Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00014
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: April 30, 1904
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00014
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


Mail I

1


AMIGOE 0I


DitBlad vensracijnt elkenrr~iao Zaterdg. BUREAUX VAN DIT BLAD E Courant aki ta, sali toer dia Sabra.
Abonemntsrij vor. uranoBonireSu prija di ab~onnement tot fl. 2,-- pa tree
en Amuba per drie m~enden fl. 2- met BIEDICTIE: aterkant, Ottalianda, 10. 223. lun pagar padilanti.
8oornitbeta~iug.** Pa.~ lugarnan foi CurEago, Bonaire i Araba
V~or b Bi &nln per ja fl. 10,- ADPIIISTR ATIE: Plein Concordia, N~o. x2, Pietermaa~ fl O," 0-- pa anj&a ,0


Omdati namelijk de meesten der in-
senders mimmer een tentoonstelling
hebjben bezocht, of geen tijd beschik-
baar hebjben hun voorwerpen sierlijk
en op buitengewuone wijze te ratng-
schikken asalt de vers~iering5-com-
missie hoofdzskelijk den vollen last
van dit reu~senwark moeton dragen,
waatrvan tevens voor een groot ge-
deelte het success der tentoonstellmng
sal afhangen. Hoe meer smaak, va~-
riatie, phantatsie en vooral hoe meer
oordeel om de voorwerpen op hun
juiste waarde to schatten en ze mn hun
volle grootte ten tioon testelleo dear-
bij mede werken, des to sekerder sal
het welslagen der g~eheels tentoonstel-
ling wtezen. Ten volle schenk~en wij
ons vertrouwen aan de commnissie-
leden en slqu overtuigd, dat sij hun
beate krachten sullen inspannen. Te.
veins satl bet hun mooed greven to we-
ten, dat thrans het pubiek heeft kun.
nen indien- hoe slwear hun arbeid is,
en daardoor ook in staat hun werk
better te schatten en meer hun be-
lagtelling to toonen,
thfar bovenal hopen wij dat bet,
publiek nog sooveel mogelijkc han
larst satl verlichten door deer dagen
nog tal van insendingen op to ge
ven, opdat de beeren ruime keus
hebben en een sierlijk getheel krun-.
n.tPrtEedequaggaeirbGBD6#I -dat seer
seker~l e~in gotten jgoL ado t~entoon-
stielling satl komen besoeken, al .wa*
re het alleen maar, omn nu eens te
sien, wat daar nu van tereebt ia
gekomen.
Ik ken menachen wier respiectieve
neuzen feitelijk krullen van louter
Hchik, wanneer ze iets aangenaasme,
lets pikants, iets voor hun heel was

ea weetdienst waarnam in de
nedeneontrei, openbraken, zich hier
adg van 40 va~ten meester maakten
zn e aln in I ato vran hsr
aatn boord van hun fregat brach

N& ss bbleg werd de toestand
Met den dag werd de -voorraad
achaa~racher. troelterwinst verlokten
Flruari ad a1gIj~ rchdi 6e
oD n. 10d" Maart; verscheen ander-
maal een
PUBLICATIE.

Nedea wl m~etm o e ~Uese3 re a
me~rrdgnhadeeen onea dn p di~
de Publicatie de dato 6 febr. deeses feacrs,
e~leebt genaeg zlin,- bri meel tot self de
hooe go a van% drino en, aenalv x
gendeel aLnderen eedeler denkended, in den
tijd -der beleergering van de Engelechen hun
meel teegen naeeden silveren patientee heb.
hu >xn gesle t enfen an wi$ rn Phan
meel teeigen dien PrijaJ to Perkoopen so.
-is't, dat wij tot voorko itng van moda
nige kneevelarijen, sanna ien en een ijge-
(4> Berichten 1804-1806, 17 Nov. en 17
Dee. 1804, Requesten 1804, 1j4 86, 42 en 80;
id. 1804 1805, N*. 6.


ling en Ikeer geringe moderwerking.
En tocle sal bet oordeel in N~e-
derland an elders zeer gestreng we-
sea, alsof alle zeilen waren 'bijge-
set, de damenwerking algemeen was
en de kiritiek g~ereebtig~d tot de ver-
klaring: l'entoonistelling op Curiagao
is niet mog~elijk.
Indien atlien, die het vermochten,
hadden 'inedegewerkst, zou het plan
mleer uit coerbtaar zijn gebleken. Tfians
moet mbo bedenken, dat, wast er ge-
toond` s~l worden, to danketl is zann
de moeitaevolle lusoannuing van slechts
enkelen. :Bierop wijzen wi) natdrukke-
lijk om reeds voornit te protestee.
ren tegan verkeerde gerolFtit'ekkin-
gen.
61et een weinig goeden wil kan
men eebter nog veel voorkomen. Nog
is het adest to laat. Dat, dant allen,
die ietrs bij kunnen brengen opstacn
en sich wenden tot den Secretaris
der CurbdaatachagppJ om nog opga,-
ven to doen hunner losendingen. Er
is nog~ plants genoeg. Morgen is bet
eigenhjk: de laatste termijn, mear as s
men zlch haast en utterlijk nog in
het begin der volgende week sijn brie-
ven instaurt, sal dit seker mes da6nkr-
beLasrubel4 worden annveard.
L:3anger eebter kan en mag mien
uliet wag~hten.
.De m9~budingesni ootetn an alky
geschreven worden, geleiekfs~l~wtlesee sHi:
genummuerd wordfen. Alan most no '
iman bet, meten en passen in de loka-
len en aan de verachillende saler,
overeenkomatig canntal en waarde
der voorwerpenr een bestemming ge.
ven. MI1en moet san't arrangeereri!
en steren en -orgen voor een maoot
middelpunt in ledere saal en voor de
clone, het aantrekkingrspunt de~r ge-
heele tentoonstellhug n het hoofdge
bou w.
Nu 'beg~it eerst het volle werkr, dat
volstreks n'iet gemakkelijk is en seer
veel ins~panning VOrdert. -
ca~tie banner besittingen en ba~nnieseement
sullende ann een ijder Burger vrlistatan
ann one3 dearvan kennirsse to geven. (8) I
De 1 C~end~en dapwer demH e
fort Amaterdamn te ro~via~ndeeren en

dat P adeeIooenm tegpe be b e te
eensed 18, dab eat in handen van
de vjad zode alen, andersdeels
te 3n okeo ui t so es*ch I'n
dn IDoor bemiddeling .van den
Eerw. fleer JAconce SBRENCK, pas-
toor vano de St. Annakerk,- kwtam
MBEUTNER in bet besit van 15 vaten
tarwomeel; nog 25 :vaten warden hem
rreo dDie ddm kieoe m hte uk
egn geduchte kogelregen. dat BEUT*
ner ternauwernood slaven kon krj-
e~ns om .die raten naar den WPater-
y te -r~llen. Daarom stood' Coim.
ma~d'ant EVERTBEl Gen Bantal ma*
trozen van de Kenau2 Hass~a at, die
~daage daarna wonder luitenant\Gnon-
NER nogS 23 vatetn van denselfden
koopinan, in on~angst) Damen OB
toen het pakhlus van ABRAHAM
HENRBIQEE JULI~Lo, (3) die in die da-
(2) Purbli. 1804, n. 5.
(3) Dit pakhnis was gelegen tegenover
het togenwoordig 8t. TPhomas--college.


Buitealanders helpen one, wij sel.
ven spotted on latchen -en beproe-
ven mlets.
Geen wonder, dat er niets tot
stead komt a~ls niemand iets uitvoert.
Thans echter, nu het besluit ge-
nomen is, dat de tentoonstellingf toch
Eal plate bebben, ondanks dje tot
duaverre geringe medewreking, thane
meenen wlJ to moortenl wijzen op de
ernat~ige~ evolgen, die het mislukken
der tentoonstellingnas zich kan slee-
pe .
E~n dit doen wij, tot aanmoedi-
ging der weinigen g etronwen, tot
opwekking van hen, (die heti nog aiet
aandurfdel.
M~en moge denken over de teantoon-
stelling, sooals men wil, g~ereedeiijk
sal men toch moeten toes-temmeo,
da~t wij. thaos verplicht siju to seor-
gen, dat de tentoonrstelling soo goed
mog~elijk elage. .
De tentoonstelling, immeIrs, is een
koloniale tentoonstelling van Cura-
Gao. Eer, of oneer sal valle3n op de
Kolonie. Naar aatnleiding deer ex-
positie sal meli spotten over Cura
geo, en het gebro~k aran energ~ie we.
defemn 3~gE .uilntineteB, O opiderw
tot het beslait korgen, da~;tnt Van on
s;e kolotheniets te mak~en is, of;wel,
en dit,-hopejn wi) van harte, men
.sal verbaasd staan, dat er op onze
eilanden bij zooveel ellende en aseh
ternitga~ng nog ~zulk een werkk~racht
en lust aanwezig is en v-olgfaarne
bulp vterleenen san hen, die vol
moed sija, gaarne voornit willen,
mear bet sronder steun niet~ kunnen.
Niet vrij van Eangst zien wij de ge-
volgen dieser ~tentbonstelling tege-
moet, ea achten daarom het wel-
sla8gen daarvan werkelijk van alge-
meen belang.
Waarom wij eangsti siijnOmdat
er, voor sooverse ws) he~bben kun-
nen bespeulren, seer wKeinitag sym-
pathie heerscht voor de tentoonstel-
ultso~ndering een kleine voorrand 10.
venemiddelen kon warden ingevoerd.
Wel is' we~ar veroorloofden de grroo-
t injidommedn P vele goedyz~e-
to betal n, doch voor den arbpeien- I
d In seeaend agoor wet di idez eetn

komet van houg~er en gebrek san.
Reeds den 6d. Febr., toen door
het trlg ooreerstwea,1ea edp op
verecheen de volgende
PUfBLICATIE
Dat was met de grootste indignattie ver
nomenhebben, dat een ijgelijk, betaij vleeaich
aduo~ e3 bodb kwin, uni Ivn es
met alle vlgeschkoat on broodkoat alsmee-
de mas~s [wRelke laatste art~icl een groote
st'jnhvoor menigt buh housing is~ooinl ee
was, darter cdntrar~il tider wl denkeljk
memseh stch diende t eachamrmen, ja~selfeln
minder prije hunae EetweaLren moeten vcer-
kupn, nIn eid e den 8 erme nw, n ene
derland sijn, sich hannen behelpen. En
dear al imlks teegenstrijdig is teegen de
mennhelijkb~eid on wiS de bestaurders van
ones fe g8en wee tgerke~~eernmdnen, ~
a sda,*. wi alle on een ajgeligen, so
ela ree als broodbakkers op 't ernatit-
ate verbieden, hun vices tover~kopen duar-
der atls ge~woonlijk, op poene pan confis,


CuragS~, 29 April..Meilt alle recht soude men zich
mogen verwonderen over de houding
der ,,Amigoe di Curagae," mdien si
noa lanaeri voortgang met swi gpn,
mndien ai] nog latnger bleef wac ten,
wras er nu ook eens door anderen
gedaan sal worden om onze koloniale
tentoonstellin~g me~er pIo~pulair to mp-
ken.
Hlet was in de laatate meandea,
alsof er volatrekt geen tentoonstel-
ling moest gehouden worden; men
sag of hoore er zoo goed als niets
van. .
Bij] de laatste gecombineerde y-
gadering van het B~estaur der u.
s~atij en de verachillende commis-
aien" hoorde men al bitter weini
van dleelneming
Men was, waarlijk, geneigd to~ gaan
wanhopen niet; wlechts aan het succ~p,
maar selfe ansn de mogelijkheid der
tentoolnstelling,
EN TOCH EAL DE TENTOONSTELLING
GEOPEND WORDEN OP a ICI a. s.
Dit is een kloek; en flink beslalit.
Nadat het planr om hbier -een alge.
meene. koloniale t~entoonsatellng to
houd~en wijd en sijd was bekend gt.
maakt, ook; in het buitenland, nt-
dat van verschillende personen gel-
delijke steun was ontrangen, kon
men niet meer nann terugtreden den-
ken. De 'eer onzer K'olonie was er
thoede gemoeld
Het wae tochal te bela~chelijk
geweest rann de onderacheidene bie.
schermers to schri'ven, dat bane ga-
ve niets kon wor~den.:aangenomen,
omdat bet plan niet doorgmng bij
~ebrek ann spedewPerkring mn de ko.
lnie selve.

EFOullleton.

LO~SSE GREEN


CUR AQ AO'8m -ERLEDEN.
V. .
De' hbagerenood op Citr3aoa na
'het: beleg vanl Februarl z8o4*
15)
Bange kommer en zorg baarde den
Commissariesen gedurende dit $e.
h al jaar bet gebrek aannlevensmld-
Zeer weaarachijnlijk wais het oogfst-
jaar 1802 1808~, en seer s~eker bet
volg~ende van 1803 1804 wegens
ge~brok san regen hooget ongu~stig
gKeweest(1), dienteegerol e~ hatd de
eig~en -groud sleebts lutGteT w~einigi~ of
geen, mals~, het eenige voedael voor
deslaven en de mindere Maesse,
voor~tgebrank.i Overal in -den om-
trek swlerven de ka perschepen, zoo,
dat van ,brtten elee to big groote
(1)Requrestea 1804 No,. 58 en 60, Pulblic.
1804c. ne. 26; RequesteW 1804-1805f, No. 33
en 42.


Zaterdar 3o April zgo4.


zzste Jaa~rgang.


No. zo62


CURACAO


W2EEHIE TL A D Y00R DI B


GURAqGAOSCHEE IILANDIHN.

Tot zsooderre het onzes indieus seer
belangrijk beric~ht' vooral voor onze
Bovenwisrdsche eilanlden in D
Ti4B" vah1 18 Maart "
Met. comite verklaart~ zich tot
evenituelen moreelen en financise-
len sJtean bereid.
lIsta men 'hiernaair eens ondersoe-
.ke.:.en- relaitie aanknoope. Mdisechien
zullen eenige monsters van het op
St. A arti n geplante katoe~n ook
welkom wesen en aanleiding ziju da~t
Hoillnd eens een proef nemen op on-
ze eilanden. Het bericht is reeds oud,
wij konden het, helsaa, niet vroeger
lantsen, Men' ~mag ich dus wel wat
haasten, om niet op bet tooneel te
verachijuen, als de contracten reeds
met anderen sijn aaugegaran.
--
Ingeasnaden M~ededealingen.

EMULSION DE SCOTT.
FRaxclA Y VENEZUELA.- 'En Eambas
nacionies obtuvo el ~Dr.- P. Al. No-
blatb, resridente en Puerto C~abello, su
honorifloo tltieo. He aqut un certi-
ficado procedtent4 de tan respectable
autoridad :
,,Doctor P. A4. Noblat, medieo ei-
rujano de la Universidad de P'aris
de lat ilostre Universidad Central deB
Venezueln, certifico que:
,,He usado con much, frecuencia, la
Emuulsi6n de aceite de higa~do de b~a-
calao con hiposfitos de cal y sosa pre-
parada por los sefiores Scott y. Bow-
ne;, entire las personas d~biles que su-
frenri afeeeioin~s de las vias respitorlae,
6 que padecen de escr6fula rasquitis-
mo, etc., obteniendo siempre los re-
sultados mbss satisfaxctorros con la,
aplicaci6n de tan exelente reconsti-
taygenie.
c*Me es grabtdqpor tanto, dar la pre-
sente declaraccdn.

---
N~ienwsberichten.Kerkeltfke Berichten.
Zondagmorgen is hie~r aangekomen
BI. D. H. gr. F. MaARVE, hisechop
van Mcdracaibo in ezelechap van
ziin secretaries Dr'.' RNrrizj~. Den.
selfden dag vertrok ZI. D). H. weder
naar Caraeas, -waar de verachillende
biesshoppen een samenkomet aullen
houden.
lar. Barge.
k fel rd doo nde domissi een
half vier aEan boord van Ph ilaQ;
delphis~ om~ weer naar Venezuela to

rmyij~ige g~-iggiggig-h~~nbij .490 de ko plie-
den bif deo weikobip -in Se klein
gemaakt, 'dan is het liebt begrjp
lijk, dat alleen de welgestelde bur
gers sichl db AreeldeuitgSaven val) een
reaal (+t 30 cents) voor een pond
meel konden veroorlooven.
Een weemoedigenindruk maakt
ook gl i ietetgvari Ikik
Tr~j ~~~~~rsot~iionrao n in aiija r~eeds m'eer.
malen satngellald Memlortal, 1,5 -
Gedlurende de blo~caie can 'F Land
tol t ~~jaar .1895 hepin was de tenand Ja.
nuary er eenb grootes darPes. t~ifd as
hongbraenood op 't Land (gtoeesat), (soo)
dat or ,goes broodl op 't L~andc geuosee
(ia), aso cda alle Introoonders stic~h hebbes
mraeetsn endrhcosdes mes mase 6 B ass4-
vera de kalb..
Met dat alles kon men deavenboven
elken dag een nienwen aanval van den
vijand v~er wachten. Out dea op al-
le gebearlijkheden eenigassine voor-
.bereid te sijo, belelo$9 DE VEER OR
BEnex dea l1.e Juni, op voorsatel
van het Randcelid STEErLINGa 800
s oedig~ mo eHfk keen vanlt3 naar
themas~o c oi e dere to senden om
meel on provial~e voor het Gouver*
nement op to koopen. (11)

P, 8 E(JWENS.

( Word# waaroop)


lj eaeo, ba. nrme uniet hoo pr~a
patienje per vat to verkroopen, sulllende bes
asqudieg~eenttn, we~ke teaegen hoog~er ,pris,
betsi een of meer va~ten meel van zoda-
sen nlhete en riS adr dan eeq
pat. per Vrat botaald hebben, terug to
ellacben en in CaLs van wiggerng hiervan
nan bt Bnero me'nt knis Ct) goeve .
heabasonbb~~~~~bbbbb~~~~ of n8alteriation, am ~ven manel
dewelke na dato deeses .aihier to land;
sullende worden ingevoerd met den stern.
pel van het Gouvernernent worden somerks
Ie eindendeele kan de hndb op bses
Gelarstende wljders den Ed. Gestr. Heer
Mr. P. B. van STLBgNcramones Fisencal prov,
deeses Eilandds, om op de Contraventeurs
dee~er odbl igwaRkn doog te houde
Sgoede Justitie sal~ vermeenen to behoo-
ren. (5) ,

Ult de ineedeelingen van den fis-
eaal bleek even~wel, dat er meer meel
op bet eiland in voorrand was, dan
er vroeger was naugegeoen.
Om sich van den t~oestand in sijn
g~eheelen onvabng nog better reken.
sebap te. kunnon gesven en soo, mo-
gehy# ido noodige a~chikkingen to
treffen, g~elarste de oqverheid brJ mon,
de van A. DE 'EER* den 2* Com-
missaris, den 15 Mdaart, dat leder
de hoevealheid Paten meel, die men
nog voorhanden had, biotlen 2X24


J. ?*
S6. EUgta~tiUs, 16 April 190t.


Eets vFeertigftal .fa~brikoten gaen
gtool aan den oprceep van3 den
.hitner D. Gelderman to Oldenzaal, W.
JT..B~lijdenstein td;Ensehiede en R. A
De Monehy JTr. ~t Honsgelot, n ver-
gzadifden 15 Maart~ onder; voor-
zitterachap van den beer Blij
denstleipi te Hengelo, am to overle~-
gen hoe het best met ,de Reo~eering
en de Kamers van Koopjhandel kan
worden samengewerkt om de ka-
toeneultuur in onze koloni~n te be-
. vorderen.
De heer D. Gelderman, die bet on-
derwerp inleidde, wees er op, hoe
door bet driven der amerikaatnsche
geldmannon de pri s der katoen voor
'enkelejaltenTT 17 c ent per$ K. GC,
in het begin van het vorio jaar 25
4, 26 cent, nu was gestegerr tot 52
cent per % K.G. De gevolgen van
soo'u enorm hoogen kattoenprija voor
fabrikanton en arbeiders, dienden
sooveel mogeij k tegeng~egaan en
wel door satnplant van katoen in
on~e koloniibn. 8pr. had versehille~n.
de katoren soowef'uit Oost- als West
India ter vergediering; meegebracht
en betoogde, dat die, hoewel ver-
schillenld in qualiteit, een zeer goede
grondstof zo~uden vormen. Het en.
gelsche voorbeeld van The British
Cotton Growfin-* Association" met
100,00 pd. st. viwillige bijdragyen
stelde spreker ls een voorbJ~ecld;
door met behalp der Regeeri'ng satad
to verst~rekken, door het geven van
inlichtingen en het ultloven van pre.
mic~n son de teelt seer bevor erd
krunnen wrorden.
De he~er Blijdenateia meeude, dat
regeeringshalp een eerste vereischte
was, waeshalve hij vooratelde tot de
Regeering een adres van Kamers
van .Ko~ophandel of industricelen be
richten, on gcean mastoohappij te
vormen.
Dit lantate wilde juish de heer Gel-
derman, die in regeeringshalp in de.
ze bedekte besche~rming zag; hij wilde
de oprichtino* van een exploratie-
m~atsschappi en dese geldelijkr sten.
nenl Na eeorg d~ebat, werd de vol.
g~ende mod~e asang~enomen: -
,,De ver fadering van belaughebben.
den bij dekatoenindustrie op ,15
M~aart te Heog~ek>,
,,ve'rdriekt het comlt4 in verbin.
ding met de Remoeering stappen te
doen tot bevordermng der katoen.
cultuur in onze kolomiin,
,,en verklaart sich tot eventuee-
len moreelen en financieelen steun
beeitd. oorloo ig bestaur word tot
comity benoempd, met het recht sich
anderen leden to assumeeren.
1, II*


prettigs lerzen, zien, of .hooren. In rig~eellende en bitatere tegenvallers op
ne-izengcymnast~iekheb ik 't echternog dat stratmien bordut-en kunnen,.
niet ver gebraicht en maar goed ook, Zegr J. P. je hyperlyolisqert, je o-
ander~s had ik g5evaargoloopen mij verdrijft, niet -altljd `kriggen jullie
reukorgvasu onultwvarbaar.te verkrul- bootjes ~die earg~o laaoden 'of sabn
len blj het lezen van de beg~rootingj boord brenlge'n, se~etje~s ove'.
voor bet jaa~r 1905. Volkomen eene, maabr men staat
Dat onheil son to weeg gebrebt I toch intmier nan de kanss bloot, en
sijn door artikel 215 luidend: ,,Kos- datb ten van aaznbouw van 'n steiger, idem nul door 'n steiger.
soovaeel.' ;:Waatrom hebben anders alle kleine
O, als dat er 'ns doorkwaim! D an: gehuebies en viekkries en dorpies op
.,,Bretlostbedlt U helge narnt t. Kitts'no steigeri met'n rooie lan-
,,Want d' arme Bovenwindenaren rnh dere' wrenp.
,,Worden dan niet meer nat door 't schul litleagent ? Heb Engelsebe gouverne-
mendle sop~ ment is zoo heel schen~tig niet, en
,,Watnt ze hubben 'n wharf van 6000 pop 1" als 't niet absolunt ndodsakeijip was,
J 1s ddanl had men eich wel tevreden ge.
kw a, RIat artikeltje er 'ns door- steld Basse TerreatllQ44 met 2 prach-
,ru tiger seteigers in voelipg to brengen
W~est Ge wvaftt zeggen wil voor met de buitenwereld
St. Eustatius 'n steigerte besitten? Ik heb in mija vlegeljaren bij 'n
Vraagft 't dea kruitvreters van on- wri'ving van gojvoelens of beter bij
se Hollandsehe oorlogsehepen, die ')n 00 loopend dis unt eens 'n ta-
garne hun veeg~ bestaan veil heb- melijk ljvi~gen taba, a ot rakelings
bn. voor Vaderland en Komug~in, langs miju linkeroor hooren anizen.
maar toch allesbehalve er mee ge- Op datt gewichtig oogenblik had ik
sJcharmeerd zijn als koloniaal seewa 'n perplex g~evol.
ter stijfsel en wtitsel spoelt uit stijf- Precies datzaelfde gevoel doortin-
gestreken uniformen en helwitteachoe- tUelde mij, toen ik las in den ,,Ami-
neo byj 't landen in Oranjobasi. gaoe" van 25 Maassrt 11.:~ ',Over den
Vraagt 't den armen reeds aeezie- steiger in de Oranjebasi~sviijgen wij
keragen relzzo-er die om allen moed maar liever."
te verliezen biI het verlat~en van 86. Aber warum ? Omdati spreken
Eustatiud' gastvrij strand, door 'n zilver en swijgen goud is? Neen,
flinken potkelatraal begTroet, gezouten mij' ducks, daar ait iets anders ach-
wordt. ,ter. In ieder geval son 't niet kwaa~d
Yraag~t tt den planters, of die' 't zijo, als de achrijver van dat2 hoofd-
nauge~naatm vinden datt hun jams, artikel ,,De verhoogde Posten" eens
pota~toes, etc. etc. kans hebben, al 'n ondersoek in loeo kwam instel-
18 't maar door 64n nukkirig stort len. Dat ik in den diepsten schuil-
seetje, 6f bedorven to worden 6f ten- hoek van mija hart het stil ver-
minate veel van hun watarde to ver-laenkoester, .dat er dan bi z iju (
"* lan i'ng 'ufinke, 'n datnige, 'n poo-
Ontvang eens 'n vat Saba-rtardap tige grondzee staatn sal ea hem 'n
pelen, ditt 'n seetje over beeft ge8had? bad bezorght, soo intense, soo $leer-
Als mie de wveerga se een voor een doorborend- mno elijk, is 'n wensch
ataassehen, of sq squ naar de maan, zoo niet christe ijk, dan toeh seer
en dan tijn ze nog maatr lat, lat. verachoonbaar.
Vraagt eensg hoe 11artverheffend Mlijn idc~e wsas over artikel 213
beter bedeelde Eiiatatianen 't vinden 4 an do beg~rooting ,,gtreattverlieh-
als ze cargo van Amerikat, H~olland tinlg'' ook nog was van miju vol-
of Curacao ontrange~n, die drijft. doening te luchten, maar l'homme
Men kan toch niet alles in blik ver- propose et D~ieu dispose. Want....,..
pakken: Dear sit me nou vlak .voor miJn
Je suitker smaaks dan preeies asls huissie ['t is Zaterdagavood). .n
En ~lech sout,, je thee alsopgewarmd vrouw met 'n onsmakelijk drenzend
Ho landirswatere kofile doet jel keelgeluid Ponder vopheadent %e kner-
e'nachts' van pek~tarin CI droomen, sen : ,,Buy sugarcakes, because I
macca~rore en stopverf, rust en boor wanlt to ~o home!" Zoo lets son
zalf sija nd, soo'o g~eralltje synonlem, je~ 't. an io ig~ besluit .doen nemnen
en je sigaren t~esteeren pruttelend mneene den heelen rommel on to koo.
tegen lucifer n efcfer en, op't faatst pen, warnt er behoort; hel amoed
in vlam, kunt Ge je er je beaten vrinld b~oe om ouder zulk 'n Imonotonisch
mes uit hms lanceeeren. Benzinelucht houtzagerig geteem je ide~en op 't
van 'n tuf tuf is er odeur bij. En hoe paper te werpen.
je boeken or nitzien, en je tmodern Laart dit tot excnus dienen voor
~kopothoedje en sooveel el lint en dat mijn no iet of was peli~a~lt~eerd Gte-
mooe soffe vor'l neuwja ooof ditter en Gedatter, asrsta la vista I


'nd roagc ? 8 5s k 'n oce
daarover swijg sk maa~r ever, ik son
anders nog kolommen vol van kleu-


unr nanswckenrig man het ficalaart
son ksomen opgeven. Die in gebreke
bleef, of geen survera opgave ver-
strekte, son onmiddelijk~ g~estrft
worden met confiscatie van al het
meel en boete nog daatrenboven van
1000pe (6).
8ed den 23 Mkaart most mnen
teragkromen op biet besluit van 10
Maart e~n den haooston prlis vian
het meel in plants vasn T op l2 sitv.
pat. vastate len. Des;e prijegold ieeb~-
ter alleen het meel, wearran opga;-
ve was ver~trekt,' m'et dat later wel-
lichf son worden togevoercd (7). Dien
selfden darg verscheen nog een an- i
dere publicatie, gelijkluidend saw die
van 15 Maart, genicht tot de plan-
ters, omn blonen 14 dieagende hoe-
veelbeid mais in hun magazijnen san-
wesig,~ op _to gev~en wonder b~edre~iging
van ;deselfde swa~re straffen (8)
D~e strenge mrrsatregelen van het
Bestaur omn ter wiiie der arme be.
volking, de mondbehoeften op laged
prgje to houden, waren seker. boven
allen lof verhetven. DCoch -de Com-
missariseen waren niet byj macht~e
het euvel toIgen ,te gaan.
Ge~dwongen, bmnnen verloop van 14
dagen de prija van het meel van 7

15 Idaanaftiic 1804, No 1. s. Notate, 1804
[67] Publbl c. 1804, No. 14. Notrden, 1804.
(8) Pablc.1804, No, 15.


op 12 patienf~es9 ;t bretagen, volvobi~r-
den st] wel is waar een plan, dat
werkelijk aan bet opdrijven der prij-
zen paal en perk kon stellen en
koe~t~en self de geheele lading meel
op door een Sp~aanache golet van
St. Thomabs anngebraebt. Maar zif
vermohbten niet van den kapitein
een lageren pr~ijs dan 14 patienjes
per vat be be4Ing~en. [9) .
Doch. a dese wetten en meatre-
gelen der Regaeering b satten niets;
al hare poglngen waren niet in
staat de verkoopprijzen op den va~st-
~l~telden voet to handhatven, om-
a dt sij v~oor haar garnizoen reeds een
grooten voorrand levensmiddelen
voortdurend noodig_ had, en to wel-
igter harer beachikking~ omn le
alleenlverkoopster ord geheels
bevolking to kuntlets optreden. '
Toen da~Ln ook den 1'7"* April een
deel der lading van de prijalgbmaakte
briagantijn Josef van Btattimocre wonder
den htamer kwam, vrooden 823 ta-
ten meel vtoqr 25. pes. per: stak gre-
tigie koopers. Wel deaElde die bd-
tenasporage prija, toen de eerate achrik
ge woken' was, doc~h bet. geheiele jaar
door braCht het ,meel, dat. op pu-
blieke verkooping' kwam, geon en-
kele. measlmmder dan 16 pes. per
'vatop. [10] Rekent men hier nog de

(9) Notalen, 1804, 28 en S't Mart. 1
[10J Ve~ndarbookt, 1806.


(11) Notarlen 1804, -1 Junt.


(d) Parbio. 1804, No. 8.
dContrae Ud. un resfria.
do ca~da vez que hay an
crbio de tem eratura
4Siente Ud. frritada 6 lia-
gada la garganta? Experi-
menta Ud. fuertes punzadcas
en el pecho ?
GlgnOra Ud. que estas
son las~ alarmantes sofales
del peligro, indicadoras de
la pgulmonia, la bronquitise
6 la misma tisis?
Si est8 Ud. adolo id ~
ha enflaquedido reciente*
mente, alamrantes en ver.
dad son esas se~tales. Este
es el problema que tiene
Ud. que resolver. "dPoseo
la vitalidad suficiente para
desembarazarme de esta8
edfermedades ? ES idcil
precaver. LaSde Scott
Impide la tisis y on miller
de entermedades m~s que
stacan AB los ddbiles y d los
do sangre empabrsida. r
La EMRULSION DBSCOTT
esel nrdelo de los ee
ditos, el ;rerasedfio peor xce.
lencia parat la infl~arnacidn
de la garganta y los pulmo*
nes, los restriados, la bron.
quids y. In tsis. Es uam me*
.dich~xa-almento de una pe.
tencia notable. AlimentO*
porque entre el cuerpo, y
medicana porque sana las
Condiciones mor~bosas.
SCOrr a IowRNs. Qu.0.:*=. N~w Y.&.

Ds .W1 #eh lr i arep.

millenes sii snt abr" 9 "vYInos" Ilamado.
a' preparaciones do accite de higado de ha.
alao pere que no lo contienan.

de beer VaN KoL volstrekt niet over
het zeer gezoitde klimaat minstens der
benedenwindsche eilanden "Curagao,
Ar~uba en Bonaire ges rokren te heb-
be'n. En dit had spre er toc~h moe-
ten doen, soo $ii werkelijk een dienst
had willen bewiplaen aan~ one k~o'
lonie en den 3mtntoestand be-
terbeknd adwillen makety. 'Me'
laatechena myJ er op .oniee ,eilanden
al heel w8esng. In het gesticht op
Curaqato 13, mn dat oy! st. Eusta-
tius mischien twee, drne meer.
Resmet~telijkre slekten 'komen seer
selden voor, ook de, gele koorts is
Ihi~er' hooge nuitzontdering en dan nog
meestal als gevolg~van onvioolt~ich
tigheid of besleettipg van elders.
:Dat er verleden ]aar sooveel zieken
wacren ondter de a~rmre seyoloking,
kwa~m alleen uit armoede, -uit
brek sann plantaardig voedsel.
Tragen w~el dikwij1s om dokk~iren,
Ilaar..;.......om de siekzten. te Vojor.
komen.
B!okkade-
De G~ouverneur heft bericht out.
vangen van den' nederlandscebe Con.
aul op Sto. Domningo, dat de haven


vertreksken. Bij ijn omati werd hij
reeds opgewacht dor eenige dames,
wea~rouder Mejuffrouw E. JLEYBA. di0
ZH EG. een kieurigen boisquet ann-
bood, door den beer Gouverneurr,
den Apostolischen Vicaris en vele
burgers van den eersten stand hn-
ser nmaatscha~pp j. Toen allen in bet
salo veretug waren, bood MPr.
BaRGE hun een g~las champ goe san,
bedankte nogmaals voor a de bk"
Wifeen van ~vriendsebap en spra
lee Mdenoalleeien afe d tut ON -Gd
verneur om afach id te nemen, waar-
na Philadelphia langusaam wegatoomde,
fterwijl op bet bastion de commissie-
leden een laatst vaerwele toewuifden,
en de militaire musfek nae het op'
geweks e, l aed~~ het Daan~dr .
peter v~an BSiokingen" speelde.
Arts-examen.
De beer MicHzAEL A~. CORRtEA beef't
metaa goed gevolf het Sitaatel-examen
ann deUmveretei to Leiden' alge.
legd voor arts.
Leger.
De major M. VERKOUTEREN, van
het 5e reg. into to Amerstoort, sal
wegenes ziekte op non-act. worden
g~esteld.
Van Kel.
In dank ontvingen wij van do
Iebrijver L. C. vaN' PANHUJYS eD O-
verdrnk nit bet Tijdschrift van het
Kon. Nederl. Aa~rdrijkisk. Genootschap
behelsende een kritiek on het werk
vain H. van Kol: ,,Naar de Antitlen
en Venesuela."' Zeer just verklaart de
kritiker, dat bet werk van VaN Kos
,,meer een lij vig; vlugachdift" is. ,,Voor
zij groote werkikracht' verdient de
se river opreebte bulde. Maar hoe-
seer dringt sich dau het besef naar
voren dat, waar met wat minder o-
verhaasting sooveel meters hou wor-
den be~reikt, de korte duur van de
reis, de vluchtigheid van de indruk-
ken en de gesprekken van toevallig
ontmoett~e personen, de waarde van
het te boek gestelde menigfmaal ge-
ring doen sijo.,.....waren (ml~n) bezoe-
ken lang genoegf om een oordeel to
kunuen vormeni" Zeker jammer is
bet voor' dln beer V~Ri~r; Eb.di~e o~k
zeer veel goeds regt, at th'ier dank-
beekne rdtlt d ae tondus elden
,,waar het compendium (der bes-
to bronnen) ei deg weejk aarne-
m ng opouden u n' s schrij *
street hem modeelde."
Een feder hier heeft sich o. a. ei,
orver verw~onderd, dat Vau #o
elechts terloopsl spreekt over de: ver-
gaderiug door een groot gfetal bur-
gers van Curagao met hem op de
Societeit ,,De Gezellighieid" gehou.
den. Ret scheen one, dat schrijver
juit 4- rbe ve 4 r8st ile w s q
.De Tyd van 16i eg 17 Ja~nuazri f;eedy
op een memigte onjuistheden, en wil
souden. erf sag weifn sl~oov~eeli by kun'
nen ~schrijven.
De voornaamaste oorz~iak defe fei-
len ligt echter in het goed vertrou-
wen van den heer VAN KoL in toe-
vallig outmoettGe personen, en in
,,the man in the street," die niet
~geaproken hebben, ten aanhoore van
al~len, bereid om het medegedeelde
,te bewijzen. .*
En dit is se~er jammer, want nu
waor## hBe6 yele goede d-oordea~stroom
van' foiuten weggespoeld.
Een krort protest wtillen wij nog
hieraan toevoegen naar aanleiding
eener lezing; van .den heer VTAN Kot
voor Oast enb WCest over sijn reis neaar
de Antillen en Venezuela.
Volgens het veralag van Het Ira-
delndt~ beeft sprekrer, breedvPoeig
stilg~estatan bhij het~ klimast van
West-IndiB, datl hier els daar seer
ongeszourttis Poor de bie~woners en
akeig~e siekten met sidb alpeph o
'In det verband wees debheerQ$ Vax o
'op 'hw Sd: a~in e ongelakkige Te.
~ pra-lilders, your~ wie niet genoeg kan
gednanr worderi, maar voor -wi~e in
onse hdolonikea-beher^ gezorg wordt
dan in de Frendae e Engelsche.
Omdat et vealyz p ,de verschil-
lendte blaiden er n~ieth a et;shjt


Van Mb~onjte-Criety geslloten is en een
blokkade begonnen.
Offcleele Berichten. *
Yolgens van Z. E. den Heer Mi-
nister van Kolonii~n ontvangen be-
richt~, is aan den Heer C. C. J. VAN
Roaroxow, G~ouvernem~ents-Secretaria
alhier ,thans met verlof in Neder-
land, na een door hem ondergatan
enee~skundig ondersoek, tot verd~r
aerstel van gezondheid, eene laatste
verlofeverlenging voor den tijd van
tes maanlden verleend.
*
Bij Gtouvernements-beslchikking :
l'. is aan den Heer CELEISTIN CA-
DmtRES, ZDistrictmeester VaD bet
4"* district dop Bonaire, m It ia
nsvan fa~i~licaan gelepg heden,
eene verlotsverlenging voor den
ti13 van eene maand derleend.
a zt, met ib mdng an den n.
M** k bned
a. tot hoofdcommies ten postkan.
tore, de Hear A. C. uDE VEERE,
1"'* commibe, en tot le. commies
de Beeren H. STATPIUB EdULLER,
26* commies ter Administrat~ie van
financiian, en H. J. T. BOOMG)AART,
26* commies ter Gouvernements-
Secretalrie ;
B. tot asspirant-klerk, de Heeren C.
VANJ.DEN BERGrE ell J. G. STA-
Tass MvLLER,~egemploijeerden, res-
pectiev~elijk ter Griffle van het
Bof van Justitie eu ter Gouver-
nements-Secretarie alhier.
Posterl .
De mnet den Nederlandsehen paket-
schoener Gourverneur van den Brandhof
naar St. Martin N. G., St.- Eusta-
tius en Saba to verzendenl brieven-
malenl, worden Zaterdatg, den 30".
dezer cim a p. m. ges o en. .

Lifet va~n onafgehta~lde en onbestel-
bear beyondon lr~ieven:
Arestina Frai, Consul de la, Re-
fablica' Oriental del Urugualy, Emi.
liano Penha, Regia Legazione, W.
Biemnans, Bot~ica La F4, C. J. J. van
,a~ a'inJ P~lR~~
rrq neta, sleige~r (aangete3ekend), Meri
A am~, Jacok Ordor, Zusi Palmo,
Abriijelat Scorea, Klemetinar Zuhiana,
fiermo enes de Wind, Tomas Pan-
ne~efek, Lucano Pataka. en eena post.
wistsel gea~dresseer~d a~nd Meri lAdam.
Koloniatle Raad
Woensdagavond 4 Mei a. s. zal
er publieke v~ergadering zijn
Heb edveralag der rapporteurs
over de begrodotlu is- reeds versche-
nen ~en zeo-t, dat door de gewisselde
stukrken ae openbare beraadslaging
111 ekoe is ooberesen ontworp-
verordening, honde de owteneraig van
rinhisinaCht in burgerky~ke xa........ke~re.aa de
B440s van Juaitie op d~e silandont St.
i2ga.to en &t J'EAst~az.
'Van harte verhdugn ~wij ons, dat
eindelijk eens een wij ~iging gebracht
sal worden in de reechtspraak op de
eilasdea.
Toi lnog toe berustte dese g~eheel
in de handen van leeken en, hoe
pngew~ensehtl dit is in een kleine
maatech ppij, .vooral wann~eer bet
civiole sak~en geldt,-begrijpt weleen
ieder.
Eea rondgaand-alleen -r~echts rekeid
IreebJter scheen tot dusverre de eeni-
gooplossing, maar omdat het e-
sonenverkeer tueschen de -drie %-
venwindsebsi eilanden nog verre van
eeedis, soodat de rechter moei-
kji op boepaalde tijden op bepaalde
p aaeentegenwoordig sn unen
sij~a, tensi j met; teer veel t jdverlies, une
glepsa~rd aan verhoo de reis- en
verblijfkosten, most hiervan wor-
den afgezien >
D~aar is nu een andere oplossing
gvonden
1*. In bu gerlijke saken wordt de
rechtsma bt overgebracht ntaar
het Hodf valb Justitle op Curaqao. -
2*. Sommige beyoeg~dheden, than
ann de K~Eaden en het Hof van


JTustitle gegeven, ook modege-
deeld ~an de k~antongereehtea.
go. Het anntatl rethters ter open.
bare te~rechtzitting in strafzaken
van vier, gebra~cht op drie.
De correspondentie was vroeger
veel minder geregeld dan t~hans en
derhallve het. groote beswfaar tegen
den afstand tusschen de eilaulden en
den zetel van het Hof veel vermin-
derd. De Gouverneur meent selfs in
siju Kdemori van, Toelichtiag met g,~e-
rustheid to mogen ze~ggen, dat deze
afatand, geen be~letsel meer behoeft
te sy n on het procedeeren voor bet
Hof ~voor de bewoners der Boven-
windsche eilauden ondoenlijk of ook
maar minder wenschelijk te maken."
I' gieenva etweee ontep hode


over bet terhgbrengen van het getal
rechters ter openbare terechtzitt~ing
van vier op drie ooki in civiele saken.
Door dese wipziging wor~dt bespa-
ring van de toela~ge ad 1000,--
aatn het ongegraducerd lid van bet
Hof, en de uitgave ad 2000,-- voor
een lid van den 11aad van Justit~ie
op St. IMart~in mogelijk.
~Uitatekend, dan kunnen deze! f 8000
zeer goed beatee~d worden on de
tratktemnenten de~r rechterlijke ambte-
naren bet bij Hof wat te verhoogen.
Rbeeds zeer dikwi as is dit aange-
vrangd. Nu het Bof mneer arbeid
words opgedragen ea de ver'hooging
geen ver~meer~dermng van uitgaven
voor de r~echterlijke Mac~ht met zich
medebregt, zal de M~ini te Iuk e
voo~ratel seker goedkeuren.
Een enkele opmnerking~ nog omtrent
de taal.
Verlede~n jaar hebben ook wif er op
gewezen, hoe abulorme~tal het is, datt
officii~ele stukken van een hollandsch
g~ouvernement in bet engelech gesteld
werden en de hollahidsche onderda-

n rpl ph4 teot ho- tn' ls iti aoe~
zo~o szij in apphis kwarnen bij. het Hiof
op Curagao. DaLt hierin verandering
gebracht sal worden, viudenr wij aclles-
zius billijk, wel echter voelen wijy ee-
nb zaart wFanneer dese w ijigina
de 'ino3 \5& zou womlyne el
het getuigenverhoor. W'at in the~orie
uitzondermg imoest ziju, bleek in de
praktijk rege! te w~ezen. W~aaro~m nu
onpraktisch wfeder vastgehouden aan
do theorie?
W5a~nueer de rchters de nederl~and-
. 8 e ttoal voldoe do em chtig sojn,
wa ec arliji ne eve ge
eischt is, sal bet sooveel mroeite mei~t
kosten de rth ppak Ro1odsi
bet enge rch ctsp hudesco soo d
stukken altijd in h~et ho~landtsch -o
te stellen.

bijo arm wa rbij enklt be o ~he
de v n Jsitien ookund k tn
r~echters gegeven wordon'
SDe Landraden.
Nog een ander ontwerp is er inge-
diend bij den Kol. R~a~ad. Om het bij-
zonder belang voor de e~ilanden wil-
len wi) dit afzonderlijk bespreken, o -
dat er meer do aandacht op va#.1
O. V. tot wijziging etc. regqelen'de
de vereischten oma stemg~erechtigd of
om _to land rand benoembaar o sija'
en al was verder de verkiesirig der
landraden betreft op de eilanuden tot
dese kolonie behoorende.
Art. 1,
Art. 9 etc. wor'dt gelezen als vol 6:.
,Veertien dagen v66r denl ag
be verkieznss roept de gesagp-
heber bi] a a~cndC ng en aan-
plakking, waarbj be end worden
genaa t dag oan plaate der ver-
b' "ang, de klesbeyoegden op om
nionen dien tijd hunne stembil-
je ten ten syjnen bureele to ko-
Imen ontvagen en is hun, deaver-
aungnd worde~nde, in de behoor-
lijke invulling behulpzaam."
Art. 2. De artzikelen: 12 en 13 der-
selfde verordening vervallen etc.
De daq .der verkiezing blijft alzoo
onverandlerbaar, vuetgesteld op den
derden D~inadag in Juli.Dne publieke verkoop vatn EI~LVE-
REN, GCOUDEN en JUWlEELE -
VOORWERPEN, beleendl ter Spetar.
en Beleenbank van den 2"" Juni
1902 tim den l2""i Januasri 1903, on.
der No.' 3219 O tim No. 10000 O sal
plaasts hebben op DLOND)ERDAQG den
5'"n Mei a. a. en volgende Dond~er,
dagen.
Belan hebbsenden worden v~erzocht
den ver oop te voorkomen, door de
aa~nadvering der verachuldigde inte.
testfen.
Curag~ao, den 21'** Apr~il 1904. .
De Yoorzitter
A.JESURUN.

0Fotglraf& S0u~blette.
Este muy conocido: Tall3er o
frece de nuevo sus trahajos &
sus numzerosos clients, acaba
de recibtir m~iiquinats de las illti-
mas illvenciones y tiene cons.
tant nznte de venta, em paatatos 4
inlgredie~ntes freseds'p~a~rd41 ate
fotogrkfic.
IIORAS DE TRAPBAJO :
De 8 A. 11.--4 P. f.


Eerst heette bet, dat Rusland seer
gaarne sag, dat de Japantleezen over
de Jaloe trokken, omdat sij dan
later bij eventueelen sanval van
Rualand ook moe~ilijker souden kun-
nenw terugftrekken; mear de feiten
speen dese eermeopvatting tegen. De
een havig gevecht ann de Jalioe om
de Japanneezen den overtocht te be-
letten, toch is dit sban een; der di-
visies gelukt.
Japan haast sich tot den strijd
vooreerst om de hooge oorlogskos-
t~en, maar ten tweede ook, omdat in
Juli en Augustus de rivieren eterk
swellen en led'ere operate beletten
sullen. Ook begint Rusland thans
offenaief op te treden.
Jammer, dat er oneeaigh~eid is on-
d3er de hoofdofficieren, diTt moet hun
positive ten zeerate vers~wakken.
Nog een g~roote schadepost voor
Japan .
Twee torpedo's van fde divisie van
Vladivostok hebboen iiz den 'nacht
van 26 April een ja~pansch trane-
portschip Kinehen M~dars m den arond
85 military begeleiders en 65s man
van de bemanoing werden gevangen
genomen.
De overige 200 verkozen den dood
in de golven.


Advertentien.

F0(16000 B. FOTTet Gr01til,
.Beheerder vani de
Plantage "GROOT St. JORIS,,,
heeft het genoegen mede' te de?-
len sa;n bet G~eZerde Publiek van Cu-
rragn~o en atEan de Vreemdeling~en, die
ons eiland bezoeken, dat~ ij.genoem.
de plantage mogen besidi~tilgen en
daarop den .dua doorbrenghn, mits
zij gebruik maken van de rijtuigen
der stalhooderij Aurora: .
De prijzen sijn ale volgt':
1 rijtuig voor 4: personen /10,- 1
1 2 ,,~f 7,i0~
1Omnilbus oor6 erdn~en)f) S,-:
Voor dese prizen kunnen, de be-
soekers beechakken over de rijtni-
gen soolang tij verkiezen, van 5
ure des morgens tot 5 uren des
aTevd a hebben sij het recht in het
landhuis te verbhijven, mn de plan-
tage to wandelen en een had to ne
med# hnet Poot rdfedr oirrlge,
kunnen sij op de plant ge ontbij-
ten of luncheon, bet tarie as dan als

lt bij~t per peihoon f 1,-- leprff's
Lunch ,, f2,- ,
Cunragao, 4 Januari 1904.tot bevorderinrg van ranldbonw,
Veeteelt~, $oatwinning en
Vsa~cherih

Het Bestaur maak~t bekend, dat
de Termijn van saangifts van mzen.
dingen voor de a. e. Teotoonstel-
ling is verlengd tot 1 Mei e. k.
Tijdige aanagifte van insendingern stal
de tarak van hot Bestuar veel ver'
lichen, waarom seerbeleefdelijk word
versoebt de e aeven der msgendin.
pen v66r 1 M e. k. Eann den Be-
cretaris ider Ma~stchappij to wien
doen ~toekomen. De tentoonsctelling
e. Ik. vt Med~r~ ed geh~onaen o
24- en 25 Mei daaraanyolgende. Ret
vee sal worded' tento~ongested op
den ope~ningedag~. Nader program,
ook van de feesselijkheden sal later
worden bekend gemnakt.
Namene het B3estuuar ad.
H. HE. R. CHAPMANa,
Ondervoorsiettr -
Gt. B. DIBBEL,
Beeretaris,


Caraga080 6 MRatSO Rappl
tot bevordering van Landbouw,
Ve~eteelt, Zobutwen~znsg en


Het Bestuur der Maatechappij, sich
overtuigd houdende, dat rpeer in.
tensieve voeding van het grootvee
(melkkoelen, paatrden, ossen) op On-
raga~o om verachillende redenen nood.
sakrelijk is, was kan .worden hereikt
door bet bijvoeren van een kraceht-
voeder, een .voeder al. met een groob
geh~alte aan eiwitatoffen (proteiine)
heeft gemerend belaughebbenden in
de gelregenheid te mootten stellen met
sulk een krachtvooder eene proef te
nemen. Hlet Bestuur heeft daartoe
beateld een van officieele deskundige
zijde in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerikra zeer sanbevolen voe-
dermiddel, dl. Brffalo Glutenfeed,
dat een eiwvit chalte heeft van nies main.
der dan 26~ terwfijl in semelen 117o,
kaffercorn` 10fo, haver 87o en maits
allechts 7fo gehalte san wezig; ie.
Van het genoemde voedermiddlel is
toor ~de Cura~t*MOehe Mij. eene partij
.son b~oor van de brl :,,0uragao,"
welke eerstdaags sal bianenvallen.
Het Bestuur stelt voor belaugheb-
beoden na annkomet van gemeld
vaartui voor soover de voorrand
bet toe ntat, het snoemde Buffa-
10 Glutenfeedl ver rijg~baar tegen
I5.-- per sak van 100 lb Atn. G~admg~-
makenden worden beleefd ultgenoo
:digfd hunne opgave spoedig in' to
woillen dienea.
Wat bfi~t abruik aangskt, wordt
sanghrad ve te v ege met ena
der voeder [bijv.ufa 3pon d zemelen
met 1 &2 pond ufl Glutenteed.)
Namene het Beetualr, vnd.
a R. OeaP~N,
Ondervoorrsister.
I G. B. DUBBEL,
SecretarisJ.Bendementoe di' PREENDANAN
di PLATA, ORO i DJBAMANTA
koe tin plan~ fit ariba nan na Spaar-
en Beleenb~ank, esfa, esmps for di 2
:di Juni 1902 t4 12 di Januiari 1908

lbo soom nNlugt Pdi HUEBES di
1Mei i dia huebeanan Rigiente.
Ta jama, intereaddonain d i
,ganan intereei, rafin. di evits nan b~en.
,:cueagac, 21 didpril 1904.
Pwe~ident.
A. JESURtlN.


TI JD TAFEL
van de stoomachepen der "Red D Line" tusschen
NEgfK~ TA --YO K,
PU ERTO RIC O, VENEIU EL & en :CURbgA O.

184,m Eudknla Philad. Mareb Ca~reae~b lZlia Phlad.
Vertekt, van New-Yons............ April 9 Apr. 16 Apr. 28 lApr. 80 M~ei l 7 Me 14
Komb sann to Brf JUAN............. 21 Mei 5 ]g
voer srek ana ,,r .................. 8 2es
,o~ K stan ~o La. naa. ....1.. 18 25 80 9 14 8
Yertrekt -van ,, ........ 18 27 et 2 11 16 25
Komt san to Pro~. Canaz~x;o......... a8 312 t
Verfie'Lt van ,, ..... 9 la
Komt an~n to Caa~ong............. 19,,,,,I 80 8 14 17
Yertreks sacn ,, ........... 2 el 1 9 15 so a
Doef La emana clan.....,....,.......... 18 a8
'K~dmt sa eNs -Potg...... llde 8 1 Mel 2i 9 LO8


iellSt tSSSC10a I011[& 0 01 aracaibE.


Totaal 79 mM.
noose c ast.
Kort na; sijn aankomet op jl. Vril-
dag bracht Genenia~tl RAFArEL RICYES
een bezoek aannden Heer Gtouver-
nieur der kolomie, die nan dan aan-
staanden Presidednt van Columbia
in den namiddag het tegenbezoek
bracht t~en hnize van Me~vr. de We-
duwe JEsORNu PENso, waar zich de
Heer REYECB dienagimiddag op uit-
noodi ung van degq Vice-Consul van
Column saR alhier, ,de. Heer H. M.
PENeo, beyond. Deur or.

Aangeteekende S8tukken.

ho pliede eup 0 ~i uien, oi Jan
-dagmorgen1 reeds van half acht had-
den g~ewa~cht. up he6 post~kantoor met
hun sangeteekende situkken voor de
mel van o Zsla. Omn9lumn a n
deps gesoe ffore, slct o
edu our voor bet sluiten der mail
w~orden naasgetleetke de stu kenhaan
liaden voot* acht uren ten ratfore
te wezen. MWaar de! ambtenareei ko.
men eerst ten 8 ur~en, soodat al bet
w.uhtea en uitrkmkan vane'- ubU e
voor dz mail ten minat~e kon wor-
den aang~enomen.
Zou bet nu niet mogelijk wezen
in; het; servolg; bij een derglyIf genal,
dat do anibtenaren een half nur vroe-'
rop bet postkantoor kwamen, of
tde mail iets later w~erd gerzloten.
De Zulria vertrok eeret om e'lf uren
Z~eker, fegen de wet is er niet ge
handed, de postdire~eteur was in sijo
.har dse htd ling oow he no sa
de getroffen persoen. Maarmissehien
vindt de Postdirecteur, wiens bereid-
vaardigheid bekend is, wel een mid-
dlel om de ambtenaren mtet al to seer
to beswa~ren en het publiek ookr in
dergelijke geevalen te will to sija
Bediend- .
ZLooeven ontvingen wij het bericht,
dat Pastoor Fmse de' Sraki~ramenten
dow stervenden heeft ontrangen.

13wideRlaRRKE.

DE OORLO6i
De 'voorbereidaelen tot den o
ten slagE naderen bet einde. y o
dig; moeb een beeliasing vallen.


ha Mrid Alaab. Meria slia Meridre
19 pr. 25 Me e el 17 Mei 28
stas a 14 22 a


ALIPREDO P. alATTIAGO.


Vroeger moesten er 4%j maand ver-
loopen tueschen den laatsten dag, be-
stemd ~tot het uitreiken der stembil-
jetten, en den dag der verkiesing,
thans kunnen er h~oo fstene slechts
veertien dag turschen -elden liggen,
soodat; het t~e hoplen is, datdor
dese wsizigingS veel meet- kiexers van
hun kieereebt gebruik sullen maken.
La cruz,,
Onze geachte Collegaa CLa rZ gaat
Woeuedag5 a. s. synu vijfden ]aar-
gang in.
n1i durven het vrij uitspreken, dat
wl]j os ten zeerate verheug~en over
de bmitengewoon enelle! outwikkehuog
deer courant en van ganscher har-
te wenschenl, dat het stantal AEbon-
nenten apoedig nog verdubbele. DL i
'kan onze bevolking slechts ten goe-
de k~omen. H-oe meer lectuur, wiJ
bedoelenl degelijk~e, goede lectuur, des
te heilwamner voor het volk. En La
Orabz is ge wild, zij wordt druk gele-
een, juist om hear deg~elijkheid, zoo
berekend voor de behoeften dea volks.
Altijd wat wetenewaardigs, was be-
langrijks, durven wij rzeggel, in boofd-
artlkel en feuilleton, en de nieuws-
berichten altijd nieuw en volledig. .
Ad moultosan~nosdan, Collega, groel
en bloei en pluk vruchten mn overyloed.
Musiewiltvoe~ringen. .
'Woenedag a. s. om 76 nunr sal
het musiekkorpe aain de Oversijde
op het Mcolenplein spelen.
onen~rval'


van 1
van 9


- 8
- 15
S-0


A pr..,...~....... 78
,, ..........~.. O
.......... 51


m M.
mM.
mus'1


LONGMAN.&~~ MARTINEZ
NEW YokKI U. S. A.
De Voata Pot L;ertrr


Verrtreksvan Conigro .............,..... p.
ygor anf ~C~~as. .......
- omt san to Cranagso..................
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs