Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00034
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: August 29, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00034
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
EILANDOH


un~&UX VME DT Buo

REMOAT~IE: Waterkanl O~trabanda, IHo. 223

.4910 i~S an 1..I: F011 Go010rd Wa, 0.,12(), fl(1tillmaal


~F~~-luys


LI y- -U-


_______~


'O I _~_ __


0


______


1)it Elad verchju '-lken Z __ry.l_-~__

"e~onieic i on so q nn
fl. 2,-- iuwt voornrithe(tal~ino .


ke~n re ~el nor!~1 7. e~ts.


L s,


zinnc h neeht Jierr Hot wcllrllll: -
toraardt~l Scroads.F war weiln, Zal spoo~;-


. 'c'liedonen wnaromee odrgelek ndn iill
zi et ;etruie wodn o I-

zooktleclllen tarste to wio nam~ici-
kcouKc biiet; hunokne Ex elute de .1.111
toirlsc i va olnln on Iluiu otoub i ihe

dat de verhoudin van Ge~el oikomst niet c vooromen ten oNee

Iltivseclk dende ou


Scumernnt~lo, den Jli 108
:flrelen~ CNivrheid :
do voorzitterI~i\'tll~;\ do~ s~~ec retars'

Nanwn,~s lwitleturvnh Ag
,lii e lo vrlan tcc sj :i l e rb nd,- groop
l. 10 en, c1
i ic. \~i iostide 1. v7, ~re lca v.


NamiEniis ht i Botar van de N


9 - I I


Zaterclag


rb re luna,Anacina 1to e ,,.x, manci regarl nasc?
c ts.


II USOL 6
3I ,


hacil !el lo n :cc~I~ clwpra et va Cn
24 sitol e!cn -lont,~ bij your~i l do kulo
tl( Icle c~t prige whlai ni~ sIn:-. krC!;!-ng love dol Koinieet n ~c! lt
(lert liestuarr cni Iitdo~rlcn Ed.Jor-

namLtenkring b :luingt v euidl rLzook, l

awrt n rl ow lersaralc a~~!;-llres openhr' jl
hai i n, d ot ado Itrlandl.ch per, et o
datavr~l go en ondr ichecogani van
don stodnien, datde edutics harkrc-
Lignea tan anl hoZ~t verzook der til
Ncle \elandscho kolroni zlln wullen ;

varein Hatlre Suc1rajesteit vlKoinin

drl evrouwf opdl nut
Goorven met distrenei mestn debed
kennorian : -a lua or\ue
d'.. amerll v~u~\an~t l~ 1 jKoophandel o i
hll~lot Bostur vn huet Algemootn nni .
C'orlandsch Verhond, group Nuder. llo
al~ar se Aent~nille, ~en d ~ ea
hol ctliouestu vn dlel Nodorlanso ~:~

daet hruije besluit vn dpen resident

n~e~e ncr iew ~ril be van~~ ~ant>
81110 (188r VRD ? Aprl i i. OTn dl11@
s'jouw'terwerkd~;cI tovrrctlern aan, ord
valnkel stomehepen e, lo'gene in Ve- s
nezuelaanscheno ls h vern ;door w-elk
~esluitn, divan tlrn nog st eds o hand at
won~c~rdt ehodon ook hoet i Curla-

dant dd, tl czlaarnt 11 de,,Pen dlope"
varnde ond1 Iter~Nodsler~landsche vsag

\\ilder belasting upo de nutC! on
vautroritgeiten vau Aruba, doo Vene- yc
zolaunschol kustwachtetr s op ze werd

aangeoudenj ki o~:n mt e bemannn g c:~ c
siopgebracht l~lnaar Adicora lat naaor ~
Coro en, it eindeljknaarllc Pto Cabl'lo,
con gehode i'nczll het Castcill San i
Antorliod ee tagvnei or
polit eko gragn de g,~ofil uoiuverne-
inentracainsie wednoeno kn
hen ecrcc ers lastter n den peronb-
edra openht tor handl mest~iegld vn
13 A~rcnltaartl to 1Arl 1. ij do

vij Noderlandsh o'nzuln derdnn die
|maaktlen geiangln enrgeblevenon, vest
alcc door tusshenkomst van donc Hoer
Leniatde tn 1 ~ijdljkho consarulaat ~
van odeclrlaend waarne\emt, J( un vi-
ha~ied getold~; a~lloll~t~ i
datin ionoliens ntij ,,la Jut-
sbiJiooe vne opt Ambact opn duelf
wyzen bemtoeiik is ewr n, tr-
ws3 Z15c do l beman ng mnog steeds g-

dat in de lantat aondelijke ziket:L
bemoir ljkingt van rede Cpuravaoche


hier p (bnv~a n: beknd ws.
Lo~rweii wrsit na~i he ouit-irangn Van I
pre s-iden (atro~ ln\; ibodet!~in w iordd

<:locwn ulct het~ buit-lan o!.ten hostnd
mor~lc scaral" mbo li>rn~., havns n ho~~ it
weti cl:on vn Yenzua, en van goa~~s, lo-

todenIl tot utra~iiL I (ng duaa

appooft: datI do~lc an jlf]r ;oritete p o
whsoplen.l koe e an (;a.a, raon!c niet
vcn sch onn gaz ndheidspaslt~n den ll~ r
toegac~ngtot do (!:tanli hebbn wo ,t s
ioigerd:lct vltl; rfosi n
enin van dutt de\u!e aut, olp 1 l m, i
koendo verannte l ,unta na ioiieEn,-
hi vone zyn ineveaegeodn
nomtn, hot vaarti afk~uomstg ws i


ee~n vo~errgano .~l taa vanourin
dat hieer abt~lgerne I~ wor t name-
schou consl~iul n rsdn ato
dusdanig zijri cht I gozondon zciijn
clin 1) ~Ik. ich 1oi tcl rupnig cic.lt cr


deri Veanexolnus !,vl~ng), datilr non
dez (.n~cnonsulae scorichtne! \-~~emuebl
de ;tcrt zjaoulpanclcg :2l'ontient;ll d
dan~nlnt 1 A, ~can ador eert ve~i, r 01;

de Cura<;aoschoC zehooners, voerelnde S

goodl als gieho~el stjl ligty
daut inl dei nac~he van T2-13 J.uni
11. die ,,CaI~rmita" on ,,Manrion", twee e

door \'onozoc~~ala:laue h ku~stwa~chters
op zoo) z1iju naugeI~1ouden t'n opg~e-
b~ra~chit, naar .Adicor'a, donl v-olgendon
(1og Inaar L~a \'olo de Clom~, :lna~lva
sLchiepen' eni hon~l:lr~nnin tw~eede
w~erdQen opgehou~lri den.. ()p schipl on bc-
mamnflr gU is b~ij tlt aanlhouding on
;/oo he~rhaurrldel iik gLeschloton, tt erw\ijl

stuk to teek~enon1, waaru~Iit manl bljij-
ken dat cle pa;l'~piera on rte briievei-

geon enkie ;lt! ander schae hiad e-
had~ dfan tijdvercrlies;
dlat c'o d~ola nehcamh~ton van nezola:anschie havens last ont\-ingenl,
oo ak den di rectonuit \oor vang~o odoren cl
nnar Cutrat~ao togen to houdntfl en
zooveel magleliik illoto onoij ljkon:
dant I'urneano thanrs ccn crisis d~oor-
mnal;k, zoo horCigL alS non0it to' varoni~ .
Curatc:ao bleeft; geon Ieiign host-f nolc n is
fische liggringz van~l hlet eilandll to le-
v-en dloor tleni handecl on1 :!( schielp- I
vaart hlooftlzake~liik, meit Yone~czuela. i
IDoor boveer me\l~ldo d7ecr~e tonl ziin
handoll o~n sclchovnart hlier stoodie-.
zet, alKCoi onzel haven warre! gabh~l- l;
keo~rdl door Veneczuela. Dec financtrine-

!enl, welke d~oorl jureIt'lnrlangeln chter-
uitgang oni kwijairg~ vani deni handel
reeds zeor zwank was: znl spo(edig~r nit-

ceen paar inaandocn moot \o~rtlduren
sullen versch~illender harn delshn:izen
zichi niet langer staandce kunrlae
D~e armoren h~erolking~ wordt rceeds
niu itot hlet uiterate fiodreven In-
d~ustrie bestaat hiecr bijrna niet; wnt
or nog~ was, kanl thans uit Ventlue-
la de mate~i ria rhna nliet k~rijgn;
do hloedenindustrie is reeds lang
kwijnend. Wcrk; is er niet~, dus ook
geon ver~diFanston, oedn brood. De
armnoode is; algemean on serr groot.
Door miaukking~ ?'n den oogat on


hu gon hur waarorgen,, clan een
z\:i~lakhic d waa~:rb1ij wo(llichlt als 'gunst
\cimmit toclgestnan.l wa-t in hiet vol-
kliluroebt alsi reeh~t w~ordt erkend:

j' Nar nauleling vanu 1rt, zpnden
j anl do~ Iletumskerki rnar W\estalndia
cllensor a ,,S. n. c.-- onaelr meer:
,Il1c:ht ofr ceht~er ouverhloo~t sPral-
ke( \ani kom~en, dait aa~n onize ver-
tongen~l togenov\er Yoenezn~nd mar~itio-
no krcht ot't wodo ij ezet,
11anI verw\achlton wij, dalt do rcege ring
rjit nirt ;int slochts twee schepien
zail wvillon hoproeven. In da~t uiter-
ste~ on tloor o-een Nedlerlandelr ge-
!\vensichtc o gova~lzul Nedecrlandi in Wes~t-
IladP; cde rootoro maclt moeten out-
w!ikkielon, waarover hiet op bect oogen-
b~lik kanr boschiikk-en "
Wiri oilcer~schrij\-er deze woorde-n,
maarni vong~en or toch do nav\olgende
opinork~'litlS n ll a oe. Ile ,,\ertoogen"
\-an onize Regeorini moo',ten' Inlder-
Iluad~ b.rachtil/ ziju. 'Ie latng, to her-
haanllelijk; on t? ~rof hieefti Veneuela
rouS gehoulnd~14 on ble~edigd dan dat
nliet can alychete abso lunt11L arfdoendte ~e-
a1C~Ccygdocuin wordt gSelischt. Er mig~
mlu~lder' tan ooit sprake ziju vaLn een
rcegehng~ ami zelfs maar de-n o'erine.r
;;tin gr!lran las~t voor de~ verondeir-
stellling, dermuo hohnn:elin(, die hiet vant
.aezub alrgi ber'ust. Geeni
\c:llr~lander,~l die niet zon wvenschen,1
<1:rt :;terlandl~rt zulk ecan besis8teen eelleel

1biiriln zonder! il:~t rmu sobott t~a.
in msllt a inYlighedou waarron-

Ili;:r~ ~n .u1 ijui \-an wTeiftling moet
I e v~~lii \ermede~tn. De8 dladen ?-an V'e.
jlin, unli mkenI het stelleni va~n seer
Ih i, fistlchen tot genloCegdoenini g gebie-
:hatri nicoodei ilijk. Hett ware *naar
nose: nm duatroma gewentscht
teti;.at~~, da~t ho:t manchtsvertoonn met
dlil ollnstandighe:.ld~ C r'eedsB terstaond in
cei tor'etnstemming~ w-as gebracht, om
zondeltr aar~\1zelt n k~rachtiS to kunnen
olt~rllden, z3Codran autl onze oischen
ii t ''Ip~ do"S owest ondbbelzli inige wij-

W\ij kuunen~l do~t to gLer~eeder doen,
oun~linrt d~ gehe~ele wer~eldf erketnt, dat
.\derhou'~ili nliot alleen heroeg~d, maar
/,f'- togernove@r aichI zelf en ziju on-
nutnn vepliht i opZUlk een
ixiizd op to tredonl~r.
Catro;~i~ 's handuelino-en wokken haat
in a~lkeer, cGen zelfls tor dleele berusten


'1 L313 S f


"' cL~~t) oF.


Onder deu beschuttend~c Hchlado t n
van haar krachltigSen moe eritam
gSroe-ide de teer~o oranjeppruriti welig
op, schonot ombi~oog rankl on fier, in
rijken overy'lood hiaar breted b~nlae-
renkroon on trou wo-ndl,inrkn
no hoct volle zonneiclichit. 1)o jonge
spruit w'as een~ boom1 gi'~Owordon met t
eigen leve~n, diep goivorteld~ in vruncht-
baren bodem. lIogroet als hort Zil-
nebeeldl van v-riheild on rtecht~, \oor-
spoed eI geiluk, bogen nullioennon on
millioenon, eerbieedigbowonderlend, hua
hoofd wonder zijn krooln en adc~u~emden

dbai~ zoopo ove leull~etn, gie uri
kwamen zuecken ondler zgin loov-er
O), dat die kostbare boom zich
no rn toin Ic l !t bl n
L ~n lesr nd 10g abun tI of. t
eens een ,roudecn vrucht' "

,,.Dominle salvamr farc Reinatr, naostr~ccn"
,,Hleer, beschierm on hiewaar onze
KoningSin. \'erhloor ons thatns op, den
dag, dat w~ij Il aainroepen"
O w~elL eenl dankbaar v~rengdege" cl
jubel zonl er opklinken ult het hart
van hiaar volk, als w~ij hedocn Inr ~
Uoit AUM.ei 1 AUICIhtSLJ VUiLIlL'He CiueULt. :*
goede God onze Koningrin wederon'
hiad gezeg~endl en er opnieuiv hoop
bestaat, dat Z~ij Moeeder zal worderl
Ho en wT-ij, dat do ver~sproui~ e go -
rue tetn wanarhcid be?-atten-..
D~at zou hiet topplunt zip an
Haar en van ouis geluk. \\ant cOranji
en ziju volk; is ce~n.
Mleer dan ooit voelt d~e Ikolonie
Curacao zich hleden G660 met hiet Ne-
derlandlsche Vrolk, meer~ da~n ooit on-
dervonden was, dat Hare M~ajestei t
WI7LuEsr~Lsau ook is cnzet Konin~gin-

Wij vieren hede~n Iliet slechlts H-a-
ren a~cht en tw~intigat~en vecrjaatrdlag,
maar sluiten heden ook afh~aar eerste
decennuiumn, hlet cerste tionjarigi tijl.
vak vani H.aa zegejnrij k bcstlur.
TIoen Hlare hlajesteit tienl jaar gc-
leden do teugels van hlet bew\indc zellf
in handen nam, sp~rak zij tot; 11aar
Volk:
,,Aan de G~rondwect getrouw~ wensch
Ik; den eer~biodl voor decn Nutedeland'-
achen naam eni de Nedlerlandschle
vlagS te b~evestigen."
,,Ik w~euschl bij hiet O)~ppr~boatllur
over Bezittinge~n on K~oloniiin ill Gos
en West rechtvaulrd ighoidit to? bctr~acl-
ten en naar Aljn vcrmnogen bi Tte
d rage n tot, verhlooging~ va;n I
geestelijk on stoffolijk~ welzijnt."
G~eduroudc t~ien v-olle jrnLet
Curav~ao oudlervondcen, dat onze gg
lietfde Kiounmglu steedc~s trachltte 10)
te d~ragen tot verhooging vann ons
geestelijk en stoffelijk welzi n.
Aleer dan cost werd~ outer Haar 71
Bestaur achit geslagen op do? nool-
lijdende IolomieCurat~u ao.Nie s~lochits
werd het laarlijkis subsSidie aanmr- r
kelijkr verhoogdi on gr~oote sonunen
voor inj zo udere doeleindon tocge-
staan; miet slochts wordren w~eten-
schappetijk hoog-sttaaude petrsonen
herhaaldelijk h~ierhieen gezondteni oni
de buttengewoue toestanden vau
C'urac~ao te bestudeeren en dooarover
veraltlag uxt te brengen, maatir roorral
in de 8taten-G;eneraal wo~rdoln do
Koloniale ':olanen~r ter dlege b~ehar-
tigd. Niemand maug ontkennen, dal
in de Inatste jaren werk;elij k met
ernet getracht werd ons gees telijk I
en stoffelijk w~elzijn to verhoogen.
Thans nu de Nederlandsche Naann
door onze naburen niet mleer wvordt
gi~erbiedigd, enjde Ned~erlandschle V'lag
door hen w~erd geholond, thans eal
Htare Mlajesteit, Komungin W:i~lbelinu
na, cerbied weten to eischen en if
to dwingen voor dien Nederlandschen n
naam en de Nederlandschce viag.
En dfat ook daarbls wederomn in
't bijsonder op do belangen van den


,,ilet padres vtn do Carr~~;l-~cilan: h IE j deai~r in mu spot en ininachtingr wak-
krCctl. Als zulki ceni nookrllret; goo Il
rinilnme~onn w~eerklank; in ons ';rath a
landic zou vindon, clan, ja nilcatonl wordcn golvanh~ioopt nani *11, JAvou WHN # LiviE Lu.
toelocnist van onis volk. Wan;t ha ---

lie va V~leneueln tccrogeoeroslo1enA ntu oo nerge
landf, isi niet donkbaarr. rIn nerWs-ni a odn
Jlaar hotb adlres is nist a;lleen1 cnl i:ondonu is hot nienwst i panutserschip
nloodlkreet. lIet is torons1 o(n ou!t%!.:- vanl onze( vitOot met'f Ceee waterver--
hct oe~n an:nklacht togonll Vcnozuth:!.. :rhi: jlt in zooverre van de) vier to vo-
al, cen va~n scha~ndelijjke willekcu r n ~n I n!l lhouia parIn tsi'rschopeln, ty-pe

aretrvs niit wocrtlt ccan ankllla~cht 1 ice / ::ndor(;i kolonerr ylt,, ZcOnda~t hept met
o;ns v-olk-: een aan~lklacht van lat!;i i riora bnkonrwo
Ion iibrokcl ni-an nartional corgr na-; l. j,;i :!fli -wn,I (1and ov ier zusters~che-
r!;en hooni on s nandt niot schittere... I ovoormad~i1tn~ is als eisch gPsestel dat
wordIEn herste~l d. ho~t schlipi ccin fulntan van 2-100 zee-
()0k andere station hobhon van~1 (Cns- miijl nlwt ecolnolisC~ho? vaarnt moet
troc's dwaash~l~edn no en dann errr\i'i~'' k~innnc~~ n;ili'ggen! op<1at hort of'esebikt
zullk(! brutale, u!tlnctda end beingingen~l1 inl !:I T.urols esRChen wateren cn in die
.,ndergaa,n als ~'ed~erlawnl. 'wl oetnd ap1 od
floe ontzettendt hanrdc dan ook; Ne- ;1iloop, waat;r~oner c~ok ~ono WVest-
W!crlan!dsche~ onder~danon moebten In Inlisirchle bezittingncl behlooren to w-or-
lget1ofe!,, er stant nogt iets anders am gorekend. minister Els die
en hoog~ers op hot. srel, dann de tr.i h voor delr Lawu~ vann doe togenwroor-
ivaalrachtig niet gering~e kwecstio ~ \in We ,.1,n:edwek hi do bcgroo-
lin ondler ano- eener Nedlerlandscheg tir:L voor 1' 0 do(~ cn ccarsten r
" olonie d~oor le schanddaden vnmj a re-wbeo.dndas
eon arbitrair st~aatehoofd! E~r Rtna3t jil Werst-l ndifdoo n~C1Iiton)~ir'nen, dorne
op hct; spel onc~e natlionate eer, die zii6. de parntserrsehtIepen dic hirj or
dlanio- is weschonden, daut een spo en coleleig hierstel daarvan dringe~llnd noodio' achtte on1 wualrtci o, behalvec
wordt genischt. de ,,HTieema~kerek", do~ clie schopen~rr
E~r n;i eten gieen g~unsten worden type ,Ko~rtenlaer heorn ij]
gIUIEneaayd, muar herstel van fieschon- zond! dan noki condetr zijo hesJtuur de
den rechten moet worden geN~ischt. c. ,.Krclte~ner" ufnar' de W\est. ~ini~ster
ql. edwaongen.: Een degelijk, wa~ar:1ig C'ohen Stua:rt b~rachlt daarin vea.sl;U
optreden sal ook de materieolo bo. dering~ on b~esteride voor den dienst,


No. 1287


89 Agustus 1908.


.25st.e Jaargang.


A MICO


CUR AC AO
F


WHEELAD


I00 BOr


DKZ CURADBAOSCHE -I

in West-Indit een schip ran het krui.
sert!-pe, de Go~ldecrland"l! (Res'idlb.)
1)e NT. R. C'rt. vcstigrt er dor aan-
dacht op, dat de,,Hetemske~re;" met
hasr beperkten k~olen\-oorrand~i van
pl. m7. 430 ton de reis naar zelfs met oeconomischc \-aar~t stoo-
mlende, d. i. bij lie 1aart, waanrbij
Let kolenverb~ruik geringr isi, nriet kan
alleggren zondler cen kiolenhavu\e aonn
to! doen. 1)e ?, ,Koningiin-Regencrtr os" en
de ,,110 Ita y-ter" maaktoni de reis
nnaar Curac:ao in 20~ d 21. dwnrt.
Toeni P-rins Hiendlrik denr 220. ~e-
cemuber 1000)( do ,,Hemnskerck"" deed
to! water loopeni, eindigde hij~ ziju
toespraak miet de woorden:j .,J~acob
varn Hieemsdkerek", mijoe bea~te wn-
sichen vergezellen u op unven weg:
voer onze driekileur op alle zeei n
tot room van K~oningin on Y~ader-
land." Nartuurlijk is bij het vertrek
van de ,,H~eemskerek no Wet-
Indill deze w~ensch vain tlen Pr i ns
die vann alle goede Nederlandi~ers.
Kaplit~ein ter zee JT. B. Suethilage,
beuoemd tot cowmmndanlt van de
,,11eeriuskerek",' is de ouddte in ziju
ranig en komit bij die ecrstr-olgende
miutatie in de oo0grere aCndr
marine in annmterkingS voogni do be-
v-ordrrinlg van schout-ti -nacht.
Jlochit nu eenie verdlere ver sterk~ing
dler scheepsmlachlt in de \\ est-Indi-
scheP wateren noodig w\ordrn fln datr-
medle die noodczakelijkhcleld outstaan
Ilet heel over dlie g~rootere vlootaf-
dleeling op t~e dragien satn celn vlag-
otficier, dan h1Eeft men kolonel Sneth-
lagec eventueel slechts te bdevorderen
omn, zonderi eene verivissehng~ in hiet
comnmando, tot dlen gowansIIChten
toesta~nd to komen. D~aarmnede zal
dan vermedon w-orden, zoo he~prinnert
de ,,N. Ht. C'rt.' hietgeen ini 1!)0 in
cGost-Ind~ie is geschledl, tcn het es-
kader alduallr,v~ bi] de hand"hangd
neultralitcit in dien R~ussischl-Japan-
schren oorlog, op S schiepeni gebracht
werdl en uit Nedlerland teen schout-
biJ-nacht werd gezoniden, oni het he-
vel dlaarovePr to vaeroni. 1)oor dien
maa~tragel toch mioest doe voor hiet
beve~l ov-er bletsk~ader r~eeds a~angewe-
zen kapite~in t'er zoo. erin heckwaam en
v-erdilenst~eilij h;Ioofd officier, als on-
dtergeschikt c~onmmandant blijvener die
neii11f2,'0Znll(c 011 11(011.
III.

V~olgen nui de bePide ovFrign! amb.
ten o~nzer b~est aursiinricht ing. r~Ik eh
ze reeds bclnaarud als <1ic van out.
valnger en ril'lier. Zoude~ mien ze on.
der een ande~ren naam w\illen bence-
men, mini om 't e~ven; orni de quaalifi.
catie gant het niiet; want w~elke men
ook neme, steed~s b~li von twee enInslcl tinnisn kl k~etie wsIr

vrjna vnoergemakk-necnneliku Z etier;
Onf~~it angker, chfn 't pIros tkantoo,

e~n d~e p tdaspaart coo~rz2 tuer der
boki~ij~ den e Ranfranp Justitieabtnant
van hlilentt~ openbaart~ miitere bij 't e

Kanto~ng~ere cht efn als oodtanig oofd
dner politie; voorzitteor d~er evage-
Couniscomssie- lid vansl den Gezncli-
Vtendumeesterc~ Grftjier; kler Jter pos
teij den sncretrsvan den Raad vbtean
Po itie. Alleubn de btetrekinen i
over I'ltwee porsonen verd kreelde er -
ni-ongB~elij no.(iti ornml van de ;znl
St. rartin gozeri d) a zoni
VcDueze kijk op Be administration, met
bondjen vecrgeleen, kan bep aald tot
onderlinge ~ersouwingrdend leidten.


D&ddr ~raagtt alles het kenmerk van
een armoebdigre huishoudingi, warlke
wonder dienstpersoneel door vrouw
en man alleen w~ordt bestuurd, ter-
wrijl de man na den zwaren dlagarbeid
ncog dikwijls zijne echtgrenoote in het
intiem-huishoudelijk~e moet bijstaan;
hier doet alles meer aan een weige
steld hiuisgezin denken? wraarin do
kostwinner elk unr van den dag tijd
hoeftr tot lezing vna plaatselijk nieuws
enl advertenties. Of, -omdat wij toch
al van hiet mnechaniek van hiet be-
starii gosproken hiebben--ddr twee
wieltjes, die pefr dag een niet te con-
troleeren naantal rotaties maken; hier
hiet groote wiel met cidne ronde per
etmaal......
Mauar wTe he~bbn to onderzoeken,
of deze beide ambtenaren te gremoet
k unnren komren aan do w~ettige eischen
der bevolking. En ik ben or ten vl-


1)< TO'Uijoe~ige schreef : ,,Onzre West
v'An Paramaribo,, selirijft de~ betoo-
ging~en, die laartatelijk hier hebben
p~lan;ts gehad, voor eengedeelte aan
de! "opzweepende" artikelen van de
(.urmn~aosche pers too?. D~e plaatselij-
kr, persorganenr, die in zake de m~oele-
lijkheFden met Y'enezuela die belangen
der kolonie hiebblen verdedigd, ziju
inet~ geestkrachltl oplgekromen teg~en
hoct ourechtl, da;t do~or die republiek
tog~en hraar gep~lreegd werd en hebben
nlct na~druk gewouzen op de verplich-
Lndie up ederlandt rust, orn
voorl diens inishandeldee kolonie in de
lIvIes to springe~~n. T'uschien hot eerlijk
v-err-ullen evoywllrel v:an detzen plichlt
eenecr pers, die op' de hoogrte van
ha\re taak is, otn hot~ ,,opzweepen"'
la. v. van det gemnot~ederen zocale
O. W.: wea-~r~sehijuij k hed~oelt, -is een
Ilielll~sbreed~t vrchclil!"

lioloniazle ICntnad

Tuezaichlt op, xtoonsketela
Memor~ie van, Antwloor~d.

Nnar nalclicdin" van del in :t V~OO-
loopigf versla~r over dexe ontwierp-
velrordeningr u tgodrlukten wensch van
vele led~en om eenigre nadere inlich-
tbingen te outrafngren omtrent de rede-
neui, die hiet lIestaur gieleid~ hebben
tot indieuring dezer outwerp over to
gaanu, heeft de G'ouverneur de eer
het v-olgendoe ter kennis van den
Rtand tot brengen
D~e comnmissie, welke in Nederland
benoemd is om de zoogenaamde
stoomw~et to hierrien, heeft voorna-
melijk ten doel om overeenstealming
re brengen in de bestaande voor-
schriften voor Neder~land en die voor
Nederlandsch-Indllt i, welke laartste
nogal eenige vager en somes Fan de
stoomwfet afw\\ijtende he alin en be-
rantten, wfaardc'oor een k~e el g Sechikt
voor Nederlandu~, Zulks niet altijd
voor ha~re k~oloni;;n istrwj er.
I ke I~i eo~ie\ utlctinae ala dze-
inet de zeer samo~ngeste e stoo~m e-
tels9, w~elke op, do groote nieuwere
vaairtui~gen ge~bruikt wrordeni.
Ilij hiet nain demn aad alangeboden
ontwcrp~ is rekemngn gehouden met
het vereischlte, dat een stoomketel,
voldoende aann de thans in Neder-
land be~staande bepaling~en, zulks ook
aanr die van het ontwerp doet, ter-
w~ijl hocpalingeStn voor~rtt dezer amen-
gestel~le ketels van den niouweren
tijd] gemist hunnoen worden, omdat
die ketels Iluer voorloo >ig wel miet
in ge rullli gelonomen zu cn on lun

Aangejzien er nu misaechien nog lan
gen tijd verloopen kan, alvorens de
bovengenoemdle commis~sie tot een
dtlcinitief v-oorstel komt on bet mis-
schlien nogr veel lazngrer sal dureo,
al-orouns die voorstellen tot wet
sullen zijn geworden, hieeft onder-
geteek~ent e gemeend, waar het,
zoonls reeds gzezogdc in de muemorie
van toelichlting, de dringrende noodl-
xakelijkheidl gebleken is om de be-
st~aande bepaling omtrent stoom-
ketels to hecrzien, on tevens de on-
Jecrvind~ing g~eleerdc heeft, dat de her-


zicnlnsollliknr kfa\nn eodiuondge time
toa de oninnS~n rtt ,o ge elds

stann nlet verwa~clenin dnrearlio vof
vermel enl wenschto ebn voldaaesc n, ml

it 1oan itn cl h leeli an v veod nen
~aan de kluof eiin~ onterpl ~ove
aaen eodn aral iu o u
rino za -ewi otnr do00 en.~ c~e
Rt~ade ,nll teen i al. ofddee

Gedure nde:tl elre de maand Jul


le van overtuigdl, als ik zeg, neen.
Zelis z~ij, lie nirt mert onze toestau-
den h~ekend~ zijn. mioeten al suspi-
cieeren, dat h~ij clorgelijke overlading
vann vtra ntwoordclij k beden hret eene
h~ij hert undere rlnct~ lijdel.
Tfochl stan~t men o~r ver~nndle rd over
-en dfit is zeer zcker ter credcietzijdo
dlier amhn~tenaren dat zij Ann veclt
eischlen van den dlienst beanrtwoo-
don. Alaar daartroe alle krachten in
to span noin is niet wanders dant in
hutn eigeni bela~ng, omdtrc zij steeds
va~n ulit Culrnr~no gectontroleerd wor-
amri. 1)ochi is or iets, dant minl of mne~r
aan d~ie contrile ouitsnapt, dan mioet
deari n hiunne v-eranbtaclltzamingS g'-
zocht w~ordlen. Niet \reijwvillig, maar
noodg::edwnongen staani zij hier schul1-

E3n wat~ wel 't mneest hierb~ij h~t
loodje legt, is die rechitsplcgingr.
't Gaa~t hier dus orn de reclitraar-
digheid;l den sluitateen van elk hecht
maatschappelijk gebouw, den harit-
slog van et gozonde volkrleven!
liet tek~ort hiiermi is, als9 reedsu gezeid,
te wijten cani hlet o'ebrok nan tijd
der titulariassn. 1)otlI nie't alleen ab-
solnut mnoet dalt tijdPsgebrek gSeno-
men worden, Als9 meni weet dlat de
reehitspraak; nitgeoefend wrordt door
onher-oegdcen, dan begrx.1pt mnen, dat
dlat geb~rek~ nan tijd ook; is to ver-
staan in relaztieven sin'
Juist om hiurnne o nh Ieroe~gdhieitll
w~ordt er mneer taid gevordeord, oni
zich conige~rmale in de w-etten van
hiet rechlt in to werken. H-ieruit valt
tlus te conclud~eeren, dact er to w-elig ~
rochlt -ordct giesp~roken, on ten anderle,
dlat aan de eve~ntueele reebltsplleging
fcellen moeten kleven.
In de openbare zitting van dlen
kol. Itandl is dit jaar bs~eweerd, dat
v!le~ vonnissen mioesten vernlietigdl
worden door bet H-of v-an Julstitle
oni door is vooral bleteiland St. Eusta.
tius in een kwaden reuk gekomen.
Jlaar van dezen justificelen ach-
terstaw~l mnoeten de overige eilan-
Jecn g-een batio- soldo op hiunnre re.
kenin~r makenM alsof zij mneer ofiets
beterEj presteereni op~ jstitieel ge-
bied. UpI alle eilandon is or gebrek
aan ITechtskenlnis. TIe St. E~ustaitius
echijut daa~renh~oven nog womris aan
voorzic rig leirl te zijo, mai~ar anar

lat evnrr 1i lei Isi l cr nroj le cd i
i~s. ()p ande're oilaniden maig menr wa
rulmner >~e ele zijn m~et p~ru lentie'
men~aiir dzc is wel eens too groot, dat
techt'l na~rlig~haid~ wordt h~ekort.
\\ at~ is da:I1nafkeur'ensivaa frdligcr: of
dlat onbeyoeglenl eondig'ien toecn den
1o n rlr \onse i f da zi- ui
eenl zek~er goisine, ov-erdlroe\n zu~clt
tot behloudc v-an goedeun naamn, de
schaal der rech tvaanrd iigheid mar ~~
laten bengelon, liever danr togen den
\-orm to nuisdoen't
Wa~t er ook van zij, menc magr took
dien ambtenaren or goen grief van
mak;enl. W\ie is do hoo fds~chuldige.
D~e regeering, die zulke toestanden ;
in hiet lov-en bieeft geroepen en steeds
laat voorthestaarn. lIeeds v~an v6Gr ~i
30) jaren dateert deze fout in one
w~etgoving. ~n sinds dian hleeft; men
justfoitie to St. Martin ook in burger-
~cljer zakcen rhtsmch t, ~ten. woird


to~ ch. Want zo lugd rechlsl~ll'' i tsmach
vueel mogelij ge 3~oetrwisdecer oren.
1)ecentralisatn ouI~t.luit slechts en z
wi heg to velvht liger fouten. Het al.
gemnc belaana, w~!erd dus doorr der-

jsitie toestane vI~tn voewe ziji ,u~
ookno' ie van nu, met (fitlten v-err t
dt.~sttu en Hanad van justitie edr ia.
de ebyededin burgfierlijki~ c trfkr ne~ e tl

op eet zilof van justiti foto Curnf~eao

T~e Sntabisni s nsni lechts eenkatone-


recht, en is gehoudlen zijoe straifza-
ken te behandelen door midd~-el van
d~en Rcand van Justitie te St. E~us
tatius.
Ile ontnemning der beyocogdheldf in
burgerlijke zaken nan dio Radten is
alwcdcer eer n lamidr~lel. lIehlalve dal
d-ie moultrega~c l is dloorg~edreven ol-
der protest van al de bewoners dler
eilandon, hieeft hot~ nogr tenl gierope
gehadl, dlat burgerlijke zakenl niet Jan
zelden mneer aan de ordle komnen. De
procedure immerse is nu to kostbaar.
In welke Freemdle rechtstoestan.
den onze bevolking is geraakt door
dergrelijke onbeatende rechtspleging,
daarvan zal ik geen voorbeelden ge-
ven. Men begrijpt genoeg, dat de
rechlten der zwakken door die der
sterken worden doodgedrukt. En
toch, we lezen in het Regrlem. op het
Boleid der Reg~eeringf, art, 4; Slla-


rvernij wordt in de k~olonie niet gre-
d~lid. (!!)
A~an dleze ordelooshooil. Inonchanlan-
ce, w~ille~keur, mnoge nu tochi eenls een
eindle komlen E~en solioe( rchclt-
spraa~k is een ecrstee vereischte. Niet
alle~en orni alle mnisdadten tr straffen.
maa~r ook elk wnb~etrijf. orl
correctionreel straffen hiebb~en zij noo-
dig, wonder wie op, int~ellect~ueel gp-
hied nog zoovele wiltlen rou~ldolenr.
Eo:n g~oede r~echltsplilegngz meer
pa;edag~~ogzisch1 wer!;enl dainl al ie schio
leni met haanr oproeing in ,,ma;nt-
schappelijk~e enI chriisttelijke dlogg~donl.!'

voor relorgaSni?atie Mlaar da~n moet
menr zichi op nziver stndpntl~ n plaazt~-
sent nl n opht algam~een hetlangr, ar niet

dler~vinding:leert, dant de beczuinigings-
thieorie in deze leidt tot cene bezsui-
n-iging op doe rechtranardligheid,~ of tot
zuinig rechtsprlekenl. Neen. ini onze
omnstandlighiedon moet hort wacht-
woord~ sijn: eeni goei'e, dus~ voldloen-
dle rechtsp~leging op de Iininst kosit-
ba~re w~ijze.(;cachte fleer ~etrlakteur,
Alet genroeg~en las ik inl Ilw~ voor-
lantsteni nlilt evren COUranLlt het in-
rFx~lezade at lek t!C1:rleorgnisaie") af-
komstig van rSt~ .11rtinl o-eteek~entI

"Zou dit door dlenzelflen G; van de
in ozon~dene corres ondentie, op w~iet,
o-r pen uit dou Koloniale lIegrootino,
ik iets hiad at to din on, weschr~evey
zijn '. "
31ndien zulks hcti < eval is, dan
Inoet ik hem toeroe sCn: T<1co los
oinco "! het bureaucraaltge r~tje wa~S
r'er51rgssingf loall iin kant w n
Lexeim Lcer up den weg~ Vanl ver >e-

allit Ytu lieor~ganisatiee is b~enoemdc.
Niet dat ik mnij vermeeot hoet werk
v~an deze C:ommissie voarlitt te loo
pen, maanr kw~aad kan het toch nieb,
avaarde G, gezalmentlijk onze krrac~.
ten in to spanneni om die ob~solete
sctaa~tkiunde: ,,E~en sta\nt vanu Zaken l
to bewrar~en ditan het Itijki in 7,ijne
koloniiin bestendligdc zoni wenlschen to
zien, 'enz, enz. to oen verbrannennaar i
hlet schoolmunseumi naur zij thuis
behioort *
(;cene luttnlcii i-kolonells noclii k~o.
loncl-ga~zagheletb bers9 hiebbncr de eilandt-
jesnIoodig, ook Curat~ao miet~, dochi wel
lenvodiolir blrav~e burge~trvaders of
nleesters naanr gelane do k~indierkens

Uit de (ieuleente of Randen van
p~olitie brekozen als eerate en tw~eede
uondianut, zooals dit nu plaatR hieeft
bijl den Kloloniaclen IfRaad en voorge-
dlraren door dec-n (;ou~verneur mian
11. jIl. om eene kenze to doen, kunnen
zitters van den~ R~ad~, met~ eene klleile
too~l~g~e voor kanrto~orbehoeften. hij-
gesJtaan door1 ecuige leden v\anl dtn
cetmeente- of ~aud \ano Politie, al11 rodig ,e soonlehsei gph i p
ae versclleil Itep~rrtemuerw s Open-

SInes trri knei or raiwoe le eji \le -


atter van dJjotren aad lcrvans Justiti

opsi~t. EustatiusonSt .1ati met 1Je clu
ctwee honriotieksl ledn anes denl Rad
vatn Poisttie dnei stafent aionct.
IUl nntanger teen Anahtenaa van e
lietl i>opnenbrtl reiatserled enl Direc -
toutr van het Iualppostkntoor en
(Triftie ~tevenls Notat n Ht~ .\potthek I
b~e waanrd~er l mooten gealarleerdeTlo- t
\nial'lte Amteaon btlijvon- afo
D~~~ner Lood -Haeumes ~teuar\ alsmd
Amtie enaaur van d Recerhe en kLrc-
kenr opn het Postkatkntoor en bjdn
Ontvanger kuvnveSon ls Gemeeny~t~~e-m-

tenarenna zouder recht opl ee kolo-


niaanl pen~sioen a~angestetld w\orde1.
ZiodaaLr, waarde Gf, volgfens ruiijie
nedlerige opinie in hoofdtrekken nee-
elega en zeker wFel v-olgrens uwe
(n nk eelden de gr'ond~slagen eener
eeuvroudlige Reorganisastie en groote
bezuiniging in bestunurkosten voor
onze kleine ~on rme koloniu.
.inrig wetnschlende .qpoed~ig de in-
vulug an it~ geraamte~ ultr uw
rwelbeaneden pen to zien verscluine?
in onzen wa1rer;en degrelijkenAm-
goe di Curagao noem ik; miJ na
dlen Heer Redacteur voor het Ing~e-
ruimd pl~aatsje hartelij k dlauk ge-
zegd to hebben,
Dr. C. A. ZEPPENFELUT '


-- **


mM.
4 7
6 5
5
21 7

2 9
7,5
19 8
12,7
10 3
2,8


Fot LA rlft 1 ~~
a'ln age Savonet
,, ~lcni Sta laI th t
,,Siloura. r a
,, c ik t

Hoftl abao
Sta. Rosa

,, aC0rl nn


Kanbelaienws.

Ttoads de varige! wcee konden wij
mnededeeleu, dat Neder~landl zija ant-
woord atan Venezuela had verzonden
dien, maar den inhoud niet sal o-
peubaar maken, alvorens President
CAiSTRO de officieele stukken in han-
den heeft.
D~it antwoord behelode niet veel
meer dan een bericht van ontvangst
der ,,Nota", omdat de Rtegeering tot
verdere besliasingr eerst de komat
van den Heer DE: REUS W9Bs011te RI
to waPrchten,


SN'ieuwsberichten.
lionring-i nue1da~.
j aardug:. Y~e~ietle me~en n wij rpn
wvoordl to- monton spreken tot kal
Inleel~ring van2 dol ovestariftim westclll-
deo genioederren. Alen zou rich hlMknrno
laten rinileiden dloor ee~n vc~krknerel
g'eroel \-an vado~rRrandslieffle ine,
nend, daft open vreemdleling~ zichi \-oe
gen may IOj onze nationalle ho1l~e
aan onze veel go~lil fcle enl ~eillorblioie-
de Kioning~inne." "
TYergoten wij nictt, dat w\.j troebele
tijden belovcn. 10 omHs~tandighelent,
zoudenr zoo lichit aanrleidino- k~unn~n
grevlen tot vertroebeling van onze
remen, Zuiv-ere feestvreugde.
A~lle inanifestatio b~lijve achlterwrege.

ZITELA, S()(II TEGEN; I)E 1, ENEZ:I: OLANEN-
Wijj betrourenl hot aIlcl, 'dab hIet
het ijk, vrchtare andis oveCr-
geleverdc an onrl slechit bestuur.
Nu P'resident CAS'I o1 nliet slerehts
in zijn eigrenlnmar okhr,
op' Sederlalndsch~onaLfhan kelijk g1`rand-
giebied, riju wrillekeulr vo~or wet -il
laten gelden, heeft ous volk zich
Srechitrnatig v-erzet oni het M~oederland
gaerrangdt ons to v-ertledigen en te
ve-rlosscn \-an d~ian willekieur-
CUr~L~yA HEEFFl` NIFIT'S TEGEN:( YEN \T: I
.%ELA, SoonI TE(I:ux U) VI:1:nzoldXEN.
In tege ndeel, de Y'enozolanen zijn
.onze naast-e b~uren, onze trienden,
van velen onzer de! familieloden.
Alochlten ook zij met ons wvillen
feestrieren op dlen v'erfaa1C~~rdn van
onize K~oningin, dan is dlit sledi~ts can
bewija, dant zij on~s begropenl helbbel
en onsi dlaarvoor danku brcoenge.

PICOGICAM~MA
vanl het P'c~le,,-t door der Wnc~j'ongensa trun
Slta. Rosato green~l, op Mnadayln 31

inr de k~iosk; Wlilheclmrirna.
1. Tw'io aI mnolnc, moreha~tl. I'ano:tf.
2 14: El are, \.nIzer. Bran.

.3. .1unnel~t to, op,. 40t. . et vn
ci. 10sposislone,rinarca mratri.
7. Ila.rlmore atl Ski i l a, Ia-
/s. Carsteutidard~lo. valzer, I;Grasso,A~an de voork~omolnde~ triendeclijk-
hieid \-an onzonl genchlton collegeega El
Torparlcial dankllen w'ij de? g~1~erlhegene
onderstaando hatelijkheid aan die :u-
ratc~aoschle Pers;, on in 't bizonder ann
hlet padres VanI de Am~igoP, nan~ on~ze
blazers te kuinnoi n mdedloelen. W
cianken d~exen Clo~llega z~er voor do
t~oozendu~lg van ho~t olgendl entrefi-
let ult Onze~ Weist \an Surmrame (31
Jluli) ,


ne~e de tonhobb,~elijkc uil ord \ o,
cl rdeel zlllen dlco a spelnde a ~t

name in de~ Anugjoe ci Ciurat~ao, die
bep'aald sensational wordl, tot dleze
etr~eurewna8(1rd i
ios n e'li ol'enuela p C~uralgaE)
soon van G~ramcko dio v-olgens e
telegrammon w\erd aangevallen we-
giens een beleedcigend artikel over
Willemstad, moet dus een ander zij,.
D~e Consul van l onlezuela heeft C'u-
rag~ao verlaten, zeer ve~rstandiig. Te.
;voren reeds hand die Hollandschie Al-
nister-resident Caracas verlaten Illy
h feeft zijn panspoort gekregen. D~it lant-
ste gieeft te de~nk~en.
De berichten ult Curacao geven
den indlruk, alsof men NJederland
dwcingeL wil tot optreden tegon 'o
nezuela. Gemakklijik is dit miet.
B~omtasrdeert men k ustplaatsen in
Trenezuela, de vroomed ehingen dlie datarvan d(


slashtoffers wvorden. D~e meente Vesne'
zuelanen hiebben hunnie pla~ntages cln
andere bezittmngen in het venge r
~iunenlran .
Doeltreffeud zou alleen zija een
blokkade van~ Yenazuela, dochi dxaar-
vo~or xoui modew~erkiing \-n wander
Alogen''dh'eden verc~ischt worde~n.
Intusschen in hiet niet onw~aar-
schijnlijk, dat Castro als weerwraak
de HTollanders die in Y'enezuela ~eves-
tigfd zijo, wegjaagbt."

.De 19-ijmoedbige van Donderdag 11.
Dam Ratistonds den handschoen op
en verdledigde siJne Collega's ridder.
lijk. De verdediging is zoo afdoende,
dat w~ij er geon wPoord aan hebben
toe te v-oegren, tenzij een oprechlt
woord van dank voor dit schitto.
rend bewij61 van collegialiteit,


SEs la u'mica Emnulsibn que recetan los I;J
medi ye a soB apro aa por las Acatdemias


.No contiene Alcohol, Guayacol, Creosota,
as nmnguna substancia irritante que pueda
perturhey rrl est~rmage y perjud~icar la Plutrici6n.

Las miles de curaciones que diariamente so
obtienen justifican la fama de que gJoza como
el gran Alimento y IMedicina a
&i. .... .- F


Officieus ontving de R~egeringr een
copie van de tweedle Nota, welke wrij
Nona-L6PEZ ZUllell DOtlene, On I1880
te onderscheiden van de eerste, wel-
ke wij NOTA-DE~ EI'Sr: Zullell GOOlen.
Van buiten af kw~am de Regeeiring
dus in hiet b-ezit van ~een cop~ie, ie
officieele! Norra-TcL6PEZ WaH 10 D ict
in haar besit. W'ie w~eet of ook no
weer niet eerst de C'onstitudolnal word l~
verzondien en later de brlief I
lu den mlorg-on vann 2I~- Alugst~us (
hield hlet aI~neT~ct mouisterrandc om
lang en breed~ de~n t~ext d~eacr i\tweedo

gail) te brFIes~Prekn Mlen k\\ am~ tot
de slotsomi, dalt die verlschillandol~ (
uitdrukkingen van dllez NotaL het
niet mleer geloofwaa~zrtlg rdi aakt, da~t
door minnelijke schiikking~ canl einlde
zou gemnaakt kunnon wrordlen aan do i
gerezen greschlillen.
Gieen arbitrage dlus, maar' manchts-
Pertoon.
D~es namidd~ags vijf unlr kwam de ~
lieer DE: IREI:S i 01ltg e
zich onmiddellijk naar Bu~itenland.
sche Zalken en hand don volgenden l
morgfen, 20j Augurstus, een ondorhou<1 nt
met M~r. MIAltEE:S VAN~ Q.SWINDERE,1151~-
nister van Itaktenl. Zaken.
H. Banron van Asbeckc.

Bij Kon hsluit is: do kapil-
tein ter zer Wr. D). H-. Il~nc s Vas Als-
BEC'K Gerval Ontlieven van het bovel
over Hr. Mea. pan~tserdeksch~ip ,,Gae
derland"'; miet den datul, w~aarop la j
dat bevel aan zijn op~volger zal ov-er
dragen, is hiet commnandlo over ge-
noemcden bodlem opsgcdra genI iaan
den ka itein ter zee Gt. P'. Y'~ AN1c:- '
xiSu; C~oLmSI~An uSu).:.

't Zal relen met ous sp~ijton, dlat
juist nu, nu do marine er tuisse~ion
bheet voor kiomt to stnan, K~olonel ,
vaN ASBECK' Zijn post IReet Yerlatell
on een h~oogerle tol bezetten. Wj
hebben ZH EG. leeren kennen als o~en
koen zeevaarder en kalm gezatgroer-
der .Daarbij, meer dan cons geiilg'
de Koalonel vAs AlSH~c'K O >enlijk;, dle
Kolonie Curagclao een go atte
to dra en on toonde? ht) de g~ode s
eigense lappen dier Curagcaonaarss to
k~unnen waardeeren, iets wat, jan" ,
mer genoeg, just niet van alle mn-
rine-otticieren g~ezegd kan worden. Kio-
lonel vAS ASHECK~l telt wonder de rool-
name Burgers zeer veel vriendoen 1
W'ij wenschen ZflEGCJ. goeluk met
de bizondere onderachieidlingr hem t~e f
heart g~erallon, bcnoemd to mogen
words t00 D~irecteur vani ht lio
ninklijk Instituut van Mlarine.
D~e Cour.Cour. wees er gister~en op, hoe ;
men in Venezuelta gaarne zou willen
geloov~en, da~t die Kolonel gnpromno-
veerd word om hlem te mnov~ee~rel I
en te verwijdleren. Mien wil daar in
deze promotie een bownsi zion, datl
CsanTo gelijk hadl en de G4Eeldelrla7
de vlagf der forten had moeten st-
lueeren. .
Zij toonen zich luiermede niiet allee i
dom, maar nog eigenwija en stijfhoo -
d' orndineeds v66cr dlen heroomden tocit
narLa G ira of zeker onmiddce-
1 klr;duaana,u was de promote van
de Kiol Iue hie bekcll n Ht at
en oner p e 1 in er t liet Irien a er
a dd met deaV neolnansce (I srestie

Welkol i

Giisterenmiddng is delnngr erwa~ch-
te de Heemaskerck,, inneng,1estolo md,
onder bet donderon van 't geschuit,
het opelen dier volkshederen. Ann
wieerszijden der hiaven stond con g~roo
te menigte volks, die zoo luide juich.
te, dat men zon Snan meenen, da~t
de overwinming op Castro al behaatld

De ~t~at-major van hot schiip, h~e-
ataat ultde volgrendle hoofd- on ver-
diere officieren der zeemancht: kapitain
ter zee Suethlage. commandant; kal *
lust, t. z. Albarda; Ivit. t. z. le. 2*
Commijs en Schireaders; luits, t. z. 2e
kL. Tollenaar, Van Hengel, 11arn'
sinck, Wgiers, Van Heteren, Brouwer;
adelborasten le. kl. WT. Maurits, oem
Colthoff, Van der Stad, G-reve, Wij-
naeudte, Vog~elsang, E~tty; le luitt*
der mnariners De K~ock; off,-m ach.
le kl. Jobsis; off.-machmnist 2e kl.


Van Horesen; officer vatn adlm. le
kl. Schilt; off. v. grez. le. kl. Sikke'
ma; off. v. gez. 2e. kl. K~etting.
Drandloose telegratie.

E~r rija nu met de Heemskerel<
monteurs en w~erklieden rnedegeko'
men oml drarndlooze teleg~rafie op do
Gelderland aan to bren~en.
8tadsrreiniging.

Gedurende de laattste achlt dagen
werden in het flecalant anngeabracht
pn verbrand:
164 ratten
923 muisen '
alzoo in het gehleel reeds:
8299 ratten
15212 muuizen.
De worksaamheden gingen hun ge-


wonen ga~ngr, 4! karren audle rommuel
wordcn ult vcrschlillendle woningen
YOPr~ijderrl e11 vt~rl'RDaric.
Petst.oPgehown~rl, c;t schopeni~, konrritiind \an1
dat, Cilawtl, \rij Zulln wrdsto
ga:Ilato~n, miits zij ge aigvn
duar' voor do~ Ko(lloie Crlrnceao~ be
~tromrl as~1 bcoardl hiebbn.
In Carlneas1 Sellijjt d~e zickte nog

of I'nolrto Cabel~llio wp~lIord nog et op'-
goheen.Histronkwarn de Merida r
t(o behboncl aIrlcoven, stoomdi~e zsil on-
niddel~llijk dloor naatr de qcua\ranr aine-
wed~cst ri~j. t

I ~ledenmo rgel~nl wrhet Iio in~i in ne'
eest cDor oi nl ilitalPGHc ing~elfll 100t
vrchlY'IIillendce ope~llnbrew\~lestrij ceni als
roilen, malstkl; immoncl, r~injistrl ken enlz.D~e Holland~scheloo hoo Zl vooreerst
iocti oil hatr bieen- nochi ol, haar
ter~ugretis de k;nst planftso va11 \n 'e-
niezuela ;aandoor.

1Verktvels~rseb llng.

Ilet zal cone ware volsloening z13n
i-oor hot Itestuir, zoo 3mist op tijdl
geIden tot wrerkverschlatting in >Te-
leriallld te heclbben aalngo\-raagd. P an
allo kantenl komnen de woerkloozen
opdnagen omn zich op te gevenn ann
h!t; Dep~artementC can () enbare Wer-
ken. Voclen konden wrortlen geholpen,
maar, helaas, velon ook mnocsten
v~or~den weggCestualrd met de belofte,
lat zij de volgrendelf week aan de
bourt zouden komnel.
Alanadagmnorgien alleeni moesten ;t
70) mn~nen w~ordeni algewezen.
D~e armoedle n work~loosh~eid~ blij~t
veel algcencene 'dan men zich had
rpoorg~esteldl. Ilij wijze v-an w~erker.
Ichaffing wrordt hoFt woonhluis van
Ie plantagc Ruist, door hest Gouver-
iemnent aangekocht, naar men zegt,
tot ~otookomtige statndplaats van den
Districtmleester vasn het 2* district
n order gebrachlt, de weg~f langs hle(
W~aaiga;t op Piete~rmtaai wordt v-er.
bree~d, Bao d~i (Proe in de beneden-
lisitricten word t een put gogFrav'en, etc.
Enn wo-~ achlter Srinp)o~st, wanar een
paneii houteri mLenac~henr wnone, zou
in c~ok sreer good kcunnen worden
Langelegd.
,1 nmmer, dat hotf Gouveiernemnt
nog slochts overr weinig hloedenstroo
kan beschikkon.
Z~ou hiet misschiien ook aalnbeve-
ing~ verdtienen, dat; hot G;ourerne.
ment bijtijds zorgde voor een flin-
ken vo~orrand p~lantzaad, om dat on-
der het airme volk, als de regen
invalb, to verdlelen, opdazt men woce ,
~aan 't planten kunne gaan on zor-
own voor de toekomat, zoodra de
regen valt
ex- li r ze her ulalnd a ddcro >at
gendec op don schralen oogrst; van
vol-lcden jaar, z er weinf plait zaad
za~ lijn overgel even. I0 le ou
toc I to betrouren zij n ase bi een
goodec regenljaar gieen oofgat kon waor-
den h~inncnge~hnaal, omdat er miet
gocznaidt werd. D~e llende,w~elke dan
zoul ontstaan, ware eenvoudig; met
moo~r to boven te komien. Ilet ~on-
teloos ve~rschanffen van plantza~ad,
dulnkt onF een zeeer ver~standliige ma-
niar van w~l~ orkerchafi ng.

s3teun~ \oor denr Handlcel.

In aansiluitingi met wat1 wij yroe-
gocr readsu hierovecr schireven, diene hiet
vo~lgrende.
Volgen do latete berichrten uit
Yenezuela, is do w~iseslkoers in het
larnd gesategen tot 1.42. D~it wil zer-
gen datt cen Dollar, betaalbaar in
Newf-York 30 dagen na zicht van den
wiessel, verhandleld~ wordt in Carrcas
voor l.42 p~eso sencillo, ofomgorekend
togren denl vasten koers van het Ye-
nezolaanschle zilver op Cura<;ao, voot.
D~ezelfde dollar kioat hier op hen ei-


land 2r% premnie, dlus fl. 2.t5, zoodat
het, theoret~isch redeneerend, den
koopman in Venezuela een klelin voor,
deal z.ou afwverpen, indien hiij Vene-,
zolaansch silver [naar Curagao zond
omu hier D~ollarwTissels te koopen.
Practisch is dit, ouder de tegen-
w~oordlige omstandigheden, niet mo-
gelijk, in de eerste plants k~an geen
zdiver wtorden bincengrebracht en bui-
tendien zou b ij vermeerderinkg rde
Traag naar Dollarwissels de kes
niet op 2r% blijven.
111aar ik vraag mtij af, of de toe-
standl, zooals 103J is, w~el gezond mag
wvorden genoeml.
let is nu eenmaPl een feit dat de
gouden standaard van onzen nabour
niet op bijzonder soliede basis rust;
de goudvoorraad die de nominale
waarde van bet zilver moet garan-
deeren, is buiten verhouding' klein


PROGRAMM~IA l
VAXS HET'L \YOLKSFEES:T TE'I G:EVEN DOO)R

ji0:2 ;I-.eit"" Amo~sus 1908 C;TERt V.IE-


i aVX .uuu~a A


i\\cstrijdl op schluingestelcde planken.
1(10 prijzen v-an f1.--).\\eds~ftrijal inl ledligo vatenl. (10 p~rijzen

~(,Opeluisterdl door rde muziek v-an
hct~ ('uraw~aoschlo W\eerbaatrheids
Ikorp's)
3". ES O~fllDAGH10 PE~R,


Alanst k i mmn ( a prijzen bestaandie u it
1'erseltillentle \oorwerpenL)
4'. DE~S YO11DG 1C


Y'erzamne- l-platts,,Emma School"'

\'iner wedstrijd (P'rijzen : 3 prijzen
voor do( mnooiste d-iegers; 3 prij.
xen \-oor de grootste 1-irgers;
31 prijxjen voor de hoogstopgraan-
(10~ vlielgers. 1""e prijs f 3. 2'1 prija
1 2. 3 prija f 1
5'. DE]S NA.l111DDAGS 1 UERI~
I'ittleeling vanl verenauperingen on
sp-eelgootd aau de kinderea op de
vetrschilloude armrtenscholen.
I(i. DEC8 S NAIDDAUGS 2 UURl
V`aX AFl DE KEHKtl .,IOZENKHIANS" OP

SI:U VA;5 DEl BltAND)HOF,'
(1 erzamelen om 1.45 uur op bet
p ein v66ir de kerk.)
1V~edsRtrijd in visachers-canoes:
a. bemand met 3 personen. I.'"
I5~ijs f 7,5~0. 2de rj i pish
b. bemnand met 2 personen. 1"*
plrijs f 5.-- 2'" prije f 8.- 3 prije
f 2 -
~'. DER NAM;IDalIDAT;Sr 13 GRin,
\\estrijd op ozels. 1"* prija f 5.-
2'' pr Je f 3.- 36 prije f 2.-
so. DES AVONDI S G-1 CUER.
Mluziek-uitrooring in heb WILBELair-
NA PAV\IL~JoFN, .Overzijde, door
dle kalpel van do wfeesjongens van
Santa R~osar.
9)'. DES~ AV:ONDS 71-8 UUR.'
11nlzickuitr~oeri ngr v66,~r bet het Gou
Yornemlentshuis cloor de M~ilitaireLunisterrijk v-uurwork; op het M~olen-
rlein, Ovrzijde.
iie comnmisle van hiet Y'olkefeest
nood~igt; de ingezetenen van Cura-
!:10 b,~e~leedlijk ult, op dien dag to
Flagg~en,1 on decs avonds hunne wo-
ninge~n te illumnineeren.
Curagno, den In. Aungustus 19308.
D~e \'oorzitter:
IJ. SCITEI.
De Secrat~aris:
Jvcurs L. PENHiA Ra.


Es el mejor t6nico para los nervios, los
huesos y in sangre y el agente mis poders
para aumentar las carnes y la energia vital.

F rt*f. aa el sistema muscular y es el pre-
Vrentivo mags seguro y el remedio mis eficaz de
la Tisis, Escr~fula, Bronqulitis, Grippe, Asma y
dem~s afecciones de la Garganta, Bronquioa y
PauLmones,


dncegee, d~ie een somn eilvergclld e
vroor roudZ zou willen inwrisseleni, heft r(
niet de miinate kans op sucices. WTaar-
on hlet; zilv~r nog zoo hloofi staat,
Is relen eeni randlscl, het is alsof de
Koopl>ieden onderling~ waron over-
eengrekiomen, dien p'rijs to hcndhlaven,
omn de algemeeneilc deba~cle, dioi cens
sal mioeton iomuen, zooling niiogelijk~ I
uit to stellen.
Kian hoct (Houvervementii door tijdlig
maaltrogolen tor ncmnll zu~lk een nlge-
inene ,,Kirachi'niot roorkomoni?

Teruggeroeyen .

lI'residecnt; Cisw~rl: vaccf ool r0 n
archieven op I~loaire, terug oeroo-
pen. E~en kus~l~!'theaing~ il~S~ rouig
kwam hieni halen, maar doe Hear
11Ins was~ Irocts naatr Curac;aro ver-l
trokken .
Ev\eneons riep, Clsruno allo \`ene,
tolaanschoa Consuls vann de E:ng~el.
sche Antillen, zooalsl'rinidadl en B3ar.
bados, teru, r

Ultroor val~n wapeneu

E~en verzookschrift omn hot vecrboad
van nzitvoer van wanpenenn op to hief-
fen werd Jlewr dagien d~en G~ourer- I
uner aa;ngeboden,~n ZHEG~ antwoord' I
de, dat hereutle de naudachtt der
liegeeringf op dit verh~od gevestigd
was en opmieuw Haar aandacit
daarroor zou w~orden gerrangd-

Gfoudmnatschappij ,,Aruba."

Tot onze groote v-erw~onder~ing za-
g'en wvij in eene correspondlentie, voor
k~omende in La Cruzl, dat dle niouw
opgerichite goudmaat~sebiaIppi ,,Aru-
ba" nog gecen concessie van het
Gouver~nement beeft 'gekregen tot
exp~loitatbie der gcudmijnen aldaar,
Zoude hiet Loo gewIangd wezen, als
deze nienwre moaaitchappij concessie
kreeg tot exlploitatie wonder bodling,
dat doze concession van jaar tot jaar,
most; worden verlengdi.
D~at men den Arubianon minstens
g~elegenheid g~ere te toonen, was zij
Skunnen. Wie weet, of die proef niet


s
-


,
n


~rg mee sal v-allen. P'ractische on-
emr~inding van do~n miijilobon Ilean-
tenl ze voldoendoc.

steuni voo~r dei n clnbou w,

Zeer tcreebrt klanglre onf cen plan.
trr cijn nood, dlat; men in dlezen
drogocn, armnoedligan~r tijtl wel denkt
anrn do ioues ha~~c!,Iln~ndwerkeliedenl,
ambachltslui o~n k~oopliede~n on schi:-
pcrsi, maanr cat mnet gool Iunkel woorl l
Zells4 gosproken;P word ov-er dea Ilanl.
ters, die tochi ook anderil doalg
mueene manlaisie zeer eacrukt w~or'el,.
\Yeev-oeder ontbreekt, de beesten ver.
Iinec se\c i Int n
zicl ge ouzletnm r nuldi~e Iet alte v
r slechits zeer wecinigr oni verkoebt
to kunnen w~ord~en hiet, kleine we t
mnlnkt rgeon p~rijs, omidat de men-
schen geren gold hebben, do kippen
loo on gioen exeren.
u)oor dat or goren geld in de sttd
is, vindon grroenten on vrueblten wtei-
nig~ aftrek.
A~lleon houtsk~ool brengt nog wa-t
op, mear daarvoor mioet men een
EZel en kar onderhoudlen,loon v-oor
lrandlen en v-ervoeren betalen, zoo-
dlat er al bitter weinigf overchiiet
K~omt or regenl, da~n grenieten dei
planters cerst over een paar maan.
den de voordeelen, als diaor komenl,
en de oogse niet teenl8ant,, enl inltus-
schien zullen woder zeer v-eel jonge
beeston sterven door b~et natte w'e-
der on hiet groene voeder.
ILandbouwecrediet zou hen kunnln
helpen als hett maar niet werdl ve~r.
lecud onder zulke bezwar~ende v-oor.
wraarden. De eene planter blijft niet
gaRarne b~org voor den anlder, omdt n
zij b~eicdn ncoing te verliezen hebbe1.
E~n opcdat de v-eestap~el een borg zij,
mioet man nog all aardigi wat be
zitten en loopt kans r-ele beesten
roor lagen prijs te moeten verkoo.
pen als de t~ermijnen verloopen en men
terug betalen moet,
Als hetoumogelijke daardoor niet
wordt gerraao-rd, zoud~en de PlanterE
gaarne zien, dat hun bij het verlee
nen van credit, wFat langer tijd w~erd
gegund am op hun verhlaal to komen
alvorenasinterest to moeten betaler
of een gedeelte der siom at te losses


811118111 8110*~L

New'l-lorkX Tinees,2 S ug.
~e H~ongste Chlef van de Hooge Lan.
den, zonals. hij Zich1 zeir noemt,
steunlt slechts op het wetteloos ele-
menut.

Venezela7 is een naitfie inl itarijkheid
pelijk aanl de beyolkinlg vanl de Statenl
New~(.York) ent New'-Yerey'~ t samlen. Ziin
gronageblied is gr'ooter dan, de uitgestr~ekt.
heild van~ Duritschlandt, Engeland en Japan
fe samea~l. Het hreeft een uitvoer~handel
Ican IS l5.r000.000 enl eent invtoer va~n on-
gereer~ $ 9,000.000. Zyan nationale schuld
bedraatgt ongyereer & 4,000,000 en zijn
nactionale rijkdZone is coo onizelttend goot,
dalt hiq by g~een mogelijkheid ondler sta*
tistikenl gebr~chtc ~ kan, woorden. GedurenL-
de nregenl jar~ea is dat rr0'ke rolk wonder
.het hestuur geecaest rlan~ den mesrt eigenr-
-aar~dige~ln atoocrnt2, die ooit de voklke~re
der arrlde getard2 enL geeardt heeft. op
't oogenbtlik ligt AUi overhoop m~et Hollantd
ent menC zege, d2at eent Hiollandschre eloot.
opl werg is ncaar La Gwcalra. Er zifan
maurr wceinig k;ar~akters userktoaardiger dale

omlen., andl hij maarheter, elatik
timv deI pIal;ts to~t dinpigliot

koit ded yt k ifPei nin n

en on miine veimulen zeggn nj
] oliten um dciie l cn str~ija1 aijnguaAi
~ornari nwt wt o tlijk i pva.1. ns g
ujt-ro den wordt, wnrin~ byJ~t~ wrot l
aisllen l w ordon door can bmuIrliet, dw
rroor c ean31C kwarty~ \onl\ m ord begant.
se o znagen oe opw~-rattinHe tmen Jp-

Leing \-ti Castro onef ann xijue oder
litwr@: k leiji dcnr ooe opgnitudhi Ll
olende k~leralt1 ben ~ l jn \lat roks niet
rut~tsh ;! e mu11 lere van uingijus .10 l

zi en. Ho t rri idat sk~ rii o i nijncr~
onuige va>ro n miet.drnWCAstro ka nmt j ltdbljen e..


LOG MAiEFXN & PIA'RT~yo
\Bw35 YORKb; U. s
c.:e r'ntsi Por Ly, r-

II 0$ klcf~a ill r IIiislli~tte
P. A .

welk onimisbaar is in de huishou-
ding en seer aan te beveleni voor
kinderen, is verkrijghaar bij

IIY AL t AId>J, I otica Pueva
;ENIOR cY Co. Boti~ca Excesior
[1 15 cO its 1100 ptkje.
D~if 1meel is slch~is ech/ en
ank t be~velen, als ze gemalen p~
s o, Jag gl)l~Z

AISCENCIOlO
ioor J. E. VANU D)ER MEULEN


in MAREMIER, Relgisch, Beiersch
-en Zweedschl GRANIETI.

Groote v~oorraatl. ---- sillise PraisonSteenhouwerij.
M/~a rm erwerken.Oude Varkens~markt.- DoddendaaL,
Nijtnegen. old

Drukkrer :
At'IRREDO B, sLNTIAQo


uI


Za-P
a a
coo

r.t. o
oo

ozo


--P

F 10~gra11iC liIllfiltllg
Soubltte e Fils
HOF0 :PHOTOGRPE
C;I ~. ii;vl AX'.~ l


dat can C.iprianlo Ortstro. D e seatls, die
o~lyt, werd yesch~rRlr ln~~ door kwdd
de forltain rn yeltegenhe)l~ den ~ hadornee
nautreze~lucle studrie tomaencin dlexan
,,Egrel der~ A ndls".
(1113 kozen mrt~ op~zet lit w.corl,
obehoon h~et I nee~llsehc real(~ tltken-
achtigori is.H 1 yven de schgcts ge:
lijk zij stant ill de ,,N. ~. 'I'imes
maar nenrnon nwit allo dduki-
genl \oor onze reken~ing.. Iled;!.\ rA mige)
Als .,klein, nartlig~ I~,llanua" hct
mZiddel konl vindor omi Iut voetje
to lichltenl ann C~ipriano (nroi.i(, den

lano- zich~ zcolf tlecft ive(ton1 stan:lldl to
houldent als 1)ie~ta~tr van1 b\t onge-
Inikkio* Yetnczuela,1 dani zon1 hott aau
die hitschav\ing on don!i viedt, i on: Kroo-
tereni ~icent bewl\ijzten dan al iio lnlano..
sche~ C:onferen'lties tot non ine hotc 1Ib
becn kulrnnon beiverken. "
Die hotrol~kkingenl van Ho~;lboul met
V'enezuelar ziin uit det'n ;aard .ler Zantk
veelvuldig on b)elangr~ijki ter norzake
dler lio-clwe6 deur flollandseholtc kolo.
n1ies ( lricrns Coe urnw(),dct
b~ij de kuist \-anf doe achterijks!~t e (ten
usriuste up p~olitick geb~iedi) reipubliek
van L~atijnsch-Am -ierika. 1)ire verhou-
dingeln zijn laugenl tijal strak
sp-aninen g~eivoeest, tot b~roke!ns toe,
e~n r~eccds lr~ie juanr gioledlen hek~ilLaagd,
zichi de voorganger r-uni ci:en Holt
(;exaut--, die ve~rledecn week~i C~aracas
verliet, hcladen mlet den~r smnand on
de veraHchtino' van1 donl kleine~n vee
dirijve~r ult de A~ndes,- inl iftw P.alIs R
vano Miralloresi over d lligne I,~~l~cl
Iinanier, waarlop, hij in Iiit Mliniste
r~ito van liauteul~nlclandch Zaken behainr
deld werdl door Ca~stro's trawa~ntonl

D~e wanarde van onwe~te~rnalcid.

De wYaairheid is, da;t (:astro, dlie
zondler eenligeoproedino. o-owetenl, o!
de Andes, mcnschcn v-ai aeemengd
ras Pn met antpecedenten, d~ie goet
wet k~enue~n. C;edurende \-ole jaren
had Caostro geen annderon aomga~Iug
met de netted klassenr vani zionland
als de ieipier bieeft met zijuon geran
,geuen, en de inb~roker unict degeneu~l
d~ie hij tutschu dt. D~e ee!ne E'uropee
sch-e en Zuild-Amer~ikanuusehc Alogend
heidl na de andlere heeft~ zich- uit~ zelf-
respect genoodzaakc gezie~n de b~e
trekk~ingen mnet den ,,hoiozen man
van Catracas af te b,lreken. De ver
togrenwoold~rdiger \an Columbtia, ('hill
de l oro niigde ,Ctatel nFraki
gingen hiteen, on nu zelf e do oi-o
zele, lijdzamne gazanlt~ van1 Hollald
zoodat tegenwoordia' de diplomar
ten, die In arra~casl ;Ichterb~leveo ge
makkelijk in eeni rijtawF vo~or vie
personen kunuenl rondrfiiden
De buisv\ijazndotn vanl tionl Dictat~o
zijn in hot IHuiteulaund. Gral. Mattos
die op een h~ittere! wijzt audcervoyltl
de gema~kklijk~e zaak is, die mien ii
zijue jeugdl met g:la~i~--hands~ch~oene
kon klaarspelen, sollant to P'ari
ge ukkig, te-rreden on cierzraam to le
ven. 171) k~enncn zqjue neigingen meut
maar we~looven meit dfat \- er
laugt natu' een twooden strijdl oI
de overhblijselen \ant hoLt D~i~ctato
schap
G~ral. Hlernandrtz, dor ucns xoo ne
vier e ,,aosouijurt ~re va
myj vroegSer nanxien enr zijne p~opu
lariteit verloren to ie~bbon.

tiehandcelinlg v-an cen mlerledlinger.

Toen de! Eurlopreschoc Mogendhodellclc
hunne b,~lokkade clr Yoine~lol lnansch~I
ha~vensu begonnon, log to; L ongSellnkk~
ge HIemandezl tenprr!clge cou~r inl d
jieboorte! mlislukte rev,\olutie togei
C~astro (zoodant der~e koni zeggon,, da:
in d~e gertrngenrirs varn den Libe~ir/ado7
to I'uerto(-lcabllo. (E:u zondlerling~
naaRln voor cant govangnI; is!)u! lit; zij
ne ondergroudaIhchor eel, waanr rhumnn
tisme en vroextlcijaige a-udLrdlom h(:i
doorknangdaeni, de~ed hiij ean heroco
op Castr~lo, out1 hemll ene kansl~ to: go
ven, dlen gyerneenschaplni-f1jkre n v-ijand
den vreemdloling, te b~eyochten7. C~as
tro zalg da~t er towin non wasL en o:~
H~ernandez eence gdetlcltelijkie virijheidc
mnaar toon de vrees voor de vr~eenz
de Eskaders over wasr, muaate hi1
een einl aanr alle ger\aar, dat kon


outstaan dfoor de ;-oormalige popu ~
lariteit vani deni Alocho, on dwronf
hem om den p~ost valn Venlezolaansch
C-onsul to Phldlh a aa to no
meD.
E~r is rlog een urndere k~rac~htige~e
mnededinger naar beot P-resid~entschap l]
en dat is Gral. Rlolando, die Alatos
luitenaut te wid~te~R q wa. taland~o was h
tot voor weinige, dagen in New-Y~or;,
w~aarac~hijlijk beczig om voor eigren
rek~ering teen r~vo~lutie op touwv to
zettenl. Ik; b~eni gilend aan te nemen,
dat, al zotalen de besto elementen des
larnds R~olando in hunl hart w~elkom
he~eten, alS hlij zjucces heeft,-- toch
riemand een vingrr~ voor hem zl
uitstek~en, zoonlong Ca:stro zijne g-
zondheild en krach~ten behioudt; al b-
wreren daun de gewonre stervelingen,
dat die rreeds lalng ondermijud siju


hij l tiidt, t ech1zalhi ti zichwa \-eten Htanl- erw n uzi n n hospot. lin

Dor- waste Audinos, wmrui Zijan honginonrlhadn

lostant, nanbdde hu nvehu %toupnt mu-~i i;li~ ():itro'[illl 1osti hij- n

z:teel tl~ h t\ii nit!! that is wker. c( nstro m n es n~ o llunrn e

tnraw nonl ont nul i d no k is hiui cinnedig. rllij I1;t alsj on...zer~i o
la lomveannjjoel va h~o\ t l and nut t g hnisdie. en mank hij t

\'.0r ic zef, ijZio ho gang d t d inkoni ner~l : ga in i, Il can par rt. xo-
%ine song~lidten inbtron;~ dou z~ll~]~rij Zijahri cipe al~itnijd ongkault n iu

on awaprie goldhbbu and tott vlot t nuoe kding vric lre -n? properl~cic Intl tt.
111) is niot o dor ijul dooru dotlt~~ zor- n ul her volk 1on1~3 ma i lug gablown;
Ive-ulnlttioord kelj wi nxcr t ulicht op- glarija! mn let r zij po ia'tijlke verl icng.
tewenitl on do yongens i-n Iarj (i howillurde~ rftur znderi suenscn zontra bil-
twm w~eIinig annk en I;I1 it I zrle rot g -b d zartt lel r siln:on ay 'ot
h~cij heeft gangd ge vend on geno-d hlij ltij deteklic m obtl wel nium is nier ,t inel Paija nit eet Ilour an aw onouisenz!Iju!ercr yoursuars.1ink-

4 to ijnoir oorrgngolei e;crsf maa stant bianuseho grans ofLlt1 uni de iakteni van
: jaertend ino braulkai stonroar dt coral doc eten rncri hom muj haoo Ilengen l
vannood.lt~h Jrttjlnlp~r i dljenl hun dctatr loor LLsijkd zinon
Castro h~reft~l ijioslr-igt gowblerkt u an ooe nc, oln bespat~rc w lors zooals
de uiet vaerng control n outcrIverp vn clij da~u~cdt ~to hI ewn ziju bl`, dnvl'c
huan tasen deuf Noeriprnklijke Reu- ln %ijn duar org in onIS let'On ude
bl Hlieken va Zui d-A eiaor! z ijn up zijoo mis tr ijien on fo ton, d~siei.
Zi ijn ongoclukIgetc cnapinval i Coloin- lan eigedt f\ o rtu niet in hod;t
biaeke was de .dudelijston openharlng spelvu~ci kol. ind!\u.S~C~B~n

_Ianl zia lan waar hute ij n~iidt oot van- i~~n Cr'leas Va~~inlouci on Prto Ca-
afgeokeu~ l~cn is iue dil~tIomtieke ac- heloloie hob pidikils t~in~anneni out.
Inenziveir~lig en oirn tot dat doel e moet4 diic -lgeii nwt e iestder haltcde
komen,~clcInice zijn o isuk e\in hobonllu de wainn ii Oxfrd Ptarijs, Heielbnoer
nem vellrbittrdo ecikt on herj~nerfeid 8000. Zn~ij re zoI orelen, on. I

.~ ~ ~ ~ ~ ~~~i iemnk totcl elke avo'urijk onu aadg cuerso telik trion.
.~I eivagd ondelk~arneing als hi inlwa den i; maa allon~ warnt~ tondc\erl.Irijt di'dei~ VIen temuteeg nvrlaad: dat ztijcl ~itt do mins~teinoie dede~nt

mopolitisch M;aAntseb~napijernt on. de N liike geeln bote lot e r newarnlonfl
vIur oomd zakenenschraken, dion zih dlinrll uwt lwroot wrceedheid n streng-
U over11 Yene ozu~el verspreid hebben en e1 to \vuirdn orger d tidoorjfi iouv~lkan-
h te t lndtr controleeren uitarijen, ou~~n dr oprolgonetroopen canM~ barbaen cii,
1100~r een tsla toebrengenl~ tid z ~ ~ i cztoo har Zjnanivor w ,,1k geIloof,
'j ,,Zij Zin ('relir houric e-weralo~~ik one bij 0 en dat~i1un my Ioureall onrecht- 1
, ,sterkeir~ n trijdr en~gl dan de vaadia' is I nif I~l'ricde Yor Staten~ sltnt
- 'vijnde van Hoii c livr, zeP i' trCasltro intere Ilo~ en i v iervu t aldus vrijlijk
,,oulang ,,maarl e r u.io ;t clrlr it zullonzj n iup iht GoodC11 nari Iulcno ver-
Ik zal mrelllt rus eu veltlcdrdat liet eco- vano-en dle regecllna~ lltg teuomende

,,mnisrate ghee enal n Ynez- i hiert volgens ue tiaidee hando ~e ldo,

is d reubleke va hetNoodondenbarevutson'i roltniif~ oun on~t
,,o Zu dAmerka t verongn h t wai zo .i) efwne.

,,orz ovreie oe oh r srp i ndlo o an w n l,

'li (,,bee vanre l~ Europaen e lee rn]ns an ) evltos

,I "i I~oat~ is ondankaa van de nu Jni i otda e oooe.
rr .!.!llll F--l --j~ i
-danws ngjur< lee (nvr ianoi obskcnepoiie vn
til ~ct o c~r Ilrl~~ s l
I. tanig, c unkt mij)~~ Ilere do l efeod agnmn ovra


volk. i)I pen d z;;civemen~ va'n glkokr.


arls Senaltor in hIot ('on~res \-coar tien unCir wa ili a
stuat 1 1 Ti:ebra~ was IDepanr~;cl rcan ml10 ecn onge-ilukkige andmci\inding

lehas*h~oohh gvradrn boI' Iein onvni rk dbhii f


ving n nog" wen(1t van z~ijue toer~ninallt~t ivetrk- "j campag1;'8 ~ne n Castro, on toen 3
eraambeidi irs htet feit, da\t zijno weer- ZiJu trawan~t kuuram en utlij het derde ,
barstigle v-oeten weigcedenrr la~nger dan der waarde, van de plaat~s anho~od,
tion minutes gevangen to zitten in wveigerde iki kor~t af.
een lederea omikleedsel, en dat het Tloen kw~am Castro tusischlenbeide
toen brleek<, dat bij gieen kousen aan iij1 w~as vriendeLlijker dan hij ooit bij
had. zulke gelegenhleden gewreest was. Hij ac
Castro keerde nasar de Andles terug wist, dat ik al reed s b~ ijgd ragen *
met een diepen haat tegren Caracas hadZ, matar, zeidle hij, Pepito, zijn
in het, hart. ,,D~at waR)" zeide hij, ,,ee- landstnan uit de A~ndes hd 0 en
ae gei~uropiseerde hoofdstadl." 002 maal ziju zinnen daairop g~ezet en
Shaa~tte hij de hooge kringfen van C~a- on wrijving on meeilijkbeid to voo~r. d


D~e Lcer 3L. AT. R~omler verklcl: rt
hrierbij op~cul~iLj, da~t hij nrict do w-r-
taler is van heit wcelb~esp~roen stlk
inl ,,De~ Wekkcer" dat inI El D~iario detl
Comiiercio inl het sp~aanrsch verwhenen ci
is.


1. ,5. i55cidlaeielat'
en familler gemenf hierbij Rennis, dal dji
verk~istf zinr van ,, Vttl.2 Antonta" 2aar
de Wdek/ad, verd/deu, naas! het
')voonhu/s wo3n de 'Dames Schoonetwolff.
Curracao, 29 Aurg., 1908.

f~.: OJn de la ~

~~) eII /-

a)

.... ;c]~


II. 31. tie Kioningiinl tlr Nedterlanden,, Aiwto 85
Chigg a ]8, g
,, Curlca, E st~ PeL'jS Eere

Curavn, \VterkanL~t~ Otra-


noirl L (l' hoke zo ontk~u xijii wagesn hun g~oe
dluen smank, tol koop, aau, ook SJeltzer-
Vicy n litnawater volgens de
wetenchi~tap twrlnidt, nwt g~edistilleerd
water oni \riji \-an olrganische stoffen.
Door)1 onlb w\ordt trewaarbo~rgd, dat
dc geb!~ruikte mongso~ii lH van de quiver.
ste soarrtenl rAn.
Ter~1 becsch~ikking va:n onze begfun-
stigers xijul b~~crialkartcen g1ratis ver-
to dle v'erlang~le~ so~r~ton kunnen wor-
on~l I e as til]
lIetettlling~ van~ Iiiint cinst 1 doz. fles-

Wi)J ]"hbon!1 canl conltrauct~ met een
brioericel fabtrlikanit inl Ielfast fieslo-
ten oni gebr~u~f ken steedstl zijne essen-
res on1 her~leiing~: sw\j iiJz hij et make
vanr I ng~clscelrt s wht~-waiter enu Ginger1--- .


@jilfg'001, C H'lgl

tfl('l 11500%$s gf'lcifZ~l der
Itall~lat ittC. ile Is~plael 18
4io ai oPa Bj4.


GRAFMONUMarENTEN,

GRAF Z EK EN*
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs