Group Title: Class Notes, Dejan
Title: Vocabulary
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00100081/00023
 Material Information
Title: Vocabulary
Physical Description: Archival
Language: English
Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
Publisher: Benjamin Hebblethwaite
Place of Publication: Gainesville, FL
Publication Date: 2004
 Record Information
Bibliographic ID: UF00100081
Volume ID: VID00023
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

hc2200hciiivocrev ( PDF )


Full Text

Krey6l ayisyen 2200, vokabilb enp6tan pou egzamen 1. Ben Hebblethwaite, 2004


ti zagribay tankou nou
Pase yon moun nan betiz
fe trimay
fann nan siyay yon moun
pran yon gwbs
yo tou derape tounen lakay yo
Rive Anemiz rive, li pase nan p6tay la
Ala gade ou gade jandam yo
Se bagay m ap fe toptop
Li pe koup
voltefas
kafe

Li lonje lt la
Wonpe!
pou t&t pa 1
li pa tjennen 1
faksyonne
fopanno
move je
ranyon
amann
bagay la vin pi tchak
latanyen
mangonmen

bon levasyon
bwaze
li dekontwole
fe malon&t
dekontwole
Anemiz ap bat k6 1
yo pati pou kont yo
kombs kenkay

Se li menm ase ki...
yon bann rejete kraze batri ak wanga
kim savon
zanmi apiye zanmi
toutlasentjounen
li meprize 16t travay
d&nye lek6l femen
enskri
tiyo


bwbd& anpil
kantonnen
Rale mennen kase
depi 1 te tikatkat

Anemiz drese yon b61 bouyon
Sa ou gen lide fe ak li nan raje a
reprann pye
dapre
jennen
gw6g

peyi pbdi sa a
li te fe voltefas
dapre li
yo peze kafe nan menm balans
pran ti gw6g li ale pou
chaplkt
rigwaz
chemen an blanch
rantre nan penpennen
kaye akjandam
bagay vin pi tchak andey6 a
trimay

panyen
li plede gade
bab pou bab
se 1 sa a ase
bwaze
blanchi ak lacho
swa... osinon...
pran son koze a

razad kleren
seriz
bagay ki red
bMl mouchwa
egare
deblozay
pa fe ni de ni twa
bonkou


blayi

Rad pakoti


yon revenan


pi fon

senmenn nan patko bout
kb sere
kanta pou


pyebwa t6dye

b6s feblantye
lanjelis
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs