Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00036
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: September 12, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00036
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

WlIE XBLAD I3008 DE CURAqAOSCKE &IILANDIN.

Dit 1Blad ver~achijut rlken Z~t~erda~g. E;s Clourant ak~i ta sali trorr <1ia Sa~raZ.
Abonnementsprija~ voor C'uragao, Bo Ar. Aruba~ BUREAUX VAN DIT BLAD nupisd bonnemencit ta fl. 2,-- pa tres luna,
en de Bovenwmndsche ellauden per dric mandollcn pafi dilanti.
ft. 2,-- met vooruitbetaling. Paz lugarnaln foi Curagac, hronalire~ A~rubn, St. Mlar-
Voor het B~uitenlandi per jaar fi. 10,- IlEDAC3TIE : Waterkant, Otrallanda, No. 223 tin (r. IJ.>, St. 1's1tatins i Seah; 1.' t,- Ipa anyj.
Afzonderlijkre nummers fl. 0,10. I'r nurniero sol fl. 0,15.
1'r ie der dcvert nti' valn 1-- 7 rega~ls f(),T;0, rtoor el- Al)IINISTRATIE: Plein Concordia, No. 129, Pieterinaai ^n nc'io di 1 tc, 7 roerc fO,nO, endR reset mias


Cura<:ao, 11 Sept.
,,In een tijal, dat het Pauslschapl ,
v-er~vatlen verklaardrt door al d~e orgr-
nen der vrijdenerkerij, meer daun ooit
de a~nndatcht der wereld2 vasthoiidt,--
zegt de vlenigo ons nog overgeble.
ven Venlillot in den Unive~s--zijnn viji
jaren v-oldoflnde om het portret an
een Panus op, te nemuen. Mlen kan
van nru at verklaren, datt de geschie-
denlia in P'ius X Zal1 b3ewoneren. zijn
ijver, kr~achlt en goedlheid.
,,COne is het een b~ehoofte, dank te
betuigen aan G~od voor de zic htbare
beacherming die Ilij atan Zijn Kecrk
betoont. In een tijd dat de geest
des kwaads, zijo w~oede on valsch.
heid verdubblelend, de K~erk van alle
kanten belnasgt on soms selfa in haar
boezem weet binnen te dringen, heeft
G~od flaur een rij van groote Pau.
sen geschonken. Met verschillend
temperament, op buitengewone wj-
ze g~eschikt voor de behooften van
hun tijd, w~erken Pius IX, Leo XIII
on Pius X zo~nder ophouden nan
dezelide t~ask van innerlijke versiter-
king en verbreiding naars buiiton.
Alle! drlie voeren de K~erke rechtuit
en kirachtig: door de golven; alle
dr~ie brengen Hanar tot de uitersten
dler narde.
,,EvnnalH zijn roorgangers heef~t
Fius X tio beho~oftet n van zijn tijd
modernistische ketterij, heeft do be-
hoeften van den nieuwen tijd door-
zien met meer kinarheid, ik; zou w-il-
len zeggSen: mneer divinatie-vermnogen,
dan de kortzichtige geesten, die h~em
verwijten lat; hij de wrereldi achter.
ultzetten wil.
,,Terwiji dere mannon wonder dloor-
sicht er z~ichl toe bepalen dlen dag
van heden die reeds ter kimme neigt,
t~e beschouwfen, is Pius X besig te
onderzoeken on voor te bereiden de
homende tijden, waarvan ei jn
blik, door bov'ennatuurlijk licht rre-
s~cherpt, den dangeraad bespeurt;. PLe
menscheid, verzadigd van onathan. -
kelijkheid, wordt thans bezield met
een overgro~ot verlangen naar ordle.
De mcnigite. na s~ich miet vrijheid to
hebben bedw~ielmd, begint to beven
voor de anarchie on hannkt naar or.
ganisatie. D~e ,,intellectueden", na
zich aan twijfel en negative te hlebben
bedronk~en, becspeuren met schr~ik, dlat
dr! redo relv! t~e wannkelen b~egint;
zij zoek~en niaar een vaste leer. D~er.
halvei sal--ook wanneer we slechits
menschelijkerwija de saa7k beschiou.


Weeshaplj ill$@ 6 O *

Vonkientelegr~ahe.

Steeds heeft de mensch behoefte
gevoeld am teekens of seinen op
groote afstanden over to kunnen
brengen, en reeds in overoude tij.
den vindt men g~ewagf gemaakt, dat
daartoe vuursignalen, op heuvels ge.
geven, moesten dienen, en dio dan
achtereenvolglens verder en verder
werden waargecnomenl. De geschiede.
nis der elektromaenetische telegraaf
wordt giewoonlijk Begonnen met de
vermelding der ultvindingf van de
Grebr. C~HAPP~E, die in 1793 in de
omstrek~en van Parijs een optische
telegraaf tot stand brachiten, en
waarvan de teekene meti verrekij.
kers tot ver buiten de grrenzen van
]Iun vaderland (zelfa ookl in Noder.
land) wer~den vervolgd, en wvaarJij
dus de lichry2igolvingen de eigenlijke o.
verbrenlgingf tot stand brachlten. D~it
stelsel werd ruim een halve eeuw
geleden vervangfen door een atnder
met behulp van den elektrischen
stroom, de beweging der elektrici.
teit in geleiders; en nu verdient het
opmerking, dat bij de z~oo groot
opzienbarendle vinding van MAnc~om
in 1897 eigenlijk weer de vroegere
method wordt in gebruik genomen,
wanneer men dearbij de nieuwere op-
vasting: omtrent do ultbroiding der


elektriciterit in de ruiimte in 't oog
houdt, on het dlus ook luer do go -
viangen int den ether zijn, al zlgn zi)
niet idlenthiek met de richligolvinge,
die bet overbrengen dier seinen tot
stand brachten.
Dr. BraEEKRHODE, wien wij bij deze
beachrijving op den voet volgen, hield
in 1.807 verachillende voordrachten
over vonkentelegrafie, en schreef een
studie daarover in De NTatnurll. Hij
beachrijft de verachillende proven
van Prof. SLABY te Charlottenburg-
Berliju mn 0i genomen. MCemig ln-
teressant feit kwam daardoor aan
't licht, men kran er al terstood uit
leeren, dat de ultdrukking, op Mar-
come' stelsel toegepast, van ,,tele-
gfrafie wonder drandi" aigenlijk miet
juist is. Een draadgaeleider komb er
wel degelijk bij te pas, vooral als
men op eemgazluns aanmerkelijke af-
standen~wil seinen; maar hij ver.
vult luier een andere rol dan bin3
het elektromagnetisch stelsel; vau-
daar dat Prof. SonyT de b~enaming
g5ebruikit van de str~oom~telegfraaf en
in 't bizonider met den naam van
c~onktelegratie het nieuwre systeem van
SARCONI aarnduidt, omldalt de vonk
de oorzaak der golvingen wfordt, die
de telegraaftoestellen met elkaar in
verbinding brengen.
Mancomr's vinding is niet plotse-
ling voor den dag gekomlen; dergre.
like belangrijkre toep~assingfen van
wetenechap hebben alt~ljd voorloopers,
on ten opsichte van de hier bespro-


ken saak, kan als zoo~danigr bcschouwd
wor~den, bletgeen door PREECE(JI in 1802 L
door het seinen langs onlder~broken
telegraafa~radenl (ka~bels) op de Schot-
eche kust wlerdl gedaan. Il tt-ijhd
zich veel beziggebouden rnet htt-
legrateeron tusschen de kust on na-
burige eilainden, zonder dloor~loop~eulte
draadleidling naar de gewvone inrich-
ting, vooral dan van nut als maar
tijdelijke g~emeenachap noodig was.
Aanvankelijk besigde hij daartoe
twee evenwijdig ~geplaattste stelsels
van draden, b~eide door aardplaten
met den groud of bet water ver-
bonden, een op de hust, de andere
op een nabijgelemen eiland, die selfs
r, K1. M1. afstand van elkaar warea.
Dergelijkte proven zijn in184
door Runn~hS en RATHENA~N op de
Waunsee in den omtrek v-an Berliju
hlerhaald, en wTel door de geleiding
met telefoon (om de geg~evens af te
luisteren) op b~ootjes to plaatsen
op 4 K. van dlen oever. ~n
metaalplaten aan de uiteinden ver.
bondon in hlet warter neer to laten;
ook hlierbij konden, met een w~issel.
stroom en geleiding op bet land ge.
plaatst, t~eekens w~orden overgrebrachlt
on het bleek, wat hoofddhoel van
dit onderzoek was, dat men hier
met zoogenasmde ,,vagabondeeren-
de", of swferfetroomen to doen had
die zich van de aardverbindingen ve'
mn den omtreks daarran v~erspreiden
en dus eigenli k vertakkingen siju
van den hoof stroom.


25ste Jaargang.


gangD der w~etensebiap bevorderen
mioet. Eecnigen tijd d~aara gaf hij
aan die kath~oliek soi-ciale school be-

nog verniieuwdo hiji onversch~rokten
het gehleele gebouwv der H~omeinsche
,,Pius X, na~ zijn roemrijke voor-
gang~ers, h~owijst nrg eens die cou-
wigoe waarheid], dat or niets waar-
lijk on jongr is dlan hoctgeen onster-
feljk lijt.Alles \a~t besteinid is
omn Le storren, dlrane~t re~eds wnnioer
hiet w-ortlt gehorucii, in zichi Fcn hc-

tlg'en bewnaart Ina 10) enwen al do
fr~ischeid on doe vru ththaasrheid1 v~n
haar jeugd~."
-- --s--

Een schrijren dus Pausen aan
de hath01ieke gee5telijlhed.


die van otnderdalnighei d on gehloor-
zaambieid aan de hissiehoppen on len
11I. Stool on de liefde, dlie de gSrooti
grlorie is van hiet hathlolieke p~ries-
terachap; de lieldc, dit dollenle
verzacht, die jougdc o~nderwrijst (I o ln hr.
behoedt togen dwalingS on b~tedef ;
det liefde; dlie den v-rede wonder de
menschien v-ersp~reidlt, dlio hot Evnn-,
gelie verkoudigt aa~n die volken tot
in die meest onheribergzamen c on brr-
baarsche .strok~en. dlio voor Chlristus
de ziele n int on zelis anni de ver-
voulgrers weldladeni howijst~. Na ten
slotte het gretrouw vervullorn der
g~eestelijke oefeningenl, de maaLnde-
lijkeche retraite o~n de wreenigingen l
van priesters to hiebb~en a~nnhovolen,
richt de Paus tot G~odl rn do II.
MIaagrd een vuriS geb~ed voor tle
htejliging van hieel de greestelijkheild
on einidight het schirijvon mnet het
\-erleenen ran den ap~ostolischlen ze-
gen. H~et zeer belangrijke stuk, bet-
, welk Pius opnieuw- toont als den
. Paus die alles, ook het inwrendig~e
leven zijner onderhloorige m;3lad~ear-
Iders san het hiell der z~ielen, in Chris-
itus tracht to herstellen, to vecrlev-en-
di~gen on te v-olmakrn, drnangt de
d~agteekening van 4C Augulstus, den
jaardagr van 's PausnlSI verkiezing
opdcen Steetl van21 denII. eru
Ipe Ii-(7


TJ~~~~~ LTI~A7`~

~e ka~bel hecrichtte, datf de verachil-
lende nota's vann V'enezuelaz dor de
Hlonge Regeering van ScFrNedlru b~e-
antwroordl wTerden, en vongt er bij, dat
do inh~oud van dit antwoord' eerst
bek~end2 zal woarden a~ls de Kanmers
weder geopend zl iju. Dit, laatste woerd
w~ederom natder verkla~ard door de
mededeeling, dlat de g~ewisselde cor.
responldentie wonder gehei~rlomouin~g aan
de Kiamerleden zou wcorden medege.
deeldI, zoodat or green publiteit aan.
gegeven sal kuinnen wrorden.
~e officieele nota's zullen eerst be-
kend gemaakt wordlen, als P~resident
CasTrao te ontrangern heeft, zoo w~ord
vroegSer r~eedse geneind.
En toch kent de kabe~l reedsl nu
den hoord~inh~oud on vertelt, 0. a. d\t
v66~r 1 Nov-embe~r hiet Yo~rh~odl van
overschapingr moet aiijn ingetrokken.
W'ij twijfrelen or geon oofngenhik aan,
.dant doe introkk~ing van hoet overlschc-
pingaverhrod is opgenoennil unditer do
. eerste eischenn vann Nede~rland,, roaur
vertrouwen niet mindecr zeker en v-ast,
~at ookiminstens de 30'/o add~itioneele
:rechiten weder zullen vervallen w~or-

In 1895 is ~PREETcE; n0@01881 in
dio riebt~ing workzaam gewfeest, maar
nu wonder aardverbind~ingen aan do e.
venwijdligre dlra~dstelsels too to voe.
gen; men kon toen zelfa tussehen
O~ban en het op, 8 Ki. Mi. daarvan
verwijderds~ oilandje Muill zeer g~oed
corres~pondeeren; en dearna begon
'de uitdrukkingi van het ,,tlsegrajee.
~enl zoindri, d7read" als toepassing van
de elektromagrnetische golvingen in
swa~no- to komen.
SmWrn 'rTTar CHrOOKEs bezigde die
uitdrukking alreeds in de v-erhande.
lingS over ,,Some possibilities of E.
lectricity" in de ,,F~ortnighltly R~e-
view van Febr. '92. Ilij zeg~t 0. a.;
De onderzoekringen Ivan Lonrer in
E~ngeland en van HEWF8z in Dl~utfch-
laznd openbaren een onbegrensde
verzameling van ethergolvingen, wier
lengte van duizendle mrters tot en.
k~ele decimetere versichillen kunnen.
TLichtg~olvan dringen niet door een
muur, ook niet door een ILonden-
sche mist, zooals men miaar atl to
goed weet, maar elektrische g'olven
van 1 LM. lengrte zouden gemakke-
hrjk door zulkeir st~offen heengaan;
djeze zouden er dloorzichtig~door wror-
den en hierdoor ontataat de Verras-
sende mogelijkbeid eener ,,eleegr~afie
zonder~ d,raad."
Hoe w~erkt nu de Marniconi-
teleg-raaf!?
In ,,De Nienwate U'ivinding~en en Ont.


won do wertld behioorton aan de
gees telij ke machit, die den volken
rec'lt zal vePrachaffen on hien nal voo-
des, met die waarheid,
,,.ian de nieuwe samenleving die
rreed~ nit de moderne maatschlappij
/to voorschiju treedlt, hiedt P'ius X
dec Kecrk aann. TIerwijl hiij H~aar ten
kosite van de zw~aarate sto~fflijke ~
o~ffIs vann w-ettelijke k~lemmnen hc-
wri~lad, toont hiij ann de verraste
woSreldl in deze inste~lling~ dice doeem
won arteeni onverweerstaanlnbre
kracht. Haar zuiverend van alle
onreinhleid, die haar leer Isoude kun-
nonr bezoedelen, doet hij voor de ver-
bauede menseheid hiaar Cred~o schiit-
towdn in luisterrijken glans,
,,De volkeren, v-ermioeid van de
buitenslporigheden eener ontvruchit--
banre vrijheid, hebben kunnen zien,
waar hlet gezagf, dat dfaden voor.
b~rcngt, zich bovindt; do geleerden,
outateld door de verwoestingen van
'oe machitlooze twijfelzuchit, hebben
besp'eurd, van waa~r het lichtC glanst,


dlen verklaard, D)ie exorbitante rech-
ten, gehlevenl van goed~eron, overgSe-
schieept op, onize Ait~ille~n ziju on~e-
stan aar nwlrt d~ 1te f-riendlsebappe1 ~ l ij
ke3 betrekk~uingenl welkoc tusseheo n \'e-
ncxuela on Nederland~c wedeur allen
wordonu aange~ga nn. Zulke( hovetntua-
ti~ge r~echlten~ vc-r~oorzaknl~ een1 lano-.
2naammanr zpker komuendeniidoodliaa
onzen hiandeul, die wedriuk~t ondfer de~r-
gelijkec lasten richn ninluner flink sal
kutnnon hierstelleni, inaar~ kwijuen zal~
en sterven aan v\erval van1 krachtllen.
Goen~I vrede mag gco f~eteeken worden
zoolang Yeulezuells 01 nog" dezen ta.
riefoorlog aani blijft dloen.
Y'ooral in he1t handcelever~kecr mlet
Cuiras:ao moet de vriendl.schanlppelijke
b~etrek king tulssclehe N~ederlaln d en
Venezuela blijkecn.
Het is in het b~elanig vani Ytenezuela
niet minderr dlan vanCuataobe
overachlepingsverhod c~t w~edcr in to~ trekl-
ken en do hloogoL r~echi~en tot latent val-
len. Curagao is dle nat urin1j ke sJta-
pelplaats en haven vanu Mracaib~o.
Van JTuli 1!,02 Junni 190(,3 werd
uit Miara~caib~o uitgvocrrd voor een
wrfaardeF van $1 14,578,H;C.,850.0 atllowe
niaar Hlojlnlan eni ijn K~~orloies ingS
voor een waardol vanir $7,0)51,!,77. 00.
1)e haclft vani deni gaveleni l ultvoer
dusH kwamI1 over~I Ciui:rmso.
Zonde~cr Culratcno kanl die voorrname
handelcltadl nooit of nimmuer tot vol-
leni bloei ktomen, oluldat die g~roote
sic~hopen onmiogelijk over de zantlp~la-
tenl die in de hav\enn van Slaraeaniho
liggen, kunnen hcenschuiv~n.1)a~t kun.
non allee~n, det kleinere stoomblloote~n
en onze flinko zeilschiepen~.
V'enezuela en Currncatoa hebbeni olkan.
dier noodig. Dant Nederland~ nu cok
zor~ge, datt in die tookomsut er steeds
een vruchtbare samlenw\er kingl, uoge-
lijk zij.
E~en ougestoord~ on vrij handels-
v-erk~eer zarl C~ura<;aro or weer veel
sneller bov-en op hlelyPen dan alle
p'roev-en op het geb~iedl van viuseche-
rij of landlbouw. Jat, een goedle re-
gSoling met \Yenezrucela, waaraan de
ha~ndl gehoud~en word~t en die uit-
voering versekelrd, is dot eenige m~a-
nior omn vau Cuora;iao to mnaken wat

Sver~shepingrsha2venn stapelplaats
I ran V'enezuelaz in zij n fhande~l mit
die \'reenigueo Stiteni eni Europ~a.
NAl kan aan de~ ciplomatitieke ver-
tooFgen k~racht wordo(l(n bij gezet, nlil
kann Neertlalndl oischen, wat rech~t is
en b~illijk. Al to langi wais onze K~olo-
nie do sp~eelhanl vanl do wille~kenl~e d
k'rnezolaa;nsc.hI e !:cegeering.L I)~t is mne
dle een d~er hlooflooreaknk~, waaromu
de K~olonie steetls nioodllijdetn~ blee~f.
1)at Ned~erlandt thanls, niu er met

9 TR" I a70
Nedler~land beworklt door lDr. H
Gocuvs olr condetn w-ij enr wa~r ceni-
vondige beschrlijvingS van1 do hiooft-
workiingen der Mlarconi- telegSradl, werl-
ko beschlringi~r wij miet kleine ws]j-
zigingecn getrouw~ zullen volgren.
,,1)oor het ovetrspHr~in gen! eener vonk
tusseh~en twree meltatltlr batllen wor(t
de ether in trillingr gebrachlt, eni
deze trilling ~lanrt ziic miet dezelid~e
snelhieid als dlie vaLn hlot lichit in de
omnriagende ruimnte- voort.
Ilet toestel van Maurconi b~estaat
evenals ieder telelgraaftoestel uit twvee
dleelen, den seingever on~ den~ seiu-
outrang~er. Hiet dloel \anr Manrconi
wtas nu, hlet eene toestal 266G in to
rcicten, dant hiet elctro-mane~lt ischeit
jiolven uitzonid, cn het undlere zdd;,
;Ia-t hiet die elek~tro-malgnetisch~e gol-
von kon oprangen.
A\ls afzendstation client carn hoo-
goe malst, naatr welks to-p electrc-
magrnetisch golv,?n geleid wordeni,
die hiet berichit moorten overb~rotngenl.
Va~n dien top, vetrspircido zi!I irch do
golving~en in alle richtingeSn, cln ansi
ook dfaarheen, was:~ het euni~statio nl
met den seinont\-raner geplalntst is
O)p het eindstation (daft men~t hIj d
eerste proven op, een schiip in zue
plaat~ste), wrerd de top van ecen mazst,
geb~ruikt, om het telegram o to
vangen, vanwfaar weder con dr-raad
dat telegram naanr bonedlen geleidt.
Mfen zou mit hot feit, dat de electro-
magnetische golven zich mn alle rich-


dlat nliet wrordt godooid. Ter g~elegenheid varn zijn ~sanstaand ~
................... ................................. ouden pries terju~bili! heeft die H .
,,Tlege~lijkertijd dat door ziju hou-' Vader tot de katholieke geestelijkheid
dling ttogenover de wetgovrende K~erk.- der gehleele wereldl ee~n schrijven ge-
vervolgers P'ius X de krerkelijke or- richt~, een ,,E~xhortatio ad clerumn ca-
gannisatie -verdetdigdle en dat hiij door tholiculm", waarin d~e p~riesters wor~den
de verwerpingi van modernist~ischo aang~espoord tothIetleltden van een soo
dwa~lingen de godedienstleer he- volmaakt mogelijk even, overeen-
schormndo, heeft dexe groote Pauis komstigr hun verheven roping. In
apostelen gewapond. dit; gedenkwFaardig stauk w~IJstdo
,.E~n ook dlaarmee is hij do muo- Paus erop hoe streng noodzakelijk
deorne aspriratics~ t~egemoet gek~omen. voor den priester dle hoilighleid van
,,H~et vrolk hoocft geogvnd eesadlis. !)it hLowijZA! n h(t
enlo -he profoIon nInemP 1oL- rke .~hi a i
opwindon met hera~chenachimmon on ambt; hiji moet zlijn het lichit der
met; haat~; het begrint det- .ldigheid wereld', hiot zouit dor narde, de v-er-
vtan hiun beloften atn het cfgoisme togen~oordigfer van Chtristus. Vani-
van hun giedlmra in to zien. lIalf on- duar dat de Konrk met b~uiteng~ewone
bowust ziet Ilt~ uit naar beproeftle, zorg; haar priesters tracht op, to
onzelizuchtig~e Sidlson, die met meer leiden tot een heiligocn leve~nswa~,~ndel,
waarheidl en meler kracht zullen vaudaar 66ck dant do II. Yaders en
sprek~en. de kcrk~leeraren eenatemmig van den
,,Webnu; terwfiji de Pauns ziju waak- priesgter een deugd eiachlen veel loo-
zame zorgen wijdt aan do! vorming grer dan die van de gewone geloo-
van priesters, bereids hij voor de vigen. Na te hebben sangfetoondl,
nieuwe tijden die noodsrakelijke rands- waaria do eigenlijke pries~terlijke hei-
beden..... lighleid best~aat, zet de Paus in bij-
,,E~n 1/ij 'oepaalde zich niet ertoe zonderheden uiteen welke de voor-
om genezin- to brengen voor de naamste middelen eiju om deze hei-
zickte w~aaraoor de hiuidigfe were~d ligheidl te hereiken : l. het voort-
is aangoctast; hlij tracht ook met durendl on vurig gebed, de diagelijk-
houlderxiende aLandachtC voldooning lsche meditatie, de lezing van god-
to even aan de wettige eischen did vruchtigee hocken, inzonderheid van
wforden g~esteld. Deze ouveresagfile de HI. Shrift, en het onderzook; des
verdecliger der gewTijdeo tradlit~ies g~ewetons. A2 l doe dlingen zijn roor
toont zich evenzoer hor~ror~in gs-- en Idon priester niet sileehts nuttig, doch
v'ooruitartrevendl-gezind. B~ij eenzcolf- \olstrekt noodzankelijk, indlien hij
dor daadl, waasrmee hij hot; vorig jaar met vruchtlt wil woerken aan de hlei-
die misbruiken cenor hioovaardige en living v-an anideren. In warme bo-
onzekecre watenseblap blnranmerk~to, woordiingen vermaant de II. Vader
leaide hlij do grondslagefin van een de gerest~elijkheid in zichl.to doen uit-
organisatie dio don waron \-ooruit- s~chitteron de dleugd der kuisichheid,


No. 12~9


Zaterdag 12 September rgo8.


IC0E


DI


CUR


CAO

kracht kaln wordoen opgetredm, ILet
ook doe, en die zaken voor good re- 1(
0-ele en,inl vereenigring mect undere ~
Jlogendheden, een weaarbiorg stello
voor de toekomst. of meet wear ((-
schieden, watz rogerr stoot.jilegellr-
de, dat na het vertr~ek dler oorllogs-
schepen de oudre rommnelige toest:1ni
weer terugk~eerde, pn C~ur~nc~no many lI
steeds het gelagr moest b~eta~len? ~
Veonezuela acht hoct Ned~er;landshe l~
gezag niet, oindat hiet oiie Iinaebt
niet kent. Alaar al1 te rlikw~ijls en1 ol
to lang deden w~ij, alsof w\ij ournanch-
tig wa~ren on niet in stant ons~i gocr
recht te eischen en te verded~tign. l
D~e grroote hlog~ndlheden1 scinen lrl
hot wTel k~leine, maar dappler~e Noder. l'
land alleen te laten in tlexen str~iim
togen Yenezuela. D~aar zijn wii. Irowl-
uit grezegrd, hartelijk; blijde omi. 1)o
hoofdzaak in diit g~eschil is, dat No.
derland aan landzateni, en v-reiel-
d~elingen, aan v-rienden on1 vijandon r
eens tooneni moet nog krachlt genotw
to bezitten ,,om zich te hlandluxvn\-c
Mlen twijfelt hier on elder~s wel ct'n
weinig, of Je Ma/tintiendral,l ln nzlt ner.
hand geen ijdele macitsPlreukl heg~int
te wforden. D~e eer vann de lag \ on~ co (1
Natie staat hiier woerkelijk~ op 't spel.
Nederlandl beeft hier indemal; ndl ziii
prestige te herwninuen. ~Kie broesgu rlali C 0 Wllari.

Gok om~dat San Domingoc zichl to-
genw~oordigr dioet kennen als reen a~nii
lokkend handelsveld r-oor Nodethrinll-
sche belaughebbenden, vcrd~ient he~t
kortelin rs v-erachenen versing, tloor i
,,Lncle 'am" als beheerderr van11 a ,
tolkBau to ren in die \Vest-I ndliselr :
republiek in het licht gge\-en, aIll~s-
zmns anndachlt. Al kunnon er d~aur to !
laude wel eens meer onee~rlijke, olwn
bare ambtenar~en wordenl ontdek l~
dan wonder de aldaar over blet gehee ~e
zooveel ruimer dan elders heczoldigno c
klasse mochten vermoe~d w~ord'~l ~
berbeheer van o enbar inil11)njs cr
voogd of bewindroaerder optreelt:
hoet ci en grolm chttigden eei nan
ntauwgezet dan elders. E~r mloge pIe
isident Roosevelt memgf ver~ning van
imperiahasme ziju gemaakt, b,. v. ol"
zijn ingrljpen aau de P'anamalandr-
engte, op San Domingok en elders,
dit hee t out ~enzeggelijj aider ~~lo-
de en degelij enid de pluats (1 rin in
Demen van allerlet misstandon;~. liet-
geen de 7\est--In is iche m ulalt t e!ue-
publiek togenweoordigf ten dexe lecrt,
kan hiervan beslist getuigen. .
Zoolang hlet g~rov~e wanbeheer glud~s
gepaard ging met onskooperij op
g~roote schaal, wiat de mn- enl u itvo-

(1) MenI onelerachelldet wetl tasymnl~l ,,1'u
n eT! g unr,,lrtp 3 ecnll <1". Vie <1(.
h~edeeldeme bltl epalalddrlt Ieg~eerinpana. IHt K
noemude meer in hiot uszonldrr do na~rio '


tingen voortplanten, het besjluit kun-
ken trekken, dat het afgrezonden te-
legram dus ook op alle oeij
andere punton rondom bet afxen~l
station zouden moeten ann konn
en dus gemakkelijk zouden kunnen l
wordlen opgevangenl, door lien voor
wie hiet h~ericht niet beatemld is. D~it
is oak zeer g~ood mogrelijk on lis fei
telijk reeds voorgekomen, teaar kan
tochl allleen dron geschied~el wanlneer
toevallHg of met oprot under stn- e
tionsdan et outrangsrtation g,
lijk gestemd zijn met hiet toesitel \-an
hiet seinstation. D~e electromaL~gneti-
sche go~lven werken alleen nri op, een
gelijkgestemd, even sterk, of ov-er
awakL, ontvangstation. Ilet steiinimen
der toestclen is derhialve een mil-
de~l om bet geheim der berichlten
senigazins althans te waarborgen.

Hoe moeten wij ons deze w~e-
kmg~ voorstellen .

Indien men tusechen de beide kno,-
pen, die aan het hinnen on1 buriten1-
bekleedsel eener ILeidsche flesch ver-
bondlen zijo, of tusschen det b~eide
niteinden van den secundlaii~ro drnand
van een inductor van R~uhmkorFF een


vonk laat onversp~ringen, anin ge
raakt de ether, die in de nab~ijhieit
der vonk is, in triingi Ditj ~iset
gevolgf van het feit, dat hj ove-
springen der vonk, zoowetl b~ij de ~
L~eidsche flesch, als bij denl inductor
de electrische stroom tussellen
beide uiteinden trlkens van n~chting
verandert en als beg~int to golven.
De trillingeduur kan herekend w~or-
den on is ongeloofelijk kr.De
ethertrillingfen p.lanton zichl door de
luela voor~t en kunnon in een bijna t
geheel geslotenl c~irkelvormigen gelei-
er, weaarran de uiteinden in el- c
kanders nabijheid zijn, ethlertrillin- i
g~en veroor~zaken, dlie t~en g~erolge ~
h~ebben, dat tussehecn doe uiteinden ~
eveneens vonken ovecrspringecn, zoo- r
dat ook; daar de electrische stroom (
telkens golvend workl. MTet an- d
dere w~odrdene om een ~beeld te ge- f


Iletgeenl dc eilander' viardlienl se-
dert 1803. in eigonl behleer ge~noten-
toonit jin beide rubrickenl een \1rijiv~l
~annho udelulie v-ri~e ~ lrmid n ann. (e-
Inidde~lld hed~roegSen tijdocns d~ie jalren
de mnvope~r en n mlt\oeren o~prolg~c-

\\at~ wederomr hiier evenals e~lde~rs
oprl\'2t, is hiet bectrekk Ielijk gor~in
aaudleel daarin door Ya;nkeo-halltndo-
laren genomeln. l ooral Imuitschllnnl
stceekt hiecr inl \ele opzictenwr
de G;roote Itepubliek; de looC fa.
Wat bctr~eft de~ inv~oiere 1.1. jnaar,
staat Ilart~sthodctoeldle to, hook voor
$ 2,8(;3,'70( of on.-> pet. Somnlngen,
zooals doe regeeringsg~:ezindre N .
TIribsue, miogen! cit ,,eeni loonendl re-
suiltaat"' noonioin, to Warrshingto n zelf
schijnt men, zooals de radclikaan -le-d
mokratischie N. Yi. Sun opmock~;t,
oo; w~egens hletgeenl verldtr v.oIlgt,
met IBrothler Jonathlan's p~overe fi-
guur togenov0r zijo1 plemb~~~lrood~er non l
of mneer ver~logen to zitteii. Ioe
dien winnon do nliedelingers~ ge~sta-
dlig mleer v-eldl volgens do onwraakln-
bare cijfers. Niet aileenl iminuers ~iijst
het aand~eel dler Statenunie in d~ie
inv-oeren oveur 100 o (. et,
maar sedert lantaitgenoomd jaar is ;
1)uitschland's aanirdeel tooenomnen
van 14.3 pet. tot 18.5 pe. muet ge'
st~adigren aaunwa ina~renh~oven over
1000, v-oixoroover thlall valt na to
gaan. Zolfs E'ngelandi's invoer~en v-er-
meerdlerden van 1.1.i, pet. tot 14,0 ,
pet*
lIierbij is nogL van belaug, dlat in-
voer van bew~erkte katoen bijna een
vierdle der totalen p~lceegt te berlaan.
lan spijt van de nabijheid d~er w\ereld-
vermaarde kiatoennij verhleidl van
Nieuw Efng~eland, levert dit en ~e
rest der Republiek; nict ineer dan
vijf tw~aaliden der g~ooler~en;; Duitsci-
land, Frankirijk, Spanj! enl Itali;
v-erschaffen het overilge.
E~en ander stapelprodluct der Uinie
Iunar-kt; beter fig~uur. Iin l ot
meel r-oor de San D~omingers wordt
n. 1. uit de Vercenigfde Staten betrok-
ken.
D~aarusL komt de groote~~ repub~lTiek
aan het hoofd der imnporteurs to
sltaan met het artikel v-erduurzaamde
visch. Y'oorts ziju \-an b~elang hiaar
hlandel op S. I). w-at betreft ij7,er en
staal,1lederw-aren, hout en houitiaren.
Treffendl is, dlat een hloofdv-oort-


b:ruikien aan hiet g~el uid on tleend~,
die cirkelvomgregeleider resoner clt
(trilt medd) met dlen eersten geled
derP. D)och evenals dlit h-ij hiet g~e-
luid h~et geval is, zal het resonerren ,
a-lleen dan pleats hebben, indtien de
trillingsduur in den tweecden geleidcr
tuet dilen van dlen eersten oern
komt.
Rlesoneert nu in het algemuetn een
resonator op i64ne bepaalde soor
\-an golven, er bestaat een w-erkitiig.
de cohclrer vann BLranly-, dat do! ci.
genschap hieeft van gevoelig to zriin
v-oor alle moglgkeiX. electrislche trillin-
gen. D~it toestel bestaat uit een buis,
die los eevuld is met metaalviji-
sel, en dhie in gew-one omstan.
dlighreden g~rooten tegcnstatnd biedt
aa~n hiet doorlaten van een elect.
tr~ischen stroomn; valeon echiter duaar-
op> electrische g~olven, dan schijnt
ier eene andere jiroepeer'ing der me r
itnaldeeltjes in de buis plaats te
a-rijpen, waardoor de electriciteit een
gLemnakkelijkon wcegi vindt, en w~aa-
door hiet toestel dus een gooe l
geleider wordt der electriciteit.
JlatciO~r nu hieeft van diat begin-
se~l op scherpziunige wijze gebruik
g~emaakt. D~oor een gewonen Mlor-
se-sleutel (knop, waarmedoe eenl go.
woon teleg~raaftoestel do teekens tikt
dloor den electrischien stroom kor.
ter of slanger at to sluiiten), loor
eeni gew-onen Alorse-sloutel sluit on
verbreek t uox den primatren
st room van een inductor. Zoolang
rlo p~rimaire stroomn gesloten i,
ziillen die vosnken~ overspringen in
(1en scunclaironl dlraut, en w-orJen
va;n dlaar uit electrischie golven ult-
gezondlen, die tich met do snelheid
va~n het licht~, dus v-an dlrishonderd
diuizend kilometers in do second
voortplanten, on dio vallen op den
coh~erer van B~rany, waklle daardoor
t~ijdlelijk in een goedten geleidler der
electriciteit verandert. Opde plaats j


van ontrangst is eene locaalbatte- i
rij geg~laatet, wfaarvan de stroom
d3oor den coherero gaat; zoo ciikwtijle d
lie coherer in een groedlen geleider der 1
electriciteit is verandlerd, zal een e- t


lek tro-mng~neet~je, waarotubeen lie
stroomu g~eleidt wordt magnetischi wo~r.
den en etn alkerr (staafje) anntrok.
ken. D~oor die verplaatsing \an day
anker wordt een andere stroom go.
sloton, dlie op hoct schrijftoestrl van
MIorse w\erkit. Nu1 behocft o noo. '
alleen mnaar v-oor gezorga tP wOr.
den, (lat, zoo) Ilikwjjls de coherer nict
gretrofFen wo~rdi~ t oor e~lec~trischl e tril.
ling~en, het mietaralvijsrl wosder in zlin
\rogeire tcestandl terugkeocrt;.
Ein d~it gSeochinrdt aldus: een liamor.
tje zal, tcalkens al7C hiet anker van n
clen eerste electro-mangnctu w~ecer to.
rugs~r~ingSt, togen de~n echle,re k1op
pe~n o~n hoct nw~tnalv-ijlsel w~eder in
dlen vorigien toestand torugbrc ngnpl. l
MIen ziet dius da~t nnalarmate do pri
maire stroomn op t seingoven1e l~
station langer of korter goslot~n
wordst~ hot hlorso-toeste~l op b'et ont,
rangstation stropen of punton zal
teekenen:

etc.

In deu lantst; e julren hieeft Al\ilances
vou rttaurend~ vcerh~e erintgein a2nn zijn ri
toestellon w~eton anfi to1 b-rongcn, on
dlaardoor dar~t

alfsta~ndt 11~~t-e to vetrgcrloote~n.

W\ellke is dani tc~ch doe roden~. Un~t
MARic~osr telegr mirlne n kmc~ overblron. -
gen kilome~tclrs vr likdit can I
geen zijIICr vorgngrs mt na.
genCoeg tlczelfle~ toesltc'llen workel~nle

D~eze \-rang sfctlel zich SrHlry on
oin haar to beranltwoordenII bosloot
hiij naar I:le~ngell to gaan en to e
trachten bij

111arconi's pr~oe\vell

t~egenwo~ordigi t~ sijn.
D~ese had xic~h tot Puum:r:cr gowend, ~
~ie natulurlijk ecn ope~n oor hladle
voor pogingen omn hot probrleem dler di
;elegrafle zonde~r dread tot een goe~-l


de oplossingS to brengen. D~ie proo
\en w~ord~en op 10 Alei X18073 nange
\-angen op een unir ofstandi U-nu htl
badplaatst, j Penarthi, gc'l'f'en a~nn hot
Iristol-k~anaal; opieen 20A l, biooge
rots wo~rd ren mus1t vanr I30 Al. lon-
te opgericht, cdic n~an docn top ccun
zinken kap! van 2 b1. hoogte en 1 Al.

den k;operdl~rand honedo~l n anin do cene ,
p~ool vani cln oultranger (resonatorlo)
vezrbondon; (1( undelre pool ani~t\arran
was ook ~oor con meltaalkoo rdl naar
de zee algoloidl. Aliddeln in hiot kanan1 ~
lit hect k~le~ine eilandl Fllclathn u1 I K.
,\l. vanl LacernockX Pointf, wafreenl vuur.
toroue start; add~i r ws hoet sjeing~ovend
station. D~it bestandt uit een honuten
loods, w~aarin een indluktiekloh van I
23 d31. vonklenglc wa~s greplaatst,
go~voed dloor on1 kle~ine accumlato- t~c
renbatterjij, n dan;\door kivnlll de
outlading in hoct to vaorpn goehoiltste
R~ighi-appl~lara tot statnd. E~n ook ~ier r
wasn can hioogoe mulst opp=erichlt met
geled~ingren oni metaa~llphiat on ver.
bond~en miet een dler polon v-an dlen
genoemden ,radiator, terivijl do unider1
p~ool mnet hlet zrewatter in g:e~emensebap ~
stond, evenals birj TLal~ceroc P'o;int op
de kiust. 10 hot gebruik van dlic me-
taaldlruden waar~van het cene cinde
bioogS oven de aardopperylakte rceikt,
Ilet andcere eiumle muet de toestallen
isr verboudTen, ligt het karak~teristi!-
kie v-an .11Aucox)r's vin~ding, o~n dat
gME Stln~Y de becantwolording der
veInag, mnen hand hiem in E'ngelandi gurne Lrl
rgelegolnhetid ~cgogoen g~ta~ign van ~e
earste p~rcov'en to zi~in. tlie dan floor r
hem nok \-rij volledigb ziin beschrle.
ven. Easrt wcrdl er voor gezorgd, dlat,
de prLoefacusers elkarar berichiten kon. |
den gevecn naarl cen vr~ofeor~e me~tho.
do, daalr men natluarlijkl niet vooraf
w~ist of dit gaa~n zou door de nieuwe
te beproeven inrichting. E~igenaardig
o'ebrmikto men de vroegFer v-ermelde
:1anior vain PREEIclE, BOL telefooD 611
wisselstroom; tw~ee ev-enwfijdigr aan
lIka n der gpP~latstediraadstolselswner-
~en dalartoo! ter lengte vlan eeigre
kilometers op de rotsen g~elegd op


- beide plaftison, oi Alnardloor kwam
indaordand~ telegranlischee gerneenscr hap
tot standl.
Thalnls ging~ me~ln ver tort hnt: govnn

ten, mnaar aanvn kelijk~j wordl nietsl
wannrgerlnomen. Mlen nwiendec, dat; hot
st(l ijjZrdrad1Ien, bietwelk tot her\esti.
ging v-an rlen1 mos~ft dircendo en deen
als ein traliework o~rngaf, cen Fchierrn-
woerkingl ulitoofemlor, en I1us de golvenn
glrootendleels tegenhlieldl, maatr SIIIIr
dachit, datl de lengto onrvoldoendle
wa:s. D)en volg-~rcene clog werdl die
met 20, 31. v-ermllee~lrded on dfe kap, zij-
dlelingsa van dle vangs It~ang goprllaa~tat ;
tooni begtonnonl do easte te~ekens ovr,\
te koinenu, h1oPewel nog1 ondul~ide~lijk.
1)a~arop' word hot! wor~~crklen deel van
tfoin an doni moist vebnn dru
nog moorCI nil;Ctgobroid, zooda~t do dulb-
biele lengSto? here~ikt was~, enl het on~t-

aan hiet strawtl to staanl, en daa~rop
verachecnen v-olkomonlcl clidelijke aan-
wijzig:ingecn; hot~ doe~l was h~ereikt!
OpI I~~lovedigo wijze schectst P~rof. St~a-
I:v zija indlruk, tooi hiij dit sagS ge-
bouriien: bechii ut dloor cFen g~roote ioui-
teni kis~t togeni de winddagenll stondenu
vijf waarnernerss dicht~ Naamgedron-
gen~ orn1 het outra~ngapppiraaat been
gesclaardl, ingjespani leni gradedmlande,
w~at er gehoeuren zou, toen Ina het
gieven vant een iSrirnal mnet; een sein-
v'lagi, plotseling het tikkeon van het
Alorseapptnarna zich~ dleed hoor~en, on
Jaatrop de bekendle teekenons verschle-
Iine luidle maasr onx~ichltl baar overgre-
dragncl van atl de kusqt,, waarran dll e
unirtrok Ilnaar 11a1uw mcer zichitbaa~r
w\as, Inaar d~o waarnernerss too, door
die onbo-kendle, randlselachtige mlid-
d~eustof, d~e other, door onizen g'roo-
ten lanag~enoot CrawsruaN H~uransse,
v66~ir runnrl tivee eeuwen, in d~e wveten-
chaP~i als hypothesepa ingoevoerd, on die
thians nog~ het hoest vau atlle andleren
rekenschlap vermag to geven van de
DieuW Ontdekte verschijnsolen..


ren betrof~, on v-orts smIno k k larij,
zoorti~il als dr G;ouve-trnamel~nt sheler s
m-aar vanii dC strlers.l na -e~elal wepl.

toe~latcn, ttehlcrn do~snta~tistiekennIal-
we~lijks mnede. D~e nit~komnsten, ver1-
kreg~en sind~s 1to dric janl~~ vonl be!-
windr\oeringL ov~er d~e in-ci In ite-nan-
d~e rechlten tier cilandll~republiek, gt-
v-en daarlllrentagen ini ce v-o~lgende 1I(-
t-rouwhaai~rtrder ijfers aanrleiting t~t


bronsolGor1 ne, onal In hou D grok e enturtr, ,Brtherstrkt int ni nws ot~l l is ov zere
wolrktnigan,l~c]~f un w ljsvo 1 et o ahn ,sa t l nto e l o si 1 di eeownsh
doorher oni gelven: 1)itsh- hutaon. n lat n t nnder ann lauden: wan()lt 8 do(\lr% n irn oner

~lllaind schf hotlenienicl 9 2.00 waal rtognw o li-u zivt vi n onk~lc~ a(l\ c an;~lIt I~~cnhe\\id be-
)it chima lleve l:rt ors ren g le ehe!e n oip. n~l ('1 hanw~l. t l oorts ci~c isll:l dueS ve\ronder-

Yoor zoop staun, Yankenoo -zrIned er~ ije LL(''0rivijt to 1 maen ollno Iin l'((i kleL up w Seelf sinude runnelftuiibap-~tot wcijuan enir~i l ,ikouren IiliVlcc-ervangen. He ganscemua to\- nr-nndliee wnsb lae

Nederti:~~~la nd's amakelen overrzt i doitxii l pub cl l lek, voobe n getihy an e znd lstn der earl, lllste- nog uie
latte~il aiirle n, yolzooertn lan;,(tstgo \-eroorlog \ n waortdt ~lo,r ten prooii. koter\;l ccis. Nenri l yo r Ilnj z ieeulsan
noenrl Artik cannat I toone h ~e t Iaa t~li O nar wel bi.t~~~~ lied ide bla nat hpijw r n h lan
dioclit, volensonze besliste menng o .k.jratidnswlk o voi- e tlke aizondel~i jke( Inoderettn g vanIr~

hotacherbiivn nze ladynn- er riphod mgenevnit~, Ioorschapij Ilocij isdo mechani Ieke aann .
ten i oovee'bk~landefer ike len \\'ar.s~l -elmostuur o SPIi'n'L h'eCljldr mest bl;j IPen chakC!eln vn ukli c n gen irangt

Nliret,~~tegnlau :fndee Ennte ze lfript ( miin t Ilncht hnans ~cl Hait\-iis h rh anh! k hamn arulst mornamute facketo-
opcleverd;~ t u;llt? won ~ llt do invo r hierenn veranenno I elule \Harlin' howlind~c- (~tre; voo alc hotr~ oll taw rke~ln. t len a
annu: ando' ove~ ~lr 1907~vortl en l ietc! beoi e ~ci r~ i ov r hot gunsche~ oilan-loud the ut lun rt \nie v n rwhftelijk
iv~oordig't, Ivoo r r ~uim c: Irnit v rdenmt zijno\(~'(1~ Wie kl.'eu! IIri ng e n repuh i~i- lken o n s atkundp~igo hando~n tospreken,

pleegt ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ic deInazl oidh na.tw nvrnod n.l Noso.opn- onzeic~l~ oiawen IZidct i~nde civdual-
luijkscl nog n 93 pe.r liE:~scll Amerika ver. koj~lt enl (o\.~ imnwrs cin~ San coming ~lltisc lH~e1in lijkSll~ is. en kan ht haast
b'h~r ike rusclt ~l ~in to voon. !r t lijn, rvestk~ bluenangslinii' grenze anders?~t~ nlt kucoen
Nog oplerkeljkri n11 Ii.sl' dt des\ch.f \on erld'rerialok i ulkeeP18 10 elenig~ vecorn domic
waRren, alllerle eesndee nd oikijken Wetidiih .11il-vorwarn ,o waarbcij ndo beiolkn
bolkk aien \wrdu rz:ale sausCEnI ~luelk dienst, Sie thn res aes a ha lvntractil voort t rkker- n,1

b~uijua de hafietlc vanda wrorde beten, onhe n Ndrads a.ze menn voor ;liitsii tan s"ee n zlta-
tweei vijiden va e norbljtt ede hier zoo~uriL~ riShotsll cl na-waref er iemn r an 'ti
leverene .~ \vezg is zoodsn~l lu\I tutshan- voo ilr-jj mnt chapplij ~~: leve, <10 arbk, eid,

Duitscho l-an ImerikS1Inanse kOI) hadn idn owlal i tm inr.lndo is lus it; klnha is het, lustoord,
Ech'tijtervershfle l'nioale 0lijn. grtljk atn w f~as chtgenoote mt ki~nde;ren i~lnp
der b olien ui\on re pl I.et, d'ler verb Ly 1p p I~U 1 ~kne ~-rust hot galiklcl ver storn, do
w~are etnt ier~nissen -o-u~~l don oc Ilist Ienot biosansgw
bTochng varn vaIni ale nvconorpen Sun n: St. Eustaiu Domingo heriker, etjr do "rootste C)o taa der H=-briffou to:n~c~cl spreken-
fftriplesd j Erlik wo t echt er0 a'\.~p in\ olsriken Senoc Ilopcinen Stlci. Martn he
d 'aTh .\s S.: I ieN Y a ivaascuw t o-n; "" l '"'~~' eIrtc \\ o ud literal nioct war p dor, ti rikyg els
e\In de mededingiing~-erc:fookl~LrI tenlrijl duel Ni.~ \11infli e ]-g~ll.e 11art.omnngo ziprch tlnerugtrekn;
cvooraool z i Srnlc he t' Itan 11mtschland's koop. nctj\rI, tlfn\in luslog tiglz k~flapinoe hun' cloori-

Cacao, staanthieroudrorlt boenau tnerbsls m
bedrage vlan l. m.crfo zef v,0,00pr )u a onei drof n eiland n as
o~triddc~d jaarl? ijs komtei inre~l doo twee IC vols1' lz trlil:Ir!rli~\t~r~clIokt gennieelijkb ~l1tel id. Zolf
flljo plaa Pts A ls r. 3 op de lijs Iitabk Na al dn~sl e voo utlrgaand okritck wort ntiet, al uccht z aer nelf ant e conigal-
Mindper waarokenit vertegenivoodin naLt"Urlijk; oa nts venn rland trln op ineent bi nai~ elan sprak kunn zijn;
voorts a oprolgolijk:' ba j~nane (of a-omvling. Danorn wl ik entlI orachte letsl wa lunnt aanlog, lr ontwikkelng hacha
ten} kofe, hthlon o~ent valle In.c hner, sleet oonig bnwmaPI~n~teri al. landc~ouwn f volmankrit an toclkand~ el-
1)idetscl prjand overtrof zllso~t hirbii satipn anlns un'lt von ajjll~ci l nr ij ~regetl ing dot~voor een of of an erilan
tiidousig 190 dect over Dige w~areh1 doof. nan tle hanrlo dozn~o. stling; de- drie chlu m~kr~loeti gemaakt wordeis het

31aa pet i. of)p ekenn der I'nic, en acltut n-l~lijk wa hunnotid oulring vomda ztuij nalsnetaPn


ovr10 ar-: asn;.
1'J; .. n s. c


moonani
3- ,i
rscY8a.rrrr~ --------' --s ~-- I I


_~ -L


zijn nwllt doC toge~:~rnwoordig~ operating.
)p Icb e t ilaiin1 St. .11ar'tiN muI clr


(rm al and tol ll ll tt mi e n. Il~it sween
\let i war l her s ;ngdo \\ir tuakenlt l. <>u ) (


lq~it ba,:i~~nke owii oese recie

law n~i on~l ir a lct i~nue \of
ininu htij On prson muttobors-


ning! tojr hadon me doliicirnne op.tlil

vatingnl derstatswtenshp ~:e;l-tiver t

\(1):1t morril-c. atn d o poitie no an- .
tlarecl l Unigheuo wordnc~n opgear geti
l~ev en, door ol crs clcd ~leid is e-
paul I'iciitn walg-in aTe-lthan roor -

tclon vur inc~cl dat corp dienai~ron., di en-
l,!nve pri'iola vn hio t pol'cite iciv e
\in;zeosist St. Martin dohtar~ nna-
Iten tcr cijd :~flg ~len poli edi n ar t ijalili
lcrinionener, loevn 'toh alles gant alzr
gowH Iooljk: orde oct~n rut worn h~e
houdenlt c anicltnn de vaste mtalstorkte
o Jv a i iof cler~ politiola ijdnlc iaur
worku merrIichton D)~llat ornlser ie amb.
ltenao macnneu~ tcl villcndo zij, aie S
met hota doo onsi~ln bodold work kun~C-
noczn be las wordenc i cuarroor stlek-
kuren fio tena i bo(lvze I)Toevelelf~ usa-
levns zuijuiter do pol~it een alu btonre
ra\-n vane reehorche b. v. overlera, die
bo ens verrichtn non' verrSichterl n!
ol oratsle St. M larn i et alubt van c
rehech manyg tluoven al~res een op ziell
o'ebre, id~e tl schepaate zvlulk noodza,

ei i ulijk maak t. l En zo n eor ovelil ri.

rof bv. ansti htls hoof der polti is
late men doan zi~ech aa cnsspeg.
leont aan~ do inrichti va ot trrrechtij-
ivezon op do fllransch onll engelsche ei.
an


totcoe verenvudiictng a ne


Nu zoulijk, den bezinigers enpli-
me~renow wl tenlriS s mloitte illou oor
\rekenenr l at oo'cln ~r~]eo~ran satio we

I'innt kof~lst en. IS He gesealicoerd roI-
alk n. zog ikll~ Ia t nrijkr bezuiniging Lt.

gomo~on bcvilangd-orleneuel

K~~ ;ondo het liestuur (:tot erlijke a
vean de vcring kmonr zon mal~chtje io.
veelf gownn n Zijn!~l-r Avrlaar-'elet so-

ciamle, jeon~omich vol ligh dan~ nog
16UW otl,2ic hemaricaten. ~


Kez~lz \-rklje Icrcte.

en w~~narinn s-kr op ho ogebik c
verkwonl door (len ao colitehelHnsi-


een p~lachtigo HI. Xlis1 wordoni o ge
dlragren en dles avonds can plec Ltig
ILof g7ehiouden cordon, wanarondcr
een feestrode zal wordlen ultgespro-
ken-
Vierder fallen die verschillendo Kai-
tholieke VercenigSin ge~n les aVOndIs,
feder in eigen kring, on op verschi -
lende w~ipe, hot feest voor de lo!den
vier~e .
Wij hop~en, dat de Kathlolieken
dien dag in 't bijzondfer Z~. H. den
P~aus in hunne gobeden zullen ge-
denken, zooveel mogelijk de kcerke-
lijke viormg~ valn hot feet bijronen,
en door hiet ultstoken decr vlnig ge-
tuigienis zullen g~even van hiun eer-
biedl on liefldo voor onzen HT. 1 ~der,
Pause Pius X.

Ilet feest abI1 vanI ~ d,,H~eemsk~l ereki"*

Gevolg geovende sann de vereeren


11ier kombi dani de vrdag, \vaanr list
min of mooil ~ r vlmnknlt besHtaur de-
zer eilauldenl Inoet zeeln.' rlijk
vrooger alle lr~ijfkiracht~ uilg!inw van l
St. Elusta:tiu~s, 1whloo~rc n nru doi cliin-

vann St. Alartin, Iliet, oonman~iistet ci-
lani ~in oml 1wtt geta~l inwvoners~ (n onl 1

dern; ma~r-- 1on hicro~l vult dlc inadrule
-sYtaande~1 direclt one ocr hct hiou~tldha
stanr vau Culravlao..

van ult St. Martin gaimsred

instelling~ren, zoo noodig voor hoct l-
gerneeni beil:ang, dio eenige, amhltuna-
rranl op) de~ p~latS zelf veireiselwn.ii 1)aar


akhcol~~' llt ainb rt vn otarlis f3-nl: dallt van

terp Ilaa;tste annwexig.LCOortsheeft'~ lito
go~- littrernaet ito dtenken aan zelib~e-

d~er belasturlgen,, delui- eniuittlaring
dler schelpen. 1)an Iiun-ct op elk ellant
oak een! beyoogdolc xijn omininstons i l
katntougereebtmaklX~~~l ~l:s to verhalndclncl.
1)aatr echtclr tlexe; velr! aulutenl zeelr
w~einiiig work vordle~eni, sl~chits zolden ~
hlehoetven~ nitge~oifendl c'n nimmelllr to

er vele~ op Finu p~ersoon v-?ereeigal wor-

\'olg~t nu ho1t, rechltsivezen. 1)e~reclts-
p'leg~ing~ mont noodrxakeclijk s^ag-
trokkenl w~ordfen op St. Martin. L.)it
cischlt hott; algotuoen belanig, mar 1"
oak w\enlschlel~ijk ulit hoLt cogA van
spaanrzaalnubouil. W'il echter do r'ectb-
sp~ranik goedl on voklroonde zijui, din
beh~loort~ daalrtoo ee~n vakmann, een
meester inl do recchltlln, 10't korit, het
kanr~tong~p lerchlt on die Handt van julst~i-
tic zulle~n to SI;. Martin moo)(tenl zete
len \-oor doe dnle ei1audeln. We~l is do ~
kw\\estle van~ tlen ommolngaandel redl-
tpr mleersualo nl gem~oveerd~ op ono ex-
landen~i, dochi luervanl gewnangik mot:
dlit zou wcederomn meerdlcer ambtR-
p'lichlte~n, dus mleerd~ere: ambntenazron
up' do eilandoln noodig, mankenI; ool<
een Itand vr. jusetitie, die nu al reeds
zoio moeie~lijk to vorinen is.-- Ilij dep-
geijk~e regeling is natuar'lijk; ook to
verstaan, dat die beyoogdhiei in bur. -
gerlijk~e zaken avederom nan doan Itaa<1
v. justit~io wordec terugg~egoven.
~Iierm~ee Is, mapjs erachitens, hot
voornaam~ete weer~cgogeven, dant hlet.
al emeenl belalno eischtl, en deu bevo~l-
k~ing redlelijker wi'jze van l~to Iestum*
Inatg vordleretn. ,
Xltell ho~~lulP nTiti RU a(0't

daeelingen~~ tenl goedle.
SHAl~. 1. Ee~in amh~tenaanr als ont-
vangetrrnotar~iH,hypabb teek bewa;rder,
commrissaris v. L'olitie, etc.
2. A~n k~lcrk als postmiooster, grif
fiery, etc.
H-et hioo~ftl dr politics kan hotlait
wordenl met het copenib. hlinisterc:
de politics mect do in- en uiitklaring.
en hiet inonir tle~r bclastingen;1 evenizoo
met hiet arnlht vanr rechlerche. .
S'L. EnsTA'IX'lwsr. Julist als vo~or Sahn.
S'l' MAR~1'IS 1 Enathear
zijnde voorzitter van dcn Rand vl il
Justitie en kantonlrechter.
m i terl em,m e ans 1ari ]clu)pnl
3. 'n()ntra-nger, tevens p~ostcdiree

4. 'n Grlillicr, terons notaris oni h!-
paothleekhlewa~arder cot.


1)e politio zor~gt~ voor ini- eni nitkl;

1)at derg~elijke orgainisnttio rcan
machit van togensrankza xl nitiok-
k~en, daarvan boua ik over'tuigd1. Niet
alleetn m an do zljd~o der thcorotici.
dio! al maar dloor vann can good gore
g~eld~ bestarl clr~oomen, ielka
bureaueratel (nf nus nmnarook (o ml> ,
ten aars werelld ;al zichi kant actten
Zij vocoral, die! reedsR van ver~re het l
gczaghlebbe~rsam ubt b~eloolken omn oil
dlien troon en~ vredigre rust; to genlie-
tenl naiiiinstn tot hun peunsioenjdaren
~,,vol" Zijul- zijv~ooral mouton can zoo
gedachte recorga~nisatic beschlouwon
als ten onheiluit de Panndora~-doos.
I~cnt b~estuur van een oilandl to dlen.
k~en zondter een met gezag bokleed
IJerscoon, is hu1n een onmogoljllijkhid.
blij lijkt hiet niet onmogelijk. Alaar.
daar die ambrletinaar van Sahan en St


ESustatius metcee voorzitter van der
Haad y. P'olitie zijn mioot cn rechter
in kanntougerechltzaakjes,, zonder raad
wel te v'erst~aanl, zoulhet we~nsch~elijk
zijn, delzotn ambtenaar oal hiooftl van
bet eiland to hoschouwon. Wril men.
daln dion titularis gezaghlebb~er bliiven
heceteni, hiet zou omn 't even zijn, ware
duarnan tiiet hiet gevaar verbonlen,
vanl weder in hoet oudle euvel te vallen,
wat de tegenwloordige opvatting van
hlet gezaghebbersambt aangaat. B~e-
ter ware dfien person te betitelen als
burgemeester; hiierdoor zou hij zich
meer caangesloten g~evoelen b~ij den
Itand v.plolitie, ie toch~iu rochitenuan
een gremeenterandl moet g~elijk staan;
en zouden mnisschion do hav\oegdh~le-
den van dien Itaad h~oter gehiand-
hlaaft worden. O~f, laat men dlien amb.
tenaar districtmecester noomlen; dit
son weer meer in overeenstemming


burgerp~ij en d~e .,110emskerek;". I'en
dow~iwer[r Ilu~ezee! (-n ,,lanngS allen

wog~i stoninden~i (]( slooll en ol auk-
Il:uc gatten, d cicvrnivendlc on Hioezer-
rc~lo"pen uinai\rwa teIrug~keeirden dten
kewkc'], onze~- besLte t n'envre
zell)@ Il op uweni'l way; vo ouze

holoniate~~ Itaad

At~ l:110ni l:c v.\Ni~?-i i~ AN Jrtw ontle.

tij-i, rt il do nfiumok ing;c (10j tinn


!!tak vadrniLc~ butulans veztrrn lrlof et
Ionzeer~c Ollricht was op vcalc~ n strff

st rogereteepssing zighot ndering deoor 20thli~iti, blikens Iiar ver-

v(g vanT ver s c1 (hillon Zijll n wasor

Im ro c~tonadsb veirlo n wa aro on- te d
Idcrgelt \vkentl' toug zega l aul, datii
\tla~i Zijue ll an 'inhh nan do Zn ak ut?
Iin ti c elan .ilr\.llcd l ug nog ett, garrngd ~er maatid-

l(ourkomt eni~~it o in ij andtweoord-
!ci is tor Ergteekendg e on~hsr op dat
10)si~ horbaddensk naar eent do plosing
rlal gozoil~ ebt, inaa daillt~e by stee

iteo wegF~1ons z~llv ektfer werd aaugei-


va;ln, .>e Ill ~llen, waain in 1 aek -
irln, tijds bulttolnde vrofwr

1!ltredene was~l' toogetaa, c dar~ t vant
"l 'ntll criorganger verowe det~ meeors-
enj ini Nderal of~~iein ultande reoor-

don in dor gamatigde~r l htstreek afm-
molsti waron iionit dtusiie doa eroen
osna gaiddell dwnstju~mren inde
kolosintiSritI waront verk eoend; a ond

zclto wijio ltl onderhovigt, ofer wel aanle-
tldringl 1estn rvoorllln~ delt meenin als
zoiu r misbuik van~ci beui~tenlandsch
tcer~ ofi wrdo oakekle geclcslll~ig oui-

cnln, are meebte zanI v~oorel geko
01811l, fvil argela~~Lltcrcllen.t e
La~ide~ dio~ godnettllatengang o e
clron i~n dat~l op ~iicht et vel ukomet
zag i dei hrdeing vanr~ deio voar
schriften zoda hj hns, 1 naar d
v~erklar~~ing~ van1 doP afdaenge ten
anxio n vn o~\- ne slcltr~ngee Ittoepas

si-ng der haaine ereanstm
ming-o~t vainz ichtIn tucen Radzo gen
nr~l nliestu op itpntii 11 mee t~ moen
constater n, do gememoree ~rden
olrn enndigheid.ii Iia~t do verloen, o

zinckt o wnen verlemen, meliehtan

rinstr i~n dit~i~ opmeh weinige zavr8-

*Fit herst Engcn\e toozt e gingdat d
Hell,, cnorn IPic cll)." StPG(1 Slph 1-1

nan dl,~te~en in!

nwdotl eens, dant ho~t wel seelnehrde
rrleFling: zon mog~en bleeten, indtien
do~ diensttijal door cllk verlof van
longeen aur dn 11 daw~n zon
w~orden conderbroke~,tn. Ilij hiaast zich
dann cok to verlklar1en, da~t hoct nicet
in de bedoelingr seleg~en hadl, dat d~e
per~iode vanI 10) jncen door een ver-
lof vaRn zoo korten duuor zou w~orde~n
ond~erb-roken. lieroeld was dat in
dezex mnet h~et voor Iech rif t vazn de
p~enioe~ns~~,r og~lcomentn tecn aannien vafn
avat onde~r diensttiial verstaan ~ordtf
te r~ade zou w~orditn gaguauna. hlaar
hiij nadler inzien kom~rt hiet onderge-
teekendle -- daar dep beide penusioen-
regleme~nten op dlit puint nict eens-
iuidend ziin -m eer ann to heretlen
v-oor, in ile veroirdoningC zelve aan
te gereu~, in welke Favalletn de tien-
jaries periode g~nchlt; zalordlen
onde~rbroken to zijn. Hlii doet dnar-
too i nota v-an w'jign et
vooratel.


Es an alimentoP podetroso dei misa alto valor
nutritive e~n el trat~amiento de- la


TlSIS o Tubercu osis Pulmsonar *
La cura~ de esta en-fearmcead es solamente cuestibn
de nutlricibn, y la EMULSION DE SCOTT imparte
al cuerpo el miximo de nurraici~n conm el minimo de
es uerzo panra el aparato dligestivo. Co~munica A los
ecji os orginicos su grad o miximo dee iciencia,
t-rransfo~rmsa e cuerpo d~e d~bil y extentuado en fuerte
y robusts, y 10 colo~ca n la condici~n jmais ventaiosa
paL,~a Ire3Sgisti la mnvasionl de has bacterias 6 mis~crobsos,
que es precisamexn~ltes ce.~ $0 63ue COnsise la cura de


LAi UNIC=A EMU T'; i.ON~ RE~COMEN DADA <
POR7 TODCS OS EDICOS'


SCOTT & BOWNE,


Nue~va York


'cuimnicoe,


~ r~rrrr~.


do uitncoodiginel van11 I Illanmnianstini
ren1I norcccll board '11 '1. fllo friend ik (''I~

1111l~iej ]il, 511 (T81PH tooll P PI

mao~cn sebappen stell enzich inl( c h0 ']l~ll
onir nof wor cleainimanioa .

wilag~ 1al erunl". t 1100 l wa uicf ca.
uanr. Twoo ma0~troe IIOI~ lieto I hpenl ~cin towiji lio h aown blel l, war

klnkrien ondondchocit huma':nnino-
eerbiedt ig hot salan braclecht.~~il 't W
eon aardigc alno~ona llnt, Ii iank a why
ziter dicope n i on hij d ularin, zi al an-
deonks ooker bie lvoronzedr icklour
- tg Wasr eecin auig Ilot. vane h~ot Pe
saate oficioel ten g eleolto van hotpro-t 1
g~ram diet outrst.to 1ont~~ olicilrn
\i~tnIerpe uhnpto er o f

svaar do lioogstmodorndep~;ianolabo. I
spereldjl word toon del~ kano m~etn, o
mand otoren oln doe~ tlegr atio zonder
doraad. midrn on~ n
Alst aatrz u~rdigo bizoderhid enmno \.
\ve, de ant biu alksi scetInnen dnow i
dran delooisch on rot nr hu'is~\;I hd-
den gozonden, oetn hot schip -nc nabi

onkct etin voo3rde maroe~liCin~r bodingnaaerr cdue verschlend famislies. Een


unarbut elifershk ro l ht riate
%cl e;l.cl In i:\lflin k (' ncl il ~;1

\.11 l r < 1i l h 111 .l i' III 1 ondt'on i ~~~inn an kageldupol Iun~rlint hnm '
no HO< HI bro 0 PM1 0 2 100(1


hit~ e ll t -~c~t n;e l w tf, nion~ kan 01

P1 I1\( 1Ill H \\1 Il iklj~~ IPo~ll'i, ck r l iflCU-de ~ ~ ~ t~~ lienkee" r ve
cVcakked~i to-~I (;,pokrcurr dt d ieue I~,
crlvia inan; 1: cz, Ispw~citt rll-- lib in

mant n~int nrouz nkanon d als on on ~
movak~zun \fto tcri kn Ior T t l en ve,
at~i \.(,(LC onClogi~ > 11 a wl


rhn. de -bon ril li~nonitnica Zage,
;mntent upn de wolijk inalc n der mu- d
I clitiek. i~c wetd,~~ (he \poodieztl ci chgwsklaank pkh~ t st t iallioU zaten, sto)-

Armuoede.

De Districtmeesters hebben mach-
tiging: outr-angen de b~ehoeftigen in
de b~uitendis~tricten to bedeeclen.

Sctern'e.

In de maand Aug1ustual stierven
in het stadsdist~rict :37 personen.G~edurende de laat~stc dagen wier-
den in het fiscalaat aang~ebrachlt :
190 ratten .
110R miuizen

in petroleum godlomqeld on verb~rand.
Door do stadsreinigers woerden 02
karren oude rommel en vuil uit de
woningen, en erven aan de over-
zijdlo verw~ijderd en verbraud.

RCegen.

Zeer plaatselijk is hier on daar,
vooral in de benedendistrIicten, goed
\vat reg~en gevallen, zoodat men dleze
week met planten begon.

31uziek.

\Voensdagfavond kwamen verschiil-
leade w~andelaare, na den Rnikhieeten
dag, van de koele avondluchtb ge-
nieten mn den heerlijken manesch~ijo
on tevens van de opwekkende mu-
ziek onzer militaire kapel, die een
concert had aangekondi dr op het I
HIolenplemn. E~r stond zelt seen nieuw
nlummer op 't programma: Fantlraiie
suLr Mignon-
D~aar echiter eer der bewoners nan
dle W-aterkant ernstig z.iek lagr, v-er-
zocht de famille, of de muziekuit.
\oering niet elders plants kon heb-
b~en. E~n daarom werd er miet op
Mlolen lein maar voor het G~ouverne-
ruecnts luis gespeeld.


NYew-York7 Tim~es, S Aug.
( Veraok)
C~astro'sr leven in de ber~gen.

E~eumaal in de hloogre bergrlanden
,van Tachira teruggfekeerd, vond Cas-
tro in zijn hazat van Ca~raclas en zijne
bew~ouers grooten steun en hij g~e-
b~ruikte he m b ij zijue lan dslieden van de
Andes en Trupi~lo. Dezen waren, voort-
gekomen van geslacht tot geslacht,
uit beambten ult Caracas d~aarheen
gezonden met de opdlracht zich zelf en
hunne principalen zoo spoedig moge-
lijk rijk te maken. Castro leefde in
dlien tijd van het sorteeren van kof-
fieboonen voor een Duitsche firm in
Mlaracaibo, en dat is eigen~lijk do
eerste bron, zegt men, van z ~n haat
togren de D~uitechers. Ook had bl] ter
zelfder tijdl een kleine vee-kraal to
Sano Criet~bal. H~ij had er een broertje
aa~n dood, voor dat vee belastingr to
betalen; waarachijulijk omdat dan
door de merkteekenen van ziju vee
duidelijk zou blijken, dat het vee hem
eigreolijk niet toebehoorde. Als de be-
lastingman in zijue buurt kwam, trok
hiij met zijn vee over de Columbiaan-
sche grens; en zijne zaak bloeide als
die vain een emokkelaar. M~aar eens
giebeurde bet, dat de Venezolaan-
sche tollenaar en zijn college van
Clolomnbia samenspanden en togSelijk
een jacht openden op de belastinf-
Outduikers. Toen zat Clastro tusschen
twee vuren. Verschillende van zijo
mannen en buurlui, die ook niet
;van belastingbetalen hielden, wverden
g~edood en hunne sudden in beslag
genomnen. N~u bleef er Castro geen
auder middel van bestaan over dan
de vaan dea oproers op to stekien.
Hiij verklaarde een kort-recht-oorlog
aan alle vreemdelingren van Caracas
en binnen drie w~eken, g~esteund door
de veehoeders trok hi] de hoofdetad
der Andes binnen en woerd president
g~eproclameerd vacn de Bergr-provin-
eie.


Ignacio Andlrade, een welmeonend.
malar swak man, was toen ter tijd
President der Republiekr, doch zeer
oup'opulair. Alle politieke personen
in dfe Hoofdstad zoude~l lpn he raag r
k w-ijt gewreest zijo, omdat hiij in1 de
\gemnige maauden van zijn bestuur,
zlehi ongrewoon eerlijk en fatsoen-
liik toonde.
'T'oen hoordle men in Caracas van
('astro on de Politiekoe Junta gaf hom n
eenl wenkr om to komen en het land
zoo renaamd to redden. Castro kw\7am.
Hlij vertrok met 80O man'en ofschoon
hlij op zi'n swraren rit naar de hoofd.
stad al de g~evangenissen wuaar bij
langs kwam op~enzette, had hij nau-
welijks 5 A 600:man roudom zlch,
toen hij den slag bij Vatlencia won.
Andrade' het verrand, waarmede hij
omgfeven was, moede,verliet het land.
Hij vluchtte naar Haiti op een lekke
oorlogeboot, die toen zooale nu, bij-
na do heeled vioot uitmaakte. Bij sij-


kunnen word~en en 'zijn voldoende
om hiet gebrek san vertronwen bij
elken vreemdeling, die met de 1 ene-
zolaansche rechtbank te make hieeft,
to rechtvaardc~i: igon.
De undiere bescrhullldtiging die die
verdedigrers van Castro i nbren gen
heeft meer' ground: T'ijdens de revolu-
t~ie van lat~os he~bben allo vreemde.
lingen M\atos gehlolpen met mann-
schappen, geld, wapenen en inlichtmn-
gen. D~eze beweringen zijn w-el nooit
zonneklaar bewezen, maar hier ten
minste ligrt eenigo g~roud in de saak.
D~ientengovolge heeft dan ook Castro
ged~urende drie jarea elke onderne-
min die door vreemdelingen geleid
wer2 vervolgd en geruineerd. T'oen
kwam Mlatos, een cerlijk man met
goede antecedenten. Hij stak met
greweld de hand uit naar het Presi-
dentsellap naar revolutionnaire zede,
de eensige w'eg, die hlem bij g~ebrek;
aan kieswretten open stood teen
Castro. Mlatos hiad geen succes, om-
dat hiji geen veldheer was, en nu is
Castro gedurende dre vier volgendie
jaren bezig op z'n Indiaainsch, al de
genen to straffen, die ~lu] te recht of
te ourecht vermoedt, zijn wFeinig ge-
lukkigen moededing~er te hebben ge-
hiolpen.
Noodzakelijk gevolg hiiervan is, dlat
de hiandel des lands verloopen is. De
rijkie coogrsten wForden miet ingrezameldl,
omda er een geld in 't land is. Ifet
volk; sterft van houger in dat land
van melk en honing. Alleen de w~ar
te dood (de pest) reist van de verla-
ten havens naar het met gras be-
groeide Caracas. Zulk een tooneel is
niet meer op de wcrcald gezien sinds
de Dictator Fra~ncia hlet lachende
Paraguayv verandcerde in een verlatten
wildernis'
X.
___~~~~~~. ._. _111 _LI~

Adve rtenti en.
---- -- - -- -


St1 T OlllS l'lllu
Alaunda~g 14 Se tember Fewvone
\ergadLe riing. AANVANG~sc HA\LF
A~CHT.
De D~irecteur
P. fr-. R. J. C. WAHrLEN.

lf lt kl~le~finne mesaclwelk onmtisbaar is in de halshon-
ding en szeer aan te bevelen voor
krinderen, is verkrijgbaar bij
DE TLANNOY & Co., ROtiCB Center)
IIEYER1 &~ AAUJO, IOties Nueys.
RENron &~ C"., Botica Exscelsior.

3i1A ceiths Irt pakje.

Di/z merckl ls sleht echnnt e

ts op de p~lantage
A~C1ENiC'ION
~oor J. E. VA~NDER M~lEULEN
----

Phhotogf3hiSche Inifcthing.
Soubl tte et Fit1

HCOFPPHOTOGRAPEN
VAN


ING;EZOND)EN MIIIEDEDEELENGEN

El Petroleo 6, Aceite de arlumlbrar y
qnemar no es an at smen to.


L~a major manora de tomnar el a-
~eirto de hiffado as~ senlrno es en
la forma < e emrulsicin, f'or ser ad
m,2s Ih~lmente absori~t opo l
tioac as dea totlsi des mutle ounis
versailmente considetrada como la
msT pnenrftetan y in ns eticaace to
S do 10os comes jegretientes, cje so
empleatn en su olaboraci~n, sino por-
qjue esu la unical emulatosn qute no se se-
para, qLe nLo se enranetac, quwe no con-
i646 8468ta~lins pue itrrien rS ilflaresz.
el esptbnmago y porqlue on una pala
bra es el ahlmento mnfs concent~rado
y' mAs asimilable qure conocen los
meldicos para combtatir todas las
formazs de debilidadt o~rgnica, para
purificar la sa~ngre ? como un au.
xuliar mndispensab~le Ipra las perso-
nas afectadlas de timeB, le eser~fula~,
cle raqiuitismo y otras dlolencias cr6-
nicas.
Como se ha protondlido per algu
nos indlustr ales re~omondatlr el aceite
de petroleo como un Eustituto del
aceite de higrado do! bacalalo, debe-
mos adv\ertir por el bien die los mis-
mos enfermos, qule 01 accite de pe-
troleo eR una substancia mineral,
cnjd 18ei < s usa ionnnet e x
mntestinales, caulsatndo AL la lraa
in anmaci~n de ans vias digiestivasl.
Odarece por lo ta~nto de la2 prople-
dre ser asimilable! y volverse parte
sol op tejidos orgflnicos y no puede
ni remotamente companraurse con el
acei e de iga o de >~aca so, cuya
propiedad de nutrir y fortalecer los
orgamesmos dbbiles to hatn hecho tan
necesario yT tan justamente aprecia-
do en todo el mundo.


mauker t
Az;anstOo F. alarzbso


.ne aankomst in Jaemel zoud Andra-
de de boot aan Castro terug met
Sde boodsebap er b~ij, dlat zij on mid-
Sdelijk on terd~ege mloest Inagezien wTor-
den, wilde C'astro or grebruik van
kunnen miaken, als hij genoodzaakt
zou worden om v-andalag of morg~en
to moeten vluchten uit de moeilijke
positive, wraarin hiij zoo gemsnakkelijk
gekiomen was. Mlaar Andlrade vergis.
to zich evenals alle politieke p~rofe.
ten, die v-oorspelden, dat de rol van
den veedrijver ult de Andes zeer kort
zou zijn en dat de Politieke Junta,
hem spoedig aan de deur zou zetten.
D~at, wTas een grove vergissing. D~rie
leden der .lunta betaalden haart met
hun leven eo do andere hebben ze ja.
ren lang in de ballmg~rschap kunnon
betreuren.
Van den dag af, dat Castro de ver.
baasde hoofdlstad bianeutrok met
de in ziju mond hasast g~odslasterlijke
wToorden: Dios i 1+derancioni op zijue
gele banieren, heeft hij het land go.
regeerdl volgens zijue eigen luimen
en tot het groo~tste voordeel van
zich zelf on zijne makikers uit de
Andes.
Veracheidlene van de kara~kterloo.
ze verdedigers van Ca~stro s beleid
(en zulke ziyn er) zeggen, dat de wvrij.
ving, zicht uitend in de bijuat algehtee.
le uitsluitingr van Cast~ro door de be.
schaafde w~ereld, hiaar grond v-indt
in de eischen van v-reemdle concessie-
jagers, wier moraliteit en eerbied
roor de wet niet h~ooger staat, dan
die van Castro. Deze mannon, wordt
beweerJl, staken hun geld in het land
zeer goeed wretead, hoe de toestand
daar waS, en verbonden zich om in
hun aangfedaan onrech~t, !t mnogre dan
voorgewend of w~erkelijk bestaand
zijo, geen ander recht te zoeken dan
bij Venezolaansche rechtbanken. De-
ze verdedigfers van Catstro of liever
van non-interventie, beweren, dat; de
zaak door een uitspraak van hlet
international recht Is gedekt :,,ILaat
de in-bezit-nemer zich wachten
voor,-- of op zich nemen do gerol-
g~~en."
Die redleneeringr klinkthIeel aardig;
maar klopt niet met de feiten. Toen
de Amerikaanschle concessies, die in
beslag genomen ziju of betwist wor.
den, werden anngerrangd, boezem.
den de gerechtshov-en to Caracas
vertrouw~en in; doch C'astro heeft ze
opgreheven of het personnel naar ei-
gen wrillekeur veranderd. Nadat Cas.
tro een jaar san 't bestuur was, be.
zocht het Hoogrgerechtshof van Ca-
racas, volgrens plichlt en voorachrift,
de g~evangenis van C=aracas, om te
zien in wcat toestandl zij waus. D~ie
toestand was verschrikkelijk. l~on-
derden ongelukkig mannen en vrou-
w-en leefden daar wonder voorwaar.
den, die aan een Chineeschen melast.
sche zwaar zouden gevallen ciju.
M~en beyond, dat 200 mannen, mees-
tal gewone misdadigers, die behoor-
lijk aan de gevangemis waren too.
vertrouwd door een of ander vonnis
van bet hof, vrij in de stad rand-
wandelden; terwqjl er honderd in de
boeien'zaten, togen wie nooit een von.
mis wFas uitgesproken. D~e leden van
het Hof hadden moeds g~enoeg,-- en
workelijk, daar was moed voor noc.
dig,-- om den dictator op dien toe-
stand to wijzen. Ploteelingi werder'
zij van hun post ontzet door een or.
der van den P'resident, welke order
natuurlijk weer heelemaal onwettig
wvas.
De balie van Caracas kwam bijeen
on na vastatelling der feiten, ver-
bond zich leder lid, on geen e be-
noeming aan to nemen voor eene
vacature, die zoo onwTettig outstaan
was. D~eze houding vereerde hocn,
maaar het gevolg' bewees, dlat ze nu~t-
teloos was. Castro vulde de vacatu- /
ren san met ziju oude vrienden;
mannen voor het grootate gredeelte
g~eheel wonder de minute juridische
opleiding of positive. Een hunner wAs
barbier, een ander een muildrijver,
Aangaesteld om zitting to nemen in
do hoogate gerechtshoven des lands,
kochten en bestuudeerden zij voor
den'eeraten k~eer van hua leven een
wetb~oek.
G;edurende de blokkade van de Ve
nezolaansche havens in 19)03 liet men
in Washington eenige outevreden-
heid blijken over de reebtmatigheid
van dat Hooggerechtshof, teg~en h~et-
welk de M~ogendheden herhaaldelijk


hadden geprotesteerd, alv-orens over
te gaan tot maatregelen van gewreld.
Castro ~agr in dAt men te Wiashing.
ton gelijk had; hij] most spoedig
iete dloen, om hot prestigie van zion
erechtshof to verhoogan. H-ij deer]
itop een eigienaardig~o wij ze.
Eocn AImerikaanschoc eischi wegens
contract~brouk teen hiet Venezolaian.
sche Gouvernoment is al tion jaar
langp voor de rechitbanken. D~e eischer
iallangr dood en de elschi wordt
beschouw2d als van geen waarde. Cas-
tro kwram dat te w~eten en telegrra-
feerde naar WTashington, dat volle
schadievergoeding met interest 3 da-
gen te voren was toegewezen. Het
ooggferecht~shof had, geboorzaam
aan Castro's wil, die beelissing ge-
geren. Dat wfas goedkoop en muoest
to Wasehington indruk maken. Deze
feiten souden verhonderdr~oudigd


E~venzoo kian ondergeteekende zich
vereemigen met de meening, dat hiet
bed~ongen jaarlijksch yerlof \an 14
dagen niet mag worden uit~gestr~kt
tot dio amnbtenaren, die reeds nit
anderen hoof de jaarlijks verlof of v-a.
cautie genieten.
Mlet leedwfezen vernam andergetee.
kendle, dat in de aideelingrenl over-
wFegfende bezwaren bestaaln tegenl zija
voorstel om ook aan dlie atmhte
naren, die dart niet zi n inl deni zii
van het pensioenreg emen t, aan 11
spraak te verleenen op wat to~t dus
verre buitenlandschi verlof heact
Ondlergeteekende kan niiet inzien,
dlat hierin eene vrijgevigheid ligt:
inlteg~endeel achtC hij hlet eenle ach*
teruitastelling van dfie ambtenarei,
die reeds in dat opzicht bij de col-
lega's ten achteren stsaan, dalt zi)
zich g~een aanspraak op, pensioen
kiunneni verzekeren, zoo huin ook
het bedloeldt recht onthouden w~erl.
Wanneer onderg~eteekende dan
meendle, dat aan deze categor~ie v-an
ambtenaren het recht op overtocht
ten lasted van de koloniale kas ~e-
hoorde te wordoen verleend~ want
het komt feitelijk hiierop neer, anc. i
gezien niet kanr ziju bedloeld hlun
het genot van verlof gehleel te ont.
houden|- dan is dat gieschiedl in de
overtuiging dat de billijkhleid dat
eischt. En o n met to ver te wSaan
(-wmat, naar de meeninS der af-
deelingen, reeds hiet geraI is g.
wpeest (-wnerden aan de bclpalingen, ,
met het oog op het meer tijdetlijk
karakter van het dienstrerband tier
hierbedoelde ambtenaren, ten huunnen
aanzien eng~ere grrenzen getrokllken~.
Daar het~ echter blijkt, dlat er. over -
wegendle bezwaren tegen hlel; \oor.
stel bij den Ilaad bestaan, isin ar~t.
1 sub H. zoodzanige wijzig~inf annn
gebracht, dat aan die bezwaRren te-
gemoet gekomen wvordt. IDoor den
maximum-duur van bet verlof, at ~~
sann de hier bedoelde ambitenaren i
kain wo den verleend, op, zes ma~an.
den to stellen, zal hiun, in verbannd
met bet voorachrift van 4 5 van
art .7 ,geen overtocht ten laste v;n
de koloniale kas mogenI worlen
verleend.
Tegen het stellen van tlen aaw
vangstermijo van verlof met genlot
van vrijeni overtocht op 440 jaalr, mect
twee verlengingen elk van zes mrann-
den, voor ben, die tot hcrsto~l va;n
gfezondheid gaan, heef t onderge~tcee
kende geen overwregend bezwaa.
De hiervoren besproken wijzigingen o
zijo opgenomen in de bijauandle nol-
ta's van wijzigaingen, waarin tng
enkele andlere ziju aangebrachlt w~aar-
bij geene toolichting noodig; schiju~t."


Alaandagavoud~ 11. hield de Kiolo-
niale Rand eene vergaderium, voor-
gezeten door den ondervo r,1zitter
den heer J. M1Iuse~, e n b~ijgewooncj
door negfen leden, alemedle door den
beer C'. S. MUlLrrEn, administrateur
van financi~D, als gema~chtigdc~e v3n
den Gouverneur.
Na de openings der zitting en gooed.
keuring van de te voren aan de le.
den in druki toegrezonden notulen
der verga~dering van 10 Au r. 11., delt? l
de de voorzitter mede, dut ingeko.
men siju: eene missive vantr den G~ou.
verneur, houdende het voorstel tot
annkoop van een stoomschip v'oor
den dienst tusschen de eilaudlen detr
kolonie, tot welke a~ankoop heut b~e.
noodigde kap~it~aal wevondlen k2n
woarden uit 't W.-L. Penlsioen-folnds;
eene dito dit~o, waarbij een clcrdief
aangevraagd w~ordt, on hlet woon.
huis op de korteling~s door het H~e-
stuur aangaekochte plantage Red
te herstellen en er eene politiewichlt
to bouwen in verband met het voor.
nemen, om den zetel, van h~et beheer
over het 2e en Be district akltatir te
vestigen; eene dito, dito, waarbij,
voorgfesteld wordt, een labocrato.
rium voor bactereologischie onder- j
zoekingen op te richten on eene di.
to, dito, waarbij aan den Haund w-ordt
bericht, dat de beer C. 8. All'LLr~n
en dr. H. FERGUSON t00 gemachtig.
den van den Gfouvernour ziin e-
noemd, de eerste bij de beraatislagin.
gen over de twee eerst vermelde
voorstellen en de tw~eede bij die over
het laatstvermelde.


Op vooratel van den voorzitter
werd besloten, de ingiekomnen voor
stellen in de Afdeelingen te blehlu.
delen.
's Gouverneur a g~emachtigdlen ver,
klaarden zich bereid, ook in de At.
deelin en de inlichtingfen te verstrek-
ken, die van hen mochten worden
verlangd.
Dararna wverd de s itting jies10ten.


Hi. M1. Friesiland

vertrok i3 Septemnber uit Nederland
en kwvam 8 Sept. op de Alzoren. In
de M~arine-kringen heet dit een vluc-
ge reis. In de laatate hielft van e
volg~ende week kunlnenl wij diit schip
hier verwarchten,
In hiet laatst van de mandnc zal
ook H. M. de Ruptrer hierheen vertrek
ken,


LONO'(MAN A fARTyblp'
vawC YoRY, UsO "
tLs ventsl POr (LI

I:-,

to .

. o
O '
Z |-
aa


H. MI. Hle Koningin dler Nederl handle
BEKRPO OND


tE! Ams~terda~m


15883


,, Antwerpen 18,
,, Chicazgo 1893~, en
,, utrlagan, Eerste Prijs Ere ~

COuranoo WaTterk~ant Otr1-
bandla-


Amigoe di Guragao
hret sneest gelemen dele
he RH nSc e bladen in
de kolon~ie. .
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs