Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00039
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: November 14, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00039
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


Y ~ __


Dit Blad verschijlt crlken IZ~t~erdag~. Es Courant aki ta sali toer dia Sabra.
AbonnementsprIij s vcror Curag~ao, Bonaire. Aruba BURIEAUX VAN DIT BLAD Su prij a di abonnement ta fl. 2,- pa tr~s luna,
en de Bovenwmndsche eilanden per drie maanden patlg adilantfi.Cr~c, IoarAua t lr
fl. 2,-- met vooruitbetaling.PalgrnfoCuaaonieArbS.Mr
Voor het Buitenlandl per jaar ft. 10,- lEATE:WtratOrbna o 2 tin (P. H.), St. E~nstatius i Saba fl. 10,-- pa anja.

P;1 jsdAvretinvn1 egess f050, voor el. I~ ADIINISTRATIE: Plein Concordi a,10. 12g, Pi e16fm33i ii A nen di 1 te7Unctsd 7 e' reel f0,50, cada reel muas


No. 1298


ontrangst te berichten van Haar
schrijren van 28t Juli jl. waearia zij
ten vervo lgee ~ op bet daaraan voor-
algaande van 20 Juli een drietal
grieven ter kennis der Nederlandsche
Regeering brengft, welke de Relgee-
r'ing~ der Republiek tolgenover die van
N~ederland meent te mooten aanyoe*
ren en die haar aanleiding geven tot
ide mededeeling, dat zij, zoolang de
verschuldigrde vold oen in en hot
herstel der bedoelde bele;3bigingen en
grieven niet zija gegeren, triend-
scha ppel ij ke bet~rek kinges~ tusschen
beide laden niet langer kan oncder-
houdlen.
D~e Nederlandsch~e Rego~ering out-
vingr uit dit schrijren zoozeer den
indruk dat van VTenezolaansche zijde
begeerd werd omn de goede v-erhou-
dingren tussoben -de twree landen to
verbroken, date zij een oogenblik van
meening is gewreest dat slechts eenl
d aarmede overeens tem ensde houding
viel nan te nemen, en gebruik ge
maankt most worden van het recht
hlaar door Gr. ESa. schrijvten gegieven~
on het protocol van 1894 als ver-
vaillen to beschouwcen, aanr de Vene-
zolatundsche Regeering de ve~rant-
woordelijkheid latende voor de go.
volgetn .
D~e oprechite 1 egeerte echter om
dien toes~tnand nist t~e does intreden
alvorens alle middelen ter zijuer voor-
komning ziju bteproeid gewrorden, heeft
hHer er too doen beeluiten on de
do~or U. E~. opgiesomde grieven aan
eene nrauwkeurige beachouwing te on-
de~rwerpen en de resultatan daawrvan
ann Hapr mede to deelen. Aau die
,neleasst;ing5 verno~rloor ik ruij toe iv
vae~gen de mn mijn schrijven van 20
Aug. aangeko~ndigde uiteenzetting
vau de bezwaren, wrelke bij de le-
derlandsche BEgeering gerezen sy~n
weg~ens de houd~ing door de l:ene-
zrolaanlschle Regleering togrenover Nor-
derla~ndsche belongen sangfenomen.
Wat de door Uw~e E~xcelle~ntie ver-
mielde grieven sanguiat, merk ik op:
1*. dat reeds in muijn schrijven van
2d0 ASugut~ue, zijude onmiddellijk ntL
ontvanpfst van Cwer E~xcellentie's no-
to van 20 Juli jl. ter zake, mededeelingI
werd gedaan van den pijolijken in-
drukc door het schrijven van den
Minister Resident DE, nEvs gemaaikt
op Hr. Ms T. Regeering, die zelve zon~-
der aarzehing dienu terugrooping zou
hebben bewerketelligd, indlen niet de
President der Republiek door zijn
weinig correct handelwijze haar
clnartoe de gelegrenheid hadl afgesnp-
den.
2*. dat de Nederlandeehe Regree-
ring de ongeregeldheden, door eene
volksmenig~te op Curagao bedrev~en
trgren het gebouw van het Venezo-
luaansch Consulant en de personeu
zijoer bewoners, betreurt. G~eenszins
ter verontschuldiging, maar slechts
ter verklaring der gebetenheid van
die bevolking op den Consul, ver-
oorloof ik mij te wijzen op bet voor
d~ie berolkiing zoo grovelijk beleedi-
gend artikel in een dagblad to Puerto
Cabello verschenen en naar verzeke-
ring van depn schrijvrP Vennezolaanch
burger verblijvende op Curagao,
slechts door hem anderteekend, maar
door den bewfusten Consul geschre-
ven. Ult alle officisele ambteberich-
teni bij Hr. Mis. Regeering daarom-
trent ingekomen, blijkt haar ten dui-
d-elijkste, dat door de politie zoowel
als door de mnilitaire macht alle maat-
reg~elen waren genomnen om den pr
soon van den C~ounsu gebeel tebe
veiligen, betwvelk blijkens dezelfde rap-
porten door den Consuli herhealde-
lijk is erkend en waarvoor door hem
niet minder herhaaldelijk dank is
betuigd geworden. Dat het aan de
overbleden niet gelukt is, bet wa-
penschild van het Consulaat, het-
wrelk verloren is gegaan, terug to
vinden, wordt ook door Hr. M~s.
Regeering betreurd, en zij sal te alien
tijde bereid gevouden worden de
daaruit voort, -.. men schade te
herstellen. Reede bij echrijven van
31 Juli verstrekte de Gouverneur van
Curagao san den Duitechen Gezant
te Caracas, tijdelijk; belast met de
waarneming der Nederlandeche be-
la~ngen, volledigre inlichtingen om-
treat het op Ccuragao gebeurde en


gelijk w~il w~eten; hij heeft gelijk, en
nienrvnd nnders.
Z~ijii laatste antwcoord bew~ijet dit
wellerPom overduidelijk. Over at de
prieven van Nederland zwijgt Castro
geheel on al en bespreekt alleen op
welkC wijze Hpderland h-em genoEg-
'o ning zou kunnen schenken.
r-li) aslleen is de partij, die belee-
digais.Nederlanid heeft niets te
elechen, slechrts zich to vernederen en
s9chuld to bekennen i!!!
BARNs VAN SE~CKENDORFI boodl den
11inlit ter van Buitenlandsche Zaken
van Veniezuela eeni diner aan op
Zaterdag, 7 November, den dag, dat
Ciu tr-o's an twtoord vebr~ooe~lijkj L in
Nede~rla~nd scu ziju aangekomen: Een
verbr~oeder~i ngfeestr Dat zou Duitsc -
land gaarne gezien hebbJen !
Me~n verwach-tte in Caracas alge.
meet;, dat de zask in der mine zou
wvordofn geschikt~.
Enr Curagaro zou daarvanw~eder de
d~upe ziju geworden,
Castro ont~ziet niemand, dan voor
w~ieni hij ontzag beeft. D~uitschland
is thanss zijn goede vriend, omdlat
det IBuituche adelaar hem de kracht
vani ziju vieuge-lslagr on klauweakneep
hee~ft laten voelen tijdens de block.
kade: van 1902---03.
E~erst als Nede~rlabnd ook in dien
g~eest; zal opgretrodenl siju, m~ogen wVij
ranl C~astro verwach~tten, dat hij bui.
gonl zal en toe~geven aan Nederlands
rechltmartiga elechen,
W'ij yragen niets buitenmewoons.
Zelfs geen beyourrechting: als naaste
bouir oven undere, verder verwij-
derd~te landeni.
:ue.A rt.,o Wr eiS.tU kracumens vrleni-
sichappelijk verkeer met naaste bu-
ren eouden mogen verwachten.
Wij yragen geen voorrechten, geen
gunstenr, ult dankbaarheid, dat C:ura-
i;ao ann de Rtegeering van Veneeuela
voortdur~eud zulke gYoede dieusten
bewrijet mnet~het stipt naleven van
het verbod van wvapenuitvoer,
waardoor de revolutie in- VeDGEtula
ten zeerste wordt hemoeilijkt, bijna
ounmogclijk gatmaakt.
CVij yrtlgen alleen ons niet te be-
lemmeren inl onzo na~tuurlijke outwrik-
keling en ons vrij te laten in onzen
handel en schieepvaurt.
)Vij yraHgen~ van onzen nabuur, als
bl] friend schappelij k met ons wenscht
oml te gatan, gceen daden van vijaud-
senAP te stellen.
Is dleze eisch niet zeer gemnatigrd en
alless~ins redelijk ?
Alet vreugde lazen wij in de T'wee-
de Nota van Nederland de woorden:
d,,008 betider grondgebiedd is door
de nature aangewiezen om door we-
derzijdsche vriendechalp elkaar's wrel-
vaart to bevorderen. ..
W-\auneer g~oede bedoelingen beide
nRegeerilg~enl bezlelen, kan deze wel-
vatart in hooge ma~te mn de hand ge
wrerkt wordeni; blijft echter het too-
nen dier bedoeling eener zijds uit,
dan sal een toestanld intreden, waar-
van eene a1 to langie beatendiging
metb Nederland's belangen toe r eel
strijden zou en waartegen het de
eerste plicht van Harer Mlajesteit's
Re~geering is to waken."

Wij ver~trouwen, dat de Hiooge Re-
searing thanu heeft ingfemen, dat die
toestand, door Baar bedoeld, hier
werkelijk bestaat en, ofachoon als
,,onhoudbaar" erkenld, reeds al te lung
beatendigd werd.
D~e scheepvaart en handel van Cu-
regao kwfijoen niet meer, ze sijo dood.
IDe handeldrijvende stand van C3u-
ragno, de ruggegraat waar de ge-
heele bevolking upl steunt, is total
verlamd.
Ann de armere bevolk~ing kan men
geld en voedsel ultdeelen, en t66
hAar groote ellende iets verzachten.
D~e handeldrijvende stand van
Cluragao is niet te helpen met sal-
moezen en medelijden, maar alleen
.door een a oedige en goede oplos-
sing der Yenesolaansch~e quaestie.
Reeds zes maanden duart hier de
alg~ebeele stilstand van zaken.
Is dit niet reeds ,,een al to lan e
beatendiging" van dezen toestan ?
WNij ho~pen, dat thans het oo en-
blik geslagen is, waarop Harer a-


jesteit's Regeerinlg bet rzich als eersten
plicht tsl rekenen san dien toestand
een einde te makren.
Zoo dit niet speedig geschiedt,
verliest de Kolonie alle kracht om
ook in de tookomet weder op te
leven. De groote stoomvaartlijnen
verleggen hun route, de doorroer.
handel van Curaqao zal daardoor
ophonden to bestaa;.
Indien de stilstand van handel en
echeepvaart nog lang moet duren
sullen verechillende groote handels-
huizen ineenatortonr, de k~lein-han-
delaars tot algeheele armoede ver-
vallen, Curagao een eiland worden van
arme vieschers. De vlocki van Gor-
MaN BLANOo sal dan in vervulling
gatan.
Het Mloederland bc:ware ziju K~olo-
nie voor rulk een lot.
Dat bet dau optrcde met spoed
en met kracht. De nood dringt on is
veel rooter, dan menin. Nederland
misechien weekit' [EDER A\Tynill \OT/'S

11inisterie van Buitenlandsche Za-
ken.
'sOaenee de ~Odgs
1908 rvnae eo2 uuts
Ik beb de eer Ufrer E~xcellentie de
goede ortut~rangt to h~evestigon van
Uw schrijven van 20 Juli jl., inhiou-
dende de madedeelill dat de Presi-
dent der Venezuelaansche Rtepubliek
den Nederlandschen Minister-Resi-
dent, den heer de Reus, ongfeschikt
beeft verklaard om in den vervolgre
als vFriendschappelij k tusscheuper-
soon te dienen in de betrekkingen
die het Yenezolaansche G~ouverne-
ment me~t bet Nederlandsche onder-
houdt en tevens aan Uwe Excellentie
heeft opgedrlagen den Heer de Reus
ziju paspoort to doen tookomen, o
dat deze zich uit het land verwijd~e
en znlks op groud van de termnen
waarmn ver~vat was een brief doo'
den Heer de Reus aan de flandels-
vereeniging ,Hou' en Trouw" ge-
schreven en g~epubliceerd -:n het ge-
lijknamlig tijdschrift dier Vereeni-
ging van de maand Mlei j. 1.
De Nederlandsche Regeermag beeft
van dien brief van Haren diploma-
tieken Vertegrenwo~ordiger mlet niet
minder leedwezen keunis genomen
dan de President van Venezuela, en
b'jaldien elechts door Zijne Excel-
lentie van zijne gevoeleus aan de Re-
greering vlan Hare M~ajesteit kennia
was gegevenl gewordenl langsd den weg
door het volkeurerebt daartoe aange-
wvezen, dan soude Zij geon oogeablik
geaarzeld hebben om door de terugr-
rooping van dien Vertegeunwoordi-er
asn de Venezolaansche Rtegeering Bet
bewijs to levereo, dat Hare begeerte
om de verstandhouding tusschen de
beide landlen eeae vriendechappelijke
te doen ziju, oprecht is,
In tegenatelline daarvan echter
heeft de President der Republiek het
nuttig geoordeeld zich zelven de ge-
wenschte voidoening te verachaffen
en daarmede een wegf inl to slaan
waardoor de Nederlandsche Regee1
ring is voorbijgeg~aan op eene wijze
die in strijd is met Haar goed recht
en de eischen der hoffelijkbeid.
Het is inderdaad moeilijk voor mij
eene veroutschuldigring te vinder'
voor den brief door den Heer de
Reus aan de Amsterdamsche Hian_
delevereeni inrr gesch reven maar
Uwe Excel~entle vergunne mij reeds
nu alet geheel stilzwijgend voorbij
to ~aan het gebrek aan welwillend-
hei~ in de lantate ti den van de zij-
de der Venezolaanse e Regfeering to-
genover Nederland en zijue Kolonitia
aan den dag gelegad.
ZIi zij overtuigad van mijn leedwezen
om In dit verband to moeten herinioe-
ren aan de maatr gelen van 14 Mei
Fyaarmede aan den handela van Cur~a
gao zulk eene belaugrijke schade -
werd toegebracht en aan bet hand- i
haven van dien mnaaftregel, niette fen.-
staande door den Minismter-Reesi eat
bij schrij ven van 21 3ei ..,


Curagao, 13 November.


Oranje Boven.

Ltve
Kiinderachtig geplasgd, kleingees-
tigi gesard, valsch getergd door Cas-
tro, raakte ook het meest lankmoe-
dige, het Hollandsche, geduld uitge-
put, en evenals emn korte donder-
elag krakend invalt b~ij het inelaau
van den blikeem, zoo fitate het op
eens van Hollands strand: Quos ego!
G-enoeg g~etergd I Mi in gieduld hefeft
ult, ondervind nu mijn krachlt.
WToorden waren er meer dan vol-
doende verspild. Nederland ging th ns
over tot het stellen van dladen.
D~e eerste da~ad van N~ederland be-
stond in het schorsen van het ver-
bod van wfapenuitvoer van Curayao
naqr Venezuela, in het verscheurea
van het protokol van 20 Augustus
1894, in het verbreken dier diplomna-
tieke betrekkmgren met Castro.
De eearte vijanrdelijke daad is1 nu
door Nederland gresteld, het be~houct
zichi verder voor een alg~eheele vrij-
heid van han~delen, Hearvan de ver
an twoordelij kheld uitaluitend ten
last van Castro komt*
CuraLgao is Nederland oprecht dank-
baar voor dlit krachtig begin. M~et
vertroulven wduchtden wij nu bet ver.
e ve o o zo er bija ndnera verheu <1
heeft bij dit moedio o >enen der vb
stndelijkha~nrln ? 0
Dat al het; welfelenid dralen en tal
men nu een cinde beeft genomen. Ne-
derl nd ithun operde Pa
beradneni infinka oortastteadenb slit
en vlug afwerkend a
Op zi'n vro jst is de office 1l tekst
van Castro's autwoo~d oF eeeTwee-
Ne Noa van 1) Hrand rijdag, 6
Novem er, ind on 7 i~ag orbtvangen
en reed Zaer ag, 7 ovem er, wa-
rend hiler opb Cradao de beeluiten van
Die beeluiten zijn dui ovrI~d
word ev otvang~en van Castro's aut-
Een wod v d nk zi o
bracit waoao Iie aK'ol niaa 1 oku
dat onmiddellijk deze belangrijke be-
richten aan de bevolking: mededeolde
en de Niota's Sew-isrseld Int V -
nezuela liet pub ~iceeren, IC c ~
deer stukk~en kan r~eeds vroe ero ui
Nederland hier zij n aan oekomen-n ma ir
het laatste antwoord van Casstro
kan moeilijk auders dan tele rafisell
zijo doorgezonden naar CurgaCo ter
bekend mak ing aan die bevolking
Voor dit alles onzen oprechten dan *
Eeni woord van lof ook voor de
ontwikkelde activiteit vau onzen R-
achten colleg~a,,D~e Curagnosche C n
rant.,,

Wat, er ou verder geschiede~n zal,
hangt geheel en al at van C'astro's
hou :Uin Spoedig~ zullen~e er wij weten,
over die vflaektn "4eierland. he tgn
Mlet woorden en diplomnatieke frasen
komt hij nu miet verder. Hij moet
inbinden en de vijandife decreten te-
rugt~rekken, zoo hij Nederlatnd niet
dwingen w~il bem nog g~evoeliger een
lesje! te g~even en hlem te leeren, hoe
vriendscha~ppelijk om te gaan met
ziju naaste buren.
Hij heeft nu ondervonden, dat Ne-
derland niet bang voor bem is en
het ernstig meent met de verdedi-
ging' zijner Kolonie Curagao.
Allerminst heeftt Castro zulk een
d aad, al d oo r Nederla nd ges teldwRerd,
verwfaht. Hij ducht met praten de
g~hel quaestie weer op eleeptouw
be kunnen nemeni en op de lange
baan to achuiven.
den Crc~llineende men ait an-
onderwor en worzdou an a ra
bNu, dat zou wat hebben uitge
hald! Rdeneeren met Castrol
d~eljk Pppigen, eige~nwijzeon or-
d ljen Preside~nt met praten tot
re en brengent De geechl~len met de
1 ereenigde Staten on met Frankrijk
J~ewyzcen, dat Castro van geen ver-


ur. 4916130, op goede gronden op de
intrekking wer aangedrongen. Dat
die brief aanvankelijk den toorn van
deo President heeft opgrelekt, is be.
g~rijpeli~k, omndat in de ver~taling van
dien brief door eene vergissingl san
Uw~er Excelentie's D~epartement be.
gaan, eene fout is ingedlopen waar.
door in stede van de wToorden: ,,een
booze droom" (mal suefio) aan den
schrijver de nimmer bedoelde, noch
gebezigde woorden: kwn ilie
geest" (espiritu matl~tco) in de pen
werden gegfecen,
Nu die fout is opgeheld~erd, mag,
naar ik~ mij vlei, eene mieer w~elwil.
lende overwergingr van d~en aandrang
t~ot intrekkingr vanl dien muaatregrel
worden verwacht en ik moet dan ook
thans nog met deni meesten nadruk
op dieintrekking aandtringen. Slechts
dalardoor toch zal roet de daad be-
vestio-d worden de verkluring; van
Uwe Cxcellentie ,,dat de persoonlijke
tekortkomingr van den Mtinister- Re-
sident geene ve~randerino- breng~t in
de gloede verstandlhoudinbg, die geluk-
kigerwijze bestant tusschen de beide
laden en die ook Venezuela wenscht
to onderhlouden op den mteest friend.
schappelijken voet".
Ons beider groudgebied is door de
natuur aang~ewvezto omn door w~eder.
zijdsche vriendschap elkaar's wel-
va~art te bevorderen. Wanneer goede
bedoelin~gen beide Riegeeringen bezie.
len, kan deze wrelvaart in hoore mate
in de hand gew~erkt w~orden; blijft
echter het toonen dier bedoeling
eenersijds ukt, dan zal een toestand
iutrede n waarvan een al to lang~e
b~eatendigiug me~t Ne'derbsudc~' a eian.
gren te veel strijden zou en wa~arte-
g'en het de eerate plichlt van H-arer
illajesteits' R~greering is, to waken.
Op meerdere oogenschijulijk gegroude
klachten over eig~eomach~tige onrecht.
matige daden van Veniezolaansche
ambtenaren waarouder aunhlouding
van vaartuigen wonder Nederlandsehe
viag d oor Venezolaansche vaartuigren
in open zee, is in de laatste tljden
opnieuw mijue aa~ndfacht gevestigd
gewordlen en handeingen van dea
mneest onvriendschappelijken uard
van Uw Staatshoofdl tegenover or-
gaoen van Nederlandsch best~uur
ziju telegraph"isch to mijuer ken-nis
gebratcht. I meen ech~ter wrel to
doen op de naLdere bevestiging daar-
van per amlbtelijk schi~jrere n et
voornit to loopen en behioudl mij voor
daarop terug to komen. Ik blijf mij
gaarue dleien dat, zoodra de diplo.
inatieke betre~kknigen tasschen onze
beide lanidon op normalen voet-
hersteld fallen zijD, de nieuw te be-
noemen Vertegenwoordiger van Ha-
re Madesteit or in slagen zal de goe
de be oelingen wearm~ede deo Neder
landsche Regeering oprechtelijk be-
aleld is, bij Uwce Excellentie ingraug
to doen vmnden en eene goede ver-
standhoudingr duurzaamn sal kunnon
bes taan. Of niet het sluiten van
een definitief arbitrage-verdrag en
eene consulaire en handels-conven-
tie daartoe het zekerste middel zou-
de oplevereu, blijve aan eene later
besliasing voorbehouden. Reeds nu
echt~er toone de Regeering: van Ve-
nezuela van stande aan, dat Zij de
handbaving van hiet in 18941 zoo
gelukkig tot stand gekomen Proto-
col, betwelk de basis onter verhou-
dingen uitmaakt on de dAario door
Nederland sangegane en getrou -
welijk nagekomen ver~plichtineen op P
zijn juiste wlaarde weet t eatn
en het niet in de waagschaal wil
etellen door den onhoudbarea toe-
stand to beatendigen, welken Zij door
Hare decreten van 14 ,Mei geschapen
heeft.
DE MIINISTER VAN BUITENLANDBCHE
7 AKENu.

Zin E 1 let e
den rMe Ilosteer ean Buitenland.
landsche Zaken der Veree nigde
eenigde Staten van Venezue e.
Ministerie van B utelandsche Zaken '
's-Gravenhage, 3 September 1908.
EXCELTaENTIE,
Ik heb de eer U'we Excellentie de


Zaterdag 14 November 1908


25ete Jaargang.


MI C0E


DI


CURACAO


wnKEE L AD


U0011


DE CURAqAOSCKE IILANDIEN.

worden, indies het Gouvernement
van Hlare Majesteit de Koningin
daarmnede instemt, zou beateau, dear
de diplomatieke betrekkingen afge-
broken ziju, in het afraardigen van
een confidencleelea agent, die voor-
zien csl moeten zzin van een uitgebrei-
de volmacht en van mestructlin, en
die zich met beide Gouvernementen
in verbinding zou kunnen stellen en
de verachillen tot een vriendechap-
pelijke oplossing tou kunnen brengen.
Van deze g~elegenheld maak iki ge-
bruik de verzekertug miner hoog-
achting te hermieuwen.
Aan Zijoe Ex~cellentie
den Heer Minister van B~uitenland-
sche Zaken van het Koninkrilk
der Nederlanden,
as Gravenhage.
De Cur. Cour.


tuigen, zelfs, sooals met die van de
Justiciar geschiedde, germimen tijd na
de vrijepraak in hoogete instantie,
alemede tegen het gebruiken van
opgebrachte vaartus en als kust.
wachter, zooals met ae A4sela het ge-
val was.
II. Itsatregelen teen handel
es sche pvaart van ouravao.
In de tweede plaate is ernatig be.
swaar gerezen togen een tweetal
maatregelen, waardoor de scheep.
vaart van Curaqao grootelijkst wordt
bemoeilij kt, nl. de annwy~zing van
Puerto Cabello ale overecheephaven
voor de goederen uit het Westen der
Republiek a8fkomatig of voor daar
beatemd, alemede het verbod van
verkeer met zoogenaamde kleinere
echepen (buques menorea.)
Hr. Mse. Regeering verliest niet ult
het oog, dat, streng formeel opge.
vat, die mantregelen de binnealand.
sche sangelegenheden van Venezuela
betreffen. Zij getuigen echter van soo
weinig vriendsebappolijke gezindheid
en van sulk een geringsehattin van
de belan en van H~r. Ms. onderdanen,
dat Hlr. his. Regeering, op dien groud
alleen reed, moeilij k eou kunnen
nalaten daaraan aanatoot to nemen,
De wijze van toepassing beeft ech.
ter tengevolge, dat Hr. Ms. Regeering
zich des te meer gencjodzaskt acht
deswege een woord van protest te
doen booren.
Die maatregelen toch hebben een
tijdvak ingeluid, waarin de scheep-
vaart van C~uragao op de knet van
Venezuela tengevolge van het optre.
den der Venezolaansche autoriteiten
practisch onmogelijkgeworden is. Hr.
el. Regeering is van oordeel. dat dat
optreden niet fu alle gevallen door de
reeds genoemde maatreaelen nood.
sak-elijk wverd gemaaskt. Als vtoorbeeld
wtorde genoemd:
1'. de weigering van den Veneso.
laanschen Consul op Curaqao on bet
stoomebcip Christian~aed ult te klaren,
waarop door Hr. Mis. ~Minister Resi.
dent wonder da teekeniing van 6 Juni
1908 No. 5421i3 de sandacht van U.
E. werd geyestigd;
2 de door den Minister van Fl-
nancii~n der Republiek san den Ad-
ministrateur der douane te Cartipa-
no verstrekte telegrafische last (d.d.
20 Miei 1908J om wonder een voor-
weedsel g~oederea van het S. S. Prin*
~Frederik Hiendrik van den Kon. W. I.
Maildienst, te weigeren;
3". het door bet uitvoerend gezag
gegeven verbod om schepen naar Cu-
ragno nit te klarea, waarop de aan-
dacht van U. E. \rlrd gevesti~d bij
brief van 12 Juni 1908 No. 565 36,
Hlet daerdoor feitelijk onmog~elilk
maken van den uitvoer tot verbruik
van Venezuela naar de Curagaosche
eilanden is alamede een maatregel
van de sijde van Venezuela, waarte-
gen protest moet worden asug~etee.
kend, sooals zulks eveneens moet ge.
schieden tegen de differentieele be.
harndeling van Nederlandeche en Ve.
Oeaolaaneche viaggen bij het vervoer
de~r overladingen van uit Curagao.
Yoorts meent Hr. Ms. Regeering
het recht te hebben zich to beklagen
over de handhaving ~iZder miaadetrg
len nadat Hr. Ms. Mnse-eiet
bij brief van 21 Mdei jl. No. 43630
had anagetoond dat de vooratelling
van sak~en in de overwegmngen van
het decreet van den 14den dier maand
gegeven, met betrekking tot sekere
door de Curagaosebe autoriteiten
getroffen sanitaire meatregelen ten
eenenmale onjuiet was.
Dat de President der Republiek
het nuttig geoordeeld beeft, na de
hooget ouregelmatige wyjze wearop
loen Exc~e'lentie den N'ederl andschen
Mtmstetr-Resident sijoe paspoorten
had gezouden, eveneens san de Neder.
landsche consulaire ambtenaren het
exequator to ontnemen, is eene daad
die van geene Regeering in vollen
vredestijd kan verwacht worden en
beantwoordt weinig man de voorko.
mendheid te sijuer tijd door de Ne-.
derlandsche Regeering man den day
gelegd, toen zij, ook wonder consulaz.
re conventie, in eene consulsire ver.
tegenwoordiging van Venezuela op de
Curagaosche eilaudeogroep toestem.
de.
Stelt men de ernstige bezwaren in


dit en in miju vorig schrijven van
20 Aug. outwikkeld tegenover de drie
rieven door Uwve Exrcellentie te her.
de gebracht, dan a ring reeds dade.
lijk bet groorte on erscheid in bet
karakter der wederzijdeche grieven
in het oog. Venezuela toch meent
zich te moeten beklagen over handed
lin en began door Nederlandsche
am tenlaren wonder ruggwesprsak met
hunne Regeering; de Nederlandsche
Regeering daarentegen beeft zich te
beklsagn grootendeels over handed.
lingenB van de Regeering van Ve~ne.
wordt de bouding door de Venezo.
laansche Regeerin"g blijkens het slot
van Uwer Excellenties sch~rijven san-
genomen, voor Harer Majesteite Re-
geering tfen eenenmale onverklaar.
baar. Zij blijft echter, soo het haar
door de Venesolaarische Regeering
mogelijk wordt gemaakt, tot eene
minnelijke oplossing der bestaande


geschilpunten bereid. Yoor dleze soo
tegemoetkomende houding, ingege-
ven door de waearachtige be~geerte
om tot elkanders wederzijdsch fel-
zijn in vrede en vriendschap to leven,
vertrouwt de Nederlandsche Regee.
ring, als bewij van waerd~eeringi van
de sajde der Rpubliek te ontrangen,
hetgeen st] ook reeds in haar so rij.
ven van 20 Augustus beeft verzoebt:
de onverwljlde intrekking van het
decreet van 14 iMel. Op vervulling
van dien wench moet echter de Re.
geering van Hare Majesteit met den
meest ernsti en nadruk blijven steaam
Zij vielt skc met de verwachting dat
de President Uwver Republiek zich re-
kenechap sal willen geven io ho>e boo.
ge mate het de welvaart zijuer eigen
burgers schaad t, indien Hij den door
het echrajven van Uwe Excellentie
van 28 Juli 1908 in het leven geroe-
pen toestand beatendigsf, en in dien.
celfden gedachtengang koestert sij de
boop dat Hij daarawn, na sandach-
tige kenniename van dit schrijven
geen voortgang sal even. Anin de-
re hoop meent Harer Majesteits Rte-
geeriug dan ook met de dead ulting;
te mooten even door vooralenog
het Protocol van 1894 te blijven in.
erchtnemen .
Mocht Harer Majesteite Regeering
tot haar groote teleuretellingf eene
dergelijke goede gezindbeid bij den
President miet aantreffen en mochten
de Nederlandeehe Kolonitin ook nB ]
November nog getroffen blijven door
het decreet van Miei dezes jaear en de
daarmee verband houden e maatre-
gelen, dan ciet sij rich gedwongen
alsdan stch van de verplichtingen
van bedoeld Protocol outslagen te
rekenen en zic~h scene algeheele vrij.
heid van handlelen voor te behouden,
wearva~n de verantw~oordelij kbhed uit.
sluitend ten las~te van President Cy.
Tao komt.
Gelief ens.

Zijoe Excellentie
den Heer Mlinister van Buitenland-
sche Zaken der Vereenigde Staten van
Venecuela.CRStr0'S antWOOrd*

Vereenigde Staten van Venezuela
.1iinisterie van Buitealandsche Z~aken.
Caracas, 12 October 1908.
EXCELLENTIE,
De noba van Uwe Exe~llentie, ge-
dagteekend Den Haag 3j Sptember
Il., en door U in Uwve ualiteit van
~Minister van Buitenlan srche Z~aken
van Hr. Ms. de Koningfin der Neder.
landen onderteekeud, is bij dese kan.
selarij ontvangaen.
Aangezien de elotsom, weartoo de
genoeade modedeeling lieid~t, is, dat
de beleedigingen, watrover dese Re
g~eerng~ in do nota van 28 Juli ji,
zich bij die van Hare M~ajesteit be.
klsdheeft, werkelijk hebben plants
gehad sqj het ook dat men het door
bet gepeupel van Curaqao gehoonde
wapenechild van Venezuela als een
eenvoudig, miets beteekenend stuk
hout beachouwt, terwiji de Reg~ee,
ring van Hare Majesteit sich bereal
ve klaart de schade, die daaruit
mocht zijn voortgevioeid, to vergoe-
do~n, dese ernatige gebeurtenis soo-
doende ale eene saak van seer wei.
nig aanbelang behandelend, soome.
de dat het feit, dat de wearbor on
ten aanzien van de personon van aen
Consul van Venezuela en van sijoe
farmilie Reachonde~n ziju, en dat de
sekerhei die de koloniale autori-
beiten van Curaqao ann genoemden
Consul voor de vrije uitoefening van
sijne functi2Sn moesten verleenen,
hersenechimmig gebleken is, niet be-
schouwd wordst eenige verantwoor,
delijkheid voor het schuldig Gouver.
nement van dat eiland mede! te
brengen; en daar audersijds in de-
selfde nota verklaard wordt dat
bet Gjouvernement van Venezuela, -
daar dit tot het domein van sijoe
binnenlandsche aangelegenheden be-
hoort, volkomen gerechtigid is on
ter beveiliginga van sijue belangen
de decreten en besluices, weaaraan
gerefereerd wordt uit te vaardligen
verwondert bet 't Grouvernament van


de Republiek dat, terw~iji men ver-
wachtte dat men in de nota, die ik
beantwoord, de genoegdoeningen
herbalen zou, vervat in de correspon-
dentie, die tot leedwezen van het
Gouvernement van Hare Majesteit
niet in het bezit van dat van Ve-
n zuela is kunneo geraken, men en-
k ~, bij wijze van bedreiging, mel-
ding maaklt van het verbreken van.
het Protocol van 1894, opdat Ne-
derland ontheven zou zija van de
verplichtingen, welke gezeg~d Proto.
tocol betz~elve oplegt, en de herroe-
ping vraa:to van de decreten, die,
naar bet ouvernement, van Hare
Majesteit zelf erkent, het Gouverne.
ment van Venezuela volkomen recht
heeft vooir te schrijven.
Hfet Gouvernemnent van de republiek
is dus van meening, dat de eenigae
handelwijze, die gevolgd zou kunnen


bionenli; daarin wordt beweerd
dat de Opmmandant noch van de
aankomat, noch van het doel der
reis sann de Venezolaansche autori.
teiten melding maakte.
D~e onjuiet~heid eener dergelijke be-
wering blijkt o. a. reeds daaruit, dat
in de rapporten van den Comman-
dant van Br. Ms. Gelderland ana de
Reg~eering een afechrift van een schrij-
ven van dien Commandant san den
havenmeester te La Guaira was ge-
voegd, ged agtee kend 1 Augustus
1908, wvaarmn genoeade hooldoffi.
eier sijoe mondehnoge mededeeling ann i
den tolk van den havenmeester
echrittelijk bevestigt, dat fir. Ms.
Gelderland 88ogekomen is, opda hyj-
Commandant zich met den Duitschen Mi.
nister to Carhcas in verbinding reoude kun.
non stellen.
Toen bet verder denl Commandant
toescheen, dat de door hem gewenech.
te verbinding met de Duiteche auto.
riteit niet tot stand soude komen,
en hij bovendies in verband met de
international gebruiken verplicht
was aan de beyoegde autoriteiten
kennie te geven van de op den vol.
genden dap to houden feestviering
bij gelegen eid van den verjaardag
van Hare Majesteit de Koningin-4foe.
der en het daarbij at to geven salunt
van 33 schoten op den middag, zond
hij ten 5 unr D. m. een officer near
den wal met opdracht daarvan me-
dledeelina te doen.
Toen 6eeft zich een incident voor-
gedaan, soo in strijd met eenie
vrlend schappel i ke verhouding ae
Waarva~n door w~e Excellentie steeds
verzekering wordt gedaan, dat de Com.
rnandant van Hr.-Ms. Gelderland aeen
oogenblik langer van de gastvrij eid
in de Venesoluansche haven Ls Guay.
ra mocht gebruik maken. Een der
Venesolaansche havenautor~iteiten
toch heeft den N'ederlandschen see.
officier, belast met bet overbrengen
van de schriftelijke mededeeling der
voorg~enom3en feestviering belet, zijue
opdracht te vervullen en selfe de on.
hoffelijkheid soover gevoerd, dat blj
weigarde de bedoelde schriftelijke me.
dedeelinea in outvangst to nemon.
Deze weigering werd gogrond op uit.
drukkelijke bevelen uit Caracas out.
vang~en.
Hr. Mis. Regaeering houdt zich over.
tuigd dat, indien de President der
Republieki in dese volledlig was in,
gehcht geweest, hij sijoe medewerking
tot deze buitengewvoon on hoffelij ke
daad niet Con verleendl hebben en sij
spreekt hear vrertrouwen nit, dat i
dearlvan alsnoga de verzekeringsa
mo so erlaugeu.
T ans mnoge een uiteenzetting vol.
gen van de. grievenl, die afevezien van
hiet bovenataande bij de Nederland.
sche Re eering bestaan tegen die van

Om niet to wijdloopif to worden,
vermeld ik alleen die we ke in ~ebeur.
teniesen van de laatste maunnen sija
gegrand.
1. Aanhouding van schepen*
In de eerste pleats meent Br. Me.
Re eering: te mooten wij7en op de
her aalde sanhoudingen v-an echepen
ouder Nederlandsche viag. Hoewel
bi de Reern de oetuga b
ea at daf urks meermae euigbu de-
territoriale wrateren van Venezuela
plants heeft, sal sij daarvan geen be-
paalde grief maken, orndat -et, bij
ele t geustrijdi e verklario en der
*atie dikwe~ meli k is is
parets a wmen omoeutj ldeenleutst
re sanhou arm Iasookreomdat er in
deze materie eenige ruinte dient te
worden grelaten voor ver ~insingen
van ondergeschikte Venezo aaneche
ambtenareni, waa8rvoor Hr. Ms. Re-
g~eering die der Republiek thane niet
v7erantwoordelijk wil stellen
E Rht~i darnen t eetH B
Ms rRc eing are tegen temeen r.
okmo 0eedant deaageho deom V-n
tuigen-d ook waupend ker niet de min-
eari bes st- aear e de sVene"
rolaansche havens worden o ae
bracht en derbalve geheel onnoo i
overlast en oponrthoudl ondervinden.
In dit verband meent Hir. Mes. Re-
geering te mogen wijzen. '
a) op het geval van de Edlela, die
eerst naarF Los Teques werd gebracht
en vervolgens wterd genoodcaakt


naar La Vela de Coro to gaan (begin
November 1907).
b) op dat van de Penetope, die eeret
naar La Vela de Coro werd opge-
bracht eo vervolgens naar Puerto
Cabello werd opgezonden (beg~in
Maart 1908).
c) op dat van Jus~ticia, die naar
Puerto, Cabello werd o pgeb racht
(Maart 1908.)
d) op dat van de Carmita, die eerst
naar Adicora en vervolgenF1 naar La
Vela de Coro werd opgebracht (half
JulI 1908).
e) on dat van de Mari6n, die eerst
nlaar Bicla en vervolgens eveneens
naar La Velab de Coro wverd opge-
bracht (half Juni 1908).
Inegelijke meent Hr. Ms. Regeering
to moeten opkomen tegen de laug-
durige gevangenhouding van de be.
manmong van de aangehiouden vaar.


hij gaf daarbij uiting san ijue ge-
voelens van leedwezen over het ver-
loren gaan van bet wapenschild. De
brief zou door den C~ommandant van
Br. Ms GSelerland den 1sten Augustus
aan het D~uitsche Consulant te La-
Guaira ter doorzending san tasron
VON 8ECKEND)Or Zij'O a ggven. Het
is voorseker niet de a hd der Ne-
derlandsche Regeering dat dit niet
is g~eechied,
Hoe volkomen welwillend de gevoe-
lene soowel van Hr. Ms. Regeering
als van het Koloniaal beetuar sijn,
blijkt ten overyloede nog uit het feit
dat een officier, die den 29sten Juli
door sijn uiting van anti-Venezo-
laaneche gevoelens gegronde anolet-
ding gaf tot klachten, re~eds thaus
van sijoe detacheering in de Kolonie
Curaqao is ontheven.
3'. dat, naar ik mij vlei, eene on-
beyooroordeelde kenoieueming van
de overwregingen van den Comman-
dant van Br. Ms. Gelderland Uwe
Exrcellentie tot de overtuiging sal
brengen, dat inderdaad geen groud
bestaat voor ont~atemming wegens
het niet salueeren door dies oorlogs-
bodem en dat man eene onvriende-
lijke handeling van de sijde van den
Commandant niet kan worden ge-
dacht.
Bir. Me. panteerdlekschip Gelderland
bezocht 1 pOctober 1907 de haven
van Puerto Cabello en 5 October
d. a. v. die van La Gua~irs. Bij beide
gelegen heden wferd door genoemd
oorlogeechip bet Venesolaansche Gou-
vernement met het voorgeschreven
aantal schoten gesalueerd.
Die voorschriften van Rr. Ms. Zee
marcht luiden dat, wanneer bioneD
een jaar eenselfde chip bij herha-
lingR eenselfde reed bezoeks, de vlag
der natie, weartoe de reed behoort.
geain den el niet audermaal word
gesauee(lerbalve evenmin bij aan-
r~omet als bij vertrek).
Toen dan ook Br. Ms. Gelderland bin,
neu het jaar beide meergenoemde ba-
vens sauliep, handelde de commnan-
dant pan den kruiser geheel overeen-
komatig de voor de Nederlandsebe
Zeemacht geldende vooreche iften, t~oen
hij niet andermaal het Venezolaan-
sc e Gouvernement op dezelfde ree-
den salueerde. D~eze handelwijze kan
dus op geen enkelen ground ale een
minder hoffelijke daad tegenover bet
Venesolaansche Gouvernemnent wor
dlen aangevoerd.
Maear bovendien beeft de vermel-
diing: van deze feiten bij Hr. Ms. Re-
g~eering eenige verwfondering gewekt,
aangemien bet flaar uit bet rapport
van den Commandant van Hr. Me.
G~elerlanfd is gebleken, dat de Gene
real, commandeerende bet militair
district, waarin La Guairr lig~t, Llau
den Nederlandschenr Consul a~ldaar
schriftelijk beeft gevraugrd, waarom
de Gellderla~nd niet salueerde en dat
g~enoemde Consul, dank sij de
voorlichting vau den Cormmandantp-
in staat was den Generaul ter sake
in to lichten.
Kan dus iser de meeting van
Hr. Ms. Reg~eering den Commandant
van Hr. Mfs. Gelderl2and geen blaam
treffen, ti3 yraagt zzeh met reden
af, hoe bet magelijkr Is dait de Ve'
nesolaansche Regeering na de offi-
cii~ele mededeelingen sann Haren Ge-
neraal te La Guayra, betreffende het
niet algeven van een sailnut aan het
Venezolaansche Gouvernemenb ge
daan, dear thane nog een grief van
kan maken.
Uit he) afgeven der beid~e persoonlgke
saluten no bet bezoek langesijde van
den kruiser Gelderand Aaau de beide
Nuederlandsche Consule te Puerto Ca-
bello en LA Guaira. wRelke saluten
geheel ingevolge de voorechriften van
Hr. Me Zeemacht plaata grepen*
kan met het hiervoren gesegde on
trent de voorechriften ten sanzien
der saluten Ran een Gouv~ernemrent g~een
enkele inconsequentie op welke wijce
ook geput worden. Bet niet en wel
afgeven deer verschillende saluten
stant tot elkander in geen verband.
Uw~e Excellentie b~rengt wijdere ter
spra ke dat de haveumeesters te Puer-
to Cabello en te La G~uaira geen
communicate verkreg~en met Hr.
Ms. Gelderland. Het wil Hr. Md. Re-
g~eering voorkomen, dat, gelet op de
qluarantainemnaatregelen to Curagao
ultgevaardigd, het de plicht vno den
Commandant, was om sich buiten


~emeenschap to houden met den wal.
Jit de brieven van deo Commandant
van Btr. Me. Gelderland blijk t, dat selfe
op 1 Augustne d. j. de v-erhouding
tueschen de Venesolaansche en NYe.
derlandsche autoriteiten nog van
hoffell ken aard was, en het verwon.
dert nr. Ms. Regeeringdan ook geens.
zine, dat van Venesolaansche zijde
aan bet vertrek van Br. Mea. MIinis.
ter-Resident on het embarkement op
Hr. Ms. Geclderland _geen enkel belet.
slel in den weg werd gelegd. Tot een
daarran afwijkende gedreaglign zou
in verband met de correct wljze van
optreden van de cijrde van den Com-
mandant van Br. Ms. Gelderland geen
enkele ground sanwesig gewveeet ziju.
Uwe Excellentie meet in haar
echrijven alanoga een g~rief to mooten
maken van de wijse waarop Hr. Ms.
Gelderland de havens van Venezuela


De Reg~eering; van Hare Majesteit
de Koningin der Nuederlanden en de
Regeering der Vereenigde Staten van
Venezuela, beide met het oprechte
voornemen bezleld de diplomatieke
betrekkingen tusechen de heide Lan-
den te herstellen, ziju omtrent het
napolgende overeengekomen :
D~e wedersijds in 1875 geformu-
leerde vorderinglen hebben destijde
tot eene geschilroerina madeiding;
g~egeven, welke ougeluk igerwijse tot
geene uittomet beeft kunnen leaden
en die geesundigd is met bet afbre-
ken der diPlomatieke betrekkingen.
Sedert zlyn Nederland en Venesue-
la den weg van wtederkeerige Inschik-
kelijkheid ingeolagen en hebben sij
ui ce pen bew ~g ndb aill orcadken vn
genomen.
Harercijds constateert de Regee-
ring der Koningin, dat zij zich bij
haar schrtiven van 6 Jull 1889 be-
liverd beeft aan de Venesolaausehe
Regeering modedeeling to doen van
den uitalag van het gest~renge on-
dersoek, weartoe office te Cura-

ig toa de fien salkne debetork-
melde vorderingen der Vereeni~g e
laote v~an Veneuel zobeabbeen eui
geer /g betreft, wonder ook maar
eem germate toe to geven, dat bare
5 ordnngendaletdoegrrond soude a ljnt
to w lien stellen, dat in bet vervolg
EOude kunnen worden ingeroepen,
coo stent z13 er in toe bi) de voe-
gere eiechen ulet langer te vo har-
Vermits alsoo de redenen van ver-
schil thane niet meer bestaan en
as aezien de beide Regeeringen beh
zield siju met den levendigen wenseh
omn alles wveg te nemen, was han
derlijk zoude kunnen zija aan het
ounmddellijk heretel der diplomatie-
reb threen IP olongelukk ogr ]jze
de gebeurteniesen, waaraan de her.
innerine gaandeweg volkomen uit-
gewischet wordt, zoo si n cij over-
eengekomen de gedaketenwa s ling
de geachilpunten voor goed te doeo
ein ien.
De Nederlandsebe Regeering wen-
schende dearenboven asna e Vene-
zolaanslche Regeering een bewije te
gven der 1 verddrra v lening, die
v deoghee G~eea~ F a so ToT-
taGar fa har e aorz kt, ult p
nieuw haar voornemen on met alle
haar ten dienat estaande middelen te
verbluderen elk-e samenspanulD BSD-
ran ing of andere handelingr, strijdig
met de openbare orde in Venezuela,
af wij kende van de begi nselen der meest
strike onsijdigheid jegens de erken-
de Regeering van dat land, over-

den o bet ol arreg-dle en mj t id
kienm Cues an ae over edenA ber
St. Martin, St. Eustatius en Saba
d er sahe bestaande formeele ins-
true in hernleuwen.
D~ieuteogevolge bebben de ouder-
geteekenden, jonkheer Joan Raiell,
Minister van Buitenlandsche Zaken
van Hiare Maljesteit de Koningin der
Nederlanden en de Heer Genersal
Francisco Tosta Gasrefl, bijzonder
afgevaardigde der Regerin van de
Vereemigde Setaten van Venezuela,
daartoe behoorli k gmachtigd door
Hare Mdajesteit de Koningin-Wedu-
we, Regentes van het Koninkrijk,
en door de Reg~eerin der Vereenigde
Staten van Venezuea dit protokol
onderteekend, dat sann de b~ekrach-
tigiog der beyoegde overheden on-
derworpen sal worden.
Gedaan, in duplo, to 's Graven-
hage, den 20sten Augustus 1894.


(L. $. )


(glet.) J. RiELL~,
(get.) F. TosTA GARCTA.


PROTOKOL

VeRI 1894.


31l eu wsb erichften.
Roberto Lopez

is in ongenade g;evallen. President
C~astro heeft hem uit Coro terugge-
roepen. Ternauwernood san de ge-
vangents outsnapt, houdt hij sich
nu op in Puerto Cabello.
Onze Godlogsschepen.

Tegen de gewfoonte in kwamen de
schepen deze week niet buitengaats.
W'oenedag bleld K~olonel RNETHILAGE
inspected aan boord der schepen. Vrij-
dag' rouden alle troepen gezamenlijk-
op ,,Asiento"' landen, w~aar de K~olo.
niel inspectie zou houden over de
troepen.

Particuliere hrrichten melden, dat
Hr. Mes. UCtrecht 22 D~ecember a. e.
hier verwacht kan worden ter aflos
ning van de G~elder~lant, terwigl Hr. ME~.
De Rzyter eeret 11 Januari hier sal
aankomen.
D~it was nautuur~lijk het comrpron-
kelijk plan, wat naar oma~tandighe-
den gewijzigd kan wvorden. Bleide
schepen siju reeds wed~er inl dienet
genomen, de Gtat-mayor voor beide
schoepen is r~eedsF aangewneren. Zoo
noodig kunnon eij derbalve ook vroe.
ger vercrekken.

Naar verluidt magen wij in Ja-
nuari 4 Ame~riknaanche oorlogseche-
pe" hiers warchteneed elsas
zeker te mlogen mededeelen, dat
Amerika Nederland krachtig zal steu-
nen in zijn actie togenover Vene-
zuela. rier.


Het beeft Z. M. Alfonsus XIII, Ko-
ning van Spanje, behaagd den Heer
M~o~nre E. CUnRErL, Consul van Span-
je alhier, te b~egiftigen met het ee-
rekruip der orde ,,M1~rito Naval ,
2"' klasse, to dragren sann eeni wit
lint.
Wij wenschlen den niouwTen Rtidder
gSeluk met deze z~eldzamle onderechei-
Hioi'brichten.

Rechtstreeksche berichten omtreat
den gezoudheidstoestand van Hare
M~ajesteit troffen wvij niet in de Bla-
den, wel indirecte muededeelingen, die
onej toch veel zeggen.
Vooreerst brachlt D~r. KOUWER WP-
der een bezoek op 's Loo. Vervol-
gens veracheen in de Bladen de vol
genrde mededeeling : ,,Ingevolgye de
bevelen van H. M. de Koningin wordt
door den Bofmaarechalk bekend ge-
meakt, dat Hare M\ajesteit tot hear
leed wtezen verbinderd is gevolg to
gaven aan de in den loop van de-
zen somer tot H-on~gstderselve ge-
richte aanvragien om audii~ntle."
D~at men hieruit niet mag afleiden,
dat H. M. ziek is, blijkt wel uit de
vele audi~nties unln M\inisters en of.
ficisele personen dagelijke verleend,
0. a. den 160. October aan dr. K~uy
per, ~Mjiniter van Stuat, en baron
Ta'ete van Amnerongen van Rene.
woude, vadier der met ingang van
1 November 11. benoemde Hofda.
dame van H. M1. de Kioningin.
H. M. de Koningino heeft 1)ina,
dag 20 October des avonds 6% unr
in bijzouder gehoor ontvangen Sir
Howard, gerant van Groot-B~rittan.
niii aan ons HJof, ter overhandiging
der torug~roepi ngshrieven, w~el~e een
eintde make san cijo diplomatieke
functle.
Bij die gelegenheid werden ook de
beide doebtere van den gezant in
afecheidsh~ezook ontvangen.
D~e familie Howard is ultgenoodigd
om daarna aan de tafer van dlen Prine

ztt n, d ppaebr ee ndi nie a r, a-.
ron Van Paland t on de Kamerheer
ceremoniemeester, graaf Van Rand-
wijek.
H oenedag 21 O)ctober ontving HI.
M1. de Koningin ten Paleize Bet 200
deo Kapitein ter see baron Van As-
beck, lantatelijk commandant van
Hr. Ms. Gelderlan~d m West-Indid.


Ult al deze berichten mogen wij
due afleiden, dat onre geliefde Ko.
niugmo nogi welvarend is, mear
zich zooveel mogetlijki outsiet. De
reden voor dit laatste begrijpt een
ieder.

Legrer,

304t het Etoomachip ,,Prins Hen.
drik" is naar P'aramaribo vertrok.
ken wonder bevel van den 1" lult.
adj. Van Roggen een 25 man sterk
detachement der koloniale reserve.
Luitenant VaNv ROGGEN is hier he.
denmorgen gearriveerd ter vervau-
ging van Luitenant REGENHARDT.

Rupseapleag.
Uit de Bjenedendistricten bereikte
one het treurige bericht, dat van


L


Zeemacht vieren beden en morgen het
tweejanig bestaan van hun kegelelub
,,Alle Negen".
HIedenavond groote wedstrijd.
Mlorgen, Rijtoer naar Groot St. Jo.
ris, waar zij san een ~ezamenlijki de
jeuner prettig feest zu len vieren. Om
5 uur keeren ze naar de stad terug.
8 unr Concert en daarns verdere feen-
telijke bijeenkomet in de Onder-offi-
cieren-cautine.

Curaqaosche Bank.
M~et voldoeningS zagen wij, dat de
Bank deni koers der wissels 10djz
naar ,Nuederlanld van 1%%' verlangd
heeft tot 1%%~i en dien der wissels 3d a
naar New-Tork van 27e tot 1%%~, de
dollar berekend tegen f 2,50.
N'ieuwe Doktor.

Telegrafisch outvingdefamilie MB8L-
LER de verblijdende tsiding, dat de heer
P. F. DE H8AETH JIOLLERI met goed gec
'.olg bet arts-examen san de Univ-er-
siteit van Gro ningen beeft af~geleg~d.
Onze hartelijkie gelukwfenachen.

Gehuldigd.

Onder vcorzittersechap van den
Heer M~Ax AREoSD had zich op Aru-
ba een commissie gevormd om den
Zeerverwaarden Pastoor JANsHEN te
buldigen bij gelegenheid, dat de H. E~.
fi. Heer Gezag~hebber 't eerekruis der
Oranje Nassau-orde aan den onlanrgs
geridderdenl Pastoor zou over~handi-
.gen. D~it had Mlaandag il. pleats. Ver.
echillende personen, wonder welken de
H~eer Gezaghebb~er en de Hee~r M~Ax
ARENDS, voerden bet wroord.
Wiverheugen one ten zeerste 0.
ver eze eer saa Pastoor JANSES
te bourt grevalleD. Het is ten volle
verdiend.

Onderscheiding

J1aanda; jL. bad de uitreiking
pleats der medaille van de Oranje
Nassau orde in zilver aan den Ser-
~ant-majoor der infanterie C. G;. vas
\VERKHOVTEN.
De Compagnie, gekleed in mar~seb1-
tenrue met de muziek san het hoofd,
stood ten 9% uur wonder commando
vain den 1sten Luitenant H. A. STO)RK
aangetreden op de binnenplasts van
het fort.
a~dat ten 9%e our de troep door den
Kapitein-Commandant W. F. N. vos
HOMBRAcuT met ziju officieren wass
geinspecteerd, werd de ban geopend.
De Commandant las het K-onink-
lijk Beeluit, waarop en op welke wii-
ze het H. M1. de K~oningin had he-
hangd den sergeant-majoor vas
nERKHOVEN dere k-oninklijke onder-
scheiding te doenu toekomen.
Nadat het eere-metaal den jubila-
ria op de horst w~as ~~hch tGeebt .word dedt
b~an gealoten en hiedZ~srd
ELapitemi der troepen en van het
garnizoen een kernachtige toesproak.
Daarna traden de onderofficieren
ult de gelederen, ten einde hun chef
voor het front van de troep te com-
pliment eereo.
Ook tot de onderofficieren bi~dd
de Kaspitein een bijzonder treffende
toespraak.
Vervolgene word op de gebruike.
lijkie wijze lange den mieuw gedeco-
reerde gedefileerd en was de plech-
tigheid ge indigd.
De on erofficieren vereenigden rich
in de cantine en werd memige toost
op den jubilarie gebracht.
D~e manschappen brachten den ser.
geant-majoor miet de musiek; een
bezoek san ziju zoning, waarna zij
met de korporaals in de contine
woerden onthaald.
Gedurendle de! receptie bracht het
musiekkorp~s eenige opgeruimde num-
iners ten gehoore.tel~lt dl,

The Evtening Telegram 18 Oct.
Dat de deeloemere sann eene revolu-
tionaire beweging, begonnen wonder
het vooruitzicht van een blokkade
van de Venesolaansche .havens, on-
miiddelijk, ale zij in handen der regee-
ringi vallen, sullen doodg~eechoten
wrorden als verraders van hun land.


is de laatate maatreg~el door Presi-
dent C~astro genomen. Dit 18 zijn ant.
woord op de geruchten on da~gblad-
b~erichten, die zeggen, dat wonder dek-
king der Hollandsche kanomnen, bin-
nenkort 'eene revolutie ~sl ultbreken
om Castro sit den sadel to lichten.
Dat Castro over 't algemeen meent
was hij segt, dat bewijet onder an-
dere hetr tragisch einde van Gral.
Aut. Paredes en zi ne exrpeditie. Zij
is een treuria voor eeld van between
hen wacht, aie in hunne revolutto-
naire ondernemingen niet elagen.
President Castro kwam van sijo
ase weken lange reis in het Binnen-
land terug als een seer siek man on
sijue geneesheeren wren dagen lang
in groote bezorgdheld. Er werd me-
nig consult op de Villa Zoila gehou.
den door de hoordmannen der me-


Ascension tot Barber~een vreesrelijke rup-
Isenplaag beerecht, verderop tot aan
WeFsltpnt wvorden ook veel rupaon
aanagetroffen, mleer naar het Zuiden
is dat weer minder.
D~e Kleine Males tond reeds zoo
mooi en beloofde zeoveel, maarr, he.
laas, de pollen zitten vol groote rup-
sea, die de bladeren wegvreten en
het hart uithollen. Waar dit last-
ste nlog niet is gebeurdi, komt de
mais bij flinlke regrene wel weer bij,
in het tweede g~eval drogen ze uit
en squn verloren.
Hlet paragrras, wat den planter veel
winst op kan brengen en dagelijks
met karrevrachten naar de stad
most wrorden gebracht, kan niet ge-
Fneden w~orden. D~e bladeren ziju weg. ~
gevret~eu, all64n de droge, harde eten-
g'els bleven~ over.
Het tortolica-gras, verech uitate-
kend veetvoeder en gedroogd prach-
tig geurigr hooi, kan evenmin geane-
den worden, de kale stengels hebbeD
ge~ea waarde.
Tenl slotte grroeit hier in den re-
gentijd overal bet bekende plantje
met gele bloempjes ,,Anglo", vroe-
ger van elders hier ingevoerd, en seer
gewTild door koeien en klein vee. Ook
dat is door de rupsen aangetanet.
D~e planters zitten met de handen
in hiet haar. Na de laugdurige droog-
to kwam eindelijk wat regen, en nu
richten de rupson weer zooveel scha-
de aan op hun velden.
Flinke regent kunnen veel goed
doen;, maar den regen kan men niet
dlwinge~n, doch moet men geduldig
alw9achten .

D~e tijdelijke Landbouwkundige, de
Heer 11 YERBLUIJs deelde ons made,
dat va~n Bestuuraw~ege aan enkele
politie-warchten in de buitendistric-
ten gSelden zullen worden beechikbaar
gesteild voor bet opkolopen van ru -
sen. Voor 1 liter rupsen sal f 1. O
worden betaald.
W ij julichen dfezen mantregel van
harte too en ziju er dankbaar voor.
DaHt baalt de rupsen nit de velden
en brengpt geld wonder de menachen.
Een mlooi w~erkje voor de kinderen
die er nog een1 aardig dultje med'
k-unnen verdienen. H~oe eerder er mee
beo~nen, hoe! better,
1 int do ouderen den krinderen as,
sporen1 om rupsen to gaan zoekzen en
een weini~r toezicht houden, dat een
maisiveld gerege~ld wordt afgezocht,
en den volgenden dsa opnieuw na-
gezochit. Daut moet he pen.Het Hoofa~bestuur bleld een verga-- I
d~efinii te D~ordrecht op Zaterdag 28
Sep tem ber.
1)el Voor~zitter opent de vergadering
uset veni woord van welkom in het
biizonder aan den Hleer J. A. SNIJ
DERs, die HIS OUd-secretaris der Groep
N~ed. Antillen de sangewezen man was
om den Heer DELGEUR te VerVangeD'

Punt IV. De toestand op Cur eo* I
D~e inschirijvngr van Oost en Vest*
Voorstel van den Heer Hoogenhuyze.
Vain de Groep Ned. Antillen is af-
schrift ingekomen van bet bekende
adren aanl de Ned. Regeering, was~r-
over in het Aug.-or. van Neerlandia
een en ander is geze d. Tevens ver.
wlacht het Bestuur der Groep mede.
jerking van het Hoofdbestuur in
haar streven om een eind te make
ann de onzekerheid, waarin de kolo-
nie verkeert, wat betreft hare ver-
houding tot het vaste land.
D~e afgevaardigden voor de Groep
hebben eich tot het G~roepsbeetuur
gewtend met de vrang of bet verlang-
de, dat het Hoofdh~estuur een in-
schrijving; zou openen.
Het antwoord daarop is nog niet
in ;egomen C
Jnmiddels heeft de vereen iging
,,Oodat en W'est" een inschrijving geo-
pen .
V.Vorge Iedu W edt;a feth oh
doel zal doen toekomen, ale weardee-
ring voor haar aanstichtmig.
D~e aifgevaardigden der Groep voe-
len meer voor een eigen inechrlymig,
om len nood te lenigen.
Bes oten wordt het antwfoord ult
Curea o af te wachten, maar zooveel
mogeijk met O. en W. eamen te wer-
ken.


Nog Ie een brief ingekomen van den
heer dRoogenheyze, Utrechtech stu-
dent~,tice mnedewerkmng vrangt voor
de a uptilr van een vereeniging
,r,Onz akest Cn en bRo da add fi'

de tahen met verechillende firma's,
die in de betrekking met de Antillen
Rasp,d een o> rag bijeen t enrgeD
Grenoemde personen sullen met el-
kaar inB verbmndang wordlen gesteld.
HIet Bo dbestaur moet syn mede-
werking; da ankelijk stellen van het
antwoord uit Curagao.
Nerad d *

Het Bestuur der Groep ,,N'ed. An.
tillen"' heeft on middelij k na ontvangset
van een ,,vertrouwelijk" echrijven uit
Nederland een spoedvergadering ge.


houden. Dit geschiedde 15 So tember
11. In deze vergadering wierd beslo-
ten door tusechenkomst van het
Boofdbestuur een oproeping to dloen
sann het volk van ~Nederland. Deze
oproeping werd 21 September ver.
sonden.
Stadereinising.
Gedurende de laatste acht dagen
In 't fiscalaat san ebracht en door
middel van petro eum verdelgd
68 ratten.
706 mnuizen.
66 karren oude rommel en vuil.
nis worden nit woningen en open-
bare plaataen aan de Oversijde ver.
wijder~d en door middlel tfan petro-
leum verbrand door sangehourde
werklieden tot werkverachaffing; ter-
wijl door dese lieden langs het zee-
strand on lange het binoenwater op
Scharloo word schoongehouden en
de meetvaalten werden ultgebrand.
MXilitaire Sportvereeniging,

Het sal wel nliet meer noodig we.
son ousen geach~ten Rezers to verkla.
ren, waarin dan wvel eig~enlijk de sur.
prise zou bestaan door de M. S. V.
den armen bereid en door ons verle.
den week anngekoudigd. Monigeen
werd .deze week gevoelig in sijo beure
get~roffen, waarmn een groot gat werd
gesla en reeds bij den eeraten aanval
van eat Damescomit4, datr zich ge.
heel ult eig~en bewteging had gevormd
oml aelden in te samelea voor bet Sint
N~ico aasfeest der arme schoolkin.
deren.
De manoeuvrer werden meesterlijk
geleid door VROUWE DE JONG VAN
BEEK EN DONKC, bijgBEstaan door de
D~ames STaTIvs MULLER, VONc BOM*
BRACHT, H ECKING--COLENBitANDER OB
lho~Uno.
Een sub-comit4 van Jonge Dames
zor den verder voor bet geregeld
w~er en der mitrailleuses. De elacht-
Offers violen bij heele rijen te gelijk.
De over winning was achitteread,
een rijke buit +1 f1000 kan under
-+- 2600 arme kinderen verdeeld ,wor.
den. iDit jaar zullen viet elechts do
kinderen der armnen-scholen in het


istadedistrict maar ook van die der
buitendistricten bedacht worden.
Wij ver~heugen ons zeer over dit
prachtigf success. De kinderen1 der ar.
men hebben dit jalar zoo veel hon.
g~er en ellende geleden, dat cij wel
een enkelen prettigen dag mogen heb-
ben. Nu, daar zal Sioterklaas met
zijo knechts wel voor zorgen. De
Mlilitaire Sportvereenigig bateeft ver-zi d
leden jaar reeds getooud a i e
kunst verstant een kinderfeest eardit,
Ito organiseeren. We laten hot veilig
sann haar over het werk is in g~oed;
banden.
NaB een oprecht woord van warmen
dank aan de Dames, die rich zooveel
moeite gaven om gelden in te same_
ler en hst feest nog: verder voor zul.
len bereidenl, mogen wij ook wIel met
een enkel woord de groote modedeel-
zaambeid prijzen der Curaqaosche
burgerij.
Al werdlen de g~elden boofdzakelijk
ingezameld bij de ambtenaren, die
door he geregeld biP nenkomek vn

der to lijden hadden gedurende de
Venesolaansche crisis, wij weten maar
al to good, dat gedurende al die maan.
den van houg~er en werkeloosheid aan
de armen seer veel werd modegedeeld
van de karige Curagaosche trakte-
mentjee. Er wordt voortdurend ge.
vraagd en bijua nooit geweigerd. D~e
enkele kooplieden, die nog wat mis-
sen kunnen, en daarom herhaaldelijk
werden lastig gevalleu, werden ook
nu weer aangeesproken,
Het goede, gouden hart der be-
volking van Curagao heeft sich ook
ditmaal wreder schitterend getoond.
Ter wfille der hooge D~ames, die zich
met do inzameliing belast hidden
is er meer gegeven dan men had te
mogen verwachten, misechien sells
meer dan men eigenlijk wel missen
kon.
Ten slotte meenen wij dankbaar
mogen vermelden, dat de officieren en
manachappen der drie oorlogsechepen
Pvrijgevig bet hunne hebben bijgedra-
gen on bet kinderfeest to doen elagen.
~,,Alle Negen."
De Onderofficieren van Land- enLONrGMAN\ &t TIARTIYP'Soublette et Fils,
HIOFPPOTOGRAPENr


voor zich zelven woerkt en voor nie- /
mand auders. Rolando heelt van
alle bannelingen, in Venezuela den
grootsten aanhang.

Belangstenling in Dn. Catrmelo's
ending.

I)e gebeime sending_ van Giral. Car-
Inelo hCastrob naa NwYrhetwaar
dri erp n n ee delooze gesprekken.
Hij ia d]e jongstne ea Cstrdapdpaoer .

strijders. Het gerucht loopt da hij
Daar New-York going, om on er ijne
yrin erbe~kwae a irledrste ute oe-
ken. M~aar ookd dht 1 eolanadh:
kanooniers zija auc ti. edr~ Holu

Itdsh e m ba ennnenu adieeamu 0p de
hoogten van La Cuayra on Porto Ca-
bello
HbIeen is de bovelhebber der artille
Srie naar La Guayra gegraan en er was
clen heelen da veel bewegring on er
.de bezetting e0r verschillendhe groo e

dn obarenge atst on z r uitde li ,p
vnd .~oteN rojae iel tre k tt er e
van Castro in twrijiel voor 't go I

ua dan unaabr c inljl; da kl 1ld


duims Holl.) v-an de forten.


ING;EZOND)EN MEDEDEELINGEN.~J


COCKTAILS TEUTRAPETICOS.


Las propiedades alimenticias v nu-
tritivas del aceite do higado de ba-
calao dependent en absolute de las
grasas qlue entran en la composi-
ciGo natural del aceite. EsHtas gra.
sas son digeridlas y asimiladlas con
mnucha mis facilidad qlue las otras, .
debido B la, presencia en el aceite de
bacalao de clertos comipuestos deri-
vados del higando, qlue permniten la
p~routa7 emulsificacidan del aceite por
los fluidos del esti~mago- y hacen
qlue su absorci~n ~or la memnbrana
Imucosa se lleve B efecto con mks fa-
Icilidad yv con mis rapidliz qlue la de
:ninguna otra grosa.
Las grasas que el aceite de hfgado
ide bacal-o cor-tienec, apairte de su
ponderosa fac~ultad de nutrir, no po-
jseen mag~un valor terapintico-- y los
,otros elements natuga~les qlue son
parte de su composte~on organica,
jexisten en cantidades tan infinit~a-
Imente peq~ueilas, cue es impoalble
qlue nuflguno de el os pueda ejercer
en el sistemna cualquier elect~o tera-
peu tico.
Es evidente pues y ue el aceite de
bacalao es ua alimnento v no una me-
dicina, y qlue todas sus virtudles ali.
menticias estdn en la~s grasas qlue en'
tran en su componiclon -y por con.
s ig uie nite todas las p repa racio nes
qlue pretenden estatr hechas de 108
principals activos del aceite y qlue se
ofrecen como su s ustitutos, sou pro-
ductos fraudulentos de la especula.
eion mercautil yI del charla~tanismo.
Dichos preparados no contieneu mn-
guna de las propiedades nutritivas
y reconstituyentes del aceite de hf.
gado de bacalato, porque carecen de
lat grasa, que en la par~te del aceite
que nutr~e y alimnenta--su composi-
cidn tiene much semejauza con la
de los COC'KTAIIIS-y aeu uso pue-
de en ocnsiones causar perj uicios
considerable 6 los eufermos por la
g~ran cantidad de alcohol qlue inva-
riablemente contieuen--y otras sub-
stanciats narceticas, corno el sulfate
de estricnuia.
Esas preparaciones, qlue se dicen
contener los principals actives del
aceite de bigado de bacalso, son es
pecialmenen te peligrosas para las
criaturas, para los nm~os para las
j6venes y sefioras, quienes por su
naturazleza delicada y temperamen-


to es ~ecial no pueden res~istir sin
gran es quebrantos para su salud
los efectos deleterios dlel alcohol, de
la estrienina y otras substanetas
enibrgicas.
El aceite de Higradlo de Bacalao es
insustituible como alimnento- como
un reconrstituyente poderoso de la
sangre, de los tejidos, de los nervios
y de los huesos--y el modo m~s ra-
cional de admninistrarlo, segun lo ha
probado la exp~erriencia de m~s de 30
afios y seg~un la opinion universal
de los m~idicos, es la EMlULSION DE
SCOTT, que eat8 coropuesta del acei-
te m~s puro y de otros ingredien.
tes que aumnentan considerablemen-
te la eficacia nutritiva del aceite.


II IIM. de.Ioningbiu decr Nederlaudten
BE1KROOND
te AmsteIrdam 1883,
,,Antwer en 1885,
,, Chicago 1893, en
,, Curagao, Eerste Prijs Eere~
mledaille, 1904.
Curagao, v~Taterkrant Otra-i
banda .

JOHIN `DEWVAR'SBEKROOND MIET

50 Goudeg 1\fledailles
Ag~enten voor Cur~ago,
DE LANNOY & Co.
eatica central.

Anngoe di Curagao,
`he,t IROOst gelemen dler
hollanzdsche blatden in
de kolonie.


~


Drakker :
MPREDOO P SINJTI~r O


trekkingen zou mogelijk maken. H~et
kostte President Castro veel tijd dit
autwoord gereed to maken, maar het
wordt beschouwd als teer handig en
het eenig mogelijke mn de gegeven om-
standigheden.

Venesuela in liun recht (177)

De terugroeping van het decreet
v~an 14i Alei, is geheel buiten de
eolat dekGoom ru m nt nt I ke
netreh rhaed datdt der 1 nuit t
Zaken van Holland erkeot self dat
r~echt in zeer duidelijk bewoor~dingen.
(Kan deze co~rrespondent niet lezen?
Of ef An ai eid tzou mel adne I n
~ehaalde wIroorden twijfelen RED. AM.)
* Als Presidecnt Cast~ro hiierin san
Holland toegaf dan zou elke natie'
dfie bezwaar heeft teen een decreet
wel kunineu kolmen om de nadeelire
decreten terue to roepen, al zouden
zil dan nog zoo noodzakelijk en gun-
stile zijn voor Venezuela 1 (Is hot mo-
,.elijk mneer nonsenis in minder woor-
:en bij ekaud jers t r knk~ R D ,Qt.

Iras is no, of 1Holland eeni confident

ro-r aonbetp aaldzj tij z jne oorla s
schieper wer ~leo ezal la~t n, ja o

aen Jen einr azr bet ~ena

ten met Venezuela uit de wereld te
hielpeni, en vie~rmaal is de zending to-
taial mlisilukt. Mieer dan sens echter
la~g de schuld bij de Columbiaansche
~ezanrtcon. (? RI~n. A~v.) Als het Neder-
ilndsch Gouvernement weigert on een
blokkale b~egint sal er ult Venezuela
Pen vreesel ij k geschreenwv opgaan,
I]at~ Holland eene vreedzame oplos-
sing niet wil.

IHij weigert ~getlwongen te worden.

Het wordt hier algemeon als een
foot b~eschouwdl, dat het Holland-
sche gouver~nement zoo spoedig nor-
logysnchep~en heeft uitgezonden, reeds
v66rdat er b~ejlissende maatregielen
moesteu worden genuomen. Als zij
gezondenl zijn, omn President Castro
te d wi ng~en zrip decreet terug te
roepen, dau is die zendliog eene mis-
lukkiing geweest ; want bij heeft
het oiet terugr'oepen eni hij w~eigert
gedwongen to wordlen door maritie-
me demionstratiies, zooals hij in 't
ver~leden altijdl getoondl heeft. [??? ':
Reld. Am,.]
't Heeft verwoodering gewekt, dat
Castro vraazgt on eeu specialon ge
zant, terwijl toch Baron von Sec.
kendorff belast is met de waarneming
der Hollandsche belangen.
Hij zou, meet mnen, seer goed als
vredeshemiddelaar kunuen optreden.
lederven toch weet, dat D~uitschland
en zijn gerant er ten seerate op ult
ijdezaakr in der mmnne to schik-
k~en ter oorzake van de scharde, die
Aaan Duitechlands handelabelangen
door eenie blokkade zouden worden
toegebraHcht. Baron you Seekendorff
is v-erlede~n iaar door Castro gede.
coreerd met de Bolivar-orde en is de
eenige diplomat, voor wien C'astro
te spreken is. Hij kon, en zou den.
kelijk ook gaanrne eene giewichtige
rol speleu in de tegenwoordige onder-
handelingen, evenals MIr. B~owen
tijdens de blockade van 1902.

Revolutionairen heradlemen.

Bet is nu bekend, dlat Holland
in sija laatste nota naa V'enezuela
sich ou~tslegen acht vau het Proto-
col van 1894i, als Venezuela in ge-
breke blijitt de un~deelige overachee-
pinge-decreten terag te roepen.
Bai1 diti protocol b~elooift~ Hloland
to voorkomnen, dat de Venezolaansche
ballingen op Cur~cago en de andere
Hollandichle eiland~en samen zwPeeren
on het gerestigd G~ouvernement
van Venezuela ouv~er te stooten, den
uitvaer van wapenen tegen to gaan
en to beletten, dat zich vrijbuiters
expedities vormen. De rev-olutionai-
ren hier, die wel een beetje asumoe.
diging noodig hadden, hebben dat
a~lles in hunl oor reknoopt en ver,


kondigen nu, dat ~ollatnd siju mo.
reelen -steuln zal leeneo aan eene re-
volutie, die Castro's beerachappi) om- 1
ver stoot.
,Moreelen steun is het echter niet,
wat de revolutionnairen nu zoo seer
noodig hebben. NVeen, men moet hen
aeret b~evrijden van de vrees, die
zij voor Castro hebben. Dat is gee-
ne gemlak kelij ke saak. Dan tweedens
bebbeu ze veel geld noodig en eene
menigte wapenen eni ammunitie en
daarvan is nog miets to xiei.
't Is sells ntg niet zeker, of men
het wel eens is over een hoofdman,
Sommigen zeggen, dat Gral. Nicolas
Rtolando nu in New-York, het strui-
kelblok voor de eenheid ~geweest IB
Alle andere leaders zijn overeenge-
komen D~r. Pedlro L. Rojas ale hoord-
asnyoerder to erkenueu, maarr Ro-
lando blijft verzekereD, dat hij allean


dische wetenechap van Caracas en
dlies ten gievol~ge wPas er ook wonder
de bevolking eemg~ alarm.
De ijzeren constitute van den Pre-
sident, kwtam echter alles weer to
boven en ziju herstel ging soo vlug,
dat hij verleden Vrijdag 'smor~ens
yroeg naar de Casa Amarilla reed
om de staatseaken of te maken, die
gedurende twee maan en van all-
sen, toespraken houden en pretma-
klen z b hadedhen opgehoopt en op at

vu ko echhter aile gl l8ees or ir
(Zie echter,latere Berichten. RED. Alif.)
HIet eenige wat in Caracas bespro-
ken wordt, nu hot them van Cas
to's gezoudobeid ai uitgeputp isH et
land's tweedy nota, wFaarva-n me"
vegt, dat 8ij den laten Novemnber als
termijn etelt voor de terugroleping.
van het decreet, dat zoo na agel ge-
weest is roor het volk van Curacgao.
Hollands tweede nota is een zoor
lang document eni het autwoord va"
YTenueZ~lA, wordt, naar meni ze ~t, met
det grootate zo~rg voor~berei~ Men
Keuf; drat dd eist uiteerletn zl

zalid of acnt n-e tingewvil tech
G;ezant, is w~eer van zjije g'eheimizin
n gre uis 0 larof'rinidtad t rg ek r< t

red het reg~ure c ufi dr

Is, dat~ Engeland met D~ui tuchlanI I
440~ lijutje sullen trokken on~ Castr"
tr helpen, als het kritiekie oog~enblik
daalr is.
H~et groote gevaar voor Venezuel"
is niet de kracht van het Holland-
scbt- recht -ant olalpdeme ne1 nt

hreeft, om oorlog te maklen, en dat
andere naities veel ernsutig~er klachlten
hebben; maar de omsttandighelid, dat
verseheiden andere naties zooals
Frankrijk en de Ver. Staten, zeer b~lij
zoudlen agjo, ale Hiollirnd de kas~trn-
jes voor haar uit het your hfalde,
maakit de eaak ernstig; want deze
nraties zulleni Holland zeker steunei.

S,_Ew-ork Herald, 28 Oct.
Castro ziek. Hij zet zich schlraP
teen ~olluan.

Cararcas, 17 Oct.-GCebonden aan zijn
l~~ergetede, Ral eeni zwaur eiek man,
is de President aan bet boeten voor
zgjn zes-weken-danos-ui tatapje in het
Ujinvenland on dart juiet nu, op etn
ougenbilik, dutt hij al zijne verstan-
deijke verrnogene nloodig hieeft, oni I
Veniezuela te redden, en oiok zich
zelf, ran de b~edreiging~en van ol
land eni van de revoluitironairen, dite
luide verkondigen. daut zij de Hol-
lander~s op den voet sullen volmren.
G~ral. Castro is nooit ge~heel Ther-
steld geweest van zijnie zware ziek-
te van twee jaar terug, toen h~ij I
re~s muaanden lang in I~elevenSg~erar
geweest is enl algem'een is men van
go~voeleo, dat deze instorting~: niet t
;lnders dan hooget g~evaarlijk ziju
kan. Hij genoot eene tijdlelijke ve~r-
lichting gedurende de lantate week,
toen hij drie dagen achtereen naar
zijii bureau reed; maar hij had to
\-eel van z'n krachten gSevergd on
slods is hij wFeder aan siju bed ge-
klunist erd-
Senor L~uiz de Locrena Ferreira,
zaakgelastigde van BraziliB, moest
zipeJU oieuwe aeloofsbrieven als~ ge-
volmuachtigd linister van BraHzilii
aan 'r~esident Catstro nanbieden op
Docnderdag 8 October. Hi z1 ou met
gr'oot g'ala outvaugeni worden in ie
wolnmg van den President, Villa- Zoi-
la. Bijzonder gewfichlt zou aan de
piechtigheid gegeve n worden, omudat
die P'resident verlaingde den Heei
ioretr.a F'erreira to toouea, dast de
weig ring om hem als sankwaarnemer
der F~raneche belanigen to erkenneur,
in hbe geheel niet hern persooulJijk
betr .f, malar dLcor audere national
belanrgen ger-order~d werd.
Kiort voor het aaugew~ezen uur
woerd de Braziliaainsch- e Gezant plot
seling~ aan de telrfoon geroe >en door
het MI~nisterie van Buiteul. aukeu. en
werdt hem te k~ennen gegre\-en, duit de
ontvanugst niet zou plaats hebben,
wijl de President zieki geworden was
Dutt de President dere belang~rijke


verbiintenis viet kou houden enu dat
hij geenn nderep~n dlag bepaalde, orrdt
uitgelegd, dat de saak zoo goed als
onimogelijk is. Intuseschen rooet de
Hear Lorena Ferreira worden ge~in-
Htalleerd lals volledig; zankg~elastigde
(tot daen toe was hiij e~echts watarne-
mend) en is de erkenning van zijo
nieuw caracter heelemaal afhankelijk
val C:astro's gezoudheid.
Op den verjaardag van Castro 12
October was er een stroom van bezoe-
kers op de Villa Zoila, miaar niemand
woerd 5ij bem toegelaten. D~at wras
just de dag, dat de Mlinister van
Buitenl. Zraken Padl de tweede nota
van Holland beantwoordde, waarbij
hij yroeg, om zeoding van een bui-
tengewroon gezant, on to traichten
eene regeling to treffen, die de wveder,
sanknooping der diplornatieke be.


N gen


Hgolland


Blekendm k' De ver~koop vcan ZlLV~lITTX G;OU;-
DEN\ en JEELE OUR WE:IR-
PEN~, beleendl ter ,cparl- e~1n Bakien.
bank1 van 1""~ Maart 1907 t-o 31
BAugstasI907 wonder
Io*~ 1983 X tim nV" 8395 1
zal plaats hebben op D)ONI)ERDAG IC
Dle vn: em er a. s. en volgende
Donderdagen.
Betlangh~ebbe ndle n w~orden v-erzocht
iden verkoop te voorkomnen, doo~r de
aanzuiverinf der verseihulll~du in e
resten .
Curagno, den G''nl. November 1908.
De f'ourzitte.
A. JESURUN.


Huis K~ortijn,


Overz13de


Huisbezorging van 6--8 a. m.


van de stoomschep~en der ,,Red D Line" tusschenl


PUERTO RICO, VENEZUELA en CURACAO.


veor t san t L GcLrA .... .... Oct.
Vertrekt van ,, ..-............
Kiomba an te Pro. CAsicLLo...........( ~a
l'ertleks van ,, ......... I
Komt aan te MARACAIBO,.........
Vertrekt van .......
Komt aan te ra~acaro..............

'e toreekt v~tao CABLI ...0,,.
Doet LAurniins aan..........,.1.1...... .i
Koms ann to New-YORK..............


ch.
3 Oct.
12


13
14
17
17
18
1.9
28 NOV.


Zulia
Oct. 1
26


March.
Oct~. 3
9


11
14
15

16
93


Nov. 17'

17
17

19
22
23


Decl.


ect- 24

3
3
4
5
8
9


18 ,


Nov.


Advertenti en.


1Mifn hzartelifk~e danki aan al-
lenz die mrj gisteren-avLonzd zoo-
veelachtinzg ent vriendschalp hzeb-
ben betoonod.

P. fr. Alph. L. Ml~. Jansen O.P.
Aruzba 10 N~ov. 1908.
GRAFMONUMrENTEN,

GRAF ZERK EN,

in MARMICR, Belgisch, Beiersch
en Zweedsch GRANIE~T.


Groote Voorraad. -- Billijkre Prijzen


PHOTO'S TER INZAIGE.


Steenhouwerij.
1M arm erwerken.X. '. EUW

Onde Varkensmarkt.- Dodde~ndaal.


a
n


2L5 cet d Ce lan

VAN DE PLANTAGE

AS CH N CION

J. K. v. d. AlleulegZ
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs