Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00013
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: April 2, 1904
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00013
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


I -~
--


DitBlad vensrachjn elke Zaterdiag. Bo~~rBUREAUX VAN DIT BLAD *E Courant aki ta sali toer dia Sabra.
Abonemetsprje oor uraao, onare u prij di abbonnemoent to, f. 2,-- pa tree
en Aruba, per drie meandon fl. 2,- met ,EAII Watedlant, Otralianda, -lo. 223 l unat pagarP padilanti.
voornithetaling. *t~~tt~~tt~ Pa lugarnan foi Curagao, Bonraire i Aruba
Voor het Buitenland per jaatr fl. 10,- AINISTRATIE: Pleil GORCordia, lo0.129, PieterlB&&f fl. 10,-- pa, anja.
Alsonderlijke nummers fl. 0,20. Un number sol fl. 0,20.


H~oe bewonderden de Israsilieten
Jehova's macht over den dood, hoe (
dankten sij Hem voor hun ultver-
kies~ing. Overal in den lande rouw
en droetheid over de gevallen dier-
baren, in Gessen blijdschap, om- 1
dat de dood dear niet had d~urven
binneurtreden.
D~it was de eerste Paaschvrengde.
GttToen ~P~sprk Pharlio to't Moses:
Gaa, tektweg; van miju volkz, gij
en de zonen Israals, gaalt en offert
uwen God.
Nanwetlijks echter was het volk
ultgetrokken, of Pharito voelde spijt
over bet verlies van zooveel slaven,
zijn trotech hart kon niet verdragen,
dat Jehova rooter was dan hij, en
hem machteloors had gemaaks, en
vernederd in do oogen van zija rijks.
grooten.
Met een mnachtig leger achtervolgde
hij de Isra~lieten.
A ngst en ontzetting viel over bet Is-
ra!':itische legerkamup aan de oevers
der R~oode see. V66r eich sagen si)
de see, achter sich bet leger der
vijtandon.
Eean sware wolkr planat~e sieh tus-
sche~nde twee legers, school heldere
stralou voor zich uit over de see
owrP-~Pisrevee den donlitbretr nochatvoor
.Mozes en sijn leg~eracharen, maar
list a~chter zich alles in dikke duister-
nis gehuld.
Toen strekte bvlazes siju hand uit
over de see; de wateren scheurden
van een, dr~ongen terug en verbieven
sich als twee vasten mouren latngs
een breed pad, dat leidde naer den
tegenover liggenden over, naar de
woestij van. steenachtig ArabiB. uace
De dabegon te lichten en de ver-
baasde ptenaren gehuvi-
anden vei i voortschrijde tunsehen
de vastgehouden golven.
In dwtazen overmoed snellen sij
hen achterna, Isra7S1 heeft reeds de

SDe laateste groote oorlog, die in
Euro a gevpoerd werd, die tusschen
Fr~n -rijk en Duitechland, kan ons
eem~gazms een denkbeeld ~e~ven van
den omvano- dier eijfers, ienu en
dail doen denken aan de reusach-
tige getallen, waarmede men in de
ster~renkunde de afstatnden der he-
mellichamen meet. -
De Comptes vandraus van de ]Fransche
-Regeering doen zien, dat in 1870
voor de gewone uitgaven van het
ministerie was mitet~rokken een be.
dragS van 873 million franks, en
dat de buiteng~ewone credieten van
17 Juli tot 26t December bedroegen
1316 million franks. Yoor de vijf
maantden van den oorlog ga~f dat
een gemiddeld bedragr van 250 mil-
hioen franks per maand. De rappor-
ten vatn den heer D~eRoussy gede-
legeerden van den minister vatn fi-
nancilsn bij de regeering to Tours,
segy,'en: Gedurend~e den eeraten tijd
behepen onzle nitgaven 5 million
per dg,~ doch reeds in December
wren si] tot 10 million gestegen,
en ondanks a~ll pogingen om sl-
nig te syjn, konden wg dat bedrag
van 10 milhioen niet verminderen'
De president van de commissie
voor de landsverdedigin$ verklaart
eveneens, dat in Januart 1871 de
nuitgaven 10 million per dag be-
droegen. En dat dit bedrabg niet


Ourarao, 1 April.

ANC HEAP

Meer dan een national feest van
een afs~onderlijk rijk, of een roomnrijke
herinne~ring aan een glorteus wtpen-
feit van een helden volk, een jubl-
dag is het heden voor alle volke-
ren der aatrde, het feest der over-
winining en zegepra al God s, het
fees3t der bevrijding van g~eheel de
wereld, de &lorie vran het Licht
boven de Dulsternis, het triumphed
ren van de gerechtigheid over de
zonde, de eindvictorie? der liefde Gode
over 's menaschen ondankboarheid.
Paschen bet feest van vri heid eg
wrede, vn vrede en vrijheia voor
de G1kinderen Gods, voor a len, .die
in H~em g~elooven. '
Eeuwealang hield Pharlio, het ult-
verkoren IsraGI geboeid in slalven
ketenen; het joodeche volk werd niet
elechts gekomd wonder vernederenden
arbeid etwerd ver~drrlike, vertrpt, ~
gemarted; het famillieletven werd ver.
woest, het vol ksbesa~taa bed reid.
Zoo diep ra-mpza~lig evoejlden de Is-
-~oiisaaeerd,*m oe- w
ron geen geldof w en scheniken,
toen say In Jehovrns nnaam hun de
bevrijdingp Hcnknd igden:. Slechbts door
buitengewone teekenen van Gods o,-
permacht over~tuigd, begvon de hoop
op verlossing langvzaum te herleven
in hun fel gesehokt gemoed
Jeho va soud den dood tot al-
le eeretgeborenen der Egyptenaren,
maawr had sijn slaanden engirel uiedruk.
kelijk geboden de buisen, wier deur-
p~~dose geteekend wartrn met het
boddes lame, voobij te n.
Gods wrekrende hand sloeg geel
Egypte, maar spaa~rde hetlanda van
Geemen, de provvincie der Joden.

FOuill etOn *


No. zo58


sandig viakte der woestiju bereikt
en Ph@A~o bevinds sich met sijo
leger, met paarden en stijdkatrossen te
midden der wlateren. Opnieuw strekt
Moses siju hand, ult, de golven her-
nemen hun loop en sluriten zich bo-
ven de hoorden der Egyptenarea.
Laat one den Heer lofiingen, wvat
glorieval werd Hij verheerlijkt. Het
peard egsxiju herijder wierp Hij in zeel
Dat joichte en jubelde aan den
over, dat danlste vol blijdschap
voor den Beer, die oposeuwIra1
rjwaard had togen den dood en
et erost had van seaj vijanden.
Dat was wederom een paasch'vreng-
de; dankbare blijdschap over de ver-
lossing wuit de slavernij, eerbiedig
hulde -e~on san God on hun won-
dervollen toebt door de see, waar-
na sij kbinneageleid souden worden
in het bieloorde land, dat overvioel-
de vaih melk en honing.
W~ie onzer stems niet in met het
triumphlied der Joden na sulk een
verlossing, na sulk een overwin-
ning? Wlie onser gevoelt niet hoe
opreebt die blijdachap huns harten
geweest most sijn, toen zij de ver-
mietigi;g hugg r~ T vigdqranehuq
d~len. ercn sifts69W vif96ldnwrg
en beachermd door een machtigen
God, die hun nog grooter vr~engde
bereid had on silu vernederde kin-
deren maken zou tot een groot en
krachtig volk?
En dir alles is sleebtsr in vo~orlf-
beelding ge~schied.
Wij, christ~en-volken, wij vieren bet
ware panschfeest, de verlossing niet
slechtsj van het licheam, maar ook
~van den gesvan onze sielen, on. e~
ze bevrijd ng utd lverni) es
duivels, nit de boelen der zonden.
C~hrist~us is het ware Pataschlam,
dat geslacht words, met welks bled
wij geteekend sijn om ons te vrijwa-

boven de begrooting ging, blijkt ult
hetgen door den mnastetr vanu fl.
nancien Magne werd genegdr~, toen
hij op 5 Be temnber 1870 de porte-
fauille aan rumest Picard over roeg:
,Wij hebben seker tien miiaoen per
daty noodigf en one credit bij de
Bank raakt- uitgeput."
Wirj vinden datselfde cijfer van tien
million per datg (voor de troepen
in de F'raneehe ~provmeles, Parsis
was dearbuiten n bijna alle opga -
ven van dien td En mit de bere-
keningn die De F'reycinet geeft in
syn C~re en prownece mien ws], voor
hooveel man dese berelreoiug geldt.
oet gemiddelde santal troe pen.
onder e apens, bedroeg volgens
die opgatven 600,000 man stand
leger on 300,000' tot 400,000 mo*
bio~len, dus ougeveer een million.
Freycmnet hberek~ent dat .de kosten
van ouderhood voor die troepen be.
droegen per hoofd en per dag 9.77
franks, betgeen vrijwel overeenkomt
met het bovengenoemde eijfer van
10 million franks per dag.
Dcat was in een period, die der
tig jaren achter one light, toen de
legers veel krleiner en de uitgaveo
mmnder warea. Thans beeft F~rank-
rijkr niet langfer een leger van 600,000
man, met 400,000 mobielen, malar
een leger van meer dan 2,000,4000
man; Duitechland ran 2,500,000,


ren tegen den eenwl en dood. Ook
ons bes~traalt een licl~tsuil, on one
een vast pad te wijzren be midden der
woolige, onstaimige levenssee. Zij, die
niet beachenes worden door datb liht,
die niet wandelen in dat licht, sub-
len jammerlijk oankomen in de gl
ven en mimmer den vasten oeverbe
reiken van vrede en I~luk.
Wij mogen vernederd en verdrukt,
gemartleld en ac~htervolgd worden
door onze vijan~den, kalm sullen wij
gaan door die diepe see van verne-
dering, van lijden en smarten, omdat
wij het licht volgen van ons geloof,
hef licht, dat ons den aeg wijst naar
ons vaderland. O, moebten jal
tijd leven ale vrije kinderen Gds,
en niet opnietiw ons kluieteren in de
zoode, moebt eindelijk de dageraad
voor one myj satlngelicht van dendag,
waario Christus ous levenelicht voor
one is opgegn~an, alsa onze weg waar.
heid en leven. Big beeft ons gebracht
van de dnisternis tot het hlcht, ons
nitverkorea, nit de zcondige wereld, one
sijn genade, sijo liefde weder geschon-
ken, hlij wil ons vereenaigen met de en.
g~elen en heiligen Gods.
Dat de zonde en misdaden dan van
-sas wi~kew' Astlv~ whials gesuaiperden
leven. pe oneehutd as ons wederege
ven; sij, die bedroefd waren, kunnen
zich we-der verheugen. De eenwige
yreugude sal eens ous deel sijnl, en hier
op aarde zullen wij level in kalate en
yrede.
Stellen wij one de bljdschalp der
IsraZ81ieten voor op den dag van hun
verlossing on ~overwinning.~
Dunreamer is onze verlossing, vol-
lediger on~e overwinning,
Last 'ook one dan jmichen en jube.
len op deaen heerlijken feestdatg en in
de volle beteekenis van het woord el.
katnder toewenschen:
EEN ZAdLIG~ PAASCHFEEST!

Ooateurijkc van 1,300,00. Itali3 van
1,200,000. Tegoen dieztelfde berekeningr
van 10 franks per man en per dag:
son dus een Europeesche oorlog 70~
million franks kosten.
Maar het minimum-kostfenr
hoofd is ook vermeerderd. De cift~s
door De Bloch gageven in sija belcend
geworden studie, die de sanleiding
tot de vredeseonferentie is gewor.-
den, sijo veet booger. Hij berekent
den coa~icenen gedurende den oorlog
erhoofd op minstensr 15 franks
knhij doet, dab op de. vol~gende
gronden.
In 1877-78 heeft Rusland, gedu-
rende den oorlog mhet Turknie, nit,-
geeven een bedr~ag van fr. 12 pet*
man en per dag, en toon heeft; het Rus-
sische rnooit grooter effectief
makkelijk in te sien, dat voor cen
oorlog wearin gewerks wordt met
legeraterkten van 2 tot 3 millioes
man, de nitgaven veel hooker sulb
len sujn, naar De Bloch lierkend
minstens 25 percent. Daarbij' kombt
nog dat de eersrte uitgaven, voor
het gereed maken van een leger voor
den oorlog, door dese reusachtige
legeraterkten outsettend siugse
gen. Ook hiervoor heeft De Blch e
sain voetapoor Jules Roche, bereke-
,ningen gemaakt.
Op den groadelag van een leg~er


orplog


Voo ekele wke ga het Duitsche
wee raelnTlke ween g' 6auu te zien
op den toeetnd i 1e utre denken
gaf. Rosland en Japan stonden datar
agreed, elkaar ann to vallen, maar
si) warden weerhouden door een
meerbus dan ooit is er, om oor.
log ~to voeren, geld noodig; geld,
dat niet ten oorechte de ensePac ream
words genoemd, son men zeker ook
den ,,zenuw des oorlogs" nervous
belli kunnen noemen. Oma een
denkbeeld te geven van was in on.
ten tijd een oorlog kost, zou men
kunnen atanhtalen wat de bekende
economist Schafie, die in Gostenrijk
minister van handel was, in 1896
daatrover schreet. Hij berekende dat
de kosten van een oorlogprdg
soaden- rin: voor Oostenrq 3 i-
lioen,- twoori D uitachlaid of Frank.
rik215 l 2 million, voor Busland
28millioett franks. De berekeninng
ter kosten van een ourlog in ecos
yreemd werelddeel, de ot;orlo van
Engeland in Z;uid-Afrika heeft het
bewezen, overtreft dese opg~ave van
Schaffle nog.


Zaterdag 2 April Igo4.


21ste Jaargang.


DI


C UR AC A


1C E


r:


WR~IKEELAD P003 DI


CURAQAOSCHI IILANDH.


13OeV661 688


kost.

hij san een sekeren betrekking ver-
binden wil het ale gfen van een
examen daarvoor dan benoemde
een commissie, sAmongesteld st
hoogleerareni en ambtenarea, mear
dan ook van te voren sanr hen, die
sich aanmelden, de gelegenhzeid gal
om in het dagelijksehe, practische
leven de noodige kennis voor 'dat
praktrisch examean op te doen."
Wi- ien dus wederorm beveltg d;
4 epraktijk liomt alles matn. ~ie
p'raktishe oplei~ding kunnen onze
ambtenaren nergens better dan op
onze kantorep genietea. Men sorge
er slechts voor hen, niet sleehts mn
hun oudergeschikte betrekkinf steeds
te beechouwen als employ, klerk of
hulpambtentar, maar ook als een
jon~g amnbtenatar, ~die opleiding noo.
dgheeft on zich' to bekwamen voor
een hoogere betirekiting. Men geve
hemn daartoe de noodige g~elegeneid.
Wil men aan sonsmige benoeming
een exramen laten voorafgaan, afge-
legd ten overstaan van een com-
missie satmengesteld uit gegraducer-
den en amnbtenaren, zooda~t de caLn-
didaat onderzoebt kan worden theo.
retisch en praktisch, dan zal deta-
cheering naar Hollaznd nog veel min.
der noodig weren on de spleiding
onzer amnbtenaren zijn overeenkom-
stig de behoeften der kolonie.
,, oor de twee heeren doctoren
van de Kortenaer sal een besoek atan
one eiland juiet geen sineounr siju,"
zoo iets pende sk in mija laatst
geschrijf van 20 Febr. En de feiten
hebben bew~ezen, dat ik wel degelijk
een goelen blik in dees' question
brulante gehad .heb. 't Is altijd pret.
tig, als men gelijk heeft, ;vrandaar
dat ik mij -onchristelijk g~enoegf-
datn ook famens mn mijn schik voelde,
toen ik. die' m~assa pat itiaten nae r
het fort za~g dringen om dear heul
en genesmg~r te zoeken voor worke-
lijke of missehieu ook wer-cene. in.
gSebeelde k walen en ziekten. Maar
ik loop mijn gedachten vooruit. Wat
jo er gebreurd op het urnmer zoo
in-saale, in-doodeche St. Eustatius?
D~e Korienaer liet Zat~erdag~-ochtend
12 Febr. ziju reusenanker op onze
ree ratelen. Alomme wafpper-klap-
perde de driekleur omboog. Bov~en
op et klifeen menschendrom swart en
Owit met open monden en sEerk ges-

buizen, kerken, moles, fa~brieken
worden verwoest, ooget, levensmid-
delen, kleeding en tal van andere
ding~en wrorden verbrand. Bij de mil.
lioenen, die wij per dag herekenden
voor het onderhoud, komen de mil-
lioenen voor telkens teru keerende
uitgav~en en sebadeloosetel uig, voor
bet opcommandeeren van paar~den
en wagfens, voor bet aartma en van
ammunitie, voor bet vervaatrdigien
en heretellen van walpens, Dese uit-
gaven worden seker niet to hoo
geschat, wanneerme meBl
daarvoor hetzelfde b~edrag aanneemt.
als het dagelijkeehe onderhoud van
het leger kost.
Uit dese cijfers is het duidelijk,
welke ontzettende schatten een oor-
log verelindt. Het totnaa der alt-
gaven, wetartoe Bloch en Jules Ro-
che komen door redeneering en be-
cijfering verechilt sleebts weinig van
de gegevene, die Schafftle in sig~n bo-
veng~enoemde herekenin g eeft.
Watt nu den tegenwoor igen oor-
log tussehen Rusland en Japan be-
treft, mo~et men de cijfers nog vreiel
hooker st~ellen, omdat de kosten vler-
dubbelen, daar er te see en te land
wtords gevochten.. Reken eens sit,
was er alleen wordt sitgegoven voor
transportkosten. kolenverbruik der
schepen, ete. D~an, loopt de schade
ook veel hooger, dear averij of ver-
lies van een enkel oorlogssehip al
spoedig eenige millioenen wegleept.-
Dearom is een moderne oorlog
sulk een verachrikkelijke ramp voor
.een volk, omdat negjaelngb
lasting moet worden betald slom de
gemaakte onkosten ann te suiveren.-


OPI&DIK ONZR IMBTEAe.

Ongezocht trofEfen wij in de Ha**
delingest over de wijaiging on sanvul-
ling der wet tot regeling van het
hooger onderwija een word van
den heer DE SAVORNIN LOHMAN, dat
een logilsche conclude is op onze
beachouwing omtrent de detachee-
rmng onzer ambtenaren naar Neder-
land. Den lezer sij herinnerd, dat
spreker sprak over het verleenen
van den ef~ectuds civili, het recht om
diploma's nit te reiken, saen de vrije
umlversiteiten. Uit deze redevoerng
stippen wij het volg~ende stan:
,,Ik moetopmerken, dat ik san dien
zsde eckseivis voor den Staat niet die
groote w~aarde hecht die velen er
aan hechten. Men zoun m. i. de ge'
beele eask kunnen afechaffen. ~e
maatschappij is verstandig genoeg
om diegenen uit haar midden be kie-
ten, die sij het gesehiktste vond; sij
gaat dan ook vask meesters in d.9
rechten voorbij, en dear heeft all
gr~oo gelijk in. In vroeger tijd wer-
altijd geboren uit meesters in de rech-
ten, maar alleen bij voorkeur; en
nu heb ik gTedurende het grootste
deel van mll ambtelijk leven ge-
werkt met twee grafflers, voortreffe-
lijke menschen, maar die geen van
beiden gepromovteerd waren en ook
niet gestudeerd hatdden. Het watren
de beate, die ik ontmoet heb. Ik
hecht veel minder aan dien efect.,
civiti dan anderen. Wie goed gestz-
deerd heeft, sal natuarlijk bet meet
in aanmlerkina komoed voor een be-
trekking, en daaromr is het `in vele
gavallen wensehelijk een goede, liefst
een umiversitaire opleiding te heb-
ben gehad. Miaar dearite volgt niet,
dat sit het besit van een diploma
het besit ook vian de noodige ca~pa-
citeit blijkt. Ik glo etrne,
dat dese Kamer heellicht~ sal oveecte- nlt
gaatn tot afachaffing van dien afgod,
ein ik ga hier due niet verder opin.
Ik son echter meena~n, dat wUj nog
be~ter zouden does met een~ ander
stelsel to volgen, namelijk het Duitch.
Ik sal daar echter nu niet~ verder
over spreken; het kan toch niet bl]
dit outwerp worden ultgevoerd, want
het is een zank van grondige st~u-
die; maar ik ben overt~uigd, dat ~het
voor alle Universiteiten een groot
voordeel son zsin, wanneer de doc-
torale titel een suiver wetenschap-
pelijke werd en de Staat wanneer

van twee million menachien bereke.
nen sij de eerste uitgaven: entrees
de champagne aarden en w ~enls,
transportmidde en, schoeisel, Ilee-
dingfstakken enzoovoort, op onge.
veer twee milliard, te verdeelen over
twee maanden, due op 33 milloen
rdag. D~eze kosten ~komen boven
Iewone dagelijksche ultgap vevor
sol ij, levensmi delen, fourages en
onderhoud. In tijd van vrede wor-
den die, voor het Fransche leger, be-
rekend op 400 mnillioenfranks. D~e oor-
logesterkte is ongeveer 6 maal groo-
ter dan de vredessterkte, dulr zouden
die geregelde ni atven 2400 million
franks worden. 5och de prijzen van
alle l~evensmiddelen en andere behoef-
ten zullen san merkelij k strijgen ;
Bloch neemt aan pnet minstiens de
belft, Jules R~oche met een derde.
Dleze lantate schatting nemend sul.
len de 52400 million met 800 mil-
lioen meoeten worden vermeerderd
en op 8200 million worden gebracht,
De fourages voor de Paarden sullen
al niet minder in priJa stij en, en
hunnen voor 600,000 paar a niet
veel ~mindler bedragen acan 600 mil.
lioen, waardoor het total op 3800
rmilioen kromt. Voor de overage ui.
gave een bedrag van 25i0 ge 300
million rekenend de ,begrooting
wijet thans 278 million san -
Icomt het total op 4100 million,
~of meer dan elf milhoen per dag voor
ondierhood van het leger ged~urende
dierr geheelen duar van den oorlog.
D~it leger echter trekti ten strijde.
H~iet levert slagfen, waarin wapenen
dn iunmnmnitie worden vernield, nar-
den en menschen worden od,


Odcase de ed

nadis para lsa osUg


Cpero en vano: est! m
a bastante arraiga= g


"a ya con el tiempo 5
Spero lo mds pCro= 5
B bable es que tras g

8el &Venga la grip- 5
Spe, lR ptllHODIa 4 g
1- u HR graVe dolenag
I cla de la garganta g.
s NcCSitas Ud. algo a

ta que le dd fuerzas y
E le rCOInstituya ell
IOrgalllSmO. I


I I
a DEMUL810Ng
s~ s


5 produce este resultado cuan- j~
Sdo todo lo demas fracasa.
L Quidn lo duda ?Nutre,forq
tifica, reconstituye y dasa-
-,lud y fuerza al cuerpo, no
ps61o para~ sacndir ess tos
3i tenaz, sino para robustecer
Sy resguardar el sistemai
(contra los~ataques futures.$
ISi estd Ud. exhausto y de-E
macrado, es lodudable que

I trirse con ess medicina-alil-


in SCOTr &~ BOWNE, Quideas. NWI vtw


**o aio cmplglois ea n co71ee irc
rasefia del pescador que lieva sobre los
!... llros on gran baca so.


ticuleerendle aramen. Aan de bay,
de spos Euestiatin buiteldansend,
porersmet gespierden kuit door
heot w~ater ploae~rend, tak op buzit,
havenmeester met g~ewiebtig gezicht,
anorbijtead, swar~tgejast, op de gol-
ven dansenrd inlicht riipendgouver.
nementaboot. Twee Yeetren in 't wPit
sprmgen aan land. Geen sabel, day's
'n tegenvaller. Mfen sigsagt hij oed
het stijlen bergpad op, nauwelqks
boven of Dr. Portenger, dat is dlen
een met se'n ronden kurkhoedl is
reeds in functie, geconsulteerd in 'n
ernstig gfevatl van..,.... enfin dat homt
er minder op nan. Mlaar verbeeldt
U, 'n paar unrties later wordS ook
D~r. van Troteenbulrg op ons swartr-
sandig strand geworpen. Twee doc-
tores t e~gelijk op St. Eustatius, one
gehoord fext, ongekende weelde, waard
om met; eouden lettered in de eer-
biedwaalr age kronijk van St. Eus.
tatius te worden geboeksrteafd, ver.
eenwigd voor het verre nageaelacht.
En van dat oog~enblik atf begon de
stroom van sieken to vloeien, eerst
sachtkens kabbelend, later bruisend


als 'n niet te weerhouden, onatui-
insdagocb~htend vertrok bet oolr
logsehipnaar St. Kitts en St. Mar-
tm, ehitn s geloof niet, dat ik heel
ver b~esijden de waarheid Ptn met
de veronderstelling, dat d& Por~ten-
ger 'n s~ucht van verlichlting slaak-
te, toen hij weer good en wel heel-
huids~ aan boord van den KZortenaer
was.
Dr. Trotseenbura bleef nu alleen ach:
ter. In bet (j aenkt maar niet zoo
mmn van onze rots) ,,openbaar mi-
m aiterie" had i zi=> te seat opwesia.
gen. De trouwe goedlachsche, immer
g~oedgfemutste, zlekeno passer Hen-
d~rikaI functioneerde as~ aportheker.
Diezelfde muren die weleer mlets an-
'ders vernamen dan de streng~e stem
van den offieter van justitie of towel
het bedremmeld schuldbewust gestot-
ter van den wetsovert~reder, hoorde~n
nu met verwonderinlg vreemde klan-
ken, dokters sonore! stem ondervra~-
gend, adviseerend, moed gevend, of
wel he~d g~tlik esteun van' kleinsee-
rige k ~nl~ ers. En in het mid-
daguur In het schrodiend tropisch
sonnetle sag men de dokter met kolr
to drif~tige passen such door het stad-
je haastene. Hiier gabfie 'njasp, daar
trokr ie 'n kies, weer ergens anders
voelde ie 'n polls of verbond 'n lang
verwaarlooeden wondt. Een ander'
matal weer satg men herp to peard
naar het Laztaretto rijden, wind, son
en regen trotseerend.
wult pe eenige cijfers? In die dagen
behabnde de Hij (om nu nog geen eene
van Dr. Portenger te spreken) 'n 180
patientea, waarran vTelen een of twee.
maal terugkeerden, en trok Hij met
'buitengewone handi theid 'n goele 70
kiezen en~ tandem. hij dunks, dese
cijfers. spreken. Is 't wonder, dat 't
volk hem hier op handen droeb
'dat arm en rijk, long en oudbl
zijn vertrek bloemen annbracht, man-
den vol, dat men hem op eent der
?avonden 'nbeacheiden serenade bracht
en kinderen, d~en Ir;lantten dag, de twee
doctoren toeszongen met hunl onschat-
dige setemmet~es:
,The doctors are present
"How happy we are
GCod bless the doctors
"The doctors of the ,,Kortenaer".
Jb, hulde ann de beeren doctoren
van den Kortenaler, voorail hulde aan
Dr. van Trotsenburg voor al hetgeen
hij gedurande die korte dagen voor
het volk van St. Eustatina gedaan
heeft.
Hulde en dcank voor zijn onver-
moeide werkkracht, sijia kundige sue-
cesvolle behandeling, si n practische
raad evmgen, syn harte i ke, jonale,
moe gevende hulp als1 medient.
Masar ook 'n woord van dank san
onzen geblchten G~riftier on Postdir~ee:
tour d-en Wfeled. ~Heer HZ. Elemanfl
.die den dokter al die dagen lang on-
vermoeid en met veel tact als asets-
tenk ter sijde stond. Eere wien eere
to om e
Amiaoe-lesers, 818 ge Bt DOff Rie
ovrerturgd sqit, dat een dokter op
St,. Eustatiucl gen overbodige wRee -
do is, dan..a.4a,3a dan is 't, dunkt,
'mil 'tf bease, er maar noolt of to
mimmer meer over te reppen, althane
geen inkt er meer voor to vermor-
sen.,
Doch daar het G~ouvernement-soo
spoedig de Kortenaer ter hulp sond
mnomzen doeroralen, medicinalernnood,
soo0 blikken wif vol vertrouwen de
toekomat te gemoet. Dataruit; cons-
tateer ik met blijdsebap, dat van
billijke. klachten nota genomen wbrdt.
Daarom ook dank den Gou ver-
.neur van Curageo, die niet doof
voor onlze bede bleef, dank ook in
nasm van de arme melastschen.'
J. P.
St. Eustatine, $2a Matart 1904.

Ingesodaen Welledealingen'
~EMULSION DE SCO'TT
RESPECTABLE CE;RTIFICA)Q:. Dr.. R.
Herndndes Matute, MP~dico Cirujano
de la Universidad de Camenl ,y.
miembro del- Colegio .de' MQ'dicois de
la Reptiblica,

wordt gevolgd van de hoogere b't.
perschool met vijf~arigen cursue, be.
doeld mn artikel 17 van de wet van
2 Mdei 1863 (8taLatablad No. 50),
IV. De aideefmng ,,1foogere LTand- ese
Bosch7boplomacool.'
Dese omvat:
a. een cursusr Poor Nederlandsc'hen
bosch bouw ;
6. een cursUs voor Indischen land-
bonw;
O. eell cursus voor Nederlandschen
landbonw ;
4. een cursus voor Indischen bosch-
bouw;
e. het suikrerlaboratorium.
Dese cursussen sijo wonder toela-
tingeexamen toegankelijk voor hen,
die eene hoogere burgdedrachool met
5 an ng crem of dreik adeln bo
school met vrucht hebben doorloo-

Decursus b uit met 1 Februari
en eindigt op 3 anuari van 'tvo -
gende jaar.
Het schoolgeld voor bet volgen
van alle lessen is bepaald op f4
sm atot de aoorberoi~dende klA~asse to
worden toegelaten tnoet de leerlinb
den leeftijd van 16 jaren bereikt he -
ben.
De ILandbowbseshool sluit sich ssan het

1 erlb,., nd aoe no ae n en zi'n
De Indicheor Idasse is toe ankel jk

en de h eee@ kas u drt adeel a~g
,,Landbouwsehool" hebben doorloo-
,oor verdere bijsonderheden raad-
plege men den Staatsalmanak, waar-
nit ook wij onze gegevens patten.
In de OPROEPINGI wordt gesproken
van sturdiebesescl, bedoeld wordt eeh-
ter togesmoetikoming. In het gehee~l werd
hiervoornuitgetrokken f 500, d. i. voor
iedere bearsf 250. De volledige on-
kosten berekenen wij op mainsteus
f 1000,~ bijkomende nitg~aven, booken,
kleeding, huievestling er in beg~repen.
Het eerste~ en lataicte jaar moet men
hier nog de reiskzosten bij tellen.
Of nu zoo'n tegemoetkomuing van
fSSOerg oneloksend workren sal,
betwtijfelen wif.
Zou men niet better doen om de
f 500 maar onverdeeld te laten, dan
kan men ten minute van esn tege-
moeekomi~ng spreken, die mi~sshien
iemand verleiden k~an tot proeine-
ming.
Zou het echter wel praktisch we-
son curagaosche jongehleden een onpi
leiingtegeveninWgige
I)icht bij sijn or beter'egelegenbedetn,
meer berekend voor onse toestasn-
den. Wagening~en echijnt nu juiet
niet zulk een buitengewoon goede
school to wezen, a;ls men verneemt,-
was Minister KUrYPEx op 4 Maart in
de Tweede K~amer zeide:
,,Tk sal niet uitweiden over de
landbouwsehool t Wageningen; maar -
ik meenr toch wel to mogen seggen,
dat men thaus vrijeeopnfaratoestemt;
da~t die school een mlslukking is ge-
weest, zoowel wat de wijze van opl
set betreft, als wat aarngaat de re~
sultatett dearvan verkregen."
Schankpeleen.
Donderdag 10 Maart fl. gaf Dr.
Jr. F. 8. Esser, Arts, scheepsgnee~s*
heer van het stoomsehip ,,Prine
Alaurits" K. W. I. M., een sch~akl
simultsanan-ance in Veoneuela to Cr-
raeas. Bij de ultreis reeds had Dr.
E:aser, die Hollatnder is en sijne stu
di~n te Leiden voltooide, bij verachil-
lende e Ikeubedenl aton ,s datw

nigfen bestaan.
Op uitnoodiging had hij toen reeds
in verechillende havens tegen enke.
len blmnd [zonder bet bord to zien)
geepeeld en wel sender een bnkele
partly te verliezen. De geestdrif t was
tierovier in de verechlillende plantsen
soodanlig se~tegen, dat men hem
see ofietee e urtuoodiging; sond to
Caracas te kromen simultaan spelen.
BrJ de 'thuisreis ontacheepte hij
zich to P. Cabello en nea een 10 unr
lange en vermoeiende reis kwfam hij
tegent~~~~ttttt~~~~tttt den avond to Caracas, wear


de benedendistricten +f 100 mM. ge-
vallen is. Waren er nu maar dam-
men om het overtollige water te-
n ~S~~lidto houden en to bewaren voor


Zidie voor een benoeming als
onderwrizer Se, klasse op Ouragao,
Bonaire of St. Eustatius op een aan-
vabngttraktement van f800. a
jaars,i us anmerking wenschen to ko-
men, worden hierbij versoebt hunne
desbetreffende, op segel gestelde re-
~uesten, v66r 1*. LMexa. s. aan den
floog~ EdelG~e~trengen EHOF GBoHVoF-
neur mn to dienen.
Oproeping,
Ouders en voo~gden van jongelie.
den, die in het belean der cultures
van de kolomie Caf~agno lessen wen-
echen to volgen ann 's Rijks land-
'bonwchaool be W~agetning~en en .die
gebruik willen ,-maken van de twee
daarvoor beatemnde studiebeurzen
worden uitgenoodigd sich, tot bet be'
komen daarvan, op gezegelde requies-
ten te wenden tot den HoogEdel.
I~est~rengen beer Gouverneur der ko-
lo e
Poster).
Van at Vrijda~g den In. April is
het hPu kracnt ob ove~rgeplaaltst near
Postpakketten en postwissels zul-
len dan vo tlopf loko n aan e

tot dusverre geschiedt.
De loket~ten sullen te begfinnen met
1*. April a. a. tot nadere kennis.
Eeving buiten gdbruik sijn gesteld.
De brieven en andere stukken be-
stemd voor de t o~woordige hour-
ders sullet van af oven genoemden
datum ten Postkantore worden be
waard, om aan ben of ann een per-
soon, die behoorlijk macht~iging daar-
toe heeft~ bekomen, te worden afge-
ffeven. H~e hour~penningen over bet
Ze kwartaal dj. worden niet greiind.
*. ,
De met den Nederlandscheni ahte~t.
schoener ,,G~ouverneur van den 1rand-
110f" naa~r St. Martin N. G;. St. E3u.
staine~iji~ en' Baba to verenderti brifeven.
malen worden D~insdagf den Sn. April
a. a. om 8. a. m. geslotetn.

Lifet van onafgehealde on onbeatel-
bear beyonden br~ieven:
8. B. Bra~ndao, N. N. Estupine,
Gaberil Antonio IBdhor, ~Maris &
Schippers, Romana Maduro ten bui
ze van -Delfina, Frita Rodriquez,
3daria SsDChesE.
Onze finanolen*
De staat van Februari is, was de
BELASJTINGE~N bereft, alles behave
gunstig, .selden 11 a er-
minga; het geheel blee vmruime f8000
dear beneden5 door dat was over
werein Jaanuari, wordt dit vermin.
derd tot f4,541,74P5. M1en vergete
hierbij niet, dat teer veel belastin-
gen per kwartaal, of op bet einde
van het jaar betaald worden. Wat
echter bemoedigend was, is dat aan
licht enl bakengeld, haven- en vei-
ligheidarecht en aanloodagelden meer
dan voldoende werd opgebracht.
BAn ink~iomten wasa onderschlr~den aard
werd in Februari meer dan f20,000
minder ontvan en dan in Januari
en bleef + f2,0 0Q beneden 1112~ van
de raming voor dese maand. Het
surplus van Januari dekt ook dit
tekort, soodat de opbrengst van de.
ze rubriek nraoi:v~" met fl6,0~08,88 de
ramin voor twee eerste maanden
dezes jaare overtreftk


De inspecteur sal dus twee mean-
den irnoenze kolonie vertoeven.Haooget-
wearachijidlijk sal er in dien tijd wel
een bezoek gebracht moeten worden
rann de verachillende eilanden.
Wat op Surmname nog miet be-
kend was, drat namelijk de Inspec.
teur bier een lezing son houden,
hebben wij indertijd nit seer goede
bron vernomen en blijven dernalve
bij ons gevoelen.
Postkantoor.
Wij vestigen de sandacht onzer
levers op de bekendmaking van den
POSt~directeur outrenlt de gedeelte-
lijkre verpleasing van het postkan-
toor met het oog op de verbo~uwing.
onze arbelders In Suriname.
In de K~oloniale huishoudelijke be.
grooting van Suriname voor het
jear 1905 lezen wI) het volgende
wonder de rubriek I. SPOORWEGAALN*
LEG :
,,In de derde week van December l
werden de arbeidskrachten veraterkst
door een 170tal, op de Curagaosche
eilanden gew rv arbedeade Dese
het Gouvernement van Curragao is
geschied, bleek gunstig ge~slaagd.
Over het algemeen toch voldoen de
naugieworren arbeiders goed
zaomerhh dtet fenen aan evana
hun Vaderland soo verschillende na-
our in Surilna e, owerdg zijano-

adp w;eekzraam gste ge .
Een verrassina.
Niet in Mei, maar in Apr'1 sal de
tentoonetelling reeds geopend wor-
den, echter mlet hier, doch op de
eilanden: De Gouverneur heeft den
Geza hebbers versoebt eerst atltle op
de ei anden te exposeeren, alvorens
het naarr Curag~ao to senden.
Naar wij vernemen, is er nof al
;deelneming valn daar te verwae ten.
wagoningen.
In De Ouraeaoshe Coucraat gesebiedt
names den Gouverneur een oproe-
Iping aan Ouders en Voogden om
beurzen ons~er ktolome~ als togemos~t
I belong der cultures van de kolonie
CuragaF~o lessen willen volgen aln
's Rilks latndbouwachool te W1age- ,
ningen.
Uit between we hier en dear moeh-
ten opvatngen, ie ons gebleken, dat
velen een' verkeerd id~e hebben over
dese latndbouwschool.
Ilet onderwije aan de Rtij~keland-
bouwPscho'ol words g~egeven rn vier
geheel op sich self statande afde~-
lI. Dei afdeeling Lo~anbowsmeholmt
twenjarigen cursus. .
Zij is beatend om leerlingen, die
later den pratctischen landbouw sul-
len nitoefenen de kennis en oritwik-
keling bij to brengen, die voor eene
juiete uitoefening van het latndbouw-
Ibedrijf onmisbaar sio.
TIot dese aideeling worden ook ge-
bracht i
a. eene Majarige Iloorbere~idigsklasse
ten behoeve van ben, die geeni vot-
doend altgebreid lager onderwijs heb.
ben ,eooten, tevens dienende als voor.
berel ng~sklease voor de aideei ng
,Tainbouwschool ,en.
b. eene 44njarige kslasse voor den
Inircschen land~bouwo ten behoeve va~n
ben, die, zonder breede voorontwik-
keling5, suchk voor de Indiscebecultu
res wensehen to bekwamen, welke
klasse zich, was bet leerplan betreft,
bansli na o s fdu E~~ei n so -
II. De aideeling ,,Tauinbou2wadohool,
met tweejarig~en cursue.
T'ot dese aideeing words ook ge
bracht een tweejariae .,Wetensebap-
pelijke cursus ,l wearop een meer we-
tenschatppelijk onderrrcht in tain-
bonw words gegoven en die, wat bet
leerplan betreft, n an de ,Ti-
bonwalchool" sansluit.
III. De aidealing ,,1foogere Burtger-
schrool."
Des hef ee verarien cursus,
met dien verstande at bjhto.
derwlia in boofdzansk het leerplan


Ce-tifica: ue hace dies aaos ha
usado con buen 4xito en las enfer-
medades prominentes del echo, ra-
qitismo, eser6fulas, etc., aE admi.
bale pre aracibn conoci'da, con et
nombre de Emulsi6n de Scott, en
la cuatl se ballan feliamente asocial.
dos los h xofosftos de cal y eosoa
con el aceite de b pado de baeaao.
Y ha observ~ado aemds que es to-
lerada, por los estbmagos m~s de.
licados, contribuyendo poderosam~en- .
be Ild 11rll ffrsico de los nitos
quianes ear pden con avides por su
eabor a rdbe'


.. ht ~Kerkel~k Bedlciton.
Ann de hollandsche province dler
Eerw. Paters Dominlikanen wYerden
weder twee nieuwe missies aangebo-
den.
SIn het nlbadata eulln eeng arters
daar werksaam te wezen aan het
Seminaries tot opleiding der geeste-
lij en. .
dattde b Ilarndec~he aden lan w]

Na ehnet Sto Dominikus polleS te
mitegen, zi sh weldra naar Se anje
so len veeen, en hun intrek nemen
in het k ooster van Avila omu sich
de spaansche taal meer eigen te
make* .
Naar verluidt, son ook de oud-
president van bet Semina~rie Scher'
penhuvel de zeereerw. Patter :R.
15EGWNmet ben naar La Paz
vertrekken.
Ook vernemen wiJ, dat spoedig
senige Paters sich shllen inschepen
near Portorico om het groote ge-
brek aan Priesters eemlgassus san
te vullen.

Uit Holland is bericht ontvang~en,
dat de Zeereerw. Pastoor J. M, VAN
WB~anzL door do neasceakeenade' a
goedgekeurd en 'Ball Metl nrar Cura-
aosal terugheeren. Met hemn sul-
~en~ ook drie mieuwe missionarissen
de reis unar onze holonie -onder-
nemen. .
Rouwbeklag.
Van bartle nemen wij deel in het
treurig verlies van den B. E. G.
heer .Gouverneulr en Echtgenoote
door den plotselingen dood van
Vrouwe Donairiare C. E. B. C. B3TERN-
YoN STUBLER, meeder van Vronwe
Ds, JoNse VBN BnEE ECN DONK.
ZwarW~ moet dese slag g~etroffen
hebben, omdat bij viel soo gebeel
onverwacht, nadat nauwelijks de
wonde geheeld was, verooreaakrt door
het verlies van JanR. 8TRNJ.
acalenvir.
van 1. A 4 Mrs.i.~.;..... O anM'
van 5i -11 ,, .......O mM.
van 12 18 ,, .......1 mM.
van 19 25 ,, ...... O mM.
van 26 31 ,, ............. fZ% mM.
Totaal 3,% mM.
Dit cijfer is voo~r de maand Maart
al bijzonder lang. Dit jaar heeft
zich niet al te be at ingenet. Er is
nog serF weiniy rege a vallen. De
Po tn heeft da rdoo a~ veel gt.
setten, op vele plaatsen hebben sij
wiel gebloeid, mapar tot vrucht kwam
bet niet, Gok hebben de muggen
en rupse e vl kw ~d gedLan.


De oo~ ws eve als derfe r Dr an na
pI at li k, el 1ea baet rda tver- .vn.
ledn aa, w ve s o ~ er Mal Wi) lesen in De Bacriaonamr:
niet ~ velte o~tmn n, sarrug niet ,,Naar wij nader vernemen, sal Dr.
wat men verwahto ten kn. Maatr men vlLN HALL, de inspecteur van den
mag al tevreden wezen met de hatl- Landbonw ibn West--Indits den 18n.
men, die zoo, ged zjn op-esrchoten April van hier naar Curag~ao ver,
en teni minate wat veevoefer geven. trekked om bij de tentoonsteling,
Nie baddede mala~ op seer die aldeatr den aSn. Mei glehouden
veel tsen reeds is binnengehaald, sal worden aanwezig to stin. Dat
dikwijls gedwougen, omdat men hetl eene lezing door den inspecteur sal
vee wederom ~los liet loopen, mogen gehouden worden sooals de Ami-
wij] ons toch verheugear over de flinke goes d Oura~gao mededeelde is tot
buitjes, die in dese: leatette .dagfen nog toe onb~ekend. Begin Juli sal de
loslieten; men ver1t~elde: one, dat in inspecteur hier terug sijn.


Fee*c AFre stl
Behieerder van de
Plantage "GROOT~ St. JORIES "
heeft het genoegen mede to dee-
len ann het Geilerde Publiek van Cu-
reao, en aan de Vreemdelingen, die
One eiland bezoeken dt~at zij g enoem-
de plsantage mogen biht-lgen en
~daarop den dag- doorbrengen, mith
st] gebrmik maken van de riftuigen
der st~alhouderij AC~ttrora :
De prijzen zijn als volgt *
1 rijtuig voor 4 personen f10 --
1 2 f 7,50'
1 O~ibusioor6 pes onfl2 :
Yoor dese r~ijzen hurnene de- be-
zoekers beschikken over de rijtui-
gen zoolang sij verkiezen, van 5
uren des morgenrs tot 5 uren des
avonds.
Tevens hebben sij het reebt in het
landbuis te verblijven, in de planI-
tagae to wandelen en een bad be nec
men in het aroot reser~voir._
Indien de 6ezoekers dit verlangen,
kunnen sij op de plant fe outbij-
ten of lunchen, het tariag~ia dan ale
volet -
O~nt~biit per persoon f2,-- wasteprija
Curaqato, 4 Januari 1904.

De si aart es van bovenstaand
nrienw merk, per laa~tste Holl:
boot door ondergeteekende ont-
vangen, en nitaliuitend voor hem
vervaari~di d, sija uiterst geurig
en netjes lxworkt en togen den
zeer billijken prijs van f 1,25 p.
k. van 50 st. te betkomen. Ook
nog steeds voorhandoan de ECIITE
Sigren,,LA BELLTA VENEZOLANA"~
Sf1,15 p. k. van 50 st., a lsmede
,,Proelfjes" en ,,Entrepat .
J. 8. 80HEIDELtAAR.
Curagno, 12 Maart 1904.

S~IA AR EN*.
DE LaNNovr & Co. (Boticas
Central) hebberl steeds voor.
handen een ruimn assort~iment
sigaren van diverse merwken
waaronder het zoo algemeen ge
wilde merk Odatliaca (echt! I .)


SLONOMAN &: TIARI'iiNEZ
NEW YoRK, U. S. A.
De V~enta Por Las Perrterlas y
Almacenesr de Viveres.

Fotografia Soublette.
Este muy conocido Taller o-
fr~ece de nuevo sus trabajos A
Sus numerosos clients, acaba
de recib~ir miq~uinas de las 111ti-
mas invenciones y tiene com.
tp~ntemente de vent a aratos 4
stigredi~entes fresscosi para el atrte
fetoogrifco.
HORAS DE TRABAJO *
,De 8 A. M.--4 P. M.


I


ducht kruisvuur onderhielden. Na
hun arbeid volbracht to hebben, trok-
ken de japanneezen weer langzaam
terug on steakten 't vuur am 11 unren.
Rondom de haven van Port--Arthur
ligt~ het tot op 3 mijlen a~fstiands be-
zsaid met gezonken schepen, of mij.
nen, deels door Ruela~nd tot ziju be
scherming, deels door Jatpani tot ver.
sperrmo- van Ruslands vloot gelegd.
Uit dit alles blijkt de groove waar.
de van dit punt, alle voorbereidselen
wijzen op het groote gewicht -van dit
fort;. Niet minder kan men dit allei-
den nit vele valische berichten. Zoo
werd dese week door eemige engeleche
bladen verspreid, dat PorteArthur
reeds verlaten was, welk bericht groo'
to verbittering te St. Petere urg
heeft teweeg aebracht.
Gok to land blijft alles ~bepaald
tot de' vroegere ~door one aan~g e
ven standen. Port-Arthur en Vla-
vostock isoleeren, de, spoolij~ ~bij
kharbin, het kruispunt, aftamiden
8poedig echter sal bet ook ihier'
evenzeer abls op see tot een nitbar-
stig moeten komnen. De K~oreanen
zijn thans geheel en al op die hand
van Japan en helpen trotiw mee.
Reeds werden hier en dear de Ko-
zakketn teruggeislgen, die eep inval
de~den in bet Noorden van .Koret.
Men verwacht, dat nu de positive
van Japan voldoende verste~rkt is,
spoedi sal worden voo!ttgerukt
naar tantschoerije. De koude vraagt
echter ook van de Japannee~zen me-
nin alachtoffer.
Zondag 27 Maart ~beprobfdle de
ja ansche vloot opmleuw de' russi-
sc e schepen in de hiaven.van Port-
Arthur op toealuiten. 's Naebts om
2 urea sourden sij weder 4 groote
schepen met brandbare stoffen, e~n 6
torpedowrerper8 Daar bet kanaal.
Het zoeklicht oan bet fort outdekte
hen en onmiddellijk begron hot vuur.
De russische kruis~er Bilmr wierp een
torpedo tegen het eerst~e japansche
IRchrp- dast spoedig: zonk. Took storm
de atlles op de Bildla 19e, d~ese wer~d
dteerlijk gehaven~d en moest pp bet
land looped, doch raa~kte 's ochtends
weer Plot.

van 3 schea kwmenn nashd' pg
manmung van het vierde chip werd
gi nges du senoen nederlate voor
Japan, en h'oogatwaaraIchijnlijk ook
een groot verlies san manpen.
De averij van de B6ilni is voor
Rusland ook een geetl geringe scha-
de. Aan boord eneuvelden 7 soldaten
en 1 officier, tetrwiji 12 magnen ge-
wond werden.

Advertentien *

Bekendmakmg.
De publieke verkoop van .ZILVE.
REN, GOUDEN en JUWEELEN
VOORWERPEN, beleend ter aSpeaitr-
en Beleenbank van den- 2"" Juni
1902 tfm den l23"P Janua~ri 1908, on.
der N*.' 3219 O tim NO. 10000 O sal
l~aate hebben op D)ONDERDAGI~ den
Cl. April a. s. en volgende Donder-
~daen .
h~~n~ ebbenden worden yterzocht
den v ~oop te voorkomen, door de
sansturvermg der verechuldigdro inte-
testen.
' Curagao, den 16**n Maart 1904.
De Vtooritter,
A. JESURUN*

Y4~~7Y ~ PACO
Bendementoe di PREENDANAN
di PLATA, ORO i DJTA.MANTA
koe tin placa fit alriba nan no Spear-
on Beleenhabnk, esta, esnan for di 2
di Juni 1902 t6~ 12 di Januari 1908
bao, di No. 3219 O, t4 No. 10000 O
lo toema, luar dia, HUEBES 7 di
Arli dia hiuebeanan sigienate.
jTo ams interes~dtonan di bin ps.
aa nan interest, afin -di evits nan ben-
aementoe
Curaqalo, 16 di M1aamrt 1904.
Pnesiden~t
A. JE~SfRUN. .


ijdenzelfden dag gelijktijdig togen
24der sterkste spelers van geheel
Venezuela in het veld trad. De
gleestdrift was zoodanig, dat enkelen
zich selts 4 dagreizen getroost had.
den om present te kunnnen siju. Het l
aantal toeschouwers, wearopnder ve.
le dames, was dan ook zoo root
als de beide sralen van de Aliance
frangaise slechts konden bevatten.
Buitendien verdrongen -zich bui~ten
de nieuwsgierige~n voor de geopende
ramen. In die salen waren mn een
steer lange rij 24 tafels, ieder met
een speler en een b~ord gewapend,
opgesteld. en de sinfultaanspeler hiep
shel langs de ta~felsr, waar bi overall
direct; sijo set klaar had, terwril ieder
sijner tegenistanders: natuurlijk 24
maa~l soo langf tijd had om has
set to bedenkren. Hoewel bet spel bi'
den aanvang met enorme snelbeid
plaats had, kon men reeds seer spoe-
dig de ware vermo~eienis van de
lange reis bij Dr. Esiser' waearemen.
Niettemin, ofschoon hij het tempo
meestj verlang~zamen, speelde bij ult-
stekend en vooral op de sterksten
(de beroemdheden waren ;ann de
eerate tafels gepl~antat) scheen hr]
zeer verbeten, soodat hij aan de
eerste vier borden geon enkele pcar-
tij verloo.
Eindelijk in den nacht om circa
2 unr was de s3tra d beslist. Hij
won 10 Dartije6, vb loor' er 7 en
7 blevenf premise (otabeelistl Dit- re-
sultaat Is, zijo vermoelents en de
sterkfe~ der spelere? ;in ataumerrking
g~enomen, ho~ogst bevredigend. Na.
dat men nog een paar our feeste-
lijk tnaimen g~eweestt was, werd door
hem een horte rust genotest en den
volgenden morgen, nadat er ver.
schallende photographische opnamen
van hem al~een en: door de sterkste
apelers oniringd, g~enomen waren,
achaarde men zich; andermaal in
srlagorde. Zes spelloun worden opge.
set en ieder werd bestutird door en.,
kelen der beate spelers, die over den
te spelen zet onderling ber~adslaag.
den
Bij derze gelegenbdid- bleek vooral
de groote schanktlkracht van Dr. Es.
ser. Slechts an sLij verloowi .
ge positive door een blunder. Vatn de
overige partijen bleef er een onbeslist.
Daar ook uerachillende regeerings-
personen tegenwoerdlig~ waren, bood
men hem als erkenuinn van sjn
disasten de ridderorde ~er flolivar
Se. k1. aan. Ziju bezoek heeft het
schatakleven in Venezuela zeer bevor-
derrd en de club kreeg reeds denself.
den avond 25 nieuwe leden. De scha. ~
kers wraten hem lashkbaarc en bij sal ~
lang in homne herinnering voortle-
den bl oiet t r e~kn w siigkans


3Buitenilcland.

DE OORLOG*
Het is bijna niet mogelijk bet juis-
te te outwarren ult al die tegen-
strijdige berichten, die dere week one
wverden overgesleind, of in de buiten-
landeehe blatden roorkwamen.
Offlieiel is nu verklaard, dat de
vloot van Vladivostock niet in open
see is, maar zich geankerd heeft in
de Possiet-bani. In 't egith word de,
se verandering van ankerplaatat door
de Japanneesen niet geweten, seer slim
begonnen sqj met een bomnbardement
op Vladivoetock om sekerheld to ver-
kregen om~rent het aanwezig sijn der
scebepen~ezi ult het varen der kanounen
de hg ang der booten to be alen.
Nog slimmer eebter antwoord en al-
leen de fo~rten, wat voldoeade was
om de japansche vioot tot, spoedig
teragtrekkrlen to bewegen zonder fete
sanga~ande de russistche schepen te
hebben Eachterhaald
Port-Arthra' is 22 Maart weder
ploor de srooveelate meal gebombar- j
deerd. 's Morgens om 9 uren kwamen
16 japansche oorlogabodems, in han
rraidden 7 branders besehermende, tot
dicht bij het kanaal, dat toeg~ang
gfeekL (ot de haven. DaBr lieten sq de
scebeyn .gevuld met ontilofbare stof.
fte-n sanken, terwijl de fort~en- van Port,-
Arthur en de japansehe vloot een ge.


TI JD TAFEL
van de stoomachepen der "Red D Line" tusschen
.Hl~E TAT If O R. R,
P U E RT O RI C O, V EN E U E A ~ en CU'R A.5 a

1894- s julta Phiad. IMrarb. ,Caracas. Eulia Philad.
Vertreks van New-Yoax............... Feb. 18 Feb. 20 Feb. 27 Mrt. 5 Mrt. 12Mrt. 19
K~omt, son to BIN Jnan.........,... 25 to as
Vertreks van ,, ....... 28' 111 25
DKmtsa te ~L Ginral.............. 20 Msart. 5 19I I s
Vertreks van ,, ............. st `I'Mrf 2 s 1 aso so
K~omt san to Plxo. CanazLzo.......... B 17 at
Vlertenew van 4 18 April 1
V mt san te o vado...... .22 2 7 10 21
DortesE La m an.122 Cl. 29 18 8o
Doet POnC ,,us Es..........,.......... Mt 2t 8 I O
Do.t POZJE n ,, ..........;........... )I Mf8 8li Is
Komt aan to Nfew~-Yow......... .. 81 141 22 as 28prln 5 11


D18881. fsschen 011taGa0 en laracalbo.


Drtakher
ALREO P rrarCo SINTI.AGO.


'

L_


a Irrran wrr ap
H~ BEST"Ej AGENTEN:

Senist & Co., Botica Exe81s10f.
Verkrijgbaar in alle apothe-
en.


zonlisas Merida Marae.
Vertreks van Cox4~ ..........Fb.S e.2 r.?
gom fsaan~t t C~Lo asc. r..... ...... 1


Merida Zulia Merida
Mr~It. 14 Mrt.1 Mrt. 28
15 a as g
18 a7 Apr.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs