Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00040
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: November 21, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00040
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


-I -FI I I -----L--- __1_~ ,_


1


_ ____ I L ---~-- L_ I --I L __ __


hleette bet, da~t de twfee andere oor.
logurschlepen eerst teger n bet einde van
dit jaar kondea verwseht worden, d-.
w. e. niad~t Ned~erlind de gevolgen dier
int~rekkineg van het proltokol volkc.
men heeft kunnen beoordeele~n.
Nu, alles wijst er op, dat ; men
thans~ niet zoo heel laug mueer op
de goedet gevolgen daarvao zal be.
hloeven to wa~chten.Onze! Begrootingr0OORLOO1'G VTERSLAG.
ALGEMIEENE BESCHOUW~ING:EN-
Jlet leedwvezen werd geconstateerd
dat, nadat de poede oogat van 19)07
op die toestandenr van het eiland
C:uragn-o zulk een gunstigven in~vlell
bad uit~geoefend, sinds dieni de be
kendle mraatregelen van het Yene-
zolaunsche g~ou vernernent, die voor
velen de midde~letn van beetaan gec-
heel deden wegrallen, de welvHaart
der k~olonie ten zeerste hebben we
schiaad. Ulijk~ene de berichten van
tluar kwrijnt de handel en ligft de
Hcheep-vaart voor een good deel stil
O)nder~ een deel dler bevolk~ing beerecht
armloelle; dle est~adige achlteruitganS 1
vani het bevolkingscijfer e5aat onver-
awitkt voort; velent sier zich ver-
p~lichit buit~eo de kolonie een brood-
winning~ to zoeken. Daarbij komt
nogr, dlat de dro~ogte de gewaussen
bleeft gateisterdl. Aa;- good dlrinkwR-
ter is giebre~k, ziekten komnen veel.
vuldig voor. Ondier dese omatan.
Lstandcigheden is het vooral ook to
betreulreu, dat, zooals in het jong
ste Kocloniaral Versalo is vermeld.
eindsi 1907 de g~rove-hoedenvletchte
rij, die, zoovelen handen work f.
is beginnoen to kwvija-en. WTel schijnt
veel vraagi t~e blijven bestaani voor
liine! hoeden, doch het aantal liedei,
dioc ini het; vervaardigfen daairran be.
dreven zijn, is gering.
D~e oupwone ometand igheden, wear-
in de kolonie verkeert, makeni hot
randzauim, too ruerkte men op, de
ciilfers deer begrooting niet al to
coritisch to bescehouwen. H~et sal niet
kunineni bevreemden, inidien de uit-
k~omsten vanl den dienet naderhand
blijken elenig~szins andern te ziju dan
volgen~s de~ze begrooting~ is tel ver-
wachltenl. Overigens verklaarde men
xic.h bereid er toe mede te wer~ken
dat de kolonie uit de Schatkist va i
het mnooderlaud de hulp verkrijgt
tile het in deze tijdeo soo dringend
behloeft. Sommige leden vroegenl of
r~eedsl besrloten is op wfelke' wPife aan
de vele werkeloozen van gouverne
uentewere work :sal wor~don ver
echa~ft. Zij wezen hunnerzijds op de
de weoschelijkbeid putlten be l aten
graven,, wegeu te verbeteren, daml-
mne n an te leggen en, waar noo-
dig, plassen droog to lelggen. Ech
ter zal werk versebaffing niet vol.
dloende zijn om den nood te lenigfen
Schoolvoedling oni uitdeeling van le.
vensmniddelen zullen, naar de mee.
ningi van bedoelde leden, niet ach-
terwegSe mogfen blijven.
Nu1 handel en scheepvaart getleel-
telijk stil liggFen, springft to duide-
lijk~er de wienschelijkbeid in het oo,
amn de outwikk~eling van industries
en lanidbouw in de kolonie zoo krActs.
tigtig mnogelijk to bovorderen. Wat
laatstgenoemden tak- van volkewel.
vaart betrett, verklaarden enrkele le
den nit de beraadelagingen van den
Kiolonialen Rand tot hun leedwezen
den indruk te hebben gekregeo, dat
die greestdrift voor maatregelen ten
bate van dzn landb~ouwf in dat col-
lege niet overgroot is. Om over de
juistheidd van sommige aldaar ver-
kondcigde meenmg~en te krunnen oor.
deele~n, souden sij gaarne een over-
zicht ontvasngen van betgeen met
de belangrijke uitgaven, in de last
ste jaren in bet belang van den land.
b~ouw gedaan, wezenlijks is bereikt.
Van dezelfde zijde drong men er op
aan de proev-en, die van gouverne-
mentwege~e worden genome, vooral
zoo in te richten, dat zij waarde


voor de practijki hebben~. Mren moet
naar cultures zoeken, die voor bet
dlroge klimnaat dier Benedenivindsche
eilanden geschiikt ziju en waarvoor
rentabili tei tsberekening, zorgvuldig
opgrezet, nitkomt. O~prichten van
een model-plaintage scheen den hier
aan het woo~rd sijo den leden, in ver-
band rnet een enr ander, hoogst, wen-
achelijk.
Het nut van de landbouw-inspee-
tie, zetelende to Paramlaribo, voor
Curagao, wferd dloor eenige leden in
twijfel getrokken. Zij merkten op,
dat ult de in den Kolonialen Raad
gehouden disCUssiiLni ook allerminst
blijkt, dat in die vergadering dat
nut wordt ingpezieo. De door de in-
spectie uitgagereen bulletins hebb~en
voor een droog klimaat als dat van
C uragao geen belangr; zij worden ~r
dan ook zoo goed als niet verkocht.
10 practische waarde staan zij on-
g7etwijfeld achlter bl] dergelijk? alom
verkrogrbare geschriften ult de 'En.
gelsehe Antillen en ult drosge stre.
ken van Noord-Amerikae. IMreer heill
clan van de bemoenoagen der land
bouwinspctrie zag: men to gemoet
van de oprichtingr van proeftuinen
oni demuonst ratievelden, waarvoor in.
tusschen eeni vaste, bek wrlme li
ding van~ deskundigen, afzondlerlijk
voor de Boven- en Beniedenwtu~d.
sche eilanden, onmisbaar werd ge
achit. Zulke deskundige personen
zouden tevens kunnen wrorden be-
last met de studied en de bestrij.
dling van allerlel ziekten in vei.
verechillend-e gSewaesen, als mais,
divi-divi, cocos en ora nj eappelboo-
Inen voorkomendet. Ook valt bler
t0e deck~en aan de rupsenplaag op
Aruba en St. Eustatius en aan de
ziekte der bat~aten op dat lan tst e
eiland. Het vinden van gew~assei,
geschikt voor aanplant in de val-
leien en die de kosten van irrigatie.
\verken kuninen dlragen, kanu ook
slechts verwancht worden van des.
kundigren, die dit~ ondlerw~erp, op stel.
selmatige wyize bestudeeren.
In het belang~ van bezuinigingen
\v~erd ;aaugedrongen op vereenlvou-
!ing in die B~estuuremnrichtingF~. Hier.
bij werd gewezen op een artikel van
de hand van den beer Hamelb~erg
in Het Fader~land van 24 Juli jl. Mleb
ineende, dat daa~inn meer dan P40
lac!hartensweardigge week voorkwam.
1)e daarvoor door den Gouverneur
benoemde cornmnissle sal, naar de
meeting der hier saan het wvoord ziju-
de leden, ougetw~ijfeld selagen in haar
taak omn middlelen van bezuiniging
aan to wvijzen, indien zij zich op het
standpuot stelt, dat de bestuumein.
richtlog kan~ wforden vereenvoudigd l
en zich dus annetonds begeeft ini een
onderzoek naar de vraag hoe die ver-
eenvoudig~ing sal pla\ata bebb~en. So~-
mige ledeni wezen als een onderdeal,
waarop stellig bezuinigd kan wor-
den, de kostbare inrichting der rechts-
bede~eling op de kleine eilandeo sau.
Voor eilk dier eilanden zijn de kosten
saan traktementen, toelagen enz. be.
langrijk, althans in verhouding tot
den uiterst geringen omvang, dien
blijkene bet Koloniaal Veralag, do
rechtsbedeeling er heeft. Zou door de
invaering van een oruregaand rech.
ter voor de Bovenwindsche eilanden
to amen geen besparing kunnen wror-
den verkr~elen ? Zulk een maaatregel
sou, meen'de men, ook op stch zelve
'sanbev-eling verdienen. want de tc
g~enwoordige toestand, dat de reebts.
bedeeling berust bij den gezaghebber,
d. i. het uitvoerend gezar, is princh
picel verkeerd en kaRn te allen tije
tot Reer ongewfenschte praktijkenli-
dlen. In herianering werd hierbij ge.
bracht, dat, bij de behandeling in
de Twmeede Kamer von de begrooting
voor 1906 (Hacnderingen 1905-1906,
blads. 309) 's Ministere amnbtevoor-
granger beloofde, dat er naar zou
worden geetreefd op de kosten van
rechtsbedeeling en bestuar zooveel
anogelijk to bezuinigent. Gaarne top
men vernemen of pogingen in die
richting zijn sangewend, en, soo ja,
met welk resultaat.
Voorts werd door enkiele leden we-
derom op decentralisatie sangedron-
gien, autonomie van de kleinere eilan-
den, splitting van de locale en de


koloniale financi n. Zif meendeni dat
daardoor op de uitgaven voor trak.
rementen, pensioenen, verloven rn
overtochtegelden zou kunnen wor
dien bezuinigd. roor die decentrali-
satie b~estant to meer reden, wiji het
beschavingsipeil r~un de herolking- op
de eilandeni over biet algferueen hoo.
ger is dan dat val cle berolkinrg vanl
Suiriname. M\en zag niiett in waarota,
wear dat het go~v;l is, het Regee-
ringsereglement miet, ten behloeve van
bedoelde eilanden, in denselfden vrij-
zinnigen geest zou worden herzien,
dien het voor Surinamue ademt en
waario deze loatsite kolonie nu reeds
ja-ren lanlg met gunstigren uitalag
wfordt bes~tnulrd.
Latstatedioelde leden acht~ten het
vooral w~ensche~lijk, dat saan de be-
staande sup~rematie ranl de bewvoners
van CuragnO een einde w~erd gemnak~t.
iDe ledeni van den d~atr g~erestigden
Koclo~nialen Rand ziju voor het m~ee
rendeal met land en volk der ov-
rige eilandon onbekend. Het is duFI
begrijpelijk, drit de belangen dier af-
gelegen oorden nr he s~lechts zelden
berselde verdedigers vindeni, jat dik-
wij1s wiordeni die beluanen voorbij-
~ezien en verwiarloosd.. Ie onder-
Kavigse beg~rooting, waarop role voo~r-
gesteldle n i t gven voor de kl~i ne eilan.1
den zijn ~CGeserHpt of verlaagd, le-
vert hiervan een voorbeeld op.
Gok is, near1 mieni Inende, bij de
herandslaging~en over dejongste reor-
ganijsatle der belasrtinrgen dat over-
wficht van het g~rootate eiland~ dui-
dielijk gebleken. H Ie bela ngen van
CuragaoI Lchijnen het karakter der
herziening voor een goed deel te heb-
ben bopaald; mnet het root verchil
in de toestauden op de Blovenwiild-
sche en de Renedenwindsche eilanden
- de eerate op landbouw en vee
teelt, de lantate u> handel en scheep,-
vaart als voornaamete bestaansmlid-
del aangewfezen --c risiet vo~ldoenlds
rekeningr gehoudrn. Verzette, zoo
wraren enk~elen geneigSd te v~llr(geu,
dat verechil tunqchen de eilandeu zich
viet teen elke undficatie van belas-
tingstelsel? Die verhooginlg vau in-
valerrecht kan roor Curagaio geva-ar-
I jk zijo, al is zij elders minder be-
zweanrlijk te achten. Voor ArubaL is
deze verhioogingi vrij w-el als eeni
tineuwe belasting aan te merken, zon-
der dat een neemenewaardiie vr
lichting van lasiten d aa rt egenover
staat. G)ok voor Saba zullen dfe nieu-
we belastingen een zwfaren druk be.
teekienen. Het gevaar is niet d~enk.
beeldig, dat zij dlo emigratie van dit~
telland in de hand zullen weaken, een
emi raltie, waartoe de omstandig;-
bei dat thanas reeds jaarlijks ver-
huizzmg van tal van Sabanen naar
den vreemd~e plaaten vin tridt, te eer

E~ustatius schijuit zouder kennis van
plaatseli ke toestanden in den Kolo-
mialen Rand te3 riuer geld. De
honden beast i g, a e od
beeft er op dat eiland toe geleid,
dat men zich op r-uime schaal van
deze dieren heeft outdaan, terwij1, te
recht, door den Rand van Politice van
het eiland er op is aang~edronigen
dlat althane waakhonden in de eenl-
zame buitenbuurten w~orden vrijge-
steld. G~evr~angd werd of de Minister
het niet wensch~elijk oordeelt te trach-
ten meerdere inkomsten to trekken
ult de ontginning der phosphaatmij-
nen van San Barbara dan zal wfor-
den bereikt met een ultvoerrecht op
mijoproducten van 4 pet. In de Meb-
morie van Antwioord -betreffende de
begrooting voor 1908 beeft de Mii
Dister medegedeeld, dat de reorgar-
tniatie is oudernomen onm tot een
rechtraardiger verdeeling van den
belastingdruk te komen en dat de
total op~brengst ongeveer dezelfde
zal ziju ale bjj het best~aande etel-
sel. D~e hier san bet woord sijude
leden betwfiffelden zeer of genoemdl
doel inderdaad is bereikt. Zij zou-
den gaarnre een vergelijkende schat-
ting outrangen, voor elk der eilan-
den, van de opbrengst naar bet oude
en hetJ nieuwfe stelsel.
Decentralisatie, als boven bedoeld,
zoo merkte men ten slotte op, son
geenerins met dle hoordbegineelell van
htRegeeringsreglement in strijd


Curagao, 20 November. nt~ige aoinnkondiirgin n:dat: tot. twee~-
meanl toe alle verantwourrdelijk beid
HEm DROamnOM UtY 1001C der gerolgen up Castro wordt g-
IIDTI RUUR~A 1111 0-77 womn, ndatuitariukikelijk is e
kiaard, dat alle middele!n om dezen
[IVERVALLEN. nu~atregel to voorkomen vruchte-
looR beproofd w-erden, mnag men wel
Het is beden r~eeds veetrtien~ dag~en, iets wacr gewichiga v-erw~achten.
dalt Nederland het Protokol vanl Dat hooget gewichtige, wraurrlor
1894 verbrak en als ornmiddellijk (Iastro veel meer bevree~sd is dan
~evolg daarvan het verbnt dui van voor den buriteulandschlen vijand, is
yenuitvoer van Curagao naa~r Vene- de revolutie bioneni Yeniezuels, de
suela ophief. *opstalnd vanI hlet eigren volk teen rten
Wast voor indruk dit alles up uCa tyran, hiet~ omverstooten der tegei-
tro Femaakt beeft, w~eten wi o, ordige RegSeerinlg, tegelijk met de
altijd niet. In Veniezuela se~lf hee~ft verjugingr en uitdrijving~ van Castro.
hlet de boop v-erlevendigd vaur allenrr Alleen de Veulezolanenr zijn in stat tl
die ong niet wvanhooptenr, dat ann het binnenland in te trekksen en
het achrikbewind vanr Castro tenl elot. Catstro, te besto~keni in zijn kap~itool.
te tch en ind zo koen.Alleenr cioor een re~volutie in Vene-
De hooge Regeeering valn N~eder~lanr zuela zelf kaun Castro biolnen seen
Pchijnt san hiet vervallpn ve~rklaren paar wek~en, dugen mnisschiel, ult
van bet Protokol van 1.894 buiten. het. zedel worden ge~licht. Een ,lok
gewfoon veel gewricht to? heclt'en en kade der Venezolaansche ha~vcen
er heel wat van te verwach~ten. zal teer zeker doel tretffen, maar het
In de Mlisive i-an 20 Au~. schreef '8. zeer good~t mogelijk, dat Cacrtro,
de Minister van Hiuiteulaznd~c~he Z:I- die te n lotte sal muoeten teeg~e-
ken: neni, het toch nog eerst een paar
,,R~eeds nu echter toone de R~egee. maandeni uithoudt. Provianld werd
ring van Venezuela van stander aain, bij groote hoeveelheden ingeslagel.
dat Zij de handlhaving von het inr 130 meest voor de hand lI~gende
1894 zoo gelukkig tot. standgeko. oplossingr der Venezolaalnsceh queaes
men Protocol, hetwvelk de basnis on. tie, de enelste, gemaukkelijkste en
zer verhoudinges uitmnakt eni do m"inst kostbare ook voor Nederlanl.
daarin door Nederlanld anngeg~ane daur het zich Mechtn permissiiebef bet
en getrouwelijk nagekomenl verplich.- te houden en de Venezolanen hun
tingenop sPijO juinte waarlde weet te g-ang m sar behoeft te laten g~aa,
schatten en het niet in de waagS- in wel het niiet ve~rbsuderen van hiet
sch~aal wil stellen door den onhlood. Vorb~:'eidenl eener Venezoluarnsche
baren toeestnd to beatendigeni, wetl. rev..lutie op Nederlanrdsch groud-
keni Zij door Hare decreten vani 3 gebied.
Mei geschapen beeft." Da~t van dese goedie geleg~enheid
Zlooals m~en aich sal he~~irilneren,;hI; c::.w:;ot. >ude n donkbbmar getIsnikr i"
de ~ederlandsche Regeering zich dom~r gemn"akt, zal:welmnemnand betwsijfelen
het P'rotokol van 18046 verplichtI Uit Jon heard der caak, wordlt vau
,,om met alle hear ten dienrste stannu- ieze overrolupeing zooale de revolutie
de middelen to verhinderon elke Ra bedoelt, wordt vani alle voorbere~iding
madlo tjiitmpe~n~span~ning, aanan:~~l'ding of andeorer en plantnen weinig bekend. Daut zon
hanelig sridigmetdeopeubuire to g'ernarlijk wezen. Malar w~el '"
orde in V:enezuela." mnen reeds1 luier to weten gekomnei,
Van deze verplichting he~eft N'eder- dlat mnachtige vijauden van Castro
land zich outslag~en genchlt, zoodtrR Zich hebben vereenigrd omn eenidrach-
bet officieele antwoor~d van Castro tig samnen~ to worken. Hunri hocofd is
in D~en Haag was ontvangren en re~eds gekozen. Name mogenl wl] niet
daaruit gebleken wans, dalt C'astro "'nemen, maatr personenr,di~e hemL kel-
zijn decreten niet wilde inltrekken, neU, verklaren, dat bet een uitete-
maar nieuwe ond-erhandeli ngren, nu kende leader is der tegenwoordlige
niet langer per brief, mua~r mnonte- beweging enl later een goed Presi-
ligmet een confidentieele~n ageut, dent bel~ooft, t ziju. .
wideaanknoopen. Voor~loopig mo~eten wlij nog een
Zondler verd~er op dit schrijveni van p"ar w~ekeni ged~uld hiebben, als Cas.
Castro in te gaan, heeft Nederlandirt tro ten minste uiet nog' just bij tijds
met, de dand g5etoond, dlat hiet vanr inhtinldt.
verdere besprekingen niet ge~diend is. IAnnenkort kunuetn wij volkomnen
Het eenig antwoord was inltrokking~ zekerhetid hebbeu, of de re~voluti~-
van het Protokol en hot verbod vann p'llanen werkelijk kaius vanl elagen
wapenuitviler. hebben of nist. .
D~e beteekenis van de~ze danld blijkit. V6r dien tijd be~hoevenr rvr van
vooral uit de Missive van 3 Se~ptern. de zijdle der Nederlalndsche Regeerilg
her. geenl nieuwe maAtregelen te ve~rwach.
,,De Nederland~sche Re~geering oult. ten
vinn uit dit schrijven (Veniezuela, 28 Eercet miost worden afgewancht,, of
Julli) zoozeer deni indruk dat van Ve. dexe eerste mantregel, het~t opheffen
nezolaansche zijde begeerdl word out van het Protocol etc, de gewelrchte
de goede verh~oudiln tusechen de g evolgen heeft, d. w. z. of er w-erkelijk
twee landen to verbreken, dat zij eenr een krachtigife revolutie uitbreekt en
oogenblik van meening~ 18 geweest Castro overw~omne n ordt.
dat slechts een dearmede overeen. Geb'eurt dit nieti, eeret dan sal
stemmende houiding viel aan to ne. N\ederland tot het stellen van een
men, en gebruik gremaakt moest wor- twveeden manutregel, blokkade bj.
den van bet recht haar door U~r. Es. lover kunnen gaan.
schnrijen gegeven om blet p~rotocol Hot zou onverstandig wezen op
van 1894 als vervaullen to beachlou. llet oogenblik fete mneer van N'eder-
wen, naan e Venezpolaansche Regecring de landl to willed eisichen.
verantwoordehijkheid latend&e voor de gevaol Afgaa~nde op de berichten uit de
gen. Couranten sal menigeen op Cura-
D~e oprechte begeerteechter onu dien gauo, evenatls onze Redactie, heel wat
toestand nist toe doen introden alvo. anders van Nederland verwa~cht heb-
rens alle middelen ter zijuer voorko. ben.
minig zijn beproefd g~eworden, h~eeft Na 1 November begint de blokka-
baar er toe doen besluiten," etc. de, zoo dacht een ie~der, en wij met
En op het elot: hien. Nu de offliciele stukken echter
,,Muocht Harer Majesteits Reg~eeringi syn openbaar gremaakt schijut bet
tot haar groote telsurat~ellinga een oine toe, dlat Nederland gehoopt had,
dergelijke goede gezindhetid, bij den dat~ Castro reeds bij de bedreiging
President niet aantreffen en mochten a~lleen met intrekking van het P'roto-
de Nederlandsche Koloni~n ook na kol, zou hebben toegegeven.
1 November nog gretroffen blijveni Van daar, dat er telkens sooveel
door bet decreet van M~ei dezesjawrs nadruki op dat feit werd gelegd
en do daarmee verband houdende en op deevolgen daarran. Mair
maatregelen,dan ziet zij zich g~edwon-I ook blee one uit de redactie der
gen alsdan zich van de verplichtin- stukken, dat Nederland toch ook
gen van bedoeld Protocol outslagen Castro's weigering voor mogelijk
to rekenen en zich een alge~heele ors)heid h ield en daarom liet doorsebemeren,
van handelen voor te behouden, dat bet de Revolutie vrij spel zou
waaarvan de verantwcoordels)'khei uitslui Ilaten. D~it echijnt w~el het oorspron-
enld ten lnase valn President Carstro komt."' kelijk plan der Regeering te ziju ~e-
Mlen miet bet, na deze plechtige, ern- weest, inmmere reeds voor maanden


NO. 1299


Zaterdag 21 November 1908


25ste Jaargang.


IG41E


DI


CURAC&


A


WE~EKELAD U008 DE BURAFAOSCHE EILANDIN


I ~it B ld versehijn elken S O Zalerdag.RO Bl ie rb : UREAUX VAN DT B AD Es Courant aki ta sali toer dlia Sabra.
eAbonnementspijsch voor lde Curqao Boir naoen Aru Su prijs di abonnemenut ta fl. 2,- pa trcs luna,
en~~~ deBvnidceelndnprdi an pagri padilanlti.
fl. 2,- met vooruithetatling. *EACI W YaekanOrbn No Pa3 lugrarn an foi CurcCagan, hlonaire, Arubst, St. Mlar-
Vo~or het Buitenland pe art.1, l1)CI trat,0rlade 2 tin (.H.), St. Eurstatius i Saba tl. 10,-- pa anja.
Afzonderlijke nummers fl 015 Un numero sol fl. 0,15.
P'rija der AdvertentiFin van 1-- 7 rebels (05, or l ADMINIST11ATIE: Plei n Cloncordi a, No. 12 9, Pi etermani t Anunda di 1 to 7 regel f 0,50, cads regel mnas
ken regel meer 7K cet& 7% cts.

Miet het oogr op het g~roote school-
vereuim werd~ et denkbeeld van I
het uitloven van pretniiun nogma"als
in overweging gregeven.
St. Eustaliwr

Ook op dit eiland schijut de kato~en.
cultuar thans goede resultaten to be.
loven. De g~eoogate katoen, die zoo-
wvel van gouvernementswege alsl door
part~iculieren wordt gewoonene, is van
do! beste hoedanrigheidi. De levensivat.
batarheid der cultuur is bewFezen; door
dle Vereeniging tot bevorde~ring der
katoeacultuur in de kolonii~n wordt
dle to maken w~inst op f 120 per H.A.
Htrekt, naar men meende to weten,
rnachines out~ het product te zuiverei;
men meeude, dat de Regeering dit,
particulier initiatief k rach tigrn oest
steuaen. D)e sisalcultuar gaat voorts
eenigSe ananassoorten gewomuen. 1)e
domneingronden worden op voordleeli
ge voorwaard-en in pacht bewrerkt;
vlakte bouwgrond~ wordt er grooter,
tiet aantal bedelaars nieemt af. K~ort.-
omn, bet heeft den schijo of van a-lle
eil~adeo St. Eustatius het lncest de !
gunat~igp ge~volgen vau de poginigen
to~t economisiche ophe~ffing heeft on.
cle~rvoudlen. MLet groote voidloeniiing
consYtateerd~e mlen deze betre~kkelijke
\vel vaart.
He~t werd voorts tenl zeerste be-
treurd, da~tdoorden lolonialeai Raa~j
up Culrag~O VOOr verschillenude tinart-
rege"len, die op bet eiland zelve noc
clig wer~den gieoordeetld, de g'ellen Eiju
fieschrapt. Dje raad vau ponlideit heeft
;cichl daarop per request, tot Hi. 11. de t
Kon)LinginU gericht mnet het verzoek,
da~t bedoJelde gelden alsnog op dr
b~egrootingr zouden word~en gebrachit.
i)nd~er opmerkingb, dat dit is gSesc~hied
\oor zooveel betreft de g~eldleni \-or
lie voorgenomen stichtingr vani een
e'e choolgebouw, verklaurden
aeommige leden, dat zij bedoeld ver.
acook ook allessius billijk achiten
vor at betreft de overige der
bierboven bedoeldle uitgavent, to e_ vt
ten een verhooing~rc vano de beczol-
dfig~ingL van den b~oszhwachter, t~evetns
o pzichter dler gouvernemen tsgrondlen,
on~ d~e aanschaffinlg van fo kdlie~re .
Saba.
E~rkentelijk voor den mastra~el,
.lievl de MinisteP r in het behnnc* van
he~t zeevaartkundih olde~rwij2r dcr
a;baneo voorstelt, werd nochtas r
loo~r sommigfe k'rltn opgemanrkt, rlat'
iniiaitn bet onderwijr workielijk dloet
z:al treffen, het omvattender behourt
te zijo dan blijkbarrr ini het voorne.
menu ligh~. B~lijkenis den toelichtenlden
stanrt wordt op den duur eeni annzien-
lijke uitbroeidino* van de dlelelneing
sain den cursus verwachtt. \Ien hoo,-
to~, dat~, als het diAartue kotult, tevens
to~t uitbr~eiding van het ouderivijs zAl
worden besloten
MIet het oog5 op de terr~einhezwaren
tussehen Bottom en St. Johns, wel.
ke beideA plaatseni eleebts door stelle
h~ergpaden si1jn verbondo~n, waarr tle
schoolkindereu aanl g~rcote vermoeie-
uIss~en zija blootgesteld, werd de bouw
eenrer nieuwe derde school urgent gre-

Gok schijnt herstel vani deni w~eg
vani Wind wardaide naar Ho~tto nitIood
zakelijk. Mlisechien zou daHt work in
;asumerking komlen als relief~-wocrk
in tijdlen van werkeloosheid.
E:en g1 nrouver laacnemen~,ts-eeekndige
kian, naar de meaning van sommige
ledetn, miet langer wordlen gemist. Is
l1aarvoor g~een k weekeling( van de ge-
neeskundige school to Pa~raiaribo
beac~hikbaar?
11len atelde de vraag. of than iets
kan worden medlegedeceld omt~reat de
redeane vau achteruitgyaug vani dent
ve<-stapel, een punt, dat ten vorige
jurre oub~elicht mloestd bljren.
Beha~lve op bevor e~irng; van de
. hoeden-industrie woerdl a~nagedrlong~el
opI maRatregelen in het belang~ van de
I outw-ikkelinlg der kautw~erkerij.
~Geheele kolonie.
AIrt. 121. Eienigfe leden verklaa-
dlen nit den toelichtenidonl sEtant g~een
d-luid elijke ,0ooratelling te hebbeniI kun
noen verkrijgren van de oorzalak, die
zal mnaken, dat het aan~vlnkelijk in


ultzicht gestelde bedrag van f 24000
,in 1000n onvoldoendet zal zij o te.
Svooirziening in den politiedienist. Zi3
rantvingen gaalrne n~adere inlichtin-
gen. However is, zoo vroegen zij, de
nitvoeringr der reorg~anisatie g~ovor-
derd'
1Iiddelenl.
De verrassend gunatigoe gevolgeln
die de outginning der phosphart
- miijoon op Aruba op den stand det
middelen, voorzooveel dat eiland be
treft, blijkt te hebbeo, was youi
-sommigre leden een aanleidling er nog:
e maals op te wijzen, hoe teer, voora
r in d~e tegenwoordlige! tijden van do
r pressie voor de ktolonie, het moe
e( worden betreurd, dat de outg~inning :
dler San Barb~ara-mijnen nog: steed
-niet wordt hervat. Ziij yroegen of a
Regeeringl inlichitingen kon geven otn


trent de vooruitzichten met betrek-
king tot dese voor Curagao allerbe-
langri3kst~e rzaak. Word met den
heer GODDEN Ouderhandeld en bestaat
er, nu de phosphaatprijzen zoo ver-
beterd zijn, kans, dat de exploitatie
weer wordt ter hand genomnen ? en
wees er op, dat, blijkens de toelich-
ting tot letter b op stuk 12, in het
najaar de pbosphaatontg~nInnin op
KlIein C!uragAO is hervat. Kunner
d~ienaangaande bijzonderheden wtor-
den medegedeeld ? Vindt ook t~hane
exploitatie plaate en neemt inl ver-
band dlaarmnede de uttvoer van phoH-
ph~at toe?
Sommige ledeo spraken als9 hunl ge-
voelen ult;, dtat, althans voor Cura-
gap, tot versterking der inkomnsten
vethi kan worden gegrepen1 naar het
mliddel vanI1verhoogilg vau den draok -
ac~cigns. Wellichlt oun het drank muis-
bruik er eenigszins door worden hie-
perlkt. Ten va~rigenl jare werd~ er reeds
op gewezen, dat de beterirgr in dlen
algemeenen toestand zich op treffen-
de wijjze heeft geuit in meerdero op-
brengst van den accijus, wat reclt
Igeeft to onderatellen, dat het dlraik-
rnisb~ruilk omvangrijk is. Heeft de
G;ouverueur, zoo iverd gevrangdq3 in
voreinstaande .ervaring~ aanleiding
gevonden muaatre~gelen te nemen ter
betengeclingb van het kiaad ?
D~e door den M\iniRsrnter naderie
eondoni Nota van Wijzigingen, bi
dlerzoek in de aideolingen van hier
\re~tsontwerp reeds had plants g-
Ivutl, gPeft d~e Commisexe van Rap1
pOrt~eurs aanleiding tot dle opmer-
kndat de, wenschelijkhaidl van
dleeinemninrg der kolonie CuoranSo wann
dIe in 1910) te B~russel te houden r
tent~oonlsteliing: vo~or haar geenazinR
vastatazat.
V'oorts woT~rdt het door haar ~e
trellrd, z;igingenl de niieuwe belastingeli inl de
begro~oting zijn ingevocerd,. ter ve~r-
valnginig va;n d-e thans g~eldende
Mlet het oog op bet groote belang
dlezer eaak, hat, oo werd betoogrk
de Regea~iiori wel mogen zorgen, dat
deze gew~ichtige wijziging van het
Hsanvankelijk ingiediendle antwerp de
Kamner hard berei ktt v66ir dat bit
acideeli ngbso nderzoek plasts vo nd. De
gLeheele reorganisatie zou dnn on-
Igotwijfeld inmreerdere mate dleann.
du~cht der Kame~r hebben getr~okketi
dao~ thaius ru ogelij k is- )rbj
kom~it nog, dat de toelicht~ing. lie-
hoorndebijde Nota van W~ijci-
gm"geni, ouvrkrilaarbaar sober is, i"
ttegernselhno- met bet gewicht~, dat
Ite taurk v~olr de bevolkiri- dif~ko
lonie heeft, en flat blijkt utt de uit
vceri ge discuste~n in den K~oloniailen
KFand en de uitiatingen dler kolo-
ma:le peirs. Een lid der Commnissie
clat op' een en ender de a~nam cht
ve~stiige, verklard~rte squlerz!]ds dat
gewicht aoon hoog te sitellen, dat
Idthem at i ~t)as ent ti eurgie-
van bt] kolonliale veror< ening,. decre
t~t~lelastu sgreorg~anisatie bii de wet
heeft dioen vastatellen, walarto~e art.
1Cj9 van het Reg~eeri ngereglement
dun wear o~pensteldP. Hij wouehilte
ovei~~~rlyr iwr van de rapporteni vI1n
ele beidle Nederlandsche a~mbtena.
reni, die, ter voorbersidium vanir de
reorgarnisatie, naaLr dfe koloniir ziju
uitge~zonden, en voorts een overzicht
vani de verichillen, die tusscieni het
riieuwe eni het oude stelsel besjtman
Ipe Cominiisie, zich met deee wred.
schien vereen gende, heeft de eer de
overleewinSl van een on audcer to ver-
zoeker, zict voorbehondeude! om, na
kennlianemning vanu de thans gert\raug.
do inrlichtingen, in baar verdlag bet
onderwerp nader to bespreken
Aldue valstgesteld door de Com-
inidsie~ van Itapporteurs, deni 15d~n
October 1903.
VERHEY*
VaN DE)VENTEn.
Dei WnAAL 1ALE~IJT.
VATN KoL,

(Begrooting suriname.)

Ad B. ac. Hij de begrootingS voor
het !oopewrledienstjaar woerd bepsnaid


dat~t de bezoldigiing van den insplec
teur van den landbouw voortna~n ge
heel ten late van de Surinaamscle
t egrooting~ son komefn en dat Cu
regao een zekere som zon bijdragben
in de kosten van de laudb Iou win
spectie in Suriniame. Lat bedrag wore
voorloopigr ge~steld op betgSeen Cu
ragao tot diusver in de bezoldiging
,vanI den inspecteur betaaldle, t. w
- o, f 2000.
r Nadere overweging~en hebb~en to:
-de overtuiging geleid, dat het voor
r loopig aenagenomen bedrag te boo~
i 1.


g~rootiug, ten gevolge van een door
Jlen K~olonialen Read sangebrachte
wvijzigingf, slechts een toelage en geen
traktement voor dien titularis voor.
komb. Zij achtten het in hooge mna-
te oubillijk tegenover den laudb~ouw.
kundige, dat men steeds weigcrach*
tig blijft ziju positive op een minder
precair~e basis te vestiges.
Art. 26. Gevraragd wlerdi of nader
kan worden medegredeeld wat op het
gebied van krediet-verleeningf ten be-
hoeve van het visecherijbedrijf is ge-
dean.
VIde AFDEELING.
Art. 35. De vraag werd g~edaea
110e het u~nderhoud der dammen is
geregfeld. WVat is met be~trekking
tot dlit punt het resultaat reiveest
van het ten vorigen jare toejgezegde
overleg met den Gouverneur.9 Wor-
den than premnies uitgeloofdr M~en
rneende, datt bevordering van het
goede onderhoud op die wi1jze meer
sannbeveling verd-ien le dan het louter
\verken met repressieve maatregelen,
't zij straffei, 't 13 opzegglug van
de hunir.
Jlet groote ingenomnenheid had
men voorts ke~nnis genomnen van bij-
lage H van het jongste Koloniaal
Verelag, waaruit de goede resultaten
van denu spstematischen damaanleg
cluidelijk bmlken en wasarin wordlt 'e-
zeg~ 1, dlat de damatanlegr op den doiur
zal blijken een zegen voor Curacgao
te es!n.
Aruhca.
Gevraagd word hoe de Regeering
denlkt over betl reedsj vroeger gieop.
perde denkbeeld orn orondeoucesslian
door hourcontracten te vervaugren.
.\let~ volidoening wrerdg econstat~eerd,
jdat, terwijl somnmige andere bron-
neu vant w-elvaa~rt traaw: vioeien, de
Son tgionu ing der phosphaatmij uen de
welvart heteiland teni zeerste
eirrrten g~f~oedo mt>. Tal vanet personen,
die! and~ers gebrek zoudlen lijdlen, vin.
deri daarbij een bestaan, DeL thlan-
cia~n ondervinden voorts ini hooge
mate den gruustigen invioedl dier
outgFinning; ter zake van vergrunninf
tot hot ontginuen van phosphorzure
k~alk wordt voor 1900) f 33i000 ge.
raam n0. 12), dat die ophroUgst 1 aarachijn.
lijk zelfe wel die over 1907, ad
f4687Y-4, natbij zalkornon, bedragen,
die op schittere-ndle wijze afuteken bij
die van de jaarlijkische opbrengsrit
een~~ige jaron greledcen, toen lijk. niiet meer dan eenige2 c Jizeuden
guidens, werd ontrangen.I~. Hovtendin
perilspiegylt zirh de phosphnatont-
mmugin in hoogere op',rengst van
e~t uitvoerreenit en in vernchillendle
u~ndere inkomsten, die van de alge-
Ineene w~elvaart af tHankelij k zijo.
Er1 werdl op geweze~n, dat blijkens
reen door den Heer BEAUJO)N, filSOICtS-
mieester op Claragnlo, uitgebracht rap-
port, op Acuba de cultruar van aloe
on de bereiding van hare is to ver-
hete'eu.
Om die ve~rdere outwouding van het
eilanid zooveel mogrelijk togeu togFaan,
\ve~rdl hul gevraagdl voor den bouw
uovenls, waarmn steienkool as
b~ranrlstof zou kunneni worden ge-
bruik t.
Gevraogd werd of het niet mnoge-
lijk was bet, to meti aanD der hoe-
demlndustrie te voorkomen.
Voorts wensch~te men, dat de aan-
leg van damrnen met meper kracht
son worden doorgezet.
Eenige leden drongen aanr op het
van gouvernementnwege verstrekken
van krediet aan viescher~s voor de
aanachaffing van netten on booted.
Bonlair~e.
Onder opmerking, daR) de in het
Voorloopig Verelag hetreffende g~rooting voor 19)08 voorkomende
klachteni vrijwel onverzwvakt voor
het tefgenwoo3rdiger F gelden, werdl er
tI-ovendien op gewezen, dait op onoor.
dfeelk undige wlyze u t roeiing~ van
echildpadden plHAta vindt, waa~rdoor
een bron van welvarart to meer to
loor dreigt te gaatn.
()m denl g~estadig~en economischen
Hchteruitgang te Stuiten Werd DOg-
nlaals aangredro>ngen op, maatregie-
len, die een betere verzorginig der
li vi- divicultuur verzekrereo, 0. a.
cloor heti geregeld wvieden en het ver-
avijderen van parasieteu, op s~an-


plant van sisal, op bevordering van
de? geitesnteelt en op aanleg eener
av-aterleiding naar Kiralendijk. Voorts
achi~te men het graven van putten
van root belang, het mnaken van
damnmen en het, verbeteren der we-
gen
St. Martin.
Het verblijdende feitl, dat de ka-
Stoencultuar op dit eilandgl~oed schijnt
e slargen, lag, zoo werd~ bet~oogd,
er niet toe leiden. dat aan m~aatrege
len in het belang der economnische
outwikkelin die op auder terrein
SI~ggen, minder ~as acht wordt be
e steed. Mien meeode, da~t bedoeld~
- maatregelen, bij de behandeling dei
;tbegrrooting reeds :zoo dikwfijls tei
g praike gekomen, nog onvoldoendt
St~ot hun recht ziju gekomen en drong
-daarom bij vernieuwringS op de ener
S gieke doorvoeringr daarvan aan.


Rekenende op een verblijf van den
inspecteur mn Curagao van ongoveer
een maand, geef t de Gouverneur in
overwegfing op de onderwerpelijse be-
grooting ter sake f 1000 ult te trek-
ken. De Mlin. v. Kol. heeft tegen een
vermin~deringr tot de helft van het
t fe genwroord ige bed rag van de bij-
drage van C~urag~ao in de kosten der
Surinasms~che landb~ouw-inspectie op
zich zelf geen beswT-aar.
Aang'ezien evenw~el de door den
G(u re r neu r v oor~gest eld eregelinug geen
plasts laat voor uitvoeringr van het
de~nkbeetcl om C~uragEao ook to doen
betalen voor het recht on fiebruik
to b~lijven maken van het so eikun-
dlig laboratorium en het proefsta.
tion te Pasramaribo en het niet ze-
ker is, dat de inspecteur ook in het
\-ervolg Cluragaso minsteus eenmaal
's j;Ir be~zoeken sal, meent de MCin.
van K~ol., dat de voorkeur behoort
gag~even to w~ordon aan een reeling
vo~lgens walke de kolonie CuragaHo
harre bijdrage zAl even in den vorm
vanI een vast jaarlijkech abonne-
Iinent~, als een1 vergoedingr oowmel voor
hrt zooeven bedoeldl recht als voor
usl landbouivxakenn aan Curag~ao te
b~ewijzen diensten."


IN NVAAM DER KONTNGIN!
In1 ove~rweging genomen hebbende,
clat het wolnschlelijk is de Pubhicatie
van 1828 No. 127, outreat het t~oe-
zigt~ ovcr trankeeren, muren en ge-
boanien to herzien, en voor de kolo-
uie C~urag-to, conige bepalingen vast
te stellent omtreut het onbewroonbaar
verklaren vann wconingfen, die qevaar
opl;everen voor de gezondheld der
bewroners;
11eeft, naw verkregenn goedkeuring
vanlden Iolomialen Rand, vastgesteld
o~nder~staaude verordening:
Art. 1.

G~ehou wen, muren en trankeeren,
clie bo~uwralligr ziju of door den ver-
gua;rloosden toestand, waarin zij ver-
i~eorfen, de vrije commiunicatie belem-
mnrere, mnoeten op het bevel van het
plorldl van politie, binnen den daar-
hij pestel den ie~rateld, gesjtut of, zoo dit on-
vermnijdlelijk blijkt to zijn, wordlen af-
goblroken,
SArt. 2.
H~et bevel, in het vorig artikel be-
dloeldl, wordt gednaa sani den huur-
der? van het ab~ouw of van den groud,
waalrop de rnuur of de trankeer zich
bevindct, eni aan den eigenaar of diena
vertegetnwoo(r~ irder.
Als ve rtegenwt \oo rd iger van den ei-
gSen~aar kan worden beschouwvd de
p~ersoon), dlie ne2t het innen van de
huur bel~Ltlt is.
Art. 3.

T~rd~tt Rann dit bevel, binnen den
(Iaarin v~astgetelden termijo geon
ugerolg ga~gevezn, daon kan bet Ho~ofd
dier politie, zoo, bet zulks voor de
publlieke veiligiheid noodzakelijk acht,
op' korten van den eigenaar, self
doF hlerstacllingenr doen uitvoeren, en
wanniieer de kosten dealrvan op den
e'grenaa~r ivarschijolijk niet verhaald
kunnleM w~orden, ofde aard der bouw-
valligheid of der verwaarloozingf dit
nlood~zskelijk maakt, de gebouwen,
muren en scankeerea doen afbreken.


D~e in art. 2 genioernde personen
kiunnorn, als zij het bevel ontvangen,
b~ij deni Gou~verneur hunne bezwaren
daartegen inibrengen.
D~e G~ouver~neur goeft, zoo noodig
na het ho~oren van dfeskundigen, dien-
raangaande zoo Apoedig mogelijk een
teindb~eaissing.
Art. 5.
1)e in art. 3 bedoelde werksaam-
heilen worden, soo dit geen gevaar
oplevert, door het Hoofd der politie
geschorsat, totdat de G~ouverneur zlln
bodliseing beeft gegfeven.
Art. 6.


Wanneer het Hioofd van po iie, op
adviesB van den Stadag~eneen eer, oor-
deelt, dat een wonmng,k in den toe-
stand~ waarin dtze ver eert, ter be-
wouling ongene bkt is, geeft het den
perso~nen in art.2 gencemd daa~rvan
kennoie, met bevel on binnen een ge-
siteldeu termijo dearia de noodige,
-bepaaldl omechreven verbeteringen to
brengen.
Art. 7.
De in het varig artikel bedoelde
g persoinnr 6kunnen t~egen dit bevel h~un
bezwarren inbrengen bij den Gouver-


ziju. Integende~el, uit het reglement
spireekt ten duidelijksYte het beginsel,
dat de kleine eilauden niet zi]o te
beschouwen al saan Curagao ouder-
(eschikt, doch elk reebtstreeks is
aderwrpen au desouvereiniteit
vanu den Nederlandschien Staat. Ze-
kiere zelistandigheid bezitten de ei-
landen dau ook reeds; het komt or
slechts op naa in deze richting ver.
dler to gasu
W'at betreft de verdeeling der be-
voegdhedlen binnen de grenzen, die
aan de autonomie van elki der eilan-
den ziju gebteld, zoo werd nogmaals
met klem gepleit vsor een be-
stru uririctn g41 uV b escho~eid op de
leest onzer getneenten. D~e beyoegd
hieden v-an den eSezaghebber zouden
dan eenige inperliucr mooten onder-
gaan ten bate van een rriad, die de huishoudino- van hiet
eiland zou hebben to bestureni. Men
stell]e zich de betrekkine van gerag-
he~bber dan voor als viel ~gelijkenia
biedendt: met die van burgemeester
eener Nederlandsche gemeent~e. Ten
vorigren jare beeft de M~inister, in de
M~emorie van Antwoord zich niet
afkeerig deer de Ikbeelden. Gaarne zou mnen
verernemn wellke de meeniner van den
togenw"oordigen Mlinister op dit punt
is en of van hem stappen in de
nangegoven richtingr siju to verwrach-
ten. Mlet voldoeunig was gezgieu, dat
de outwerp-begrooting dit ja~ar voor-
atf aan de Raden vanu Politie ter
keunisnem~ing is toegazonden.
Gevraagd werd naatr een opgaaf
van de toename der bouwgrouden
eni van de toenamtu der uitvoeren
nn 19~00, voor elk der eilandei.
E~nkele ledea w~arenl tele~urgecsteld,
dat, naar aatnleidling van het ten
10rig~en jare geduane verzoek, de no-
tuleni van de raden van politie nist
aanl de K~amer zijn overgelegdt.
Er wverd over g~eklaagdl, dlat op
ICurac;ao in sterke maute worpdt deelge-
niomeni in voor~namelijk bu~itealand~-
Pchle loterijen. le n meeode tewneten,
::at du~ardour jaa~rlijks een kapitaal
vanii ongereer f 100 000 d. i. meer
danl % va;rn de ophrienigst der belastil-
gen, cann die kolonie wor~dt onttroik-
keni. Eco verbod up tlt hooiden vin
la~terijeni, altharus aen bepaling, die
tie vrijheid daartoe beperkt,? word
ten zeerate grewenschit geoordeelf.
Een~tige leden wrenschte n graarne
?s M1i sisters rueeni ng te ken nai
oumtrent die vrnan,, of, met het oo2'
op de binnen eukele! jaren te verwa;cl-
tenl \oltooiing van het Pua~namaka-
un~al, de v-e~rzeke~ring van Luragao s a
toekomust gieen voorzienring veretscht.
Zij vesti~gde~n duairb~ij de aandacoht op
de beschouwingen van den uingeniiur
LoMaN in dliens ou 11 Mai~ jl. to P8-
rairnairibo gehou llen lezingr ,,1)e toe-
kcrntl st vn CuragaojH a3lfi Nede'litnd-
Fwe \ wer~e all~ven in erIni.
cunder verwijaing~ naar een arti
.ke'l, voo~irkomende~ in het e-Jerste, blrtd
II van de N~Teemoe Hote:terdwache Coc-
rant van Zondafi 4 OdLober jl., werd r
gevran;~gd o~f de Ro~geeringr gee nmast-
Ir~ege e kan nemnenl, ie de atvloeuinf
vain zi veruiunt, tegenw~oordlig in Cu-
rega;;o op to metrken, tegrengaIat;. In
het; niet~ magel~ijk, dat de RegFeering
Iiti ronuvrnem~enlt v1 CUra~nomnac~h-
tigt reeds nu te trekken voor de
summen, die binnen een niet te ver
verwydeij~rde tock~oinst zullen zijn over
to ninaken. In verband moet de hooat
wisselkoeroenl behoeft zalki een arnti-
cipaitie waarlachijnlijk niet grspaard
to gnan m~et finlancieel nadleel voor
deu Sltaat.
Artikelen.
Ilde A4FDEELI~rO.
E:n:;ele leden zouden ~aarne ve.
necmeni in wrelk stadium de zaak der
w~re~envoudiging van het~ strafproces
thans verkeert. Kafn, in verband met
he~tgeen ten c-orige~n jre de Gouver- .
neur in de Metmorie van Aintwcoord
betreffend~e de begrooting beeft mie.
degedeeld, bioneni korten tijd een
ro racinatie w~orden tegemnoet ge-

IVde FD~EE;LING.

Opnieuw werd aang~edrongen op
eenl verhooging van het subsidie aan
het bijzouder onderw~ijR, en we~l in
zoodanige mate dat dit rich in even
kracitigSen steun zou kunnen ver-


heugien als het bijzonder underivije
in Surinname. De regeling, die thanks
voor Curagnoo geldt, houdt alle ouit-
wikkeling tegen. Bij kleinere klassen
dan van 80 leerliogen wcordt voor
scholen buiten de stad voor ne~er-
dere on erw-ijzeru geen subsidie geno-
ten. Yoor een school van 400 leer
lingen ontvangt mnen slechts subsidies
voor ;3 ouderwsjzerP en 2 kwreekelin
gen, ook at zijnl dese laateten ge
diplomeerde onderwvijzere.
Yde AFDEELING. .
Art. 19. Met verwijzing naar her
gSeen ten vorigen jare roowel in d~
stukken als de mondelinige behande
lingr is opgenerkit aaugaande het
tijdelijk karakter van de betrekkin~
van landbouwkundige, spraken eeni
ge feden er hunne groote teleuratel
ling over uit, dat ook op deze be


D~oor den G~ouverneur van Curayan neur.41.2i
is het voorstel gedaan on Curag~ao Het bepnalde in art. 4, al 2, i ier
een som te doen betalen, overeen- van toepuasing.
komende met de bezoldijginlg van den Art. 8.
inspilecteur ged~urende den tijd, datr
hij tenl behoev-e van die kolonie uit Wtorlt, aan dit bevel ren gevolg
Surinamne afwezig is. gegeve~n, dan kan het Poofd van


st'eudranhaanlnet laat oel deemhur
gronden in het 2e, 3e, 4e en 5e
district.

leg n dden altei raln ~ihrp he ~el
\verd met kracht gew~erkt, terwijl
eindelijk de cultuurt~uin G~erustheid
(a)o Caas Chiquito van dammen wrerd
Nuabi de 1lnse Pp nd e
derzetfi; inerop atFoert ea me een
gouvernementsput gemaakt, terw\ijl
aa~n een put ter hoogte van de plan
tag Flip een begin wrerd emaakt.
Delandsgeabouwen op andere
eilanden der kolonie werden zooveel
rnogelijk her~steld en de wsegen on-
derhou deli.
lok PArud~ ivden dec vangemis-
]ok~e, de n eerslchen stant
v-erkeerden,fgeh eel nieu a opgetr~ok;ken.
Op Bonaire wel d het schoolge-
bouwr verbouwrd en vergroot. Aan den
g~ouvernementateigCer w~erden 15, pa-
len en een root gedeelte van het
dek vernieuwrd. In het dor~p Rincon
werd naast de spreekkamer van den
gouvernements-g~eneesk~undig~e een gre-
bouwftje voor algemeenen dienst op e-
tlrokken. Ter v-ervangingF van de
rechercheboot, die door het zwTaar
weder ran October 1900 onbruik-
baa~r was gew~ordenl, werd eenr nieuwe
boot van grootere~ afmetingen ge-
b-ound. Yoorts werdlen ultg~ediept. in
het dorp Rincon de ve gderbak
Hentura en bij G~oeroeboero ade vlr-
gader~bak gevormd door twfee aldaar
gametselle dammen. De putten van
Wa~napa w~erden schoougemaakt.
DPI St. Jlartin wrerd het sichoolge-
bouw. to K~lein Basi vergiroot, en dat
to Philip burg aan de zijdlen van
nieuwfe a angels r-oorzien. Het rand-
bu~is ooderging: vele herstellingen on
wrel~d daarenboven geheel geverfd.
Je brugf over het zoogenriamde
zoet watermeer werdl hernie~uwd. D
weg leidenide over deo KiaapbaaiLerp
rver~d verlid.
(P St. Eustatius w~erd een wn
m ole ad n 1 riate ler go t hsl

gl~ 2eelf b sw e w\est 1 1l van de


E~~wineivio.~: gy jo~ werenae s..

Es n alimentco l lehe yi~ lo uvoQ
pr ejemplo;s y de la nirwa manera que A nadie ~3F
que tenga que alimenta rr~ Bc~Lan lech y con hevo Q

qu s fjnc oteern picils activos, a~nore~~n~ gnst
faquellas erras qu ne pi~ar nutrirse. y nodr

tiene porre@~ngo ne esa n ina me torwar e gntde
Hiqe egad due Baalnao, c'- Een de tomar hel iso
ac, eite y noi~i ecestiu~ prepare al: crtos que cse icn
gg qe sta compusest~os derr:m .~incipio~s activos. as

~~aL pane ~r a rmfr~ith 4!~i tal ceit-e de hgd e

forta ce y engperr eags,ese rs pciquel

acejit contion e su!ft:~ cI rbecite clr hic:iado d
hactrr, po enha. un3 ga ~;to -0~r los o ems tomar u
bartchesc y amis bodac;; Fses~ p~repared que so

cola., cgartl del ene. so otra cosa que ~'~
neca o usad b i., en;r l;a!, uaes


poers quer:?C exite q~ea

~u~Los ?reenfo~rmos alacades:- de Tish, de Anemia,
de~j E~lcnfua, Raa itis~::!I:nn yo oras afccnsa que

quce osti gc mpuest. n r u

Lor enrm~~:~ a en qe te are Ti, el Ace~xite


$ ~re Saalc cc0 r;-:; dc~~prpa
enlaestas e use de aloom
la de rksroelo, i prjiopaa


12 as as~ SkB


N ieuwsberichtceti.
H. MZ. D~e Koning~in,

De kabel bracht ons gisteren de
ultdrukkelijke herestiging der blijde
verwachting v~an Hare Mafjestext.
D~e geneesheeren hebben H. M. ask
gerad~en alle private audlienities to
weigeren om zwch ie~ler~e ounoodlige
vermoelents te besparen.

Schleepvaart.

Van 1 -15 Novemnber lieplen onze ha. -
ven binnen.


ma 1 etiate anwen en re sje te m
ken na~ar de K~uat ?

ondterwlj.i-

Ve~rleden week Vrijdag beeft Mej.
E:. v.LN RolvosnaD, O!nderwijzeres bij
het O~penhaar O)nderwrijs, en Zater-
neling van Haiti, muet gunstig ge -
volg exame 11 fgele odot le @co ifii


CistGstere le11 j de theer .et. 'T ir
"evo.lg, bet examen at voor boek-
hloudle .
A~cht v-rouw~elijke leerlingfen ded~n
d~enze~flfde dag admissie-examen voor
de N~ormaallesnen. Allen werden toe-
o-el aiten.
Ann~ allen onze gelukwenschlen.

Sinlt h'icolandfeest. .

D~e hairagjen zijn deze wree; weller
\erdlubbelHd. 1)e 1)ames hiebben nu
+ f 200 hielkianr gezameld.
Me~n merlet eclrbiedl hebbea voor zulke
t:aaie volhlarding; menige houidercl
go~lchl~ nmonst, met CI0 e'ts. t egeli k
h~ii elkainder wofrden giebedeld.
lie toebtreidselen F-oor het feest
\-,1erderen ook Hndl. D~e kindteren zul-
lenr Iiet Alleen feestvieren en een unr-
tje pr'et heb~ben, lnaar ook een de-
gelijk, bhlijverl aandenikeni van dlen
goeden Sint ontvangen.

Regeanal*
G~edurende de mounl~d Octobe.


klt~en dee w nindoe conotort ver-
Art. 9.

iVarntdie b rklarinpge worrdt ann B
o'egeven, met bevel aan den houur.
der om de w~oning binneu een be. -
paralden tijd, te verlaten.
Art. 10*
A~an een onb'eiwoonbear verklalarde ~
woning wordt een kenteeken be\es
tigd, w~aarop met duidlelijke lette~rs
te lezen is ,,onbewoonbaar verklulartle
wonig .Art. 11

D~e eig~enaar v-an de gebouw-en, mu
ren of trankeeren, die! de bevelen,
krachtens art. 1 en art. 4 gegeven
niet nakomt, w~ordt giestralt~ met cine
gTeldhoete vatn f10.-- too f l00.-
en gevangeniestraf v-an 3 daogen trt
pcan maaud~, te zamen of afzonder-
lijk

Met g~eldbjoote vanlf 3.-- tot f GO.-
wvordt gestr~aft:
a. hij, die hret kenteeken hredoeld
in art. 10), weg~neartut, vernielt o~f on-
leesbaar maakt;
b. de bewoner, hoofd vani een get-
'zin of afzonderlijk le~vend peirtsoon
die de onb~ewoonbaar verk1lande wo-
ning niet verlaut, binneu deni door
bet Hoofd van.politie gestelden ter~-

: Art, 1~3;
V;oor de ov-erige eila~nden dler ko.
loniie buiten Cu~racgao\- wordt inste'-1
vani ,!Hoofd vaRn politie" in ~ezre veri-
or~derrin~g gelezen ,,Gezagc)hcebber" en
instedje van ,,Stad.genecsheer",1' ,,Gonu-
vern~menlte- -gleneuk udlige?.


Deze verorde-ning treedt in wolrking
op den dader~ a1 t gifte van he~t P'u.
b lcatie--blad, wacarinl zj geph;iatst
is, en alsdan vervalt de! Publicatie
van 1828. No. 127.

MEM~JORIE VAN TOEILICH-TING.

D~aar het onderg~eteek~c ndc peblttleken
is, dat er in hot oude oederelte van r

die uit een hygi~nisch oogpunt on.

bithe oor ook niul oe ban ri
hlet tog~engean der v-elrspreidingg r~u4
onv-erhoont zich voordfoerde Feranl.
len van lIesmettelijke ziekten, .
wetsibepaliniieu in het even worden
geroepel, die het magelijk m~ken,
zu-lkc! womngern, zoo zij nriet~ better
w-orden mngerichit, onbew-oonbanlr to
rrlae~n dn ete doen ontrui Ttn.
cdergeteekende hlet teer w~enschell k
dat de oude bepalingfen, opg~enonier
in de publicatie van 1828 No. 12',,

th\ ~ea In rehn efd t at it~re~ e~'l
door den vervallen toesitanid wantiti
zi) verk~eeren, g~e\aar vo ltp
bliek kiunnen opleverenl, of bect vrije
verkleer kunnen belemnmei~re, wordetr
hierzien en voor de ~cheele koloniit

l~e t1eroa suno toen g~,i lituarvaar
vanl specia e toe ;hingen < er r nl


crele enled e t vour uun techlter


mMI. I
i150,2

133,1


Fort, Amsnterdam
P'lantage Savonet
K, ni
,, I lein Sta. AIlartha e
,, Giberie
,, C'as C~hikitoe
,, Gr. St. Joris

n uff abao


,, Nioor~dkant


L~atn ste regenval op Sa~ront 58 mM~.
I-lloogate regienval up Hoff arbao 170

eI ude anlt3 ndiHe itenl is vi ds
1 ~no eenl p~~tlautog outv:ingien we ~
lwr~ichlt, dat% van het geplitlante ZAarl
al1 v-erlorenl was en men dear op
Iiieuw- moestt gaan planteu.

IStadsreiniging.
Gerdure~nde de laatste achlt do en
in 't tihealaat nangebrac~ht en d or
m~iddel v-an petroleum verdelgd
GA~ ratte~.
GUi( muizeM.
Verallgen~e kerd n door r ai -

schaiffing uit worningen en oprenbart
plaa~tsen atan de O)verzijde verw~ijdlerd
en~ duiarnat door mniddlel van petro
loonm er~brandc 85 karren oude~ ro~-


i ~ De KRn~er van opane*
Eris dlruk gesit~nteru Doudlerdan-
to~ol ~en ,eb ikiezells h >hleih rnu Il~un

iderldkcrzeii \erte I de Toothitiser A.

enl dr SecreFtaria C. ('. DE IIAsETHI CZ
teriviji er een h~ersit emuin In il~noet
nl1nits Ilblhenl ta~sseen de Hlee J.1.
i t;. E~clron en B~. E .D E

G;een \a n bei den behad Ic~dedevolstrek-
te \*erei-ch~te mueer~derhei.
D~e eerstet verk~reeg 3ri, de twT-eede
22 steminen..
D~e herstemmingi sal plants hir bben,
\Voeuedag i2 Dec. a. s.
Cas~tro.

On)ze ge~nchte C'ollega~ Al J~)Impacial T
wnt~l uiit een benicht zteer onilangsP uit
C'aracas ontvangeil nmede to deelen'
dat d~e gSeneesheeren den P-residlent
!Iebben Raangeraden, zoo speedig mro-
geljjk nanlr ~uropa te vert rckk~n on'
zichl dea;r aan een geraaurilije oplera- -
tie to onderwerpen, w~elket de -enieH-
heeren te Caracas miet aand~urren.
V'olgens onzen genlchtenl CollegA
kl~ht uit hiaraib 100 r t.\o i
hebbhen, niog een wveinip goduldl te
I Alet~ Iet vertrek (I)E vLUCHT) VBD
Castro
Rupsenlplnag.

|In 't begin wvilde hlet niet erg v10t-
ten met 't rupsenizoeken. Er w~aren er,
die het te viesch vronden en toe veal
wverk, anderen vreesden zelfs, uit bij.
geloof, 't volgend jaar dubbel zwvaar
geteisterd te worden, als ze dit jaar
de rupseu vernietigden.
Gelukkig heeft 't gezonde verstand
eu de practice v oordleelen toch ein-


delijki over al die bezw~aren de ov-er
winningr behanalt.
OpI- fiarber, Flip, Sib~erii werden
zoov~-eel rul-psen aangiebrachlt, dat de
ir1daar gevestigde politieposten rercds.
liang bett toregestane credit hrebben
nitgegSeven. En nlogS teeds g~aat len
18 Sov t i. rualen teedbr >2 lier io
o-eieracht. Moge het G~ouvernement

1%) ge op 'rdenozr dech~i mo > 1

stta, welke op Aruba reeds met vrucht
Ivord~t: gvo~gd n. m. on rupsen to
ga~an seeken, zoodra zij zich vertoo-
uen.
Me~t vreugde vernemen wij, dat ee"
rrienw bedraug werdl toegrestinu om
de rupsen op to koopen

Armloede.

1aCorresp~ondent van Bonaire
schlrijft aatn La Cru1z, dat het G~ourer-
nement aldaar beeft opsehiouden be-
schuit. roiid to d~eelen aan de arme l
sc~hoolkin~deren, en w~erk te verschauffeu
r-ann do werk~loozen
()mdrat de mnannen van Bonaire w~i-
gerd~en voor 60 en 40 cts daags in Su
I'innme te grnan werken,.besuit her
G~ouv-ernemuent toch, hopen nij, niet
dst de armoede en werkeloosheid riiet.
buitengewcon groot zijn op Bonaire.
Eon iede~r die den toestand eenr wei. j
nig kent sal van de grroote ellende
op B~onaire teni volle overtuigd zijo.
as idte8 PlRaya.roeit nog zoo g~ood
lunacon, maar daar brengt de grond
neg~ bitter weinig voort,, wTaarlede
de mnenscheni zich kunnen voed~ea.
Hopen w~ij, dat het Gouvernement
Iiog eemipen tijd voor t zal geen met
H~ouaire to helpen. 't Is or hard coo-
d~igS. Vergeten wij ook niet, dat men
op B~onaire geen meevallertjee heeft,
zonals buite~ugeroue giften en St. Ni-
colaa~sfeest.

D~e KZoloniale Reserve.

De door one, veertien datgen ge-
ledern, aangekondigde uitvoering had
te Nlijmeg~en plaate op den voor.


aIvond van het vertrek der 25 mian
suppletietruepenl naar Surinaume. ~e
zui\-ere w-inst bedroeg f110, w-elk be,
dragi zij ov\ertunakten aau Luitenaint
C~. VAS ROGGEN, die 11el n880 Sur_
na~me zou geleiden en v-erder doo-
reizen naar Cur~agao.

,.El Chorrito."


Hee AostL gSai d or lini len
leri ma sde Hbe reA. J!.h D~Js~
biaansshe mineraalwater uit de brc,
El Cho rri to:' to Uciacu ri (C'olu mbi a).
flet 'is te NPew-Y~ork chbemisc-h onder-
zocht door Mr. Oscar Textor en
gebleken hieilzasm to ziju voor ben i
die lijden aan dispepaia of andere
maag-stoornissen.
Koloniaal Yerd~ag Stsat J.

Landagebourcene enl Opevbarte if'erke~.

.le- g )
Bacggerar'beid. T oor de baggernerwer
ken werd een nieuwfe machine nau.
geschaft. De oude machine, die het
gLe'teele jaaur zooveelmogelijk in dienst
moestl gehiouden worden, vereischte
vee;l herstelling. h
D~euitgebaggerdre bloeveelheid spe.
cie b~elr~oeg; 1180S J18.
MIet den beugel werden het WTaai.
gat en Rifwater schoongehouden.
De~ voor de straten geplaatste pon-
tenT ocldoeu vi '8o ;ich pemn,
Damaanleg~. D~e triangfulattie voor hets
eilnud Curacgao is a~fgreloopen en le
driebookspunten van het net zijn
met palen \-aa beton, met nummer-
plaattjes in portland cement, aan-
gegeven.
D~e topographische opuame hieeft
over ourgeveer 150O KM=I plaats ge-
had.
In het belang v-an de wraterver-
schaffing; werden op het eiland Cu-
rayao 36nieuwe overeenkomaten
voor damaanleg met eigenaars van
gronden afgesloten, terwajl er nog
22 -an bet vorige jaar wrerdlen al-
gedlaan.


Stoom boo ten


Totaal :


33 srchepen.


,Onze Oorlogrsschepel.

1)inedagmidldag stoomde H.M.
Fr~ieslarnd uit, Dounderd~agmorgenL H.
Msu. Heemaskerck. B~eide schepen vielen
dienzelfden daghbinlren, terwijl zij Vrij
dagrmorgen weder onze haven verlie-
ten en na een paar ur~e n eder bin-
nenvielen, om Zaterdag opuieuw uit
te stoomen en terugr to keeren.
Zou deze drulkke bedrijvigheid~ niet
op iets bijzondrer wijzen: is het
niet of zij iets ver w~achten, w~at nog


E Ilitell lanlifl


Cartholic K'ews 26 Sept.
Hct 1clencrolaansche Hchr~ihbewind.i
D~e toesptanld in T~enezuels, neanr
luid de b~erichiten, schlijut van kwasarl
tot Fager to gaan en het despoti;nue
va;n GralN. CasltroC ontaar8dt in een eetlt
s;chrIikbtewTind. Wonder emnigen vaorm
w'x d olces wTordi ezi odit ve riah
negeen te ziju in de goev~angeis pe-
w~orpenl op Castro s' Inst of op las t rY
zi e ondherg schiktn ezis nde zonei

ko k~( .ar. w~o g cer er~d Iat zelfs xijo toorn eichi
Ilt tstre tot do k~inde~renl zijuer te-
gensitand 5R, is iets hlbarbarsch en
onge lord l Zit alles, ger-oegd bijl zili-
ne hunt 8f- en industricele politico
hring bu eazafel te nl> dier, Im~
mee ijkbeid lie~ft ge~bracht met

en 'ooI-,it~oll di mcili 1~edetn znl
oe ~lrva ege n ol~ voorm Vnezuelat
men. Hier mn Trin~idad bieeft~ eijne
\vi leke~urige henlelnng met de! stoomn-
vanrt op, deni Orinoco en den ha~n-
deldtuPschen \enezurla enTrinidadg-
]eid tot de verhoog~ing van den prge.~~
v.an Ilet run~iviesch, daar er peenl we
mneer kani komnen van Cliudad Bolivar.
G)ok caraoplantersf Raande overzijde
der golf zijn1 genoodzaakt hunl caeao
na~ar Canipano to zenden en vanldaar
naar Trinidad. Erloopt een e
rucht, dat Pres. Castro aan hiet
B~estuur van Trinidad ge\raagd beeft
deproc amatie van Alei 31. te herroe-
pen w-aarbly ultvcer van wapenen
w~ordt toregestoaa. M~en kan zulk een
cunbeschnnmdheld nauw-elijks .geloo-
ven en iiet w~ordt tijd, dat Bestuur
en Reg~eeringi eens kolmen tot een
gero elige en mannelijke beslissiinr
in zake CasroSf's g~ebruik vanI Tri-
dad, dat hij beschiouw~t als ieti, dat
hem weldieasten bewrijzen kan, mear
dat hij tegelijki vervolgh en zeer on-
oriend~elijk behandelt.

S Oct.

Onlze betrekkinagen met Yenezuela.

De prijH van het rundv-leesch is te
Port of Spain gestegen van 18 tot 20
cent tenger-olge van een verbod van
P'res. Castro om v-oort te gaan met
de vaart van de Rtoomboot: Delta
tusscher C~iudrrd Boliracr on Trinid~od.
Deze stoomboot bracht ons geregeld
vee aan. De ernptigoe wil om onze ko-
lonie to beoadeelen wordt enkel Ei.
venaard door onze hard~leerschheid
en onze hardnekkigheid om geene
middelen te zoeken teneinde Ciastro
met gelijke munt te betalen. M 'aar-

GRAFMONUMENTEN.


in MARMER, Belgisch, Belerach
en Zweedsch GRANIlET.
Groote Voorraad. -- Billlike Prijten
PHOTO'S TER INZAG;E.

Steenhouwers) .

Miarm erw erk enlOade Varkensalarkt.- Doddeadaal.
Nijmegen. Rolland


Bekendmaking.
De verkoop van ZILVERE~N, GOU-
D)EN en JUWEELEN VOORWER-
PE1N, beleend ter ISpaar- en Beleen-
ba2nk van l'"" Waart 1907 tim 31'
Augustas 1907 wonder
N 1088 X tim N'" 8894 XY
sal pleats hebben op D)ONDERD)AG
den 26" November a. s. en volgende
Donderda~gen.
Belaughebbenden worden verzoebt
den verk~oop to voorkomen, door de
aanzuivering der verschuldigde inte-
res ten.
Curaw;aio, den 16"'". November 1908.
De V~ooritter.
A. JESURUN.Adverteert steeds


Amigoe di Curagao,
he~t meest gelemen der
hollandsche blatden in
deoo IOOite~


BEKROOND MET

50 ou er) 1\dedalles
Agenten voor onreso' '
DE LANNOY & Co.
Botica Central.


___


van de sto~omachepen der ,,Redn D Line" tuskschen

NET WF -B YOR~II K,
PUIERTO RICO, VENEZUELA en GURAQAO.


1908. Miareb
nertrekt van N~W--YORK.......... Oct. 3
Komt ta~n to La GUAIRA......,, 10
Vertlrekt van ,, .......
Komt aan te CTOa~~......... 13 LI~
Vertrekt van ,,R~o .................... 1.3
Komt aan te rpo........ 17
Vertrekt van~otamt ,, ..al~............ 18
Vetek aDoet PTo. CABELLO &BD...................j i
Doe LIClRAN a4..% .......... al


Drakker i
AL~PREDO P. SINTIAGO


oml zouden wij langer rundvee van
Venezuela laten komlen, terwfijl wij
Demerara en andere toevoerbronnen
hebben, die ten slotte fallen blijken
voordeeliger voor one te sijo, ook
omdat zulks de eigen runldveeteelt
sal in de haindwerken, en de kolonie
kan gemakkelijk z66veel voortbren-
gen, dat zij in hare eigen behoefte
van rundvleesch voorziet. Zoodoende
zullen wij maar zeer weiamg afhanke-
lijk bhijven v-an buitenlandschen toe-
voer. Waaroml moeten wrij, zoolang
Castro ons zoo onvriendelijk behan-
tlelt, toelaten, dat hij hier een con-
entair vertegenwoordiger beeft of,
dat hij hier zijoe telegramnmen ver-
sendt, gebruik makend van onzen te
l~eraafdienst? Ale bet kleine Ho~llad
zone tanden laat zien nu de despoot
dnhandel belet taussehen Cura ao
en Venezuela, waarom ton dan bet
ESngelsebe Gouvernement nalaten de
belangen van Trinidad in dezelfde
omstandigheden te beschermene ?
Waartoe -behoeven wij een Gezant t?
Caracas te onderbouden, als een oor-
log op handelegebied mag g~evoerd
worden tegeu dese En Ilsche Kolonie, '
't Is geen wonder, dat een liberal
Gouvernement byj de bewoners der
Koloniiin soo weinig vrienden telt!


brengt, daar lij verwacht, dat na 1
Nov. er wel krachtiger projectielen
sullen geworpen worden dan Hol-
landsche Nota's.

UIT N E W*YOR1K,

Nean-Yor~k HErald 28 Oct. 1908.

Het blad van Castro
togen M1. Rtoosevelt.
,,Terwijl de figour van Roo~sevelt
,,zich onderacheidt door zi~ne da-
,,den van geweld en sijoe ultingen
.,van Cesarisme, alles verachtend wat
,,uiet met sijoe meeting strookt,
,,schittert Ca~stro ale de kampioen
,,van recht,-- orde,-- rechtvaardig-
,,heid, en de weardigheid en besceb-
,,ving der moderne volkeren."-- Dit
is de nederige vergelijking, die El Gon-
stitutional tueseben de twee macht-
bebbers der beide Republieken maak.
Verschillende boofdartikelen veralchij-
nen nu in dat blad terbestrijdiog van
President Roosevelt en youJraI van
ijewoorden in den Open Brief aan
Mr. Bryan, wRaar hij zegt: ,,DUaaren-
,,boven hebt gij boog gehouden de
,vaan van wettelijke eerlijkbeid, wier
hanen voor dit volk de weghgeweest
,,cij, on te omen tot gerec tigheid
,,enr eerlijke rechtsbedeehong.
WJaarom dat voortdurend criti-
seeren en sauvallea van Pres. Roo-
sevelt ? Het antwoord werd milj ge-
gFeven door een van de hooge beamb-
ten in Castro's Reg~eering, toen hij
mij meedeelde, d~atheteenig gevaar
voor Venezuela en Castro op bet oo- I
grenblik gelegen is in President Roo-
sevrel t.
Mlen Caes ) der oindeeveom g np
Holland sit en dat Hollands st~rijd-
plan vooraf is g~oedgekeurd door
hoosevelt, ja, dat de geheele sark
is uitgeknipt en in elkasr gezes te
W'ashington, met Frankr~i als een
deel vanl Iet program. eomg.
vilg van Castro verhoopt hartehr~k
de nederlaag van M r. Taf t, dewijl
men deukt anl Mr. Bryan een vrield
of ten minste een minder geducht
vijaud te zullen hebben.
Zij kunneni echter ondervinden, dat
President Roosevelt nog tijd in o-
vervioed sal hebben om zelf y66r4
Maattrt de Venesolaansche zaken te"
regeleu, tenmrinste als bij se niet
als een erfenlis overlaat aan syjn op-

El Consetitudconal zet arldus zijue ver-
gelijking tusechen Roosevelt en Cas
tro door:
,,Terwijl de eerste Magistraat
,.van de Amerikarinsche naitie aldus
.,tracht te vernlietigen al wat de na-
,,ties heilips en ousocebedbaare be-
,,zitten, vioden wij hier in het Ve-
,,nesolaansche vaderland, 't welk be-
,.ec 0 digd wo~rdt van woelingen en
,wanorde, dat de eenwige begmnselen
,,van wet en zedelijkheid zonder welke
,,gecn politiek gebouw kan voort
,,best~aa, bier getlden als een gewoon
,,,ietii m sijn beutaan,
,Kabelberichten van jongen datum
melden one, dat de Amerikaaneche
President politieke en rechterlijke
overheidspersonen beeft beleedigd;
terwiji de President van Venezuela
iedereten veroorlooft vrijelijk te han-
delen binnen de grenzen van zijo ,
hernegdheden, beschermd door d
constitutioneele majesteit der natiel
(Boem!i REDn. AM.)
,Lsat de wereld oordeelen, wie in
,.ziine handen beeft bet ooderwije
,vano beachaving en republicanisme,-
Rosevel~t. die vernietlgt was het bei.
,ligst is in het besc~haafle en re u-
,blikeinsche leven,-- of Castr.o, die bet
,in het leven roept en het omhoog
,heft. D~e besliasing kan niet twiifel-
,achtigr zijn: de huldigende uitsprtiak
,der menschheid is voor den Restau-
,rador van Venezuela, dew~ijl hij na
,zijoe zeg~epralen op bet slig~veld,
,ook beyochten heeft de zegepraal

.,e,Wat in '''e "Ver. Starten, omgaat
,,en hun droeven staat van verval
.,en demoralisatie aantoont, is dule
,,delijk en klaar voor al de volkeren
der aarde en is dubbel bedroevend
,,to zekere volkeren, dio! rich hoog.
.,,moedig opwerpen als hunne leaders
),,en1 voorgaugers."
,,Hij, (PSresident Roosevelt) is het
,,boof~d der natie, die bewe~ert de sen


,ding ult to~ oefenen van o voedeser
,,van gebeel Latynsch Ameri a, hij, die
,zich zelf getoond beeft ale de vijaud
,van openbare en zedelijke wettelijk.
.,heid! i
Frankrijk en Amerlks samen.

D~at Fr~ankrijk en Amerika in de
naeste toekomst een g~ezamenlijk plan
bebben, omn hunne geschillen met Ve.
nezuelat voor goed te regelen, bli kt,
naar men meent, duidelijk ult bet feit,
dat 't Amerikaansche Gouvernement
altijd nog in Car~cas in hour houdt
de ruime en koetbare wooing van
Gral. Matos, die jarenlang tot Ame-
rikaaneche Legatie gediend beeft, en
ook hiernit, dat Frankrijk geen ver-
dere poging gedaan heeft, om een
waarnemer der Franeche belangen to
zoeken nadat President Castro zoo


A. C.J. A. Greebe, Joz. Israi1-
straat 95a, Groningen.
Yoor de Technis~che Hoogeschool te
Delft:
W7. Mi. Roessingh van Iterson,
Koorumarkt 65, Delft. '
Voor de Rij ks-Veearteenijachool to
Utrecht:
De Secr. van het Veterinair
St uden ten- Corps ,,Absyrtus",
adres RijIke-Veeart~eenijachool be
Utrecht.
Voor de Rijks Hoogere Land- Tuin-
en Boschbouwschool en de Rijks-
land-bouwschool te Wagemninen
De Secr. der Vereeniging ,,Stu.
diebelangen" te Wa~geningen.


Hi. M. de Koningin der Nederlanden
BEKROOND
te Amste~rdam 1883,
,, Antwerpen 1885,
,, Chicago 1893, en
,, Ouragao, Eerste Prijs Eere
medaille, I904.


Advertentien*


Maandag 23 November gewone
vergadering. AANVANG HALF
ACHT.

De Directeur,

P. fr. R. J. C.WAHLEN.


bot den Brazilirsanschen gezant ge-
wei~gerd beeft, dese taak op zich te
nemen.
Er liggen nu see verechillende ter-
mijoen van afbetaling van Franeche
elechen in de Bank van Venezuela; en
terwiji de Fransche schuldeischers,
die zoozeer om bun geld verlegen
sujn, hunne penomngen miet kunnen
krijgen, wordt die som altijd grooter
en grooter. Ook als Fransche onder-
danen in moeilijkheid komen, moeen
ze ale blinden rondtasten; want zij
hlebben noch gezantachap, noch con-
sulast, dat hunne moeilsjkheden ter
hand neemt. Het is moe~ilijk aan te
niemen, dat Frankrijk dezen stand
van zaken, lang kah laten duren.


INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.

COOKTAILS TEUJRAPETICOS.
Las pro iedades alimenticias y nu-
tritivas del aceite- de hi ado de ba-
ca ao depen en en absolute de las
5rP~sanaq ele an ceen la compoe
sas son di eridas aiiaa r
dme ha msl a nl asiiaqueellas otrad~ce
bacsalo de clertos compuestos deri-
vados del higado, que permiten la
lrna fieomudlee~ccmagoe aceithepo
que su absorci6n por la membrana
mucosa se Ileve 6 efecto con m&s fa.
eilidad ycon m~a rapid~z quelade
nin una otra ghtasa
Las grasas que el aceite de h bado
de bac llao cootiene, aparte desu
poderosa facultad de nutrir, no po-
seem nm gn valsornteraittietqwe s lo

parte de su composicibn org;&nica
existen en cautidades tan infinit~as
tnente pequefias, < ne es imposible
rlue ninlguno de: el os pueda ejercer
en el sistema cualquier efect~o tera.
bu tico.
t es evidente, pues que! et aceite de
bacalso es un alimen to y no una me-
cicina y que to as sus virtudes all.
mnentiie~a esnm I0 6agraasa eu en

siguiente todas las preparaciones
qune pretenden estar hechas de los
principios active del aceite yque se
ofrecen como sus sustitutos, son pro-
ductos fraudulentos de la especula.
cion mercantil gdel charlaztanismo.
Ieiunam pr paraos o dcontieon nin-
y reconstituyentes del aceite de bi-
g'ado de bacalso, porque carecen de
la garasa, qune en la parte del aceite
qlue nutre y allmenta-su composi
cida tiene much semejanza con la
de losr COCKTAILS--y su uso pue-
de en oensiones causar per usetos
considerable A los enfermos por la
gran cantidad de alcohol que invt-
rialblemente contltenen --7 otras sub-
stlancias narc6ticas, corno el sulfate
de estrienina. .
Eeas preparaciones, que se dieen
can noer aos principiso actio was
aceite de htga o de bacalao, son es.
pecialmenente pehigrosas para las
criaturas, para los onmos para las
j~jvenes y sefiorais, quienes por su
naturaleza d~elicada y temperamen-
to es eial no Ipueden reelatir sin
rante to Ireanto~s par 1 ha't
lA 68tricDina y Otra8 substancias
ellrgicas.
14:1 aceite de Higa~do de Bacalso es
insustituible como alimento--como
un reconetituyente pode~roso de la
sangre, de los tejidos, d~los nervios
7. de los huesos--y el modo m8is ra-
clocal de admiisetrarlo, segun lo ha
probado la experiencia de mis de do
anios y segun is opinion universal
de los m~dscos, es la EMIULSIONc D)E
SCOTT, qune estA& comopuesta del acei-
to mgis puro y de otros ingredieni-
tea qlue aumentan considerablemnen-
te la eficacia nutritive del aceite.


Ouragao,
b nda


W~jaterrant


Otra-


94i Oct.


Venesuela.


Once bourman in den pereoon van
G~ral Ca\stro, gaat voort met sijn on.
yriendlelijke politiek tegenover dese
Kiolonie, D~e vrang isgeoorloofd, of
ons Best uur de tsak wel heef t lootge.
legd aan deo S~taats-secretaris in Eu.
geland, en soo ja, wFelk dan zijn aut.
mor geees knisaaEne b 1) ij
niet onthouden worden, wonder terug
t3 keeren tot bet doofpot-systeern,
dat door de Koninklijke Comnmissie
van 1903 vTeroordeeld is. E~r is in
olle geschiedeuis bijua geen voor;
beeld aan te halen, wearbij dy
regeeringe van Eng~eland soozegr
on ze belangen beef t ver waarlooed
ale nu in once betrekkingen met Ve.
ne~zuela. Wat bet Beetuar der 0. 'o
lonie betreft, is bet te hopen, Bat
hert de middelen sal weten te vioden
orn bet handels-wfelzijo der kolbnie
te bevorderen. B~etrekkelijk de -ver.
houding van Holland en Venezuela
vernleemst men wein~ig meer, siods
Holland sann Castro den termijan ge.
steld beeft van 1 Nov. on her decreet
van 14 Mlei terug te roepen. D~eselde
norlogesebepenl Iligen il C'uragao ge.
reed en hier io Tr~cinid~ad stelf men
het levendigst belang in den ESitelag
vanl den twist; tusschen de twee lan.


31 Oct.
~enezue a.

Het nieuwe in zake den Venezo-
la~ausceben toestand is, dat mlen regt,
dat Casetro geweigerd beeft de twee.
aeHoln ece nrota in overweging
re nemen en dat Mir. Mc Kutnon
WTood, onder-clecretairis van Staut
voor Iluitent. Zaken in antwo~ord op
een vraag in het Lager Huis, heft
versekerd, dat bet Bestuar der -Be-
netdenwindsche eilaulden is opgedra-
g~en een oaderzosk in te stellen san-
gaande de annhouding van den En-
gelseben schoener Lady Kensington, ($ie
door Venesolanen is opgbebracht, ter-
wijl bij afdreef naar Margarita op ee-
ne reisr van St. Vincent naar Trinidad,
en aaugaande de gevaugeoneming
van bemalnuing en pas~sagiers.
Somm' een derg~rijk greval herinnereu, dat
rich heeft voorgedaan met den eeboe-
ner Lyric twfee jaur geleden. Toen
g~elastte het Gouvernement ook eec
onderzoek en dsar bleef bet bij. M~en
cou wearlijk; eeggen, dat wif Pres.
Castro moeten bedanken voor mijne
beleefdhe~den in zake de Lady Kensing.
ton, te ourdeelen althans near de
lamlendigheidl, waarmedle Engeland
det he~langely van zijn kleinzre kiolo-
nies behanrtigvt.
Intusseben is een nieuwre Venezo-
laanseche Consul verleden wRoenedag
hier per schoeuer van Crist6bal Co-
16n aangekomen. \\ at komt die man
h~ier doen ? !!at is moeilijk te ze~ggen.
Handel tueschen de beide landen is
door den despoot Castro verboden,
beha-lve nog, dat er 307o differentiee
le rechten bestaan. Gok is het verbo-
den, dat passragiers van Venezuela
naar Trinidad komen. In verband
met die terughouding van persionen
in VeLnezuelts gebe~urde verleden MCaan.
day iete eigenaarrdigs.
Mfpasslagiere voor Trinidad na.
men hunne plantebilletjen op de frau-
eche boot voor Martinique, maar
konden hier afetappen in plaate van .
op hunne voorg~ewende besterumin .
Alle klachten, die sann het Engelsc
Gouvernement te Londen w9orden
godaan, zoo werd in de laatete ver-
gadering van de Ka~imer van Koop-
hanidel verk laard, worden eenvou.
dlig voor kennisgeving sangenomel,
verder niets. In de tsak van Holland
schijnt echter een krachtiger politiek
ontwlrakt en men bericht, dat Castro
La Gfuayra in staat van verdediging


DEWVAR' S


Loth'OMAN & TIARTIfJ
rEWY YORK, U8-
,- .enta For L.--
.4 arnn


studie man Nealerlandsche H~ooge-
Lscholenr en Ri~k-Indchtingen van
Onderwi~s.

Ann degenen die inlichtingaen wen-
schen b~etreffende de studie san de
volgende Nederlanodsche Hoogescho-
len en Ri kshIdrichtingen van onder-
wrija worden dese kosteloos veretrekt
dob~r de volgende commissie voor
inlichtingen samenesaeteld door de
Studenten-Afdeelingen van het l
nemeen Nederlandsch Verbond :
Voor de Rijke-Universiteit to Taiden
en voor algemeene inlichtingen:
A. Welcker, Morech weg 24,
Leiden.
Voor de Gemeentelijke Universiteit te
Amsterdam: .
J. R. KollewTijn, RusschatraaLt 10,
Amsterdam.
Voor de Vrije U7niversiteit te Amster.
dam:
D. Rumpff, Keizeregracht 162,
Amsterdamn.
Voor de Rijks-Universiteit to U.
trecht:
J. Baart de la Faille, M~aria-
plaats.18, Utrecht.
Yoor de Rijke-Universiteit to Gro-
ningen:


Zulia
Oct. 10 Oct. 17
181 2
20
20
21 27
21 27

26 Nov. 1
26 1
27
NOV. 4 2


Mareb.
Oct. 81
Nov. 7

10
10
1
15

18
16


Nov. 7
16
17
17
18

28
28
BC.


Oct: 24
Nov. 1
3
39
9
10
li


POtogt])ich ISC 1110011111(

Soublette et Fils,
HOPPHOTOGRAPECN


JO-HN


rf
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs