Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00001
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: February 24, 1900
Copyright Date: 1883
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

Dit B~ladl verschijnt elken Zaterdag. E: Courant aki ta ssli toer dia Sabra.
Abonnem~entsprijs~ your CuraGno, Un~nair-e en BUREAU YAN DITf BLAD So prijs d]i abonnemecnt ta fl. 2, -- pa Tic t res l
A2ruba per dric maanden fl. -, -- met voor- pagar' pa dilantii.
uitheta~ling.PEN A ITEM IN Pa lugar-nan foi curag~no, nnne nb
VLoor bet Bluitenlandl per ju~r fl. I0.- 0-p ja
Afzondecrlijke nummers fl. 0,-. Tin number Flo 11. 0, 0.


Curam:o. 23; Februari. als welke het D~iario gaf. kunno~n wiji als gehitaig legen tie peters : worden.l W\at die veroolrdecilin: be-
niet ande~rs bedoeld2 ziju als op de ;was opg~eroepeln doe politle-commnis- tre~ft. dorle chtbank zon~ volgolls hot~
Liili iiiliii$il li s ransche regeeringi in staat van be- 1i.S00.000, francs in h~un klooster heet- ke zij billijk oordeeldie.
n /~schiuldiging warren gtesteld, enop de to in becslag to hlebben genomen.l Bij de pleidoolen wans 21 anuarii
~nzp Izer zule keuiagou-lbisschoppen en priesters, die na de ~at betreft < eze gevontlen sc < anllereerst mr.. Dblepouv-. te do adv-
Inenzleeeersn zull ke ve egeda iveroordeeling der paters Assump- in de rue Franl(cois I te Parijs, hadl eaat dler panters Picar~d on HIippo-
wij de vorigie week in een entrefi- itionisten niet met krachrt van wa reeldsdorechlter abreverklaardl. dat lyte. aani hot wioord. Zeer just
let deden aan het Diar~io del Comner- penen, maar op rechtmatige en mnen co~mmissaris P'~chard verkeerd melkte hij op dat doi we:tteni die
iclo omn. indien dat blad de veranit- wettelijke wipze geprotesteerd heb- begrepe~n had. Docze hiad niet be- tegen die samenstelling van onge-
wvoordeclijkbeid~ op Zichi nam van de ben teg"en do~ oulrechtvaardigheid idoeld urL mlllionL aan g~oudstukken,orofd eenigewaehe
ber~ichlt~on dlie het dagelijk~s gecft, van hiet grewijsde vonnis. eniz. maar un lanallcer. Een vergisj- genaamoode renietng i toe asselj jn, hop
as d bei zo tolevren an et ij geven hier niet meer dan singC, a~nders niet. Zijn getuigemis godsdienstige Con~gregaties. Gok ont-
ell dat !et inz! Frankvrikgoden vnej het eenvoudigae verloop van het bevestigide overigens schitterend de i kende hij, geheel in strijd mnet de
ivitde clr er prce de onpart13dige lezer oor- bovenstaande tegaenspraak, wvelke verklaringenu van Pechard, dat zichr
etino on e n 1e -olucid r al.,aZ deele dan zelf, in hoeverr~e de rech- I onmiddellijk op deze fabel was ge- ini handen van pater Hippolyte aan-
tiIr deortl,cl ia 1ers ter, hier to doen had met mlzembros even. zlenlijk-e geldsommen betvinden.
SHeuesob~edij eancia (cde et8 d~a-tel c~lero, qlue hanl~ ex.?citndo d la re- Ik heb de brandk~ast doen openen, Ilet process is volgens zijue meerning
1-o on cucelzeik. an obewvijzen ech .volucidn armada ad la i desobediela- verklaarde de heer P~chard, en hebj slechts een '.procks de tendance",
ter van het bovenbedoeld feit gaf cia las leUes- er stukken van 100 francs in ge- weshalve hij vertrouwde, dat de
het blad niet, omdat het niet ve- en 22sten Januari werd voor de dien,bdi aren al merkwaard e rechtbank een rechtvaardifg vonnis
antwoordelijk blijft voor deo waar- negende correctioneele rechtbank te d" zeare thb e eikn ou vellen.
h~eid van demdgded eer-Parijsi het proves der waters As- eff'ecten en testamenten gezien, D~aarna kwam de Bellomarrie aan
fisch e bericheldeten ar et Da- supinse gepnd e twaalf maar ze niet onder~zochit. Under bet woord. Dere betwistte de argu-
rIio schenken kon, gaf het : het be. jreligieuzen, beschuldigd als behoo. aan lag een bundeltje bankpapier; menten vanl het O)penbaar Mliniste-
wijs, dunt de vertaling van het in het rende tot eene vereeniging van mee 90.0 frorns aar stondd Iet bcjfaer rie on verdedigide het recht van
F'ransch overgeseinde bericht cor- dan twilntig personen, wonder ver- >O.Ofs personen bdrg ,,,,, omn zich tot hert errich-
rect was. Wij blijven dankbaar lof' der beyoegde autoriteiten, wTa. aanweziga was, kan ik niet zeggen, iiten van gezamenlijke gebeden to
ervoor. Door de vertaling dus van lren ter zitting aanwezig. Door den kdeblttnitgtedh.vreng .Trct erehj
hiet Fransch in het Spaansch werd voormitter Rouleau werd tot pater In eene andere afdeeling lag geld, voorts op, dat, zoo de rechtbank
het bericht over de "revolutionnai- Picard, den algemeenen overste der dat ik ook miet nageteld heb. Er de mneening van het O. M1. huldigt.
re geestelijkbeid.' van Frankrijk Orde, de vraag gerichit, of hijer waren ookr rolletjes; ik geloof. da~t b et spoedig gedaan zal zijn met de
mef ct ver inkt. ce lorc~,cni kende deel uit to mnaken van een er goudstakken ini zaten, maar ik vrijhleid van pers, de vrijheid van
GafhetDiriadelGonerio n eze~lschap van meer dan twinitig: kan het: niet zreggen, wan1t i!; heb g~edachte en de electoral vrijheid.
ziju nuinuner ~ ru van Iebruari oils personsll tlctdie z ichmt politleke onI "'e nie .;;-opend. :Coak vo~er de~ze verdedriger op waa-r-
voldloe~nfin voor zoover het die ge. godsdienstige kwesties inlaten. Pa. Det commilssaris w-erd door de adl- :dige wijze teen de! manne nuit
ven k on, daarmede echter is, hoe- ter Picard beatntwoordde deze vraag vocaten der beklaagden natuurlijk 1 der partij, die in onze dagen de
wel buiten schuld van het D~iario, de op waardige en zeer juiste wijze duchtig onderhanden genomen ovt~o p ler kl~oo msterlingen vrvogt, on hun als
verkeerde indruk, welken hiet tele- door de verzekering :Ik maak geen agn~e lichtzmnnigheid om p uk enmidaaa rjtatijzc
gra~sch bericht van 14 Februari 11. deel uit van eene vereeniging, wel gegevens maar losweg een bepaald met politiek inlaten. Allsof de re-
mnoet gemaakt hebben, niet wegfge- echter van eene Congregatie, wel- bedrag te schatten. lIgieuzen ook mect teven~s burgers
nornlen. Misschien beeft die indruk ke zich met godsdienstige zaken en/ Nadat eerst nog een aantal getui- zijo! M1r. de Bellomayre hield vol,
nogS dieper siporen nagelaten, nu Ilet geenszins met politiek bezig houdt. gen at de~charge gehoord waren. ver- dat de paters alle rechten b~ezitten
Vanderlandcr in ziju 11fail-edlitie van 27 D~e elf andere waters antwoordlden klaarde het O). M., dat hiet geschil om als journalist op to treden en
January een valdc~h en zoowel door geheel in denzelfden guest. W'ar- over de 1,800.000frcs. eigenlijk niets zich mnet verkiezingen te bemoeien.
toon als inhoud hiatelijk bericht be- Ime belangstelling toondenr de Ka. meer ter zake doet, nu de rechtbank "'Gij,'' riep hij, tot de beschiuldig-
treffende de zaak der Assumptionis. tholieken van Parijs reeds bij de .inkomlsten en uitgaven der Con- den gekeerd, aan het slot van zijn
ten hier bracht. WVij meeoden daarom den aanvang dier zitting en zij ver- gregatie kent. De officer van justi- pleidooi uit, "gij zijt op deze bank
het verloop van h~et process tegen de b~eidden met brandend ongeduld den tie! eindigde met een eisch tot out- de incarnatie der drie grootste din-
paters Assumptionisten wonder de uitalag; van h~et process. binldinlg 2'an de~ Orde, dowijl deze gen, welke iodere Franschman vzr-
cogeni onzetr lezers te moeten bren- Den volg~enden dag was de zitting uit maiatschappelijk oogpunt voor plicht is te wescshen en to bezitten,
gSen. B-erichten toch van het gehalte der rechtbank vooral belaugrijk, hioogst geraarlijk most gehouden nl. vrijheid van geweten, electoral:

FEUILLETON. pond. Hiza, muchanan, kita es un pi- --Ma ta kiko be kier, Erna. Regla mi, i mi ta bisa bo pa di t'21timo bez-
j.sar aki for di camina. Nos La pone es cas otro camina. Es un kamber aki tencS cuiidao pa bcbida.
KO~~~OA II COE3T bufete aki un banda, pa nos coeminza alomnenos mi kier pone na orden. Spantar manera un much di skool,
AA A~d AAL.coe cosnan di Alberti. Su boz tabata sona frioe. Erna, koe eshomber grand i fuerte tabata fre-
-o- (30) Erna a keda algun momentoe parar tabata na rodia banda di un batil a. g su petji den su dedenan. Apena
I un otro soldaat dici coe es trahador- n: a porta. E tabata mira den cleloe brick i koe tabata saca algun cos die per a risca hiza su wow-o. Tarta-
nan : com nubianan tabata pak riba otro. brons precioso poco-poco, a tira e pa. mudeando e dict :
TenC cuenta coe boso mes. Miral Poco-poco el a bolbi bai den cas. Nin- peinan koe nan ta~bata pak un ban. --Afor na mi trabao coe garosji ta
comn es cosnan ta. Nan ta basta mal gun banda es kamnbernan tabata pre- ~da, ora es soldaatnan a present den haci masjar fnioe, sino nunca mi ta
gepak tambe. senta un bista agradabel. porta coe es cama di es pioe i coe e( toema un bitter. Puntra mi muger
-- Mal gepak ? asina es un di mas Lily Orben, koe awor ta senora caha koe t tabata desea. pa bo kerP. Pasobra mi a priminti
bieuw dici. Buricoenan, si boso a Ritr~imeisr Von Harteneck, tabata ba- -Asina koe Bertie su cama ta re- bo di no toema mas.
bata asina tantoe den es trabao ai ma- ri stof i lodo coe su sleep di sjimis, glar mi ta bolbi6. Un risa cansar a pasa riba Erna su cara.
nera mi, auto boso 10 sabi, koe no ta koe zapatoe di es soldaatnan a larga -Bertie por bien spera un poco, 10 Mi no por toema be muger mas
manera mi ta papia. Si boso mester na suela. mi doen8 chocolate. pa testigoe. Mla pa bo mes interns,
troca guarnicion tres bez, cos di mas Su boz tabata sona skerpi iimperativo. -El a sali leuw; lo e ta cansar i mi t~a pidi bo ainda un bez mas,
duroe 10 kibra. Dos soldaat coe opasser di es kap- sigur lo 6 tin chamber. Dispensa mi Schroider. Sino pronto lo jega e mo-
I l a dal su moketa riba es bufete tein i un criar tabata cumpliendo unmomentoe, Lily. Imentoe koe lo bo cai den abismo.
boenita, ma koe hopi di su adornonan coe su orden. Nan tabata kita p'a Es moza a hiaci un senjal coe esj E no a comprendP bron kiko es mo-
na relieve tabata kibrar~ ki i ponC p'aja sin stop: semper bista hendenan pa nan sigii6. Na otro ban-, za kier a bisa coe abismo, ma primien-
Den trapi a present punta di sjimis di es senjora tabata mira un mehor d icesia o es otro criarnan do prudentemente su dedenan fini, el
dti un muger i koe paso purar un figura lugar pa es meubeinan. Es hendenan bleuw tabata traha, el a drenta den .a sigure koe 10 e mehord. Ora el a
delegar a jega den corredor. mester a sofoca nan curpa pa nan un porta abric di un casi el a abri ljega pa.for na es garosji, el a cobb
Tabata Erna Harteneck, kee taba-i por a haci toer cos pe. Poco-poco un kamber koe tin dos bentlana, koe les better di bibida el a garnB na
ta bin afor r coe sor fr-escot bistir ri ba es cosnan a haja un lugar, tin bista riba un hardin. harinja riba piedra. I ora su com pan1-
u~n sjimiis simpecl i koe un lensoe di se- Ij-0 senjora, ki un bon gustoe bo Schriider no a lar~ga nani hiba nada. (jero a bisti, koe sigur- majan 10
da di color r~iba s cabei. Carinjosa-; tin, es camarera tabata hiaci tra-stoe, hiasta cama dri es jioe e~ mes a hibta. coempra un otro. el a imponcd si!en-
Inente el a coeminda esi bomber bieuw ora~ eS: senjora a larga p~ond algun P'ronto to~er cos tabata nia nanl lugiar, cio coe neutralid ad .
koe a kita su petji, asina et a mire. plntji riba su escritorio. Ta bira mientra Er-na mes a regLa cama dli esl -Mh'ira, Schlriider. es moza aja riba
-- BJo no por trece H-ertie so cama mes boenita koe bo otro cas. jioe. kee ta asina netji i koe no ta tribir,
ainda, Schr~ider ? Pasobra asina t6 bini --Cieloe santoe, Lily tabata suspi- -M~asjar danki, Schir;der, 6 dlici ca- to ke ;nde ? un di es soldaatnan tabata
lo nu kier pont droemi. I)eni cs cabn ira. Es lugar chiikitoe aki coe mi sa- rinjosamente, ora es illtimo picza ta.i puntra. I'odiser mi mester hiba kap-
brein tin toer cos koe 10 mi tin mester. lon grand aja! no ta di compare. ;bata na su lugar. Bai an or noema na L~ein coe sjers lo mi kier sabi.
SSigur, senjorita, es homber a res- IjIn momentoe despues 6 dici: i bo garosji. Coeminda be miuger pa c~oe kenlde mi tin di hadi.


(IL'RAC'AO DENi. (isten Ir:IC.F~IlAR 1900.


No. 843


178 JAdiGtl


r clr~;s


I

a
r


inl


ii
d


i n j:;

r
3


WYEEKLAD~r1 VOO1R DE CU~RAC~AOSCHIE EI ATLANEN.
yrijheid en vrijheid der perIs"gijj liegt ook r"Iiep nui Charles Ber- jto zien opr~ukken. wankelten. va.llen, e~r mnijien ver villialula inl de )100 rn-
Na mr. de Bellomayre sprak mr. nard, w-ien Bulot valschlelijk bo- wglctn nd rilret invn
Bazire over de vrijmetselarij en schuldigd had van tle overigens weyuhtn iortend oen stootendl H~oel dio loopgr1avein o~r pe'~c~i" uit-
vroeg 0. m. aan het O. 31. waar- wmel vreeselijke .- misdlaa d m~et dle door de neervallendle paarden, en zlien. kunnen dec Eugeac lsch courres-
nm het tegen de logecs niet even- peters A~ssumptionisten to B~ordeaux; dat alles mect een viakte tegienover pondlentrlnl ons~ note niet v.elrltellen
cens vervolgingen instelt. corresponde~ntie to hobben gTevoe~ra. Izich,~ schijnbaa~r leeg on verlaten, ocmdant deo Boeren hIun no~ eeni kanls
Ten laaLtste kwamn pater ica- Do anti-semiet; Lasies voegdlo er w~aar izichI nictsi boweegit, waar geen hzbbollrn ev evn er can as;I cichthlij
rlo overste, nog cons aan hoct wtoord. nu nog ecenigie lief-lijkhireden ,In, enl rookwvolkrjo to metn is, m~aar varl\~nwaa to Zienl. 31aalr it beltgeon11 dol terner.
Deze verzekerdle, dant dle A~ssurnp- ne~cnvic Bulot cen banndiet on can .een Inotzettend c n on~~tzenuvendl ge- gekomenl gewolnde soldlatc n verital-i
tionisten g~een un de re aansprake~n Igemeneiln venlt. HernLrdL rilp : ,, a weta~i~rgertel r~olt. ter vijl d e l ucit' len b~lijkt, da~t a( van varenl zoo molc~
dloen gield~en, dan dat zij rebligieuzen' dat is liij, een schurk;, een c~annillo. leeft van de zwvermern kogels, dioi ter doo~r klippeni onI stee~nenl verborgenl
zijn, en lu]j gingi voort. Wi'\i be- O~ver Bernard wordl de cens~unur t- als een hagelbi,ni maar onizichitbaar iju, da"'t er tot up' korteri afstandt
oogen goen ander doel, dant medle te gjjesproken. rnet ulitsllaitilllng, mar dc: dloorhtoen suizen. niets vau to Zionl iis E1n 't hlooftL
wverken tot de uitbreadcing van het; heer Berna~rd weigerde bieeni tei Plat op den grond liggen wa~s he1t Ivan Ilen schlutter is naturalllij op1
Hijk G~ods op aarde. 1k voor mi) gjaan. De zitting werdl stel alle vertrouwen in die justitle Ischorst en de voorzitter liet de tri- rivier en te MIagerfontein en ook scheciden.
vTan mnijn land. M~oeten wij vervol- bunes ontruimen. voor een dleel to Coulenso, met de~ MIeestal1. zijn Ze~ naanglegdr in nj~en
gang ondlergaan, dlan zullen wig diti Het verzoek van Alo~ttc am: zign blralndoldee zon op, den r~ug, wachtendi achter)( Elkaarl~. de( ai~lt'lrste h~(ooger
ioeni als ware dlienaara van G~od, jj vraag in eeni interpelltlatire to anogll'en ndrtljdntrildesomdn voost Et zijtl steeda die
dlie slechits van Godl eni van1 Rome lveranderen. werdi verwlorpen mnet ivan kogels over henl heenl jaagt, al achterste die b~eginnoc n mret schlieten.
af han kelij k zij. 3len. hier : 310 tegen 214 stemmed en dle discus- lmaar dloor. De vijandl looptf Ila toe, 't noo-R ge-
op de bank dier betschuldigden ge-' sie tot over een maandl vcrdlaagdc. ----Kijk eens even weuar die kapitein richt on schietendup die''t adliterste
~ ,zetn. iju va st be slrotlen; om toi WVij eindigen. Ten slotte nog: een lis, zegtf can E~ngelsch sold aat, die lo opgraven.ell zooal, det Gordl o ns de-
onzeh vn dod ankj d ee go thed wend vraag3. Indien men h~er, afgezien met eenu andelr langruit achter een den b~ij hiun aanva~l b~ij 3age rfo n-
mact anFrakr~kmed t wr-van de va~lschheid der beschluldiginl- rots ligt. tein, totdatt vlak hij hieii Valnalle zij-
ken.' ge, elke warden ingiebracht to- --Ja, zoo straks, als er plaats is, den eensklaps een Iiagiel van loodl
Eenhal uu durde deherad-gen de p-aters Assumptionisten, tei zegtt de under met een soort galgen- hcm neerslaat. Toen general 'an~-
slagingen der rechtbank, en toen..., doen had gehad met miem13bros9 del humor. chope met opoffering van eige~n le-
toen volgde het vonnis, waarbl3 cler~o, qule has excctadlo ti lre veoilu- Want in de luc~t~ boven die vlakte veni de Gordons teachtte voor te
de Orde der paters Assumptionisten cion~ alrmadae a ci la desob~edientcia ti is geen plaats voor eent menschen- gaanr, probeerden ze het een paar
rinthondea cerklaarnld en leder der las l~e~e, of met ,,lonlt/:enl, vani wie gestalt, ternauwernood voor een Imaall, ma~ar ze kconden niet, ne ble-
beschluldigden tot to; fes boete ver- 't: is tehopen,, dat zi] ,ru ounschedellijki mensche~nhoofdl, datt boven de rotsen ven licro-en
ciordeeld werd. zziju ger~urakt. zou dan niet een zwaar- uitsteekt. O) ja, er wordt terug ge- Het lfdfe gebourde b~ij le Tugl'aSc
Z:estien francs bootte ieder,-- voor i dere veroordleeling grevolgdi zijn,vur even hard en corverdoovend, waar die Britten allleen Boerenu ver-
"millionairs' een bclachelijk baga-l eene? bijvoorbeeld zocals Deiroulede maa znder doel. Er is niets te wachitten boven up, de kopjes. omn-
telletje, terwiji hua C'ongrega tie en uerin trof zien dan 't veld en de kiippen. dat die atlleen schoten, en wnar tr e
v-oor onthondenis verklaard.Zoo i. Zoo schijnt werkielijk de toestand troepeni zelfs aan den eeiene viougel
v-erlangde het de R-egeering : een ge- I;to zijn, volgens verhalen van oogg~e- de rivier over wren en naaltr do kop-
rehtlik veroordeelin Ran dezeVi IIV~bV tuigocn bij M'odderrivier. 't HIeele jes liepeln, toon ze! blekiin inl eten
uttrs .,evarijk ogeorlofe Boerenleger is in den grrondl verzon- dloothof van loopgraven to? zitten,
alssociatton, ten einde deze als basis 0/-- ken. 31erkwaardig bleek dlat Ilogr~ waaruit de kogollbagel oa~k hen wve~-
te nemen voor verdere operates te- D e Zir. Ot. ontving een brief uit na don slag bij Mlagerfontein. Toen d reef, woer terug ovecr die r~ider vovr
gen de overige fieestelijke orden. Ka~apst adl godag:t~~~clteeen i; Dec., de Britscho ambulance in den over- wie da~t nog mogelijk was. Z~oor dichti
..Justice: Justice met die woorden waararan h vol;-lgende~ is ontleendr : eengekomen waponstilstand naaci do mooten de kogSels door d~e frcluch vlie-
reindigde een der verdedigers, mayi 't 11 ordit Tommnny Ltkinls, dat is dlo Boerenloopgrraven giing om dle ge!- gen. da~t. naar noteweuigen ze~rgenl
tre Dlepouve, zija schittetrende BITritse~lle: soblaat twj main populairen wooden op to halen, vond zij daar de stofwvolkjes op, inc~ p~leitrede waarin hiij le hurch~elach.- unam.i tio noclctig. 1 chc~ten togesn overall de8 Boeren, of b~eter de repu- plek waar de0 kagels i islaa~n. doen:
tigeC, perfiede besch~uldigiingen tegren eeccn vijaudl, dleze kloosterlingeni in~gebracht,. in kan tnkonf ien i lug na en dcroegec-n de gekwvetste soldiaten ~an, bij een aw~are regenlbui op ecln wa~ter-
hraar volle schlandelijkileid1 upl de icblarge' kLan ootlcioreii n mt 7.ijn ba- gave, hiun to dlrinken rn tomuiilen ate
kaa hd estld jnet dt an i] Uar ijhaltzichi zo6i mlens~chlievend. dat de EnI- M laac Jl1aar de~ ..Justice"t isi rnk et ee~n mnachtelous : "Wa\Tt kun jol gelschle dok~ters en dlragers goinl al dlio loopraven~\'' l vernielt tn e
rikverre tol zoekn En hear duar nol tegen don in codr woordten gecnoegi hebbon voor hun Ho (1 ltt1)11rll~eron bij hoindltitere tioet snouvelen,
dlienaren -- hlet i.- tlitmafal op.' op un ij moicot vechlten togen schie- lof. Jlaau e~ensklap s door een onf an- zone itbskutdntc e
niien~ ullt de~ brutale3~ hollldingf van tendel~ roshake n schie~tendle deren b~lundler donderdo! ecn der ma- mIIet lydldiet, dot artillerie, dije als% do
dlen procur~eur (1er1 Republiek Builot viaktenl. zondeltr dtlf 111] can hioedl vanl/ r'ineu-kilanuenl on ve~rbrak d~en wai- b este ter wereld dc re-pubieken zour
gebleken veroo~riovenl zich~ letter- een Boarl zicot on to mnikken. En:1 det p-enstilstandl. wegachiieten,, heclpt dlie! daar dani niet
lijk alles. BuatO ha3d ni. inl zijn r~e. enkele maanl datt them luk~te Ioven Alles keek verrast op, aan de B~rit tegen ? Zij beschie~t immiers de po-
q~uisitair cenige kamerleden belee- op zoo'o schietend kopj jo t,kocmen,,i sche ambulance wentc vijf minnton' sitie~s van de vijanrtr me: m~ovedt
dligd door te verklaren dat zij hunvodh ognes nrtenentjdggeno iht rijro hnadn aal nkretn
verkiezingenr voornamelijk da~nk. kon hs]j misschien alc llee nog, juist r-an hct slagveldl, maar van de vijf dat er volg is die toeki~jkendH oor-
ten aan de ,,journalistieke intrigs"' 't staartje zien val een wegrijtdend waren or nog ente mmnuten losorsodnondo eBee
dier Assumptioniston. D~aartegon comm'andto,, dat weer eecn cindlje ver- om, of ze zage~n jzich tot h~un verba- ontzettende verliezel~en mloeten woeral
hladden de bedloelde~ kamnerledlen dier eenl andler kopje in ccen klomp z~ing allteen op hect slagveild, en alle lden geleden : Het schijnt echrter,
hiem hun protesten gezonden. Het; schietendle steenen veranderdl had. Bovnwrnvrwnn ezn arsrmgnokerikvreln
geval. gaf zelfs aanleiding tot eeni 1 ooral dlie loopgraven moeten iets ke nd oogae.dat de vijandl, zoodlra er troepen in
hieftig~e discussie in de Kamer. Del~ zijn om hemn duivelsch te miaken van /Ikt l Tda als egren. veadrn a ebutkoewe o eed
J161inist Mlotte beklaagde zich over rnachtelooshieid. Hiij weet, dat er too neel i n sen "s~p rookjes-ope re tte"~, als ooit. Ze liggen in die loopgra-
de uitdrukking van den heer B~ulot, duizenden B~oeren tegrenover hem zei ean der ooggaetuIgen. ven of op hun kopjes plat achter die
dtie echiter door den minister v-an i/zijn, en ze zitten allemaal in den Unmidldel lij k diaarna ratelden weerl jrotsien 'en laten don vijand bomnmen.
Justitie Mlonis verdedigd werd met gfrondl met paarden, kanonnen o~n degweshoe o et misver- en t h~omt mecest alles ov-er hien bleen,
de woorden : ,.Het openbaar minis. 'alles, en op, geen veertig pas is er stade w"erd hopgehlderd
terie beeft zichl eenvoudig bedliendl zelfs iets te ontdekken van den rook Me i oprvnhFebben de
van eenl citaat uit de Geurr~e rlecto- bann;~eoer A~:5~flause-gewren Beoied ]oere~n den Engeatlschlen weer eensR NIELTWSBERICHTEN.
rule van Nimes, die de namnen dier 'tDe edne a e eovr een ni eu we verrassiner bezorgd,
bedoelde ?fge vaa rd i den opgate .;land, en 'e, noet een zonderlingf ge- waaropI ze niet grerekentd haddon. CURACAO.
,,Het Openhaar ministerie liego en zichlt zijn, amn de Engjelsche troepen jAls, er ee gebrek bij die E~ngelschle Oii c ~rclc
-bevelhebbers is, dat met d~en dlag Oiieehrctn
-A~sina. D~en stal dli kaptein 10 ta eS meu"belnan ai tli senjoritaa Omren, / duidelij ker aan 't licht kornt, dan is Bi ovreets-bshki
mehor auto koe na cas, Scrdrarstbaacepa tmeo au o t e erko ttt idn atdd. 27 deer maanld NU". 121l. is be
pon6 enatvamnt. ok taesmoatabatin. Mla es tempore kne nan taba- de vijand vanl planl is, trots de talrly- noemd tot plata.tsvervalr: ngen kan-
ta henteramiente otro~ cos E ta roe. Ita na uise, a larga sui marca r-iba nail ke verkenningen. Bijna bij iederen I toulrechlter op Arabau de heecr J.T
mann di bards. mae Iasi hende to no, Sin' doda meter tin talento, p~a haci slag luidt het in doe berichten, dlat S]uflECERMAN~~ t1O0fd der lantissehool
kertb mi mnuger ta bijsa mi. E tab~a.i" no lugr b~oenita coe loke a sub~ra, I de vijandl op dlit of dlat punt ste~rker a idaar.l';"
'n -rl~ sj tac a l lamrR i e lenlto ai es senjura1 di cas ta~batin. was, dan vermoed werdt' en tochi loo- /t;\~lll~l*
tend muchoe cos. D~ia koe mi mu.-: ES camaIre'ra a iill~imp siela at es pen ze tel -ens weer in deni val. vn ns
gera alfo ditrpi e moa abtacuarto destinar pa comedor coe masjar- D!Ien dag vir6r den slag van Magrer-: De Frt~ljinuedigie van eergisateren
bini toer dia ie tabata percura ms disgustoe. So seniora a manda iej fontein werd met lyddiet op cle Boe-; schrijft het volgende :
cos koe un dokter, un dia pa casuali.~ mester obedece. Es muger tabata mal renposities geschoten, maar de Boe-
dlad koe et a mira koe mi....abin ta contentoe coe es tr~abao ai. E ta atki ren lieten door g~een enkel togenschot -ll~et nieuwe stoomschiip van den
net mi a caba di primintie, koe nunca pa camarera. D~ia hoe es otro criar a blijken, waar ze eigenlijk zaten, ook Koninklijken 1Vest-Indischen Mail-
mas 10 mi toema es bibida maldita aibal t6 mester a percura pa jioe tam- niet deaa, waar den vorigen dag hiun dienst, de Curayaro, die, zooals onze
M, t. b nr t mbeko esn sennjo l~.) 11P ll h i~~


na mi boca. SI bo mester ofrect: mi bo.ia LLVI QIU V ; ruIKnn e elesncnoutr~- I eeszci\c rll1Illllr~) Vi
cuakie oa, oha, sin ela iciidrita a bisa, koe 10 6 toema percura- losit. WVel brandden op die plek 's hlier naar eenige dier Colomnbiaansche
n:lale so a companeo, atosigur 10 mii clon di esjo asocet. nachts tal van wachtvoren tot groo- havens w\as vertrokkenl, heeft Port-au-
bai na maloe coe bo. jioe ta gracroso i obedecido, ma p~a ito voldoening; van de E:ngelschen, P'rince aangedlaan, wvaar zij de' voor
-N~o rabia, es aki dici chanzrando. molestia curpa anoclui di dia coe die nu de tevreden overtuiging had- haar bestemnde co aidaar door die Prinx~
Esai 10 no soced6. ntd, esai t4 no tabata gusta. L~arga s!' den, dat hun schoten aan den vijand Wlillan! i aanlgebrachlte steenkolen (,-
Un ora despues es garosji grandli tanta poDerba noemna, e tabata basa, ts- tc e wa ose ebe e egnmnbet a die havenl is
tabata basjir. Schrijder a tira cabuja rando un hista di bofon r-iba Ihrna dawn arztnd orn O-x arS.Dmnogseed
itoer cos den tin hloekii el a keda Vo\7n H~arteneck. Anto la t4 ta mehor. bekommerd- trok d~e Hooglandersbri- Thans~ is hiet bijna zeker, dlat ons
para to mira es garosji. Coe forzai Si toer cos noema ta nia qustoe dli gradfeuit, om terzijdtevandieplekieeni Iilandl binnleukort dlour genoemde
rs cabainan a hala e ga:rospl ta bai. senior di ca~s, anlto) no( tut n~daL coe :positie: inlt te nemen, met cen obe s~tomv~a artli~in me1t .Ct. D~omingo inl
1)n s neral l rn ablb tnstf k of aja. grijpelijke veronlachtzaininilg vann cit- verbliniding zal w\orde~n geb~rach~t.
Ina nr trazbao interrumpida.a. Core pa-' IUn sjeri a kedla p~ar-altl. af r. na a gesterkte vecrkeningiib I.lcnlldom d ko- Zooi dlit. plaab~ beeft. gerlijk~ muen
rcenjil 6 tabata saca toer cons for dli pont: un grucpo grandli di branls, kee ~llonie, out zichl' 's anorenS inl pla,atS' met allen grandlc \erwachlt, tlan zral
den es caba Poo-oc eim~ei dli ~so roeman ; a gn a na poistamenntcee van opl tlrio mijlJ afstand. utlidd~enl Is e~Silandl de c'ventucel ui t die stoomr-
caaahj u r it. Tabiata ulnj ti cabai riba mnesa i t a sali fo~r dli tusseheitn de! lBoeclItuocloopgntra to bet- vaartge'mee~nsch~ajl \or-i te pui
h~ista elegIante, no~ obstante mial estad o kamer El aI hiae Ic fr di don ,vinldon, met de~ beke~nde gru~welij ke i/voordelenlr routenldeels te Ilanlken
dli es meubtelinn. Nian no, tabacta dlen sjtier, el a1 braz6" tj'ernamente lrn-lahiglsgvl indiwat-ebn e egnodie ol
Iningun c-aso asinia dli po~co balor- ma- 'toi \ene umn haiddenl tiet vteel 10erea zict h orIj(leLIn consu~l[ van St. Domllingo! amel


AIGOE Ct~)~~ D1 C UR KA CA~OII I I I I 1


o na113 Y )Oveneg
$delgadasn, p~ilidasc y am;- l
m~icas ha~n mecnester d e a ~
SUn alime~ntoq cue Conte~n- ~

g a grasa, ri fin de e~nri-*
qluer la saingre, COlorelar

asl ~l 3yl mcjill ars fy recuperar 8

13Setl la fueTa. ue-
Sde asegurarse qlue casi


eg a comida *

DE
Aceite de Hiado de Boarla


i !0f0Sfoosita3 de Cal y de Sosa,

es ni mas~ nl meno 10 ~
q ue les hacG fata no, 50- a
lamente les prop'orcio~na (
s el mportainto eleme~tnto g
(aceite~ de higadoL de ba1-


Stli~n, aino tambien l(,s hi- 4
p'ofostitos que tan vailit-p~rd~ yd frllcig
Ssos son en 10s tru~stornOS
nerviosos de que comi'n-
mente va acompafiada la
anemia r
*La EMU TS I~O ND DE
gSCOTT es un alimento
qlue contlene grasa y que
se digiere con mis facill-
dad que la grasa en cual-
quiera ~otrat forma.' Las
cares on *hasta clerto
punt DOcCOSarlS para la
salud. Y esa es una exce_
lente manera~de adqui-
Srirlas.


vertrek. hietzii l an s morgens of 's na- I
m~iddags~ is gSesteld~ en in de bladen be-,
kenalgemnaakt, die v~ertrektijd niet meer I
v-eranderdt oi ultgSestelld w\orde a~m ~ar- i
St i rulei re aian relegenh Ied en. '

P~oste~ru' iJen~eroso Bilion, Ca~talina y Silva-
.nia Hukup, EdliliaLJimene, 'LTekla
R. Mlarquez, N. Rtoyer parat T. Bo
Zoila B. de Rtodriguez,, Camilo MIa-
Xio vorverzending vathaar tw e ~
drukwerken geadresseerdd aan B. .
D. G.omes Casseres, Jamaicz.
l~ien verklar~ing.


!Ingenonden IVededeelingen,


:zecrten. dant ietgeenl anaailcngenanm
is vorir de~n smaak, hiet Zi] dan vnedl-
'fel of gS'leneeSmliddel.~ wini v .hever~l-
Iderlijk is \-oor can sy-stems Wanr
schi~jnlijk is d~it to~t op, zokrle~t ]ioute~:f
(dto corzaak, da mcln inl zoove\-l, ..


smlaa~k \oorlemeestein (enonovlr\er-
komenlijke: meeilijkheid.tl Dit hlwlets~l
no is gehee~l en ai w\eSggenoment~t dloorSdat aill hetrstel onr genetzing annbren-
g1 ende~ kracht dei Ir Levrtraan b~ezit,
die door ons ge~trokkcln w~ordt niit
Sverschie kabeijauw~lever~s. .suu
lcn Pevenzorol de reak zij !1he(el r'n atI
v eer~dw~euen. Daarbigj heeft dit p~rep~a-
raatt ook nlogr de ZICzeldzanm geFnees-
krachit van d e Hy-pophosphiten--
Siroop, vatn de Extracteni van mout
en kersenschillen, wcaa~rmede dleze le-
v-ertraan vermen gdl w. Yoojir den
i:maaltijd aebruikt, hielpt hiet prepa-
Sraat van 1Yampole de SpIjsvertering
lzet bloedl a'an, over~ivit zwakte onr
Iultputting, hierstolt de~ krachtec n en
:voorkomt oni genee~st de koor~ts.
Srhleumatismc?. buikzriekte. atlgemcee-
ne verzwakkingf, longarandoeningen1
enI alle ongestellrdhede die voortkoi-
Ime~n ult b~loedb~ederf. I~fe isv 'enl UP~-
7leesnulddtl, dlal het rindc! drleril schlit.
fer~ote edle e ic -rlllrdigl is, can Zaak;.
dhe alles overtreeft.. Hot is z~et a~ls
honig. E<'n tischi overtuigt reeds en
:;meni kan or n ect mnede bedrogen wanr-
;den. HIet is to vecrkriJ3gen~ h~ij alle~

.g. "I or -r-
star senores mio~s: Con,! iiecuecncia
:recet, en mi clientele la "Emulsib~in de
scott" ~rc, a me place dec riueln we a e-
na apinian" que" formdllt de esie medica-
mento at conccr Iin formula, hia sidan
ampliamr-ente confirmada por los r-e!l-
tadlos qure he obtetnido ca~n su usu.
NEDERLAND.
noct geneuc~rtl e tr (.onistantlinIovel.
1123j lezen ann bet slot Iler ltracyi
schelc K~~ron~pek in die 1-r rln we G:rr in~ge-r
Ciz7curat:.


hieeft gspaarL"d, om vanl de~ thans n~it
m~annen des vooruritgangs samonlgestel-
Ide Dominikaansche~ r-egeer-ring to v'e'-
hlrijgenn alles, \\nt strekkein kon, om l
IIet tot sta~nt kornen v-an b~edwide l~
tocomv:aart' tte \ergcemakkecijlidkn'

~nze lexeris zul~le~ tich niog wel
hlerinnertn, dant wvij n~aar aanleding
vani cian ingoczondon stuk. dlat hij ons
w~as ingrekornen in ons nummrier van


Zooi dlikwijls kwam be~t reeds voor,
iet b~ovengenomd schip, (de <:~l;.>r'l/r;;,,,
the/ Jan/ Brandhef~~) cerst d~en molrgen
vu~lge~nde op den aang-eges-en dag~ de
recis aanvaanitc, dat men nu bLijna als
regerl caIstte~lt -d :uenu 'ndn
J~iiiilrandho vertrekt cen dag later- dain is


Tot onze spijt waren wij vo~r hiet 1
O)p deze bewering is, zoo niet van aIrfdruk ken van dlit nummer nog
of~icieele dan tochi vanl officieuse zj niet in die gelegenheid inzage te :
dletegrenspraak gevolgd en1 tot ans nemen van hetgeen La Recialutt Ca-
g~ekonten. tcdlican vanu Coro schreef over de j
En toch, wat nu is gebeulrd bij het verbanningi van deni Heer ABRtAHAu i
laatste vertrek van die Gouvr~neur SENIOR.
lial dea)Z Braudhof, het eerste na de Afgaaunde dus op hetgeen El Int1-
klachit, dloor ons uit liet ingezonden par~cial in ziju numnmer van giste-
stuk overgfenomen ? ren wonder den titel van Tansidia
De Cur~aguosch~e Cour~ant maakte over bovengenoemde zaak gaf,
in zijne nummers van !I nn 10; Fe- verklaren wTij als katholiek orgaan i
bruari ll.---en de Ancliloee dli CuranCno alles to ondeHrschrijven, de onpar.
niam zulks over-110t volgendle bec- tijdighrieid toch van ElI12nspcaral
ktentl .blijit ons borg, dat dlit blad naar l
w aarheid hiet gedr~ag van Lau 170cista I
L)e Nc~edela~ndsche paketschoener i Caldicce brandlmerkte --wat El ~In-
Gancrwa Fa de fiandof ertrekt pirarcial naar annleiding van de zaak
11aandag, tlen rc90. deer niaar St. Mar- SENIOR Schlreef.
tini N. Y t. Eustatius en Sab~a. W2ij willen hier nog bijvoegen,
DeI mlails w-orden op dien vertrekdag dat zulk geschlrijf niet aan die ver-
arm 2 uur dies namidd-agSs gesloten. achting van de Israe~lieten alleen,
maar ook aan die van ieder wvel. )
TIoch vertrok jenlimu~dhof niet .7[au~lnda deaI dient prijsgegeven. '*'ullen wij
ladc dezr. mar Imsda densteeds decrgelijk geschri3f afkeuren I
-'0leadeer s nrgns tusreks e-in het algemeen, mreer nog doen -
rmI~ tw. lit gesch~iedde zonde:r wij lit, thians, nu hlet voorkomt in a
clat voldoende bekendmaking was ~een tijdlschirift, dat tot titel voer~t.
voorafgiegaan. r ~ La evi~sn Caldlical. I
bal. my rin chn ofcile zid dllj wlpadysmith onltzet or nliet ?
suiting der mails, bestemal voor de Rle wod na
vertrekkendo stoomschnp pen, wordt M/~hersan wordt aar aanlead~ing~ van
h~ekendgenlaakt, schre'cef IFelrar Ioce dlL ~n ~tl~tm it to gaal-n inf'ormeeren In] de Hfee-
kitL van Islein 1/o tdiretour hot to- tral toE L.trahanda('(. Zoof~t (enomde
tir!na missanoniur geon~ a~ntoordc kLu
(;.~ ~ ~ ~ ~ ~~ee d1 ;)I' ;I ~N~~lth, lr-l""I 'at ieedereen voldoende: be-.
p'ara~ San Mlartin, San E'ustaquio Saba, i vre ET 11 a1,p irialle ge~val e~nk ee z
balia : las2 P M.to even vani het bombardement, (
EvenenshetDialo dl Cineciodat rond Ladysmnith wordt voort-
van 10 Februari, wiens berichten gezet, indion mnen de firm DE, LAs-
zooals die van de Ojicina( Marlitima(I No\. slechts die gielege~nbeid geeft
liepen van 17 Fe'bruari tot ]!f Fcebrua- om de stopped to laten springen j
ri, negen uur s morgens. van de flesscheni "Allersmakelijsst
Basket''? die zij te koop aanbiedt, !
P'ara partic palra San Martin, San En~s- en het gieratel der geweren na te j
taquio y Saba G;. hl. GJ~;oufrlrrnc ;can de;; bootsen) door doe deksels te doen
Brauhot ol.openen van de fantasie-trommecls,
waarin eveneens dat "Allersmake-
TVoch was den luden Februari 's llijkst Banket"' verborgen iS. i
inorgeans niegen unt reeds besloten
tigt het vertrek van de Go~lvern o~lr Arha
1;l IIsI den rudhlOf o~p den 20sten Pe- 1V ~ij vertalen uit Dec Arubasche

wtn dit wnr g on IZae eenbr Cuatvn Februari :
onlstreeks negen uur door dlen kapi- 1)eze wetek 1)ondlerlagr viel in onze
tein van bovengenoemdr sch~ip mne-l,,., havn bunen de veniezlaansce ba-
d~egoedeeld atan iemand~, dien wij op landcr 1a~ Is/aoa komende
dlat unir met opzet ter informiatie \'a L.,,a G;uar-ia met cen troep varn 63
hiadden uitgezonden. en hect Dialrio gewapende Venezolanen aan boord
decl Consiercio van to Februari be- odrbvlvnGnra u Ems
richtte dan ook onder Salidas, 201 SANTOS t-OLvel \a(e lrl rS ,
(Irblcl~) ogens verklaring v-an den kapitein


i I

c
I


i '
'
i i
i


Hemos conocido A per_ II monet ten; s onte -- < e pi itick ~ii
sons que tom~indola ~a- m aal overigenis latende m-sten ernst lr
8, \aar-schu~~ven tegen d-e veralen, die
naron una~ lIbral on un dia. eerst in ten buritenlandsch~ blad, duaarna
SCOT &BOWE, uimcosNewYor. ,in de Y/. It't C. zijn gedaan ov)\ er het
'nevento a o snics, v vein~F TY~~k rtrek v'an conzen gezant dlen heer \an
9 1 :cl~~ei pStual vanh P irshdi. ut < .e i a
Exfjase la legitima de Scott con el en- v-er-lateni 11ad om zich1 nu~ar zijnl nieuw\e

T'sei odcelm De clto ue apav hiombros un gran bacalso. g! en, hoe\\ el hii tweemnral een audit ntie
hlad aangevraagd ter- overhand!igin~C-
( van gelooisbrieven en terw-iji de khait
deer b~ark w-erden op denzelfden daK 'andere geztan ten in dienzelfden tijdI
met ben nog zes andere barken met we~l hiad ontvangen. l'oorts we-rd bie-
troepen aan boord van La Guaira naar w neerd dat de sultan bij htet vertrek zichi
Maracaibo gezonden. ladsnct niet had doen v-ertegenw\oordigen, den
De Heer Adriaan L~aclC6, hnesg gezant een adjudant zendendle om hem
van Venezuela op dit eiland is afwezig lgoede reis te wenschen en een paar-
en wij "ernemen, dat de person die, medailles aan te blieden. E~r is v-an dat
met het agentschiap belast is, niet ge- alles slechts Ceniding w~aar: de sultan
neigd is een bark ult te zenden om de heeft den vertrekkenden gezant wegens
troepen naar hun bestemming te bren- ongesteldheid niet kunnen ontvang-en
gen. Daar hietzelfde schip niet meer en deed zich deswegce verontschuldi-
kan gaan, blijven wij hier zitten met 65 gen, under de aanbiedingi \an dje ge-
Venexolaansche soldaten en een v-olle- bruikelijke on~derscheidingen ; hiet is
dige bewapening. Een in bet geheel lonwaar dat andere diplomiaten w~el zijn
niet aanrgename toestand voorr een ge- Iontrangen en h~ij hiet v-ertrek van den
meente zo~oals deze hlleer van der Staal w\aren aile autoiri-
teiten aan stationo, die de bereng~aan-
Colobia clde dliplomaten gemeenijk niitgeleide
dloen. B~lijkbaar zijn al de b~enichten
de e Rae uliel; edtde fir 1 krch io vremile en Nediei-nrladche bladten
d dl'I Covr dlexe aangSelegclenhei verrs~chieenen
Ler >p ta verin en lit Iinn hertai ult ;en en dlexelide b~ron atkomstill,
waa01 zan oven niet-eeral~ ont alagen an
ken. Mlen verwachtt eerstdtaags een'"1 a (~1 Ire-ee\clotlt- l I
.~es issend treffen.. tusschen do regee- Ned.~ iiega~tie~i- te Con tntrlsccin oel pain-
ringstroepen~ on de revo~luti on nan-en jien Ileblbenule oangSew'enal uint tc wor-
ondr Csarana'en outrangnil stpeed elke g:el'egenh~eir!
- 0 - hlee tt to a tg n m n a l ngen
tc` best( himpen 0~1 in Ien enarriigii d~ag--


hebben de autor-iteiten van L~a G~uaira
Iara San Mlartin, SanI E~ustaquio y deze troepen aan boord van zijn schip
Sba (,. h~ Gouverneur van den Brand- gebracht en hiem verplicht ze naar Ma.
Iracaibo te vervoeren, niettegenstaande
wae Ihij te kennen gegeven had, dat zija
on tIij nu willen? M~en begrijpe schip in slechiten staat. was. D~aar het
wel om 't Voorr h~et publiek zal het schip te veel w-ater inkree~g en gezon-
rer seur even ziln, of die Gatc-l ken~zou zijn, zoo hiet de reis vervalgde,
acht~elo cnd atenz Br~audholf' m den viel het hier hinnen om zich hulp te
trokt; dit maegeu den avond ver-i ,erschafrfen. Ilet schipI kw\am hier zon- i
3[arclt -i e hie dhj geen ~ezlwaar. der scheepsh~rieven en laa~rom werd het
Jljk de woorde hen wil lter- van go uvern events w\ege auingjeho uIden,
trefilet vardn 0 an riut ons e~n- 11\'ijl biet notk geen gcrezondh~eidspas haf,
beeftle der~ govenemnts-encskunig
W~anneer d~e Gurrwrran d~rl hlet schipi ge\lisiteercll. 11aarna zijn ie
//rndb vest's orgnsvertrekt, trape~tncen, i\cle eic a an bonordl beyon-
dann behocelt die mail reeds niet decni den, gelost on inl het forit o~pgeborgen ;

worenniar kanl dlit eve'n go~iedl cr- 'ann lant Sgaan en min generaul huurde
scie vnLter elchir eenlll he1 %(m (ze(0 (ndr dk tc' kunnllen

En1 hot is oshlk hbn munbtnni tkue
mi \, le l.


'I< ,,,,,- ,,,,,~ i~ 1 riii~


1.len /M n ~m 0 emani *


AM~IIGrO E D I C URIA C AO (-_~_~_~-h. ~_~ _~~_-____ ~ I


I


_ __ _____ __ __ __ __


REAZL FABRl~ICA DE CIGARnrIILLOS
Otrabalanca Calle .A~ll 11a.
Los cigarrillos de esta afa2mada E'6ibricaL estlin elaboradlos conl los m~cjor~es
m~ateriales de la flabanla.

ALGODONu, F'ECTORAL, TRIGO, BERRO ETC. ETC,
SE VENDE~N POR A~iAYOR~ Y AL .1 )ErTAL
I'en todos los Almaceneos, Botiqu ines, Boticas y Tiendas de C'urag~ao, Bonni re.
Aruba. Trimidad, Venezuela, Hait~i, Colombia, etc. eltc.
En esta fiabrica encontrarjn los fabricantes
PAPEL PARA CIGfARRILLOS, PICADURAS DE PRIMERA CASE ETC

~'d -- EL~"~P~~
der stoomsch~epen van "the Red D) Lin tusschen
NE~ -=7- ~E~
PUERTO RICO?, VENEZUEL~A en CURACAO.
1000. ICaracas ilildur !Philph? Mar~b' Caracas Hlildlur iPhilph? March!
Vertrekt \-an N~EW TORK........~.. Jan. 65 Jill. ,Janl. 20t.~lan. 26 Feb. 6j FebI. 10 Feb. 20 Feb,. I
Dmet SAN JCANr\ RADl..............| ,1 p,( } 2 at
P'o Ces ,,.. .... .[ i, 36o ,, a 1 s
,, CURAgAO ,.... .. ,, 14 21 28 4 141 19 2~
7 omt kanatne LA GUAYRA 1- 2(1) 1 y
K~omtaan to Pro. CABELLO......- ,, 18 ], eb 1: 1
Vertrekt van ,. ----- ,, 19, 2
Kolut san to CUReAgAO ..~....~... ,. 20 .) c0
Vertrekt ane ,, ......~.. .. 21i ,, 20 ,, 4) ., .1 2 ti 11
Ime~t La (;acuu annn .......... ,. 0'7 ,, .11 ,r
A .I;'A S ... ::::::::: L': Y: ;: : ji
K-rnit annl to Nr;w-YORKK- ---- i e. I:: 1 MnyS ad

hu nit no;n to ~I user no .. i s ,, so 6 .. 1 t nat ,
Yocrtrel tt vanitcii ..ll tC.. ,,1:('( 1 _: 1 8 r r8Fb 1 1 ,, 2. I ,, 1
and ann 10CCH CA .... ,, 10 29 e 1 l j ., 20 7, .5 1I


i1 !?li, de cen yoII (I(urk om nd sub(! rt I
I a:. il twe: crloi hghbeLn d!e Nedelne ~I1
en~i mei: il own yur to tlcl'r en it deelfl~
is ingelicht.


Tegienover b~ovens;taandclc verkle

h/adc 1.,,, 's frar! '.EnhacI!Ceen schrij ve
ult Constan tin opel lezon, wvaaru i
brlijkt. dlat die Sulta~n do beidet miale
niiet cangestteld wacs, d~aar hiij de
ttuenn dlag langdcurigee audl~ntie
heef l~t verland nn don: g-ranft va
TIuriju e~n dien Italina~nschen1 amba : 1
sadouieri metr zij11 petrsloneel. de~n and l


BUITENLAND.
ROmne.- Aa11n 31r. G;i ust ian r
,\artshissichop. vani Sorrento. (I~talii
Jlit godlurendelt eenige Iinaaotulen val
zIiin inkonanf~ door toedloen van1 des
Staat b~eroo~fd is giewordlen. maar us
~vClTOdero isl -ijnr lechteun1 Ii 1 t~l

togjen de vervolgritur delr Regeerin<
u~p initiatief van de N-apelsche cod
rat aC.r~ose een giouden sch~i~jf
pen aangebodlen. Z. D. HI. was zle
a~angredaan bij hiet ontvangen var
d~it kostbaar geschlenk en van de
vele b~lijken van hoogachting et
dlelneminW r an zlijno diodcesanaT li
k~en uit Napels.
Transvaal.-- De berichten ui
Transvaal zijn deze week over he
mleeen diesud~oeren neltuggunsitig

ontzet, Langwanahieuvel eo Colenst
door de Boeren outruimd, Generaa
Cronjd~ door de Engelschen inge
sloteui, ~t klink~t niethternioedigrend.
\\ at er echlter vanl dat alles waai
is. mloet iof bli,ljken ;want die be
rich~ten sp~rekeni elkandler teg~en. Zoc
wvordlt o. a. C~ronj< op een1 en denzelf-
d~en day ei on u driei verschillend
I'~tui vcrid~ tl 0 g veheh ,
sloten '
31aarschalk~ Rol orts hieeft b~ij he
overtrokken der l rijstaa~tschou grlen

\ti st tro, a ~ij gei i01 .10 ra /
n(,g nitnoodligt, zich~ groeduschike
nanu Har~e Britscho Ma~~jestei~t te oi-
delrwe~rpen. D~oeni zij Itwt niet, dan
hiebben zij de ,-ersenri~kkinlgen eni
e~llenden van den cov log aau zich
ztelven to w~isten.
1Iet komt ans \-oor. lat hiier een
F'ilatus aan die 31ag~;er.-tontein zija
hanndienstaat to: wasschen.l J1aar al
hett water van det zoo kau~ ze niot
schloon maken. Hoeveel mlinder
zulk eene proclamatie ?
-EIen officieel telegram uit het
hioofdkwartie~r der Boere~n spreekIt
beslist het bericht tegen, dant G~ene.
raal Cronje zou omlsingeld en inge
sloten zijn.
Y-an Eu~elschle zijdle wordt be
richit, d at LadylsmthiJ onltzet is. WYi;
z ule 2e e(Egelschle Kamier (Lager-
huis) schijnt Mlr. Chamb~erlain nog
meer vertrouwen te bezitten, dan wij
verwachtt hadden. Althans cen voor
stel, van liberal zijde gedaan, om
nog eens een onderzoek in te stellen
naar de modeplichtigen in den stro~op
tocht van Dr. Jameson, (waartot
maar men beweert, ook C~hamberlain
behoort) is met vrij groote: meerder
hield verworpenbeihe. eea

Cronje is met al zijne kanonnen, op
tcen na, ontenapt. Gen~. D~ewit heeft
eene schitterende oveirwinningf be-
hiaald bij de 310dlderrivior.
an arschal uerts tlertel re
-ver ~oren heeft. miaar dleelt niet Inel ,
w tat- d igmeilijk jiet eurtl i 1 ) Iir;

cOthie~rirtin van het Regimentu W\ales
(n:ek. cciillllli als dlie Unul de Ca-
valerl.
Hlet ontzat van~ frady:;unithl blijkt
niet mecer to zijn dani ee~n puur ve~r.
zin~seluit Engelschecn koker.


ADVERTEN TIEN.


a, r


--- -r C


C,

c
0 -7

C
r
cj
C

; r,
O
-r
31
O
-~C
13
re
c=


.

l e ft p ier' la ntal ange orrni tom
"ani ~lll~cr t' ine lifner;aul water -


Ines ll ~oe il I,. e~ IBOTICA CHNT BI,
1) r ~uc h~teniijnen7C CIn Ilrual e .,s I Ii~ level
1 raboen wiju 3eivi. Apl- Overaijde-- Breedlestraat.
won.ti G~root voorraad vacn artsenijen oni
C'i r~oe nlintonnadle. vaLn d e azllernlien wste paten?17t r1i d d efen;
Flrambloxenlimrronadle. lallerv\ourtref~felij k~st e w~ijuien van de~
ItLlmon II quashl. besto inerke~n : heerlijke siropen :
----- soa water : briillen~ vanu allochal~ndt
1)anlls con J~,~ioevn ficotson.1 scorton alledrijushtr en allerwe lri e-
P,;cra jchtg h1ungI (:n W~~llla~ndianp kendcstec pe".'urfurIiec n : cacao eni ch~-
colade va vrschilltendet ruerken -
Ecrlite nude Schiceda lunne:r uitgezchlt! (ali turr n: iae ut
'1 I Conucev inl 1: 1 ruiken? o .ede m etg r n l fbikn enz.,
Hoodeo~n gen keldlers 1; Kui per onz", enz.
SGeneHver- I Zongent ourr vnu het gierenonlunelrdi
K~elders W\ittee r? Ioodle Br:1anldo:wi Lan1s'extra Stout, dloor meer1(
danUnizeul gneeskundigen1 inl N~.
1F~ofo o~~rf4, 4,4, h [ppyItf derlawtl (n \ierrow\eg d~oor dle mee~slt
I c~~~~ van Curano;c, ;Iobo~cvalen; vani her
Este u c~onocido, Taller belerlijke brite El Ciervo, her
/ofi-ecce do nucr-o su~s traha~jos fi 'e"" elijkste e \-ri d ell~rhh 1
sus Iitimel'OSOS clientes, acaba alcohol. welk~e hiet b~evat: van dc
do recibir m~iiquinas de 1as filti- Elizir de Capuchino, bereidl
mas nvenlone Y ten0 onsdoor H. Suels, het groote en onfeil-
e. m I-eco l tcn. cn- bare gen~eesmiddel voor do spocedigo e
tantciment e de ve~int apnrntos genexing der vrouwconkwaslei.
n. ingr~ediente s freso s p~ara; cl Alles togen schappe~liljke prijzenl.
n1. arte -fotogrliro.
HORAS DE TRABAJo CHIraQ80sch6 Agentnn~


~1

rc-~IL~
P~d
C~4

`O


Albert .igguesparsse & Lo.


;ibouurn


31alcohnll Kentonc~i &~ Co,. Ltd.,

K-iraaijenv auger &~ Co.,Vaeie

J. II. v-an d~er YTelde & Co.. .


Jobi. He Kuypers &~ Zoon,

Job~ Stokbuizeg .
* Alfe


ar ingen. .
Kotte rdam .

,n a/d Rtijo.


--TANl
N. JOACHIIM[SON TE HAMBURG.
A4. J. L. S~LTUMPF.
HEERESSTRAAT, CURAI'AO.

O)llivanllc rlr on ointpakt.1

K~renten 't 35 cent per I- Kg.


I VU Iii ilU~ Jl Heeft per laatste mailboot ontvan- I en vaten re. qlualiteit

De ondergeteekende k~oopt te-,e :Blikjes Holl. groenten on vleesch PORTLAND CEMEi33NT
aren den hoogsten prijs crrebruikte 3~Nisjes roorkvicschcl inl blik~.
onbeschadig de postxeg~el Sleld K~oek, banket en Sjuikerwerk. G n e l !
injwt eft I ononmiddellijk~j Bestellinge~n w~orden t spoedigst Sigs 11881 18
schlrijf ik; \ at ik; er voor gcef. ',noelj ui ~~e d. A OL NARIS WATERl in i lij.llk'l

E. KROON.
P'hilateist.


TIOO YESTEC Baai
Oost-Indio.


r r


a~ I

l m LONGMAN &a MARTINEZ, E

r -Dew taOR-. *
r g gggig9AllCM tVtrS .
masau esu.ss Lb~ tpoih a o Oor


HEEREN~- STRAA1.3Fper'

AMIGO D Ct;UR :ACAO)


i'4i jj3,S3e l~~ZP


HEERENSTRAAT Cura~ao.

pg-ry EVAN fT
1 9. JOACHI VIS;O N
to~ II~~~-U..1IRT7-K3.


de 8 a. MR. 4 P. M.
b, p ,, .. $Oto LEIDEN.
-o--~---


N~eemt bestellin en aan voor
bovengencemde firma's, dic spoe-
digst mog-elijk w-orden uitg~evocrd.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs