Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00047
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: March 12, 1910
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00047
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text-- ___~ __-_
-- -- --


D~it Blad verschijnt elk~en Zalterdagr.DlDAlV AM IlIDIAlECornaktaaiterdaSba
Abonnementaprijs voor Curayao, B2onaire. Aruba 1 unmHUA WV il DIT BLDH ES uprijs d ki tabonnme ta fl. 2,-pa tres ua
en de Bovenwindsche eilauden per drie maauden pag8 padilanti.
fl. 2,- met vooruitbetaling. REDAC3TIE : W~tenrkan' Otrabanda, No, 223 rein (amanSt rotai u coao .hoabrire Arub,- St. Mar
Voor het B~uitenland per ja~arf.10-* *t(PH.,t.Esaus Sbf.10-pan.
Afzonderlijke nummers fl. 0.15i. nnmr o l ,5
Prijs der Advertenti n van 1-- 7 regrels f 0,50, vo~or el- i.ADIIMISTRATIE* Plein Croic~ordi a, No.12()g, Pi eterinaai Anuncio di 1 te 7 regel f 0,50, cada reel mas
ken regael meer 739 ete. ; 7YZ ct's.


calit~n bij nacht geschiedt, kan de
verlichting niet gemist wvorden.
Art. 40 b. Schoonhouden van de
kantoorlokslen.

1909vobteotoid Ohtoolodrkal n, d n
den Gouverneur en den Read van Be-
stuur wordt eene verhoogaing met f l00
per Iaar sangevrangd, weardoor bet
totalit der mitgaven voor alle kan-
gtoo rlik alen wordt grebracht op

Art. 41. Verbetering van de St. An.
nabaai i 63,000.
Tengevolge van verzandinng san de
oostzijde en aangroeilng van deo ko.
raalbodem san de Westzijde is de
Zuidelijke mond van de St. Annabasi
zoodanig vernauwrd dat de minimung
afstand der 5 vaamslijuen, w~elke in
1889 DOg 60 M. bedroeg6, thans- tot
45 M1. verminderd is, terwiji die lijnen
zelve een ze~er bochtig beloop ver
toonen.
Bovendien is in bet Schottegaat te-
genover de noordelijke nismonding
van de g~enoemde baai e;!ne onder-
seesche klip (rif ) elegeo. Deze klip is
zeer lastig voor grootere ache ea, wel-
ke bij g~e rek san ruimte in de eigen-
lijke haven, in bet Schottegaat moeten
draaleo.
.Neemf men nu in aanmerking dat
in de lantate jaren bij de grootere
scheep>'.\artmeatschappileij~n meer en
meer tot den bouw van groote
stoomechepen wordt over fegnan,
dan to het begrijpelij~k dat de han-
del wonder de tegenwoordige haven-
toestandoen lijdt en die toestan-
den zelfe afg-escheiden van eene even-
tueele vermeerderine van het ver-
kerten evol e van de o ema~ van
keerPan makanaal dringend verbe-
tering behoeven. Ter wville dier ur-
gentle wor t bet dan ook noo ig
geacht zoo speedig macgelijk, dus
in1911, over het aan ~evra gde
crediet te kunnen beachi ken.
Het light in de bedoeling door bet
wregba~geren der verzanding, waar'
voor de sub art. 383 e. aaugevraag-
de csndzuig~er is beatead, en het
zooveel noodig verbrijzelen der ko-
raalroteen wonder water middels
springelatine de minimum afstand
der 5 vaamlijneu to brengen op 05
IM., welke breecite gencht kan wor-
den mn afzienbaren tijd sann de be-
hoefte der scheepvaart to zullen
vol~oen.
Mocht het blijken, dathbet oolanfs
doorde Aeeren LEESEa, EVERTSZ, VAN
Lar~a DE JEUDE eD hMEESTER ingesteld
ondersoek naar de mogelijkheid om
hier de haven te verbeteren, haven.
zjrke sandtetleeggen enz tean gvolpg
wordt gevormd, die ook het verbete-
ren der haven ter hand sal nemen,
Jan zou deze post vervallen en do
wvenschelijkbeid der aannchatf ng van
den zandzuiger, bedoeld in artikel 38 e
opo~eleu san een onderzoek worden
onderworpen.


Deze k-ommieren hebben een cwarenr
dienst, die doorgoaans 's nachts wordt
vervuld. Zij genieten g~een trakitement
maar toelage en hebben d us geen
reebt op pensioen. Het schijut seer
grewenscht hun periodieke salaris-
verhooging, voor 't eerst ingraande
SMaart 1~911, toe te kennen.

Art. 48 a. toelagen san twee bosch.
rTvachters iti 360 ........................f 720.
De dienst der boschwacht~ers is in de
laatste jaren veel drukker gewforden
dan vroeger het geval was. Tegen-
wfoordig moeten zij e~lken dug nit en
ontvang~en tal van opdrachlten van
bet hoofd van het plaastelijk Bestuur,
betreffende het domeinbeheer. Dat
dit goede vruchten draagt~, bewijet
de verminderde houtkep ing, de be-
tere opbrengst van de dividivi-boo.
men, daar bet ourijp afplukken der
vruchten met k~racht wor~dt tegeoge-
gaan. Gok op bet geduria inpalmen
Van terrain door de huurders wordt
scherp gelet en dit euvel krachltig bce-
streden. In 440 woord de dienet der
boschwaechters is onontbeerlijkl; en
bet is bilijk- de 2, die reeds Iaim 2
jaar in dreast zijo, een letwat betere
bezoldiging te gereo. Eea verhoo.
going van hun loon op f 1.- pe~r dag
to waarachijnlijk met ov-erdreven.
De bosebwachter, die dit jaar wordt
aangesteld, kan evenals de modere
,eerst een paar jaar op biet loon tyn
?::<6 w.a e wrk~en, ons a-so~e.,:,a
blelren ijver en bekwaambeid, ook te-
gen I1.- dasageteworden getimploy-
eerd .

Art. 48 d. koaten van het domein-
beheer f 100.
Voorkhleine uitgraven en voorkosten
van geregelde bijwerking der domein-
kaarten wrordt een DIenwr credit ge-
vrangd.
Eeredienal en Onderw~j's.
Art. 50 c. togemoetkoming san 3
Roomech-K~athoieke geestelijken mn
de kosten van vervoermiddelen,3 X
f 40......................................... f 120.
Door den gezaghebber werd in over-
eenstemming met den raard van po-
litie voorgesteld on san de geestelyj-
ken, die voor hun parochie-bezoek een
I'ijtuig moeten houden, wat hun voor-
al op Aruba, w~aar de buitenwfegen
slecht syjn, veel kost, f 40 ieder toe te
keaoen.
det dit vooratel meent ondergetee.
kende zich te :nogen vereenigen.

Plaataelijke kosten.
het a. vriT~ rir k p7n5.hulpbe-
Verminderd met f 25 naar de be-
hoefte.

Art. 55 c. understand san behoef ti-
gen f 100.
Het vroegere credit vau f 50 is on.
voldoende gebleken.

voor zich. Doch haar weetlust blijft
onbe~rredigd. Vanwaadr komt die komeet,
blijft 't maar suisen door baar hoofd.
Eu als zi) de open vraagoogen
van weetgierig* kind op grooten
broer Frans riebt, meent dese baar
nieuwsgierigrheid te mooten bevredi-

W ~ilkik 't j eenne zegg~en, zus?
He je io Leur die vliegmachine
zien schuiven? Die going ook ,,soo
mear vanself" door de lucht. Ten-
minate, dat leek zoo. Maar er zart een
motor in, die de schroeven deed rond-
rollen. Zoo zit er ook iets in de ko.
meet, dat haar door de lucht doet
anellen.
Mlaar wat?
-- Ja, dat weten we niet!
-En als er iets in sit, een machine
of zoo iete, wvie bracht die dan op
gang?
Frans dramide den blik van de groo-


__


ONAIRE :

outrangrer vau f 1,300 op...f 1,4L00.
ambtenaar O. Mi. van f 400 op f 500.
f 1,900.

ST. MluRTIS:

ontvanger van f1,000 op ...f 1,400.
armbtenaar O. Mi. tevens of -
ficier van justitie van f 500 op f 700O.
f 2,100.

ST. ECSTATIUs:

ontvanger van f 700 op......f 1,100.
armbtenaar O. Mi. tevens offi.
cler van justitie, van f8S000pf 700.
f 1,800 -ootrangier van f 500 op......f 1,300.
ambtenaar O. Mi. van fa00 op f 0300.
f 1,800.

Wordlen dus deze traktementen ver-
meerderd met respectievelijk f 100+
('200 + f 600 + 300 + 900, in 't oog
moet w~orden gebouden, dat de tegeu.
woordige titularissen genieten voor
coel/8a~ ren wpecueveryt"E trau5, Isou~
tl.00j (St. Eustatius is vacant) en
,-abb,welke toelagen dusw~ordeD te.
ruggebracht tot f 150O, f 100, f 400 i
terwmiji de toelage aan den titularis op
Saba geheel vervalt.
De begrooting van 1911 wijet dus
c-oor bezoldiging der tegenwoordige
titularissen geen hooger cijfer aan
dan die voor 1910.
D~e bedlragen der nieuwfe traktemen-
ten sija na onlderlinge vergelijking
van omvang der werkzaam e en en
dunrte op elk eiland zorgvuldig over-
WOYoeor minder dan de voorgestelde
sommen zullen naar bet voorkomt
geen ambtenaren met del voor de be-
trekkingen geelsehte bekwfaambeid en
oeschiktheid kunnen worden gevon.
aen.
Op de begrooting voor 1910 wer.
deo geraarmd toelages aan 3 kommie.
zen 2de klasse. Een toela ge genietend
kommies is sauaesteld al assistent-
torenwachter op Bfonaire. In zija
plaats is gekomen een marechaussee
1.ste klasse, aanwmien dus ook als kom.
mies geen toelage maar traktement
is toegekend.

Art. 47 b. toelagen:
2 kommiezen 2e klasse,
1~ & 650 en 1 & f 440.........f 1,000. i
nan den pereoon belast
met de postepaarbank...,......f 200.
Aan de kommiezen 2de klaase op
Aruba en Bonaire zijn in uitzicht ge-
steld verhoogingen telkens van f 60
nsa2, 4, 8 en 12 jaar drenet.

wordt hun wijs gemaakt, dat de ko- i
meet de voorbode is van een onge-
luk...... dat is om de luitjee dl'r on-
der to houden, ben bang: te mak~en. i
Fruzan. Maar pa, ieder weet toch
tegenwoordig, easr zoo'n komueet
valndaan komt en welke banen zij
S- older ontwfikkeld man weet dat,
JaLonisn 1.aar komt zoo'n komeet
vandaan, pa.
Wel...... uit de lucht kind*
0......
.- Zeg Fraus, souden we eens naar
.die lezing toegnan, ha, ha, ha.
Ionise. Maar pa, hoe komt zoo's
komeet in de lucht?
Wt~s bedoel je ?
Ja, soo'u ding kiomt er toch
niet vanzelf. D'r zal toch Diet 'n ltUk
van de zon afgevallen zija?
Oubed aarlij k gelach aan alle kan-
ten. D~e kleine Loiekijkt verlegen


Curagao, 11 Maart,

DE NIEUWE BEGROOTING.

TO ELIGHtTE NDE STAAT*
(YCervolg en Blot.)
Conlo.
Openbare W~erken,
Art. 37. Kosten van het maken
van werken in hiet belang van de
waterverschaffing f 31,000.
Nu de topograllache opeame van
Curagao voltooid is, zal er met
kracht wourden voortgeworkt nan den
systematischen aanleg van dammen,
ten einde te zorglen, dat het water,
dat er op bet eiland valt, zoo mm
mog~elijk wvegetroomt in see.
Met het systeem on zeer groote
en kostbare dammon in de valleieD
aan to leggen, zal niet w~orden voort-
gegaan1. D~e oudervinding beeft geleerd
dat daarteg~en tal van bezwaren be-
staaD. Bij zwvare regens, en die ko-
men hier periodiek meer dan eens
voor, zlin vele van die groote en
hostbare dammen doorgebroken en
eommi e duedanigr vernield, dat de
herstel ing er van groote sommen
gelds zou kosten, niet evenredigf san
het voordeel deardoor te verkrij'
gen.
E~r zal getracht worden het wa-
ter meer partieel tegen te houden,
door kleine damonicl zr6 to; la!rre,
dlat bet vormen van groote rooqen,
zooveel mogelijk, wordt tegeage.
gaan,

Art. 38 Baggerwferken.
De in het b ein van 1908 in dienst
gestelde beagermachine is zwak van
constructie, vereischt veel reparatie
en heeft to weinmg capalciteit om de
zich steeds vernieuwe~nde verzanding
in den havenmond meester to blijren,
zoodat die verzanding zeer ten na-
deele van de scheepvaart meer en
meer toeneemlt en sanschaffing van
een krachtiger baggerwerktuig drin.
gend no~odig maakt.
Aaugezien een zandzuiger in wFoelig
w-ater better bruikbaar iedan andere
typen van baggermachines en de toe-
stand van den bodem het gebruik er.
van toelaat, is nann een sandzuiger
van middelbare capaciteit den voor.
keur giegeven. D~e met fabrieken in
Nederland sangeknoopte onderhan.
delinrgen sijo echiter nog niet zoover
Cevorderd dat eene juiste prijabepa.
rng kan gegeven worden. Vermoe.
delijk fallen de kosten beloopen tus.
echen f 30,000 en f 45,000.
(Zie ook de toe~licht~inr Op art. 41).

Art. 39 a. Verlichting.
Deze post is vrerhoo d met f 50O ten
behoe~ve van de verlic ting van eene
tweede brug over bet rifwater san-
nera ht enaesesmd on be wre we -
Ijvorderen en verdere verootreini-
ging van bet rif water te voorkomen.
Aangezien het wegbrengen den fae.


Feuilt on.
NJa den eten sit mijoheer in do
krat l)e oudete ejoonge a ee r
gllu t vned den anaeekan aer ta
maakt den boel aan kant. Zoon no
2 g~aat nann zijn F~ransche thema's
en de meisjes zoeken haar naai- of
bordourwerk op.
Mijoheer achipnt zich sterk te in.
terresseeren voor den loop der nieu.
we komeet. Hif leest met geepan.
nen aandacht het desbetreffend ar.
ftPike. ,,8jon en, ejongen, dat ze de
baan v~an eze staartster al bere-
bend bebben......knappe lui toeb."
Zeg Frans, je weet wel van die
homeet hel ? ie je gisterenavond


Ar-uba.

Geuredlelik bedslur.

Art. 42 e. Vkoor tijdelijke bulp op
verachillende kan oren1 f 600.
De invoering van do nieuwve belas-
tingwfetten gal op solumige eilanden
den ontrangers sooveejl work, dat zij
hun functiiin als ambtenaar van het
Openhaar Ministerie geheel verwaar-
looeden. Op St. Martin en Aruba
werd, om soo te zeggen, geen straf-
zaak meer vervolgd. Die toestand is
onhoudbaar.
Er sal voorloopig op die outvan-
i ers-kantoren demand geplaatet wor-
den, die benoemd wordt tot ambte
naar van politie, on den ontvanger
dus ook in styn qushiteit van ambte-
naar van het Openbaar-M inisterie,
bij het opmaken van processeuver'
baal, kan bijetaan.
Tijdelijk kan op Aralba in de be-
hoefte ann meer persosneel voorzieD
worden door een meerdere uitgjaven
van f 600 en op St. Martmn van
f 800.
Voor Aruba vervallen deardoor
ook de toelagen en gratificatiFn die
on gegeven wForden san scbrijrers,
die den gezaghebber, omdat deze
zijn klerk san den ontvanger moet
afetaan, moeten helpenl; en waarv~oor
de gelden gebracht wPorden op den
post Voor ,,onvooretone ultgaven",
een AYllteem wRILPmerG, :Ioo\.Ul v~o-
geijk wordt gebroken.
Of vesterkg van personnel blij-
vend noodig sal sijn, sal de onder-
vinding leeren.
Gelde~lj'k beheer.

Art. 47a. traktementeu.
1 ontran~ger .........................f 1,400
1 mommies late klasse....,....,, 800
1 kommies 2de klasse........,, 720
1 klerki...... ................... ........,, 800

Het is noodig de traktementen der
ontvangers op de eilanden, tevens
ambtenaar van 't Openbaar-M~inisterie
(op Sjt. Martin en St. Eustatius tevens
officer van justitie) to herzien. De to-
Kenwoordige titulariesen grenieten on.
aerling zeer oneveuredige traktemen-
ten en wForden met persoonlijke toe.
lagen in staat gesteld in hunne be.
hoeften to voorzien.
Met dit system van toelagen moet,
naar het voorkout, in de toekomat
worden gebroken.
Voorgesteldl word mitedien de vol.
g~ende traktementeregel ing, die, ter
bekoming van een overzicht, hier voor
alle eilanden wordt medegedeeld.

Auuas:


ontvanger van f 1,300
ambtenaar O. M. blijft


op...f 1,400.
op...f 600.
f 2,000.


gezien hebt. I- Waar staat dat jougen? O, wacht
? ?? maar, ik heb het al.
Ze weten al precies, hoe dat ding Wtat dea komeet o8 leert. Lezing
door de lucht loopt. Yan des avonds door den Eerwo. heer Jansen in her
half tien tot den volgenden morgfen Yereenigingagebouw des avends te acrt
half vijf bebben ze dal: zitten ultreke- unr. Tloegang cray. De lezing zal woorden
une op den sterrentoren to Cambrid- toegelicht door lichtheelden.
gieD Pa' onog 'nsumekenen nh67voAl Yel rs ate tie Jare n a? P.
hu a h zoopkre~ tk ijk gul da s at 'n onzin a uden ze den men-
heel be~t gezin schik krijgt in het spelden? Denk~en ze, dat de lui maar
denkibeeld dat Willem, die altijd zoo steeds bijgeloovig blijven? Ik hoor
met z'n common tobt, de baan der dien man al bewereo, dat de wereld
komeet zou moeten herekenen. zal vergaan en de meoschen due
Frans, die al lang bet eindexamen boetvaardigheid moeten doen. Ha,
achter den rug; heeft en blij is van ha, ha, weer lacht pa st]D san.
,,den rommel" at to zija, kijkt even Istekelijken lach.
modrelijdend naar z'D broer en tuart Wraaromn gelooven die menschen
dan wneer op de ad vertentie. daar toch sann, pa.
,,Wat de komeet one leert", spelt Omdat ze dom wcorden gehou-
hij plateeling in een oogrenblik van denl, Louisje. Omdat ze niet mogen
stilte. kennen den weergaloozen vooruit.
Pa keert heftig de krant om...... gang der wetenachap. ~Nog altijd


Zaterdag


2IS Maart


1910


No. 1887


27ste Janlrgang~


M IG E


DI


C UR ACAO


UOOR DE C URA 5:AOXC HE


UUEE K E~ LAI~


EILANI)EN

Openlare Wer~ken.

Art. 5'7 a. gewoon onderhoud van
de landsgebouw~en, waaronder te ver-
staan het doen van kleine reparation
aan verf- en houtwferken; onderhoud
van boelen en meerpalen, van den ij.
zeren steiger en van de gourerne-
mentevaartuigen, f 950
Verhoogd met f 450 geraamd voor
onderhoud van boeien en meerpalen,
ijzeren steiger en gouvernementavaar-
tuigen, welke laatete vroeger wer-
den gebruikt voor den recherche--
dienet, soodat de kosten voorkwa-
meD Op Afdeelinga III.

Art. 57 b. herstelling van het dak i
van de keuke~n bij het gezaghebbers-
buis f 150.
Het dak is b~ijoa w~aardeloos en
vereischt dringend herstelling. In re-
gendagen is de keuken niet te gebrui-
ken.

Art. 57 e. idem van het tolhute en
de kantoren op deo eteiger f 250. .
Voor de herstellmga van het tolbuis
wacren in 1909 gelden beschikbaar
gesteld, doch kon bet werk niet w~or'
den uitgevoerd, dear de reparastie
van bet ~schololebouw bet geheele op
de begrooting aisponibel gestelde be-
drag vereiechte. De reparatie zal dus,
daar ze toch noodig is, bet volg~end
jaar moeten geschieden.

art. 57i e. gewoon onderhoud van
etraten en wegen f 1,500.
Bet gewuoon onderhoud der vele
wegen en strat~en op Aruba kan on-
mogelijk voor minder dan f 1,500
'sjaare geschieden, en selfs dit bedrag
is feitelijk te geringa, alangezien daar*
mede nooit lets blijvends kaen w~or-
den nitgevoerd.

Art. 58. Ncieuwe werken:
buitengewone herstelling van de stra-
ten en wfegen in de Oranjestad f 1, 500.
Dit credit, op voorstel van gezag.
hebber en raad van politie op de be'
rooting~ gebracht, is dringend tnoo-
7ig. De toeetand der stratendis treu-
rig en veralimmert, elk jaar, daarr d ~
achteruitgang grooter is dan door e
jaarlijksche reparatie kian wor osn bij
gehouldea*

Borlaire.
Geldeli~k beheer.

Ar, 64~ b. Zie voor de verhoogang '
van het kom miezen trak~tementde
tackrhting ad art. 47 b.
Op artikel 718 der begrrooting' van
1910 is voor een opzichter voor de
knatverlichting, tevene loods en kom.
mies 2e. klasse ter Lage Westkust
t 300 ultgetrokken.
D~aa-rvan is de toelage die de ts.
tularis als kommies geniet, ad f ~200,
naar hier overgebracht, terw~iji con.
form de toelichting op~ a~~ ~lrtikel 47
b. wordlt voorgesteld deteaemt
f 50 te verhoogen.
Plaatschyke kosten.

Art. 73. KCosten van opmeting en
in kaart brengen vau bet domein.
f 3,000.
De opmetin~ van het domein op
Bonaire sal dit jaar begmues on ze-
her niet in 1911 ziju beilindigd.
Bet plan is haar te does geschie-
deo door den Heer Rl. J. Beaujon
Jr. van Araba.
Het bedrag ran f 1,200 geraamd
voor 1910 is veel to laag.
De opnemer moet zich does as-
sisteeren door 3 helpers elk; At 20
prmaand en f 20 per maand aan
forage etc. roor exels betalen.
Hij diet bovendien voor zijoe tijde-
lijke zware dienaten behoorlijk
behold igd te worden, betgeen
toch nog goedkooper uitk~omt ~dan
wanneer een hollandsch ambtenaar

to vraagoogenl zijoer muster of naar
Pa.
Ifa, ha, ha, lachite deze, zoo komn
je er oiet, Frans. Een stuk van de zon,
dat is better. H~a, ha, ha.


worden vernienwd. De kosten hier.
voor zullen f 800 beloopen. Er wordt
dezareuboven een bedralg van t 200
gevrangd voor mogeli~ke en vrij
waarachijalijke verriuewing van do
planken van het dak, wstarop de
shingles gespijkerd wIorden. Een juis
te raming hiervan is niet mogelijk,
daar eerst; nadat de shingels er af-
geeomen zij n, ka n worden uitgemaak t,
hoevele plankren moeten worden ver-
nieu wd.

Art. 92 e. Heb aanbrengen van ja-
louzican aan enkele vensters van
het schoolgebouwv te Klein-basi.fi 100.
Evenals voor de school van
Koolbasi istoegestaan in 1909,
zija er voor hst nieuw uitgebouw.
de gedeelte van de school to Klein-
bani ook eeig~e jalouzican san enke.
le venaters noodig.

Art. 92 f. Het maken van een
overdekt galeri~ftje met een vertrekje,
aan de achterzl~de van bet gezag-
hebbershuis. f 450.
Ofechoon een seer goed huis, is er
geen voldoende ruimte. ]Er kan hier-
mn voor eon gedeelte wvorden voor-
zien, door aan den achterkant van
het buis van den gezaghebber, w~aar
er reeds door een trap een gemet.
seld plaatsje is, een galersitje door
te trekken, naar een reeds bestaan.
de muur, w~aardoor er aan het ein.
de hiervan een vertrekje kan wor-
den afgealoten. Het buis zal hierdoor
een wveinag meerdere ruinte an door
hets galer itje An door bet vertrekje
krijgen, dat hooget gewfeascht en
allernoodzakielijks~t is.

Art. 93 a. Het verleggen van den
rega van Kaapbaniberg naar Mlari-
got. f 1,750.
De hoofdweg op bet nederlandsch
g~edeelte, leidende naar M~arigot, is
wegens het bergalchtig terrein steeds
allerelechtst geweest. In 1907, ten
einde hierin een radical verbetering
te brengen, hebben eenige personen
van het nederlandsch gedeelte gel-
den ing9ezameld om den waegte ver- vn
beteren door het verlegp n aarva-
De inzameling bracht f6 owa-
bij het gouvernement f 600 voegde.
Voor dit; bedrag is deze zi3de van
den weg radical verbeterd.
De andere sijde van den berg is
echter slecht gebleven, doch door
v~erlegging ook van dezen weg, is
ook daar eene verbetering san te
brengen. Van de bevolkmg ~echter is
geen meer geld hiervoor te krijgen.
Er saij poggigen diart~oe gedaan,
doch deze synu mislukt.
Dular dit werk echter eene noodza.
keli kheid is, eich aausluitend bij het
reeds half uitgevoerde werk, wordt
than het daarvoor vermoedelijk be-
noodigde bedrag nan gev rangd, to
meer, daar nu, met uitzondersug van
twfee zeer klemoe stakes, voor een
kleine vergoeding te verkrijgenl, de
g~rood voor bet verleg en van den
wegr van de tegenwoor ige eigenaars
om niet kan verkregen worden. Onder
de vele voordeelen die het verleggen
van dezen weg zal hebben, kout nog
dit, dat de a stand tussehen Phihips-
burg en het dorp Simpsonabasri, let
bewfoonde gedeelte van het district
Koolbaaj, en Macrigot met minstens
een paar duizend meters verkort zal
wForden'
Het spreekt van zelf dat bet hebben
van een goeden en korteren wveg in
den ervlgemmder aan ondarbond
se evlal kosten dean de bestaande.

Art. 93 b. rerlenginga van het stei-
gert~je te K~oolbaal. i1300.
Het steigertje te Koolbaai, dat
jiebruikt wordt als analegplants van
booten van en naar Simnpsonabaai,
moet noodzakelijk verlengd wForden.
Het staat in te ondiep water. Bet
aangev-raagd bedragr sal hiervoor
voldoende zijc-

-- Ein hoe weet hij, dat 't God lis,
die dat alles bewegen last.
Hij zei, Pa, dat toch iemand in
die eindelooze ruimte aan de sterren
en kometen riebting g~even moet.
-Ja, dat reglt Louisje ook, ba,
ha, ha,
EFrans (onverstoorbaar' ernatig). demand
die er eerder moet geweest agoa, dan
de eterren.


De meiajee hebbes hun naaiwer~k in den
achoot laten vallen, mroeder- komt bij de
tafel starln. Pa doet of As; d~e krant leest
en s~echts terloops eenr oor leen~t aan d~e be-
woeringen van zlin ~zoon.
--Eerder dan de sterren, sooals de
man, die de locomotief maakt, er
eerder is dan styn machine.
Pa (onged~uldip). Nu goed, last het
iemand gewfeest zquo, doch; waarom
is het God ? D~e tegenwoordige we-
tench nreemt ook iets ann boven
de st de oud -minister Veegens
heeft onlaugs nog geschreven, dat
tegenwfoordig geen denkend menech
eneer materialist is. Mlaar als men
zegt: er is lets, dan erkent men
nog niet, dat er een God is?
H6, dat is toevallig, de spreker
heeft ook die ultdrukking van Mlr.
Yeegens genoemd. Hij zeide, dat het I


latten de oogen niet van hem at.

D~e wetenschap, kinderen, leert,
dat het geen achter de stof leeft,
voor one oakenbaar is.
Dat beeft de spreker 66k verteld.
Maar hij zei...
Nu...
D~at zeg; ik niet, omdat u soo
part kiest voor de ,,wetenachap".
teg op, jongen.
Dat de boogmoed sommi en be-
let, om voor het zoogenaam~ ,,on-
kenbare" neer te kmielen als voor den
eeuwigen Go, de one in de so epping
is geopeabsaard.
-U hebt--Fe~ogngvrad
..... .. ... ......................................
ILouise eas de eenigate niet, die desl
avonds de slaap niet vatten kou. En
die door een kier van het gordiju op-
sag naar de sterren, her hart vol ver-
langen naar den eeuwrigen J2aker en
Bestuurder dier eindeloose wereld bo-
ven haar.
...Zooals een bloeml sich keert naar
de son, soo beft sich de siel van na-
ture near den Schepper...
(D- u. N-)


de opmeting doet. Op Aruba, w~aar
hij wroont, krijgt hij f 5 per dag.
Toes hij op Curactio werkte kreeg
hij f 6 per dag, welke laatete ver-
goeding bem dus ook op Bonaire
kan worden betaald.

Openbare Werken.

Art. 76 a. Traktementen .
1 o zichter te Boca-Spe- .
100................ f 750
2 aes a o~ozichters, I& '
f 400 en 1 b fp300 [een bij
den W~illemstoren en een
te Boca-Spelonk]...........fi 700.

f 1,450 '

Uit de thans gevoerdle onderhan-
delingen is gebleken dat voor i 500
geen opzichter voor bet vrij lasting
to bedienen oieuwe licht te Boca-Spe-
look is te bekomen, waarom de post
met f 250 is verhoogd. Het is mo.
aelijk geworden iemand te vinden
FBie de betrekking nu voor f 650
wil wvaarnemen, wonder bedine, dat
hij het andere jaar f 750 zal krij.
g~eo.
Een goed assistent-opzichter is
voor niet minder dan f 400 te krij.
gen.
St. M~artin.
Justitie en Polti.
Art. 81 ac. 1 Griffier bij den raad
van justitie en bij het kantongferecht,
tevens secretaries van den raad van
politie en koloniale schrijver. f 800.
Zie voor de verhoogingr van het
trakte~ment van den officer van jus-
tidle de toelichting op artikel 4'7 a.
Voorgest~eld wordt de bezoldiging
van den griffler met f 100 te ver-
booges en gelijkr te maken aan die
van sija ambtgenoot op St. E~usta-
tius, die minder w~erk heef t.

Eeredienat en onderloifs.

Art. 86 b. Toelagen: 3 onderwij.
zere, 2 Afi 800 en 1 & f 600...... f 2,200.
Daar bet hoofd van de school te
Kleinbasi f 150 toelage als zoodanig
gremet, words de raming voor 1910
met f 50 verhoog~d; verder wordt
voorgesteld de toelage van den kwee.
keling, die te Koolbani w~erkzaam
is, op f 500 te brengen, daar hij ver
van de stad sijoe werkzaamheden
moet verrichten.

P'leaatelke kosten '

Art. 90. Ult aren in het beam ng
van cultures. T3,000.
De gezaghebber van St. M\Iartin
wi~st er met nadruk op, dat vol-
gens hem de lemoencultuur op St.
flartin hoogstwauarachijolijk goed
zou rendeeren en dat het zeer ren-
schelijk zou zign on van gouverne-
mentsewege een flinken aanplant van
lemoenboomen te mnaken om bet bte-
w~ije daarran te leveren, en z66 an-
deren door dat voorbeeld tot n~a-
volgmg; op te wekken.
Verleden !aar w'as er een post oP
de begroottag uitgetro ken, doch hi
heef t toen een machtigingr gekregen,
orn het ge d er voor te Rebruiken-
Iiet kout onrdergeteek~en e zeer ge- '
wenseb voor de proef to nemen,
die, zoo ai ] laagt, ook voor de an-
dere eilan en der kolonie van groot
unt kan wrezen.

Openbare Wterken.

Ar. 2 b. Heratelling hvan het
dak van de school te hilipsburg
door veroieuwing der shingles en
voor zoover noodig de planken
dearran. f 1,000.
D~e shingles van het dak van de
jch~ool te Philipaburg, die in 1885
ziju op~gelegd, moeten noodlzakelijk
-- la
niet...
O, bedoelt u dat? Neen pa, net
het tegenovergesteclde. Die spreker
is begonnen met te zeggen, dat men
ten ourechte de kometen als ongeluks-
boden beschouwde. Dat was bijgeloof,
zei hij.
? ? ?
E n wat vertelde hij meer?


Ad b. De katoencultuar op St
Eustatius achijut goede resultated
op to kunnen leverea. D~e vezel die
gewpomen wtordt is van ultatekende
kwaliteit, en bij goede bewferking
van de velden schijat de opbrengst
zeer loonend to ziju.
\Vaar echter gebrek aan kennis
van de culture, en voornamelijk
ook gemie aan goede zorg, dikwijia
ten gevolge beef, dat do aauplant
van particulierea niet die voordee.
len afwerp~t, die men wel had kun.
nen verkrijgen, is het taak, dat er
van beetuurewvege word aFng~t~oonl,
dat de cultuar, mits goed gedreven
loonend is '
On dit orp e~l~grootere schaal t~e kun.
nen doeal, hetde gezaghebber, die
de proet leidt, eenig bed rij fsk api.
taal noodig. Rendeert de cultuur
werkelijk, dan zullen de baten de
uI aven a oedig moeten overtreffen
uvS door pene juiete boekhouding
sal kunnen blijken
Ad a. fet doel van dezen post
is den planters togeno kostprijs goed
sand to kiunnen bezorgen en aan de
niet ka itaalkrachti e planters op
hun geoo ste katoen 70i 4o voor-
schot te kunnen even, teneinds to
voorkiomen dat zij die, uit nood,
ouder den prijs moeten verkoopen.
Risico is er zoo goed al8 oiet san
verbonden, omdat de ~gezag~hebber
zorgt voor de verwerking en de
verBcheping van de katoern, en deze
togen brand enz. verzekerd wordt.
1)aar de raming aanmerkelijk,hoo.
getr is dan die voor 1909 en 1910,
is het misschien dienetig hier op te
merken dat de post in 1909 met
f 5,382 is overechreden.
Ad J. Het sanhoudend toezicht,
dat door den gezaighebber op de
cultures wordt ultgeoefend, maskt,
dat hij zich telkens naar verachil-
lende gedeelten van het eiland moet
begeven. Het is billijk datJ hem eene

materialiame ult de mode was. En dat
men tegenwfoordig, hoe noemde hi]
dat ook w-eer... w~acht, ik heb dit
gredeelte opgeschreven en sal mijD
aanteekemungen voorlezen... dat men
koketteerde met een onbekend lets
boven de stof. Mlaar dat onbeken-
do, zeide hij, is dezelfde onbekende
God, dien de Apostel Paulus beeft
gsepredikt san det Grieken. El ij kan
geen stot squn, want dan atond III)
er niet boven. Dan zou Hiij ver an. 1
kelijk zijn, evenals de stof. H] aen
ook miet door anderen zlin gemaskt,
wasnt dan sou Hij niet de eers e t
oorspongt aller dmngen wvezen; HI
beataat dus uit stch zelven en we
van alle eenwfighei d
Pa. En moeten re al dat fraais
aankondigen wonder den titel: ,,wat
de komeet ons leert.
-- D~at leert one, zeide de spreker,
de komeet en de grootsche sterren-
wereld, waarin myj zlch ~eweegt. Nu is
bet de tijd, meende hij, om te wij-
men op deni wonderen sterrenhemel
boven one, want omdat er nu een
komaet san verschildt, hebben de
menachen er oog' voor.
Pa schuifelt onrustig heen eowReer
op sijn stoel. Mloeder en kinderen


SArt. 94. Uitgaven voor werken in
het belang: van de waterverachat-
fing. f 250
Voor ultgaven voor dere wferken
is in 1910 bet bedrag van f 750
beachikbaar gesteld. Mfet een bedrag
van f 250 voor 1911, sal met wat aan
de voorgenomen waterverachaffing
ontbreken sal, wel L~unnen worden
volstaan.

St. Eustatius.

Plaaetselke kosten.

Art. 107. Uitgaven in het eang
van cultures, tot het verbeteren van
den veestapel en voor kippenfokkerij
en bijenteelt; voorts vergoeding voor
kosten verbonden aan het toe-
zicht. f 4,650. .
De raming ad f 4,650. is samen-
gesteld als volgt :
a. Voor w~erkzaamheden op
de domeingronden (Godet,
Ben alen, het N. W. heuvel-
lan Zeuelndia, Compagnie-
land ent.), het nemen van
proven met foureroys, san-
seviers, rubber, lemmetjes
cocoeptilmen enz..... .,,.. f 700.
b. kosten ter uitbei i g" va
de katoencultuur.........., 3,500
c, kosten tot aanmo d-
ging van katoencultuur
(aankoop van pl an tzaad,
voorschot op geoogaten ka-
toenvezel gewomnen door
kleine planters) .....,...............Memorie
d. kosten tot verbetering
van den veest~apel............... ,, 150.
idem van de kippen-
fokkerij.,,. ..,........ ................. 50.
e. voor de bijenteelt~.......... ,, 10.
f. vergoeding aan den ge-
zaghebber voor kosten ver.
bonden aau het toezicht oP
culturee.............................. .. ,, 240.

f 4,650.


toelage wordt toegekend als ver-
gosding van de kosten aan die
tochten verbonden.

Saba'
E~eredienst en enderwb'is.

Art. 110. Subsidie voor de her.
telling der Roo mach- Katholieke
kerk te Wiundardaide, f1,000.
D~e kerk in kweatie moet nood-
sakelijk hereteld wrorden, wat min-
stens f .3,000 zal moeten kosten,
daar de arbeideloonen op Saba zeer
hoog zijn en al het boruwmateriaal
voor dak en muren =t 2000 voet
omboog sal moeten worden gedra-
gen. D~e parachianen die over bet
algemeen zeer arm ziju kiunnen soo
goed als niets bijdragen an ook de
Afiesie is niet in staat de geheele
kosten te dragen.

Art, 121 c. Aanschaffing van in-
strumenten en andere benoodigdhe-
den ten behoeve van het ondermijs
in de zeevaartkunde. f 275.
Het is ter bevordering van prac-
tisch a~nderricht noodig, dat de col-
lectie instrumenten bean rijk wordt
uit~ebreid. [Zie noot 217 tegroot~ing

Plaatselijke kosten.

Art. 124 c. Onderstand san be-
boeftigen. f 100.
Het credit is verhoogd mlet f 50,
daar meer aanvragen om oaderstand
dan vroeger ingekomen.

GEHEELE KOLONIIE.
Politie.

Art. 128. Uitgaven ter voordie-
ning in den politiedienst f 45,000.
D~e ultgaven hebben in 1909 be-
dragen f 55,676.
Bij Ki. B. dd. 6 Januari 1910 no.
32 zijo voorschriften vast~reeteld no-
pens het uit koloniale mifitairen te
vormen detachement marechaussees
voor het verrichten van politiedien-
sten.
Vaceerende plaatsen bi ~de bestaan-
de gewapende polite zu len van een
sader te bepalen tiidstip at alleen
door tot dreastneming als marechaue-
3ee g~enegen militairen der bezet-
tiog worden vervuld.
Volgens de useuwe reg~eling blijven
de bij de politie geplaatste gegra-
dueerden en minderen tevens actief
militair, zoodat hunne inkometen
door tweeiirlei begrooting zullen wor-
den gedragen.
Als militair ontvangen sij soldij,
kleeding en voeding ult de staats.
kas; als koloniaal politie--beambte
toelagre (een mindere b. v. f 0.60 per
dag), verb~lijf- en verhuiskoeten, soo-
mede vergooding bij gemis aan huis-
vesting van landswfege, ult de ko-
loniale geldmiddelen.
In verband met het than aanwe-
zig, in de toekomet steeds vermeerde.
reud~, getal gedetacheer~de militairen
word voor 1911 het cijfer wear.
mede de koloniale kas tengevolge
der oieu we regeling wordt outlast
"esteld op f 10,000, soodat voor
$at jaar I 45,000 greraamd is*

Art. 131 d. Teeltproeven f 1,500.
H-uur en onderhioudl van het bassin
op bet R~if, onderhoud van dea vijver
san het Spaansche Water; nankoop
van dieren; bijzondere inrichtingen
bij teeleproeven.
B~ij het opmaken van de raming
der koeten voor 1910 wa~s er op
erekend, dat de krweek ni ver (aasn
et Spaansche Water), die, hoewel
in het bijzonder voor bet kweeken
van schildpadden beatead, toch ook
voor proven met audere diersoor-
ten dienen sal, in de eerete helft
van 1909 gereed gekomen zou zijnl


Den volgenden avood most Pa
oaar zijo kautoor en Frans ging al.
leen naar de lezing van deo E~erw.
beer Jansen. Pa zou er wel niet o
tegen he~bben, dacht hij. Hiad hij ze I
g~isteravond niet voorgesteld erbeen
te gaan ?
Maar toen Fraus thuiskwam, viel
hem de ontranas t tch niet mlee. Pa
keek erg suinig
Bij had het den vorigen avond eoo
nlet bedoeld. Voor de grap gezegad,
ga je3 mee jongen?.. Maar entin 't
was nu eenmaal ge eurd. Enu pa voel.
de te goed, dat hij niett ernstig boos
kon ziju ... hij zou in bet vervolg be-
ter op zijo woorden passed~ NJu most
13j echiter toec weten, was ze zijD
soon ha~dden wgajgemaakt.
11anneer vergaat de wereld nu,
jongenr:
Wiat mleent u?
-.11laar bebben ze dat vanavond
niet san je verteld ? Heeft de spreker


Ja, dat is zoo makkelijk niet
on weer te geven... Dit is zeker, ik
beb nog nooit zoo'n sterken indruk
Sekregen van de ~geweldige ruimten
roudom ons. Aiardige vooratellingen
gaf de man daarvan. Zoo rekende hij
uf boeveel jaren men noo ig zou he -
ben om per blikisemtrein, dagen nacht
doorrijdende, naar de son te komen.
En die zon stjaat betrekkelijk dichtbij.
Daar leven nog werelden ombeen,
w~aarin duizenden sterren zich regrel.
matig langs vastgestelde banen be-
wvegen.
Louise (mret dEuzelfde vraagoogen tran d~en
vorigen avond). Door men ?...DLoor mlen
bew~egen zich die sterren ?
Hij zei... door God...
Pa. O, most dat geleerd worden
van de komeet.
Ja.


TalletadO MrS RCIeOstpaYrr & mI~illstf&T & Creo*


LCRdO~bet- 1sis.N~oqueman
la boca oj la garganta~-
NdO ChilsRT dlarYTOR !! !


Estan compuestas de Creosota de Hays
Squimicamnente para, cubiertas do una
dpa ge atmnosa CO SEb~ OT CO, &a*
dale que enmzrsc~ara el olor y sabor
acre. die la Creosota yI evait Eus electos
irritantes sobsre l~ ias w~as iestivas8.
Son an auxtilar muy efiacz de la


aEmolsiaan de Scott

Lgtina, en cl tratamientO t 8 la
TUbrcuioSis Pulmonar. Al paso que
la EMULSION DE SCOTT alimenta v
nutre alen ermo y aumaenta progr~est-
vamente sus canes yr sus f~uerzas, 1las
TABL~ETAS DE CREOSO3TA detienen
la tOS, tiestruyen los microbios tubercul
I0808 que son causa de la enfermedad,
Ir CICatrizan 1&8 leslOnes fleChas por los
IBicrObios en los pulmones.
Oe et& IR&er& lOS enfermo8 tu FrCU
OSOSr reci en 108 grandest beneficios del
Aceite de Higado de Bacalao y de la
Nauesrteotas, Diarreas, y de otros tras-

tOraOS gastricos que resultan B menudo
880u~ de las em iaiones con Creosota
6 Guayacol, 6 cuando se toma la Creo-
sota en cua quier otra forma.
Der res rl SCOTT A PO~ Omians
LU'~C--- ~r ~r


en dat derhalve de ultgaven voor 1
het aanbrengen van bijzondere furich- -
tingen (bijv. om de pasuitgrekomnen
jongren afgezonderd te houden) en
voor den aankoop van dieren voor
de teelt gieheel of grootendeels nog
inl 1900' gedaan -hadden kunnen
word en, weshalve voor de voort-
zettin g der proeven in 19108een be-
dr~ag van f 500 voldoeude g~eacht
wass. Nu door bijzoudere omatandig-
heden de voltooing van den vijver
eerst in den aanvarg van 1910 tot
stand kout, zal bet voor dat jaar
ultgetrokken bedrag voor de geza.
menlijke teelt roeven niet kunnen
Rtrekk~en, zoodat een gedeelte van
de met teeltproeven verband hou-
dlende w~erkzaamheden tot 1911 ult-
g~est~eld dient te wordlen.

Art. 131 e. C'onserveeren, opalag
en ve~rv er van visse ersipro uc-

In plants van een memoriepost is
thane een somn van 18,000 uitge,
trokkien tot dekkingr van de vol.
grende ultgaven: loon van person ~
bl]i deze afdeebugj van het onder~zoe!
workszasm;; annkoop van viseb, be.
waringemiddelen, material en wrerk.
tuigren voor desbetreffende proebne.
mianen; ultgaven in het belang van
IHet vervoer van visscherijproducten
op ijs. Blijkt de ultvoer van ijsvisch
van Airuba van belang to kunnen
w~orden, dan kan die oprichting van
een g'ebouwtje voor tijdelijkren op-
Hl1F to Willemstad niet uitblijven;
ter 'i'1 er dan eveneens sanileidia, r
besta~at over to gaan tot de aunn
schaffing van een cenvoudige ije.
machine (bijv. van hiet nieuwe asys.
teemn Andriffen) ten einde het ge.
bruik van ije op Aruba met behulp
daarval geheel of gedeeltelijk te
dekken *

Art. 131. J. Credieten ter bevorde-
rng van viescherij-en vischhan-
Inf 51at van de memories ost is
een bedrag van f 5,000 uitgetrok-
ieln voor thett verstreake vanh vool-
flinke, zeewaardige booten, zoo noo.
digo olok ven evischtui nden 'b ;
g'en, die de bereiding of bet vervoer
van visch op het oog hebben, enz.
Art. 131 A. Vischtochten. f 700.
Bedoeld s~iju tochten naar de ver-
der afgelegen vischgrondea, w~aar-
voor over een vaartuigf van wrroo-
tere afmeting beschiikt zou meeten
kunnnen wordeni. In bet geval, dat
de ,,Gouv. van Heerdt" voor dat
doel aangew~ezen kan worden, zou
bet loon der bemanoing de voor.
naamste ui'tv j


Nleuwsbericten.Mlgr. v. Bars

heeft ook bezoek ontvan en van Z.
D). Mugr. H. VAN DE WTETERING,
Aartshieschop van Ut~recht. De toe-
stand was oogenachijulij k bevredi-
gend

De AlC~emeene Jaarvergadetring

der Groep ,,Nederlandsche Antillen
werd D~onderdag, 3 M~aart 11. g-
houden op do bovenzaal der Socie-
teit De Gezeligheid,' sij werd bij-
grewoond door den d;oogedelgrestr.
Heer Gouverneur 1r. TH. I A. NUIJENS-
die vergSezeld was van zijn Adjudant,
den Weledgestr. Heer E~. C. BRlU~sE.
De Voorzitter, de Heer H. P. DE
VnrES Opende de vergadering en
sprak allereers~t een bartelijk woord
van welkom tot den Heer Gouver-
teur, Eerevoorzitter en Beschermend
lid onzer Groep arala eS-
cretaris, de Heearn C. S. OSiltA
JP1Sz. het jaarveralag voor, waar-
nit bleek de groote werkzaambeid
der G~roep, die het geh~oortefeest ter
eere van HX. K. H. PRIINSES JULIA.
Naeest e nttkn euaad
geerade rinu itate voorg agdcie


ingeluid en bij bet feest zelve met
versieringi en muziekuitvoering en
volkespelen krachtig heeft medeg~e-
workt om bet to bel en slagen
D~e Toekomst van turag~ao in ver-
band met de o ening van het Pa.
namakanaal werd in een druk be-
zochte lezing bes roken.
Die Hudslon-Fu ton-feesten werden
ook op~ Curagao g~evierd door een
bmuienftTbone e r dde in ,er qgeendezing
een vierde lezing gehou en over he
eiland St. Eustatius.
D~e jongel ieden-afdeeling hield een
achitterenden propaganda-avond en
bereidt een tw~eede voor. De G~roep
bleef verschillende Jongelieden steu-
non bij de verdere voortzetting hun.
ner studied. Een keunrie plaat, voord
stellende de Koninklijke Famiie,
werd gratia wonder de led'en verspreid
alame e nog verachillende portret-


ten van Hare Majesteit.
Met voldoening magbr er op) geive-
zen worden, dat het anntal leden
is toegenomen.
Oake map dankbaar worden her-
dacht, dat vele feden hun jaarlijk-
sche bijdrage hebben ver meerd erl,
dit beeft, eebter niet kunnen verhir.
deren dat de staat der kasl aller-
treurigat is en or een groot tekiort
muoest geboekt wvorden.
Mert leed wezen woerd ook; gew-ag
gremaskt van het overlijden van bet
bestuuralid J. MOLLERn een der me-
de-oprichters onzer Groep, alsmede
van ~het verlies van eenige ledon.
H~ierna w~erd het concept der be-
grrooting voor het volgend jaar der
vergadering ter goedkeuringr voor-
geh~ouden.
Toen dit w-as goedgekeurd ver-
klaa rde de Voorzitter, dat het G roeps-
bestaur zou trachten het deficit to
dekken door een feestvergadering
tegen een klein entr~e-greld to hou-
den, en bet Boofdbestuar to verzoo.
ken voor onze jaarlijksche bijdragre
adn t~pba drdime um i Ge ooellnp
die Groept zelf ook financieel voor-
deel kuane genieten.
D~e H~e am B 1nSE, VIEYS ERn e

in commissie to willen vereenigen
on de rekeninlg on verantwoor~ding
van den Penningmeester na to
~aan. Op de rondlvraagr van den
oVorzitter of een der leden eeng
voorstel wilde doen stood de HJoog -
edelgestr. Heer Gouverneur op omn
teen woord van lof to spreken over
de hoogaet nuttige wipze w~aarop de
G;roep werkzaam was en de volle
verzekering at to leggren, dat steeds
gaarne het Grouvernemnent hereid zou
\vezen deze nuttige vereenigiingi te
eteunen.
Mlet een w-arm woord van dank
nr dne Gouvenu rs om \vegena vertraging der Prina~ W1illent
II. Jonkvr. SCHUURBEQUE B~OEVE
nofi niet waos aangekomen en haar
leziag dus cok niet plaate kon heb.
dbe op edzezalgemeeno yergabderi g
zou siju geweest. D~e opkornist der
leden was maar minuetjes.
K~oloniale Ranl.

D~onderd raavon d, 10 Maort 11.
hield de K. R. een openbare zit.
ting, waatrin wonder eenige bespre.
king een vijftal wetjes werden goed.
gekeurd, waarna de leden zich in de
Aifdeeling vererenigrden ter besprek~ing
van de nieuw~e begrooting.
Il~olonihle Postspearbank.


worpen, na het omslaan en verzink~en
van de zoogenasmde Carolina.
De drie mannetjee zijo grevluebt in
een canoa van de Aves-eilladea,
volgens onzen zegsman, andere bla-
den spraken van de Rtoques.
Zij waren outerreden over elethte
behandeling.
W~ie weet, of 't w-aar is !

Ontfhem~ug n teruggave van bclasting,

In de Sederlandsche wet op de
~ro udbtela sti ng, zevende aIdeeling,
lezen w~ij:
52. Voor gebou~wde eigendom.
men, die met hunne grebouwde
aanhoorighteden ged~urende twaalf
achtereenvolgend maauden on-
Sgebruikt en ougehuurd gebleven
zijo, wordt san hem, die ~edu-
rende dat gebelepl tirdvak daar-
voor is aangecslagen, de Lelas.
ting; teruggregeren.
53. Ontheffing of vermindering
van blasting in eve nlred ighei d
tot het geleden verlies word t
toegeitaan voor eigrendommon.
iv~aarvan ouvoorzlene rampen de
opbrengst of hot genot met meer
dan 20 t~en honderd hebben doen
verloren gaan.
N~u werd den dergelijke bepaling,
ale in art. 5i2 bedoeld, in de Cura.
g~aosche belastingwet opgrenomen,
maar art. ;53 w-erd niiet overgeno-
olen, maar ecovoudig -eggeulaten.
E1n toch dunkt het one alleszios bil.
lijk, dat bij herhaalde misoogrsten,
wij denken san het herbaaldelijk ver-
loren gaan der dividivi en het door
breken van dammen in de laat~ste ja-
ren, ontheffing of vermindering der
(rondlbelasting ook bier op het nood-
i~jdende C~uragao w~orde toegrestaan.
Zou zulk een goede bepaling voor-
Rls noig niet in de wet kunnen w~orden
opgen e ?
IIRVenVcr keer.

ako)1n onuit of~n sopd'ave, op e
droeg bet getal ingekomen scthepen
~eued et k org a trk 1~, ~-
dit aantal 1619, te wreten 304 stoom-
schepen en 131;5 zeilschepen.
Evenmin als door ons worden ook
door het Gouvernement do kustraar-
dertjes en de visschersbootje8 NIET
opgegeven.
Wraar zat nu 't verschil in opge?
Voordat wij begonnen metdei-
g~ekomen schepen op to teekenen ult
bet Diario, tbans Boelein, hebben wif]
eerst anderzocht of de opgave Van
dat blad betrouwboar was en ontvin-
gen de verzekering van ja.
Thaus is het Boletin Comercial van 1
Januari tot 7 M~aart jl. opoteuw on-
derzocht en nu bleek, dat 34L bluaen
gekomen echepen niet door het Boletin
vermeld warea.
Wij zeggen dit allerm~inst om onen
geachten C~ollega Boletin C~omercial on-
aangrenaam to zijn, maar alleen om
de reden nann to geven, waarom wil
in bet vervolg eens per maand de
officieele opgave van het Kantoor
van Uitklaring zullen a-fdrukken.
Tevens brengen w~ij hier openlijk
dank aan den Heer G. vaN LIANscuoT
lUBR1ECHIT,Inspecteur der belasting~en,
die zich veel moeite heeft getroost om
de fout in onze opgave te outdekken
Als bizonderheid vermelden wij' nog,
dat de K'renl~in, een schip van 2227
ton komende van Mfartiniquie, op
K~lein-Curagao een lading phosphaat
heeft ingenomen.
Prius wYillem II.

Te Londen wrerd 17 F'ebr. 11. reeds
38 pet. en te Amsterdam 25 A 35
pet. herverzeketrio spremie betaald.
De boot wordt bli kbaar als verlo-
r b ebouwrd
rlet eoletin ('o racial berichtte van
het inde vaneen rak dicht bi.
het van en van een hul eloo r ndJ

dijvodo ac ip in do8rat v
,lor da. 1 a
eents teeke hed mogerwi e81pa g
Omttent flet lOt der schepelingen.
Hr. Mis UTirecht kwfam D~onderdag-
middag~ terug van haren onder208*
kingstocht helass, sander iets be-


speu~rd te hebben outrent Prins Willem
II. Toch blijit de bevolklog dank baar
voor de genomen moeite.
Ratten en muizen.
Gedurende de lants~te 8 dagen wer-
den in het fiskalaat sangebrachit en
door middel van petroleum v-erdelgd'
226 ratten en
657i muisen.

Inspectiereis.

Donderdagrnorgen is de H~eer Gou.
verneur uitg~ereden ter inspectie van
het twreede district en hreeft ook Sta.
Barbara en New.Port bezocht.
Z.Hi.E.G. was vergezeld van sijo Ad.
j udant, d en Proc u reu r-G eners al, d en
Grouvernements-secretaris, den Inspec-


Gedunren de de maand
1910 woerd ingebrachlt:


Willemetad


f 5.111,i0


2e district

5

Oeran) estad Aruba .
3e district "
Krealendijk Bonaire :
Philipsburgr, St. Jlart. NG C
Oranjestadi, St. Eust
Bottom. Saba
Wind mdrd rsi e ,,


12,50
10,50

723,85%
2'75, 3
513,'75
529,28%
108,923
100


tourP van bellastingen en den M~ijinge- r
nieur.
Het hoogre gezelechap w~erd door
deni Heer GODDEN ,Tr. Ontrangen en
o~p de terreinen roudgeleid.
Zoo nu en dan duiken er berich-
ten op, die een heropening der woerk-
saambeden op Sta. Baerbara en New
Port 10 bet vooruitzicht stellen. Het
bemiddelend optreden van den Gou-
verneur, Mr. 5 UIJE~S, zou dnar dan
seer veel toe hebben bijgredragen.
,,Iris"

is do naam van een nieuw tijd.
schrift, g~isterea 11 Mraart versche.
aen ooder redactie van den Heer
D). Dam~o SALAs, aan Handel, Let.
terkunde, Ithrichten en Verscheiden.
heden gewFijd. Onze beleefde wreder.
groet.
A, N V.

Bestuursvergesdering van Februari
11. ten huize van den Weleerw. Heer,
Pater R. J. C. WAbHLEN.
D~e Voorzitter opent de vergade-
ring en begroet dan Weleerw. Heer
eevsa si lid v~a betd es tuli d
ve ~adering bi woont
Dze welkomswvordore worden door
den Hear VAN DEN; nRINK beantwFoord.
De Secretaris doet mededeeling van
de ingekomen stukken:
Van het Hoofdhestuar ziju out.
vangen:
Brief van 16 Sept. 1909, verzoe-
kende opgave van den juisten naam
van een at te voeren lid, en mede.
deleldo, ddt jdaerlirtegn ~oo diger
den Heer A. JESURUN tO Y8aaDS
zal over dragen aan het Bestuar
van onze Groep.
Brief van 5 Oct. 1909: inhouden.
de de pleats gehad hebbende veran.
deringen in de ledenlijst.
Brief van 15 O)ct. 1909. mededee-
lende, dat de Heer ULRICa ODUBEn
van Caracas naar Aruba is ver-
trok ken.
Brief van 12 Oct. 1909. Verzoe-
kende opgave Van het adres van
den Heer A. LEEFLANG.


Brief van 10 Nov. 1909. kennis
Ievend, dat de Heer C. STaTlvs
i 1ULLER 18 ov-ergeschrev-en op de lijst
der leden io NIederlandl. Brief van
18 Niov. 1909, aearbij het Hoofd-
bestuur mededeelt de bijdrage van
den Hieer A. JESCRU.11 ontvangen to
hebben en de rekening der G~roep
voor bet baar toekomend te goed
'to hebben opgemankt.
Brief van 2 Dec. 1909 met be-
'richt van verandering in ledenlijst.
De Secretaris deelt mede, dat alle
brieven reeds zijn beautwoord en een
nienwfe leden lijst van alle ledeno
1i January 1910 door deo Heer
MA~NUEL werd opgtemaakit en bet
Hoofdbest~uur t oegezonden.
Brief vanl 18 Nov. 1909. verzoe-
k~ende afdoeningo van hetgreen onze
G~roep aan het Hloofdl-bestuur schul-
diDe Se.cretaris-Penningmeester is
van meening, dat deze mnvordering
op een vergissing moet berust~en, in
d ien g~ees t word bereids aan het
Rioofd-bestuur geschreven.
Brief van 17~ December 1909, be-
geleidend een schrijven van den Heer
C. VAN DEn K~aavw, met verzoek
om monsters van sisal en stroohoe-
den. D~e Heer VAN DER KLAAUw
wenacht io verbindingr gebracht te
wokrdeddme Cu 9 ocsche fram's, di
stroohoedlen.
De brief van den Hear VAN DER
KdavAw is den Heer J. H. J. HA-
MELBEFG, een der oprich ters van
De4 E'erate Bisal M3aatsch.appy4 ter inza-
Ce Regeven en ligt ten kantore van
eanl ecretaris ter Inzage van belang.
tDe as dacht van de Miq'j t., v.
*. V. L. en V. en van de ('uragno.
sche Aliaatac~happij ot bevorder-ing der Hoe-
denindulstrie sal op dit schrijven wtor-
den gevestig .
Een brief ter begreleiding van 5,
exemplaren echeurkalenders Neerlanzdiar
1910, voor de Vertegenwoordigers
van bet A. NI. V.
IBet G;roepebestnur betuigt dank
san het Hoofdbestuur voor toezen-
dingr van dit frrasi geschlenk aan de
Vertegenwroordigers.
V80 1100 011Vernement VSD 011-


Totaal: f 7.415,39%


Terug betaald:


f 1,978.30


Arulba Phosphanrt Manatschappij.
-In een II. D~ondardag gehouden
Buitellgewone Algremeece Vergadering
van de ,,Aruba Phosphant Maat-
schappij" hadden verkiezingen plants
ter saavullingr in het Bestuur der Mij.
van de pleats, die door het overlij-
den van den beer H. EVER~TsZ open
is gvall~en.
otpenningmeester der M~ij. werd
peekozen de heer A. D). CAPRILEs, en
io diens pleats als voorzitter de
heer E. 8. LJ. MADono, die onder-
voorzitter was. Tot ondervoormit-
ter, tevens admninistrateur, kozen de
vergaderdle aaudeelbouders deni beer
D~e Vriim.
Aruba Goudl Mantschappfj.
Volgens een correspondentie, voor-
komlend in La Cruz, gaat het deze
nienwe vereeniging uitatekend. In
January werd san 4 gouddelver
uithetaald f 308,42 en in Februari
sana dien selfden man eerst f484,4'7
en elaterd nogmlaalrs f 5 1,1mishin
wel niet zoo buitengewoon gelukki i
aeweest in hot vinden van rijke gou -
goudende steen, maar hebben toch
ook hun deel bijgebraebt. Ala9 het
zoo voortgast, zal het een echt
goudmijutje blijken.
t Is to hopen.

Geen schipbreuk*

Een puur versinsel was bet ver-
haal der drie B~onaririanon, die ver-
leden week op bet strand heetten ge-


Janua~riDe Regeceringsrerklarmg* r

H'ij laten hier den tekst oen
der verklaringS, door den Mlinister
\an B~uitenlandsuche Zitken in de E~er-
ste Ka~rner afgelegrd, no voorlezing
der notulen varn 't in comitG-generatl
v-erhandelde :
J1. die Y. De kennisneming dezor
notulla adopnt, deRegerpp inr npermis-
mie te vrag~en on nlogmaals terug
te komnen op de gistereu besproken
zank.
Ik moet mijoe verontschultigringen
aanbieden, zelf daartoe aauleiding
to hiebben gegeven, omndat het mi)
in do hitte van het debate ontgraan
wras, dat in het voorloopigr comity
slechts besprokien zou wo rde n de
vraagr, of de zaak in geheime verga-
rleringr znu w-orden behandeld. E~eest
art do doghladen heb ik geweten,
clt de woo~rden van den heer Van
Ileeckeren publiek domain zouden
worden, wa~t thans officieel wrordt
b~evtstigrd. Nu geldlt voor de Regree-
rinfi met meer de beschualdigingf van
vaagheid~ en kan zil zich viet meer
verontschuldigren. Zi3j moeb thans op
een concrete vraag antw-oord geven-
Ik heb g~isteren grevraugd, welke sou-
verein bedoeld wvas en wat de bieer
van Heeckeren verstood wonder de
wVoorden ,,doen wFeten '
D~e beer Van H~eeckeren beeft toen
rgetneend daarop niet; to mnoeten in-
C'aDl, en ik; meende, dat de door
diien afgrevaardigde gesproken wToor-
tlen in comite-generaal geheira zou-
dlen blijven. De w-oordeo zelve wfa-
r~en mij niet outgaan.
No green twrijel meer bestaat w~ie
en w~at bedoelld w-ordlt, neemn ik de
\-rijheidl, de woorden van den heer
Van Heeckereu aan to vullen.
De h-eer VanU Heeekeren iee~ft mil
verw~eten, dat ik; bij tie ondlerhande-
lingen in zake dle Noordzee-nentete
gean rekening~ zou hebben gehouden
met het fe~it, dat een ,,naburigie sou-
verein" (lees: de Iluitsche keizer) bad
,,doen wreten" (lees: een brief zou
hebben greschreven aan H. J1. de
K~oningfin) waario woerd medegedeeld
da~t hij ons land zou occupeeren,
wanneer, met hlet oop op een moge.
lijkeni oorlog met Eng~elandl, ons
land naar die zijde nietl m voldoen-
den staat van tegenweer werd gie-
brachit. De beer Van Hieeckeren hefeft
claarbij greroegd, dat hij in verband
mnet de~ze zaak persoonlijk was ge-,
consulteerd.
Het zij mij vergund mi) te zuive-
ren vaHn den bleam van geheimzin-'
nighleid, die daard~oor op mij kw~am
te rusted. Vooraff moet ik relevee-
ren hlet groote giewicht van die
wroorden van den beer l an Heecke"
ren. E~r is een beschuldigingr ultgo.
bracht tegren een bevriend~e Onatie en
tegen het hooft eener bevriende na-
tie; eene beachuldigingr, die siods
langb in deni laude w~er3 grehoord. De
H~egeacring beeft tot dusver gremeend,
dat het niet op haar w~eg lag, r
noch haar plicht w~as, deze beschul
aligmg offiereel op te nomen en zil
hee~ft gemeend die beschuldiging
niet tot een oriderwTerp vani discus.
sie te moeten makien, zoolangr z13
niet in de Statenl-GenerEaal door can
der leden w-erdl geuit.
~N dit; wel is giesch-ied, is het
oogeubtlikk meer dan grekomel, am
den bestaauden w-illens en onwrillens
gewekten indruk weg to nemen, an
rust op de Regeering de verpliell-
ting de geruchten met~ wortel en
tak uit, te roeie~n.
Ik heb, miij ten volle rekenschap
ge\-end van het gewTichlt mijner wcoor-
dne in htvolle beef maJuer
miniIistericele verantwoordelijk heid, de
e~er dit volgende aan de hoogne ver.
ga~dering~ mee to deelen:
H-are .\lajesteit de K~oningin heeft
nooit of te nimmer van Zijoe MZa-
j steit nel Duitechen Keize~r noc I

niota, noch cenig ander schrijveP
hioe~genaam(1, betreffende de militai-
re verdeiligingjc van ons vaderlAnd
in hiet algemneen, ooch o~mtrent eeni.
ge in verband daarmede staaude
zaak ontrangren.
Dioor Hi. ,11. de K~oningiin is nooit
in eenigr gesprek met den Duitchen


IRei zer hi ierover ges pro ken. II 11.
de Koningrin is nooit benaderd door
een derden persoon, die in opdracht
\an den K~eizer met HIaar over de-
ze zantk hee~ft g'esproken, of opdracht
had oin dit uniderw-erp, met; Haar
te be~spreken, gelijk door den heer
Van H~eeckerea is onderstell.
Ik wil vertrouiven, dlat deze w~oor.
dlen zullen doordr~ingen tot in de
uiterste hock~en v~an ous land en
\-er over de grrenzen, opdat zij
overal w~eerklank zullen vinden en
de laatste scha-luw der geruchten
zullerln eglagen
Ik; laat hett thans ~aa den hieer
Van H~euckeren over, w~iens tegen-
woord~igheid in deao oehtend mij ge.

or drtellel datIij dl egovnedtenrji
dag sanwezigi zou ziju (Iluid gelach)
orn zich to verantwoorden ov~er het
persoonlijk in consult nemen naar


n1aazndag 14 M~aart a. s.ge-
1vone vergadering-. Aanvang
HALF ACHT.

De Directeur,

R. J. C. WATHLEN.Voor de vele blijken van deeloemning
undervonden gedurende de zlekte en
h'ij het overlijden vanr onzen geliefden
E~chtgrenoot, Behuwd- en Grootva.
dter, den Hoer


betuigen wij onzen hartelijken dank.
Ult aller naamn
\Tied. Rt. L. lvEVERTSZ
I)E H.~sETH1


aanleid~ing van een brief outrent
ivelks b3estaan byj niemand meer
twijfel zal overblij-en.
Jlet groote vold~oeningr mag5 iki
constateeren do ongeshoorde vriend-
schappelijke betrekkingien, dlie steeds
hiebbenI bestsaa en die wijtans
ook onderhlouden met het machitige
naburige Rijk en bij deze gelegen-
heid stelt de Rtegeeringi er hioogen
prijs op te gretuigqu van de veree-
ring~, den eerbied on de diepgewor-
teldle Ysympathie dio zij gevoelt voor
den Duitscheni Keizer, w~iens oprezh-
te genlegenheid voor ons land zoo
\aak op oudubbelzionige wijze aan
hlet licht is getreden. [uid~e brands
o~n handcgeklap.]
Ten slotted! zij het mij vergrund een
enkel wvoord te richten tot den heer
VTan Heeckeren, die zoozeer ertoe
h~eeft bijred ragTen om., wat alleen
alIs gerucht~ te beschour\ven wsas, op
die Rlege~r~inglsta fel te brengen.
1k honop, dat hij zich v-oortaan
rekenschap zal even vTan de dub-
be~le waarde, die als oud-grezant en
als Ka~merlid aan zijn w~oordon moet
wordten gSehecht. lDe oude R~omei-
nen haddenl een aardigSe spreuk, zij
zeiden: ,,Navitar de ventis, de tau-
ris carrat arator d.w.z. de zeevaar-
d~er spreekt van de wvinden en de
landhouw~er van de trekossen.
D~it beteekende, dat als de zeevaar.
der iets zeide, hij w~ist uit we~lken
hlook de w-ind w~oei, terw~ijl als de
landbouiver sprak waarlheden er
\'erwvacht rnochten worden, wzer mn-
tensieke kr~acht~ met die van koelen
overeenkwa~Lmen". [Luridgelackc enl ui-
die bracclo's enL handg~leklap!I]


Adverte ien


PhotoglalphiSche Inichilig.

Soublette et Fils,
HFOFPPHOTOGRAFEN


LOr'inGMN &k TIARTINP'
--e uB ORK. U. s -
i. .enato Por Las "
^smacCI

ElI ,,Luz Diamante" es el finicu
Aceite de Carb~a ci Pretoleo, goe
durante el largo period de .36
ailos no ha causado ningruna des.
JOHNI ~DEWARE'S


BEKROOND MET

50 (Loude~r) \edailles
Agenton voor Curagnao,
R. S* de LANOY-


Adlverteert steeds
INi n

Amligo'0 (1 Cullaga0.


Hier 13 hebben wij de eer, aan het Publiek in 't algemeen,
en aan den Handel in it bijzonder, mede te deelen., dat op de
Alg-emeene Vergadering onzer Vereenig3ing-, g-ehouden den
3de d zer- dere \eerschillende takken van Nijverheidl en Handel vain onze
Vereeniging, de Heer- J. C. DE POOL-.
Cul-~aO 31 hart, 1910.

Namnens het Bestuur ,

CHARLEs V, LIEDER

President.

JOHAN A. DANIA

Secretanrs.JACOBO 6. DE POOL

heeft de eer hierbij het Publiek en den Handel te benichten,
datt hij15 volgens mededeeling der ,,Cooperatieve Vereenigring
en Nij\-erheid" gedurende het loopende jaar zal optreden als
Bestuur-der- der vekrschillende takk~len van Nijverheid en H-andel
deer Yrereenig-ing. 2--1
--Dralkke
A~IREDOO F. SINTIIAG O.


rancn mocht onze G~roep een ult-
noodiging ouitrannen tot vertegen-
woordigiur g de~r Groep bij de ove~r-
gave van hett bestaur der Kol~onie
door den HEG~C. fleer J~u. Jr. ,.
DE Joxo; v. B3. E~x U. aan den
HE~G. Heer M\r. TuI. I. Ai. NIT1ESS.
1)F Grroep hleeft van dieze uitnoo-
digiogr dankbaarr geri emaakt
en was1 v-ertegienwoor~dig:d bij de Be-
stllurarissehu~.
\-er~der is nogi ingekomen.
Y'erzoek v-an den fleer P. C.
L~a we omn eenige exemlplare~n van l
N'eerlanrtiai onr ziju stel aan te vullen.
Y-erzoek oru inteekeningr op ,,G~ids
bij het huisonderiviijs in :iederlandseh l
lodil oonder reda~ctie van Hi. ;.
CLIEuxxS Ondcerw-ijzer aan de E~uro.
peesche school to Solingi. Tevens
tal van beoordeetling:en van~i oenoemd
wverkje. "
Alanbied~ingenei va~n De abre
.,Nectar,"? Schenkwe -4 e r.
v-enhage, en J. J. HovJ.1xxx, pothe_
ker, 's G~ravenhagie.
1ed~etleeingen va~n d~e Heeren ).
E~. Q-UERIDO, rr. '. I3OSKA.LJON, =.
AME~LUNXEN en H. AllCHELSEN C1t Zi)
voor het lidmaatschap bedanikeni, de
laatste w\-egensa aanstaand ve rrtrek
naar N~ederland.
De rapporten on trent do vordo.
ringen der jong~eheeren Fua~ss en
JIENDH[Kr KnlarJ en L. Cossal w-er.
den door hiet Hlestuur ontr~angeu en
met belangstellinor logrezien.
Namens den Heer Go~uuernecur werd
het Hlestuur bericht door ZHEG. 's
A4djudant, da2t de Gouverneur ver.
hlind~erd wras delezing vani den leer
J. L. C. Jlossu~ro over he~t E~iland
St. Eustatius bij to w~onen.
O)p 't v-erzoekschr~i't van het Gro-ps
bestuar orn ver~hooging rvan de G;ou.
ve~rnements-subsid~ie ter w~ille der ve.
le aanvrogen ornl teun van jorge
lieden bii v-oortzettino- hunner stu.
die k~wamn een antw~ol~r in van den
HEGC.Heer Gov~uernleur der K~olonie,
dat bit de sameastelliig der b~egroo.
time 11911 op het verzoek zal gelet
wo den,
Dankbaar voor den te~iegt egion
steun, spreekit het G~roepshestuar
zija uolle vertrouwren ult steedsr op
de zoo hoogst noodzak elijkie hiulp
vau hlet G~o u verne menut to toogren
rakenel.
De Secretaries zegrt, dart hij op vecr.
z~ek van dlen Ileer A. L~so wc.
Ad~ministrateur van Financii~u, mon-
dlelinc inlichitingen heeft vetrsterkt
ov-er de we~rkzaamheden onzer Groep
in :t aIlgemeee en het groote nut
d~er studlieb~eurzen in het bizonder,
D~e Hleer LAN~D Scheet Imet 811PS Zeef
ingenomet~n sn trad dad~elijk alsj lid
toe
Te~r sprake w-erdl gebracht een
brief vanu Jlevr. J. vax GIant, Yer-
togrer! woordirater op Sjt. E~ustati us,
wFasibij H~ld. oni kinderlectuur ver-
zoekt on k~ennris eeft, da~ DrJ. GuflE'
E`ITu olrhoudlt lidl te zijo.
Het G;roepsbestuari heeft van dlen
Wele~eriv\. Heer Pa;ter P'. AI. EuWE\vs
een bijdlrage ontranprwe getiteld ,,U~e-
schi~dk~undig Ov-erzicht vani het E~i-
land Am~rba,'' welk stuki,dakar
aanva~ard, doorgezonden is naur de
redac~tie-comlm ssle van ILet A'~ubr-
nummer.
De WeleerwT. Ileer W a vesus
RIN K veklar dlt inok z ij ue
bijdlragqe vo~or dit nunimer gSereedl is. *
ifet Groe~psbestuur besluit de Hiee.
ren D~vuEc.les mnijungr~enieur en LDr.
Bloomrson plantkundigpe b~teleefleijk
te verzotoken on een w~eteuseblappe.
lij ke bijclrage \-oor bet AIrubanou in er,
H~et I:st~uar mieent een op~rech t
woordvan lt t moete~n spreken
over de b~uiteng~ewout~wje wijze arop
de Howu~ J. A. L.svonderwijjzer
op Saba~:, voor het \lerbond et.
1 ederomr h-ad aldiaar op 20 D~ecem.
her 11. e~en bijeenkomst plants \rvaar-
bij drio stakken in de! Nuederlandsehe
taal wetr~en opgreroerd.
(!rlz VcrtFegetnw~oordiger k~on we-
gens rl~mr de~ze uitvoering: nist bij-
De in het Nedlerlanidsch door de
kinde~ren dler hoog~ste klas~se van
de Upejlcnbare Sho~lol opgev~\oerde
stukke~n w~arp: ,,In het hour en ver.
huulri auooCrn ,"~~L \Een vbCdea.rulch t"
en,,Kiuustena reilist." Oa sn o
derlandsche liedier. u heefe hiet niet
onthjroken: ,,0pw~ekk~ing Lot zing~ea",
,,Roonje', ,, Herman de R~uijter en
,,W~ien Neerlands bJloed~" zijn de door


de! kinderen ge~zongSen liedj~es.
Bij he~t~ Destuuar is ingekomenc een
us o H LL Hrnsmet e-
zoek heiar steun te wrilles ve~rleeness
om zicht in het teekenen te bek wa- -
men. \'trscheidlene loden van het
Best unr hebben nie~t on verdillustelij ke
cray-outeekeuingen r-an Alej 1)(,Y;LE
gezlen~, duch hun outbreekt v-oldo~n
die ke~unis vanu de teek~eukui~nst on
een courde~el to kuooen \-ellenoer
hare bekwaambed~en. Reslote~n wordt
haor to \.rag3eu, Of zl ecoige op-
leiding bierft genoten en haiar Le
\~ ~ ala-eiz,t i Lne tee~kerlaiogen tel
vanr': crloundige~rpr n nani Iit oor ee
10> An P1 ertegenwoorr digrd: T op
B~onaire is het Veralsg; over de bo-
k~erij de~zer aidleeingr outrangreu; g~-


klaagd wrord't, dat de boeken die
er ziju reeds door alle ledlen zijo
gelezen en er maa-r mieni nienwe boe-
k~en w~orden gezonden. G)ok doet
zich Iib et geis aau kinderlectliur ge-
r-oolen. V'erder behest de brief van
dezenu Ver~t ege n oord igrer v-erandle-
ringen in de ledealijst.
D~e fleer J. A. SsIlDERS Jr., 000
ouzer Vertegren woord igers ia het
floofdbestuar, heft v-er~seheidene ex.
emplaren g~ezouden van ,Egn
H~aard"' wTaarin over de ('uravcaosche
zendingi naar de 11iddlens tandste -
toonstelling w-erd ges~chreven,
flet B~estuar betaig~t den Heer
SNIJDEns danuk voor zijn oonverflauw-
les belangistelling in allesY wat C~u-
racgao en zijri be\-olking aangraat,
D~e Secreta~ris leest een brief v-oor
ran jonkvrouw SCHUGHHEQI~( UE 13OEY:,
fthao in Surinamne vertoe~vend, ken.
niis ger-end van hlaar fannstaand
vertrek naanr Curac;a-o en den ste~un
van het Bestuur bij haar komnst
alhier inroepend.
I,; Secretaris deelt mede, dat hij
reedls voor een goede huis-resting
Ilee~ft gezorgdrc. zooals doorHd.
verlatngd werd en ook tijdigi eenie
antwoord is gLesitaurd, w-at echter.
riaur hiet schi30nt, met door hiaar is
o~ntrangenl. Daar zij reeds 10 Febr.
zou vertrekken en een brief iaar
tod1 niet meer voor haar vertrek
vanr P'aramaribo zal kunoen berei.
ken, wordt besloten haar bij aatn-
komust door den Y'oorzitter te late
~egr~oe ten.
Jonkvro~u\v- S,.~UccnBEQlE: BOEYE
heft op deer zijds gedaacn verzoek
b~eloofld een lezi!ng te zullen houden.
E~r w-ordt besloten, behoudens hare
groefk eu ri ng, da~t deze lezing~ dan
verbonden zal wrorden a an de eerst.
Ji a ag to houdren A2lgemeene e-
godtering.
1)e Secretaris deelt medle, dat de
iongceheer SPROCKEL, die in Neder-
land een studiebeurs Eeniet~, over
uceel mindter heeft beschiikt, dan hem
jaarlijks door bet~ Hoofdb~estuur is
toegekiend, dloch daar tegrenover
staat, dat hiij cok langrer onzen
steun zal b~ehoeven dan ourspronke-
lijk; gedacht wrerd.
Hlet G~roepsbestuur vertrou~vt, dat
hiet Hoofdbestuur na hiet verstrijken
v-an den termijo zal voortgaan met
de bijd~ragre toe te kennen, tot, dat
de jou~gehieer SPHaOCKEL met zija stu.
dlie geheel kluar is, of althans dat
hiet floofdhestuar hem ten minste
dec besJchikkingr sal laten over het
volle bedlragr van den hem toegre.
da-chte som.
O~p de mnedelverkijng van de Ver.
t~c~cr oge oor dige rs dler Groep in Ne.
derl a nd eou t het Grooprjbestuu r
ter bereikinig van dlit zoo zeer ge.
wenschte du~el, to mogeu rekenen.
Oack rtuent hiet Groepsbestuur een
beroep to moeten doen op bet
Hoofdbestuur, opdat wordce terug-
gekomecn op, het voornemen omn de
stud~iebourzoouvoor Curag~ao te suiten,
Dankbul~ar voor de groote uLitgra.
ren ten wville van C~uracgao reeds zoo
vele jarea crijgengib god~aan, ten vol.
le overtuigdl, dat de las~t, welken Iiet
floofdbestuur zic~h zelf vrijivillig beeft
opge~lead, op den dluur wat zwvaar
zarl vanen fman de geriagre financlee.
le draagrkraebt van het Verbond,
zoo duri't hiet G~roe psbest u ur toeb
het~ vertrou\ren ultsprekeii, dat~ met
hott toekeunen der tw~ee studiebeur.
zen your Clurag~ao sal worden \oort.
gregraan. Simmer zal het Yerbond
ziju eigen doelopmteer prak;tischiew1jze
kunune bevorderoni dan dloor mede
to he~lpen on Curargnoschie Jongelie.
dlen in Nederland hun opleidingi te
latenl voltooien. D~e G~reep ,,No'der.
landschle Anltillea" is in denzelfdeo
g'eest werkzaum maar nog: volstrekt
niiet bij machte het zw-aardere woerk
van hiet Hioofdbestuar over te ne.
mnen. Nog slechts in hiet eerste tijel.
perk; harer ontwikkeling kan de
~r~oep dern k;rachtligen s teuzn van
her ell fdestjrdutkebrch ede vit-
grave van hiet vervolyS van hiet zoo
nuttig on hoogst belangrijk woerk
can d cen HTeer J. II. JT. Ha mouse rr
,,lDe Nederlanders op de W'est 10.
dischet E~ilaudeu"!. Algemeen wvas men
bet tens dat het jammer zou wezen.
als de eenigS betrouwhare geschiede-
nis de~zer eila-ndien niet zou k~unnen


vervolgdl wordlen uit gebrek aan fi-
nancieelen steun.
G~aarne zal daarom bet Groeosbe-
stuur in onderhandelino' trededn met
d~en HIeer HAM~~er mernu en de rGitgre.
r-ers en trachiten de noodige middie-
len te vinden on de v-erdere ultga.
ve mogelijki te maken.
Waar het G~ouvernement~ van Cu-
ragaio een som op de beg~rooting
pl~atste om d~e uitgave van een
Enlcc~lopediee voo~r Wetst Inidle te
be\ordclten, zal het Ilestuur der K~o.
lonie, dePgevrsagd,, zeker deo steun
niet w~igerren omn de G~eschiiedoiis
onzer eigenec eilauden to helpen vol.
tooleo. G~ok mueeode het G~roopabe-
stuur bierbij op hulp vain het Hoofi-
be'' 0 sl te g\rel ueo tt de ver-
kiezing van bestuursleden in de
plants dler aftredleude, werden dezen
a~leo w-eder herkozen.


II. 31. de K~oniniginrl c d ter eelandlen

BEK(ROOND
tle Amsterdam 188t
,, Antwerpen '885,
,, Chicago 1893~, en
,, CuL~agao, Eerste Prijs Elere


Curag~ao,
handa.


Wi~ater~kant


Otra
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs