Group Title: Class Notes, Dejan
Title: Notes for Dejan 136-146
ALL VOLUMES CITATION DOWNLOADS THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00100081/00011
 Material Information
Title: Notes for Dejan 136-146
Physical Description: Archival
Language: English
Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
Publisher: Benjamin Hebblethwaite
Place of Publication: Gainesville, FL
Publication Date: 2007
 Record Information
Bibliographic ID: UF00100081
Volume ID: VID00011
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

02007dejan136146 ( PDF )

hc2200dejan136146 ( PDF )


Full Text
Dejan 136-146
Ti Kwiz
1. Lekl6 f6t pou
[all]
2. Anvan yo __keks
[approach]


timoun (136)


yon kon sa... (137)


3. Le nou pran nou
[when we think with composure / take our time]
4. In6


[in the afternoon]
5. ...ni nan liv, ni nan
[revues]
6. Timoun ann Ayiti gen


ni nan jounal...


[bad luck]
7. yon lang ki mache nan yo.
[in their blood; they're comfortable with]


8. yon lang ki rele yo che


Sch
[master mistress]


Repons yo:
Tout / b6de / san / dlapremidi (apremidi) / revi / malchans / san /
m't ~ metres

Esplike:
1. Tonbe kouri vizavi Tonbe flote nan lespas. Kisa Dejan vie di?
2. Bwa kwochi mal pou drese
3. Abitid se kolye

Keksyon yo = made patne ou a
1. Ki avantaj bab e moustache Ayiti genyen konpare ak peyi
ann Afrik?
2. Poukisa pwoblem lang konplike ann Afrik?
3. Ki pozisyon Nasyon Zini pran sou koze lang lek6l?
4. Eske sevo tout timoun 6ganize menmjan? (147)
Dejan 136-146
Ti Kwiz
1. Lekl6 f6t pou
[all]
2. Anvan yo __keks
[approach]


timoun (136)


yon kon sa... (137)


3. Le nou pran nou
[when we think with composure / take our time]
4. In6


[in the afternoon]
5. ...ni nan liv, ni nan
[revues]
6. Timoun ann Ayiti gen


ni nan jounal...


[bad luck]
7. yon lang ki mache nan yo.
[in their blood; they're comfortable with]


8. yon lang ki rele yo che


Sch
[master mistress]


Repons yo:
Tout / b6de / san / dlapremidi (apremidi) / revi / malchans / san /
m't ~ metres

Esplike:
1. Tonbe kouri vizavi Tonbe flote nan lespas. Kisa Dejan vie di?
2. Bwa kwochi mal pou drese
3. Abitid se kolye

Keksyon yo = made patne ou a
1. Ki avantaj bab e moustache Ayiti genyen konpare ak peyi
ann Afrik?
2. Poukisa pwoblem lang konplike ann Afrik?
3. Ki pozisyon Nasyon Zini pran sou koze lang lek6l?
4. Eske sevo tout timoun 6ganize menmjan? (147)
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs