Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00048
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: March 26, 1910
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00048
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

_ _I ~


DiZt Blad verechijnt elken Zaterdag. E orn k asl ordaSba
Abon nemnen tsp rije voor CuragCno, Bonaire, Arnba BUREAUX VAN DIT BLAD :. S =uprian di tabonmn ta fl.r 2,- pa tres un
en de Bovenwindsch e ilauden per drie maanden i:: pag& padilanti.
f.2-met vooruibbetaling.Palarafo uaoBnreAubS.Mr
Voor het Buitenland per jaar fl. 10.- llEDACTIE: Waterkant, Otrabanda, No. 223 tin (P H.),a St. Eust~atiu Bni Sbaf. 10baS.- pa aja
Afzonderlijke nummners fl. 0.15. Un numero soi l. 0.15.
Prijes der Advertent lintvan 1-7 regels f. 0.50; voor el- A IITAI:linocri, .1,PtrnaiAnucio di 1 te 7 regel f 0.50 cada regel mas


daag neem ik nan, t'd Bucces betee-
kent meer voor ml dean go meenN.
G~e speculeert op dn2_h~ f
en Deeboonemb dker eink nit .
Daaraan dah db 7it
-0, san de eer dan?
Evenain Tdan ei hemeana
-Wa was btdni ehmlee mt
siMaar Mah i hamd Ia bei nmet
boorde. Ha] Ilet ze ado laneta i-
dpectle onder asn voor den heean b-
ean toebt. 13~i lepe eov ra e, bler
teethe droef do esmigend daar een
etn wrlljvend. H1) vervujdestija teak
met lefde, .of slja a~roplaan een le.
vend wezen wase.
-Hallot Daer geat Le Haret.
Massingham keek op en seldei
't Zal mij bemienwen, hoe bt] hot
er sal afbrengen. H1] ie een gtoode
'kerel, dapper als de beete, en een
sportman mn merg on been,
Onder den blauwen hemel swveefden
bovellig de witte aeroplanen, strij-
dead am de prijpen.
Toen kwam de groote gebearse *
van den dag: de kamp om t'be
reiken van de gr~ootate boogte, wnaar
In Norman Carnorwth, Victor asd-


Neent riep de baron. Luieter. Nie.
mand weet; wait ge voor mij dljt.
1Maar eer zou ik u willen begrs.
d ord bfe d.u Den Mert sen ebergeo
ver. Overwin u self. Thei~ morgen
en alles is in orde. Maar we gert ge to
doen, wat ik Trang, dan wa ka
miet terugsten. Ik son liever geen
zoon hebben dan een die een laf-
aard ie.
Met dese woorden verliet de baron
de kamer. Zija zoon liet Gich in een
stoel vallen en sat met het boofd
in de handen, in een toestand, nauw
g~renzecd san total geest~elijke in-
sinkring.
***

Massing~ham, gij sult wilnnen.
Denkt ge?
-- Ik ben er seker van. Allee s ien
uw voordeel. Er is soo good als geen
wind. Gfij met aw lichte monop saen
sult voor hebben op Cardorth met
veel swaardere btplaan. Wat Le Bu.
ret betreft, ik geiloof niet, dat die
kans heeft. Wat denkt glj er van?
--Nu ge 't segs, antw~oordde Mas.
sing~ham, 't gSeluk sebljut van morgen
met met ,':i' t~e ijn. Ik bon er mee in mijn
aebik om.Elkr kanaje op gelaks van.


Curagao, 25 Maart.

4~i~zs~~ P

Daar is wel nooit zoo smadelijk,
nooit in zoo bitteren mart einde g~e-
maakt aan een mensebelijk leven al8
op dien Vrijdag, toen de Heiland der
weeltdrd enze d dui ten set vI
bt teu de b z de Zoneh Vaden
geest ga in li hdn ~ijus Vdre.
Doot ozdoo huma eljd d
Go ielijken awe -ew emnireatsitt, de
op ZIjoj heupen heeft ingesebreven
het Rex. Regum et Dominus Domi-
nantium, ging aan den kruisbalk ten
wonder in een see van verguizing, ver-
nietigd als het walre oneder de ver-
achting van allen, die Hem in Ziju
lantate are cabij stonden
Hij hing er tussehen de moorde-
naren .
De een, die~n Hij in een laatet~en,
lan gferekten r!o sl ag Fnog liet lezen
al de liefde van Iijo heilig Hart, be-
jegende Hem met boongelach en vlij-
menden spot.
Aan den voet vau Zi n Kruis dob. I
belde men om Zijo kleed.
De Pharisee~r en de Schriftgeleerde,
epuwden nog: een lastering mit naar
het hooge Krule, den erfyijand van
hun Sanbedrin in 't gesicht.
En al wat Jood en heiden was,
het juichte met helech gesebate-r over
de vernedering, die over den Zoon o
van den tiumerman gebracht was
op Zijoe van alle glorse outluieterde
stervenssponde.
Mlaar ook was daar' nooit zulk
een smartell k levenseinde.
.)e mart, es felle, de bitter smart
van de mueest onmenachelijke folte-
ring had Hem bet ganache lichalm
vermorzeld, en als een scherf soo
wats Hem bet g~ebeente ultgedroogd.
Een melaatsace gelijk, als een walg
voor de menschen hing Hij daar, en
daar was geen schoonhetid meer in
dat afg~epijoigde en algebealde
lichaam.
Roblinen van Ziju blood flonker.
den op de bleeke koon, en de heete
lippen kooden door geen water meer
verkoeld worden.
De scher e doornen in non taken
Hem door et hellige hoofd en gun.
den aan dat boordl geen rust op
het harde bout.

ktre lend a e, tdhe wareted e
pen e Hart dru pelde nu bet lantate
devenabloed, en devale doodvFerf kleur-
de metbhaar verechrikking langzeaam
antn het still weg~terende 1 chaam van
zaen Leer en Heilanld Jesus Chris-
r .
Zoo stlert Hij en zoo tonk Bi)

F~elltietO'l*


MO ED.

--Ik seg u, ge moet vliegen, ge
sult vhiegen... mor en I
Ik kan niet! Dring er nlet op
aan. Hie begraipt dart mlet. Manud~ag,
gedurende mija prooftocht, overviel
t'mij. Ik keek naar beneden. MijD
oog mat den Freeselijken afetand
tot de aarde. Ik dacht, wat er ge-
bearen zou als mfja motor of een
van de voornaasmte deelen van mijo
machine onklear rankte. Eu mijo
hoofd duizelde. floe ik dleo ground
weer bereIke heb, weet ik niet. Ik
kan morgen niet vliegen. Ik sal naar
den secretary schrijven. Ik zal mij
terugtrekken, ik sal seggen, dat
ik onverwachts wegf word geroepen,
of lets dergelijks. Het doet er niet
toe. Engeland sal toeh winnen. M~as-
sringham sal den Franachman ver-
elaan,
L~afaard I
D~at 44ne woord klook door de
still kamer en de twee manner hij,
die t' hoonend had geult, en do an*


atrake weg; in het graf.
Het wras voor het oog der wereld
als de verniet~iging van Ziju beetaan.
IEn dat nu was voor Hem de
groot~ste veremading.
Want het graf is een aemnd.
Het is het afbrokkelen enbet uit-
rafelen van een menschelijk bestaan,
het prija evenn van dat wonder
kunstwerk des Sche pers san de wor
meT kde b rhd hernineeralaan vb
uitblusschen eener schoonbeid,. sooals
God alleen die vermagf neer to leggen
en hif rmeeren in de! menscheliike
r)ien me sch doen afdalen in het
gra de is hem neerwerpen in dr
versma ing.
En al gelonven wij, dat de dood
en bet graf geen heerechappij kon-
den vaeren over dien E~ne en de
Heihg~e Gods het bedertf niet sou zien
in die windselen des dloods, voor de
oogen der menpchen zonk hij toch
weg in dien afgrond van vernieti-
ganog, en met een awaren steen wil
de men het process der levensoot-
bindingf ontt~rekken aan den blik der
menachea, vastelijk meenende, dat
het anu gedaan was met de preten-
bi~o en de leeratelhingen van dien
gehaten GalileeiSr.
MSaar ziet, wat blonk op dien
Paaschmorgen bet heilige, glaDzEn"
de licht, dat in die blijde are hoog
ult het donkere graf uitteloeg near
de blauwe Palestijnache luchtl
Wat flikkerdle het lichtgewaead van
den Verresene op dat vroege mor-
genuu en hoek zij de robib en van
Bin bloed k 7 eld kh 7! itraen
van Gan e heer ij ei !
En hoe hoog~ juicht bet Paasch-
lied, de hymne der Opstanding, uit
het verlaten grat, hoe juicht en
echalt de palm van bet mieuw ont-
loken leven weer op utt de doffe
versombering van den dood !.
Die neerlag in de spelonk, blef zich
op in het morgenrood van een nie~u'
wen dag......-
Die gebroken en verbrijzeld was in
zijo kracht, omgordde zich met On-
vergankelijkbeid,,...........
Die weerhouden was door den steen,
drong door dien steen in het leven
terug; on verglanede den hof van
Josef met de uitstraling Zijuer vetr-
mieuwde sgchoonheld, en met al de
glorie van zijn onsterfelijkr, Godde-

Indie hot knielen wij heden neer,
opzlende uit het g~eopende graf naar
onzen Heer en onzen Qod,eande
verrukking des geloofs in de oogen
gfevoelen wij bij dese openbaring van
beerlijkheld lets 10 het barte bran-
den, sooals de Emmansaangers het
in zich outwearden bij de G~odde-

der, wien t' in bet gezicht resllin-
g~er was keken elkaar strak san,
de oudete met toornige oogen, de
jonsd pt doodebleek gelast en be.
Geen van de twee hoorde stappen
naderen. De kruk van de deur werd
sacht ougedrasid an bleef zoo, of
demand buiten op bet punt stond
de karmer binnen toe treden, maar
werd weerhouden.
-Gtiji een Carnforthl een lafaard!
zelde de oude man. Bij den Hemel,
had iemand behalve gl] zelf mijo
eigen zoon 't gewnrag mij dat san
to doen, ik son hem de woorden
in de keel hebben teruggedrongen!
De jonge man sweeg, syjn oogen
staarden, 't sweet parelde hem o ,
bet voorhoofd; de hand die den hoe
van de tafel omklemd hield, beefde,
W9as dat de stout luchtreiziger,
wiens daden twee halfronden hadden
doen been?
Hi) was bet, maar met dit ver-
eebil, dat hij nu sijn moed verloren
had. Een se rander man kon, dat
teergevoelige, fljnbeeneden, bijua
yronwelijke gelaat beachouwend be-
grijpen, waarom 't lichaam was op.
gestaan tegen den geest. Missehien
was de mood van Normlan Careforth


like samensprank op den weg. '
En luide jubileeren wij het heden
na zoovele eeuwen wpederom uit:
Surrexit Christus, spes mes I
Christus, mijue hoop, is verresen I


En boogf on wijd in de verre eferen
jubileert de Paasehh mue, die ous
verhaalt de overwinnio van Hemn,
die onze htoop en one even is.
Ja, onze hoop, en Zriju1 lied is een
lied van bemoediging.
Want niet alleen dat Zijn opstan.
ding een waarborg ia voor onze ver-
ri zemis op, dien doorluchtigen dag
sean et elnde der tijden, maar nu
reeds in (lit sterfelijk leven gevoe-
len wlij bij ledere Paasseviering de
weer op~levende kracht van hoop en
geloof in one hart, en het licht en
het raen de verbrokren zegeleo an
de afeentelde steen, en de st~ra-
lende wonden, en de triomf van deu
Verrezene, en de setsitto-ring van Zrijn
kleed,' 't stat at weer sang~rijpend
voor onze oogen Als een symbol
van vernienwing en herstelling;, van
weer opbloeiend leven en altoos weer
uithottende kracht.
Zoo en niet anders is het LMysterie
van deena dag on de diepe sin van
dit geheim.
De Verlosser leeft, heerlijk opstaan.
de ult de vernistiginf es, doods,
en to Hem en van Zijn onsterfeijk
leven leeft de Klsa~roicnke Kerk.
Dit zij heden, bij alle verdrukking:
en bange vrees, .bij alle d~onker"
held en veralapping, onze boogate
troost, en de vrengdezang der Kerk
bij bet geopende graf zi] en blijve
het mimmer swligende Paaschhied on'
zer ziel.
Maar dan sij ook dese dag niet
mear een bloote herdenking van dit
gebeim, en one P~acha vieren mag
dan niet enkel zijn een gelooven,
dat Christus niet dood is gebleven
maar weer leeft, noch eenl simpel
aanhooren van bet wondered Evan-
gelieverheal met slijn verechijoingen
van den verresen Christus, noeb seen
nuchtere verblijding over het afleg.
gen van rouwgewaad en het weer
saentrekk-en van de bruiloftskleede.
ren der Kerk --neen, ons Pascha moet
sijo de v~ernieuwing des levene, de
instaurat~io in Chrietue van al wat
in onze macht en wonder one bereik
nit, ebdlijude 8 an 8de w er-op 1 -
leven, in one huiegezin, in onte we-
tensebap, in onze kunet, in one
Staatereebt, in atl onzen handel en
wandel, Zijn wet na to streven, Zijn
5ebod te volbrengen, op alle terrrein,
waarop HEij in dese blijde ure met


R


Art. 2.


vernieuwfden anlndrang Ziju onwveer-
sprekelijk reebt beeft doen geden.
Is de Verrezene het celtlrum van
ons leven en Zija Wet het richt.
snoer onzer daden, dan beatngstigh
ons gaeen vreeze meer, hoe ook de
vijanden slamens annen en de stor.
men hlet opperyl k1 der wer~eld mo.
gen h~eroleren of hare fundamnenten
schokken.
Want bij dese Parssehviering weer
lettende rrp de wond'ere en altoos
indruk wek keude tegensteling van
graf en rpstand~inga. van duisterois
en licht,. vano swakheid on ousterf~e.
ljekracht, is het ons gemakkelijk
degroote en ondoorgrondlelijke te-
genatellingen des levens to begri pen
en te ver~drigoul, en met onbek em-
de zipf en onverstoorbare gemoeds-
rust de toekomst te gemoet to gaan,
En zoo is er dan weer reden te
over, vroor allen die, sterk in G~od,
zieb weten to verbteffen boven de
kommernissenr deer tijden, om in
toe stemmon met bet h~oolied der
Kerk, reden to over om al ie dit le-
een van harte toe to stiere~n den alou-
detn zrgenwesch~l vau het Christen-
doi:

+ Zalig paar8C fee.t +
DE COIPTAMULTEITSWE 'T.

Nu het volgend jaar, in 1911, de
nienwe regeling omtrent de wijs~e van
beheer en verantwoording van de geld-
middelen der Kolonie Curagao in wer
bin eal re,r meen eht] beet in
wi'sigd ontwrerp van wet, oniange door
i.) M. de Koningin bij de K~amer in-
gediend, hier ultvoerig bakend be oa-
len '
IseHOOFDSTUK.

Van de togeec van behersc der koloniale
geldesiddeles,
1 LIGFDEELN *

Y~an de begrooting.

Art. 1.

De koloniarlebhuishoudelijke begroo*
ting wordt gesplitst voorde uitgaven:
in aideelingen en artikele :
voor de ontvangsten:
in aideelingen en onder eeen.


M~oet, ingerol~ge artl. 04 van het
Reglement op bet beleid der Regee-
ring, de begrooting de~uitief wor-
deni vastgesteld door do wet, dan
words het daartoo strek kend out~-
werp uiterlijk op bet tijdetip voor
de mndiening; van de Staat beroo-
ting, bij artikel 124 der Gron wet
be dild, san de Staten.G~enersal aan-
ge oe.
De Gouveroeur kondigt de wet,
houdende dealnitieve vastatelling van
epeide b~egrootP~eijk derai kolomie, soo

Art. 3.

Bij de vaestlellinpg van de begroo-
ting worden do artikelen aangewe-
sen, welke door den Gouverneur
door overarchdjving nit den post
voor onvoordiene uttgaven kunnen
worden a~an vuld, wanneer bet too.
Restaan be rag ontoereikend wordt
bvondea. Gok artikelen, welke voor
memories sijo nitgetrokken, kuonen
voor die overechrijving WOrden san.
gewesen.
Overschrijvia en van het eene be.
grootingeartikel o bet andere vin.
den miet plaata dan kraobhtens al-
gemeone verordeningf, lt~gegnaen
van de macht, die do begrootint
heeft vastgeeteld.

41t. 4.

De be~grootin stoen worden, be-
boudens de bep ~igen van art. 31,
middellijk verhoogd door eenige der
kolonie annkomende bate.

Art. 5i-

De inl den loop van het dienstjaar
opkomende behoeften, welke miet i
do be~grooting si n omachreven, wRor--
den mn Neder and door One, en in
de kolonie door denr Gouverneur,
op den post voor onvoormiene ith-
gaven aangewezen.
Die uitgaven wordon in de reke-
ning gebracht en omsehreven in soo-0
vele blazondere posten, ale jge
lijksoortig~e onderwerpen betrefifen.
Art. 6.


ste d voo eno fi vako obn evnIae%
I pede vn omt 1 Januar tot
en mt vanDeemmhr.
De dienet blljft open: tot on met
31 M~aart van bet jaar volgende
op het dienastjar om de worken of
godeelten daervan en de leveran-


wel altijd grooter geweest dan de
kracht.
Sir Geoffry Carnforth de vader
nooi g etea wat ans waa dud
de dien ook niet in anderen.
Ge moet vliegen.. gesulit vliegen...
morgenl zeide hi nog eene. ,,,,
Ik kan niet!
Kan niet? herhaalde de baron.
D~at bestant niet. Norman, ik loop
niet met mija qevoelene te koop,
maar dit kan ik zeggen: ik ben
trotech op u. Toen ge jong waalrt,
waart g~e een sukkelaar en dikwijls
voelde ik verdrie:t bilj de gedachte,
dat de hemel mij' soo'n aeftammeling
had kuannn schenken. Maar ge hebt
a de beste tradities der Carnforths
weardig getoond. G~e hebt mija ver-
wacht~ineon overtroffen. Zal dit nu
heat einc sijn?
De soon maakte een senowachtig
gebaar.
Ik kan morgen niet vliegren, eide
bij. Miju senuwPen sijn in de war. Ge-
kunt dat niet begrij en,~ ge hebt
nooit een der elijke ondervinding op-
gedaan. Isleet niet better mij to
rug mknte trekken, dan mi) beluache-


N7o. 80


Zaterdag SO Maatrt IDIO


27'ste Jaarganrg.


IGOE


DI


CUR


CAO


W & X K E~ LAD UOOR DE CU R A ~A O S C K E EILANI~EN


prof. v. d. W~ijek het uitdrukte, alle
mrenschen raakt, omdat ze ten slotte
vr~aag~t, ,,of w~ij san een wrereldplau,
aazn een wrereld bestuur mogen ge-
looven. '
Mfij scheen het daarom een dank-
baar en vruchtbaar onderw~erp bij
mijui eer'ste optredea ouder u in
groota trekken uiteen te zetten, hoe
13j, voorstanderu der dualistische te-
leologie, het v-raagstuk zien, en langs
welken weg volgfens one het antwoord
kan on moet gevondlen worden.

Allereerst bestaa~t er tusschen theo-
logische en wijageerige teleologie voor
ous en sheromachr~even onder-

gaat uit van, heeft als gegeven, het
bestaan van een alwijzen en almach.
ti enalles geolor W-iena dijaheid on

zienighe~id ailles regelt en bestuurt.
Ilet~ theologisch finalisme is due
indlerduaad on in den vollen zio des
words, wat me~n noiemt, een bedoe
lingen-thieorie.
IRet wijsgeerigf finaliame daarente-
g~en wias ledere andere quiver
wvetenachiappelijke theorie, niets an-
dlers geven dan een rationeele ver-
klaring der natuurlijke feiten, met
namre van het doelmatigheids- of
orde-element, betwrelk de waarneem-
baRre were~ld feitclijk blijkt to becitten.
Wat~ de dliepste voor de rede erken-
hrare grond of oorzask is van de
b~estaande orde on regelm~aa, ziedaar
ivat hst wvil onderzoeken. D~at een
intelligente of zelfa alwijze oorzaak
die orde bedoelde en voorthracht, is
voor b~et wijsgeerig fiaslisme (io
t~egenatelling met het theologische),
geon gegroven, geon punt van uitgfang,
(loch jnutt d~e vraagr en in geen geral
dlus mleer dann eten laatste g~evolg-
trekig.In tegenstelling met bet
t heologirsche moet dus hot wijageerige
finalisme naar cijo uitgangapunt
aIls doel matigheide-theorie worden
lano ged uid

Z5iehiier wat wrij verstaan ouder het
doeh natigheidefeit, waarvau de wije-
gerrige verklar'ing mostt geeocht
worden:
EIen chaos of warreboel is het wIe-
reldverloop voor niemand, maar wel
tPen nsyseemr of stelsel, waaeria feite-
lijk orde on regelmaat bestaan.
Want naar bijzondere on algemeene
ivetten verloopen ontwilfelbaar An de
eigen werkingen der afzonderlijke din.
gen Gn aller salmenwerking. Feite-
lijk ook bestaan er in de wereld Le-
kere evenwichtsverhoudingenenedoor
verloop der natuur", ce standvas-
tige asowezighieid of periodieke te-
rugkeer van be aalde omst~andigfhe-
dlen en toestauren. Naar wet en na-
tuurlijke omstsndigheden is de wereld
stelselmna tig gebouwvd; z'~~ eijk even a
Irtnatuarverloop eenfeelj be
paallde richting of orde. Het bestaan
van een doelmati fen bouw of inrich.
tingf is ook ei taar to ve erei we.
reledonder~debelen, tn stbar voora dn
organ"ismre is blijkbaar 44a gebeel,
.slamongesteld ult heterog~ene deen,
ieder met eigen aard en functie; zoo
ech~ter, diat de workingen der afson-
derlijke deeleni door de behoeften van
h~et, gebeel worden geregeld, en op
behoud, ontwikkehngf en voortplan-
tingS van het bestasade levens-geheel
8130, gericht.
Ziedaalr in groote trekken het te~-
leologisch feit. Gok bet uiterate au-
ti-finaliame beeft, geen reden dit; to
ontkennen. De verwerping der teleolo-
gische n~t~uurbeEacho uw-ing omvat dan
ook volstrokt niet de antkenning
van orde en regelmnaat: itoteoedee~l
de erkenningf daarvau als feit aaat
met het anti-finaliame teer goet ea.

onweerlegb~aar zij 8tuepe iori jtbeit

dalen g~ereedl. Als bij het veilig vol-
bracit, zou weer een glanerijk feit
bij zijn roem gevoeffd worden.
reeds daalde hij. Er was~ een al-
Ge~rs naa8 r de pliaats arijvr
walcht word to laden. Dan volgdet
ademlooze stilte.
1)e machine daalde tot op 100


vot b n de groote tribuun; toen
~erand de het van richting sweef.
de wee in de richting van Lobbin's
Hill. Eer de kijkers hun verwonde-
rin uitten, was het uit het gezicht.
De monig~te was radeloos.
Intueschen had de biplaan Dob.
tnpn'deHll lbk nktton endueb r hi

gmr t prong er uit ozoete zjn Leeren
ontpopte zich als een achttiena~rl -
meisje; bet was Norman's muster Ma -
ge en echte Carnforth.
gema -thi do wach-
ter orm dnh uel w was uaar baar
toe esneld, greep hear ad e
keek haar san.
--Madge, ik wilde, dat sk u zeg.
gren kon, hoe ik over u deuk, maar
ik kan geen woorden vinden, orn
het ult to drakken. Hot was prach.


SINAUGUREELE REDE VAN

Pr0!. Dr. J. Th. BeysillS
In de Aula der Utrechtsche Universiteit

ME~aandt ag 7 F~ebr. 11. hield det Ze~er
aerw. Hooo-o'el ee rf.D.J.T
13eytsens, bij zijo aauraarding van het
ambt van bijzoudetr hoogfleeraar aan
de Rijks-Unoiversiteit te Etrecht, eene
rede over ,,l)ualistischle teleologie als
wijsgSeerigef tiheorie."
D~e Hoogleeraar sprake alduis:

1)|1\ 1 atu csF~ete d nit ranll ichr de
sp-ontanen Vrntens. Sie erk~itren
nichit, wraarumn die Dainge sichr so ver--
lialten, sondlern sagen our, mT~e sle
sich verbalten. Sie aind uicht die b0i-
Allngr des Rlitteel% sandern sie selbst
aind das Iluitsel." (Fr. P'auleen Emi-
leitung S. 22 .)
,,Hi e~nim agens non esset dete~rmina-
tum ad aliquem effectum, non magis
ageoret hloc qulram illud. Ad~ hoc ergo,
qiuod dleterminaturn effectum produ-
cat, necesste est qluad determinetur
nd ahqcuid ce~rtum, quad habet ra-
tionem finis."' (8. Thomnas Aq. Rumnma

,,Een Zuivere kweatie van grocopee-
r~ing zou b~uitcen dotn ring deFr vakg~e-
nocote~n geen levendligep belangstellin g r
wekken, indien er niet een jirooter
SvruHag achiter standl, eenl vrang dio
'alle mnenschena raakt~, de vraag of
w.ij aanl een w~ereldlplan, aan een we-
recldbesqtuar mnogen gelooven." (P'rof.
dr. II. II. ('. van dier Wi'jek in ,,()nze
Eonw"t? 1900 blIz. ;iS).

Floorggoachte vergradering.
flet nog altija levende teleologische
vrang~stuk is hannd even oudi als do
ons hekende geschiedenis der wvijo~e-
greerte. E~en kiem van safcheidling valt
r~eeds aan to wijzeni in het cenzijdige
Hntuiralismue der primnitiefste philoso-
phisuche beschouwingen, alhoewel de
daaorin a~an vezigfe anltifinalist~is che
t~endenzren zeer war~en getemp:ert re-
k~er a~llermeeet wonder de~ inivioed der
o~vergfele v r de (ll-*l5 0c d ens tl bete e ,

xichl de t~eg~ustellino* der mneeningen
tnerstl vtor goetl bfij Lceucippus en
D~emocritus. LNo dieni is de geschiede.
niis van het vraagstalk een doorloo.
p~ende strijd vi66r en tegSen teleologie,
een strijdc, wTeli ke m n loop der
cPeun~en met; alwisselend uiterlijk suc-
ces is giestreden, maar noosit voor
good wFerd beslecht on die altjcd weer
de aandacht, der denkend~e mensch-
hieidl blijft trekkenl, want orn (le aller-
znwaarwichtigatet conseq~uentiesf met
te verwonderetn is.
.Janmmerlijk genoeg is de hoop, dat
eindelijk de denlkende mnenachhield Fkn
vanr zio sal worden in de op~lossing
van dlit vrangsetuk, vrij wel ij ael.
WYant de red-en, dart do~zelfde vraag
a-ltijd we~er wrordt; betwvist, ligh el
cJaarin, drit mren fundamenteel op
greheel verflchillend standpunt togen-
over het, vrang~stuk staat. V66~r de
vereffepningr der mreest futlndamenteele
mee~ningsverschillenl op, wijageer~ig
erebied, is or geo~n ove~reenlstemming r
in bet beantwvoordenu der teleologische
vraag te verwa;chter.
hgaar b~ehalve p~rincip~ieel verachil
beerecht in bet teleolog~iache, evengood
als bij zooveel andere vrangs~tukken,
ook nog wederzijdschi misverstand,
dat den afstand noodeloos vergroot,
den strijd verscherpt en voor een
deal althans verantwoordeilik is voor
de eindeloozP onvruchtbaalrheid van
het dlehbat Iit envel te vermijden
is bij eeni on oSceden wil zeetr wetl
ei clrk. In is het ini leder vraa b-
stuk wrenicheilik, e~lkanders meaning r

ur ag taleldeunentliedianle rla znoealu

die niet langer naar hoven~ duirf.
deni kijken; ze vreesdeo getaigel to
zullen zijn van een ongeluk. Plo
so~lingf barstt~e efon manchtigf ,ejulic t
los. He~t sfein was geheaschen, dat he
record gealagen was.
Tnen zag men MTassingham een
oogenblik besluiteloos blijven drij
ven. Honderden kijkers wverden op
ziJn machine grericht. Jon, 't was
zoto. Hij sch('en stil to bhljven; to~en
hegon zijir monioplaar to daloin.


Het, volgfende, oogenblik rees een
ikreet op uit de mrenigte.
--Carnforth wrint!
Ja, de ovferwinningS waesaan hem.
Hi steeg al hooker. 1Massi ngham
igvoort ern d len.m el bereikte

hinag3 door vriendu enp hten cte
eoberuct~o a lat ze hemn niet als
overwinnaar konde uir e.
Maar lassingfham antwoordde
met geen wo~ord. Zijo gezicht was
ondoo~rg~rondelij k.
MCaar wie wtas in stanat op bet
oogenblik ann Massingham to den-
ken? Alller gedachten waren eaam.
getrokken op den eenzamen reiziger
die in de Incht bleef... Carnforth.
Hi)j had een hoogte bereikt, die


derd voet en bego~n toen te zeilen
met een angsitwelkkende soelheid.
D~e toes~chouwlners kooden het Rnor.
ren vani do monoplaan biooren. E~n
dunnec straal benzinetlamp, wit af.
stekend tegen de blauwve lucht, her-
innrerdle cr aan, dat de machine niet
eoo grood workte ls1 moge~lijk wAs.
Steeds bocoger ri send3, vloog het
mlonop~laan en b~escheed een oogSen-
blik later een grillige ach t boven
een rlaggiemast. Dlit alles was en-
kel tot genoegen van de menig~te'
want de Fra nschiman, hoemerkend
dat zijn machine niot in orde was,
zag zich na een poos g~edw~ongen
te dalen, zij het met togenzin.
Hijl gaf zijn machine over san de
mordksieden en volgde hen naar de
Intueschen waren de twee Engfel.
schen steeds hooker gestegen. Ken
hoogte van 300 voet was be~reakt,
dan 400 voet. Eerst zett~e Mlassing.
ham met kracht aan, 't geen een
oogenblikkelijk antwvoord van Carn-
forth tengrevolgfe had. Toea was 't
Carnforth's beurt boven den auder
to stijgen, on zich door M~assing-
ham een oogenblik later to mien
inhalen.
De geestdrift wonder de menigte
word ktoortrrachtig. Velen waren er,


_ __ _ I


tiik te volbrengen en de goederen1
te verzenden, waarr-an de volbren-
ging of verzending volgeus de ver-
klaringrvan het hoofd der be~trok-
ken administrative, ten gevolge v-an
ometandigbeden, in die verklaring
te vermelden, niet v66~r of op den
lantaten December van het dienst-
jaar heeft pleats gehad; tot en met
den 31sten December daaraanvol-
gende on alles ten einde to bren
gen wat het bewerkstelligen van de
ontvangsten en het veret eneu en
Ordonnanceeren van de uitgaven
betreft

AFDEELING II.

Yan de ontvuangster.

Art .

Al de in Nederlandt voor de ko-
lonie ontvangen gelden w~orden ge.
stort in 's Rijks schatkist. D)e in de
kolonie ontvangen gelden word~n
gestort in de koloniale kas.

Art. 8.

In tot aanvu!ling e koloniale
middelen eene bijdragfe uit as Rijis
schatkist noodif dan w-ordt de re-
kening van de kolonie met 's Rijks
schatkist goedgeschreven voor het
bedrao- van de bijdragfe, gelijk die
voorkomt in den ramingestant der
middelen, gevoegd bij de koloniale
bulshoudelijke begrooting v-oor dat
jaar.
De sommen, welke wegens bijdra-
ge zijo toegestaan en bij v-astatel-
ling van het slot der rekening niet
noodig blijken to ziju gowfeest, wor-
den zoo spoedig mogelijk ten Sate
van s' Rijks mliddelen teruggeschre.
ven.
Art. 9.

1Indim hhebt Rcm me ktomstil eit ar
leid der Regeering vastgestelde slot
der rekening wonder bijdrage: uit
's Rijks schatkist een batig sairdo
aanwijet, wordt dat als afzonder'
like oat opgenomen ooder de
middle on en mnkometen ter goedma-
king van de ultgaven van bet jaar,
volgende op dat, waarin de reke-
ning; is vastgesteld.Bruikbare goedleren, voor den ko'
lonialen dienst b~eatemdl, wo~rden
niet vervreend.
Van dit verbod cijn uitgezonderd
voorwerpen, die miet meer v~oor
dien dienet benoodigd zijo, zoomede
voorwerpen, welke om dringende re-
denen aan derden, of tot ultvoe-
ring van gLouvernementewerken aan
nannemers a fges ta an of verk och t
wnorden'
Andere roerende goederenr, eigen-
dom van de kolonie, waarvan de
verkoop in haar belang wenschelijk
is, alamede do miet meer voor den
dienst benoodigde goederen in het
orglid bedoeld, worden steeds
in bet openbaar verkocht, tenzij
door Ons of door den Giouverneur
in bijeondere ometandigheden machi-
tiging: of last wordlt gegev-en tot
onderhandschen verkoop.

Art. 11 '

Belastingen en andert: middeleo
worden geboekt ten voordeele van
den dienst van bet jaar, waarmn zij
ontvangen worden.

Art. 12

Regelingen strek ken d etot invroe ring,


rerhooaring, verlag~ing of afsebaffing r
van befastingen of tot ophieffing van
eenlig auder midldel van ink~omst, tr~-
dlen niet in werking,r voordlat~ bij de
begrooting up die inrvoering~, verhoo-,
ging, verlaging,, afechaffing of ophief-
finrg gerekendl is,
Omn dringbende redenan kian hierop
eene uitzondering worden gemaakt.Torn fsaf van het een becaald is
~Tregens belastingS of w-egens senig an-
der muiddel wTordt gebrachit in mninde

Ataover h t. jrk aatt\~ n tr-
gave plaats ba 1.
Indien meer is terug~egeven dlan
lan de ontvangsten kcan worden afge-
trokken, wordt het me~erdere als uit.
gaaf verantwoor~.
lIr bewijzen der teruggaven,, ver-
gSezeld van beFscheiden, w~aarlitt vau
die sauleaingiU en den la~st dlaartoe
blijkt, wsorden overgelegal aan de Al-
gemeene! Hekenkamner.

Art. 14.

G;eschilleni over vorderingen kunnen
rien in Nederland door (Ons, rrn in ~e
kolonie door den (fouverneur, ia in-
gSewonnen advice van d~en Raad van
lIestuur, worden be~indigd bij dlading'
waarop, indien het onlderwerp van
liet greschil cene ho~ogere ReldswTaarde
Iieeft dan f 10.000, gSoe keuring; bij
cle w~et is vereischt.
Jaarlijks wordt doror U)nzen Mlinis-
ter van K~oloniF~n van de dadingen,
ivelke geen groedkeur~ing bij de we~t be-
hoeven, modedeebung g~edaa~n aanl de
Staten-G~eneraal.Kw~ijtscheldling van vordermnge"
wvordt verleend door One, indieu de
invorderingi in Nederland had mooten
p'lnaaf ilebb oren kraic teise (fe
\annee e invonrdering in de, kolonie
had mloeten gesch-ied~en,
G;eheele of gedealtelij ke k wij tschiel.
dling van eene vorderingi, die meer be-
ciraage dan f 10.000 behoeft gSoedkeu-
ring bij de wet .

Art. 10.

Alle uit belastingverordeningen
v-oortspraitende vorderingen van de
kolonie verjaren, voor zo~cover die ver-
ordeningfen zelf daaromtreat geenan.
r~en,'te rekenen van den nar\auran van
het jaar, wa~arin die belastingf invor
derbaar wcas.
Ov~erigens zijn de bepalingen van
11et Burg~erlijk W'etboek der kolonie
op de verjaringf van de vordteringren
der kolonie toepasselijk.

AFD)EELINGG Ill.

I'cu d~e ni~tyael.


Alle bstalingen voor die kolonie, w~el-
k e in Nederl ndl unieten plantS hebb~en,
waaronder ook zijn begfrepe~n die, ter
veraterking van th~ koloniale kas,
wrorden door aanwijzing op 's Rijks
schatkist, en die, weolke in de kolonie
moeten plants hebbon, wrolden door
annwijzinZg op~ de koloniale! kas be-
wrerk stelligd,Voor de betalingen, welkee ini Neder-
land moeten plaata bebben, worden
door den Mlinister van Financi~n aan
den M~inister van Kolonit~n kredlieten
geopend.


D~eee kredietenl mogfen het tegfoed
van de kolonie in 's R~ijks schatkist
mnet niet meer' dan f 500o.000( to boven
gaHau.
Aann de k~olonit, kan door O)ns de
verplichiting worden oipgelegrd om ren.
te ten behoeve van 's Rijks schatkist
to vergoeden over hot bedrag, walar-
mede de kreodieten heltegfoed to boven
Saau.


Het uiltvoeren van worken on het
doen van lev-eranti;;o en transporten
ten behoeve van de kolonie worden
in het openb~aar aaubesteed.
Alleen waoneer O~nze M~inister van
liolonian, of de CGouverneur zulks in
liot helano der kolonie noodigf oor-
deelt, kan van dien regel wo~rden af-
ge ea U~geva-l w~ordt vau de beweeg-
redenen mueding gemaakt in de be
schikkingS, wTaarbij de iverken o~f leve-
I'anti~(a onI trans3portenl worden bovo-
len.
Art, 20

TDe voorwaarden van aanbeate-
dling vermelden cle waarbo rgeni,
\ereischit otu als mrededinger to was-
den toe felaten
13e bi1 de inschrijvino' en d~e ult.
voering van de woerken, leve~raniti~n
en tra-nsportenr in acht to nlemlen
hepalingSen wordlen voor aanbeate.
(fingen in Nedlerland door de~n Mi.
riister van Kiolonii~n on voor die in
vayesteseld
13ii overeenk~omaten wegens w~er.
lien, lev-erantii~u en transpolrten wor.
r~esten toegezega ter zake van mo-
gelijke vertraging in de voldoening
h~unner vordering.

A4rt. 21.

Hrt~ is aan allle landndienaren in
die kolonie en uan d~ic tot het I)e.
p~arlement van Kiolonii~n ~Bhooren.
dle, verbJode n werken, leveranitii~n of
tranisporten doolr de ko onie taan te
niemen, zich 1 aarlior b;reclt streek
le~n 0. d~aaraan Ie zij rctrek,
hietzi) zijdlelings deel te hebhbel.

Art. 22.

Vooraichotten kunnen wvorden ver.
leend aan a~aunemers of leveranciers
en, in de gevallen door O)ne of door
den Gjouvernetur to b~epalen, op trak.
tementen, verlo~fs- en non-activi-
teitatrak temlenlteul daaronlder becg re.
pen, wachtgelden, pensioenen, de.
claratii~n wege~ns reis-en verblijfktos.
ten en vaste uitkeeringen.
Sommen ter goede rekening kun.
no~n binaen die grenzen der begroo.
tingf worden verstrekt tot het~ doen
van betalingren tenl behoeve van door
O)ne of door den G~ou verneu r aan
te wipzen onderwerpen van huishou.
}~ell k b~eh ,
SV n diceHm~mmon wTordt v66rjl het
Hluiten van den betrokken diet
rekening afg~elegd eni de ougebruik.
t Rdeelten \or~den inl minderino-
tebge he va e nitgaven ten lasi
g ra van Htikelei waaruit de som.
men zijo ge w~e en.De vorderingen ten last van de
koloniale buishoudelijke begrooting
Fsvorden verevend en betaalbaar ge-
steld in Nederland door of names
den Mlinister van K~oloniGo on in de
kolonie door of namens denn Gouver-
neur.

( 'or~dt verv~olyd. )


sin ham en de F'ransche kampioen
Le Huret zouden strijden.
De gebeurenis was nogr sanotrek.
kelijker gemaakt door bet feit, dat
de drie luchtreizigers gelijktijdig
zouden opetijgen,
De menigte was tot asuzienlijke
afmeting~en aangegroeid. D~e ai~rodro.
me was een bewfegende massa en
buiten verlangden nog duizenden to
worden toegelaten. E~lk pleateje
in 't road was bezet. Een mensche.
lijk wezen had selfe den top beklom.
men van Dobbin's Hill, een vlakken
heuvel, op ongereer een halve miji
van do aerodrome. HIf stond daar
het schouwspel gade to slaan door
een binocle.
eSbehi wed rs oede viag get
Jlauwwitte viag, die het begin van
den strijd sandundde en links de
kleuren van de mededingfers: die
van Carnforth 't vermaarde roode
ovaal met de witte ster, die van
Massingham, het blauwr met de drie
evenwijdige streepen; die van Le
Buret, de beroemde driekleur. Even
dearna kwamn een troop werklieden
uit de loodsen en rolde de machi.
nes naar buiten. De luchtreizig~ers
self waren in stille afwachting.
--Dart is Le Huret, die la dat


Norfolkpak met kniebrook on kou-
senl, zeidle er een uit (10 menigte,
die wel ingelichi scheen. IDie naast
hemi is Mlassingham met die brui.
ne ov-erjas on die pollen mults. ~n
dHti tengere kereltje daar in de ac~h-
terhoede, met dlat leeren pakl on die
oogklepp~en, is CaHrnforth. D~ie ziet
er niet strvig ulit, hb? Mar hij
mna er w~ezen, als 't op vliegen
annkoutz
Auderen nog dan dceF spreker
baRddenl den h-erooemden mnan in 't
oo~g g~ekregen en een koor van stem.
men vereenigde zich in dlen kreet:
,,Bravo, C~areforth!"
I)e geestdrift plautte zich voort
over de uitgest re te a rod rome; toen
vehef sich eeen Ogejuich: de lucht-

De stevige biplaan van C3arnforth
z weefde statig als een albatross, ter,
wtijl de lichte sierlijke monoplanon
van Mlassiogbam en Le Huret als
reusach tige l ibell]en roortbewnogfen .
De opmerkzaambeid was roorna.
melijk geveest ig op de behendig.
heid en den moed van den Franach.
man. Kalm een sigaret rookend
liet hij zijo machine stijgfen en 0.
ver de menigte zeilen. 't Volk juieb..
to en hooger steel de machine.
Bett rees toS een boogte van hon-
"'~~~~~- -- --


men. De strijd v66r of tegen tele-
ologie loopt over de verklaringHFron- I
den van hiet ordefeit. Maar van de-
ze grande~n was in de geg~even be-
achrijymg~ vau bet, feit gLeen spraket.
Mlet name hebben wij (buittn het
bewuetzijnsleven) van overleg on be.
doelmng miet gesproken; in het oi-
bewuete gebeuiren vonden wij rechts-
streeks slechts wettelijke regelmaat
en doelmatigheid.
Ten einde verder misverstand om-
t~rent het g-egeven doelmatig~heid- en
ordefeit to voorkomen, nog hot vol.
gende:
Ten eeratet, wetten, natuurlijke om-
standigheden, en in de levende na.
tuur de org~anisatie, ge~ven alleen de
groote of booldlijnen, waarlangfs het
wereldproces verloopt. E~en eigrene
posit~ieve ordening roor alle afron-
derlijke of coverete gebeurteuissen is
empirisch niet erkenhaar. Integ~en-
deel voor een gfoed Jieel van dexse is
onmiddlelijk althaus, de verklaring
door een afzonderlijke reeling over-
bodig, door toevalhgfen samenloop
der wfettelijk geregelde causalitaite-
lijnen voldoeude.
De bestaande orde en regelmlaat
rervolgens heeft geen ander empi-
riscch erkenbare beteekenis of doel
dan het althians tijdelijk b~ehoud
van het wvereldgieheel. D~at een of
ander ondlerdeel lags dezen weg als
centrum der wRereldstrevingf zou kunr-
nen aangewezen worden, is ook niaar
onze meeningf een onhoudbare stel-
ling; wij ook verw'erpen, wijageerig
gesproken, ieder zoiieent~risch of aln.
thropocentrisch a priori. Zeker elk
afzconderlijk dling bleeft eigen na-
Laur of wet, en in dien zin ook ei*
gen bestemmin fde;ma geou
enkel ding in (ezec worelijk wer keld
etaat op zich alleen en los van de
andere; ogeen enkiel heeft beteekenia
voor zich zelf alleen. Alles, de menseli
niet uit ezonderd, behoort als inte-
greerend ouderdeel tot het yroote
geeel en is in veelzijdig~e afhanke-
ijkbbeid van al bet overige wvereld-
Beachouwt men ten laatste de mid-
delen, ter verwerkelijking: van dit
werelddoel sangewend, dan sprint
het in beti oog, dalt er van een vol.
Insakte wereldordenineg geon spr~ake
is, dat h-et volstrekt jiesproken on.
der velerlei opzicht better wcezen kon,

di iefe eein bt ekelik n 11 >sohid
valt aan te wijzen, het out in au.
dere gevallen problematisch of min-
stens onbegfrijpolijk moet schijuen.
Zeker ook is het, dat er met name
uit het oogpunt der enkelingen en
de hun eigen natuurlijke bestemming
velerlei mislukking valt to consta-
teeren, en het lot der bewuste w~e-
sees, gemetenl naar menechelijke ge-
moeadi s~metsem ming somtijde beklagfena-
swnegen wordlen dat dee mislukk~in-
gen en rampen niet maar alleen
voortvioeie n it een samealoop van
on gunratige omatandigfheden, maar
zel a wortelen in de gestelde wette-
lijk geregelde were dverhoulingen.
W~or~dt vervolgd.NiJ~euwsberichten .Eilverel Julbild *

hetJer ag, 19 Manart 11. hlerdacht
de Jougrensweesbuis van S~ta. Rtosa
dent dag, waarop door den Zeereerw.
Peer ANT. FaRE z. g. deze hoogat
~nutige instelling werd gesticht.
t a eeret de bulp der Eerw. Zus-
ters Dominikanessen te hebben in-
geroepen, meande Pastoor FatE b~ij
b rdere uitbreiding van het Wees-
8 d stchtng an de goede sor-
gen der E~erw.~ui Paters Salesianen te
m eten toevertrouwen.
Van de langzame, malr gestadige

tig! heldhaftig!
-Vlug! riep bet meisje. GaH or in!.
Vieg naar de aerodrome. Verlies
geen ongenbhlik. Ik kan beneden de
mLenechen al zien bewegen. In eeni-
Re oogenblikken zullen ze hier eiju.
ie zullen de list outdekken. I)at


moet voorkomen wo~rden. Vlieg, nu
bet nog tijd is.
tCarnforth wendde zich plotseling
tot haar.
k----k kan niet. Kan zoo'n laffe
disrel de belooning gaan ontvangen,
die gij met uw praebtig vliegen
hbt verdiend?
Ze eloeg de handen samen.
--Ge moet... voor vader... voor
mi... do eer van onzen nasm. Vlu I
Min hoed on main lonegenf mante ?
ie hebt ze toch meegebrcht?
dDe menigte op bet vbiegveld voel-
de zich verlicht, toen ze Ca~rnforth
cgen komen aanvliegfen. Hij daal-
ro op den groud: D~e jonge lucht-
eiziger kreeg een ontvangst, die
Oet is to besebrijven, Hii werd op
deschouders het vliegfveld rondge-
dragen.


Soutwikkeling van het Weeshuis van
Stta Hosa hee~ft een ieeder zich kunnen
overtuigfen. De daaraan ve~rb~onden
ambaschteachool hreeft aan memg~en
jongfen een degfelijke opleiding ge-
.geven als timmerman, schrij awer-
Iker, verver, smid, schoenmaiker, ete-
Het muziekeorps der weesujongens
vanl Sta Ross heft een gooden naam
ondler ons.
In de laiatste jarer word cook nug
een P~ater mnet dip~loma als Inudb~our-
kundigee aun hiet WVeeshuis verbonden,
om jongense op to leiden in den prak-
tischen, C:uragaoschen landbouw.
Van de grootere jongens hrad ieder
zijn eifen veld t-er beh~ouwingr en do
geldehijke haEten van heu ooget w7er-
den trouw h~ijgschreven op huii sp.sar-
bankboekc.
Mloge het W\eeshuis vau St~a Ro-
sa ander de zorgzamne en b~ekwame
leiding der E~erw. P~alery Salesianen
steeds groelen en blo~elen eln rij ke
vruchtenl afwerpen voor Ker o
Ma catschlappij.

Welkona*

1)insdagmorgenl is met dle Prins WTil-
le I hier aangaekomnen Freule .
SoniIrUosEquieBOEY die, VOlgenS
vrongere aankcondigring, een lezin"
Zal houiden inl een Algiemeone Ve .
g~adering" van hret Algemneen Neder-
landsch YoFrhoml


Dan kbetuiging.

In da1nke ont~araug van dlen Ilee-
ren ItnVBs FIesso'~~Ns & C:o.entjd
tafel voor bet vertr~ek dier Red ,,D"
booten gedurende het tweede kwarr-
taal van 't loopende jaar.


NTieuwo Consrls.


ni ue ~1 51e sherkkn tssce n
onz~e K~olonie en Cuba.
D~e eerste Consul deer repubtliek op
OUs eiland zal eijo de Heer SA ro-
Max~ MrY. L1. MAnuno, dien wjvan
harte gelukw~enachen met duez- on-
deracheiding, de hoop uitsprekecnde,
dat, nu onze hanldelsrbetrekking ofti
ci irkendien gereMel eza iworden
uitbreiding van onzen handel.
(00k den H~eer EuISH P. DL)lVAIE
bleden wij onze g~elukwenschen Raan
bij dies benoeming tot Cons~ul van
P'ranama op onls eiland.

Onathlankelijkheidnf~eest.

1)e President van Venezuela heeft
10 Maart 11. een decreet ultgersar-
digd, wasarbij besloten wverd hot
eeuwfeest der onafbankelijkBeid offi-
cieel te vieren op 19 Ap~ril a. s.
Bopen wij, dat vG6r d~ien datum
bet protocol, als grondslag der
vriendschappelijke betrekkingen tue-
schen V'enezuela en Nederland, getee.
kend zij, opdat ook Nederland en
erae~ao met Venezuela kunne feest-


Transitrechten.

Vo gene decree van 9 Maart II,
zal Venezuela aan Nederland betalen
18S.300,5i3 france san transitrechten.
Over een nog outbrekende som van
een kleine duizend franes, most noE
g~ecorrespondeerd worden on het
juiste bedrag to kunlren vast stellen.

Ultvoerprem~ies.

On den ultvoerhandel to bevorde-
ren beeft, Grr. GOrEsZ bij decreet van
9 Maart 11. voor verschillende arti-
kelen premier vast~gesteld.
G~oederen rchlter die thanp reed s
naar de Antillen wrorden uitgevoerd
sullen dleze premies niet genieten.

Die oogen van air G~eoffry Carn-
forth wtaren voebtiu.
Ma dge hoorde, op den heu vel
staande, de toejuichiig~en, die de
annkomet van haarr broeder verkon-
digden.. Toen haastte ze zich naar


beneden met schitterende oogen.
Plotseling stand ze still. E~en man
naderde haar. Het was Mlassingham.
Toen hij nau~st haar stood, keek hij
haar in de oogen on sander eenigt? in-
leiding vroeg hij op den man af:
--Waarom deedt gij het?
Made keek hem verschrikt nann
outste d, dat hij alles wist. Ze kon
niet antwoorden.
--Ik heb uw yeheim geraden, zel-
dhi.Ik zag, aat giij het waart,
van hi~n13et eerete oogeablik 'af, al
scheen awe wonderlijke gelijkenis
met Norman ledereen to misleiden.
Ik dacht niet, dat een meisje zich
zoo dapper kon toonen. Die daad
is de moedi ste, die ik oolt heb ge-
siea, en de herinnering er aan zal
mij bijblijven, zoolang ik leef. En
nu vrang ik, waarom deedt ge bet?
--Beloof mij, selde o, dat ge geen


G;edurende de laatst~e 8 dagen wer-
deo in het fiskalaat aaugebracht en
door mniddel van petroleum verdelgd:
304 ratten en
134i8 muizen.
In het g~eheel reeds een total van:
15'798i ratten en
36'7053 muieen.

naar hem warea opgeslagen. Ja,
ik wenslchte te winnen. WiCeet ge wasar-
on ? Omdat ik u liefheb, Mladge.
Ik; heb u lief gehad van den dag
at dat ik u voor het eerst zag.
Toen v'reesd'e ik;, dat ik u nrooit de
mij oe zou kunnen noemen. Mast
ik dacht dat dese overwinning mis-
schien zou helpen. Daarom weneshte
ik den beker to winaen.
-WFelk verachil zou dart gemaakt
bebben? zelde ze terwijl tranen in
haar oogen glineterden. Weet go
uiet;, dat ik u lietheb? Ik heb u al-
tijd lief gebad.
En haar hand zocht de sijne.
Met een kreet van dankbaarheid
eloot hij haar in zi n armen.
Norman Carnforth word t thans
door niemand overtroffen in de
luebtra~isigerswereld. Ziju gebrok sun
moed was slechts tijdelijk. Mlaar
als ooit weer gevaar mocht bestaan
voor een geestelijke veralapping dan
is er 44n ding, daLt' bem staande sal
houden: de herinnering aau de held-
haftige daad van zij o zueter.


gien der bank gedulrende 1909.
Gereleveerd werd, dat 't in moellijke
tijd len- toen door d ecred iteu ren gCroo-
rn demCneranaqcl B use 1 sleed be
dragi ad f 60.000.--, dat door een der
L~eden van de Staten-G;eneraal in ee-
ne? vergadering der Tw~eede Kamer een
gesichenk van bet G~ouvernement aan
de CuraCgaosche Hypotheekbank word
genoend, voor het gebeel is teruabe.
taald. Doze Bank hervat tbans bare
werkzaamheden en beeft w~edercm gel-
den beschikhaar om op bypothoken
uit toe zetten.
In b~egin 191~0 werd~en alle de aan de
banlk toebFaboorencde en de bij de bank
rerhyrpothiekreerde goederen geschat
en woerd bij die taxatie de tegenwoor-
dige depressie in den prije van onroe.
rende eigendommon in aanmerking
genomen. Het resultant der schatting
is, dat het kapitual der instelling
g~root f 200).000 --- als geheel grewaar-
borg~d moet w~orden beschouwd, wpaar-
op besloten werd dit jaar, nadat ge-
durende vijf jaren g~ee uitkeeringi is
gedaan aan de aandeelbouders, een

naR evegod bestuinrde als hij.
Tomn widle hij, dat de menachen
mij zeker zouden herkennen. Mlaar
ik toonde hem naao hoev-eel wre op
elkaar grelijken en dlat niemand ver-
dlenking zoun hebb~en als ik gekleed
w~as in ziju leeren pak, met zijo
pet en oogkleppen. E~n eindelijk stem-
de hij toe... en... het overige weet
ge. DeP gedachte nan h etpeon op
het spel stood, stelde mij in staat
de vlucht te volbrengen. Ik scheen
op eenl of andcere wijze geeraspireerd,
Ik denk nist, dat ik, hot nogf eens
zou kunnen doen.
--'t Is nist toodig, dat go bet
nog eens doet, zeide hij. Eecs is
voidoende.
Een oogenblik keek ze voor zich,
maar haar oog~en zochten l~otso-
ling zija gelast en hartstocttelijk
zei~de ze:
--Ge hoopts to wineni,, nietwaar?
Tracht me niet to misleiden; want
ik w~eet, hoe g~e uwP hart er op hadt
gezet. Kunt ge hlet mij ooit ver-
g~even?
Hij keek in de soboone oogen die


Ir. ung'

Rij'K\on. heapl, van 9) Maart is le hear
rM. J~. une~ gelpeins. ciril nc d ofi
rine, met ingang van dieni datum be-
noemd tot, afgevaardigde van N\edler-
lan mt den in erna .iona oen Gezoul -
heideraad to Co-,nstantmi opel .Deer dagfen werd telegr1afisch be-
riebt ontvangen, dlat IDr. ErnsII bij
Koeu. best. van 11 Maart benoemd
is tot O~fficier vanr gezondbeid 2p klas
bij het Oost-Indisch leger, maar in
de WTest, gedetacheerd blijft.

De Curaqaosche Hypotheekbanlk.
I~en 23sten deer hiekI De Cruragao-
sche Hypotheekhank hare jaiarlijksche
algerneene vergfadering in het gebouw
der installing.
De Voorzitter, de Heer C. R. GTonsi-
RA J.P. EZ., bracht namens het Be.
stuar veralag ult van de verrichtin.

w~oord zult spreken, over betgieen
ge weet.
--Ik h~eloof wvat ge traag~t, zeide
hij.
--Dank n, zeide ze fluistereadl. De
meschiedenis is gauw verteld. Ik was
lgj de kamer van mijn broer giste-
ren avond en hoorde bij toeval een
twist tueschen hem en vader. Het
zat soo, Norman had den moed la-
ten zinken, dat kan den da perate
soms overkomen, nietwaar? nif aei-
de, dat hij vandaag niet kon vlie- I
gien. Vader was kwaad. Hii beschul.
digfde Norman van deze lafheid. E~in.
delijk verliet hij hem en Norman
bad dese keuze: lit vliegen, bf alle
aansprank op vaders acting ver.
beuren. Toen vader beengegaan was,
going ik bij Norman. Hij was nit-
geput. Den tocht beproeven was
eenl ph siek e onmogelijkbeid. Er
scheen s echts 440 middel te zijo,
om hem to redden. Ik eloegr voor
in zifu plaate te g~aan. E~erst was
Norman verbaasd. Maar ik herin-
nerde bem er aan, hoe hij eens be.
kend had, dat ik siju abroplaan bije


dividend van f 200.- of 4q'f van het~
b~edrag, weirvloor de sandealea te
boek staan, uit te b~etalen.
O)p Reserv-ekapitaal blijft ter dek:-
king van verliezen f 100.l000.-- en op
w~inst en verlies Rekeningv f 49101).21.
D~oor periodieke aftredling vani de
H-eteren Rt. J. HoYTER en A., .1 LEIy-
HA Zijul in. het H~estaur gekomnen de
Ileereni J. Ei. IF:RnA en C'. (; DE HJ-
RETH ('z.
[)oor dlen SecretariR werd in de
Algemneone Vergader in het request
inhioudende v-erzoak on hulp>, dnoor
de p'la ntage-eigrenar Ien aani de baHn k
gerichlt on door deze. bij het K~olo-
niaal Be~stunr i~cediendl, voorgelemen.
Th'ians kann het~ Heatuur mededee-
len, dlat als een gevolg van bemoei-
ingen deer Instelling~, het K~oloniaal
liestunr tvene comimissie bee~ft -
nioemdf, die de redenen van den aChI-
teruitga~ng der plantaees onderzo~ekt
en een voorstel za~l doen orn eene
vr~,~erheoing in deni toestand van
plantag1Cehoudlers to brengen.
Schermuen,
Na een II. Zondagr met groeden
uitslag ,ek roonden weds trijdc \-oor eene
00mlnliasie Van deskundigern te heb-
bant gehiouden, ver~kre~gen de jongelin-.
ge~n Son. i. JArn anc 1 ., ].CiAA(' DE
tharT, Jos. M1. L. M1ADURO eD A1TU-
nto C:. HESHmoilez het diploma vani
prErtit op de sabel en den schermde-
gen. Zij hiebben tot leermneester in de
Rchlermkunst gehad den heer C`. H.
J. WIJTENBU'RG.
O~nze gelukwenschen,
Opyenlbare RLouw .

WTegene het overlijden op lo. de-
zer van den beer JOSE L)OMINGO ()
IurantA, president der re ubliek van
Panama, heschen 1)inedag het gou-
vernementsbuis, het Waterfort~ en de
c~onsulaten hunne vlag te halver stock.
Dib geschiedde op verzook van
ren henEr .NH.ACHE ~kE n ul de
op dit eiland.

liolonible Postspaarrbank.

Gedurende de maand Februaeri
1910) wetrd ingfebracht:


Es an alimento poderoso del mbs alto valor
nudtritive en el tratamiento de la


'FISIS 0 TUb)Uculosis Pulm088?.
~aL cura de esta enformnedad es solamente cuestiba
de nutricibn, y la EMULSION DE SCO'rf imparted
al cuerpo el m~ximo de nutrici~n con el minimo de
esruerzo para el aparato dieSctivo. Comunica A los
tejidos org~nicos so grado mbximo de eficiencia,
~tranforma el cuerpo de d~bil y extennado on fuerte
y robusto y lo coloca en la condici6n mis ventajosa
para resrisk la mvasi6n de las bacteria 6 microbios,
qu~e es precisamente on lo que consiste la cura de
la Tuberculosis.
LA UNICA EMULSION RECOMENDADA I
POR TODOS LOS MEDICOS


Willemstad


f2,094,83


r2e district 24
3e ,, 9),25
4e ,, 3,75
5ie ,, 5,45
Orainjestad Aruba : 454,40
3e district ,, 9
Kralendijk Bonaire : 591,94
Rinconbu tftN 27760
Piip~s ig,St ,art C 760
Oraniestad, St. Eust. 1.41,50
Bottom, Sab~a 935,
Winodward side ,, 18,50

Total: f 4,570,64
Terug betaald: i 5,863,59

Regeuval

Genourrie oE nE MaBn FEBRUARI.


SCOTT &r BOWNE,


Qulmicos,


Nueva York


Fort Amsterdam
Plantage Knip
,,Klein Sta. Mlarthr
,, Siberie
,, C'an Chikitoe
,Gr. St. Joris
', Fuik
', offi abao.
,,Sta Rosa
Bee~kenburg
..Noordkant


5i8.4
40(.
76
89
65,1
72. 5
48
79.8
61.8
61l.1
80


Ratten en Mukren.
.,..ie YORK, I. SEl ,,ILuz D~iamante" eR el buleu
Aceite de C:arb~Gn 6 retoleo, goe
dlurante el lar~o p~eriodo de 36
ailos no ha ctausado ninguna d~es.INGEZLOND)EN MED)EDEE INGEN.P I

COCKTAILS TIERAPEUTIICOS


Lasl~ propielad~esc alimenticias y nu-
tritivas del atceite de higado de ba-
catlao dependen en absolute de las
grasas que entran en la composi-
cii~n natural del aceite. Es~tas gr~a-
saal son dligeridas y asimiladas conl
much mBs farcilidad que las otras,
debidor it la presencia en el aceite de
braealao de exiertos compuestos deri-
vrtlado del higado, que permiten la
prnta emullsificacidn del aceite por
lsfluidlos del estbmagfo-- y hacen
que su absorciidu por la mnembrarna
mucorsa so Ileve A efecto con mlZs fa
eilidad y con rudes rapid~z que la de
ninguna otra grass.

E~s evident pues-q~ue el aceite de
bacalso es un alimento v- no una me-
dicina yr que todas sus virtudes ali
menticias esbtun en- lue grasas que en-
tran on1 sui composicii~u -y por con-
sigfuieulte toda~s las preparacione-
qule pretendlen estar hechas de los
principios activos dlel atceite y que e.
ofrecen como sus euetitutos, son pro.
ductos fraudlelfnto~s de la especulas
ion me~rcantil y del charlatanismroe-
D~ichoH pr'eparados nro co~ntionen nin-
guna de~ las prop~iedadlies nutritivas
y re~constituyentes del aceite de hi-
gado de bacalao, porq~ue careen de
la gra~sa, que" en la part del ace~ite!
qu~e nutre y~ ahmnenta-sYu composi.
ci;nr tione rnuchaF1 semnejnza? con la
de losH CO)CKTAl~ ILS--y su uso pue-
de en acnsiones causar perjuicios
considlerabl~cs it los enformos por la
g~ran captidad de alcohol que inva-
riablemente contienen--y otras sub-
stancias naredticas, comno el surlfato
de estrienina.

E1sats preparatciones, qune se dicen
contener los principioss act~ivos del
aceite de hfga o de bacalao, son ea-
pecialruenente pelig~rosas para las
criaturas, para los niflos para, las
advenes y sefioras, quienes por an
Itarturaleza de~licada y temperamen-
do especial no pueden resistir sin
grandes quebrantos para su salud
os efectos decetelios tlel alcohol, dlel
la estrienina y otras substancias
enbrgicas.
El aceite de Higadlo de Bacalso eo
insustituib~le comno alimento--come
un reconistituyente poderoso de la
sangire, Je los tejidos, de los nervion
y. de los huesos--y el modo m~s ra-
cional de administrarlo, segun lo ha
probado la experiencia de m~s de 30
aons y segfun la opinion universal
de loR m~dicos, ee la EMULSION DE
SCOTT, que eat& compuesta del acel-
to m~s puro y de otros in redien-
to las aumentan consider lemen.
te qlue eficacia nutritiva del aceite.
L~as grasas1 que el aceite de higado
de bacualo contiene, aparte de su
poderosa facultad de nutrir, no 0O-
seen ningun valor terap~utico-- y loa
otros elementos naturales que son
parte de su compoeici6n organica,
existen en cautidades tan infinita-
Enente pequellas, que~ es impossible
lue ninrguno de lospuedla ejercer
mn el sistemna cualquier electo tera-
pdatico.


De opening van het Engelsche par-
lement, gas~t mlet heel wat luieter ge.
paard.
Deo opening vindt plants in de prach.
tigre zaul van bet Hoogerbuie. ~Reeds
eenige dagen voor de opening is men
druk b~ezig met bet mlaken der noodlire
voorbereidse~len.
In goud en vele kleuren schitteren
de beide machtige troouzetels; san
beide kanten van den troon hebben de
hertogen, Kraven en Lords, strong
naar rang en waardigheid, plaats ge-
nomnen; sij hebben hunne roode staat-
sie kleedlereur asauetrokken on ziju ge-
tooid met ridder-orden en audere tee-
ken van wasardigheid. Aau de rech.
terzijde vau den troon hebben de gees-
telijke Peers pleats genomen, de swar-
te kleederen anjn omnhangen met kust.
bare mantels en pelzen van herme-
p.30.
l ervolgeus komen de gezauten der
bevrienden mog~endheden in hunne
vaiak phantastische kleedij. Na8ast
het donkerblauw, met good getooid
zijden gewaad van den Chinees, out-
weart men de van juwfeeleu schitte-
rende uniiform vanl den Perzischen ge-
zant. Overal schlittert het van ordeni
en edelgesteenten.
In 't midden van de saal, togen-
over den troon, is de plaats d~er jus-
titie. Zij verschijot in zwarten staa~t.
exero k.
Boven op de galerijen schitteren
in allerlei kleuren de kostbare toilet.
tenl der vele hertogrinnen en g~ravin-
Den.
Nog hoort men de echo's van zach-
to g~eeprekken door de zaal. Plotse-
ling is alles still. Mlen boort iets dren.-
nen. D~e kaniounen verkoudigeu het
niade~ren van het koningaspaar.
ifet volk op de straat groet zijuen
K~oning en de vreugd~ekreten ~ringen
tot in 't gebouw.
Aan de rechterzijde vanl den troon
openeu zich plotrjelingi, sander eenig
gedruisch, de breede zware vieugel-
deurerr. Hlet volle daglicht dringe
de zaal binuen. lIe koninklijke stoot
verachijut. M~et zijo hierauten in
phantastische, traditioneele kleedij,
stialmeesters kamerheeren, hog~e
waardigheidedragers van 't konink-
lijk huis, benevens de booge staate-
bearnbten in hunne staataiekleedij.
De markies van Londonderryv draagt
waardig bet machtige staatezwaard;
op een rood fluweelenl kuesen sc~hit-
tert de ktoningskrool.
Dasarna verschijoen in dlen deur-
raam hand in hand de koning an
de koningin. Zij zijn gekleed in de
purperroode fluweelen manutels eo
wordlen vergaezeld door eerepages.
De koning is blootshoofd, het
hoord~ der koningin drsaagt eene
prachtigfe kroon, schittevend van
diamanten en edelo-esteenten. De ko-
ning neemit op den troon plants,
maakt een beweging met de thand on I
alles zet zich neer.
Nu kout het ple~chtigate coogen-
blik, waarop de koning de leden van
't Lag~er Huis (Twemede! Ka~mer) tot
zich ourtbiedt.
O)p betzelfde oogfenblik brengt TLord
Chamberlain nan de Twe~ede Kiamer
dle boodschap: ,,onumiddellijk in bet
Flooger H~uis voor Zijne Ma jestei t
to verachijueu."
Enkele oogenblikkten daarna hoort
men dlaarbuiten de 6chreden van vele
menachen en de leden van ,,Zijner
Miajesteit's getrouw lager )uis" nemen
bunne plaateen in.
Met eene diepe buiginng treedt dan
de Locrd Kanselier unar voren, en
reikt den Kioningv (en dorcument o
ver.
Het is de Troonrede.
De Koninog staat op, bedekt ziju
hoofd met deo grooten, vol vederen
getooiden veld maarschalkboeed en
feest met duidelijke stem de troon-
rede voor.
Onmiddelijk nF1 de voorlezing der
Troonrede verluat bet lager Huis
de zaal.
Staande daakt de Kioning voor
de groeten der Peers.
Vervolgeus vormt zich opniouw de
Koninklijke stoet eni verdwijnt door
de dleugeldeuren.
WVeinigfe minuten later is de zaal
stil en ledig-

-- -


Culitag0osle IdaatSCllappij

tot bevordering van L~andbonw,
Veeteelt, 2;ontwinning en
Visecherij .

Alg11eiEene vergIBadering vanl

Donderdcla den 31n1 Maar-t aI. s.,
's av\onds half acht, op die grtoote
bovenzaal der Siocieteit ,,D~e
G~ezelligheid."'
Aan de orde :

lo. G~oedkeuring der reke-
cing over 19083
20o. Vaststelling der begroo-
ting vToor- 10.
30. Id'ecinurs-cutltz lur: in te
leicden d~oor- den H~eer W
Versluy~s.
40. Ron~vr-aag.

Curagao 2,2 Mlaart 1910.
Het bestuur der Curagaosche
Mlaatschappij tot 1Be IorId e ring
\an Landbouw, Veeteelt, Zout-
winningr en Visscher-ij
SH. H. R. CHAPMANN Voor-sit/er.
G;; B. DUSSEI, S t cvre vrs.fil010gfaphisile Iniidtillg.

Soublette et F~ils 5
HfOPPHOTOGRAPEiN
'reH. M. dte Koningin dter Ned~erlanrden
REKROOND
die Ams~terdam~ 188;,
,, Antiverpl-en 1d88,
,, Chic~ago 1893~, en
,,Curag~ao, Eers~te Pr~ijs Ear,

C~uragtao, Ynaterkanlt OStraHet bestuur- maakt bekend dzt
de jaarlijksche a~lgemeene leden
ver adierin zal plaa-ts hebben
Woensdlag denl 30sten M'aar~t in
de bovenza~al \an de Sjociiateit
,,De Gezelligheil" 'savonds on
Suur-.
De Voorzitter

Dr. J. P~. EVERTSZ.
De Secr-etariis

Ml.C H ENRIQ~UEZ.J OHNT? DEWVA R'S


Scotch Whihv
BEKROOND MET
50 (Ioulerl tedecailles


Agenten voor Curavao,
*. S. de LANNOY.


Drakker :
AIPRIEDO P SINTIA GO.


Proesrsor Beyseas.

Een stroom van belangstellende n
vulde 7 Febr. togen 2 uur de door
dr. Cuypers stijlvol gerestaureerde
aula der Utrechteche Universiteit.
Dr. BEYBENs zou ziju inaugural
rede houden.
Bif bet uitapreken deer rede wa-
ren o.m. togfenwoordig:
Van het HRoofdbestuar der St.
Radbond-stichting, Z. D. H. Mgfr.
van e Wterngaartabiaschop van
Utrecht, Z. D.H.MrA J Cl.
lier, bisechop van Haarlem, Mlgr.
F. J. Drehmans, bisechop van Roer.
mond, mr. J. W. van! den Biesen,
jhr. P. J. J. 8. MI. van der Does
de Willebois, jhr. mr. P. J. A. A. ,\.
van Nispen tot Sevenaer, prof J.
M. L. Keuller.
Curatoren en Senaat der U'niver.
siteit, arls~nede de commissie van toe-
sicht op de bijcondere leeretoelen
en de bijsondere universiteitei.
N~og werden o gaemerkt: de Zeer-
eerw. heer dr. b.~h M~. Vlaming van
Raarlemn, de Zeereerw. beer G. v.
Noort, van Hiaarlem, de Hoogaeerw.
beer H. J. M. Task~in, president van
Warmond, prof. mr. A. A. H. Struy-
cken, van Amsterdam, prof. G .
v. Swan~ij, van D~elft, prof. mag-
J. V. de Groot O. P., van Amster-
dam, prof. dr. Nolene van Ainster-
dam, mgr. Th. S. Roes, deken van
Utrecht en een groote share prices-
ters der stad, do weled. heer Bey.
sene, vsder van den nieuwen
boogleersar en diens drie breeders
e~estelijken, de Tweeade Kamerleden
Reout en baron van W'ij ber-
gen, hr. r. V. de Stuers en Jhir-
Mr van Nispen tot Sevenaer,on
ook Jhr. Mr. G. L. MI~. H. Ruys
de Beerenbrouck, commisearia der
K~oningin in Li mbu rg, en verder
enkele W'armondeche professoren,
wearonder de Z. Eerw. heeren J.
Castelein, P. Gr. Groenen en A. T.
Setysener, opvolg~er van prof. Beij-
sens, versebillende professoren van
de semloarien Hagoveld, K~uilenburg
en Rijaenburg.
Het leek wel een Katholiekendag.
Ookr tal van gezaghebbende man-
men in het openbear Katholiek le-
ven wren aanwesig.
Ook werden nogf opg~ernerkit jhr.
Bosch van Ound-Amelieweerd, lid van
G~ed. Staten van Utrectht; mr. F. D.
great Schimmelpenninck, commissa-
ris der Koningin in de prov. Utrecht;
mr. jhr. Van der Wijck, oud-professor
in de wijabegeerte to Utrecht, die in
het weekblad ,,D~e Amaterdammer
sulke welwillende beachouwingen over
prof. Beyeens worken gegfeven beeft,
alomede mr. Segers; president van
de r~echtbank to Utrecht.
Teg~en 2 uur trad de Zeereerw.
Hiooggeleerde beer prof. Beveens, ge-
krleed mn toga, omatuwd door een
stoet van 'profesorea, voorafpegegan
door den pedel, de dicht bezette saal
blonen.
De belangstelling bij dese installa-
tie sas buitengewoon groot.

D~r. v. Hall on Dr. Oramer.


,ni 0 zteer zeker ten goerde ZAl ko-
Het is ook niet j uiet dat Dr. van
Hall tot eind April a. s. in Euro-
pa sal verbhijven met but volle ge-
not zliner bezoldiging ten last van
de kolomie Surmname, daar vanal
15 December 1909 (dagS van ver-
trek ult Suriname) de inkometen
van Dr. van Hall wordo~n gekweten
uit de N~ederlandscl-lnd ische geld-
middelen.
3e. De overtochltsgelden van D~r.
van Hfall en diaes echtgfenoote ko-
men ten last van de Nederlandsch-
Indische begrooting.
De kosten vau overtocht van D~r.
Cramer van Nederlandschi-Indie naar
Nederland en van Nederland naar
Suriname zullen komieni ten laste
van Surrmame.
(Memn. vanl Antwc.)

Sulrinasmsl~che beg~rooting.

Evenals altijd sluit ook deze be-
grooting met een enorm deticit. Het
subsidie-cijfer is gesteld op f 856 105.


`Ii te l l1 id.

F'RANKHRIJK.

Kardlinaal Lugon veroordesell.

Kardinaal LJugon is door de recht-
bank to Reime veroordeeldI tot de
betasling vanl f 500 schadevergoednlg
aan de ,,F~deration des Instituteurs
de France" en een d~epartementaal
onderwfijzereg;enootech~ap. De recht.
bank was van meening dat de her.
derlijke brief van kar~dinaal Lug~on
over bet onder wija de ouderwijzers in
hun social positive had geschaad. ~e
beide gencemde onderwijzersvereem
gingen haddeu f 5000 gevr~aad.
De 500) France boete werd due ge.
eischt als schadeloodtelling Aaa de
eoogeusand in hun beroep benadeel.
de onderwijzers plus de niet onbe-
langrijke kosten van het geding. In
de moti veeri ng van de Franeche
rechtbank leest men 0. m. :
,,D~e kwfestie over bet bijzondler on-
derwije, behoort too die punted,
waarover volg~ene de G~rond wet alle
burgers vrij kunaen redetwisten."
.Maar de hoog waard ige Heeren
Bisechoppen hebbeu ook althaus sij-
delings de opeobare onderwfijzers 3
asug~e valley.
(Natuurlijk, dat kon ook alet an-
ders, dat meet selfe geschieden.)
M~aar nu heet het ver~der:
IMet opzet hebbeu zij de instelling
mnet den onlderwijzer verwisseld, en
toespelingen makend op bet feit dat
eommigfe onderwfijzers niet voldoen-
de plic~htheset toonen, hebben de his- I
schoppen op onrechtmatige wijze
gageneraliseerd*
Vooral de wPoordecn inl den brief
over bet gebruik m~aken van som-
mie handbooken, beratten een aan-
val, evenhvig ale smnadelijk voor
het onderwfijzersearps, da-ar bewee~t


Door Dr. C. J. J. van B-all wordt, dat het grootste waantal der
is een versoek ingediend om aon onderwijzers in hun lesrlingfen het
mogeh jk voor een drietal jaren bij geloof tracht uit te roelen."
het nepartement van Landbouwf Ult dat alles blijkt, dat ,,dle bonrd
te Buitensorg to worden gedeta. in professioneele helangen get~raffen
cheerd en on ter verwezeolijking van is en dus recht heeft op, sen scha'
dien wensch den botanist bij dat deluoostellingf."
department Dr. P. J. S. Cramer, Ten lotte onwt~ang~t bet episco-
tijdelijk zijoe pleats in Surinam paat va de hoogwijzer~echters oR
to doen vervullen. de volgende vermaning, die inge-
Het is niet juiet dat een deebe- kleed wordt ale verzwarende omstan-
treffend versoeL ook door Dr. C'ra. ihi
mer s gdaa. Bt vez~e va Debisechoppen hebbeni een mie-
D~r. van Hall is reeds bijna twee stap begaano, die to meer te veroor-
jaren gleleden ingediend en behan. deelen is dear krachtens hun waAr-
deld, sooals, naaar de Gouverneur digheid en hun g~ezagd~ bij nderizre geloo'
meende, bekrend was, maar door het vigen hus wfoordend newjes
ploteeling overlijden van een amb. to zekerder moesten treffeu. En het
tenaar van het landlbouwdeparte. was te voorzien, dat in so mmige
ment in Oost-IndiG is de definitie. gemeenton, waar de grodsthienetife ge-
ve beeliesing vertrsaagd. voelens zeer veel hebbenl van fana-
Subsidair deed Dr. van Hall ook time, door het schri ven der bia.
het versoek on eervol outelag uit echoppen teg~en de on erwijz~ers haat
ziine betrekking, wanneer beswaar on row verzet ontketend zouden war-
macht beetnan tegen de verwisse- den. '
ling met Dr. Cramer. In elk geval 1Men kan van dit vonnis alleen
zou due eene voordeneing~ in de be. saeggpen dat het feitelijk het recht af-
trekking; van Directeur van den Ischaeft om een of ander boek to kriti-
Landbouw noodig sijn gewfeest on seeren. Geen Journalist oL redenaar
om de, in de! Memorie vsa Auntwoord of schrijvrer sal indien men tegen
betreff~ende de begrooting voor 1910 een ieder de rechtsprank eene going
Is. 55-56] modeg~edeelde~ redenl tou toepassen, hier gevolgd tegenover
de (ouverneur die voorsiemoag op de basechoppen --- meer het recht heb-
geen andere wijae hebben getroffea ben Isijn meening: over de denkbueel'
ean door de uitzending van een den van een publiek person ken.
botanist, betzij die mn Nederland, baar te maken wonder zich bloot
heotdj die in Nederlandsch-ladie most to styllen aan bet gevaar van scha-
wodngesocht. deloosetelling te moeten betalen. Wie
Nu mag bet voor de kolonie een (bijv. bewfeert dat ,,Chanteelrr" ver-
geluk worden genoemd, dat voor de, Telead is, berokkent de theaterdirec*
si et tijdelij ke, vervangm g van tie die het stuk last opvoeren scha-
D.van aell een man lsb Dr. Cra- de en den schrijver, eveneens. Zi) kun-
mer, die reeds op de hoogte is van non due tegen aulk een veruletelen
tropieche cultures sich beechikbaar kritikus een actie van schadevergoe.
wilde stellen. De Gfonverneur is her ding gaan instellen. Doch zoover
heel eene met den Directeur van sal het niet komen. De Franache
dnLandbouwR in Ooet-Indie reebtrer houden er een g~eheel af-
,dat de detacheering in W~est- tonderlijke reebteprrank op na wan-
,Indle van een ervaren technisch neer het de bisachoppen gelds in
ambtenaar als Dr. Cramer uit hun verhouding tot de openbare a-
'tden aard der saak een gemia voor theistische school de rechtspraak
disetL dakdbuwd a tmnm4 Oos o godiatische republikeinsche re-


Adverten ien'


---- IOP


We~gens vertrek uit de hand he rea eee e
te koop een Aanztal M~eu'belenI hollandsche bladen iD


en een goede piano.
Te bezichtigen.
Yalz deiz B ~rdhof-Straat

gry, 3.


ENGELAND* .


IN DE

Amigoc: di Curag~ao


de kolonie.

i] ~C~rllyl L~Cr I __ I I ~r' I II Ig~


- p~L L I -I I = -I R- a I Is I C I I I I II


Dit Blad verechijnt]'elken Zaterdag. EsRAU Co I BA uranted aki o sali toe dia Sabra.tn lne
Abonnementarprijs voor Cureago, Bonaire, Aruba BRAXVA I LA upiad bneett l ate ua
en de Bovenwindsche ellanden per drie maanden pag pEBTE aelat Orbna o 2 i E orntaditanti.ferdirSa
fl. 2 met vooruithetallag. Pa lugarnan fol Curagao, Bonaire. Araba, St. Mar-
Voor het Buitenland pe~r jaar fl. 10.- EI I: trk ttrbna .22ti(P .,S.Estusiabf.10-pan.
Afsonderlijk~e nummere fl. 0.1 5.1 Un numer sol) fl. 0.15.eiab i.1.- aana
P anr de b, dmve at an van 1--7 regels f. 0.50; voor el- ADIllIISTRATIE: Flein Concordia, No. 129, Pietermani A teiodl 1 to 7 regel f 0.50 cada reel. mas


+ '$


1Bij het droevig verachieidenl
VAN
1 D. 8. Idonseipnear J. J. A. van Isars,
Ititulair Bisachop van Teuchira on Apostallach Vicarls van Cura~ao.

,,Crux virus mea/"
Wat stond hij fier, in Jezus' Kruis vol-krachtig,
Omstraald door 't licht van wijsheid, kloek beleid,
In liefde sterk, in deugden-rijkdom prachtig,
Met vaderhand ons voerend in den' strijd!


I


27ste


I


De rozengloed, die van het kruishout straalde
Doordrong zijn hart met liefde en offerkracht,
Zijn needrigheid, die om g-een grootheid taalde,
Heeft allen in zijn liefde saamgebracht.


De liefde voor zijn volk heeft hem verslagen,
Zijn levenskracht gebroken en geknakt;
En verre going hij kracht en sterkrte vragen,
Om voor zijn volk te werken, onverzwakt.
Met dof-droeve oogen zagen wij hem scheien,
Den vader van zijn volk, in vreugde en piljn.
Of God Hem weer tot ons terug zou leien,
Om in zijn liefde ons zalig te doen zijn ?--
Ay neen I God sprak en riep hem te verwerven
Het loon der zielen die voor God hij won.
En vreugde was 't Hem voor zijn volk te sterven,
Toen voor zijn volk hij niet mneer leven kon.
-Lij'k voor de hand des maniers d' aren vallen,
Van vruchtenweelde zwellende in het goud
Der zomerzon, z66 viel Hif en wij allen,
Wij stonden stom voor 't woord van Gods Heraut.
O God, wil liefd'rijk onzen Vader loonen,
Voor zijne lielde en leven ons gewijd.
Wil in den ]Hemel hem met glorie kronen,
Opdat hij rucste in crede in eenwigheid.


No. 1888


Zaterdag 28 Maart IO10


Jaargang.


DI


CUR


CAO


IGOE


WEIRKELAD U002 DIE CURAGAOSCHIE IEILANDSHIE


Hedenmorgen circa tien nuur kwam op het onverwachts het
telegrafisch bericht, dat onze beminde Bisschop in den Heer
ontslapen is. 'Ofschoon reeds lang voorzien, treft de slag
swaar, omdat hij zoo plotseling op ons valt. Veel, zeer veel
verliest de Katholieke Missie in zijn diep betreurden. Apos-
tolisch Vicaris, van ons weggerukt in het midden van zijn
even, dat een jaar geleden nog zoo vol kracht scheen en
zoo veel nog beloofde voor de toekomst.
In de dertien jaren van -zija- Vicarinat heeft Mgr. VAN BAAR&f
hard gewerkt en zeer veel het Katholieke leven in onze Mis-
sie bevorderd.

Zijn vroegtijdig~e dood is voor ons een zwaar verlies. Hij rus-
te in vrede en worde speedig deelachtig aan de glorierij-
ke ~verrijzenis.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs