Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00011
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: January 23, 1904
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00011
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


I
_


WE RIKEL AD 1 00 DIO T U RA A O S HI IGILANDIH.

D~it Blad verrschijnt elken Zaterdag~. D VUITEouatkit alterdaab.
Abnnmntprj vorCrgo oaiean awau prife di a~bonnement to, fl. 2,-- pa, tree
en Aruba, per drie maanden fl.2,-- met im)CI : atrat tabd, .23luna patgar padilanti.
voornitbetatling. RDCT Wtrat tbnd B 2 Pa lugarnan foi Cur~ago, Bonatire i Arnba
Voor het Buitenland per jaar fl. 10,- Al)IIIISTBIlTIE: Plein Concordia, No.12), Pieterniani fl. 10,-- pa anja.
Afs~onderlijke nummers fl. O,20. .Un number sol fl. 0,20.


verantwoorden son sijn de verwach-
ting~ omtreat de toekomat der ko.
lom4l te hoog to spaznnon, en de mo-
geiljkheid to verond eratellen dat men
weer eens de haven van Curagao
a18 Wel96P Fmet 8llOeners, drie rijen
dik, gevuld sal zien. De versehil-
lende stoombootlijueo (hebben thauns)
ha~e .vaalrplannen zoodatnig uitge-
breid, dat de tusschenhandel, in ver-
gelijking van hetgeen hij yroeg~er
was, zeer onbeduidenld kran genoemd
worden. Toch bestantt er genoegza-
me groud om to verwachten dat een
eenigazins levendige kusthandel met
Venezuela sal kunnea worden onder-
houden, en dsarop behoort, naar
de meaning van den ondergeteeken.
de, vooral bet oog gevestigd to
blij ren.
WTat landbouw hieronder worden
geene bijzoudere cultures als sisal,
oranje-sehillen, divi-divi, enz, be-
doeld -en veeteelt aangaat, moet
voor oogen wtorden gehouden, da~t
op de benedenwindsche eilanden de
opbrengst alleen dienst sal hunnen
doen voor eigen consumptie en niet
'.?or atevoer, want. dearvoor sija
asil m ver eijkinrg met de natbij pe
Jl1egan ~repu who ran Enid -Ameri ib
en de anderd' West-Indiache eilabnden
door de na~tuur to stiefrnoederlijk
bedeeld. Van de bovenwmndsche eilan-
den, met beteren gal~nd en groote-
rea regenval, kan worden verwacht
datt, met meer ontwvikkeling- van
latndbouw en veete~elt, de mitroer
naar de naburige eilrtnden in de toe-
komst van meter beteekenis kan wor-
den dan no het gevatl is.
De ondergeteekenlde is dus van
oordeel dat men sich niet mag vieien
met de verwachting dat het mage-
lijk sal blijken de kolonie tot groo-
tenl bloei to brengen, mnaar wel meent
hij dat het gemiddelde peilder wel-

fflache oorlogscorvet ~Buriname op
west~kust van Aruba, wonder het
bereik der forteres, jacht gemattks
op~ de golet 1'Esperance, van kapi-
tein JEAN PUGIET, trarenld onder
fransche vlag. Toen de kapitemn na
een snaphaanschot nog niet wilde
bijdlrzaaen, was hem een k~anonschot
nnagzonden, waarnma de golet word
bultgemttakt en voor goeden prge
ver~klaard. (1) Doch PUGETr liet eich
dese vrybu litteryj met welgevallen
en protesteerde terstoud by Pc-
TER SPECHT, den cominaudeur va~n
Aruba tegen TrcKER'S handelWllze
zich boroepend 1*. op si n Hollatnd-
sche seebrievetn, 2". dat hij voor re"
kening voer van de Curagnosche
koophleden Caonusla. & Jew'Ise, 3*.
V an Curagao under HioUandsche vIlag ~
vas uitgevaren en sedert 6 Jaar
bnwoner was van datt edland. Ter
.eslechting van het Ieachil naar
(uragaeo verwtesen, werd dese golet
met Eng21sche viap en zoitapel in
to~. den. 9"* hdei dour de oorlog~s-
corvet in dese haven binlnengebracht.
Na een nsaawgeset ondersolek, ver-
klaarde de Raad den 10** Juni sich
incompetent om in desen een beslis-
sing, to nemen, verwees heade partij-
en naar het fransch Gouvternement
van Ban Domingo, sangedien Pv-
(1) Natulen van den Raad 1803-1L804.
Requesten 1803, 3 Juli en 8 Juli; Sent. en
Resol. 1808, No. SO en 83, en II, No. 10.


Zijn bepcralde worken of maatre-
gelen van voorbijgaunden aard nood-
sakelijk tot verbetering van den e-
conomischen toestand, dan saal darar-
van een overzicht siju samen to stel-
len, opdatt daaraacn stelselmatig kun-
ne worden g~earbeid en opdat voor-
at kunnen worden vastgesteld hoe
de daarvoor benloodigde gelden sija
te vinden, betzij door leening, bet-
sij door buitengewone hulp va-n het
moederland en tevens kunne worden
ulgmaakt of, en zoo jat tot welk
bedagdoor de Ibefeng vara opoenies of
Sa n de re w i js (gCu~rsiveering van de
Redactie) de ingazetenen dor kolo-
nie in die uitgaven aullenl bijdragen.
Betreffend~e den door somnmige le-
den nitgesp~rokeu wenlsch, dat bij de
reorgamsaletre vatn het belastingstel-
sel ook ee~n einde sal worden ge-
maakt aan den misst~and, da2t er
tusschen de verschillende oilanden
der Kolonie onderlin( in- en uievorer-
rechten wPorden g~ehe~ven,sr speciHal op
eaken, van het eene eiland afkomnatig
ets beetead om op het andere in
consurnptie te worden gebrachet, kan
worden medeg~edeeld dat dese quates-
tle reeds meermatlen door den gou-
wmeartu is OFrrewagen, dear -hij itet
niet to verdledigere acht.. dah ver-
schillende deelen vazn 44azeffde ko-
lollie teffenover eikaatr in- en ultvoer-
rechten heffen. Byj de hderiening van
het belastmgsFtelsel (ssie de Miernorie
van Tuelichting bladrs~. 1) lge
tracht worden dese zaak, wonder na-
deal voor de kolomiale kas, tot eene
behoorlijke oplossing te brengen.
Elet denkbeeld orn die reorganisa.
tie dienstbsaar te matken aan de in-
voering op de vers~chillende eilanden
van plTaa"t~selijke belas ti ngen opdat
niet langaer allerlei nitgaven van sm.i
ver locoaal belang straatverlichting,
bestrsating, ensr. -uit de algemeene

dit eiland, in verachi~lelede pakhnizen
opslaan en onderhanodsch ve koopen.
D~ezelfde JAMES JO~NEs hield die 0
let ouder sijn beheer, en liet e
vaartnig man de klip op de wert
van CONN & C'. herstellen en dearia
willekeur~ige ver surderingen aanbren-
gen, ,,die ten natdeele waren van de
commnerdieele oogmerken, waarvoor
PUGET het schip, noodig had."
Op de berisping van de Commis.
sltrisaen san den fisen-al Mr. J. B3.
STA&RKNBORGtB, waa~rom hij dlie los-
sing der ladina niet belet had, ant-
woordde hij. dt, he~t, shil dea En-


Cur~ago, 22 Januari.

OHHM HIH VBNANIISTWBDR
(VERKCORT)

Met meer dan gewone belangstel.
ling most dese Memorie van Ant-
woord gelezen w~orden; servele
punten verdienen onae bijzondere
attudacht. Later hopen wij meer
uitvoerig op dese belangrijke woor-
den van den Minister terug to ko.
men.

De Minister, deelt het gevoelen
van de leden, die oordealen dat in
de rapporten van den hoogleernar
WENT en van. den ingenieur vtn
den Indischen waterstaat HAVELAAR
voldoetide ge~ns aranwez~g; siju om
de richting-,e bepalen ~die moet
worden gero depn dal het gelei.
'delijki voortwerketh du~a die richvting
met vertronwou m~age worden over_
Selaten aan het G~ouvernemnent van
de kolonie, voorg~elicht door de tech- j
nische ardviseurs, die het weldra tot I
si'ln beschikking sal hebben.
M4et waardeeming beef t hij geisien
hoe door de leden bij wier gevo~e-
len hij sich hier in hoofdzask san.
aluit, werd geconstateerd dat dese
beg~rooting het; bewija levert dat soo-
wel bij het Koloniaal Bestuur als
bij de .Regeering~ het ernatig streven
bestaat naar ontwikkeling van de
hul brounen der K~olonie en naar
v&er etrin an do toestanden op
de West'-"idische eilaulden.
De onderpeteekende vertrouwt dat
op dese wyze inderdand rneer leven
sal w-orden gebracht soowel in han.
del en industries ale in latndbouw,
vTeeteelt en viescherij, maar hij is
evenseer van oordeel datl niet to

LOSE GREPEN


URmAQAO'S VERLEDEN.


D~e ~Invallenl der Enlgelechien
op Cta~riqo.


vaart dermate kan worden verhoogd
dat de kolonie op den duur in haar
eigen behoeften van bestuar kan
voorien.
Daartoe is noodig eeners~ijds dat
groote suinigheid wordt betracht,
atndersijds, dat volgens een bepaald
stelsel words gearbeid aan datgene
wvat tot b~lijvende verbetering van
den toesrtand kan strekken. Door
dese twee groatdwaarheden wrordt
naar heti inmien van den oudergetee-
kende de richicing van het financieel
beleid bepaatld.
Om trent dit beleid bheeft hij den
Gonverneur het volgsende als zijue
slenswijie modegedeeld. Na totstand,
koming van de inkomatenbelatsting,
die bi] den K~olonialen Raad in over-
weglnI5 is, sal op verdere verst~erking
der middefen voorloopla rl~et wor-
/den tanagdrongen, soodat de van
Later mn te dienen belast~ing-outwer-
Spen to ver7wachten o brengst kan wor-
den sangewetnd om te gferaken1 tot
'betere gelikraaking van den belasting-
druk, waarbi m de eerate plantts
sal dieene to worden gelet op meer
eenvormigheid mn de belastrugatelsels
der vera~chillende eilanden.
en.vern is~~~a~~k~s~~ tran one. De orm-
derstreepte woordea verhelderen seer
de thans aanhangige belasting-ge-
achiedeuis. D)E REDACTI~E.)
Tegelijkertijd sal er nanwlettend
voor anoeten worden gewaakt, dat er
geen verdere uitzetting van de ge.
wone (bestuurs) ultgaven pleat~s heeft
en datt het thaus toegestaan bedrag
voor subsidie uit 's 'Rijks scbatkist
uit dien boofde niet wordt over-
schreden. Moebt dit nliettemin nood-
sakelijk sija, dan zal moeten wor-
den overgegaa~n tot de hefling van
opcenten op de belastingen, opdat
de ingenetrnene der K~olonlie allthans
:een gedeelte dier verhooging beta~len.

GCET, 1.. frarxach. onderdaan was, 2*.
eigeDlijkr firansche seebrieven had, (de
holl. brieven hlad hij onlana op Oura-
Gao sleebts uit voorzichtig eid geno-
men, omdat de fransche al te, oul
waren, bovendien was sijo schipper
JAN MABRTEN reeds in Au~cayes
met de holl. seebrieven van board
gegaain, toen PUGCET dazrl de fran-
she vtl g liet wsaiaen, 3*. voer
P'Espern~ce, ~toen het prija verklaard
wrerdl, wonder fransche via~g. Tot de
fransche rechtelrs uitspraatk gedaan
madden, most de golet iner mn ar-
rest blijpen.


p "
Blijkbaar had TncKER niet Veel glse~ahe vlagS en tobrapel in top had
o~eds in sin. Eerst verzocht hij I.en hij dus het reebt miste daar aan
e n Read oni de bes3lissing nog eenige board~ een visitateur te senden. De
dagren nit to stellen. hetgeen hemn Rtad hield voet bij stak, protesteer-
ewl~eiggerd werd. Evenmin kon de de den 20~" Juni tescen dese lossing,-
annu de za~ak eenmaal naar omda~t 1*. het gfeselied was sonder
het G~ou vernemnen t van San D~o- voorafgaande inklaring, 2*. ookr la
mmngo was verwezen, ep sijn vroe- was 'esperance lek geweest, toch voor-
gere beslissing t~erugkomen on san at de toestemming van hot Cur.
sijn versoek voldoen, om schip en la- Gouvernement nood ip was, 3*. de
ding hier to mogen verkooupen. Eigen- lading eerst behoorlij~i had moeten
rnlachtiq haalde TUcKrra nu de golet getnventasriseerd worden ten over-
langs sljde en maakte een auvanng staan van 44n officier van elke partij,
met de closing der lading, die, voor 4*. het vaartnig nog niet gqeconl*
zooever deze mit koloniale wacren be- demnneerd, dus no$ geon prifa was,
stonld, san boord van s~ijn coreres 5*. dat ookYn de utSPtaprak van het
,,de BSariname' werd overg6ebracht. G fouvernemnent van San Do minogo
Hetgeen minder bruikbaar was, bij den ve~rkoop van de ladinlg op
zooals dakpannen, enst. liet hij met Curabgao de verachld igde mnvoer-
behulp van eerk sekeren JAMEB Jo- rec hten~ rullen moeten betaald wor-
NIES, een1 Engelsehen bewoner van den. Op dit protest antwoordde


(1803 -1807.)


3)


Onder sulke benarde omatandighe- I
den wachtte het eiland vol angst en I
sorgen Eq elands booze plannen af.
nrant dat ngeland een pogiug son 1
wag~en, dearaan twijfelde mlemand.
Maar dat de vijand op het eiland,
midden in dese haven, dien aan-
elag; son heramen, had s;eker niemand
kunnea vermoeden.
DE E]ICRBTE: AAN89LAG DObR TU~rCKER,
coOMMAapANT VAN DE
ENGC. OOR1LOGBOORVET "SBURINAME.,,
In begin van Meil~803 (d usv66r nog
de Bataafesche republiek in oorlog ge-
wikk~eld was), had kapitein ROBER~T
'1'pCORER commandant van de ED-


No. zo48


Zaterdag 23 Januari zgo4.


21ste Jaargang.


IGM :DI


a

van enkele leden om een ingenieuIr
ult te zenden v~oor den aanleg; van
-dammon en andere waterkeerende
werken, k~an worden mredegedeeld dat
de leiding van het departemnent van
openba~re wojrken weldrt scal worden
opge~dragen azan een technisch ge-
vormld person, die in India prac-
tischz is werksa-am geweest.
Art. 149. iMet genoegen nam de
ondergeteektende kennis van de van
verschillende sijden uitgesproken in-
stemmtingf met de handhaving van
den pjost voor krosten van ondersoek
,omt~reut bet visscherij bedrijf en maat-
regalen ter verbetermng daarvan.
Art. 152. Omdatt de andergreteeken-
de zich geheel kon vereenigen met
de door den g~ouvernaur mn squ~e Me-
morie van Antwoord aangevoerdle
de~ugdelijke groaden on in 1904 de
lazndfbouwtentoonstieli o# toe houden,
heeft hij dlen post op de beg~rooting
gthatnd haald.
Arft 153. De ouldergeteekende ge-
loof t dat bet ombrent de waterver-
schaffino dorde e AVELAAR
ingestel~ doudrok Ben serijn datarop
ultgebrazcht rapport, genoeg licht
hetoft verspreid~, en datt de quaestie
verd~er met gerustheid kan worden
overg~elatten amut den als chef van het
ctDepartement van openbare workea
uit to senden gepensionneerden offi-
cier van de genie van het leger i
Neder~landseh-ladia.
Raming der middelen enr inkomsten.

De ondergreteekende gelooft niet,
dat er vrees behoeft te bestaan datt
buit~engewone omstatndigheden ut-
yesloten--de ratming der middelen en
rnkomaten voor het dienstjaar 1904
sal tegeuvallen. Die raming heeft, naar
syine uteeniug, met zorg plreate ge-
had en hij is er van overtuigTd, datt
de Gouverneur haar niet hooger heeft
gesteld dan zij netar sijne overtui-
guag most gesteld worden.
De Minister vanz Koloian,
ID ENBURG.


Ingazonden Medeteelingen.
EMU LSION DiE SCOTT.
FRANCIA Y VENVEZUELA.-- En ambas
naciones obtuvo el Dr. P. A. Noa-
blat, resident en Puerto C~abello, su
honorifico titulo. He aquf un certi-
ficaedo procedente de tan respectable
a~utoridad :
,,Doctor P. A. No~blatt, medico ci-
.vuj~ano -de la Universidatd de Pazris y


TUCKER den volgh5plion dag~r, da1t hij
ged wo nen was hteworden t~ot de
ontlading van '.Hr51~perance,, omdat het
lek was, en daatroma ook las~t gegSeven
had het to repareeren. Voor zoover
deze-lossing in strijd was met 'elands
wetten, dit buiteb sija schuld was,
daar deze locale wei;tter~n hem onbe-
kend waren. (2.) I:sPwee dagen later
veranderbI de I~gelse~hB Comman`-
dant opeen-s van taktiek, geeft den
REaad kennis, dak ~ hij wouscht to ~
vertrekkenr, doch-66r de haven zou
b3lijven liggen, tos de golet van Pcr
GET hersteld was3. D~e; Riand bood.
schapte .eenvoudig ent ge~heel conse-
quent, dat bet TUlj~rcas.r volkomlen
yrijetond to verke~kkenl, wanneer het
bem; goeddacht,i:4ech seznder de go-
let', weaarran, bovreadies .eerst een In-
ventaris ~moest,opgem~aakt wordecn,
t~en overstaatn vanr. beide pa~rtijen.
Wat wats or intussehen gebeurd ?
Tegelijk mnet eenan nge~lseh officier
FOREsT,a WASee Of 98 ekeren MAAa.
fwas VIBBER, een Onagn~osehe achip-
.per, van ~Bar~bades~ hier aangekomen.
Dese. I aa~tste had I met eigen oogen ;
gemien,ho da:ee Holdch
vaartuig, komendervan. Suriname met

(st) James Jones wPeSd door Paget wegens
het onrechtrnatigf beachtikken over schip
en lading gerechtelijb veryolga en den
url. ~nvC d voro ged ao tekfugae pa
de prijanntnP gder~~e tlet aatnboord was,
tot slchaldevergoetdin$ van het outbrekende
~volgens taxattie vanI, sw~ee neutral koop-
lieden en verder in dq kosten van het e. :
dling. [Sn.e Reo 28Au. 1803, .
10) Gok bet Warn-ttui 4zelf werd2 aanl Pr-
get teruggeg~even. (~Notalen 8 Sept.)


bestemmingf voor Clurapeol .was op.
g~ebracht, met de Engels~eke vlag in
top en twiee! Engelsche officierea aan
boa~rd. Ook wasr dear een publica-
tie verschenen vran den oorlogf tus-
schen England en de fribanche re-
publiek en een oproepmng om kaper.
schepen uit te rulsten. ,
Waz~arachijalijk was de ~allicier Fo.
REST, overbrenger :van esp ge~heime
moissive of instrunctie vOOl'.'TUCKER.
Want bijna terstood dasma was hij
weer uitgebeild. De san~k jkreEonu
een geheel a~nder aamnien; Dle o
missarissen- ontveinsden rsich den
ernst van, den toestand niet. Den
24"** Juni riepen aij een ;buitenge-
wone Raad~szitting bij elkanr~der, waar-
bij ook eveneens .waren ulitgenoo-
digd :J. paN NEs, Colon~eklFen Kapi.
tein ter. zee,- cominandeerende ~de
Bataafsehe nava~le maeb+, in deze
haven, ;f. BrOoTENDIJK(, Luit.-ColOnel
en Katpitein ter see, commandant
van het bataa~fsche fregatu iean~ .as.
selaar, verder nog P. LLgZARIONI DE
SCHWARTz, kalpitein-commllandant van
het 8"" bataillon -Batbaagehe jagers
alhier inGarnizoen en J. INGEMANS,
luitenant ter zee, commasndeerende
de bataafeche kob~ter The Rose.. E~en-
patrig was de gecombinees-de. Rt~and
(3) van gevoelen, dat oslkl de .Ba-
taafeche republiek, orn have nawe .be-
trek~king met FZirdnkrejk oiugetwljfeld
in dlezen oorlog zon betrckkenwRor-

(3)- Wainneer er in het ver Volg sprake
is~ van een gecombineerde RtandhEitting~, ne-
men dezelide vier genoemde hieren dear-
rann deel. -


geen geheel selfstandige betrekking
t crei~ren, matar gast den person
met de workmzargh~eden belast. eene
toplage toe tB kehnen.
De vraatg oqf het utt een fnajncisel
oogpunt niet voordeeliger zou zi-ja het
brieven ver~voer van best~ualrswege mett
eenastoombootje te doen pl~teas hebben,
meent de inisntei*, met het oog op de
f. 9,000 sutibsid3ie aan de veraschdillende
schoeners toegetsta~an vocir transport
van brieveumalen en personena out-
kenttend' to ur~dtoet beant~woorden.
(Zrou dit oordieel niet ~gewijzifCigd kun-i i
nea worden una olledige o~pgh~e der
inkomarten van de verachillend~e schoe-.
nerei. Red.)
VbEi ; AlbDEELINGZ.
Art. 137. De quaestie van `gsneesJ
ktundige' behand:eling in de buitandis
trictea op Curagazo is niet zeer ceen-
voudig, omdat het; hoogrst; moeielijk
is Igeneeskundifen .te: vipdeavo~r de
bet~rekking van armen-dokter 30 die
dist:~rictenl, tenz~ij teg~,en zeer hoog ~sa-
laris. D~e aanldacht van detn Gouver-
neur .blijft op deze aaungelegenheid
geyestigd, en hij .zal zeer seker al het
mog~eij~ke doan omn, soader at to boo,-
go ! dese aangelemenheid to voorzien.
Art. 139. I3e Gouverneur heett deri
ondergeteekende medegedeel2d, dat dd
ir~anksinuigen verpleging in. goe~d$i
harden is. Aan de gebouw~en sija ee;
nie-e verbet~eringaen aangebraebt er
bij de begfrooting on 19035' suller!
vermoedelijk fondsen wordetn aaug~e)
vrapagel voor eenigre uibbreidingr erl
vou(r eene bjadgelegenheid.
De behandelino- der leprozen is goed
eu proeven wort en genromen met dg
tua-t~ua-plant.. ;
Art. 146.. De Yrnderget~eekende kad
niet tougeven, dat het' aanbevelin
son verdiel3es iematnd van den tops
graphischen' dienst in Nederlandsch
IridiB uit to senden on ten behoevk
van de kennis dei- domeingroouden he
geheele g~ebled vatn Curagaio op to 100-
ten en in kaart toe brengben. Hij ach ~

domemn voldoende meo daatrdoor eeQI
beter overzicht to hebben over dp
voor ~den laudbouw uitgaegeven eq
nog beschdik bare terreinen.
Een anldere .vraag~ is b et .of eea
o~pietirig van 'het geheele eiland
noodig is voor hetb bestudeeren van
het vraaqgstuk voot; den~aanleg van
damm~en en audere whterkeereado!wer-
ken text behoeve van d riai.
Di~tpunt wil de~.ondergeateekende b-
verweg~en.
Naar aanleiding van den wenacti


middelen fallen worden gekweten, oordeel krar worden ultgesproken het
waardoor bet eene eiland ten behoe- rapport van den land boattku ndige
ve van het andlere~ in nlitgav~en van daaromltrenlt moet WOrden afgewacht.
dezen aard beeft bij te .driagen? sal Aau het' outwerp eener mijurefe-
wordn oerwgenling wordt thans atau heto .Dep3arte-
(Hier wordt ous esconvremntvnKlnadelasehad
sicht gSeopend, dat' yeel verwachten getleg4l, zoodlat na rand plying van
doet voor de tookomat. Red.) dleu .Raatd van State dea indlening
Met de opmerkritw van somnmige daarvart binene een diiet al to lang
leden dat eene iikeomstenbelastime tijdsFerloop kan worden to gemoet
niet sal mogen onitbreken, stent de gemien. In overeenstemmin'g met den
ondergretieekende its.; .Hierboven wi~e~d in het Voorloopig Yeralag- ~~uittgespro-
reeds med~egeeeld;,da~t een ontwrerp- kren wensch ziju daarin sleehts de
inkometenbelasting big5 den Koloniat- hoofdbregiaselen der Indisiche3 mijnwet,
len Raad Manhangag is. waaronder die, waatrop itih~et Voor-
Terwijl sommigenP in de meening loopig Yeralag wordt gecjwezen, opge-
Verkeeren, dat uiv# de tot standko- nomen, ten einde de' verdeireuievoe-
ming van het.Palnisma.r-Kanaal voor ring dier beginselen san den Konink-
Curagao. groote rtodirdfe~el sullen lijken en dlen K~oloniazlert !wetge ver
kunnen voortvioelen, is sulks voor over te laten.
anderen aari ernsiigen .tivijfel ouder- Zooals uit zijne Memnorie :van Toe-.
hai.Volgerns de ladatsten li t het lighting kan blijkren deelt de onderge-
die van of naarr Europa en Nootrd- die meenen data, au geduriende een
Ame~rikca door h~et kanaal zullen reeks van jarenakchteratelingvr ande
gaan; zif meenes dat. alleek de sche- Nederlandsche taal heef t plants ge-
penl, v~arende rran of~nar ~tde havens hald, met voorzichtigheld'. .moet ge-
aan de Oostkust, ''itti ~Zuid-Amerika. handeld worden bij het streven om
Ouragmo op dicht in -afst~and zullen dlaarin verbetering to breng~en. Maar,
paisseeren; msar 41 wa~re da-t anders, tevens blijkrt uit die Memorie sjne
en al lag Curatgad in die route dler overtuiging dat de toestand' niet mag ~
meeste schepen, dian nog zijrl zij vatn blijven zooals hij is; hij.i'Sit inist in
meeting, dat alleen in geval vtn nood de outwerp-v~er~o rdening die thans in
een tussehenhaven zou wordlen aan- behandeling is, 'w~asrbjij regelen wor-
gedsaari, omda-t t~oitstel!lig mg wVor- den vastgesteld, .waarotid~t. aan bij-
dlen verwa.cht dati' aan een der beidle zondere scholen vanrwegFe 1de kolonie
uiteinden van hetf kaznaal de noodi- subsidie kcau worden verleend eeri
gen dokkeil, kolenent~rirp8tei, enz. zul- d ceugdeli k middel ornr gaafideweg tot
le erjzen. De a derg~etgeken~de zou verbetermg te gera~ken. .,
hierin geen oorde I w~illen tiitspreken, Aan het in heit Voor~loopig eslg
omdat hemn daar oe do noodige! ge- aangegeven deoskbeeld om, bij de
gevens ontbreksenl doch wel staat voorgrenomenz wijziging va'n nhet Re-
vast dat hij, wPegens de ouzekerheid geerings-Reg~lement; van Cus~aga, san
of C~uraqao als ~i~ssehenharven sall den .Kolonialen Raad, evenrals aan de
worden gebr~uikt, 'het :niet op zijne Koloniale Staten in Surina~me de be-
verazntwoordinlg pou durven nemnen vaegdheid toe te kenneo om zija g~rif
reeds hi de zeer :belang~rijke credie- fier buiten z;ijn middelen te kiezen,
ten ash te vra clen ter uLtroering hee~ft de ondergeteekende: om twee
van de in het oorloopig Veralag ~redenen zijue medewerkiing viet vert
bedoelde w'erken. ~an neerzoodanige leend. In1 de eerste plazats fif het hiem
worken door paiittipuliereu werden otm- veroor~loofd er op to wij7;ek~' dat eene
dernomnen, en ge~t o ugzaam zou zlgn verg~elijking tusschen Sulridna~ en Cu-
nangetooond dalt' zij levensvathaar ragao, gehik in de meeste grevallen,
waren en der;'kolonibten goede zoucden ook in dit~ ops~~ic aint~ opgaS~t; ap
Ikomen', dcin zSoU ir Iff h'erest ziju ei* workzauambeden valn den K~olornalen
toe mede to worked, dat san die Raad zijn veel. minder otnva~ngrijk
ondernemingen zop noodig finavceiele dan die van' de K~oloniald Sta~en in
steun werd verleeInd. Sur~iname, hetgeen uit de'.gehouden
De ondergeteekda~!de zou er bezwraar notulen en de Voorloopige :Verslagen
tegen hebbenl reeds nu tot de oprich- b~lijkt. In de -tweede plaaits' atcht hij
'ing van e~en lardblouw~-credietbank, het bedenkelijk hij dlen toenewoordi-
ivan welken aa~rdsook, made te wer- gen stand der financing, en nu zoo-
ken, en- acht ~eenev\ooraf, a~aud( e atu- veal bulp en steuxn wordt~gevraagd
die daaromutrent Eivol,rtrektl noodig. de bestuarsuitgaaven uit. to breiden,
Hij muoet d~ue heeka~-len w~at in de Me- al zou--zooals door dean Gbuyerneur
mo~rie van Toelicltigin is gazegdl, na- in zijne Meornrievan Antwoord wordt
:melijk dat, alvopienls een definitief alangegeven-in de bedoeliflg ~iggen


den. Oak 'Ros. TUCK(ER, de comrnad-
dant van de Engelsehe oorlogsrco#-
vet'- ,,Sucriname'"' was ill deri -Rtaa
outboden. ~Met erust word hem a -
gevraagd, wat .hem nopens den oo -
log bekend was. Zij n autwotord wai,
dit hij geen tijring van ourlog had, ere
dit olid~er eede kon bevestigen. Doch die
RaE~adsleden 'narisen met deze vierkhi-
ring gea3n ge'ndegen, oneenend in ziji1
haast om weg te komnen, en hjt
niet aannetnen van de uituoodiging
om bij VAgN Es~ t~edineetien,:genoeo--
zamen ground to hebben, om hear j
wan trouwten D~~aato m verbood Cite
Raad hem to vertrekken, voora, r fi
de Engeleche officer FORESP son to.
ruggekeerd en op siju eerewoord ver.
klaard had, wat hij van oorlog en
van Bet opbrengen van, 11st Hyl-
landsch schip op Bar~ba~dos dfigt.
H~et inchijut wel, dat dit ;ansbwooird
TUCKER leelijk in het nauw brrei~t,
want hij werd hierover .z66 gray.
storig, dat de Commissarlssea z~ich
verphicht zagen, hem buiten Ge
Raadkamer to lateri brengettolen dio
een sangrenzend vertrek aan de~fe.
waking van twee officieren toe to vgr-
trou wen.
Commandant vaN NES8. WASB VP It
gevoelen, datt die officier Foknstair
weer vertrokken was, bl~ijkbaadr .qtin
to voorkomen, eenige verklatring oPe~r
den oorlog to mooten afleggen, o"f
byj valachen eed zija reputable his
officier te verliezen. Daarom raa~die
hij saen, het oorloqscorvet de~ Su-
i~inarrle e stpp zju zei en en ig~~
kruit be outschepen en aan board
over te brengen van de K~enae Bae-


selaar ea de Bariname to ge~lasten,
sijn vroegere Ihg~plateit v66r heQ
Whaigat weer op to zooken. Er was
geen tivijfel meer aan, of T~cZCnR
voerde booze planned in ziju schild..
Volgens VAN DIES zou hij stch uit-
gelatecribhebben, dat, i ngeval de oorlog-
uitbrak, twee Engelsehe linieschepen,
on twee fregattieu hierheeu zouden
komen on een aanval op Cu-
ra~gao to onderaemlen; ook zou hijl
gedreigd hebben, watnneer men~ sija
sc~hip 8ou stoppen, de stzd in brand
to schieten of sija schip in de lucht
to laten sp~rmgen. Vooral dronow
omu dese redenen de R~ad er met;
kraebt op san, teratend laet bae--
kruit ~Van boord to ontachepen. Be-.
halv~e ona TUCKPER'S dreigemnenten
bad de Rand voldoende titel om
de Surionamei voorloopig in arrest, te
houden, ook als represaille--maatre-
gol wegens het opbrengen van het
Hollandseh schip inl Ba~rbados.
Het bevel om weer v66r he Wasai-
gat be gaan liggen, had blij kbartr
de bedoeling de! Burinanse m neer wonder
het bereik van het g~eschut van het
fort Republiek (nu Oranje Nassauz ge-
heeten) to hebben, wanneer TUCKRR
zijn booze plalnnen wilde ultvoeren.
Toen astn TUCKERI deze resolutie
van den Rantd werd meegedeeld, weird
gerde hij hieraan te gehoorzamen, re
den waa~rom hij in arrest word gehou.
den, totdat dejRfladlzelve de'malatrege.
len, welartoe besloten was, had utt.
gevoerd .
P. A. E~waes,
( W~ordtE vervelgd)

de la flustre Universidad Central de
Ve zela cetifig .
,e, uasdo con utcac frecuencia la
Emunlsi6n de atceite de higado de ba-
calao con hiposfitos de cal y sosa pre-
parada por los sefiores Scott y Bow.
ne, entire las personas dbbiles que so-
fren cafeemlones de las viats res~pitorias,
6 que padecen de escrbfulat ra~quitis-
mo, etc., obteniendo siempre los re.
sultados m~s satisfactorioa con la
aplicaci6n de tan exelente reconsti-
to Iente.
e erto por tanto, darla pre.Cenrael n.
offlileele berichten.
Uit het Publicatieblad NYO. 2, 1904.
De porten voor het vervoer per post in
het binnenlandech postverkeer worden vast-
*o door een gefrankeerden brief het ge-
wicht van 15 gram niestoe bovengaande,
op vijf cent, en voorts:
boven 15 tot en met 100 gram ...1l0eent;
,, 100 ,, ,,,, 250 .1 ,;
,, 250 ,, ,,, 500 ,,...20 ,,
,, 00.. ,, , oo ,, ...s ,, ;
brieven, die een gewicht van 46n kilogram
to boven gaan, worden niet ter versendling
anngenomen.
20. voor de briefkraarten op twee en een
halven cent voor de enkele ka~art, of voor
elk der twee deelen van de briefkraart met
betaald antwoord.
Behalve frankeersegels is het verboden
eenig voor'verp bij de briefkaaten to voe-
gen of dearaan vast to beehten.
zoo hiermede in strijd is gehandeld, wor.
den die briefkiaarten belast met het port,
dat voor ong~efrankeerde brieven van het-
selfde gewicht son verschuldigd sijn,
a*. Voor gearate stakken, monsters van
koopwaren en documenten op 44n cent per
50 gram of godeelte dearvan voor elk
packet of voorwerp van een atfzonderijk
adreel voorien.
Bet port der ongefrankeerde brieven i*
vijf cent, dat van de ongefrankeerde brief.
k atn tween ekee chalven cent hooger dan
Geedrnkte stakkeni, monsters van koop.
waren en documenten, die ongefrankeerd
ter ot wordon besorgd, wastle n t Ver-
Ontoereikend gefrankeerde brieven on
briefkaarten worden, wat het verachuldi~-
de port betreft~,met ongefrankeerde gelijk-
gesteld, behoudens aferek va~n de wearde
aer [gebesigde zegels en met dien verstasnde,
dat bre ke ann2%~ ceht tot he volle be-
anagevula.
Bi] ontoereikende frankeering van gea~r@-
to stakken, monsters van koo waren en
een port 'e en van tw maal ser a t
b~kanks s~ornmee taan euliny vabode b eu
twee en een halve cent,

Bi) G~ouver'nements beachikking, is:
lo. do infanterist G. VAN BUUREN, V&R 194
garnisoen alhier, met ingang van den 21n.
dler maand, ala ti delijk d enetdoend ma-
reehaussee der 2e kasse near de brigade
geae. aaeern heer J. L. J. C. CADInERES,
districtmeester van het be distrlet op Bo-
naire,dto ineh abeh er dsan geod~d
verleend, ingaande den dag van sujn ver-
trek van Bonaire.
8*". aan 8. VAN DUYN J. H. OBBEN~KOPP,
ambtenaar van recherche op Bonaire, tos
deseahtln v 1ndnh i, t ee moa ~iel ; o
4*. gedurende den verloftijd van OBBEN*
KOPP voornoemd, de matrecha~ussee der le.
klasse op Bonaire K., Anax, belast met de
fdunnetLn nadn Ambtenaar van reeherch'e op
5*. den ineer P. J. BooM, op sujn veraoek,
eervol ontelag als districtmees~ter van het
8e. district op Bonaire verleend;
*0 de tour vanoneM8NH: teno d ton ds
Posted. ,
LOWr~ van onafgehaelde en onbea~tel*
baar be vonden brie ven :
Aletra Araguren, Lule D)o hambure, J.
R. D. C. Gomes, Ana Marila Fannijtte, Ga- r
briel. Antonio Gadauno [2, Edo. Gunerrero
pare Jnan G~oosales qe entire aard A Car-
Lev i Col Camilo Maria m ,ae te
grar & Ruana G~ar~eis, Antonio R. Moreno,
Miiorris Pinedo Jr~. i fam., Jose tir para en-
tregar & Cosme Poseda,) A. C. Snares, A-
be aham a~l3Bnia,, Pieternela, Valentija, E.
Niet voor best~ll~ of versending vat-
baar de volgende drrlworken gendresseerd
san: Bosita Albert~o B hto, Leopoldo Ibarra
4ai Last Ptmrn1ingdel o u~nusP ri g~
Caracas, Hermberates Parra, Waslrhington,
Antonio Romijn, Pt~o. Cabolid.


5 5
illuulr~ ~ : uui U~I~

Elexpeienia, I tsalli

pfadbados fue raP dec
H~ eertnfemd ad esqer~ E


gElle lmllie n CO181118 Act IOS a1~odo=

de CellS y it IOS I

adultos s contra- rCElms p-aaatpldrapidez

itrastano sald pericnfer.
1110 COl leia ntib dl


dema Aeit deHgrado de my
BRooso 4 Ii oestos chzni


EMULSON DESCOT. f
quOe c oWnE cualquie, r YL

OtrO remonttedi tco facog qogbr igS.CeVfoci dobo tin D!: I al ro


iandon lae debia~cvs nutricin d hel
cud~n erpmoi ~asediaten el al entOe

tofkfmank cn agrad ye mraytsh rca
pocorsd adultos la Crseht.
SI Heen ;Bsta Ud.~ I peded car. beb
enes, vnohu derle de pr ~obarla en

acOTTd aowE umse snwekm Newa Yetk fah
voor die Deven son1..Both... bee p

nesc ka del enotorio obrnen elde coal va
pegads la etiu der ule pesadowsr Ilevnd

bedilv$~eD ankbetuwlgn. Spei ri
Gean de ritieG ino aierct enn'te sa
in dan veenmool afgerken ale aoel ender j
mrethet behnde veschilled, dast sulken, dink
effdektmak oign~ sulkd~ epen ratce re ela-
maie is.pe inbtnr.Dti eer
Prinzesatsin V~ic dtorleria Luse. Ve
Pblen eer vnd hun woerk;i, e de 14 tursen,
hikaer saonkwensc tvonden hun veomat vor
beer d, e wd en w ele dgward r hjn
voord dsek haen m het elln bter opr ten d
nemen, kwamizet tati binnen oner owe.
ten erjugen vi~nu ale richtinen one forstad
om der vrgeemdjelingen alessoveen nmog elik
stolen siend en ose verdlernaa bitn

publek wode &Erihet concet bi), ook deAm>


een der Amerikranen des ochtends een paar
schoenen had man la~ten mete~n bij La Mejor
en aeedes middage kant en klaatr mede kon
Koningin Emma.
Met meer geestdrift dan het zich eerst
liet aansten, is gisteren de godenkdag van
Koningin Emmat g~evierd. Bet Plaggen
was wel niet zoo algemnean, maar men
kon toch zien, dat hes feest was. De Gou-
vernementakBantoren waren gealoten, de
schoolkinderen hatdden vrij. Toen echter
sa toepo sitro le, de comm daant ete
nog meer gang; in. Den geheelen da~g bleef
het anders dan anders, mear 's avonds
was het groot reest. De reeds soo gunstig
bekende kapel van De RayVter gaf een keurig
concert in het Pardjoen WTilhelmina; ten
nanhoore van een massa menachen, die
luide toejuichten. En dit was wel verdiend,
or werd meesterlijk gespeeld.
Nauwelijks was dit concert gel~ind gd of
wasude pngmet ~a ous nk, dormdo dri
mus~iekkorpsen van deS troepen, van De
Rayter on van de K~ortenaer, ook met hun
p~ifpere en tamboers. Zij trokken sit het
'lmneer m"et des a krood udeBredd
IStreaat door naar Pietermani, keerden te-
rug, passeerdeen de Emmabrugf, marcheer-
den de Breede Streat in en terag lange
de Wa rkaht over e nrug nohielden
Nu beglon een piechtige taptoe. De He
ren der feestcommissie met hunne Dames
waren doo'meb .g Cov~urb tigenoodiegd
't Was werkelijk iets bijsonders, indrnk-
wokkends self. Nadat de krorplsea halt
madden gehouden, hieven sil eerst een luid
hoerah sann en Lanrg sal Zij leven I Daar-
na. word de traptoe geblasen op de gewone
wijze, toen speelden een of meer der korp-
sen, dit konden wij om den afstand nies
duidelijk anderseheiden, een soort horsal-
musiek, wearop de hoorn' weer inviel met
het gewone signaal. Toen werd dese selfde
melodie door de korpsen herheald on ein-
delijki speelde ieder shionderlijk een taptoe.
Rierop volgyde het Wilhelmusl, oude toon-
setting, seer mooi ultgevoerd, en dearna
een smeekende, wij sonden haast se~ggen
een biddende, melodie. Het was worktelijk
treffend. Hiermede was de taptoe afge.
Ioopen.
Onder bet spelen van een vroolijke wij-
ze defileerden de korpsen langs het ge-
bouw on trokken het fort weder bannen.
Bet was klokelatg tion uren. Een awarte
menachnenmassa stond opgepakt voor de
brug, toon de musiek dearovertr~ok. eer
& #.*,e ro'ep ideorgeat'. "ift". an d
polite.

Maand gmorgen viel de Kortenaer hier
binnen on er de gebruikelijkre salnuateho-
;ten, Dinedag het dominikaensebe oorlog3-
achip (gewapende schoener) Olgar en bet en-
gelech iaceht Emerald.
Maandag of Dinsda, a. e. sal De Rayter
weer naar het Moed rand vertrekken.
concert.
Bedenavond sal de pianist M. E. msENO,
bijgestaan door eenige andere heeren, een
bate van get Tep oeetih ae e n ben
fonds tot bevordering van het Onderwija
op ureg~ao.
Hot Proofteld*
De borden, wearover do heer R~I.KcE~a
& Vodgemaal sprak, syln reeds atan-
ge act.Een groot en vier kleine. De
Igdcngstesllenden s~n derhalve ultgenoo-
aen RiOuwe vzeleilant.
Op de H~awal--eilanden hebben Ame-
rikaansche g~eleerde de olana--plant
ondersocht en eigenschappen bil haar
ontdekt, waardoor se een geschikte
leveratncierster blijkt te si'n van ve-
selstof. Ze behoort tot de famille
der netelachtigen, evenals de beroem.
de ramneh, maar se ltast sich nog
gemakkselijker verwerken, daar ze
geen haren beTa~t. Gewone touwen
ult olana-vezels hebben een sijde-
achtige fljnheid, t~erwijl se soo sterk
sijn als selleepstouwen. Oak netten
en heogelanoeren er van bleken buiten-
gfewoon veel weerstandsvermogen te
bJesitteo, t o~en deinwerking van sout-
water. In fflo vonden de Amerikanen
een viescher wonder de inoo0rlingen,
die nog altijd een olana-net gebruikt,
dat hij al van sija grootrader had
ge~rfd.
Het network was nog zoo sterk
als stealdrand. Ook besit 't olana
in sterke mate de ,eigenachap licht
te syn, TIonw~en, die miet meer we-
gen dan bindgaren sijn soo sterk
als metaaldraad. 'Bleeren' nit olt-
navezels geweven, sijo, niettegen-
staatnde ze een oneterken indruk mL-
ken, volgens zegegen onveralijtbaar
en kunnen bijna levenslang dien1st
doen. Bet best gedijt de plant in
tropisebe bosechen opeen hoogte
van 600 Md. boven den, seespiegel.


REome. Vele meestal d waze ge-
ruchten gaan deer dagen weer door
de pers omtrent de nalatenschap
van Leo XIII.
Het kan daaromn good sijn de wear~.
heid in dese to vernemnen.
.Men is thans in het Vaticaan be-
ig, de booken, kerkelijke kostbaar.
heden en andere geschenken, door
geloovigen der geheele wereld aan
de .vongen Patus gebracht op doel-
Imatlge wljze to verdeelen.
Dese verdeeling was reeds door
Paus Leo-selven benen, voor
een ander deel eeec en syjn op-
volger tracht sooveel mo~gelijk -
volgens sijn wenschen en syn geest
dit werk voort to settenl.
Men heeft de .hoeveelheid en de
kostbaarbreid deer g~eschenken in
de pers schromellik overdreven: ook
hier ~eldt het aardig Italiaansche
spree rwoord : ,.Geld een heilighei3:
nleedm de helft van de helfe".
Paus Pius heft allereerst de boe-
ken van zija voorgran er bijeen la-
ten setten en dearnit laten uitsoe.
ken, was roor een der Vaticsaaeehe
museta van belang kon zijn, t~er-
wijl handschriften en ,plaatwerken
meest alle naar de Vatlesansche bi-
bliotheek werdenl overgebracht.
Van de' kerksieraden en g~ewaden
werd het grootste! deel ann verachil-
lend missiejn sechonken, het over *
op! aanbeveling der betr~effende ble-
schoppen aan arme kerken en
kloosters.
Alee gesce kenn van go ro~ond
hoofden blijven in het Vaticann.
Zooatls men weet, begon de ster-
venrde Leo XIII den dalg V66r sijo
dood becenken toe to wi' en san
personen, die hij bedenken wilde,
maar na enkele mninuteln werd do
uitg;eleefdegrijuesardidoor vermoelenis
bevan en* dese lijet is door pane
Pius aangevald tot ~ee dozlin. En
steeds is rekening gehouden aet de
bedoelingen der schenkers, soodat,
hun vrome g~aven een passende on
schoone bestem nsug hebben gek regen.
IWat verder de ontza~glijk~e geldsom.
-nrenr herett, wanvenlaf vooral niet
htatholiekre bladen soo levendig: weton
to verbralen, vooreerst si~n de Eeoem-
de somnmeu geeldig overdreven, maar
bovendien mag miet worden vergeten,
welke koaten het bestuar van tgroot,-
se rijk t~er wereld mnet sich brengt.
Er kan nog veilig worden gatzegd,
dat geen enkel staatsbestaur ter
wereld, naar verhoudino* van het
getal onderdanen, soo weinilg kost.
]trsr IEj.--- Minister Combes is
thans met syjn ontwferp getreed, dat
hij b 3 behandehing; van bt weteons.
werp tot afscebffing van de wet-F~al-
loUX be~loorde. flij wil geen geestre-
lijke onderwRija-inrichtingefn meer. Hij
deelde den tekst vtn," z n otwer~pB
in den Ministerrand m nre
kwam..het outwerp bij de Fransche
kamer in. Bij dit ontwerp wordt den
congregaties, welke thans machfgn
hebben tot het geven van onderwie
dat onderwI~sgeven verboden. Elk
velrgunning tot onderwije, verleend
aan congregaties bij vroegere wetten
of beslutten, wordt Ingfetrokken. Mlet,.
een worden allet onderwrievongrega-
tian door dese web onthondon. Is
het doel der orde gemeng~d, streeft
sij naast het onderwija nog andere
doeleinden na, als daar st n: ver-
sorgen van zie~ken, haievesten van
weezen ens., dan s~al de orde mogen
blijven voortbestaan omu sich voort-
eann uitsluitend san datt Eandere
doel be wijden. De liquidatie der goe-
deren van orden, die door het tot
stand omen der wet hun leven sul-
len verliezen, sat -geechieden overeen.
komatiga de wet op de congeegat~i2~n
van 1 Juli 1901. Voor de algeheel
uitvoerinET der wet worden den minis-
ter van bmnnenlandsche saken vijf ja-
ren gegund.~
De memorie van toelichting schat
de kosten voor bet REi k op 2 mil-
lioen francs. Ilet Ri k bhoarte etrter
niet voor de in to ric ten schoollocac
len be sorgen, het verleent eleebts
subsidi~n. Vatn alle ordescholen kun.
nen er 1900 terstond worden lo
ten, daal' or voor de leerhangen pat
genoeg is in de besfaande openbar~e


LONOEMAN &: ATIATINBZ
SNB3W YORK, U. S. A.
De Vents Por Las Perreterlas y
Almacenes de Viveres.


']0 PeeioB FertH Gentil
Beheerder van de
Plantage "GROOT St. JORrS',"
beeft het genoegen mede t~e dee-
len aan het Geierde Publiek van Cu-
rapao en aacn de VreemdelingSen, die
ous eiland bezoeken, dat sij genoem-
de plantage mogen bezichtigen en
daarop den dagf doorbrengen, mite
zij gebruik maken van de raitu.igen
der st~alhouderij A8urora :
De prlizen syjn als volgt :

1 rijtuig voor 4 personen flO,-- I
1 , 2 f 7,50 *
1 Ommu or6proe l,

Voor deze prijzen kunnen de be-
zoekerTs beschikken over de rijtui-
gen zoolatng zij verkiezen, van 5
uren des morgens tot 5i uren des
avonds.
'Ievens bebben sij het Fecht in het
landhuis te vterblijven, in de plan-
tage te wvandelen en een had to ne-
men in het g eroo dr~servoir.ve~tgn

kunnen zif op de plantage ontbij-'
ten of lunchen, het tarief is dan lsi
volgt :
Ontbidt per persoon f2,-- vaste prg's
Lunc" '~~ n n
Curagao, 4 Januari 1904. -

Drinzkt steeds het heerlijke
Lans' export Bier HTet Hert"*
het heeft een zuiveren en aanz-
genamen smaak en is het meest
geschikte Bier voor one3 warm
klimnaat, dewijl het zeer weinig
alcohol bevat '
Agenten voor Curagao,
DE LANNOUT & 0jo


F0tografta 8 ubl tte

Este muy conrocido Taller o-
frece de nuevo sus trabajos 6
sus numerosos clients, acaba
de recibir ma~qumnas de las filti-
ma8 Illvelllones y flelle 00118-
tantemente de venta a~paratos 4
igredienntes fre~scos para el arte
foogrA ic.
HORAS DE TRABAJO :
De 8 A. M~.--4 P. M. ,


$81110 t C~ENiU~~~O .b~tica~ Ex sir
Verkrijgbaar in alle a~pothe-
laCZfi~N.- ~c.~. .msn~,lWITB1IIC~ ~LUSTRTIL '
Boeiend~e lectuur, prachtige
gravures .
ag"Het goedkoopst van
alle tijdschriften. ..E

Per jOaR f6,26,
ALFREDO F. SINTIAGCO.
SAgent.


van de stoomachepen der "Red D Line" tusschen
rCTE: W Yo O x ,
PU E3RTO RIaO O VENE 517E~LA~e en UA QA O
- ** -


r enI daa~rua op de groote Boulevatrds
e eene mieuwe betooging.

I- Japan. WVel worden vau verechil
-leade zijden de o~nrustbarende tijdin-
n gen tegensprok~en, die door de En-
goleche bladen worden verspreid
d maar de fetiten, die in dese period
Svan contradictoire berichten nog
n den besten Miaatstaf ter beoordee-
:, ling aan de hand even, de feiten
e vermogfen niet, gerust to stellen.
n Japan' stuurt waarachuwin en aan
e alle eig~enaars van droogdokken in
n de verschillende havenateden, om
zich ge~reed be houden, het koopt
Svatartuigen aan van Engeleche mast-
schappijen, met de blijkebare bedoe-
1 mg ze voor transportschepen te
n gebr~uiken, sijue militaire attachd's
eeren terug naar bet vaderland, de
s bevolking is seer ongeduldig en oor.
-logasuebtig en algemnean van opinie,
dat Rusla~nd de o~nderhandehngen n
I alleen rekt on tijd to winuen dat
Ialles ziju even zoovele ourustbaren.
Ide voorboden van een naderend
onheil.
-En het sijo feiten, waa rvan de
w aalrheid vastataat, terwijl alles
-was berich~t wordt aan sterken twij.
!fel onderhevig is, soowel eener- als
andersijds.
Rnzjes vane, hogh ftige ho dir
van mach ibewusten kolos. Volgens
de ,, Vostotchny: Viestuik" heeft de
Russische t~iegeerng admiral Alexie~ft
carte blazuche geheven. Nu is het
beke~nd, dat dese invioedrijkze en
thans in Oost--Azi# oppermuachtige
persoonlijkheid een beslist en ou~ver-
zetteliik tegeustander is van Japan's
uitbreading in K~orea.
En deze uitbreiding schijut Japan
iuiet niet te wtillen prijsg~even. Zijue
Iaatate nota blijft biju~a o-ngetwijfeld
staan op den2 elech, dat Korea on-
der Japauschen invited moet kornen.
Er is hier dus een botsing; van
belatngen die uiterdt beswaatrhTjk tot
Ste~vr~edenh~eid vatn beide partijen za~l
ger~egeld worden.
't Ernatigate in den toestand is
nog, dat Japan, naar 't schijat, eene
uitdagende houding begint aan te
neutlen.
De Japausehe regeering. soro wordt
toch uit Yoko~hama geseind, is van
plan onmiddellijk den sanbo~uw te
ondernemen van een spoorwez van
80001 naar de heaven van Pusan
ouder sijoe directed contrble. *
Als dit bericht waatrheid bevat I
voorbehoud is op alle berichten ge.
wenscht schijnt het, dat Japan
zj tew latarder v or ean fa a~c
Rusltandeene~ dergelfjke daad onge-
hinderd zou toelalten.
Nog eenR: alle omsatandigheden en
gebeurtenissen siju wel geadhikt on
dien toestand met een wantronweud
oog te aanselyouwen.

Advertentfen*

Et St. ozefsgemellen van
Pietermaati sullen op Maan.
dag 1 Februari en volgen-
de avonden, tenl Ia ure, een
drama opvoeren, mn de boven-
Z;asi hunner Vrreenig111g.

J S. SCHEIDEL;AAR

BREEDE STRAAI.-- OVEREIJDE.
is Wtfeek ruimn voorzien van :
Luoodwiit in olie in bl. van
10, 5 en 2, KCG1. Z~inkwit in olie
mn bl. vian 25, 123 en at lbs.
HolL lijunolie (gekookt en on-
gekookt) Spaanasch, Friecach, Pa-
ri~jach en Chromaat groen. Droog
lood- en zinkwit in vaten van
50, 25 en: 124 KG~ Mlenie in
vaten Van 55 KGF. en all~e SOOP'
ten dlroge verfwalren. Ook boek-
jes goud, etc. et~c.
Curagao, 9) Januari 1904.


18113t tisssatell Cia<;a e o~I ar~caie.

blrarn. M1erida Ela Mrd aa.Mrd
verfreks vtn conagao .................. Jan. 11 Jan1. 18 Jan. 25 Feb. 1 Feb. 8 Fs4). ]
EComt aa~n te anxLCBIuro.........,.. so as a z
Vertrekt van ..... ]O 22 0
Komt aann'e Godqgao..... ... 7.21 6 148

Drnkkler: .
AIPRECDO ~iP. SI~IfT\IAGO.


scholen on 850 scholen kunnen doo
hourlocalen worden vervangen. D)
rest, 1150 scholen, kan niet worded
gemist, zondier dat de bestalande 0
penbazre school moet wo~rden ver
ruimd of nieu we sch oolgeboumel
moeten worden ingericht.
--In den Franschen ministerranc
werd het wetsontwerp strekelande om
aan de congregaties het even val
onderwijaf te verbieden, goed ekeurd
Combes diende bet bij de Franschl
K~amept in. Het word met 338 tegel
216 stemmen naar de commission
voor de o under wij saa ngelegen hedel
verzonden.
----Eec manifest va~n langen adem
w~erd 22 De=. 11. te Parija aange
l~akt
Om het w~el b~e begrijpen, dierne
wij te wreten, dat Binds enkele maanr
den een strijd op leven en dood ir
sangebonden tregen de plaate-bu
reatux.
De werkman is verbitterd tegen
de ,,placeurs;" hij eischt recht van
de Reg~eering;, die echter de handen
z66 vol heeft met het uitjagetn der
kloosterlingen, dat 8ij terna uwer
nood de aandacht even wijlden kan
nan eene kwestie, die de geheele ar
beiderewereld in beroering dreigt to
brengen.
eJat, m so cien staur ev 1ubr Po
een plaats-bureau is, weten de
lesers. Een kwuad op zich zelf is
het niet, en gaarPne zou de arbei-
der ann de tussehenpersonen, d. w.
s. aan het bureau, datj hem werk
besorgrt, eene zekere som ultkeereu,
als hij slechts zeker was6 van tegen
dien prije eene go~ede plants to
beko men.
Doch just dear schuilt het euvel.
Het belang vanl den werkma.n en
dat van deltn placenr siju elkaar bij-
na atltoos viijadig. Eene goede, vas-
to plea~ta levert het bureau niet
veel. le~dere maal, dat de werkman
veratndert~, komt~ fen gedeelte van
asyn loon terecht in de kasN deri pla-
ceurs. Niet alleen drt, het dezen daar-
om onverschillig is, o~f de door hen
geplaatate eene goedle betrek king
vmndt of niet in- ieder gieval sijn
sid' zeker van hunlne, premie doch
ult winsucht: stroven zjer n~aa,
om eene behoortlijke wisseling te hou-
den in het door hen verstrekte per-
soneel.
Jaren en jaredi, neen eeuwen heeft
men reeds g'ezoch't naar eene goede
oplossin van dit gefweldig5e vrEnag-
stu k. erbeter~ingen zrgn er inge-
voerd, tijde'ijk. De sttanthfunde en
depolitde,amflrm e ebaior iee
telksens teruggek eerd. open lk of
meerp m bet ge~niepl tot de oude ge
brekkigye toest audetn.
,,W~e zijo! hinff genoeg, to lang
reeds uitgehnst !" sc~hreetuwde de me-
nigte eaketel weken teruwg, en van
opgewonden redevoers enz kwam het
wekira tot handtiastel jkheden; sag
men spoedig de more~n en de! Poe-
rend(er arbeidabeurs met bloed be-
spat: dakd dfer opgezweep~ to eqigte
en dat iter be~waurderrs er opeaba.
re rust. Slechte B&ne! schrede waren
we toen van een oproer. Imrpers
v66r den avond va~n dien selfden.
day was de ve: wresting on de plun-
during beraam d van verachiliende
plaats-bur~eaux. .
Door den nood g~edwong~en besloot
de Kornaer tot geleridelijke opheffing
der plaa~tebureaiux, het eindelijk de
moes'te weUard keuread in dit soo
genaismd Eldorado der Democratie
eenls rcndersi dan met tholle phrasen
a a de wrne te aeko i n .
ain oed eur~ing outbreekt eu8 f

November, .v66r dle nitbarating; ter
arbedabouzze,.
Dat verkloart, waa~rom sij hun stak,
hun marnife~st btesid'ten met een,,Wele 1
deo Senant I
les 23 h~cfen noR ir dreden aal. '
opger~oepen om voor her Luxemnbourg,
het. Senaategebouw, te komen betoo-
n: om tegen 5 unr 's middage op
herbra,-pl ats24di beto ourn te
middags.we~deroma ter Opera-planPs


1904.
Ver-treks vabn NPW--YonxK..............
.Koms ann to SJAN JUn~.............
Vertrekt van ,, ......
oertet voaa an ,, .................
Koms asn to Pro GAr~BELL.;..........
Verineks~ van .....

VeKm tenn toi Cownspo.. ...,.............
Yetrk o rasan
Koe mt8 Joza w aNew- o....,........


Philasd.
Jran. 23
28
29
Febt. f
4
5
6
a


Mare~b.
Jan. 2
1026


GaacesZulia
Jatn. 9 Ja~n. 16
14
15
28 a
20 24

Sas z


Feb. 2 g


Mareb. Caracam
Jan. 80 Feb 6
11
13
Feb. 6 1
7 17

18 20
17P
28
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs