Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00026
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: May 30, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00026
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


r~c~----am4l~au~;l~aasaaa~'lrip~plEl~l~ ~mar~Fl~ug~%li~E~_~1mslE~g~~rPOIL~L~?I~ I II~ I~_IILP~ I-Ils II I_


D~e Toelichtingr op dit niteuwe ar.
tikel, luidide als volgt: ,,Het voor.
ne~men beetaat omn met degenei, die
"I) Aruba en Bonaire gronden bij
wgi~e van verguumung of concessie
hezaitten (P. B3. 1823, No. 66 en 87i,
P. 1847, n*. 4, 1894 n'. 26]
hourcontracten te sluiten. I)aar het
riie~t mogelijk zal zijn dit, wer~k ten
oprzichlte van Aruba ten einde to
br~engen v66r de invoeriing der er.
ordiening~en, is in ar~t. 8ee0.
uer~gangsbep~aling ontwforpen.
,.Hoeweld~ebedoelde vergu ningrhou.
rlers bezitters ter. bede zijn en het
Go(uvernement de verau n ning elk
oog~enblik kan mntrekkei, komntge-
rnrlde regelmgf on teven~s de vrijetel-
liii van alle kotstn van het hiuur-
~ontcract billijk voor.IDe Pater F~rancism~an Junipero
herrPa was de eetrste, die hiet land,
dati on bekend~ is als de staat Co-
lifornjiB, ond~erzoebt beeft. Het GouU-
I "nemenrt der V-ereenigde Staten
eerft onlangs den! naamn ,,M~ou nt
dlnliperoo Srra" gago~ven aan den
hcorgsten berg van bet Santa ILucia-
..ehergte.

Wfonderen van het mro-
dern verk ,

Sluds de draadlooze telegSra~phie in
Iprac~tische toepassing is, hoormt mn
Iij ra dagelijkM van mieuwe wonde-
onder electrotechniek. Een paar
"'lekn gieleden me~tdden de bladen,
vaut mlen er to Parijs in geslasgd
'as, van den top van den Eiffelto-
tenu met krachtige vonktelegraphie-
Inestellen, directed verbindingr te kril-
Alejnitnet de Fransche vloot in de
~ldllandsche see en met de Fran-


beweze~n, dalt de Concesisiehouders
miet met gew-one buurders van giren-
de~n kunnon wor~den gelijk sresteldt,
maar eerder wor~den anngremerkt als
bez ttered en eigrenarenl, zij hcet dan
ook on er eenignzius b~eperkende
voorwaarden. In hier volgrend num-
ruer, 1243, weze~n wij er op,~ da't de
(ouverneur NIET HET RIECHIT HISEFT
de vergunning elk oogenb~lik teruK
te trdekkenl. Art. 1 va~n dfe Verordening
op deuitgrifte in eigendom of pach~t
van publieke gronden ini de Koclo- I
nie CuraCao ('. I8. 1867, No 4) derde
alluea, segt ultdrukk~elijk:

,,Indlien een der eigrenar~enl vHn
.,groniden bezwalar beeft toern
,,den afstand van doineingroodt,
,,levert hij] rchlriftelijk die rede.
,,uen van bezwaar aan den Gou-

sch tr~oepen to Casablanca. Sedert
dien wordeni er dageclijks via den
E~iffeltoren vonktelegframmlen gewis.
seld met de Frransjche oorlo~g.schY~e.
pen aan de Afrikaainschee kust en Iiie.
mand verwondlert zich- mneer over
dit wonder. Mlaar nu komt de
h oofd redacrteulr va~n de Panr jchc
,Eiatin", die cirie maadenHI geleden per
ntoomaechip ,.L~oraine" van Hanvre
naar New~-York vertrok, ons mnidden
uit len A~tlantischlen Oceasu verrais.
sen met nog treffender staaltjes or
radio elegra phisch giebied, weraruit
ten duidelijkste blijk't, dat de mo.
derne reiziger feitelijk nergensw ter
wereld meer buiten ,,contact" niet
zijn betrekkingen is,
Stiph'anie Lauzanne seinde nazme-
lijk deni 6.n Februari, mnidden uit
d~n Gecoaan, draadloos aan ziju blad:
,.G;isteren hoorde ik de E~ngeleche
oorlogrschepenl, die zich ter hoogte
van ha~ap Lizard bevinden, met el.
kander spreken. ESenige minuteni la-
ter hoorde iki den Eiffeltoren spre-
ken mt betadmiraalechip ,,Kle-
ber"', te Casablanca. Het w~as pre
cies 93.10 'savonds, Parijache tijd.
D~e Eiffeltoren, vroeg: ,,Hebt ge
nog officieel nieuwrs?" aro o


,verneur in. In dit geral kai
,,de afstatnd niet geschieden, dan
,.na ve~rhoor van~ den Raad v-an
,,b~estuuir en bij een met reden
,,omkl~ed besluit."

Dos NIET elk nogenblik

Alrt. 7 ezgrt nogi covendlecn:

,,Nliet na levingf van de in dp-
,,7;e veror lening, of bij desw~e-
,,grens nangeganenr overeenkomit
,.bepaa"lde voorwaar; ,,dat de nvederprrtij in geb~reke
,,is geste t, Han het GJouv-erne-
,,m~ent grond die vernietiging van
,,de~ Overeenkorn-lt to eischen."

Niiet ZEtLF de v~r nidtiging der con-
cesale uitspreken, ni t elk oogenb~lik
initrek~ken kan de Goluverneur, man r
alleen ceen eisich inshtejllen tot ve.-
aietiging bl]j het Hol \-an Justitie.
Wasf het w-onder, dat de Con.
ce~sseh oude rs van Ar~uba, die hun
groulden 30. 40 Ioren, rourlmrigen
vani deni tijtl der E~ngeltsehe Over-
heersching af, r~ustig:b~ezete hadden
en door een lEderl, OOk door het
Gouvernement, als ei gen aren dier
gr~oudfen werden bea.-chouwdl en als
zoodnigi behlandeld,~ was het won-
der, datddie concess ehoudersf hevig
outsumd warenn or r biet pla~n ran

ei en(lr~l Iuvern~eubot, lst rolva be
zitters s~inds jareni, mo~,rtan eeuriou-
fig hrunrders vaun g~cl~rand to maken,
hourders~ w~ien eit*,angenbukt~li ,w
huur kon wor enr opgexeg d?
En niet op Aruba ailleen was men
ontatemnd, ook~l hier vond men al
gremeen eenl dlerrgelik plani vau het
Gouvl~ernemnt boogsHt o~nbillijk.
i880018 hiebben wij het ons ten
plicht gere~kend oumniddellijk toen ui
de! uitvoerinlg van dat plan te pr~o-
testeeiren met al de kracht die in ons
is.Da~nk z'lj dealgfemeene, rechtraolrdi-
ge oppositie heeft het Gouvernemrent
van die uitr-oer~ing van zijB Oncio~r-
awc t plan afgemien.
Onadoordachct wasp het plan seker,
Immners, de ~emnachtigde van den
Grouverneur, de Heer' DE JONCKHEEIE,
verklaarde bij de publiek~e behanlde-
ling van deze zaank op WioensdoF-
II. ,,dazt het fHester na het belotneren
vanl zeker~e zijle" zich ge~zet hlad tot
diepere studie der quulestie."
He~t H~estuar had roor~zichtig:er ge-
handeld eerst ernstig de~ taa~k to be-
studeeren, v66ri, dat hlet met zulk een
veelomivattend pla~n in het op~enbaar
voor den dogF kwam~o.
Nliet ten onrechlte, vermooddenn wij
een half jaar gele~den, dat den be-
lasti5ngontwerper een held~er inzicht
in dexsequaestic eteneenentuale vreemd

Jatmmer, dat ook nu nog, nn deze
gezette studrie, hett Bestuur mlaar- Iiet


,,Kleh!~er" seiude: ,,Waebt een oogen-
T wee mnianten later seindet de.
,,K~leber" weer: |
,,Niet voor mniddernachit", I
D~e .,Lorainre", die aldus een ,,ge- i
sPrek" tusscheni Parijs en Casi-
blanca afluisterde, b~eyond zich toen
op' eenl afsta~nd van 1;'00 kilomle-
ters van P~arija en op eenige dui-
zeuideni kilormeter~s van Casablanca.
D~e teen midderrnacht aangekon.
digrde uiededealingren tusehen Casa-
blanca en Parijs woerden ook door
de toestellenI van de ,,L~ornine" op
g-eva ngen.. De ,,Ma~Itin"' onitvingC den
volgeu"den mecrgen den hoofdinhoud
deer modledeelingen uit den A\tla!-
tisehien Ocenani ter p~ublicatie ext
.St~~phane ILauzanne vouegde er slar-
castisch aan toe:
,,Ails de heer Clemenceau en general
d'Amade somns geheimen te bespre-
ken hebben, zullen zij wachten tot ik te New- or~k gearri-
veerd ben.

Ontzettenid wrapen*

Wte dachten eeret vast en zeker
met een Aprilgrap to doer. to heb-


kan inzien, dat het onbillijk 1ou
geha~ndeldl hebben, als het de con.
cessies in huurcontracten zou heb-
ben veranderd.
Blaa~r gelukkigf het Bestaur heeft
toen afgazien van dit plan. D~e Con.
ctessies blijven behouden.
G~een oogrenblik heb~ben i spijt
gebad, verzet te bebben aangetee.
kendl teg~en het plani van het Bestiuur
am de concess~ies in hourlcontracten
to veranderen,. Thanis nu, dlAnk zij
het krachtdadie optreden vain den
Kiolonialen Raa 1, ook uns besceheiden
p'ogen met zulk eeni Felukkigan nit-
slag w-erd bekroo~ud, verheugene wij
ons over onls rechltmaticu verzet.

Volgen wij nu de openbare behan.
dleling van deze pijnlijke strijd\-raag
tussabhen het Bestuur on veleni ziinier
beste Burgers.
Toen men Aan art. 48 van het
O)ntwer~p Grondbelasting~ gekometn was
PENSFELDT op en zeide:

Alijnheer de Voorzitter,
Btij de behandeling~ van het Ouit-
wa~rpI In- C~it- eni Dororrowr heb ik van i
deze plants geprotestreerd tgenSr hlet
voornemen van den G;ouver~neur orn
Conesfsie door Houre~ont~ractn te
ver~vangren, en ik; dcle het~ van avowl
nog eens, uwant v-olgeins mij is dat
p;lan teen inbreuk roak~en op, verkr-
gek I htyn. Jiechtskenniis volslagen
leek eni kani duts greeln undere dar
SleekengLedu-chte~n ten betste ,revenr, en
hourcontract~ een, ,\llnheer de
Voorzitter, conices~sie is geen houur-
conUtract; in1 d'e vere vertex niet.
C~onicessie bieeft oneindig veel betere
condities da-n ees hourcontrays- ,
O~m kiort 18 zijI, v-erzeker ik ;,
dat mnen op Aruba steeds, dlus van
domsrecht in C:oncessie hee~ft erkcend
als inl ~r~oudceigendominen;eu dat tech'
eni vertrouwen werdl door Iiiem~nd
minder iederen dlag mieer enr tneer
versterkt en b~evesigid, dan dour
h~et G~ouverrenement zelf, dat nog oP
heden zijri successierecht outvangLt
en ,r-o koop~schat bij v~erkoop en i
koop.
1)oor die bandeling: dus beeft het
Bestuuir, naa1r mnijne meening, dlen
toesta-nd bezegeldi en bekraichtigd en
het gaat nu miet aan omn Ir~et 400 i
pennestreek alles r-oor nul en gtee.
ner waardl e to erklarenl ten kostc
niet van iMin person, mnaar~ van heel
bet eiland.
Wliaar gaan wij hleen, als9 verklre-
gon reebten niet mleer wordlen ge-
iMerbiedigd, als hlandelingen van de
amnbtenaren niet~ meer wrorden aan-
vaard ?
Dec oiutstemmingn op A~rubar is root,
en ik vrrag met. w-elk rechit gaan
wrij die mensechetn niu dw ningen hui

benl, toen uit Engelanld het botricht
kwnamn over die ultrinldingr vanL een
wap~en, waarmnede men vanr L~onden
uit P'arijs zou kunluenl beschliete n.
MaaLr 't schijult noI tOCh weekelijk I
geen grrap' to zi n. Ten mninste een
eirnstig blad als de ,,WCestminster
Ga~zette"? geeft nu1 verala~ van een
gespr'ek mlett zekeren heer Simpson,
den uitvindaer, en den heer F. N.
Mlaude, rid-der vanl de Haudorde en
oud-kolonel van de grenie vanl bet-
En:gelsehe leger, die over de uitvii-
ding van de Contemporary-R-Teview
heeft geschreven.
Mijut walpen--men kanU het geen
kanion coemnen -- we'rpt inderdaad
(aoo de bleer Simpson) een giralaat
500 Ki. M~. ver, zeide hij verder-
maalr als er oorloa moet wezen, la
ten wiJ dani de beute wap~enen heb
beu Tegelij k zail miju uitvindino
meer dazn iets andern oorlogren be
lemmreren. D~e pr~oeven die de eer~ste
vaklui vau Eur~opa er mee hebben
Fenomenl, zijn rchiitterend geslaagd.
let wapen k~an ev-en- gematkkelijk
vijftig g ranaten van 5~00 (En,)
pond in deL unainut werp~en asv
50O pond, enr ze werpen op, 100 K.I.
als op 100 31. Hlet is 200 licht to


concessiie in huureontract to veran-
deren ? Ik zal mij over deze zaak
niet~ verder uitiaten en de verdere
behandeling dearvan met alle ge-
rustheidl overlaten aan mijn geachlt
m ed elid SUTIHERLANID, die in deze
zaak allessins beyoegd is. Ik zeg
hem intusschen dank names Aru-
ba.''

D~e Heer Am TATIIrS MULLER1
stelde nu het v-olgrende amendment
voor:
Art, 48 to doen luiden:

,,3let dfe za~kelijke reebten, in
,,art. 12- bedoeld, worden vocor
,,de toepassingi dezer verorde-
,,in ehjkgerteld de rechten,
,,door de~ houders van conces
,,siesY of v-ergunningTen betreffen-
,,de onr~oerenlle goederenl op A
,,r~uba gelegeni, -er~kregen, voor
,,ZOOverre die g~Oed~ren. VOlleDSJ
,,best~aade bep~aling~en, reeds het
,,0s.derwerpp hebben ultgemaakt
,,van een saanlag mn de groud.
,, belastrug.?

Nadat !lit voorsjtel van genoemal
lid door tw-ee modele~deni ws onl-
der~steundf, lic~htte dt! Heer Aves. RTI.
bluoucuEl, na bekomen ver lof vani
den~r Voor~zitter, zijui amuendemnent toe.
Zijnl zacht giestand~t gelulid kw-am
echiter niiet ini volle golvrn tort de~
I're aftl r alu bet ltegen erg~Iestdeldle
vermoebthe n w\iqj eeni paar w~oorden
op te ~alrange
niiet alle concessiehouders undler den
indruk verkeeren, dfat concessjie, zoo
niet gelijk aan, dan zoo goed als
eigendom is. D~oor bet berffen van
bela.stingenl als van eigenlaars derl
giranden heetft hiet lIestuar dezen in-
dlruk niog versterkt. D~e Rtandt nu
beschrikt over te wFeinig gregSevensq
amn deze moelijke queestie hier
nit to maken. Spreker stelde de~r-
halve- zijn amendemnent \-oor om biet
rniogelijk tel maken d(-n thatns bet-
sttaanden toeastnd te beatendigen enr
verk~regen1 rechte~n to eerb~iedi con
Det H~eer J. SE:THEirL.1ND~r dirnde hier-
op een sub-a~mendcament in om~ uit
het amoendemnent-MUL:LERs to lichteni
doA woorldenl ,volgeus bestnaulde beparlin-
yes"! dea~rm d e den juridischen kaut
meheqel en al van de qluaestie afoe.
"menrd on zich enkel en alleeni basee-
read op1 histonrischen ngr-ndslagr
D~aarna s >rak; de Heer SoUrER~-
LaND~ als vollgt-

,\lijoheer de Voorzitter
Het doel van dit amendemernt is
om zoo mlogelijk den dnroeven in-
drluk wel to nemlen, welke de uitino-
van he~t voornelrne n van dlen (-ou-
verneur om de than b-estnandet con-


hunteerenl, dalt het dadelijk achter
e~lkaac kagels op die rueest verschil-
lllead arfstandfen kan we~rpen. E
a~lles door middlel van electriciteit,
die het kruit vrvr\angt.
Kol. Mlaude herestigde, w\at hii
had geschreven

DA teeo0~c rll ORcfVer
Het betreft hier het langs elee-
tri~achen weg overbrengen van hand-l
sichriften door dlen t eletf oonldrTA d
Hiet is Sema~kk~eijk in te zien. dat
de mogelijkhleid, met babulp der te-
lefoongeleiding on een met de telr-
foon ini unigallte v-erbindingS standlt
toestel sclu ift elij ke aan t~eekenringen
te verzenleni, voor bet verkieer van1
buitengewroon b~elaug is. Me:n denkes
slechts aan de mogeiked ie-
mand, die opJ bet bellijheden niet ant-
woordt, dus afwepzigr is, gedurende
die afwezigheid enreller dan op senige
andere manier een schriftelijke tij-
dingr te doen toekomnen. E~un en be-
decke verde~r, dat men met zoo'n toe-
atel direct in stuat is, zic~h cen te-
lefouisch gedanie oprlracht sichrifte-
lijk to laten bevestipcen. en dus inl
plaats vanl een dtirect w-eggalmolnd


Crur~acao, 20, Alei.W\oensdagavondc kwam bij de a
Ilenbare beianideling van O~ntwoerr
2 er Belastinghlrrzerzienin: G~oND-
nF:1-r,.srIsc de zoo pijolijke quaestie
tussehena de Conce~ssiehoudler~s van
granden op Ambaw en het G~ouver-
Ilement ter sprake. Wel toevallig,
dat just een paar Arubianen hier
wa-ren eu deze Opeubare Zitting \-an
d~en K~olonialen Raad kondeni bijw~o-
Iten.
On)ue ge~achte Lezers zullen' zich
w\el herionereu, waar het hier over
gaat-
De~ Gouverneur diende ini zijn Ale-
Iloorie vanr Alntwoord op het~ Voor
loopig Veralag vani deni Kolonialen
Itaad ov-er biet O n twFrp-G ro nrd fe-
ILasting een Nota vqun Wijziging in-
w\aarbij Z. IL. 1. (;. voortatelde a
;let. 47T emrl uieuwv art~ikel to va~egen.

Art. 4Y.


In1 naam va-n billijktheid en reccht
h-ebben w~ij onmnitddelijk; in ons blad
geprote~steerd tcegen dit voornemien
v;an depn Gouverneur. C~it dezelfde
lor~ordeningenn \velk~e door den G~ou.
v-erneur werden nangehaaldj, hebben
wij bewezen dat concessegronden dt~
gFrandei rwaren niet in huur, maar
in allodialeo eigrendomn bezeten door
de c once~ssiehouders.ru In die veror-
d ening~~en wtord~t steeds gosprok~en
van arfstanld ran rrondenl en van
wettligei opd~rachrt ,,cetderende ren tr'ansporte1-
rende"6' den EIGENDOM)J der rode.
D~e bewijzen van dezp op'- en over-
dracht werden con~ce ssiei~r e br iee je-
not mad.
Dor Prccureur-ge ner aul; .J. RAMAJlElt
b~evestigde in een mnissive, in den
loop van het jaar 1872~ verzoudetn,
bovenvermelde oprattinig.

,,de zoogenaamde ,,ven, welke uitgereikt worden
,.aan ieni, die groudenl ii C'onces-
,sit bekomen-i in verband miet
doJ bepalinfren de~r daarin ann-
,tlehaalde brschikkingen van het t
..Koloiaal estuar...... toonien
..Haan, dat er miet den afstandl in
.,C;oncessie zoo al geeni volle en
,vrije, dan tocl cen~ beperkte en
I,,voorwlaardeijke eigendotusjverkrij-
'. ging, verbouden is.',


Ween e hiu urcon t rac te-n
,voor de eerste nux~al op to ma~- 110 Kf,~oninklijk Besluit van 16 Sep.
,kenI tunSchen het G;ouvernemout!~ ten he~r 1:?-41, No. '71 sipreekt v~an
en hen. dlie grondfen bij wiz ,< oodrigr ovrerdracht van gr~ondun
,, ane co cessi eof ler~gunt~in~g be o \r!a vr eer lo rdrin alclt

,.awclere kosten sic au tig.. Iin i:lingren ouder v-erpllichtin? '
..Zool con vei.~l~~~r;nhr C'.bJ oenl kansl awbL evensueele EIGE-
,,buurcontract miet is opgemaakt INA ME;N" etc.
,,pn de conlcessie of vergunning P~. B. No. 2(i4, goedgekenlrd bij 14
,,door beut Gouvernement niet~ is B. dd. 22~ Junii 1846, No. 79 zegt -
,,cpp~ezegdl, is de conces3sie- of ,,De oomplron kelij ke of pri mititeve (ori-
,.velrgu ningfhoudervrerplichetvci6r e essieblriev-en lbera~tten een overd rachlt
,,of up 30 Juni en 31 I.ecenmbe~r in aillodlialenr EIGI*INDOM)J en bezit "'
,,een vergoediuo-r aan het G;ou-
,,verniement to betalen, berekend O)mdat de zaak n zoo grroot
,naar f 1,25 per anar en per hee- iht 1s menep vi n Lr'C-
,tare een ged elte van tepn be~c- t lictatisderelnoe anh~long-ereht
tarere, voor geheel grerekend." No 22vno ba arw;
~~o,121ivi-ln ~ ~ on li.~Arnl


No. 1274


Zaterdag 30 IV~ei 1908.


25ste Jaargang.


GE


DI


C UR ACAO


Wi~E KELAD U008 D]E C URA FAOS CHE EILANDIN.

tHit Bl~ad vr~rSChiint elken Za~terdag~. Es 3 Courant aki ta sali toer dia Sabra.
\bonnlemntsprFij vroor Curn<;ao, Honasire. Arubat BUREAUX VAN DIT BLAQ Su pi~fja di abonnemnent ta ti. 2,-- pa tres luna,
on de Bovcenwrindsche o~ilan~den perl drie maiandlenl 1 pagd. padilanti.
ti. 2 metf vonru~itbeotaling.c Pat lugarnan foi Curag~ao, Bonaire, Arubs, St. M~ar-
\'o~or biet Buiten~land per jautr tL 10),-- IElACTIE : Waterkant, Otrabanda, No. 223 i tin (P. H., t.Estatius i Saba ti. 10,-- pa anja.
Afzonderlijk~e nummers fl. 0.13i. U n numlero sol fl, 0,15.
I'rijs der Advertentil~n van 1- 7rege ls f( O,0, vloor el- ADIINISTRATIE: Pl00 n 08003i, No, 12 g etmaad uni di 17 te7ree 05,caarge a
ken regel meer <% e~ts. % -


1 I

ce-w~iss up' hert e~iland Amba iniLL huur
contracteu tel veratndtiere op de be-
volkig va Arub heet chlterge.
la~ten, en reed, Iu to doeo uitko-
muen, datt deze! Itand n~iet te vindcen
znl zijii om zijuetudeerin to
verrle~enea tot hiet in he~t leveni roe.
penI \-an eenue w\etsb~epaling w-aa~bij
zov niet in ho~t geheel gteen, dau
tochzteer wcinig r~eke~ning wordt ge.
ho.uden miet det betaaudiile toestar-

Zonder in gieleerde~ betougeu te
vetrvallen, of ini bijzonde~rhedenl to
treden cmntrent de juridische glron-
den, aampde concessie- of ve~r-
gunnuing-houders hun besit, zoo niet
allS volkometn eigecndom~i beschouwen, r l
danu toch bet steeds~ he~bbenl nall
etnrklllt, enL nog ~aalninrken alsten
betzit, dat het rech~t betwtelk uit den
eigendom voortvloeit zeer unbij
kom~t; zonder in dio bizoude~rheden ~
to willenu tredel, zeg ik, mleen ikk vHn
Jen~l k~ant mnijuer metdeleden~l enr- naar t
jk hoop ook vaI~n de zijdes van hlet
~ouivernealent, geen tegensp~raak tt
ontmuetenl, waun~eer ik verklaar, dat
de K~oloniatle Randl wonder de te~gen.
woordige omnstandigheden zich nriet
gerecht~igd mag beshouwenn bece t~us-
Mchenl H~estuur en concessdie-- of ver.
guaning~shouders blijk baiar bestaand
verechil mut to mak~en.
D~och waatr h~et \-ornemieni v;n
dien Beer Gfouver~neur bij Jie Air~u.
blarnen hiet ver~trouwenl in de hau. Ir
delingen van het Bjestuur hieeft g~-
scho~ckt e~n zij d~e veilighe~id van hlun
eigendom~t reudsr in gevau~r archrtel,
Igeloof ik, da~t h~ier rteeds de p~laa;trs
is oru de! hioop uit te~ drlukkien, dit
een confict tusschen H~estuur on
concescjie- of re~rgu nnIli nghc~uderstvoo r-
koment) sal wordenl, opdat~ de tu,-
sJchenko:rrst vanu denr beyvoegden rech.
ter~ niet zral beh~oelenl te worJ~deo in.
gerOepe~n.
\ljub-amnenderrlenlt streteft er
no~ir om den bestaurtdenn toesitand
to bestanidigenl Rlarltas oriu dAaFr.
mnede rek~ening t, hlunden, to meer,
otudat de tegewordg toe~stau d
se~dert jur~en gei~erb~iiedid~ werd door
Ilet. HestUr en de vaistheid van het
rechlt der conLcessie of ve~rgunmnig-
houders steeds door beto Hestalur is
erkend, terwijI hunlne o~vertuiging, I
dait %ij niet elechts een plerrsoonlijk
uare~en zakelijk recht b~ezittenl,
loor de houdlingr en de! handicelir-
gen ran he~t Htestuur gedrenIT~lde
ecen lange reeksi van jaren v'ersterkit
w-erd.

(.e Geamachtigcde van de~n G~ouverr
nleur, de Heer DE: JONCKHIEEftE, vro~eg
Ilcn Heer SUTH ERLAND \.~i~~, W~l roD de'e
dfe woo~rden ,,volgenls be~starnde bepr-
lingjen" wilde laten uiitvallen? W'at
wasi het duel van dit~ s uba uieude-
meet -
D~e Heer SI'THEHLAN~D Zeiide blerop:
,,1k geloof, zonals hiet grachte L~id
.MULLER heeft doeu uitkarlneil, dat de
Raad niet over voldoende gegevens
beschikt~ omn de strijd~vraag tthnH to
healissen, daarom stelt mijlu rub-
amendement voor, alles was mnoei-
lijkhed*0n in bet even k~an rcuepe, tl
w-eg to nemen.
,,Ik ~il niet de wet~telijkie mcoeilijk.
beden bespreken, maarfden bedreau-
den toestand b~edtendigren. D~e Rtand
beeft I4iet te bedlissenr ove~r een ju-
ridisc~ll quaestie, maar behanudelt
alleen de zaikelijke quaesitie; daarom
mootten de woo rdeni .colg~ens be-
staande bepalingen" ultralle~n."

Dl H eer DE: JONOKCHEERE ntlmge-
noegen met deze verklarring en zou
het amendiement dan besprekeni met
wFeg~atingr der door den Heer S!-
TrERL~AND geschrop~te wroordenl. Spr'e
der meende echter dat ook dewroor-
den ,,o Arulba' eveneena ro oes tea
wegra len, omdat men ook op Bo
naire concessiegrTondeo aantreft, bl]
herionert er echter aan, dat die
conceesElegronden toch in ieder greval
va ~n wonder de grondhelastiog'


woord een document bozit. In de
practijk zoucen er zich voor het
ge ruik vanl het toesutel logr tal
van dandere nuttige maogenijkhiedon
voor oen.
Proeven tot het~ vervaardi~gen van
ee ose or he eirec~ over-


1rn~en an e h nd chr lag
tlga isc en wveg ziju reeds veel-
rul ig gediaan. Een inderdaad vol.
k omen brui baar t~oestel mnoet echter
de onlangs uitgievonden rshi-
ver van Gustav Graizanna, systeem
,,Lichtetraalaschrift", ziju. D~aardoor
18 bet mogelijk, dat de ontvano-er
het op een afstand van vele kio.
meters met een potlood yeschreve-
ne, direct nadat de schrajver siju
~otlood beeft neergelegd, ougevoe-
lig voor het licht gelixeerd, in han-
den krijgt.
Het overbrengen van eenig schrift
in aansluiting met een telefonisch
gesprek heeft op de volgaende wijze
plaate: De beer A, schelt detn beer
B. op. Zij Ppreken met elkaar vol-
komen op de gewone manier. D~an
neent A. het potlood van het dicht
neaat hem staeunde Rchrijftoestel en
schrijft op een ter bepaalde plants


liggendl vellet~je papier de woorden,
die hij wenserht over te brengen.
Het potlood is van twee metalen
stiftjes voorzien, die door hunce ver-
schiuiv ug gedurende het schrij ven
twee electrische weerstanden in hlet
tot~atel vodrtdurend ovems ier ern.
dlerin~gen mn den stroom bewerken,
dat mn een toestel van deo outvan er
op een beweegfbaren spiegel gewer-
pen lichtstraal precies dezKelf e be
wegmgyen maakt als de punt van
het schr~ijvende stift. D~eze zich be.
wegende lichtetraal valt op een zeer
gaevoeligr paper en fotograf~eert daar-
op de verschillende letters. Zoodra
A het po0tlood neerlegt, zet zich
bet fotografische lint bij B, auto.
matisch in bewegingo. eveneens au-
tomuatisch word teenige ontw~ik kelende
vloeistof afgegerrew, en bionen en-
kele secondlen ligt het beeld =efi-
xeerd klaar en kan uit het toesitel
worden genomen. Opmerkelijk is nog
dat godure~nde het schrijven door
de telefonisc~he verbinding grespro-
ken kan worden, zonder dat de dui-
deli kheid er bet minute door lijdt
of ~et schrift er a nduid elij k door


11.

M-en vergSist ziel1.! wTanneer men
tueent. dat na al die geslaagde proef-
neaingSen ied er he varen k api tein r
giraagt ziju zeilschip met ee n stoo-
mner rildle.Integendeel boden zij ahier
overall ree heftigen toenslltand.. Het
ligt ook in dlen ge~wonen loop der

men dor ee gebr ik va honder-
den~ juireni vertrouw-d word, niet zoo
opeens door een uieuweling va~n do
Ganll wordltgeschov-en. )oak dle stroom.
boot zon zijn plan~ts moeteo verover-
reni door geleidlelijke outivikkeling,
Opi- d! earste! plants eisc~htendte ra.
derenl drin~endl verb-etering~. D~e bla.
d~en zatenl cabowelrelifk vast, zo~od~t
bij die verschillende~ staniden; tijdeos
reen omw~teuteling~ ceel k~racht door te-
genlwerking~ nuttelcoos verspilld wer~.
G)ok trilde het rschip daardoor zeer
sterk. Nar mlenigre vergee'C~fsehel C poging
voerdlen eindelijk G~allowaiy eu Alor.
gan een be~ter systeemr in. Hier heb-
beni de! bladeni niet overall een ver-
licatle richiting, mnaar v-erander~len hun
stanld zoodaigti, dait in- en uitjiang
zoo, voordetelig mlogrlijk geschiedt,
daa~r ie~der blard zijll vert~icale~n stand
eerst na ziju intream i 't wtter
krijgt eni dezen totaail hereikt bij zija
diepsten staLnd. Groo~ter verbetering
wasi de vindingr van d~e schrOef door
den G)osteurijker Jozef Hessel. Na ja
renlangSe \-oorbereiding~ kon hij einde-
lijk ini 1829 eeni stoomiboot. met afju
schrioo~f voorzien uitrustell;heh nieru.
we ins~truruentt voldeed uitajtkeiud,
maar tijdens de proefruai~rt hadc er
met~ de ntoomp~ijploiding, eenl ongaeluk
pla;sts en hlieruit nat~u de politie aan.
leid~ingF verderec pog~ingen, tet ve~rbiedeu.
Rteasels vinding b~leef onbenut, totdat
in 1836~ F'ranciis P~ettit Smiith haar
upnlieuwl invoferde, niu in Engetlalnd.
Hij trok er de. aalnducht mnee der
Admiraliteit eni hierme~e was eijn vel.
slagenl verzekerdl. De eerste Eng~eleche
schroefboot w;as de Ar~chi~nedes, die
103.05 K;.11. pe~r uur lie~p, o~fsch~oon de
Admlniraliteiti ma-ar eenr soinlbeid van
'3.26 geF~isicht~ had Nor gr~ootlr sue.
ces hatd inl Frankrijk eni de IUnie de
Zwveed Ericson, de t-,ekendre uitv-inder
0. a.der heete luchtmaichine. Hij ge.
bruikte twee achter ~lknlar liggrende
schroeven, en hiermee ~e reikt re hot
eerste Fra rrche schreefli n isch ip~ reeds
een sulelheidl vanu 0~~ 0 ..1. Ilang.
za~merhand muoesrten no de raderen
To()r de schroef wijkenl. Want om de
onelheid der sc~hroefbco~ten to evena.
ren, mnoesten ejp machines delr order.
bo'3ten red1 zwdelrder~l zijn; dlaarbij
elseb't-en zij meer rul~inte! enl wel de
bes~te~ van 't gehleele chip, Ilet mid.
den, en waren dluurder ;-an under-
houd. DaHt bet atrbeidsvermnogen der
radereni veralnder~de bij velrschillenden
diepgan~g, was ook; al g~een a~nbe-
reling. IHe Scotiaf der Cunrard-liju, in
1862 in die vaar~t gebracht, was3 de
laatste tralnsattheiscshe raderboot.
Feller en langduriger tegenstand
ondervond de inv-oering~ se~ner t7we
do, hoogst belangrijke n~ieuw~ighceid,
de ijzeren- en sitalen scheepsbouw.
D~aar kouden vcelen maar niet u~nn
ge~bovenr. Ern ijzere~n sch~ip, tooest zil-
k\en, w~erd gedecr~eteerd, enl dan, Ibe-
weerden zoo goeed: a!s allo schippers,
in volle see kon1 een le~k inl zoo'u
vaartuig niet gestopt worden. Jloest
ook het konlpas ri~et afw~ijkien, om-
ringd door al dat ijzer? En de la-
dinig beliep zeker nchade, wanneer
hij groote luchtlvochtiLgheid~ de wa-
terdaimp, aan de binnenzijde van
den ijzeren wand nleergeslagen, con-
denseerde.- Metn koni ijzeren mnasten
on ran's in noodweer niet,,kappen",
staaldraad en ankerkettinrgen zouden
het ,,alippen" van tankerr be~letten,
juist w~anneer dit hoognoodig was.
Ena dergzelijke bezwairen meer. Hierte-
gen hieldeni de roorstanders vol, en
Len 810tte mOest men hun gelijkr ge-


wfordt.
Blij het aanbrePngen vanI het toe-
stel is het niet noodig een nieuwe
verbindingl naar bet telefoon-bureau
aan te leggfen.

Een maztchine met


Tre Londen wTordt siedert fsenige
daglen een rexemrnachine gerxpo-
s~eerd, die hiet volmankte nider ge.
komen isdan met ee~nige uitvid'ding
ooit het greval wa8.
De uitvinder, een Rus, heeft ziju
rekenma~chine in den vormn van een
.,typewriter" nitgevoerd. Ze bestaat,
van buiten gezien, uit drie groote
schroeven, een aantal metailen toet-
sea, een telbor~d met eijfers vanbln
tot ne~gen in horizontal zoowfel als
in vertical richting, en emrige
handra~tten. De zeer gecompliceer-
de ,,hersens" werken in de machine
zelf. Op oneelootlijkr suelle wijze kan
dit kleine dmng met besliste juist-
heid getallen van twintig eijfers op-
tellen, aftrekken, vermenigvuldligen


ven, dat ijzer veel solider bouwdle,
better dlan hout bestanud bleek tegren
de on vermiijdelijijke stooteni en trillin-
gen der ma~chines onl daaLHrbij veel min-
d~er voorwaardlen steldle voor het g~e-
bruik. Hiout was atlleen duurzaam,
als hiet op den juisten tijdi gekapt,
lang6 genloegr gelegen had om uit te
droogen; ijzer kon mnen terstond ge-
bruikenr. G)ok voor de toenemneude
behoetften eaan sneller vaa~rt wa~s ert
ijzeren bouw beter, onda~t; hiernie
gSemlakkelijker de! schlerpere vormenr,
d~aartoe vereisccht, bereikt werden.,
Jalrenl~tlage ervarin~g dwong ied~eren
tegenstander zich ten slotte gowou.
n11 en toeven.
In 182~1 sta~k het ee~rste eijzeren
ntoomsuchip die Aalrou Ma.)by in Sjtaf-
fordshire gebouwd, naar Hilvre over.
IDertien jeR lter, leverde alweer
E~ngelanrd hot eerste schip af, dat
d~oor ijzeren schlotten in waterdlich-
to ruimuen verdreeki was. IDoor deze
grrootere her-eliging~ ter eu het g~ernar
van zinikeni, kree:: hot! stoom chlip
een aasnmrarke~lijke \oorsvprone o'p ziju
hlouten madedingrers. G)ok wocn hlet
't vertrounwen der reizigers, daar
meer danl Bi60 voorbeeld zijo voortref.
felijk~heidI bewezenl hatd. Zoo Ptrand-
d~e in 1810G de Grea~t Britinc~, een ijze.
ren vaartuig der to~emalige Great
We~sterl ~Steam Shiip Company, op
de rotskust van Jerla~nd, en mo~s~t
dHaar d~en greheelen w-inter aan wirnd
en weer worden pr'iiwSp~egeo. ?ren Na hjj
na; eem j;ar kon men helt, geluk~kig
lf beengSen en toen constateeleren, dat
be~halve ren zwarle k~ielbe~scha~digiing
hiet schip verder geeni noemnenswaar-..
dlige aiverij beluoopen had. IEen hour-
tenl vaartlljig were wellich\t orlruherstl
heRar vrcrlorenl gew\\eesr.
Het eerste ijzereni chip, lat w-ij zelf
bou~vden, hadl weinigr rocorspoedl. Op
hletonde~rntlemenc init~iat~ief van Wfill;am
I besloot det N~,ederlalndlso eh Stoom.
boo~tuna~techo~lppi een Indische mai-il-
boot tol bouwe~n. 110 lengte wais 72 11.,
een dier grootste vanu dieu tijJl. Hrt
schip' wrrd geg'undl r-an de wed~r \an
W. en JT. H~oogenudijk to Capelle a.d.
Il~sel, de ketels asn Cookerill to Se-
raing:. D~en 30sten jraart 1H826ginlgde
Atlas to? watter, maair km)1 w\egens
aIllerlei geschillen tuisscaben wer~f en
11azatachappij niet worden afge~le~vera
v66r A~ugustus 1828. SN werden v'er-
schillendle proeolma1rtenl fes toom,l l(I
dlochl geFn enlkele met beslist success,
zooda~;t Willem I dfen late O)ctobe~r
1830) een keu~ringscommissie beu~oem-
de, die het schip ongeschikt ve~rklaar-
\-oor de vaairt op Ind~i;. Natwee
jaur sukikelen gaf de koning last de
Atlas voor slooping tp verkoopen.
D~it had plantse in 11882. IHe ro mp

\verdenl opg~ehoudi~en. Alles~ te zarnen
hadI de Atlas f 610.000 gekost.
Nog~ eene epiisode! ui den ijzeren
scheepsh~ouw momHenl wr~ ij hier vermel.
den. RHeti betrefe de G~reatl Rastern, een
schip~, waalrva~n de! naam tot op, o~e
dagen vermaard~ is gebleven. 1)aar.
ruee zou men eeni h~isive eeuw g~ele.
dlen in 't jaarr 183~2 reens toonen ,
hoev-er de scheepsbouwkuude al durf-

aan den ijzer~en r~eu~s, die 207.35 31
lang met een totale wa;ter~verp~laat-
sineL'vanl2'7.4(00ton gerulst eenp l~atr-
je niaast onze! moderne zeek~asteelen
mocht opvordereu. Machines van
7650~( P'.K. bewag~en ;n raHderen An
Hchroorf en ko~ndeni 4000 passagpiers
en 6(000 tosn vracht met een snel-
hleid vani 26.85 K~. Af. per our over-
brengenir. Jlaar do colossus scheen
onder een kwaad gesterategeht~lorea.
Reeds htet van stapel looped misluk-
te, doch de proefraart opende eeret
v<>or goedl de lang~e lijet van oug5e.
luk~ken. Het sprin~gen van een deel
der machine k;oste toen aan tien
menschen het leveni. Een week later
stierf Brunel, de ing~enieiul, die den
bouwr had opgezet. en doorgedreven ,
de eenigre, die er ten volle mee ver
trouwd was. Iie outdervonden teleur-
stellingen thadden hiern gebroken. Op


of deelen. Verder maaktt het w~or-
teltrekkingien, brent; cijfters in de
verschillende manchteni (ver. D~e al.
lermnoeilijkste hre rekIen ingen worden
met de mneest~ malgelijke correctheid
tenl uitvaer ogebracht, oni vcrgSiist de
,,deukende" machine zinh workelijk


eens Li3 honge uitzondeti~rig, dan kan
dit onmiddellijk op een speciaal toe-
atel gecontroleerd wordeu.

Een nienw schee s.
pRntser.

In het jaar 19)02 heeft reed~s een
Fransch liiitena~nt ter zee een plan
aaui M1(inister Pelletatn vooreeg,
strekkenode tot bewapeningr de:r ver
ouderdle Frwnsche achep~en, met een
bet,nlang, omL zoodoende hunl ge.
vech tswaarde tevergrooten. Het plan
werd met gebrulikellike beleefdheids.
formule geketat: ,,14ij hebbeu er mret
belangs3telling kenuni varn genomen."
Thlans heeft on~ Itaianursch ingSe-
niour, dtAdda, bet idee weer opge-
noinen, en bepaaRlde vlOorstellenI :e
daan. Hlij wil die ou~rlogischep-en Voo-
zien vani z g5. gewarpend beton, ann


de eerste uitreis naa~r N Yr
sloeg de kapitein overb~oord~ en ver-
d ronk~, en niet lang daarna liep het
schip 100 mijl van New-York op, een
blinded kilip. De reparatie koste schat-
ten geld, daar geen enkel dok root
g~enoeg was oml de Great Easter1r op
to nemen. Op zee slingierde het z66i
gewec~ldlig, datt de p-agssagiers er b~ijua
niet mec? wil~en uitrareai. Tijdens de
acht rceizeni, die hlet 0;ar1 de Nieuwe
W:ereld ma~akte, kr~eeg bet uog mneer-
dere ongrelukktle~n ;tn radleren, roer
eni schrodef en bracht tenl slotte door
de kostbare ter~stellirin lkosten ziju
maaitschaptIpij aan lager wal. Het
renzenschip iwanm oncler deli~Ln hamer
TIien jaar lang16517 mocht
hee n~u als kabellegger dienst doea,
en most dan plantsmraken voor be-
ter daartoe in~gerichte! vaartuigen.
NIu begiat een zeer avontuurijk; le-
ven en treffen wij h~et achtereenvol-
get-s aan in b~eide we~reldeu, waar
hetl meermlalen bij geleg~nheid varn
tenIItoornstelii nrenl aJ-s ou ri os um d ienst
:nocht~ doen. Nab vijftien jaar kwamm
het einde. Voor afbraatk verkoch t
we~rd het laatste stak 30) Sep~tember
189)1 te ILiverpool gesloopt. He
srtcheps;bouwkiunde hand haaer krach-
ten overschalt ei ~was .de outw~ikke
ling to ver vooruit greloopen. De
Greact East~e~rn k wam een hlalvre eeuw to

I nt ussehen wras die ij zeren bou whaar
wegS gegna\n. 't Is vooral nan den
k~ra~chtigen stenlo van Entgeland~ te
da~nken, dat %ij zoo'n honge dlucht
lnarn, ZCOodat reeds omrtreut 1850)
allecen de zeilschiepen nogi van hocut
gebruik mak ten. 1)e Amerikanen
tfeden tienr jaar later nog een p~oging,
omrr de onunitpu tt elijke houtvoorrat-
dlen van hun land voor de gro~ot~e
scheepvaart te benuttigen, manar de-
ze mnislukte, wat ook gedeeltelij k
hieraN~t nmoet worden t~oegveschreyea,
dat zij zich te veel uit, de groote
va~art baidden terufggetrokken, om
o~r ou sulk clen diepgaaunden invlaed
u~p te kunnen uitoefenen. 't Was ook
v-ergreefsche mroeite t~gren de erkende
v-oordleelen van het ijzer in te gnan.
1)it bleef meastetlr, tot het inl de laat-
ste twintigi jaur ziju plaate heeft moe-
ten aIfstaan~ Hau het wveekere en daar-
omr beter to bew~erken staal, zoodlat
hieden bet giebruik da~arran voor de!
A~tlan3tische scheepvaart 95 pCt. van
atl h~et mnaterinal bedlralgrt.
Stual en ijzer hebbeu evenwe~l een
onve~rlnociden vijand, de roest, eni
in den strijd hiertegen heeft het af-
o-ekeurde hout zich weer ,redeelte
lijk in den scheepsbouw injewterkt.
WVant men besichut met een bouten
malntel den ijzeren bodem, terwijl

mecn enl het vastgroeiell van planuten
enl schl-acldie~lren besch em i d wrorait
door een bekleedsel van dunne ko er-
of zinkpla-tten. Een at floeid mic del
tcCegen daT; last~ige aaugnlroeien der
scheltepsbodems,, waardoo~r de vaart-
snrelheid zoo belemmerd wordt, is
tot. bedecn nogi niet gevanden.
.1|et dezen uilTwedenni~rl groei, bieldl
cle inwelndige gelijken tred; tusschen
de eenv-oudlige lage-druk en de com-
pounldrachinesr ligt eeni root stuk
ontwvikkelin g. D~e aanzienli kesomnmen
or~lds, door do eerste ec etpen aan
Rteenkolen verbruikt hadde, terstand
als hoofdvraag op den voorgrond~
geschoven, hoe dat bedrag te be-
p~erken en zooveel mnogelijk voor-
dieel to trekk~en van den stoom. E~en
flinike verbetering bracht de! opper.-
viaIkt e-condlensator, die na meerdere
verandleringen deinvoeringrder hoogp-
drukmachines mogelijk meakt~e. Mo-
ritz Roentg~en gaf eclhter de belan -
rijkste inl1828|29 door zijn compound -
machine. runit cher van geboor-
te, kw~am hij op 13-jar~igen leeftijd
natar Hiolland eni dienide er na de
Fransche overhieerschini in de mna-
r~ine. Hij werd technisich direc~teur
aan de just opgerichte Nederla~nd-
sche St~oomlbootchap >ij, en toeni de-
ze: in 1826 de! beken e scheepswerf


weersk~aten gesteund door dunne
sjtaalplaten. Een1 voordeel zou zijo,
de -rooteregfoedkoopte, daarde aan-
ma skkosteu niet; meer dan 2;1-3:0
guiden per ton be~drilAge, zoodat op
eiin chip als de ,.Vittorio E~mrinnue-


le" van 3 tot 3% million gulden zou
worden bespeard.
G~ok is beton annzienlijklichter dan
s taal.

Nienwe vindling op
technisch gebled.
Het; ,,Electrotechnisch WTerk~tuigf-
kiundig Weekblad~ rmaaltkt meldling:
van een gemakkielijke wijze on gai-
ten in ijzeren stave of g~eomeede
ijzeren platenr te maken. Bij die me-
thode gee~ft men aan een stuk zwa-
vrl den vorm van het te boren gat.
flet ijzer wordt daln tot wijtgloei-
hitte gSebraicht en de swavel gedrukt
up) de plaats, waatr men het gat~
wenswcht te hebben. Dle swravel zal
donir, alsof die in botter worrd ge-
draktli, doo~r het halrdte ij zer bteen-
gaawn en het aIldus ou~tstane gat zal
deni vormn en Ide gr.Ootte van hiet
grebezigde stuik zwavel he~bben.


Sjpreker ho~udt nu e~eni ang~e rede, .
vourarl over detn juridischien kantJ der
qua'estie, wrelke door leni Raad reeds
lang( ge;limineerd was. Sumnma sum.
mnaraun ble~ek alles- een zeer verw-ar-
d~e b~oel. MIaur het B~estuur wiilde vol-
strekt niet muet i460i pennestreek ver-
kregenr rechten vernirtigeu; de bedoe-
ling was : reeigvan dea zeer
\-erivorden t~oesta~nd. No hanitgt het
zoogenlaarnd eigendonlsr~cht opJ ie
co ncessieg~,rouden, volgSens Spreketr, in r
d~e luchlt. Die G~ouverne~ur wildle be
standce rechiten nie~t oultuemlen,, ook
niiet de concesisies in! gewone hour-
contracteou verander~n, miaar in coi-
tra;cteu op langer termnijrl. De con-
cesdsit locehoud1er oudlen dan in veel be-
ter coli.ditit~ie k~omen. Nu IRon hun
vergiunning, ieder oogenb~lik worden
ingettokken, dan zsoudlen zij voor lan
gSer teminju varstigheid hebb~ei.
~au~r alles~, wart de ie~er DE1 JroN(K-
IIIELIne spra~k nliet even goed verstaatn-
1,:ar waiS eni ons menigi wo~rd onit-
gSing, zulleni wij maar niett verder mie.
dltedelen wat~ de G~emachtige van dlen
G;ouverneUr' zeide, mair on1ze Nanite~-
kenin~genu davulie~n, wauneer de no-
cullen ovetr dexle vergaderin( zullen
\-erschijneul. Wa~t; Sprekeit r zeid~e is to
zoakrlrijk on~ hott, min of mieer te me
;Ien w-eergevenl. Wij hopent~l later zijo
re~de int ha-ar gtlehel Inedo tot dealenr.
Oniie ILezers kunnoen dan later per-
soonlijk comeeleat; ov~erde wijze wuaar-
op henO Gouverntnement zijul minstens-r
Vreeirnd~ opt~edlen inl dtze Zask thuls
tnrchlt goecd te prateni. Hot plau cn v-r
hiet (;ouvernemerentt steunde niet op
de-ze gra meit dlieperre studcio ulnar giezocht, toen
de (,1po)Oitie~ irln Road enl Pers gewe-
un hd ophet ouhillijker vanu dit

Voor zoover wij cle r~edcs van den
Hter on: JONSCKHEER: E hetbbe~n kunncon
v-olgien, kregen wvij slecltrs dlen indruk,
da~t lrjuridich1 de q~uaestie zeer v-er
wairdi is eni nist danI mlet ze~er veel
mnoeite zail ziju uit to mnakeni. )e
bwijzen, wearirop dle Conlcessiehouders ~
steunen in hun ;cerzet, vterloren echter
v-olstr~ekt niet ann v-aste deugiltelijk-
heid, omda;-t zij gebasLeerd ziju op juri-
dlischc-n eni histornisclen grorndslag be~i-
de. Ho~pen wij, dat hiet Bestuulr door
det dliepere st~ud~ic e ezer qiuaestie t~t
bet beuluit~ zal zijri gekomnci, da~t ~ie
b~eiij zon altbans voldo~eude~t vast
Scatnn omn door het H~estuur ge~er-
bied-igdi to mlgenl wor~del.
Anntr het slot zijner blesehounwing
Mteb~le ce Gem~chtigdee von hrr Be
stuar voor art. 48 to la-ten luide~n,
aIls \olg~t :

,,Ins fwachtingS cener we~ttelijke
,, reg~ein d i er retchter ln et; be-
,,t~rrkking tot ouroerenlde goede-
,,ren. die b-ij w\ijze vanlt con1'-Scssw
,,of vergunnling6 zijn uitgegeven.
,,word~~en d~eze! rechten vo~or de
,,too~pHssing~ deczer verordening
,.gelijkgesteldl met de za~kplijke
,,rechiten in artikell; 12 enoemnd,
..voor zcoover die goe~deren aan-
,,gesilugenzijug~~~eweest in de grO nd-
,,belaisting, of bandergeld.
?,,iet afw-ikingbvanaRrt.:3en 11
,,bedrang~Lt d~e groudbel~ating :
,,vou~r lezie poedeen 2cet
,,per jaar en per halvee under
,,Of gedecelte daarvan."

Nadat; de vo~orstellers der amende-
mou~ten tot de ov\ert~uiging watron ge-
komeni, dlat door dit roorstel van
itet G~ouvernemnent wo~rkelijk de rech-
ten derConcessithoudee s rserden gei~er-
biedigd, trokken zij hunl amendemnen-
ten inl, eirn erd de nieuwe r~edactie
van art.48szo~nder hoofdelijke stem-
mning door den Rand aangenomnen,
en de strijd vraag,bra ndende tusschen
de Arubianen en het Restuur, naar wij
hope voor goed, gesto pt inden doof-
po t.
Alif6 ffOSCO 1110158 110[85 (18 dia )
d6 18 800118, AlimeHtaClida Alifitiv8 y
abanslante, Descanso fisico y mental
I' 81 USO 000tinuad0 de la Emulsi~n 11*
Scott, constitelyen el tratamiento fligill-
li00 10011600 (18 eSIB 80termedail.
oA tiSICO que coase mischo y cos 4
frggggggia I digigge ()18, 11000 asSgil-
(8110 SU resStblaCimieRIO, p~f 0o que

18Rdef 81 Osimim poec~e a-nra stmgo en bilenas condt. I


$$iQ$ aiaa o al ls

116 811m80tos dailinos y soble too e
merliei8S iffitaHIOS 0050 183 smulsiSO*
nss 000 Of60So18 6 gilayaCol o18 50) 4
Ilud ia600110 1818180 1 lmagp i 10S &
rilioneS, calUSSR 698011801008 intastl* A
X n8l8s, IItilSHOR 18 fluffiClin del BnferfmO
y dithicltSA SD Curali~n. 4
Es per ser onr alimento concentrado A
t ss800 perfectamento

m8816 Autritiv0 y que no
008ti880 Substancies irrI.
18810S que los attlicos
000Silleran la Emulsl6s
118 scott 0050 81 f80tof -
mISi impoftalit0 OS 81el",''
tratalgl0At0 d8 18 fisis, aiutumn.


El jaSo stempre la )


A / lramousimsewan w-emaSeommawa ~

2%$ $$$@kkggg$$@ -\"-" ~"~


Mlaar reeds besp~eurt meni duiidelijk
teknn m~ic eein 11 o jeil anttldi
tifd bereikt. heeft en nu de ,,st~rug-
Kle for life" ZAl moetden aanbindetn
met t~ee! steeds kracthtig~er opgroelien-
de n~eded~ing~stersJ: de electriciteit on
o dsito imtrhine. t .en averwo ~deren l
drijven dier v-aartsnelheid, wAarover
aanstandls, maakt een vermeerderinl
van P-.nood zakelijkI ro hiecrbtij
toont zich juiet. bij die zoo verbe
terde stoo~mmachine in schrille tegen-
stellinig hlaar grove onivolmaakheid.
Zij is, om zoo to zeggen, nog altijd
als noodhiulp in dienst. Dtwrt
begyrijpelijk, wannee~r men bedenkt,
dat zells de best gebouwde en gro~ot-
stte ,cT p(~t van de warmte in de
brandstoffen geb n den een voudlig
laten verloren giaan, en d]us slehltS
als hoog~sts cijfEr 13 pt gbuie*
't Wordt hoog tijd naar oen m~ini-
ger buishouidster on to zien. oak
Rtuat mien volgens het gevoelen der
scheepshouwRingcynieu rs, wat betref t
grootere? sne~lheiai, bi] deze macchines
ongove~r ann de grens. Een \oorbl~.eeki
rnoge dit duidelijk matken. :t i ont-
leend aanu het verslag eelier ingSe^
tueurscomlmissie v66ir eenigre jaren
benoemd tot onderzoek naar den
aanbouw van niieuwer C.unard-htootelu*

loo t. Daart~oe sipn noodig 52000
PAk Om1 dit chip een beid vanir tAcn knoop per uur te ge- ~
ven, wordenl 16000) '.K. meer ge-
rorderd, dus machines van 68000
P.K., wtat voor 44n overvaart Liver-
Pool-Newv York weer 1250--1300 ton
Steenkolen meer elecht. D~eze buiten-
sporigheden to verminderen en tevens
Fgrootere zuinigheid te betrarchten,
is het doel der stoomturbine (de
electriciteit blijve hier buiteni bespre-
king), die in de laatste tien jurar
sterk is opgekomen. ~Met zekerherid
valt nog: uiet, to seggen, in boever
dit gelukken zal; de turbine is nog
in haar jeugd en voor veel verb~e.
jdine vtha l ib tieeds werk
Poor pasagirersbooten eenl voordeel
re. e machinebediening is ook gremnA k -
elijker. Of sigminder kolen gSebruikt,
bijft nogr een1 open vr~aag. maar wel
H'ordt reeds veel bespaardl op mnachi.
chine-olie en dergelijke en vooral op
reparaties, omidat de dealen veel klei-
nor en eenvoudiger ziju. Kenmerkend
is het zeker wfel, dat op dit oogenblik
48 het grootste oorlogschip de Dread.
nought en de twee grootate transatlan.
aiche booten de Macurstania ch LudS-
lnia van dese machines vooraten my n
-; -..-- --- ---- -

Nieuwsberichten *


CH.Y'aCRO.

Kerkellijke Berichlten.

Nu Pasitoor WmountsI~ naar o0-
a~lre is vertr~okken, werd door den
4postolisch V~icaris de Haoogecerw.
aeter AN'T. TER MIAAT &RalgemezeD
to tijdelijk bet bestunr over bet
~icarisat waafr to nemen, telkens
als Z. D). H. afwezig zal zilj,.

Welkomr.

De Zeereerw. Pater JTAN PAUIL IEL.
GEtR wordt deer dagen met de
Yies M~aurits alhier terug: verwvacht
'-'i Nederland
Onnoodig te zeggren, dat JaN PAUL
one oprecht hartei~jk welkom is. Spoe-
son open wt] onzen Rzers weder
De Iitje en natje voor to mogen
zetten


N'u k~on men in Yenezuela met e~en
gerust hart ,,met vreucrde en gFeeSt-
drift zelfs"' den nationalen feestdag
.,23 M~ei" vieren. O~p dien klaseleken
dag verscheen een D~ecreet van Grl.
CAssHo, waarbij de epidemic gec~in-
digd w-erd verklaard.
Art. 1. De haven van La Gunaira
\vorde geoperd voor het verkeer met
de 7'ereemigde Staten van Amerik~a
/en met E1uropa van at den 25steni der
loopende maand en voor dat, w-at
geschiedt met verschillende plaatsen

drn p 1 ik, vam af dn 29sual der
zelfde maaud."'
Van harte hopen wij, dat w-erkelijk;
de geesel G~ods niet langer La Gruaira
sla, maar zouden toch gearne wvat
zekerder berichten over het ophou-
slen der epidemic ontrangen. W'an.
neer de officieele ziekteberichten nog
een tijdje langer woerden verspreid,
totdact alle herwtellende zieken als
genezen waren ontalagen en zich ver-
dler aeen gerallen meer voortdoen,
zullen ook myi van gansche3r barte
deelen in de vreugd~e over het ophou-
den der zoozeer gevreesde ziekte. Nu
zijn wij er niet zoo heel zeker van,
dat de besmettingshaardd geheel en al
is ultgedoofd en wellicht niet hier en
daar een enkel vonkje voortsmeult,
vooralsnogr verborgien wonder de asch,
maN 1 1a tovh r% dk elritg i stT -
len b~raud. VoorZichtig~eiId vanl on-
zen kant blijft wel gebodea.

In ten z;eer heftigr stuk to ven El A~n-
Jn-at dz obr eca\ te Cle~t Y-lre oer
CASTRO' 8 decreet t00 BchlOSing van
de oversch~eping~ op Curagno~, Ilrt Diario DE C:.SITHO. p3ardon, Ael Co.
tnercio aillen wVIJ ze~ggan ooki in bet
\-oorbijgYaan een paair vulile regien op
ons blank habijt.
Yooreerst wordt ons verweenu, dat
ook wij El ,lynarcial volg~en inl ziju1 ac-
Stie teeten ve~nezuela.
H-et Diario rschijut geen onderscheid
te zien tusschen vdrdedcigen en aain-
valllen. wei valien \-enezueu~ Iiet san,
maar v-ert~edigen onlze heiligate! rech-
ten; wij ve~rweren ons regenu eenl irder
d~ie on.J volk h~et brood ult drn mo~nd
w~il stooten.
1)atwijEl A,,parcial lieten voor-
fiaan en wij slechts volguecn, is ge-
heel naHtuur!ijk. Onzeni onderen strijdl-
roakiker zou zulk een eer rechtens
toe kumen, manar het Disrio vergeet
wreder, dlat hopt, Decreet van Cas\Nno
veracheen 16 Mlei, toeo ons blad rcredsl
ge~d r~ukt wras, en El Imparcial tweemaa~il
gelegenhe~id hadt dit decreet te hos~l~pr-
krl, voor dilatt ns blad wdr2

c)verigeos schemen wijer ons vol-
strekilt mt voor, anir gaani wvij m
tegrendeel er trotsch op, nu het; geldr
de heiligsHte belangen der Kolonie te
verdedigeni, te strijden aan de zijde
var on zen tirouwenc~ wVa pe!nbroe der
El Ainparcial.
Wij zouden ve~rder, zoo meent het
Diario, in ten, ale wifj muocsten brewijzen, dat
een der bedJienden vano denu Venezo-
laanschen C;onsul naa~r Coro vertrok
on in dieun naamn narr Caracas to
tel Fafetren.
Oh Irwerkeli k, dn~otle nij nt.
':H i mdedeln iou een wi ne
bliek g him. uEere iedt~ wa dte eri n-
leiler spJreekt er over. ESn lwar publiek

g ~an, tclicouk niel wFse n.p is el
Iiediende van denr Consiul crome ou-
szichtbaair ? Hrt decreet van CASTRO(
veracheen toch niet~ vanzelf twfe da-
o-eo na dat de Gloria nlaar de Qaue-
rrantaine was PgstaurlId, als1 terate
motief aunagevende, anit onze Auto-
riteiten Venezolaansche schepen die
van niet besmette plan~tsen kwfamen,
met eeni sc hoo neu gezond heidspe s,
oiet in onze IhavenI htebben toegelsatn.
Opy emokkelechepen behoeven i
oiet to letter. 1)aar zijn anderenr,
die Rcherp geno~eg deaer teg~en avaken.
Het Diario vindt het vreemd, dart
wij er ons op beroemeni, dait Culra-
gao veel milder quarantamnemaat-
regvelenl nam dan Puerto Rico, Santo,
D~omingo, Trinlidad etc. en zegt :
IDe halndelsrelalt-ies tu~sshen Vene-
zuela en deZe havens~ zijn geheel ver-
echillend vanl de handela-betrekkin-


gen tueschen VenezuelH en Curagan."
Zeker, C~uragHo sittnar in voortdu-
retlde en zeer nauwe verbinding met,
Ve~nezuela, en stanid jui~ist dauromn veel
meer bloot anln het gevarr van he-
Rileeting~ en toch namen wij veel
usinlder tcher pt meatrgelen.
Wij herbalen, wat wij de vorige
week reed schlreven : M1og! President
:A~STao spoedigj~r inzien, dat C~uragH:>
zichr wTerkelijk zper vr~iendscha~ppellij
gedlragen hleeft tegenov-er Venezuela
en eerder g~rooter grunstenu, dan stren-
ger maatrepgelen |verdiend beeft.
Zeer onbillijk beeft Venezuela sen
opzichte van C~uraguo gehandeld. De!
ontatemmingi over de D~ecreten vaii
President Clastro ;s algemeen.
s~tad.urein~iging.

Van 22 M~ei, 12 uur m. tot 29 Mel
12 uur werden in hot fiscal~at san-
gebracht:


tP It~fevenourt' stC~ichtt, kon hij~ hier' W~oe~llnsdagml idd is me~t de Prin~s

zijll vind~ingp word~t~ de energrie vanU ter'uggekeerd` det Hleer OT1lo lixarmJrs.
den stoo)lu eanrj better benut. Mlerster in die rechten.

le sto~omspao ning worken. D~e Zrter Vaairwfel.
hoorr:espanne!n stoomn komt in d~en
eerstel cylinder binnen. drijft den zui- Kpti imn nfmlezl
rger op, en gaat dan met iets minder rnet de Prinsifiln T de K~olonie
spannino over in een tw-eedrn, bree ver]ttlaten
dereni, om er betzelfde wo~rk to vr. *
richten. Dit no:: uit te breidlen met Odri.
de aanikoppelin~ \r i aneen derdercn o newj.
ti'e n cyll rulede zo erun amea- lii) resolutie van dlen Mlinister vn
chinles lawg als vsazelf voor dec hand. Kiolonieln is C. ;. K;EHLEK, onder-
[In hoeverre he~t hierm~lee een~~~~ vemneievn' oev r.esteld van den Gfouverneur van
b~ruik; b~ij een versterklingr der malchi- (l"uragno, oM to) worden becosmd3C tot
tes to verkrdijen, toonen de volgen-~ onder wijzer 1' klasse aldaatr.
de ceijfere voor viji schepen detr Cu-
n~d-1 .n Legerl


]sar Aange.
ge~ven Y. K.


guar en 1
Eg. Y,~.i

o'


0,73


()nder bevel valn den kaipitein der
inif. WV. FI. N. vos HostUR ourHT die
vo~or dlrie jaren gedetacheet~rd wordt
bij de lan~dmachtt inl CuragNo, ver.
trokken met hert stoomsebhip Prius
Al]aurits", allle bij de Kioloniale Re.
served aanwedgec v-oor W~est-Indig
beatemdle soldistei.

Terug.

Jir. Pa. F. DE I ASETIf EVERTSZ,
vo~orzitte~r v'An het Hof Vain Justi-
I ie il eu~!~, is vergund naar de


G~edur1entde e <~c~ c idApril.


Brittanta
Perslia
I;H lis l


710
36j00
30000


184ll

~8


24 ~

28.:

22,3


Fort Amsterdam
Planritage S~voiet

,, Klein Sta.. Mlartha
,, iberie
,, Ca's Chikitoe
,,Fuik
Hoffi abao
Sta. R~osa
Be~ekenlburg
,, oor~d kant


Postnpabrban k.

Een blijde verrassinga was het ons
,,interaLvond als biivorguel van De
O~uragaosche Cour-ant t? niogven onltvau.
genr het verslag van deni toestand
en do~ jerking van de Kioloniale Pos~t-
spea.rbank o~ver het jaar 1907 vrn
den Heer Di recte~ur der Kioloniale
Po~nstspearhank~~k DE VEER. Bii het
er g cillende8 BT lagen
Rev~gd .i wl ?rteeso
gemak moeten inizien, alvorens er
iets van to kunnen zeggen. lInt maal
\'olstannii wij met een uittreksel uit
/het algremeen verslag :

G~edureulde het; jaar 19)07 hield de
RaadJ vanl Toezicht, zes verga~der in-
g~en.
In het~ jaar 190 ( wer~den~ 1445
boekjies ultgegoven en 2 duplicaat.
boekjeR kosteloos verstrokt.
Op ultimo Deccember 1907 was
het bedrag der ter P'oesteparb- n k
inigebrachte gielden f127,636.23 ten
nlame van 3,250 inleggers, en wel
als voigt:


G)ok mago den wea~rnemndelit n loor.
hitter vanr den Reand den Heerr I.1.
Alrlatue e~enl woord van lot nriet ior-
dlen authouden~r, dat Z.E:.A. ter ver-
godtering was verBchenlen niettegen'
staande zijnle beidet Dvchters de" i
laat~sten avond in hot vaiderlijk hais
doorbrachteu, dwar Zij denr volprn-
den morgyen de Kiolonie zouden v-er'

labe 3 het sluiten der vetTrgedering
dieelde de Y-ourzittelr me~de, da~t de
L~eden geenr courlocalt~iehiljet zouden
rnutvanrenl. maar reeds na werden
verFzocht H~cenrsdogF a. a. w-eder te ver-
grader~en tot; voortzettingF der open-
bare beharndelingr der ()ntwerpen1 tot
wipzigiug vaHn orn belastings~teelse.
Dankbetuiging* ,

In dank out~rngen: .
Van deni verteg~enw-cordiger r vanl de
Internautional Corresprond~nce schools,
den Heer H. A. JONCKHEER .TT. Betll
exemrplear van Amnbition, een propa-
a~n lblad roor dit~ onderwijs per
bri -
Van de H~oofdagente~n der Inter-
koloniale Stoomva-art, de HIeeren
14nwVAnnS, HENRIQU~EZ k CO. Gen vauF-
pl1an voor bet stoomnschip christion-
.sted gpdurande de maandien Jui.
Aug~ustus, Septem ber.
Vreemd, dat de boat volgeren het
p~lani in September miet verdfer gant
op den ternettocht dan tot Sint Thio-
mas. Zou dit samenhangeen met w~t
'.erteld word t, dat de Hamb~urg-A me-
rika L~inie Diet genegren is het con-
tract wTeder opniouw met het Kolo-
niaal Bestuur te sluiten ?
Of is het maar een poging on te
komen tot den aankoop van het
*schip ?
Pest '

De officisele zinkteberichtest looped
slechts tot 21 MCei en schijuen non
dien datum te zijn gestaskt. Geen
enkel vieuw geval, of sterfaeval deed
zich to La Guaira mueer voor. 20 M~i
werden twfee personen is herateld
outslagen en 21 w~eder een; nog, 8
herstellende zieken bleven in het iso.
leergebouw achter.


Cunragtao:
Willemstad
2~' district

4,,
Bonaiire :
Kiralendijk
Itincon

rue l rtin N.;.
St. E~ustatius

IBottom,
Windwardaide


f 5,155i2.50% f
6.10


189.50

246.35


18o. 381

47.08 ,


Our~agao.
Kantoor Wdillemest 4
.. 3d~e ,
n1 44e ,

Bonnaire.
Ka~ntoor Kralendijk
..Rincon
Arzaba.


.Inlagen.
16818


los

280
as


372.048,079,.65%


Koloniale nnand.

W-oenedagavond wrerden in open
bare behande~ilng genomen:
de Ontwrp\erp-verodenin tot wij.
ziging en aanvulliDR: VRa de artt.
73, 138. 185 en 206 van het
Wetboek van St.rafrorderine voor
deze kolonie. "
de ontw-erp-verorden~in o
dende wijziging van art.2alna
1 van het W'etboek van Strafrecht
voor de kolonie Curacgno,
de ontwerp-verordeningi, bou-
dende wrijzigingr van art. 3 alin~a
1 der vprordening v;-n 11 Njovem-
her 1872 (P'. B.1872 Njo, 28.)
de Ontw~erp-v-erordening~ tot in.
trek k ing der belasti ngreglemo ten
der eilanden Aruba, Hjonaire. St.
Martin N. G;. St. E~ustatinls en
Sa ba.
de Ontw\erp-verordening belasting~.
de O~nt~werp-verordenin, oedis-
tilleerd accijus **


Kantoor Oranjestad
St. Martin ,Y. *.
Kiantoor Philipshlurg
St. Eastatius.
Kiantoor Oratnjesrtud
Sab "'
Kanto~or Bottom
,, Windwardaide


HB 2,964.50%


7,r8H2.50
:l63 GT ~


Het inleggaersaantal wna op alti-
mo December 1906 1981 en ver-
meerderde dueR met 1269, terwijl
hlet bedrag der ingebrrachte gelden
dat op ultimo D~ecember 1906 eene
som van f93.542.10Y saenees, met
f34,094.12% is tolegrenomen.
D~ank zij de voortaurende mede-
werkinlg van het onderwijzend per-
SOneel 880 de GOUVernementeacholen
e~n in niet mindere mate ook van
de Roomach-Ka~t~holieke Geest~elij k-
heid in dese kolonie en van den
Ka iteOin-C~m~\~, d d ,,,


ent~ul--y l vanII bet ~ gnzonodit eland? I Onze Lezers zullen begrijpen, dat
iser in bet afgrizelo on 3aa eelnd zeret one oamogelijk; is deoze behandle-
dru gebr ik belgemaspe ta van dee ar- ling van zoovele onderscheidene st uk-
bank.gb~bgmaf s eear kmn ook meaar in 't kocrt wvear te gre-
Ult de cijfers is bet duidelijk te ven. Zij zullen each echter met ons
zien, dat de spaarbank gedurende verheugren over de buitengewoon te.
het afgeloopen jaar weder~om voor- g~emoetkomende houding van het Be-
uisgegasu is. stuur, dat herhaaldehj~k overnam
de wipzigmngen door den Raad voor
* gestleld mn bet belang van handel en
Ischeepvaart, of om den burgers mneer
vrijheld to verzekeren en hen minder
Gedurende AQpril is er ingelegd lastig to vallen met allerlei kleinere
f 7,594.27 en terugbetaald f 6,432.14. formaliteiten.

'1' I J DII I` IF ~~ l

van de stoomschepen der ,,Red D Line" tusschen


PUERTO RICO, VENEZUELA en CURACAO.


Dest tussche lill~ Oft 30 I hfcail)0.


Me~rida M ~erida M Jerida Mareb. Mherila Zulia
Vertrekt vsn Crithq~o ......... l fi1 ei 18 Mei 26 Juni 1 IJuni
\'ertrek~t. Fan ,, ......aal........... ,, 18, 24305
h'lrlt san k C1?r: Ago........ .....,.. .. 17 2.5 31 6 ]4Phdtagfaphi sdle- Iniidtl lg.
Soublette et Fi1s> ex ls~oa as rb
HOFPPHOTOGRAPEN Leim para debido ,
vAS -; s~jf a uso del a


lugezonden Wededeelingen.

El Petroleo ai Aeeite die alumnbrar y
quernlar no es unr alimlento.
La mejor roanera die tomar el a-
eeite de higuado de bacalso ee en
la forma de emulsida, por ser ast
m~s fk~ilmente absorbi o por el es-
t~mafo; de todas las ermulsiones
conocidas, la Emulls.ibn d~eS~ottes uni-
versalmnente considerada como la
mo~s perfect y- la m~s eficaz, n;o
sok~.mente por la p~ureza del aceite
y- de loR demn~s ingCredientes, que se
ensipleani en siu elaboraci6n, sino por-
que ezs la inica emzulatoin qule no se sue-
pacrar, qu'e to ye enralncur, q~ue no con-
lenle substancocias qule irrites 6 inflames.
el est6mago cv porque en una pala-
bra es el alunrento mnAs concent~radlo
;v ras aisirilable quie conocen los
rredicos para comibatiig todas las
formas de debilidad organica, para
purificar Ila sa~ngre comno un au-
x~inar indlispensa~ble pa~ra las perso-
na-s afectadas de tieics, de escrbfula,
dle raquit~ismo y otrasi dlolencias cri-

Comio cse na pretendido p~or alg-u-
nios industriales recomnendar el aceite
die petroleo camo un tuatituto del
aceite det higatdo de batcalsto, dlebe-
mnos a~dvertir por el bien de los mis-
muos enfermos, que el aceite de pe-
troleo efi una substa-ncia mineral,
que si se usa internamnente es ex-
p~eli~a, integra por las evacuaciones
intestina~les, causando A l larga
iufla~macida de las vias digestivas.
C~arece por 10 tanto de la1 propie-
dad esenciatl de to~lo alimento, la
cle ser asimnilable v volverse parte
tsol ap tejidos organsicosz y no puede
ni remotatmente compararse con el
aceite de higado de baealszo, cuya
propiedad de outrir fortalecer los
organismosi dibilesi 10 hanl hechio tan
niecesjario y tan justamente aprecia
dlo en todo el mundo.


---(uraaaosce e ours ageri


VAX DE COOPERATIVEG;roote sorteering van pita-tou-
won in alle dik t~n. E~erste k w~aliteit
materiant, dourzaam en sterk, good
wea~ilie~l 1, hstaund teogen wTater, uit; de
band bewverkt zondler chiemische pre-
paraten....
Verkrijgbaar eL grroj en in detail in
de Allpargateria Cooperativa, Bree.
rle Strnat No. 85, ini de Succursaal
Bjreede Straa~t Pundal~ vis-a-viy van
het magazijo van den Heer .\foK
RIH CURCIEL en in de volgende agen-
cla's: HEsNDIK lONusANTOo EUSTAQUIO
JEnvURUN, Otr~abanda~,J. J. DE L.aON
W~aterkant. Purnda.Y. I ERNANDEZ
en J. ELIr11s Go)ILo, Berg van Pieter-
maai en PAsoutI SERY.LGE Sailinja.
D~e Touwrslagerij De Ruijter nieent
C~uracsaosche pita--vezel in outrang~st
teen billijken prijs mit~s deze vezels
de hoedanlighteiien bezitten voor deug
delijk touw vereiaebt


Al1i6(10 Maduro

Tandhee~l lmlkudge..
Biedt hierbif' hef geeerde pub~liek aline
diensten aan.
KASTooxcuHE4
va~n 83 tot 12 v.m1.
van 1 tot 4C n.in
1.3----


GRAFMONUMENTEN

GRAF Z RK EN *
in MARMER, Belgisch, Beierset
en Zweedsch GRANIET.
Groote Voorraad. --- Billijke Prijze,:.
PHOTO'S TER INZAG:E.

Steenhouwerij .
M a rm erwerk e n.
0ade Varkenemarkt.- Doddendaal.
Nijm~egen. Hollai !


H. MI. de Konringinl der Nederlatnden

BFK~ROOND
te Amlste~rdam 1883',
,, Antwerpen 1t885,
,, asicago lsY3, en
,, Curagao, Eerste Prija Eere
medaille, 1904.
Cuzragao, Waterkant Otr'a-
bandla
Adverteert steedsAmigoe di Curagao,
het sneesjt gelemen der
hollandsche bladen In

Ide lolonie.


LONGMAMN &r TIARnylP'
vB~W YORK. US

A~lmas**ornak~er :
AIPREDO F. SINTIAGO


r;38 ratteu.

lburc~ de wee;khedenrr van~ cde reinli-
.augsciLo minissieit we-rdnc~i uir verschil-
100l koralen en errvenl ann e oer
z jlet 132~ karren vainis verwiderd;
,; t'ietermaai \-an iderni J18 karrer-n.
our e mreerdelret amorllehlaurde
woirkblied~en your Qarlran taine-!nori2t-
rrgelen wer~deu1 uit lpe sgn,

c~hool 2 kre vailinis verwly- I

Wedro\ eraci lher gehetele~ zte-
\tan an der zuidlku~it an ht
sit;dedistrict lerlke due stchoon are-
badec~tn, zo~omedef de Frlac~htplan:-t~: ts el
IReni rlorgar(nl oni 9unr citgersc.tl~hroba

re: koop- wor01ds a~angethodenl ook
schloon word gehr~ouded.
G~ot~en eln riolen Ier-inrdenr zich in
olrde, terw-iji ahreewa~t dt,e rlin/wl b.etreft'
or ened uitziei.

St. .lozefugsemellel.

<,1 its hn oproeringenrl yolrtaar n to
y-rijwa~ren ltegen de gerawn~i vacn d~n

tHcze~llen van1 Pieter mliani hun1 julr-
lijkwho~l uitruce,ring vetr\roep d.
tGist er~en .seldenllt l zij voor de C~lrrg~.
le L~edell n cu e Famnilie cltr L~eten.

c,:eredenu your he~t P~ubliek.
thtr maal wordren! er tweer blijsput~en

re golie on rappen." Het rsucces
su;-s da~n oo~k gr.oot. etr wordrr bralf
-rliich~eni r' ]luide t ouglej uic~ht. I)e
1:ee~l~sjo~ug:ens \-an Sta ~trosa remanH;~)Lce-
::aaradlen dc p~auze met huln llUinzik.

Ir vol zijn. meicn wr~ige h-ijtiids zich
.-n: rocma ngsb~ew~ijzen to orze.
Hem~ske~rk of' Kurp'ler?

H rn srEwl K bi et~h, 0t inlc 100l dient

to nd riii hertv-d 1r
hlooftlor t~an n nae d il idti ee a he ~
verwijt~ cawn abiiormarliteit, het vol.

Welt wil men u -
nr
 • niet OD~e zon -al betwist men niiet
  dfat de zoni cock va~n buitenl if in h~t
  kab~inet tia~r weldladifen inf~lued kun
  < toen yevoe etn er zitten anllee~ < e
  terren en de mlaan.
  1 at nul moet in 1909 anders wor-

  O()m~tIl e;t binet-Heemskerki ~ niet
  "( netf au; Irevol utionaRir is oe:
  m~iti: dit blijket uiit zijui handitelingen. .
  iX orndwt het Iniet bek weamI is?
  cGoell 1~~; aler;its he~t bljjke-
  Ilaar alsc dan dat K~abinet verva~n-
  genr wordt dloor bet Kabinlet-Kurper, ,
  warhualt dcz dar Ii~ n~~
  tirtevolu:tionairt! eze zijuez nl k unmt-
  me ambtgenlouten vaurdaan? r
  Te verwa;chten dat die te vindten
  zijn, achiteni wij b -spottelij;.
  O~f wel bedoelt; men, dfat alleen Mli-
  niste~r Heeinsker; zali afte~del!: als
  een dLchaHp zijn leiding zal neerlieg-
  gien; geheel zijn poilitiekie loopbaan en
  reputat~ie zal opufferen, omn, als nlr~na
  liebt, te wijken voor bett zoolic~ht?
  .\lisechien is mnr. Heemster~k ,,ein
  ICebermenseli .
  Maar is hij dat niet, dan zoudlen
  wij zoodanige houding vour hern ver-
  nrederendl ic~hten. ;
  Wij moetetn dlus o-nze vro~eger~e Inee-
  ning, --.,het optreden van dit Ka~b1-
  niet als roorlooper van een ander
  rn better, atchten wrij besipottelijk en
  voor dit Kabinet vernederendc"-- ou-
  Jlacks de er~gernis van briefsjchrijver
  haindhaven.
  ()us erac:htens is de huidlige toe-
  sItand ganpch nortuaal.
  Er is een Kabinet van reebt~s; te-
  renover eene Kiamer, waa~rvan het


  niet zeker is. ,latar wiet is dat; ooit?
  H~et is intusschen blijkblaar helreid 6f
  ter~stondl of het volgende jaar de !
  proef, of het land up ziju hand is,
  te wagen. Voor die zw~are en gevaar-
  hljke taak offerden de tegenwvoordli-
  ge Mimsiters hun betrekkingen op
  c eschiedt Bestrijding van dart K~a-
  binet als betoon van dankbaarheid?
  Er is niiets hoegenaatimd gedlaan
  om dr, Kuyvper op zijde~ tee suiren,
  of om een verwmaterd Kabinet van
  rechts te doen optreden. D~e ,,coup",
  die den val van het vorig K~abinet
  ten gevolge had, is stelhlg niet ge-
  dsaan met de bedloeling onm dr. K.
  van de baan te krijgen. Da~t a~i u-
  gesloten, ale men let zoowel op de

  amn de vcir b grotoein, aeb e
  g~es temd.
  Er is niets abnormaale geschie.
  Mar el, zon~als trouweu~s o~p 1o-


  litiek rebied zoo vaak gebeurt, iets
  onverwfachts.
  Verivacht werd~. in 1909. ?strijd te-
  genl ha~t Kabinet-linlks. Hij overwin.
  niince, Kiabinet-K~uyper.
  ()nverwa;chlt, niet abnormaal, wans
  ele uninisteriele crisis.
  Insi~rdloor k wamn ,.rechts' vroeger
  lJ;n verwachlt werdc op den voor~griond.
  I.:erlijk is toen crehandleld; niemand
  heteft g~epoogdIc dr. Kiuy-pe-r to verdl~rin-
  =ri. lit r-d e no~~~ci aedn en ac
  atls KabN~inetsformateur.
  hie rn I el dint v 'r ea s u
  kie mogenr zijn Is die leidingr alleen
  dau Z~chbaar als ze rnet onzs
  p alnnlen overeenku:mt. Zou 't ook
  Iinagelijk xiju. d~t de Voorzienigheidi

  .anti Egy-ptelandl gesteld; inaar zelf
  dered hij dari-1voor gLeeni slate. oak
  Iuiet hret vo~lk. G~od Iiltide het zoo.
  Ev\eneent~ s 11czes en de profecten. G.od I
  \vas hlet die hien op, houne planats
  bra;icht.
  WVij watten ivel datt wij niet op die
  biroondere leidingenr G;ods hebbeni to
  wachiteni Da;t dlorrn wij oak iiet. lIaar
  mnu handle n wii o~us aanr den naztuur-
  lijk~en loo, de~r- dingeri. Die natnur.
  lijke loop, heeft too de~n hntidigen toe-
  standlc ge~leid. Niema~ndl becet ongrcoor-
  ioo~fte of mlin \oegzame middelen
  Rebezigd om ien inl het leven te
  c~oepnc~. WVelniu, is her dan niet Chris
  tenpllichti zichi to laten1 leiden; met
  kunlstmal;tig to verivoes.ten wat recht-
  :uatr o natuurlijk )uttstan is:
  eerst Jliil up lte treden~l, watnnleer onze
  bergi nselen w~o rden ~ an ge ra ln dI.,
  inl 1909! hebbeu i eeni zwaren
  striid to voerell. E~ri tisl: daeen an.
  cler! st~rijd~ toogelijk, dan1 ..66(r of
  tege~n het K~ab~inet-H~eem~skkerk
  Va-lt dit toee n ditn -- mniaa ook
  eas-tl d6n kso de leuze: voor of te
  LKen Kiuvper woradenl a~naeheven.
  I,,rt alleenil schijnt, oil Leenorlloo tte,~ dait itlleen Christelijke
  r,litie~k.

  Misve~rsi~ lta opgeg~even.

  ,?,1Sanllwt' Hieekt nopmsa

  I trlbeeuw' Ideir C' t' en
  verneminS van K~abinetsformatie,


  volg ~uyen : ge ;crnej.I

  En:I waa;rtu~ moetten nu al deze
  prangjes Nor de vak dijenlen .
  'H artue andr~c s da-n omi streaks np
  deit vetrkle~ziugen to w~erk~en?
  ()nl ducklt, dle zaken ligo-en zoo
  uiitersat ceenvoudia.tr Het K~abintet, dat
  nu met een uit.aluitend zackelijk pr~o-
  g~rami, naar eisch van de ornjtan.
  dfigheden, is opgetreden, zal, wordt
  biet in 19)00) ghaudhaaidlf~ dit ziju
  t ekt eri--a~kter Allegyen? een dn
  cipiel prga aarmule8 vermoe-
  de~clijk alle .Miiniters niu reed s iun
  insrtemmuinrl hebben betuidj.
  D~e no irb functie zijude M\inisters
  Zuillen dfan nit hun eeniipinsi 0-a-
  rlwonge!n positive in een wehee~tl v i'e

  trnliek or gaar ee el'a noma,
  princ~ipiel~ Kabinet. Wtij althans kun-
  nen nliet mannemen. dlat ook milar
  440 hunner zich dasraan zou out-
  trek kel.
  Vain rlr. K~uyper beh~ooft da~arbij
  qranlscheliki gtree sprak to ziju. Niet
  als~of 't up zichzel ondeskb~aar of
  ondoenlijk warile geweesft, dit ciok
  bij danr in die comb~inatie ware op-
  ge~nomen. M\aur gelijk het nu liep,
  is dit volstr~ektelijk ultgesloteno, en
  ano hen, die er zich reeds aian ver-
  ga sten, orn bij de s~tembus hieru it
  teen slaatjtl te slaanl, meeneni wTe het
  uitzicht op die bonne bouche nu
  rteeds te kunnen ontnemen."
  E~ldersH wordt, eveneencs in ,,DLe
  iStandma;~ rd"', gezegd :

  .,Wlint in 1909 Linkse, dan weet~
  ieder nu reeds, datt de tegenw~oor.
  Idige ministers beengaal. ,Maar oak
  ougeptkeerd is een ledler overtuigd,
  daHt, wint R~echts in 19,09, de te-
  genrvoordige Mlinisters blijren."
  D)oor deze verklarinig achten wpij


  elk mieverstatnd op ge~lukkiget wIijze
  uiit, deu w~eg gerniml.
  Hret zal, ook vulgeos D~e Stan-
  daard"', bij de verkiezingeu van 1900
  gaan omn bet behoodl van het te-
  grenwoordlige Kabinet-
  Noch wat beginselen, noch wat
  personen aangant zal dit Kabinet,
  ale onzerzijds de overwinning wordt
  beyochten, wvijziging behoeven. Het
  spreekt echiter van-zelf, dalt hbet
  program[ valn het Kabinet, als het
  enpe~riode van vier jaren vG6r
  zich ziet, uitbreidinr zsal onder-
  U De veronderatelhiug can sommage,
  dat het volgeud jaar or,zerzijds de
  < ue zoud ijut ef \oren digr6rR ,l b
  ring,~ maar l~ege de personLen van de
  leidende MIinistere,. was dan ook al
  te dwaas. (De T~jd.)


  A4pr. M 5ei.


  27)

  :10
  30
  MJ. 1
  4Z Junt  7
  8  12$
  14  15-
  10;


  M~rt.

  30
  30

  Apl
  3  7
  8


  10

  11


  15
  16  1'7
  18


  Salida for di: :

  C:urat;ao .................................. M~~~~aandag, v. m..
  Boniaire................ ...., n. n.
  IPuraqa~o....... ........................... 1~~~ )insdag, n. m...
  A:1ruban........................... ......~~~~,~ Woeusdagl~n. m. ..
  Cur t~o.......................... onrd. vm. of nm
  Bo nraire.... ........ ... ... ,, n. m. of

  St. Trhomas ...................,........ Manndag ...........
  St. M1arti n................ Dinsdagr, v. m....
  Saha .....................................~~~~~~ ,, middag
  St. Eusft~Atius............... Woensdag, v. m.
  St. Kites.................. D~onderdag v. m.
  St. Eustatius............................ ,,, n. m.
  Siaha.......... .............. .............. Vrijdag, v. m....
  St. Mal~rtin................. ,, middag
  St. B~art ................... (facultatief) ...
  St. Thoman ............................... Zaterdag~, v. m...
  Honaire.................... (facultatief)...
  Cura<;ao .....................,........... )n d g .m ..
  Arulba.................. .............~~~ W~~~~ Coconsdag, n. m.
  Curagao....... .......................... D~~~~~iond. vm. of nm
  Blonaire................... Vrijd. vu. of nm.

  Jegada na
  Vrijd~ag, n.m. of
  !'nra";ao...................,,.............. Zaterdag, v. m.


  1908. Carr~ea.
  ve ~ret wiAn vt ~-Yons........ .. Ar. o
  I\'e t va~n t aanN ,, a..............eiI

  Kornt aan te La UAIlRA............. 5
  Vertrekt van ,. ....... 6
  Kom~t annritt to ro. CnlEltco..........?
  I'ertlekt van ,,....8
  Komt ante onag O................. 9
  Vertrekt van ,, ........... 0
  D~oet La GUvAIRA &&0n............,,,....... 11 I
  ,, P'ONCE ,, .,.. ......
  ,. A N AN ............. 1;
  Kolmt aan to NEWr-YORK............. i 18


  Phiad Mrch. (Carear.
  MIel 9 Mei 18 Me~tl j


  18 as U a 2
  20 25i 3

  23 2A 8
  24 Juni :1 7
  25 8
  27 310
  Juni 1 8 l~


  Zuli t

  let :t


  Zulia
  Miei 2


  r
  10

  11
  12


  19


  S. S.CHRIS~TIANSTIIED"

  Uaapla uoo AI00 { (ni (198
 • University of Florida Home Page
  © 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
  All rights reserved.

  Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
  Last updated October 10, 2010 - - mvs