Group Title: Haitian Creole course syllabi
Title: Fall 2004 Syllabus
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00100083/00001
 Material Information
Title: Fall 2004 Syllabus
Physical Description: Archival
Language: English
Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
Publisher: Benjamin Hebblethwaite
Place of Publication: Gainesville, FL
Publication Date: 2004
 Record Information
Bibliographic ID: UF00100083
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

hci03 ( PDF )


Full Text


Haitian Creole, FALL 2004
Benjamin Hebblethwaite, University of Florida at Gainesville
Lesson Plan week 1 day 1

1. Present syllabus in English
Fill in information cards [6:15 6:35; 20 minutes]

Byenvini nan klas kreyal!

1) Name:
2) Age:
3) Year in school:
4) Major:
5) Language(s) spoken at home growing up:
6) Language(s) spoken at this time:
7) Interests:
8) In your opinion, what makes a language class fun and
interesting?
9) What are your reasons for taking Haitian Creole?
10) How much Haitian Creole do you understand? 1 10
where 1 = none and 10 = fluently

None Fluently
Speaking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Reading 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Writing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Listening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11) Do you listen to Haitian music?


2. TPR [notecards]


Fe sa!
kanpe
souri
danse
manyen


chita
leve bra ou


chante
pale


mache
desann bra ou


danse
gouye


Ki jan ou rele?

Ki jan ou rele?
Mwen rele Benn


b) ask individuals in the class
c) chain drill


[-6:47; 6 minutes]


Ki jan ii rele?
d) rhetorical with


picture (show 1 photo)


Ki jan li rele?
Li rele Tonton Dezirab


Ki jan yo rele?


(kijan = ki jan)

e) show ss several pictures, ask individual ss: Kijan li rele?
f) put up 5 pictures, ss mingle asking, kijan li rele [-6:53; 6 minutes]

Di patne ou, ki jan li rele...
Li rele bla bla bla...


Ki jan ou ye


a) rhetorical

Ki jan ou ye?


byen
kontan
ap boule
pa pi mal
la
ap kenbe
pa byen


b) show ss the above responses.
c) choral & individual repetitions
d) ask individual ss
e) chain drill
f) ss mingle around the class asking each other


ou menm?
ou menm?
ou menm?
ou menm?
ou menm?
ou menm?
ou menm?
[-7:01; 8 minutes]


--- 44 minutes ---


5) Dyalog


a) read the dialogue
b) read the dialogue w/ choral repetition
c) select 2 students to read the dialogue... select 2 more
d) read dialogue in pairs / switch roles
[7:11; 10 minutes]


6) Presentation of pronouns: mwen, ou, ii, nou, yo & related vocabulary

a) rhetorical: pointing at ss


Se mwen?
Se ou?
Se li?
Se nou?
Se yo?


Wi, se mwen?
Wi...


b) show ss list of pronouns and personal names, ask them ki moun sa a?

1. mwen
2. yo
3. nou


4. li
5. Jan ak Mari
6. Ou
7. Sadrak
8. Mwen, Bouki ak Timalis
9. Mari ak Jak
10. Likne, Ti Blan ak Lolo
11. Tig

Continue activity with pictures, ask individual ss:

Ki moun sa a?
Possible answers: Se li, se yo,
[7:19; 8 minutes]
7) New vocabulary
a) rhetorical w/ pictures ~

Ki moun sa a?
Ki msye sa a?
Ki timoun sa a?
Ki ti dam sa a?
Ki madanm sa a?

b) choral & individual reps w/ new vocabulary

moun
msye
timoun
ti dam
madanm

c) show ss photos, ask ss to ask partner who is in the picture,
Example,

S 1: Ki ti dam sa a.
S2: Se li.


[7:25; 6 minutes]


HOMEWORK for Wednesday / DEVWA pou mekredi
Valdman, Albert. Ann pale kreydl
Li Leson En (1)
Leson De (2)
ak paj 9 (Leson 3)
Fe B & C paj 2; Fe A & B paj 6


Lesson Plan week 1 day 2
1. Review
a) Rhetorical Ki jan ou rele?
Ask individual ss. Ss ask classmates. [3]
b) Rhetorical ~ Ki jan ou ye? Provide a reminder on document camera:

Ki jan ou ye?

M byen > e ou menm?
M kontan > e ou menm?
M ap boule > e ou menm?
M pa pi mal > e ou menm?
M la > e ou menm?
M ap kenbe > e ou menm?
M pa byen > e ou menm?

c) Choral & individual reps.
d) Ask individual ss. Ss ask each other. [4]
e) Review vocab. & display pictures of various people

Ki moun sa a?
Ki msye sa a?
Ki timoun sa a?
Ki ti dam sa a?
Ki madanm sa a? [4]


[6:15-25; 10 minutes]


2. Dyalog, p. 5 APK


a) Read the dialogue slowly [2]
b) Choral rep. [3]
c) Read dialogue, select ss to repeat after me [correct pronun.] [2]
d) Select 2 ss to read the dialogue to the class [correct pronun.] [2]
e) Read dialogue w/ partner. [3]
[-6:37; 12 minutes]


3. New vocabulary from the dialogue

a) choral & individual reps.

Bonjou, monche.
Bonjou, mache.


b) rhetorical, show ss a picture of a man & woman, greet picture:
"Bonjou, mache!"
c) ask various ss to do the same.
[-6:42; 5 minutes]


4. Grammar note working out from the dialogue.


f) ask ss to repeat the following excerpts from the dialogue after me:

PWONON MWEN AK OU


Ban m nouve1 ou?
Ban mwen nouve1 ou?


M byen
Mwen byen


Mwen/M


Mwen/M


...after a VOWEL


...before a CONSONANT


M ap boule
*Mwen ap boule

Li pale ak mwen
*Li pale ak m


Mwen


M pa pi mal, ou byen tou?

M we ou?
M we w = OKE!
M ap gade ou
M ap gade w


Mwen oubyen m ?


1. Ban


nouvel ou?
byen.


3. pa pi mal.
4. ap boule.
5. Ou pale ak


Ou


we gason an.


M we


7. ekri li.


...before a VOWEL
...NO mwen before VOWEL

...after CONSONANT
...NO m after CONSONANTPwonon ii ak nou


L ap boule
*Li ap boule

Li byen tou?
*L byen tou


...L before VOWEL
...NO li before VOWEL


...NO I before CONSONANT

...Li or li after VOWEL


Li we 1.
Li we li


N a we, tande?
*Nou a we, tande?

Nou byen tou?
N byen tou ?

Ou we n
Ou we nou


Li oubyen 1


Nou oubyen n ?


...N before a VOWEL
...NO nou before VOWEL

... Nou/n before CONSONANT


...N/nou after VOWEL


1. ap boule.
2. byen tou.
3. Yo we
4. aprann krey6l.
5. pale krey6l.


6. a we, tande?
7. byen wi.
8. Yo we
9. aprann krey6l.
10. koute mizik konpa.

Pwonon yo
Yo byen tou?
*Y byen tou

Y al lekol
Yo al lekol

Li we yo
*Li we y

Y oubyen Yo?


... Only yo before CONSONANT


... Before VOWEL
OK, but y preferred

Only yo after VOWEL


1. byen.
2. ap kenbe.
3. Li we
4. aprann kreyol
5. pale kreybl ak
6. ap vini nan klas kreybl la.


(Bob)


byen. (Mwen)
ap kenbe. (Ou)
pa pi mal. (Nou)
la. (Mwen, Ti Malis ak Bouki)
ap boule. (Bbb Mali ak Pite Toch)
al lekbl. (Prezidan ak Vis Prezidan)
kontan. (Mari, An, Sara)
a w lb1t senmenn. (Joj)
rele Jan. (Mwen, ou ak Bil)
ale. (Jan ak J6j)


Egzanp, ap boule.
> L ap boule.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.M ap danse
L ap mache


Ou ap danse
Y ap mache


N ap danse
M ap mache


- Mwen ap mache.
- M ap mache, m ap mache, m ap mache ANPIL!

- Mwen ap pale
- M ap pale, m ap pale, m ap pale ANPIL!


- M ap jwe
- M ap jwe foutbl6

* ap = yon aktivite ki kontinye


* ap = yon aktivite ki
* ap = yon aktivite ki


Egzanp.
Mwen
=A


kenbe
Iap kenbe


Li boule
Yo kenb
Nou pale.
Ou boule
Li kenbe.
Mwen Da


7. Nou
8. Mwen
9. Li w
10. Yo


>e.le


-I
boule
kontre
le
pale


pwogrese
pa fini[7:13; 11 minutes]


DEVWA YO

Li Leson twa (3) 9-14
Fe aktivite A, B paj 11; A paj 12; A paj 13; Annou Tcheke paj 14, 1-6

[Extra, use to bring up differences between null verb (past tense) versus ap-
verb (present tense]

Show ss a time line on the doc-cam:


27


4....


jodi a


lot senmenn


a) Ask ss where to situate: mwen mache vs. m ap mache and m pale vs. m ap pale; and Ss
practice the use of the short/long pronouns w/ ap. Call on individual ss.
[2]


III


Revize


Kijan li rele?
Li rele...


Kijan ou ye?

Bagay ki nan klas la


Ki sa sa ye?
Se yon liv
Se yon kaye
Se yon kreyon
Se yon plim
Se yon reg
Se yon chifon
Se yon biwo
Se yon tablo
Se yon tab


Ki sa sa
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se


ye?
yon lekol
yon klas.
yon elev
yon ban / se yo
yon p6t
yon fenbt
yon drapo
yon chifon
yon televizyon
yon mi


- E ou menm?


n chez


1. Mwen mache > m ap mache...
2. Yo pale >
3. Nou danse >
4. Li we yo >
5. Mwen kenbe li >
6. Ou boule >
7. Nou kontre yo >
8. Li pale ak mwen >
9. Gason anjwe gita a
10. Kote gason an ki jwe gita a?>

Teyat kreybl. ~ itilize ap

manje, bwe, gade, danse, chante, pale, jwe gita...


Atik endefini sengilye ak pliriyel


Gen yon chez
Se yon chez

Gen yon plim
Se yon plim

Gen yon elbv
Se yon elbv


Gen chez
Se chez

Gen plim
Se plim

Gen elbv
Se elev... kreyon, tab, liv, etc.


Kek pwepozisvon


Kote... chez la?


Chez la nan klas la.
Chez la deyo klas la
Reg la anndan liv la


Liv
Liv
Liv
Liv


Kote
Kote
Kote
Kote
Kote
Kote


sou tab la
anba tab la
devan tab la
deye tab la


elev la ?
reg la ?
pwofese kreyl6 la?
fenet yo?
pwojekte a ?
kafe a?


Kominike. Mande patne ou kote bagay yo ye.


Kote liv la?


liv reg
chez p6t

Lod ak veb.
Pran liv la
Femen liv la
Louvri liv la
Depoze liv la
Manyen liv la


> Liv la anba tab la


klas
elev


fenet
pwofese


Ekri nan liv la
Montre liv la
Mache rive devan p6t la
Kanpe sou liv la
Ekri nan liv la

Bay yon 16d!

Montre liv la!

Itilize vokabile ki nan klas la!


chita
rete


kanpe
danse


vire
souke k6


mache
yaya


Al sou chez la...pran chez la
Al sou biwo a...louvri liv la

Al sou tab la...
Al sou p6t la...
Al sou tablo a...
Al sou chez la...
Al sou biwo a...
Al sou p6t la...
Al sou tib la


Se yon chez

Se yon elbv

Se yon kaye

Se yon tablo


Se chez

Se elbv

Se kaye

Se tablo


Se chez la

Se elbv la

Se kaye a

Se tablo a


Chez la bon

Elev la bel

Kaye a bon

Tablo a bel


[3]

Ki diferans yo genyen?


Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se


Se chez
Se elev
Se kaye
Se tablo

elev
drapo
fenet
pot_
klas
lek61
kaye
reg__
biwo
tablo
tab
zonbi


chez la
elev la
kaye a
tablo a


Pliriyel


Se elbv la > se elev yo
Se drapo a > se drapo yo
Se fenet la, se fenet yo
Se p6t la > se p6t yo


Aktivite dwet. Sengliye oubyen pliriyel


elv __
fenet _
klas
kaye_
biwo
tab


Se drapo_
Se p6t
Se lek61
Se reg__
Se tablo


Se
Se
Se
Se
Se
Se


Pwofese a lonje dwet li sou bagay ki nan klas la...


Kisa sa ye?
Se pot la!


S Se kaye a!


[2; 6:42]


Mete ap nan fraz sa yo:


Mwen pale ak elbv yo
Mwen pale ak chef la
Mwen mache anpiljodi a
M pale kreybl...


li liv la
kenbe yon kreyon
pran yon chez
kenbe yon bel fle
bo madanm mwen


Kisa m ap...


M ap montre liv la
M ap pale ak Gabi


Kisa ou
Kisa ou
Kisa ou
Kisa ou
Kisa ou
Kisa ou
Kisa ou


kenbe?
montre?
pran?
kenbe?... epi kisa ou ap depoze?
fe?
aprann?
fe aswe a?


Kisa ou ap...?


M ap kenbe yon plim
M ap pran yon reg

Kisa ou ap achte?
M ap achte yon kreyon


achte
manyen
louvri
etidye


femen
depoze
aprann
manje aswe a


Pral / prale
Mwen prale nan klas la
Ou prale nan jaden li
Li prale laps
Nou prale lek1l
Yo prale legliz

Ki diferans genyen ant de fraz sa yo?


Male
M prale


Kisa prale vie di?
ap + ale = prale


Yon 1Mt diferans:
M prale
M prale


nan dispanse a.
nan dispanse a.


...nan yon magazen
...nan yon izin
...nan dispanse a
...nan yon jaden

...lap6s
...lavil
...lek61l
... legliz


Kote ou prale?


Ki diferans genyen ant A ak B?
A.
M prale... nan yon magazen
nan yon izin
nan dispanse a
nan yon jaden


B
M prale...


A.= GEN PWEPOZISYON

B.= PA GEN PWEPOZISYON.
= MO KOUMANSE AVEK LA- AK LE-


> Li prale nan magazen


Ou (legliz)
Sadrak (magazen)
Mari ak Gabi (lekol)
Lik (jaden)
Bobo lapso)


Revizvon atik


SiiU


Veb


6. Jan-Jak (lavil)
7. Larak (izin)
8. Ti Blan ak Lolo lapso)
9. Nou (dispanse)
10. Mwen (tanp)


defini an:


Obie


...liv
...radyo
...flel
devwa
aktivite

...msye
...fi
...met
...mizik
...rega
...papye


...silabis
...tab
...tablo
...ese
...djbb

...odinate
...sidi
...pwofese
...kaset
...fig
...chemiz


laps
lavil
lekl6
legliz


Egzanp, Li


gade


M
Ou
Li
Nou
Yo


tcheke

koute

Pran

Ki kote ou
magazen
dispanse


prale ? >
lek1l
lavil


M prale nan
laps
izin


yon magazen
jaden
legliz


Konbine [Sije + [Veb + [Obje ]]]


Egzanp :


M ap pale ak elev yo
Sij :
elev msye 1
mwen yo lj
V6b yo :
pale ak achte
femen many
pran louvri
chita nan kanpe
depoze li
Obje yo :
kaye liv f
elev p6t c


i dam
i


sou


enet
hez


Posesif la Prezantasyon


Se kreyon mwen?
Se lajan ou?
Se plim li?
Se klas kreyl nou?
Se liv yo?

bagay patne ou genyen.
Se kaye ou? --
Se klas yo?


Wi,
Wi,
Wi,
Wi,
Wi,


kreyon ou.
lajan mwen.
plim li.
klas kreyl nou.
liv yo


Mande li si se pou li:
Wi, se kaye mwen.
Wi, se klas yo. [3


Konpare


Se klas ou? -> Wi, se klas mwen.
Is it your class? -- Yes, it is my class.


tab


Gade twa

Egzanp: Se kay Jak? Wi, se kay li.


1. Se plim Iv?
2. Se kay Mari ak Ti Jan?
3. Se chifon pwofese a?
4. Se chez elev yo?
5. Se kafe Lwi ak Anita?
6. Se kreyon mwen, J6j ak Lik?
7. Se laps Genzvil?
8. Se legliz ou?


Vokabile rad


chemiz oubyen w6b


wbb oubyen choset


ba yo oubyen choset


k6saj oubyen chemiz


pantalon oubyen ves


pantalon oubyen w6b


ba yo oubyen chemiz

kravat oubyen k6saj

mayo oubyen chemiz


soulye oubyen tennis


kravat oubyen ves


tenis oubyen b6t


sapat oubyen soulye


jip oubyen mini jip

Egzanp, Kisa sa ye? Se yon mayo


Rad + Posesif
Se chemiz mwen? ->
Se soulye yo? --


Kanpe, made lbt 4
Example:


Wi,
Wi,


se chemiz ou
se soulye yo


Veb ak vokabile rad
Mwen mete mayo a / Mwen wete mayo a.
M boutonnen kosaj la / M deboutonnen chemiz la
M zipe pantalon mwen / M dezipe pantalon mwen
M lave pantalon mwen
M siye soulye mwen
Mwen eseye mayo a nan yon magazen


ieev yo...
Se mayo ou?
Wi se mayo mwen

Kisa ou fe ak mayo a?
Ou mete mayo a.


Kisa
Kisa
Kisa
Kisa
Kisa
Kisa
Kisa
Kisa
Kisa


ak pantalon an?
ak soulye?
ak chemiz la?
ak kosaj la?
ak jip la?
ak pantalon nan magazen an?
ak ba yo?
ak ak choset yo?
ak w6b la?


10. Kisa ou fe ak pantalon (ou vie d6mi)?

Ou gen yon randevou. Ou prese! Fe vit. Bay patne a kek lod.

Boutonnen chemiz la vit!


Nimewo yo


en
de
twa
kat
senk
sis
set
uit / wit
nef
dis


onz
douz
trez
kat6z
kenz
sez
diset
dizuit / dizwit
diznef
ven


1-5; 5-10; 10-15; 15-20; 1-10; 10-20

1 5 11 6 3 17 13 4 7 8
12 14 18 20 18 19 15 12 19 13


6. Dyalog (paj 15 chapter 4)


a. Read the dialogue slowly
b. Choral rep. (divide class in 2 groups)
c. Select indiv. ss to read for class after me [correctpronun.]

d. Rhetorically present new vocab. from dyalog (set 1):

-Ki jan ou ye?
SM byen
~ E moun yo?
~ Tout moun anfbm, papa.
~ Ki kote ou prale la a?

g. Choral & individ. reps
h. Introduce closely related constructions:


Ki jan ou ye? Ki jan moun yo ye?
Mwen anfbm! Se sa papa!
Ki kote ou mache la a? [1]

i. Choral & individ. reps [1]
j. Rhetorically present new vocab. from dyal6g (set 2)

M pral fe yon ti vire... Ou ap mache
M pral... achte yon ti kafe... Ou ap bwe kafe pita
N a we pita... Ou ap d6mi pita


k. Choral & individ. reps
1. Introduce closely related constructions:

M ap mache, m ap fe yon ti vire

Kafe a bon!
L a we pita. Klas la pita.
m. Choral & individ. reps [1; 7:30]

Devwa
Go to Listening lab or Class Website (see syllabus),
"Sou wout petyonvil"
listen to page 18 (Text of listening is on page 19 in APK, Koute byen
section)
Do Annou tcheke C page 24
Read 27-31
Do C page 28, Annou pratike A & B page 29-30

Aktivite rad + pozesyon


Egzanp: Se mayo Lik? (Joj)
Non, se mayo li / Non, se mayo J6j


Se jip mwen?
Se choset ou?
Se kravat mwen?
Se soulye m?
Se jip Mari?
Se chapo Makati?
Se mayo Ti Lolo?
Se ves Gari?
Se pantalon Jak
Se sapat W6z


(Sizan)
(mwen)
(Bob)
(Anita)
(An)
(Jan-Kl6d)
(Jid)
(Nikola)
(mwen)
(ou)


Revizyon nimewo yo


1. 11
2. 14
3. 18
4. 12
5. 15
6. 13
7.20
8. 19
9. 17
10. 16


Ti Dikte


onz
kat6z
dizuit


nef
senk
ven


Pratike ak veb yo. Bay patne ou yon lod.
Veb + Rad + Atik Defini

Egzanp : Mete chemiz la!


Veb yo :
mete wete
boutonnen deboutonnen
zipe ~ dezipe
eseye
lave
siye
pran
achte


Rad :


Endefini, Defini,


Demonstratif...


a.
Se yon tab
Se tab

Se yon elbv
Se elev

Estrikti:


b.
Tab la
Tab yo

Elev la
Se elev


sa a
student

sa yo
students


c.
> Tab sa a >
> Tab sa yo>

> Elbv sa a >
yo > Elev sa yo >


Pale ak
Speak with

Pale ak
Speak with


elev
that

elev
those


d.
Manyen tab sa a
Manyen tab sa yo

Pale ak elbv sa a
Pale ak elev sayo


sa a
student

sa yo
students


Elev
That

Elev
Those


Pratike sa a and sayo


Egzanp:


~ Ki tab?
~ Ki tab yo?


~ Tab sa a!
~ Tab sa yo!


von magazen


Kisa ou ap achte?
M ap achte chemiz sa a.
M ap achte choset sa yo.


Similyen:
mari
papa
granpapa
bope

Lamesi:
pitit
se
matant
manman

Iv6n:
pitit-pitit
nyes
kouzin
pitit-fi


Jak:
b6fis


Orilya:
madanm
manman
grann
belme

Chal:
pitit
fre
monnonk
papa

Tidjo:
pitit-pitit
neve
kouzen
pitit-gason


Anita:
belfi


Ale nan

Elev 1:
Elev 2:
or

Eske Orilya se madanm Similyen oubyen grann li?
Se madanm li / Se madanm Similyen. Mande lot elev yo...


Gason ouyben fi ?
1. fi
2. papa
3. grann
4. granpapa
5. matant
6. monnonk
7. frb
8. se
9. kouzen
10. belfi
11. kouzin
12. pitit-pitit
13. b6fis
14. gason
15. pitit


oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen


gason ?
gason?
gason ?
gason ?
gason ?
gason ?
gason ?
gason ?
gason ?
gason ?
gason ?
gason ?
gason ?
gason ?
gason ?


Kisa Lamesi ye pou Tidjo?
Lamesi se matant li


Kisa Orilya ye pou
Ivon bebe
Chal Anita
Orilya Jak


Sove? / Orliya se grann li.
Jak ~ Tidjo
Jan ~ Similyen
Similyen Ivon

Pale kreyol. Konnen patne ou.
1. Konben se ou genyen
2. Konben fre ou genyen
3. Ou gen kouzen? kouzin? Konben?
4. Konben pitit papa ou genyen?
5. Ki jan manman ou rele?
6. Ki jan papa ou rele?


Mwen gen...
Mwen gen...
Mwen gen...
Li gen...
Li rele...
Li rele...


Revizyon sou posesif la


Egzanp: Se lakay (mwen)


Se
Se
Se
Se
Se

Se
Se
Se
Se
Se
Se


[3; 7:26]


Dikte: Jodi a se jou mache.
De moun kontre sou wout Petyonvil.
Youn rele Lwi, 1't la rele Mari.
Mari pral nan mache ak pitit li.
Pitit la rele Ajeno.


plim (Similyen)
zouti (Toma ak Mari)
kreyon (Gari, Gabi ak Pyb)
chifon (ou)
bra (Tidjo)

b6pe _(msye Jak)
monnonk (madanm Sen-Lwi)
grann (Jan ak Lwi)
matant (konpe J6j)
kouzin (konme Mari)
se (Mari ak Orilya)


Aktivite fanmi an. Ki moun li ye?

1. Se fre manman ou?
2. Se pitit-fi se ou?
3. Se manman manman ou?
4. Se pitit-pitit-fi granpapa ou?
5. Se pitit-gason monnonk ak matant ou?
6. Se pitit-fi monnonk ak matant ou?
7. Se pitit-gason fre ou?
8. Ou fe gason ak li (se yon gason)?
9. Ou fe pitit ak li (se yon fi)?
10. Se manman madanm ou ?
11. Se mari/madanm pitit ou?
12. Paran yo div6se. Se nouvo fre ou ?


kache
Se monnonk mwen
Se nyes mwen
Se grann mwen
Se se/kouzin mwen
Se kouzen mwen
Se kouzin mwen
Se never mwen
Se papa
Se manman
Se belme mwen
Se b6fis/belfi mwen
Se b6fre ou/demi-fre


Nimewo yo!


Ki nimewo sa a ye?

Ki nimewo sa a ye?


1 5 10 15 20


2
11
19


3 4 6
12 13 14


Negasyon
Li pa la?
Non, li pa la.
Li pa janti.
Ou pa konn kote y ale?
M pa konnen, non...
Ou pa sanble li


She/he isn't there ?
No, she/he isn't there.
She/he isn't nice.
You don't know where they went
I don't know, really
You don't look like him/her


Egzanp: ~ Eske ou gen yon timoun?


7 8 9
16 17 18

~ Non, m pa gen yon timoun.


1. Ou gen senk timoun?
2. Ou gen twa granpb?
3. Ou gen 20 kouzen?
4. Yo gen 10 timoun?
5. Li travay nan yon izin?
6. Nou achte yon timoun nan yon magazen?
7. Li prale laps apre klas la?
8. Yo wete soulye yo nan klas la?
9. N ap lave rad nou nan klas la?
10. Ou ap gouye nan klas la?


Pa + ap
Mwen pa + ap danse ak ou =
Li pa + ap achte nan magazen li =
Yo pa + ap dezipe pantalon yo =
Nou pa + ap deboutonnen chemiz nou =


Bay negatif la :
Egzanp: 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


...p ap danse
...p ap achte
...p ap dezipe
...p ap deboutonnen


Eske ou ap achte kravat la.
= Non, ou p ap achte kravat la.
Eske y ap kenbe bagay la?
Eske n ap wete choset nou?
Eske 1 ap mache nan klas la?
Eske m ap pran reg la?
Eske y ap montre liv yo?
Eske n ap mete rad yo?
Eske y ap siye soulye yo?


Mande patne ou yon kesyon ki gen yon repons negatif. Egzanp:

Eske ou gen senk timoun?
= Non, mwen pa gen senk timoun!


sousi
popye
je
plimje
twou nen
dan
bouch


cheve grenn / cheve swa
linet / ve kontak
nen
z6rey
je
moustach
po bouch
bab


Manyen tet ou.
Montre
Kenbe...
Frape
Manyen
Rale

Aktivite B, paj 35, Dekri ou menm


bay, ba, ban
(akpwonon long yo)
Mwen ba
Mwen ba
Mwen ba
Ou ban
Yo ban


yo
ou
li
mwen
nou


kaye a
kaye a
kaye a
kaye a
manje a


(bay)

(bay)

(akpwonon koutyo)
M ba
M ba
M ba
M ban
M ban

1. Mwen (bay) (mwen)


yo
ou
1
m
n


kaye a (bay)
kaye a
kaye a
kaye a
kaye a


2. Mwen (bay) (yo)


3. Mwen (bay) (nou) -------------------------


4. Mwen (bay) (li)


5. Mwen (bay) (1) ------------------------------


6. Mwen (bay) (n)


7. Mwen (bay) (ou) ------------------------------


8. Mwen (bay) (m)

9. Mwen (bay) (nou) -------------------------

10. Mwen (bay) (1)

b. Vocab:


B6s
B6s menizye
Mwen voye yon kado
Mwen voye rele yon bos / Mwen voye rele lapolis [2]
c. Before listening to the text, ss read questions for [1]
d. Explain that the answer can be VRE / PA VRE; ss listen to text 2 times [4]

Vre / Pa vre

e. Check answers. Ss read Q, provide answer [3; 7:30]

Devwa yo
Li paj 39 46; Fe aktivite B paj 42,
Fe B paj 43-44; B paj 45 (on top of page)


Kwiz I Write your name on your quiz

Identify the following objects in Haitian Creole:


Part 2
Write a full sentence explaining where I can go to do the following activities
[2 pts each]. Example: (I need to learn how to speak Creole)
Ou prale lekbl.


(I need to send a letter)
Ou
(I want to buy a toy)
Ou
(I want to pray)
Ou
(I'm going to farm)
Ou


37


Sa yo se sousi.


Sa se cheve swa.


Revizyon pa
Egzanp,


+ ap
~ N ap wete mayo a?
~ Nou p ap wete mayo a!


L ap manje liv la?
Y ap mache ak tig la?
M ap wete chemiz la?
N ap li reg la?
N ap ekri avek yon chifon?
N ap d6mi nan klas kreyl la?

Ki rad ou p ap mete?

Egzanp, Mwen p ap mete yon kravat


VokabilW:
ap
voye


keyi
kwit


fin sakle


pran mennen


Nou plante lontan [a lo
M travay.
Jak mwen menm m kas
Lb fini, m pwa...
M Sove nan dlo. Iv6n
Jan bef yo manje.
L al leson kay Polemi.


ng time ago].


e flech mayi.

_manje.

[3; 6:43]


Revize figi a


r

Kisa 1 ap fe? Kisa y ap fe?


1. L ap plante kafe2. L ap keyi kafe3. L ap kwit manje.4. L ap mennen chwal la5. L ap pran leson6. L ap manje / 1 ap chita7. Y ap pote dlo8. L ap lave machine nan

9. Lap taye fle / plant


10. L ap entire barye a11. Y ap rache zeb la12. L ap wouze jaden li / plant li.13. Non, 1 ap sakle14. L ap mennen bet nan manje / nan dlo


Gade imaj sa yo. Kisa ou ap fV?


Ki zouti ou bezwen ?


M ap pote dlo pou manman mwen.
Y ap wouze jaden ak sa.
M ap manje nan bagay sa a.
L ap mare bet ak bagay sa a.
N ap taye fle ak sa.
N ap kenbe dlo nan bagay sa a.
L ap sakle jaden ak li.
Y ap kenbe bet ak sa.


[barye / kod]


Kominike:
Egzanp, penso.
Kisa ou ap fe avek penso a?
M ap entire kay mwen! M ap entire barye a.


1. Ki sa
2.>E
2. E ye.?
>


ou ap fe kounye a? (kwit)
M ap kwit (manje).
ki sa ou fe ye?
M kwit (manje)


Egzanp
1. keyi kafe.
Kounye a, m ap keyi kafe.
Ye, m keyi kafe.
2. lave rad.
3. mete chemiz.
4. entire kay la.
5. mennen bet nan dlo.
6. plante mayi.
7. keyi kafe.
8. taye fle.
9. kenbe liv yo.
10. wouze jaden.

Egzanp: Jaden gen anpil zeb. > YO


= Y ap taye zeb yo. Y ap pran yon manchet


Jaden bezwen dlo
Bet yo bezwen manje / bwb.
Kay la vye [old]
Jaden bezwen kiltivasyon.
Machin nan sal [dirty]
Timoun bezwen manje!
Elev bezwen aprann
Pye kafe gen anpil grenn kafe


> NOU
> YO
>LI
> MWEN
> OU
>LI
> YO
> NOU


Kalite koule cheve ak je yo:


ble
tamaren
nwa / nwe
vet
kannel
blan / gri
j6n
cheve grenn
cheve swa


~ brown / black


~ rust-colored


Tout moun ap travay jodi a.
Gabi ap kwit manje nan kay la.
Chal ap mennen bet yo nan dlo.
Joj ap sakle nan jaden.
Ye, tout moun nan kay la plante pwa.
Apre yon fin plante, yo entire kay la.VERBS ~ VEB
YE,... KO UNYE A,...
mennen ap wouze
mache ap sakle
ekri ap rache
pale ap entire
keyi ap plante


THINGS BAGAY
BAGAY YO
tablo a barye
jaden papa mwen bef
kafe kaye a
awozwa kalbas
move zbb manchet


EGZANP:
Kounye a, n ap wouze avek yon awozwa.
Ye, nou wouze avek yon awozwa

ATIK DEFINI AN
Egzanp:
Kay gwo.
Fi chita nan klas la.

1. Gade kreyon (3)
2. Pran kaye
3. Se __ kaye.
4. Bokit gwo.
5. Timoun pale anpil (Tidjo, Jan, ak Nikola).
6. Grann tre bel.
7. Granpe gen anpil timoun.
8. Plim bon.
9. Jip kout.
10. W6b long (3)9. Numbers review:

Ekri nimewo sa yo an kreyol:


1. 2


2.9_


3. 13


4. 16


5. 19

10. Review of classroom vocab & verbs


Ask ss to use verbs in order to describe what they do with the following things:


[7; 7:15]


[5; 7:20]

Konstwi von fraz:


Nou efase tablo a avek chifon an
Nou chita sou chez la
Nou li liv la

Siie vo Veb vo Bagay (Non vo)
Mwen aprann chez chifon
ou li tablo kaye
li chita lekl6 liv
nou ekri sou tab pbt
yo ekri ak ban drapo
montre biwo kreyon
louvri plim
femen

Ki 1e mwen fe bagay mwen bezwen fe yo?

A never Mwen leve
A never eka Mwen lave
A never edmi Mwen manje
A dize mwennka Mwen nan klas mwen
A midi Mwen manje
A deze vennsenk Mwen etidye
A wite mwen ven Mwen etidye
A dize Mwen etidye toujou!
[4]
Ki Ie li ye?
Li dize katoz...

10:14 10:15 10:30
10:45 12:00 noon
3:15 3:25 3:30
3:45 9:01 7:25


Atik vo

C

V_
NC
NV


Kay la
Mont la (lan)
Kaye a
Machin nan
Gason an


Chez la
Lendepandans la (lan)
fl a
Plim nan
Pen an


Pit la
Pens la (lan)
Ze a
Swatim nan
Ban an


EXCEPTIONS -mi / -mou = an, i.e. fanmi an / lanmou an
"mi-mou-ni-nou" -ni / -nou = an, i.e. bikini an / peyi nou an

Konbine mo pou f6 yon fraz:


Yo sakle ak wou a


veb
mete
montre
entire
kenbe
vizite
sakle ak
wouze ak
manje ak
efase
travay (nan)


bagay (obje)
pantalon
mont
penso
men
machine
wou
manchet
jaden


chemiz
gonm
fanmi
kafe
plim
awozwa
kwi


Atik defini an:


Kay
Kaye
Machin
Gason


la
a
nan
an


sije
mwen
ou
li
nou
yo


C
V
NC
NV

20:
ven
venteyen
venn de
venn twa
venn kat
venn senk
venn sis
venn set
vent wit/vent uit
vent nef


30:
trant
tranteyen
trann de
trann twa
trann kat
trann senk
trann sis
trann set
trant uit
trant nef


40:
karant
karanteyen
karann de
karann twa
karann kat
karann senk
karann sis
karann set
karant uit
karant nef


Veb bay la ak atik defini an
BAY (mwen) pantalon
Egzanp, Ban mpantalon an!
Ban mwen pantalon an!


BAY (li)
BAY (yo)
BAY (li)
BAY (mwen)
BAY (nou)
BAY (yo)
BAY (li)
BAY (mwen)
BAY (nou)
BAY (ou)
BAY (nou)
BAY (yo)
BAY (mwen)
BAY (li)


pantalon
chemiz
mont
gonm
penso
bikini
moulen
kafe
machine
plim
wou
awozwa
manchet
kwi


Recall: Ban mwen
Ba ou
Bali
Ban nou
Ba yo


Ki 1 li ve?
12:00 p.m.
1 p.m.
2 p.m.
3 p.m.
4 p.m.
5 p.m.
6 p.m.
7 p.m.
8 p.m.
9 p.m.
10 p.m.
11 p.m.
12 a.m.


midi (douz)
ine (en)
deze (de)
twaze (twa)
katre (kat)
senke (senk)
size (sis)
sete (set)
wite (wit)
never (nef)
dize (dis)
onze(onz)
minui


nan
nan
nan
nan
nan
nan
nan
nan
nan
nan
nan
nan
nan


apremidi
apremidi
apremidi
apremidi
apremidi
aswe
aswe
aswe
aswe
aswe
aswe
aswe
maten


12:15 midi eka nan apremidi
12:20 midi ven nan apremidi
12:30 midi edmi nan apremidi
12:40 ine mwen ven nan apremidi
12:45 ine mwennka nan apremidi


Kile ou fe aktivite sa yo y~?


Egzanp,
10 p.m. (telefonnen zanmi ou)
Y? a dize nan aswe m telefonnen zanmi mwen.
123 4


(1) 12:00 noon (pale ak zanmi ou)
(3) 12:15 a.m. (danse nan yon ba)
(5) 2:20 (chante nan yon koral)
(7) 3:45 a.m. (al d6mi)
(9) 11:21 p.m. (gade yon fim)
(11) 9:10 p.m. (lave rad)


(2) 12:30 p.m. (gade match la)
(4) 12:45 p.m. (manje ak fanmi ou)
(6) 10:14 a.m. (fe devwa yo)
(8) 3:40 p.m. (ekri yon powem)
(10) 8:15 a.m. (leve)
(12) 9:21 a.m. (achte manje)

nan maten an
[na mate a]
nan apremidi a
[na apremidi a]
nan aswe a
[na asw a]


'in the morning'

'in the afternoon'

'in the evening'


Egzanp:


mwen d6mi (10:45 p.m.)
mwen d6mi a onze mwennka nan aswe


1. mwen
2. mwen
3. mwen
4. mwen
/ Jedi
5. mwen
6. mwen
7. mwen
8. mwen
9. mwen


leve (8:00 a.m.)
d6mi (12:15 a.m.)
ale nan klas kreybl la (11:45 a.m.)
vizite Benn nan 1 biwo li (Madi 12:50 pou 2:50 p.m.
12:50 pou 1:50 p.m.)
gade televizyon (9:00 pou 10:30 p.m.)
manje brekfas (8:45 a.m.)
ale nan 'Gate Nayts' (9:00 pou 11:45 p.m.)
ale nan yon magazen (3:13 p.m.)
f& devwa m yo (7:15 pou 8:45)


10. mwen rele zanmi mwen nan telef6n (7:00 p.m. pou 7:50
p.m.)


IPA:

IPA:

IPA:C la
NV an
NC nan
Va
Recall:
HC has only
3 nasal
vowels:
en [e]
on [6]
an [i]

Note :
-oun [un]
-in [in]
Not nasals


odinate
plim [plim]
plim je
bouch
men [me]
boutey
chat
tig
elefan [elefa]
tas
kwi
zen [ze]
machine machine ]
moun
lendepandans
tab
tablo
fim [fim]
izin
kwizin [kwizin]
sourit
chanm [cham]
lang
mont


grenn [gren]


la/a?
nan/la?
a/nan?
a/la?
nan/an?
la/nan
nan/la
an/la
nan/an
a/la
a/la
a/an
nan/a
a/nan
an/la
a/la
la/a
nan/la
la/nan
a/nan
la/nan
nan/an
a/la
nan/la
an/nan

Kreyol ayisyen, Kwiz I
Part A [3 points each]


Vokabile:
non: chwal / leson / machine / manje / dlo /jaden
v'b: mennen / pote / pran / lave / entire / ktit / wouze


Egzanp,
Kisa 1 ap f&? L ap kuit manje


1. Kisa I ap f&?


3. Kisa y ap f&?


2. Kisa 1Iap f&?


4. Kisa 1Iap f&?


Part B [2 points each]
Kisa sa ye? Egzanp:
5. 6.


Se penso a
8.

Egzamen oral la

Ki jan ou rele?
Mwen...
Ki jan ou ye?
Mwen...
Ki kote ou prale? lapss VS. magazen)
Mwen prale...
Ki kote bagay la ye? (anwo/anba/sou/kote/nan)
Bagay la...
Ki rad ou mete?
Mwen mete...
Ki moun ki nan fanmi ou?
Nan fanmi mwen, mwen genyen...
Kisa ou ap fP? [paj 40-42]
Map...
Ak ki zouti ou ap travay?
M ap travay ak...
Ki 1e li ye?
Li...

(1) A ki 1e ou pral leve?

= Mwen pral leve ta. Mwen pral leve a dize nan maten.

(2) Apre sa, kisa ou pral fV?

= A onze edmi mwen gen yon klas.

(3) Ki Ie ou pral tounen?

= Mwen pral tounen ta. M pral tounen a dize nan aswe.


Atik defini > Demonstratif


Nou achte mayi a > Nou achte mayi sa a.

1. Yo vann plim nan >
2. Li kenbe chifon an >
3. Nou we gason yo >
4. Yo tande kesyon an >
5. Mwen pale ak madanm nan >
6. Yo tcheke lanp la >
7. Ou pran awozwa yo >
8. Nou kenbe manchet la >
9. Nou bwe nan kalbas yo >

Demonstratif > Atik defini

Yo pote dlo sa a > Yo pote dlo a.

1. Timoun yo manje pwa sa yo >
2. Jan ap li liv sa a >
3. Gabi kenbe gonm sa a >
4. J6j pale ak madanm sa a >
5. Migel achte mont sa a >
6. Nikola mennen bet sa a >
7. Didin pote pantalon sa a >
8. Jak lave soulye sa yo >
9. Benn pran lanp sa a >
10. Djef achte mayo sa a >
11. Lwi vann chez sa a >


Veb yo
pran
pote
kenbe


manyen
montre
kache


achte vann
lave
vide (empty)


Pran plim sa a!
Pran plim nan!

Dvalog 10


Mwen chita nan pa pot la
Mwen pran yon ti repo
Mwen p ap mize


= antre p6t la
= ou pa travay
= "Abitan pa mize lavil"


A. Ou pase bon jounen? I
Ou fe bon lavant? T
Ou pa desann lavil jodi a? T

B. Ki kote yo ye?


= ENTONASYON
= ENTONASYON
= NEGASYON + ENTONASYON

= MO POU KESYON


I. Mande kesvon ak kisa, ki moun ak ki kote


* kisa


* ki moun

* ki kote


= Kisa ou vie achte?

= Ki moun ou vie we

= Ki kote ou vie ale?


> Mwen vie achte yon mayo.

> Mwen vie we manman m.

> Mwen vie ale Ayiti.


Ki kesyon ou ap made?


Mwen vie achte bagay la. > Kisa ou vie achte ?
Yo prale ann Ayiti.
Gason sa a fe li.
Nou nan P6toprens.
Yo vann pwa.
Grann mwen ap manje.
Sb mwen ban m yon kado!
Keri oubyen Bouch pral vin prezidan.
Plim nan anba tab la.


Mande kesyon

II. Mande kesyon ak kisa, ki moun ak ki kote


= Ki le ou leve


> Mwen leve a sete


*ki jan

* poukisa


= Ki jan ou fe sa a?

= Poukisa ou f& sa a ?


> Mwen fe sa ak yon plim

> Paske mwen vie


1. M fe sa avek zouti yo
2. Li fe sa paske li kapab.
3. Yo travay a with.
4. Nou ekri sa a ak yon plim.
5. Li pa fe sa paske se pa bon!
6. L ap manje a midi.
7. Mwen pa pi mal.
8. Mwen sakle avek yon wou.
9. M pote dlo pou n bwb.

Kesyon sou imai sa vo:


> Kijan ou fe sa ?


Kisa...? Ki moun...? Ki kote...? Ki le...? Kijan...?


* ki lI


Poukisa...?


Atik Defini:


la / a / an / nan
manba
pon
lendepandans
bouch
ban
po bouch
gonm
liv
mamit
bo
sans

PweDozisvon vo: Nan


sousi
men
bann
gan
bra
zbrey
machann
plimje
chagren
gason


lakou a


nan / devan / deye / anba / nan mitan / sou / (sou) kote / anndan


Kote
Kote
Kote
Kote
Kote
Kote
Kote
Kote
Kote
Kote


kabrit la ?
poul yo?
pyebwa palmis la?
Lamesi
Jak?
Iv6n ak Sove ?
chat la ?
chen an ?
m6n yo ?
barye a ?


Cla
Va
NCnan
NV an


Kote kabrit la? = Kabrit la devan kay la


. .Chal deyb kay la?
Ki kote kabrit la ye?
Ki kote pyebwa palmis la ye?

Ki moun ap kanpe devan tablo a?
Eske li kanpe devan tab la tou?
Ki kote bagay li yo ye?

Eske kravat la anba chez la?
Ki kote soulye yo ye?
Ki 16t bagay nou we nan imaj la?

Kisa nou we nan imaj la ?
Ki kote chen an ye?
Epi chapo a?
Eske chat la devan chen an?

Mande patne ou: Ki kote ye

Ki kesvon ou ap made?


1. Li lakay mwen.
2. M ap vini a seth.
3. Mwen fe sa ak yon wou.
4. Li pran liv mwen.
5. Wi, m ap manje ak ou
6. N ap travay ak yon manchet.
7. L ap vini a senkb.
8. M ap vide dlo sou tet Benn.
9. Yo la.
10. Non, mwen pa kapab.
11. Li f li.


Ki kote...
Ki I1...
Kijan / kouman...
Ki moun...
Eske...

Marye/matching
1. Kijan
2. Ki moun
3. Ki kote
4. Ki bo
5. Kisa
6. Poukisa


kay la ye?
yo repare machine nan?
yo te kwit?
travay nan bank sa a?
yo repare machine sa yo?
ou f& sa?


Kreyol ayisyen
Kiran Jayaram


Non ou pote:


Kwiz: ki 1l liye ?

I. Matching & sentence completion [2 points each]

Vokabil: nan maten nan apremidi nan aswe


Egzanp,

a. 9 :10 p.m.

b. 10 : 10 p.m.


a a never dis nan aswe.


1) 12:30 p.m.

2) 1:20 p.m.

3) 2 p.m.

4) 6:40 p.m.

5) 7:40 a.m.


a midi edmi

a sete mwen ven

a wite mwen ven

a ine ven

a deze


II. Write out what time it is [2 points each]

Ki le li ye?

Egzanp,


9:30 a.m.

6) 8:15 p.m.

7) 9:45 a.m.

8) 10:18 p.m.

9) 11:45 p.m.

10) 12:00 p.m.


Li never edmi nan maten.


Ki kesyon ou ap made?

1. Mwen vie achte yon plim.

2. Mwen vie we tonton mwen.

3. Mwen vie ale an Ayiti.

4. Mwen leve a never eka.

5. Mwen fe sa ak yon plim

6. Paske mwen vie fe sa!


__Poukisa ou fe sa a?

__Ki jan ou fe sa a?

__Ki 1e ou leve?

__Ki kote ou vie ale?

_Ki moun ou vie we?

_Ki sa ou vie achte?


Ki l~ li ye?
Li sete mwen dis nan maten = 6:50 a.m.

Li uite eka nan maten
Li never edmi nan aswe
Li midi mwennka nan maten
Li ine mwen ven nan apremidi
Li dize venntwa nan maten
Li onze trannsenk nan apremidi

Ki l~ li ye?
12:30 p.m.
11:45 a.m.
1:15 p.m.
9:05 p.m.
8:15 p.m.
10:40 a.m.

NON: Kisa sa vie di an angle?
moun andey6
rad sal
kivet
savon
fab
batwel

VEB: Kisa sa vie di an angle
fwote
bat

rense
t6de
tann sou yon w6ch / sou yon k6d


(vs. moun lavil)
(rad ou bezwen lave)
(mete dlo nan sa)
(pou lave rad)
(pou lave rad)
(pou bat rad)


(friksyonnen rad)
(frape)

(koule dlo)
(kenbe rad pou dlo soti)
(mete sou yon w6ch)

Dyalbg 11
gwo msye
machine wouj e blan
bel kay jbn e vet
gwo kay beton
gran jaden
tonton tet grenn
barye ble a

Adjektif yo
Se yon gran inivesite.
Se yon bel bag.
Se yon vye kay.


Se yon ti liv.
Se yon bon radyo.
Se yon gwo liv.


Distenge!


Se yon kreyon kout / long ?


Se yon kbd long / kout?


Se yon kay 16d / bel kay?


Se yon kay wo / kout?


Se yon moun pov / rich ?


Se yon moun piti / gwo ?


Se yon chen meg / gra?


Se on kochon gra / meg?


Se yon moun rich / pov?


Se yon fi janti / mechan ?


Se yon gason mechan / janti?

Se yon kreyon ki kout
Se yon kreyon ki long
Se yon kay ki led
Se yon kay ki wo
Se yon moun ki pov
Se yon gason ki mechan


yon moun ki piti
yon chen ki meg
on kochon ki gra
yon moun ki rich
yon fi ki janti


Annou pratike.
Egzanp, Kijan fi a ye? (rich) >
Se yon fi rich oubyen


Kijan gason an ye?
Kijan machine nan ye?
Kijan chat la ye?
Kijan bef la ye?
Kijan kay la ye?
Kijan moun yo ye?
Kijan pwofese a ye?
Kijan tab yo ye?
Kijan klas la ye?
Kijan lesson an ye?
Kijan chapit la ye?

Itilize adjektif sa yo. D
Anvan non an : gran
bel
vye
Apre non an : kout
long
led
wo


Se yon fi ki rich.


(piti)
(bel)
(mechan)
(led)
(ti)
(mechan)
(meg)
(bon)
(gwo)
(kout)
(long)


Iekri bagay yo ki nan klas la.
ti


bon
gwo
piti
mbg
gra
rich


p6v
janti
mechan


Egzanp yo:
Se yon gwo tablo. Se yon bel elev. Se yon pwofese led... (Se yon
elev mechan ki di sa!)senkann


1.
senkann de
tranteyen
karann set
katreven senk


2.
swasann dizuit
senkant nef (senkann nef)
senkant uit (senkann uit)
katreven sez


3.
swasann kenz
swasann kat
katreven dis
katreven onz


d. Ss provide numbers for:

71 85 98 33 61


89


46 42 37 72


[4]


99 57


[4]


Chapit 12: nimewo vo kontinve

ven > venteyen > ven de
trant > tranteyen > trann de
karant > karanteyen > karann de
senkant > senkanteyen > senkann de
swasant > swasanteyen > swasann de


montre
69
70
71
72
73
74


75
76
80
89
90
91


kache
swasann nef
swasann dis
swasann onz
swasann douz
swasann trez
swasann katbz
swasann...

swasann kenz
swasann sez
katreven
katreven nef
katreven dis
katreven onz
katreven...


"sixty ten"
"sixty eleven"...


"four twenty"
"four twenty nine"
"four twenty ten"


If you think this is hard try... Korean...


Sino-Korean:
Native-Korean:


II, I, Sam, Sa, O...
Han, Tou, S1, Nb, Tas6t...

montre
1. trann twa
2. karant set
3. senkann senk
4. swasann senk
5. katreven wit
6. katreven onz
7. swasann nef
8. swasann diznef
9. karanteyen
10. trann senk
11. san
12. venn senk
13. venn sis
14. venn set
15. vent uit
16. venn nef


76
93
33
44


Nimewo telefbn


875
Uit san swasann,
373
Twa san swasann trez,


91
katreven onz,
48
karann uit


22
ven de
83
katreven twa


A. Ban m nimewo telef6n nan!
1) 452-6798 3) 789-9584
2) 323-7290 4) 888-9977


B. Nimewo telef6n nan se...
5) 768-8972


kache
33
47
55
65
88
91
69
79
81
35
100
25
26
27
28
29


96
46
85
52


Egzanp:


Egzanp, Se yon gwo gason


Pre-nominal


adjectives


Egzanp: Se yon gran gason!


Adjektifyo
gran
bel
vye
Non yo
gason
chat
bef


ti
bon
gwo


kay
machine
kamyon


zonbi
lougawou [werewolf]
tig


Post-nominal adjectives


yo
tab
pwofese
granmoun


Adjektif yo
kout
long
led
wo


klas
liv
timoun


piti
mbg
gra
rich


Egzanp: Se yon timoun piti!


prezidan
reg
bebe


p6v
janti
mechan


Non


^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^

Kek magazen...
* Famasyen an travay nan famasi a. Li vann grenn, renmed,
medikaman.
* Met boulanje a travay nan boulanje a. Li vann pen.
* Bouche a travay nan bouchri a. Li vann vyann (bef, kochon, poul)
* Kwizinye(z) a/la travay nan restoran an. Li vann manje kwit.
* Met boutik la travay nan boutik la. Boutik la piti. Li vann anpil
bagay pou manje.
* Met libreri a travay nan libreri a. Li vann liv, magazine ak journal.
* Met ponp gazolin nan travay nan ponp gazolin nan. Li vann
gazolin.
* Met maket la travay nan maket la. Maket la gwo. Li vann tout
bagay.
* Met bank la travay nan bank la. Li sere lajan, li prete lajan.

Ki kote ou pral. Ki moun ou pral we?
1. Ou grangou [hungry], men ou pa vie kwit manje!
2. Ou malad, ou bezwen renmed
3. Ou grangou, men ou pa gen anpil lajan
4. Ou grangou, ou vie manje vyann
5. Ou vie aprann yon bagay, ou vie li
6. Ou pral achte yon ti kado pou zanmi ou
7. Ou pral sere lajan ou.
8. Machin ou grangou!
9. Yon ti pen pou yon sandwich ap bon!

Pale kreyol ak patne:
Ki kote ou vie ale apre klas la?
Kisa ou pral achte? epi poukisa ?
Egzanp,
A. ~ "Ki kote ou vie ale apre klas la?"
B. ~ "M vie ale nan famasi. Mwen pral achte"
medikaman paske mwen malad.


Vokabile nan Dyalbg 12

Veb yo
Mwen desann lari
Li swiv gason an
N ap monte toudwat

Non yo
kazen nan
famasi a libreri a
Katedral la
bank lan


Yo vire (adwat / ag6ch)
Li sou men g6ch / Li sou men dwatri a/ lari a

laps


Postposition definite articles:

Avni Marijan nan


Avni


Marijin nan


Nou vizite legliz Sent Trinite a


Nou vizite legliz
Nou vizite legliz la


Sent Trinite a


gwo magazen Firestonn ki anfas ii a

gwo magazen Firestonn ki anfas ii a
gwo magazen [Firestonn ki anfas ii] a
gwo magazen an
gwo magazen Firestonn nan
---------------------------------


RCPwonon yo kom obje dirk


Li kontre moun nan
Li kontre li
Li kontre 1


Mwen vann
Mwen vann
Mwen vann


Structure:


bagay la
li
ni


Li
subject


kontre
verb


li
direct object (pronoun)


Aktivite: sevi ak pwonon long oubyen kout


(Ou)
(Nou)


vann
achte


(li) >
(li) >


Ou vann li OR Ou vann ni.
Nou achte li OR N achte 1.


(Mwen)
(nou)
(ou)
(li)
(Mwen)
(ou)
(yo)
(nou)
(Mwen)
(nou)
(ou)
(Mwen)
Siji


achte
konnen
vann
sanble
chache
lave
bat
reponn
rele
monte
desann
tann
Veb


(li)
(li)
(li)
(mwen)
(yo)
(li)
(li)
(li)
(nou)
(li)
(li)
(li)
Obje


Enperatif:


Ou lave rad
Nou manje vit

Yo vini la
Nou pran bannann yo
Y ap siye soulye yo
Nou pa wete rad nou
Li mache vit
Yo pran li
Mwen desann lari a
Yo vire ag6ch
Ou entire tab la
Yo sakle jaden an
Yo travay nan jaden an


> Lave rad!
> Manje vit!

> Vini la!


Se pou

Ki kote legliz la?
Se pou ou desann lari sa a.

Se pou yo vini a ki 1e?
Se pou yo vini a wite.

M pa gen gazolin nan machine mwen. Kisa m ap fV?
Se pou ou ale nan ponp gazolin.

APK, paj 77, aktivite C


Kisa chak magazen vann?
* famasi vann grenn, renmed, medikaman
* boulanjri vann pen
* bouchri vann vyann
* restoran vann manje kwit
* boutik vann anpil bagay pou manje
* libreri vann liv
* ponp gazolin vann gazolin
* maket vann tout bagay


* bank


sere lajan, prete lajan


famasyen
boulanje
bouch
kwizinye
met boutik
met libreri
met ponp...
met maket
met bank


Nan ki magazen ou prale? Mwen prale nan...


Ou
Ou
Ou
Ou
Ou
Ou
Ou
Ou


achte
achte
achte
achte
achte
achte
achte
achte


Revize nimewo
Swasann di
Trant uit
Karann twa
Venteyen
Swasanteye
Katreven ke
Katreven se
Swasann ka
Swasann tre
Senkann kal


yon plat manje kwit: bannann peze,
pafen la a.
yon bon liv krey1l
gazolin la a.
pen ak gato nan magazen sa a.
renmed ak grenn pou maladi ou a.
vyann bef ak vyann kabrit la a.
k6nfleks la a.

yo
zwit 78
38
43
21
n 61
nz 95
z 96
t6z 74
;z 73
t 54


diri kole ak pwa

[3]


99
100
85
71
26
38
47
62
88
51


Revizyon sou adjektif yo:
Egzanp, Se
Se

Bagay vo
drapo ayisyen
pyebwa
soley


katreven diznef
san
katreven senk
swasann onz
ven sis
trann uit / trant uit
karann set
swasann de
katreven uit
senkanteyen


yon pyebwa vet
pyebwa vet


je
rad wa a
rad


IKoule vo
tamaren
Sble ak wouj
I wouj


j6n abriko
j6n
vyolet


Bagay vo
zbb
chat
fle
syel


mayi
cheve
lanme


Vokabile
vire agoch
vire adwat
desann lari a
monte lari a
rive nan legliz la
jwenn magazen an
Apre travay, tounen lakay


Koule vo
vet
nwa
j6n
blan


Mache nan lari a
Pran wout sa a
Kwaze wout la
Suiv wout sa a


gri
wouj
ble
mawon

Dikte

1. Gade yon bef.
2. Bebe a bel.
3. De tet pi bon pase yonn.
4. Mache men nan men!
5. Soley la penmet fle yo pouse.
6. Leve bone pou ou pa an reta.
7. Men wi, enstriksyon an bon.

Enperatif la. Obligasvon.
Li manyen tab la.
Manyen tab la
1. Li gade program nan.
2. Yo koute match la.
3. Nou pa pale devan li.
4. Map fe sa.
5. Yo p ap pran kabrit la.
6. Nou ekri sou tablo a.
7. Yo vizite zon nan
8. Li panse byen

Se pou... Obligasyon poli!
Mwen grangou, mwen pa vie kwit manje
Se pou ou ale nan yon restoran
Se pou ou manje bon manje!
1. Mwen malad.
2. Mwen bezwen lajan.
3. Tout rad mwen yo sal.
4. Mwen gen manba a [peanut-butter]
5. Mwen vle manje vyann.
6. Yo vle wouze jaden an.
7. M vle lapriyb.
8. M vle bwe kafe.


c) Communicative: Student 1 must formulate her problem, Student 2 must propose the solution
either using the imperative or the sepou structure.

Pwoblem ou: machine nan sal


Elev 1:
Elev 2

Pwoblem yo:
lajan
grangou
travay
dlo
wouze jaden


Mwen gen yon pwoblem! Machin mwen sal.
Se pou ou lave machine nan!


fe devwa yo
bezwen vyann
bezwen rad
vie bwe yon kola
entire


[7: 7:30]

tounen return / rive arrive / vire adwat ~ turn right
vire ag6ch ~ turn left / desann ~ go down / monte ~ go up
jwenn find / kwaze ~ cross


Week 8 day 2


B page 79
Act. A, page 83, A page 84
Devwa yo
Read 81-88
A & B page 86, A & B page 87

Egzanp,
Ou pa vie fe travay la.
Fe travay la!


Ou vie d6mi nan klas la
Pafe sa!

Mwen pa vie fe devwa m yo
Ou pa gade match la
Yo v6le bagay nan yon gwo magazen
Nou pa vie vizite Dominikani
Ou fe anpil bri.
Ou pran taksi lannuit nan Dominikani
Ou mechan ak patne ou
Yo pa vie konp6te ou yon fason janti ak patne ou [5; 6:20]

2) Review using a map with map navigation vocab.

a) put map & the following vocab. list up for students: draw lines & connect the dots in the
map.

Verbs
desann vire (adwat / agoch)
swiv Li sou men goch
monte (toudwat/direk/dret)

Nouns
kazen nan ri a / lari a
famasi a libreri a
Katedral la laps
bank lan

b) provide an example of "directions" [3]
c) ask for a group to provide directions [2]
d) students practice giving directions. [4; 6:30]4) Present the linking verb se
a) first show the students the following sentences for contrast, ask ss if there is a verb?

Li bon
Yo grangou anpil
Li nan mon [3]

b) show next list, ask how it differs from the above:

Li se ayisyen
Yo se dominiken
Mwen se met kreyl6
Li se abitan [3]

Nationality, trade or professor takes se
d) ss do activity B, page 84. [3; 7:00]

REVIZYON AN

a) Atik defini yo

Se machine
Se plim
Se gonm


Se gason
Se men
Se tonton

Se chat


Se
Se


Se elefan


chbp
lapolis


Se lendepandans
Se Lafrans
Se mont


Se vizit _
Se wa
Se ka


Se prens


Se pi


[7]


Se ren

REVIZYON: Mande keksyon

Lwi rive nan magazen an

Li sete mwennka

Nou sakle jaden nou
Li mete yon bel bikini
Gason an rele Ti Benn
Yo desann lavil pou yo vann kawbt
Yo kontre li nan lari a

N ap taye zbb
Paske yo vie bwe yon ti kola
Fanmi sa a viv nan yon ti kay
Yo bati yon kay beton.
Klas la fini a twaze


kache !
> Ki kote Lwi
rive ?
> Ki 1e li ye?

> Kisa
> Kisa
> Kijan
-> Ki kote / kisa
= Ki moun / Ki
kote
> Kisa
> Poukisa
> Ki kote
> Kisa
> Ki le

Pwepozisyon
nan / devan / deye / anba / nan mitan / sou / kote / anwo /
anndan
Advbb
ag6ch / adwat / toudwat
Estil cheve
tet / cheve swa, siwo / tet / cheve grenn / tet gridap /
tet kwot / cheve long / cheve kout / djed

'Ras' an Ayiti


1. yon moun nwe = 'neg nwe'; yon moun ki nwa anpil
2. yon moun nwa
3. yon moun marabou = yon moun nwa ak cheve swa
4. yon moun wouj
5. yon moun grimo (gason) grime1 (fi) = cheve grenn
6. yon moun milat (gason) milatres (fi) = cheve swa
7. yon moun blan ayisyen
8. yon moun blan = etranje
9. yon moun blan chinwa (Chinwa, Koreyen, Japone,
elatriye)
10. yon moun blan arab (Libane, Siryen, elatriye)


Dyalbg 13


1. Se ye m s6ti wi.
2. ...m pa pale!
3. ...nou rive nan mitan. .
4. ...Chofa a make f ak nou.
5. ...li tonbe f& bri, rele
6. Ou gen mache
7. Se sa, n a we


85


Additional areas students need to focus on:

+ Adjectives
+ Time
+ Using a map
+ Prepositions (p 57-8)

Pronouns as direct objects

a) Introduce the following forms:

Li kontre 1
Mwen vann li

Li kontre moun nan
Mwen vann bagay la [3]

subject verb direct object

b) Ss supply Subject and Object with the following forms, the main idea is that they select the
correct short/long form in the Object position.

Ou vann li.
N ap achte 1.

Mwen / ou / li / nou / yo

achte konnen
vann sanble
chache lave
bat reponn
rele monte
desann tann [5]

c) ss do activity B, page 76

Egzanp,
Kote kay la
Kote li?
Kote 1?

Ou we moun nan
Ou we li?
Ou we 1? [4; 6:52]

3) Listening / Dictation

a) The point of this activity is to practice the recognition of [6], [e], [en]

Gade yon bef
Bebe a bel


De tet pi bon pase yonn
Mache men nan men!
Soley la ede fle a pouse
Leve bone pou ou pa an reta
Men wi, lenstriksyon an bon. [8; 7:12]


4) Expressing obligation (review)

a) Present rhetorically. Students put the following phrases into the imperative.

Li manyen tab la.
Manyen tab la

Li gade program nan.
Yo koute match la.
Nou pa pale devan li.
M ap fe sa.
Yo p ap pran kabrit la.
Nou ekri sou tablo a.
Yo vizite zon nan
Li panse byen


Week 9, day 1

Devwa yo:
B page 84
B, C page 86
B page 87 88
Read page 89 90 (Annou li)
Read pages 93 94

1. Introduce the linking verb se. Provide a few examples.

a. Provide an example

Se yon gwo building. Anpil, anpil moun ap travay nan building sa a.


Se yon faktori


Kisa sa ye?
Li fe pen nan fou a [oven]
Li vann medikaman
Li koupe vyann

Se yon gwo plant, li mawon ak vet
Ou kenbe sa 1e ou ap travay nan jaden

Ou wouze jaden ak li.
Ou entire ak li
Ou mare chwal ak li


Li manje ou. Li mechan.
Li deja mouri.

Fizi kout, tire lwen
Ti piti fe leve prezidan an


kache
Se yon boulanje
Se yon famasyen
Se yon bouche

Se yon pyebwa
Se yon wou. Se yon
manchet
Se yon awozwa
Se yon penso
Se yon k6d


Se yon lougawou
Se yon zonbi

Se je
Se pinez!


Pratike nimewo yo: Annou pratike A p. 73


Egzanp, nimewo telef6n mwen:


373 -8527


> 373 86.27


a) twa san swasann twa
b) katreven sis, ven set

Dyalog 13
1. Se ye m soti
2. ...m pa pale!
3. ...nou rive nan mitan
4. ...Chofe a make fe


5. ...li tonbe fe bri, rele
6. Ou gen


mache


7. Se sa, n a we


Ayiti
Jamayik
Matinik
Gwadloup
Bayamas
Kiba
P6toriko
Dominikani
Trinidad
Kiraso
Brezil
Etazini


moun ayisyen
moun jamayiken
moun matiniken
moun gwadloupyen
moun bayameyen
moun kiben
moun potoriken
moun dominiken
moun trinidadyen
moun Kiraso
moun brezilyen
moun meriken


Ki peyi li soti?
Li pale patwa ak angle
Li pale pany1l
Li pale kreyl6 ak franse
Li pale papyamento ak olande
Li pale p6tige
Li pale panyl6 (ak krey6l)


wi.


ak nou.moun ayisyen
moun jamayiken
moun matiniken
moun gwadloupyen
moun bayameyen / baamyen
moun kiben
moun potoriken
moun dominiken
moun trinidadyen
moun kiraso
moun brezilyen
moun meriken


Ayiti
Jamayik
Matinik
Gwadloup
Bayamas / Baamas
Kiba
P6toriko
Dominikani
Trinidad
Kiraso
Brezil
Etazini

KLOZ RELATIF (ATIK ENDEFINI)


Li gen yon kay. Li gwo.
konbine fraz yo?


Ki jan nou kapab


M gen yon gwo kay.
Li gen yon kay ki gwo.

Konbine fraz yo ak patne ou: Patne mwen!


1. Li gen yon chen.


Li mechan.


2. M gen yon chat. Li fou.

3. Ou kenbe yon manchet. Li pratik.


4. Li pale ak yon ti fi.


Ti fi ajanti.


5. Nou mennen yon bet. Li grangou.

6. Li we yon moun. Li rich.

7. Yo aprann yon leson. Li difisil.

8. Nou pran yon awozwa. Li bon.

Ak patne ou, fe fraz


Egzanp:yon pwofese kreybl

> Se yon pwofese kreybl ki mechan.
NOUN ADJECTIVE


NOUNS
yon Ayisyen
yon Kiben
yon Ameriken
yon bourik
yon kabrit


yon ti gason
yon elbv nan klas kreyol
yon moun fou
yon fi
yon famasyen


ADJECTIVES (feel free to use your own!)
entelijan piti
janti serye
mechan fatige/bouke
rich p6v
fou danjre

KLOZ RELATIF (ATIK DEFINI)


Li gen chen an.


Li mechan.


Li gen chen mechan an.
Li gen chen ki mechan an.


1. Yo vie manje manje a.


Manje a bon.


2. Yo vie bannann yo. Bannann yo bon.

3. Ou kenbe manchet la. Li pratik.

4. Li gen chen an. Li mechan.

5. M gen chat la. Li fou.


6. Li pale ak ti fi a.


Ti fi ajanti.


7. Nou mennen bet la. Li grangou.

8. Li we moun nan. Li rich.

ANALIZ:

Se moun nan. Li travay laps.

Se moun ki travay laps la

* What word is the relative pronoun ?
* What is its antecedent? i.e. what word is it linked to?
* What happens to the definite article?
* What word does the definite article determine?
* What conditions its phonetic shape?


Egzanp
pwofese kreybl la

> Se pwofese kreyol ki mechan an


ayisyen an
kiben an
Dominiken an
chwal la
chat la


ti gason an
elev nan klas kreyol la
timoun nan
lougawou a
zanj lan [the angle]


95


96


Kreyol ayisyen, Ben H. / Kiran J.

Ti Koze sou Istwa Peyi Dayiti

Vokabil chapit 1
lontan, lontan a long time ago
viv = live
zon = area, zone, place
koulye a = kounye a
pep = people
Powouj = Native American
fwote = rub
grenn woukou = type of tree annattoo)
kraze = crushed
pa t konn = weren't in the habit of
abiye =dress
senti = waist
rive nan jenou = to the knees
pay = hay
plim jako = parrot feathers
bann = bunch of
won = round
ranmak = hammock
fwi = fruit
pwason = fish
bet volay = poultry
mabouya = lizard
drese = train
jako mawon = wild parrots
peyi = country
rete = stay, live; stop
no = north
zile = island
kasik = (Taino) king, ruler
kasika = kingdom


Vokabile chapit 2


1st paragraph
te konn fe = were in the habit of doing
al lachas = to go hunting
jibye = game (animals)
peche = to fish
woch di kou fe = 'rock [as ] hard as iron'
bwa = wood
dife = fire
fouye = dig
gwo bout = big pieces
pou yo = in order that they
kannot = canoe
bwa fouye = dug-out (canoe)

2nd paragraph:
fil = string, thread
senti = waist
j ouk nan j enou = to the knee
trese = weave, braid
repoze k6 yo = to relax (their bodies)

3rd paragraph:
labou = mud
te = earth
krich = water vessel
veso= vessel
sere = keep

4th paragraph:
estate = statue
fwote youn sou lot = rub one against the other

5th paragraph:
bityos = herbalist, healer
soulajman = relief
le = when
malad = sick
fe Bondye yo plezi = to satisfy their God(s)
woch di kou fe = 'rocks hard as iron'

6th paragraph:
pouvwa soley = power of the sun
lalin = moon
zetwal = stars)
sous = spring, source
potre = portrait, image
Vokabile chapit 3


maren = sailor
viv = live
Lespay = Spain
tout rev li = his whole dream
pesonn = nobody
pa t k6 = (not) yet

Wa ak laren = the king and queen
batiman = boat
zotobre = moun ki tre rich, ki gen anpil pouvwa, 'big wig'

dlo dous = fresh water
senmen / senmenn = week
yon lane = twasan swasann senkjou
Pyes moun = okenn moun = pa gen moun ki...
te = land
abo = on board
kase tet tounen = "retounen," retounen lakay

ma = post
Men late! = "vwala late," oubyen "Mwen we late!"
okenn moun = no person
yo t apral tonbe = they were going to fall upon

kek tan apre = some time afterwards
selman = only
rete ladan 1 = live on it
dire = lasted

jwenn = twouve
li ba li pote non = "he had it carry the name..." = "he named it..."
abitan = inhabitants


Ti Koze sou Istwa Peyi Dayiti, CHAPIT 4-6


Vokabile chapit 4
fe laviwonn tout b6dme = vizite chak kote nan b6dme a
no = sid, lwes, les...
van = wind
kraze = destroyed
Iwen = sa vie di, sa pran anpil tan pou ale la. Lafrans Iwen ak Ayiti, pa egzanp.
rete = stay, live

gen lapenn = felt bad for [lapenn = think 'pain']; gen lapenn = ou santi ou move, ou tris, sonb.
ke sansib = 'sensitive heart,' sensitively, kindly ; ke sansib = yon fason janti tankou ou konprann
toutbonvre.
moso te = piece of land
bati = build
kay fo = 'strong house,' i.e. fortress
res planch = remaining plank; res = sa ki rete apre... 'mete res manje a nan frijide a!'

moute = bati, konstwi
mennen bon zanmitay = konpote k6 yo tankou zanmi. Yo te egalego; have a good friendship
kado = gift
bel bijou = dyaman, 16, elatriye...

kek tan apre = some time afterwards
rakonte = rakonte yon istwa ; tell
lot b6 lanme = the other side of the sea
viv byen = live well

kou Kolon pati = as soon as Columbus had left...
fe presyon = fose/mande yon moun fe sa 1 pa vle fe a.
ke li fe 1 mal = li pa kontan!
touye = kill
boule = bum
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs