Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00037
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: October 31, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00037
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


'C I-e I I II LI


D~it Blad verschijnt elken Z~t~erdag~. E orn k asl ordaSb
Abonnlements~rijsi voor Curagao, Ronaire. Alruba BUREAUX VAN DIT BLAD SuL~ porijs di abnnement tae fl. 2,- p tresluna
en de Bovenwindsche eilanden per dried maanden pI 1Eag padilantfi.CrraFoar, ius t ~
fl. 2,-- met vooruithetalingi. !1Paf luaradi~n fi Crq oar, rbS.Mr
Vroor het Buitenllandd per jaar fi. 10,- I l EDACTIE : Waterkant, Otrabanda, No. 223ti(PH.,t.Etausiab .10-pan.
Afzoderljke ummrs f. 0.5. n numrero sol fl. 0,15.

Prdesndedutt nvn17 regets mee 050, voor el ADIINISTRATIE: Plei n Concordi a, No. 12g, Pi etermaai A n~ it .d1te7relf,5,cdrelma


~Curagao, 30 October. -
o, die onzekerhleid i
Zij martelt en foltert one, tot wasn.
hoop toe!
Castro doet, alsof Curacgao niet
meer bestaat. '
MaHar, gevoelen w-ij ons niet ev-en.
mnin geteld, en als greminacht door
ous eigen K~oloniaal H~estuur, en door
de Hooge Regreering in het Mnoeder,
land ? '
AIlle moge~lijke bladen, zoowel de
Nederlandsche, als die nit het Bui.
tenland, hebben ons medeged eeld,
dat de groote actie van Nedecrland
tegen Veuezuela beg~innen zou op 1
November.
Wij staan aan den vooravond van
dien grroot~en dagb, en w~ij weten nog
van niots.
Nch van Regeering~s wTege, noch
zijdens het K~oloniaatl Bestuur we`trd
ons ook maar bet minute medege.
deedi.
D~e Gouv-erneur van C:uragaRo seint
5i October niaar D~en H-ang, da~t Cas.
tro ziek is en de tweedle Nota werc
overhandigd~. Onmiddellijk wFordt in
N~ederland dit telegram officieel aau
alle voornamne blades bekend~ ge-
maakt.
In den avond van 5i October ~ist
heel Nederland, -at~ de G~ouvernelr
van C~uractao geseind hlad.
En :soepI Curagaso ?
W~sten WIJ1:0 vbIl flet8.
Eerst 4 dgenl later, op 9 O.cto.
ber, toen De Ouragayoschle C~ourant ver.
scheen, konden de geabonreerden op
dat Bladl lezen, wrat deze CollegA b-e.
kend maakte als nit zeer vertrouwlcbare
broad.
Slechs zeer enkelen konden vani dit
hericht ale van den Gouverneurr af-
k~omactig kennie nemnen, maar die be-
volkmig 10 haar geheel wist nogr van
nets.
In Nederlandl werden van Rtegee-
ringsewee reeds me~erdere mede~dre-
lingen aan de Bladen verstrekt. Hiier
op Curacgao verseheeen tot dusverre
nog geen enk~el ofticieel bulletin, om-
trent de juist voor Curagno, meer
nog: dan voor Nederland zoo hoogrst
Lelaugr23ke Venezolaansche quaestle.
Enr toch Alleen door officieele bul-
letins kau de bevolking met volle
zeker~held te w~eten komnen, wat er
gaarnde is. Alleen door officieele bul~
letins k~an de her-olking zoo spoedig
ruogelijk op de hoogte worden ge
bracht van de p~lannen de~r R~egee-
rno Waarom die geheimzinnigheid
toc 1 zoo uiterst ver gedreven ? GaBat
het dan miet eerst en vooral on de
Ikelan gen van de Curagaoscebe bvol.
H~eprijpt men dan niet, dat de be-
volking, door honger en werkeloos-
heid geperst, in de havigate span-
ningdverkeert, en datl zulk een t -
s and Ioogst gevarlarjk is
Mlisse ten weet het li~oloniaal Be-
situur op het oogenb ik ook mieti,
en tkan hdet dus, op bet oogenblik,
mit a me eeeen.
laar ddeal~ouverneur weet toch,
dt do r de8 Ned tha sch vnkin2
en door die uit hret Buiteuland i
verkoudigd, dat 1 Nuovember a r
ultimatum 'was oresteld san C~astro
dat C3astro v66ir dien datum zig
dezreten most intrekken, of ?
Ja wat? Daarvani wteet; demand
hier iets met zekerhleid
Als het Kioloniaal Beatuur hierom
treat ook Iisets weet, had het in D~en
Hasf om inlichtin en m ete va

Het is toch zaak, dat de bovolkin
van Curs ao op de hoot to de
gebracht van den warenogtoes ade
Is de geheele bevolking door d -
Bladen misleid, dan dient die algee
meene dwalin~ te worden teyege e
sproken, dan dient toch de bevolki g
te wete, wt da 1e waa i
Is dat htwa r van whet Kolo "
Beatuur? za lwer vragn Ocohniaal
Curagao isa alle exnvrationeel. Re
tonol hier in onze arme, noodlijden-
deKooie een Pera, die over dmizen-


den te beschik~ken had, reeds lang
zouden de Lokale Bladen telegratisch
om inlichtingen hebben gevraagd.
Nu dle Pers dat niet velrma~, kan in
dleze degien van crisis enke~l en anlleen
bet Koloniiaal Bestuur de bevolking
op de hoogte houden.
In Nederland send~t de Reg~eering
tochi nok berichten aau de B~lded.
WVie wveet, w-at in Holland al reeds
bekend is. LAloeten widie er het
eerste bela~neL bij hebbetn, dact nu
eerst over 20 dagen verniemen ? Als
de RiegeerinY in het Mioederland aann
de haevolkingi officieel iets rnlededeelt,
rnoest dit ook officieel ter kennis
w\ord~en gebracht der bevolking van
Curaq~ao.
Mee~rdere malen wverd ons het voor.
stel gSedaau on in vereeniging met
aInderen een telegram naar biet Mloe.
derland te zenden. D~och telkens
stuitte het groede plan af op de on.
kosten.
Wranneer bet Koloniaall Hestuar
aan de Hooge Regeeringr in het Mioe.
derland mededeelde, dat de bovol.
king van Curacgao in de hoo~gste
spaumag~ verkeert omtren-t haren
to~estand on zoo gaarne eemige ze.
krere g~egeveus zou wrillen ontrangen
met hetrek kingf op de dingien djie stnaa
to gebeuren, dan sal aan dart redelijk
verla~ngen zeer zeker wrorden voldanan.
Dat hiet Kioloniaal Bestaur in de-
ze dagSen van crisis zichl derhalve
een weinmy meer diligent toone en
meer vaelingr houd~e met de be~vol-
kingi Da;t zal den HIollandlsheni geest
hliH" wakker houden en too seerste
Dtv:r~deriffk afj o m orbe en rust, en
vooral bet p~restige van Bestuur en
Hegeeringr to becwarren onder de b~e-
volking van Curaglrao, de trouw-e on-
derd anen van Nederlands geliefdo
Koningin.
OVER

13 'Wee~ 9 ota,

De ,,Kijln. Zeitung" ontving dd.
29 Sept. een telegram uit Willem-
stad, waarmn geregd wfordt, dat er
geruchten loopen over een wei erin
van president Castro omi van de
Duitchen gezant, (die, zooals men
weet, de Nederlandsche belangen in
Venezuela brehartigrt) de tweede nota
vau de Nlederlandsche Reg~eerin~r in
outvangast to nemen, omndat de 17uit-
sche giezant slechts in bet algemeen
de Nederlandsche belangeu kan be-
hartigren. D~e nota most zoo ver-
lan~gt Castro door een s ecialen
gezant van de Hollandsche Re ee-
ring w~orden overhandigd.
\\ij merken even wel op, ze t 1)I
1'IJD Van 1 OctOber, dat; he selfde
blad, reeds ecoilge dagren e~leden, heeft
bericht, dat de nota do r don Duit-
echen gezant toch overhandigd was
terwijl nit 's GraveniaF~ le mel
wverd, dlat zulks eerst I ter plaats
had. P
Than bevat ook de New Y'ork
Herald" "het bericht der wei ierin
van Castro, maar ale afkomst g va
reizigers, dieunit Venezuela terugkeer-
den.
Aau one Mlinisterie van Buitenla~nd-
sche Zaken was er gisteren, 80 Sep-
tember, niet~s van bekend, school de
I)uitsebe, gezant ruimschoo7t~s gelegen-
heid beeft gehad het te mnelden.
Bij het depa~rtement van K~oloniia
iverd later, 6 O~ctober, van den gou-
verneur van Curagao bet navolgende
telegram outvangen:
,,E~en heden 5 O~ctob~er van de le
gate te Caracas ontvangren schrlj-
ven dato 26 September meldt, dat
president Castro zeer ernstig ziek; is.
D~e legatie vernam, dat de vice-pre-
sident w~aarschijnlijk deze week het
bestuur zal overnemen- De tweede
Nederlandsche nota is overhandigd
san den minister van Buitenland-
sche Zaken to Caracas] op 25 Sep-
tember."
In sansluiting met bovenstaand
officieel telegram vernemen wfij, dat


vangen, daaraan onverwijtd public.
;citeit sal wPorden gegeven, eo
Ilet Yaderland schrifft na vermelding
/van het tele~gram- vtan1 den Gouver-
Ineur van Curagao :
I)eze spoedigie tijding is tevens een
goede tijd~ingr. Het grerucht, dat Cas-
tro de nota greweigerdc hlad, en daarr-
'van eelfs mededeehong had gedaan
in den Senaat, blijkt ougeg~rrood te
wmeren. Zij is aan den Mlinister van
Buitenl. Zaken te Caracas o~ver-
;handigd.
Wij veroaderstellen intussedchen de
Imagelijkhe~id, dat Canstro io den Se-
naart slechts sprak van z:Jn voorn~e
men ojm de nota to weigeren. d~e'
uitdrukking dart hij ,,Haankontl ig
to w~eigeren haar in onovanerst de
neme~n (in het reeds g~epu biceer e
Reuter-telegram) klopt met die op-
vatting. Het stuk zou dan wTaar-
~schijulijk toen reed~s aan den Jinis-
ter sijo overhand~ipc, mnar nog niet
door C~astro in onwvangst syjn g
nomeni. d
Sliseuhien breng(-t zijoe angrested-
heid, die zeer rornstig schijut te zijn'
eeni keer ten goele in de! verhoudin-
gen, een verwac~htmg, waarvoor re. -
djen te mneer is, daar Castro hat get-
schil met Holland behandelde als een
persioonlijke grief, hemn aangedaarn.
en waarin hect Venezolaausche vo k
hiet elechts yourr hemu had op to ne-
men.
Zijn vervang~ing, gedurelldde ziin
ziekte, door den vice presi ent .
\.: Go~mez, heeft~ althausn deze goe e
tryde. dfat hat, persooulijk element no
ult het gschil is uitteschakeld. ~et
het oog op> het dictatoriale optre-
deni van Castro schijut dit selfs eeen
gSeringe verb~etering va~n den toestald.
lemand die onls zooi wandig gezind
was als de nu doodzieitke F'reeldent'
kan men zich moeilijk denken. Allichlt
staa-t; Gomez wrelwallender tegernlve~r
ousden waarschijulijk zal de tsidel j e
aard van zijo gezagr Ie e o
eerder toe bren~gen, bet oor to leenen
aan de publieke opimie, e n an de
stem vau het Venuezolaansche volk.
In elk geval brent dit telegram
due de zaak inreengeustiger p ase.
De M~aaffbode :
Uit onze placide rust worden -e
weer eeus opgesch~rikt door een ka-
b~elgramme~ltje! uit W illems~t; ad, beve3-
tigend de geruchten, sinds laigr near
deze zijde van den Oceaan overge
\vasid, dat onze virien~ C~asto per-
tinent, weigrert d? twFeede nota van
Nederland in onovanegst te nemnen.
O)fschoon) ran reg~eerin~rgsweg2e nog
gee~n mned deeli ngen dienaangaande
o-edaan werden en we dlus niet we-
ten mn hoeverre dit Rieuter-uieurs
officieele bef-estiging vond, mag,
dunkt onis hiet fe~it zelf niet in twij.
fel worden o-etrokkenl, nu hot van r
vertechillendin kant eni met detaillee.
rende bijzouderheden tot ons over.
k~omtnt.
\Vij twijfelen er dan ook niet aan,
of de regeering zal, zoo sij nogp niet
wofrd inlgelicht, zich teni spoedigste
op~ de boogte etellen van de juliste
toedlrachit der taak, en naatr bevin-
den hanidelen.
b100 bieeft nu toch wo~rkelijk ge-
duldgenoeg'~ geoefend metdezen suaak,
die den termij~n door~ ouze CregerPing
gesteldd -- zij het niet bij wijze van
ultimatum kalmpjes afnacht, zich
inmiddels "zooveel hem dlat mogelijk
is in staat van tegenweer stelt en
daarbij zich niet ontziet, de teerste
regrelen -- wij zeggen nist vatn diplo.
matiek maar van grewoon bur~ger-
lijk fatsoeu ten aanzien van ons land
met voeten te treden.
Jlen kan toch wearlijk niet zeggen,
dat Niederland dezen wvarmblod.
g'en heer niet gienereus genoegr heeft
behandeld, en een voortzetten der
fluweelen-handschos~oen-politiek zou in
de gegeven omstandigbeden wan-
neer bet bericht just blijkt -- den
indruk kunnen wfekken van gebrek
aan durf.
11aar wart het ergete is, onee ko-
Slonie w~ordt w~eer de dupe van al dit
clementie-betoon jegens dezen onhan-
delbaren despoot, op mien een tege.
moetkomende houding blijkhbaar een
averechteche uitwerking heeft.


Is men op Curagao ook al aanvan-
kelijk van meeting geweestdat een
gematigd optraden van de zijde van
ons gouvernement tot de meestg~e-
wenschte oplossinga van het onder-
havige conflict, leiden son, ans dunkt,
dat mnen na deze jong~ste wFendmgp,
die de tsak genomen heft, ook daar
wvel alle illusies zall hebben opgege-
ven, de regeeringf met meer advi-
seerEtn sal, Slachtmaand at te wach-
ten."
K~omisch brut~aal! roepit Het cen-
truml uit on eregt dan verder :
I~e weigering van president Castro,
om door bemiddeling van den D~uit-
schen gezant de nota van ons grou.
vernement in ontvangst to nemen.
levert opurieuw het bewfijs, dat de
anan eenvoudig twist zoekt. Bij rer-
schlillende g~etooud een w~onderijk~e opratting
to hebben van de diplomatieke e~-
L~ruiken, en ook do! wijze, wAarop hij
onzen minister-resident tot heengaan
diwong, was, o-elett zelfs op de uitla.
tingjen dles heeren 1)e Reus, ruw en
ougemanierd. M~aar nu onrze r e
rmo~ toonde, dat zij tot een o s
emn in der mine van het geschal be-
reid was, en aan de grieven van Cas-
tro tegemoet kw~amn door onzen ge-
rant van zijn post te ontheffen, viel
to verwachteun, dat de Venezolaan-
sche dictator dit althans op prijj zou
stellen en van xiju kant toenadering;
aan den dag zou leggen. In stede
daarran verbaast hij de wTereld door
een nlieuwe onbebbelijkheid, wvier ecob-
jwe v.erdie~nste"' bestaat in haarR
uieuwheidd en oorspronkelijke buite-
nissigheid. 170 heer C~astro dingrt be-
lIAald narB1 een geheel asfzonderlijke
-labats inl de w-ereldlgeschiedt-nis. Na
teenwen sa1lmen3 nlOg vanL hlem moe-
ten Ppreken, als vanl den grooteni
dictator, die ver verheven sFtood bo-
ven alle diplomnatieke webrlikenn en
eleChtP, da;;t men hem zou behandlelen,
zooals niiemasnd auders, presidential,
kouing, of keizer behandeld werd.
fle deferentie kan niet~ root genoet
zijrl voor een man als Castro! E n de
tnethodse, wa~armee de regreerino- van
een E~uropeeschen etaat., ook van een
groote magendheid, zich zou ter-re-
dleo stellen, is voor hem te gering.
Is hij Diet de president, de dictator,
de oppergeb~ieder van Venezuela?
E~en eeuw geleden beheerschte Na1-
poleon de wereld. Than is het Ci.
p~riano r'astro, dlic aan lauden en
volk~en do wet voorschrijft, die op
gehetel bizo~udere wijze moet ontzien
enr bejegyend wordenl.
Intuschen zou me~n de vraag wil-
len stellen, of deze gekbeid nog lang
rnoet yourtduren? D~e aaumatiging
\-anr het Venezolaanschle tyrannetje
is wel aard~ig, en verschaft aan de
wereld ougeltwijfpld ee~n zeker amuse-
ment; maar er sijui ook hier grenzen.
In de O~pcninge~rede werd verklaaerd,
dat onze! regreering streefde naar nreedl-
zamie op~heffingr van de storing;, die
gekotuen was in de vriendschappelij-
ke verhouding tot die regeeringr der
republiek Venezuela. 1)at dit ous gou-
vernement e~rnst; was, heeft het ook
getooud door den minister-resideat,
op ziju geschil mnet wian Castro just
dlen vollen nadruk had gelegd, van
zijn pest to ontheff~en. D~egrrooteer.
germse was aidus voor de regoeering
te H'ECBAra wreggenomlen, en het swak-
ke punt in ooze positie tegenover
de republiekt mt den weg g~eruind.
Onuze regreeringf streeide aldus naar
eenl vreedzam~e oplossing; maar voor
dfe tot-stand-kominp daai~rvan is de
inedew~erking van boide partijen noo-
dig; en Ceatro schijut daart~oe voor.
loopig niet bereid. Vermoedelijk re-
kent hij op een groote diplomatieke
overwmumigr ter verhooging van zija
prestige, en boopt hij aant do wrereld
en uan ziju onderdanen duidelijk to
mak~en, hoe macht~i5 hij is en hoe
uietig de Staat der I ederlanden, die
zich tegen hem durfde verzetten.
)ns gouvernement sal echter, naar
wI'1 vertrouwen, geen dupe worden
van deze sanmat~igtg. Wanneer Clas-
tro Diet behoorlijk pail ouderhande-
len, of eiechen stelt, welk~er inwfilli.
gin~g ons in een minderwaardige po-
sitie zou brengen on nadeel berokke-
nen man ons preetage, dan hebben


do tweede nota der Nederlandsche
R~egreeriDE 88D 1186 Rouvernement van
Caraca-s is aangreboden door tusschen.
komst van de Dulitsche legatie. Om.
trent de juistheid der berichten van
de jongste dagenl, volgens welke de
nota nar dr? ontvangfst in overleg met
den Senaat zo~u zijui teruggiezouden,
bestaat nog onzekerheil.
Sedert de j'ongste Regeeringsbe-
richten hier to laude is langs offi.
cieelen wreg geen beve~stiging ontran.
gren vtan de geruchten-, dat Castro
do tweede Nederlandsche nota zou
hebben terugg~ezondon. Derhalve
w~ordt dergelijk~e tetrugzending; tot
dusver niet w~aarsch~ijolijk geacht. ~e
tijdelij ke waarnemmgl( van het presi.
dentschap, va~n Venezuela door den
vice-presi~dent w-ordt als gunstig be.
schouwrd voor den verderonl loop van
zaken, daar de vice-president bekencl
staat als een staatsm~an, wieus op.
vattingen en optreden in vele op-
zichteni met die van den president
verschi~llon.
D~e Tiy'd 8 October.

Uit P'arijs wordt ann de Nv. R. Ot.
lal bevestiringr van he~t hedenmiid.
dag: medegedeelde telegrami geseind:
E~en telegram uit Willemstadl, dat
in de P'arijsche uitgaaf van dle,,Ner-
Y'ork H~erald" is opg(enomuen, meldt,
dat reizigers nit V enezuela hiet be.
richt mneeb relgen dat President
Castro gew-eigerd blee~ft de tweede no.
ta van die Niederlanulsche Rlegeering
van den beer v. M:eckendorff, den
1)uitschen ~gpzant. .. in bte nemnen.
aangerienl dere Iiiet gerechtigct is
tueschen de tw~ee Reg~eeringen arls
middelaar op de treder.
President C~astro kreeg later, zoo
vervaolgt het telegrami, twee bloed-
spuwmigen en word in ILulpetloozen
toestand naa~r ziju wroning vervoerd.
. uitenlaindsche corres ponden ten
ziju er van overtuigrd, dat Castro
den strijd zal aanbinddn. In ILa
Guayra en Ma~racaibo bercid~t men
zich voor op een Hollanodschie blok-
kade, die tegren 3 November ver,
wvacht wordt.
Reuter's correspondent~ in D~en H~aag
.eeintnan de buitenlandschie kranten:
,,Noch aan het Mlinisterie van Bui-
tenla~ndsche Zaken, noch~ aan het
,Mmisterie van Konins hericht
ontvangen, dat president C~astro w~ei-
grert de Nederlandsehe nota van den
1)n~itschen gezant~ to Caracas in out
vanlgst (te neme~n. D~e Regeering is
geenstins van plan, de stukike~n door
een hijconder afgezanltschuIapn aaen
president te laten overhlandi'ren."
Nen heeft al meer opgemerkt, dat
dergelijke berichten van Rteuter's
co rres po nden t in den HaagF, on
danks hun officieuzen schiju, in worke-
lijkibeid niet op inlichtingfen van onze
regeering borusten. Het zou trouwens
ondenkblaalr zijn, zIeg5t de N. R. Ot
dat aan de N\ederlandsche pers' een
officienze mededeehing van zooveel
belangr outhouden en alleen Reuter's
correspondent er mee in kennis ge-
steld zou zijn.
TWat, er aaugeaade het plan van
de regeering ten sanzien van een
afgezaultschap gezegd word, zaldan
ook wel niet meer dan een g~issing
zijn, voor welke een groote w~aar.
schijnlijkheid pleit.
Niettegrenstaande bovenstaand d4'
menti van Reuters's correspondent
in Den H~aag, blijft alzoo bet ge-
rucht dat Castro rich t66 ver zou
hebben vergrepen, aich hardnekkig
handhavenl. Miogelijk heeft oncze Re-
geering dienaaugaande nu nog geen
bericht van den D~uittchen g~ezant to
Caracas ontrangen. In de mede-
dealing van De Telegraaf wordt ge-
zegd, dat Castro de to Caracas rest*
deerende leden van het corps diplo-
matique bemoeielijkt in het verkeer
met hunne Gouvernementen; hoeveel
to meer dan wel met onze Regeeringi.
Intussehen sal er door ons D~e-
partement van tBuitedl. Zaken toch
wel een middel te vinden sija, on
sich dienaangaande zeker~heid te ver-
echaffen*
Wii hopen, dat dit spoedig gebeuren
zal, en dat soodra bericht is out-


Zaterdalg 31 October 1908


25ste Jaargang.


No. 1296


MIGOE


DI


CURACAO


WUEE KE L A D


voon R


CUBAqAOSCHE EIILANDIN

wij uiteluitend to denken aan datgene
wat, naar de minister van Buitenland.
sche Zaken in de Kamer verklaarde,
ook hier het zwaaret weegt: de hand.
having van onze waardigrheid. Slechts
een straffe houding is dan mogelijk
tegenover Castro' g rootheidawaan."

De Haagsche ,,Torenwachter" van
de M~iddelburgache Courant schrijft:
Met Castro moet bet, naar ik van
teer goed ingelichte zijde verneem,
absoluut homeless ziju. De verzoe-
ningagezinde houding, door ons aan-
genomen, heeft bij dit ABtaathoofd
geen wfeerkilank gevooden en reeds
lang moet hij er op zinnen one op
allerlei matnieren tot het oprapen van
den toegewforpen handschoen to dwin-
gen. Van intrekkinig der besluiten
van 143 Jlei, die de scheepvaart op
Curagao vernietigen, wril hij niete we-
ten en bet eind van de historic zal
w~el zijo, dat onze Mlarine in actie sal
komen. Bij ,,Miarine" althans wordt
met deze eventuaitait als een zeker-
beid gierekend en ziju maatregelen
genomen om de uitzending van een
vijfde chip naar Curagao, indlen
noodig, te bespoedigen. In Manrine-
kringen wordt echter ten sterkete
betwijfeld of wFij met deze macht -
gesteld al dat wij vijf groote sche-
pen tegen Castro in actie brengen-
lets k~unnen uitrichten. Zeer wFensche-
lijk zou bet siju, indien wij eenige
schepen van klein charter can een paar
torpedo-booten naar de Ve~nezolaan-
sche kusten kouden dirigSeeren.
De groote moeilijkheid is echter
hioe die daar te brengen.
In corlogstoestand met Yenezuela
zouden die schepen neutral havens
moeten aandoen, en hoewrel dat nu
wrel geen overwegend bezwaar zou
zijo, bestaat er toch kans, dazt Cae.
tro dan tegenover de magendheden,
die one ter will zouden zija, met ko-
len innemen enz. ens., represailles zou
nemen. Dat mag wel degelijk over-
wBoge~n worden.
Mien ziet: Castro is nietgemakkelijk
aau siju jaeje te komen. Toch esl
het er wel van mooten komnen, in.
dien hij bij ziju uittartende houdino-
volhardt.
W-ij kunnen echter gerust siju. dat
onze regeering op haar qui vive is
en dat zil nog andere midldelen dau
die van ,,direct e actie" te ha~rer be.
schikking beeft on Cast~ro tot rede
to brengen. Hierover echter zwijg ik
liever. Castro's spiounnagedienet is
uitmustend. D3at heeft hee geval-,e
Reus bewezen en bet zou zonde en
hammer ziju, indien hij ou wveder op
de: hoogte gebracht word van betgeen
hij zon dubbel en dwa-re beeft ver
diend."

Goder de bladen, welke de Neder.
landsche Regee~ring met aandrang
sanmaanden stch ten opzichte van
Castro toch vooral niet tot onbe.
duchtzame felbeid te laten prikkelen
behoorde allereeret De Starndaard. Cas.
tro self werd daarbij op zeldzaanz
zachte wFijze beoordeeld.
D~es te merkwaardiger is nu hetzelf.
de blad de qualificatie ,,viegelachtigr"
to mien toepassen op de ,,nieuwre bru.
taliteit" van Castro, deer dagen
vermeld en die in de volgende drie-
star nader omachreven wordt:
Vlegelachtig is een kras, maar niet
te kras wPoord, om, zoo de geruch.
ten sich bevestigen, Castro's nieuwre
brutaliteit to qualificeeren.
Zoo dikwfijle, uit wat hoof de ook,
de diplomatieke betrekkingen ge.
schorst sijo, kan men 6f sijn Consul-
G~enernal er voor spannen, 6f den ge-
zant van een andere mogendheid
verzoeken zaakwaaroemer te ziju.
B~ij eenigaszins geespnnen verhouding
doet men steeds het laatste. Zoo beeft
cok ons government te Caracae
gedaan, en de D~uit~sche gaezant kreeg
toestemming van siju regeermng, on
deze zaakwaarneming op sich te ne.
men.
M~aar de goede Castro, die met al.
le door diplomatieke usantie geijkte
vormen spot, stoort zich hier niet
san, en weigert een schrijven van
onze Regeering, dat door den Dait.
schen gezant hem werd aangeboden,
mn onotvangist te nemen. Hij eischt
dat we zelf een gezant zullen zeuden,
om de nota ter hand te stellen.
Hij doet dit natuurlijk om tijd te
wmnnen en on one te prikkeleo. Maar


gelukkig we zijo nu toch zooveel op
streak gekomen, dat we ous niet
meer laten prikkeleo.
Eigenlijk verdiende Castro, dat ous
Gouvernement den Gouverneur te C~u.
ragao in last gaf de nota per asnge.
teekenden brief aan den Miinister van
Buitenlandeche Zaken te Caracas to
extpedieeren. Of nogr porter, uit Den
Hang hem de nota per telegareaf over
te senden.
Hielp ook dit niet, dan kon men
alle betrekkingen als door Venezuela
afgebroken beschouwen, het wapen.
verbod intrekken, en Curagao gelde.
lijk steunen tot het; stormpje te Ca.
r8aca over was."

D~e 1'elegraaf echrijft. '
Naar wij uit goede bron vernemen,


heeft president Castro inderdaad
moeilijkheden gemaak$ bij het in
ontvangset nemen der Nederlandsche
nota, welke de Duitsche gezant in
opdracht had hem te overhandigen.
Officii~el is onze regeering echter nog
niet in kiennis gesteld met de eischen,
die het Venezolaansche staatshoofd
in dit opzicht zou hebben g~eformu-
leerd. Zoo moet het verlangen van
den heer Castro, dat de nota door
een special daartoe aangewezen Ne-
derlaudsch gevolmachtigde zou wor-
den overhandigd, green offici~el ka-
rakter dragen. Hij moet dit slechts
aan den D~uitechen gezant hebben
doen weten Ai titre d'information.
H~oe op het oogenbliki de juiste stand
van zaken is, is moeilijk to zeggen,
daar de heer Castro ook de to C~ara-
cas resideerende leden van bet corps
diplomatique, bij het telegrafisch ver-
keer met hun gouvernementeu aller-
lei moeilijkheden in den weg legt.
In elk geval sal men zich voor te
bereiden hebben op ousang~ename
complicaties, daar de beer Castro al
lesbehalve vredelievend g~ezind is on
dat speciaa-l ten opticht van onls land.
Bij de groote tournde, wa~lke hij
eenigen tijd geledeo door ziju land
~gemaeakt beeft, moet hij zich in zija
redevoeringen tot heb volk over bet
conflict; met Nederland uitgelaten
bebben, dat de vrede met ons land
Hlechts bewaard kron blijveu, indien
K~ouingin Wilbelminat hem epn gezant-
schap zeudt tot annbieding van ver-
oautchuldiging, de gouverneur van
Curagno w~ordt terugg~ero~epen en onze
regeeinog een ultlevering~stractaat
met hemn aluit, wa~ardoor het verblijf
van alle,,valache patriottein"', zooals
bij ziju politieke tegrenstanders ge-
lieft re noemen, to Curaga~o onmoge-
lijk zou w~orden.
Alleen op die voorwaarden is hij
beroid in ~oderhandelingen met onze
regeering te treden. Of generaal Cas-
tros bij Ddeze houding zal volbarden,
ook in de officieele correspondentie
met onze regeering, stant echter te
bezien.
Dasaromtrent is now niets bekend,
Wij hebben echter alle reden om
aan to nemen, dat de gernagtigde en
vredelievtide taral, waarin de nota der
Nederlandsche regeerinep gesteld is,
het teg~endeel van een goed effect op
president Castro beeft gemaakt."Mlen sent uit Parij a an de Nu.
R. Ct.:
De Parijache uitgfaaf van de New
York Herald goecft ~verschllende op.
merkingen in de pers over de Vene.
solaansche kwfeetie weer. Hier zijn
er see van.
Een B~ostonsch blad echrijft: Ne-
derland's ultimatum san C:astro,
wearmn tegen Nuovember de herroe-
ping: van de teen haren handel ge.
richte besluiten verlangd wordt, is
gesteld in zachte on hoffelijke taal.
Het is zeker, dat Castro echter zulk
een taal miet sal verstaan. (That
sort of language is sure to be all
D~utch to Casstro).
De Saint Louis jGlobe Democra.
tic zegt, dat de Hollandsche oor.
logschepen eens door bet Kanaal
zeliden met een be~zem in den mas -
tenl teeken, dat zij de beerechapp'1
ter see voerden. Maar wanneer een
volki ziju zeeonacht heeft laten ver-
va~llen, moet het een mmndere pleats
tunemen.
Die Troy Times vindt, dat de Ne-
derlandsebe Regeering een gematig~d,
mear flmnk antwoord san Castro
beeft gegeven. Hare ulti-eozetting
last den Zund--Amerikaanscheln dicta-
tor zeer weinmg speelruimte, om or
voorwfendselen voor zi n mamier van
handelen op te rdone.
De Advertiser, otonl: Het is veel-
beteekenend, dat Duitec~hland zich
blijkbaar op de viakte boudt. Zijj
betrekkingen met Veuezuela blijven
vriendschapp~elij k. Het beloop der
dangen in Venezuelar gadeslaande,
houden de Vereemigde Staten dat ul
het oog.
De American, Baltimore, zegt, dat
het niet mn den aard der Vereenigde
Staten ligt, een swakrken Staat door
d~e Europeeache Mogendheden te laten
rmngelooren, maar some hebben klei-


ne l~andeo, evenals kleine jongeus, een
krastijding noodi Castro zal nu
mieschien gaan begrijpen, dat hij
Ibezig is met Amerika's geduld ult te
putten, en dat 't wel kon wezen, dat
het ziju bekende beginselen ten op
zichte van het Westelijk halfrond
vereenigbaar acht mnet een lesje, aan
Venezuela gegeven.
De Courier, Buffalo: President Cas-
tro heeft tot nog toe de menachen
door ziju bekwfaambeid en behendig-
heid een zekere mate van achting
at ed wongeo mgar nu ~gelooven
vemen, die den stsat van saken
waarnemen, dat hij van de wija is.
Anders zou hij niet ontaangenasm-
heden met bet buitenland en een san-
val van de volkien, die hij heeft, be-
leedigd, uitlokken.

W~ij lezen in de Argosry, Demerara:
Volgens een uit Caracas ontvangen


De Venezolaansche Regeering liet
te La Guaira rondstrooien, dat al
deze versterking niet teg~en Holland
gericht was, maar om voorbereid
te zijo op binnenlandsche verwfikke-
hungeo.
Sommige brieven melden, dat een
minnelijke schikking met Nederland
sanetnande is.

,,De Ruyter."

Vroeger heette het immer, De Ruy.
ter VERTREKET 26 October naar de
WTest. Verledea week sagen wi1j, dat
het pantserschip 26 October in diens
sal wordena gesteld am via WVest-Indi@
Daar de Gost te vertrekken.
Hedon lazen wij, dat Kapitein TIJDE.
MAN, san wien het commando over
dit schip werd opgredragen, eerst 2
November door Baron vaN ABBEcK te
WVillemsoo~rd vervangen sal worden.
Particuliere brieven melden verder,
dat De Ruyter on Utirecht te samen
near Curacao sullen vertrekken.
Hr. Mls. Utlrecht, nu, zou eerst in 't
laatst van December naar de West
vertrekken. Mledio Januari van bet
v-olgend jaar kunnen we dus nog 2
oorlogeschepen verwachten.
Wat zo uden d ie hier icomnenuitvoeren ?
Utrcht kout Gelderland& aflossen, maar
De Ruyter ?

Onz~e oorlogeschepen.

Manandagmiddagi is Hr. Ms. Friestand
wFeder uitgestoomd om in onee wate-
ren to kruisen en keerde heden mor-
gen terug.
Hr. Mis. Gelderland is wel reed ver-
trokken van Habana, maar hier nog
niet aangekomen.
Met verlof*

A~an den Hleer A. C. DE VEER, POB6-
directeur op Curagao, is tot herstel
van gezondheid, een jaar verlof naar
Nederland verleend on een binnen-
landsch verlof tot en metden dag van
zijo vertrek van Curagaro.
ouderwetsche dagen.

Zondag on Maandagf keerde onze
doodsche haven weer een oogenblik
tot het oude leven terug;.
bDriestoombooten kwamen, 2 stoom-
boo en gmgfen.
Vier Goeletten violen binnen, 2 zeil-
den uit.
Drie B~ijlauders kwamen en 1 going.
Divividi *

Deze week werden op Bonaire ver-
kocht :


O~nder zeer veel bewijzen van be-
langstelling werd haar lijk; grafwaarts
gedragen.
Zi) schijut workelijkr een nobele da-
me te siju geweest, een liefdevolle,
weldoeud~e moeder voor hetar volk.
en een troupe gemalin van haar echt-
genoot. Niet elechts in de glorie
volgde zij hem, maar ook in de ver.
nedering, in ballingschap en gevan-
gentg.
Zi) ruste in vrede.
Koloniale Rand.

Door den Gouverneur werd bij den
K~oloniatlan Raned ingediend : Yeror-
dening tot intr~ekking van de pu~blicatie
van 19 Otober' 1868 (bundelantamer R71)
woaar~bi3y toordt ingetrokJkenL de pul~licatie
van het bestuar van Our~agao, dd. 15
=Tuli 1845 170. 6, woegens het woeldene van
vee op de pubieke gr~onden van BonLaire
en Aruba en de daarinl vervatte bepalin-
gen door andere zoorden overvagen.
Tot toelichting zegt de Gouver-
neur :
De omstandigrheid, dat vele de~r
voorachriften van de publicatie vaul19
October 18-16 No. 271 verouderd zija
en dat er vooral ernetig bezwaar be-
etaat teen bet opleggen van boeten
wonder rechterlijk muonis, maakt bet
wenschelijk, dat de bepalingen op
bet weiden van vee op de dlomein-
gronden en het schutten daarvan
worden herrien.
Aaneezien dit evenwel een onder-
werp Is betreffende de buishouding
van bet betrokken eiland, kan de
aaugelegenheid bi~j plaatselijke kreur
worden geregeld ingrevolge de bepa-
ling van art. 129 van bet Reg~ee-
ringesreglement.
'%0e bedoelde publicatie, die een al-
gemeene verordening is, moet ech-
ter vooraf bij verordening buiten
workingg worden gesteld, aangezion
bij plaeatelijke -keur niet ougedaan
kan worden gemaakt, wat~ bij ver-
ordening is geregreld.

Midningenieur.
De heer G. DUYFJES, mijDin~renicuP,
is in het alg~emeen belast met het
instellen van een onderzoek naazr
vindplaasten van delfstoffen in de
kolonie Curagao en naar de geschikt-
ste w jze van hare exploitatie en in
het bijzonder naar mogelijkbeid van
exuploitatie van pThosphaat-, mau-
gaan- en kopermijoen op Curagao,
betreffende de exploitation van phos-
phaat op Aruba en van goudmaJoen,
mangaanbeddingen en awavelmijnen
respectievelijk op Aruba, St. Martin
en Saba.

,.Aruba GoudL Masttschappt) .

Deze nieuw gestichte Maastchappij
sarl eindelijk 1 December a. e. hare
werkzaamheden kunnen begainnen. Het
Gouvernement heeft wonder zeer gun-
stige voorwvaarden een proofjaar toe-
~".aanan den uitvoer van goud moes
4~7o worden betaald. Hiervan kan de
Gouverneur g~een kwijtscheldingf ge-
ven, dear do nieuwe Wet op de Mtijo-
producten 1Januari in working
treedt.
2" Vergaunningereebt kost jaarlijke
f 500.
DFe vorige maatschappij behoofde
geen uitvoerrecht te betalen, maar
jaarlijks voor de concessie f 3700+
254o van de whaiut.
Wyii wenschen san de nieuwe M~aat-
schappij het meest volledig succee.
Dat zij lang~e jaren met vrucht en
voordeel mogo arbeiden.
Atlajwet ouraeao.
Ilet zal er nu toch van komen.
Douderdaga, 1 October, plaatste de
~foorzitter der Tweede Kamer der
Staten Genersal, Jan. RijELL O. a.
de aastatelling eener Ouragaoache Mlijnwet
4p de agenda der K~amer en stelde!
are behandelingS te nemen na afloop
an het onderzookr der St~aatabegroo-
t ing in de aideelingen, met dien ver-
stande, dat de eerste openbare ver-
ga,"deringa niet eerder za lat hb
bndan op Donderdag, 8 ~BOctober.
Hoedenindustrie.


bericht. is het autwoord van Neder.
land aan President; Castro betreffen-
de het ontalag van den Heer de Reus
eene erkenuing van den beleedigden
vorm van den brief van laatstge-
inoemde, w~elke brief diens terugroe-
ping door Nederland genoodzaakt
beeft wonder eenige handeling van de
zijde van V~enezuela, doch dat Ne-
derland desuiettemin het potsehng
outelagf van den heer de Reus be.
achouwt ale niet overeenkomstig de
diplomatieke gewooute to ziju g~e.
wFeest. Dit is wat elechts vermeld
staat, doch voldoeningl~is tegelij kertijd
ge~iecht.
8@"' De erkenning kort geleden door
Sir Vinicent Corbett van de hoffe~lijk.
heden hem bij zija bezoek aan Venezue.
la bewrezen, bevestigt de verwachting,
dart Engeland zich voegren sal bij
Duitschland teneinde Venezuela te
steunea.
Venezuela maakt toebereidselen
voor een oorlog.
Een dep~che uit; Caracas meldt,
dat door ougesteldheid President Cas.
tro verhinderd was de tweede nota
van Nederland in overweging te ne.
men; doch mien gelooft, dat de senate
den onwil van den President on dit
te doen, steunt:
DeP zeehavenl zr~iju bezig toebereid-
selen te maken in afwachting van
blokkade of van oorloo.
B~erichten uit den Haagi melden,
dat P'resident C~astro's beweerde ver-
werping van de tweede nota niet be.
v~estigd is; en men hoopt steeds dat
eigen belango eeue intrekking zal voor.
schrijven van ziju besluit van den
14u. Miei, w~elke den handel van Cu.
ragao stretnt. De Regeering maakit
toeb~ereidselen voor mogrelijke ge-
beurtenissen trots zijn tegenzin, dat
de Zetel van de Haagrsche Vre.
dea-Conferentie in eenio- opzicht be.
trokken zou zija in eerie oorlogr.
D~e K~ruiser Utrecht heeft opdracht
naar de Oost te gaa~n via de WTest_
Indische eilanden, zoodat het santal
Nederlandseche oorlogechepen vijf zal
bedragen."


]NieuWSberictiten.
Kerkelijke Berichltenr.

Naar- De Surnamter verneemt, is Z.
D. -II. Mgr. AfEEUWIBSENV van plan
begin November on g~ezondheiderede-
nen naar Nederland te vertrekken.
MCoge Zl. D. i-. Ppoedig: synje g~e-
zondheid herkrijgen.
Welkom e *

Nca een vlugge, voorspoedige reis
ziju reeds gisteren met de Prins Wil-
lera 711 hier in den besten welstand


M1 AiLEXIA (Mi. Met~teroich). J1. LAM.
BERTINA (H. van Woerden) en M2.
5IONIQUIE (L). Selloutene).
Van ganscher harte heeben wij de
Eerw. Zusters welkom. Het is een
heele aanwinst voor het R. K. Ou.
derwije, daar allen in het bezit siju
van verachillende akten.

Zondagmorgen keerde met de fulia
de E~delachtbare Heer MORDY S, L.
MADURo,, Voorzitter van den Kolo-
nialen Raad, van zijo buitenland-
sche reis alhier terug. W'ij heeten
ZE~A. van harte wFelkom en hopen,
dat hij nog7 lang ziju herstelde k~rach-
ten aan de belangen onzer Kolonie
maoge wijden.
H.;M, de Kloningin.
In het Berliner Tlageblatt van 3i)Oc-
bober kwam het volgend bericht v or:
D~e toestand van Koningin il-
belmina van Nederland, die in e-
bruari van bet volgende jaar ene
blijde gebeurtenis tegemoet ziet, is
volgens mededeeling van den Prn-
Gemaal die, sooals men weet, op he
oogenblik in Duitschland vertoeft,
voortreffelijk. De doktoren hebben
de Koning~in nochtans volkomen


rust voorgeschreven tot 15 October.
Elet echijut ook waarachijnlijk, dat
dle Konmngm ook; den verderen tijd
voortd urend in ligg~ende bouding
doorbrengen moet om elke moogelijke
complicate te vermijden. H. B1. do
Koningin beeft, naar men uit Den
Haag seint, bi) het beerlijke zomer-
weer van den lantaten tijd nu en dan
van de buiteulucht geprofiteerd.
was reer nienws ?

Bij gebrek sann telegrafische be-
richten deelen wvij mede, wat wijte
weten ziju gekomen uit particuliere
brieven.
Castro is boogst ernatig deke. Lang;
zal hij het niet meer maken.
D~e bevolking in Venezulela siet met
sagst 1 November tegemoet.
De Patagonia bracht 2 groote ka-
nounen, de Dagfred ammunitie naar
La Guayra.


Op Deent~era +
,,Nikiboco &
,, Rincon a


2360
5792
24i3


Ki. G. dividivi,
t "


te samen a 10,605


I) "


Opbrengst der middelen op ouragao,
Bij al deon togns~nlag door handel
On scheepvaart ondervonden, is de
opbr~engst der middelen nog bevredi-
gend te noemen. De roaming der belastin-
gen gedurende de 3 verloopen kwarta-
len van dit jaar bedroe~ f 248,02;5,
de opbrengst was f24 ,801,81, of
slechts + f 5.200 wonder de raming.
Bevredig~end noemden wij dese uit-
komst alleen met betrekking tot den
fiscus, tot de Koloniale Kas.
De inv~oerrechten overtroffen de
ramlng me + f 13,000. Een leder
wfeet, dat dit hoofdzakelijk betaald
word door de burgerij ale invoerrecht
op e~ allernoodzakrelijkste levenemid-
De st~ijging der invoerrechten was
,reen teeken van weelde on bloei, maar
veeleer van armoede en gebrek.
De opbrengst der loodsgfelden bleef
f4000 wonder de rammng, terwijl zij
anders steeds de raming overtreft.
Dit wijet op den stilstand van onze
scheepvaart.
De Inzkomaten van onderecheiden aard
bedroegen f 72, 199,610 f ruim f 12,000
meer dani geraamd was. D~it sur.
plus wordt bijua alleen veroorzaakt
door de buiten ewone inkomsten
der Posterij (ac terstallige schuld

Deze inkomaten geraamd dp f 19,50
chten f 30,631,6,1 op,ofri
f a1,000 eeul)meer'
Postspearbank.

Een nieuw bewija van de algemee.
ne armoede geeft de Koloniale Poet.
spaarbank.
Gedurende de maand Augustus werd
gestort : f2,904.41. Teruggehiaald
f 6,178,19%.
En nu heeft de armoede weder
2 maanden langer gedunrd. In Sep-
tember en October sal de toestand
nog veel duidelijker worden weerge
-geven.
Rouwbeklag.

.IE MADAME hNORD ALE'XIs, geb. MA-
RIE LovIsE AMIELIA PIERROT, echt-
genoote van Z. Excellentie den Pre-
sident van Haiti, is Zondag, 11
October 11. overleden to Port-au-
Prince.


ann de

25.
50.
45.


.Maandrag had de Cursue
Oversijde een goeden dag.
Verkocht werd :
1 hoed van f 25 = f
5 hoeden van f 10 = f
6 hoeden van i 7,50 = f


f 120.


De hoed van f 25 viel soozeer in
den smaak van den k~ooper, dat
onmiddellijk een tweede beateld werdl.
Zoolanrg er nog geen groove be-
stellingen kunnen worden uitgevoerd.
mag men al tevreden at n muet der-
gelijke knlemoe mkoopen.

Liefdadigh~eidswoorsteslling.

Wij verwijsen onze geachte Lezers
naar 't advertentle voorkomende op
de lantate bladrijde deer courant.
Mocht iemand verhinderd zijn de-- ,....... ............ ....... ... ..... .. ..... .............--............-,.


uitvoering der Mllitaire Sportvereen-
nigingr heden avoud bij te wvouen, dat
hij dan siju penuinkske opsture aau
de Vereeniging. 't Is voor een liefda-
dig doel, ongetwijfeld voor de armen.
Castro contrary Cunrsaoa.

Op de Algemeene Vergadering der
,,Curac;aosche Maantechap~pij"' vernal.
men w~ij weder een nieuw staaltje van
C:astr~o's plagerijen.
E~en koopman had to Mraracaibo
100C balen hoedenstroo beateld met
verzoek ze naar New-Ykork to sen-
den. Het plan bestand natuarlijk
om ze van daar uit weder door
middel van een bevriend tusschen-
per soon toch naar Curag~ao to k~rij-
gen.
Mlaar Castro is slim.
100 balen hocdenst~roo roor New-
York ? En ze vlech~tenl daar gecen
hoeden i Neen, dat is voor Curagato !
Ze mogien miet verzonden wordeu.
En zoo zitten we weer gredul-
digf te wachten op de dingen, die
ko~men zullen.

Castro contra Engelanl.

NOTA B31.N, via Wteenlen kwamll hlet
kaeberriclite dlat Yecnezoa~~las, ;ll
Aecnsmngton hebben prhje gemaakt en
de bemsaningr van bet schip gevan-
gerr hebben genomen.
k~e c iIm bar aht groenton naar
Trinidad, wverd door een kalmte o.
ve~rvallen en door doni sterken stroou2
naar hiet eiland Mlargarita gedlrevel.
't G~ebeurde reeds 233 Augustus en
earst nu w-erd het Vla WTESESE be-

kleut Gouvernement van Tlrinidad
deelde hiet mede aan deni Enrgelsehen
G;ezaznt te C~aralcas. Mlaar to~t dus,
verre bleef ieder antwoord uit.
H. M. Zeemacht.

Ingerolge Kion. b~eslulit wordt Hr.
Mis. panteerdekschip ,.Utrecht"' 13
October 1'000 te WVillerusoord in
dienst gesteldl. Bij gemneld besluit in
bdet bevel oer grenoemden S dern als-
zee M1. Vt. L. OuvIIm~.
Het panteerdekschip Utrecht wTordtr,
na afloop der oefeniingereis met adel-
boraten en jonge matrozen, geadiri-
geerd naar WIest-IndiiB, ter aflossmg
-D voolgende fficieren w~orden 18
October a.s. geplaatst asan boord
van IIr. MsH. panutt!reerdekchip
,,l0treaht"~ kapitain-luiitaean~t ter see
Jr. 11. van L~eent, als le officer; luite.
nants ter see le kl. MI. H. Halewiju ,
C. Fock en W~. Lamn; luitenants ter'.
see 20 kl. G. Duijekinck Sander, ~. J.
Heilbron, Mi. J. Verloop, J. de Graaff;
off icier van ge~zouhiiied le kl. E. C.
Lorentz; le-luitenant der mariniers
J. G;. Crushkie, wonder ontheffing van
de betrekking: van adjudanit bij de
aideeling mariners te Willemsoord.
officer machinist 2e kl N. C. van der'
Leeuw, als hoofd der machinekamer;
de officieren machinist 2e ki K. C,
W. N. Hantach en Wi. D~oudorff; offl.
cier van administratie 2e kl. O. J.
Cruilemans.
-Het machinekamerpersoneel van
't panteerdekschip litrecht, dat 18
deer in dienet wordt g~esteld, sal be-
staan uit: den off.-mach. 2e kl. N.
Van der Leenw, chef van de machi-
nekamer; de id. K. G. WV. E. Hantach
en W'. D~ondorff, den boofdmach. E.
Maas, de machinisten K. van Dors-
ten, H-. G. Stas, L. Bouter, D). Ouwfe-
hand, F. Damarae en G. Mi. Fey en de
adjunct-machinisten H. P. Maries.
J. J. Van Waart. J. J. Kruyt, J. C.
Hamilton, J. Huysse en J, J. Van
E~yk Menkman.
--De hoordmnachinist Mi. Van der
Ban is beatemd voor plaatsing op 't
panteerdekschip~ Utrecht of 't panteer-
schip De Ruyter bij indienesttellingf de.
zer schepen. De machinisten J. Jon-
gepier en C. J. Mlansvelt zijo aangt-
wezen voor De Ruyter, terwijl de id,
A, H. Yoetelink etn ~. J.MCantz re-
serve zija voor lastegenoemden bo-
dem.
--Het panteerdekechip Utrecht dat
voor den dienet te W'illemnsoord in
~gereedheid wordt gebracht, sal van
een inrichting voor drandlooze te-


legraphie wiorden voorzieu.
-DUe kapitemn ter see baron VAN
AsB~EC, laatetelijk commandant van
Br. Ms. Gelderland in de W~est-Indi-
sche wateren, is, in afw~achting sij-
ner aanetaaude benoeming tot comn-
mandant van het marine-instituut
to WVillemsoord per particuliere gele-
genbeid in Nederland aangekomen.
-- De kapitein ter see W. D). H.
baron VAN ASH1ECK~, ult West-Indii
in Nederland teruggrekeerd, wordt op
non-activiteit g~esteld,
Bij K~omaklijk best. is met 2 No-
vember a. e-
1*. de hapitein ter zee Gr. F. TY-
DEMAnN, eerv01 ontheven van de be-
trekk~ing van commandant van het
Kon. Instituut voor de Marine to
Willemsoord en directeur van het
onderwija aldaar;
2". de ouder de 1*. genoemde be-
trekk~ing opgedragen aatn den ka-


pitein ter see W. D. H. baron VAX i
ASHBECK.
3*. Hiet bevel over Br. M. De Ruljeer
opged ragen aan den Kapitein ter
zee G;. F". TIJDEM~AN.
Hr. Ms. Landmacht.

-- Bij K~on. bes1. is de le luit. der
infanterie van het leger in Nieder-
landsch-Indid~ C. VAN RO)GGEN, thAnB
ingedeeld bij de Kioloniale Reserve
voor den tijd van drie jaren gode-
tacheerd bij de landmacht in W~est-
ILndiG.
B~ij K~on, beeluit is de duur der
dletacheering bij de landmacht in
West-I nrdiIB van den In. 1uit. L.
RCHUTTE, vall het 5e regiment
inlfante~rie, verlengid met twee jaren
en alzoo nader bepaald op vijf jairea.
*,*
De ,,St.-Ct. No. 228 bevat een Koin,
flesluit van den volgSenden inhoud:
MIet bui tenwerkings3telling van al-
le an~armrede strijdige voorachriften
\vordt bepaald~c als volgt:
Art. 1. Deo voorschriften betreffen-
de de kleeding, de uitrusting en de
bewalpening der militairen van het
leger in NUederJ.-Indi;; ziju mutatis

Ai~ 2. n~ uorieng rl e krac -
tens het Ytorig artikel voor de land-
rnacht in WVest-IndiiB gewijzigde m~o.
dellen van kleedling, uitrusting en be-
wapening geschie it geleidlelijk, al
naarmate het v-olgen de vorige mo-
tiellen eventueel nog voorradige dan
\vel reeds verstrekte of Raageschafte
Zal ziju verbruikt, met dien verstan-
de no~chtatns, diat zij uiterlijk op 1 Ja-
nua~ri 1)12~ zal z~ijn alfgrelopen en dat
ook v66r dit tijdstip uitaluitend tot
de vorige uniform behoorenide klee-
dingrstukken simmer gelijktijdigr door
denze~liden militair zullen word~en ge-
dragen.


beD rld, dao Min ~ahnoliOk lo it

dnis (eo penatrinf des aHeerernesen
Paas~chdag, Hemnelvaartedlag, Men
Pinkisterde elva t, Sram n ae@ ~
K~erstfeest de Rt. KI. militairen soo.
veel doeulijk van alle militaire d~iens-
te mee rde vigsel~ e
ni dmeten 90~drieen vorijgen m en
ten wordlen beschouwd ale to rijo
Zond agen-

'De Mhnister van Oorlogi beeft, in
verhand met bet bidden youir en
na het eten, de wijziging in de re-
glementen op den inwvendligen dienst
betreffende de maaltijden aidus vast.
gesteld :
S,,D~e commandeerende officer treft
in verband met de locale gesteldheid,
de! vereischte maatregelen, dat bij
de gremeenechapp~elijke mraaltijden,
door het inachtnemen van eenige
oogenblikken van stilte san de aau-
sittenden behoorlijk gelegenheid wor-
de gegeven tot bidden."
t Hangrt due nu miet meer at van
het maticht van de~n commandeeren-
den officer; 't voorschrift is geble-
dead.

Regrenval.
Gedurecnde de mraand September*
mM.
Fort Amsterdam 89,3
Plantage Savonet 59
,, Knip 83
,, Klein Sta. Marthat 83,6
,, Siberie 7T3,1
,, Cas Chikitoe 88
,, Gr. St. Joris 393,2
,, Fuik 44,2
Hoffi abao 8i3,6
Sta. Rosa 6'7, 1
Beek~enburg 54~,6
,, Noordkant 86,5

Montellore -fonlds

Z.Dn. H. Mgr. VAN HAARS mOCilt
van het Best~uur van het Montefiore-
fonds de somma van f 30 ontvAn-
gen met beleefd verzoek dat bedraW r
op M4aandag 2 Nov. a. A., den ge-
boortedag van den menschenvriend
SI hM ES 9MONTEFIOR~E, wonder de
, Kat oiee armen wel te willen ver-
I een.


D~an baar werd de gift aanvaard,
terwijl zeer g~aarne grevolg zal worden
.gegoven sann bovenstaand verzoek.

] Dankbaa~rheid*

Het buis der families W'INKEL--SCHE-
MEL wordt overstroomd met brieven
van dankbaarheid voor de uitdee.
ling van meel en beschuit onder de
armen.
Die welkome gaven kwam zoo juiet
van pas, want bet gebrek is en blijft
groot wonder de buitenbevolking.
Mogen de jeugdigre kleinen, AURA
EVELINA VINK'EL EN MARIA AiUxiLIA.
DORA SCHEMEL geheel haar leven
ondervinden, dat op haar eerste ge.
boortefeest Gods mildste zecren over
haar werd afgesmeekt door de dank.
bare armen van Curacgao.


wfezen gaadeslaat en dat Hare M~a-
jesteit Hoogstderzelver aandacht en
die van Hare Raadslieden aan de
v~r~betering daarran wijdt".
N'aast de maatregelen, die de Ne-
derlandsche regaeermlg zal kunnen
Demen, blijft eene ruime plashP, waar
de particuliere :liefdadigheid better
werken1 kan dan ambtelijke bemoeie-
nis, althans dere krachtir st~eunen
kran in de hulp, die het plaaitselijk
bestuar reedsi begonnen is te vr
l~emen. blijkende uit de wekelijksche
uitde~eling~ van een rat. droge be-
pch~uit HaTn de sichoolkinrderen, die
met een hiongerige maag vanl buis
gaau.
D~e Vereeniging ,,00)st en W'est"
hieeft tot doel : den band tusschen
Nederlrnd en1 sijue koloni~n in G~ost-
en We~st-IndiiB to veraterk en. H~oe
k~an dit better geschieden dan daar,
w~aar geledern wordt. troost en daad-
workcelijke bulp, te verleenen ? Het
1)agzelijksch B~estun~r heeft gemeeod,
eniet to rnogen aarzelenr, deze oproe-
ping to richten tot hen, die niet
onverschillig zijn roor het land van
Curatao of voor zijue bewoners, tot
allen inl het alge~meen, die niet on.
Tr Onndeh o ]n. ur p n iske te of-

he fe ,el Itflioten,,00sde 5>ri rhtn
van- een F'ondsi tot ouderaPteuning
van personnel, commission eni Instel-
li ngen. Hare oogenblik kelij ke geld
tnmadelen lietcon niet too als eerete
inzet een beduidenide somnl daarin to
stortbend Zelv-e kan zij dan ook w~ei
irn bij ragen. doch, het kan niet
te rrderseefr ziln, dat zij vertrouwt
op de velen, die geniegen zlln dat
fonds to siteune~n, opd~tl w\I in hiet
verbrolg dadelijk, wvanncer nooden
zich voo rd oen als arvo wij
t lans de sandacht onzer medebur-
nr T~agen, de roerste hulp verlee-
G~ij weet het, elk btedrag hoe ge-

voor eetn leder, ziJn e brijdrage to
zeiidgn ann den heer Fred. O~udschans
I entz; ver~teg~eunoo rdiger voor Su-
rinam~ne.

D~e Reclaetie van De isuri,~namer laat

1 ). i. zou het eeor-ondiger zija
de bijdlrageu rechtstreeks~ op to ze~n-
den naar Curatgao, in pliants vau naar
Boost en w est.

D~e volgentde Heeren hebben zich
hier op C'uragao tot een commissie
vereenirrd am de golden van 00st en
tret in ontrangst tte nemnen:
D~r. H. F:ERGUSON,,
President.
J. H. PERHET GENTIL,
P'eu ningmteee ter.
M~. VICTOR ZSwIrSIEN,
Secretaries.
Sir. Tn. I. A. NvlJENs.

F. C. B. skORBES

G~ele Koorts.

Blijkens een officirel bericht v-oor-
kromende in de Daily- Argosy is te Bar-
be dos gele koorts greconstateerd.
De Sr''in. 8S O~ctober.

Iinunigrtie uit Curnaoa.
D~e Inspectie van den L~andhouw in
We~st-Indil; heeft ad. 7 O)ctober, 1908,
het volgende schrijven gericht tot de
beheerdere van plantages in Suri-
name.
Ncaar Ranleiding van een uit Cura-
gan~ ontVang~en berichlt, dat aidaar
arbeiders versochre hebben, ingvelicht
te wTorden omt-ent de gelegeabeid,
bij de Racovecultuur te w-erk gestreld
to worden, hebben ondergieteekenden
in overleg met de Comomi~see van Ad.
vies nagegaaltn, op w~elke voorwaar-
den de Bacovetnondernemingen Cura-
gaosche arbeiders to woerk zouden
kunneni stellen.
Het resultaat van dere besprekin.
gel his, dat onldergeteekenden -bereid
lija, den Grouv-erneur in overweging
te even, met den G;ouverneur van
C~uragao in overleg to w~illen treden
en hem voor te stellen een zeker man.
tal arbeiders te contracteeren en


naar Suriname te senden, teneindel
alhier te wPerk to worden gesteld bij
de B~acovecultuar ouder dezelfde
voorwaardeo wvat betreft arbeideloo-
non, nuisve~sting. geneeskundige ver-
pleging en voeding bij aankomst,
welke gelden voor de Britsch-Indische
en Javaansche immigranteu, met-
dien verstande dat 't contract wordt
gestaten roor den duar van zes maan-
den en de Onderneming bet recht
heeft na afloop van dezen tijd het
contract voor nogmaals zes mann-
deo to verlengoen, terwijl de koulten
van aanyoer en terugvoer der arbei-
ders in geenen deele op de Onderoe.
ming drukken.
Teneinde den Gouverneur te kun-
nen opgeven, hoe grroot het anntall
Cusragaoenaars is, dat op dese voor-
waarden op de verachillende (Onderoe-


Tisis 0 Tuberculosis Pulmonar.
La cura de esta enfermedad es solamente cuestiba
de nutrici6n, y la EMULSION DE SCO'TI imparte
al cuerpo el m~ximo de nutricibn con el minimo de
esfuezo para el aparato digestive. Comunica i los
tejidos org~nicos su graldo mllximo de eficiencia,
transform el cuerpo de dibil y extenuado en fuerte
y robusto y lo coloca en la condici6n mis ventajosa
para resistir la invasi6n de las bacterias 6 microbios,
qule es precisamente en lo que consiste la cura de
la Tuberculosis.
LA UNICA EMULSION RECOMENDADA
POR TODOS LOS MEDICOS


OCO'Ir &e BOWNE,


Qulmices,


Nueva York


D~ankbetuiging,

I~n danik ontvangen: van het Con.
sulaat van Haiti een exemplaar van
Le K'ouvelliste en een van Le Matn.
Van deni Heer F. F. JONCK~HEER
eubagent der S.- C~. S. het November
summer van Ambitiot.

Onze Begrooting bij den Minister.

Een nota van wijzigingen op bo-
vengen oemde begroo ting is ingedien d .
Tot die wijzigingen behonort een
memoriepost (die op de ;3urinaism.
sche3 beg~rootitwngwrdt, aangerach~F~ty
tortl best~rijd-ingr van eventueele kosten
van deelnemning ook van de W1est-
Indische kolonii~n san de in 1910 to
Brussel te houden wereldtentoonstel-

Vorts is een wijziging in de raming
der middelen gebrachit, welke verband
houdt met do hervorming van het
belastingstelsel, die onlarigs haar i
beslag beeft gekregSan en mlet 1 Ja-
nuari a. s. ~in wer~king zal tr~eden. (Cur-
1Veeniog vau Red. Amiguoe.) Dehoofd-
punten der herziening, welke ouder-
nomen is met zuiver economische BD
technische doeleinden, niet tot een
vermeerderingf der totaled oipbrengit
der belast~ingaen, zijn unificatie van
het belastings~telsel (tot nog too heeft
elk eiland zijn eigfen belastingstelsel,
hetgeon 0. a. heffing van invoerrecht
tusschen de eilanden coderlino- me-
debrengit), afaschaffing van de uit-
voerrechten, met uitzonderingf van
dat op mijubouwproducten, zoomede
van alle wonder de benaming van
haven-en veiligheidsrecht,1lichtbaken-,
anker-, tonne- of steigergeld in de
kolonie geheven belarstingen van het
acheepvaarthedriji, vermindering van
grondbelasting die thans op C~ura-
gao 1 pCt. van de waarde bedraagt
en heffing van den accijus op het
g~edistilleerd naar bet alcoholgehalte
In stede van naar de hoeveelheid.
Ten gevolge van de sangebrachte
w~ijzigingen is het eindeijfer der be-
grooting gebracht op f 935~.152.
De Minister van Kolonia~ maskt
van deze gelegenbeid gebruik mede
to deelea, dat door hem de verant-
woordelijkheid is sanvaard voor een


uitgfaaf van f 20.000 ten late van
de loopende begrootingi, voor work-
verachaffing nan dat gedeelte der
bevolkingr van CurAago, dat ten ge-
volge van da moeilijkbeden met Y'e-
oezuela zich plotselingu de grelegen-
heid afgesneden zag on door de
echeepvaart aan den kost te komen.

Stadlsreiniging.

G~edurende de laatstfte acht dgren
in 't fiscalaat aangebracht en door
middel van petroleum verdelgd
92 rattei.
602~ Inuizen,

Zoomede werden uit woningaen, ~o-
ralen en openligqgende grouden aan
de Overeijdle en door miiddlel van
petroleum verbrand. 51. karren
oudle rommel en vuil ; terwijl wfe.
derom als zoodanig in de WVil-
lemstad een safnvang is gemaakt
en van daar, uit woningen en Rlo~-
pen, voor het oog der politie on-
gichtbaiar, verwijderd on verbrand
sijn geworden 18 karren als boven-
vermeld.

Uit onrze Zusterkolonie.

Aan sympathies ontbreekt het Cu
ragao allerminst; ook to Paramaribo
werd de oproeping van Oost en West per
circula~ire verspreid

Hoogrst treurig zijo de berichten
omtrent den maatechappelijken toe.
stand in Curagao sedert de verwik-
kelingCen met VenezuelH. Handelen nif-
verheid staan still, hougrerenood staat
voor de deur on doet zich reeds
hier en dear nijpend gevoelen. De
toekomst voor deze Nhederlandsche
bezittingi is buitengewoon duister,
zoolang gieen vreedzame oplossing
der sanhanlgige kwesties te verwach-
ten is. D~e regeering van Hare M2a-
jesteit, onze gei~erbiedigde Voretin,
heeft tot de ingezet~eoen van Curagao
reeds de veelbelovende troostwoor.
den gericht, ,,dat Hare Majesteit,
de Koningin der Nederlanden volle-
dig bekend met den toestand der
Kolonie, dien toestand met diep leed.


JOHN DEWVAR'S

Scotc ~i

BEKROOND MET

50 Goudegt 1\dedailles.
Agenten voor our~aoa,
DE LANNOY & Co.
Botica Central.


SPhotogfaphisile Ioifctilng.

Soublette et Fils,
HOPPHOTO~GRAPENN
VAN


ntis ezorging van 6--8 a. sn.Bekendmakmng.

De verkoop van ZILVEREIN, GOU-
DENU en JUW;EELEN VOORWER-
PEN, beleend ter Spuatr- en Beleen.
ban~k van 1"" Mlaart 19071 tim 31"
Augustus 1907 wonder
N". 1083 X tim N" 8894, X
zal plaatts hebben op D~ONDERDAG ~
den 5' Novem~~ber a. a. en volgende
D~onderdagen.
Belaughebbenden wvorden verzocht
den verkoop to voorkomen, door de
aranzuivering der verachuldigde inte-
resten.
Curagao, den 16ddn. October 1908.

De Voorz~itter.

A.JESUJRUN.


H. M. de Koningiin der Nederlanden
BEKROOND
te Amste~rdam 1883,
,, Antwerpen 1885,
,, Chicago 1893, en
,, Curagao, Eerste Prijs Eere
ruedarille, 1904.
Cur ao, Waterkant Otra-
banda.

oo

ZIE


fo a
0 1

9 bl
zr


Eo


"o
asr
e--s,
o:


Hiervan w~erd f 30 078, in de
kolonie verteerd.
De arbeiders ran Aruba en Bonai-
re bleken ook ditmatal geschikter to
ziju te dan die uit Curagao. Vanl allen
kan worden gezegdd dat, hadden zij
weerstand kunnen biedeo a~an de ma-
lariat, zij voor de kolonie uitstekende
.arbeidekrachten zoudeo zijo greweest.
SOok nu leerde wPeer de ervaring,
dat menschen van zuirer Afrikaansch
ras, zooals de Bonairianen, better be-
stand tijn tegen de malaria dan an-
dere rassen en kleurhingen.
De Arubiatnen zijn van afstamming
imerikaanschs modianen, de Curaqao-
naars veelal kleurlingren, ul. afstam-
melingren van negers en blanken.
IV. Uit, St. Martin.
.11et een twintigtal van deze ar-
beiders w~erd een proef genomen,
toen van beyo~eg~de zijde was verno-
men dat zij geregrelai elk jaar gedu-
rende eenigre manarlden~ gingenl worken
op bet eiland St. D~omingo, betwTelk
bckend staat orn ziju vohtig kli-
maat, waardoor veroudersteld w~erd,
Idat zi3 beter best nd zouden zijo
teen het gelijksioortige klimaat van
Surname.
Gok sij bleken ratbaar voor ma-
laria, doch niiet in zoo sterke mate
doit zi) da~ardoor niet konden werken-
In den beg~inne leverdeni zij niet
veel werk, d~och langreamerhand is
claarin verbeteringr gekomen. Vier
van hen w~erden in het eerste deel
van dit jaar teruggrezondenn naar
St. Martin, daar Zl] bleken miet be-
stand te zijn tegen de malaria.
De wervingv on aanyoer van dat
volk kwam te staan op f 80 per
hoofd.7L1.11terl ittl14.
Castro's broer in New-York*
Th~e Wtorld Id Oct. 1908.

G;isterenavond kwram de blijde tij.
ding, dat een epruit van het wverkza.
me ~geslacht Castro in New-Y'kork wns
gelandl met een groote hioeveelheid
bagge.I)ie bezoeker wvas Ma~joor
Carmelo Castro, zoon van M\ars, ra.
conteur, bon vivaunt ei rinan-van-de
w~ereld- in Caracas, en ten lotte de
lieveling~:shroedter an den w-erelduit.
ang~enden Cipriano, dien men, als men
heleefd wril zijn, P'resident noemnt,-
en oubeleefd D~ictator van T'enezuela.
MaHjoor Canstro, die met de ,,Zulia"
arriveerrle vau Mlaracaibo, ontkent
met een grlimlftchje, dat hij zich hier
of elders met een ourlogSfzending
bevindt. fij is hier niet, zegt hij, om
een uitroer vanr oorlogsmarnteriaal te
organizeeren of een corps to vormen
to~t bestrijding der aanvallen van de
Hollandsrhe oorlogasichepen. Neen
zegt hiij, de Venezolanien hebbeni geen
Amerikaneu noodigr; zij zien zelf scherp
genoeg.
DaRarenhoven, w~aarom zou Venezue.
la soldaten invoeren on hare kust.
verdledig~ingiswrerk to bemannen, als
de laatste ouderzoek;ings-afdeeling
door Grral. Castro uitgezonden, miet
de minute schending der kust beeft
ontdektr Majoor Castro beweert, dat
het Yenezolaansche legrer absolute
uonoerwinnelijk is. Hij deelt ook me-
de, dat hij van plan is naar den
Balkani to reizen, on daar eeDs to
bestude~eren wvat er gebeurt, en zoo-
doende het legrer van Venezuela, zoo
mogelijk, nog onoverwfinnelijker to
maken.
Doch, zoo verklaart Don Carmelo
bet geheele Geheim van syjn bezoek!
alhier, is cen begin to maken met een
o~ntspanuningsreis, die hij hier en inj
Europa wil makileni en zich misabhien I
zal verlengen tot eene reis omn de we-
reld, als de voorraad van dollars, die
hij hij zich beeft, en het credit van
ziju broer Cipriano bet zoolang uitt.
hou~dt. En ale wij zijoe reisgezellen
gelooven mogen, sal hij het poetkan.
toor, aid~eeling: Aangeteekende brie-
ven, niet behoeven to belegeren, on
te zien of er geldzendinge n ut Vene-
zuela voor hem ziju. Hij schijut ge-
noeg te hebben van Caracas en wril
ook in de rest van de wfereld wel eene i
onderzoeken, of er nog eeidt
hem vermaken kan. gi j is dear alt i dt
reeds een beetje medebegoonen, want
ter nauwernood had hij den voet ge-
zet in het Venezalaarnsche C~onsulasat,


of hij zond al een bediende on kaart-
jee voor een schouwPburg. Gok huur- r-
de hii een Suite in het Epr-oe,
en omtrentlmiddernacht graf hij wel-
willend toe, dat het thuis toch soo
goed niet w~as als hier.
Majoor Castro, die vergerzeld is
7811 c130 adjudan, ~Lut. Enrique
Corvaia sal hier soo wact vier we-
ken verblijven ; zoo sija ten minste
zijoe planuen. Dan gaat hij naar
de oude wereld, sal Plarije, Londen,
.Berhijn, Weenen en ook de Balkan.
st aten bezoeken, als het vurige Ser.
viB zoo dwfaas is Oosteurijk san te
vliegen. De major echijut zooveel te


wreten aangaande de politieke troe-
belen van zijn land, als een trustmag.
nant af w~eet van spoorwegtarieven.
wanneer hij ondervrsagd wo~rdt door
de Algemneene Handelecommissie.
,,Alles zal op, zijn pooten terecht
,,komen," zegt Maljoor Castro vroo-
,1j.,,De eer van alle naties, die
,,er bij betrokken zijo, zal ten vol-
,,le! gered worden door het Hlof van
,,Arbitrage. Dic zal het einde sijn, de
,,1aatste acte, van het Drama in de
,,Caralbische Zee."
De M~ajoor voegt er bij, dat ziju
broer, Cipriano, bealoten is ziju pre-
sidentat~ermijj in 1910 te laten af-
loopen, en ale hot volk een anderen
president; sal gekozen hebben, sal
hij de aangename taiak om aan de
eer der naties voldoening te geven
overlaten aan zijn oprolger en zelf
eene uitgebreide reis make naar
Europa. Major Castrlo zegt, dat
de g~ezondheid van ziju broer veel
verbeterd is.
Hij zelf is 26 jaar oud, glad van
kin, donker vatn uitzichit en met een
'air van soldaat.
Toen hij in Brooklijo aan wval
Htapte, omringde hem eeoe menigte
manuen, die zich geheime agenten
van politie nioemden en hem deo
heelen dag in het oog hielden. O~f
zulks w~as, opdlat hij miet zou afwij
ken van de rol, die men hem hier
Itoedicht, of dat men wilde weten,
waar hij zoo al kwam, is niet be-
kend.
Volgrens verbaal zijoer reisgezelle
en ook van Dr. James T. D~onelly
jvan New-Y'ork, is de famnilie Castro
er eene on hiet bart; van President
Roosevelt te 6teleni. Te beginnen
met Grootpapa C~astro, die 81 jaar
ioud is en hoogf in het Audes- e.
bergte woont. Het schijnt, datilij
niet minder dan 25 zoos en 3?
dlochters heeft, wTaarvau de jougste
4 jaar oud is. D~r. Donielly ve rge -
lijkt dat met de vegetatie der rla-
tuur in Yenozuela, die ook zoo rijk
en overyloedier is; alsook met de
national schulden, die ook weelde-
rig groelen.
Ofrjchoon eerst 26 jaar oud heeft
.\1ajoor Castro toch reds in zooveel
revoluties gevochten, dat hij ze niet
uit elkander houdeo kan. Hij stu-
deerde vroeger aan de universiteit
iSyracuse (N.~ Y.) die hij in 1906 ver-
liet.
D~r. D~onelly, die eenu wereldreiziger
is, is in Venezuela en audere zuid-
amnerikaanschs Staten geweesit, on
trop~ische ziekten te bestudeeren; hij
zegt, dat toen hij op 3 O3ct. in Ma~ra-
caib~o was, de bevolking groote hoe-
veelheden miondbtehoeften insloeg= uit
vrees voor eene blokkiade, die, naar
verluidt~, in de eeraite dagen van No.
vember zou begrinuen. D~en 4 O)ct. in
SCuraSgao, zag hij dr~ie Hollandsche oor-
logssehepen, dlie met stoom op gereed
lagen on aoogeablikkelijk dienet te
doen.

-- -
Advertentien.


VOORSTE~LLING
te geven door de

lilitaire Sportrereestiging
op Zaterdag3 1 October deasvonds
on unr.

De opbrenrgst sal strekken~- voor
~een hefdadig doel.
BEBCHE~RMBEER DER VEHtEENIGING
De Wel~ed. Gestr. Heer

Jiapitein von Hom1brachCI t.


PRO GRA MM 1A*


1. O~pening. (St~and).
2. T m ori chstish chne romr e
persoon)
3. Bngen Af Ij ioefenin~gen). A
4. Leve de2~lti~ ( 'omiscee


Mlasch coupletten).
&. Pant~omime.

PAUZE.

63. ~Mis Fetti. De k~leine ISoubrette.
7. Canb~ geweer '
8. Ba~rren. ( Vrife oefeningeu).
9.O!Zialig WYederziel. (H~umoris-
tisebe voordracht).
10. Rekstok. ( Frye? oefenlingen)
11. Een Mopn. (NVibilisten complot).
12". Twee modlerne dienders.(o
misch duet).
13. Clown quartet. ^

De voorstellingr zal worden opge-
Iaisterd door de muziekr van de mi-
litaire kapel onder leiding pan den
Hleer J. ~P. Boakaljon.


i;


__


Drakkler :
AIPRECDO P~ SINTIAGO


f 241 232,-
23 623,-
6i 822,-


mingen to werk; gesteld zouden kun-
nien worden, verzoeken ondergetee-
kenden U?, ing~eral U' op deze voor-
waarden Curagaosche arbeiders in
dieust wilt nemen, nevensgaande ver-
klaringg per ommegraande aan den
twfeeden oudergeteekiende te does toe.
k~omen.
Dte Agent-Generaal,
I. DA COS A
D~e Inspecteur van den Landb. in W.
Indie,
VAS HAlLL

Arbeider- en BevolkingsvrangstuIk in
suriname.

(door C. v. D)rimmelen en J. A. Polak.)
Bij den spoorwegaanleg ziju proe.
ven gienomen mnet arbeiders achter-
eenvolgrens ult:

1. de Nederlandsche bezittingen
Curaqao, A-ruba en Bonaire;
2. Neder~lanach-Indie; ;
3. de B~ritsche kolonie Barbados.
4. de Nederltandeche hezitting St'
.1artin.

1. Iie aanvper uit Curag~ao, Amba
en B~onaire vond plaats op den 220
D~ecembher 1)0.3.
AaHngeroerd wTerden

uit Curag;ao 55 ,
nit Bonaire 413 en
uit Airu ba 71 arbeiders.

Op een negiental na, dat w-,egens lui-
hieid en onwil om te arbeiden most
wnorden terruggeazonden, hebben dexe
arbeiders bijzooder goed voldaan.
Na afloop van hun contract, dt ~
voor den duur van umn jaar wa; san-
gogaan, keerden 416 person nuit Cu
racgao, 39 uit Honaire on 42 uit Aru_
ba naar hun land terugr en eleven
in de kolonie achter 2 uit Cureaga,
3 uit Bonaire en 28 uit Aruba. wn-ar.
van een groot dleel w~erkztaam bleef
h~ij den spoorwegaanleg; de andere,
trokken naar de goudreldlen.
D~e 127 personien, die vertrokken
hidden gedurende hun verblijf in
Surinaere san loon to goed gemaakt
f 36r.62!f.-. Van dit loon werd
f 22'.668.-- in de koloniie verteerd;
per hoofd was in tion muaandeni door
de arbeiders uit Curaga~o f 233.-
door die uit Bonaire f 266 -- en~ door
die uit A4ruba f 37i2. -- verdiend.
De kosten van aan- eu terugvoer
deer werklieden kwam op f 1'7,3'72
to staan,
D)e gezondheidstoestaind ondler ben
bleef over 't algemean gunstia, nist-
tgefinstaande het seizoeo in de eerste
heft van 1904 zeer nat was cn zij
miet gew~end warea aan werken in den
regenf.
Giedureclde hun verbliji in do kolo-
niie vond slechts bc40 sterfge~val plsats,
doch zij wren ook niet tew~erkge-
steld in stroken wa arr malaria heerschit.
H~et elagen deer proef ga\f aan.
leiding tot bet niemen van een tw-ee-
de in 1905, weartoe op 27i Februa-
ri albier aaugevoerd w~erden uit elk
der bezittingen Bonaire en Aruba
10en op? 12 Mlaart d. a. v. nog
60 uit Curagao en 40 uit Bonaire,
in 't g~eheel 400 arbeiders.
Voor den annvoer deer t weede
bezendmg# wcrd gebruiik gemaakt
van de booten van den K~oninklijken
WTest-Indische maildienst, welke voor
passage! in rekiening brachten f 35
per person. Gok voor den terug-
voer later woerd betzelfdie bedrag be-
teald.
Deze arbeiders, die voor bet root.
ste deel geschikt bleken to zijn, w~er.
den naar z.g. matlaria-secties grezon-
den, sooals Mlaibo, Kwakoegroe en
KGC. 61.-65.
Ree~ds in MCei begonneu de groepen.
welke in door mala~ria gelofecteer~de
streken woerkten, daardoor to lijden
en nadat de malariagrens, wrelke tot
dien tijd asangenomen w~erd op on-
geveer KM~. 683 to loopen, zich in de
richting van Republiek; begon to ver-
plaatsen, wferdren spoedig nagenoeg
allen aangetast en bleken sij op den
duur in 't geheel niet bestand tegen de
koorts. Hun toeetarnd verergerdle zoo,
data an afwerkienbhunner 2-jarig~eover-
eenkomst niet be denken viel en be-
elot~en werd aan hun v~r~laugen om
het dienetverband to doen eindigen
te voldoen. '


Zij w~erden geleidelijk met voorko-
mende scheepagelegreabeid teruggfe-
zonden; de laatste zendingahad plaa ts
tegen ehet einde van Oct~ober 1905.
Deearbeiders hebben, zooals bo-
ven reeds gezegd is, veel te lijden
gebad van malaria ook van de ge
volgen dier ziek~te. Al het mogelijke
is beproefd on die ziekrte to bestrj-
den, doch zouder eenig bevredigrend
resultaat.
Het aantal ziektegevallen .bedroeg
oloderd ben 1915, het saatal ver-
p eeg agen 8 591 op 5r2804 workda*
gen. Onder de ziekten nam de mala-
ria de eerate plaat~s in, met 1 039
gevallen en 4712 verpleegdagen.
hNegen sterfgevallen vonden ouder
hen plants.
Gedurende bet tijdlvak Miaurt -
October 1905 werd aan loon te goed I
gemaakt:


door de Arubianen
door de Bonairianen
door de Curagaonaars

in 't geheel


Hais Kortijn,


Oversij de


LONGM~BAN &: fARITIEbW"
IBew voRx, U.s O
~;.cUt Yor is=
Llmlage-


van die stolomschepen der ,,Red D Line" tusschen


PUERTO RICO, VENEZUELA en OURAQAO.


Zulia
Oct. 17 ;27

31
Nov. 1
1

9


loos. Mareb
Yertrekt van Nicw-YORK................I Oct. 8
VK mkt aan to La GUAIRA.........~..:... 10
Vertleks van ., ~..~....... 1
Kioms ansn be POvaC~BLo................ 3
eKdomkt t be 3\ARA~a O ..
Vertreks van ,,...~............. 17
Komt man te Conagacro........ 17
Vertrekt van n .....~........ 18
Doet Pro. CABELMo san............
DK e LGJE teN2 n ........... 1


Mareb.
Oct. 81
NOV. 7


10

14
15
15

23


SOct. 10
18
20
20
21
25


27
Nov. 4


Nov. 7

17
17
'18
ss
23


Dec. 2l


Oc=: 24
NOV. 1
3 ,
4

8
9
9
10
18


PrijZEn der PlRREseRS
Palco0 vaLn G pnantsen........... f: 6,-
,, ,, 4 ,..........,, 4,L-
IParterre. ................. ............. ,, 0, 75
Aligemeene-toegang............. ,, 0,50
Galerij................................. ,, 0,20

(ft ggftugf*


257 cenrt de kan
VAN DE PLANTAGEel v. d. Tyfeulerl


IN DE

Amigoe di Curag~ao,
het meest gelezen der
ho~llandsche bladen in
de kolonie.


'I'IT 1 *.T TAF~tE~ 1E=L
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs