Group Title: Class Notes, Dejan
Title: Class notes (starts with Kèk ti nòt pou ede Ayisyen ak Ayisyanis li kreyòl matiniken)
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00100081/00018
 Material Information
Title: Class notes (starts with Kèk ti nòt pou ede Ayisyen ak Ayisyanis li kreyòl matiniken)
Physical Description: Archival
Language: English
Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
Publisher: Benjamin Hebblethwaite
Place of Publication: Gainesville, FL
Publication Date: 2008
 Record Information
Bibliographic ID: UF00100081
Volume ID: VID00018
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

02008sanpyeflanbwayanan ( PDF )


Full Text

K&k ti n6t pou ede Ayisyen ak Ayisyanis li krey6l matiniken

16 = vie
taa = sa a
tibren = ti kras, ti zwit, ti kantite
i pa ka mennen s6 neg-la kon avan = li p ap mennen neg yo kon anvan
epi = avek, ak
poutji = pouki, poukisa
latjuizin = lakizin, kizin, koujin
ka = ap
asiz = chita
ni = gen
Di6 = Dye
isal6p = sal6p
ich = timoun
eti = epi
b6tj6/beke = blan (pejoratif)
man ke tjw6 y = mwen pral touye li / mwen pral tchwe y
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs