Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00038
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: November 7, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00038
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
VOOR


CUBA~AOSCKE


NoiMB~ni:i lcl l V1 t arcg


1)it~~~~ Bla veshin ele Ztrdgs Couratnt akii ta sa~li toer dia Sabra.
Abonemntsrii vor CrataoIloair. AubaBUREAUX VAN DIT BLAl Hiu prija di ab~onllnemntt tn ti. 2,- pa tres luna,
en de Bovenwindsche eilanden per drie maandenpatpdirti
fi.' 2- met vooruithet~aling. PIIa lugarrnan foi CuIEra;ac, h-onaire, Aruba, St. Mrar-
\.oor blet Iluitenllandl per jaar fl. 10,- i REDACTIE : Waterkalit, Otrabalida, No. 223 tnfr .,s.:saisiSb l 0-p na
Afzonderlijke niunrimers fl. 0.15. IOn numiero sol fl. 0.15.
P'rijs der Advertcentii u van 1-- 7 regels f0,50O, vo-or el- AH NSRTEPel olola #.2)IlflyAucoa t ee oncd ee a
ken regrel mleer 7% Cts. %t.


L


1 I


No. 297


25ste Jaargang.


DE


begrrijpen w~ij even zcovr. Miaar d~aar-
toe is hiet nliet noocdig, dat Cura-
gao over~gegoven iworde, aan de
wraakzucht en willrkeur van cen
der Presidenten van Vrenezuela. Be-
lemmeringen voor onzen handel on
scheepvaiart, die door niets to rchclt-
vaa rd igen zijn en ~ unkel eenl uit-
vloeisel xiju van Irtat en wraak,
moeten voorr ood wordeD afgertschaft
en in het vervorg vou~rkomen on on-
muogelijk gemaak~t.
EPn dat is het eenige, w~at .Ij ver-
langei.
Is dezxe eisch zoo ov-erdreven ?
Mlaar, ook zelfa dat weinige zullrn
wij niet verk rijgen, als Nederland
niet optre~edt met kracht.
Een ieder die Casvrno kent, w~eet
en gerocelt dit.
D)it is ook de algemeene opinie in
de Bladen, Nederlandtsche zoowel as s
Buitenland~che. verk~oudig.
Er valt met CASTlrO niet to rede
Ineeren, to onderhanldelen.
Nederland monet ziin rechtmatige
Ieischen mnet geweld ;iifdingen.
Mloet daarbij bloed vioelen ?
IVoletrekt niet.
,Als Nederland slrochlts toont ie
Smacht en de kra-cht to bezitten om des
inoods zijn eischen klemiibij te zette3 en
Sniet wijkt, voor dat aan onze recht-
mnatige eischenl Is voldtaan, en de
Snakominig der verplichtingen van
Veniezuela voldoende! gewaatrborgd
is door ender~e groote Mlogendhede:.
Als het eenigst~ midd~el orn tot djat
doel te gerakenr ha1 meni algenieu
c0e0 I~!rlkkade toweFr- !Pennlzucia wr cc~
gesteld.
Algemiean worrd verte~ld iode Bla~den
dat Nederland a~a President Cas-
tr~o derl eisch had gesteld v66r 1
November zijn vijandige decreten.
belemmterend voor dle scheepvaart
van Cura(;an, in te trekken.
Algemeen verwachtte men, no oor*
logsschepen naar de Weest ezonlen
w~aren en meerdere zouden vol~en,
dat bij niet inwilliging van dezen
eischi, up 1 November een I lokkade
zou begionnen wor~dene voor de ha-
ven~s van Venezuela.
D~it schijnt het gerucht, door den
G~ouverneur bedoeld in zijo officieuse
mededeeling, en de verwachting
steunenid op dlit gerucht.
1)eze geruchten missen echter allen
redlelijken groud, zegt de Gouverneur
Voor wat 1 November betreft al-
thans, zoo> meenien wij er bij to moe-
ten voegren. D~it hebben de feiten
bewezenl. 1 Nolvember ging voorbij
zonder dat onze oorlogechepeni uit-
trokkeni naar Venezuela.
Wtat echter later sal geschied~en,
ligt nog in 't duister.
Daut harngt at va~n de bpjondere
ometandig~heden~, lezen wti3 weer
verder.
Het autwoord van C~astro op de
tweede nota van Nederland schijot
door dexe bijzondere omlstandighleden to
zijo aangeduid.
Een telegram ult D~en Hang, dd.
2 Noveraber, meldde, dat dit anit-
woord nog niet outvangen was.
Hee~ft Nederland vroeger we~rkelijk
den eisch gesteld, dat de vijaudige
decreten van Castro v66ir 1 ovemn-
her moesten ziju incretrokken, dan
heeft het dezen eise thans Irlte~ ~
vallen. D~it kan een t~oegevendbeid
wezeD, door Castro's ziekte eenigzins I
gevo'derd. Telegrafisch hieeft de Re-
geering zeker het bericht ontvang~en,
w~at hier ook b~ekend is, dat het aut-
woord ran Castro eerst 17 October
uit Caracas ver~zonden is en niet voor
6 of 7 November in Nederland kan
aankomen.
Er is dus een uitatel van 6 dla-
gen verleend.
Van dit antwoord hangt, natuur-
lijk, alles af. D~aarop meeten alle ver-
dere plannen der Regeering wachten.
Er beetaat derbalve geen enkele re-
den voor one on mismoedigf her
hoofd te laten heanen en to wan-
hopen aan een ook voor de Ko-
lonie zeer bevredigende oplossing,
welke niet lang meer op zich zal la-
ten wachten.
Vandaag of morgen zal de eindbe-
slissingS genome moeten wordlen.
Hopen w~ij, dat het Koloniaal Be-
stuar do bevolking outrent deze be-


Bij yr~oegere! gelegenhetden is NIed~r-
land werkelijk niet krachtdadig ge-
noeg tegenover Venezuela opgetreden.
R~onduit werd~ dit in het Moederland
door de Bladen geschreven en uit de
g~eschiedenlis ook h~ewezen. Niet soo-
d~ra wiaren de Hollandsche oorloge-
schepen vertrokken, of Venezuela
narm weder de vroegere arrogante
hiouding ten opsichite van Curagno
ann; onze schepen werden wveder op
zee bemoeilijrt~, onze handel bena-
dleeld.
De hoofdoorzaak van Curagao's
kwijnend bestaan tot dusverre is
voornamelijk geleqen in de onvol-
doeude regeling van onze verhouding
met Venezuela.
Curacgao heeft Venezuela noodig, ze-
ker, maar ook omgekeerd. Curaqao
is voor een groot deel van Venezue-
la de natuurlijke doorvoerhaven, de
afnemer en opkooper van zeer vele
nitvoerproducten. E~en der voorniAAm-
ste handelateden van Veniezuela, Ma-
racaibo, heeft bijv. bij de stagnatie
van onze scheepvaart ini niet mindo-
ren mate geleden dan Curagao self.
Zoolang de bianenlandsche verwfik-
kelingen in V~enezuela nog ann de or-
de tlijven, is Curagno voor vele Ve-
nezolanen het doorde natuur uange-
wezen toedluchteoord.
Droor onze geogrrafiche lig~ging zijo
wij de buren van Venezue~la. En een
goede buur 18s meer waard dan een
verwijderd bloedverwant. Curagan en
Venezuela hebben elkandler noodig,
vullen elkanider man, en moeten, ge-
mcO rt,we uo ullik e:molnwonrken near
eenzeulftde~ oel: het be-vorderen van
eigenl scbeepvaart en handel.
De bevolking,4zoowel van Yenezue-
la ale van Curagao, begrijpt dit al-
les volkomen en past het ook zooveel
mogelijk toe.
Daar bestanrt niet elechts een hech-
te vriendschap tusschen CurRano-
naars en Venezolanen; Venezola-
neon komen zich zelfs hier op onze el-
landen voor goed vestig~en en hu
handel drijv~en en worden CuraCao.
nlaars, terwijl Curagaonaars zich naar
Veuezuela begeven on aldaar hun
geluk te beproeven en er zeer dikwijis
een goed bestaan vmnden. Meer nog,
do innigate familiebetrekkingen be-
staan tueschen de bevolking van bei-
de landea. Zeer veel Curagaonaars
vondien in Venezuela hunnle echlige-
nooten.
Zoo bet enkel en alleen van de be-
volkingr afbing, zou Venezuela en
CuragCao steedsl in vrede mnet elkan-
der leven en elkander zooveel mage-
lijk eteunen en belpen.
De ooreprong van de verkeerde
verhoudingr, welke later ontatond,
is de haat, de wreakuemingrp van
GUZMAN BLA.NCo. Hij besweard~e on-
men handel en belemmerde onze scheep-
vaart met hoogre recht~en, door niets
to verdedigen, door geen enkel ban-
delsbelaug van Venezuela sgecliecht,
slecebts om t~e voldoen aan zijn
wreaskucht.
De Reg~eering van Ve~nezuela, of de-
ze GUEMAN BLANCO dan wel CAsano
heet, is de oorzask van de wanver-
houding tusschen naast elkander ge-
legen la~nden, door natuur en geogra-
ischet Ilgging aangewezen on elkan
der te steunen, te helpen en elkan-
der aan te vullen.
De Reg~eering: van N~ederland heeft
het mxi In handen omde verhouding
van Curagao tot Veneluela voor goed
en afdoeode te regelen, greheel en al
overeeakomatig bet algemeen ver-
langen der `bevolklog van beide
landen.
Nederland mag zich thaus niet to
vreden stellen met alles weer op bet
oude en onze schepen weder san 't
varen to brengen, en Curagao weder
een kwijuend be~staan te laten voort-
slepen. Neen, afdoende meet Neder-
lan~d mijne Kolonie thaus te hulp
komen. WYi) vragen niets dan de
eebt Hollandsche vrijheid, de vrij-
heid op see, de vrijheld voor onze
schepen en onzen handel.
Dat Yenezuela zijo eigenl handels~
belangen allereeret moet behartigen
begrijpen wij. Dat het dearbij noo -
dig sal wezen bepalingen in bet leven
to roepen ten voordeele van Vene-
zuela en ten nadeele van Curagao,


gen~rover de v-redelievende, zachtaar-
dige, Feduldig lijdende bevolking
vaui Curagao. K~ende Nederland siju
onderdanenl op Curagao dan zoo
slee~ht, dat het one beach~ouwven kon
als een troep oproermakers en on-
rustatokers ? Hie had aan de Re-
gea'ring: van Nederland zulk een elecht
d~eckbeeld ge~gevenI van onze berol-
king ?
H as Hdat dan hiet antwoord op
one maanden-lang-uitzien naar bulp
uit het Moederland t
Niet Veniezuela, maar de eigeo on-
d er a nen van Nederland m oes ten
hreschoten wforden door de Neder-
laudache wapenen.
D~at going rtoch al te ver.
D~e gee pre kken wTerden wfoest on
wild, mnen gloeide van verontwfaar-
diging.
Aau verschillende Huitenlandsche
Hladen werd dit allee overgeseiod.
E~n zoo zal men in Europa en A-
mnerika in vernchillende Bladen kun-
neo lezen, dat de Curagaosche Be-
volkingC door de Nederlaudeche Re-
gSeering als oproerigr wordt beschouwfd.

M\aar, van het geheele praatje is
abhsolunt niets waar.
. De Rege~ering beeft niets in dien
geest, of wat in de verate verte er
c~ok maar op gelijkt, aan den G~ou-
verneur gatelegrafeerd. Het is ee~n
puur verzinsel, ouwaar en onwraar-
dig en hoogst gaev~arlijk, en houdt
uiet het minste verhaud met het
.nt~lt~rCI1n telegramnJ
Van Heatuurswege wferde n wij ge
machtigd dit praatje zoo krachtig
mlogelijk tegen to sprehe~n.
M at in de~n R~and van Bestuur ver-
handeld is, kon ous natuurlijk, niet
wordeo Inedeg~edecid, maar dit to w~e-
teu w2as ook onze bedoeling niet,
toen ws ofi cieel on inlichtingeni
vroegeu. Wij wilden alleen mear on-
derzoekien in hoeverre het telegram
viin Zat~rdfagavond grrood kon ge-
ven aan boven vermeld bericht, wat
hier algemeen voor waarschij nlij k
werdn~n gehuden en zelfs werd over-
gesindnaar de Buiteullandsche
Bladeu.
Mlet rreugde zal de bevolking ver-
Ieneme, dat bedoeld bericht iedlecen
ground mlist on bet ordelievende.
vrdeedrme karalkter dier bevolking
nogt even hoog bij Bestuur en Regee-
ring staat aaugrerchrevenl ale weleer.

D)e rechtegrond voor Stantsbe-
mroeting met armenzorg.
1. De! liberae o~Pvating~.

Een hlalve! eeuw geleden, toenl de
zuivere leer van het libe~ralisme nog;
heerschte~ in al hatar k racht, t oenl
het ,,`taissez faire" nog de leuze was
der staiatkun~dig~en en ,,ieder voor
zich" het lantatte wPoord der econo-
moisten, toen kende men geen ande-
ree ground roor Staats~bemoei~oin met
het lot der armen dan de roepingS
van den SCtaat on de rechteorde tot
beschermeni.
Armnen zijo gevaarlijke lieden. Zij
hebben grebrek aan het noodige on
zullen, indien de Staat niet tnuechen
beide komut, zich licht vergrij pen
rtan het eigendomsrecht van ande-
ren, zij zullen door bedreiging; of
gewfeld zich trachten te verachaffenl
wat zij voor bun levensonderhoud
behoeven en zoodoende de openbaire
orde verstoren en de veiligrheid in
gevaa8r brengeni. Hiertagen beeft de
Staat te waken en da~t zal hij op
de meet practische wijze dloen, do
den armen. die waarlijk van alle
hulp verstoken zijn, het hooget noo.
dlig~e te verschaffen. Voor andere
motieven had men oor noch oog.
Gelukikigerw\Tijze is dese enge, uo-
derweatP-libe~rale opva~t~ting van het
doel der Staategernleenschap eD de
task van het openhaar gezagf te-
geuwoordig verlaiten. Meer en moor
Stuat niet sleebts is eenl 1rechteIr~rrmeen-


Curag~ao, G November.
Hoezee de toove~rcirkel is verbro-
ken. D~e greheimzinnlige nevel, die too
dusv-erre de Venezolaansche quaestie
omhulde, begrint ijler te wforden, ook
roudom bet Gouvernementshuis.
Het KEoloniaal Bestuur verzocht
onzen geachten Collega Boclein Comler-
cial Dinsdagmorgen de volgrende be-
kendmaking te publiceeren :

,,In verband met de geruchten die
in de laatate dagen gel~oopen eb-
ben met bebrekking tot de maat-
regelen, welke 1 N~ovember vanl onze
zijdle in het conflict tusschen Neder-
land en Venezue~la eenomen zouden
worden, en die biP de ingezeteven
Trverach~tingien kunnen hebben opge-
wekt, waarvan het niet mn vervul-
ling komen tot teleurstelling kan
hebben ge"leid, wordt one van be-
stuarswege verzocht wonder de san-
dacht van bet algemeen to brengen,
dat bedoelde geruchtea,-- derhzlve
ook de gevolgrtrekking, welke den
indruk zou vestigen, dat voor de
belangen der Kolonie niet voldoen-
de w~ordt gew~aakt elken redelijken
grond missed.
D~it spring varnzelf in het oog, wan-
veer men nagaat, dat de dearme-
de samlenhangende omstandigheeden
iin manaxrting ge~nCersn -ow) hIj-
zonder optredten -- gestel;d dist daar-
toe besloten mnocht worden,--eerst
sal kunuen plants vinden wanneer
die bi3zonidere omstandigheden dear-
toe aanleiding geven.
Allermins~t behoeft dit echter aan-
leiding te geven omn miemoedig to
ziju over hetgreen de RegeermnC does
zal, ten eincde aan het gese il zoo
spoedig mog~elijk eene, ook voor de
Kolomie, zeer bevredigende oploseing
te geven.
D~at daarom bet vertr~ouwen le-
vendig blijve in de vooruemene en
handelin en der Re eering, die,
juiet in het belang der eank, door
haar niet geacht w~orden thans op
publiek domein te mogen worden
overgebracht.
D~aarbij moge ook de verzekering
herdacht, door H. M. tot twee maal
toe aan de mgezetenen gegeven, dat
Hoogatdezelve Hare aan acht ann de
verbetering van den toestand wijdt.

Mlet vreugde werd dit ber~icht over-
al begroet, niet zooizeer, omdat
dese verklaring werkelijk sooveel ver-
klaarde en belderder moaaklte, maar
vooral, omdat; sij beachouwd word
als eenl begin van een lawre reeks
officieele en officieuse mededeelinlgen.
Alle begin is echter moeilijk. Dit
blijkt ook hier.
D~ese eerste officieuse mededeeling
aangaande de Venezolaansche quaes.
tis munt nu just niet uit door dui.
delii k heid.
J aar, laten wij beginnen met de
goede bedoeling van bet Hestuar
hoogelijk to apprecieeren en one
dankbitar toonen voor de gedane
bekendmaking. Met; vertrouwen zien
wfij verdere berichten te gemoet. 't Be.
stuur alleen is instant omde angstig'e
spl'anmagwfeg tenemen, welke heeracht
aulder de bevolk~ing, reeds soo lang
in bet onzekere, boe oos lot beelist
zal worden. Die spanning was to
hevig en duurde reeds te lang, dan
dat nog verwacht mag worden, dat
de bevolking mear steeds voort sal
gaann blindelings vertrouwen te blij.
ven stellen in de plannen der Regee-
ring, wonder in het mint iets van
die plannen at te weten. Door oo.
genschijnlijk geloofwaard~ige berich.
ten in de N~ede~rlandsche en Buiten.
lauidche Bladen w-erd het vertrou-
w~en der Curagnosche Bevolking in de
Regeeringsplannen meermalen op een
zwaren proef gpeteld. Men bego n
zoo lang~zamerhand den indruk to
krijgen, dat alles met een lesser sal af-
looplen, en maar al te zeer werd hier
gevreesid, dat Cura~ao wederom het
kind van de rekening zal worden.
Enu dit niet geheel wonder ground.


Hlissing viect lang in het o~nzekere
zal lat~en en man de Reg~eer~ing in het
Mioederlandl verznteken telkens wan-
nieer in Nederland- ~officieele herichiten
outrent dexe quaestie wIordeno bekend
getunakHt dze~lfde bericthte~n ook door
te sturen naarr C:urac;o ter hekend-
making aan de! bevo-lktingf. !)e! Revol-
kingr van CuraCgao hereft er bett mnees-
te belang i. i ziju toch~ ook
Nedlerlan~ds on~derdanen.
Wi rrgen volstrekt niet, dat
staaltsgehe~iimen piublick zullen1 wor-
den geua akt. Wij yrjrage alleen niet
total onkiundig gelaiteni te wourden
vaD AiLLEs, waaronder toeb wel ints
is, wat zonrder gevaar gepubliceerd
kaiu w-orden.
D~e positie van den G;ou\-erneur in
deze omstandlighe~den is zeer meceiijk.
Uit dr verstre~kte mededeeling anan
he~tl oletin Combercial, ziet men~l, hoe de
G;ouverneur zich wTringt enl wvendt en
keert on toch maar vo~oral Diet te
dolideijk to ziju en to veel to zegien.
reniezuela is dicht b~ij, spiounen en
handlaugers van Castro staan onp de
loer.
MaArr de Gouverneu~r ~aat vrij uit
en is Vanl alle veranrtwoordeliiktheid
ooutlagrn, wranneer de officieeie me.
delfeeling~en aan de Cur~ayaosche Be-
volkingl voortaan r~ec hts treeks u it
D~en Ha;Lg worden verzouden. Wij
hopen, dat dit in he~t vervolg zoo
rnoge geschcieden.
-~Uc-- ---

V ERGAD13E R T NG
VAN D)EN
Raad van Bestuur *

O[p den vooravond van den alg~e-
meen in epanning= verwachten 1 No.
vember,, op Zaterdagavond 11., ver,
spreidde zich plotseling rde mare: ~e
Gouverneur heeft ee~n telegram uit
Nederlaud outvangen, de Leden van
ling opgeroepen en oiok de Commau
danten van de Heemakerek en Akiestanld
warden ten G~ouvernemuen tspaleize
ontboden.
Niemand der buitenstaanderswist
uatuurlijk iets, maar als vani zelf
bracht men dete hoog st gewichtigre
vergadering in verband met de Vsne.
zolwatlche quaesti.
WaS zou er uit Ho~lland geseind
zijo, dat zoo plotselior die Hooge
Heeren moesten worden samneuge
roepen?'
Dat zou toch wel iets heel bizon-
ders wvezen.
Zou het nu waarheid blijkeni, wat
algemeen werd gezegd, dat CIAsTRo
niet toe wilde geven aan de eischen
door Ne'derland in zijrr tweede Nota
o-esteld, en dat nu op 1 November
ille ver~dr;agen met Venezuela zoudenJ
w~orden ingetrokken ?
In het begSin daicht een ieder, dat
dzze vergadering wel ini verband zou
staan met de intrekking van hiet
oerbod Van wapenuitvoer. Miieschien
ook met de sanetaand~e blokkade.
Toen men echter deni volgeniden
datr niets hour~de of zag, wat. daar,
mede in betrekkinig kon stau, word
er weder zwfaar gelredeneerd en men
kwfam tot de overtuiginig:
D~e tekst dler twreede nota is san
het Koloniaa-l Bestuur overg~eseind
en nu werd in die hooge ver~gade-
ring besproken, wat er gedaan moet
worden bij C~atro's weigerend ant
woord. Sommigen bewfeerdenr. dat
het antw~oord van Castro lange otffs
cieusen w~eg hier ookz reeds was be.
kend gewor~den.
Ten slotte waren er een paafr soo
gelukkig geweest on precies te wre-
ten te komen, wat er uit Nederland
was getelegraifeerd. Eindelijk was het
dan uit geering in het Moederland den Gou-
verneur van C'urano bad bevolen
iedere openbare bet~oogingo als ulting
van outevredenheid wonder de bevol.
king met kracht, zoo noodig met ge-
weld van w-apenen, onmiddelijk to
onderdrukken.
D~it bericht wekte groote ergernis
wonder allen, die het hoorden. Ho
kon Nuederland zoo icnts LbeVe~len te-


Zaterdag


7 November 1908


CUR AC AO


A MICOE


DI


E:ILAND EIN.


I2ITEE X B I~ A Ii

dle het Kioloniaal Gouvernemeint af-
rekening a odnp.m r.0,
50 en f 54.000( of totaal f 134.003-,,0
on~ blijvenu de planitages no~g schul-
dig aan het K~oloniaal Gouvernle-
ment f405.004~,60.
Mlet een prodcuctie nog der le series
inl 1000) van 810.139 bossJea it 50
cents, zullen de lee~ningren dler 10 se-
rie zijn afgerekendl, dit resultaa~t is
to bere~iken met de prod~uctie dler
2e sorie,
EU~ is reden gSenoeg dit te verw~ach-

!)aarb~ij komuen nog' de productive
der 20 cen 13e series, w\elkar schuldleni be-
taald zullein worde~n ini 10)10 eni 111,
/oo~dat d~e plantagres in 1012 gSeen
Gfourernementagelr~eden m~eer zullen b~e-
hoeven to nemenu eni (P Cujtuur On-
aIfhanlkelijk fallen kunnuen voortzet-
tenl, wTat voo~crdeteliger Zijn zal, dulr.
cle underrnemers~ vrly kiomien om in
het nautali~ H.A~. baco~ven, ook kotHe
te chllivee~renl betivlk thatns nijot
\vrd~tt toegela~ten u~p cdo planitag'es die
me~t gou verneien tssteu n de bneo-
venl-cultuar onldernemlen.. Dit verh~od
man- cru st als eeni fout wo~rtlen
beschoulwd. D~e ba~core is en~ blijft eenr
tijdelijkie cultnur, al douurt h~et wrl
0inar lance~ voor i66n veld on-
Tru~chltb~aar wcrdtt; op elke plantag~es
Zijul er voklCenT, of wreddc~tenl vanl vel-
dlen, dlie slec~hts totr he!t 4e laar flinke!
trossen kunruen gevenl zouder be~esi-
tinwf-
ImpIlanta ges~ kwamen te stan~ v gelheell buiteng~e~von e kosten wu;arop
ciirt we~rek~cnd wTerd b. v. hiet splijteti
i-;:n beddenlir (waampIc,[ cu i64n akker


uitdroge't u eni vani veel invioed~ sijr
op1 hiet aantal durnne vruchten.u.
EUzijll mee nte re i mmIrigran ten
;angetsc~haft, b~innen- en bu~iteuvarr-
tuigenl ~L~unbod enz. Iiitgaven w-e].
ket we~rurst o~ver 5 juren k~urlnen loo,-
pen. Vne vrtuinen en1 =CehouweCn
staani or teni ministe vocor ornationl-
beair :langen tijal, indienr te n-iet wor-
Iden verw\a rloosd.
Ik n~eem thlans~ afsche~id vanr deu l~ia
covensiutoun r met de zekerhi~eid dat
o~nge-twrijie~ld inl 1000)! tel minntec 1
niiilliveni lqosson ge~tlevetrd kiuNunon
wo~rdsjl en in 1910 het dlubb~el met
een opbtrengst van ten rulinslte 50 tH.
perp tros~ dusi is gelijk aan 1% millloen
g:uiden.


hijj de ruatrvuor aangew~ezen auto- [
rite~it te vergeefs oml anrlerstatnd
hleeft aaugemeld,, uit Pigen b~eurs tij- .
Ilelijket becleing heb~ben vc~drstrekt,
biet aldlus vernrtrekte! bedlrag kunnen
te~rugrvordleren, mits tij kUuuen b~e-
wijzenu, da;t het~ werkielij k noodiig
was hulp- to verleenei.
Zuilk eenle bepa,~linig is de consequen-
to teep. sing;'Jn van het in die Ibee!-
sjlcho groudvett uita~rukkelijk tueee-
kendea reesht op oulderstinud.
Zo~o wa;re~n mere ourbeelden
;inr to halen
.1ye u eenl dergelijk reeb~t ten
c!pzichlte- vatn den :Stu;t~ w-orlen er
ktendt? Inl gamie i d~eelH.
liet is dtuidellijk;, Ilat e~r van en
r~echi~ it; Pre rak~le ka~n zijo, waatlr de
;tirmnedcl to-ereokrinbuari is. Wlie ten

imcid~, ver~kw~isting,' droo~lketnsebap of

dlige bcst;aar~ nmilddelen d~erit, heeft '
gceen rechlt tol \-od~eifen, dat~ de Stuat
Iicin die verrscha: ft. E5vemar in al 1i

herf water spr~ingt.: rtecl hrt~i be t-o r-
c)o~k waunnerI! I dec al'lrtnoode nliet ainn
sin chuldl t~ wcijteni enr tlus niet tcee.
rpikenhea~;r is. kanu el ~een: spralke zijn
\canr cani reclht on undetlrstandc tegen'
o~ver
Ibeihoudc kiunnon~r voorzirn, als balr.
w vain een be ,exltllen St.;\tt e~en
;trikt reeb~lt~ haddlen o, hei noodlire
leven~rsondelt~-rhou.1l, z iin sttijdl zonI xijri met dle pi:Seolij ~
exed zr r ebt~ci\Raartl Iheicid, danr mtu
daarnt volon, dt 1e Scanit zid~i
noo~cit ;sunr det verpllichlting~ zori magcert
ontiokku endathijom annr clio
v~i ierl ichnrin te klllnnn voldioeni bela''


pers~ va~n denI Susait to)t Zu~lk teenl toe.
istan vaocn aliundcrl ve~\rvan wat srm, ii
at~ nieman Inte bet do rn oo za-
tcolij is tnm ic~n hoct leve tle bluen. e
ilr;lri za rl da doeeniRIii bwrt'hon ?Zo

wts wre misehio to erdeigen


\:ezu "".e~t~ vaststn, da;t volgen dle ;r
c~ n modelriihrine derker t l o ih id llen.
Ildcci~e op won wp;run a g~ram teole ge-
ci; ren, wort en, n u antconge
owd ~ ~ hi ;netn unonleven Dit iSC wh
Fctilr ni trvr et tebwie. Nuarmte het .
trIrr i tl~en de mese en Ziich ovrdourde

IechSterint ()Irba lat thep~ ! tot oe rvul knrlI~~ arl~ zo;neer ra videl o

.Ment trdiet htwh p nesa


zaf te le.idenu\d nit hetrit Opbelstmiin
i loch let en ll on ecie. C~jit ht. ireet op
al iez, lht it ,~ti~cl wcat ledr die StrE t
de~l onoe lijkh fe idverkeert zic1h de
sc~halffen, inlot ge l ztvarn uittesen
noodRt -indt~r'ian b~l] andrs vanp go
glrebrokz tous i~tteren htNH reeb heef
whhemeint~r oneddellcaiei j t ndaklike

ge. Delil beig~ernlik rechten.


Ster uaet Ibemon meltric bel alotn der
H eoond isc/~ deeea in dn plchto van
tien Saat om tr, e orgden voor hiet
I;lgemschoen belaw wanueer en voor
kort sheta~2 va le o~ vner
\-ol en evttnedn der stelliur da de
tien moot,~e in dien amin. o int inar


rncet niet alleen politie-agent iu
ma~ar ook wat het Burgrerlijk W~et:
boek neement ,,een goed~ buisvadler "
E~n zooals een lijk zorg draagt voor al zijn kin-
tieren, marar voor de awakke het
Inieest, zoo heeft ook de Staat to
su~rgen vo~or alle klassen der maat;-
schiappij, maar voor de noodlijden-
den op de eerste plaats

woI te n erni snrlr v~lnc (1 en 1 v
de staan alleen mei metatremrelen m~agr ne.
mnen, w~elke i1 liet algernee~n belaug vood -
zekehyjk zija. vie~t de madi~regel, maaLcr de
'lulp van den Stasbt moekt m c.ofzi3 tr e s~itan(
standtl e brengen waLt in Ilt alg~emeen he
la~ng of nlltt~iS atj noodfig is,
is die mnaltremel l inen nuttigi. rln mnan
't nknlntgant; i olne cvl ile *@t'rP 1 in~
trealen.


schapI-, iaar cok een~: /4elev ~ena emeu-
dchlap van h-et vo~lk, dat Je SjtuaLt
berhalv:e het nega~tie~ve w-aken teen
r~chlteachemuris oo0k bet positie~ve~ bt-
ve~rdlereu vau het algetneen belaug
tenl doel beeft.
Wa;re de plicht tot beschiereninig
der rechtuordle de e~eniigt groxld vour
;;taatsbemole lly,;:~ dan rnoet de Struat
met arme~nzorg zich inlate~nde, ziju
hulp' biJ voorkieur schlenkenl asi de -
meest gevaarlijke! sujette~n en iledure
ondferateuning~ weigere n ankud-
ren, geb~r~ekkige audte liedeou en ern l
stig zieken, die you~r d~e o~lPenuRie
ordle niet geraarllijkE zijl.

2L. Xcdatrigheld2 canrtl~ denStt.

Soummigen achten lien Stua~t ver-
p'lichit zich bect let; deri arm;teni aan
te tre~kkenI, omidat le Staat~ don(,
zijn nalati hleid inl het nemrlen vn
p""~raeetle~ve muant T~reglen urzn
zo~ude zeijr van d~e bc!oataunde at
moele.


rrttlicetle Rappo~crt tltr nonunlMiwsir e at er.
dle l1 Dicafrnisa~nce cal Cac!ique. :ic'olumiv,s
et racpport Kfrnfrarl de la ~omirtir ion so


Zoo in her~ algeneen Ope~Sset, iS
dit ze -erI st~r~k overdreven. 1)nt do
lib~erale politick we~tl inisstanden~c bieen
ver~norzanlk t i up ecnomism ebls.
k~an niet undead.~cl te ver, a~lt mnen den Stua~t a~llr'tn
voor de arrmuoede ;Iansplrai; elik Hlrlt.
Oalk int~r~nationaler \corh~uding -0 :
rn eigetn .SChud! van den:I kanlt d
individrui~n zijr! hier rvn groott enl in.


3 Hchrt op) Onderstand.>

Aur rereai willrn d~en p~l ch]t, \-;n .100
Stna~t am de airmnor to, oudefrr.staue ~~l
aff~tlel au/t ene n~ ~~t oin ran wt~. ~
zou e~n hiebben.
He zo ij oc yorail do t socia-l istcn. I ie
eenl dericelijk; reebit \er(dogii gen. 1 r

ren natliniotes ann[ te neawnlrl alchft:e
zij mnenschan~teerenld; dle arnwnl hebben ~r
re~cht u~p OuldetanHtl d ent daitirin iS ilt
Stuari ver; lich thu intvr-
s tro'kkIien.

depu- ~~Tte tulon, .1 (eso e 0
pos;c lat no~tionr de 3ustiri eni-i t ile declarIit,:
Etitanrs 1rn, dominr tder faits, Il suit cll que

new Il e Iw eare. 11 Rltit C cll ue est que P
l'rxploiitatio n iOhont ee dle la miiisfre. Ile la


rle l':lszlt n n a~l~ i ,7~.'; Te .Voll"" rl
Socialiste. 10mc,, nou. 112, pag.XT Ius

I reshelrr \'ox Haicrrorsc, lidl -ian
dlen D~uituchlen Rijkedayu~ en- pro'(fessHor
te .11iinchen, tloor D~r. SOL~ssi em1 der
beste d-enkerrs van onzenitijdg enoeamd, ,
spreekt vil, ecen r~chit dler artnen op
he~tgeen voo~r het~ le~ve~~l;nosonderhood
nioodlzakelijk is, ja van Pene re~chtwror.
der~ing welk~e zich ten slo~ttl rich~t to-
g~en dlen Staart .,met dietn vrstand-;ic e
Itat hct w~eiger~en eene~ reet~cifslehounis i

staaustr~niddrelen ziet h-ij den Irechts-
pocnd voor d~c e orpenrhar p a1rmenzorg.
Het be~hoeft naiuivelijkH vrrnrued, d;t
Freiherr l os HElRTLING cl lieffij-tdig. ~
heid geenuzins ve~rwe~rpe'lij k acht~. Hiij
ychat haar zcler houg.fi ,,MIanr, zept
h j, Ch risteij ke lietf idadighcaid e" c
Staatsar'menz orgT o m vutten~ niet he!-
zelfcle: de ee~ne meakt do auldere llor.
halve niiet overbodjig. Hrt~ b~egin~e!
der ee~rste isJ de naanstenrieflde, dait der
tw~eerl de retChtlvaardli ~I~ ighed.
Is het nu wea;r, dlat de anne, die
miet in eigen o~nde~rhoud voorzie~n kanr,
tege~uover deo Stua~t een recht; heeft
op understand, niet alechts eenl recht
in runneren, zi3, gelijki bijV. alle bur.
~e~rs van den StAat hebben onL Lgoerl
geregeerd te worden eo da~t co'rres-
pondeert san d~en plicht anden
Staat om dejustitille~alis en distributfil-
to bet~rachten ,gelijk mnisschieui foN
HER~TLSC; al~ltee betfoelt), man~i een
strikt recht, zoodat tengevolger van
dat recht de Staat de~ verplichting
zou heb~ben dieu onderstamnl to ver-
leenen ?


Deze vraag is niet van zuiver then -
retischen aard, ook nist v~n ouider-
geschikt belang. Een paar voorbeel-
den mogen dit duidolijk maikel.
To een verslagr over de verzorgKing
der armeo te Strta~tsburp wrdc~tl voor-
gesteld den arbeid tusschan openba-
re en bijzondere artnenzorig in dien
geest te verdeelen, datt de opeubaire
armenzorer alle~en zou bedeele~n o~n wel
tot een bedrag overeenkomend met
het bestaansminimum, en dat de bij-
zondere armenzorgf zich sani de le-
niging vatn special nooden zou
gatan wijdeu.
A~ls alle atrmen tegenover den Staat
recht hadden op onderstand, zou een
dergelijke regehing natuurlijk en bil-
lijk ziju.
In de Deensche armenwet komt
een bepalingu voor, dat part~iculieren,
die aan een arme, nadat deze zich


't Is \vaar, zij betalen weinig of green
belasting, dfe gemeenschat gen~iut; van
henr geiene voourdealen, miaar het o'-
tred~en vanu denr Sta:ut is dan ook
geen do ~ut des~, gee~n facrio utf facrias I.
vermin als balas~tingS eene retributie
is voo~r beivezen dienlsten, is Staatts-
bemioeiing eenie vergSelding roor trouw
h~etaaltle bclastingP lie listen van d~en
Staa-t mloetenl verdee~~lld worden over-
eenk~ometig~ de lr~aagkrachtt~ do hulp
van dPn Stua;t ov~ereenkomel~.tig de
mnindlere of m~eerderet hiulpb~ehoevend-
heild.

iderr ingrij pen~r vanii tn St;ant, upy zicitzen'jP~ beseouwd cIn hter belan van~lc aln
dner otlozijin, vnnsoe hi zih er vrang of
in is, le t\tr,;, rel~~i 1e n it 1 lavant"
het ra e der Ind ia nak mayr ledarud of~i i
vhrzin, ni,-an in StAmst oorpilT~ van i
hangrt u zalr cbnehoiijeve to sern. tc r
Inden dus nan deatll der bmurgr irl

clt~e onmoe pij i tei v;lcerKt;ert zic hot -
zcoodlitge levensondt i~ei rhood tor verschaf-
few eco~trn d hijeonetrbe liefdadi gtid.
nielt~ vo~iildoende nt hot uner beofe St;i

kejn ei~-n maacrt~regelen oto nemenl opdat


I:l e 10i trePge aPu d Zi \n tweezrlei.
Lclin eastern pr,'lants zale Stuat dlee hij.
Zowil~ere nleldaishei arivoeen terne ~tl
rien
twovrntid wnt hoemr dae Sarzijol'~l e cn~oige probate ot rae ovrd t

;illwebw Ldier le.dda.
lint~rven~ tweetlse zlde St zoo or -L'


het behaalde success, en hopen, dait
zia de mo~eilijkhleden, ditmaual bij de
uitvoeringS ondervouden, niet al te
zlvaar mage teller, opdast dit haar
niet afschrikke spoedlig nlogmaals op
te treden.


Wel a~ardig, dat wij] just dleze wFeekz
bericht outvingetu utt Nijmnegen, dat
de Koloniale R~eeerve aldaar in de
Harm,,on~ie eveneensu een voorstellingi
hee~ft gegeven ten voordeele der
noodlijdlenden op Curat;ao.
D~ie \oorstelling bestond uit eenige
militaire numrnmers alsi sche~rmen, Fym-
nastiek, co~lonne-gew~eer, ablsmed e n
tab~leau-vivanrt, roora8tellend e een
Atjell-episode, unamelijk een klewang
nianvail. Eecn tooneelstukje en ve~rde3-
PO VOOldra~chten w~isseldeln dit arlles af.
l'an te voren \varen de manschap-
peni der Korloniale Res~erve roncdge-
gnan bij do burgers met een inteeken-

Tochi mooii van dio H~olland~sche
Jongens, hG!
D~anktHaa r allen wij later het ver-
der verloop deer voorstellime ver.
ret len.

Aruba Phlosphrant Masltnchappij.

In danlrk outvan enhlet Beredeneerdl
V'erslar van de w~r~kiner on denl too-
sitanld deer 31alati. over bet afjie
luo pnu hurishoude lij k iMa-r (1 O)ctober
1930'-3:0 Seu~temnber 1'J8).
.s in den loop vau het Yorig
boekjaar Penrige v-erbeter~ing merk-
baaur galweest; op dle phosphAnltmarkt,
zo~od~t, vo~or lev-eringS in 1908J eenigs-
zinsr howere p~rijeen kionden wordocn
verk~regenr dan bij de~ contracten voor
loverime 19307 kondlen word~en bedon-
gen, deze toet atnrd heeft zich niet
19)0r) zijul ongeveer dezelfde ale voor
19307 verkrogen wer~denr, tetrwigJ de
Ilanta~te ben~rchtenl dor vree~rs doen k~oes-
teren dzt; or Peen ver~der~e dalinlf in

Ile (pri is Vilde a f~ e Imaau~en
van 1!)07 in de Vereenigd~e Sjtaten
hieeft a~ den~r vrrkoo >, van phosplur,
ten tiveede klasse hareni invioed dioen
geroelen.
Inl tlen loo(p van 19080 werden wel
conrize~ ladingenu der twveede klalsse
\'ersch~eept~ doch het w-areu op cont-
tractcs vinegSer gesloten. Voor ver-
schle oirl 1909)C zijn eein e ladio enI
van cleze tweede soort arecontrac
teer<1 .

Cit Aruba ziin in hot nu aigeloo
pen brookzjaar 42 schepenl vertrokken'


2804.
3033 k


1741,
3303,
..
6133,
(10S1-,
.
'


2511,
281 L,
4
4780,
7087,
pg '


2773,
3445
--'
4300,
( 493,


2043,
3638,
..-
085
744


in O)ctober
,, Novembller

.I .anuari

,, MIaart


,, Jluni

,.. Augustus


1907T...... 1 schip
,, ...... 6i schepen
,, 0...... 3 ,

, ... 7 ,
,, ...... 3 ,,
,, ...... 2, ,,

,, ......
,r--- -


42 schepen


YolgSens Peni airgelbrri de correPan cr l
clentie. you~rkomondre lu D~e Surilname
stan~ll de p31lantenr bijur o~veral Lo.>ed
cirdankils de clro::gte, die dfe vruebt
niiet gLennc'ey (1'ik dooct word'Cen ten ge-
rieve vanir de I'. F'. C,. Ennr grootC ain-
torltroHsen worden!~ als oiet; rjjp af-
cekur e teruggL~ezuudenr naar de i

1)ir; euvcel zal durenl tot 2ma-
dlen nia iiofloo van die drorte, wanfr-
na; de vruichlterin weer dikkfer zullen
\vordene. I)it, is onH gewoonc~~l Vers~chIijn-

rlens~i de? droogte geeni genoegzame !
supp'len ontv~ranen.
1)e p~rodued'o echter wvas mert oi-
~lediiidend, alleen kwaimonl te~genvanl-
lert.jeA rcOor O. at. (1C SIPreten an
de vruchtschillen, Verno~rrzanklt door )I

linnie trosseu worden~ door die! U.
1. C. niet ;aailtiungenomn-
Tot de lev-ering~ valn 26 Sept, ]1.
bedroegf de gehelecl ooget der ver-
schiiille nde aud~ercrrenung r e n p, m. 200. ~
000 tro)Ssen enl lutervaln acceplteerde
de U.F C 21.47.H overige
p. m. 75.530 realliseerd~n~ die pla~nta-
gres gerleeltelijk voor knolnenlla~ndsclle
conumII~ptie~ ii 30 et. en mrinder.
Ibe gele ve rdle 121~.470 trrossen
herachten op ge:niddolld p. ru. Cj5 cts.
Als basis beh ik gellornen de o,-
b~rengst vanr slreebts tie~n pla-ntages.
tlie doe gerutaildt~~ volgenrde priizen
n~ankt~rr. op, teen kleinie bre~k n:
75 ets. 72, 70, 68~, 60~, C4. 02, 60), GS
en c56 et~s. pe~r ~o~s, zooda~Ht er ge-
rna~tkt is aan geld f 80.'305,50 (ii-
cler 10 betlotohle pI-lantages aLccoord
is, en d~e gehleele leveringn ruse korlt
te staan gemniddeld op 65 ets. p~er
tros)
D.e tot dauver verkregenl oogst
kount van de le aaniplantingren der
le eerie, wvaarvan de grekweekte zij-
spruiten thane 2 en 3 maa~l Ineer
vruchten per jaar mooten producee-
ren.
H~et is moeilijk voor uw corresp~ou.
dent om to berekenen, hoe~veel de ult.
gaven voor de le seerie tot dusiverre
ziju. AIls maatstal wil ik maa-r an;n-
nemnen voor 10001 H. A. f 380.-- aan-
leo- dln f 100O.-- onderhoudskosten
dus total f 540.000.
Voor de overigie 13 w~eken Octobrer
to~t D~ecember dj: wvorden nog e-
waicht 90.000 trosseu g'emidd-eld A
80 cts. te leverea aan de U., F. C.
D~an w~orden de inkomnsten waarmle.


terwijl op bert eindie van Septemnber
L scepe in e posphathveni aan-
\vezigL wa~r~en onu tc, wor'don geladen.
D~it~ jnar werdl 10,000) AU' ineer v~er-
scheept, da~n verledien ja~ar.
IJe ultkeeringenr aan die K~oloniale
/Kas, gedureud~ell: hett; afgrelc)oplen hoek-
jaar gedaan, hefen bedragien......
f 70),700(.70% terw~ijl het naaudeel i
de zuivere ophbrongist aanL de Maa~t.
s~choppyt~, votlgens hCt, contrc~t. toeko.-
me~ndet, he~eft beloop~en.....f 27,8120.6%h
Beh~lalve hiet berdreig de~r ultkeelrin-
g~en aanl de KioloniaLlC' kas gedaun,~I
izegge f 70,700)f.70%: en het bedr~ag
vsn f 10),129).8V3 op Alruba aau Urit-
vo~errechlt voldlaa'n, is eeiin et on-
aanztlienll~ijk bedl~lra aan achepaso~ngiel
deni door de schepeo, wrelke tot ver-
voer van de phosphaat door de
Afaartschappyi worleni ber\racht, aan
de G~ouvernemene tskas ;r!n Aruba ten
gSoede gLekomnen.
1)e workzaamhed~en in het nu af-
gcaloopen jaar hecbben dion t~oe~standi
de~r M\1aatscha p pi in zekere mate
verheterd.
D~e zwvare verliezen door de 11aat-
schappij geledenr in het b~orkjaar, emn-
gen bijna f 100,000.--, on van at dat
tijdschip was er op de Balanrs een
grootbedrg o ebet van de r-eke-
ning Winst en res
In har~Ie eerste jaren hlad de Ma~at-
schappij tijden vanl grooten voot-
spoed~ beletefl; dlaarna kwam, ten ge-
volge? van de outdekking van aan-
zieulijke phosphaat-depositen in
Nioord Amnerika. de aanzienlijke da-
lingS der prijzen op de wereldmarkt.
Hoct H~ewtuur heeft met groote toe-
wijdcing en onazfgebroken Eaauda~cht
het zoover k~unneu; brengen dart de
wrerkz~aamheden konden wvorden
voortgiezet.
Eni ware het niet dat de crisis op
de New Y'ork~er beurs ini de laatsite
maanden van 1907 een uiterst na.
deeligen inv10ed op de phosphaat-
markt, voortl in de Vercenigdet Sta-
ten, had uitgeoefe~ud, het B3estuur


~ie1.WSberichteren
Mlilitaire ~por~tvercleniging.

Do dor onanagiekondigde uit-
vo~r~ing v-an Zatterdiga~vond~ was dr~k
bezachit doo0r militairen en rnatr~-
ze~n, coak de sichelpcutlrpsbttr wa2ren
in uniform~n tegenw~~\oor~ digo Slechts een
zieer pertingv getal buges erdl er

IDr Iedoelingr schijnt to hebbben voor-
Cezeten~~ hooftizakelijk voor de mili-
takienl en die Jantjes rLe spelen.
Om~ acht our werd de voorstel-
liog geopend mnet het ,,WCilhelmlus" .
lIe g L-nuas~tisc~he oefeniragenl war.
den~t lide toegerjujicht, )t waren echlte
kra~cht--toeson,~l vol vlugge lenirrbeid
lbehenidig uitgavoecrd, ten volle de
bo~wanderlling~u va knnr \aadi
IDe Militaire Spo~rtvtrementiginr rIntakt
vord~eringen n eti reu;enschrt~e den. W'j
hopetn, da-t zij er nog Feens toe zal
koinen omr ~een ofrondelrlijk gymnas.
ti!kfpeest te even, tot eigen vol-
doeunfin, oin to laten zien, wt ze
kunuenl, en ten genoegert van hot Cu.
ruc;aosche Publ~liek. Als or dan voor
gerocrgel wordt, dat gedurende do ,
noodcza.kelijke r'ust voor die turnlers
het P'ubliek Zich1 k~an ve~rg:ast~en man
mooie mnuxliekstaukk~en vani de uitst-e-
kend~e mnilitabire kapel, too~t of zon. -
der modeb-eulp- vanu audiereu, en ~lle
gov~aa~r b~lijft b~ultongeslloen n om sjchuli.
Ino moppoU vanlr SPjEENHiiOF et cler-
igeiliken to hoorenl to krijgen, za]
eulk;een gymnast~iei~ekeestwel een volle
matl lo.kken. LHe inspannieude arbeid
dler tuirners Cal dan better gewaar-
de~rdl wordeti en meer tot zija recht
komlen.
O)f de Mlilitaire Sportvereenigiing
dan nu gecon voldoening= had van
haarr optredel?
Njiet zooveel als meni had magFen
verwachten. Er werden 35,0 ka
ten ui l gegeven. lie zuivere wrinst
(bet electrisch licht wo-erd niet in
rekening pebracht, omdcat ten voor-
derele der artnlenl g~epeeld werd) be.
dlroeg nog f 150.
1)att is toch eenu aardigJ succes, waar-
over men te~rreden maig zijn.
Onze Redactie oiitving 50 Gld. ten
behioeve der armen.
50 G16~. werd b~esteedf ter ondler-
steuniing vani twee weduwen van ge-
wTezenr militairen,
50) Gld. blijven voorloopigr bewaard
omn over een paar weken te dienien
bij ren verra~ssing, wvelke! door de 11.
S. VT. den armnen wordt hereid. Ver-
der rnogen wij er nog niete van ver.
klaLppen.
Wrij wenschen ~de 11. S. V. geluk met- -7


zou h~ij dit ver~slag~ in de! gelegen.
hleid zijn geweer~st op, grooteren ult-
voer vant die tweedle klassfe phos-
phaat in het afgeloop~en hiuishou-

Voor do azrmlen.

G~od zij dank;, de giften voor Co.
regaL-o in die Kiatholieke lIladcen van I
Niederland, met unrune in Ilet Ccentrum, L
b-livenar toevloeien. Daatrdoor kan o,-
nieuw ook gedurende le ma niid No. ?
vembJer dagelijks aan 90)0 rcehoolkiin-
deren in de stad brood, kofft ie en en
stuk suiker w-orden uitel~eeld.
)oak 's Zaterdags,~r als er gSeen school
is, komneni r nrog vrerchillenden hun
broodje hale2rn.
G~od vergelde duizenldroud den ede-
len we~ldoone rs inl het lo ederla nd (1
cGok aan de verschillendee Redacties,
in 't bizonder aan de Retai~ctir, \-;i
Ilet Centrum, eenl oprechti woordl \an
lof en innigen dank.
+*
G;elijk boven reeds wrerd vermrold,
genoot oinze Redul~ctie het vo~orre~chit
;T0 G;ld. van de Mlilitaire Sportveree-
mgingi~f te ning~en ontrangen ten be-
hoev~e der :rrmen.
E~en medelijdenid vriend3 der airmnen
voegde daar nog f 60) bij en- aldus
wrdet de Rediactie in ets~at g:esteldl 9
zakkenu maismeel wonder de ar~meni der i
b~uitendtistricten to laten v-erdeelel.
In dauk; vermelden wij hierbij, dRt
de Firma C. WVINKEIL EN ZosEN; het
meel leverde togren inksool~pspijs.

DauIkb etulig in u6

lo daink onitvangen van hiet Ita
liaanschi Cons~ulaat een exemptlaar
van de Prlog,rammels et CaI.Ssificat~ion tan
een vanl het R<'glenwl~lr GJ'nfrt:ul van de
Interna~tionale Tontoonstelling, (;ir-
beid en industrie) to Turijoi to houden
van April tot October 1911.

Scheelpvaa~rt.

Van 16G L O)ctober liepen onze ha-
ven birlnea:


zeer r-eal gararFen wriinnen, alv\or~ens tot rijphleid to ko-
men I. Maa;r tochl, het gc!eft moed
eni vertronuwen. dat= telkiens d~e buni-
tjes tenrrugkeeren en onze velden frisch
en groen aallen houden.
G~od ,rrve on1He 00 overvloedigen
ooget. Naaleeled elk~e w
dit jaar dotorstandlen, mag~en we! het
volgende wel eens bijzonideren zegeu i
v-erwach ten-

W'\Aar b~li~jt' het Horl:landlsch zilvetr ?

?;a~r wi'j vcrernmen, verkioopt

sols urp Nederland tten li% 11.
a., w. voor~I iederre hi, nderd in SNrderlandlt betaalbo;ar', rralgot zif

Zij, diu pe~r hschee~tpsgeeleenheid mus, Il

leni duatrmoorr le/o vra~cht en X'o
assuraltite, zoodac r zij v-oor f (l1.12%
P-en twe'lrag~l vnr handetrd guld~en in
Ams~c~~c;terd usit~uaren, l
Een rrl~l~ kolon n(le po twissl kost~ 1%}
b~eha~lve pocrt~i en is an rd oor, al
nual-r het b-edlrugL, dat ~wolrdt ove-~r~ge
maakt, E~venI duarf of dolurder~ dan
eenl w\issel vain de~,,C'u -cragusehe H~anki."
17it hlel voorstuAndle bikat
om shulildeu in Nede~rlland1 to dek-
ken Iiet \-oorde~eliger is per scheeps.
gc eS! legnhid geld~ieremises to! mraken
tlan een wissel te koop~en hiij dce Cu. -
ragn~oschee anuk, of een P'ostwiskel
to v-erzeoide~n.
Lan wati: is et noodzakelijk emig .,F
hiervalr ? Het Hollandlsche zilver
vlot-it weg, ult de K~olonie enr alec~ir a
he~t Vetnezalaanscl~ho blijft ini det parti-
culiere kassen.
WVie schiaft raad ?

Wer~k verschaing I

E~en pear wfeken gelldeni richitt~n
de plantagrehoudlers vani het 4dle eni
5de district zich bij request. tot den
G~ouverneur met het verzoek; orn aun ii
de mnassa werkloozen en nooidlijden
detn dier benedenidist rictenn w~eek to
vera~clafffe .
Zij gaven in dat request een zeer
P~ractisch plani nau, bij welkH uitr-cee-
ringS vele hiande~n wo-rk zoudetfn v-iu
deu, en w~arrdoor teve~nw Hnu Rile be-
woners der bene~den d itricten il 't
hizon er ook ;an de trebdieren, een
groo~te weldaad lzou beiveze~n wordel.
Zij stelden namnelijk voor oln ten
iveg loopen"de over den Grooten B~erg
te late uitgrcraen, zoo diep als dit
InogSelijki son blijkenl.
130 Gu\ouverour hooft goodg~funlstig
op dit; requnest besichikt. 1)eze week
is bereids met het gr~aven een aauu
v~an gellonatkt.
Wij p~rijzen de Heeren, die op zulke
eeni gelukkia idee zijn gekomnen. De
n~or I~hr rtwaskel)(jok neunch en dier
se lela s ruikebu op deo too~l'
tee~ a zoo langen, moeizame n weg
naar do b~etwdc~ndi ~istricen .
Het CGouvernement zal mnet de uit-
gtra~Ving~ vail n den wegC~ eenl nitstekend r~
Iv~erl verrichten, waar menig~ eilanld-
lbewoner zich dankhaLar ov-er zal v-e-
lie gen, telkens als hi3 dezen b~erg
heVf Iver to k~lauterei.
Veel zal echter afbaugIen van de
chi3" daa~rop dese uitgravilg z~l
y 8ij w~aren tot duHverret nog nict
in de gelegienheid eenige pla~nnen of
sc 5se van het voorgerlnomen work
in te mien. U1] weten miet meerl datn
onze berichtgrever ous mode~d~eele.
M\isschies is hiet derbalve ove~rbodlie
dat wij ondler de Haaudacht, van h e
H~estaur brengen, dat menschen dlie
weke~lijks den berg passeereo~ van ~
meening zijn, dlat alleen die top van
den berg kan wvordenu w\eggegt~ raLveri
eU dat tot een aanmerkelijk~e dliepte.
D~it zou echter den herg~pan Ireeds
heel wat gemaikkelijk~er makien, dirnt,
de bergwegg in bet begin zeer latno:
zaarn en geleidelijk st~ijgt, maalr ee~i
8 of tion Meter b~enedel dlen top stei-
ler w-Tordt. JuiSt dit laatsteBC ejlindje
wordt daardoor zeer vermoeiend ets
afmattead. Hett zou dus reeds zeer
veel gewounett zijn, als dle top een~ 6
of 8 Me~ter verlasgd kion wordfen.
Alen heeft ons verzcocht; op nog ies a
anlders de aandichtt te vestig~en. 1)e
Pla~ntazgehouder~s bebben den be~rg-
Iveg dagelijks noodig voor hun me~lk.
astrren en nu hiopen zij, dat de op-
si her, die toe zal mien bij het ult.


graven van den we~g, er ook voor
zorgen sal, dat gerege~ld de melk-
karren zon er oponthoud passeeren
kunnen, anders oudervinden de melk.
ver oopers veel Dade in htin be-
Srijf.
NaL-ar aanleiding en in ve~rband
met bovenstaand verzooek vroegr een
der Plantagehouders, of hot in de
bedoeling lag van het Bestuur on
den bergw\-eg aan den noordkant
wvaar een stelle diepte vlak lain a
den w~eg ligt, te verbreeden ? Vol-
gene hem zon bet afgegraven zaud
en gruie meer dan voldoeude ziju
een strook van een paar Meter in
deze diepte op te hoogen en gelijk
te maken met den weg, die er bree-
der, reebter en dus korter, en daar-
enboven minder g~evaarlijk door zou
wForden.


Stoombooten
G~oeletten
H~ijlanoders

Totaal :


42 sehepen.


G;edurende? de eersite twee weken
dezer maanld telden we 34 schepen,
dat maakt dus to, Zamen \-oor de
gehleele maand Oittober 76 schepen.
V~erleden jaar bedroeg dit getal
54 .+ GS-112II, aen verschil m~et dit
jaar derhatlve van 30r sJchepen.

onle ooringeyschepen.

Mlaandagmtiddag stoomde Mr. Me.
Pantserschip Jacob varn Ileemakerck we-
der naar Aru a.
Dndeg ke le eaHr. lls. HP nt er-
terugr. In bet doke bleek, dat er
meer te repareeren viel danu an~-
vankelijk ged ach t werd. Daaron m
bleef het schip langrer uit dan men
vroeger berekend liad.
Woensdfag teen den avond stoon.
de Hr. Ms9. Frieislandc ult, en viel dlen
volgrenden mnorgeni weer bianen, heden
ochtend de Heensker~ck.

.,El Tiempo '.

E1 Tiempo was steeds9 van zijn tijdc,
en kon daarom zija eerlste leve~ns-
jaar doorworstelen. Ofschoon de tij-
den alleralechtst warea orn een mieuw
krantje ingangi to doea video bij
de bevolking, de wakrkere redacteur,
de heer ED. TEILEYFORO HENRIQUEZ,
hield vol, en het gelukte hemn in die
mate, dat blj reeds au spreken durft
over het vergrooten van zijn blad.
WVij wenschen hem veel success. Aan
moed outbreekrt het hem niet. Mloge
hij cok eenicte voldoening grenieten
van ziju arbeid.

IMuziek.

D~e Kapel van bet Garnizoen h ef
bet Curaqaosche Pulblieki wede ee t
aaugenaam verrast e es
Ofachoon er Woodasdagi 28 O~ctober
een concert was gegoeven in het W:il-
belmina-park en deze week due in de
cautine zou gespeeld worden, had~ er
toch weder een uitvoeringr plaats
voor het Publiek aan den \\aterkaut
der Overzijde.
Het weder werkle ook gioed mee.
't Was droog en heerlijke, heldere
maneschiju.
Oak- ditmaal werd een nieuw atuk
ten gehoore gebracht No L'1 ~
vocationt Fantalsie classiqlue et eIn.
gieuse van DELFORT ~"
Een paar maal werd erschuchter ge
klapt; waaromn niet wat harder ge-
meer algemeenl ?De Militaire Ka en
verdient het ten volle. 9

RCesen.

Wiij zijn nogi ver van de ogt
tijd. Gewoonlijk mnoet onen ooat-


MIisschien, dat do eigSena ar der Plan-
tager~c ,,Grroote Berg" deze strooki ten
alpemeonen nutte, voor niets, of zeker
teg~en een luttel b~edrag wel aan het
Gouvernement wil afstaan.
WVij geven het plan weer, zooals
het ons w~erd voorge~legd. Op bet
eersrtr gezicht~ stant het ons wel aan.
con wij hopen, dat bet B~estuur het
woedgunstig mn overwegmgE zal wvil-
len nemen.
Nu men toch cenmaal den beror-
wegr san het verbeteren is, dat menl
hern dan zoo good magelijk make.

Natdat bovensta~nde gesch~reven
wa~s, sprakeni wij iemand die de schet-
sen en plannen van dlen D~irecteur
van (, W. had mg~emen. Deze ver-
zekerde ons, dat het slechts in de
bedoeling lag on de hobbels en onef-
fenlhedlen van den weg te verw~ijderen
e~n aldus het stiilgen en dalen ge-
makktelijker te maken. Van het af.
gra~veni van den top kon geen spra-
ke ziju. dat zou duizenden kosten.
11aar, als nu~eensu geregreld ieder jaar
ints werd weggegraven ?

Icoloniale Rndc.

D~e Heeren Leden van den Kolonia. -
len Ran-d hebbeni zich inl Comiit4 Ge-
neraal vere~enigSd ter besp~reking va"
den toestand der K~oloniP in verbnd
met de invoeringr van het niienwre be
las~tingRestelse.
Naar w'i] ulit b~etrouwhaSreS bron1 v~er-
nemenl werd als gevolgr dezer bes~pro ~
kngs tot deni G~ouverneur het~ drir
gendl verzoek; ger~icht orn de nieuwre
b~elastinges niet in to voierenup 1, Ja-t
nuari, 19209, maazr dararmede te wa~ch.
ten tot betere tijden voor de K~olo-
nie weder ziju aaneebroken.
130 Raad vreest Re meet onaan-
geeame gevolgen van eene overhaas.
te invoeriuDr van het nieuwe belas-
tingstelsel op een tijdstip, warop ~
noch handel, noch sicheepvaart, n~ch
industries vanl do hun daarbij gebo-
den voordeelen ook mnar het ministe
profit kunnen trekkeni, maar damren-
tegen de nadeeleu, de verhoogde in-
voerrechten op artikelen van alge-
meen verbruik en de gebruikabelas-


ting, zich dubbel zwcaar zullen dcen
gevoelen.
De kolonia~le kas zal er weinig voor-
deel uittrekken, en de burgrerij al de
zwaarte van het nieuwe stelsel g~-
voelen, omd~at hierhaaldelijki de nie!-
we strafbe~palingren zulle n morten
wordlen toegepast'
Het nieuwe stelsiel zal dnardoor
zeer onpopulair worden en roortdu-
rend aanleading geven t~ot o-route oi-
tevredenhe~id wonder de bevoljkine r
Nu de K~oloniale Raad ziju drii-
grenld verzoek omi de invoeringfi van
het nieuwie belalstingsrtelsel voodoo-
pi~r noo- wat uit te~ stellpn vo~cade
bij deno algemeonen w~ensch deCr b!-
volkiny. zoo herhaaldelijk ini verachil-
lende Iioiloniale B~laden geuit. hiebben
wij hoop,, dat~ toch ruinstens een pnar
mnaanden uitstel van executie zal ver-
leeud worden.

Onerwcrijs.
D~e Heer E:. A2. Gouso,, k-weekeling
aan het R. KI. O~nderw-ijs alhier, hieeft
muet goed gevolg het exarnen af~ee
l]egd voor bet Diplomna ails O)nderwij
zer ide klasse.
WVij wenscheni hem geluk mtet het b~-
haaldi success.

~EPaul F. G;. Curiel.

G;isterenmiddag is zacht en kalm
overleden, een algrerueen b3ekend en
g~eacht man, de Heer Parvt F'. G. Cu-
RIEL, die jarenlang verbonden was
aan het R. K. H~ijzouder Onde~rwijs
en ocn a1s privaat-docent zijue ver-
diensten had.
SHij r~uete in vrede

Crastro.

Miog~eu wTij de berichten gelooven,
die d~eze week tot one ons kwamen,
dan verkeert President Castro in
bet laatete stadium van een bevige
nieron tateki ng. De nieren scheidden
better af. D~e gewone verschijuselen
van opzetting der beenen, enz. treft
men ook bij Castro aan.

Eergisteren wterde~n een paar Ar7-
bianen ult de quarantine alhier out.


Flagen, die tien dawen geleden uit
La G;uaira v-ertrokken w-aren.
\Yalgens hen~ mogen de Curagao-
naa~rs tog~enwoordig vrij Y'enezuela
verlaten, velen wTenschen dit ook,
miaar missen het noodige geld om
overtoch7t en quarantaine-on kosten
to betulen.
Zouden die a-rtue Cunrarqaonaars niet
op, een oif andere wijze g~eholpen kun-
nen wvordeur

()nze geachte Collega El ImpyarcialE
maak te ini zijn nommer van gisrteren
een telegram hekenid, 28j October ver-
zoruden nit Car~acas, en opg~enonienn iu
The Haltvarna Post valn 29 O~ct. I)at te~le-
gLralIn werd zek~er drnadloos verzon-
den, wa;-nt ceen kabelverbinding tus-
echeni rtenezuela en C uba bestaat er
it t.
Bet telegram vangt aanl met de
w~,,I(Oord: qE SUPONE.11ENr VERONSDEH~-

Alle~s wat men in Caracas veronder-
sitrlt is echlter nogr niet stelligi wTaar.
't Zijoi praatjes, op wa'lke g~ronden ze
ste~nanv w~eten wl3i miet.
,,Hoiclland zou eeni gezantschap stu.
reni oml te onderhandele~n en een oor-
log te voorkomenl?'
,,Holland w.~il voldoening, sichenken
voor bet~ verbrokenl wa;penachild van
den Yenezolaawnschen Cecn sul."
D~ie v-oldoening zal bestaan in het
rroldoen der rekeningi vaHn timnmerm~an
eni schilder. Venezuela m~gr een uieuw~
child laitpn ma k en1,de ,,wierkelij k peda1-
ne onrkosten zulleni vergoed~ worden!~'
le 't niet blutlchelijk?
3laar 't .slot in nog :t miooiste.

io actie meebht brengen, houdt \'enc?-
zIuela zichl wN~ gewapblend on goed oour.
bereid."'
Desar zou je nu toch bano- van gaan
\vorden!

Sjtad~sreinig ing.

Gedcllurn dec de laatste aicht dagn~t
in 't tisealaiat ana~ebracht en door
iniddell vani petroleumu verdlelgd
79 r'atteni.

letrder \verden uit w~oningenr slop-,'
p~en en! kroralenl, your het com der
po sitie verburgen, 17 ka~rre~n oulde
I rnunellr en rinsutWlentn
en 21 karren aniu de Overzi'de v~er-
wijlderd en ook d~oor m~iddlel an p~e.
toolumcun verbrland.

Vereniigde-elStat en van
iVO Ord-lAm11e rikai.
D~e kalbel heeft one t blijdelberichti
re-ranllrn, dat TAF~T bij de verkie-
xingS ove~~rwounu hieeft ton dus is aaLn-
gewezeni al~ dieE OfYOlger Van I're-

CDuk your Curat.:no is dit bericht
van zeer' reel~ he~tlanZ
No R~oosevelt ovei~tuigd is, dart de
liegecarino- der \'Yrerreigut ,State~n inr
dezelfile richtin~r, als waarin hij zelf
hier schlip vlum staa~it stuurde, zal
wor'den voortgezet;, zou hee; niet zuo
onmogeflijk wezen, dat hij inl de lst to~r
inanaden runi zijui besta~ui rii een t

neigingen en als berscherlnerr en \-ougld
in Zuid-Amnerika optrlld..
Tijdens dlen hevrien verkiezingst rijd
kon merka r niet ~ann deuken
eenig~e schepen ulit to xeuden n8;r
clJe vefrsesuillend~e Zuid-Ameotrikan schet
rep'bliek~ien, of op wa~lke underr! wij-
ze ook een k~rachiig woordlje madet
to spreken tot beeiiiiindan der vele!
gieschilleu.
Nu echbter Taft de oprolgrer is v;-n
Roostevllt, gave alles weder riustig
zljn gang, alsot er geen ve~rkjezing
woLre gewmeest. omdat alles toch blyj-
\-en zal bij hrt oude, daa~r Taft b~e-
kendt stanlt als he~t cvenheeldl van
Roosev-elt, inr alles medlegranid met
deze politiek.
Toen de verk~iezing nog5 watin 't
'erschiet lag, wrild er meermalen gerC-
sproken over de houding der Ver.
eeuigde Staten ten o~pzichte! der Ye-
Dezed~an che qdlaectre gu ide derk~ie-

boogat cSrunstist is uitgSevallen, Taft


w-erd crekosen met een schlitterende
mueerd rh~eid, zal Roosevelt int deze
aroote ouerw-inning van ziju candi-
dwat ook eerirn goekeuriner zien van
zijn eigen p~olitiek, en met nogr meter
durf ziju imperiaistische richting op-

Het zou ons volstrek~t niet verwou~r.
dere3, als wij nu bioneulkort dear-
va~n eenigre staalties te zien kregeun.
Harit en Venezuela, wurchten op een
ingrijpen van de rereenigde Staten.
E~erst~ dan k~an in die wroelige epIu-
blieken orde en rust w~orden he~rsteld
en een greregeld bestuar mogelijk
worden gbrmaakt.
Y-ENEZUE~LA.
]Brief van Hector Luis Palredes,
In het nummner van den Berliner L~o-
carl Anzeiger va14 Sept. heb ik eenbr~ief
Halisbesorging van 6--8 a. m.Bekendmaking.

De verkoop van ZILVEREN, G+OU-
D)EN en JUWEELEN VOORWER-
PEN, beleend ter Sperar- en Beleen.
I~nak van 1"'"' Maart 1907 tim Q1l"
BAgustus 1907 wonder
N".. 1083 X tim No 8894 X
zal plaatsi hebben op DO~NDERDAG;
den 12" November a. a. en vol~en de
Donderdagen.
Belaughebbenden worden verzocht
den verkoop te voorkomen, doo~rde
aanzuivering der verschuldigde inte-
resten.
Curagno, den 6""n. November 1908.
De Voorzitter.
A. JESURUN.


Ioi DE


Amigoe di Curagao,

ihot Imeest gelezeH Atl'
!hollandsche bla den in
de kOlORie*
GRAFMONUMENTlEN,

8 RAF ZERK EN

inr MARMISER, Belgisch, Beiersch

en ZCweedsch GRANIIST.

Groote Voorraad, --- Billijkce Prijaea

PHOTO'S TER INZAGE.


Steenhouwerij.

M~armerwerken.


11 I M 404

Onde Varkensmrarkt.- Doddeadaal.


-


van de stoomschepen der ,,Red D Line" tussche~n


PUERTO RI~CO, VENEZU3ELA en CURACAO.


Nov. 7
16
17
19

SSS
23

Dec. 9

1NGEZONDEN M)ED)EDEEL~INGEN.

El Petroleo ci Aceite de alumbrar y
qluemiar no es un alimento.


La mejor muanera de tomar el a-
c~eite de higado de bacalao es en
la forma, de emulsi6n, por ser ast
m~s fkilmente absorbido por el es-
t6mago; de todas lae emulsiones
conocidas, la Em~ulsidn de Scottes uni-
versalmente co nsiderada como la
m~s perfe~cta y la mis eficaz, no
solumente por la pureza del aceite
y de los demis ingred~ientes, que se
empleani en an elaboraci6n, sino por-
qlue es la liaica emrulsibin que nLo Se Se-
par~a, quLe nro se enr~ancia, que no con-
iene sub~stancias que irriten 6 intramen.
el est6mago yv porqlue en una pala.
bra es el alimento m~s concent~rado
y m~is asimilable qlue conocen los
muddicos para combatir todas lae
for~mas de debilidad orgrrnica, para
pu 'ificar lA saEngre y comno un au-
xiiiarr indispensable par'a las perso-
nas afectadas de tleis, de escr~fula,
de raquitismo y otras dolencias cr6-
c.omio se ha pretendido por algu-
nlos inrdustriales recomendar el aceite!
de petroleo caimo un sustituto del
aiceite deit higSado de bacalso, debe.
lnos aidvertir por el bie~n de los mis.
mros enufermos, que el aceite de pe-
Itroleo es una substancia mineral,
qlue at se usai internamente es ex-
p-elida fategra por las evacuaciones
in testi n,.les, causando A la larga
inffinmaci6n de las vias digestivas.
Cairrece por 10 tanto de.1a propie.
dad esencial de todo alimenlto, la
de ser asimilable y volverse par"'
de los tejidos orgi~nicos yI no puede
nii remotamente compararse con el
aceite de higar-do de brcatlao, ouya
p~ropiedad de nutrir y fortalecer los
organismnos d&biles 10 han he~cho tan
necesario y- tan justamente aprecir-
do en todo el mundto.
*
Studie man Nederlandsuche Houoge-
scholen~ en Rijk-Inrichtingen vanl
underwijs.
Aauo degenen die inlichtingen wen-
schen betreffende de studied aan de
vTolgende Nede1rlaudacnhe Hoogescho-
len en Rijks-Inricht~in en van onder
wijs worden dere koste oos verstrekt
door de volgende commissie voor
inlichtingen Lsameng~esteldi door de
Studenteu-AfdeeIingen van bet Al~-
gemneen Nederlaudech Verbond :
roor de Rijke-Cuiversiteit to L~eiden
en voor algemeene inlichtingen:
A. Welcker, MIorachwmeg 24,
Ledeo.
Voor de G~emeentelijke Unliversiteit te
AImste~rdtam:
J. R. KolwjRuischstraat 10,
Amnsterdam-
Voor de Vrije Universiteib te Amneter-
dam:
D). Rumpff, Keizeragratcht 162,
Amsterdamo.
Voor de Rijks-Universiteit te U-
trec ht:
i J. Baart de la Faille, ,Maria-
plaats-18, Utrecht.
.Voor de Rij ks-U~niversi teit te Gro-
ningen:
A. C.J. A. G;reebe, Joz. Isra~l-
etraat 95a, Groningen.
Voor de Technische Hoogeschool te
Delft:
W. Mi. RoessingSh van Iterson
Koornmarkt 65, Delfc. '
Voor de Rij ks-veeartsenijachool t
Utrecht:
Det Secr. van het Veterinair
Studenten-Corps ,,Absyrtus",
ad res Rij ke--Veea rtseeijechool to
Uturecht.
Voor de Rijks Hoogcere Land- Tuin-
en Boschbouffschool en de Rijks-
land-houwschool te WaReninogen:
De Secr. der Vereeniging ,,bto-
diebelang~en" te Wageningben.


Advertentien.S ThnmaskrilH


Maandag 9 November gewone
vergadering. AANVANG HALF
ACHT.

De Directeur'
P. fr. R. J. C. WAHLEN.


DrakkLer :
ALPREDO P. SINTIAGO


VOOR de vele blijken van deel-
.neming bij het overlijden van
majn geliefde echtgenoote onderi-
vonden, betaifg ik hartelijkten

Ot1789RO, 4I NOvember, zgo8.
Dr. Th. Liens.


gelezen die ten dovel hiad Presid~ent
ICastro to verde~ige~n en schoon to
wafischen in den strijd dien deze
laat~ate voert tegen de Europeesche
\tLogendheden, tegeu de Vzr. Sjtaten
van Noordl-Amerika en tegen de Rle.
publiek van Colombia.
Het is ustuurlijk, dat in het ooder-
houd van den medlewerker valn d~n
Lokal Anzeiger met ,,den Venezolalan-
sichen `Staatsmau"', die kort geleden
Joor Casrtro naiar E~uropa gezond~n
is, al de hangende quaesties in het
gIunsrigate da~glic~ht wordeo gesteld;
maar al die quaesties hebbenl een
heel ander karark ter, als zij met on-
prartijdig oog worden bekeken, eene
onpartijdig~heid we!ke niet bet deel
is van den genoemden D~iplomast,
belast met de belangeu van Casrtro
te verdedigen.
D~aar de D~uitsche K~olonie de eeni-
ge in Venezuela is, die eenige b~elangr-
rijkheid beeft, alsook; dewiji de hai.
delsbelarngen tuesseen beidie lauden,
een zeer groot gaewicht kunnen krij-
gen voor D~uitschland, waanocer, zoo-
als te hopen is, de beletselen ophou
rlen te bestaan, die nu den g~ang van
else buitealandsche unde~rneming ver-
]ammen en er begouuen wcrdt met
andere manner en met, eene poclitiek
van expansie en beschavingf, duL~rom
is het voor het publiek vanl beting, S
ne~ast de meeting der verdedcigers
van CaLstro, ook die te hooren vai
hen, die gezegde poliriek door en
d~oor verdtaan en de feiten wdllen be
lic~hten met hun ware lichts
't Is bier de pleats uiet, omhbet licht
to doeu vallen op yragen, die under-
wocrpen mooten worden aan een var
uielijk scheidsgerecht CUoods de Ver.
Staiten, Frankrijk, Hollnd entz, het
e~ischen; maiar in elk gevail verh~ezen
de bewerinigen van den Afgeznt~i van
rei~tro hare kracht, als men ziet, he
zeer de quHestie mlet de Ver. Staten
verergert is door Castro toen hil
zich de exploitatie toei~igendz van r
A\rnerikaansche Maa~tschappijeo, na
zr eerst van haa~r ~oedl heroofd te
hebben; ook doordat hij in Porto Ca-
bello een Amerikaansch chip lipt ne
m~en; alsmede, doordat hij in 't open
baar d! Regreeringr vAn Wasihing~ton
beleetdigde en uits~chold enz.
Wij waten alleni, boe hij de qunes
t~ie met H~ollan~d tot het uiterate ge-
dreven beeft door de uitdrijving nit
Venezuela te getlastten van a~ller Hol-
landcsche werkliieden, die noi op c~ura-
c9t0 houger lijden,-- door 't ini besla-g
na~men van een HollandsCh schip.
c-lat naar eene Veuezolaansche haven
gebracht en datar geplundlerd werd,--
door het verbod van commntunic~tie
over zee tueschlen Curecacganl on Oe-
zuela en omgekeerd, sco xelfs, dat
passagiere van Curagao zich to New-
York Inoeten gaan in Hchepenr, ~n
het ge~bied van Castro to k~unnen be
treden. DaHt deze st;Lat van zak~en le
onide~rgaug is der Hollandsche Koulo-
nie, die leeft va~n htrreu ha~nde~l op
Veniezuela, is duidelijk. .\leerdere bij-
zonderbeden ga ik stilawrijgendl voor-
bij, vooral die wFelke betrekking heb-
ben op bet verle~den en tegenwoordig
leven van den buidigen president t
van Venezuela-.
Van den anderen kiaut is hot bela-
chelijk, te vorderen, dat de aidusR be-
leedigde landfen, er in zoudenti toes~tem-
men, hunne eischen te doe~n beslis.
seni door ze to onderwferpen ann Ve-
nesolaanec he r~echtban ken, zooals Cas-
tro dtae verlaugot. Want iedereen
wtEet, dat die rechtbanken niets an-
ders ultvoerenr dan den absoluten wil
van Castro. 1)it het geval zijude, ('t
w-elk in Eur~opa erg onwaarachijolijk
moet klinken, en toch is het niet
meer daude striktew aarheid) endr-
wiji er in Venezuelar geen wTetten zijo,
blijft aan genioemde ogend heden
geen andere w~eg open dan het gie-
weld, om den D~icrtator tot rede te
bren gen.
D~e ,,wTegr des vredes" die door Ca~s-
tro de eenige genoernd word t, die
leiden kan tot reg~eling~ vanl zakel,
is juiet de eenigve langs welken~ men
niets van he~m verkrijgt.
De renoetmde IDiplomaat beweert,
dat aT de moeilijkbeden die Castro
ootmoet, daaruit voortkomen, dat
,ijniet wil, dat men Veniezue~la ex-
p~loiteere." ,,De zask is, dat Castro
alleen renezuela exploiteeren wfil. Dat
zou overdreven schijoen, Hal de be-
ruchte Dictator van Venezuel:a niet


sau den correspondent venr den Pa-
rijachen Matin geregd hard, ,,dat zij

bt reorjveno ea alive etnde kooin
lieden" woorden, die alleen kunten
gesproken zijii door iemand, die ze
alle nijf niet beeft en g~eheel en al
onwetend is aangaande beschaivig.
Als bews, dat Castro all44n, V-
nezuela w exploiteeren, herhaul ik,
w~at reeds vroeger openlijkr gezegd is,
dat hij in de Comparsia de Asfalto de
Bermudez en in de Navegacibal del Orino-
co, nu met nieuwe sandeelbouders,
de grootete wiosten treks. Een an
der feit, dat de meat van bet ver
dragelij ke doet overloopen, en bewijet,

zi neloos idd grhentu s d~att h ne
tevreden is met de fabelachtige rijk.
domrmen, die hii tegenwoordig bezit en
op meer dan 10)0 million mark wor-


den berekend. Niettegrenstaande dat
heeft hij toch nogr voor zijn eigen
voordeel bet eenige en uiteluitende
monopolie van al de noodzakelijke
eerate levenebehoeften.
De zaak, die op het punt geweest
is een oorlog tusschen Colomnbiaen
Venezuela te verw\Tekken geeft de muaat
aan van de on veran twoordelijkbeid
van Castro eni hoe weinig het hern
schelen kan, dat Vene~zue~la de ge~vol-
gen mnoet dragen van zijue zucht on
millioe~uen op te stapolen. Hij heeft
namrelijk de riviervaart tussichen Co-
lombia en Venlezuela. geloPlten om rn zo-
dloeode arl de w~insten en vrachten
of to leaden naarr den Grann ~Ferrocarril
del Tachira, dieu hij gebouwd heeft
mnet greld van de Nattie en waatrvau bij
zich Pzelven die dividenden beelernaal
to~eeigent, terwiji hij dien spoorweg
siju ,,particulier eigendom"' noemt.
Mlen oordeele hieruit of de Heer
G~erant gelij k heeft, als hij C~astro
noesnt: ,,een volmaakt eerlijk man
e~n eene wilakrachtige natuur."' Zijo
vaderland: overleveren aan deni recht.
matigen toorn der Buitenilanders, on
zijn ei~gen zucht naar speculatie te
voldoeue, is niet eerlijk ziju; ee~rst tw'ist
zoek~en en nauderhanid in zijui schulp
kr~uipenl; eersyt schrik satnjag~n en
dearna ondertee~ksnen. wat~ hii eerst
weige~rlle. dat is gee~n bewijs van
.. wi ek ra ch t." '
M\eer dain bewezen is het, da~t het
de? trees was die asr Castro de pen ~
in de ha~ndl gaf, waatrmtede hij de
protocollen van Wa~;shington teeken.
de, wnaarin hij ini plan~ts van zijne
macht hocog te houden, hij alles on.
clersehree~f, wat hij te voren aatn de
b~lokkeereode M~ogendheden gewer.
?rerd had.
Det grezAnt gan~t voort, ,,dat het
belachelijk is te dlenken lets van Cas-
tro ge van een blokkadBc~; maar da~t is juist
het ;gern~ar, door as~tro in het le-
\en geroepen en dat de genoemde
dliplomaHt to vergeefs tracht, weg te
redlenieeren. Als in 1902 de 1)uitsche
RegSeering geen panteerschepen ge-
zondlen bad, zou C:astro nooit be-
rauld hebben. IRu als Hollanid niet
bresloten wans IHuitechland na to vo~l-
gen, zou bet evenmin iets van Castro
gedaan krijgSen. l.11.tr weldra zal de
hteele wrereld er get~uige van ziju, d~t
de uit~tartende Cipriano Cas~tro, de.
Lelfde is, die de pr~otocollen van
Walshinglton teekendle en die zal tee.
ken alwa~t Holland hemn sal voorieg.
gyen eni die het beleedig~ende Mlani-
fast van 14 M\ei zal terugtrekken.
Volgenis mijne opVAtting~ is de
toestand, dien Ca~tstro gezocht beeft
wonder alle opzichteu rainpzalig.
Voorreerst omdat bij eene blokka.
de door Holland er in Veniezuela
geene douane-inkomesten ziju sullen,
ivaarvarn toch bhet, Hestuur moet be.
staan Tweedense omdat zulk eene
blokkade de voornaamate hulp kan
zijn voor eene natio naal-legitimie-
tische revo~lutic?, sau wier hoofd zal
staan G;ral. Nicolas Rolando.
Detrdens, wijl de Reg~ee ring van
Washingtton san Castro slechts
een kort wiitstel verleend heeit, tot-
dat de Honi. M\r. Tarft definitief tot
President der Ver. Stateni is geko.
zen. Eenmaal vrij zijude van die
gewRich tige IannelegOenheid zal het
lestuar van Washingrton (als in-
tusschen eene revolution Castro niet
uit den zadel gielicht heeft) zich ge.
noodma~ckt zien, bet den D)ictator
van Venetzuela onmogelijk te ma~keu
voort te Faan met de mensebbeid
kwaad te doe~n. D~ie buiteulandsche
tusschenkomest zal bet work van
Casttro) ziju en op hemn sullen de ge.
volg~en en de veran twfoo rdelij kbeid
nIeer ko men.
Ik einldig met de Duiteche regee.
ringi onpartijaigheid re vFrgen in het
laantte Ftildium va Venezuela's
ranipen.?! hour~1 (;ir 1)uit~sche regeering)
de versueh~il I eg evend, dat de Ve-
nezola~ii ni n. ii Cust o Zal vervangen,
zijne? ve,:rrbifi tunis met fluitschland
zail setonl no~ to komren,, ook zooder
daar~ttue men~t gowell godwongen te
worden. D~it landl beecft mrooten onder-
vinden, dat Castro van den D~uit.
schen G~ezant in Caracae de verta-
ling van een cijfertelegram eisch~te,
dat genoemdce IGezant aatn zijoe Re-
geering verzond. Zulk een feit be-
hoeft geen commentaar!
Eens v< or altijd verklaar ik in


naam der'moraal, in natam van Vene.
zuela, en vJan de outelbare Venezola-
Ien, dies gekw~ijnen nbde jusah~p -

v-en zoolaug bet tiran netj e woerk t
ann dea ondergang van bet vader-
land, dat Vcnezuela geen deel, vol.
Rtrekt geen deel heeft in de onderne-
mingen van Castro, en ik ~protesteer
er met kracht tog~en, dat hi] (Castro)
sij ne quest~ies r~egelt en zija voortduar
in het geza~ hewerkt, daarvoor 818
deksechild I emend, den naam van
Venezuela, w~iens volk en leiders aroe-
ger altijd het volkeurecht wisten te
"eerbiedigren enl in vrede leefden met
de beacha~afde naties.
HIECTORH LUIS PAREDES.
Berlin 17Sept. 1908. Zimmerstr. 18.
EL TIEMPO
de Baracnquoilla.


Haris Korttlj,


Overdjde


H. M. de Konin gin der N'ederlanlden

BEKROOND

te Amasterdam 1883,

,, Clucago 1893, en
,, Curagao, Eerste Prijs Eere
medaille, 1904.


Curagao,
banda.


W~aterkant


Otra-


LNGOMAN t ITAIATIYP'
ww~i voRK, U.S g
.... lrrt Pnr as "


SNilmegen.


est: 24
Nov. 2
a


8
19

18


Zulia
Oct. r27


Nov. 1
1
2
9


1908.
Vertrekt van NEW--YORK. ...............
V ftret avann teLAGx
Kiom s ann t Pro. C1ABEtLLO..........
vertrett van ,, ...........
Koms ann be Con~dpo.,....,..............
SVertrekt van ,, .................
Komt satn te Ceagacuo.........
Vertrekt van .......
Doet P~.CABedla saa......,... .
Komt ann be NEW-PORK..............


Oct. 1
19

21
25
26
26
27
NOV. 4


DTTTID MDT Y


25 cent de kan

VAN DE PLANTAGEJ. K; v. d. 1\feuler)


JOHNI DEW7AR'SBEKROO0ND M1ET

50O ouel) 1\4dai~lls.
Agenten voor Curagao,
DE LANNOY &t Co.
Botica Central.


Soublette et 11ls,

HJOrPPHOT~OGRAPENE

vdK


Rolland


1'IJD1'AFEIs


March.

iiOct. 13

13

17
17
18

26


Mareb.
Oct. 3
Nov. 9

10
14
15
15

16
18
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs