Group Title: Class Notes, Dejan
Title: Dejan Study Guide
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00100081/00012
 Material Information
Title: Dejan Study Guide
Physical Description: Archival
Language: English
Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
Publisher: Benjamin Hebblethwaite
Place of Publication: Gainesville, FL
Publication Date: 2007
 Record Information
Bibliographic ID: UF00100081
Volume ID: VID00012
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

02007dejanfinalstudyguide ( PDF )


Full Text


Ti n6t pou prepare egzamen final, krey6l
ayisyen, HAI 2201, Ben Hebblethwaite

Dejan 179-192
Vokabile
Moun ki gen repondong
nef kout rigwaz
leson yo pa rive resite pa ke
diyite
pwose a
lang y ap k6che a
k6mannman

1. Kisa 1 ye, journal yo rele Monite ann Ayiti?
2. Mize/Malsite oubyen Franse alabaz pwoblem
yo?
3. Eske grennen mo se menm ak grennen lide ?
4. Sa sa ye, krey6l bannann ?
5. Sa sa vie di : Le lek6l ak lavi mache men nan
men?
6. Dapre lalwa ayisyen, eske timoun kapab pale
krey6l lek6l ?

Dejan 193 213
Se kondisyon ki bat kbk

1. Sa sa ye ? Vwayel oral / vwayel nazal;
kons6n / kons6n nazal.
2. Esplike mo ,.,,*\ i. 1 *,, an. Kijan 1 aplike
nan Dejan ?
3. Poukisa anpil ayisyen ki antre nan sistem
lek6l Ayiti a pedi ni sak ni krab ?
4. Poukisa li pi difisil aprann li ekri angle pase
franse, pany6l, italyen ak krey6l ayisyen ?
5. Nan tout lang sa yo, ki lang ki gen sistem
6tograf ki pi moden ak regilye ?
6. Poukisa nou ekri pn, pan, pann ? Ki sa mo
sa yo vle di ?
7. Defini : fonem
8. Eske li posib fikse yon lang ? Ki te vle fe
sa ?
9. Kisa Dejan vle fikse ?

Ti Kwiz:
1. Tradui :'yon afich mwen linan \,/,k. !
Sojebank' [sikisal = branch !]
2. Ekri twa vwayel nazal krey6l ayisyen genyen.
3. Ki vwayel oral gen 2 let ?
4. Ki kons6n gen 2 let ?
5. Eske Dejan vle yon Akademi Krey6l ?

214-235
Lide nou bezwen konprann pou kwiz lendi a :
1. Poukisa me siperye a te di sa : '300
kreten tounen 300 kretyen' (214-235)
2. Poukisa timoun yo eretik ?


3. Ki moun ki monseye Kesizan, ki sa 1
fe ? (220)
4. Ki jan Dejan kapab sonje yon bagay ki te
pase gen 40 an ? poukisa fraz 'fidel kipa
konnfranse' 'woule m de b6' (221)
5. Ki sitiyasyon lang Lafrans te genyen nan
ane 813? (222-225)
6. Poukisa Dejan site Bib la sou paj 223 ?
7. Tande, montre, konprann se mo enp6tan ki
kote, poukisa ? (223-224)
8. Sa sa ye : konk6da (225) Ki moun ki fe 1 ?
(225)
9. Depi ki 1e yo fe semon krey6l nan legliz
Katolik ann Ayiti ? (227)
10. Eske pwotestan sevi ak krey6l? (228-229)
11. Kisa Dejan kritike sou paj 231 ?
12. Kijan Legliz Katolik change ant 1943 ak
2003 ? (231-235)
13. Kisa chanjman sa a vie di ?

Iv Dejan, 236-244

1. Esplike lide sa a : 'selon franse w se selon
konnen w' (236)
2. Ayiti gen 4 gwo opsyon lengwistik pou
edikasyon. Ki opsyon yo ye ?
3. Poukisa Dejan di 'ou fou net' nan paj 238 ?
4. Nan ki peyi moun gen anbisyon fe
edikasyon bileng ? 239
5. Ki f6t gouvenman ayisyen an te fe 1e yo
entwodui 'ref6m Bena' nan 1979 ? 239-40
6. Ki verite Jozef Bena rekonet ? 241
7. Sistem lek6l ann Ayiti vire do bay ki sa ?
242
8. Esplike : lanme... larivye... lapli... tranpe
ladan n. 243
9. Eske gen lang ki gen pouvwa pote
konesans... agwonomi, astwonomi... ? 243

VokabilE
reve je kle
ladouskivyen kenep
solisyon an part anpenpan
kokennchenn ere
kabre pwoblm sa yo
mas timoun

Dejan 244-254
Dejan ap kritike vye lide nan batay
LEKOL KREYOL kont LEKOL KREYOL +
FRANSE

1. << Ayiti ta byen kab tounen... yon peyi twa lang
kote popilasyon an ta sevi ak angle, franse ak
krey6l > (Yousf 2002 : 191)


Kritik :
<< Sa make serye. Grangou nan k6 anpil timoun,
anpil granmoun, nou met di pi f6 moun ann
Ayiti >

Alegori :diri, fig, kann, patat, pistach, pitimi,
zaboka VS. bwat konsev etranje, V-8, k6nflek,
boutey plastikji...

2. Matelye (1976: 36) : an Ayiti lang franse / an
Frans lang laten =
< notre etre historique > 'sa n ye nan listwa,'
< notre etre psychologique > 'sa n ye nan sikoloji
n'

Sa vie di franse yo ta sipoze aprann lang seltik
la?
Sa vie di angle yo ta sipoze aprann lang franse ak
alman/nelande ?

Tout peyi ki mennen nan matematik bay leson
nan lang majority a (250).

1. < mwen ta renmen nou imajine Selyan [yon
ti fi te ekri paw6l sa yo nan lang manman 1
epi mwen pa plis pase yon entepret k ap
tradui pou li > (Edwij Dantika 2002: 251)

Yon timoun dis rive douz an ekri 100 paj an
krey6l ann Ayiti ?

Kritik :
< ... se jan Ayisyen ki rive nan wo degre etid, ki
abitye ak literati franse, sanble pa we diferans ant
sa ki vo pou tout moun... ak sa ki espesyal >

= SITIYASYON AYITI SE PA MENM AK
LAFRANS/ETAZINI

Senk gwo barye lek6l bileng ann Ayiti

Repons yo
rezon ekonomik I Leta pa gen lajan
rezonjewografik I Ayiti pa kole ak peyi ki pale
a/f
rezon sosyal I Majorite pa benyen nan
minority
rezon pedagojik I Pa gen ase moun ki konn
franse byen
rezon tan I Anpil ane pou baz la; san n
pa pale sou lide yo


p6m de te frit
vemisel
lanmori ak pwason mayami

Dejan 255-265
Teyori egalego / menmman pareyman
Ki moun yo ye ? Kisa yo te fe ?
Achimed Galileyo Galileyi Nyoutonn
Aystay Rene Dekat

Ki sa yo fe nan dj6b sa yo ?
dematoloji jinekoloji -kadyoloji odyoloji
newoloji optik

Pou pwoblem lespri/sevo yo pare pou yo vire do
bay prensip lasyans.

Orijin prejije lang ann Ayiti:
Esklavaj ann Ayiti
Nan esklavaj blan trete nwa k6m enferye
blan trete lang moun nwa k6m enferye
Entered Ewopeyen made pou yo pa rekonet
Afriken egalego

Krey6l k6m 'enferye' epi franse k6m 'siperye' se
ERITAJ ESKLAVAJ

VOKABILE
Jwi k6b sal sa a
mache dwat lek6l, mache kwochi, mache bwete
nan lavi
f6k lang ki alaparby (262)
ann pran lalwa (262)
anvi
kouche 1 sou papye
yo nan koken

--- ---------------------------------------------------
LOT BAGAY POU EGZAMEN AN:

ESE SOU ESKRAB: OU PRAL DISKITE
DIFERANS ANT JWET TRADISYONNEL
AVEK JWET FONEMIK LA:

E-N-G-A-N-M oubyen EN-G-AN-M

Etidye chante peyi a p. 287


Vokabile
sa kapab pemet yo fe radiyes ak yo
franse se yon lang, se pa yon ti bondye
ata elev klas segonde
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs