Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00029
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: July 18, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00029
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

DI


CURACA


WVEE KE LA D


7008


LI CURAQAOSCHE


IILAND IN


-5-------_-_ -- --


i~it B~tcla v-erschiinlt elkcen Zaterdag. EsEU V N DiBLDT: Coura;nt a~ki ta sali toer dia Sabra.
thounementsprtijs'1 r Oor ('ur~n<;aoInne.AaBREU VN DTBLDu i di abolnenement to! ti. 2,- pa tres~ luna.
et de IDovenwinldsche eilandten pr drie~ maandc~ n p::Iag; padilanlt~i.
fl. 2,-- met voo~cruith~talng.nrr Pa; luga~;r;an foi Curai;ao, ~lonaire, Aruba, St. MIar-
Socur hot~ Buitouilanrl per jaar fl. 1() -- IlEl)ACTIE : Waterkant, Otrabanda, No. 223 tin (I. H .), St. Euistatius i Siaba ft. 10),-- pa anrja.
Afzoude~rlijke rlnummers fl. 0.13. ,1:: n1 nunt1ero0 sol fl. 0),15.
I'riis dler 1 ivertgr tii~n van 1-- 7 reffels f 0,.1, vo~or el. Al)MIN~ISTRATIE: Plein Con cordi a, No. 12 9, Pi etermaai ^ "e." o7ree oao nree


nadat hij door Z. J1's. stoomschip
Ar~nstel wans opgerischt~, \erdT vruge-
latten. E~ene pogingr v-an de Amstel
orln in Juni 1871i~ een Nederlandschen
schoeneor, die v-ermoedeijk m~et oor-
logscontrabande v-an Curagno wa~s
gerzeild.: te achterhalen, rnislukite. In
18972 nieuwre klalchten vani hett B~e-
stuuri r-an Y'enezuela ov-er uitr-oe~r
van krijgsb~ehoeften en v-a nuit Cu-
raga~io agiteere~n derI lerwaarts uit-
RLenveke~n Venlezuelanen, naar anullei--
ltiing van w\elk~e kla~chlen eenige dier
liedenl uit die Kolonic wordenl gezet.
Intusscheni k~laingde de Curac:aosche
bande~lc ov-er hiet v-erbod tot nitr-oer
vanl krijg;Sbe'~hoeftenI en dit had te~n
gerolge, clat het v-erbod. rna roald-
pleging vani den N~derlandsiehn zask-
gelastigde te Caracas. einde Janiuari
1873~ voor onhepauldenl tijd wordI
gSeschiorst. TLoen inl October 17
e~en n~ieuw-e opsitarnd in Y'enezuela
ui~hra;k, wrertl de schorsing echiter

D~eze opstand~ brachit ous opnieuty
ii nmoeibijkhetden met \'euezuela en
was aaniceidende oorrank \-oor ceen
zivaren sh~~Ig, dlie? an decn Curagnolc-
schen~ ha~ndel werdl toegebraebrt. Na-
Jait tochi doror de \renezuel:1onsche1
r~egeer~ing een ikust il stnt~i~ ban bhbolkkadeP was ge-
itetld, \verdcen, nah Iet bodwivinvcl\ an
Ilen opsta;nd~, do bclangjrijke hiav-ens
A~larn~eaibo eni Cor~o v-oor den bui-
terla~ndsclben handlel geslotenl\, wear-
d~oor de v;aIrt v-an Carayno op die
havtens me~tt sch~oeners eni stoomboo~,-
ten word~c ge~staakt, ,,eene b~ina; al-
-chek srem itm va de 11liclllel

,7iorvaln hlet per-olg." Door hlet fail-
leereni va;n ondlerscheidenoe hanldels-
haizen inl Veneczuela w~erdeln opl Co.
:acgao z~vare v-erlie~zen geleden.
Het in 1874 aanhloud~en in \Yene-
zuerlai van~ denl Nedlerlambehenle schloe-
nric Midas gaf aanleidille tot. het
ini Januanri 1870T xendeno ran etln
caskad~rer naa~~r ai G.uairal en het inl-
roog van N-eder~laind, \varin do on-
rechltma~tigheidic dier :lanhoudling~ word~
;~naugetoond. 1)e Mlidas~~ werd eebiter
rerst in Augustus 1S70 vanwtfege de
\'enezuelaansdchet regeering dooir ha-
ren consEul op blet D~eensche eiland
St. Thoma~s aan leni Nederlanidsiche n
consul aldaar ov-ergeg~ere. nts
s~chen watrenl, inl October, 1875, de
d~iplomactiekec betrekklingenl tasserhenl Keder
!acnd end Fe,~~l~neua a/:qebrokncl, toen 0.
mn. de ondlerhanldeileline over het
wecder op~enstellen der haivens van
Ma~racaibo eni Vela de CIoro zonder'
resultant blolven.
Het K~olonliaal b~estuair van CSura.
1'an had atlles trachiten to vermnijden,
wa~t tot rechtma~tic get griev-enl van det
zIijde van Y-eneztuelaL aanleidinllg had~
kutnnon grev~en en o. ai. in ;;ugrustus
1871~ ann een Venezue~ltaaschen ge-
veraal, die v-iiw digfe plannen tegren
zijn land koester~de, hoct verdlere v-er-
bliji in de K~olonie ont zegd. ?rlaar
Venlezuela wenlschte ook de uitzetting
\an tal ran auder~e personen, en
daa~rlaan kon, omndat de uitgebrachlte
beschiuldigingeu niet~ door be\vijzen
werde~n gest~aad, niet wordenr vol-
daan.
H-andel en scheepr-aart ran C~ura-
<;ao kregen als g~ezegd door hlet ge-
Psloten houdleo der genoemdle havenls
en door de groote bemnoeilijking, dlie
zij ook in de hlavens vaun La G~uai--
ra en Puerto Cabello vaHn de zijde
dler Venezuelaansche regeering on.
dervondon, een zw~aren sla~g, \vaar-
van ziJ zich cetnigrszius herste~lden,
toon in Alei 187i8 einidelijk de lia-
vens van M~ara~caibo en Vela de Co-
ro weder werden op~engesteld.
DezeluIFrleving was van korten duur
want in J1ei 1881 woerd door het
congrres van 1 ene)Fzuela een wret saaw
genomlen, dlie deni 3". Jlei in w~er-
kingS trad, en wvaarb~ij wcrd~ bepaald~
dat van alle groede~ren afkomstjgr van
de Antillen of aldaar uit Europee-
sche of Noord-Ameri kaanische hla-
vens aunagebracht en overgescheept,
bij invoer in Venezuela eeni addlitio-
nieel recht van 30 pCt. zou wordlen ge-
heven. D~it wans de nekslag v-oor den
handel onzer West-Indische bezittin-
g~en op l enezuezla.


Il -~ .. I


C C


Oar'aCao, 17 Ju11i.


DaagS Tr00r de Interpellatie.

MIet da nkhaanrhetidl erke~nien wil'
do.t de Nederlandschol l P'ers zceer veel j
aurdachit schonk annll onrzee verw~ik.
keling~en m-et l eniezuelst. Er kani to-
g'enwoordig geen post binnenl kcntn,
or wij v~indeln tal va~n herichten ov~r
Curagn~o en l o~nezuela. Hot Neer-
iaudclhe \-olk~ wr-et nu zeer good, ~l
a~t er ini on~ze hl\nonie omgant~lt en
i, zCoo mtc \van a~llesR, dlan tochi v;n
bet y-tou~rinamuiste o] de looSPe.
O)ns blooidar~tikcl,, ...)nze Hav\eni (e
blolkkeord" wor~Id 'odor zeer \-eel IthI ~
cen in Nederlalnd over genomnci. Julist ~
tra die flage~n. ho~t was iG o~f 20; Junii,
mledcde een Reu~terteleSr~am,, clat let
binnenkort zou komnen tot ecln bro~uk
tussetor l n Tenezulela en eerad
Zulk; een (r; trander~ich t, inl undetrrb
ornsta~nd~igheden eri tijdeun als .serna-
tiew-elkkendl beschonwd~l, word~t th1ans
greptig geloold~, ornda~it~ men ee~n bro~uk
tussch~en l o~nezue~llat ~en erlandl zceer
goedl gIngelijk aIchltte na ;ilecs wlt
tuen ult dle :Laragaoche mal~den hl ]li
verlonieu.
z le toon der' Neder1laschee i'ers is
Zeif~s zo k~racl~tig, dat wi bler' <110
aer.achillend~c uitlazting:~ lllen et durren
adr~ukkcn, uit vrees onze un;blren
daar d~oor nog lincEr te verbli tgrlen
noi oor os ech~ter1 is hept hren
in lerge]vl~ike tone ollungend ~
38.da deNeer~,lc~clcnsh Per1s
~O mm]iii oilzen ospidbreDe iliTod odigtide ona hoof~lartikel
aan unditer but, opschrift: Nonur~~uEET r
1rrr Crlittexo"
Dangij s daarna~i schlreef dlit lIlaf:
Tfln einde dlit (den vredie) te vetrw\e-
2elijke~n, d~oet plresidleut Ca;str~o van
\~lenezuela w~aarl jk niet de usinspte
tuloeite. tiet schlijnlt inderdaadnt dat
deze Nlann evenals AI~lanix van~ Silt
Aldegonder ,.geenes dinghls eer mioele
schtijnt to: woruden danI der1 r'uste."
N13 lee~ft ml youltcurtdurene vijoludschuP
met hetel do wereldl. Tha~ns isq het~ niet
enkel Neder~landl be >aldlelij k hoct
-Nederla ndschi \L est-In iscle kolonia al
gebi~led hletwerlk het miet he~i te kivaud
heeft, doch ook deo groote rep~ublick
der \e~r. Staten stant mnet dern pre-
sident~ en ziju landf Op' z66 ge')SP;nn" t
Poet, dat de AmerPlik aanlsche gezanlt
ite Carac~as teruggller~Ioep~en en die be
a:rtiging der Noo~~l-~ rd-Amrik~aanlsche
e1langenl an:n de? I~leg, i van Bra. 1
ziliiB toever11trouwdl is. Ilet eincle
rian ho~t lied~je~ zal un tuur~lijk ziji,
dat Canstro miont bijd3(ranien. H~et
berichte eenle- inl Columblia1 gestneedo ~
sanlenzworingl~ tege.n zijn relegeorin?
en ziju pe~rrson een~r berichtl dat
Celkens gielanceerat w~ork, wannlleer
Castro mect de b~uiteniv~ereld in on-
man verke~ert, verdlienit slechiti ouder
groote reserve te w\ord~en aanv.aard'"

De Maanrrrhodo is van mneening, dlat
>,A]s m~en zich~ ovecr iets zou mo~-
ten verw~onderetn dan zou 't veele~er
Wezen over de onzerzljds betoonde
]ankrnoedigheijd,d dan over het feit,
dart n1u ve-mnoodelijk d~e Nederla~nd-
Sche regeeringii zal toon~en, da;t
toch nog w'~el iets raalrd zijul ter
Zee, al leven we niet mueer in den
tjd der D~e Ituyters en de:tr Trompn." .'

De HLesidetlcibode beaamlt wat wij
~chreven: In elk greval, J~an talmnen
~an hier den schiijo aannemnen van ge.
brek aanl klracht, zegt de Amnigue te-
recht. EUn behialve de eer van onize
vag is er de welvaart onrzer kiolo-
Elle rueo gemoeid, ivier eenigie tak van
bandel eni nijverhteid, welke now
bloeide, bijna geheel is afgeaneden.l'

te Centrune roeptluide: BErSCHrlt-
GEYRAAB\L(II GD!

Ilet Huisgezin schlrijft:
G~isteren hlebben wfe de krlachlt, of
liever de aanklachlt van de Amigoe
rkcuIrago tegen Jlen president van
Penezuela opgenomren.


Tha;ns homrt een R~eu tertel egra m
nlit Nw-Yo<-r~k, een br~eakl tus~schen
Nede~~rlan en V:eniezuela als aanrstaan-
cl rootellen.
HoT~ ware misecrchin giood, tiat het
zoo ver~i kwnin1 eni dai we einldelijk
ceens kco uen aIfr~ekenenl..................
lb:r is \roegotr in die ko~lonie wel eels
gekloagdi~c, didr Nederlandlc presiideut
(Inztri) viet uindulrfde. Laant men
or alt:naI1 teensJ flink; anu gaan stanan.
IIn Euroa o Arik~a,,............ou
l1en1 ~int mtet voldoeningii zie~.
w\ellichtl vindct. can der Itu K nerlel- 1
Jen~ int hot artike~l van de Amigioc en
bett, Horuter~telegrram ulnuleidime, mlor.
~ren:n Jday aanl den muinistcr Gian Kio.
lonit: en ran tostelleu eni zoo
detzcin hecvindsmann gtelegehil eit te gei-
Ile k;ololnie zcoowel als annti het mnoe-


lii~~'lane van Cur'aLgno zotiwel als hoet
p'reat:e vatn Nederlandl w~enlscht te
nea:rborgr~ en Lon ho te hioudlei.
D~e G~etldr,clader zegt :

Emrr teleg~ram ult W'ashti-ino inel. Ill
de oisteven, datt een b~red ltuasschen.
Ned~rltiandt ent V'eneczue~la~ waarschiju.
lijk w-ordtG aechtc1. C:astro ligt iveez.
rlet!::i le ~Lezant onaoverh~oopeintrel.it
trlegenan.:1 r edler~latndl ijiroudter br~-
lIst is indarrdand te hop~en, dt ~
onize r~egeering~ zichl rie~t dloor a~ller,
le~i dil lomantike mo~tieveni ;sal laten
b~enin- :en~......Casltro'( \rij sp~el te lateu.

)elokkade van eenigre V'enezo
l~raanshe haivens, ruits good v-olge
hloudenl, zou den ma~n we arschlij n
lij k wltot r~edenr brenlgen. ()ize
viloot is dlaartoe best in stan.t; en
liet is riiet inl to zie~n, \vaaromru we
haar niet, spoedigj zoudCen ~nniVendeol.
Wat ~...... C~astr~o is, toonit eeni be
richit ini de Pa~Lrijschl e ,,\latin" ann,
-icnyn corres pondtenlt hiij bij Zic h ou t-
b~oden haid on heml het vulgrendle to
verkla~rel:
,,Veniezuela is op, een slechten voet
muet h~ijuar all~ snogendhedlen. 1)at~ is
rnijui woirk on ik; ben o~r trot~ch op.
,,1iolivar, die bevrijder, bieeft; door
zij n militair geirle de Spaansccht on-
\verk volbr~engenl dan hlij. Iki L~Strijd
ren npjludtf die! tarijker en b~eter
geapndis, namel]ij k de za ken -
loannoln, dle cosmopoclitisctch man:t
schtappijen, die beslyi le~liien op, on~e
groudeu, ooe ijne), onzen1 hanI-
Ile).I eeuea ilviClm
bia enl Ecuadori is bjijua hot geheele
economiischie leveni in ha~ndlen van ~do
vreemrdeling~en. 1)aardoor wocrdtl on-
ze onathanwkelijkheidd betireigd~.
,,E~r is ee~n na~iuw verbandilc tusschien
politiek en stua~thuishoudk~unde. Ik
ta.rt de Frans~cher regeer~ing to bew~ij.
zen, dat de F~ranschle kabtlelman t-
schlayppien enl dc F'raulsehe Zaakllge
lastigde niet~ de ha~nd h~ddlen inl le
jon~ste onl1ustzn. OmdaI1t dunize~nden oulderdan~ren en ekapitalen
in Y'enezuelat hebt, v-erbeela]t tor dlen banRs to kunnreni sp~elen en er
our~ust to mlogen wrekken?
,,11aar ik ben niet b~awri voor E~uro.
Pa. ~Laat alle mnogeldiledetn to za,
mien tegen ons opkomnen; zoolangi a-ls
ik lefzal Ven~iezuela o no verw~i n ne.
lijkziju."
Mlet die woorden werdl de ,,initer-
viewert" die eigenlijk niiets had ge-
dlaun dan ecan onu~fgebroken rcdevoe.
ring nanhlooren, n;/ar h1uisq grezondoI.
Het be~hoeft wel geonr~ betoog, dat
al deze ve~rwijten teen de E~uropee-
sche mogendhteden, resteld al, dat ze
juist wraren, op Nederland nooit 1
kuninen worden toegepnst. Blet Ne-
derland~sche kapitaal heeft, voorzoo-
ver we weten, nooit getracht conces-
sies in Venezuela in hianden te krij-
g~en, al zoul dit toch werklelijk geen
misdaad zija.IXntegeldeel, Cast~o doet
alles omn het bestaatn onzer onder-
dauen in de Anutillen onmogelijk te
maken en ous economnischi te bena-
deelen in one eigeni gebied .
Tegenover rem~andl als Carstro is,
nadlat alle redelijke pogingen zijo -
aaugew-endl orn hem tot andere gre- i


dachtin te b~rengen, r ag salechts 4~n
argrumlent v-ani wards:.
L~ateni we tit argu; ent, deni big
stick van Rl~oosev-elt, Iniet vecrzuimen
nain to? \ivendeol i"

Ten h~eduit vertalern we negf een
kieinl sta~je? uit La~c A .erica Evpniiola
vanMadid.Hot s~;uk vetrscheen
reeds 15 .\lei ll., Innor:: werd' hiet 8
Junli tloor hiet D~iario *!el Comercio a
verjienomren.
Wekende H~ollaln~sche llatden.
waclke wij aanhoa;lllen de! hoo~p, at ~
0100cokin NderandZal v-erlan-
gen 'r: C~ura<;ao worder r:oedlig, krach-
tigS cln afiloerde? geho'p enr, La Amb .E
rica Espanlolar verinreer<1 ~rt onze trees,
dat langy~ dipllomaltic~:k ( iveg alleen
zeer werinag resll:tatenl zullen to ver.
krljge~n zijn. Hot~r bladl achrijft ondler
unidere :

,,Venlezuela hiee-ft geL.;k, als hiet w-ei
riert ge~schillen vlk leodr t t~
phlittd vain eigSen r~chitbanken to o~n-
ier:~erpen itani dlenl liaa, tot dlus-
\err'e n~Oodlottig roC): dIe Re~tpubie-
ken vn Amrikadearzijn rech-
ter1s heFt Erpnc bpgin~sel, de
\vettighouli~ vaqr heCt~ ve-"overingerecht
erkent en bigeol et erkent
hott rcift vani Iet~le zl s~kke, onI van i
golijklivid voor de et vanr 0.110
volken.
Idenl eniropchu~ reek ~er beschouvt
eenl eliScll vant die \~l o~r eigdl e St:atin
tegenr 1~enezuella nie op, dozelffe
\ijze, al~ Ilui ceirl ciSe' an l onezue!I1Fla
tL~ege de~ \~lt ereeigdc arften~ zonl he-

Lren...g.
1)e \'r1eenidedeStatten verterenwoor-
dig~en ini rit grev;l, behallv( hlet
recht, de rnnacht.
l enezuela v-r~:erctegenivoori gtt bij d-
ze gelegenlheild het protest ler z\~iva-
ke v-olken t~egn hiet optiringenl der
sterkere; en de zaak;, \civelk lenzue-
lar verletligt, is dlie van het recht en


\\anneer deze leter VAXs I)I1uao wer-
k~elijI d~e er~oeleu~s becheecrschel van
President Casanorc die darlin eenl te-
eenivilCt ziet teen de Monlroe-leer,
(ill nmogen \vl]j eeu minnielijke schlik-
king latngs diplomartiekenl w~eg nist
roor hieel wau:rschitjnlijk hiouden~. (Oak
7;1 l ot atl zeer. moeilijk; vallenl tot
eenie shikingto kom-en m~et ie-
maund, dlie vooro~p stelt, dat hij gelijk
moet hlebblen enl het hiof vant arbitri-
goe niet -er't ro u wt, omdatf~ kleinere
Statten dua;r w~l eenls inl het ougertlijk
woerdo~n gesteldi-omdat zlj ougelijk
luicdden.

Tochi zal er een eiode mooten wor-
dleni gemaakit aan hiet willekeurig op-
trede~n vanl Grl t. CsTno.
Alenl zal \vel genoodrtzuakt wo~rden
Inet wait ha~rder treffencio argumnen-
tecn te mikken, als h~et lijkt dlt le
I'resid~ent ongevo~elig is roor re~delijk-
hieid on elk buitenllandsch schields-
gerechtb reedis valn to vor~en afwijst~.
Tot ditlatete beuluit mnoet d'e
1)iplomlatie nu tochi wel langza~mer-
hand g'ekom~en zln
1)e onde rhanldeli ngen duren reeds
zoo langri en nog zien wl]J inaar ga~en
resultaten.
1)at men nu niet langer wikke en
'vege, rnaor handle en krachtdadi f
optrede. Curayao kan niet laugr meer
wachten.

--- --
M~en moet t~ot ongorveer 40 jaren
teruggaan om in hiet verslag dler
Kolonie C~uraclao to lezen: ,D e-
standthoudingr met de bestureni der
onsiliggendle repuiblieken eni vreemde
K~olonikn liet niete te weuschen over."
Wel klaagSde de handel v~an Curalao
ook v66rr dien tijd mneermalen over
de belemmneringen, d~ie hij ondervoid
van de nagrenoegr voortdurende on-
lusten in de Zuid-Am~erikaansche re-
publieken, doch politieke moeilijkhe7


denl bleven tot 18(i8 yri elt.
In daLt jular dedrle zich~ ti d]ens den
bunrgeroorlog in Vene~zuela .,va~n de
zijdle clier republiek eenise quaenstiian
van internatio laa l rechlt' vocur, maa~r
die Gtou\erneur \-an ('urop~o veriklaar.
dle in zijnie redle, wme hij in
1800O de K~oloniale Statenl openide,
dat het Kaine~ilt to Calr;e s ..ach~ijut
to hebbeni herust" in die van1 Neder-
lanldschec zrijde geg~even verkllr~ing der
toenmna~ln aanlgc mE~no n gedrII;gslijn.
R~eeds~ in Ju~li 1Sci0 kivanl -le Co
ragn:osche handecl l op~nienw~ iln moei.
lijkbedenl, toonl de Rtfnat Zulia1. waar-
in de belanrliijke! heaven van Alara-
caib~o is gelegein, eic~h van Ide \er.
eenigde~tatenl van \'enetzuela afacheid-
de oni deze lan~tateui die ha;vcn bluk
k ee rd enI. ESeerzijdl s verlangl~le m en
Van ons9 Best~111 ou oCrgn (dat
de blokkadle zou ivorde~n pi~rerbie.
d~igd; aulderzl~yiidls escte ava; het
teg~endeel, oruda~t Z~uliaL zichl onaf-
hannkellij beschouwde~ en de- schetp~n
vau Curaguo:~ guarnrle crij vn lle
moeilijkhieden zou zien binnollkomn.
TIe gelijkertiild rcverde zich de in
onize Kolonie Iirnitgewoken renezolann-
sche oncedardaen dfuchitigr togen~[ ha
bestuur vatn hunl lanld, en de~ regSe-
ring van Venlezuela k~on met bewiij-
zon!, dli e zij annl den ri ~lerl;ard schen
zaakgelasitigdle te r'aracas ove~rlpgde.
arnatoonenll, dat die uitgenvoel~nen to
C~uraga;o k~ri;jgstoerusting~,e n maakten
\-oor eeni inv\al ini \ouezuela.
Det Nederla~ndlsche regeecringr gaf
lien Gocuv-ernleulr nCua last
deze \-reem~deii lngen.. die your do 0- .
petnbarl e rulst o~n ordre savaaR!.liik kon-
to verwiijdre-n.
D~e n1anrzegi ngf tot verwthijeri ng
kwamr to h~iat, wanrt cle up te:ndelin-
gen, die zich to Curagano h whlrnr uit-
ger~ust, verdrveen de wetticge r'epeC-
ring~ vanu OnezueI'I lait CaLracas, stel-
rIon ren nriemy~ lBstuarr inl en coretler.
den1 inl JIei 18370 hef certrek 7ranl den
,XedeTt~rlaudche s, ;ianklh atrosigde,~ die zich
me~t een norlogssehiip, naa~-r I'uragc;, o
beganf. Eea11 t eet al N~ederlandsehe l
schiepen en cenl inge~zetene va~n Cura-
g;o werden~t in Venezuela aang~ehou-
lijk door hiet niet~ inl ac~ht uemien
va~n een strikte onizija~igheid en hlet
deolnemlen v-an C~urac:;osche ingz-
teneni aant de bu)lrger00'oorClo inl Yle-
niezuela, waarr voor heid~te p art~ijen
anu uit Cuirragno wadpens en muniitit
\verdeni ainage~er rd, int groote m~oel-
lijkbeden.
D~e regeorinlg in blet M~ooderlnnri
z(-g da~t zeer go~ed in, eu t~oen ceen
Iaanltal ingezetene~n van Culragan( in
Februari 1870T( ann dlen1 Ioning~ ve-
zochteni de hierbovenl bed-oelde 'ene-
zolnanschie nitgewakenen niiet to ve r-
wijdereo. wordc aanI drze adr3 essay n-
ten meededeeild, date Zijne .11ajesteit
vertro-uwd~le, ,,dant ook de Nederlandil-
sche ing~eztetene der Kiolonie Cura-
gao. zoowvel in het h~elang a de
p'ublieke orde on rust aldaar, aRls om
hlet 110ede~rland niet ourechtmu Itig
in verwik keli ngen to brengen, afs
goede burSer's on zondter dat de re-
geering gedivongen w~orde tot stren-
gere maatrogelrn, zich zullen out
houden vant liazndelingen tegen eenen
nahzurigen onI ber-rienden Staa~t, wiens H
rust e~n bloei tronw~ens niet aude~rs
dan becvorderrlij k kunnen zijn aan
hlet a~,lgeneen belang der K~olonie."
HIet geschil met Venezuela liep dit-
maal~ nog goed you~r ons al. D~e re.
geer~ing zond het stoomfre~ga~t AId-
Iniraal vant Wassenlaar en een klei-
ner schip, dle Kijkduin, in Alugustus
1870~ naaRI de havreup!laats LaH Guai-
ra en eischte het vrijgeren der in
Alei aangehouden Nederlandsehe schc-
p~en, waaraanl voldaan werd. On-
zerzijds werd een verbod tot uitvoer
uit Curag~ao vani buskruit, mnunitie,
vuar- of blanke w~apenen en andere
oorlogsbehoeften streng gehandhaafd;
doch hac B~estaur van Y'enezuela be-
kltagrde zich in l871 vederom meer.
ma~len, dat dit verbod w~erd over-
treden, en dat men te Curagao Fge-
wapende ondernemingSen tegen Ye-
nezuela voorbereidde. Te La Ve~la
de Coro werd in het laatst van 18i0
cen Nederlandsche schoener ananie-
houden, die echter in Januari 1871,


No. 1281


Zaterdag 18 Juli 1908.


25ste Jaarfgang,

het oordeel van eeni College, ken-
baar gemaakt door een dip~loma
van een Academie, zooals er te D~elft
bestoat. E~n wat zou zulk een ver-
eischte aan onze Curagaosche of St.
Masrtinsche jongelingachap voor
goed doeu, hier waar men de men-
schen die zoo'n wetenschiappelijke op-
leiding aan hunne zoons kinunen gre-
ven, wel op de vingers zou kunnen tel-
len?
Bedenke w-el, wTaarde G., bedenken
'heeren hoofdambtenaren: ,,~ieheit on.
derate uit de kan wil bebben, dien valt
hect deksel op den neus."
U dank zeggende geach teRed acteu r,
blijf ik hoogaichtend
Drp. C. A. ZIEPP~ENFE DT, )


N18L1WSberichten*
Kcrkclijke Berichlten1.

Zondag a. s. zullen de EEG. P
F. HEr~LrNG 88 n. BUcnErt S met de
Pr~ins der Nedelrrtlann Zrichl met verlof
nor~ ~ ~ ~ i ho ~eeln egov\en tot
hierstel hutnner giexondheid.L"et dezelfde geleg~enheid vert~rek
ken tvec I'ostnlulateon wr het kloos-
'ter der ElE. Zusters van Rouozendlaal
onll een naa~r hiet G~asthuris van Be-
< a on deni k;loos tersluier aanI te
nIemue l.
Aaon allen eeni plteizierige, voorsp~oe-
<}ige rtels en bshouden aannkonet.

Schleepvaanrt.


Van de ,,Schepsagecn ntuur ~ Cragao"1 a
ontvingen wrij een nieuwTe tijdtafel
Juli-December voor Rankomst en
vertrek der booted van de K~. WV.
I. M. i

Van den Heer J. Caunro PhLai "
ontvinge n wij een monsterfieschije
C;hampagbne Victor Cliqrot, Cart~e B~lan-
che AB C De fle~er Pastr is agent voor
de Antillen en Zuid-Amerikaansche
r~epub lie ken met uitzo udering van
P'anamh.Ma~andao- 13 Juli brandde opR
chioe tot deni orond toe af een
Rgazijll, dat te ens dienlde voor keu-
ken, bergplai~ats en slaapgvelegenheid
voor een paar kindeeren. Des mor-
cWoorbranden tot 1 uur in deu na-
mnitddg. Mezt m.,eite werd slechits
eenI stuk van deni nok va~n het dak~
geredl. Alles verb~ranlde, ook de
kleederen dier kinderen.

Iioloniale Htand.

IDonderdagavoi\ ndl hield de Kiolo-
miale Rtand vergrradering.. Arnwvezig
walren alle ledeni, beha~lve D~r. F~EIP
cesoN en de heer SENIOu(. D~e Heer J.
111)jLEul bekleedde denr voorzitters.
zete~l. Alvorens do vergaderingS te
openon, dloelde die Vuoozzitter man den
Raaud hiet overlijden mede van den
H-eer E. D. VN nI)S BUt)SSCHE,
d~ie in Nederland ge~storvPen was;. H~ij
wildle tnet eeni enkel w~oord den over-
ledenle gotdenk~en.
Nada~t hlij in 1883Y: atls Gazag:heb-
ber van 1St~. Martin~ was afget~reden,
heeft hij 20 jaren lang~ met Cura-
cquo eni de Curagaonaars gekcefd eni
zijne bLeate krachten aan hunne be-
lanigen besteedl, eerst als lid, en rap-
p~ortour va~n dezen Ran;d en later
nae de reorganisatie van het Be-
Isftarsreglemelt~, als Voorzitter. ZiJ
noc vercliensten werden door de Hoogre
Itlgreer~ing gewaardeerd, d~oordat hem
do ordevan 1denSed erla ndschen Ieouwm
\lcrdc toegekiendt. Sprekler heriunerd~e
or anin, dat hij de eenige w~as, die
ouider den Voorzitter VAN DEN BOS-
scuei deel van dezen ReLd beeft; it
genlankt.. Daarom achitte bl] het zich;
ten p'lichti deze hulde namrnanq den
R~andi aan zijue nagedachtenis to

Nol deze rede deeldle de Voorzitter
tiledec, dat de niotulen dler vergadfe-
ringen v-an 6 en 8 Mlei, vafn 27 .\lei,
3 Juni, 10 Juni en 10 Jluni bij die
leden haddfren gecirculcard p i
vann 8 ,\lei stelile hlij eenie kleine wvij-
zigingvoor. r ivorab in de! notu-
len gazegd (bl. 283), dait artt. 210-
234~ zo rderhol:ofdetlijkIe stemmingS wer-
deni aangjenomnen. Dit is mmnder justt,
da;ar byj a~t,. 220 er cen art. 225bis
is bijgekoneni. ZEA~. stolt dus voor
hotr versiagT te laten luiden: art.
216i-225i en art.225Sbis -23 w~~er-
deni oaingenome n. G;een der leden
haid daa~'trtegll eenigr bezwaar. 'er'-
clcre aaumerkinrgen wrerdenI op de
oiitworpen naotulen! met~ gemasrkt.
Verder wasH ingSekornen een schrij-
veni van 7dtn G~ouvernieur, waarbij
dle be~er (;. F. GousmAclll wordt aang!e
wepzen, omn hij ontstentents vatn dlen
G~rittele, dezeni hij de n and, als zoo-
d~anig to vervangen.
Daa~rnar was aant do orde eenie mo-
tie van protest van den Raad van
po~litie ophet eil;lnd St. E~ustatius,
waLarbij d~eze op~komt togSen de redle.
voer~ing van deni Heer J. SuTrln-a
IIANDI inl den Kolonialten Raad den
(i". Xlei jl on waarbij de RCaad ran
po"litie verklaa~rt, dat hem niets be.
kend is van een stuat van sakien
up' St. E~ustatius, zooals de Heer
SUTrHEHILA.N tflen heeft trachten voor
to ste~llen, waarnaI,hij (de Rland van
P~olitle) overgraat tot de orde van
den dag."'
c)p dat protest antwoordde de
heer SU~lTHERILA~ND Iet; volgende:

D~e vele en herhaalde klachten, die
iki van mannen van verschiillende rich-
tingoen heb vernomieni over den sta~nt
va~n zakeni, die op St. Eustatius be-
stan~t, heb>beni mij doen besluiten
eenl zwallkke pogiingr to doen toh v-er-
betering der wantoesta.nden aldaar


d~oor in de zitting van dezen Raadt
van den 60. Miei jl. eenio-e feiteo, dir!
rlaar h~ebben plaate grehad wonder dei
;sandacht van ous Berstuur en ouze
Regee ring to brengen.
~nuwejljs was9 mijue rede op, St.
E~ustatius bekend, of ~eene zitting van
dlen Ra;ad van Politie woerd beele~gd
om hetgeen ik gesproken heb te~ be-
hanudeleni. Het resultaat dier behan-
d~elingi is eene modie met de mnededee-
ling waarva~n doze Raad vereerdl is
mogenl worden.
D~eze motie is, nauar hetgeen tasD
.dezen I~Rand wordt modegedeeld, blijk~-
baargogrud o het feit dat aan
dlen R~~aad van Politie niets b~ekend~
is von detn staat van zaken op Slt.
E~ustaitius, zooals ik dian heb trach-
ten voor te stellen.
Nu de Raadc zich tech giewaardigd
heeft dlit: college mnet hiet motldeleeln
zijoer motie te vere~eren, hiad men


kinderen, ciju nakomelingen, ook
fallen zij" Njederlanders, tot ook van
hen een positieve daad zou zijn uit.
gegaan,~ waardoor zij het NTederlan-
derschap zoudea hebben verlorea,
en dat sou, dunkt mij, leiden tot
dit gevolg, dat men na jaren bij
geen mogcelijkheld meer kon nagasan
ivie nog Nederlander was, wie miet.
D~at be~greep dan ook wel hot ee-
ue lid, dat de wenschelijkheid ult~-
yprak, dat art. 7, Do., althans miet
zou gFolden voor den ,,geboren Ne-
derlander", wfaarmnede blijkbaar is
bedloeld~ de Nederlander die int Ne-
ielr~lad geboren is. D~och dat schij nt
evening goed;. Verruling van dezen
wvensch zou leaden tot twveeirl~ei Ne-
derlanderschap: een Nederlarnder-
Fchap, dat mnen verliest door zich
iio tien jaar miet taan te melden, en
een andler dat rinen nimmner ka~n ver-
liezen.
D~it nu zou leideni tot deze verwar-
ring, daltt van leden van hetzelfrle
gezinl de eenl ziju Nederlaind~erschap
zou verlieren en de auder miet: de
m~eerder~jarige zoon, in Eugetland ge-
b~oren, zou zijn Nedrer~lander schhap
v-erliezes door niet-annmeld~ing blj
Jeni consul, terwriji de vader, die in
Sederlandl geboureni is, door uietsj to
d~oen zij n Nederlanlderschap I u iet~ ver-
liest. M~en klangei nu1 al1, datt men
eigoljkuit deze bepalingeni niet
wijai kun~ wrord~eu, mnaar ik vreesr dat
de klachlten nog algeuleenler zotu~en
wordon, wanneerr aan den in het Yer-
slag geuitenl wensch geolg w~ar~e g'e-
ge~ven.
D~e Re-geering is due van oordeel
IIat, nu1 in 1!)07 de wetgever den
wreg bleeft geko~zenr om het Ned~lerla~n-
Ilerschi:,p uiet eeuw-ig lurendc t~e doen
zijo, mea~rI de narturaisatie te ver-
;emakkl 2ij ken, o~r VOolrloopIig geen
grou"d b~stcaat omn ean wettswy~ziging
voor te stelleu.

D~e bleer RAllUCSSEN Alijrill~r de
Voorzitter~! Ik ivensebl met teen kort
wo~ord~ te zeggenl, waa:rram ik door
doC woord~en va~n denl .\inirSte' n~iet
volkomen terrod~en ben gestekil. Hiet
komnt muij voor, dalt der Legenw~oor-
clige toesitand niet deugt en afkeu-
r~ing v-erdient. Over deule terruijo
vani tien jaren w-ord~t in den vreemde
algemueengektllauu de tndat, do!betro~k-
ken p'ersoneu dien terInijo lateh ver-
loop'en.s~preekt vanze~lf; zij ver~geten
heml o~f de~nkt u or 1,iet aan. Het g~e
v~o~g iS, dat zij wear miooten wfor-
leni gena~turalt j~lseer en ;rl ziju nu
do! gelde~lijke be~zwir~en Aaan dlie na.
tuiralis;tlie verbond~en wreggenomen
tuchi green die! herhaullde verzoeken
.coo-l lastj: aanL die 1)Spa Iirnemnto~n va,
JuLstitie en vani Buitenlandcsche: Za.
keni anI aan dle Wetgevendli e J1acht.
Hoet komtc'mij voor,dtat hier; gezondle
stelsel zou zijn, da~t mnen in den
y-reemde Nelerla~nder blijft tot men
een dead doet, dlie dua;-ruxlede income.
paitibocl is. Nu zegt, dep Miniiter, dat
dit b~ezwa~ren beeftt. Ja ljhrde
Vo~or~ziter, elk stelsel heeft~ ziju be.
zwareaii, ceumoeilijkhe~den zuillen sjteeds
yourkomen ini enkele sp~eciale ge-
gevalleni, rnatir iki zie inl her doo~r
miij Hnubevolene gSeen gLroot~ geruaa.
M\en zal in den reg~el zeer g~oedl we-
ten w-ie Nederland~ers zijn, evenzeer
als w~ij nu weten wnie Nederla uders
ziju ini Lontdon o~f Pa;rrijs, waar Ne-
derlanldsche clubs ziju. A moSen
er due prac~tische bezwarnrn verbiou.
dlen ziju aan1 rnijn stelsel, dnarr staian
g'roote voor~deelen togenover; voor.
eert anlle~n wij den Nedlerla~nders in
den! v-reemdo, die afdchal;ffing van die
lastige hep>aling van 3". vanr a~t~. 7
der t op biet Ned erla ndcerschap I
weoschleu, v-oldoening hebben v-en.
lIovenidieni zal het voor Sederland
zelf, en airg:ument, een gro~ot voord~eel ziju.
L~aten wij tcrch erkennen, dat er
just kriicht voor Nede~rland in den
\-reende, zit, wanneer mnen weet dat
in de verschillendte havenrs der we
leldl Nederlanders gevestigd zijn.
Wat doen Hasmburg ei B~remen?
Zii zorgen overal in den t reetude t
kaniitoren to he~tbbn, maa1:rmede men
in relatic stuat. Wart dloet de ver-
eeniging Het Haitenlland? Alen stuurt
jougeliteden uit voor rekienino'r van
dle vere~eniging, welk voorschot zoo
mougelijk later wrdCT~ t ge~~restituleerd,
ten eindle to~ zorgen da~t overal in


den vreemde Nederlanders gevestigd
zijn. Wa'znnee~r men de tegSenwoor-
dige wijze van hando~len blijft volgeni,
zullen er een massa Nederla-nders
voor Nederlandi verloren goan, wvant
de ond~ervindliing heeft het geleerd.
dat m~en den ter~mijn laat verloo.
p'en .
E~u ten derde hieb ik zooeven reeds
o'ezegd, dat de? tegenwoor~dige wet
GSrooten last veroorzaakt aan do
IDepartemnenten van Justitie en van
Buitenlandsche Zarken en ook aan
de, Vol ksverteg~en woord iging;. Laten
wij het eerlijk bekennen, wij silaan
deze wretsonwerpen tern au wern ood
g~ade, omdat wFij se mnooten voteeren,
omdat de wTet hiet wil. Nadeelen
outstaan or bij een andero wijze van
doen Diet, integ~n:deal, mLen veririjgt
er groote voordeelen d~oor.
Ik verlang varn den Mlinister ten


ideze geen toezeggring, daar is her
oogreablik niet geschikt voor, doch
lik zou hem wel wilnverzoekren
om dit onderwerp nog eensJ nader
in overwegingr to nemen.

De beer NELTSSEN, Mlinister van
Justitie: ijor~heer de Voorzitter !
Gaarne doe ik d~en ~geazchten afge-
vaardigde uit Noord-Holland, den
heer Hahusen, de toezegging, dat
ik dlit ouderwerp in eresitige ov-er.
wregring zal nemen. Het spreekt vau.
zelf dat de argumnenteo, die door
de Regeer~ing ziju g~ebruikt, aller-
minst gretuigren van egro~sme, wa-cnt
workelijk, hiet is voor de Regee
rings ten m~et geringe last om
m~et zooveel nat urabisatie-ontwfer-
p~en te ivorden belast~, want elke
aanivraag maoet afzoudlerlijk w-ordeo
behandetld. Ik geeff denr genchten af
gevardncigde nit Noordfholla-nd vol.
komnen tee: elk stelsel hieeft ten slo~t"
to~ zijn bezw~aren, zo owel het E1ngrel.
sche st~elsel, door hemn verdedig~,
als het dooi~r ml verdedigdle Ne-
dterlandlsche sjtelsiel, dat, io geF\n~jZig-
dent vorm, het D~aitsiche sitelsel na-
bij komnt. Nuge ktoe, dat ie
d~ereen wel weten zarl, dnt Nederlan.
deris, die h~ier gowtoondl h~elbbn en
die zich inl d-en vlreemd~e hiebbenu ge.
gestigd, Nederlanders van origine
zijn, mauir wanbueer e~r drie gesl~ch
ten~r overxheer ln Zija geguan", sedert zij
het; lanid ver'Iltten hebb~en, zirl men
dan now arltijdl weten wie Neder.
landlers ziin?
10 D~uitsjchl\nd, ik xe~ide hot daal,
,zooevecu, heeft mien eigenlijk getlijke
b~epaling~en als bij ous. Gok in
D~uitschland vecrlie~st mnen ziin natio-
nialiteit, w-annleer mnen in tion jaar
g'een d~aud doet, \vaarulit bJlijkt van
dien wensch oni zijn Heichisangre-
h~rigkti to ehoudienl, en ik wil
bea~cheniden de TrIaa stellen: walrnneel.
er indrerdaac0 in den v-reenutle No
cderlanfer~s Zijri, die z00 grihech~t~ Zln
ann\r hun Nederl llrandersclap,, is dlan
touch Je moeite niet gieringS omn een-
mIAnEL inl de tion jua~r eren klein be-
r~icht te zendocn ain ec:iia consunlair
amnbtenaar wariiuit vra tlien ivensch

Ik hetrh;\ al echiter, ik zal gurarne
in overivegino- nemren bietgyeti door
dlellgechtenig~~~,evaardigdeuc! it Soord
Hiolland naar sanlei:diino \n deze
w~etsjontw~llerpe is gezegl."Ing'8ZOnden Stukken,
JlijiaheeT de R~edacteuir'

V'ero~orioo~f mij teen igo peri_
geni op het~ stuk, gredate~erd St. Alar.
tin 25 Junli 100:S, en greteekrendl G.
voorko~ruende inl Uwv 1. verscebiene
c~ouranit, te makeiin.
In het begin va~n de grrepen die
schrijver dioor uit de laartst behant-
de~lde! ItBeroiuting in desn Koloniial~n
Ra~ad, laantsteain~eil, luidt hiet ,,En
otudat vanl 's menschiea werkkracht
kioopwaar w~erd gemaaikt, werdl de
noodlz~k elijkhleid der vetrhougiig
(schrijver b~edoelt hier de verhoouging
der tr~akternenteni vanl eenig~Le hoofd
Iunibter narenl, doo;:r het H~estaur voor.
ges~tejld) liet ingeuzien."
SchIoijVer schijulrt zoodanigSen aIfkeer
vanl koopwaa~ir t:lon-1 van traag ffn aUn.
bod tol hebben, d~t, hij zich niet
schrPoomt reeds in hct begin van zijn
sjtuk de wvaarheid mnindler just wee~r
te g~even, want naar miju be~stiveten
s ta-at in denote ulen dat een der leden in
zijui replieki aan den H~eatuumv\erte.
gen mvourd~iger to konneu gaf, dalt
Lij"e bedoeling rniet was, de kw~est e
van trak~temien tts erhoogi ng BLma~s
door vruag oln aanbodl to rege~len.
Nluar vanl war~ die vrees van G;.
\-oor vrang~en usanbod ? Het is toch
een we t wi~a arna;n zichlzalf geniec~n
hiebbeui moeten onderw~er >en, want
siechts ,In de ideale weurel der socia.
listen, w~ordt ied~ere arbeidler gelijk.
maatig beloond of hij werkt of niiet;
wrant urntnursy z nre luiheid, zijie on.
bekwraambeidi katn hern miet verw~e.
ten wvorden. Hij is volgrens die eeren
ailzoo door de Toorzienighleid gescha-
pen.
SCit hiet schrijven va-n U;. kan ik; nu
nie~t wel malcrkenl, d~t hij do~ encia-
listische leer toegecluanl is eni de Voor-


zienigheid, die m~iddelijk die wet van
vrLaagen annbod beeft ing~esteld, wil
verbeteren; integSendee! oit zijn alkeer
voor koopvaar, kolnt mij eeni rerikje
tzgen van den bulreaukrlaat. Nu op
de~ze eilauidjes a'sook op bet platte-
land van ouu geitefd Nederland drfoo-
mnen cenige rijks-gemneaute- of kolonia.
le arobtenarenl, ofschoon we! inl de
'20ste eeuw leven, nogf altijd van
Szoo'n eenige~ so erieure positie, waa;r-
ann een vet sa aris is ver~onidco met
priveli~gej a la Russe. La girenouille
se vent faire un boeuf. Ifaatr mijo 1
\vaarde lieve G. de moderne tijd
brengrt mede dait als trarktemnenten
bij ons1, hoven de f 3000, de pro~por-
tiesi guan sannemen vani Indlische,
dlat dan de capacitleit van de he2eren
hoofclambtenaren niet zal afhangien
vanr het oordeel van eco, bijna al
lteen heeracheadt-nr H.E.C;. mnar dat
dan die maatstatf zal moeten wezen


In1 de po~l;iteke verhoudngTi tot Ve-
nezue~la kw~am tot 1883 gsen ver-
audetring~, doch Neler~land liet rich,
na oultralngecl~n itnrnoodiging vanl de
regeterino- dier republiek;, in Juli en
Augustues 188:3 door den procureur-
genieraal van Curalgao en een h-oofd-
otl icier der mnar~ine velrtegen woo rds i
fieu b~ij het eeuwfeest der geboorte
van den bevrijdetr Simuon Bolivalr,
bij w~elk~e gelege~nheid de president
der republiek zijue bijzoudere inge-
nomentdheid met hunnerl zending be.
tuigde,
O)fseh`Loon de dliplomnatieke betrek.
kinigen b~leven afgebroken, liet de
Nederlalndsche regleorinev tochi in Ja-
nuari 1880S een drietal Venezueloaan-
schie havens door bet fregat Troup
bezoeken. 1)it btewijs vanl toeniade-
ringb brachit echter in den toestand
geen wijzigring. T enezu elaan scieoor.
loesuchlepen deden onzee haven Cu.
ragcao, w-aar zij y-roegrer v-eelvuldag
kivaren, evenzoo slech~ts bj hnoge
uitzonderingr aan.
E~indelijk kwamn in Juli 1891 to
's GrIavouhage de door de? Veniezue
laansche regeering naar Nederlaind
afger-aardigdo! genieraal Tostal Gas '
cin, wieusI koma~t, na~ eveyOerdoC on.
derhandceling~en, leiddte tot een den
2(P. A~ugustus 1894~ anderteekend
protocol, wraarb~ij vanr beide zijden
verklaard w~erd, dat~ van alle ve
-erziJdsche vorderingen w erd~ afget-
z ien. D~e gen oemd l e l generaal tr~ad
d~suara op als iruitengewocon gezanut.
tin Irep~ilbliek der Yere~nigrde QSttenl van
\Venezue~la bii hett Sedlerlandcsche hof.
D~e o'ouverneur van C:uragan oit-
ving nu de opdlrnicht eeli schirijven
v-an de~ Koningin-Wedue,~l~~ Regenrtes,
;nani den P'res3ident vanr Venexzuel: te
ovetrhanldigent~ en ,,bij die overhaurr
digin~ de! geroelens vanwerde-
ring(, der' Nedieri;r(slandch Ri~egering~ to
vcrto~lkeu, w~egens de d~marches ~
dorlr de! Itegeerinlg nin renez~uela g~-
daun om dle diploma~tickie betrekkin
kargen touachen beile staten to her-

Cit deze~ woordelijki nit het offi
cield verslag~ angtehao3ldl e zinsnede e
valt op to matken, dat ineni er nict
aun twijfeld~e, o~f de Presiden~t c
VenezuelaL zou cen zoo boogSeplantst
vertt~ee nwoord igerder Sedetrlands~he
Hegeering, belast met her overbretn-
geln r, neoulschrij ven zij uerCou verei nt,
per soonlijki rntrangreu eu in de Lre
lege nlheid stelle~n annr zijri oprai~c~it
to voldoen. D~it is echiter niett het ge.
val~ geiveest. Het V~erjelag \'al Curo-
rgao over 1891 rerncidtl atlleenr, dlat de
;ronverneur zich tot hett ve~r-ulele v;-n r
synr updracht;1 27 O~ctober l-180 Ma~r
L~a Guaira b-egafen detn 13 leni Novemi-
ber d. a. v. terugkeerd~e eni het zwijgt
over de wnJze, raarop ;rani de op.
rlrracht wcrdi voldiian. EnI nu werd
\-ogens hlet rapplor~t van~ denl c:om-
mlandalnt \-au 11r. Als~. AlkmnLnr die
deni gouverueur bij ziJoe zuding~ ver-
gezrlde, werl is wasi ouze gcovlerllneur,
zoowel te IH a jua Hiral to~ Carracls,
miet veel underschteiding( en mnet ~e
aain zija hoogen ralng tac-komen~e
rerbewijzen ontvange~n, doch~ de brief
v-an H. M1. de K~oning~in- Wedowu\e, R~e-
gentes, wferd den 3d1en November niet
dioor den Plresideut dochi door den
Vice-P~residentt der Republiek inr ont-
vangst genomen. P~residocut Crespo
bleef up xiju landgooed to Alaraca~i,
wau~r on~e gouverne~ur hemn deni 9Jien
November een op0icieru bezook~ bracht;
hiij was~ ,,verhind~erd"' naar Caraicas
te komen. Na 10) jatren~ wiebrok~en
te zijn geweest warenidediyldoinatie-
ke betrekk~ingenr met Ye~nezuela nu
weder aang~eknoopt.

(De K. ott. C.)
Werdotl ver~cold.)

(HANLDEJLINGCEX.V )
18 Juni.

Doe Heer NELISSEN, Minister van
Jus'jtite. '
Hlet wil mi) voorkoment, .dat in
1907r most worden gek ozen tus.


schen tw~ee stelselsJ. De wetgrever had
de bepaling van art. 7, 5"., van de
wet op het Nederlanderaechap een.
voudig kunnen afachanffen, of wel
hij kon de naturalistic vrgerrmak-
kelijken van ben, die het Sederlan-
derschiap hadden verlorel.
.Ouderscheiden leden der Kamer
zijn blijkens hiet eindrerslaw van
oordeel, dat, de wetgo~ver in 1907
heeft godwaaldl toen bij hlet laatste
koos. Zif meonen, dat een Neder.
lander door enkel verblijf buiitenis-
Tlands zijne nationaliteit niet behoort
te verhiezen.
Vooralenog is de Regeering: niet
van die dwraling overtuigd. Losla-
tingr van dlen eisch van art. 7, P.,
zou leiden tot schromelijke onzeker.
heid. WCanne~er ieder Nederlander
buitenslands ziju nationaliteit be-
hield tot van hern een dand zou
zijo uitgegaan, dan zouden dus zijn


VTan 1 15 Juli liopen
binnen:
Stoomb~oote
(;eletten
l~jaders

Brik

rl'otaal:


ooDze heaven4L9 schepen.


Onderwijs.

In die St. Court. van 23 Juni wcrrd bij
resolutie vatn clen Mlinistcr van K(o-
Ioniiinr do heer H. d. v'OOREN ter
beschlikkinlg gesteld vanl deni G:on-
verneur van Curacao om te wooden
benoemdr tot ondcrwysjr er der~dedas-
se alh-ier. "

D~e ,,G;elderlandc."

HI. M. Patnts~~rdeksehip, i.; Dinela~g
wede~r nit Aruba in onze hiaven te.
ruggo~~keeer en zal Woenjdag n. a.
op' nieuw\ n;aar Arubaz v-ertrokken tot
het houdeni van schietoefening~en eu
het doorkruisea vanl het vaarwauter
tussehen Alruba en C'uragan,

Walt er godlaan, wverd.

Onet goa~chtet Ccllegat E l Inparcial
lis Op) inichtingenn uitgetrokken en
lis nu to w~etenl gekomnen uit gemag i
hiebbende, v-ert~rouwbare brown, dat
lover de rcarinat en Ma~rion wrel niet
greseind is, maar t< ch ownmiddelijk
geschlreven.
fer~egeld w~orlt~ de Nederlandls.he
Rtegeering van onizen t~oesta~nd op
Ide hoogite geHIoud~el.
,e bemainning valn L~a Jitaicia is
11 Juli 11. in Fr~ijheid gesteld.
Volgrlens een bekenodmaing va de
MIinister van Mrinie, coorkomnen e
in het Staatrblad va~n 23 Juni werd
in Ned~erland~ een t~leg=ramontrangen,
dat de Geld~erland20 Juni ult Parama
ribo was vertrokken. Wij meenien hier
uit~ to mogen a-fleidfen, dtfu one oor-
logspchip werdl teruggeroepen~e door
den G~ouverneulr die daalrvan kennis
gaef aan den Mfinister.
Dankbetuiging.

7J > H lrr. vav ~Aaus moc it
als antwoord op zijn verzoek, g-
richt t~ot den Gfouverneur omu de
aurme schoolkindleren in dezenl ar-
mtoodligen tijdl van G~ouv-erne~menits'
ivege van voedsel te voorzien, be-
;richit ontvangren, dat t~oo nader or-
der wekelijks 13 vatem beschuiter'
beschtikb~aar soudeni zijn voor de~ bui-
tenseholen van C~urag~ao, on voor die
van B~onaire- .
Uit naam der armle bevolkmgjen
blrengen w~ij hier openlijkenr dank
voor deze hioogst trelkome beschik'
king, ivelke zoo julst op tljd konlt.
\Vxe spoedlig greeft, seeft dubbel*
+*
In dank ontrangenn van den Heer
A. STrATICS ~ I:LLE Leen feelaine-pla~t
en het Verda~g overi bet viff en veer-
tigste B~ookljaar (100()7) der Natio-
nale L~evensverzekeriing-Bank van
R~otterdam.
1)e Heer Ai. STATrUs MUCLLTJER is
agent van dteze Verzek~erings-m!P aat.
sc~happiJ.
*,'omda~rt d1 sp~r~inkhanonde pnabbs

:ecrrchtl zoo hioog, an~t hiet st run~
rea~cl to cJuir kom. u eet e re

anga. 2 Ju, ls h1-t ( ougrIes~
ihirceen;cami \-(I(r t~ st elle~n hett sronr~c
\' iter iid tr vecrh etuen~ vain ulle~ uit\raer-

kunon vi) naden eerstrolglende

anr gLro~ote beze~nd~ing str'oo vt tw:chl-
\VT1trlle weekis u Sta. Rs
Irn; vrouw~ Lgestorren.~ dite ze-ker ver
no,,, s hmlerar janr bleeft. :r

herine t ich, as klrin1 !n~i~sic
hiet andelc re amicje receds als voclivus-
sen gekendut to hebbenr. De sechattine'
va hour auedm rit-ert t-
sroben~ 107 117 j tar.
Irbrank mect tliefs~tal.

Op' den Her, oerzijde, iJ er iL.
Zonday~i. in Iden vroegen av-ond, in.-
gieb~roklen inl den rvintkel \;1n teen A-
rabLler,' terwvijl dleze en zijnre f-romy
afivezig waren~r, enl z!~1 er mrw


Ilhcfstal te Ilchben Kgepleeaga e\-ind~t
richin vrzekran earig. ij is


P~lotselinge D~oodl.


.11aundaiy ren Itarlion, dlie muei een
zijner lanlgl~enoroten stodc to plra-tenl
plot.seling gestorr-eu. (De V~TjiJ'l.)

Ilet outra~ttiungtoestel van dten
N'ienwenl waterweg.

Her~ Tijrlschritf youcr Sociale Hyg~irr n
beetft een Hrtikel ove~r r;aftenvetrdel-
olr g, waair;nan wij het volgend onrt-
Teenrn, dat de v-coorg:eschicedenis geeft
van deni voorge~stelden mlaatrage~l tor
wetring vai pestg~voulr:
Dec Cenitrale G;ez~ondhleidsri ad1 wasl
inl dezte ger~osptn otn de regcoering~ te
dieneql van aIdvies en benc~emldeeene
commissie van deskunidigen uit hnar
mniddlen om met dr verschillende gas.
Poclrten eni toestellen de norodiger prre-
ven1 te do~enl en eenl underzoek inl ee-
nig~e buitenlandseh~e hav-ens in to?
stellen una~r det resulta~ten laidaar
met de versichillenrde stelsels verkre-
orenl. Achte~reenv-olgens wnerden door
aeze commissie verschillende haven-
steden in Franokrijk;, Engela~nd en
D~uitschlandl bezocht en do working
der ver~schillowlic e tel~sels nauaau~a n.
D~e voor- en1 nadetterl n daraun vetr-
bondoni werdenr in hlet breede outwik-
keld en o. a. daarbij betoogd, djat
het Noebt-gas gE n insecticide en bac-
tericide eigenschappen heeft, terwijl
liet ale anelwerkend, our~nerkb~aar
vergifti vocr mensch en dier ge\-aar-
lijk is. 00k het Clayton-gas b~leek
cle comi~nissie in de tceepassing tot
rnoeilij k heden aanleiding~ te g~e'eni,
omdat een deel dler lading~L doo~r deu
zwaveldamip kron worden oangetast,
\vaurdoor belangrijke schade voor
een deel der gela~den goedere~n wordl
geducht.
Intussichen ~er~d door den consul
te Mlarseille de aanldac~ht der regiee-
ring gteretigrd op de g~unstige r~esul-
taten van het Marulot-gas en werdl
door hem medegredeeld, da~t dit het
Glayton-gals te M~arsellle op don ach-
tergrond had gebracht. Kort dearop
bood de beer S1arot de regeering aan,
een toestel ter beproeving naar Nceder-
land to senden, welk vooratel door
de regeering werd aanvaard, waarop
in 1906 de proetven met bet iMarot-
gas bij den C~entralen G~ezondheids-
raad een aanvang namen. Dese be.
proeving geschiedde ten deele met
medewferking van de directie der Hol-
landl-Amerika-liju aan boord van
een harer te Rotterdam liggende
booten, op eene met lompe~n geladen
scheeperulmte. G ell ijk d ig werd~en
ook to U~trecht door den Centralen
Gezoudheideraard proeven grenomlenl


i? a S9 si


RaqF Pwm

.. ~sr$lss
SEs el mejor t~nico para los nervios, los
*huesos y la sangre yr el agente mis poderoso
para a~umentar las carnes y la energia vital.
.** Fortifica el sistema muscular y es el pre.
ventivo mis seguro y remne to mas e scaz de
/la Tisis, Escr~fula, Bronquitis, Griplpe, Asma y
dem~s afecciornes de la Garganta, Bronquios y 1
SPulmones.

Es la i'snica Em~uls~in on~e recetan los
midicos y la sola aprobada per tas Academias *
de Med icma.

No contiene Alcohol, Guayacol, Creosota,
mi mnguna substancia irritante que pueda
perturbar el est6mago y perjudicar la nutrici~in.
Las miles de curaciones que diariamente so
oblaienesn sfastfican la fama~c de qu-e goza como
el gran Alimpento y IMedicina.
- - - -- - - L


,IUFU knopu w~itilvabe dat hlij hot nh ,t.

I&ou hlebbonpl basehoualcrd\ dezon Ht ul
Iderime orn emt mta`-
mean~i~ stellnunenl i? Lrenmren modec to
deeleni. D~chi de~ 10dva olitjce
Beh~ijnt, lnders te oordeelton, althans c~r
:teenl tlrgelijkc afsehrift he~eft, duen Il
IBtand hecr'eikt.
~ankhaarr echt~er r-oor bet 'vebruik
hetw~elk (1e Hleer G-ou\-erneuri nnl verl-
leen~d beefPt, vau bet afschriift van ge-
lueldet notulen, ben ik in d~e getlegen!-
heidl I met dlen inhoud daarvaul be !
kePnd to stellen. Zij luidern your zo,-
Sver op cleze m~ak betrekketlijk;:


IBierlekomlst v-ani den 19n1 Juni IC198.
I'' wonwoordlig: I. J. vis Guioi,
Voorz~j!it ter,


ledeni; ~n
C. Hl. Joxausre~rI~ \\7.
Secretar1is a. 1*
Iie Y'oorzil rrt opent devegue.
riiig on breng~t tir tatfel die Natuln
Kos. 13 en l4 der Zittingeni v~ran den
K.oloniatbln l;rand vanl C.ur~at;auc op
resp~ectievelij ~ 4- en C, Alci a3. c., w-elke i
notaulea bij de lede~n grecir~culeerd iieb.
ben en vraagte, of de leden~i het woord
verlangen naar aaniciding~ vanI bert.
geenl in die notleln over St. Eausta -
tius g-ezegdl oni besloten is. Ilij ves.
tigt de aaudch~c~t erop, dat lie mno.
tie in de v-erga:dering vanI -2($ \lei ji.
aangeno men, to laa~t ter~ bestemder p
plaatee, aankw3unm om de coorba ulr
be~doelde uitwerkling to kun:Ion hieb.
ben,
D~e landrand G~roe~be verkrijgt hier
woord~ on zegt:
dat hij Zich onithoulirt ulting2 aa;n zijn
gevoeleni te even omntre~nt dle manuier
\vaarop de rGezugheil~lbber zine want l'
digheid vermleenlt, to roeten opholu.
den, volgSens natulenl No. 14 van dlen
Ziolonialen Rtand, mudal~t decxe zaak
Ditet in verbtandt stantt met de~ begroo.
ting en het~ reclht~sezen. Oak; heeft.
bi) geene klach~t of geenle g~egevens
hoegenalamd voor richl liggen~, waanr.
tit de bewiee~rde feiten zoude~n krin.
nen blijken. Hiij wil niet vooronrig
syjn, en misschiien daardoor aan de
recht~en van anderen te kort doen,
aanigezien de zatak in handeni vanl den
heer G~ouverneur kan ziju.
D~e boernerkingen van den heer Si.
1'HER~LAND teD opzichte Vau dell Ran-d
\au P~olitie on lden Rand vant Justli-
+iP .?iin orverdrar-en."
Als' nu verkrijgt het lid iMuesen-
den het woord en zegt:
.11ijn aanldacht werd get rok k;en
door een rede van den herr JT. An
therlanmd, lid van den Kolonialen
Rand op C~urargao. Voorwaar in
hoofdauak beschrijft hij dlit e~iland
ale verkeerende in csen chaos ~e
Raden van Justitie, zegt hij, beaut.
wvoordten niet aan1 hun doel, omndat
iedlereen op dit eiland er lid vai
Renischt te zijn om ziju partij to
hunneni dieneu. B~eseft de heer Suther
land den omvang van zulk eenie op-
Inerkingi? Ik geloof 't niet, of hiij
is niiet consequent, want bijna in
deuzelfden ademi stelt hij voor, de
beyoegheden~ van den Raald van Po-
litie uit te breiden, een Roard, die
zijue leden vindt onder de! selfde
g~roop van miannen ale detRaad van
Just~itie, de leden waarvan, het
is gezegd, bunnie partij willen die-
nen. Zou het Iliet erg5 gevaarlijk
ziju, vraag ik, de macht van dien
Itand van Politie wonder zulke omr-
stand igheden ult to breiden' ? en
Baand welks invioed in het al e-
meen veel grooter en uitgeb~rei ~er
18 dan die van den Raadl van Jus-
titie. Mlet den meesten nadlruk wil
ik hier ontkennon het bestaan van
een staat van zaken op dit eiland,
zooals die is voorgesteld door den
beer Rutherland."
De Voorzitter zegt, dat de per-
soonlijke aanval van den heer Su-
therland op den G~ezaghebber buiten
beslpreking kan blijven. Wat uitbrei-
ding van den workking van del
Raad van P'olitie betreft, hij zou
8aarne zien, dat wij hier een ge-
tneenteraad konden kriJ gen; mnaar
hij w~i st og de opheffing van den
Town- oard to Basseterre, met een


bevolkinct van 9.000 inwmon ers,
dearuit k0a men geen genoeg men-
schen krijgen, die geschik~t en g-
willig waren om het dagelijksch be.
stuur te behartigen. Hoe zal men
dan hier steeds 2 geschikte personen
kunnen viniden ?"
Ofechoon de rede van den heer
8utherland alR tendensieus valach
beschouwd word, waren de ledon het
unaniem eens, dat de Rtaad van Po-
litie aan den K~olonialen Read op
Curagao, sijne afkeuring~ over deze
tooeslt to kenaen geven.

Ult betgeen ik zooeven heb voorge-
lezen blij3kt, dat behalve detee-
Woordige modie er nog eeneauee
thaoet zipo met betrekking~ tot het
eeen in dezen Rand isz gezegd, maar
me~t den inboud dearran heb ik tot


;cazaghebb~ler ziinec waarldigheidi l ver.

Intand, omndat due~t mai~k niet inl ver-
bandic sta;at meIt d]e beroigen
bletl recchtH\swezen ok hleeft hlij g~ee-
Ine k;lrctht of geo(ne gage~ven s hlocme
no andi;; \oor z:ch ilggen,, waaruit de
b~ewcarrtle feite~n zo~udain kuinnonI blij.
krir. H-ij wil niiet voorbairig ziju, en
mnissehien dauirdoor au de! rc~hten l
van1 auditeren to kOr't dloeni, ag
zien de zoak in hlandten van denu
G~ouve-rnleur kani zijn.
1)e eerige a deni Heetr
Suither~laind i en opzichlte van de n;\ Raw
\-aI ~Ju-jtitie~ ziini oveIt:rdtrev-enl."

bet~raic bet gespr,~okienet orntirent 1An

zija' gc'utemle ulting to3 gF\eve. I~-
!ie Iegrant ,ino- enr het~ ~rertsw~eezen;
\erdler hadet hij gttueue k;lactll of geetne
go ev~\ ens hlOegendaind111 coor, ziCk, liggenl.
i'act dle feitoul \verkellijki hlebben plaarts
gehadof da er g longais vr
bect c:]pitr~eden \.an deni Gezaghtebb~er
o~f aells dut1 er kla~chiten zijn ing~e-
diedcl bij het Hesatr lr. oiutrent dit
a.lles~ bewuart~i~ die lanidrund~c h~et stil-
swijge~n. nwuo, \l1ijohee~r de
Voo~rzritter? Om~ndalt hij da~t alIlesmIoe~i-
Iijk ontkt~lenne knul.
.11t~r betrekiking~ tot det Ra~deu. zeet
hij, dlat mijoe bemarkingr oersdreven
zijii, Ilus miet geheel ougegranurd, dies
niet~temin woerkt hIii medte otn een no
tie vast testelleni,dait nanideni Raad c
nliets bek~end is van denii stH;t vani za -
kenr, zooals ik dlier he~b trachten
voor to stellei.
Niu dfe ladrau~w~d Mulssenlde n: He ~-
stchijoy zich gegrirfdd te achiten door-
lieni sk zou geze;cgd hulbbe~n, dat deu
Rtand vanu Justine itlet unul Ziill doel
b~eantwoordt,'jt orndt ltedieree n op St'
E~ustatius or lidi VanI \velSChlt~ to? iin
orni ziju partij to kunnen~1 dlenleU.
Ilet hna zi, n t l heb ie~r
lextueetl ean te hrlenl wait ik grezega
hieb. Het luidt ald~us: ,,Iemnandc, tot
cnordleelenu beyo~gcd, zeide eens, dat
d~e Raden vanr Jusjtitle op de oilauiden
niet void;aan hiebben. i~lHec Rand va
St. Martin nier, orudat nieinaud~ oz.
lid van wil ziju, omn niet irl ountll te
oeraken muet de pa~t~ijenl; die van11 St.
Iustatius veel mindorl, omndat iedler.
eenl er lid van wil zziilu orn zijue par-
tijen to dieneu". Oudanksl; de out~ken-
teuis hiervan met den rueesuten na.
tlruk door den la~ndraud; L kani ik tlt
getloo'waardigheiid van den person
wiens woorden ik herthaald heb tiiet
inl twijfel trektken.
Wuanr dela~drntal vraagt, of ik den
o~mvung, dlier woord~en besef, d;nar
aultwoorPd ik ,,ja?' zonider incense
quenit toe zijui. Imumers ir n Inij noo
is een Raad van Justitie, van veel
meer gewcich!t dan een Roa~~d van P'o.
litie die orldaunk hiet beweren van
g~emelden landlruali in ~e praktij)'k van
we~inig beteekenis is gebleken, terwijl
monieenvande beslistlin~gen van
den Rtand vanr P'olitie had mloe
ten1 app-elleereu, tenl eiude nliet het
slachtoffer to \vordIen vaLn de onkun-
de en partijdighbeid der Randeleden.
D~o bewering van bedoelden landra;.d
als zoude ik voorgesteld hebben de
beyoegdheden dezr raden van politie
uit te breiden moet ik beslist te.
gensprehen. Ik heb toch verlaugd, dat
zi)5 meer gek-end souden w~orden, ollu
da~t ik mij niet had kunnen voor-
stellen, dat .de landradenl op St.
Eiudtattius zich met zoo bitter wei.
niig zouden tevreden stellen. J1 ijue
beweiing was: G~eza~ghebber en Rand
van Polit~ie sjamlen zijn sleclt~, doch
Gezaghebber alle~en is erger.
Eindelijk de Voorzitter van den
Raad van Polit~ie op St. Eustatius.
D~eze leidt zijne rede inl met de
wvoorden:,,dat de persoonlijke aainval
van den heer Sutherland op den
G~ezaghebber buiten betsprek~ing kan
bhijven." E(en zeer conrvoudige en ger-
ge~makkelijke wijze omn zichl van eene
onaungernnme zank af to maken.
D~och, cKlijnhee~r de Voorzitter, miju
aanval was~ niet persoonijkI, met
dlen heer van Gfrol heb ik niete te
mnaken, maar wel muet dlen gezag-
hebber van St. E~ustatius, ofschoon


wvel is waar in den person van eun
heer van (;rol. XIk heb den au~bte-
naar op het oog, geenszins dlen per-
soo~n. O)f gelooft~ de heer van Grol,
dat indien hij geen gezaghlebber wtas,
maar alleen de heer van Grol, hij
in de gelegenheid zou zijn geweest
de dingen te doen die hi3 nu uit
voert ? Yoor den person van Grol
kan men onverechillig sijo, maar
wanneer de gezaglhebber van Grol
een elecht gebruik maakt van het
gezag waarmede hij oakleed is, sal
ik, zoolg ik bet voorrecht, mag
genieten debelangen der burgers te
behartigen, van ult deze plaats een
woord van protest doen bhooren.
Waarom mijne rede tendensieus
valseh moet zljo, blijkt niet uit de
notulen, d aarom alik datarbij niet
blijven stiletaan, maar de ultdruk-
Sking beschtouwen als een ontboeze-


)m niitrooking,, etc. to vcorkomnen,
zulleni de~ze b~ooten voo~rtuau miidd~n
in he~t Schaottegat mnoeton blijven
lirggen, bagag~,re on plassagie rs van
Curagan~r weigrere, eni alleen ov\erdag ~
door mniddel vani lichrers steenkolen
laden.
D~e Heer C'. S. GORusms JP-' Iz. hee~ft
reed geschreven niaar Colon, dat
alle yoourwanrden hier stipt zullen i
wrorden nagek~omen. Mr b~estilt hoop,
dat Ileze booten voorte zullen gaan
hier kolen in te neaneo.


Die Spaansche boot wreigerde en
fa~milie, komendle uit Coro. Raan boord
to uemlen, omdat er nlog geen volle
vijffien da ern verloopen warlrn na
het vertrek ult Coro.

Tegen ClraaoR.
Verschillende kooplieden in V-ene-
zula klagen steen en been, dat zij
Iet hun goederen blijven Zitten.
en zeer veelschadelijden. Te Maura-
aibo hadlden zich meerderen ver-
enigd en een verzooksehrift inge-
tiend om verlof self, een schip. naac
Curag~ao to m~ogen bevrachten. H~t
verzoek word o-eweigerd.
Nieit allee~n ovyersachepino op Curr-
a, ook directed nit~klaring near Cu-
ragao is verboden.
Rlueer lev~en *

M~et voldoeningr zien w~ij, dat Ca -
ragao ontwauakt. T'elkens vernemen
'ij dat er weder nieuwe haudels
betrekkinlgen wrerd~en anngeknoopt
met Columnbia, Puerto -Rico en San-
to Domingo.
Dat is ten minste al een der goe-
de g~evolgen van h~et kwaad wat
Castro ons brouwt.
H~oedenstroo.

De Heer I. VAN LIER heeft one
een paar monsters hoedenetroo ult
C~olumbia laten dien, wat ons van
goede hoedanigheid leek, vooral ale
het met meer zorg g~ekookt en ge-
bleek~t word.
Op het oogonblik kunnen wi ~ech-
ter geen stroo uit Columbia kIjngen,


mningf van iernand~ die eenl z~aak tract
to ver~dedigen, waarvl'oor hij geten
aIrgulment kau vinden."
H~ierbij bleef bet, llaalr green der
ledlen verder o~p de zanrk ingSing,
Vervolgens kiwam ter ta~frl de OInt-
wrerp-ver~ordeninlg te~r verdeeling van
het eiland Co~ragmto in dlistricten an
wrijkien, met de no~ta vAn wijaigingen
op artt. 3, 4, 5 en 8. 1)eze gehe~ele
verordemingr werd, zonals1 zijgwj-
zigd~ wa~s, zondler eeniget dlscussie
aangenomen.
Niets meer to verhandelen zijude
'sloot de Voorzitter de vergadering,
die door ceen vrij t~alirsk p~ubliek woerd
Ibijgewoond.
Stadslreiniging.
Van 10-17 J~.uli wrerden in hlet fis-
cealat aangebra~cht :
134 ra tten.
7068 miuizen.
B~ehalv de geivone stadsreinig~ers,
is er uogr een 21fzonderlije ploeg van
20 personien btelast muet hot oruimen
van ouden rominlel nit de >articu-
liere buizen oni erven, vooral listen,
flessdehe en kruiken.

Quarantaine.
De Amerikaansiche Dr. YoGLER,, Uit-
gezonden door het D~elartement van
CGezondheid om alhierde quarantine.
maatregelen t~egen de pest~ na te gaan,
moet nog al zeer hooge eischen stel-
len en onvoldoende achiten, wat tot
dusverre hier geschiedde.
Wij hopen, dat de betrokken Au
toriteiten zooveel mogelij k gevolg
sullen even aan sija wenkeni. ~e
heer VOGLEn mo e echter ook be-
denkzen, dat wij hier ;geen dollars
hebben on weg to smi~ten, maar ze
zeer anur verdienea.

De Italiaansche boot werd te Co-
lon in quarantine ges~teld, omdat
die booty kwam van Curagao, dat
self w~el niet besmet wvas, mnaar on-
voldoeude maatregeleo na m teen
Venezuela, en dus met de besmette
havens wordt g~elijk gesteld.


an ih i nuenkr tin dean


notr ic~hte~r denl (ou ve~rirnmenItst ui n
.,(';s (Iiki meii r'gelegecn buitenverbll;jfst; thngi, e~tc. heaDvelln sti reent rijtuligL-

B-:reede~ St ranit, Overe~ijde~.

betr~effenlde de bacteri;;n- en inisecten-
doodende werkingr van het gras. Bet
gerolg daarvan was8, dlat in Septem.
ber 1906 de raad de regeering ad-
viseerde 2toestellen volg~eus het stel-
sel-Mlarot aan to schaffeu.
Na dien bleef de saak rusten, totl-
dat thants bij Koninklijke Boodschiap
van 14I Mei jJl. de Staten-Generaal
het vo~orstel bereikte, om art. 55 van
Hoofdstuk V der Straatabegrooting
over het dienstjaar 1908 to verhoo.
gien met f 18,000, teneinde te kunnen
overgraan tot de sanschlaffingr van
pen ontrattingtoestel met toebehoo.
ren. D~e bedotelingr is het toestel to
glaatsee aran de quara t~ainoe-iorich
ting van den Nieuw~en Waterw~eg en
het, indien vereischt, ook ten gebruize
beschikbaar to stellen voor die sche-
pen, die niet voor den Nieuwen Wa-
terweg sijn beatend.
(De Surinamler.)

~EElliter l cllRth

Venezuela-Au lerl ka.
Sewu Yo~rk H~eralld, haL) 96.

Eenigen tijd geleden natu de bur-
gemneaster van een der deelen van
Canracas op eigSen geuzagr eenige matf-
reg~etle teguen den pest. Hij werd
zondcer complimenteu alg~rezet.
De andere reden, waaromn de Re
greer~ing niets doet* is dat de gozond-
heidemaatre elen geld kosteni en van
hept begin al beeft de regeering bet
standlpunt inigenomen, geeni geld uit
to gevenl, en het vo~lk en de kioop-
lieden de stad te laten schoonmaken
en de! fondscen to leveren, die dfaarvoor
noodig ziju. D)eze bewering w-erd mij
gedn~an door een lid van de Rtegee.
ring, die dit standpunit van Castro
verd~edigrde, zeggende, dat als Castro
een groote som gaf on de plaawr
te b~estrijde~n, er veel te veel aau den I
strijksltok zou blijven heaven een
kle~in giedeelte zou mnaar toilet dloel
ko men.

De faculteit van Geneeskurnde pleit
te vergee fs

Twfee muaandeo gzeleden v66~rdat de
pest kwram naar Caracas beval de
faculteit ran Geneeskrnude aan, dat
afgel gen barakdken zoudsng bou\\n
sciled gezondhIeidsrelaat~regelen
zouden worden genomen. Behalve het
uitioven eerier premie voor het doo-
den van ratten en manizenl door het i
cornit4 der kooplieden uit het Feld I
dler koophieden is niets gedaan.
I t d 1 an woord op bet voorgestelde
plan om een national gezondhleis-
comnmissie in te stellen, ant~oolrdde
Cast d ro, dAt hi daaraan denken zoti
als de E'pidemie over was.
~N de epidemic er is, is de behoef
te aau hospitalen klaarblijkelijk. He
ljers wsor en van het ee~ne stads.
b deelte rraar een~ aangewezenl buis i"
ae Fndere g~ebracht tot groot on
genoegen eni tot grrooten angst der
\,ewonerP van dat kwa~rtier. Z~i pin'
gen en corps verleden week nsaarhet
bureau van den Burgemeester, otn
te p'rotesteeren tegen do waardchlijn-
lijke 3derpesting van hlunne burt
door de aanwrezigrheid vanr de lijdlers.
Het antwfoord was de arresqta;tie van
Ilde kl gede buges Zij brc te
een neacht acter suo ee grende toen
D.aarna protesteer~de niiemand rreer.
President Castro bieeft van 't begin
af wfemig~ gewicht, gebechlt ann de
ment is kome nte Paabu op Ie gronoe
verlies van inkomnsten d~oor dat in
z~oao lunayn skj met euchhn nae%
g~een ouderbrekinig plaate gehad vau
de uitbetaling der buitealandsche
uitketrn~u zosszjzj ~t
selkd dorde z60 sgd nom a ie
C~aracas voor verecheidene weken

ornLa Vi tois bezoe'leciab e i
niet waarachiinlijk. dat hij bianenkort
naar de hou fdstad sal teru keer~en
Er h ebben geen vergadering~enl an
de zieb eis r rade oounte z sad ooons
geen conferenties met de voornaam


ate geneesheeren; ook is geen gezond.
heidd-commisele benoemd, on den
hdtnL aan to b~inden tegen de ziekte.
alut sinds wheinige oagen is er
serum to krijgen; de laatste geval.
len warea noodlotti zore d lf
een klein kaoj ig, zon r zdielfe
spuiting vaan Trins rum dd m e a
berbe en. Verschlillende apothekers
li d enhnu de stof ontvang~en en de
kij er e bben nu t~en minste een klein
ka N d reigrend gevaar, dat Caracae
ean or geheele w~ereldl zou afgeslo
ten Fordn dor a uiting van den
Ip~rweg van C'aracas naar Porto-
matiqoe loodz akte he terp Iipha-
gadering op Miaandag 22 Juni de
quaestle te bespreken, in hoeverre
het weoshelijk zou zij g~e7,amenolijk
de sandacht van het (fouvernement


LONOMAN & flARTIDIP'
r Nw YoRrrU, u.a
as vetst Por aps'
1)E TOEKOISITHTUEIRA(AO
als

Nedrlndch I~rean ~ e

VOSt-Indie.LEZIN~G
gehoudrenz in eene b~jcrsXeenkoms
van d2e

.Gooep Sfiuricarge
van hetdoor
J. C. LOWE~AN
Civie~lIngenieurv.
~Te bevrragen
DRUKKERIJ VAN DIT BLAD.

Prifs f0,25.


GRAFMONUMENTEN,

GRAF ZER K EN,
n MA6RHE6R, Belgisch, Befersch
en s~weedsch GRANIET.

Gr0010 V00traad. -- Billijlre Prijzen
PHOTO'S TER INZAG~E.

Steenhouwerij .
IVarmerwerken.

*, EUWaNS,
Oude Varkensmarkt.- Doddendaal.


Advertenti en.


C1 DUDDUT GlUMTT ,

eigenaalr van het prachtige buis
99PUERTI[O RI[COSS
zoo net, keurig, fijn en sterk door
hem gebouwd, biedt betzelve te koop
aan voor iets minder dan de heft
van den kostprije.
I)it huis, met alles van koper, wat
in andere buizen van ijzer is, bestaat
uit:
E~en voorzaal,
Een zaal,
E~en achtersazal
D~rie gaauderije'n
Aebt slaspkamere,
Een groote, eetzaal in communica-
tie met provisiekamer en keuken
Veracheidene badkamers en privet's,
in comrmunicatie met de slaspkamers,
E~en marmeren patio en marmre-
renr se @e be[[ak roadci0m bet huie'
Wasch- en strijkkamers,
Eien vidr. twee acht~er en twee zij-
koralen mnet boomen,
Eea w~agenhuis voor twee of drie
wagens,
Vijf depots, die als hourhuisjes
kunune dieuen,
en E~en bijzonder groote boven- en
o nd eraa rdsc he reg~en bakmtet reservoirs
eni pomp en wtaterleiding overal, ziju-
de de regrenbak van een inhoud van
plus minus 70.000 gallons water.
Hlet buis zeer hoog gebouwd, met
teer g~roote! deuren en venaters, en
daardoor mnet groede ventilaties over
al, is zeer grezond, heeft een prcachtig
ultsicht over de stad, de haven en de
ze en moet an~ elken kooper bevallen,
die hetzelve sal willen- besichtig~en
en onderzoeken en daartoe wordt
Ihij sinds heden gfemachtigrd door den
eigenaar
C ERRETr E;NTIL.
:CuraCao, den 18 Juli 1908,.
3-1

he~eft de eer hteerbif kennis tc ge-
ven, dat de v~oltrekkintg van) hel
huwzeijfk harver dochterme32t dent Hceerplnaats al kebben/ e Philipsburg ~
(St. Martin N. G.) op Dinsdlag
d~en 21n. dti 1908.
St. Eustatius 30 Juni 1908.
Receptie
otu 'i uur P. Af. tn hnize vasn den
Hfoog Edel Gestr.HKeerh. J.C.BRHO:WER.

,,La HabanEera" e cigaria ak~i,
tantoe gusta i solicitAl pa huma-
dornan dli bon gustoe, a jega aki
coe vapor alem~in ,,Westphalia ,
otro majan; asina ta, koe hend"
koe kier huma bon i barata, por
solicita nan cerca su Agente na
Caja Grandi di Punda, koe ta fir-
ma aki bao, i na toer Estableci-
miento di Prollisiun i Licor.


ARTURo R. MYERSTON,

A~gente Exclusivo.


,0uIyUR A~l A in 1803-1804',
Doca


P. A. EETWENS, O. P.
format gr-oot 80.--83 bladz*
Prijs t O,50.
De opbrengst strekt ten voordeele
dler nieuwe kerk op Rincon.
Verkrijgbaar aan de drukkierij
van het
APOSTOLISCH VICARIAAT.


Adverteert steeds


Amigoe di Curagao,
Elet IrOOst StitzeR ner
hollarHAsche bladen in
de kiolonice


-- -
ornikker :
AlfI*R ~D O F. SINTIAG 'S


to vestigren oy de nioodzakelijkheid
vau maatrege en tot beteugehoug der
ziek te.
Zooals verwacht werd, men kwam
tot geen besluit om op to treden,
wat teer wijs was, in aanmnerking
genomnen, dat de diplomaten, te Ca.
racan geaccrediteerd, gewoon zijn bij
het boofd van staat in Venezuela
aan bet kort~ste eind te trekken. De
vergadering wferd giehouden in het
huis van Baron von Seekendorf,
Duitsebh gemant, die deken is van het
Corps, sinds Mr. Russell, onze Ge-
zant, near Amerik-a vertrokr.

Newt-York Times Amtli 86.

PUERTO CaBE~Lro --- El Cons~titucional'
Ibet orgaan van G~eneraal Csatro
epreekt van de toevalhige omatan-
diasheied, da tt-dter jbdertIlari tta
toenmaals gemant~ in Venezuela, op-
nam om naar Washington te gaan
ten einde de protocollen te teekenen'
Dteze protocollen weigieren nu de Ver.
rtaednatej eren, ben -ehn eto adde
Amerikaansebe vorderingen o nieuwv
uan een scheidlsg~erecht te onlderwer-
pen. D~eze loop der zaken, gaat het
blad voore, is do oorzaske van de
afh~reking der diplomatieke betrek-
kingen. *
WaT~shin~gton, 24 Jutni.
D~e officieele pe~rsonien slaatn hies.
met belangstelling de ontwikkeling
der zaken in Venezuela ga~de. Mlaar
men gyelooft niet, da~t er noo0dzaie
lijkbeidi za-l bestaau om een gewa.
pende matcht to zenden ten ein~de A.
meltrikaanschle belangren te bescher.
men.
Door een toevallig~en loop dler om.
standighedenl heeft ~merika just op
dit coogenblik een uitgebreidle macht
dicht bij de Venezolaansche wateren
voor het lij k eid.
In de W'est-Indische wTateren en
bij het Kanaal van PanamuA heeft het
een aautal schepen, die in een oog-
wenk in Venezuela krunnen agon. WTel-
d ra zal1 het D~epartement van Mlari-
lie in de West-lodische w~ateren de
beschikking hebbeo over de slaa ~sche-
pen.N~eto Hamlpshire en Idat~o en de Krui-
sers Prairie en ~tcomra, als zij ge~bruikt
zijo om jantjes naar de Landeogte
(te brengen. I~e Koaoneerboot Padu-
cah is in Cuba schietoefeningen aau
S) oauden t raijl deokD ubue~ op w
is te Guantamnano op Cua.
N~eco York Hera'ld 7 Juni.
W~dsmaroxTO D). C. 26 JU~hl Er'-
ikennenal. dat de Veuezolaansche le-
o-atie zilhier zoo goed ale nutte~loos
gzewor enn is, hieeft Generaal Castro
dlen Heer Veloz-Goit~icoa gemachtigd
~len din,.,on te vrae ovoaord e v
trekkin-rn tusschen de twee landen
veel meer gesjpannen zija, dan town
<1 Sen~ beio derre~ka~
vorder~ i t o on d Amoelteikase
lIe Heer Ve~loz laat zich niet uit
over den toestanrd, maar beschou~t
liem teich as9 zeer ernstig. Hij za
zijo post binnen weinige dagen ver-
laten e~n eenige rustige maanden
doorbenurnverwitti d vn bekh
Washing~ton wordt beschouwd gelijk
te staan met een verlaten van het
land. President Castro sal geene me-
dedeeling~en meer doerr ann het staate.
dpar~teenpel~ zdotor dirtgasan va
menit het ijs ,r~eekt met de betrek-
kingSen weger met hem aan te knoo-
pien-
oorloan ul delolpeb e, di odel knien
rikaanseble regeering zou willen san.
gaan, z:il Presidlent Castro optreden
met verbod van ultruer van vene-
solaanachie gooderen naar Amerika.

~ILLEMSTrAn (Cura<;ao) 20 Juni.-
hHeet bee le v, dhe (;ou ornen van
schoteni, on het half uur afgevuurd,
tegelijk met de Amerikaanschre ka-
noneerb~oot, de nagedachtenie vanl
frhover Clea land te a 1 id jrde bae
het Hollandsch G~ouvernement met


hiet Arnerik~ansche is overeen eko.
men gezamenlijk tegen Venezue a op
te treden.

Vereenigtle staten moetenl handelen.


sch unt nideerika~ eange didh s
genoeg rtaat, on Venezuela zijne
verplichtingeu wonder bet oog; to hiou-
den met betrekking tot depFest, dewfiji
zij beidern onderteekenaars zijui van
de saLi Hire overeenkomst van W~a-
shin tooi, on dew-ijl Venezuela zijne
verp ichting niet is ougekomen; eene
dier verp~liclt~ingen was,) dait aan de
~me ika Id~ le~a~e I mnes 1 id
ziekte en de mnaatregalen daalrtegren
genomeu.
Dre Eluroplreache nalties.-, die geen
deel genomnenn he!bb~en aan genoemde


overkomet, kouden dus met minder
reden tussichen beiden komnen, of men
zou moeten aannemen, dat Veue-
xuela eene international verplich.
ting te verrullen had, omdatinter-
nnationale belangen op bet spel sitaan
en de levens van vreemdelingen wor-
den in gevaargebracht.
S't Gcuvernement hangt nu eemig en
alleen at van de inkometen der haven
van Porto-Cabello en dat is de reden,
waarom de gevallen van ziekte zoo-
veel mogelijk w~orden verdonkere-
maand. Caracas wonder v reem de-
ling~en zou zoo eenz~aam worden als
central Africa. Teleg~rafische'gemeeen
schap is er al sinds jarea niet meer,
sedert Castro de draden van den
Franschen Katbel dooraneed, t~en.
g'evolge vau een twist met die Mlaat-
schappij. E~rger is het, d~at er niet
de minste hoop op een minnelijke
schik k ing schijunt te bestaan. ~e
handelabelan en hebbeu daar mede
onbesc Trijfeli5 k eel (re en, daar men
af esloten is van er buittenlaindsche
markten. .
d as oe ziehkete mn Caracas nm r
va arachij nlij k, dat Gastro zijue
boofdst~ad van Caracas nlaar V-
lencia zal verleggen, ofachoon die
daad haast onbegrilpelijk en onuit-
ruerbaar yourkomt.
E~r loopt ook een ,perucht, dat hi~i
den spoorweg van Ya~lencia naar
Porto Cabello wlkoopeni van
de eigenares, eenl Engeleche Masat-
schappij, die erg blo-eit tengrerolge
van den dreigenden ondergatng van
den Spoorw~eg ran La Guayvra nRar
Car1acas, die ook san Engreleche Ka-
pitalisten toe'oehoort.

HAI~TI.

TREUIGEII( I TOESTANDEN.SN In de-
ze onathankelijke negerepubliek ziet
het er op cogenblik allies behalve
rooskleurigi mit. Mlen herinnert zich
nog w~el het bloedbad eenige maan-
den g'eleden Rnaggericht wonder de
bewfeerde revolutionnairen van de
partij van generatal Firmin. En mag
menl de telegframmnen van de Newe-
York Herald" gelooven, dan staat
de republiek aan den vooravoud van
nieuwve geweldplegingen.
\Vant de verkiezingestrijd is aan-
gebroken, ~a~arin voorzien moet wTor-
den in de v-acature van de president,

v deh j~en i binnen emn paar maanden afloopt,
indien al miet herder door ziju dood,
daar bij op het cogenh~lik tainelijk'
ernstig ziek is.
lan men vree~, dlat de strijd tus-
schen de verschillende canididaten
slechts met wapengreweld sal beslist
worden. D~aaronder vinden w-e gene-
raal C61estin, minister van oorlotr
generaal Coriou, die zich door zija
vcrregn~ande wrleediheid ondlerscheic.
de tijdens den op>stand van g~eneraal
Firmoia, en generaal Turenne Jean
fillee, militair youverneur van n~oor
delijk Hai'ti.
Daarenboven vreest men den te-
rugkeer van general Fi~rmin, die
nitgewteken naa~r New-York, bezigr is
daar kapitaal en wa;penen bij ellaar
te krijgen, on bij een voor~komen-
de goede gelegenbeid to I'ort-au-
Prince te lauden en er bet sein te
geven roor een nieuwen opstand.
D~aarbij wordt de toestand nog ver-
erede oor hdee I %oea entrede leka
(lat is uit~gebuit door de o\vweteu
looze benden van politieke afiuators
die elkaar de? macht betwisitenl, en
door denlach eruit angdvata dw aar.
even 15 pet. van ziju nominale
waarde.

Wat men vreesde is g~eschiedl. Vol-
gens dezelfde method, als een paar
rm Inudtn b sl wr ti nat d
beperkt zooals vroeger, tot de an-
dmerdedel13ak ieo~mt d t eionudstoand
Portua- Prmceem brand tosRteken.
De telegrammen deer dagen alhier
ontvan on melded, dat 6 i 7(00 hui-
tn ve band zjrn; b \cae I g~O rose
arsenaal en het fort zijn door onc
plD newe Yin Ana-kerk bleef tot


du rerre ge paardc, bdaarimen er pon
onmiddelijk outlekte en stuitte
IFen oude \t~rouw~ werd~ gearrresteerd,
terw'ijl zij bezigr wasr, petroieleu te
ieten ove te .a~;ndel~sgb~onwen bij

D~e marriniers van den franfichen
kruiser Chalcsseloup Lrubat doen goede
dienaten en hebben he~t College van
den H-. Alovainis van G~onzaga, met
de outlli~r~ende huizen te~ge~nden brand
gevrijwa~trd en nu zich in da6 C~olle-
ge verschaust, omdat het just mid.
dfen in het brand~punt ligt. Uit vrees
;or o gelrebrel~ldhede zija alle maga-


H. M1. de Koning~in dier Zitederlactndes
BEKROON3D
te Amsterdtam 1883,
,, An twer pen 1885~,
,, Chicago 189~3, en
,, Curagao, Eerste Prija Eeril
mnedazille, 1904.
Curagao, WLater'kant~ Otra.
banda.


Nijmegen.


aolana


Photographische Inirchting.

SOUD18tte et FllS,
HOPPHOTOGRAPEN
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs