Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00042
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: December 5, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00042
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


3111 IlIIIIsI ~-l-yY--h II II I II -I I_ L _~ II L __ _I ~ JI __ EIIC
: -- -


WHKE XE LAD 13 008 DE C U RA CADEC (HE E I LA N D E


Dit ladverchint lke Zaerda. Bml"nV ALIall DeAn s Co~urant aki taR sali toer dia Sabra.
dbonlnementsprijs voor Curatgao, B~onaire. Aruba DHRAWI lIDR upisd bneett i ate ua
er de Blovenw-indsche eilanden per drie maaunden p:TagAi padilalnti.
fl. 2,-- met vooruitbetalingr. . REACI P laebnOrbna o 2 ugarnan foi Curar~ac, honaire, Airube, St. lar-
I'oor het Buitenland per jaar fl. 10,- IlIATE.Wtrat taina o tinl (P'. H.), St. Eustatius i Saba fl. 10,-- pa anja.
Afzonderlijke nummers fl. 0.1Tj. O~n nuniero siol fl. 0,1;5.
Prj er detninvn1 regels ra050,~ voor el. : AlEYINISTRATIE: Plei n Concordi a, No. 129, Pi etermani i anuncio di 1 te 7 regel f0,50, cada reel mo~s
kenI reelmer7%es.7 cts.


Cura(;ao, 4 D~ecember.

Stast 011 Armierizorg.

A. De Staat(en de indliidueele liefl~adigheid.
Liefdadigh~eid k~an individueel en
g~enootschappelijk uitg~eoefend wror-
den.
D~e individueele liefdadighleid is de
meestl ontuurlijke, de meest spon-
tane. In vele gertTallen van oogren'
bhlkkelijken nood is ziJ volsitrekt on
misbaar. en dikwtijls stelt zij daden
va~n verheven deugd.
't Is waar, in het oog der muoder-
ne philanlthrople heeft zij veel op haar
kerfstok. Zij bepaalt zrch vaak tot
hot~ geven van aalmoezen zonder on-
derzoo~k en zonder contrijle. E~igien-
lijke liefde is hiaar dikwijls vreemd.
Laat one echiter niet to hard zjn
in ons oordeel over hiaar. ..
Mlen zou g~rootelijks dwalen. indien
men meende, dat cle inldividueele lief-
dadigheid zich b~eperkte tot het ge-
v-en vanl aalmoezen aan de deur of
op sitraat. E1r wrordt~ in het verbor'
gen door afzonderlijk~e personen veel
g~oed gedaaln, v~eel nood gelenigd,
veel hulp grebracht; en lede~r kent in
zipU n~aate omnger-ing wecl voorbeel-
dien van edelmoedige zielen, wTier
grootste geluk het Is, still en onop-
gemnerkt het droevigS lot der armen
te verzachten, miet slechts door
sitoffelijhe hulp, maar ook door per-
soonlijke toemriding en zedelijken
eteun. Staatsiinmeagingr zou hier byi-
La heClljb6igs-1Chnij ;'ij::.
E~n w~at bet ger-ea van salmoezen
betreft, zeker, het ondoordachte ge-
v-en van salmoezen langs de straat
en antn buis b~evordert, zoo het, al-
gemeen op grroote schaal geschiedt,
b~edelarij, lu~iheid, sauperisme. D~och
een verbod on oaamoezen te ~geven
weare onnatuurlijk an3 onuitvoerbaar.
Hier helpt geen redeneeren, hier hel-
pen geen wettelijke bepalngren, de
natuur Is sterker dan het verstand
en kirachtigerr dacn de w-et*
B. De Staal en d~e genootschoppyelijke lief-
dadigheid.
Hoeveel goeds oak door afzonder-
lijke personeu wor~de tot stand ge-
br~acht, zoolong de liefdaliigheld io-
dividueel wordst uitgeoefend, kaHn zij
IharT volle kracht~ niet outplooien,
DIlt kuin zij eerst~, wanneer de afzon-
lijke personen zich vereenigen. Wa:nt
velen, die de stoffelijke utiddelen be-
zitten om hulpbehoevenden bi to
stnan on het, gaarne zouden doen,
miseen daartoe den tijd of de ge-


Feuilleton.~~~~5 paemer p 0

'Auterdag, 5 December, in den na.
midday b-rakr einidelijk de zoo lang
gavreesde algemeone opstanud der ult-
gebehng~erdol workleloozen los.
E~en leger van =t 1300 tr~ekt door
de straten onde~r aanyoering hunner
hioofdecn. De mnilitairen hebben post
gevant;.
Voor alle ramen en deuren hoo-
pe n meuw~geriierige zich op.
Elr heeracht ouigew~oon rumoer in
straten eni stegen1. G~illende vrouwen, j
bankerige mannuen, b~rutale straat-
jongens.
D~e politie loopt zenluwachtigbrheen
en wer. e forten zijn met man-
scha~pp~en bezets
D~e s~toet dlringt door tot voor bet
G~ouvernementagebouw..,.... om een
vreeselijken aaural te wa~gen op......
het G~e~Hrag
O)ch, als ~ge ook maar een oogen.
b~lik zoo lets hebt mogrelijk gedachit,
dan kent gre ons g;oedaardig, gredul-
di lijdzaam volk niet.
et greheele legrera 1300 man
wordt gierormd, wel door woerkeloo-
zen, doch door werkeloozen van een
bijzoudor slag, nl. door arme school-
kinderen, die vacantie hebben.


schi'theid; anderen, die wil1 geschikt
ziju, w41 tijd en lust hebb~en, missen
dikw~ijls de uoodigie miiddelen. D~oor
vereceiging van krarchten fordt dit
bezwear uit den w~eg geruimld.
B~orendien is vereenigingr een voor.
behioedmid~el togren ontmoediging,
wvelke bij de v-erzorgringT der armen
zoo lichtC intreedt; zij schept eene
auttige onderlinge contro0le; zij voor.
komb of vermindert a!tans hlet on.
doordachte geven van salrnoezen
wonder ooderzoek; zij is eeni bron
van licht door de wederzijdschle me-
dledecling van opgedane ervaring.
N-auwelijks wus dan ook de eigren-
lijke, w-are liefdadigheid, welke het
hieidendlom niet kende, oudecr den
invloed van het Ch rist end ome.
boren, of zij geroelde de behoefte sano
sa~mecnwerking en reeds ten tijdle der
Ap'ostelen w~erd de liefdladigheid greor-
ganiseerd in de kerk~elijka gemueente.
Veel later outstonlden dauarnast ver-
~eeigringen van bijzondere personeu,
welkie uiet samenvieleni met de ker-
kelijke organisattie, eerst noy wonder
leidin( en toezicht der K~erk, later
geheef of geleelteijk onathlankelijk
van haar.
Zoo zijo onstaan van den eenen
kant de kierkeijke liefJadigrheid door
parochiale armubesturen en diakoniern i
nitg~eoefenud als verteg~en woord ige~s
der kerkelijk~e gerneente, vanden an.
dereni kazut de particuliere lieldadig..
hieid in vereeligingen buiten leder ~
kerkelijk verband, dikwijls personen
van verschillende cecezindten omvat.
tenld; en1 daartunsscien, een ~eek~s van
vempenigiingien, welke op-,tredlen als
;Iln of Ltucer ;anfhankei'ke okrgaten l
van de kerkelijke liefdadigrheid, zoo-
als d~e religrieute orden en de Vereeni-
ging~ van den Hi. V'incentius a Pa~ulo.
De invloed ten goede welken de
genootschasppelijke lief~ladigheid heeft,
is onberekenbaar grrooter d~an die van
de individueele leddged maar
daarmede kunnen ooki grootere be-
zworen sameogaain.

Algeheele Staatlsollthourding niet woulsch~eljk.
\Velke most nu de verhouding zjn
van den Staat tot die verschillne
genootechappen, instelling~en, ver~eeni-
gmngen?
Oiuze Wet op bet Arrabestuur be.
moeit zich er coo goed als niet
meds. Zij slaat neg geheel o> bet
oud-liberale sitandpunt, dat le o-
verheid slechitsma optrcoden tot
b~escherming der rechtsordle. D)e o~n-
dersteuninrg der armen werd ini 1854
uenvoudig ,,overgrelateu" sann de ker-
kelij'e en1 particuliere in~stellingen
van wfeldadigheid zoudler dat de Staat


Zekecr, zi) ziju bij elkaar gSekomen
omn to betoogenr, om een reusachrtige
mnanifestatie to houden, doch niet
van verzet on oprcler, madar vanl blijt-
schap en danikbaarbeid. Zij zullen
eenl aanval wagen, mnaa-r op de gre-
vuldle zakken van den goeden Sin-
terkilaas.
Vol deftigec state is de grroote Sint
r~eeds de stad r~ond g~eredcen, en treedt
nu, begeleid door zija knechts, in
het midden der ongeduldig-blije kin-
derschaar. Becgeerig mien de kleuters
den groedlen ghrijs au8.
Er vallt dit jaar zooveel to halen,
want de buit is buitengewvoon gro~ot.
G;eenwondetr,w\ant een ieder, die maar
een b~eetje bezit, is bezw~eken voor
ren onweerstaanlbare overmaclt.
SlachtofferA vielen buis san hue,
niemand blee~k bestanid tegfen den
vriendelijken drang ier hooge Dames
van het ComitG, die een lijst ann-
boden om to teekenen tot bijdrage
voor een feestje aan het; arme school.
kind op Sinterklaas.
Velen hidden elects weinig to ge-
ven, niet bij gebrek aan goeden wil,
maar bi.1 gebrek aan inkomnen. Toch
gaven allen lets. G~een Curagaosch
hart kion ongevoelig b~lijven, geen
beurs gfesloten. Groot en klein nam
den lijet, las, en met een ,,all right"
teekende men voor idem zooveel. De
conclusie wrAs, dat Or f: 2000 gulden
werdl bienengreloodsd.
H-et plan w~as niet mislukt, neen,
gl~orieus geslaagd. E~lkaar steunen is


zich ook mear 6eeigssins met h~aar
wrerkzaambeid bemoeide.
Dit be~ginsel van Stt~atsouthoudine
beeft~ een lichtzijde, ini zooverre ni :
da-t de vrijheid der bijjonder~e gencot-
schappelijke lieldadigheid ougerept
is gebleven; maar cok eene scha-
dowzijde, en wel bet bijua tota-le ge-
mis van bepa~lingreu wvelko die liefda-
dig~heid kunnon aanmoedigen, bevor-
deren, verbeteron.
Hept, is d~ roepingY \an het Staatj-
gezag niet slechts tot wTaken1 toen e
rechiteschenmis, maar ook hiet algre-
meen belang positief to bevorderen
door het privaat initiatief te steunen
en door zelf op to treden voor zoo-
ver met dien steus het privaat ini-
tiat~ief nog niet toereikend is.
Daarom moet de 8tuait in de te-
grenivoordige oms9tandigheden. Du fe
bijzondlers iefdadigheid to kort sch~iet
orn in aller nood oPi behoorlijke w~ij-
ze te voorzien, piet eenvoudlig de
ond~ersteuning der armen aun de
bijzondere lieldadiighold ,,overlaten",
maar deze ook positief bevorderen
wonder haar t-rijheid aau banden te
leggen.
De Kerk vordert voor zich zelve
volutrekt niet het ,,-nonopolie" der
arrmenzorg gel ij k wel eens beweerd
wordt. Arenzorg is niet alleen bet
uitaefenen van eene hij nitstek chris-
telijke deugarc, is ook geen zuiver gods-
dienstig belong, zells niet zuiver gees-
telijk, maar voor een deel ook tijde-
hijk en stoffelijk. H-ier moeten, zoo
de bijzoudere lIefdadighieid niet vol-
doeude is, Kferk en Staat elkaar de
hand reiken.
MidEdelen tot bevordering dier bizonldere
liefdadcigheid-
N ver lenten var. subsidie.
Vervaolgens kan de Staat de ge-
nootschiappelijke! lieldadigheid bevor.
derea door het ver~leuen van surbsidie
nain k~erkelijke en pairticuliere instel.
linen. D~e wetgrever van 184 wais
o~mtrent he~t verleenen van subsidie
niet g~oed to spreken. D~e onderateu.
ning' der armen werd nu eenmaal
overgelaten san cle hijaondere lief.
dadigheid en in dat stelsel (?) was
eigenlijk voor subsidie gieen pl a t~s.
D~e bestantide subsidies had men
gaarnle afgeFschaft, doch dat girlg
niiet in Mu~s; in de boop, langzamer.
hand~ dat doel te zullen hereiken,
word naa Gedeputeerde Staten voor-
geschr~even alley e maatregelen" to ne.
men ,,waartoe zij beyoegd zijo. om
de verm~indering: er vau te bororde.
ren." (art. 01)
HIet ver~leenlen vani subsidiie in de
tooekomst werd wetl niet greheel ver-

eenmaal een idenaal-liethebberij van
ons volk.
D~aar staani zij nu voor het; gou.
vernemnents-huis, de kinderen, waanr
vandaag het al on draait. Aliddenin
de musiektent, roudom een nieuws
gierige menigSte, op eenigren afstand
die Niederlandsche viagr, dnie hoogr uit.
wappert boven het fort om een ieder
te tooneD, da~t Curagao nog altijd
een Hlollandsch~e K~olonie is, en ach.
ter die menigite de annataande ,,we.
retldhatven", waaJia thanrs geen enklel
schiip, dan slechts de oorlogaschepen,
die gestadig in- en uitraren ,,tot ver-
dediging" der C:uragaosche beleanen.
Eenl Interessant schouwvspel zulk
een kinderparade, waarin niiets gre-
dw~ongen is, niets gemaakt,, maar
alles natuarlijk. De Gourernear mon-
stert de troepen van uit het raam,
maar de jeugd beseft het gewicht
daar niet van. W~oelig atls eenl kudde
achapen, gonzeod als een zwverm bijen,
hioofd-omdraaiend schoudertrekkend,
verlegen over zulk een belang~stel-
lingr on toch fetwfat or mee vereerd,
toont hun vroolijk oog en lachende
mond, hoe blij zij zijn en hoe goed
de Mlilitaire Sp~ortrereeniging deed
met zulk een Hollalndsch feest~ over
to brengen naar Curagaoschen bo-
dem*
Eco, twee, drie...... en de muziek
vangt aan. Hloort ze zinigen die echt
H~ollandsche liedjes; uit de wagenw~ijd-
open monden hiuppelen de noten over
de witte tandem en bet klinkt gol-


boden, maar zeer bemoeilijkt. Na het
inwrerkingtreden der wet op hot; arm.
bestaur mochten geen subsidi~o meer
verleend uit fondsen van burgerlij.
ke gemeenten, dan bij een met rede-
non omkleed besluit van den gemeen-
teraad. (art. 593) E~n bij dat hesluit
moet volgens ar~t. 6,0 blijken:
1. dat het subsidie volstrekt nood-
aakelijk is;
2. dat op sene billijke wijze is bij-
godragren door hen, van w~ie, overeei-
komstigr den aard der instelling,
welke subsidie verlaugt, in den regrel
bijdragen kunnen worden verw-acit;
3. dat het bestuur der installing,
overeenrkomstig ]haren aard en be.
stemming, aan zijne verplichtinges
voldoet.
Bovendien wvordt dan nogr aan
G~edeputeerde Staten op~gedrlgen,
goed toe to zien, dat allecn bij vol.
strekte onvermijdelijkheid subsiding
wrorden verleeud.
rcoor deze belemmerende bepalin-
gen bestaat geen redelijke ground. De
eisch van volstrekte noodzakelijk-
heid behoort te vervallen. W~anoer
eene liefdadige installing nuttic werk-
zaam is in het irlgemeen aelang,
doch hlaar doel w-egena g~ebrek uaau
stoffelijke micddelen niet volledigr kan
bereiken, is subsidlie gerechovaar~diga
en dikwijls wenschelijk, ook z~onder
dat de absolute noodzakelijkheid kln
bew-ezen worden, vooral indien niet
nader omschreven w~ordt~, wa~artoe
hiet subsidies noodzake~lijkr moet zijn,
d. w. z. wat er wrel zou mioeten ge-
beureo, indies het~ gewei rerd rerd.
Oak de tweede eisch, dat al. op
billijke wijze is hijgedlragen door de-
genen van wie in den reel b~ijdra-
ge~n kunneu verwacht wor~den, is ver-
werpelijk. Waarom zou een liefda-
digve instelling, welke in eene maat-
schiappelijke behoefte voorzie~t, wIel-
lichit aan giemeente of rijk aanzion-
lijke onkosten bespaart, maar in de
laat~ate jar~en de opbrengst van hare
collected zag vermindereD, zoodat ze
missehien gedwongen is hare kapi-
talen aan to spreken, niet; met ge-
mneente- of staateaubsidie mogen ge-
holpen worden?
Waunneer de overhead een bepeald
bedragi zou mogen sanwenden on
zelf te doen wat eenle liefdadigre in-
stelling doet, dan mag zij ook dat
bedrag: gebruiken om die instelling
in haar workzaambeid to steunen, in-
dien maar blijkt dat do instelling
evenveel voor~deel afwarpt voor de
maatschappij, als de overhead self
met dat bedrag zou kuunen herei-
ken. Indien dit gebleken is, is h~et
subsidie gerechtvaardigd en dan mag
ook de overhead zich ult hoofde van


vend en dansenid op de muat:

,,Ziet de maan schijut door de buoo.
mnen"
,,Ma~kkers staak~t u\v w~ild geraas"
B~elangrijk; genoeg reeds roor ie.
der nieuwsgrierige gyeeft zoo iets vol-
doening ann menig kindervriend,
wiens bours missehies wel wat to
veel greleegd is, maar wiens hart
t~ochl vaudaag eens extra pleizierig ge.
stemd zal worden, en vervuld met
remne vreugd over een echt-hartelijk
weldoen.


D~aar zijoi echter nog aurdere wel.
doeners greweest, die zeker ook recht
hadden op een extra-plaats bij de
uitvoering. Er zijn koninklijke g~if.
tenl gezonden uit het verre Holland. 1
Weldaden, niet voor #An dog, maar
reeds maanden long. Van die 1300
arme kinderen, die thaus luidkeels
hun liedeke zmgaen voor het Gouv-er,
nement~shuis, heeft verrew-egr de groot-
ste helft hun dagelijksch broodje ge.
kregen van de chor-itas der Katho.
lieken uit het Mloederland. Bet zou
billijk zijn, dat het gansche kinder-
leger ook eens een proev-e gaf van
zangkunst in de laeg landen van
O~verzee; maar dat behoort on een.
maal tot de onmogelijkheden. Jam.
mer, uiterst janmmer! Wat een succe,
zou bet behalen wat een probaat
middel om die bron van milde lief.


hot subsidie niet het recht saurma-
tigen omn zich in de aangelegenhe-
den dier installing te gaan merjgen
en alllerlei voorwe~arden to giaan
stellen. O)nze w~et heeft dan ook te
recht goen verantwocrding gevorderd
omtreat het grebruik van het subsi-
dfie. D~it zou trouwens1 vrij nutteloos
gewfeest zijo, daar contr~le toch prac-
tisch onmogrelijk is.
Wel laat de armenwet, door over
dlit punt to zwijgen, de gelegenbeid
open on aunn beb siubsidie bepaalde
voorw~aarden to v-er~binden. Ofschoonl
van deze ruime b~eyoegheid misbruik
kan gemuaakt wrorden. zou het toch
geeni aanberelingf verdieneu, een vol-
strek t verbod van subsid ie-o nd er-
voorweaorde in de wet op to nemnen,
daar dit licht aan~leidingr zou kunnen
wor~den voor een gemeentebes3taur,
dait voorw~aardelijR subsidie zou wil-
len verlecuen, om het greheele subsi-
die dan eenvoudig te weigeren, hoe.
\vel ook mischien de betrokken in-
stelinga de voorwfa,-rdeo volstrekt
niet bezwarend zou achten.
Aan de gemueente moet groote
\-rijheid grelaten worden om liefda-
dige instellingen to subsidieeren en
d~erhalve m~oetenr ook Gredeputeerde
State~n w~orden outheren van de ver-
plichting oin alle mnaatregelen to ne
mnen, waartoe zij beyoegd zija, ter
verm~inderingr van de beataande sub-
sjidies. Een dergelijk; stelselmatig te-
g~engraan van alle subsidie zond~er on-
dlerscheid is in strijd met eene juiste
opr-atting van het doel der St~aats
gemeenschap.
Plicht tot on~dersatad of v~rijheid.
jloet nu aan de gemeente de be-
pualdle verplichting worden opgre-
legd ,de armen te ondersteunen, of
mnoet de gremeente daarin vrij grelaten
wordeo ?~
Naar aanleiding van deze quaes-
tie zeide de beer HEEMSKE:Kg 18
18'70 bij de behandeling der armen-
wet.
,,De w~et stelt ieder armbestuur in
de mogelijkbheid, on hem, die geen
andere zonden begraan heeft dan
dat hij bloedarm is, tot den hronger-
dood te veroordeelen............ Het g~e-
meentebestuur als burgerlijk arm-
bestuur beslist, wonder apphl, op de
vraagr van onderstand van iemand,
die nicts beeft. Tegienover het ver-
zoek van den arme stant absolute
w~illekour om bulp te weigeren en
den arme van hongper te doen om-
kromenl.'l En de Nluts-commissie de-
ze woorden sanhia!eude in haar rap-
port voeprt er nan toe : ,,Scherper
veroordeeling van de tegenw-oordige
wet is niet w~el mogelijkL. Elk~e re-


dladigheid nog langer tijd te doenl
stroomen!i
Wat zou het Hollandsch volk ver-
baflsd staa!n over het kunnen on-
zer meisjea en~knapen! NIiemand zou
spijt gevoelen over zijn gift tot jon-
dersteumang van het kiind-op-school.
E~en ieder zou met eigen, oogen zich
kunnen overtuigen, ho auw ver-
band er bestaat tueseben besebaving
en onderwfijs.
Onze bevolkingS is door de natuur
niet ven talenten misdeeld, en ge-
lukkig besit iedera parochie baar
eigen school. In de stad wordt zeker
% en buiten alle kinderen alle6n ge-
schoold naar de b~eginselen vanhbet
katholiek onderwijs. Is bet nu een
algemeen erkend feit, dat onze bevol.
king, in besebaving en ontwikke-
ling niet achter staat bij die der
one olmringende landen, dan homt
daarvan in niet germnge mate de eer
toe aan de bijzoudere school.Wi
dus dit werk steunt, bevordert de
beachaving.
En onderateuning beeft de school
ondervouden. D~e b~uitenscholen door
de vrijgevigheid van het Gouverne-
ment, de stadsacholen door de milde
giften der KEatholicken uit Holland.
De indeoed der school op de vor-
ming van het kiud sal nogf better
begrepen worden door een ieder, die
een w~eimig bekend is met bet karak-
ter van ons volk.
Onze menachen ziju hier g~oedig
van aard en beminnen den vrd


25ste Jaargang.


No. 1301


Zatearda~g 5 Decemlber 1908


IGOE


DI


CURACAO

.Cabello on 5j Januari een Engelsehe
aideeling dat van Las Guayra in be-
sit.
D~e blokkade was langs de gehee-
le kust ef~fectief. Zij wrerdl sterk; ge-
voeld: de prijzen der levensmriddelen
stegren alom in Venezuela.
Teneindo hot breken der blokkacde
ini de Golf van Matracaibo door Co-
luimbische schiepen togen to garan,
voer do Duitsche kanouncorboot
,,Panther" die Golf biuneu (1 7 Janua-
ri). H~et fort S. Carlos, gelegen nan
de zeecingte die hiet N. van hett Z~. ge~-'
deelte der Golf van Manracazibo vani
elkandecr achoidt, boodl weerstandc.
D~aaromn werd hiet op 21, 22 en 23
Jain. gebomnbardeerd door drie Dait-
sche oorlogsschepen, en hoeivel groo-
to verwoe~stingen werden aaugerichit,
ge~lukte hot niet hiet fort tot over-
~gave te divingen. D~e schlepen ondier-
vonden echiter geonerlei schande.
Inmidldels had de revolutie in V:e-
nezulelab weder krachtig' bet hiooft
opgerstok~en, duchi regeeringstroepen
versloegren de opstandelingen len
ten Januiri bij Guatire, den Gen~ bij
Tucacas. Tochi duarde de strijd inl
het; binneuland noLw steeds roa~rt.
D~oor h~erniddleliu grr an de regeerimeg
Jler V. St. van A1%erika werdlen in-
tusschen de oud~erhafudolln~n ge over
CaHstro) 's ~rootol omn het gosuchil a~nn
een schieidsgerechit to onduerwerpetn,
voortgezet, doch de verbondenen lie-
ten zich daaridoor in geen enkel op.
zicht~ verleid~en olut hun dwraugailat-
regelen ook; maar eenigszius to ver-
mninderen voor en ale~er voldloende
waarborigen zoudean zija verklreg~en
voo0r do nakominwr der door Castro
godane belofteni. L-Deze wans echiter
loor do dw\angmaatregrelen ,,tam"l!
gcoarden, to meer, daar zijn hoop,
datt de regieering der V. Sjt. van Amue-
rika hiet ingrijplen van E~uropeschie
tnogendhleden niet zou dulden, in
rook; was vedrylogeu. Hlij benoemdelt
How-en tot ziju vertegen woordigrer
op de te Washingrton to o eene con-
ferentie!, dio tot hot inivilligeni door
Poastro van alle gesteld~e eischen leidf-
do.
D~en 15en F~ebruari, nadcat alles be-
treffende doe arbitrage behoorlijk was
reregSeld (0. a. cok de prioriteit der
vorderingren van do blokkeereude
mogSendheden) werdi de blockade op-
geheren en verlieten de vreemcde
oorlogreschepen de Venezuelaansche
kust.

De schrijver van do artikelen in
,,D~e Nieuwe Ct.") baseerd up groud
va~n deze korte krijgsislitorie, zija
mneening, datonze JIarine met1C) oor-
logeschepen on een 5-tal torpedloboo.
teu gema~kklijk zal1 kunnon uitvoe-
ren want in 19302 door Engleland,
Duitechiland en ItaliiG is verrich~t ea
d~ringrt aan op anel en doortaestendl
handelen.
Schepen en mancschappen hebb~en
\vij er. voor mo~ver noodlie kani d~oor
vrijwillige tijdelijke wervincg wonder de
zeemilitle onze scheepsmacht worden
aangevuldl, terwiji ons geheel mnari.
nierscorps ter beschikcking abaat.


Xlet- betrekk~ing tot de gerezen
Inoeilijkbeden met de Rlegreering der
Itepubliek Venezu~eb~ was men in de
Tveede Kiamer byj de behandeling
van de begrooting roor Buitenland-
schie Zaken algemeen van gevoeleo,


de kinderen der werk~elooze armen?
Wie schaft hier raud, of liever wie
chft~lnf hun voedsel?
Is het niet mogelijk, dat het Go~u-
vernement, dat zijo goodheid toonde
reeds eenige m~aaden lang, nu ook
dat schooner wrerk voortzette wonder
de vacautie door wekelijks een be-
echnit-toelage te zendleo naar de bui-
tendistrictenr Missehien, dat het Al-
gemeen NIederlansch Verbond dan
voor de arme kinderen in de stad wel
wildle zorg dragen?
flet zijo slechts vragen, maar een-
iede~r zal ze redelijkr vmnden.
LDe vacatntie mag voor de school-
kinderenl geen tijd worden van ellende


en jalmmer.
flet St. N~ikolaas-feest is gebondea
aan een bspaalden da~tum, met ech-
ter de idee, die ook bij dit feest heeft
voorgezeten, het steunen der armen
door de meer gegceden.
Ziet, dit is al~id een schoonle dead,
maar bij de tegenw~oordigre algremee-
nie armoede is het zelfs een noodtzake-
lijk iets.

(M1et zeer veel genoegen hebben wFij
deze bijdrage, vain bevriende zijde
ons toe< ezonden, geplaasta.
Dankbaar voor wat hier en in
Holland reeds gedaan werd voor
het armne schoolkind, hope wFij toch
dat zij ook onder de vacantie min-
stens voor hougeorlijden mogen wor-
den behoed. RED. daMIsOE.)


geling zal gebrekkig blijven, ale men
niet den moed heefti, den Blaalaplicht
als leidend beginssel in de wet op to
Demen.
D~e gemeente. welke4 in dit punt te
kort schiet, moet zich niet kunnen
beroepen op de wet, die haar vrijheid
last. Het moet boven allen twijfel
verheven zijn, dat zij eich nchuldiig
maakt aan prichiver~zuine en al mo.
ge dan op het oogenblik bet mid-
del, on haar te dvingren tot het
vervullen van haar plicht, ontbre-
ken, zij zal zich tegrenover de publie-
ke opinie Diet k~unneu verschuilen
achter de bepalingen der w-et. Trou.
wens er ziju meer voorbeelden van
een publiekrechtelijken plicht wonder
sanctie.
Her stelsel der openbarre armenzorg.
Boewel het van groot belangr is,
dat de autonomie en het zelfbe-
stuur der gemeente ge~erbiedigd, en,
wesar het mogelijk is, zelfs ultg~ebreid
worden, toch zou het onverantwoor-
delijk wvezen, indien de Staat aan de
gemeente alleen den plicht tot on
derstand oplegde, doch at het overi-
ge aan haar goedvionden overliet.
Armenzorg is gaeen suiver gemeente-
belang, maar ook een Rijkstelang,
en daaram zal de Staat algemeene
regels moeten stellen betreffende de
verzorgingr der armen door de gre'
meente, om deze op goede banen te
leaden en magelijke misoruiken to
voorkomen.
Op dit punt laat onze armenwet
veel te w~enschen over. Van een ei-
genlijk stelsel van armenzorg is geen
sprake. Zij berat slechts ee~ne bepa-
Eing, wfelke de vrijheidl der gemeento
be erkt. Art. 21 zegt~, dat geen bur-
~e ijk armbestuur onderstand ver-
reenen magr,dan ,,bij volstrekte on-
vermijdelijkheid Eu juist deze be-
paling, wRelke, volgreus de bedoeling
van de etgiever, de hulp van over-
headsw-ege beperk~t tot hetgeen voor
het levensouderhoud volstrekt onout-
beerlijk is, wordt door relen als een
d er g~roote fouten onzer armenw~et
beachobuwdr. Eu tot zekere hoogte
met re len.
De mlate van understand.

Wel is het cen g~oed beg~iusel, dat,
-aoneer het~ openbaar gezag~ onder.
stand verleent, dere beperkt moet
blijven tot het noodzakelijke; maar
niet, als men het z66 oprat, dat
nooit meer verleendl magr worden dan
op bet oogeablik voor het bestaan
volstrekt oamishaar is. De mate van
understand moet bepaald worden
door hletgeen noodzak~elijk is ter be-
reikmng van het doel, dat eene goe
de verzorging der armen moet na.
streven.
Dat doel nu is niet slechts den
oogrenblikkelijken nood te lenigen en
het droevig bestaan der armen eenigs-
zius to verzachten, maar ook, indien
het mogrelijk is, de maatechappelijk
gocvallenen weder op te heffe~n, de
matstchappelij k zwakken weder te
veraterken, opdat syj, tijdelijk g5ehol-
pen, w~eer voor zich zelve kunnen
zorgen als zelistandigre leden der
maatschappij.
Our dat doel te bereiken, is ech.
ter ouderateuning boven het bejtaans-
minimum dikwert volstrekt nood.
zakelijk. Intenlsieve liefd~adighleid, ge.
lijk men het wel eens genoemnd been,
welke met eeu flinken stoot het
yestratnde scheepje weller vlot zet,
is in vele gevallen het eenige raiddel
on den arme w~eer terug to brengen
tot een ouafhankelijk bestaan en


met ales overwrinoeud~e trouw.
B3ijna zeketr zou is E~uropa of Alme.
rika bij zulk een algromeone ellende,
van zooveel weken en mnaanden,
reeds lang een oproer ziju ultgebro-
k~en en grevaarijk~e meetings van wrer.
kieloozen herhaaldelijk gehouden zijn,
Miaar waar zijo hier dle socialisten ?
\Vaar de oproermakters ?...... Ja, van-
dang heeft er ook een mnanifestatie
plaats, maar een die juicht van vre-
de. Zingrende kinderen met blijde Fe.
zichten en dankbare harteu, omdat
zij iets ontvangercn van den g~oeden
,,Sint") en daarombieen oud~eren van
dlagen, die blij zija met den jubel
van 't jongere getslachit. Hierhteerscht
blijdschap, hoewel er redlen is om te


treuren. D~at is een allergelukki~st
verschijnsel. Onss volk hoopt altija,
vertrouw-t altij3, heeft altijdl den
blik gievestigrd omhioog, naar den
gSoeden G~od, en zoo blijven zij terre-
den met bitter weinig.
Weclk ean hemelebreed verschil muet
het karakter van onze buren. Revo-
lutie schijot op Curagao ev-en oube-
staanbaar als in die la~nden de vrede.
Er is laatst-o zeldzaambeid--een
opstootje gewreest; maoar dat was too
een onnatuurlijk v-erachijnsel, dat vie-
mand zichi herinneren kon icts der-
gielijks in de laatste 20 jaren beleefJ
toe hebben. En nu is het reeds lang
ini de oude doos. Nog geen twee da.
g'en daarna scheen de vr~ede-son wreer
even helder als altoos op de kale
rots, licht en blijdschap getrend aan
hect bart.
Ons veh' kent ou eenmaal niet een


'hem to behioeden voor blijvend~n
ondergang. En in z66 verre heeft Oc-
TAVIA LXILL, in haar hekende rede to
Oxford, terecht gemvaarschuw-d tegren
,,1iefdadigheid bij mondj~esmaat," te-
gen het stelsel om altijd aalmoezen
te 4-even bij kleine beetjes.
11neer door ruimere bedleeling
giedurende een zekeren tijd, de ver-
lorea selfstandigheid kau herkregen
wforden, is dit zoowel voor den armed
als voor de! gemeenschap verre to
verkiiezen b~oven eene blijvende be-
deeling, welke het bestaans-minimum
niet te boven gaat. In zulke geral-
len magb dit door de wet niet onmo-
gelijki worden gemnaktlt.
I(Politieke Si~tui%,.)

la ,,De Nieuwre Ct." komen eemg~e
bijeonderheden voor ov-er de strijd.
krachten waarover Venezuela beschik t
en over hietgeen Castro er in 1902
mee heeft uitgeovoer~d. Over het leg~er
dlat uit 37240 man elecht belvapen
de en slesht ge.>efende infanterie, met
\vat berg- en vesting-artillerie be-
staat, hebben w-ij re~ds vrooger een
en ander modegedeeld. B~ehalve dit
leger is er echter ook een militia
diie nog minder gerechtsvaard~e heeft'
althans in het open v-eldl en te eu!
over op Nederlandsche, E ngels che
of D~uitsche malnier ge~oefende ma.
trozen en mazriniers. lut~ussehen beeft
Castro, als hij meenous is te vechten
tijd genoeg gehad on zija mannen
voor te bereiden, en het ontbreekt
hem daarbij niet nan officieren, die
ougereer het derde deal uitmak-en
van de geheele weer~nacht on over.
gens zijn de V'enezolanocn moediw
en a-ls guerrilla-v-oerder niet to ver c
smaden. De loot van Venezuelat be.
staat uit 1torpedojager van 571
ton met 6 kleioe enelvuurkanonneo
(5.7 cJI ) en 1 kanonneerboot van
200 ton met 2 dergrelij ke kanonnetjes-
v-oorts I torpedoboot eneenige trane.
port-- en douane-varFtui~gjes.
Van belang is de geschiedenis van
bet optredeni van D~uitschland.
Leerrijk is 'ti optreden varn Duitech.
land en Enugeland (nwaarbij zich la-
ter ItaliiU voe~gde) tog~en Yenezuela in
bet j:ar~ 1902. De sanleiding tot dit
optroden w-tas, sooals w'ij weten, de
weigiering' van C~astro om Ve~nezue.
la's financicleol verplicfltitingen tegen.
over de oudlerdanen deer mog~end
beden na to kiomen. (Oak audere
badnen, waaronlder Sederland, kwa.
men voor de belangea hunlner on.
derdanen op, doch oefenden geen ge.
weld. Toch trokken zij partij van
hiet geweld door de drie genoemnde
Staten togen lenezuela uitgeoefend,
zij het dan ook d3at de vorderimren
deer Staten roorgmgn~en. Door Ben
dwang de~r dr~ie ,Stalten werd Vene.
zool1a gFenoodzaakt alle vordering-en
v-oor het Haagrsehe Hof van Arbi.
trage to brengren).
Efnde Juhi 1902 wareo E~ngreland
en D~uitschland het erover eens dat
togen Venezuela dwarngmiddeleu zou.
dea~ wordlen toegrepast. Op l Decem-
ber van dat jaar wase do actie vast.
gesteldl.
D~uitschland stelcle beschiikbaar 640
kruiser van 58Y80 too, vier krw~isers
van 28000 B 2700 toui; een kadetten.
schiip, een schoolechip, een niet be-
schiermde k~ruiser (1574 too) en een
kanonneerboot (900O ton). E~ngeland
stelde beschikbaar een g~rooten krui.


moistigr en noveluchtig; weer, dat me-
nigr Hollandsch hart en boofcl, zoo
ziekeneurig, zw~artgallig ea ture-
[InurFch kan make.
Entochi-heit k~an niet g~enoeg
hlerhaald er w~ordlt geleden, veel ge-
ledlen, zooveel, dat men niet begrijpt,
hoe de menschen niet bij massa's
sjterv-en. M~aar tochi...... men zingSt,
men danst, terwiji men houger lijdt.
Wat benijdens wardrigi e inborst!
Maasr ales heeft zijn schdowrn-ijde,
en deze outbree~kt ook hier niet. M~en
kan zoo lets noemnen --,,les dgfauts
dl'une bonne quality" maar helaas, het
is een fout.
D~at eenwig lachen on zingern, ook
in den uiteraten nood, dringrt w~el eens
dlen lev\ensernst to? veel nau~r den


aIchtergroud, wat natuurlijk zijo in-
vioedl doet gelden bij de opv-oeding
der jogd. aakzame moeders, en
vermanende en zelf het, goede v-oor-
beeld gevende vaders blijven helaas
nOgr to veel ultzouderingea.
Huiselijke orde outbreekt in menig
gezin bijna geheel. Een leder doet
w~at hij wil, en naar de kinderen w~ordt
haast niet omeziePn. In 440n woord,
bet ideal vani oproeding, is ook
hier nog lang niet bereikt, daar out-
breekt nogr zeer veel aan.
D~och niet al to strong geoordeeld,
wannt...... peu comprendre fait beau-
coup pardoneoer.
SDe kleine behuizinoc*-krotten hiier
zijo legrio-- make 't Yeven-op-straat
voor vele kinderen bijna noodzake-
lijk; de langdurigeb~ aIfwzigh~eid van
vader-op-zee; h~et buitenshuis dieces


ser (11,000 ton), v-ijikruisers van
2~575 h 4300 ton en twee kleinere
vaartuigjes. Met deze macht zou ten
slotte de geheele kust van Veuezue-
la worden geblokkeerd.
De bemanningr der D~uitsche loot
(zonder de drie kruisers) bedroeg
1500 man, die der Engelechle 1700
man, van welke (esmen) 1400 man
voor landingrsdoeleinden konden wor-
den gebruikt.
Op 7 December werd hiet ultina-
tum (21 uren beraad) door de En-
gelsche en Duitsche zankgelastigrden
to Caracas ov-erhandigd. 8 D~ecemnber
scheepten zij Lich to iLa Guayra in
op de aldaar libggende oorlogsache-
pen. D~e Amerikaansche goczant (no-
\ven) werd met de behiartigingr der
belangen van de in Venezuela woon-
achtige Engfelschen en D~uitschers be-
last.
Nog op 8 December concentreerde
vice-admniraal D~ouglas de E~ngelsehe
schepen te Port of Spain (Trinidad);
de schiout-bij-nacht Sc~heder wras met
het D~uitsche eskader roor ~La Guai-
ra aangekomen. Vr66r ales w~erd de
Venezolaansache vioot oschadelijk
gemaakt. Gras liet men! niet over de
zaak groeien. Reed,4 9 December som-
meerde Scheder de commandanteu
der 4L Yenezuelaatnschie schepen te ZLa
Guaira, binnen tien minuton de Viag
te strijken! Tegrelij kertijdl stoomuidt
die kainounearboot ,,P'anthier" ,,klar
tumn Gefecht" de heaven hinncn. De
Venezuelaanschie v-loot gaf Pzich over
wonder &&~n schiot te losseni. De offi.
cleren \verden naar T'rinidad grebracht
de bemarnning to La? Guazira aan wal
gezet. D~aar men met de vrovuer~e
schepan g~een raad w~ist~,liet mnen ze
eenvoudig zinken. Alleen het douane.
varRtui~r ,,0SSU m",) dat aa~n een
Franse~l man toobehoordle (het sch~eon
aan Yonezuela to zijn verhouurl),
word in de haven grelegdn eri ontw-a.
pend,
Dearna werd~ langs de gehleele Y~e-
nezolaanscho kust jacht gerlnaakt op
de overage Venezuelaansche stAats-
schiepen. Als9 represarllemaatreg~el liet
as~tro de Duitechere en Engoelschen
te Carae~as wcoonach~tig, gevangren
zetten, doch zij werdeni woder in vrij.
heid~ gcsteld op beslisten eisch van
Bow~en. To~en Scheder vernam, dat
in de voorstad La Guaira de Dluit-
acheC consul Lentz in zij n wTouing
werd bed~reigd, outscheepte hij 130
inatrozen, die den consul bevrijddeo
on met zijn gezin aan boord van een
D~uitech oorlogeschip brachltten. Eeu
aanwezige aideeliing lenezolaansche
soldaten boodl geen woerstand. (9
Inecember). Een E~n gelsch detached.
mecnt van 30 matrozen werdl op 10
December aan wal gezet en twachit
dan EnoGeljeben consul met ziju ge.
zio in v-eiligiheidl. Op dienzelfden dag
landden 32)0 matrozen bij L~a Guaira
en bevrijddlen de hier gevangren go..
zette D~uitschers en Enrgrelschen. Ged~u.
rende die operat~ies lag~en de schepen
,,k~lar zuux Gefeucht"~. GaandewTeg wrer.
den nu van 11 tot 14 December al.
le Venezuelaanscheestaatsvaartuigren
wonder gevecht grenonen. Zij zouden
trouwrens bij den minsten tegreustand
inl den groudl ziu greboord~. Op 12
December b~ezett~e een matrozen-deta-
chement wonder teo-enstand te out.
moeten, het dousnehuis to La Guaii
ra. Tegelijkertijd w~erd de blockade
van die hav-en geproclameerd en den
handelschepen de toegran~g tot die
hiaven ontzegd.
Castro liet nu La Guaira door 2(000
man en 15j kanonnen bezetten en mnu.
nitie vervoerea naar het fort La Vi-
gia, dat de haven beheerachte.


van moeder, en oiet, het minst van
al, bet v ro ogrt ijig f veel- wTeten en
veel-zien der kindleren in trop>ischo
landeni; het zijo arlle factoren, ~die de
toch reedsa zoo moeilijke taak der op-
voeding aanmerkelijk verzwaren.
Ilet wo~rk alzoo der school is niet
licht to overschaltten, vooral daar
no~ch F~raters, noch Zusters bij de
Orders die hulp en steun vindea, die
Zi) met reden van hen verwachten
mnogen, en maar al to dikw-ijls door
de ouders partij getrokk~en wordt
roor de kinderea tegren het school-
~gezag.
M~aar ondanks die allerhande sta-
in-dco-weg, dwringt hoct schitterend
success van de school eerbied en ont.


zag at voor de opofferingr en takt
van degrenen, die hun leven hebben
gowijd ann 't beil van de jeogd. Zoo
iets' heet beschaven op groote schlaal.
In de stall ailibi~n ontra~ngen + 1000
arme kinderen een onderwije en out-
w~ikkeling. die niet achter staat bij
die ran Holland. D~it is nu just niet
iets nieuwfs. O neen, zoo is het reeds
vele jaren lang bij herhlalin erkend
door vriend en vijand en principieele
togienstandero zells van alle bijzon-
der onderwijs.
Reeds meermalen, ook; deze \iteek
nog, woonde ik de prijsuitdeeling bij.
11aar den indruk, dien men dan
krijgt door al wat men ziet ea hoort
en opmerkt, ook men in de versch ~llende vakken, is
boven alle verw-achting gunstig. On-
ze scholen zijn voor de Mlissie, wart
de scheepvaart is loor de kolonie:


~eeds 10 December h:addlen de bei-
de commsndauteni door tusschen-
komat van B~owen de weigeringr van
Castro outvangren on nann de eischen
der beide mogendhedea te voldoen.
flij zou echter Diet leag bij die wFei
geringr volharden!
Castro's hoop, dat het gevaar van
buiten de outevredenen ertoe zou
brengen zich, althaus tijdelijk, aan
zijo zijdoe te scharen, wo-rd niet ver.
werenlijkt. Initege~ndeel; zij maankten
van de getlegenheid gebruik, otu on.
der g~ener~all Roland~o den door ve.
len gehaten president te bestrijdeen,
Ook oud~er general HIerunndez (ge-
naamd El M~ocho) verzamneld~en cich
tal van oproerlingren.
Dieutengrerolge stelde Caistro op 12
December voor, dlezaak met E~ngeland
en D~uitschiland san een sch~ilejioe
recht to ond~erwerpen. Jlid~delerivijl
hatd zich nu o~ok Itali0 bij de ver.
bondleien geroegdc. H~et zond drie
sichepen (65l00, 3300 en '7~00 tou).
Alaugeczien nu ook verschoidiene au.
dlere mnogendihoden op bet nakomen
der finanlcieele verplichtlingen door
de \'enezuelaansche: regeer-ino togen.
over hun onderdn~ien begouuen aan
te dring~en, naul de vijandigo stem.
mning to Carcasn tegeniovetr de E~uro.
peaueni toe. Opi 14 D~ecembler word
biet in de lav-en vanu Puerto Cabo.
Ilo liggrende Engelscha3 ha~ndelssehiip
,,Topac"' doo>r een wroeste menig-
te anngevallen oen in bezit o-e no-
men. Het E~ngelche corlogrs chip
,C h aryld iv" z ond er o nmt3i d dellij k
eit n de~tachement van 50O matro-
zen he~en, dalt do benlde niteen-
joeg. ~ ~ \~ Teeikridwrd aa n den
dlouanecoutrole~ur inl P. Cabello een
ult~imatumn gerste~ld otu binnien een
hallF uur ge~noegrdoenime~ to D~eze vroeg tolegrafistch orde? aan
C~astro, waaraop barel van1 dezen
kwatn alle gevrangde genue gdoen~l~ imr
te erlreenen. Dochl tohen diYjt b~e eve
aankwnata, was do termnija van een
hallf unr reeds v-erstreken, zoocdat do
io de! haven bygende schoepou ,,Cha.
ry dis: en ,,1mneta' hletounr togen
het kasteel L~ibertador reeds hiadden
geopend, welk fort zeer spoedigr tot
zw~ijgen was gebrachlt. Diuarop werd
ook het fort Solano en het douane-
kantoor beschoten on na 413 mninuten
in puin gelegrd. Engceleche mantrozon
wrerden daarop~ aan waul gezet en na.
men do h~ezetting der forteni, voor
zoover deze niet was8 greducht, ge-
vangen (o. a. g~eneraanl Hello), ver-
nielden de nog intacte kaslemratten,
en scheepten zich weder in.
Nadat tot nu toe alleon de havepns
van La Guairar eni Puerto Caberllo
v-oor 1'enezuelaans.5c~ c h schpen wraren
geblokkeerd, wrerd op 20 D~ecember,
die bla~kkade over de geheele kust
ultgrestrekt. De schepou, dio niet on-
der 1'ene~zuelaansche viagr voeren.
kreg'en voor hiet blrionvaren noR
een uitatel van 410 dag~en voor zeil-
en van 20 d~ageu \oor stoomvaartui-
gen. (15, dagen voor hiet verlaten
der havens). D~e Duitsche schepen
blokkeerden de westelijke havens
(M~aracaibo on Puerto Caibello), de
Enge"lsehe de oostelijke havens (ILa
G~uairra, Carenero, Guantsi, Carupa.
no en den mond van de Orinoco).
Thanis werd een zeer groot aanttal
VTenezuelaanschoh Iandelejschepen buit-
gemaakt (tot; 8Januari: 40 prijzen)
waartoe ook detachementen aan land
worden gezet, met name to P'uerto
Cabello, w~elke detachlernenten echter
na do vermeestor~iing dier schepen
w\eder wrerden ing~escheept.
Op 4 Januari namen Duitsc~he ma-
trozen het douaaeka~utoor in Fuerto


beide zija noodzakelijk voor een
fatsoenlijk bestaan.
En nu fallen de gevers better be.
grrijpen w-elk een uitstekenid woerk zij
gedaan hiebb~en met, door hunne vele
griften hot b~lij ven-schlool~r lgaa der
kinideren te hebben mogolijk gemaak;,
ja zelfs herorderd.
Ouze danik moet groot ziju, als u.
\are g~aven en wat G~ij deedt, weest
er stellig van overtuigd, is een dub.
bel loon ea danik waardigr, want hiet
wars niet alleen een werk; van licha.
rueijk~e, maar ook van geestelijk;e
barmbartighei~.
Intusschen hope wiij, dat er spoe.
dlig verandelring (mloge komen in
den ellendigien t~oestand onzer k~olo-


nie, want w~ij begrijpen, dat men
niet kan blijven g~even, alhoewelbet
uiterst jammer zou zijn, ioo het
nueerend-eel der schoolkinderea na de
vacautie most thuisblijven brij ge-
brek aan steun.


En thaus..,.........1
Thaus zij n de scholen leeg, de jeupd
in de? stad en buiten is op vacantle.
Vacantie, tijd van vrengdevolle
p~ret voor het krind der meergepgoe-
den, maar voor het kind der ar-
men Eilacie, tijd van hougerlijden
en gebrek.
Op school ontving het ziju dage-
lijkach brood. Mraar nu is er geen
school, en this hebben ee niets.
Wie sal nu voor hen zorgen, vooral
voor de armstea wonder de armen,

~L~LgL a-agEgaggag ~cd~~~b~B~8


I ~___ __ ___ _~___1__ ~~_ _I __ ___ I___ i_


heel het land als een tw-eede D~oli-
var wiordt toeg~ejubeld.
On sterk in het binnenland to
staan, zoekt hij rudie met het bui-
teniland. Dit blijkt ooki nu wReer uit
ziln antwoord aan onze regeering
E~en antwoord zoo brutaal magrelijk-
Wat hierop to doen zal ziju,: be-
ndisse de regeeringr. Allleen tastte men
miet door, omn Cunragao finantieel te
helpen. Dant doen w-e veel groodkoo-
per doo~r tijdelijkie oudersteuning.
En moet men doortasten, stelle
men dan tochi vooral zoolang doen
lijk een blokkade uit. Een blokkade
kan ons afinatten, moeilijkheid met
de zeemiilliti ge seben schepen on-

slotte de publieke opin e in Ameri-
ka ngreland en Duitchland om
he~t handelsbelano- tegien ons keeren.
Zelfs bet bombardement van een
paar havenasteden, omn enkele bat-
terijen tot zwi1jgen te brengen en
aa=n de bel-olking een gSevoeligie les
to even, hoezee? zoo laugr mogelijk
te outraden, zou allicht nowr altoos
:veiliger ziji,, dan een blokikade, die
met biet geduld der ulttartino- kan
wordon beantwroord.
Standlaad.


HOU' EN T ROUWV.

flet Rlestuar der Yocreeniging ,,H-ou
en Tronw" dcelt aan het Hanldelsblad
mereu Idat an hot d oritDe Teleraalf
br rfwisseliug, t assch an de Vreeni
"~ing~ en het; Ministerie van Buiten.
iandschle Zaken gevoerd, niet voor-
komt kopie van een schrijven van
',,H-ou' en Trouw"' van 15 Oct. 1908.
zijnclo hiet antw~oord op den laat-
siten brief van den Alin. van Buiteni.
Zaieu d. s6 Octobelr.dt-
~edoele scrijren lui .
Amusterdamu, 17 October, 1908.
I~xce~llentie,
Wij hebben de eer u de ontrangst
te bevestigen van uwe missive van
6, October 11. no. 20828 afdeelingn II.
Hieruit blijkt ones dat de chef
van dot t~iveede afideeling van uw d~e-
partemnent in de meening verkeert,
dant bij het bewruste onderhoud, de
beheerder vau ons Informatie-bureau
vergvezeld w~as van een under lid van
onls pbestaur, a @tln m st een des
hieid kan echter ons B~estuur ver.
al;ren, c at r e Iieer He nEor bij dit
oud~erhoud niet vergezec de was oor
een ander bestauralid van onrze Ver-
eeniging~ en de heer Hepner verzekert
met even veel stelligheid, da-t hiij niet
verg~ezeld2 was van een derden per-
\V"11 Iebben d'us als vastataand
nangenomnen, dant heb bewvuste on-
dlerhoud wonder vier oogren pleats had
en w~aar de chef van de tweede af"
deebuig van uwr department zich
mnet volledige zekerheid herinnert
dat bij het onderhoud, waarin doo
hem discret~ie verlangd word twee
personen buiten hem aanwezig wa-
ren, is do eemige aannemelijke op.
losing, dat deze discretie gevorderd
is van eene anldere vereeniging dan
jde onze.
Tegenov-er de verklarine van den
jhr. mr. Van Panhuys nmeenen ij N]
dan ook onizerzijdsa de ev.en besliste
verklain van den Heer Hepner to
mogen at ellen, dat bij hiet bewuste
onderhoudl, htlm geheimhoudingr niet
is opgoelegd, noch door hem toege.
segrd, we l~e verk la ringh erestigd wrord t
door schriftelijke aauteekeningen in
de reg~isters onizer Vereenigrinlr kort
nadat het onderhoud plaaits vond
te boekc gesteldl; zoomede door hie{
outbreken van eenig~erlei aanwijzino-
daaromtrout in de tusschen uw df.
partement on onze Vereenligig ~e
wisselde stukken.
C""etwrijfeld zal Uwre E~xcellentie
\vel de groedbeid wcillen hlebbe~u ook
een afachrift van dit schrijven an n
de leden van de Eerate en Twreede I
liamier der Staten-G~eneraal to doen i
toekomen.
MIet gevoeleu a bijodr ho
yachting esvnizodr og
Vcereuigring ,,H-ou' en Trouw."


N18uwsberictiten.
aivennienws. -

Van 36-30 November lIepen onze
haven binaen:
Stoombooten 10
Goeletten 14
Bijlanders 13 ,


dat het in den buidigen stand van
zaken noch wounsebelijk noch~l nuttig
moet worden geoord eeld overde
geschillen zelve en over de door de
R egeerinug gedane stappen in het
openbaar van gedachte te wisselen.
Zeer vele leden verklaren met in-
genomenheid kennis to hebben ge-
nomnen valn het beleid der Rlegeering
dat den indruk maakt mn de eerste
p~laats gericht te ziju op een vreed
zame opheffi3gr der greschlillen.
Vertrouwfd werd, daRt de M~inister,
zoodfra het Staatabelangr zich teen
de openbaarmakingi van de stukken.
op het greschil betrokking hebbhende
miet langer verzet, daartoe zal o
M~et bevreemdling was echter ge-
zien, dat de M~inister van B~uiten-
landsche Zaken in een onderhioud
met cen correspondent vaun eeni bui-
tenlandsch blad mededeelingen beeft
gedaan, die ous publiek eerst lags
dezen w-eg hebben hereikt.
D~e publicatie van den brief van
den beer De R~eus door bet bestuar
d3er vereenig~ing H~ou' en Trouw werd
algemeen gelaakt en tevens betreur-
de men 't, dat het bestuur niet rui-
terlijk heeft erkend, dat die p~ubli-
catie niet had behooren te geschie.
dlen. Mlen achitte het dan oak alle~s-
zine begirijpelijk, dat de Mlinister de
intertijd aan onze diplomatieke en
con hulre marbtenae overstrekt o

k~en der o'enoende vereenigine our
inlichtingin betreffende evituteel
vooriomenide vnctur~es en -ooruit-
zicktem vn jong~e Nederlanders, heft
In verband hiermede kwamlde vrano
ter sprake, of 's M~inisters amh~ts-.
v-oorgange'r o-oedl beeft gednoan door
indertijd die opdracht to verstrek.-
kren
Algemeen oordeeld~e men het zeer
\-erklaarbaar, dat de Mlinister ann-
leiding beefti greronden den Heer de
Reus terug- te roep~en en hemi op


sY Gravehia~ge is aangiekomnen dan
de reisr-erbindingen hem imogelijk
maakiten. Oak toonde men zich
v-erbanasd, dat hiij yrijbeid beeft ge.
vonden zich beschikbaar te etellen
voor een Traagrejprek, betreffende
de 1 enezolaansche k westie, voord~t
hiij door den Mlinister, die hem had
ontboden, in gehoor was ontva-n.

iTen zou jiaarne vernemen, hoe het
muogelijk wias, dat de Mlinister twree
Ir alnutenl nait at t~c wee chepen, v--
rende auder Nedlerlandsche vlag door
l onezolaansche kust~bewiakingsrvaar.
tuigen in open zeo waren naggehou-
den, van die feiten nog g~en ken.
mis d ob,8 Iij ens de verkdarng vdan
Tweede ha~mer van 20 Juni 11.
Pren lotte had hiet de aandacht
getrokken, dat de consul van Vene.
zuela op Curagao, wiens bencoemins,
van 22 April Ii. dateert, in Juli
toen de moeilijkheden met die Re.
p~ubliek reeds een bepaalden vorm
haddlen sang~renomen, door onze Rte.
geering~ is erkend,
SJommige leden vroegen naar 's Mi-
risters meening omtrent de vrnang,
of biet niet w~ensch~elijk ware ~een
lwentraclite~itsLerkln laring~l an edle,7rlan ut
to lokken. Alndere leden haundhad. f
den hun deartegen bij de bespreking
van de laatst~e begrrootingi in ~e
Tw'eede Kiamer geuite ernrstige be-
z waren.

D~e Mlinister van Buitenlands~che Za-
keni ontvingr met bovenstaanld Voorl
\'erslag op zijui begrootingr een zek).
zamie decoratie. D~e Kamner hadl inl de
sectii~n voor dozen Mlinister schier
niiet auders dan hooo- gestemnden lof
Als sipreker maukte 12ij het giemeeu;
overleo- aangenasm, als diplomuaat
is hij op de hoogte der zaken, en
d'o wi1jze waarop hij het geschil met
Yeuezuela behandelt, toonde dat de
impetuositeit; vanr ziju uog jengdige
natuur g~een parten speelt aau ziju
voorzichitigheid.
Mr. D~e Beaufort wans ook een gored
sprek~er, gn w~on hlet zelfs van .1hr1.
1 an Swindleren in rustigr sprekei,
maar hij wvas geen diplo~mnaa, on
k wetste zich door to berusten in de
uitluti rvan dlen Oranje Vrijstaat
van de 1 redlesconferentie.


V'andaar een schiier algemeen up.
plains in de Kamenr voor dlezon de
gSelijkenr Minister, die eon trouvaille
is op zijn post.
Mlet to meer grerustheid kan men
hemn dan aook de verdlere behandeing
vaun de Yeuezolaanschle quaestie w~or-
den toevertrouwd.
Castro is een van do mannen, die
sp~rekend gelijken op biet beeld in
de gelijkents van de~n ourechtvaar-
digen rechiter, door Jesus geteekend,
toen hij hemn qualificeerde ale een
moan, die geen mensch outs et.
lahtro ontzjet niemand. Nu weer
zaok hi 't met E~ngeland aan den
dadk krjgren om 't schip bij Trini-
H d. Raar dit hindert hiem niet.
ore meler hij zijn volk tegen de
vreemde ingen prikkelt, hoe meer hij
tiju aegeopartij outw~apen t, en in


schiillende jongens op de F'raters-
scholen in de stad aantroffee. Zelfs
van West-punt.
We~ hopen, dat allen, die inf-loedl
hebben op de be\-olking, zullen blij-
ven medeiverken omn de v-lugete jou.
gens der buitenscholen in de stad
wonder dak; te brengren, opdat zij al-
dus in de greleg~enheid w-orden g-e-
steld hiet uitatekend onderricht der
F~raters to kunnen v-olgren.

Plantzaad'

(iedurende acht dagen reeds is de
rfenhtbijn net rn Tedrtelucht. H-et
Wat jammer echter, dat er nog
zoo relen niet kionden planten ult
gebrek aan plantzaad.
Te verg~eefs w-erd een week of zes ge-
leden naar boontjes gerocht.
~p ru a zijn nu nieuw-e, verschet
boonen te krijgen. Het is nog niet
to laat orn te planten. Daut men
(]us spoodig wTat p~lanthoonen koope
op Aruba.
Boontjes g~roeien snel en gaeven spoe-
dig wat voedsel aan hot arme volk.
Up de mais moeten ze nog tot Mlaart
of April wachten, als de oogst ulut,
wat op Curagaoa altijd een open
yraagi blijft.

;,aar het zoo her haaldeik voor-
domltd dat het arme volk geen vol
doen e plantzaad heeft, zouden wi]
nlen vrad~tn oct het nieta eir ap
tot bevor~dering van landlboute etc. on
jaarlijks,bhetzij hier, betzij elders een
fiinken roorrand plantzaad op> te
doen on bet dan bij het begin van
den regentijd beschikbaar te stellen,
zoo miet kosteloos, dan toch tegen
deD kostprijs.
vanat zolu ee machtie le to~r ering
heel veel kosten met zich mede brea-
gen.
pHe kaom pthlk mistddiakrijlsengoed

kele k~an mais teg~en hoogren prija,
rnaar r-ooreerst kan de arme miet
zooveel koopen, als hij wrel noodigr
1 eft ente tnede krn h her
1 ealdelijkendwee datobet gkochte
zaad als plantmateriaal niet deug~t,
daar bet totaal alle kiemkracht heeft
verloren, of door ouderdom, of door
ondoelmatige bearing, te w~arm en
to vochtig.
Al de,,Cur. Ma~atij" jaarijks voor
goedkoop en goed plantzaad zobrg.
de, zou deze Mlaatsebappij een zeer
g~roote weldaad bewri zen aan de ar-
meebeokg IkdnehtCua
orschen loanboue:d httho 1 iTn
van mals, boontjes, pinda etc. ten
zeerste bevorderen.
Hij het goed gelukken van dea
oogst deer verschillende producten
i: den cultuurtuin zal bet der Miaat-
schappij al heel gremakkelijk fallen
de bevolking aa~n goed plantzaad te
hel Zepen. Zij btoe t daartoe elechts
den ingezamelden oogst te b~ewaren
en later beschikhaar te stellen.

La V'oz de Aruba,

Opuieuw heeft Aruba ziju ,,stem'
verbeven.
De sanhouder wint. H~open wilj,
dat het moeitevol pogven der Aru-
bianen om een eigen blad n 't le-
vecn to houden ditmaal met success
w~orde bekroond.
De D~irecteur, de Heer F. J. C. BEAU-
JoK, plaatste aan het, hoofd ran
zijn blad, vilak ander zipn naam de
spreuk : Duk~e et decorum est pro paL-
tr~ia m~ori.
IZeker een bensuwend voorgevoel!
Vroeger kwfam deze spreuk; met op
,op bet b~lad roor. De Heer BEAU-
SJos moge bedenken, dat het zoet en
leervol is voor 't Vaderland to sne-
Iven; noga zoeter is 't ea meer eer
!vol voor 't Vaderland to leven.
b Jht ltaatste wenschen w~ij hem van
har e toe.

Kamervan" Koophandelen Niiverheid.

Bij de herstemming tusschen de
H~eez en J. P. G. ECK~ER en B. E. VAN
DER VEEN ZEPPENFELDT Op Donder-
jdag 11. ziju 101 kiezers opgek~omen.
Twree stemmen wraren van onwraarde.


D~e Hleer ECKER verkreeg 61 stem.
men, de fleer ,v. D. V. ZEPPENFELDT
38 stemmen, zoodat de eerste ge-
kozen is.

,,Prog:resso*~

In dank ontvingen wij namens het
Bestaur deer Letterkundige Vereemi-
ging de modedeeliag, dat het r gle-
ment der Vereemginrg door den ~Leer
,Gouverneur der Kolonie is goedge*
kieurd, on de Vereemigmg mitedien
wnettelijk is erkend.
WFij wenachen san Progresrso een
ilang, bloelend en vruchth~aar leven.
Sinterklaasl.

Hedemida ,als het niet regent,
zal de goede $ee ~ aint met zijn gevolg"


C


(O

(Q
(Q
~Q


-~ll~~ Y ~~ 1 I T *--* -** ***


a a
EL. Aceite de Higado de Bacalao no contiene
principios activos como pretenden algunos
fabricantes de medicines secrets. I
Es an alimento como la leche, y los huevos,
por ejemnplo; y de la misma manera que d nadie O
quo tenga que alimentarse conleche y con hueros
se le ocurriria sustituir estos ahimentos con cosas
que se dijesen contener sus principiios activos, asj
aquellas personas que para nutrirse y engordar
tienen por necesidad qjue tomnar el Aceite de
Higado de Bacalaso, deben de to~mar el mismo
acente y no esos preparados secrets qtue se dicen
estar compuestos de sus tirincipios activos.
La parte nutritiv.- :el aceite de higado de f
bacalao, es deair, lo que hay en el aceite que
fortalece y engorda, es la grasa especial que el
aceite contiene en su combinaci6n natural. Q
Es, por tanto, un error de los enfermos tomnar
botellas y mis botll~as de esos preparados que se #
anuncian conmo przeparaciones sin sabor, com-1 QD
piuestas de los principios activos del Aceite de
Hiigado de Bacaiao,~ las que no contienen ni una
solar gota del aceite y no son otra cosa que
mezclas de substancias etr~afias d 61, en las cuales
pred~omina el alcohol y qlue carecen en absolute
de todas las propiedadles que han hecho del
Aceite de Higado de Bacalao el alimento mLs
poderose qlue existe.
Los enfermos atacados de Tisis, de Anemia, Q
de Escr6fula, Raqluitismo y otras afecciones que O
exigen el use continuado del A~ceite de Higado Q
de bacalso, como ai~menteo, deben siempre tomar O
que east compuesta del aceite mis puro y que ha
sido recomendada por mis de 35 allos pr todos
los medicos del mundo como la linica
forae u eetmue e ciedHigado, de Bacalao, por ser asi mejor tole-
rado por el estdrmago, mis digerilble y
7 mas rasimilable, y que termite el uso libre
del Aceite de Higado de Bacalao tanto
enlas estaciones frescas del afio como en I
las de riguroso ca or, smn perjuicro para
Slash funciones digestive~ps del enfermo. O
SC Tn a DOW Qin c
N sr Yr


voor November.
droegr dit gretal 1


V`erleden jaar be-


on van Curaiiao uit, Y-enezuela te
mnogen bianeultreden.
Hietzelfde schrikbowind van Castro
heerscht ook thlaus to Caracas. WCel
wTerd~en ecoi e gevangienenn ontslagren,
maar dat diende alleen om plants
te maken voor audleren, die van de
gewone gevangemsp naar het ,,Cas-
tillo" werden overgebrachlt~.
Iloe lang zal deze toestand, zoo
onnatuurlijk voor een beschaafd land
als Venezuela, nog";~"b" duren ?
In dn lop dzer week wrerden
door bet Boelein Comercial de vol-
grende kabelgramlmen openbaar ge-
inuakt.

LOsnEzr, 30 Niovember. De Pal
M1all Gazette bericht, dat er bianen-
kort een v-erdrag zal worden geslo-
ten tussehen Nederland en G~root-
BrittaniiU.
DEsN H~A~, 30N~ovemrber ---De Twee-
de Kamner heeft bet arbit~rage-ver-
drag tueschen Nederland en de Ver.
eenigrde Staten groedgekeurd.

Zouden deze beide berichten ook;
hieenwijzen in de richting, waar de
oplossing der Venezolaansche Qruaes-
tie to zoeken zal ziju ?
Spoedigr hopen wij hieromtrent iets
meer to vernemen.

Prij uitteeli ng.

W oensdag mDeadordiap ij Vit J K
op de Rijzondere R. K. Schiolen de7
armen in de stad.
Opuieuw k~on een ieder zichl over-
taigen, hoe degrelijk het ouderwije is
dat ook de arme kinderen op onze
scholen van de Eerw; Zusters en
Fraters genisten. Het onderricht
hun daar verstrekt, is meer dan vol
doende voor hun volgend leven. De
al remeene ontwikkelin~ hun o ,
so ool geg~even, sal hen krachtig he -
pn om zich cen eerlijk en fatsoen-
likbestaan te verachaffen. Verschil.
lende oud-leerlingen deer scholen
hebben reeds een aardigte positive ver.
overd en maken het uitat~ekend.
WITat ons bizouder opriel was, dat
w~ij ook; van de buitendistricten ver-


Onze Oorlogsschepen,

Jlaandag~morgen ging eindelijk de
G-elder~land ook Yeer eens een tochtje
wagien. Die had zich anders, na het
dokken, maar stilletjes achterbak~s
ehouiden.
's Mliddags trokken ooki de Hleemls
kerekX en 14-~iesandl weder uit~, maar in
tegenov-ergesteldle richtinf van de
Gelderlanld. D~eze was naar Mlaracaibo
vertrokken, de beide andecre respectle-
velijk naar LaF Gruaira en P'uerto
Caubello.
Yrijdagmorgen v-iel de Heemakferk
weer bianeu.

PresIdlent Castro.

Een paar uur, nadat onls blad ver.
leden week versebenen wras, werd het ,
oelukkig,, algrmeen bekend, dat be(
bericht van Castro's achterblijven
op F'ort de F'rance op een dwraling
berustte.
Ca~tstro is wel degelijk door gereisd,
deer dagen mioet h~ij in Santander
aankomen en een pnar dagen later
te lHordeaux.
Spoedig zullen we derhalve w~el
eenig bericht omtrent hem outvangen.
Venezolaansch S3chrikbewind.

President Junr VICENTE citiMEZ
schijot, voorloopig althans, er niet
aan to denken on wat in te bin.
den; hij houdt zich strikt aan het
progrram van actie, hem door Cr-
PRuANO CASTRLO voorgeschreven. De
Regeering van Venezuela blijft No e
derland vijandig, Curagao bestaat
voor haar niet.
Een Katholiekre Vereeniging to M1a-
racaibo had uit Spanje eenige Zus-
ters van liefde gevraagfd on de me-
laattschen to Mlaracaibo te komen
ver~plefen.
De Zusters, acht in getal, kwamen
uit Spanje op Cura ao aan, maar
reeds drie weken ac tereen wFachten
z~ij te vergeefs op bet noodige ver-
lof van de Venezolaansche Reg~eering


37i schepen.


Total :


Dant rnaakt due maet die 33, ge*
durendet de eerste twee weken dler
maaud bmuenngeloopen, 70 schepen


Bekendmaking.
De verkoop van ZILVERE~N, 003-
DEN~ en JUWEEL~I EN VOORWER;I~ -
PE~N, beleend t~er Spanrfll-- en Beleen-
bankl van l"'o" M~aart 1907 tl~m 3f"
Augustus 1907 wonder
N"., 108t8 X timn No) 8394 X
zal plaatts hebben op DONDERDICIA(
den 101' December a. s. en volgrende
Donderdagen.
Belanghlebbenden wordeni verzocht
dlen verkoop to voork~omen, door de
aatnzui\-ering der ver~scluldligde inte-
resten.
Cura,;uo, de~n 1G''n. November 1908.
Ile I oorzjtter.
A. JESUR1UN.


een root deel der bevolkingr alhier,
had dit ship de harten der C~uragao.
naars, selfe van die, welke niet voor
een uitnoodiging in aanmerking ge-
bracht kondea worden, voorgoed
gewfomen wel zijnhierbovendien nog
de ,,Gelderland"' en de ,,Friesland"
maar de Shon Co is en blijft toch
hun oorlogaschip.
In afwvachting van de dingen die ko-
men zullen, Ingt hiet in het roornemen
van den commandant der scheeps-
macht om elke week gedurende 4 of
5 dagen, betzij in eskederverband,
hetzij elk schiiparfzoniderlijk,nauar zee te
gaan tot het houden van de vereisch.
te nautische en tactische oefeniu-
g~en on de strijdvaardigrhold van hot
ka~der zoo hioog mogelijk op tep vorn. p
Koloniaal Versta~g.

Staat L. Fin:rancieele ZakXen.
DOMIEINEN.-- NYaar aanleiding van
de opmerkingen gemnaakt in de zit.
tilgr van de Tw-eede Kamner van 15
November 190'7 nopens de verpach-
t~ingsvoorwaarden van domneingroi-
den, die voor den kleinen landbouw
zijn uitgogeven, kan w~ordon mede-
o'edeeld dat de pachtcontracten wor-
den aaugenanu voor den duur van
20 jaren, ten einde den huurders
zekerheid te gEven, dart zij zich on.
gestoord op de verbetering~ hunner
gronden kunnien teetleggien, door den
aranleg' van putten met w~indnoolens
eni dammen en door het kweeken
van vruchtboomen. D~e houur blijft
in zeer ve~le gera~lleln I~lan stand hou-
den en gaat vaak van vader op
zoon over.
Door den geregrelden voortgezet-
ten drnzaanle~g, ook op huur~r~ou-
den, is graanlewegr rooruitgang to
bespeureni en wordt het lano~zatnor-
hand mneer en meer regel, Dat de
gehuurde grroud ook behoorlijk wordt
geb ru ikt.
In 19307 werden op Curagao met
218 personen huurove~reeakomsten
a~fgeslloten, waiarbij aan hen 258,955~;
H. A. terrein wo~rd afgSestaan, t. w.:


ILOsnGCMAN &~ TARTIDL~p'
Y NEW YORK, U. O
....cota Por Izas r


GADAMAOilMENTEN,

GRAF ZERKEN,
in MABRMER, Belgisch, Befersen
en Z~weedsch GRANIET.

Groote Voorraad. Billijke Prijzen
PHOTO'S TER INZAGE.

Seenh ouwerij .
MVarmerwerken.

11. K. A LiMM 11%,
Onde Varkensinarkt.- Doddeadaal.
Nijmegen. HollandAdverteert steeds
IN DEr

Amnigoe di Curagao,
hea meest gelemen der
ho~llndsche bladc~en in
de klolonie.


Hoe ombleinid ar
pun be

pa-ffi


H. Mde aoningin der Nederlarndeu

A EKROOND
te Amsterdiam 1883,
,, Antw-erpen 1885,
,, Chicago 1893, en
,, Curag~ao, Eerste Prija Eere
muedaille, 1904.
Curagao, WCaterkaut~ Otra-
banda.


Znli
D~ee: 5Dec.


19)08.
Aertrekt van NEW-YORK................. NOV. 21
Komt aan te L~A GUAIRA.............. De.29
vetr*t ean telTO. CABELL~O.,....... ..Dc 0
Vertleks van ,, ...... 1
Komt ann te CURAlAO.................... 2
vertrekt Fan 2
Verdr a nte el'up.................
Vertrekt v-an ,, .............. 7
Doet PT(o. CAIBELLO R&8............ R
Doer Liacient~ san......................
Komt Ran to NEW\~-TORK.............. 16


Verscheiidere 00 en ame ,rats
perceelen in het 2e en 3e! district,
wvaarroor geen huurprijs werd be-
taa~lf, zijni in 1907 in hour aange.
nomen.
V:an het aantal in pachit uitgege-
ven groudea in het 2e district wer-
den eemg~e perceelen alg~eschreven,
welke opuieuw verhuurd werden, soo.
dat met inbegrip van de nieuwre
perceelen bet aantal perceelen op
ultimo D~ecember 1907 bedroegr 676
wonder oude en 246 wonder nieuw~e
voorwraarden. Ook in het derde dis-
trict w-erden verscheidene perced~en,
welke bleken verlaten te zijn, oputeuwv
verhuurd, bij welke nieu\Fe ul~g~ifte
eenig=e kleine perceelen tot een groo-
ter gieheel ziju eamenjgetrokken, ten-
gevolge w~aarvan het aantal ultge-
g~even perceelen op ultimno D~ecember
1907 bedroegv 179' wonder oude en
196 wonder mleuwe voorwfaarden.
In be~t 2e en 3e district is grelr cht,
waar de uitgrestrektheid vanl den
groud zulks toeliet, grootere pereee-
len dan van 2 H.A. uit te geven,
maar er worden niet vele personen
g~evonden, die grootere opperylakte
dan 2 H.A. wrilden nemen voor de
gewone cultuur r-an mais en boonen.
Voor waot b~etreft het ombeinen of
alsluiten der perceelen door de huur.
ders wrordt verwezen naar betgeen
daaromutrent in het vorigr verslag is
jiemeld.
Ila hot 5e district verzochten eeni-
ge huurders kleinere perceelen in huur
te krijgen dan waartoe machtliging
werd verleeqid, omdat zij uit grebrek
sa n materinast niet in staat cijn om
girootere terrein~en at te sluiten.
-- - - -
INGEZONDEN MIEDEDEELINGEN.
El Petroleo 4 Aceite de atlumbrar y
quemar no es un alimento.
La niejor manera de tomar el 2-


Drakfker :
AIPREDOO P. SINTIAGO


om half twee bet Mlilitaire Tebuis
verlaten en door de straten der stad
trekiken. Om half vijf begint het
kindferfeest Fvoor het Gouvernements.
gebouw.
01Heleele berichten.

Geen quarantine meer voor Tri.
nidad.
Bij G~ouvernementabeschikking: dd.
28 November, 1908, N*. 851 zijn de
beperkende bepalingen tegen schepen,
homende van Trinidad, vastgesteld
bij G. B.dd. 29 October jl., ,K*.782,
ingaetrokken.

De Reorgasmsatielvnux ons
Bls ngs ese
treedt 1 Januari 1909
in workin *

AQlle protesten van K~olonialen
R~ad, Kiamer van K~oophandel on
van de Kolomiale Pers hebbon dus
voletrekt niets geholpen.
De Giouverneur heeft aan de Leden
ran den Kol. Rand en van de Kia*
mer van Koophandel een schrijven
gericht om zijn uset-ingaan op hun
verzook te mot~iveere~n-
De Gur. Cour. deelt den hoofdinboud
deer Mlissive mede.
D~e G~ouverneur is van meening dat
indien in de bestaande erustige be-
nadeelinghvan handel en scheepvaart,
waarop het bezwear tegren eene spoe-
dig~e inwerkstelling vooral geg~roud
is, onverhoopt miet t~ijdig eene gun-
stige w~euding komen mochit, het Be-
stuur daarin souleiding zal vinden
om, evenals dat zo~u behooren te
g'eschieden bij eene bestendigring van
bet oude ste sel, die maatregelen to
nemen of roor te sitellen als bde om- .
standigheden raadzaam zullen ma-
ken,
De Gouverneur geeft daarbij ver-
der te kennen, dat de bedoeld~e maat'
regelen bl] hiet herzieningrstelsel, door-
dat men rekening houdt met den
economischen toestand der bevolking,
gemakkelijker en rezhtvaardiger al~-
len ziju te treffea dan ouder het ou-
de stelsel.
Naar onze meeningl, zoo vongt De
Our. Couranlt hier sau toe, is door do
toezegging: dat eventueele meatreg~e-
len als; bedloeld genomen fallen wor-
den, elk overwvegend bezwaar teen de
invoermng op den 10. January a. s. op-
ge eren- .
Zooals daarbij zeer terecht is oP-
generk~t zouden de omstandigiheden,
waarin de b~eide collegien een beswa~r
zagenl, ev-emzeer ouder het bestazande ~
sele aan ending tot het oeenie van
13jzondere maatreg~elen geven.
In zooverre staan be de gerallen
gel ij k.
leiede stelss dzouheni die za in
openbaren, maar het nieuwe biedt
voordeelen nann, welke juist in die
omstandigheden bijzondlerlijk op prija
zu ~en worden g~esteld on ;narran
het ghnot door uitatel van de invroe-
ring van de verordemungen evenzeer
snu worden opqeschort.
WCij komen dgan tot de conclude,
dat, daar toch ook de voorb~ereiden-
de maatregelea roor den invoering
op In. Januari reeds geriome n waren,
het a'ooroenemneommlitat (1 0 dantum
we stelsel most blijven gebandhuafd
en ten uitroer gelegd." ;

De Koloniale Rtaa4

zal MJaanId~A avond half acht een
O~penbare Zitting houden.
Infiuenza.

H~et natte weder der laatste dagen
hieeft aan veel mnensehen influenza be-
zo~rgd; verkouden ziju de mneesten.
Oppassen roor regen en natte voe.
ten sal reel ziekte voorkomen.

stadsreiniging,
Gedurende de leaatte acht dagen
in 't fiscalaat aangebracht en door
middIel van petroleum ver~delgd

rT ra ten

47 karren oude romnmel en vuilnis


w~erden? Ilit open pleiatsea en van open-
liggendle gr~onden aan de Overzijde
vrrrinjderd en door middel ran petro
leum verbr~and, door Hanfrehuurde
werklieden t-t w~erk verachattin.

wa~t onze oorlogssche en
op zee nitpvoerden.

Ann een brief d.d. 2G Se t. nt
Willemstad aan den ,,Limb. Akoeri ri,
is hiet volgenlde outlecod:
Donderdagr, 3 September, ometreeks
;i unr vertrokken uit; Nieu wedie~,
hiad Hr. 11. Panltserdekschip ,,Fries
Jand~1 eene voo rspoed igre reis, die
v-olkomneni eautwoordde naa de groe-
do wenscilen, onts door H. J1. ronze
geF~erb~iedigdte Koningin per draad.
luooe telegratie toegrezonden, w-elk
toestel ofschoon voor 200tI K. Ai. ge-
maatkt, onsa nogS op 3;(0 K. 11. at


stand, berichten uit Schevenin~en
liet ontvangen.
Mlet een dertienmijls vaart stoom.
den we naar Ponte Delgada, waar we
in den namiddag van den Sea saa-
kwam~en. Den volgenden dag volle
kracht kolenladen en 's avonds om
11 uur vertrokken we met 12 mijl
naar Curagrao. D~e greheele reis hadden
we prachtig weer. H~e wverden druk
Vergrezeld door vlieg~ende vischjes.
D~onderdag 17 September kwamen
Antigua en Guadeloupe in zicht en
voerenl we tusschen deze twee eilan-
den door de ~araibische zee in, om
w~eldra weer alle land kw~ijt te ziju.
Zaterdagrmorgfen om 1 uur out.
vangen we anitwoord op ons draad-
loos getik, van Hr. Als. Gelderland,
welks 500 K~.M. station door de
,,Heemskerk" was medegertbracht uit
HIolland. Zooals wfellicht bsriend is,
hebben wij ook nog een toestel bij
ons, beatead omn to Curagao aan
den wal te wordon opgesteld.
Tegen den midday: kw~amen we te
\Villemst~ad aan en werden geest)-
driftig en met mudiek outvaangren,
echter niet zoo ails Hr. Mis. Heemns-
k~erk", bij w-elks binnenkomst 't let-
terlijk en figuurlijk aw~art van de
menschen was.
Men moet al. weten, dat de beivo-
ners van Curacgao, evenals die van
Airuba en Bonaire, erg Hollandsch
g'ezind ziU1, zuoolel negers als blau-
ken, ik zou zelfs hauast zeggen vo~oral
de neo~ers, die Zeerf goede, eerlijke
mensceoe siju.
Alaaudagavond gringr Hr. Mls. pant
szrschip ,,J acob van Hemskerk" op
\velk mool nieuwv schip schrijver de-
zes in tusedlentijd~ overgreplaatst
was, naar see en wel naatr Aruba.
Er word dien nacht wonder lichten ge-
varea. De reden hiervan wras ver-
moedelijk, dat in WTillematad, waar,
tusschen twee baakjes, vee~l gebab-
beld wordt;, verteld werd, dat elken
avoud een Venezolaansch schip voor
de haven kwam, en nu was dol
na d~onker terugr te komen om te
zieu of de Venezolaan er was. Hij
is echter niet gezien, zoover mij be-
kend.
We zetten dus weer koers naar
Aruba en ankerden deo volgeuden
morgen inl zicht van dit eiland, om
de noodige schijven uit te zetten.
I)aarna hebben we d3en g~eheelen dag
echijfgeschoten. 's Ncacht's wFaren alle
mnense~hen van de wacht (d.i. 1|3 deel
der equipage) gewapend ann deki,
terwijl er meerdere extra uitkijken
werdfen peplaatst, en een sloep op
braudwracht werd gezet. Het chip
lieg nl. vouor ank~er; en er most
een stoomsloep, bewnapendl met een
kanon van 3.7 c.11. en een aantal
gewTeren, op ee~nigen afstand van 't
schip rondstoomen, on alle schepen
ourt kh~oa e. dbooweldis e i a e
chip hadden alle lichten g~edoofd.
W~at hiervan precies de bedoelinar is
gewreesb, is uiet bek~end, maar ik heb
eenu vaag vermoeden, d~at 't verhaal,
daut hier loopt, als zou Castro voor
'7.000.000 mijnlen gekocht bebben,
er schuld aan beeft
H at 't fait, dat we voor~ Aruba
lagen, aangrant, denk ik, dat dit is
gew-eest met 't oog op 't gebel on.
verde~digrd zijo van dit eiland, dat

tde,s zoal i rened lz i zeer Ne-
de~rlandsch geziode bewoners van
Aruba, meest negaers, hebben wel ge-
weren en patronen gekr~egen, muaar
ii; twijfel toch of dit voidoende waar-
borg is tegen een Venesolaausche
landing. Wel is w~aar zou zoo iets,
volgens de bewe~ring van een En.
gelsjch blad, niet gunstig voor de
\-enezolaueo afloopenu, want de negers,
die dat volk haten, zouden er wfel
voor zorgen, dat er slechts weini-
ge~n houn vaderland zouden terug
zien, maar 't is toch better zulks te
voorkomen.
De volgrende dagen going 't net zoo,
tot we p~lotseling Donderdag av\ond
on 8 uur bet anker lichtten (een
dorg. vroeer. dan 't; plan was] en
we naar W~illemjatd stoomden, al.
waar we VrijdagR mnorgens aank wa.
men ent dadelijk kcolen lanadden. ~it
g~eschie~dt door negers, die voor elke
manid, die ze bilnen board dragen,
direct 2) cent ontrangen, welk geld.
stuk ze meestal in den mond stop.


pen, om dieze nar eenige kieeren te
ledigen in een busje of zak, die ze
bt] zich dlragren. Nu hfgenn we weer
inl 't Schotteg~t,, de haven van Wil.
lemated. Alaaudag gaat de ,,Hoome-
kerk"' naar Bonaire en de,,Friesland"
oaar Aruba; teaminate. dat is het
plan.
Yanr boordl van Hr. Ms., ,,tieems.
berd"' sctorijft men aan ,,De Nieuwe
Courant~;
Hlr. MsR. ,,H~eemskerek" is hier on.
getw~ijfeld but! populaire chip en
wordt dan ook in den volksmond
meer gemeensaam ,,de Shon Co." (de
mijnlheer Jacob) grenoend. De reden
hiervan zal wel zijo, dat het de
,,Heemskerck" wast, welke door haar
komst de beaugstigde gemoederen
toit ka late wist te brengien, en toeu
kort daairop~ nau boordl een achter.
middlagpartij w~erd aangeboden aan


c~eite de higado de bacalao es en
la forma de emulside, por ser as,
m~s f~cilmente absorbJido por el es-
t~mago; de todas las e~mulsiones
conocidae, la Em~,uside d7e Scoltes uni-
versalmente considerada como la
mis perfect y la mits eficaz, no
solomente por la pureza del aceite
y de los dermds ingredieutes, qlue se
emplean en su elaboraci~n, sino por.
qure es la Anicai emulatsi~n que nLo Se Se-
paral', qule no1 Se enr~ancia, que no0 con.
iene substanciacs quce irritent 6 inllamrel-
el estbmacgo y porqlue en una palt-
bra es el alimnento misconcentrado
y mAs asimilable que conoceu los
m~dicos para comb~atir todas las
for nazs de debilidad or 'incn pra
pu ficar la, sangre y c al k u-
xiar inlip nsa le para las perso-
nas afectadaR de tisis, ~e escrdfula,
de raquit~ismo y otras dolencias cri6.
nICas.
Como se ha pretendido por algu-
nos industriales recomendar el aceite
de petroleo camo una ustituto del
aceite de bigado de bacalao, debe-
mos advertir por el bien de los mis.
mos0 enfermos, que el aceite de pe-
t~roleo es una substancia mmneral,
qlue si se usa internamente es ex-
polida integrra por las evaucoe
intestilnales,r cap sando 5 a aclxones
inflamacii~n de las vias di restivts.
Carece por 10 tanto de la pro re-
dad esencial de todo alimen o, la
dfe ser asimilable y volverse parte
de los tejidos org~nicos yv no puede
ni remotamente compa2rarse eon el
aceite de higado de bacalso, cuva
propiedad denutrir v fortalecer foe
Organismios dilbiles to' han hecho tan
neceaario y tan justamente, a recia
dlo en todo el mundo.


Advertenti en.

iJOHIN DEWVAR S/BEKROONUD MET

50 Goudel) 1\fedailles
Agenten voor Curagao,
DE LANNOY &~ Co.
Botica Central.


Ph010graphisile Inirchting

Soublette et Fils
HOPPHOTO0GRAPEN
YEN


Percsonen
F.
91
81
1;5
:18


H.A~. terre.

110,745
9,5 11


258,955


hiet 2' district
3'
c "
ri) i


In 1907 w~erd met 59 pheursonen eer
darn het jaar re vorenhuovre.
komsten afgreslotea, daarentegen wferd
2,635 H. A. terrein minder afgestaan.
Op ultimno D~ezember 1907' ware.
in huur of pacht op Curagao uitge
even :


In he ~t (e ditr'.
,, 3e ,
", t
", 6 "


1 6


a .March.
12 Dec. 19 D~ec. 26
19 27 IJan. 2
21 4R
29
22 30 r,
23~ 91


hMareb.
SOV. 28
Dec. 5
7

8
8
9
18
14
21


27

28
JaD. 6


Jan.


vanl de sto~omschepen der ,,Red D Lmne tusschen


PUERTO RICO, VENEZUELA en CURACAO.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs