Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00046
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: February 5, 1910
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00046
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

IILANDIH.


Dit Blzd v-ersehijut elk~en Zaterdag. nu sou E UEU A IT BA i: s Courant aki ta sali toer dia Sabra.
Abonnementspr~ijs roor Cur~ayzo, B~onaire. Aruba DUEU A DTBA u prijs di abonnement ta fl. 2,- pa trts luna,
et de Bovenwvindsche eilande~n per drie maanlden :pagfi padilanti.
r, sme vo1rui b~etalinlr fl 0RIEl)ACTIE : W~aterkan, Otrabanda, lio. 223 r' ua nla'li sti Cu"'talh Iloanaire Auba St. lar-
Afzonderlijke! nummers fl. 0.15. Unnmroslfl ,5
Peds dr Avereni~nvan1- reet f ,50 vor e- DIINISTRATIE: Pei n Con('erdi a, No. 129, Pi eteralaai Anuncio di 1 to '7 reel f 0,50, cada regel mas
ken reget meer '7% cts. 7% cts.


waarin de bloemen der bovennatuur.
lijke deugden een voor een w~eg-
kwrijude~n, waari ten slotte ook
het geloof, die bloem der bloemnen,
wFegkwiijude en afriel. Zoo kwamen
zij door overdreven weetInst tot
plichtaverzsuim, en van plichtsv er-
zuimn tot g~eloofar-erlies.
En zoo is de fabel in de we~reld
gek~omen, dat greloof onv-ereenigbaar
is met de wretensebap, dat een weten-
schappelijk man geen praktize~erend
kratholiek katn wrezen. Een w-etenschap-
pelijk man kan geen praktize~erend
katholiek wezen, ziedaar een dier
gerleugelde w~oorden, een dier macht-
spreuk~en w~aarbij men zw-eert als een
evangelie.
Dat woord beeft zulk een zoeten
klank voor de naar trijheid simach.
tende menigte, dat relen ophielden
praktizeerend katholiek te zija, en-
kel en alleen om w~eten scha ppeijk~
te achijuen. O~nder die zoogenaamrd
wetenschappelijke mannen heeft men
er gevouden, wier eenige wTetenschap-
pelijke verdienste w-as: het verzui-
men hunnrer plichten. Dat was het
eenig wete nseb appelij ke in greheel
hun onwetenschappelijk leven. Zoo
ver hleeft men de antithese 8oorge-
dreven: als men God v-erloochient is
men een man van boteekenis, als
men God dient is men epn damper
en een dwraas.
1 ls eenig antwoord op al die
t -g.v rahs'. en laster nercan adj de:
vrihe ,hun voor to stellen den H3.
Thomas: een der meest univ-erseele
geesten, die ooit de wereld hebben
betreden, en tegeijker tijd een der
boiligste monniken, die ooit het
kloosterkleed hebben gedrag~en, een
grout leeraar en tegelijk een heilig
religeus.
Gredurende het process zijoer heiligr-
verklaringr maakte een der kardina-
len de mnoeilijkheid, dat Thomas
geen enkel mirakel gedaan hiad.
Qout scripsit articulos, tot fecit mi-
racula, besliste Johannes XXII. Hij
beeft eveuveel w~onderen gew~rocht,
als hij artik~elen hieeft greschrevenu. Zija
w-etenschap was een wonderbare. Hij
was nauw~elijks vijftigr jaar toen hij
stierf. En toch in dat k~orte leven
heeft hij meer eschreven, danwi
w-ellicht ooit zutlen lezen, geschrev-en
ov-er alle brandende vragen van
ziju tijd, geschreven met juistheid en
klaarheid. D~eze mounik was zoo
vooruitstrevend in zijue uitspraken,
dat hij zijo tijd eeuw~en \-oorcit was.
W'at de bedendaagsehe natuur-we-
ten sch ap roor zekers biedt, dat
beeft zij geleend bij Sint Thomas. Het
sysateem van ILaplace over bet w~e-
reldstelsel is niets anders dan de
leer van Sint Thomas.
En die v-erhe\-en adelaarsgeest, die
zoo gemakkelijk de eeuwen door
kliefde, w~as tevens zoo ingewijd in
het opoubare lev-en, dat hij de raad-
ge~ver wras ;-an Pausen en koning~eD.
LodewTijk IX deed niets wonder bem
te raadplegen. Mleermalen nog laat
in den avond zag men een paleis-
bode naar het klooster van Sint
Jacques spoeden, on Thomas' raad
in to w~incen v66r een koninklijk
besluit werd uitgreraardigd.
E~rasmus was een man, die bitter
wreinio- ontzag; had voor God, en
volst ekt green ontzagr voor de mnen-
schen. Eo die trotsche E~rasmus beeft
san Sint Thomas den tol betaald
zijuer ougereinsde bewondering. ,,Als
ik Thomas aanschouw:, zoo zegit
byJ, dan word ik blind g~estraald,
ev-enals iemand, die in de r-olle mid-
dajizon wil staren."
WCelau de~ze man, die de zon was
in de wetenschap zijuer dagen, die
de raadgever was van Pausen en
kouingen, hij wa5s terzelid~er tijd
een voorbeeld van innige grodsvruebt.
B~oe laat hij s'aVoude ook over
ziine boeken getbogen zat, immer w~as
hij v66r de auderen in het nacht-
koor, om zijne ziel en zijn hart te
verfrisschen aan den klarea levens-
bron, die outspringt aan het taber-
oakel. Daar was zijn hemnel op aar-
de. En hij hee~fti het geluk van dien


-u ~I I- I


deren v-erwierp, om ervoor in de
plaats te stellen den spirits priva-
tusa, het eigen onafhankeijk onder-
zoek, de eigen, w~illekeurigre verkla-
ring: van geb~eel de Schlriftuur.
Uit die gehechtheid is geb~oren de
V'rijdenkerij, die de loochening is van
alle leergezag. ...-
Uit die gebechtheid is ook het Mo-
dernisme geh~oren, waa~rtegen Pius X
o~ns zoor krachtigr heeft grewaarschu wd. .
Onze eeuw is lijdeade aan hoogr-
moedawraanzin. Het is een stempelend
kenmnerk op onze dagen, dat men den
eerbied -voior het gezag, de waardcee-
ring voor het oude verloren beeft.
Jlen heeft de schennende hand gresla-
g~en aan het eerbiedwraardig wrerk on-
zer voorvaderen. Teder heeft. zijn ei-
gen system tot oplossing van het
duistere wereldradlsel.
De H. Thomas geeft hier een v-er.
nederende le saan onze waanwijze
wereld.
Die man, wiens agrees alle ti dgie-
nooten overvieugrelde door hoogte
en suelheid en kracht,- die man, die
de raadgever was van Pausen en
koningeu, de glorie en kroon der be-
roeudste hoogescholev. hij beef t den
arbeid zijner vaderen niet versmaad.
In beschieldenhieid beeft hij het spoor
zijner voorgrangers gevolgd, en met
ki nderlijklenn eerhbied al l bro k tu kklen
hunter w~erken verzame d. Ziju mach.
tigre geest heeft al die marmerblok.
ken greordend, en er u'f opge'oou~d
een meesterwferk, dat ihe eeuwen met
bewonderingr en eerbied beeft vervuld.
Die Summa Theologrica, hiet hasnd-
,boek der Theologie, danken sn] san
Thomas' eerbied voor den arbeid zij.
ner voorgangrers.
E~n dien eerrb'ed toonde hij niiet al-
leen voor Christenen, maar ook voor
ongeloovigen. Hij heeft Plato en Aris-
toteles miet misktend, omd~at zij hei-
deueiin wren. Ml~aar bij heft het go?:
de erkend en gewvaardeerd, weaar hi)
het ook vond. D~aaromn heeft hij Aris
toiteles vooral zoo hoog gewaardeerd.
1-ij heeft de flosofie van den heiden
miet verworpen, maar bij heeft haar
gezuiverd van iedere dwTaling, haar
gedoopt en gevormd en gezalid tot
priesteres der Eeu-igre Wiaarheid.
D~at alles zijn de vruchten van
Thomas' bescheidenheid. Ein die be-
scheidenhieid ging z66 verre, dat ge.
heel sijn Summa TIheologica niete
aniders is dan een voortdurend her-
helald ,,kidelzer ,,hret wi uffi voorkomen,
het schijnt mayj toe.
De hoogate wetenschap, die ooit ter
wereld greleerd werd, heeft hij voorge
dragen in den meeetbacheiden vorm,
in d~en vorm van een,,Videtur," het
schijnt mij toe.
Bescham end voorb~eelc alweer voor
do w~aanwfijze w~ereld onzer dasen-
Sint Thomas heeft de meest soiled
weetenshap oorgedraen in den
En in onze dagen w~ordt~ one de
meest opperylakkcig~e wetensichap op-
gredrongen in den meest arroganten
vorm. Iie meest wankele hypothesen
worden geleerd met een beslistheid
van uitspraken en een vertoon van
gezPg, waanrvan geenir hoogrer beroep
meer mogelijk; is.
Zoo, Xl. HI. is Sint Thomas het
voorbeeld greworden van ~den waren
Christen leeraar, door zijo belangre-
loosheid en bescheidenheid. Door zijo
belangeloosheid heeft hij de groot-
beid gevlucht. Door zijo besclheiden-
heid beeft hij den arbeid van anderen
gewvaardeerd.
D~och cok in hem zien wij, dat be.
scheidenhieid het fundament is der
ware grootheid.
Die man, die de glorie heeft ont.
vlucht als een pest,-- hem is de glorie
vooruitgesneld en gevolgd overall
waar hij going.
Die man, die eigren meeningr gering.
schatte, on alleen der vaderea leer te
verzamelen en te ordenen, hij wrordt
nu overall geroomd als de Doctor Uni.
vrersalis totius Ecelesia, als de algSe-
meene leeraar der greheele kerk. En
zijn werken worden zoo hoog gewaarr.
deerd, dat ziju Summa Theologica


een plaate yond naast de H. Schrift
in het Concilie van Trente.
Git dit alles blijkt, dat de H. Tho.
mas niet alleen grroot was door ta.
(lent, moaar ook groot door karak-
ter,- niet alleen een machtigren geest,
maar ook een edel hart bezat. En
ult dien adel van geest en bart, uit
die harmonie van talent en karakiter
is geboren dat ideaal van waarach-
tige wetenschap, dat wijj bew~onderen .
en trachten na te volgen in den H.
Thomas.
In bet derde deel onzer rede hopen
w~ij U' aan te toonen, hoe die adel van
kalrakter bekroond werd door zijn in-
ni e~ godevrucht.
PVij hebben reeds eenige struikel-
blokken gezien op den weg der we-
tenschap, struikelblokken, w~aarover
ivele w-etenschappeijke mannen ge-
val~len ziju.
Sommigen zoeken de wcaarheid en
beoefenen de wetenschap, alleen oo-
dat zij hun eer en rijkdom belooft.
D~it geva~ar ontwreek Sint, Thomas
door zlin heldhaftigre belangreloos*
heid. Anderen verdriet het, z ch in-
gesloten te zien bmunen de perked
van het g5ezag. Hun bekruipt de
lust, het oude te verwerpenl, en zon-
der centgen gids nieuwoe wegen to
bann. itgovaar outweek Sint
Thomas door zijne bescheidenheid.
D~och daar schuilt nogr een ander
gevaar in de beoefening der weten.
chap, en dat gevaar alleen is wel
licht $rrooter en noodlottiger dan
de beide anderen to zamen. Ik be-
doel bet grevaar, dat men het ge-
bed verwaarloost omn de studie, dat
men zijn godsdienstplichten verzuimt
en zijn God v-erlaat on de wTeten-
schap.

,,Buiten God is 't nergens veiligr"

zeg~t Vader Yondel. Doch nergeis
is bet zoo onveilig zouder God, als
op de woelige wateren der wreten.
chap. W'ee den vermetele, die het
w~aagt dlie zee te bevaren tender
God aan boord. Weldlra zal hij zijoe
vermetelheid met ziju levesn boeten
en verpyletterd worden op de rotseL
der dwalin;.
E~n toch hoe groot, hoe noodlot.
tio- dat gevaar ook mogre w-ezenl, de
me~esten bemerk~en het niet.
Det studied der wetenschlap wrordt
voor velen een brandendle, alles ver-
zengeude hartstocht, die hen alles
doet opofferen zelfs de meest dure
verplichtingen.
Vooral w-anneer het success hun
talent met lauweren kout omukran.
sen, warnueer zij bewierookt en als
aanbeden worden door duizende
geestdriftige volgeling~en, danve.
geten zij zoo spoedig hun God, om
oeheel op te gaan in de w~etenschap.
1:n terwijl de geest ov-erladen wordt,
verga at h un arme hart vanl gees.
teijke ellende. EIn dat hart verdort
en versteent naar mate de geest
meer gespannen wordt.
D~e ongelukkige L~amennais is er
bet onwedlerlegrbaarr bew-ija van.
D~eze schitterende publicist ging
zoo ,reheel en al op in ziju studie~n
dat hij zelfs het dagelijksch brevier,
gebed verwaarloosde. En deze hoog-
begraafdle priester, die een kerkleer-
aar had kunnen wezen, werd een
k-erkv~ervolger. Hij stood op togen
.het gezae, verloor zijo geloof, en
stierf halstarri no otardg
geljk ij elefdhad. Zijn hart wa~s
versteeud, wiji het verstand alle le-
veussappen tot zich had gietrokken.
Zoo kw~amen v-ele wetenischappelij-
ke mannen tot verwaarloozingf hun-
ner plichten, tot verlies van hun ge-
loof. In de driftige jacht usar w~e-
tenschap hadden zij het noodzake-
lijke even wicht verloren tussehen
hart en getst, tusschen kzarakt~er en
talent, tusschien zedelijke en weten-
scha pelijke vo~rming. Zij hadden
het hart opgreofferd aan den geest,
bet harakter atan het talent, de ze-
delijke vorming aan de w~etenschap-
pelijke. Zoo verkwnijude hun hart en
w~erd ten slotte een dorreakr,


Curagao 4 Februari 1910' de studie te verw~aarloozen. En zoo is

Omqp gten Teeraar, een voorbeeld voor allen,
g@), ,die zich op de w~etenschap toeleggen.
LEZING VAX DENI tTVELEEllwZ. W7aar is de klare luister
I'zil2R F J ebleven, die voorbeen
aa Lit 's eerateu vaders aa~nschiju scheen ?

Tegr~en het einde vatn 12441 kwam Zoo klangde Vader Vondel over de
Johan~nes Teutonicus, vierde ma is- diepA bedorrenheid van onze natuur.
ter G;eneraal der Predikl2re Ze l"fs de edelste neigilngen w-orden
K~eulen, ver ezeld va eer onen te inbruikt tot onedele doeleinden.
~napoli aan, wviens o an d een /'ongen Zelfs de zucht naar tennis heeft mnen
Albertus den Giroote ewa in.tij ann dient-tbaar gemaakt aan eerzucht en
trouiwen \a ovr gouldor st, D~e meesten zoeken de
Diie jeugdige Napolitaan was de kennis en beoefenen de wetenschap,
graaf van Aquino. Van vaders zijdet- alleen omdat die hun rijkdom en
was hij neef van keizer Hendrik VI grootheid belooft. E~n do wetenschap
en achterneefE van keizer F'rederik I. Zo~u voor r-elen al haar bekoorlijk.
Y`an moeders zijde stamde hiij af vala held v-erliezen, zoodra zij geen roem
de vorlsten van Normandie. en attnzien mieer zou belooven aan
Hij w~as nauwelijks zevention jaar~ hare volgrelingen.
E3n tochl had hlij reeds veel lijden er' lu dit opzicht geeft Sint Thomas
strijd gekend in due korte leven. ons een beschamenld voorbeeld van
Mlen verhlaalde, dat zijne ouders hom heldhlaftige belalngelooshleid. V6G6r hij
op hun kasteel hadden! gevangien g~e den weg der wetenschap betrad, hiad
zet, om hem van zijne roeping of t hij eerst alle grrootheid met voeten
trekked; dat hiij een v'erleidster met gertreden.
een viammend hout had verjaaid. D)oor de drie religiieuze geloften
dat hij zijue zusters won voor het had hij eerst alles verlaten, om een.
religieuze leven, terzelfdler t~ijd, dat roudligr frater Thomas te heeten.
zij poogden hem er van at te trekk~en. E~n Doch de tranen sijuer moeder,
dat P'aus Inocentius IV hem mijter' noch de beden zijuer zusters, noch
en staf van Mlonte Cassino had san. het ruw gewreld zijuer breeders, noch
geboden, die hij echter met besliste Ide miacht varn keizer F~rederiki 11 ver.
beschleidenheid hiad algewrezen. mochte~n ziju diamauten w~il be bre.
Nla dit alles is hlet licht to verkla. ken.
rendatsiju moeleelinen hom n toen P'aus Inocentius IV hem
tegenn hem opblikten. D~och niets in id ehfe o h a ot
hemn beantwoordle aan hun hooggfe. Cassino, toen sloeg; hij dlat vereerend
spannen verwachting, aanbod bescheiden van de hand. Hij
Zij zagren daar voor zich een jonge. wvilde green waardigiheden. Mleermalen
ling, still, afgetrokken en bescheiden. reeds had Lodewijk IX Thomas ten
G~een zweem van grootheid. Geen tu.fel genoodigd. Thomas buiverde
schijn of schadow: van wat zij ver, terug voor die eer. Nu riep de koning
w~achtten. Zij gingen gelooven, dat al de h'ulp in van Pater Prior. E~n gre.
ziJu roem over~drijving o verd]i~chtsel dw-ongen door de gehoorzaambeid
wras. En tenl elotte gaven zij beu, verscheen de npderigste leeraar Ran
den naam ,,den g~rooten, zwiljgenden den disc van den heiligsten koning.
Siclananschen os." blaur z66 weinig dacht hij san de
TIhomas outwveek z656 zorgvuldig err hem to bourt gevallen, Raa de
elke grelegenheid omn to schitteren, rie, die hem omringde, dat hij rus-
dat zelfs Albertue de Glroote niet w.ist ti zijn wijsgererige overpeinzingen
wat~ te denken. 'afwikkelde en op een gegeven OOgren.
O~p zekeren dag word er to Kielen Iblik operongr en met de vuist op
eenl pleebtige samenkiomst gehouden talfel s~laanlde uitriep: ,,Conclusnum
van studenten en leeraare van ver. est contra manicheos, dat is het
schillende buitenlandsche universitei. doo~rslaande bewijs togen de mani-
ten. Gretig greep Albertus d~eze gele. chein."
genheid aan, om Thomuas de duis. EIn toee later Urbanus lV Thomas'
terste trangrstuktken voor te leo-gen. onschatbare diensten schitterend w~il.
En de leerling; antwvoordde zoo juist de beloonen en hem verbeffen tot
op de gestelde vragen, en ontzenuw. aartsbissehop van Napels, toen bad
de de opg~eworpen moeilijkiheden met en smeekte de belangrelooze leersar
zooveel kliaarheid en kracht, dat leer- met tranen in de cogen, hem nooit
aars en leerlingen van eenzelfde be. meer ee~nigre waardigheid aan te b~Ie.
wondering vervoerd, eeuparig zijo lof den,
Verkionddea. Zoo heeft St. Thomnas de glorie gre-
En toen stood Albertus de Groote vlucht, en die verborgenheid giezocht.
OP, en sprak dat profetische woord, Zoo beeft h~ij de wetenschap booefend
waarvanl ledere oieuwve eenwv een nieu- en gelearaonrd in heldhanftigre belange.
Tl vervulling brengt: ,,Wij noemen looshieid, in volmaakte onthechting
Tolmas een swlvgeneden os; maar ik Ivan eer en rijkdom on alles, wat de
,,Zefi u, de dag zal komen dat het wetenschap haren volgrelingen bledts
,,gre uld zijuer leer over geheel deP we.
n relr zal weerklinken." Hfij heeft de wrij sbeid behind boven
k e dag, door Albertue voorspeld, rij ken en k oningstro nen, en alle sichat-
hwanm spoediger wfellicht, dan hij zel f ten der wePreld telde hij voor niet in
had verwa~cht. In weinige Jaren werd vergelijking met de wijsbeid. Silver
lhomas de heroomdste leeraar der en groud ecn parelen scheoen himn slijk
gellee e katholieke wereld. in vergelijkting met de wijsheid. Hij
rie aar ondankrs den glans zijner glo heeft de wijsbeid gesteldi boven schat-
9j is 13j immer gebleven, wat hij ter ten en glorie.-- dit zagen wre mn one
deeuken was. Wat daar gebeurde in eerste! deel. H~ij heeft haar gesteld bo-
is et kosteruniversiteit van Keulen, ven eigen meenlng,-- zien we dit e~en
csheel vooruitgeachaduwde beeld van enkel oogenblikje in one tw-eede deel.
ghela slln vol end even. Thomas in
ben ogodoos i in bescheidenheid NViets ter wereld is den mensch zoo
en leesrend dewaarheid zoeken d dierbaar, als ziju eigenl meemnin.
Van leeled- ziieddaar hMt kort begrip Niets valt den mensch zoo zwaar as
Hin gheeftij de wdearihke leven. het prijsgeven van eigen inzieb ten.
Rin bel t de n"eose ap beoefend G~een offer valt zwaardler aan onze
in eadageloosheid, m beacheidenh eid, trotsche natuur. Daarom valt ook
blo go evrucht, Ziedaar M- H. drie het gelooven zoo hard aan een trotech
blemen, die wl3 als een nederige feest- karakter, wijl 't gielooven een voort.
g5ave wenschen neer to leggen aanr de durend opofferen is van eigen mee-
P~een van Uw~en beminden Patroon. ning aan het gezag van God.
to belangeloosheid, zonder daarin D~ie gehechtheid san eigren meening
be sheken eer of tijdelijk giewin. In lis de troebele bron van vele dwalin-
mese eidenheid, wonder eigen mee- gen en ketterijen. Uit die gehecht-
"Ingr op den voorgroud to plantsen. heid is geboren bet Protestantismne,
lugodavrucht, zonder zija Gfod on dat de overlevering en de leer der va-


1882


Zaterdag~ 5 Februari


ISIO


27ste Jaargang


ICOE


01


CURACAO


WIEEKELA, D


V002 D~E CURAgA0ECH I

hemsel op aarde bezougren in zulke
hemelsche toneJ, dat de kerk ze beeft
veprheven tont lit~hulrgische zangen. ~n
ov-eral wa~ar de verborg~en God wFordt
nanbeden, daar w-ordt hij aanbeden
iu 't onsterfelijk;,,Adoro te" van Sint
Thomas.
D~at geluk, zoo zingrt hij, is door
geen- tougi te vertalen, is door geen
letteren te beschrijven, alleen hij,
die het onderronden beeft, kan het
geroelen.
Diaar bestood tusschen hem en den
God onzer tabernakelen zulk een in-
nig verkeer, dat Thomas in alles
bij Hem te rade gmng. Eens had
hij een reeks artikelen greschreven
over het H. Sacrament des altaars,
en in kinderlijken eeur-oud kwam hij
\-ragen, of bet zoo good was.,,Tho*
mas, ge hebt goed over mij geschre-
ven," zoo luidde? het Goddelijk ant-
woord, ,,wat vraagt ge tot beloo-
Enn deze engel v-an reinheid en on-
schuld, die smetteloo s as een zoo.
nestraal is heengegaa~n door deze
oureine wereld, elken morgen kiel-
de hij neder, omn ziju allerkleinste
fouten den priester te belijden, vror
hij opging tot het altaar des Hee.
ren. Telkens als hij ging studeeren,
bad hij eeret, zego~ de Tocco. En al*
zija b~idden niet hielp, dan ging hij
tot ziju boezemvriead, den H. Bo-
naventura, overtuigrd, dat dieas ge-
bed meer vermocht dau bet zijue.
In eenige bladen van het oorspron'
kelijk handschrift der Summa Theo-
logica vindt men mueermalen te mil-
den der hoogste bespiegelingr, plotsie
lingr deze kindberlijke groe~tenisse: Ave,
Ave, Ave Mlaria.
Mlet zulke bloemen van frissche
devotie verkw~ikte hij zijn hart op
bet vaak zoo dorre veld der wreten-
schap. Zoo was Thomas in alles en
oven alles een man van gebed. En
ook deze deugdc vond reeds haar
loon hier op aarde, even als zijn be
langepielooshel~d en b~escheidenheid. EII'}
elit meermakun de Etudie om het
;ge bed.
E~n volg~ens zija eigen getuigrenis
aan Fra~ter Reginaldus, w~erden hem
de grootste outdekkingen der w~eten-
schap gieopenbaard in het gebed-
Dat is het bestel der roorzienig-
heid Gods. relen verlieten hun God,
om meet to studeeren. En tot straf
dw~aaldea zij af van den waren wreg.
En al hun wPetenschap werd dwaas-
held.
Thomas verliet meermalen de stu-
die om bet. giebed. En tot belooning
ontving hij in dat gebed~ meer licht
en w~etenschap, dan hij in zijoe stu'
di~n outvangen had.
Thomas een man van gebed, het
kan zijn nut hebben, dit te heril-
neren aan de wretensehappelijk~e -e-
reld onzer dagren.
Het w~as de grootste gieest 7-an
ziin tijd, hij die daar zoo nederig
ziuare maria stamelde.
Hot was de grrootste geest r-an zija
tijd, bij, die zoo nederig ziju schuld
belijdt aan den priester.
Het w~as de g~rootste geest van
zijn tijd, hij, die zoo veelvuldig in


West belangecloos, dan zult Ge uw
beiligate overtuiging niet verkoopen
roor een hand-vol gvouds, dan zult
Ge uw daurate plichten niet verw~aar-
loozen voor een leven van genot, of
roor de v-erbetering vau Uwv sociarle
positie.
Weest bescheiden, dan zult Ge niet
zoeken IGw eigen eer en het door-
drijven van Uw eigen inzichten, maar
dan zult G~e alleen zoeken de eer van
Grod, en het alg~emeen belangb. Dan
zult Ge Uiw plicht niet verivaarloo-
zen, als Uw meening en inzichten
wordlen miskend, mnaar dan zult
Ge trouw blijven aan Uwr plicht ook
al wtordt Ge teleurgesteld~ in UCv
zoetste verw~achtingeo.
W*eest vooral godvruchti. O mijue
Vrienden, moeht ik duizend monden
hebben on U overall on telken stood
te herbalen dat wijze wFoord van
Y'oude :
Buiten God is 't nergene veilig."
Vergeet 't nooit; Ge kunt rijk w~ezen
in de wereld, maar als Gtod niet de
o-rootste schat is van Uw rijkdom ,
dan zijt G~e armer dan de armse
bedelaar.
G~e kunt leven in gezoudheid en
voorapoed en genot; jaren en jaren
lang, maar als God gieen rust geeft
aau LTw hart, dan zult Ge ougeluk.
kio- ziju to midden van alle genoe
gets.
Ge kunt groot en beroomd wor-
den, mannen verlicht door de we.
t~enschap, g~ekroond door de bew-on.
dlerino- der w~ereld, maar als God
niet de glans Civer glorie en het
licht van U~v verstand is, dan zal
IUws wijshieid in dwaasheid verande.
ren. Wrant God is niet arlleen de le.
vensbron der w~ereld, Hiij is ook de
zon van ioder menschienhart, de zon
van elk menscheaverstand: Zoek t
daarom altijd de wrarmte van Uw
hiart, en het licht van Utw verstand
bij G~od, die is de Zon der zonnen,
die ook de zon is geweest van Sint
Thiomas' even.
Zoo zult Ge troupe v-olgelingren
zijni van Sint Thomas. E~n zoo zal
de Zon der Eeuwigae klaarheid niet
a~lleen prijken op Uwv vaandel, maar
zij zal ook stralen in IJw hart. leader
Gwer sal een zon worden op zijae
beurt, een zon van liefde en leven,
van klaarheid on onschuld, van
\varmte en kracht, een zon die uwe
omgeving verw~armt en verlicht en
verblijdt.
D~at is de oprechte mensch van
miju hart, dies ik als een nederi.
ge smeekbede achterlant aan de voe.
ten van uw beminden P-atroon.

S--(0) >-- --IN~~~ MEOI

186o It Januari rglo.


plein saamgestroomag die op de
meest luidruchtig~e wsqze aan hun
veroutwaardigring lucht~ gaf, en het
den militairen onmogSelijk maakte
de opdracht van den adjudant ten
uitvoer to b~rengren. Toen graf deze
bevel het binnenplein at to zetten
en zich r-oor de hoofddeur op te
stellen. Ook nu nog" was de menig-
te niet te between, goedschiks het
kerkgebouw te ontruimne. Daarop
werd~ tot goweled over gegaan. ~e
soldaten giaven vuur, dat evenwetl
slechts schade aan eenige venters
veroorzaakte. De politie meende nu
bet oogeablik gunstigo ihok
to laten gfelden en schooto zc oer blijk.
baar in het wvild op los. Een zekere
THrEOnoon LESIER, eerst acht dangen
te voren getrouwd, werd door een
kogrel in bet hoofdt getroffen en op
jlagr gedood. Dat w-as hot seir voor
een v-erwaurde vlucht;. Velen spron-
cgen door de ramnen in de zijgangren
langs de kerk en braken armen en
beenen. Zelfs het lijk van het slacht-
offer wo~rd op het plein aan ziju
lot overgelaten. Toen de duisternis
inviel, was de kerk gresloten en de
sleu tel wonder berusting van den
Gouv-erneur. GOder begeleiding van
een talrijke mrenigite werd daags
daarna hoct lijk van don ougelukki-
go grafwaarts gedragren. D~e Capu-
eiju outvingr bevel binnen 8 dagen
bet eiland te verlaten. De bekeerde
1srai~liet vergrezelde hem vrijwillig
in de ballioschap. Geon van beiden
ziju hier ooit weergrekeerd. D~e span-
ning~r en erontivaar~ nrd iging bleven
voortd uren. Het H~oogfeest van
Pinkstereu, dat den volgenden Zon-
dag inviel, ook de H. Sacraments
Jlag, ging roor de gelooigren voor
bij in diep-treurign! utemmingr, zon-
der eenige kerkelijke plechtigheil.
Door des Gouverneure decreet bleef
bet bedebuis 40 dagen langr gealoten.
Het bleef tw~ee ma~anden later den 2lsten Au-
gustus op K~onings verjaardalg werd
Dittinger, de onderfiscaal, die een
werkzaam aandleel aan ve~rmelde
gebeurteuis genomnen had en daarom
bij het v-olk gehaat wa~s, eetige
oogenblikklen v66~r de parade door
een onderofficier van de schutterij
la de B rees traat van de P'unda
neergeschoten.

r

Onderwijl deze nieuwre vernedering
in den lijdensbeker der Curagaosche
Rt. K. Kerkgetneente neerdruppelde,
Was de engel~ -drvertroostingr van
God gezondon reeds op wreg, on
heul on sterk~te te brengren.
Sinds zes w~eken reed s lag een
Hollandsch schip to Nieuw~ediep te
wvachten op een grunstigen wind orn
zee to kiezen. Tw-ee reizigers vooral
v-erbeidden met onigeduld het uur,
dat de zeilen zouden geheschen wor-
den. Het zijo twee priesters, die
hun lev-en aan bet apostolaat wonder
de brevolking onzer WTes t-Inud ische
eilanden v-erpand hebben. D~e een is
de IloogS Eerwaarde Heer M .
NIEW-INDT, bcenoemj Apostolischi Pre-
foot der Curage~osche Mlissie, met ziju
reisgeziel den EaCrw. Heer J. U~. EI-
senbell, dien hii voor zija grootsch
plan, geczamelijk~ de opoffe~riugen van
liet harde missionarisleven to gaan
deelen, gewroncen heeft.
Beiden zign AImsterdammer van
geboorte, beiden 28 jaar oud, beiden
sedert la~ng als Studlegrenooten met
elkander bevriend, beiden sedert 5
jaar in de zielzorg wonder de bevol-
king van de hocfdstad werkzaam
g~eweest, .
()ndanks bun gelijken leeftijd is de
eerste, behalve nog door zijn waar-
digrheid ran A~post. PrFeec~t, ook
door zi n uiterlijk en karakter ver-
reegr de meerdere. Oak de toekomet
zou al spoedig bewijzen, dat de Eerw.
Heer ETISEN'BEIL iD W~i]Z8 1'OOrz!01-
tig~rheld, in moed en volharding mnet
met zijn metga~zel kon wedijreren.
1)en 27sten Augustus zedlde bet
schip met de beide reizigers ooze ha-
ven bionen.
11incon--Bonaire.

I'a~stoor.


Nauwelijks passeerde het salonrij- t~ing wegens den rouw van het Hof
tuig, wariln zich H. MI. beyond, de te Brussel, onmiddelijk het Paleis ver-
menigte die sann de eene zijde van het lieten.
perron stond, of een luid gejubel In deze kringr trok voorts de san-
steg pdat zich zoo krachtig mo- dacht de Amerikaansche general
gtelj, doch au van tw-ee kannten her. Woodford, die met den gezant der Unie
haralde, toen de verpleegater, met en de leden van het gezantschap,
Princes Juliana op de arm, uitateeg in burgerkleeding, een eigenaardigre
en het kind, waarvanu het grelaat nog g~roe~EeP vormden t usschen al het goud
bedekt w~as doo~r een langien written en zzvrder schitterende uniformen.
siluier, behoedzaam legde in de armen Behalve de burg~emeester der resi-
r an de Hofdarne, bela~st met, de op, dentie, wanren er ook zijne ambtge-
voedingr van de Prinses, Jonkvrou- nooteu van Amsterdamen notterdam,
\ve van de Poll. maet elk van hen H. M. zich in den
Toen eerst verliet de K~oningrin, on- Iloop van den avond in gespreki be-
der krachtige hoera's der menigrte gaf.
het compartiment, vriendelijk groe. Van de Minoisters van Staat Zag
tenid naar alle zijden. men o. a. dr. K~uyper, jhr. mr. de
O)p het plankier zelf had slechts Savornia Lohman en jhr. mr. Van
een zeer vluchtigre begroeting der au. K Iarnebeek.
toriteiten plaatts, wijl II. Mi. blijkbaar Ongoveer 10 uur was deze ceremo-
de Priuses zoo0 spoodigT mcgelijk in use greeindigd en verspreidden de
de verw~armde wrachltzaal wilde zien g asten zich in de verschillende salen,
gebrachlt. Mlaar daar ouderhield Zij terwijl de muziek der balorkesten
zich vrij geruimneu tijd met boveab~e-l- de Kon. Kapel dter grenadiers en
doelde overheidspersonen, wrien Zij jagers in de groote en bet strijk-
bet lPriusesje iedler afzonderlijk toon- orkest der voorm. schutterij in de
de. kleine tot den dans noodigden,
Bluiten stoodenl geqoue hofrijtuigren wvaarran in de groote zaal een druk
=ereed, Oak bet rijtuigi voor Hl. M. gebruik gema~akt werd met een qua-
bes te d va~s ditm~aa gcee gala- drilled tot afivisseling.
koet~s. De Koningin vertoelde het groot-
Toen Hi. Ml. met Jook~vrouive v. d. Iste gedeelte van den tijd in dJe klei-
Poll, die nog steeds de P~riuses droeg, ne balzaal, alivaar H. M~., zittende
was ingrestegenc~ en de K~oningjin zichl op een canapp, vele genoodigden
overtuigd had dant het portier goed wraaronder tal van dames, tot zich
gSeslote n was, nam onze Voratin de deed komen en zich met de v-oor-
Priuses zelf op den school en out- gestelden onderhield.
deed het gezichtje van den sluier. D~e Konklijkie gastvrouw droeg een
Toen was het een oogeablik van w \iteatijune kleed, g~eborduurd met
oubeschrijfelijkie greestdrift in de Riju. zilveren bloemen, op het hoofd een
straat wonder die opeengepakite me. dliadeem van briljauten en robijuen
nigite, want nu kon iedereen hiet anr on het breede lint met het groot-
d~ige blozendz gen~ichtje van P'riu~ses kruis der Mlilitaire Wil~lemsorde over
Juliana zeer duidelijk zien, met de biet corsagie.
verbaasd, groote oogjes, zooals het Inmiddels bezocht de K~oningin-
zich aebter het breede portierraam louderr, die een parelgSrijs satijnen
vertoonde. kleed droeg met uit een diadeem
Niet dan met giroote moeite slaag- v an diamanten afhangenden wit-
de de politie er in de opgetogen ten sluier en het grootkruis van den
menscheumassa in bedwangr te hou- Nederlandschen Leeuwv als sjerp, v~er-
den. schiillende salons, alwaar Zij tal van
E~n zoo reed het rijtuig langrs de genoodig~den aansprak.
menigte, die ook kon zien hoe Hare Zooals bekend, was de Prins ver-
.11ajesteit van tijd tot tijd het handje hinderd ter soiree te kromen wegens
dier P'riuses vatte en het de vols vervulling der opdracht tot verte-
massa deed toewFuiven. gSenwoordigiwvi van de K~oungnin bij
Teen 't rij tu ig het voorplei n van de~l huw elij keplech tighleid t~e Meinin-
't Patleis wFas opgeredlen, lie~t de po. gen,
litie de dichtopgepakite menigte tot E~r w-aren verschillende, buffetten.
op het plein toe, teneinde Kioningin Op de tafels daarvan lagen slingrers
en Prinses van nabij te kunnen ga- van rose angers. Die in de blauwe
deslaan, autichambre droeg: een massief zil-
N'adat de K~oningin nog steeds in veren middenstuk in den vorm van
het rijtuig~ cenigre oogenblikken Haar een schelp, geschenk uit Zeeland.
kind in d~e ar~men had g~ehouden, Een der theebsuffetten prijk~te met
trad Z;ij, wonder den steeds aangroceae- ren zilveren pikcede mileu, verbeelden-
den jubel der menigt~e, hiet P'aleis de den slagv bij Nuieuwrpoort.
binoen, blijkbaar gietroffen door de Even half twaalf uur verlieten de
bartelijke ovatie. leden der K~oninklijke families met
B~ij 't vecrtrekr van 't Loo wras, naar denl gebruikelijken rondg~ang door de
't,,Vad." meldt, het pale~is-perron al. zalen het bal, dat kort bierop ein-
leen door manschappen te voet af- diatde..
gezet. Even voor half tivaalf, nadat Zoowel do aankomst van de ge-
de hofliouding zich meerendeels per noodigden en hlet verlaten van het
rijtuig naar den trein had begeven, P~aleis werd buiten op bet voor-
verscheen de hlofdame van de Priose~s, p-lein door een menigrte nieuwrsgieri-
freule Va~n de Poll, met de Prioses in g~en nauschouwd.
den arm: een lakei, die achter de hof-
damne aanstapte, h~ield een parapluie
van bijzond~er groote atmeting boven
het P-riosesje om haar t~egren den re-
gien te beschermnen. D~aarna volgde die Vliegdemonstraties
Kioningin, vergezeld~ van een pleeg-
suster op een klieinen afstand. Nadat' TE
ingfestagen was, hield de holdame de
onge P~ -rinses roor bet raaLm Vanl het LOS A N~GE LOS.
rConinklijke rijtuig on liet 't P'rinsesje
de wuiv-ende menigte met het armpje
grloeten- P'aulhann, de bewonlderens waard1iige
Te Utrecht heeft HI. MI. tijdens de kleine Franechman, heeft de groote
enkele minuten opouthoud van den menigte die ziju vliegproeven blproon.
extratrein op hiet~ Centraalstation de aaugename oogienblikken b~ezorgd
Prinses Juliana herhauldelijk nan door zijo verb~azingwnekk~ende duch.-
11et publiek, dat in grooten getale ten. Teratond na aankomnst op, de
aan~iezir w~as, getoqud. De burge- terreinen waar de vliegSproeven zou-
meester wvas aanwezlg. ELen aantal den worden gehouden, unaten de
weeskinderen, op het afgesloten per- Hieer en Mevrouw P'aulhan plaants
ron toegelaten, zongr bet Wilhelmuus; op hunne machine oni viogen mtanioeu
twvee dier kinderen boden bloemen vreerend gedurende lange~n tijd boven
aan. de terreinen, daarbij een afstanid af-
legg~end~ van dertigr mijlen. H~e niet
grocot van postuur zijude Mouvrouw
Bal en Hve* aulhian was v-lak achter haar echt-
genoot grezeten in een houding, als
waarin kindleren zich langs de duinen
Het nieuwrjaars-gala-bal ten H~o naar beneden laten glijden. Zij sche
ve wa~s Danedagr 4 Januari druk nen zich, daar boven ini de lucht, op
SeZOcilt. Ilunne machine bijzonder \ cilig te g~e-
De groote en kleine balzanl, de voelen, want gedurenide hun snellen
galerijzaul en de kleinere prijkten tocht door b~et luchtruim bo~e i


met een tool van palmuen; overigens zichi telkens caar elkan~der toe tot het
nas de rose anjer de hoofdbloen' doen van de een of andere modedee-
van het decoratief. D~e fraaie eo lingi.
kostbare baltoiletten v~an het gYroot 1)f! tweede passagiier die, na deze
aantal dames, droegen tot den iniu- vlucht, met denl i1eer Paulha~n op.
ter~rijken am lkvn het geheel stee~g was de correspolndent v-au de
miet weinig bij, LHeral, dlie zelf dit veralagr leverdle on-
1)e leden der ESerate Kamer warea, mniddelijk na zija aankornst; te New-
\vegens het samenvallen van hunne York. Na dezen maakte Morvr. Cort-
bijeenkomet met de~n baldatum, dit- land F. B-ishiop, echbgecnoote van den
mlaal onder de g~enoodigdlen begre- P~resident der Amerntlikaansche Aiero-
pen. :1ub, een tocht mode. Aan Mlerr. Cort-
D~e Kioningin dleed met de K~onin- landl F. IBishop is hierdoor do onder-
win-Moocder tenl C uur Haaur intre- f cheid'ing to beurt gevallen de eerste
Jle in de giroote balzna~l to middleu Amerikaansche dame te ziju die~, in
van het aldarf ree!ds geformueerde d (eze streken, een vlucht medemaakte.
cercle van hoogwaard igheidshekllee- ')p tij a vierden toch t nam d e Heer
clers van bet H~of, de diplomnatie, de P'aulhan luitenant Beck met rich me-
muinisters, de generaals enz. Daanr le, om daarna nog eens op te stijgen
beyondeni zich ook de B~elgische ge- in gozelechiap van den H~eer Cliff'ord
zant, baron en baronesse G;uillaume 11. Hlarmon, met w~ien hij in de richi-
en de verdere ledlen der B~elgische le ting van Venice weyon;ee f
.;atie, die na affoop van de begroe.- Jt~and aflegg.end van 20 mnijlen. Y'eer-


III-


sanbidding log neergeknield voor De, maand Mlei van hiet jaar 1824
het tabernak~el. spoedde allenrrs ten einde:
En daro isheteendwaing en In de Sjt. Annakerk op Curagao
een dwaasheid ea een laster, to be- nam een Spaansche capucijner mon-
weren, dat deugd niet samenganat uik Joaquin de la Olleria. in die da-
met talent, dat geloof niet samen-ge ndeoatakljbdorog
gaat met w~etenschap. Want hiier om zijul trouw nan Spanjes Konin,
9ien wl] de hoogste wetenschap har- nit Venezuela v-erbannen de herj
momisch vereenligd met de heiligate derlijke bodiening waar. '
deugd. En ult die harmonische ver E~en zek~ere Israi~liet Josi RAIFAEL
eenigmig van deugd en wetenschap Conuts, een man reeds op rijpen
is opgebloeid de bloem der leeraars, leeftijd, hald ziju verlangen to ken.
Sint Thomas van A4quino. nen gE~egeen, in den school der ka,
Zoo, JI. H., staat Sint Thomas tholiek~e kerki to worden opgenomen.
voor mij als de belangelooze, de be- Na voldoeud onderricht en vo~orbe-
sicheidene, en g-odrruchtigre leeraar. reiding had hij ook inderdaad uit
Zoo straalt mij zija beeltenis de volle de handen van den bovengrenoemden
glorie togen, miet alleen van ziju p~riester het HI. D~oopsel outrangen.
wetenschap, maar vooral van ziPn Ongelukkig leefde men toen uog
karak~ter. En zoo cok w-ordt Sint in een tijd, dat or vrijheid van gew~e-
Thomas roor ons een voorbeeld, dat ten bestood in naam voor een leder
we elk~en dag opnieuw kunnen na- maar inwerkelijk~beid voorallenbehalf
teekenen in ons eigren leven. K~un- ve voorde Katholieken. Gok had men
nen wFe hem niet volgen in ziju we- zich in dio dagen nog niet losgewor-
tenschap, wFij kunrnen htem ten mio- steld van het denkbeeld, dat toen
ste nastreven in ziju karaktergroot- wonder de gegoede families als een
beid. onaantastbaar axioma ~old, dat
het; een echande en outeerin/a was
En hier, Mi. H., vraag ik eerbie- tot een kerkgenootschap te behoo'
dig verlof, mij in het bizouder te ren, wraarvan dlestijds in onze kolo.
ric13ten tot de leden van dezen Sjint nie de slaven en vri e kleurling~n
Thomaskring. de overgvroote meerder acid vormdea.
Mlij;oe vrienden: in U begrroet ik Zij, die den toon aangfaven, met
de hoop der toekomest, in U~ begroet G~ouverneur Cantz'laar aan hlet hoofd
ik de bloom van bet katholieke le- beschouwfdenn dieu Capucija als ee;
ven, de kern van het komende katho- dreigend gevaart roor de Curagao-
lieke geslacht, in C begrouet ik de sche samenleving. Tot een afachrik-
reinste edelwfacht vau onze moeder kiend voorbeeld most hier een g'e-
de H. K~erk. duebte straf worden toeg~epast.
In C begroet ik de glorie en kroon, D~e Gouverneur zond de polit~ie on
de hoop en de k-racht van kerk en Idaarna zijo eigen adjudant, met het
maatschappij. bevel de ~St. Annakerk te sluiten en
Op UTw edel voorboofd zie ik een de eleutel op te vorderen. D~och de
lichtende wolk van idealen zweven, pastoor, aan een dergieijkie inmen-
en uit Uw heldere oogen straalt mij gringr van het wecreldlijki gezagr in
het edelmoedig verlangen tegen on godedienstzakenu niet gewroon, wei-
iet godelets grootsch, iets ver- g~erde beslist hieraau te g~ehoorza.
heren te doen voor kerk en maat- men.
schappij. Intusschen was in deo namiddlag
Welnu, wilt Ge w-aarlijk groote van den 1sten Juni, op bet gerucht
mannen worden, volgt dau Sint van den heraamden dwraug~maatre-
Thomas. W'eest dan belangeloos als gel van het Bles tua r, een groote
hij, weest dan bescheiden als hij. volksmenigte in de kerk en pasto-
w~eest dan godvruchtig als hij. rie en op bet daartusschen g~elegren


Dc ROU kljke Foamilie

Terugkomst in de Residentie.


De K~ouingin is einde December
mnet P-rioses Juliana in de resi.
dentie terugg~ekeerd yorur haar jaar-
lijksch winterverblijf. De Prius was
bereids hier.
Reeds greruimen tijd voor de aan-
komst van den K~onintklijken trein
w-area alsa gew-oonlijk handerd~en op
de been nabij en tussehen station en
P'aleis. Ter ontrangst w'aren aan hiet
sJtation aanwezig ugmetr
Sw-eerts, generaal de b'meeste ten a
rou Bentinck.a Ly,-lmh~-~ ~4a I-~1-


Ik knikte bem gocrustatellendl too,
waarop hij weer rechit gingi zitten en
ziju machiine naar zee richitte. Jlaar
op eetn ggegoen oogenblik h~aake
hiij zijra horloge voor den dnFg, keek
oaar omlang en zijn schouders op-
trekkend maankte hij mnij duidelijk,
dalt de tijd~ niet m~eer toeliet dien
tocht nog to rnaken.
Toen duablcon~ wij, groote cirkels
beschrijrendl boven de terreinen der
vlieg~-demlonstraties, neder.
D~e v~ucht hald rondl 15 mninuten ge-
duurd, binnen wFelken tijd wrij een
bioogte 1hadden h~ereikt van 700 voet.
O)p sulk een hoogte schijut de aar-
de en alles wat daar op is onleindig r
ver at to wezenl, doch men geroelt
niiet hot minste spoor van zeouwacb-
tigheid. M!en kan zich ook g~een groed
idee vormen van de snelheid, wa~ar-
mode men vooruit grant on deze kan
men alleen maar bepalen door naar
h~eneden te kijk~en en op to merken
met welk een vaart men over de
zich op de aarde bevindlende voor-
werpen heen dliegft. D~och altijd door
hoort men achter zich bet geraas
van den propellor.
Als men van at den begranen ground
een vliegrmachine dloor de lucht ziet
zwev-en, k~rijgt men dea indruk alsof
de vliegmensch nu het gvo ot
hebben wonder eenigre emotic door
het luchtruim to seven. M~aar als
men in de machine zit dan krijgt
men die gewaarw~ordin~g tech niet.
flet eenigremoment ran zenuwschouk-
k~ing Leeft echter alleen platats, w~an-
neer men van een groote hoogrte naar
de aarde afdaalt.
Mlisschien dat audere aviateurs bet
anders doen, maar de Hleer Paulhan
doet den motor stoppen, wendt de
machine met den kop naar beneden
om on daalt omilang met een snel-
heid die dlen toeschouwers het ergste
doet vreezen. D~och een oogenblik
v6G6r dat de voorste vleugelsa den
firoad sullen raken worden ze door
den aviateur hlorizontaal giezet,
waardoor de machine zich opricht on
rakielings langs den girond strijkt.
E~enige oogenblikken later komt men
zoo zacht op den ground neder, dat
men net h eft evalt op welk mQ-
ruient de wielen he es dnbg-
nen a rondl raak~ten.


NieuWSberichten.


_? _


1


tigr minute later keerde Paulhan
terag, en streek, just voor de groo-
to tribune ned~er, terwrijl zes hondlerd
v-oet bov-en zijn boofrd, de HeLer Chiar-
les K(. Hamilton het hoogte-record
van Paiulhan trachtte te slaan.
Ditm rocht hem echter niet geulukken.
SNar de verklaringr van den corres-
pondent der ,,Heraldl", kan men zsich
geeo n aanenamler sensatie voiorstel-
len daun die welke men ondervindt
waflnneer men, met den H-eer Paulhan
in een vbiegmaebhi ne gezeten, hiet lucht-
ruim douorklieft.
HoIt weer is zacht en heerlijk als
in Junii; de witte picken van den
San G~abriel schitteren u van verre
reeds togren en een koele bries wvanit
van ult zee u tegemnoet. In zulk
een schilderachitige omgevingr gaat
de d-ieg-machine op. H~een en w~e
cler zwevend, over de hoofdlen van
de groote menigte heen, stijgt zij al
hoogver en hioogrer. Er is geon schud-
ding wnaartenemjen, gfeen ~angst of
Trees; zeke;r niet w~auneer iemnand
het voorrecht bieeft het luchtruim to
doorklieven ounder de leading van
den H~eer Panulhan. Hij zegt UT hoe
ge moet gaian sitten; waar g~e Uw
voeten moet neerzetten; waar aan
goi u moet vasthiouden en zijo haRnd,
tot teeken vau vertrek ophleffeud
als een vog~el den vleug~el, schiet ge
de lucht io.
Geleidelijk sann, maar vlug, schijut
de machine omhoogr gedrongen t(
worden. Toch roelt men geen ge
w-eld of slingrering, slechlts a leen het
voortdurend gesnor en geknetter
ran den motor. De eemige grewaBar
wvordling dan ook, die den nieuwelino
ounang~enaamu aaudoet, is de gew~el
di e drukking van den wind teg~er
g'et ~aat.
G~edurende het eerste gredeelte var
onze vlucht zweedden w~ij niet meez
dan 200 voet boven de hoofden der
monigte, maa~r na een korte zwen
king van den hefboom stagen wij a]
hooger en hooger en bleven zweren
op e(-n hoogrte van 400 voet. Als
men dan naaer beneden op de men-
schenmenigte nederzagr, dan begron
Inen iets to begrijpen van de nie.
tighieid der stervelingen op 't n-
dermiaansche. Alles toch geleek zoo
nietig en hulpbehoefend. Op een ge-
greven oogenblik zw~eefden w~ij bo.
ven een automobiel die, vanal
onze boogtE gezleD, op een stuk
speelgroed geleek.
De trillinc di me arem
komen all~e voier men eairrnerg at
bet toestel. Dte H~eer Paulhan daarlt
never als een valk en wanneer de
machiine van een groote hoogte naar
beneden komut, dan denkct men een
oogenblik dat zij verbrijzeld zal
wforden

Mlen 6met et den H er Pau len i
dmien Hegr jpen welk een lokaas
de eer Paulban heeft kunnen
aantrekken het luchtruim in to gaann
ten spijt van zijn vriendlen, zijn echrt-
genoote en zooveel andere invloe.
den
IIk kan mi) ter wereld goen schloo-
ner land haip vooratellen als dat
het Soud ern Californiia, eooals ik
diet p dien beerlijken achtermid.
b g, zag uitgespreid li g~en wonder
de v legtoestel. Overal rieen zag ik
de boaschages van oranjeboomen,
w-aartusseben in zich de gezellige,
kcleine landhuisjes hadden g~enesteld
In het WVesten kouden wij zien ded
blinkenden Oceaan en san do an-
dere zijda doemden op, heel in de
verte, de bergen met hunce fel-schit-
terende besneouwde toppen. En
daer over heen goot de zon een
zacht en streelend licht als wij srlechts
in Juni gewoon ziju te aanschou-
w~en.
Terwjl wij daar dan boog in de
lucht oven de menigte zwt~eerden, kon-
dent wij bet orkest hiooren spelen
et ~et publiek ous hooren toejuihen.
si dwas een geheel nieuwe sympho-
eee die wij toen hoorden; heb was
te mengehung van enthousiast ons
coej iceu e stemmen en bet gesnor
Al is ottr van den propellor.
bli er ook een groot gevaar
ver onden aan zulk een opstijging
voor den pasa ier die meegaat, toch
bespeurt men rdaarvanu niets wa-n.
neer de Heer Paulhan het toestel
bestuurt. Wanneer men bii l n


its3 1g -g
igeenige angst wTaarneemt
dan vindt men het al spoedlig daar'
na heel prettig en wfenscht men niets
liever dan steeds booger en hooker
te stijgeu. Vooridurend heeft men
het gevoel alsof een stij ve bries
tegen het gelaat waait on somwlijlen
duikt de machine met den kop naar
omlasg, warnneer zij toevalliger wi'j.
z~e la den te ~en-lucht stroom komt.
Doch e we wfillende kleine Fransch.
man w~endt Zich dan even naar u om1,
kacht u gerustatelloud toe en daarna
kunen de buitehn~gen van het toe-
d eli h iet meer verontrusten dan
be li to bewvegingen .van een zeil-
bot 1'90r een g~unatigen wind.
k ed~rw31 mi door 't luchtruim vlogen
oeer ebde Beer Paulhan zich tot mij
wi en begon, boven 't geraas van den
ma~ knit, tot mij te spreken. Op eens
zi'ud e bij mij attent op de nabi
zj de zee en zag mij bezorgd aan.


de voorwaarden dearran now niet
ov-ereen konden komen, heeft eAi
om een roorloopige verleug~ing van
de bestaande concessie gevrangid, inl
we~lken tusschlentija het Kioloniaal
B~estuur die m~ak dna verder in over
\veging moge nemen, w-aarop t' deni
Gouverneur behiaagd heeft deze con-
cessie onder dezelfcle bepalingen met
een jaar te verlengeo.
To' verwalchten is 't dan dat bet
Kioloniaal Beptuur er toe zal over-
garan de Mi3j. een concessie van lan-
gren dluur wonder gunstige voorwaar-
dien to verleenen, daar, zooals ult
dit versalag blijktt, het proefjaar voor
de Maratschappij in de eerste pleats
en voor A2ruba en de K~oloniale Kias
in de twreede plants veel mee geval-
len is."
,,Behalve de in 't vorigr verslag v-er-
meelde som van f. 1061,38, waarvan
f. 581.38 aan ulitvoerrecht op de
twee eerste bezendingen en f. 500O,
aan concessierecht, hieeft de 1'j. san
't Gouv-ernement voor uitvoerrecht
op de audere bezendingen betaalld
eene som van f. 334,60+ f. G10,36+
f. 273.47- f. 1221,43.
Yerder zal aan de K~ol: Ka~s v66r
1 Mlaart 1010 mooten w~orden ult-
gek~eerd 5 'i'o van de zui\-ere winst
der Ml'j. over 't afgeloopen conces-
siej aar."'
,,H~et uitsluitend recht tot w-inndow
van oud, zilver en koper in hetl
N. 1 deel van Aruba, de Mrast-
schappij btij G;. B. dd. 11 Novem-
ber 19)08 voor 660 jaar verleend en
betw~elk den 30sten November 11.
verstreken is, is dienzelfden datum
bij notaricele akt~e krachtens G. B3.
ddl. 15 van dezelfde maand, No.
'758, met; Min jaar verlengd. Ter
v-ermijding van tw\eemaal opmaken
der Balans in het jaar w-as de Mlaat.
pi genoodzaakt haar boekjaar ge-
lj en tred met het conce~ssiejaar te
doen houden en een wijziging in de
Statuten to dien einde to brengen."
Het boekjaar der Mlaatachappij
loolpt dlus voortaan van 1 Decem-
ber 30 Nov-ember; vandaar dat
dit veralagf slechts handelt over de
laatste viji maandea.

nradiogirane in Venesuclaz.

Op initiatief van de Companiia
Aun6ima de Navegacion Fla'vial y
Costanera de Venezuela zullen er
spoedig 3 stations voor draadlooze
telegrafie worden opgericht~. Op 23
January 11. werd het contract g-
teekend tusschen die k~leine compag~-
nie met grooten naam en den HIeer
S. GR~EENHAU31.
D~eze laatste heeft zich door dit
contract verbonden om de drie
d adloz ittoso erchto
raa ro e state n aa pbeot eil n
het stoombootje Yenlezuela.
Detorens van gegra vaniseerd ijzer
worden 2.50 voet boog. Vooral bet
station op Ma-lrgarita wordt van
groot belang geacht. Volgens des-
bun agen, regrt El Tsempo, zal et
m rig kto teden medta tmra 10 a
fisch station op den Eiffeltoren to
Parijs '

Als dat praktisch z66 wezen sal,
stligt ook onze drandlooze op Cu.
r~agao in waarde. We sullen het echter
eerst maar eens abnachiten.
Toch bracht dit bericht one op
een idee, en, naar wl) meenen, een
gelukk~ig idee.
Zoude het niet mogelijk w~ezen ons
tookomstigr koloniaal stoombootje
,,Prinses Juliana" ook te voorzies
van een radiogrrafische inrichting?
Wij krijgen dan een roudtrekk~end
station, dat geregeld de overige ei.
ilanden met bet boofdstation op
Curagao in verbinding brengrt. Zou-
de zulk een snelle commumea~tie tus-
schen de eilauden niet hooge t ge-
wenscht ziju?

Z. K~. H, de Priun.

Toen oudjaarsav-ond het rijtuig
van den Prmse, achter dat der Kio-
ningin-Mioeder, van de G~roote Kierk
teruakeerde, gleed een der schimmels
op de gladde rails achter het SLad-
biuis ult en stortte het _paard neer.


In ziju val trok het beest, hioerel
de koetsier uit alle macht tegenwerk-
te, bet andere paard miede. E~en on-
de'roftecier der grenadiers, J. G. A.
BERLTOTT, die bliksetusnel toe.
sprong gCreep bet eerst gerallen
trappelende paard bij dcn' koen
v66or andere personeo hulpkn.
den bieden, trok hij het ovecreind,
terwijil het andere peard daardool
mede opstond. Een groote menjigte
wvas natuurlijk toe estroomd en ver-
scheiden bravo's looken, toen de
sergeant daarna doodbedaard front
maakte en salueerde.

Regenval in Nedrland. : l

Volgrens den regrenmeter der Rijks
Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouw.
school l e Wagening~en viel er ov-er
1909 832 m.MI. reg~en, t~egen 617
m.MI. in 1008.


/3dd

'des7 / M~i~


//~~n~rn n U~n


I


desarrollo de los nitios en general.


La EMULSION DE SCOTIT es tan nece.
saria para las criat~uras que nacen delicadas
comno lo es 1.a misma leche para la nutrici~n y


Los niilos que toman EMULSION DE
SCOTT so crian gordos y fuertes, est~n
exentos del Rzquitism~o yj de la Escrfula, y
bien protcgidcs contra: e ataque insidioso del
Crup y de la Too Fermna, d~e la Fiebre Escarlata,
Sarampi~n y otras8 enlameadade
malignas que genera~mente esco.
gen sus victnmas entire los niraos
de constitud~n delicada.

NO CONTIENE ALCOHOL,
GUAYACOL, CRIEOSOTA NI


~oudlen jubil'.


NINGUNA SUESTANICIA NO-
CIVA O IRITA~~iNTF


De Eerw. Zuster Mlaria Ar~crsia
vaeudle 'o grde atie vaqb loosenhd a
gouden professiefeest.
MAIUua Anlcunsla (11ejuffr. MlARIA
GOMAIEas,, word 16 Febr. 1833 to
U~lvenhout geborea, legde 2 Febr.
1860 to Roosendaal hare H. Ge!of-
ten of en kwam 2 Novemlber 1861
op Curagao aan. Eocrst verbonden
aan het St. Mlart~inusgesticht, beeft
de Eerw. Zuster later 18 jaar lang,
hare goede dienaten bewrezen aan
h~et Mfeisjesw~eeshuis, waarna zij
werd overgeplaatst naar Welgeleg~en,
\vaar Zij thans een w~elverdiende
rust geniet.

Havenverkeer*

Van 1-18 Januari liepen onze havcn
bionen :
Stoomnsche en 11
G~oeletten 20
B~ijlandiers 16
Brik 1

Totaal 54 schepen
makende met de 5-1- godurende de
eerste twee weken binnengeloopen een
geheel van 108 schepen voor de
muaad Januari.

Dankibetuiging.

In dank ontvangen van den Heer
C. Gotsmna den ,,Almanak voor het
jaar 1910 ..
.11et zijo volledigen hijst van na-
men en voornamen der Ciiragaosche
ambtenaren en leden der officieele
corporaties is deze almanak niet
sleebts een dag- maar ook een weg
\Fiser voor velen.
Als alhier zichtbaar staan aange
geven 2 totaled Malansverduisteriongen ,
(ie eerste van 23 op 24 Mel, aan-
vangend 11 unr. 10m. savoods, de
t weedle 16 Niovember, sanvangend
as avonds 6 uur en 8 m.

Aruba Goud Maa~ntschappij,

In dank onovangen bet Berede.
neerd Verelafr van de working en dan
toestand der MIaatij. over de afgre.
loopen viff maanden, van Juli 1 -
Novemnber 30 v-an 1900. Reeds in
Augustus heeft de hli3. zich bij ver-
zoekschrift tot den Gouverneur der
Kolonie gericht ter erlanging van
een concessie voor 20 jaren, doch
daar tegren November partijen over


I Koloniae Rand.

-Bij on. eslnit is voor den
nog ov-erigen duur van het tegeo-
woordig zittingsjaar van den kolo-
oialen Raad in de kolonie Curagao
benoemnd tot onder-voorzitter van
dat college het lid A. G. STATws
.11ULLER "
Onze beleeide grelukwenschen.

stadsreiniging.

Gedurende de laatste 8 dagen wrer-
den in het fiskalaat asugeb!racht en
door middel van petroleum verdelgd:
1539 ratten en
240 maizen.

Een renzenwerk

is in Zuid-Amerika tot stand geko-
man.
De g'roote tunnel vandn or-
w~eg, die dware door de Crilr,
Chili en Argrentinie, Stille Zuidzee en ~
Atflantischen Occaan verbindt, kwfam
gereed. Deze enorms tunnel, die
83,280 yards lang is, ligrt op Cen
hoogte van 10,500 voiet, dus 35300
voet hoo~ger dan de Sint Gotbard-
en Simplon-tunnel. Binnen enkelo
manndeo zal de eerste trans-continen-
tale trein, die Gostkust en W'eskust
aaneenschakelt, er doorbeen etoomen,
e~n Buenos-Ayres en Valparaiso ziju
dan door een spoorweg van 800 I
mijlen san elkander verbonden.
De beeren Livisey, Son sad Hen-
derson van Londen waren verant-
woordelijk voor den tunnelbouw en
do aanemers sijn de heeren C. H.
Waslke en Co. V'an O~ctober 1005 at
is er aan den tunnel gearbeid en
evenals bij derg~elijke doorboringen
in E~uropa wTerd het harde w~erk door
Itaclianen verr~icht.
Hoe is 't mogelijk, zal men in de
Yer. Staten denken, dat zoo lets zon- i
der onze hulp kou geschieden?! i

VezelplaLnten op Haitl.

In het b~egin van het Yorigrejaar
berichtten de ,,Niachrichten fiir H-an-


del und Industrie", dat d~e Regee-
ring van de Republiek Haiti aan
een Maa ht chappy roor den ti3d van
40 aarbetrect had verleond tot
het oogsten van vezelplanten, die op
publieke, nog miet in bezit genomen
gronden, groeien. D)aar wrerd toen
oiet bij vermeld, wfelk soort vezel-
planten hier bedoeld wTerd. Volgens
een mieuw bericht, ontleend aan het
,,Bulletin official de l'Agriculture et
de l'Industrie" is hier sprake van
de z. g. smeerwrortel Symphytum-,
wrelker bladeren een spinvezel roort
brengen. De vezel kout in niterlijk-
en sterkte met de pitavezel overeen,
maar is fijuer.
De beate vezels worden geoogst
van den smeerwrortel met lange bla-
derndieopHalti een lengte be-

schijut niet op de audere Antillen
of Felders in Amerika voorkomt. D~e
groene bladere~n worden door de be-
w~oners uit de omstrek~en van Port-
au-Prince verzameld en tegen 5 tot
7 Gourdes--per 1000 stuks verkoebt.
De cultuur van de lantesct gen i
.bijzoudere zorg en eootk bi
.elk jaargretijde pleats vinden. De
bladeren blijven 5i dagen in open
schuren liggven, w~aar zi) het begin
van een gistingsproces ondergraan,
dat do afscheiding van het planten-
moes bij de beiverking bespoedigt.
De fabriek ,,Textile' oin Port-au
Prince bezit 3 machines omn de bla-
deren to ontrezelen, die ieder dage-
lijks 200 Ki.G. aan bladeren ver-
werken. D~aarna worden de vezels
met de hand in knipen met koud
wt~er gereinigd, waardoor de laatste
sporen van moes en slijm der plan-
ten loslaat. Vervolgens wTorden z
over touw-en 44 dgr langr in de zonz
to drogen gelegid. Da orden de
vezels nog geklopt en geborsteld en
in balen van 200 K.G erpa~kt.
De concessie strekt zich tot nu toe uit
over 5 departementen, maar trachit
zich nog v-erder uit te breiden. DeF
regeeringr outrangrt voor elke uitge-
voerde ton vezel een rechlt v-an
dollars.

(,,D~er Tropenpflanzer" )


0fr C C 0f8 QC 10S IllnOS

naliteit z jn re gan en b ~endien on-
D~e Fchade wFordt alleen voor Opor'
to reeds op, minstens 30 million be'
root; over bet g~eheele land op on-
evYeer 40 million.
--Outrent den vreeselijken Eineouw-
storm, w~elke New-York heeft gieteis-
terd w~orden nog de volgrende baijzon-
derheden gemeld. .
De storm ~aam van Chicago aan-
vliogen en stortte zich op New-York
met een Rnelheide van meer dan 10
regenval bed roegr 1% duim en de
sneouwr~al 18 duim of b~ijna 4 d.V.
Ureulang was het verkeer total
=;estread. Er zipn thans 20.000 werk.
lieden bezig, de voornaasmte ver.
keersewegen van soeeuw te suiveren'
1)e bhiza rd bereikte zij u hoogste
kracht to middernacht, en verraste
d uizen den scho u wburgbezoek ersa, d ie
onmogrelijk naar hun in de voorate-
den grelegen woningen konden terug'
keeren, zoodat ze wel gedwogng wa-
ren hun toedlucht in de ho es te
zoeken, die in een oogweak; propvol
zaten en schitterende zaken maakten.
Toen eindelijk den volgenden dag
de zon door do w~olken brak, zagen
de wolk enk;rabbers er met hun
sneeuwlast ult, als grlanzende, marme-
ren paleizen, en leverden een schouw-
peopvan verheven grootheid.
sIn ode geheele stad lag nog
minstens een voet enfeew en op
de pleinen heeft de opgrestuwde t
eneeuwlasg een dikte van Cdrie tot
vijf voet bereikt. In de haven was
de schetepvaart in de war g~estuurd
als bij den diksten mist, en de ka
piteins verkozen het liever r-oor an-
ker te gaan, dan zich in den ver^
b~lindenden anseuw-storm te wagen.
--- ---- -- -
EIt i1114 t~llzu~


FRANKT RIJK.

De strijd teen de slechte boeken,
welke op de F'ransche scholen in ge'
brui t zijo, duurt voort en wsord
vooral door de ouders krachtig ge-
voerd na het schrijven der Fransche
bisachoppen, wvaario de ouders wrer.
den sang~espoord, hunnen kinderen
het gebruik dier boek-en te verbieden.
Hiet beate bewvija van het success, het-
ivelk dit schrijven beeft gehad, is
wel de grnoodte ver ntwaardi ring rdba'
ring, die terecht vreezen, dat er nog
genoeg degelijke katholieke ouders
in Frankrijk zullea worden govoodeo
omn hun boos opzet: den kinderen
langrzamerhand huin verderf elij ke
ide~en in te prenten, te verijdelen.
Zelfs deden verschillende schrijvers
den hissehoppen een process atan op
groud van de matericele schade,
w~elke zij door de sanschrijving zou-
den hebben g~eleden.
Op den eeraten plaats is dit op
zich zelf al een bewvije van het hen.
gelijke feit, dat bet schrijren der bis-
schoppen toch alreeds resultaat heeft.
gehaed. Eu dan hoe onzionig zija
zulke processen niet van de zijde
van ben, die ze ultlokken. Zelfs anti-
clericale bladen wijzen dearop. Zoo
verklaart het liberate ,,Journal des
D~bats" dat de bisechoppen in hun
recht zija over zekrere leerboeken hun
afkeuring uit to spreken- en dat
daarnaast de schrijvers natuurlijk
het reebt hebben op deze afkeuriuge
to antwoorden en to trachten d
argrumenten der bisschoppen te out-
zpe kende van het process, dat de
professoren 9ulard en Debidoux te-
genn den aartebisechop van ParijS
begonnea zijn, noemt de waarij k
toch niet clericale ,,Republiqyue Fran.
Eaise" dit belachelijk;. Zolfs de socia.
listische Humanit6 het lijfblad
van Jaurts ree~ft in princiep het
goaed recht dier bisschoppen toe,
,,want" zegt zij ,,even goed als
cu de vijanden des geloofs moord
en brand schreauwen, dat de bis-
schoppen hun boeken veroordeelen,
kunnen op een auderen dag de vij-
anden der zedelijkheid, de porno-
grafen op den inval k-omen,
dit welkom voorbeeld te volgen en
eveneens wegens aantastingr en
benadeeling hunter rechten eni belan-
gen, een aanklacht indienea, wan-
neer men hun boeken en w~erken
veroordeelt, zooals toch alle staten
tot nu toe, waar hetl noodigr is,
doen. En wvat most men hun dan
antwoorden wanneer men nu de
bis~scho pen veroordeeldt?~
WVaar ijk, de professoren en onder-
viljzers, die zoo gleweldig te keer
gaan, omdat men hun w~il beletten
de onschuldige kinderzielen te ver-
giftigen met de verderfelijke ideei~n,
ve~lke benzelf van het rechte paEd
afhouden, verdienen niet anders. Eu
11un geschreeuw wijet er niet op dat,
zij ern sterk staaD.


Advertentien.


GERTROUWD :Eydie, ook namens de families, v~riende-
lijk dannk z e reo voor de vele blij-
ken van beleaugrstellingr, bij hun buwfe.
lijk ondervouden.
Curagao, 29 Januari 1910.


,,Het~ ~ ,,en Kus

wonder beschermheerschap van den
.Hoogedeigestrengen Heer.
Mr Th. I. A. Nuijens
GOUVERN EU R VAN CU RAQAO*


Het bestuur der v~ereeniging;
,Het Groene irutis maakt aan
belangihebbenden bekend dat
T1 ej. Henriette Lourens en Juliat-
na va~n der Hans als Ziekenver-
pleeg~sters bij de vereeniging
zil aageteld en de leden
w-anneer zl) hare diensten ver-
Ilangen, zich te vervoegen heb-
ben bij Mevr. Ds. BOSCH, Roo-
dte Weg No0. 59.
D e Zie kene rple gin gsa rtike-
len zijn voor de leden verkrijg.
baar, op schriftelijke aanv~raag
van den behandelen en Genees-
heer, bij Juliana van der Hans'
Curagaosche Straat No. 38.
3-23


H.: M). de .Koningin der Nedeilzrlanen
BEKROOND
de Amsterdam 188t,
,, Antwerpen 1885,
,, Chicago 1893, en
,,Cura ao, Eerste Prijs Eere
medalille, 1904.
CuragnO, W~aterkant, Otra
banzda


Scotch Whisky
BEKROOND MIET

50 (Koude~ 19edailles
Ag~enten voor Curaqato,
DE LANNOY & Co.COCKTAILS THERAPEUTICS

La~s propiedadles alimnenticias y nu-
twia adeped n eitnded2 ato) 1 as
grasas qlue entran en lat compost.
ciidn natural del aceite. ESstas gra-
Sas sonddi~ge idasdayd aoiids casn
mucha ~ ~ ~ '~ tclddclelsor
debido 8, la presencia en el aceite de
bacalao de exertos compuestos deri-
vados del higfado, qlue ~ertmten la
Posronta. emulsificaci~n deS aceit~e por
osfluidos del est6mago- y hacen
qlue su absorci~n por la membruaa
mucosa se 11eve & ofecto con mds fa
cilidad y con m~s rapid~z qlue la de
mnguna otra grosa.


ggyrgy*Ille l 0Va~n de

Plantage Klein Sta. Martila.
8 nrH 's IROrgells d&ggs
iIjks to verkrijgen bil
C. Gorsira Fz.

tegen 2~5 cts. de Kan*


TETTERK R~J GENYBIJ 1

J. T. HedlirYgo
a UUlr'8MORGBENS DAGELIJKS
Versche, anivere o~nvermengde

KCOEME~~LK~.
Dinsdag, Donderdag en ~Zaterdag
versche, zuvere

BO TER ~

tegen 0.70 per B kio.
KARN E MELK
te en 0.12} per kan.


Culraga~o ,,K~olenstation."

jlochiten wij destijds met een enikel I
wo~ord meldingi maken van het feit,
dact door de firm S. E. L. IArinCuo
anod Sons aan Hm'. Friesland" in
OM1 uur werktijd een hoev-eelheid van
780~ ton wrerd geleverd, dus met een
inlaadsnelh~eld van 120 ton per our,
thans v-erhengen ws)j ons van bey-oeg-
die zijde te vernemen, dat op 1 Fe-
bruari j 1. bij het kolenladen van
bm' ,,er e i door be~doklde firma
gemniddelde inlaadsnelheid werd be-
reikt van 142 ton per uur. Het stu-
wen geschiedde door de equipage.

Dergelijke verblijdende beric~hten
kunnen den goeden nasm van Cu-
ragao als Koleastation elechts v-er-
gSrooten. HIet snelle ,,kolen" zal w-el
een van de grootste aantrekklingsr.
krachten zijo, wPaardoor, na de ope-
ning van het Panamakanaal, meer.
iJere schepen naar Curagao moeten
getrokken wrorden.
Die verhoogring van het RECORlD
van 120 tot 142 is reeds belnaug.
11aar zou 142 ton per uur, nu het
hoogste record ziju wsat te bereiken
va!t?
Intusschen wrenschen wvij de Firma
3IaDUno & Soss geluk met dit reeds
buitengewoon schitterend success.
Dle storml in het Buiteuland.

De telegraaf gaf one reeds beknopt
hericht hie~romtrent~, thauis deelen wil
dlaarran nog: de volgende bijzonder-
heden mede:
E~en ontzettende eneenwstorm, die
twee da(men duurde, hieeft het oosten
van de~ereenigdle Staten getoeaterd.
Sedert 20 jaar is zulk een hieviie
sneeunstorm miet waargenomen.
81lechts ran eakele plaatseni ziju be-
richten gehomnen. et Ce sea (. asisa
chusetts) ziju 3 mereschen gestorren
en 15i00 dakloos. Dezwcaarstesneeu-
val had pleats te Philadelphia, -aar
de sneenwr 22 duim boogi lag. Te
New-York zijn 157 menschen in de
eneeuw ougekomnen,
De spoorw-eg- telegraaf- en telefoon.
verbindlingen ziju gestoord. D~e scha.
de is nogr niet bekend, evenmin als
het aantal slachtoffe~rs.
O mtren t de zw~are stormen, die
in %uid-WTestelijk Euaropa beerschten
vernemen wFij uog: De sch ade, door den
he\-igen regrenval to Oporto aange.
richt, gaatt alle begrip to boven. Aan
beide oevers van den D~ouro staan
alle! huizen tot over de eerste verdie.
pme wonder water. Zeven honderd
vaartuigen zijo van hun ankers ge-
rukt en in volle zee gesleurd. Er is
in de geteisterde landstreken geen
zak meel, geen stuk steenkool over-
"blev-en, en de schade w~ordt op meer
an 10) million francs geschat.
In Spanje ziju de verkeerew~egen
weer hersiteld, behave enkele lijntjes
in GaliciiB. Ook in dat land is hed~e
schade aangericht. Bijzotiderlijk Ciu.
dad Rotdrigo aatn de A gred ariv ier
hleeft ge~leden. hleer danl 100 wonin-
gen werden vernield, vele menschen
kouden slechts uiterst moeilijk wvor-
den grered, velen w~ordea vermist en
Iliggre nellicht wonder de puinhopen of
ziju door den stroom meegesleept,
daar zij door bet wassee van de ri-
nier w~erdcen verreat, terwiji zij nan
den veldarbeid waren. Under de inge-
etorte gebouwren bevindenr zich een
fabriek van electriciteit van Iglesias
en een molen. De stad mist alle licht.
Uit role plaataen in de provincie
komen bedea om hulp. In San lar-
cial moesten de inwFoners over de dla-
ken vluchteo. Bij Salamanaz stroomt
hlet water over de beroemdle Romein-
sche b~rug. Bi] Sevilla is de Guadal-
qluivir zoo tboog gestegen dat de ha-
venw-erken moesten worden be-
echermd. Bermeo bij Bilbao zou bij-
na tenger-olgre van den storm een
prooi der viammen ziju gewforden,
want de wrind verspreidde wi d en
zijd die vonken van een stapel ~ran-
dead hout. Slechts met uiterate in-
spann~ino- kon men den brand mee~ster
wfordenl.
In de buurt van Valencia zijo alle
rivieren buiten haar oevers getredei.
Tw~eehooderdvijftig gezioneu verkee-
ren in troostelooze ellende. Volg~ene


El Dorado" heeft teViean tengevol-
go van de ontzettende regens een
azrdr-erschuiving planta gehad,wa-ar-
door verscheidene huizen werden ver-
woest en 28 personen werden g~edood.
De geheele beneden stad van Opor-
to is meterhoog overstroomd. Talrij-
he buizen zijn ingestort en alle sche-
pen vernrield. Een aantal lichters
wferd deels stuk geslagen en deels in
zee g~edreven. Groote wijavoorradeo
zijo vernietigd. Daar ook de gasta-
b~riek ander water staat, is de stad
reeds rele dagen zonder licht. Ook
in andere provincil~n ziju yreeselijke
verwfoestingen aangericht. In Alemen
tejo siju de vooruitzichten voor den
oogfit geheel verwoest. Sommige
plaateen ziju gebeel door bet water
ingesloteo. Bet aantal doodenwRordt
ongereer 50 geschat- Groote kudden
vee [ziju verdrooken, 23 zeilsechpe
van verechillende grootte en nati-


De werkelijk


gedane Kosten.


GELEVERD W

Buis van 260 cM. (1 Eng. duim
,, ,, 195 ,, 9,, ,,
1 30 ,
,, ,, 65 ,, I ,,


VATER .


f600 per
400 ,
300
150 ,


maand,
,,
,,


van 3.60 liters -Een halve Cent,


Een gallon


Aruba den 10en Januari 1910.

C. H. EMAN

concessionaris van de waterleiding ,,Aruba".
GOEDGEKEURD :

De Gouvernleur vanz urcacao.


NUCIJENS.


(w.r g.)


In de ,,M~issions Cathohiques" komt
van de hand van pater Balti, oud-
algemeen overste van de missions-
rissen van Schent, een artikel voor
Over between de overleden vors~t ge-
daan heeft voor bet christelijk 'be-
schavingsw~erk in den Congo. In dat
seer lezensw~aardig artikel wrordt gre.
constarteerd, hoe een halveeeuw ge-
leden midden-Africa nog zoo goed
als geheel onbekend was, de bevol"
king zuchtte wonder de geesels van
slavernij en kaumibahasme en was
o vergele verd aan het meest bar-
baarsche heidendom. Leopold II volg-
de met groote belangrstelhiog de ver-
schil~lende outdlekkingstochten en bet
was op zijo intiatief dat op 12
September 1876 een mnternationale
conferentie bijeenkwram ten doel heb-
bende maatregielen te becamen, ten-
einde de ougelukkige volkestarmmen
voor een algeheeleu oudergoang naar
ziel en lichaam te bJehoeden.
Gxeheel het Congro-progrram vatte
hiij in deze w~oorden samen:,,Ann de
beschavingf open stellen het eeni~e
gedeelte van oozen aardbol waa~r zrj
nog niet is doorgedrongen, to door-
dringren de duisternissen we~lke dear
beele volkeren omhullen, dat is een
kruistocht, welke onze eeuwv van
vooruitgano waardig is."
Iiet gevFo g van d~eze bijeenkomst
was de totatandkoming der interna-
tiona\le vereenigrine tot atfschaRffi ng f
van den slave ea han del, w ar van bet Bel-
gische comniti reed den Gjen November
door den koning w-erd geinstalleerd.
Terstand toog; men ijverig aan het
werk met hiet gevolg dat, dank zij
voornameijk san de machtigSe tus-
schenkiomet van Leopold zelf, die
miet aarzelde een voornaam deel van
zija persoonlijk fortuin te offered
saut de verwerkelijking van dezen
levensdroom, al aanatoods een eerste
expeditie kou worden ultgrezouden
natar bet meer van Tangamika, een
der r-oornaamete c~entra van den sla-
venhandel.
In 1881. warren reeds veertip sta-
tions ingericht, terw~ijl in 1t880 bij
de ,,Acte van B3erlijo"' de onathan.
kelijke Congostaat wFerd erkend on^
der su vereiniteit van Leopold II. In
1889 legateerdle de vorst hot reus-
ac htige rijkr san BelgiiB, welke hlet
't vorige jRar aanvaardde.
Ondertusschen going het beschavings-
we rk in het tot waor kort nog on-
bestreden ,,donkere" gebied met reu-
zenschreden vooruit. TIallooze ver
bi ndingsw~egen werden sangelegd, een
geregelde rechts rank ingesteld, en
de beschiavinr drOog door tot to
het hart van Aifrika. Negen vereeni.
gingen van missionarispen to zamen
m~et vier religieuze congfregaties van
g~eestelijke busters werken thans in
dit koloniaal gebied en g~even de
K~erk jaarlijka duizenden ni~uwre kin.
deren.
E~n deze prachtige uitkometen beeft
de Kierk hoofdzakelijk te danken
man dien eeuen krachtigen vorst.
Dankbaar mag Belgil; wel denken,
afgezien van eija persoonlijkelevens
wylze, aan den man, die het rjjk
met zulk een beerlijke, veelb~elov-ende
kolonie verrijk~te.


LONrGMAN & TIARTINbP'
U E17 YORK, U. S "
.....enta Por Lasi r-

El~ ,,Luz Diamante" es el Guicu
Aceite de Carbbn 6, Pretoleo, goe
durante el largo per~odo de 36
afios no ha causado ninguna des-
g'racia".


~DEWAR'S


Dralker :

A'IPREDO F. SlNT~IAG O


T;r~ieV611 V.rH de Wvater1led~ing ,,Aruba"

ter berek~ening van de werken van aansluiting-en van water gele-
verd aan de bevolking van de Oranjestad alsmede aan schepen
in de Paardenbaai.

A. 1Verken van ann~sluiting.


C. Verkoop van water.


Adverteert steeds
IN D3E

Amigoe di Curagao,
het rneest gelemen der
hollandsche 'bladlen in
de kolonie.


Ph010gral)1iSile Illfichidlg.

Soublette et Fils,
HOcPPIOTOGRAErlN
VAN


BE LGIE.


zuiver e


Versche


JOHN
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs