Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00022
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: April 25, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00022
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full TextIL411 I* I ICII~ ILI-l I I a~br --e --B~ls~7r~lLn~s~L1P~e II I -- I II I -~ I I I ~----l-~yClb- -- II


CURACs


_ ~I__


Uit Blad verschijnt elken Za~terdag.rr Es Coura;nt aki ta sali toer dia Sabra.
tibonnementsp rills ~oor CuragCao, Bonatire. AuaBUREAUX VAN DIT BLAD Sn rij'S di abonnemienit tct ti. c 2,-- pa t~res lua
on de Bovenwi'ndsche eilanden per dr~ie maandnc l p'a~gfipdlni
fl. 2 melt vooruitbetaling. P-a lugarnran foi Currar~ao, Hjonaiirr, Arubo:, St. MIar-
L'oor het Buitenlal~nd per jaar fl 0RIEl)ACTIE : Waterkant, iltrabanda, No. 2 23 ti P .,st. Ealstatius i fSaba ft. 1),-- pa Injai.
Afzonderlijke nlummers fl. 0.15. Un numrero sol tL. 0.15.
Prija der Adv-ertenti nI van 1- 7i regrels to 50,, vo~or el M IIil:Pel ~lCfiN.2,P~~nt Annncio dli 1 te 7 regpel f0,30!) cada regel mnas
ken reel m~eer 7%/ ets.7 ts


Alls men aan voortee~kenen geloo-
v'en man, zou men genoigifd zijn to
t'oorspellen dat hiet einlde no~ibij is.
van de belnstinrghererziening herl~elen
wij.. E:en vloedgo~lf v-an 1'7 E~indr-er-
slagen toe~~lijk st-ortte zich plotseing
nit over onze redactietatfel. ..
Van dlen eersten schr'ik: en weinig r
bejkomen, zagenl fe, dat het nog zo
ergr niet was. E'r waren ooder de
sitap-el papter~! veel blanlrco-artrikelrn.
De voorbereidlende wFerkzaamhl~eden
zijn dus zoo groed a~ls a fgol(oopen.
cOf alle outw-erpnc~ hlet Pchlter zoo vtr
zullen brengen dalt zii nu n~ok in
openbare behandeling omen?
Het; volledig slel v-au 7iR Ontwer-
pen is Min gehletel. Het eene ou~twerp
steunt op het wndfere, xij gr'ijpen in
elkander on vullen elka.ndeltr uan.
Het zou ous echter uiets verwonde-
ren, als een pna order voorn aam~ste 000 -
Rerpen, rle hoeketemnen van het gehee-
le gebouw, er.t sschen urtgerhauldw er-
den, of z;oodanigi bek~apt! dat zij, vtn
\-eel geringer omrnangr gew~ordenr, niet
me~er passen in bet geheel. D~it Zal 1
daarop geen voldoende stemi me~er
vinden, het zal scheef komenl to sitaan,
uit zign voegen raken, wagge-len en val-
len.
Het Iienw-e stelsel word centivor-
pen te r-ed nealr Hollalndsehel geest,
te vein~i hertekend' nan;r Culraganb~SChe ~

nu aan het happen en schaven ging
om alles nog zooveel mogelijk; pas-
k~laar to maken voor Curagao, bleek
bet, dat veel material niet v~oor de
tropen o-eschik~t w~a". Te dorur was
he~t en loc~hts zeer weinigL pa~sseid
bij een geheell nieuwr stelsel diat niet
\-oor~ bet rijke Nederland met ~ijn
grooten staf ambtenaren, Innar voor
de kleine n~oodlijdendle kolonie Cura-
gao, w~aar alles op kleine leest gie-
Echoeid moet blijven, bestemrd wFas.
O~f men dus maar niet verstarldi-
ger deed~ me~t de, belasutinghrerziening ~
nog eens te herzien alvorens ze aunn
een openbare beha-ndeling to oodeJr-
ourp~en? 1\laar7 da~n nognals111 hcrzien
onder Curac;nosiche b~elichting en een
Reheel nlieuw stelsel in elk~ander gSe-
zet. Het technisch work kan gesehie-
den door een Nederlandlsch amihte-
naar, het p'ractische gedeelte b~ehoort
aan een Cuiracgonaar te word~en toe-
Pertrouwd. ,
Ilet greraamte kan in Nrede~lrland
\vorden opg~ezet, h~et aanvullenl en
bekleleden daatrvau moet hlier geschlie-
den.
D~an eerst zal hlet mogelijk wFezen
een gleheel te kriajen, wat aonnpast
aan onze toestanden.
Wordcen de nog overigTe 14i (ntwer-
pen in het Ope"nbar behandeld. (het
(latwerp Loodagldenc~1 is r~eeds wet ge-
Wvorden) da.n Zaler veel te veal g~eimen-
d~eerd moeten wo-rden, gesteld nlog, dat


FOulletOn *


LUMEN CHRISTI.

(EEN PBA~iASEHYTELLIJG.)

Eertijds brehoorde O)pper-ItaliiB met
de steden Venetif~, Verona en Man-
tua tot Oostenri~kseh frondgrheble,
on dit wras nog langr met altijd~ ten
nadeele van het schoone land aan
gnoe Zijde der Alpen, dat daardoor
81zjn producten rilJ n ongehmnderd
Pervoeren k~on near het renzenrij k,
telksi bcofdstad rust in de sichadu-
~en van deni St. Stephanuedom.
Mlaar metb altijd zou het zoo bhj-
Fen. Booze plalnnen waren gesmeed
orbooze menschen. Oosten rij k,
bet katholiekre land, moest ontze-
nuwd, zoo mogrelijk geheel vernietigd
korden. De katholieke macht te fnui-
r on gold niet alleen in w-estelijk Eu-
ropa als boofddoel vani den opstaond.
mRar ook hier, in het Zuiden zooawel


er op' de hoofdpunten overeenlstpm-
ming~ v-erkregern kain worden tussehen
H~eatuur en~ Ra~ad. Tot dusverre st~aan
juis; in de hoofdzaken Bestaur en
Ranid lijnreccht: togen~over elk~ander ln
js des~ ieder~e v~uchlthare samenwril-
!gL onbPstaanboatr. Terwijjl b~ti Be-
st: r allecn bleef staa~n, vereenigden
~ic~h !Ilundel en Schlecpraartt en K'olo-
ninrle P'ers achter clen R2aarl. De R~a~d
(af ini ziju bedenkinglen tegen de O)ut-
wVellrpen het :lrnigemee greroelen weer
vani Jle zak~enmenschen oozner K~olo-
nie.
Mlo:ilijk kunnen w~ij uiinnemeun, dat
de Reg;eering~ in bet Jl1oederlandt toe
z:-l st :an, dat hiet R~olonriaal H~estor
geken blije tege het algemean A
gier~cle~n va~n d~en nand en de geheele

\Ynj Iheben hiier vooral het oog on
hot r-ioun Ontwor1p betrekkiing heb- r
becndt op, den Inr--, Uiil- enl Doorcor, ,
weII lk Utiver' p deer dagen in open-
Ibaire bechanrdeling zal omen.
Mert grould wordt door de~r zake-
kundl~ige personenl gevreeswd, dat het
iei belastingstelsel de economi-
s~cher outwikk~elmg der koionie zal ver-
traengeheltoePnhouden, volko
men t, rniet doen.
AaN1 Zulki eenr stelse~l mag de Ko-
lonie mlet gew~nagdS wordtent, al deelt
ook het~ Bestuur her ale~emeen ge-
roelon nie~t. Er staat to veel oP bet
spelI, am:i hier tegeo bet algemeen ge-
voelen in, zijn eigren mreteuing d~oor to
driven.

\Yij kuianen thansir volstann m~t
hoct (?'e.lt E~indve~lSl\,rsi madeC te de.-! i
elodbeschouwing over al de Ontwer.
pen.
,.In he~t algemeen gresproken kan
hlierl worden ver~klaar~d, dat de ver-
sichillrcen te Heta ursantw too rdeni op de
ver~sing~en der Itapporte~urs de Af&,. ~
ling~en niet, althanr s niet op, hoo~ft
p'unteni, you onge~lijk hebben kun,
mun overtuigren.
,.In de eerste, plants bet al of niet
geoorloo~fde van een rekeningr hou.
den mnet~ het accres der rniddel~n.
HIierollutrent werdc het volgende op.
g~emarkt.
,,Tu)egtbegeen werdl, dat, wer~e de
hier~zieing b.eperkt gebleven tot b~et
eenlvoudlig verplaatsen.l beer verdee-
len vani den bela~stingdruk, hert dis-
conteeren v-an het a~ccr~es feite~liik zou
neerkomnen op verlaging van dien
dru~.
,,0nitkend wotrd echiter, d3at, nu van
deg!elegonbrleid der hierzieningl een ruim l
geb~ruik is giemaakt oml aitc tochaf.
fen of te verniindlerenr befinigren, die
geenszine onbillijk orf to) zwe~ar, lnnar
\vel economiisch ver~keer~d drukken,
dezelfde galiragslijn betzelfde eu.
taat zou hehbbu.
,,HLeffi ngie als: sch repsongellden, i n -
voerrecht op stegenk~clonr, emo~lumen-
ten voor het toezicht ovrer de over-
scheying van goederen..,, in de havens
der Kolonic drukkein uitera ard sllechts
voor een zeer ge~r~ing deel op de
Koloniale belastingpllichtigen, bijou 1


Sals in het NIoordlen. `In Itali;; vooral
wrerd het volk vau alle kantetn op.
gehitst, nok in \tlilaan. Honderden
on hondatrden verblind door do op-
ruiende taal der revolutionaRiren, ga.
T-en zich geheel over aan politieke
twisten, die tot wissen ondergraug
leidden.
Ee lachroffer deer misleiding
was;~ Brosio H~enni. Hij was een zeer
gezienl en vermogrend ma~n, had eene
inniF: vrome vrouwr en vier alleraar-
digste kinderen, die hun vader met
hart on ziel aanhingen, het outb~rak
hem letterlijk; aan nietsi, dat het
aardsch greluk volmaken kan.
Brosio Henni had echter kennis ge-
maa~kt mnet een advocate voor slech-
to zaken. een God- en menschenhater,
en dezle bracht den ong~elukkigre op
verk~eerde wYegren. Hij spiegelde hem
vocr, welke rol hij spelen koo, in-
dies hij slechts wrilde, splrak over ver-
lichting en atllerlei nieuwe denkbeel-
den enbaracht hem in gezelsebap van
yrienden, die het zoo ver wisten to
drijven, dat Bros~io Benni na korten
tijd tot volslagren radicalisme ver-


,,Want hter spc~ciefiek; tLlasten vont I
bet door het Hestonel tPoen ilet
desbetr~effend voorstel van de A4f-
deelingenl aa-nger-oerdt e niett ~f~loen-
de. IDe Ilasting t~chi wordt niet
verllhoogd en dlit ivordt doolr~l bet
voorstcll cok niet b~ooyd.. Tegen-

,,E~enige ledenl ve-tigoele for de ann-
dlacht van~1 hlet Ijrstuar ocp. dat~ ge-
eeveln de togenwoordigee lage tairi-
fe~r~ing va:n v-ele artike~len, ultt het
invoerrecht beduidenld meer zali wcr-
denl ver~r~egentl dan w~aarop door her
lestetllr gerekend,
Ten lotte de uificat;-ie. Yele feden
blev-en hot nliet ran;dzanrm achteil, de
g~ebruiksbelastingg en dei wZealac~hts.
aoccijus op de bovenwinldsche eilai-
deni in te voeren. D~e opbreng~st, dier
b~elastinigen toch is te gering, dan
dat~ daardoor de ve~rmneerd~er ing, van
het w-erk der amhte~naren, die de
invroering brengent~ Zal. 5er~eebtvaar-
digd zou m~ogen heeten.
.,Men stelde you r als equivalent voor
het hierd~oor to lijden vecrliek hiet
invae~rrecht rcoar die oilatnden te
stellen op 7 per cent.
,,Met een hreroep op het gemak der
Adminliistratie son, mneendel men, dit
v-oora~tel zeke~r niet~ kunnen word~en
bestraden, w~aar de verbioding tus-
schen de benedenwindsceb en de bo-
venw-indsche eilandien drer Kiolonit
slechts in Fin sch~pn(eloepsgeleehed
'emiaands bestaat.


betvist~baar, dan volgde de veroor-
deeling.
BSrosic Benui outvin: cenre lichte
strHf : 1 jaar strengr vestiingslot.
E~n zoo zat hij reeds drie rclle
maaniden in een der duisitere cells
ran het fort to Mlilannr. De ..verlich-
ting"' had ook hiemn greracht in de
duisternis, zonals zoo velen.
Thans had hij zijne dwaasheid in-
gezien. Het gebed der zijnen on
zijne v-romue, goedle inborst hladden
hiem tot inkeer gebracht en heml doen
indien. dat hij een dwraas en can
zondtaar was gewfeest en v-erkreerd ger-
handeld had jegens God,zijne over-
beden en zijo vrouw en k~indlereo, en
dat hij dankbaar macht zijn slechts
zulk~ eene geringre stlraf beloopenl to
hebbeD. Reeds duizendmaal haLd hij
tranen van berouw grewfeeud over a~l
hiet leed, zijne vrouw aangsdaan;
alechts 46n we~nach koesterde hij: ge-
durende zijnen straftijd zijue vrouw
eens te mogfen aanschouwen.
Het was de avond v66r Paschlen.
D~e duisterrvis wras reeds ingecral
len in de cel van den gSevangrene;


-oor het gieheel op b~uitenlandsche
produceutenr en consu ulenten.
,,1)e senige, redelijke rrrond voor de
a~fschaffing of vermindlering vani der-
gelijke heffingen kan r.ln C' eCe ain-
dere zijn, dain het bo~rorderen van
handel en scheepraart. W'ant mag
claarran, mag van de aftsebaffing
der scheepsongSelden b. s. geen toe-
neming der scheepr-aari van de ver-
lagring der emlolument;!. geenl ruimer
gebr~uik van de hav-ens der K~olo-
nie als plaata van overschleping
worden tegremoet gez;:1- oorzeker

,.Het was op grond \an boven-
ta-ande ov-erwegingen. dat: de Afdele-
lngren, het toek~ornsti: acres tenge~-
volgre van de vloorg~en;-, nen afechbf-
fingen en verminideno pon;1 nwrt wonder
cijfers durrende bren;.;on, gemeand
hidden mn eon besche~lea mat~te re
keninrr to mog-en houllen met her
reeds b~estaundce en he. was ook in
dit verbandl, ia t eerdere leden als
hiunnA meaning hadd~er, to kennen gSe-
greren, dat, liet mien d~t accres bui-
tien beschonwing, dan (Iak g~epn equi-
vawlent behoiefde te w~o del gezocht
\-corb. v. hert verhies op mtolumeuten.
,,lDe bedoeling~omu o k dit tekort
to doen drag-en door bet MIoeder-
landl was gehelP~ vreemi I annI die uit-
lating ro mag- dit enschts mren
even to down uit~koni nI-zeke~r niet
wonrden v-eroiidersteld i een lichaam, l
dat niet ;le e ort ~geleden
mnerleenverk~t heeft tot de invoerilg
van eenr inlkornstnbei ;stingL. zuiver
be~optendr ver~sterking der middlen.
melar nok geenl gelegen! -id' laut~t \-oor-
ke ultzetting de ultgaven, zelfu al
is het zich volkornen bew-ust, dat
de verhioogde laistenl uitsluitend op
het blood~terlanrd komen te drukken.
..Blijft als hioofdpunt vfan vereh~il
omutrciit de flnancieele nitkomristen
der herzienring over de zegelbelas-
ting, specian1i het lotcrijzegel.
.,Ter loopsf er op wijzende, dait de
verhloogdc rantuingi van1 de Afdeelin-
gen1 niet greheel op rekening van bet
laterijzege lmag wrorden ges~teld, dear
men ook van het forunant- en het
quitantiezegel een hioogere opbrengst
dan doorhcet tBestuur gerantmd meen-
doc te miogenl verwachten, v-erklaar-
den vele ledlen, inl de to verw~achten
hooge opbrerngst vanl hcet eers t e-
mleldd zegel ge~en Ruanleiding te kunoen
Vindlen on" de" bePlatingr cIp late~rijen
to v~erlagen.
.,Hunne in hert~ Yoon~roopigr Yerslag
over1 de zeg~elbe~lstinF opg.~-enomen
ranung and ha vende, verklaarden
zji op~ grilirond n zeer' betrouw~bare
inlichitingen ov~ertuigrd to zijn, dat het
door henl oppgegoven op-brengsrLteijfer
zatl wtorden ber~eikt.
,,Zooals uit. het voorgaa~nde kan
blijkenl, meenlden de Aifde~elingren, al-
thans eene groote meerderheid dear.
nit, op veiigen1 bodem to stua~n als
zij blev-en v-olbouden, datt or zelfs met
behoud van een arlgem~ee invoe~rrecht
von 3 voo~r de benerlenw-indsche
eilanden hoegenanmdlm geen vruees e-


valleo w~as.
Zijo greloof schoen verloren. Hij
gedroeg zich vask zoo ouiterredenr en
ho meurig, dat die zijrien hem niet
mieer herkenden on hoe vuriger zijne
vrouw had, desi to ergrer w\erd hij.
Dikwijls grenoeg most de edele vrouw
Pobamp en ermaad verdragen: ,,Dlom-
heidl, bijgeloof, onizin", wierp hij haar
\-oor de v-oeten, telkentmale wanueer
zij beproefde hem zijne dwalingr te
doen inzien.
In 't geheim had de revolutie aan-
zienlijke vorderingen gemaak~t, ge-
schriften, die opstand predikiten, w~er-
den overall verspreid, waper~en uit.
gedeeld; men sprak reeds ran den
dag der verlossing on de verdrijring
der D~ostenrijkhers. Mlaar de grouver-
neur v-an Mrilaan, vorst SchwFarzen.
hsergr, hatd een oog in 't zeil grehou-
den en toen de peer rijp wFas, plukte
hIn cenzelfden nacht werden al de
samenzwreerders gevangren en naar de vestino- gebracht, daar-
na hielden de agenten huissocking
en waren de bewijzen van schuld on-


hoeft te besttaan, dat~ de gemiddel.
de totaalopbrengstfi \an her oult.
w\orp.en stelscel larger zal ziju dain die
van het b~estaandce.
,,Tech w-as ocn herorid,, wna~r men ~
eene in de v-an deni traad uitFgegane
stukkenl begalne vePrgiesingr bii de rA-
m~ing van den~ dlralukaccijuls goe~td to
maken had eni waar mlen niet niit het
oog wilde v-erliezen, dat ra uli ngrn
altijd mnaar rawmingen blij\-en en even
gSoed mee als tegenval~lenr kunlen.
zijuie medleweeking to verleenen t~t
enkele v-erhoogiingen.
A~unbevolenl werd dloor roote Iineer-
heden:
To de Fgroudbelasting v-oor ('ura-
gao te sitellen op :i inistede v-an f
p~er cenrt; wat a~ltijd~ nog cenre anin-
zienlijke ver~~lI~agg er belastingr be-
teekent, dochl \vaarlnedH zal molten
gepa"ard gaan een e verlagi ng a
d~e htuurw\aardlebelasting, tot agj mlet
behioud ruin de douor het B or
oorspronkielijk voorgeSsteldle enjfelrs
va~n vrrpstelhng~tl enaftrek:an
2". die volgend~e artikl~cen alsi volyt
te belaisten:


Curar~ao, 24 Alpril.


'Be'a"p~h~. e


!,,e v-erhoogErig de er gr'onabjI-ela~stingl
stellende op~ f. 9230.?.=(wa-artegeno-
v-er ech~-ter staat ezen verliels vauJ
f. 0; 430 op de gLebru~ik;shelal~ sting en
den! gerlach ts:accijus)i' en de hiervarenl
b~esprockrn wrijzigingen in hlet tar~ief
van: inva.erreebt~e n on het invoerrchit
op1 <1e b~ovenwl\indsehet Pilainden oi,
f. 1~3..il00) mlneandn de Aifdeeingejn .
dat do Ftand der cijfers dani een
v-erschil tenl voordeele v-an hiet ont-
w\orpen" stelsel zail aanw~ijzen n


Het tw-eedet E'indveruals betre~ft det
Gr-onLdbelasting.
,,\ele ledeni w~enschiten naleote il cl-
ver'weg~ingr te Leven in het; oits -erp ee-
ne beputI'ing~, 01~ te u~~!leme, wonr~iIdCoorde
op Aruba- inl concessie bezetenl gronl-
den, waar\roor tot dusverre steedsl
arorodbelastinct is betaald, voor de~
toeiparssin r all deze ve~rordeniiwr~ ret
eigrendlom vordengelijk wes~teld. Laarr-
door zoudeu tochi,zondrte? sebadite voor
de K~oloniarle K~as, verkregan~ reebiteni
volkomien wor;en~ ge6 vsbiedlig-~L "
Hert tussilehe? HRaad enr lestuur za~l hie7
e~eniedetr wetl opra-llen.
O~ngetwrijfeld moet bij de bellandolc-
lino-r vanl dit un er orden uit
o-enlanklt, of dle conIcerSsie- aba inrecht welij gestld ru
genr worden~l melt eigenclomO~n danl wel1
dfat zij zowrler meer roor'taun ll
Imuurgroudenel zullen w-ords be
Rch1ouwd'I
Of die openbare behan ielling a
derze qluuestio tussichenI 1 saif en Be-

ne.t~ wlj melt r'edl~uieo to mager n a two-l
felen. Doe zaak is your deF AIrub!ian~en
nmU to groot b.ehutng om zoo maalR~
even in 't voorbegaauLa te wforden~
bespr~Token. 11tij \erwachlten zekerr,
diit op dit p~unt ook schrifte~lijk nog-
10 d~en breedce worde terugg~ekomenrr.

l~( an e Onutw\erpen 3~-9 w-crds een.
voyidig ekar I)e A~fdetlingeni
;-cnt tenl door: d t e ew iseld e schr~ift u ren~
o ver de~ belastinghlerzieniingr de open~-
bare heran~dsin~ging ov\er det o~ntwerr
pen" genoegzaam~ voorbetrceid.
H~ij No. ) Uitioe~rrecht anijpo
ducwni vestigt de Rand dte aanidachlt
vanl het Brestualr opd te bezwaren doo~cr
dle ,\ru ba- Phoslphuat-11 aatscha~ppij
ing~edwierl. Die hezw~ar~en kwalmen a~nn
ver scheridene ledenl niet geh-ee~l oug~e-
g~roud voor.
Bij No. 10) Gebru ik~sbeatstinrg verklat-
ren vele leden niet me~t hpt~ Hest~uur
to kunnern moeegraan, w-aar het voor-
stelt de belasting~ op hlet gebraik va~n
electrischl lichit vanl deni houdter d~er
concessie to~t electrisch~e verlicthting~
in te \-orderen.
,,Niet alleen, dat de concessionaris
duaardoor verp~licht zou w-orden doe
belasting to voldoen oak v-oor die
lichten, waarvoor de verbruikers in
gebre~ke blijve~un zels het abasoemenut
to betalen, mnaar men meende, dat
de wetgLever zijn beyoegrdheid te bui-
ten zou gaan, indien hij de, inninrg


buiten. in de vrile natuur, waar de
lente reeds overall bl oemen n en b~la-
deren had ge:ooverd, was het nog
helder doo; Van verre klanken kin-
derstemmtjetis, de da-rtele jougd ver-
ituakte zich op dezen schoonen
avond.
En morg~en zou het PaseLhen z1iju.
Een pijul ijke zuchit outsoapte rann
de bcrst valn den grerangrene, die mtet
gresloten oogenl treurig inl een hoekje
zat. Hlad hij ooit vermoed, het
groote feast der Christenen. het; heer-
lijk~e PaRschfeest. in zulke droeve om-
stanodigSheden te vieren? rioe zou
zijne dierbare famiie het make? Zou
het fe~estelijk~e ,,Allleluja", dat morgreu
door alle klokklenl word aangeffher-en,
dat \-an orge~l-, priester-, en zangrerS-
koor w-eerklook, ook hen niet pijn-
lijk en smartelijk aanidoen ? Hoe ge-
lukkig zo~uden zij allen geweest zn~n,
indien hij zichi uiet hiad laten mee-
sleepen en niet de greheime! genoot-
schappen had bezocht, doch zijn
plicht had verruld o~n trouw w-as ge-
bleven aarn K~erk on godedienat.
,,Lumenl Christi!"' hoorde hij buiten


Rundowrn peri stulk
A a rdap pelen pe 00I.
Vunrwerkwnre
G;las- en arHIdewerlk,
tijoe beschuitcan en
ingemaakte on ge- ,
conIfijte vruchteni waaurds
Ander gedistilleclrd
dan rum en jetie-
ver, gelij tu w rck t


1. -
10c


Zaterdag 25 April 1908.


NO. 1269


25ste Jaargarag


WHK~ERLAL


7002


LI E:CU A CA OS CH E I LA NDI N


row carbolzuur, waarna zij gievant
gen en g~edood wordeL1. B
W~aar bet gievaar roor veront~reit
niging van dlaken en r~egen bak kelf
is uitgesloten, is het bezig~en van
phosphorbry een uitstekend verdel4
gingaemiddel. it
Men ;bestrijkt daartoe sne3gea
b~rood met een mengsel van phoshor-1
stroop 10, water 45 en roggremeell
l45 deelen. De phosphorstroop wordtr
gemaakt ult 30 deelen phosphor inl
100 deelen gewone stroop en 100i
deelen glycerine reemulgeerd.
H8et aldue toebe~reide brood wordt
geplaatst lidrir watar men de sanl-
ivezigheid van ratten of muizen heeft
outdek~t, of vermoedt.
11eo zorge naderhand voor bet
opsporen en vernietigen der door het
gSif giedoodie dieren.
Niet alleen daar waar men zieke
of doode knaagdierea aantreft moet.
men de overigren trachten to verdel-'
gen, uiaar cok moet dit in de aan-
liggenlde localiteiten gesachiede~n. De
aandacht wordt grevestigd up hun;
e~igenlaatrdligt eid amn van de eene,
platate naar de andere to verhuizen;
derhlalve mnoet men, zoodra dit ver-
nchijusel erg~ens is waarganomen,
trachten de raLtten en muizen, ook
daar uit te roeien.
MCen zorgfe stteed~s dood gevondenl
of gredoode ratten en mnuizen niet,
mueL de hand aan te raken, maar
ze op t~e nemnen op de wcijze hier-
onder aan to geven.
De wijze, wvaarop rotten en mui
zen aan boord van schepen ivorden
v-erJelgd~ is tls vo~lgt:

1". In de ruimen, tusscheadekken, keu-
kens en provissie-kamers, legt men
nna erwijderii-rv van de lading,
<}e provisie enz. Tokans, bestaaudiie
ult kaabs of audler ratteolekker-
nij, teneiride dese kniaagdieren ult
hunne holen te krijsen.
2'. D~aarnia pla~atst men er komfo-
ra~n in, in platte bakken met aar-
de of z.andf, teneinde te voorko-;
men, dat brandende zwavel of
kool op> den bodem van het ruim
terecht~ komnt. De hoeveelheid der
komnforen hang~t af van de grroo-
te van het vaartuig. De h~eroo-
kingr geschliedt met pijpzwazvel en
wTel 10) gram3 zwavel en 20 gramn
houtskool voor iedere kiibieke
meter ruitute of 10 kilo swa~vel
en 20 kilo kool voor 1000 ku-
biek~e meter en wel zoo dart per
komfoor niet meer dan auder half
kilo zwavel komt. De kolea wFor-
dea in de komforea aangemaa-kt
en d~e rrwavel dearcvovr Rp-outort.
Zoodrarb dit beg'int te brandea
aluit men de ruirneu enz. herme
tisch a-f en latat ze ten minste!
10 unr in dien toestand.
3@. Nla opening der luiken last men
eenigen tijd voorbijgaan orn de
zwvaveldam~pe n eg tr laten trek-
ken.
De doo~d grevoude~n ratten wvorden
mnet kokend water of sublimaat-of
carboloplossing overgoten. DaarnA
avordeo ze met tangen of stukjes hout
h-eetgepake, in leege petroleum-blik ken
gedtaun en, ter plaatse daartoe ge-
schikt, met petroleum overgoten en
v'erb rand .'

In sansluitingr met dit voor~schrift
beeft de Procureur-generaal, M~r.
N~UIJENs, een verzoek gedaan aan de
burgerij on alle vuil zooveel moge-
lijk to verwijderen en ratten en mui-
zen to verdelgen.
Om tot ratten- en muizenjacht aan
te sporea werd ult~geloofd, voor elke
doode rat 5 cos, voor elkie muis 1 et.
,lieschien, dat deze premie de on-
kosten dekt voor bet aanschaffen der


ran de eenof auderenP bePlasting aan
elen ambteloos burgrer bij \-erordlening
zou opdragen.
,,Men gaf in overwfeging ten op-
zichte van dit oudlerdeel de regreles
te volgen, voor~gesteld voor de be-
lasting op piano's, paarden of fietsen.
,,Ookwmeuschteo vele leden de kerk-
verlichtino- mits daarvoor alleen die.
Ilende, van de belasting vrij to stel-
len."
Bij de volgende Eindverslagenir leest
men alleen de gebruikelijke algemneone
verklaring, dat de O~penbare Behaur-
delino' thans crenoegzaam is voorbe-
reid, wonder bijroeginlg van een ei-
kele op- of aaumerking.
Mlet belangstellino-wordt than
door de Burg~er~ij R es ogn
openbare behanudelino- van de! be.
lastingvherziening t~e gemuoet gezien,
wraarbij het voornlaaruste van alle
cOutw-erpen, dlat wat betreft den In-,
C'it- en .Door~voer, behiandeldl zal wo-
dei.
Vertrouwendl op bet beleidl en Joo-
zicht van de Randsledeii, aan w~ie
de verdediginor van Handel en Scheep-
v-aart. blijft toeve~rtrouw-d. wachten
wij met ongeduld de beslissing van
het Beetuur.
Die beslissingr zal allergiewichtigst
w\ezen .
,,To be or not to be, that is tle
luestion~."
Leven ot dosod vao hanrdel en schee~p.
vaart hangt er van af, de geheele
tackomst van onze Kolonie.
Aloge het Bestuur now hij tijd~s
inzdon, dat de Curacvansche Ledcen
van den Etandc o zeeer verstindigen
raad babben gege\-en in bet belorg
van het Curac~aosche leveu van Han-
del en Sche~epvaurtz
Mag~e het Bestuar vooralsnooo be.
sluiten de algemneene i nva~errech ten
TEr LATEN O)P 30/G rn S1ET' TEI~ VER.
H~OUGCENC TOT /o. '


IBreed hangit de zwa~rte viag. I)e
dfood wan~t rond, de pest. Angst
en onrtzetting beklemmeno~l cnzeuRdemr-
hailing. enauwenrde hc~i nnieringen
~aan i ,.CGeesel G~ods"' wring~en zich
op nit het verleden, hoe w-reed die
goesel slang in de mitddeleouwen, in
onze tijden nog in Voor- en Achter-
Indie. 1)e verwarde verbeeldingS drijft
angstig over de onzekere heriebten,
die tot ons komen uit plnaaten zeer ~
nabij, en kleurt ,,het niouws"' met.

Moo~r, fs dat al~les nu tui/leres wcaar-
heid, brestuandle werklyk~jheid, wvat onze
veFrhitte verbeeld~ine: ons yout~stelt?
Hestaan or dan w~erkelij3k zoorveel
redlenen olm zoozee~r be;angst to ziir
en bevreesd ? ~
Hezorg~d mnooten wij zija3 enr your.
zichtig. MauHr voorloopig kulnnrln vij
(lat in hoofdzank veilio- ann de be.
voPngde Autoriteiten oeridaten.
D~e Geneeskundige Itandl beeft reeds
meerdere malen bewTijzen, ~egeren to
over, dat de Hurgerijoender ziju hoe.
d~e rust~ig blijv-en kan.. Bijou dagrc-
lijks komen de Ledlen te zotnen ru
to beraadsliugen, welke voorzclrgtln er
igenomen drentn te w~orden. Wat noo.
dig bleek, ie reeds geschied.
fequarantaine word bereids ;rf.
ge~kondigd voor alle sichepen komnende
vanl de besmette hiaveu, Lat Guairl.
Serum omn in te spuiten tegen de
pest is roorhanden. Om een nienwo l
bezending werd n~aar P'arijs bericht
gezonden. Ontsmettingrsto~estelle wer~-
den sangevrang~l. Door den Procu-
reur-Gieneratal zijn muaatrelgelen genio.
men om het vuil op to? ruiuien en alle


onzindelijkbeid zooveel maogelijk t~e
voorkomen. Onder nauw~lettend toe-
zicht van den volijverigren Comma~n-
danrt, drlp Briade, J. APIPEL, werd
een extra-schoonmaak gehouden in
de krotten, sloppen en stegen. Don-
derdag werden reeds 21 karren vuil
verwfijderd. Een premnie w~erd uitge-
loofd op het vangren van rattea en
mluizen.. Het isoleergebouw is in or-
de gebracht, de E~erwt. Zusters-ver.
pleeg~sters houden zich greed on,
zoo noodig te helpen.
Aan alles zien avij, dat de wach-
ter waakt. Wij kunnen dus rustig
blijven en mooten one oiet laten be.
hee~rschen door angsyt. De pest is
een ziekte op zich zelve reeds ern-
stigr, w~ij moeten ons wvachten voor
alle overdrijving,
Volge"Sns edischee verklaringen is
een pestepidemie, in giewoive omstan.
digheden, niet zoo uitgebreid als men
zich missehies wel1 vioorstelt.
Wanueer de eiek te zich hier uitbreidt
tot 410 A 50 grevallen is bet al heel
erg. Besmettelijk in dien tin, dat
de ziek~te van mensch op mensch
r\vergu~at, is eij niet. Rteinheid en
zindelijkbeid~ is een krachtigr voorbe.
hoed~middel.
Om de ziekte better to leerea ken.
nen, en alle overlr~even verbeeldling
den p~as af te snijden, willen wrij hier
overdjrukkien een belatngrijkaril,
voorkomend~e in het Nederlandsch nijd-
schrilft voor G~eneesk~unde. 1)e atlevering S
is van 28 Maiurt 100U8, dus zoo nienw r
mogelijki.
., De laatste Iecember-afleveringvan
2'he Joucrnacl of Hgiene wordt weder ge-
heel ingenomnen door het roortgezet
verslag der commissie voor peston-
derzoek in Engelseh IndiU. Bet on-
gSereer 300C bla~dzijden vullende rap-
port is mn een aangvenamen vorm ge-
steld en mnet een zeer root aantal
fato's, ka~ar~ten on teekeningen voor-
zie-n. Deze maal b~ehandelt het rap-
port een jasr (1903--1906) der pest-
epidemie in die stad Hombay, in 4
dorpen op het eilandje, waa~rop de
g-ennemde stad is gelegen en in 2
doirpen in Punjab~. D~e commissle be-;
schikte ov~er een zeer u i tiebreid e n
staif vani helpers, zooals kan blijken
uit het feijt, da~t alleen ini Bombay:
gedurendre de? rnderzoekingrsperio de t
12245T p~estgerazllen (11010 dooden)
bekend wo\-rden en dat vain 803 p(:.
dezepr gerallen d pnide~miologich b3e-
langrij ke gogevens wrerden ve~rzalmeld.
1)e hyi n~lilsche toestand der wo-
ningen liet zoowrel in de stad als in
de du~rpen~ zeerl reel to wrenschlen over;
jeeni indeerd hiervain op de epidernie
!viel elechitn up t rue ltrkenl oU~r zoo-
veel do iaanw \ezigheid vanr r~atten
daardoor word ve~rgemankk elijkt.
Wannreer de pestpneumonie, die 266
hooget zelden vororkwam, dat zij bij
de verspreiding der epidemnie prak-
tisch geen rol sipeelde, buiten beseFhou
w~ilgr wordt gelattel, is hiet de inni-
ge over~tuigingg der commissie, dat
de pestt, dus cle bruboneo-pest en de
eeptichaemnische vorm drziekte,
nooit vanr mensch op mnensch over-
gSant door otimiddellijk contact. Het
grzegdle, dat het tijdens een pesqt-
epidernie n~ergrens veiliger is dan in
die pestzaal van het ziekenhuis,
strookt; geheel muet de door haar
weal~rgenomnen feiten. Zij zag greeL
van het verplegendl personnel of van
de bezoekers der hospitaal-p~at~i~ten
ziek worded en in een gezin werd
rueestal slechts3 b40 person aan-
getast. Als regSel moet wPorden aan.
genomen, dat de mensch zijn pest
van de rotten krijgt en al haar waar-
nemningenl wijzen er nu ook we~er op,
dat tlit geschie~dt door tusschenkomet
van de rattenvloo, die dezelfde rol
verr-ult bij bet ov-erbrengen van het


dokter beeft mij medegedeeld, dat de lantaarn most opsteken. Ou.
Blrosio's gezond~heid zwaar lijdt on- derzoekend keek die adjudant rond,
der de geranigenschap en een lang dan vroeg hij oan den gevangene,
verblijf inl den kerker siju dood ten- dien hij reeds tevoren vrienldelijk o-e-
gevolge zal hebb~en. Eno deze verant- groet had, of hij over niets te kr~a.
wvoordelijkheid wil ik niet op mij gen had.
nemen, noch voor mijn geweten, noch ,,Neen, doorluchtigheid !" klonk
voor de menischen. Ik heb boven het antwoord.
dien van denr commandant der ves- ,,Hebt gij some een wenech ?"
ting en van de geestelijken verno- vroeg~ hij yriendelijker, nadat hij den
men, dat Brosio zijne dwalingr iuziet Icipier een teek~en had geg~even om
en betreurt en in de toekomat voor zich te verwijde~ren.
eene herbalingv hiervan g~evrijwaard ,I had 's avonds graag eene
is. Dus sitel ik hem in vrijheidl en nu latmp," ws he nderigu veerzoe ak.
heb ik mi) in 't hoofd gezet hem ,ets nrddbtrdelge
nog hedenavoudd die vreugde te be- avooden niet in 't donker door to
reideni, opdat hij iorgSeumetle zijnen brengen. Kunt ge nu wat afleiding
het Paaschfeest viere!" zoeken ?"
,,Kunt o-ij hem~ dit dan niet per ,,Niete, want ik denk altijd aan
bode mededeelen?" yroeg de jongere mijue families, aan mijue vrouwf en
breeder, ,.ik blijf liever this en houd dierbare kinderen."
niet van outroeringen." ,,Ge zoudt zeker graarne een avond
,,Vriend, het kan niet anders" was met hen doorbrengen ?"
het antwfoord. ,,De dokter verzoebt ,,O-f ik Mlaar dat lijt mij een te
mij den gevangene te ontzien en schoone droom toe."
hem niet oovororbereid die groote ,,Wteet ge wat, ga uwve farmilie eens
vrengde to versebaffen. De Italiann- verrassen Buiten scaat miju riftuig,
sche zeouw~en zija niet zoo sterk als rijd naar uw huis en wensch uw
de onze, daarom wees voorzichtio: vrouw enkindereneengoeden avond!"
D~oe, wat je wilt, maar zorg, dast de ,,Mijnheer, spot niet zoo wreed met
arme Benoi nog hedenavondr bij de een ongfelukkige "
zijnen is." ,,In vollen ernst, iki neem al!e ver-
Een kwrartier later werd de deurl antwoordelijkbeid op me."
van de cel geopend en de adjudant ,,Provoost, open de deur De gou-
trad binnen. Brosio stood op. het verneur, maju breeder, keurt bet
was reeds zoo donker, dat de cipier goed !"


,,Kan tiet waar zijn, is mij zulk
eene genade toegest~aan ? Zeg den
gouverneur, dat ik~ zijn gunst~ eD
vertrouwen miet misbruiken zal. Over
ben, hoogatentJ twee uren ben ik
terug en wil dan gaarne mijn tijd
uitdlenen, na zulk eene genade."
Even dacht de adjuldant na, over
het zoo even g~ehoorde.
Groote eerlijkheid sprak uit den
gevangene. Daarna trad hij op dezen
toe en zeide vertrouwvelijk:
,,W~eet ge wazt, het is niet Feo-
schelijk, dat mnijn paard vanavond
nog naar bet fort terugrijdt. Ik
raad u dus aan, niet rneer terug te
keeren. Als ge verstandig zijt, zult
ge dat doen, waart ge zulksI altoos
geweest, dan zoudt gerf Uooit hier
gekomen ziju. Hier bebt ge een be-
wijs."
Het was de! invrijheidstellitig. De
adjudant zeide eebter nist, wat het
stuk behelsde, doch voer voort: ,,Dit
least ge, wanneer ge this zijt, want 1
op 't oogenblik kan ik u niet~ aan
licht helpen. En nu ~gegroet !"
,,Buiten w~acht mijo rijtuig, ge-
lukkige~ reis!"
!!aarop vertrok de adjudant. De
deur was open, de provoost bracht
den gevangene ziju horlog~e, zijn mes,
beurs enz., die men hem bij aa,-
komst ontnomen had, en geleidde
h~em naar buiten.
DgAr stood bet rijtuiga. Brosio


virus van rat op rat. Deze vloo (Pu
lex cheopis) hijt slechtsy bii~gebrek; aan
ratten andere dieren, of e. o. caria's,
en slechts noode dien mensch.
In Bombay komen in de huizen
zoowel de rattensoort Mius decuma-
nus als de Ml. rattus zeer veelvuldig
voor (esn derde soort, de Sesokia ben-
galensis is van onldergeschikte be-
teekemis); de eerste is in hoofazaa~k
een nioolbewvoonster en komt in de
hoogrere verdiiepingen d3er huizen niet
voor, de twveede is in B~ritsch-lIndii
een tcht huisdier gieworden, zij left
zeer intiem met den mensch same
en wvordt door alleni geduld, door
somnmige sekten zelfs bLescherind. In
de dorpen outbreektl alles wat op een
niool ge~lijkt ea3 Iaa2rdoor is ook de
m. decurnaous een zrldzame gast.
G)ok nu wveer gi ng overall aan de pest-
epidemie ee n pestepIi zoostie(s terfte a an
pest. Redj. Amigoe.) onder de ratten
vooraf. In Bormbay bleek na het
pes~tvrije tijdpierk het eerst de epi-
zoiitie ondler de m. decumanni op te
tredeo en zij berteikte hiet eerst hear
hoo'ste! punt,. O)ngoveepr~ 10 dgen la.
ter ~egon de epizoiitie oudrer de m.
razttsen de lijn deer epizoiitie b~leef
nagenoeg eveinwijdigr aan die van de
eerstz. De~ epid~emie b~egSon 1)-1-2 da.
gen na de rattus-ep~izioitie en ook
haar lijn liep n~grenoeg evenwijdig
tann die der epizotijrinr.; IDeze tijdv-er-
schillen acht de comimissie g~oed i"
overeenstemming met de opratting,
dat de vioolen de bemniddelaars zijn.
wTanneer men rekening hou~lt met n-
cu batietijd perken en ziektedunr bij
rattenen mendchenea met het feit,
dat de rattendloo pas den~ Iruesch
bijt, wanneer de honger, outstiaan
door het ontbreken van rotten, ha~ar
zeer g'aat nijpen, dat ir gemiiddelld na
3 dagen hlougeren.
Voor de opvatting der comimisJie
pleit nokl do! overalI gedane wraarne.
miaug. dat bet; verlarten der biuizen,
waarin pestratten of pestger~alleon ou.
der den mensch zijn voorgekomen,
de e idemie! voorkomt of does op-
hou enr, behalve wonder dieg~enen, die
nog nu en danl in de verlaPten hui
zen kornen. D~eze maatregel van bet
betrekke;n \-an kampen, waa-rtoe
door de bewoners. dorit de ervaring
geleerd, gemoonlijk spoutt~aa het
initiat-ief w~ordt genomlen,? stuurde in
een der dorp~en bet groed gekozen
wrerkplan der comumissie a de wa-tr;
zi) wisut echter raad, wa;nt de verla.
ten~ huizen bovolkte zij onmniddelijk
miet caria'~s, die ten deele in \-oor
vilooien torgankelijke,, ten d~eele in
ontoegrankelijke k~ocieu werd-en ge.
buisvest. O)p ,Ieze wNijz~ werd~en teer
belonrijkerC\govs verk;regen; de
caviat bleek nog better r~eagenrs tl zijn
dan de mensch.
Kleeren, hoopwaren en drgrrelijke
en ook de mensch spelen bij het over.
brengen van de pest slechts een rol
vo~or zoover zij de draigers kunneu
zijn van aan ratten o-ei'ifectnerdce rat.
ten looieu. Hiet schijut, dat deze
vioolen na 5 dagen vasteus in dea
regel sterven.
In Bombay trad in het apenhuis
van den zoiilogrischen tuin een kleine
pestepizuotie ouder de arpen op en
ook hierbij ging een sterfte aan pe~t
order de ratt~en vooraf.

C'. W.. BUoERJ 0

Nu onze Lezers van dit alles ken-
nis hebben gSenomen, zullen zi) one
het volle recht~ tockeunen de Bur-
gerij gerust, te mogen stellen. Wj
steunen op groede grouden.
Color 440 dingr meenen wi~J echter
niet er~natig genloeg to mogren waar.
schuwen.
Voor contact tussehen La Guaira


en onze eilanden B~onaire en Aruba,
Bonaire vooral.
Wij kuouen ons voorstellen, dlat
menigeen te ILa Guaira moeite zal'
dooen on ter sluiksY deze beamnette
stad to verlaten.
Zooals onze L~ezers weten, hebben ;
de A\utoniteiten van Yenezuelat een
cordon sanitaire geslagfen orn deze
stad. Gedurende vijftien dagSen mag
daar geoe schip in- of uitgaan, en
isz alle verkeer met hiet b~innelland i
afgesloten. Nu kunnen w'ij ons zeer
goed voorstcallen, dat Curnayaiaars
bijv:, die te La G;uaira vertoeven,
alle middlelen te baat zullen nemen
orn ter sluikis weg te komnen, de zet
over to steken en op IHonaire of Airu-
ba te landen. In de heaven van Cu-
racgao aullen zij zich niet lichit~ wagen,
maar de onbew~aakte k~usten der
eilanden ligSgen voor hen open.
De kustw~~c~ ach kan darL verscherpt
en vermieerderd wuordenl wviJ hopen
ook, dst dit zal ge~schieden, maar
de burgers zelven noot~en ook k~rach-
tig ledlewerken mnet het Bes-~tuar en
oomiddlellijk het B~estaur waa~rschu-
wven, w\anneer een bootje van Y'ene-
zuela komnends, t rach t to lauden
op- de kusten onzer eilautden.
MJet oudeclrlingee samlenwerking kan
zooveel g~edlaan worden.

Elen krachtier middlel ter voorko-
rnuing van de bpet~y is ook de ver,
dlelgfing vau ratteni en muizen.
\Vij latten bierouder volgen, wat
Jaairomtreat werd voorge~schreven in
1903 door dlen destijds w;aaorneen.
deu P-rocur~eur-G~eneratal Ar .
G~onsluma

REGELENJI~ 011TRENST HE~T YER
DELEN VANR RAT-"TEN'~ EN MUI-,,E~en feder w-ordt uitgrenoodligd om,
trannecer hij ergrens op, bet~ eiland of
. aan boord ruan va~artunigen inl do ha~-
ven een buitengew~oon aantal leven-
de of doode ratten of muizen out-
dekt, zoo spoedig mogielijk daarran
kennis to even, in hiet stadedscistrict
na~u een der politie-w~achten en u
de buitendi~strictcen :san den naast-
bijzrijndlen districtmeester.
Ileu d ist rictmeesters wo~rdtverzocbt
met dlen genieesheer van hun dis-
trIct in overleg te tr'eden, over het
verdelgen der ratten en muizen.
Voornamrelij k lette meni op ie t voor-
komen van zelfe enrkele zieke ratten
of m~uizen, die gcemakkelijk te her-
kenneo zljo ann huant! wijlce van
waggSel~nd rondldolen on verlie~s -an
vre~esachtigheid.
Waulneer C'uragao van nabij door
pest bedreigd w-ordt, doordien eene
p-lan~ts, watarmede het door ha~ndels'
verkeer of anderzios in oun~iddellijke
betrekkingf staat, besmet is, moet
het ont~dekken van ziekte of sterfte
wonder r~atten of Inuizen niet aan het
toeval worden overg~ela~ten, maar men
doe er geregeld ouderzoek naar in
aIchterbourten, megrazijuen, vilcesch.
hallen, stalhouderijen, op w-erven en
u-tndere plaaitien, w-aar r'attent ge.
ivoonlijk wvorden aang~etroffen.
Hlet verdelgen van rartteni en mui.
zen kan opl versichi~lelede wijjzen ge.
schieden.
Het is niet ncodzakelijk, noch
doelmatig zich aan eene method to
houden, geen enkele is geheel af-
doende, maar iedere method zal,
m~et volharding toegepast, hijdragen
tot het hereiken van het doel.
Men karn ze door ratteuvengiers
laten vatngen, of ze in vallen lokken.
Varn achiter stelling~en, uit holeo, go-a-
gen, riolen enz. verdrijft men ze door
het uitgieten van zwavelkoolatof of


state in en in volley draf ging
het op weg naar Milaan, near zlJo
dierbaar buis.
Mien kan zich de vreugde en ver
basing zijuer vrouw en kinderen
voorstellen, toetl zij B~rosio Ben ni
gebeel onverwachts in hun midden
zagen. De vreugde werd nog ver-
hoogd, toen Brosio het document
gelezen had en dus zijn volle vrij-
h~eid bevestigd zsg.
D~en volgenden dag werd het Paasch-
feest heid. iet Alleluja, het vroolijke, ju-
belende klokkenspel en het koorge-
zang schenen de geheele famihie
slechts een flauwe nagalm toe van
de vreugrde van hun hart, en luide
dankte _grootJ en klein GSod voor
Zijne weldaaden beloofde H~em trouwt
tot aan den dood.
Ook de gouverneur voelde zich
ruimschoots beloond, toen de gehee-
le families hem den vu~lgenden dagT
in de meest treffende bewoordingen
hare dankh~aarheid kwam bewilzen.
Brosio Benni, die thans volkomen
overtuio-d wFas van de valache, ver-
k~eerde begyipen der zoogenaamde
revolutionnalre ,,verlichting", wan-
delde van no at aan in 't volle licht
van Christus, i'bvolle licht der
waarheid eD genade.
(De Mlaasbode.)


zingen, de kinderen zongen het als
eerate Pa.aschgroet, en deongielukkige
sloot de oogetn en herdacht deu tijd,
oa ok hoo;]et ,,Lumen Christi" had mee.
gezongen.
En de stem van zijn harrt spra-k:
,,Heer ik heb berouw, ik wil tot C
terugrkeeren1"
E~igenlijk wras hij reedsa met G~od
verzoenld. Hij had gebiecht -voor
het eerpt na vele jaren -ern w
met eerbied~ en grodsvrucht genade~rd
tot de Tafel des Heer en : de een-
zaambueid had hem ge~noey tijd en
gelegen beid ter voorbereiding ge-
schon ken.
,,In Gods naam", zuchtte de ougfe,
lukkigLe, de! gedachten aan bet hoo~r.
feest van morgen met greweld vao
stch afzettend, ,,later zal het geluk
missehien nogr eens voor mij aanbre-
ken 1"
Intusachen had de gouverneur van
Milaaln, vorst Sehwarzenberg, een on-
derhood met zijD breeder, die teen
zijii adjudant was.
,,Gij kent immer~s Brosio Benni?"
vroeg hij; ,.dien kroopmatn, die ge-
,,Zekeri.~ hij wvas vroeger immers dik-
wrijls onze gast."
Juist, diezelfde! Van avond nog
moet je hsm gaan opzoeken en hem
voorbereidea op eene kleine verraa-
sing", hernam de slotvoogd.,,e
- ---------


La unaira.
.
De berichten mt La Guaira zijn
reeds een week oud. Alarmnerende
geruthten waaiden sinds dian wel
over, maar geen zekere berichten.
1)e beyoegde Autoriteiten Zullen
\verkelijk een welduad bewijZeu aau
de Burgerij, indien telkeus de nieuwe
berichten uit LaGuairazoospoedig
mogeijk WOMen bekend gematkt, Zi)
het ter geruststelling, of ter wear-
alluwing tot grootere voorzichtig-
head.
War wij tot dusverre weten, is nog
nies veel.
Het decreet van Grl. CAsano was
geteekend18Aprilentoenhaddenzich
in het verloop van 30 dagen 12 ge-
vallen voorgedaan van Pen ziekte,
welke veel crereenkomst vertoont
olet de builenpest, maar waarvan
het juiste karakter nog niet vast-
staat. Van deze 12 gevalleu waren
er 3 met doodelijken afloop.
Gedurende 15 dagen, van 18 April
tot 3 Mei zal do haven run La Guai-
ra gesloten blijven en ook bet verkeer
niet het binnenland gestremd ziju,
om zoo de ziekte beter to kunnen on-
derzoeken.
Alet ougeduld zien wij thans verde-
re erichten te gernoet.

y J J

Of OI' 811 *

Het blijvend gedeelte'
TWEEDE KAMER.
Zooals men weet, heeft de Minister
van Gorlog slechts 2200 yrijwilligers
opgeroepen tot aanvulling van het
blijvend wedealto., Het was zeker een
rooted v11doening voor Z. Exc. aan
de Ramer to kunnen modedeelen, dat
870 to veel zich hebben aangemeld.
De Heer SABRON, Minister van
Gorlog, zeide:
Mijnheer de Voorzitter Ik kan den
weachten algovaardigde uit Hooge-
?and antwoorden. dat er ziju 870
overcompleten. Daar gaan dadelijk
van of allen, die zich voorwaarde.
lijk hebben opgageven. nl. 355. Rest
dus 524 manschappen. Wanner er


rerschillende ingredinaten, noodig to maken met de topografische op-,
woor de uitrooking der schepen. De name.
pchepen ziju verzarnelpinatsen van I'm liergelijke lastgoving verbaast
atten, en moon dus welter does can ieder. De Koloniale Rand im.
Wordon onderzoebt. mors dedde in ziju Voorloopig Ter.
8 Motht het bliiken, dat do eige- sly over de nieuwe Begrooting den
Anars van schopen door deze premier (fouverneur onomwonden mede, ver.
Net worden verlokt om tot uitroo- dere voortzetting van topografische
8 ilug hunner schepen, tot verdelging opname en triangulatie niet to wil-
an rattan in 't groot, over te gnan, len.
lan hopen wij, dat dit zal geschie- Binnenkort rucet in do openbare
en van Bestuurswege. hebandeling cle beslissing duarover
Valley.
-----... Zou men no niet hebben mogen

18UWSberichten. 12'"Witteni', to see icl1 het ir
land Curat;ao reeds bijna voltooide
werk, krachtens den goedgekeurden
post van de begrooting van dit jaar
0111*8980, nu ook werd afgemnakt, maar niet
begonnen met een nieuw eiland, wear-
Kerkeli.jke Berichten. van de topograftsche opname met
door asn Haagl wordt gewild.
Met de Prius Willent III zal de .Nu blijft de holoniehet rolgendjaar
Yeleerwearde she THEOPHANE, Al- zitten met twee ten deele voltoozde
gerneene Overste der Earw. Zusters opuainen.
Yan Roosendant in gezelsnhap van de IInt zal natuarlijk heeten, dat het
Eerw. Zusters 11. REDOLPHINE, GER- 8 .OU WeZen, iets wat hijDa
'PREDE en lusATIA, WPlke laatSte tWee VOltoold 18 nu Diet at to Inaken.
n Surname achterbliiven, terugkee- Alet do thans gedane lastgeving
ren naar het Yaderlabd. aan Luitenant LENs komt de Kolo-
niale Itand het volgend jaar convou-
dig voor een fait accomph te staan.
Zulk een optreden is het Opperbe-
ts uar der Kolonie toch eheel en al


g
onivaardig.

Havennienws.


AI I awocr 0 s ri 8, 3)< it
nes.
Des Moines is een pantserdekschip
van dezelfle afmetingen en met de-
zelfde bowapening als de Tacoma, al-
leen is het een pear inar ouder het
werd n. m. in 1901 to water gelaten.
*
*
Een zelazaam gazicht inonze haven:
Em l enezolan.nsch stootuschip!
Gisteren liep tegen den avood de
StOO10 p JU oude bekende. mear was nu zoo keu-
rig in de verfdat hij wel nieuw geleek.
IIet is een type Citridansted, maar van
lets grooter afinetingen. Op bet ach-
terdek zagen wU een stuk of tien eer-
ste klus hutten.
*:
*
Gisteronmillag liep het perucht,
Clat or hier manneties gezoebt wer-
den on diense to doen aan boord
von een stoonischip, dat propehi
eon vert 200onderhoudentusschen
Puerto Cabello en Ala.rucaibo.

Handel- en Industrie-Maatschappi).

Ann cle jaurlijksebe algemeene ver-
piloring run anndeelbouders del,
Handol-en industrie-Alij. ,,Curagan,"
zal worden voorgesteid, over 1907
een dividend nit to keeren van 8 pCt.
(over was her 1000 GEpUt.)
*
Zondugmorgen l met de Prins Wil
leas II alhier Rangekomen de Weledel
1 H
do .r. eve jh ) FLHol 5'! Nypen-
Z WEG. zal tijdelijk den Director
der II. en I Al 11 RRtSC Oppij, de Rem'
. ANsE vervangen, due deze laat-

eu "an half Jaar naar Nederland
3 -1 exe iceten wij den Fleer REL-
HORST Welkom on weuschen den Heer

Imritbelij ei c 1 nee elkil. een
'

Nieuwe Consul.

Tegelijk met de toeristen kwant
Dinsdagmorgen de Heer Roneuro
LoPEz per Christiansted hier ann, door
den President van Yenezuela vereerd
met het Yenezolaansch Consulaat op
Curacao*
Ilen 22-= April is de fleer Loves
in functie getreden.
Ziju wij goed ingelicht, dan word de
varige Consulde Heer LAMAET.x, be-
noenid tot Yenezolaansch Consul to
Liverpool.
Aau heide Heeren onze oprechte
gelukwenschen.

C. S. S. Y.

Van den Kapitein-Cominandant der
Scherpschutters ontvingen wij een
beleefae nitooediging ter bilwoning
van den jaarlijkschen schietriedstriid
der C. S. S. V., to houden Zondag-
morgen, 8 Lur op de Schietbaan van
Het Rif.

Dankhetui in '

Wij ontvingen in dank van den Heer
bor>. DE CASSERICS Pen moOi aSch-
bakje en een reclamebericht ter aan-
eveling van bet sigarentnerk ,,Sani~
tal hygienisch-anti-septische siga-
ren, door de firma VAN DER TAK
In den handel gebracht.
*,'
El Aguila de oro klvam bij ons ne-
derstrijken met een prooffleschje van
. The Gaelic Old Smuggler Scotch Whisky,
met aanbeveling van firma Puos.


au meebten komen in de kazerne,
}ie spijt hebben van de gedane ken-
e, dan kunnen zij weer terugkeeren.
Er wordt niemand ourijwillig in
client gehouden.
........ ...........................................
Het komt dus hierop neer dat al-
len die naar de kazerne gaau, zoi-
ver vrijwillig komen. Ik begrijp niet
welk bezwaar er kan ziju."

Na langdurig. solus zeer heftio.
debat, kon men tot stenuning over-
gaan.

teHzTn ee tetf2 volle een partiistrija
YGor de heele rechterzijde en de
heeren HLOOhER, TYDFMAN, HENNE-
oax. Vax K:1RNEHEEK en de YOOF-
zitteb.
Tegen dus de heele linkerzilde
minus de boveneenoemde 3 heeivn
Afwezig waren de beeren De Ku:ux
licensewr, Vax Ins>soA. Taor:Lars.
en YERHELL
Het werd aangenomen met 34
tegen 41 stemmen.
EERSTE KA31ER.

In cleze Vergadering liep bet wa*
kahner van stapel en weld het (Int-
werp met 32 tegen 11 sternmen
goedgekeurd.
- -
MilithChittl14.

1 an hot reeds gemelde artikel, door
clen 1)UITSC'HEN GEZANT, 18 ASiling.
ten in de ..Xorth American Review" ge.
schreven, goeft Reuter het volgentle
r4sum4:
1)e titel van bet stuk is: ..De waar-
heid omtrent de Duitsche expansic.
plannen." Deschriverweerley duarin
de van tija tot tijd in de inghladen
opoinkende benchten, volgens walke
guitSch!ODi plan ZOU hebben de po-
liticke integritait van Nederland on
BehiB an to tasten, en zet de wer-
kelijke politieke platinen van Duitseb.
land uiteen. In do ideiding tot ziju
artikel Zept de gezant: ,,Vooral in
de heide inatste jaren union ve:e
bladen in M est-Europa berichten op.
vulgens welke de onufhankelijkbeil
van lielgid en Nederland bedreigl
zou Ziin.
Hed olds berichten zooken ook hii
het Amerikaansche volk ingang To
vinden, doordat ze de veroverings-
nicanon von Unitsr*hind top -, -n
ven non het verlangen, groudgebled
to bezitten in bet Westelilk hahoral,
.11en stelt het dan voor, alsof Daitsch.
Inud bet moral op bet eilawl I'u-
ragno in heeft, en heweert, dat, als Nederland
gunnexeerd werd, de koloniBn het.
zelide lot zouden oudergaan. Zelfs
staatslieden, gaat de geznnt voort,
die ha feit niet kunnen looebenes
dat de I)uitsche keizer een ijveri
voorstander is der vredesheweging en
de hitsche regeering 3 a ]a.ar lano-
near vrede beeft gestreefd en ludr
granagebiod non:1er heeft treaten
uit te brelden dan senig auder land.
terwiji het Duitsche volk niets arulers
verlanet dan zi:h treedzaam as
zijo work to kunnen wijden, zefs al-
kestantsliedenalooier.dar Duitsch.
land, Ohdunks Zijn vredelievendheid,
ten slott+- door de omstandisheden
gedwongen zal worden, Nederland
en het Vlantusebe deel van Belgie to
annexeeren.
lie gezant verklaart verder. dat het
niet wnar is, dat een koloniale uit.
breiding van 1)uitsehlandeen nood-
wendig geolg is van den roomit-
gang zijner industrie. Huitschland
beeft geen koloni0n meer noodig, bet
verlungt alleen vri) verkeer op all
zeek, de .,open de ar" en het recht
om met alle industriPele en handel-
drijvencle volken als ovlijke nan de
operono van nieuwe vereldmarkten
mee te werken. Dieutengevolge is hot
principle der open deur de roomaani-
ste beweegreden der buitenlandsche
politiek van Daitschland. Het is de
roode drand, die door de Oast Azia-
tische de OriPotalische on de Marok-
kaunsche politick van het Duitsche
ri3k loopt. Dearna wkist de gezant


orop. dat or redenan run staathurs-
lioudkundigen, strategischen en po-
litieken aard togen een anneyt.ie van
Nederland ziju. Een vereemging met
dat land Zou tengerolge hebberi. dat
't Nederlandsche veein M est-Duitseh-
land dat uit Gost-Duitseh!and zou
verdringen, terivijl Nederland geon
onbewerkte stoffen oplevert, die
Duitschland zou kunnen gebruiken,
Bij een annexatie van BelgiB zou
eveneens de machtige Belgische ijzer-
industrie de Duitsche markt, die door
invoerrechten wordt bescherma,
trachten te veroveren. Dat de Hijn in
Nederland uitmandt, is van geon be-
lang voor Duitschland, daar het ver-
keer op die river vrij is en tongerol.
ge van verdragen tussehen de betrok-
ken staten vrij zal blijven.
Oak strategische grouden ploiten
er togen. De oorlogen van Engeland
en Duitschland tegen Lodewijk XIV


rou un run.


Alot dezelik gelegenheid vertrek-
ken ook do 1)ames Al. Hisusum en
E. W. VAx 1 es om zich te Housen-
daal in het alooster te begoven.
Aan allen een hartelijk vaarwel

ooratpoeendi e1r u ces i 1 RP1nar a.an
ernemingen.

*.*

A consdan a. s. 20 April zal de
Eerw. ZustWr 11. 11ILDEGAums den
ag herdenken, waarop zij voor 2.5
)aar geleden zich door de driewerf
Geloften geheel aan God toe
wijdde
br. 11. lilLDEGARDIS (MARIA VAX
AR) werd den 25cm December 1801
to Best in N. B. geboren, natu deri
liloostersluier aan te Roosendani den
1 "" April 1881 en legde twee jaar
later, 20 April 1883, hare religieuze
Geloften af.
Bijua geheel haar religious leven
bracht zij in de scholen onzer ko.
ionie door. Zij kwam op Curago
12 Maart 1884 en wijdde zich sinds
dien ang voortdurend aan hot it..
K. Underwi.is der armen. Zii was.
werhanni in de stal alhier, op A-l
rnba on in de buitendistriaten van
Curagao, het. langst in het St. Jo-
Zefsdal (Barber), waar zij no ook
linor jubili viert"
Yau harte wenschen wij de een.
"oudige, ijverige, zich opotPrende
Zuster, steeds zoo vol toewijding en
lielde voor de schoolgaande jouga,
Reluk op haar zilveren professiefeest,
e6 hopen, datzijnogveel nutstich-
to in onze maatschappij en voor
ich zelve feel verdiensten vergade-
voor den hemel.

.*,

2. L
list ). H. Algr. VAX BAARS DOCht
verblijdend hericht ontvangen,
1 de Zeereerw. Pastor JAN PAnn

in patcu doorde kenringseommissie
I en Haag werd goodgekeurd en
titlei a. s. met de ,,Prins Maurits
Amsterdam boopt to vertrekkon.

Leger.

13 Kon. basinit ziin op den voet
11hetbepaaldehijKon.besluitvan
ti November 1857, no. 56, voor den
4 van drie jaren godetacheerd bij
? landmacht in West-IndiB, de ka-
item W. F. N. VAN Honunicar, van
et Ge regiment infanterie, zoomede
e le-luitenants J. C. REGExhawr
en IL A. SToux, onderseheidenlijk
'an het 70 en het De regiment in.
anterie.

*
*
p,.. .
i] Kon. besluit is met afwijking
tooverre van de organisatie van
de landmacht in West-Indil, de duur
der detacheering bij de landmacht
\'an West-IndiB van den len. luite.
flant der infanterie L. LENH met Pen
lear on zes maanden verlengd, en al.
too nader bepaald 0 vier aren en
tes inaanden

,7, Topogralische opuame'

ZO
cheeroals men weet, word de deta-
lending van Lultenant LENS Ver-
eqR om de topografische opname
er eilanden of te kunnen maken.
blil< tenant LENS 18 Op het oogen-
but bezig in het 0... district m de
it van St. KruIs.
alle t de allergrootste verbazing van
y*ui die het vernamen, werd den
dit ant aangezegd zija arbeid op
Rereedand te onderbreken on zich
gS A e maken om Dinsday a. s.
ten e rd, naar Aruba te vertrekken.
e op dat eiland een begin


-
Es on Al 2 ? 3 ThinchiiOS
3
( 20 di
-0 .. ..
4 fULL 000 a.MC 0
BS 0100 DE 0,**Considero quela EmulsIan
de Scott es una excellent pre-
4 paracian, especialments c:til en
e-1tratamlento delas succionos
tuberculesus y equitizestelos
ni os y adultos. Ec general-
--
-- 4. Mz Inente Men tolerada
.7- ... -. . per et aparato diges-
tivo y los entermos
-'^ la sceptan con agrado."
-0 >
DR. E, ALDUNATE, ,
.... ii Santiago de Chile.


a
QUfruCOS
a
NUBVA VORK
-E-


Buo HAIZ & Cu. 1)ank
beleeidheid en goede gave.


voor de


Vestigingsplants.

Een paar jaar geleden vroegen wij
de aaudacht van het Beater voor
het brek 1 r 1 1)
.11inisTe van a lo jur ear a t om
inlichtingen inaar er werd oeant
1YOOrd, dat er Don' terrelD epopo
over was "
(ielukki\, schijnt het Bestunr thans
beter overtuigd te wezen van den
weekelijken woningnood der buiteu.
bevolking. Dezer dagen werd de Plan-
tage Mahuma eekocht en zal voor
restigingsplants bij kleine perce'elen
worden verhuurd.

He enval '
Gedurende de meand Alaart.


mM.
21.7
9 -
11,"
17,4
17,T
37.4
0,5
),4
19,3
5,2
0
13,5


,
fort Amsterdam
1.'lantage Savonet
,, Knip
,, Klein Sta. Martha
,, Riberie
,. Cas Chikitoe
,, Gr. St. Joris
Fuik
Hoffi abao
Sta. Rosa
Beekenburg
,, Noordkant
Posterij.


' ..
Last run anagrahanide on onbestri
Mar beyondon brm ven:
Costa Casiana, Dr. N. Dearborn,
, Rosalia de Marten, Terlinda A. de
Sintingo, Maria Estelita. Bonifacia
LAUTells, Merv Lourest. Sra. Juana
, Montolio, F. Nusselein, Capt- G. N.
Olsen, Jan Alegandro Penso, C. E
Roark, Fil4 Sakenvel, August Ser.
vage, Orilia Servage Josefina We-
defoort, Generaldirektor des Tele.
o'raphen van Curagao,
* Aangeteekende stukken: Domenilia
Piter-De Henriquez, Emile Miot.
Drukwerken zouder adres : Le Gau-
lois, Oas Vaandel, L'lllustracion, The
Sphere, Vanghan's Catalogseedsbulbs
plants shrubs


7-- -- .
In USo per Lta on re a
RROS


la DEBIL
}gA .
8


van d~e stoomschepen dler ,,Red D Line" tusschenPUTERTO RICO, VENEZUTELA en C~URAQAO.


OV-ERTUIGTl U vanr hret
O VERHLEE RLI.IK
KLEINE MAISMIIEEL


bereidi op de plantage Ascenlcioz.


Yer~krijghaaar bij;
D~e L~assov &~ Co., Botica( Centra~l.
MEYER ANAC.OBtica1 Stecar.
,T. E., v. I,. NIECL'ES, Hu~iS Kortlj).
Pl. ASCENCION,, C'rragC~o'

ri fL4 cent e kan
van depIlantageA ~S~eenciR.
T e~rkr13jgb~~aar1 biJ':
1~~~~~u~ E.v ELN 0 off a '
Aa n huis bezcorgdt vanl 6 tot half
8 nur 's marga6ns.T1E KiOOP *9

Een goedl ondlerhoudlen p~ia.
no voor~ billijken Iarijs.
Te b~evrage~n bij dlen H~eer
H.a' : MAUL magan ijnmeester
Ider sl~ti'lerie.,,0UR4AQA in 1803-1804'

P. A. ECWENSY, O. P.

formaait crroot 8".-83~ bladz.

Pr~ijs I O,50)

Oc! opbrengst~ strekct ten voordleele
dier nrieuiwe kerk op, Hincon.

V'erkErijgbaar a~an de drukk~erij
v-an het
APIOSTOLISCHI- VICARIA~T.Bekendmaking.

I)e verkLoop van1 ZILVEREXII:. cGOl-

PENS, beleend~ ter Nlunu- en Be~ken.
Ilaink van1 1P'"' September 1906 tmn 28
Februari 1907 onder

N". 3903 IV tllm N" 1)82 X
zal Plants hebb~en cjp DON)I)ERDAG I(
den 30)" April ar. s. e~n volgenlde on-
lerdlagen.
IBelatnghebbendlen wo'rdeni verzocht
dlen verkoop te voorkome~n, door de
:nanzuiverin~r der verschuldigde inite.
r~esten. -
C~uracgno, den 28'"". Aiprill008,
De V.oorzitter
A~. JES~1CREX;. ,icn Cc' s,

7L":T d't ;el'P )onn
''';en C ,


van het A merikaalnsche eskader,
hieeft nOgr enkele belanngrijke inlichtin-
gen giegeren o-er dlen bloe3ienden toe-
tand~ \an dlen kathioliekien gods-
dienst in Amerika. Hij zei dat van
dle 1;,O000 man, waaruit het eskader
blestant er bijua C;000 katholieken
!,nder ziju, wiaurander 2 ad~miralen.
IEr ziju: aan boord G katholieke aal-
mnoezeniers, waairran hij het hoofd is.
i'r is geen proutesta lseh bed~ienaar
vanl den godedienst aan boord~. Pa-
ter G~leesson heeft denI rangr van kap-
teinl mlet recht op eerbewtijs enl sol-
dlij als zoodarnig. Hij leest alle da-
tgenr de! Mis en Jes Zond`agsr zijn er
dec officiereni eni heit geheele personnel
\-an hlet schip h~ii tegSenw~t oordig; de
P'rotelstanten zelfs w~onen de Jits met
cien grolotsten eerbied bj eenig~en
hiebbeni zelfs gSedurende de reis va~n
de~ vloot het P'iotestantistne afge-
%Tworen.
--iresident ~oosevelt heeft in een
onderhoud met een me~lewerke~r van
de TempL)S gespr'oken over z~iju bestrij-
dfingr van de plutocratie, de heerschap-
p'ij van het~ geldl. ,,lDe p~lutocrAtie.'
wpide! hi], ,,is de beste bondgehoot
vaHn sociailisme en anrarchismrre. De plu. -
tocratenl zoudlea, als me~n hiun liet be-
gaanl, hiet land bieengen tot Anarchie,
Mern mag~ niet zeggen, da;t ik een
v-ijand vani he r volk hren. Ik beu een
vijand" va~n g:eldhlee~,rseba;pp) en van
a~narchie."' In eenr under gc~~espre zecte
de President zijne po~litieke iuzichiten
uiteen,. Hijj wil, zeide hiij, de Am~e-
rikalerl doenl inlzion, dlat hunnue stant-
Ikunde ee~n wer~lel~l .olitiek is. D~at hij
He vloor eenr re~is neatr de Zuidzee lIet
ouldernIllemen, \an wauar zii l v een be-
zuek antn ,\ustr~li;:, door jlct Suez ka-
naaul zal terugk~leer~en, was om~ den
.\rmerika~nen te dlorn berijlpen, dat
hiunne~ v-iert jetsi grootech enu belaug.
rs~ks s, werro or zij hart moeteu
h-ebbl-enl eni hrlangstelling moeten koe~s-
revetn. cGok w~ild~ hiij aau andere mo-
gendhl~eden dei miacht~ der Yereenigde
;4ta~teu tiiouen.


legezonden Mededeelingen.

"onuiitadLo canl IaS Med~ICIn~S

LJos /io co~ndenan unlanimne-
I nL ne thl u1, 1 e os an emulsione 8 (1
Ikensu~~bid ~Io rqueew~ ] tas ustanils cuan1-
Clo se tomanll mlezeltdaLS con el Ace;-
to de Higado de Ihealat> irritan el
estcimago yv 10 reiones, enteorpecrn
lat buenal nutri~cionr y\ por la8 frecuel-
ic to va~cunemnio e s < ca~~-us-n, r'odu-
ieen el rilpidov uniqtuil min toitn de los
enfe'rm oS
El~ ~r. Parsons. un distinguido es.
p~ectialista le lal Ciudlad de! Albico,
arl valor permicida de lat Creasota,
c~ualnlt s! le~ adminlistr a~ ;i enfermos
tubereculosos,, incorporada a prepa-
mai~cioes cle.ceited te Higatdo de a-
enlao8, dleclaro,: q~ue los exsperim~en-
toci quiminos~ y ;la observicii~n cui-
sus,9 han demosllntradt o flue manlguiera
(Ie scan los rtSl~tiLdos be ifico~ nle -

.de la CIreosotat y otrasH sustanEtcias
Irritanltes, estos retsultados los nuli-
'ican! los efectos permelcososr que "}or-
cen tatles lr~ogas en el es~tmlago.
I un we tio noin conocit o qlue
u~simlilaciidn fiileil yv complete de los
;alitunrtos as fle alaayvor importan-
cio en~ el tra~tamianto de? las enfer-
;:;clinedades qu se cara~icterizan por d~e'
rnutrirci~rn v de las cuailesi e tIpo) la
Tubalerculosis. Hie sahle tamb~ienl que
el Aiceite dec H-igadlo de BaHc;lao, p'er-
lectaLmente emrulsiorusldo, es uno de
fos maejores reconstituyrentes. FPor eso
es que los utis distinguid~os espe-
c alisras p~r'escriben hoyv las emul-
siones de ;Aceite de Higfado de Ba-
catlao q~ue nou contienen Creosota fr
ntras sustanrcias irritantes. qlue oca.
iona~n el de~si~rden de las funciones
;:igestivas.
Delans diferentee p,-l~repacionelsd(e Aceei
te dea lIngado de Bacalao, yo pretier~o la
Emulsri6n de ~Scott qule fabricarn os Sre. x
. Sco: t & owne des Slluea Y'ork."


Advertenti en*


OPHROEPINTG.

Ondlergeteekende mea~kt be-
kend, dat van af I ,lfer at. s. sol-
dten aandfenbomcen kunnen woor-

leiding bij de muziek. Belang-
hebbenden kunnen zich tusshen
9 en 12 v. m. verv-oegen ten gar- /
nizoens bureele tot het bekomen
van iInichtingen.

Curagao den 25 April 1908.
De kapitein Commandant der
troepen en . h. G~arnizoen
HINJRICHS-


~


1lellSt 111550181 C11300 011 Maracaill0


Merc~iida~ 11arch. M ~erida Zunla sJerida i la;reb
Vetet rs rg~o .o....1....... M,,~;,Jrt. :l fr Ar. iiApr. IdC Apr. 20) Apr. 3
Yocrtrekt van ?, .......... 27 4 10 18 24 lei
IRomel taan te e nvieso. ............., 2,4 ., 13 1, %5


,, Antwerpen 1S885'
,, Chicago 189t3, en
,,Curagao, Eerste Prijs Eere
m~edaille, ~1904.
Cur~agao, W;aterka nt Otra-
bandla.Adverteert steedsAlllg06 (11 CuraqRO9

het sneest gelemen der
hollandlsche bladen in
dle kloloie.


iln Napoleoni w-erden wiel op~ Neder-
4 lancdschen bodemi govoerd, miaar w~an-
niear er nu te~gen alle v~erwtachting iin
e~ens ten u~orlog~ up he~t vasteland
nlochlt ulthreken, zou Nederland ver-
re hgen van het wauarschij nlij ke
oocrlog:stooneel.. Dat Nederland noit
dleel zou nemen aan een l ijandiie
actie teen D~uitschlalnd, kan elechts
wrordenl aaujienomen door ben, dile
Iiiets afwete~n van de sctamvl~eriv'A ut.
sc~hap, bet gervoel van bl.1 elkaulr te
beh~louren en de g:emneenseblappelijke ~
hetlangren v-an beile volken.
A~fgezien nog vatn he~t feit. datC de
annrexaitie vaRn een laindf voor de ver.
s;hillende D~uitsche bondulstaten aan-
JeidingL k~on zijo, eeni oie-iv\e orgAnli-
satie van dlen bonldsrand to eichen,
maiken~ de door de beschavingi en de
ge~estrerwa~~ntC2tscha outstane! nau-e
bc~tr~ekkingen~!r de IruitselmP annexatt~e-
p1:lannent t~ot eeni s~r~ookle~. dtli nochc in
Hetlgi; Ilng:inl Seder'land word- brtlcht.
Y(Orall )Ui tSChlin ndl oni Srcdrlalnd hebl-
benl te w~-ijzri up ee~nzelf~!e geestesout-
-ik kelingi~ en le~der b~ladd e r Nederlland.
,ch:li geschine!lemis wijst ten!zelfdienon
leschba,;ren dorst neair f-rijheld, aan. ,
die het Duritsche \-olk; bezielt. Het r
artikel schildleri darlna-rit c door Ne-
dlerlandl zoro voo-rdlealige houdring~ van r
Iluits~chlandt in Z1814 eni 1830( en inl de
j:-renl tussi~ehe 186()i en180,ton
Napoleot~ n III herhlaaldelijk ;-lon vorst
Hismrekvoostele ichnior m~t
det bonent~~l landsce naelgehaen
van D~uitschlandl tr bemoueiei. als hrm
in clielgi yrij spe 1erdgoern.
Zoidcr Seda~n was~ het mert ~e~lgiB's
onatfhanukelij3k he~idf gedaan geweest. ~l
1)e! ang~egS~crand vr!ees voor de ani-
nexatie is misschwnri nlol een gero!2
va e uen170e '1 toen
1)uitschlanrd, vrortfer eurne qluanrtitA

vc~t~lreeigl Iriik wais g-ewa~rl en eni vlen
L~eacrel warren you',rr~l een mShmiken
\-anI die nrienw\ ver~krlyellen macht. Tr-
genwonrie estaatt die ;rees echrer
nlocd ini Relgii. no~ch ini Nederbimlll en
dle b,~~et w\.~erlcgg~ingna e nex-
tieplanonea is wel her feit. dat de
~uicsebei boeman, uiet ..mailde in H~ol
land lof Bgi::a rnaa~r een inva~er-


Ro mu e.


schie Ster~renwaRchtt.
1)e H. Yasder stelh hijizronder belang
inl dure inrichtive: dikw\~iils isi pater
H;1gZen dec thoulls re~edsR werlsiabo~ro wnl-
clc ;IstIronoo~ni dic de Ileidin valn rie
Zank1 bectft. d~es Iluchlts doociclri den Pau
verrest, wnar theidenr to so m~len den
stalrrc!lenhemel bescho~uwe nenl dec arrooc
he~id~ van ilen cepro r n
zona;ls
Headc~c I-edge rul:nnudenl ga~ledn bieeft
de! Hl. Va(!ler anu1 p)atcr Hze <
uls onwrerbif et bowen Silzc
Eui \-ourtallrroud wo'rdllt me~r ijvetr,
gewe~lrk anln !It ijzerer rnbragdieover
de usulitre clte r ,Leoiins~ch! stad been

dP usni~ 0 eriot ni~ ach dmn~ \- ir Ie
XIII z; l ve- hindn tl~liclnzing
rtes~tigdt inl cernwerlculft to~~rens;~FI 0o-
der dlen looden ikoepecl \-an (Ir Speen. J11
la P'io-Y~atircanar statta e
groot:ste kijk~er te~r wecrcekl, die alles ;
overtseft wa;t upi hiet wh.'tiedr vanr as
tro tnomisclw1 inlstr Mumerri on to~t nru toce

en vcilgens aanw\ip.ingenF VaI PoteCr
IInveni up een welledl biizonrrleoire wiize

10]j beeft anartn~1-ee volgeu dlen zegs-
manl dierin e volge~n, zeer w\ondlerba
re ouitlekkinge~cn gednanHI; z(oo ond~r
meicer, dort op Mlars werkeliik levcende
wczenls zic~ih berildde, rini~r van ge ~
heel uIndere gSroort te en vcarmi~iing dan
die wij op ;-arde keunent~ ton d~it amler ~
Crhepcl u~ndlle? ~re lejvensvoorward1en be- .


moetrrn zeer betlanrriijke~ re~sultatten
zijo1 verkregen.
Neen~, tle Kierki schluw\t dle wtel-
schilp n~iet; alleern ince~t dlit utnr~~oor
va~ak diponen orn derralchlterr hraat te.
;n see c'n-istfenannt l ce ve~r(,er e.


I t 'er ji let mner~ikaatnsche es~kt.
h:~retr H.~r lisoer~w tegenwoordtt~ig~ waren.
NoHen t1is begav en zij Zi -naar doj b
kathedr al wuarttll d r Ka~r diol-
Anr~tshissch! p detn pontfificalonr dieus~t
had gehnden. eze ontvingp hen
met w~elwillendheid en gaf hu'I no
err .g' o ti r $so~lhc] ir zreu le 1
Wabt later zond hij den ;ialmoezeier
zija potrt anI on. erzel i
vanr een vb ~~end rrchrijvcn iin him on cr

Pa~tor (; eesso cje1120a Ifl; o oe ,Ivzemer


Apr. j


YERTL~REK VAN U

(=UPrf;RO...................................
Bo niair e................ ....
Curagcao .. .. ... ... .... ....

Crtcrneo......................... ~,~~~~~~~~~~~
Blo naire ...... ............... ..... ....

~St. Thomas........................ .....
St. Alartin ...................... ""

St. Eustaztins...............
*t IKittH ." ....................... "" "
S~t. Ibustatius ..............
saha........................................
Sit. 1\art.....................................
St. Thomas ....................... "
H~o naire ... ..... ..... .... .


Curagao....... ..............................
oaire...............................


Colrslao.ao..... .......... ...., ~~~~~~~~


Afrt.

30
80
31

2

3
6

710

11


Aflei.


-\laaudage; v. m.
,, 1. mU.
D~insdag,, n. m...
Woensdagr, n. m.
Inonec. vm. or um
,,n. m. of
Y'rijdlag v. m.....
11aundag.......
Dinsdag, v. m....
,, muiddate
Woensdag,, v. n"
D~onderdag v. m.
,, e .
T'rijdag, v. m....
,,middati
(f cultatief )
Zaterda~g, v. m .
(facultatief)...
D~insdag,, n. m....
W'oensdagi, n. mn.
D.ondl. vm. of nm

Vrija. vm. of um.


Vrijdag, u.m. of
Zaterdag, v. m.


27i
27
28
29
i30
J1. 1
4/ Junt
5!
5
ti
7
7
S
8


19308. Phiiladl.j March., Carcas. Zulia
Yorrtreklt van NEW\-'lORK;............ ....... 31PT.1111rt.21 M~rt.28S April 4
Iclut ann to. IBAN .3CAN-.............. Ap drj) '
D~oet CUr:ASAO aERD... ....... ,... ... ... 22 5L F
Kiomt man te La GUvAIRA............ 23 -)8 6 11
Vetrtrekt van ,, ........ 2 ~ :0 8 13
I,~ltin t e PTo. CineaI.IO........ 'i:
Kornltaann to Craqt~c~ o................... 8 31 11 14
Vertrekt van ,, ............ IApril 6 12 20
IMe#t La(;AI~ sxx an...................... So3( 1:

Kcmut aan to NEW-YORK. ....... 14 20)7


Joi


H. MI. dle Koningin decr Nederlanden

BEKR~OOND


te Atmsterdam


188f3,


LONGMVAN &t ITARTIP'
\BW YORK, U. S
09e Vental Por gas e.
Almace-


S. S. ,, CH RI~STIANSTED".,


Yearplan voor April-Juni 1908.


14 1

16i 14

171 15T


1'18 18t


Phila4d.l March./

17
19
20 2
22d :

25 2
2(5 Mlei
tL7j


Fil010gfaphiScile Inilclltilg.
So bl tte t Fil1

HOPPHOCTOGRAPEN


Alfredo Maduro
Tandh'~7eelkundige.~!
Biedf hiierbiy hef geeerde publiek zijnt
diensten aan.
K~ANrTOOHltCIEN:
van 8 tot"12 v.m.
van 1 tot 4 n.m.

--


GRAFMONUMENTEN,
GRAF ZERK EN
in M~ARMER, Belgisch, Beiersch
en Zweedsch GRANIET\.

Groote Voorraad. --- Billijke Prijzes
PHOTO'S TER INZAGE.

Steenhouwerij.

M~armerwerkten.


H. P. $U S1 H 4
ouse varkensmarks.- Dodendaal.
Ni'm gen. Holls

Dralkker :
ALPREDO P. SINTIGOO
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs