullen te bertalen~ hebhen o.
g~ens een va~st; Itrief, da~1t au de
achiter aijde r;an he~t verltrfbiljet gre'
drukt Fltnat f

Itatten onr Muisei.

Ge~durende d~e lan tate 8 Unig~en
wferden inl het fisca~luat arnagebrac~ht
eni doo~r middel van petroleum ver.
delg~d.
664i~ ratten
~3037 muuizeu -

Job sliterridders unar Jeruszalemr.

Ult Berliju schr~ijft men antn liet

AAU den pelgrimstocht vnden
Herenbmeeteri dlerrichohannie rdde,
naar he~t Heilige Lanld, tolt opem~nog
van biet. gasthuis der Sint Jans-
dheeren ene va t de onr~e a e~r
le Jerusalemi, alunit Nedlerland wor.

ritei'cl aer eo ro mr A tai I~en

Amerongen van Woudenberg enr granf
W. van Rechteren L~impurg.
Genoemde plechtigheid~ sal plants
vinden op 9 April.
D~aage daarna sal in togyenwoor.
digheld van Z. K. H. en Zijn Ge.
mallu de inwl ding geschieden van
de kerk der Ilormitio Ranctae Mat.
rine, welk terrein een geschenk; is
van den IDuitechen K~eizer aan de
R..K(. gemeente te Jerusalen
Dinadlag den 12en April hopen
hunne Konicklijkee Hoogheden het
feest van hlet vijftigja;?rig bestaan, vsn
het, Syrisch weeshuls mee te viereu.

De Prins op reis *


De ultreis van HrlB Ms t b chi
,Hteemakerek" voor het par ers ip
**en oefenia soct bta de en vran
walterers is hea ald oapr7 Cei a rsle
lende ~rine Hfendr~ik liu aboard va
dezen oorlogabodem de rais medem i -
ken naar Scandinavrii, ten einde eenri-
ge weken in Zwed~en Noorwegenr tu
D~enemairken toe verblijven, bij wel~e
gele enheid Z. K. H. voornemens is
een bezoekr to brengeno annl de Ho-
ven to Stockholmi, C`hrietiania on
Kopenhaugen *

Alweer eenl ..medium"' ontmaskerd.

Prof. H. Milosterberg (die e oedi
als Amerikaansch ,, ruil-pro essor
naar Berlijo sal komen), heft het


Z. K. H. de Prins.

viert 1)inedag~ a. s. zijo 34sten verjaar.
dagS. D)e goede God Rcheuke H~emr nog
vele en gelukkige jureu.
tHet zal weinigen bekend wvtezen, dat
Z. K. H. zich in ziju Koninklijk Paleis
ook bezig houidt methet timmermans.
Vak. Onder leading van een baas tim.
merman is de Prins op bet oogenblik
bezigf eenr eiken-houten kast in ellkan,
der te timmeren.
IDeze eigenaardigheid heeft de P'rins
met de zonen des D~uitschen K~eizers
gemeen. ire Kieizer en zijn zone cefe.
non allen een of auder ambacht uit
voor liefheb~berij.Op den1 verjaardag van P~rins
Hendrik op 1)insdag~ a.s. 19 Aipril,
sal Venezuela op schiitterende wijze
hot eeuwfeest der Onathan-kelijkheid
inzeetten.
Hoe jumrdatl Neder-land en
Curagaio niet op offcieele wijze deel
Huoupen wij ,emej in it d beeljfeeste
yriendschap~pelijke betrekkingen bus.
echen Venezuela~ en Nederland we.
der hersteld w~orden en een hsndels.
verdrar tussch~en beide landon tot
stand komne.

Eenr mivlitie-plichrtige.


heMF E. i'. K8lER r;LL L\t~eelll OH '
trokken1 omn als milicii~n zijni dlenstb to
vervulleri
D~aar mocst sann de Noderlandlscle
mi iewt~et toch iets hiaperen, wanlt zij
le D -klanhe C E 10 e o tlijierl zjn
a diel ine rlaScndinae n fie 1 1 Begin Juni 19 8 legde hij met gotid
geovlg zijo einidxamten af, mane~zou
eerst in .Mei van het volgendt jair
wordton opgeroepen own dienet te do~n
alrl milicii~u. ~n rnu zou hij verplicht
zijngBF~ewet al dietlien rusa~nden inr Ne_
derland to blijvan, buiten betrekk~ing,
zconder eigen verdicansten, mnaar wel op
eiven kosten, omn bet~ olgend jurlN o1-
der ~ienot to gaau. Een verzoek out
dadelijk in dieust to maigen t~redetn
werd vanl de band gewrezen.
Oelukkig werdl hiJ, be]j Gcu vrnre-
muentabeac~hikking vani 28 MLei 1908,
ingede~eld bij d~en t~o ogr~allachen
dienst in de hKoblonie u ragnio on
aolran zi)n drie .tverband met~l de
Kolonie nuurde, wais hij yrij vanr uri-
lbuiedlienst in Nederlarnd, no dit ver-
band word opgeheven, isJ hij op~ge-
roepen o n moest oeigen kosten~ w'e-
d or near Nederlan vertrekken, am
ale mriliciiun het Vaderland te dienei.
hesu daakleef tec senige onbillijk-
Als de Jongeheer ECKER niet da*
delijk na ziju eind-exsmeni in dieniet
kon treden in Nederland, waarFom
konq bij het danl hier niet op C:uragno,
althanrs on nadat h ij kalsr toore i
potalagen word? Htkdrhe s
immiers Steeds verre van comipleet~.
Waaetromn toch all die onpleizierliK-
beden en noodelooze oakneten **

Venesuela befitalt slja schuldten.

Sinrd de I~erl de zke il 1905
heefd Vene1 fb redzb 1 nlizend
van de ahtle achu d. Ie achuld de
M~ogfend ed~en die niet aan de blokk ade
eeinameno i loor got~el~ ufe

d:561.13, terwijI do vord erin ~ger
drv erechillende relland evereenibs n

Mr. Roosevelt

sal ook een bez >ek aiau D~en Hung i
brengen.

Handel enr Industriemastsc hayppij
Oursago.

Voorgesteld wor~d on lilt jeaar 94 0
dividend sit te keeren.

De Hasyrlijt-tentoonsl~tellingenr te
schevenringel.


1Wij vestiges de san~dacht onzer
lexers op achterstaanrde adverten.
tie Hanagaande de huievlijt-tento~n-
etelin te Scheoeningen.
et0l '"Puragao, waar zoo weinrig to
Perlienen val~d wnd dtu truis zeer
Pelge ntel. ]a ji dz rc
werpen zijn bizon er in t ek op een
uieviijt -ted 8oteleoag. En tmoote
geegen eid a t~ve tom mdet nut
nee ook ees les te ver ienen. t

van C0 oao k mt eren se k C-
ra aosch 9karakter moet drsaen ou>
bi oude waarde en anotre keli k-
heid to hebben, en dat het goedkoop
moet sajo, wil bet verkocht worden.
Pan hoeden en kantwork is reed
ges Iroken:
aar wij brengen in herinnering de
epeiflek C~uragnosche aardighe~den,
al dear sijo: atroolen butjes, kleine


El metodo mas racional +

paYr & mmlnstrar &a CreO-
Sota a lors enferrnos afec-
tadOs det~isis. No queman
Ia boca o6 la garganta- 4
NO CRuSH dIarYea .. .. .


Estin compuestasl de Creosota de Haya
quimicamnente pura, cubiertas de una
Cap&, gesrahnoia de sabor dulce, a a-
dable, que enmrascara el olor ys
acre de la Creosota y evita sus elec~tos
irritante8 sobrie las vias digestivas.
Son Un auxihiar muy efacaz de la


Emulsi6n de Scott

L~e 'tima en el tratamniento de la
Tu brcuiosis P5ulmonar. 241 p~ao que
la EMULSION DE: SCOTTf~l aheta Y
nutre a en ermo y aunientat progresll
Vamente susd CErnsil= y suis fUei Za, las
TABLETAS DE CREOSOTA detienen
la tOb, clestruyell los mbic'obios tubercu-
losos que son causa de la emfermnedad,
y cicatrizan las lesiones hechas por los
W11CrO los en los ]p mones.
De esta manera los enfermos tubercu-r
0808s rea bn lOS gran es benefamios del
Aceite de Higado de Bacalao y de la
Creootano se ven acomet~idos de
Nauosetas,, Diarreas, y de otros tras-
tornos gastricos que resultan a menudo
del use de las emulsiones can Creasota
6 Guayacol, b cuanclo se toma la Creo-
sota en cua quier otra formal.
De vents on todma SCOTT & BOWNE. QI~Ubie
Is. assu. Nlw vort

00~9~~; ~ ,4 .f~~f~~


let terlijkenl inhoud cler Nolta ver-
Inngde to kenneu.
IDit telegrram wasI1 van denl 14en
Febr. en mrr. v. Heecketren nam le
noodige moartragelero n om an het in
het telegraml uitgedrn kte verlangren te
voldoeni. lIoch crroot warn mne
verbaseingr en ver~ottwiaardiging, toen
in~ het nlo. van1 ,.De Starnch;lard vLn 1
giaandag 14 F'ebr. de bekesnde drie-
trlr ver~seheen, w;aari n werd ve-
,.Al wait dieneAngaanrde (betrefften.
de een brief van de~tn Iuitsecheni kti-
zer) zi rorni~pbazuind, rusttte op
Deze logenstraiffing va~u den in-
eod niiei Nobta te wi 1 (1 ve


cleed den bieer v. Heeekeren beslaii-
ten hWar onverwijld atf to zeoden
en o enbanar to mnakeni"
Nuanr nauleiding van het a~rtikel
van ,.Een oud-Mlinister en oud-Ka-
merlid'" betre~ffenrde de za~k-van
H~eeekeren van Kiell beeft een ver.
slaggever van Het Padc. g~et ractl i
bij dr. K~uyper nadere inlichti~ge~n
in to winner. lie veralaggrever k~reeg
ten antw~oord, dat deP. Kuyper herri
niet to woord ktrn stban.

D~e Resridb '
* *

De Stard. beat weer een driest..r
over deze oniverkwfikkelijke zatlk. wel-
ke slechts druppelflgewijze behandleld
scubijut to kunnenr worden,. ,, Blaami"
beet dit nieuwfe stukje en het zegt:
,,Ten onrecht~e -vorlt~ het roorge-
steld, arls bedoelde onze driestar:
,,8panninig", op den beer Van Heecke-
ren de blua~m te lo~ggen, dait zijul be-
weren louter versiusel zou zijn. Da~ar-
van staat. inl wat we schreven geen
wfoord. Er staat alleenr in wa~t hiem
niet kau verzekerd ziju. Het dilemma,
waarvan men bij deze averechtsche
voorateling5 uitging, zondigde tegan
de stellige eischen der logica.
D~e eenige grief, die on~e driesta~r to
berde bracht, is dat de Heer van
Heeckereu, iridien sijo voora telliin I
just is, alsdan ten hemn toevertrouYd
geheim heeft geschondenr. Eea Ku-


la P~ruiseu brengt nog steeds het
verzet teen de voorgecsteldo kieswiet
elken dag nieuwfs. In verschillende
steden ran Pruisen worden bijeen-
kornsten belegd. Te Berliju werden
niet minder dan 30 vergaderingen
gehouden, dlie bijgewoond werden door
ongeveer 30.000 man. Op al de mee
tings werd eene dagorde RAngeno-
men, waa~rdoor de taanwezig~en zich
verbonden, de wvoeling ini heel Pruisen
to doen voortldureo, zoolanug niet het
al~emean stemrechtis ingevoerd.
Te Ma~agdenburg was buiten wreten
der politie eene stranithetooging op
Stouwf gezet, waaraan 6000 man d~eel
'namen. De politie heeft den stoet de
'stad laten doorloopen.
Te Ha~lle, dieareutegen, is er na ee-
ne mneet~ing enoe lichte botsing ge.
weest tudschen de politie eo de ma-
nifestanton. Hlet in overall rustic af.
geloopen behalve! te K~iel, waair eeuige
joploopies hebben plaate gebad.
Htet ver'zet teen de kieswreb sal niet
minder w~ordenl na de verklaring, die
v on Hethma~nn Hollwen bij de der-
de lezing van her kiesrechtoutwerp
in de Kamner van1 Afgeraardigden at


111teHIR lallc.


PRUtISEN.


~Ol~ainle afdedling

YarZ de Natioqale
De: Commissie, ingesteld bij Gouvernements-Beschikking
dd. 8 April 1910, No 2757, om in overleg met den Gedele-
geerde van de commissie voor de Koloniale Afdeeling der
National Huisvlijt-tentoonstelling te Scheveningen alhier, DEN
HEER H. J. COHEN HENRIQUEz, het noodige te verrichten tot
het bevorderen van inzendingen van artikelen van Huisvlijt-in-
dustrie uit de Kolonie Curagao voor de volksbon d-tentoonstel-
ling, welke van half Juhi tot half September van dit jaar te
Schevenlingen zal worden gehouden, roept de medewerking in
van alle Ingezetenen tot bevordering van het beoogde doel.
Het groote nut, dat deze Tentoonstelling zal kunnen opleveren
is van zulk een gewicht voor de Kolonie, dat de commissie
het niet betwijfelt, of er zal van deze gelegenheid een goed
gebruik worden gemaakt, ten einde onze huisvlijtproducten
welke als uitvoerartikelen mn aanmerking zouden kunnen komen
in het Moederland bekend te maken.
De inzendingen worden, zoolang ze in het Tentoonstellings-
gebouw zijn, verzekerd tegen brandschade, beschadigmng en
diefstal, terwijl ze ook voor het vervoer over zee worden ver-
zekerd.
Van de ingezonden voorwerpen zal zooveel magelrj wor-
den aangekocht ten behoeve van de aan de Tentoonstelling
verbonden verloting. Ook kupnen deze voorwerpen verkocht
worden te en pr zen, door de inzenders zelven te voren te
bepalen. 100/o van de opbreqggst van bedoelde voorwerpen
komt ten voordeele van de Tentoonstellmng. Na Eafoop van
de Tentoonstelling zijn de verkochte voorwerpen terstond ter
becng zonoden voorwerpen, die niet verkocht worden, worden
kosteloos teruggezonden.
Voor alle afdeelingen der Tentoonstelling worden prijzen
uitgeloofd in den vorm van medailles, geldprijzen, kunstvoor-
werpen oi diploma s.
Ingezonden kunnen o. a. worden Stroovlechtwerk, als :
grove en fijne hoeden, mandjes, kokertjes (macotjes); touwwerkr;
leder- en been-bewerkmng; nuttige en fraaie handvwerken; ar-
pikelen van teeken- en schilderknnst en photographic; artikelen
Iter versiering vervaardigd uit waardelooze grondstoffen;
verzamelingen.
Geldelijke bijdragen zullen ook in dank worden aanvaard.
De intending voor deze kolonie is open~gesteld bij den
gedelegeerde van de Koloniale Afdeeling deer Tentinoonstelling,
den Heer Cohen Henriquez voornoemd tot 16 Meiaanstaande.
De gedelegeerde stelt zich disponibel ten allen tijde ver-
dere inlichtingen te verschaffen.

C~uragao, 13 April 1910.

De Gedelegeerde voorn~oemd,

H. J. COHEN HENRIQUES.
De Cotmissie vo~ornoemd

MORRIS E. CURIEL,

Voor~zitter.

B. E v. D. VBEN ZEPPENFELDT,

Lid.
G. B. DUSSEL,

Secretaris.


Adverteert; steeds
qIlg06 di Curaga0


- --- ilI -


rekent voor onkosten sann rijtui en
en postzegels en een andernaarl (19 8)
meer dan 11.000 franes voor ,,aller-
lei onkosten."
D~e Jornma2, ook anticlericaal, be.
kend spontaan: ,,Eigenlijk is D~uez
niet schuldiger dan de overagfe II ui-
daiteurs." Nu! Als ze alien van het
allooi van IDues zijo, ze t dit genoeg.
Dues, tegt men, was a leen onvoor-
sichtiger, minder praktisch in ziju re-
kemongen.
De Yoohode.AIGLON.Advertentien .Heden ontving ik telegraphisch
het dieptreurig bericht van het
overlijden van mijn geliefden,
onvergetelijken vader, den Heer


te Nijmegen den 4 April, in den
ouderdom van bijna 70 ja'ar.
Drin end beveel ik de ziel van
den dierbareti overledene in de
gebeden van Confraters, vrien-
den en kennissen aan.
P. fr. P. AMlBR. EUWENS
Pastoor. O. P.
Rincon 9 April 1910.


Vfoor de vele blijkien van be-
langstelling ondervonden gedu-
rende de zie te en 13j et over
lijden van mijnen gehiefden zoon

ENRlIlUE A. LEY BA
betuig ik, ook namens mijn huis-
gezin, aan allen hartgrondigen
dank.
Curagao 11 Apri1910.
LEON V. LEYBA.Bekendmakmng*

De vergoop van ZILVER EN
GtOUDEN en JUWCEELEN
VOORW~ERPFN, beleend ter
Speasr en Be eenbcak Ttn 2
September 1908 tlm 28 Februari
1909, wonder No. 5445 ,Z tim N.
3542 A, sal plaats hebben op
Donderdag, den 21 April a. s.
ein volgende Donderdagen.
Belaughebbenden worden ve-
zocht den verkoop te voorkomen
door de aanzuivering der ver-
schuldigdie interesten.
Curagao, den 11 April 1910.
De Yoorzitfer,
A. JESURUN.


Labori en sijn artikel had due des
te meer waarde, wijl niemand hem
kon verdenken de rechterpartijeo be
willen dienen.
De toon van zijn artikel is op.
riect. Maar~n erg~ troostend is bet
nie. Vlmes Lbori is do wearde
van het pairticulier initiatief in one
buidig parlemnen tarisme ongeveer
gelijk aan nul. De parlementalre ar-
beid g~eschiedt wonder ovrerleg son.
der orde en vooral zonder oprecht.
geaad ign to eehtts n root d 1
nastreven: het verwerven van de
gunst des ministers. D~eze op bun
bourt sluiten allerlei compromis
tenei ddetnide dlegunstf vate meer.
melt de Regeering MPinisters en
Kamerleden tussrehen de tegren-
strijdige eischeni eanior steeds muich.
eiger iew denda d aulcrati eaee zide
dersijdR.
G~aat het niet .,o-ed en dat gie-
burmtd e noa entj-dan troost men
sal dat wVel inn orde brengen." PLaug
was de Senaat het eenige niet zie-
aedee ma r ta pirlemeunta e li
sijn b~eut aangetast
Wat van veel beteekenis is bj
andleren, mear om de reed boven-
genoemde redenen meer nog bij La.
bori, is de opinie over de anticleri-
cale campagne.
Labor is van meeonia, dat de
echeiding van K~erk en staatit nood-
sakrelijk wae. Doch kort op dere
verklaring volgh sija k ritiek en
aeeft hij onomwondeni te kennen,
aat, order voorwfendeel van ver
draagzaambend en vrijheid van ge-
weteln,i e ech dn egepin~ oh,
doet p0leizier te lezen, hoe een zoo
beedanticlericaal als Labori met
vuur protesteert tegen wast hij. unemt
de ,,buichelarij sijuer artijgenoo.
ten. En even reakt h)dit punt
nann, hoe velen hulnner in de politiek
snticlerca zneu. en lang miet in
Natuurlijk waren de bladen de4r libel.
rale meerderheid over' dit schrijven
niet terreden. Afen verwijt sau Labo-
ri dat elleon vrees~ van mlet herkozen
to worden hem 'uit de politiek deet
terugrtrekken. Anderen bekenn~en wel,
dat ~Labori voor een deel gelijk
hoft idocbh da s oe'eandete;
vergelijkt het schrijven van Lsbori
met bet spartilei van een dun
tonwtje, tehei~tide 'to trachten de Re-
publiek tegjen be houdea op hear
enellen tocht oaar den afgrond.
Het anticlericalisme beeft ~ged~u.
rende langen tijd de linker partij.
en bijeengehouden, niette easta~n-
de de klelne scheuringen. tet leder
dulnee ia e Lab ri sea roodzui z e
afet meer dan waarachijolij k zi'n,
dat elensoo enke alshij7 a
zou ook het schandaal-D~ues niet
aei mdch e werle p k let o e
die nog twijfe en. '
Eigenaardig om geen erger wood
cto ebrd:uiken is de o inie der ver-
echledebladen op dit punt-
De Lasterne bijvoorbeeld beweert,
dat bet ann de anticlericalen zeer
F~makkel I a kt ij kc htde ve de
darcht op de rekeningen der liquid.
teure? Combes. Wie stelde een ein-
de ann de kn oeierifen van Duez7
De Regeermge en meer in bijzon-
der Briand.
WIeu~~ of bevel tot arrestatie van~e~ei~
Dn aext one ude Regeering.
VI I eloze onbeeh 1n onscurj@ e
Briand. Doch ikr son weleens willen
weten, wie anders dan de Regeering
de macht had Duez to vervalgen en
wearom die vlekkeloose Regeering
dit niet eerder deed.
De R(Sptshrique frangaise merkt te-
recht op dat Duez eigenijk niet
meer beet g~edaan dan in bet klein
bet voorbeeld to volgen van wat
dieN lfde Reeering Inhe root d e.
te bewerea, dat, wiji er enDe
al debgene ,i diei vnb vroofk nabi an
diet~en siju. Doch van den anlderen


k'aat kan men toch moeilijk aannergen
dat dese liquidateur de eenige schul-
dige is.
Men beeft ons zoolang gesproken
over bet miliard, dat de Congre-
gaties souden opbrengen en dat ~be-
steed son w~orden san woerklieden.
penaloenen I Dues heef t vijf of zes mil-
lio~n gestolen; maar dan agon we
nog ,z66 ver verwfijderd van een mil-
lad dat het wel toegestaan is
to vragen wear de rest isgebleven.
En als men denks, dat ainde 1907
men reed wist, dat er heel veel bij
die ifquidaties werd gestolen, dan
mag; men wel eenigen twijfel hebben
omtrleat de onschuld vaq het Goa*
vernement. Er is toeb werkelijkr selfe
geen administratieve kennis toe noo.
dig, om to begrijpen, dait er gesto.
len wordt, wanneer men slet, dat
Dlees +oor Mae liquidatie 5887 frank


legde. De minister-president verklaar.
de n. 1., dat hij het compromis-voor.
stel van de conservatieven enr Cen.
trum aanvaardde.
Ook ru no acht de Ri keregeering,
verkhafsrde Bethmann Hoilweg, het
meest~ doelmuatig;, het indirecte door
een `direct kiesrecht te vervangen. en
de o anba~rheld der verkiezing~en to
hand aven. Maar sij sal toch, in ge.
val een aannienlijke Kamermueerder.
heid in dien geest besluit, ook een op.
lbe ingdir ce ki er cht be huet wel
een geheime stemmingf voor de k~euse
der knreemanneo (kiezere van den twee.
dedr~grand) ingevoerd wordt, wonder
sichechternaan alletals nderlik ted
' ne vorm te binden.
B verklaring; verwekte in 't Huis
groote sensatie en was aanleiding
toeen rumoer oboals or nog noost
De' social eomocreat Liebknecht
nam bet woord 'en 10 si 0 mateloose
A ivsdgen meen sciac r- an nen
krersankr, waar de heiligate goederen
on rechteo'ianhbet volk verachacherd
woH Wdoor ontatond een on ekende
verdbetweardigalg bij de le an der
rechteche p~Jrspen, die: onbeschaamd !
brutarall er uit! riepen.
Enkele afgevaardlgden snelden met.
gebaldre vuieten en woedende g~ebar~en
naar"de tribune warLiebknecht
rstond. Het scheelde niet veel, of bet
was tot een handgemeen gekomen.
Minuteoen lata dunrde het lawani.
Ton ideik de presietih ver.
staanbaar kron maken, riep hij JLieb.
kneebt tot de orde. Deze sprak dear.
no no~g een nur, waarmn hij nogmaals
etotd ore he dd 'eopn ut n hij
trum'sprak. Maar er outstood iet
meer ialk een opechudding. Want
terwift Liebknecht sprak, hadden de
conservatieven en eenige leden van
het G~entrum bij wijze van protest do
saal verlaten.
fel eea 8tkreleen tedende bee va ten d
manze~Hollweg, die sich, near zij zeg.
g~en, obk in Pruisen san bet swart.
blanwo blok heeft onderworpenl. Het
ro n met te verwfonderen sijo, als dese
arrtielrePn weder gevolgd werden door
betoogingelr en bot~eingen met de po.
litie.
iDe K mert nam inmderde bein k e
wijaigingmes 278 teen 168 atemmen
aan. TegeD 8temden 5 conservatle-
ven, de vrij-conservatieven met twee
ultsoaderingjen, alle nationaal-libera-
len, de vrijanni e volkspartif, de Po.
len en de somias -democralten.

ENGELAN D.

Naar we reeds mededeelden, wil
het Hoogerbuis het Lagerhuie v66r
sijo, door self de hand sann den ploeg
to elaan en een self~bervorming te
beglne. Bi rdeoor zal hetd zeke be
nee eteen gedwongen hervorming
moet ondergaan.
Lord Rosebery nam hiertoo bet
initiatief en men is van meemn n,
dat de voornasmste paired, sooa a
de hertog van NorthumbJerland, lord
Iafneo leee nanderen, hun steuno
In het Boogerbuis worden thane
de debatten over Rosebery's voor-
stellen voortgeset. Tot dusver heeft
geon Unionistisch Hoogerhula sich
togen de hervormingequaeette ver-
set, maar wljl de diseuesse tot due-
rerre elechts een algemeen karakrter
drange, hebben de bepaalde voor-
atellen iD ROeebery's motiiin eigeolijk
nog geen onderwerp van bespreking
ord Curzon versette sich toen
bet denkbeeld dtd wed -
mer (het Hoogerbuls) uiteluitend aft
kozen leden zon bestaan, en ultte
boop, dat de erfeli ke paired een
redelijke vertegenwoor iging in dit
hervormde Hoogerbuis sonden ver-
krrij co.Hi verwierp echter bet
dia HM dge his d aozn zo ordealo

FRANKILRIJK.


De affaire-Dues sal waarachijoli k
niet sonder invioed wesen op de
komende verkiesingeen.
Reeds v66r dit schandaal bleek
bet, dat or memige echear was in
d8 partij van de meerderheld, die
al beet se ,radikaal", ,,socialiet" of
anderse in haear 'ond~erafeeling, dit
punt dan toeb gemeenl beeft: bet
anticlerlealieme.
Go~dorende ongereer een week kre-
gnwe dage)lje een artikel, dat
to itel had: ,,Oeuxqut e'en vont".
En de een na den ander, die stch
moodolooe of met waslglog wit de
potidek teragtrokt, at dearin de
redeneo op van sijo t.
Meer dan dat van Lasies, va n
Gaauthier, trok bet artikel van La-
bori de sandacht.
Wanneer or 16mand een ,volblood
atlelerlesal" is, dan is be' rseer


H. M. de K~oningin der Neaerlanden ,

BEKRIOOND
de Amsterdam 18tU,
,,Antwerpen 1885 '
,, Ohicago 1898,, en
,, Ouraqao, Eerste Prgs Eere:
medarille, 1904.


~DEWAR'EIS


isY YOge, Us a *


El ,,Lus Diamante"' es el fmlen
Aceite de Carbbn 6 Pretoleo, goe
durante el largo periodo de 36
aflos no ha causado moguna des.
g~racle"


W~aterkant,


Ouraao,
banda.


Otra


Drakker
P1 BPIRIA4A L


AIP~acpo


Ph010graphisdle lIttichtilig.

Soublette et Fals,
HOPPHOTOGRAPEN
Y g


JOHN


eCotb Thfsgy

BEKROOND MET

50 Goudea 1\fedailles

Agenton voor Carageo.

II R. 8* de ANNQY*
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs