Group Title: Class Notes, Dejan
Title: Activity
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00100081/00014
 Material Information
Title: Activity
Physical Description: Archival
Language: English
Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
Publisher: Benjamin Hebblethwaite
Place of Publication: Gainesville, FL
Publication Date: 2004
 Record Information
Bibliographic ID: UF00100081
Volume ID: VID00014
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

hc2200voaactivity ( PDF )


Full Text
Ti aktivite koute: Vwadelamerik, dimanch 31 oktob

1. Eske Etazini sekirize pou eleksyon an? Dapre ki moun?

2. Mesaj ki moun pase sou chenn televizyon yo vandredi?

3. Bouch ak Keri pran f6m deteminasyon f6 kisa?

4. Ki akizasyon Keri lanse kont Bouch?

5. Ki rezon Bouch bay pou ameriken chwazi 1?

6. Ki kote prezidan te ale nan kanpay li?

7. Ki senate Keri te ale nan kanpay li?

8. Ki kandida pi devan nan kanpay la?
Mouche Defas


1. Bay yon egzanp de mannigans ki nan Mouche Defas2. Nan pasaj sa a, Ivon pral pase papye bay ki moun?
3. Papye yo se pou ki bagay?
4. Neli vie Ivon vin temwen kisa?
5. Kijan Ivon vin yon temwen?
6. Poukisa Defas di "Ou pa janm f6 peche e1 ou an kachet" (109)
7. Dapre Defas, ki moun ki enbesil, yon tet nan sak, entetb?
8. Sa k pase apre Defas di sa?

9. Kisa Defas pral f6 ak pyes li jwenn nan men Ivon?


Konpa krey6l, "Out" (Gen gen geng, 2004)

Sa fR senkan djaz la egziste ekziste
Senkan travay pou nou pwogrese
Gen moun ke sa deranje
Anplwaye taktik pou kraze n
Se vre, biznis la change
Men gen plas pou tout moun manje
Pa bezwen gen jalouzi
Politik, ni fR bri kouri

Refren Bad boy pa alam6d ank6, bad boy out, out!
Sousou pa alam6d, sousou out, out!
Ipokrit pa alam6d ank6, Ipokrit out, out! Yo, vakabon! Get out!

An piblik y ap bay bMl figi
Anba anba gen ipokrizi
Pa bliye n gen menm fanatik
Y ap sibi tout demagoji
Jodi a peyi n divize
Paske n pa gen inite
Mizisyen ta dwe met ansanm
Pou evite men n tranpe nan san

Refren

Vakabon pa gen plas li la
Konpa krey6l nou pral jwe konsa
Kijan konsa
Tout bon konsa
Montre yo konsa
Kijan konsa... tout moun vole... m anvi vole... Rap

Can't touch what? Can't touch this
Can't touch what? Can't touch this band

Konsa fR bout anba n danse konsa
FH 1 danse konsa
Medam mwen yo ann ale
M anvi vole
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs