Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00035
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: September 5, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00035
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
A MICO E DI CUR AC AO


D~it Illadl verachijnt~ elken Zuterdag~. EsR ICouranlt aLki ta2 sali toer dtia Sabraz.
4lbonnementsprpijsj voor Culraga~o, Honire Ar~lnh BUREAUX VAN DIT BLAD Slu ,r~ijs dil abonniement ta fi. 2,-- pa tres luna,
en de lovenwinldsche erlaniden pe~r dr! ;o maanndon pag; pad~Cllnl iuanti.r~~r, nnb, St lr
ft. 2~,-- mlet voornlith3etalnl.P lgranfiCuaIoBnirAubS. l
Voor 11et Iluitenlacnd per jaacr fl. 10),-- IEI)ACTIE : Waterkant, Ottabanda, No. 223 tin (P'. HI.), St. Eunstatius i Satbaz 1. 10,-- pa atnja.
Aloonderlijke nummers fl. 0.10. I'n numecro sol 11. 0,15i.
P'r 3 der ~dA~trt tlii van I- 7 regecls f?0.50, no~r cl- Al)IINISTRATIE: Plein Concordia, No. 129, Pietermaai ^'n tc o cli 1 to remot ICo,.0, mancn rowsl mas


tlrn 1), dch~i tlcn Sltaa~t drien hij ver-
togecnw\oor'ligt.t Hoct z.g. dlroit gationl passif b~rengt model, daft can
Stuatf heroegat is to5 verkIlarenl, dt n
hiij Pea hepaald pe!rsoon niet" als
yStzanlt wo~nschlt tot ollrnnge~n, 2)
mn~b;r is coilnma ren pelrsoon als g?-
anllf anges~t te, lddn b~rcngt hoct~ droit
de! ]iigat~ion actif mnede, da:t doe afzcnd-
St:~aut hect rechlt hrecft to e~ishen, cat
zijal ver~tegenivoordligor met; alle dloor
de rege~len ini courtoisic, geste~lde
\-orm~len wo~rdrt bejegendl.
Nu~ knn hoct ech~ter \oorkom~en, dat
eeni grezanit door ziju1 hand elingn
ophloudlt persona~ girata to ziju in hot
0ogF van die vreemde regeeringf waar-
byi Iluj is goalcerediteerd, en~de v1rang
kan wordeni gesteldl, wat drin client
te giesoilieden.
A\lle gezaghebbendectl~ schrijvecrs 'op
v-olkenlrechtelijk gecbied~ zijn het er
over eens, dlat or omstalndtigheden
kurnnon zijn, waalrondelr dio vrIeemle
regeeringr beyorgd is, den goczant zijr
pas;1poort to even, met andlerE w~oor-
r 8r~ dc t n ra teh eetn. ,ijt.1r al
tilEvens over cens, dart dit een lhool crn).
stig feiti is, da(r al~leen 1in goa'(llenL van bu~i-
torengeoone ru)sag~cenardllkanlte# mayr~oo-
To~r kenschlotsing vaRn hetgeon in
citl redle\er~band onder ,,grerallen van
buitengewoon ernwtigen aardl" dient
te wordenr verstanA1, Igonjii hicr emi
p;nar ainna =ringren van kerlinrt Rle schn
tPm tIlonfils goe~ft; als t~redonen vLn
Iitetii To n on cri zax~nt ann: 1


gej Ia for unl pu lique Ipar a fa sri-
deafl'io tls nua~iinjeu ori as papierl8
de 1'I~~tat''. ,,I ~ 1 8, sir enri nl

;Ii es imuir ~ I~rd ~ g ou
va tement espalgnol lui fit remettre
aes passports et les relattions dip~lo-
mlatulnes furant interrompues entre
I' sagine ettla Gnrande IBri5agrne.l
wrld! spannt samnen; ilnt g~elem >-
veskt ij 13can ops an I fstigr exl can sa~menzwrerin
Iicf ten doael de dynantle omv\er to
ntr en; men pleegt cen mannslagr op
St 8taateurijk< ommonn dloor coldl of
Stnatspapierecn to! vervalschen," ,,ln
IH8~ ondecrstenndoe Sir Henr~i Italwvcr,
ambaln~ssadorr van E~nglandl c'o muii
fors van Madtrid. Doe SPaannsche re-
gearing zond hcm zgjn pas~poort;, on
c10 dliploma~t~icko betrokkingen trs
selieo Spanje en (root llrittannje wer-
d en ondlerbrlok\en. )
Helffter zegL van hoet ultzetten van
een eenmaall toocgelatenl gezant, dnt
let is: ,.eine threr Natur ulnchl feind-
se ige Manszregel, welhe entw~eder zur
Iletorsion" (w-eerwralk) ,,veraulaszt,

1) D~e ra~ngklasRsen, waRraan noR
speciale voorrechten verbonden ziju,
unanen hier butten beschouwing h10-

ed) Alleen E~ngeland eischt~ een met l
rc nen~1 oakleede w~eigering.


is, op \'llen folio blatnco alrJ jalren
her, on 't sichijnt mij 'n droom, die
mlnandocn van1 reizen on trekkcn in
va nted on subwa~7y, over verrAder-
lje oceaanlbaren, inl feieot tek zee-
it eizen, in g..ierende electrIc carsU en
o;jLm eter~vre tende tuftufs; die mannn-
lien van veel mnooi-zien on mnoni-
hooren en onerinin Inmen-
se lenkennis opd~'oeni, van kerngezon-
to conversatre oni natte voeten in
morsilge straten, van kon liidlen en
'n Ieetjo v-ertroeteld~ wordrn'en \-an
rr mrte nse undel~rnng omi in! zulk n 7
omoFving: steeds good to! ziju.
Ik geloof, dalt ?t Lessing is, die
ergens zegt : ,, Ein Verg~niigen er-
wa~rten, let auch emn verjinuo-en '
maanr nog eens ophalen en verwver-
ken in lgedachten al wat men ge-
nollen seeft, dien tijrd van ,,en w~aar
zu~r ene~n doorel~neveditlj i o vr-
ue" ~c, wat ik weet bij zoete expe-
't M~eest wat mi' Imo drl toon
ik be as~seerd jaar den 15n. Juni
met e Statendam den Hook van


Cunrs no, 4i Reptember.
ICit de kanbelha~richltel~n wattn wTi)
reedse, dat die M\inister-r~esident net
zlin vecrkla~ringen die floogSe Rogcl-
rmg~r inr Nedlerla~nd ten vollo heeft
kul1nnen hav~r~edifren. 1)eligrn
keurt zelfH zijn gSedrag goodl~l o enrk t;
er derbaflve nliet nanno engel
wijze veront Rchuldliging to bieden aan
V'enezue~ln. 1
H-oe on~e mlinistcr-residentt I)e Ieu*
or toie gekonse~n is, ~zijn brief man do
Y'ereenigiing Iliou' en TIrouwt to Am-
st~erdlam fte schrrijven, w~ordltt~lee<
volgt dloor liet ,,Hbil." me ecgede .
D~eze verecenigring b~esloot indertijd,
poaffngen mn hot woerk to s~tellen ~m
van de regeeri ngsv~ert egernwoo0rdigers l
in dlen tree~mdet steul to ontvrange~.
D~aartoo we~ndde eenl der llstuul .
leden zichi tot jhir. mr. a~n uly c l
san e 2de a tec~iat van the~ Zak
wien hij hiet, doel der Fereeni iing in
hlet, algeme~en en vnn hatar nom?-
tie ltureau)1 in hiet l'anzon er af deej
raufd Fdj reqluelt he' a[1 itnse l"
van en daa n< chritj Pte 1 1 la
een nt a Indei I hs rol ene* fla
lIeze mrad wrerd opgorolgd' en toon
at ordd~e do miniister, dab hij al
ozlvoolipolomatike ve~rtegenwPoord~i-
gore (dus ookle tone onsuls-gr a enral

afschujif van de dblrief der ver~enig nF
inlichtin oen to versebaffenl Tvens
hadl Z. xes. hiun verzochlt een der'
lijke nasb o to richiten tol
onedera on res t~eerende co~nsu-
laire ambtenaren, die naanr huin mer-
nin~ daalr\oor in annmerkino- kun
nonet omen nlzoo voor do! hanid, dai
ook min ster-residlent D~e Ileuis zo~o'n
verzoek heecft he1reikteln dathrijtoen
den bewustten bricf fichrcf, die in
het tijtdachrift dler V'erecenigino- wrertl
at edtrukit a

O~ver dlo niitzctting va'n onzaen go.
xant Dre Itens schlrijit Fioi e

D~e gezanto~n sijnl dor opficele ve~rt,
genwoordifers vann den enenici Stant
hij den ande~ron.
~e courtoisieb~rcingtmIedec, dattor (0
eenl Staat geon person als giemnlt
b~ij cen nudoren Stuatwrt f
vaar~digd zonder dant hct bekenl is,
dlat loatsth~edoeilde or geen hezwant
tegfen beeft dien p~ersoon anls zooda i
nig~ to outrangren; mlet andlere wroor.
den, dat die persoon door dezen
StRat als persona gr~ata wordt be. -
schou wd.
18 echter eenmaal con geannt als
,,chef d~e mission" sangrenomen, don
geniet hiij als zoodanig bepaaltl voor-
rechten, die niet zijo person get-


odler falls sic mlit. Pine(r klirllinkouen
Iclnlnoe absndere \('l'nugthu011ng ver
pflichltIn kann~1, vaor:nuagesotzt.z dasz
nichit dier A~lr~cora'nc<4e solb~st dlurch

(,.l.:nel op ichlFl wh gnOmenI vijan.
dicer mantregel, wa-rlie tif to~l nfar-
wrn anleirling~ :goeft, cf, ingoval
hiij gapaa~rl gingl Inc~l cen krolinkende
behalelr~ling, ook ulngL tot hizndere
ge~norgdoeoc ningn verpli!;hton kanr, voor-
ol''"pleteld. atl niet dop uitga~zet te (ge.
zant) zelf tlergelijk~en mnatregao~l heeft
uitgetlokti .')
Als redlenen, dic 7Zulk cen niitzettino-
vanl en gemanllt wett~ligan, neent d2
schiriiver dani die wa,~lkeo mn. door
1)e? Martecns in z~iju Caurses edh'~bres"
wordonl anrt ehrianhl, n.I. hopTaalde
vijanldigo dadnL, of ,nisdrcij\en tegn c
dlen Staalt w;a~rblj hijj isq weaCe\rei-
t~eerd. "
B~luntachlli zeSd: t,,n schivecron P~ill-
len kinaneni anch demi ;esaniten so.
fort die jI'ses 0 jrestelit udutl erin
wieseI1n wrdeni." "
(,,In ernstigSe Ferallen kan den Gfe.
xant ook onmidcrlelijk~ het pasupoort
ivordorn gog~foven en hij binnoen korton
termijn uit hot land geszet w~orden."')
A~lgarmeanr is mnen hot or echiter over
eens~, dat, zoo de~ gazant door zijn
opltlclrle ?t; misnlougen vann doe vreenl .
die regoeringS hooft opge lvekt, zonder c
inde~r~t1 tad zic:h an ohstekc,

isr net on do I'1C I t In


dlen verzochtl hc~rn torag~r to roopon.
DaRt incderd~nal dloor' lila1n terli e
,,sehwerenr Faillfon allon wonder ~e
zceler')ernatirl misdrliven wordot n gere.
e~nt blijkt nit hot fait, lat valcns
hoem, zells: al beging~C rdo PeeZanlt straf
bar)e h~randlPin/, tochl nog allrcn va;n rrn
verzook om tearopng n niclt
van een n~it~zattingr .sprrake mag ij~.
(,,Yocrii ,thtler ;BEsantow slb er1'ei n estraf.
bare I~anrdlulng, so kainn slchles ~er
Regierunel dcs Abhso~ndo~st ates ange-
zeigSt undl Ahb~erufung uind liestra.
fung des Ge~santon gefo rderd worden')
(.,11egna~lt dle GaZanT1 Zelf ccn straf.
ba~re, handoilling, dan knn zulks ann i
dor Recgcering vanl clon .1fxendl-staat
w~o rden niedegeketld~r, con torug(roop~ing
"n bestraffing van Ilcn Gazant g?-
Fichl(lt w-orden.")
IG:at mlen dan ookt de gera\-lle~n no
wanrin canl Fezant is uit~grzet~, dan
zal1 men zigln, dat; dit steeds watren
hioofst ernistigec vergrrijpen togen den
Stant: samtenzfweringen, nausporin-
gen tot opstand of verzet, inmen-
ine in do h~innealandsche aangele.
gonhleden e. d.rr.
()nze vertegernwoordiger inl Venezue
la1 cchter is ultgezct--het klinkt bij-
naf ongrelooflijk -- ornulat hij het mis-
no~rege vaRn den dictator Castro had
oppew~ekt w~egens een minder symp~a-
thieke ultdnrukkingr in een bria'f aan
een hier to lande gove~stigde vereeni-

HTolland bineonstoomldo wraren dio
verrukkelijk grOeUe w eilazndon, 'n
molli, sappig, donzigr groen, dat
overgoten door wanzige zonlichtstra-
len je w~impers deed t~rilloul van e-
motte bij t enieten van zooveel
schorons in kleur- en licht-effect.
E~n w~ent go watj mij 't meest li~s-
illusioneer1de bij mijo aaLnkomst op i
Curag~ao ? De ~nnblik van die griji.
roade ,bruinzwarte rots met hier
an dnar 'n plukje verbrand, ver.
woercl. verleIpt, verbleek;tst~offig groom
Da:t 80 in-hla zoo e-
wend~ blasi was ik toes aan miju
aesthetischl geroel, m~ijn oogwrimper
trilde nu van zonreflex-week en ik
a"eell op mijn marner sareastisch:
Jlaar flink booren daiar, planten en
land behouwed Zon genoeg, malar
moed houden!
ve t ze bij mi) op St. Eustatius
vel oelen en doen voor landbouw
zen reteelt, begrijp i~k; groen is nu
ae Io s, welke men weleer de gou-
den noetude, maar dat men zoo 'n
idee in prakiti k w~il brengfen op Cu-
ragno, neen, dat wil orbij mij niet in


D~ictartor Cast~ro goeft; als reden
vann zijn optreden op: ,,beleedigin.

111as6 ? Rs oeik!
Ik t-en gek~ietookt on Feklepperd ,
betelr, voortg~eschoven on jiestoven op
ln olnzendle telgangersruer door Co-
mao('nOs droven1 vaRn boven natar bc.
nodecin, on ik~ hob vnaak perplex go.
:to~n op 't wrarmet zaderl on :t nog n
w\armer zeilkussoI nmi~ Xelf Afvragend,
.Ioo~ 't ini G;odsRnnam mageli k i
lotC eigieonars va~n ezels, schiapon en;
!Lriten, enfin. van doen Fcheelen bees.
'rnholcl de bru talitei t hebbon om
li:n vitorpoo"tig eigendomn elken oel.
tclnd~ nit; to\ .-turoni om to Iann lro-

Op Curac~ao n oesiton ei ~enlijk die
creazturen Eleugels hlebben om op 'n
klein beetle beestwaanrdigr bestaan te
kunnen roemen.
WFat zouden de dividivi-boomen
en hoffes gauw kaazl gevretenl zijn i
Geloof me, is levensgevaarhijk
als~ men per abuis tussehen zor 'n
uitgiehongerde rommelendo b~otten-
kudde verdwaaild~ geraskt met 'n
costuum, dat let of wat he int to
groenen; ge moogt God danken, als


*)Daatirenhov-en, in het eerste hoofd-
stuk van het tw-eede deel der Yer-


12e met 'n1 hake-n brookspijp en :'n
an~r happen uit my door a~ngst-
zwee t beyochtigd jaqluetje het ha.
zeupad kunt kiezen.
ITeb~t ge w-el eens 'n ezol zien la-
chen, ik bedoel 'n hleusfchelijke ezel
met; 'n start, nu juist niet buldor-
lachen, maar toch zoo :1n trek~ van
loiter pret om ze'n anders zoo me-
lanchlolieke mond zien warten ?
L~et er maar op, als 't mail-
schot bimbamt ov-er Curar~ao's kale
viakzften, dazn heeracht or tlgremeene
hilariteit in 't ezelencorps, en d-ie
cgen er frlundlere k~nipoogjes over on
iveer, wi~,nt dlie uitbuilendle mailzak-
ken ziju weer o govuld met leeftochit
om 't dreunena gerammel rfan hun
respectieve ing~ewa~nden to smuoren.
WVant hebt ge wecl cns greobser-
veerd met hoev-eel smnak3! tegeunwoor-
dig 'n Curagaoscle ezel alle moge-
lijke soorten van palpier naanr hin-
nen woerkt, ja, met ev-en vedl smaakL1
als ik; gepasseerdenl witer 'nI bor(dje
ertonsoep 'op de R~otterdamsebe~
ijaclub verorberde, on savoureerdie.
Dat is hun hors dl'oeuv~re en toch


Feuilleton.


Ivo.18


Zaterdag


25ste Jaargang,


gingS. Hot is a~lls Zeer deC vrang, of gon,'' dio \-enczuelat van Sederland
die brief aa~n cani hier~ to lanido ge. zonl hebbecn ondelrr-onden .
Yerstigdo~ vecreeniging ge~richt~ \oor In hlet Reu~~ter- telerrntm ran 31
opcubann~r ualking~: wasn bestclnul. Tuhi wordofn die ,boleeding~ing~en"
W~ij sullen hier hct schrivi\en van genoeind. To' w~eten:
dlicn b~rief nict ini bes~charming nemecn. .1". De brief door dcn minister-re.
Geornszins~ betivistrn wij zelfsi het rechlt su'lent Do Itens feschlreven.
\anr \Yenczuelaz om naar aanleidino.~ ^ 2 )".D omnstandigiheid, dat de Go(;l-
\-an dien brief r. 1l. aan onez Regree derland naliet de ;.enezol ncIo
rine~ terugrooping (en c. <1. v~rvan. dlaT te groetrin. ane
g-in~) van haar gezant- tP vragEnl, 3"' De aaura~l on, den V~enez 1nn
hloewel zulks tochl non' kra~s o'enoretC'sChen consul te W~illemstadl oo ann
zou zijn o'eweerst. raqa~o.p
~Castro schrijft aazn onze IcRogeerino, 4 '. Det schlendlin" van het consr
dat hlIij den gezant; hleeft utgewezn laat on van het rrapenbordl van dsu-
omdat hij hem niet de Frrschikte consul. e
person acht om tusschen Venezue- Behlalven de onder ,. qen rdr
laz en Nederland tri-endschappeliike ,,belee~diging"~ (waarovr h lcream e
betrokkingren te onderhoudecn. Dat is or gieen enkel feit gecnoenul n ear)
durft een staatshloofd tos schrijren, aanr onze Rog~eerino' zelfs z~tlel aar-,
pman de regoerino' van cen Iland waart~e deel had.~ Zelf heef n.1 'peij< ngt
gen hij~elf handelingen plmgt vanl Cas~tro gozegd, dat hlij hetprast nle
rechltstreekisch vijaudigc n aard. O~f van den blrief dloor dien oj rij eln
acht Ca~stro het afsnijden vanu den can p~ernoonllijke kwrestio besel an as,
gehleelen h~andlel van Curatllao met ()p hect ongiehoordle ran do ulzt-
zijn gobied en het schlenden vaon de t~ing ranl dien giezant naar a z~lei
Seder ~zd rle dlag daader ndlisech m tv zv~f an dlien brief, is dloor ons aed

poClijk! 1betTkilrekking vereenigr~ baar Na cert door Caistro als orn c
ziju ? Tit die mededeeling sprookt de Soon///ke~ aangjelegenhcid to zin naper
zucht, on Nedlerland to! beleedrigen, gemnerkt, w~ordt thlaus de brief vaa
noF, des toe duidelijker. Golet, op die mnet alle Iregelel van g'ing door Sedierland bcledre n (!)eed i-
courtoisio strijdige handeinfren van21 nocmd.
Yoeuezuela, tegenover ons; gSelet op- In tlit incident Is or, wTat de han-
deni smand o~nze ving annagedani l dellinF; etanor r~egeorngS betreft, zeker
en op, de ein~dcooze willekcour \vaar_ Iranc ,,eodii elfP rrro 'a le,
aan Nod~ter~landlsrlrh -!n ma~~lcolon \-;;n '8 a .. 9nL 1C~PII L'll'l, en (1nl, tlic in Inde"llin en, is een graot Belee
h~oogre mate beleedigendl most waor. gi~in aa den Staat die door dezen
dongocht gzant, word vertefgen woordigd,
ITet vermoeden ligh dlan ook; ocnl. vooral als die utlitzettina geschiedt
d~e handt, da~t Canstro, omn de gerall- nadac~:t reeds door de regreerin die
rrtn to ontenal n diet \enroznela'fi dries. haa~'r glastte, togrenov-er dien taat
toe Rhendling van onze vlag mu~ kun-ll o "rgrlijk en kro.nkend wasfopgretreden.
non hcbb~en, Ncdcrla;nds op~tredonI 1)e Ondler ae. en 40: genoemde fei-
bleeFt~ willcn voork;ome~n doorl hoct ten Yormen samen ctln voor\-al. De3
rui-v-we uitstooten vann onzron rgo~ tot; het uiterstc! fetergde h~erolkingi
zolnt. Yolrmoordelijk heeft hij nit, ho~t vnl Cura<;ao heeft togSen den consul
verblct n de les moo~nen to k~unnoncrn v'"\ijaLndigo houlini Raaugenomen.
partten: ollen ka:n Nodetlrlalndl niet; her 11aar doc houdlin: vann do autornitieton
tcr in too~rn hanoiifn, da:n doonl tr d co~ne 1 was cor~rect. Doe rego~erine heft niet
hoPlo!liging op de ande~re to staporlen.'! llen in goe~n onk~el opzicllt den comn
Iliii Zal, "nalnt wij hlooptonr. on zo. sul lastig gera-llen: zij heoft hem be-
keri v-erwnchton, tlianif or\-ar1en, did. sche~rmd. Politi e n troopen zijai daar-
2111n taktick omi dor gc~olvoken \-an zijn toe? krachitdtlaigS opgectroden.
hocleocj~ligingn clooltjrl nine hololi Wat ht 2e. putbetroftu~ de Gecl.
Iwin~cln tor ontSn, n 'indel~lik fleflt. dcrland Fing naar Yonezuela om deln,
Standl dol uitzcttiing va~n detn o l~r lee alle r~o~lkewe,~rch eijke sr~ege~le nitge-
noilt op zichze~lf, or walre--h~oo e n- Stooten officieclen ver~tegeinwoordi -
~tig hoct fait ook zij--ovpr t oondcr. ger r'an Sederland af tc~halen. Het
hunllcleln on1 ,"CnoCogdoenlli i no- OVe to salueeren van dte Venezolaansche
\-ramen. RNa at hoctgeen auin dio ult. v'l~gr, na( grove beleedigin~genl als die welke;
ot~ting roomfgfringf, is zij me~t can nit ons"='' z ~lnangedaunc,, kan van o'reenl
daif~ne fioclijk to stellen. itlaat, dtie nrog cenigr geroel ran eig'en-
waanrde heeft, worden gevergd. ~Il
Nmrat. togern alle rorelen van hot beklrg can, CrtrJ~ro d dot enkel annl des~
voc~lke~nrcclt, onzoe officirle gaznnt is man"', tdie cm andler talT ~~ra slagenl in het
nlitmenoti gowrdcn, volfft nu do~ iir n- anagichtf gePft, en1 zichr daarop noqy be-
:rekkXing van hl e7requatuelnr~~l der, Kedter. k~rcflap. dit e geslagenbe h~em niet er.biedig
7landeehe conaRd6s Cln vice--conents7 in~ Ve. g,rot,)


3 September 1908.


WHKE LAD


7002


D3E CURACAOSCHE


EILANDIH.


SI. u~irliurale Otjc al nrj~i.

Als~~ ikmi oed hoerinner. digfde mijn lata gschrif in cn
der hollandschle doglallden ,,rn ik
verdween als 'n baHcril m n e mmer
ont-ekookt Ma~l~nswater.
ficle~rt dlicn tijrt I on ik giebleen
unrderi waite~r i~s 'n duiiker', asn
Nautilu~is, als 'n ondterzeesche: bootl
OP h'oog vereorend verzook van de
Curacgaosche Amigoo-redactie kom ik
nu w~ecr naar boven gebor~reld, wel.
dadig angdn doo het st ed
zonnet e op mijn nog klenatte wveel
der~ige brain-box. Id b
st el, len Iatzfzde dik e erig Ileurea
je ~ va in~nlekar nde 't
mij ro be due wvigevrc kage-
lardeerd met bruin uittranende
wrfasten, sit ik weer te p~ennenb co-
pl* Yoor de krarnt, dio me dier aar


Il1ieuWSberictiten.


(3111'8C RO.

De KRoningin en COurnagao*

Ter gelegenheidl van H~arer M-


niet hun hors d'oeuvre, want hielaas,
er komt niets meer, begirijp~t o
sulks ?
Vooral op de N. Y. Hera,~ld zijn ze
verlekk~erd, die letters hebben zoo'n
emeelige reuzelemnak, de maileditie
v. d. Rotterdammer valt hun 't bij-
ten zwaar, tF dun, t4 weinig sub.
stantie, en zoo heeft leder ezcl ook
op ~dit gebled zija roorkeur.
Nu yreten de Curacgosche beaten
al paper om 't v-eegr be~stnan to
rekken, maar lang zal 't niet d~u-
ren of aan de arme Curagnonaars
zal ook de kieus gelaten wo~rd~en ~a-
pier eten of wegrkwijnen, doodlgaan.
Ik geloof niet, dait ik overdrijf,
want wat al ellende ik gezien heh
in die paar wreken van ruiju verblijf
to Curallao, nu meer dan twe~e maa~n-
den geleden, spot met alle b~eschr~ij-
tving. Hoe zal 't er nu vitzien, no
droogte en w-erkeloosheil btle ;en
voortduren.
MIij dunk~t, ik most mafar weer
terumst~oomen naar Holland en daar
een ]exingr houden over de groote
armoedo op, de Curagaosche eilan-
den. G~een twijfel of role modelij-
dende vrienden in Nederland zouden
onze arme bevolkiing wel wTillen steu-
non. Mlet ware voldoeningr zie ik, dat
men in de Kat~holieke Blahden reeds
een inschrijvingr beeft greopend.
La ten die w-eldadlige Katholieken =
hun vriouden aansporen dalt goede1


Yerleden jaanr ~ed roeg dlit Aetal
60 + ri3 123.
Y-oorrerleden jaar : BRS + T9 117'.
H-oe lang zal die stilstand niog
du~reFn !
Ho~t zooken naair vracht~ sch~ijut

maa~tnd liepen maa~r 12 gotlet teni h~in-
nen.

El1 Progreso.

1)exoe Collega is Woelns~lag II. zijr
zovent iendol n jaa~gannw iii nget rolden.
Er1 wa~s ee~n tijtl, dat El Progreso stand t
flan de zijdo~ varn Ycnczuela.~~ Door r
verklaalrd ijnd va Ca tro
dlienis slech~t bestuar.
Hlet laa~tste niuinunr hault e
Mchillendot laugenaei~cht igle tk
:lnn nit de Re'cslaurac~cion valn o.
.Schirij\er onhol~kentl!?
W\ij wnsell(hen R/ Pr~ogreso dbbel
goluk on veel succes.


is j rlF:ill tl Iitn
godetmcrd ~ l Moor via -~on ; mer his.
tlif iw ,ltj Ic t u~ln~il L wlln rfct


Inaar aill's vcr~liep x sour orde~ljijk. zon.
dler <1e mlinstfo S oorn(is
doe/l Inlr Inha dne Mariiji
ora gar~~~, tn, ~ daar gowonlijkl 01' < ten
oarl~ a~ toodlogassehip, voor 1'ara-
1)itm-rnal lieft; doe MaIrine me'~too nt1

nlef een root naaintl ma;tr~ozen on e


(ouv~erneur op, ~cn rit dloor <~ 0 8 if
te~rw131j de Etatmaorva icbj
schelpen ter audlientwc verecheenll Il
P'rocu reulr-enernaal Mr. NiUl~rIss sterv
Hiide tOcg~julebth nn Zi@ redol WRAni10
%IGCI1,de grevoelensR vertolkte va;n c(
bev\olkine, or ol > wa zend hoo M
eigeun orturndrdann veel vecrwa ~l
ten mnofen va-n een K~oning cin, ofschooni de jongste der rgr~cerende f
1~orsten van E~uropa,t each lierl op-1
kwarn voor de rechtben vann hoct ntanr-
verwanlto volk van Tasva.
Deo (ouverneulr belooftle zoowe~cl do.-
zten officieelen o'elukwenschl als de
RIpontane ulit~ilino "van een grootc~l docel
dler Ilurgerij arr n II. Mt. to z1llen ov\er-
b~reagren on b~eslo~ot miet efmi ha;rlmlij.
ken wenachl voor ilurer .11njCSteits
>ersoonlijki gelak en dat vann liar n

1)e Hocietr~itton ,, ,1e GrezlliCLheidr" en
.,C(uraqafo"' ontv-ingen ceni homek11 van
den G~onvernelr.
Acnn die volksfeestoni wordf drk
deelgienomnen. D~e Commissiee heef t; on
va~n haar w~erk. Hrt~ volIk hoocft echt
pret gehad on dle schloolkinde~ren wer.
den ruim onthaald.
)e! musl5iFeknitroerino' defr W~eosjon.
ve~ns van Sta. Rtos~ trok le n19ltijt
Veel volk. Flet ~1Oprogram was~ zeer
klassiek samongersteldr. Do~ jongens
w~ilden b~lijkb~aar eens lateni zicn, wlt
zij vermogPen. O)f dergelijke~ musick
op een volkefeest voldoendsc o-owaar.
deerd w~ordt on de giroote nincite van l
instudeerig en ultaopring5 Ibloont?
WVij gelo~oven, dazt een pn;r vroo~~lij.
ke, liefst h~ekendle moppecn, orI op zoo n
dlag toch,) nog better ingaaln. ~let kost
minder moeite on men heekf meer

VanT de GrniXoonR-kape) l k~ondtel
wij wegoes11 den verren afstll and on het
rumioer op straat niiet rerl hoo~ren.
W'e hiadden echter mnedelijden met
de muzikauten. 's OnlitendsH oni viji
uur hiebben ze al grespee~ld, toen
om kwart voor zes weer, tocn half


negaen parade, daarna op de Soelieteit,
:,s avondts Concert eni daarea bal,
waar zij wedler miaziek moeeten ma-
ken !
He1t vuurw~erk gaf weer een paar
nientrie, ucerrassende numnmers, maar
b~leef clitmaanl ini don Hchadow door
die sch~ittere~nde e~lectriuche v-erlichting
\an die Gelderland1~ met. wel 500 lamp-
jes, plus twee zoeklichten. Dat was
falnta~t ischl, nwrt den flikkterendenl
wearachijujr op, bet.1 water: de zware,
rlnassiceve kolos1, we~rdl als cetheriach,
een rankl, slaYnk, fee~~;npatleisr vanlou-
ter lihtijen lorwus wapperde
Secrla~nds ~ drekeu arboven ult
als~ glueilend, lichitendel golven van


Nota-Lopex.

cGok opT detze tweed~ce Notat van YTe-
namelacl is door Nedeltr~land een ant-
w~oo~rd opgestreld. wa;t door H~aron
\-ani Swimmonary aan11~1 Gr11Il'. C:ASTwIo


P'ellagra.

is doe naaml va;n cant nirienw n doo-
rlclijk zick;tevecr~srlij usel, da~t zichl op

\til d stant, alus~t den rgoisy vdan De-l

In da~nk ontranngen hlot Sepitembler-


SchAools, suAgen;1P t I'. F~. JanuSciEtR,
ilhiecr.
Oakl onoingeii~ n w~ij cde statuton dier
laief~lad~iclheidsvert elgingi~~l ,?\Wilhelrni
nat-fondts"' opgecrichtl to PaHnamA~ 193

Ilrt tegenwloortlighe s~ t u r, 21A ;iu.
LI. gekoze~n,, bestua; l it die Hereni:
;\.cNblel \E iANl'n, ouittCr, Ij.
I.11.uso, U~nder~lvenexI~it er, A. A. Sasso

Somtacc~ riu, .I. $. ('mewsc: Jul, Subse-
cretrisH. SL~is II.lte Bos!tuur-
(ielukkirg, da:t o~r now, good~e, miede-

Zowler buitengwon bulI zoudeni

I'I val~t you(r dr ineestonttr nists to ver-
dlienen, en do( voodr~iing:smiicthelen zijo
I1(1 uln enwrkoze it II$ bulitenl-
distrirten.
I~liehlve do~ walkome hnIp1I door hot
Hos.ctnur gebtacht, wolrl rdr~l er~- r okzeer
w(el good gethaillcn dor par~iticulleren
clroorversrchaflfingK van w~r~k of voed-
Hel, on1 dolor at.1mocezen. Moge hau
voorberehI nogS meer navrolging vin-
den I G:od vergrelde hunne mensch-
IFe\endhieid.
iMen greholct hizonder woord van
danlk mneenon wij hiier ook te moeten
richiten to~t de verachillende Katho
lirke Bladen inl het Mioederland, die
op' verzock van Pen dler P'aters lijdten1
openden voor do armen van Cu-
m' o.
lIeze week word in de stad een begin
gFemankt om ruimi 600U arme school-
kiinderen d agel ij ks to voorzien van
koffie, can stuke suiker en brood.
G~ok de zieken on thuissittende armen
kondlen worden ~ed~eeldl.
Als de clroogte rn wocrkloosheid
niu mnaar spoodlig eindligdten !
M1aar w~ie wreet, hloeveel er nog g~e-
leden zal mooten wordoni alvorens de
toestalnd op, CulragNo wear normal
xal zijui.


op ,FirPlay" 48 H~ectarea, op
,,lUoldlen Riock?, 16 H~ectaren groe-
nande kiatoestrutkenie in 't schate-
rend zonlichit, lieunalen spreidt on-
de~r meer do gSlorio tenl toon van
Sti. K~itts' en Barb~aloH'' kattoenzaad.
Enugelandi~ helprt en levert zaadt, wat
maaknlt'n verHchil van 0et. per pond.
IEnschedoli stnurt; '1 petr'oleu:u-mo-
tcor oml 2 gins bleen on wvoer toe doen
b~iksanlen, walt in de tokomlst 'n1
cant zaglijkeP bespar'ingf in on kosten
zarl op~lcverenr an;I 't H~ollandsch goui-
vlornernent o deI SlLt~atinausehe kia-


t-oon plan terse.
D~aar~oboven is 'n dekstier in aan-
Itchlt, die ons uniek Sitatinauseh vee
211l veredelon, en de prijzen sal doen
st~ijrelen o de nabnr~igre markten van
E~ngelsche on F'ransche kolonied, waar
reedsl~ Zoo T'eal vrang is naar onze
ho~slist pn'ike koebeestenl.
I'n1 St. IMurstatins soni goen to~ekomst

lInI St. E~ustatius son te weinig
cultivab3le grondl rijk ziju ?
K~iom, geloove 't wie wzl.
Ik schreef schuin hlierboven erten-
soop zouder w.
T an Daaslen beweert, dat 't erw-
tensoep is.
Wat ook verechil van opinie is.
JAN PAUTL.
St. Eustatius, 27 Alug. '08.


jesteits verj~aardRa word een request,
dloor ze~er veel Burgers onderteekend,
den H~eer G;ouv-erneur aangeboden,
in wrelk verzoek~schrift~ wordt ver-
klarard, dat de Ilurgers van Cura-
(<;ao uit dankbaarhleid voor w~at Ht-
re Manjesteit deed voor dfe Kolonie,
zichi verplich~t gevocld~en den G~ou-
\erneur to verzoekien geheel in 't
h~ijzonder de dankhaarheid, t~ronw en
\-elrknchtheidi der bovolkiin~ aan
Halre Mlajesteit to willen bekend mna-
ken en Levens, dat zij ten volle blij-
ven v-ertrouwten op een spoedige hulp
o~m een einde to make can den te-
genw~oordigren toestand.
In dien g~eest seinde de G;ouver-
neur en ontv-ingf tot antwoord, b~e-
halv-e de dankbetuiginin voor de ge-
lukw-enschen on de verzekering van
tron :

((an1 an~t~g,n us~o~e.
W'ILuIiI.\IAnxx."

Xlen be~hooft de Ned~erlandsch~ Clou-
~ranten elech~ts in to zien om zich to
overtuigan hioe he~rhaaldelijk dec M~i-
nisters b~ijeenkw~amen, Eenmaal ne-
Fen uren alchtercen, verschilcnlend con-
ferenties hadlden met den A~merikaan-
schen giezant en hoe telkens een
cler M~inisters naa~r I~et Loo ging
oml met Ha~re Alajesteit~ te over~leg-
genl, want or gescheclnen moot. D~en
Cor~re~spconentder N. G .Cou~rantwerd '
\erzekerd, dant Hrare r ajes ei hee
RangSebod~en, 11aar lustelot te ver-
latten on hlet veer~re go~deolte -an
drn zomer in de residentie to ko-
n en, om aldlus het ovesrlel tu~sshen
k~roon en R~egeering t bespioedligen.
De Mlinisters meende~n dit namuod
\-an Hlare Manjesteit niet to miogen
nanlnemen.
,1laar HIare Alajesteit, onze inm? f
gelie~fdo Ioningrin,hIeeft toeb, terw~ille
\-an Curag~no, dit offer w~illen bren-
gen.
W'ij verheugen ons, dat, de M~inis-
st~ers dit offer hebbenl geweigrerd,
youral om do buitengew~one om-
stanligh~eden, wfaarin H~. Ml. verkeert,
manar ziju niet minder getroffen over
dit meer dan b~uitengewoon bew~ijs
van hartelijke bezorgdhoid en lieftle
van onze die are lomaglin voor de
K~olonie Curagbo.

De amer van koophandel on
Nijvorbeidf, het Itestuur va~n iet
.\lg. Ned. \'erbond, G;roop: Nod~. An-
tillen, en het H~eatuur vanl de Nodt.
\Yoreenigring ,,0anze B'oot" aid. Cura-
rr0'0onltvingeQn het volgrend Antw~ord
<\p hun arties, d~oor;bemiddelingr van
d~en Giou\-erneur mzan II. Mf. opgezon-
djen.
,,Naar aanleidingf van Tfivadres dd.
3 Juli jl, heb ik de eer U: to berichten,
dlat Hare Mlajesteit de koningin
.oedgevonden heeft, ruij to machti-
gen om man de bevolking van Cu- .
rav~ao te doen bekend maken, dat
II. MI. met den feitelijk~en toestand
alldaar volledig beckend is on Hloogst-
(lerselver aandalcht en die ranl Harer
MIajesteits9 raadslieden wijdt aan de
trang, langs welk~en wyegr op de meet
nfdoende w~ijze in dien toestand ver-
b~etering k~an greb~rachtl orden
1)ezel~oninklijke mnachtigSing bereik-
to mnij reeds eerder telegrrlaftsch en
hbe ik bij P'roclamatie. d. d. 11
A\ug.jl. (P'. II. No~. 32) daraarnn go.
voig Regeven.
D~e ;oulv. v. Curagan. LO
*T. O. DE JONOC. Y. n. EN D.

In blijde Verwvachting.

Alles w~ijet or op, dat het toch
werk-eijk waar is, dat het N~ederland.


Godturende de gieheele! maand 41 +
42 =- 83 schepen.
't Is treurigi I VlEERTrot sJLEn uS
MrINDEn dann verleden jaar.


sche Y'olk blijde magf'verwa~chten een
grroote gebeurtenis in de Koninklijke
Familie. D~e kabelberichten, die het
groote nieuws meldden, blijven aan.
houdenl. D~aarenboven uit de C~ou-
ranten vernemen wTig dat Hlare Ma-
jetceit tich ergr ontziet. Slechlts een
ooge~nblik was iij b-ij het tuinfeest
togenwoord~ig, 2 Augiustus wTerd~ niet
op Soesitdijk gevierd, maalr de Koe..
mug~in-.1oeder kwamn naar Ilet L~oo.
H. ST. \-ergezedie Hanre! Aoed~er niet
naar het bloemencorso in B~aarn. en
gingr ook niet mnede naar D~en H~aag
voorl de aubade. Steedis gring de Pr1ins
alleen met de Koningin-M\order. Ten
slotte vernemen wij, dat Hanre Ma~jo-
steit de opening der Staten G~eneraal
op 13 September a. s. Diet perso~on'
lijk zal verrichten.
G;od gere, dat eiodlelijk fe giroote
nationa~le vrw~nachiting b~lijder in ver-
vulling ga .

;eaclcoreerd, ,

Hiet hieeft flare Ma~jesteit behiangd
to b~enoemen :
tot Rtiddcer in de O~rde van deni
Nedecrlandschen Leen~:
D~r. fl. F:bRanu8So, Chief v~an den gCe'
nleeskundigren dienst alhier on den i
Ileer Ji. MLEOnte--oGE.i-tO~ri-tr
van den K~ol. H'aad :
tot riddelRs in dle Orde van (,raije
Nassaus
den %rereerw. Pater La~i. James, s
P'astoor O)ranjestadr, Aruban, en den u
fleer A. .Tisauxrr~ Secretarie de~r \-
rulba-l'hosphlaaltmaatschappij,
eni 1)e I~eeren D). II. ,E: \~INDT, OP^
zichter i613 het onderhioud dler wegen,
en C. Gr. \AX W\I~lr~-muo\l:. u, sergeant.
manjoor b~ij de Comipagnie der Infan-
terie, wocrden begiftigdl met de zilve-
ren medaille deer or~de.
A~an alle gepriddelrden onze~ oprech- l
te, bartelijke gelukwenschsn.
rnaar wij vrnemen hadlden de
TLeden van d~en G~eneeskundligen Rltand
hiet plan I)r. "EHOU:ISON eeni sePnade
to brengen, waarvoor deze echtecr we.
gens r~ouw bedankt h~eeft-.
O)m eenzelfdie reden bedanktr de
H~eer Jesurunn roor een dergeolijk b~e-
nwis van syvmpathie.

1tecordl-HZeemlskerck,

1)e K'oningin Ryegentes en De Ruylter
m naakton de reis van NedcerlAnd naar
Cunrar~ao in 20) t' 21 dagein.
1)e Hkeemrskckl zou hae zoo viuo-
niet kurnnon, zoo meend~e men. Slel
haafr hoperkteln koleu'voorraad moet
zij met econtomische~ vaairrt stoomen':
hot~ minigjes en bedaairdl naleggen
dlus.
M~en had ultgerekend, dat le
Herm~~skerek vermoo-delijk 18 Augus-
tus9 Ponte 1)elgado zou aandoen en
30 Aufustlus ,Yint L~umn.
D~e Heemalrker~ck vertrok uit Den Hel-
der 11 Augus~tus 's middage half
twee en kwam hier aan via Ponte
I~olg~ado en Sint TLucia 28 Auguls.
tuls 's middags half ij.Hot re-
cord is duns geslagfen. D~e toebt werd
in 17 dag~en volbracht.

Schleeprralrt.
VaRn 16-31 Aug. liepen onze heaven
binnen :


Alaar, als de President van V'ene*
zuela zich door een Staat beleedigd
acht, die selfuiets dleed dan hlet nl-
laten van het brengieu van decn groet,
(welk~e niet wans roo rgesch rev-en )
pna op deR gr'ofste Icile to, win b~eleed2igcd,
hoedanig zou dan wel ziju hiouding
zijn als hij van dien Staat can bo-
handeling hiad oudergaan zi,6 krei-
kend als die, w-elke ons landl van
den Stnaa Y~enezuela (dusY niet vann par-
ticulieren) bijnu onafgfrebrok~en oi-
dervond ?" '

ordleningen van de K~oninklijkie Ma~-
rine, het regrlement op de eerbeivij
zen eu saluten, zegrt artikel l7i:,,H~in.
nen het jaar bij herbaling dezelide
reede bezoekendet, wrordt de vlag; der
natie wa~artoe de reede behoor~t door
hetzelfde schip, of door dlezelfde sche.
pen niet andiermaal gesalueer~"
Het is nogS geen jau~r geled~en, d~t
de GelderlTand La Gfuaira bezocht on
de vlag satlueerde. HTet was in Junli
11. dus volstrekit nict nioodlig. Dit
tochl te eischlen was van1 Yetne~zuela
onredlelijk on~ st~eunt: op, geon'I en-kel
recht. i(Hetl. Amigoe. )HET ADnR~S

der besaturen van de Kamelr vann Too,-
handelc te Curagao c.s. ann Hanre
Ala jes teit die Kio ni nginl, doet ols
de ftaiten kennen.. De tooni vanl dit
padres is zeer bezadligd. D~e wanndeid ~
spreek~t uit leder woordl van het
onopgesninukte relans dier onitzag-lij-
ke beleedigSingen wanaraan onze doig
b~lootstandi, en der schandelijke w~ille-
keur tegenovecr Nederlands~chec on.
derdanen aan dlen da~g gelegd.
Tne regieerium van het land, dat on.
ze schepen op open zee aanhlield, pn
opbracht (niet i@Gus maar herhaal-
delijk), onzeoyihcieele brievenmalil schold
1), N~ederlandschle onderdanen, o > de
open zee, valende wonder onze /agn,
deed beschiet~en, daarna aIls o-evann
genea natar renezuela voerd~e en ten l
deele nog gevangen houdt (bemllan,
ningf van La Justicia), de regeering
van dat land beeft de onbleschaairned-
heid, een zeer verk~laarlbaren en door de
ometandigheden gewevtt~igden qluaran-
tane--maatregrel. te noemen: ,e~en
beeedigmng van de T enezolaanscle
h aar, hoedlanig moet die regiee~ing,
die zi66 goevoehgb is voor de eer van
haar vlag~, dat ze een belecediging
van die viag ziet in een foit dlat dc" c~l
geen verstandig menace rals .
reediigirg" kan worden aangenler~t,
hoedanig moet die regeeriug din
de beharndeling; qualificeeren, die de
Nederlandsche ving van hearr, onder-

Zij velt door hiaar w~oorlen een
vr ietigend vonnis over hlaar eigen
dae. K. Ot.

1) De Regeer~ing ontkecnde dlit; feit
in de Eerate samer! n as zij otwn st
ingelicht of achrijven de stellers vtan
het adres onwaarheiid sau onze! lo-
ningin? W'as de verklaring van den
master van B~uitenl. Zakeln wellicht
g~frond op de verklaring, die wonder
af reegmng van de be~manning wrer<1
gfepes ~


Stoombooten
G;oelt ten
Bijlanders
TOtARI 1


14

21

41 schopen.


Zwellende als de korenaren,
Zwellendle als do w~oeste bare
C~it der oceanon school
K;omt een smeekbee opwaarts t
()m to vrag~ren
't Dagelijksch brood.


K'ijk I wat 'n hoop volk.
Dant volk ? DaRt zijn timninerlui en
metselaars bezig om 't hek to repa.
reeren.
0 !!!? ?!!!


w~erk to steunen.
O), dat geld doet hier zoo wefl
wonderen. 't Is zoo uitatekend be.
steed. TLuistert dan naar mijn lazing, r
dlie ik giestolen h-eb, van een rede.
naar m~eer welsprekend dan ik.
Het exordium is al afgeloopen en
iik val mniddren in de lezing.
,,11ijne Heeren,
,,B~lijit die toes~tandl zoo nog ceni.
,.ge maanden, dan zal eene algemeone
.,hiongersnood die reeds verzwankte
,.bevolkting geheel vernietigen. Veoor.
...al in de buitendistrickeln is de toe-
..st-and onhoudbaar. De meeste kin..
,,(leren komen 's morgfens miet nuich-
,,tere maag: op school.Eei rj-
,.gen this wat warm water met
,.bruine suiker; andere een handr-ol
,,mmsj. O)P school krijg~en ze een
,..paar beschniten, wraar zij geheel
.ll den a op, me~et lov-en.
',,11a~ar een o-root d~eel, Alijno ITee
,,ren, krijgSt th is niete. En 't is voor
,,ous, Eiuropeanen, een raadsel, hoe de
,,meesten nogr 't even hlouden.
,,N~iet zelden gebeurt 't dan ook-,
,,dat de een of andere stumperd in
,,de school letterlijk neervalt en een
,,ffauwte krijgt, alleen van den hon.
,,er I it"
,,Dat is hier feitelijkr het levenalotj,
,,het harde levenslot van' de meesten
,, houg~erlijden:

Uit der menachheld drokke scharen


jagen j


hlijn ditjo, maar or cal ook 'n dntje
zijn. E~r isbowenerd in den lcl.11anel, l
door wvien en wainneer w~ent ik niiet
meer en dloet or ook wecinig af. IlAt:
,,M~en vann de proven op, St. I's. ~
,,tatius niet veel verwanchltt. D~at de
,,cultivabele opperylakto van dit ei
,land~ toch to klein is, do verbinding
,,met andere eilanden to ongecrega~l
,dan dat er ook maar een cnkele rul-
,,tuur ooit ran eenigre beteokenisr zon
,,kunnen worden.
MIag ik hier iets togenover stellen
hoewel van ouderl datumi ?
Yolgens in 7192i) godne opm~otinl
van de plantagegrondon, benton do ~
ingezete~nen 8000) acres, hiervani 3000 C
onvruchth~aar, dus 5000 acres (21000
H. A.) bebouw~bare groud.
Dit kunt go vinden in de officieele
stukken van Statius' archief.
WVil ik nog meer feiten aanhalen
om to Bewijzen, dat St. Eustatius
mn goenen deele Curacao is, of op '6
dorre Curano gelijk ?
12,000 G. katoen zijn bereids
g~eiaporteerd naar N~evis, om gegind
to w~orden.
'Nu-zoo even nog gezien mnet straal-
refl exeerende briloogen, -nu waivei 1


,,Mi1jue fleeren. Wide smach-
,,tcnde smeekbede w~il hiooron en v-oe-
.,1en met al die tragiscehe kracht en
,,met al den outzrttendlen w~eemoed
,,van do w~eergalooze! cllende, hiij
,,most haar komnio hooren op Cura-
.,qao. Die hede ornklangt ons day
,,en nacht, evecn rustloos, even ont-
.,staimigi, even w~ild on wanhlopig als
,,de gSolven der Carnibiseil zee, die
,,dag on nacht ons eiland omklot-
,,sen !"

Onnoodigi hier iets hij to vogen.
~sleehts 'n noo. iJogdigo remlini~scentie
opgrediept.
Ik w~as rijdendlo op den grrooten
wegf bij terugikeer van mijn bezoek
aan de buitond~istricten, miju hart
vol me41ij, pijnlijke goedachten en uto-
pit~u wonder tal.
De proeftuin kw~am in 't gezicht.
M~ija physionomie klaarde op, toen
ik van verre mannetjee bezig mag
druk sann den arbeid. Toch goed, dat
ze den moed nog niet opgeven, he?
Wat bedoel je, spraki me 'n t~ranspi-
reerende en zeemende reisgienoot.
DA~r dat geplantin den prooftuln.
-

t


y aumenta progresi-


sr microbios tubercu-
ar de la enfermedad,
rioROs hechas por los
ulmones. *
s enfermos tubere i
randes beneficios del
de Bacalao y de la
Seven acomeotidos de
eas y de otros tras-
re resultan A menudo
Isiones con Creosota
~do Be toHm& la Cree.
,tra torma. 0

iscsL90owaa05..*


sing zou mijn dat men het bevel
over de sch~eepamachlt in de Carai"
h~ischo Zee miet; met vertrouwen aan
den hieer l an A~sheck k~on overlaten.
flem wordt nu het altijd e~enigszins
onaang~ename gevoel hiespaard~ in
lietzelidle maritime station, waar hij
s~redet Apr~il 1907) hott bev\el voerde,
aso : ( reshik~t comm~o ndant dienit

Y'or anrk Seles r1 t i Na's
ivens~chen ZH~EG. een voorsY~ordige

J. U. Sulethinge. ,

Alan metllat; or uit Amstelrda~m:
\anr cloorgaans wrl ingelich~te ir~ide
wocrdlt ons verzekerd dat v~n cen
spoo'!lige benoomning tot schloult-ij-
na;cht. van cden kapitein ter wee 1.
I:. Sncth~l~age, liot als c omm I"a ~ndan t
vani MrI. MIs. ,,Heemskerk"? den 1n
in maiirine-kring~r en ncog niets heke~nt
is. W\el zall kap~it~ein .T. B~. Snothla-
go, zooals wij reeds mneldden, ls oud. C)1
stil c~ommatn d7ant d~adelijk na aazn-
komsit in W'est-IndiiB optradlen als
commiiandant dier schecepsmachlt in de
Caraibi~eb Z. (ilet 1 adrltucl) ~w
G:. P~. 1an Heckirg ColenbrAtluter.

Do~ niennwe C:ommannldant van II. i.

iH vecrg~ezetld vani Febtgenloote onI k~in-
Ilown~r. Vanr ha~~tllrtet heto ii he1In wel.I~ Tild jtschijfti ovrr dit~ Pchip.


Yersterking~ van heat Garnlizoen.

Er eiju 50O soldaten uit, Nedlerland
vertrokken met bestemmnirgr oor
Curacqao.
quaRrantaine.

Verleden wee~ck werdl de qurarantaRi-
ne voor 'rriida p il ko~~lt oI n

dat ellandl, vrrJ torgelateni zoudn li
w~orden, miits zij ge~en ladlingf van i
dearr voorr de kiolonie C:uralao he-
steal sanr board haddlten. 1)tl gezonl-
heidstoestand op Tr'~inidadl was ge-
rapporteerd alu excellent.
Pasnagierd van Trrinidad~ haondPn
hier dus aan wal k~omeni en ladlinR
wVorden metregenomlenl ror eldecrs I~rni-
ti of New Ykork h~ijv.
D~aar echiter de on omrlringenle
hlavens, waazrmedte wij gelukk~ig noR
verkeer oud~erhoude~n, zo~nls C'ohfi,
Rio Hlachla, Sa~nto 1)omiingo,, Hniti
strengc~ere mnlntrcuellln ocheni~, ton
woerdt bto vest aandelt hopaling wedcr
g~ewijzigdl onl \oorloopig \vastgesttell0,
dat schepelrn kmnevnTud
alloeen c'~n tot hort veije v~erkeorl Zul-


elderrs besteml.
S) Onder wril verber w\o rl(c~ vecrdtnan
he~t day~ onr un:cht vas1t~ liggenr nap n
den wal; schopep n ko~nlrte~\nder vanTi-
nidladl met p~iiassaiers o'f ~lading van 1
da~t eilandit ann1 aboard' kneelltrl (1us
bij\-. wvel in hot lSrhotte\at woden
toglelatpln, Inumr mogeni H ~\'s lcts
op rpen~ enlkceler w~ijxe ve'~lclrhoon zLIj
met den wa~l.

Triniiandlc on Inarbalow,

Eilr isJ PCe teige'lnanrdlige s~trijll ont.
staatn ta~ssrehen dir t weo Enge,lscqlj
eilauldenl. Ie ~14 resl' it\1 '1! ot ri

r'acgn; wasHalv w o hir e a
F~landlceil 134 nu hideelop ezo bepallingaen, dlie getbaseolrd ziinl op, de

op T'riutnia, is soo'n opI Har ados, R
dAutigua 1n elderrse 15ihea ln it tc\o
o' aani, dat meni stcnpron re hpalin

op geansw'oord, on da~t anrtwoord~ is
door bet l~uiestur vani de Ko clonie
Trinidadrc ann de andol~re ciland~cn

a,'t bletrtfti die vooratelleun, oe.
tti 'r o nuerk~n, dat do Initerrn.
t onale Gezonrdheids -conventc van
19303 t~ionl angen b~ewatkin~ v~oor-

vaar, dat gfeacht word~t tol ziju ver-
bondleu aan sulk ren besmet chip.
Maar wat b~etreft A verachc7teachepen
en B~ gezonlde SChepe)n, maar(I) kLomend vacn
beamettfe hav2ensf, is die hopalingf niet
toepasselijk on wor'dt de bewaking
in die gevallen hopl-erkt tot viJ da-
gen. Doe teri~nijnen vann observatic
on bewaking vastgesteldl met het oog
op de pest mn West-ludiiB, zijn dezelf.
de als die van de Internationale
Getondheid~s-conventie van 190~3. ~r
is na dien tijd niets voorg~evallen,
dat one zou h~ewegrcn to geloolvel,
dat de terrinrij van vijf dagen in de
twee laratste gevallen niet voldcndle
zou ziJu. In deze omaftand~igheid Zijn
wij van geroelen, dat dr liolonies,
die verlangeni terug to k eeren tot dlen
termija van 10 d~agen moetcnen ee-
zen worden op biet h~ovenstandeld en
dat de veranldering van dlen termijn
van vijf dago~n in een termijn vanr 10
dagen, niet het minst de veiligheid
teen de pest sal vergrooten."
H. B3aronl van Asbeck.

Op betzelfde cogen Ilik r'at een
Reuter-telegram utt CaRracas mlelding
maakt van een hie~r nog~ onbekende
g~riet der regfeeringf van Venczuela,
n.1. het nist salueeren der l eneo-
laanschp vlag d'oor ons oorlog~sship
,Gelderland bracht de Staatscou-
r~ant hiet beric~ht, dat de comnman.


dantt der Grolderland ", kapitein ter
zee l an Arsbeck, eervol wfordt ont.
haven vanl ziju bovel en dit wordt
opgedra~enn ann den knpitein t~er zee
Vai If eck in g Colenbrander, dfie,
zooals wij reed~s vroeger heb~ben ge-
meld, oors rankelijk beatemd was
om in het Inatst van ditto jaar als
commandant van de ,,l'trecht ---
t~er vervanginF van de ,,Gekierlalnd '
aann owezen naar WVest-Indwi to! ver-
trek en.
Wii mesmon intuusshen, schrijft de
,,N. R. Ct.) geen verband to moeten
zoeken tuesshen hot door Reut~er
geneindle incident en de terugroepng
van k~olonel Van Asbeckc. Veeleer
alen wij in dozen eenigszins vervroei-
den terugkeer naatr hot vad~erlan ,
de zucht van het nuinisterie van
Marine, om z.elfsl den schiju to ver-
m lden, also de ultzending van de
,, feemakerek wonder een ouder in
rang: asad commandant, een aanwoj


als chef roo~r hoet draadlooze station
naa n oardl van M~r. Mls. ,,Van G:alen"
te HePlltevoetsluis~. Mlet den heer Brou
w-er zullen een drie-tal seiners naar
West-IndP vrtrek~ken.


BBemannlli \ngan tie (,,Ileemskerek".


soillup ,,llnemskerek; naar de l'encxo-
laanlschoc kuslt ver~'trekko'1 n mt sleebrts
Ic"~ "( Ll" heaven matrozen on vecrneFr

rlil gogovncl bo~rdeuirde hct lalfd ccn
t~iriiit ovrr knlimte on vast~,lnernann
hau~il rui~ doze ,,k~inderen" to middten
vani kruiitdailup on springecndr grana-
ten,
1-:n wa-t is nu do wa~arhleid:
^ann ccen seariison, dot it numt. ont.
\rng vann Fgood; nigiielichlte zijdc, zijn
die volgonde hijlzonderhedern n tlrnd|;
,,Doe Il~~Heemskerek" was~f gedlr~en~de
Ilt laauste panr mal~nnon in clienstals
coefensehipvoior doumilitie, eni bcstoud-
<1c d, as mannuing, w-te no nmrozenn eni
Htokers bertreft, voor een deecl nit zee-
nunlc~icls on milicion-stokers'. HeC is
Iunkend, con e as ze-malitie niets naar
de k~olon ^~n mag~ w'ordenl gazondoun en
als~ gov'~o]w van1 tio verrnrlere Ibestem.
m~ing Ilet ver~trek narar rip wes~it;
ninesc~t lew zteniiitie wedecr wonrden
vtervanngen dloor matr~ozen ne. klasst!
(;n stokerils 20. k~la~sse. 1)r human1-1L-

gebra~ich~t up' haar nraesmn
stcelling~, zonrals lic tcen nirlln tidel
enor unn sent, s anne( ovln e
\vtl: a( nti I eztn I a al~e, nin
k~linsso, li Whtm/atrozcn, 10) stokers~
oboma, asstolke rs Io kiswo,
stoke~r~s L'o klasse en o~ngoveer~l 40

,,lree smnrlnsl-clner van care hrmAn.-
E li n on<0r je niiiit mcin n
onIil town \ oidn nc, anft nwstm
..undr de eele bema~nning lbe.
"( nir 7 nn e~d \-cprctl diuss, deIoc .. Inemocrait C'lronicion van
no psc~ter zePge1: ,,Inet is nice wTAIr-
"'inli~ikrli cdat; de Monroeleer diens~t
zarl mooteilll~cn don o de potergdel Ne-
IIo tuenibltage. (eaniic is somltijtus Rceeni
mar~tiek burgfers~.
1)o ,Post-I ntelligecncer van ScatleF
ze, on a..Tr a vnt ngsoraqaS k
b~ii die hiorens to vatten on Y-enezue-
la2 te dwingen z~ijn verplich~tingren als
Staat Ina to komen.EIris een grens,
ciio zrelfs emn kleine mogendhleid niet
magn overachlrijden, oudanksden~e~er-
ziii, dien ren grooter mogerndheid
rleet govoo~len om zulk een me~tigi te-
gunstandter eensi op ziju p~laate te
zsetten.
I~nhet,,JTournal'' van Albany
agentt: ,,De1 toest~andl in Oenezuela
eiclset grooten diplomatiekel taktt,
rn deze toepstandl kan er niet op v-er-
bectecren door de h~andebug~eni ran een
gran storigen on impulrltevenn prest-

Amle~i ka-Nederland -Venezuela.

Inmiddltels schiijnt zich in Noord.-
Amlerika in de p-ers de opinie to vr-r
mern, dat langSzamorhandI( de tijd aan-
breekclt 0.m president (astro b~eschaaf -
clo mamieron to leeren on dat dlit een
karwreitje is, dat Nederland zal moe-
ten oldknaplnenk
lq owr o~r s ile ,,Tribunel zegt
.,Holt is thans zoov-er gekomen,
dat~ (1atro do gehleele, wereld tegen
zichi heeft ingenomen. Ilet zou ons
sp'ijten, wanneer de zuinigre dr
landicers cenl hoop kruit eu lood zou-
dlen mioeton besteden om hem more
to leeren en tev-ens, waEnneer een
groott aantal zijner onderdanen laugrs
de kust do treurigre grerolgren zoudlen
mioeten onder\-ind~en van het feit.


dant hiij hunn president is."' Maar ein-
delijk dient toch eens te wordlen uit-
rremaait~, of het Ircht aan sijn rij-
de i dan wel aan den kant van hiet
overige gredeelte dler wereld.
El Contitudional ran 2'7 Augr. geeft
reeds autwroord op dere vraag en
T-erklaart, als men onpartijdlig en
belangeloos spreken wTil, zal men
moeten gcetuigen, dat Castro gelijk
h~eeft on d~e geheele wereld ongelijk-.
,,Heb is misechien voor de eerste
mal~al, dat mnen toe aanschouwren kireewc~
dat h~ij oen conflict tusischen tle ge -
g'eheele w-ereld~ en een enke~len mlan,
,,die enkele man trionifeordo!.
.,D~e uitzonderingr be\-astigJo d~it-
maal den reg~el."

VTenezulela-Engelland

Eenu corres mondent van Ht
v. d.DI." seinlt:


SDE SCOT T &80 BWNE *

ElmetOdo maLs racional 4

+ para admmistrar la creo-
80ta a los enfermos afec- 4
taGOs oe tasis. No queman *


P NO Causan diarrea ::::::


Estbn compuetsta de Creosota dC Haya
qummacamente pura, cubiertas de uD&
cp a latinor de ebo dulce art
da le, que enmascara el olor t sabor
aCrO dela Creosota y evita sus efecto*
ft (rieSt SObre las wias digestavas,
Son un~ IR Olia u fCAz de la
eitima, OR el rat&Whiento de la
TuDGeruloisbi Pulmonar. Al paso que
SIn EMULSION DE SCOTT ahim enta y


Naa~r menlonsul~tf loorgaanfn swoo .~t nutre alienfernto
ingv lclto w~ronl verzo or1t, wortth IIr- v&Imente 888 Carn
aI s p lltsrschlYli e,,F'rSI l ld~ gr~TPet! TABLETAS DE C
I tod") Zal komecn to staan and<~~ & 10*, destruyen lo
"( hin dtex tr pitein ter aeel \\. 0ros qu~e son caus
Wij~~~~~~~ hebnnpesdtbhigikF Catrizan lasleS
heriichit inlichtmpeng i ingewonnonl en IrICrOhios en los p

"rlt '"I'"meleetllct Il a."l.'r, ",s" De esta manera lol
ex'c~lup),,FrIil!shind~! wo~rdt tha~ns ge- l0808 reciben los gr
itvoor oo eninTreen ,n les ri Aceite de Higado
behloort tot bletzelfde type sel~pern Grsot no se
tlr; ml '(lel wla l ond Fitrelit es Mna,, ,ir
nrit tlon H~ang bey~l is ontvangenl tOrnO8 gastricos qu
;man; de ,, Fr~icsla~nd flink1 t! a~rheilders del use de las emul
XrOdat! ~it. pan1tSersclip) binnon wrei- ,

heutil van dlit herichlt, mlaar ook de
ketnzt? van hiet; chlip) elf. Imm ners D u s
geonl bilter panrlsersch~ip kan men niit t
"Ite .,,Yrestlsnd' nbcoort, xooals + ++ +
K'sgdtot hetzelfde ty-pe als de
,,Zee~laud". D~e ,,Z~eeland"' nu heeft de
recis naar de! West wel eens wonder --
capontlhourl volbrachtC. Dant de ,,Fries.
ladindien zulks ouverhoopt nood- legen Schlottegat biedt, pen voilign r
tfakelijk magi blijken, tot een niet ankerplnats voor tal vaHn schePen1.
tto onderbreken, ja selfs baastigie rels Bij h~elder wea~r is de kusti van Ye-
iladstalat zal tijn, mtag daarom $k- nezulelaL or Yzichlthaar on voor ann
re delijk worden aangfenomen. Zu 8 vullingr van kolenvoorraattd, aminu-
ka~n miet geregd wordenl ran de panrt-] nitie en andlere schleepsqbenoodigdhI~e-
serachepen E~verteen, Piet Hemi en den is or ruimachootn gelegenheid.
l~iartenaer. D~eze zouden tot een der- Yu een eventurel hombmardement
gelike kachtinsanning allerminet van ku stplaatsenl zal rm deik
neij~ Btanlt blsijen VIl ermnneren, er in alleen hot geschlut van de ,,HeTtems-
clit verhrand aan, hoe ~r. Mrs. ,,K~or-t kerek"' kunnon dienst dloen, da~ar
tender' IG December 1903 de been. aan de katnonnen van de ,,G~elder-
Iseis naar H est-ludiiB aanlvaardde en latnd"' rn de ?,,Friesland". geen vol-
taar 18 Januari 1904 a~ankwacm. doende elevatie is to even omi over
(, C'Ie tieenreis had het schlip niet d og osnand uthr e
nuin er dan 4~ maal kolen ing~eladen, schlieten. Mleer dan Min ship is er
I ien aed 501 uur qestoomd met evenwel ook~ niet voor noodig.
H2' ton kolenverbrullk. De terugf~ Zooals die kablel gisteren h~ericht~te
Ireia wrerd vanaf Af artinignte onder lis de Friesan~d 3 Se~ptember hlierhoe n
n~omen. Den 18den April 1n00 st~ak gestoomld.
'ln 1 van wal en arriveerden decn
stoo nde oen ,0 O Ir dmeet tezT t Drandllooze Telejirafte,
kolenverbruik. De Kiortenaer berge
m~a 28 to. ZNaar wij ernemen, wordt or ann
oen ziet hier dusE ulit, da~t wan' het Alinilstrile van Mlarine ornstig
neer er van senigfie spoedeischiendle over hocrnad'slnagd in C'uraw~ao een
II np Rprake kan rijn, men? op' laatstr station voor drandloozo telegraph ir
ge lem e schlepen, mlet In duo eerate op te richton. zoodat onze oorlogs-
1 laalto inag retkenon ended F~riesland~ bodrems niet alleen ondlerling,? doch
ll Iderl far~e ann ieweren is, om de ook; met den wal in ver~lbindlng zul-
Int crandl naar de Westq te volgren. ~lon ziju. D~e chef van deltn dienst van
lnussehencl hlerionleren wij er san dat, draadloose telegraphiej heeft tot dit
< e leel afgescheiden \-au de verwikke dloel herhaaldlelik conferenties an n
nE~cn center laatste wekien cok IIMl.'s liet Departement van Marine.
li trclr to Willlemsuoord giereed Napons dit station dieelt; men cus
Elr roor dlen dienst. Dit pantser- ran be\oegde ssijde het volglende
sc up at ondler bevel van den ka~- niede. De oprich!ting van een station
piltmi ter zee Faber staat, was n.1. to Willemstadl is een manLtregel van
I emtnd om in het najaar naar West- cuiver t~actischen aard. Dimmers watr
endi te vertrekk~en, ter vervanging de in W'est-IndiiS gestattioneerd e
\I te Grelderland. Of het schip uit- oorlogasche en van een installatie
sliend ter vervangmng naar onze voor draa looze telegrrafie zijn of
~et k ndische bezitttm on sal ver- worden voorzien,' zon daarmede an-
t'e don, hiangs natuur ijk geheel af, ders alleen wvordlen bereikt, dat die
van den loop w-elke de v-erwlikkelin- schepen onderling kunnen telegram.
gen zullen nemen. Tenslotto vermel- feeren en zich voor Venezuela be-
~en wij nog dat ookr Br. Ms. Evert- vindende niet met Curaglao dan ten
sen g~ereed higt* 7,ij dat een der schepen aldaar bleel
Na de aankomat van de,,FIiesland"' ver toeven. D~e oprichting ran een
beschikt de commandant van het wlalstation to W-illemstad zou dus
e~skader, kapitein Snethlage, over allesziusi logisch sijo, en r-ooral bi
10)00 man marinetroepen. Deprach- eventueele gebeu~rtenissen in verband
tige haven van Curacgao is een uit- met niet onmogrelijk goaczchte verbre
muntende basis voor een maritieme kin der kaboelverhindingr groote
opertie.Zij is bij elken waterstand dienaten bew~ijzon. Naur men ons ver
to bereikten en het an bet einde ge- der modedeelde sal het station be


liendtl wordor n (1oor persOnal de

O~e het belnl~ on I tratllnoo
zc tcl% rane ol, va~ r dM'
heIegdpc~ zijdle het vo~lgmucltf m~e@-
godeP1ld* Het station voor drltandloo-
zo! telegrafie op r Godranl,
is grehol (Cniouwr on was~ I estenal v-oor
rlwt inl hot najnar naalr Oast~-iliiP
verrtrekkendoe pantsierecrip, ,,1)e1 Iuit-
tcer". Ev\enals hect station annr h~oirtl
\-an1 Hr. M~s. 1100rmskerek" heecft hlet
stat;ionl, hos~ten( m O voor e,.(;ehkrb~l",
clun capaciteit vann 500I K. 11.
Indien atmiosferischie invlopcden geon 1
hetzwa~rl en zullen oplevecren, kan de
clra;ndlooze telegrafie hij rventurelo e
Ilnoeilijkhleden in de Wecst niow zreer
heclangrrijke diensten bewijzon ini ver.
la~nd ook met de oms~tandiilhoid,
rllat d Franche kabelmnantt sebaplpij,
tiissche n l enez~uela eni onle boxittin.
wo~n in W'est-Ind~ii onderhlomlt ook
tcolkens met de~ regeerin~ vaLn \'ene.
zue~la overhoop ligt. ;2oeilijkhocden
tuissehe~n Venezuela en drze F~ranscre
knh lelmaatachlappij zijn, zoo ver,1ze.
ILorde men ons, gcenszins b~uitenges~lo-
tcln. In ilit ~evail kaLn on zen malrine
va;n doe draatllooze teleratnie onsHChat- I
ba;re hiulp verwachten. I
ifoewel dfoor onze m~r~ine op het
o-chlied van dlrnaadlooze tcelegrafie in
\\ecst-Indil no> ,reenerleli ondlcrv-in-
d~in~g is upoeda~n, golooft mlen toch,
da;t tilnosferische indlooen~l ,rren bC-
le~tsel zullen v-ormnen
Wij hierinneren in dit verl~nnd\ oz.
an~n. dat in Trinidad een <1radlouos
station besta~at.
Opens do overplaatsinon van den
luit. ter zee de~r 20 klasse JT A\. Brou.
w~er, aan b~oord vani HrI. 1,
Heemnskerck"'' met hocst emino nl
lom in WIest-IndiiB over to jiann or
Hr. Ms9. panteerschlip ,,Gelderlaud"
dleelde men ons medle, dat dit verband
houdt met de monteerino an de
installation voor draadloo e teleg~ra,
fie man boord van laatstgenoemnden
bodem. De luit, ter see Brouwer
hleeft zijn siporen op diit gebied ver.
diend. Aanvannkelijk w~as hij geplaatstt
b~ij de draatdlooze telegrafie to ASm-
aterdao, doch lantatelij kg~edetachcrd


~~--~~------~~ _-, -- -.---~- ~~I ---


DIGEZIOND)EN MIIIODElIE~1LANGEN

COOK:~TAll, 'LIC TIGtAPETIM` os.S
ILas p'ropietherles Ilimencnticias y nu-
tritivas del aic~cite do( higado do ha-
calao dependon oi aIbsolutfo de las
gftr~ls clUO tntra in 18 0mlpOSI
citnl naltura\l clel neel~it(e. Efas9 gra'-
Ras sonr tligericans y usimiladasl R con
muncha nolii falcilidadit que( lasoct~ras,
dohtido ;rt la p~retsen~~chi~ o (1l aceit? die
baearlao do eie~rtos consprl''stos dleri-
verdos decl hitzernlo, que' Ipermitoni la
Ironta2 clmullsiirfienirn del acieite por
flosnicaoR atc esmanny~~i--y hiaeon
que su ablsor~ciidu porl la mebra~na
11nurosa; S(1 low( ai ofet con~ ('1 is16 fa-
cilidadc y can nois~ rapidriz qure la de
ningunal otra gr~usa.
ILas~ grasas ciue el~ nee~ile de higadlo
de! baralueo continue, :Iparte do su
poderoHsa fHoanna~t te Iunce~r, no Ipo.
SPGD flinguiill \alor terapli~tion---- y lOS
otros elemlen tos na tturalesr q ue son
parteo de su composicihn org~~nica,
existoni en calntidadces t~an infinital-
Ins~lte pqcuefliasr, qlue es unposib~le
que1( mugujino die ellos p~neda ejercier
enr el sistemla cualquicr efreto tera-
peu tico.
Es eidene prs i qule el arteite de
bnaclno es unsrwo alimeintO V DO 1188 me-

menrtjicias estrinL1 1 onu la rasas une en-
tranl on1 R1o compos3ci,- yS por con
Higiuielt~e totl< lus as repl\arciones
qluu pr'etendeni etartf hBchlas de los
pru'lequ~)Os ct\tivos8 del aceite y qu~le s
Off~eren 00 mo SHn rU~t~ittoOR, H808 pro-
< ne~tos fraudulentos11~)HI de la espcula.
clon melr~cantil y del~~ chalaultaunismo.
1)jichoR prepanrados no coit~ienen nin-
guna delas 1 Prop)liedades~! nltritiVas
y rconlst~itue\ntcs dlel aceite de hi-
gadlo doe bclat~no, porqlue carecen do
la jirasil, qlue ol n la parte del acteite
q~ue nlutto y alillnenta- su composi-
ciion nonte mclns so~mejanzn con Io
de los Cc)C T'~ Al LS-- y s use poe.
die on ocuisioines Causa8r peCr mel~os
consit er~a ~es ;it los enf~er~mos par la
gran cautidadt dor alirohol quae inva-
rilablemente contionieni-y otras suib-
stancius Inarci;ticaR, COUIO el sulfato
de estricinina.
Iesas p~retparciones,, que se dican
Contnerlosprncipio aHctivess del

peciahulenoulto poligr~osas para las
evia~turn;st pra los niilos para las
ji~venes y s1IOno\As, qulienes p~or sU
rnatuni';lzi l tltonc;ous~ templeramen-
to espeucial nio pude sistir sin
grmu~(( I les uerantos pa;rat su salUd
fos e~fotcos delleterios drl alcohol, de
la csticrioina y otras substancias
enorgicas.
EI nee~ile doe i~ifgao do 11aecalao es

to tcontityenc plor~aode laE

.v dr! los hluesos- v el miodlo nid~s ra-
csiun u d al I n i?; .,- so, seg u o Ia
probado lai lexperiencia de m6s de 30
alios ~v seguu n l opinion universal
die lor nruddicos, es la EMlULSION DE
%CO)TT, que eatd compuestar decl acei-
to mins puro y de ot~ros inigredien.
tes que aumentan considerablemen-
to la eficacia nutritive dlel aceite.
Drakker t
AIPREDO P. SIXNTIAGO


LOr'CNOAN & PIA~RTIf"
sawi voRK, Us-
wavoutarri ort s"
Almacer

POtographisch HITichtig.
Soublette et F~ils I
HOFPPHOTOGRAFEN
vaI


Gf. WTijman zorgden voor de r
siermg~ der baan en regehung van den

Troen ten I' ure dfe ho~ornhlalzer
van do wachlt hot signal (;eeft; Arlbt
blies, wa:s hiet \-oor de ~nnw~ezigen
in do ondero fficieren-cantine! het sein
zich to vecrzamelen, tenl Pindoe tege~n-
w-oordig to ziju bij de opening v-an
hoet feest, datt door den G~ouvernelr
.Thr. de Jong van Beek en D~onk; zou
geschieden.
Onmiiddecllijk na hiet signaal hief
Btoskaljons' kapel bet Wilhelmus,
oude getting, aan, en d~e G;ouverneur,
vergezeld van zijn Adjudlant, L~ui-
tenant E1. C:. B~russe, w~erdl aan den
ingang: op~gewacht door den kapi-
tein v-on Homb~racht, Te. L~uitenants
LJ. Schlutte en Hi. A. Stork;.
Nadtat de Autoriteciten w~aren gie-
complimnenteertl, veorzocht de Y~oor-
zitter der Comimissie, de fourrier Hi.
E. C. de Jonghl, hct w-oord en ineld
de openingasrede, waarrb~ij hij zijn
dank b~etuigd~e aan deni Heer ;ou-
v-erneur voor de hoogfe ondetrschei-
ding b>ewezen laun de hiier aanwe~zige
ondeeoffieieren dit feest te heb~ben
Sa aabbledine v-an decn teerewiin
wrerd de H~eer Eouverneulr verzocit
dlen baatn to wrilloni openon, aan welk
\-erzoek werdl voldnaan, o-eolgd~ door
den CommaLndant van BTr. Ms. oor-
logsachip ,,G~elderland, Haron van
AIsbeck, die iulmiddelsi op hiet feest-
terrein was verschlenon,zoo ook den
commallelant d~er troope~n en allen 1
aanwnezigou o~fficiero~.
M~et rea~l genou~gens zagen de lye-
gelaars respect~ieve~ilij op het sein-
bordl anwn~ijzen ,,alle negon"~, ,,aclt
om den koning', ,,alle zev-en", enz
Een ;ear 1Groot sJucc~es voor dego-
non, die de baan oponden.
Nadat hlet of liciteele gelceelte wans
afgeloopen, namll het p~'~roratmma ca CI
aanvnng.
No. 1.Enwetrj.
Sergeant LIandmacht, C. JT. C. Kioe-
nen.
W\ie doa m-insite pulntton wans wonner~
No. 2). P'ersoneele Wedsutriji,
E'en poedel teelde hie~r voor O pun.
ten.
le prijs R. Slokker, 20 pr. HI. T.
C. de .TOngb, 30 Ipr. I. C:. Veeue0-

G;roopswedsorijd
lo Croop sergt, maj.II. C1.1roekman.
sergit. A~ugust W'interhoff. .
11 I. Slokklr.
V~ij 1)R71 etlstriki.
1 p'r. Tuontour ,,(;eld.': sgt. JT. Ku~ipe~.
2 ,, fourier II. E. C:. de Jonghi.
S ,, page. R. Abolkkr,
4 ,, ,, C. Jr. C~. K~oenen.
, sergent-maj. J. Cr. Regenlout.
6 ,, .: C;. G. v. erkhoven.


Advertenti en

P.~~ A,welk onmisbaar is in de huishou-
ding en teer ann te bevelen v~oor
kinderen, is verkrijghaar bi
Ikr AIvNSov & Co., ilotica rientral,
MESIE)I & Aug.m, I BotC~i':ca Nueva.

fti *1C O~jif Ileft 19814 je
i9/l IHrl ISscc h/s eL I)Cl~ ICht en
anrl le beve(lenl, als ze gentalen
is op, de plantave


c~ocr J. E. V'AN DE~R MEULEN


Adver~teert steedsAmig'OO di Curn980,
hoct IIICOst g'eleze~ll del'
hollandcschle b~laden Ill
de kolonIie.


Uit New--Tork komt bericht, dat
president C:astro de scheep\-aart op
alle Anti~llen heeft verbodon, waRar-
door de gransche in- en ultroer naar
Venezuela onm ogelij k word~t g
maakt. D~e Engfeleche kolonii n heb-
ben zich tot de reg~eering to Lionden
gewood met het verzoek om hiulp.

Carthoic New~us 26 Aug~. 1908.
Venezuela en Tr~inidad.
De tijd heeft geleerd, datt hiet aall
eene betreureuswaardigfe vergfissing
aeweten moet worden, dat P'resident
%astro een decreet heft uittgemar n
digd, inhoudend verbod van hau le
tusschen Venezuela en Trrinidad. (H ~am
de vergissing niet gew~ild, zooals uie'
in Curagao met de Gloria?9 Red Ami
goe). Die vergissmgf of mis\erstazndl
had gemakkelijk door den Venezo
laanschen consul alhier kuunen wor.
d~en opgehlelderd2 (touct comuenl crez nots. 1
Red7. Avea.) als hiij de mocite genoinen
had eich op do hoogte to stollen vil
den feitelijken toestand. Hoct blijkt
iatemen de a kon 1 ring dee (11uara -
op bet heerschen der pest in ILa
G~uiyvra, te zwaar heeft opgrenomen
Do wyize w~aarop nadien de qluaran
taine is toegrepalst had het l enezo
laansche Gouvernement moeten d~oeri
terugkomen van zijn dealing, dat
het Bestunr der K~olonie dard~oor
een vijaudigen maatregiel nam. Into
g~endeel ons Bestuur is in moeilijk.
heden gekomen heel de West-Indjilli
door, omdaet het g~een genoegzain n
strenge maat~regielen nan tegon de
invoeringr der pest ult 1 enezuela. .
Ten tw~eede, eene andere afkondi'
going van het K~oloniaal Bocstuur met
betrekkmg~ tot den plaatselijk~en hpinn
del mn vuurwapeenn en ammnunitu
woerd opgrenomen als slaande op~ e-
nezuela, terw~ij die afkondligSing een.
voudig volgde op de vaststelling van
nieuwe bepalingen aangaande vuur
wfapenen en outploffingstoffen, dowij
de omstandigheden, 5 jaar na hiet op
roer vatn 103, geheel verandterdl wa
ren. Het is due waarachijnlijk, dat,
als de Venezolaans~che Ro~geeringr op
de hoogfte ware van den1 werkielijk~en
toestand, de weder aanknooping \-an
den handel tusschen V~enezuela spoe-
dig: zou volgfen. (Wil echter do Itog~ee~
ringi'te Caracas op do hloog~te ziin?
Redl. Ani.)
Mloeilijk kan men in deze do w-erke-
loosheid van ons Koloniaal H~estnr
verklaren evenmin als de nuttelloos.
heid van onzen grezant to Cane~l~ss
G~een wonder, dabt de zichzelf rcegee
rende K~olonies er o staan mn hare
international! betre -kingren hav~e ei-
gen onderh~andehingren zelf to! mog~en
voeren, op g~elijke wijze en tegelijk
met die van Eng~eland zelf.

Catlh. N~ews 29 Aug. 190S.
De Kamer van Koop~handcel
en Venezuell.

In de vergradering der K~amer van l
Koophandel op 14 deer, werd hct
volgende besluit over de hiandels-
betrekkingen met Venezuela door Mrl.
Tripp roorgresteld en aangeinomen:
(Mr. Tripp gaf in zijne inleidling een
Mlaar on heldler re~sumb~ van den t-
genwvoordigien toestaind).
Dalt dle andacht vanr het Bostaulllr roog,
geventigSd wor~donl o~ bet feit. da~t do( nege, I
ringi vani Venzulela, obeHoen011 de' \ordeel' s lt i

Iodeln hieet e.lken1 ultvoer vani Iproanel(t(,l
(opi eene klteiniigheid un;) valn \'vrezrne ain ni
trlidnula tot giroote s~chatle oni ver'lies (l1
koo~plieden alhter. dlie HOmltijdsild (.~ (,p dji
Ilrcutn .ebl n11-:u:~cte I IT e<, no .
socht van Z. Ms. Minister to Carnens;~ to
w-illen ver~lnemen, Trelke de ~rlden rlung ziju
voor zulk anr ouvriendlellij op~ltradenl van 1

tig on geaschikt miogen vid~rkiomei."

C'hrh. Neles 29 Autg. 190s.
Venezueolt.

Inet eenigzins v-errassendoe boricht
is deze w~eek van Venezulaci geko
men, dat President Cas~tro ann Y~e
nezolaansche schepen verboden hee~ft
pass~g~iers van Venezuela to v-erv\oe.
re.De stoomboot Delta die hrier


aankwanm van Ciudad Bolfriar, had t
dan ook geenl enkelen patssagrier afnn
boord.
't Is bekend, dat v-erascheiden per.
sonen vanT'rinidlad on andere v-reern
deling~en nu in CiUdad lIorlivar zijn
*n gaarne naar Trinidald zo~uden to.
rugkeeren. Mlen zegt verdler, da~t (';s.
tro twee stoombooten znl to~.l], a
tusschen Y'enezuela en Tr~~iinidad-
Intusschen is Mlr. de Rleus v~r~leakn i
Maandag~ in Sou thlamp ton anogek I~
men met, de Toyafll ailboot Atrato
en is nu in H-ollandl aan 't conlfrce-
ren met zijnr Gour~erneme nt., Wij mo-
gen dlus e~lk ojcgenblik verivachten,
daut wij door den kabel v-ernomen zul-
le~n, wat H~ollandr van, plan is to do~ei
miet betrekking tot l enezuela.

Stadlsreinigiing.

G~edurende de aantate acht dagen


1Terdlen in het fiscalaat aangebracht
en v-erbraud:
87 ratten.
046i muize1,

B3liksem! Casltro* Dondler,

President Castro is aan 't feeston
in 3Barquisimeto. El Conlstitudconacl vpn
218 Augustus v-erhaaLlt 0. a. van een
audlientie toegestaan aan de Pers.
Vijftien b~laden w~aren v-ertogenwFoor.
dligd. D~e feestredenuaar kion geen woor.
den vindon om zijn bewond~erinfr voor
Castro voldoende uit to drul ken en
meende dat ,,el recogimiento patrii,
tico"' meer vermocht dan h~et gSe.
sproken woord a nienos de qlue re
p~ita, zoo giant rij \-erder, la exela.
macioni que leyeondo Iti Iais, so esca.
pci al gran poetat frances: Rtelamlpa
o-ue6!"
'C~.syno~ antw~oorddie enT...... ,,Een
bliksemns van Zulk een patriotischie
wels pre k en dheid '
U~n trueno de aplauso~s sucedlidri
los 11elampg~gos de aquella patriliti.
ca e ocuencia. '

Ycrsllag M3ilitaire .fpelen *
Zaterl~rda 29 Aug. j1. dies morgens
ten GM nur namen de militaire spe
len volgfens valstgesteldl progranmma
ucn nsanvang.
In de aideeing RO~EIE~N WOrcell (19
prijzen behaatsld als volgSt :
1*. prijs f 20.-- Stnurman, Inf.
I)i~jkstra, Itoeiers, luf"n. van L~oon,
G;orgel, Naar, V'isser in C, min. 14
sec.
2''' prijs, f 12,50. Stuurman, v. d.
Pi i. oelers, B~osman, Tise,
Vermeulen, kp. D~omaiseau in 8, min.
28 seconded.
.3*. prije, f,0.Stuairman, Ka~r
remain. Hoeiers, Inf. v. Veenr, B~os
v. Benthuml in (; min. 20 sec. '
4'. prije, f 10 t ualrman, kip.
Zijlstra Hloelers, inf. Juliao, J. Ca.
talina, Slino-, Romano in G min. 3~2);
sec. 0
No. 2 van het Progrramma, wTas

P. prijs inf' rkarrematn, 2* perils
fresco, 3@ prijs Paullini, 4'. Susane,
a.' Sluitermatn, (' J. M\eert~, '7* IB~-
rouldrechlt, 8'. Ratter, ne. Rilli, 10~.
Fistler.
No. 3. Excs~TER~x Or' RiJWIELES.


%nute

Ylj rt .


S4

2 812 I'


Aug Aug. H Auy.1. Aug~.Y

in 17 T s
18 SHept I

1a 28r I tl' a

241 :( 1 14


1905.

vrrtrek~t van ,, -lon .... ......... rl
Koin~lt aant tC P ro ('lA ont............. I
Veortrekt vant .. ....... ..... i

k@anuntr o tco (nKA Io.............. ..... :
Vertrokt vani ,, ................. Ag
Komlt aan to (;i.Cra(.u; .................
1'rtekt vao. C:n~ i~c r..............
Iz e~ Konit Han to NEWv-YOxrK............ /


r. S. SCb2ielelaat
en famdre gemen brierbij tennis, dat zj
.serv~ ine 'van ,A /il Antonia"sinahar
bood~uis 9an de 'Dames Scoo0ne~wolff.
Cur~acao, 29 Aug., 1908.Prepardlt coc' Taka Di rto e"
Ma~shdl bonr pz stonian.
Pr~opia pa dlispepsia.
P'crmliliden~~l c~oeinrittndadid iabeis.
Irecoinluk~lr i par lo/l, Doklert
an hanjar pa L C/. lna
"PANADERIA AMIERICANA-"

P-lo~cfr l~oeai


J. T). CAPRIKLES.


13-9.


lc ijsif. Jetk uen
2". de ~e

49k -. Lab or us
;e n. In omen
C~. ,, Freso
No. 4. LANGZAiAM
WYIELEN,


rinen
4


2
2


HIJUElN P

mlin.
2
1
1
1
1


1
2()
R(IJ-

Be
18 4
57 i~

L4 1~


3'

t4.


t,,


Snar
JTeuken
K~oenen
FrIesico
v. G;unst
Itas lart


No. 5. RI(;ARETTEN OP'STEKEN AAN1' prijs, inf. Paulini in 32 see,
2" ,, ill6 3 ,
3" ,, ladluro 32 ,


*. RI. de IConinlgin dler Ned


edandPUl e


te Amlsterdam IH,
,, Antwerpen 18,

,, Cu7ragno1, Ear1Sfti Pr'ijsEat

Cuanznzo 'J, Nterka nt O tra\-
bazndf.


No. WEDllOOP M[ET TW\IEEEN


3' I


28.
30.


L~ohnrdus, int. 11smaln
Scr\;ERM, inf. V~isser
D~amaiscou, int. Ka'rre-


GRAFMONUMENTEN,

~RAFZER E


--


4'inf, Panuini, inf. F'istler US.
,, (;abriel, Man~dura 3?2
G* H,~inrig,r int. B~onifacia, 32:

1 prija, inf. L~aul, 2' pr. Paulini
3e p~r. Kiarreman >


1* int. TLunf, 2* en i3* prijH v-iolen
b:ij lotingr ten ilecen ann Ka~rremn1 !
Bosmarn, Panuhni, Ma r, .
11~eert.

D'e pr1ijzen wordonl des nazmictays
am GMj unr door den ka~Pitatin-rcon
mnandlant W\. F'. N. \on I~olombncrre,
;Lan doe winners urilgerei~ktwat
bij ZH EGC. iederl persoonlijk; toc

\rredstrijtl voor do~ n1ood(ige~ ienviss
ing~.

Des aou~son: ), o Indet-I
kego,~;~c~lstivedsij ploarta voo~r do o~nder -
o~fficieren.
Danar doe ondecrofficieren ceLpTand
machit met de collegar's der Zee-
mnacht eenk~egelellub licbben, ge~naamd
,,Allle Negien" had~ de Commandant
der troepen en van het Garnizoen
ziju bijzondere groedlkeuringS eraan -e-
hlecht dat de leden van ,,Alle Negeb"
mee zouden kampen in dezen wed.
strjijd .
Een regielingiscommissie bestaande
uit H.~ E. de Jongh, G. Rademaker,


in MARMER, Belgisch, Beierson ~
en Zweedsch GRANIET,

Groote Voorsand. --- Billijke PnijZ:
PIlOTO'S TERt INZSAGE'.


Steenhouwerj.
Mllarmerwerken.


AL. (1. AR it 21>J4
Dude Varkennamrkt.-- roddendai.


N'ijmegeu.


van die stuoomschope~ n de~ ,,Red~ D Line"t' tulsschenl


PU~ERTO RICO, VENEZUELA en CURZ~ACAO


HIolland
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs