Group Title: Class Notes, Dejan
Title: Class notes
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00100081/00016
 Material Information
Title: Class notes
Physical Description: Archival
Language: English
Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
Publisher: Benjamin Hebblethwaite
Place of Publication: Gainesville, FL
Publication Date: 2008
 Record Information
Bibliographic ID: UF00100081
Volume ID: VID00016
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

02008hai220008restavekagasya ( PDF )


Full Text
Restavek chapit 1


1. Poukisa Kade te ekri liv sa a?
2. Eske 1 ap rann Ayiti ak ayisyen yo yon sevis?
3. Eske chak peyi gen moun kouwe Kade? Bay kek egzanp.
4. Esplike sitasyon sa a: "Paran yo ankouraje yo pale bon jan
franse angiz yo pale krey6l, lang moun lamas" (3)
5. Kote manman Jan-Wobe te travay? Sa k rive li?
6. Kote papa 1 s6ti? Ki moun papa li ye?
7. "Ti restavek, sa vie di timoun ki esklav." Poukisa se
iwonik/trajik pou Kade?
8. Ki jan vwazen yo trete restavek yo?
9. Ki konpotman restavek bezwen genyen?
10. Ki obzevasyon rasyal/sosyo-ekonomik yo Kade fe?
11. Dekri Florans. Ki moun li ye? Kote lijwenn lajan pou viv?
12. Kijan Kade antre nan detay lavi malere?
13. Ki kalite abi restavek yo konn resevwa

Vokabile
anvan m te gen kont lespri
bel neges po mawon fonse
kay chanmot
radiyes pemet
m kouche kouche m anba tab kizin nan
espes pitit bouzen
yon wozet wouj
poul pentle

Sitasyon pou konsidere

"Li rele m vini pou m grate anba pye 1. Yon 1e m te tande sa se
travay fi esklav yo te konn fe pou metres yo" (7)"Sel timoun ki al nan premye kominyon, ki jwenn kado nan men
tonton Nwel epi ki nan fete fet yo, se timoun ki gen manman ak
papa toutbon" (11)

1. Poukisa Premye Kominyon li ba 1 anpil lapenn?
2. Dekri ki jan Florans reyaji ak kominyon li.
3. Kijan paran timoun ki t ap kominye t ap prepare
Kominyon an?
4. Sa sa ye, yon katechis?
5. Poukisa B6bi pa pale ak Florans?
6. Ak ki mo Florans rele B6bi?
7. Kisa Florans te achte 1e 1 te soti?
8. Poukisa B6bi asepte sitiyasyon li?


Tenm prensipal yo
Temwayaj istorik
Mize 6flen yo
Fen inosans lan
Reyalite klas ki pi malere ann Ayiti
Tantativ pou esplike f6s sosyal ak istorik ki alabaz
fenomen restavek la
Literati otobiyografik ayisyen
Note: Restavek an kreyl6 se yon tradiksyon Pwofese
Iv Dejan (PhD Indiana Univeristy)A

A = pan vs. pan vs. pan

An = manman
B = bebe
Ch = chita, chadap, bouchit
D = dispanse
E =pale
E = djol
En = enhen
F fal
G = gade
H = hey! Hache hounk
S= pipi
J ji
K= kay
L=li
M = manman

N = nan
S= bo
- = bo
On = bon
Ou = labou
P =papa
R =rara
S =estil; seksi
T =taye
Ui kuit; uit; uite; nui/nuit
V = vare
W wa
Y = 'igrek/igreg'
Z = zonbi mannmannanAktivite sosyal
Ekri detwa mo sou lide sa yo sou yon papye.

1. Yon vale ou genyen.
2. Yon lide kreyatif.
3. Yon keksyon sou klas la.
4. Yon opinyon.
Yon detay sou ou menm.

Konnya nou pral echanje papye yo ak manm klas la
yo pou jwenn 16t lide yo nou vie posede nou menm.
Si yon elbv gen yon lide, yon vale, yon keksyon, yon
detay ou vie genyen, echanje sa ou genyen avek li
pou oujwenn sa li genyen!
Restavek, chapit 2
Ki relijyon Florans te suiv?
2. Kisa It ap vann?
3. Ki kalite pwoblem Kade ap ekspoze?
4. Kisa Mari ka fe pou li?
5. Nonmen yon lwa li sevi?
Maje
6. Ki deskripsyon Kade bay soujan Florans sevi lwa 1 yo?
7. Ki jan li gen dwa make lekol?
8. Nan ki lekl6 li ale?

Chanje patne Ou dwe kanpe epi mache jwenn li!
9. Kisa 1 fe devan ma drapo a?
10. Ki moun ki vizite?
11. Sa yo bay timoun yo?
12. Kisa timoun yo fe ak bagay sa yo?
13. Kote 1 kenbe imaj Mari a?
Ki moun ki ede Kade?
14. Poukisa Misye Bochan bezwen yon restavek?
15. Rakonte istwa Rene a
16. Eske abi egal esklavaj?

Vokabile
dodin
Florans te meprize po lanve yo
milatres
metres
1 ap tann pratik li
Se pa ti anvi li ta anvi Se pa de bel li bel
Se pa ti fou ou fou
Ti krik, ti krak se kout pwen...
Matematik se te boulpik mwen
limen mech koton nan ti bol poslen
devenn
boukante imaj yo
o denye rezime
reve je kle

Sitasyon

"Eske [blan] yo sevi ak twalet tankou kretyen vivan tou senp" (13-
14)

"Mwen toujou santi m kom yon moun yo kondane am6 k ap mache
sou chez elektrik la" (14)
"...yo vin konprann se restavek mwen ye, s'l bagay, yo kite m al
lekol"
Restavek, chapit 3
1. Sa k rive Kade?
2. Ki moun ki swen?
3. Kijan sate pase?
4. Kijan Florans trete pwop pitit li 1e 1 malad?
5. Kisa Kade we nan chanm "manman" 1 la?
6. Ki moun ki pral vin we Florans?
7. Kade t ap renmen tire kouwe ki moun?
8. Kisa 1 fe vre?

Restavek, chapit 4


Kizinye a


1. Ki moun ki bon zanmi Florans?
2. Kijan zanmi 1 la menm jan ave 1?
3. Kisa Jan-Wobe fe? Sa k pase 1? Li pe kisa?
4. Kijan Florans trete 1 apre zanmi 1 soti?
5. Ki moun ki ede Jan-Wobe?
6. Ki jan ote a reprezante krisyanis ak vodou nan
sen nan?
7. Sa k te pase nan lakou a?
8. Sa k rive Matilda kom rezilta?
9. Ki manje Klodet prepare lakay li?
10. Ki moun ki vini lakay li? Kijan J.-W. dekri yo?
Poukisa?
11. Sa k pase lakay Klodet? Kisa JW dwe fe?


Devine mo a!
lakoutim
yon chany
kwak li kite m repoze...
li swen jistan m geri
te veven
sire soulye
bouyi fey zoranj, fey sitwon ak fey gwayav
pisannit
konsilte
lepep ta we yon moun grant famiy...
preskripsyon
pe dyl6 ou!
m chache pwaye a
m koupi nan yon kwen
nan reve je kle...

Devwa: ekri yon ti paragraf (tape oubyen alamen) sou Restavek.
Sa ou renmen? Sa ou pa renmen? Ki solisyon?Restavek, chapit 4
Ki moun ki bon zanmi Florans?
Kijan zanmi 1 la menmjan ave 1?
Kisa Jan-Wobe fe? Sa k pase I? Li pe kisa?


Ki jan Florans trete 1 apre zanmi 1 soti?

Ki moun ki ede Jan-Wobe?
Ki jan ote a reprezante krisyanis ak vodou nan
sen nan?

Sa k te pase nan lakou a?
Sa k rive Matilda kom rezilta?

Ki manje Klodet prepare lakay li?
Ki moun ki vini lakay li? Kijan J.-W. dekri yo?
Poukisa?
Sa k pase lakay Klodet? Kisa JW dwe fV?


li te konn prete
machine yo ralanti
kontinye apye
fe yon piwet
tet etaj bifet la
bouzen
M bege...
etan m ap di sa... = pandan
lakranp
san nanm
machwa
manje mo yo
lansan
epept mayi
Yo te chita sou chez olon panno a


Kontinye....
kwi dives
gwo nat
mozayik
santinel
bagay raz
m chonje
sou reso
Restav&k, chapit 5: Annou li keksvon vo ansanm anvan nou
travay avik yon patne...

1. Ki de (2) rezon manman Liz la pa t two kontan ak maryaj pitit li
ak Deni?
2. Ki moun JW we nan fet la?
3. Ki ti fi JW rankontre?
4. Kijan ti fi a parey ak JW?
5. Poukisa JW f jjalouzi ave 1?
6. Kisa JW fe ak fi a? Fi a menase 1 ak kisa?
Ki kalite relasyon yo devlope ansanm?
7. Poukisa yo pito manje mango yo nan fenwa?
8. Ki kalite istwa Anita bay JW?
Eske toujou gen yon lyen ant entelijans ak alfabetizasyon?
9. Ki pwoblem Anita genyen?
10. Sa k rive JW apre 1 vol6 krem alaglas la?
11. Kisa JW pedi nan chapit sa a?
12. Kijan chapit la fini?

VOKABILE
I. Sevi ak mo a nan yon fraz ou kreye

1. kes koka kola =
2. yon mbp =
3. depi nan fouk jis nan bouk sentiwon an =
4. bwe kichoy =
5. Mwen four yo tout boulin nan bouch mwen = at full speed
6. an kachet =
7. zorey pese =
san zanno=
9. lindemyl =
10. Li koupe m yon koutje =
11. pletil=

II. Tradui mo oswa fraz angle a an kreyl6
underwear =
he turned the handle of the icecream freezer =

1. an enormous umbrella =
2. stand on a tree trunk =
3. when his arms/wrists were tired =
4. to run an errand =
5. I have blisters =
he threw me to the ground =
7. he blew up because... =
extension cord =
Restav&k chapit 6
1. Kisa ki pral rive Liz?
2. Ki fason yo discipline JW?
3. Sa k pase Ie Deni prepare pou 1 bat li?
4. Ki 1e li retounen lakay la?
5. Kijan Liz trete JW apre 1 fin akouche?
6. Ki jan pitit la change jan bagay yo fonksyone nan kay la?
7. Ki politik lengwistik part tet li?
8. Dekri tout sen 1e yo batize pitit la?
9. Ki moun yo chwazi kom parenn?
10. Sa k rive JW nan ftt sa a?

Kwiz vokabile: sevi ak mo ki an gra nan yon ti fraz original

1. M pati yon kous tout boulin.
(a) rapid (b) lan
2. M t ap gade nan fant fenet ki gen pesyen yo.
(a) yon gwo kote (b) yon ti kote
3. Chita nan galeri sonm nan.
(a) anpil limye (b) fenwa
4. Se klakson machine ki reveye m.
(a) son an (b) limye a
5. Limye a klere fenwa a.
(a) etenn limye a (b) bay limye
6. Limye a vegle m.
(a) M pa fouti tande (b) M pa fouti we
7. Kenbe pwaye pot la.
(a) ak pye ou (b) ak men ou
8. Chode bibon pou bebe a.
(a) mayi moulen (b) boutey
9. Lave kouchet bebe a.
(a) lave kabann li (b) lave rad li.
10. K6 m egzante tout mechanste ak bebe a.
(a) pa fe (b) fe

Restavek chapit 7


Eseye jwenn/dekouvri mo ki kache a.


1. Se yon bagay ou pran ak nen ou.
2. Se yon nouvo ane.
3. Li pipi nan kabann ni.
4. Si m di ou, al sakle jaden mwen pandan dize ditan,
travay sa a ap pete kisa?
5. Se yon kado pou NwOl oswa Joudlan an
6. Yo grese 1, ou oblije monte 1.
7. Pou monte ou bezwen fe sa.
8. Pou ou pa glise, sa ou ap fe?
9. Yon seri moun enp6tan f6me sa 1 y ap mache/kondi
ansanm (souvan pou yon anteman)

10.Li kwt leta ta dwe re-distribye riches nan yon peyi
11. Se yon rad dezyem men, pepe
12.Yon gwo gason. Yon papa gason.
13.LU ou kite peyi ou, ou al
14.Se yon dyab. Se yon move bagay
15.Ou pa kontan, ou move, ou kontrarye
16.Ou ap tranpe zouti sa a nan soup la
Sinonim ak "Nenp6t sa k ap pase
18.Se yon bagay maji pou kontwole yon moun
19.Se yon pen ou te kite nan 1 tw6p
20.Ou fache ak yon moun, ou ap
21.Yo pral mete 1 dey6 kay la, yo ba 1 yon


Sant
Joudlan
pisannit

fyOl ou
zetrenn
ma swife
grenpe
priz sou li

k6tej

kominis
kenedi
potorik...
aletranje
baka
akaryat
louch

wanga
pen rasi
tire revanj
manda


* Dekri sen ma swife a
* Dekri Divalye, Tonton Makout yo, kamoken ak kominis
* Dekri Pl1 ak Wolan
* Dekri sa k rive Florans nan fen chapit sa a
* Ki male tonbe sou JW?
* Ki kalite lavi Florans ap mennen?
* Kote Florans ale pou 1 jwenn sekou?


Restav6k chapit 8
1. Ki kote Bobi ale nan chapit sa a?
2. Kijan Olivye trete Bobi?
3. Ki bo Olivye di Bobi pou 1 d6mi?
4. Kijan moun nan kay la reyaji?
5. Olivye montre Bobi ki bagay nan chanm ni?
6. Kisa ki fe Bobi anpil lapenn (emosyonel)?
7. Ki bo timoun sa yo konnjwe?
8. Ki moun ki ansent nan chapit la?
9. Ki kriz tonbe sou moun kay la?
10. Ki jan Olivye diferan konpare ak 16t moun ki fet nan fanmi
rich yo?
11. Dekri kek bagay moun yo te fe pou s6ti anba kriz kay la...


marasa
Okonmansman
gouvenant kay la
lesivye
pa sitire mesye Olivye
degoutans
asybt aliminy6m tou k6lboso
frakanste / frekansite
lezapremidi
prestij
ran
ekri sou adwaz
chaloska
kich6y
li redi z6rby mwen
Odenye rezime
vaniy
fe yon kout dan nan...
1 ap chatiyet mwen
delage pitit ki poko frt la
langay
li t ap bougonnen
manton 1


lwa
derape
chef
fe manje
gate
bMl bagay
pliye
bonjan
yonjou
wo
nivo
papye fen
madigra
ch&z
pichkannen


oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen
oubyen


d&nye analiz oubyen
pen oubyen
rache oubyen
manyen oubyen
libere oubyen
pale serye oubyen
manje mo oubyen
figi oubyen


jimo/jimOl
kaba
savant
lave
tolere
vye bagay
plat
move jan
chakjou
ba
dj6b
tablo p6tab
dyab
bagay
mase
d&nye fwa
krem
manje
bay blag
kenbe
pale mistik
pale rapid
bounda

fo cheve
fr yon bebe


perik
kase lzo


zwazo
vide dlo


oubyen
oubyen
Restav6k chapit 9 Tirivy6 Latibonit
1. Kote Florans ale nan chapit sa a?
(a) Miyami (b) Pari (c) Nouy6k C
2. Ki moun Bobi we anvan Florans ale?
(a) Monnonk li (b) Papa li B
3. Sa k rive Bobi 1I Florans ale?
(a) Yo voye 1 andey6. (b) Yo voye 1 nan yon 16t kay P6toprens. A
4. Eske moun kay IvMt yo vie okipe Bobi.
(a) Non, yo vie 1 pati. (b) Wi, yo vie 1 rete. A
5. Kijan Bobi rive kote kay se Florans?
(a) nan yon bis piblik (b) nan machine blan Filip A
6. Ki jan Bobi jwenn bis pa 1 la?
(a) Li we nimewo a. (b) Li we non an. B
7. Kisa ki rive sou wout ale kay se Florans la?
(a) B6bi chante (b) B6bi vonmi B
8. Esplike pwoblkm Bobi gen ak Simon?
(a) Simon te abize li ak seks. (b) Simon te bat li. A
9. Ki relijyon grann?
(a) Pwotestan (b) Vodwizan B
10. Kisa grann fe ak sansi yo?
(a) Li fe yo souse san li (b) Li sevi ak yo avek 16t moun. A
11. Kisa yo fA ak me vant lan?
(a) Jete li. (b) Plante li anba yon pye bannann. B
12. Kisa Simon vie fe ak wanga neges yo?
(a) Touye yo pou manje yo. (b) Touye yo pou fe posyon majik. B
13. Nan ki kalite tou [twou] Simon dwe desann?
(a) yon tou kaka (b) yon gwo tou A
14. Kisa Simon dwe chache nan tou a?
(a) Yon lajan (b) Yon kabrit (c) Yon timoun B


Nonmen kUk bagay Bobi we oswa ki pase
Ou kwe Simon pral kapab fe sa ank6?
Kisa Bobi fe ki byen dw6l 1I 1 rive?


* rete je kl
* dezagreman
* ata orevwa yo pa di yo
* m made 1 an gras
* wout la bay sakad...
* panche
* y ap mate sou ban an
* jennjan
* gwo kochon kalsitran
* ponya long ki file

* bouden
* de b61 fayans
* chita sou reb6 pi a
* m pe am6


ki 1 ou je klk, poukisa?
sinonim
sinonim ata
kisa ou made an gras?
sevi ak sakad nan yonfraz
ki I w panche?
ki dlt bagay mate?


ki lb yo te sevi ak yon ponya nan istwa
Ayiti?
lift ak kisa?
ou genfayans lakay ou? bay egzanp.
ou ka chita sou rebo ki dlt bagay yo?
ou te janm pe amd?Restavek chapit 10
1. Chelen made Bobi ekri ki moun yon let?
2. Le 1 rive kay Chelen, ki kote Bobi vie ale?
3. Eske bos Antwan kite Bobi enskri nan lek6l li?
4. Kisa Bobi bezwen montre 1 pou 1 ka antre?
5. Kijan Jan Chal mete 16d ak disiplin nan lekl la?
6. Eske ou dak6 ak fason 1 fe 1 la?
7. Ki moun ap fe konkirans ak Bobi pou premye klasman
nan lekl6 la?
8. Ki estrikti rasyal manifeste nan fason Antwin
konplimante elev yo?
9. Eske Bobi ak Almajip chape anba kou met la?
10. Ki bo Bobi prale apre 1 kite kay Chelbn?
11. Poukisa 1 ale la?
12. Sa 1 dekouvri sou pwop istwa pa 1 la?
13. Ki avantaj Bobi jwenn nan kay sa a?Vokabile nan chapit 10


senmenn nan bout
tire revanj
yon ekrito
laje pou m antre
pantalon abako ble fonse
sa fe 1 pete ri
pbt la grense

tab ak ankriye
m ponpe kou moun fou
m sere bougon yo
ti nosan an
m boure soulye m ak ti retay
li twaze m
yon dezagreman
avivwa

anvan labrin rive
poul k ap kodase
ou se blan Filip tou krache
m ponpe toutolon chemen lekl la
k6m lakoutim
bonet lakansyel
pepinye
Granm maten grann m maten)Belo: Istwa Dwol, Refirence


Istwa 5 jenn gason ki pran lanme
K ale chache ki bo lavi f6 kwen
N6g sa yo te gentan bouke ak mize
Yo blije pati kite fanmi lwen
Yo pa t menm gen yon destinasyon
Yo sou dlo, sou kont vag, sou kont van
N6g sa yo te gen yon sel vizyon
Kite Ayiti, f6 kap yo pran van pou y ale
Yale
Yo fin ale, jou ap pase neg yo sou dlo
Dezespwa anvayi ke yo
Pa gen manje, pa menm gen dlo
Kb sote anpare neg yo
Gen youn ki di pase pou 1 ta tounen
Li ta pito lage k6 1 bay reken
Li jenn, li nan peyi 1, li gen de men
Chak jou solby la leve li jwenn li p ap fe anyen
Timoun ap plenyen
Neg sa yo menm jan ave n
Yo te renmen Ayiti Toma anpil
Yo te toujou nan lapenn
Lavi pou neg sa yo pa t fasil
Yo te oblije ale, lavi che, lamize pouse do yo
Y ale, peyizan ale, y ale
K6mesan ale y ale
Etidyan ale y ale
Krem peyi a fin aleNeg geto y ale
Neg anwo y ale
Machann dlo y ale
Ata ti zwazo
Polete ale y ale [proletariat]
Pwofese ale y ale
Sitaden ale y ale
Mizisyen n yo fin ale vre
Se Istwa 5 jenn gason ki pran kannte k al chache ki b6 lavi
fe kwen
Neg sa yo te gentan bouke ak mize
Yo blije pati kite nou lwen
Yo pa t menm gen yon destinasyon
Yo sou dlo, sou kont vag, sou kont van
Neg sa yo te gen yon sel vizyon
Kite Ayiti, fe kap yo pran van pou y ale [kap = kite]Restavek 11

1. Poukisa Bobi blije kite kay Mod ak Lwi?
2. Kote Bobi ale?
3. Madan Law6ch te made Bobi swiv ki moun epi
poukisa?
4. Bobi dwe pare pou ki gwo vwayaj?
5. Kisa 1 dwe fe pou pare vwayaj sa a?
6. Nonmen kek kote Bobi ale pou pare vwayaj li.
7. Eske Bobi vin rekonsilye ak papa 1? Dekri relasyon yo
genyen.
8. Ki moun nan fanmi Bobi kontre 1 nan chapit sa a?


METE NAN NOUVO FRAZ! KREYATIVITE A
BON!!!
li bimen m ak tab la
fenwa a te pwes
Nanpwen mwayen
Florans t ap vwazinen
yon ti koulev t ap glise eses...
Mod vin met ola
tounen yon ti sitire ki gen yon sel pratik
m lonje 1 ba li
Restavek, Chapit 12


Sa k rive Bobi nan avyon an?
Ki moun ki akeyi 1 nan ep6t la?
Ki moun ki pa t vie Bobi Ozetazini? Ki moun ki di 1 sa?
Ki jan Florans trete Bobi kounyeya? Poukisa?
Kisa Bobi fe kom si 1 toujou Ayiti?
Ki travay Deni ak Liz fe Ozetazini?
Ki jan Bobi we lekl6 la? Dekri lekl6 la.
Ki diferans lekl6 la genyen ak sa 1 konnen Ayiti a?
Kijan Bobi twouve lang angle a?
.Ki diferans ki genyen ant jan yo vann poul ant de peyi yo?
SKi bagay sou ras Bobi aprann nan lekl6 la?
. L Bobi ale nan Ayskoul, pouki 1 pa vie pale ak 16t ayisyer


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

13
14
15
16


?
Ki pwoblem rasyal Bobi remake nan lekl6 la?
Ki sa li aprann sou timoun blan Ozetazini?
Ki pwoblem grann Teri te genyen ak Bobi?
Sa k rive ant Bobi ak manadje 1 la?


Vokabile
1. yon blan d li pajenn.
2. Al chache panye e_
3. yon ti briz a .
4. li ranje yo sou _c yo.
5. nan angle e mwen.


a. tyed
b. wbwbt
c. touch
d. ant dezaj
e. woulet


6. li t ap tann yon d pou ale la a. sibit
7. m pajwenn anyen, _g .yon penich wouj b. ive
8. M ap tann nan f lan c. koulwa
9. yon ti desann a rapid d. woulib
10. li fe fret, se b e. raz
1 1.yon ti bonjou e_, yon bonjou ki pa serye.f. sal datant


yo

o


I
11. m ap mache swiv long... g.
ata

HAI 2201, Exam I, study guide, Restavek, Chapit 12
1. Sa k rive Bobi nan avyon an?
2. Ki moun ki akeyi 1 nan epot la?
3. Ki moun ki pa t vie Bobi Ozetazini? Ki moun ki di 1 sa?
4. Ki jan Florans trete Bobi kounyeya?
5. Kisa Bobi fe kom si 1 toujou Ayiti?
6. Ki travay Deni ak Liz te konn fe?
7. Ki jan Bobi we lekol la? Dekri lekol la.
8. Ki diferans lekol la genyen ak sa 1 konnen Ayiti a?
9. Ki jan Bobi twouve lang angle a?
10. Ki diferans ki genyen avek fason yo vann poul nan de peyi yo?
11. Ki bagay sou ras Bobi aprann nan lekol la?
12. Le Bobi ale nan ayskoul, poukisa 1 pa vle pale ak lot ayisyen yo?
13. Ki pwoblem grann Teri te genyen ak Bobi?
14. Sa k rive ant Bobi ak manadje 1 la?

Bobi malad nan avyon an. Florans ak Deni akeyi li nan ayewopo a.
Bobi pajwenn lajan ate Ozetazini!
Bobi aprann li dwe gen yon lot konpotman Ozetazini. Florans pa trete 1 menm jan
an. Kounye a, Bobi jwenn bon manje.
Madan Deni (Liz) pa kontan Bobi rive Ozetazini
Bobi lave machine Deni nan mwa fevriye a. Bobi pa alez.
Deni travay nan yon bank; Liz nan yon faktori ; Florans nan yon pansyon pou
moun ki pa byen nan tet yo
Bobi ale lekol: se lalwa Ozetazini
Bobi we yo pa sevi ak fwet nan lekol Ozetazini.
Bobi gen pwoblem nan lekol la : angle.. lot timoun pajanti ak li...
Bobi resevwa leson angle ak yon bel fi...
Bobi pa santi li alez ak lot ayisyen nan lekol li...
Lekol Bobi a chaje ak divizyon rasyal.
Teri, yon ti fi blan, envite Bobi lakay li. Grann Teri voye Bobi ale poutet atitid
rasis li.
Bobi dwe peye pou manje li nan kay Deni an.
Bobi jwenn travay nan maket. L ap chache panye woulet nan pakin nan.
Manadje a vle fe pedofil ak Bobi. Bobi kite djob la. Bobi revoke.

Vokabile
yon blan ant dezaj angle mawon
panye woulet dwet mwen tounen kalmason k ap kite tras gonm deye 1
yon ti briz tyMd vanse men 1 rive nan fouk mwen
li ranje yo sou touch yo sal datant lan
nan angle wbwbt mwen yon ti desann sibit
li t ap tann yon woulib ive
yo mare min yo... yon ti bonjou raz
m pajwenn anyen, ata yon penich wouj m ap mache swiv koulwa long...


27
Restav&k chapit 13

1. Dekri pwoblkm Bobi genyen nan konmansman chapit sa a.
2. Poukisa yo mete Bobi dey6 a?
3. Tradui: "Ala w odasye" "Ala w frekan!"
4.a LU yo mete 1 dey6, kote 1 ale? Ki kalite dj6b Bobi jwenn ?
4.b Dekri misye Rabinowis.
5. Kisa konseye a di 1 pou 1 fe?
6. iske Bobi kontan av&k nouvo sitiyasyon 1? Dekri kalite bd li resevwa.
7. Kisa 1 deside fe?
8. Sa k rive Bobi nan dj6b garaj la ?
9. Dekri Edi. Eske se yon moun saj?
10. Ki bagay Bobi fe nan fen chapit la? Poukisa 1 fe sa?

Imajine ou menm se Bobi epi patne ou se moun nan biwo ed
leta (133). Refe sen sa a.


Krev6l > angle
yon ti g6je
ala w odasye
yon dj6b moso jounen
nou pa kab sitire kalite konp6tman sa a
repare kawosri machine
je m fe m vin we toub

Angle > kreyol
a needle in his arm =
a meeting the night before =
the money I was paid =
they looked at me like a moocher =
right then and there Liz came down=
Restav&k chapit 14 Lame Ameriken
1. Kisa Bobi pral fe apre gradyasyon 1 lan?
2. Kote li t ap travay anvan lame? Eske li renmen travay sa a?
3. Ki kalite kesyon yo poze Bobi anvan yo kite 1 antre nan lame
ameriken?
4. Poukisa yo pran Bobi kom yon 'Gome Pay'? Sa sa vie di?
5. Ki wont Bobi te santi nan kazen nan? Kijan 1 te degaje tet li ak
pwoblem sa a? Poukisa?
6. Dekri sl6da ki te nan lame avek Bobi?
7. Ki pwoblem Bobi gen ak moun yo?
8. Ki pwomosyon Bobi asepte? Ki eksperyans Bobi genyen nan
lame a?
9. Ki jan nwa ameriken rele yonn ak 16t? Epi blan ameriken?
Poukisa diferans sa a? Ak ki moun Bobi boule?
10. Ki one Bobi resevwa 1e 1 gradye nan antrenman
11. Ki edikasyon pwofesyonnel Bobi pran nan milite a?
12 Bobi ta renmen vin ki kalite sl6da? Ki sa li dwe fe pou vin sa a?

Vokabile
manje zong mwen
fanfa milite a
Sou channti a menm... chapchoute
kbk s6lda kraze yon kite sa
yon p6y sigaret marigwana
yo kenbe kiye yo long ak mwen
'Gomb ti Jezi nan po krab'
Kwoke 1 sou kw6k la
m pa moun ki bay legen
yo boule lansan pou kouvri sant lan
m resevwa konsiy mwen
Ki fout kote w moun?
Pouki se mwen?


1. Kisa zanmi Jako vie fA ak li?2. Kisa Jako toujou refize fe ak zanmi 1 yo?
3. Eske Jako di matant Selinet laverite sou sa 1 pral fe? Kisa 1 di 1?
4. Kisa gason yo ofri 1 1 yo we 1?
5. Kote yo ale?
6. Kisa y ap f la a?
7. Ki moun ki we Jako nan fet la?
8. Poukisa Jako pa vie fe bagay ak fi a?
9. Kisa Chantal di 1?
Restavek chapit 15, "Premye kominyon anfen"


Mwen te melanie 16d mo yo
lapoula m tonbe kriye
+omonye batize mwen +kostim mwen sot nan dray
+trase yon kwa sou fontenn mwen +Dis fwa lavale kous la
sejan
Li mete bere vet
+Arabi Sawoudit/Kowet
+benefisye byen li si...
moun alawote +li ban m egzeyat
andedan m fret +yon fout salopri ti sen
mwen ploye padsi mwen an +Fi a abiye tankou awona
+K6 vide ate/ li mo red
+Li lonje dwet bouwo li sou m
Gade fim karate konnfou +m al nan ti lamwa m nan
savon nan yon fisel kazen nan
yon mes bas
+ou gen kakarel
+ekoulman
+Sevi ak aplikate koton
m vie kreye yon rapo ave 1 dekwa pou anndan ke m ta sispann ret
vid

1. Kisa Bobi vie fe nan legliz la? Poukisa ? Eske sa f 1 kontan ?
Kisa ki katechis la ?
2. Eske Bobi deja batize? Dekri sitiyasyon an.
3. Kijan Bobi rele kaporal blan an?
4. Ki gwo aksyon Bobi pran nan chapit sa a? Poukisa ?
5. Le Bobi te ale lakay Lyetnan Djonnsonn, kisa li we la ?
6. Ki bagay danjre Bobi fe espre ? Poukisa?
7. Kijan chapit la fini?Restavek, chapit 16
1. Nan ki batayon yo voye Kade?
2. Kijan Kade vin natiralize?
Ki neglijans lame t ap fe?
3. Ki chanjman Kade pral fe nan vi milite 1 la?
Li vie antre nan ki kalite batayon?
4. Ki diferans konmando a genyen konpare ak
lot milite yo?
5. Ki objektifKade genyen pou lavni li?
Sa 1 dwe fe pou rive la?
6. Ki moun ki envite Kade lakay li pou
Tenksgivin? Ki kalite moun yo ye?
7. Ki jan 1 konp6te k6 1? Poukisa Kade konp6te
li menm konsa lakay moun sa yo?
8. Ki konsekans sa genyen?
Kisa mo kreyol la vie di?
1. sanble ou egzat

2. lonje kat didantite 1 ban mwen

3. eske se isi a ou kazene

4. yo mache bobis

5. yon espes respe ki kore tet yo

6. tat jomou/joumou ak klou jewbf

7. Ie m we kalite vivasyon

8. vid nan lestomak mwen an laji

9. M chita sou yon chouk bwa

10. tet kale


[kouvri repons vol
a) exact b) exacting

a) give b) for c) to

a) live b) barracked

a) strut around b) trot

a) pulses b) supports

a) nutmeg b) clove EX-CR.

a) liveliness b) affection

a) lengthened b) enlarged

a) stump b) log c) swing

a) shaved b) beaten
Restavek, Chapit 18, 184-200


Bank mo yo
detire kousen deye kou
kontravansyon baye degoute sot nan
nanm degepisman dodin
fouti klere rale... fon
ni sak ni krab kase tet tounen degringole tonbe

Tradui fraz sa yo an kreyol:
1. They sent me eviction documents (184).
2. Mrs. Jefferson who was making wind with her fan, who was
rocking in her rocking chair (185).
3. I wouldn't be able to invite a white friend to her house (186).
4. As soon as he was in the bathroom, I dug into his pocket to
know what he earned (188).
5. Little by little, my black Haitian soul was turning into a black
American soul (189)
6. The woman shone a flashlight into my fase on the passenger
side (190).
7. I signed the ticket and I started the car (190).
8. Watch out you don't lose both the kit and the kaboodle.
9. I took a deep breath. I didn't lose my cool (191).
10. I took an apple from the fridge, I turned around, I stood
next to the table.
11. It's like when a person is tumbling down in a bad dream.
12. I stretched on the backseat and I made a big loud yawn
(195).
13. We're after our desert.
14. Beads of sweat are dripping from my chin


Restavek, Chapit 17


1. Kijan Bobi chwazi yon kote pou ale etidye?
2. Ki pwoblem Bobi te genyen le 1 te eseye jwenn yon apatman?
3. Eske te gen menm pwoblem sa nan lame?
4. Sa k rive Bobi le 1 te vie fe tet li?
5. Poukisa tout moun bekeke nan fet pwofese Bobi a?
6. Kisa Bobi fe nan biwo sikyat la? Kijan sikyat konn ede moun?
7. Ki moun ki Arawon epi poukisa li rele lapolis?
8. Ki pwoblem Bobi gen avek W6s? Kisa Bobi fe?
9. Eske Afriken-Ameriken asepte Bobi? Pou ki rezon?
10. Sa k rive ak Bobi epi fi blan an?
11. Ki moun ki Djef? Kijan Bobi kontre 1? Ki sa Bobi dekouvri
sou li menm epi ki jan?
12. Kisa Djef ofri Bobi? Ki sa Bobi dwe fe an echanj?

Vokabile
yon barak wote bwapiwo yo rele Florans
fakte... ponpye... peche...
konpayel
m egzante santiman rayisab sa yo
Se an belijeran...
kamoken = ?

Restavek, Chapit 18, 184-200

Bank mo yo
detire kousen deye kou
kontravansyon baye degoute sot nan
nanm degepisman dodin
fouti klere rale... fon
ni sak ni krab kase tet tounen degringole tonbe

Tradui fraz sa yo an kreyol:
10. They sent me eviction documents (184).
11. Mrs. Jefferson who was making wind with her fan, who
was rocking in her rocking chair (185).
12. I wouldn't be able to invite a white friend to her house
(186).
13. As soon as he was in the bathroom, I dug into his
pocket to know what he earned (188).
14. Little by little, my black Haitian soul was turning into a
black American soul (189)
15. The woman shone a flashlight into my fase on the
passenger side (190).
16. I signed the ticket and I started the car (190).
17. Watch out you don't lose both the kit and the kaboodle.
18. I took a deep breath. I didn't lose my cool (191).
10. I took an apple from the fridge, I turned around, I stood
next to the table.
13. It's like when a person is tumbling down in a bad dream.
14. I stretched on the backseat and I made a big loud yawn
(195).
13. We're after our desert.
14. Beads of sweat are dripping from my chin

Restavek, Chapit 17-Denye pawol


1) Liste kek mize Kade pase apre 1 gradye nan
inivesite a.
2) Ki pi gwo pwoblem 1 ap konfwonte?
3) Sa k rive ak konpayel kay li, W6s? Ki sa 1 f& W6s?
Poukisa?
4) Kisa 1 aprann nan lekl6 la? Kisa ki pwoteje
Ozetazini?
5) Kisa Djefbezwen f& ak Kadb?
6) Dekri djob li nan biwo enpotasyon
7) Sa k rive nan magazen m6fle a kote t ap travay?
8) Sa k rive ak Ari, konpayel apatman li?
9) Kisa ki t ap toujou pouswiv Kadb?
10) Kisa nou aprann nan liv sa a?


CHOOSE 1:
A. Vocabulary
1. tondez elektrik lawn mower / hair clipper
2. se an belijeran li di m sa beligerently / sweetly
3. figi 1 fin pran chenn got wound up / became elated
4. move rev anpare m disappeared / took hold of
5. yon toutou kitty / puppy
6. poubwa type of drink / tip
7. papye degepisman warrant / eviction notice
8. manman m gen yon chouchou... expensive purse / genitals
9. lelmi ki viwonnen 1 attack / surround
10. Sant mwazi pike nen m rotting garbage / mildew
11. Bat bouda w beat it / spank yourself
12. kabouya neg nwa Wats bad habits / upheaval

A. Translate [2 pts each]
13. fakte a
14. li te twaze m depi anwo jis anba...
C. Kesyon:
15. Ki djob Kade fin genyen alafen liv la? Ki sa 1 fe nan djob la? [4
pts]
16. Di de gwo bagay ki rive Kade nan fen liv la? [4 pts]

Eleksyon kay tonton Sam Bon Nouvel 2008

1. Ki moun Obama ye?
2. Dekri fanmi li. Kote 1 soti? Kote 1 te viv?
3. Kote edike? Ki sa 1 etidye?
4. Ki gwo sikse yo Obama genyen nan lavi li?
5. Ki jan Obama te vin kandida demokratik?
6. Ki moun Maken ye?
7. Nan ki kalite fanmi li soti?
8. Ki sa ki rive I nan Vyetnam?
9. Dekri karye politik li.
10. Ki pozisyon Maken genyen?

11. Kisa ki distenge Obama ak MaKen?
12. Ki jan de moun sa yo parey?

Konsekans eleksyon an
13. Ki jan eleksyon Obama pral change Etazini?
14. Ki sa ki p ap change nan peyi sa a?
15. Ki konsekans eleksyon sa a genyen pou Ayiti?
Rev mwen, Misty Jean


Kite mwen kontinye reve,
yon lanmou ki pral dire
Santiman sa se nan ke m li ye,
menm si ou di m ou fR m konfyans,
An reyalite li pa fR sans,
Pito mwen kontinye renmen w nan panse m,
Konsa w a va toujou nan ke mwen,
Wo o woooo

Refren
On ti bo byen dou, se sa mwen vie doudou,
On koka bo ko w, se sa m vie ba ou doudou
Ad lib
Ou wou wou
Se sa m vie ba ou, bebi, ...Ou wou ou wou ou
Se sa mwen vie cheri, se sa m vie ba ou doudou,

Tout sa mwen panse fR ave w,
Pa janm soti nan bouch mwen
Sa kin an tet mwen se ke mwen ki konnen 1,
Mwen pa ka tann lannuit rive
Pou mwen reve w jan mwen ta vie,
Konsa w a va toujou nan ke mwen

Refren
Ahahahahaha... Solo
Tout sa mwen gen nan ke m, bebi
Se pou ou, se pou ou
Tout sa mwen gen nan ke m, bebi

Ad lib
Si ou ta va gen mwayen pour rantre nan rev an mwen
Ou ta konn tout sa mwen vie ke ou pa t ap janm ka ban mwen
E sa w ta vini konnen ta fe nou toude soufri
Poutet sa m chwazi kontinye renmen w nan panse m,
Konsa w a toujou nan ke an mwen (Bis)
Refren
Reve m ap reve, yon lanmou k pral dire
Rev mwen, Misty Jean


Kite mwen (1) reve,
yon lanmou ki pral dire
(2) sa se nan ke m li ye,
menm si ou di m ou fe m konfyans,
An reyalite li pa fe sans,
(3) _mwen kontinye renmen w nan panse m,
Konsa w a va toujou nan ke mwen,
Wo o woooo

Refren
On ti (4) byen dou, se sa mwen vie doudou,
On (5) b ko w, se sa m vie ba ou doudou
Ad lib
Ou wou wou
Se sa m vie ba ou, bebi, ...Ou wou ou wou ou
Se sa mwen vie cheri, se sa m vie ba ou doudou,

Tout sa mwen panse fe ave w,
Pa janm soti nan (6) mwen
Sa ki nan tet mwen se ke mwen ki konnen 1,
Mwen pa ka tann (7) rive
Pou mwen reve w jan mwen ta vie,
Konsa w a va toujou nan ke mwen

Refren
Ahahahahaha... Solo
Tout sa mwen gen nan ke m, bebi
Se pou ou, se pou ou
Tout sa mwen gen nan ke m, bebi

Ad lib
Si ou ta va gen mwayen pour (8) nan rev an mwen
Ou ta konn tout sa mwen vie ke ou pa t ap janm ka ban mwen
E sa w ta vini konnen ta fe nou toude soufri
Poutet sa m (9) kontinye renmen w nan panse m,
Konsa w a toujou nan ke an mwen (Bis)
Refren
Reve m ap reve, yon (10) k pral dire
Prezantasyon Restavek yo:


Vandredi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lendi
9.
10
11
12
13
14
15


113-120
121-127
128-135
136-143
144-151
152-158
159-166
167-174


175-182
S 183-190
S 191-198
S 199-205
S 205-211
212-217
Dejean handout


* Prepare yon bon henndawout (1 paj maksimom).
* Si ou pa pot ase kopi (16), w ap pedi 10% nan not
la.
* Gade moun yo 1e w ap pale ak yo.
* Fokis sou mounyo ki nan liv la.
* 5 minit maksimom. Ou pa ka pale plis pase sa.
* Ou dwe prezante jou ou chwazi a.
Agasva Chwal Simbi, 1-9


Emile Celestin Megie ~ "Sosyete Koukouy"
Lanmou pa gen barye (1976)

Objektif Megie:
* Enteprete kilti ayisyen an
* Devlope yon literati kreyl ki adrese fenomen kreyl
* Louvri yon deba; etidye yon sistem kiltirel (vodou)
* Kataloge epi klasifye aspe nan kilti ayisyen an
* Pratike lar
* Amize tet lekte yo; fe k6b

Kesyon yo
1. Ki kalite istwa ou ap tann nan liv sa a?
2. Kote chirepit la?
3. Nan ki klas sosyal Agasya leve?
4. Kisa ki enterese 1? Kisa 1 gen lakay li?
5. Kote Agasya ale nan chapit 2?6. Dekri ki kalite bagay li we ak tande.
7. Sa k rive Agasya nan fen dans vodou sa a?
8. Kote Agasya ale jou dimanch la?
9. Kisa 1 fe la? Sa k pase la a?


Vokabile
bel epi malouk anmenmtan
bouyivide
angonse
tandans kontre k ap rale mennen kase
li te ba yo de chouket...
Agasya 1-9 kontinye


/ careless, slipshod

/ free for all


fe lavironn [laviwonn] potomitan an
djayi, tonbe lwa
li te dekonstonbre
litani sen
lespri 1 anboulatcha
pete youn ekla ri
gade youn tentennad!
antonnen premye n6t la
li espante

"Youn makonay f6masyon natifnatal ak f6masyon
oksidantal"

"kilti depaman nan f6lman youn nanchon k ap bouske
chimen pwogre"

"youn chir
Agasva Chwal Simbi: 10 22

di yon moun yon sekre
replike, reponn yon moun
yon moun gen de kote
chan legliz
angonse nan yon bagay
pitit (mwen pou yon fi)
anpil pouvwa
li yon liv
tranble
mo pou timoun nan vodou
gade yon moun yon fason gray
bel 6tograf
15 minit
yon tez
1e ou renmen yon bagay
maji ou pa ka we
Yon mo ki fet ak premye let nan
yon bann mo


li te avwe yo
Agasya retake
se moun adefas
kantik katolik
al anfeje 1 nan bibliyotek la
men, mafi, moun pa ka...
toupisan
feyte
tresayman
ayovi
figi yo byen moksi (moksis)
kaligrafye
ti kade
memwadsoti
li pa te kapab pa antiche
voye pwen


f6me yon sig


Kesyon yo
Ki kote yo rete?
Poukisa fanmi Agasya preyokipe?
Kijan papa ak manman 1 rele?
Ki w6l Iwa yo genyen vizavi Bondye
Eske Agasya gen yon lide pozitif
sou Vodou?
Eske fanmi Agasya kontan ak kiriyosite 1?
Eske yo pral tolere sa 1 vie fe a?
Ki kalite bagay Agasya f6me? Poukisa?


Marigo
Sa k te pase legliz la
Kesni ak Jerilya
entemedye
'liyorans pep la' (15)

Pa vreman.
Wi. Le fini, yo ede 1.
SEVA


Agasva Chwal Simbi, 23-33

1. Kisa fanmi Agasya 6ganize?
2. Ki moun ki pale nan randevou a?
3. Ki pespektiv sou Vodou moun nan randevou a te bay?
4. Ki efe reyinon an genyen sou Agasya ak fanmi I?
5. Kijan monpe Franse-Breton reyaji?
6. Eske yo dekouraje pou sa?
7. Kote Agasya renmen ale pou 1 aprann plis sou Vodou?

Politeyis Hendouyism
Monoteyis Islamism
Animis Jidayism
Boudism Jayinism

Bramanism Konfisyanism
Chamanism Krisyanism
Druyidism Manicheyism
Fetichism Paganism

Vokabile
dijere tout kontni
fe fouyapbt
jennjan eklere
zafe lamanjay
moun chita an demisek
pou n koumanse diveti nou
tanmen debouche kola
makanda, chochelri
bwi ajantri ak bwi bouch k ap gwouye
entevni pou mete ola
se yo ki braye plis
reyinyon woy-woy
fise ou ate
bann awouya-chanpwel
fyasko reyinyon an
kenbe 1 femalaganach
A2asva Chwal Simbi, 34-47


1. Ki santiman Agasya genyen pou Solon?
2. Eske paran Agasya dwe kite 1 fe sa 1 vie nan koze relijyon?
3. Kisa Agasya vie Solon fe ave 1? Eske Solon dakb?
4. Eske Agasya ap di paran 1 sa 1 ap fe?
5. Ki laj Agasya genyen?
6. Kijan yo rele gangan an?
7. Poukisa Agasya chwazi li menm?
8. Ki grad Agasya pral pran nan sobagi a?
9. Dekri kek bagay Agasya dwe fe nan sobagi a.
10.Nonmen kek bagay ou kapab jwenn nan sobagi a.


Vokabile an ekip...
1. to walk around the perimeter...
2. to mutter
3. to rant on...
4. a kiss
5. she was interwoven with...
6. to be lulled in sleep
7. huge honking something
8. event
9. stomach in his mouth, stressed
10.take a break


fe viwonn
mamonnen
deblatere
you beko
makonen
dodomeya
yon kokennchenn...
evennman
ke sou bisket
pran youn kanpo
A2asva Chwal Simbi


Kisa moun yo fe nan paj sa yo?
Esplike sa k pase pandan yon "Boule-Zen"?
Poukisa yo rele 1 yon "Boule-Zen"?
Ki kalite moun ki nan peristil la? Ki kalite moun ou te ka we?
Kisa Solon t ap fe pandan retret "Gagas"?
Kisa oungan an trase ate a? ak kisa?
Esplike "fe je lespri yo vin pi klere"
Kisa moun ki f&k kanzo yo pral fe nan basen an?
Esplike sa k nan fon pawol nan chante ki di:
"M pral adore nan pye djaweton mwen..."
Ti degi: "Kout badjekoun sou manman tanbou a fe asistans la
tresayi"
Kisa hounsi yo fe nan dlo a apre yo fin batize?
Ki lwa ki part pandan yo nan dlo a
Poukisa Solon "sinik" avek sen nan
Lwa yo "bay yon manbo je." Sa ou kwe sa vie di?

["Zen = iron or clay pot used in kanzo initiation rites]


yo siwolin k6 yosip slowly,
bout pou bout, solon di..
1616y mwen t ap kolboso
te kannel
zkkle tanmen siyonnen syel la
bouske materyo
nan eta sentete Agasya te ye
panche sou devan, kage sou deye
badleken
santi youn remolin anba syel ke li
current; tide; eddy


sweet talk, savor...oh yeah!
canopy
Agasva 60-76


Sa k pase 1e Agasya ak Solon t ap di Milo ak fanmi li orevwa?
Kisa ki mete lespri fanmi Agasya anboulatcha?
Kesni panse Agasya ak Solon ap fe ki bagay? Lib...
Kijan Solon te vwayaje nan Saltwou?
Poukisa Agasya ak Solon pa vie rantre nan kamyon an ansanm?
Kisa Agasya fe 1I 1 rantre?
Si li te pitit ou, kisa ou t ap fe akoz sa?
Eske yon moun ki gen 20 an, 22 an gen dwa fe sa 1 vie?


Vokabile:
anbachal wou
pwen ton


ve
rekile


kolibet
bak


se __ w, mwen pa ta kapab pa kontan
m t ap gen tan mouri anvan
four bwa nan ou
nanpwen f __ ank6
Se yon chanson ki genyen
Yo souri
sou yon emab
jenn moun pa devan okenn 2


wose
malouk


9. se
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.


wel
retanti


trenbale
dekana


sa a kaba


youn terib sinifikasyon


!ak


voksal
apesi


lanmou ki nan yo
yon vye kamyon m
Wilbe zep6l li
wout mwen sot fe a anpil
komet yon parey
vwa Solon nan chanm nan
jwenn agreman
ban m youn
A2asva Chwal Simbi, 77-91


1. Ki moun ki refize deblatere laverite a?
2. Ki kab6ch ki nan tch6b6l? Ki rez6nman ki f6k6p?
3. Poukisa lespri moun yo anboulatcha nan paj sa yo?
4. Ou kwe Agasya te ka chwazi sa k te pase 1?
5. Si 1 ta gen lalibete kwayans vre, ou kwe li t ap sibi tout peripesi sa yo?
6. Kisa Kesni te vie fe av&k Agasya?
7. Nonmen yon bagay nou aprann sou Simbi 1I 1 pale?
8. Ki sbvis Simbi pwomet fanmi Kesni Jebo? (81)
9. Apre Iwa sa a ale, sa k rive Agasya?
10.Kisa paran Agasya pral fe pou yo manniganse yon anket?
11 .Ki 1 ou bbkbkb? Pou ki rezon?
12.Dapre ou, yon moun ka tonbe anba zepwon ki kalite bagay nan lavi a?
13.Nonmen yon bagay ki te pase nan tan ziltik la

Itilize nan yon fraz:


bout pou bout
egzose
ou ap konnen filannegwi
yon rega ki fe we tout desepsyon li
pa briding k6 1
pouryanis

kikinan/toloke 1616y li
avwe se lakay houngan li te ye


bit by bit
fulfill
in due time

not to budge an inch
irresponsible person;
indifferent

admit
A2asva Chwal Simbi, 92-105


Poukisa Agasya gen pwoblem?
Le y a viv nan menm kay ansanm, ki ti pwoblem yo ka genyen?
Kisa Solon made Agasya?
Kisa Kesni resevwa laps?
Sa k pase apre yo fin li let la?
Kisa ki "zepwonnen" Agasya?
Sa k pase apre sa?


Jwet vokabile
1. gen yon gwo pwoblem
2. ou reskonsab, ou te fe yon move bagay
3. pale, di laverite, revele tout bagay
4. Si ou fe yon bagay ou pa t dwe fe ou gen sa
5. yon moun ki bay blag, ki komik, ki pa serye
6. fini diskisyon, konvesasyon
7. we pa we
8. sere yon bagay [yon non]
9. se manti, se pa laverite, se yon istwa
10. ou anraje, ou fe sa ou vle
11. "blown away state"
12. tet ou pa fin yes, ou gen tet chaje netale
13. lot mo pou liv
14. melanje lide; manje...
15. atmosfe
16. je wout, fache


nan petren
koupab
desere mouchwa
regret
yon ti joujou
kaba kozman
to ou ta
kachotri
bobin
dechennen
delalasyon
ou f6kbp
bouken
blende
lanbyans
move kou kong

Agasva Chwal Simbi, 105-115


1. Ki kalite ti bet antre nan kay la?
2. Ki reyaksyon Kesni genyen devan 1?
3. Nan ki eta Agasya ye la a?
4. Kisa nou aprann sou grangrann Gagas?
5. Ki 16t mo vodwizan yo genyen pou Bondye?
6. Esplike enpotans lide "ayovi" a.
7. Ki fet vodwizan yo fe pou Iwa yo?
8. Sa k pase le 6janvye?
9. Kisa Agasya fe pou jou twa wa yo?
anwo 1
10. Ki pwoblem Solon genyen
patat yo akjeran 1 lan?
11. Kijan yo pral koresponn ak li?
12. Nan chapit sa, eske atitid paran
Agasya gen tan change?


1. di yon bagay byen f6
2. move lespri, dyab...
3. chwal ki pou mwen tout bon vre

4. yon bann pwoblem, paket mize
peripesi
5. soud... ou pa tande anyen
6. lespri anboulatcha
7. f6me otouje yo; nan zorey ou...
8. banb6ch, fet, babako...
9. zanset
10. anme, chirepit pwofon...
11. premye jou nan ane a
12. 2janvye


ti vouvoun
Vade retro Satana!
lwa monte 1
Se manbo 1 te ye.
Mahoun
Timoun ki erite Iwa
Kandjanhoun
"twa wa yo..."
Bel gato ak yon veve

kochon rabonnen

Simbi...
esklamen
moveze
chwal jitim an
mwen
dekalyon

kesni rete moko
lespri yo mabi
lasi
dezablaza
tatawel
ranked
joudlan
fet zanset yo
A2asva Chwal Simbi, 116-122


Ki kalite moun reyini sou galri note a
Kisa fanmi Agasya ap prepare pou yo fe?
Ki moun ki vizite yo? Poukisa 1 vizite yo?
Kisa msye fe devan yo?
Kijan ou we jes sa a? Eske ou t ap kite yon moun fe sa lakay
ou?


Vokabile


Apante
gwogmann
iyorans
kontrandi
bay yon moun lanmen
enkyete
kab6ch
debou
moun rete bebe


note
marekaj
konbinezon
kandjanhoun
siylakwa
konmisyon
moun nayif
yon maten esplandid
endelika
Agasva 123-137

1. Ki pwoblem Kesni genyen ak kandjanhoun nan?
2. Kisa Jerilya di sou sa
3. Dekri sen nan kandjanhoun nan?
4. Solon fe yon pale ak ki moun? Sou ki bagay yo pale?
5. Ki egzanp biblik matant Mesilya genyen pou Solon?
6. Ki moun ki te ale la?
7. Kote tanbouye yo kenbe tanbou yo?
8. Ki bagay estrawodine Agasya fe pandan Simbi monte 1?
9. Kijan Masiyon, Otansiyis ak Nabal kalifye Vodou?
10. Kisa moun sa yo t ap manje ak bwe sou galri Chal Bolye a?


1) enstriman ki gen moso metal sou
yon bwat
2) entewonp yon moun pandan 1 ap pale
3) ki fe moun pe
4) sezi, bouch be...
5) sanzatann, rapid
6) sekwe, vire 1616y, choke...
lespri m
7) yon ti manje, men pa yon soupe
8) di ou dako, bay dizon ou

9) naje anba dlo
10) sevite sa yo mache sou dife
11) mete ba fe a nan dife
12) ke kal
13) chik, pis...


manniboula
li antrekoupe 1
seremoni an te efrayik
bekeke
toudenkou
yon rel ki brannen

yon bon soloba
s'tifye

plonje
sevite Ogoun
ba fe wouji
latrankilite ak ke poze
bet nuizibAgasva Chwal Simbi, 138 146


1. Eske kandjanhoun nan te change lavi moun yo?
2. Kijan fet la afrkte msye Kesni?
3. Agasya se ki kalite chwal?
4. Eske Agasya fe fet sa a chak ane?
5. Poukisa marasa Agasya yo chetif?
6. Ki move lide antre nan lespri Agasya a?
7. Poukisa Agasya gen mwens lanmou pou Solon?
8. Ki pwoblem Agasya genyen avek lwa yo?
9. Eske Agasya sbvi ak 16t lapriyb?
10. Kisa Agasya fe pou geri?


Vokabile:
kbmilfo, jan sa ta dwe ye...
bagay vin pi difisil
pa tilman an f6m
ou degoute, ou pa renmen yon bagay
f6s, kapasite fe sa k difisil
Ou pa byen, ou gen pwoblem
Sante ou tchak
timoun k ap mouri grangou
sezi
limye
antre nan wonn nan
twou a fon!


chwal fidOlk6msadwatbt
degrennen
kanyan-kanyan
repiyans...
kouray
ou pa yes
flegedbk flegedbk
timoun kwatch6k6
siprann
late
entevni
presipis
Denye refleksyon sou Agasya


1. Eske gen yon relijyon ki syantifikman pi bon, pi ko6rk, pi
vre? Kijan ou kapab pwouve sa?
2. Eske li bon pou elev nan inivesite etidye 16t relijyon?
3. Eske etidye 16t relijyon se yon bagay ki ede lasosyete?
4. Eske toulede krisyanis ak vodou yo genyen bagay mistik
ladan yo? Kijan koze mistik yon relijyon kapab pi bon/pi
vre pase koze mistik 16t la?
Egzanp: Agasya anba dlo pou 40 minit.
Moyiz ki separe lanme a
Jezi ki mache sou dlo a
5. Ki bagay ki parey nan tout relijyon sa yo?
Egzanp: +Jwifyo te sakrifye bet pou Bondye
+Vodwizan sakrifye bet pou lwa yo
++Katolik kwe Bondye kanpe deye sen yo
++Vodwizan kwe Bondye kanpe deye lwa yo
+++Pwotestan 'pale nan lang'
+++Vodwizan pale langaj
6. Eske liv Agasya se yon liv ANTI-VODOU oubyen PRO-
VODOU? Bay kek ti egzanp...
7. Atistikman, ki bagay ki vreman bon nan Agasya, epi ki
bagay ki pa bon?
8. Sa k rive pitit Agasya? Sa k rive Agasya?
9. Ki solisyon pwoblem KONFLI RELIJYON? KONFLI
IDEYOLOJI?
10. Eske li bon pou lasosyete TOLERE/SIPOTE divesite?
Egzanp divesite RAS
SEKS
ORYANTASYON SEKSYEL
RELIJYON DIFERAN
LIDE POLITIK

11. Si yo pa kapab tolere relijyon, eske y ap tolere 16t bagay
yo?

Pwoblem relijyon an Ayiti epi nan lemonn antye
Pwoblem konfli relijyon
Konfli sa baze sou polemik irasyonel

Polemik kretyen an irasyonel
Polemik vodou a irasyonel
Tout relijyon baze sou koze LAFWA, koze MISTIK,
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs