Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00041
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: November 28, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00041
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text- -~~~-~-~- -- -- __~ _y II~Yll -bLho~----~sl~epIIPII~ I __


Cura ~ao, 27 November. .

,,Venezolanen !
B~ijzoudere omstandighleden Tyer
plichTtenn mi heden, voor korten tijd
raar Europa te vertrekken.
HTet ~Latnd heft reeds dien weg rin
pesplogenc Inaar zijn waorachtigr go
iuk en w~aren voorsrpeed door' iet
stipt nakiomen zioner verbmitenisren
door hlet regelen \.an den t~oestand
zijner financii'n enr door den hechiten
r-rede, w~elken de natie geniet, en w-el
k~en to bewTaren uw plicht is, opdt ~
het w~erk k~unne w-ortlduren.
Krachtenss de Constitutie b~lijft met
hiet Pre'sidentalschap~/_ dler Republiek
lblast, d'e E~erste V-icec-president, ~e-
neraal ,Juanu icente (Glnmez.
B~lijft hem trouwr en scebekt hiem
Lij hiet verrullen van ziju verhvc\en
amnbtt uwe medewoerking, alsof bet
mij persoonlijk goldt, en grij zult ge
daan hebb~en, wat uw- plichit is."

Na deze theatre prorlalmatie 23
November te Caracas te hlebben af.
gekondigdl, maakt Ciprianuo C:astro
e~en hloofejche buiginga voor de v-er-
bJaasde wvereldl, weclke hiem inist to.
zer dugen met spannlin9 gadesl0eg
en verdw-ijut van hett tooneel.
De Guadceloupe der Transatlantilue
nam herni denl volgeniden da~gr, 241 No-
vemb~er aan boord omr hlem naair ~u-
ropa to blclerenen wVUar' hij Leen zee~r
gevaa rlij ke niier-opera~tie moet on.
derg~an~u.
Is Custro nu voor gioedl van hiet
tooneel verdw~enen, of zal hij3met ver
jougde kr~achten opniieuw voor hiet
v-oetlicht treden om zijur com~edie ten
eioud to spe~len?
Niag mien de bJerichiten gelooven,
dan is zijn ziekte van dien aerd.
dat hij een hoogat gevaarlijke ope.
ratie zal nooten on dergaa n, en slechits
zeer krachitigo gestellen zijn togLen
een dergelijkie oprera-tie' bestan~.
A2nderetn verklalren wedrer, dat ziju
nierziek~te reteds: zoo ver gerordiert is,
dat men miet reclen vreezen ma,
dat Cajtro n~iet levecnrd de Az~or'eni zal
halen. Alles werd daar~oml cok met
de IUnadeltoupe ma~de gegovenl, otn,
zoo nioodig, ziju lijk te balsemlen en
te conserveereu.
Castro zelf is; stelligf overtuigdl t~e-
rug te zullen kor~en, hij verklalnrt
gedw-oigen te zijn voor korten tijd
neaar E~uropa to \at trekken.
WaRs hij persoon~lijk; niet ruln ziju
te~ugrkeer overtuigdl, dan ware hj
nooit v-ertrokke,.
JuAn 1leente G~omez moet dius zoo-
lang ma~ar hot bestuar voor hecm
w~aarnt~ieme on ma~g verder niets uit-
voeren.
Zal deze dat kunnen?
Zullen de vijanden van C:astro,
die ook de vijanden zijn vanl Gc-
mez, rustigS bijrcn tijdcels diens af-
w~ezighollcd en kalm zsijra terugkeer
afit~achiten ?
Caitr~o zelf schlijnt to verwnchten, ,
dat zijn politieke tegoNstandlers ge-
dur~end e~ zin fw-ezigh:eid w~el can klei-
ne pogingr zullen wagen om het be
stnur o~mver te wTerpenl. ,\et kr~acht
m~anut hiij rle l onelzolanen aan den r
T~retde te bewa~renr en zich toac~harcn
ron dorni Gmez.
omeilz zal toch gredurende zijn in-
terregnuml pnIersoo~nij k op nioeten
trde el orn le vriend~en van Castro
terre edn te Ioudeni en ziju vijandon c
vrees in te beezemon.
Gleni zeer verstfandligerps zet beceft
C6imez refedsr nedaan luij benoemnde
aEO~OLDnO IBAUTISTA\ tot SecretariR-
generfnal. IHoultista is een man van
ne~nni etle invlod dier s gezag door

I eze benoeming w~ijst er tevens op,
aot Getimez ookl de magelijkheid voor-
zie,d, at dnatro Frder. door den
woohttword ~ct~er~o enfl cian hij ver-
nCa tro, en Cimci ez lve wettelijk
Cstf zal moeten opvolgeln. Bau-
tist zlm z n een k~rachtige steun
roor~~ -ie x~


E~elrs S I)ecembeir zal die Guadtelolpe
te B~ordeanux Ecaano en.e l E~erst dan
Ikunnen wnij telegraftsch te w-eten ko-
ment, of Castro nog leeft. Aissehien
ook. tlat vani de Aizoren eenighe
ric~iht die weoreld zal w-\ordcen inlgezon-
den.
Afwachten en gieduld oefenen is
dus nu ook weer de hoodscha~p.
Het zoude ons ech ter vonlstre t
met verwrondereni, of wij kome~n al
Zeer spoedigr lets v-an lenezuela te
.hooren. D~e door Casitro-v-rees in he
dw~anrrgl chouden bevolking sail zich
tnu wT iaten gehlen. V~an Maracal-
,bo verwnchten '13 zeer zeker een~ig
teekeni van leven. D~e Koopbandel
Ildt dnar nor meer da~n wij wonder
r den algehleeleu stildtand a onze
che~eep-svaart.. Zjj sunkken or nalr
linet ons weder in greregielde verbin-
dingr to? troden.
TUSSCHENEeni ieder w~as v-erlangend toch eeis
to weten, w~at voor indrruki bet to.
rugueemen van hlet Pr~otokol van 1804.
en openaptellen vatin wapenuitroer van
C:ulrarlF;a nua;r Ye~uezuelat aldaar wel
, nemaakt hadt.
It1 El Consitullctonal v-an 16 Novein-
ber kuunen wij1 dien ind~ruk v-erne-
noi onI- t enis ziP:n 500 dH Venesa. %U
laansachel Rtegeering tegenover1 Ne-
der land~ gestemd is.
In hlet lijiblald van Castro door
hiem self greintsp~ireerd, \terschieen on-
derstaanld stuk plbi November, ,
een panr dagen voor ziju rei trek.
Het stuki outvtangt d~Aardoor een
geheel h~i zondlere beteek~enis. Het
\vordt als een program va n actie
(60oor Cas~tro aanR1 de! TPRegeringr van
\;enezuela vuoogeschreven.
Bet b~lad schrijft :

,,G;edurendle de negen jarel van
strijd, welkenr de ,,H~erstellen~e Par-
tij" (ILa Restaur~acion) vroert on in1.
mer hoog te houd~en, volgenti de
eischenider recltraar~digh~eiddew~aar.
c-ligfheid der Rtepublieki, hebbern wij
zeer vr~eemdle dingen giezien, mnaar
mlisschlienl nunmer le~ts zoo buitenge-
woons door zijo buiteusipor'igheid al,
wvat nu g~eschied~ is door bet K~o-
ikriiiijjk dler Nederltndlen bij het, ste~l-
len zijnclr eisichen.
Hoct P'ubliek kenit hiet waarom der
verb~reking van die dliplomlatieke be.
trekkingenl tulssehen beide landen, to
wetenII: een b~~ecleed~ig ing er Rupubliek
nangedaan door denu 1)iplomantut Dr:
R~ELs, en een protest dier Nlatie te-.
gen hem, die, terwvijl hiij zidh vriend
noemtlde, zoo zeer miscleedl tegren de
meest rudimentaire begSinaelen der
international be~leefdhleid.
Hiollasnd erkent, da~t. Venezuela go
lijk heeft, zonals men mien zal uit
die nota's, die wij hier bij zullen
voe~gen, manar omi- voor het bewijs
van eergeroel, door onze Rlegeerino.
getoond, te straffen, verklaart het '1
,rotokol vau 1804 voor nietig, den
nitroer v-an wapaenen weder open
stellenld, opiat~, terwjjl de erkeuning
v-an eigenl zwa-kte dlaarlin ligt opg~e-
dloten, d~e ontevreden elemienteri,die
zich revolutiolnna~irenl noemuen, naar
V'enezuela zondeo kunnlen k~omen miet
ooarlogszuchtigec plannen.
Holland beweert zo~nder de minete
aarzelingr, da~t zijn Kiolonie Curag~uo,
welke geen eigien utidde'~le bieeft onin
te leven en te bestaan, onderhiou~en
rnoett wordenl door 1 eniezuela, door
een ougeoorlocifden smok~kelhadl lce
toe te staan, hpjrrechit in strijd met
hiet besluit 19van onis Wethook
valu tH mci;n, A.rt.. 1. da;t mut 30r/o
heast al oopwaren, dlie van \-reeln-
de koloniiin komen.
D~eze hiandelwijze der Ho~lllandschle
Rtegeeri ng ten opzichlte van haar
efland C uragaot~verwondert ons vol-
strekt niet, immers, tei~rwiji zir er grroot
op gingr onze vriendl to ziju, zag~en
wij haar steuinen alle revoluties te-
gren ons Faderland, ing~esloten ook


de lantste, la L~ibertadora, waarr-an
het uab~urige eiland een der r-oor.
neanlstec stookpleateten is g1eweest.
Evrenmin veronltrust ones dle bewe-
ginig ondler de revolutionnair~en, oni
dlat, zoo de v-ijanlde~r an hiet ,,Her.
etellende lIestue"',--die oris vijandig
Zijnl enkel en allejIn on heut feit, dat
cHe antw-ikkelde bedrijig\iheidl de zaken
wreder in orde brenge ter verdiecliging
\-an de war~e en wettigre helangen der
Ite~publie;, --zoo die vijauden tolduc.
v-erre nalieten oorlog to manken, zij dit
niet dedon orndat; zij er geen trek in
hiaddeni of het viet teni zeerste verlaug.
clen, runar uit oinmoPelijkbeid eni on.
maucht. Ten eerate, omdlat hiet B~e-
s~tar dait a~nn het Iiooftl staant ler
naltionale belangen een bestuur is
vo~l eniergie, altijd teen iedcerea aan.
\-al voorb~ereid, en ten tweed-e, oni
dalt het Y'euezuela van thians, krachl-
tigr door ziJu getzag, gewaa'Rrborgd nC
doorvred enor~de, niet gelijk is
nan het Vfenezuela v~an w\eleer, toen
ieder serrgearntje de \'euezolaneu aan-
kiou drijven tot een b~loeligen strijd.
D~e Regreering van Genetraal Castro
die altijd muet al ziju daden en plant
nen in rolle openhaarh~eid geleefd
heft, maakt nu be~tkend, gelijk het
immer deed, aille stu~kken gewissefPld
tusschen de kanselarijen van Caracas
en D~en H~ang en zal dit doen in tw-ee
tale, opdant hoct nog mneer ter ken.
Us, kome van arlle volkereu.
W~etende, dat de Rchtr-aardigheid
haair ter zijcde staat 4n in het volle
bownstziin dat reden en rechit haar
pa"rtij kiezen, heeft ej: het licht nooit
garehowdclc bij iille bar~e handeling:en
welke zij te v-errichteu hand om de
rechten van hare soiu\-ereiniteit en
ha~re wvetten te v-erdledigern.
Oml deze rede~n verchijoenie de
stukken in 't; Spaansell enini 't En. -
getlsch.
DJat allen 20 lezeni, Venlezolanen en
Y'reemdelinge~n, dat eeni ieder zo be-
spireke v-olgrrns goedduaken, want uiit
dle leting dezier stu;kken oi nit diepte
dlezer bes~r~ekiengenl zal onhlerroepelijk
opstijgren die stemn van het~ algemean
oordeel, ze~geuenud de vatderlandsu.;lief-
de, de rechtzinnigheid en hiet beleid
cler Y'enezolanu~sche R~eyeeringi, en
mnet k~rachlt uitbrtrng~end liet protest,
dat een e~erilij geweten altijd ridsit
teen mietichen of volken~t, die zich
gerechtjgcd achten andereni onder hun
voet to v-ertr~appen, enlkel en alleen
ult wrillek~eurj; wa~nt nogr inmmer ziju
iDeschaddec v-olkeren elkandicer w-eder.
kee~ring reebltraardigheidi en eerbied
versch uldigJ~.
L~ang ziju de stukken, w~elke hier
Svolgen, Inaar zij spreken zoozeer tot
:het w~air~heidsgt~ eroelat wij de in.
tige overtuigingr hebben, dat. zij ge
lezeni sullen wordlen niett slechtis door
gTeheel biet Venezolaanschet Volk, en
btet gebeele Nederlandsche Volk, die
juist bij deze quaestie bela-ng hiebben,
in~aar ook door alle volkeren der
unrde.
Reedls rooruit staat one oordeel
vast, dat wij aldus samentaltten:

Opoieuw schr~ijft Generaal Castro
een e~ere-bladzijde vol gilorie in het
gewrijde b~oek der G~eschiedlenis van
h~et Y'aderland."

El Conlstitucionacl deelt nu v-erder alle
mogelijke correspondenties mede van
die inaand Mlei at met DErE US eD later
mlet BAH(ON v.a SECKE~NDORFF Qewis-
seld. M~et vreugde zagen wi~j caarin
ons ger-oelen her-estigd, dat ieO Heer ~
1)E KEUS steeds op uitatekende wvij-
ze oute belang~en verdedigdi heefo en
dapp~er voor ouze rechten is opgre-
kiomen.
1)e eersite brief aatu DE JREUR dateert
va~n 22 J1ei en klasgt over biet feit
dat Greneraal NSicolaas ROLANuo h~ei-
m~etijk miet de Venezolaansche boot
Rosita V~enezuela verliet,, en naar Bo-
naire vluchtte; nadlat een berel tot
gevangennemingr togren hem was uit-
govaardigd, en dat gemeld bootje
in de haven van Curagao greankerd
Inlg. Verdler dat ondcer rnlsche ntam~en
de Ileerien Anlgel Petit, Grl.A~. D~u-
chiarme en Bazltazar Vallenilla Lanz
zich naar Cura!;ao hadden btegeren.
Enu nu wordt gietwijfeldt aan Cura-
<;ao's oprechthleid om ieder voorbe-


r~eiden van revolutie teen to zullen
gLlaan.
Y'ooral, omndat feite nals bovern v-er-
mould zich mleermale~n hecrheialden.
D~e Rosita wordlt opged;ischt en de
uiiblev-eringr ver~zocht van deli Yenc
zolaan Ainge l Petit.
De Heer D; REr-S Wijst er in Zijnl
autwoord op, dat men to wcel eischt:
uitlev-ering~strIactua t bestaat er niet
en het voorbcreiden eener rev\olutie
OP Curagaoschen bodem ~ordt wel
bolveerd mlaar niiet b~ewezen. H-et
K~oloniaal Ilestunr zou genloemdE -
personen scherp lateu evae en
cich~ daardloor houdlen ~ann het pro-
tokol van 1894. Gedragenl die per-
sonen zich echter rustic op~ Curmc~ao
en v-erstoren zij aldutar de orde niet,
daun zullen zij nimmer het land h~un-
nen worden uitgezet.

Wij green den v-erkorten inhoud
van dezeu e'ersten brief ale~ specimen.
Jlen ziet he~t; in de~zen brief en in
het redalctie~stuk; van El Constitudoir nal
beschuldi~t~ menn maar steeds Cura.
<;ao van te heulen met de opstande.
lingSen en de revolutie te boveorderen,
Zoolang men de beschuldiging uiet
bewijst, behioeven w~ij ons niet te
verdedigren.
Ma~ar wel w~illen w-ij opkomecn te
gen de minne en onivaardige bew-e-
rcing,, alsof Holland zou eische-n, dat
Venezuelaz Curacgao moet onderhou-
den, rlaar deze ko~lonie geon eigren
iniddelen van bestaanr beeft.
Neen, onderhoudcren moet Yenezue-
la ons niet, maar evenmin mag~1 hPt
ons doo~ddrk kent
Niet Hollanid oischt iets, inaalr de
N~atuur en, de B~eschavingr.
D~oor geographische liggingrf zlin
U:nrac:no en Yecnezuela bnren, naaste
buren.
BurenmIoeten, krachten~s Stuar en
H~esehaving inl nodelt en r~iendcschaP '
miet elkander lev-en. Wedterkeerig el~-
unrder~ helped en steunen, en een-
d~rachtigS samnenwerkenl aan het ge.
meenschappeelilik welzijn.
H-et is ocn;atuurlijk en teen de
mnoderne bescbhaing, wa~lnneer buren
elkander zooveel mogelijk plagen en
tegenwerken,, in plaats van zooveel
mogelijk elkanlder alle voordeelen te
b~ieden waarover zij ten gruuste van
elkander beschikken kunulen.
Curagao zou geen eig~en mniddelen
van bestaan hebben?
Ein onze eenige, pracht~ige hlaven.
danl! Is dio niets waard? D~at is ons
mniddelt van bestaan. Wij hunneu oiet,
leven vanl landbonw, danar onze ei.
laden arm zijn aan den onmisbaren
regren.
Mlaar is er dan buiten den land-
bouw geen bestaan magelijk!
KaHn scheepvaart en handel een v-olk
niet tot grootheid brengen en voor-
spoed?
Als men ons maar vriflaatt en niet
do~oddrukb wonder overdreven, door
niets to billijken, rechten.
W'ij yragfen niet dat Venezuela ons
onderhouden zal, maar w-el dat Vene.
zuela verstandigr zij en bij voorbeeld
hiaar onderdatneo, de kooplieden van
Masracaibo, dankbaar ~etbruik late ~a
maaken van onze prachiehae,
waarvan zij zelven geheel enl al ver,
token ziju, om op een goedkoopen
en zekeren manier de g~oederen voor
deze stad bestemd hier to laten over-
8011epen en mlet onze zeilachepen saaw
YOereD.
Yenezuela kan zich toeleggen op
landbouw, veeteelt, mijnoutginningr,
op hand en fabriek-industrie. Wij
zija een zeevarend v-olk, bereid onze
diensten te verleeone aan de rondorn
liggende landen. Daarom werden
wij g'eboren op een eiland midden
tusschien de republieken gelegen, in
v-erbinding met alle grroote stoom-
vaartlijoen van Amner~ika en Europa.
Laat ieder volk sich vrij outwik-
kelen, langs de banen door den Schep-
per zelf asingegoven in de natuur-
lijke gesteltenis onzer laden. Vene-
zuela en CuraCgao hebben elkander
noodig. Dat Venezuela de Natuur
niet teen werk~e en niet onwillig
bli ve ons de rechten te gunnen,
wei ke, krachtens de moderne beseba-
v-ingr, aan naburige volken verleend
moeten w~orden.


BOUWVerOrdening.


Art. 1.
()p de v-erechillende eilanden der
kolonie mogen in het stadedistrict
geen vieuwe~ buizen. op~stallen, ge-
timnmerteo of afecheidingen etsteldt
of opgebo-uwdi worden, zouder daet
daartue v-ergunning is verleend op,
Cunr~ayo door decn P roc urIe u rr/.e ne
ranil eni op doe audere eilanden door
dten G~ezaghebbler; wTelke ambtenarenl
allvorens de vergunnino- te verlee~-
Ijen, m~et b~eiu~lp van d~en rooirntees-
ter, de rooilijn van den te bebon-
wo-n OTO~d blehoorlijki zullen aange-
ven.
Art. 2.
Eetn leder is verplicht zich bij her
bouw\en ann de rooiliin te houden~,
onverschilligr of die lij;o loopt over
F.ouvrrlnementegroulden dan wel over
granden die niet aan de kolonie tce-
behoaren, en zoomede de voorschrif-
ten to volgren ten aanzien va;n huis-
nu muiering, door den G~ou verueuir
Geger\en of nog to ge;en.
Art. 3.

Behoudens helct bepealde in art. .'
is een ieder her-oegd on bincen dr
rooilijn zijn grroud trijeliik to br-
h~ouwen, mits op, de rooilijn een af-
schieiding gesiteld w-orde, overeen-
komAtigr de \-oorsehriften drvr
o~rdeningS van 3 M~ei 19 Septembe~r
1864c~ (f. B~. 1884 No. 12).
Art. 4.
De eigrenaar vani oen stuk ou
breeft recht opl sichadeloosstelling voor
de v-ermindferian' in w\an~rde van dat
wedelt ~~te van zio jirond, dat, laugs~
ce op-eubar~e wegbren, buiten de rooi-


11anneer op een stuk g~rond meer-
dere bluizen worden gebouw~d om to
verkoopen of te v-erburein, of de groild
er, bij gedeelten, wordt belast met
het recht van opstal, of ver~ochit
voor hiet bouw-en van w-onmngen. en
in alle gerallen, waarin dit -our
het verkeer noodlig wordt geoordeeld-
mooten er b~ij he t ouw-en behiocr-
lijke w-egen w-orden opengelaten, w-aar-
ran de richting on de breedte op
C~uraCgao, door den Procureur-gene-
raal, en op de overige eilanden, do~r
den Ge~zaghebber, wiorden v-astgesteld,
nadat de eig-enaar van den grand
daaromtrent is gehoord of daartoe
behloorlijk is ogeroepen.
D~e bepalingecn van art. 1 ziju hlier
van toepassing.
Art. 6.
Al1 wat gehouwfd of geplaatst isin
straid met de bepahongen deer ver.
ordening kan, roo bet Diet op be-
rel van den Procureur-genersal of
den G~ezaghebber binnen den dear-
bij bepaalden termijn is wTeggFeb~ro-
kien, op kosten van de ovtertreders
deer verordening door den Procu-
reu r-gen ernal of den Gezaghebber
w-ordlen afgebroken en v-erwijderd,
desn~ood met behulp van den ster-
ken ar~m.
Art. 7.
Tegen hlet geen door den Procu.
reur-generaal of den Ge~zaghebber,
krachtens art. 1 en art. 5, is be-
aa~ld en vastgesteld of teen het
tevel in art. 6 bedoeld, k12nnen de
belanugheb~ben hunne bezwaren indie-
nen bij den Grouverneur, die de zaiak
definitief beslist.
O~p de eilanden der kolonie buiten
CuravCao moeten zij hun bezwaar-
schrift roor den Gouverneur bij den
G~ezaghebbeP r indienen, diei bn, ee
bewijs geeft van ontvang~st, en het
zoo noodig v'ereezeld van zijo op-
merkingen, zoodra mogelijk aan den
Gouverneur opzendt.
D~e bezwaarschriften togen het be-
vel in art. 6 hedoeld moeten door
de bela ngh~ebben den word eningedien d
binnen zes dagen nadat. het bevel
gegreven is,
In dat greral wachten de Procu-
reur-Generaal en de Gezaghebber met


No./3oo


Zaterdag 28 Novemlber 1908


25ste Jaargang.


DI


CURACAO


WEEXBLAD vooR DX CURAqADECHE X LADEN

D~it, Blad verschijnt, elken Zalterdao- .
Abonemntpris rorCurt~o, onare ArbaBUREAUX VANI DITI BLAD Ts Cour~ant aki tat sali tocer dia Sabra.
en de Bovenw-indsche eilauden per drie malaldnder u pr'ijs di abo~nnementt tat fl. 2,- pa trEs lunnl.
Vor Afzndeli e nmmes f. 015 tin (1. H.), St. IRustatnus i Babai ti. 10,-- pa anjaz.
P'r js de drlert nti il van 1-- 7 regetis f 0,00 re i el DIITAI:li oncordia, No. 129, Pietermaai no osr9 o!o a ee a
II nkrNICT n Tets.a


hlet afbrehen euverw~ijderen van het-
neen er wonder vergrunning gebou-d
cEf geplaatst is, totdat de Gouver.
neur ziju definitieve beslissing heeft
rgegetven, tenzij het gevaar oplevert
voor de publieke veiligheid of hiet
vrije verkeer er door belemmerd wvord t.
Art. 8.
lt~ed oetreding van de be a
lingeun deer verordebuin en bet oiet
nakomen van het bevel u bar .eld
van de beslissing in art.' a Idbo t
wordt gestraft met eene ge doe e
van flO.-- tot f50O.--en gevangenid
straa va~n dri fdoandenr tot een maan

Airt. 9.
D~eze verordening treedt in jerking
op dlen dag der uitgifte~ van het
Publicatie-blad, waarmn ziJ geplaatst
is, en alsdan worden alle hiermede
strijdig~e bepalingren ingretrokk~en en
b~uiten w~erking gesteld en met na-
mie de notificatie van den 10. Juni
1858 (P. B. 185j8 No, 4).
11ENIORIE~ VAN TOELICHTING.
Ten aanzien van bet ooderwerp inde
hierbij aaugeboden outwterp-veror
lteinfing behandeld, w~erd~ea in 1838
kralchtenss de in de considerans van
Ibedoceld ontwerp gienoemde notifica-
tie van dat jaar (P. 8. no. 4-) en-
k~ele voorsehriften gregeven, die echl-
ter alleen het eiland Curagao be-
treffen.
D~ie vtoorschriften ziju thaus v-er-
oudierd of ourolledigr. DeP uitbreL-idijng,
dlie de stad verk~regen heeft en de
omistandigheId, dat groote stukken
grarnds in bet stadedistrict m~et atr-
hetiderswoningee n worden bebouri \d,
ma~ken het noodzakelijkdle bedoelle
voorschriften te hetrzien on daarbij
bepanling~en to geven, tenl eindle be-
houcrlijke verkeerswegen tutsse~hen ie
hmsien to reserveeren. .
G;elijk bet den Rand blijken zal, is
eri naar gretracht de zaak coo een-
vouldig mogrelijk to regelen, maa~r a
dua rbij teens toegSemen, dat den
e~igenaars der grronden voldoende ge"
Jegenheid gelaten w-rdlt omn voor
hirunne helangren op te komen.
In bet outw-erp is tevens eene al-
go mueene bep~alin~g sangog~even ten
;I;nzien van de! nummneringz van hui
tm., in wrelk onderwerp niet ag, rol-
doende wJze is ~oor zien, terws31l de
v-erdere hijzonderheden da~aromtrent
bii besiluit geregeldl zullen worden.
Het ontwerp heet't betrekking op
(le g~eheele kiolomie. Voor de ellanden
bt-,rten Curagao bestaan er in bet ge-
gehLeel geene voorechriftrrn betrefl'en-
dot beilde ondcernwerpen. Nu de v-oor
C~uragao bejtaando bepaling~en o-
Idenr her~zien, acht oudet rgeteekende
he~t aan te bevelen eeni en andter
voor de geheele kolonie in eene veror.
de~ning: te regelen.Correspomndenic*


BORRire,

Doorbraak van Damm-ien.

O)p Bonaire zija eenige maanden
Lrele~den cop eenl goedl kwartier af-
rstands ten Oalsten van Rlincon op
dle concesisiegSronden van IUinim twvee
=r~oote dammen aange~legd,, waarra~n
de kortste, ntaar meni mi) mnedeelle,
tiog de aaudieijke lengte vani 80 Al.,
dolt andere ourgereer bet dlubbele be.
Bleiden, op een zeer grooten afuta~nd
va~n elkandler, sluiten een ultgestrek.
tce vlakte (sabana) af, w-aar~ al her
homlelwcater van de geheele valle~i vin
Rlinconi en neg v~r daazrbuit~en nood-
zakelijk moet samienv doeen D~elung- i
ste, meer in de richitingS van Rine~n
gelegen, bestaat uit een lagen inuur
vnn + 2 voet breedlte, enr 2 A 3 voet
boogte w~aartegien en hloog boven~p
hovendams nog een br~eedeni narden
rval is aangrebrachl. In dfwarse do~or-
~iene vertoont hij ongereeer dezen

fig. 1.


bocteekenii tenl eenenmal treemnd
me~et bilijven Haan de boven verm~eldle
medledeeling. Zij mag Plechlts wordoen
opg~erut als uiting van de persool--
lijke bel~angstelling: vanr ilare? AIlaes
tteit, onze veel g~eliefle K~oningin.
A2nn hiet volk vanl Nederlandl!

1)e oproep aan hlet Nederlandschee
Volk orn steun your de no~odlijaoen-
Iden op, Curat;-lo door d~e Groe ,,NSe-
Ilerlandschle Antillen"? aiau hlet HoocFd-
bestaur vaun hiet Algemecn Nedert-
landlschi Verbonld opgezodotln, werd
in 100 Blden van Nedlerland~ ge
plaatst met de v-olgende
Toeichting.
Toen in Augrustus die berichten uit
dle kolonie Curacgao vani steeds oni-
grunstigerr verhoudlinglen an vain nij-
p'end gebrek sprakenr, w-erden door
ho~t hoofalbestalu r van hlet Allgemnee
Niederlandlsch Y'erbond de cerste sta~P-
p'on gedaunrl tot hlet verkrijgen \-an
hullp' voor ouze in nood v-erkeeren-
de tamenootenl. Voor dit pla~n was
ech~ter do mecleweekin= van de G~roep
Ned~erlandschle Antillen ran heti Ver-
b~ondl noodzakelijk. D~eze iverd eerst
deer dagen verkrcgen, en zoo kun-
nen wij eeart nu denl ,,oproen on2
steun" tot het Sederlandsche vl
b~rengen, d~ie reedls nrit de rurmocaofchle
blalden is overgenomen.
Innidcdels waRs reedls door de ver-
eenriging ,,00ost enl Wetst" een brewe-
7(ing~ op touw- gezebt om onzel kolonie
ini havenr noodl to helpen. Vanl me-
cdedingringr met dezeI pogingi, die door1
.ans zoo zeer werd golvaa,~,rdeec~rd wasl
Treen sprake. Ge~lukk~ig ver~zekerde de
v~ereenigring~ ,,Oostt Enl West" ons ha-
r~e madew~r~king, en komnen w~ij dan
.nu te zamen tot hlet Neder~landchel
vou!ki met de bovienstaando~c bede otu
steun, ouls toegezondren door het be-
stuar van de GrIoep Nederlandsche
.Antillen van het Algeml-een Neder-
landlsch Yocrbond. in overles miet en
under toeste~mming van Z.IG
cden hee~r Gouverneur ran Cunralyao.
Na~ al wrat over den nood in onze
k~olonie ges!chreven is, behioeuen wij
hieraa~n niet veuel toe te voegen.
floe root de behoefte is, blijkt ten
tluidetlijkste ult alle berichiten, die
ukt Curagao tot ons komnen. En de-
ze zijn niet ovprdreven. Integende2l,
veel wordt met kailme w~oorden ge-
zegd, waut met felle k~leuren had
kuninen worden ge~schilderd. M~en he-
grijpe wat hiet zegt, dat de levens-
Inidd-1elen in onze reeds zoo v-erarde
kolonie zeer dour zijn gieworden, dat
Ilere muan bitter armoede lijdt, dat
de scheurbulk b~egint te heerschen,
Ilalt hiet meest noodig~e begint te
o~ntb~eken ...
Laac dan het Nederlandschle volk
toonen, datC het nog halrt voor zijne
stamgen~ooten heeft, en dat hiet wril
helpeni met wat hier opbet~ oogen-
b~lik het meest van noode is, met
ruime gav\en om den nood to leni-
gen. Du:ardloor zaln op hot oogenblik~
die moedt m C~urat~:ao kunnen herle*
\'en, zal de crisis kunnen worden over-
\vomeln, zullenl nieuwe w-egen kunnen
, aorlen ~gevondleo om de vroegere
' elvaairt weer to doenl herleven -
cdaardoor zal onze aude, zoo seer
i aan het moederlanld gehechte kolonie
I oor ondergang' kunnen worden be-
holed.
Hot bestuur van de Groep Noder-
landscehe AZn tillen, de onderteek enre~;-r
van dlen oproep, ult C~uragao, heb.
ben zich beschikbaar gosteld on voor
d~e ju~iste verdeeling~van de ingiekomen
golden te zorge~n. Alls maonen van
in~vloed en uitstekenden naam, die
cle~n toestand mn de kolousie door en
iloor kennen, ziju zij zeer zeker de
joiste personen on de greilden op
menest dloelmnatige wTipze to kunnen
\erdeelen. Wij kur~nen ons derhalve
In000 gern~atheld aan hun beleid~ toe-
vertrou~ven.
L~Aat het Noderlandsche volk een-
drchnctig troonen, lets over te hebben
\-oor die door Nedlerlalnd gestichte en
bestaurde kolonii~n, waar deze door
ge~brek en hongrersnood bedreigd
wrorden.
.110gen de haven in ruimne mate
vioeieui.
IDe bieer C'. van Son, administra-
tenT VRUn bet AlgSenleen Niederlandsch
Verbond to Dor~drecht, WPiinstraat 81,
svtelt zich beschikbaar de gelden in


onltvangst te nemen.
1)e afgevaardigden der Groep Net-d.
Antillen in hiet Hoofdbestualr v-an
liet Algemeen Nederland~sch Verbond:
(w.g.) D~r. J. B~OEKE, Leiden.


SDoch'oogg~tetuIgenhebbenbevestigd,
dat in dlen namiddag van 12 Octo-
.ber, da~ steeds aanivassjfende stroom
meer dan een voet hoogr boven den
overslaat been golide. rIn den dlaar
op volgrenden nacht bezwreek de da~~m-
Misschien zal de Directeur van O W.
mij tegenvoeren, dat ook dit onheil
alwFeer de dringende noodzakelijk-
heid van de topogSraphischie opme-
tingen onzer eilaunden b~eivijst. Ten
deele sl3Cleets ga ik hlierm1ede accoordl.
Wriant al zou ook de heele vallei
van Rincon in kaart zijn o-ebracht,
dlan no w-are wceterlschupp,~eljh sl~chts
vastgesteld,- wa~t ook de loop der
rooien en de getuigenris van alle be-
wFoners vai Hlincon om strijd kun-
nen bevestingen, dat er voor al het t
water deRar geen~I audereP u~itiver he-
staat dan de baai van Oniima
Ieco uog sterkere twijfel koiot iu
mnij op, of het terrain 1-avaear d an
is aaugelegdc wrel vo~lloeude gepolo.
gischl oncderzochit is. D)it; terrein ou
schijut voor een damu vain due aimne.
tingen en van een dergelijken bouw
zoo ongunst~ig ma~geiji;. In deze ult.
Igestrekt'e vl;klte is geon rotsbodlem
to b~ekenuen. teazij aaLn de kanten in
lie opgjaaudie htav\els. Geologisch
beschiouwd schijjut het buiteni allen
tivijfel, dat deze sabarna oorsprouu-
kzelijk c660 geheel hleeft u i tge n a;kit
mnet, en eeni voort~zetting is geieest
\-an de daaraaun grenzenide baai van
O~inima, dochi ini den loop detr tijd~en
lensdeels door ophieffiagf van deo
bodem en den zwa~renl golfjla~g op
dleze Noord-o~ostkust verzaud3, an.
Jerdeels door bezinksYel ~van het door
de r~ooieu aangovoerdte r~egnivter
is opgehoogl.
V'an de baai wordLct d~eze saba~na
dloor eeLn hoogenl damn a'ld ecen duil-
formatle afguesloten, waiarnrade on.
derltaag ult koraalsteenenl eni her
b~ovendeel ult fijo zeezauld ger~\orlud ~
is. 13ijuaz eik~ jsar, somis meermallen,
wcordt bij zivare~n regenval door het
gewzlldig toestroomendle waterr der
r~ooien deze dam ge~forev~erd~ en voor
korten tijd~ geopend, tot de zee w\eer
alles in zija var~igen toiestand her-
stelti. D~e vrij d~ikke doo~r aaluslib-
bing~ gerormde bove~nste lag~en de.
zer viak~te bestaan derblale uit; teer
lo-ie gra~nd, zcoogenaamdc e teran c/aa
of tera moto,o het gew~oule bezinlksel
\-an tanki's en ber-loeide telrreinen.
E~en formatie derb~lv-e, die 1". bli
elenigaizins zwaar metseliv~erk ch~iee)
onivoldloeuide sterigheid biedt voor
een drgelijken grouddlag, on zeker
allerminlst roor dezen mouur, waar-
.aru het fundatu~ent nog geeni voet
dliep in den bo~dem dringt. 2.. zeer
poreus is en v-eel water op~zuigt. Toen
die, subana reeds trij goedl was op.
godroogid, zakite miju voeti nog daar
in wTegr, alsof ik ov-er drijfzandl liep.
En nu de constructie van den dau,
Sommigen heb~beD bew-eerd, dat hut
muetselwerk~ nog te versch en ung u iet
Lgenoegzaam verhardw\Tas. D~och deze
bew-erin m is~t alleu~ngroudT~.He rnbi. n
dingemateriaal, dat voor dit muetsel.
werk grebruikt werd, was uitatekend,
n.I. 7 deolen zaud en 1 deel portland,
wat reeds na eeundagsteenhard word t.
Feitelijk vertoonen ook de br~eaken
niet de minste verwee~kingr of loshieid
of barsten. Het muurwTerk, dat v~an
het Westenz naar het middecu is weg.
geslagfen, beldraagt Gongeveer 40 11.
lengrte en is nagenuoegr in 7 of 83 gelij-
ke deepen gebroken elk; vani ougeveer
4 &Z 5 .11. leng~te. Bijua al dfie stukken
zijn bijns volkomnen gauf grebleven,
een paar zijn eerst lahn JICI al gebar- I
sten of doorgebroken, een belvijs
voor de deugdelijkheidd van hiet mat-:
teriaal. Al die stukken ziju in hun '
gSeheel met fundament en al gelichlt.
(;een brok steen is er in de funideering:
achtergiebleeven Ten overd\-oede dus
nogide prioef op desom dat de grond-i
sla~g vani den steerien dfam v-eel to I
geringre diepte ha~d. l'vee dler gr~oot.
ste blokken uit het muiddtelgel~ee~lte
ziJn met outzaggelijki goweldl zeker
een 20. 1. ver w~eggeslingjerd,, auderen
zij alleen omgowrorpen, en twe~e op
de hoek~en een welnig ter zijd~e ge
scio ven.
D~aar niemand van hot ongeluk ge.
tuigre is g.eweest, kazn men slechts gSis.
sen, dochi alles w~ijst er op, dat bet
onlhell zich als volghrt beeft toegedr~a-
gen. A~au de achiterzijdec of beneden.
d~ams, dus aan die zijde, w-aarlangs


let, water wegstroomde, waos, aan-
sluitenid mnet dlen voet des datms, geen
gemreteelde stortvloer.
En toch van zoo'n storty-loer hinge
het bestaan van den geheelen dam ~
ae. Alaar ook al ware die vioer er .
wetl geweest en al was hij van het
beste mnateriaal vervaardigd en al
haid die muur op een fundeeringr van
i&6n % .11. diep gestaan, de losse, spoe
.lig doorweekte ondergrondl maalkte.
dat die vloer onmogrelijki bestand
kou zi1ja teen den gaeweldigrea druk
van de urenliang blina loodrechtl daar-
op neerploffende avaterma-ssa's. E~en
'enkele scheur, een kleine verzakking,
wast voor dien watervatl voldoenlde
gteweest, omr een steen daaruit los te
woelen, en de aarde ulit dat7 ga~lt, weg
te spuiten. Daarmee was het pleit
beslist. D~e eene steen n& den anderen
wordt we~rggedruk~t, de lose garoud
wegg"espoeld, wel haast de fundeering


van d~en mo uur oudetrgraveu. Hier
gingS dait vernielingssproces nog heel i
wat vlugger u-n debtand. I)e gehee-
le larni kwa~m zoud~er bodocm in de!
lucht to ha~gren en w-erd toen door
e~igen zwazarte err de gewveldige per-
sing vatn dlen bruisenden stroom van
een g'esc~heurd en neergesmakt.
Verdere bew~ijzen en toelichtingen
zijn overbodig, otn een ieder to over.
tuigen, dat het ev-enzeer eeni essen-
tieele fout in de constructie van do.
zen dam~ wa~is, dait het Inuariv~erk be.
niedendamsn hausit loodr~echt of al.
thians me~t zulk een steile hlle~ing af.
liop- la1 het algemneen kanr men als
regel aancemnen, dalt elke steenen dam
h~ (oIf terl p~lastse ITvar Ilij) als over- ~
laat \verk L, b~ene~lidoudai met een
wa~kke helling of gilooing ruoet, af-
d~alen. Y~ociral wannleer dat mouur-
work niet in eeni vasten rotsbodem
Lgeplaatst is, acht ik ee hellin,
wvaarv;Ln de breedlte mnistensi a-nder-
haltf miaal de hoogte van deni dam
b-edrtaugt, strikt vereisch~te. Is d~ie
h~elling te stell, dain heeft dlit ten go-
-olgie, da~t het water bsijna loodllrcht
nleersjtort en dus al zijn kracht to
dlicht bij en op de funldeering van
dlen dfam ontivikkelt, dleze op den
dlur v-erzwlkt enn ondeprgraaft~. Zelfs
ha:rde gr~uisgSro ndl kan op dlen lannen
(@urL daarnaa~;1 geen w~eer'standl biedetn.
iEen laugu glooillng daatrentegen workt
vooreerst alsj conitrefort en verstorkt
hoLt w~eers~tandeve-E~rmogenUI rvan den dam n
ron bee~ft dit grloote \-oordleel b-ov~en-
dlieso da~t zij dfe kracht~ e;: de dru~-
k~iing vant ho~t nat~r verpl>antst en
van de f unleeringr :=dvoert, en teg~elijk
dloor haar schoinire richtingr don al-
Your valn hoct wa~ter' bevordert en de
nitsnpoling~r va;n hott terrein T ermnin-
dlert.
II cndiars doorsne ziet zulk een ge-
mnetseldt dainLL meIt overla;t enl stort-
doer er al~lus ougere~er ult *
fi' 3


kende, op twee plaatsen doorgebro-
ken. D~e streep vuil hoog teen den
:dam opgestuwd, wees met klaarheid
uit,+ dat+ hetwaerpeil toteeon belden-
kelijke hoogte was opgestegren, dus
da~t de beide overlaten aan de ult-
einden van den dam't wegadtroomende
water niet hebben kunnen verzw-el-
g~en. Afgozien van mogelijke fouten
en zwakke punten in den dam, wraar-
van ik echter niet beslist. zeker ben,
jovertuigt een opmerkzame blik ter-
satood, dat, gerekend de verbazenle
lengte van den dam en de uitgestrek.
t~e waterylakte, dat de ba~demo van
d-ie overlaten zekrer 640 voet dieper
en nog veel breeder ter zijde in den l
heuvel hadl moeten uittgegraven zijn.
In dezelfde Sabana, doch veel meer
Noord-ostelijk in de nabijhieid van
de basi van U~nim~,-- waaria deze
viakte het wFaterr ultloost- ligt de
auidere kortere daim, die toch nog,
Sde aanziealijke lengte van 80 JI. hieeft.
D~eze bestaat of liever bestoodl ult
een st~eeane muur tot It 6 voeti boom.
te, dio aan de voorzijde dus bovei.
d~ams loodrecht opsteeg, tegen welke
zijde tot een A twee v-oeten beneden
de kruin een aard~en wa~l was sanige.
b~racht met een groudda~kte naar
chatting van G A 7 voet; aan de
kruin meet de gemletsell~e muar 0.30
,\1. b~reedte, verdikt zich benedlenidams
naar dlen voet langzaam tot 0.5) J1.
claarna seller tot 1 Al. w~aarnaz do
fun deering1 nog met bijna 0.30 511
Uitsprin~gt. H-et grondda~k vatn dezen
muur is dus bijua 1.30 11. breed,
(loch d~eze grootste breedte behouide
de muur slechts o~ver % voet diepte.
Zoods~ men nu de hovenkiant van
die fundeering, \vaar zij nitspringt,
overall boven den bodemi zsiet uitst~e.
k~en, zal men wel tot de conrclusie
enoeten komien, dat het funda;ment
\an dien mour eigienlijk niet in den
groud, muaar ha~ast bovenop deni bo-
-letn ligt. O)p afstanden van telkens
bijua~ 2 Al. staan aani diezelfdle achter-
zijde munurtjes van ternauwernood
;6n \-oet breedte bi; wyzxe vain cont~re.
furtsi, die van de fundeeringr in den
top uitloopen. D~eze datai weekte ovler
zijn ge~heele Tlengle als9 overlaat~.
Ten nautsten bij vertoont deze dam
doe volgende doorsnel:

0,3 A. 3


borendatas


benecdrin.
nn m'


1.50


a= aairden wal.
b=mretselwFerk.
s~tipprlliju= contrefort.
c = oude vervallen muur van een
yroegeren dam. .
Aian den~l Oost- en W'estkaut sloot
de dami zich aau het hooker op-
loopend terrein. In den nachit na den
12"" October is dleze dam op tiv~ee
p~laatsen doorgebroken. D~at gedeel-
te, wat aan de oostzijde in den
hieuvel uitliep is over een opstand
niaar scha~tting va~n ougreveer 10 Al.
bezw~eken of om juister ult te dlruk-
kien, zo~o Hchoon verdw-enen, dat men
zelf geenr spoonr meer kanr orlrntrlekkn,
mrvLbr de dlam zich aan het hooker
terrein ar~nrloot. E~erlijkihershalve
mnoet ik er bij voegen dlat dit gedeelte
het laatste voltooid wans. D~e con-
treforts warlen d~eir ter pleatse nog
Iiiet anglebrachlt. D~e grootste ver-
w~oesting~ is echlter aan de togienover
gologen~ zijdle alaugerieblt. Het mour
vatk, dasi alan dlea Westkant inl den
hieuvel ultliep is be~houden gebleveu.
lIoch verder op naar be~t midden is
over een lengCte van zeker 40( m. de
dam reen tremiige rui-ne. IIn enkie-.
le oogenblikken is hiier een schiade
van- a 2(000. gld. anagierichlt en de
arbeid van ioaaudeni longr verniell.
, Aijn eerste indlruk; is dat hij de-
, zen damauanleg slechts onvoldoeode
v66irstudie is gemoaat van de plaat-
selijkel gesteltenis. Elet spichtigie, w~ei-
nig assfieve van het metseliv~erk
in verh~and met de giroote lenglte van
dlezenr dam- duidt er op, dat mnen
geen heldler id~e heeft gehadi, w-elk
e~en ontzalggelijkee boeveelheid water
dfoor dezen dam mnoejt ,,verwerktl"
wordlen. Al bet water wat in de vallei
Rinconr neervalt, d. i. over een op-
perylak~te, die van het oosten naar
bet. \ esten % unr laug en van het
Zuiden naar hiet Noorden ougeveer
een M unr gaanis breed is, ongSere-
kend dien stortdoied die van de
berghellingen tell oosten on ten Zui-
den nperdaanlt, vindt geen anlderen
ultwveg near zee, dan langs die Sa-
bana~ van Onlima.. Gok verzekerdle
mnen mij, dat, daar bet op~stijgende
water over de volle lengrte van 80 m.
togelijk kon wegyloelen, men veron-
ctersteld had, dat zelfs bij den groot-
sten r~~egeval, het water niet meer
dten overlaat zou hieen stroonen.


Ilij zulk een dam is een tnarden
walI Ran de voorziide ook ov-erbo

lIovendlien wordt~ deze laugzamer
hannd door bezinking tohgvru.
lIeze vor~m k~an narastni.
helenii gewrijzigd~ w~orden, d. w. als ~
axiona malet aangen.omen, dat hloe
Ilanger do datal is, en h~oe hooger ~
biet waiter~ moet opetw ord
'les to~ breeder ooi 'het =rondl- en
b~ovend\ak van de dlooranee van den
rlamn moet zijn. Des fundeering hangt
(Teheel at a e advndn
bodemn. Bestaat deze uit lessen ground
la;-n kan deze Iret diepgrenoegwor~0'
de~n uitgegralven, maafr daen kacu on 1
kosten te besparen en metseliverk
uit to wvinnen eerst een flinke klei -
lan= dlaarin w~orden vastgestanpt.
Zulk; een darn i~s kiostbaur~ zeker, maa-r
ko~mt tochi nog goekoopr to taun
rlsn waunerler toen cent In a of 3 d~oor'
branken daiartoe overgaat.


l etWS~berichten.
-- -- -- ~ -H. ,T de Kon~iin~gini n CuraCno.

Tueu B~aron vAXs A~sncKr een p'aar
avekon geled~en op Het Loo wras ter
:nudiihtie bij Hare ~aj~steit, zeidedo e
Kouningin al heel spoedcig: Vertel u
m~ij nu cocns heel ree van C~uracgao."
O)pnieuiv ble--ek uit dit gesprek, hoe
groot de liefle is vanr HAre Majlei-
teit v-oor Halre noodllijdlenda ondler-
Ilanen, ttop (Iebt moeler~lijk Zii in al-
les belanglr stelt, en hoe g~uarne Zij on-
z.e armoedie in voorsp~oed en wel-
~standl veraudlerd~ zou wenscheu te
zien.
Zoo iemandn in staat was IHare la-
jesteit eeni duidelijk beeld~ to geven
vanr onze K~olontie, dan was het wel
Ba~ron vAS AISH~CK-, die alS GeZ~g-
voerdler v-an Hr. Als. Geld~er~clad met
zoo vele personen op Cluraga~o in aan,
rakingr kw~am en meer dan cns ge-
toond beeft onze Kioloule een warm
h~art toe to dragen.
Toen de auliFlutie g~F~indiSd was,
rroegr de Kolonel v-erlof o, Curaga~o
t ~ bo.or kend r-, k


et mogenTI e ma entl me~t~ hoo)
groote belangsTtelling flare 11ajesteit ILuitenant J. Ai. SNIJDERS Jr.,
Iraar de K~olonrie ge'informeerd had. Amsterdam.
E~n aanstondsc antw-oordlde de Konin-
g~in: O, als Crnleent, daarmede de nDe Verceniging ,,Oost en W~est" had
oueuschen eenl pleizier te zullen doen, door hareoproeping~in het Koloniaal
heel gaiarne."~ Weekblad van 10 September 1908
Dank~baar maken wij van de ver- reeds ruim F. 400.- ontvangen voor
k~regen machtiging gebruik on bo- de noodlijdende in Curag~ao, toen
venstaande to publicoeren. van w~ege het B~eatuur van hiet Al-
D~it.hernieuwdl bewvijs van Hatrer Igemeenl Nedlerlandsch Verbond, to ha-
M~ajesteits warmne belungstelling zal rer kennis kwam de roepstem uit
dloor de getheele bovolkingr hoogelijk Curagao tot het volk van N~ederland.
ge~vaardeerd worden. Dankbaar jegens de milde gevers,
Het zal wel ounolodig wFezen, hier die aan hare oproepingS gehoor heb-
bij te voege~n, dat ied~ere politieke ben gegeven, meent zij dat het zeker


a = aardetin al.
b = steeneu muur.


D~eze gemnetselde mouur is grooten.
dleels vanu vroegerenl datum. Anellen
n~au de beide utteinden, beachermd
Iloor een tot die volk9 damnhoogte op.
getrokken muur, vindt hett overtol.
lige water gclegrenheid langs breede
o~verlatenl weg te? stroomnen.
D~eze dlam is, in den tluntidrag van
12 October, toen de rt~egemetrr. il
Itancon 's avonds 106. m.m. aantee.


~ : i ~


,,Artikel 20
,,Er is een Rriad ran ber~oep, ge-
,,vestigd te Willemstid, b~estaanlde
,,atut dre leden, wearvan een as vLoor-
,,zitter door den Gouvterneur wordt
,,ang&ewfezen; bij den Bsad sj e
,,of meer pltatstvervang~~ieneld.
,,Door den Gouverneur kan san
,,den Read een amblenaer a18 EO-
,,cretarie worden toegevoegd eq aan
,,dezen eene vergoedimg voor bureau-
,,kosten wrorden teegekiend.
,,D~e leden en plaatseivervngende
,,]eden wforden door den G~ouverneur
,,becoemd en ontelagen.
,,D~e Read stelt zoowfel den voor-
,,eitter der commissele van analog
,,alB den aangeslagene in de g~elegen-
,,heid om den aanet~ag of bet be-
,,zwear deaverk~itzende monideling of
~,,gChriftelij toe te lichten; de voore
;,,ste e commissie op Curagao is
,,beyoggd de ~voorzitters der com-
,,mlssle op de andere eilanden to
,,vertegenwaoord igen. De voorsitter
,,der commieeie is bey~~clg sijn ad*
,,vies of bezwaar toe te lichtien met
, .gegeven e, wea aromtreat bem ge
,,heimbouding fe opgelegd. De Read
,,is beyoegd de door dcn aanag~ela-
,,gene sangevoerde motieven en over-
,,gelegd~e stakken sann de c~ommissie
mlede te deelen "
,,Artikel 22.
,,De sitsprank van den Road van
,,b-eroep is met redenen omkrleed en
,,wordt in ofechrift toegesonden aan
,,den Inspecteur der be~lasitingen, die
,,voor de mitroering sorg dreage
,,en aan den belaughebbend."
In artikel 25 wordt het eerste lid
gekezen als volgrt.
,,D~e belastmng is mvorderbaa~r in
vierer gelijke termqunen, :verschijuen-
,,de op den voorlaateten w~erkdag
,,der Amaanden Juli, October, Januari

MEMORIE VAN: TOELr~BInGHTIN

Bet. streven near eenvoudigheid,
dat bij het ontwferpen der inkom.
stenbelrstig eeftcoorgeneten, heeft,
zooals` m d praktijk is hgebleken,
eehe leme tdagevo~ geweradh bj de
De ondergeteekende meent echter in
de bepalmng van art. 20 nieuw in
fine en enkele dearmede in verband
staande wFlrigingoen bet middel to
hebben eevonden om bet eenvoudi-
feesthlel den bd afs dne in t tie
den nadeel te ondervangen.
SDe overage wrlasiogenags srek~en on
Sde verordening mn overeenatmmba8g
te. treingen met de overage belasting.
vero demogen.

Gok .werd nog een twfeede Ontwferp
ingediend tot wijzigig .van verchi -
lende belastinge-veror eningen. WVif
meetien to mo en volsatan met tot
de kennie~vn bet Publiek te brengen,
ywas gewijzi,.d werd in de Al emeene
1 ror enmn I. U. en D). 190~i (P. B.
Artikel 17'
,,~e. schippersr van de in krolonie
thisus beho rende visseberevaartai*
,,gend van d vischvang~st terugkee-
" @rinezija niet onderw1Iorpen san
,boorddhe be na ait dee Pke
,,bebcorende en de scheepeproviole,
,,welk~egeacht han worden tot verbruiki
,,aan boord door de bcmanning to
,,dienen; doch wlann visit~atie,
,,waartoe sij yan banne aankromest
,,terstand en v66r alle lossing aan
,,de politie moeten krennisgeven;"

Aie torerg awijzi in sijeaverder

ISt. Nicolaasseest.
Zeer gaarne voidoext i' san den
wensch van htit greeuchte Dames-co-
mit4 door enderstaanrde mededee-
linp~over tenemen ult De our. OC~eunt.
,, et dames--comit8 dat siCh VOrm-
de ten einde de Curagnoeche echool-
jeugd op 5 Decemlber eenip vreag-
devolle oogeablikkren to o ,o
deelds one mede; dat het T
de hooggewaardeerde medewPerkingS
van vele liefdadige ingenetenen in
stant; is gesteld eene matdeeling van
feestigaVOD VgOr te bereiden soowpel


voor de kinderen der armenseholen
te Willemetad en in de buitendistric-
teD, ale voor de kinderen der koe-
teloose bewaaracholen.
B~et comity atelt eich voor de uit.
delnder 86. Nicolrae-s hecenken
aan e1300 kinderen de~cholen
to W~ilblemtad to doen pleatehebbon
op Zaterdag 5 ~ecember a. a. des
namiddage to 4.30 op het Gouver-
nementeplein, na aannomat aldaaer
van den optoebt der M~ilitaire Sporis
vereeniging,~
Op b~et plein, rondom de plants
waar de kinderen bi'eeasollen kromen,
slruimte beaechi baar gehoubden
wordenvo diegenen, dedo o
ne bijdrage de uit~deeilig magelijkr
meakten en daar bij .tegenwoolrdig
wensehen to sign.
Voor soover hun geen toegangabe-


ook hunne goedkeuring sal wegdra-
gen, dat, no bet Al ~mee~n Neder-
randech Verbond bes oten heeft, soo
krachtig mogelijk gevolg toeen 8
man de opdracht er Groep ee-
landeebe Antillen de Vereenigi g
Oost en West"' Esich ten dese ann-
siuit bij het Algemeen N~ederlands~ch
Verbon .
D~oor vereende krachten vleien wij
one met eane schoone ultkomat.
H~et Hoofdbeasur der ,Vereenigfing
,,Oostf en West":
(w.g.) 0. B. Bakbuiseu v. d. Brink,
V oo rzi tter.
L;. A. Bakhuis, onder-Voorzitter.
E. van Assen, Beeretarie.
A. A. G. Charting, Pennin ~meester.
Merrouw M. ten B3osch- uBsscher.
SMevrouw J. R. van Qevelen--
Van Schaik.
Th. J. A. van Zyll de Jong,
Mr. J. B. Smeenge.
Th. Almerood.
T. G3erdes Ooeterbeek.
O. H. Kuyck.
L. A. H. Lamie. ,
J. C. van Reyn.
Prof. Mr. J. E. Heeres.
J. L., Pierson-
Jhr. M1r. J. L. W. C. von W~eiler.
Het H~oofdhestuar van het Alge-
meen Nederlandsch Veroond brengt
bovenetnanden oproep ter. kenmis van
het Nederlandfiche Volk en wekt ieder'
een op naar sijn krachten bij to dra-
gen tot leniging van den nood, wear-
in onze stamverwranten op Ouragno
verkeerel.
Namens het Hoofdbeatnur.
Dr. H3. J. K~iewiet de Jonge,
Voorzitter.
Mej. E. Baelde,
Onder-Voorzitater.
M. W. Dicke. ~Secreta~ries
Dordrecht, 27 Oct. 1908.

Onze Financien.

De eilanden dedenl het dit jaar seer
goed.
Gedurende de eerste negen maan-
den dezes jaars was voor de beiastingen
geraandc opbrengal


Onze Oorlogaschepen.


Dinedag trok B~r. M's. Piriestanfd we-
der uit naar Aruba en Wo0eneda -
morgen de Heemakerek, die echter
den middag weder binnenviel. De
Friestand kwam weder terug. in ver-
band met het vastzitten der Graccia,
zoottle men elders in one blad lezen
kan.

Benoemi~ngen.

Bi' resolutie van den Minister
va~n Kolonii~u is de onderwijzer -'.
STE~L, ter beschikkingp gesteld van
den Gouverneur van Curagao om to
worden benoemd tot onderwyzter der
eerste klasse aldaar.
-- De' gepensionneerde kapitein der
eevan bet le er in Nederlandsch
udi, A. J. .I ZELLE is voor den
duur van vijf jaren" gesteld ter be-
echikking van dngouverneur van
Curagao om te worden belast met
de waarnemmng van he't ambb van
dlirecteur der openbare werklen in die
kolonie.

SDe Pet.-

Deze week is bler wfederomn ber~icht
outrange~n, dat opnrieuw vier geval-
len van pest to Caracas werden
vastgesteld .
Graecia recidiva.

Een paar jaar geleden zou de Grae-
dia een ander chip, dat varstzatiop
de kusten van Fuik, to hulp omen
en liep toen self op 't land, zooals
men zlch sal herinneren.
D~ooderdagmorgen bij het bionen-
varen raakte het stuar onklaar: eu
liep de Graecia met een varetje de
leadtonDg op van het Rif. Het schip
sat goed vast, achternitat~oomen, f
trekken met labels zou weinigS helpen.
heet eenic pa Amen doen kondwao**
d zfarleo blokke nhouu, d~le bet i
de vloed het schip misechien wel
opheuren en weer in good vaarwa-
ter bren en.
de at ge Graemiaoversphrade rri wel
kon dus niet kalm atwfachten, watrde
vioed doen zou, maar most seker
Eijo, dat het schip soo spoedig mo.
gelijk van den in~gang onser haven
wegkwam.
tenguak g, asnmddedij dand gbdie
drandloose in working gesteld en
de hulp ing~eroopen van one pant
serde~kschip,
De Pricalanrd was bij Aruba en enel-
do manartondsa .eet erri6 Totjie~v~anft
ter brlp. Bet schip vioog door bet
water, maar k wam just op bet oogen-
blik dast de Graeofa. doo r tolossen,
achteruit te stoomen en door hooger
worden van het water wegens den
vioed, zicth zelf had los fewurmd en
de etes Imie in de ve dree
pen en spoeden voor niets* de o -
koeten sullen natuur~li~k door deL
Duitscher wel ve goed worden

se" s ~bijdL~zee g~elgenedo erandle n
ieder begrijpelijk gemaakt. 81echts een
paar uur nadat het telegram was
vrzhoadeen, lag de~ boot reeds voor

1'ees teeken de .

De Koninklijke Wiest-Indiscle
bef zjadienet moeten verminde.
reen. Eenboot werd sit de vaart ge"
comeko, om noodel~oose onkoeten te
voo omen.
eel boten komen hier ient en ge

ngr 'i geT~racdhet, er iljt vgeen pas-

ht$vernemen wij uit de verte een
reruW.1.Mdat Coasro voor goed de
motie do w ycotten en reeds
:mciet een uieen contract te sluiten
Boe lang moet ooze scheepvaart
nog still ligg~en?

N~fenwe Lljn,

De Heeren EDWARDB EIENRIQUEZ g
Co., agenten de~r H~amlbprg-AmerikA-
lipn make b~ekend, dat maandeli ks


met ingang van Januari 1909 op ean
.dertienden van iedere meand een boot
kiomende van Euro a ~via St. Tho-
mu8 0829 haven zaandoen om te
vertrekken anar Pto. Colombia, Car.
tag~ela?, Colon en Pto. Limon, om den
5-6fd' van de101rendemlaaand lange
oungekeerde route hier terug to keeren
en via St. Thomas naar Europa te
reizen.
Wij verheneon one over de titbroi-
dliug dezs-ezr ac eepvaart en hopen dat
ook Curagao or menig voordeeltje
uilt moge gemieten*

Decoratle.

He6 heeift Z. M. de K~oning van Ita.
liB behaagd, den Heer H3. D,. C. Go-
MdEz COnsul Ban dat rijk alhier, te


f 36,303.89%
f 2a4,498.90%
f 13,401.89
I 3,864.77%
f 3.412.99


Aruba
Bonaire
St. Martin
St. East.
Saba


f 26,400
I 22,687.50
f 10,887.50
I 3,300.
f 3,825.


wat betreff Inkomater. vzaan enderscbe~ide n


I 64,332.524
f 3,438 894
f. 2,24al51
f 099.91%
f 1,272.08


Aruba -
Bonaire
~St. Marte
St. Eust, '
Saba


f 21,570
f 2,-100
f 1,70)6.25
S810. ^
f 825.


Rfups3enpsasg,

'Wij hopen vooreeret weder van
dese vernielsuchtige aijanden verlost
te wvezen. D~e menschen hebber, fink
rupsen gezoebt, en dsaara vielen er
een paar p~rae tige regenbulen, zoo-
dat een volgende keer, de rupsen
elechts in seer verdunde gelederen
sullen hkunnen nittrekken en heel wat
minder schade sullen~aanrichten.
Ails men no ma~ar voor vaste ge-

cuil oe en op amano eoee aeln er
te verdelgen.
Behalve bet abzooken der velden,
wordt door den LandbouyPkundi e
in .De Our. Courant nog eeen tan
middel sangepresen. Htbaa
de velden to begieten, te -bespui n
met een emnulsie, een mengsel van
petrolteam en seepsop van gon
kr doozr m otegepat teei gm
ar ru ul t welke uie tiiesp zeaz
rken.
Het mid/del is gemakkteli k toe to
passen, enin Nederland son he6 goed.
koop sijn.
Bler echter op CurAago is moeir
lijk zachte groene zeep te krijg~en en
dan nog duur.
Ale nu eens beproefd werd, of de
soogenasmde blauwe (staven) zeep
betzelfde gunstig effect had, soudets
de planters ook: hier op Curagao al-
tideen buiemiddeltje tegen rupsen
b ij de hand bebben.
Vissehers13. '

Met seer veel genoegen lazen wij
in De Our Curant, dat Dr. VAN
BRIEEMEN opnlieuw den nadruk legt
op bet drukkbeade der Venezolaan,
schies~utbelastingf voor de Bonai.
riaansche viseschere, die bij de Aves-
en RoqueB-eilanden gaan vieschen.
Wanneer de Venezo aansche quaes,
tie eens tot een gunstfige oplossing
sral komnen, hopen wij, dat wonder
die vredeavoot'w~vaarde ooks gunatige
boldiagingen in hd$t telang der C-
ragaosche vierscherij sullen worden
OPgenomaen. Detr sal biet be~drijfften
se~erate be~vorderea, -id d8ien sin al-
theibb,11at de Bon airianen- ueer voor-
deel en winst ult, hun arbeid sullen
trek~ken.


oprecht dallkbaar, dat eindelijk sul-
ke hoogst noodrakelijke bepalingen
sullen worden voorgeschrev~en.
Maar de Curaqaosche Woningwet?
-In Nederland Is een der elijke Wo-
ni gwet reeds berucht ieodea. ;ij
gee t voortdurend aann ding tot de
meet onverkwikkelijke tooneeltjee.
d oe z e wret h edrd on l n ar O

het verburen deer buisjes trekken
en meermalen niet in stant sin ze
behoorlijk te ooderhouden ? Edan
nog 1 Deze wet wferd ontworpen met
het oog op3 do onmogelijke toestan-
den in WPilemalad, en no sal de Ver-
ordening gelden voor de geheelet Hoo- i
tpie.
la edea biten ast ucn e o de e -
nder ter phsilT6 li e nienwe wet
En dan to bet bter ze mear niet
at to kondigen en een afzonderlijk
verordeni~ temhaken voor dekLrot.
ten van Willemetad.

Door den G~ouvernear so een Ont-
werp inge~diend oin vereebmenede wif-
rsigingen te brengen in de Inkosm~na
befastilng.
Van algemeenen untte oordeelen
wij het volgende:

In artikel 19 worden het eerste
en tweede. lid ervangen door het
vol ende'
,,if, san wien een aanslag is op.
,, ~legd kan binnen eene meand na
;,,d a ittreikring van het aanslagbillet
,,een bezwaarachrift indienen bij den
,Rand van heroep,oender over 'g
,van een duplicaat van het natn~e 7
,,bllet. Gelijk~e beyoegdheid heeft e
,,vo~orzitter van de commissie van
,,aanslag binnen eene maand na
,,de afkondiging van het kohier."
,,Heso beswaarachrift wordt t~egen
,,oneva bwife bi; den Ontranger
,,beorgof aan clen Voorsister van i
,,den Radvan beroep kzoeteloos
,,aangeteekend per post t zf~on-
,,den; in het laatete geral 6e~ de
,dag van annteekening ale aag van


beg~iftigen- met bet ridderkruis der
It~aliaansche Kroonorde.
Wlij wenachen den Beer H. D. C. Go-
MEZ geluk Inet deze ondersebeiding.
S~tadsreniin gin,

Gedurende de lantate acht dagfen
i td f scalaat aan eubmacbt e door
54 rat~ten.
57i4 inuizen.
In bet geheel werden reeds :
4295 rattten
23100 maizen
aangeb~racht en verbrand*
i53 k rrn ouerm ts en vti

dwonine enokand de Om rzjde vner fij
troleum verbrand; larg ie~ heteestrand
op Pietermani enla he ie-
water op Scharlower het sioe-trand
schoongehouden en de mestvaalten
door taang~ebturde we~rklieden tot
werkverechaffin*a verbrand

General Castro*

Naar wij vernemen is Genersal Ca~e-
tro niet, sooale eerst geseinid werd
Fort de France gepasseerd, maar vol.
genalateringekomeatel'gfRIDWge88
.aware ziekt~e op Martimique achter.
gebleven en niet met de Ghuadelouqpe
verder gereisd
le Ca tro no werkelijk z66 miek, of
beeft hij den eeraten den bseaten dag
al spijt Venezuela verlaten to heb.
ben on ioekt hij zoo spoedig mloge.
lijk weer terag te keeren? Yertronwt
hi' some ziine vrienden niet, of heeft
hil se sleebtsa op den proef willen stel.
Ino ?
e Was een comedie I
KIolonipal mana. ;

Ditmaal puliceerden wij het Ont-
wery~ voor de Nieuwle Bouw-veror-
dening, verleden week datC voor een
Cunr~aF bae Woningwet.
D~e'- Bouwyterordening haeft use
volley sympathie. Wij slan het Bestuar


Bekendmaking.
De verkoop van ZILVERE~N. GOU-
DEN en JUWTEELEN VOORWYER-
PEN, beleend ter Spear- en Beleen-
bank van l"t"" M~aart 1907 tim 31"
BAgustas 1907 wonder
N 1088 X tln NO 8894 X
sal plaatst hebben op D)ONDERU)AG
den 31 December -a. s. en volgende
D~onderda~gen.
Belaughebbsenden worden verzocht
den verkoop te voorkomen, door de
aanzuiverinlg der verachuldiegde inte-
resten.
Curagnto, den 16d"". November 1908.
D~e Voorzitter.
A. JESURUN.

b:n 'W110A MBa .
..aldc~LlYIJ W NVWDNOTY


BION DE: ScoTT ha producido resulta-
dos verdaderamente maravillosos en
miles de caeos. El Br. La Salle A.
Maynard, redactor may conocido de
esta reviest, prolong6 su vida por
muchos Afios mediante el uso.de
este prodigioso remedio. Adembe,
dos hermanoe de nuestro Director
hau obtenido resul tados tam bien
maravillosos con el uso de bsta
Emulsi6n despubs que otros muchos
remedies hablan fal~ado.
,,Por eate motive y en raz6n de
que nosotros `mismos hemos sido
testigos oculares de lae curas ob-
tenidas can la EMIULaz6N DE SCOLTT eD
las enfermedades de los pulmones,
podemos con today conflanza reco-
moudarla B nuestros lectores como
uno delo rpos dremediosloque p o
antes les atribuyen.
,,Ninguna imitaci~n de 4sta exce-
lente medicine ha logrado igualarla
ly por consiguiente debe emplearse
slempre la verdadera y legitima
Ei~Uctsid DE SOOTT."
Segun los datos estadisticos pu-
blicados por la Junta de Sanidad,
hay en los Estados Unidos 5,000,000
de tub~ercolosos, Suponibodo que la
EMULsl6N DE SCOTT afiada bres alios
de vida A lat mitad do 4stoR cinbo mi.
ilones de entermzos, 6sto equival-
dria & salver 1253,000 personas de
60 anos cada ura.
Que re~sultados tan expl~ndidos! Y
todo se debe a que la EndULsIda
DE BoOTT aunenta 188 fuerzas y 188
carnes tan rdpidamenite que la obra
destructors de los microbios se r&-
tards en todos los grades de la
enfermeded y con much frecuencia
desaparece total, lar cual sueede
stempre que se empieza, 9 user desde
loe primeros sintomas del mal.


Advertenti en.

Voor de vele en hartelijke be-
wijzen van deelnermug, be-
toond bij het overlijden van
onzen inuig geliefden vader en
behuwdbroeder
PaGO l.a C el R 9
betuigen wij onzen hartgron-
digen dank.
Curagao 27 November 1908.
Uit aller naRE
G~ebr CURIEL


JOHNI DEWVAR'S'BEKROOND MET

50 Gotldeg 19[edailles
Agen an voor Ouragao,
DE LANINOY &t Co.
Botica Gentral.


Adverteert steeds

Amio -, a~o ,,~ /

helt Inleest gelemen der on -nro aal
hollandsche bladen in a a~ur
de krolonie. "P4S3~~ urp uaooidx3


uitzicht; maar bet verstand is er
mear met 44n ding besig;: dat de
Thermometer er elken dag van 't
jaar 1000 in de schaduw hereike.
Maar, soo zegt men, balverwege
den top van,,densadel" was er vroe-
ger, toen de wereld noq jong was een
diep meer. Heb was vier of vijf mnij-
len breed, acht of tien mijlen lang en
in de flank van den berg uitgeaneden
als een sak. Teens had or eene groote
aardbeving plaate en een heele sijde
van den zak werd afgebrokkeld en
rode near beneden lang~s de bergaij-
de; het water van het meer liep In
zee. En nu, dukzenden jaren later, is
het bed van het meer, de vallei van
Rio Guaire. In die vallei ligt het
schoone Caracae.
Een merkwaerdige spoorweg.
Caracas' is homelebre~ed just zes
mijlea van desee verwijderd; en slechts
acht mijlen langs het ezelpad, dat de
Spanjaarden hebben geplaveid met
groote gekapte steenen, lang voor
dat Kapitein John Smith naar Ja-
mestown kwam. ,,De meest slingeren.
,,de spoorweg in het meest slingreren.
de land der wereld" de Caracas- en
La Guayra-Spoorweg is een der
merkwaardigate stukrken van inge-
nieursarbeid der wereld. Fierd. de XLes-
seps, de groote Fransche lugenieur,
segde: ,,1k zouhbet nietgeloofd heb.
,,ben, als ik het niet met mlin ei-
gren oogen g~ezien had."
Shiogerend~ (meer dan 60 fo van de
gebrnlkte rails zijn gebogen) is et
**deen baanvak van een kwart mijl,
ant loopt over een horizontal vlak;-
smal is hij insgeijke, siechts drie voet
tusschen de rails. De spoorweg heeft
het benijdenswaardige voorreebt, dat
hij zich kan beroemen in de 25
jaar van siju bestaan, nooit een oa.
~geluk gehad to hebben; en dah hij
miet verantwoordelijk is voor het
vere vnu teen snet ]mensedheolke m;
rij tuigen van d en minmatnur-trein i
hgf nmi n ena u tzedt, ov een e k
onbeschrijfelijk tooneel.
Hier rent men door een bosch van
mahonie-boomen, en ginds we~er slin-
gvert men lags onablienbare lanen van
wfondervolle tropischet vruchten en
boomen. Nu eens gaat uwt blik door
een valley beplant met bananen; dan
wpeer daaltJ hij huiverend neer in een
steilen afgroud van 1600 voet. 80ms
ontmoet ge een engen pas met al.
leen boven n een smnalle strook van
Gods hemel, die, u de verzekering
geeft, dat toch de geheele aarde niet
nit g~rouwe rotson bestaat; dan weer
.ont~vouwt zich op 't onverwachts
Svoor awv oog de geheele breedte en
helderheid der Daraibische zee, die
men' mijlen en ,mijien achter zich
wasode.
In het begin is het een wfeelderig
.en ondoordringbaar struikgewas van
tropische plan ten; dan komenld in boo.
ger en gematigder lucht, upn het
wiagen en andere boomen. En altijd
door slingert hij sich, langsaam sty.
gend, rondom den grooten berg.
Op een punt kan men vijf beaam
vakken van de lijn beneden zrch mien.
Op een ander punt kan een man
me6 gewone stemnkracht op zes en een
halve mill van La Guayra een gdesprek
houden met een ander man, die 10
mijlen van La Guayra verwijderd is,
zoo dicht op elkander higgen de wy'
de bochten van dese kroankelende
spoorweg-slarng. Ret is de st~eilste
spoorwe die gen tandraderen ge-
brmikt, het is de meest kronkelende

eanrd .r J meer is b, datti n
minder saken maakt dan ooit to vo.
ren; sijoe inkometen worden in de
lantate tien jaren al minder en min.
der en er is weinig; hoop, dat er be
Itere dagen sullen aanbreken.


INGEZONDEN REDEDEEIINGEN.


Le prolellg6 la. Vida,

El siguiente relate aparecid en la
p8gina editorial de una de las til-
timas ediciones de la revieta ,,The
Chrietian W~ork and Evang;elist qu
estA considerada como una dela


publicarciones religiosas mas impor-
tantes y prestigioeas de losJ Estadoa
Unidoe:
The Christian Work and Evan
geliat" con rareza babla de un agent.
to curative 6 remnedio, por la, sen-
cilla, razbn de que muchos de losi Ha-
mados remedlos 6 p~reventivos no
son lo que slus fabricantes preten-
den.
.Existle un remedio ein embargo
que podemos recomendar por nues-
tra propia experiencia quse
usa umiversalmente pars lQas afqe-
eiones de los pulmones:--la Ency L
erbN DE ScoTT.
,,Aunque s~bese A eiencia cierta
que ningdo remedio cura radical-
mente caeos do tubercolssis mur
avanzados, es decir, cuando los pul-
moenes est~n ya c~as completamen-
to destruidoe; sinembargo mientrea
hay vida hay esperanza, y la Exce.


van de sto~omschepen der ,,Red D Line" tusschen


PUERTO RICO, VENEZUELA en OURAQAO.


Drakkrer
Arr~PREDO P. SINTIAGO


wijzen moeltqon sijn toegezonden,
worden sij beleefd versoebt zich tot
het verknigen. dearran te wenden
tot een der dames van het comit&."
Nieawe Consul.

Bij decreet van 22 October werd
de Heer Juuro LEYBA bencemd tot
Consul der republiek BRAzlLIE voor
Curagaeo en de overige Nederlandeehe
Bezittimgen mn de Caraiibische see.
Wij wenschen den Heer Jou~o LEY.
B4 gelukr met dese eervolle benoe*
mmng.
Koeloniaal Verstag Stnats Z.

_Posterifen eni Teegraphrie..

d on slo~tte vrdient nog vermelding
den van verzending van het bin-
nent. oseverkeer der kolonie bij Gouv.
beeluit van 29 Augustus 1907 (P. B.
no 27) met ingn van 1 October
1907, met verse 1 lende wijaigingen
o nikw sija vastgesteld. ~
pDe yournaamete dier wijaiging~en is,
dat het brief port gebracht is op 5
cent tot een ewichts van 20 gram,
10 cent van 20 tot en met 100 gram,
15 cent van 100 tot en met 250
gram en verder 5 cent voor elk ge.
wicht van 250 gram meer. Het voor
brieven bepealde maximum-gewicht
is vervallen.
Het total der inkometen beliep
in 1907 f 44778,01 tegen f 42153,24
in 1906.
In 1907 werden op Caraaqo gestort
ter overmak~ing door mild el van
postwRissels de volgende bedragen :


De telegraphische gemeenschap
met Vrenezuela, welke sedert Januari
gestoord is tengevol e van het slai-
ten door de Veneso sansebe regee
ring van al de kanltoren van de Com-
pag;nie dese-ables t414graphiques,Is
nog niet hersteld.

HCAITI*
Dinsdag ontvingen wij uitvoerige
berichtedri uit Haiti, dat aldaar Vr.W
dag 20 November revolutie was ult-
gebroken wonder leading van Gene-
irn abu hIoa. d xxxayes was geheel
Nu blijkt ult een telegram van
Washing con, 25 November, dat de
toestana dit maal vrij ernatig we-
zen moet,
Amerika sal een oorlogsboot naar
Haiti zenden
Ook het schoolechip ,,Duguay-
Trouin" heefti last ontvangfen naar
Port au Prince te stoomen*
Alles wrist erop, dat het ditmaal
meer ie dan een gewoon op~stootje-
Wtle k-unnen moeilijk voormlen was
voor ernatige gerolgeun er dit maal
Sui tdese verwik keli ngen volgen kun nen.

VE NEZ UE LA.

Een special tel gram van het ,Ei.
inanccial NVew~s" mldt : Klaarbl jke-
lijk worden er ernatigfe planned ge-
koesterd om president Castro aft t
zebten en Venezuela te verlossen uit
srijn misdadige klauwen. Het vol-
gende document wordt rondgezon
den door een New-Yorksche firma
en wordt,, naar ik verzekeren kan
grunstig ontra-ngen.
g Er iis oe 18el een obenw ing on -
dent at to setten. De Junta is in

vordu ednde vebnodri g mestad
thesaurier van de Junta. Er word t
propaganda gemnasks voor het kie-
zen van een atuderen president en
voor dit doel wordt geld bijeen ge
bracht. Gij weet alle bijaonder e-
den evengoed als ik ze n zou k~unnen
vertellen. Het oo enblik is buiten-
gewoon gunstig. Natuarlijk sal Hol.
land schepen senden om de havens te
blokkeerea en audere staten eveneeus
echep~en zenden. om hun onderda-
nen to beschermen.., U7begi pt
het wel.... gip
Elollandsche kooplieden zijn bena_
deeld\ door bet beletten van hun ban-
del door Castro. De French Cable
Company evenleens. Blij besluit der
Tenezo~laansche vergadering van 7
A~ug. 1908, heeft de Junta toestem-
ming gekregen een of meer leenio-
gen te sluitan op baar goed dunkiende
vroorwaarden en heet- op advies
van een van onze bekendste staats.
lieden een uitgifte geopend van 2
million dollars in obli aties. De
hoofdsomu is betaatlbaar %ii de
Trust Company, New-York. Cit een
ondermaatechappij van de h~tual
Life insurance Compqany, een laar na
het afcetten van Ciprano Castro.
De obligaties geven 6 pC~t, rente,
G~ij weet better dan sk, welk eer)
voordeelen er onder dese omstandi -
heden fallen to behalen ziju, indien ;e
bewaeging success beeft, H~et hood der
beweging is general Rolando, die
CGastro rceded vroeger een nederlang
heeft toegebracht.
isOt eveer r000 deolla eton~tant
pany betaald."

Neur-York Herald, 80 Oct. 1.908.
Caracas, 17 October.
Er ligt een poiitische waarheid in bet.
feit, dat de Venesolaansche President
altijd ,,mn den zadel" zit. Want geheel
Ca~racas is alt~ijd in de~n zadel. ,,La
Silla" (de Zadel) is de naam van
een hoogen berg, die aan Caracas
sy~n volmaakt klimarat, sann Ve-
nezuela zijn zekerste verdedigiog te-
gen invall~en en aan den relzzger een
der meet grootsche natuurtooneelen
bezorgt.
Hot is de hoogste bergf ter wereld


die rechtstreeks Lpstijgt ult den spie-
elder see. Ziju grauwo e en groene
oogton wrorden door den seeman
reeds op een afstand van honderd.
mijles gezien, ofechoon ,,de Zadel",
dile het boogate gedeelte vormt (9000
voet) bijna, altijd in wolken gehuld
18.
D~e nauwe streep vlakken grond
den VOFat des bergs bedekkend en eer-
suchbig een honderdtal voetendesteile
bergaijde omboog kruipend, ligt daar
de gude stad La Guairs. 't Is Ve-
Yenezuela's belan -rijkste seehaven,
de v66rstad van de hoord~stad. An-
dere sanbev~eling heefts het niet.
Beet, vol vliegen, en vuil, beeft
La G~anyra geen enkele aantrekke-
lijkheid en de eerste indruk dien Ve-
nezuela daar geeft, is hooget onaao-
genaam. Broosen standbeelden en
sorgvuldige tuinaanleg, g~even a~n
de openbare plaatsea een bevallig


ti. M. de K nEni OdO N~ederlanden

te Amsterdam 1883,
,,Antwerpen 1885,
", Chicag 1898, en
,, Curagao, Eerste Prijs Eere
Inedaille, 1904~.


Curagao
banda.


W~aterka nt


Nederland.....................
Belgia~..................... .....
Duitechland .........,.......
Frankriik....................
Groot-Bri ttannie en
Ierl n ...,.......

Nederlandsch-Indi4......
Suriname.....................


f 128 091,84
1 '776,54
38 391,95
27 898,95

51 07 2
560,5
7114,26


f 198722,215
Naar de eilanden der kolonie. *


Aruba...... ...
Bonaire......
St. Martin..
St. East....
Saba~~.........


f 3 357,18
4 905,81
1 236,05
936,715
1 679,16


------ f 12~ 115,415

Due to samen...... f 210 835,54

)pd Curagn9o werd in 1907 nitbe-
tisa~ op postwiassels, die aidaar out-
vangen werdeo :
Uit het buiteoland:


Nederland....... .............
BeliB..........................
D~uitechland.....,....
Frankrijk.........,.... ......
Itali8........,.............,......
Nederlandseb-India.......
Suriname......,...... ........


f 5 391,78r.
85,50
56,09
140,52
S4,0'1
1 ,2'5.5.00
'907,48

f 8 8593,385
kolonie:
5*
915


Uit de eilanden der
raba......... f 22 886, L1
~onaire...... 15 923,1!
t. Mdartin.. 18 599,8~
t. E~ast..... 5 848,9
aba.........,.. 13 296,4L


A
B
S1
Sl
S1


------f 76 533,63

Due te samen........... f 85 387,:32
Kolosiale postspaarbank. Het door den
directeur uitgebrarcht en door- den
read vantoeziebt goedgakeurd~ ver.
iln comtrenba dene m~a dtr ise
het jaar 1907, met daarbij behoo.
rende opgaven, isopgenomen in bi..

jf~ G. B. no. 383 is afg~ekondigd
het besluit van 12 Oc~tober 107?,
boudende openatelling; vrn het kanc
toor van den districtmeester van
hes 8de district op Aruba voor den
postepaarbankdienet.
Gtedurende het jaar 1907 werd in-
gelegd her, bedrg van f 95? 831
en teragbetaald dat van f 61 737
teen respectievelijk f 82 880 en
f 2.3 518 in 1906.
Ook dit jaar toonen de cijfers van
de nan bijiagae N: toegovdvegde staten
ama, data de instelling meer en meer


Telkgratphi. Ingevolga! de asn de
Compagaie fnragaise d'es cables tel&-
graphiques verleende concessie, meet,
wanoc~er over een jaar de opbrengst
van het teleglrankverkeer van de kolo-
nie minder bedra~agt darn f 45.000,-,
bet outbrekene door het Gtouverne-
ment worden bijgepast, terwiji indien
de oph b~d meer bedraager~ dan
I 66:000, de helft van dit meerdere
door dia Masteehappij san de ko-
]lonie mnoet worden ultgekeerd ter af-
betaling van de in vorrage jaren door
haar genooten bridragen met de ren.
to' hiervarn.
De op~brengst van bet teleg3raafver-
keer heefts over 190)7 hed ragen
f 92,245,95, soodat door de Mdast-
achappij aan de ko.onie uite-ekeerd
is een som van f 131221,97a tegen
f 12 330,67s 'over 1906.


1908. Mareb.
Ahertrekt van NEcW-PORK......... NOV, S Nov01\OV. 8
Komt antn to La GUAIRa.,..........,,. 29 Dse 5
K mtanam Pro. CABEMLO........... DOC. 1
Vertreks van 1
Komt aan te :ovagaSo.................... 2 8
Vertreks van ,, ....~...............1.( 8
Komt san to Nacngto...............I 7 13
Vertrekt van ,, ..............l 7 13
Doet P'Po. CbBssOo ann............ 8
DIC t Lao os aa...........,.,, 16


Dee:


Mareb.
.26
Jan.


Zulia
Dec. 12

27
27

Jan. B


Dec. 19
2

29
80
30
Jatn.
4
15
18


0 otgraphlsdl0 Iniihtitlg.
Soublette et Fils,
ROPEPHOITOGRAPENM
YEN
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs