• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Front Cover
 Title Page
 Table of Contents
 Foreword
 Main
 Back Cover


Title: Nieuwe West-Indische gids
ALL VOLUMES CITATION DOWNLOADS THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00099461/00044
 Material Information
Title: Nieuwe West-Indische gids
Alternate Title: New West Indian guide
NWIG
Abbreviated Title: Nieuwe West-Indische gids
Physical Description: v. : ill. ; 25 cm.
Language: Dutch
Publisher: M. Nijhoff
Place of Publication: 's-Gravenhage
Publication Date: 1959
Frequency: four no. a year
quarterly
completely irregular
 Subjects
Subject: Civilization -- Periodicals -- Caribbean Area   ( lcsh )
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Citation/Reference: America, history and life
Citation/Reference: Historical abstracts. Part A. Modern history abstracts
Citation/Reference: Historical abstracts. Part B. Twentieth century abstracts
Language: Dutch or English.
Dates or Sequential Designation: 40. jaarg. (juli 1960)-
General Note: Published: Dordrecht : Foris Publications, <1986->
 Record Information
Bibliographic ID: UF00099461
Volume ID: VID00044
Source Institution: University of the Netherlands Antilles
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: alephbibnum - 000273853
oclc - 01760350
notis - ABP9733
lccn - sn 86012467
issn - 0028-9930
 Related Items
Preceded by: West-Indische gids
Preceded by: Christoffel
Preceded by: Vox guyane

Downloads

This item has the following downloads:

processing ( INSTR )


Table of Contents
    Front Cover
        Front Cover
    Title Page
        Page 1
        Page 1a
    Table of Contents
        Page 2
    Foreword
        Page 3
        Page 4
    Main
        Page 5
        Page 6
        Page 7
        Page 8
        Page 9
        Page 10
        Page 11
        Page 12
        Page 13
        Page 14
        Page 15
        Page 16
        Page 17
        Page 18
        Page 19
        Page 20
        Page 21
        Page 22
        Page 23
        Page 24
        Page 25
        Page 26
        Page 27
        Page 28
        Page 29
        Page 30
        Page 31
        Page 32
        Page 33
        Page 34
        Page 35
        Page 36
        Page 37
        Page 38
        Page 39
        Page 40
        Page 41
        Page 42
        Page 43
        Page 44
        Page 45
        Page 46
        Page 47
        Page 48
        Page 49
        Page 50
        Page 51
        Page 52
        Page 53
        Page 54
        Page 55
        Page 56
        Page 57
        Page 58
        Page 59
        Page 60
        Page 61
        Page 62
        Page 63
        Page 64
        Page 65
        Page 66
        Page 67
        Page 68
        Page 69
        Page 70
        Page 71
        Page 72
        Page 73
        Page 74
        Page 75
        Page 76
        Page 77
        Page 78
        Page 79
        Page 80
        Page 81
        Page 82
        Page 83
        Page 84
        Page 85
        Page 86
        Page 87
        Page 88
        Page 89
        Page 90
        Page 91
    Back Cover
        Page 92
Full TextNederlands West-Indische Gids

Prof. Dr. J. Boeke, Mr. B. de Gaay Fortman, W. R. Menkman


nl
Nederlands West-Indische Gids
nl


DE WEST-INDISCHE GIDS REGISTER OP DE JAARGANGEN XXVI-XXXIX 1944-1959 'S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1964


Nederlands West-Indische Gids
nl


by reserved, in/u<itng <A rtgAi to /rans/a& or to or />ar<s <Aro/ tn any /orm PRINTED IN THE NETHERLANDS


Nederlands West-Indische Gids
nl


INHOUD Voorwoord 3 Lijst van Artikelen 5 Lijst van Besproken Publicaties 21 Lijst van Trefwoorden 35 Suriname 35 Nederlandse Antillen 53 Suriname & Nederlandse Antillen 71 andere gebieden 74 Bouwsteentjes 83 Geschiedkundige Sprokkelingen 85 Portretten 86 Kroniek 87 Bibliografie 88 Table of Contents and Directions for Use 89 Verschijningsdata van De West-Indische Gids 91


Nederlands West-Indische Gids
nlVoorwoordVOORWOORD Tempora mutantur, nos et nuitamur in illis Bij het verschijnen van dit Register is het 44 jaren geleden dat de heren H. D. Benjamins, J. Boeke, D. Fock en C. A. J.Struycken de Roysancour besloten tot het oprichten van een tijdschrift dat als doel had: de Westindische "kolonin en hare bevolking bij het Nederlandsche volk bekend te maken", omdat deze de Nederlandse belangstelling ten volle "behoeven en verdienen" een nogal ongewoon voornemen in een tijd dat men in Nederland 'de West' als volmaakt onbelangrijk beschouwde in vergelijking met Oost-Indi. Veertig jaar lang verscheen dit tijdschrift onder de naam 'Z)c Wes<-/nrfj'sc/u: Gt'rfs', en wanneer men de in die periode verschenen jaargangen bekijkt, kan men niet anders dan constateren dat die eerste redactie en haar opvolgsters hun voorlichtende taak breed hebben opgevat. Het zou moeilijk zijn, een op Suriname of de Nederlandse Antillen betrekking hebbend onderwerp te noemen, waarover men zich niet met behulp van Z)e W>si-/<frscAe Gt'^s kan orinteren.Bij de tweede jaargang nam dr. Benjamins het secretaris/ eindredacteurschap over van de heer Struycken de Roysancour. Onder redactie van hem en Joh. F. Snelleman was toen juist de 'ncyc/o/>aedte aan Afofer/an^scA Wes/-/ndj'' voltooid -een werk dat nog steeds een rijke en betrouwbare bron van informatie vormt. Tot zijn dood in 1933 was Benjamins in de redactie van Z)e Westf-ZwdtscAe Gt'rfs de stuwende kracht, die door zijn geestdrift en doorzettingsvermogen vele moeilijkheden hielp overwinnen.Toch zou .De W^stf-Znscfo Gi'is, ondanks de pogingen van de redactie om het een actueel tijdschrift te doen zijn, niet lang geleefd hebben, als ook niet iemand anders zich er sterk voor had genteresseerd: de uitgever Wouter Nijhoff die er een eer in stelde dit tijdschrift dat, in de terminologie van onze tijd, allerminst een 'bestseller' was te blijven uitgeven.


Nederlands West-Indische Gids
nl
Steen, L.J.van der


Voorwoord4 VOORWOORD In verband met de veranderde verhouding tussen Nederland en de voormalige gebiedsdelen in West-Indi, welke in 1954 tot uitdrukking kwam in het 'Statuut', leek het de redactie juist om op suggestie van verschillende zijden een fusie aan te gaan met de Surinaamse en Antilliaanse periodieken 'Foz Gwyaa' en Uit dit samengaan ontstond in 1959 de 'AfteMwe Gtis', waarvan thans om beurten n der drie redactie-commissies in Nederland, Suriname en de Antillen, een nummer verzorgt.Het is in dit bestek niet goed mogelijk verder in te gaan op de historie van De Wes-/itscAe Gis. Een woord van erkentelijkheid is echter stellig op zijn plaats voor degenen, die hun vaak schaarse vrije tijd gaven aan de verbreiding van de kennis van de Nederlandse Antillen en Suriname, waardoor 0 VTes/-/n^tscAe Gtrfs werd tot een soort voortzetting van de ncyc/o/>ae van Benjamins en Snelleman. Een wat omvangrijke en onhandelbare 'Encyclopaedic' weliswaar, welke dit Register echter -tezamen met dat van mr. B. de Gaay Fortman, dat betrekking heeft op de Jaargangen I t/m XXV wat gemakkelijker toegankelijk tracht te maken.L. J. van der Steen


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van artikelenLIJST VAN ARTIKELEN ALFABETISCH GERANGSCHIKT VOLGENS DE NAMEN DER AUTEURS Publicaties van eenzelfde schrijver staan in de vo/jgonfc waarin zij zijn verschenen.in een vreemde taal zijn door een vertaling van de titel aangeduid.Bijdragen tot de rubrieken 'bibliografie', 'boekbespreking', 'bouwsteentjes' en 'kroniek' worden onder de betreffende auteur als laatste genoemd. Specificaties zijn te vinden in de lijst van besproken publicaties (blz. 2i) en onder de hoofden BOUWSTEENTJES (blz. 83), GESCHIEDKUNDIGE SPROKKELIN-GEN (blz. 85), portretten (blz. 86), kroniek (blz. 87) en BIBLIOGRAFIE (blz. 88).De jaargangen (niet de delen) naar welke wordt verwezen zijn vet gedrukt. Het getal daar vlak achter geeft het jaar i>a aan (vgl. blz. 89).Abbenhuis, Frater M. F.: De *-e^i<esten van Pater S</>/>/ e Pre/ec* Aers in 1&J7 ew j?J9 (The petitions of Father Stoppel and Prefect Wennekers in 1817 and 1819); 34, 1953, p. 38-50.Aberson, W. B. J.: Z?oeAftes/>reAiMg; 30, 1949, p. 311-312.Ahlbrinck C.ss.R., W.: C/aurfius //enrtcws de Goe/e (/*79-r955); 36,1956, p. 89-90.Amshoff, G. J. H.: BoeAftes^reAiwgv 34, 1953, p. 220-221.Barbanson O.P., W. L. de: i-raws-Oeoo/se fers/es t/aw Gwarfe/ow^e (Chansons Fran^ais-Croles de la Guadeloupe); 31, 1950, p. 3-20._, Gra/scAri/fen o^> Sainf-fiaWAeVemy (Epitaphs on Saint Bartholomew); 38, 1958. p. 97-105. (Barbanson O.P., W. L. de) & W. R. Menkhan: Si. Mar/iw en S/. Bar-Ae'/emy J9JJ-J95J; 38, 1958, p. 151-162, 9 afb., waarvan 6 op 2 platen.


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van artikelenARTIKELEN Beijering, J.: f/e< vraagsfuA van A< oeAou/f fan Ae/ u/ater o Curasao (Water conservation on Cura9ao); 31, 1950, p. 65-79, 4 afb.Biswamitre, C. R.: Sto-t'name en Ltngfad/ari; 28, 1947, p. 321-328.Bitter, B. A.: GescAiedenis t;an de pyentee// o de iVeder/awdse v4n/j//en (History of the apiculture on the Netherlands Antilles); 31, 1950, p. 170-174. 179-Boek e, J.: enige o/>merAingen (wer de wsscAeri;', naar aan/etdtng t/an A*/ raor/ we/vaar/5/>/an Ne<iWandscA -4n<i7/n J946; 29, 1948, p. 65-70.Boheemen, H. van : Onderun/sAen/orming in SMriname; 28, 1947, p. 353_ Boheemen, H. van : Surinaamse onderaiyMorfen (Problems of education in Surinam); 32, 1951, p. 65-91.Bosman, H. W. J.: De 6e/a/ings6a/ans en Ae/ge/dwejen van Suriname <yden5 de /weede u/ere/door/og; 29, 1948, p. 48-54.Comvalius, Theod. A. C.: OKd-SMrtnaamscAe rAy<AmiscAe dansen tn dtens* wan de /icAame/y'Ae o/woedi'n^; 27, 1946, p. 97-100.Contwig-Menkman, A.: BoeA&esfreftjng; 35, 1954, P- '77-Coomans de Ruiter, L.: BoeAfcesfrefting; 37, 1956, p. 53-54.Corsen, C.: BoeA6es/>reAing; 30, 1949, p. 274-275.Debien, Gabriel: BoeA6es^>reAtn^; 38, 1958, p. 113.Debien, Gabriel & Johanna Felhoen Kraal: sc/ai;es e/ /)/an<a/t'ons de Surinam vus />ar Ma/oue/, J777; 36, 1955, p. 53-60.Debrot, N.: Po/i/ieAe as^ec/en in Ae< CarafciscAe gebied (Political aspects in the Caribbean); 34, 1953, p. 160-172.Dennert, H.: Kunnen tin/ maa/s/afen aan/eggen oor de /4wriWiaanse W<era-Mur?;33, 1953, p. 229-230._, BoeA6esreAing; 33, 1953, p. 231-232.Dennert, R.: BoeAftes^reAing; 38, 1958, p. 111-113.Dijk, W. van: i?einAaW Frans t;an Lanserge, Gouverneur raw Suriname 7559-/^67 (Reinhart Frans van Lansberge, Governor of Suriname 1859-1867); 34, 1953, p. 13-22.Donicie C.ss.R., A.: S/er/Auis en fcegra/enis fci; de SaramaAAanen; 29, 1948, p. 175-182, 4 afb. op 2 platen._, 7/s over de /aa/ en de s/>rooA;es t/an Suriname (On the language and the tales of Suriname); 33, 1953, p. 153-173-Z)e ar/iAe/s sa en (de)go in de creo/en<aa/ fan Suriname; 36, 1956, p. 183-191.Droogleever Fortuyn, A. B.: Midde/ftaar onderu/i/s in Suriname; 28, 1947, p. 97-106.Eijk, W. van : De Curaf aose 6egro/ing f oor J94S; 28, 1947, p. 269-283.Einaar, J. F. E.: y4/scAa//ing fan de s/averni; in Bra/i (Aboh'tion in Brazil); 34, 1953, p. 56-58.Ensing, Dorothea : Over /eugdiorg o/> Curofao; 37, 1957, p. 212-218._, BoeA6es/>reAing; 37, 1957, p. 227-228.Felhoen Kraal, Johanna: De WapenspreuA van Suriname (Geschiedk.Sprokkelingen XVI); 32, 1951, p. 101-102.


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van artikelenARTIKELEN 7 _, S/at>fcrandm*rAi (Geschiedk. Sprokkelingen XVII); 33, 1951, p. 103-105._, n/y Z/aAns 6oA otw /l/>Ara BeAn. romaM^iA en /etto* (Emily Hahn's novel on Aphra Behn, romance and facts; remarks on a 1667 map of Surinam); 32, 1951, p. 143-153, 1 afb._, CartfeiscA* fetteren (Caribbean letters); 35, 1955, P- 192-218._, Li&rartM and .drcAires /or rwearcA tn Wm/ /ndian Hw/ory. Wi<A an j4/)/>ei4* on a CoWecfioti 0/ Curasao .P/an/a/ion /lrcAii>; 37, 1957. p. 71-92, 1 afb._, O/> *oeA naar d /ndianen [Boekbespreking]; 37, 1957, p. 223-226, 3 afb._, B<xA6*srAn; 31, 1950, p. 44-46; 33, 1952, p. 77-78, 81-82, 96-97, 107-109; 1953, p. 173, 232-233; 34, 1953. p. 211-213, 256, 256-258; 35, 1955, p. 228-229, 230-231; 37, 1956, p. 55-58, 58-60; 1957, P- 230 -232, 234-235, 236, 240-242; 38, 1958, p. 114, 114-115, 115-118; 39, 1959. P- 48-50._, Bouu>s/n//es; 32, 1951, p. 181; 33, 1952, p. 109.Felhoen Kraal, Johanna & J. H. Wkstermann: BoA6es/>reAiKg; 33, 1952. P- 91-95-Floor, J.: De Surinaams.? /andfouco. L;5Sn utf AW tr/rf<n 6t; een meutv begin; 29, 1948, p. 104-119, 129-136.Florschtz, P. A.: Boe*6esre*ing; 34, 1953, p. 218-220; 35, p. 226-227, p. 227-228.Frenkel-Nieuwstraten, E. M.: BoeAftespreAing; 35, 1954, P- 95-96-Fuykschot, F. P.: Surinam? ew Curasao, zoa/s n arfc#id#rs/fdr dt> *a; 30, 1949, p. 65-81._, D gandA*td5<os/and t/an aV arteiders tn Surinam*; 30, 1949, p. 261-262.Gaay Fortman, B. de: ifegister o de /aargawgen /-A'A'F, 79/9-79^3; 26, 1945, p. 1-101 [= afl. 9-12, jrg. 26]._, De Ao/om'e Cwrafao onder ge/scA 6es/Mr wan 1*07 to/ jSj6; 26, 1945, p. 229-246._, C. tf. Aes/er f; 27, 1946, p. 92-93._, j4. MwA/en/e/d f; 27, 1946, p. 93._, Lees/a/e/; 27, 1946, p. 94-96._, JVamen van i/ryge/afen s/ayen in Cwrafao; 27, 1946, p. 159-160._, De nieuwjaarsdag fan 7^07; 27, 1946, p. 254-255._, PoZi/ieAe oescAouiw'ngen oi;er Curafao; 27, 1946, p. 257-279._, Cwrafao en Suriname in de S<a/en-Generaa/; 27, 1946, p. 280-283._, en oc/rooi o/> Cwrafao i/erfeend in j^j^ (Geschiedk. Sprokkelingen VIII); 28, 1947, p. 62-63._, S/awerny in Wesf-indi (Geschiedk. Sprokkelingen IX); 28, 1947, p. 89-90._, en i/y/daags ftezoeA aan Suriname in J<?25; 29, 1948, p. 13-19._, en Aa// ;aar ^o/i<iA; 29, 1948, p. 257-272.


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van artikelen8 ARTIKELEN s; 29, 1948, p. 353-De verAi*twgew n de JVeder/andse /In/i/few; 30, 1949, p. 129-135._, .De ott/tw^/fe/jng i"*w <k" o/7teAen <o5/an4 o/> de ATerfer/and 30, 1949, p. 237-243._, iVco/aas t/an Meeferen, 20 Feftr. rWi-11 .<4/>r. J95J; 34, 1953, p. 210._, Toe/a/tng, ver/t/'/, ves/iging en ui/zetftng n <ie ATedeWawdse ^4n<t7/en.We/ get;a/-De Wi/; 39, 1959, p. 1-27._, BoeA6esreAing; 27, 1946, p. 23-24, 24-25, 26, 63-64, 121, 349; 28, 1947, p. 15, 15-16, 22, I2i, 151, 152, 154, 177, 178, 374; 29, 1948, p. 235, 246-247, 309-310, 310-311, 311, 381-382; 30, 1949, p. 87, 87-88, 88, 312-313; 31, 1950, p. 97; 32, 1951, p. 173, 181, 241-244; 36, 1955, P- 79-81, 84; 1956, p. 204-206._, ouw5feen{/es/ 39, 1959, p. 136._, KVonieA CKrafao/ATed. /4n<.; 28, 1947, p. 92-94, 125-127, 157-159, 189-191, 252-253, 287-288, 317-318, 347-348, 378-379; 29, 1948, p. 24-26, 62-64,92-93,127-128, 313-316, 352; 30, 1949, p. 29-32,61-64, 93-96, 286-288, 320, 340-352, 370-376; 31, 1950, p. 56-58, 107-110, 204-208, 246-248; 32, 1951, p. 52-54, 125-128, 191-192, 256.Geijskes, D. C.: De /andfcoKif 6y de Bosnegers vaw (ie Afarou/yne (Agriculture as applied by the Bushnegroes along the Maroni and Tapanahoni rivers); 35, 1954, p. 135-153, 15 afb. op 8 platen._, Zodgeogra/ie wan Si<riH(n (The zoogeography of Surinam); 37, 1956, p. 18-24._, BoeA6es/>reAing; 28, 1947, p. 374-375.Getrouw, C. F. G.: Coronte; 27, 1946, p. 65-68._, .Suriname <te uoiVug, 2T, 1940, p. wy-ij._, De s/emming fan de fcevo/Aing v^^. '*ydws en na de manc/>a<te van de S/auen in Swrtnawe (The general feeling of the population before, during and after the Emancipation of the Slaves in Suriname); 34, 1953. P- 3-12.Goeje, C. H. de: Negers *'n /lmenAa;28, 1947, p. 217-221._, De u/rt-nr*, een mM^teA-ins/rumen< van Curafao; 29, 1948, p. 225-228._, Afensa^en tn Zwtd-^4tneriAa?; 29, 1948, p. 333-338._, en ers/ag fan dew commandeur der Ao/onie sse<7ue6o Pie<er van der //eyden /?e^ew aan de i^amer ran Zee/and der H^es/-/ndiscAe Co>n^>agnte of er den aanva/ van Franse Aa^ers tw Ferwan' /709; 30, 1949, p. 33-41._, Fertt/anten van de Curafaose tw>t; 31, 1950, p. 180._, EnAe/e oescAowwingen over de _ndianen der 7VedeWawd.se ^4 n/t//en en Awn geestes/even (A few considerations on the Indians of the Netherlands Antilles and their spiritual life); 37, 1956, p. 41-50._, BoeA6es/>reAtng; 27, 1946, p. 121-122; 28, 1947, p. 16-18, 23; 29, 1948, p. 242; 30, 1949. P- 54-55. 55. H4-Bou)S<een/;'es;31, 1950, p. 196.Gonggryp, J. W.: Bydrage /o/ de Aewnis van de waarde van 's /awds domet'w n Suriname, 6e<re//ewde 6au*ie{ en Aom/; 29, 1948, p. 137-159, 3 afb.


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van artikelenARTIKELEN 9 _. TecAnieA en wganwa/t> van A/ ftotonwcA 6<wonaV*o* tn 5unnam,- 30, 1949. p. 1-8.Gorter, E.: Pro/, dr. P. C. F/m f27. 1946, p. 311-314.Goslinga, Cornelis Ch. : AerA, A>oon en Carioen (Iglesia. Corona y Caribes); 36, 1956, p. 147-161._, /wan de ^4w/>m^s, i>reaV/iet;end tndt'anen;a^er (Juan de Ampus, indiero pacifico); 37, 1957, p. 169-187._, yuan de Ca/e//anos, dicA/er en f5cAed5cAri;t)er fan Ae/ CariftiscA geMed (Juan de Castellanos, Elogio y Elegla del Caribe); 38, 1958, p. 1-45._, en s/ri/d ow For/ A'assaM,- 39, 1959, p. 113-125,6 afb. op 5 platen.Gothelp, H.: Tten ;aar 'De S/oep', (/9^o-J95o) (Dix annes 'De Stoep', revue littraire, 1940-50); 32, 1951, p. 92-99.Haan, J. H. de : Fco/ogiscA onderdoe* /en eAoeve raw Ae/ Bro*opondop/an in Suriname (Ecological research for the Brokopondo (Surinam river dam) plan); 36, 1955, p. 18-31, 1 afb.Hamilton, R.: eni;0Mdige pAysiscAe 6e/>a/twgeM en enAele daarvan op Wes/-/ndtscAe gronden; 30, 1949, p. 321-329.Hartog, Joh.: De pers van Curafao in n>ere/door/og __; 27, 1946, p. 18-22._, Oud recA/sgeoruift o/> Curafao Aer/ee/d; een t)oor/f/icA/i/e nn7/ai> 'nj?-daagd; 27, 1946, p. 137-138._, y4nli//a in brand.' Curasao's gescAiedewis /9J9-/9^5; 27, 1946, p. 193-253. 376-377-e/ rappor/ der Commtsse-De /a Try //,_ 27, 1946, p. 284-288._, De godsdiens/en in Curafao; 28, 1947, p. 1-8._, e voorgenomen ui/oreiding naw H'i//em5/ad op Curafao, Oran/es/ad en Sin/ .ViVo/aas op /Irufco; 28, 1947, p. 42-46._, Oud uwmer fan de 'S/. isMs/a/ius Gaze//e'; 29, 1948, p. 161-174._, ^4ru6a'5 o;<ds/e AerA J75o-j<S/6-J952 (Aruba's oldest chapel 1750-1816-1952); 33, 1953, p. 191-198._, BoMW5/ee//es; 35, 1955, P- 233-234.Heemstra, M. J. baronesse van: BoeAespreAiwg; 28, 1947, p. 18-20; 33, 1953. P- 236.Helsdingen, W. H. van : De ^e//5/adigAetd der ei/andge6iedew in de Nederawdse ^4/i//ew (The independence of the islands of the Netherlands Antilles); 32, 1951, p. 193-205._, Foor/opige a/ans over de i/voering van de t7awdenrege/ing iVederadse /ln/i//en (Provisional survey of the application of the Island regulation of the Netherlands Antilles); 35, 1954, P- 72-90._, .^rufca en rfe separacio'w (Aruba's wish to secede); 35, 1954, p. 113-134-e/ S/a/MM/ voor Ae/ /oniwAri/A der A'eder/anden (The Statute of the Kingdom of the Netherlands); 35, 1955, p. 182-191.Hoff, B. J.: Li;sZ van geseAri//e van pro/. C. //. de Goe/'e; 36, 1956, p. 91-94-Holthuis, L. B.: G. D. CoWiw's Fauna Surinamensis (G. D. Collin's dissertation entitled Fauna Surinamensis, 1822); 38, 1958, p. 71-85.


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van artikelenIO ARTIKELEN Hoogendijk, D. A.: .De e*edi/tes ta Ao/on/-ingentur W. Storrenourg /er A5/e t>an Guinea. jtf.r6-.rtf.r7; 27, 1946, p. 161-181.Hoyer, W. M.: De Mce-dtrectettr raw Curasao in J659; 27, 1946, p. 139-140._, Oraw/ea/>^e/en; 28, 1947, p. 236-238.Huurman, D.: JVerfWad tezamen me/ Groo/-Bri//anni, ie Fereemgie S/aen van Noord-/imen'Aa e FrawAryA n Wes/-/n<f; 28, 1947, p. 47-57._, BW/se /edera/t'ere voors/e//en en A'edeWandse /edeya/teue woge/y'AAeden Wes/-/ndie"; 29, 1948, p. 33-47.Idsinga-Goedewaagen, A. J. H.: BoeA6esreAiig; 30, 1949, p. 58.Jonkers, A.: //oo/d/reAAe van de on/iviAAe/ing t/a Suriname en de A<*ederaMdse ^ n/tWen (Main features of the development of Surinam and the Netherlands Antilles); 34, 1953, p. 113-159.JouRDAiN, lodie: Le ver&e en cre'o/e mar/ini^uais (The verb in the Creole of Martinique); 35, 1954, P- 39~58, 71.Junker, L.: //ertwwemjgew aan Ae/ oerwowd. l/< my dagooeA t;an J92J en 7924/26, 1944, p. m-127, 129-146._, De ct7mscw//wr tn Suriname; 27, 1946, p. 39-60._, De /oeAoms/ van de AoK/e;r/>/oi/a{ie in SMriname; 27, 1946, p. 60-88._, De oenoeming uan een ^roo/o/>^>erAoo/d der BoseAnegers; 28,1947, p. 107-n8.Kesler, C. K.: Hoe S/>an;'e y'n 6eriingen in de CaratfiiseAe Zee verftreeg, organiseerde en .... ver/oor; 26, 1944, p. 39-60, 65-83._, JEenige yzonderAeden om/re< A/et'rowu/ z^udra en Aaar ^oon; 27, 1946, P- 33-38.Kkuning, J.: BoeAftes/>reAing; 30, 1949, p. 186.Kies, H. E.: Toeris/enindwsfrie; 29, 1948, p. 296-306.Kleyntjens S.J., J.: De AToer/andse Ao/onisa/ie-^ogingen o/> 7"o6ago; 30, 1949, p. 193-216.Kool, R.: .Economische samenwerAing 6JMn Ae< i^oninAry'A nieuwe s/y/ (Economie cooperation within the Kingdom of the Netherlands); 36, 1955. P- 32-45-ATo/onisa<ie van 6/anften in Ae/ Surinaamse ffageningeM-/>ro;ec/ (White settlers on the Wageningen project in Surinam); 37, 1956, p. 25-40.Kooyman, J.: De waZ/en nan IViWems/ad, Curafao, oms/reeAs J750; 38, 1958, p. 168-173, 2 afb. op 2 platen._, .Huoer/ws Coerman en *yn Sero Saoiiica; 39, 1959, p. 126-135.Koumans, F. P.: He/ ondersoeA fan de i/issen van Suriname; 29,1948, p. 55-58.Kruijer, G. J.: Landoouai-cod^era/ie onder de /ista/iscAe 6evo/Aingsgroe^e van Suriname en Bri/s Guyana (Agrarian co-operative societies of Asiatic population groups living in Surinam and British Guiana); 31, 1950, p. 200-235._, 'Soct'a/ We//are WorA' in Brife Wes/-/ndi en Ae/ maa/scAa^e/y'A a;erA in Suriname 's Tien;'aren/>/an (Social Welfare Work in the British West Indies); 33, 1953, p. 199-212.


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van artikelenARTIKELEN II _, > *-// C/u6s va /amaica (4-H Clubs of Jamaica); 33. 1953, P- 3~ 221._, Saint Afar/t ana* Sain/ <a/tus ,Vgros as cow^xjri iwM Mos 0/ Satn< 7"Aonas. yl 5/udy 0/ ersonaii/y and cul/ure/ 34, 1953, p. 225-237._, ATer* en rWt'gi o/> d fiot)nunnrfse Ei/ande dw ATrf-;anas /ln///en (Church and religion in the Netherlands Antilles Islands of St. Martin, St. Eustatius and Saba); 34, 1953, p. 238-251._, Dnogra/t t/an de 6oi;mMnd;;e eiTanden [boekbespreking]; 36, 1955. p. 81-84._, Fam/y ' an4 /ami/y planmnf, a 7o/ surrey among /amaican movers; 38, 1958, p. 144-150._, BoA6espre*ing; 35, 1954, P- 97-Kuyp, E. van der: /e/s over de ma/aria tn Surtname (On malaria in Surinam); 31, 1950, p. 181-192, 3 afb._, Nog en uoorrfee/ van rfe Aan</Aat>ing der Geneeskundige ScAoo/; 32, 1951, p. 106-107.Lanjouw, J.: / tnemortaw ^>ro/. dr. ^. ^. Pw/Ze. Zyn werA uoor />/ 60/aniscA onderzoeA in Suriname en de .Veder/andse /in/iV/en, 36, 1955, p. 13-17, portret buiten de tekst._, Boe*6esreAing; 28, 1947, p. 181-182, 182-183.Lansberge, J. W. G. van : i?oeA6esrefcing; 33, 1952, p. 103-104.Laret, W. F. H.: Wonderd /aren uri/Aande/ in Suriname [Boekbespreking]; 30, 1949. P- 23-25.Latour O.P., Pater M. D.: //et Sin/ 7i>o6e/As CosMuis o/> Cwrofao /*55-955 (St. Elizabeth's Hospital on Curacao, 1855-1955); 36, 1955, p. 46-52._, Boefcfces/>reAing; 29, 1948, p. 236-240, 307-309; 30, 1949, p. 275; 31, 1950, p. 94-97-Lichtveld, Lou: Ener/et' Oeoo/s? (One kind of Creole?); 35, 1954, p. 59-7i-Boeftftes^reAing; 35, 1954, p. 174-177._, BoMZsteen/j'es; 35, 1954, P- 178-179.Linde, J. M. van der: Z)e emancipatie der negers/auen in Suriname en de endingsareid der Aforai/iscAe Broeders (The Emancipation of the Negro-slaves in Surinam and the Mission of the Moravian Brethern); 34, 1953, p. 23-37.Linden S.V.D., C. van der: BoeA>es/>reAing;33, 1953, p. 235-236.Logemann, J. H. A.: BoeAftes^reAing; 36, 1955, P- 72-79; 39,1959, p. 39-48.Luyken, R.: Oner woedingsro6/emen in de <roen in t/eriawd me/ Ae/ woedingsonderzoeA o/> de Bovenwindse i/anden (Nutrition problems in the Tropics in relation to a nutrition survey in certain islands of the Lesser Antilles); 38, 1958, p. 86-96._, BoeA6es/-eAing; 38, 1958, p. 178-179.Maran, Ren: Z.e wouvemenZ /i/ZeVaire au* y4n/i//es eZ a /a Guyane; 33, 1952, p. 12-22.Mark, Eva E. van der: BoeAoes^reAing; 38, 1958, p. 176-178.


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van artikelen12 ARTIKELEN Meeteren, N. van: ficmatre tn Ae* iegtn der negen/jende uw; 30, 1949, p. 82-86, 97-104, 217-236._, Gron<ftca/er/>et/ en u/a/nioorjning op Curasao, voorAeen en Mans (El nivel del agua en el subsuelo de Cura9ao y su explotacin antes y hoy); 31, 1950, p. 129-169, 1 afb._, BoeA&espreAing; 29, 1948, p. 242-243.Meilink-Roelofsz, M. A. P.: .4 storey 0/ arcAtves tn /Ae Ne/A7ands pertaining /o /Ae Ats/ary 0/ /Ae iVe<Aer/an<is ^4n/j//es; 35, 1954, p. 1-38.Menkman, W. R.: Suriname tn Wt'WougAfcy's /yd en eentge merAtfaardige erscAt/nse/en me/ de negers/arernt; anne*; 26, 1944, p. 1-18._, A^edeWandscAe en vreemde s/at/eni>aar/,' 26, 1944, p. 97-110._, Ondernemersraad voor Suriname; 27, 1946, p. 101-103; 28, 1947, p. 24-25; 29, 1948. P- 76-77. 341-342-anteAntngen o^> //ame/6erg's merken (/tweede aanim/Zing); 27, 1946, p. 157-158._, l/t* de gescAt'edenis der opening t;an Ae/ SwrinaamscAe 6innen/a>id; 27, 1946, p. 182-192, 289-299, 321-343._, De CurafaoscAe fianA. Fers/ag .f944,' 28, 1947, p. 122._, De Neder/andscAe Kamer van Koo^Aande/ /e Londen; 28, 1947, p. 318._, CurafaoscAe gegevens o econontt'scA gefcted; 28, 1947, p. 335-339-Federa/isme en se/>ara/tsme tn Wes/-/ndt; 28, 1947, p. 368-371._, f/e< ^4/gemeen CwrafaoscA Penstoen/onds; 29, 1948, p. 20-21._, Kee/ee// en vees/a/>e/ tn Suriname; 29, 1948, p. 21-22._, fle/Aesda; 29, 1948, p. 59._, ^4 /ady 0/ auaitty tn Swrtname. Wertnnertngen eenr o//tctersvroMit); 29, 1948, p. 81-87._, On^e Wes< j.?9*-J94(S; 29, 1948, p. 193-209._, Ft7ms<t'cA/tng Wes/-indt'; 29, 1948, p. 251._, //e/ eerste iVederZandscAe 6es/uur van Curafao; 29, 1948, p. 328-332._, CwrafaoscAe gegevens op economtscA geoted __; 29, 1948, pp. 339-341._, Wesrtna'tscAe samenwerking; 29, 1948, p. 368-372._, We/ Surinaams Fers/ag; 30, 1949, p. 9-15._, fie/Aesda en de Hvange/iscAe Broedergemeente; 30, 1949, p. 51._, Curafao gedurende de oor/ogs;aren; 30, 1949, p. 105-115._, en ouitengeitioon Surinaams Fers/ag; 30, 1949, p. 116-126._, /ndus/rie en indus/ria/isa/ie in Suriname; 30, 1949, p. 166-171._, C/audiws //enrtcus de Goe;'e; 30, 1949, p. 182-183._, Curafao 26 /u/i J499-J949; 30, 1949, p. 271._, De /McA/AaaWcrtwg in Suriname; 30, 1949, p. 272-273._, De Surinaamse gescAiedents socio/ogiscA oeAande/d [Boekbespreking]; 30, 1949, p. 330-341._, Ar. Louis Cons/anZ van PanAuys 2569-19^9; 30, 1949, p. 362._, S/averny S/avenAnnde/ .Emancipate (Slavery Slave Trade Abolition) ; 34, 1953, p. 103-112.


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van artikelenARTIKELEN 13 _, BoA&/>reAing; 26, 1944, p. 84-96; 1945, p. 247-256; 27, 1946, p. 89-90. 90-92. 118-120; 28, 1947, p. 11-15, 20-21, 21, 22, 91, 152-153, 153, 178-179, 180, 312-313, 376; 29, 1948, p. 233-235, 240-241, 243-245. 247-248, 282-283, 311. 378-381, 382; 30, 1949. P- 52-53, 56, 56-58, 88-90, 00-91, 127, 127-128, 144-146, 146-148, 149-150, 186, 276-279, 279-281, 313-316, 363-364, 364-365; 31, 1950. P- 42-43. 46-47, 48, 100-103, 236-237; 32, 1951, p. 109-110, 110-112, 112-117, 170-173. 173-175. 176-177. 177-178. 179-180, 244, 245-246; 33, 1952. p. 78-80, 82-84, 84-85, 85-87, 87-90, 90-91, 97-99, 99-101, 106-107; 34. 1953. P- 215-216, 218, 222, 223-224, 224; 35, 1954, P- 171-172. 172-173; 36, 1956, p. 192-195, 195-197, 200-201, 203-204; 38, 1958, p. 174-176-ATronieft Suriname; 28, 1947, p. 123-125, 155-157, 185-188, 249-251, 284-286, 314-316, 345-347. 377-378; 29, 1948, p. 23-24, 61-62, 90-91. 124-126, 184-187, 249-251, 284-287. 312-313, 350-351, 383-384; 30. 1949. P- 26-29, 60-61, 92-93, 151-155, 189-192, 251-256, 284-286, 318-319, 346-349, 368-370; 31, 1950, p. 49-56, 105-107. 197-204, 243-246; 32. 1951, p. 47-52, 118-125, 182-190, 247-255; 33, 1952, p.Iio-i3i;i953, p. 237-250._, Bouifsteenf;; 37, 1957, p. 188.Menkman, W. R. (& W. L. de Barbanson O.P.): S/. MaWin 1 S*. Bar-W/my joi.r-j95j, naar gescAri//en an Pas/oor de fiaroanson; 38, 1958, p. 151-162, 9 afb., waarvan 6 op 2 platen.Menkman-Walters, J. M.: Boe*6esreAing; 29, 1948, p. 232; 30,1949, P- 150-Mintz, Sidney W.: Historica/ socio/ogy 0/ <A yamaican cAurcA-/oundd /r t>i//age system; 38, 1958, p. 46-70, 2 afb.Niet, M. de: GouvernemenfsWad van Suriname; 27, 1946, p. 344-348.Nordlohne, E.: BoeAoes/>reAing; 31, 1950, p. 98-100.Oudschans Dentz, Fred. : De gouz/erneKrs/ami/ie de /a Sao/onire in Beroice (J76S-J773); 26, 1944, p. 24-32, 33-38._, De AerAomsf en de oefeeAenis fan SuriwaamscAe />/aw/agenamen; 26, 1944, P- 147-160, 161-180._, Fo/AsfeWingen in Suriname; 26, 1944, p. 191-192._, /. S. C. ifas/e/ei/n f;27, 1946, p. 104-m._, .<4rmen- en AerAe.zorg iw SMriname na de inftezi/wcming der Ao/onie door yl&raAam Crywssen; 27, 1946, p. 315-316._, .De 6eno/Aing fan Swrinatne; 28, 1947, p. 9-10._, Surinaamse/ie oc/rooien in de /7de e J^de eewu;; 28, 1947, p. 58-61._, Poe/ean/;'e; 28, 1947, p. 88._, H^awneer Paramaribo i/ eers/e A/oA Areeg; 28, 1947, p. 154._, SwrinaamscAe/I/manaAAen; 28, 1947, p. 175-176._, GedenAieeAens en gedewA/>/a/en in Suriname; 29, 1948, p. 78-80._, fle< eers/e gas^Auis in Suriname; 29, 1948, p. 120-123._, Wa/ er overWee/ t>a Ae/ AerAAo/ ew de synagoge fan de /oden-Savanne i Suriname; 29, 1948, p. 210-224, 'o afb. op 4 platen.


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van artikelen14 ARTIKELEN _, /_< gescAenft fan Swriwame's f rouwen en mets/M aan //afe Ma/estei/ de ATcmtwg'jn ter getegenAeid raw de geoor/e fan Prinses u/iana; 29, 1948, p. 279-281._, __* Au/deo/t/A nan SKWnawe aan //.M. de ifowngin ter getegen/ieta' tian //aar Auu>e/i;A o/ 7 Fefrrwar 790/; 29, 1948, p. 373-377._, GescAierfAuna'ige aantekeningen over Ae/ cu//ree/ /even in Suriname; 30, 1949. P- 42-5O-De Hervormde Kerft in Suriname i Aaar ftegin/yrf; 30, 1949, p. 353-36i._, De oferneming fan de Ao/onie Suriname fan de ng/j n in jr<Sj6 (Geschiedk. Sprokkelingen XV); 32, 1951, p. 100-101._, en uWvaar/sp/an foor Suriname t'n J770 t/oorgesteW door Gout/erneur _/an Ne^weu; 35, 1954, p. 91-94._, De naam van Aef /and Suriname a/5 ges/ac/ilsnaam. De tevensgescAiedems wan een Surinaamse /anter ui/ de i^de eeuw; 36, 1955, p. 65-71._, Gre/>en ut< de gescAiedenis fan Ae/ ondertwj's in Suriname in de 77e en jtfe eeuw (Flashes from the educational history of Surinam in the 17th and 18th century); 36, 1956, p. 174-182._, De oorsprong fan de naam Comfte", de eerste ouitenifi;A t/an Paramaribo; 39, 1959, p. 28-34._, BiWiogra/ie; 26, 1944, p. 128; 27, 1946, p. 27-32, 124-128, 256, 317-320, 351-352, 382-384; 28, 1947, p. 26-32, 64, 95-96, 128, 160, 192, 254-256._, J9outwteen</es; 31, 1950, p. no; 32, 1951, p. 168; 35, 1955, p. 234; 37, 1956. P- 51-52-Ostendorf, F. W.: BWiogra/t der />u6/i<:a<ies fan Pro/, dr. Gero/d S/aAW; 36, 1955, p. 9-12.Panhuys, Jhr. L. C. van : A/aar Ae/ /icA/scAip [in 1892]; 26, 1944, p. 19-23._, enige gegefens Ofer de dierew- en /antenu>ere/d in Wes/-/ndie; 26, 1944, p. 222-224._, Suriname .... een paradys [Boekbespreking]; 27, 1946, p. 147-156._, Mr. dr. F. L ./. fan //aarew f; 27, 1946, p. 377._, en Neder/andscA ^eo//icier ofer Curafao en Suriname; 28, 1947, p.I45-M9-Coronie; 30, 1949, p. 187-188._, /e/s Ofer Co/nmoiaattie en Mexicaanse /ndianen; 30, 1949, p. 263-270._, Baw^te/ [productie en exportcijfers 1944-1948]; 30, 1949, p. 343.Pearse, Andrew: /Anogra/)Ay and ZAe /ay scAo/ar in /Ae Cari66ean (De leek als volkenkundig onderzoeker in het Carabisch gebied); 36, 1956, p. 133-146-Prins, J.: Kragen tnzaAe Bosneger-fo/AsrecA/ (Questions concerning Suriname Bushnegro law); 33, 1952, p. 53-76.Ratelband, K.: en BoscAnegerscAri// fan Wes/a/riAaanscAen oors/>rong; 26, 1944, P- 193-208.Redactie: Erra<a; 27, 1946, p. 350; 30, 1949, p. xi._, /4nri//a in brand/ [correcties op artikel Hartog]; 27, 1946, p. 376-377.


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van artikelenARTIKELEN 15 _, SlicA/ing We/foarts^/an A^^iauis /ln/Wen 7946; 30, 1949, p. 184-185._, By Ae< a/scAeid ua P-o/. dr. /. BoeAe a/s rMfacfewr; 31, 1950, p. 1-2._, B;/gtng van Ae< 5/a/uu/; 35, 1955, p. 181, 1 afb. op 1 plaat._, C/atufruj //enrtcui de G<x/ (4 A/ei j*7p-5 /ni 1955); 36, 1956, p. 89-90, portret buiten de tekst._, By A< a/scAid t;an Afr. de Gaay For/man afc redacteur fa d/ <ydscArt//; 37, 1957, p. 69-70, portret buiten de tekst._, fiouu>sfn/;>5; 34, 1953, p. 1-2, 59, 60.Renselaar, H. C. van: Boe*fcesre*ing; 37, 1957, P- 228-229, *33-Reyne, A.: Ter Aerinnering aan ^>ro/. dr. Gerofd SfaAe/ en ii;n twr* voor d /and6outu en Aef na<uurond#rzoA t'n 5urtnam; 36, 1955, p. 1-8, portret buiten de tekst.Riemersma-De Gaay Fortman, N. A.: Boftfcs/>-e*ing; 38, 1947, p. 373.Rijnders, B. J. C.: He/ awA va d fang/cA Srorfrg<w/ in Suriname; 28, 1947, p. 300-311.Samson, H. A.: BoeA65/>reAng; 29, 1948, p. 245-246.Samson, Ph. A.: By^e/oo/ in de recA/jiaa/; 27, 1946, p. 141-146._, ^4/goderi; a/s s/ra/6aar/ei<; 27, 1946, p. 378-381._, /fteswereenigingen in Suriname; 28, 1947, p. 161-174._, Hen midde/fcare scAoo/ in Suriname; 29, 1948, p. 289-295._, en mis/wA/e />ogwg; 30, 1949, p. 16-22._, KoorrecA/en aan d< /oden in Suriname uerfeend; 30, 1949, 139-141._, C/i< de gescAtedeww t/an de Surinaamse 6a/i, 30, 1949, p. 172-181._, Wutne/yAen Zussen fc/oedfertfan/en in Suriname (Geschiedk. Sprokkelingen X); 30, 1949, p. 282-283._, Bioscoop (Geschiedk. Sprokkelingen XI); 30, 1949, p. 317._, Huife/yAen Gebed t/oor de cwerAeid (Geschiedk. Sprokkelingen XII); 30, 1949, P- 344-345-e Surinaamse ers gedurende Ae< isng'e/se <wMHfces(Kr (The press in Suriname in 1804-1816, the period during which the colony was under British sovereignty); 31, 1950, p. 80-93._, Persde/ic/ew in Suriname (Legal actions against newspaper editors in Surinam); 32, 1951, p. 32-44._, en aard&et/ing in Suriname in itf^j (Geschiedk. Sprokkelingen XIV); 32, 1951, p. 46._, .Kaninft/i/'Ae Bes/ui/en in Suriname (Royal Decrees put into effect in Surinam); 32, igsi.p. 129-142._, Pret>e/iwe maa/rege/en tegen de />ers in Suriname (Restrictive measures towards the press in Suriname); 33, 1953, p. 222-228._, ZJe s/a<us ran ^>ieAie-/an (The status of piekie-njan); 34,1953, p. 51-55._, j4 anteAeningen ouer Auns/ en fermaaA in Suriname ftfrfr 1900 (Notes on art and entertainment in Surinam prior to 1900); 35, 1954, P- *54-165._, 7e*s over de SurinaamscAe ScAer/>scAuerst/ereeniging; 37, 1957, p. 219-222.


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van artikelenl6 ARTIKELEN _, Ds. Corne/ts fan SeAaicA (j*o5-j^74) ais scAryfer ew dtcAter; 39, 1959, P- 35-38-BoKu>s/een/;'es; 32,1951,9.54,128;33,1952,p. 76, 139; 36, 1955,85-88.Schalkwijk, F. G.: BoeA6es/>reAing; 28, 1947, p. 375-376.Scheltema de Heere, G. A. N.: ZJe reis JVeder/awd-.Paj'amaW&o n j*6j en serfeW j##4; 28, 1947, p. 74-84.Schipper, Ary: nAe/e optnerAingen ofer Surinaawisc/ie mu.eA; 26, 1944, p. 209-221, 2 afb. op 2 platen._, BoeA6es/>reAing; 27, 1946, p. 62-63; 30. '949. P- 342.Schols, H.: fioeAes^eAinf; 28, 1947, p. 150-151.Seppen, George: .EnAe/e man/iewe gedacA/en ofer de <fe/enst van Cwrafao; 28, 1947. P- 65-73-Sesseler, Wa. M.: Oran/eae/scAi//en fan Curasao (Orange-peels of Curasao); 30, 1949, p. 289-296, 3 afb. op 2 platen.Sesseler, Wa. M. & W. Spoon: Ofer Ae/ ge&rwtA fan un/de sa/ie o d Benerfeniwndse 7an4en (On the use of Croton flavens in the Netherlands Leeward Islands); 33, 1952, p. 49-52.Simons, R. D.: Suriname's on^foogdi'ng' en Ae/ a/efoaay^/aw; 28, 1947, p. 222-235._, n fnerAtt/aardt^e fcn'e/; 30, 1949, p. 136-138._, .Zona'agsrus/ en jonrfagss/wi/ing' iw St<riname (Geschiedk. Sprokkelingen XIII); 32, 1951, p. 45-46._, We</>aWt'Ae/sa tn Ae/Swnnaams; 35, 1954, p. 166-170._, in: A. Donicie : >e paWtAe/ sa en (de) go in de creo/en<aa/ fan Swrtnane; 36, 1956, p. 188-189._, BoeAfcw/jreAin^; 28, 1947, p. 372-373.Simons, R. D. & J. Voorhoeve: Ontfening fan ATea'eWana'.se samens/eWt'ngen in Ae/ Surinaams; 36, 1955, p. 61-64.Spoon, W.: i?ictnus o/> rfe BoventnindscAe i/anden; 26, 1945, p. 225-228._, nAe/e o^merAtngen ofer de a/se< van Ae< H^es/-/ndiscAe 2ee.zoK<; 27, 1946, p. 353-362, 3 afb. op 2 platen._, Toepassingen van Wa/aiia o/ 6y7Aou/ (Applications for Wallaba); 28, 1947, p. 289-299._, Surinaams Aom/o/> de Koor/aarsftewrs t//recA/6-/5^4/>ri/ 79^; 29, 1948, p. 229-231._, .EnAeie o/>merAtn|'en over Ae< /os/aa< i/an Curafao in fertand met de etsen voor /os/or^wre foederAa/A (Some remarks on the phosphate of Cura9ao with regard to the specifications for use of phosphate in cattle feed); 29, 1948, p. 273-278._, /mregnernS/>roefen me/ wor dinars/tigers ftes/emde Surinaamse AouZ-soor/en (Impregnating Surinam timber); 30, 1949, p. 161-165._, BoeA6es/>reAing; 33, 1952, p. 101-103; 37, 1956, p. 54-55.Spoon, W. & Wa. M. Sesseler: nAe/e o/>merAingen Ofer Ae< wa/er da< word/ gefcruiA/ foor Ae/ 2/<en fan Surinaamse Li6eria-Ao//ie (Some remarks on the water used in making Surinam Liberia coffee); 29, 1948, P- 97-IO3-


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van artikelenARTIKELEN 17 ran 5wrtnaam5 toaA (Appreciation of tobacco from Surinam); 29, 1948, p. 321-327, 2 afb. op i plaat._, Kiua/i/7 van de Aoning ran Curafao (Quality of the honey from Curacao); 31, 1950, p. 175-179.Steen, L. J. van der: Bo*6s/>r*tng. 38, 1958, p. 179-180; 39, 1959, p. 166-168.Swanzy, Henry: Wn/tnf in <Ae Bri<isA CaH66a: a stwjy in cwl/wra/ dero/u/ion; 32, 1951, p. 217-240.Swellengrebel, N. H.: De Pan /immAaanse Sawi/aire Organisafi (P.^.S.O.) in iw&and" me/ Surinam* en de A>d. /ln/i^n (The Pan American Sanitary Organisation (P.A.S.O.) in relation with Suriname and the Netherlands Antilles); 33, 1952, p. 1-11._, BoeA6es/>reAing; 33, 1952, p. 105-106.Tacoma, J.: Sfudies on /Ae />Aysica/ an/Aroo/oy 0/ /Ae Afe/Aer/ands /4n/iWes: /_. /dian sAefcto/ remains /rom .4ru6a; 39, 1959, p. 95-112, 15 afb. waarvan 8 op 4 platen.Taylor, Douglas: Names on Dominica; 36, 1956, p. 121-124._, A^am on Saint Ftncen/; 38, 1958, p. 106-110.Thompson, Robert W.: 7Ae mtAroom ana" Me araso/. y4 ICI /ndian rirfrfte; 36, 1956, p. 162-164._, Pre-Bri/isA />/ace-nam in 7"rinidad; 39, 1959, p. 137-165, 1 afb.Tideman, M. C.: D on/imAft/ing t/an aV Aamiir/ /en Suriname en Neierand; 30, 1949, p. 297-310.Try Ellis, W. Ch. de la: oeft6esreAing, 29, 1948, p. 348-349.Tutein Nolthenius, A.: Ge<*ymo/ens in Suriname (Tidal mills in Surinam) ; 35, 1955, p. 219-225, 12 afb., waarvan 8 op 4 platen.Tuyl Schuitemaker-van Steenbergen, E.: PoWjeAe owtoiAfte/tng in Suriname a de inuierAing/reding der Tn/erim-fle/je/ing (Political development in Surinam after the introduction of the Interim-Constitution); 32, 1951, p. 154-167.Uhlenbeck, C. C.: Boeoes/>re&ig; 28, 1947, p. 119.Venstra, A. J.: Z)e in/o/deriwgen in Ae/ Neder/andse //sse/meer en meer in Ae/ 6i;>onder; de Ao/onisafie wan de Noordoos//)o/der (The reclamations in the Dutch Ysselmeer and, more in particular, the colonization of the Northeast-polder); 36, 1956, p. 95-120, 7 afb. waarvan 5 op 3 platen.Verin, Pierre: TAe rina/ry 0/ Creo/e and ng/i.sA iw /Ae PFes/ /ndies; 38, 1958, p. 163-167.Vervoort, J.: De if.L.M. in Wes/-/ndie; 29, 1948, p. 71-75.Vestdijk, S.: De S/oe [Boekbespreking]; 27, 1946, p. 122-123.Voorhoeve, J.: De 5/udie mh Ae< Surinaams (L'tude de la langue populaire de la Guyane Nerlandaise (Suriname)); 33, 1953, p. 175-182._, in: A. Donicie: De ar<ie/s sa en (de) go in de Creo/en/aa/ ua Suriname; 36, 1956, p. 189-191._, S/rwcfuree/ owder^oeA ran Ae/ Sranan (Study of the structure of Sranan) 37, 1957, p. 189-211.


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van artikelenZ8 ARTIKELEN _, BoeA6es/>refting; 36, 1956, p. 197-199._, Bouu;s<een//es; 35, 1954, p. 178.Voous, K. H.: Koge/fre* o de A^erfer/an<<5e i?eneienartn45 t/on<2n (Bird migration on the Netherlands Leeward Islands); 33, 1953, p. 183-190._, EAe/e ieAenrfe fogefc fan de AVderZand.se .<4n{i//en (Some well-known birds of the Netherlands Antilles); 34, 1953, p. 252-255, 1 afb. op 1 plaat._, Boe*6es/>re*ing; 33, 1953, p. 233-235.Vries, F. P. de: ige aspecten ier ow/anAAe/ing fan de A/edeWands-^4 riWtaanse fr<g'u;oordjging' n iVerfeWand (Some aspects of the development of the Netherlands-Antillean representation in the Netherlands); 36, 1956, p. 165-173.Wagenaar Hummelinck, P.: Ofer de namen o'er rfteren in Ae/ 6oA wn //ans Hass: f/n/r Kora/Zen tnd i/aten; 26, 1944, p. 181-190._, /n memoriam Pro/. L. dutten en /wee yner /ew/ingen; 27, 1946, p. 112-117.a<Murtt/efen5cAa^>e/i;A owrferzoeA Suriname oor/ofs/aren; 27, 1946, p. 300-310.// a/uuru/e/en5cAap^>e/i;'A onder/oe^ in ^eduren^e de oor/ogs;'aren; 27, 1946, p. 363-375.He< rfa^e/yAscAir /et>en o/> <fe SrinaamscAe ^oZ/ie-^/an/ag in JiS2#. en frrie/ i/an __. t/an BwcAaren; 28, 1947, p. 33-41.A/ediscA werA o/> Curafao in J9J9-J946; 28, 1947, p. 329-334.Koor&ereiding i/an een na/uurwe/enscAa/'^e/t/'Ae S<riname-x/)edi/ie; 28 1947. P- 34O-34I-iTwAe/e nadere ^e^eveni fce/re//e</e den 'Cursus //.B.S. B' te Paramarifco over de periode fan zyn 6es/aan/ 29, 1948, p. 7-12.>. L. l/yn6oogaar< f; 29, 1948, p. 47.Moet7i;'AAeden foor Suriname o^> indus/riee/ gefcied; 30, 1949, p. 142-143-De ttia/erAwisAoMdinj fan Cwrafao en ^4ru6a. Ses^rAing fan een ry'A rap/)or< fan ro/. /fru/ en medeu;rAers; 31, 1950, p. 21-42.JVa/KuruietenscAa^Wi/fte 6e/ang5teWing i>oor de A'eder/andse (Scientific interests in the Netherlands Antilles); 32, 1951, p. 1-31, 23 (-(-2) afb., waarvan 15 op 8 platen.D 6eiaard wan Curafao (The Curacao carillon); 32, 1951, p. 206-216./s/ofe /Ifes, een ?;oge/et/and in de CarafciscAe Zee (Islote Aves, a bird island in the Caribbean); 33, 1952, p. 23-34, 8 afb., waarvan 6 op 3 platen.i?o<s<eAeningen wan Curafao, /Jruia en Bowatr* (Linear rock designs of Curacao, Aruba and Bonaire); 34, 1953, p. 173-209, 36 afb., waarvan 10 op 6 platen.CariiscAe Bee/de 7-F. //uis/'e mc< wy/steen o/> ^4ru6a. __ D 'Mar/e//o Totfer' o^> Barbuda, _// Mowrera //ufia/j/w, een sieraad fan oV Surinaamse fa/Zen, K Z)e 'O/d Dk/cA CAurcA' fan S<. Croi*. F Men-


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van artikelenARTIKELEN IQ as ro<steAmn^ o fionatrtf. (Caribbean Pictures I-V. I Hut with grinding stone on Aruba. II The Martello Tower on Barbuda. Ill Mourera fluviatilis: a floral tribute to the Surinam rapids. IV The Old Dutch Church of St. Croix. V Rock drawings representing playful figures on Bonaire; 36, 1956, p. 125-132, 16 afb., waarvan 14 op 8 platen._, By Aef oveWydew ran Pro/, dr. /. Bo#Ae, nede-oricAter n owdrerfacfewr ran d< <t)dscArj/<; 37, 1956, p. 1-4, portret buiten de tekst._, AofeieAentngen van Curasao, ^ruia en Bonaire. Dee/ /_ (Linear rock designs of Curacao, Aruba and Bonaire, Part II); 37, 1957, p. 93-126, 49 afb. waarvan 30 op 12 platen._, Sfudtes o /Ae Aysca/ an<Aroo/oy 0/ /Ae JV'e/A*r/ana"s /JnM/es; _. /ndtaanse 5^i/fotuf5ton op /Irnia en Curasao (Indian skeletal discoveries in Aruba and Curacao); 39, 1959, p. 77-94, 14 afb. waarvan 11 op 5 platen._, B6/ogra/te: 28, 1947, p. 319-320, 349-352, 380-384; 29, p. 27-32, 94-96, 160, 188-192, 252-256, 288, 317-320; 30, 1949, p. 156-160, 377-384; 31, 1950, p. 59-64. m-128. 249-256; 32, 1951. P- 55-64; 33, 1952, p. 140-152; 1953, p. 251-268; 34, 1953, p. 250-271; 35, 1954, p. 98-112; 1955, p. 235-242; 36, 1956, p. 208-224; 37, 1956, p. 61-68; 1957, p. 243-248; 38, 1958, p. 119-127, 182-184:39, 1959, p. 51-76, 169-178._, B/odvuMing; 28, 1947, p. 256._, Boe*ftes/>reAng; 26, 1944, p. 61, 61-62, 62, 62-64; 27, 1946, p. 61-62, 120-121,121; 28,1947, p. 23,120,120-121,183-184:29,1948, p. 60, 89, 183, 241-242; 30, 1949, p. 53-54, 59. 148-149, 149, 250, 366-367; 31, 1950, p. 21-42, 43-44, 103-104, 195-196; 32, 1951, p. 169-170, 176, 246; 34, 1953, p. 213-215, 217, 221-222; 35, 1954, P- q6-<)7; 1955, p. 229-230, 36, 1956, p. 202-203, 206-207, 207; 37, 1957, p. 237, 237-239, 239-240; 38, 1958, p. 180-181._, Bottifs/een/jes; 31, 1950, p. 58, 104, 242, 248; 32, 1951, p. 117, 168, 240; 33, 1953, p. 174; 35, 1954, p. 97, 179, 180; 1955, p. 231-233; 36, 1956, p. 173; 37, 1956, p. 24, 51.Walle, J. van de: De i/era/ioa/e on/wtAAe/twg in Wes/-/wdt gedMrend* de oor/og; 27, 1946, p. 1-17._, i?o?ufow de ntewwe consft/utie fan /awatca; 28, 1947, p. 129-144._, Barbados aan de vooravond van veranderingen: 28, 1947, p. 239-248, 257-268._, e twa'ws/rie/e voorsprong van CMrafao. tge aan/AMiwgeM 6y Ae/ We/-vaar<5^/a A/ederZandse yln/tWen J946; 29, 1948, p. 1-6._, BoeA&es^reAing; 29, 1948, p. 88-89.Westermann, J. H.: Afa/ttwroescAerming o/Jde iVeder/awa'sc/ie ^4n///en, Aaar eiAtscAe, ae5<Ae<iscAe, u)e/en5cAa^>/>e/y'Ae en econowitscAe pers/>ec/teven; 28, 1947, p. 193-216, ii afb. op 6 platen._, Ba*ie/; 32, 1951, p. 107-108._, Z> geo/ogwcAe gescAtedents der drie fcot/ena/iwdse ei/anden S/. Martin, Saoa en S/. M5/a/ius (The geological history of St. Martin, Saba and St. Eustatius); 37, 1957, p. 127-168, 27 afb. waarvan 16 op 10 platen.


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van artikelen2O ARTIKELEN Con/eren/te t/an de CariWseAe Commissie, J957. en cri/iscAe ana/yse uan de dow de wier /erri/oria/e sec/ies ingediende doc!men<en e va Ae/ ra/>^0rf t/an de CoM/eren/ie, in Ae< 6t/?onder u/a< 6e<re/< de 'rMcAtaarAeids' (/er<i/i<y) />ro6/emew; 38, 1958, p. 129-143._, BoeA6esreAi; 30, 1949, p. 91; 31, 1950, p. 193-195, 237-242.Winter, Johanna Maria van: De o^>e6are meMiMg- in ATedeWawd oi/er de a/scAa//iwg der s/anerni/ (The general feeling of the Netherlands people concerning the abolition of slavery in Suriname and Curacao); 34, 1953, p. 61-90._, Ly's/ t/an ftrottwen e/re/Zewde de a/scAa//iwg vaw de s/auerni; i ATedeyands H^es/-/di' (List of sources concerning the abolition of slavery in the Netherlands West Indies); 34, 1953, p. 91-102.Wit, H. de: floeftes^eAiwg; 28, 1947, p. 342-344._, KronieA; 33, 1952, p. 132-139.Wouw, J. J. van: //e< Z)e/Jar/emen/ uan Lawdftoutti-Economise/te ZaAen tn in J945; 30, 1949, p. 244-249.g; 29, 1948, p. 343-348.Zaneveld, J. S.: wige a/geneen t/oorAomende ee^issen in de iVeder/andse i4<i//en (Some well-known marine fishes of the Netherlands Antilles); 37, 1956, p. 5-17, 2 gekl. platen.Zonneveld, J. I. S.: LMcM/o/o-geogra/ie in Swnname (Aerial photography and geography in Surinam); 33, 1952, p. 35-48, 8 afb. waarvan 7 op 5 platen.


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van besproken publicatiesLIJST VAN BESPROKEN PUBLICATIES ALFABETISCH GERANGSCHIKT VOLGENS AUTEURS BIJ ANONIEME PUBLICATIES VOLGENS EEN WOORD VAN DE TITEL Publicaties van eenzelfde schrijver staan in de vo/goroV waarin zij in 'Zte Wes/-/ufscAe G/rfs' ter sprake komen. Een /aar/o/ werd slechts vermeld indien dit in de bespreking is genoemd.De jaargangen (niet de delen) naar welke wordt verwezen zijn vet gedrukt. Het getal daar vlak achter geeft het /aar ?>an van de bespreking aan (vgl. blz. 89).De namen van de 6es/>rem staan tussen haakjes. dMtewrsnamen zijn gegeven zoals zij in de bespreking voorkomen; voornamen zijn meestal slechts met de voorletters aangeduid.Psewo'om'eme zijn alleen verklaard indien dit ook in de bespreking is gebeurd.en OMnawz^ewrzg/teo'ew zijn zoveel mogelijk verbeterd.Abbenhuis, Frater M. F.: De eer&tediflaanftge dienaar Gods Pater Pe/rws NorfceWMs Donders C.ss../?. /(?O9-i(S77, 1944; 28, 1947, p. 20-21 (Menkman).Abbenhuis, Frater M. F.: S/rydi/ragen rondom de eerbiedwaardige .Pe/rws .Donders, 1945; 28, 1947, p. 21 (Menkman).Abbenhuis, Frater M. F.: /iraa/aAAen in Sn'naie, 1940; 28, 1947, p. 23 (de Goeje).Abbenhuis, Frater M. F.: Suriname. FeWia/en en sc/ie<sen wi< de SurinaawscAe gesc/tiedenis, deel II, afl. 4, 1946; 28, 1947, p. 178-179 (Menkman).Ahlbrink C.s.s.R., W.: O ^oeA waar de /dianen. Fers/ag' wan een *-pedi7ie naar de Zuidgrens Dan Suriname /er o/>sorin en oes/wdering van toee onieAende /ndianens/ammen; de lama's en de Wa/'an'ftoe/e's, 1956; 37, 1957, p. 223-226, 3 afb. (Felhoen Kraal).de Curafao ^ara e/ ano de J947, 1947; 28, 1947, p. 154 (de Gaay Fortman).de Curafao /Jara e/ ano de /950, 1950; 31, 1950, p. 103-104 (Wagenaar Hummelinck). 21


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van besproken publicaties22 BESPROKEN PUBLICATIES de Curasao para e/ aAo de 1955, 1955; 36, 1955, p. 84 (de Gaay Fortman).Amilco (van Asbeck): Curasao. Z)e ^are/ der Neder/andscAe /ln/j//en, 1947; 28, 1947, p. 178 (de Gaay Fortman).Amshoff, G. J. H.: TAe gnwsw 0/ /Ae DuteA Wes/ /dian Js/ands, 1943; 26, 1944, p. 62 (Wagenaar Hummelinck).Amstel, Hans van: Z)e /aa/5/en a^r H^a;aWAoe/'s t' SwWname, 1946; 29, 1948, p. 232 (Menkman-Walters).Arends-Savelkoul, L. & J. M. v. d. Sar-Vuyk & E. Senior-Baiz: /i/ de CurafaoscAe AeuAen, 2e dr., 1948; 30, 1949, p. 58 (Idsinga-Goedewaagen).Arkieman, Tj. : SMWwam. __/ t/erge<M /and, 1945; 30, 1949, p. 56 (Menkman).Armellada, Fray CesAro de: Geogra//a y demogra/ta vtvas de Pery'fi, 1948; 30, 1949, p. 144 (de Goeje).Armellada, Fray CesAro de: La atma e^/>edtci<^na /a Sierra d Pert/i, 1943, 30, 1949, p. 144 (de Goeje).Arnoldo, Frater M. (A. N. Broeders): GeAtt>eeA/e en nuttige f/anten vaw de Neder/andse v4nrtWn, 1954; 35, 1955, p. 226-227 (Florschtz).Arnoldo, Frater M. (A. N. Broeders): Wa/ in A/ iri/d groei/ en Woei/ o/> Curafao, ^rufca en Bonaire. ZaA//ora, 1954; 35, 1955, p. 227-228 (Florschtz).Aruba van deze dagen. A^aar .Ruimer ffori>on. Orgaan Ver. Indisch Jeugdcentrum, nos. 4-5, 1948; 29, 1948, p. 240-241 (Menkman).Bakker, Piet: Naar 'de Wes/', 1952; 34, 1953, p. 213-215 (Wagenaar Hummelinck).Balen, W. J. van: ZfennismaAing me/ Suriname, 1941; 26, 1944, p. 84-96 (Menkman) Balen, W. J. van: ZoeA/icAZ o/> Zuid-^4merifta, 1949; 31, 1950, p. 237-242 (Westermann).Behn, Aphra: TAe /?oya/ S/ave, eind 17e eeuw; 26, 1944, p. 1-18 (Menkman).Belonje, J.: De Surinaamsche Vriend. Z)e S^ee/wagen 7, 195?; 33, 1952, p. 109 (Felhoen Kraal). Be'ge Bi/ IVereWa//as, 1951; 32, 1951, p. 246 (Wagenaar Hummelinck).Blatz, Joh.: He/ KiWinger A'aftaa/ in Suriname, 1955; 36, 1956, p. 203-204 (Menkman).Bold, W. A. van den : Cow/ribu/ion /o ZAe s/udy 0/ Osfracoda u/i/A 5/>ecia/ re/erence /o /Ae /er/iary and cre/aceos micro/awna 0/ <Ae Carifcean region, 1946; 28, 1947, p. 120 (Wagenaar Hummelinck). fioMaire, een rusftg ei/an<i;e in de Carat6ticA Zee, 1946; 27, 1946, p. 121 (de Gaay Fortman).Boskaljon, R.: CurofaoscAe dansmuziek; 30, 1949, p. 342 (Schipper).Boxer, C. R.: Sa/oador de S<i and /Ae s/rugg/e /or Brari/ and .4ngo/a J602-j656, 1952; 34, 1953, p. 256-258 (Felhoen Kraal).Boxer, C. R.: TAe Du&A in BraH/, 2624-^654, 1957; 37, 1957, P- 230-232 (Felhoen Kraal).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van besproken publicatiesBESPROKEN PUBLICATIES 23 Braoa O.P., Pater: ATr*gMcAiw /Irua, 1946, 27, 1946, p. 349 (de Gaay Fortman).Brada O.P., Pater: Paters yu/i o Curofoo, 1950; 33. 1952, p. 82-84 (Menkman).Brada O.P., Pater: Pastoor J?omro raw.druoa (j*j6-i#49), 1951;33,1952, p. 84-85 (Menkman).Brada O.P., Pater: /ferA^escAieo'eMts Curasao (.1742-1776), 1951; 33, 1952, p. 85-87 (Menkman).Brada O.P., Pater: .K>r*ge.scAtf<fewts Werfer/atiase /4nft7/n 7499-1700, 1951; 33, 1952, p. 87-90 (Menkman).Brada O.P., Pater: GoMt)rnur tian Lans6#rg (7556-/559), 1951; 33, 1952, p. 103-104 (v. Lansberge).Brada O.P., Pater: AerAfescAterfems rfer BoveniMna'se </ana>M, 1952; 34. '953. P- 223-224 (Menkman).Brons, J. C.: ///.RyAsrfee/5urtnam, 1952; 33,1953, p. 173 (Felhoen Kraal).Bruijning, C. F. A. & Lou Lichtveld: Swrtwam*: Geooorfe fan een nt'eucv t/o/*, 1957; 37, 1957. P- 236 (Felhoen Kraal).Brummelkamp, J. & J. J. Fahrenfort: Lanrf- en i>o/AfnAunrfe foor rf mt^Wbare scAoo/, III, 1948; 30, 1949, p. 87-88 (de Gaay Fortman).Buiskool, J. A. E.: Si<rname A'w en SfraAs een 50caa/-^co>iami.scAf en s<aa/*un<fi^e fcescAoutirt'ng, 1946; 28, 1947, p. 342-344 (de Wit).Buiskool, J. A. E.: De sfaa/sins/e/Zingen fan Suriname, in rfe Aoo/a>aAfn mi t)rgte*n me/ d> van Neder/and en rfe Nerfer/anrfse /4n/i//en, 1954; 36. 1955. P- 79-8i (de Gaay Fortman).Christoffel. ^4 /gemeen 5octaa/-cu/furee/ maa<i6/ad voor d> A'c^r/arfj y4ntt//en, 1955; 36, 1956, p. 206-207 (Wagenaar Hummelinck).Collin, G. D.: Fawna SMrnamens5, 1822; 38, 1958, p. 71-85 (Holthuis).Comvalius, Theod. A. C.: .Kor* oi;eriicA< raw rfe Surinaamse gescAieaents ne< uragen <er re^)e/j/ie i/oor rfe Aoogste A/asse rfer /agere scAoo/, mu/o- en orwaa/scAo/en, 9e dr.; 28, 1947, p. 91 (Menkman).Corsini, Frater Andreas: Z)iyftMrfe o^> rfe /agere scAoo/, 1945; Dterena/MW, fteAoyewrfe 6y DierftMnrfe o^> rfe Z..S., 1945; 30, 1949, p. 53-54 (Wagenaar Hummelinck).Cozijnsen, M.: PAarmaco/ogiscA onrfe^oeA van Croton ova/t/o/tus en Cro/o //avens, 1956; 37, 1956, p. 54-55 (Spoon).CwWure/e ac/iin/et/en tn SnMam; fte^inse/en, /eitew en ^roWemen, 1957; 38, 1958, p. 114-115 (Felhoen Kraal).CMrafaos 7er5/ag ^9^2, J9^3. ^945. 1948; 30, 1949, p. 105-115 (Menkman).Dassen, J. M. H.: De staa/srecA/e/yAe ferAourftng <ssc/ien A^erfer/anrf en rf overzeescAe gefcierfsrfee/en, 1946; 27, 1946, p. 349 (de Gaay Fortman).Davies, K. G.: 7~Ae /?oya/ ^4/rican Company, 1957; 37, 1957, p. 240-242 (Felhoen Kraal).De Branding, orgaan van de R.K. Vereeniging St. Thomaskring op Cura-9ao, 1946; 28, 1947, p. 151 (de Gaay Fortman).De Afteuwe Tyrf. Orgaan van de Cura^aosche R.K. partij, 1947; 28, 1947, p. 151 (de Gaay Fortman).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van besproken publicaties24 BESPROKEN PUBLICATIES Debrot, Cola: Sewo/A/esteaw, 1948; 29, 1948, p. 378-381 (Menkman).Debrot, Cola: De /i/weegen, 1952; 33, 1953, p. 231-232 (Dennert).De Ste/Ao5coo/>, orgaan van het Surinaams Studentencorps, jrg. 6, speciaal nummer, 1951; 33, 1952, p. 105-106 (Swellengrebel).De S/oe. Nederlands periodiek, uitgegeven op Curacao, 1942, 1944; 27, 1946, p. 122-123 (Vestdijk).De 5/oep. Nederlands periodiek, uitgegeven op Curacao, Dec. 1945-Jan. 1948; 29, 1948, p. 310-311 (de Gaay Fortman).De S/oe. Nederlands periodiek uitgegeven op Curacao, 2e serie no. 10, September 1948; 30, 1949, p. 88 (de Gaay Fortman).De SwWwame Zendiwg, nos. 1, 2, 3, 1950; 32, 1951, p. 177-178 (Menkman).De Ts/erne, Fries tijdschrift, Suriname-numer, 1952; 33, 1953, p. 236 (v.Heemstra).Diekmann, Miep: PaworfeWo Pan, 1947; 29, 1948, p. 246-247 (de Gaay Fortman).Dijk, W. van & C. F. G. Getrouw: De ow/an'AAe/ing' van ie Surinaamse geschiedenis, 1951; 34, 1953, p. 215-216 (Menkman).Dijkhuis, H. J.: Moderne /andftoMif in Swriname, 1947; 29, 1948, p. 343-348 (v. Wouw).Dorlodot, A. de: L'Aide beige aux insurgents amricains (1774-1782). .4nna/es Ftera/ton /ircA^o/. //i5/. Be/gi^ue, J^me Congres, 1951. Les journaux des Antilles a l'poque de la Guerre de l'Indpendence amricaine. /4n. Fe"d. y4rcA. .Be/g., 35me Congres, 1953; 36, 1956, p. 200-201 (Menkman).Dresden, D. & J. Goudriaan: ffaor/ We/t/aarAs/an A'eder/andscAe /in/ien 7946; 29, 1948, p. 1-6 (v.d. Walle); 29,1948, p. 65-70 (Boeke).Droogleevk Fortuyn-van Leyden, C. E.: Waarnemingen om/ren<Ae< /egeren fan ^et/en varifctfett wan ri;'s/ in Swn'nawe, 1946; 29, 1948, p. 60 (Wagenaar Hummelinck).Economisch Ben'cA/, Economische Stichting West-Indi Nederland, Eswin, no. 2, 1946; 28, 1947, p. 153 (Menkman). 5, 1948; 29, 1948, p. 243-245 (Menkman). 6, 1948; 29, 1948, p. 382 (Menkman). 7, 1949; 30, 1949, p. 146-148 (Menkman). <S, 1949; 30, 1949, p. 276-279 (Menkman). 9, 1949; 31, 1950, p. 46-47 (Menkman).Egginton, Joyce: TAey see* a /wing, 1957; 38, 1958, p. 176-178 (v.d.Mark).Ellis, J. W. & M. P. Gorsira & F. C. J. Nuyten: De <re//.s<and'ig/ieia' aV t/andge6ierfen, 1954; 36, 1955, p. 72-79 (Logemann).Emmanuel, I. S.: New light on early American Jewry. /Imer. _/4>rAies J955; 36, 1956, p. 195-197 (Menkman).Emmanuel, I. S.: Precious Stowes 0/ /Ae Jews 0/ Cwracao: Cwracao 7656-/957, 1957; 38, 1958, p. 111-113 (Dennert).Emmanuel, I. S.: /eu/isA e<fr<ca<ion in Cwrafao (J692-7.S02), 1955; 38, 1958, p. 174-176 (Menkman).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van besproken publicatiesBESPROKEN PUBLICATIES 25 and wiMMWfy tnfereste 0/ L.<4G0, 1952; 34, 1953, p. 224 (Menkman).Feenstra, A.: D gronden for i/aa/stnricA/i van AteaVWand, 7nrfonst, SWnam e Cwrafao, 26e dr., 1947; 30, 1949, p. 87 (de Gaay Fortman).Felhoen Kraal, Johanna: Wagens e gefc fan 5urtnam, 1950; 32, 1951, p. 109-110 (Menkman).Fernandes, D. S.: /s er in 5tm>iam een ttutraie nVAte n d c<ri rfen? 1947; 29, 1948, p. 241-242 (Wagenaar Hummelinck).Ferrier, J. H. E.: )e 5rtna<jm5 somen^t/in? a/s soc'a o/>^atie, 1950; 32, 1951, p. 170-173 (Menkman).Frmy, Abb P.: Cyanophyces des Hes Bonaire, Curasao et Aruba ... /?eiue /l/go/ogjjwe /2, 1941; 26, 1944, p. 62-64 (Wagenaar Hummelinck).Friederici, G.: ^meriAawts/JscAtfr Wr/r6nc/i, 1947; 30, 1949, p. 55 (de Goeje).Fuykschot, F. P.: De Surinaamse arbeider. De Gjrfs, orgaan Christ. Nat.Vakverbond, 36, no. 1, 1949; 30, 1949, p. 88-90 (Menkman).Fuykschot, F. P.: De Evangelische Broedergemeente in Suriname. De Gtrfs j, no. 2, 1949; 30, 1949, p. 127 (Menkman).Fuykschot, F. P.: De Surinaamse Vakbeweging. De Gids 56, no. 3, 1949; 30, 1949, p. 149-150 (Menkman).Gaay Fortman, B. de: ScA/s nan de />o/i/iAe geschiedenis rfr NerfeWawrfscAe /in/i7/ei in de toin/ig'ste ewa (Curafao), 1947; 28, 1947, p. 375-376 (Schalkwijk).GedenftfcoeA Landswaten/oor^ieMing' in de A'eder/andse /J>ih//n j /aMwari 192*-/ /a;<an' /95J, 1952; 35, 1954, P- 9<>-97 (Wagenaar Hummelinck).Geijskes, D. C.: Me< de Oa/ana's o/> s/a^. I^eys/ag faw een reis aar de Li/awi (Bofen Maroan;'ne) iw Suriname, 1942; 27, 1946, p. 121-122 (de Goeje).Gerretson, C.: GescAiedewis der 'A'oiA/i;'Ae', deel I, 2e dr. 1939, deel II, 2e dr. 1939, deel III, 1942; 26, 1944, p. 61 (Wagenaar Hummelinck).GescAiedem's der missie t/a Cwrafao door enkele Paters Dominicanen; 28, 1947, p. 121 (de Gaay Fortman).GescAiedftwndige o/>ste//en o^gedrage aa den //eer W. AT. //oyer 6i; ge/egen-Aeid wan ^i;' tacA/igs/e ner;'aardag. Cwrafao 794J, 1943; 27, 1946, p. 23-24 (de Gaay Fortman).Gilbert, Will. G.: A/wzieA wi/ Oos/ e HVsf; 27, 1946, p. 62-63 (Schipper).Goeje, C. H. de: Primi<iei>e w/A/es ges/>iege/d aan den modernen mens (en omgekeerd), 1946; 28, 1947, p. 119 (Uhlenbeck).Goeje, C. H. de: Zondu/oed en ^ondet/a/ 6i;' de /ndianen wan Wes<-/ndi, 1948; 31, 1950, p. 44-46 (Felhoen Kraal).Gorris, Gabriel: PaZa&roea de a>i#e wi/ wan Ha/o; 29, 1948, p. 242-243 (v.Meeteren).Gorris, Gabriel: Mayo&a, de goede AaciAe, 1948; 30, 1949, p. 275 (Latour).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van besproken publicaties26 BESPROKEN PUBLICATIES Gorsira, M. P.: De GezagAeofter, zyn toaA en ^>os/t tn ons 1959; 39, 1959, p. 39-48 (Logemann).Gouka, A.: _ Ae/ Swrtwaatnse oerwottrf. __< /et/en in de gouduetew, 1948; 29, 1948, p. 247-248 (Menkman).Goveia, Elsa V.: /4 s/ttdy <m *Ae Aistoriogra^Ay 0/ /Ae Brt'rtsA Wes* _ to /Ae end 0/ /Ae nine/een/A century, 1956; 37, 1957, p. 234-235 (Felhoen Kraal).Grauwres ut/ fie/gi in He/ CurafooscA Museum, 1949; 30, 1949, p. 149 (Wagenaar Hummelinck).Grevenbroek, Ben van : Panieren Auisen. e Curafao.se episode ui/ een gewoon wensen/enen, 1953; 35, 1954, p. 95-96 (Frenkel-Nieuwstraten).Grol, G. J. van: De grondo/i/ieA in Ae/ Wes/-/ndiscAe domein der Generai/ei/ __, 1942; 26, 1945, p. 247-256 (Menkman).Groot, A. C. de: Wigbold Rasvelt, een Groninger predikant in de West.Gron. Fo/Aso/manaA Z94J; 27, 1946, p. 63-64 (de Gaay Fortman).Groote, J. F.: De nieuwe havens van Aruba en Curasao, Z)e /geniewr 6j, 1949; 31, 1950, p. 94-97 (Latour).Gruyter, W. Jos. de: ^4 new a/>/>roacA to Maya Aie*-og/yAs, 1946; 28, 1947, p. 16-18 (de Goeje).Hahn, Emily: Pwr^/e Passage, 1950;32, i95i,p. 143-153 (Felhoen Kraal).Hakkenberg van Gaasbeek, H. C. M.: CaratfciscA S/eeAs/)e/, 1955; 36, 1956, p. 202-203 (Wagenaar Hummelinck).Hall Jr., Robert A.: The linguistic structure of taki-taki. Language 24, 1948; 29, 1948, p. 242 (de Goeje).Hamilton, R.: Bi/'drage /o/ de fcodemAwndige Aennis fan (Neder/andscA) Wes<-/ndie", diss. 1945:27, 1946, p. 120-121 (Wagenaar Hummelinck)._ & W. M. Sesseler: idem, Meded. Kon. Ver. Indisch Inst., 1945; 27, 1946, p. 121 (Wagenaar Hummelinck). //andoooA 0/ Som<A ^4meWcan /wdiatis, ed. by Julian H. Steward, vol. 3-4, 1948; 30, 1949, p. 54-55 (de Goeje).Hartog, Joh. : ylrMfta, als Ae< was, iroa/s Ae< a/erd, nan de /yd dec indianen to< 0/3 Aeden, 1953; 35, 1955, p. 229-230 (Wagenaar Hummelinck).Hartog, Joh. : Bonaire. Fan indianen to/ toeristen, 1957; 38, 1958, p. 180-181 (Wagenaar Hummelinck).Hartog, Joh.: Curacao Cultureel, Beurs- en AfiewwsoericAien 4945-5075, 1950; 32, 1951, p. 173-175 (Menkman).Hartog, Joh. : /ottrna/is/ieA /even in Cwrafao, 1944; 28, 1947, p. 15-16 (de Gaay Fortman).Hass, Hans: Foto/agd am Meeresgrwnd, 1942; 29, 1948, p. 183 (Wagenaar Hummelinck).Hass, Hans: /agers o/> de ^efcodem, 1949; 30, 1949, p. 250 (Wagenaar Hummelinck). -Hass, Hans : Tussen AaatVn en Aora/en. Me< Aarpoen, s/)eef en camera o de vissen/acA/ in de CarafciscAe Zee rond Curasao en Bonaire, 1956; 38, 1958, p. 179-180 (v.d. Steen).Hass, Hans: t/n<er Jora//en und Haien. ^46en/ei<er in der ATarioiscAn See, 1941; 26, 1944, p. 181-190 (Wagenaar Hummelinck).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van besproken publicatiesBESPROKEN PUBLICATIES 27 Haverschmidt, F.: Lis* o/ M frtnb o/ Surinam, 1955; 37, 1956, p. 53-54 (Coomans de Ruiter).Heesterman, J. E.: /tufasfrti en tndus/ria/tsa/M in 5un'natff. Car. Comm. 30, 1949, p. 166-171 (Menkman).Heinemeijer, W. F. & J. E. Romein: De Bege Bt> JfwWa</<M, 1951; 32, 1951, p. 246 (Wagenaar Hummelinck).Hellinga, W. Gs. : Language ^>ro6/mi n Surinam. DuteA as <Ae /anguag* 0/ <A scAoo/s, 1955; 36, 1956, p. 197-199 (Voorhoeve).Helman, Albert: De Jaaiemfc sri/te, 1952; 33, 1953, p. 232-233 (Felhoen Kraal).Helman, Albert: Mi/n aa/> /acAf, 1953; 34, 1953, p. 256 (Felhoen Kraal).Helsdingen, W. H. van: De s/aaAsrfWti ron de A'eder/andse /in/iWe t;an J955. Hs/oriscAe <o/tcA/jj' en raA/i/A, 1956; 37, 1956, p. 58-60 (Felhoen Kraal).Herskovits, Melville J. & Frances S. Herskovits: 7>inirfa4 KiWage, 1947; 29, 1948, p. 88-S9 (v.d. Walle). __< eAeer tn Neder/and uaw de ge/dmt'rfdefew der Ot;escAe GeWedsrfe/n t'n rf /aren J9^o-'^j, 1945; 27, 1946, p. 90-92 (Menkman).Hiss, Philip Hanson: ^ se/ec<it/e gwtde /o /Ae ng/sA //era/Mre on /Ae Afe/Aer/an<fs ITes/ /ndies, 1943; 28, 1947, p. 23 (Wagenaar Hummelinck).Hiss, Philip Hanson: Ne/AeWands Amenta TAe DuteA <e*rt<ores tn /A Wes<, 1943; 28, 1947, p. 182-183 (Lanjouw).Hoboken, W. J. van: We de lft<A n Brazi/t. 76^-16^9, 1955; 37, 1957, P- 230-232 (Felhoen Kraal).Hoyer, W.M.: /4/mano^Me de Ct<rafao ^>ara e/ aflo de 79^7; 28, 1947, p. 154 (de Gaay Fortman). 7950; 31, 1950, p. 103-134 (Wagenaar Hummelinck).J955; 36, 1955, P- 84 (de Gaay Fortman).Holleman, W.: Wimws, de CAucAwfci fceAy'A/ Cwrafao, 1952; 33, 1953. P-233-235 (Voous). //owderd /aren i/ri/Aande/ in Suriname (Kamer van Koophandel van Suriname), 1948; 30, 1949, p. 23-25 (Laret).Hoog, J. de: Suriname, een /and in oAows/, 1958; 39, 1959, p. 48-50 (Felhoen Kraal).Huizinga, Leonhard : n zo noor/. //e/ werAaa/ tan een onderneming, 1950; 31, 1950, p. 193-195 (Westermann).Hulshof, Adriaan: Dor5% Paradi/s, 1949; 30, 1949, p. 311-312 (Aberson).Hulzen, Joh. van: De Jaer van iVantes, 1950; 33, 1952, p. 106-107 (Menkman).Hulzen, Joh. van: On*e Wes/indiscAe gescAiedenis, 1946; 28, 1947, p. 121 (de Gaay Fortman).Ingle, Robert M. & F. G. Walton Smith: Sea /W/es and /Ae /wr//e indusry 0/ /A Wes< /ndies, F/arida and <Ae Gw// 0/ Mexico, 1949; 30, 1949, p. 366-367 (Wagenaar Hummelinck).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van besproken publicaties28 BESPROKEN PUBLICATIES Ismael, Joseph: De immigratie van /na'oMffer.s t'n Surinam*, 1949; 31, 1950, p. 100-103 (Menkman).JsraWiftscAe W/manaA 7950. Yearbook for the Jewish communities on Cura9ao and Aruba, ed. by I. Jessurun Cardozo, 1950; 32, 1951, p. 245-246 (Menkman).Iterson, S. R. van: ScAoduu; over 'CAocama/a', 1954; 35, 1954, P- '77 (Contwig-Menkman).Iterson, S. R. van: /n de fcan uan de DutMe/$A/i/>, 1954; 35, 1955, P- 230-231 (Felhoen Kraal).7945-/946. iVa/Kuru/e<enscAae/i;*e SfudieAring wor Surinam* en Curasao, 1946; 28, 1947, p. 152-153 (Menkman).7946-/94*. A'a/Kuru/e/enscAa^c/yAe S/udieAring i/oor Suriname en Curafao, 1948; 29, 1948, p. 311 (Menkman). /oarooe* 794^-/95/. A^a/Muru>e/ensc/ia^)/)e/i;Ae S/udieAring uoor Suriname en de A^erfer/anrfse ^4/iWen, 1951; 33, 1952, p. 101-103 (Spoon). /aan;ers/ag nan de Kamer i/an ifoo^Aande/ e ATyuerAeid o Curafao oi>er rfe ;aren 7942 en 7943. 1944; 28, 1947, p. 335-339 (Menkman).James, Preston E.: Latin America, 1941; 29, 1948, p. 89 (Wagenaar Hummelinck).Jansen, C. P.: fliccionario .Pa/>iamen/o //o/andes, 1945; Nea^r/ands Pa/>iamn/5 Aandu>oora'en6oeA, 1947; 29, 1948, p. 309-310 (de Gaay Fortman).Jarvis, J. Antonio: 7"Ae Kirgin /Wands and Meir />eo/>/e, 1944; 29, 1948, p. 236-240 (Latour).Jean-Baptiste, Saint-Victor: Hai/t, sa /ue ^>our /Vmanci^a/ion. Deu* coce/><s d'inde'/)endace a Sain<-Domingue, 1957; 38, 1958, p. 113 (Debien).Jessurun Cardozo, I.: /iraeWiscA* .4/manaA 7950. Yearbook for the Jewish communities on Curacao and Axuba, 1950; 32, 1951, p. 245-246 (Menkman).Josselin de Jong, J. P. B. de: /IrcAeo/ogica/ ma/eria/ /rom Sa6a and S/.Eus/a/ius, Lesser/In/i/Zes; 30, 1949, p. 186 (Keuning).Kasteel, Annemarie C. T.: De sfaafAunage ontoifcAe/ing der .Veder/ands y4n/i//en, 1956; 37, 1956, p. 58-60 (Felhoen-Kraal).Kemp, D. W. A. van der: A/e/ de PCy door La/yns-y4meriAa; 30, 1949, p. 87 (de Gaay Fortman).Klerk C.ss.R., C. J. M. de : Cu//us en ri/uee/ ran Ae< Or/Aodo^re Hindoeisme in Suriname, 1951; 33, 1953, p. 235-236 (v.d. Linden).Klerk C.ss.R., C. J. M. de: De immigra/ie der Hindos/anen t'n Suriname, 1953; 35, 1954, p. 171-172 (Menkman).Klopmann, Ewald von (1734-1804): ^frre'grf de /'His/oire de rooago; 30, 1949 P- 193-216 (Kleyntjes).Kolff, G. H. van der : S/icusa /aarioeA 7950, en 7957; 33, 1952, p. 99-101 (Menkman).Krafft, A. J. C.: Oran/e en de ses CaratoiscAe Pareten. Officieel gedenkboek ter gelegenheid van het gouden Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin, 1948; 29, 1948, p. 282-283 (Menkman).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van besproken publicatiesBESPROKEN PUBLICATIES 2Q Krafft, A. J. C.: Oran;'e <rn de zes CarafcisfA ^>ar;/i. Orange and <A si* Cari66ean ^>eaWi. P/aten6oeA/.Pic/ureDoo*, 1949; 31, 1950, p. 43-44 (Wagenaar Hummelinck).Krafft, A. J. C.: Historie en oifa /amt/i uan de Nederlandse /In/t7/en, 1951; 32, 1951, p. 241-244 (de Gaay Fortman).Krafft, A. J. C.: j4//as. De .YedeWandse ^4t/i//e, Suriname, A'eder/ana" e a"e aereW, 1956; 37, 1957, p. 237-239 (Wagenaar Hummelinck).Kruijer, G. J.: Urbanisme in Suriname. Tt/a'scAr. A'on. Nerf. .dardr. GenootscA. 65, 1951; 32, 1951, p. 179-180 (Menkman).Kruijer, G. J.: Suriname en zi/'n 6uur/anrfen, /icA//>/eAAen in A< oerwoud van Guyana, 1951; 33, 1952, p. 107-109 (Felhoen Kraal).Kruijer, G. J.: Socio/ogica/ repor< on <Ae CArisfiana area, 1956; 37, 1957, p. 233 (v. Renselaar).Krul, \V. F. J. M.: i?a/>/>or< in.zaAe de t^a/erAuiAouding ran Curafao en /Jrua, 1949; 31, 1950, p. 38-42 (Wagenaar Hummelinck).Krul, W. F. J. M. & W. C. Visser & G. Santing: De wa/erAwisAouding t/an Curafao en /Irua, 1949; 31, 1950, p. 21-42 (Wagenaar Hummelinck).Latour, M. D.: 5an/a 3/onica Pa/rona rft /wr Mama CAris/ian, 1946; 28, 1947, p. 177 (de Gaay Fortman).Latour O.P., M. D.: Mgr. B. y. Gy/sifyA O.P., Missionaris o/> Curafao. /l/>os/o/iscA De/egaaf wan Z.y4/riAa, 1951; 33, 1952, p. 90-91 (Menkman).Legne, P. M.: Graa/ on Zin^ndor/; rfe man die maar e'e'n passie Aarf, 1947; 28, 1947, p. 373 (Riemersma-de Gaay Fortman).Legne, P. M.: Suriname, /ana" mi/ner dromen; 29, 1948, p. 311 (de Gaay Fortman).Legne, P. M.: Tawi, Ae* GodenAind; 30, 1949, p. 364-365 (Menkman).Legne, P. M.: Swriwame, /and tniywer dromen, 3e herziene en uitgebr. dr., 1950; 31, 1950, p. 97 (de Gaay Fortman).Leme, A.: .F/ore de /a Guyawe /ranfaise, 1952; 34, 1953, p. 220-221 (Amshoff).Lichtveld, Lou: Surinam* aan de /ti;ees^rog, 1945; 27, 1946, p. 118-120 (Menkman).Lichtveld, Ursy M. & Jan Voorhoeve: Suriname: S^tege/ der uaderandse Aoo^/ieden; een Ais^ortscA /eesooeA, 1958; 38, 1958, p. 115-118 (Felhoen Kraal).Lier, Rud. van: Sa*nen/ewtng' in een Grensgefeied Een sociaa/-Ats/oriscA studie vaw de maatecAa^i; in Suriname, 1949; 30, 1949, p. 330-341 (Menkman).Lindeman, J. C.: TAe i;ege<a<ion 0/ /Ae coas/a/ regio 0/ Suriname, 1953; 34, 1953, p. 218-220 (Florschtz).Maness, Hubert & Ruth G. Tucker : WoWd 6anana roduc/iow and <ra<ie; 28, 1947, p. 312-313 (Menkman).Margadant, L.: //eiding to/ de /ndiscAe staais- e admtnis<ra/ie/recA/e/i;'Ae s, 1946; 28, 1947, p. 374 (de Gaay Fortman).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van besproken publicaties3O BESPROKEN PUBLICATIES Marucg, Tip: WeeAewd .PWgTimage 1957; 37, 1957. P- 227-228 (Ensing).MediscAe nood tw /ro/>en/and. Orgaan Vereniging SIMAVI, jan. 1951; 32, 1951, p. 244 (Menkman).Meeteren, N. van : A/ood/o/sdagen. Grenen mi'< de gescAtedenw i/an Curaf ao 7799-7^00, 1944; 27, 1946, p. 89-90 (Menkman).Meeteren, N. van: Ko/AjAwwde i/aw Cuacao, 1947; 29, 1948, p. 307-309 (La tour).Meeteren, N. van : De oude ves/ingwerAen, /orten en fcaMeyye t;aw Curasao en de ca/>tVu/a/tefoorwaarden fan jjoo ..... 1951; 34, 1953, p. 218 (Menkman).Meyer, J.: Pioneers 0/ Pauroma. Con/riou/ion /o /Ae ear/ies* Aistory 0/ /Ae /ewisAco/onizafiono/.America, 1954; 36,1956, p. 192-195 (Menkman) Meyer, J.: S/eu/e/s /o/ Sranan, a/egifi/zer tw de Surinaamse geschiedenis, 1957; 38, 1958, p. 114 (Felhoen Kraal).Menkman, W. R.: Guyanas en Antillen, in: AfedeWand iw de vi;'/ a/ere/dde7en, 1947; 28, 1947, p. 372-373 (Simons).Menkman, W. R.: De Wes/-/ndiscAe Compagnie, 1947; 29, 1948, p. 348-349 (de la Try Ellis).Miranda, J. C. de: 7/ef 6ewi;'s door ge/uigen in 6rger/i;'Ae zaften, 1946; 28, 1947, p. 152 (de Gaay Fortman).Mhlmann O.P., P.fr.M.: //e< siege/oee/d wan de ^4n/t7/en, 1951; 33, 1952, p. 96-97 (Felhoen Kraal).Monte, E.: /4n/i//iaans procesrecA/, 1955; 36, 1956, p. 204-206 (de Gaay Fortman).Munnick, O. M. de: //e/ ryfte er/s/and Suriname en jw ro6/emen, 1946; 28, 1947, p. 150-151 (Schols).Afaar /fuimer //orison. Orgaan Ver. Indisch Jeugdcentrum, nos. 4-5, Aruba van deze dagen, 1948; 29, 1948, p. 240-241 (Menkman).Neer, Kees: Fotfoe; 30, 1949, p. 150 (Menkman-Waltere).JVeer/awdia Bet/ri/dingsnummer, mei-juni 1945; 27, 1946, p. 26 (de Gaay Fortman).Niet, M. de: Fereame/ing wan weWeii^Ae rege/iwgen oe/re//ewde Ae< mi/i/air s<ra/- e <ucA/recA/ 6y de /andmacA/ in Suriname, 1944; 28, 1947, p. 15 (de Gaay Fortman).Noorden bos, P.: SystemafiscAe oescAri;i>ing van den inAowd wa de uft/icaiefc/aden aw Ae< goui/ernemen/ Curacao over de ;aren 1900-7940, 1940; 28, 1947, p. 22-23 (de Gaay Fortman).Noordenbos, E.: Systema/iscAe escAri/ving' van de inAoud van de puo/icaieft/aden van Ae< gowvernemen/ van de iVeder/andse v4<iWen over de /aren 7900-1949, 1950; 32, 1951, p. 181 (de Gaay Fortman).Nordlohne, E.: De economiscA-geogra/iscAe s<ruc/uur der ATeder/anase /4n/iWew, 1951; 33, 1952, p. 91-95 (Felhoen Kraal & Westermann).Af os LucAa. Blad van de afd. Pietermaai van de Curacaosche R.K. partij, 1946; 28, 1947, p. 151 (de Gaay Fortman).Nystrom, J. Warren: Surinam ^4 geografie s/udy, I943(?); 28, 1947, p. 181-182 (Lanjouw).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van besproken publicatiesBESPROKEN PUBLICATIES 31 Ots JfontnAry* n yJm^riAa. W{-/iufr, 1947; 29, 1948, p. 235-236 (de Gaay Fortman).Oomen, P.: De Bovenwindsche Eilanden van de Nederlandsche Antillen.ATeder/andscA SfudieoW 7, 1943; 26, 1944, p. 61-62 (Wagenaar Hummelinck).Oomen, P.: De Nederlandsche Antillen. Afoa". S/MoVec/arf 6, 1943; 26, 1944, p. 61-62 (Wagenaar Hummelinck).Oran;e ew de s Caraffct'scAe Pare/ew. Officieel gedenkboek ter gelegenheid van het gouden Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin, 1948; 29, 1948, p. 282-283 (Menkman).Oan/e en de 5 CaratfctscAe />are/en. Oranje and /A# s* Car66ean ar/s.P/a<en6oe*/Pic/ure6oo*, 1949; 31, 1950, p. 43-44 (Wagenaar Hummelinck).Oudschans Dentz, Fred: 6'escAiedAuMdi^e /yrf/a/e/ t>an Surtnam, 1949; 30, 1949, p. 313-316 (Menkman).Panhuys, Jhr. L. C. van: Saba .... JVeder/anaVA StM</i/ad 7, 1943; 26, 1944, p. 61-62 (Wagenaar Hummelinck).Pinart, A. L.: /1/WfM sur /'{/e d'^Mifca s5 Aa^t/an/5 i aH/i^Mifes s />^/rog/ypAes, 1890; 37, 1957, p. 93-126 (Wagenaar Hummelinck).Poll, Willem van de: Suriname. en /o/ore/>or/ae wan /ad en t/o/*, 1949; 30, 1949, p. 363-364 (Menkman).Poll, Willem van de: De NerfeWandse ^n/t7/eii, 1950; 33, 1952, p. 78-80 (Menkman).Poll, Willem van de: A'onj'nA/i/A fcezoeA. >e ./VedeWanrfse -4<//, 1956; 37, 1957, p. 237 (Wagenaar Hummelinck).Poll, Willem van de: Kom'wft/yA fcesoe*. Suriname, 1956; 37, 1957, P-237 (Wagenaar Hummelinck).Poole, Bernard L.: 7Vj Canfcean Commission, 1951; 33, 1952, p. 77-78 (Felhoen Kraal).Proueyoionan Pa^iamewto, 1946; 28, 1947, p. 177 (de Gaay Fortman).Quintus Bosz, A. J. A.: Z)yie eeuwen groK<fy>o/i/ie/j in Suriname. en Aistos/wrfie raw de acA/er^rowd ew de OMtoiAAe/iwg van de Surinaamse op de grond, 1954; 35, 1954, P- 172-173 (Menkman).an de Commissie me/ o/>rfracA/ de /iawci/e consequenties uan de zeZ/sfandigmaAing der ei/anden aaw eew nau^^'/fe^e/<e oescAouttfing /e onderwerpen (.RappoW-P/ante), 1949; 31, 1950, p. 98-100 (Nordlohne).Realino, fr. M.: Pia<Aunde van Cwrafao noor M. f/.L.O., 2e dr., 1947; 30, 1949, p. 59 (Wagenaar Hummelinck).Renes-Boldingh, M. A. M.: .Kinderen in Zonne/and; 30, 1949, p. 87 (de Gaay Fortman).Rens, L. L. E.: TAe Ais/orico/ and socia/ acAground 0/ Surinam's A?egro-JSng/isA, 1953; 34, 1953, p. 211-213 (Felhoen Kraal).Rhijn, A. A. van, c.s. : Niet<j A^eder/and. Bi/drag-en van 6ti<en 6e^e< geftted in veroand mei dew wederopoouu) van cms /and, 1944; 27, 1946, p. 24-25 (de Gaay Fortman).Rogge, J.: //e< Wande/sAwis Fan e^Aen. Proeve eener gescAiedenis van een v4msterdamscA Hande/sAuis, 1949; 32, 1951, p. 110-112 (Menkman).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van besproken publicaties32 BESPROKEN PUBLICATIES Rothgiesser, Frits Rueben : De ftefa/tsfe &ro, 1947; 29, 1948, p. 245-246 (Samson).Saher, Lilla van: jVfa<;ama, 1949; 30, 1949, p. 274-275 (Corsen).Samuels, Jacq. : ScA<5ew en /yen ui< Surinam*, 1944; 28, 1947, p. 22 (Menkman).Sanderson, I. T.: Car66ean /reaswre, 1940; 27, 1946, p. 147-156 (v. Panhuys).Santing, G.: _Vota tn?aAe de Aydro/ogie van Curacao en ^rua. (Bijlage II Rapport Krul) 1949; 31, 1950, p. 31-38 (Wagenaar Hummelinck).Schulz, J. P.: Ferge/i/Aeid /tera<Mron(ierzoeA in.jaAe de co/o^tscAe cose-9Un/t5 Mti Ae/ 'Com6na/ie-/>/an Suriname i?it>ier' 1954; 361 "955. P-18-31 (de Haan).Schutte, A. M.: Ferzame/ing fan wensen en moge/i;AAede 6e/re//ende de Neder/andse /lti/i//en, t/oorAomende i reeds nerscAenen raor<en en vers/agen, 1949; 30, 1949, p. 312-313 (de Gaay Fortman).Schutz, H. L. C.: >e Broeders. Geschiedenis ran de res/igiwg der //ernAu/-ers in Zeis/y4.). 77^6, 1948?; 29, 1948^.381-382 (de Gaay Fortman).Sedney, J.: f/e/ iiierAge/egenAeidsas/)ec/ van Ae/ Surinaamse Tien/aren P/an, 1955; 37, 1956, p. 55-58 (Felhoen Kraal).SAeW tt/egenAaarf t/an Curofao, 1956; 37, 1957, p. 239-240 (Wagenaar Hummelinck).Simons, R. D.: Paramaribo. Over den oors/>rog en de 6e<eeAenis vaw de naam, 1947; 28, 1947, p. 376 (Menkman).Smeulders, J.: Fer^e/en grond; 31, 1950, p. 42-43 (Menkman).Smit, A. L. R.: Surinaamse 6auxte< masAerade, 1947; 29, 1948, p. 233-235 (Menkman).Smith, Raymond T.: iAe negro /amt<y tn rirtsA cutana, 1950, 37, y^;, p. 228-229 (v. Renselaar).Steenmeijer, F.: Food and nufri/io 0/ y4ru6ans, 1957; 38, 1958, p. 178-179 (Luyken).Stemmen ui< Be/Aesda in Suriname, No. 54, 1949; 32, 1951, p. 176-177 (Menkman).Steward, Julian H.: //andfcooA 0/ Sou/A American /ndians, vol. 3-4, 1948; 30, 1949, p. 54-55 (de Goeje).S/icusa /aarftoeA /950 en /951 zie G. H. van der Kolff.Stigchel, J. W. B. van der: Sou/A American Nema/ogna<Ai, 1946; 28, 1947, p. 120-121 (Wagenaar Hummelinck).Stuldreher-Nienhuis, J : Feroorgen ^>arody>en. //e/ /enen en de werAen tan Maria SioyWa Merian 26^7-7777, 1945; 28, 1947, p. 18-20 (v.Heemstra).Suriname. Bur. Voorl., Paramaribo, 1951; 34, 1953, p. 222 (Menkman).Suriname en de ATeder/andse i4n/i//en. //an<i/eiding 6y de ScAoo//en<oowsfeWing, Kon. Inst. Tropen, Amsterdam, 1951; 32, 1951, p. 176 (Wagenaar Hummelinck).Suriname-numer, ) 7"s;>rn, Fries tijdschrift, 1952; 33, 1953, p. 236 (v.Heemstra).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van besproken publicatiesBESPROKEN PUBLICATIES 33 Surinaams Kffrs/ag 7945, 7946, 1949; 33, 1951, p. 112-117 (Menkman).Surinaams Frs/ag 7947. 1950; 33, 1952, p. 97-99 (Menkman).Suurhoff, J. G.: Terug uit de West. De FaA6ea>eging 75, jan. 1949; 30, 1949, p. 90-91 (Menkman).Suurhoff, J. G.: Van wasvrouwen, bauxiet en rijst. De FoA&ewe^iwg 77, jan. 1949; 30, 1949, p. 127-128 (Menkman).Suurhoff, J. G.: Sociale toestanden en vakbeweging in Suriname. De FaA6eu;egn^ /S, febr. 1949; 30, 1949, p. 144-146 (Menkman).Swaen, A. E. H.: De flamingo's van Bonaire. ^4rda J2, 1943; 27, 1946, p. 61-62 (Wagenaar Hummelinck).Swan, Michael: fiW/tsA Guiawa: TAe /and 0/ s* />optes, 1957; 37, 1957, p. 236 (Felhoen Kraal).Tkrpstra, H.: De fcoomgroei op de i3enedntM'ndi i/ana>n n vroeger /i/rf, 1948; 30, 1949, p. 91 (Westermann).TA S/. Eus/a/ius Goree, w/. ///, no. 190, 28 dec. 1792; 29, 1948, p. 161-174 (Hartog).Tjon Sie Fat, H. C.: Onderzee* naar de soctaaf-AygintscAe /oes/and op de Bovenunndse t/anden der Neder/andse ^nrt/len, 1954; 36, 1955, p. 81-84 (Kruijer).Traa, A. van: Suriname 7900-/940, 1946; 28, 1947, p. 11-15 (Menkman).Tuyuchi: /eanned'^rc, 1946; 28, 1947. P- 177 (de Gaay Fortman).Utermark, W. L.: Een 'Planbureau' voor Suriname? con. S/a/. Ber. 764*, 1948; 30, 1949, p. 52-53 (Menkman).Venlo, Frans van (Pater Vitus Brenneker): Kis m/ de iiwswi, 1946; 28, 1947, p. 183-184 (Wagenaar Hummelinck).Venlo, Paul van (Pater Vitus Brenneker): Me/ de camera op de jeefcorfem van Curacao, 1950; 32, 1951, p. 169-170 (Wagenaar Hummelinck).Fers/ag Commissie to< ftesZwdering fan s/aa/Awttdige Aeruormingen in Suriname, 1948; 30, 1949, p. 116-126 (Menkman). 4. i3e Curafaose Sanft, 1944; 28, 1947, p. 122 (Menkman).over de ;arew 7942-7944. Dep/. Lando. con. 2aAen Suriname; 28, 1947, p. 180 (Menkman).Fers/ag ouer Ae/ t;ier en ZtfiwigsZe ^erei^ig's;aar (7 /anuari /o/ uZ/imo 794*) uan De Owdernemersraad voor Suriname, 1949; 31, 1950, p. 48 (Menkman).FersZag oner AeZ t;i;'/en/a;inZig'sZe uerenigings;aar, 7 /anuari 7949 ZoZ 22 Mei 7950, van De ndernemersraad uoor Suriname, 1950; 31, 1950, p. 236-237 (Menkman).FersZag van BesZuur en SZaaZ van Suriname, 7940-7942, 1948, 30, 1949, p. 9-15 (Menkman).Visser, W. C.: BescAoutwngen over de regewa/ (Bijlage I Rapport Krul), 1949; 31, 1950, p. 23 (Wagenaar Hummelinck).Visser, W. C.: NoZa 6eZre//ende de Zand&ouw van Curafao en /Jrufca (Bijlage III Rapport Krul), 1949; 31, 1950, p. 23-31 (Wagenaar Hummelinck).Voorhoeve, J.: FoorsZudies ZoZ een 6escAryvig van AeZ Srawan Towgo (JVegerenge/s van Suriname), 1953; 35, 1954, P- ^74-^77 (Lichtveld).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van besproken publicaties34 BESPROKEN PUBLICATIES Kt/// /aren Proteston/5e m/aa/5en t^r^)/eging 'Bf/wsda' n 5urtnam /<?99-79^9/30, 1949, p. 279-281 (Menkman).Walle, J. van de: De A^eder/andse i4n/ttfen: /and/uo/A/cu/fuur; 7~A AV/AWands ,<4n{t//es.' coun/r>>/^o^>//cM^<Mr<, 1954; 35, 1955, p. 228_ 229 (Felhoen Kraal).Walterus, Fr. M.: ATos Tera, deel I, 1952; WerAscAri/* fci; ATos 7"ra _, 1952; 34, 1953, p. 217 (Wagenaar Hummelinck).Walton Smith, F. G.: TAe s/nny /o6s/r indus/ry 0/ <A* Carifcfcean amf F/orida, 1948; 30, 1949, p. 148-149 (Wagenaar Hummelinck).Wa< ? Comit bevordering immigratie Suriname; 30, 1949, p. 186 (Menkman).Westendorp Boerma, J. J.: n gees/rfn/Zig AVd7an*/r, /oAonftis t/an di BoscA, 1950; 32, 1951, p. 173 (deGaay Fortman).Westermann, J. H.: Oi/wztcA/ t;o <ie jeo/ogwc/w n mi/>i6oKu;*u>kfr Ann5 </r iVeder/au/se /ln/i//ew, 6ent/ens t;oors/e//en foor verdere e*/>/ora/te, 1949; 31, 1950, p. 195-196 (Wagenaar Hummelinck).Westermann, J. H.: Coisen;<on tn /A Cart66ean, 1952; 34, 1953, p. 221-222 (Wagenaar Hummelinck).Westermann, J. H.: en Aorte 6xcAouan^ over Ae/ BroAo/>ondo-/>/a, Swrtname, 1956; 36, 1956, p. 207 (Wagenaar Hummelinck).WnA/er Prins Encyc/o/>arfe <f/. /6: Saoa, S/. us/a<tu5 n S/. Mar/n, 1953; 35, 1954. P- 97 (Kruijer).Wit, H. de: SMrinaww en rfe A^eder/ondse i4n/t7fen, 1951; 33, 1952, p. 81-82 (Felhoen Kraal).Wit, H. de & J. van de Walle: De ATeder/andse /ln///n tn de acfwa/te/, 1958; 39, 1959, p. 166-168 (v.d. Steen).Zahl, Paul A.: To </w /os/ woWd, 1939; 28, 1947, p. 374-375 (Geijskes).ran de fvange/isc/te Broedr^eween/e in Suriname Af.lf./., 7e Jrg. 8/9, 1948; 30, 1949, p. 56-58 (Menkman).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Surinameif's LIJST VAN TREFWOORDEN verdeeld in Suriname Nederlandse Antillen Suriname & Nederlandse Antillen andere gebieden De s/agwoorden zijn cursief gedrukt, met uitzondering van persoonsnamen welke klein-kapitaal zijn gezet.De /aargangen (niet de delen) naar welke wordt verwezen zijn vet gedrukt. Het getal daar vlak achter geeft het ;'aar van verscAt/-mcm van het betreffende artikel, resp. boekbespreking aan (vgl. blz. 89).De namen der aw/ewrs staan tussen haakjes.SURINAME 1843; 32, 1951, p. 46 (Samson).-areaal, publ. Dijkhuis; 29, 1948, p. 343 (v. Wouw).Afaka, bosnegerschrift; 26, 1944, p. 193 (Ratelband). y; 27, 1946, p. 141 (Samson); 28, 1947, p. 217 (de Goeje).W/ als strafbaar feit; 27, 1946, p. 378 (Samson). a/scAa//tg s/awrwy, Gouv. Adv. Blad, 2 Julij 1863; 34, 1953, p. 1 (Redactie). agran'scAe />rorfMc<ie Tienjarenplan; 36, 1955, p. 32 (Kool). ag'ran'scA recAi bosnegers; 35, 1954, p. 135 (Geijskes).M; 28, 1947, p. 175 (Oudschans Dentz). i's; 33, 1953, p. 153 (Donicie).bij landbouw; 29, 1948, p. 104 (Floor). w; 30, 1949, p. 65 (Fuykschot).voor historisch onderzoek; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal), in 1669; 27, 1946, p. 315 (Oudschans Dentz). g';32, 1951, p. 106 (v.d. Kuyp).Atoedentoe, granman; 28, 1947, p. 107 (Junker).Audra, mevrouw [C. E. van der Lith 1700-1753]; 27, 1946, p. 33 (Kesler). /; 31, 1950, p. 196 (de Goeje). 35


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Suriname36 TREFWOORDEN SURINAME 6/o/tngsgroee, landbouw-coperatie; 31, 1950, p. 209 (Kruijer). fcacoven, Pananiaziekte; 27, 1946, p. 39 (Junker). 6a/a/a-rodt<c/ie; 30, 1949, p. 297 (Tideman). e, Surinaamse, geschiedenis; 30, 1949, p. 172 (Samson), n, publ. Maness & Tucker; 28, 1947, p. 312 (Menkman). /; 27, 1946, p. 69 (Junker). /, inkomsten uit 's Lands Domein; 29, 1948, p. 137 (Gonggryp). l, ontstaan; 32, 1951, p. 107 (Westermann). 2>au.*i/, productie en exportcijfers I944~'48; 30, 1949, p. 343 (v. Panhuys). /t, poging in 1927; 30, 1949, p. 16 (Samson). e, publ. Smit; 29, 1948, p. 233 (Menkman).bij landbouw; 29, 1948, p. 129 (Floor), bij landbouw; 29, 1948, p. 104 (Floor), fcegra/enis bij Saramakkanen; 29, 1948, p. 175 (Donicie).Behn, Aphra; 26, 1944, p. 1 (Menkman).Behn, Aphra, publ. Emily Hahn; 32, 1951, p. 143 (Felhoen Kraal). slaven door Herrnhutters; 34, 1953, p. 23 (v.d. Linde), of mb; 33, 1952, p. 53 (Prins).Bes/wtten, Koninklijke; 32, 1951, p. 129 (Samson). >7 32, 1951, p. 129 (Samson); 32, 1951, p. 154 (Tuyl Schuitemakerv. Steenbergen).bosnegergemeenschappen; 33, 1952, p. 53 (Prins).1682-1795; 34, 1953, p. 113 (Jonkers).tijdens oorlog; 29, 1948, p. 48 (Bosman)./>/antagenawn; 26, 1944, p. 147, 161 (Oudschans Dentz). a; 28, 1947, p. 300 (Rijnders); 29, 1948, p. 59 (Menkman).1899-1949; 30, 1949, p. 279-281 (Menkman).Evangelische Broedergemeente; 30, 1949, p. 51 (Menkman). g; 28, 1947, p. 9 (Oudschans Dentz).oronie in 1948; 30, 1949, p. 187 (v. Panhuys).in Sur. Verslag 1945, '46; 32, 1951, p. 112 (Menkman). Sur. Verslag 1947; 33, 1952, p. 97 (Menkman). g, stemming vr, tijdens en na emancipatie; 34, 1953, p. 3 (Getrouw) ; 30, 1949, p. 116 (Menkman). ; 38, 1958, p. 129 (Westermann).Suriname in 1825; 29, 1948, p. 13 (de Gaay Fortman). e." zie blz. 88.publicaties Prof. dr. G. Stahel; 36, 1955, P- 9 (Ostendorf).publicaties Prof. C. H. de Goeje; 36, 1956, p. 91 (Hoff).voor historisch onderzoek; 37, 1957, P- 7* (Felhoen Kraal). 6yg/oo/; 27, 1946, p. 378 (Samson); 28, 1947, p. 217 (de Goeje).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden. SurinameTREFWOORDEN SURINAME 37 &*)'ge*ao/ bosnegers: 26, 1944, p. 129 (junker), fet^efoo/in rechtszaal; 27, 1946, p. 141 (Samson). ; 28, 1947, p. 289 (Spoon). geschiedenis openlegging; 27,1946. p. 182.289,321 (Menkman). eerste, 1899; 30,1949, p. 317 (Samson), in Wageningen-project, kolonisatie; 3?, 1956, p. 25 (Kool). physische kenmerken; 30, 1949, p. 321 (Hamilton), orfew voor landbouw; 29, 1948, p. 104 (Floor). oeAewtwzaww/tnge*, geschiedkundige aantekeningen; 30, 1949, p. 42 (Oudschans Dentz). doeren/saAen; 31, 1950, p. 209 (Kruijer).BoLiNGBROKE, Henry, vendumeester, 1807; 31, 1950, p. 80 (Samson).Borcharex, H. van, planter, 1828; 28, 1947, p. 33 (Wagenaar Hummelinck).Borret, Mr. A. H. A. M. f 1888, statenlid; 33,1952, p. 76 (Samson). 6ose.r/ot7a/i>; 29, 194S, p. 137 (Gonggryp). dos/and, uitoefening gezag; 26, 1944, p. 129 (Junker), osfamfcreofe; zie osiw^ers. aan Jankosoe; 30, 1949, p. 136 (Simons). >/><!H, bestuur; 33, 1952, p. 53 (Prins), s; 26, 1944, P '" '29 (junker). s, pub!. Cateau v. Rosevelt & v. Lansberge; 27, 1946, p. 182, 289, 321 (Menkman}. s, agrarisch recht; 35, 1954, P- *35 (Geijskes). s, benoeming Groot-opperhoofd; 28, 1947, p. 107 (Junker), bosnegers, clans; 33, 1952, p. 53 (Prins), ftoswegers, bijgeloof; 26, 1944, p. 129 (Junker). 6o5nger5, dansen, publ. Cateau v. Rosevelt & v. Lansberge; 27, 1946, p. 321 (Menkman). boswegers, erfrecht; 33, 1952, p. 53 (Prins), boswegers, grondjessysteem; 35, 1954, p. 135 (Geijskes). fcosnegers, huwelijksrecht; 33, 1952, p. 53 (Prins), boswegers, kostgronden en landbouw; 35, 1954, P- '35 (Geijskes). oswegers, liederen; 26, 1944, P- 209 (Schipper), boswegers, magie; 33, 1952, p. 53 (Prins), boswegers, muziekinstrumenten; 26, 1944, P- 209 (Schipper), boswegers, recht; 33, 1952, p. 53 (Prins), boswegers, religie; 33, 1952, p. 53 (Prins), boswegers, schrift van W. Afrikaanse oorsprong; 26, 1944, p. 193 (Ratelband). boswegers, stam als cultus- en rechtsgemeenschap; 33, 1952, p. 53 (Prins), boswegers, voedselvoorziening; 35, 1954, p. 135 (Geijskes). techniek en organisatie; 30, 1949, p. 1 (Gonggryp).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Suriname38 TREFWOORDEN SURINAME fcotewiscA 6osoiem>eA, techniek en organisatie; 30, 1949, p. 1 (Gonggryp)-s; zie p. 83. stolen-/ 32, 1951, p. 103 (Felhoen Kraal).va mawumtssie [afbeelding]; 34, 1953, p. 61 (Redactie).Br/s /ssewes/ttur 1804-1816, pers; 31, 1950, p. 80 (Samson). .Sroecte^emeew/e, Eiiange/tscAe; 28, 1947, p. 300 (Rijnders), 30, 1949, p. 56 (Menkman).Broerfer^ewteen/e, werkzaamheden vr en tijdens emancipatie; 34, 1953, p. 23 (v.d. Linde). w, publ. Schulz; 36, 1955, p. 18 (de Haan). n, publ. Westermann; 36, 1956, p. 207 (Wagenaar Hummelinck). eocao-^rodwc/ie; 30, 1949, p. 297 (Tideman).Cateau van Rosevelt, J. F. A., 1823-1891, lid Kol. Staten; 27, 1946, p. 182 (Menkman). ci/rws, virus-ziekte, publ. Fernandes; 29, 1948, p. 241 (Wagenaar Hummelinck). cfrwsctt//Kw7 27, 1946, p. 39 (Junker). e/aws bij bosnegers; 33, 1952, p. 53 (Prins). eocoso/ie uit Coronie; 27, 1946, p. 65 (Getrouw).Collin, G. D. 1800-?, auteur Fauna Surinamensis; 38, 1958, p. 71 (Holthuis).CewiW, oorsprong van de naam; 39, 1959, p. 28 (Oudschans Dentz).Comb, Nicolaes, f 1691 ?, secretaris Commandeur; 39, 1959, p. 28 (Oudschans Dentz).SwriMame-ntttV publ. Schulz; 36, 1955, p. 18 (de Haan).Sunwatne-Wtuer, publ. Westermann; 36, 1956, p. 207 (Wagenaar Hummelinck).ioww-, Azatische bevolkingsgroepen; 31, 1950, p. 209 (Kruijer).Coro>i>; 27, 1946, p. 65 (Getrouw).CorowtV, bevolking in 1948; 30, 1949, p. 187 (v. Panhuys).Corome, productie in 1948; 30, 1949, p. 187 (v. Panhuys).Ow/e, levenswijze; 30, 1949, p. 116 (Menkman).Oeo/ew, taal; 33, 1953, p. 153 (Donicie). ereofen/aa/, de partikels sa en (rfe)go; 36, 1956, p. 183 (Donicie). creo/ew/a/ew, studie; 35, 1954, p. 59 (Lichtveld).Oeoo/s; 35, 1954, P- '78 (Voorhoeve & Lichtveld); 36, 1955, p. 61 (Simons & Voorhoeve).CVeoo/s, structureel onderzoek; 37, 1957, p. 189 (Voorhoeve).Crynssen, Abraham, f 1669; 34, 1953, p. 113 (Jonkers)./even, geschiedkundige aantekeningen; 30, 1949, p. 42 (Oudschans Dentz).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, SurinameTREFWOORDEN SURINAME 39 ac/itnteiten, publ. Cultureel Centrum Suriname; 38, 1958, p. 114 (Felhoen Kraal).kostgronden; 35, 1954, p. 135 (Geijskes).29, 1948, p. 105 (Floor), cursus //.fi.S.-B te Paramaribo; 29, 1948, p. 7 (Wagenaar Hummelinck). <fag/i/As /ei/en op koffieplantage 'Kokswoud' in 1828; 28, 1947, p. 33 (Wagenaar Hummelinck).Awjen bosnegers, publ. Cateau v. Rosevelt & v. Lansberge; 27, 1946, p. 321 (Menkman). dansen, oud-Surinaamse rhythmische; 27, 1946, p. 97 (Comvalius). (<fe)fo en sa, partikels; 36, 1956, p. 183 (Donicie).D/>arten<n/ Lanrfl>OKW-<;onotnts<:A /faAen in 1945; 30, 1949, p. 244 (v.Wouw).De SwrinaamscAe Friend, boerderij, publ. Belonje; 33, 1952, p. 109 (Felhoen Kraal). rficAter, ds. v. Schaick; 39, 1959, p. 35 (Samson). dierenu>ere/d; 37, 1956, p. 18 (Geijskes). >7M*a-scAri//; 26, 1944, p. 193 (Ratelband). docenten H.B.S.-B te Paramaribo; 29, 1948, p. 7 (Wagenaar Hummelinck). domej'nieAeer; 29, 1948, p. 137 (Gonggryp).Donders, Pater Petrus, 1809-1887, publ. Abbenhuis; 28, 1947, p. 20, 21 (Menkman). doo, slaven; 34, 1953, p. 38 (Abbenhuis). duxjrs/ifgers, geschikt hout; 30, 1949, p. 161 (Spoon). eco/ogtscA onderroeA Brokopondoplan; 36, 1955, p. 18 (de Haan), economische on/un'AAe/tng, publ. Sur. Verslag 1947; 33, 1952, p. 97 (Menkman). economische toestond, publ. Sur. Verslag 1945, 1946; 32, 1951, p. 112 {Menkman). economisc/te toestond in 1953; 34, 1953, p. 113 (Jonkers). eers/e 6ioscoo, 1899; 30, 1949, p. 317 (Samson). eerste Enge/se mai/ooo/, 1842; 33, 1952, p. 139 (Samson). eers/e gasfAuis, 1695; 29, 1948, p. 120 (Oudschans Dentz). eerste A/oft, 1768; 28, 1947, p. 154 (Oudschans Dentz). eerste res/tging in Suriname, 1613; 34, 1953, p. 113 (Jonkers).Emanci^a/ie en Moravische Broeders; 34, 1953, p. 23 (v.d. Linde).Emancipatie, Gouv. Adv. Blad, 2 Julij 1863; 34, 1953, p. 1 (Redactie).Emancipatie, publ. v. Lier; 30, 1949, p. 330 (Menkman). _Emancipatie, stemming bevolking vr, tijdens en na; 34, 1953, p. 3 (Getrouw).Emancia/ie, voorbereidingen; 34, 1953, p. 13 (v. Dijk). endemiscAe diersoorten; 37, 1956, p. 18 (Geijskes).EngeZs /ussenoes/uwr 1804-1816; 31, 1950, p. 80 (Samson). er/recA< bosnegers; 33, 1952, p. 53 (Prins).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Suriname40 TREFWOORDEN SURINAME Broedergemeente; 28, 1947, p. 300 (Rijnders); 30, 1949, p. 56 (Menkman). nge/iscAe Byoe^er^meeMte, werkzaamheden vr en tijdens emancipatie; 34. 1953. P- 23 (v.d. Linde). rf*ie, atewrwe/ettscAa^e/yAe, voorbereidingen; 28, 1947, p. 340 (Wagenaar Hummelinck).hout; 27, 1946, p. 69 (Junker).bauxiet 1944-1948; 30, 1949, p. 343 (v. Panhuys)./and6owtt>rorfttcten naar Nederland; 30, 1955, p. 32 (Kool).Fairweather, Elwyn Benjamin, expl. bauxiet 1927; 30, 1949, p. 16 (Samson), a; 37, 1956, p. 18 (Geijskes).Srinamensis, publ. Collin; 38, 1958, p. 71 (Holthuis), /iwanci/e /oes/an<2; 30, 1949, p. 116 (Menkman).F/orauan Swriname; 36, 1955, P- '3 (Lanjouw).Flu, prof. dr. P. C, 1884-1945, arts; 27, 1946, p. 311 (Gorter).Frederici, J. F. de. Gouverneur Suriname 1792-1802; 35, 1954, P- *54 (Samson). ^a5/AMW, eerste, 1695; 29, 1948, p. 120 (Oudschans Dentz). gebed voor de Overheid, 1795; 30, 1949, p. 345 (Samson). gedenA/eAens; 29, 1948, p. 78 (Oudschans Dentz).Gedeosoe-cu/<us; 33, 1952, p. 53 (Prins), geldwezen tijdens oorlog; 29, 1948, p. 48 (Bosman).GeneesAwnrfige ScAoo/, voordelen; 32, 1951, p. 106 (v.d. Kuyp).Geoefroyeerde Socie'tet/ uaw Suriname, 1682; 34, 1953, p. 113 (Jonkers), geogra/te, /wcA//oto-; 33, 1952, p. 35 (Zonneveld).aan H.M. de Koningin t.g.v. geboorte Prinses Juliana; 29, 1948, p. 279 (Oudschans Dentz).et/rwscMJ/uwr; 27, 1946, p. 39 (Junker). gescAierfewts /orfn-Sauawwe; 29, 1948, p. 210 (Oudschans Dentz). gescAteiiewts journalistiek; 30, 1949, p. 42 (Oudschans Dentz). gcAJrfem's openlegging binnenland; 27, 1946, p. 182, 289, 321 (Menkman) gcAi(2ents staatsbestel, publ. v. Lier; 30, 1949, p. 330 (Menkman).Surinaamse Balie; 30, 1949, p. 172 (Samson).awteftewt'Mgen cultureel leven; 30, 1949, p. 42 (Oudschans Dentz).GescAedA<fte S^roAAe/tMgen: zie blz. 85.GescAterfftwndtge ryrfto/e/, publ. Oudschans Dentz; 30, 1949, p. 313 (Menkman).Prof. C. H. de Goeje; 36, 1956, p. 91 (Hoff).Prof. dr. G. Stahel; 36, 1955, p. 1 (Reyne).5uHnam,' 36, 1955, P-65; 37, 1956, p. 51 (Oudschans Dentz).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, SurinameTREFWOORDEN SURINAME 41 ge/t/mofens, 35, 1955. p. 219 (Tutein Nolthenius). g, uitoefening in het bosland; 26, 1944, p. 129 (Junker), d; 30, 1949, p. 116 (Menkman).Moengo: 30, 1949, p. 261 (Fuykschot). s< kt/n 17e eeuw; 30, 1949, p. 353 (Oudschans Dentz).Goeje, Prof. C. H. de, i879-i955,ethnoloog;30, 1949, p. 182 (Menkman); 36, 1956, p. 89 (Ahlbrinck).Goeje, Prof. C. H. de, geschriften; 36. 1956, p. 91 (Hoff).Goes, H. M. van der, bezoek aan Suriname in 1825; 29, 1948, p. 13 (de Gaay Fortman). /ie; 30, 1949, p. 297 (Tideman). d; 27, 1946, p. 344 (de Niet). granman, positie; 33, 1952, p. 53 (Prins).Gra?i/a<<i-cu//us/ 33, 1952, p. 53 (Prins), gronrfen, physische kenmerken; 30, 1949. p. 321 (Hamilton), grond/es 6osg-s, mierenplaag; 35, 1954, P- '35 (Geijskes). ; 35, 1954, p. 135 (Geijskes). *, publ. Quintus Bosz; 35, 1954, P- 172 (Menkman).Groof-o^/wAoo/d, benoeming; 28, 1947, p. 107 (Junker).GwaguW/a-cw//us/ 33, 1952, p. 53 (Prins).Haaren, Mr. dr. F. L. J. van, 1886-1945, procureur-generaal; 27, 1946, p. 377 (v. Panhuys).Aan<&;/ in Suriname 1848-1948; 30, 1949, p. 23 (Laret).Aan^W Suriname-Nederland; 30, 1949, p. 297 (Tideman). //.fi.S.-B te Paramaribo; 29, 1948, p. 7 (Wagenaar Hummelinck).Heesterman, J. E., directeur H.B.S.-B. te Paramaribo; 29, 1948, p. 7 (Wagenaar Hummelinck). //rn/iMMers; 34, 1953, p. 23 (v.d. Linde).Henwmde .Ker& in haar begintijd [17de eeuw]; 30, 1949, p. 353 (Oudschans Dentz).Amjormtwg onrferwys; 28, 1947, p. 353 (v. Boheemen). 7/<ea-Wa<teAte; 36, 1955, p. 1 (Reyne).Hiddehosso, bosnegerkapitein; 27, 1946, p. 192, 321 (Menkman).Windostanew, immigratie, publ. De Klerk; 35, 1954, p. 171 (Menkman). levenswijze; 30, 1949, p. 116 (Menkman). samenwerking; 31, 1950, p. 209 (Kruijer).At5/oriscA onderzoek, bibliotheken en archieven; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal).Aowf, basralokus; 27, 1946, p. 69 (Junker).Aou/, geschikt voor dwarsliggers; 30, 1949, p. 161 (Spoon).Aouf, inkomsten uit 's Lands Domein; 29, 1948, p. 137 (Gonggryp).Aon/ op Voorjaarsbeurs Utrecht 1948; 29, 1948, p. 229 (Spoon). /, toekomst exploitatie; 27, 1946, p. 69 (Junker).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Surn42 TREFWOORDEN SURINAME /, walaba of bijlhout; 28, 1947, p. 289 (Spoon). e; 27, 1946, p. 69 (Junker).aan H.M. de Koningin t.g.v. Haar huwelijk; 29, 1948, p. 373 (Oudschans Dentz).Awwe/t/A slaven; 34, 1953, p. 38 (Abbenhuis).AuuWy'Aew tussen bloedverwanten; 30, 1949, p. 282 (Samson). wettelijke bepalingen sedert 1817; 30, 1949, p. 344 (Samson).bosnegers; 33, 1952, p. 53 (Prins), ie; 33, 1952, p. 35 (Zonneveld).Brokopondoplan, publ. Schulz; 36, 1955, p. 18 (de Haan).aspecten Brokopondoplan, publ. Schulz; 36, 1955, p. 18 (de Haan).Hindostanen, publ. de Klerk; 35, 1954, P- *7' (Menkman).s, publ. Ismael; 31, 1950, p. 100 (Menkman).met hout voor dwarsliggers; 30,1949, p. 161 (Spoon), n, publ. Ahlbrinck; 37, 1957, P- 223 (Felhoen Kraal).Wa/an'Aoe/e's, publ. v. Amstel; 29, 1948, p. 232 (Menkman-Walters). donasters, immigratie, publ. Ismael; 31, 1950, p. 100 (Menkman). /wdone>s, samenwerking; 31, 1950, p. 209 (Kruijer). indws<We en inrfws/M'a/tsa/e, publ. Heesterman; 30,1949, p. 166 (Menkman). inrfMjsiKie, moeilijkheden; 30, 1949, p. 142 (Wagenaar Hummelinck). in/o>n5/i uit 's Lands Domein, hout en bauxiet; 29, 1948, p. 137 (Gongiw/eritn-rege/ing, politieke ontwikkeling na inwerkingtreding; 32, 1951, p. 154 (Tuyl Schuitemaker- v. Steenbergen). itt/eWm-rege/ingen; 34, 1953, p. 113 (Jonkers). inwwdafj'e gebied Brokopondo-plan; 36, 1955, P- *8 (de Haan).Jankosoe, granman; 26, 1944, p. m, 129 (Junker); 28, 1947, p. 107 (Junker); 30, 1949, p. 136 (Simons).Jankosoe, brief; 30, 1949, p. 136 (Simons). immigratie, publ. Ismael; 31, 1950, p. 100 (Menkman). n, levenswijze; 30, 1949, p. 116 (Menkman). /oden, geschiedenis, publ. Meijer; 36, 1956, p. 192 (Menkman). n, verleende voorrechten; 30, 1949, p. 139 (Samson). e, kerkhof en synagoge; 29, 1948, p. 210 (Oudschans Dentz). e, publ. Rothgiesser; 29, 1948, p. 245 (Samson), /oorfse tmmigw/w, publ. 'Wat nu ?'; 30, 1949, p. 186 (Menkman). /oodse A/ewr/iMgen,- 35, 1955, p. 234 (Oudschans Dentz). /oorfse Ao/onisa/j'e, geschiedenis, publ. Meijer; 36, 1956, p. 192 (Menkman). ;ow-na/is/ieA, geschiedkundige aantekeningen; 30, 1949, p. 42 (Oudschans Dentz).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, SurinameTREFWOORDEN SURINAME 43 Corpora/ton 0/ Sun'nawt; 30, 1949, p. 16 (Samson)./-. 33, 1952, p. 35 (Zonneveld).Aoarfering SwWnam* Attrier, 1861-1879, publ Cat eau v. Rosevelt en v. Lansberge; 27, 1946, p. 182, 289, 321 (Menkman).Kasteleijn, J. S. C, 1866-1944, leider Suriname Studie Syndicaat; 27, 1946, p. 104 (Oudschans Dentz).voor landbouw; 29, 1948, p. 104 (Floor).AuuWtjA slaven; 34, 1953, p. 38 (Abbenhuis).AerAew, hervormde, 17e eeuw; 30. 1949, p. 353 (Oudschans Dentz).AerAorg in 1699; 27. 1946, p. 315 (Oudschans Dentz).AerAAo//orfn-Sai/awnr 29, 1948, p. 210 (Oudschans Dentz). <; 32. 1951, p. 154 (Tuyl Schuitemaker- v. Steenbergen). n; 28, 1947, p. 161 (Samson).A//tngr-A'a6aa/ 1911, publ. Blatz; 36, 1956, p. 203 (Menkman).AindergedjcAZ/es van ds. v. Schaick; 39, 1959, p. 35 (Samson).Klaasesz, Mr. J., gouverneur Suriname 1949; 31,1950, p. 242 (Wagenaar Hummelinck). Joodse; 35, 1955, p. 234 (Oudschans Dentz).Wageningen; 37, 1956, p. 25 (Kool).A/oA, eerste, 1768; 28, 1947, p. 154 (Oudschans Dentz).Ao//'; 29, 1948, p. 97 (Spoon & Sesseler).Ao//i, Liberia; 29, 1948, p. 97 (Spoon & Sesseler).Ao//te-/aw*ag in 1828; 28, 1947, p. 33 (Wagenaar Hummelinck).Ao//t-/>forfuc/>,-30, 1949, p. 297 (Tideman).AoAswowrf, koffieplantage 1828; 28, 1947, p. 33 (Wagenaar Hummelinck).blanken Wageningen-project; 37, 1956, p. 25 (Kool), e, geschiedenis Joodse, publ. Meijer; 36, 1956, p. 192 (Menkman).Bes/witen; 32, 1951, p. 129 (Samson), bosnegers; 35, 1954, P- '35 (Geijskes). ifremteA;28, 1947, p. 123, 155, 185, 249,284,314, 345, 377; 29, 1948, p. 21, 61, 90, 124, 184, 249, 284, 312, 350, 383; 30, 1949, p. 26, 60, 92, 151, 189, 284, 318, 346, 368; 31, 1950, p. 49, 105, 197, 243; 32, 1951, p. 47, 119, 182, 247; 33, 1952, p. 110; 1953, p. 237 (Menkman).ArKWotefuieAte; 36, 1955, p. 1 (Reyne).Anns/en vermaak vr 1900; 35, 1954, p. 154 (Samson).29, 1948, p. 104, 129 (Floor). / bosnegers Marowijne; 35, 1954, p. 135 (Geijskes). / in 1945; 30, 1949, p. 244 (v. Wouw), na emancipatie, publ. v. Lier; 30, 1949, p. 330 (Menkman).publ. Dijkhuis; 29, 1948, p. 343 (v. Wouw). ', Surinaamsch Verslag 1945, 1946; 32, 1951, p. 112 (Menkman).Verslag Dept. Landb. Econ. Zaken 1942-1944; 28, 1947, p. 180 (Menkman).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Suriname44 TREFWOORDEN SURINAME /aw<tot<tti Wageningen-project; 37, 1956, p. 25 (Kool).achteruitgang, publ. Dijkhuis; 29, 1948, p. 343 (v.Wouw).Aziatische bevolkingsgroepen; 31, 1950, p. 209 (Kruijer).onderzoeAiwgen Prof. G. Stahel; 36, 1955, p. 1 (Reyne). export naar Nederland; 36, 1955, p. 32 (Kool).Lansberge, J. F. A. E. van, 1839-1883, lt. der Infanterie; 27, 1946, p. 182 (Menkman).Lansberge, R. F. van, 1804-1873, Gouv. v. Suriname 1859-1867; 34, 1953. P- 13 (v. Dijk).Lansberge, Wilhelmina S. P. A. van, 1836-1914, mmoires; 29, 1948, p. 81 (Menkman).opleiding; 32, 1951, p. 65 (v. Boheemen). a; 30, 1949, p. 279 (Menkman). ra, Bethesda; 29, 1948, p. 59 (Menkman). /et/en in 1777, gezien door Malouet; 36, 1955, p. 53 (Debien & Felhoen Kraal). feven op koffieplantage in 1828; 28, 1947, p. 33 (Wagenaar Hummelinck).Creolen, Hindostanenen Javanen; 30, 1949, p. 116 (Menkman). ie; 29, 1948, p. 97 (Spoon & Sesseler).opvoeding, oud-Surinaamse rhythmische dansen; 27, 1946, p. 97 (Comvalius). u, reis naar, 1892; 26, 1944, p. 19 (v. Panhuys).bosnegers; 26, 1944, p. 209 (Schipper). 4; 33, 1953, p. 175 (Voorhoeve); 36, 1955, p. 6r (Simons & Voorhoeve); 36, 1956, p. 183 (Donicie); 37, 1957, p. 189 (Voorhoeve). /ngws/teft, publ. Voorhoeve; 35, 1954, p. 174 (Lichtveld). msfi.v.m. Suriname; 28, 1947, p. 321 (Biswamitre).natuurwetenschappelijk onderzoek tijdens oorlog; 27, 1946, p. 300 (Wagenaar Hummelinck).Lith, C. E. van der, 1700-1753 [Mevrouw Audra]; 27, 1946, p. 33 (Kesler). /o, als clan of unie van clans, rechtsgemeenschap, cultusgemeenschap; 33, 1952, p. 53 (Prins). /oosto//en; 28, 1947, p. 289 (Spoon). te; 33, 1952, p. 35 (Zonneveld). g 30, 1949, p. 272 (Menkman); 33, 1952, p. 53 (Zonneveld), tegen pers, preventieve; 33, 1953, p. 222 (Samson).in Tienjarenplan; 33, 1953, p. 199 (Kruijer). magie bosnegers; 33, 1952, p. 53 (Prins), mat/boof, eerste Engelse, 1842; 33, 1952, p. 139 (Samson). ma&ma; 31, 1950, p. 181 (v.d. Kuyp). ma/art'a i.v.m. Brokopondoplan, publ. Schulz; 36, 1955, p. 18 (de Haan).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, SurinameTREFWOORDEN SURINAME 45 Malooet, P. V. de, 1740-1814, brief; 36, 1955, p. 53 (Debien & Felhoen Kraal). manumis5t, ne/ van; 34, 1953, P- 61 (Afbeelding).Marotvt/tw, landbouw bosnegers; 35, 1954, p. 135 (Geijskes). m of bere; 33, 1952, p. 53 (Prins).Merian, Maria Sybilla, 1647-1717, publ. Stuhldreher-Nienhuis; 28, 1947, p. 18 (v. Heemstra).Metman, Mr. Leonard, 1808-1860, lid Commissie wetgeving Suriname en Curasao; 36, 1955, p. 85 (Samson).1877-1878; 29, 1948, p. 289 (Samson).s; 28. 1947, p. 97 (Drooglever Fortuyn); 29, 1948, p. 7 (Wagenaar Hummelinck) t; 35, 1954, p. '35 (Geijskes). wte-en/>/aaggronden bosnegers; 35, 1954, P- '35 (Geijskes). moij/AAd* op industrieel gebied; 30, 1949, p. 142 (Wagenaar Hummelinck).Moengo, gezondheidstoestand arbeiders; 30, 1949, p. 261 (Fuykschot).A/cwaft.scA Brotfrfers; 34, 1953, p. 23 (v.d. Linde).JWowrefa /iwvtaft'/ts; 36, 1956, p. 125 (Wagenaar Hummelinck). n,' 26, 1944, p. 209 (Schipper), vr 1900; 35, 1954, P- *54 (Samson).A; 26, 1944, p. 209 (Schipper). naam Co6<?, oorsprong; 39, 1959, p. 28 (Oudschans Denti). naam Sr)am als geslachtsnaam; 36, 1955, p. 65 (Oudschans Dentz); 37, 1956, p. 51 (Oudschans Dentz). wamew plantages; 26, 1944, p. 147, p. 161 (Oudschans Dentz).Nassy, familie, publ. Rothgiesser; 29, 1948, p. 245 (Samson). a/uura>etettsc/ia^>e/iyA e#edte, voorbereidingen; 28, 1947, p. 340 (Wagenaar Hummelinck). 2, 1951, p. 1 (Wagenaar Hummelinck).d^oeft tijdens oorlog; 27, 1946, p. 300 (Wagenaar Hummelinck).on^ersoeft Prof. Pulle; 36, 1955, p. 13 (Lanjouw).wdercoeA Prof. Stahel; 36, 1955, p. 1 (Reyne). s; 36, 1956, p. 183 (Donicie) zie ook /aatwiiie. s, ontwikkeling, publ. Rens; 34, 1953, p. 211 (Felhoen Kraal). publ. Voorhoeve; 35, 1954, p. 174 (Lichtveld).Nepveu, Gouverneur J., welvaartsplan in 1770; 35, 1954, P- 9' (Oudschans Dentz). oc/rooien in 17e en 18e eeuw; 28, 1947, p- 58 (Oudschans Dentz). rf, reizen; 26, 1944, p. m. 129 (Junker). rf; 27, 1946, p. 101; 28, 1947, p. 24; 29, 1948, p. 76, p. 341 (Menkman).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Suriname46 TREFWOORDEN SURINAME /i/s; 28, 1947, p. 353 (v. Boheemen); 30, 1949, p. 116 (Menkman); 32, 1951, p. 65 (v. Boheemen).in 17e en 18e eeuw; 36, 1956, p. 174 (Oudschans Dentz).geschiedkundige aantekeningen; 30, 1949, p. 42 (Oudschans Dentz).middelbaar; 28, 1947, P-97 (Droogleever Fortuyn); 29, 1948, p. 7 (Wagenaar Hummelinck). iys, middelbaar 1877-1878; 29, 1948, p. 289 (Samson). /ys, Surinaamsch Verslag 1945, 1946; 32, 1951, p. 112 (Menkman). /ys, taalproblemen, publ. Hellinga; 36, 1956, p. 197 (Voorhoeve). publ. Ferrier; 32, 1951, p. 170 (Menkman). o*ufentft/s s/ai/enAtnrfere; 34, 1953, p. 23 (v.d. Linde); 36, 1956, p. 174 (Oudschans Dentz). ," 32, 1951, p. 65 (v. Boheemen). g; 32, 1951, p. 65 (v. Boheemen). bedrijfseconomisch bij landbouw; 29, 1948, p. 129 (Floor), bos, techniek en organisatie; 30, 1949, p. 1 (Gonggryp).A, ecologisch, Brokopondoplan; 36, 1955, p. 18 (de Haan).A, historisch, archieven en bibliotheken; 37, 1957, P- 7' (Felhoen Kraal).natuurwetenschappelijk, gedurende oorlogsjaren; 27, 1946, p. 300 (Wagenaar Hummelinck).A, natuurwetenschappelijk, Prof. Pulle; 36, 1955, P- *3 (Lanjouw).A, landbouwkundig, Prof. Stahel; 36, 1955, p. 1 (Reyne). fc, ornithologisch, publ. Haverschmidt; 37, 1956, p. 53 (Coomans de Kuiter).Srawaw, structureel; 37, 1957, p. 189 (Voorhoeve), t nwsew; 29, 1948, p. 55 (Koumans).Nederlandse samenstellingen in het Surinaams; 36, 1955, p. 61 (Simons & Voorhoeve). g; 28, 1947, p. 222 (Simons). g, />o/teAe, na inwerkingtreding interimregeling; 32, 1951, p. 154 (Tuyl Schuitemaker- v. Steenbergen). ooWog (= 2de wereldoorlog) en Suriname; 27, 1946, p. 129 (Getrouw). ooWog, betalingsbalans en geldwezen; 29, 1948, p. 48 (Bosman), oors^rowg naam Comb; 39, 1959, p. 28 (Oudschans Dentz). o/>ew/egging wwen/and, geschiedenis; 27, 1946, p. 182, 289, 321 (Menkman).n; 32, 1951, p. 65 (v. Boheemen).geschiedkundige aantekeningen; 30, 1949, p. 42 (Oudschans Dentz).botanisch bosonderzoek; 30, 1949, p. 1 (Gonggryp). o-n//io/og'iscA ou&m>eA, publ. Haverschmidt; 37, 1956, p. 53 (Coomans de Ruiter).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, SurinameTREFWOORDEN SURINAME 47 <wrn#mtn Aotonn; Surinam* van de Engelsen, 1816; 32, 1951, p. ioo (Oudschans Dentz). g, resistentie; 27, 1946, p. 69 (Junker), bij bacoven; 27, 1946, p. 39 (Junker).Panhuys, Jhr. L. C. van, 1869-1949, ethnoloog; 30, 1949, p. 362 (Menkman).Panhuys, Willem Benjamin van, 1764-1816, Gouv. Suriname; 32, 1951, p. 168 (Oudschans Dentz). />ar<y>, politieke; 32, 1951, p. 154 (Tuyl Schuitemaker-v. Steenbergen), sa; 35, 1954, P- 166 (Simons), sa e (de)go; 36, 1956, p. 183 (Donicie).gedurende Brits tussenbestuur 1804-1816; 31, 1950, p. 80 (Samson). s, preventieve maatregelen; 33, 1953, p. 222 (Samson). n;32, 1951, p. 32 (Samson); 33, 1953, p. 222 (Samson). e; 33, 1952, p. 35 (Zonneveld).Aettm^rAen bodem; 30, 1949, p. 321 (Hamilton). status; 34, 1955, p. 51 (Samson).voor Suriname, publ. Utermark; 30, 1949, p. 52 (Menkman).met behulp van luchtfoto's; 33, 1952, p. 35 (Zonneveld).herkomst en betekenis; 26, 1944, p. 147, 161 (Oudschans Dentz).bij Surinaamse vallen; 36, 1956, p. 125 (Wagenaar Hummelinck).Prof. Stahel; 36, 1955, p. 1 (Reyne). e; 36, 1956, p. 125 (Wagenaar Hummelinck). e/ 28, 1947, p. 88 (Oudschans Dentz).na inwerkingtreding interimregeling; 32, 1951, p. 154 (Tuyl Schuitemaker-v.Steenbergen).1946; 28, 1947, p. 161 (Samson), granman; 33, 1952, p. 53 (Prins). ambt in geschiedenis Suriname; 30, 1949, p. 172 (Samson). g; 30, 1949, p. 172 (Samson).Hervormde Kerk; 30, 1949, p. 353 (Oudschans Dentz).tegen pers; 33, 1953, p. 222 (Samson). />roc/amaf2 aan slavenbevolking 1862; 34, 1953, p. 59 (Redactie), balata, cacao, koffie en goud; 30, 1949, p. 297 (Tideman).bauxiet 1944-1948; 30, 1949, p. 343 (v. Panhuys). ^odwcrte Coronie in 1948; 30, 1949, p. 187 (v. Panhuys).Pulle, Prof. dr. A. A., 1878-1955, botanicus; 36, 1955, p. 13 (Lanjouw). rec/!< bosnegers, agrarisch; 35, 1954, P- ^35 (Geijskes).bosnegers, volks-; 33, 1952, p. 53 (Prins).m.b.t. afgoderij; 27, 1946, p. 378 (Samson).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Suriname48 TREFWOORDEN SURINAME m.b.t. bijgeloof; 27, 1946, p. 141 (Samson). geschiedenis Surinaamse balie; 30, 1949, p. 172 (Samson). /, bijgeloof; 27, 1946, p. 141 (Samson). >- door Suriname in 1938, publ. Sanderson; 27, 1946, p. 147 (v. Panhuys) reis naar lichtschip in 1892; 26, 1944, p. 19 (v. Panhuys). is Nederland-Paramaribo in 1861; 28, 1947, p. 74 (Scheltema de Heere). r*M door oerwoud; 26, 1944, p. 111, 129 (Junker). reiden door binnenland in 1861-1879; 27, 1946, p. 182, 289, 321 (Menkman). ; 26, 1944, p. 129 (Junker); 27, 1946, p. 141, 378 (Samson); 28, 1947, p. 217 (de Goeje); 33, 1952, p. 53 (Prins).publ. Droogleever Fortuyn-v. Leyden; 29,1948, p. 60 (Wagenaar Hummelinck).Ku; in 1945; 30, 1949, p. 244 (v. Wouw).Ta/e/Cow/erew/ie; 33, 1952, p. no (Menkman). rouu; Saramakkanen; 29, 1948, p. 175 (Donicie). 5aen (<fc)o, partikels; 36, 1956, p. 183 (Donicie). sa, partikel; 35, 1954, p. 166 (Simons). samns<W/twgei, Nederlandse, ontlening in het Surinaams; 36, 1955, p. 61 (Simons & Voorhoeve). 5aramaAAarin/ 29, 1948, p. 175 (Donicie).SarawaAAa, sterfhuis; 29, 1948, p. 175 (Donicie).Schaick. ds Cornelis van, 1808-1874, als schrijver en dichter; 39, 1959, p. 35 (Samson).ScAer/wAM/terstwwnigjM^, SunnaamscAe; 37, 1957, P- 219 (Samson), in 17e en 18e eeuw; 36, 1956, p. 174 (Oudschans Dentz).A; 32, 1951, p. 65 (v. Boheemen). ; 32, 1951, p. 65 (v. Boheemen). seAn/< van W. Afrikaanse oorsprong bij bosnegers; 26, 1944, p. 193 (Ratelband). s/ai/en bekering door Herrnhutters; 34, 1953, p. 23 (v.d. Linde), n, doop en huwelijk; 34, 1953, p. 38 (Abbenhuis). ; 32, 1951, p. 103 (Felhoen Kraal). // 26, 1944, p. 1 (Menkman). n, onderwijs; 36, 1956, p. 174 (Oudschans Dentz). s/auerwy; 26, 1944, p. 1 (Menkman); 32, 1951, p. 103 (Felhoen Kraal); 34, 1953. P- 23 (v.d. Linde); 34, 1953, p. 38 (Abbenhuis). y, afschaffing, artikel in Gouv. Adv. Blad 2 juli 1863; 34,1953, p. 1 (Redactie).brief van Malouet, 1777; 36, 1955, p. 53 (Debien & Felhoen Kraal). s/aiwni;, kort voor emancipatie; 34, 1953, p. 3 (Getrouw), stenerny, publ. Abbenhuis; 28, 1947, p. 178 (Menkman).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, SurinameTREFWOORDEN SURINAME 49 s/auernt;', publ. v. Lier; 30, 1949, p. 330 (Menkman). sJaverni;', status van piekie-njan; 34, 1955, p. 51 (Samson). soctao/-conomt5cA{)5c/toMtvtn^M, publ. Buiskool; 28,1947, p. 242 (de Wit). soctaal-Ais<ort.scA s/tufte, publ. v. Lier; 30, 1949, p. 330 (Menkman). iOctaAr ferscAt/nsefcn in Wageningen; 37, 1956, p. 25 (Kool). 5octa& tw/geving; 30, 1949, p. 65 (Fuykschot).Sociteit van 5urt'nam, Geoctroyeerde, 1682; 34, 1953, p. 113 (Jonkers).Sommelsdijck, Cornelis van Aerssen van, 1637-1688, Gouv. v. Suriname; 34, 1953, p. 113 (Jonkers). ; 33, 1953, p. 153 (Donicie). s; 33, 1953, p. 153 (Donicie).Sranon, structureel onderzoek; 37, 1957, p. 189 (Voorhoeve).Sranan-Tongo/ 33, 1953, p. 175 (Voorhoeve); 35, 1954, P- 160 (Simons); 36. 1955. P- 61 (Simons & Voorhoeve); 36, 1956, p. 183 (Donicie).Sranan-Tongo, publ. Voorhoeve; 35, 1954, P- *74 (Lichtveld).65<-Aoiwngen, publ. Buiskool; 28, 1947, p. 242 (de Wit). /, geschiedenis, publ. v. Lier; 30, 1949, p. 330 (Menkman). publ. Buiskool; 26, 1955, p. 79 (de Gaay Fortman).Stahel, Prof. dr. G., 1887-1955, botanicus; 36, 1955, p. 1 (Reyne). stam als cultusgemeenschap, bosnegers; 33, 1952, p. 53 (Prins), stem als rechtsgemeenschap, bosnegers; 33, 1952, p. 53 (Prins). 5to/en-Genraal, Curacao en Suriname in; 27, 1946, p. 280 (de Gaay Fortman). stettis van pieki-njan; 34, 1955, p. 51 (Samson). stewmtnf 6<wo/fctng vr, tijdens en na Emancipatie; 34, 1953, p. 3 (Getrouw). ster/Awis Saramakkanen; 29, 1948, p. 175 (Donicie). s/ritt/uree/ onderzoeA Sranan; 37, 1957, p. 189 (Voorhoeve), te Creolentalen; 35, 1954, P- 59 (Lichtveld). g, Natuurwetenschappelijke; 32, 1951, p. 1 (Wagenaar Huramelinck). e; 30, 1949, p. 297 (Tideman). s; 35, 1955, P- 219 (Tutein Nolthenius).Surinaamse** ScAer^scAuWeysuefeewigiMg; 37, 1957, P- 219 (Samson).SuriwaamscAe Friend, De, boerderij, publ. Belonje; 33, 1952, p. 109 (Felhoen Kraal).Surinaams, ontlening van Nederlandse samenstellingen; 36, 1955, p. 61 (Simons & Voorhoeve).Surinaams, studie; 33, 1953, p. 175 (Voorhoeve).Surinam* als geslachtsnaam; 36, 1955, p. 65; 37, 1956, p. 51 (Oudschans Dentz).Suriname S<udie Syndicaal, 1916; 27, 1946, p. 104 (Oudschans Dentz).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Suriname50 TREFWOORDEN SURINAME Joden-Savanne; 29, 1948, p. 210 (Oudschans Dentz). i. Creolen; 33, 1953, p. 153 (Donicie).A/ 37, 1957, p. 189 (Voorhoeve), g/ 37, 1957, P- 189 (Voorhoeve).bij onderwijs, publ. Hellinga; 36, 1956, p. 197 (Voorhoeve).[Creolen-talen]; 35, 1954 P- 59 (Lichtveld).[Sranan]; 33, 1953, p. 175 (Voorhoeve); 35, 1954, P- *66 (Simons); 36, 1955, p. 61 (Simons & Voorhoeve); 36, 1956, p. 183 (Donicie) ; 37, 1957, P- 189 (Voorhoeve).[Sranan], publ. Voorhoeve; 35, 1954, P- *74 (Lichtveld).A, beoordeling; 29, 1948, p. 321 (Spoon & Sesseler). i, publ. Hall; 29, 1948, p. 242 (de Goeje).botanisch bosonderzoek; 30, 1949, p. 1 (Gonggryp). n; 33, 1953, p. 199 (Kruijer). n, publ. Sedney; 37, 1956, p. 55 (Felhoen Kraal). ren;ornp/an, vergroting agrarische productie; 36, 1955, p. 32 (Kool). en; 35, 1954, P- '80 (Wagenaar Hummelinck). /, gscAe<2tndg', publ. Oudschans Dentz; 30, 1949, p. 313 (Menkman).vr 1900; 35, 1954, P- 154 (Samson).vr 1900; 35, 1954, P- '54 (Samson).Traa, Mr. A. van, 1876-1949, Dir. Sur. Bank; 32, 1951, p. 117 (Wagenaar Hummelinck). tussenestuMr, Engels, 1804-1816; 31, 1950, p. 80 (Samson), uifoe/em'ng gezag in bosland; 26, 1944, p. 129 (Junker). uft>oer Surinaamse producten; 30, 1949, p. 297 (Tideman).Mrbant'sme, publ. Kruijer; 32, 1951, p. 179 (Menkman).Uyttenboogaart, Dr. D. L., 1872-1947, entomoloog; 29, 1948, p. 47 (Wagenaar Hummelinck). t/aA6on<ien/ 30, 1949, p. 65 (Fuykschot).T/aAonrferti/'s; 28, 1947, p. 353 (v. Boheemen). i>a//n, plantengroei; 36, 1956, p. 125 (Wagenaar Hummelinck). ca//n, reizen over; 26, 1944, p. 111, 129 (Junker). /; 29, 1948, p. 21 (Menkman).in 1945; 30, 1949, p. 244 (v.Wouw). e, publ. Lindeman; 34, 1953, p. 218 (Florschtz). s, schrift; 26, 1944, p. 193 (Ratelband). n, geschiedkundige aantekeningen; 30, 1949, p. 42 (Oudschans Dentz).met behulp van luchtfoto's; 33, 1952, p. 35 (Zonneveld), n; 34, 1953, p. 38 (Abbenhuis).kunst vr 1900; 34, 1954, p. 154 (Samson).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, SurinameTREFWOORDEN SURINAME 51 Bestuur en Stoot 5urtnom 1940-1942; 30, 1949, p. 9 (Menkman).van sprookjes; 33, 1953, p. 153 (Donicie).bosnegers; 33, 1952, p. 53 (Prins). t>.stgng in Suriname, eerste, 1613; 34, 1953, p. 113 (Jonkers). virws.neAte citrus, publ. Fernandes; 29, 1948, p. 241 (Wagenaar Hummelinck). vissen, onderzoek; 29, 1948, p. 55 (Koumans), tioea'se/t/oor.rtemng bosnegers; 35, 1954, p. 135 (Geijskes). t/oortaai op scholen; 32, 1951, p. 65 (v. Boheemen). voge/s, publ. Haverschmidt; 37, 1956, p. 53 (Coomansde Ruiter). ; 30, 1949, p. 116 (Menkman). rf, Sur. Verslag 1945, 1946; 32, 1951, p. 112 (Menkman).A/ 26, 1944, p. 209 (Schipper), t, bosnegers; 33, 1952, p. 53 (Prins). vo/Asfe//ingen in 1694, 1811, 1921; 26, 1944, p. 191 (Oudschans Dentz). voorde/en handhaving Geneeskundige School; 32, 1951, p. 106 (v.d. Kuyp). vooronderzoek Brokopondoplan; 36, 1955, p. 18 (de Haan), voorrechten verleend aan Joden; 30, 1949, p. 139 (Samson). wuc/itomn in bosnegerdorpen; 35, 1954, P- '35 (Geijskes).Wapeningen, klimaat; 37, 1956, p. 25 (Kool).Wagi;mnn-/>ro;<!<;<, kolonisatie blanken; 37, 1956, p. 25 (Kool).Wogemngen-^ro/ect, technisch-economische zijde; 37, 1956, p. 25 (Kool).publ. Ahlbrinck; 37, 1957, P- 223 (Felhoen-Kraal). n, publ. v. Amstel; 29, 1948, p. 232 (Menkman-Walters). /; 28, 1947, p. 289 (Spoon). publ. Ahlbrinck; 37, 1957, p. 223 (Felhoen Kraal).Suriname; 32, 1951, p. 101 (Felhoen Kraal), van Suriname, publ. Felhoen Kraal; 32, 1951, p. 109 (Menkman).. Nepveu, 1770; 35, 1954, p. 91 (Oudschans Dentz). o>e/i/oarts/annen; 28, 1947, p. 222 (Simons).Wennekers, P., prefect Missie, request 1819; 34, 1953, p. 38 (Abbenhuis). werAge/egenAds-asct Tten/aren/>/an, publ. Sedney; 37, 1956, p. 55 (Felhoen Kraal). werkwoorden in Creools; 35, 1954, p. 59 (Lichtveld). wetgeving, sociale; 30, 1949, p. 65 (Fuykschot). we<te/i;* oe/Jo/twgen huwelijk sedert 1817; 30, 1949, p. 344 (Samson).W//ougAy's /yd; 26, 1944, p. 1 (Menkman). winti; 28, 1947, p. 217 (de Goeje). winti-dansen; 27, 1946, p. 378 (Samson). *ee/vaten-.e*te; 36, 1955, p. 1 (Reyne).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Suriname52 TREFWOORDEN SURINAME publ. Lichtveld en Voorhoeve; 38, 1958, p. 115 (Felhoen Kraal).van Suriname, publ. Felhoen Kraal; 32, 1951, p. 109 (Menkman). j; 28, 1947, p. 300 (Rijnders). ^, publ. Zendingsblad; 30, 1949, p. 56 (Menkman).t/an Surinaams; Z.ierta-*o//i; 29, 1948, p. 97 (Spoon & Sesseler).nrfagss/uj/ing; 32, 1951, p. 45 (Simons), g, invloed op mens; 37, 1956, p. 25 (Kool), ie; 37, 1956, p. 18 (Geijskes).Zurnamer, geslachtsnaam; 36, 1955, p. 65 (Oudschans Dentz).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche AntillenNEDERLANDSE ANTILLEN [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).50/andn'; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Aruba; 28, 1947, p. 347 (de Gaay Fortman); 29, 1948, p. 257 (de Gaay Fortman); 35, 1954, P- "3 (v. Helsdingen).t/w/; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).CunjfaoscA Penstoen/onds, Wf/; 29, 1948, p. 20 (Menkman). w, Cyanophycen, publ. Frmy; 26, 1944, p. 62-63 (Wagenaar Hummelinck).Kiste, kerk; 33, 1953, p. 191 (Hartog).Ampus, Juan MARTfNEZ de, factor in 1526; 37, 1957, p. 169 (Goslinga). aw/Ayo^o/o^ie, physische; 39, 1959, p. 77 (Wagenaar Hummelinck); 39, 1959, p. 95 (Tacoma). y4 tt<i//taans fer/egenit'oordtptwg in Nederland; 36, 1956, p. 165 (de Vries).sur Tf/e de d'^irufca, publ. Pinart, 1890; 35, 1954, P- ^79; 37, 1957, p. 122 (Wagenaar Hummelinck). Indianen; 37, 1956, p. 41 (de Goeje). onderwerping door Kalina's; 37, 1956, p. 41 (de Goeje).Benedenwinden; 34, 1953, p. 173; 37, 1957, p. 93; 39, 1959, p. 77 (Wagenaar Hummelinck); 39, 1959, p. 95 (Tacoma). ft; 35, 1954, P- (Meilink-Roelofsz). Curacaose plantage-; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal), voor historisch onderzoek; 37, 1957, P- 7* (Felhoen Kraal), oudste kerk; 33, 1953, p. 191 (Hartog).wapen; 37, 1956, p. 51 (Wagenaar Hummelinck). s; 26, 1944, p. 97 (Menkman).op ladingen slaven; 26, 1944, p. 97 (Menkman). n, publ. Krafft; 37, 1957, p. 237 (Wagenaar Hummelinck). awtowowie; 29, 1948, p. 257 (de Gaay Fortman); 36, 1956, p. 165 (de Vries). a/ao [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). 6a/ao di //atnfteeww [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). a; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). 53


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche Antillen54 TREFWOORDEN NED. ANTILLEN Beck, Matthias, vice-directeur van Curasao in 1659; 27, 1946, p. 139 (Hoyer).'> CAris/e/yAe JVe/rfadigAetd' 1852; 36, 1955, p. 46 (Latour).1948; 28, 1947, p. 269 (v. Eijk).Curasao; 32, 1951, p. 206 (Wagenaar Hummelinck).natuurwetenschappelijke; 32, 1951, p. 1 (Wagenaar Hummelinck). ftes/uwr; 32, 1951, p. 193 (v. Helsdingen). fces/Mwr Bonaire begin 19de eeuw; 30, 1949, p. 82, 97 (v. Meeteren). bes/uur, eerste Nederlandse; 29, 1948, p. 328 (Menkman).Ned. y4n/., publ. Gorsira; 39, 1959, p. 39 (Logemann).Curasao 1807-1816, Engels; 26, 1945, p. 229 (de Gaay Fortman). en tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog).Bovenwinden, publ. Tjon Sie Fat; 36, 1955, p. 81 (Kruijer).uracao tijdens oorlog; 30, 1949, p. 105 (Menkman).t. Martin en St. Eustatius; 34, 1953, p. 225 (Kruijer). 6euo/Angsct//ers tijdens oorlog; 27, 1956, p. 193 (Hartog). oei>o/Aijs/>ro6/me>; 38, 1958, p. 129 (Westermann).Prins Bernhard 1942; 27, 1946, p. 193 (Hartog).Prins Bernhard 1950; 31, 1950, p. 58 (Wagenaar Hummelinck). 6e*oeA Prinses Juliana 1944; 27, 1946, p. 193 (Hartog). 6e*oeers tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog). fliWio/jra/ie: zie blz. 88. 6t6/o/AeAen en archieven voor historisch onderzoek; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal). 6yntee// op Curacao; 31, 1950, p. 170 (Bitter). 6ocAemiscA ondersoeft, voedselproblemen Bovenwinden; 38, 1958, p. 86 (Luyken). oio/ogiscA s/a<ioM, plannen; 32, 1951, p. 1 (Wagenaar Hummelinck).WacA groteer [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Black Harry, methodisten-voorganger 1785; 34, 1953, p. 238 (Kruijer). ftodem, physische kenmerken; 30, 1949, p. 321 (Hamilton).Boeke, Prof. dr. J., 1874-1956, oud-redacteur W.I.G.; 37, 1956, p. 1 (Wagenaar Hummelinck). , /?a/>/>oW; 37, 1956, p. 1 (Wagenaar Hummelinck). t &wnwu>ater [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Bonaire, bestuur en exploitatie begin 19de eeuw; 30, 1949, p. 82, 97, 217 (v. Meeteren). bone/isA; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). ooomgroei op Curacao en Aruba; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren). boringen, water-; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche AntillenTREFWOORDEN NED. ANTILLEN 55 Boutwns, >ai-; 39, 1959, p. 1 (de Gaay Fortman).Boutf5<#en/7: zie blz. 83.BraA*e/>u/, plantage; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal).Buitenrus/, plantage; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal).Caw/w ^tegre; 30, 1949, p. 370; 32, 1951, p. 125 (de Gaay Fortman).CarattoscA Venster, kwartaalblad; 36, 1956, p. 173 (Wagenaar Humnienck). caran;'to [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). ; 37, 1956, p. 41 (de Goeje).Beeten /-F; 36, 1956, p. 125 (Wagenaar Hummelinck). cariMow Curacaosch Museum; 32, 1951, p. 206 (Wagenaar Hummelinck). cartograa/ Lodewijk Lens 1870-1949; 37, 1956, p. 24 (Wagenaar Hummelinck).Cos Grand, plantage; 37, 1957, P- 7' (Felhoen Kraal).Castellanos, Juan de, 1514-1605, dichter en geschiedschrijver; 38, 1958, p. 1 (Goslinga).A, plantage; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal).watervoorziening, publ. Krul; 31, 1950, p. 38 (Wagenaar Hummelinck).Ce/>Aa/o/>Ao/us/u/fus; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).CAtn^nA;esrie 1942; 27, 1946, p. 193 (Hartog).CArts/o///, tijdschrift; 36, 1956, p. 206 (Wagenaar Hummelinck). t [vogelsoort]; 34, 1953, p. 252 (Voous). t re/w [vogelsoort]; 34, 1953, p. 252 (Voous).Coccyius amertcanus; 34, 1953, p. 252 (Voous).Coccy^us minor; 34, 1953, p. 252 (Voous).Coerman, mr. Hubertus, eigenaar Seroe Sabilica in 1775:39, 1959, p. 113 (Goslinga); 39, 1959, p. 126 (Kooyman).Commissie i?adu//>Aus, 1945, 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren).Commissie de ia Try //is, rapport; 27, 1946, p. 284 (Hartog).Cory/>Aaena Ai^wrus; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). crimiwa/itei/, /eug'd-; 37, 1957, p. 212 (Ensing).Croion //afens, geneeskrachtige werking, publ. Cozijnsen; 37, 1956, p. 54 (Spoon).Crotow //avens op Benedenwindse Eilanden, gebruik; 33, 1952, p. 49 (Sesseler & Spoon).Oofon Ofa/i/o/iws, geneeskrachtige werking, publ. Cozijnsen; 37, 1956, p. 54 (Spoon).Cro/oAaga su/cinw/ris; 34, 1952, p. 252 (Voous).CSAf co//tc/; 27, 1946, p. 193 (Hartog). cu/ebra oercfe [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). cu//uuro/i/ieA, publ. Hartog; 32, 1951, p. 173 (Menkman). cu/fuur tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche Antillen56 TREFWOORDEN NED. ANTILLEN GazeWe awrf Cowmercia/ /Jdferttser, 1812; 33, 1953, p. 174 (Wagenaar Hummelinck).Cwyofoo in de vr-Spaanse tijd; 37, 1956, p. 41 (de Goeje). e BanA, Verslag 1944; 28, 1947, p. 122 (Menkman). e Pnrtes/awfscAe Party; 27, 1946, p. 257 (de Gaay Fortman).A/mjmw, carillon; 32, 1951, p. 206 (Wagenaar Hummelinck).MMieton, geopend 7.III.1948; 32, 1951, p. 1 (Wagenaar Hummelinck).Pensioen/o(f5, //e/ ^4/gemeen; 29, 1948, p. 20 (Menkman).^ PaWy; 27, 1946, p. 257 (de Gaay Fortman). n, algen, publ. Frmy; 26, 1944, p. 62 (Wagenaar Hummelinck). g; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren). rfamoaji/ef op Curacao, plannen; 31, 1950, p. 65 (Beijering). rfamwew op Benedenwindse Eilanden, publ. Visser; 31, 1950, p. 23 (Wagenaar Hummelinck). rfamwe op Benedenwindse Eilanden, publ. Santing; 31, 1950, p. 31 (Wagenaar Hummelinck). atyetme Curacao; 28, 1947, p. 65 (Seppen). de/ensie Curacao tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog).Dewoo'atisc/te Par*;;; 27, 1946, p. 257 (de Gaay Fortman), demogra/t'e Bovenwindse Eilanden, publ. Tjon Sie Fat; 36, 1955, p. 81 (Kruijer).Con/erenJJe Trinidad, 1957; 38, 1958, p. 129 (Westermann).Landbouw, Kee/ee// en Kissen;', oprichting 1943; 27, 1946, p. 193 (Hartog).bij Prins Bernhard op Curacao 1950; 31, 1950, p. 58 (Wagenaar Hummelinck). desto'Wem'wne/iriMgew voor drinkwater; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren).De S*oe, tijdschrift; 27, 1946, p. 122 (Vestdijk); 29, 1948, p. 310 (De Gaay Fortman); 32, 1951, p. 92 (Gothelp).in: Hans Hass, Unter Korallen und Haien; 26, 1944, p. 181 (Wagenaar Hummelinck).(nice-) van Curacao in 1659, Matthias Beck; 27, 1946, p. 139 (Hoyer).[vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).[vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Paradi/'s, publ. A. Hulshof; 30, 1949, p. 287, 375; 32, 1951, p. 125 (de Gaay Fortman).[vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). r, destilleerinrichtingen; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren).uit grondwater, publ. Santing; 31, 1950, p. 31 (Wagenaar Hummelinck). ;, eerste 1812; 33, 1953, p. 174 (Wagenaar Hummelinck).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche AntillenTREFWOORDEN NED. ANTILLEN 57 Dutfeers, internering tijdens oorlog; 27, 1046, p. 193 (Hartog). economt* tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog). conomtscA* wu; 28. 1947. p. 335; 29, 1948, p. 339 (Menkman). economise** tow/and Cura9ao tijdens oorlog; 30, 1949, p. 105 (Menkman). economt'scA-geogra/iscA* sfrwc/Kur, publ. Nordlohne; 33, 1952, p. 91 (Felhoen Kraal & Westermann). ewoaiAy/, >e, plantage; 37, 1957, P- 71 (Felhoen Kraal), eerste dru*Aeri;, 1812; 33, 1953, p. 174 (Wagenaar Hummelinck). wsfe wateWeirfing; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren).Afed. ^n/., totstandkoming; 32, 1951, p. 193 (v. Helsdingen).. i4n<., uitvoering; 35, 1954, P- 7* (v. Helsdingen). zelfstandigheid; 32, 1951, p. 193 (v. Helsdingen). zelfstandigheid, publ. Ellis c.s.; 36, 1955, p. 72 (Logemann). t/an^s65/uur Curasao, publ. Gorsira; 39, 1959, p. 39 (Logemann). if/iiaoefAs Gas//it<is 1855-1955; 36, 1955, p. 46 (Latour).Ellis, Gerard Martin, eigenaar Seroe Sabilica in 1819; 39, 1959, p. 113 (Goslinga). Wis, flavor/. Commissie de /a Try; 27, 1946, p. 284 (Hartog).Eman, H., partij; 27, 1946, p. 257 (de Gaay Fortman).Eman, J. H. A., politicus Aruba; 35, 1954, p. 113 (v. Helsdingen). manciafie; 34. 1953, p. 38 (Abbenhuis); 34, 1953, p. 60 (Redactie). ge/s es/Mur Curacao, 1807-1816; 26, 1945, p. 229 (de Gaay Fortman).Engels, C. J. H., arts en literator; 32, 1951, p. 92 (Gothelp).mono; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Ms s/natas; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).BowatVe begin 19de eeuw; 30, 1949, p. 97 (v. Meeteren).Bonaire begin 19de eeuw; 30, 1949, p. 217 (v. Meeteren). /ami/ies, ourfe, publ. Krafft; 32, 1951, p. 241 (de Gaay Fortman). /ami/iewrAoMrfingeM St. Martin en St. Eustatius; 34, 1953, p. 225 (Kruijer). /inawci tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog). /inanci/e coMse^wew/ies vrijmaking eilanden, Rapport Plantz; 31, 1950, p. 98 (Nordlohne). /iMawcife toestand Cwrafao tijdens oorlog; 30, 1949, p. 105 (Menkman). /isca/aa/; 33, 1953, p. 191 (Hartog). //amingo's Bonaire, publ. Swaen; 27, 1946, p. 61 (Wagenaar Hummelinck). /feercAi [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). F/ora, publ. Arnoldo; 35, 1955, p. 227 (Florschtz). //yig'/isA; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). /owrfsew tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog).Fontein, grot; 37, 1957, p. 93 (Wagenaar Hummelinck).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche Antillen58 TREFWOORDEN NED. ANTILLEN For* NossaM,- 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal).For< Nassau, strijd om; 39, 1959, p. 113 (Goslinga); 39, 1959, p. 126 (Kooyman). /os/aa/ als veevoeder; 29, 1948, p. 273 (Spoon).Gaay Fortman, mr. B. de, afscheid als redacteur W.I.G.; 37, 1957, p. 69 (Redactie). ts, S<. rtza*e/As, 1855-1955; 36, 1955, P- 4^ (Latour).and Comm^rcta/ /la'ver/t'ser, 7"A Curasao, 1812; 33, 1953, p- 174 (Wagenaar Hummelinck). e, TAe S/. JEwsto/ms, 1792; 29, 1948, p. 161 (Hartog). t; 33, 1953, p. 229 (Dennert).A; 34, 1953, p. 252 (Voous).o/> S/. Mar/w, R.K.: 38, 1958, p. 151 (Menkman & de Barbanson)./ndianen; 37, 1956, p. 41 (de Goeje). em, publ. Visser; 31, 1950, pi 23 (Wagenaar Hummelinck). geAa/eeAte />/atew, publ. Arnoldo; 35, 1955, p. 226 (Florschtz).1803-1898; 36, 1955, p. 46 (Latour).op Bovenwindse Eilanden; 34, 1953, p. 238 (Kruijer). geneesArocMge werAtwg Croton, publ. Cozijnsen; 37, 1956, p. 54 (Spoon), geo/ogte Bovenwindse Eilanden; 37, 1957, P- 127 (Westermann). ge/>ie [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). geschiedenis Bonaire begin i9deeeuw;30,1949,p. 82,97,217 (v. Meeteren).>roAA/*Mgen: zie blz. 85. n, prof. Boeke's werk op Ned. Ant.; 37, 1956, p. 1 (Wagenaar Hummelinck). oKwens; 39, 1959, p. 1 (de Gaay Fortman). e W7; 39, 1959, p. 1 (de Gaay Fortman).^)oom [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).minister, positie; 36, 1956, p. 165 (de Vries). /, publ. Gorsira; 39, 1959, p. 39 (Logemann). ge^on<//ii!irf5/oes/anrf op Cura9ao tijdens oorlog; 30 ,1949, p. 105 (Menkman).Gigantes, /s/a de /os; 27, 1956, p. 41 (de Goeje). fogg/e-eyea" scad [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). godsdiensten; 28, 1947, p. 1 (Hartog). godsdienstig /eren tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog). gouoVnaAree/; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). gray snater [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). greew moray [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). groepsrerAoudingen St. Martin en St. Eustatius; 34, 1953, p. 225 (Kruijer). gronden, physische kenmerken; 30, 1949, p. 321 (Hamilton). dtng, publ. Krul; 31, 1950, p. 21 (Wagenaar Hummelinck).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche AntillenTREFWOORDEN NED. ANTILLEN 59 gron<frt>aferAimAou<frng, publ. San ting; 31, 1950, p. 31 (Wagenaar Hummelinck). >ater/>/Curacao; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren). t/, middelen tot verhoging; 31, 1950, p. 65 (Beijering).a, plantage; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal), van Fontein; 37, 1957, p. 93 (Wagenaar Hummelinck). groupers [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Gymno/Aora* /nors; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Aai/6eaA [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Aanrfe/ op Curafao, 1807-1816; 26, 1945, p. 229 (de Gaay Fortman).Aarder [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Hart, Willem 't, f 1830, koopvaardij-kapitein; 37, 1957, p. 188 (Menkman).Hass, Hans, onderwaterfotograaf; 26, 1944, p. 181 (Wagenaar Hummelinck). tng Curofao tijdens oorlog; 30, 1949, p. 105 (Menkman).Aruba en Cura9ao, publ. Groote; 31, 1950, p. 94 (Latour). f/e Koo/, plantage; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal). 7/emt>am/)Aus unt/ascia/us/37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Henriquez, Esther, eigenares Seroe Sabilica in 1834; 39, 1959, p. 113 (Goslinga). //j'rttw</cA<Ays a//iws; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Ats/orie en oude families, publ. Krafft; 32, 1951, p. 241 (de Gaay Fortman).Ais/oriscA onrfr*oeA, bibliotheken en archieven; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal).Ao//s; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren).Aowing-, bijenteelt; 31, 1950, p. 170 (Bitter).Aoniwg, kwaliteit op Curacao; 31, 1950, p. 175 (Spoon & Sesseler). /foop, Z>e, plantage; 37, 1957, P- 7* (Felhoen Kraal).Aow/Aa/j; 28, 1947, p. 193 (Westermann).Awis;'e met wrijfsteen op Aruba; 36, 1956, p. 125 (Wagenaar Hummelinck).Aydro/ogie Curacao en Aruba, publ. Santing; 31, 1950, p. 31 (Wagenaar Hummelinck).AygtmscAe foestanrf Curacao 1855-1955; 36, 1955, p. 46 (Latour). icterws jcteras; 34, 1953, p. 252 (Voous). icterus MigTogw/an's; 34, 1953, p. 252 (Voous)./jw; 34, 1953, p. 173 (Wagenaar Hummelinck).ro/steAetittgew; 34, 1953, p. 173; 36, 1956, p. 125; 37, 1957, p. 93 (Wagenaar Hummelinck).sAefe/wowdsten Aruba; 39, 1959, p. 95 (Tacoma).ondstew Aruba en Curacao; 39, 1959. P- 77 (Wagenaai Hummelinck). /dt'aase woorrfe en namen op Aruba; 37, 1957, p. 122 (Pinart).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche AntillenO TREFWOORDEN NED. ANTILLEN Aruba, oorsprong; 39, 1959, p. 95 (Tacoma).Bovenwindse Eilanden; 37, 1956, p. 41 (de Goeje). /"tanen, geestesleven; 37, 1956, p. 41 (de Goeje). /ndtanen, kanibalisme; 37, 1956, p. 41 (de Goeje). talen; 37, 1956, p. 41 (de Goeje).tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog).voorsprong Curafao; 29, 1948, p. 1 (v.d. Walle).geologie Bovenwindse Eilanden; 37, 1957, p. 127 (Westermann). /n/enw-rege/tng; 30, 1949, p. 349, 370; 31, 1950, p. 204, 246; 32, 1951, p. 125 (de Gaay Fortman); 34, 1953, p. 113 (Jonkers), /w/enm-rege/t'ng' J95.17 36, 1956, p. 165 (de Vries), internenng Dwiteers tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog). /s/a de /os Gigan/es; 37, 1956, p. 41 (de Goeje). /s/a de /os Gtgan/es, publ. De Castellanos; 38, 1958, p. 1 (Goslinga). /'ocoe/>e/>oe [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).op Curafao; 37, 1957, P- 212 (Ensing). /; 37, 1957, p. 212 (Ensing).op Curafao; 37, 1957, P- 212 (Ensing).op Curasao, publ. Emmanuel; 38, 1958, p. in (Dennert); 38, 1958, p. 174 (Menkman). ;'owWs op Bovenwindse Eilanden; 34, 1953, p. 238 (Kruijer). /owno/ts/ieA /even, publ. Hartog; 28, 1947, p. 15 (de Gaay Fortman), s' op Bovenwindse Eilanden; 34, 1953, p. 238 (Kruijer). '5, Indianenstam; 37, 1956, p. 41 (de Goeje). a's, onderwerping Ara wakken; 37, 1956, p. 41 (de Goeje).op Klein Bonaire, begin 19de eeuw; 30, 1949, p. 217 (v. Meeteren).Aanioa/isme bij Indianen; 37, 1956, p. 41 (de Goeje). /faloentutn, plantage; 37, 1957, P- 71 (Felhoen Kraal).AerA en religie op Bovenwindse Eilanden; 34, 1953, p. 238 (Kruijer).AerA, oudste op Aruba; 33, 1953, p. 191 (Hartog). 's, publ. Brada; 33, 1952, p. 82, 84, 85, 87 (Menkman).Bovenwindse Eilanden, publ. Brada; 34, 1953, p. 223 (Menkman).AeuAen, Cwrafaose, publ. Arends-Savelkoul c.s.; 30, 1949, p. 58 (Idsinga-Goedewaagen).; 37, 1957, p. 212 (Ensing).St. Martin en St. Eustatius; 34, 1953, p. 225 (Kruijer). -KVetn Bonaire begin 19de eeuw; 30, 1949, p. 217 (v. Meeteren).AT/yn S<. Crwys, plantage; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal). l, publ. Visser; 31, 1950, p. 23 (Wagenaar Hummelinck). >, )e, plantage; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche AntillenTREFWOORDEN NED. ANTILLEN 6l t. Martin; 38, 1958, p. 151 (Menkman). /, Hn/;>, plantage; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal).Koolwijk, pastoor A. J. van, archeoloog; 34, 1953, p. 173; 39, 1959, p. 77 (Wagenaar Hummelinck). toorts, gek, 1803-1898; 36, 1955, p. 46 (Latour).Aorool/wtn als bouwmateriaal; 30, 1949, p. 257 (Spoon & Sesseler).publ. Walton Smith; 30, 1949, p. 148 (Wagenaar Hummelinck) ; 28, 1947, p. 92, 125, 157, 189. 252, 287, 317, 347, 378; 29, 1948, p. 24, 62, 92, 127, 313, 352; 30, 1949, p. 29, 61, 93, 286. 320, 349, 370; 31, 1950, p. 56, 107, 204, 246; 32, 1951, p. 52, 125, 191, 256 (de Gaay Fortman); 33, 1952, p. 132 (de Wit), ifrui, /?aort; 31, 1950, p. 21 (Wagenaar Hummelinck). i', publ. Visser; 31, 1950, p. 23 (Wagenaar Hummelinck).Bonaire begin 19de eeuw; 30, 1949, p. 217 (v. Meeteren).gezaghebber Van Raders, 1836; 29, 1948, p. 353 (de Gaay Fortman).Lan<#>owa>, KeeteW* en Pissert;, oprichting Departement in 1943; 27, 1946, p. 193 (Hartog).Lansberg, Eduard S. 1863-1958, notaris; 39, 1959, p. 136 (de Gaay Fortman).Lansberge, J. F. A. W. van, 1839-1883, kapitein; 29, 1948, p. 81 (Menkman).Lansberge, Reinhart Frans van, 1804-1873, gouverneur van Curacao; 34. '953. P- 13 (v. Dijk).Lansberge, Reinhardt Frans van, 1804-1873, gouverneur van Curacao, publ. Brada; 33, 1952, p. 103 (v. Lansberge).Lauffer, Johann Rudolf, Directeur Curacao, 1796-1803, publ. Van Meeteren; 27, 1946, p. 89 (Menkman).Lee, William, f 1823, oprichter eerste drukkerij Curacao; 33,1953, p. 174 (Wagenaar Hummelinck). /ees/a/e/; 27, 1946, p. 94 (de Gaay Fortman).Lens, Lodewijk, 1870-1949, cartograaf; 37, 1956, p. 24 (Wagenaar Hummelinck). /rAuw^e tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog); 32, 1951, p. 92 (Gothelp); 27, 1946, p. 122 (Vestdijk).Liebergen, Arnout van, nota slavenhandel 1642; 26, 1944, p. 97 (Menkman).; 30, 1949, p. 289 (Sesseler).'> Stoe'; 27, 1946, p. 122 (Vestdijk); 32, 1951, p. 92 (Gothelp).natuurwetenschappelijk onderzoek tijdens oorlog; 27, 1946, p. 363 (Wagenaar Hummelinck). ", maatstaven; 33, 1953, p. 229 (Dennert).natuurwetenschappelijke publicaties; 32, 1951, p. 1 (Wagenaar Hummelinck).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche Antillen62 TREFWOORDEN NED. ANTILLEN ; 29, 1948, p. 71 (Vervoort). /ucA/faar/tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog). /ucAfraar/ op Curacao tijdens oorlog; 30, 1949, p. 105 (Menkman).Lu/tanus aya; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Lu/tawus griseus; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). a, oorsprong woord; 30, 1949, p. 61 (de Gaay Fortman). /, spam'sA; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). magie op Bovenwindse Eilanden; 34, 1953, p. 238 (Kruijer). maAreW, Spaanse; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Ma//>ais, plantage; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal). mangroueAoeAoeA; 34, 1953, p. 252 (Voous).Afargarops /uscafus; 34, 1953, p. 252 (Voous). marten-ftjo/ogiscA s/a/ton, plannen; 32, I95i,p. 1 (Wagenaar Hummelinck).Marine; 28, 1947, p. 65 (Seppen).Marine tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog). marsbangoe [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).onderjoeA voedselproblemen Bovenwindse Eilanden; 38, 1958, p. 86 (Luyken).u<erA 1939-1946; 28, 1947, p. 329 (Wagenaar Hummelinck).Mketeren, Nicolaas van, 20. II. 1881-11. IV. 1953; 34, 1953, p. 210 (de Gaay Fortman).Curacao; 36, 1955, p. 46 (Latour).a/s ro/steAewJn^n op Bonaire; 36, 1956, p. 125 (Wagenaar Hummelinck). meMw-owaVrroeA Bovenwindse Eilanden; 38/1958, p. 86 (LuykenJ. meroe [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Mestizo, Juan, Indiaan in 1635; 37, 1956, p. 41 (de Goeje). e; 34, 1953, p. 238 (Kruijer).tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog).gi/ims; 34, 1953, p. 252 (Voous).Bovenwindse Eilanden; 37, 1957, p. 127 (Westermann). moe/a [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). moe/a/oe [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Molengraaff, G. J., waterleidingplan 1921-1925; 31, 1950, p. 129 (v.Meeteren).Afugi/ crma; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). miA, wAt/e [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Afuseuw, CurafaoscA, carillon; 32, 1951, p. 206 (Wagenaar Hummelinck).Museum, CurafaoscA, opening 7.III.1948; 32, 1951, p. 1 (Wagenaar Hummelinck). tmmeAns/ri<men/; 29, 1948, p. 225 (de Goeje).Afyctero/>rca tmaci; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche AntillenTREFWOORDEN NED. ANTILLEN 63 op Aruba. Indiaanse, publ. Pinart; 37, 1957, P- '" (Wagenaar Hummelinck).van dieren in: Hans Hass, Unter Korallen und Haien; 26, 1944, p. 181 (Wagenaar Hummelinck).van plantages; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal), van vrijgelaten slaven; 27, 1946, p. 159 (de Gaay Fortman).A'ossaw, For/; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal).Nassau, For/, strijd om; 39, 1959, p. 113 (Goslinga); 39,1959, p. i26(Kooyman). nassau-grow^er [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Ata/tonaal ParA bij Sta. Barbara, plannen; 32, 1951, p. 1 (Wagenaar Hummelinck). na/uur6cArming; 28, 1947, p. 193 (Westermann). wa/MMrtt)tewscAa/)/)e/;A 6e/angste//ing; 32, 1951, p. 1 (Wagenaar Hummelinck).ATa/wKru^tenscAa^Wi/Ae S/iutoAring voor Suriname n aV NVaVr/awrfs /lnf7/en, opgericht 29.VIII.1945; 32, 1951, p. 1 (Wagenaar Hummelinck).Na/WKrttie/>wc/iae/t;*e WerAgroe/ A^aVr/an<f5 /in/iV&n, opgericht 27.XII.1948; 32, 1951, p. 1 (Wagenaar Hummelinck). e/i/A onderzoek tijdens de oorlog; 27, 1946, p. 363 (Wagenaar Hummelinck). i; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).van St. Maarten en St. Eustatius; 34, 1953, p. 225 (Kruijer). /, plantage; 37, 1957, P- 7' (Felhoen Kraal). nt<//tg />/an/en, publ. Arnoldo; 35, 1955, p. 226 (Florschtz). ofteaA op Bovenwindse Eilanden; 34, 1953, p. 238 (Kruijer). oc/root verleend in 1814 aan Julius Pontilius; 28, 1947, p. 62 (de Gaay Fortman). ft'e tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog). /, publ. Hakkenberg van Gaasbeek; 36, 1956, p. 202 (Wagenaar Hummelinck). iys op Curacao tijdens oorlog; 30, 1949, p. 105 (Menkman).OM^mw/s tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog). onrferwys op Curafao, 1692-1802, Joods, publ. Emmanuel; 38, 1958, p. 174 (Menkman). archeologisch; 34, 1953, p. 173; 37, 1957, p. 93 (Wagenaar Hummelinck). archieven en bibliotheken; 37, 1957, P- 7' (Felhoen Kraal). owderzoeA, biochemisch en medisch, voedselproblemen Bovenwindse Eilanden; 38, 1958, p. 86 (Luyken). natuurwetenschappelijk tijdens oorlog; 27, 1946, p. 363 (Wagenaar Hummelinck). natuurwetenschappelijk; 32, 1951, p. 1 (Wagenaar Hummelinck).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche Antillen64 TREFWOORDEN NED. ANTILLEN van Cura9ao, herdenking op 26.VII. 1949; 30, 1959, p. 271 (Menkman). g7 30, 1949, p. 349, 370 (de Gaay Fortman).Antilliaanse vertegenwoordiging in Nederland; 36, 1956, p. 165 (de Vries). <m<twAAe/ig politiek; 30, 1949, p. 237 (de Gaay Fortman). g, staatkundige; 31, 1950, p. 107 (de Gaay Fortman), g, staatkundige, publ. Kasteel; 37, 1956, p. 58 (Felhoen Kraal), landbouw, publ. Visser; 31, 1950, p. 23 (Wagenaar Hummelinck).(= 2de wereldoorlog), Antillen; 26, 1947, p. 193 (Hartog). oor/og, bevolking Cura9ao; 30, 1949, p. 105 (Menkman). ooWo#, Cura9ao; 27, 1946, p. 193 (Hartog); 30, 1949, p. 105 (Menkman). ooWog, financin en economische toestand; 30, 1949, p. 105 (Menkman). oor/og, lucht- en scheepvaart; 30, 1949, p. 105 (Menkman). oor/og, pers Curacao; 27, 1946, p. 18 (Hartog). s, carillon; 32, 1951, p. 206 (Wagenaar Hummelinck).Indianen op Aruba; 39, 1959, p. 95 (Tacoma). oediwg Atwderen St. Martin en St. Eustatius; 34, 1953, p. 225 (Kruijer). ; 28, 1947, p. 236 (Hoyer). o>-fln;'a/)/)e/scA*W van Curacao; 30, 1949, p. 289 (Sesseler). ot-Aaa 17.X.1807; 26, 1945, p. 229 (de Gaay Fortman), owrfe /amt/ies, publ. Krafft; 32, 1951, p. 241 (de Gaay Fortman). oWAdAwndtg onrferzoeA; 34, 1953, p. 173; 37, 1956, p. 93 (Wagenaar Hummelinck). otafste ArA van Aruba; 33, 1953, p. 191 (Hartog). oudste wowti; van Cura9ao, | 1952; 33, 1953, p. 174 (Wagenaar Hummelinck).[vogelsoort]; 34, 1953, p. 252 (Voous). a, publ. Gorris; 29, 1948, p. 242 (v. Meeteren). publ. Janssen; 29, 1948, p. 309 (de Gaay Fortman), van Aruba, Indiaanse woorden, publ. Pinart; 37, 1957, p. 122 (Wagenaar Hummelinck).[vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Pensioei/on<is, HeM/gemeen CurafaoscA; 29, 1948, p. 20 (Menkman). periodiefte ^ft/icaries op Aruba, publ. Hartog; 35, 1955, p. 231 (Wagenaar Hummelinck). /rs tijdens oorlog; 27, 1946, p. 18, 193 (Hartog).aw<Aro/>oZoge; 39, 1959. p. 77 (Wagenaar Hummelinck); 39, 1959, p. 95 (Tacoma).AenwerAe bodem; 30, 1949, p. 321 (Hamilton). /werfra <fr Mla op Aruba; 36, 1956, p. 125 (Wagenaar Hummelinck).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche AntillenTREFWOORDEN NED. ANTILLEN 65 Pijpers, P. J., 1908-1945, geoloog; 27, 1946, p. 116 (Wagenaar Hummelinck). /nAo<;<fa [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).P'scadra, Groo/-, plantage; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal). ^Zanteg^-arcAteuen, Cura9aose; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal). />/a/agnamen; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal). />/ankt, gekweekte en nuttige, publ. Arnoldo; 35, 1955, p. 226 (Florschtz). i, publ. Visser; 31, 1950, p. 23 (Wagenaar Hummelinck). flavor/-; 31, 1950, p. 98 (Nordlohne).re/o [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). />oe;33, 1953, p. 229 (Dennert). n 1815-1862; 36, 1955, p. 46 (Latour). *; 29, 1948, p. 257; 30, 1949, p. 129 (de Gaay Fortman).A, ontwikkeling; 30, 1949, p. 237 (de Gaay Fortman).tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog); 27, 1946, p. 257 (do Gaay Fortman).Pontilius, Julius, Kapitein Artillerie ca. 1810; 28, 1947, p. 62 (de Gaay Fortman). />osi/te Gevolmachtigd Minister; 36, 1956, p. 165 (de Vries). />otft Gezaghebber, publ. Gorsira; 39, 1959, p. 39 (Logemann).Pot, Arnoldus Wilhelmus, 1898-1950, bacterioloog; 32, 1951, p. 240 (Wagenaar Hummelinck). ^rinjWtj'Ae fc^oA;n 1942, 1944, I95i 27, 1946, p. 193 (Hartog); 31, 1950, p. 58 (Wagenaar Hummelinck).Pricmofus wciaiw5," 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). Antilliaans, publ. Monte; 36, 1956, p. 204 (de Gaay Fortman). in jj; 34, 1953, p. 60 (Redactie).Bovenwindse Eilanden; 34, 1953, p. 238 (Kruijer). ^, systematische beschrijving inhoud, publ. Noordenbos; 28, 1947, p. 22 (de Gaay Fortman).Aruba, periodieken, publ. Hartog; 35, 1955, P- ^3* (Wagenaar Hummelinck). e, vorm en debiet; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren).Pyclas, Nicola as, t ca. 1840, laatste Arubaanse Indiaan; 39,1959, p. 77 (Wagenaar Hummelinck). ra<o-<W!ro/> tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog).Raders, van, landbouwplannen, 183&; 29, 1848, p. 353 (de Gaay Fortman). Con>K5te, 1945; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren). ,r, /?a/>w< Conntssie, 1945, 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren). e; 37, 1956, p. 1 (Wagenaar Hummelinck).Try is;27, 1946, p. 284 (Hartog).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche Antillen66 TREFWOORDEN NED. ANTILLEN /; 31, 1950, p. 21 (Wagenaar Hummelinck). ; 31, 1950, p. 98 (Nordlohne).Rasvelt, Wigbold, predikant op Curasao 1730-1757, publ. De Groot; 27, 1946, p. 63 (de Gaay Fortman). rec/i/sgefrruiAen, indagen van voortvluchtig militair; 27, 1946, p. 137 (Hartog). territoriale; 34, 1953, p. 113 (Jonkers), r, publ. Gorsira; 39, 1959, p. 39 (Logemaan).Antilliaans procesrecht, publ. Monte; 36, 1956, p. 204 (de Gaay Fortman). rerf wMer/isA; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). red grouper [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). rerfswa^er [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). regent/a/ Curacao 1930-1946; 31, 1950, p. 65 (Beijering). regeni>a/ Curacao en Aruba, publ. Visser; 31, 1950, p. 23 (Wagenaar Hummelinck). re/igie Bovenwindse Eilanden; 34, 1953, p. 238 (Kruijer).Wciwms Bovenwindse Eilanden; 26, 1945, p. 225 (Spoon).Ringma, A. D., amateur archeoloog f 1957; 34, 1953, p. 173; 37, 1957, p. 93; 39, 1959, p. 77 (Wagenaar Hummelinck). 7?onrfe 7~a/e/ Con/erew/ie; 29, 1948, p. 62, 92, 127, 257 (de Gaay Fortman); 33, 1952, p. 132 (de Wit). i?oois Ka/Ao/iciswe Bovenwindse Eilanden; 34, 1953, p. 238 (Kruijer). ro/s/eAewin/jen Bonaire, mensenfiguurtjes; 36, 1956, p. 125 (Wagenaar Hummelinck). rotstekeningen Curacao, Aruba en Bonaire; 34, 1953, p. 173; 37, 1957, P- 93 (Wagenaar Hummelinck).Rutten, Prof. dr. L., 1884-1946, geoloog; 27, 1946, p. 112 (Wagenaar Hummelinck). saeW [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Saoi/ca, Seroe; 39, 1959, p. 113 (Goslinga); 39, 1959, p. 126 (Kooyman). sa/ie, u/t'Afc, geneeskracht, publ. Cozijnsen; 37, 1956, p. 54 (Spoon), sa/ie, u>*/rfe, gebruik op Benedenwindse Eilanden; 33, 1952, p. 49 (Sesseler & Spoon).begin 19de eeuw; 37, 1957, p. 188 (Menkman).tijdens oorlog; 30, 1949, p. 105 (Menkman). i; tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog).re^a/is; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). 5/ar crMfMewo/Aa/mus; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). separaciow /lrwfta;35,1954, p. 113 (v. Helsdingen) ;35,1955, p. 233 (Hartog).Seroe SaAi/tca; 39, 1959, p. 113 (Goslinga); 39, 1959, p. 126 (Kooyman).op Bovenwindse Eilanden; 34, 1953, p. 238 (Kruijer).Indiaanse; 39, 1959, p. 77 (Wagenaar Hummelinck); 39, 1959, p. 95 (Tacoma).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche AntillenTREFWOORDEN NED. ANTILLEN 67 // 26, 1944, p. 97 (Menkman). i;, namen vrijgelatenen; 27, 1946, p. 159 (de Gaay Fortman).op Bonaire, begin 19de eeuw; 30, 1949, p. 82, 97, 217 (v. Meeteren).Smith, L. B., Amerikaanse consul 1893; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren).[vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Bovenwindse Eilanden, publ. Tjon Sie Fat; 36, 1955. P- 81 (Kruijer).tue/gewng; 30, 1949, p. 65 (Fuykschot).tijdens oorlog; 27, 1946, p. 193 (Hartog).S/>Ayraea 6arraifa/ 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). s/>oed sea roWn [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). s/>roe<Wi>s, sowte; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).g; 31, 1950, p. 107 (de Gaay Fortman), g, publ. Kasteel; 37, 1956, p. 58 (Felhoen Kraal). 5/aa/snrcA/ng; 29, 1948, p. 257 (de Gaay Fortman); 32, 1951, p. 193 (v.Helsdingen); 36, 1956, p. 165 (de Vries). siaafeinrtcAftng, publ. Ellis c.s.; 36, 1955, P- 7* (Logemann). s/aaAst'nricA/ing, Rapport-Commissie De la Try Ellis; 27, 1946, p. 284 (Hartog).Rapport-Plantz; 31, 1950, p. 98 (Nordlohne).94#; 36, 1956, p. 165 (de Vries)._955, publ. v. Helsdingen; 37, 1956, p. 58 (Felhoen Kraal). /, Curasao en Suriname, 1946; 27, 1946, p. 280 (de Gaay Fortman). sttiem, 6io/ogiscA, plannen; 32, 1951, p. 1 (Wagenaar Hummelinck).Statauf J954; 36, 1956, p. 165 (de Vries).S*. Owys, AT/j/'m, plantage; 37, 1957, P- 7* (Felhoen Kraal).S/. 7i.za6e*As Go5<Amw -T#55-J955/ 36, 1955, p. 46 (Latour).S/. s/a<iMs Ga2e, TA, 1792; 29, 1948, p. 161 (Hartog).S/. May/iw en S*. Bar/A^emy 7977-7957; 38, 1958, p. 151 (Menkman & de Barbanson).S<oe, De; 27, 1946, p. 122 (Vestdijk); 29, 1948, p. 310 (de Gaay Fortman); 32, 1951, p. 92 (Gothelp).Stoppel, Pater J., request in 1817; 34, 1953, p. 38 (Abbenhuis). s/rydom Fort Nassau; 39, 1959, p. 113 (Goslinga); 39, 1959, p. 126 (Kooyman).Sfrcmgy/ufa acM5; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). s/rwcfuur, economisch-geografische, publ. Nordlohne; 33, 1952, p. 91 (Felhoen Kraal & Westermann).Struycken, A. A. M., Gouverneur 1951; 32, 1951, p. 168 (Wagenaar Hummelinck). g, voor SMnu) en rfe TVedeWanrfse /4n/t7/en, ; 32, 1951, p. 1 (Wagenaar Hummelinck).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche Antillen68 TREFWOORDEN NED. ANTILLEN su>ord/tsA; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). /a/en van Indianen; 37, 1956, p. 41 (de Goeje).Tarpon atfan/tcus; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). terWorto/e recA*sgmeenscAa/>en; 34, 1953, p. 113 (Jonkers). <in/>onni [vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). fya'scArt/f, CaraifciscA Genster; 36, 1956, p. 173 (Wagenaar Hummelinck). <ydscAri/< CAm/o//e/; 36, 1956, p. 206 (Wagenaar Hummelinck). <o/a<ingen uitzetting; 39, 1959, p. 1 (de Gaay Fortman). /oeristenindMs/rte; 29, 1948, p. 296 (Kies).Tolck, J. P., directeur Curacao 1639; 29, 1948, p. 328 (Menkman). s; 33, 1953, P- 183 (Voous).[vogelsoort]; 34, 1953, p. 252 (Voous). /ruptaa/ cacArf [vogelsoort]; 34, 1953, p. 252 (Voous).Kjtretdtnffsp/annen, Willemstad, Oranjestad, St. Nicolaas; 28, 1947, p. 42 (Hartog).E7an<knrege/tn; 35, 1954, P- 7^ (v. Helsdingen).toelating; 39, 1959, p. 1 (de Gaay Fortman).Uytrecht, Caspar Lodewijk van, 1786-1862, koloniaal ambtenaar; 30, 1949. P- 217 (v. Meeteren).Curasao en Aruba; 30, 1949, p. 65 (Fuykschot). y Bonaire begin 19de eeuw; 30, 1949, p. 217 (v. Meeteren).CaratwcA, kwartaalblad; 36, 1956, p. 173 (Wagenaar Hummelinck).en toelating; 39, 1959, p. 1 (de Gaay Fortman). vera7im/>ingtt:t;/rs regenwater Curacao; 31, 1950, p. 65 (Beijering).i4ru6a Ned. ^nti/Zen; 35, 1954, p. 113 (v. Helsdingen). 1949; 30, 1949, p. 129, 237 (de Gaay Fortman), in Willemstad; 28, 1947, p. 44 (Hartog).Vermunt, L. W. J., 1903-1943, geoloog; 27, 1946, p. 116 (Wagenaar Hummelinck).Versluys, J., waterleidingplan 1928; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren).in Nederland, Antilliaanse; 36, 1956, p. 165 (de Vries). carillon; 32, 1951, p. 206 (Wagenaar Hummelinck).terreinen; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren).toelating; 39, 1959, p. 1 (de Gaay Fortman).I. Comp. op Antillen; 34, 1953, p. 113 (Jonkers).Kttfa Maria, jeugdwerk; 37, 1957, p. 212 (Ensing). i>tna7>/aa/sen rois/eAeningeM/ 34, 1953, p. 173; 37, 1957, p. 93 (Wagenaar Hummelinck). utsnamen in boek Hans Hass: Unter Korallen und Haien; 26, 1944, p. 181 (Wagenaar Hummelinck). tS5n; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). viwery; 29, 1948, p. 65 (Boeke).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche AntillenTREFWOORDEN NED. ANTILLEN 69 i;. Rapport-Boeke; 37, 1956, p. 1 (Wagenaar Hummelinck).ris; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld).Aruba, publ. Steenmeijer; 38, 1958, p. 178 (Luyken). i;oea'tng5/>rol>/mn Bovenwindse Eilanden; 38, 1958, p. 86 (Luyken). t>og/s; 34, 1953, p. 252 (Voous). *; 33, 1953, P- 183 (Voous). , publ. v. Meeteren; 29, 1948, p. 307 (Latour). ', Curacaose; 29, 1948, p. 24 (de Gaay Fortman). ;'e PanoaVro Pan; 29, 1948, p. 247 (de Gaay Fortman).Bovenwindse Eilanden; 37. 1957, p. 127 (Westermann).[vissoort]; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). ioa//n WiMems/ad omstreeks 1750; 38, 1958, p. 168 (Kooyman). en /Irua; 37, 1956, p. 51 (Wagenaar Hummelinck). r, betekenis voor landbouw, publ. Visser; 31, 1950, p. 23 (Wagenaar Hummelinck). (cator6ortn^0n; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren).Watercommisste 7945 [Commissie Radulphus] ;31,1950, p. 129(v. Meeteren). teaterconsrra/e, publ. Visser; 31, 1950, p. 23 (Wagenaar Hummelinck). /, publ. Sant ing; 31, 1950, p. 31 (Wagenaar Hummelinck). e, publ. Krul; 31, 1950, p. 38 (Wagenaar Hummelinck). g, publ. Krul; 31, 1950, p. 21 (Wagenaar Hummelinck). g, eerste; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren). n/a^5 Curacao; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren).ao; 31, 1950, p. 65 (Beijering).Men Curacao in Spaanse tijd; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren). n, vorm en debiet; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren). watervoorziening Curacao; 31, 1950, p. 129 (v. Meeteren). ttiatewoor.jiening, cen/ra/e, publ. Krul; 31, 1950, p. 38 (Wagenaar Hummelinck).; 27, 1946, p. 193 (Hartog). irf, >e CAWste/yAc, 1852; 36, 1955, p. 46 (Latour).^n<i//en 1946; 29, 1948, p. 1 (v.d. Walle); 29, 1948, p. 65 (Boeke), 30, 1949, p. 184 (Redactie)., Afa*Muraie/e*iscAa/>pe/yAe; 32, 1951, p. 1 (Wagenaar Hummelinck).g; 34, 1953, p. 238 (Kruijer).Compagnie; 34, 1953, p. 113 (Jonkers).Compagnie, archieven; 35, 1954, P- 1 (Meilink-Roelofsz). g', sociale; 27, 1946, p. 193 (Hartog); 30, 1949, p. 65 (Fuijkschot). e, >, plantage; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal), un'te so/ie, geneeskracht, publ. Cozijnsen; 37, 1956, p. 54 (Spoon).sa/ie op Benedenwindse Eilanden, gebruik; 33, 1952, p. 49 (Sesseler & Spoon).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Nederlandsche Antillen7O TREFWOORDEN NED. ANTILLEN twrt-un'rt; 29, 1948, p. 225; 31, 1950, p. 180; 37, 1956, p. 41 (de Goeje).Wt/, fwo/ D; 39, 1959, p. 1 (de Gaay Fortman). ujoort&n, Indiaanse, in Papiamento van Aruba, publ. Pinart; 37, 1957, p. 122 (Wagenaar Hummelinck). wy/steen, Aruba; 36, 1956, p. 125 (Wagenaar Hummelinck).f/a(/iMs; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). a, publ. Arnoldo; 35, 1955, p. 227 (Florschtz). r, plantage; 37, 1957, p. 71 (Felhoen Kraal). n; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). //s/anrfigAeid eilandgebieden; 32, 1951, p. 193 (v. Helsdingen). ^//s/andtfAeid eilandgebieden, publ. Ellis c.s.; 36, 1955, p. 72 (Logemann). ^^A^M^>^r/figin in 19de eeuw; 36, 1955, p. 46 (Latour). zon/, afzetmogelijkheden; 27, 1946, p. 353 (Spoon), .zou/, industriemogelijkheden; 27, 1946, p. 353 (Spoon). ;ou//>aMnn Bonaire begin 19de eeuw; 30, 1949, p. 217 (v. Meeteren). /is; 37, 1956, p. 5 (Zaneveld). noma/te'n Bovenwindse Eilanden; 37, 1957, p. 127 (Westermann).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Suriname & Nederlandsche AntillenSURINAME & NEDERLANDSE ANTILLEN op Hamelberg's werken; 27, 1946, p. 157 (Menkman).s/auerni/, bronnen; 34, 1953, p. 91 (v. Winter). a/scAa//n# s/awri;, openbare mening in Nederland; 34, 1953, p. 61 (v.Winter).eteer in Nederland van geldmiddelen Overzeese Gebiedsdelen 1940-1943; 27, 1946, p. 90 (Menkman). fteuesriging S/a/uu/; 35, 1955, P- 181 (Redactie).BtMogra/ie zie blz. 88.Boeke, prof. dr. J., afscheid als redacteur; 31, 1950, p. 1 (Redactie). frronnen betreffende afschaffing slavernij; 34, 1953, p. 91 (v. Winter).Carafcj'scAe Commissie; 28, 1947, p. 47 (Huurman); 29, 1948, p. 368 (Menkman).Cassard, Jacques, zeerover, publ. v. Hulzen; 33, 1952, p. 106 (Menkman).Cen/raa/6/ad, .YerfeWandscA A'o/oniaa/, 1894-1895; 35, 1954, P' 97 (Wagenaar Hummelinck). creo/en/a/en, studie; 35, 1954, P- 59 (Lichtveld). economische sameMmeyAtw^ binnen Koninkrijk Nieuwe Stijl; 36, 1955, p. 32 (Kool).Eeghen, Handelshuis van, publ. Rogge; 32, 1951, p. 110 (Menkman). emancipatie; 34, 1953, p. 103 (Menkman). emancipatie, bronnen; 34, 1953, p. 91 (v. Winter). emancipatie, openbare mening in Nederland; 34, 1953, p. 61 (v. Winter). sneyc/o^aedie can AT.PF./., 1914-1917, verschijningsdatum afleveringen; 31, 1950, p. 248 (Wagenaar Hummelinck). /edera/iei>e moge/tyAAerfe; 29, 1948, p. 33 (Huurman). .Ft/ms/icA/ing Wesf-/wdie'; 29, 1948, p. 251 (Menkman). ge/dmidde/en Overzeese Gebiedsdelen, beheer in Nederland 1940-1943; 27, 1946, p. 90 (Menkman). ge/e-Aoorfcoesfri/'ding; 33, 1952, p. 1 (Swellengrebel). geschiedenis 7*9^-19^; 29, 1948, p. 193 (Menkman).Goeje, prof. C. H. de, 1879-1955, ethnoloog; 30, 1949, p. 182 (Menkman); 36, 1956, p. 89 (Ahlbrinck); 36, 1956, p. 91 (Hoff).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Suriname & Nederlandsche Antillen72 TREFWOORDEN SURINAME & NED. ANTILLEN /t7ie* W.I. domein der Generaliteit, publ. v. Grol; 26, 1945, p. 247 (Menkman). wiwg /94#; 34, 1953, p. 113 (Jonkers).Grutterink, prof. ir. Jan Adolf, 1879-1949, mijnbouwkundige; 31, 1950, p. 104 (Wagenaar Hummelinck). //ameterg'i werAen, aantekeningen; 27, 1946, p. 157 (Menkman). //ade/s/tt<is van Eeghen, publ. Rogge; 32, 1951, p. 110 (Menkman).Ats/omcA oneracA/ 1898-1948; 29, 1948, p. 193 (Menkman). /wdtawett, publ. Handbook of South American Indians; 30, 1949, p. 54 (de Goeje). /n/enWege/ingen; 34, 1953, p. 113 (Jonkers); 35, 1955, p. 182 (v. Helsdingen).1946-/945, Natuurwetenschappelijke Studiekring; 29, 1948, p. 311 (Menkman).J94<!?-r95i, Natuurwetenschappelijke Studiekring 33, 1952, p. 101 (Spoon).Kesler, C. K., 1870-1945, ambtenaar; 27, 1946, p. 92 (de Gaay Fortman). .tf.L.M.; 29, 1948, p. 71 (Vervoort). tfo/oniaa/ Cenfraa/o/ad, .VerfeWawrfscA, 1894-1895; 35, 1954, p. 97 (Wagenaar Hummelinck).La/tw America, publ. James; 29, 1948, p. 89 (Wagenaar Hummelinck). f; 29, 1948, p. 71 (Vervoort).in Nederland over afschaffing slavernij; 34, 1953, p. 61 (v. Winter). moge/yAAeden, federatieve; 29, 1948, p. 33 (Huurman).Muhlenfeld., A, | 1946, departementsambtenaar; 27, 1946, p. 93 (de voor Swrinaw en de iVedeWand.se ; 32, 1951, p. 1 (Wagenaar Hummelinck).S/wdieAnwg, Jaarboek 1946-1948; 29, 1948, p. 311 (Menkman). wm>e<eMscAa/>e/yAe S/udieAWng, Jaarboek 1948-1951; 33, 1952, p. 101 (Spoon). eWaMdscA Ko/ontaa/ Cew^aa/6/flki 1894-1895; 35, 1954, P- 97 (Wagenaar Hummelinck).voor het Koninkrijk; 35, 1955, p. 182 (v. Helsdingen). on/u/ef/> Statuut/ 34, 1953, p. 113 (Jonkers). ontotAAe/ing van Suriname en de Ned. Antillen; 34, 1953, p. 113 (Jonkers), mening in Nederland over afschaffing slavernij; 34, 1953, p. 61 (v. Winter). f, historisch, 1898-1948; 29, 1948, p. 193 (Menkman).Pan ^4teWAaan5e Samtetre Organisatie, P./l.S.O.; 33, 1952, p. 1 (Swellengrebel).aspecten Nederlandse gebieden in Caribbean; 34, 1953, p. 160 (Debrot).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Suriname & Nederlandsche AntillenTREFWOORDEN SURINAME & NED. ANTILLEN 73 voor het Koninkrijk, Nieuwe; 35, 1955, P- 182 (v. Helsdingen).van 1865; 34, 1953, p. 113 (Jonkers).op jaargangen I-XXV, 1919-1943 De West-Indische Gids; 36, 1945, afl. 9-12, p. 1-101 (de Gaay Fortman).Ta/*/ Con/wen/je; 30, 1949, p. 29 (de Gaay Fortman).binnen Koninkrijk Nieuwe Stijl, economische; 36, 1955, p. 32 (Kool). /,- 34, 1953, p. 103 (Menkman). s/aiwm>; 28, 1947, p. 89 (de Gaay Fortman); 34, 1953, p. 103 (Menkman). s/aiwny, bronnen betreffende afschaffing; 34, 1953, p. 91 (v. Winter), s/ai/erwt;, openbare mening in Nederland over afschaffing; 34, 1953, p. 61 (v. Winter).1936; 34, 1953, P- *'3 (Jonkers).1948, wijziging; 34, 1953, p. 113 (Jonkers).S/a/uiW; 35, 1955, p. 182 (v. Helsdingen). 5to/uu/, bevestiging; 35, 1955, p. 181 (Redactie). 5ta<uu/, ontwerp; 34, 1953, p. 113 (Jonkers).Statuut, strekking; 35, 1955, p. 182 (v. Helsdingen). g. .Va/uurtwfe>iscAa/>/>e/t;*e,- 32, 1951, p. 1 (Wagenaar Hummelinck). g, Jaarboek 1946-1948; 29, 1948, p. 311 (Menkman).StudieAWng, Jaarboek 1948-1951; 33, 1952, p. 101 (Spoon), toafcfutfre, Creools; 35, 1954, p. 59 (Lichtveld).Vayness van Brakell, Jhr. H. J. L. T. dk, zeeofficier, geb. 1804; 28, 1947, p. 145 (v. Panhuys).afleveringen Encyclopaedic N.W.I., 1914-1917; 31, 1950, p. 248 (Wagenaar Hummelinck).in het Creools; 35, 1954, P- 59 (Lichtveld).Compagnie; 34, 1953, p. 113 (Jonkers).Cowpagnte, grondpolitiek, publ. v. Grol; 26, 1945, p. 247 (Menkman).Con^agwt, publ. Menkman; 29, 1948, p. 348 (de la Try Ellis).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Andere gebiedenANDERE GEBIEDEN Franse kapers op Essequebo, 1709; 30, 1949, p. 33 (de Goeje).Adams, Grantley H., politicus; 28, 1947, p. 239 (v.d. Walle). ;'; 28, 1947, p. 217 (de Goeje).Company, floya/, publ. Davies; 37, 1957, p. 240 (Felhoen Kraal). a/scAa//tng s/avernt; in Brazili; 34, 1953, p. 56 (Einaar). y4mrtAaa5 gebieden in Caribbean, politieke aspecten; 34, 1953, p. 160 (Debrot). i4mn'Aaan5 Kri/AetdsooWog, Belgische hulp, publ. Dorlodot; 36, 1956, p. 200 (Menkman).Ampus, Juan Martinez de, conquistador; 37, 1957, p. 169 (Goslinga).in Caribbean; 35, 1955, p. 192 (Felhoen Kraal)./and, vogeleiland in Carabische Zee; 33, 1952, p. 23 (Wagenaar Hummelinck).fcf0/AtMr0/> in Brits Guyana, landbouw-coperatje; 31, 1950, p. 209 (Kruijer).aan de vooravond van veranderingen; 28, 1947, p. 239, 257 (v. d. Walle). s, bevolkingsproblemen;J28, 1947, p. 239, 257 (v.d. Walle). s, nationaal inkomen; 28, 1947, p. 257 (v.d. Walle). a, Martello tower; 36, 1956, p. 125 (Wagenaar Hummelinck).Indianen; 36, 1956, p. 147 (Goslinga).Au//> bij Amerikaanse Vrijheidsoorlog, publ. Dorlodot; 36, 1956, p. 200 (Menkman).BerWce, gouverneursfamilie De la Sablonire, 1768-1773; 26, 1944, p. 24, 33 (Oudschans Dentz).Berbice, slavernij; 26, 1944, p. 24, 33 (Oudschans Dentz).Barbados; 28, 1947, p. 239, 257 (v.d. Walle).Carabisch gebied; 38, 1958, p. 129 (Westermann).Jamaica; 38, 1958, p. 144 (Kruijer). 6i6/iogra/> au/Mrs Carabisch gebied (Engels, Frans, Nederlands); 35, 1955. P- 192 (Felhoen Kraal). 6/anAen op St. Barthlemy; 38, 1958, p. 151 (Menkman & De Barbanson). 74


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Andere gebiedenTREFWOORDEN ANDERE GEBIEDEN 75 Bront, afschaffing slavernij; 34, 1953, p. 56 (Einaar). ro?i/t, getijmolens; 35, 1955, p. 219 (Tutein Nolthenius). firo2i/i, Nederlandse kolonisatie, publ. v. Hoboken, Boxer; 37, 19571 p. 230 (Felhoen Kraal).Brart/t, Nederlandse vestigingen; 26, 1944, p. 97 (Menkman).Bi-a^tit, Portugese kolonisatie, publ. v. Hoboken, Boxer; 37, 1957, p. 230 (Felhoen Kraal).Brat7i, vestiging Joden, publ. Emmanuel; 36, 1956, p. 195 (Menkman).Brt'fc* /(iera*ii/e voorsfcWew; 29, 1948, p. 33 (Huurman).B(s Guyana, coperatieve landbouw; 31, 1950, p. 209 (Kruijer).Brits Guyana, devies op wapen; 32, 1951, p. 181 (Felhoen Kraal).BWt Guyana, familieverhoudingen, publ. Smith; 37, 1957, p. 228 (v.Renselaar).BWte W/-/ndi, historiografie, publ. Goveia; 37, 1957, P- *34 (Felhoen Kraal).Br<s W<-/ndt, letterkunde; 32, 1951, p. 217 (Swanzy).Brifc PPes/-/wdi, social welfare work; 33, 1953, p. 199 (Kruijer).Burgos, Haften t/a; 36, 1956, p. 147 (Goslinga).Bustamente, Alexander, politicus; 28, 1947, P- 129 (v.d. Walle). Kerken Kroon; 36, 1956, p. 147 (Goslinga).van St. Vincent, zwarte; 26, 1944, P- (Menkman).CaratiscAe Commissie; 28, 1947, P-47 (Huurman); 29, 1948, p. 368 (Menkman); 34, 1953, p. 160 (Debrot).CarafotscAe Commst*, Demografische Conferentie Trinidad 1957; 38 1958, p. 129.CaratfciscAe Cowiwisste, publ. Heesterman; 30, 1949, p. 166 (Menkman).CaratiscAe Commissie, publ. Poole; 33, 1952, p. 77 (Felhoen Kraal).Casa de Con/ratacirfw de /dias,- 26, 1944, p. 65 (Kesler).Casas, Bartolom de Las, pater; 26, 1944, p. 39, 65 (Kesler); 36, 1956. p. 147; 37, 1957, p. 169 (Goslinga).Castellanos, Juan de, ca. 1514-1605, dichter en geschiedschrijver; 38, 1958, p. 1 (Goslinga). c/wowerA 4-H clubs op Jamaica; 33, 1953. P- 213 (Kruijer).Codringtow Pi/fage, Barbuda; 36, 1956, p. 125 (Wagenaar Hummelinck).Columbus, ontdekkingen; 26, 1944, P- 39. 65 (Kesler). ; 37, 1957, p. 169; 38, 1958, p. 1 (Goslinga). s; 26, 1944, p. 39 (Kesler); 38, 1958, p. 1 (Goslinga).van Jamaica, nieuwe; 28, 1947, p. 129 (v.d. Walle). /)era/et/e /andoottw, Brits Guyana; 31, 1950, p. 209 (Kruijer).Jamaica; 33, 1953, p. 199 (Kruijer). n, studie; 35, 1954, P- 59 (Lichtveld).Creoo/s en Engels, rivaliteit; 38, 1958, p. 163 (Verin).Creoo/s van Dominica; 36, 1956, p. 121 (Taylor).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Andere gebieden76 TREFWOORDEN ANDERE GEBIEDEN Creoo/s van Martinique; 35, 1954, P- 39 (Jourdain).Cwoa, ontdekking en kolonisatie; 26, 1944, p. 39 (Kesler). >mogra/iscAe Con/wen/ie Carabische Commissie, Trinidad 1957; 38, 1958, p. 129 (Westermann). dterenu/ere/d in West-Indi; 26, 1944, p. 222 (v. Panhuys). <fcvtf op wapen Brits Guyana; 32, 1951, p. 181 (Felhoen Kraal). dts/>u/ Sepulveda en Las Casas; 37, 1957, p. 169 (Goslinga).Dominica, Creools; 36, 1956, p. 121 (Taylor).Dowiwica, geografische namen; 36, 1956, p. 121 (Taylor).Dominica, patois; 36, 1956, p. 121 (Taylor); 38, 1958, p. 163 (Verin). rfor/>5^emn5cAa/>/>en in Jamaica; 38, 1958, p. 46 (Mintz).Du/cA CAurcA, 0/d, St. Croix; 36, 1956, p. 125 (Wagenaar Hummelinck). eitu7/>'o6/emn; 38, 1958, p. 86 (Luyken). /egfos van Juan de Castellanos; 38, 1958, p. 1 (Goslinga). e>conj>n<*a/ 36, 1956, p. 147 (Goslinga). f, Westindische migratie, publ. Egginton; 38, 1958, p. 176 (v.d.Mark). /s en Creools, rivaliteit; 38, 1958, p. 163 (Verin). ge/s g6idn in Caribbean, politieke aspecten; 34, 1953, p. 160 (Debrot).Caribbean; 26, 1944, p. 39 ,65 (Kesler). /i Jamaica; 38, 1958, p. 46 (Mintz).Esquivel, Juan de, f 16e eeuw, conquistador; 26, 1944, p. 39 (Kesler).F-sse^i^oo, aanval Franse kapers, 1789; 30, 1949, p. 33 (de Goeje). efAnogra/tscA onderzoe*; 36, 1956, p. 133 (Pearse). e*pdi/ies W. Starrenburg naar Guinea 1816-1817; 27, 1946, p. 161 (Hoogendijk).Fahlberg, Samuel, gouvernementssecretaris St. Barthlemy 1785; 38, 1958, p. 97 (de Barbanson). /ami/teflerAowdtngen in Brits Guiana, publ. Smith; 37, 1957, p. 228 (v.Renselaar).West-Indie; 28, 1948, p. 368 (Menkman).Britse; 29, 1948, p. 33 (Huurman).Federation, Wes* /ndian; 34, 1953, p. 160 (Debrot). /o/*/ore; 36, 1956, p. 162 (Thompson). /o/A/ore, onderzoek; 36, 1956, p. 133 (Pearse). 4-/f C/mos op Jamaica; 33, 1953, p. 213 (Kruijer).Frans* yln<t7/en en Guyana, letterkunde; 33, 1952, p. 12 (Maran).Franse gebieden in Caribbean, politieke aspecten; 34, 1953, p. 160 (Debrot).Franse Aapers, aanval op Essequebo 1709; 30, 1949, p. 33 (de Goeje). ge6oor<e6eperfting Caribbean; 38, 1958, p. 129 (Westermann). geooor/efce/>erAing Jamaica; 38, 1958, p. 144 (Kruijer).op St. Barthlemy, Nederlandse; 38, 1958, p. 151 (Menkman & de Barbanson).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Andere gebiedenTREFWOORDEN ANDERE GEBIEDEN 77 g; 33, 1952, p. 1 (Swellengrebel). namen Dominica; 36, 1956, p. 121 (Taylor), tiamtn St. Vincent; 38, 1958, p. 106 (Taylor), nafwn Trinidad; 39, 1959, p. 137 (Thompson), ge/ymo/ens in Brazili en Guyana; 35, 1955, p. 219 (Tutein Nolthenius). goui'rnMr5/ami7ie De la Sablonire in Berbice 1768_1773; 26, 1944, p. 24, 33 (Oudschans Dentz). gra/scArt/ten op St. Barthlemy; 38, 1958, p. 97 (de Barbanson).Grijalba, Juan de, f 1527, conquistador; 26, 1944, p. 39 (Kesler).W.I. Compagnie, publ. v. Grol; 26, 1945, p. 247 (Menkman).Frans-Creoolse versjes; 31, 1950, p. 3 (de Barbanson).Guyana en Franse Antillen, letterkunde; 33, 1952, p. 12 (Maran).Guyana, getijmolens; 35, 1955, p. 219 (Tutein Nolthenius).Guinea, expedities W. Starrenburg 1816-1817; 27, 1946, p. 161 (Hoogendijk).Haasum, J. H., gouverneur St. Barthlemy 1828; 38, 1958, p. 97 (de Barbanson). faft, onafhankelijkheidsstrijd, publ. Saint-Victor Jean-Baptiste; 38, 1958, p. 113 (Debien). tfat/i, ontdekking en kolonisatie; 26, 1944, p. 39 (Kesler). //af/i, volkslied; 26, 1944, p. 39 (Kesler).Heyden Rezen, Pieter van der, Commandeur Essequebo 1709; 30, 1949. P- 33 (de Goeje). //t5^anto/a, ontdekking en kolonisatie; 26, 1944, p. 39 (Kesler).Ais<oriogra/ie Brits West-Indi, publ. Goveia; 37, 1957, p. 234 (Felhoen Kraal).Auisindus/We in Jamaica; 33, 1953, p. 199 (Kruijer). 7ndianM/ 37, 1956, p. 41 (de Goeje). indianen, bekering; 36, 1956, p. 147 (Goslinga).Indianen, Colombiaanse en Mexicaanse; 30, 1949, p. 263 (v. Panhuys). indianen, slavernij; 36, 1956, p. 147; 37, 1957, p. 169 (Goslinga). s, Spaanse; 37, 1957, P- '^9 (Goslinga).IJsselmeer; 36, 1956, p. 95 (Venstra).onfunAAe/ing West-Indi tijdens oorlog; 27, 1946, p. 1 (v.d.Walle).s, W. v. Dominica; 33, 1952, p. 23 (Wagenaar Hummelinck). /amaica, bevolkingsproblemen; 38, 1958, p. 144 (Kruijer). /amaica, coperaties; 33, 1953, p. 199 (Kruijer). /amaica, dorpsgemeenschappen rond kerk; 38, 1958, p. 46 (Mintz). /amaica, Emancipatie; 38, 1958, p. 46 (Mintz). /amaica, 4-H clubs; 33, 1953, p. 213 (Kruijer). /amaica, nieuwe constitutie; 28, 1947, p. 129 (v.d. Walle). a, ontdekking en kolonisatie; 26, 1944, p. 39 (Kesler).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Andere gebieden78 TREFWOORDEN ANDERE GEBIEDEN /amatca, sociologisch onderzoek bij boeren in Christiana, publ. Kruijer; 37, 1957, p. 233 (v. Renselaar). a, social welfare work; 33, 1953, p. 199 (Kruijer).in Brazili, vestiging, publ. Emmanuel; 36, 1956, p. 195 (Menkman). e in Nieuw Nederland, vestiging, publ. Emmanuel; 36, 1956, p. 195 (Menkman). en op Carabische Eilanden, vestiging, publ. Emmanuel; 36, 1956, p. 195 (Menkman).bij Tupf-Guarani's, Brazili; 37, 1956, p. 41 (de Goeje).Jamaica; 38, 1958, p. 46 (Mintz).AerA, Kroon en Caraben; 36, 1956, p. 147 (Gosnga).A/n y4/j7/ew, ontdekking en kolonisatie; 26, 1944, p. 65 (Kesler).Klopmann, Ewald von, 1734-1804, auteur 'Abrg de l'Histoire de Tabago'; 30, 1949, p. 193 (Kleyntjens).Ao^r/awa"** Ao/onisa/i/>og>gej op Tobago; 30, 1949, p. 193 (Kleyntjens).Ao/orma/ie Brazili, publ. v. Hoboken, Boxer; 37, 1957, p. 230 (Felhoen Kraal).Ao/omsa/te Carabisch gebied; 26, 1944, p. 39, 65 (Kesler).Ao/onsa/j>, Nederlandse, publ. v. Grol; 26, 1945, p. 247 (Menkman).Nieuwe Wereld, Spaanse; 37, 1957, p. 169 (Goslinga).St. Barthlemy; 38, 1958, p. 151 (Menkman & de Barbanson).op Tobago, Koerlandse; 30, 1949, p. 193 (Kleyntjens).AVoon, Kerk en Caraben; 36, 1956, p. 147 (Goslinga).Labat, Pre Jkan-Baptiste, ontdekkingsreiziger 1693-1705, op Islote Aves; 33, 1953, p. 23 (Wagenaar Hummelinck).Aziatische bevolkingsgroepen Brits Guyana; 31, 1950, p. 209 (Kruijer).als volkenkundig onderzoeker; 36, 1956, p. 133 (Pearse).Lely, dr. ir. C, waterbouwkundige; 36, 1956, p. 95 (Venstra).Brits West-Indi; 32, 1951, p. 217 (Swanzy).Franse Antillen en Guyana; 33, 1952, p. 12 (Maran). e, Westindische; 35, 1955, p. 192 (Felhoen Kraal), in Berbice 1768-1773; 26, 1944, p. 24, 33 (Oudschans Dentz).Liebergen, Arnout van, ambtenaar W.I.C., 'Nota over Brazili' 1642; 26, 1944, p. 97 (Menkman).uwA in Brits West-Indi; 33, 1953, p. 199 (Kruijer).op Jamaica; 33, 1953, p. 213 (Kruijer).Manaure, opperhoofd Caiquetfos, 16de eeuw; 37, 1957, p. 169 (Goslinga).Manley, Norman Washington, politicus; 28, 1947, p. 129 (v.d. Walle).Afar/im^ue, Creools; 35, 1954, P- 39 (Jourdain).Maya Ai>og/yAen, publ. De Gruyter; 28, 1947, p. 16 (de Goeje). tnensa/>en in Zuid-Amerika; 29, 1948, p. 333 (de Goeje). mnseio//ers bij Mexicaanse Indianen; 37, 1956, p. 41 (de Goeje).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Andere gebiedenTREFWOORDEN ANDERE GEBIEDEN 79 migra/ie naar Engeland, Westindische, publ. Egginton; 38, 1958, p. 176 (v.d. Mark).Modyford, Sir Thomas, i62o?-i679, gouverneur Barbados; 26, 1944, p. 65 (Kesler).Montesinos, Fray Antonio de, beschermer Indianen, 16de eeuw; 36. 1956, p. 147 (Goslinga).Morgan, Sir Henry, 1635 ?-i688, zeerover; 26, 1944, p. 65 (Kesler). ami van plaatsen in Trinidad, niet-Britse; 39. 1959, p. 137 (Thompson), namen op Dominica, geografische; 36, 1956, p. 121 (Taylor), namen op St. Vincent, geografische; 38, 1958, p. 106 (Taylor).Narvaez, Panfilo, f 1528, conquistador; 26, 1944, p. 39 (Kesler). fia/ionaa/inAomen Barbados; 28, 1947, p. 257 (v.d. Walle).NeaVWanders in Brazili, publ. v. Hoboken, Boxer; 37, 1957, P- *3 (Felhoen Kraal).A'edeWandse getetfcn in Caribbean, politieke aspecten; 34, 1953, p. 160 (Debrot).fto/onisa/ie, publ. v. Grol; 26, 1945, p. 247 (Menkman).. gees/e/yften op St. Barthlemy; 38, 1958, p. 151 (Menkman & de Barbanson).i>es/igingen in Brazili; 26, 1944, p. 97 (Menkman). s, afgoderij; 28, 1947, p. 217 (de Goeje).Netherwood, G. W., notaris St. Barthlemy, 1861; 38, 1958, p. 97 (de Barbanson).Afoordoo5<poWer, kolonisatie; 36, 1956, p. 95 (Venstra).Norderling, J., Gouverneur St. Barthlemy 1819; 38, 1958, p. 97 (de Barbanson).OW Z)m<cA C/mrc/t St. Croix; 36, 1956, p. 125 (Wagenaar Hummelinck). ona/AarAe/t/Maiiissirtyrf Hati, publ. Saint-Victor Jean-Baptiste; 38, 1958, p. 113 (Debien). owdem/ysin West-Indi; 35, 1955, p. 192 (Felhoen Kraal). w/s op St. Barthlemy, R.K.; 38, 1958, p. 151 (Menkman & de Barbanson).van Columbus; 26, 1944, p. 39, 65 (Kesler).in Caribbean; 26, 1944, p. 39, 65 (Kesler). ethnografisch; 36, 1956, p. 133 (Pearse). sociologisch, Jamaica, publ. Kruijer; 37, 1957, p. 233 (v. Renselaar). nAAeWng-, interna/iowafe in West-Indi tijdens oorlog; 27, 1946, p. 1 (v.d. Walle).[= 2de wereldoorlog], internationale ontwikkeling in West-Indi; 27, 1946, p. 1 (v.d. Walle). ooWog tussen V.S. en Spanje, 25.IV.-10.XII.1898; 26, 1944, P- 39 (Kesler). organisatie Spaanse bezittingen in Carabische Zee; 26, 1944. P- 39, 65 (Kesler).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Andere gebieden80 TREFWOORDEN ANDERE GEBIEDEN Ovando, Nicolas, t 1518, gouverneur West-Indi; 26, 1944, p. 39 (Kesler).in W.I. volksgeloof en raadsels; 36, 1956, p. 162 (Thompson).t/nt; 34, 1953, p. 160 (Debrot).Pan y4mrtAaanse Sam/atre Ogamsalt, P.A.S.O.; 33, 1952, p. 1 (Swellengrebel).in W.I. raadsels; 36, 1956, p. 162 (Thompson), in Dominica; 38, 1958, p. 163 (Verin), in St. Lucia en Dominica; 38, 1958, p. 163 (Verin).Penn, Sir William, 1621-1670, admiraal; 26, 1944, p. 65 (Kesler).Pinzn, Vicente Yanez, f na 1523, tochtgenoot van Columbus; 26, 1944, p. 65 (Kesler). p/aa/5namn in Trinidad, niet-Britse; 39, 1959, p. 137 (Thompson). />/aa/snamn op Dominica; 36, 1956, p. 121 (Taylor). /oa/snamen op St. Vincent; 38, 1958, p. 106 (Taylor), in Brits West-Indi; 32, 1951, p. 217 (Swanzy).op Franse Antillen en Guyana; 33, 1952, p. 12 (Maran).in Spaans Amerika, 16de en 17de eeuw; 38, 1958, p. 1 (Goslinga).in Caribbean; 34, 1953, p. 160 (Debrot).op Barbados; 28, 1947, p. 239, 257 (v.d. Walle).op Jamaica; 28, 1947, p. 129 (v.d. Walle).Polk, James K., 1795-1849, president U.S.A.; 26, 1944, p. 39 (Kesler).Ponce de Leon, Juan, 1460-1521, gouverneur Puerto Rico; 26, 1944, p. 39 (Kesler). /*<w/<^<r in Brazili, puW. v. Hoboken, Boxer; 37, 2957, p. 250 (FeJhoen Kraal).Pur/o flico, ontdekking en kolonisatie; 26, 1944, p. 39 (Kesler).in W. Indie; 36, 1956, p. 162 (Thompson), in Sturge Town, Jamaica; 38, 1958, p. 46 (Mintz). / tussen Engels en Creools; 38, 1958, p. 163 (Verin).i4/rcan Cotnpawy, publ. Davies; 37, 1957, P- 240 (Felhoen Kraal).Sablonire, familie de la, in Berbice, 1768-1773; 26, 1944, p. 24, 33 (Oudschans Dentz).Sablonire, Stephen Hendrik de la, 1714-1773, gouverneur Berbice; 26, 1944, p. 24, 33 (Oudschans Dentz).Santo Domingo, ontdekking en kolonisatie; 26, 1944, p. 39 (Kesler).SA, Salvador Correia de, 17de eeuw, gouverneur Brazili, publ. Boxer; 34, 1953, p. 256 (Felhoen Kraal).in West-Indi; 29, 1948, p. 368 (Menkman). / en schildpaddenindustrie, publ. Ingle & Walton Smith; 30, 1949, p. 366 (Wagenaar Hummelinck). s, Brits West-Indi; 32, 1951, p. 217 (Swanzy). scArytws, Franse Antillen en Guyana; 33, 1952, p. 12 (Maran).in West-Indi; 28, 1947, p. 368 (Menkman).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Andere gebiedenTREFWOORDEN ANDERE GEBIEDEN 8l Seplveda en Las Casas, dispuut bescherming Indianen;37,1957,p. 169 (Goslinga). sAowters op Trinidad; 34, 1953, p. 238 (Kruijer). sAroewaarf, Nederlat Jse en vreemde; 36, 19+4, p. 97 (Menkman). slavrni;; 26, 1944, p. 97 (Menkman). s/aj/ern) in Berbice; 26, 1944, p. 24, 33 (Oudschans Dentx).in Brazili, afschaffing; 34, 1953, p. 56 (Einaar), van Indianen; 36, 1956, p. 147; 37, 1957, p. 169 (Goslinga). social ai//are uw* in Brits West-Indi; 33, 1953, p. 199 (Kruijer). socio/ogi Jamaica; 38, 1958, p. 46 (Mint*). socio/ogiscA cm<2er.roA boerenbevolking Christiana, Jamaica, publ. Kruijer; 37, 1957, P- 233 (v. Renselaar).Spaans; iufziMingun in Carabische Zee, organisatie, verovering, verlies; 26, 1944. P- 39. 65 (Kesler). 5/>aans Ao/ont5a/i; 37, 1957, p. 169 (Goslinga).Starrenburg, W., expedities naar Guinea 1816-1817; 27, 1946, p. 161 (Hoogendijk).S/. BaWW/emy en St. Martin 1911-1951; 38, 1958, p. 151 (Menkman & de Barbanson).S/. BartA^femy, grafschriften; 38, 1958, p. 97 (de Barbanson).S*. BarfWfemy, R.K. geestelijken; 38, 1958, p. 151 (Menkman & de Barbanson).S/. Bar<W/eny, kolonisatiegeschiedenis; 38, 1958, p. 151 (Menkman & de Barbanson).S<. Cro*, Old Dutch Church; 36, 1956, p. 125 (Wagenaar Hummelinck).S<. Kitts, ontdekking en kolonisatie; 26, 1944, p. 65 (Kesler).S/. Lwcta, patois; 38, 1958, p. 163 (Verin).S/. Afarrtn en St. Barthlemy 1911-1951; 38, 1958, p. 151 (Menkman & de Barbanson).S/. TAowas, bevolking, publ. Jarvis; 29, 1948, p. 236 (Latour).Sf. Fincew/, geografische namen; 38, 1958, p. 106 (Taylor).Sf. Kincen/, zwarte Caraben; 26, 1944, p. 1 (Menkman).Xoum, St. Ann, Jamaica; 38, 1958, p. 46 (Mintz). en in West-Indi; 35, 1955, p. 192 (Felhoen Kraal), ie, Creools; 35, 1954, p. 59 (Lichtveld). te, creools van Martinique; 35, 1954, p. 39 (Jourdain). ie, patois van St. Lucia en Dominica; 38, 1958, p. 163 (Verin), fre, patois van Dominica; 36, 1956, p. 121 (Taylor).Tofcago, Koerlandse kolonisatiepogingen; 30, 1949, p. 193 (Kleyntjens). 7>mda<f, niet-Britse plaatsnamen; 39, 1959, p. 137 (Thompson).Trinidad, shouters; 34, 1953, p. 238 (Kruijer).FiZ/ag-e, publ. Herskovits & Herskovits; 29, 1948, p. 88 (v.d.Walle).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Lijst van trefwoorden, Andere gebieden82 TREFWOORDEN ANDERE GEBIEDEN Venables, Robert, i6i2?-i687, generaal; 26, 1944, p. 65 (Kesler). i/Wt>s Spaanse bezittingen in Carabische Zee; 26, 1944, p. 39, 65 (Kesler). wroi/ering Spaanse bezittingen in Carabische Zee; 26, 1944, p. 39, 65 (Kesler). t/esfr'gtng/oden in Brazili, Caribbean, Nieuw Nederland, publ. Emmanuel; 36, 1956, p. 195 (Menkman).in Brazili; 26, 1944, p. 97 (Menkman).s, publ. Jarvis; 29, 1948, p. 236 (Latour).in de tropen; 38, 1958, p. 86 (Luyken).op Islote Aves; 33, 1952, p. 23 (Wagenaar Hummelinck).door leken; 36, 1956, p. 133 (Pearse).Hati; 26, 1944, p. 39 (Kesler).van Guadeloupe; 31, 1950, p. 3 (de Barbanson).Caribbean; 38, 1958, p. 129 (Westermann).Belgische hulp, publ. Dorlodot; 36, 1956, p. 200 (Menkman).Brits Guyana, devies; 32, 1951, p. 181 (Felhoen Kraal). *; 37, 1957, p. 169 (Goslinga).Brits West-Indi; 33, 1953, p. 199 (Kruijer).in Creools; 35, 1954, P- 59 (Lichtveld).in Creools van Martinique; 35, 1954, P- 39 (Jourdain).Ferfera/ton; 34, 1953, p. 160 (Debrot).Cow^a^nie; 26, 1944, p. 97 (Menkman).Compagnie, grondpolitiek, publ. v. Grol; 26, 1945, p. 247 (Menkman).Wes/indtse/ie mtgra/ie naar Engeland, publ. Egginton; 38, 1958, p. 176 (v.d. Mark).We/ten waw Burgos; 36, 1956, p. 147 (Goslinga).WAiw, landhuis op St. Croix, Old Dutch Church; 36, 1956, p. 125 (Wagenaar Hummelinck).Witte de With in Brazili 1648-1649, publ. v. Hoboken; 37, 1957, p. 230 (Felhoen Kraal).WoWa" //ea//A Organisation, W.H.O.; 33, 1952, p. 1 (Swellengrebel). //sse/meer, inpoldering; 36, 1956, p. 95 (Venstra).Mer<wrty, 26, 1944. p. 39, 65 (Kesler). ; 36, 1956, p. 95 (Venstra).in Caribbean; 37, 1957, P- "7 (Westermann).Corafftew op St. Vincent; 26, 1944, p. 1 (Menkman).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


BouwsteentjesBOUWSTEENTJES 6i> ftitu BernAard o/> Curafao; 31. 1950, p. 58 (Wagenaar Hummelinck).Jan Adolf Grutterink 7#79-j949; 31, 1950, p. 104 (Wagenaar Hummelinck).tn g ^ /ei/en w Suriname'; 31, 1950, p. 110 (Oudschans Dentz). //e* aiwm-s/W in 5urinam; 31, 1950, p. 196 (de Goeje).Mr. J. Klaasesz, Goutrrn^wr i/an Surinam*; 31, 1950, p. 242 (Wagenaar Hummelinck).a//ei)eringen 'Encyc/o/>aedie wan A'edeWandscA Ww/-t'; 31, 1950, p. 248 (Wagenaar Hummelinck).Surinaams mtaWe/ tegew AanAr n jtfao?; 32, 1951, p. 54 (Samson).Adriaan van Traa j7-/9^9; 32, 1951, p. 117 (Wagenaar Hummelinck).BertcA/gwtng in oude /yien; 32, 1951, p. 128 (Samson).Gouverneur A. A. M. Struyckkn; 32, 1951, p. 168 (Wagenaar Hummelinck).Willem Benjamin van Panhuys J7^-j*j6; 32, 1951, p. 168 (Oudschans Dentz). //< dei/ies o^) Ae/ wa/>en i/om Sri/s Guyana; 32, 1951, p. 181 (Felhoen Kraal).Arnoldus Wilhelmus Pot j^tf-^o; 32, 1951, p. 240 (Wagenaar Hlik) Hummelinck).Mr. A. H. A. M. Borret f j; 33, 1952, p. 76 (Samson).De SurJnaamscAe Friend; 33, 1952, p. 109 (Felhoen Kraal).De eerste mai/ooo( in Suriname; 33, 1952, p. 139 (Samson).De oudste urouw t/an Curafao, SAon Nana; 33, 1953, p. 174 (Wagenaar Hummelinck).TAe Curapao Ga/te and Commercial .<4dt/er/iser; 33, 1953, p. 174 (Wagenaar Hummelinck). j /u/i; j(S6j. Gouw. y4d. S/ad; 34, 1953, p. 1-2 (Redactie).Proc/ama/ie aan de S/ai>en6et;o/tng in de Ao/onie Suriname, j52; 34, 1953, p. 59 (Redactie).Proc/ama/ie aan de i>rygemaaA/e fcevo/Aing o/> Curafao en 1863; 34, 1953, p. 60 (Redactie). 83


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Bouwsteentjes84 BOUWSTEENTJES Brt<s/i>an Af anumissie; 34, 1953, p. 61 (Redactie).ATe<2r/an^$cA i^o/ont'aa^ Cenfraa#>/<ui 7^9^-7^95; 35, 1954, P- 97 (Wagenaar Hummelinck). /^anAnjg 6y Ae< aWiAe/ i/an LicAfreld: wrtet Creools?; 35, 1954, P- 178 (Voorhoeve).MweAri/* o de ianWeftem'wg y: r/et Creoo/s/>; 35, 1954, p. 178_179 (Lichtveld).Pinar/'s ^4/>effu SMr /'{fc rf'^4rua; 35, 1954, P- ^79 (Wagenaar Hummelinck).5wrtnoam5 /yrfscAn'/fen; 35, 1954, p. 180 (Wagenaar Hummelinck).js o/> /4rM6a (uit Joh. Hartog: Aruba); 35, 1955, p. 231-233 (Wagenaar Hummelinck).cicfn: tfn aawi///in^; 35, 1955, p. 233-234 (Hartog). _/oo<is A/euWiwg'eM 'w Si<rna>n; 35, 1955, p. 234 (Oudschans Dentz).Mr. Leonard Metman in Suriname; 35, 1955, p. 85-88 (Samson).Cara{6t5cA Kens/er, Auac<aa/6/a4 i/oor de ATeder/andse i4/i7fe; 36, 1956, p. 173 (Wagenaar Hummelinck).Lodewijk Lens, carto^roa/ nan de iVeder/andse /ln///en; 37, 1956, p. 24 (Wagenaar Hummelinck).Ae< ar/t^e/ over 'De naam van Ae/ /and Suriname a/s ge-37, 1956, p. 24 (Oudschans Dentz).On Jt'esiindiicAe scAee/waaW <M55en /wee oor/ogen in Ae< 6e^in der negentiende eeuu/; 37, 1957, p. 188 (Menkman).Eduard S. Lansberg 7*65-/955, 39, 1959, p. 136 (de Gaay Fortman).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Geschiedkundige sprokkelingenGESCHIEDKUNDIGE SPROKKELINGEN VIII. en oc/root o Curofao tw&end tn /*7^,- 28, 1947, p. 62-63 (de Gaay Fortman).IX. S/averni; t'n H^es/'/ndieV 28, 1947, p. 89-90 (de Gaay Fortman).X. tfuwWyfon Zussen Wo^irrtfanten tn Surinam;; 30, 1949, p. 282-283 (Samson).XI. Bioscoop; 30, 1949, p. 317 (Samson).XII. i4. f/uuWi;Aw. B. Ge^erf voor d overbid; 30, 1949, p. 344-345 (Samson).XIII. Zotufagsrus/ en Zontfagss/ut/ing tn Suriname; 32, 1951, p. 45-46 (Simons).XIV. en aardbeving tn Suriname in /S^j; 32, 1951, p. 46 (Samson).XV. De oi'rnning van d> *o/oni Suriname van a> nge/sen in /S/6; 32, 1951, p. 100-101 (Oudschans Dentz).XVI. De tfa/>eni^>ret* van Suriname; 32, 1951, p. 101-102 (Felhoen Kraal).XVII. S/aven-6ranrfmerAen; 32, 1951, p. 103-105 (Felhoen Kraal).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


PortrettenPORTRETTEN Dr. P. A. Kasteel, Gouverneur van Curacao; 26, 1945, tegenover p. 225.Dr. J. C. Brons, Gouverneur van Suriname; 27, 1946, tegenover p. 1.Ir. L. A. H. Peters, Gouverneur der Nederlandse Antillen; 30, 1949, tegenover p. 1.Dr. W. Huender, Gouverneur van Suriname; 30, 1949. tegenover p. 33.Mr. J. Klaasesz, Gouverneur van Suriname; 30, 1949, tegenover p. 353.Mr. A. A. M. Struycken, Gouverneur van de Nederlandse Antillen; 32, 1951, tegenover p. 128.Reinhart Frans Cornelis van Lansberge (1804-1873), Gouverneur van Suriname 1859-1867; 34, 1953, tegenover p. 60.Johannes Didericus Crol (1806-1870), Gouverneur van Curacao 1859-1866; 34, 1953, tegenover p. 60.Prof. dr. A. A. Pulle; 36, 1955, tegenover p. 1.Prof. dr. G. Stahel; 36, 1955, tegenover p. 1.Prof. C. H. de Goeje; 36, 1956, tegenover p. 94.Prof. dr. J. Boeke; 37, 1956, tegenover p. 1.Mr B. dr Gaay Fortman : 37, ios7. tegenover p. 6q. 86


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


KroniekKRONIEK Suriname: 28. 1947. P- 3-125. 155-157. 185-188, 249-251, 284-286. 314-316, 345-347. 377-378; 29, 1948, p. 23-24, 61-62, 90-91, 124-126, 184-187, 249-251, 284-287, 312-313, 350-351, 383-384; 30, 1949, p. 26-29, 60-61, 92-93. 151-155. 189-192, 251-256, 284-286, 318-319. 346-349, 368-370; 31, 1950, p. 49-56, 105-107, 197-204, 243-246; 32, 1951, p. 47-52. 118-125, 182-190, 247-255; 33, 1952, p. 110-131; 1953, p. 237-250 (Menkman).Nederlandse Antillen: 28, 1947, p. 92-94. 125-127, 157-159, 189-191, 252-253, 287-288, 317-318, 347-348, 378-379; 29, 1948, p- 24-26, 62-64, 92-93. 127-128, 313-316, 352; 30, 1949, p. 29-32, 61-64, 93-96, 286-288, 320, 349-352, 370-376; 31, 1950, p. 56-58, 107-110, 204-208, 246-248; 32, 1951, p. 52-54, 125-128, 191-192, 256 (de Gaay Fortman); 33, 1952, p. 132-139 (de Wit).


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


KroniekBIBLIOGRAFIE 26, 1944, p. 128; 27, 1946, p. 27-32, 124-128, 256, 317-320, 351-352, 382-384; 28, 1947, p. 26-32, 54, 95-96, 128, 160, 192, 254-256 (Oudschans Dentz).Afzonderlijke Uitgaven: 28, 1947. P- 319-320, 349-351 (nrs. 1-2); 29, 1948, p. 27-32. 96. 160. 188-189, 253-255, 317-320 (nrs. 4-8, 10); 30, 1949, p. 156-160, 377-384 (nrs. 11-12); 31, 1950, p. 59-64 (" 13); 32, 1951, p. 55-64 (nr. 16); 33, 1952, p. 140-152 (nr. 17); 34, 1953, p. 259-271 (nr. 19); 35, 1955. P- 235-242 (nr. 21); 36, 1956, p. 208-224 (t. 22); 37, 1956, p. 61-68; 1957, p. 243-248 (nrs. 23-24); 38, 1958, p. 119-127, 182-184 (nrs. 25-26); 39, 1959, p. 169-178 (nr. 28) (Wagenaar Hummelinck).Artikelen: 28, 1947, p. 351-352, 380-384 (nrs. 2-3); 29, 1948, p. 94-96, 189-192, 252-253. 255-256, 288 (nrs. 5, 7-9); 31, 1950, p. m-128, 249-256 (nrs. 14-15); 33, 1952, p. 251-268 (nr. 18); 35, 1954, p. 98-112 (nr. 20); 39, 1959, p. 51-76 (nr. 27) (Wagenaar Hummelinck). 88


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Table of Contents and Directions For useTABLE OF CONTENTS and DIRECTIONS FOR USE Foreword 3 List of Articles 5 List of Publications Reviewed 21 List of Catchwords 35 Surinam 35 Netherlands Antilles 53 Surinam and the Netherlands Antilles 71 Other Areas 74 'Building Blocks' 83 Historical Gleanings 85 Portraits 86 Chronicle 87 Bibliography 88 Dates of Publication of De West-Indische Gids 91 List of articles, arranged alphabetically according to name of author. Publications by the same writer are listed in the order in which they appeared. .dfotfrads in a foreign language are indicated by a translation of the title into that language.Contributions to the sections 'Bibliography', 'Book Reviews', 'Building Blocks' and 'Chronicle' are given last under the name of the author concerned. Details of them can be found in the 'List of Publications Reviewed' (p. 21), and under the headings 'Building Blocks' (p. 83), 'Historical Gleanings' (p. 85), 'Portraits' (p. 86), 'Chronicle' (p. 87) and 'Bibliography '(p. 88).The numbers of w^wmes (not the parts) to which reference is 89


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Table of Contents and Directions For usemade are printed in bold type. The figure immediately following the number of the volume indicates the year 0/ ^u/ico/ton (cf. p. 89).List of publications reviewed, arranged alphabetically according to name of author, or according to a word in the title, for anonymous publications.Publications by the same writer are listed in the onfcr in which they are discussed in 'De West-Indische Gids'. A o"ate has only been given when it is mentioned in the review itself.The numbers of ro/wmes (not the parts) to which reference is made are printed in bold type. The figure immediately following the number of the volume indicates the year 0/ />Wtca/ion of the review (cf. p. 89).Names of ra'me'ers are between brackets.Names 0/ a//tors are given in the form in which they occur in the review; Christian names are generally indicated only by the initials. The identity of writers using ^sew^onyms is not revealed unless this has also been done in the review.and maccwraaes have been corrected as far as possible.List of catchwords, divided into: Surinam, Netherlands Antilles, Surinam and the Netherlands Antilles, Other Areas.Cafctooro's are printed in italics, unless they are names of people, in which case they are printed in small capitals.The numbers of i/o/mes (not the parts) to which reference is made are printed in bold type. The figure immediately following the number of the volume indicates the year 0/ ^tti/icaiton of the article concerned (cf. p. 89).Names of awtfAors are given between brackets. 90


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl
Steen, L.J.van der


Table of Contents and Directions For useDE WEST-INDISCHE GIDS 's-GRAVENHAGE, MARTINUS NIJHOFF (Jrg. I: N.V. Boek- en Handelsdrukkerij voorheen Ipenbuur & van Seldam, Amsterdam) Jaargang f" j X 5 6 7 S 9 TO IJ ) ja '3 *5 x *7 iS '9 so ax 22 3 2* 25 26 37 2 *s> 3* 3* 34 35 3 J7 3 39 Q 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jaartal in voorwerk 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944-45 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1955 1955-56 1956-57 1958 1959 Jaartal op band 1919 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944-45 1946 1947 1948 1949 1950-51 1950-51 1952-53 1952-53 1954-55 1954-55 1956-58 1956-58 1959 Aantal bladz. (zonder voorwerk) 510 511 640 664 664 664 648 584 572 584 584 584 592 584 440 411 404 400 384 256 384 400 384 384 384 384 256 384 384 384 384 256 256 268 271 242 224 248 164 178 Datering mei-okt 1919 nov. 19-apr. '20 (1919 -*. p. 189) mei '20-apr. '21 (1920 - p. 432) mei '21-apr. '22 (1921 -+ p. 448) mei '22-apr. '23 (1922 -*_ p. 448) mei '23-apr. '24 (1923 -+ p. 448) mei '24-apr. '25 (1924 -. p. 432) mei '25-apr. '26 (1925 -? p. 400) mei '26-apr. '27 (1926 -? p. 388) mei '27-apr. '28 (1927 -? p. 416) mei '28-apr. '29 (1928 -* p. 384) mei '29-apr. '30 (1929 -> p. 392) mei '30-apr. '31 (1930 -_ p. 400) mei '31-apr. '32 (1931 -+ p. 384) mei '32-apr. '33 (1932 ->_ p. 304) mei '33-apr. '34 (1933 -? p. 288) mei '34-apr. '35 (1934 -* p. 272) mei '35-apr. '36 (1935 -+ p. 272) mei '36-apr. '37 (1936 -? p. 256) mei-dec. '37 jan.-dec. '38 jan.-dec. '39 jan.-dec. '40 jan.-dec. '41 jan.-dec. '42 jan.-dec. '43 jan.-juli '44, dec. '45 (l944-*p. 224) jan.-dec. '46 jan.-dec. '47 jan.-dec.'48 jan.-dec. '49 jan.-dec. '50 jan.-dec. '51 juli '52-febr. '53 (1952->p. 152) juni-dec. '53 apr. '54-mrt. '55 (1954 -? p. 180) juli '55-mei '56 (1955 -> p. 88) dec. '56-dec. '57 (1956 -* p. 68) sept.-dec. '58 juli-dec. '59 Rdactie (rad. mot. +) Dr. H. D. Benjamins Prof. dr. I. Bokke Mr. D. Fock C. A. J. Struvcken de 1 ROVSANCOUR **_* + Mr. B. dk Gaay Fortman **_* + + *** + * * Joh. F. Snelleman + * **_* + * *** + * *_*_* + * *_** + *_ *** + *_ *#* + -X- -X--X-* + * -X--X--H-M- -)--X--X-H- -X--X--X-W. R. Mknkman + -X- # + *! H. Schtz +* 1 * +**>_ X- +)(_)(* X- +*** X- +#* K- + * + ^- + * # + X- + *_ X- + -X-Dr. 1'. Wagenaar X- + -H- 1 HUMMEI.INCK _)(_ + _)<_ -H-Mr. Johanna * + -X- ^<-X- + -* X- -X- + Kelhoen Kraal Dr. J. H. Wes-1 TERMANN X- -X- -(-^--X-X- -X- +-X--X-X- -X- +-X--X-X- -X- +-X--X- Dr. G. J. X- -X- +-X--X- Kruijer X- +-X--X- | -X- +-X-X-* -M X- Register op de jaargangen I-X, 1929, 38 blz., door H. D. Benjamins Register op de jaargangen I-XXV, 1945, 101 blz., door B. de Gaay Fortman Register op de jaargangen XXVI-XXXIX, 1963, 89 blz., door Louise J. van oer Steen


Nederlands West-Indische Gids

Steen, L.J.van der


nl

University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs