Title: Class Notes for Class on Plants and trees of the Haitian soil by Haiti’s Minister of Agriculture, François Séverin
CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00100087/00001
 Material Information
Title: Class Notes for Class on Plants and trees of the Haitian soil by Haiti’s Minister of Agriculture, François Séverin
Physical Description: Archival
Language: English
Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
Publisher: Benjamin Hebblethwaite
Place of Publication: Gainesville, FL
Publication Date: 2007
 Record Information
Bibliographic ID: UF00100087
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

02007_Severin_Proposal ( PDF )


Full Text

Plant ak pyebwa te peyi d Ayiti
Benjamin Hebblethwaite

M pwopoze ofri yon ti klas pou moun ki gen te epi ki gen pyebwa ak plant y ap kiltive
sou yo. Klas sa a pral dire 5 jou, twaze pajou. Chak moun ki chwazi pou 1 asiste nan klas
la pral resevwa yon kopi liv Plant akpyebwa te peyi dAyiti gratis pou 1 kenbe nen fen
senmenn nan. Minis Agrikilti peyi d Ayiti a, Franswa Sevren, te ekri liv sa a pou 1 ede
kiltivate yo pwofite plis ak te yo genyen. Liv la pwomote agrikilti dirab ak biyodivesite
ann Ayiti.

Ben Hebblethwaite se yon pwofese kreyol ki gentan sevi ak liv Sevren plizye fwa nan
klas li konn bay Laflorid yo. Li ta renmen vini pou 1 pale avek nou sou koze pyebwa ak
plant. L ap pale de plizye pyebwa ak plant ki nan liv Sevren an. Li pral egzaminen
varyete te ki genyen ak kalite pyebwa ak plant ki byen adapte ak yo. L ap pale de ki kalite
pwodui nou kapab jwenn nan pyebwa yo. L ap pale sou pyebwa ki bay manje, pyebwa ki
bay medikaman, pyebwa ki bay bon bwa pou bati. L ap prezante enfomasyon sou pyebwa
ki grand rapid oubyen ki pa bezwen anpil dlo. Klas sa a pral ofri patisipan yo yon bon
okazyon pou yo ranfose konesans yo genyen nan lasyans agwonomi ak nan otograf
kreyol.

Objektif klas sou Plant akpyebwa tepeyi dAyiti a se montre patisipan yo liv Sevren an.
Konsa, klas la pral bay patisipan yo plis konesans nan domen agwonomi ak lasyans nan
kreyol ayisyen. Le klas la fini, tout patisipan yo pral genyen yon lide ki pi bon sou ki
pyebwa ak plant kapab bay plis benefits kote yo rete a. Epitou, patisipan yo pral kapab
pataje konesans yo genyen avek lot moun tou.

Pou antre nan klas sa a, patisipan dwe konn li ekri an kreyol ayisyen deja.
N ap gen plas pou 15 moun; 7 gason, 8 fi.

I propose to offer a class for people who have land and who have trees and plants they are
cultivating on them. This class is going to last for 5 days, three hours per day. Each
person chosen to participate in the class is going to receive a free copy of the book Plants
and trees of the Haitian soil to keep at the end of the week. Haiti's Minister of
Agriculture, Francois Severin, wrote that book to help growers profit more from the lands
they have. The book promotes sustainable development and biodiversity in Haiti.

Ben Hebblethwaite is a professor of Haitian Creole who has already used Severin's book
several times in classes he teaches in Florida. He would like to come in order to speak
with the community about matters pertaining to trees and plants. He will discuss several
trees and plants that are in Severin's book. He is going to examine the variety of soils
found and the type of trees and plants that adapt to them. He going to talk about which
products can be found in trees. He'll talk about trees that supply food, medicine,
materials for building. He is going to present information on trees that grow rapidly or
that don't need much water. This class will give participants a good opportunity to
reinforce their knowledge about agricultural science and Haitian Creole orthography.

The objective of the class on the book Plants and trees of the Haitian soil is to show the
participants Severin's book. In that way, the class can provide the participants with
greater knowledge of the academic study of agronomy and science in Haitian Creole.
When the class has finished, all the participants are going to have a better idea about
which plants and trees can provide the greatest benefits for where they live. Furthermore,
the participants are also going to be equipped to share the knowledge they gain with other
people.

To join this class, participants must already read and write Haitian Creole. There will be
15 students, 7 males and 8 females. Students will be selected based on a written test.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs