Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00032
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: August 8, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00032
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full TextE I L A N 13 E N


- --;L --


I


Dit Blad ver~schrjnt elk~en Za~ter~da~ Es Coual k asl ~rdeSbe
Abonnementsprija voor Curagao, B~ol aire. A rubat BUREAUX VAN DIT BLAD Su pcij ria bonrilzesalidto dd a-a Sa ra.lue
fl. 2 mett vooruitbetahing. p:Ia lganA padiCuanto .oarnub t i
Voor het Buitenland per jaar fl. 10,- llEDACTIE : Waterkant, Ottalbanda, No. 223 a"r galsiSnie rbS.Mr
Afzonderlijke nulmmers fl. 0.15. tj p .,~.r:lttu a ti. 10,-- pa anja.
Prijas der Advert ntii'n van 1- '7 reeHt15,vo l DMINISTR ATIE: Plein Concordia, No. 129, Pietermaai Anncsiom oi 0,1 f 0,50, cada regfel mas


or niet aan ziju leven, nog m nde
dat zijner familieleden to bed eign e
Lit uit baldadigheid er cen epgen.
di 0 10 b I~ren ~een ai ekoann
Tochi nao den A~ut rteite a
Curarvao let ondankbar oreii et vane
Lre~ffen, dat zij niet k~rach ai niet
n]oeg zijn1 opgretredlen en den Cog gel
niiet voaldoeude hebben benchusum
Trouwrens, wat de vi'andise sh t
modedettelt is reeds mueer dan vola
d~oend~e om hun gredrag te rechtvaar.
digen, on zelfs onze vi anden ten wI
On dank te dw~ingen hun lof te ben w
Als bijkbaar de politiea de 1ii
tair~e ma~chit trachttell ie rorn e m
rrn, dlat de Consul z Re-er dorine
dot hanu d raln de oD e ou18 3Ytle en oor
te, on hun dlit nie allc i< to mem
is jielukt, maar de Conent en voj ea
mnile met een v-rachtwa sun enlzija a-
goe ongrehind~erd zich doo de stra -n
naar b~oord kon b evrenr is dit a n~r
een bewija van krealht~adig o trEL
den on moet men or niet op lpare.
\rolgen, zooals in die Nota te 1 een
stan~t, da~t g~een enkele krachlt fe nleze
r gelgeomen wrerd. Al ig man-
SChijut~, v-olgPns Presidrne ~nt Caar m~n
kranch~tdadio' te kunnen ot sdro, als
er goen bloed viceit. u Noproejbse
Schaatfd Curagao kan men ~dat wa~l
Me sho "(Ioorzaame hier san do hae~e


he. Ond het Grleza zons: dar bet

il
\ enPZUela. NVO~it ~erdcerinwia 1'oor
senig artikel betaaild, no~ch be~iurrlord
doocr vijanden van Venezuela Waci
w~ij sebreven, was onize eigeni, volle
overtuiging. E~n die overtuiging gaat
tlet teen Venezuelaz, noch tegien de
\*enezolanen, maar enkel en alhien to-
gen de onwraardigre behandeling van
cle Nedcrlatndsche! Regeering on haar
Ver teger!lnwoordig:er, en van onze dier-
ba~re Kolonie Curatvao door hiet tegren-
woordig Best~uar van Venezuela.
Irj erlangen niets lieve~r dan
broederlijk samen to leven met de
lenezolanen en ge~zamuenlijk to wer-
Iken aan den roaortgang en bloei van
bot~ide laden, door g~eogratischlelig-
glyi en nattuurlijke giesteldhleid, aan-
,rewezen om elkander wederk~eerig te
belptgn en te steunen en elkranders
w~elzijo to bevorderen.
anu ezbe gelegrenheid matken wij
ienvens ge ruilk een scheeve voorstel-
li van sommige feiten in ons ver-
s an er vorigre week recht te zet-
yean. I e Procur ~eur-generaal is niet
1 70 agna.eb, maar Zoudagmorgen
lij Co famile LOPE:Z geWee8t; eD 11eft
Seni Cusul niet door een klein poortje,
nlTlr gietsclorteerd door po it e en
rui ita ren d angs den breeden wfeg
aril boord g'ebracht.
( Van delL ,,Telegraaf" -correspondent. )
April 1908.
CURACAO,
O~m G uur 's morgens voeren we
lussehen de grappige fort~en van Wlil-
lenl.--ad en zagen nu van dichtbij
het aardige stedeke, dat als een
snleouww~itje roudom de prachtigaPte
haven van W'est-Indiia ligft on even
Ide br~ousgroeue heuvelen opkruipt.
C;e slaakt een kreet van verrassing,
wa\nneer gt uwv oogen bijua niet ge
loovend, tu'sschien die huizen roort-
varend, bemerkt, dat ge ineen stuk-
je vaderland aaugekomnen zijt. Hfoe
iunig doen die gevels en gereltjes
aan. Ze ziju niet rood-bruin, als
in Hollaud, maar gieschilderd in licht-
groen en rose, in blaruw en zeegroen,
terwijl de daken alle bedekt zija
met onze Hollandschie, rood aarden
pannen, bestrok~en met sneouww~itte
kalk, zoo schittere~nd in de zon, dat
Ide oogep_ er wel ouder lijdepi moeten.


-1 1~ 17 .--- -- -
----~
III


Zaterdag


Cura ao, '7 Augustusg.

WHAROMY PRESIDENT GASTRO
Niemandl minder dan Z1.Ex..
DE J. 1'AUL, Rlinister van Buiten-
landsehe Ziaken in Venezuela, zal
one hierover inlichten. N~a herinnerd
to hebben aan de ultzetting van
den HIeer DE I1EUS en er DOgmna818
den nadruk ople~ggend, dat het Bc-
atuur van Venezuela de beleed~iging
strikt als persoonlijk van den HEear
DE: REUS uitga~ande. had olpgevat,
welke persaoolijke beleedigSingr niet
onmidd~ellijk do goede, vriendschap.
pelijke verhouding tusschen Y-enezue.
la en Nuederland mn gevatar bracht,
gaat Z. Exc. vrerder :
,,Deze wijze van beoordeeling van
des Hieeren no~ R1Ers sanvallend op-
treden, in zoover daarbyj melding
word gemaakt van het voortduren
der vriendscha pelijke verhouding
tunschen beide aunden, g~randde zich
voo0ral in het vaastataad vertrou-
wen, door mijn Regeering g~ekoes-
terd, dat de handelwylze van M~ini-
ster Ds ElRE, ZOOdra dleze beiend
zou zijn saa de RtegeermgC van Hare
Mlajesteit de K~ocnmgn dier Nodcterlan-
den, onverws Ijd aanleiding zou, ge-
ven tot een volledige on vrijwailh~e
$enoegqdoening nann de Regeiermgf dle~ i
.nepubarir a, muI~ C;uasoLVV1. Cit ILname i
verdeckingr weg te nemen, dat de
beleedig~in', toogebracht door den
MIinister, ook w~erd goedgekeurdl door
Haar, welke hij vertegienwoordigdle.
Dergfelijke betuigSing verwachtte de
RIegeering van Venezuela van le
Regeeniog van I~rwe Exc., zondler dat
bet noodig zou zija deze to eischen,
daar de kennaisuamue van het ouverd~e-
digbaar gedragS van den Heer DE
REUs daartoe voldoende is.
Nieuw~e voorvallen hiebben later aan
het opt~reden vanl den H~eer DE~i IIus '
een beteekenis goegeven, veel ernstiger
dan de R2egeering van~ Venezuela ge*
neig~d wras aan te nemen, en welke ik
verplicht boun ter kennis van Uwort Exc.
te brengen, opdat niet outbreke e
wat allernoodzakelijkat is voor do
voortduring dler vrriendschapabetrok-
king~en tusschena beide laden, zoo dle-
ze betrekkingenwnillen rusten op den
grondslag van wvederkeerige achlting
en eerbied.
Toen de Nederlandsche kruiser G~el-
der~land den 25.un" der loopendo maand
gekomen was in de ter~ritoriale wa-
teren van Venezuela, atnkerde hlij eerst
op de reede van Puerto Cabello en
den volg~endien d~ag pdevn
Guaira wonder noch ~die e a Iaene, noch
do andere maal het voorges~Chlreven
salunt te brengeu, noch bij Zijui aan-
komet noch blJJ zijn vertrekr, wat cer-
isteren plants had, aan boord den
ieer DE IlrEus medevoerend.
N'iettegenstaaude de Comma~ndant
van den kruiser verklaard had, toen
de sloep van den haveumeester in
beide havens langrs zij kwatu om hiet
ooderzoek to doen, dat hij dat on-
derzcek aan boord miet toe liet, daar
hijgeen commumicatie met den wal 1
wilde hebben, heeft de Regeering van
Venezuela aan de inscheping van den
Beer DE ItErs, welke ZondaF 20 dler
loopende maand plaa~ts had teLa
Guaira geen enkele moeilijkheidl in
den weg gelegd. Noch de komnst van
den kruiser, noch het doel van ziju
reis wferdenl, zooals had behoord, den
Autorit~eiten van Venezuela aalngre-
kondigd, terwijl het besluit van den
Commandant omi geen communicated ~
met den wlal te hebjbeu, het zou heb-
ben gere~chtvazardigd, dat de Venezo-
laanscho Autoriteiten iedere manoeu-
Pre van bedoeld schip hadden ver-
boden, wat de inscheping van den
Beer DE JtEvs belt zou bebben.
Zij onthielden zich aldus te doen,
aaardoor eij hun uitstekende grezind-
heid toonden om to voldoen aan het
bealuit, da.t de Commandant van den
cruiser bi] zich zelf had vastgesteld,
oeen hij ankerde in de havens van
~enezuels, en aldus hebben zij tot
bet l~astte oogfenblik den H~eer DE


Ri- es de voorrechten gew-aarborgd
vail zijn di 10mal~tieken zending.
Ireb Seerl 9efidsle Co~nsos re ide -
ra lIdbent ;clii Ivspeectievelijk laegr zi
zol-k to brengen, on in bolide gevallen
woriden zij door don Commandant
van~ het schip b~egroot miet zeven ka-
noi1sChoten.
Ilit saluut, terwijlm~enb~eide havens,
die' een fort bezittcen, naliet to sa-
lu :ren, geven aann dit verzuim een
hotecekenis miet slechts van een te-
kortkoming aan de international
vang~estelde gebruiken, maar daaren-
hos en nog' van opzettelijk gew-ilde
onhecleefdh-eld, gregorven do b zondere
om-;tandigiheid, welke ditmaal oor-
tank was van de komnst des kruisers,
n. in. het aan boord nemen van den
Helir DE~ RETs, wien de Rlegeering van
Veniezuela zi3n paspoort; had gegeven
wFegens beleedigiingien der RepubJliek
aangj ed aan.
To' gelijker tijd, dat dezxe dingen
vocrvielen In do watoren von Vene-
zuerla hlad op bet eiland Curag~ao een
schlandelijke aa~nslagr p]lats op de
woning van den VTenezolaan~schen Con-
sul op genoemd oilanid, een aanslag
nitg~asude van hlet lagere volk, san-
gew~akkerd door personen, die reeds
gedurende eenigien tijdh~et eland aan-
zetten tot nijaud~schapr tegren Venezue-
laZ en zijn BePstulr, door openbaar-
mak~injen (in die Pers) wa~clke door de
A~t~oriteiton van hot eillnd~ worden
Sto *!Platten.
meQ Len nacht van Zaterdagf 25
deer maand, werd de wtoning des
Consuls aangevallen door een (e,
mg~te, die steenen naar binnon wierp,
de vensters break on hiet wrapenschild
van het Consuilaatskantoor naar
beneden haalde. Toen het leven van
den Consul on dat van zijue E~cht-
Genoote en kinderon bedreigd w~erd
bij dezen aanval, welke aan de be-
ScliaVngr VRD een Volk~ onwaardig
is en getuigt van onmacht der Au-
toriteiten, of van onvoldoendle be-
shermingf van een consul eener be-
iriende Natie en van dies families,
,toen werd bet gienoemden Consiul
utlndeljk, dat zljn eigen leven en dat
rter zijnen wras overgjeleverd aan de
willekeur decr bewterkers van het op-
roer. TIoen duacht hlij zijue famille
te redden door haatLr naar V~enezue-
la to zenden met de Amerikaansche
.boot, welke dlen volgendeni dagr Cu-
.rag~ao zou nandoen. D~e Procureur
van het eiland bracht hem Zondage r
.een bezooke omn hemn te verzekeren,
; dat dergerlijk opstootje slechts mo-
gelijk wals qewreest, omdazt hij (de
I Procurour) s, aven~ds miet in de stad
wfas, daar hlij anders maatregeleo
Szou hebben genomen omi het to
:voorkomen, en drukte aan den con-
= ul als zijo m-eening nit, dat het
\-oorzichltigi was de families naar Ve-
nozuelal to zenden, om hanar voor
verdere aanvallen to vrijwaren. On
dit plan ten uitvoer to leggen, be'
graf zich do heer L6PEZs naar het
Agentschap der Rted ,,D"-booten en
ter\jj I hij daalr wasR, zagren de Hee-
ren, bij w~ie hij zich beyond, dat op-
nieuwr een oproenige menigitoop straat
samlengrroepte, wonder luid geschreeuw
teg~en den ~Consul, togen lenezuela
on togren ziju Pre~sident, Gral. Castro.
Onder deze omnstandigrheden suelden
eenige politie-atgenten toe, die poog-
dlen de greepen uiteen to driven; to
vergreefs; de menigte nam Elnel toe,
daar bet volk ult den omtrek kwam
toeloopen, waardoor bowezen werd,
dat er een vooruit bernamd plan
bestoodl om een aanval to doetn op
het leven van den Consul. Toen kwam
er een versterking van1 de militaire
macht bij om den Consul naar zijn
den afs tandt geedn ntri~Idoor de str~aten afteffde,
werden verachillenie steenen naarh~em
"eworpen, die hem eenig lichamelijk
e~tsel veroorzaakten. OfEchoon klaar-
blijkelijk de politie en de militaire
macht trachtten to voorkomen, dat
de Consul zou uneven door de hand
ivan deze ong~e'reidelde bende, geen
enkele maatregel van krachtdadire
onlderdrukiking wverd genomen dooor
ben, die verplicht waren veili heid te
ikaarborgen FaRE 908 COonrul an func-


tie. Ondler dexe on standigheden in
z jn hunis nangekor.:ne besloot de
< srikefeen or dem i'" d itoeenin
ra ginambt dte h ndbbe1nn me
bled, welke zij in 'tbizonder hem
verplicht waren te verzekeren, het
archief van het ( ansulaat en de
meubelen zijner wconingr achter te
laten onder de hoele van den Duit-
schen Consul op go toemd eilanrd en
mnet ziyn fanuhie zluch in te schepen
op de Aimerika~anst he boot, welke
dien mutldagf most aankomen. In
dezo oogenb~likken "duurden in de
straten, roudom he 0 huis vanI den
Consul, de betoogringen van het op-
roer voort, met geschireeuw van dood
aan den Consul, ann de Venezola-
nen en nann G~ral. (.atro.
De Adjudant van den G~ouverneur
liet zich toen aan~lenen met de op-
drachit aan den Consul to zeggen,
mn naam van genocmde Autoriteit,
dlat~, dazar op hiet r-ogeabik: het ge-
tal der oproerlingoln vermeererdere
met hen, die van de~ buitendist~ricten
kwcamen, ziyn perso~on niet veilig
worcd gacUht, tenzij 1:if een toevlucht
wilde nemuen in het fort.
D~e Consul an t woTordde aan den
Adjudant van den ijouverneur, dat
als bet; noodzakieliik wverd greacht,
dat lu3 en zijn families zich daarheen
begraven, 193j btereid wass dit to d~oen,
totdat hij zich zon inschepen. Kort
dlaarop, kwram de P'rocureur-grene-
razal den herTb nn a o
stoomboot 11farnaeaibo in ett grezicht
was, reden waarom hij hlet aaugrebo-
den toevluchtsoord niet meer noodia
achtte, daar zijn vertrek en dat zil
nor families greregeld kon wForden,
zoodraL de boot aan de kade zou
valst liggen, wat ook geschiedde
tterwijl de Consul en ziin families ter
nauw~ernood do noodzakelijkste kilee-
dlingstukken, die bij de hand lagren,
kon modenemen. Toen aldus met den
Procurour-generaal der Kolonie was
overeengfekomen, en de Autoritei-
ten van hiet eiland, niet in staat
waren het op~roer uit eeu te ja ~en,
on geheel on volkomen den eer led
to waarborgen, verschuldigd aan den
persoon van den Consul en van zijn
. Familieledlen, noch onmidd~elijk en o'e-
Istreng een einde te mak~en aan d~er-
.gelijken asaval, werde~n mantrege-
len Retroffen, dat de Consul en zlju
familie zich aan bo~ord kondocn be-
geven, begieleid door politic agrenten
on soldaten, terwrijl hiJ door dle st~ra-
ten gang en de haven oversitak, tot
deoplaata, w~aar de boot geankerdc lag.
G~edureude dezen tocht hlield bet
greschrceenw niet o 3, nocih bet oin
met steenen, zoo at de Procureur-
generaal zelf soms peraakt w~erd
Toen de boot biJ haar vertrek
door de haven voer, hiield het ult-
zinnigi geschreeu !der menigte nog
aan, waaronder cenigen van de op-
st~okers en'radldraniers kronden wor-
den erkend, reeds gesigrnaleerd we-
gensu hun aanvallen op den Consul
ea de Recgeering~ vanl Venezuela, in
de bladen E lImpryccial, La Cruzz en
Am~igoe di Gurnaga en andere organen,
toegelaten door de Autoriteiten der
Kolonie.
De ernet der feiten, werlke ik heb
medegedeeld zullen de Rtegeering van
Uwe Excellentie doen mien de hou-
ding, waarin de K~olonie van Cura-
r:ao zich geplaatst heeft tegenover
het Bestuur van Venezuela, en hoe
deze houdingf de goede betrekkingien
van vriendschap bestnaude tussehen
beide landen compromitteert.
Zoodat, wegrens beleedigingren door
Miinister DEl Rtl~us de Republiekh en
haa~r Rogeeringf aang~edarn, wegens
het nalaten van het saluut aan de
vlagr door den kruiser Gelder~lland in
deze bizondere omstandigheden, en
wvegens den aalnsaag, waaraan de
Consul van Venezuela en ziju fami-
lie heeft blootgestaan, als made het
wfapenschildi van het Consulaat op
het eiland Cura ao in den nacht
van 25 en Zon ag 26 van deze
maandf, ziet de Regeerin*n van Vene-
zuela zich verplicht aan de Regeering
van Uw'e Exe. to berichten, dat, zoo-
lan~ niet de noodige voldoening en
eerberatel gegoeven sija voor de be-


leediging on smaad, waaropdeze notta
doelt, de vriendschappelijke betrek-
kigeeu tuv'ohen resee uanden niet

N~aschrift van deB Redanctie
WTeinio* woordlen zulen wii ver.
spille~n aan de b~esprekring ran deze
officieele nota. 't G~aat ons te ve~r,
't is al to grrof !
Vooreerst, wat nette manieron en
delicate behlandlebug ten opzichtc! !lr
Hooge Rtegeering in Nedlerlandl Ilet
officieele stuk, 28 Juli geteekend, kan l
op zijn vroegrst eer~st over dlrio we-
ken in hande~n zijn van Z. Exc. den
Miinister van B~uitenlandsche Zakrlen,
voor wrien het a~llreerst beatemd is,
Door het echter onmiddellijk open-
baar to makdi1 in ElConstitudc~onarl,
weet de geheele w~ereld het eerder l
dan de M~inister, of zatl Z. Exc. den
verkorten inhoud reeds vernomnei j
hebbten uit telegrramnmen van B~ui-
tenlandsche B3laden, v66r Z. Exe or (
officieel van in kennis wer~d gresteld.
Mlaar, zoo zijn nu eenmaal de mia- i
nieren van de tegfenwroordigfe Regeu-
ring v-an Venezuela! De Mlinisteri-
Residfent, de Heer DE Ltr~s, deebtle
ous mede, in een onderhoud, wat
Z. H. E. G. ons deer dagen toe-
stood, dat ook hij zijn outelaf rn
nitzetting Adrst gSelezen had inl E~l
Con~stitucional~ en vijf unr later pas do ~
officieele stukken ontvinr.
E~n dat een R~egeer~ing, di
eigeno wfaradighe'.Z aldus .4
eischen durft, dat H. M.i O~n7e (
eerbiedigdet Kioning~rin, maar n
dellijki excuses zalkomnen aanbieden~,
zoodra Z5ij, al wvas het slechts ult ~e
verte, ook maar iets vernomen hial
ran liet particulier schrijren van den i
Heer DE RE~US.
De Hle eerms~ van Venezuela elrt tt
dit blijibaare verwfacht, ge~lijk rle
aanvano- van bovenstaande N~ota
g~etuigt. Anders kunnen wij dfie wioor
don niet verklaren.
E~n dat de Regeeringf, die zoo wcii-
ni~ eerbied tooinde voor Nederlatnr
nu zelfa buitengewfonen eerbied durlt f
eischen van H. M. oorlogfsech~ip v~oir
die Venezolnaasche vlag, en3 het als
een beleediging opr-at, dat deze flag
niet meer dann eens per jaar, zonatls
de international aebruiken vonr.
schrij\-en, gesalueerd werd.
Waarlijk, zulk een brut~aliteit gaat
toch al to ver!
Ver beneden peil en een beschaasf
de re reerino- geheel en al o~nwaardlio.
is wel de insinuatie, alsof de Hlee".
nre REus, in can particulier schrijven
nota beie, zich mmdier gruustig bee~ft
uitgrelaten over President Cast ro
met medeweten en g~oedvinden ler
Hooge Regreerino- in NIederland, e"
er verband bestaat tusschen wat hlier
op Curacao greschiedde en dles Heeren
nF: RE1T' scnhrijr-en. Ja zelfs, de te-
kortkomningen, enkel in de verbo~l
dlino- van Castro bestaande, van den r
Commandant der Gelderaland, on hot
vol rens Pre~sident Cast~ro niet krachlt-
lad~g gfenoeg; optreden der Curac;to
sche Autoriteiten om de straatrPl.
letjes van Zaterdag en Zondag,0, dea
nioods met g~eweerschotena en den
lalanken sab3el tegen te gaan, a-
d3en met elkanderin verbankdgebrachlt
Wel zek~er waatrom niet ronduiit
geczegid, dat het een complot was, mn
decn H-aag op 't getouw gezet en van
d1aaruit aaugfevuurd en geleid I
Zooals de w~aard is vertrouwt hij
zija gasten. Wat door den Heer Lo
1'z7 en GrzAMrCKO is geschied,3 zullen l
wij nu verder maar niet beoordece-
len. Wijselijk zwijg~t de NLota over ~e
geleidelijke eni onmiiddeijke oorzank
v-an hiet opsto~otjo in Curagao.
Dat was geen opr~oer, maar een ol'
stootje, een relletje, volstrekrt niet g~e-
richt togen de Venezola~nen, noch cn
botoog~inf t~egen Grl. CASTRO, maar
uitaluitend ten doel hebbend kiort
recht te zoekren en at te rekenen met
GRAMnCKO. Dat LOPEZ er later ook
in betrokken werd, is wel natuurlijk
te verklaren, maar woas van te voren
niet afgesproken. Op bet leven van
den Consul is het nooit gemunt ge-
weest. Het volk was ten volle bevre-
ddtoen het hoorde, dat de Con-
su et eiland sou verlatent on dcrbt


No. 1284


8 Augustus Igo8.


25ste Jaargang.


M1
00E


DI


CURACAO


UIl EE X ~ LAD


UOOR t]E


CURAFAOSCRE

Heb ik goedl gozien en good geluis.
tardl naar de ,,v-ox-popul i-midde~ll-
klasse"! dan hieeft deze gouve~rnelr
die kw-aliteiten niet. Hiij b~ezit duacr-
entegen andere, die wel to voorachlijn
zullen omen in bet inlterniouv.
Ik kan geen v-ooroordfeel hebb~ten
togen dlen gouroerneur. rIntegrendetl:
Hij heeft mij en mnijn friend hanrte-
lijk ontrang~en en het belangr~ijke
gesprek, dat ik miet liemn voerde,
beetft mij ov-ertuigd, dat dce hieer ~e
JTong: v. Be~ek en Do~nk rechlt heeft
op een hoogrere plants inl ons kolo
niaal b~estuur, na al de jare~n, die hlij
in dere kloine kolonie hieoft doorge-
brach t.
De gouverneur sprekendl over zijn
laudbouwplannen, zei:
Ja i 't Ziet er op 't oogenblik woer
troosteloos uit. D~e droogte is schlrik-
barend en zondler water kulnnon do t
landen niets, of heel w~einig voo~rt-
brengen. U zultwetl ge~hoord~ h~ebben,
dat we overal bJezio. zijn, d~ammnon
aan to leggr~en. Da~t lijkt treemdl, zei
de giouverneur, miet een glimlach,
m~aar ik wril u ver~tellen, w-aarom.
W~anneer het hiier regont, dan giet
lietf water uit; den hiemel. 1)oor hiet
sterk: genocidenteerdle terrein, vloeit /
het kostbare vocht direct naacr zee.
Op sommige plantages, dlie gunstig
grelegren zijn, kan mLen een root ge-
deelte van hiet water oprangen m
puttenl. Yelo p'lantagSehonde~rsl hebben
op die vergfaarbaklken indinrolens
(Amerikaansche) staan. Hlun velden
en veltljes wordlen no g~edur~endt de
zi4ir lange drloogte g~i'r~rigeerdc dloor
het regenwa~ter.
One doel is nu, zoovedl mogSelijk i
dammon aan to leggven, en w-el voor-
namelijk op die plaa-tson, wanar hiet
water hiet snelst wregstroomrt. 1)e heer
Lens maakt topogralischo opmyetin-
gen en u zult, w;anueer ai het laudl in-
auat, b~emerken, dat er al hieel wat
dammen, groote en kleiniere, gerieed

WaT DE- Constc;aofi: sen T(I:I:ZLETENE

IIct verwondierdce mij, a~ls ,,OUtSi-
der" to hoorea, dat de meeste in-
gez~et~eneu zi~cr w~einigi ve~rwachlten
van dteze dammren.
Sommigen v-erteldlen ruij, da~t hiet
o'eldl vermuorsen wras, ornl dlie diji~jes
oEveral aan to logg(en. A~nderenL zei-
den: de kleine boer is verplicht, den
dam te ouderhiouden. Hij schraapt
liet beetje teelaarde van den kalk-
achtigen bodemn weg on er blijit geen
grroud over on te zaa~ieu. Derlen
vertelden mij: drDe kleine dammen
eIjn to navak. Use zullen bij gooton
regrenval, doorbreken. De grrooto~re
kunnen danI denI druk valn UCn
stcrtvloed niet uithiouden Hlet ge.
volg: sal? zijo, dlat ze alle bezwTijk~en.
Worden de dammo~n nogr awaarder
g~einaakt, dan komen er weer do
grOote onkosten niet uit."
De meesten meenden: ,,Neem aan,
dlat wTij iets meer water zullen b3e-
houden dan staat het nog te h.
Isien, of het uitgegoven geld ooit
vruchtenl zal drag~en. D~e ground is
op de meeste p~laatsen zfi~r arm.
D~e parssaat-windl blast alles dool.
Wij gelooven niet, dat er voldloen-
d'e water vergaard kan w~orden, om
do hopelooze w~oestenijen te kunnen
irrig~eeren."
Mien zegt~ veraler: D~e plann~tae,
w~aar thans op dleze wijze gewoerkt
wordt, liggen zlTCr gunstig. B~uiton l
het irrigeeren vallen daar af en too
nog regenbuitjesj. 't Is niet redelij;,
omn to meenon, dat de toestanden nu
overall gelijk onlloui worden. U)p dlit
bewuste plantagses staan, buiten dlen
dividiviboom, nog k~otos- en kalabas.
boomen en er zila er met vele hon.
derden oranjeboomnen. D~oor de g~un.
stige lig~ging heeft het Ifregenwater l
daar natuurlijke wegen en plokken
gevondon.
Zooals ik reedis in den aanvang zel:
de meeste planteurs of plantage-be.
zitters grelooven weiniig pract~isch nut
to hebben van de dammon, die, naar
ik hoor, met ap- en dependenties aan
de Nederl. regreo~ring 30 it 140 duizend
g~ulden kosten.
Theoretisch mankeert er alleen
,,de regen" asn, zei me iemnand. Prac.
tischi mankeert er ,,de practijk" san.
De oude, en half verganec dammen
ve rnleu wen, is,,allright."'Enkele n ieu.


w-e dammen maken, orn b. v. een
groot terrein ouder water to setten,
kan mnisechien, wanneer biet r~egenen
wil, eenig nut hebben. Ik geloof in
g~een damlmen. B~eter wats hlet nu on
voor altijd met boringenl toprobee-
I~re. E~erst in het gebergite (de heu.
v-elen) waar w~el reel regenwn.ter ktn
zijn door de p~oreusheid valn docn bo.
demn, en lukt da~t niet, da~n in het
diepste dpl. Woardt het geld tochl ge
schooken, on er roor te woerken,
laat men dan dlat als uiterate mid-
del prob3eeren, soolang we seewsater
niet tot besproeiingr kuanene gebrui-
ken I
Er was 46~n beer, die het plan goed
vond. Hij zei echter, dat hij de re-
sultaten eerst eens at zou wachten,
v66r hij als zijn meening zou to ken-
nen even: omn op den ingeslagen
wegB voort te gaan. De onkosten zija
z4rgroot, menehij.


Mlet een geroel van terredlenheid
en rust, stapt go de brug over, al
bijua bekendl met dit bro~kje Holland.
Ge voelt u veilig an gerust na het
dwfaas~vreemde Hatiti.
Hlier gevoelt men zich als HTollann
der onmiddellijk this. 't Is of go
dit stedleke al eens vroeg~or er~gens
gezien hebt, maar toen omr~ingdl door
wvuivende vruchtboomen, schaduwrrij.
ke tuinen, met springencde foniteinen,
het dorado waarann ge meeruinlen
in het korte leven droomit en dat
we soms nog wel fantaseert, wanoneer
het kranten-best~aan dlaartoo enigen
tijdi en lust over laat.
H-oe zie ik dat alles now voor met:
die kleine vriendelijke wTonifilgen, links
en rechts van het klaar doorzichiti-
gre water, die speelgood -fortjesJ, het
gouverneur paleis met de sueneouw
witte hioven, de aardige torens \an
k~erken en '.apellen on al die k~euri-
ge villa's langs den g~ood onderhoi-
den rijwoo, ...
De menscu zien er hier rustigfer
uit dan de blanken op HaIiti. Hun
lach is mul en hartelijk, de inw~ouers
siju bezadigd en kalm, hebben in
hun overlowr iet.s van den streeds ,-
verleggenden Hollander. Zij hocbben
de soede zoro- voor hunerf, desliim-
held~ in zakien doen, het b~ijnia ang.
stige wrikklen en wregen, de va~sthlou.
denheidl en durf om zaken to onder-
nemen on oer-oude tradlities der
pientere voorvaderen, voort to zet-
ten. Zij PZijn gastvrijer dani de mneeste
Hollan ers en besitten een lietlde coor
het moederlandc, waaraan m~eniig H-ol-
lander een voorbeeldt kan nemuen.
De Curagaoshetl negrer ver~li~st~ to.
melijk wvel zija arrogantie en die all
gemeen heerschendle karak~torziekte :
van brutale verlegenheid. I eot
dat de heer Van Kiol heel org met
het awarte volk (over het algetneen)
ingenomen is. Ik kani tot mlijul lee<}
wezen niet dat enthousiasme koeste
reni. Do neg~ers, in doorsnee geno
men, ziju minderivaardigr in geeste-
lijke outwikkeling dan de blanken.
Dat de mengringr van Chineezen nwct
Afrikaansche zwarte vrouwecn voor
resultaat Jlapanners g~egevenl heeft,
gelooft green serieus mense I neer. t
is mogelijk, dat de swarten vocor.
uit gaan, maar in leder govail be
wijet Haiti, datt ze tegornstanders
ziju van beschaving en vooruitgannp
D~e neger hier schiijut zichi mie bi]
voortduringr verplicht te gSerookcn
den blanke wonder den neus te wrij
ven, dat hlij dezelfde reeblten heceft.
Afgeza~agde, vervelende theman's,wr ~vllI
onm zich geen enkele b~lanke broken r
mert. De neg~er gaat hlier dloorl de
b~ank goed gekleed, loopt zellden ba~r-
revoets (men noemt het schloeisel
,,alpargata", 'n soort sandaal) en
is gewfoonlijk beleeft.
Zoodra ge van Punda naar O'tra-
banda over de pontonbrug loopt.
is het of de menschen u welwillend
toeroepen :
-- Zoo B~en je dacar einldelijk ?
Kom binnen Hoe gaat 't met onze
Koningfin, den Prins en 't lieve moe-
derland ?
Hlier ben je gfeen vreemdte eendl in
de bijt en de glimlach op de goud-
zounmge gezichten schijnt wtel to zeg-
gen :
Ja I we iennen je al. .Je ~ouat
sit Amsterdam omn de to.s tanlden
hier to leeren. G~a je gazng aa.
Vraag slechts en we zullen je! alles
vertellen.

Al die zonnige, heerlijke dlagen, 7.e
ziju mij bijgebleveni on ze behooren
tot de beate oogienblikken, dlie ik in
de Antillon heb doorgebraclb.
Hlier woei de wvind altijd door de
vertrekken been, de bekendle pass~aat
die Curayao frisch, maar ook on-
vruchtbaar blaast.

De heer H. P. de Vries, ve!rog~en.
tegenwoordiger van de Koninlklijke
WSest-Indische Mlail, had de gor.
heid mij aan vele ingiezetenen van !
Curagao voor to stellen,
Als good Nederlander stel je belang
in deze noodlijdeade kolonies in de
West.
Ikc raadpleegde, godolrende mnijl
toeven in die kleine kolonie verachiil.
leade personen; had een interviews
met dlen gouverneur van C'uractao


jhr. De Jong van Beek; en D~onk;
werd allerhoffelijkst ontvang~enl dlcoo
monseigrneur van Bauars, deni his-
echoep van de R. Kt. Kerk, en sp~rak
verder met de heeren van den Kor-
lonialen Rand, de bezitters van groom.
te magazijnen ended redacteuren van
hier verachijoende laden :,,de Aimi-
goe di Curagao", pater Wa~hlen, van i
den ,,Imparcial", den heer HI. Penise.
van den ,,Vrijmoedige", denl hleerC.
D. Mleyer, van ,,La Cruz" den hietar
rector Zwi~jsen.
Van mij kan niet gvrdwre,
dat ik een pereoonijkverg nopieniewe
gaf. Ik ben slechlts 8 dagien op het
eiland geweeest en kon alleen dSe in-
wouere interview~en, die meest atllen
goed bekendl walren met landrbouw,
handel, nijverheid en scheeprioart.
Bet spijt mij te moeten schrijven,
dat de Curagao~naare niet accord
gaan met de tegenwoordige plannen
van den g~ouverneur. Slechtsil 4Gn en-


klole wonder al die menschien gelooft,
dat de gouverneur in de verre to-
komslt een klein resultaat zatl h~erei-
ken~t, terwijl Alle andere hleero'n in de
pnglinlgenn van hooger hiand geen hei1
zirn.
.1tua~ I~r Jt ik; eerst een k~lein idee
setl en an het landscha~p rondom
Cura<;~:ao, better g~eze~gdt,,WVillemsltad ".

H-ET LANDSL)( H AP,

'I non ik het land de cerste~ maal
zngl, dacht ik met schrik aa~n miijn
reWi naazr Idsland terug. Ik zag m 't
Llcgiu lazngs de kust gyeen enk~elen
b~otunl en een soort granw zand met
sp'it~llardle planten begroeid, mooie
haia~in met klompen en rotsen.
Nalderhand mocht ik boomen zien
en zelfs kleine plekjes v-ruchtbaa~r
landir. D~ankbaar herinner ik mij dlell
tochtt naair ,,HTato de pla~ntage van
deal heer Vanr Llier, wTaar bet Geigu~e
st rcoompje van C~uragao te vinden is.
.11aar zoo ver hiet oog reikt, zi~n
1!h omstreken van W'illeme~tadl mets
dani dorre wo~estenijen; hioogten on
lengiten met al z64r reinigr culture.
1)o! negerbevolkingr, zoo w-erd mij
jrazcgd,sYpitwneer elk seieoen dengfiroud
010l en saait mals. \'erder verb~ouwell
zi] de z. g. pindas (thans nlogh61~~ wei
!'"?''vul de ohenootjes geenUaftetmneer
;-indcen door de groote concurreutie
Iler A~frikanansche vruichten) eni boo-

\\Ie het landschap grezien heeft,
11n;; w el moedelocs naair het vrien-
Isklijk stedleke terug. Itegren valt er
war~r zelden, zoo5 zelden, dat dlo aarde
tremiig of geen vruchten voort kan
bronigen. Altijd blaas t de P'assaat-
w\indc over de kale veldlen, een heete
ivindc, die den groei dec enkele div i-dlivi-
b~oomen en struiken belemmert en de
staimmen doet overbu fien, de kronien
als met scherpe Ines ar plat enoeit.
Sliet negervolk is i3verag en het werkt
lerd1~ en steeds met denzelfdeni moel,
Your een karigi bestann.
llet spreekt vanzelf, dlat de veeteelt
".p, dit stulkje rots in de Antillen, ook
meit: veel om het lij I heeft
Gouiten, schapen en runderen kunt
got op enkele plantages in voldoend
aan tal vindea. D~och i64n van de groot-
ste bezwaren r-oor het \ee is weer
vtis ~eze aenti k troostelooze >prs

vate" bal i maar motorniju n te"
\ic0w beginnen, en dan t slo ie a
"!.hIet midden brengen, dat misschlell
tij Iafn ddcran ntt e~rbeteringr van do
arntwoorden, bij het interviews va"
ev!\en van de CuraCgaosche ing~ezete -
Iiet.

HEET INrTE~RVIEW~ MIET DE:N G;Oi-
VERNEI'R JHR. 1)E JONG VAN
BEEK EN lDONK*

't WTas iets me4r dan amoorheet,
toon ik over de pontonbrug naar
het g~ouvernementspaleisJ state.
(Go graat daar een oud poortje door,
wargewoonlijk een patar oudte
\cruwtjes met vruchten of levens-
Inidldelen zitten. Het ziju verdroogr-
do~ wezeutjes, door de hieete zon to
zaalm geschro~mpeld als overjaarasche
app'lelen.
llet kijkje door dat p~oortje, do
gI~ranwe fortmuren links, en rechts,
dlocn aan een stukje G~ostersch leven
Idtonkeni, stil en vol g~eheimn, wvit on
zo rnag. ,
W~e staptonl de breed trap op en
biloven een oogrenblik wTachton in de
glroote, koele voorgalerij, wraar mooie
oud~e wapens hingen en nog een groo-
to beschilderde trommel stond uit
dlen tijd van den grooten stadhou-
der WVillem den Derden, K~oning van
Gr Ioot-B rittanjo.
De gouverneur outving ons in een
w\it tropen-kostuum. Hij is een kloek
gebouw~d man van middelbaren leef
tijd, met blanke buid, blood hlaar
on dun-blauwTe, onrustige oogen.
Zija houding is rustic, een beetje
vermoeid, als van iomand, die jaren
Illng voortdurand to k~ampen heeft
gehad met irri teerende kleinle on
gr~oote tegenspoeden.
De gouverneur heeft op mij den
indruk giem~aakt~ van ceen ret~el a
<1ie het gSoede voor de kolonie wvil.


Iloch er niet in geslaogd is, die be-
w~onere van het eiland to ov-ertui-
gen,, dat zijn plannen de cGbnige goe
cje waren.
Het is mogelijk, dat de heer De
Joogr van Bleek en D)onk zich to wei
niig aantrekt van andlermains opinres.
ilut hij to vi441 op, hotzelfle aambeeld .
_laat, zondfer zich van de ingbezetencn
iets aan te trekked. Of ik weet 't,
d~at er niets moeilijker is, voor som-
mige 64nzelvigre karakters, dan to
schipperen met de inwoners. Ik w~eet,
dat~ zoo'n politiek van geven en ne-
men velen niet gegreven is. Edoch,
ik geloof, dfat all&Cn hij gouverneur
van eoo'n kileine gemeenachap kan
zijn, die als een burgemeester ,,va-
der" der stad is. Een burger-vader,
een blijmnoedigr mensch, die federeen
ken-t, met iedereen agreekt, de kinde.
ren kent, ale see hunsdokter.


TrES, S'rnUEtwex E:S nIooss.

O)p hantdtolsgebiedf, zei die giou-
Vernelur, kan tloor ons weinig godlnan
w~o rden 1) hndghid de tact,
hoet overleg valluonze hanrdelaren,
staa~t overall hoog~ alnag~LesFlllChren .
Zij zijoi misschenr wrel de beste koo~p-
liedcen inl de~ .\ntillen. Zij slaa~n zich i
door de mnooilijkhleden1 been, dli Inll
niet germy~L to schiatten zijn.
1)o lgemonetoestandl is echlter
mlindcer goedl <1an in deI vorigo ia-
rei. D~en kleinen luid~en ogaat het nin~t
voor d~en w\indl, nu ale cogstoni wea~r l
ruislUk;t zijn. Hlun koop~kracht is
cdaardoor nihil. 1)e ntizj golog~en re-
publiekc Venrzuela- i schij~nt woor cen
hoig~ie crisis to donorlcovenr (oak \-an
du~ar luidecn die hor11ichltcl: manlaise on
algomreonle a~chlterulitang. GrCaatt hiet
in dlie state~n schocef, nplkr
wij o nadtetolen.1
Scheepv\:'a art onl handel o'aan hand
in han. annieer do 100opliedlen
slechlte Zaken rinakeni, lijdlt bet Curra-
rgaoschle proletariant or direct onde~r.
't Is onIrj'lj o uro-
p'eeschle begripp~en, hior ongre
leven ka~n,
Ik w~eet hott hocst, da~t or. pen spocor
van ,,h)ione~T.'-tr undelCr cleownlc schlee n
hieers~chit. T'chcl is hiet eeni dwaashe~qiitll
om to! mnletrrn, dat dot neers~'' can
giebrek omkomnen. Ia komnt hlier
niet voor. Dot armoedle deter metn-
schleni is niiet te v-ergelijken, met die,
ivelkeI in Nedler~land hlelrschlt.
Niemaind wenschlt liev-er dan ik
zelf, een algemueenon \oorsp~oedl. Daair.
b~ij vareni blankleni en kerign
gSoed. I)o kclourling~en w-erken ha~rd
en zijn teredlelln et we~inig.
Nu is hiet dloel, am de landcbour-
toestalndoni to verhleteren, door hiet
invoeren van zulk~e planten en boo_
men, dlio ondler de ougunstige Crurl-
r;aoschie condlities willen oroeien on
tierell. \fi Ilebben uit v-erschillende
rijken planton ov-er laten komecn,
omi erI proeven mee te nomien.
L: ht onze proeftnuien zeker
reeds garczien .
D~o -r~oote moeilijkheid is iets to
viniden, dalt toeeijk nuttio* voor hiot
\-olk on gSeschiikt tot exploitatie ill
't; root is. AlS 'tJ kan, voor export.
of een of andere plant, die als
gron01dstof geBrnuikt kan worden,
voor een industrio.
D~e mais-oogest, waarran het volk
leven kon, waRnueer die geluk~t, waanr-
mee het vee grevoed kan w7ordlen,

stijgt, m~iSluklt jaaCr a~chter jaar.
Zijui er nu vreemdle gewa3sseu in
to vooren, dio niet zoo veel regen
behoeven en missehien iog: groote-
re voordeelen voor do bevolking
kunnen afwerpen, dan is Curacgao niet
langeor in last. Danar worken we
thaus r-oor met alle kiracht.
Op miju yraag of er al resulta-
ten oan te wijzon waren, most de
govlernorur tot ziju leed wezon zeg-

-KIijk cens, res ul taten kiunnon
niet in zson'n korton tijd verkregcn
worden. Veurgeet u niet, dlat wij
wonder do ongllstigatt e omstan~ig-
heden we~rken.
We probeeren uiet zekere katoon,
struiken, dlie op zulk31n ground
groeilen kunnon on weinig watier
noodlig hebbon~, me~t 'n nieuwre soort
caoutchouc-b~oom. mett sisal e. a.
planten, waarmlee men b,. v. in C~a-
lifornii0, Itritsch~-l lndi; en andlere sta
ten succes g~eha of.
Zekerl detegeunallers woerken
niet bemnood igen d, dlochl Igesteund l
door hot moeder~land, hope wtij ill
de toekomst iets te h~ereiken.

AT,~I PLANTrERS EN CUIRAC:AOS('HET IN-
G:EZETENENS D)IE PLANITAGER~ ISEZIT1-
TE;S, OE lTINVOI:ltEN VAN
VHIEEAIIDE PLANTE~N ZE(GGE:.

Ik hieb al de mensch~en, die ik; be.
zocht h~eb, hooren zeggen: Wanno~r
h~et do cerste posing wasi op dit go.
bied, zoudecn wij er niets tegfeu heb.
ben. D~och ied~ereoni heeft giepoogl,
om op hiet eiganr land wonder gonle.
t~iger oms tandn~ighede n vreemdle stru~i.
ken, boomen en p~lanten in to Vo(.
ren.


A\llen komien wveer daarop neer:
dat dle gSra~nd te schraal is, do pa.
saat-winden to hevig zijn, dat do
hoogrer gelegfen terreinen absolnlut
onbeschut liggen, het gocbrek van (
water is zi66gFroot,dat men in (u.
ra<;ao, (Wiltlemsta~d) zelfs geen i-oor-
raad be~zit om to drink~en,
Zi f gelooven niet meier,
D~e gouveorneur bep~roef t het~ zelf al
jaren met behulp van experts op
laudbouw'gebied. Rtesultaat?..... Nihil.
Alle rapporten spreken jaar in
]aar uit van mislukkingr.
D~e heer Van K~ol meende ook, dat
er iet~s met dit eiland to doen zou
ziju. Doch laat de menachen in Hlol-
land wo~ten, dat de condities, waar-
op in C~uragano iets groeien moet, zG66
ougunstig zijn als op IJsland~. )ok
dha~r wil geen boom groelen, op on.
ze hoogyvlakten evenmin.
Verechillendoe mna~chep seid~ent OP-


110aden met dlie dure vreemde-ge-
WRaSScn-e s Iefimt0Dien .1 h066 dmmeR
op b'eshchidenl voet voortgaan. De
hoclr voorzieni van rnolens, wanneer
er walter vergaardtrc kan worden.
Alais laten zainion on desuoods met
sisral dloor b~lij\-en g~aan.
A2ndere beleren mnicenen: LIaat de
G;ouvcerneur zichl hepalen tot een
paar soorten, dlic m't vlijtig over-
Itog met exportt s (liefst uit Caiforniii
of' nit; plnton vn waar men
nwcet, daft de ctonitiiies even slechit
zijn1) geplalt; of uitmrezaaid~ kunnen
wordn. aat hlii ten van afvivachlten on dan hot af:
er ,,tip,' of er ,,ondo~r" zegggou. Nu
schcrmnt mcn voortdulr ren d met hoop-
op-zegon inl de tookomnst.Ni8UWSberichten.
T enlezolanlen inl St. Aklichriels-basi.

Dontrerdlay versprridael zich in de
stad hoet gSroote I ieuwsG, dat in de St.
At ic~hidsl-bauni n l~eneolaanscheb~ark
tenannker wask om~en liggen. Un.FIER-
, c~ise begafs or zichi heon en beyond,
a dat. het de! Ana~lial was, \-an1 Coro naar
P'to. Ca-bello vertrokken, doch door
denu storken stroomu naar hier afgfe-
dreven. A\an boordc b~eyonden zich 15
p'ersonen, gehelcel conder voedsel, wpa-
ter oin gold(. lanu gon vernomnen tswege
wocrdet n zj r'uilnschlOots Vanl water en
\-oedlingu~: nddeloln brandhlout en luci-
fers, en ze~lfs eon flcesch rutn voor de
zvakko p~ersona~n, voordien. D~oor dlen
C:ommal~- udantr der brigadie wo~d een
vissch~ersh\oot gehou~lrdl om al die za-
ken na~ar St. hlich~iels-baal te brengen.
Zoo w~ect Curatc~ao k waad met goed
to vel~rgelcan.

.Stad.tsr~einiging.l
(;edureudle de laatste achit dagen
wocrdot n rnaar hoct hiscailaat ~ebracht:
168S rattan
Gc03 muizen.

Dle ,retwoue wierkizaamhedlen gmngen
Iinnu gang, tOrwViji mlen aan de Over-
zijdle binnonshiuuis beonnen is.
Ilit W\ill rntdc ITrre ut de
nin~~~ ~On 4eruarell oud rmmelwo-
vuiil wat verb~randl werd, verwijrlerd.

Schlleep~raart

Van 16 --L 31 uliliepen onze haven
binnon:
Stoomnbootcn 15
Gtoeletten 1
B~ijlanders 31
11rik; 1

T'otaal: 60 srhepen,
Inakendol met; de 40~, gedurende de
twooC eeriate wakien der maand bia.
noni gelopenil eeni gehieel van 109.
, \el valt or or; n leine stijging in
't goCtal w t(o nem en, dai-ar
niicuwe vrachtcln zoc~hten, maar het
is niog verre vanl ho1t echte leven.,
Schreepraart oni cloorm\cerhandlel moe-
ten yamnen Snanrl. Zoolang er geen
\ralcht voor do stoomslchepen kan
\vorde~n aangt:cEroo~rd~ mist de scheep-
vaart hlaar tigenl~ vaa~lrwater
Iret is nu neg)~ Slclt s zooken.
Alaar de obouer wnt. Ende
desespetrent~ niat! ()p Zook dus naar
nacht! Er lige nog~ te veel schepen
still.

II. ML. Geltcrlanid.

()nYOPic flter ;Ia;ke is hoet Pasntser-
dekschiip, Zonely vn i zeud~ing
naar ILa (;ua;irai tFrnagekeerd.er
Nedernrlandseho Con~sulsi bestonden
niet meer inl \Yonexruela lawn hun een
paardownto vown~l door Pres.
C~astro b~et P.crequaturlo was outnomen,
en met, now va Swasnuv c ha het Be-
stuur vanI Ciuranc:o uie~ts ult te staua,
dio wasE alleecn tijdielijk belast met
de zor~g voor d~e beclangen der Ne-
docrlandsjche ondecrdaneumn Venezuela.


B~ot wegr woerdi aldus den C'omman-
dant van II. M. (;elderland ,reant-
wocrd, toon deze, na de officieele
begroetingr van den hatveume~ester in
ontr-angst grenomnen to hebben, het
doel zij ner zendli ngmed~edeelde. Vruch-
teloos word boproeid communicate
miet deni wal te krijgen; op de min-
sto how~eging aan boord word gelet,
oni aill verb-indingr met den wal on-
muogrelijk g~emaakt.
Naar ons wrerd medlegedeeld dreven
sloepea met gewapende manschap-
dpen roudom de Geldlerland en stonden
d~e gaponde troepen op de pier, in
het fort en ach~ter de kanounen op-
g'esteld.
's Mlididais kwam er elfa cen verater
kiingr van troepen uit Caracas.
Commandant vAN ASBECK liot den
schoorateen never, het zounedek weg-
Diemen, de poorten sluiten, de kanon-
non laden en rlichton, kortomp alles

O tr
O. .


8 ~tadOS de tISs.a No queman O
O ~la boca o~ la garganta--

NO CRus&R dIarIrea !!! !


SEstfm compuestas de Creosota de Haya
qulmicatmente pura, cu sertas de une
capa gelatinosa de sabor dulce, agra-
dable, cue enmascara el olor y sabor 9
acre de a Creosota y evita sus efectos
irfitante8 sobre las wats digestavas.
Son un auxilhar muy efacaz de laSEmulsi6n de Scott

SLe iim&, OD el tratmI~entO de la
8 ~b,,;,iPulOSs u oar.paso que 9
la EMULSIO,'"".~~'N.e;.s* DESOTaimnay

SVamente sus carnes y sus fuerzas, las
TABLETAS DE CREOSOTA detienen
la 108, destnryen los microbios tubercu.
los sque son causa de la enfermedad, E
gr cicatrizan las lesiones hechas por los
micrIObios en los pulmones.
De esta manera los enfermos tubercu.
0808r reCilen 108 gandes beneficios del f
Aceite de Higa o de Bacalao y de la
Creo80ta O89 VOR sevnACOIetitlOs de
9 NRuseas, de Diarreas, y de otros tras-
t07808 gstriCOs que resultan d menudo
Sdel use e las emulsiones con Creosota
O UR&C Gu3a, O c11&0(1 Se tOIR& & CreO'
Blota en cualqUier otra forma. 4
De nt ** ~d SCOTT& 9O ~E, Qulgalees
kr~~ Boir


31E R i tell 1rI (1.


Am nerika-tsVenlezuelnt.

In dec Nederlands~che B~uladen vanl 1-
Juli 11. lazen wij:

-Ul~t \\azshingt~on wor~dt aanl <1"
E~ngelsche b~ladeln g~esfind, dat her t
a~fbroken der d]i plo na~tieke hopt 1rek
k~ingenl tusschien die VereeniFgde St>
te~n en \:enezuelaz no( geon r
behooc~ft to dloen outstaau voor e""
oorlog. Verm~oedelijk zal nu lu11
schlen ie! Vereenigrde Staten en \T"
nezulela- eenselfde toestand konw" ,
to bestaan als tueschen Fakik
ocn 1 eneznela. I rankrijk hleeft rFind."
gernioluen tijd to Caracas geen di
p'lomnatieken verteg:enwooor r diger,
flet conflict tusschien Washing(<"' ~
oni C~aracas beteeent niet, dat
haindlelsbetrek kingen zullen wo!lrre"
afgebroken.
De Heer G. RIrossj, Corresponden1 i
van D~e Te~legraaf schreef ult

New-York, 24 Juni.

In ruijn brieven over 1enezulela on
den presule'int Cipria~no Castro heh I
iik dmdedlijk doen uiltkomen, dat or
vroeger of later can eind zou komenrl
aan dieze toestanden. H-eden publli-
ceeren alle couranten, dat de Anl(e
rikannsche gezant minister T.
sleeper, uit Caracas vertrokkenl is
naar Porto Cabello. om van daa~r
pier kanooneerb~oot ,,Marietta" Donar
Nloord-Amerika to gaan.
...........,.. ......,.....................................
Buitenlandsche Zaken geeft heden
een rapport aan de dagfbladen, waa~Cr.
in grezegd wvordt, dat de Amerikaan-
siche g~ezant v~ertrekt, wi1l bij gedlu-
rendie ziju driejarig verb ijf t C'ara-
cas geen enk-elo maal gelijk voor
ziju regreering beeft gek reg~en. De
Venezol~aansch~e vertegenwoordiger to
WCashington kon geen enkel hericht
even, wiljl de Amerikaansche gezsnt
de Unie niet m64r vertegeonwoordigde.
In de reeds gepubhiceerde brieven


enas iHicon ~i lenr ren e rui
the vest ~en, bidb dt tne ;ro s n
,Cas Chikitoe" gele o~n buitenv~erbliji

,, lieill Y###ll@
met flinken regenhak, badlkamer,
stulling, etc. benevenu een net rijtuiS-
je en een zesjarigi paard, zoowel puik
rij- als trekdier. alslook een Amer:
rijzadel inl goediern ctaat.
Curayao, 11 Juli 1908.


Door terugrkomst van P'astoo~r 1)tl-
g~eu r, onzen ver~tegenw o ordliger in
Nederland, mnoest in do opengieral-
len p~laats wForden voorzien eni werd
met alg'iemene stemmeni tot l orte-
genwoordiger benoemid de fleer J.
A. Smijders Jr., dio de Vereeniging
zulke uitnemuende diensten heeft be.
wezen, toen hiij de betr~ekking be-
kleedde van Secretaris dezar AIftee'
ling.
I'astoor D~elgeur, die onze b~elan-
gen bij het H~oordbestuur oIp voor-
treffelijkre wTijze heeft behlart~igJ, hleeft
de volste aanis raak opde erken-
telijkhieid van d e Afteehn g en hlet
Bestuur besloot dan ook hemll schrif-
telijk dlen dank der Aideeling over
to breng~en.
Het B~estuar besloot zoo spoedii
dloeulijk als algemeene vergadering* te
houden eenen muziekavond net lezing.
Den heer J. A. Sulijders Jr. zal war
den verzocht passende Nederlandsche
liederen voor die gelegenheid uit te
zoeken.
Onder daukbetuiginag voor de vele
en gewichtigie diienaten door de HIee-
ren J. A. G~ravenatein en J. A. '.
Thielen als icorrespondenten op St,
Ml~artin on Saba, respectievelijk;, be-
wezen, worden met algemeene stem-
men tot correspondenten benoemd
denl Heer FI. Ki Thielen, G~ouverne-
muents-ambtenaar op St. Martin, en
den Heer P. L. G~orslra, wraarnemend
Gezaghebber op Saba.


in gereedheid brengen voor een me.
gelijk verweer.
Ofechoon onso! Gelderlantrd er maar
alleen lag, schleen toch- de houding Jl
Van den Commaundant ontz2gr in to d
boezemen. Alles bleek maar hang-
makerij; de adederlandi bleef rustigi hg~- z
gen en kou kalm vertrekken. I

Woenedagfmorgen wertl Z.I.I~.E.G.
door den G~ouverneur pe~raoonlijk; af- d
gehaald van de q~uarantaine-mnrich. 1
ting. s Avonds wasR er diner ter zij. r
ner eere op, het Gfouvernemouts-h]uis, bI
waar Z.Hi.E:.G. ook logreerdle. Donde~r- n
dagavoud vertrok de? He-er DE ItEUS
met de C~r~istianstaedl naar Trinidadl, 1
uitgeleid door H. Al. Geldellrland, dio l
buitengaatfts ~ging liggern omu de saluat- t
Behoten to lossen on toen wreer binnon s
kwam. e
W\erkverachating, .
O)p verzoek van den II.E~.C. Ileer z
Gouvern~eur wordi uit Nodterlad ee~n s
credit toogestaan tot w~erkverseba~f-
fing der~ werkloo~zen.
De wijk- en d~istrictmneesters Zijo l
sangezochlt aan het B3estuur eenl voor-
stel te doen, hioe het best dfit go~ld e
sal besteed wvordlen
Wijl aLchten genoemdc e Heceren al-d
leezins tot oorde~elen beyoegdt, maar
meenen des nie~ttomin hun aandaI~cit
to mogen vragen voor het ingezon- ,
den stuk van den Hleer JT. 11. 11. 6.

I' jmoeniei M~er cle n. I) adri iord o
bet bevordleron der hloedenindustrie
uoorw~esteld als een practischl mid.
del voor werk vcrseb~affingr. Niet alleen
z~iju de mannenn wonder work, m~aar
d e vronwen en kinrderen li'jdon daa~r- I
door gebrok. Als er nu op een of
andere wyjze wecrk verschanft kori
wIorden nan de ma~nnen, maar te
gelijk ook aan de vrouw~en,door de
hoeed I ishudn l zedker lqpbb
teren doen. 1)aarenhoven zou dan
het Gouvernement hot in do hand
hebben het vlecht~en van goedes hoe-
den to b~evorderon, door, na stroo
kostoloos to hiebben uitgedleeld, voor
de goedle hoedetn b~eter~e prijre~n te
betalen, of alleen deze op to koopen.
Zoo zou onlgemerkt eeni boog noo-
di e hoedenkeur wo~rdon ingoivoerd
we ke keur ook in betere tijdlen va
kracht kan blijven, omndat~ het volk
er dan aan g~ewend is. En der
hoofdoorzakenl van het verloopen
der hoedenindustrie was steeds hut
verzendeu van minderg~oede Ilooen.
Door een hoodenkeur va-n overve.
nementwegveo zou dit in hlet vervolg
Voorkomen kunnen worden.
De minderwaardige mooten als miin.
der, de better afgrewrerkte ale beter ge-
kocht en verkocht worden.
Met des to meer klem meeneiin ij
op dergelijke werkver\D ~PISchaf; ng wek
het armere huishoude~n ten g~oede
komt, te moeten aandringen, daar
Polgene De Our. Coulr. reeds werk; ver.
srchaft world in de benedendietricten
en op B~onaire, en nu~ komen just
van die districten en van B~onaire
sanhoudende klachlten over groote
atrmoo~de enl ziekte. D~e p~articuliere !
liefdadighieidt kon niet voldloonde hulp
bieden. O)p Ilarber en IBonaire lijden
8erachillende mnenschen aan scheur.
buik. Kiortelings stierv-en atnn deze
ziekte op Itonaiire drie vronwen, die,
as moe or te zijn geworden, goen
middeleni haddfen omi wTeer op kracly.
ten to komen.

De C'uragnrc~he Courant.
De Heer C. Gonsrus b~rengit ter
keunis van het algemeen, dat h~ij
"~,,gaoschnP~e Courant me de aaan e-
bonden Dr~ukkerrs)' heeft overg~enomenl.
Het nummer van gisteravond zaf
er uitatekend uit. Miet gesnoegren zal
menigeen g~elezsen hlebben, dazt do
schrijver van het ,,P'olitiek (verilziclt~,"
die reeds gedurendle zoovtele jaren zijn
taak met eere vervulde, rich wveder-
on hereid verklaaird beceft die rubriek
op zich te nemen.
Dankbetulging.
In dank ontvangen een exemplaar
Van het Diarsio ~e ~Panama.
Ite~genlval.


Gfedurende de~ maaul~d Jun?1i
mM .
Fort Amsterd~am 6,3
Plantage Satvonet 0
,, Kmnp 0,5
,, bK emn Sta. MarrthA 1
,, Cas Chikitoe 0
,, G;r. St. Joris 30
,, Fuik 45
Hoffl abao 2~2
Sta. Rtosa, 7
Beekenburgr 4,5
S,, Noordkant 2,5
Nicpwe D~olter-

D~e beer G;EORGE I. HOPKI'S iS VO~r
een jaar belast met de functien van
ouvernements-geneeskundigie in de
olonie Curagao werkzaam gesteld en
op bjaba.


stond, dat~ do o-esehillen tufschen
N oord -Amineri ka ben YTen~zuela zoo
mnigr~~\uldi g wren, dait er ten Mlo~tte
'n ultimuatum naar de Zuid-Ameri-
;aanschle rep~ubliek gezonden werd.
.11aa~r ook dit dip~lomatieke paarde-
raidde~ll iadl al even weinig effect.
H~ot is algemneeni hekend, dao 1\oord.
Amuerikan in den tijd,, toen de Euro-
peteschle machiten mIet klem verzoch-
ten~ oui recht voo~rde belangenbhun-
ncr oudrerdlanen, Y'enezuela gresteund
heetft. D~e Euiropeeschel i naties vragren,
pn usjes ten oureecet, nann woorn-
.meiiojka, dat hiet doe international
b~elanenil, die hieilig zija v-oor elke
magliocltlilPRI,, GRD de I~egeerino' Van
\veniezue~ La voor zal tlrogen. Iat he~t
mleo zall wecrkon omi ci toestanden to
verlneteven,11 nir-e nleen Ias irest o~f
;undelre ziek t egov-allen, die ear
noievs-on oor onle kaneen, mnar
o~ok tegeclijk; voor der zG6r Regronde
grieveni, dlie de E~ur~opeesc~he machten
hebit,, n ttogenovler Y'enezuelai".
1)e Ither Si.Ioxs vraagt dan v-erder:"^-~c krulik gan~t zoolang te wTater,
to~t anj breeckt Claft ro, de apo-

jrmcazc n ltant Ioneemn, spear at ,2a re,
men tog en o ver~ cle IEuroIpoos~e ne o-


liicld wat hi? \viblie, tin als Ci0 vann
uset one~l~ rofatr lrcf hii in
(:;im;ins zitterl; oee ploa1:ts, die miet
of lin nit oor een legcr te be-
l'ii w'l iH. Annll zjil inze w~as a leen
]1"~ "'ralt. Eiln reenltp' S w-isteni aleen,
lille de ake tooC wanr'en gega~t~n ,
inl zijn lijt'org~aan ,,l onstitucio-
untl schc~oltl lu3 er Iiusti= oIplos.
rcic,.;l' "inq Iet~f A1rierin naq
nanoeng on an president. me


c"r:1en, die tlen hanndel mlet Cournc~oo
z~;I Ivr lomonilijke~n en onze schetep-

lot~ dop toestand faSsehen1 heCideF rIj-

lot asst~c wn-nlt ol, oltrdes uit ven
II"!:g. Het la:tfste voorval met do
usepondie tloorr een venexo.
anseeoorIngs~boott in oplen zcee
tlnoi:tcn wTer~tln en clnarna ee
b~i h:t z jn, heetft ook inl de' 1 oreenig-S
rle Statten eenu pllchltenl inru e-
musalt;. MenH wnec Iier aSlgameen op
wa-clke haonrlsce wijze cle~ kapitein en
d~e b~emainnin g vran dergelijke schepen
behanldeld wo~itlrde in ie gierange-
nissjen vLan Yenizuclat. Vlerdcr is het
bekenld, dat lie~zelfl~e schlippers, hoe-
avel ze geen contrabanderl vervoerdea,
ncooit aanspraakB kregenn op vergoe
ding!!
MIi nist er D~e TReu, d ie buitengewoon
opi dle hsc,~ te! is va:n de toesta~ndon
in enzueaon ..persoYn~ grraiti"

tro~, heecft mlij prCIScOonlilik gazeg0,'C1 dat
H!e undelw~~~ijze tcgenoverer de beman-
ning~ tn ren kap.iteinl vanu ans1. we-
tltrrechltelijk ,repranider on opgerat~,ich-
to Hollanldee e schop~en zt44r to mis-
I'rijzten wasn. Hlii deed alle mceeite,
omi -ourli onze landsliedien recht te
verkrijgen, mar mesta:l -ertlen
zijn kjclachten ongegrondd verklaard!
't Zal wel niemnd~c verwond eren,
wannlteer de U'nie no ~ees fermn in
mr(u grjjpen. Edoch, in mija brieven
,ublicordle ike reeds, hoe vreese~lij k
bezwaarlijk het roor Noord-Almeri-
ka zal zijn1, omi Castro op, ziju plnaats
to zetten. Hlier maakt men alles in
ge~reedhe~id, om voor elk oojienblik
klaar to sitaaRn. Ofe men or echter toe
koimen za~l, just in deni tijd~ van een
pr''esiderfinltsemonagne en dot nog alt~ijd
zlvaa.r dlrukkende ma~lais~,om teen
\Yeuezuela to ageereu, wo rtlt van
heyongdo~~l zijde sterk etlfed
Ciastro'si eigen positive is op 't mo-
nolllt uiet z656 ster~k meer. Hij heeft
vceel van zijn v-rocegere populariteit
ingeb~oet. Mlen zegt, dat er in C'o-
lumbllia cen politiek kotuplot bezig
is, orn togen het najaar de huidige
reg~eerinlg onderethoven to gooien.
Det nrnlen vanl presidenten in spi$
-orden al genoemdc waanronder die
vanI JT. YI. G;ombz, NicolAs Rolando en


gregorio S. Riera aan t hoofd staan."
Des AM~r ltlKE;AAsCHE~I 11LADEN VAN
JONGENS 1,)ATUM. LA.TEN ZICH NOG,
]EIETH WAT STERIKER UIT:
Kew~~-YIorkli.Herldcc 18 J~2di l908.

1'ijanlenu van Castro areigen m~et
revolutie.

D~e openbaarmaking -inn do Herald
van een brief, waarllin werdl mInge-
deeld, dat Generaal Nicolbds Rolan-
do van Vrenezuela, bezig w~s; cen nieni-
we revolutie tegani Presidenit Castro
in Newc-York op 't geto~uw te zet ten,
trok algemzeen de andun~rcht oudter
de hierawnoonachtige Zuidl-Amerika-
une en veroorzaak~t! vcel bewe~ging


A. N. V.

lestalu rsvergadtei ring van de~n 24~'"
luli 1908),, gehoulden tenl huize van

Tco:nwoor~dig: allo leden, met ult-
;ondering~ van denr Yooizitter en dcen

Doe ondlervoorzitt~r~, die die verga:-
lerinig leidtl, Hlpreek~lt el" w~oora~l vin
anzrk uit voor tieklostrlooze toozeu-
ling door biet lioofdbentuur van
0(0 portrettenl vai H-. MI. de K~o-
iingin, die uitstekende die~nsten heb
,en benczen b~ij het aanwerven van

[Jitgavec 12 VAT1 hot A. S. \. ,,178.1
wil buct A~lgemeen Ne~derla2ndsuch Ver-
bond?"' worldt door den Secretar~ir
:er t-Yfel gebrazcht on op zijn your-
Itel word~t b~esloten te trach~ton hiier
,ene jougetl iedon-afdoeelingf to sticl:
n;ci hliertoe zal1 doe hulp wordon 1
ngieroo~pen van dien H~eer Schoolop-
:iener o~n van die Hoofdlen der ver-
~chillandte scholen op holt eiland,
D~e S~cre~taris dlealt modie, da~t de
;olgendce stakken ingekornen ziju :
No. I van ,, De H~oodlschalpper",
orgaan vanl de Nederlandsehle \Yor.
enigngde ollandsche lb de
N derl Isccle Kne Ka I 1 llfil
lel trit Ied trllantI rsch 1c
ging en de Afteteling: va~n Ihot Alge
Ileon Sederlandscl~chorbo~nd wel
orgallu in Johiannesbreu' teemaal
per mararul kosteloos wvorct versprieid.
I:n lurF1hi j t: .o toeol n nir
Iichn onr Ind~isc~chn I ai~ndbuw eni het
lioschwezen, van de Studenten-Aifdeo-
.i ngS \aglenri en van A . ; dit vbig-
sched~t zal den H-eer landtbouwkun-
Iigert opI CulraCaoC ter irlagle wordlen
toegarzo ndfen .
eSc a? ~'.' argrang, ,,( ns Volks-
Irrief van danki van dlon Ileer C .
JT. Klurs voor hiet behioud der stn-
dieb urzen rvoo>r ijrre zons.ls

\vAarb~ij wordtf medeietleeldl, da~t h i
guanrne in ~rie wisse angS zat winen
'Ir~lln mtej Ti ` H r M J.to
Itapplortoni ove~r de vordelcringen ei
l\ioelti I aIel ip ozc~,o Phemi P t
le~urma Kr jt;, C'. Hint m~o, (2''" k w.)
Il. (I!nner st"' kkok{1)orenAu
numlmer van Neerlandi~..
.1)e Secretaris deelt metde, da~t iet
tutgoven van afzooderlijke nuruimersf
voor de verschillende eilandlen he
sprokcn wordlt door hti~loolh-
D~e Secretaria deelt voorts medle,
dat aan hiet verzoek van de Afdlee.
ling Aruba, om aan het Hoofdbe-
stuur to vragen~r het ad~res van den
Secretaries decr Afdieelingr op to no-
meni wonder de adressen in Neerlan-
dia is voldaan; dat that Hoofdbe-
stuur een pakje hieeft ~gestuurdl, io-
houdlende do handschriften van de
schrijvers, die aan het B~onaire-numn-
mer hebben medegewerkt en dat die
stakken ter beschiikkingr van belang*
heb~bendlent ziju; dat door hem, Se-
cretaris, aanbevelingshrieven zijn ge-
g~even aan den Hear J. A. G~ravren-
stein, correspondent van hot Verbond
op St. XIartin. die wegene vertrel<
naar and~ere landen het correspon-
dentschap niet langer kan waarne-
mern; dat uit Suriniame outrangen i
zija 20)0 brochures ,,D~e tookomat van
Curacao ale wereldhaven", die door
hlet ileestur, ingerolge verzook an
den H-eer Recretaris van de Groep
Surinam~e te koop zijn aan~geboden
en wraarvan de opbrengst voor de
helft ten bate van onze kas zal ko
mnel; dat van Afevrr. van Grrol-Mleyers
belangrijke inlichtingen ziju ontvan.
gien, omtrent nasporingen, die zil op
dezerzijdlsch vertoek god~aan hleeft; in
de archieven van St. E~ustatiue ;
dat de iomnmandant [der Troopen
en van het Gatrnizoen, de Heer Hin.
richs, bij zija vertrek naar Neder,
land schrifteli k outslag hieeft ge
vraagdl als lic onzer afdeelini.
H-et Blestuur besloot op deze ve-
gaderin :
Rij to dragren tot het geven van
een St. Nicolaasfcest op Aruba ;
AaD Alevroznw van Grol-Meyers een
voor de bibliotheek van St. Eustatius


aang~evraagde kast to sturen.
Aau de boeken-Commissie in Rot-
terdam toe to kennen eene jaarlijk-
Zoh 113 rage vatn tien gu de1.
Zo ang de kas het toelaat~, eene
tegemoetkoming: te greven aan den
jn at (I r en Croes, domamtam is"
chaa Ie st~e 'a d amahs
s kool op Rta. Rosa, alhier, t smi 8-
vak aan te leeren.
De vertegenwtoordigers in N\eder'
land to verzoeken een woord van
dank to richten nan Dr. Nicola~i
voor de hulp, die hij aan den in
Nederland voor onderwijzer studee-
renden jougelingr Yeeris verleend beeft.
Het voorstel van den Hleer Bo0e-
ke, vertegeunoordiger in N'ederland,
strekkende omn den ]ongeheer Veeris,
die weg~ena een oogziekte vertraging
in mi~ne studied heeft ondervonden,
syjne studied to laten voltoolen, te
s teunen.


van menschen in het buis van Gene-
yeal Rolando in de Boven-Westzijde.SS, ~,CHRI STIABNSTED"'.
*arpa o Jui9~tme 198


van de stoomnschepen der ,,Red D) Lmne" tlusschen


PUERTO RICO, VENUEZULELA en CURAQAO.


- ------- --


President Castro to dwingen Ameri.
ka's eisch tot ar'oitrage in de Ame
rikaansche vorderingen aan to ne
men, eeni eisch, die zoo herhaalde-
lijk g~edurende de laatste jaren ge-
dnan is, words algemeen aangeno-
muen. MCaar ook is het zeker, dat zoo
iets niet verkregen kan worden door
vrleedrame maatregrelen en het zal
goenri gemakkelijke taak sija met
PrIes. Castro te ouderhandelen, die
b~ij mlenige gelegenheid getoond heeft,
da;t hij sijn eigfen inzichten heeft on
een hardnek~kigen wil.

HOETEI VAs $5~.000.000.-- Toen bet
floog Gerechtshof de vorig~e week de
I~cmlissingen bevestigde van de Jagere
rechtbanken, die de N. York eo Ber-
moidez C'ompag~nie veroordeelden tot
b~etaing van vijf million dollar w-e-
genls medeplichtigheid aan de J1atos-
rev\olutie, kwam het meest gerucht-
mankende van alle tegen buitealand-
schemaaschppien gevoerde proces-
soni mitotapf ee ind e Asphatlt Trust
mnoet nu ziju laatste hoop alleen
stellen op het Staats-departement on
den laatsten strijd ultvech ton to
\\alshing~ton.
1)eze emnd-uitsprank van het Hoog
(; erechtshof to Caracas, volgend zoo
kart op het terugfroep~en van de Ame-
rikaansche Leg~atie, ziet er uit als een
dlemionstratie van Pres. Castro, dat
nochi hij, noch squne rechthanken z3n
bangI1 gemaakt door de handelwrije
der Ver. Staten.
De~ Generanl Asphalt Comlpany, de trust,
die de New-York and Bermudez Com-
a~ny heeft o geslorpt, moet nu haar
IRatste troef ultspelen, en als zij niet
spoo~dig Pres. Rtoosevelt kan over-
haleln, dwangmaatregelen te nemen,
tege~tn Venezuela, loopt zi3 aevaar,
.haar groot aefalt-meer, dat milloeuen
Sdollatrs w~aard, is wieldra wonder den
hlamer to zien brengen.
A,~n k~omt bet voor atltijd in de
handten harer concurrente de A. L.
Bar~ber Asfall Comp~agnlie, die reeds de
tU0.00 zlJu uitgegraven door den laateten
Sequ~ester van de bezitting, M.
A. if Corner, die een vennoot is van
MIr. Ai. LJ. Barber, waarvan s rake is.

bij rheooduct astraornirn s end
Ftevallen is, zooals blijkt ult zijne
ve~rwijdermng ult den post van Out-
vanger van hlet Bermudlez-meer en
uit hetf optreden vau het Yenez. Gou-
\ernement teen hem, had Mr. Bar.
her op zijoe laatste reis naar Cara-
cus success in het verkrijgen van
hlet recht om door to mogfen ga'ran
Ernet het koopen van de ultg~ravin.
een. Hij verkreeg dat recht van den
nienw~en ontranger, ofschoon teen
d~enl hoogen prija van $ 7 per ton vrij
aanboord to G~uanoco. D~it beteekent
tJochl nog g~een algeheele brouk; van
bet rek kingen.
Sommige personen nemen het op-
treden teen .\r. Corner niet erstlg
op. Kort geleden is nog~ een stoom-
jachit to zijoer beschikkingS gesteld,
orn hem in staat to stellen het as-
i~t rneer teG n .n~e en Mr. Corner

( Wordtl vervolgd.)

-Ioonr miju spoedigf vertrek alet
meer in Rtaat geweest zij ud e
prersoonlijk van allen afsehelid to kun-
non Dl emen, zeg ik; at mijne vrienden
I~lans dezen w~eg vaarwvel.
.11et h7artelijk~en dank voor do on-
sleryronden vriendschap en grasterij
Ilicid, welke steeds in rdankbare hleri.
necring zullen blijren.


Ofticier~ van Adrm. 2e kl.
owac~t de Limonades door ons beroid,
diie zoo bekend zija wegrenR hun goe-
Jlen smaak, te koop aan, ook Seltzer.
l ichly en ~ithia water volgens de
. wtenschap hereid, met gediatilleerd


water en vrij van organischesAtoffon.
D~oor onsw~ordt gewararborgdl, dat
doc gebruikte mengsela van de zuiver-
str soorton zijn.
T'er beschikking van onze begun-
stigers zijn briefkaarten grratis ver-
1 igghaar waa~rm edle me7t w-einig moet.
to! de verlangde soorten kunnen wor-
clen beateld.
B3estelling van miustens 1 doz. fles.
schen wordt door ons this hezorgd.
\Vij hebben een contract met een
heroemd fabrikant in Belfast geslo-
ten en gebruiken steeds zijue essen-
ces en hereidingewijze bij het maken
vran Engelsche coda-water en Ginger
Ale.


,CURBAOA in 1803-1804,


PJ. A. EUWTEN~S, O. P.
for'maat gr~oot 80.---83 bladz.

Prijs: fO,50.,

De opbl~i a etstkrekk otenR vrdeale

Verkrijgrbaar aan de drukkerij
van het

APOSTOLISCH VICARIAAT.


Drunler t
AXIPRIDO P. SINTIAGIO


Hij heeft alle gedachten saan revolu
tie op zij gezet, echter slechts roor
den tijd dat ziju dochtertje gevaar-
lijk tiek is. Zij wierd verleden week
g~eopereerd in een hosIpitaal alhier.
M~en zdgt, dat zij voorultgaat. Gral.
Rolando en zijue trienden wei eren
zich uit to laten over Yenezol~aan-
sche zaken. Doch al zwijgen zij, h-un.
me vrienden erk6eunen openlijk, dat
er iets broeit on dat men hiet er al.
gemeen r-oor houdt, dlat de vijanden
van Castro nu zulk een schoone kans
hebben, om een inval in \renezuela
to doen, als zich giedurende de regee-
ring van Castro nog niet beeft~ aan-
geboden.
Voortlur'end~ gaan menschlen b
Rolando in en uit; veracheidene hto-
menin automobielen. Dit niet-zien op
uitgaven, wordt door de omwoneude
Amerikanen, dlie goed bekend ziju met
de grewoonten der Zuid-Aimerikaan-
sche revolutionairen, beschouw~d als
een teeken, dat de zenuw~en van den
oorlog ten laatste begrinnen te wer-
k~en en zij ontw~ikkeling vragen.
Hoe stiller men is in zulke oms~tan-
digfheden, hoe dichiter de oplossinr e
nabij is. De Rolando-partij nu houdt
zich zi66 atil, dat men gelooft~, lat
werkelijk iets op hiet punt is v-an to
g~ebeuren. D~e beambten in het Vene-
zolaansche Consulaat deelen deze rnee-
ning nilet. E~en vertegen woordijger
van den Consul zeide zelf s, dat men
niet het minste gew~iebt moet~ hechiten
aan het bericht, dat Gral. RZolanlo
een g~roote expeditie teen Venezuela
aan 't voorbereiden Is.
,,Het is op de eerste pla-ats niet
,,wraar en al was het wa~ar, dan zou
2,de onderneming nooit vanl eenig gie-
,,wichit kunnen ziju" wvas zijoe ver.
klaring.
Rolando is in h~et consulaat zeer
goed bekend en men spreek~t niet op 1
een vijandigen toon over hem.
Gral. Rolando was een van de c-oor.
naamste saawoerders in de Mastos-
revolutie in Venezuela; hij was altijd
ean h ok die} api n~r--r dkri e
voor revolutionaire tochten. H~ij en
de meeste revolutionaire leaders kre
gen na hiet mislukken der Mlatos
revolutie genade en hij keerde terug
zaaelzijunplanta e bibdj arelo a ('e-
leden. Hij was daar in Februari j.1.
toen zijue vrienden in Caracas hem
een boodschap zonden, dat hij bij
G~ral. Castro wfas aangeklaao-di als
deelhebbend in een nieuw revolution-
nair complot. H~ij rluchtte dadelijk
en na een reis van dried! dagen in cten
open boot bereikte hij Curacqao, vann
w-aar hij naar Niew-Y'ork kwam. 81)
zijo aankomst alhier, zeide hij, dat
hij grcang naar Trinidad zou gogaan
ziju, om daar zija handel voort to
zetten, maar kon dear niet komien,
omdat alle booten, die touechen Cu.
ragao en Trinidad varen, Venezolaan.
sche havens aaudoen. Zija broer Ar.
mando is uit E~uropa hier bij hem
gekomen. Generaal Rolando is een
man op jaren, levendig on met een
intelligent uiterlijk; hij hieeft al1 do
fjnaeafanierehivan een ouderwretschen

N1EWv-l'OR IIERAT~u 22 Jou~.

~illematadn 1 J1di.

De Amerikaanschie stoomboot Mla.
racaibo, die van hier don l oden uit
voer naar Pto. Calibllo is dezcn mnor-
gen met elf pas~sagiers teruggtekerd,
omdat haar op last van Gral. Castro
de haven greweigerdl was.
De mail w~erd nochtans afgcgeren
en opgenomen. Er loopen ~r~nstige
geruchten, dat de bubonischie pest
opnieuwv to Caracas on ILa G;uaira is
uitgebroken. Pto. Cabello is volulankt
vrij van pest.

NEW~--YORK HERiALD~ 22 J vu 190 8.

Carancas /~~, Id.

Gfissingen doon in Caracas de ron-
de met betrekking tot de vrang7 w~el-
ke richting de Amerikaansche Rlegee-
ringf sal volgen, no de afbroking der
diplomatieke betrekklingen de nood.
zakeli kheid heeft geschapen omn han-
delena op te treden, ten eindle het


Amerikaansche prestige hoog te hiou.
den, niet enkel in lenezuela, maar
cok in de audere nepublieken. AlgP
meen gelooft men, dat Frank rijk mret

T ig y- iciret otpngdevoe I a ee
of andere toezeggmg ult Washing
too, dat de tijdl wel zou k~omen, om
affenen .n de ra h- ] ezl~ al- r l
quaestie boden de Ver. Staten hui-
ne bedlddeling nan, die echter door
Venezuela, verwvorpen werd. D~ie be-
md dein en-ordt oklu~evrasendzdoor
monopolies, twfee concessies kort ge-
leden vernietigd; zij wTachten alleen
o)pk bet handelendl optreden van A~me-
ria. Intusschen is hot mnokkendo Co.
lumbia wachtend op d~e kans, omn een
reolat Pres Roenee@t, alvorens at to
treden, eenig middel sal vindep om


Julli /
"0
20

21
22

23


29


Jun

22
22
23

25

29
30

Jull
2
2
3
3

4

7
8
9

10

10
11


Aug


VERTREK


V'AX


17
17
18
19-
20
20
. 21
24


26i
'67


29


3


4

5


Curagao..,...............,.................
Bonaire.............................. ........
Curagao....... ........................ ....~..
Aruba............. ...........................
Curagao............. ............ ............
Bonaire......... ................. ............

St. Th mas ........................ ......
St. ~artin.........,........,...... .........
Sata ................... ..
St. Eustatius..,..,.............. ....,......
St. K 'ttf ......,...... ....
St. Eu tati us.....,...,.....................
Sabas........................................
St. Martin...... ...........................
St. Bart ................... ..................
St. Thomas.........,......................
B onaire....................................
Curag~ao ............................... ......
dru a. .................. ...,......... .... ....
Cura ao.... ....".".'"""..... "" ... .
B onaire.............................~. ........
AANKiOMST TE:

Culragao.......................~............


I;Maandag, v. m..
,,n. m.
DiIinrsdag, n. m...
W oensdrag, n. m.
Dond. vm. of nm
,, n. m. of
Y'rijdagi v. m.....
11aandag...........
Dinsdao- v. m....
,,middao-
Woensdag, v. m.
D londlerdao- v. m.Zaterdag, v. m...
S(facultatief)...
Dinsdagi, n. mJ....
Won'0nadagf n. m.
SDondl. vm. of nm

Vrijd. vm. of am.

/ rijdag, n.m. of
SZazterdag;, v. m.


30
31
31
Aug
1

4 Sp.
5
6

7

'7
8


I)E TOEllOIST YAll ('1111191


VeSt-Indie.


LEZ I NG
gehoudenr in eene bifeenlkomfst
van3~ det

.(7.xoep fSuirial-rce


Algsen Nveanisl het bnJ. G. LOag AN


Ile bemae
DRUKbEERIJ VANY DJT BLAD.


1 Aug. 8 Alig.l
101 17
11 25
1218 20 P
12 18 2fi

17 23 31
IH Jey.
3(i I :


1908. (
Ver~trekt van N~w-YORK-................ /1ull
K~omt Ran to LA GUlAHM.~..............
Vem r- an m PmO CA'iELLO........ ...
Vertleks van ,, ......... I
SKoms Ran te C~R!_O.INJ"AO.................
Ve~rtrekt van ,, ............

K~omt ann te CURA(AO ...............
Ver~trekit vanl ,, .............. I
o~net PrO. CABELLO Ran............ I
Koems L; a RAN VDn. .......... )


Zulia

2'7 U. 1
'
283 9


Pr~i/s f 0,25.


H. M.dte Koninlginl der Nedlerlanden
BEKR~OOND
te Amsterdat-m 1883,
,, Antwverpen 1885,
,, Chicago 1893, en
,, Curagao, Eerste Prijs Eere
m-~edaille, 1904.
Curagao, W3aterka nt~ Otr~a-
ban~a.


,La Habaneran" e cigarfia aki,
tantoe gustai i solicit~i pa huma,
diornan di bon gustoe, a jega aki
coe v-apor- alemain ,,Westphalia,,
asina toi, koe hendle k~oe kier hu-
ma bon i barata, por solicita nan
cerca su Agente na Catja Gran~i
di P da ko tn fim aki bro
na tuoer Estoaebleaci aentoa di Po
vision i Licor*

Cui-agao, 15 Juli, 1908.
ARTURO R. MYE'IRSTON,

Agente Exclusivo.


8--3


LONOaMAN & MARTy>rP
avaW YORK, U1+
onC Veata Per aps *
Almacer


C, FERRET GENTIL

eigenaair van het prachtige buis

,,PUERTO RICO"'

hom "getoken, gbied nh nzeer tke koor
aan voor lets minder dani de helft
van den kostprijs.
Dit huis, met alles van koper, wTat
fu audtere buizen van ijzer is, bestaat
uit.

E~en voorzaal,
E~en zaal,
Een achtersaal,
Drie gaanderijen,
Acht slaapkamers'
Eien groote, eetzaal in communicate
Stie met provisiekamer en kreuken,
Veracheidene badkamere en priv4's,
in com municatie met de slaaph amers,
Een marmeren patio en ruarrue.
ren stoepen, bijna rondom bet buis,
Drie bedienden-kamers,
Waasch- en strijkkamers,
E~en v;,6r. twee achter en twree zij*
koratlen met boomen,
Een wagenhuis voor twfee of drie
MMSn~
kVijf dedpata, die als huurhuisjes
unnenen biznder groote boven- en
ouderaardsh eregenbak met reservoir
en pomp en wvaterleiding overall, ziju-
dleuadmirefsT Oak0 la en i ued3 van

Ilet buis zeer hioog gebouwd, met
ze~er g~roote! deuren en venasters, en
daardoor met goede ventilaties ov~er.
al, is zeer gezond, hdeeft een prachti
uitzicht over de sa de haven on d
ze en moelt an Ilkenilkloe bie sle

en onderzoeken en deartoe wordt
hij sinds beden gemachtigd door den
eigenaar

C. FERRET GENTIL.
Curacao, den 18 Juli 1908*


Photographische Inirchting.

Soublette~ et Fils,
HOFPPOTOGRAPEN
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs