Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00030
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: July 25, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00030
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

WVER E ~LA D


voo 08


DE CURAqAOSCHII


XILAQ N I


c I t Ir I 1 u,


- -~T~IPI -I --a -a-ru~-a I --~us -I r


___ _~ __


__I_


4ex np~17(1 1Sne nq o n BUREAUX VBA. DIT &BLD a~ r t toL da. abnl tres~ luna,


z< id iji la r j fl. 10,- REl)ACTIE : WTaterkant, Otralbanda, No. 223n ". no a.
PIN i 1 .'a\c\trtni~u\:n 1. 7 I~regls tr?0 3, vor cl- Al)MnIIINT STI 7ATIE:Pl1ein Cone irdia, No. 129, Pietermaai To I,0 manroma


I


0 Interpeelhiti<.W'oord veirkregendec hobbent,'llle: strlt
de v-olgen~de vragou1:

deeling docn omltrentt de modrelijk.
heden, die tulsseihen de Rogeellirin van l
Venezu~lat on oii r:ostnur ops Cut., ;
<;ao zoude~n zijnl goretzcn.?
II. Zoo ja, warlue' zijn Ilr!% mionic-
lijkhedenrr en ;!imaran zijni eij toc tt
PChr'ij\-cn ?
ANT1 YOOM) vn clon beer D

ani Bushla~ll nd~sc he Z~aken:
DP earrftfe vrang van dnher
van V'l t -ll is f (1 Ti
Feenigo mt (deelino kan dotl oin g
trent demIooilejlijkhedenl, ci(tussehot ~
de Ieerij Vr I~~nrle~ e ls
belstuq'l o Clu'r cao zrle xii : of
rezen; de twood~e: volke~ die? mlo~e-
lijkheltdenzijn el~n varnanxi zip71!
toe toe sc~r~ijven 1
In urrntoord hierop, en die brci~e
Pmai jtsamueavatterule,m hcle ik
len, da~t noch v-an ~ar~er lajesteits
nilistuer-residcntj to Ca:~racasi noch
van den G;ouvernour vaun C~urIicn o

al zoudlninoen zevedmoksVeV )
zolaanschoc! kustbewak injivaaritnigen .
twee srlchpen ondetrNerlnsh.
via" xijn aangehlouden 1
\\ el daare~cnteganI is bcr~ichlt ann-
efkOmlen ontlrcont zcLekoewiji!
Uis tou8chenI \Tenezuela n Culrmcao
Ontatann is in verband~ met hct
voork~omenl \an hosmottelijke ziekto
to la Gualira. Naar anulleidime van
dientlengrc\olga op' U~nrn;ac;o gono-
Tuen maaztroge~le n1 is h)ij VeneIzuela :
een midverstandc ontstaanu, da;t tol
Btronge maanntrPgelen ziinrerzijds to-B
gen dou scheepraartr vanl Cura<;Lo
geleid bee!ft.
Ik ve~rtrouw, to erdrcer wn-ar on.
2o v-erhou~dirno- inect Venezuela~ in le
Ratatel jatrer? van zoo h~ijzonder '
1'rifnds;~il~ebappeljo aardt is gownsclt-,
(lat dlit Inierverwtand ailsnog znl zijn
OP to heldereni on dat~ alsda~n vcr-


II e~t Iraderland, dlit antivoord van
acelii Almaster modieile~landt, zat tuls-
s 'ten ha~ak~os I;ntA(cu achter dlo of
la leele verklar~ing, dat ,,an ze ver
hoie itnet z1 no I nelz Tilri ds), lu


tlijk g~elaclion bij do~zo officiecele vcr.
klarinff. Zij wasten we~l boter. 1)e
1AEtit~laznte aadn beh-ooren oak~ hij
verlaatste jaren; on toen dAs serl oudling nui just niet zoo vriendt-
dehlappelijk, en verre van zoo hijjzon-
All 'riendschapppelijk.
zo a de toestalnd v-an Curatncno niiet
ao p'ijulijk en hioogat ernstigi ws,
e'5ude1n wij ten slotte! ook nogi go.
nigd agoj ~ineeif lachen om arlk cF.1
4'chtecr antwoord vand en Minister.
untussche~n b~lij \en wij dn Ireer

polen maar. dat hiJ het nwct, 1 3
teze enk~ele interpe~llatic heoft geha-
He ,
alr IT~uispezinr tlie interpellatis bo-
p~re endc zegt het volgen~e:
tF "r ware~n in die loaftso! dago~n ol-
koloniec Curlueno en orp lik
Venezuela. twTee zaken hier to ialadc
bekend gewroz deu: deo klacht van d!
maigoe over de w~ilel~ekerigie meat-
~eoelen van president Castro, weaa-
ebor die Curat~aoschle scheepvaart
geeel is stoppezet, pn hot op~bron-
en~, naar laid van can boriclit ult
ew-York van twoo Nedlerlandsche
sckpen door Venezuelaanschoc h~-
ppugsn~saa rtu ig~en.
ake master van B~uitenlandscre
ele en heeft~ isteren in de Ka;mer
Plegedeeld, dat blj Van dit laatate


fulictingnmooten p-laantsen ale
komode ut Crara nitwarver-
Itcrlu\vbanre! bron,
ne~c rrcsiinent; Castro te~ 1At Or-


Do( metlltldeoli ngen door clen Hear
iE I~irs godm~:-;~`an zin zeer zeker juiet
Ie Irnefi'.. 1)ergelijke modedeelingenn
!Ireft mnlil waer dikwvijlsc aain in Clon
;1ub~ireF \-erdagl~en, onl hebben op zich
Zalldannoknietr hizoudlers, wat
Zoo, unive.lio- Stootenl kon, dat onzen
Minis; ter-residenlt onmiddlellijk ziju
IInIIpoorlt word thulis nostardll', met
hot- hera.l hort land to ve~rlaten.
Pr~csilloutt Cirs~lro hadr den Mlinister
\'ni Haritonla~nds~che Zaken in kennis
kulnrnon stcllen -a~n hect voorgevalle-
nc (on Z. Ex~c. beleeft~ verzosken zijn
Mlinisterl-residecnt terum to roepen,
i;nar doczfl goon persolac gratal mleer
was;~ Si is hij rliet slechts al te briunsk
coppe'treden tegon zulk cen hoono-oe-
I'lat;ft 6 Gllhltennrin, vertegeD~OO'tli-
yr~il van de Nedlerlainden,m~aardtoor
bloul we~ te ze~nden als een kwarjou-
en~l, hooft; Venozuels togenov~erNe
der~tlandl nicot; do noodirre vorinen in
;Iubt genomlen, en niethbet geringste
hav~ija van beleddiheid, negS veel miu-
r~l vain vriendlschappotlijk v~ erhou-
Emc i leacr F'evoelt, dat P'res. CAR-
rro hec~eft~ zien aankomen, dat de So-
Illo~rlandsehe Goczant zou wrordcn te-
ruggeroepen, on dat Castro de N~eder.
'tijT OtT de eer aano zi'ch to houden.
Als dce tloestaznd niet zoo gespan.
noi \nws,mIaarworrkelijk;vriendseblap-
pt'lijk, zoulden de inlichitingeni van deni
Hecrs D ~E R S naD ecOD particuliere
Yorecnig~ing verstrekt, nlooit rulke
crustige gerlgen hebblen gehad.
Nu k~reegl door de omstandighledea
11o ta-ctisiche fout van den Minister-
residenlt vecel mee~r gewTicht en word
zivaa:r genoeg om hont daarmedle
Iuir\ to treffen.
Alnar b~ij clit brunske optredo~n van
:'cnlczuelat had' niet elerhts de Jii-
niiste-r-resident persoonlijk te klagen
ove-r allu gouuls nan beleefdhleid~ ten
opi'"icht van zulk~ een hioogi gocplaatst
:uubltenniar in achit to nemen, met
doNdrl a c~c~ ndmehe RegeePring zelf hiieldt
CaIa iet de minste re~keningi.
f lij ~tolldo onze Rtegeeing niet eerat
inl kenniiis mect hlet grehocurde en gal
hour11 geocn gelegenheaid haeL' vercont-
:-hldigi~ring aanr to bieden on hiaar G~e-
zlint terugS to roopen, mnar de Nreder-
1ulr~sehe Ge~zant ontvingr zija pae-
p~oort Ioot de boodschap, dat hij
zich~ uithact laud te verwijderenhlad.
c 0 men in Venezxuela wil erkenuen
da:t dot v-erho~uding tot Neder~land
ce!spannen is, of het nog; steeds tracht
el oi m riend Iel j-

wi-clltige ,reschille~n tcssellen be dee
I goe~cring n na2nhangSigS zijn, vl
n~i't; wng to red-eneeren. Nederlaind
kantr tha~ns zijui Minister to Ca;ifraca
WebT1 misn.N enezuelaz hem w~eg
mall, heef~t Venolczueltt FEFPELIJKi he
rellaties mect Nod~erlandl verbrokten.
En:I toch~ verklaart nogr de Mlinister
\:1n i:. Z. \-an Venezuela in zijn No-
to1 nan11 cen Mlinister van Iruiteniland-
whoI! Zaken in Docn HTaan'lLt at de o-e
unown Inu3atrCagel uitaliditend slabat
op don persoon n dlen Ileer ne
Mrs inzija betrolkkingen tot het
IBrstlunr vanri Ycnezuela, mnaar niet
inho inst verandtering brengt
ir d goee~O~r ve,,lolrcLlirstndodig scelke~ gelulk.
My bestat tul~sschenr belele I~~landen en elk~e
Yea~)r-uelawnsr)1Cht tebewaen0)'1 nldenh oog-
slll rctra rau ran1 harte~lil~lckid2. "
c;i\ovolt; men thans in Nederland
hoo1( Ve~l~neuelat pot met het prestige
\nn ons \-olk; o voortgaat op ver
ntderende ivijze den draak; met one
to steken?
Is het nu duidelijk, wat Yenerzue~la
wonder vIriendsebappelijkejk betrekkin#
in den hoo0grten g'raad~ VaU harte-
lijkheid verstaatr
Het speelt met Neder]land anls de
kat met de muis.


i


-


tot,,;ngan t~tl do haven\(i~ rasop''n
wa;s, we~tl vrongetr dangowonljk
du~iddolr op i~t~s powni ht~~~ries. fHe Chrlis-
fitlrsc1 virt Iwinnon' on(?seve1


spreidd I: i ch hot grut nocs.il 11
Dellic1nis;r: I11 id~ti flnasyu

hot Kouinkl~r ijk; Iverli Nederat ~~ndons !,

nlint dool~r ijit H~li~ouverdiw doo H.
'1 He Koningins~l~ll, ffi erggrnpni macr
horlt 1: l Cuiteezetn dollo r Prtsidtni c (I
in\casixtro. O boundect wijahon~t wed do
li~ner Sl:cc~ ~ Il~ls Zic jo pasp~i o lrt this
ca zy~ondon oIi~lNl bent anngazegr l dathij
\pnezuela mo\st verl:Con.

I nimler wwon I.rr edc s w a;it~ ori wasg
Doi~\c~ci:r Yo e igine o*'cac TIr on us, t.( n c

sient toclpni Carea goinorn r ,o f
n~~irciiin rooulan roak p~j~ \yan ~ tokma
voorIi~OI Noerlandch joneli om als
imlenvi ii rhomlenci~ to woin nan do ~;
1)e, I~;celr~ DE REUS be titvo~ordiln
ozor vrang in-ar oakenrao ndn zin.Z
11.E.(1 woas op et ve1~BCROdkrf3lj sys-
\'ecntrao~ren monopolies, c~n rnnlate
ivlnlakeni. dio3 monopl ~oles wor op r lr

z]l nin- oa~n Iilvri I) uitc~lt~l~ rscho
handoni waat ~crbij meestl temploycs

picppq coc~nt~' pns ni. .37, op wnlsn gi

Veneznlanonil gobdcraikti, tog -Lon mndr
saais MauE r steeds wordtt~tonrToor
Zorgc godrgnt ;int Di tell~chlroland vsch r
botloed rin i to vooret~~n, opda do ene
gi~n op dol ka'ntro~n nitlc ve~lnrrslappo

up! ~ urn:lerwh~i~t cl am ~ <1e onkoston zo
mcil nr mogel ijk to' d~o rn zij,~ is~t! hot of to radnn de1 togenwoo t
<}iglen qmstandighednn e Hollandsche
Ionglm inero tot o plaason Do zoo
conarle Turenvt doon do hndel- C

bizen''S~' ook eciien schrp conurrntr e Io

Rno toc troake wijf,~nsto dr nuropeo-
mag~rloTleijk gestn -lnel ,ominar to
SF rkuno orhcan. l:1ie onzkroi[vllwt non in lor Anll~ijk daii. (lt rhit.
weni nn gglanht kan~ wode Eutsi I

Zoolangt be oen wool.l, rnr1i btestaur ~n
ann hef;It roo bliijftin vlt or an cant lonken. (11 1, Hi' ner dun RFns cor- t~l
Gcl~eoltc hot real hee,un n e-lders in il;~l-

\Yi~ ~ 11? e~~;rtieti\il d irli ITt an
Orajillant tis hol~lllt t Grl.Casra
word170t cend~oemdcr, mear steeds met
vanij quasi-dict atoir,~~ fr n;s .1


Hca \onsul din viennl cl~yer dan een zat
part-oopeisr debelangenan ohat n-
derl tc-k behartgn trvijl dou Ministr-u
resdet de dipwiloe nuiitieken harkin-
gel nn moe ondrhiu denzo Vceenlooven
inninl~na die n CrPnieas eren dripl ~ani
ilm niTte cnvouig It z~ mtonder bjon le
tekcinf, d~nase 1.itl t ar tlo ee wel-
fbter nier nit hot ng. vei h iezendt


woon~!ligor to! Canrtneas,~~l neeh d ol-
\Crvour va:n ('nr:ic~ao herit hom!n (dan~-


l('n Iilrontl oithlou~tt isJ, waniltl hot'l i
nint~c:If an10nnwdtmnll cnze
!*ep ing v n luII( fcait-, w r
j""i;. cDukumllil %~lzu hebben~'i i'.Iinto.
SItamwdo, Iluatlg\ n bet ,,misroa~rhl t

(lurnn moPlijke nn zauden mt bhji-n, t
\1)it 1- rlRI ?tronwan was gehser n-p~ do ~clccr
overweging, therti lansejrn

,i~rf cl~l,hijxn l;r vrinichappl ctijk" Zijo
galverst.? \ctcnriit
Noll~ na let ouding val:-n l cnezula~ dat


Cunn ericl mop~ allle moe~ljke wijzo to- ~
onR imuli chapeij word~lt %uihooten, ~

mushl vrr9r wij wel enc llon w~cntn,
(3nt ti enezuiv~el zon anast scl n <10a n, l-
roens zijn h~ rll~anding ale ,,~~rnund
yrindclchappet'ijk wor betitt~chl ~c

zuetld aiimcnn het onerhanellen on wil ,

bIjkbuao~lrcr l egn r geenchto gunstign.. '
uttkomliste merut; ni genr rngn
clooroen ard word nnl~ :n aros.

heeftc anar itch b~~clt openwgbehoeven t
ons tocht riest van hot Zuid-Arnors

; 7'olle (!,

den inistcr vin I n~inllc;l' dm Iladn
Anbi d Nde ~rbuiseh Parsn nlcit 11

korst lto bijserift va y schikollendo ma-
dc:toel zijn anht heeftalle~ ~1 \cn schjn, i
klrine van~tc dol ii gn Min~ister t~oft d


eni dogeoe 1clc, epjlte laarran-;a to p~ei-
kcn.


ser ino,,a tc4,ran\ nlest-cnna ~
i~~;iint; ho t how szin i: go!

Justt~ hoti tcngo tno C~rnesteldo (lan
ivatr wv-~f~ij~ \inot rocht: Irij enmorben

D")'olc 'cnsl, \oanl tol~~nr a in 1:i!ds.92


opilx- I hinri~c in funche -~?:Ilra, woebt 1

silit; (Ii stoods op Zili t orken u eiin l-on
hot!11 e.etur~rl d <10ir! N le orlant l~jeh10-
hnering. moat vcil~~erbs va ehoo~l j
Ilonnt~Hllb vanl t0 Junin i erkend on too-

toI dronc Miist r nd <1 n-1invaarlo igin
vacltn hot KIoninklijke I alui.li cslial -
()f schign, dat' inen t oterlan~l mos
henoc1 lp vaen dop wan c~Iorhndi ticas-

nwn overing was, dathi pn
vrilend a vaenein on e al~l~lo n en


hier algonmen~ ~s dus Porr itint vrho<
an overlc!schopliiing ;Ierp c'cdero on lcl

rmiao,woellavorhl~ odwnselaglro
ol.rllnze hand ons ~lsdch -oraot, ok
lft > io iiindt a I~to<:0c k1 t1,aan

1111 dol~l~rcerlf ou ietleloijh ln. van!t Pro
tlor, tervij ol d olsu de ist e ite aiIhouin meIoes. 'rt veritteir en, vershijnt
pltson link er01, ok niinn 66tuleats.

lich;~t ign kon viczooietsi toch trlchis

mooten wij~ in:~ (Ck oe si ao t x;l1 n- i~.~

il~ni gsnte vekorldt an noie~l, "t"
I~tuscienl~:roi: :nezuela nn o ]n vn
I)( CrI vriendsebpplijkeqn aar is~ ]ln ~


% litllll unent Z. Exe. dut doorinn
no-i jkeit schikkig lle .eder inc hot r s~cc
renino zac~ k-~romonl cn w~'l 0 mn n


ni B, tln dern toonon

l e~c cl i: 1 1 ur T ttill fpt
feolisch min~v remaining tro on et c
duar ee od opdnlc n e~nite hodealn idc
toogZe lijknu kuursidno wijdt betilpon
~ope, as bt CI'lilltoo d ilI 'frC1 1

1)ozo ediplromatc gnt re s toe vre~r

vler t~o loven. .11aar cons komt er
ouldt ujltyput rak~t; als mern; stols

vo~ lko ulkf can vernederen tle w~t]
sto kunno e lattent neerlalon* d


In welijkeon xin spreken
schiillendoe andere B~uladon '


ook vel


E~r was emn itijd, da2t wij] oo1 hlie' a
(.urat~aO CaPn rnelijk~ludndolrn wene
alS d~ie van d~cn Minister ulitspra~ken.
Ailanr, dut was me~dio Mlei in Iict bo-
Irin decr vecrwikkleling~en, ne pS;
Tloen hadde llinister kuln lnoenmoo
ten wetecn, da~t, alleen laugs dliploma.
t~ieke;n wag~ weinig rescultat~en winner te
verw\achlten warlen.
TCoen hiad do Mlinister hunnonlP1 on
rnoot~en ger\oelen, evenals~I do( NederI-
Inndschoc ondlerlanone op Clurralln.
clat d e er tier Nartic Roman Iiotr ol.
doondec door D~iplomatlie o'ehandhanfl \ 11
d\ivingenu kunllonl tot kracH~tigese-
Ier optraden. o
Onl~ govool atls Nederla~nder~ hooft
in deze dugenr pijulij ke vernederingen
ondlergfaan. Zoo fier w'ij yronger wa 1
rtan op oneaftamig zoo b~-
schafmcnd is9 ons9 nu; hot talllmon on
clralcn inl hot MIotldolnrln.
Sinds~ dr interpocllatie van dlen M~i-
nister in doa Twood~te Kartner is weler
een gehee~le mandut verstreken.
N~u hieeft de Minisiter tochi zeker
w~el voldoende gegovens om do volle
grootheid onzer ellende te overeien,


NVo.182


Zaterdag


2;5 uli198.


25ste Jaargang.

twreede raderlandf gingen beachlo
won. 10 18357, tijdens het bestuu
van den G;eneraal R~. A. van Lan
berge, deden zich reeds dergerlijk
moeilijkhedlen voor; decze echiter, di
jarcon lang consul-generaal te C'ai
ra~cna, dle hoofdstad van V'enezuela
was greweest. kende de toestanud
door eni door en w~ist p~reeies, hI
in derg~elijke~ omstandighethu t
hiandelen.
D~ Ile resslentl vant \*enrzuelal~ ric~hti
to inl dat jnar biet verlzotek tot dteo/
fiouverneur oin Zijur berrnidde~lina te
willen ver~leenru, tEn eindle de Neder
landsuche regeering over to hatlen bi
eeni wet to halpale~n, dat leder Vene
zolaan, dli! uniar hret oordeel vani de
rr~egea~rin vani Yenezueila door "iJn
vetrbl-lijf op C~ur~ugo gemr!lijk word~c
\oor do rulst in Onerzuella, gedwotl-
g~en zoni word~~en hct eilanld ~ve~r-
~ijldl in vcr~la~ten.
Der G;ouro(rn eur gal den V'enezo-
laansc~hen afgouv ard igdec, die dlit
voorstol k~wam doen Ina~tlurlijk van
genema;tl kort on bondlig to ken-
non, dant hij als G;ouvernouI nr mmmer
dle Nodlerlandslchle reg~eering zon VOOr-
Rtellen cen de~rgelijkie wett aan de
State~n Generaal as~i to biedetn.
Wecl vcerklaarden hij zichl voor het
denkheldt dat! deenezolaansnchle
regeonog~ir, can geschilkft~en prrsnoon ale
Clonsuil zoi aanlstellen, diet htaar op
de hoogfet k~ou hondeu van wat er
omngingR.
DeP Gou1Verneurl waos dusj van mee-
n~ing, dant bet Heatuur van Curaecao
geen p~olitiediensut; mocht verricht~en.
In 1869, tijdtene het b~estuur vau
dleR rouvcremor mir. A. .\l. de Rou-
vi le, dedern zic~h opnieuwv moeilijk-
ht onl voor. ,nze miiistetr van k~o-
lonriin gelastle dern H;ournerrrur omn
dan~ g'eneraatl Unmanirti fianeo, die
up Currm;au verb~liji hield, to kennel
to gevenC[, dalt hij rionefn IC dagen
het eilandt moost~ verlaten. T~omn heeft
de K~~orloiale Rtand to, Curagno muet
k~rachtl zich toenel dei ultvoering van
Iltlt mlinlistenieele btluit verzet, so~m.
mnige? ~lede nmeenden, da~t de Rand
heut ~role reeblt hadl~ zich tel kantenl
tog-en een b~esluit van den minister,
daut hu1s iaziens nadceligf mioot waser
kien voor de kolonie.
Des Gouv-eraeur had de onvoor-
zichltigSheid zich niet aan hiet bersluit
van den K~olonialen Itand to stores.
Hadl de (;ouverneulr hot bevel van
den Mlinister niet uitgevoerd, wij ge.
looven, diat hs)j Zach zelf veel leed o n
der recgeeringi veel last besp~aard zou
hiebbon.
E'cn paar wacken na het vertrek
vacn grenerali Iltlasc~o--hij is vanl Cu-l
ne~zuelaLo ergestoken erl hij door
zija zegov~iertende troepen tot P'resi
d~ent van de Rlepubliek uitge roe pen .
Van datit oogoub~lik begToonue de groo
to mloeilijkbleden -ecn met recht konr
ItrANCO elecheni tat de hepgjiog, Op
hernIl toegacpast, vanl klRacht bleef!
Sedlert is de eigSenlijke strijd gaun-
dle. Yocortdurenl trachtte de Venreso
laansehe reoveet~rig door kwfellende
vebo',Udlbapalmgene voor den hlandel
zich te wreken voor dit ,,abri" ver-
leenen.
Zoo ook olnnlang wed~er.
14 Juni heeft President C~astro een
d~eereet nlitgevaardigfd, wtaabij ,,tot
nader order doe invoer- en uitvoer-
artikelen to~t overschepingr verzon-
decn van Ma~raeaiba en andere havens
vanl het Wiesten, ailamede die, welke
op de~zelfle w~ijze voor die havens bJe-
steud iju inhet tolkantoor van
L'uerto Cabello, tot d-ie windeni ge.
rechitigdl verkluard~, overgreschetpt
zullen wordten." H-iermecde heeft Cars
tro bedloeldl een nekrelag tole te brou.
gen aan den Curagaoschen overland-
en dloorvoerban-flel
Allie schocpenl uit Europa, tocth, mlet
laigvoor Vecnezuela of omgektbeerdi,
mooten to Cur~agao overladlen in o~f
uit minlder dfirlp gatndle vaairtuige n,
samuezien de groove schiepen de Ve-
nezlansches havens niiet kunnon hin-
non1 vallen. Hiiervan trekt Curncao
natuulrlijk zeer groote voordeelen,
E56n factor heetft Castro naar onze
mneening echlter over hlet hoofd gremen
en dat is, daft dle kiooplui van Ma-
racaibo, Feen rijke stad, op den dluur
sullen wreigeren hun produlcten dent
zooveel langeren on daardoor dnur.


dleren wegr te laten aflegonu naar
P'uerto Cabtello. H~ov~eld ien is desee
havuenplants hloew~el ceer geschikt
voor Castro's doel, er no~g niet op
inglericht: millioenen slullen noodig
zijo om een pier en magazijoen to
bouwmon eri wie sal zijn feld w~illen
steken in eenl inrich~ting, de wispelturigheid der Veneeolaan-
schelc rclgearing-- nafwerkingr wellichlt
wieer verlaten wordt?
E~u dnaromn houden wvij one~ over-
tuigSd, datt do ultdrukking ,,t~ot na-
der order"' zeer juist door President
Castro gekozen is: hij sal zijo dwang-
maatregel nietl kunnon handhaven,
wil hij geon rudie en due revolutie
(want die woorden zija in dat aller-
zonderlingsteland synoniem) in eigen
boezem wekken. Zijn positive is op
bet oogfenblik toch al nist erg sterk
en dle afgunst tusschen de twree groo.
to handelesteden Maracaibo on Crara.
cas is zeer groot.


Cura~ o anPene~sla. is cenigsxius vreemdl, dat juist in
Eli~ii dien ewogen tijten do insurgfen-
ten in April Carilpanoo Iinnamen en
in JTuni d. a. v. zelfs TLa Giuaira b6-
II. (Slot.) rdreigd~en en Vela de C~oro en Puerto
CaHbello insloten, onze zaaakgelastig
De 14 jaren, die, verloopenr zijn de (18 A pril 1902) met verlof gingg on
sedert de diplomatirkn betrokk~ingenr onze be~langen wourden wa~argenomen
tusJschen Nederland oni Ypnezuela wetr door dlen I)uitschrn minister-r~esident
deni hersteld, hebbeu in deo ongnun- 1In Junii mn Juli l!002 brachten onze
stigen toestandl, w-aarin hanndelr rin ourlogshilepen ,,Ko~ilngin~ lingentes"
schieep~vaart van Curacgao door de on ,,Suiriiname" een aantall vluchltelin-
maatregvelen van hlet bestuar dierr gen uit, Volat de or'o naar Curaya;n.
repub~liek wanren geraakt, weinii of det Inftate maal zolfsr 73. .10ist nadat.
g~een verbeterine gebrachlt. Itrdler~ de ,,Kontinlgin R~egente;J in Aurgustus
iis het tegendeel list geval. naalr Eu:ropa. was verrtrokken, woerden
Vecrscheidene elkander oprolgendle den 20stenlr clier mandtll~ to! PetlCl'o Ca.
revolutii~a in Venezuela en ook, of hollo twer k~leinp Nederlalndsche vaur
school in mnindere mate, in de na- tuigen, afkormastig vanr Ar'ubi, door
iburige republiek Columbia, hiaddenil i ne~zuelaiansche oorlo~gssehepent ~ op.
eeni uindeeligen indloed op den han- g[jebrac~ht~. do vaartnigen w~erd
d~el, wraarvan de meeste inw~onerrs door dP regee~ring~i vanI VenolCzuelL be-
der b~enedenwilndsiche eilanden, Cu- slao- o'eleg4~i. lIet waarnemeun de~ zaak-
ragao, Blonaire en Aruba-- atane golastjgdo wist eclter in Sep~tembiler
kelik zju.100-2 de teriiggave~ dler be~ide vaar-
Toen in hiet jaar 1890 de tegen- tuigen to brwerkenr, nagenioegr op hot
wvoordtige president van Venezuela aelf~le oogonb~lik da;t onze zaakgelas,
Cipriano Castro als hoofdl der in tigdie ulit Europa van verlof terug-
sur Igen te a de toonmaligre regete kee~rde.
rmog verjoeg en er, nad'at ook een Dit you~rvalhdinidlsadi
der roornaamste havenplantsen Pt~o. ding~ g geren tot, hlet nit Ned~erland
Cabello wras vermee-sterd, 1in slaagde zenlden vanu ecen groote~r oor~log~slehip
tijdeijk eenio-e rust in heti land to dau de in Wes~t-lndii B gestati~nnoer-
brengen, hlereefde op de Nedefrland Ide stoomschoene ,,~Sarinatue."~ TIor
scthe eilandien de hoop op een vr-r ditablipl,de ,,HIolland,"~ind~e (ctober
beterdlen toestand. Over de houding aankwamn, wasf er wedler een nienw l~
der Nederlandsche autorite~iten bo~- incident, doo~rdien de Venezuelaan-
hoefde Castro, die tot 19301 na ls ie- schet ragreerinS een Nederlandsch on.
tator regeerde, zich niet to bekla- derdaanLln den heer C., had g~eranges
gen. De commandant vanl ons oor- geCZet. Elij wverd echter 2 Novemnber
logesebip ,,Sommelsdijk", dat ter d,. a. vontalagen en vertrok naar Co-
reedle van Puerto Cabello lag, toonr raemo,alvorens de ,,Holland" te Fuer-
in November 18039 deze rstal to Caberllo kwanm on hiem at to ha~len.
van de zee- en landlzijdle coor Ca~s-j O~nze zaakg~,elas~tigde Iiuoeset helanns,
tro w~erd aangea~-llen, weigordte tlenr WCagons ji'ZI gznheidslrtrodonenka
gewonden comnmandant der stacrd, ge! (]aarlop nnaar Nededrrual forag~keirlon,
neraal Paredes, op te nemou en naari I lochi wrdl clitmnaal loor een uit Ne-
Curag~ao over te v-oeren, rmi.do:t Pa~- elerlalnd] met spoedl gezondenii diplo-
redles den tevoron aaugebodetn ter mni~~t tijdlelijk ver~vaugenl.
miju van asyl op een d~er nemde~ Inmidd~els wor~denI in hert lantast van ~
oorlog~sschepen ongrebruikt haid la- 1902~1 de havens van Y~enozuela dloor
ten voorbijgaan. D~e ,,Sommerlstijk"' le o~ol~c~;r~logeheen van Egean
zond onmiddelijk eene ambulaneunitschla~nd en ItaliB g'ebblieerd,
naar de stad, toen de analr nanngezion g~eon dler beide partijen
deze watren binnuengerukt. Ee~nige maanden later kwamn het laatsytg~enoerudd e nattia ich tod Cura.
panZtserdekschip ,,Zeelaud"' op eenP rlan on'!ehinlderd van steenkolen en
oeleoingsreis in W'es t-I n d i onl of- alle aUlere benoodigdgfeden voorzien.
achoon g~enersal Castro too~n nog 1)(! Dulitfilrschle sche bra~chten zelFs in
niet tot president der lrepublik was Ionze heaven het tijdeclijk vanr Vene.
gekozen bij noe~mde zic zlf o, Izuela nig~enomen en oudor Uniit~sche
perbevelhebber van het leger va v; vla g.I ebratchtet oorlogrsqchip,,Ell tRs-
VeFnezuela eni apperhoord cler rrlpu- taurador." Dit heeft in V enezuela nog
bliek word bet door den Rou~er :l kwandi bloedl tegen ons gezet. ~e
neur van C~uraigao ,,zoor nuttig c n comrnmandnt~ anu het i n Januari 1903
gewenecht geacht" d~oor ie ,,Zechnl~ll' Iilt. Nodrerland go~komen palntserrchrip
een bezoek ann Venlezuela tco downr ,,lDe Hurter"' ging in Februtri dl.a. v.
branorann .lot- Oaki lloor clir rFeg,,ravingOpano M61! -mdntCtr
van dian staat, ,,zeer op prijs zou (;cedurenlode do lokkader vani Veno.
wrorden gesteld." 1)e,,Zeei~land" namt ;I.uela stand de haindel r-an Cura~ao
den 27". April 1000( door parn\oi~sc!-oe- upezc! repub~liek; gehleel st~il, dch cl
ren on door het algoven v:an eenrria do( ophe(ffing~r der blakkadre op
salunt van 21 schoten dee! ann hllet den 15''. Feb~r. 1903( en tengerolge
v-ieren T-an den 30jurigen godonkdag;~C v \an het; eindtigen der recvolutie in
der inhuldigiing van G~uzmaninac oubiwr i iets lendige.
als president der republiek; on de .11aar niu world,, tot groot~ nodeel van
commandant der ,,Zeeland" giing' met d cien handel, de harven vtn C~oro door
5 zijuer officieren op eene bij CasHtro. Prei'cn denlt, Catro geslotenl verklaalrc
aangevranade audientie. Tw~ee maanl- Irn[ censt in Meli 1904) wedler gecopenrd,
den later w~erden ook de conruman- Rovendien drukto de? surtaxe op de
dant en officieren der ,,Sommelsdlijk"' invoerrechiton, die niet minder dan
door den president in audientie onat- "i e. ereg t 5 d aree-
vaneu.en ptl. oo rlogsbelns tinghr, ZWaar
.Eet volgend jaar, in 1!)01, wareuf op den ha~ndel.
Nederlandsche ond~erdanen van Ciu Van alle in de Antillen overge-
ralao (kleurlingen en neger.J) te P'to. sch~eepte goedleron moesten in Vene-
Cabello woonachtig door hlet lIn;li- Zuela 30( pet. addlitioneele rechiten
tair bestuur aldaar ,,wederl~creetelijk betaaldi wordeltn. D~e hundel ol dat
g7edwongene gewo~rden tot militairee toiland wo~rd dlaardoor nagenoeg on.
dienst". Op verzoek van onze~n jZask. nInlgelijk, on Culra(,ao, dat vrlofgor I
gelastigde in Venezulela g~ti ng d,,Zer v-rij atlgemnean als ove~rshep-ingrsplaats
Jand", die toen weder in We~st;-lcini; wo\rd gbrrezigdl, zag daut vervloor nu
v-ertoefde, naar Pto. Cabello. gehleel verloren gaan en dlaardloor
a Dof als militair ingelijfde Nedlerland-~ voor een good~ dfecl ook ecn emplool
sche ouderdanen werden toenl decals voor zijiie takliike zeilvloot. D~ienten-
vrijgelateo, deels naar Carac~as duea f evolg~ hebben, enkele jaren gelodecn.
buite~n hereik van one schipl op'-j verle rreede~rs toC(:iracvao hunne school.
gezondeo. ne~rs onder Ve~nezuellaansche! vlagi go.
G-eschillen met V~enezuelat bleven se- brac;ht, waallrdoor zij die voordetelen
dert nagenoeg onafgebrok~en b~estaan nit, hoct verv~oer vanl ovetrgdeslch~p eep
en de Nederlandsche zaakgelastigde~ ladling uit Eunropa on Amlcrika kou
to Caracas kwa-m voor~zoover d~ie den behando~~l~n. Onnoorlig tot ztaggen,
autoriteit aanwfezig was en niet tij- da~t zij ook nru dolceleu in anl de~ nr-
delijk vervangen door den Duitschen Ideelen, ann h~tl \ocrcn dlier vlag
buitengewvonen gezant in deni loop verbondo~n.
der jaren herhaaldelijk naar Cura- E~ene la~ntate, b~ijna doodent~de bre.
rao on met den Gouverneur der ko- ipaling \oor handel en si~lch~veproat
fonie de zaken te bespreken. D~e hnoop onzer W~est-Indlischft koloniian o>p Ve-
op een bzteren toestand voor dlon nezuela Fen C~olnlumia was die, wear-
handel, waarvan mien zich in 1900 bl~ij ann schllpen klteintr :lanr 40 tcj
een oogrenbik eene illusie giemaakt vetrb~oden word~ met lading narr do
had, wrerd niet verw~ezenlijkt en ,,vani 'Senezuelaan~~schc havens to vertrrok-


dien hoofdader van he~t Curaga~o- ken. Eindeijk lie~t Pre~sidenteClastro
sche volksbestaan" viel elechts achi- nog teepassen1 art. rJ der Co~nsulaire
teruitgang te constateeren. wect van V:enezue~la, volgenls w~elk
In 1901 en 1902 werden zoowel Ve- ar1tikiel zeilsehopenl, van welke Isro. nezuelsals Columbia~ wederdoor bloe- ter~mantt ook, niet rungenl war len
dige burgertwisten geteisterd, waar- ultgieklilard naa-r IhavensH Van \Vene-
bij wij te waken hadden tegen stcun, zuelai dan door pee consul vanll Ve
van uit Curagao aan de revolutiornai nozuit~i~ela f Joor (eni danrotu door de
re partij to verleenen, en o. rIn. doo~r r goel~ringsl ran dt iland g;ernauchtigder,
onze oorlogsschepen gelet wcerd up rconsu~jl eerier bevriende mogtendheid.
de bew-egingen van het stoomachip G;edurende twoo maanden werd in
der insurgenten ,,Libertador." 1 905, doord iener geen venezuelaansch
Tot,,machtsvertoon" we~rden in Oc. consul to Cur~agao wasf, en de con-
tober 1901 en in Masrta 19302 de sul van Colombia green machtiging ~t
schopen Utrecht en K~oningin Regren- had, de zeilvaart op dlat landgeel
tes naar West-IndiB gezooden; zij gestramd. President Castro liet san
brachten alleen of gezamenlijk her. al zijue voor onze kolonrie zoo na-
hataldelijk eenigen tijd door op de deelige maatregelen streng do hand
reedle v-an La Guaijra, terwrijiaanl de houden en hij ontzag zich niet door
commandlanten van beide schepen den zijoe ourlogrssc~heepjea of kustraar-
8sten April 1902 eene audit~atie ver- tuigen de Nedferlandsche v-aartuigen
leend wrerd bij President Castro. Ilet in open see, ja, in do territoriale


wateren van onze eigen eilandon te
doen aanhouden, onderzoek-en en se~lfs
opb~rengen nraar ziju~e havens. Om
niet to w~ijdloo~pig to worden, nioe-
mecn wij slechits hiet geral r~an hiet
in 1904- d~oor de hiaven au toritel-
tenl ran Coro our~chtma~tigs ~cnaou-
den der bemanoing van een Cura-
c:aoschlen schoenier, hlet in O)ctober
1905~ aanhoudlen en ondertooken de~r
papiereni vanl de~ ,,Carmrita"' dicht
wonder do~tin wal vari Curagn~o, hot in
Maarllt 1)00 op de Noordl-Wtst~kust
vanC liet; ellanld .~Arub ashotiudln en n
opb~rrengeno nnaa LaL Velai de C~ore
van deli kcatter ,,rLabradlor", enz.
Waanrlijk, w'ij zijL tegenov \er Y-
niezut l~ enr do tartendelt handlcelingeu
van 'residZent C'astr~o wel wa~r Ilank-
moedli( geweest !
Eienl oog~enblik; sich~~ee hoct, of mn zr
dlezen ong~uustige~n toestand~ Pen eiude
zoni kcrnien. Nadant tochc ~ vrert dc
bep'alingK ter 30C pet. diinee
inv~oerr~echlte n as opgehelronll, wocrd
het btoveulbtleloeld vellhod roor zeil-
sfetreepjes b~eperkt tot, die vani Iliin-
dler danl 20) ton, waal~rd~oor \-oor on 1
Igroot derel van de k~leine uao-
sch1e re~i\loot hiet~ verkeetr met
nezuela weder mnogelijk wocrdc.
D.e initrekkingF dler 30( pect. adril.
tio~neelo inv-oerrchteu op al o.
Ileren, wetlke up! de A-ntillen, wer~l n r
ove~rgesc~heep~t t, eed det verschlillend,. l
~u ropeesched stoolnvaa~rtmaa31tsebaIp.
pijen. die op West-Indli; varetn on
die zich hebben anneenfe~sloten tot
eene to ILondon gevestigdae conferen.
tie, eeni conttract sluiiten met ree.
ders enr eigrenarars van (eara~~osohe
zeilschepeni, waasrbij dev \rachltprijzron
voor dloorr-oorlladling van nrpa
naar .ara-caliboo pn (coroovrU
rugano ficlijk asn of zelfs Inge~r blij.
vo-n da~n die vAn Eurropa ov'er Now.
Y'ork naanr dlie! havens. Zooo ende n c
krogen de, zeilsehepen wefder meer en,
plooi, al kw~amn de vroPgere boi
dier va~art niet terug.
Curacfao biedlt als overscheepsha. -
vecn voordleelen anan, o. mi. door good. -
kooe wocrkkrachten en doordlien hiet
inl de ~latste~ jarlen eenl goodl on good.
koop kolenstationi is gow~rdlen.
President Castro is echiter cen wis.
pcolturig man, en heot is in denl laat.
sten tijdl meFt ooza verstandhouding
tot hemi weder gehcl mnis, z~onali
men bee~tft kunnon lezen niit; do te-
legrammen omtrent hret manhandii~en
en op~brengeni van twee Nederland ~
scho schioeuers eni het inl beHalag ne.
mIen vanl brieven.
Die ,,Am~igoe di Criowa-
uIit in de N. 10 O7t. een artikel on.
icer dan tirrol IUnze heaven gieblok-
).o;:r'U jin ,,10- D;Oner :Itrdb ti de
opniienw door P'resident Cas\ftroc ge.
nolrnen mocr onsq zeer natdeeige! be.
sluitiin reeds~l Ol)eSomd1. Ilet ~lad
inanrt~ de Neder~llt~landchel r~egering
mran mett sp~oed op te trede~n en nirt
toe to s~traan, dat Cutra<;ao ,,~eer-
loos b~lijft; overgeleverd aan d
verr~egaandfe willekeur."
Wij kunnen onze regre~oerin, die on.
gptwmijfeld diiget~ is, op dit oogen.
blik niet b~eter steune~n dan door
hiet met vertrouwen alwAchtenn van
de maattregelen, dlie zij, in hlet be.
lang onzer West- lud isch e eilandlen
en in da~t van onne waardighleid, zal
meenen te muoete~n treffen."
NZ~aschrift varn migoe dti Ouragao.

D.e Schirijver van h~ovelnstaand ar-
tikel in D~e N. HI. CI. is uitmuntend o
op dle hloogte van de ge~rings~te bij
zoulderhlednderl gectlel,rarl~lnia. Zijn
bijdrag~e is eonr kosto~lijke aanwinst
voor onsJ. Z. Ed. duirle hot ons
*siet tenl kwade, dat wij hiet wa~gen
een enkele kantteekemug~ to plaat.
sen Inaast ziju dl~egeijk giedocuinen.
tec etrd st.
Ov~er blet bjezookI van Gouvern~eur
Bealm~ te Ma rrachi aan Pr~esidlen t
Cresp'o g~obracht, is do b~ron van
deni schrijvcer, hort Yrcrlag vani 1HI04.
onvolled~ig. CRnESPO aRS ten zeer.ste
muet dit bezoek vereerdl, dloch hreeft
den Goulverueniea niet Ca~racas out.
vang'en, niet omda:-t hiij cridr
was, miaar omdiit hij Mar~r~nei Iiict
dlurfde~ verlaten, dlaar zijn vijandon ll
in detn omrnlrk op de loer lagen.
(I Onvolledig is doc achr ijve Vn'cok, wa r
inj zegt, dat hiet larten b~ianenbron.
g~en van het Venezrolaannsche achip ,
Restaurador in de C~urmc~aoachle haveu


nardat het door de D~uitschlers was
grenomen en de Dait~ache vilagr voerd~e.
nog al kiwaad bloodl heeft gezet in
Venezulela teen =u ra<: ao. Nood~za -
kl~ijk had hier mlooten bijgevongd c
dE c:laggenquaesle. (f~ '
Trerwijl 1)uitschlan~d tru~ededee ann
dc blakka~de van Venexolaans~chle ha
vens, nam de Gouverneur van Cu-
r~agao, JHR. DE JONG VAN BEEKS EN
DONK, een Besellikking, waarbij alle
schepen, ook de Venesolaansche, lig-
gend in de Curarqaosche haven, ver-
pliceh wferden te viaggfen op den
verjaardag van den Kieizer van
D~uitchlandl. Op de Venez~olaansche
schopen woerd do viag: eerst greheschlen,
maar later woedend door den con-
sulakren agent neergehaald. Daar-
over is toen heel wat to doen ge-
weest. D~at vooral heeft toes kwead


bloed gczet on wuordt nok nu nog
niet verg-eten.
Toen later de Gouverneur officieel
een b~ezoek brachit~ ani Alevron de
W\eduwe (;nzuas 3IIA.NCo, schoou1-
zuister \-an G;rl. Ml.zvros, julist in den
tijd~, dat deze Gcneraal aa~n het; hoofd
stondir van cen revoulutie in \Venozue-
laE togenl Prles. Cosxtro, k~rong de on-
ter~redenheie d aidaar niienw~ medseJl.


Ilrt isr niet ondrenkhaanr,, dt ;onze
regeringill in verba~; nd met tlo. utlth-
gnend houdling door p~resid.enit (Ii-
tro an lenczueliL toen e Is
aanuge~n omnc~l, h toevinch(31t; zon
rnoeten nconwo~ tot tvene mlaritwme c
demonsutrati e.. Mncht hoct daaurtoo ~
mnoetion ko~nion, O~nn zall de! man~ti!-
.n me mach t inl overeenstenop iing inue-
ten zijni inet hett to hereiken dool.
lI,( undeprviiindin opgodaiau mlet ons
,,11na;chtPver'toon"' door Jo? ,,I treet" tl
enr de ,,Kionmp~in2 Roge?~nte s"' in 1!)02
uitlg\crourd, heecft nhloude nag-
toondt, dant mien mct cani twee~tal
schocpenl met~' behoonft r-an to! komenl,
o~utzag ini to beetzc~nmenc n voildoelde
krachlt ~ij tol zcttenl aanr de tt strll-
lea eische~n.
Mlet het, oog op ar\elwezighed
voor kolenladeni, periodiclk d~okkon
en andere vervrichtingenu, die een
miodern ourlogseipii niet inumer be-
schcikhaar vonedentrieigen~lijkenI1dienst
d~oen ziju1, word~~t can vier~tafl SChL-
pecn weltj alsee mtU linirnum~l besehouwd \VC
voor eenei ma ri tiernc d 1Hio~em str t i',
wi men de zkelheist hqbben, lat
innrier eeni dlivide van drie SChoPen I
voor biet dloel beschikhaar is,
()p dit, ooge~nhlik is MuL schip, n.
1. de ,,(;eld~erland"l', ee~n kruiso~r, be-
mandn met onger-eer 3120 koppeni,
in H etst-IndliU annweziig. In d~e Su-
rep'eescheo wateronl zijn voorts: de
kruiser ,,F~rieslandl", h~et zo~ogenaam-
die vormninachfiip, dant met adelbors-
ten van hiet Juistituat to W\illen-
soord, en met jong voilk afk~omatig
van deP opleildintr \or Jonnens, in de
Midd~rellandsche Zee is, dochl spoedig
naalr Enigelseble en Noorschle havens
komnt, en de panitserschepenc ,,Heemus-
kerk" eni ,,P'iet eein."' DIt laatste
schiip' heeft; eerie 'oemanning, d~ie voor
een goodi deel ult zeer jong volk;-
licitimatrorcen afkomnAtig van de o~p-
leidin hos~tant on de ,,Ilec~uls-
kerck' dienit voor det oe~feningc v~n

loo~tr eventut~lee cl vetrek naar Wtewt-
Indie zouden de drio gienonan~e
Ychepen" do miilitie on eeln dleel der
mann boordl zijudel jeugdr-ige schoepe
lingenl tegen wabvn oud~err en n reer
bevaren on gseoefende mnanuen moe-
ten verwisselen. D~it zou nlog at
inspatining kosten, want, zooals bo-
kend is, men hieeft gSeon overvlood
van beraren mactrozen. Bluiten dien~t
dloch voor spoedigeC indlientatel~lling
gereed, is de kruiser ,,Ujtrecht"?, die
volgens de bgcroo~tingr voor 1908
testemd is om in October n8.s.
in dienst to komuen en do ,Gl-
derland" in de West at to los-
aen. Gok het pantsetrachip ,,Evert-
sen" is buiten diensrt, dlochl gercel,
en de kruaiser ,,Hollandi" zou eveJn-
eens, zooal niiet dadelijk, dan toch
in ko~t~en tijd zi a ger~eed to! malken,
inI reparazise of In alw\acrt~ing duar- r
va-n oln met g~ereedl voor dun diolust
zijn de paLntselschepe n ,,lDe Ruy~ter
o~n ,,Iiorteniaer en do kiruiser `,,Zee-
laud". HTeel ruim in schiepen on in
Ilet daarvoor benoodigide personnel
zit men niet, doch als het noodjigris on
mien lnaa wrat 't zw~aarate is 't zwaanr
ste wegen, kon w~el conie goedr uitgerus-
to dfiviate van a~ schlepen zichl bl] de
I,,CUelderland" in ,,W\e~st-IlndliiP" voo.
g~en. Mcn zal~ dan ~chlter? door do ?
,omstandltigheden1 gedw ongein, d ichl-
tiR atn de Opleildinger lmett i1llIn
talrajk vast personeel Inoeten rakei,
en zoo xou het overigyons ongs-
ivenach~t convict met Veniezuela nog
wel eenis o~rzaak ktunneni wordonr,
dat de door vele zfeeofficieren drin-
gendc nood~ig goachlte beperking van
hot~ aanltall oploilidi~nn plotseling
tot nitroeringi moest komuen.


----(0)---- -
Er~ zijn moroilijkhterlen ontetann meit
Venerzuerla. Ifo~e vI1ak r'eeds, Hilus wij
ons vestig~den op Curag~ao, de~ed dit
bericht in de Nederlandeehe pers de
ronde? E~n steeds was daarvan het
dlenous -al werd ook dikwijls1F een an-
dere reden opg~egeven- de wrok van
de Venezolaansche Regeering, over
het feit, dlat a~mblenaren en andere
invloedlrijke! personen uit d~e Repu-
blick, zoodra hun om politieke re-
denen de vaderlandschie bodem on-
der de voeten begron te brannden, een
gastvrij onderkomen vonden op Cu-
ragao, welk eiland sij zeltrs ale hun

Aian den andowcn kant w~eet do slim.
me Plant~er-P'resident, dat men hem
eigeollijk hfaast niet aau he~t lijf kan
komen: zijn kust is voor een afd~oen.
de blokkade to langf, ziju hoofdstad
(Iaracas, op een tamnelijk hoogon rots
gebonwd,~ is vrylwell onueemb~aar en
dani recent~ hij op de matcht~ der velo
tinancieele belangen, dile verschillen.
de! Europeesch'e ~oop~liceden in V'ene.
ezuela heb~ben. De spoor~lijo vanl Ca:ra.
hob Io nar zijn h~oofdstal- d-de emli.
got trlouwons~ll in hlet landl- isee En.~I I:
geruclseb unde~nrneming blij een even.
twectl homba\,r'demen~t onl dr gr'oo~tsta
Lehadlc ftougebra';chlt w\ordon!l amuCI do
grooteI','I simpelp;lans 1 n niaijn,
die llo nn bitenandes bhoort n! j
lie tosad-wtzicn het volk~o.

hout ocgcnb~lik z~c~r mrutcllijk~; dH bl.
tlPPklkilce vln gallrt )DOUP Wll~ t CulflP-

rnpt do~zelfllp strronghaidi l b7~lg oPtre. -
den~l tegenl aille~s wtt xweent Itnar
annokkelhandeltl in waponsiil- nitt o~nzr
derv iu< in at dart. zegleni wil!- dlan
Ilet'rlf one~ regerringr ceen st Prk stamir-
plunt, vonlkcutou \rij vaul ieder~i schullld-
bown~ist zijut, in ron kantl zij, \.n IliLar

optredon~r togonr (lastro's aL to over~l-
me~edige- eicleche.
C~orreslpondentic.15Juli 1908.

~er~gisteren morgen bieef 6 onto oor-
logshodntem ,,eleran" eroeft]
de! havnri aliti~r biannn to stoomiien,
maar nanwvelijke aan de~n mgafng

Illn trar aall) en r lad t li tt~
gewrt on, is Ilu] met grooteinsa-
rung weer inl hot vri e va a r
etk n lenarl;isteren~morgent~lis dos too ni-

gelijk; men zegt, aidfa tr kolen in te
nemienr on hier a. s. 1)onderdag t~-
rug to keeren. Met~ verlanlgen zlet men
hier naar haari teru komit Iiit, daar
too een vaartnig op onize kust~niet
allencan g~rierulstatellingg is voor on-
ze schlEepe togren vrijbiitzrs, miar
ook wat levendisRbeid en verdien-
etonI voor do~ herolkingr medeb~Prent.
1f zij opn"iouw zalZ trnIChtenl don1 monel 1~
Vanl do harven Les forceeren, weet

volie ~cl dn celij'k otce to\ertltin 8
wordenl dlat hoct ecen valseho~ mee-
ningi isr vast to houden, dat hiet uaarlijk is voor' groote! scho!pel on
stoomnbooten onze heaven b~irnnoi re
bomecn, tot dat det I1nond~ingf door uit-
baggrering geheel vrij gemaaklt is.


N~ieuwsbericaten *


Datnkbetauiging*


Holland on andere Alogendhoden.
Niet alleen is Castro's Bestuar re-
niuszins awakker gewoulen door bet
albroken der bettekkingen: Inaar de
Bushisbelangen hebben Zekerlijk een
Wouiven sing gekregen. Die belangen
unaden ton reeds to kanipen togen
slo post-epillemie. Nu konit or no<
Joan zal, on wnt do runnelen van
but Unuremement floon fullen, on vult don beker des liidens your de
soupliedon tot nan lien rand. Up
,*onunervicel webied hooft La Guara
too good als opphomleu te bestuau.
Itrazille town I'astro
...
N'.ltrazilm <1,hdurtliging vande
.inwrikanosehe helanon op Zich ve-
Uninen heat. Hewlult an slaurnit
-

PIknisisinP
.11inister-lksident do 1 ane van 1101-
inn verwne to can tubyrani ult elen
ll-ing, es orlain who itegwritus are -compon-
:on kan maken. uls an untwoord
.
>p < 0 nytst, Nota van Presulent
Ms ro, die als turnetleroud wordt
was bmvel. ir Vinean Corbet 1, Eu.
a 1, jzPI la m/@ II
at schallelunalvillip \'an het Ethel.
ome Setulimat van London, dat ei-
.
conner was van cle sout- en lueders-
UlOLOpH 100, (110 VPI100011 IARY (1000
I al t'ijro werth I ab eu.

Injd any hoop alat bt congress
OOMPLOR Za lilho 11igell, oft) OOTIOU'
o maken tot understenning van
bunne elseban: hier eebter (in Cam.
I 1 a 1 < ilile revolu t io.

t>uitschland doct triendelijk
togen veneanera


r -
I er wel do d diplomatic, bet rol k n.

E,'la ia (Sed@ n worden, t at broken one, is de I nit-
who nezant in Carneas, 1:arags won
Seekendorff voortdurend body, do
criendelijke govoeleus van ziju latal
monover venezue a vermenigns.
mean on oit to breiden, en do not a <,
lin gowisseld zijn met betrekking tot
onor an t.e-cenz keluxrtelijkh (1t
t ekkingen met America on de drei-
wonde breuk met Holland.

net rapport van Mr. sleeper.

Mr. Sleeper had 8 Juli cone lange
conference met Mr. Itacon, waarne-
mend secretaris van Staat. 1113 gaf
nanwkeurige inlichtingen over den
toestand in lenezuela smds hot ver-
trok van don Gezant der \ereemg-
He Staten, Mr. W. W. Russell.
Gerrangd, of de pest eenian in-
vlood had gehad op de afbreking
Her betrekkingen, antwoordde Mr.
sleepor : ONiet in het minst. Ik
out ving miju orders om hot gezant-
schap to sluiten on naar 11aslung-
ton to kolnen, van het Staats-De-
partement. Th] zygde verder, dat
de bubonische pest in l enezuela real
orger is dan algemeon elooft wordt.
Pros. Castro deed, vo gens hem, zijn
literate best on het bestaan en do
natmebreidhold er van to bedekken.
Slechts weinig of geen geld is door
It en arelseld H Odi r a rpkt


I Id go go 3 t d n
le 105 er 1 zoidago gi v op #
x onh k 8 to Sleeper hot land ver-
'iet Hi heeft ehoord dat zi
liedoor de ziekte varen aangetast
1 t d 1
as liteen mp s ITris w3r< en ge-
1 liet
int men ze < aar 8 erven.

The World 10 Juli 190s.
Veloz verliest geen tija.


1)e ear iolas Velox--Gaiticon,
ankg I(,elasHt-i(gde en cers te S~e re tarli s
van do nezcolaauisehe legaftig, hec-
wcrllt gristerolc~n d n waarnlemendloln
Scre'tar~is va~n Staat, Mlr. Itaro~n, ern

rlan unrlt gelodenr, or~derl gctkreg~en had1
ouirniddeillijk unaa \'enezuela terug toe
krees ent. H~ij zteide, dat hij muorgen
Wa'~shington zou verlaten, orn van
Newn-York nnar Venezuela te vertrek-
kien op de stoomuboot Mlaracaibo. De
d~cumuenteu, ar~chief enIZz. zullen wr-
(lia overgageven aan den heer Jaco~ho
ze tPimenrtel, consulen-geff~ neral van Yene-
Hiet staats-departem~lent wa~ nin~t
verrast; door de medeclecling valn anc~
zaakgelastigde; ianaar Minister l~ist
h~ad hoslist, hlemtelatt enbIlij\en tot-
dat hlij teruggeroep~en werdl. Ert za~l
met hlet vertrek~ van Valoz reon en-
l kee diplomatiek~e band over~blijven


Hartelijk welk~otum ws ons weder
een exemp~llaa van Amlbitiona. Het
spoort werl elijk n~an tot eigen bulp
on is een ultstekendae reclame voior
deinternattiona~l Correspondence
Schools.
WVij iop'en, <1at die vertegenwoo~r-
dliger dezert sc~holrn. det heerL1 W\. A
JronwanH~:~ .I. slucesY hebbel, op, dit

rIn dankl oni vangen va1 dje ~livere" i
Iticks, FaISo(INs & CoC. een tijd]trfel
\ooi het vcrrtrok der Redl ,,D" hoo-
ten ~ ~ ~ geued u i, Au Sep~t.~ elOc~t.

Vrolgous duezt lijst anllen de schle-
penl, waelke I en 1H Jluli, 1,15 en 29
\ug. 12 enr 20 Sept. uit New-York
verlt~rekkon, wvaarnchlijnIlijk f-rachIt sche(-
pif'l %1]01, IllRLl ileicl'8PIC1 YOOPr~ I088.4-1S J~uli II. maa~t~e El Const.iturional
van Caurat:~s hlekelnd, dat gdrn
<10 ;32 dargen zich ge~en enlkel geval
to Lait Gualira mee~r hand voorge.
daarn. D~it haric~ht werdl hier bekend
gernanrkt door E~l D~iario denl 21 '",
dtenlzelflentr dag waar~op hetl stoomi
schtip Mat~racacibo hiier terug kivainl uit
P'to Cabello mlet; een gozondhi~eyladas
ivaarlop dooir den Amlerikaanseaen
Consul was aangeleekend, dat zich
wleair nieuwe gevallen to L~a Guaira
en Caracas4 hadden voorgeodaan.
onp Trinidad kwram het laatste g'e-
val, voor zoover hier bekeud, den
P. Jul vor. Aaar me~n vindt ver-
scheade!ne doodec ra~tten. D~at is een
leelijk teeke~n on kondigft gewoonli k
een Iievig mitbrekour der cickite ouderr
de ruena~chen aan.
Iwear leveni.

Woelnsdag liep, de goelet Aurora l
laier h~irnnon on b~racht weetr 22~ run-
de en uit rto etoininr o, ot r hoult:

1Rigolette vanl Rio-Hachar met koe-
ibeesten, cacao en biuiden. Nu lirt
!de br~igantijnl H-irondelle wedier klaar
om ult to varen naar Pto. C:olom-

b~~v Car\ 1 fFSChI on and~er voed.
s~el hlebben we voor oopig green ge"
brek, arls men nu langzxamerhand ook
nlaar wTeer wat vracht vindt voor
overcschepingi in de grroote stoom-
booten.
D~at is de hloofdzaak, verg~eten wij
tlit nooit. OusR comn'ercieel leven
on c.sza sch~ee vaart haiugo sanreu
met Curaqao als doorvoorhaven. D~at
oneo kranige! achippers en kooplie-
den dan hiun utterate best doen om
behialve voedsel voor de bevolkino-
ook vrrachlt te zoo~ken voor de stoom-
t~,ooten.
De Prin.P Frederik Henadrik, reeds
Woonedlao-; hier aan eko~men uit Ne-
derland, he!eft twlee augen achtereen I
divi-divi in eladen. D~at zija ver- |
blijdende tee ienen
OpI- zook dus naar cracht! Cacao,
divi-divi, koffie, hout, huiden, man.
g~rovebast, etc. ete
Eerst z 6 seullen we de ~evreesde
~gevolgen van den swvaren s ag, dien
Venezuela onzen handel en scheep
vaatrt hleeft toegebracht eenigazins
kunnen wereu, en voork~omen.
Staclureinising.
Van 17--24t Juli wordeu in het fis-
calaat aaugebrachlt:
148 ratten.
694t muizen.
D~e gew-one workztadmbeden ERaD

I~e pog van '20 man zorgtn oer
kan vormen voor ong~edierten.
VrijdagFmorgfen trokken de Heeren
G~onverneur, Procureur-Generaal,
Stardageneesheer en de Commandant
der Brigade, wonder wiens leiding de
stadsreiniging pltasts heeft, de Vil-
lemstadi m on huizen en steg~en in
oogenschouw te nemen.
Hiot zag~ er daar heel was ziodelij-
ker uit dan vroeg~er, on de Heet.
APPEL mocht v-an ziju Chef, den
Procureur-Generaal, betuigingen van
hlooge tevredenheid entran ren. N ,dat
pluimpje is ten volle ver esnd. Ook


die bevolking is hem dankbaar voor
den onvermoeiden ijver waarmede by
waakt, dat de stadsreininging zoo
good m~ogelijk geschiedtl;volgenevoor.
schrilft van den Procureul-genersal
en den stadageneesheer sann welke
Autoriteiten d~o bevolking niet dank.
baar genoeg kan eiju voor bun acti.
vit~eit.

it. M~. ,,Gelderland"*

WVoenedagavond vertrok het Paut.
serdekschip naar Aruba. Donderdag-
morg~en stoomde de Christiaonted het
achterna om offticieele missiven aan
don Kiolonel over to brengen. Vrij.
dagmidtdag 12 1uur hoeft de ,,Gel.
derlaud" Ambla verlaten en koers
Fezet naar Puerto Ca~bello on den
liister-resident, den Heer as RELs
hieltheen to brengen.


"^acA 7,{,
Iome a,~ cRa
n mpted d~cd


~1


1


tlat de Nedearlandschle Rogeering~ op '
de hoogte was, door middel rann hiot
Koloniaal B~estuur en dat de Licgart ir
van I)en HaTng~ to CaBraeas all~es asnir
w~encde, wat nood~igr en nuittiff we~~ll
geoordeeld orn d~e Inoei~ilijkhedecn in
guestigen 2in op to lossen.
11et is miet aani to nemen, dat rlc
Nedlerlandsiche Itegetering, hioe gLrcoot
lIaar afkeer van internationlale :Ie-
schiillen ook wezen mogoC, dit mani l
temp~lt ems~t amn gebruik to~ market van I
do wettige middelen waarover zij be(-
schikt om to waken over hct hail \-an
hanr K~olonii~n.
TVait zij ook Zal does omi deze to
besellhermen, reeds~ vooruit kaln iil re-
ktlen1 op IIo aillgemene goeakrncliug.

Nrew York: Hleracld, 9C Juli 1908.

Yeloz. Coiticoz'rs gearagn~ w\ordt


VTriendon vanr hiet G;ouvernomenlt
vaHn C:astro critiseeren bitter denl di
p.lomanf:t Yeloz G~oiticoa, omdal~t hij
niet ultijdas de p,~lannn van Pro~si(loni
IRoosevelt bleeftl doorseh:!ouwd~, rln me-
d eged eold aifan Catstro. Zij zegge"- I
Ilat Zulks anfn dO1 leer AugusI~to Pa.I
lido unoit? zou overkomien z~ijnl on
Veunezuela, niet docor Wash~in gton~r zoni
verrast cijnl; want zijn twanif jar"E 1
d~ienst inl det cLegatic eni ziju lidi1nant
schap vanu de Mectropolitanr Club1 loal
11mn (Pulidlo) Z11
da;t hiij ~nt~wi'jfe~lbmar blet lek wel zon
o~nttlekt he~bbn.
Hat, onitcvreden elementri, da~t real
sprteek t va evltimarnit
d~oPt, Zsl dor et~ opt r~ede van l
Rooseve~lt modkrje ant htM
wordt door het volk algemean \-out
wvaar gehoud~ea, d~at het afbr~eken1 der
betrek ingen elechts het voorspel is
can v-erdere dwarngmaa-tregelem
Do meer conservaitieve tegfenstan-
ders van hiet tegenwoordige Bestuar
in Venezuela denken, dat zij in Wa-
shington een sterken moreelen stun
heb~ben voor huinne revoluitionatire
plannen en dat kinune bowegizngzl
Sworden goedg~ekeurd door de T eree-
Inigde Staten, Frankrijk, Columubia,


D~ecor~atie.

liet heeft II. Af. de K~oningin he
hangd de E~erw. Hoeur RIosAItlE to
hegiftig'en met hoet riddelrkrn~is van
()ranjer ,1Nassau.
Wij wenschen de 1erar. Zuster g3-
Iuk met dleze Kioninklijkei oniders~chei.
ding

,,E~l ImparnlCial.**

11.1eg ~cfhte! Coll gfaP he IinHed
itngetrerden. WCij verheugen ons mlt
hetm over siju, krachltig, kierogezond
leven, dart hemu in stuatt Yteldd vwel
en vruchtbaar to arb~eidler tot heil
de~r Kiolonit!. Admu~llltos annL~ou!

lioekbeoordee~liuK.

liet wras een grelukkig idare van d~en
Yelee~r w. Pater F~ascorseast IIEN DRIls
bet loven vaon dlen grooten hee~lmees.
tl' der zieken, den11 er vn
leroina in de landlstaal to bew\erksen.
IDoor vele zieken wrordt dlezo marcl-
tige voorspl.reker en beschlerner met
Yeel vertrouwven vereerd en aange-
roepeni. Niets kan hun meer wvelkom
abit dan het leven van hun veelver-
MogKenden Patroon b~eter to leeren
owUlen on dearldoor vaster grond to
geven aan hun hleilig~eovereering.
Dets to. grletige~r sal dit boekake
~orden geleze~n, onu het greschreven
Perd in kalaren, eierlijken, ouderhou.
denden stijl, enl keurig net door
BILM~BEua tol Nijmegen ult~gegeven
inmet goud bedruk ten stem elband,
ziedt moole titelplaat en 1 5 blad-
2iDu inhoudi.
Pl t nuttig book~je zal ija weg wel
Pidcen, on eer goven aan dlen Ileilige
iekna leven hlet berhelat, dlen lezer op-
Behke~n en troosten, en dlen Eer~w.
Bcrijver voldoening schienken.
Ile ttele prijs van 25 cet. legt het
gcer het Rerelk van eenieder.


Es un alimento poderoso del mis alto valor
nutritive on el tratamienrto de la


TISIS 6 Tuberculosis Pulmonar.
La cura do esta enfermedad es solamente cuesti6n
do nutrici6n, y la EMULSION DE SCOTT imparte
al cuerpo el m~ximo de nutrici6n con el minimo de
esfuerzo para el aparato digestivo. Comunica A os
tejidos org~nicos su grado mixime de eficiencia,
transform clcuerpo de diil yextennado en fuerte
Sro usto y o co oca on la con ici~n mis ventajosa
para resistir la invasion de las bacteria 6 microbios,
que es precisamente en to que ~onsiste la cura de
in Tuberculosis,
LA UNICA EMULSION RECOMENDADA 1
POR TODOS LOS MEDICOS i~B
SCOTT & BOWNE, Qulm~icos, Nueva York


Lars .Noewecdpde vanl New~c Y'ork, 9 Jucli.

Protest togen v'enezulaci.

D~e kabel seint van Cllracso het
bericht. dat de K~amer van Kc ophan-
del, het Alg3emeen Nederlandschl Ver-
bondeonde V lootvereen igi n geen ad1res
hrebben samengesteld, wuarin zij ver
klarea, dat de tog:enw~oord igc sta~at
van malaise in den hlandel to wijten
is aan de vijandiige ma~atregrelen wel-
kre het Bestuur van Venezuela hreeft
genomen, met ee ander rae Itdu
om, het koste ~vtnhet wil, de uijver

id ov rcep a g- an kop 1 endntoa
schen Curag~ao en de Ve~nezolaansch
1 avens geh;eel en at to~ niet te doen.
I~t adres is niets andcers danl een
smieeksehrrift van de (Juras;aonlaars
aaln Koulogrin Wi~lelmilna, opdabfe
Itegeeringr van Nederland 't daarheen ~
ssou edhude, dat dfe no agrc es Lapien
gen tusac len beide Ilanden op dlege.
lijken en dlourzamen grondslag~r to doen
rus en*
Ini bovenbedoeldl adree vraagt mien
in bet bizouder de aandachit van de
Neder~landsche Regeering:
Voor het in-beasla-netnen dfoor Vo-
nezolaanshe bealratlen van tw~ee
schlepen die g~ereg~elde vaart ccider-
hielden tusscheni Arubs en Curug~ao,-
beide HollandsRchee Bezittingen-- (!n
het govangen houden van d~e beinan-
muog dese .schepen; \oor host open-
brek~en van officieele brievenr door Ve-
nezolaannchie amhtennaren;
voor het verbod aan vreenule work-
lieden om te worken op sitoombooten
liggende in Venezolaansche havens;
voor het nieuwe decreet van Giral,
Castro verbiedonde den overschpning
van goederen op Curagao; en ten
lotte voor h~et decrert welke alle
verkreer afaluit voor Hollandsche
zeilsehepen tusachen Venezuela en Cu-
racao.
De Gouvern~eur van Curac~ao, wion
het adree werd toevertrouwFd, verze
kerde_aan belangstoellede personen,

~Is~- --~_~____~- -.-~---'-- --- ----


nist~er vafn oorilog: woerC latter w~s
hij mninister van justitie ondler pre-
Isilecnt A\rth~ur on tenl slotte word hij
b~enoe~ndl tot Amerikaan~lsch1 gozant,
cPerst t~o W\erlne(n, toenl to? Pectersburg..
Taft jr. studererdoe inl de rechten aa" n
det \1a-le-univt~ers itai on prclomoverdlt e
d~aar, toni1 hiij 20j;Lar was. Ilij veH-
tigSde zich-~ to~ (inicirnnati als o-
b~mladver~slaggo~cver vann reebttsZaken~I op)
reen salariis vaun F 2.50 d~ang~s,mUnar
nna cnigenl tijd hlet h,~'eroo to hebbon~m
uiitgeoefcend, vcrtlirnude htij al1 Fc(0 's
weeks, waair hiji toonhl c1~, ontent
mern was.
Ale ang;-lbladmaln kwa~m hlij in k~en-
nirs met dfen officier \-an juis7titio in
hott arIrondlisselm n t Irlainilton,, cn
dueZC bezorgdo7 C aanli Ta~ft cn b~eloe-
mningr als subs~tituat. Alnsko
hij~ op topt aanzionlijk n amllerycl hij
tie belastingen ~n bll do magInnistra-
tuarr. (oak in rde locale politirtk cleed i
lugj Zich geldenil; 0. f. dloor ziyn ho(-
striidling \-an d~en iundood cler politio-
ke phlosses!'. Tafft was in 1!)00( lIo~nds-
rechlter to C~incinnati, t~ooni hij rca
telegraml ontving\~ I van re~sidcnt. 110
K;inley, dio hotm na~ar Was\hington
onthood' o~n hom~ naar de F'ilipijnon n
zonl.
Hij brcht dur tot s1altan een
r~egeling~ inrzake haddl~en toebclhloor d aan do dloorr ie


muocilijke! cluapstic tot een h~e\rredi-
ge n do otplossin~ fto branea!n, ging
Ta`ftJ nwear IRonwi, waa~r 103j met den
Plausa wrif ov-er dle Z~nak conl-ferterds.
,H.hConootUde toon1 Fen dl-
goerdsj, d~iC boreid wasP, o re
s:l:ebapprljjkec wij70 saimon to worken~~l
ment, deFlppncenotor~iit iken.
TIocn op de Filipplijncn, w~itr ccor-
.ste gorvernourll hiij was, 't mooilij @
lstr wor~k clrr rcvons~it ric~tio \-oorb~ij
~vt, was wrdl tloor president~ t Hose-
: colt ~aan Taf~t ee~n zotcll inl htlc I~~onq
bodalrnkte, ton gal de voor~kc ur nan 1
rle p'or'telrlule \-an oor~log. 1)xo hee4t
blij th1Ans. offic'iee Cl ~lca~ndit Zijudet,
DhI. Jamei~s Shecl~rman is do e
flopublikeinschoo conv \enti \c vekozen r
tot candidant roor hiet vieo-jipre"'
den~rtsebalp.

d~ecldl: Shecrmat n 810, Mu~rphy1, onp-

gouvelrlour van 11assi~achusetj 'TD,
sena~tol ~r Firbank~s 1, Shclldoni, on-
verneur ran Ncbraska, 10. OpI Fauir-
banlks on Sheldo n wolrdon stermmon
uit-gebrazcht, ofsehloon~ zij dloo~r geon
onkelo delePgatice u.ei sonI stant wa-

?na alloop cler stemmi~ring kwnrml d,
~cnvoutile ovcreon omr lo candlciteo-


w\ichit vonir op~f~ct an giood.


Advertenti en.


periscoonlijk ofesehcid to rionwnlr va;n
onzei \rienden ol n inkno, opn


I'.fr. 1. Ill:r iuxuc .Pa Pnteer Noerlnde n.',

taintooc gustai i soliciting pa humla-
ilorna7~n di bonl gustoec, a jega aki l
coe vapo r alleman ,,We'stphalia,. ,
aLsinai ta, koe hen ie koe kier-1 hu-

Cecal~c su Agecnt- e na Ca~ja G;ralncl

na~ to~er E~stabl~lc~cim~ientto di Pr1o-


CLI;Curaco lI JUli, 19()C) .


Agecnte Esc~lusi\.

___, -,-----~ ~ I,

,CLTBACD Ill 1800-18(,,formaat groot go.--83 bladz.

Prijs f O,5o.
De, opbrengstf strekk teu voordetele
dler nie~uwe kerk op Rincoun.
Verkirijgbaar- aan de drukker~ij
van h~et

ArpostousIsc- VICARIAAT. .


II. ~delioingn dr Nderand


,, Ciao10,o

,, Curat~an, Earte Prijs Ear


eig~ernaur van h~et prach~t-iget buis
,,PUERT'PO R~ICO**

zoo net, kou~rrig,rr iji on sitrrk doo( r
hem~n gehouwdi, b~iedt bectzelv-e to~ koop
ann oor nts inde dando hlft
vanr clen kos~tprijs.
1)it haisi, mlet alles va'in koper, wa:t.
inl atndoel~ butixn vann ijeri i;J, bestuat
Eetn voor~zaal,
Ee:n zaulI,
I'onI annltelnal,,
D~ric gaandl~erijcan,
Aeblt slaip kat n ers,
Em:r grlooto, C('tmal~ in commuinicai-
tbe Il100 prloviSiCkamelrl on Iclkcnke,

i ron commIu nlie a u?t tmoodos~laspkanio~rs,
Enn manuare~n paho ~c, nre
ran stoopeni, bijnal randomllll hot h~is,

Wa;sCh1- rn s trij k kiamern ',
Enn,~ vidr;1. f wee tch~terr n twere zly
korallen metP b!(OomenL,
Enn!1 wage~nhuris voor tivenlr of driei~
wago~ns.
V~ijf de~p^ts, dlio als hnuse
oni I'n lbijnontlrr groote! hoven- ctn
ondlern a rdedwl r egcllnhk melct reser voi r
cn p'oinpl en wa,terltcili ng, ovcrarl, xiju-

lies bluis zeer Iioog gehouwd~, atc
zwar groo~te clursn eni venlsters, oni
Jard~lcoor mnet gook~c ventilaties ovetr
alI, is9 zeer Faond, Iletl rcen pro';chtigl
nitzichlt over do stadl, tie hav~\enl on cle
Ilic! hetze]\ve zal willou bezichltigen
en endorlcl/ooken~1 or ln rtoo worrdt ~

cPigtrnnar

Co:trns:ao, dlen 18 Juli 1!'08GRAFMONUMENTEN4

GRAF ZERK EN

in MARMEf7R, Belgisch, Beiersch 71
en Zweedsch GRANIETL.

Groote Voorrarad. -- Billijke Prijzon
PHOTO'S TER~ IN;AGiE.
Steenhouwerij.
Mlarmererweken*Oade Varkensm~arkrt.- Doddendaal.
Nijmegen. EIlland


IDaar (1o ondecrgetookewlnc e voorne-
mecns is zichl hlinucankort ml d~e stad
toe vestigou, bioctt hij5 toe koop a~nn
het achter doni( Couiveronnentstu mn
,Cas Chlikitoo:' gologLen bulitenverbliji

,, ila ~loonsa
me~t flinkien regenhal~k, h~adknmer,
st:Iilngt, etct. h~~e\vens een net; rijtuig-
je onI rn ziesprig p;nardl, zuooel~ puik
rij-alstrekdier, alsook~ een Amer:
rijzadel i1 goedenl staatt.
Cura<;ao, 11 Juli 1908.
1. s. SCHEIDELAAR
B~reede Strant, O~verzijde.


Drakker :

AI;PRJEDO P., SINTIA.GO


in de twoe landon. D~e rcnezol~nan-
sche en Amerikaancnsche oulie
ambtenaren. z illen v~oortgaan hulnne ~
tzaak waar tP nomen~1 zonderi ziich tc
storen ann don dliplomntick~on too.
stand.
De Handel zal zijll gewonen o-n ~
gaan. H~et dichtst, b~ii rn diplinal lr
tieken v-ertegSenw~oort lizer 13er G.
Staten in l Tenezuela k~omlt Joh~ln 1:rc.
w~er, consulairagentt on dip~~\ulomaik
schrijver, belast~ met~ do eehe-
der Almerikannuschle Logatir. flij is
een neef v-andeniC;ezan~tssll ;1P i, lninar
hij dlccrnti geen dip~lomantickl ka;rak
ter, ofeichoon hij, oniofficiccl, inl hi-
trekkingr stant~ tot zijn com.
M~errouwv Yelozs en ar on
dloebter zullen~ in Wa:-shrington b~lijv~n.

w~ant de familie ieefit hiier in I:!I L
WOOiid.10 h~~tIoofcl der fanmiio %011 lir
v-er hier b~ij\-en wronen; mnaar hij I!:n ~
aan Zijne overston te gehoorzarnen, l
Het spreekt wcl vann zelf% lat do ~
breakl tot stalnd kw~aml will Casltr' o
hardlnekkig w~eigerde die eischen1 dtr
Amerikaanscehe burgers tee(n Yonlie
zuela aaln een schleidlsgereclit to on-
derwarpen.

La~s Novited~rtade, 2 Jui 100~rS.

President Castro doote ;wer -an
zichi sprek~en in dlo bioogre anwllrikanu1[-
sche politicko, sferon. D ancn
dictAtun~r, die hlij ]oorrgemll~inkt he-ofrt.
zija niet rnlocltlood geweest amrr he n I
to dfonn beg~rijpen,, dat d~e wlrcli Iict
begint in Calla~cho, en ocindligt ini (';.
raeaH,-- nochi ook; onu hem ult hot 1
hoo~fd to Z~etten, dat; de meemu:lbs.
den dler audie beyoui, als hij Iii:t.
Dit v-oorn~itzetteu1 \-an ziine perso so. il
lijkhleid en de fouton, die hiij Iij too.
no!n betgaart, hetroiden hem na:,lluu~iil:
verrassingen die hiem pijlijker~P Za.
len zijn dan hij Zichi inhletcrt.
Hetzij omdat de omatant~llighed an I
gunstigi zijn voor zekrre you~ral be
paalde plannen, of orndat (1!. \Yriw.
nig~de Sitaten zich beginuirien to Ch. i
men over de dagelijkseho becleadill:in.
gen, die hun worden aanghnf~;~tr al.,
ook omnde beschiaving,-- in intlleri 11(-
val het Bestuuri in ashingto~n: hac~lt
het oogienblik grekomen go nebt~cll csenIg
nitwendigr teekecn to gave- n dart d( cr~i-
sis kan v-erhaa~sten of cene~ desis go
zond verstand doen dooriraving~en in
de verw~ardet horsn us van Gnrl
Castro, opdatt h~ij zijno eigena:~: nedii ~
heden wijzign~ en drn woo- hortrtedo, rii
de rechite re~de hecm aalw-ist.
Do betrrekkingrenl tuessehen \'e~nexo --
la on de Vrer. Staten zijn rno n~igel~
ken. Nirt zonlter oredn il l -a
tot dit uiterste ove-r~gogaan. Em.
maal den FPersteni Fgnwichitigann ptop
gezet, zal ho~t niet gacmakke~lijk ziin
terugr te tredecn cn zasl mieni Inneton l
handelen. Des Presidient \ani \'enceane-
la beeft noodig, dat hemn olne: vcai-
beeldige les w~ordo egoven.c\~? I Ilt \'e
nezolaansche volk h~idt onen1 k.
dat ze hem geger-en w~orde~. Hot-~ wr~i n~t
zich in de la~atste titokign
van den dioodstrijd ondler c'ion hak l
van den dictato r.. iit al~le tlctleln des
lands omat mnaar i4n krert opl: die
van radeloosheid en lijdlen. D~~ie rtct
is doorgedlrongen totht an
department van Wafshingtlon, Hot ;
international We:thoelk g.r.aft where l'
grenzen arnn; hoet Wethlook~ der ('Iis-
telijke lieflde doet ze verdwijnener ails
de volke~ren om hulp schrI1''nl.
De p;lich~t, die dit W'cthoo~rk hadon, ri
nan de Ver. Staten voorachlrijfi i:
duidelijk. Eenmaal beg~oniernon et
men doorzetten.


Verenigde Sta~t~en.

Het groote niouwe uit Ch icag:o I li t :
,,Taft ca~ndidaat gesteld \-oucr 10 ~
presidentschap dmir de re-pub~ikn~ii-
schie conventie"! E'ers-t verk~~rrong clt
miinister 7i02 stemnmen en ul
6,terwijl ook aan Rtoosev elt -
niettegensttaan de men wistf dat\i (d.e
onw-rik~baar beAlot~en waszi geon herl-
benoemingr te aanvaarden -- nrog 3
stemmen werdlen g~eschonk~en o-n overige aldus verdeeld w~aren~l: U
non ci1, Fairbanks 40), K~nox G
Lafollo 23 en ~ora~ker 10, D~ochl ten
lotte verenigdren zich alle sitenanen ii


op Taftl, den vriend en candll 3i at
van Roosvelt. zoodra deze van don u
uitalag der stemming lang~s tclera ph~i
schen wreg was ingelicht, ultte hrij
daarover op leven digewjz i
voldoenining, v-erklarende dat hot
land zich met dleze afloop, geluk
mocht w~enschen. Niemandl in ho
geheele land, zeide H~oosevPlt~ zoo
hoschikt wFas roorhbet presidetselmp. ) lr l
WCant minister Ta~ft kent IMet a.lic'n i
geen vrees, dloch hiii is oubantalinc h 1
tig en opreebt, hiet b~est op de~ hooblit
van de b~ehoeften van hiet land, on
bezit de hartelijke fiympathie van
allle burgrers. 11ij is togen elk h~ijzon.
dnr voorrecht aani conigen stand on
hulldigt ruimie opvattingren als grond-
singr voor do nationle~i we~lvaarrt .
H~e vergadoringS is intusehecn een
gow~eldigie, eebt Amerikaanscheni hier-
rie-betoogingg heceses te~n gunste, of
liever: ter eere van Roosevelt on
diene bestuursperiodle. Toen de per-


manento voorzitter vafn hoct rp-
b~likecinschle corritirl, do hlecr I odge,
Itoosvelt- inl cn geesqtariftign r'ecde

rle Peroratic' eindigde, raaklten al-
:Bus doe corresnpondent1 va~n de ILon-
cdenschoc ,,'rn~! tm e ito Ccago allo
aInnw~z~ e ige ini can toes-tand van oll p-
gewondl~enheid.~ Zij standcen op, van I
HunI %jiplanlt~Son, 3mlchton, scir~eenw.
Ilenl, bt'lr:den, enswanr?;iden1met~ Vlrg-
gotjcs oIn gokloned~re pasrasols. Son-
!enhanr tro!kkon zells htun (colhertjes C~
;!o in, de junh~t~. Nuda1:t tlit sp~ektakel

meiin rcanr opp~ezrttenl beer binenr, ie
lenr L'roishlt ont oni Zijn straat kunr e

mustzi~ wnrzinnonholdenoc,1 !e Opn'ieuw

Mis oh~ik mnr l tn m~~intron aan ij k

;b i:ne n rvifruk ,,110 ovel ei rng
om~ ~ 'cc ih ndmt oor ez htotresn'
retca olato stollen -- on wm- ~l

voill'cr det Ame orrcikanseh taities -i- nl


100 wear howctl n deji venrnktering te ~
1ubuilelenmnyrepl un oend~iHn:


,,Alwin ien unm van Hooevlt
(rcst\chap; op de iorgrn ah i

Ilgood~e t~\lrou andn rsiet n
I wij f tl trekke nntrl~l :r tive kna worked

IAwn in en nn hlieilde dofscc woete i

wearders an Housevlt znhknm.

i:3n' gojuich on gl ejut on to slingen u~
na:l i In hl 17 en 17r l ng u -- too~i\-n, n tnut
hioI Tat~r concli dant stoF~nilde on
\-:n s;~tloitto dozequra behanhi had.~nc

iftpliikprga vnTfMosvel on in olmak her' ~tOp
der~d norlguotll, nithre idingder

xl\o~tf elike ninalitrelnvndolod
.-:rnt rt^Jo ovnre~r o tt erokrig a
ti anterl u lcti i oer

Ilen pnatchoppijn, n die zichr~n big
handon trootf hande~l~lt tusschen Staten
under(; ling o dlilet glenheid hobb

mtinH(ic monpoie inho lve teroe


pon;el, handhorr!ing va ht eshei
amnd stlsel tgenove bet biten-
lan gn r; e e iljewnt
voor meikaansche~ll indus''lllct rie1o; van
max!'imum on mnmmtreen o


Iziinr vani amr~ondo inail hrt
n|isj reekt zi'Lh u.lt'l Lon1 gunsi va ho .1t i
trulst~-et, tlat bedo~clt d spcoorwe-
:L.':li i stuant to st.e!lloui redetlijkec ver-
lI!I ctler l ga r rocor I~rechterlij kei v!rvl


\-;in (le Amenrikaa;nsc hee bclongen in r
het~ bultenland.11 Ho/t p~nroramn spreekt
zichI ten sclotte uit voor de MIonroe-
thleorie en voor het b~ehoud van het
leger opn de togenwoord~ige sterkte.
Taft, de w~aarschiijnlijke oprolgfer
van Rloosevelt, wrerd 13 Sept. 1857
geboren te Cinciunnati (Ohlio), w-aar
zijn vader een man van aaenzien
was. Hij had or een schi tterende
praktijk atls advocaat ion wera later
rechiter. Toon trad hij] ondeor pre-
sident Grant in het K~abinet als mi-


"", J ;qg
(* ety ( J GUJOR
en ECHTGENOOTE

hebben he/ nis le geven, da/ de vol/rek-
king Fa// /le/ ////200///& I'all
himHP// zoon
a 4
1 Al'( 0(8)(lit.$

MET ME.IPFFROGW
ey)
)1 0 )( ) 8 ff, ). 188((

ral p/aa/s hebben op Araba den
*HI. Augus/lts d. j.
Curavan. don 22n. Juli 100H.
ReWye ra algancene kennisyeving.


. :


iL"


Fii- til~


en ECHGENOOT


hebben~~~~~i h/gognhierik


k ine 'lo h/ ute//k


~rlrnl ulaR tlled nohler


LONGMAii~N &~ TlART1P *p
NEW YORK, U.S g
;*s venlta t'ar ps11 P
Aillnac*-L


Ph010gfaphlSche Illlfhthilg.

Soublette et F As,
HOFPPHOTOGRAPEN
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs