Group Title: Class Notes, Dejan
Title: Midterm Review
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00100081/00013
 Material Information
Title: Midterm Review
Physical Description: Archival
Language: English
Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
Publisher: Benjamin Hebblethwaite
Place of Publication: Gainesville, FL
Publication Date: 2009
 Record Information
Bibliographic ID: UF00100081
Volume ID: VID00013
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

02008review2201folkloreproverbsdejeanmidterm09 ( PDF )


Full Text

Midterm: Pwoveb (Turnbull), Foklo (Freeman),
Lengwistik (Dejan)

Revize kont ki nan tradisyon f6klo ayisyen ak yon zanmi:

1) Kijan kont "Pe Selom" pale sou enpotans "tet ansanm nan lavi
a"?
2) Ki moun ki Lwijanboje? Kisa li mete devan papot chanm Lisif6
a?
3) Nonmen 3 bagay Bondye te itilize pou 1 kreye premye fi a?
4) Kisa ki soti nan vant msye Souza? Kisa yo f6 pou msye Souza?
Sa k rive Asefi ak madanm Souza?
5) Rakonte istwa Tezen ak Wozilya.
6) Nan Lougawou a ak Tibwa kisa granmoun fanm nan vie f6 ak
pitit la? Kisa granmoun fanm nan kite ate a? Kijan Tibwa ak
Tifi touye lougawou sa a?
Ki bet ki fe bwi sa?


jape
begle
kouri
vole
ranni


Revize Dejan:1. Timoun 10 14 an Ozetazini gen tan li konben paj liv
nan lavi yo? Poukisa Dejan pale sou sa?

2. Eske sevo timoun ayisyen pa 6ganize menm jan ak sevo
timoun ameriken?

3. An prensip, eske li nesese pale 2 lang nan yon sosyete?

4. Lek6l franse ann Ayiti bay bon rezilta?

5. Ki pousantaj moun ann Ayiti pa pale 16t lang pase
kreyol?


Vokabile fbklo: eske ou kapab konplete espresyon an?

1. Li gen chanm pa 1 ki rele 1
2. Li alez kou ...
3. Lide nan tet li...
4. Talisf6 ap bay Lisif& yon ...
5. Bon, yo mete yo dak6 pou yo 1 tounen...
6. Yo pe, yo pantan. Yo konn sa li
7. Yo pa gen sou yo...
8. Yo pa t di
9. Kalve dyab yo konmanse... atanta sou atanta.
10. Fe yon gwo babako manje...

Metye. Nan yon grenn ti fraz di mwen kisa yo fe nan
metye sa yo

1. kouti / taye2. maren
3. 6fev
4. bouretye
5. bayakou
6. k6donye
7. boulanje

Tradui espresyon ak fraz kreybl sa yo an angle [3 pts.
each]

1. Mesye dam ant dezaj.
2. Se yon lang ki te rele yo che met che metres.
3. Esperyans ki fet nan tatonnen.
4. Bouch yo pa t gen dimanch.
5. Yon plan matyavel, yon plan pwenn f& pa.


Repons kout

1. Ki diferans ki genyen ant fason ti Dominiken yo leve ak
fason ti Ayisyen yo leve?
2. Kijan Kiben yo te alfabetize peyi yo rapid an 20 an ?
3. Poukisa Dejan di? "Pitit pitit yo pa gen vale si yo pa
'tyoul' (sevant) Lafrans" ?
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs