Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00031
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: August 1, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00031
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full TextJI IC
--


WEEKE3LAD Y00R DE: CURAFADECHE IILANDIN.

D~it B~rtla verachlijut elken Zatterdagi. E: Is Courannt aki ta sali toer dia Sabra.
Abonnemerntsprijs voor Cura en de Uovenwvindsche eilanden per driec maanden ji pagAg padilanti.
ff. 2L,- met vooruithetahung. Pa EATE:Waekn, taana o 2 lug~arnan foi Curaiqao, Bonaire, Aruba, St. Mlar-
Voor het B~uiteuland per jRar fl. 10,- IlIE I :WtratOrbnalo 2 tin (P'. H.), St. Euistatius i Saba ti. 10,-- pa anja.
Afzonde~rlijke niummrers fi. 0.10 In numiero sol fl. 0,15.
Ps Ijs der Advertentii~n van 1-- 7 rnagels f 0.0 vo l Al)IINIS'TIATIE: Plein Conco~rdia, No. 12 9, Pietermaai ^4' illnc~~i d~citbci 1 to 7 reg~el f 0,50, cada reg~el mas


zool welw-illend ons medo to deelel,
dat hect Hecstualr geen enkel h~erichlt
ovc. hiet afbroeken der b~etr'ekkingen
onlr auge~n heeft. HIet is niet aan
jto Ivemen, dait hct H~esteur der Ko-
Iloniii onkundigf zou zijn gela~ten van
hot1 a~lbrokenl der bietrekkingerln met
\Venez~uela, wn~nrcc hiet wreik
p~lan~ts had geh~ladf. Wij moetenl ans
bcsliuiiten, dat hlet herichit, want ook
in ,,mmige Kocloniale bladeni reeds
ririclleerdel, allen grond mist.
It le iplo~matieke bectrek~kingren met
Yourela ijn og niret alebroken, rl
maycen leader bofgrijplt, dalt ie
verhocuding tusschen Nederland en
\'erwzuert ldesniettemnin sterk goscpan-
non 18.
100c kan mnen atliciden uit ho~t offi.
eies-1l berichit, wat het ~eateur on-
Inliddellijk hieeft laten bokend makien:
OpI "erzoek van detn Mlinister-resi-
dent dier Nedlerlando!n eeft dle I)uit.
sche~ (;ezanlt to C~araeas zichl helast met
de~ "harl~i{ingS derl belanlgen ?ra~n Nederland~-
schC under'danlen in Ifenezuela~."
.. ondersbl1treeping is van onis, rm
dle -va~lle a~nnducht onzer ilezers voo~r
dez lant ste wIoo rd~en to v ragel.
V'olgelns onze persoon~ijke opvartting
ge\nc wij daaraan denl vo~lgendten
nis i . le D)uitscheC Ge;Zant treetdt
niet~ pI als tijdlelijk tass~~~ehU persoon 01
tusrs. ~:pn Niederlandl onl \Vnexuela\, om
de 1. opende Za ~ken af to ikee,
marnl hori"kt zich uiteluitendc oni al-
leentoo: b~f; et b~ehartige~n der belanlgen
vnr e. ' rlaw~slsee onderdanen inl 'e
ne.- el ". ij owenen1 (!narulit to mo.
n 8.--. .a.' s At d e rkknre
wel niet siju afgebr~oken, maar dact
er toch geen verhind~ing meer hestant
tunwchen beide landlen; daer is Pen
gaping ontata~an, ceen kloof. D~e be-
trekk~ingen~ z(ja gespchorst,
ZG6ii uitgelegd beg~rijpon wij ook,
hoe het berichrt inl de wereldl kwam,
dat de l~betrkkingern miet Veneguela
warttn afgebro~en.
Ilet is verder reeds van algemeone
bekend heid, dat de Heer DE KEUN
ult Neder~land hericht ontving, zcoo
spoedig magelijk naar D~en Heaug
te leomen. M~en neemt dtrar de zaken
dus ernstig genoeg op. En al gaat e
sommsngen de H~oll~adschie haast nog
wrat langzaam, mnen bedenk~e toch
ook, dat een paar oorlogsschoepen,
zoo ma~ar niet in een paailr dagen,
geproviandeerd on bemnandl zijn en
klaar gemaakt voor een reis, die mis-
schien r~tuandlon kan d~uren. HIoeveel
tid e~ischen de diplom't~iek~e b~e~spre-
kinge~n niet, alvorens Nederlarnd to we-
tenl kan komen, wat hiet zelf doenl kan
on anag, wFat andere mogendhedten,
die ook hij de zaak betro~kken zijn,
voor plannen hiebbenl iAen scthenke
de R~egeel~rig Zija volle vertrou~en.

stak de gebalde vuist omboogi en
sprak een vioek, terwijl de trooste-
looze vrouw, die vaak den bijua
nitged~oofden hard kwam oprake-
len, te vergreefe haar tr~aoen plengrde
on 't broederbload, dat stroomen
ging~, e n it de kamer verwezen
werd, watnneer zij het waagdle een.
verzoemugfswoord to spreken. D~an
wandde slj sach met :trageni gang
eo nokkend heen,. om in het dniister
binuenvertrek hare gepijnde ziel uit
te storten, en van- den gekr~ulaten
Heiland, wiens beeld datar aan den
breeden schoorateen hinge, uitkomst
ien vrede to Rmeeken......
Deo Kabeljauwsch~en van Almster.
dam, verbitterdl omndat ook de H-oek.
schen in de Vroedcha~p hlunner
stad hladden zritting gekrcg~en, waren
met de Wa ter~landers dien avond
binecn H-iAarlem gotrokkean, om
wruaki~~l 10 lnemen over do! nodelrrlaag,
die zij to Amlsterdlam gieleden had.
dlen. D~e Haarlemschle Heeren, waar-
ouder zelfe fSimon van Ad-richem, de
breeder des Burgemeestersl, enr vele
ontevredonen, die hiet g~rauw~ had-
den opgeruid, waren hun te ge-
moet getrokkien; en allen hidden
grezwforen, dat geen H-oekseche in
Elaarlem den volgenden dagi zjn
hoofd zou te rusten leggen.
Maar de woede der Kabeljau.-
ecthen was to buitensporig, de over-
winning, die zij sich eelven beloof-
dpa, to seker, dan dat het goemeed


()oik wilder de~ I~teei ;oue~r~nrur ons
elmodeleoeler cn, ta e Nede~r~lan1-
schle Itc'egeeing over loedliige~ blijkten

wrerJen zoer niitr-ori. e: te~legraum~len
tuls.Jc'hen Neder']il;lan Ce. Cural~c;ao gowL~is-
sell.


urit de vecrto duidlijiiil verstanrlhare ~
teekenen goger\ on, dan he(l onzcn tco-
standf begrajp~t.
Nederrlandl lief, metr hrt oog op
\'ene zelal, niannel~r :ur1a enhe-

wn'Cle omsqtandtighethc i. ails allesY in
vredle wasL oI IlruSt; a1 <1e. to)cStand 1
gfespatnnonr i~s, satl h< t z;ker zorge~n
ous nog krach~t-igor to horschel~lr~ni
en voc.lledlige~r 1to !Ikk -n togen'l inderle '
schadlte.
11aarvan waron w~ii recedsf ten mile 1
overtuiigl, ma;ar we;st in dlir ovr\I-
tuiving neg hee tigIoor hiet ka-
bel~rilcht~, gisteren I in anolrvanglen
nit den' Hlfaa, dait w asmy
ven de~n kruiser Jarob, van1, Heemskerek '(
ouverw~ijldl geree~d to unumn~ri tot ver-
trek naar de C:arirt;dbee Zee.
Ons1, volk kani f~thnR war~t rustig
Zijn en zich w~err gatlwo;e enl vecrdrg-
Znaam tooneltlnals Ilrben 100
waardlig ha honti zlich toot cansfelrre
gedlragenll Kialani bloef h!ot ern gedill

ge?~ilijk tra:chltte~ de Healr Lovesl' ous
opnienw" to vrbllittergy inorrl tpllkoinr
Pingi in het D~iario te Indu; nfaralkken,
door zoude~r rltophoudn tot walgNs

gePlijk~ te verhetfftln, neaxn, to ver:godcn,
ton zich niet tco onitzirin schimpsehc\u- l
tenI te r~ichten porp n zijm
bevolking.
OU8 VOlk verd~roeg dat allrs. Simi-
mner geschiedde den H~eer L~ovetz, nod ~l
den ultgVever van hett Detrio hot Iinin-
ste leerd. En dat, terwijl door,1 to-
doen vanr dezen Co~nsul hndrd
stoer~e kere~ls reed~s inavndon woll~rkloo
rondliepen. En dat~, terwijl telkrlns
onzen handel en scheePraartl~t nienwo -~
slagen wordsn toegeb~ra~cht,, dr Ne-
derlandlsche scheApen op zee werdcen
bemoo~ilijkt, de Curaglcaos~chle scholpe-
lingeln gevanwe~n werden genomlen on
allerslechitst B;ehandeldl door Yenerzo-
laanschie beamubten.
O)ns volk wrerd hiooga~t ontevreden, ~1
veronltwaardigd z~elfs, maalr ver~storor-
de de or~de niet.
Toen volgdleni snel achter elkander l
het h~erichlt, da~t het fler/eqatur v~n
den fleer LOPErZ verBchenon was ill
hlet Stuatablazd, on de NedcrlandsehP
M\~inister-residenlt ruw' was uitgrezet lit


verriandf kon verborgen blijven H~et
reeds opgewekt vermoedlen w-er~d wel-
drat bij de H~oekschen versterkt en be-
vestigd, en in den laten avond was
de H~urgemeester Claes vani Adrich~em
reeds met 't gansche opzet bekenid.
lu a~ller iji outbood hij den Slot-
voogd, de Vroedchrclap en de Dckene
der gilden, die In3 als de zijuen
kende, bij eich, schletete hun in ma~n-
nelijke taal het lot, dat H~aurlem
wachltte, en den plicht, die fallen
tot verdedigngr riep. Ala 't geloes
van een getergden stler gingr in d'ie
ver fader nlg een b~loedk~reet, op: allen
ver monden zich met eeds tot r-
dediging en wrank, en togen ijlings
naar~ blus, om wapenen to hanlon.
De vroege ochltenstand moodt allen
welgowapend met hun manaschiapen
op 't Zandl (D~e Markt) linden, on
green winkel, geon woerkPlants rinochit
zich openen. vou~r de? Kabo~~lianwacheln
waren verdlr~een of u~nalgemakt.
La~ngzasmn klomn de oehtendl, als
kwfam hij noodle den gruwel beachij-
neu, die binnen Haarlem ging ge-
pleegdc worden. De lucht was grauw
en zw~aar, en een sachoudende slag.
regen viel nijdig neer. Mlaar de hlast
is mAchtiger dan de elementen der
natuur I...... De strijders wachiten vol
ongeduld naar het besproken uur
en wijzen met woestheid de liefko-
zingen at der vrouw, die zij andes
tochi liethebben, die havekidrn
beeft gewekt, om~ hen door do trarnen


Cafrneans. En:~ terwij1 lu doemooderen
d~oor dit alltes Iie\i opge ~onden

voni tdoocr tlon Iongeln Yene~zolaan,
vol vclrnede r entl( beleed~IIigi ngen van ~
ons \-olk, unrls scheldendtilt voor laf en
zondeltr inuedc.
D~at kloolk als- ccn uiirlnaging.r Ecn

keek; motnigneni, dlic ind Blr odetlStraat


wthlle komniLI. Nn1 on danl klank1 ree~s
(CanI steml rcFopendl lnar bo0Venl om
maar31 eenell unalr' benede~n tol komnon
op de st raat. L1angzamerh and von~-
den~i zich groopjes van jiiiee,
die het; grval hospe,1aken en zich nia-
tuncrlijk geuzamealrlijk naar do woning
vanr de famiilio (;RAMCet, begave\- n.
()net jonge behtl liet ziic wijselijk niiet
zienl. \Vel ve~ito~rtouen zichl cin paar
hojud'iin ulittaltrlten werktet op dlo me-
nigte. Men~i riep eenI van hen toeunalr
hocned~on to komncr omi inl pAlat Van
GuntAIIE; o tol trede. andu mn-
decr vredljeuitnood~ciging~: word
natuarijk goonil gcovlg gogeretu.. Ja,
wat Inoest mecn no1 doen?~ Op strut il
blij\cron sta;;n, da;t gSing aietr. Stonien
goialenl togenu de~ voullsters hlirlp ook
mlenigte g~ekozen en nlaar' harven jie-
sondecl ~ n om oldloening te reisichen
voor de gl~eshondon eer vant bect volk.
Niet zoodrla begon men op' b~t~ bal-
kon d~e bcdolingr detr menligte te he-
grij'ell. of meun riep luide o:n herlp!
I~eze kwamn on tra~chttte Let volk
to bedalren on to how\egen tlrl naur
hnis to gaan. Comma~ndnda AI'PEL
toonde wederr ziju groote tael on
met het volk om to! gaan. Alaar,
terwijl de pacificatie p~laat-s had aain
die voorzijdle van he~t huis, w~ist een
troep'je jongelui ZichI stil to begeC-
ven naanr den schrterkaut van ho~t ge-
bouw~, forceerdle daar de buitendou~ir
en stormnde naanr bovten. gig-
schlreouw van de inwoonsterls, 110<-
der on Zuster van IRv a e
p'olilie ook nanr bovenu ann do vo >r-
rijde. 1)e delinqueint, de schlrijver vln
hiet beleedigendet stuk, outsuaplt- op
hoct dak, terwiji Aloedetr on uster
op de kiniei~o valle~n rn om1 genade ~
smieeken. D~e jongelui steller hiaar
gLerust on dee~len hun bedoeling~L me-
de, dlat hiet hunl alleen to doc~u is on
tLorugrtrekking en vold-oening. \'an de

dier kileinen to bewfegen tochl niet ten
strijdle uit to gaan. D~e grijz~e va~der
d ruk tde hand ziins zoons, gebied< h le m
muoed en dapperheid te tooneni, mIaar
bezwfeert hem tevens hlet blood~ tc' spa
ren eens br'oeders, die den va~r~ig~en
avond do ouderlijkz woning bieeft
verlaten omn bij dlen vi an~d ziich to
scharen de oude moe or en wee-
nende zusters hlangen hem oni den
hlsl en late n met at omn hiem van
hiet~ vreeselijke wraakplan at to
trekkcn. D~och alles to vergoeefs. I'en
ieder mneent, datt het recht aanl zij-
ne lijde stnat on dat dure prlicht
hern naar het slachtperk roolpt;. 1113
scheurt zich os stoo~t alles9 van
zich af, en spoedt zich welgewnprlend
naar de afgesproken verzamlelplaats.
De nangrunzeldee straten spuwen i
aanhoudend gownnpenlde fliokschien
op de Alarkt, die, alea de zand~kor-
r~elY docor so divrrelwTind~ orn..
~evoerd, door elkander woclen ; de
l~ekens regelen de maunnen Ennr
ilden, en de HIoplieden hereiden al-
es, tot den elag. Van de Barteljo-
risatraatt tot het Gat van de Hout-
straat hadden de stielen der Weve.
rij zich uitgespreid, als de kern van
het leger en beatemd om het stad-
huis to bezetten, waar de Burger.
mceester met een gedleelte der Vroed.
scharp reeds vergaderd wvas. Van de
Stmeedaitraat at vormden de Vo'clders ~
en Smeden, met zsare ijeeren knot-
sen en hamlere :gewapend, eene on-


straat w~ordt naar dlen vluchteling op
het dlak met steenen en led~ige ties-
schengEewtorpen. E'indelijk- gSeukt~hat
hern hieelhuids beneden te krijgSen in
de zaal. Sidderend en bevend va~n
a-ngst roept hij: Leve de K~oningin!
Terw~ijl een dler indring~ers hlet Ne-
docrlandsche volkslied speelde op de
piano, schrijft; onze jongre held een
verklaring, dat hij ten zeerate be-
trourt, al w-at door ziju wtoorden
wars to weeg g~ebracht, welke woor-
d~en hij g~eheel en al terugtrojk, en
waazrvoor hij volktomen voldoening
wilde schenken. Nia vollledige onder
teekeninlg v-an dit stuk wordt hlij
Inaar het halkon geleid, waar hij
smeekend~ hot volk om vergiffenia
vfrang~rt.
Drank zij het kalme, bezadligde op-
'tredlen dler politie verliep dlit relle-
tje nu al heel spoedig, maar nu de
;opgepropte gemoederen zich cenmaal
,tadlden gelucht en outepannen, was
men niet zoo spoedlig entervabrdreden met
'de afst~raffing vandenvab rd
Hoe onvoorzichtig het ook was en
booget gevaarlijk voor de gerolgel2
welke or uit hadden kunnon voort.
vioelen, het valt te verklarea, dat
in die oogenblikken do naami van
dlon H-eer LO)PEZ genoemd werd en
t~egerlijkertijd het plan beraamnd om
naanr dliens buis to t~rekklen, daar de
jongoheer GRnAMcKO, It sijn angst ver-
klaard had, dat de Heer L6PEZ het
beleedigfende stuk in El Avisador ge-
schlreven had. D~e P'rocureur-gene-
raal, dio reeds vroegfer was komen
annanerlrlan nm Ias PerOdoroC~Fn +o hC).
dt~ten, liep just achter de beeroi~n,
die het anti-Lopez-betoog opwier.
pen, Zija Edelgrootachtbare verblef
onmliddelijkr ein stem en ontried culk
een betoogiing ale uiterst onvoor-
tichtig. Mlaar reeds waren er een
paar vooruitgesneld, reeds vioog een
swaar stak lood in het buis van den
fleer LOPEZ on begOn men steenen op
to stapelen en er made to g~ooien,
reeds k~lciken een paar revolverecho-
ten ala antwoord hierop. Opuieuw
ver~toonde zich de Pro cureu r-g~ene-
raal, iMr. N'UlJns, OR Wpees op het ge-
vaarlijk spel dat men speelde met het
bIuis van een onschendbazron Consul
san to vallen. Gelukkig slaagde hij
er in de menigte to bearen en mnet
sucht gewfeld uiteen to driven. De
Procureur going het buis van den Con-
sul binnen om hemn de ver~zekering
to geven, dat hij door bet Neder-
landsuch Gouvernement beschermd
zou w~orden, dat de Politie ale het
w~are door bet volk overrompeld wFas,
en hij daarom betreuren moest, was
reeds was geschied, maar de noodigfe
maatreg~elen hlad getroffen om ver-
dere verstoring der rust en orde to


stui mig e chaar; terwfijl de Schi
pers, Urouwere. M~etselaars, en S
overige kleine gilden aan de Over-
zijde langs de Vleeschbal hadden
post; gevat. De D~eken van het We-
veragild, weleer zoo machtig en rijk
in Haarlem, was van rechltswe a
het hoofd der vereenigde Ambac -
ten en vioog door d6 opgewonden
gielederen, een groot slasgwaaird bo-
ven het hood sweaien e, om alien
tot moed en getrou wheld nann t
sporen.
,,'t Geldt uwv eigen behoud, man-
den!'---sprak hij met bulderende
stem -,, t greldt het leven uwer vrou.
weo en kindere~n, wtant one is do
dood gezworen, Zegt zal Haarlem
mooten zwichten voor dien hoop
ellendlelingen, die, omdat zij Am-
sterdlam niet konden bemachitfoen,
ounze goede stad w~illen verniefen?
Kiennen wij ze niet, die ons verla-
ten hiobben, omdat zij door hun
sw~elgen on luieren in berooiden
staat zich bevinden, en nu zich met
onze verdiende penningaen willen
verrijken ? Zullen de Gilden niet
voor hunne haardstedenu en huone
goede stad strijdenT Ja, hielaae ik
mis hier de Vleeechh~ouwere en
Bak~kers, die zichl aan SimLon van
Adrichem verkocht hebbeni: maar
in hun bloed zullen wi) de smec af-
wasseben, die hunne tr~ouweloosheidt
07onze Amnbachten heeft gewfor-
pen Ikzweer den dood aarn de


C~uras~ao, 31l Jull.

1111 LUI lllr 11 RllRllIi
MET Y'EN EZU'ELA


a lgebr~oken~,

i i

\Yij leven andl verhazrnd~ enr. H at
is er in acht dagen tijds ml hott an'
ders zoo k~alme, vreedzame Curaq;~cao
veel, en van brewichit en betctleekeiH,
afgespeeld! H elk ee~n te~genst~elling
tueschen onzen toestand hed~en cn
dien vanl actht dargen geleden! Er
heeft een algreheele ommolckeer plants
gehad.
Mloet~on wij verle~den weck mlelden,
dat die Heer L6iPEZ 818 COORUAII OP.
kendt was on toegelaten door lHIare
MajesRteit, onlzet pe~erbiedligde ionli~-
gin, terwiji def P'residen~t vanl Vene-
zuela dien Mlini~ster-rcsidentnt van flare
Ma~jesteit grtof doC deu~~r hlac gewe~zen en
het Inland had uitgezet, heden kun-
non wij olns vrlellrhen over heiL er-
trek van dcn Hlecr L6PErsr, en mio-
gen wij mI~ztn op verbllijdlendt tee-
ienen dloor hoct M oederlan~d ons ge'
geVent teekenonlCI, dlie ons ver'trouw~n
In die Nederlratndsch~e ICrlegeing ver-
levend]igan, o~ner bewrsoglen gemnoedc- 1
ren naumaneudt tot, kal~mte en rus~tu

MIaandagmorgfen vertelden g~eloof-
w~aardige personen,, dat dle Nederlanld-
sche R~egeering de dilo~ma~tieket be.
trekking met Yenezulela hadr afgebtro-
ken. Inl de wroeligSe dr~ukte, welke! wij
doorleeldlen, is aan dit h~erich~t onmri~-
dellijk ge~loof gehecht. Vani d(on lani-
zamen, voorzichtigten gangIC derP 1)i.
plomatie beg~rijpen wij, die er buiten
staan, zeer weinigf. \Vec vondlen het
too natuar~lijk, dlat aan ozng-
epannen tocestandl hier de gaspllannon
verhoudlino- bussehen Ne"t:~::' ~ 1~derland on

Toen de gemoed~eren een weinig
bedaardenl, begjon men te onderzoe.
ken nHar doe herkomet van het he-
richt. liet screen uiit de luchit to
siju gov~allen on d~oor een of andler
te zijn gegrepenl en rolnd grestrooil.
Nilemnun wist man en paa~rd to noee.
men. Hier on daar wordl dus met
reden aau do waa~rhe~id~ vn he~t be.
richt getwfijfeld,
Omdat wij de volk? zekerheid~ om.
trent dit berichit allernoodlzakelij kst
achtten, bejiaven wij Ons naar dlon
floogdettlg;estrengen erGuu-
neur der Kiolonie. Z 1 .(.ws


Feulleton.
't Wa de l"" van Sp okkel-
Inaandades jars 14 4. A~kplig viel
de ewarte niacht over Hlaarllems
vesten neer, als swaunger van hiet
bloedig noo'rdplazn, dat dien avond
gesmeed was. Ie nachtwind loeide
onbeilspellend langs de ve~rlaten
straten en joeg den regen kletterend
tegen vensters on glazen. Het olur
oer Mletten wras reeds lang va\n ie
Bederige torens der kloostere ge.
klept: maar overall srag men het ont.
stoken licht nogS door de kruisbo.
gen boven de gesloten v en ste rs
tlenenchijuecn; hollo stemmen drongen
Reodurif unanr buiten, en 't was of
"Ien hlandbijlen oni zinkroclreal nau.
houdend hoor~de nederstooten. Ge~en
elaap sloot dien nacht de ooo'en
der poorters, on het rustleger bleef
onaaungero erd : want de mrannon
Warren druk; san den abdotr
Rapens te suiveren en to scherpen.
I'innen kian en d~rinkikroes gingen
herhaaldlelijkr rond, k~leurden de door
het nachtelijk wakLen reeds opgezette
eangezichten met een viamnmendl rood
En pERV8D eene Vreeselijke uitdrukking
nan het getier, dat allengs het vroe-
ger g-esprek verving. Men stampte
ongeduldig op dea steeneti vioer,


No. 12"83


Zaterdag


I Augustus


25ste Jaargang.


Igo8.


IGOE


DI


CURACA

dag wonder o~ngeluk~ken waren afge.
loopen. '
Wlauneer in Nederllland de Politie
optreedt, met stokl of sab~el ren chlar-
che maakt, de Huzaren met hun
paardlen bet volk atchteruitlr~ingen,
of de soldate n met de bajoniet drei-
gend voorwaartsJ rukken, b~egrijpt~ 't
volk die mianoeuvres. Z~oo ai daar
de dednlemers aan ctan "et~ooging, of
san een opstootje solrus al niet blj
persoonlijke ondervinding gevoeldlen,
wat dat oest gewe~ld handha~ven ler
orde beteekent, xi) waten dit toch
van auderen, of lazenl het mneerm~a-
len in de conurnten. K~rachtdadig
optreden van bet Glezag behoort in
Europa, in ons loedlerland self he
lans, aiet, zooalsl op het nreedrame
Curac:ao, tot de hoome uitzondlerin.
geni. Hier ketwen wij,, Gotldanlk, geen
opstootjes, waarbij dle ordfe miet gie-
weld moet word~en gehalrntihu~ard. O)ne
volk is gedwfee en luistcrt gunarne
naar een CRchlt woor'd, maa~r word
juiet koppigr en onha~ndelaasr bij
barach optreden, of row~e be~handle-
ling.
Wtij kunnen de vrees maar niet
onderdrukken, dat hect woedend zou
worden in plate vanr te gehoorza-
men, als de blanke wapenen op- hen
gericht wrorden, het beg~rijpt zelfs
niet den hoog~en ernst van een drie-
wedf herhaalde sommatie omn to ge
hoorzamen.
Nu ligt het zLoo voor de hand,
dart, wanueer een groote massa volks
door wreinig politie-agenteni, of man-
schapl-pen, in b~edwang nInlet wo~rden
gehouden, de hlndha~verss van iet
gezag hun kalmte spoedig kunnon
verliezen en, dat hardhalndiger opge-
tr~eden wordt dan wrel noodig eD dien-
stigt is, Vooral hot karakter van one
vokin saaumerkingr genolmen.
W~ij kunnen duaromn de ~groote tact
der Autoriteiten niet geno>egp~rijzen,
dat zij door Ltalme bezadigheid de
ordle hebben gehandhaafd on ougeluk-
ken hebben weten to voorkomecn.
Ook aan verachillende burgers mag
een woord van lof niet w~orden ort-
houden. Zi) hebben met zeer veel
voorzichtigheid het volk terugagehou-
den van groot~er onbclEgereldhede 1 on
hebben het meernualen gewezen op
de groote ver~antwoardeijkbeid 'van
dsden, welke sij in den zin haddel,
maar nu niet nitvoerden.
Alles wat Zaterdag en Zondag is
geschied, was een eponta~ne uiting
van de bevolking, geheel natourlijk
outstaan en verloopenl. Niets was
van to voren hleroaama, of afgespro-
ken. Alles is ehis; van self, op ~het
oogenblik dacpnet gench)it-dde, geko-
men. Het was geen comiplot, geen
opstand, maar een natuarlijke op-
wellingf uit een over~rap~t gemaoed.
Goedkeurenl mogen wi] het niet,
maar vinden het daarom we ver-
klaarbaar, nu Aet toch cenmaal is
geschied.

den in haveloose kleeding en met
losgereten haren in den omntrek swfer.
ven, de lucht met een akeliga g~e-
kerm vervullende, en den Hemel be.
swerende dezen g,ruw-el toch niet to
gedoogen.
Nog slechts de breed te van de
Smeedetrfaat scheidlt de Hoekschlen
van de rreeselijke Victeschbiouwers,
en in blinde razeernij gaan ijzic h
op elkander storten, orni toervn
en te hakken1, datt het hulrgerbloed
in stroomen deo ground overplast....
Maar op> dat ooo-enbllik tree~dt een
kleine ~blonde Lam~p, met een
rood ooderkleed en eei d oorech ij-
nend koorkleed aan, de Smeedstraat
nit en de Miarkt op tusschen do
woedende partijen. 't Is of hiij het
krijgageschretauw niett beeft qehoord
en de bakbijlen niiet ziet, die ov-er
hem heenzwaalen:-- wanlt eng~elsoet
is sijo gelaat, vol vromne sandacht
zijn geest, terw~iji siju kleine lIp-
pen zich in 't giebedc bewegen en zilo
rechterhand een groote zilvere~n bel
roert. De strijders stann een co-
genblik verstomd...... Nog een koor
knasp verachijnt mret brandcend~ was.
licht in de hand; wedler een derde
met het wierooksvat, en eindelijk
een Priester van hlet Sint-Jans-
klooster, met alb> en stool brekleed
en het Hf. Sacrament in doe aundlen
dragende. Onwillslkourig dringen de
voorste gelederen terug. do wape-
nen nog immer omhooghoudendle,


als gereedl oml te treffen ;~ terwijl do
P'riester, onder hetsApreken van la*
vids woorden : ; IJbae~ra an die scn-
guinibus, Deus, Delus Satutis mneae."
(Verlos mij vain de b~luedschiul-
den, God, O God mijusw H-eils.) rai~-
dlen tusehen dtr str~ijtle~rs t~reed~t.
D~an weakt hij Ja ouderen oo-
knaap, die achiter hiem gaat, en de-
ze laat den zijdlen hemnel nedlervou-
wen; t~el en wvierookvat blifven on-
g~eroerd. De Godsman bllkte ten
hemel: en 't was of een lichtstraal
door de granwe nevelen brak n
een gliusterende kransJ om bet -
schoren hood kwam vormen. n
de rechterhand bleld hij het ann-
biddelijk Sacrament, hij stak de
linker voornit ea sprak met eene
stem, die ale uit de wolken kwfam
en de Markt overklonk :


,,Lasrt af, mannen!i breeders van
Jesus Christue i laat of on pleng
geen burg~erblood ...,.. Hoe kan e
helache vijaud zi,6zeer u misleiden.
dat gij gereed staat on elkaear to
moorden en tevens uwe e~igene! sie
len den doodste~ek to geven ? Zijt
gjgeen burgeere van hetzelf~le va-
drland ? geen bewoners dezer self-
de stad ?. geen breeders en magen
van elkarar ? E1n zoo gi u bloodig l
gewroken hiebt, wat hebt gi'j dan
gewfounen ? Don vioek va~n die isjn
overgebleven, den vlook van het
nagealacht, den vioek van Grod Zoo
gij mieent verongelijkt to zijn : ,
ziet hier uw Helland, die voor i-
nie vijanden heft g~eleden en ge-
storven is; ziet hier JCesus Chris-
tus, die in uw muidde n woont alr
de Koning van vrede; die op dit
oogeublik, terwiji gij uwn eregered sta~at
op elkander la to own aren
eieke gaat omu hem to troosten en
be verlichten !...... Aeb mnijo broederal
ik bezweer bet a bij deor Rechlter
van levenden en doodeni, dien ik
bier in de hand drag, muaar die
eeumaal u allen sal komen oordee-
len; legt do wapons af, kreert vre~ed
zaamn naar uwe wioning~en terug,
begeeft u tot den arbeidl on ver-
geeft elkanider, opdat ook G~od u
velrgeve !......".
En de Priester hief met beide han.
d~en het Aller~heiigat~e omboog on i
zeg~endte de schare, die reeds begon l
te knielen, to~en de koorknaAp den l
ztgen beldle.
,,Amnen !" riep de b urgem ees ter!
iClaes vran Adrichem uit ,God ver
g~ere ons, go~lijk: wij onzi n vijandn l i
vergeven. 1)e overwinning wa~s ous:
matar spanren wij het huorgerblood ec
omi flemi, die! son b~lootd voor Un1S
vergoten beeft !"
Dan boog hij het swasardl wonder
den arm en volgde 'biddend den
Priester, die voortging en weder
smeekte: ,,Benignre fac, Domine! in
bona voluntate tua ~Sion : ut aedificenter ~
mnuri Je~rusalem !...." (handel, aHeert
volgens uwen goeden wil genaedig met
Sion, opdat de muren Jerusaleme
herbouwd worden).
Knareetandend van spijt zag Sl-
mon van Adrichem de woede der
strijd~ers bek~oelen en ook de sijoen


tot vrede gestead. Miet een geleat,
ale wararop, de duivel zijur wezen
had gpgrift, wendde hij zich vice-
kend omn en gebood het bloedig:
Slachters ild hem to volgyen.
Mlaar a echts gEering was het get-
t~al dergeuen, die ann zijo woord
o-ehoor garven : verhaasd en bevend
hod~eni de geledereu deni Priester een
dloorgawr en bleven hlijgend en be-
sch~aamd staan ; bijlen en knotsee
wa~ren om~lang godnald; menig hoofd
hinge op de horst gebuyen enme
nigSe hnad 8loeg Per~biedlig een kruis
op, 't oogenblik dat Uns-Hear voor-
bij ginlg. Naarmate de Priester, vor-
derde, wek~en de st~rijders achiteruit
en slot~en zich ann de lange rij van
biddlende, die met Cllaes van Adri-
chemn b~eon en allenlgs8 aleeen gol-
vende str~oomn van de M~ark t de
H~outstraat indron De hoofden wa-
rea ontdekt, de asnden samenge
sloten ; H oekseben en K abelj a w -
sychen wfemelden door elkander, en
ale het~ zaebt, on liefelijk gemurmel
eener vreedlzame beek, smolten de
biddeudle steimmon samen. Ncu kwa-
men van alle sijden de vrouwen
aangerlogenl, knielden in opgewon-
den drift op de straten neer en
tochten in alleriji den rozenkrans,
die beyochtigd w'erd met menigen
traan.
Ter halve~r weg~e de straat hield
de P'riester stand, zegende ander-
maal het nee~rgeknielde volk, en trad
eene nederi e burgerwoning; in, waar
tw~ee maag den met ontatok6n tak--
kels de komet des Herren verbeid-
den..
,,'redle zij dit huis on allen, die
hect bcwonenl !" luiclde de wench
van dlen G~odsman, toon hij den
cllcrlltopel overschr~eed;.. ....en hjde
do den kranken vader de H a
cramenten der ster~vendon toe.
Maarlr toen de kranke vader na
vele weken hersteld was, deed blj
de gebeurtenis van den 1sten Fe-
b~ruari op bet paneel bren en, en
plaatate fet schi derstak in den hoo.
g~en schoorateen van de kam~er,
waar hij had siek gelegen, en schreer
dearonder tot eeuwige gedachtenie:
,,Deus PaciSeMua' de God des Vredes,
J. J. VAN DER EIQORT.


voorkomen. Zijn buis son den gehea- ren al hun invioed te willed ge-
leu nacht beschermd wFordendoor een bruiken om het volk kalm te houd~en
wacht. en zich steeds te blijven gedragen
Des nachts bleef alles verder rustig. als een beechanide natie, die de vrij-
heidl en dlen eigrendomn van vreem-
Zondag. clelingen w~eet to eerbiedigen on
dlit te meer' als dere vreemdeling~ren
consuls wrarea. Ten slotte deelde de
In den vroegen ochtendl was het Procureur mede, dlat bet volk toch
wel to zien, dat er 's avoude to voren Itevreden kon zijo, w~not al kon aan
iets bizonders had plaats gehad. den elseh omn uitzettingi van dlen con-
Overal groepjes menschen tlruk pra- sul niiet, worden voldaan, de consul
tende over de relletjes van Zaterdlag- ze~lf hrad uit eigen beweging r~eeds bo-
avond. Miaar meer dan praten, cldeden eloten om vrijwillig heen to o-asu en
die monschen niet. D~e orde bleef ge- to vertrekken nog dezen zelfifen mid-
handhaafd, de rust wras hersteld. dag met de Miaracaibo.
Tegen half tieu deed de H~eer Lo- Een gejuich steeg op uit de menigte,
PEZ lets was hoogat onvoorzichtig toen dere laatste tijding word bie-
was, maar missehien met opzet door kend gemaakt.
hem gewild om het volk te plagen, op Ooder al deze bedrijven raorde de
to winden en als utt to dagen. Wonder politie zich duchtig, maar kreeg het
militair geleide verli'et hij ziju hluis to zwaarl; dfe troepen van het gfarni-
on zicionaar ziju knotoor te b~egeven, zoen mioesten to bulp schieten.
dat gieleg~en is san de audere zijde De Advocaat-gieneraal geleidde een
der haven. Bij de brug gekomen word peleton soldaten nlaar het huis van
hij opgemerkt, uitgejouwd en g~erolga~ den heer L~OPEZ 8traten eD etegen,
door verachillende personen, di esteeds waar hij langs moest komnen worden
mnaar in aantal teenamen. algarzet~, de brug opengedrasid on de
Vlak tegenover de Emmabrugv ligt beide stallsdeelen te scheiden en zoo
het kantoor der H~eeren ILvasu, FES- mee~rder oploop van volk te voor-
yours &~ Co., agenten der Red ,,D>" komen. Toen word de Consul oud~r
liju. D~aar vluchtte de heer L~6eez~ tailitair geleide in een pontje naalr de
in. Juist keorde de Proculreur-Gon- ov-erkarnt gebracht en kon ongehin-
nersal terug van een confereontie met derd zijnl huis bereiken.
den Heer Gouverneur en zag die Gok de jonge GrRaucto werd op
menigte aandringen en opst~uwen tot straat door polit~ie beschlerml.
een outelbare massa. In vereeniging; Het bleef nu wroetig oI ~n dk op
met den Advocaat-Generael, de Hieer strait, soldaten en poistie hiadden
i, \. VN DER VEEN Z~EPPENFELUT,,T Werd hiet hlard to verantwoorden.
be~proefd de menigte to bedlaren, ook Toen de M~aracaribo bianenliep wre~d
verschllende ambtenaren, alamede al aaustonds aanstalten gem~akt
Kiapitein VoN HousnBKcar on de offi den Consul en zijn families daarheen
cleren steunden hen in dit edel pogeo. to geleide~n. Terwiji alles gedaan werd
Miaar het volk going miet been en om het volk op een atfstand to hou-
scheen miet te willen luieteron. Toen den en zelfs te misleiden, door hen in
werd machtiging gevraagd otn den den wvaan to brengen, dat de Consul
Consul een militair escorte to ver- over de brugf naar boord zou gaan,
leenen, opdat hij niet gehindard zou begeleidde Mlr. NivrJEN8 \IVP. LIOPEZ,
worden, ale hij zich naar ziju kan- terwfiji de Consul met die kinderen
toor wilde begeven, of naar huim onmiddelijk volgde, naar bet poortje
terugkeeren. wat toegsang geeft naar de werf van
Onmiddelijk word hem bet militair de R~ed ,,D" loot dit onmiddelijk
escort~e verleend. Op het Conlsulaat achter hien on going in rrin pontje naar
sangekomen sag hij, dat het Yone- de O~veraijdle waar de MIaracaio ge-
solaansch Wapenchild was verdlwe- meerd lag. Dant schip, was nu het
une; dit was echter niet algerukt, attralctiepunt der menigte, waarach-
en verbrijzeld, zooals men algemeon ter de~ 'soldatHen zich ostelden. Ook
verteldle, maar van to voren door op het schip zelf wver streng ge-
een Venezolaan afgenomen eo in buis waakt omi alle wanord~e to voorko-
bewaard. Intusechen hadden zich ee- men.
nige burgers vereenigd om gezamlen- Ongedeerd k wam ook de jon e
lijk naar den Gouverneur to gaan G:RAMlc'rO anA boord, alamede afle
en te elechen, dat de Consul van goederen van den C~onsull.
Venezuela bianen 2 X 24 uiren bet E~indelijk tegren ni~ven, daar be-
eiland zou verlaten. D~e Grouverneur coon de Macracalibo to fluiten, w'at met
ontving de heeren, wtees hun op bert .ejuichl door bet volk begroet wFerd.
onmogelijke van hun eiech en ver~- lon kwai.rtier later stoomdio hsot chip
wees hien verder naar deo Procured'i- ult wonder havig lawfaai der menigte.
general. Deze legde uit, dat nooit
of mimmer het G~ouvernement den Een sucht van ver~lichting sal wel
Heer LOPEz kon gelasten 't eiland: door velen geelankt ziju. Niet slechts,
te verlaten. Z. H. E. A. wees met dat de geohate consul1 het eiland ein-
kalmte op den hoogen ernst van delijk had ver~laten, maear ook dat
het oogenblik en verzcht den bee- al d~ie relletjes vanl Zaterdag en Zon-


gewoon geprezen to worden, stolz
van verbasing aanhoorde. Vooral
trof ons en daarom kouden wij da(
zoo good outhoudlen, want ult beleefd
beid most het~ reporterboekjo i
den zak blijven, vooral trof~ ons de;
duidelijk~e ve~rklaringr, dat wat Za-I
terdl agav o nd en Zondlag was g
sch~ied~ enkel en alleenu ~gegaldon hd
den persoonr van den H~eer L6PE
en den Jlong~eheer GR A MCKO, DIe
Venezluela, nocl de Venezolanea.i
~Ok deed het goodl opuieuw to hoo-l
ren giewagen vanl de grocote a haalnl
kelij kheid van Clur'acgo aan ooze
gelielde Sou vereine, Kiouinghin Wus
HELMINA, on van dten eerbied on ge-
hoorzaambe~id #un Hatre Ver~teg~en-
w~oordigers in de Kolonie.
Nat~uurlijk werdl gotdronklenl de ge;
sondheid der Pers.
D~e D~ek~en van het Corpsf Jour~nalis]l
tiqure, de H~eer II. MJ. PENBo, Redac-
tour van El lorparcial, antwoordde,
ook nit naam zijuer Collega's. Spre~-
ker wees er op, dat die Curaigaosche
P'ers niet aude~rs dan haar plich)
hIad godaa~n en geIn daulk verdlien-
doe. Tochl had dlezo on-e~rwach~te be-
tuigingi van symnpathie de Journa
listen naanenaram verras t, vcoral
omndat daardoor bet; bewije word ge-
leverdt, dat hiet CuraCgaosche volk< het
eens is inetde~tpere(of omgrekeerd.) D~at
geeft mloedt omu met opgeweit~held


I


Het volk, ~reeds overspannen en
hoogat onterreden, werdl als gesard
en ultgedaagcl teni strijd. Mleer en
meer blijkt no dat duee uitddaing
leen heilloos overlegdl plan is geweest.
Zoowel de Heer L~orEz, alsG:RAM1Ko
waren reisvaardig en gfereed dieu dag
te vertrekkben. Oftfic~ieel ouderymag~bd,
beeft de Heer LrOPEz! ten sterkete
ontkend het stukr in EI Avisadlor ge-
echreve~n to hiebbeni, ook; G;AxMosco
beeft~ zinvrkai dat del Heer
LOP~z netgdaan hadt, later terug.
getrokken. i\laurr dat~ er Rafpraak was
tusschen deze? twfee H~eeren, en met
opzet het stuk "i Juli garteekend, re
Pto. Cabello den 22dstenl earst ver.
scheen, zoodlat hiet net nog even
hier bekend kon worden vci6r hun i
vastgesteld vertrek op 26 Juli, zie,
dat zouden wij nu zoo heel onwrtar-
schiijolijk niet vin~en.
HIet is hun ec~ht~r leetlijk b~ekonen.
AL is hun persoonlijk gceen leedl ge-
schied, zij hebben angnt. genoeg uit.
gestaani cn zullen meermalenl spijt
gehaed hiebben, daut zij hun plannotje
nogi ni~t; wat latnger haddentr ovetrltlga.

-- -

Buld ;I'lli de I'rTS.


Da~nr stal~tndn wve nu workl~lilk van voort to gaanu, in d~e overtuigiing,
to ikn !\\ijoutvingenr tilk nit- dat o'r niet gezaaid wordt in dorrern,
noodiging oni inl gaelsrbapl vanu nogR Onvrulchtb aren grond. 11et een dank-
drie andlere~ PetrYb1r~eedere~ 's avondse betuigingP voor de zeld~zameo eer be-
in de zaal der ,,Club Curagao" een eloot de fleer P'ENRO( Zijn dgevoeYOlle
betuigingf van sym~pathie wrel in out. redle.
vanogst to willen komen nemnen, een Het onweer was nog~ niet van de
b~etuigingr van symtpathie voor de lucht. O)pnieuw zouden eplte
wijze, waarop wij vau hect beg-in at lingS in 't volle licht w~ordengprlaatst
der tegenwoordige verwikkelingenl de door een toespr~aak van de Beer
rechteni der Kiolonie haddon weten Jouts HASETa, die op~trad ult naamn
to verdedigen. van het volk en dus ook de taal
Zulk een eeredliplomna hadden we van hret vol, ht Paplamentch,
niet verw-acht. Ajn opmieuwr begon. sprak. K~ort, mauar kraebtig drukte
nen we to lezen : ,,Hlet volk; van Cn. hij zich uit, overvioelead van dank-
ragao vol geestdrift eni dankbaar. baarheid en bewonderin~g.
held voor dowijze, w-aarop" etC. JTa, Aau geestdriftig applauw outbreak
't stoodl er toch. hiet den S~prekere niet~, terwviji telkens
Al1 haddlen we de volle overtuig~ing d t muezeigek inviel.do ede
sulk een ooderscheiding niiet verdiend .eteelinkutwreodr
to hiebben, wij moeeoden one niet vroolijket tonen van do musiek nog
sann dere goed gemeende beleefdheid ee~nige cogenblikken doorgebrachrt.
to mogen onttre~kkn en teekendlen D~e slotgedachte was, dat alleen op
voor gezien. C'uragnto, waar alles van den gewo-
's Avonds acht our waren we pre- nen r~egel afwijkt, sulk een schitte
sent en moet ous El Itnpar~cial en Lta rende c~ereatvond voor de Pere]q mo-
Oruz. Wi1j vernarmen, datl de I~eer gelijk was.
C. ). MIEvEn zichl wegena gezonldheids. Daiukend namen wij afscheid van
toestand had late veroatachuldigen. de vrienden, terwiji de mnusiek bet
\Ve hiadden heel wat vriendenhan- volkslied aanhief en one hot ,,l~aug
den te drukrken. Na~dat d/ mnu:k zullen r.;j leveu"I nog nazond als een
een luatig stakje gespeeld had, als vrlendelijk gr'oet vanr het dankbare
ouvertur~e der piechtigheid, gang men Curagaosche V'olk.
near de hoofdzaal der Soclteteit, al-
waar het eerst vani allen de Heer
I. vBN LIrER Ez., ,,als een der eerate
belhiamele", zooals hij zich zelf aan-
diende, het woord nam en de lof-
trompet staki. Wat de pers, nliet


wonder bet uitgillen van ,,verrand"I
E~en akelig gegil stijght ult de schare
op, en ,,verrand"! o~ilt het voort
tot de achterste g~erederen; MIaar
Simon van Adrichen d ruk t siju spoor
tot de halft in dlen b~uik zijus paards,
dat brieschend opvliegt on menig
strijdler op den ground werpt; ijlings
roep't hij het VleeFschhouwers- en
lIakkeragild tot eich en rent als een
b~ezetene rond wonder dlen ult~roep:
,,veraad '... Voort, mannco !..... D~e
v-ijand wadcht! houw~t onr kerft!......
I)e reie, is ons : dood aa~n de B~ook-
schen! !...... 1)e Vleeschlhouwers, met
hun opgestroopta mouwor,, met hun
lange mlesse~n aan donLI gordel on de
hakb~iji in die hiand, dringen voor-
uit, door de lInkkers, merct hun lan
go ijzeren hiakeni, geovlgd, oni drij-
ven de voorhoede mnede de Mlarkt
op.
Op het woord ,,verrnad l" en het
terugdleinzen van de eerste gelede-
ren der Kiabeljauwfsehen, begreep de
Slotvoogd, dat' het tijd was eich
op den vijand to werpen, en ben:
in de eerate verwarring to verplet-
teren. H~ij reed dan de n urgemees
ter ter zijde, wenkte de Hoplieden
on D)ekene, die met begeerige b3lik
ken zijne b~ewegingen gadeelo~egren,
en riepF nit: ,,Leve RHaalem! dood
nan de abeljanuwschen !"' Naufe
lijks kondlen de strijders dat cijuB-
woord verstaan hebben, of een ra-
telenide donder rees ult de share
en de HIoekachen stormlden het Zand'
verder op. Claes van Adlrichem (d'
Ilurgemeester) rijdt nevens den Slot
roogd voorop : d'e hakbijien ziji-
omhoog gveheren, de la men root
uitgestokeno, de zijdgewferen in do
hand gervalt, de kruish~ogen gespan l
no1L, onI det Zinklroeven, met lood ge-
Iladenr, rusteni op den linkerarm; dc
borst hijgt naasr wraak, naar bloe-
dige wraak, en het zw~aar en gal-
rnendf gekrijech der bloeddorst over-
heerscht het gedruisch der warpenen
en 't bevel der Dekens die miet bi]
machte zija de gelederen bunner gil-
den gesloten te houden. Men dringt
elkaar voornit, be eerig on den eer-
sten vijand te tre fen;- de aangren-
zeude straten werpen nog voortdu-
rend nieuwe strijders op de Miarkt;
terwijl moeders, vrouwen en mang-


Kabeljauwachen Leven de Hoek-
schen t Leve Haarlem !......" En als
het loelen van een troep wille
woudatteren grng de kreet op: ,,Le-
ve Haarlem I ood san de Kabeljauw-
echen! i
En toen de bloodkreet aan gone
sijde van 't Zandt ~83plangzm wreg-
etierf, klonk eensklaps een donde-
read goeschreeuw als antwoord ult
de verte den Hookschen tegen. ~aar
kw~am de Slotroogdl met een va~an-
del Speerkneebten to paard in vol-
len draf de Sjint Jausetraat uitge-
reden en deed de MCarkt nogmaals
dlaveren van het wraakgfeschreouwn.
Ook de Burgemeester, de V'roedschap,
ent de Adellijke Heer~en waren van
het Stadhuis afgeklommen on ver*
deelden ouderhang bet bovel de"
troepen, die, even asi de paardlen
der Speermannen, trappelden van
ougeduld, oShet hooren van de
alarmklok, "Se in den toren van
het stladhuis begon te kldppen. H~un
aangezichten waren afgriyselijk en
gloeilden van het wirsaakvuur, dat
ult de hijgende borst opsteegi en
mond en nenseaten uitvioog uone
oogen fonkel e~n in hunne diiepe ho-
len als glinsterwormen; wapeun n
van veelsla~chtig soort viogen van
de eene hand in de audere; enr 't
was een gedruisch lsi van een
woehige see, op 't oog~enblik, dat
den alles vernielenden ork~aan voor-
algaat.
Daar dagen eindelijk de K'abel-
jauweschen op:mnongeregelde drommen
komen mij de Dametraat af, nogr ver-
sterkt door rele Monmikendammers
en andere NCoord-Hollanders. die zij
van den Spaarnwouder weg hlebben
i ngeh aald. De voorhoede is reeds i
tot het K~lokhuis voortgerukt, mny ~rl
deinst terug an het onverwachit e-
zicht der Hoe ischen, die opmleuw
een hulilend kirijgageschreeuw aan-
heffen. Mlond en voet der Kabel-
jauwsehlen zijo voor een oogrenblik
als geb~onden, en Simon van Adri-
chem ziet rich zijus ondanks terug.
gedreven in de nauwe straat, waar
menachen en paardea wo~rden op.
eengedrorngen door de steeds aan-
giroeiende! en woeste memigle, die
van het Spaarne oprukt, terwij de
vocirboede onbeweeglijk: stand houde,

van minder beteekenis, dan de havens
san de Catraibisc~he see: C~olonu n Bo-
ca dlel Toro~. Naar Co~lon loopen~ ver-
schillelnrl linein, waiarvlrran~ wat Euro
peeschie brtrecft cijn to nioe-meni, die
van Soulthamptonrrl Livetrpiool, Ha:na.

T 11 vertrouwenil zegt trn Hlo)tte h~t
Bureau, dnlct~ deNdrcl~~; llsndseho vasrrt
ook Ihaa~ lt~r uerl Zall opetisC~chen on
dit te? eercler, waanr dos Kon. West ~
Indischc! Matiklienar-t to Ams~terdam,
gelijk bckendtl, voor hoit bananetn ver-
voer tunss~ehou New-York en middlen-
Amterik a mles de muachtige United
Fr1Uit Co(. reedsl inl eagerel' waknv~!~er-:
landmgonc~ is getredeni. Deze Mlaat -
ech~appij hrrft van de regrering van
Pa'namia vergunning gekregel lie~r
seuen-rf te bouwen, alsmnede orn een
spoorlij n an to loggen vani Almiirani-
te tot Mananeu-rivier oI inl verbin.
ding' to br~engeiin et hIanr spoorwe-
genl inl het banaunen-district C~~hangus
nolL.


Nieuwsberienten *
H. ML. de Kouingin-Mloeder

vil1 nortSe too Mjkle r,"* liaan

dagr a. s. 'laats.u
1)oor haarr was" beleir d l alsegen-
tsdoor hlaar liefdevollo beachermning
jrvanr armen en noodlijd~endon' is II.
1. K~ornginn E1mma zeer popurlafir in
Nederlandl. De k'olomie Curat~ao sloot
Zij eclt~e~r eveumnin nit van hare w~el-
daden. IDe arme mnelaatsch~en ontvin-
gen een Kioninklijke Gfift, weardoor
de D~irect,to vanjhet ILeprozenlges~ticht
reeds jaren ac tereen in strant word
ffeeteld dien armen lijders herhaalde-
ijk een feestje to b~ereiiden,
D~ankqbaar sal de verjaring van
Koninglu Emma door velen worden
gevierd. Wij twijfelen or niet aan, of
ook de ge~heele burgerij z~l door het
ultatoken der vlaggen getuigeiiie ge-
ven van onzen dankbareni eerbied en
oprechte hoogachting.
J. H. de rens.

Mslandagmorg~en eorst kwfam de
Mlinister-resident naI in de Ca:ra.
cashani, daasr ZHEGi, niet te 't~o Ca.
bello was. waarheeu hlet rcrloga,~chip
sich begaf om hem hrierheen to b~ren-
gen, maar te PLa Guaira.
Bij zijn vertrek ult Caeacas werd
hem uitgeleide gedaan door het
:CCoPFI Diplomat~ique.
ZJoo spoedig mogelijk zal de Heear
IDE REUS Ilaar hedlerland vertrekken,
maar wegens de quarantaine-afalui-
;ting gant dat niet zoo gremakkelijk.
/De K. W. 1. M. en LA VELOCE heb-
Iben maln bet Koloniaal Bestuar hare
Idienaben aangeboden en beproeven
Itl het- mogelijke orn het vertrek van
dea Almaister-resident fto bespoedigen.

H. M. ,,Gelderlald"

iis gisteravond naar La G~uaira ge-
lstoomd, niet on excuses te mnaken,
zooals door sommigen wordt b~eweerd,
Imaar naar one van beyoe dle sijde
verzekerd werd, om aau President
Casetro een just verelag over to leg.
ten van alles wat hier doezer dagien
Is geschied on door dlit officieele ver-
slag to voorkomen, dat de zaak al.
IdAar o~verdroven wordt, of verkeerd
Ivoorgesteldl, wat blijkene de heden
o utvnanen BId onlstitue~ionarl ook worke-
lijk Is geschiel.

H. M. Heemskerck.

De Curagaoache Coura~cnt wist gister
lavond te berichten, dart de Commran.
dant van ti 1\1 Ge~lderland eveneens
een telegram heeft ontvangfen, dat de
Jacob van Hiee~smakk zoo a oedlig mo.
g~elijkr wor~dt klaarrgeman st voor een
reis narar onze eilauden. Tevens word
er bij gemeld, dat de K~apitain ter
'Ze6 SNETHLAGEG la aageWeZen 818
Commandant der Ileerneserck en dat
het chip 11 Augustus zou vertrekken,


'2 aria Abigail' \

e'rwi1l alle handel mnet C'uracao u
Yoor 't onezolt aansch~ Gouvernmlent
Istreng verboden w~ordt eu de koop-
liedlen van Maracaibo te verg~eefs een
verzook richltten tot den P'resident om
hun waren naar Curagno to mogen
brongen, w~ist een reeder verlof to
kirijgeu vanr CGrl. CAsTno orn1 tiver
echepen hieitheen to zenden met sui-
ker on hoedenetroo. Spoedig werden
de ko~opiedien van Curaqao, op do
hoogte g~ebracht, dat het voordeel
deeer schepen w~eder in de zakiken zou
vloelen van de partij en de families
van Castro. Een nieuw monopolie
due ten nadeele van den handiel in
Venezuela self. Eeuetemmig5 word hier
op Curagao besloten niets vanr deze
schee n to koopen.
.-Het' eerate achiip Miaria Abigalil kwam
Woeuedagtniddag in 't gezicht. Actr


Tot d~uaverrt~~e wode rreeds opge
ruimd~:
270)1 ratteni.
12771 muiwa~t.
110 builte~ngowa\vlnd sehlOun aall k \.an
W\illremstadl looplt vaindaage ten ein-
.10, laandt be in ied aan dd

t'est.

ToF La8 GuaRiira heCeft zichl goeen val mnetr roorgedaan.~Rn rGok iy de ziekk
to nowS niet dloorgedrongen tot P'to.
easi ult.
Iin TIrinidad~ bee~tft zich~ in he~t be-~
gSinl I1ezr wee~tk woe)rltrr en ienke gval
\oorgedtaan.
HSoletinr C~onsoreal.

Heltlln verlschi1jut wonder genoonloulrt~ 1
titcel cen nlic'uw\ blad, datf dop te~legramtl-
menct van don~I (chble francai,is (lken1 day
ZalI pub~lirceron, als cnok wrlke srlch-


H ~ij \crhougllen onis ten zeerstte ov\er
dlie nitgave on wTeniscthen d`e firman

hare activiteit~, terwviji wi'j haar Mit
l~este snces ~too w-ensche~n.


_I_~
~ ~~ ~~_~__~__ ~_~__


Ter kennia van het pubiliek wordt
hierbij gebracht, dat de D~uiteche
G;ezant to Caracas richl op verzo~k
vna den M~inister-Rtesident der Ne.
derlauden, hieeft belast met de be. -
hartiging der belangen van Neder.
landsehe onderdanon ini Yenezurl~.
+*

~e hlear E:. I. Erwoml:, frewe-(zCen le'-
ling vanI de Indcische~ vervaolgklesse
nau d1e Ilijkstantirbouwvsehtool to Wa-
genigenis, met ing~angi van
de~n In. Hecr maaurd volge~nde on
dyin vanl zijn aankoma~t op (iurac;~o,
tsijdelijki aangesteld tot learling-op-
nemier bs]j den topogrrafischlen dieust.D~e Heer C~. GORSIRA, CITukler en
ultgo~ver van de Culralc~aosche1F Com
rant, is belast met de functiicn v
G;ouvernementedrukkler.

Phos~phaat.
W'eder word pen driemlatstchoenetr
Kanta~skac~ horrachlt met ph~ospIaat
van Kilein Cunrat~ao.

D~e D~agtred,

die doge~cn vreet,werd W'omedtag reeds
luer verwacht.
Toen ho~t schip niet kwami, dacht mn ri
da~t de Aultoriteiten op Puelrto Hlici
quaranitaine zouden hebben v-oorge-
schlreven togfen Curagao. G;elukkigf is
dlese3 veronlderatelling: omjulso geble-
ken, zij3 word officicel tegeogespro-
ken door ouzen Consul aidaar.
W'erklelijk kwam1 de Dagfr.ed heden-
morgen voor do heaven, mnaar, ko-
mende van P'to. Cabello, stooznde zij
verder naar de Q~uarantainebasi,om
iemandl uit P'to. Crabello daarheen to
brengen en sal terugkeeren om de
mail in te nemen voor Malracaibo.
stadsreiniging.

G;edurendle de laatste acht dagen
werden in het fiscaltant aangebracht:
144 rotten.
719 muizen.


DaRar de ondergeteekende voorne-
mens is eich binuenkort in de stad
to v~etigeu, biedt hij to ;roop ann
het achter den Gouvernementatuin
,,Cas CIhikitoe" gelege~n buitenverblijf


enet flinke~n regenhak, badkamler,
strlhiog, etc. benevens een net. ri3tuig
39. en een zesjarag~ paard, zoowetl puik
rii- ale trekdler, alsook een Amner:
niJZadetl in goedenl tstat-
C:uragao, 11 Juli 1908.
I. S. SCEIEIDELA~u
Breede Strant, O)verzijde.


der intiemste vriienden van den
schlee shevrachter lieten htem weten,
wat hier besloten was en randden
hem man, still terug to keeren oni niet
binuen to komen. Het chip kwfan
toch wonder g~rooten toeloop van
menschen aan de katde lig oen. De
l'Olitie on Bell militaire wac hield
het volk op een afatand. Juist wns
men van p an met de stoomeloep
van de Geldela,nld den schoejner nlaar
het Schottegart te sleepen, toon de
Schipper den wijeten wegJ koos en
malar liever het ruime sop weer in.
g~ing. Half drie binnengevallen, was
~Maria Abiga~it vo~or vijven alweer bui-
ten aats
faar one is verz~ekerd, zettce zij
koers naarr Coro om te telegrafooren
naar Pro -. Castro, alsmedt'e narar Ma.
raeaib.o, op~dat de tweede schloeuer
niet to v~r~geefs de reis zou maken~.

ommceel.

hlet intrekkingn van de Gf. B3.,
wararbij do hee~r'j. P I. L. B E DE HA-
SETH beoumcndis als lid van de Coal-
missie b~elast met de leidiaR van
het volksfeest ter gelegenheii van
den verjaardag van H. JI. de Ko-
mungin, is de Heer J. W. H. B. GRA-
ven;ousT in sijue plaats benoemd.
'.,:


liuP rus~ rw in n 4 4Bllijkens ruededeeling van denu cou.
eu1 van Panuama to! Amlsterdam ~e-
droeg volge!ns de laatste ottiideole
gegevens9 dr tota~le niitvoer van Pa.
namA in 1907 1,960,864~ Halbaos,
waarvan de haven Bocan del Toro
1.423,084C, P'ortobello 155i,046, Pa.
nama 282~,866, Colon 99,C;67 (de
opgaven w'ordCI verstrekt in Hal.
boas : 1 balboa is 1 doll. D~e in-
Yoer in Pa~uamai bedlroreg in 190'7:
a. door de Zonle van het kanaal I
der in voerr echit te betalen : 7,640.5.33;
b. voor he~t gearuik van de stad
Panama en hethIinlnenland: 9,564,449.
Als hoofdanrtikelen van deni invoer
komnen il aartnnerking, levenamiddile-
leni, dranken,textial artikelen, mie.
taalwareni, mauchinerir~n, luelifers, par.
bulueriei~n, b~ijou teriei~n, e. a. induis-
trieeJle p~rodukteu. De Isthmian Ca.
nal Conlumiession en de Panuam a Ral
Road~ Co. to zamen warren invoerd~ers
tot eenl b~edlra van 7I,fi40,533~. Aan
den innri\cc namen~r deel: 0. mn. de Vepr.
eeniigde Stateln met 5i,1.90,904,, E~nge
landt met 2,0)28,1112; DulitsChlflland mIt
1,1,OG,858;; F'Ilrankrij met J34,!)06;
S3panje metl 191,908c ItaliP met 189,'711
HelgiB meict 140,765; Nederland met

Aangerootrd werdlen nit G;root-B~ri-
tanniie sprtahn ier, biscuite,
kaarsen, touw, ka~toenen, goodleren,
wo len sto~ffenl, litnnen, lter, hoe en,
metauHalwaren machines, verf, seep
enz ; uit Dlrltschhinnd : rijst, sucker
.wiju, gester~ilisYeerd~e melk, tabak, ka
toenen goedlerenl remlaakte kleederen
messen, metaalwtiron, rails, cement'
enz.; uit Nederlandl: rijet, kaas, g~e'
condlenseerder melk,, hier, spiritualii~o
sigareni, harmn~S ansjovia, cacao, pa-
pier, ver~f "
In deni handel miet Panama geven
de Amerikaanliche buizen 30--90 da-
gen credit, Europoesche firma's 3
tot 0 maailiden
`Het Unreau voor Handelsinlichtin-
gen te Amsterdlam, dat door publi-
catie van bovenstaande mededeelin-
gen de belaugatellino* voor Panama
wil bevordereu, t~eeeat hierbij nog
hot volgendle san:
Dat hret aandeal van Nederland in
den invoer van Panama unaar de
waarde hlier bovecn genoemd niet
grooter is, varlt te betrouren. In-
tuaschen dittnt er op gadwezen to wor.
den, dat de statistiek het Neder-
landsche annLdeel kleiner dan de wer-
kelijkbeid wecargeeft~, betgedn aller-
eerst daaraano isr to wijten, dat, bij
gebrekr aau eene directed st~oomver.
binding, goedere nuit Nederland naar
Panama wolrden veracheept via rreem.
do haveus en dlientengevolge als uit
die havens harkometig worden inge-
klaard in Panama. Alleen daet deel,
waft met de Holland-Amerika Lijo,
la verbindiug~ met de P'anama Rlail.
wai~y 88. iju,~ wordt ver zooden, sal
wel gebeel als N'ederlandsche invoer
worden aaugemerkt.
Door den aaulegS van het Patnama-
kanaal, hetwelk voortdurend groo-
ten aanvoer van material vordert,
getuige o. m. do aanbeateding van
4.5 mill. valen cement onlange door
het Blurea-u voor Handelsiulichtin-
gen to bAmsterdam '~nagekondigd,
verdient dit wfereld~deel meer on meer
do aauindcht. I~e nabuurachap onzer
West-ludische K~oloni~u mag trou-
Wene nog tneer dan1 voor andere lan-
den in EuropA ons Nederllanders, en
fpoordag zaijn o~rn zich bij voorbatat
la gindsche kleine R~epubliek vasten
poet op handreleg~ebiedl t verzekeren
en door apate energie deel to ne-

poor dit gewest in do, naaste toe-
kmatd valt to rekenen. Byj de begroo-
tn oor den minister van fiunncien
I ~ee. 1.1. ing~ediend, kon deze de be-
ni bare verklaring alleggen:
Yoor inkomaeten bedraagt de ra-
In~ig 2,439,301 doll.; mija begrooting
loor ultgaven bedroeg: 2.435,865
d 1.,, eoodat diezelfdle gedekt is, en
I aar de HReubliek van P'anama gt-
lukkig geen ourlogsbudget heeft en
ook geen bilnenlandsche of butteu
landsche schluld, sal spoedig een over-
achot hereilkt worden, soo wt) ons
nan de actueele begrooting houden.
In hoordzaakl worden de Inkometen


$evouden in de opbrengst der in-
Yoerrechte~n welke 10 pCt. bedragen
beho udens en kole ultzonderingen (
dietilleerd, tabak, Higaretten, luci ,
koffle, suiker, vee, afrouderlijk gere-
geld). Voor bliouterican, zilver, fyn
Porcelen, cajd~e, enz., geldt het invoer-
recht vanl 10 1 t.
Als eannk uitvoerartikrelen
van P'anamla zija te noemen: bana-
nDe, kokodnoten, sarsaparilla, steen.
notes, schildpad, caoutchouc, nispe-
Eo, CacaoC, huldenl, timmflerhout, kalk-.
1e)e ultr-oer van P'anama bestanet niet
alleen ultproducten van het land
self maar isvoor cen groot deel
doorvoer uit de staten van de West-
kuet van ZuId-Amnerika, welke over
Panama naar N~oordl-Amerika en E~u-
ropa verechepen. Van do havens is
Panama, do boordstad san de Stille
Zaidsee voor bet verkeer met Europa


Amerlelika-1' eneuella.

-- 1)e correspondent te \'Washingtonn
vanl de New York-He;l~~rldine~l.It, dat
de! Amer~ikuaasche rewertvin(, tot hut
betsluit is gekomecn, Qfat geonl beter
middel bestant oin president en re-
geering van lonezueln tot redo~ to
trengen, dat een tarieven-o~rlog: to
beginnen tegoen Ve~nezuerla.
Liet zal echiter noodlig; zijn, dait
de Senaat w~elket de stukkenl eni ho-
scheiden, b~etrekkingi~ hebbenlde op, de
geschille n met Youezuela andecr zIijn
berusting bieeft dluartoo hlaar t~oe-
stemmingF gere.
Een plan tot hrt houd~en van
vlooldemionstraties achijnit nocl b~ij
Roosevelt, noch bij Hloot to bestaan.
WVel bestuat hiet voornemoun, verbodls.
bepalingen te treffen togen dlen ini-
voer in die T ereenigd!e Staten van
l enezsolaalnsche koffie (dle 0 et
vorm~t van den export d~ier republiek)
ev; lr :u afalt ult de IBeratludez -setreel:
Jlusechion zal de Am~er~ikaansche re-
geer~ing maeultitigin vrag~en aan dfen
Seniaat, omn in de quaeiitle van de
schending# der Aimer~ikaanschle brie-
venzakken door Y'euezolaansche
beambten (z.g. een ver~giesing!) een
krachtige houdling aan ;te nemen.

't Ziet er in het land~ der Pterrea
en streepe~n op 't ongeub~lik niiet zoo
bijeonder rooskleur~ig uit. V'olgfens de
, modedleeling~en tochi aani de blladen ult
de bllureau's der wotrkiliedenor:rgniania
ties, al Zijnl deZE~ medeleelingenl niiet
zonider emeignSc reserv-e te Rannvaardenn
moet hert nanrtal der weeklooze indtus-
t~riPele arbcidlers on employds in Ap~ril
j.l. Tot 4 mnillioeni ziju g~eklomiruenr.
E~n hert getal dier worlkloozen lzou
nog gSroot er zija gees, an
niet ~ ~ ~ \Rr seer etendvn o? de te-
Irugverbuli izingF naarL1 de oudel~ wereldl
walrel ingezt t op, col wijre als in Am~e-
rika,~ waabeen een onafgebroken
st ro~om va;n ulaudverbuizerrs uit~ de ou-
doe werelcl pleegttf to oeilen, tot dus-
ver zondetr voorbeeld was. In hiet
t~ijdeve~rloop tu ssehe O ~ ctobler tot
Maanrt 'OtN werd dloor ten minste
6i00.0001 perisonen de terugrtoeb~t naar
Europa aanvaart1, voor liet meeren-
deel lieden, die en~t v-oor langer of
korter tijdl naar Am~erika metterwfoon
warren ve~rtrokken.
G~elijktijalig verninderd~e het land-
verbLuizer s-verk;ee~r u it I'urIopa nIaar
cie Nieuw\e H ereldl aanmnerkelijk, ver-
gelekenl hij de vroegere enormuepro-
porties. ~fseho~on in dec twTeedle helft~
van Apr"il de toestanndon emnigazins
vIbcerbterden, wor~dt hlet aanltal werk;.
loozen nui nog op ruliml ;3 million
geschatt. l olgelns do inforlnatils v-an
b~et Arbe~il~ldedpartementl vani den
Stnat Sew-10l-rk la dnar tegenwoor-
dIib ton;ininte 34,2 p(:t. tier indcus-
tricole empflog~vt a u workliedlen zon~-
Jerr work, terwil 1in 1)ecembler 10,Oi
dlerhalve voor b et uitbrehek n der cri-
sie, slechtel 12,H pCtL zonrder wotrki ver-
keerdecn. Robinson, de voorzitter der
300 000 leden tellendo Amerikaan-
stlhr Arbeld a eree nigi ng, sCh~at het
aInntal dler wocrkloozen op 410 pClt. en
in de stad3 Newn-Tork alleen op 120
cdnizendc. Det horichten over de toe-
' tandcen ini dot industrie geven een
nog swarter kijk op den gawir van
:zalken .
De enkele ~evallen cencr verhroog-
de industries le productive der laatste
zes ofascht weken wordlen gehellc te
niet gedaan door stop zetteni on in-
krimpen van bedrijven in andoire tak-
ken. De inkomsten der rspoorwegocn
waren over April 17 pC~t. luger dann

rig jaar vergelekeni k wamecn inl Alunrt
'8 100,000 landverhuizers m~inder8. S. ,,CHRIS~TIAN STIE]D"*


1)E TOEROIST YAN CURIG10
in
WVest-Indie.


LEZIN~G
gehoud~en in eene bijeenkomst
van de
.( roep Suairjarpe
van hletdoor
J. C. LOIWAN
C.Ivie I2:~ ngenteur
Te beelragen
DH~tUKEERIJ VAN DIT IILAD.
Prijs f 0,25.Afiverteert steeds
IS usE

ill11g'0 (11 Cul'89809

hret rneest g~elemenr der
hollandlsche bladren in
de oliOiOiO.


INUEZ0NUEN M~EDED~EELINGEN.

C~OC'KTIALLS TEURAPETICOUS.

L~as propiedadeds alimenrticias y nu-
tritivaa del acrite do higado det ba-
calao dependenu en absoluto de las
grasas qule~ entran en la composi-
cian natural del aceite. Estats gra-
saa sonl ~ig~eridaRS y simliladas con
inucha miis facilidadl qne las otras,
deb~ido A1 la pr~esencia en el aceite de
bacalso de ciertos compuestos deri-
vados del higado, que permiten la
rrronta emu lsi icacicin del aceite por
osfluidlos del esti~mago- y hacen
que su absorcicn por la membrana
inucous se Ileve A efecto con mi~s fa-
eflidad ycon Ilru~s r'apidrz qluelarde
nloguua otra grasa.
L~as graeas que el aceite de higado
de bacurlao cont~iene, aparte de an
poderosa fac~ult~ad de nlutrir, no po-
seen ningun valor terap~utico-- y Los
otros elementos naturales que son
pa~rte de su composici~n orgdoica,
existen en cautidtades tan infinita-
muente pequefias, que es impossible
< ue uis d11guso de e os pue* a ejercer
en el eistema cualquier efecto tera-
I'butceo.
Es evidence pues-- que el aceite de
bacalao esun alimento yno una me-
dicina y que todas sue virtudes ali-
menticius eatdn en lae grasas que en
tran osn su comuposici6n--y por co~n-
sigfuienlte todus las preparaciones
qjue pretenden estar hechas de los
principios activos del aceite y que se
ofr~ecen como sus sustitutos, son pro-
ductos fraudulentos de la especula.
cion mlercantil y del charlatanismo.
D~ichoe preparados no contienen nin-
g~una de las propiedades outritivas
y reconstituyentes del aceite de hf-
gado de baealao, porq~ue carecen de
la grasa, que en lar parte del aceite
qlue outre y alimnenta--su compoai-
ciGn tiene much semejanza con la
de los: COCK~TAILS-yU sul ueo pue-
de en ocusiones causar perjuijciosl
considerable ii los enfermos por la
gran cautidad de alcohol que nvar-
riablemente contienen--y otra s eb-
stancias naredticas, como el sulfa'to
de estrienina.
Esas prepara~ciones, que se dicen
contender los rincipios actives del
aceite de hiTgaSor de bacalao, son es-
pecialmnenente peligr~osas para las
criaturas, para los nifios para las
jovenes y~ seiloras, quienes por su
naturaleza delicada y temperamen-


toes etcial no puedlen res~istir sin
wran es quebrantos para su salud
08electos deleterion del alcohol, de
la estricuina y otras substaneias
en~rgicas.
E~l aceite de Iligadlco de Bacalso es
inusesitouile como animento -como
un~ reconstituvente poderoso de la
sang)ro, del los tojidoR, die los nervios
y de los hiuesoe--y el modo m~s ra.
clonal de administ~rarlo, segun lo ha
a ios~a o au expleriencia de m~a de 30
de 10s m rics, as IT- E TLIO DE
SCO)TT, que estAt compuestar del acei-
toe mds puro yv de otros ingredIen-
tesi que aumnentatn considerablemen-

Dralkker :

AIPRitDO P. SINTIAGO6


_


P. fr. R. J. C. \VAHLEN'


I


phtgah he htn

Soublette et Fils,
HEOPPHOTOGRAPEN


we*" FO"Td maI loen lar laumder"
nitgevoerd en voor bijna 13,7 mnil-
hioen minder ingfevoerd dan inl de
lsatate A rilwreek 190'7.
Natuur ijk ziju er ook opthnristi.
sche verachijuselen en wel met be.
trekking tot den laudbtouw, wTelken
't gSoed gant.

Katholicisme in America.


in ,,De 1\laas ode zij er (il Am
kat) tal van E iscopaalache gieeste.
lijken,- meer dan twfintig--die on
derwvezea wvorden, on opgenomen te
wvorden in de Rt. K. K~erk. Zeven zul
len to gelijk: to Philadeplphia tot di
Kerk overgaian, en dan waarscehijo
lijac naar verschillende seminaries zilel
begeven, on te studeeren voor hel
priesterschap.
Dit buitengewoon groote g~eta
wordt w~aarschinijolij veroorzaaki
door de aannemmng ouder de E~pis
copaalechen van wvat wordt ge
noemd bet systeem der ,open pul
pit". Dat wfil zeggren, bet alfs hat
fen van alle tot dusver van kracli
zijude reglementen, en het toelater
van elken geestelijke, onversechillip
walk~e stellingen hij verkondigt, on
tot bet volk to preeken. Onder de
nadenkendle en orthodoxe getestelij
k en en v olo eling~en der E~pisopa~l
scho secte fleeft dit besluit grroote
lijk~s outatemmingf gewekt, met he
gevolce, dat velen hiunner berdauket
en vragen onderwfezen te w~ordler
in het K~atholiek g~eloof, en opge
nomen in de Kierk. In verschillen
de gevallen volgren het grlootste ge
deelte hunter gemeenten hiet voor
beeld door hun voorgrangers giege
ven.
De onlangs pleats gehad hiebben.
de viering van 't hlonderdjarig be
staan van 't groote diocees var
Philadelphia hleeft veel hijgedlrager
tot 't vestiges van ecn gunsitig<
publieke meening over de Ketrk. Ili
wfereldsche pers over :t geneele, land
is seer krwistigi o'ew~eest met hanr
lof over 't work,M dat do Kierk heceft
gemnakt van de oproedingv, over
alles wat Zij heeft eved nan \oor
den vooruitgang, de v trhetering dlr
social toestandlen, en hinar vo~ort-
durende en belangrijke hiulp, in hiet
voorkomoen der uithreiding van so-
cialistische ontevredenheid.
Een van de voornaamste sichrij
vers in de dagblladen ro de
aandacht van zijn lexcrsi noirr het
feit, dat New-York op~ bett cogcn
blik de sterksta kathiolieke stud der
wereld is. E~r mogren, zegt hij, rueer
menechen wouen in Pnr~ija, die we.
doopt zijn in de Kautholieke Ke kl,
er mogen een even groot nautl fl
squn in Weenen,-- nbch Htome, of welke
stad dan ook, heeft zulk; een ultg~e
breide, ~eligestelde. besebanuftlr ka.
tholieke bevolking als de er-
h~aansche metro olis, En hot zelf~le
k an van de Jo en w~ordenn grzegd.
New-Y~ork heeft een gr~ootere Jood-
sche bevolking dan e~lke ander~e st'ad.
ledere vijfde person, die g~e op
straat ontmoet, is een Jood; lede-
re derde person, dien g'ij tr/genl
komt, een Kiatholiek. D~e .Joo sche
bevolking van Nhew-Y'ork bedraagrt
meer dan 750,000; de kathiolieke l
bevolk~ing meer darn ,0,0;
en nog steeds gaat de giroei van l
beide gemeanschappen met buiten.
gewome enelheid voarwaarrts. E~k
jaar w~orden sann onze bevolking
meer dan een million zielen toe.
gevoegqd door do immigratie; a;nar.
van zlatn een vierde g~edeelte Jodlel,
en bijua drie vierden K~atholie~ken.
William H. Taft, een dler mleest
Ieziene staatslieden der I'ereenoigde
Staten en de meest in aanmerkmg n
komende candidaat voor het p~rest-
dentaechap, heeft, als gouvernear dier
Phihippiuen, de g-eestelijkheld oni de
Kathoieke missionarissen saan het
werk gezien. Hij heeft~ de ondlerha~u
dehingen t~ueschen Rome en Hashing-
ton geleid, beoogende to k~omren tot
eene regehong van den toestanld ier
kathonieke geestelijkhleid in do nicu.
we Amerikaansche kolonie,-- ccen
reeling, die thans tot grenoegdoo,-
ning van beide partijen to working
g~etreden is. Toen hij aatn hlet con-


reverelag uitbrach~t van zi nie zen-
in in de Philippijoen, zei e hij 0.
m. -et volgende.
,,Een der grootate rampen, die de
Philippijnen hebben getroffen, is de
verwoesting der Kat~holieke kerken
geweest. De K~atholieke KCork hleeft
near den vrede en de goedoe orle
chandhaafd. Het is van grant ,e-
agvoor de regeering, da3t de lielk
worde ondersteund. Ik beschouw rlzi
toestand alleen uit burgelijk oocr
punt. De Katholiekre Kerk is de
grootste Christelijke macht ter we.
reldl. Ik behoor miet tot deze Kierk,
maar wie haar, to midden der be-
volking van dit land, ann het werk
goedt Iezien) dm et netontzaglijke


Jun jJuli


~22 20
2,f4 22
i25 2 3
MD 23
26 24
293 27
30 28l
302
Jul1 29
2 3
2/ 30
3 31
3' 31
Aug ~


43 8

10

10 7
11l 8


Cu YERTREK VAN ............
Cuolareso......................................
13onrair......... ..............,,...... .......
Crura.ao.......... .........................~..
Aurubao............. ............. .....~........
lIonaire................ .... ..

St. Thom~as ........................ .....
St. MIartin..,..............................
Saha ................... ................... ...
St. E~ustatius...,.,........................
St. Kitts .......................... .........
St. Eustatrius.......................~~. ...
Saha........................................
St. Martin ................... ...........~...
St. Itart....,..,...,.........................
s e. Th a..................................
H~onaire................,........................

engaoa. ................ ............ .........
Curacao....... ..................... ..........
lionaire.....,..................................
AA NKONIST TE

Culragao...................................


Aug


Mltaadag, v. m.
,, n .
Woensdag, n. mu.
D~ond. vm. of nm ~
,, n. m. of
1 tl~rda v-. In1..... 1
Jlaandlag.......... )
DIniusdag v. mu....
,, miiddig
11oensdag, v. n.
D~ondlerdag v. mn.
. ,, n .
,, nodg
(fa c(ultatic) ...
z oes..as v. m...

lIond~. vm. of umT'ridag, nam, of
SZaterdag, v. m.


Stuurd .


De Directeur-,


en ECH~TGENOOTE'r


en ECHTGENVOOTE~ i


ni~ fte gC1even, da/1 de~ vo/I'rk-


JIIT MIEd U6E'1unow


Cuiraglao, docn 22n. Juli 19,08.
EPrnige en2 algeIC, I neen keuingVding.


li~s le gevenrl, da/ delr vIol/rek l

hunnell dJochler ~l\ET DEx mE:I
zal p/aas heb~benl op Arurbar den
den, Dn.,, Augu2(Stus d. j.
C'uraqao~, den 22n. .Juli 1!,8.


H. M. dle Koninginl der Nederlaurden
BEKEiROOND
to Ams~ite~rdamn I883,
,AnltwVer'pn IS885
,, 10ac~go 1893~, en
,, Cur;ragu, Etarste Pa~j y ure
medaltlle, 1904J.
O~uragas~, Wa~tekant O~tra-
band~.


LONGMAN & DIIARTIPIP
,vaw YoSRKU L -,
La Vents Por 'y ,


,I CURtAQA0 in 1803-1804,


P. A. EUW~ENS, O. P.
formaiat groot 80.--83 bladz.
Prijs fO 0 30
De opbrengst strekt ten voordeele
der nieuwe kerk op Rincon*
Verkrijgbaar aan de drukkerij
van het

APOSTOLISCH VICARIAAT.


in MARMIER, Belgisch, Belersch
cu Zweedsch GRANIET.

Groote Voorrand. -- Billijkre ]Pri 20E
PHOTO'S TER INIZAG~E.
Steenhouwerij *
M~armerwerk en.Oade Vark~ensrmarkt.- Doddeadaal.
Nijm~egen., Holland


Laatste B~erichte~n.
El Countitudional
Zooeven vernemen wvij, dat in bo.
venstaand~c Blad, wvaarvan GBo exem-
plaar bedenmorg~en alhier is atmugo-
komen, berircht wordt, daut aan1 alle
Nederlansche Consuls inr Venezurla het
e~ccequat is outnomen en de diplomatieke
betrekkingen met Nedlerland ziju af-
gebroken, totdat voldoening is ge-
geven voor alles, wrat hier deer da-
gen geschieddle.


Advertenti en.

e) ondlerg~eteekende v-erzoekt het
publiek alierdriagendst, om zich
van elke be~toogring~ op de openbare
straat to onthoudeni en te trachten
volkso~ploop-en to helpen voorkomen.
Helt begrijpe, dat de politie verpylic~t
is de orde to hlandhlaven; wat, als
dlit melt geweld zou moeten geschie
dlen, de treurigfate gerolgen na zich
cou kunnen slepen.
Syggyg *
I'rocureu r--generaal.


a 1. ? II 5 3Sk fla "

Alaandaar a. s., 3 Au ustus '
GIEEN 1-erg-adering, w\el zullen de
por-tefeuillets 1-an nieuwze lectuur
wor-den 1-oorzien en rondge


C. PE:RRG El GNTIL,
eigenaair van het prachtigre huis

,,PUERTIO RICOS
zoo net, keurig, fijn en sterk door
hem g~ebouwd~, h~iedt betzelve t? koop
aan voor iets minder dan de helft
van den hostprije.
D~it hiuis, rhet allpa van koper, was
in andere buizen \-an ijzer is, bestaat
ult:
E~en voorzaal,
E~en zaal,
JEen achtercsal,
D~rie gaand~erijen,
Acht slaapkamners,
Een groote, retzaal in communica-
tie met, provisiekamer en kenketn,
Versebeidene badkamers en privG's,
in communicatie met de slanpkaimers,
Een mar~meren p~atio en miarrue-
ren stoepen, bijuia ro~ndorn het huis,
1)rie bed~ienden-kamers,
W\asch- en st rij kkamers,
Een vadr. t wee achiter en t wee zij-
koralen met boomen,
E~en w~ag~enhuis voor twoo! of drie
wageD,
Vrijf depfts, dlie als h u bu r2risjes
kunnoen dienlen,
en E~en bi zondler groote boven- en
ondersanrrsce rerlenak met reservoir
on pomp en walterleadling overatl, ziju-
die de regenbak~ van een inhoudl van
I'los niinus vO.CiO glo nuou watier.
Iet~r buis zeer hoog geho~ruwrd, met
zee~r groote dare~'n en vcnsters, en
da~arduoor mett goede ventilaties over-
al, is zeer gezond, heeft een prachtig
uitsicht over do stad, de haven en de
Szee on moet man elken kooper bepallen,
. die het~zelve sal willen bezichtigen
o n ouderzoek~en en deartoe wordt
hij einds beden gemachtigd door den
eigen aar
C. FERRET GENTIL.
C~uragao, den 18 Juli 1908,
3--2


GRAFMONUMENTEN an

GRAF ZERK EN,
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs