Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00010
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: July 11, 1903
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00010
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


T I I


Dit Blad verachijn~t elken Zatetdag ori aitsl oe i aia
Abonnementsprija voojr Cuiragao, Bonaire BUREAUX. VAN DIT) Bl.AD Su puriaf di tabonnemfent ta fl. 2,- a t
en Arubat per drie meanden ft 2,-- met .EATE:W ttat ta~aa o 2; luna pagar padilanti.
'Woornitbetaling. REITE atraiOtaadNo 2 lmng ampan roi curavao, Bonaire i i5ruea
Yoor bet Buitenland per jatar fl. 10,- ADIINISTRATIE: Plein Concordiao e1nt,Pieterinati fl. 10,r pa anja.
Afeonderlijke nummers fl. 0,20. Un nurrber sol fl. O,20.


Curagao, 10O Juli.Van at hed-eks is het bureaz
der redactie niet meer gevestigd
op .Pieter maai, Plein Concordia,
N*. 129, maar san de Overzijde,
Waterkant, N*. 223, het bureau
der administrkjtie blifft ;echt~er
op Pietermani. ~Beleefdelijk ver.
zoeken wij derhalvbe onzen a-
bonnenten, me ewerkers, cor-
r'esrpondenten en den heeren re"
dacteurs op wier couranten wij
siju ingeteekend, of met wie wij
rail driven, a deze verande.
ring to willen letten,
DE RED~d'IlE.


oNZ IE BE 0 ING

IN DENK01.0NIALEN RAAD.

Marandagavond heeft de pubieke
behandeling onser begrooting- plants
gehlad.' Er wrai~eftio da sBled' asntw4.
sti met inbegrip varn deri foorxitter;
N datt de notulen der vorige vergade-
rmn waren voorgelezen, werd er me-
dedteeling gedaan der ingekomen
stukken, twee in getal, to weten: een
bericht, dat de' ondervoorsitter tot
herstel vatn gezondheid voor eenigen
tijd naar Amerike was gegatan en een
ander, dat; de beer J. M~lLEen sich
naar Caracats had begeupn als lid van
bet gemneng~d schejideg~erbht.
Hiernla werd overgfegaan tot de pu-
bjlieke behandeling: der begrooting. ~e
Voorzitter begon met den ledeni to
verzoeken, of iemanid hunner ook iets
had tegen de alg;emeene strekking der
D"4e beerr J.. E.; Gta~isuse ;tond
het eead odp om to verklraren, dat
bij volgens eed en geweten tneende
te mueten stem men tegen de nieuwe
en verhoogde posten. De toeestnd
waarin, wt] no verkeeren, kan too
niet, blijven, de subsidie van het
Moederl~and is reeds veel b~e hoog en
voortdurend words deze nog ver-
hoogd. De kolonie mag niet langer
een Iast~tpost sijn voor Nederland
maar een eerepost; het, is daarom
onise plicht de tferingr near do nering
te. zetten en de begrootmng miet soo
hoog op te drijven.
Die groote eit~gaven sijn vroeger tij-
den ointetaan, toon ouse: kolore
ook groollere inioitre~n had en dear-
mede dle ultgaQwen- kod dekken, atid
sija de nitgaven even hoog g~ebleoett,
vermeerderen selfs, maar de mnkoth-
sten' siju veel verminderd, vandiar
het stadig aangreen der subside.
De phosphaatt brengt ons anog elechts
een 4~000 Gld van qMuba, maar a~n-
ders sija .er ge~ezi buitepgewone mn-
komate~ ~inner an selfe' de gewfone
cin seel' RiiSag'nu d~e~h~ide el kwijnt~,
Je andbionw en veeteelt bijna, met
bjeet~aat. Nu de reg~eeritag van Vene-
shel'a Coro beeft gesloen` voord~e
sch evaart sullen de natdeelew tPoor
den hander op Curaqao nog grooter
worde. ,


20ste


:I


men ateigt maatregelen die niet doel-
De heter R.. R. ClAPMAYN is over-
tuigd, diAt, het Moederland eeir trel-
rigen i drukr moet onwvangen van
onle b ~rooting, niet alleen echter
om des redeng, on dit soo veel mno-
eflijk nbg te vootlkomen, keur~t oak
13 sorni~pfe posted! frd want het
Mioederl~n d heeft altijd ffetoond one
to willed helpea.' Al boh men ver-
leden jahr 191 de Tweede Kamer irious
pelen, dat -het goed riemnen snijdien
was vha aZndei~mans leer, toch zou
h1) sola g~e verhoogde posten good-
kCeuret, -Ofsar sij nuttig on noodza-
kelijk w~iftn. Guarle son hij de Ko-
lonie vrig men van subsidie ui~t 't Moe.
defland, 'maa~r dit kezn vooreerst nog
n'iet ver'wacht worden, wij hebben
krachti g: hulp noodig om was root-
nit to UC~men.
- Welke btoaten m~ooten dan worden
afguekeurdI nit plicht? Al de nieuwe
posten etuitsondering van @&n,
zija nut en noodzakelijk tot ~wel.
ziyn der tilonie. Met vrertiroitwen mii-
gen wi)ez butten~gwone hulp san
't Moed~erland vragen, nu 't mneer en
meer blijktt, dat Hfolland one thans
wil helpen.
Do Rantd schij ut met` schrik be-
~LYstaai di eas ingtoA errst vraje-
lijk worden ingediend, ook dan nog
kunnen we afsteinmen, als zij n'iet
d~ay elijk is. \Vat hier algemeen be-
kea is, btehosft niet bewezen te wor-
den g~ebrek sran bewfije kan den
Rlandderhatlve nies ten last worden
gelegd in sake der verklaring, dat
vermne rFdering der blasting hler on-
mogeijk is. De Gouverneur verze-
kert, dat 't wel mogeijk is, maar be-
wijet httt eveunmin; maar sqj die Cura-
Cao kennel weten, dat de belasting-
schuldigen niet meer belast kunnen
worden.
Om sich hiervan to overbuigen,
beeft men slechts men oogenblik na to
gaan, wie er belaseting betalen.
Vooreerst de grondeigenaren, d. i.
plantagehouders en besitters van hui-
sen.
De plantages kunnon de 141o bels-
tinY nist opbrengen in deze tijden
van droogte en ellendet; op 3 na sijo
alle groote plantagehouders getrai-
neerd. Een bestuar, dat den land~bonw
bevorderen wil, moet begi-ijpen, dat
plantag~es niet swearder belast kun-
nen worden.
WaTt de haizen betreft, de meeste
staatn leeg.~ De Venesolanen, die. voor
korteren tijd hier.verblijven, betr~k-
ken so solus, maar de hmlsbaszen ont-
vangen niet altijd hun geld en toch
mloeten zil belastmng beta en, niet van
de hourwaarde, maar van de get~-
zeerde wa~arde van het eigendom self.
De blolei der kolonie, d.. i. de bloei der
beyoilfitin words door dese belasting
t~eg~egeg~an.
Ech~ter is er nieuwe belasting hoodig,
omdait do t~9egenoordige miet billijk
verdeeld ia. E~enigen sija niet, anderen
elecht belaist. De opbreoget der weer-
baarheidabelasting is geets goede
maatstal voor de drangkracht der
kolonie.
De Voorsitter meent;, dat dese
hoogst nuttige beachouwringen mie-
schien better -op haatr plants sijo bij
de indientag der nieuwe belastingwet.
De beer -Caarmaan is van oordeel,


Id t hij Prijheid beeft at de beswaren'
'tn de begrooting te mogen bespre-
ken. Hij kort sich echter wat in en
wrist er op, dat hett ornveracntwoord
squt wezen oiet met hieuwe middelen
toc trachten het kwijnend bestaan' van'
landbouw chi vieseberij op to beffeth~
Zeer just verkliaerde 13j ten slotts,
dat hij wetmrig hedl sag in het sarn-
s~hatffen: van een boormalchine,: meaa
rdeer verwfachtte van het indammeril
Htet bedrag 1'0,000 Gld. was hiertoe
togermg,Ymen moestdcue een beroep~
dfotn op het Moederland selve.
11e eer O. STATIC~ 8MULrLER IBOOBE
de sandachc der leden er op~ toe moe-
ten vestigen, dtat de nieu~e belas
tiingwPet dToor Holland den Giouver-
neur in de pen w'ats gegeten. Ziin be-
schouwing bierover reserveerde hij
viaor. de alsondferlijke behandeling
Ifer belasti ngwet.n kat v d
bonlding der lerden in .dese publieke
behiandeline, dese bonding -heeft heom
:zee~r gehin erd. EIet son ;den schijn:
hd~bbea, alsef bet veralag der rp
pqfrteare de evoelens van den RanPd
nibt weergaf, omdat daatrin niete
vermeld staat van al de bezwaren,
die nu to berde zijn gebracht, dasare
ofts meent hij pubiiekt to moetetn ver-
kalarea, dM in de aideotin~gesk nistb
dearran g~ezegd is.
De toestand moge~ waar getleekend
ziju door den beer GAlERSTIE, de Dieu-
we ~posten behoeven echter niet per
pe jaarlijks terug te keeren, en daar-
om sal hij v66r stemmen, omdait
aifoland thans ons helpen wil.
Dte Voorzitter verso~cht nu den le-
denr, alvorens tot de behandeling
der artikelen over to gaan, op to
willen eeven bij welke a~rtikelen die
heerea sets wilde op- of anomerkeal,
opdat men later niet de beachul-
dlging son herbalen, dat de Voor.
hitter met automnobiolen enelheid de
be9rooting had afgehamerd.
ibe heer GtiAsERST en de heer IEns
moons~ gaven eenige numnmers p
maar al spoedig bleek dat door de,
verechillende wlzigingen eenige ver-
warring in de opgavent der getallen
wras~ontatnan.

Bij a~rtikel 2azeidede heer GAERsTW,
dat, hij tegen de verhoowmng was
van f 2,140, omdatt vermeerdering van
amibtenaars~personeel hem niet strikt,
noodzakelijk v-oorkwam.
C. B~arows MULLEmr wees er op, dat
dee verhoogde poet eleebts achijn-
baar groote vermeerderisig van uit.
gave ten,gervolgfe zon hebbert, in wer-
kelijkheid was decse seer gering; dear-
bij koms, dat verleden jaar dese
post reeds was goedgekeurd en an
volgens machtiging van den Mdinis*
ter opnienw op de -begrootingt ge;
bracht.
Mr. G~ORBRa yrangs den heer GA~EIC
sraa of dese ,alleen togen de verhoo-
ging of tegen ded, nienvenst post in
su~n geheel is?
De beer GAEcsRBT Verl9r &&6 El R
togen den useuwen post; in sijn go.
heel en stelt, voor dezen te schrappen.
Bij- stemming stask~ten do stems.
men en moest' dese poat op een
bieuwe vergadering worden tiehan.
deld.
Nu liepen de artikeltjee vilag vant
stapel tot 148 (nienw arftikel): Kos-
ten......etc. voor bet viescherijbedrijf.


Is er dus vermindering van in-
komarten, dan vol~ge er ook vermin-
dering van ultgaven. Derhalve sal
de' heer GABERSTe stemmen tegen al-
le verhoogdle poston met uitsonde-
ring van dien voor het aanschaffen
van middele~n om water to verkr~ij-
g~en in de kolonie, omdat dit aller
noodzakeijet is.
Nu volgde de hqea Mr. C. HEsNRI-
QUEz, die er op wees, dat de midde-
len om de sitgaven to dekken' gesocht
zullen worde in een nienwe belasting,
welke de kolonie nog meter sal druk-
ken. Zleker, ook het Moederland sal
ons gaarne willen helpen, volgene het
devies:b je artierd~ral sal het ons vatst-
houden, onderdteunen en niet losla.
ten. Er is nog wel iete to maken
van onze kotonie, maar~ toch heeft hij
bezwaren to~gen sommige middelen die
men beproeven wil om de kolonie op
te beffen, als da~ar sijui die nieuwe pos.
ten uitg~etrotften 'voor landbouw en
viescherij. Dit sal wel termeerdering
van theoreQseisce kennia br~engen,
.n"i $"y ptaktiseh voordeel. Daar.
om saI obk )l stemmed teenn die den-
w*.en verhoo de posten, met uitson-
dermga van den memoriepost voor
bet RI. K. Onderwija, deze! heeft
skju volle? syinfpat~hie, omdat hij, ls lid
.der schooleommissie self hl~ep'bets
dat de togthwoodlp~-rdl~'ie ige amaf ifet?
toereikend is en het R. K. Onderwijs
recht beeft-op vermeerdering daarva-n.
De heer C. STA rms MULLER bracht
in herinnering. dat die nieuwe posten
dit ja~ar wetderom op de begr~ooting
waren gebracht, nadat 'de Gtouver-
neur hiertuoe door den Minister was
gemachtigd, het Moederlarnd zal der-
lialve seker dese nienwe poster goed-
keuren. Ook may de mogclijke invoe-
ring van een mlenwe belasting geun
leiddraad wezen om togen de begroo-
ting te stemmen. De Gouverneur segs
immners: ,,dat niet alleen, wanneer de
door den Rand bedoelde ,,enkelen",
die no geen belasting beta~len, worden
belast, maar ook soo de meerderen,
die wel-belasting bet~alen, maar al in
heel s~echite verhonding tot hunne
drdag~kracht, mneer near evenredig-
heid van die draagkratcht in de kos-
ten der koloniale huishoudinlg bijdra-
gen, de inkromst~en, selfa wanneer van
eene bepaalde belasti nguerhooging
geen sprake is, seer waarachijnlijk
wel Eullen aanagroeien." MEMORIrE VAN
ANTPWOORD.
En waaroin zou de landbouw niet
m~eer prodisetief krunnon worden, als
er maar beproerd wordtt niet nieuwe
uitgaven vooruit t~e komen en niet op
hetselfde a~chterijke punt.worde halt
gehouden. Hi) stent ders v66r alle
poste~n en wilt evens verklaren, diat hij
de auvramfe om verhooging van sub-
sidie voor bet R. K. Onderwijsr ook
gaarne steunen s~al.
De Voorzitter, d~te beer E. D. E. V~N
Dne BossonsF mleent hier to moeten
opmeteken,' dat de leden, die in de af-
dee~lingvegdrn geen samerking
maken enu bij pubbeebhneig
wel, zeer seker selhebt vas hun reebt
gebrui~k maiken, maar van het Be-
staur geen ant,woord meer ontrangen
op. hun beswaren.
DLe heer~ M. IIENRiQ~EZ antWOordt
h~ierop, da~t bij nog jong in den
Ra'ad is en ~eicht was groen in
Sde wijize van b~ehsadeling der sa ken,
msalr diet hij mieende to moeten stem-


No. rzo~o


Zaterdag zz Juli zIgo3.


Jaargan%.


M I8 0E


C UR ACAO


WHKERLAD U002 DI~ CURAFAOSCHIE IILANDIH.N

voorop staat, nog soo mooi. Geen
enkel verstandig~ inlabnder sal soo iete
trpuwens eiechen.
Bet weekblad son het dan ook seer
toejuichen, indien de regearing einde-
lijk eens kon beslauiten de islanders
van aannaenlijken buise in de gelegen-
heid to stellen hun kindereno hol-
landseh te leeren, ja meent selfe, dat
sij niet langer doof magT blijven voor
de stemmen, die aan alle kanten uit
de inlandeehe mastschappij opgaan
om scholen, w. i. het hollandseh als
leervakr wordt opgenomen, doch er is
volgaens dat blad maar 44n middel om
de verbreiding van de hollandsche
taal voor to bereiden en teven s an 1
den wensch van velen te voldoen,
men voere het hollandsch als leervak
in op alle kweekscholen en de Ioor-
sraama~te inlandsche lagere scholen.
Daarmede son dan voorloopig; in
de behoefte voordien.
Aan he~t ,,Ned. Verbond" de teak
om de regeering daartoe to bewegen.
Nog vermeldt het Ortdertoijs met 'ge-
noegen, dat ook de beer de Meester in
de vergadering onomwonden atls s~iju
mleemung heeft genregd, dat het ver-
keerd is de inlanders to vrerbieden hol-
landsch te spreken tegen een Euro-
peaan. ~


Exxuigst~ie.

Aangaande de emnigratie natar Suri-
name ontvingen wrij et volgende
schrijven :

,,'t Is mij een waar g~enoegen U
in betrekkelijk gerustatellenden sm
to kuneen beantwoorden. Betrekke-
lijk, wiji lichamelijke en sedelijke
gevaren bij ophoopin@;en van volk
nan openbare werken In boschland
Wel DOOit sullen ontbreken. De cor-
dities echter, waarini than vreemd
werkvolk naar hier komt, siju men-
schelij~kerwijaegeorden oneindig
gunstager dndie waaronder de A-

king tot het terremn, was het' eerste
jaar onderhanden homt.
De spoorlijn -aazt van de stad on-
middellijk in bet gezondste district
van Surmame, wear ik self acht jaar
lang: eene nitatekende gezondheid heb
genoten. Op eenige mmnuten afstjand
van onze state Marianellat, waar twee
Patters en een breeder vast verblijvTen,
komt een hoofdstation en een hospi-
taal voor de beambten BAh bt werk-
volk van den spioorweg. Men is thans
reeds besig met de gebouwen. En dat
er eeD9 inrichtiup; zelff a18 8&Dito-
ricnm voor sieken uit de statd sal ko-
men, heb Ik nit seer vertronwbare
bron. Verder vertelt men als se-
ker, dat er drie geneesheeren komen,
van welke twee met de treinen op en
never zullen trekken, due do workbieden
volgen sullen. Onder stoffelijk op.
zicht i8 er bij onsetn gouverneur, die
niet kleinziehig is en onbekrompes han-
delt, waarborg genoeg. Wait het gees-
telijkre bet~reft: tegen anderen in heeft
de Gtouverneur de plaateing van het
hospitaal bij Marianella stokstiji g~e-
handhaafd uset de teetenachap, da aidaar
geestelsjken asyn vooaer her bedienes der ztie.
kes n es en hershderasche dlomine.
De street, waarin gredurende het
eerate jaar sal gearbeid worden, is
een malariastreekr geweest maar een
seer g~esonde. tfleton eebter een ma-
lariastreek kunnen worden door hR t
onthossehen van het terrein sann weers.
aijden van den bestatanden weg. Van-
daar de soo tijdige vroorsorgen own in
den geneeskundigen dienet to voor-
zien.
We mo en gerust verwfachten, dat
men siin bet sal doen voor eene be-
hoorlil'ke buisvestin sooale die bij
krampementon m eeij k is. Ik ver.
wacht groote loo een on hangmat-
ten, ens., m'aar dearran is voor' het
oogenblik oiets bekend. Bezwaren j
voor de gesondhe~id leveren sulke
loodaen niet, voor de seden missehien
minder dan alsonderijke hokken.
le de rein eenmaal son 't loopen,
dan rooeten de sieken per tram 6f
naar de stad bf naar Marianella ver-
voerd wRorden: op beide plantsen is


De beer HE~NRIQUEz had geen vertron-
wen in den nitelag en meende, dat dit
verspilling van geld son wesen on
atelde daarom voor desea post, to
Bchrappen.
De leden C3. BTlrams MULLER en
CHaPMAN meenden in teg~endel, dat
nieuwe proven voor de visecherij
seer voordeelig souden sijn.
Wederom staskten de stemmen en
word de beeliseing tot een volgende
vergadering nitgesteld.
Toen lid HENRIQUEE Opn~ienlw van
de begrTooting wildeafvoeren art 149:
.,Anndeel van Curagao in het tratkte-
.mentrvan den inspector van den land*
bonw voor Wess-Indile," wees O. Br.
MULLER er on, dat deze post reeds
was goedgekenrd en in Nederland
al stappen waren gednan ter uit-
voering~ van den door dea Rand g~oed.
gekeurden post.
Hierop trekt lid HEiNR~EQUzz ija
amendments in voor dezen en de vol-
gende posten. Met nog een ptaar kor-
tere interrupted: ging het weer voort
tot art. 184 (oud art.) ,,Verlichting
van straten, pleinen en landinge-
plaateen." De heer M. E. CaRIEL
atelt voor desen poet met 2100 Gld.
to verhoogen tot verlichting van het
park, da~t werkelijk een eiernard van
de st~ad omaar, healans, 's avonds
bij g~ebrekan voldondade verlichting
een schande om redenen hier niet
sann to raken. Daarrom stelde hij dese
verhooging voor tot sieraad der
stad en bevordering5 der s~edelijkheid.
Mr. J. B. Gonsaax stemnde voor-
gaand lid bien meent tevens een
warm wor van waardeering te
moeten spreken ult dankbatarheid
voor de damusclub Entre-Nozs. Door
de energqieke volharding vooral van
een dame was het park een waar sie-
raad geworden, hij son daarom gaa~tr-
ne medehelpen de ware lasted der
dames eenigazine te verlichten en ook
mede to werken om onzedelijkheid
in 't gesicht van 't raadhuis teen te
gaan, maar toch vreesde hij, dart de
Minister weer son schrappen, echter
boopte hij, dat nu beter Inlichtingen
sijo verstrekt, 11.Exc. van nevoelen.
son sayn veranderd. Met agem' enne'
stemmen werd dese verhooging sarn.
genomen.
Alles liep no verder viot van sta~pel.
Den volgenden dag half een was er
vergadermg omo to beslisseen over de
amendementen GAERSTE OD HENRI-
qUrcs. De heer GAEB8aTE t'Ok ilet si).
me in, dalt van den beer HENRIQUvz
viel met, 6 tegen 4 etemmen.Hef 1101138(1501 ill 00st-Intlie *

De Lezer sal sich her~inneren hoe
wlij als de beate methodet om het hol.
landsch algemeen te maken de beper-
king onser moedertaal tot de stad
en de beat outwikkelde leerlinren op
de eilanden aanriedden, omdat $rlleen
bij hen iets van sulk onderwija te
waebten was ~en wij daarom redlelijk
mochten hopen onze taal over eeni.
ge jaren meer alg~emeen to sion. De
bswaren die wri voelden teg~en de
Invoering onser taal ook in die bui-
tendistrneten en op alle scholen op de
eilanden worden no op buitenge.
woue wijze versterkt door de opval.
leade eensteemmigheid mn oordleel
met ons van twee Bladen van ge.
sa.De citaten vonden wij in het
~Kol. Weekblad eo drukkzen ad hier at:

De aidealing Batavia der groep, van I
het AIA3~IEMEN NEDERLANDBC: VER-
BON9D VAN NED. INDIE hield onlange
eene bijeenkomat, waasrtoe ook niet_
leden van het verbond toegang hald-
den
Bet Bat. N61. wijet et op, dat Mr.
Th. H. de Mleester niet seer aanmoe.
di de rakh over het b~rengen der
erln~eheteal &&D ALLEC mlan.
Hei) i wenecht de aandacht g-
vestigd to diea op de woorden in ht
lemendt, dat hollandsche taal
geracht so worde a an de daroortor
geshrikte elementes van het, inlandeehe
volk
Tassehen de regels door liet de heer
de Meester bet o pportuyilteitabeswaar
doorechemeren van gebrek san geld,


cok van de regeering om, ten op-
zichte harer tank, de bevordering
van bet onderwija, op de krachtigate
wijze haaer plicht to doen. Bet was
niet de ~oprlchter der groep, die hier
sprak, het was de vice-president van
den Rand van Indii) als pleitbesor-
ger der regeering, ter verklaring van
de gebrekkige wifce, wearop art. 125
van het regeermygs--reglement (het
openbaar onderwslls 1s het voorwerp
van de sanhoudende zor~g van den
G~ou vernear-genersal) wordt nage-
leefd.
Dit wat de algemeene strekking
van het behandelde betreft.
Wij souden hiermede kunnen vol-
staan, daar het den lezers voldoen-
de bekend is was in dese richting in
het koloniaal program van Moedaer*
land en Kolonitin is opgenomen (sie
onae vroegere K~olonil~e weekbladen,
waarin de veralagen daarvoonsijo.l be-
kend gemarakt), toch willen wi) met
een enkel woord mededeelen van he~t-
g~een het N. tr. 4. Jaig vcoor N. I. en bet
Onderzoisy ter sake in hun bladen san-
teekenea.
Bet Gerste blad geeft Mr. de Mees-
ter, eoNDER EENIG VOORBEROUD, Vol-
komnen gelijk, wanneer dese met re-
serve a reekt over ben plan, dat in
nitvoer aarheid en in prractisch nut,
g elijk staat met een utopie.
* Waar de Javaan rijet noodig beet,
tr66r aUe ding~en rijst, is bet. volgens
dat blad, gladweg onsmi omn hem
hollandseh to gaan leeren. Elkte cent
daarvoor beateed, is weggeworp~en.
W~at heeft, de javaansehe lanrdbouzoer
sann hollandsch, om welke reden zou
hij het gaan leeren? Om welkte reden
son het gouvernemnent hotiderden
moillioenen beatedenl san het oprach-
ten en bet in stand houden van scho
len, beatemnd om aan een oostercach
volk eene westersche taal to leeren,
natnurlijkr machinaal?
Dat deHOOPDEN, de ONTWIKKELDEN
de bemiddelden hollandsrch : leeren,
acht het blatd voortreffelijk, de e~tle-
genheid daartoe kan wo~rden ulttge-
bre~id, maar het javaa~nseye volk
heeft geen vreemde taarl nooda en
neemt dat, blad dan 99kelkh f~i~rt~
omn voor dit denkbeeld to stry den,
krachteverspillingf en kracht~sveranip-
pering. Bovendien acht bet blad het
onmogehijk, al wilde men er jtaarlijks
800 milhioen gulden voor ultgeven.
Denk eens sann de streken, waar
,,sChaarachte" heeracht, aan de ,,ver-
WRaarlOOSde irrigatie", aan de ver
echrikkelijke onveiligheid voor pereo-
nen en goederen over~geheel Java,
aaHn de absolunt onvoldoende genees-
kundige verzorging, aan de dliientle
javaatneche moeders die jaarlijks in
t kraambed sterven, san de blmnden.
de krranksinnig~en, de hougerenden,
dan sult ge moeten lachen om de be-
spotteijke utopie, omu de nederland-
eche taal to bren~gen san heel bet ja-
vaanache VOLK. D~it volk heeft hon-
g~er, GECEF HET RIJST EN DAABNA ON-
DERWIJS IN ZGIJN EIGCEN TAAL, IN LE-
ZEN, CBCHRIVEN EN R~EKENEN, IN RET ~
JAVAANeca.
En dserom segs dat blad: ,,Hulde
aan den heer de Meester."
Het Onderzansl verklarart met geno -
gea te hebben vernomen dat de di-
recteur van O. .E. en N. ook in die
vergadering weer warm heeft gepleit
voor invoerng van ,,hollandsch 'op
de voornaamste inlandeche scholes
en sells beeft aalngedrongen CLp mil-
dere bepalling~en omtrent bes toola-
ten van inlanders op de europeesche
acholen. .
De beswarende bepaling, dat in-
landers hollandseh moeten kennen,
om op de europeesche school toege~la-
ten to worden, son de direeteur van
O. E. en N. 13aarne laten vervallen.
Het OAdersojps merkt op, dat met
dese bepaling al genoeg de hand
words gelicht en dat het geenessine
in het belany van de europeesche
school son syn, indien voortaran al-
le inlanders wonder kennis van het
hollandech warden toegelatren. Ret
geoolg son siju, dat er op de lagere
school nog meer moest geleerd wor-
den dan ana.
Het, europeesche ktind, dat wel hol-
landeeh kent als het, op school ktoms,
zoU er de dupe van worden en dat
mag niet, ailis het begineel, dat hier


gelegenheid om priesterlijke hulp te
erlangen.
Was den Zondag betreft, de werk-
lieden sullen bf naar de stad moeten
komen 6f naar Marianella moeten
gaan om de Hi. Mis te hooren."
Men denke nu echter niet, dat wi)
de emigratie sanraden. Maar door
noodzakelijkheid gedsoongen om elders
brood to soeken, sullen onzle mannen
in Buriname in oneindig betere
condities than worken dan vroeger.
Zeer terecht wijet, onze college La
oan etr op de noodsakelije s~anvuing
vanhetcontract,de orwae
namelijk, dat de mannen niet at het
geld alleen in handen krijgen, maar
dat bet loon ook gedeeltelijk man
hen achtergebleven vrouwen moet
worden withetaald. 't Is te hope, dat
ons Gtouvernement een dergehdjke be-
paling: in het contract verplichtbaar
sItelt, het sal een voordeel wezen voor
de manner, die werken en met min-
der geld minder atan verleidig bloot-
staan, alamede een voordeel voor
hun families, die achterbleef en wear-
voor s~ij werken moeten.


Ing6ZOnden Stukken.

To the Editor of ,,Amigoe di Ouragno.

Dear Mr. Editor,
Although Redgauntlet's letter pu-
blished in the month of April, is too
full of high flown language and is
bounded on all side by dictionaries,
yet it is lacking in three points, na-
mely; common--sense, sound. argn-
ment, and prudence, a fact which has
been agreed upon by all its intelligent
readers, on the ground that it has
most positively failed to prodnee any
contradiction of the facts asserted by
the writer of the article in the ,,AmE
goe di Curaqao", as I doubt not, that
writer himself or some other one for
him will surely show.
SIn doingjustice to ,,Mi Por Sambo,"
Whio beeeemand 45psr un~eg~l tlet
a cringing parasite, I must state, tHa~t
in my opinion, Sambo resorted to
what Redgauntlet calls an uniDletsigble
jargon, in order to enit his language
to which it relates wig Obeah: not be
cause he was unable to make use of a,
better style of language; for Sambo
appears to me to be quite the con.
tr~r;Y to what Redgauntlet in his hea-
ted Imargination 'calls ,,dull"', but
even though he were ,,dull" still it
is evident, that his assertions, in
his ,,unintelligible ja gon" have
gine home and produce such un-
cas8iness that Reda$untlet can no
longer keep back his mind on that
subject, a, fact proved, because Sam-a
bob's jargon has been referred to
even after a period of or about
four months. I may wel say with
the proverbe, A guilty consesence needs
acacusr, which fact privets itself here:
for if the Obeah hadl did not fit the
learned head of Redgaantlet, he
would never have commented a on
Sambo's09 jargongon, after he had
thought to treat it with the con-
tempt, that Sambo elunk back.
(Mark well his own contradiction,)
because he at the same time gives 16
all possible consideration, by cOm-
menting agon it. I am of the positi-
ve pinonthat Sambo's ,,jargon"
did strike the guilty party hard, and
had all that time been festering
with his heart and having now
reached a, crisis similar to on abs-
cess, it could no longer remain
within, and therefore found its vents,
and has made itself manifest to even
those who atfrst, doubted his guilt
and defended his cause.
I could not believe that Bsmbo,
from what I know of him, would
cringe for you Redgauntlets or any
one else, and m m further op1-
nion, you were to llintents and
purposes very impertinent in your
remarks against one who did not
trouble you personnaly in any way
whatever.
I know from certain facts that
there are many disagreable -asser-
tions concerning the Obeah afa~te

by which Bambo will make you
tremble if you provoke him to
wrath. I am aware also tha~tpoor
Sambo has never swallowed any
lexicons, so that he ca-nnot arrive
to the height of Redgauntlet's ef-
fusions, who though published a
chain of words strong enough to
hold a bull, was yet unable to gi.
ve any confutation of the argu.
ments of the writer of the article
published in the aforesaid paper,
nor ever against Sambo's. I will
conclude by telling: Redgauntlet that
I think that if his writings, etc.,
were to be analysed he would prove
to be more of a cringing parasite
than Mi Por Siambo.
A DEFENDER OF SAMBO,
St. Martin N. P. 27'' June 1903 '

Nieuwsoericnt-en.


KerkelUke berichten. .
Woensdag 11. beeft Z. D. H. Mg~r. J.
J. A. VAN BAARs in de St. Anna--kerk
nann 174 kinderen het Hi. Yormsel toe-
ediend
PMaacndag; vert~rekt Mooseig;neur met
de Gouverneur ~Van den Branrdhof naar
Bonaire om aldaar bet H. Vormsel
toe to dienen en visitatie to houden.

Verleden Woensdag heeft Z. D. H.
Mgr. J. J. A. VAN BAARB de nieuwe
womng der Eerwaarde Paters naast
de St. Anna-kerk ingewijd, waaerna
het nieuwfe gebouw werd betrokkzen.
Behalve dat dit link afgewerkte huis
met vriendelijken gevel een warar- me-
raad is voor de stad, is het luchtig
en ruim gebouwd en herekend voor
de tropen, zoodat de Weleerw. Patfers
eindehjlk eens een haisvestingbesitten,
waar zl mmnder van de benanwende
warmte sullen to lijden hebben en was
geriefelijker kunnen wonen'
Tot onze vreugde kunnen wij mel-
den, dat in den toestand van 1Mgr. C.
BLCOMMERDE een gunatige wendmng la
gekomen.
De Zeereerw. Mbre FRANcIBOA is ster"
vende, haar dood kan ieder oogeablik
verwacht worden.
z. H. De, Parus
Gisteren ma'a~kte het Diare het vol-
gende kabelgram openbaar: ,,De ge-
sondheidst~oestand van den Paus to
vrij ernatig. Men beeft Z. H. de
latatste H. H. Sajkramenten toege-
diend. Men meent dat de dood spoe-
dip sal intreden
Bet het oog op den spoedig te ver-
warchten dood van den Paus, heeft
de Zoning van Italit? sijn vertrek
naar Pritns sitgesteld
De laatatte berichten seggen, dat de
Paus stervende Is.,,
D~it kabelgram dateert van 7 Juli
11. en dato 8 Juli werd gemeld:
,,Mgr. Gibbons maakt toebereidse
len om naar Rome te vertrekken.
Als Karrdinaal moet Mgr. Gibbons
soo mogelijk byj de kense van een
mienwen Paus tegenwoordi sijn. Om
het sitaetel der reie deR ~omng en
het vertrek van den Kardilanal, vree-
men wij dat ditmaal het trourige be.
rie t maar al to wear la*
De Couvernour.
Gelukkig sijn de verontrustende
berichten omtrent de ziekte van on.
cen Landvoo d overdreven geble.
ken. Z.H.E.G. heeft een weinig koorts
nebad, maar was weder soo spoedig
bersteld, datt hij plan beeft Maandag
a. s. met de GouvrerneaTr ca den Br~and.
hiof een reia naar Bonaire te maken.
Po terU.
Van at 1 Beptember a. s. sullen de
blauwe hollandsche psksegels met
overdruk 12% cent Cnagio buiten
gebruik worden gesteld, maar kunnen,
mi~r & ea n on oechndieo~nn, a t
Van af 1 Se tember komen erienwe
postsegels an ge ruik met de beelte'
mes van de K~onmngm. Dreseankon-
diging: sal vooral welkom wezen aan
heeren liethebbers en dieven.


i~ 2


A no
de experiencing han
Qfobado fuera de E
Pt0da duda qlue las]
lenfermedades que 4
Igellerablente COn= F
~su en tra

18180nCla,4 a Os ado= s


Sadultos se contrail E
e frrStan y dominanH "

4008 mds rapidezg
Stratando al enfer= 4I Emu Is a on

E de ~~5 hE iBaalso 4 llyfostit os a
ale Cal y ~Son

]( le COn cualqui~er

S HOCIdo. a

-Es igrata at paladar y de ~
Sfiddl digestidn. Dew!elve at I
Bsistema la salud, permjiien I
ide la debida nutricidn dely
j cuerpo tediernte el alimernto
regular.
I Casi todos los nifies la
~toma~n con agrado y anry
Bpocos adultos la rechazan.8
SSi est8 Ud. perdiendo car
n~res, no deje de probar la E
EMULSION DE SCOTT. e

sce' r a so ns oo..u..u -vr E


Mfrese can sospechz todlo frawo qae
earea del enrohlorio sobre cl enal va
pepxda la etiquets del pescadtor Hlevando
eebr los homubros an tran b.rcnlso.
to mooten betatlen. Zulk een ultga.
ve, plus het onderhoud van den hond
wordsl hun te swaar. In Holland be.
staan ook belasti gwetten, die door
de Regeering seer gematiegd worden
gend, omdat de wet alnders te veel
on 'dfrukken. Zon die alless~insl billij-
ke wijse van handelen ook hier niet
kunnoen gevolgd worderli indien de
hOnden niet uit weelde, maar sit
noodsakelijkbeid wrorden gehoude ?
Aruba brent toch reeds veel san
hondenbelasting op. Bonaire be.
tatalt 180 Gld., Aruba 700 Gld. en
Curagnao maar 1000 Old. Er volge
nit dese opgave wel, dat op Aruba
seer veel honden worden gehoudea
en dat het doel der wet, tegefngaan
van overtlast, hier goed mn oog
moes worden gehouden, maar te.
vensr kan men er uit afleiden, dat
de bewoners daar in andere omatan.
di~gheden verkeeren Vooral sonden
wgl was toegevendheid willen ver.
eoeken, ale men berekenen ka~n, dat
de 700 Gld. toch wel in sulleP ko-
men, en ver wordenobvereehreden, om.
dat hot meerder santal hooden ge.
darende dit jaar wvijzen soude op
toename der wakers na den vier-


Life~t van onafgeba~alde on onbealtel
bear beyonden brieven:
Leticia Hollander, Elena Linder-
boon, Carmen E. Meijer, J. HI. Pie-
tersa Jz., Ma~rcelita Regatlles, Petroi-
lia V alentia.
Een Eananeteekend stu k geadresrseerd
aan: Chamnaceiro y de Limat, casa Fi.
lat61ica y Redatctora de ,,El Correo
del Caribe."
Niert voor versending vatbaar 44n
dukwerk gendresseerd nann C. C. De.
brot, Pto. Cabello,eo 64n aan Samuel
de Solar, para la 8ra. Rachel Natmias
de Crasto (Ubil)
~*,*
De met den Nederlatndschen paket-
schoener G~olzerneur zan den Bra~ndhof
naar St. Martin N. G;., St. Eusta-
tiue en Saba to verzeniden brieven-
malen wordenl Maandag den 136**
deer om 8 A. M. $eloten
Port.
Door bet verlaigen der brievenport
voor de eilanden, Suriname en Bol-
land en gelijkstelling van port voor
alle latnden, die in het international
verkeer syjn opgenomen, werd verle-
den jaar antn een reeds lazng besftaan-
de onbillijkheid een einde genasks.
Wej hetbben de bemoeiingen vran den
Postdirecteur ten seerategewfaardeerd
en brengen hem nogmaales onzen dank.
.W1J san echter wvel tevreden, maar
niet voldttan. Nog andere onbillijk.
heden besta~an er mn de Koloncie selve,
e b if iea Su ame ofS. Clr
tin moeten wij evenveel betaletn, ls s
voor een brief van de Ovtersijde naar
Pieter~maai. Zou ook hiermn geen.ver-
andering en verbetering kunnen t
bracht worden door verlaging vu
ort tot 3 ors. voor brieven biunen
en kring van het postkantoor, d. i.
bet stadedistriet? Toen in Holland
dese ostsegels voor versending5 bin-
nan ekom drgemeense warden
ingevoerd nam de correspondentie
seer toe. Wij~ hopen, dat dit ook hier
het geval sal wezen. RXet is waar,
dat na de laatste verlaging der port
voor de kolonie de ink~omaten der
posterij nist verdubbeld sijao, omdat
door gebrek ann handel oak de cor-
lies~podentie gering iei.In detad eei-
ter sijn er gelegenhedeo to over, wear.
in- men gaarnle op goodkoope mamier
een bericht aan een ander zou willen
zenden en niemand kan dit heter doen
dan de post. De 3 cts postsegels be-
staan reeds; op getwone dagen sal
e~torp dbek kantoordaoodk net soo
qis~e rk ee, d a e og
ld genoegf over sal biiven tot be-
d atiel he bbett no>g scolranespo
wenschen, wat buelichting of betel.
lang betreft, maar bet publiek moet
ook medewferken om bet verkeer met
de stad en de buitendistricten was
moderner to makenr en gemakkeli'ker
fess moeten wij hier echter aan toe-
voegen. Nu voor de brieven sleebts
5 cent words betntald voor het onder-
linlg verkeer met de eilanden en Suri-
name, evrenatls bij het binnenlandeeh
verkeer in Nederla~nd, souden wij ook
gaarn'e mien, datt het port voor DRUK-
WERK Verlaagd werd op # cent er
nomerof xeplarmto o r
bijvoegsel, indlen het gew~icht 40
Bram miet to boven gaat evenals dit
m Rolland is geschied.
De hondenbelasrtins
In onzen colleg~a La Ouen lesen wij,
dat een seventigtal armen nit het
district de Noord op Aruba een re-
quest ann den Gouverneur hebben ge-
richt om vrijatelling van de hon-
denbelasting minstena voor dit jaar,
maar dat over hun versoer a~fwij-
zend werd beechikrt.
"'t Spijt ons voor de armen van
de Noord. EUj hebben toch bij hun
landbonw en viescherijbedrijf honden
noodig om hun buis to bewaken, maar
na, den vierdubbelen moord werd de
noodsatkelijkheid van een sterke wacht
nog better m gezien. Zij houden sich
overtuigd, dat sulk een misdaad,
waarvoor veel tijd gevorderd werd,
onmogeijk zou hebben plaategehad,
als er meer wvaakhonden, in de bunrt
waren geweest. Vandaar, dat velen
sich van een hond hebben voorsien
uit nood, maar wien het seer hard
sal vallen dearvoor nog belasting


Sdubbelen moord en dact de hondea
dus werkelijk nit noods~akelijkheid
worden gehouden en niet nit weelde.
Oded to veel.
De Gezaghebber van Bonaire heeft
verleden week 7000 Gld. naar Cu-
regao versonden als batig saldo voor
de koloniale kas. Wij kannoen ons
vergiseen en mieschien sets onmoge-
lijks vooratellen, maar wanneer de
inkometen door boisondere ometan-
digheden no eens hooger waren
dan geraamd is voor een bepaal-
den post, accquerecht bijv., zou het
dan niet doenlijk si~n, dat dit over
schot op Bonalre bleet om plaatse-
lijke onkosten to dekken ? De steig~er
wacht reeds lang op rpepratie, atl-
thans er magy nog mlet over worden
~reden, tenzll over een afs~onder-
njke plank, welke deartoe is gelegd,
echter tot groote vertraging on
moeilijkheid bij lessen of laden.
Muslek.
Woenedagavond 8 ure beeft de ks.P
pel van het R. K. Jougenewfeeshuis
Wan Sta. Rosa volgens een keurag ge-
kozen prog~ra~m concert gegeven an
het Wi helmina-park. De damesclub
Entre-nousE beeft eer van deze invita-
tie. Bet salrijk .o kelomen publiek
beeft genoten enm jilte den jeugdigen
kunatenaars en hun bekwamen diree-
tour hefbaaldelijk toe.
officleele berichten.
Bij Gou vernemen te-besehikking, is:
1*. aan den Heer J. B. S3lmuous1, Ha&
ve~nmeester en Loods op Saba,
met ingan$ van den dag; van sijn
vertrek, drze maanden verlof ver-
leend, met vergunning zich naar
Engeland to begeven.
2*. aan den Heer E. Ki. Smn~ows,
Ontratnger, tevens Ambtenaar
van het Openbaar Ministerie bij 't.
K~antongerec~ht op bet eiland a-
bat, tot herstel van gesondheid,
Sdrfe maanden verlot verleend, met
vergunning om sijo verloftijd bui-
ten de kolomie door te brengen.

SIn bet belangr pan de seevarenden
words hierbig bekend Bemaikkb, dat
Woeuedabg, den 22" Juli a.e., tus-
schen half zeven en negen a. m. nit
biet Riffort alhier met sclherp uit het
geschut in see sal worden geschoten.
suriname.
Goud in de Wet.-- Onze West maaks
melding van eene nieuwe, belangrij-
ke ontdekkinp op een placer in het
Mindrinetiege led, eene ontdekk~ing
die weder eens aantoont, hoe weinig
men feitalijk afweet van de goudhou-
dende formatie in Suraname.
Men weet, dat de savannahs tot
duever als vri'wel waardeloos wor-
den beachouw tender dat het dui-
delijk was, op welke wetensehap die
meemung geg~rond was.
Eenigen tyjd geleden warden een
paar bat~ths gewneschen in een sattan-
nah van een placer, die goudhou.
dendheid van den grond ter plaat-
se santoonden. Men beeloot er een
lOogtOm (na de bati6 het primitief-
ste instrument, soo men weet) op to
stellen. Water outbrak eebter. In de
hoop no, eene verzameling van re.
genwater te kriigen, begon men een
put e graven. a~e op eemif voe-
ten diepte stuitte men daar q) op
een gJravel-leag, wearnit seldzaam
moole p~pites te voorsehijn kwamen.
Verder werkende, bleek de plek ui-
termate rijk to sijn. In een half unr
tijd werd met de batt@ een kilogram
good verk'regen. Men mraakte, op een
hionderd voet afetand, een tweeden
put, waarnit ook groove p~pit~s to
voorsehijn kwamen. Een derde put,
weer honderd voet verder gegraven,
bracht weer nieuwe' pitlee. Zoo
beeft men than drie lon oms op-
g~esteld op de sa~vannahr, ie to sa-
men in vler weken tijd, alleen san p6-
pites, 5' 6 6000 gram godegen good
o leverden. In 't geheel voerde het
p acer op 46n dag san 23,074 gram
goud, waalronder rmm tien kilogram
afkometig van den kwa~rtsmolen.
Wij hopen, segt Onse weSt, dat
men de gravel-g~ang die sulke~lnoole
resultaten. opleverde, sal kunnen vol-
gen, en nienwe, rijke vondeen sullen
worden Eanngevoerd.

Evenala' bi) vroegere vondsen op
hetplaicer, waar nu dese ontdekking
heft pdlants gevonden sj die ppites
bla vrmgen scherphantig, wear-

gang sangenomen dat sij dearvan
afkometig my~ niet ver verwijderd
kan sijn.
onez 'West sept ten slotte: ,,Op dit-
selfle pla'cer sin opverechillende pon-
ten en tijdstippen beangrij ke good-
vondaten g~edaran, -evenals op soo-
veel plantsen elders in de ko~lonie.
Jammer dat aan stystematisch onder-
soek van den boidem nog zoo weinig
is gedaan, soodait de wetenachap. al-
thans was goud bereft, vrijwel nog
in den blinde test in Buriname. Men
werks mear voort, op, goed g~eluk,
tot het tobeval rijke vmndplaateen
doet ontdekken. Welke Jchattepr zou.
den dan niet gevonden worden, in-
dien door systematisch wetensebap-
pelijk onderszoek kon worden .aange-
geven, waar zich de rijksste tgoodarf-
settingen moeton bevintden !"

lagesondea Zteaesleelingen.
EMULSION DE SCOTT.
Fawxcra v VENEZUELA.-- En ambas
namiones obtuvo el Dr. P. A. No-
blat, residente en Puerto C'abello, so
honorifico titulo. He aquf un certi-
fleado procedente de tan respetable
autori add:
,,Doctor P. A. Noblat, addico ei-
rulano de la Umiversadard de Parie y
de la ilustre Universidad Centralde
Veneauela, certifico que:
,,He usatdo con mucla, frecuencia, la
Emluli6a de aceite de higado de ba-
calso con hi osfitos de cal y sosa pre-
para a, per l sefiores Scott y Row-
ne, entire las persionae debiles que su-
fren afeeciones de las vias respitorias,
6 que padecen de ener6fula raquitis-
mo, etc., obteniendo siempre los re-
eultatdos m~Fs eatisfactorios con la
aplicaei6n de tan exelente reconsti-

te en nre ip6r tanto, dar la pre.surlname on curacao.
Bij het aideelingeondersoek van
weteontwerpen tot v~astatelling van
begrootingerekieaiagyn werd opaieuw
aan rngeu op mocvoering~van de
bepaingn ln de 'Reg;eeritagelrelemen- -
ten omtrent de wfettelijke regeling
van de wi1jze van, beheer en verant-
woiording der Koloniale geld riiddelen.
Ten tannzien van Cur~aga werd
het; betreard, dat.. de rekening over
1899g.hietr sansionlijk teko~rt anlnwijst
rati- fld't.;8883.05. In verbanid hier-
me~de wbrd grekluacgd over de on-
nauwkeurige rammngen, soowel van
de uitgaven als vain de inkometen.Engeland. Hoewel de speaker
in het En ~leebe Lagerbuis een all-
gemeen d bat over de 8seale en
econoardeehe polidiek der. regeering
ale tbhiten de' orde aEfwees, kwam
dese bij de bespreking: van de quaestie
der graanrechten vo~ldoe~nde ter spr~a-
ke, om nan 't debat een hooge betee-
kenis to vPen.
ast wel~lcht in geen ander land
ter wfereld mogelijk of denkbaar is
geschiedde hiier. De Minister van
Financing en de ondeir-ecretaris van
Financing verklaar~den soo .aitdrak.
kelijk. moaeijk, dat sti het, niet eens
sijo met hun enllena's, de premier
lord Balfour enl die Minister van Ko-
lonin,' Chamberlain, ten aausien van
diens Anancieele politiekz. Sij hidden
geek~ beswaar tog~en een ondersoek
neaar de mogelijkhbeid oiti sana de ko-
lonA~diiet g~epriviligeerde behande.
ling to vesspheren, maasr sij warn
aert~id dt dit ondersook dp niete
De Master Ritchie son verwonderd
sijn als het ondersoekr eenig prarc-
tiseh middel aannde hand son doen
om dese politiekr wit to wdrken, en
hon'ttit sannemen, dat de aan bes


C~~PLIYY~L*-YI -Y-~~~F~~1lll~dS~ ~"YL--~U


I


L_


TIb JD TA FE L
valn de stoomachepen der "Red DL. Line" tasschen
N' ZE TAT YPO R ]R,
PU ERTO RIC O, V E N E EU ELA en C U RA QAd O.


sunlia Merii as erida Merid a alas Yerkh


Vetre) on .. 5.......U Jul Jul Jul Aug Aug M
- ~ms a61 to Convilo................ 19. so Aug. 1 l asr
Dramer~ :
ALPREADO P. SINTIAGO.


den troon verdrong, hoopte voor
sich doch Draga, die niet van eer-
sucht, scheen vrif to plei~ten, ijverde
uit alle macht voor een harer, bro-
ders, die seij alb troonoprolger wenech-
to to sien aangewes~en. De 24e Mlaart
]1. deed Alexander een Staategreep,
die veronderateld werd met dese ln
nen verband -te honden. Hij so afte
de viiainnige Grondwet van April
1901, welke Servi@ het twee--kamer.
stelsel had geschooken at, en sond
de volkevertegenwoordiging naar
buis. Nieuwe verkiesingen vo gde met
het onlangs ~modeCgedeelde resultant,
dat do oppoestie mlet een plaate meer
in het parlement besette. Men ver
moedde, dat dese nieuwe Skupecht~i-
na in haar eerate bijeenkomst Drat-
ga's breeder Nicodemus L~oenjeviLsa
tot troonopvolger son anawnizen.
Om dit to voorkomen alpeaden
eenige of~8eieren samen. Eerst werd
beproofd de KConingin be vergiftigen,
doch sij koesterde argwaaln en liet
haar schoothondje proeven, dat on-
midd~ellijk dood bleef. D~e kokr berbof-
de! sich toen van het leven.
Thans, no bet gbvaanr dreigender
wterd door den teragkeer van haar
breeder uit Brussel, werd op brutaler
wijze opgetreden. 1)e dienstdoende
ofl~eier Naumovitch deed de dent* van
de slaspkamer springen door middel
van dynamiet en trad deze binlnen
met een tsetal oficieren, waaronder
de leider der samenswering ~Masjin,
een breeder pan Draga's eerste man.
Naumowitch wilde den zoning dwin-
gen afetand te teekenen vanl denj
troon irr een stak, datt sich daarenbo-
ven neg seer beleedigend withiet overl
de Koningin, door wpie te huwen, de
K~ouing: oneer had gedaan aan sija'
land. -De koning trok ale eenig ant-
woord sijn revo ver en school Ntau-
movitch, die hem een dergelijk stukr
wfilde doen teekenen, als een hand ter
neer. Er ontatond toen een tevecht,
waarbij de Koning~ wet~d doo geacho*
ten en de K~oningm door dolketeken
werd vermoord.


yrangstak verbonden moeilijkheden
kunnen worden overwomnen op de
wijze ale tot dusver sang~egeven.
Overtnigd vrijhandelatar son hil sich
dan ook versetten telren po itiek,
die naasr siju overbufgmg, ~nadeelig
is voor Brittanni~n en sijn kolo-
nian, doch......dat alles behoelde een
onders~oek ~niet uit to sluiten. Men
kon dit, op welk abandpunt men
ook stood, .wensehelijk achten.-
Nog; scherper Iiet stch sijn voor-
ganger nit Iaicks Beack, conserva-
tief ale hij en minister in hetzelf-
de kabinet voor hem. Hij zou dit
self t~hans nog sijn, naar hij opmerk-
te, indien het Parlemlent beter gleluis-
terd had naar siju waarachuwmngen
teg~en de toenemmng der nattionale
uitegaven, welke'd~e heading noodsa-
kehjk maakten van de graanbelas-
tin die men thans weer wil op-
he en. Bt] sabtg, natuurij met ge-
noegen, in die opheffing een belet-
sel voor de uitvoering van het plian
van Chamberlain, wRiens beginselen
in dese de unionistische partij tot
echeuring souden brengets en meer
wrden i~d ragen tot de afacheiding
dan tot eeenheid van het rijk.
Hij deed een beroep op Balfour en
Chamberlain om hun positive te over-
wegen en wel to begrijpen, dat het
land nooit met ben son medegnan
en een beroep op de ministers, die
het met Chamiberlain oneens sija om
hun meaning wit be~ spreken.
Zooals wi) s ~e, gaf Ridchie san
dezen oproep 6eoor. Deegelijk deed
de secretaris der schatkist Elliot
doch hierbij bleef bet. Men sprak
verder DOg e~lechts over de opheffug
der g~r~aarechten, die algemeen in-
stemminlg vond.
Agiers.-- Heb bombardement van
Figig door de Franschen heeft cent-
gge itwerking gehad
B odschapeevnrSon k a
men volledlgs on n 7 8 g Ean lae
den, doch aneraal O Conor wei-
g~erie hen to ontran en, verklaren-
de niet met gematcht ~den to onder,
h an a h en nim w 4cizub

gonnen.
De naburigle stammen, die de lie.
den van Fgisteunden, hebben den
strijd inmid weer opgeg~even en
siju naar hun vestigingen te~ragge-
keerd.
Frankrijk begins dan ookt al te
apreken van de voorwaarden, die her
de voormannen sal o~plegg~en. Ret
sal1 de oeass niet' vermlelen, maar de
bewoners van Figig sullen de kosten
der expeditie moeten betalen, en de
moordenaars, plundersars, benevens
w'apens en mumitie moeten inlevteren.
Mdacedonie. Blijkens verklaring
van den Oostenrijkschen minister van
buitenllandeege saken sijo alle mo-
gendheden het eens over de uit~ley-
gng vuan besijtrdca oralen Beryn
Oostenrijk en Rueland in sake Ma-
celoakij Da jweeenstkqnng leup
de~n meet soliden g~roods ag; over
het behoud van den vrede. De Porte
t~rachf loyal de~~verbeterin en in to
voeren door de kabinetten te Wee-
nen en Pete~rsburg. voorgesrteld.
Serve. Zooals de kabel reeds
gemeld beeft, heeft zich in een dier
rijken van vernrassingen welke Bal-
k anstaten heeten, een vreeselij k
drama afges~peeld. Servia's Koning
en Koiningin sl~n, als gleolg van een
samenswering, beiden In hun elasp-
vertrekken vermoord.
Op 12-jarig;ea leeftijd tot den troon
gere nals oprolgaer sque alete"
was igenge vaders Mlilan, dle hier ge
dwrongen was afetand te doen van
scija macht, trad K~oni~ng~ Alexander
in Aug 1900 op 2 jarigen leeftijd
in liet huwRelijk met de wedowte van

gaLoenjevitsa, hofdame ~quer -moe-
de.Dit huwelijk word door n
ki Weneng~een d.d at denia
wast van siju gseslcht, son dus de
troon snm seen ander knoeten o
vergaan. Ilet geelacht van Kara-
ergewjtch, d at vroege re'ede onl
el ]ren de Obrenowiteehen van


loopage regeermng mn te stellen en haal-
den de heeren, die no de regeering
vormden en naar as] beweren geen ver-
moeden hadden van de samenswo-
ring,= oit hun buisen en sij Eanovaard-
den den moeilijken plicht om bet land
uit den ordeloosen toestanfd t helpen
en riepen de vroegere 8koepetitmna
eedeellaemers ann het complot
hebben openlijk bekend, dat as] geon
van de Karageorgievitsen of hua ant-
banwra in d~ asamenswKering gekend
hebf~t; n Zij rie en Peter tot Koinmg
tait, orlda~t ss] a leen in sijn troonabe-
stijging e~en veiligen wearborg voor
rust en orde in het land sagen.


LONOMAN & MARTINEZ
NBW YORK,' U. S. A.
De Vensa Por Las Pervateris y
Almacs de Viveree


Jail 25
80.


6
7
8
10
151 0


Philad. Mreib.
Juli 11 Juli 18
17
S19

as 7
1b a

Au. 6a Aug. 8


Vertreks van New-YORK******.......**
Komt an~n to Blr Joax.............
Vertreks rPan ,, .......
Doet hoangto san .....--.......
- oms anaU to P~ro' (j~naUL ;........ .
Vertreks ran .....
Kogmt arat eOungso. .........,.......-
Ve ad v
,.d~ sJn I ,, ..1...................
Koms ann to Nsw-Yons~.............


Zullia
Juli 4


Enlia


Marchj.

18
14

219
as'
st


Aug.


::I


Drinkt steeds het heerijke
Lans' export Bier ,,Het Hert";
het b~eeft ee~n suiveren en ann-
genamen smaak en is het meest
ese ikte Bier voor ons warm
klimant, Idewiji het seer weinig
alcohol! iberat.
Agenten voor .OCuraqao,
DE LAKNOYP & C?*.


F0tografia Soublette,

Este muy conocido Tailler a
frece de nuevo sus traba~josi a
sus numerosoa letsis 0 ,
de recibir mdquinas de a
mas invenclones y tiene cons-
tantemente de vents aparatos 4
ingredientes frescos para el arte
fotogr~ifico.
HORAS DE TRABAJO :
De 8. A. M.--4 P. M.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs