Citation
Nieuwe West-Indische gids

Material Information

Title:
Nieuwe West-Indische gids
Alternate Title:
New West Indian guide
Portion of title:
NWIG
Abbreviated Title:
Nieuwe West-Indische gids
Place of Publication:
's-Gravenhage
Publisher:
M. Nijhoff
Publication Date:
Frequency:
Four no. a year
quarterly
completely irregular
Language:
Dutch
Physical Description:
v. : ill. ; 25 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Civilization -- Periodicals -- Caribbean Area ( lcsh )
Genre:
periodical ( marcgt )
serial ( sobekcm )

Notes

Citation/Reference:
America, history and life
Citation/Reference:
Historical abstracts. Part A. Modern history abstracts
Citation/Reference:
Historical abstracts. Part B. Twentieth century abstracts
Language:
Dutch or English.
Dates or Sequential Designation:
40. jaarg. (juli 1960)-
General Note:
Published: Dordrecht : Foris Publications, <1986->

Record Information

Source Institution:
University of the Netherlands Antilles
Holding Location:
University of the Netherlands Antilles
Rights Management:
This item was contributed to the Digital Library of the Caribbean (dLOC) by the source institution listed in the metadata. This item may or may not be protected by copyright in the country where it was produced. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by applicable law, including any applicable international copyright treaty or fair use or fair dealing statutes, which dLOC partners have explicitly supported and endorsed. Any reuse of this item in excess of applicable copyright exceptions may require permission. dLOC would encourage users to contact the source institution directly or dloc@fiu.edu to request more information about copyright status or to provide additional information about the item.
Resource Identifier:
000273853 ( AlephBibNum )
01760350 ( OCLC )
ABP9733 ( NOTIS )
sn 86012467 ( LCCN )
0028-9930 ( ISSN )

Related Items

Preceded by:
West-Indische gids
Preceded by:
Christoffel
Preceded by:
Vox guyane

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

u 8iiiINIIIIIII
01465177S Zen n twiatigate Jaargag No. 9-12.De


1945


West=Indische Oidi

ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. BOEKE, Mr. B. DE GAAY FORTMAN,
W. R. MENKMAN

REGISTER OP DE JAARGANGEN I-XXV


'S-GRAVENHAGE
MARTINUS NIJHOFF
1946


if


1'


/


1'~PIGrT~; '


N.V. VAN DB GARDB & C O' DRUKKEU. ZALTBOMMEL

L.
De

West-Indische Gids

ONDER REDACTIE VAN


Prof. Dr. J. BOEKE, Mr. B. DE GAAY FORTMAN
EN W. R. MENKMAN


REGISTER OP


DE JAARGANGEN I-XXV
1919-1943


'S-GRAVENHAGE
MARTINUS NIJHOFF
1945INHOUD

Blx.
Trefwoordenlijst . . . . . . . . . I
Lijst van boeken en tijdschriftenartikelen. ... .. ... 51
Lijst van schrijvers met onderwerpen . . . ... 75
TREFWOORDENLIJST


op de opschriften der stukken, voorkomende in de jaargangen
I-XXV van De West-Indische Gids (1919/20-1948)

De opatellen 4jn in vier afdeelingen ondergebraoht:
A Nederlandach West-lndie algemeen, verloren gebieden inbegrepen, ook
in Afrika en Brazili,.
B Suriname,
C Curagao,
D West-Indie (in ruimen sin).
Vooraf ga n eenige opgaven van geregeld terugkomende opechriften
en van stnkken, die op de redsctie van bet tijdachrift betrekking hebben.
Na D volgen een paar opstellen, die niet ondergebracht konden worden.
*) beteekent, dat een opetel verlouht is met afbeeldingen, kaarten of op
andere wgie.
Ala uit het opschrift de inhoud van een opstel niet blijkt, is dit opetel
tevens geplaatt wonder een trefwoord, dat tusschen [ ] is geplaatat.
Ia en Ib is 1919/20 XIV is 1932/3
II is 1920/1 XV is 1933/4
III is 1921/2 XVI is 1934/5
IV is 1922/3 XVII is 1935/6
V is 1923/4 XVIII is 1936/7
VI is 1924/5 XIX is 1937
VII is 1925/6 XX is 1938
VIII is 1926/7 XXI is 1939
IX is 1927/8 XXII is 1940
X is 1928/9 XXIII is 1941
XI is 1929/30 XXIV is 1942
XII is 1930/1 XXV is 1943
XIII in 1931/2


BIBLIOORAPHIB: la 78, 159,
244, 341, 426, 509; Ib 94,
188, 282, 865, 486, 511; II
64, 128, 176, 224, 272, 820,
868, 482, 480, 544, 640; III
111, 176, 224, 288, 886, 388,
496, 544, 608; IV 68, 128,
192, 240, 852, 899, 448, 512,
576, 668; V 127, 224, 885,
446, 496, 628; VI 95, 191,
287, 886, 481, 608, 647; VII
96, 148, 192, 240, 850, 899,
West-Indische Gids


448, 496, 544; VIII 94, 148,
192, 291, 840, 484, 488, 581,
572; IX 95, 191, 289, 287,
494, 542, 588; X 47, 188,
288, 883, 888, 482, 479, 544;
XI 45, 96, 176, 288, 288, 892,
445, 495, 582; XII 47, 109,
252, 808, 851, 898, 498, 541;
XIII 47, 95, 174, 240, 285,
445, 541; XIV 46, 79, 191,
228, 258, 802, 866, 416, 440;
XV 45, 76, 141, 178, 205,


TREFWOORDENLIJST


256, 282, 318, 350, 382, 407;
XVI 48, 77, 141, 173, 206,
289, 269, 302, 334, 367, 401;
XVII 32, 63, 126, 159, 191,
287, 272, 301, 385, 897;
XVIII 80, 61, 126, 158, 192,
222, 254, 286, 320, 349, 381;
XIX 30, 125, 159, 222, 254;
XX 32, 64, 94, 127, 159, 255,
288, 318, 851, 888; XXI 81,
64, 95, 128, 158. 191, 265,
802, 335, 367, 400; XXII 68,
96, 158, 192, 287, 820, 884;
XXIII 63, 96, 128, 192, 256,
820, 84; XXIV 81, 126, 192,
288, 852; XXV 82, 192, 288,
820
MBDEDEBLINOEN: Ia 81, 161,
246, 843, 428, 510; Ib 96,189,
288, 488 (economiache)
UIT DR PER8: Ia 78, 148, 285,
880, 408, 496; Ib 78, 188,
275, 485, 509; II 61,178, 221,
265, 480, 476, 540; III 110;
IV 125, 661; VII 140, 189;
VIII 92, 190, 570; X 98,
882; XI 240


WETGEVING: Ia 326; Ib 71,
268, 361, 363, 507
REDACTIE: Voorwoord van de
-. Ia 3
- Aan onze lezers [afscheid
van mr. D. Fock]. II v66r 481
- Dr. Herman Daniel Benja-
mins, Oud-Inspecteur van
het Onderwijs in Suriname.
Secretaris onzer Redactie.
1850-25 Februari 1980 *). XI
v66r 1
- Job. F. Snelleman 1852-26
December-1982 *) door dr.
H. D. Benjamin. XIV 805
- Dr. H. D. Benjamin, over-
leden 23 Januari 1988 door
Job. F. Snelleman. XIV 887
- [Heengaan van C. A. J.
Struycken de Roysancour;
toetreding van W. R. Menk-
man]. XV v66r 49
- Job. F. Snelleman t. XX
161
- tijdschrift, Ons -. [inhoud
van Da WEBT-INDIBCHs
GIDB]. Kroniek. XXI 882


A. NEDERLANDSCH WEST-INDIE ALGEMEEN
(verloren gebieden inbegrepen, ook in Afrika en BraziliA)


1806, De algemeene toestand
onzer West-Indische bezit-
tingen in -, Dr. J. de Hullu.
II 407
1806, Memorie van den Ameri-
kaanschen raad over de Hol-
landsche bezittingen in West
Indie in Juli -, Dr. J. de
Hullu. IV 887
Adres door de West-Indische
kamer op 20 October 1919
gezonden aan Zijne Excel-
lentie den minister van Ko-
lonifn te 's-Gravenhage (over
het telegrafisch verkeer tus-


schen Nederland en Neder-
landsch West-Indi6). Ib 76
ambtenaren, Keuze en opleiding
van naar West-Indie uit te
zenden rechterlijke en be-
stuurs -, Mr. F. G. Schalk-
wijk. VIII 557
Amendeering van begrootings-
ontwerpen, Prof. mr. dr. J.
Verzijl. XXI 275
- Ph. A. Samson. XXII 58
Amerikaansch Nederland op het
congres,,Nederland oversee",
W. R. Menkman. XIV 198
astonomie,Moederlandsche ver-TREFWOORDENLIJST


antwoordelijkheid en West-
indische -, W. R. Menk-
man. XI 403
bankers en de West in de 18e
eeuw, Amsterdamsche -,
C. K. Kesler. VIII 499
bar? Wordt het niet te -,
(veelheid van vereenigingen
voor West-Indie), KRONIEK
XXI 189; zie ook belangstel-
ling.
begrootingen van Suriname en
Curagao, Eenige aanvullin-
gen op de ENCYCLOPAEDIA
VAN WEST-INDIi, )e -, C.
R. Weytingh. XXII, 245
begrootingsontwerpen zie Amen-
deering
Belangstelling voor onze West,
KRONIEK XXI 894; zie ook
bar?
Berbice in 1771, De Nederland-
sche kolonie -, Mr. J. J.
Beyerman. XV 813
---, De geschiedenis der Luther-
sche gemeente in -, B. de
Gaay Fortman. XXIV 20,
51, 65
- en Suriname 1738-1816 *),
De ending der Herrnhutters
wonder de Indianen in ,H.
Weiss. II 86, 109, 187, 249
- in de 18de eeuw, Moeilijkhe-
den met betrekking tot eeds-
aflegging en het dragen der
wapenen in -, C. K. Kesler.
XXIV 129
Bezoek van een Haarlemmer
aan Suriname en Curagao in
1861 en 1862, G. A. N. Schel-
tema de Heere. XXV 821
bibliotheek zie Boekerij; Eco-
nomische bibliotheek; handels-
economische bibliotheek.
bloei van West-Indii moge-
lijk? *) Is grooter -, Ir. P.


Cohen Henriquez. XVI 887
bodem in Nederlandsch West-
Indie, Vroegere rijzingen van
den -, K. Martin. II 278
Boekerij van het Departement
van Koloniin. Ib 96; zie ook
Economische bibliotheek en
handels-economische biblio-
theek.
botanische en zodlogische onder-
zoekingen op het eiland Kra-
katau ala eene aansporing tot
wetenschappelijke waarne-
mingen ook in Suriname en
Curagao, De jongste -, Jhr.
L. C. van Panhuys. IV 878
Brazilia, Eene geschiedenis van
Hollandsch -, Mr. R. Byla-
ma. III 871
-, De Nederlanders in Guinee
en in -, Job. F. Snelleman.
XIII 881
- en de Caraibische zee, Ne-
derland in -, W. R. Menk-
man. XX 198
Caraibische zee zie Brazilia.
,,Cayanen" gedurende de ze-
ventiende eeuw, Iets over de
Nederlandsche volksplantin-
gen in -, L. C. Vrijman.
XVIII 13
Comild voor Indisehe lezingen
en leergangen, UIT DE PERS.
Ia 289
Comitd voor koloniaal histori-
sche studien, UrT nD PERs.
Ia 239; Ib 283
DAENDELB ala gouverneur-ge-
neraal ter kuste vanGuinea*),
Mr. HERMAN WILLEM -, D.
A. Hoogendijk hist.dra.
XXV 257, 289
Doktoren over de West, W. R.
Menkman. IX 78
Economische bibliotheek ('s-Gra-
venhage). Ib 96; zie ook Boe-TREFWOORDENLIJST


kerij en handels-economische
bibliotheek.
E(conomische) B(ond) en V(rij-
heids) B(ond) in onze Indien,
W. F. H. baron van Asbeck.
IV 87
EEDENfonds, Jaarverslag over
bet VAN -. 1921 IV 850;
1922 V 125; 1923 VI 143;
1924 VII 188; 1925 VIII 142
1926 IX 94; 1927 X 286;
1928 XI 95; 1929 XII 46;
1980 XIII 44; 1931 XIV 190
-, Het VAN -, Mr. dr. C. F.
Schoch. VI 27
eeuw, Na drie kwart -, (LE
MONITRUR DE8 INDES ORIEN-
TALES BT OCCIDENTALES
1846/7), Jhr. L. C. van Pan-
buys .III 308
ENCYCLOPAEDIA VAN WEST-
INDIa, Aanvullingen op de
-, zie begrootingen.
Esao), Geschiedkundige sprok-
kelingen VI, Een eigenaardig
predikant (Ds. J.P.VAN-, B.
de Gaay Fortman. XXV 254
Essequebo in de laatste jaren
der 18e eeuw, Een Duitsch
medicus in -, (E. K. Rod-
schild), C. K. Kesler. XI 241
-, Lutherschen op St. Eusta-
tius en in -, B. de Gaay
Fortman. XXIII 346
Essequibosche correspondentie,
W. B. Menkman. XIV 59
Excellentie, De titel -, Fred.
Oudschans Dentz. XIV 179
-, De titel -, A. F. J. Brum-
mer. XIV 285
FALCK over de Nederlandsch
West-Indische eilanden en
Suriname. V 444: zie ook
handelsverdrag
Foire de Lyon, UIT DE PBs.
Ib 78


Folklore in Nederlandsch West-
Indie, Jhr. L. C. van Pan-
huys. XIV 124; Aanvulling
XV 16
fondsen zie Stichtingen.
Friesland en de voormalige
compagnieen voor den handel
op Ooet en West, A. Hallema
XV 81
gedenkpenningen, West-Indi-
sche -, S. Kalff. VI 228
gevelsteenen te Amsterdam *),
Merkwaardige -, C. K. Kes-
ler. XII 118
Guinee zie Brazilie.
handel op Oost en West, zie
Friesland.
handel van Canada in 1918 en
vorige jaren met .... de
Nederlandsche kolonibn, De
buitenlandsche -, UIT DB
Pans. Ia 285
handelsbeteekenis van onze
West *), De -, W. R. Menk-
man. Ia 56
handels-economische bibliotheek
te Amsterdam, De -, ME-
DEDEELINGEN. Ib 288; zie
ook Boekerij, Economische bi-
bliotheek.
handelsmuseum van het Kolo-
niaal Instituut, West Indio
en de berichten nos. 1-100
van de afdeeling -, Ir. W.
Spoon. XVIII 116
handelsstatistieken, Westindi-
sche -.W.R. Menkman. XII
handelsverdrag met Engeland.
Advies van een koopman,
den Rotterdammer Frans
Smeer, aan Falck, toen er in
1825 onderhandeld word over
een -. V 663
[- met Engeland (1825), On-
derhandelingen over een -],
UIT DE PERS. Ia 496TREFWOODEBNLIJST


Historische momenten. 14 Mei
en 1 Juni 1927 (Radiotoe-
spraken van H. M. Koningin
Wilhelmina en H. K. H.
Prinses Juliana en dr. Ko-
ningsberger). IX 188
historische studiMn zie Comitd.
HOUTEBEEN zie JOL.
jaarbeurs te Lyon, Koloniale
deelneming aan de --, UIT
DE PERS. Ia 288
jaarverslag zie EEDEN/OWnS;
Koloniaal Instituut.
JOL, alias kapitein Houtebeen.
1620-1640, De reizen naar de
West van CORNELIB CORNE-
LIBZ. -. J. B. van Overeem.
XXIV 1, 88
JoL naar Angola en Sio Tho-
me 80 Mei 1641-31 Oct.
1641 *), De expeditie van
-, K. Ratelband. XXIV 821
Jubileumtentoonstelling 1938,
zie Koloniaal Instituut.
kaart voor onzen tijd, De -,
(Bruins kaart van Neder-
landsch Oost en West In-
dig), Job. F. Snelleman.
XIV 43
kalender 1920, West-Indisehe
-. Ib 189
K(atholieke) R(adio) O(mroep)
zie R(adio) O(mroep).
Katholieken zie Vereeniging.
[Kennia van onze kolonian],
UIT DE PRns. I 289
koloniaal historische studiin zie
Comitd.
Koloniaal Instituut, Uit het
acetste jaarveralag, 1918,
van bet -, UIT DE PBRS.
Ia 289
-, De West-Indische zaal in
het museum van bet -,Joh.
F. Snelleman. X 149
-, Jubileum-tentoonstelling


1988 -, W. R. Menkman.
XX 317
-, Het -, B. de Gaay Fort-
man. XXIII 258
- zie ook handelsmuseum.
Koninklijken West-Indischen
maildienst, De oprichting
van den --, Dr. M. G. de
Boer. Ia 111; zie ook vloot-
beweging.
kunst in West-Indii, Vroegere
---, S. Kalff. IV 358
leergang, Een Westindische -,
Mr. F. G. Schalkwijk. X 820
leger zie Vreemdelingen.
Linschoten-vereeniging, De -,
Job. F. Snelleman. XIII 275
-, De -. Kort overzicht van
haar daden en streven. Een
opwekking gericht tot alle
ontwikkolde Nederlanders,
W. R. Menkman. XXIV 29
L(uchtvaart) M(aatschappij),
De West-Indische afdeoling
der K(oninklijke) -, L. F.
Bouman. XIX 7.
luchiverkeer in West-IndiE, De
ontwikkeling van het Neder-
landsche civiele -, H. M. C.
Duymaer van Twist. XXIV
181
Luthersche gemeente zie Berbi-
ce; Essequebo.
MARTIN door Prof. dr. L. Rut-
ten, Een levensbericht van
Prof. Dr. J. K. L. -, Jhr. L.
C. van Panhuys. XXV 888
Memorie van den Amerikaan-
schen raad over de Holland-
sche hezittingen in West-
Indie in Juli 1806, Dr. J. de
Hullu. IV 887
momenten zie Historische mo-
menten.
MONITEUR DES INDnS ORIEN-
TALES zie eeuw.TREFWOORDENLIJST


monsterkamer van het Departe-
ment van Kolonien, De -,
UIT DE PERa. II 221
munten, lets over oude West-
Indische -, W. K. F. Zwier-
zina. V 60
museum zie handelsmuseum.
Natuurschoon in Nederlandsch
West-IndiB, Jhr. L. C. van
Panhuys. XXV 181
,,Nederland over zooee", Ameri-
kaansch Nederland op bet
congress -, W. R. Menkman.
XIV 193; zie ook Brazilie.
Nederlanderschap in Suriname
en Curagao, Het -, Fred.
Oudschans Dentz. IX 131;
XVI 205
NETBCHER, PIaTER MARINUS,
Fred. Oudschans Dentz.
XXIV 118
New York zie Vereeniging.
niederldndische Kolonialreich,
Das -, KRONIBK. XXI 126
[onderwijs] Een toevalligheid
(Plan-Deterding), Job. F.
Snelleman. VII 165
onderwijscongres, Tweede Ko-
loniaal ?-, UIT DE PERS. Ia
412
[onderwijzers] bij overgang naar
het bijzonder lager onderwijs
in de kolonie Suriname of in
de kolonie Curaqao), (Behoud
van uitzicht op Nederlandsch
pension door -, WETGE-
VING. Ib 507
Oorlog en handel in West-Indi6i,
W. R. Menkman. XX 77, 97,
Phohi in de West, De -, L. H.
Moerheuvel. XIX 80;zie ook
R(adio) O(mroep).
plan-JAs. Het (66n rechter-
lijke macht voor Neder-
landsch Indii, Suriname en
Curacao), B. de Gaay Fort-


man. XXI 173; KRONIEK.
XXI 801
predikanten, Westindische --,
S. Kalff. X 403, 465
prins Willem Frederik Hendrik
san Suriname en Curasao,
Het bezoek van -, Ph. A.
Samson. XVII 278
R(adio) O(mroep), De West en
de K(atholieke) -, Paul de
Waart. XIX 16; zie ook
Phohi.
[Radiooespraken] zie Histori-
sche momenten.
[Rechtsbedeeling] zie plan-JAs.
regeeringsreglement, Wijziging
-. Ib 363
regeeringsreglementen enz. op 5
Mei 1922, in het gebouw van
het department van Kolo-
niin, Installatie door den
minister van Kolonien, den
beer S. de Graaff, van de
commissie in zake herziening
der West-Indische -.IV 177
rooftochten met tragischen af-
loop, Twee -, C. K. Kesler.
III 609
scheepsjournalen, Oude-,Fred.
Oudechans Dents. IV 557
scheepvaart *), De West en on-
ze -, W. R. Menkman. XII
281, 268
Schorsing van koloniale veror-
deningen, D. Coutinbo. VI
561
slavenhandel, Uit de eerste da-
gen van den West-Indischen
-, C. K. Kesler. XXII 174
Slavenopstanden in de West, C.
K. Kesler. XXII 257, 289
SPIBOEL en zijn koloniale poli-
tiek jegens de West, De
raadpensionaris Mr. LAU-
RENS PETER VAN DE -, A.
Hallema. XIX 87, 161, 193TREFWOORDBNLIJST


SPRINGER, QUIRIJN -, Jhr. L.
C. van Panhuys. XII 535
Sprokkelingen uit vergeelde bla-
den van een eeuw geleden, A.
Hallema. XV 871
staatsdeelen, Het amendement-
Marchant op art. 94 van de
grondwet van 1917 en de
West-Indische -, Dr. mr. F.
M. da CostaGomez. XVII 874
staatsrecht, Ook Westindisch
-, Jhr. L. C. van Panhuys.
XXV 876
Steunfonds voor studeerenden
nit West-Indii. IV 574; zie
ook [Studiebeurzen].
Stichtingen en fondsen in de
West, Fred. Oudschans
Dentz. XV 890; XVI 1
STORM VAN 'S GRAVESANDE,
Voordracht door J. A. J. de
Villiers. III 470
[Studiebeurzen], MBEDEDELIN-
GBN. Ia 248; zie ook Steun-
fonds.
Tobago, KRONIEK. XXI 157;
zie ook Tobago.
[Telegrafisch verkeer] zie Adres.
tentoonstelling, West-Indische
-, Joh. F. Snelleman. 11177
-, De West-Indische afdeeling
op de Arnhemsche -, Job.
F. Snelleman. X 275
--, Te Parijs, Suriname en Cu-
ragao op de international
koloniale -, C. K. Keeler.
XIII 188; zie ook Koloniaal
Institute.
Tobago. Een vergeten Neder-
landsche kolonie, C. K. Kes-
ler. X 527
-. Een bijdrage tot de geschie-
denis der Nederlandsche ko-
lonisatiein tropisch Amerika,
W. R. Menkman. XXI 218,
805, 369; XXII 88, 97, 129


- zie ook Tabago.
toevalligheid, Een (plan-
Deterding), Joh. F. Snelle-
man. VII 165
Tortola, W. R. Menkman. XX
178
tropische geneeskunde. Fonds
tot bevordering van weten-
schappelijke onderzoekingen
op het gebied der --, UIT DE
PEBB. la 289
tropische klimaat, De invloed
van hot -, (Prof. dr. C.
Eykman). VI 141
uitgaven, Twee belangrijke -,
(I. A. Wright, Nederlandsche
zeevaarders op de eilanden in
de Caraibische zee en aan de
kust van Columbia en Vene-
zuela gedurende de jaren 1621
-1648(9) I en G. J. van Grol,
De grondpolitiek in het West-
Indische domein der Generali-
teit), W. R. Menkman. XVII
198; zie ook XVIII 161, 218
USSBLINCX en de oprichting
van de Westindische com-
pagnie, WILLBM -, C. K.
Kesler. III 65
Vereeniging van Oost- en West-
Indische Katholieken, UIT
DE PERB. Ib 275
-- van West-Indiirs te New-
York, Tienjarig bestaan van
de -, UIT DB PBRB. Ib 485
verordeningen zie Schorsing.
Vlootbeweging Kon. W. I. Mail,
Ia 81, 161, 246, 848, 428,
510; Ib 97, 189, 284
volksgezondheid in onze West-
Indische koloniin, De -, H.
van Kol. Ia 269; zie ook la
415, (UIT Ds PBBs).
VOLLENHOVENt, Prof.MR. DR.
C. VAN -, B. de Gaay Fort-
man. XV 69TBEFWOORDENLIJST


voordracht te Leipzig over
West-Indie, Een -. XI 488
voyagien, Een traits van oude-,
Job. F. Snelleman. XII 889
vraagetukken ten opzichte van
onze West anderhalve eeuw
geleden, Koloniale -, A.
Hallema. XXI 78, 108
Vreemdelingen in bet Westindi-
eche leger,S. Kalff. IX 161
V(rijheids)B(ond) zie E(cono-
mische )B(ond).
wapen voor Suriname en Cura-
gao, Een afzonderlijk -,
Jhr. L. C. van Panhuys. Ia
175 (verbetering Ia 343)
West-Indirts zie Vereeniging.
West-Indische compagnie zie
UBBELINCX.


West-Indische kalender 1920.
Ib 189
West-Indische kamer, UIT uD
PBas. Ia 148; zie ook
Adres.
Zeventiende-eeuwsche concur-
renten der Nederlanders in
de West, C. K. Kesler. VIII
437
zilvervloot (9 Sept. 1628) *), De
verovering van de -, C. K.
Keeler. X 193
-, Nog iets over de -, C. K.
Kesler. X 832
zo6logische onderzoekingen zie
botanische en zo6logische on-
derzoekingen.


B. SURINAME


aanslibbingen der Surinaam-
sche rivieren, De --, Dr. H.
van Cappolle. Ia 875
[AANVAARDINGoSBDu], Rede
door gouverneur mr. A.J. A.
A. baron van Heemstra op
23 Mei 1921 in de Koloniale
staten uitgesproken ter aan-
vaarding van het bestuur
over de kolonie Suriname.
III 178
Aanvaardingsrede van gouver-
neur dr. A. A. L. Rutgers in
de Koloniale staten op 80
Mei 1928. X 186
aardeten zie slangenbeet.
achterlijkheid dezer Nederland-
sche kolonie, Suriname en de
oorzaken van de -, Fred.
Greiner. II 285; zie ook II
548
18e eeuw, Suriname in de -,
Prof. dr. A. A. van Schelven.
IV 65


1816, De Nederlandsche regee-
ring tegenover de kolonie Su-
riname in -, Jhr. L. C. van
Panhuys. VIII 463
Adres der Koloniale staten d.d.
14 Mei 1926 (in zake de wel-
vaart v. Suriname). VIII140;
zie ook Boschnegers; request.
AEBRSSN VAN SoMMrELDycK,
VAN -, zie brieven; grond-
brieven ; gouverneursfamilie;
karteering.
Afaka zie Boschnegerschrifl.
Afrikaansch bijgeloof zie
Sngtji-Koti.
Afrikaansche resten zie Creolen-
taal.
afstamming zie Boschnegers.
Albina, Schetsjes uit -, Ha-
Srald Schitz. VII 271; VIII
899,478
ALOBMEBN NEDBRLANDSOH
VBRBOND, UIT DE PBRs. Ia
884TRBFWOORDENLIJST


- Groep Suriname. III 110;
zie ook Orinoco-gebied; Rede.
Allodiaal eigendom en erfelijk
bezit in Suriname, Mr. A. S.
de Blcourt. IV 129; zie ook
grondbrieven; grondeigendom;
grondpolitiek.
Amazonen zie Oudheden.
ambtenaren in Suriname, De
salarisverbetering der -, D.
F(ook). Ia 824
Amendeering van begrootings-
ontwerpen, Ph. A. Samson.
XXII 58 (zie ook XXI 274).
Amerikanisten-congres to Ham-
burg, Surinaamsche onder-
werpen op bet -, Jhr. L. C.
van Panhuys. XIII 203, 310
Ananascultuur in Suriname, P.
Bosch Reits. XIII 281
Ananas-Kultuur in Suriname,
Charles Douglas. XI 84
AnnotatiOn zie bodemgesteld-
heid; NEPVEU.
APHRA BEHN zie BEHN.
APINTO, Louis -, H. Schiitz.
X 800
arbeid en arbeidskosten zie be-
schouwingen, Enkele -.
arbeidersbevolking in Suriname,
Het verkrijgen van een vrije
-, J.S.C. Kasteleyn.III225
archief in Londen, Uit het Suri-
name -, (M6moire sur lee
Indiens a Suriname van F.
van Heshuysen). VII 846
armoedige boel geweest? Is het
in Suriname steeds een -,
UIT DI PBns. VIII 92
Aucaner Boschnegers, Overeen-
komst met de -, G. J. Staal.
IV 48; zie ook InstaUatie.
Aucaners *), Bij de -, Willem
Fr. van Lier. III 1; IV 205,
597
- Het voorspel der installatie


van den posthouder bij de -,
G. J. Staal. III 630
Bacoven in Suriname, C. K.
Kesler. XIV 216; zie ook ba-
nanen; KEYE.
bacovencutuur, De hervatting
der Surinaamsche -, W. R.
Menkman. XVI 847
BA9ZA (1851-1928), In memo-
riam mr. JOHN ALLISON -,
J. H. Abendanon. V 888 (met
portret).
balata uit Suriname, Br. Guya-
na, Cayenne en Venezuela in
de jaren 1863 t/m 1919,
Staat van den uitvoer van
-. III 495
Bananen en bacoven, Fred.
Oudschans Dents. XXIV 246
banen, In nieuwe hygienee),
UIT DB PERB. la 419
bank zie circulatiebank.
Bauxiet, Prof. ir. J. A. Grutte-
rink. Ia 860
bauxietnijverheid on de stich-
ting van een nieuwe stad in
Suriname *), De -, Fred.
Oudschans Dents. II 481
Bauxite Maatschappij, Buri-
naamsche -, (concessie voor
draadlooze telegraaf en tele-
foon aangevraagd), UIT DE
PERs. Ia 42;zie ook Moengo.
beeld uit het verleden, Een -,
(plantage-inventarissen van
1820), UIT DE PERn. VII 140
-, Suriname in -, Job. F.
Snelleman. VII 286
begrooting (1920), Een aanvul-
lings-, UIT DI PEns. Ib 280
- voor 1925 in de Staten-
Generaal, De Surinaamsche
-, A.S.J. Fernandes.VII289
- voor 1929 in de Tweede Ka-
mer, De Surinaamsohe -,
M. Welle. X 495TBREFWOORDENLIJBT


- voor 1929. Eenige opmer-
kingen aan de hand van de
Surinaamsche -, W. B.
Menkman. X 875
[Begrooting van Suriname voor
1919] (HET VADERLAND van
9 April 1919), UIT DE PERB.
Ia 78 (Wend het roer).
[Begrooting van Suriname voor
1922], Petitie aan Kroon en
Tweede kamer, Een -. III
605.
begrootingsontwerpen zie Amen-
deering.
BEaN, Een koninklijke slaaf in
Suriname.Roman doorAPHRA
-. Aanteekening betreffen-
de de schrijfster *), Dr. H. D.
Benjamins. Ia 474
-, De geschiedenis van den ko-
ninklijken slaaf door APHRA
-. Ia 477; Ib 52, 889, 448
-, Nog eens APERA -, Dr. H.
D. Benjamin. II 517
- in Suriname geweest? Met
nog iets over de schrijfster.Is
APHRA -, Dr. H. D. Benja-
mins. VIII 451
behoeften, Suriname's -, G. J.
Staal. III 402, 497; IV 91
bekroond, Suriname -, Jhr. L.
C. van Panhuys. XVI 294
belastingen in Suriname, Eenige
aanvullingen op de ENCYCLO-
PAEDIE VAN NEDERLANDSCH
WEST-INDIt, De -, G. R.
Weytingh. XXII 887,858
beliefs pertaining to certain
places in Surinam, Popular
-, Thomas E. en Arthur P.
Penard. X 17
BENJAMIN, DR. HERMAN DA-
NIEL -, Oud-inspecteur van
het onderwijs in Suriname.
Secretaris onzer redactie.
1850-25 Februari 1930. Bij


zijn beeltenis, J. Boeke (na-
mens redactie en uitgever).
XI1
BENJAMIN t, DR. H. D. -,
Job. F, Snelleman. XIV 387
BENJAMINS herdacht in de Ko-
loniale staten van Surinane,
Dr. H. D. -. XV 181
beschikking van den gouverneur
van Suriname, Een interes-
sante (Saramaccaner
Boschnegers). VI 288
beschouwingen, Enkele (sui-
ker, arbeid en arbeidskosten,
rijst, malachra, Europeesche
kolonisatie), Tj. Pyttersen.
IX 545
besmettelijke ziekien zie hospi-
taal.
bestuur van Suriname in 1816,
Mr. Lammens over het -,
Jhr. L. C. van Panhuys. XVI
151
Bestuursinrichting van Surina-
me. Ib 270; zie ook staats-
inrichting.
bestuunrregeling van Suriname.
Opruiming. De -, J. Bakker.
X 818
Bevliegingen? (luchtdienst tus-
schen St. Laurent du Maroni
en de Boven Marowijne). Ia
240
bevolking van Suriname,De na-
tuurlijke aanwas der -, A.
T. Oliveira. V 561
- in Suriname in 1919 naar
leeftijd en geslacht, Diagram
van de verdeeling der -, Dr.
J. W. Wolff. VII 898
bevolkingscijfers van Britsch
Guiana en Surname, Dr. H.
D. Benjamins. V 197
bewoners van Suriname, Sporen
van voorhistorische -, J. W.
Gonggrijp. II 1TREFWOORDENLUST


bezraren, Ontwrongen (naar
aanleiding van een verzoek-
schrift van den Onderne-
mersraad voor Suriname van
22 Juli 1926 aan den minis-
ter van Kolonien over de
economische omstandighe-
den van Suriname), G. J.
Staal. VIII 235
binnenland te late exploree-
ren? Kan Nederland worden
opgewekt om bet Surinaam-
sche -, W. R. Menkman.
XVI 145; zie ook ontdek-
kingsreizen; vruchtbaarheid.
binnenlanden zie Natuurweten-
schappelijk onderzoek.
biologisch onderzoek in Surina-
me *), Een vreemdelingen-
laboratorium voor -, Gerold
Stahel en A. Reyne.II 65
Birdcatching in Surinam *),
Thomas E. en Arthur P. Pe-
nard. VII 545; zie ook Orni-
thology.
bladzijden uit de geschiedenis
van Suriname, Duistere -,
(1667-1680), C. K. Kesler.
XI 118
blanket ras zie Kolonisatie.
blanken zie landbouwkolonisatie.
bodem in Suriname, Voorzich-
tig met den -, C. H. de
Goeje. XVIII 274; zie ook
aanslibbingen.
bodemgesteldheid en suikerplan-
tage-exploitatie in Suriname
1765, Over (volgens de
annotation van gouverneur
Jan Nepveu). Met een na-
schrift, Mr.R. Bylsma. IV 841
boek, De gesehiedenis van een
(verhandeling over den
landbouw .... door Antho-
ny Blom), Fred. Oudschans
Dentz. VII 571


boekjes over Suriname, Twee
oude -, Dr. H. D. Benja-
mins. IV 167
- over Suriname, Nog een
paar oude -, Dr. H. ). Ben-
jamins. VI 582
Boeren-kolonisatie zie kolonisa-
tie.
Boeren-kolonisten, Het feest der
-, UIT DE PuRB. II 265
BONAPARTE t, ROLAND -, Re-
dactie. VI 94
Boomen en hout, Joh. F. Snel-
leman. XII 198; zie ook hout.
[BosCH, J. GRAAF VAN DENJ,
Een koninklijke commissars
in Suriname, S. Kalff. VIII
145
Boschnegerdeurelot (klavier-
slot) *). Zijn oorsprong en
toepassing, Hot -, Fred.
Oudschans Dents. XVII 228
Boschnegerherinneringen, G. J.
Staal. IV 42
Boschnegerkunst, Jhr. L. C. van
Panhuys. XIII 158
Boschnegers en Indianen, Een
adres over -, Jhr. L. C. van
Panhuys. Ia 71
- aan de Boven-Saramacea,
UIT DE PERs. Ia 288
- en Indianen in Suriname,
Het aantal en de woonplaat
sen van de -, Jhr. L. C. van
Panhuys. III 88
Over de afstamming der
-, L. Junker. V 810
-, Godedienst, zeden en ge-
bruiken der -, L. Junker.
VI 78
-, De godsdienst der -, L.
Junker. VII 81, 127, 158
-, Versieringskunst der -, H.
ten Kate. XI 487
-, Een Amerikaansch profes-
sor over Surinaamsche -,TBBFWOORDBNLIJST


Dr. H. D. Benjamin. XI
488; zie XII 449
-, Amerikaansche geleerden
over -, Dr. H. D. Benja-
mins. XIII 223
[Boschnegers], Een interessante
beschikking van den gouver-
neur van Suriname. VI 238
- Een staat in den staat, L.
Junker. XIV 267, 321
- zie ook Aucaner(s);Bush-ne-
groes; Jankoesoe; Saramac-
caner.
Boschnegerschrift van Afaka,
Hot -, C. Bonne. II 891
Branden in Paramaribo *), Na
100 jaar -, C. K. Kesler.
XIV 164
Brief van A. Kappler aan dr.
H. ten Cate(een historisch ge-
ografisch document.XII 249
Brief van den gouverneur van
Suriname, mr A. J. A. A. ba-
ron van Heemstra, aan den
voorzitter der Koloniale sta-
ten, van 21 Februari 1925(na
diens terugkeer uit Neder-
land). VII 85
brieven van gouverneur Van
Aerssen van Sommelsdyck
aan directeuren der societeit
van Suriname uit het jaar
1684, De -, Mr. R. Bylsma.
V 424; VI 41, 598; VII 176;
XI 263
Brieven uit Suriname, R. D.
Simons. III 281
Britsch-Indiers mogelijk? Is
een degelijke kolonisatie met
-, UIT DB PEaB. II 476
-, Leerplichtopvatting bij de
-, UIT DR PBRs. II 477
- in Suriname, Job. F. Snelle-
man. XII291
- in Suriname, De verwacht
wordende groote gebeurtenis


wonder de -, H. N. Hajary
XIX 1; zie ook Miskenning.
in Suriname, De -, C. de
Klerk CssR. XXIV 97
Britsch-Indische kolonie vraagt
versterking, De -, UIT DR
PBas. II 541
Britsch-West-Indische vereeni-
ging (West India Committee
circular), Het veertien-
daagsch tijdschrift van de-,
Jhr. L. C. van Panhuys. Ia
142
Broedergemeente, Evangelische
-, zie Evangelische; Herrn-
huters; Moravische zuster-
reis; scholen ;verzekeringskas;
ZINZENDORF, VON.
Burgerlijken stand en van eeni-
ge familienamen in Surina-
Sme, De geschiedenis van den
-, Fred. Oudschans Dentz.
XXIII 51
Bush-negroes, 1929 *), The
second North-western uni-
versity expedition for the
Study of Suriname -, Mel-
ville J. Herskovits. XI 893
-, An American professor res-
ponds to dr. Benjamins' cri-
ticisms of certain remarks on
the -, (zie XI 488), Dr.
Morton C. Kahn. XII 449
bijgeloof zie Snhtji-Koti.
cacao uit Suriname, Oudste uit-
voer van -, Dr. H. D. Ben-
jamins. VI 92
cacao-aanplant in Suriname
(1686), De oudete -, D. S.
van Zuiden. III 79
cacaocultuur, Een verblijdend
teeken. De herleving van de
-, UIT DB PBRB. II 174
- in Suriname *), Geschiede-
nis der -, A. Reyne. VI 1,
49, 107, 198TREFWOORDBNLJST


- zie ook KEYB.
CAPPELLE, DR. H. VAN -
(overleden 24 Augustus
1982), Job. F. Snelleman.
XIV 225
Cassavecultuur in Suriname, L.
Junker. XIII 80
Chineesche immigranten in Suri-
name, Job. F. Snelleman. II
225
Chineesche republiek zie Rede.
Chineesche societeit zie Rede.
circulatiebank in Suriname
(1849-1864), Stichting van de
Surinaamsche bank. Pogin-
gen tot oprichting van eene
-, J. van Ettinger. IX 309
coUectie-Six, Suriname in de -,
Job. F. Snelleman. VII 440
comitl ,,Volksbelang" zie Re-
quest.
commanders van Suriname in
de jaren 1680-1804, Eenige
bladzijden uit bet even der
-, Fred. Oudschans Dentz.
XXIV 161
commissaries in Suriname, Een
koninklijke (J. graaf van
den Bosch 1827/8), S. Kalff.
VIII 145
concurrenten der Nederlanders
in de West, Zeventiende-
eeuwsche -, C. K. Kesler.
VIII 487
conflict tusscben Amsterdam en
de Staten-Generaal over Su.
riname in 1774 en '75, Een
-, C. K. Kesler. IX 575; X
11
Corantijn, de westelijke grens-
rivier van Suriname en haar
rechter-zijrivier de Kabalebo
De -, C. van Drimmelen.
X 49; zie ook Indiaansche
rotsteekening.
Corantijnkwestie, Minister De


Graaff en de -, Dr. H. D.
Benjamins. V 259
-, twee stappen vooruit, De
-, Dr. H. D. Benjamins.
VI 837
-, Een nieuw goluid in de -,
Dr. H. D. Benjamins. VII
811
- op den goeden weg, De -,
Dr. H. D. Benjamins. VIII
298
-? Hoe staat 't than met de
-, Dr. H. D. Benjamin.
IX 889
- (Aanvulling) De -, Dr. H.
D. Benjamin. IX 498
-, bij Buitenlandsche Zaken,
De -, Dr. H. D. Benjamins.
X 571
-, Nieuw licht uit oude be-
scheiden. De -, Dr. H. D.
Benjamins. XIII 49
-, zie ook greens; grenzen:
grenskwesties.
Coronie, Door de modder naar
-, G. J. Staal. III 466
-, Een wegtrac6 door het moe-
ras naar -, B. J. Kluvers.
III 641
Creool in de literatuur vanSuri-
name, De plaats van den -,
Fred. Oudschans Dentz.
XIX 208
Creolen? Fr. M. F. Abbenhuis.
XX 148
Creolentaal van Suriname, A fri-
kaansebe resten in de -, Lou
Lichtveld. X 891, 507; XI
72, 251
Creoles, Ponmes -, J. F. Luis
Merlet, UIT DB PnBB. II 548
CROMMELIN, lets over gouver-
neur -, S. Kalff. XIV 8
Crynesenherdenking in 1917, De
-, Fred. Oudechans Dentz
XVIII 276TREFWOORDENLIJBT


Cultures in Suriname*), De toe-
komst van verschillende -,
Tj. Pyttersen. II 445 (rijst),
578, 608 (suiker); III 177
(cassave), 844 (koffie, cacao,
tabak), 507 (mais), 565 (pin-
da, glucine, phaseolus luna-
tus, bananen en bacoven,
ananas, sinaasappelen, cac-
tus, cocos).
- in Suriname en elders,
Kantteekeningen over -,
Tj. Pyttersen. XI 49;
- zie ook Ananas; Bacoven;
Bananen; balata; beschou-
wingen; Cassavecultuur; ka-
toencultuur; landbouw; Olie-
palmen; Sinaasappel-cultuur;
sinaasappelen; vruchtbaar-
heid; vruchtenbedrijf; vruch-
tencultuur.
Cutuurcrediet voor Buriname,
Mr. dr. C. F. Schoch. Ia 24
culluurwaarde van Suriname,
De -, Tj. Pyttersen. XIII
109
-, De -, L. Junker. XIV 417
--, De -, GeroId Stahel. XV
158
dagboek *), Uit een oud -
(1894/5), Th. B. van Lely-
veld. XV 869
DALBnERa, De fortuinlijke
loopbaan in Suriname van
den Zweed C. G. -, Fred.
Oudschans Dentz. XXIII
269
DAEaLBse-BARON, Het einde
van de legend -, Fred.
Oudschans Dents. X 165
[Dansen], UIT DE PERs. Ia 74
Ddporit's in Suriname tijdens
het behind van den gouver-
neur Friderici, C. K. Kesler.
XII 558; zie ook word, Het
pinlijk -.


districtsgeneesheer in Suriname,
De opleiding en de positive
van den -, ('. Bonne. VII
433
doopplechtigheid met een ko-
ninklijken peter, Een Suri-
naamsche -, Fred. Oud-
schans Dentz. XXIV 383
Drankverbruik in Suriname, S.
van Deventer. V 63
drinkwatervraagstuk in Surina-
me en bet stadium zijner
oplossing, Het -, G. Ph.
Zaal. XIX 65; zie ook water-
leiding.
Economisch Suriname en het
loonstelsel, Theod. A. C.
Comvalius. (IX 449)
Economisch Suriname, Theod.
A. C. Comvalius. XIII 144
economische toekomst, Surina-
me's ---, A. Beyne. II 467
economische toestand van Suri-
name, De -, L. C. Prey. XV
227
-, De -, Mr. A. van Traa.
XV 888
-, zie ook bezwaren.
Economische waardebepaling
van Suriname, Ir. E. C.
Abendanon. Ia 165
eedsvraagstuk in Suriname, De
oplossing van bet -, Ph. A.
Samson. XXII 284
eigendom zie Allodiaal eigen-
dom; grondeigendom.
Emigratie naar Suriname (Ant-
woord aan den heer W. R.
Menkman), Dr. Th. Lens.
IX 187 (zie IX 78).
- van Nederlanders naar Su-
riname, Nog eens -, W. R.
Menkman. IX 218
- uit Oost-Indii naar Surina-
me, Dr. H. D. Benjamins.
VI 479TREFWOORDENLIJST


ENCYCLOPABDIE VAN (NEDER-
LaNDSCH) WEST-INDIi, Aan-
vullingen, zie begrootingen A;
belastingen; financiin; gou-
verneurs; krijgsmacht; munt-
wezen; onderwijs.
Engelsch behind, Suriname on-
der -, W. R. Menkman.
XVII 822.
Engelsch bestuur op dat van do
Bataafacherepubliek in 1802.
Een blik op den toestand van
Suriname bij den overgang
van bet -, Fred. Oudschans
Dentz. XXIII 779
erfelijk bezit zie Allodiaal eigen-
dom.
Errata, KRONIBK. XVIII 883;
XIX 219; XX 285, 815, 848;
XXI 28, 93
Ethnological expedition to Suri-
name, 1928, Preliminary re-
port of an -, Dr. Melville J.
Herskovits. X 885
Europeesche kolonisatie zie ko-
lonisatie.
Evangelische broedergemeente in
Surname, De -, Jonkvr. J.
W. baronesse van Lynden.
XXI 161; zie ook Herrnhut-
ters; reis; scholen; verze-
keringskas; ZINZENDORF,
VON.
EVBRTBEN, CORNELIB, zie ex-
peditie.
expedite van Cornelis Evertsen
in Suriname deed, Wat de
-, Job. F. Snelleman. X 828
familienamen zie Burgerlisken
stand.
FERMIN M. D., PHILIP -, Fred.
Oudschans Dentz. XXIV 90,
120
financiAn van Suriname, Eeni-
ge aanvullingen op de ENCT-
CLOPAUDIB VAN WEST-INDIt,


De -, C. R. Weytingh.
XXII, 20
flora van Suriname, De -,
F. A. F. C. Went. XIV 131
folklore, Surinaamsche -, Jhr.
L. C. van Panbuys. XVI
815; XVII 282
Folklore in Suriname, Jhr. L.
C. van Panhuys. XVI 17
(zie ook XVII 125).
--,A. J. Morpurgo. XVII
116
- -, Nog eens: -, Fr. R. M.
F. Abbenhuis. XVII 869
- van Suriname (Een belang-
rijk book, M. J. en F. S.
HerekovitB, Suriname Folk-
Lore), Dr. J. P. B. de Joese-
lin de Jong. XX 1
Franschen in Suriname, S.
Kalff. XI 816
FRIDERICI, gouverneur-gene-
raal van Suriname, De jeugd
van JURIABN FRANOIB -,
Mr. R. Bylsma. II 122
-, lets over J. F. de -, 8.
Kalff. X 214
Ganja (Cannabis indica), Nota
van 18 September 1922 van
den geneeskundig inspecteur
J. W. Wolff aan den gouver-
neur, betreffende bet verbod
van invoer van -. V 488
gebed, Een oud formulier -,
UIT DE PERS. II 222
Geesten in Paramaribo, UIT Dv
PERs. VIII 570
geneeskruiden in den tijd van
Linnaeus, Surinaamsche -,
Dr. J. Lanjouw en dr. H.
Uittien. XVII 178
geneekundigen dienst in Buri-
name, Organisatie van den
-, C. Bonne. V 289
- -, De -, P. Cool. V 658
geologic van Suriname*),(IJzer-TREFWOORDENLIJST


man's schets van de -, J. A.
Grutterink. XIV 145
gerechtshof in Suriname, Minis-
terieele bedreiging van de on-
athankelijkbeid van het op-
perste -, A. S. J. Fernandes.
VII 207
gevangeniswezen in de West,
Het jaar 1872 in de geschie-
denis van het -, De strafge-
vangenis op bet fort Nieuw-
Amsterdam nan de Surina-
me-rivier in den loop der tij-
den. Een bijdrage tot de ge-
schiedenis van het gevange-
niswezen in West-Indi *),
A. Hallema. XVI 88, 49
godsdienst zie Boschnegers.
GONOORIJP overleden te 's-Gra-
venhage 22 Januari 1929 *),
Ter nagedachtenis van den
heer JUSTus RINIA -, Mr.
A. J. A. A. baron van Heem-
stra. X 481
Goudeeploitatie in Suriname, L.
Junker. XXII 111
goudproductie van Suriname
van af het ontstaan der in-
dustrie, De -, III 885; zie
ook nugget.
gouverneur uit de 18de eeuw,
Een Surinaamsch (mr. J.
J. Mauricius 1742-1751), S.
Kalff. Ib 418, 486
-, Een Westindische (mr.
J. J. Mauricius 1742-1751),
S. Kalff. VII 507
gouverneurs van Suriname,
Aanvulling van deENCYCLO-
PAEDIR VAN NEDERLANDSCH
WEST-INDIt, De -, Fred.
Oudschans Dentz. XXV 845
[Gouverneurs] zie VAN AERSSEN
VAN SOMMBLSDYCK;CROMME-
LIN; FRIDERICI; IDENBURO;
LELY; NEPVEU; PANHUYS,


VAN -; RAIDERS, VAN -;
RIJK; TEMMING; zie ook aan-
vaardingsrede; beschikking;
Brief; Ganja; Militairen;
Openingsrede; Portretten;
Rede.
Gouverneursfamilie, Een Suri-
naamsche (VAN AnRSRN
VAN SOMMELSDYCK), S. Kalff.
II 77
[GRAVENsaRac, DR. ADOLF
FREDBEIK -], Van slaaf tot
geneesheer, Fred. Oudschans
Dentz. XIII 147
greens und kein Ende, Surina-
me's west-, Dr. H. D. Ben-
jamins. III 893
-, Nogmaals Suriname's west
-, Dr. H. D. Benjamins. IV
401
grenskwesties. Het einde in
zicht? Surinaamsche -, Dr.
H. D. Benjamins. XII 867
grenzen van Suriname, De -,
Dr. H. D. Benjamin. II888;
zie ook Corantijn; Corantijn-
kwestie.
Groene kruis in Suriname (ver-
slag). UIT DE PERS. Ib 432
grondbrieven ten tijde van gou-
verneur Van Aerssen van
Sommelsdyck, De Surinaam-
sche -, Mr. B. Bylsma. II
593
grondeigendom in Suriname,
Bechtszekerheid van den -,
A. van der Deure. Ib 193; zie
ook Allodiaal eigendom.
grondpolitiek, De Surinaamsche
-, Mr. O. E. G. graaf van i
Limburg Stirum. V 689
gronduitgave, Regeling der --i
(te Trinidad met leering voor
Suriname), UIT De PRBs.
Ib 80
grondwetshersiening in Snrina-TREFWOORDENLUST


me, De -, G. J. Staal. III
545
Hagelslag in Suriname, UnT DE
PERs. Ib 278
HALBWIJN VAN DE WEBVE in
Suriname, De families -,
Fred. Oudschans Dentz.
XIII 581
handel en nijverheid in Surina-
me, Vereeniging voor -,
UIT DE PsER. Ib 276; zie ook
in- en uitvoer.
handelsbetrekkingen van Suri-
name met de Amerikaansche
republiek, De eerste-,Fred.
Oudschans Dentz. XXIV 198
handelsbeweging 1688-1712, Su-
riname's -, Mr. R. Bylsma.
Ib 48
HHEMBKERK in Suriname, De
families VAN -, Fred. Oud-
schans Dentz. XX 827
HEEMSTRA, VAN -, zie Brief;
Reden.
HEIDENWERELD, BERICHTEN
UIT DE -, (dansen). Ia 74
HELMAN; Zuid-zuid-west, AL-
sBET -, G. J. Staal. IX 180
Hendriktop zie reis.
HBamNo en CHRISTIAAN JOHAN-
Nas HaEINo *), De. CoN-
STANTIJN -, Fred. Oud-
schans Dentz. XII 147
HERLEIN'S beschrijving van
Suriname zie NBPVEU.
herovering van Suriname, De
-, Mr. F. G. Schalkwijk,
(toespraak tot de ,,Haagse
Jongerengroep" der Kon.
ver. OosT EN WEST ter gele-
genheid van ,,Crynssendag
1937"). XIX 44
Herrnhutter nederzeting leading
78, H. Schiitz. XVI 278
Herrnhutters in de oerwouden
van de Boven-Suriname *),
West-Indische Gids


Het zendingswerk der -, H.
Weiss. Ia 102
-) in Suriname, De evangeli-
ache of Moravische broeder-
gemeente (De -, W. D. H.
baron van Asbeck. Ia 197
- wonder de Indianen in Berbice
en Suriname 1788-1816 *),
De ending der -, H. Weiss.
II 36, 109, 187, 249
- zie ook [Dansen]; Evangeli-
sche broedergemeente; Mora-
vische zuster; reis; scholen;
verzekeringskas ;ZINZENDORP,
VoN -.
Herrnhutterzending, Sporen van
tweehonderd jaar -, H.
Schiitz. XVII 221
[HEBaUYSEN, F. VAN], zie ar-
chief.
Hoeve maalschappij, De proof-
neming van de Suriname -,
H. G. Brandon. XVIII 298
honing als oxportproduct *),
Surinaameche -, Dr. P. A.
Rowaan. XXIII 289
HoRBTMANN, Dr. F. W. R. -,
Fred. Oudschans Dents.
XXIII 81
Hortus Surinamensis, De -,
Fred. Oudschans Dents.
XXII 834
hospital te Paramaribo voor
besmettelijke ziekten *), De
nieuwe afdeeling van het mi-
litair -, P. Cool. VI 483
Hout en planken, Joh. F. Snelle-
man. IV 437
hout, Onderzoek van Suri-
naamsch -. III 63
- van Suriname, Velerlei -,
Job. F. Snelleman. VIII 421;
IX 488
- voor fineer en triplex *), Su-
rinaamsch -, Ir. W. Spoon.
XXV 88TREFWOORDENLIJST


- zie ook Boomen; Rozenhout.
Houtdistillatie in Suriname, H.
J. Homulle. Ib 151
houtsoorten over het jaar 1928,
Verslag van de commissie
van advies en onderzoek in
zake Surinaamsche -. VI
288; (1924) VI 603; (1925)
VIII 188
Hugenoten afstammeling in Su-
riname, Een -, Fred. Oud-
schans Dentz. XXIII 89
[hygiene] In nieuwe banen, UIT
DE PERS. Ia 419
Hygienische ervaring te Moen-
go, C. Bonne. V 404
IDENBUvR als gouverneur van
Suriname, A. W. F. -, S. da
Silva. XVII 49
immigranten in Suriname, Chi-
neesche -, Job. F. Snelle-
man. II 225
Immigratie van Duitschere in
Suriname 1788-1740, Mr. R.
Bylsma. Ib 418
- van werkkrachten in Surina-
me, Sanitaire beschouwingen
in verband met -, Dr. R.
R6mer. Ib 101, 214, 880, 468
Inca's De laatste vrije -. VII
81
Inca's in Suriname, Mr. W. J.
van Balen. XII 858
Indiaansche rotsteekening aan
de Kabalebo- river (Coran-
tijn) *), Een -, Dr. Gerold
Stahel. III 100
Indianen, Een adres over
Boschnegers en -, Jhr. L. C.
van Panhuys. Ia 71
- in Berbice en Suriname
1788-1816, De ending der
Herrnbutters wonder de -, H.
Weiss. II 86, 109, 187, 249
- in Canada en in Suriname,
De toekomst van de -, Jhr.


L. C. van Panhuys. II 513
- in Suriname. Het aantal en
de woonplaatsen van de
Boschnegers en -, Jhr. L. C.
van Panhuys. III 83
- zie ook archief.
Indianen-oorlog in Suriname in
den Zeeuwsehen tijd, Eene
episode uit den -, F. E. ba-
ron Mulert. Ia 221
Indruk van Suriname, Ir. Iman
G. J. van den Bosch. XII 889
,,- van Suriname" van ir.
Iman G. J. van den Bosch,
Antwoord op -, J. A. Liems.
XIII 25
industries zie goudexploitatie.
in- en uitvoer van Suriname, De
-,(1918),UIT DEPERS. 1286;
zie ook handel en nijverheid.
Installatie Posthouder. (bij de
Aucaners), UIT DE PERS. Ia
421
irrigatievraagstuk in Suriname,
Het -, L. Junker. XXII 226
Jaarcijfers van Suriname, L.C.
Prey. XXI 48, 116, 146, 179,
287, 292, 819, 889; XXII
122, 186, 250, 814, 877;
XXIII 60, 294 (Aanvulling,
zie ook blz. VIII).
Jacht en jachtwild zie oerwoud.
JANKOESOE. Het einde van een
dynastie *). De dood van -,
L. Junker. XIV 49
- en: nog niet het einde van
een dynastie. Nogmaals de
dood van -, F. Morsink
CssR. XVI 91
[Javaansche landarbeiders] zie
Mededeelingen. Ia 246
Java-methoden voor Suriname?
L. de Waal. IX 88
Javanen in Suriname, Rechts-
toestand der (overgeno-
men nit BIJDRAGEN TOT DETREFWOORDENLIJST


TAAL-, LAND- EN VOLKEN-
KUNDE VAN NEDERLANDSCH-
INDIE, 1928). V 3832
-- in Suriname reeds in het
jaar 1714? C. K. Kesler. XX
270
jeugd in Suriname *), Over-
heidszorg voor de rijpere -,
Mr. M. de Niet. XVII 38
-, Landbhoiwopvoeding der
Surinaaunimsch -. XXI 14
jongelieden, Suriname voor -,
Jol. F. Snelleman. VI 21
Joodsche gemeente eln ynagoge
in Suriname, De stichting
van de Portugeesch --, Mr.
R. Bylema. II 58
Joodsche kolonisatie van Guya-
na (1660), Een episode uit de
-, Jac. Zwarts. IX 519; zie
ook WOLF, LUCIEN.
journalistiek, Surinaamsche -,
S. Kalff. V 463
-, -,Fred. Oudschans Dentz.
XX 88, 65, 289
kaart van Suriname 177 *),
Alexander de Lavaux en zij-
no general -, Mr. R. Byls-
ma. II 397
kaart, Suriname in -, Job. F.
Snelleman. XII 446
KAARTBEBPREKINO (kaart van
Paramaribo, 1916-1917,Jhr.
L. C. van Panhuys. III 221
[-], Overzichtskaart van Suri-
name, 1927, C. H. de Goeje.
X 287; zie ook karteering.
kadastraal gebied zie topogra-
fisch en kadastraal gebied.
Karbouwen in Suriname, (Fred.
Oudschans Dentz). III 62
karteering van Suriname ten
tijde van gouverneur Van
Aeresen van Sommelsdyok,
De -, Mr. R. Bylsma. II 851
zie ook kaart; KAARTBB-


BPREKING; topografisch en
kadastraal gebied.
KATE t, DR. HERMAN F. C.TEN
-, Dr. H. I). Benjamins.
XII 497
katoencultuur. Suriname en de
-, Tj. Pyttersen. V 405
kerkplein te Paramaribo, Hot
UIT DE PERB. Ib 79
KERSTEN, geb. TONN zie Mora-
rische zuster.
KERSTEN & Co. zit' vezeke--
ringskas.
KEYE *). Over het book van
OTTro ---, )r. H. D. Benja-
mine. VII 535
in 1659 over den cacaoboom
en de ccato, OTTHO VII
588
in 1659 over de biacove, OT-
THO --. VIII 290
kieerecht in Suriname, D1e out-
wikkeling van hot -, W. H.
A. van Romondt. IV 99; zie
ook Request.
kikvorschmotief in Suriname en
elders, Hot -, Jhr. L. C. van
Panhuys. XVI 861
bleeding der Surinaamsehe be-
volkingsgroepen in vorband
met aard en gewoonten *),
De -, Th. van Lelyveld. Ia
249, 458; Ib 20, 125
kleine landbouw zie landbouw.
klein-landbouwbedrijf zie land-
bouwbedryf.
koffie en de mogelijkheid tot
verbetering der reputatie er
van, Nog eenige opmerkin-
gen over Surinaameche Libe-
ria- -, Dr. J. E. van Amstel.
VI 271
koffieplanter uit de 18de eeuw
(8. L. Neale), Een Suri-
naamsch -, Mr. C. F. Giil-
cher. XXV 41TREFWOORDENLUST


koffie-proeffabriek in Suriname,
De proven van dr. Fernan-
des in de -, Dr. C. J. J. van
Hall. XV 163
KoL over ,,Home Rule voor
Suriname, De beer VAN -,
UIT DE PEas. Ia 408
Koloniale staten, De -, H. van
Kol. Ia 5 (zie ook 408).
- van Suriname, De -, P.
Westra. Ia 208
- zie ook Aanvaardingsrede;
Adres; Brief; laatste woord;
landbouw; Openingsrede; Pe-
titie; Rede.
Kolonisatie met Nederlandsche
boeren in Suriname, Prof.
mr. D. van Blom. Ia 345
- in Suriname, Nederlandsche
Boeren- -, Prof. mr. D. van
Blom. III 257
- van het blanke ras in de
tropen, C. van Drimmelen.
IV 193
- op particulier land in Suri-
name met Javanen wonder
contract wonder de than gel-
dende immigratiewetten, H.
Ahrens. IV 266
- in Suriname, Europeesche
-, Tj. Pyttersen. IX 193
- in Suriname, L. de Waal,
IX 297
- van Guyana, De -, Fred.
Oudschaus Dentz. XXV 248
- zie ook Britsch-Indiers; be-
schouwingen; Joodsche kolo-
nisatie; landbouwkolonisatie;
WOLF, LUCIEN.
kolonisatie-vraagstuk, Ir. A. A.
Meyers over het -, Jhr. L.
C. van Panhuys. XV 102
koningin Wilhelmina 1898-
1988, Suriname wonder de re-
geering van -, Dr. A. A. L.
Rutgers. XX 257


-, Suriname gedurende de re-
geering van -, C. R. Biswa-
mitre. XX 853
- zie ook Vijf en twintigjaren.
koninklijk echipaar door de be-
volking van Suriname aange-
boden, Gegevens omtrenthet
geschenk ter gelegenheid van
het 25-jarig huwelijksfeest
van het -, Fred. Oudschans
Dentz. XV 18
K6tdmisi, De -, A. J. Morpur-
go. XVI 893
KRAYENHOFF VAN WICKERA in
Suriname, De loopbaan van
-, Fred. Oudschans Dentz.
XXV 117
KRONIEK (W. R. Menkman).
XVIII 880, 378; XIX 21, 55,
118, 147, 189, 215, 247; XX
27, 56, 89,120,158,247, 282,
812, 346, 378; XXI 25, 59,
91, 128, 152, 184, 250, 296,
882, 861, 894; XXII 29, 57,
92, 126, 151
krijgsmacht in Suriname, Eeni-
ge aanvullingen op de ENCY-
CLOPAEDIE VAN WEST-INDIE,
De -, C. R. Weytingh. XX
276
Kunnen wij dat self niet ? (land-
bouwvraagstukken), Tj. Pyt-
tersen. X 337; XI 142
kustgebied van Suriname, Het
lage -, Dr. H. van Cappelle.
Ia 49
-, De zand- en schulpritsen in
bet -, Dr. H. van Cappelle.
la 811
kustspoorweg in Suriname,
Denkbeelden en plannen no-
pens een -, Jhr. L. C. van
Panhuys. IV 25
laatste word, Het -, W. D. H.
van Asbeck. III 842
Labadisten in Suriname *), DeTREPWOORDENLIJST


-, Prof. dr. L. Knappert.
VIII 193
Laboratorium zie biologisch on-
derzoek.
LAMMENS, MR., zie bestuur.
landbouw contra de kleine,
Groote -, UIT DE PERS. Ib
183
- in de landbouwkolonie Suri-
name, De Koloniale staten
en de belangen van den -,
Mr. dr. C. F. Schoch. VI 625
- in Suriname, Over den klei-
nen -, J. A. Liems. VII
871
-, De productive waarde van
den kleinen -, UIT DB PERB.
VIII 190
- in Suriname, Aauteekenin-
gen over den -, Chas Dou-
glas. IX 455
-, De tegenwoordige toestand
van Suriname op het gebied
van den -, J. Boonacker.
XIII 488
- tot ontwikkeling komen?
Hoe kan Suriname's -, J.
Boonacker. XIV 175, 281,
842
[Landbouw], Nieuwe wegon, Tj.
Pyttersen. II 129
- Naar de oplossing? (toe-
passing van machineriein),
UIT DB PERs. II 540
- Opbouw, Tj. Pyttersen. IV
421; V 35, 110, 858
- Enkele beschouwingen, Tj.
Pyttersen. IX 545
- Kunnen wij dat zelf niet?
Tj. Pyttersen. X 887
- zie ook beeld; boek; Cultu-
res; Hoee maatschappij ; irri-
gatievraagstuk; [Javaansche
landarbeiders]; Java-metho-
den; Memorie; Ondernemers-
raad; oplossing? rapport-


Pyttersen; Suriname studied.
syndicaat.
landbouwbedrij/ in Suriname
dient gezocbt te worden,
Waarin de toekomst van het
-, UIT DB PaBR. Ib 276
- en de vruchtencultuur in
Suriname, Hot klein- -, J.
A. Lieme. IV 625
Landbouw-economische politick
in Suriname, W. R. Menk-
man. XXII 12
landbouwkolonisatie door blan-
ken Welke kansen biedt Su-
riname voor -, W. R.
Menkman. XIX 107
landbouwonderwijs in Suriname
't -, UIT DB PERB. Ib 88
Landbouwopvoeding der Suri-
naamsche jeugd (bespreking
van het gelijknamige book
van ds. D. Mulder en Sieg-
fried Beck), W. R. Menkman.
XXI 14
Landbouwvoorlichting en land-
bouwonderwijs in Surinamo,
W. E. K. baron van Lynden.
XIV 257
landmeters, De eerste in Surina-
me benoemde -, Fred. Oud-
schans Dentz. Ib 18
Landverhuizing naar de tropen
of aansluiting bij Duitcbh-
land, W. R. Menkman. XIX
171
landwegen in Demerary wAl in
Suriname niet noodzakelijk
waren, Waarom -, Tj. Pyt-
tersen. V 277
Lanti sa pai, W. R. Menkman.
IX 289
LAVAUX, ALEXANDER DB -,
zie kaart.
leerplicht-opvatting zie Britsch-
Indirts.
LBLY over het rapport van deTREPWOORDENLIJST


studie-commissie van bet Su-
riname studie-syndicaat, De
oud-gouverneur -. III 168
lepra, haar voorkomen, ver-
spreiding en bestrijding, in 't
bijzonder in Suriname, De
-, T. May. VIII 547; IX 17;
zie ook tree; ,,treefgeloof".
lepra-behandeling, Zeer aan-
moedigende uitkomsten van
-, Jhr. L. C. van Panhuys.
X 89
lepra bestrijding- gehouden te
Rio de Janeiro van 1-6 Oc-
tober 1922, Kort verslag van
het congress voor -, Jhr. L.
C. van Panhuys. V 58
- met de Hydnocarpus-olie is
geen nieuwe Engelsche vin-
ding, De -, UIT DB PBRs. X
98
letterkunde, zie Creool.
lettervrienden, Surinaamsche
-, S. Kalff. III 287
LEWENSTRIN 1829-1864, Op-
perrabbijn M. J. -, Ph. A.
Samson. XXI 815
Liberia-koffie zie koffie.
lied, Een der vormen van het
Surinaamsche -, Th. A. C.
Comvalius. XXI 855; zie ook
negerlied.
liederen, Aard en karakter van
Surinaamsche -, Jhr. L. C.
van Panhuys. XVIII 1
- in Suriname, Twee histori-
sche -, Th. A. C. Comvalius.
XX 291
loonstelsel zie Economisch Suri-
name.
loonsverhooging van 1920, De
Surinaamsche -, Ir. D. 8.
Huizinga. IX 111
Loterijen in Suriname, G. Ph.
Zaal. XX 109
luchthaven, Paramaribo -, H.


Schiitz.; zie ook vliegveld.
luchtverkeer, Suriname en het
-, L. C. Prey. XX 187; zie
ook Bevliegingen?; vliegtui-
gen.
(malachra) zie beschouwingen.
Malaria het beletsel voor Suri-
name's bloei, Jhr. L. C. van
Panhuys. XXV 808
- in Suriname, L. Junker.
XXIII 28
[MAURICE, MR. J. J.] zie
gouverneur.
melaatschheid zie ,,treefgeloof";
zie ook lepra.
Memorie van het comit6 tot be-
vordering van den midden-
standslandbouw in Surina-
me, op 29 Augustus 1919 den
gouverneur aangeboden, en
Nota van den gouverneur aan
het comit6, geteekend 21 Oc-
tober 1919. Ib 168, 178
MERIAN (1647-1717), MARIA
SIBYLLA -, C. K. Kesler.
XIII 87
- Nog iets over MARIA SIBYL-
LA -, C. K. Kesler. XIII 165
middel om Suriname nit het
moeras te helpen, Een -, F.
H. Umbgrove. V 601
middelen tot opheffing van Su-
riname uit zijn verval, De -,
S. Muller van Voorst. II 869,
488
middenstandslandbouw zie Me-
morie.
militaire beschouwing omtrent
de kolonie Suriname, Eene-,
J. W. van Oorschot. Ia 178
Militairen als gouverneur van
Suriname in de eerste helft
der achttiende eeuw, Mr. R.
Bylsma. Ib 264
militair hospital zie hospital.
Miskenning (over de ontwerp-TREPWOORDENLIJST


verordeningen betreffende
huwelijken van Hindoe's), C.
B. Biswamitre. XIX 176
missile in Suriname, De R. K.
-, W. D. H. baron van As-
beck. II 127
missie-tentoonstelling in het Va-
ticaan, Een Italiaansoh oor-
deel over de Surinaamsche
afdeeling van de -, VII 173
Moengo, Hygi6nische ervaring
te -, C. Bonne. V 895
moeras zie middel.
Moravische broedergemeente zie
Evangelische broedergemeente ;
Herrnhutters; reis; scholen;
verzekeringskas; ZINZENDORr
VON -.
Moravische zuster uit de 18e
eeuw, Anna Maria Kersten,
geb. Tonn 1728-1807, Een
-, C. K. Keeler. XXI 206
Muggenbestrijding, D. G. J.
Bolten. VII 567
muntwezen in Suriname, Eenige
aanvullingen op de ENCYCLO-
PAEDIE VAN WEST-INDIi,
Het -, C. R. Weytingh.
XXI 72
muskieten, Surinaamsche -,
Job. F. Snelleman. IX 48
muskietenverordening, De -,
UIT DE PBRa. IV 661
mijnwerk der Societeit van Su-
riname op den Van-den-
Bempdenberg 1729-1741,
Het -, Mr. R. Bylsma. Ib 885
mijnwetgeving, De Surinaam-
ache -, Mr. O. E. G. graaf
van Limburg Stirum. V 885
mijnwormziekte in Suriname,
Rockefeller's bestrijding van
de -, H. Bn. van Asbeck. Ib
506
naam Suriname, De -, F.
Oudschans Dentz. Ib 18


Natuurwetenschappelijk onder-
zoek van de binnenlanden
van Suriname, F. A. F. C.
Went. Ia 429
NEALE), Een Surinaamsche
koffieplanter nit de 18de
eeuw (S. L. -, Mr. C. F.
G'lcher. XXV 41
Nederland en Suriname, W. R.
Menkman. XIII 865, 885,
569 (een nabetrachting); sie
ook opmerkingen.
Negerengelsche spreekwoorden,
Papiamentse en -, Dr. ir. P.
Cohen Henriquez en dr. C.
Hesseling. XVII 161
negerlied: de banja en de doe,
Het Surinaamsche -, Th.
A. C. Comvalius. XVII 218
negers, Indianen en -, Joh. F.
Snelleman. IX 280; zie ook
snijwerk.
negertaal, Eenige opmerkingen
over de Surinaamsche -, A.
J. Morpurgo. XIV 897
Negro riddles from Surinam,
A. P. en Tb. E. Penard. VII
411.
Nepveu op Herlein's beschrij-
ving van Suriname, De anno-
tatiin van gouverneur JAN
-, Mr. R. Bylsma. II 811;
zie ook bodemgesteldheid.
NETTELBEOK'S plannen, G. J.
Staal. X 288
Note on an old bill of lading
from Surinam *), Th. E. Pe-
nard. VI 641
nugget, Een reuzen (goud-
vondst op het placer der Ex-
ploitatie-maatschappij Sara-
kreek), UIT DE PBns. Ia 77;
zie ook goudproductie
oerwoud, Uit mijn dagboek van
1921. Herinneringen aan bet
-, L. Junker. XV 177, 209
TREFWOORDENLIJST


-, Herinneringen aan bet -,
L. Junker. XXIII 284 (Rei-
zen en trekken in Suriname.
Tooverkunst in de wildernis.
Wegen der ellende), 302, 330,
858, (Jacht en jachtwild in
Suriname);XXIV 143(Visch-
vangst in Suriname).
Oliepalmen in Suriname, Tj.
Pyttersen. II 509
Ombouw van Suriname, De -,
Dr. A. A. L. Rutgers. XVI
241
ondernemersraad voor Surina-
me, De --, Mr. dr. C. F.
Schoch. VI 685
en zijne voorstellen betref-
fende den grooten landbouw,
De -, Mr. dr. C. F. Schoch.
VIII 219
W. R. Menkman. XXIV 28,
814; XXV 844
onderwijs in Suriname, Eenige
aanvullingen op de ENOYCLO-
PABDIE VAN NEDERLANDSCH
WssT-INDIi, Het -, C. R.
Weytingh. XXIV 227
ontdekkingsreizen in het Suri-
naamsche binnenland, Mo-
derne -, W. R. Menkman.
XX 842
oordeel over Suriname van ge-
ruimen tijd geleden, Een -,
E. Snellen. Ia 216
Opbouw *), Tj. Pyttersen. IV
421; V 85, 110, 853
Openingsrede van den gouver-
neur van Suriname (in de
Koloniale staten 18 Mei
1919). Ia 226; zie ook Rede.
opheffing zie middelen.
opleving van Suriname, De
mogelijke -, Tj. Pyttersen.
XI 289, 837.
oplossing? Naar de (toepas-
sing van machineriein in den


landbouw), UIT DE PERB. II
540
opmerkingen, Een paar -
(naar aanleiding van W. R.
Menkman ,,Nederland en Su-
riname". XIII 865, 385,
569), C. K. Kesler. XIII 534
opoffering van een R.K. pries-
ter in Suriname, De -, Jhr.
L.C. van Panhuys.XVIII200
Orinoco-gebied *), Over het -
(lezing aid. Suriname van
het Algemeen Nederlandsch
verbond 5 Oct. 1921), J. W.
Gonggrijp. IV 1
ornithology of Surinam, Histor-
ical sketch of the -, Th. E.
Penard. VI 145; zie ook
Birdcatching.
Oudheden uit Suriname, Op
zoek naar de Amazone, C. H.
de Goeje. XIII 449, 497
Overheidszorg voor de rijpere
jeugd in Suriname *), Mr. M.
de Niet. XVII 33
Overzichtskaart van Suriname,
1927, C. H. de Goeje. X 287
paedagogie een eeuw geleden,
Koloniale -. IV 62
palm -en andere boomzaden voor
de bereiding van gas-adsorp-
tiekool *), Schalen van Suri-
naamsche -, W. Spoon.
XXIV 257
PANHUYS *), De gouverneur-ge
neraal WILLEM BENJAMIN
VAN -, Jhr. L. C. van Pan-
huys. VI 289
Papegaaien-boek, Een Suri-
naamsch -, Joh. F. Snelle-
man. VII 7
Paramaribo zie Branden; Gees-
ten; hospital; KAARTBESPRE-
KING; kerkplein; luchtha-
ven; request; standbeeld; vlieg-
veld; waterleiding.TREFWOORDENLIJST


PatatU-luis nit bet Instituut
voor Tropische Geneeskunde
te Leiden, Studies over de-,
besproken door P. Wagenaar
Hummelinok. XXIV 809
PBNAR t, THOMAS EDUanB
-, Fred. Oudschans Dentz.
XIX 5
petitie aan Kroon on Tweede
kamer, Een (begrooting
van Suriname voor 1922).
III 605
Plantage-arbeiders, P. Westra.
Ia 488
plantage-inventarissen uit het
tijdperk 1718-1742, Suri-
naamsche -, Mr.R.Bylsma.
III 825
plantage-leeningen *), Nog ieta
omtrent Surinaamsahe -,
C. K. Kesler. IX 885
plantage-onderneming in Suri-
name 1735, Aanwijzingen
voor -, Mr. R. Bylsma. IV
58
plantages in Suriname, Verla-
ten -. II 689
plantensoorten van Suriname
genoemd naar princes Julia-
na en prins Bernhard, Twee
nieuwe -. XVIII 220
politieke uitgewekenen zie vesti-
ging.
[Portretten]
BAiZA, MR. J. A., V 888
BaHN, APHRA, Ia naaat 476
FLU, PROF. P. C., III naast
112
GONGGRIJP, J. R. C., X
naast 481
GRAVBNBBRCH, A. F., XIII
naast 147
HBBMSTRA, MR. A. J. A. A.
BARON VAN, II naast 480
HERINO, CONSTANTIN, XII
naast 151


KIELSTRA, PROF. MR. J. C.,
XI naast 208
PANHUYS, n. B. VAN, VI289
PaNAnv, THOMAS E., XIII
naast 1
RUTuERS, DR. A. A. L., IX
naast 496
SCHOCH, MR. DR. C. F., XIV
naast 389
Portugeesch-Joodsche gemeente
en synagoge in Suriname, De
stichting van de -, Mr. R.
Bylsma. II 58
Primitief communism, L. Jun-
ker. XXII 277
problem, Het Suriname -, F.
Greiner. IX 581; X 855
producten, Surinaamache -,
Koloniaal Instituut. Gids in
het Economisch Museum. I
Suriname, 1929, Job. F.
Snelleman. XI 578
- in Nederland in 1982, Enke-
le Surinaamsche -, Ir. W.
Spoon. XIV 409
Productie van Suriname over
de laattezeetienjaren. X 874
-- achttien jaren. XI 175;
XII 350
- twintig jaren. XV 76
Productiestaat over de laatate
tien jaren. III 834
RADERS gehandeld werd, Hoe
met een voorstel van gouver-
neur Van -, Jhr. L. C. van
Panhuys. IV 831
rapport-Pyttersen, Beschouwin-
gen over het -, B. J. Klu-
vers. IV 481
-, Tj. Pyttersen. IV 558
-, Nog eens het -, B. J.
Kluvers. IV 658
rapport zie Suriname studie-
syndicaat.
[rechtsbedeeling] zie gerechtshof;
voorwaardelike veroordeelingTREFWOORDENLIJST


rechtstoestand zie Javanen.
Rechtszekerheid zie grondeigen-
dom.
Rede door den gouverneur van
Suriname, Mr. A. J. A. A.
baron van Heemstra, op 9
Mei 1922 gehouden ter ope-
ning van de sitting der Kolo-
niale staten. IV 184; id. 8
Mei 1928. V 168; id. 8 Mei
1928 (wn. gouverneur Mr. J.
L. Nysingh). X 174; id 14
Mei 1929 (gouverneur Dr. A.
A. L. Rutgers). XI 280; id.
13 Mei 1980. XII 201; id. 12
Mei 1981. XIII 167; id. 10
Mei 1982. XIV 182; id. 9 Mei
1988. XV 188; id. 8 Mei 1984
(gouverneur Mr. J. C. Kiel-
stra). XVI 180; zie ook Ope-
ningarede.
- door gonverneur mr. A.
J. A. A. baron van Heem-
stra op 28 Mei 1921 in de
Koloniale staten uitgespro-
ken ter aanvaarding van het
bestuur over de kolonie Su-
riname. III 178
- uitgesproken den 26en Mei
1928, ter gelegenheid van
het zilveren feest van het Al-
gemeen Nederlandsch ver-
bond te Dordrecht, door A.
L. Waaldijk. V 286
- door den oud-voorzitter van
de Chineesche societeit Kong
Ngie Tong te Paramaribo,
den beer Wong Lun Hing,op
10 October1928 uitgesproken
op het feest ter herdenking
van hot 12-jarig bestaan der
Chineesche republiek. V 442
regeering van Koningin Wilhel-
mina 1898-1988, Suriname
wonder de -, Dr. A. A. L.
Rutgers. XX 257


- van Koningin Wilhelmina,
Suriname gedurende de -
(radiorede bij het 40-jarig re-
geeringsjubileum), C. R. Bis-
wamitre. XX 858
- zie ook Vijf en twintig jaren.
- tegenover de kolonie Suri-
name in 1816, De Nederland-
sche -, Jhr. L. C. van Pan-
buys. VIII 468
regeeringsreglement, Wijziging
-. Ib 868
reis naar den Hendriktop (Bo-
ven -Saramacca) *), Verslag
van een -, J. W. Gonggrijp
en Gerold Stahel. V 1, 77,129
reis van R. Voullaire naar de
Boven-Saramacca, UIT DE
PRns. Ia 380
Reizen en trekken zie oerwoud.
Request door bet comit6 ,,Volks-
belang" te Paramaribo aan
H.M. de Koningin gericht
(in zake uitbreiding kies-
recht), UIT DE PERS. Ia 416;
zie ook Adres.
rivieren, De aanslibbingen der
Surinaamsche -, Dr. H.
van Cappelle. Ia 375
Rozenhout, UIT DE PERS. Ib 509
RIJK, JULIUS CONBTANTIJN -,
(gouverneur van Suriname
1889-1842), Fred. Oudschans
Dents. XIV 206
[rijst] zie beschouwingen; Cul-
tures; landbouw.
rijstcultuur in Suriname, lets
uit de geechiedenis van de -,
Fred. Oudschana Dents. XII
107
- op de plantage Guadeloupe
in Suriname in 1925-1926,
Proefneming voor machinale
hoeve -, H. G. Brandon.
XIV 81
- in Suriname, De mechani-TREFWOORDENLIJST


sche -, Dr. E. F. Verkade-
Cartier van Dissel. XXII 166
salarisverbetering zie ambtena-
ren.
Sanitaire beschouwingen zie
immigratie.
Sanitaire verhoudingen in Suri-
name, Prof. P. C. Flu. IV 577
Saramacca Tongo, On the pro-
venience of the Portugese in
-, Melville J. Herskovits.
XII 545
Saramaccaner-boschnegers, Ee-
nige mededeelingen over de
-, L. Junker. IV 449; zie
ook beschikking.
Sarikat Islam in Suriname? De
-, UIT DE PERS. Ib 186
savanna's zie veeteelt.
Schetsen uit Suriname, G. J.
Staal. V 449, 519, 625; VII
168; X 869
Schetsjes zie Albino.
SCHoCH*), In memorial mr. dr.
C. F. -, C. K. KeBler. XIV
389
scholen van de Evangelische
broedergemeente, De Suri-
naamsche -, Job. F. Snelle-
man. Ib 480
SILvA RoNDoN tot eerelid (van
het Koninklijk aardrijkskun-
dig genootschap), De benoe-
ming van general C. M. DA
-. XIII 589
Sinaasappel-cultuur in Surina-
me, J. A. Liems. XI 449;
XII 179
-. Hare mogelijkheden en fi-
nancieele perspectieven en
bet belang daarvan voor de
kolonie, De -, H. C. du
Puis. XIII 489
sinaasappelen in Nederland *),
Surinaamache -, Ir. W.
Spoon. XXIII 198


slaaf in Suriname. Roman door
Aphra Behn*), Een ko-
ninklijke -, Dr. H. D. Ben-
jamins. Ia 474
-, De gesohiedenis van den
koninklijken -, Aphra
Behn. Ia 477; Ib52, 889,448;
zie ook BEEN.
- tot geneesheer, Van (dr.
Adolf Frederik Graven-
berch), Fred. Oudschans
Dentz. XIII 147
slangenbeet en aardeten, Een
oude getuigenis van de gene-
zing van -, Lou Liobtveld.
XIV 1; zie ook Sneki-koti;
Snaji-Koti.
slaventijd, Uit den -, G. J.
Staal. X 168
slavernij, Suriname op den
drempel van de afscbaffing
der -, Mr. B. de Gaay Fort-
man. XII 401
Snekikoti, UIT DE Pe'B. Ia 76,
154
,,Sneki-koti". Inenting tegen
den beet van vergiftigde
slangen, Dr. H. D. Benja-
mins. XI 497; XIII 8, 817
-, Fred. Oudschans Dents. XI
581
-. Inenting tegen den beet van
vergiftigde slangen, Jhr. L.
C. van Panhuys. XXV 122;
- zie ook slangenbeet; Sndtji-
Koti.
SNELLEMAN, JoH. F. -, Dr. H.
D. Benjamin. XIV 805
SNELLEMAN t, Jbn. F. -. XX
161
Snelleman in Suriname, Dr.
H. D. Benjamin. XIV 811
Sndtji-Koti, Een Afrikaansch
bijgeloof: -, Lou Lichtveld.
XII 49; zie ook slangenbeet;
Sneki-koti.TREFWOORDENLIJST


sociaal-hygiinische beschouwin-
gen, Suriname -, Dr. P. H.
J. Lampe. IX 465
social hygienischen toestand en
de geneeskundige verzorging
van Suriname, Enkele op-
merkingen over den -, Dr.
P. H. J. Lampe. VIII 249
spin, Op zoek naar de -, Lou
Lichtveld. XII 209, 805
spoorweg in Suriname, De kolo-
niale -, II 426, 589, 592; zie
ook kustspoorweg.
Spoorweginkrimping. IV 444
[spoorwegleening], Opschorting
van de betaling van rente en
aflossing van de Surinaam-
sche -, WETaEVING. Ib 71
STAAL, In memorial G. J. -,
Dr. A. A. L. Rutgers. XVIII
225
staat in den staat, Een -, L.
Junker. XIV 287, 821
staatinrichting van Suriname,
De wet op de -, Mr. O. E. G.
graaf van Limburg Stirum.
VIII 449; G. J. Staal, VIII
85; zie ook bestuur; Bestuurs-
regeling.
standbeeld van Hare Majesteit
de Koningin, ter gelegenheid
van haar zilveren regeerings-
jubileum, Gegevens omtrent
het op 81 Augustus 1923 to
Paramaribo onthulde -,
Fred. Oudschans Dentz. XV
11
Statistische gegevens betreffende
Suriname, Wat dorre cijfers.
Toch een beeld van leven, G.
J. Staal. IV 281
STEDMAN, JOHN GABRIEL
(Eenige aanteekeningen om-
trent zijn geslacht, loopbaan
en werkkring), C. K. Kesler.
XXIV 858


strafkolonie in Fransch Guyana
en haar mogelijke gevolgen
voor Suriname, De opheffing
der -, Mr. O. E. G. graaf
van Limburg Stirum. VI 871
-s, Suriname en de Fransche
-, Mr. O. E. G. graaf van
Limburg Stirum. V 95
Stroomingen in Suriname, G. J.
Staal. IX 887
studie-syndicaat zie Suriname
studie-syndicaat.
stulpmand en werpnet, Job. F.
Snelleman. XV 201
suiker zie beschouwingen; cul-
tures; landbouw.
Suikercultuur in Venezuela,
UIT DE PERB. Ia 148
- in Suriname in vergelijking
met die in Britsch-Guyana,
De -. V 281
suikerland, De toekomst van
Suriname als -, Tj. Pytter-
sen. II 17
suikerplantage-exploitatie zie
bodemgesteldheid.
Suriname studie-syndicaat, Het
-. Ia 152, 885/6
- MEDEDBELINGEN (verkrijg-
baarstelling van hot rap-
port). Ia 428
-, R6sumb van hot rapport
(1919) der studiecommissie
van het -, J. S. C. Kaste-
leyn en B. J. Kluvers. Ib 285,
439
- in de 2e kamer, Het rapport
der studiecommissie van het
-, J. S. C. Kasteleyn en B. J
Kluvers. III 145
-, De oud-gouverneur C. Le-
ly over het rapport van de
studie-commissie uit het -.
III 168
Suriname-probleem, Het -, F.
Greiner. IX 581; X 885TREFWOORDENLIJST


Surinamevraagstuk, Het -, B.
J. Kluvers. III 521
,H. G. Brandon. VI 481
-, W. Arntz. VII 252
Mr. O. E. G. graaf van
Limburg Stirum. IX 23
synagoge zie Portugeesch-Jood-
sche gemeente.
taal zie Creolentaal.
taaltuin, I)e Surinaamsche -,
W. R. Menkman. XIV 244;
XIX 248
TANK (1800-1864), NILS OTTO
-, C. K. Kesler. V 65
telegraaf en telefoon in Surina-
me, Draadlooze -, UIT DE
PERB. Ia 421
TEMMINO'S plantage Berg-en-
daal bij den Parnassusberg in
Suriname, Gouverneur -,
Mr. R. Bylsma. III 31
tentoonstelling zie missie-ten-
toonstelling.
Thorarica, De ligging van -,
UIT DE PERB. II 61
Thrips, Joh. F. Snelleman.
VIII 480
toekomst van Suriname, De -,
C. F. J. Brands. XV 809
TONN, ANNA MARIA -, zie
Moravische zuster.
topografisch en kadastraal ge-
bied in Suriname van 1911 -
1920, Werkzaamheden op
-, F. E. Spirlet. IV 618,
639
treef en lepra in Suriname, Dr.
H. D. Benjamins. XI 187
- in dit tijdschrift versehenen,
Eenige opmerkingen naar
aanleiding van de artikelen
over -, W. F. R. Essed. XII
257
treefgeloof", ,,Het Surinaam-
ache -. Een volksgeloof, be-
treffende het ontstaan van


melaatschheid, Dr. P. H. J.
Lampe. X 545
troonsafstand van Willem I, Su-
riname en de -, Ph. A. Sam-
son. XXII 881
TUUK; een stuk Surinaamsche
gesehiedenis, Levensbeschrij-
ving van JAN VAN DER --,
Fred. Oudschans Dentz.
XXIII 148
twaalfde province in nood, On-
ze -, Mr. dr. C. F. Schoch.
V 497
Twijnen en spinnen, Job. F.
Snelleman. Ib 500
tijd heeft aangegeven, Hoe men
in Suriname in den loop der
eeuwen den --, Fred. Oud-
schans Dentz. IX 483
uitweg voor verzinkend Suri-
name, Een -, C. van Drim-
melen. V 151
Veeteelt in Suriname, J. J
Leys. VI 405, 441
- *), Surinaamsohe savanna's
en -, J. W. Gonggrijp. V887
vereeniging zie handel en nij-
verheid.
VEREUL, MR. ABRAHAM -. S.
Kalff. VIII 378
VER HUELL in Guyana, Graaf
-, Jhr. L. C. Panhuys.
XXV 81
verkeerswegen, Suriname, enke-
le opmerkingen omtrent -
(E. Heldring in EcoNOmUSCH-
STATISTISCHE BERIzITBN),
UIT DE PERS. II 480
- in Suriname, Aanleg van
groote -. II 591
verleden, Uit Suriname's -, S.
Kalff. Ia 814, 894
- van Suriname, Uit het -,
Ph. A. Samson. XXI 12
Versieringskunst der Boechne-
gers, H. ten Kate. XI 487TREFWOORDENLIJBT


verslag zie Groene kruis.
verbal van Suriname, Het -,
A. J. Simons. XV 299
-, Pogingen tot herstel, F. H.
Umbgrove. IX 879
zie ook middelen
verzekeringskas van de firm C.
Kersten en Co. te Paramari-
bo, De -, B. J. Kluvers. Ib
157
vestiging van politieke uitgewe-
kenen in Suriname hygie-
nisch te verantwoorden is,
Over de vraag of een proef-
neming tot -, Prof. dr. N.
H. Swellengrebel. XXII 65
Vischvangst in Suriname. Her-
inneringen ann het oerwoud,
L. Junker. XXIV 143
vliegtuigen voor Suriname, De
waarde van -, L. C. Prey.
XVI 106
vliegveld Paramaribo, Hot -,
L. C. Prey. XXI 882
Vlootbeweging, Koninklijke
West-Indisobe maildienst,
MUDBaDBLINOBN. Ia 81,161,
246, 848, 428, 510; Ib 97,
189, 284
,, Volksbelang" zie Request.
VoLTZ als pionier voor Surina-
me, De waardeering van -,
K. Martin. VIII 538
voorhistorische bewoners van Su-
riname *), Sporen van -, J.
W. Gonggrijp. II 1
vddr honderd jaar, In Suriname
-, Mr. B. de Gaay Fortman.
X 488
Voorwaardelijke veroordeeling,
Mr. O. E. G. graaf van Lim-
burg Stirum. VIII 870
vraagstuk zie Surinamevraag-
stuk
vruchtbaarheid van het Suri-
naamsche binnenland, Nog-


maals de -, L. Junker.
XXV 353; zie ook binuen-
land.
vruchtenbedrijf kans van sla-
gen? Heeft in Suriname een
-, W. R. Menkman. XII503
vruchtencultuur in Suriname,
Het klein-landbouwbedrijf
en de -, J. A. Liems. IV 625
vijand maatregelen nam, Hoe
Suriname anderhalve eeuw
geleden tegen den buiten-
landschen -, Fred. Oud-
schans Dentz. XXIII 186
Vijf en twintig jaren 1898-1928,
G. J. Staal. V 225; zie ook re-
geering; standbeeld
waarde van Suriname, De -,
Tj. Pyttersen. Ib 369
wapen van Suriname *), Nog-
maals bet -, Fred. Oud-
schans Dentz. X 85
wapen van Suriname, Het -,
Fred. Oudschans Dentz.
XVIII 157
Waterkracht in Suriname, Jhr.
L. C. van Panhuys. II 385
waterleiding voor Paramaribo,
Eene -, Dr. J. W. Jenny
Weijerman. V 295, 648
- -, D. G. Bolten. VIII 119
- te Paramaribo, Van waar
moot bet water komen voor
eene -, Dr. J. W. Jenny
Weijerman. IX 271
wegen zie [landbouw]; landwe-
gen; oerwoud; verkeerswegen.
Wend bet roer (HET VADER-
LAND van 9 Apr. 1919. Over
de begrooting van Suriname
voor 1919), UIT Dn PERS. Ia
78
westgrens zie grens
West-Indid? Behoort Suriname
tot -, Ph. A. Samson. XXII
83TREFWOORDENLIJST


wiskunde in Suriname, De
grondslag van de -, Jhr. L.
C. van Panhuys. XVII 149
WOLF en de Joodsche kolonisa-
tie in West-Indie, LUCIEN
-, Fred. Oudschans Dentz.
XII 591
woord, Een bezadigd (ras-
senstrijd). la 332
-, Het laatste -. W. D. H.
van Asbeck. III 342
-, Het pijnlijk (Pere in-
connu), G. J. Staal. X 34
ijzererts, Ontdekking van -,
UIT DE PERs. Ia 75
- en andere mineralen, UIT
DE PERS. Ia 149
-, Onderzoek naar -, UIT DE
PERS. Ib 510
IJZERMAN zie geologie.
zelf doen? Wat kan Suriname
-, Mr. dr. C. F. Schoch. VI
97
zelf niet? Kunnen wij dat -,
Tj. Pyttersen. X 337; XI 142


ending, zendingswerk, zie
Herrnnhutters; Herrnhutter-
zending.
1651 tot 1658, Een hoofdstuk
uit James A. Williamson
,,English colonies in Guiana
and on the Amazon (1604-
1668)", Suriname van-. Ver-
taald door Nelly E. van
Eyck-Benjamins. VIII 1
ziekten, De maatschappelijke
beteekenis der Surinaamsche
-, C. Bonne. Ia 291
- (van 1919 tot 1981), De
maatschappelijke beteekenis
der Surinaamsche --, R. D.
G. Ph. Simons. XIV 429
- zie ook banen; hospiiaal;
mijnwormziekte.
ZINZENDORF in Holland, Graaf
VON -, C. K. Kesler. XV 1
Zuid-Afrika en Suriname in
vroeger eeuwen, Banden tus-
schen -, Fred. Oudschans
Dentz. XIII 269


C. CURACAO


Aanvaardingsrede van gouver-
neur B. W. T. van Slobbe in
den Kolonialen raad op 20
Febr. 1980. XII 45; zie ook
Rede.
aanval op Curagao in 1678, De
-, Fred. Oudschans Dentz.
VII 279
1804 tot 1806. Het bestuur van
gouverneur J. P. Changuion
*), Curapao en onderhoorige
eilanden Bonaire en Aruba
van -, B. de Gaay Fortman.
XXIV 861; XXV 1; zie ook
Bladvulling; Geschiedkundige
sprokkeling; inbezitneming.
1816-1828 *), Curaqao en on-
derhoorige eilanden -, Mr.


B. de Gaay Fortman. IX I,
49, 97, 241, 368, 417, 497,
561; X 1
1851 en 1861, Een vloothou-
der over Curagao in -. VII
528
Adres zie Bovenwindsche eilan-
den; gouverneur; Martin, St.
Algemeen Nederlandsch verbond.
Groep Nederlandsche Antil-
len. III 110
Aloe, KRONIBK. XXI 94.
ambtenaren, Vereeniging van
-, UIT DE PEBB. Ia 887
Amendeering van begrootings-
ontwerpen, Prof. mr. dr. J.
Verzijl. XXI 275; (zie ook
XXII 58)


TREFWOORDBNLIJST


Antillen-massief zie [Boven-
windsche eilanden].
Apostolisch vicariaat van Cura-
gao, Het -, J. Kleyntjes
S. J. XIII 123
arbeidsovereenkomst in Curagao,
Hot ontwerp-landsverorde-
ning tot regeling van de -,
Dr. W. F. de Gaay Fortman.
XXIII 365
archaeologisch onderzoek op Aru-
ba, Curagao on Bonaire, De
beteekenis van het -, Dr. J.
P. B. de Josselin de Jong. Ib
317
Aruba in 1816, Dr. J. de Hullu.
V 871
- *), Lago oil & transport
company ltd. op -, J. F.
Quast. VII 265
-'s verlaten goudvelden, P. R.
Dellaert O.P. VIII 589
-, Eenige aanteekeningen om-
trent -, H. E. Herdigein.
XII 801
- in cijfers, Beeld van -, H.
A. Hesseling. XV 885
- ) OYP u'Tn~ gfbbllm1
in diorietblokken op -, P.
Wagenaar Hummelinck. XX
864
-, De naam -, W. M. Hoyer.
XX 370
-, KRONIEK. XX 286
- zie ook 1816; archaeologisch
onderzoek; CHANOUION; Ge-
schiedkundige sprokkeling;
gotten.
Assiento, Het -, C. K. Kesler.
IX 152
bank voor West-Indii,Holland-
sche -, UIT DE PEas. Ia 422
-, De stichting van de Cura-
gaosche -, J. van Ettinger.
VIII 485
- (1830-1880), De Curagao-


eche -, J. van Ettinger. X
127
bankbedrijf *), De ontwikke-
ling van een modern -.
De Maduro's bank op Cura-
gao, C. K. Kesler. XI 461
bankwezen in Curacao (1906-
1928), J. van Ettinger. XII
458, 522 zie ook circulatie-
bankwezen; Munt- en bank-
wezen.
BARGE, Oud-gouverneur-,UIT
DE PERS. Ia 415
begrooting voor 1919, De Cura-
gaosche -, Mr. B. de Gaay
Fortman. Ia 186; 1920. II
45; 1921. III 189; 1922. IV
159; 1928. V 177; 1924. VI
321; 1925. VII 241; 1926.
VIII277; 1927. IX 199; 1928.
X 158; 1929. (Over den poli-
tieken toestand van Cura-
9ao) X 289, XI 85; 1980. XI
545; 1931. XIII 63; 1982.
XIV 69; 19883. XV 124; 1984.
XVI 7; 1985. XVII 185 ;196.
XVIII 85; 1937. XIX 129;
j: XX 234: 1939. XXI
887; 1940. XXII 808, 21
[begrooting voor 1920, Ontwerp-
koloniale huishoudelijke -],
UIT DE PEas. I 241
begrooting voor 1932, Enkele
voorloopige opmerkingen
aangaande de voorloopige
Curagaosche -, W.R. Monk-
man. XIII 72
- voor 1934, De voorloopige
Curaaaosche -, W. R. Menk-
man XV 149
- [voor 1936], Wijziging der
-, KRONIEK. XVIII 378
- voor 1938, De -, KEONIEK.
XIX 27
- zie ook middelen; rekening;
uitgavenTREFWOORDENLIJST


beqrooting.sont 'erpen zie Amen-
deering.
belastingen in Curagao, Erenige
aanvullingen op de ESCY-
CLOPAEDIE VAN DER-
LANDSCH WEST-INDIE, De
-, C. R. Weytingh. XXIII
129, 177, 225
Belastingheffing, Kno NIK.
XXI 300
bestuur zie Bocenwindsche ei-
landen.
bestuursgemachtigde, De -
KRONIEK. XXI 800
bestuursinrichting van Curagao,
Over de --, Dr. 13. de Gaay
Fortman. IV 289, 533; V
535; VI 385; zie ook regee-
ringsreglement; Staatkundige
geschiedenis: staatsrecht.
Bestuursregeling van Curagao.
Aanvulling van de ENCY-
CLOPAEDIE VAN NEDER-
LANDSCH WEST-INDIE, B. de
Gaay Fortnman. XXIV 214
IEURS- EN NIEUWSBERICHTEN
KRONIEK. XX 849
ervolkingscijfers van Curagao,
B. de Gaay Fortman. XVIII
51
bezoek van den gouverneur van
Curasao [0. L. Helfricb] aan
Venezuela in 1921, Een -,
M. A. Evers. V 318
bibliotheek, Een -, KRONIEI.
XXI 298
BICHON VAN IJSBELMONDE, MR
PH. F. -, KRONIEK. XIX 26
bladen, uitgegeven in Curagao,
Lijst van -, P. A. Euwens
O.P. IV 59; zie ook journa-
listiek.
Bladvuoling (uit den bestuurs-
tijd van gouverneur Chan-
guion, 1806), (B. de Gaay
Fortman). XXIII 255
West-lndische Gids


Boessansche negers. M. I). La-
tour. XXII 161
Bonaire in 1816. Dr. J. de Hul-
lu. IV 505
-. Geschiedkundige sprokkt-
lingen I, De Iidianen op --,
B. de Gaay Fortman. XXIV
251
- zit ook archaeologisch onder-
zoek; ,,Brandaris": ('HAN-
oUION; Folklore; rotten;
schipbreuk.
BORDEWIJK, PROF. MR. DR. H.
W. C. -- KRONIEK. XXI 61
boschwezen op Curagao gedaan
worden? Wat kan in zake -
(Voordracht van J. W.
Gonggrijp op Curasao op 1
Nov. 1920). III 103
bovercindsche eilanden der ko-
lon'i Curamao, D1)e A. I.
J. Prakken. lb 401
- St. Martin, St. Eustattius enI
Saba, Eenige beschouwingen
over do toekomst van dt -
G. van der Plaats. V 475
- *), De Nederlandsche --, I.
Slothouwer. XI 97
-, Nog eens de --, L. Slotlho-
wer. XII 17
- in hot midden der 17do
eeuw, De Nederlandscho -,
Medegedeeld door F. E. Bn.
Mulert. la 471
- in de 18de eeuw, Geschiede-
nis van de Nederlandeche -,
Prof. dr. L. Knappert. XI
353, 421, 518, 559; XII 81,
78, 161, 279, 325, 428,471,
573; XIII 177, 249, 545;
XIV 25
-, De -, Een adres aan den
nieuwbenoemden gouver-
neur van Curagao. XI 498
-, Het bestuur van de -, Mr.
W. M. A. Weitjens. XIII 281
3TREFWOOBDENLIJST


- -, Een commissie voor de -,
UIT DE PEAR. XI 240
-, Het klimaat en de natuur-
verschijnselen op onze --, Ir.
F. S. Langemeyer. XVI 81
St. Martin, St. Eustatius en
Saba, Eenige beschouwingen
over de toekoinst van den
landbouw op de -, G. van
der Plaats. V 475
- voor vijfkwarteeuw, Zuid-
amerikaansche piraterie en
onze -, W. R. Menkman.
XXV 65, 97, 129
- en de herziening van de
rechterlijke macht en van de
rechtspleging in de kulonie
Curaqao, De rechtsbedeeling
op onze -, Mr. B. de Gaay
Fortman. Ia 85
S-, Van drie toppen van
bet Antillenmassief (Een oro-
grafische schets onzer -), Ir.
F. S. Langemeyer. XXV 161
[Bovenwindsche eilanden] St.
Eustatius, St. Martin en Saba
op het laatst van de 18de
eeuw. Medegedeeld door Dr.
J. de Hullu. Ia 385
- Sint Maarten, Sint Eusta-
tiue en Saba, Mr. B. de Gaay
Fortman. II 213
- zie ook Eustatius, Sint; HAs-
SELL; Maarten, Sint; Martin,
Sint; Saba.
bovenwindsche pers, De-,Kao-
NIBK. XXII 61; zie ook pers.
,,Brandaris", De boogste berg-
top van het eiland Bonaire*),
De -, P. A. Euwens O.P.
XV 257, 289
[Brandschatting] zie [CAssARD].
Brief van Dr. ir. G. J. H. Mo-
lengraaff (over de bespreking
van zijn proefschrift zie XI
887). XI 491


BRION 1821-27 September-
1921 *), Admiraal PEDRO
Louis -, P.A. Euwens O.P.
III 289, 365, 413, 449
,Burgerlijke stand" van Cura-
qao, Geschiedkundige sprok-
kelingen V, De -, B. de
Gaay Fortman. XXV 158;
zie ook Familienamen.
Bijbeltentoonstelling, KRONIEK.
XIX 155
candidaatstelling, De -, Kao-
NIEK. XX 30; zie ook verkie-
zingen.
CANTZ'LAAR gouverneur van
Curagao werd, Hoe -, B. de
Gaay Fortman. VII 145
- en de bloedige gebeurtenis
van 1 Juni 1824, Gouverneur
B. de Gaay Fortman.
VIII 341
[CAssaRD], (Brandschatting
van Curaqao door JACQUES
-), Een belangrijk dag-
boek*), Mr. B. de Gaay
Fortman. VI 241
CHANGUION *), Curagao en on-
derhoorige eilanden Bonaire
en Aruba van 1804 tot 1806.
Het bestuur van den gouver-
neur J. P. -, B. de Gaay
Fortman. XXIV 861; XXV
1; zie ook Bladvuling; inbe-
zitneming.
-, Geschiodkundige sprokke-
lingen III. Uit bet journal
van den gouverneur-,B. de
Gaay Fortman. XXIV 384
CHUMACEIRO Az., ABRAHAM
MENDEZ, KRONIEK. XX 156
circulatiebankwezen, Een verge-
ten hoofdstuk uit de ge-
schiedenis van het Curavao
ache -, J. van Ettinger.
VIII 177
- van Curagao, Wijziging vanTREFWOORDENLIJBT


de reeling nopens het -, J.
van Ettinger. XX 175
Collegium Neerlandicum zie
onderwijsinrichting.
Commentaar niet overbodig
(over een voorwaardelijke
veroordeeling), KRONIEK.
XXI 252
-, Het niet overbodige -,
KRONIEK. XXI 301
commissie zie Bovenwindsche
eilanden.
,,Cuenta di Nanzi", M. D. La-
tour P.O. XIX 38; XX 9,
103, 148, 296; XXII 47, 86,
184; zie ook Shi.
Curacaosche bank zie bank.
Curom, De (Curaqaosehe ra-
dio omroep), KRONIEK. XIX
25; zie ook [Radto-uitzen-
ding].
dagboek *), Een belangrijk -
(de brandschatting van Ja-
ques Cassard), Mr. B. de
Gaay Fortman. VI 241
ding, Een onpractisch (re-
gister op het PUBLICATIE-
BLAD), KRONIEK. XXI 190;
zie ook PUBLICATIEBLAD.
doop, Geschiedkundige sprok-
kelingen IV, Overheidebe-
moeiing met den -, KRO-
NIEK. XXV 81
drukpers, Vrijheid van -, zie
Vrijheid.
economische arbeid zie Eusta-
tius, St.
Economische mededeelingen. Cu-
rasao. Ib 433
economische opheffing der Ko-
lonie Curagao, De voorstellen
van den Gouverneur [Hel-
frich] in het belong van de
-, Dr. B. de Gaay Fortman.
III 197
economische toestand der kolo-


nie Curaqao, Een en ander
over den financieelen en -,
A. B. J. Prakken. V. 21
Economische en social traag-
stukken in Curagao, B, de
Gaay Fortman. XX 329;
zie ook social ontwiikkelings-
gang.
eed van hen, die niet bohooren
tot een ,,erkende" godsdien-
stige gezindheid, De -
KRONIEK. XVIII 885
eersteling, Een (advies van
de Staten over een ontwerp
Alg. maatr. v. best.), Kao-
NIEK. XIX 251
eeuwofeest, 1816-4 Maart-1916*)
Curagao's -, P. A. Euwens
O.P. Ib 241
eiland der reuzen, Nog eens het
-, W. R. Menkman. XIX 85;
zie ook VESPUCCI.
Ellis on D)ania, KRONIEK. XIX
27
Emigratie van Curagao, UIT DB
PERS. Ia 418
- van Curaqao naar Trinidad
in 18802 Geschiedkundige
sprokkelingen V. Een voor-
genomen -, KRONIEK.XXV
155
Emmastad, KRONIEK.XIX 27
ENCYCLOPEDIA VAN NEDER-
LANDSCH WEBT-INDIi, Aan-
vullingen op de -; zie be-
grootingen A; belastingen; Be-
stuursregeling; financing;
gouverneurs; krijgsmacht;
muntwezen; onderwijs.
Engelsche behind op Curagao,
De eerste dagen van bet -,
P. A. Euwens O.P. VI 575
ERRATA! KIoNIEK. XX 158;
XXI 157
Eustatius' gouden tijd, Sint -,
W. R. Menkman. XIV 869
TREFWOORDENLIJST


in 1781, Hrt voorspel der
verovering van St. --, W. R.
Menkman. XV 321, 353
Een bladzijde nit de ge-
schieldenis van Sint -, B. de
G(;ay Fortman. II 556
onmstreeks 1822, Het even,
op St. -, Medegedeeld door
Dr. J. de Hullu. Ib 144
-- ie in Essequebo, Luther-
schun op St. -, B. de Gaay
Fortman. XXIII 346
-- in 1786. De handel van St.
-, Medegedeeld door Dr. J.
de Hullu. III 35
van gouveermenfntswege.
1903-1918, Economische ar-
beid op St. -, G. J. van
Girol. II 151. 198,
-, Uit de geschiedenis van St.
-S. Kalff. VIII 405
Verzuimd St. --, Prof. dr.
L. Knappert. XI 159
Nog cetns: verzuiid St. ,
Mr. M. van Dijk. XI 412
-ziE ook Bovenwindsche ei-
landen; Statiaansche toestan-
den.
Euwens O.P. t, P. A. -, B. de
Gaay Fortman. XVI 321
Familienamen op Curagao, M.
D. Latour O.P. XVIII 195
Feestdagen. KRONIEK. XXI
258, 366
financieclen en economischen
toestand der kolonie Curagao,
Een on ander over den -, A.
B. J. Prakken. V 21
financing van Curaqao, Eenige
aanvullingen op de ENCY-
CLOPAEDIE VAN WEBT-INDIk
De -, C. R. Woytingh.
XXII 141
Folklore van Bonaire,Jhr.L.C.
van Panhuys. XV 97; XVI
65, 318


,,l'rejelindes" en ,,Frechlin-
gas"? Wat zijn -. P. A. Eu-
wens O.P. XIII 337
gedenkraam zie Rede.
gemeente zie Protestantsche gc-
meente.
geneeskundige organisatie in de
kolonie Curaqao, De -, Dr.
N. Waterman. Ib 35
genootschap der wetenschap-
pen, Hoet Curaaosch -,
KRONIEK. XXI 366
-, Voor het nieuwe -, Kno-
NIEK. XXII 32
zie ook Geschiedbeschrijving.
geologische geschiedenis der dried
Nederlandsche beneden-
windsche oilunden *), De -,
Prof. dr. L. I. M Rutten.
XIII 401
geologische reis met Ut rechtsche
studenten near de Neder-
landsche benedenwindsche
vilanden *), Een -, Prof. dr.
L. M. R. Rutten. XIII 289
gereformeerde lidmaten in Jesu
Christi gnlmente hibnnen Cu-
raqao door beleydenisse als
door attestatie, 28 Dec. 1730
Naainlijst der -, L. Knap-
pert. XX 214
Gereformeerden in de Roouisch(
kerk gedoopt, KBONIEK.
XVIII 379
- zie kerkelijk even.
Geschiedbeschrijving, KRONIEK.
XXII59; zie ookgenootschap.
geschiedenis van Curagao, Een
bladzijde uit de (onder
gouverneur Faesoh), Mr. B.
de Gaay Fortman. VI 169;
(zie ook XXII 156).
Geschiedkundige sprokkeling
(kiesreeht in 1853), KRONIBK.
XIX 155
- (Aruba), KRONIsK. XXI 62TREFWOORDENLIJST


Geschiedkundige sprokkelingen,
B. de Gaay Fortman:
I De Indianen op Bonai-
re. XXIV 251
II Willem August (van)
Spengler. XXIV 278
III Uit het journal van
den gouverneur Chan-
guion. XXIV 884
IV Nederhindsch op Cura-
gao. XXV 29
Overheidsbenioeiing
met den (loop. XXV 32
V Een voorgenomen emi-
gratie van Curagao naar
Trinidad in 1880?XXV
155
De geboortedatum en
-plaats van gouverneur-
generaal Kikkert. XXV
158
De ,,burgerlijke stand"
van Curacao. XXV 158
VI Een eigenaardig predi-
kant (Ds. J. P. van
Each). XXV 255
gevangenissen, aard der gevan-
genisstraf, versecheidenheid
van ingesloten gevangenen
en vroegere gevangenistoe-
standen op Curagao geduren-
de de 17de en 18de eeuw *),
Eenige gegevens over oude
-, A. Hallema. XVI 192
gevecht voor de haven van Cu-
rasao *), Een -, Dr. B. de
Gaay Fortman. III 885
goudvelden, Aruba's verlaten
-, P. R. Dellaert O.P.
VIII 589
gouverneur van Curaqao, Een
Engelsch (James Cock-
burn 1809-1811), P. A. Eu-
wens O.P. VI 461
-- van Curaqao in 1816, Een
adres aan den afgetreden -


(J. Lecouteur), W. M. Hoy-
er. XVI 219
gouverneurs van Curaago, Aan-
vulling van de ENCYCLO-
PAEDIE VAN NEDERLANDBCH
WEST-INDIk, De --, B. de
Gaay Fortman. XXV 880
-, Twee Curavaosche - (Jan
en Jonathan van Beuningen
1716-1720 en 1720), C. K.
Kesler. XIII 825
-- zie ook aanvaardingsrede;
BARGE; bezoek; CANTZ'LAAR;
economische opheffing; HELF-
RICH; KIKKERT: NUYBNS;
Openingsrede; [Portretten];
RADERs. VAN; Rede; Stuyve-
sant
Gouverneurswisseling, De- (af-
treding van gouverneur
Nuyens 1919), UIT DE PERs.
Ia 156
Groene kruis zie Sanatorium.
gotten en grottenvorming op-
Curavao, Aruba en Bonaire
*), Over -, P. Wagenmar
Hummelinck. XXV 865
HAMELBERoG' werken, Aan-
teekeningen op -, W. R.
Menkman. XXIII 1, 88, 65,
97, 161, 208, 821
Handel-maatschappij, Curavao-
ache -, KRONIEK. XIX 158
handelsomzet van te kolonio
Curacao, De -, S. van De-
venter. III 205
HABSELL PETER --, Ph. F. W.
van Romondt. XXIII 78
havenbeweging van het eiland
Curavao, De -, W. R.
Menkman. XI 554; zie ook
scheepvaart.
heksenproces op St. Martin
A.D. 1711, Een -, Prof. dr.
L. Knappert. X 241
HELFRICH 1860 6 OctoberTREFWOORDENLIJST


1940, 0. L. -, B. de Gaay
Fortman. XXII 271
[HELFmICH, O. L.] zie bezoek;
economische opheffing.
Holland", Uit ,,Het ontroerd
-. VII 491
inbezitneming van Curagao op
den nieuwjaarsdag van 1807
*), Nieuwe gegevens over de
-, B. de Gaay Fortman.
XXV 193
Indianen zie Bonaire,
institute van dr. ir. Cohen Hen-
riquez, Het Curagao- -,
KRONIRK. XX 91
Joden op hot eiland Curasao, S.
Kalff. VIII 69
Jood op Curagao, De eerste -,
P. A. Euwens O.P. XII 360
Joodsche synagogue op Curagao,
De -, P. A. Euwens O. P.
XVI 222
journalistiek, Curaqaosche -,
8. Kalff. VII 1; zie ook bladen.
kaarten van het eiland Cura-
qao *), De oudste -, P. A.
Euwens O.P. X 97
Kamer van koophandel, lets uit
het book van de -,KRONIEK.
XX 350
- en nijverheid op Curagao,
KRONIEK. XXI 126
kamer, West-Indische -, KRo-
NIEK. XIX 154; XXI 301
kerkelijk leven in Curagao, Het
gereformeerd -, J. C. Hout-
zagers. XXI 48
kiesrecht, Hot active -. XIX
219 (zie ook XIX 155); zie
ook verkiezingen.
-, Passief-, KRONIEK. XX 31
kiesrechtvoorstellen, Nieuwe -,
KRONIEK. XX 849; zie ook
Rumor in casa!
KIRKERT, Geschiedkundige
sprokkelingen V. De geboor-


tedatum en -plaats van gou-
verneur-generaal -, KRo-
NIBK. XXV 158
- in 1816, Twee aanspraken
van den gouverneur-gene-
raal -, W. M. Hoyer. XVII
250
klapper zie PUBLICATIEBLAD.
Klein-Curagao, P. A. Euwens
O.P. VII 401
klimaat en de natuurverschijn-
selen op onze bovenwindsche
eilanden, Het -, Ir. F. S.
Langemeyer. XVI 81
Koloniale raad (rede C. 8. Gor-
sira J. P. Ezn. over besmet-
telijke ziekten). Ib 78
- (ontwerp-koloniale begroo-
ting 1920), UIT DE PERS. la
240
- KRONIEK. XVIII 379
-, De notulen van den -,
KRONIEK. XIX 28
- zie ook Aanvardingsrede;
begrooting; bestuuragemach-
tigde; eersteling; Openings-
rede; planned; Rede; Ver-
betering.
kolonie ten voorbeeld aan het
moederland, De -, (rechts-
bedeeling), UIT DE PERB. Ia
881
Koning Willem I zie Protes-
tantsche gemeente; Ruatan
Koningin Wilhelmina 1898-
-1938, Curagao wonder de re-
geering van -, B. de Gaay
Fortman. XX 262; zie ook
Vijf en twintig jaren.
,,Koninklijke" over 1918, Uit
het jaarveralag van de -,
UIT Ds PBas. Ia 289
-1936, Het jaarverslag der
-,KEONIBK. XIX 158
[Kranten] zie bladen; journalis-
tiekTREFWOORDENLIJST


KRONIEK, B. de Gaay Fort-
man. XVIII 334, 378; XIX
25, 60, 122, 153, 191, 219,
251; XX 30, 60, 91,125, 156,
285, 315, 349, 380; XXI 28,
61,98,125,155,186,252,298,
883, 363, 397; XXII 81, 59,
94, 127, 154
krijgsmacht in Curaqao, Eenige
aanvullingen op de ENCYCLO-
PAEDIE VAN WEST-INDIE, De
-, C. R. Weytingh. XX 872
LAAR, JOAN WILLEM CLAUS
VAN -, KRONIEK. XXII 156
(zie ook VI 169)
Lago oil & transport company
ltd. op Aruba *), J. F.
Quast. VII 265
Landbouw zie Bovenwindsche
eilanden.
landbouwpolitiek van Gouver-
neur Van Raders in Curaqao,
Twee verzoekschriften aan
den koning over de -, B. de
Gaay Fortman. XVIII 821
Landsmiddelen zie middelen.
legend, Een aardige (de ver-
deeling van St. Martin in
1648), UIT DE PERS. II 223
leguano *), De -, P. A. Eu-
wens O.P. IV 115
luchtbescherming, KRONIBK.
XXI 884
Lutherschen op Curagao, B. de
Gaay Fortman. XXIII 280;
zie ook Eustatius, St.
Maarten werd verdeeld, Hoe
het eiland Sint -, Fred.
Oudschans Dentz. XIII 168
- ontdekt? Heeft Columbus
St. -, C. K. Kesler. XIV 76
- door de Nederlanders, De
inbezitneming van het Fran-
sche gedeelte van Sint -,
Fred. Oudschans Dentz. XV
280


- *), Korte beschrijving van
de groote baai van St. -, Ir.
F. S. Langemeyer. XVIII
289
- in oorlogstijd, Eene reis
naar St. Ir. F. S. Lange-
meyer. XIX 225
- 1918-1920) *), Ver van 'swe-
relds strijdgewoel (St. -, Ir.
F. S. Langemeyer. XXII 198
- zie ook Bovenwindsche eilan-
den; Martin, St.
Macamba, Oorsprong en bete-
kenis van het woord -, M.
D. Latour O.P. XVII 256
Maduro-bedrijf, Hot --, KRO-
NIEK. XVIII 884; zie ook
bankbedrijf.
Mailverslag, UIT DE PERs. Ia
149
Martin, Adres aan do Koningin
uit St. -, UIT DE PERS. Ib 86
[--, St.], Een aardige legonde.
(De verdeeling van hot eiland
in 1648), UIT DE PERB. 11223
- zie ook Bovenwindsche eilan-
den; heksenproces; Maarten,
Sint; zoutbedrijf.
MARTIN, door prof. dr. L. Rut-
ten, Een levensbericht van
PaOF. DR. J. K. L. -, Jhr.
L. C. van Panbuys. XXV 888
Medische beschouwingen, KRO-
NIKx. XXI898
Mengelingen (In DE CURAqAO-
SOHc COURANT van Phoel),
Mr. B. de Gaay Fortman.
VII 501
middelen, Lands-, KnoNIBK.
XVII 879
-, De -, KRONIEK. XIX 28;
XIX 62; 191; XX 158
-, Opbrengst der -, KRo-
NIEK. XIX 158
- zie ook begrooting; rekening;
uitgaven.TREFWOORDENLIJST


MOLENGRAAFF, PROF. DR. G.
A. F.-, KRONIEK. XXII127
Mr., KRONIEK. XX 382
muni en bankwezen in Curaoao
(1880-1905), J. van Ettin-
ger. X 488
Munt- en geldmoeilijkheden op
Curavao v66r honderd jaar,
Mr. B. de Gaay Fortman.
VII 353; VIII 37; X 569
muntspeciMn, De Curagaosche
-, W. M. Hoyer. XVIII 184;
zie ook realen.
muntwezen in Cura9ao, Eenige
aanvullingen op de ENCY-
CLOPAEDIE VANWEST-INDIE.
Het -, C. R. Weytiugh.
XXI 140
naam en zijn taal, Curacao, zijn
W. R. Menkman. XVIII
38
-- ,,Cura&uo", De -, W. M.
Hoyer. XX 225
natuurlijke kind, De zorg voor
het -, KRONIEK. XX 815
natuurverschijnselen zie Boven-
windsche eilanden.
Nederlanders in de Caraibiscbe
wateren. Een nabetrachting.
De -, W. R. Menkman.
XVIII 213
Nederlandsch op Curagao, Ge-
schiedkundige sprokkelin-
gen. V, B. de Gaay Fortman.
XXV 29
negers zie Boessaalsche negers.
NIEUWENHUIS (1825-1888),
Een pionier, STEPHANUS Jo-
ANNES JOSEPH -, M. D. La-
tour. XXII 234
Nieuws, KRONIBK. XXII 154
Nieuwsberichten, KRONIEK.
XVIII 386
NUYENs t, MR. TH. J. A. -, B.
de Gaay Fortman. V 618; zie
ook Gouverneurswisseling.


OJEDA zie VESPUCCI.
omgeving, De eilanden der kolo-
nie Curagao in hunne verhou-
ding tot hunne -, J. Boeke.
Ia 132
onderneming zie Porto-rico.
onderwijs in Curagao, Eenige
aanvullingen op de ENCY-
CLOPAEDIE VAN NEDER-
LANDSCH WEBT-INDIE, Het
-, C. R. Weytingh. XXIV
289; XXV 96
-, Protestansch Christelijk
-, KRONIEK. XXI 94
onderwijsinrichting op Curagao
1866-1871, De geschiedenis
van het Collegium Neerlan-
dicum de eerste en eenige
middelbare -, Fred. Oud-
schans Dentz. XXIV 269
onderzoekingsreis naar de Ne-
derlandsche WestIndische
eilanden, Een -, UIT DE
PERS. IV 126
oorlog, De -, KRONIEK. XXI
397
Openingsrede van den waarne-
mender gov renear vas C -
ragao (mr. J. B. Gorsira in
den Kolonialen raad) 18 Mei
1919. Ia 232
- van Zijne Excellentie Bar-
tholomeus Wouter Theodo-
rus van Slobbe, gouverneur
van Curaqao, bij de opening
der vergadering van den Ko-
lonialen Raad voor het zit-
tingsjaar 1933-1984. XV
187
-, De -, KRONIBK. XIX 122
- zie ook Rede.
opkomst van Curagao *), De -,
Fred. Oudschans Dentz.
VIII 857
Oranjeappelen en pinda's,Twee
populaire vruchten van Cu-TREFWOORDBNLIJST


raaao. -, C. K. Kesler.
XIII 241
PADDBNBURG, VAN -, KnO-
NIEK. XXII 60
pamflet, Een -, KRONIEK. XI
338
Pamfletten over Curagao, B. de
Gaay Fortman. XVIII 853;
zie ook verdediging.
Papiamento, Vreemde invloe-
den in bet -, M. D. Latour
O. P. XVII 387
-, Portugese taalresten in het
-, M. D. Latour O.P. XIX
212
-, Het -, M. D. Latour O.P.
XXII 220
Papiamentoe en Portugeesch,
Mr. W. J. van Balen. XXII
371; zie ook taal.
Papiamentse en Negerengelse
spreekwoorden, Dr. ir. P. Co-
hen Henriquez en dr. C. Hes-
seeling. XVII 161
Papiamentse spreekwoorden,
Nog eenige -, Dr. ir. P. Co-
hen Henriquez on dr. C. Hes-
seling. XVIII 82
pers, Curagaosche-, KRONIEK.
XXI 155
-, De Curagaosche -, KRO-
NIEK. XXI 186
zie ook bovenwindsche pers;
weekblad.
Petroleum, het levenselixir voor
Curaao *), Jhr. dr. V. H.
van den Bergh. XVII 1
-, De -, KRONIEK. XIX 252
petroleumbedrijf op Curagao *),
Het -, J. A. de Klerk.III 267
SPetroleum-Maatschappij, Cu-
ragaosche -], UIT DE PERB.
Ia 241; Ib 283; zie ook Aruba;
Lago oil.
pin4a's, Twee populaire vrueh-
ten van Curagao. Oranje-


appelen en -, C. K. Kesler.
XIII 241
piraterie en onze bovenwind-
sche eilanden voor vijfkwart-
eeuw, Zuidamerikaansche
-, W. R. Menkman. XXV
65, 97, 129
plannen, Nieuwe (voorstel-
len van Nijmegen Schoone-
gevel ranu den Kolonialen
raad), KRONIEK. XIX 28
Politieberichten, KRONIEK.
XVIII 337
Politick, KRONIEK. XIX 128
Politieke scholing, KRONIEK.
XVIII 385
Porto-rico, Een wonderlijke on-
derneming tegen -, Mr. B.
de Gaay Fortman. VIII 889;
zie ook Puerto rico.
[Portretten]
BoscH, J. PH. -, (1790-
1871). IX nuast 378
Bosca, J. graaf van den ---,
(1780-1844). X naast 10
BRANTJES, MR. N. J. L. III
naast 176
BRION, PEDRO LOUIs -,
(1772-1821). 111 maast 296
BRISBANE, CHARLES-,(1769
-1829). Ib naast 254
CANTZ'LAAR, P. R. --, (1771-
1881). IX naast 16
EPs, J. M. VAN -, (1792-
1843). IX naast 432
EsSER, R.H.-, (1800-1864).
IX naast 432
FRUYTIER, IR. L. A. X naast
386
GRAVENHORST, MR. J. BEN-
NEBROEK -, (1801-1859). IX
naast 378
JUTTING, J. W. G. -, (1790-
1827). IX naast 17
JUTTING, THEODS. -, (1772-
1858). IX naast 17TREFWOORDENLIJST


KIKKERT, ALBERT -, (1762-
1919). IX naast 16
KRAYENHOFF, C. R. T. -,
(1758-1841). IX naast 482
LANBBERGE, R. F. C. vAN -,
(1840-1873). IX naast 16
MADURO, S. E. L. -, (1814-
1888). XI naast 464
MULLER J.AZN., Ds. J. -,
(1771-1842). IX naast 17
QUARTER, H. W. DE -, (1783
-1863). IX naast 378
RADERB, R. F. BARON VAN
-, (1794-1868). IX naast 16
RAMMELMAN ELBEVIER, JHR.
MR. I. J. -, (1770-1841). IX
naast 16
RICARDO, MR. MORDECHAY
-,(1771-1842).III naast 296
ROJER, FRANS. IX naast
432
SLOBBE, B. W. T. VAN. XI
naast 391
UYTRECHT, C. L. VAN -,
(1786-1862). IX naast 878
WOUTERS, G. J. J. XVIII
naast 82
Portugeese taaresen zie Pava-
mento.
Praktizijns, KONIEK. XXI 801
Protestantsche gemeente op Cu-
ragao, Koning Willem I en
de -, Prof. dr. L. Knappert.
VII 198
[protestantsche] gemeente op Cu-
ragao, Wigbold Rasvelt en
zijne -, L. Knappert. XXI
1, 88
PUBLICATIEBLAD, De klapper
op bet -, P. Noordenbos.
XXI 290; zie ook ding.
Puerto rico in 1625, Een aanval
op, -, KRONIER. XXI 125;
zie ook Porto rico.
raadgevers, Veelheid van -,
KRONIEK. XXII 82


RADERS in Curasao, Twee ver-
zoeksehriften aan den Ko-
ning over de landbouwpoli-
tiek van gonverneur VAN -,
B. de Gaay Fortman. XVIII
321
[Radio-uitzending] 7 Januari
[1987] te Willemetad, KRo-
NIEK. XVIII 336; zie ook
Curom.
RASVEIT en zijne gemeente op
Curagao 1780-1757, WIo-
BOLD -, L. Knappert. XXI
1, 38
realen en stuivers van 1821 en
1822, De Curaqaosche -,Dr.
J. W. A. van Hengel.XX228
rechterlijke macht zie boven-
windsche eilanden; zie ook
plan-Jas; rechtsbedeeling;
rechtspleging.
rechtsbedeeling in Curagao, De
(mr. W. M. A. Weitjens).
XV 252; zie ook bovenwind-
sche eilanden; kolonie; prak-
tizijns; rechtspleging; slaven-
handel.
rechtspleyin dar kAnlniU Vs-
gao in de praktijk, De reorga-
nisatie van de recbterlijke
macht on van de -, Mr. F.
G. Schalkwijk. VI 609; zie
ook bovenwindsche eilanden;
rechtsbedeeling.
Rede op 10 Juni 1919 ter aan-
vaarding van bet bestuur
over de kolonie Curagao uit-
gesproken door den nieuwbe-
noemden gouverneur Helf-
rich. Ia 828
- door gouverneur mr. N. J.
L. Brantjes op 18 October
1921 in den Kolonialen raad
uitgesproken ter aanvaar-
ding van bet bestuur ovpr de
kolonie Curaqao. III 446TREFWOORDENLIJST


- door den gouverneur van
Curagao mr. N. J. L. Brant-
jes, op 9 Mei 1922 gehouden
ter opening van de sitting
van den Kolonialen raad. IV
189; id. 8 Mei 1923. V 172;
id. 8 Mei 1928. X. 178; id 14
Mei 1929 (gouverneur ir. L.
A. Fruytier). XI 235; id. 18
Mei 1930 (gouverneur B. W.
T. van Slobbe). XII 204; id.
12 Mei 1981. XIII 171; id 10
Mei 1982. XIV 186; id. 9. Mei
1933. XV 137; id. 8 Mei 1984.
XVI 186
- van den heer H. Schotborgh
op 29 Juni 1984 in het depar-
tement van Kolonien bij de
overdracht van het gedenk-
raam namens Curaqao. XVI
172
- zie ook Aanvaardingsrede
regeering zie Koningin Wilhel-
mina; zie ook Vijf en twintig
jaren.
regeeringsreglement van de ko-
lonie Curagao, Wijziging van
het -. Ia 826; Ib 268, 361,
868
registrator, Algemeen -, KRO-
NIEK. XXI 98
reisindrukken van Curagao,
Dr. M. A. van Weel. XV 145
reizen naar Curaqao in den zeil-
tijd, Drie -, W. R. Menk-
man. XVI 282
rekening, Slot van -,KRONIEK.
XIX 251; zie ook begrooting;
middelen; uitgaven.
Rotary, KRONIEx. XIX 27
Ruatan, Koning Willem 1 en
het eiland -, Mr. B. de
Gaay Fortman. XI 29
Rumor in casual KRONTEK. XX
880; II KRONIEK. XXI 28;
III KRONIHK. XXI 62


Saba en zijn bewoners. Het.
eiland -, Jhr. W. de Brauw.
XVI 805; zie ookBovenwind-
sche eilanden.
Sanatorium,,Het groene kruis",
KRONIIEK. XIX 154
Scheepvaart in de haven van
Curacao. VII 48.
-, KRONIEK. XXI 94
Scheepvaartbeweging en scheep-
vaartwetgeving op Curaqao,
W. R, Menkiman. V. 185; zie
ook havenbeweging.
scheepvaartlijn, Een nieuwe -,
UIT Dr PERs. Ia 3887; zie ook
stoomnvaartlijn.
schipbreuk van de Sirene bij het
eiland Bonaire, )e -, Fred.
Oudschans Dentz.XXIII817
schutterij, De oprichting der
Curagaosche -, Mr. B. de
Gaay Fortman .VIII 97
Shi (zie ook ,,Cuenta di Nanzi").
H. E. Lampe. XX 275
Sint Eustatius zie Eustatius,
Sint.
Sint Maarten zie Maarten,
Sint.
Sint Martin zie Martin, St.
Sirene zie schipbreuk.
slavenhandel en rechtsbedeeling
op Curagao op bet einde der
17e eeuw, W. R. Menkman.
XVII 11
slavernij, De afschaffing der -,
KRONIXE. XX 284
Sociale en economische zaken,
KRONIEK. XX 158
socdale ontwikkeling van
Curagao, De -, Ir. R. A. Ver-
wey. XX 161
social vraagstukken in Curaqao,
Economische en -, B. de
Gaay Fortman. XX 158
SOLA, BENJAMIN DE -, B. de
Gaay Fortman. XIV 847TREFWOORDBNLIJ8T


SPENGLER, Geschiedkundige
sprokkelingen II, WILLEM
AUGUST (VAN), B. de Gaay
Fortman. XXIV 278
Sprokkelingen op bet terrain
der geschiedenis van de Ne-
derlandsche Antillen, W. R.
Menkman. XVII 65; zie ook
Geschiedkundige sprokkelin-
gen.
Staatkundige geschiedenis van
Curagao, B. de Gaay Fort-
man. XVI 209; XVII 135;
XVIII 85; XIX 129; XX
234; XXI 337; XXII 803,
321
siaatsrecht van Curacao, Een
aanvulling van Bordewijks
Ontstaan en ontwikkeling
van het -, Mr. B. de Gaay
Fortman. VII 505; zie ook
bestuursinrichting; Bestuurs-
regeling; regeeringsreglement.
staatsrechtelijk vraagstuk, Een
-, Dr. B. de Gaay Fortman.
III 337
-, Nog een -, Dr. B. de Gaay
Fortman. III 687
Statiaansche loestanden in de
XVIIIde eeuw, W. R. Menk-
man. XV 28,105
stoomvaartlijn, Weer een nieu-
we -, UIT DE PsRA. Ia 422;
zie ook scheepvaartlijn.
Stroohoedenvlechin ijverheid.
KRONIEK. XIX 123
Struisvogelkweekerij, UIT DE
PERs. Ia 149
Struisvogelteelt op Curagao *),
Dr. Th. Lens. Ib 3
stuivers zie realen.
STUYVESANT, lets over PETER
-, S. Kalff. VIII 517
taal, CuraQao. zijn naam en zijn
-. W. R. Menkman. XVIII
38


- van Curagao, De -, M. D.
Latour O.P. XVIII 231
-, De Nederlandsche -, KRo-
NIEK. XXI 188, 863
zie ook Nederlandsch; Papia-
mento(e).
tentoonstelling op het Rijksar-
chief, De -, B. de Gaay
Fortman. XVI 128; zie ook
Bijbeltentoonstelling.
toestanden, Curagaosche
Naar aanleiding van het
laatste Verslag van Bestuur
en Staat, W. R. Menkman.
XII 53
Trinidad zie emigratie.
troebelen, Curagao'sche -,[1731
-1740], S. Kalff. XIII 80
Tweede Kamer, In de -, Kno-
NIEK. XXII 31
uitgaven, Nieuwe KRONIEK.
XXI 301; zie ook begrootiny;
middelen; rekening.
URBINA, W. R. Menkman.XXI
240
-'s overval in 1929, Een oog-
getuige over -, B. de Gaay
Fortman. XXII 170
Venezuela, in 1921, Een bezoek
van den Gouverneur van Cu-
ra9ao [0. L. Helfrich] aan --,
M. A. Evers. V. 318
Verbetering aanbieding van
stukken aan den Kolonialen
raad), KRONIEK. XIX 192
verdediging van Curagao bezon-
gen, De -, (1800), C. P.
Amelunxen. XVI 250; zie
ook Pamfletten.
Vereeniging van ambtenaren
zie ambtenaren.
vergadering, recht van --, zie
Vrijheid.
Verkiezingen, KRONIEK. XIX
155, 192, 251; XX 60; zie
ook candidaatstelling; Ge-TREFWOORDRNLIJST


schiedkundige sprokkeling;
Politiek; Politieke schooling;
Voorheen en than.
verovering van Curagao tot den
vrede van Munster. Van de
-, W. R. Menkman. XVIII
161
verrassing van Willemstad, De
-, Mr. B. de Gaay Fortman.
XII 85, 119, 510 (Rondom
het proces-Borren).
Verscheidenheden, KRONIEK.
XXI 397
verslag 1936, Het Curaqaosch
-, KRONIEK. XIX 60
- 1938, Curapaosch -, KRo-
NIEK. XXI 254
- 1989, Curagaosch -. KRo-
NIrK. XXII 157
VsaPUccI en Ojeda in de ge-
schiedenis van Curagao, W.
R. Menkman. XVIII 257;zie
ook eiland ter reuzen .
vloothouder over Curacao in
1851 en 1861. Een -.VII 528
vogelvlucht, In -, KRONIEK.
XX 62
loorhren ien tlhans (,,Cura-
qaosch kiesreglement"),
KRONIEK. XIX 62
Vooruitgang der Nederlandsche
West-Indische eilanden *),
De -, Mr. B. de Gaay Fort-
man. III 113
Vreemdelingen ?, Mr. B. de Gaay
Fortman. II 815
friend, Een oude (Almana-
que de Curaqao voor 1989),
KRONIEK. XXI 189
Vrijheid van drukpers en recht
van vergadering, B. de Gaay
Fortman. XV 241
Vijf en twintig jaren1898-1928,
Dr. B. de Gaay Fortman. V
239; zie ook Koningin Wil-
helmina


watervoorziening van de haven
van Willematad en van die
stad zelve op het eiland Cu-
ragao. Korte uiteenzetting
van de destijds door den
mijnbouwkundigen dienst
opgestelde planned tot -, Dr.
ir. G. J. H. Molengraaff.
XII 25
weekblad CURAgAO, Het
KRONIEK. XXI 156; zie ook
pers
West-Indische compagnie,Cura-
gao tegen het einde der -,
Mr. B. de Gaay Fortman. Ia
441
West-Indische eilanden, Een
onderzoekingsreis naar de
Nederlandsche -, UIT DK
PERB. IV 126; zie ook voor-
uitgang.
West-Indische kamer zie kamer.
West-Indische maatschappij,
De -, Mr. B. de Gaay Fort-
man. XI 307
wetgeving, Een afschuwelijk
product van --, KRONIEK.
XXI 252
-", Gevolgen van het ,,afachu-
welijk product van --, Kno-
NIEK. XXII 62
Willemstad zie verrassing; wa-
tervoorziening.
Zeemeeuw in 1825, Het vergaan
van de -, H. M. Hulsman
O.P. XVIII 129
-, Het vergaan van de -, B.
de Gaay Fortman. XXV 349
Zeewaterverwerking, Dr. ir. P.
Cohen Henriquez. XX 321
1782, Curaqao in -, B. do
Gaay Fortman. XVII 349
ziekien zie Koloniale rand.
Zondagsviering, Goede Vrijdag
en bidstonden, KnONwIK.
XXI 365TREFWOORDENLIJST


Zoogeografische opmerkingen
over de Nederlandsche Be-
nedenwindsche eilanden *),
Dr. P. Wagenaar Humme-
linck. XXV 168


zoutbedrijf op St. Martin, Het
-, F. S. Langemeyer c.i. IV
241, 805


D. WEST-INDIE enz.


Afrika, Uitwisseling van bevol-
king tusschen Amerika en
-, UIT DE PERB. II178; zie
ook bevolking.
album, Een, (De wereld in
beeld), H. D. Benjamin. XI
676; XIII 45
Americanism in Holland, Jhr.
L. C. van Panhuys. VI 217
Amerikaansche unie, De Pan-
-, Jhr. L. C. van Panhuys.
III 58
Amerikanisten-congres, Het
aanstaande -, Jhr. L. C.
van Panhuys. II 597; V 618
- te Hamburg, Surinaamsche
onderwerpen op het -, Jhr.
L. C. van Panhuys. XIII 208
810
Amerikanisten-congres, De ge-
echiedenis van bet Brazili-
aaneche -, Jhr. L. C. van
Panhuys. XV 278
Antilia), Op den oceaan voor
en na Columbus (met een op-
lossing van het raadsel van
-, C. H. de Goeje. XVIII 65
Antillen, De naam -, C. K.
Kesler. VIII 567
-, De namen der -, C. H. de
Goeje. XVIII 83
Arawak Indians songs, Four -,
Thomas E. en Arthur P. Pe-
nard. VII 497
- language of Guiana, Euro-
pean influence on the -,
Th. E. en A. P. Penard. VIII
165


Arawaksch, Het merkwaardige
-, C. H. de Goeje. XI 11
Arowakken en Karaiben, Een
oud bericht over -, C. H. de
Goeje. XII 485
-? Uitstervende -,Jhr. L. C.
van Panhuys. XIII 587
banaan en de bacove uit Afrika
naar tropisch Amerika in het
begin van de 16de eeuw, De
overbrenging van de -,
Jhr. L. C. van Panhuys.
XVIII 207
banana, Note on words used by
South American Indians for
-, Th. E. Penard. VIII 875
Barbados. Eenige aanteekenin-
gen omtrent de geschiedenis
van het eiland, C. K. Kesler.
XXIV 201
Barthdldmy, St. -, W. L. de
Barbanson O.P. XVI 177
- in den Zweedschen tijd, St.
-, P. de Barbanson O.P.
XVII 305, 387
bevolking van Amerika, De -,
C. H. de Goeje. XX 129; zie
ook Afrika.
Bezoek aan St. Louis, het lepro-
zen-eiland in de Marowyne;
melaatschen etablissement
van de Fransohe strafkolonie
St. Laurent,FranschGuyana,
F. S. Schnitemaker. XI 177
bibliotheek, Economische -
(verbonden aan de afd. Han-
del en de directie van den
Landbonw te 's-Gravenhage)TREFWOORDENL1JST


Ib 96; zie ook handels-econo-
mische bibliotheek.
boek, Over een ,,schattig"
(Jungle Peace door William
Beebe), H. D. B(enjamins).
III 810
Boekaniers en flibustiers, C. K.
Kesler. X 65.
Boekbespreking Ia 157, 242,
838, 423, 501; Ib 88, 177,
487; II 168, 357, 863, 422,
626; III 58, 215, 271, 833,
880, 438, 588; IV 122, 286,
274, 562, 659; V 45, 216, 491,
620, 658; VI 30, 82, 127,189,
277, 880, 377, 418, 472, 582,
644; VII 48, 229, 481; VIII
188, 288, 336, 427; IX 89,
184, 381; X 44, 231, 327, 417,
477, 585; XI 89, 287, 335,
887, 443,478, 542 (zie 491);
XII 48, 299, 492; XIII 217,
878, 442, 494, 588, 576; XIV
42, 185, 294, 815, 855; XV
71, 167, 347, 873; XVI 123,
163, 284, 255, 825; XVII 27,
58, 231, 261, 290, 865;
XVIII 25, 119, 188, 240,284,
814, 388; XIX 29, 124, 137,
258; XX 19, 45, 150, 251,
806, 875; XXI 20, 56, 87,
148, 249, 822; XXII 27,147,
191, 255, 850; XXIII 92,
127; XXIV 68, 98, 121, 781,
286, 345; XXV 60
Brimstone Hill ,,The Gibraltar
of the West Indies", J. C.
Th. G. J. Heyligers. XV
191
Britsch Guiana en Suriname,
Bevolkingscijfers van -, Dr.
H. D. Benjamins. V 197
Britsch Guiana, Suikercultuur
in Suriname in vergelijking
met die in -, S. van Deven-
ter. V 281; zie ook Indianen.


Britsch-West-Indische vereeni-
ging zie tijdschrift.
Caraiben zie Ethnographische
aanteekeningen; huwelijk;
Karaiben.
CASSARD (1679-1740), JAc-
Q1UES -, L. C. Vrijman.
XIII 97
cocosnoten in Panama, De teelt
van -, UIT DE PERB. Ia 411
Columbus begraven ligt, Een
Nederlandsch getuige om-
trent de pleats, waar -,
Prof. J. C. van Eorde,II545;
zie ook Antilia.
congress zie leprabestrijding.
Curiostiteiten uit Guyana, C. H.
de Goeje. XVI 72
[Demerara, Vliegdienst in -],
UIT DE PERs. Ia 420
Demerara zie geluksbrief.
Demerary wAl in Suriname niet
noodzakelijk warren, Waar-
om landwegen in -, Tj.
Pyttersen. V 277
Economische bibliotheek zie bi-
bliotheek.
Economische binnenland-pene-
tratie in de vier Guyana's *),
Dr. W. C. Klein m.i. XXII 1
elder ure. Van een aardbeving
en een loterijbriefje. To -,
Sir Reginald Johnston. Ver-
taald door J. Heyligers.XIV
287; zie ook geluksbrief
Ethnographische aanteekeningen
omtrent de zwarte Caraiben,
Dr. H. ten Kate. X 265
Fransch Guiana, Joh. F. Snelle-
man. XII 187; zie ook Be-
zoek; strafkolonie(s).
geluksbrief nit Demerara, De
-, Sir Reginald St.Johnston
Vertaald door J. Heyligers.
XIV 285; zie ook elfder ure.
[GORGAs t, W. C.] Een man
TREfWOOBDENLIJST


van de daad, Jhr. L. C. van
Panhuys. II 355
[Goudindustrie], L'Origine de
I'industrie de 1'or en AmBri-
que, P. Rivet. VI 366
goudland *), Het sprookje van
een -, Job. F. Snelleman.
XI 219
Guiana, The name -, James
William. VI 187; zie ook
Brtsch Guiana; Fransch
Guiana; Indianen; Karaiben;
Knotsen; verhalen.
Guyana, Curiositeiten uit -,
C. H. de Goeje. XVI 72; zie
ook Indianen
handel zie Indianen; Oorlog.
handels-economische bibliotheek
in Amsterdam, De -. Ib
283; zie ook bibliotheek.
Handelsmogelijkheden met
Zuid-Amerika. Tentoonstel-
lingsschip naar de Zuid-Ame-
rikaansche havens. XV 20
HARTSINCK, JAN JACOB -,
Fred. Oudschuns Dentz.
XXIV 159
HORNBOSTEL, In memorial
PROF. E. VON -, Jhr. L. C.
van Panhuys. XVIII 153
huwelijk bij onze Caraiben, lets
over het -, UIT DE PERS.
VII 189
Indiaan in de letterkunde, De
-, Dr. Herman F. C. ten
Kate. II 95
Indianen en negers (Dr. Van
Cappelle's Mythen en sagen
uit West-Indie), Joh. F. Snel-
leman. IX 230
- in Guyana, lets over den
ouden handel met de -, Dr.
H. D. Benjamins. VI 179
- van Zuid-Britsch Guiana,
Job. F. Snelleman. XII
248


- nit? Sterven de -, C. H. de
Goeje. XVI 232
- nopens ziekten en genees-
wijzen, Opvattingen van
Zuid-Amerikaansche -,
Jhr. L. C. van Panhuys.
XVII 51
- in Canada, De -, Jhr. L. C.
van Panhuys. XVIII 307
- zie ook Arawak; Arawaksch;
Arowakken; Karaiben; Wai
Wai; Warau.
interoceanische verbinding v66r
100 jaar, De -, C. K. Kesler.
VIII 125
invloed van het tropische kli-
maat, De proff. dr. C.
Eykman). VI 141
Kapers op de kust (naar aan-
leiding van Mr. W. J. van
Balen, Hollandsche kapers op
Amerikaansche kusten, 1942),
W. R. Menkman. XXV
267
Karaiben en Guiana, C. H. de
Goeje. VI 465
-, A. Ph. Ponard over inwij-
ding en wereldbeschouwing
der -, C. H. de Goeje. XI 275
- zie ook Arowakken.
Karaibisch, Het inerkwaardige
Eiland -, C. H. de Goeje.
XII 241
-, Het ierkwaardige (een
ethnologisch verhaal voor
den gewonen lezer), C. H. de
Goeje. XIV 99
KATE t *), DR. HERMAN F. C.-
TEN -, 21 Juli 1858-5 Fe-
bruari 1931, Dr. H. D. Ben-
jamins. XII 497
Knotsen van de Guiana's UIT
DB PERB. IV 125
Koning Willem I en het eiland
Ruatan, Mr. B. de Gaay
Fortman. XI 29
TREFWOORDENLIJST


leprozen-eiland (St. Louis) zie
bezoek.
letterkunde zie Indiaan.
Luchtraart in Guyana. Jhr. L.
C. van Panhuys. II 321
maildienst, De opriehting van
den Koninklijken West-Indi-
schen -, M. G. de Boer. Ia
111
man vrn de daad, Een --,zie
[GOROAS t, W. C.]
Margarita zie Paarlvissche-
rij.
Martinique. De geboorteplaats
van Pen keizerin, C. K. Kes-
ler. XXIII 112
)De ontdekking en tic naam
van het eiland -, C. K.
Kesler. XXIII 340
Mico-onderwtijs op Jamaica,
Het -, Fred. Oudschans
Dentz. XVIII 312
motto's zie Wapens; Zinnebeel-
den.
Musea in West-Indie, Fred.
Oudschans Dentz. XVIII 189
name ,,Guiana", The -, Ja-
mes Williams. VI 187
neger en zijn cultuurgeschiede-
nis. De -, C. van Driminme-
len. VII 385
", Naar aanleiding van
,,de -, C. K. Kesler. VIII 59
negers on onderwijs in do Ver-
eenigde staten van Amerika,
W. H. D. baron van Asbeck.
III 650
in Negerland *), Joh. Snel-
leman. IX 323
- zie Indianen.
paarlvisscherij bij bet eiland
Margarita, De -, P. A.
Euwens O.P. IV 513
Pan-Amerikaansche unie, De
-, Jhr. L. C. van Paihuys.
III 58
West-Indischc Gids


[Portretten]
KATE, DR. HERMAN F. C.
TEN --. XII naast 497
ROADWAY. JAMES --. IX 67
rimboe van boven at gezien, De
-, H. D. Benjamins. XII
441
Rio de Janeiro van 1-6 October
1922, Kort verslag van het
congress voor lepra-bestrij-
ding, gehouden te -, Jhr. L.
C. van Panlhuys. V 58
ROADWAY *), JAMES, Fred. Oud-
schans Dentz. IX 67
ROTH, WALTER E. -, Joh. F.
Snellenan. VIII 315
- over de Wai Wai, D). WAL-
TER E. -, UIT DE PERS. X
96
Ruatan, Koning Willem I tie
het oiland -, Mr. B. de
Gaay Fortman. X1 29
snijwerk der negers, Hot
Joh. F. Snelleiman. XI 41
sociktd historique des Antilles,
Une -, UIT DS PERS. X 382
St. Barthdldmy zie Barthldmy,
St.
St. Louis (het leprozen-eiland)
zie Bezoek.
strafkolonie in Fransch Guyana
en haar mogelijke gevolgen
voor Suriname, Do opheffing
der, Mr. O. E. G. grat
van Limburg Stirum. VI 371
strafkolonies, Suriname on de
Fransche -, Mr. O. E. G.
graaf van Limburg Stirum.
V 95
-in Fransch Guyana, De -
Mr. O. E. G. graaf van Lim-
burg Stirum. VII 49, 98
studiereis naar de West, Een
-, Mr. dr. L. N. Deckers.
XXI 65, 97 (Madeira, Bar-
bados, Trinidad), 129 (Vene-TREFWOORDENLIJST


zuela), 193 (Curagao), 257
(Britsch-Guyana, Suriname,
Fransch Guyana).
suikerculiuur zie Venezuela.
Trinidad, Remarks on an old
vocabulary from -, Th. E.
P'nard. IX 265
-, bet grootste en schoonste
d'r kleine Antillen, C. K.
Kesler. XXIII 257
[-] Regeling der gronduitgave,
UIT DE PERs, Ib 80
Trocadiro, Job. F. Snelleman.
VII 121
tropische klimaat, De invloed
van bet proff. dr. C. Eyk-
man). VI 141
iijdschrift van de Britsch-West-
Indische vereeniging, Het
veertiendaagsche -, Jhr. L.
C. van Panhuys. Ia 142; zie
ook WEST-INDIA COMMITTEE
CIRCULAR.
Venezuela in 1921, Een bezoek
van den gouverneur van Cu-
ragao aan -, M. A. Evers V
818
-, Suikercultuur in -, UIT DZ
PERB. la 148
verhalen over Guiana, Oude
verdichte -, Dr. H. D. Ben-
jamins. VII 17
vliegdienst in West-Indii, Een
-, UIT DE PERS. Ia 420
-, zie Demerara
Wai wai, Dr. Walter E. Roth
over de -, UIT DE PERS.X96
Wapens en motto's, Fred. Oud-
schans Dentz. V 421


Warau, Het merkwaardige ,
C. H. de Goeje. XII 1
weg, De eenige juiste (motie
van de Kamer van koophan-
del te Georgetown over den
stilstand van alle landbouw-
ontwikkeling). Ia 76
wereld in beeld, De -, zie album
WEST-INDIA COMMITTEE CIR-
CULAR, Het gouden jubileum
van de -, Fred. Oudschans
Dentz. XVIII 193; zie ook
tijdschrift.
ziekten en geneeswijzen, Opvat-
tingen van Zuid-Amerikaan-
sche Indianen nopens -, Jhr
L. C. van Panhuys. XVII 51
Zinnebeelden en motto's van
eenige West-Indische kolo-
nien, Fred. Oudschans
Dentz. X 228


aardrijkskunde, Meetkunstige
-, Job. F. Snelleman. XIII
579
Bataks en Bataks *). (Dr. T. S.
G. MoeJia, Het primitiev den-
ken in de moderne weten-
schap), Joh. F. Snelleman.
XVI 119
Uitgeversbond, [Circulaire van
het bestuur van den Neder-
landschen -], Aan Neder-
landsche schrijvers. XI 448
Zielen in soorten. (Prof. dr. J. H.
F. Kohlbrugge, 's Menschen
Religie), Joh. F. Snelleman.
XV 344


LIJST VAN BOEKEN EN 1IJDSCHRIFT-
ARTIKELEN

besproken in de jaargangen I-XXV van De West-Indisrhe Gids,
gerangsehikt in alphabetische volgorde van di namin der
schrijvers.
De titels der boeken zijn cursief gedrukt, die der lijdschrift-
artikelen staan tussehen aanhalingsteekrns; de name van tijd-
schriften en verzamelwerken zijn in hoofdletters gezet; de namien
der besprekers staan tusschen haakjes


ADVIES van de commissie door
de vereeniging ,,Indii-Ne-
derland" ingesteld ter bestu-
deering van de ingediende
ontwerpen tot herziening
van de reglementen op het
beleid der regeeringen in de
colonies Suriname en Cura-
vao. (z.j. 1985). XVII 27 (B.
de Gaay Fortman).
ALMANAQUE de Curavao para
el ano bisiesto de 1982. Com-
pilaci6n de W. M. Hoyer.
XIV 42; 1937 XIX 29;
1940 XXII 149 (B. de Gaay
Fortman).
ALBUM van het eiland Aruba.
Haarlem, 1934. XVI 284
(W. R. Menkman).
ALBUM zie JUBILEUM ALBUM.
Aldenburgk, J. G., zie Honor6
Naber, S. P. L'-.
Amelunxen, C. P.,De geschiede-
nis van Curagao opnieuw ver-
teld. 's-Gravenhage, 1929. XI
478 (B. de Gaay Fortman).
AMIGOE DI CURACAO. Zaterdag
80 December 1988. XV 877
(B. de Gaay Fortman).


Amstel, Hans van, Jont Suri-
name op avontuur. 's-Herto-
genbosch. XX 251 (P. M.
Legene).
-,- De wraak van den Ja-
vaan. 's-Hertogenbosch.
XXII 150 (J. M. Menkman-
Walters).
Apthorp, Georg Henry, A to-
pographical description of the
Dutch Colony of Surinam.
COLLECTIONS OF THE MASSA-
CHUSETTS HISTORICAL SO-
CIETY. Vol. I (first series).
Boston, 1792. VII 48 (T. E.
Penard).
Araquistain, Luis, La Agonia
Antillana. El imperialism
yanqui en el mar Caribe. Ma-
drid, 1928. X 585 (H. ten
Kate).
Aspinall, Sir Algernon, The
Pocket Guide to the West In-
dies. Londen, 1985. XVII
261 (Fred.Oudschans Dentz).
ATLAS van tropisch Nederland.
Uitgegeven door bet Ko-
ninklijk Nederlandsch Aard-
rijkskundig genootschap in52 LIJBT VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


samenwerking met den To-
pographischen dienst in Ne-
derlandsch-Indii. 1938. XXI
87 (P. Wagenaar Humme-
linck).
ATLAS VAN NEDERLAND, GE-
scHIEDKUNDIGE-, Kaartl7.
De Kolonien. Blad 18-15
West-Indie. Tekst door F.
Oudachans Dentz en W. R.
Menkman. 's-Gravenhage,
1988. XV 347 (Dr. J. van
Hinte).
Balen, Mr. W. J. van, Antilia.
Een gids door de Caribisehe
wereld (Uw reismakker naar
West-Indie). Amsterdam
(1985). XVII 298 (B. de
Gaay Fortman).
-, Ons gebiedsdeel Curaqao.
Haarlem, 1988. XXI 20 (W.
R. Menkman).
-, Zes Nederlandse Antil-
len. Een overzicht van ons Ge-
biedsdeel Curagao. Deventer.
XXIV64(P.Wagenaar Hum-
melinck).
-, -- Hollandsche kapers op
Amerikaansche kusten. Ver-
halen uit het optreden onzer
voorouders in do wateren
der drie Amerika's. Leiden,
1942. XXV 267 (W. R. Menk-
man).
-,- zie Tamlanco, Julio;
ECONOMIrCH STATISTISCHE
BERICHTEN.
Barbanson, W. de, ,,Sima-
dAm", SINT DOMINICUBPEN-
NINo, afl. 111. XVI163(Jhr.
L. C. van Panhuys).
Barre, Weston la ,,The peyote,
cult". YALE UNIVERSITY
PUBLICATION IN ANTHRO-
POLOGY. Number nineteen.
XX 875


Beck, Siegfried,zie Mulder, Da.
D.
Beebe, William, Jungle Peace.
Londen, 1919. III 810 (H. I).
Benjamins).
Biswamitre, C. R., ,,Hoevetel
rechtsstelsels?". Overdruk
DE BANIER (Paramaribo),
XVIII 119 (W. R. Menk-
man).
Blonk, Dr. A., J. Brummel-
kamp en dr. J. J. Fahrenfort.
Hoofdstukken uit de volken-
kunde en de social aardrijks-
kunde voor de middelbare
school. Groningen-Batavia,
1938. XX 258 (B. de Gaay
Fortnman).
Boeko, Dr. J., Rapport betref-
fende een voorloopig onderzoek
naar de toestand van de vis-
scherij en de industries van
zeeproducten in de kolonie
Curavao, ingevolge het mi-
nisteriaal besluit d.d. 22 No-
vember 1904. late en 2de ge-
deelte. IlI 215 (Max Weber).
Bonne, C. en J. Bonne-Wep-
ster, Mosquitoes of Surinam.
a study in neotropical mos-
quitoes. Amsterdam, 1925.
IX 43 (Joh. F. Snelleman).
Booy, Theodoor de, en John T.
Faris, The Virgin Islands.
Our new possessions and the
British Islands. Philadelphia
en Londen, 1918. Ib 88 (H.
D. Benjamins).
-, ,,Archeology of the Vir-
gin Islands" en ,,Santo Do-
mingo Kitchen-midden and
burial mound". MUSEUM OP
THE AMERICAN INDIAN,
HEYE FOUNDATION. New
York, 1919. III 438 (Gud-
mund Hatt).
LIST VAN BOEKEN EN TIJDBCHRIFTARTIKELRN


Bos, A., zie Frickers, J.
Breemen, Dr. P. J. van, zie
GEDESKBOEK 1634-1934.
Brensa, Carel J., West IndiA.
Beschouwingen van een toe-
rist. Soerabaja, Malang, Am-
sterdam, Curagao, 1931.
XIII 217 (W. R. Menkman).
Bruin's kaart van Neder-
landsch Oost- en West-Indid.
Zwolle. XIV 43 (Joh. F.
Snelleman).
Bruin's KAARTEN, Onze Kolo-
nien. Nederlandsch Oost- en
West-Indie, 2de druk. Zwol-
le, 1940. XXIV 95 (P. Wa-
genaar Hummelinck).
Brummelkamp, J., zie Blonk,
Dr. A.
Bruyning, S., zie EcoNoMIsce
STATISTISCHE BERICHTEN.
Buiskool, Dr. mr. J. A. E., Su-
rinaamsch staatsrecht. Am-
sterdam, 1937. XX 19 (B.
de Gaay Fortman).
Callegari, Dr.G. V., .,11 XXV
Congress internazionale de-
gli Americanisti a la Plata.
Novembre-Dicembre 1932".
Estratto dagli ATTI DELL'-
ACCADEMIA DI AGRICOLTU-
RA, SCIENCE E LETERE DI
VERONA, Serie V, vol. XI,
anno 1933. XV 170 (Jhr. L.
C. van Panhuys).
--, ,,La Ceramica dell'antico
Messico (I Nahua)". RiVIsTA
TECNICA MENBILE ,,CORRIE-
RE DEI CERAMISTI", 1984,
Perugia. XVII 270 (Jhr. L.
C. van Panhuys).
-, ,,Dei sitemi grafici degli
Azteki (Epoca precolombia-
na), con otto tavole". BOL-
LETINO DALLA ACADEMIA
ITALIANA DE STENOORAFIA,


1984, Padua. XVII 270
(Jhr. L. C. van Panhuys).
Cappelle, Dr. H. van, Mythen
en sagen nit West-Indie. Zut-
fen, 1926. IX 280 (Joh. F.
Snelleman).
CATALOoo do la Real Bibliote-
ca. Tomo VI Manuscritos.
Lenguas de Am6rica. Toino
I. Madrid, 1928. XI 287 (C.
H. de Goeje).
Clementi M. B. E., Mrs. Cecil,
Through British Guiana to
the summit of Roraima. Lon-
den, 1920. V 45 (H. D. Ben-
jamins).
Colenbrander, Dr. H. T., Kolo-
niale geschiedenis. 's-Graven-
hage, 1925. VIII 288 (C. K.
Kesler).
Corporal, Mr. dr. K. H., De
Internationaalrechtelijke be-
trekkingen tusschen Neder-
land en Venezuela, 1816-
1920. Leiden, 1920. II 357
(C. van Vollenhoven).
Costa Gomez, M. F. da, Het
wetgevend orgaan van Cura-
9ao. Samenstelling en be-
voegdheid bezien in het kader
van de Nederlandsche kolo-
niale politiek. Amsterdam,
1985. XVIII 25 (B. de Gaay
Fort man).
Cruls, Gastao, A Amazonia que
eu vi. Obidos- Tumucumaque.
Rio de Janeiro, 1930. XII
299 (C. H. de Goeje).
CURAaAO. 2de uitgave (1933).
Uitgave van de Koninklijke
vereeniging OOST EN WEST".
Bewerkt door het bestuur
der afdeeling in Curagao.
's-Gravenhage. XV 849 (B.
de Gaay Fortman).
CURAVAO (naar de laatste gege-
54 LIJT VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


vens bewerkt door het be-
stuur van de afd. van OOST
EN WEST aldaar). 's-Graven-
hage. XVIII 284 (Fred. Oud-
schans Dontz).
CUvLAQAO. 4de uitgave (1989).
Koninklijke vereeniging
OOST EN WEST. 's-Gravenha-
ge. XXI 831 (J. L. Stoit
Dijck).
CURAQAO. NETHERLANDS WEST
INDIES. Tourist Guide issued
by the Chamber of Commer-
ce. XVIII 124 (W. R. Menk-
mail).
CURAqAO. NETHERLANDS WEST
INDIES. Tourist Guide issued
by the Chamber of Commer-
ce (1939). XXI 881 (B. de
Gaay Fortman).
Dahlhaus, G. J. M., Monseig-
neur Martinus Joannes Nie-
windt. Eerste Apostolisch Vi-
caris van Curacao. Een le-
vensschets. 27 Aug. 1824-
Jan. 1860. Maasbode, z.j. VI
427 (B. de Gaay Fortman).
Danforth, Stuart T., ,,The
Birds of Saba". THE JOUR-
NAL OF AGRICULTURE OF
UNIVERSITY OF PUERTO RI-
co. 1939. XXII 352 (P. Wa-
genaar Hummelinck).
Dean, A. L., zie Me. Donald,
J. F.
Debrot, Cola, Mijn zuster de
negerin. Rotterdam, 1935.
XVII 271 (W. R. Menkman).
Denuc6, Dr. J., Afrika in de
XVlde eeuw en de handel van
Antwerpen. Documenten
voor de geschiedenis van den
handel. II. Antwerpen, 1937.
XX 375 (W. R. Menkman).
Domaine colonial fran~ais, Le,
suivi d'un aperqu g6n6ral sur


les colonies etrangeres. His-
toire, industries, vie, coutu-
mes, beaux-arts. Tome pre-
mier. Parijs, 1929. XII 187
(Joh. F. Snelleman).
Douglas, Charles E., Report on
the cultivation, treatment and
prospects of rice in British
Guiana. XIV 355 (H. G.
Brandon).
Duyvis, Guda E. G., ,,Mexi-
caansche Mozaieken".
MAANDBLAD VOORBEELDEN-
DE KUNSTEN TEVENS ORGAAN
DER VEREENIGING VAN
VRIENDEN DER AZIATISCHE
KUNBT, 12de jrg. no. 12,
1935, Amsterdam. XVIII
188 (Jhr. L. C. vanPanhuys).
EcoNoMISCH STATISTISCHE BE-
RICHTEN, 4 Mei 1938. XX
254 (B. de Gaay Fortman).
S. Bruyning, ,,Eenige aan-
teekeningen over den social
economischen toestand van
Suriname".
Mr. W. J. van Balen, .,Eco-
nomische lotgevallen vanCu-
racao"
Dr. D. Fernandes, ,,ets over
de economische beteekenis
van den landbouw in Suri-
name"
L. F. Jansen, ,,Munt- en
bankwezen van Curaqao".
Mr. S. Reitsma, ,,Het bank-
wezen in Suriname".
H. P. Schliesser, ,,Het goud-
bedrijf in Suriname".
Fred. Oudschans Dentz, ,,De
economische beteekenis van
het bauxietbedrijf in Suri-
name"
Uitvoer on havenverkeer
van het gebiedsdeel Curaqao.
Economische toestand van Suri-
LJST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


name, De. VERSLAO uitge-
bracht door de Kamer van
koophandel en fabrieken te
Paramaribo. 1985. XVIII
128 (W. R. Menkmlan).
Edler, Friedrith, The Dutch
Republic and the American
Revolution. Baltimore, 1911.
II 558 (B. de Gaay Fortman)
Edschmid, Karel, Glanz und
Elend Sud-Amerikas. Roman
eines Erdteils. Frankfort a/d
Main, 1982. XIV 298 (B. de
Gaay Fortman).
Eibergen, P. en C. Lekkerker-
ker, Sociale geografie van Ne-
derland en zijn overzeesche ge-
westen. Vijfde deel van B. A.
Kwast en C. Lekkerkerker,
Beknopt leerboek der aard-
rijkskunde voor burgerscholen,
gymnasia en kweekscholen.
Groningen, Batavia, 1988.
XX 258; Negende druk,
1939. XXII 28 (B. de Gaay
Fortinan); zie ook Lekker-
kerker, C.
Eigenian, Prof. mr. J. A., In-
dii en de ministerraad. Een
staatsrechtelijke studie.'s-Gra-
venhage, 1929. XI 542 (B. de
Gaay Fortman).
Einaar, J. F. E., Bijdrage tot
de kennis van het Engelsche
tusschenbestuur van Surina-
me, 1804-1816. Academisch
proefschrift, Leiden, 1984.
XVII 822 (W. R. Menkman).
Eldermans, Ds. H. W., zie
GEDENKBOEK 1634-1984.
Elias, Johan E., Het voorspel
van den eersten Engelschen
oorlog. 's-Gravenbage, 1920.
II 626 (S. van Brakel).
ENCYCLOPAEDIA VOOR JONGE-
REN, zie WIE IS DAT?


Engelberts, Dr. XV. J. M., Met
Hr. Ms. kruiser ,,Sumatra"
om de West naar de Oost. Am-
sterdam, (1928). X 430 (C. H.
de Goeje).
ETHNOS, 1936. Stockholm.
XVIII 252 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
Euwens O.P., P. A., Her St.
Elisabeth's gasthuis op Oura-
gao. Curagao, (1980). XII
492 (B. de Gaay Fortman).
-- zie GEDENKBOEK 164-
1934.
Fahrenfort, Dr. J. J., zie
Blonk, Dr. A.
Farabee, William Curtis, ,,The
Central Arawaks". UNIVER-
SITY OF PENNSYLVANIA. THE
UNIVERSITY MUSEUM AN-
THROPOLOGICAL PUBLICA-
TIONS. Vol. IX. Philadelphia,
1918. VII 481 (Jhr. L. C.
van Panbuys).
-, ,,The Central Caribs".
UNIVERSITY OF PENNSYLVA-
NIA. THE UNIVERSITY MU-
SEUM.ANTHROPOLOGICAL PU-
BLICATIONS. Vol. X. Phila-
delphia, 1918. IX 91 (C. H.
de Goeje).
Faris, John T., zie Booy,
Theodoor de.
Febr., Ir L. J. M., De wereld in
beeld. Serie I. Onze overzee-
sche gewesten. Met beschrij-
venden tekst. Haarlem, 1929.
XI 575 (H. D. Benjamins).
Serie II. De groote Indische
cultures. XXII 45.
FERNANDES, Dr. D., zie Eco-
NOMIBCH STATISTIBCHE BB-
RICHTEN.
Fewkes, J. Walter, ,,A pre-
historic island culture area of
America. A report on prehis-56 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKLLEN


toric objects from the West
Indies in the Museum of the
American Indian. (Hey
Foundation) in 1914." THIR-
TY FOURTH ANNUAL REPORT
OF THE BUREAU OF AMERIC-
AN ETHNOLOGY 1912/3.
Washington, 1922. VI 85
(H. ten Kate).
Flu, P. C., Populaire voordrach-
ten. Gebruikt als leiddraad
bij het onderwijs in de hygij-
ne aan de Bestuursschool te
Weltevreden. 2de druk. Ba-
tavia, 1920. III 380 (Jhr. L.
C. van Panhuys).
- -- ,,Verslag van een studie-
reis naar Suriname. Sept.
1927-Dec. 1927 en beschou-
wingen dienaangaande." Ac-
TA LEIDENBIA III. Zelfstan-
dige uitgave. Utrecht, z.j.
XXIV 809 (P. Wagenaar
Hummelinck).
Frickers, J., ,,Het voorkomen
van Dipylidium caninum
(Linn6 1758); Toxocara ca-
nis (Werner 1782); Ancy-
clostoma caninum (Ercolani
1859); Dirofilaria immitis
(Leydi 1856) en Spirocerca
sanguinolenta (Rudolphi
1819) bij den hond (canis fa-
miliaris) in Suriname."Over-
druk TIJDBCHRIPT VOOR
DIERGENEESKUNDE, jg.1938
afl. 19. XXI 90 (Dr. S. Ga-
jentaan).
-, in samenwerking met
prof. dr. O. Nieschulz en A
Bos, ,,Over een infectie door
Trypanosoma Viennei bij een
round uit Suriname". Over-
druk TIJDSCHRIFT VOOR
DIEROENEESKUNDE, jg.1938
afl. 19. XXI 90 (Dr. S. Ga-
jentaan).


-, Vleeschkeuring, Vleesch
en Slachtveeeelt in Suriname.
XXII 27 (J. Gajentaan).
-, De geschiedenis van den
Diergeneeskundigen dienst in
Suriname. XII 27 (J. Gajen-
taan).
Frddin, Otto en Erland Nor-
denskiild,UeberZwirnen und
Spinnen bei den Indianern
Siidamerikas. G6teborg,1918.
Ib 500 (Joh. F. Snelleman).
Gaay Fortman, B. de, zie GE-
DENKBOEK en GEDENKBOEK
1634-1934.
Gabriel, Alfons, Tschogogo. Aus
dem Leben der Flamingos.
Stuttgart, 1988. XXI 822
(P. Wagenaar Hummelinck).
GEDENKBOEK VAN HET ALGE-
MEEN NEDERLANDSCH VER-
BOND, bij gelegenheid van
zijn 25-jarig bestaan, 1898-
1923. Geschiedenis en in-
vloed van den Nederland-
schen stain. ,,Suriname"
door F. Oudschans Dentz;
,,Curagao", door B. de Gaay
Fortman. VI 127 (J. F.
Snelleman).
GEDENKBOEK NEDERLAND-CU-
RAQAO 1634-1934. Uitgege-
ven ter gelegenheid der her-
denking van de driehonderd-
jarige vereeniging van Cura-
qao met Nederland. Amster-
dam, 1934. XVI 255 (Mr. G.
H. Eskes).
Dr. P. J. van Breemen, ,,De
kleine landbouw in Cura-
Qao"; ,,Het Curagaosche vis-
scherijbedrijf".
Ds. H. W. Eldermans, ,,Het
Protestantisme op de eilan-
den Curacao, Aruba en Bo-
naire".
P. A. Euwens O.P. ,,CuragaoLIJST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


bij de wisseling der eeuwen
en de keerpunten der ge-
schiedenis".
Mr. B. de Gaay Fortman,
,,De bestuursinrichting van
Curagao".
Prof. ir J. A. Grutterink,
,,Geologie en mijnbouw".
Prof. dr. L. Knappert, ,,De
eerste honderd jaren derPro-
testantsche gemeente op Cu-
ragao"
Ir. F. S. Langemeyer, ,,De
zoutwinning op de Neder-
landsche Antillen".
Dr. J. G. Loohuis, ,,De aard-
olie-industrie op Curagao".
(W. R. Menkman), ,,De ex-
peditie van 1634"; ,,De ver-
overaars van Curagao";
,,Vereeniging met Nieuw-
Nederland. Slavenhandel-
Slavernij"; ,,De Portugee-
sche Joden in Curavao";
,,Toestanden in den compag-
niestijd"; ,,Europeesche oor-
logen"; ,,De Europeanen in
de Caraibische zee"; ,,Sluik-
handel"; ,,Onafhankelijk-
heidsoorlogen en revolution-
naire bewegingen. Verhou-
ding tot Venezuela"; ,,En-
gelsche overheeraching. Her-
stel der Nederlandsche sou-
vereiniteit"; ,,Onze eilanden
tijdens de regeering van Ko-
ning Willem I tot den Belgi-
schen opstand"; ,,1880-
1850"; ,,De Nederlandsche
Antillen als een afzonderlijk
bestuursgebied tot het einde
der negentiende eeuw"; ,,De
eerste 25 regeeringsjaren van
Koningin Wilhelmina"; ,,De
laatste tien jaren"; ,,Eenige
statistische cijfers"; ,,De
herdenking van 1984".


Ir. G. Schotel, ,,De draadloo-
ze telegrafie".
H. J. A. Schroeder, ,,Over-
zicht van de wetgeving op
onderwijsgebied in Curagao"
Dr. W. G. N. van der Sleen,
,,Grepen uit planten- en die-
renleven van Curaqao, Aru-
ba en Bonaire".
C. van Son, ,,De groep Ne-
derlandsche Antillen van het
Algemeen Nederlandsch ver-
bond".
P. I. V(erriet), ,,Werkzaam-
heid der R.K. Missie op cha-
ritatief en social gebied".
Prof. dr. J. Versluys, ,,De
watervoorziening van Cura-
qao"
Mr. W. M. A. Weitjens, ,,De
rechtsbedeeling".
F. W. P. W(inkel), ,,De vrij-
metselarij op Curagao".
Geijskes, D. C., ,,Voorraadin-
secten van rijst in Suriname
met aanwijzingen der bestrij-
ding". BULLETIN Departe-
ment Land bouwproefstation
in Suriname". 1940. XXII
256 (P. Wagenaar Humme-
linck); zie ook Stahel,Gerold.
Gillin, John, ,,The Barama Ri-
ver Caribs of British Guia-
na". PAPERS OF THE PEABO-
DY MUSEUM OF AMERICAN
ARCHAEOLOGY AND ETHNO-
LOGY. Harvard university.
Vol. XIV no. 2. Cambridge
Mass., 1936. XIX 157 (C. H.
de Goeje).
GOUDEN JUBILEUM DER DOMI-
NIKANER MIBBIE OP CURA-
9Ao W.I. 1870-1920. Ter
dankbare herinnering door
eenige missionarissen be-
werkt. Nijmegen. II 363 (B.
de Gaay Fortman).58 LUJBT VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


Gower, Charlotte D., ,,The
Northern and Southern Af-
filiations of Antillean Cultu-
re". MEMOIRS OF THE AMER-
ICAN ANTHROPOLOGICAL AS-
SOCIATION no. 35. M.nasha
Wis., 1937. X 44 (H.tenKate).
Grol, G. J. van, De grondpoli-
tiek in het West-Indische do-
mein der Generaliteit. Een
historische studied. Algemeen
historische inleiding. 's-Gra-
venhage, 1934. XVII 206
(W. R. Menkman).
Grutterink, Prof. ir. J. A., zie
GEDENKBOEK 1634-1984.
Haebler, Ruth, ,,Die geflochte-
nen Hiingematten der Natur-
vBlker Stidamerikas". ZEIT-
BCHR. I. ETHNOLOGIE, 1919.
Ib 487 (Joh. F. Snelleman).
Hall, Dr. C. J. J. van, Het Ko-
loniaal instituul te Amster-
dam. Wording, working en
toekomst. Amsterdam, 1941.
XXII 253 (B. de Gaay
Fortman).
Hall Holden M.D., William,
,,Civilization and sudden
death". NATURAL HISTORY,
Dec. 1988. New York. XXI
826 (C. H. de Goeje).
HANDBOEKJE VOOR SURINAME
EN CURAQAO 1938. Samenge-
steld door de West-Indische
kamer in samenwerking met
de Vereen. ,,Bureau voor
handelsinlichtingen" te Am-
sterdam. XX 254 (B. de
Gaay Fortman).
HANDBOOKS prepared under
the direction of the historical
section of the Foreign Office.
Londen, 1920; no. 184 Intro-
duction to the GuianaColonies,
185 British Guiana, 186 Dutch


Guiana, 187 French Guiana.
III 588 (H. D. Benjamins).
HANDBOOK, THE BRITISH
GUIANA 1922. Containing
general and statistical infor-
mation concerning the colo-
ny, its industries, manufac-
tures and commerce. George-
town. VI 135 (H. D. Benja-
mins).
HANDELSADREBBOEK 1929 voor
Ned. West-Indii (eerste uit-
gave). Samengesteld door de
vereeniging ,,Bureau voor
handelsinlichtingen". Am-
sterdam. XI 477 (B. de Gaay
Fortman). Derde uitgave
1982. XIV 294 (B. de Gaay
Fortilan).
Harder, C. L. Bijdrage tot de
kennis van de Curacao-aloan
en van haar opsporing. Delft,
1940. XXIII 92 (C. W. Wil-
linge Prins-Visser).
Harloff, A. J. W., Een raad van
experts voor Nederlandsch
overzee.'s-Gravenhage,(1981).
XIII 576 (B. de Gaay Fort-
man).
Harlow, V. T., zie Raleigh, Sir
Walter.
Hass, Hans, Unter Korallen
und Haien. Abenteuer in der
Caribischen See. Berlijn,
1941. XXIV 121 (P. Wage-
naar Hummelinck).
Have, 0. ten, en dr. L. M. G.
Kooperberg, De aarde en haar
volken. Aardrijkskundig leer-
boek. Deel III (B) Neder-
landsch Oost- en West-Indie.
Geographisch en economisch.
Rotterdam, 1924. VI 472
(H. D. Benjamins).
Helman, Albert, Zuid-zuid-
west. IX 180 (G. J. Staal).
T.IJST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


-. De still plantage. Rotter-
dam. 1931. XIV 135 (H. D.
Benjamins).
Hemniersani. M., zie Honor6
Naber, S. P. L' .
Henriquez, Emilio L.,Annoran-
zas de una vida meritoria. Cu-
ragiu en Amsterdam, 1987.
XX 152 (B. de Gasy Fort-
man).
HERDENKINGSLECTUUR (1684-
1984). XIV 128, 166 (B. de
GRay Fortman).
Herskovits, Prof. dr. Melville
J. en F. J.Herskovits ,,Bush-
Negro Art". THE ARTS, 1930.
New York. XIII 158 (Jhr. L.
C. van Panhuys).
-, in samenwerking met F.
S. Herskovits, ,,A Footnote to
the history of Negro Slaving.
OPPORTUNITY Juil 1933;
,,An outline of Dahomean
Religious Belief". MEMOIRS
OF THE AMERICAN ANTHRO-
POLIGICAL ASSOCIATION no.
41. 1938. XVI 115 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
-, Dr. Melville J. en Frances S.
Herskovits, Rebel Destiny.
Londen en New York, 1934.
XVI 294 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
,-- ,,The Art of Daho-
mey. I Brass-Casting and Ap-
pliqu6 Cloths, II Wood
Carving". THE AMERICAN
MAGAZINE OF ART, THE FE-
DERATION OF ARTS. Wash-
ington, 1934. XVI 381 (Jhr.
L, C. van Panhuys).
-, en Frances S. Hersko-
vits, ,,Suriname Folk-Lore.
With transcriptions of Suri-
name Songs and musicologic-
al analysis by Dr. M. Ko-


linsky". COLUMBIA UNIVER-
SITY CONTRIBUTIONS TO AN-
THROPOLOGY. Vol. XXVII.
New York, 1986. XX 1 (J.
P. B. de Josselin de Jong).
- ,,Man, the Speaking Ani-
mal". X.S. Juni 1933. Eas-
ton Penn.; ,,On the Prove-
nience of NewWorldNegros".
SOCIAL FORCES XII 2; Aan-
kondiging van 4 boeken,
uitgegeven door het Interna-
tionaal instituut voor Afri-
kaansche talen en beschavin-
gen. JOURNAL OF AMERICAN
FOLKLORE, Apr.-Juni 1988;
,,Race Relations". THE
AMERICAN JOURNAL OF SOCI-
OLOGY. Mei 1988. XVI 115
(Jhr. L. C. van Panhuys).
-, ,,Walter Roth". AMERIC-
AN ANTHROPOLOGIST. Vol. 86
1984; ,,The best Friend in
Dahomey.,,Negro" an An-
thology by Nancy Cunard".
JOURNAL OF NEORO EDUCA-
TION. 1954; ,,A critical Dis-
cussion of the ,,Mulatto Hy-
pothesis". JOURNAL OF NE-
ORO EDUCATION. 1984;
,,Freudian Mechanism in Pri-
mitive Negro Psychology,
Essays presented to C. G.Se-
ligman". 1984. KEOAN PAUL
TRENCH. XVI 381; ,.Book
Reviews, Africa and Ocea-
nia". AMERICAN ANTHROPO-
LOGIST. 1934; ,,Lo, the Poor
Haitian". THE NATION. 1929.
XVI 881 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
-, ,,Wari in the New
World". JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGIST IN-
STITUTE. 1932. Londen. XVI
231 (Jhr. L. C. van Panhuys).
60 LIJUT VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


-, Life in a Haitian Valley.
New York en Londen, 1937.
XXI 324 (C. H. de Goeje).
Heyligers, J. C. Th. G. J., zie
Johnston, Sir Reginald St.-.
HIER DINASO, 7 Mei 1938,
weekblad wonder leading van
Joris van Severen. XX 254
(B. de Gaay Fortman).
Hingston, Major R. W. G.,
,,The Oxford University Ex-
pedition to British Guiana".
THE GEOGRAPHICAL JOUR-
NAL. Vol. LXXVIno. 1. 1930.
XII 441 (H. D. Benjamins).
Holdridge, Desmond, Escape to
the Tropics. New York, 1937.
XXI 825 (C. H. de Goejc).
Hollander, Dr. A. N. J. den,
De landelijke armed blanken in
het zuiden der Vereenigde Sta-
ten. Een sociaal-historische
en sociografische studied. Gro-
ningen-DenHaag-Batavia,
1933. XVII 266 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
Holnes, W. H., Handbook of
Aboriginal American Anti-
quities. Part I. Introduc-
tion The Lithic Industries.
Washington, 1919 (Smithson-
ian Institution. Bureau of
American Ethnology. Bulle-
tin 60). III 58 (Dr. H. ten
Kate).
Honderd jaar Curafao. 1842 12
January 1942. Uitgave Zus-
ters Franciscanessen. Moe-
derhuis ,,Mariadal". Roosen-
daal. XXIV 286 (B. de Gaay
Fortman).
Honor Naber, S. P. L'-, Jo-
hannes de Laet laerlyck Ver-
hael van de Verrichtingen der
Geoctroyeerde West-Indische
Compagnie in derthien boe-


cken. Eerste deel.Boek I-III
(1624-1626). 's-Gravenhage,
1931. (Linschoten-vereeni-
ging, dl. XXXIV). XIII 879
(Job. F. Snelleman).
Tweede deel. Boek IV-VII
(1627-1630). XIV 315 (Joh.
F. Snelleman).
Derde deel. Boek VIII-X
(1631-1633). XVI 266 (W.R.
Menkman).
zie verder Warnsinck, J. C'.
M.
-,- Reisebeschreibungen von
Deutschen Beambten und
Kriegsleuten im Dienste der
Niederliindischen West- und
Ost-Indischen Kompagnien,
1602-1797. Erster Band. I
Johann Gregor Aldenburgk
West-Indianische Reisze und
Beschreibung der Beldg. und
Eroberung der Statt S. Salva-
dor in den Bahie von Todos os
Sanctos in dem Lande von Bra-
silia 1623-1626. II Ambrosii
Richszhoffers Braszilianisch-
und West Indianischo Reisto
Beschreibung 1629-1632. III
Michael Hemmersams West-
Indianische Reiszebeschrei-
bung 1639-1645. 's-Graven-
hage, 1930. XII 389 (Joh. F.
Snelleman).
-, -GEBCHIEDKUNDIGE AT-
LAS VAN NEDERLAND (Brazi-
lii). XIII 331 (Joh. F. Snel-
leman).
Hostos, Adolfo de, ,,Anthropo-
morphic carvings from the
Greater Antilles". AMERICAN
ANTHROPOLOGIST. Vol. 25
1923. VI 333 (H. ten Kate).
-,- ,,Three-pointed Stone
zemi or idols trom the West
Indies: an interpretation".LIST VAN bOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


AMERICAN ANTHROPOLOGIST.
Vol. 25. 1923. V. 491 (H. ten
Kate).
Hoyer, W. 11., A Historical
Chart and Decorative Map of
the Island of Curacao; A brief
commentary on the print en-
titled: A Historical Chart and
Decorative Map of the Island
of Curacao. XIII 494 (B. de
Gaay Fortman).
-, Woordenlijst en samen-
spraak Hollandsch-Papie-
mentsch-Spaansch. Derde
druk 1981. XIII 538 (B. de
Gaay Fortman).
-, Algun pagina tuma fo'i
historic di Curacao. Curaqao.
XVI 127 (B. de Gaay Fort-
man).
Vocabulary and dialogues
English-Papiamento-Dutch.
Curagao, 1986. XVIII 250
(B. de Gaay Fortman).
-, ie ALMANAQUE.
Houwink, Net, De Avonturier.
Amsterdam, 1986. XVIII
'240 (W. R. Menkman).
Hudig Dzn., J., De West-Indi-
sche Zaken van FerrandWha-
ley Hudig 1759-1797. Am-
sterdam, 1922. IV 562 (H. D.
Benjamins).
-, De scheepvaart op West-
Afrika en West-Indid in de
achttiende eeuw. Amsterdam,
(1927). IX 331 (H. D. Benja-
mins).
Hudson, Alfred E., ,,Kazak so-
cial structure". YALE UNI-
VERSITY PUBLICATIONS IN
ANTHROPOLOGY. Number
twenty. XX 875
Hull, William I., ,,William
Penn and the Dutch Quaker
migration to Pennsylvania.


No. 2 SWARTHMORE COLLEGE E
MONOGRAPHS ON QUAKER
HISTORY. 1935. XVIII 248
(W. R. Menkman).
Hyatt Verrill, A., The Book of
the West Indies. New York,
1917. Ia 428 (H. D. Benja-
miins).
-, G. A., Isles of Spice and
Palm. New York, 1916. Ia
388 (H. D. Benjamins).
INLICHTINGEN EN ONDERZOE-
KINGEN van de afdeeling
Handelsmuseum in 1934.
Uitgegeven door de Konink-
lijke vereeniging Koloniaal
Instituut te Amsterdam. Me-
ddeeeling no. XXXVII (ae-
therische oliin enz.). XVII
29 (J. A. Liems).
Izikowitz, Karl Gustav, Music-
at and other sound instru-
ments of the South American
Indians. A comparative
ethnographical study. Gite-
borg, 1985. XVIII 845 (C. H.
de Goeje).
Jacobs, Herman J., zie Oud-
schans Dentz, Fred.
Jansen, Drs. L. F., Curacao en
de devaluatie. 1936. XVIII
314 (W. R. Menkman).
-, ECONOMISCH STATISTI-
BCHE BERICHTEN.
Johnston, Sir Reginald St.-,
West-Indische peperpot. Uit
het Engelsch vertaald door
J. C. Th. G. J. Heyligers.
Zutfen, 1988. XV 377 (Joh.
F. Snelleman).
Jones, Chester Lloydd, Carib-
bean Interests of the United
States. New York en Londen,
191G. Ia 501 (H. D. Benja-
mins).
JOURNAL DE LA SOCIETY DEB62 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


AMiRICANIBTBS. Nouvelle
S6rie. Tome XXIV. Parijs,
1932. XV 71 (C. H. de
Goeje); Tome XXV. Parijs,
1934. XVII 234 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
JUBILEUM ALBUM bevattende 5
Curavaosche penteekeningen
vervaardigd door Holland-
sche artisten, 1 reproductive
historische Curagaosche pen-
teekening. Ontwerp J. Thys-
sen. Curacao. XVI 285 (W.
R. Menkman).
KAART VAN PARAMARIBO, 1916
-1917. Schaal 1:10.000.
Vervaardigd door den Opne-
mingsdienst van Suriname.
's-Gravenhage, 1920. III 221
(Jhr. L. C. van Panhuys).
Kahn, Morton C., ,,Notes on
the Saramaccaner Bush Ne-
groes of Dutch Guiana".
AMERICAN ANTHROPOLOGIST,
1929. XI 483 (H. D. Benja-
mins).
Djuka. The Bushnegroes

1981. XIII 228 (H. D. Ben-
jamins).
- ,Africa's lost tribes in
South America. An on-the-
spot account of blood-chil-
ling African rites of 200 years
ago preserved intact in the
jungles of South America by
a tribe of runaway slaves".
NATURAL HISTORY. Apr.
1989. New York. XXI 325
(C. H. de Goeje).
KALENDER van de ,,Curagao
Trading Company S.A." XX
55 (B. de Gaay Fortman).
KAMER van koophandel en fa-
brieken te Paramaribo. Ver-
slag. De economische toe-


stand van Suriname. XVIII
123 (W. R. Menkman).
Karsten, Rev. Rudolf, De
Britsch-Indiers in Suriname.
Een korte schets, benevens
een handleiding voor de be-
ginselen van het Hindi.
's-Gravenhage, 1930. XII
291 (Job. F. Snelleman).
Keiser, U. D. en G. J. A. Mul-
der, Leerboek der aardrijks-
kunde. Derde deel (Overig
Europa en Nederlandsch
Oost- en West-Indie). Derde
druk. Groningen, Den Haag,
1924. VI 472 (H. D. Benja-
mins).
Keuchenius, P. E., ,,Siedlungs-
plane in den Niederlande".
Die Sonne. Leipzig, 1936
(W. R. Menkman).
Kies, Ch., De historische ivor-
ding en de huidige beteekenis
van Nederlandsch West-Indi4
(Suriname en de Nederland-
sche Antillen). Eigen uitgave.
XIX 258 (B. de Gaay Fort-

Knappert, Dr. L., Schets van
eene geschiedenis onzer han-
delskerken. 's-Gravenhage,
1928. X 281 (D. C.Hesseling).
-, Geschiedenis van de Neder-
landsche Bovenwindsche ei-
landen in de 18de eeuw.
's-Gravenhage, 1982. XIV
295 (B. de Gaay Fortman).
ie ook GEDENKBOEK
1634-1984.
Koch, Louis, Suriname 't land
der toekomst. a. Landbouw.
XVI 327 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
Koblbrugge, Prof. dr. J. H. F.,
's Menschen Religie. XV 844
(Job. F. Snelleman).LIJST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


KOLONIAAL INSTITUUT, GIDS
IN HET ECONOMISCH Mu-
SEUM. I. Suriname. 1929. XI
578 (Job. F. Snelleman).
Kooperberg, Dr. L. M. G., zie
Have, 0. ten.
Kruythoff, S. J., The Nether-
lands Windward Islands and
a few interesting items on
French St. Martin. Antigua,
1938. XXI 148 (Mr. F. G.
Schalkwijk).
Kunst, Dr. Jaap ,,The Music of
Java". INDIAN ART AND
LETTERS. Vol. VIII. Londen.
XVIII 190 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
,,Ein musikologischer
Beweis fiir Kulturzusammen-
hange zwischen Indonesien
vermutlich Java und
Zentralafrika". INTERN.
ZEITBCHRIFT FIR V6LKER-
UND SPRACHKUNDE ANTHRO-
Pos. Deel XXX. 1936 St. Ga-
briel-MSdling; ,,The Music of
Java". INDIAN ART AND LET-
TERS. Vol. VIII no. 2. Lon-
den. XVIII 190 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
Kwast, B. A., zie Eibergen,
P.
Laet, De, zie Honor6 Naber, S.
P. L'- en Warnsinck, J. C.
M.
Lampe, H. E., Aruba voorheen
en than. XV 171 (B. de
Gaay Fortman).
Lanao Loaiza, J. R., Las Pam-
pas Escandalosas. Manizales-
Colombia, 1986. XXI 822
(P. Wagenaar Hummelinck).
Lange-De Bruijn, M. B. de,
,,Dagelijksche dingen van
Curagao". BUITEN, 1920. Ib
438 (Job. F. Snelleman).


Langemeyer, Ir. F. S., zie GE-
DENKBOEK 1684-1984.
Leeuw, Hendrik de ,Onze West.
Vertaald door J. Kuylman.
Met teekeningen van den
schrijver. Bandontwerp Wim
Weynman. Amsterdam,
1937. XX 306 (W. R. Menk-
man).
Legene, P. M., Zinzendorf.
Zeist, 1938. XXI 90 (B. de
Gaay Fort man).
-, Soeradshmoekhi, het zon-
nebloempie in de schaduw ge-
plant. Zeist. XXI 249 (H.
K(eulemans)-H(6weler)).
-, De roode man en het evan-
gelie. Zeist, 1941. XXIII 127
(B. de Gaay Fortman).
Lekkerkerker, C., Sociale geo-
grafie van Nederland en zijn
overzeesche gewesten. Negen-
de druk. Groningen,Batavia,
1989. XXII 28 (B. de Gaay
Fortman); zie ook Eiber-
gen, -.
Lier, Willem Fr. van ,Iets over
de Boschnegers in de Boven-
Marowijne. Paramaribo,
1919. II 163 (H. D. Benja-
mins).
Lindblom, Gerhard, ,,Afrikani-
sche Relikte und Indianische
Entlehnungen in der Kultur
der Buschneger Surinams".
G6TEBORGS KUNOL. VETEN-
8KAPS OCH VITTERHETB -
SAMHALLES HANDLINOAR,
Fjarde Fi6jden. XXVIII.
Giteborg. VI 419 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
-, Dr. -, Einige Details in der
Ornamentik der Buschneger
Surinams. Stockholm, 1926.
VIII 432 (Jhr. L. C. van
Panhuys)
64 LIJBT VAN: HOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


Linden, C. van der, en M. S.
Wytema, Met Hr. Ms. K
XIII naar Nederlandsch-In-
die. Amsterdam, (1927). X
430 (C. H. de Goeje).
Lingbeek, C. A., Heb je wel ge-
hoord? ... De geschiedenis
van een strijd om even mil-
lioen en meer aan geld en nog
veel meer aan geestelijk goed.
X 234 (B. de Gaay Fortman).
Loohuis, Dr. J. G., zie GEDENK-
BOEK 1634-1934.
Lovii, Sven, Origins of the Tai-
nan culture, West Indies.
Giteborg, 1985. XVIII 846
(C. H. de Goeje).
Lynden, A. J. H. van, Op zoek
naar de zuidgrens. De grens-
bopaling tunsschen Surinanme
en Brizili6 1985-1988. Met
korte verslagen van F. H. M.
van Straelen, luitenant ter
zee le klasse, K. Meuldijk,
korporaal-telegrafist on H.
Rombouts, arts. XXII 147
(G. Verateeg).
MacKaye. Percy. The Skippers
of Nancy Gloucester. New
York, 1924. VI 644 (T. E.
Penard).
Mathews, Gertrude S., Treasu-
re. New York, 1917. Ib 177
(H. D. Benjamins).
McDonald A.M., M.D., J. F. en
A. L. Dean A.B.,Ph.D.,,.The
greatt ment of leprosy, with
especial reference to some
new chaulmoogra oil derivat-
ives." TREASURY DEPART-
MENT. PUBLIC HEALTH RE-
PORTS ISSUED WEEKLY BY
THE UNITED STATES HEALTH
SERVICE. Vol. 85. Washing-
ton, 1920. III 218 (Jhr. L. C.
van Panhnys).


Mebius, Dr. J., Geneeskundige
hulp. Populair-geneeskundig
en hyginisch handbook. Gro-
ningen. XX 150 (Radema-
ker).
Menkman, W. R., ,,Nederland
in Amnerika en West-Afrika".
Overdruk Nederlanders over
de zeegn. Utrecht, 1940.
XXII 255 (J. van Hinte).
-, TROPICH NEDERLAND
IN ZAKFORMAAT 10. Surina-
me (1942). XXIV 287 (B. de
Gaay Fortman).
-, De Nederlanders in het
Caraibische zeegebied. waarin
de geschiedenis der Neder-
landsche Antillen. Amster-
dam, 1942. XXV 60(J. van
Hinte).
-, --zie ook ATLAS,GEscHIED-
KUNDIGE; GEDENKBOEK
1634-1934; Oudschans
Dentz, Fred.
Mensch, C., Geografie van Oost-
en West-Indie. Zwolle, 1924.
VI 830 (H. D. Benjamins.
Miet-raux, D. .., sie Rerisr.
Meuldijk, K., zie Lynden, A. J.
H. van.
Meurs, H. van, Literatuur-over-
zicht van het jaar 1938 van de
taal-, land- en volkenkunde en
geschiedenis vanNederlandsch-
Indie. KONINKLIJK INSTI-
TUUT VOOR DE TAAL-, LAND-
EN VOLKENKUNDE VAN NE-
DERLANDSCH-INDIE. 's-Gra-
venhage, 1939. XXI 330 (B.
de Gaay Fortman).
Moelia, Dr. T. S. G., Het primi-
tieve denken in de moder-
ne wetenschap. Groningen,
's-Gravenbage,Batavia,1933.
XVI 119 (Joh. F. Snelle-
man).LIST VAN BOBKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELBN


Moleugraaff, G. J. H., Geologie
en geohydrologie van het eiland
Curagao. 1929. XI 887 (Dr.
N. Wing Easton); (zie ook
XI 491).
Mordini, A., ,,Gaetano Oscula-
ti e l'archeologia del medio
Rio delle Amazoni". ARCHI-
VIO PER L'ANTHROPOLOGIA E
LA ETHNOLOGIA. Vol. LXIV,
1984. XVII 286 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
Moresco, M., Westwaarts. Am-
sterdam, 1924. VI 189 (B. de
Gaay Fort man).
Morrill, G. L., The Curse of the
Caribean and the Three
Guianas (Gehennas). Minnea-
polis", (1920). IV 274 (H. D.
Benjamins).
M6rzer Bruyns, A. G., ,,Het
eilandenrijk in de Caraibi-
sche zee".TIJDscHRIFT VOOR
ECONOMIBCHE GEOGRAPHIC.
III 333 (B. de Gaay Fort-
man).
Mulder, Ds. D., en Siegfried
Beck, Landbouwopvoeding
van de Surinaamsche jeugd.
Een vraag en een antwoord.
Paramaribo-Amsterdam,
1988. XXI 14 (W. R. Menk-
nlan).
Mulder, G. J. A., zie Keiser,
U. D.
Mufioz, Eugenio Petit, Inter-
pretaciones esquemdticas sobre
la historic de la conquista y la
colonizacidn espaholas en
Amdrica. Montevideo, 1927.
X 331 (C. H. de Goeje).
Munro, Paul-Guillaume enTho-
mas, La sculpture negre pri-
mitive. Parijs, 1929. XI 41
Job. F. Snelleman).
Na vijftig jaar. Gedenkboekje,
West-Indische Gids


uitgegeven bij gelegenheid
van het vijftigjarig verblijf
der fraters van Tilburg in de
missie van Curacao. Z.j.
(1936). XVIII 819 (B. de
Gaay Fortman).
1937. Mooi Curagao. Uitgave
van de Kon. vereen.Oost EN
WEST, afd. Curagao. XVIII
318 (B. de Gaay Fortman).
Nieschulz, Prof. Dr. O., zie
Frickers, J.
Nordenskiild, Erland, Eine
geographische und ethnogra-
phische Analyse der materiel-
len Kultur zweier Indianen-
stdmme in El gran Chaco
(Siidamerika). Goteborg,
1918. II 682 (Job. F. Snelle-
man).
-, The changes in the mate-
rial culture of two Indian
tribes under the influence of
new surroundings. Goteborg,
1920. III 271 (Job. F. Snelle-
man).
-, Deductions suggested by
the geographical distribution
of some post-Columbian words
used by the Indians of South-
Amerika. Gbteborg, 1922. V
216 (Jhr; L. C. van Panhuys)
-, zie Frodin, Otto.
Nouhuys, J. W. van, De eerste
Nederlandsche Transatlanti-
sche Stoomvaart in 1827 van
Zr. Ms. Stoompakket Curacao.
Eerste deel. Het journal.
's-Gravenhage, 1927 (LIN-
SCHOTENVEREENIGING). IX
89 (C. H. de Goeje).
O'Ferral, R. A. P. C., zie Ulti-
mus.
Olea, R. P. Bonifacio Ma. de,
Ensayo gramatical del Dia-
lecto de los Indios Guaraninos.66 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFrARTIKELEN


Caracas, 1928. XI 287 (C. H.
de Goeje).
Ommeren, H. van, zie Tiel, P.
H. van.
Oppenheim, J. D., ,,Ontwikke-
lingsimgoelijkheden van een
Citrus-Cultuur in Suriname".
Mcledeeling no. 2. van het
I)EPARTEMENT VAN LAND-
BOUW-ECONOMIBCHE ZAKEN
IN SURINAME. Paramaribo,
Maart 1939. XXI 327 (W.
R. MInkman).
OudschaiiBs Dentz, Fred., en
Htrim. J. Jacobs, Onze West
in Beeld en Woord. Platenal-
buin. 2de druk. Amsterdam,
1929. XI 479 (W. R. Menk-
Ilian).
-, Cornelis iVa Aerssen van
Sommelsdyck. Een belangrij-
ke figuur uit de geschiedenis
van Suriname. Amsterdam,
1988. XXI 56 (C. K. Kesler).
,- Surinaamnsche peperpot.
Bont allerlei over land en volk
van Suriname. DIordrecht,
1985 XVI1 59 (Job. F. Snel-
lemaii).
Suriname, en W. R.
Menkman, Curacao. OOST EN
WEST. X 327 (C. K. Kesler).
-, zie ook ATLAS, GE-
BSHIEDKUNDIGE; ECONO-
MISCH STATISTISCHE BE-
RICHTEN; GEDENKBOEK.
Pais, Dott. Antonino, La Stazio-
ne Radioterapica Antimalari-
ca di Terractna nel suo pnrmo
anno di vita. Rome, 1922.IV
659 (Jhr. I. C. van Panhuys).
Panhuys. Jhr. L. C. van, De
Nigritarum Sylvestrium arte
ornandi (Specimina quaedam
ex Guyana Neerlandica illus-
trantur). Quelques ornaments


des nbgres des bois de la
Guyane n6erlandaise. XI 437
(H. ten Kate).
Pares, Richard, War and trade
in the West-Indiesl739-1763.
Oxford, 1936. XX 77, 97 (W.
R. Menkman).
Pfeiffer, Dr. J. Ph., De hout-
soorten van Suriname. I1926.
VIII 421 (Joh. F. Snelle-
man); II 1927. IX 488 (Joh.
F. Snelleman).
-, Rapport aangaande de
wijze, waarop de regeering in
Nederland en het gouverne-
ment van Suriname in de toe-
komst werkzaam sullen zijn
ter bevordering van den hout-
uitvoer van Suriname. 's-Gra-
venhage, 1929. XII 198
(Joh. F. Snelleman).
Philipszoon, J. A., ,,Kinderhy-
giene en volksgewoonten in
veruand met den kinderleef-
tijd in Nederlandsch West-
Indie. )DE GENEESKUNDIGE
GiDs, 1942. XXIV 346 (Th.
Lens).
Pik, Job. H., en K. Zeeman.
Oost en West-IndiA. Aard-
rijkskunde van onze overzee-
sche gewesten; Beknopt leer-
boek der Aardrijkskunde van
Oost en West-India. Amster-
dam, 1919. Ia 157
-, Tropisch Nederland.
Aardrijkskunde van onze over-
zeesche gewesten (veranderde
titeluitgave van Oost- en
West IndiA). Amsterdam,
1924. VI 472 (H. D. Benja-
mins).
Pohlmann, Olga, Maria Sibylla
Merian. Berlijn, (z.j.). XVII
367 (B. de Gaay Fortman).
Pool, John de. Del Curacao que
LJST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


se va. Pdginas arrancadas de
,,El libro de mis Recuerdos".
Santiago de Chili, 1985.
XVII 290 (W. R. Menkman).
Posthumus, Dr. C., The Ferns
of Surinam and of French and
British Guiana. Malang,
1928. XI 885 (Dr. W. A.
Goddijn).
Prins, Mr. Izak, ,.Gegevens be-
treffende de oprechlte Hol-
landsche civet". EcoNo-
MIBCH JAARBOEK, 20ste deel,
1936. XX 23 (W. R. Menk-
man).
Raadshoven, B. van, zie Rut-
ten, L.
Raleigh, Sir Walter, The discov-
erie of the large and beautiful
Empire of Guiana, edited
from the original text with
introduction, notes and ap-
pendixes of hitherto unpu-
blished documents by V. T.
Harlow. Londen 1928. XI
219 (Joh. F. Snelleman).
Ramos, Arthur, 0 Negro Brasi-
leiro, ethnographia, religiosa e
psychanalyse. Rio de Janei-
ro, 1984. XXI 824 (C. H. de
Goeje).
- 0 Folk-lore Negro do Bra-
sil, demopsychologia e psych-
analyse. Rio de Janeiro,
1985. XXI 824 (C. H. de
Goeje).
Realino, Fr. M., Aardrijkskun-
de. De eilanden van Neder-
landsch West-Indie. De overi-
ge eilanden van West-Indie.
Venezuela en Columbia. Cu-
racao. 1929. XII 43; 2de
druk. Curagao, 1981. XIII
378 (B. de Gaay Fortman).
-, Plantkunde van Curafao
voor M. U.L.O. Curagao, 1935.


XVIII 344 (P. Wagenaar
Hummelinck).
-, De Nederlandsche Antil-
len en de overige eilanden van
de Caraibische zee. Venezuela
en Columbia. Derde druk.
Curagao, 1938. XXI 150 (J.
Fens).
-. Schoolatlasje, behorend
bij de Nederlandse Antillen en
de overige eilanden van de Ca-
raibische zee, Venezuela en
Colombia. 1940. XXII 149
(B. tie Gaay Fortman).
Regteren Altena, C. O. van,
,,OId Tertiary". Pnoc. KoN.
AKADEMIE VAN WETEN-
SCHAPPEN. XLIV, 1941.
XXIV 96 (P. Wagenaar
Hummelinck).
Reid. Capt. J. M.. British
Guiana. Commercial Hand-
book. Georgetown, 1920. II
637 (Jhr. L. C. vanPanhuys).
Reitsnia, Mr. S., zie ECONOMI-
MISCH STATISTISCHEBERICIH-
TEN.
REVIBTA DEL INSTITUTE DE
ETNOLOGiA DE LA UNIVERSI-
DAD NATIONAL DE TUCUMAN
dirigada por el Dr. A. M6-
traux. Tome II. Entrega 2a.
TucumAn, 1932. XV 167
(Jhr. L. C. van Panhuys).
REYNE, K., ,,De Cacaothrips
(Heliothrips rubrocinctus
Giard)". DEPARTMENT VAN
LANDBOUW. Bulletin no. 44.
1921. IV 122 (Prof. dr. W.
Roepke).
-, Onderzoekingen over do
monddeelen der Thysanopte-
ra. Utrecht, 1926. VIII 480
(Joh. F. Snelleman).
Ribeiro, Jolo, 0 element Ne-
gro, historia-folklore- linguis-68 LUJST VAN BOEKEN EN TIJDBCHRIFTARTIKELEN


tica. Rio de Janeiro, (1984?).
XXI 824 (C. H. de Goeje).
Richszhoffer, A., zie Honor6
Naber, S. P. L' -.
Rodrigues, Nina, 0 animismo
fetichista dos Negros Bahia-
nos. Rio de Janeiro, 1935.
XXI 824 (C. H. de Goeje).
Rombach Jr., F. K. A., Leid-
draad bij het onderwijs in de
aardrijkskunde van onze Oost
en West, ten dienste van gym-
nasia, hoogere burgerscholen
enz. Buesum, 1919. Ib 92 (H.
D. Benjamins.
Rombouts, E., zie Lynden, A.
J. H. van.
Roth, Walter E., An Inquiry
into the Animism and Folk-
lore of the Guiana Indians.
Washington, 1915. Ia 242
-,- Richard Schomburgk's
Travels in British Guiana
1840-1844. Georgetown,
1922/3. V 620 (H. D. Benja-
mine).
-, ,,An Introductory Study
of the Arts, Crafts, and Cus-
toms of the Guiana Indians."
Thirty -eight ANNUAL RE-
PORT OF THE BUREAU OF
AMERICAN ETHNOLOGY 1916
-1917. Washington, 1924.
VII 229 (H. ten Kate).
,,Additional studies of
the arts, crafts and customs
of the Guiana Indians, with
special reference to those of
South British Guiana.
SMITHSONIAN INSTITUTION,
BUREAU OF AMERICAN ETH-
NOLOGY. Bulletin 91. Wash-
ington, 1929. XII 248 (Joh.
F. Snelleman).
Rutten, L., en B. van Raadsho-
ven, ,,On earthquake epicen-


tres and earthquake shocks
between 1913 and 1938 in the
region between 0 and 80 N
and 56 and 120 W. VERH.
KON. AKAD. VAN WETEN-
SCHAPPEN (2de sectie)
XXXIX no. 4. 1940. XXIV
188 (P. Wagenaar Humme-
linck).
-, ,,New data on the small-
er islands North of Venezue-
la". PROC. KON. AKAD. VAN
WETENBCHAPPEN. XLIII.
1940. XXIV 190 (P. Wage-
naar Hummelinck).
-, ,,On the Geology of Mar-
garita, Cubagua and Coche
(Venezuela)". PRoc. KoN.
AKAD. VAN WETENSCHAPPEN.
XLIII. 1940. XXIV 190 (P.
Wagenaar Hummelinck).
Butten, L. M. R., ,,Bibliogra-
phy of West Indian Geolo-
gy". GEOOR. MEDED.
UTRECHT PHYsIOoR. GEOL.
reeks XVI. Utrecht, 1938.
XXIV 191 (P. Wagenaar
Hummelinck).
Sackville-West, V., Aphra
Behn. The incompable As-
trea. Londen, 1927. XI 89
(H. D. Benjamins).
Schierbeek, R., ,,Trombicula
vanommereni n. sp. Rouget
nouveau de la Guyane neer-
landaise". ANN. PARABIT.
HUM. COMP. XV. 1987.
XXIV 309 (P. Wagenaar
Hummelinck).
Schliesser, H. P., zie EcoNo-
MISCH STATIBTISCHEBERICH-
TEN.
Schnebbeli6, P. J. F. J., Weg-
wijzer voor Katholieken, die
voornemens zijn naar Indie te
vertrekken en voor hen die vanLIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHR[FTARTIKELRN


Indie naar Holland komen.
1989. XXII 150 (B. de Gaay
Fortman).
Schotel, Ir. G., zie GEDENK-
BOEK 1684-1984.
Schroeder, H. J. A., zie GE-
DBNXBOEK 1684-1984.
Schulz-Kampfhenkel, Rdtsel
der Urwaldhille; Vorstoss in
unerforschte Urwdlder des
Amazonenstromes. Berlijn,
1988. XXI 827 (C. H. de
Goeje).
Sleen, Dr. W. G. N. van der,
zie GEDINKBOEK 1684-1984.
Snow, A. H., The question of
aborigenes in the law and prac-
tice of nations, including a
collection of authorities and
documents, written at the
request of the Department of
State. New. York en Londen,
1921. VI 30 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
Son, C. van, zie GEDENBOEK
1684-1984.
Speiser, Dr. Felix, Im Duster
des brasilianischen Urwaldes.
Stuttgart, 1926. XVIII 347
(C. H. de Goeje).
Staden, Hans, Wahrhaftige His-
toria und Beschreibung einer
Landschaft der wilden, nacke-
ten, grimmigen Menschenfres-
serleuten in der Neuen Welt
(enz.). Faksimile-uitgave
naar de eerste uitgaaf van
1557. Frankfort, 1925. VIII
183 (Jhr. L. C. van Panhuys).
Staehelin, F. ,Die Mission der
Briidergemeine in Suriname
und Berbice im achtzehnten
Jahrhundert. Eine Missions-
geschichte hauptsachlich in
Briefen und Originalberich-
ten. Paramaribo, Herrnhut,


Gnadau. z.j. III 279 (H. D.
Benjamins.
Stahel, Gerold, en D. C. Geijs-
kes, ,,Ueber den Bau der
Nester von Atta cephalotes
L. und Atta sexdens L.
(Hym. Formicidae)". Publi-
catie van het LANDBOUW-
PROEFBTATION, Suriname.
Overdruk REV. DE ENTOMO-
LOGICA, 1989. XXII 191 (P.
Wagenaar Hummelinck).
Steenhuis, Dr. J. F., De geologi-
sche literatuur over of van be-
lang voor Nederlandsch Guya-
na (Suriname) en de Neder-
landsche Westindische eilan-
den. 's-Gravenhage, 1934.
XVII 298 (B. de Gaay Fort-
man en Fred. Oidschans
Dentz).
Steinberg, H. G., Ons Suriname.
De ending der Evangelische
Broedergemeente in Neder-
landsch Guyana. 's-Graven-
hage. XV 378 (Fred. Oud-
schans Dentz).
Sterre, Dr. David van der -,
zie Vrijman, L. C.
Sticker, Georg, ,,Zur Vorge-
schichte der Schmerzbehand-
lung". Tijdschrift SBauC z-
NARKOBE-ANAEBTHESIE.
Leipzig, 1985. XVIII 189
(Jhr. L. C. van Panhuys).
Straelen, F. H. M., zie Lynden,
A. J. H. van.
SURINAME. Uitgegeven door de
Vereeniging ter bevordering
van het vreemdelingenver-
keer en toerisme in Surina-
me. NETHERLANDS GUIANA.
Issued by the Tourist Asso-
ciation for Netherlands Guia-
na. Amsterdam, 1934. XVI
825 (Fred.Oudschans Dentz).
LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


Tamanco, Julio (Mr. W. J. van
Balen), Onze Amerikaansche
gebiedsdeelen. Utrecht.XXIV
98 (W. R. Menkman).
-, -- Zuid-Amerikaansche ste-
den .Eenige losse grepen uit
het Latijnsche werelddeel.
Utrecht, 1941. XXIV 345
(W. R. Menkman).
Teunisse, S. J., Album van het
piland Aruba. Haarlem, 1934.
XVI 234 (W. R. Menkman).
Tex-Boissevain, Mevrouw A.
den, Tora bij de Trio's. Am-
sterdam, 1923. VI 377 (J. F.
Snelleman).
Thiel, P. H. van, en H. vanOm-
meren, ,,Verdere waarne-
mingen over (d,,patattaluis"
uit Suriname met aanteeke-
ningen omtrent de reactie
van van hd vn den mensch
op de aanwezigheid dier
mijtlarven". ACTA LEIDEN-
sia XV-XVI, 1941. (GE-
NEEBK. TIJDBCHH. NED. IN-
Oria). XXIV l 09 (P. Wage-
naar Humnelincek).
Thiel, P. H. van, ,,Trombicula
flui n.sp., a patatta-inite
(,,patatta-luis") of Surinam".
PARASITOLOGY XII. ACTA
LEIDENSIA V. 1930. XXIV
809 (P. Wagenaar Humme-
linck).
-, ,,De ,,patattaluis" uit
Suriname, met aanteekenin-
gen omtrent de aetiologie der
leishmaniosis americana".
GENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT
NEDERLANDBCH INDIE.
LXXX. 1930. XIV 309 (P.
Wagenaar Hummelinck).
-, -,,Pathological significan-
ce of the ,,patatta-mite" of
Surinam, with notes on the


etiology of leishmaniosis
americana". ACTA LEIDEN-
BIA. V. 1930. XXIV 309 (P.
Wagenaar Hummelinck).
TIMEHRI: The Journal of the
Royal Agricultural and Com-
mercial Society of British
Guiana. Vol. I. Fourth Se-
ries) No. 1. XVII 263 (Fred.
Oudschans Dentz).
Toriman, Aan de Marowyne.
Zeven craters met vacantie. X
417 (Joh. F. Snelleman).
Ultimus (R. A. P. C. O'Ferrall),
Een beschavingswierk. Een so-
caal- en economisch-politieke
studied in romanvorm. Para-
maribo, 1923, VI 277 (J. F.
Snelleman).
Urbina, Rafael Sim6n, Victoria,
Dolor y Tragedia. Caracas,
1931. XXI 240 (W. R.
Menkman).
Utermark, Ir. W. L., De econo-
mische beteekenis van het ge-
slacht Citrus, in het bijzonder
voor de Nederlandsche Over-
zeesche yewesten. iMededev-
ling XIX van hetKoLoNIAAL
INSTITUUT, no. 4. Afd. Han-
delsmuseum. Amsterdam,
1923. V. 658 (H. 1). Benja-
mins).
-, Vanille, Vanilline en Va-
nille-extracten. KOLONIAAL
INBTITUUT. Mededeeling no.
XVII. Amsterdam, 1922. IV
236 (H. D. Benjamins).
Vandercook, John, Tom-Tom.
New-York, 1926. IX 185 (C.
H. de Goeje).
-, ,,White Magic and Black
in the Jungle". HARPERS
MAGAZINE Oct. 1925 New
York. IX 185 (C. H. de
Goeje).
LIST VAN BOEKEN EN TIJDCCHRIFTARTIKELEN


, ,,Klondyke in the Tro-
pics". THE WORLD'S WORK
Mrt. 1926. IX 185 (C. H. de
Goeje).
Varre, La, ,,Auf derSuchenach
den ,,Weissen Gott"". BER-
LINER ILLUSTRIERTE ZEI-
TUNG 26 Aug. en 2 Sept.
1987. XXI 326 (C. H. de
Goeje).
Vatter, Dr. Ernst, ,,Seltene
amerikanische Ethnografica
in Stadtischen Vl6kermau-
seum zu Frankfurt a. M.".
ABBANDLUNGEN ZUR AN-
THROPOLOGIE, ETHNOLOGIE
UND URGESCHICHTE II.
Frankfort, 1925. VIII 183
(Jhr. L. C. van Panhuys).
Veen Zeppenfeldt, A. van de,
Praktische handleiding der
Papiamentsche spraakkunst.
X 477 (A. E. Winkel).
Vening Meinesz, F. A., ,,Het
zwaartekrachtsveld in Oost-
en West-Indii; desiderata
voor verdere zwaartekrachts-
onderzoek in die gebieden".
HANDELINGEN 28ste NED-
NATUUR- EN GENEESKUNDIG
CONGRESS, 1941. XXIV 189
(P. Wagenaar Hunmmelinck).
Verkade-Cartier van Dissel, E.
F., De mogelijkheid van land-
bouw-kolonisatie door blan-
ken in Suriname. Amster-
dam, 1937. XIX 107 (W. R.
Menk man).
V(erriet), P. I., zie GEDENK-
BOEK 1634-1934.
VERBLUYS, Prof. dr. J., zie GE-
DENKBOEK 1634-1934.
Villiers, J. A. J. de, Storm van
's-Gravesande, zijn werk en
zijn leven, uit zijn brieven op-
gebouwd. 's-Gravenhage,


1920. II 422 (H. D. Benja-
mins).
Vink, Dr. G. J. (beschouwingen
over de mogelijkheid van ko-
lonisatie van blanken in Su-
riname). TIJDSCHRIFT VAN
HET KONINKLIJK NEDER-
LANDSCH AARDRIJKSKUNDIG
GENOOTSCHAP dl. LVIII no.
5. XXIV 63, 286 (W. R.
Menkman).
Voullaire, W. R., Land, Leute
und Missionsleben in Surina-
me. Herrnhut, 1925. VIII
427 (C. K. Kesler).
Vrijnman, L. C., Dr. David van
der Sterre, Zeer Aenmerkelij-
ke Reysen gedaan door Jan
Erasmus Reyning, bewerkt
door --. Amsterdam, 1937.
XX 45 (W. R. Menkinan).
-, -- Slavenhalers en slvaen-
handel. Amsterdam, 1937.
XX 54 (B.de GaayFortmnun).
Waard, C. do, De Zeeuwsche ex-
peditie naar de West wonder
Cornelis Evertsen den Jonge,
1672-1674. LIN8CHOTENVER-
EENIOING dl. 30. 's-Graven-
hage. X 323 (Joh. F. Snel-
leman).
Wagenaar Hummelinck, P.,
Studies on the founa of Cura-
9ao, Aruba, Bonaire and the
Venezuelan islands. 1940.
XXII 850 (J. P. do Gaay
Fortman).
-, Studies on the Fauna of
Curagao, Aruba, Bonaire and
the Venezuelan Islands.
's-Gravenhage, 1940. XXIV
124 (H. Engel).
Wal, Dr. S. L. van der, De mo-
tie-Keuchenius. Een kolo-
niaal-historische studied over de
jaren 1854-1866. 1934. XVI72 LIJST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTART[KELEN


238 (B. dl Gaay Fortman).
Warnsinck, J. C. M., Abraham
Crynssen. De verovering van
Suriname en zijn aanslag op
Virginia in 1667. Amster-
dam, 1936. XVIII 338 (Fred.
Oudschanrs Dentz).
--, De Laet, laerlyckVerhael
van de Verrichtingen der Ge-
octroyeerde West Indische
Compagnie in derthien boe-
cken. Vierde deel. Boek XI-
XIII (1634-1636). Uitgege-
ven door S. P. L'Honor6 Na-
her en -. 's Gravenhage,
1937. LINBCHOTENVEREENI-
oINO XL. XX 193 (W. R.
Monkman).
Wass6n, Henry, ,,The Frog-
Motive among the South
Americanlndians.Ornament-
al Studies"; ,,The Frog in
Indian Mythology and Ima-
ginative World". REvuB IN-
TERNATIONALE D'ETHNOLO-
GIE ET DE LINGUISTIQUE
,,ANTHROPDS". St. Gabriel-
Midling, 1934. XVIII 251
(Jhr. L. C. van Panhuys).
WAT is DAT? DE ENCYCLOPAE-
DIE VOOR JONGEREN. Baarn,
z.j. XIX 124, 158, 253; XX
55, 152, 877; XXI 89, 249,
830 (B. de Gaay Fortman).
Waymouth, J. C., Memories of
Saint Martin (Netherland
Part) 1852-1926. Precidedby
a short Sketch of Earlier
History. Barados. XI 443
(B. de Gaay Fortman).
Weitjens, W. M. A., zie Ge-
denkboek 1684-1934.
WERILD IN BEELD, DE. Haar-
lem, 1929. XI 575; XIII 45
(H. D. Benjamins).
Wessem, Constant van, 300


Negerslaven. Amsterdam,
1935. XVII 297 (B. de Gaay
Fortman.
WEBT-INDISCHE KALENDER
1934. VI 877; 1935. XVI
326; 1936. XVII 300; 1937.
XVIII 316; 1988. XX 55;
1939. XXI 24; 1940. XXII
28 (B. de Gaay Fortman).
Weston, Julian A., The Cactus
Eaters. Londen, 1937. XXI
323 (P. Wagenaar Humme-
linck).
Williams, The ReverendJames,
,,The name ,,Guiana"."
JOURNAL DE LA BOCIATE
DES AMERICANISTES DE PA-
RIS. Nouvelle Serie t. XV.
1928. VI 82 (Jhr. L. C. van
Panhuys); zie ook VI 187
-, Grammar notes and voca-
bulary of the language of the
Maktchi Indians of Guiana.
St. Gabriel-Mbdling, 1932.
XVIII 847 (C. H. de Goeje).
,,The aborigines of
British Guiana and their
land". ANTHROPOS XXXI.
St. GabrieI-MGdling, 1936.
XVIII 348 (C. H. de Goeje).
W(inkel), F. W. P., zie GE-
DENKBOEK 1634-1934.
Winkler, Otto, ,,Niederlin-
disch-Westindien. (Eine lan-
derkundliche Skizze"). MIT-
TEILUNGEN DER GESELL-
SCHAFT FOR ERDKUNDE ZU
Leipzig. 1923-1925. Leipzig,
1926. VIII 886 (B. de Gaay
Fortman).
Wolff, H. J., Historisch over-
zicht van Suriname 1613-
1934. XVI 236 (J. Einaar).
-, Brochure over Seriname.
's-Gravenhage. XVI 827
(Jhr. L. C. van Panhuys).LIST VAN BOBREN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


WOORDENBOEK, NIEUW NE-
DERLANDBCH BIOGRAFISCH,
wonder redactie van Dr. P.
C. Molhuysen en Dr. Fr. K.
H. Kossmann. Tiende deel.
Leiden, 1937. XX 55 (B. de
Gaay Fortman).
Wright, Irene A., Nederland-
sche zeevaarders op de eilan-
den in de Caraibische zee en
aan de kust van Columbia en
Venezuela gedurende de jaren
1612-1648(9). Documenten
hoofdzakelijk nit het Archi-
vo General de Indias te Se-
villa. Deel I 1621-1641.
XVII 193; Deel II 1685-
1648(9). Met vertalingen der
documenten door Prof. dr.
C. F. A. van Dam. Utrecht,
1985. XVIII 161 (W. R.
Monkman).
Wytema, H. J., Opperbestuur
en algemeen bestuur over Ne-
derlandsch-Indie, Suriname
en CuraGao. 1981. XIII 442
(B. de Gaay Fortman).
Wytema, M. S., zie Linden, C.
van der.
X, ,,West-Indische begrootin-
gen". KOLONIAAL TIJD-
SCHRIFT. 1921. III 448
(Struycken de Roysancour).
IJzernan, R., Outline of the


geology and petrology of Suri-
nam (Dutch Guiana). U-
trecht. XIV 145 (J. A. Grut-
terink).
Zabriskie, Luther K., The Vir-
gin Island of the United Sta-
tes of America. Historical and
Descriptive, Commercial and
Industrial, Facts, Figures
and Resources. New York en
Londen, 1918. Ib 88 (H. D.
Benjamins).
Zeeman, K., zie Pik, Joh. H.
ZEEMANSOIDS VOOR NED.
WEBT-INDIE. 1928. X 425
(C. F. Hooykaas).
1733-1933 Jacobus Boelen Am-
sterdam. Bijdrage tot de ge-
schiedenis van den wijnhandel
in Nederland in de laatste
twee eeuwen. Amsterdam.
XV 875 (Fred. Oudschans
Dentz).
Zischka, Antoine, De geheime
oorlog om de petroleum (twee-
de druk). Vertaald door R. J.
van Goor. Utrecht. XVII
865 (Mr. W. M. A. Weitjens).
-, De geheime oorlog om de
katoen. Vertaald door R.
Wiessing de Sterke. Utrecht.
XVII 865 (Mr. W. M. A.
Weitjens).


BESPROKEN KAARTEN


ATLAS VAN NEDERLAND, GE-
BCHIEDKUNDIGE -. Kaart
17. De koloniin. BIad 18-15
West-Indie. Tekst door F.
Oudschans Dentz en W. R.
Menkman. 's-Gravenhage,
1988. XV 847 (Dr. J. van
Hinte).
ATLAS VAN TROPISCH NEDER-


LAND. Uitgegeven door hot
Koninklijk Nederlandsch
aardrijkskundig genootschap
in samenwerking met den
Topographischen dienst in
Nederlandsch-Indii 1988.
XXI 87 (P. Wagenaar Hum-
melinek).
BRUIN'S kaart van Neder-74 LIJBT VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


landsch Oost- en West-Indii.
Zwolle. XIV 48 (Joh. F.Snel-
leman).
BRUIN's kaarten, Onze kolo-
niin. Nederlandsch Oost- en
West-India. Zwolle, 1940.
XXIV 95 (P. Wagenaar
Hummelinck).
Hoyer, W. M., A Historical
Chart and Decorative Map of
the Island of Curaqao. XIII
494 (B. de Gaay Fortman).
KAAaT van Paramaribo, 1916-
1917. Schaal 1 : 10.000. Ver-


vaardigd door den Opne-
mingsdienst van Suriname.
's-Gravenhage, 1920. III 221
(Jhr. L. C. van Panhuys).
Overzichtskaart van Suriname,
samengesteld door F. E. Spir-
let 1927. X 287 (C. H. de
Goeje).
Suriname in kaart samenge-
steld in de projectieMercator
door L. A. Bakhuis on W.
de Quant. XII 446 (Job. F.
Snelleman.
LIJST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


ABBENHUIS, FR. M. F., Creo-
len? XX 148
- Nog eens: Folklore in Suri-
name. XVII 116
ABENDANON, Ir. E. C., Econo-
mische waardebepaling van
Suriname. Ia 165
ABENDANON, J. H., In memo-
riam mr. John Allison Bai-
za (1851-1928) *). V 283
AHRENS, H., Kolonisatie op
particulier land in Suriname
met Javanen onder contract
volgens de thans geldende
immigratiewetten. IV 266
AMELUNXEN, C. P., De verde-
diging van Curagao bezon-
gen (1800). XVI 250
AMSTEL, Dn. J. E. VAN, Nog
eenige opmerkingen over Su-
rinaamsche Liberia-koffie en
de mogelijkheid tot verbete-
ring der reputatie er van. VI
271
ARNTZ, W., Het Suriname-
vraagstuk. VII 252
ASBECK, H. Bn. VAN, Rocke-
feller's bestrijding van de
mijnwormziekte in Suriname.
Ib 506
ASBECK, W. D. H. BARON VAN,
De evangelische of Moravi-
sche broedergemeente (De
Hernhutters) in Suriname.
Ia 197
-- De R.K. missie in Surina-
me. II 127


- Het laatste woord. III 842.
- Negers en onderwijs in de
Vereenigde staten van Ame-
rika. III 650
- E(conomische) B(ond) en
V(rijheids) B (ond) in onze
Indiin. IV 87
BAKKER, J., De bestuursrege-
ling van Surinane. Oprui-
ming. X 513
BALEN, MR. W. J. VAN, Inca's
in Suriname. XII 358
- Papiamentoe en Portu-
geesch. XXII 371
BARBANSON O.P., P. DE, St.
Barthel6my in den Zweed-
schen tijd. XVII 305, 337.
BARBANSON O.P., W. L. DE, St.
BarthIl4my. XVI 177
BEHN, APHRA, zie BENJAMIN,
Dr. H. D.
BENJAMIN, DR. H. D., Ronian
door Aphra Behn, Een ko-
ninklijke slaaf in Suriname.
Aanteekening betreffende de
schrijfster *). Ia 474
- De geschiedenis van den
koninklijken slaaf door
Aphra Behn. Ia 477; Ib 52,
339, 448
- De grenzen van Suriname.
II 333
- Nogeens AphraBehn. II517
- Over een ,,schattig" book.
III S10
-Suriname's westgrens und
kein Ende. III 39376 LIJBT VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Twee oude boekjes over Su-
riname. IV 167.
- Nogmaals Suriname's west-
grens. IV 401
-- Bevolkingscijfers van
Britsch Guiana en Suriname.
V 197
- Minister De Graaff en de
Corantijn-kwestie. V 259
Oudste uitvoer van cacao
uit Suriname. VI 92
- lets over den ouden handel
met de Indianen in Guiana.
VI 179
- De Corantijn-kwestie twee
stappen vooruit. VI 837
- Emigratie uit Oost-Indii
naar Suriname. VI 479
- Nog een paar oudo boekjes
over Suriname. VI 582
- Oude verdichte verhalen
over Guiana. VII 17
- Een nieuw geluid in de Co-
rantijnkwestie. VII 811
- Over het boek van Ottho
Keye *). VII 535
- De Corantijn-kwestie op den
goeden weg? VIII 298
- Is Aphra Behn in Suriname
geweest? Nog iets over de
schrijfster. VIII 451
- Hoe staat 't thans met de
Corantijn-kwestie? IX 389
- De Corantijnkwestie (Aan-
vulling). IX 493
- De Corantijnkwestie bij
Buitenlandsche zaken.X571
- Treef en lepra in Suriname.
XI 187
- Een Amerikaansch profes-
sor over SurinaamscheBosch-
negers. XI 488
- ,,Sneki-koti". Inenting te-
gen den beet van vergiftige
slangen. XI 497; XIII 3,
317


- Een album (De Wereld in
Beeld). XI 575; XIII 45
- Surinamsche grenskwes-
ties. Het einde in zicht? XII
867
- De rimboe van boven af ge-
zien. XII 441
- Dr. Herman F. C. ten Kate
t 21 Juli 1858-5 Februari
1981 *). XII 497
- De Corantijnkwestie. Nieuw
licht uit oude bescheiden.
XIII 49
- Amerikaansche geleerden
over Surinaamsche Boschne-
gers. XIII 228
- Joh. F. Snelleman, 1852-26
December-1982 *). XIV 805
- Snellemans in Suriname.
XIV 811
- Boekbespreking Ia 338,
428, 501; Ib 88, 92, 177;
II 168, 422; III 279, 810,
588; IV 286, 274, 562; V 45,
620, 658; VI 135, 380, 472;
IX 331; XI 89, 483, 575;
XII 441; XIII 45, 228;
XIV 185
BERGH, JHR. DR. V. H. VAN
DEN ,Petroleum, het levens-
elixir voor Curacao *). XVII
1
BEYERMAN, MR. J. J., De Ne-
derlandsche kolonie Berbice
in 1771. XV 818
BISWAMITRE, C. R., Misken-
ning. XIX 176
- Suriname gedurende de re-
geering van Koningin Wil-
helmina. XX 858
BLECOURT, MR A. S. DE, Allo-
diaal eigendom en erfelijk
bezit in Suriname. IV 129
BLOM, PROF. MR. D. VAN, Ko-
lonisatie met Nederlandsche
boeren in Suriname. Ia 845LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


-- Nederlandsche Boeren-ko-
lonisatie in Suriname. 111257
BOEKE, J., De eilanden der ko-
lonie Curagao in hunne ver-
houding tot hunne omgeving.
Ia 182
BOER, DR. M. G. DE, De op-
richting van den Koninklij-
ken West-Indischen mail-
dienst *). Ia 111
BOLTEN, D. G. J., Muggenbe-
strijding. VII 567
-Eene waterleiding voor Pa-
ramaribo. VIII 119
BONNE, C., De maatschappelij-
ke beteekenis der Surinaam-
sche ziekten. Ia 291
- Het Boschnegerschrift van
Afaka. II 391
-Organisatie van den geuees-
kundigen dienat in Suriname.
V 289
- Hygienische ervaring te
Moengo. V 395
- De opleiding en de positive
van den districtegeneesheer
in Suriname. VII 488
BOONACKaR, J., De tegenwoor-
dige toestand van Suriname
op bet gebied van den land-
bouw. XIII 488
- Hoe kan Suriname's land-
bouw tot ontwikkeling ko-
men? XIV 175, 281, 342
BOSCH, IR. IMAN G. J. VAN DEN,
Tndruk van Suriname. XII
839
BOsCH REITZ, P., Ananascul-
tuur in Suriname. XIII 281
BOUMAN, L. F., De West-Indi-
sche afdeeling der K.L.M.
XIX 7
BRAKEL, S. VAN, Boekbespre-
king. II 626
BRANDON, H. G., Het Surina-
mevraagstuk. VI 481


- Proefneming voor machi-
nale hoeve-rijstcultuur op de
plantage Guadeloupe in Su-
riname in 1925-1926. XIV
81
- De proefneming van de Su-
riname-Hoeve maatschappij.
XVIII 298
- Boekbespreking. XIV 355
BRANDS, C. F. J., De toekomst
van Suriname. XV 309
BRAUW, JHa. W. DR, Het ei-
land Saba en zijn bewoners*).
XVI 305
BRUMMER, A. F. J., De titel
Excellentie. XIV '285
BYSMA, MR. R., Suriname's
handelsbeweging 1688-1712.
Ib 48
- Militairen als gouverneur
van Suriname in de eerste
helft der achttiende eeuw. Ib
264
- Het mijnwerk der Societeit
van Suriname op den Van-
den-Bempdenberg 1729-
1741. Ib 835
- Immigratie van Duitschers
in Suriname 1788-1740. Ib
418
- De stichting van de Portu-
geesch-Joodsche gemeente en
synagogue in Suriname. II 58
- De jeugd van Juriaen Fran-
gois Friderici, gouverneur-
generaal van Suriname. II
122
- De annotatien van gouver-
neur Jan Nepveu op Her-
lein's beschrijving van Suri-
name. II 811
- De karteering van Surina-
men ten tijde van gouverneur
Van Aerssen van Sommels-
dyck. II 851
- Alexander de Lavaux en78 LJST VAN SCHRIJVBRS MET ONDERWERPEN


zijne general kaart van Su-
riname *). II 897
- De Surinaamsche grond-
brieven ten tijde van gouver-
neur Van Aerssen van Som-
melsdyck. II 593
- Verlaten plantages in Suri-
name. II 639
- Gouverneur Temming's
plantage Berg -en-dal bij
den Parnassusberg in Suri-
name. III 31
- Surinaamsche plantage-in-
ventarissen uit het tijdperk
1718-1742. III 825
Ecne geschiedenis van Hol-
landsch Brazilie. III 871
- Aanwijzingen voor planta-
ge-onderneming in Surina-
me. 1785. IV 53
- Over bodemgesteldheid en
suikerplantage-exploitatie in
Suriname 1765 (volgens de
annotation van gouverneur
Jan Nepveu). Met een na-
schrift. IV 841
De brieven van gouverneur
Van Aerssen van Sommels-
dyck aan directeuren der so-
cieteit van Suriname uit het
jaar 1684. V 424; VI 41, 598;
VII 176; XI 268
CAPPELLE, DR. H. VAN, Het la-
ge kustgebied van Suriname.
Ia 49
- De zand- en schulpritsen in
het kustgebied van Surina-
me. Ia 311
- De aanslibbingen der Suri-
naamsche rivieren *). Ia 875
COHEN HENRIQUEZ, IR. P., Is
grooter bloei van West-Indie
mogelijk? XVI 337
- en DR. D. C. HESSELING,
Papiamentse en Negerengel-
se spreekwoorden. XVII 161


- en Da. D. C. HESSELING,
Nog enige Papiamentse
spreekwoorden. XVIII 82
-Zeewaterverwerking. XX
321
COMVALIUS, THEOD. A. C., Eco-
nomisch Suriname en het
loonstelsel. IX 449
- Economisch Suriname.
XIII 144
- Het Surinaanische neger-
lied: de banja en de doe.
XVII 213
- Twee historische liederen
in Surinanie. XX 291
- Een der vormen van het
Surinaamsche lied na 1863.
XXI 855
COOL, P., De geneeskundige
dienst in Suriname. V 658
- De nienwe afdeeling van het
militair hospital te Para-
maribo voor besmettelijke
ziekten *). VI 483
COSTA GOMEZ, DR. MR. F. M.
DA, Het amendement-Mar-
chant op art. 94 van de grond-
wet van 1917 en de West-In-
dische staatsdeelen.XVII374
COUTINHO, D., Schorsing van
koloniale verordeningen. VI
561
DECKERS, MR. DR. L. N., Een
studiereis naar de West.
XXI 65, 97, 129, 198, 257
DELLAERT O.P., P. R., Aruba's
verlaten goudvelden. VIII
539
DEURE. A. VAN DER, Rechtsze-
kerheid van den grondeigen-
dom in Suriname. Ib 193
DEVENTER, S. VAN, De han-
delsomzet van de kolonie
CuraVao. III 205
- Drankverbruik in Suriname.
V 63L1JST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Suikercultuur in Suriname
in vergelijking met die in
Britech Guiana. V 281
DOUGLAS, CHARLES, Ananas-
Kultuur in Suriname. XI 34
DOUGLAS, CHAS, Aanteekenin-
gen over den landbouw in Su-
riname. IX 455
DRIMMELEN, U. VAN, Kolonisa-
tie van het blanke ras in de
tropen. IV 198
-Een uitweg voor verzinkend
Suriname. V 151
- De neger en zijn cultuurge-
schiedenis. VII 885
- De Corantijn, de westelijke
grensrivier van Suriname en
haar rechter-zijrivier de Ka-
balebo. X 49
DUYMAER VAN TWIST, H. M. C.,
De ontwikkeling van het Ne-
derlandsche civiele luchtver-
keer inWest-Indii. XXIV181
DIJK, MR. M. VAN, Nog eens:
verzuimd St. Eustatius. XI
412
EERDE, PROF. J. C. VAN, Een
Nederlandsch getuige om-
trent de plaats,waar Colum-
bus begraven ligt. II 545
EINAAR, J. Boekbespreking.
XVI 236
ENGEL, H. Boekbespreking.
XXIV 124
EBESB, MR. G. H., Boekbespre-
king. XVI 255
ESSED, W. F. R., Eenige op-
merkingen naar aanleiding
van de artikelen over treef
en lepra in dit tijdschrift ver-
schenen. XII 257
ETTINGER, J. VAN, Een verge-
ten hoofdstuk uit de geschie-
denis van het Curagaosche
circulatiebankwezen. VIII
177


- De stichting van de Curaqao-
sclhe bank. VIII 485
- Pogingen tot oprichting
van eenecirculatiebank in Su-
riname (1849-1864). IX 309
- De Curacaosche bank (1880
-1880). X 127
- Munt- en bankwezen in Cu-
ragao (1880-1905). X 488
-Bankwezen in Curacao
(1906-1928). XII 458, 522
- Wijziging van de regeling
nopens het circulatiebank-
wezen van Curagao. XX 175
EUWeNS O.P., P. A., Cura-
gao's eeuwfeest, 1816-4
Maart-1916 *). Ib 241
- Admiraal Pedro Louis Brion
1821-27 September-1921 *).
III 289, 355, 418, 449
- Lijst van bladen, uitgege-
ven in Curaqao. IV 59
-De leguano *). IV 115
- De paarlvisscherij bij het
eiland Margarita. IV 513
- Een Engelsch gouverneur
van Curaqao (James Cock-
burn 1809-1811). VI 461
- De eerste dagen van het
Engelsch behind op Cura-
gao in 1807. VI 575
- Klein-Curacao. VII 401
- De oudste kaarten van hot
eiland Cura9ao. X 97
- De eerste Jood op Curagao.
XII 360
- Wat zijn ,,Frejelindes" en
,,Frechlingas"? XIII 387
- De ,,Brandaris", De hoog-
ste bergtop van het eiland
Bonaire *). XV 257, 289
De Joodsehe synagoge op
Curacao. XVI 222
EVERS, M. A., Een bezoek van
den gouverneur van Curagao
aan Venezuela in 1921. V 31880 LIJBT VAN BCHRIJVERB MET ONDERWERPEN


EYCK-BENJAMINB, NELLY E.
VAN, Suriname van 1651 tot
1658. Een hoofdstuk uit
James A. Williamson ,,En-
glish colonies in Guiana and
on the Amazon(1604-1668)".
VIII 1
FENB, J., Boekbespreking.
XXI 150
FERNANDEB, A. S. J., Ministe-
rieele bedreiging van de on-
afhankelijkheid van hot op-
perste gerechtshot in Surina-
me. VII 207
- De Surinaamsche begroo-
ting voor 1925 in de Staten-
Generaal. VII 289
FLu, PROF. P. C., Sanitaire ver-
houdingen in Suriname. IV
577
F(OCK), D., De salarisverbete-
ring der ambtenaren in Suri-
name. Ia 824
GAAY FORTMAN, MR. B. DE, De
rechtbbedeeling op onze bo-
venwindsche eilanden en de
herziening van de rechterlij-
ke macht en van de rechts-
pleging in de kolonie Cura-
9ao. Ia 85
-De Curagaosche begrooting
voor 1919. Ia 186
- Curagao tegen bet einde der
West-Indische compagnie. Ia
441
Do Curagaosche begrooting
voor 1920. II 45
SSint Maarten, Sint Eusta-
tius en Saba. II 213
- -Vreemdelingen? II 315
--Een bladzijde uit de ge-
achiedenis van Sint Eusta-
tius. II 558
- De vooruitgang der Neder-
landsche Wost-Indische ei-
landen *). III 113


- De Curaqaosche begrooting
voor 1921. III 189
- Curaqao. De voorstellen van
den gouverneur in het belang
vandeeconomische opheffing
der kolonie. III 197
- Een staatsrechtelijk vraag-
stuk. II 337
- Een gevecht voor de haven
van Curacao *). III 385
- Nog een staatsrechtelijk
vraagstuk. III 687
- De Curagaosche begrooting
voor 1922. IV 159
- Over de bestuursinrichting
van Curagao. IV 289, 588; V
535; VI 385
- De Curagaosche begrooting
voor 1923. V 177
- Vijf en twintig jaren 1898-
1928. V 239
- Mr. Th. J. A. Nuyens .
V 618
- Een bladzijde nit de geschie-
denis van Curagao. VI 169
- Een belangrijk dagboek *).
VI 241
- De Curaqaosche begrooting
voor 1924. VI 821
- Hoe Cantz'laar gouverneur
van Curacao werd. VII 145
- De Curacaosche begrooting
voor 1925. VII 241
- Munt- en geldmoeilijkheden
op Curaqao voor honderd
jaar. VII 858; VIII 7; X569
- Mengelingen. VII 501
- Een aanvulling van Borde-
wijks Ontstaan en ontwikke-
ling van het staatsrecht van
Curaqao. VII 505
- De oprichting der Curacao-
sche schutterij. VIII 97
- De Curagaosche begrooting.
voor 1926. VIII 277
- Gouverneur Cantz'laar en deLIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


bloedige gebeurtenis van I
Juni 1824. VIII 841
- Een wonderlijke onderne-
ming tegen Porto-rico. VIII
389
- Curagao en onderhoorige
eilanden 1816-1828*). IX
1, 49, 97, 241, 868, 417, 497,
561; X 1
- De Curavaosche begrooting
voor 1927. IX 199
- De Curagaosche begrooting
voor 1928. X 158
- De Curaqaosche begrooting
voor 1929 (Over den politie-
ken toestand van Curagao).
X 289; XI 85
- In Suriname v66r honderd
jaar. X 488
- Koning Willem I en het
eiland Ruatan. XI 29
- De West-Indische maat-
schappij. XI 807
- De Curaaaosche begrooting
voor 1980. XI 545
- De verrassing van Willem-
stad. XII 85, 119, 510
- Suriname op den drempel
van de afschaffing der sla-
vernij *). XII 401
-De Curagaosche begrooting
voor 1931. XIII 68
-De Curagaosche begrooting
voor 1982. XIV 69
- Benjamin de Sola. XIV 347
- PROF. Ma. DR. C. VAN VOL-
LENHOVEN t. XV 69
- De Curagaosche begrooting
voor 1933. XV 124
- Vrijheid van drukpers en
recht van vergadering. XV
241
- De Curagaosche begrooting
voor 1984. XVI 7
De tentoonstelling op het
Rijksarchief. XVI 128
West-Indische Gids


- Staatkundige geschiedenis
van Curaqao. XVI 209
- P. A. Euweus O.P. XVI
821
- De Curagaosche begrooting
voor 1935. Staatkundige ge-
schiedenis van Curaqao.
XVII 185
- Curaqao in 1782. XVII 849
- Bevolkingscijfers van Cura-
Sao. XVIII 51
- Staatkundige geschiedenis
van Curaqao.DeCuraqaosche
begrooting voor 1936. XVIII
85
- Twee verzoekschriften aan
den koningoverdelandbouw-
politiek van gouverneur Van
Readers in Curaqao. XVIII
821
- Kroniek XVIII 884, 378;
XIX 25, 60, 122. 153, 191,
219, 251; XX 30, 60, 91, 125,
156, 285, 815, 849, 380; XXI
28, 61, 9, 125,155, 186, 252,
298, 338, 368, 397; XXII 81,
59, 94, 127, 154
- Pamfletten over Curagao.
XVIII 353
- Staatkundige geschiedenis
van Curagao. De Curayuosche
begrooting voor 1987. XIX
129.
- Staatkundige geschiedenis
van Curaqao. De Curaqaosche
begrooting voor 1988. XX
284
- Curagao wonder de regeering
van Koningin Wilhelmina.
XX 262
- Economische en social
vraagstukken in Curagao.
XX 829
- Het plan-Jas. XXI 173
- Staatkundige geschiedenis
van Curagao. De Curagaosche
682 LIST VAN SCHRIJVERB MET ONDERWERPEN


begrooting voor 1939. XXI
337
-- Een ooggetuige over Urbi-
na's overval in 1929. XXII
170
- 0. L. Helfrich 1860-6 Octo-
ber-1940. XXII 271
- Staatkundige geschiedenis
van Curasao. De Curaqaosche
begrooting voor 1940. XXII
808, 821
- Bladvulling (Uit den be-
stuurstijd van gouverneur
Changuion). XXIII 255
Lutherchen op Curasao.
XXIII 280
Lutherschen op St. Eusta-
tius en in Essequebo. XXIII
846
SDe geschiedenis der Luther-
sche gemeente in Berbice.
XXIV 20, 51, 65
Anvulling van de Encyclo-
paedie van Nederlandsch
West-Indie. Bestuursrege-
ling van Curaqao. XXIV 214
- Geschiedkundige sprokke-
lingen. XXIV 251, 278, 384;
XXV 29, 155, 255
- Curanao en onderhoorige
eilanden Bonaire en Aruba
van 1804 tot 1806. Het be-
stuar van den gouverneur J.
P. Changuion *). XXIV 861;
XXV 1
- Nieuwe gegevens over de in-
bezilneming van Cura9ao op
den nieuwjaarsdag van 1807
*). XXV 198
-- Het vergaan van de Zee-
meenw. XXV 849
- Ainvuilling van de Encyclo
paedie van Nederlandsch
West-Indih. De gouverneurs
van Cura9ao. XXV 380
Boekbespreking. II 868,


558; III 388; VI 189, 427;
VIII 886; X 234; XI 443,
478, 477, 542; XII 48, 492;
XIII 878, 442, 494, 538, 576;
XIV 42, 294, 295, 298; XV
171, 349, 376, 377; XVI 123,
127, 166, 28S, 326; XVII 27,
297, 298,800,367; XVIII 25,
250, 317, 818, 319; XIX 29
124, 158, 253; XX 19, 54, 55,
152, 253, 254, 377; XXI 24,
89, 90, 249, 330, 331; XXII
28,149,150; XXIII 127,253;
XXIV 286, 287
GAAY FORTMAN, DR. J. P. DE,
Boekbespreking. XXII 350
GAAY FORTMAN, DR. W. F. DE,
Het ontwerp-landsverorde-
ning tot regeling van de ar-
beidsovereenkomst in Cura-
gao. XXIII 865
GAJENTAAN, DR. S., Boekbe-
spreking. XXI 90; XXII 27
GODDIJN, DR. W. A., Bookbe-
spreking. XI 885
GOEJE, C. H. DE, Karaiben en
Guiana. VI 465
- Het merkwaardige Ara-
waksch. XI 11
- A. Ph. Penard over inwij-
ding en wereldbeschouwing
der Karaiben. XI 275
- Het merkwaardige Warau.
XII 1
- Een oud bericht over Aro-
wakken en Karaiben. XII
485
- Oudheden nit Suriname.Op
zoek naar de Amazonen *).
XIII 449, 497
- Het merkwaardige Karai-
bisch (een ethnologisch ver-
haal voor den gewonen le-
zer). XIV 99
- Curiositeiten uit Guyana.
XVI 72LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Sterven de Indianen uit?
XVI 232
- Hot merkwaardige Eiland-
Karaibisch. XVII 241
-- De name der Antillen.
XVIII S3
- Op den ocean voor en na
Columbus (met een oplossing
van het raadsel van Antilla).
XVIII 65
- Voorzichtig met den bodem
in Suriname. XVIII 274
-De bevolking van Amerika.
XX 129
- Boekbespreking. VII 481;
IX 89, 91, 185; X 881, 480;
XI 287; XII 299; XV 71;
XVIII 845, 846, 847, 848;
XIX 157; XXI 824, 825,
826, 327
- Kaartbespreking. X 287
GONGGRIJP, J. W., Sporen van
voorhistorische bewoners
van Suriname *). II 1
-- Wat kan in zake boschwe-
zen op Curagao gedaan wor-
den? III 108
-Over het Orinoco-gebied *).
IV 1
- en GEROLD STAHEL, Ver-
slag van een reis naar den
Hendriktop (Boven-Sara-
macca) *). V 1, 77, 129
- Surinaamsche savanna's en
veeteelt *). V 837
GREINER, FERD., Suriname en
de oorzaken van de achter-
lijkheid dezer Nederlandsche
kolonie. II 285, 543
- Het Suriname-probleem.
IX 581; X 355
GROL, G. J. VAN ,Economische
arbeid op St. Eustatius van
gouvernementswege. 1903-
1918. II 151,198


GRUTTERINK, PROF. IR. J. A.,
Bauxiet. Ia 360
- IJzerman's scbets van de
geologic van Suriname. XV
145
GiLCHER, MR. C. F., Een Suri-
naamsch koffieplanter uit de
18de eeuw (S. L. Neale). XX
41
HAJARY, H. N., De verwacht.
wordende groote gebeurtenis
wonder de Britsch-Indikrs in
Surinaine. XIX 1
HALL, DR. C. J. J. VAN, De
proven van dr. Fernandoa
in de koffio-proeffabriek in
Suriname. XV 168
HALLEMA, A., Friesland on de
voormalige compagniean
voor den handel op Oost en
West. XV 81
Sprokkelingen nit vergeelde
bladen van een ecuw gele-
den. XV 871
- Het jaar 1872 in de geschie-
denis van het gevangeniswe-
zen in do West. De strafge-
vangenis op bet fort Nieuw-
Amsterdam aan de Surina-
me-rivier in den loop der tij-
den. Een bijdrage tot de ge-
schiedenis van het gevange-
niswezen in West-Indii *).
XVI 88, 49
- Eenige gegevens over oude
gevangenissen, aard der ge-
vangenisstraf, verscheiden-
heid van ingesloten gevango-
nen on vroegere gevangenis-
toestanden op Curagao gedu-
rende del7de en 18deeeuw*).
XVI 192
- De raadpensionarisMr.Lau-
rens Pieter van de Spiegel en
zijn koloniale politick jegens
de West. XIX 87, 161, 19384 LIST VAN SCHRIJVERB MET ONDERWERPEN


- Kolonialo vraagstukken ten
opzichte van onze West an-
derhalve eeuw geleden. XXI
78, 108
HATT, GUDMUSD, Boekbespre-
king. III 438
HEEMSTRA, MR. A. J. A. A.
BARON VAN, Ter nagedachte-
nis van den heer Justus Ri-
nia Cornelis Gonggrijp over-
leden te 's-Gravenhage 22
January 1929 *). X 481
HENOEL, Dn. J. W. A. VAN, De
Curagaosche realen en stui-
vers van 1821 en 1822. XX
228
HERDIGEIN, H. E., Eenige aan-
teekeningen omtrent Aruba.
XII 301
HERSKOVITB, DR. MELVILLE J.,
Preliminary report of an
ethnological expedition tot
Suriname, 1928. X 885
SThe second Northwestern
university expedition for the
study of the Suriname Bush-
negroes, 1929 *). XI 893
-- On the provenience of the
Portugese in Saramacca Ton-
go. XII 545
HESSELINO, DR. D. C., zie Co-
HEN HENRIQUEZ, DR. IR. P.
- Bookbespreking. X 231
HESSLINO, H. A. Beeld van
Aruba in cijfers. XV 385
HEYLIGERS, J. C. TH. G. J.,
Brimstone Hill,,The Gibral-
tar of the West Indies". XV
191
- zie JOHNSTON, SIR REGI-
NALD.
HINTE, DR. J. VAN, Boekbe-
spreking. XV 347; XXII
255; XXV 60
HOMULLE, H. J. Houtdistilla-
tie in Snriname. Ib 151


HOOGENDIJK, D. A., Mr. Her-
man Willem Daendela als
gouverneur-generaal ter
kuste van Guinea *). XXV
257, 289
HOOYKAAS, C. F., Boekbespre-
king. X 425
HOUTZAGoER, J. C., Het gere-
formeerd kerkelijk even in
Curacao. XXI 43
HOYER, W. M., Een adres aan
den afgetreden gouverneur
van Curacao in 1816. XVI
219
- Twee,,aanspraken"van den
gouverneur-generaal Kik-
kert in 1816. XVII 250
- De Curagaosche muntspe-
ci6n. XVIII 184
- De naam ,,Curagao". XX
225
- De naam Aruba. XX 870
HUIZINGA, IR. D. S., De Suri-
naamsche loonsverhooging
van 1920. IX 111
HULLU, DR. J. DE, St. Eusta-
tius, St. Marti n en Saba op
het laatst van de 18de eeuw.
Ia 385
- Het even op St. Eustatius
omstreeks 1782. Ib 144
- De algemeene toestand on-
zer West-Indische bezittin-
gen in 1806. II 407
- De handel van St. Eusta-
tius in 1786. III 35
- Memorie van den Ameri-
kaanschen raad over de Hol-
landsche bezittingen inWest-
Indii in Juli 1806. IV 887
- Bonaire in 1816. IV 505
- Aruba in 1816. V 371
HULSMAN O.P., H. M., Het ver-
gaan van de Zeemeeuw in
1825. XVIII 129
JENNY WEIJERMAN, DR. J. W.,
LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


Eene waterleiding voor Pa-
ramaribo. V 295, 648
Van waar moet het water
komen voor eene waterlei-
ding te Paramaribo? IX 271
JOHNSTON ,SIR REGINALD St.-,
De geluksbrief nit Demerara.
Vertaald door J. Heyligers.
XIV 235
-- Van een aardbeving en een
loterijbriefje. Te elfder ure
vertaald door J. Heyligers.
XIV 287
JOSBELIN DE JONG, DR. J. P. B.
DE, De beteekenis van het
archaeologisch onderzoek
op Aruba, Curagao en Bo-
naire. Ib 817
- Folklore van Suriname.
XX 1
JUNKER, L., Eenige mededee-
lingen over de Saramacca-
ner-boschnegers. IV 449
- Over de afstamming der
Boschnegers. V 810
Godsdienst, zeden en ge-
bruiken der Boschnegers. VI
78
De godsdienst der Boschne-
gers. VII 81, 127, 158
- Cassavecultuur in Surina-
me. XIII 80
- De dood van Jankoesoe.
Het einde van een dynastie*).
XIV 49
- Een staat in den staat. XIV
267, 821
- De cultuurwaarde van Suri-
name. XIV 417
- Herinneringen aan het oer-
woud. Uit mijn dagboek van
1921. XV 177, 209
- Goudexploitatie in Surina-
me. XXII 111
- Het irrigatievraagstuk in
Suriname. XXII 226


- Primitief communism.
XXII 277
Malariain Suriname. XXIII
23
Herinneringen aan het oer-
woud. XXIII 234. 302, 380,
353; XXIV 148
Nogmaals de vruchtbaur-
heid van het Surinanaischo
biinenland. XXV 853
KAHN, )R. MORTON C., An
American professor responds
to dr. Beinjamins' criticism
of certain remarks on the
Busih-negroos. XII 449
KALFF. S., Uit Surinanm's ver-
leden. la 814, 894
Een Surinaamsch gouver-
neur uit de 18de eeuw. Ib
418, 486
Eene Suriiaamtsche gou-
verneursfamilie. II 77
Surinaamsche lettervrien-
den. III 287
Vroegere kunst in West-
Indie. IV 358
Surinaamsche journalistic.
V 463
West-Indische gedenkpen-
ningen. VI 228
Curagaosche journalistiek.
VII 1
Een Westindische gouver-
neur uit de 18de eeuw. VII
507
Joden op bet eiland Cura-
gao. VIII 69
Een koninklijke commissa-
ris in Suriname. VIII 145
Mr. Abraham Verreul.
VIII 378
Uit de geschiedenis van St.
Eustatius. VIII 405
- lets over Peter Stuyvesant.
VIII 51786 LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Vreemdelingen in het West-
indische leger. IX 161
- lets over J. F. de Friderici.
X 214
- Westindische predikanten.
X 403, 465
- Franschen in Suriname. XI
316
- Curagaosche troebelen.
XIII 80
- Iets over gouverneur Crom-
melin. XIV 8
KABTELEYN, J. S. C., Het ver-
krijgen van een vrije arbei-
dersbevolking in Suriname.
III 225
- en B. J. KLUVERS, Resume
van het rapport (1919) der
studiecommissie van het Su-
riname studiesyndicaat. Ib
285, 439
- Het rapport der studiecom-
missie van het Suriname stu-
die-syndicaat in de 2e kamer.
III 145
KATE, DR. HERMAN F. C. TEN,
Do Indiaan in de letterkunde.
II 95
- Ethnographische aanteeke-
ningen omtrent de zwarte
Caraiben. X 265
-Versieringskunst der Bosch-
negers. XI 437
- Boekbespreking. III 58; V
491; VI 35, 333; VII 229;
X 44, 535; XI 437
KESLER, C. K., Willem Usse-
linox on de oprichting van de
West-indische compagnie.
111 65
- Twee rooftochten met tragi-
schen afloop. III 609
- Nils Otto Tank (1800-1864).
V 65
Naar aanleiding van ,,de ne-


ger en zijne cultuurgeschie-
denis". VIII 59
- De interoceanische verbin-
ding v66r 100 jaar. VIII
125
- Zeventiende-eeuwsche con-
currenten der Nederlanders
in de West. VIII 437
- Amsterdamsche bankers
en de West in de 18e eeuw.
VIII 499
- De naam Antillen. VIII 567
- Het Assiento. IX 152
- Nog iets omtrent Surinaam-
sche plantage-leeningen *).
IX 385
- Een conflict tusschen Am-
sterdam en de Staten-Gene-
raal over Suriname in 1774
en '75. IX 575; X 11
- Boekaniers en flibustiers. X
65
- De verovering van de zilver-
vloot (9 Sept. 1628) *). X 193.
- Nog iets over de zilvervloot.
X 832
- Tobago. Een vergeten Ne-
derlandsche kolonie. X 527
- Duistere bladzijden nit de
geschiedenis van Suriname.
XI 118
- Een Duitsch medicus in Es-
sequebo in de laatste jaren
der 18e eeuw. XI 241
- De ontwikkeling van een
modern bankbedrijf. De Ma-
duro's bank op Curagao*).
XI 461
Merkwaardige gevelsteenen
te Amsterdam*). XII 118
D6port6's in Suriname tij-
dens het behind van den
gouverneur Friderici. XII
558
Maria Sibylla Merian (1647
-1717). XIII 37LJST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


SSuriname en Cura9ao op de
international koloniale ten-
toonstelling te Parijs. XIII
138
-Nog iets over Maria Sibylla
Merian. XIII 165
- Twee populaire vruchten
van Curasao. Oranjeappelen
en pinda's. XIII 241
- Twee Curagaosche gouver-
neurs (Jan en Jonathan van
Beuningen 1720 en 1716-
1720). XIII 325
- Een paar opmerkingen
(naar aanleiding van W. R.
Menkman ,,Nederland en Su-
riname", XIII 365,385,569).
XIII 534
- Heeft Columbus St. Maar-
ten ontdekt XIV 76
- Na 100 jaar. Branden in
Paramaribo *). XIV 164
-Bacoven in Suriname. XIV
216
- In nmemoriam Mr. dr. C. F.
Schoch *). XIV 339
-- Graaf Von Zinzendorf in
Holland. XV 1
- Javanen in Suriname reeds
in het jaar 17142 XX 270
- Een Moravische zuster nit
de 18e eeuw, Anna Maria,
Kersten, geb. Tonn 1728-
1807. XXI 206
- Uit de eerste dagen van den
West-Indischen slavenhan-
del. XXII 175
-Slavenopstanden in de
West. XXII 257, 289
- Martinique. De geboorte-
plaats van een keizerin.
XXIII 112
- Trinidad, bet grootste en
schoonste der kleine Antil-
len. XXIII 257
- Martinique. De ontdekking


en de naam van hot eiland.
XXIII 340
- Moeilijkheden met betrek-
king tot eedsaflegging en het
dragen der wapenen in Ber-
bice in de 18de eeuw. XXIV
129
- Barbados. Eenige aanteeke-
ningen omtrent de geschiede-
nis van het eiland. XXIV
201
- John Gabriel Stedman.
(Eenige aanteekeningen om-
Iront zijn goslacht, loopbaan
en werkkring). XXIV 853
-Boekbesprekingen. VIII283,
427; X 327; XXI 56
K(EULEMANB)-H(6WELER), H.,
Boekbespreking. XXI 249
KLEIN m.i., Dn. W. C., Econo-
mische binnenland penetra-
tie in de vier (uyana's *).
XXII 1
KLERK C8sR., C. DE, 1)
Britsch-Indiirs in Suriname.
XXIV 97
KLERK, J. A. DE, Het petro-
leumbedrijf op Curaqao*).III
267
KLEYNTJES S. J., J., Het Apos-
tolisch vicariaat van Curu-
gao. XIII 128
KLUVERS, B. J., De verzeke-
ringskas van de firma C.Ker-
sten en Co. te Paramaribo.
Ib 157
- Het Surinamevraagstuk.
III 521
- Een wegtrac6 door hot moe-
ras naar Coronie. III 641
- Beschouwingen over het
rapport-Pyttersen. IV 481
-Nog eens het rapport-Pyt-
tersen. IV 658
- zie ook KASTELEYN, J. S. C.
KNAPPERT, PROF. DR. L., Ko-88 LIJST VAN BCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


ning Willem I en de Protes-
tantsche gemeente op Cura-
gao. VII 193
- De Labadisten in Suriname
*). VIII 193
-- Een heksenproces op St.
Martin A.D. 1711. X 241
- Verzuimd St. Eustatius. XI
159
- Geschiedenis van de Neder-
]andsche bovenwindsche ei-
]ainden in de 18de eeuw. XI
853, 421, 518, 559; XII 81,
78, 161, 279, 325, 428, 471,
578; XIII 177, 249, 545;
XIV 25
- Naamlijst der gereformeer-
de lidmaten in Jesu Christi
gomeente binnen Curagao
door beloydenisso als door
attestatie, 28 Dec. 1780. XX
214
- Wigbold Rasvelt en zijne
gemeente op Curagao 1780-
1757. XXI 1, 38
KoL, H. VAN, De Kolonialo sta-
teni. Ia 5
- De volksgezondheid in onze
West-Indische kolonien. Ia
269
LAMPE, H. E., Shi. XX 275
LAMPE, DR. P. H. J., Enkele
opmerkingen over den soci-
aal hygienischen toestand en
de geneeskundige verzorging
van Suriname *). VIII 249
-Suriname. Sociaal-hygieni-
sche beschouwingen *). IX
465
- ,,Het Surinaamsche,,Treef-
geloof". Een volksgeloof, be-
treffende het ontstaan van
melaatschheid. X 545
LANOEMEYER c.i., F. S., Het
zoutbedrijf op St. Martin *).
IV 241,305


- Het klimaat en de natuur-
versechijneelen op onze boven-
windsche eilanden. XVI 81
- Korte beschrijving van de
groote baai van St. Maar-
ten *). XVIII 289
- Eene reis naar St. Maarten
in oorlogstijd. XIX 225
- Ver van 's werelds atrijdge-
woel (St. Maarten 1918-
1920) *). XXII 193
- Van drie toppen van bet
Antillen-massief (Een oro-
grafische schets onzer boven-
windsche eilanden).XXV161
LANJOUW, Dn., en Da. H.
UITTIEN, Surinaamsche ge-
neeskruiden in den tijd van
Linnaeus. XVII 178
LATOUR O.P., M. D., Oor-
sprong en betekenis van het
woord Macamba. XVII 256
- Vreemde invloeden in bet
Papiamento. XVII 887
- Familienamen op Curasao.
XVIII 195
- De taal van Curavao. XVIII
281
- ,,Cuenta di Nanzi". XIX
88; XX 9, 108 148, 296;
XXII 47, 86, 184
- Portugese taalresten in het
Papiamento. XIX 212
-Boessaalsche negers. XXII
161
- Hot Papiamento. XXII 220
- Stephanus Joannes Joseph
Nieuwenhuis (1825-1888).
Een pionier. XXII 234
LEaONE, P. M., Boekbespre-
king. XX 251
LELYVELD, TH. VAN, De klee-
ding der Surinaamsche be-
volkingsgroepen in verband
met aard en gewoonten *).
Ia 249, 458; Ib 20, 125
LUST VAN SCBRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Uit een oud dagboek. XVI
369
LENS, DR. TH., Struisvogel-
teelt op Curagao*). Ib 8
- Emigratie naar Suriname.
(Antwoord aan den beer W.
R. Menkman). IX 187
Boekbespreking. XXIV84
LEYs, J. J., Veeteelt in Surina-
me. VI 405, 441
LICHTVELD, Lou, Afrikaansche
resten in de Creolentaal van
Suriname. X 391, 507; XI
72, 251
- Een Afrikaansch bijgeloof:
Sn6tji-Koti. XII 49
- Op zoek naar de spin. XII
209, 805
Een oud getuigenis over de
genezing van slangenbeet en
aardeten. XIV 1
LIENs, J. A., Het klein-land-
bouwbedrijf en de vruchten-
cultuur in Suriname. IV 625
- Over den kleinen landbouw
in Suriname. VII 871
- Sinaasappel-cultuur in Su-
riname. XI 449; XII 179
- Antwoord op ,,Indruk van
Suriname" van ir. Iman G.J.
van den Bosch. XIII 25
- Boekbespreking. XVII 29
LIaR, WILLEM FR. VAN, Bij de
Aucaners *). III 1; IV 205,
597
LImBURa STIRUM, MR. O. E. G.
oRAAF VAN, Suriname en de
Fransche strafkolonies. V 95
- De Surinaamsche mijnwet-
geving. V 885
- De Surinaamsehe grondpo-
litiek. V 689
- De opheffing der strafkolo-
nie in Fransch Guyana en
haar mogelijke gevolgen voor
Suriname. VI 871


- De strafkolonies in Fransch
Guyana. VII 49, 98
- De wet op de staatsinrich-
ting van Suriname. VII 449
- Voorwaardelijke veroordee-
ling. VIII 870
- Het Surinamevraagstuk.
IX 203
LYNDEN, JONKVR. J. W. BARO-
NESSE VAN, De Evangelische
broedergemeente in Surina-
me. XXI 161
LYNDEN, W. E. K. BARON VAN,
Landbouwvoorlicliting en
landbouwonderwijs in Suri-
name. XIV 257
MARTIN, K., Vroegere rijzingen
van den bodem in Noder-
landsch West-Indii. II 278
- De waardeering van Voltz
als pionier voor Suriname.
VIII 533
MAY, T., De lepra, haar voor-
komen, verspreiding en he-
strijding in 't bijzonder inSu-
riname. VIII 547; IX 17
MENKMAN, W. R., De handels-
beteekenis van onze West *).
Ia 56
- Scheepvaartbeweging en
scheepvaartwetgeving op Cu-
ravao. V 185
- Doktoren over de West. IX
78
- Nog eens emigratie van
Nederlanders naar Suriname.
IX 218
- Lanti sa pai. IX 289
- Eenige opmerkingen aan de
hand van de Surinaameche
begrooting voor 1929. X 875
- Westindische handelssta-
tistieken. XI 1
- Moederlandsche verant-
woordelijkheid en Westindi-
eche autonomie. XI 408LIST VAN SCHRIJVERB MET ONDERWERPEN


-- De havenbeweging van het
eiland Curavao. XI 554
- Curagaosche toestanden.
Naar aanleiding van het
laatste Verslag van bestuur
en staat. XII 53
- De West en onze scheep-
vaart *). XII 231, 268
-Heeft in Suriname een
vruchtenbedrijf kansvansla-
gen? XII 508
- Enkele voorloopige opmer-
kingen aangaande de voor-
loopige Curagaosche begroo-
ting voor 1932. XIII 72
- Nederland en Suriname.
XIII 365, 385, 569
- Essequebosche correspon-
dentie. XIV 59
- Amerikaansch Nederland
op hot congress ,,Nederland
overzee". XIV 198
- De Surinaamsche taaltuin.
XIV 244; XIX 248
- Bint Eustatius' gouden tijd.
XIV 869
- Statiaansche toestanden in
de XVIIIde eeuw. XV 28,
105
- De voorloopige Curagao-
sche begrooting voor 1984.
XV 49
Het voorspel der verovering
van St. Eustatius in 1781.
XV 821, 858
- Kan Nederland worden op-
gewekt om het Surinaamsche
binnenland te exploreeren?
XVI 145
- Drie reizen naar Curagao in
den zeiltijd. XVI 282
- De hervatting der Surinaam-
sche bacovencultuur. XVI
847
-- Slavenhandel en rechtsbe-
deeling op Curagao op het


einde der 17e eeuw. XVII 11
- Sprokkelingen op bet ter-
rein der geschiedenis van de
Nederlandsche Antillen.
XVII 65
- Twee belangrijke uitgaven.
XVII 198
- Suriname wonder Engelsch
behind. XVII 322
- Curaqao, zijn naam en zijn
taal. XVIII 38
- Van de verovering van Cu-
ragao tot den vrede van
Munster. XVIII 161
- De Nederlanders in de Ca-
raibische wateren. Een nabe-
trachting. XVIII 218
- Vespucci en Ojeda in de ge-
schiedenis van Curaqao.
XVIII 257
- Kroniek. XVIII 380, 873;
XIX 21, 55, 118, 147, 189,
215, 247; XX 27, 56, 89, 120,
153, 247, 282, 812, 346, 378;
XXI 25, 59, 91, 128, 152,
184, 250, 296, 332, 361, 894;
XXII 29, 57, 92, 126, 151
- Nog eens het eiland der reu-
zen. XIX 85
- Welke kansen biedt Surina-
me voor landbouwkolonisa-
tie door blanken? XIX 107
- Landverhuizing naar de tro-
pen of aansluiting bij
Duitschland. XIX 171
- Oorlog en handel in West-
Indii. XX 77, 97
- Tortola. XX 178
- Nederland in Brazili~ en de
Caraibische zee. XX 198
- Jubileumtentoonstelling
Koloniaal instituut. 1938.
XX 317
- Moderne ontdekkingsreizen
in het Surinaamsche binnen-
land. XX 842LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Landbouwopvoeding der
Surinaamschejeugd. XXI 14
- Tobago. Een bijdrage tot de
geschiedenis der Nederland-
sche kolonisatie in tropisch
Amerika. XXI 21s, 805, 369;
XXII 33, 97, 129
-Urbina. XXI 240
- Landbouw-economische po-
litiek in Suriname. XXII 12
- Aanteekeningen op Hamel-
bergs werken. XXIII 1, 38,
65, 97, 161, 203, 321
- Ondernemerraad voor Su-
riname. XXIV28, 314; XXV
344
- Ie Linschoten-vereeniging.
Kort overzicht van haar da-
den en streven. Een opwek-
king gericht tot alle ontwik-
kelde vaderlanders. XXIV
29
- Zuidamerikaansche pirate-
rio en onze bovenwindsche
eilanden voor vijfkwart-
eeuw. XXV 65, 97, 129
- Kapers op de kust. XXV
267
-Boekbespreking. XI 479;
XIII 217; XVI 234, 235,
266; XVII 198, 206, 271,
290, 322; XVIII 119, 128,
124, 161, 240, 248, 814;
XX 23, 45, 77, 97, 193,
306, 875; XXI 14, 20, 240,
327; XXIV 63,93,286; XXV
267
MENKMAN-WALTERS, J. M.,
Boekbespreking. XXII 150
MOERHEUVEL, L. H., De Phobi
in de West. XIX 80
MOLENGRAAFF, DR. In. G. J.
H., Brief van -. XI 491
-Korte uiteenzetting van de
destijds door den mijnbouw-
kundigen dienst opgestelde


planned tot. watervoorzie-
ning van de haven van Wil-
lemstad en van die stad zelve
op het eiland CuraQao.XII 25
MORPURaO, A. J,, Eenige op-
merkingen over de Surinaam-
sche negertaal. XIV 897
- De K6t6misi. XVI 393
- Folklore in Suriname. XVII
116
MORSINK CssR, F., Nogmaals
de dood van Jankoesoe en:
nog niet het einde van con
dynastic. XVI 91
MULERT, F. E. BARON, Eene
episode uit den Indianen-
oorlog in Suriname in den
Zeeuwschen tijd. Ia 221
- De Nedorlandsche boven-
windsche oilanden in het
midden dor 17de eeuw. Ia
471
MULLER VAN VOORBT, S., De
middelen tot opheffing van
Suriname nit zijn verval. II
369, 433
NIET, MR. M. DE, Overhoids-
zorg voor de rijpere jeugd in
Suriname *). XVII 33
NOORDENBOS, P., De klapper
op het Publicatieblad. XXI
290
OLIVEIRA, A. T., De natunrlijke
aanwas der bevolking van
Suriname. V 561
OORsCHOT, J. W. VAN, Eene
militaire beschouwing om-
trent de kolonie Suriname.
Ia 178
OUIDSCHAN DENTZ, F., De
naam Suriname. Ib 13
- De eerste in Suriname be-
noemde landmeters. Ib 18
- De bauxietnijverheid on de
stichting van een nieuwe
stad in Suriname *). II 48192 LUST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Oude scheepajournalen. IV
557
- Wapens en motto's. V 421
- De aanval op Curagao in
1673. VII 279
- De geschiedenis van een
boek. VII 571
- De opkomst van Curagao *).
VIII 857
- James Rodway *). IX 67
-- Het Nederlanderschap in
Suriname en Curaqao. IX
131
- Hoe men in Suriname in
den loop der eeuwen den
tijd heeft aangegeven. IX
433
- Nogmaals het wapen van
Surname. X 35
- Het einde van de legend
Dahlberg-Baron. X 165
- Zinnebeelden en motto's
van eenige West-Indische
koloniin. X 228
- ,,8neki-koti". XI 581
-lets uit de geschiedenis van
de rijstcultnur in Suriname.
XII 107
- Dr. Constantin Hering en
Christiaan Johannes He-
ring *). XII 147
- Lucien Wolf en de Joodsche
kolonisatie in West-Indii.
XII 591
- Van slaaf tot geneesheer.
XIII 147
- Hoe bet eiland Sint Maar-
ten werd verdeeld. XIII
168
- Banden tusschen Zuid-Afri-
ka en Suriname in vroeger
eeuwen. XIII 269
- De families Halewijn van de
Werve in Suriname. XIII 581
- De titel Excellentie. XIV
179


- Julius Constantijn Rijk
(gouverneur van Suriname
1839-1842). XIV 206
- Gegevens omtrent het op 31
Augustus 1928 te Paramari-
bo onthulde standbeeld van
Hare Majesteit de Koningin,
ter gelegenheid van haar zil-
veren regeeringsjubileum.
XV 11
- Gegevens omtrent het ge-
schenk ter gelegenheid van
het 25-jarig huwelijksfeest
van het Koninklijk echtpaar
door de bevolking van Su-
riname aangeboden. XV 18
- De inbezitneming van het
Franschee gedeelte van Sint
Maarten door de Nederlan-
ders. XV 280
- Stichtingen en fondsen in de
West. XV 390; XVI 1
- Het Nederlanderschap in
Suriname en Curavao. XVI
205
- Het Boschnegerslot (kla-
vierslot). Zijn oorsprong en
toepassing *). XVII 228
- Musea inWest-Indii.XVIII
189
- Het wapen van Suriname.
XVIII 157
- Het gouden jubileum van
de West-India Committee
Circular. XVIII 198
- De Crynesenherdenking in
1917. XVIII 276
- Het Mico-onderwijs op Ja-
maica. XVIII 812
- Thomas Eduard Penard f.
XIX 5
- De plaats van den Creool in
de literatuur van Suriname.
XIX 208
- Surinaamsche journalis-
tiek. XX 88, 65 289LUST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- De families Van Heemskerk
in Suriname. XX 327
- De Hortus Surinamensis.
XXII 334
- Dr. F. W. R. Horstmann.
XXIII 31
- De geschiedenis van den
Burgerlijken stand en van
eenige familienamen in Suri-
name. XXIII 51
- Een Hugenoten afstamme-
ling in Suriname. XXIII 89
- Levensbeschrijving van Jan
van der Tuuk; een stuk Suri-
naamsche geschiedenis.
XX1II 148
- Hoe Suriname anderhalve
eeuw geleden tegen den bui-
tenlandschen vijand maatre-
gelen nam. XXIII 186
- De fortuinlijke loopbaan in
Suriname van den Zweed C.
G. Dahlberg. XXIII 269
- )e schipbreuk van de Sire-
ne bij het eiland Bonaire.
XXIII 817
Een blik op den toestand
van Suriname bij den over-
gang van het Engelsche be-
stuur op dat van de Bataaf-
sche republiek in 1802.
XXIII 879
-- Philip Fermin M.D. XXIV
90, 120
-- Pieter Marinus Netscher.
XXIV 118
Jan Jacob Hartsinck.
XXIV 159
- Eenige bladzijden uit het
even der commanders van
Suriname in de jaren 1680-
1804. XXIV 161
- De eerste handelsbetrekkin-
gen van Suriname met de
Amerikaansche republiek.
XXIV 198


- Bananen en bacoven.
XXIV 246
- De geschiedenis van het
Collegium neerlandicum, de
eerste en eenige middelbare
onderwijsinrichting op Cura-
qao 1866-1871. XXIV 269
- Een Surinaamsche doop-
plechtigheid met een konink-
lijken peter. XXIV 388
- De loopbaan van Krayen-
hoff van Wickera in Surina-
me. XXV 117
- De kolonisatie van Guyana.
XXV 248
- Aanvulling van de Encyclo-
paedic van Nederlandsoh
West-Indie. Do gouvernours
van Suriname. XXV 845
- Boekbospreking. XV 373,
875; XVI 825, 826; XVII
261, 268, 298: XVIII 284,
838
OVEREEM, J. B. VAN, le reizen
naar de West van Cornelis
('ornelisz. Jol, alias kapitein
Houtebeon. 1626-1640
XXIV 1, 33
PANHUYS, JHR. L. C. VAN, Een
adres over Boschnegers en
Indianen. Ia 71
- Het veertiendaagsch tijd-
schrift van de Britsch-West-
Indische vereeniging. Ia 142
- Een afzonderlijk wapen
voor Suriname en Curacao.
Ia 175
- Lucltvaart in Guyana. II
321
- Een man van de daad. W.
C. Gorgas t. II 855
-Waterkracht in Suriname.
II 885
- De toekomat van de India-
nen in Canada en Suriname.
II 51394 LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Het aanstaande Amerika-
nisten-congres. II 597
- De Pan-Amerikaansche
unie. III 53
- Het aantal en de woon-
plaatsen van de Boschnegers
en Indianen in Suriname. III
83
- Na drie kwart eeuw. III 803
- Denkbeelden en plannen
nopens een kustspoorweg in
Surname. IV 25
- Hoe met een voorstel van
gouverneur Van Raders ge-
handeld werd. IV 881
- De jongste botanische en
zoologische onderzoekingen
op het eiland Krakatau als
eene aansporing tot weten-
schappelijke waarnemingen
ook in Suriname en Curagao.
IV 378
- Kort verslag van het con-
gres voor leprabestrijding,
gehouden te Rio de Janeiro
van 1-6 October 1922. V 58
- Hot aanstaande Amerika-
nisten-comgres. V 618
- Americanism in Holland.
VI 217
- De gouverneur-generaal
Willem Benjamin van Pan-
huys. VI 289
- De Nederlandsche regee-
ring tegenover de kolonie Su-
riname in 1816. VIII 468
- Zeer aanmoedigende uit-
komstin van lepra-behande-
ling. X 89
- De lepra,-bestrijding met de
Hydnocarpus-olie is geen
niouwe Engelsche vinding.X
98
- Quirijn Spranger. XII 585
- Boschnegerkunst. XIII 158
- Surinaamsche onderwer-


pen op het Amerikanisten-
congres te Hamburg. XIII
203, 310
- Uitstervende Arowakken?
XIII 537
- Folklore in Nederlandsch
West-Indii. XIV 124
- Aanvulling, Folklore in Ne-
derlandsch West-Indie. XV
16
- Folklore van Bonaire. XV
97; XVI 65, 318
- Ir A. A. Meyers over het ko-
lonisatie-vraagstuk. XV 102
- De geschiedenis van het
Braziliaansche Amerikanis-
tencongres. XV 278
- Folklore in Suriname. XVI
17
- Mr. Lanimmens over het be-
stuur van Suriname in 1816.
XVI 151
- Suriname bekroond. XVI
294
- Surinaamsche folklore. XVI
815; XVII 282
- Het kikvorschmotief in Su-
riname en elders. XVI 861
- Opvattingen van Zuid-
Amerikaansche Indianen no-
pens ziekten en geneeswij-
zen. XVII 51
- De grondslag van de wis-
kunde in Suriname.XVII 149
- Aard en karakter van Suri-
naamsche liederen. XVIII 1
- In memorial prof. E. von
Hornbostel. XVIII 153
- De opoffering van een R.K.
priester in Suriname. XVIII
200
- De overbrenging van de ba-
naan en de bacove uit Afrika
naar tropisch Amerika in bet
begin van de 16de eenw.
XVIII 207LIJST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- De Indianen in Canada.
XVIII 807
- Graaf Ver Huell in Guyana.
XXV 81
- ,,Sneki-koti". Inenting te-
gen den beet van vergiftige
slangen. XXV 122
- Natuurschoon in Neder-
landsch West Indii. XXV
181
- Malaria bet beletsel van
Suriname's bloei. XXV 803
- Ook Westindisch staats-
recht. XXV 376
- Een levensbericht van prof.
dr. J. K. L. Martin door prof.
dr. L. Rutten. XXV 888
-- Boekbespreking. II 687; III
218, 221, 880; IV 659; V 216;
VI 80, 82, (187), 419, 481;
VII 481; VIII 188,482; XIII
153; XV 167, 170, 873, 875;
XVI 115, 168, 294, 827, 881;
XVII 281, 234, 286, 266,
270; XVIII 188, 189, 190,
251,252
PENARD, A. P. en TH. E., Negro
riddles from Surinam. VII
411
PENARD, TH. E. en A. P.,
Four Arawak Indian songs.
VII 497
- Birdcatching in Suri-
nam *). VII 545
European influence to
the Arawak language of Gui-
ana. VIII 165
- Popular beliefs pertain-
ing to certain places in Suri-
nam. X 17
PENARD, THOMAS E., Historic-
al sketch of the ornithology
of Surinam. VI 145
- Note on an old bill of lading
from Surinam *). VI 641
- Note on words used by


South American Indians for
banana. VIII 875
- Remarks on an old voca-
bulary from Trinidad. IX
265
- Boekbespreking. VI 644;
V1 48
PLAATB, G. VAN DER, Eenige
beschouwingen over de too-
komst van den landbouw op
de bovenwindscho eilanden
St. Martin, St. Eustatius en
Saba. V 475
PRAKKEN, A. B. J., De boven-
windsche eilanden der kolo-
nie Curagao. Ib 401
- Een en ander over den fi-
nancieelen en economischen
toestand der kolonie Cura-
gao. V 21
PREY, L. C., De economische
toestand van Suriname. XV
227
- De waarde van vliegtuigen
voor Suriname. XVI 106
- Suriname en het luchtvor-
keer. XX 187
- Jaarcijfers van Suriname.
XXI 48, 116, 146, 179, 287,
292, 319, 889; XXII 122,
186, 250, 814, 377; XXIII
60, 294
- Het vliegveld Paramaribo.
XXI 382
Pvis, H. G. DU, De sinaasap-
pel-cultuur in Suriname. Ha-
re mogelijkheden en finan-
cieele perspectieven en het
belang daarvan voor de ko-
lonie. XIII 489
PYTTERBEN, TJ., De waarde
van Suriname. Ib 869
- De toekomst van Suriname
als suikerland. II 17
- De toekomst van verschil-
lende cultures in Suriname *)
Full Text

PAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFT ARTIKELE N besproke n i n d e jaargange n I-XX V va n D e WVsMndrsr/i e gerangschik t i n alphabetisch e volgord e va n d e name n de r schrijvers . D e titel s de r boeke n zij n cursie f gedrukt , di e de r tijdschrift artikele n staa n tussche n aanhalingsteekens ; d e name n va n tijd schrifte n e n verzamehverke n zij n i n hoofdletter s gezet ; d e name n de r bespreker s staa n tussche n haakje s ADVIE S va n d e commissi e doo r d e vereenigin g „Indië-Ne derland " ingestel d te r bestu deeriu g va n d e ingediend e ontwerpe n to t herzienin g va n d e reglemente n o p he t belei d de r regeeringe n i n d e kolonie s Surinam e e n Cura cao , (z.j . 1985) . XVI I 2 7 (B . d e Gaa y Fortman) . ALMANAQU E d e Curasa o par a e l an o bisiest o d e 1982 . Com pilació n d e W . M . Hoyer . XI V 42 ; 198 7 XI X 29 ; 194 0 XXI I 14 9 (B . d e Gaa y Fortman) . ALBU M va n he t eildn d Aruba . Haarlem , 1984 . XV I 28 4 (W . R . Menkman) . ALBU M zi e JUBILEU M ALBUM . Aldenburgk , J . G. , zi e Honor é Naber , S . P . L'— . Amelunxen , C . P.,D e yescAiede ni s ra n Curapa o opnieu w t>er tefd . 's-Gravenhage , 1929 . X I 47 8 (B . d e Gaa y Fortman) . AMIGO E D I CURACAO . Zaterda g 3 0 Decembe r 1988 . X V 87 7 (B . d e Gaa y Fortman) . Amstel , Han s van , JOJU / Suri nam e o p arontuur . 's-Herto genbosch . X X 25 1 (P . M . Legêne) . — , — D e wraa k va n de n Ja vaan . 's-Hertogenbosch . XXI I 15 0 (J . M . Menkman Walters) . Apthorp , Geor g Henry , ^ 4 topo^rapfoica Z descriptio n o / f/t e D«tc/ i CoZont / o / Surinam . COLLECTION S O F TH E MASSA CHUSETT S HISTORICA L SO CIETY . Vol . I (firs t series) . Boston , 1792 . VI I 4 8 (T . E . Penard) . Araquistain , Luis , L a ^goni a ^4n


PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 4 5 g spro/cfreJing ; PoMiefc ; Poitiiefc e scfeo/tng ; Foo r feeën e n i/tan« . veroverin g va n Curaca o to t de n vred e va n Munster , Va n d e — , W . R . Menkman . XVII I 16 1 verrassin g va n Willemstad , D e — , Mr . B . d e Gaa y Fortman . XI I 85 , 119 , 51 0 (Rondo m he t proces-Borren) . Versc/ieidenJieden , KRONIEK . XX I 89 7 versZa g 1986 , He t Curacaosc h — , KRONIEK . XI X 6 0 — 1988 , Curacaosc h — , KRO NIEK . XX I 25 4 — 1989 , Curacaosc h — . KRO NIEK . XXI I 15 7 VESPUCC I e n Ojed a i n d e ge schiedeni s va n Curacao , W . R . Menkman . XVII I 257;zi e oo k eiian d de r reuze n . vZooffeoude r ove r Curaca o i n 185 1 e n 1861 . Een—.VI I 52 8 i'o<7eMucM , I n — , KRONIEK . X X 6 2 Foor/iee n e n than s („Cura caosc h kiesreglement") , KRONIEK . XI X 6 2 FoorMieeM)ia d CURACAO , He t — , KRONIEK . XX I 156 ; zi e oo k per s TFesf-indisc/i e compagnie,Cura ca o tege n he t eind e de r — , Mr . B . d e Gaa y Fortman . I a 44 1 TVes*-/ndiscA e ei/anden , Ee n onderzoekingsrei s naa r d e Nederlandsch e — , UI T D H PERS . I V 126 ; zi e oo k voor uitg a ug . ÏFesMndisch e fcawier zi e fcamer. PTes<-/ndisc/i e maaJscJtappi; , D e — , Mr . B . d e Gaa y Fort man . X I 80 7 wetjevingr , Ee n afschuwelij k produc t va n — , KRONIEK . XX I 25 2 —" , Gevolge n va n he t „afschu welij k produc t va n — , KRO NIEK . XXI I 6 2 zi e t)errassi?ijr ; wa tervoorziening. Zeemeeuu ; i n 1825 , He t vergaa n va n d e — , H . M . Hulsma n O.P . XVII I 12 9 — , He t vergaa n va n d e — , B . d e Gaa y Fortman . XX V 84 9 Zeeicaterverwerfcing , Dr . ir . P . Cohe n Henriquez . X X 82 1 77*2, Curaca o i n — , B . d e Gaa y Fortman . XVI I 84 9 zie/rte n zi e Kolonia/ e raad . Zondagsriering , Goed e Vrijda g e n bidstonden , KRONIEK . XX I 86 5PAGE 1

5 0 TREFWOORDENLIJS T zuela) , 19 8 (Curasao) , 25 7 (Britsch-Guyana , Suriname , Fransc h Guyana) . suifcercuituu r zi e Fenezueia . Trinidad , Remark s o n a n ol d vocabular y fro m — , Th . E . Penard . I X 26 5 — , he t grootst e e n schoonst e de r klein e Antillen , C . K . Kesler . XXII I 25 7 [— ] Regelin g dergronduitgave , UI T D E PERS , 1 6 8 0 Trocadéro , Joh . F . Snelleman . VI I 12 1


PAGE 1

9 0 LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N D e havenbewegin g va n he t eilan d Curacao . X I 55 4 Curacaosch e toestanden . Naa r aanleidin g va n he t laatst e Versla g va n bestuu r e n staat . XI I 5 8 D e Wes t e n onz e scheep vaar t •) . XI I 281 , 26 8 -Heef t i n Surinam e ee n vruchtenbedrij f kan s va n sla gen ? XI I 50 8 Enkel e voorloopig e opmer kinge n aangaand e d e voor loopig e Curacaosch e begroo tin g voo r 1932 . XII I 7 2 Nederlan d e n Suriname . XII I 865 , 885 , 56 9 Es8equebosch e correspon dentie . XI V 5 9 Ainerikaansc h Nederlan d o p he t congre s „Nederlan d overzee" . XI V 19 8 D e Surinaamsch e taaltuin . XI V 244 ; XI X 24 8 Sin t Eustatius ' goude n tijd . XI V 86 9 Statiaansch e toestande n i n d e XVIIId e eeuw . X V 28 , 10 5 D e voorloopig e Curacao ach e begrootin g voo r 1984 . X V 4 9 He t voorspe l de r veroverin g va n St . Eustatiu s i n 1781 . X V 821 , 85 8 Ka n Nederlan d worde n op gewek t o m he t Surinaamsch e binnenlan d t e exploreeren ? XV I 14 5 Dri e reize n naa r Curaca o i n de n zeiltijd . XV I 28 2 D e hervattin g de r Surinaam sch e bacovencultuur . XV I 84 7 Slavenhande l e n rechtsbe deelin g o p Curaca o o p he t eind e de r 17 e eeuw . XVII1 1 — Sprokkelinge n o p he t ter rei n de r geschiedeni s va n d e Nederlandsch e Antillen . XVI I 6 5 — Twe e belangrijk e uitgaven . XVII19 8 — Surinam e onde r Engelsc h bewind . XVI I 82 2 — Curacao , zij n naa m e n zij n taal . XVII I 8 8 — Va n d e veroverin g va n Cu raca o to t de n vred e va n Munster . XVII I 16 1 — D e Nederlander s i n d e Ca raïbisch e wateren . Ee n nabe trachting . XVII I 21 8 — Vespucc i e n Ojed a i n d e ge schiedeni s va n Curacao . XVII I 25 7 — Kroniek . XVII I 880 , 878 ; XI X 21 , 55 , 118 , 147 , 189 , 215 , 247 ; X X 27 , 56 , 89 , 120 , 153 , 247 , 282 , 812 , 846 , 878 ; XX I 25 , 59 , 91 , 128 , 152 , 184 , 250 , 296 , 882 , 861 , 894 ; XXI I 29 , 57 , 92 , 126 , 15 1 — No g een s he t eilan d de r reu zen . XI X 8 5 — Welk e kanse n bied t Surina m e voo r landbouwkolonisa ti e doo r blanken ? XI X 10 7 — • Landverhuizin g naa r d e tro pe n o f aansluitin g bi j Duitschland . XI X 17 1 — Oorlo g e n hande l i n West Indië . X X 77 , 9 7 — Tortola . X X 17 8 — Nederlan d i n Brazili ë e n d e Caraïbisch e zee . X X 19 8 — Jubileumtentoonstellin g Koloniaa l instituut . 1988 . X X 31 7 — Modern e ontdekkingsreize n i n he t Surinaamsch e binnen land . X X 84 2PAGE 1

1 4 TREFWOORDENLIJS T CuZtwre s i n Suriname*) , D e toe koms t va n verschillend e — , Tj . Pyttersen . I I 44 5 (rijst) , 573 , 60 8 (suiker) ; II I 17 7 (cassave) , 84 4 (koffie , cacao , tabak) , 50 7 (mais) , 56 5 (pin da , glucine , phaseolu s luna tus , banane n e n bacoven , ananas , sinaasappelen , cac tus , cocos) . — i n Surinam e e n elders , Kantteekeninge n ove r — , Tj . Pyttersen . X I 49 ; — zi e oo k .<4naraas ; Bacoven ; Bananen ; balata ; beschou wingen ; CassacecuZtuur ; fcatoencultuur ; landbouw ; OHe palmen ; Sinaasappel-cultuur ; sinaasappelen ; vruchtbaar heid ; ürMc/itenftedrt;/ ; OTMC/Itencultuur . Cultuurcredie t voo r Suriname , Mr . dr . C . F . Schoch . I a 2 4 cultuurwaard e va n Suriname , D e — , Tj . Pyttersen . XII I 10 9 — , D e — , L . Junker . XI V 41 7 — , D e — , Gerol d Stahel . X V 15 8 dagboef e •) , Ui t ee n ou d — (1894/5) , Th . B . va n Lely veld . X V 86 9 DAHLBERG , D e fortuinlijk e loopbaa n i n Surinam e va n de n Zwee d C . G . — , Fred . Oudschan s Dentz . XXII I 26 9 DAHLBERG-BARON , He t eind e va n d e legend e — , Fred . Oudschan s Dentz . X 16 5 [Dansen] , UI T D E PERS . I a 7 4 Deporte' s i n Surinam e tijden s he t bewin d va n de n gouver neu r Friderici , C . K . Kesler . XI I 558 ; zi e oo k woord , He t pijnlij k — . districtsgeneeshee r i n Suriname , D e opleidin g e n d e positi e va n de n — , C . Bonne . VI I 48 8 doopplechtighei d me t ee n ko ninklijke n peter , Ee n Suri naamsch e — , Fred . Oud schan s Dentz . XXI V 38 8 .Dranfcuerbruif c i n Suriname , S . va n Deventer . V 6 8 drtnfcwaferrraagstMf c i n Surina m e e n he t stadiu m zijne r oplossing , He t — , G . Ph . Zaal . XI X 65 ; zi e oo k water leiding . Economisc h Surinam e e n he t loonstelsel , Theod . A . C . Comvalius . (I X 449 ) .Economisc h Suriname , Theod . A . C . Comvalius . XII I 14 4 economisch e toekomst, Surina me' s — , A . Beyne . I I 46 7 economisch e toestan d va n Suri name , D e — , L . C . Prey . X V 22 7 — , D e — , Mr . A . va n Traa . X V 88 8 — , zi e oo k bezwaren . Economisch e waardebepalin g va n Suriname , Ir . E . C . Abendanon . I a 16 5 eedswaagstuf e i n Suriname , D e oplossin g va n he t — , Ph . A . Samson . XXI I 28 4 eigendo m zi e j4lZodiaa Z eigen dom ; grondeigendom . .Emigrati e naa r Surinam e (Ant woor d aa n de n hee r W . R . Menkman) , Dr . Th . Lens . I X 18 7 (zi e I X 78) . — va n Nederlander s naa r Su riname, No g een s — , W . R . Menkman . I X 21 3 — ui t Oost-Indi ë naa r Surina me , Dr . H . D . Benjamins . V I 47 9PAGE 1

8 TREFWOORDENLIJS T t e Leipzi g ove r West-Indië , Ee n — . X I 48 8 t;o?/a


PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T S S g p zi e deering . be/osUni/ef t i n Curacao , Eenig e aanvullinge n o p d e ENCY CLOPAEDI E VA N NEDER LANDSC H WEST-INDIË , D e — , C . R . Weytingh . XXII I 129 , 177 , 22 5 .öfZastim/AeZ/im/ , KRONIEK . XX I 80 0 hestuu r zi e Boaenunndscft e ei Zanden . bestuursj/emac/itigde , D e — , KRONIEK . XX I 80 0 oesfuursinric/tfing i va n Curasao , Ove r d e — , Dr . B . d e Gaa y Fortman . I V 289 , 583 ; V 585 ; V I 385 ; zi e oo k regee Skd i geschiedenis ; staatsrecht . Bes


PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 4 7 96 ; zi e oo k fcandeJs-econofcoefc, Ove r ee n „schattig " — (Junj/J e Peac e doo r Willia m Beebe) , H . D . B(enjamins) . II I 81 0 Boefcanier s e n flibustiers , C . K . Kesler . X 65 . Boefc6espreA;m 0 I a 157 , 242 , 888 , 428 , 501 ; I b 88 , 177 , 487 ; I I 168 , 857 , 868 , 422 , 626 ; II I 58 , 215 , 271 , 888 , 880 , 488 , 588 ; I V 122 , 286 , 274 , 562 , 659 ; V 45 , 216,491 , 620 , 658 ; V I 30 , 82,127,189 , 277 , 880 , 877 , 418 , 472 , 582 , 644 ; VI I 48 , 229 , 481 ; VII I 188 , 288 , 886 , 427 ; I X 89 , 184 , 881 ; X 44 , 231,827,417 , 477 , 585 ; X I 89 , 287 , 885 , 887 , 448,473 , 54 2 (zi e 491) ; XI I 48 , 299 , 492 ; XII I 217 , 878 , 442 , 494 , 588 , 576 ; XI V 42 , 185 , 294 , 815 , 355 ; X V 71 , 167 , 347 , 873 ; XV I 128 , 168 , 284 , 255,825 ; XVI I 27 , 58 , 281 , 261 , 290 , 865 ; XVII I 25 , 119,188 , 240,284 , 814 , 888 ; XI X 29 , 124 , 187 , 253 ; X X 19 , 45 , 150 , 251 , 806 , 875 ; XX I 20 , 56 , 87 , 148 , 249 , 822 ; XXI I 27,147 , 191 , 255 , 850 ; XXII I 92 , 127 ; XXI V 68 , 98 , 121,781 , 286 , 845 ; XX V 6 0 Brimston e Hi H „Th e Gibralta r o f th e Wes t Indies" , J . C . Th . G . J . Heyligers . X V 19 1 Britec/ i Guian a e n Suriname , Bevolkingscijfer s va n — , Dr . H . D . Benjamins . V 19 7 Briiscf t Guiana , Suikercultuu r i n Surinam e i n vergelijkin g me t di e i n — , S . va n Deven ter . V 281 ; zi e oo k Indianen . vereeni zi e zi e aanieefceninj/en ; Karaifcen . CASSAR D (1679-1740) , JAC QAJE S — , L . C . Vrijman . XII I 9 7 cocosnote n i n Panama , D e teel t va n — , UI T D E PERS . I a 41 1 Co/u?n6u s begrave n ligt , Ee n Nederlandsc h getuig e om tren t d e plaats , waa r — , Prof . J . C . va n Eorde,Il545 ; zi e oo k ^4nfiïia . congre s zi e £epraoes


PAGE 1

' • / 6 2 LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N AMÉRICANISTES . Nouvell e Série . Tom e XXIV . Parijs , 1982 . X V 7 1 (C . H . d e Goeje) ; Tom e XXV . Parijs , 1984 . XVI I 23 4 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . JUBILEU M ALBU M bevattend e 5 Curacaosch e penteekeninge n vervaardig d doo r Holland sch e artisten , 1 reproducti e historisch e Curacaosch e pen teekening . Ontwer p J . Thys sen . Curacao . XV I 28 5 (W . R . Menkman) . KAAR T VA N PARAMARIBO , 191 6 -1917 . Schaa l 1:10.000 . Vervaardig d doo r de n Opne mingsdiens t va n Suriname . 's-Gravenhage , 1920 . II I 22 1 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . Kahn , Morto n C , „Note s o n th e Saramaccane r Bus h Ne groe s o f Dutc h Guiana" . AMERICA N ANTHROPOLOGIST , 1929 . X I 48 8 (H . D . Benja mins) . j . TTt e Busnnegroe s 1981 . XII I 22 8 (H . D . Ben jamins) . — , — „Africa' s los t tribe s i n Sout h America . A n on-the spo t accoun t o f blood-chil lin g Africa n rite s o f 20 0 year s ag o preserve d intac t i n th e jungle s o f Sout h Americ a b y a trib e o f runawa y slaves" . NATURA L HISTORY . Apr . 1989 . Ne w York . XX I 82 5 (C . H . d e Goeje) . KALENDE R va n d e „Curaca o Tradin g Compan y S.A. " X X 5 5 (B . d e Gaa y Fortman) . KAME R va n koophande l e n fa brieke n t e Paramaribo . Fer stao . D e economisch e toe stan d va n Suriname . XVII I 12 8 (W . R . Menkman) . Karsten , Rev . Rudolf , D e Britscn-indiër s i n Suriname . Ee n kort e schets , beneven s ee n handleidin g voo r d e be ginsele n va n he t Hindi . 's-Gravenhage , 1980 . XI I 29 1 (Joh . F . Snelleman) . Keiser , U . D . e n G . J . A . Mul der , LeerboeA : de r aardri/'fcs fcunde. Derd e dee l (Overi g Europ a e n Nederlandse n Oost e n West-Indië) . Derd e druk . Groningen , De n Haag , 1924 . V I 47 2 (H . D . Benja mins) . Keuchenius , P . E. , „Siedlungs plan e i n de n Niederlanue" . Di e Sonne . Leipzig , 198 6 (W . R . Menkman) . Kies , Ch. , D e historisch e wor din g e n d e huidig e beteefceni s «a n NederZandsc h Wesf-indié ' (Surinam e e n d e NederZand sch e ^4n


PAGE 1

3 6 TREFWOORDENLIJS T — i n 1781 , He t voorspe l de r veroverin g va n St . — , W . R . Menkman . X V 821 , 85 3 — , Ee n bladzijd e ui t d e ge schiedeni s va n Sin t — , B . d e Gaa y Fortman . I I 55 8 — omstreek s 1822 , He t leven , o p St . — , Medegedeel d doo r Dr . J . d e Hullu . 1 6 14 4 — e n i n Essequebo , Luther sche n o p St . — , B . d e Gaa y Fortman . XXII I 84 6 — i n 1786 . D e hande l va n St . — , Medegedeel d doo r Dr . J . d e Hullu . II I 8 5 — va n gouvernementswege . 1908-1918 , Economisch e ar bei d o p St . — , G . J . va n Grol . I I 151 , 19 8 — , Ui t d e geschiedeni s va n St . — , S . Kalff . VII I 40 5 — , Verzuim d St . — , Prof . dr . L . Knappert . X I 15 9 — , No g eens ; verzuim d St . — , Mr . M . va n Dijk . X I 41 2 — zi e oo k Bopgn«nnd«cfc e ei landen ; Sfaliaansc k toestanden . Euwen s O.P . f , P . A . — , B . d e Gaa y Fortman . XV I 82 1 Famtiiena/ne n o p Curasao , M . D . Latou r O.P . XVII I 19 5 Feestdagen , KRONIEK . XX I 258 , 86 6 /jnanciëeZe n e n econowmc/ie n toestand de r koloni e Curacao , Ee n e n ande r ove r de n — , A . B . J . Prakken . V 2 1 /tnancië n va n Curacao , Eenig e aanvullinge n o p d e ENCY CLOPAEDI E VA N WEST-INDI E D e — , C . R . Weytingh . XXI I 14 1 .Folfclor e va n Bonaire,Jhr.L.C . va n Panhuys . X V 97 ; XV I 65 , 81 8 „Fre/ettndes " e n „Frechlin gas" ? Wa t zij n — , P . A . Eu wen s O.P . XII I 38 7 oedenfcraa m zi e fiede. oemeent e zi e Protestantsen e a<> meenfe . (jeneesfcundia e organisati e i n d e koloni e Curacao , D e — , Dr . N . Waterman . 1 6 8 5 aenootscna p de r wetenschap pen , He t Curacaosc h — , KRONIEK . XX I 86 6 — , Voo r he t nieuw e — , KRO NIEK . XXI I 8 2 — zi e oo k Gescniedoescnri/Vino . aeotooisc/t e aescniedeni s de r dri e Nederlandsch e beneden windsch e eilande n *) , D e — , Prof . dr . L . M . R . Rutten . XII I 40 1 oeoioyiscrt e rei s me t Utrechtsch e studente n naa r d e Neder landsch e benedenwindsch e eilande n *) , Ee n — , Prof . dr . L . M . R . Rutten . XII I 28 9 oere/ormeerd e iidwaie » i n Jes u Christ i gemeent e binne n Cu raca o doo r beleydeniss e al s doo r attestatie , 2 8 Dec . 173 0 Naamlijs t de r — , L . Knap pert . X X 21 4 Gere/ormeerde n i n d e Roomsch e ker k gedoopt , KRONIEK . XVII I 87 9 — zi e fcerfceiij'fc Zeven . Gescnied&escnri/'tnna , KRONIEK . XXII59 ; zi e ookoenoofscnap . aescniedeni s va n Curacao , Ee n bladzijd e ui t d e — (onde r gouverneu r Faesch) , Mr . B . d e Gaa y Fortman . V I 169 ; (zi e oo k XXI I 156) . Gescniedfcundio e sprofe/ce/in o (kiesrech t i n 1858) , KRONIEK . XI X 15 5 — (Aruba) , KRONIEK . XX I 6 2PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 8 7 Gescfcwdfcundtg e spro/cfceitngen , B . d e Gaa y Fortman : I D e Indiane n o p Bonai re . XXI V 25 1 I I Wille m Augus t (van ) Spengler . XXI V 27 8 II I Ui t he t journaa l va n de n gouverneu r Chan guion . XXI V 88 4 I V Nederlandse n o p Cura cao . XX V 2 9 Overheidsbemoeiin g me t de n doop . XX V 8 2 V Ee n voorgenome n emi grati e va n Curaca o naa r Trinida d i n 18309XX V 15 5 D e geboortedatu m e n -plaat s va n gouverneur generaa l Kikkert . XX V 15 8 D e „burgerlijk e stand " va n Curacao . XX V 15 8 V I Ee n eigenaardi g predi kan t (Ds . J . P . va n Each) . XX V 25 5 <7«t?anaenissen , aar d de r gevan genisstraf , verscheidenhei d va n ingeslote n gevangene n e n vroeger e gevangenistoe stande n o p Curaca o geduren d e d e 17d e e n 18d e eeu w *) , Eenig e gegeven s ove r oud e — , A . Hallema . XV I 19 2 #e»ecJ U voo r d e have n va n Cu rasa o *) , Ee n — , Dr . B . d e Gaa y Fortman . II I 38 5 «joudveWen , Aruba' s verlate n — , P . R . Dellaer t O.P . VII I 58 9 (joittjerMew r va n Curacao , Ee n Engelsc h — (Jame s Cock bur n 1809-1811) , P . A . Eu wen s O.P . V I 46 1 — va n Curaca o i n 1816 , Ee n adre s aa n de n afgetrede n — (J . Lecouteur) , W . M . Hoy er . XV I 21 9 jottverneur s va n Curacao , Aan vullin g va n d e ENCYCLO PAEDI E VA N NEDERLANDSC H WEST-INDIË , D e — , B . d e Gaa y Fortman . XX V 88 0 — , Twe e Curacaosch e — (Ja n e n Jonatha n va n Beuninge n 1716-172 0 e n 1720) , C . K . Kesler , XII I 82 5 — zi e oo k aanraardim/srede ; BARGE ; fcwoefc; CANTZ'LAAR ; economisch e opAe//in<7 ; HELF RICH ; KIKKERT : NUYBNB ; Openingsrede ; [Portretten] ; RADERS , VAN ; Bede ; Stut/re san f Goui?errteursM>isseZing , D e — (af tredin g va n gouverneu r Nuyen s 1919) , UI T D E PERS . I a 15 6 Groen e /crui s zi e Sanatorium . grotte n e n grottenvormin g op Curacao , Arub a e n Bonair e *) , Ove r — , P . Wagenua r Hummelinck . XX V 86 5 HAMELBERG' S werken , Aan teekeninge n o p — , W . R . Menkman . XXII I 1 , 38 , 65 , 97 , 161,208,82 1 ffandeZ-maatscAappi;', Curacao sch e — , KRONIEK . XI X 15 8 ftandeZsowwet va n d e koloni e Curacao , D e — , 8 . va n De venter . II I 20 5 HASSEL L PIETE R — , Ph . F . W . va n Romondt . XXII I 7 8 hauen6eM>eo:ino : va n he t eilan d Curacao , D e — , W . R . Menkman . X I 554 ; zi e oo k scheepvaart . fce&senproces o p St . Marti n A.D . 1711 , Ee n — , Prof . dr . L . Knappert . X 24 1 HELFRIC H 186 0 6 Octobe rPAGE 1

4 6 TREFWOORDENLIJS T ^ / opmerfcinae n ove r d e Nederlandsch e Be nedenwindsch e eilande n *) , Dr . P . Wagenaa r Humme linck . XX V 16 8 zoutteaVt; / o p St . Martin , He t — , F . S . Langemeye r c.i . I V 241,80 5 Z> . WEST-INDI E enz. A/rifca , Uitwisselin g va n bevol kin g tussche n Amerik a e n — , UI T D E PERS . II178 ; zi e oo k 6e»oïfc£n<7 . aZèuw , Een , (D e werel d i n beeld) , H . D . Benjamins . X I 575 ; XII I 4 5 Americanis m i n Holland , Jhr . L . C . va n Panhuys . V I 21 7 Amerikaanse/i e unie , D e Pan — , Jhr . L . C . va n Panhuys . II I 5 8 Amerifcanisten-conyres , He t aanstaand e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . I I 597 ; V 61 8 — t e Hamburg , Surinaamsch e onderwerpe n o p he t — , Jhr . L . C . va n Panhuys . XII I 20 8 81 0 Amerifcanisfen-congres , D e ge schiedeni s va n he t Brazili aansch e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . X V 27 8 AntiZia) , O p de n oceaan voo r e n n a Columbu s (me t ee n op lossin g va n he t raadse l va n — , C . H . d e Goeje . XVII I 6 5 Antigen , D e naa m — , C . K . Kesler . VII I 56 7 — , D e name n de r — , C . H . d e Goeje . XVII I 8 8 Arawa/ c indfian s sonas , .Fou r — , Thoma s E . e n Arthu r P . Pe nard . VI I 49 7 I — lanouay e o f Guiana , Euro pea n influenc e o n th e — , Th . E . e n A . P . Penard . VII I 16 5 , He t merkwaardig e — , C . H . d e Goeje . X I 1 1 Aroi/Nifcke n e n Karaïben , Ee n ou d berich t ove r — , C . H . d e Goeje . XI I 48 5 — ? Uitstervend e —,Jhr . L . C . va n Panhuys . XII I 58 7 banaa n e n d e bacov e ui t Afrik a naa r tropisc h Amerik a i n he t begi n va n d e 16d e eeuw , D e overbrengin g va n d e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . XVII I 20 7 banana , Not e o n word s use d b y Sout h America n Indian s fo r — , Th . E . Penard . VII I 87 5 Barbados . Eenig e aanteekenin ge n omtren t d e geschiedeni s va n he t eiland , C . K . Kesler . XXI V 20 1 BartMé"»™/ , St . — , W . L . d e Barbanso n O.P . XV I 17 7 — i n de n Zweedsche n tijd , St . — , P . d e Barbanso n O.P . XVI I 805 , 88 7 befloZA;in< 7 va n Amerika , D e — , C . H . d e Goeje . X X 129 ; zi e oo k A/rifea . Besoef c aa n St . Louis , he t lepro zen-eilan d i n d e Marowyne ; melaatsche n etablissemen t va n d e Fransch e strafkoloni e St . Laurent,FranschGuyana , F . S . Schuitemaker . X I 17 7 ü&ZioJfoeefc , Economisch e — (verbonde n aa n d e afd . Han de l e n d e directi e va n de n Landbou w t e 's-Gravenhage )PAGE 1

5 4 LIJS T VA X BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N ven s bewerk t doo r he t be stuu r va n d e afd . va n OOS T E N WES T aldaar) . 's-Graven hage . XVII I 28 4 (Fred . Oud schan s Dentz) . CURACAO . 4d e uitgav e (1989) . Koninklijk e vereenigin g OOS T E N WEST . 's-Gravenha ge . XX I 83 1 (J . L . Stoi t Dijck) . CURACAO . NETHERLAND S WES T INDIES . Touris t Guid e issue d b y th e Chambe r o f Commer ce . XVII I 12 4 (W . R . Menk man) . CURACAO . NETHERLAND S WES T INDIES . Touris t Guid e issue d b y th e Chambe r o f Commer c e (1989) . XX I 88 1 (B . d e Gaa y Fortman) . Dahlhaus , G . J . M. , Monseig neu r Martinu s Joanne s iVie unmif . fierste Apostolisc h Ki cari s ua n Curacao . Se n £e üensschets . 2 7 ^u^ . 7S24 Jan . i«60 . Maasbode , z.j . V I 42 7 (B . d e Gaa y Fortman) . Danforth , Stuar t T. , „Th e Bird s o f Saba" . TH E JOUR NA L O F AGRICULTUR E O F UNIVERSIT Y O F PUERT O RI CO . 1939 . XXI I 85 2 (P . Wa genaa r Hummelinck) . Dean , A . L. , zi e Mc . Donald , J.F . Debrot , Cola , Mi;' n zuste r d e neo/erin . Rotterdam , 1985 . XVI I 27 1 (W . R . Menkman) . Denucé , Dr . J. , A/rifc a i n d e XFJd e eeuu ? e n d e Aande Z ua n .<4ntM>erpen . Documente n voo r d e geschiedeni s va n de n handel . II . Antwerpen , 1987 . X X 37 5 (W . R . Menkman) . Domain e coïonia Z /rancais , Le , suiv i d'u n aperc u genera l su r le s colonie s étraugères . His toire , industrie , vie , coutu mes , beaux-arts . Tom e pre mier . Parijs , 1929 . XI I 18 7 (Joh . F . Snelleman) . Douglas , Charle s E. , üepor t o n tfe e cuitïüation , treatmen t an d prospect s o / ric e i n Britisf c Guiana . XI V 35 5 (H . G . Brandon) . Duyvis , Gud a E . G. , „Mexi caansch e Mozaieken" . MAANDBLA D VOORBEELDEN D E KUNSTE N TEVEN S ORGAA N DE R VEREENIGIN G VA N VRIENDE N DE R AZIATISCH E KUNST , 12d e jrg . no . 12 , 1985 , Amsterdam . XVII I 18 8 (Jhr . L . C . vanPanhuys) . ECONOMISC H STATISTISCH E BE RICHTEN , 4 Me i 1988 . X X 25 4 (B . d e Gaa y Fortman) . S . Bruyning , „Eenig e aan teekeninge n ove r de n sociaa l economische n toestan d va n Suriname" . Mr . W . J . va n Balen , „Eco nomisch e lotgevalle n vanCu racao" . Dr . D . Fernandes , „Iet s ove r d e economisch e beteekeni s va n de n landbou w i n Suri name" . L . F . Jansen , „Munt e n bankweze n va n Curacao" . Mr . S . Reitsma , „He t bank weze n i n Suriname" . H . P . Schliesser , „He t goud bedrij f i n Suriname" . Fred . Oudschan s Dentz , „D e economisch e beteekeni s va n he t bauxietbedrij f i n Suri name" . Uitvoe r e n havenverkee r va n he t gebiedsdee l Curacao . Economisch e toestan d va n Suri -PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N 9 7 Hendri k aa n Surinam e e n Curasao . XVI I 27 8 — Ui t he t verlede n va n Suri name . XX I 1 2 — Opperrabij n M . J . Lewen stei n 1829-1864 . XX I 81 5 — Amendeerin g va n begroo ting8ontwerpen . XXI I 5 8 — Behoor t Surinam e to t West Indië ? XXI I 8 8 — D e oplossin g va n he t eeds vraagstu k i n Suriname . XXI I 28 4 — Surinam e e n d e troonsaf stan d va n Wille m I . XXI I 88 1 SCHALKWIJK , MR . F . G. , D e re organisati e va n d e rechtsple gin g de r koloni e Curaca o i n d e praktijk . V I 60 9 — Keuz e e n opleidin g va n naa r West-Indi ë ui t t e zen de n rechterlijk e e n bestuurs ambtenaren . VII I 55 7 — Ee n Westindisch e leergang . X82 0 — D e heroverin g va n Surina me . XI X 4 4 — Boekbespreking . XX I 14 8 SCHELTEM A D E HEERE , 6 . A . N. , Bezoe k va n ee n Haar lemme r aa n Surinam e e n Cu raca o i n 186 1 e n 1862 . XX V 32 1 SCHELVEN , PROP . DR . A . A . VAN , Surinam e i n d e 18 e eeuw . I V 6 5 SCHOCH , MR . DR . C . F. , Cul tuurcredie t voo r Suriname . I a 2 4 — Onz e twaalfd e provinci e i n nood. V 49 7 — He t Va n Eedenfonds . V I 2 7 — Wa t ka n Surinam e zel f doen ? V I 9 7 — D e kolonial e state n e n d e West-Indisch e Gid s belange n va n de n landbou w i n d e landbouwkoloni e Suri name . V I 62 5 — D e Ondernemersraa d voo r Suriname . V I 68 5 — D e Ondernemersraa d voo r Surinam e e n zijn e voorstel le n betreffend e de n groote n landbouw . VII I 21 9 SCHUITKMAKER , F . S. , Bezoe k aa n St . Louis , he t leprozen eilan d i n d e Marowyne ; me laatsche n etablissemen t va n d e Fransch e strafkoloni e St . Laurent , Fransc h Guyana . X I 17 7 SCHUTZ , HARALD , Schetsje s ui t Albina . VI I 271 ; VII I 899 , 47 8 — Loui s Apinto . X 80 0 — Herrnhutte r nederzettin g leidin g 7 B (Proev e va n kolo nisati e va n creools e klein landbouwers) . XV I 27 8 — Paramarib o luchthaven . XVI I 12 9 — Spore n va n tweehonder d jaa r Hernhutterzending . XVI I 22 1 SILVA , S . DA , A . W . F . Iden bur g al s gouverneu r va n Su riname . XVI I 4 9 «SIMONS , A . J. , He t verva l va n Suriname . X V 29 9 SIMONS , E . D. , Brieve n ui t Su riname . II I 28 1 SIMONS , R . D . G . PH. , D e maat schappelijk e beteekeni s de r Surinaamsch e ziekte n (va n 191 9 to t 1931) . XI V 42 9 SLOTHOUWER , L. , D e Neder landsch e bovenwindsch e ei lande n •) . X I 9 7 — No g een s d e bovenwindsch e eilanden . XI I 1 7 SNELLEMAN , JOH . F. , D e Suri -PAGE 1

1 0 TREFWOORDENLIJS T voo r 1929 . Eenig e opmer kinge n aa n d e han d va n d e Surinaamsch e — , W . K . Menkman . X 87 5 e<7rootó?i< 7 va n Surinam e voo r 1919 ] (HE T VADERLAN D va n 9 Apri l 1919) , UI T D E PERB . I a 7 8 (Wen d he t roer) , egffooting r va n Surinam e voo r 1922] , Petiti e aa n Kroo n e n Tweed e kamer , Ee n — . II I 605 . * zi e I BEHN , Ee n koninklijk e slaa f i n Suriname.Eoma n doorApHR A — . Aanteekenin g betreffen d e d e schrijfste r *) , Dr . H . D . Benjamins . I a 47 4 — , D e geschiedeni s vande n ko ninklijke n slaa f doo r APHR A —.Ia477 ; Ih52,889,44 8 — , No g een s APHR A — , Dr . H . D . Benjamins . I I 51 7 — i n Surinam e geweest ? Me t no g iet s ove r d e schrijfster.I s APHR A — , Dr . H . D . Benja mins . VII I 45 1 6efeoe/ten , Suriname' s — , 6 . J . Staal . II I 402 , 497 ; I V 9 1 fce/croona", Surinam e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . XV I 29 4 beZastónj/e n i n Suriname , Eenig e aanvullinge n o p d e ENCYCLO PAEDI E VA N NEDERLANDSC H WEST-INDIË , D e — , G . R . Weytingh . XXI I 887,85 3 H / pertainin g t o certai n place s i n Surinam , Popula r — , Thoma s E . e n Arthu r P . Penard . X 1 7 BENJAMINS , DR . HERMA N DA NIE L — , Oud-inspecteu r va n he t onderwij s i n Suriname . Secretari s onze r redactie . 1850-2 5 Februar i 1930 . Bi j zij n beeltenis , J . Boek e (na men s redacti e e n uitgever) . X I 1 BENJAMIN S f , DR . H . D . — , Joh . F , Snelleman . XI V 88 7 BENJAMIN S herdach t i n d e Ko lonial e state n va n Surinane , Dr . H . D . — . X V 18 1 fcescftifcfemgi va n de n gouverneu r va n Suriname , Ee n interes sant e — (Saramaccane r Boschnegers) . V I 28 8 tescfeowwnjen , Enkel e — (sui ker , arbei d e n arbeidskosten , rijst , malachra , Europeesch e kolonisatie) , Tj . Pyttersen . I X 54 5 zie/tfe n zi e fcospitestuu r va n Surinam e i n 1816 , Mr . Lammen s ove r he t — , Jhr . L . C . va n Panhuye . XV I 15 1 BesJuwmnncTiiing f va n Surina me . 1 6 270 ; zi e oo k va n Suriname . Opruiming . D e — , J . Bakker . X 31 8 BevZiegrógfe n ? (luchtdiens t tus sche n St . Lauren t d u Maron i e n d e Bove n Marowijne) . I a 24 0 ftevoZfcingr va n Suriname,D e na tuurlijk e aanwa s de r — , A . T . Oliveira . V 56 1 — i n Surinam e i n 191 9 naa r leeftij d e n geslacht , Diagra m va n d e verdeelin g de r — , Dr . J . W . Wolff . V H 39 8 i>evoZfóra<7sci?7er s va n Britsc h Guian a e n Suriname , Dr . H . D . Benjamins . V 19 7 fcewoners va n Suriname , Spore n va n voorhistorisch e — , J . W . Gonggrijp . I I 1 :'.'••. • •-!' •PAGE 1

LUS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N 8 1 bloedig e gebeurteni s va n 1 Jun i 1824 . VII I 84 1 Ee n wonderlijk e onderne min g tege n Porto-rico . VII I 88 9 Curasa o e n onderhoorig e eilande n 1816-1828*) . I X 1 , 49 , 97 , 241 , 868 , 417 , 497 , 561 ; X 1 D e Curacaosch e begrootin g voo r 1927 . I X 19 9 D e Curacaosch e begrootin g voo r 1928 . X 15 8 D e Curacaosch e begrootin g voo r 192 9 (Ove r de n politie ke n toestan d va n Curasao) . X 289 ; X I 8 5 I n Surinam e vóó r honder d jaar . X 48 3 Konin g Wille m I e n he t eilan d Ruatan . X I 2 9 D e West-Indisch e maat schappij . X I 80 7 D e Curacaosch e begrootin g voo r 1980 . X I 54 5 D e verrassin g va n Willem stad . XI I 85 , 119 , 51 0 Surinam e o p de n drempe l va n d e afschaffin g de r sla verni j *) . XI I 40 1 D e Curacaosch e begrootin g voo r 1931 . XII I 6 3 D e Curacaosch e begrootin g voo r 1932 . XI V 6 9 Benjami n d e Sola . XI V 84 7 PROF . MB . DR . C . VA N VOL LENHOVE N f . X V 6 9 D e Curacaosch e begrootin g voo r 1983 . X V 12 4 Vrijhei d va n drukper s e n rech t va n vergadering . X V 24 1 D e Curacaosch e begrootin g voo r 1984 . XV I 7 D e tentoonstellin g o p he t Rijksarchief . XV I 12 8 West-Indisch e Gid s Staatkundig e geschiedeni s va n Curacao . XV I 20 9 P . A . Euwen s O.P . XV I 82 1 D e Curacaosch e begrootin g voo r 1985 . Staatkundig e ge schiedeni s va n Curacao . XVII18 5 Curaca o i n 1782 . XVI I 84 9 Bevolkingscijfer s va n Cura cao . XVII I 5 1 Staatkundig e geschiedeni s va n Curacao.DeCuracaosch e begrootin g voo r 1986 . XVII I 8 5 Twe e verzoekschrifte n aa n de n konin g overdelandbouw politie k va n gouverneu r Va n Kader s i n Curacao . XVII I 82 1 Kronie k XVII I 884 , 878 ; XI X 25 , 60 , 122 , 158 , 191 , 219 , 251 ; X X 80 , 60 , 91 , 125 , 156 , 285 , 815 , 849 , 880 ; XX I 28,61,98,125,155,186,252 , 298 , 838 , 868 , 897 ; XXI I 81 , 59 , 94 , 127 , 15 4 Pamflette n ove r Curaoao . XVII I 85 8 Staatkundig e geschiedeni s va n Curacao . D e Curucaosch e begrootin g voo r 1937 . XI X 129 . Staatkundig e geschiedeni s va n Curacao . D e Curacaosch e begrootin g voo r 1988 . X X 28 4 Curaca o onde r d e regeerin g va n Koningi n Wilhelmina . X X 26 2 Economisch e e n social e vraagstukke n i n Curacao . X X 82 9 He t plan-Jas . XX I 17 8 Staatkundig e geschiedeni s va n Curacao . D e Curacaosch ePAGE 1

9 6 LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N I I 445 , 573 , 608 ; II I 177 , 844 , 507 , 56 5 — Oliepalrae n i n Suriname . I I 50 9 — Opbouw*) . I V 421 ; V 85 , 110 , 35 8 — Beschouwinge n ove r he t rapport-Pyttersen . I V 55 8 — Waaro m landwege n i n De merar y wè l i n Surinam e nie t noodzakelij k waren . V 27 7 — Surinam e e n d e katoencul tuur . V 40 5 — Europeesch e kolonisati e i n Suriname . I X 19 8 — Enkel e beschouwingen . I X 54 5 — Kunne n wi j da t zel f niet ? X 887 ; X I 14 2 — Kantteekeninge n ove r cul ture s i n Surinam e e n elders . X I 4 9 — D e mogelijk e oplevin g va n Suriname . X I 289 , 88 7 — D e cultuurwaard e va n Su riname . XII I 10 9 QUABT , J . F. , Lag o oi l & trans por t compan y ltd . o p Arub a •) . VI I 26 5 RADEMAKEK , Boekbespreking . X X 16 0 RATELBAND , K. , D e expediti e va n Jo l naa r Angol a e n Sa o Thom é 3 0 Me i 1641-8 1 Oct . 164 1 *) . XXI V 32 1 REDACTIE . Voorwoord . I a 8 — Aa n onz e lezers . I I vóó r 48 1 — Rolan d Bonaparte . V I 9 4 — Dr . Herma n Danie l Benja mins . X I vóó r 1 — Thoma s E . Penar d f XII I 1 — (Veranderin g i n d e redac tie) . XI V 80 5 — Dr . H . D . Benjamin s over lede n 2 8 Jan . 1988 . XI V 88 7 — Joh . F . Snellemanf . X X 16 1 REYNE , K. , Suriname' s econo misch e toekomst . I I 46 7 — Geschiedeni s de r cacaocul tuu r i n Surinam e *) . V I 1 , 49 , 107 , 19 8 — zi e STAHEL , GEROLD . RIVET , P. , L'origin e d e l'in dustri e d e l'o r enAmériqu e *) . V I 86 6 ROEPKE , PROF . DR . W. , Boek bespreking . I V 12 2 ROMER , DR . R. , Sanitair e be schouwinge n i n verban d me t immigrati e va n werkkrach te n i n Suriname . 1 6 101 , 214 , 880 , 46 8 ROMONDT , PH . F . W . VAN , Pie te r Hasaell . XXII I 7 8 ROMONDT , W . H . A . VAN , D e ontwikkelin g va n he t kies rech t i n Suriname . I V 9 9 ROWAAN , DR . P . A. , Surinaam sch e honin g al s exportpro duc t •) . XXII I 28 9 RUTGERS , DR . A . A . L. , Om bou w va n Suriname . XV I 24 1 — I n memoria m G . J . Staal , XVII I 22 5 — Surinam e onde r d e regee rin g va n Koningi n Wilhel niina . X X 25 7 RUTTEN , PROF . DR . L . M . R. , Ee n geologisch e rei s me t Utrechtsch e studente n paa r d e Nederlandsch e beneden windsoh e eilande n *) . XII I 28 9 — D e geologisch e geschiedeni s de r dri e Nederlandsch e bene de n windsch e eilanden . XII I 40 1 SAMSON , PH . A. , He t bezoe k va n prin s Wille m Frederi kPAGE 1

TREFWOORDENLIJS T verordeninge n betreffend e huwelijke n va n Hindoe'») , C . R . Biswamitre . XI X 17 6 müst e i n Suriname , D e R . K . — , W . D . H . baro n va n As beck . I I 12 7 wiisste-tentoonsteMtfk / i n he t Va ticaan , Ee n Italiaansc h oor dee l ove r d e Surinaamsch e afdeelin g va n d e — , VI I 17 8 Afoen^o , Hygiënisch e ervarin g t e — , C . Bonne . V 89 5 moera s zi e middel . Moravisch e èroedergemeent e zi e .Evangelisch e oroedergemeente ; HerrnTiu/ters ; reis ; scfcoien ; verzekeringskas ; ZINZENDOR F VO N — . .Moravisch e zuste r ui t d e 18 e eeuw , Ann a Mari a Kersten , geb . Ton n 1728-1807 , Ee n — , C . K . Kesler . XX I 20 6 Muggenbestnjding , D . G . J . Bolten . VI I 56 7 muntweze n i n Suriname , Eenig e aanvullinge n o p d e ENCYCLO PAEDI E VA N WEST-INDIE , He t — , C . R . Weytingh . XX I 7 2 musfcieten , Surinaamsch e — , Joh . F . Snelleman . I X 4 8 mws/ciefenverordening , D e — , UI T D E PERS . I V 66 1 mi/nwerf e de r Sociëtei t va n Su rinam e o p de n Van-den Bempdenber g 1729-1741 , He t — , Mr . R . Bylsma . I o 88 5 mi;'nM!etj(et;ing , D e Surinaam sch e — , Mr . O . E . G . graa f va n Limbur g Stirum . V 88 5 mi/nwormziefct e i n Suriname , Rockefeller' s bestrijdin g va n d e — , H . Bn . va n Asbeck . 1 6 50 6 naa m Suriname , D e — , F . Oudschan s Dentz . 1 6 1 8 pp y onder zoe k va n d e binnenlande n va n Suriname , F . A . F . C . Went . I a 42 9 NEALE) , Ee n Surinaamsch e koffieplante r ui t d e 18d e eeu w (S . L . — , Mr . C . F . GHilcher . XX V 4 1 Neder/an d e n Suriname , W . R . Menkman . XII I 865 , 885 , 56 9 (ee n nabetrachting) ; zi e oo k opmerkingen . A'egerengelsch e spreekwoorden , Papiaments e e n — , Dr . ir . P . Cohe n Henrique z e n dr . C . Hesseling . XVI I 16 1 negeWted : d e banj a e n d e doe , He t Surinaamsch e — , Th . A . C . Comvalius . XVI I 21 8 negers , Indiane n e n — , Joh . F . Snelleman . I X 280 ; zi e oo k snt/werfc . negertaai , Eenig e opmerkinge n ove r d e Surinaamsch e — , A . J . Morpurgo . XI V 89 7 Negr o riddle s fro m Surinam , A . P . e n Th . E . Penard . VI I 411 . Nepve u o p Herlein' s beschrij vin g va n Suriname , D e anno tatio n va n gouverneu r JA N — , Mr . R . Bylsma . 11811 ; zi e oo k oodemgesteldfeeid . NETTELBECK' B plannen , G . J . Staal . X 28 8 JVot e o n a n ol d bil l o f ladin g fro m Surina m •) , Th . E . Pe nard . V I 64 1 nugget , Ee n reuze n — (goud vonds t o p he t place r de r Ex ploitatie-maatschappi j Sara kreek) , UI T D E PERS . I a 77 ; zi e oo k goudproducti e oerwoud , Ui t mij n dagboe k va n 1921 . Herinneringe n aa n he t — , L . Junker . X V 177 , 20 9PAGE 1

4 0 TREFWOORDENLIJS T MOLENGBAAFF , PBOF . DB . G . A . F . — , KRONIEK . XXII12 7 Afr. , KBONIEK . X X 38 2 mun t e n 6anfct0e2e n i n Curasa o (1880-1905) , J . va n Ettin ger . X 48 3 Munt e n geZdmoeiZij/chede n o p Curasa o vóó r honder d jaar , Mr . B . d e Gaa y Fortman . VI I 353 ; VII I 87 ; X 56 9 wiuntspecién , D e Curacaosch e — , W.M . Hoyer . XVIII184 ; zi e oo k reaZen . muntweze n i n Curasao , Eenig e aanvullinge n o p d e ENCY CLOPAEDI B VANWEST-INDIË . He t — , C . R . Weytingh . XX I 14 0 naa m e n zij n taal , Curasao , zij n — , W . R . Menkman . XVII I 8 8 — „Curasao" , D e — , W . M . Hoyer . X X 22 5 nafuurZyfc e fei?id, D e zor g voo r he t — , KRONIEK . X X 81 5 natuurcersc/it/'nseie n zi e Boven tctndsc/i e elanden . NederZander s i n d e Caraj'bisch e wateren . Ee n nabetrachting . D e — , W . R . Menkman . XVII I 21 3 NedeWandscT t o p Curacao , Ge schiedkundig e sprokkelin gen . V , B . d e Gaa y Fortman . XX V 2 9 neger s zi e BoessaaZsch e negers . NIEUWBNHUI S (1825-1888) , Ee n pionier , STEPHANU S JO ANNE S JOSEP H — , M . D . La tour . XXI I 28 4 S , KRONIEK . XXI I 15 4 , KRONIEK . XVII I 88 6 NUYEN S f , MR . TH . J . A . — , B . d e Gaa y Fortman . V 618 : zi e oo k Gowrerneursu-'isseZing . OJED A zi e VESPUCCI . omgeüing , D e eilande n de r kolo ni e Curaca o i n hunn e verhou din g to t hunn e — , J . Boeke . I a 13 2 ondernemin g zi e Porio-rico . ondericy s i n Curacao , Eenig e aanvullinge n o p d e ENCY CLOPAEDI E VA N NEDER LANDSC H WEST-INDIË , He t — , C . R . Weytingh . XXI V 289 ; XX V 9 6 — , Protestansc h Christelij k — , KRONIEK . XX I 9 4 onderwysinric/tfin g o p Curaca o 1866-1871 , D e geschiedeni s va n he t Collegiu m Neerlan dicu m d e eerst e e n eenig e middelbar e — , Fred . Oud schan s Dentz . XXI V 26 9 onderzoefcingsrei s naa r d e Ne derlandsch e Westlndisch e eilanden , Ee n — , UI T D E PERS . I V 12 6 oorZog , D e — , KRONIEK . XX I 89 7 Openingsred e va n de n waarne raca o (mr . J . B . Gorsir a i n de n Koloniale n raad ) 1 8 Me i 1919 . I a 28 2 — va n Zijn e Excellenti e Bar tholomeu s Woute r Theodo ru s va n Slobbe , gouverneu r va n Curacao , bi j d e openin g de r vergaderin g va n de n Ko loniale n Raa d voo r he t zit tingsjaa r 1983-1984 . X V 18 7 — , D e — , KRONIEK . XI X 12 2 — zi e oo k .Rede . opfcoms t va n Curaca o *) , D e — , Fred . Oudschan s Dentz . VII I 35 7 Oran/eappeZe n e n pinda's,Twe e populair e vruchte n va n Cu -PAGE 1

2 4 TREFWOORDENLIJS T — , Herinneringe n aa n he t — , L . Junker . XXII I 28 4 (Kei ze n e n trekke n i n Suriname . Tooverkuns t i n d e wildernis . Wege n de r ellende) , 802 , 380 , 853 , (Jach t e n jachtwil d i n Suriname ) ;XXI V 143(Visch vangs t i n Suriname) . OZiepaTme n i n Suriname , Tj . Pyttersen . I I 50 9 OTOOOMW ? va n Suriname , D e — , Dr . A . A . L . Rutgers . XV I 24 1 ondernemersraa d voo r Surina me , D e — , Mr . dr . C . F . Schoch . V I 68 5 — e n zijn e voorstelle n betref fend e de n groote n landbouw , D e — , Mr . dr . C . F . Schoch . VII I 21 9 — W . R . Menkman . XXI V 28 , 814 ; XX V 84 4 onderwij s i n Suriname , Eenig e aanvullinge n o p d e ENOYCLO PAEDI E VA N NEDERLANDSC H WEST-INDIË , He t — , C . R . Weytingh . XXI V 22 7 ontfdefcfttn<7srei2e n i n he t Suri naamsch e binnenland , Mo dern e — , W . R . Menkman . X X 84 2 oordee l ove r Surinam e va n ge ruime n tij d geleden , Ee n — , E . Snellen . I a 21 6 Opoouwj*) , Tj . Pyttersen . I V 421 ; V 85 , 110 , 85 8 Openingsred e va n de n gouver neu r va n Surinam e (i n d e Kolonial e state n 1 8 Me i 1919) . I a 226 ; zi e oo k Bede . zi e middeZen . g va n Suriname , D e mogelijk e — , Tj . Pyttersen . X I 289 , 887 . opïossingr ? Naa r d e — (toepas sin g va n machinerieë n i n de n landbouw) , UI T D E PERS . I I 54 0 opmerkingen , Ee n paa r — (naa r aanleidin g va n W . R . Menkma n „Nederlan d e n Su riname". XII I 865 , 885 , 569) , C . K . Kesler . XII I 58 4 opo//erin( / va n ee n R.K . pries te r i n Suriname , D e — , Jhr . L.C . va n Panhuys.XVII I 20 0 Orinoco-jeoie d *) , Ove r he t — (lezin g afd . Surinam e va n he t Algemee n Nederlandsc h verbon d 5 Oct . 1921) , J . W . Gonggrijp . I V 1 ornit/ioZo^ y o f Surinam , Histor ica l sketc h o f th e — , Th . E . Penard . V I 145 ; zi e oo k Owdtoede n ui t Suriname , O p zoe k naa r d e Amazone , C . H . d e Goeje . XII I 449 , 49 7 Overheidszor g voo r d e rijper e jeug d i n Surinam e *) , Mr . M . d e Niet . XVI I 8 8 Ovemc/tisfcaar i va n Suriname , 1927 , C . H . d e Goeje . X 28 7 paedae/og'i e ee n eeu w geleden , Kolonial e — . I V 6 2 -e n ander e boomzade n voo r d e bereidin g va n gas-adsorp tiekoo l *) , Schale n va n Suri naamsch e — , W . Spoon . XXI V 25 7 PANHUY S *) , D e gouverneur-g e neraa l WILLE M BENJAMI N VA N — , Jhr . L . C . va n Pan huys . V I 28 9 Pape


PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 8 9 KRONIEK , B . d e Gaa y Fort man . XVII I 884 , 878 ; XI X 25 , 60 , 122 , 158 , 191 , 219 , 251 ; X X 80 , 60,91,125 , 156 , 285 , 815 , 349 , 880 ; XX I 28 , 61,98,125,155,186,252,298 , 888 , 868 , 897 ; XXI I 81 , 59 , 94 , 127 , 15 4 fcri/t/jmodit i n Curasao , Eenig e aanvullinge n o p d e ENCYCLO PAEDI E VA N WEST-INDIË , D e — , C . E . Weytingh . X X 87 2 LAAR , JOA N WILLE M CLAU S VA N — , KRONIEK . XXI I 15 6 (zi e oo k V I 169 ) Lacj o ot ï & transpor t compan y ltd . o p Arub a *) , J . F . Quast . VI I 26 5 Landbou w zi e Zfovenmncfcc/i e eilanden . Zandtouwpolttóef c va n Gouver neu r Va n Rader s i n Curasao , Twe e verzoekschrifte n aa n de n konin g ove r d e — , B . d e Gaa y Fortman . XVII I 82 1 Landsmiddeïe n zi e middeïen . /ejende , Ee n aardig e — (d e ver deelin g va n St . Marti n i n 1648) , UI T D E PERS . I I 22 8 ie^ttan o *) , D e — , P . A . Eu wensO.P . I V 11 5 /ucJi<&esc/ierTOtn<7 , KRONIEK . XX I 83 4 Ltttfcerscfce n o p Curacao , B . d e Gaa y Fortman . XXII I 280 ; zi e oo k £ustatius , &< • Maarte n wer d verdeeld , Ho e he t eilan d Sin t — , Fred . Oudschan s Dentz . XII I 16 8 — ontdekt ? Heef t Columbu s St . — , C . K . Kesler . XI V 7 6 — doo r d e Nederlanders , D e inbezitnemin g va n he t Fran sch e gedeelt e va n Sin t — , Fred . Oudschan s Dentz . X V 28 0 — *) , Kort e beschrijvin g va n d e groot e baa i va n St . — , Ir . F . S . Langemeyer . XVII I 28 9 — i n oorlogstijd , Een e rei s naa r St . — , Ir . F . S . Lange meyer . XI X 22 5 — 1918-1920 ) •) , Ve r van' s we reld s strijdgewoe l (St . — , Ir . F . S . Langemeyer . XXII19 8 — zi e oo k Bocenwindscfc e eilan den ; Martin , St . Macawiba , Oorspron g e n bete keni s va n he t woor d — , M . D . Latou r O.P . XVI I 25 6 Maduro-oedri;/ , He t — , KRO NIEK . XVII I 884 ; zi e oo k tanfttedry/ . Matfoer«iag , UI T D E PERS . I a 14 9 Martin , Adre s aa n d o Koningi n ui t St . — , UI T D E PERS . If c 8 6 [— , St.] , Ee n aardig e legende . (D e verdeelin g va n he t eilan d i n 1648) , UI T D E PERS . II22 8 — zi e oo k Booenwindsch e ciian den ; hersenproces ; Maarten , Sint ; zoutoedry/ . MARTIN , doo r prof . dr . L . Rut ten , Ee n levensberich t va n PROP . DR . J . K . L . — , Jhr . L . C . va n Panhuys . XX V 88 8 Medisch e fceschowj/ringien, KRO NIEK . XX I 89 8 Menoeiinoe n (I n D E CÜRACAO 8CH E COURAN T va n Phoel) , Mr . B . d e Gaa y Fortman . VI I 50 1 middelen , Lands, KRONIEK . XVI I 87 9 — , D e — , KRONIEK . XI X 28 ; XI X 62 ; 191 ; X X 15 8 — , Opbrengs t de r — , KRO NIEK . XI X 15 8 — zi e oo k fce^rootina; refc«nina ; «it^acen .PAGE 1

4 8 TREFWOORDENLIJS T va n d e daad , Jhr . L . C . va n Panhuys . I I 85 5 [G'oMdindws/rie] , L'Origin e d e I'indu8tri e d e l'o r e n Améri que , P . Rivet . V I 36 6 goudZan d •) , He t sprookj e va n ee n — , Joh . F . Snelleman . X I 21 9 G'utana , Th e nam e — , Jame s William . V I 187 ; zi e oo k J3n


PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T monsterkame r va n he t Departe men t va n Koloniën , D e — , UI T D E PERS . I I 22 1 munten , Iet s ove r oud e West Indisch e — , W . K . F . Zwier zina . V 6 0 museu m zi e /tandeZ s museum . Notuurscfcoo n i n Nederfendsc h West-Indië , Jhr . L . C . va n Panhuys . XX V 18 1 „NederZan d ove r zee" , Ameri kaansc h Nederlan d o p he t congre s — , W . R . Menkman . XI V 198 ; zi e oo k Bra2i7ië . Nederlanderscha p i n Surinam e e n Curacao , He t — , Fred . Oudschan s Dentz . I X 181 ; XV I 20 5 NBTSCHER , PIETE R MARINUS , Fred . Oudschan s Dentz . XXI V 11 8 A'e w Yor/ c zi e Fereenioing . ntederZöndiscfc e KoZoniaZreich , Da s — , KRONIEK . XX I 12 6 [onderieys ] Ee n toevallighei d (Plan-Deterding) , Joh . F . Snelleman . Vi l 16 5 onderwij'scongres , Tweed e Ko loniaa l ?— , UI T D E PERS . I a 41 2 [onderwi/zers ] bi j overgan g naa r he t bijzonde r lage r onderwij s i n d e koloni e Surinam e o f i n d e koloni e Curacao) , (Behoud va n uitzich t o p Nederlandsc h pensioe n doo r — , WETGE VING . 1 6 50 7 OorZo o e n hande l i n West-Indië , W . R . Menkman . X X 77 , 97 , P/io/i i i n d e West , D e — , L . H . Moerheuvel . XI X 80;zi e oo k Tï(adio ) O(mroep) . pZan-JAS . He t — (éé n rechter lijk e mach t voo r Neder landsc h Indië , Surinam e e n Curacao) , B . d e Gaa y Fort man . XX I 178 ; KRONIEK . XX I 80 1 predikanten , Westindisch e — , S . Kalff . X 408 , 46 5 prin s Wille m Frederi k Hendri k aa n Surinam e e n Curacao , He t bezoe k va n — , Ph . A . Samson . XVI I 27 8 fi(adio) O(mroep) , D e Wes t e n d e K(atholieke ) — , Pau l d e Waart . XI X 16 ; zi e oo k P/iofci . [fladiotoesprafcen ] zi e Histori sch e momenten . [BecTtlsoedeeZinj/ ] zi e pZan-jAS . ret/eeringsrejjZement , Wijzigin g — . I o 86 8 reaeerinjsreo^emente n enz . o p 5 Me i 1922 , i n he t gebou w va n he t departemen t va n Kolo niën , Installati e doo r de n ministe r va n Koloniën , de n hee r S . d e Graaff , va n d e commissi e i n zak e herzienin g de r West-Indisch e —.I V 17 7 roo/toc/rte n me t tragische n af loop , Twe e — , C . K . Kesler . II I 60 9 scfeeeps/ournaZen , Oude—,Fred . Oudschan s Dentz . I V 55 7 scfteepuaar i *) , D e Wes t e n on z e — , W . R . Menkman . XI I 281 , 26 8 Schorsin g va n kolonial e veror deningen , D . Coutinho . V I 56 1 sZa«enfeandeZ , Ui t d e eerst e da ge n va n de n West-Indische n — , C . K . Kesler . XXI I 17 4 SZavenopstande n i n d e West , C . K . Kesler . XXI I 257 , 28 9 SPIEGE L e n zij n kolonial e poli tie k jegen s d e West , D e raadpensionari s Mr . LAU REN S PIETE R VA N D E — , A . Hallema . XI X 87 , 161 , 19 8PAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 7 8 WOORDENBOEK , NIEU W NE DERLAND8C H BIOGRAFISCH , — oude r redacti e va n Dr . P . C . Molhuyse n e n Dr . Fr . K . H . Kossmann . Tiend e deel . Leiden , 1937 . X X 5 5 (B . d e Gaa y Fortman) . Wright , Iren e A. , A'ederïand scfc e zeevaarder s o p d e eiian de n i n d e CaraibiscTi e 2e e e n aa n d e fcu$< va n CoZ«m&t a e n FenezueZ a gedurend e d e ?are n 2622-2645(9) . Documente n hoofdzakelij k ui t he t Archi v o Genera l d e India s t e Se villa . Dee l I 1621-1641 . XVI I 198 ; Dee l I I 1685 1648(9) . Me t vertalinge n de r documente n doo r Prof . dr . C . F . A . va n Dam . Utrecht , 1985 . XVII I 16 1 (W . E . Menkman) . Wytema , H . J. , Opperbestuu r e n aZe e eeuwen . Amsterdam . X V 87 5 (Fred . Oudschan s Dentz) . Zischka , Antoine , D e grefteim e oorïo g o? n d e petroleu m (twee d e druk) . Vertaal d doo r R . J . va n Goor . Utrecht . XVI I 86 5 (Mr . W . M . A . Weitjens) . — , — D e o/erteim e oorZo y o m d e fcatoen. Vertaal d doo r R . Wiessin g d e Sterke . Utrecht . XVI I 86 5 (Mr . W . M . A . Weitjens) . BESPROKE N KAARTE N ATLA S VA N NEDERLAND , GE SCHIEDKUNDIG E — . Kaar t 17 . D e koloniën . Bla d 18-1 5 West-Indië . Teks t doo r F . Oudschan s Dent z e n W . R . Menkman . 's-Gravenhage , 1983 . X V 84 7 (Dr . J . va n Hinte) . ATLA S VA N TROPISC H NEDER LAND . Uitgegeve n doo r he t Koninklij k Nederlandsc h aardrijkskundi g genootscha p i n samenwerkin g me t de n Topographische n diens t i n Nederlandsch-Indi ë 1988 . XX I 8 7 (P . Wagenaa r Hum melinck) . BRUIN' S kaar t va n Neder -PAGE 1

LIJS T VA K ROKKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N Linden , C . va n der , é n M . S . Wytema , Me i #r . Ais . tf X// / naa r NedeWamfocfc-in die . Amsterdam , (1927) . X 48 0 (C . H . d e Goeje) . Lingbeek , C . A. , ffefc ; e ice i gre Aoord ? .. . D e gescAwden w ca n ee n «trtj d o m .jeve n mii iioe n e n mee r aa » oe W e n no g t?ee Z mee r aa n oeeser ziefc t ran feet jaa r i93 5 va n d e taai, iand e n coïfcen/cund e e n jesc/iiedeni s canA'ederZandscfc indiè . KONINKLIJ K INSTI TUU T VOO R D E TAAL, LAND E N VOLKENKUND E VA N NE DERLANDSCH-INDIË . 's-Gni venhage , 1989 . XX I 83 0 (B . d e Gaa y Fortman) . Moelia , Dr . T . S . G. , He i primi tiev e den/ee n i n d e moder n e wetenschap . Groningen , 's-Gravenhage,Batavia,1983 . XV I 11 9 (Joh . F . Snelle man) .PAGE 1

TREFWOORDENLU8 T HtstortscA e momenten . 1 4 Me i e n 1 Jun i 192 7 (Radiotoe sprake n va n H . M . Koningi n Wilhelmin a e n H . K . H . Prinse s Julian a e n dr . Ko ningsberger) . I X 18 8 nts(orisc/i € slttdië n zi e Comité . HOUTBBEE N zi e JOL . ^oartettr s t e Lyon , Kolonial e deelneming aa n d e — , UI T D E PERS . I a 28 8 ?aart>ersZao ; zi e EEDEN/onds ; A'oZcmtaa Z instituut . JOL , alia s kapitei n Houtebeen . 1620-1640 , D e reize n naa r d e Wes t va n CORNELI S CORNE LIBZ . — , J . B . va n Overeem . XXI V 1 , 8 8 JO L naa r Angol a e n Sa o Tho m é 8 0 Me i 1641-8 1 Oct . 164 1 *) , D e expediti e va n — , K . Ratelband . XXI V 32 1 jMfeiïeumtentoonsteHtng i 1988 , zi e JCoZoniaa Z instituut . /taar t voo r onze n tijd , D e — , (Bruin s kaar t va n Neder landse n Oos t e n Wes t In dië) , Joh . F . Snelleman . XI V 4 3 ftaZender 1920 , West-Indisch e — . 1 6 18 9 ÜC(at/ioZie/ce ) B(adio ) O(mroep ) zi e B(adio ) O(mroep) . ifathoZiefce n zi e Fereenigina . [.Kenni s va n onz e koloniën] , UI T D E PERS . I 28 9 feoioniaaZ /tistomc/i e studië n zi e Comité . ÜToZoniaa Z instituut , Ui t he t achtst e jaarverslag , 1918 , va n he t — , UI T D E PERS . I a 23 9 — , D e West-Indisch e zaa l i n he t museu m va n he t —,Joh . P . Snelleman . X 14 9 — , Jubileum-tentoonstellin g 198 8 — , W . R . Menkman . X X 81 7 — , He t — , B . d e Gaa y Port man . XXII I 25 8 — zi e oo k fcandeZsmttseurn. •KoninfcZy/re n West-lndiscTie n maiZdiensf , D e oprichtin g va n de n — , Dr . M . G . d e Boer . I a 111 ; zi e oo k eZoot fcunst i n West-Indië , Vroeger e — , S . Kalff . I V 85 8 Zeero/ana; , Ee n Westindisch e — , Mr . F . G . Schalkwijk . X 82 0 Zege r zi e FreewdeZinoen . Linscfcoten-t>ereenia.ing , D e — , Joh . F . Snelleman . XII I 27 5 — , D e — . Kor t overzich t va n haa r dade n e n streven . Ee n opwekkin g gerich t to t all e ontwikkeld e Nederlanders , W . R . Menkman . XXI V 2 9 L(ucAtvaart ) Af(aatsc7iappi;) , D e West-Indisch e afdeelin g de r K(oninklijke ) — , L . F . Bouman . XI X 7 . Zuc/ttuer/cee r i n West-Indië , D e ontwikkelin g va n he t Neder landsch e civiel e — , H . M . C . Duymae r va n Twist . XXI V 18 1 Lut/ierscft e gemeent e zi e Berbi ce ; Ssseguebo . MARTI N doo r Prof . dr . L . Rut ten , Ee n levensberich t va n Prof . Dr . J . K . L . — , Jhr . L . C . va n Panhnys . XX V 88 8 .Memori e va n de n Amerikaan sche n raa d ove r d e Holland sch e bezittinge n i n WeBt Indi ë i n Jul i 1806 , Dr . J . d e Hullu . I V 88 7 momente n zi e Historisch e mo menten . MONITEU R DE S INDB B ORIEN TALE S zi e eeuu< .PAGE 1

8 0 TREFWOORDENLIJS T zi e G'roere « fcruts. va n Suriname , He t — , A . J . Simons . X V 29 9 — , Poginge n to t herstel , F . H . Umbgrove . I X 37 9 — zi e oo k middeïe n uer2efcertn<7sfca s va n d e firm a C . Kerste n e n Co . t e Paramari bo , D e — , B . J . Kluvers . 1 6 15 7 wesfijtn ^ va n politiek e uitgewe kene n i n Surinam e hygië nisc h t e verantwoorde n is , Ove r d e vraa g o f ee n proef nemin g to t — , Prof . dr . N . H . Swellengrebel . XXI I 6 5 ^iscAüangs t i n Suriname . Her inneringe n aa n he t oerwoud , L . Junker . XXI V 14 8 t>Zie<7i;an d maatregele n nam , Ho e Surinam e anderhalv e eeu w gelede n tege n de n buiten landsche n — , Fred . Oud schan s Dentz . XXII I 18 6 e n L . C . va n Panhuys . I I 88 5 ' • watfeWetdin ^ voo r Paramaribo , ' Een e — , Dr . J . W . Jenn y Weijerman . V 295 , 64 8 , D . G . Bolten . VII I 11 9 — t e Paramaribo , Va n waa r moe t he t wate r kome n voo r een e — , Dr . J . W . Jenn y Weijerman . I X 27 1 weje n zi e [7ana7>ouu>] ; Zandwe


PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 9 — Groe p Suriname . II I 110 ; zi e oo k Orinoco-gebied ; Aede . .4Jk>diaa Z et^endot n e n erfelij k bezi t i n Suriname , Mr . A . S . d e Blécourt . I V 129 ; zi e oo k grondbriecen ; grondeiyendom ; dZiif c zi e Oudheden . ambtenare n i n Suriname , D e salarisverbeterin g de r — , D . F(ock) . I a 82 4 .<4n»endeertn< 7 va n begrootings ontwerpen , Ph . A . Samson . XXI I 5 8 (zi e oo k XX I 274) . •dmerifeanisten-congre s t e Ham burg , Surinaamsch e onder werpe n o p he t — , Jhr . L . C . va n Panhuys . XII I 208 , 81 0 yinanoscttiiuu r i n Suriname , P . Bosc h Reitz . XII I 28 1 .^nanas-üCuZtuu r i n Suriname , Charle s Douglas . X I 8 4 .<4nnotatiè' n zi e bodemgesteid Zieid ; NEPVEU . APHR A BEH N zi e BEHN . APINTO , Loui s — , H . Schütz . X 80 0 arbei d e n arbeidskoste n zi e be sc/touunngen , Enkel e — . arbeidersbewZfctng i i n Suriname , He t verkrijge n va n ee n vrij e — , J.S.C . Kasteleyn.11122 5 arcTwe / i n Londen , Ui t he t Suri nam e — , (Mémoir e su r le s Indien s a Surinam e va n F . va n Heshuysen) . VI I 84 6 armoedig e boe ! geweest ? I s he t i n Surinam e steed s ee n — , UI T D E PERS . VII I 9 2 -ducane r Boschnegers , Overeen koms t me t d e — , G . J . Staal . i I V 48 ; zi e oo k 2nstaMafte . •^ucaner s *) , Bi j d e — , Wille m Fr . va n Lier . II I 1 ; I V 205 , 59 7 — He t voorspe l de r installati e va n de n posthoude r bi j d e — , G . J . Staal . II I 68 0 Bacove n i n Suriname , C . K . Kesler . XI V 216 ; zi e oo k ba nanen ; KBYE . bacorencu&iiur , D e hervattin g de r Surinaamsch e — , W . R . Menkman . XV I 84 7 BAËZ A (1851-1928) , I n memo ria m mr . JOH N ALLISO N — , J . H . Abendanon . V 88 8 (me t portret) . baiot o ui t Suriname , Br . Guya na , Cayenn e e n Venezuel a i n d e jare n 186 8 t/ m 19i9 , Staa t va n de n uitvoe r va n — . II I 49 5 Banane n e n bacoven , Fred . Oudschan s Dentz . XXI V 24 6 banen , I n nieuw e — (hygiëne) , UI T D E PERS . I a 41 9 ban k zi e circuiatiebanfc . Bauxiet , Prof . ir . J . A . Grutte rink . I a 86 0 bauxtetni/wer/iei d e n d e stich tin g va n ee n nieuw e sta d i n Surinam e *) , D e — , Fred . Oudschan s Dentz . I I 48 1 Bauxit e Maatschappij , Suri naamsch e — , (concessi e voo r draadlooz e telegraaf e n tele foo n aangevraagd) , UI T D E PERS . I a 42;zi e oo k Moengo . beel d ui t he t verleden , Ee n — , (plantage-inventarisse n va n 1820) , UI T D E PERS . VII14 0 — , Surinam e i n — , Joh . F . Snelleman . VI I 28 6 begrrootin g (1920) , Ee n aanvul lings, UI T D E PERS . I b 28 0 — voo r 192 5 i n d e Staten Generaal , D e Surinaamsch e — , A.S . J . Fernandes.VII28 9 — voo r 192 9 i n d e Tweed e Ka mer , D e Surinaamsch e — , M . Welle . X 49 5

PAGE 1

LIJS T VA N KOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 6 1 AMERICA N ANTHROPOLOGIST . Vol . 25 . 1928 . V . 49 1 (H . te n Kate) . Hoyer , W . M. , A Historica Z Char t an d Decorativ e Mo p o / ife e 7sZa?i d o / Curacao ; A fcn'e/ commentar y o n t/i e prin t en tttZerf : A Historica Z Char t an d Decorativ e 3/a p o / t/i e IsZan d o / Curacao . XII I 49 4 (B . d e Gaa y Fortman) . — , — IFoordenZi/s t e n samen spraa k Ho/Zandsch-Papie metttsch-Spaansch . Derd e dru k 1931 . XII I 53 8 (B . d e Gaa y Fortman) . — , — AZgu?! . pagin a twm a /o' i histori a d i Curacao . Curasao . XV I 12 7 (B . d e Gaa y Fort man) . — , — FocaouZar y an d dialogue s jEngZis/i Papiamento Dutch . Curasao , 1986 . XVII I 25 0 (B . d e Gaa y Fortman) . — , — zi e ALMANAQUE . Houwink , Net , D e Avonturier . Amsterdam , 1986 . XVII I 24 0 (W . E . Menkman) . Hudi g Dzn. , J. , D e TFest-/ndi sc/i e Zafee n ca n FerrandïFha Zet / Hudi g 7759-2797 . Am sterdam , 1922 . I V 56 2 (H . D . Benjamins) . — , — D e scheepvaar t o p Wesf A/rifc a e « TFest-Jndi ë i n d e achttiend e eeuw . Amsterdam , (1927) . I X 38 1 (H . I) . Benja mins) . Hudson , Alfre d E. , „Kaza k so cia l structure" . YAL E UNI VERSIT Y PUBLICATION S I N ANTHROPOLOGY . Numbe r twenty . X X 87 5 Hull , Willia m I. , „Willia m Pen n an d th e Dutc h Quake r migratio n t o Pennsylvania . NO . 2 SWARTHMOR E COLLEG E MONOGRAPH S O N QUAKE R HISTORY . 1985 . XVII I 24 8 (W . R . Menkman) . Hyat t Verrill , A. , T/t c Boof c o / th e PFes t Indies . Ne w York , 1917 . l a 42 8 (H . D . Benja mins) . — , G . A. , /sZe s o / Spic e an d PaZ/n . Ne w York , 1916 . l a 88 8 (H . D . Benjamins) . INLICHTINGE N E N ONDERZOE KINGE N va n d e afdeelin g Handelsinuseu m i n 1984 . Uitgegeve n doo r d e Konink lijk e vereenigin g Koloniaa l Instituu t t e Amsterdam . Me dedeelin g no . XXXVI I (ae therisch e olië n enz.) . XVI I 2 9 (J . A . Liems) . Izikowitz , Kar l Gustav , Music a Z an d othe r soun d instru ment s o / th e Sout h America n lndia?is . A comparativ e ethnographica l study . Göte borg , 1985 . XVII I 34 5 (C . H . d e Goeje) . Jacobs , Herma n J. , zi e Oud schan s Dentz , Fred . Jansen , Drs . L . F. , Curaca o e n d e devaZuafie . 1986 . XVII I 81 4 (W . R . Menkman) . — , — ECONOMISC H STATISTI SCH E BERICHTEN . Johnston , Si r Reginal d St., West-Indisch e peperpot . Ui t he t Engelsc h vertaal d doo r J . C . Th . G . J . Heyligern . Zutfen , 1988 . X V 87 7 (Joh . F . Snelleman) . Jones , Cheste r Lloydd , Carib bea n Interest s o / th e Unite d States . Ne w Yor k e n Londen , 1916 . l a 50 1 (H . D . Benja mins) . JOURNA L D E L A SOCIÉT É DE SPAGE 1

4 4 TREFWOORDENLIJS T SPENOLER , Geschiedkundig e sprokkelinge n II , WILLE M AUGUS T (VAN) , B . d e Gaa y Fortman . XXI V 27 8 «SprokikcZtn^e n o p he t terrei n de r geschiedeni s va n d e Ne derlandsch e Antillen , W . R . Menkman . XVI I 65 ; zi e oo k ^ /ecfo< n y'ver/icid . KRONIEK . XI X 12 8 Struwvo^eZfctüeefcery , UI T D E PERS . I a 14 9 /Soj[eZteeZ < o p Curaca o *) , Dr . Th . Lens . 1 6 3 siuiwr s zi e reaZen . STUYVESANT , Iet s ove r PETE R — , S . Kal f f . VII I 51 7 taai, Curasao , zij n naa m e n zij n — , W . R . Menkman . XVII I 3 8 — va n Curacao , D e — , M . D . Latou r O.P . XVII I 28 1 — , D e Nederlandsch e — , KRO NIEK . XX I 188 , 86 3 — zi e oo k NederZandscfr ; Papia mento^) . fentoonsfcZZtng o p he t Rijksar chief , D e — , B . d e Gaa y Fortman . XV I 128 ; zi e oo k y j toestanden, Curacaosch e — , Naa r aanleidin g va n he t laatst e Versla g va n Bestuu r e n Staat , W . R . Menkman . XI I 5 8 Trinida d zi e ewiijraiie . troe&eZen , Curacao'sch e —,[178 1 -1740] , S . Kal f f . XII I 8 0 Tweed e A'amer , I n d e — , KRO NIEK . XXI I 3 1 witaat?en , Nieuw e — , KRONIEK . XX I 801 ; zi e oo k 6e^rootingi ; middeZen ; refceninj/ . URBINA , W . R . Menkman.XX I 24 0 —' s overva l i n 1929 , Ee n oog getuig e ove r — , B . d e Gaa y Fortman . XXII17 0 FenezweZa , i n 1921 , Ee n bezoe k va n de n Gouverneu r va n Cu rasa o [O . L . Helfrich ] aa n — , M . A . Evers . V . 81 8 Ferftefering f aanbiedin g va n stukke n aa n de n Koloniale n raad) , KRONIEK . XI X 19 2 uerdeditjin g va n Curasa o bezon gen , D e — , (1800) , C . P . Amelunxen . XV I 250 ; zi e oo k Pawi/ZeMen . Fereerei<7in( / va n ambtenare n zi e ambtenaren . uerjaderin^ , rech t va n — , zi e Fryfceid . Ferfciezingen , KRONIEK . XI X 155 , 192 , 251 ; X X 60 ; zi e oo k candidaateteZZinj ; Ge -PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S HE T ONDERWERPE N 10 1 Encyclopaedi e va n Neder landsc h West-Indië . D e be lastinge n i n Suriname . XXI I 387 , 85 8 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n Neder landse n West-Indië . D e be lastinge n i n Curacao . XII I 129 , 177 , 22 5 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n Neder landse n West-Indië . He t on derwij s i n Suriname . XXI V 22 7 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n West-In dië . He t onderwij s i n Cura cao . XXI V 289 ; XX V 9 6 WILLIAMS , JAMES , Th e nam e „Guiana" . V I 18 7 WILLIAMSON , JAME S A. , zi e EYCK-BENJAMINS , NELL Y E . VAN . WILLING E PRINS-VISSBR.C.W. , Boekbespreking . XXII I 9 2 WIN G EASTON , DR . N. , Boek bespreking . X I 88 7 WINKEL , A . E. , Boekbespre king . X 47 7 WOLFF , DR . J . W. , Diagra m va n d e verdeelin g de r bevol kin g va n Surinam e i n 191 9 naa r leeftij d e n geslacht . VI I 89 8 ZAAL , G . PH. , He t drinkwater vraagstu k i n Surinam e e n he t stadiu m zijne r oplossing . XI X 6 5 — Loterije n i n Suriname . X X 10 9 ZUIDEN , D . S . VAN , D e oudst e cacao-aanplan t i n Surinam e (1686) . II I 7 9 ZWARTS , JAC , Ee n episod e ui t d e Joodsch e kolonisati e va n Guyan a (1660) . I X 51 9 ZWIERSINA , W . K . F. , Iet s ove r oud e West-Indisch e munten . V 6 0PAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 6 5 Molengraaff , G . J . H. , GeoZooi e e n jeo/ii/droZogri e va n /ie t eiZan d Curacao . 1929 . X I 88 7 (Dr . X . Win g Eastern) ; (zi e oo k X I 491) . Mordini , A. , „Gaetan o Oscula t i e l'archeologi a de l medi o Bi o dell e Amazoni" . ARCHI VI O PE R L'ANTHROPOLOGI A E L A ETHNOLOOIA . Vol . LXIV , 1984 . XVI I 28 6 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . Moresco , M. , PFes/iüaar<5 . Am sterdam , 1924 . VI18 9 (B . d e Gaa y Fortman) . Morrill , G . L. , Tft e Curs e o / t/i e Caribea n an d t/i e Thre e Guiana s (Gehennas) . Minnea polis" , (1920) . I V 27 4 (H . D . Benjamins) . Mörze r Bruyns , A . G. , „He t eilandenrij k i n d e Caraïbi sch e zee". TIJDSCHRIF T VOO R ECONOMISCH E GEOGRAPHIE . II I 88 3 (B . d e Gaa y Fort man) . Mulder , Ds . D. , e n Siegfrie d Beck , Landbouwopvoedino ; va n i e Surinaamscft e 7'euod . .Een . vraa g e n ee n antwoord . Paramaribo-Amsterdam , 1988 . XX I 1 4 (W . E . Menk man) . Mulder , G . J . A. , zi e Keiser , U . D . Munoz , Eugeni o Petit , Inter pretacione s esguemdtica s sobr e Z a fristoria d e Z a conguist a y Z a coZonizacid n espaftoZa s e n .4meViea . Montevideo , 1927 . X 38 1 (C . H . d e Goeje) . Munro , Paul-Guillaum e enTho mas , L a scwZp
PAGE 1

9 2 LIJS T VA N SCHRIJVER S HE T ONDERWERPE N Oud e scheepsjournalen . I V 65 7 Wapen s e n motto's . V 42 1 D e aanva l o p Curasa o i n 1678 . VI I 27 9 D e geschiedeni s va n ee n boek . VI I 57 1 D e opkoms t va n Curasa o *) . VII I 85 7 Jame s Rodwa y *) . I X 6 7 He t Nederlanderscha p i n Surinam e e n Curasao . I X 18 1 Ho e me n i n Surinam e i n de n loo p de r eeuwe n de n tij d heef t aangegeven . I X 48 8 Nogmaal s he t wape n va n Suriname . X 3 5 He t eind e va n d e legend e Dahlberg-Baron . X 16 5 Zinnebeelde n e n motto' s va n eenig e West-Indisch e koloniën . X 22 8 „Sneki-koti" . X I 58 1 -Iet s ui t d e geschiedeni s va n d e rijstcultuu r i n Suriname . XI I 10 7 Dr . Constanti n Herin g e n Christiaa n Johanne s He rin g *) . XI I 14 7 Lucie n Wol f e n d e Joodsch e kolonisati e i n West-Indië . XI I 59 1 Va n slaa f to t geneesheer . XII I 14 7 Ho e he t eilan d Sin t Maar te n wer d verdeeld . XII I 16 8 Bande n tussche n Zuid-Afri k a e n Surinam e i n vroege r eeuwen . XII I 26 9 D e famili e Halewij n va n d e Werv e i n Suriname . XIII58 1 D e tite l Excellentie . XI V 17 9 — Juliu s Constantij n Rij k (gouverneu r va n Surinam e 1839-1842) . XI V 20 6 — Gegeven s omtren t he t o p 3 1 Augustu s 192 8 t e Paramari b o onthuld e standbeel d va n Har e Majestei t d e Koningin , te r gelegenhei d va n haa r zil vere n regeeringsjubileum . X V 1 1 — Gegeven s omtren t he t geschen k te r gelegenhei d va n he t 25-jari g huwelijksfees t va n he t Koninklij k echtpaa r doo r d e bevolkin g va n Su rinam e aangeboden . X V 1 8 — D e inbezitnemin g va n he t Fransch e gedeelt e va n Sin t Maarte n doo r d e Nederlan ders . X V 28 0 — Stichtinge n e n fondse n i n d e West . X V 890 ; XV I 1 — He t Nederlanderscha p i n Surinam e e n Curac,ao . XV I 20 5 — He t Boschnegerslo t (kla vierslot) . Zij n oorspron g e n toepassin g •) . XVI I 22 8 — Muse a inWest-Indië.XVII I 18 9 — He t wape n va n Suriname . XVII I 15 7 — He t goude n jubileu m va n d e West-Indi a Committe e Circular . XVII I 19 8 — D e Crynssenherdenkin g i n 1917 . XVII I 27 6 — He t Mico-onderwij s o p Ja maica . XVII I 81 2 — Thoma s Eduar d Penar d f . XI X 5 — D e plaat s va n de n Creoo l i n d e literatuu r va n Suriname . XI X 20 8 — Surinaamsch e journalis tiek . X X 88 , 6 5 28 9PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 256 , 282,818,350 , 382,407 ; XV I 48 , 77 , 141 , 178 , 206 , 289 , 269 , 802 , 834 , 867 , 401 ; XVI I 32 , 68 , 126 , 159 , 191 , 287 , 272 , 801 , 385 , 897 ; XVII I 80 , 61 , 126 , 158 , 192 , 222 , 254 , 28Ü , 320 , 849 , 881 ; XI X 80 , 125 , 159 , 222 , 254 ; X X 82 , 64 , 94,127 , 159 , 255 , 288 , 818 , 851 , 888 ; XX I 81 , 64 , 95 , 128 , 158 , 191 , 255 , 802 , 835 , 867 , 400 ; XXI I 68 , 96 , 158 , 192 , 287 , 820 , 884 ; XXII I 68 , 96 , 128 , 192 , 256 , 820 , 884 ; XXI V 81,126,192 , 288 , 852 ; XX V 82 , 192,288 , 82 0 MEDEDEELINOEN : I a 81 , 161 , 246,848,428,510:1 6 96,189 , 288 , 48 8 (economische ) UI T D E PERS : I a 78 , 148 , 285 , 880 , 408 , 496 ; 1 6 78 , 188 , 275,485 , 509;II61,178,221 , 265 , 480 , 476 , 540 ; II I 110 ; I V 125 , 661 ; VI I 140 , 189 ; VII I 92 , 190 , 570 ; X 93 , 882 ; X I 24 0 WETGEVING : I a 826 ; 1 6 71 , 268 , 361 , 868 , 50 7 REDACTIE : Voorwoor d va n d e — . I a 3 — Aa n onz e lezer s [afschei d va n mr . D . Fock] . I I vóó r 48 1 — Dr . Herma n Danie l Benja mins , Oud-Inspecteu r va n he t Onderwij s i n Suriname . Secretari s onze r Redactie . 1850-2 5 Februar i 198 0 *) . X I vóó r 1 — Joh . F . Snellema n 1852-2 6 December-198 2 • ) doo r dr . H . D . Benjamins . XI V 80 5 — Dr . H . D . Benjamins , over lede n 2 3 Januar i 198 8 doo r Joh . F . Snelleman . XI V 88 7 — [Heengaa n va n C . A . J . Struycke n d e Roysancour ; toetredin g va n W . R . Menk man] . X V vóó r 4 9 — Joh . F . Snellema n f X X 16 1 —


PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N 9 9 — Surinaamsch e sinaasappe le n i n Nederlan d *) . XXII I 19 8 — Schale n va n Surinaamsoh e palm e n ander e boomzade n voo r d e bereidin g va n gas adsorptiekoo l •) . XXI V 25 7 — Surinaamsc h hou t voo r fi nee r e n triple x *) . XX V 8 8 STAAL , G . J. , Suriname' s be hoeften . II I 402 , 497 ; I V 9 1 — Doo r d e modde r naa r Coro nie . II I 46 6 — D e grondwetsherzienin g i n Suriname . II I 54 5 — He t voorspe l de r installati e va n de n posthoude r bi j d e Aucaners . II I 68 0 — Boachneger-herinneringen . I V 4 2 — Overeenkoms t me t d e Au cane r Boschnegers . I V 4 8 — Wa t dorr e cijfers . Toc h ee n beel d va n leven . Statistisch e gegeven s betreffend e Suri name . I V 23 1 — Vij f e n twinti g jare n 1898 1928 . V 22 5 — Schetse n ui t Suriname . V 449 , 519 , 625 ; VI I 168 ; X 86 9 — D e we t o p d e staatsinrich tin g va n Suriname . VII I 8 5 — Ontwronge n bezwaren . VII I 235 ' — Alber t Heiman : Zuid-zuid west . I X 18 0 — Stroominge n i n Suriname . I X 33 7 — He t pijnlij k woord . X 3 4 — Ui t de n slaventijd . X 16 8 — Nettelbeck s plannen . X 28 8 STAHEL , GEROL D e n A.REYNE , Ee n vreemdelingen-labora toriu m voo r biologisc h on derzoe k i n Surinam e *) . I I 6 5 STAHEL , GEROLD , D e cultuur waard e va n Suriname . X V 15 8 — Ee n Indiaansch e rotsteeke nin g aa n d e Kabalobo-rivie r (Corantijn ) *) . II I 10 0 — zi e GONGGRIJP , J . W . STOI T DUCK , J.L.,Boekbespre king . XX I 88 1 STRUYCKE N D E ROYSANCOUR , C . A . J. , Boekbespreking . II I 44 8 SWELLENGREBEL , PROF . DR . N . H. , Ove r d e vraa g o f ee n proefnemin g to t vestigin g va n politiek e uitgewekene n i n Surinam e hygiënisc h t e verantwoorde n is . XXI I 6 5 TRAA , MR . A . VAN , D e econo misch e toestan d va n Surina me . X V 88 8 UITTIEN . DR . H. , zi e LANJOUW , DR . J . UMBGROVE , F . H. , Ee n midde l o m Surinam e ui t he t moera s t e helpen . V 60 1 — He t verva l va n Suriname . Poginge n to t herstel . I X 87 9 VERKADE-CAUTIE R VA N DIS SEL , DR . E . F. , D e mechani sch e rijstcultuu r i n Suriname . XXI I 16 6 VERSTEEG , G. , Boekbespreking . XXI I 14 7 VERWEY , IR . R . A. , D e social e ontwikkelingsgan g va n Cu racao . X X 16 1 VERZIJL , PROF . MR . DR . J. , Amendeerin g va n begroo tingsontwerpen . XX I 27 5 VILLIERS , J . A . J. , Stor m va n 's-Gravesande . II I 47 0 VOLLENHOVEN , C . VAN , Boek bespreking . I I 35 7 VRIJMAN , L . C , Jacque s Cas sar d (1679-1740) . XII I 9 7PAGE 1

INHOU D BI* . Trefwoordenlijs t 1 Lijs t va n boeke n e n tijdschriftenartikele n 5 1 Lijs t va n schrijver s me t onderwerpe n 7 5PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 3 7 sch e — , Dr . E . F . Verkade Cartie r va n Dissel . XXII16 6 zi e ambtena ren . Santfair e zi e g Santtotr e uerfcoudinje n i n Suri name , Prof . P . C . Flu . I V 57 7 Saramacc a Tongro , O n th e pro venienc e o f th e Portuges e i n — , Melvill e J . Herskovits . XI I 54 5 Saramaccaner-boscJineyers , Ee nig e mededeelinge n ove r d e — , L . Junker . I V 449 ; zi e oo k fcescJiifcfcinij. Sartfca t JsZa m i n Suriname ? D e — , UI T D E PERS . Ii > 18 6 savanna' s zi e veeteelt . Scfcetse n ui t Suriname , G . J . Staal . V 449 , 519 , 625 ; VI I 168 ; X 86 9 Scfceteje s zi e ^itina . SCHOCH*) , I n memoria m mr . dr . C . F . — , C . K . Kesler . XI V 88 9 schole n va n d e Evangelisch e broedergemeente , D e Suri naamsch e — , Joh . F . Snelle man . I b 48 0 SILV A RONDO N to t eereli d (va n he t Koninklij k aardrijkskun di g genootschap) , D e benoe min g va n generaa l C . M . D A — . XII I 58 9 jStraoasappeZ-cutouM r i n Surina me , J . A . Liems . X I 449 ; XI I 17 9 — . Har e mogelijkhede n e n fi nancieel e perspectieve n e n he t belan g daarva n voo r d e kolonie , D e — , H . C . d u Puis . XII I 48 9 sinaasappele n i n Nederlan d *) , Surinaamsch e — , Ir . W . Spoon . XXII I 19 8 i n Suriname . Roma n doo r Aphr a Beh n *) , Ee n ko ninklijk e — , Dr . H . D . Ben jamins . I a 47 4 — , D e geschiedeni s va n de n koninklijke n — , Aphr a Behn . I a 477 ; 1 6 52,889,448 ; zi e oo k BEHN . — to t geneesheer , Va n — (dr . Adol f Frederi k Graven berch) , Fred . Oudschan s Dentz . XII I 14 7 sianjjenbee t e n aardeten , Ee n oud e getuigeni s va n d e gene zin g va n — , Lo u Lichtveld . XI V 1 ; zi e oo k Snefct-feott ; jd , Ui t de n — , G . J . Staal . X 16 8 siauerntj' , Surinam e o p de n drempe l va n d e afschaffin g de r — , Mr . B . d e Gaa y Fort man . XI I 40 1 Sne/ctfcotï , UI T D E PETIB . I a 76 , 15 4 „Snefci-fcoii" . Inentin g tege n de n bee t va n vergiftigd e slangen , Dr . H . D . Benja mins . X I 497 ; XII I 8 , 81 7 — , Fred . Oudschan s Dentz . X I 58 1 — . Inentin g tege n de n bee t va n vergiftigd e slangen , Jhr . L . C . va n Panhuys . XX V 122 ; — zi e oo k sZangfen&eet ; S ï K i SNELLEMAN , JOH . F . — , Dr . H . D . Benjamins . XI V 80 5 SNELLEMA N f , JOH . F . — . X X 16 1 SneMema n i n Suriname , Dr . H . D . Benjamins . XI V 81 1 Sné<;ï-üCoti , Ee n Afrikaansc h bijgeloof : — , Lo u Lichtveld . XI I 49 ; zi e oo k Snefci-fcoi» .PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 1 3 — zi e oo k KBYK . I CAPPBLLB , DB . H . VA N — (overlede n 2 4 Augustu s 1982) , Joh . F . Snelleman . XI V 22 5 Cassavecuttuu r i n Suriname , L . Junker . XII I 8 0 C/un«esc/i e immigrante n i n Suri name , Joh . F . Snelleman . I I 22 5 Chineesc/i e reput/i«f c zi e Bede . Cfcineesch e sociëtei t zi e Bede . circulafieoanf c i n Surinam e (1849-1864),Stichtin g va n d e Surinaamsch e bank . Pogin ge n to t oprichtin g va n een e — , J . va n Ettinger . I X 80 9 eoHecfie-Siz , Surinam e i n d e — , Joh . F . Snelleman . VI I 44 0 comit e „FolfcsoelafM/ " zi e Z?e guesi . commandeur s va n Surinam e i n d e jare n 1680-1804 , Eenig e bladzijde n ui t he t leve n de r — , Fred . Oudschan s Dentz . XXI V 16 1 commissari s i n Suriname , Ee n koninklijk e — (J . graa f va n de n Bosc h 1827/8) , S . Kalff . VII I 14 5 concurrente n de r Nederlander s i n d e West , Zeventiende eeuwsch e — , C . K . Kesler . VII I 48 7 con/lic t tusscbe n Amsterda m e n d e Staten-Generaa l ove r Su rinam e i n 177 4 e n '75 , Ee n — , C . K . Kesler . 1X575 ; X 1 1 Coranttjn , d e westelijk e grens rivie r va n Surinam e e n haa r rechter-zijrivie r d e Kabaleb o D e — , C . va n Drimmelen . X 49 ; zi e oo k Indiaanscfc e rotsteefcenino . Coranlt/nfcwesfie , Ministe r D e Graaf f e n d e — , Dr . H . D . Benjamins . V 25 9 — , twe e stappe n vooruit , D e — , Dr . H . D . Benjamins . V I 88 7 — , Ee n nieu w gelui d i n d e — , Dr . H . D . Benjamins . VI I 81 1 — o p de n goede n weg , D e — , Dr . H . D . Benjamins . VII I 29 3 — ? Ho e staa t ' t than s me t d e — , Dr . H . D . Benjamins . 1X88 9 — (Aanvulling ) D e — , Dr . H . D . Benjamins . I X 49 8 — , bi j Buitenlandsch e Zaken , D e — , Dr . H . D . Benjamins . X57 1 — , Nieu w lich t ui t oud e be scheiden . D e — , Dr . H . D . Benjamins . XII I 4 9 — , zi e oo k c/rens ; grenzen ; orensfcwesties . Coronie , Doo r d e modde r naa r — , G . J . Staal . II I 46 6 — , Ee n wegtrac é doo r he t moe ra s naa r — , B . J . Kluvers . II I 64 1 CVeoo Z i n d e literatuu r vanSuri name , D e plaat s va n de n — , Fred . Oudschan s Dentz . XI X 20 8 Creolen ? Fr . M . F . Abbenbuis . X X 14 8 Oeotentaa Z va n Suriname , Afri kaansch e reste n i n d e — , Lo u Lichtveld . X 891 , 507 ; X I 72 , 25 1 Creoles , Poé?ne s — , J . F . Lui s Merlet , UI T D B PERS . I I 54 8 CBOMMELIN , Iet s ove r gouver neu r — , S . Kalff . XI V 8 Cri/nssen/ierdenfcinj / i n 1917 , D e — , Fred . Oudschan s Dent s XVII I 27 6PAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 5 7 bi j d e wisselin g de r eeuwe n e n d e keerpunte n de r ge schiedenis" . Mr . B . d e Gaa y Fortman , „D e bestuursinrichtin g va n Curacao" . Prof . ir . J . A . Grutterink , „Geologi e e n mijnbouw" . Prof . dr . L . Knappert , „D e eerst e honder d jare n derPro testantsch e gemeent e o p Cu racao" . Ir . F . S . Langemeyer , „D e zoutwinnin g o p d e Neder landsch e Antillen" . Dr . J . G . Loohuis , „D e aard olie-industri e o p Curasao" . (W . R . Menkman) , „D e ex pediti e va n 1684" ; „D e ver overaar s va n Curacao" ; „Vereenigin g me t Nieuw Nederland . Slavenhandel Slavernij" ; „D e Portugee sch e Jode n i n Curacao" ; „Toestande n i n de n compag niestijd" ; „Europeesch e oor logen" ; „D e Europeane n i n d e Caraïbisch e zee" ; „Sluik handel" ; „Onafhankelijk heidsoorloge n e n revolution nair e bewegingen . Verhou din g to t Venezuela" ; „En gelsch e overheersching . Her ste l de r Nederlandsch e sou vereiniteit" ; „Onz e eilande n tijden s d e regeerin g va n Ko nin g Wille m I to t de n Belgi sche n opstand" ; „1880 1850" ; „D e Nederlandsch e Antille n al s ee n afzonderlij k bestuursgebie d to t he t eind e de r negentiend e eeuw" ; „D e eerst e 2 5 regeeringsjare n va n Koningi n Wilhelmina" ; „D e laatst e tie n jaren" ; „Eenig e statistisch e cijfers" ; „D e herdenkin g va n 1984" . Ir . G . Schotel , „D e draadloo z e telegrafie" . H . J . A . Schroeder , „Over zich t va n d e wetgevin g o p onderwijsgebie d i n Curacao " Dr . W . G . N . va n de r Sleen , „Grepe n ui t planten e n die renleve n va n Curasao , Aru b a e n Bonaire" . C . va n Son , „D e groe p Ne derlandsch e Antille n va n he t Algemee n Nederlandsc h ver bond" . P . I . V(erriet) , „Werkzaam hei d de r R.K . Missi e o p cha ritatie f e n sociaa l gebied" . Prof . dr . J . Versluys , „D e watervoorzienin g va n Cura cao" . Mr . W . M . A . Weitjens , „D e rechtsbedeeling" . F . W . P . W(inkel) , „D o vrij metselari j o p Curacao" . Geijskes , D . C , „Voorraadin secte n va n rijs t i n Surinam e me t aanwijzinge n de r bestrij ding" . BULLETI N Departe men t Landbouwproefstatio n i n Suriname" . 1940 . XXI I 25 6 (P . Wagenaa r Humme linck) ; zi e oo k Stahel,Gerold . Gillin , John , „Th e Baram a Ri ve r Carib s o f Britis h Guia na" . PAPER S O F TH E PEABO D Y MUSEU M O F AMERICA N ARCHAEOLOG Y AN D ETHNO LOGY . Harvar d university . Vol . XI V no . 2 . Cambridg e Mass. , 1936 . XI X 15 7 (C . H . d e Goeje) . GOUDE N JUBILEU M DE R DOMI NIKANE R MISSI E O P CURA CA O W.I . 1870-1920 . Te r dankbar e herinnerin g doo r eenig e missionarisse n be werkt . Nijmegen . I I 86 8 (B . d e Gaa y Fortman) .PAGE 1

D e West-Indisch e Gid s ONDE R REDACTI E VA N Prof . Dr . J . BOEKE , Mr . B . D E GAA Y FORTMA N E N W . R . MENKMA N REGISTE R O P D E JAARGANGE N I-XX V 1919-194 3 'S-GRAVENHAG E MARTINU S NIJHOF F 194 5PAGE 1

1 6 TREFWOORDENLIJS T man' s schet s va n d e — , J . A . Grutterink . XI V 14 5 recfttefeo / i n Suriname , Minis terieel e bedreigin g va n d e on afhankelijkhei d va n he t op perst e — , A . S . J . Fernandes . VI I 20 7 j/ecangfenisweze n i n d e West , He t jaa r 187 2 i n d e geschie ' deni s va n he t — , D e strafge vangeni s o p he t for t Nieuw Amsterda m aa n d e Surina me-rivie r i n de n loo p de r tij den . Ee n bijdrag e to t d e ge schiedeni B va n he t gevange nisweze n i n West-Indi ë *) , A . Hallema . XV I 88 , 4 9 (jodsdtens f zi e Bosc/tnegers . GONGGRIJ P overlede n t e 's-Gra venhag e 2 2 Januar i 192 9 *) , Te r nagedachteni s va n de n hee r JUSTU S RINI A — , Mr . A . J . A . A . baro n va n Heem stra . X 48 1 GoudearpZottati e i n Suriname , L . Junker . XXI I 11 1 gfoudproductt e va n Surinam e va n a f he t ontstaa n de r in dustrie , D e — , II I 885 ; zi e oo k nwgfgef . grouverHew r ui t d e 18d e eeuw , Ee n Surinaamsc h — (mr . J . J . Mauriciu s 1742-1751) , S . Kalff . 1 6 418 , 48 6 — , Ee n Westindisch e — (mr . J . J . Mauriciu s 1742-1751) , S . Kalff . VI I 50 7 gouverneur s va n Suriname , Aanvullin g va n d e ENCYCLO PAEDI E VA N NEDERLAND8C H WEST-INDIË , D e — , Fred . Oudschan s Dentz . XX V 84 5 [Gouverneurs ] zi e VA N AERSSE N VA N SOMMELSDYC K ;CROMME LIN ; FRIDERICI ; IDENBURG ; LELT ; NEPVEU ; PANHUYS , VA N — ; BADERS , VA N — ; BUK ; TEMMING ; zi e oo k aan vaardingsred e ; 6escfei/cfcing ; Brie/ ; Gan;a ; AMitoiren ; Openingsrede ; Portretten ; Bede . Gouperneurs/amiZie , Ee n Suri naamsch e — (VA N AERSSK N VA N SOMMELSDYCK) , S . Kalff . I I 7 7 [GRAVENBERCH , DR . ADOL P FREDERI K —] , Va n slaa f to t geneesheer , Fred . Oudschan s Dentz . XII I 14 7 gren s un d kei n Ende , Surina nie' s west— , Dr . H . D . Ben jamins . II I 89 8 — , Nogmaal s Suriname' s wes t — , Dr . H . D . Benjamins . I V 40 1 grensfcwjesties . He t eind e i n zicht ? Surinaamsch e — , Dr . H . D . Benjamins . XI I 86 7 grenze n va n Suriname , D e — , Dr . H . D . Benjamins . II888 ; zi e oo k Coranii;'n ; Coranfi/n Groera e fcruis i n Surinam e (ver slag) . UI T D E PERS . 1 6 48 2 grond6riet'e « te n tijd e va n gou verneu r Va n Aersse n va n Sommelsdyck , D e Surinaam sch e — , Mr . R . Bvlsma . I I 59 3 grondeigendo m i n Suriname , Rechtszekerhei d va n de n — , A . va n de r Deure . 1 6 198 ; zi e oo k ^fofiiaa Z eigendom . orondpofóiie/c , D e Surinaamsch e — , Mr . O . E . G . graa f va n Limbur g Stirum . V 68 9 gronduiigave , Regelin g de r — (t e Trinida d me t leerin g voo r Suriname) , UI T D E PERS . 1 6 8 0 grondwetsherzienin g i n Surina -PAGE 1

6 0 LIJS T VA X BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N — , — Li/ e i n a Haitia n Ne w Yor k e n Londen , 1987 . XX I 82 4 (C . H . d e Goeje) . Heyligers , J . C . Th . G . J. , zi e Johnston , Si r Reginal d St.. HIE R DINASO , 7 Me i 1938 , weekbla d onde r leidin g va n Jori s va n Severen . X X 25 4 (B . d e Gaa y Fortman) . Hingston , Majo r R . W . G. , „Th e Oxfor d Universit y Ex peditio n t o Britis h Guiana" . TH E GEOGRAPHICA L JOUR NAL . Vol . LXXV I no . 1.1930 . XI I 44 1 (H . D . Benjamins) . Holdridge , Desmond , .Escap e to tfie Tropics . Ne w York , 1987 . XX I 82 5 (C . H . d e Goeje) . Hollander , Dr . A . N . J . den , D e Zandrfyfc c arm e 6ian/ce n i n Ac t ruide n de r Fereenigd e Sta ten. Ee n sociaal-historisch e e n sociografisch e studie . Gro ningen-DenHaag-Batavia , 1988 . XVI I 26 6 (Jhr . L . C . vu n Panhuys) . Holmes , W . H. , Handtoof e o / i gwities . Par t I . Introduc tio n Th e Lithi c Industries . Washington , 191 9 (Smithson ia n Institution . Burea u o f America n Ethnology . Bulle ti n 60) . II I 5 8 (Dr . H . te n Kate) . Honder d jaa r Cwracao . i&£ 2 2 2 Januar i 7942 . Uitgav e Zus ter s Franciscanessen . Moe derhui s „Mariadal" . Roosen daal . XXI V 28 6 (B . d e Gaa y Fortman) . Honor é Naber , S . P . L'— , Jo hanne s d e Lae t JaerZi/cA ; Fer fcaeZ ca n d e Ferricfotinge n de r Geoctroyeerd e West-indiscTi e Compagni e i n dert/iie n fcoecfcen . Eerst e deel.Boe k I—II I (1624-1626) . 's-Gravenhage , 1981 . (Linschoten-vereeni ging , dl . XXXIV) . XII I 87 9 (Joh . F . Snelleman) . Tweed e deel . Boe k IV-VI I (1627-1630) . XI V 81 5 (Joh . F . Snelleman) . Derd e deel . Boe k VIIIX (1681-1633) . XV I 26 6 (W.R . Menkman) . zi e verde r Warnsinck , J . C . M . , — fleisefcescfcreitunge/i to n Deutsc^e/ i Beamofe n un d KriegsJewte n i m Dienst e de r iViederJandiscfee n West un d Ost-indiscfte n /Compagnie?! , 2602-2797 . Erste r Band . I Johan n Grego r Aldenburg k West-indianiscto e fleisze wn d Besc^ireibun g de r Beiag . tm d £ro6erun< 7 de r S


PAGE 1

8 8 TREFWOOBDBNLIJ8 T 1940 , O . L . — , B . d e Gaa y Fortman . XXI I 27 1 [HELFRICH , O . L. ] zi e èeaoefc ; econoroisc/i e opfce//ing . Ho/Zand" , Ui t „He t ontroer d — . VI I 49 1 tn&e2Ïa n fcoop/iandei, Iet s ui t he t boe k va n d e — .KRONIEK . X X 85 0 — e n nijverhei d o p Curasao , KRONIEK . XX I 12 6 fcamer, West-Indisch e — , KRO NIEK . XI X 154 ; XX I 80 1 fcerfceZtj'A; ieve n i n Curasao , He t gereformeer d — , J . C . Hout zagers . XX I 4 8 fciesrecAt, He t actiev e — . XI X 21 9 (zi e oo k XI X 155) ; zi e oo k verkiezingen . — , Passief, KRONIEK . X X 8 1 /ciesrec/ttooorsteZZen , Nieuw e — , KRONIEK . X X 849 ; zi e oo k ftumor i n cosa ! KIKKERT , Geschiedkundig e sprokkelinge n V . D e geboor tedatu m e n -plaat s va n gou verneur-generaa l — , KRO NIEK . XX V 15 8 — i n 1816 , Twe e aansprake n va n de n gouverneur-gene raa l — , W . M . Hoyer . XVI I 25 0 Wappe r zi e PUBLICATIEBLAD . KZein-Curacao , P . A . Euwen s O.P . VI I 40 1 Wijwaa f e n d e natuurverschijn sele n o p onz e bovenwindsch e eilanden , He t — , Ir . F . S . Langemeyer . XV I 8 1 KoZoniaZ e raa d (red e C . S . Gor sir a J . P . Ezn . ove r besmet telijk e ziekten) . 1 6 7 8 — (ontwerp-kolonial e begroo tin g 1920) , UI T D E PERS . I a 24 0 — KRONIEK . XVII I 37 9 — , D e notule n va n de n — , KRONIEK . XI X 2 8 — zi e oo k ,4an»aardingsrede ; iegrooting ; oeshiursgenujc/i iigde ; eersteling ; Openings rede ; pZannen ; i2ede ; Fer oetering . fcoZonie te n voorbeel d aa n he t moederland , D e — , (rechts bedeeling) , UI T D E PERS . I a 88 1 Konin g WiHe» t 7 zi e Protes tantscfe e gemeente ; fluatan Koningi n WPi/fteZmin a 1898 — -1988 , Curaca o onde r d e re geerin g va n — , B . d e Gaa y Fortman . X X 262 ; zi e oo k Fi/ 7 e n tmnii g ;'aren . „Zoninfehj'fce " ove r 1918 , Ui t he t jaarversla g va n d e — , UI T D E PERS . I a 28 9 —1986 , He t jaarversla g de r —.KRONIEK . XI X 15 8 [Kranten ] zi e Waden ; 7'ournaKs fief cPAGE 1

2 8 TREFWOORDENLIJS T / 7 jen , Surinam e — , Dr . P . H . J . Lampe . I X 46 5 .soeiaa Z Ai/^iënisc^ie n toestand e n d e geneeskundig e verzorgin g va n Suriname , Enkel e op merkinge n ove r de n — , Dr . P . H . J . Lampe . VII I 24 9 spin , O p zoe k naa r d e — , Lo u Lichtveld . XI I 209 , 80 5 spoorwe g i n Suriname , D e kolo nial e — , II426 , 589 , 592 ; zi e oo k fcustspoorwej. Spoorwegin/crimping . I V 44 4 [apooriflegrZeemng] , Opschortin g va n d e betalin g va n rent e e n aflossin g va n d e Surinaam sch e — , WETGEVING . 1 6 7 1 STAAL , I n memoria m G . J . — , Dr . A . A . L . Butgers . XVII I 22 5 staa t i n de n staat , Ee n — , L . Junkor . XI V 287 , 82 1 staatsinrichtin g va n Suriname , D e we t o p d e — , Mr . O . E . G . graa f va n Limbur g Stirum . VII I 449 ; G . J . Staal , VII I 85 ; zi e oo k fcestiiitr; Bestwwrs regeiinjr . sfandteeZ d va n Har e Majestei t d e Koningin , te r gelegenhei d va n haa r zilvere n regeerings jubileum , Gegeven s omtren t he t o p 8 1 Augustu s 192 8 t e Paramarib o onthuld e — , Fred . Oudschan s Dentz . X V 1 1 Statistisch e gegeven s betreffend e Suriname , Wa t dorr e cijfers . Toc h ee n beel d va n leven , G . J . Staal . I V 23 1 STEDMAN , JOH N GABRIE L (Eenig e aanteekeninge n om tren t zij n geslacht , loopbaa n e n werkkring) , C . K . Kesler . XXI V 85 8 stra/fcoZoni e i n Fransc h Guyan a e n haa r mogelijk e gevolge n voo r Suriname , D e opheffin g de r — , Mr . O . E . G . graa f va n Limbur g Stirum . V I 87 1 —s , Surinam e e n d e Fransch e — , Mr . O . E . G . graa f va n Limbur g Stirum . V 9 5 Stroominge n i n Suriname , G . J . Staal . I X 88 7 studie-syndicaa t zi e Surinam e studie-syndicaat . stuipman d e n werpnet , Joh . F . Snelleman . X V 20 1 suifce r zi e beschouwingen ; cuZ tures ; Zandoouic . SuifcercuZtuu r i n Venezuela , UI T D E PERS . I a 14 8 — i n Surinam e i n vergelijkin g me t di e i n Britsch-Guyana , D e — . V 28 1 suifcerZand , D e toekoms t va n Surinam e al s — , ïj . Pytter sen . I I 1 7 sui/cerpZantage-ezpZoitati e zi e fcodemgesteZdheid. Surinam e studie-syndicaat , He t — . I a 152 , 335/ 6 — MEDEDBELINGE N (verkrijg baarstellin g va n he t rap port) . I a 42 8 — , Eésum é va n he t rappor t (1919 ) de r studiecommissi e va n he t — , J . S . C . Kaste ley n e n B . J . Kluvers . 1 6 285 , 48 9 — i n d e 2 e kamer , He t rappor t de r studiecommissi e va n he t — , J . S . C . Kasteley n e n B . J Kluvers . II I 14 5 — , D e oud-gouverneu r C . Le l y ove r he t rappor t va n d e studie-commissi e ui t he t — . II I 16 8 Suriname-profcZeem , He t — , F . Greiner . I X 581 ; X 38 5PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T km) ' e n /iandeis-economtse/t e ( ) ( e n ( j heids ) B(ond ) i n onz e Indien , W . F . H . baro n va n Asbeck . I V 8 7 EEDEN/orcda , Jaarversla g ove r he t VA N — . 192 1 I V 850 ; 192 2 V 125 ; 192 8 V I 143 ; 192 4 VI I 188 ; 192 5 VII I 14 2 192 6 I X 94 ; 192 7 X 286 ; 192 8 X I 95 ; 192 9 XI I 46 ; 198 0 XII I 44 ; 198 1 XI V 19 0 — , He t VA N — , Mr . dr . C . F . Schoch . V I 2 7 eeuw , N a dri e kwar t — , (L E MONITEU R DE B INDE S OEIEN TALE S E T OCCIDENTALE S 1846/7) , Jhr . L . C . va n Pan huy s .II I 80 8 ENCYCLOPAEDI E VA N WEST INDIË , Aanvullinge n o p d e — , zi e be^rootingcn . EBCH) , Geschiedkundig e sprok kelinpre n VI , Ee n eigenaardi g predikan t (Ds . J.P.VAN — , B . d e Gaa y Fortman . XX V 25 4 Esseque& o i n d e laatst e jare n de r 18 e eeuw , Ee n Duitsc h medicu s i n — , (E . K . Bod schild) , C . K . Kesler . X I 24 1 —, Luthersche n o p St . Eusta tiu s e n i n — , B . d e Gaa y Fortman . XXII I 84 6 Esseguioosc/t e correspondentie , W . R . Menkman . XI V 5 9 F,£ce/Jentëe , D e tite l — , Fred . Oudachan s Dentz . XI V 17 9 — , D e tite l — , A . F . J . Brum mer . XI V 28 5 FALC K ove r d e Nederlandsc h West-Indisch e eilande n e n Suriname . V 444 ; zi e oo k Fotr e d e Lyon , UI T D E PERS . 1 6 7 8 FoïWor e i n Nederlandsc h West Indië , Jhr . L . C . va n Pan huys . XI V 124 ; Aanvullin g X V 1 6 /ondse n zi e SticJitónjen . Friesian d e n d e voormalig e compagnieë n voo r de n hande l o p Oos t e n West , A . Hallem a X V 8 1 gedenkpenningen , West-Indi sch e — , S . Kalff . V I 22 8 gepeZsteene n t e Amsterda m *) , Merkwaardig e — , C . K . Kes ler . XIU1 8 Guine e zi e BrasiJië . ftandei o p Oos t e n West , zi e Fries/and . Tiande Z va n Canad a i n 191 8 e n vorig e jare n me t ... . d e Nederlandsch e koloniën , D e buitenlandsch e — , UI T D E PERS . I a 23 5 handeisteteefceni s va n onz e Wes t *) , D e — , W . R . Menk man . I a 5 6 nandeis-economiscn e bifrZiof/ieef c t e Amsterdam , D e — , ME DEDEELINGEN . If t 283 ; Zi e oo k Boe/ieri/' , Economisch e &i bi h va n he t Kolo niaa l Instituut , Wes t Indi ë e n d e berichte n nos . 1-10 0 va n d e afdeelin g — , Ir . W . Spoon . XVII I 11 6 di i Westindi f sche—,W.R . Menkman . XI I \ nandeisüerdra g me t Engeland . Advie s va n ee n koopman , de n Rotterdamme r Fran s Smeer , aa n Falck , toe n e r i n 182 5 onderhandel d wer d ove r ee n — . V 66 3 [ — me t Engelan d (1825) , On derhandelinge n ove r ee n —] , UI T D E PEKS . I a 49 6PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 2 5 ui t he t Instituu t voo r Tropisch e Geneeskund e t e Leiden , Studie s ove r de— , besproke n doo r P . Wagenaa r Hummelinck . XXI V 80 9 PBNAR D f , THOMA S EDUAR D — , Fred . Oudschan s Dentz . XI X 5 petiti e aa n Kroo n e n Tweed e kamer , Ee n — (begrootin g va n Surinam e voo r 1922) . II I 60 5 Pianfajfe-aroeiders , P . Westra . I a 48 8 pZantage-innentarisse n ui t he t tijdper k 1718-1742 , Suri naamsch e — , Mr.R.Bylsma . II I 32 5 pZantage-Zeeninge n *) , No g iet s omtren t Surinaamsch e — , C . K . Kesler . I X 88 5 pZanto(/e-ondernewnn< 7 i n Suri nam e 1785 , Aanwijzinge n voo r — , Mr . R . Bylsma . I V 5 8 pianfaoe s i n Suriname , Verla te n — . I I 68 9 pZaniensoorfe n va n Surinam e genoem d naa r prinse s Julia n a e n prin s Bernhard , Twe e nieuw e — . XVII I 22 0 poiitiefc e uityeiüe/cene n zi e vesti [Portretten ] BAËZA , MR . J . A. , V 88 8 BEHN , APHRA , I O naas t 47 6 FLU , PROF . P . C , II I naas t 11 2 GONGGRIJP , J . R . C , X naas t 48 1 GRAVENBERCH , A . F. , XII I naas t 14 7 HEEMSTRA , MR . A . J . A . A . BARO N VAN , I I naas t 48 0 HERING , CON8TANTIN , XI I naas t 15 1 KIELSTRA , PROF . MR . J . C , X I naas t 20 8 PANHUYS , W.B . VAN , VI28 9 PENARD , THOMA S E. , XII I naas t 1 RUTGERS , DR . A . A . L. , I X naas t 49 6 SCHOCH , MR . DR . C . F. , XI V naas t 33 9 Portu^eescft-Joodscft e gfem«ent e e n synagog e i n Suriname , D e stichtin g va n d e — , Mr . R . Bylsma . I I 5 8 Primitie / communisme , L . Jun I ker . XXI I 27 7 ' proWeem , He t Surinam e — , F . Greiner . I X 581 ; X 85 5 producten , Surinaamsch e — , Koloniaa l Instituut . Gid s i n he t Economisc h Museum . I Suriname , 1929 , Joh . F . Snelleman . X I 57 8 — i n Nederlan d i n 1982 , Enke l e Surinaamsch e — , Ir . W . Spoon . XI V 40 9 Producti e va n Surinam e ove r d e laatst e zestie n jaren . X87 4 achttie n jaren . X I 175 ; XI I 85 0 twinti g jaren . X V 7 5 Productiestaa t ove r d e laatst e tie n jaren . II I 88 4 RADER S gehandel d werd , Ho e me t ee n voorste l va n gouver neu r Va n — , Jhr . L . C . va n Panhuys . I V 88 1 rapport-Pyttemn , Beschouwin ge n ove r he t — , B . J . Klu vers . I V 48 1 _ , _ Tj . Pyttersen . I V 55 8 — , No g een s he t — , B . J . Kluvers . I V 65 8 rappor t zi e Surinam e «iudie si/ndicaatf . ftdZi] zi e jerec/itsfco/ ; Z iPAGE 1

7 8 LIJS T VA N SCHRIJVER S UE T ONDERWERPE N zijn e general e kaar t va n Su riname *) . I I 89 7 — D e Surinaamsch e grond brieve n te n tijd e va n gouver neu r Va n Aersse n va n Som melsdyck . I I 59 8 — Verlate n plantage s i n Suri name . I I 68 9 — Gouverneu r Temming' s plantag e Ber g -en-da l bi j de n Parnassusber g i n Suri name . II I 8 1 — Surinaamsch e plantage-in ventarisse n ui t he t tijdper k 1718-1742 . II I 82 5 — Een e geschiedeni s va n Hol landsc h Brazilië . II I 87 1 — Aanwijzinge n voo r planta ge-ondernemin g i n Surina me . 1785 . I V 5 8 — Ove r bodemgesteldhei d e n suikerplantage-exploitati e i n Surinam e 176 5 (volgen s d e annotatio n va n gouverneu r Ja n Nepveu) . Me t ee n na schrift . I V 84 1 — D e brieve n va n gouverneu r Va n Aersse n va n Sominels dyc k aa n directeure n de r so ciëtei t va n Surinam e ui t he t jaa r 1684. V 424 ; V I 41 , 598 ; VI I 176 ; X I 26 8 OAPPELLE , DR . H . VAN , He t la g e kustgebie d va n Suriname . I a 4 9 — D e zand e n schulpritse n i n he t kustgebie d va n Surina me . I a 81 1 — D e aanslibbinge n de r Suri naamsch e riviere n *) . I a 87 5 COHE N HENRIQUEZ , IR . P. , I s groote r bloe i va n West-Indi ë mogelijk' ? XV I 88 7 — e n DR . D . C . HESSELING , Papiaments e e n Negerengel s e spreekwoorden . XVI I 16 1 — e n DR . D . C . HESSELING , No g enig e Papiaments e spreekwoorden . XVII I 8 2 —Zeewaterverwerking . X X 82 1 COMVALIUS , THEOD . A . C , Eco nomisc h Surinam e e n he t loonstelsel . I X 44 9 — Economisc h Suriname . XII I 14 4 — He t Surinaamsch e neger lied : d e banj a e n d e doe . XVI I 21 3 — Twe e historisch e liedere n i n Suriname . X X 29 1 — Ee n de r vorme n va n he t Surinaamsch e lie d n a 1863 . XX I 85 5 COOL , P. , D e geneeskundig e diens t i n Suriname . V 65 8 — D e nieuw e afdeelin g va n he t militai r hospitaa l t e Para marib o voo r besmettelijk e ziekte n *) . V I 48 8 COST A GOMEZ , DR . MR . F . M . DA , He t amendement-Mar chan t o p art . 9 4 va n d e grond we t va n 191 7 e n d e West-In disch e staatsdeelen.XVII87 4 COUTINHO , D. , Schorsin g va n kolonial e verordeningen . V I 56 1 DECKERS , MR . DR . L . N. , Ee n studierei s naa r d e West . XX I 65 , 97 , 129 , 193 , 25 7 DELLAER T 0.P. , P . R. , Aruba' s verlate n goudvelden . VII I 58 9 DEURE , A . VA N DER , Rechtsze kerhei d va n de n grondeigen do m i n Suriname . 1 6 19 8 DEVENTER , S . VAN . D e han delsomze t va n d e koloni e Curasao . Il l 20 5 — Drankverbrui k i n Suriname . V 6 3PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T S I — . Prof . dr . L . Knappert . VII I 19 8 laboratoriu m zi e friolooedin g de r Suri naamsch e jeug d (besprekin g va n he t gelijknamig e boe k va n ds . D . Mulde r e n Sieg frie d Beck) , W . R . Menkman . XXI1 4 Land6ouwvoor/ichtin g e n land bouwonderwij s i n Suriname , W . E . K . baro n va n Lynden . XI V 25 7 Zandmeters , D e eerst e i n Surina m e benoemd e — , Fred . Oud schan s Dentz . 1 6 1 8 Landverhuizin g naa r d e trope n o f aansluitin g bi j Duitsch land , W . R . Menkman . XI X 17 1 Zandwege n i n Demerar y wè l i a Surinam e nie t noodzakelij k waren , Waaro m — , Tj . Pyt tersen . V 27 7 Lant i s a pai , W . R . Menkman . 1X28 9 LAVAUX , ALEXANDE R D E — , zi e fcaart. ZeerpZicht-opaaMin g zi e Britse/i Indiërs . LEL Y ove r he t rappor t va n d ePAGE 1

10 0 LIJS T VA N SCHRIJVER S HE T ONDERWERPE N — Iet s ove r d e Nederlandsch e volksplantinge n i n „Caya nen " gedurend e d e zeven tiend e eeuw . XVII I 1 8 WAAL , L . DE , Java-methode n voo r Suriname ? I X 8 8 — Kolonisati e i n Suriname . I X 29 7 WAART , PAU L DE , D e Wes t e n d e K.R.O . XI X 1 6 WAOENAA R HUMMELINCK , P. , Ove r verweeringsholte n i n diorietblokke n o p Arub a *) . X X 86 4 — Studie s ove r d e Patatta lui s ui t he t Instituu t voo r tropisch e geneeskund e t e Leiden . XXI V 80 9 — Zoögeografisch e opmerkin ge n ove r d e Nederlandsch e benedenwindsch e eilanden*) . XX V 16 8 — Ove r grotte n e n grotten vormin g o p Curacao , Arub a e n Bonair e •) . XX V 86 5 — Boekbespreking . XVII I 344 ; XX I 87 , 822 , 828 ; XXI I 191 , 256 , 852 ; XXI V 64,95,96,121,188,189,190 , 191 , 80 9 WATERMAN , DR . N. , D e ge neeskundig e organisati e i n d e koloni e Curacao . 1 6 8 5 WEBER , MAX , Boekbespreking . Il l 21 5 WEEL , DR . M . A . VAN , Reisin drukke n va n Curasao.XV14 5 WEISS , H. , He t zendingswer k de r Hernhutter s i n d e oer woude n va n d e Boven-Suri naiiu' . l a 10 2 — D e zendin g de r Hernhut ter s onde r d e Indiane n i n Ber bic e e n Surinam e *) . I I 86 , 109 , 187 , 24 9 WEITJENS , MR . W . M . A. , He t bestuu r va n d e bovenwind sch e eilanden . XII I 28 1 — Boekbespreking . XVI I 86 5 WELLE , M. , D e Surinaamsch e begrootin g voo r 192 9 i n d e Tweed e Kamer . X 49 5 WENT , F . A . F . C , Natuurwe tenschappelij k onderzoe k va n d e binnenlande n va n Su riname . I a 42 9 — D e Flor a va n Suriname . XI V 13 1 WESTRA , P . D e Kolonial e sta te n va n Suriname . I a 20 8 — Plantag e arbeiders . I o 48 8 WEYTINOH , C . R. , Eenig e aan vullinge n o p d e Encyclopae di e va n West-Indië . D e krijgsmach t i n Suriname . X X 27 6 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n West Indië . D e krijgsmach t i n Cu racao . X X 87 2 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n West-In dië . He t muntweze n i n Suri nam e .XX I 7 2 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n West-In dië . He t muntweze n i n Cura cao . XX I 14 0 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n West-In die . D e financië n va n Suri name . XXI I 2 0 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n West-Indië . D e financië n va n Cura cao . XXI I 14 1 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n West-In dië . D e begrootinge n va n Su rinam e e n Curacao . XXI I 24 5 — Eenig e aanvullinge n o p d ePAGE 1

6 8 LIJS T VA N BOEKE N B N TIJDSCHRIFTARTIKELE N tico . Ri o d e Janeiro , (1984?) . XX I 82 4 (C . H . d e Goeje) . Richszhoffer , A. , zi e Honor é Naber , 8 . P . L ' — . Rodrigues , Nina , 0 onimwm o /eticAisi a do s Negro s BaJiia nos . Ri o d e Janeiro , 1935 . XX I 82 4 (C . H . d e Goeje) . Rombac h Jr. , F . K . A. , Leid draa d 6 y Tie t onderwij s i n d e aardryfcs/cMnd e ca n onz e Oos t e n West , (e n dienst e ca n oi/wi nasia , /loofer e burgerschole n enz . Bussum , 1919 . 1 6 9 2 (H . D . Benjamins) . Rombouts , E. , zi e Lynden , A . J . H . van . Roth , Walte r E. , /I n int o M e ,<4nitfm m an d Zor e o / tft e Guian a Indians . Washington , 1915 . I a 24 2 — , — üicfcar d Sc/wmourgfc' s Tra»ei s i n JBrifi«/ i Guian a JWÖ-/544 . Georgetown , 1922/8 . V 62 0 (H . D . Benja mins) . — , — „A n Introductor y Stud y o f th e Arts , Crafts , an d Cus tom s o f th e Guian a Indians. " Thirt y -eigh t ANNUA L RE POR T O F TH E BUREA U O F AMERICA N ETHNOLOG Y 191 G -1917 . Washington , 1924 . VI I 22 9 (H . te n Kate) . — , — „Additiona l studie s o f th e arts , craft s an d custom s o f th e Guian a Indians , wit h specia l referenc e t o thos e o f Sout h Britis h Guiana . SMITHSONIA N INSTITUTION , BUREA U O F AMERICA N ETH NOLOGY . Bulleti n 91 . Wash ington , 1929 . XI I 24 8 (Joh . F . Snelleman) . Rutten , L. , e n B . va n Raadsho ven , „O n earthquak e epicen tre s an d earthquak e shock s betwee n 191 8 an d 198 8 i n th e regio n betwee n 0 ° an d 80 ° N an d 56 ° an d 120 ° W . VERH . KON . AKAD . VA N WETEN SCHAPPE N (2d e sectie ) XXXI X no . 4 . 1940 . XXI V 18 8 (P . Wagenaa r Humnie linck) . — , — „Ne w dat a o n th e small e r island s Nort h o f Venezue la" . PROC . KON . AKAD . VA N WETENSCHAPPEN . XLIII . 1940 . XXI V 19 0 (P . Wage naa r Huminelinck) . — , — „O n th e Geolog y o f Mar garita , Cubagu a an d Coch e (Venezuela)" . PROC . KON . AKAD . VA N WETENSCHAPPEN . XLIII . 1940 . XXI V 19 0 (P . Wagenaa r Huminelinck) . Rutten , L . M . R. , „Bibliogra ph y o f Wes t India n Geolo gy" . GEOGR . MEDED . UTRECH T PHYSIOGR . GEOL . reek s XVI . Utrecht , 1988 . XXI V 19 1 (P . Wagenaa r Hummelinck) . Sackville-West , V. , Jp/ir a Be/in . T/i e incowipabZ e -4s trea . Londen , 1927 . X I 8 9 (H . D . Benjamins) . Schierbeek , R. , „Trombicul a vanommeren i n . sp . Rouge t nouvea u d e l a Guyan e néer landaise" . ANN . PARASIT . HUM . COMP . XV . 1987 . XXI V 80 9 (P . Wagenaa r Hummelinck) . Schliesser , H . P. , zi e ECONO MISC H STATISTISCHEBERICH TEN . Schnebbelié , P . J . F . J. , JFeo wijze r roo r Katfeoirefcen , di e voornemen s 2y n naa r i?idi ë t e vertrekke n e n voo r Zie n di e va nPAGE 1

5 2 LIJ8 T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N samenwerkin g me t de n To pographi8che n diens t i n Ne derlandsch-Indië . 1988 . XX I 8 7 (P . Wagenaa r Humme linck) . ATLA S VA N NEDERLAND , GE SCHIEDKUNDIGE — , Kaartl7 . D e Koloniën . Bla d 18-1 5 West-Indië . Teks t doo r F . Oudschan s Dent z e n W . R . Menkman . 's-Gravenhage , 1988 . X V 84 7 (Dr . J . va n Hinte) . Balen , Mr . W . J . van , .4n<ïZïa . J3e n grid s doo r d e Carioisc/i e wereZ d (C/M I rcismafcfce r naa r TTesMndië) . Amsterda m (1985) . XVI I 29 8 (B . d e Gaa y Fortman) . — , — On s jreoiedsdee ï Curacao . Haarlem , 1988 . XX I 2 0 (W . R . Menkman) . — , — Ze s Nederlands e .<4ntii Jen . Ee n ot>emcft t ra n on s Ge ftiedsdeei Curacao . Deventer . XXIV64(P.Wagenaa r Hum melinck) . — , — //o//a?*(isc/t e /caper s o p ^merifcaanscft e fcwsten. Ver hale n ui t he t optrede n onze r voorouder s i n d e watere n de r dri e Amerika's . Leiden , 1942 . XX V 26 7 (W . R . Menk man) . — , — zi e Taiuanco , Julio ; ECONOMISC H STATISTISCH E BERICHTEN . Barbanson , W . de , ,,Sima d4m" , SIN T DOMINICUSPEN NING , afl . 111 . XVI168(Jhr . L . C . va n Panhuys) . Barre , Westo n l a „Th e peyote , cult" . YAL E UNIVERSIT Y PUBLICATIO N I N ANTHRO POLOGY . Numbe r nineteen . X X 87 5 Beck , Siegfried.zi e Mulder , Ds . D . Beebe , William , Junot e Peace . Londen , 1919 . Il l 81 0 (H . D . Benjamins) . Biswamitre , C . R. , „Hoevee l rechtsstelsels?" . Overdru k D E BANIE R (Paramaribo) , XVII I 11 9 (W . R . Menk man) . Blonk , Dr . A. , J . Brumniel kam p e n dr . J . J . Fahrenfort . fïoo/dstufcfce n ui < d e ro/fcen fcunde e n d e sociat e aardri/fcs fcunde roo r d e middelbar e sc/iooZ . Groningen-Batavia , 1938 . X X 25 8 (B . d e Gaa y Fortman) . Boeke , Dr . J. , .Rappor t 6etre/ /end e ee n coorioopi g onderzoe/ c naa r d e toestand »a n d e ris scAer y e n d e industri e ca n veeproducte n i n d e koloni e Curacao , ingevolg e he t mi nisteriaa l beslui t d.d . 2 2 No vembe r 1904 . 1st e e n 2d e ge deelte . II I 21 5 (Ma x Weber) . Bonne , C . e n J . Bonne-Wep ster , Mosguitoe s o / Surinam . a stud y i n neotropica l mos quitoes . Amsterdam , 1925 . I X 4 8 (Joh . F . Snelleman) . Booy , Theodoo r de , e n Joh n T . Faris , Tfe e Fir


PAGE 1

LIJS T VA N BCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N 9 1 — Landbouwopvoedin g de r Surinaamsch e jeugd . XXI1 4 — Tobago . Ee n bijdrag e to t d e geschiedeni s de r Nederland sch e kolonisati e i n tropisc h Amerika . XX I 218 , 805 , 869 ; XXI I 33 , 97 , 12 9 —Urbina . XX I 24 0 — Lan d bouw-economisch e po litie k i n Suriname . XXI I 1 2 — Aanteekeninge n o p Hamel berg s werken . XXII I 1 , 88 , 65 , 97 , 161 , 208 , 32 1 — Ondernemersraa d voo r Su riname . XXI V 28 , 814 ; XX V 84 4 — D e Linschoten-vereeniging . Kor t overzich t va n haa r da de n e n streven . Ee n opwek kin g gerich t to t all e ontwik keld e vaderlanders . XXI V 2 9 — Zuidamerikaansch e pirate ri e e n onz e bovenwindsch e eilande n voo r vijfkwart eeuw . XX V 65 , 97 , 12 9 — Kaper s o p d e kust . XX V 26 7 — Boekbespreking . X I 479 ; XII I 217 ; XV I 234 , 285 , 266 ; XVI I 193 , 206 , 271 , 290 , 822 ; XVII I 119 , 128 , 124 , 161 , 240 , 248 , 314 ; X X 23 , 45 , 77 , 97 , 198 , 806 , 375 ; XX I 14 , 20 , 240 , 827 ; XXI V 68 , 98,286 ; XX V 26 7 MENKMAN WALTERS , J . M. , Boekbespreking . XXI I 15 0 MOERHEUVEL , L . H. , D e Phob i i n d e West . XI X 8 0 MOLENGRAAFF , DR . IR . 6 . J . H. , Brie f va n — . X I 49 1 —Kort e uiteenzettin g va n d e destijd s doo r de n mijnbouw kundige n diens t opgesteld e planne n to t watervoorzie nin g va n d e have n va n Wil lemsta d e n va n di e sta d zelv e o p he t eilan d Curacao.XI I 2 5 MORPURGO , A . J. , Eenig e op merkinge n ove r d e Surinaam sch e negertaai . XI V 89 7 — D e Kótómisi . XV I 89 8 — Folklor e i n Suriname . XVI I 11 6 MORSIN K CssR , F. , Nogmaal s d e doo d va n Jankooso e en : no g nie t he t eind e va n ee n dynastie . XV I 9 1 MULERT , F . E . BARON , Eeu e episod e ui t de n Indianon oorlo g i n Surinam e i n de n Zeeuwsche n tijd . I a 22 1 — D e Nedorlaudsch e boven windsch e eilande n i n he t midde n de r 17d e eeuw . I a 47 1 MULLE R VA N VOORST , S. , D e middele n to t opheffin g va n Surinam e ui t zij n verval . I I 869 , 48 8 NIET , MR . M . DE , Overheids zor g voo r d e rijper e jeug d i n Surinam e •) . XVI I 8 8 NOORDENBOS , P. , D e klappe r o p he t Publicatieblad . XX I 29 0 OLIVEIRA , A . Ï. , D e natuurlijk e aanwa s de r bevolkin g va n Suriname . V 56 1 OORSCHOT, J . W . VAN , Een e militair e beschouwin g om tren t d e koloni e Suriname . I a 17 8 0UDSCHAN 8 DENTZ , F. , D e naa m Suriname . I b 1 3 — D e eerst e i n Surinam e be noemd e landmeters . 1 6 1 8 — D e bauxietnijverhei d e n d e stichtin g va n ee n nieuw e sta d i n Surinam e *) . I I 48 1PAGE 1

8 0 LIJ8 T VA N SCHRIJVER S HE T ONDERWERPE N EYCK-BBNJAMINS , NELL Y E . VAN , Surinam e va n 165 1 to t 1658 . Ee n hoofdstu k ui t Jame s A . Williamso n „En glis h colonie s i n Guian a an d o n theAmazon(1604-1668)" . VII I 1 FENS , J. , Boekbespreking . XX I 15 0 FERNANDES , A . S . J. , Ministe rieel e bedreigin g va n d e on afhankelijkhei d va n he t op perst e gerechtsho f i n Surina me . VI I 20 7 — D e Surinaamsch e begroo tin g voo r 192 5 i n d e Staten Generaal . VI I 28 9 FLU , PROF . P . C , Sanitair e ver houdinge n i n Suriname . I V 57 7 F(OCK) , D. , D e salarisverbete rin g de r ambtenare n i n Suri name . I a 32 4 GAA Y FORTMAN , MR . B . DE , D e rechtsbedeelin g o p onz e bo venwindsch e eilande n e n d e herzienin g va n d e rechterlij k e mach t e n va n d e rechts plegin g i n d e koloni e Cura cao . I a 8 5 — D e Curacaosch e begrootin g voo r 1919 . I a 18 6 — Curaca o tege n he t eind e de r West-Indisch e compagnie . I a 44 1 — D e Curacaosch e begrootin g voo r 1920 . I I 4 5 — Sin t Maarten , Sin t Eusta tiu s e n Saba . I I 21 3 — Vreemdelingen ? I I 31 5 — Ee n bladzijd e ui t d e ge schiedeni s va n Sin t Eusta tius . I I 55 8 — D e vooruitgan g de r Neder landsch e West-Indisch e ei lande n *) . II I 11 3 — D e Curacaosch e begrootin g voo r 1921 . II I 18 9 — Curacao . D e voorstelle n va n de n gouverneu r i n he t belan g va n d e economisch e opheffin g de r kolonie . II I 19 7 — Ee n staatsrechtelij k vraag stuk . II I 33 7 — Ee n gevech t voo r d e have n va n Curaca o •) . Il l 38 5 — No g ee n staatsrechtelij k vraagstuk . II I 63 7 — D e Curacaosch e begrootin g voo r 1922.I V 15 9 — Ove r d e bestuursinrichtin g va n Curacao . I V 289 , 583; V 585 ; V I 88 5 — D e Curacaosch e begrootin g voo r 1923 . V 17 7 — Vij f e n twinti g jare u 1898 1923 . V 28 9 — Mr . Th . J . A . Nuyenst V 61 8 — Ee n bladzijd e ui t d e geschie deni s va n Curacao . V I 16 9 — Ee n belangrij k dagboe k *) . V I 24 1 — D e Curacaosch e begrootin g voo r 1924 . V I 82 1 — Ho e Cantz'laa r gouverneu r va n Curaca o werd . VI I 14 5 — D e Curacaosch e begrootin g voo r 1925 . VI I 24 1 — Munt e n geldmoeilijkhede n o p Curaca o voo r honder d jaar . VI I 858 ; VIII8 7 ; X 56 9 — Mengelingen . VI I 50 1 — Ee n aanvullin g va n Bordewijk s Ontstaa n e n ontwikke lin g va n he t staatsrech t va n Curacao . VI I 50 5 — D e oprichtin g de r Curacao sch e schutterij . VII I 9 7 — D e Curacaosch e begrooting , voo r 1926 . VII I 27 7 — Gouverneu r Cantz'laa r e n d ePAGE 1

7 0 LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N Tamanco , Juli o (Mr . W . J . va n Balen) , Ons e -4merifcaansc/i e gefciedsieeZen . Utrecht.XXI V 9 8 (W . K . Menkman) . — , — Zuierfc. Ee n so cioaZ e n economiscTi-poZiiie/c e siwdi e i n romonüor»» . Para maribo , 1928 . V I 27 7 (J . F . Snelleman) . Urbina , Rafae l Simon , Fictoria , DoZo r y Tra^edia . Caracas , 1980 . XX I 24 0 (W . R . Menkman) . Utermark , Ir . W . L. , D e econo wiscfe e teteefceni s vo n fcet ^e sioefc t Ci/rus , i n /te i fci/^onder voo r d e A'edeWandsc/j e Orer lin g XI X va n hetKoLONiAA L INSTITUUT , no . 4 . Afd . Han delsmuseum . Amsterdam , 1928 . V . 65 8 (H . D . Benja mins) . — , — FaniHe , FaniHinee n Fa niHe-ea;


PAGE 1

8 2 TREFWOORDENLIJS T / zi e [Boucn windscfc e eiianden] . i4po«toiiscf t üicariaa t va n Cura sao , He t — , J . Kleyntje s S . J . XII I 12 8 aroeidsouereenfeoms t i n Curasao , He t ontwerp-landsverorde nin g to t regelin g va n d e — , Dr . W . F . d e Gaa y Fortman . XXII I 86 5 arcftaeoiogiscf t onderzoe k o p Aru ba , Curasa o e n Bonaire , D e beteekeni s va n he t — , Dr . J . P . B . d e Josseli n d e Jong . If c 31 7 i4ruo a i n 1816 , Dr . J . d e Hullu . V87 1 — *) , Lag o oi l & transpor t compan y ltd . o p — , J . F . Quast . VI I 26 5 — ' s verlate n goudvelden , P . R . Dellaer t O.P . VII I 58 9 — , Eenig e aanteekeninge n om tren t — , H . E . Herdigein . XI I 80 1 — i n cijfers , Beel d va n — , H . A . Hesseling . X V 88 5 ) g i n diorietblokke n o p — , P . Wagenaa r Hummelinck . X X 86 4 — , D e naa m — , W . M . Hoyer . X X 87 0 — , KRONIEK . X X 28 6 — zi e oo k i#/6 ; arc/KieoJoo;isc7 i onderzoek ; CHANGUION ; Ge sc/iiedfcundig e sprofcfcefongi ; grotten . .dssiento , He t — , C . K . Kesler . I X 15 2 oanf c voo r West-Indië,Holland sch e — , UI T D E PERS . I a 42 2 — , D e stichtin g va n d e Cura caosch e — , J . va n Ettinger . VII I 48 5 — (1880-1880) , D e Curafao sch e — , J . va n Ettinger . X 12 7 fcan/ciedri;'/ *) , D e ontwikke lin g va n ee n moder n — . D e Maduro' s ban k o p Cura cao , C . K . Kesler . X I 46 1 oanfcweze n i n Curac,a o (1906 1928) , J . va n Ettinger . XI I 458 , 52 2 zi e oo k circiiiaite Munt e n bank wezen . BARGE , Oud-gouverneur— ,UI T D E PERS . I a 41 5 èegrootino . voo r 1919 , D e Cura caosch e — , Mr . B . d e Gaa y Fortman . I a 186 ; 1920 . I I 45 ; 1921 . II I 189 ; 1922 . I V 159 ; 1928 . V 177 ; 1924 . V I 821 ; 1925 . VI I 241 ; 1926 . VIII277 ; 1927 . IX199 ; 1928 . X 158 ; 1929 . (Ove r de n poli tieke n toestan d va n Cura cao ) X 289 , X I 85 ; 1980 . X I 545 ; 1931 . XII I 68 ; 1982 . XI V 69 ; 1988 . X V 124 ; 1984 . XVI7 ; 1985 . XVII18 5 ;1986 . XVII I 85 ; 1937 . XI X 129 ; 19§§ : X X 284 : 1989 . XX I 887 ; 1940 . Xxf l 808 , 82l" " [oeojootin g voo r 1920 , Ontwerp kolonial e huishoudelijk e —] , UI T D E PERS . I 24 1 oegroottn g voo r 1982 , Enkel e voorloopig e opmerkinge n aangaand e d e voorloopig e Curacaosch e — , W.R . Menk man . XII I 7 2 — voo r 1984 , D e voorloopig e Curacaosche— , W . R . Menk ma n X V 14 9 — [voo r 1986] , Wijzigin g de r — , KRONIEK . XVII I 87 8 — voo r 1988 , D e — , KRONIEK . XI X 2 7 — zi e oo k middeZen ; refcening ; uitgave nPAGE 1

2 6 TREFWOORDENLIJS T recfttetoestan d zi e Ja»anen . Bee/i£s2eker/iei d zi e grondeigen dom . Bed e doo r de n gouverneu r va n Suriname , Mr . A . J . A . A . baro n va n Heemstra , o p 9 Me i 192 2 gehoude n te r ope nin g va n d e zittin g de r Kolo nial e staten . I V 184 ; id . 8 ' Me i 1928 . V 168 ; id . 8 Me i 192 8 (wn . gouverneu r Mr . J . L . Nysingh) . X 174 ; i d 1 4 Me i 192 9 (gouverneu r Dr . A . A . L . Kutgers) . X I 280 ; id . 1 8 Me i 1980 . XI I 201 ; id . 1 2 Me i 1981 . XII I 167 ; id . 1 0 Me i 1982 . XI V 182 ; id . 9 Me i 1988 . X V 188 ; id . 8 Me i 198 4 (gouverneu r Mr . J . C . Kiel stra) . XV I 180 ; zi e oo k Ope ninjsrede . — doo r gouverneu r mr . A . J . A . A . baro n va n Heem str a o p 2 8 Me i 192 1 i n d e Kolonial e state n uitgespro ke n te r aanvaardin g va n he t bestuu r ove r d e koloni e Su riname . II I 17 8 — uitgesproke n de n 26e n Me i 1928 , te r gelegenhei d va n he t zilvere n fees t va n he t Al gemee n Nederlandsc h ver bon d t e Dordrecht , doo r A . L . Waaldijk . V 28 6 — doo r de n oud-voorzitte r va n d e Chineesch e sociëtei t Kon g Ngi e Ton g t e Paramaribo , de n hee r Won g Lu n Hing,o p 1 0 Octobe r 192 8 uitgesproke n o p he t fees t te r herdenkin g va n he t 12-jari g bestaa n de r Chineesch e republiek . V 44 2 reg-eerin a va n Koningi n Wilhel min a 1898-1988 , Surinam e onde r d e — , Dr . A . A . L . Rutgers . X X 25 7 — va n Koningi n Wilhelmina , Surinam e gedurend e d e — (radiored e bi j he t 40-jari g re geeringsjubileum) , C . R . Bis wamitre . X X 85 8 — zi e oo k Ft;' / e n twintig * 7'aren . — tegenove r d e koloni e Suri nam e i n 1816 , D e Nederland sch e — , Jhr . L . C . va n Pan huys . VII I 46 8 re


PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S HE T ONDERWERPE N 7 7 — Nederlandsch e Boereu-ko lonisati e i n Suriname . III25 7 BOEKE , J. , D e eilande n de r ko loni e Curasa o i n hunn e ver houdin g to t hunn e omgeving . I o 13 2 BOER , DR . M . G . DE , D e op richtin g va n de n Koninklij ke n West-Indische n mail diens t *) . I a 11 1 BOLTEN , D . G . J. , Muggenbe strijding . VI I 56 7 —Een e waterleidin g voo r Pa ramaribo . VII I 11 9 BONNE , C , D e maatschappelij k e beteekeni s de r Surinaam sch e ziekten . I a 29 1 — He t Boschnegerschrif t va n Afaka . I I 39 1 —Organisati e va n de n geuees kundige n diens t i n Suriname . V28 9 — Hygiënisch e ervarin g t e Moengo . V 39 5 — D e opleidin g e n d e positi e va n de n districtsgeneeshee r i n Suriname . VI I 43 3 BOONACKER , J. , D e tegenwoor dig e toestan d va n Surinam e o p he t gebie d va n de n land bouw . XII I 48 3 — Ho e ka n Suriname' s land bou w to t ontwikkelin g ko men ? XI V 175 , 281 , 84 2 BOSCH , IR . IMA N G . J . VA N DEN , Indru k va n Suriname . XI I 33 9 BOSC H BEITZ , P. , Ananascul tuu r i n Suriname . XII I 28 1 BOUMAN , L . F. , D e West-Indi sch e afdeelin g de r K.L.M . XI X 7 BRAKEL , S . VAN , Boekbespre king . I I 62 6 BRANDON , H . G. , He t Surina mevraagstuk . V I 48 1 — Proefnemin g voo r machi nal e hoeve-rijstcultuu r o p d e plantag e Guadeloup e i n Su rinam e i n 1925-1926 . XI V 8 1 — D e proefnemin g va n d e Su riname-Hoev e maatschappij . XVII I 29 8 — Boekbespreking . XI V 85 5 BRANDS , C . F . J. , D e toekoms t va n Suriname . X V 80 9 BRAUW , JHR . W . DE , He t ei lan d Sab a e n zij n bewoners*) . XV I 80 5 BRUMMER , A . F . J. , D e tite l Excellentie . XI V 28 5 BTL8ÏIA , MR . R. , Suriname' s handelsbewegin g 1688-1712 . 1 6 4 8 — Militaire n al s gouverneu r va n Surinam e i n d e eerst e helf t de r achttiend e eeuw . 1 6 26 4 — He t rnijnwer k de r Sociëtei t va n Surinam e o p de n Van den-Bempdenber g 1729 1741.1 6 88 5 — Immigrati e va n Duitscher s i n Surinam e 1788-1740 . 1 6 41 8 — D e stichtin g va n d e Portu geesch-Joodsch e gemeent e e n synagog e i n Suriname . I I 5 8 — D e jeug d va n Juriae n Fran coi s Friderici , gouverneur generaa l va n Suriname . I I 12 2 — D e annotatie n va n gouver neu r Ja n Nepve u o p Her lein' s beschrijvin g va n Suri name . I I 81 1 — D e karteerin g va n Surina me n te n tijd e va n gouverneu r Va n Aersse n va n Sommels dyck . I I 35 1 — Alexande r d e Lavau x e nPAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S HE T ONDERWERPE N He t aanstaand e Amerika nisten-congres . I I 59 7 D e Pan-Amerikaansch e unie . II I 5 8 He t aanta l e n d e woon plaatse n va n d e Boschneger s e n Indiane n i n Suriname . II I 8 3 N a dri e kwar t eeuw . II I 80 3 Denkbeelde n e n . planne n nopen s ee n kustspoorwe g i n Suriname . I V 2 5 Ho e me t ee n voorste l va n gouverneu r Va n Bader s ge handel d werd . I V 88 1 D e jongst e botanisch e e n zoölogisch e onderzoekinge n o p he t eilan d Krakata u al s een e aansporin g to t weten schappelijk e waarneminge n oo k i n Surinam e e n Curacao . I V 87 8 Kor t versla g va n he t con gre B voo r leprabestrijding , gehoude n t e Ri o d e Janeir o va n 1^6 Octobe r 1922 . V 5 8 He t aanstaand e Amerika nistun-cougres . V 61 8 Americanis m i n Holland . V I 21 7 D e gouverneur-generaa l Wille m Benjami n va n Pan huys . V I 28 9 D e Nederlandsch e regee rin g tegenove r d e koloni e Su rinam e i n 1816 . VII I 46 8 Zee r aanmoedigend e uit komste n va n lepra-behande ling . X 8 9 D e lepra.-bestrijdin g me t d e Hydnocarpus-oli e i s gee n nieuw e Engelsch e vinding. X 9 8 Quirij n Spranger . XI I 58 5 Boschnegerkunst . XII I 15 8 Surinaamsch e onderwer pe n o p he t Amerikanisten congre s t e Hamburg . XII I 203 , 31 0 — Uitstervend e Arowakken ? XII I 53 7 — Folklor e i n Nederlandsc h West-Indië . XI V 12 4 — Aanvulling , Folklor e i n Ne derlandsc h West-Indië . X V 1 6 — Folklor e va n Bonaire . X V 97 ; XV I 65 , 81 8 — Ir . A . A . Meyer s ove r he t ko lonisatie-vraagstuk . X V 10 2 — D e geschiedeni s va n he t Braziliaansch e Amerikanis tencongres . X V 27 8 — Folklor e i n Suriname . XV I 1 7 — Mr . Lammen s ove r he t bestuu r va n Surinam e i n 1816 . XV I 15 1 — Surinam e bekroond . XV I 29 4 — Surinaamsch e folklore . XV I 815 ; XVI I 28 2 — He t kikvorschmotie f i n Su rinam e e n elders . XV I 86 1 — Opvattinge n va n Zuid Amerikaansch e Indiane n no pen s ziekte n e n geneeswij zen . XVI I 5 1 — D e grondsla g va n d e wis kund e i n Suriname . XVII14 9 — Aar d e n karakte r va n Suri naamsch e liederen . XVII I 1 — I n memoria m prof . E . vo n Hornbostel . XVII I 15 8 — D e opofferin g va n ee n R.K . prieste r i n Suriname . XVII I 20 0 — D e overbrengin g va n d e ba naa n e n d e bacov e ui t Afrik a naa r tropisc h Amerik a i n he t begi n va n d e 16d e eeuw . XVII I 20 7PAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 6 9 indi ë naa r HoHan d fcomen. 1939 . XXI I 15 0 (B . deGaa y Fortman) . Schotel , Ir . G. , zi e GEDENK BOE K 1684-1984 . Schroeder , H . J . A. , zi e GE DENKBOE K 1684-1984. Schulz-Kampfhenkel , .Ratse Z de r l/rwaZdhöZZe ; Forstos s i n uner/orscfet e ï/ri^aZde r de s ,<4Trta.eonenstro»tes . Berlijn , 1938 . XX I 32 7 (C . H . d e Goeje) . Sleen , Dr . W . G . N . va n der , zi e GEDENKBOE K 1684-1984 . Snow , A . H. , Tn e guestio n o / a6onje?ie s i n «fe e Zaw ; an d prac tic e o / nations , includin g a collectio n o f authoritie s an d documents , writte n a t th e reques t o f th e Departmen t o f State . New . Yor k e n Londen , 1921 . V I 8 0 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . Son , C . van , zi e GEDENBOE K 1684-1984 . Speiser , Dr . Felix , 7w t Dttste r de s frrasiZianiscnen UrwaZdes . Stuttgart , 1926 . XVII I 34 7 (C . H . d e Goeje) . Staden , Hans , TFaferfca/tio e His tori a un d Bescferei^Mn a eine r Landscfta/ t de r wiZden , nac/ce ten, grimmiae n Menscften/res serieMte n i n de r Neue? t VFeZ t (enz.) . Faksimile-uitgav e naa r d e eerst e uitgaa f va n 1557 . Frankfort , 1925 . VII I 18 8 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . Staehelin , F . ,Di e Missio n de r Brüderaemein e i n Surinam e un d Berfcic e i m acfe<2en?tte n Jafernundert . Ein e Missions geschicht e hauptsachlic h i n Briefe n un d Originalberich ten . Paramaribo , Herrnhut , Gnadau . z.j . II I 27 9 (H . D . Benjamins) . Stahel , Gerold , e n D . C . Geijs kes , „Uebe r de n Ba u de r Neste r vo n Att a cephalote s L . un d Att a sexden s L . (Hym . Formicidae)" . Publi cati e va n he t LANDBOUW PROEFSTATION , Suriname . Overdru k REV . D E ENTOMO LOGICA , 1989 . XXI I 19 1 (P . Wagenaa r Hummelinck) . Steenhuis , Dr . J . F. , D e aeoZooi scfe e literatuu r oue r o / va n ïe Zan ^ uoo r ^ederZandsc A Guya n a (Suriname ) e n d e Neder Zandsc/i e PTestindiscfe e ciZan den . 's-Gravenhage , 1984 . XVI I 29 8 (B . d e Gaa y Fort ma n e n Fred . Orfdschan s Dentz) . Steinberg , H . G. , On s Suriname . D e 2endin< 7 de r ËvanoeZiscA e Broederoemeenf e i n Neder Zajidsc/ i Guyana . 's-Graven hage . X V 87 8 (Fred . Oud schan s Dentz) . Sterre , Dr . Davi d va n de r — , zi e Vrijman , L . C . Sticker , Georg , „Zu r Vorge schicht e de r Schmerzbehand lung" . Tijdschrif t SOHMERZ NARKOSE-ANAESTHESIE . Leipzig , 1985 . XVII I 18 9 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . Straelen , F . H . M. , zi e Lynden , A . J.H . van . SURINAME . Uitgegeve n doo r d e Vereenigin g te r bevorderin g va n he t vreemdelingenver kee r e n toerism e i n Surina me . NETHERLAND S GUIANA . Issue d b y th e Touris t Asso ciatio n fo r Netherland s Guia na . Amsterdam , 1934 . XV I 82 5 (Fred.Oudschan s Dentz) .PAGE 1

5 8 LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N Gower , Charlott e D. , „Th e Norther n an d Souther n Af filiation s o f Antillea n Cultu re" . MEMOIR S O F TH E AMER ICA N ANTHROPOLOGICA L AS SOCIATIO N no . 35 . Monash a Wis. , 1987 . X 4 4 (H.tenKate) . Grol , G . J . van , D e yrondpofi (te/ c i n fcef PFest-indisch e do mei n de r GeneraZiteit . Ee n historisch e studie . Algemee n historisch e inleiding . 's-Gra venhage , 1984 . XVI I 20 6 (W . R . Menkman) . Grutterink , Prof . ir . J . A. , zi e GEDENKBOE K 1684-1984 . Haebler , Ruth , „Di e geflochte ne n Hangematte n de r Natur völke r Südamerikas" . ZEIT SCHR . F . ETHNOLOGIE , 1919 . 1 6 48 7 (Joh . F . Snelleman) . Hall , Dr . C . J . J . van , He < ÜCo /omaa Z tn5


PAGE 1

LIJS T VA N BOKKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 7 1 — , — „Klondyk e i n th e Tro pics" . TH E WORLD' S WOR K Mrt , 1926 . I X 18 5 (C . H . d e Goeje) . Varre , La , „Au f derSuchenac h de n „Weisse n Gott"" . BER LINE R ILLUSTRIERT E ZEI TUN G '2 6 Aug . e n 2 Sept . 1987 . XX I 32 6 (C . H . d e Goeje) . Vatter , Dr . Ernst , „Selten e amerikanisch e Ethnografic a i n Stadtische n Völkermu seu m z u Frankfur t a . M." . ABHANDLUNOE N ZU R AN THROPOLOGIE , ETHNOLOGI E UN D URGESCHICHT E II . Frankfort , 1925 . VII I 18 3 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . Vee n Zeppenfeldt , A . va n de , Pra/ctiscfc e «andZeidin g de r Papiawientscfe e spraakkunst . X 47 7 (A . E . Winkel) . Venin g Meinesz , F . A. , „He t zwaartekrachtsvel d i n Oost e n West-Indië ; desiderat a voo r verder e zwaartekrachts onderzoe k i n di e gebieden" . HANDELINGE N 28st e NED NATUUR E N GENEESKUNDI G CONGRES , 1941 . XXI V 18 9 (P . Wagenaa r Hummelinck) . Verkade-Cartie r va n Dissel , E . F. , D e mogreZi;fe/iei d va n Zand touw-fcoZonisati e doo r 6Zan fcen i n Suriname . Amster dam , 1937 . XI X 10 7 (W . R . Menkman) . V(erriet) , P . I. , zi e GEDENK BOE K 1684-1934 . VERSLUYS , Prof . dr . J. , zi e GE DENKBOE K 1634-1934 . Villiers , J . A . J . de , «Sïor m va n 's-Gravesande , 2?j n werf c e n zt)' n Zeven , ui t zi; n brieve n op d . 's-Gravenhage , 1920 . I I 42 2 (H . D . Benja mins) . Vink , Dr . G . J . (beschouwinge n ove r d e mogelijkhei d va n ko lonisati e va n blanke n i n Su riname) . TIJDSCHRIF T VA N HE T KONINKLIJ K NEDER LANDSC H AARDRIJKSKUNDI G GENOOTSCHA P dl . LVII I no . 5 . XXI V 68 , 28 6 (W . R . Menkman) . Voullaire , W . R. , Land , Leut e un d MissionsZetej t i? i Surina me . Herrnhut , 1925 . VII I 42 7 (C , K . Kesler) . Vrijman , L . C , Dr . Davi d va n de r Sterre , Zee r ^e»»ier/ccZi; A' e fiei/sen gedaa n doo r Ja » Erasmu s fiewnino, bewerk t doo r — . Amsterdam , 1987 . X X 4 5 (W . R . Menkman) . — , — SZavenhaZer s e n slaven handel . Amsterdam , 1987 . X X 5 4 (B.d e GaayFortman) . Waard , C . de , D e Zeeuwscfo e ex pediti e naa r d e Wes t onde r CorneZi s Evertse n de n Jont/c , 7672-7674 . LINSCHOTENVER EENIOIN G dl . 80 . 's-Graven hage . X 32 8 (Joh . F . Snel leman) . Wagenaa r Hummelinck , P. , Studie s o n tfe e /oun a o / Cura eao , ^4ruba , Bonair e an dPAGE 1

9 0 TREFWOORDENLIJS T fco//te-proe//abriefc i n Suriname , D e proeve n va n dr . Fernan de s i n d e — , Dr . C . J . J . va n Hall . X V 16 3 KO L ove r „Hom e Rul e voo r Suriname , D e hee r VA N — , UI T D E PERS . I a 40 8 Kolonial e stoten , D e — , H . va n Kol . I a 5 (zi e oo k 408) . — va n Suriname , D e — , P . Westra . I a 20 8 — zi e oo k •4ani>aara'in<7srea'e ; j4dres ; Brie/ ; laatst e uioord ; landbouw ; O23enin3srede ; Pe titie ; flede. .Kolonisati e me t Nederlandsch e boere n i n Suriname , Prof . mr . D . va n Blom . I a 84 5 — i n Suriname , Nederlandsch e Boeren — , Prof . mr . D . va n Blom . II I 25 7 — va n he t blank e ra s i n d e tropen , C . va n Drimmelen . I V 19 8 — o p particulie r lan d i n Suri nam e me t Javane n onde r contrac t onde r d e than s gel dend e immigratiewetten , H . Ahrens . I V 26 6 — i n Suriname , Europeesch e — , Tj . Pyttersen . I X 19 8 — i n Suriname , L . d e Waal , I X 29 7 — va n Guyana , D e — , Fred . Oudschan s Dentz . XX V 24 8 — zi e oo k Britscfe-I?idièrs ; be schouunnoen ; Joodsc/i e fcolonisatie ; landbouwfcolonisatie ; WOLF , LUCIEN . fcolonisatie-uraajstu/c, Ir . A . A . Meyer s ove r he t — , Jhr . L . C . va n Panhuys . X V 10 2 fconin^in TFil/ielmin a 1898 1988 , Surinam e onde r d e re geerin g va n — , Dr . A . A . L . Eutgers . X X 25 7 — , Surinam e gedurend e d e re geerin g va n — , C . R . Biswa mitre . X X 35 8 — zi e oo k Fi; / e n twtnh'g/aren . fconinWi;'fc echtpaa r doo r d e be volkin g va n Surinam e aange boden , Gegeven s omtrenthe t geschen k te r gelegenhei d va n he t 25-jari g huwelijksfees t va n he t — , Fred . Oudschan s Dentz . X V 1 8 ÜLdtdmisi , D e — , A . J . Morpur go . XV I 89 8 KRAYENHOF F VA N WICKER A i n Suriname , D e loopbaa n va n — , Fred . Oudschan s Dentz . XX V 11 7 KRONIE K (W . R . Menkman) . XVII I 380 , 878 ; XI X 21 , 55 , 118,147 , 189,215 , 247 ; X X 27 , 56 , 89 , 120 , 153 , 247 , 282 , 812 , 846 , 878 ; XX I 25 , 59 , 91 , 128 , 152 , 184 , 250 , 296 , 882 , 861 , 394 ; XXI I 29 , 57 , 92 , 126 , 15 1 feri/osmac/it i n Suriname , Eeni g e aanvullinge n o p d e ENCY CLOPAEDI E VA N WEST-INDIË , D e — , C . R . Weytingh . X X 27 6 Kunne n wi j da t zel f niet ? (land bouwvraagstukken) , Tj . Pyt tersen . X337 ; X I 14 2 kustgebie d va n Suriname , He t lag e — , Dr . H . va n Cappelle . I a 4 9 — , D e zand e n schulpritse n i n he t — , Dr . H . va n Cappelle . I a 81 1 fcustspoorweg i n Suriname , Denkbeelde n e n planne n no pen s ee n — , Jhr . L . C . va n Panhuys . I V 2 5 laatst e tcoord , He t — , W . D . H . va n Asbeck . II I 34 2 Labadiste n i n Surinam e *) , D ePAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 8 5 d e regelin g nopen s he t — , J . va n Ettinger . X X 17 5 NeerZandicu m zi e y g Commentaa r nie t overbodi g (ove r ee n voorwaardelijk e veroordeeling) , KRONIEK . XX I 25 2 — , He t nie t overbodig e — , KRONIEK . XX I 80 1 commissi e zi e Borenunndscfe e eiianden . „Cuent a d i iVanzi" , M . D . La tou r P.O . XI X 88 ; X X 9 , 108 , 143 , 296 ; XXI I 47 , 86 , 184 ; zieookS/iï . (7ttrapaosc/i e ban k zi e ban/c . Cttrom , D e — (Curacaosch e ra di o omroep) , KRONIEK . XI X 25 ; zi e oo k [ftadto-uiteen dina] . daoioef c •) , Ee n belangrij k — (d e brandachattin g va n Ja que s Cassard) , Mr . B . d e Gaa y Fortman . V I 24 1 ding , Ee n onpractisc h — (re giste r o p he t PUBLICATIE BLAD) , KRONIEK . XX I 190 ; zi e oo k PUBLICATIEBLAD . doop , Geschiedkundig e sprok kelinge n IV , Overheidsbe moeiin g me t de n — , KRO NIEK . XX V 8 1 dftt/epers , Vrijhei d va n — , zi e FryTieid . economisch e arbei d zi e JSusto tiu.s , S I .Economisch e mededelingen . Cu racao . I b 48 8 economisch e opne//in o de r Ko loni e Curacao , D e voorstelle n va n de n Gouverneu r [Hel frich ] i n he t belan g va n d e — , Dr . B . d e Gaa y Fortman . II I 19 7 economisch e toestond de r kolo ni e Curacao , Ee n e n ande r ove r de n financieele n e n — , A . B . J . Prakken . V . 2 1 .Economisch e e n sociaZ e rraai? sta/cfce n i n Curacao , B , d e Gaa y Fortman . X X 829 ; zi e oo k soctaZ e j/ano . ee d va n hen , di e nie t behoore n to t ee n „erkende " godsdien stig e gezindheid , D e — , KRONIEK . XVII I 88 5 eersteZino , Ee n — (advie s va n d e State n ove r ee n ontwer p Alg . maatr . v . best.) , KRO NIEK . XI X 25 1 eeuw/eest , 18164 Maart-1916* ) Curacao' s — , P . A . Euwen s O.P . I b 24 1 eiZan d de r reuzen , No g een s he t —,W.R.Menkman.XIX85 ; zi e oo k VESPUCCI . EZZi s e n Dania , KRONIEK . XI X 2 7 .Emiorati e va n Curacao , UI T D B PERS . I a 41 8 — va n Curaca o naa r Trinida d i n 1880 ? Geschiedkundig e Bprokkelinge n V . Ee n voor genome n — , KRONIEK. XX V 15 5 Smmastod , KRONIEK. XI X 2 7 ENCYCLOPAEDI E VA N NEDER LANDSC H WEST-INDIË , Aan vullinge n o p d e — ; zi e be i 4 ; beZastinj/en ; Ce /inanciën ; Gouverneurs ; muntwezen ; onderwijs . ÊngeZscn e bewin d o p Curacao , D e eerst e dage n va n he t — , P . A . Euwen s O.P . V I 57 5 ERRATA ! KRONIEK . X X 158 ; XX I 15 7 .Ettstatitts ' goude n tijd , Sin t — , W . R . Menkman . XI V 86 9PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 8 antwoordelijkhei d e n West indisch e — , W . R . Menk man . X I 40 8 bankier s e n d e Wes t i n d e 18 e eeuw , Amsterdamsch e — , C . K . Kesler . VII I 49 9 tor ? Word t he t nie t t e — , (veelhei d va n vereeniginge n voo r West-Indië) , KRONIE K XX I 189 ; zi e oo k 6eZan<7serpe n zi e ^men d 7 voo r onz e West , KRONIE K XX I 894 ; zi e oo k bar ? Ber&ic e i n 1771 , D e Nederland sch e koloni e — , Mr . J . J . Beyerman . X V 81 3 — , D e geschiedeni s de r Luther sch e gemeent e i n — , B . d e Gaa y Fortman . XXI V 20 , 51 , 6 5 — e n Surinam e 1788-181 6 •) , D e zendin g de r Herrnhutter s onde r d e Indiane n i n — ,H . Weiss . 1186,109 , 187 , 24 9 — i n d e 18d e eeuw , Moeilijkhe de n me t betrekkin g to t eeds afleggin g e n he t drage n de r wapene n i n — , C . K . Kesler . XXI V 12 9 Bezoe/ c va n ee n Haarlemme r aa n Surinam e e n Curasa o i n 186 1 e n 1862 , G.A.N . Schel tem a d e Heere . XX V 82 1 bi6Ziothee k zi e Boekerij' ; i?co nomr.se/i e fa'6fóo


PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 4 9 p (St . Louis ) zi e fcezoeft. Zetkrfrund e zi e indiaan . Luc/itraar t i n Guyana . Jhr . L . C . va n Panhuys . I I 82 1 matfóterut , D e oprichtin g va n de n Koninklijke n West-Indi sche n — , M . G . d e Boer . I a 11 1 TOOT» va n d e daad , Ee n — , zi e [GORGA S f , W . C ] i zi e PaartoisscAe 3/artimgue . D e geboorteplaat s va n ee n keizerin , C . K . Kes ler . XXII I 11 2 — , D e ontdekkin g e n d e naa m va n he t eilan d — , C . K . Kesler . XXII I 84 0 Afico-onderwi/ s o p Jamaica , He t — , Fred . Oudschan s Dentz . XVII I 81 2 moöo' s zi e TFapens ; ZinnebeeZ den . Mttóe a i n West-Indië , Fred . Oudschan s Dentz . XVIII18 9 nam e „Guiana" , Th e — , Ja me s Williams . V I 18 7 * , viewe r e n zij n cultuurgeschiede i nis , D e — , C . va n Drimme j len . VI I 88 5 " , Naa r aanleidin g va n „de— , C . K . Kesler . VII I 5 9 neger s e n onderwij s i n d e Ver eenigd e state n va n Amerika , W . H . D . baro n va n Asbeck . II I 65 0 — i n Negerlan d *) , Joh . Snel leman . I X 82 3 — zi e Zndïa/ien . paarZumcfteri ; bi j he t eilan d Margarita , D e — , P . A . Euwen s O.P . I V 51 8 Pan-vimerifcaanscfe e «nie , D e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . II I 5 8 West-Indisch e Gid s [Portretten ] KATE , DR . HERMA N F . C . TE N — . XI I naas t 49 7 RODWAY , JAME S — . I X 6 7 rtwbo e va n bove n a f gezien , D e — , H . D . Benjamins . XI I 44 1 flio d e Janeir o va n 16 Octobe r 1922 , Kor t versla g va n he t congre s voo r lepra-bestrij ding , gehoude n t e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . V 5 8 RODWA Y *) , JAMES , Fred . Oud schan s Dentz . I X 6 7 ROTH , WALTE R E . — , Joh . F . Snelleman . VII I 81 5 — ove r d e Wa i Wai , DR . WAL TE R E . — , UI T D E PERS . X 9 6 .Ruafan , Konin g Willei n I o n he t eilan d — , Mr . B . d e Gaa y Fortman . X I 2 9 sni/werf c de r negers , He t , Joh . F . Snellemau . X I 4 1 socie't é Tiistortgu e de s Antilles , Un e — , UI T D E PERS . X 88 2 St . Bartfeé'ié'jni / zi e St . Loui s (he t leprozen-eiland ) zi e Bezoefc . stra/fcoZoni e i n Fransc h Guyan a e n haa r mogelijk e gevolge n voo r Suriname , D e opheffin g der , — Mr . O . E . G . graa f va n Limbur g Stirum . V I 87 1 stra/feoZonies , Surinam e e n d e Fransch e — , Mr . O . E . G . graa f va n Limbur g Stirum . V9 5 — i n Fransc h Guyana , D e — , Mr . O . E . G . graa f va n Lim bur g Stirum . VI I 49 , 9 8 studierei s naa r d e West , Ee n — , Mr . dr . L . N . Deckers . XX I 65 , 9 7 (Madeira , Bar bados , Trinidad) , 12 9 (Vene -PAGE 1

8 6 LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N — Vreemdelinge n i n he t West indisch e leger . I X 16 1 — Iet s ove r J . F . d e Friderici . X 21 4 — Westindisch e predikanten . X 403 , 46 5 — Fransche n i n Suriname . X I 81 6 — Curacaosch e troebelen . XII I 8 0 — Iet s ove r gouverneu r Crom melin . XI V 8 KABTELEYN , J . S . C , He t ver krijge n va n ee n vrij e arbei dersbevolkin g i n Suriname . II I 22 5 — e n B . J . KLUVER8 , Resum é va n he t rappor t (1919 ) de r studiecommissi e va n he t Su rinam e studiesyndicaat . 1 6 285 , 48 9 — He t rappor t de r studiecom missi e va n he t Surinam e stu die-syndicaa t i n d e 2 e kamer . III14 5 KATE , DR . HERMA N F . C . TEN , D e Indiaa n i n d e letterkunde . I I 9 5 — Ethnographisch e aanteeke ninge n omtren t d e zwart e Caraïben . X 26 5 — Versieringskuns t de r Bosch negers . X I 43 7 — Boekbespreking . II I 58 ; V 491 ; V I 35 , 338 ; VI I 229 ; X 44 , 585 ; X I 48 7 KESLER , C . K. , Wille m Usse linc x e n d e oprichtin g va n d e West-indisch e compagnie . II I 6 5 — Twe e rooftochte n me t tragi sche n afloop . II I 60 9 — Nil s Ott o Tan k (1800-1864) . V 6 5 — Naa r aanleidin g va n ,,d e ne ge r e n zijn e cultuurgeschie denis" . VII I 5 9 — D e interoceanisch e verbin din g vóó r 10 0 jaar . VII I 12 5 — Zeventiende-eeuwsch e con currente n de r Nederlander s i n d e West . VII I 43 7 — Amsterdamsch e bankier s e n d e Wes t i n d e 18 e eeuw . VII I 49 9 — D e naa m Antillen . VII I 56 7 — He t Assiento . I X 15 2 — No g iet s omtren t Surinaam sch e plantage-leeninge n *) . 1X88 5 — Ee n conflic t tussche n Am sterda m e n d e Staten-Gene raa l ove r Surinam e i n 177 4 e n '75 . I X 575 ; X 1 1 — Boekanier s e n flibustiers . X 6 5 — D e veroverin g va n d e zilver vloo t ( 9 Sept . 1628 ) •) . X 193 . — No g iet s ove r d e zilvervloot . X88 2 — Tobago . Ee n vergete n Ne derlandsch e kolonie . X 52 7 — Duister e bladzijde n ui t d e geschiedeni s va n Suriname . X I 11 3 — Ee n Duitsc h medicu s i n Es sequeb o i n d e laatst e jare n de r 18 e eeuw . X I 24 1 — D e ontwikkelin g va n ee n moder n bankbedrijf . D e Ma duro' s ban k o p Curaca o *) . X I 46 1 — Merkwaardig e gevelsteene n t e Amsterda m *) . XI I 11 3 — Déporté' s i n Surinam e tij den s he t bewin d va n de n gouverneu r Friderici . XI I 55 8 — Mari a Sibyll a Meria n (164 7 -1717) . XII I 3 7PAGE 1

LIJS T VAN ' SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N 8 7 Surinam e e n Curasa o o p d e international e kolonial e ten toonstellin g t e Parijs . XII I 18 8 No g iet s ove r Mari a Sibyll a Merian . XII I 16 5 Twe e populair e vruchte n va n Curasao . Oranjeappele n e n pinda's . XII I 24 1 Twe e Cura9aosch e gouver neur s (Ja n e n Jonatha n va n Beuninge n 17'2 0 e n 1716 — 1720) . XII I 82 5 Ee n paa r opmerkinge n (naa r aanleidin g va n W . R . Menkma n „Nederlan d e n Su riname" , XII I 865,885,569) . XII I 58 4 Heef t Columbu s St . Maar te n ontdekt ? XI V 7 6 N a 10 0 jaar . Brande n i n Paramarib o *) . XI V 16 4 Bacove n i n Suriname . XI V 21 6 I n memoria m Mr . dr . C . F . Schoc h •) . XI V 88 9 Graa f Vo n Zinzendor f i n Holland . X V 1 Javane n i n Surinam e reed s i n he t jaa r 1714 ? X X 27 0 Ee n Moravisch e zuste r ui t d e 18 e eeuw , Ann a Maria , Kersten , geb . Ton n 1723 1807 . XX I 20 6 Ui t d e eerst e dage n va n de n West-Indische n slavenhan del . XXI I 17 5 Slavenopstande n i n d e West . XXI I 257 , 28 9 Martinique . D e geboorte plaat s va n ee n keizerin . XXII I 11 2 Trinidad , he t grootst e e n schoonst e de r klein e Antil len . XXII I 25 7 Martinique . D e ontdekkin g e n d e naa m va n he t eiland . XXII I 34 0 — Moeilijkhede n me t betrek kin g to t eedsafleggin g e n he t drage n de r wapene n i n Ber bic e i n d e 18d e eeuw . XXI V 12 9 — Barbados . Eenig e aanteeke ninge n omtren t d e geschiede ni s va n he t eiland . XXI V 20 1 — Joh n Gabrie l Stedman . (Eenig e aanteekeninge n om tren t zij n geslacht , loopbaa n e n werkkring) . XXI V 85 8 —Boekbesprekingen . VIII288 , 427 ; X 327 ; XX I 5 6 K(EULEMANB)-H(ÖWELER) , H. , Boekbespreking . XX I 24 9 KLEI N m.i. , DR . W . C , Econo misch e binnenlan d penetra ti e i n d e vie r Guyana' s •) . XXI I 1 KLER K CSSR. , C . DE , D e Britsch-Indiër s i n Suriname . XXI V 9 7 KLERK , J . A . DE , He t petro leumbedrij f o p Curacao*) . Il l 26 7 KLEYNTJE S S . J. , J. , He t Apos tolisc h vicariaa t va n Cura cao . XII I 12 8 KLUVERS , B . J. , D e verzeke ringska s va n d e firm a C.Ker ste n e n Co . t e Paramaribo . 1 6 15 7 — He t Surinamevraagstuk . II I 52 1 — Ee n wegtrac é doo r he t moe ra s naa r Coronie . II I 64 1 — Beschouwinge n ove r he t rapport-Pyttersen . I V 48 1 — No g een s he t rapport-Pyt tersen . I V 65 8 — zi e oo k KASTELEYN , J . S . C . KNAPPERT , PROF . DR . L. , KO -PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 1 7 me , D e — , G . J . Staal . II I 54 5 ' Hagelsia g i n Suriname , UI T D E PERS . 1 6 27 8 HALEWIJ N VA N D E WERV B i n Suriname , D e famili e — , Fred . Oudschan s Dentz . XII I 58 1 hande l e n nijverhei d i n Surina me , Vereenigin g voo r — , UI T D E PERS . 1 6 276 ; zi e oo k in e n uituoer . /ujndeZs6efrefcfon<7e n va n Suri nam e me t d e Amerikaansch e republiek , D e eerste—,Fred . Oudschan s Dentz . XXIV19 8 fcande&6eu?e0tn(/1688-1712, Su riname' s — , Mr . R . Bylsma . 1 6 4 8 HBEMSKER K i n Suriname , D e famili e VA N — , Fred . Oud schan s Dentz . X X 82 7 HEEMSTRA , VA N — , zi e Brie/ ; Reden . HEIDENWERELD , BERICHTE N UI T D E — , (dansen) . I a 7 4 HELMAN ; Zuid-zuid-west , AL BER T — , G . J . Staal . I X 18 0 Hendri&to p zi e reis . HERIN O e n CHRISTIAA N JOHAN NE S HERIN G *) , DR . CON 8TANTU N — , Fred . Oud schan s Dentz . XI I 14 7 HERLEIN' 8 beschrijvin g va n Surinam e zi e NEPVEU . /terouerinfj f va n Suriname , D e — , Mr . F . G . Schalkwijk , (toespraa k to t d e „Haags e Jongerengroep " de r Kon . ver . OOS T E N WES T te r gele genhei d va n „Crynssenda g 1937") . XI X 4 4 Herrn/iutte r nederzettin g leidin g 78 , H . Schütz . XV I 27 3 Herrn/mWer s i n d e oerwoude n va n d e Boven-Surinam e *) , West-Indisch e Gid s He t zendingswer k de r — , H . Weiss . I a 10 2 — ) i n Suriname , D e evangeli sch e o f Moravisch e broeder gemeent e (D e — , W . D . H . baro n va n Asbeck . I a 19 7 — onderd e Indiane n i n Berbic e e n Surinam e 1788-181 6 *) , D e zendin g de r — , H . Weiss . I I 86 , 109 , 187 , 24 9 — zi e oo k [Dansen] ; £foan


PAGE 1

8 4 TREFWOORDENLIJS T — , Ee n commissi e voo r d e — , UI T D E PERS . X I 24 0 — , He t klimaa t e n d e natuur verschijnsele n o p onz e — , Ir . F . S . Langemeyer . XV I 8 1 — St . Martin , St . Eustatiu s e n Saba , Eenig e beschouwinge n ove r d e toekoms t va n de n landbou w o p d e — , G . va n de r Plaats . V 47 5 — voo r vij f kwarteeuw , Zuid amerikaanBch e pirateri e e n onz e — , W . E . Menkman . XX V 65 , 97 , 12 9 — e n d e herzienin g va n d e rechterlijk e mach t e n va n d e rechtsplegin g i n d e koloni e Curacao , D e rechtsbedeelin g o p onz e — , Mr . B . d e Gaa y Fortman . I a 8 5 , Va n dri e toppe n va n he t AntillenmaBsie f (Eenoro grafisch e schet s onzer—) , Ir . F . 8 . Langemeyer . XX V 16 1 [Bovenwindsch e eilanden ] St . Eustatius , St . Marti n e n Sab a o p he t laats t va n d e 18d e eeuw . Medegedeel d doo r Dr . J . d e Hullu . I a 88 5 — Sin t Maarten , Sin t Eusta tiu s e n Saba , Mr . B . d e Gaa y Fortman . I I 21 8 — zi e oo k Eiw


PAGE 1

8 2 LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N begrootin g voo r 1989 . XX I 88 7 Ee n ooggetuig e ove r Urbi na' s overva l i n 1929 . XXI I 17 0 O . L . Helfric h 18606 Octo ber-1940 . XXI I 27 1 Staatkundig e geschiedeni s va n Curacao . D e Curacaosch e begrootin g voo r 1940 . XXI I 808 , 82 1 Bladvullin g (Ui t de n be stuurstij d va n gouverneu r Changuion) . XXII I 25 5 Luthersche n o p Curasao . XXII I 28 0 Luthersche n o p St . Eusta tiu s e n i n Essequebo . XXII I 84 6 D e geschiedeni s de r Luther ach e gemeent e i n Berbice . XXI V 20 , 51 , 6 5 Aanvullin g va n d e Encyclo paedi c va n Nederland8c h West-Indië . Bestuursrege lin g va n Curacao . XXI V 21 4 Geschiedkundig e sprokke lingen . XXI V 251 , 278 , 884 ; XX V 29 , 155 , 25 5 Curaca o e n onderhoorig e eilande n Bonair e e n Arub a va n 180 4 to t 1806 . He t be stuu r va n de n gouverneu r J . P . Changuio n •) . XXI V 861 ; XX V 1 Nieuw e gegeven s ove r d e in bezitnemin g va n Curaca o o p de n nieuwjaarsda g va n 180 7 *) . XX V 19 8 He t vergaa n va n d e Zee meeuw . XX V 84 9 Atinvulllin g va n d e Encycl o paedi e va n Nederlandsc h West-Indië . D e gouverneur s va n Curacao . XX V 88 0 Boekbespreking . I I 868 , 558 ; II I 838 ; V I 189 , 427 ; VII I 336 ; X 234 ; X I 443 , 478 , 477 , 542 ; XI I 48 , 492 ; XII I 878 , 442 , 494 , 538 , 576 ; XI V 42 , 294 , 295 , 298 ; X V 171,849 , 876 , 877 ; XV I 123 , 127 , 166 , 288 , 326 ; XVI I 27 , 297,298,800,867 ; XVII I 25 , 250 , 817 , 818 , 819 ; XI X 2 9 124,158 , 258 ; X X 19.54,55 , 152 , 253 , 254 , 877 ; XX I 24 , 89 , 90 , 249 , 830 , 331 ; XXI I 28,149,150 ; XXIII127,258 ; XXI V 286 , 28 7 GAA Y FORTMAN , DR . J . P . DE , Boekbespreking . XXI I 85 0 GAA Y FORTMAN , DR . W . F . DE , He t ontwerp-landsverorde nin g to t regelin g va n d e ar beidsovereenkoms t i n Cura cao . XXII I 86 5 GAJENTAAN , DR . S. , Boekbe spreking . XX I 90 ; XXI I 2 7 GODDIJN , DR . W . A. , Boekbe spreking . X I 88 5 GOEJE , C . H . DE , Karaïbe n e n Guiana . V I 46 5 — He t merkwaardig e Ara waksch . X I 1 1 — A . Ph . Penar d ove r inwij din g e n wereldbeschouwin g de r Karaïben . X I 27 5 — He t merkwaardig e Warau . XI I 1 — Ee n ou d berich t ove r Aro wakke n e n Karaïben . XI I 48 5 — Oudhede n ui t Suriname.O p zoe k naa r d e Amazone n *) . XII I 449 , 49 7 — He t merkwaardig e Karaï bisc h (ee n ethnologisc h ver haa l voo r de n gewone n le zer) . XI V 9 9 — Curiositeite n ui t Guyana . XV I 7 2PAGE 1

G 6 LIJS T VA N BOEKEN * EN ' TIJDSCHRIFTARTIKELE N Caracas , 1928 . X I 28 7 (C . H . d e Goeje) . Ommeren , H . van , zi e Tiel , P . H . van . Oppenheim , J . D. , „Ontwikke lingsmogelijkhede n va n ee n C'itrus-Cultuu r i n Suriname" . Mededeelin g no . 2 . va n he t DEPARTEMEN T VA N LAND BOUW-ECONOMIBCH E ZAKE N I N SURINAME . Paramaribo , Maar t 1939 . XX I 32 7 (W . R . Menkman) . Oudschan s Dentz , Fred. , e n Herin . J . Jacobs , Ora e JFes t i n Be^ M e n ïPoord . Platenal buni . '2d e druk . Amsterdam , 1929 . X I 47 9 (W . R . Menk man) . — , — CorneZi s ra n j4ersse n ca n Soffimc/sdj/c/c . Ee n teianj/ry fce /iauu r ui t d e geschiedeni s van .Suriname . Amsterdam , 1988 . XX I 5 6 (C . K . Kesler) . — , — Surinaamse/t e peperpot . BoJi t aZZerZe i ove r Zan d e n coZA ; wa n Suriname . Dordrecht , 193 5 XVI I 5 9 (Joh . 1'' . Snel lemnn) . — , — >Suri»a-me , e n W . R . Menkman , Curacao . OOS T E N WEST . X 32 7 (C . K . Kesler) . — , — zi e oo k ATLAS , GE SCHIEDKUNDIGE ; ECONO MISC H STATISTISCH E BE RICHTEN ; GEDENKBOEK . Pais.Dott.Antonino , La»9 £ (iuj/an a Neerlandic a iZZus tranfur) . Quelque s ornement s de s nègre s de s boi s d e l a Guyan e néerlandaise . XI43 7 (H . te n Kate) . Pares , Richard , PFa r an d (rad e i n t/t e TFest-7ndies2739-7763 . Oxford , 1936 . X X 77 , 9 7 (W . R . Menkman) . Pfeiffer , Dr . J . Ph. , D e nout soorte n ca n Suriname . 11926 . VII I 42 1 (Joh . F . Snelle man) ; I I 1927 . I X 48 8 (Joh . F . Snelleman) . — , — .Rappor t aangaand e d e wi/ze , waaro p d e regeerin j i n A'ederZan d e n ftet goucerne mcn t ca n Surinam e i n d e


PAGE 1

1 8 TREFWOORDENLIJS T — zi e oo k Boonien ; flozenhout. HoufcïisfiMait e i n Suriname , H . J . Homulle . 1 6 15 1 houtsoorte n ove r he t jaa r 1928 , Versla g va n d e commissi e va n advie s e n onderzoe k i n zak e Surinaamsch e — . V I 288 ; (1924 ) V I 603 ; (1925 ) VII I 18 8 7/uoenote n a/siammeZino : i n Su riname , Ee n — , Fred . Oud schan s Dentz . XXII I 8 9 [%jfiëne ] I n nieuw e banen , UI T D E PERS . I a 41 9 HyatenïscJi e ervarin g t e Moen go , C . Bonne . V 40 4 IDBNBUR G al s gouverneu r va n Suriname , A . W . F . — , S . d a Silva . XVI I 4 9 imwitjfranie n i n Suriname , Chi neesch e — , Joh . F . Snelle man . I I 22 5 iwimigrrati e va n Duitscher s i n Surinam e 1788-1740 , Mr . R . Bylsma . 1 6 41 8 — va n werkkrachte n i n Surina me , Sanitair e beschouwinge n i n verban d me t — , Dr . B . Eömer . 1 6 101 , 214 , 880 , 46 8 Inca's' ? D e laatst e vrij e — . VI I 8 1 Inca' s i n Suriname , Mr . W . J . va n Balen . XI I 85 8 Indiaanscfe e rotefee/cemn a aa n S d e Kabalebo rivie r (Coran ' tijn ) *) , Ee n — , Dr . Gerol d Stahel . II I 10 0 indianen , Ee n adre s ove r Boschneger s e n — , Jhr . L . C . va n Panhuys . I a 7 1 — i n Berbic e e n Surinam e 1788-1816 , D e zendin g de r Herrnhutter s onde r de— , H . Weiss . I I 86 , 109 , 187 , 24 9 — i n Canad a e n i n Suriname , D e toekoms t va n d e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . I I 51 8 — i n Suriname . He t aanta l e n d e woonplaatse n va n d e Boschneger s e n — , Jhr . L . C . va n Panhuys . II I 8 8 — zi e oo k arcfete/ . indianen-oorZo ^ i n Surinam e i n de n Zeeuwsche n tijd , Een e episod e ui t de n — , F . E . ba ro n Mulert . I a 22 1 Zndruf c va n Suriname , Ir . Ima n G . J . va n de n Bosch . XI I 38 9 ,, — va n Suriname " va n ir . Ima n G . J . va n de n Bosch , Antwoor d o p — , J . A . Liems . XII I 2 5 industri e zi e <7oua'ea;pJoitatie . in e n uitvoe r va n Suriname , D e —,(1918), UI T DEPERS . 1286 ; zi e oo k hande Z e n n^'verAeüI . .7n«fa!latt « Posthouder . (bi j d e Aucaners) , UI T D E PERS . I a 42 1 irriaatieDraa<7stuf c i n Suriname , He t — , L . Junker . XXII22 6 Jaarcy/er s va n Suriname , L.C . Prey . XX I 48 , 116 , 146 , 179 , 287 , 292 , 819 , 889 ; XXI I 122 , 186 , 250 , 814 , 877 ; XXII I 60 , 29 4 (Aanvulling , zi e oo k blz . VIII) . Jach t e n jachtwil d zi e oerwoud . JANKOESOE . He t eind e va n ee n dynasti e *) . D e doo d va n — , L . Junker . XI V 4 9 — en : no g nie t he t eind e va n ee n dynastie . Nogmaal s d e doo d va n — , F . Morsin k CssK . XV I 9 1 [Javaansch e Zandar6eiders ] zi e Mededeelingen . I a 24 6 Jawa-metfrode n voo r Suriname ? L . d e Waal . I X 8 8 Javane n i n Suriname , Rechts toestan d de r — (overgeno me n ui t BIJDRAGE N TO T D EPAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 1 1 , Ontwronge n — (naa r aanleidin g va n ee n verzoek schrif t va n de n Onderne mersraa d voo r Surinam e va n 2 2 Jul i 192 6 aa n de n minis te r va n Kolonië n ove r d e economisch e omstandighe de n va n Suriname) , G . J . Staal . VII I 23 5 binnenlan d t e late n exploree ren ? Ka n Nederlan d worde n opgewek t o m he t Surinaam sch e — , W . R . Menkman . XV I 145 ; zi e oo k ontdek kingsreize n ; wucfotfcaar/ieid . fcinnenZanden zi e Naiuurweten g onderzoe k i n Surina m e *) , Ee n vreemdelingen laboratoriu m voo r — , Gerol d Stahe l e n A . Reyne . I I 6 5 Btrdcatc/«n< 7 i n Surina m *) , Thoma s E . e n Arthu r P . Pe nard . VI I 545 ; zi e oo k Orni iiodsij'de n ui t d e geschiedeni s va n Suriname , Duister e — , (1667-1680) , C . K . Kesler . X I 11 8 iZank e ra s zi e Kolonisatie . 6ZanA:e n zi e ïandtoww/coionisaiie . iode? n i n Suriname , Voorzich ti g me t de n — , C . H . d e Goeje . XVII I 274 ; zi e oo k aansiifcoinoen . oodem<7este2d/tei d e n suikerplan tage-exploitati e i n Surinam e 1765 , Ove r — (volgen s d e annotatië n va n gouverneu r Ja n Nepveu) . Me t ee n na schrift , Mr.R . Bylsma . I V 84 1 ioefc , D e geschiedeni s va n ee n — (verhandelin g ove r de n landbou w ... . doo r Antho n y Blom) , Fred . Oudschan s Dentz . VI I 57 1 ; ove r Suriname , Twe e oud e — , Dr . H . D . Benja mins . I V 16 7 — ove r Suriname , No g ee n paa r oud e — , Dr . H . D . Ben jamins . V I 58 2 £oeren-fco2ontsatt e zi e fco/onisaBoeren-fcolonts/en , He t fees t de r — , UI T D E PERS . I I 26 5 BONAPART E f , ROLAN D — , Re dactie . V I 9 4 Boome n e n hout , Joh . F . Snel leman . XII198 ; zi e oo k Aoul . [BOSCH , J . GRAA F VA N DEN] , Ee n koninklijk e commissari s i n Suriname , S . Kalff . VII I 14 5 BoscTmeoerdeurs/o f (klavier slot ) *) . Zij n oorspron g e n toepassing , He t — , Fred . Oudschan s Dentz . XVI I 22 8 Boscftnejer/ierinnerinj/en , G . J . Staal . I V 4 2 Boscftnec/erfcunst , Jhr . L . C . va n Panhuys . XII I 15 8 Bosc/meoer s e n Indianen , Ee n adre s ove r — , Jhr . L . C . va n Panhuys . I a 7 1 — aa n d e Boven-Saramacca , UI T D E PERS . I a 28 8 — e n Indiane n i n Suriname , He t aanta l e n d e woonplaa t se n va n d e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . II I 8 8 — , Ove r d e afstammin g de r — , L . Junker . V 81 0 — , Godsdienst , zede n e n ge bruike n de r — , L . Junker . V I 7 8 — , D e godsdiens t de r — , L . Junker . VI I 81 , 127 , 15 8 — , Versieringskuns t de r — , H . te n Kate . X I 48 7 — , Ee n Amerikaansc h profes so r ove r Surinaamsch e — ,PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 4 8 — doo r de n gouverneu r va n Curasa o mr . N . J . L . Brant jes , o p 9 Me i 192 2 gehoude n te r openin g va n d e zittin g va n de n Koloniale n raad . I V 189 ; id . 8 Me i 1928 . V 172 ; id . 8 Me i 1928 . X . 178 ; i d 1 4 Me i 192 9 (gouverneu r ir . L . A . Fruytier) . X I 285 ; id . 1 8 Me i 198 0 (gouverneu r B . W . T . va n Slobbe) . XI I 204 ; id . 1 2 Me i 1981 . XII I 171 ; i d 1 0 Me i 1982 . XI V 186 ; id . 9 . Me i 1988 . X V 137 ; id . 8 Me i 1984 . XV I 18 6 — va n de n hee r H . Schotborg h o p 2 9 Jun i 193 4 i n he t depar temen t va n Kolonië n bi j d e overdrach t va n he t gedenk raa m namen s Curacao . XV I 17 2 — zi e oo k .^anvaardin^srea' e re^eerinj r zi e üioninji n mina ; zi e oo k Ft) / e n 7 re<7eerin<7sre<7Ïemen t va n d e ko loni e Curacao , Wijzigin g va n he t — . I a 826 ; If c 268 , 861 , 86 8 registrator , Algemee n — , KRO NIEK . XX I 9 3 reisindrwfcfee? i va n Curasao , Dr . M . A . va n Weel . X V 14 5 retse n naa r Curaca o i n de n zeil tijd , Dri e — , W . R . Menk man . XV I 28 2 refcening , Slo t va n — , KRONIEK . XI X 251 ; zi e oo k oeorooting' ; mirfdeïen ; uitgaven . flotan/, KRONIEK . XI X 2 7 Buatan , Konin g Wille m 1 e n he t eilan d — , Mr . B . d e Gaa y Fortman . X I 2 9 Btrao r i n cosa / KRONIEK . X X 880 ; I I KRONIEK . XX I 28 ; II I KRONIEK . XX I 6 2 Saó a e n zij n bewoners , He t eilan d — , Jhr . W . deBrauw . XV I 805 ; zi e ookBovenwina' scfe e eiZande» . Sanatoriu m „He t groen e kruis" , KRONIEK . XI X 15 4 Scheeptfaar f i n d e have n va n Curasao . VI I 48 . — , KRONIEK . XX I 9 4 Sc/ieepuaartot'jwgiw g e n scheep vaartwetgevin g o p Curacao , W . R . Menkiuan . V . 185 ; zi e oo k /tarenbeweying . sc/teeppaartZt/n , Ee n nieuw e — , UI T D E PEUS . I a 887 ; zi e oo k stoomt ; aartZyn . sc/iipbreuf c va n d e Sireu e bi j he t eilan d Bonaire , D e — , Fred . Oudschun s Dentz.XXIII81 7 sc/mtfert} , D e oprichtin g de r Curacaosch e — , Mr . B . d e Gaa y Fortma n .VII I 9 7 Sfe i (zi e oo k „CMentadiNanzi") , H . E . Lampe . X X 27 5 Sin t Eustatiw s zi e Ëustafius , Sint . Sin t Maarte n zi e Maarten , Sint . Sin t Marti n zi e Martin , St . Siren e zi e sc/iiptreufc . siaven/iande i e n rechtsbedeeliii g o p Curaca o o p he t eind e de r 17 e eeuw , W . R . Menkman . XVI I 1 1 sZauerni?' , D e afschaffin g de r — , KRONIEK . X X 28 4 Sociai e e n economisc/i e za/cen , KRONIEK . X X 15 8 sociaZ e ontw/cfceiin g va n Curacao , D e — , Ir . R . A . Ver wey . X X 16 1 social e »raao/stMfcfte n i n Curasao , Economisch e e n — , B . d e Gaa y Fortman . X X 15 8 SOLA , BENJAMI N D E — , B . d e Gaa y Fortman . XI V 84 7PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S HE T ONDERWERPE N — Kolonial o vraagstukke n te n opzicht e va n onz e Wes t an derhalv e eeu w geleden . XX I 78 , 10 8 HATT , GUDMUND , Boekbespre king . II I 43 8 HEEMSTRA , MR . A . J . A . A . BARO N VAN , Te r nagedachte ni s va n de n hee r Justu s Ri ni a Cornell s Gonggrij p over lede n t e 's-Gravenhag e 2 2 Januar i 192 9 *) . X 48 1 HENGEL , DR . J . W . A . VAN , D e Curacaosch e reale n e n stui ver s va n 182 1 e n 1822 . X X 22 8 HERDIOEIN , H . E. , Eenig e aan teekeninge n omtren t Aruba . XI I 30 1 HERSKOVITS , DR . MELVILL E J. , Preliminar y repor t o f a n ethnologica l expeditio n to t Suriname , 1928 . X 38 5 — Th e secon d Northwester n universit y expeditio n fo r th e stud y o f th e Surinam e Bush negroes , 192 9 *) . X I 39 8 — O n th o provenience » o f th e Portuges e i n Saramacc a Ton go . XI I 54 5 HESSELING , DR . D . C , zi e CO HE N HENRUJUEZ , DR . IR . P . — Boekbespreking . X 28 1 HESSLING , H . A . Beel d va n Arub a i n cijfers . X V 88 5 HEYLIGERS , J . C . TH . G . J. , Brimston e Hil l „Th e Gibral ta r o f th e Wes t Indies" . X V 19 1 — zi e JOHNSTON , SI R REGI NALD . HINTE , DR . J . VAN , Boekbe spreking . X V 347 ; XXI I 255 ; XX V 6 0 HOMULLE , H . J . Houtdistilla ti e i n Suriname . 1 6 15 1 HOOGENDIJK , D . A. , Mr . Her ma n Wille m Daendel s al s gouverneur-generaa l te r kust e va n Guine a *) . XX V 257 , 28 9 HOOYKAAS , C . F. , Boekbespre king . X 42 5 HOUTZAGERS , J . C , He t gere formeer d kerkelij k leve n i n Curacao . XX I 4 8 HOYER , W . M. , Ee n adre s aa n de n afgetrede n gouverneu r va n Curaca o i n 1816 . XV I 21 9 — Twee„aanspraken"va n de n gouverneur-generaa l Kik ker t i n 1816 . XVI I 25 0 — D e Curacaosch e muntspe ciën . XVII I 18 4 — D e naa m „Curacao" . X X 22 5 — D e naa m Aruba . X X 87 0 HUIZINGA , IR . D . S. , D e Suri naamsch e loonsverhoogin g va n 1920 . I X 11 1 HULLU , DR . J . DE , St . Eusta tius , St . Marti n e n Sab a o p he t laats t va n d e 18d e eeuw . I a 88 5 — He t leve n o p St . Eustatiu s omstreek s 1782 . I è 14 4 — D e algemeen e toestan d on ze r West-Indisch e bezittin ge n i n 1806 . I I 40 7 — D e hande l va n St . Eusta tiu s i n 1786 . II I 8 5 — Memori e va n de n Ameri kaansche n raa d ove r d e Hol landsch e bezittinge n i n West Indi ë i n Jul i 1806 . I V 88 7 — Bonair e i n 1816 . I V 50 5 — Arub a i n 1816 . V 87 1 HULSMA N O.P. , H . M. , He t ver gaa n va n d e Zeemeeu w i n 1825 . XVII I 12 9 JENN Y WEIJERMAN , DR . J . W. ,PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T Surtna7»epraag5ltt/c , He t — , B . J . Kluvers . II I 52 1 — , — , H . G . Brandon . V I 48 1 — , — , W . Arntz . VI I 25 2 — , — , Mr . O . E . G . graa f va n Limbur g Stirum . I X 2 8 sj/nagtoo e zi e Portujeescfc-Jood A gemeente , zi e CreoientaaJ . tn , D e Surinaamsch e — , W . R . Menkraan . XI V 244 ; XI X 24 8 TAN K (1800-1864) , NIL S OTT O — , C . K . Kesler . V 6 5 feZegraa / e n telefoo n i n Surina me , Draadlooz e — , UI T D E PERS . I a 42 1 TBMHINO' S plantag e Berg-en daa l bi j de n Parnassusber g i n Suriname , Gouverneu r — , Mr . R . Bylsma . II I 8 1 Z Z zi e < Tfcororica , D e liggin g va n — , UI T D E PERS . I I 6 1 Tftrtps , Joh . F . Snelleman . VII I 48 0 toefcowis f va n Suriname , D e — , C . F . J . Brands . X V 80 9 TONN , ANN A MARI A — , zi e Morainsc/i e zwster . topojrra/isc/ i e n fcadastraaZ pe tte d i n Surinam e va n 191 1 — 1920 , Werkzaamhede n o p — , F . E . Spiriet . I V 618 , 68 9 tree / e n lepr a i n Suriname , Dr . H . D . Benjamins . X I 18 7 — i n di t tijdschrift verschenen , Eenig e opmerkinge n naa r aanleidin g va n d e artikele n ove r — , W . F . R . Essed . XI I 25 7 iree/^eZoo/" , „He t Surinaam sch e — . Ee n volksgeloof , be treffend e he t ontstaa n va n melaatschheid , Dr . P . H . J . Lampe . X 54 5 troottsa/statto ' va n Wille m 1 , Su rinam e e n d e — , Ph . A . Sam son . XXI I 88 1 TUUK ; ee n stu k Surinaamsch e geschiedenis , Levensbeschrij vin g va n JA N VA N DE R — , Fred . Oudschan s Dentz . XXII I 14 8 lwaaZ/d e protnnct e i n nood , On z e — , Mr . dr . C . F . Schoch . V49 7 Ttmj'ne n e n spinnen , Joh . F . Snelleman . 1 6 50 0 ty d heef t aangegeven , Ho e me n i n Surinam e i n de n loo p de r eeuwe n de n — , Fred . Oud schan s Dentz . I X 48 3 uitjfe g voo r verzinken d Suri name , Ee n — , C . va n Drim melen . V 15 1 Feetceï t i n Suriname , J . J Leys . V I 405 , 44 1 — *) , Surinaamsch e savanna' s e n — , J . W . Gonggrijp . V 88 7 rereenigtn g zi e AantZe i e n ntj verfoeia' . VEREUL , MR . ABRAHA M — . S . Kalff . VII I 87 8 VE R HUEL L i n Guyana , Graa f — , Jhr . L . C . PanhuyB . XX V 8 1 verfceerswejfen , Suriname , enke l e opmerkinge n omtren t — (E . Heidrin g i n ECONOMIBOH STATISTISCH E BERICHTEN) , UI T D E PERS . I I 48 0 — i n Suriname , Aanle g va n groot e — . I I 59 1 »er/eden , Ui t Suriname' s — , S . Kalff . I a 814 , 89 4 — va n Suriname , Ui t he t — , Ph . A . Samson . XX I 1 2 Fersienn


PAGE 1

4 2 TREFWOORDENLIJS T KIKKERT , ALBER T — , (1762 1919) . I X naas t 1 6 KRAYENHOFF , C . R . ÏH . — , (1758-1841) . I X naas t 48 2 LANSBERGE , R . F . C . VA N — , (1840-1878) . I X naas t 1 6 MADURO , S . E . L . — , (1814 1883) . X I naas t 46 4 MULLE R J.AZN. , DS . J . — , (1771-1842) . I X naas t 1 7 QUARTEL , H . W . D E — , (178 8 -1868) . I X naas t 87 8 RADERS , R . F . BARO N VA N — , (1794-1868) . I X naas t 1 6 RAMMELMA N ELBEVIER , JHR . MR . I . J . —,(1770-1841) . I X naas t 1 6 RICARDO , MR . MORDECHA Y —,(1771-1842).II I naas t 29 6 ROJER , FRANS . I X naas t 43 2 SLOBBE , B . W . T . VAN . X I naas t 39 1 UYTRECHT , C . L . VA N — , (1786-1862) . I X naas t 87 8 WOUTERS , G . J . J . XVII I naas t 3 2 Portuges e taaireste n zi e Papia mento . Prafctizyns , KRONIEK . XX I 80 1 Protestantscft e gemeent e o p Cu rasao , Konin g Wille m I e n d e — , Prof . dr . L . Knappert . VI I 19 8 [protestantse/ie ] gemeent e o p Cu rasao , Wigbol d Rasvel t e n zijn e — , L . Knappert . XX I 1,8 8 PUBLICATIEBLAD , D e klappe r o p he t — , P . Noordenbos . XX I 290 ; zi e oo k dino . Puert o ric o i n 1625 , Ee n aanva l op , — , KRONIEK . XX I 125 ; zi e oo k Port o rico . raadoewers , Veelhei d va n — , KRONIEK . XXI I 8 2 RADER S i n Curasao , Twe e ver zoekschrifte n aa n de n Ko nin g ove r d e landbouwpoli tie k va n gouverneu r VA N — , B . d e Gaa y Fortman . XVII I 82 1 -uttzendin^ ] 7 Januar i [1987 ] t e Willemstad , KRO NIEK . XVII I 886 ; zi e oo k Curom . RA8VEI T e n zijn e gemeent e o p Curaca o 1780-1757 , WIG BOL D — , L . Knappert . XX I 1,8 8 reaïe n e n stuiver s va n 182 1 e n 1822 , D e Curacaosch e —,Dr . J . W . A . va n Hengel.XX22 8 recfcterhjTc e wiacJi t zi e 6ot>en wnndsch e eilanden ; zi e oo k pian-Jas ; rec/itsoedeeZino ; foZi p recfotsoedee/in a i n Curacao , D e — (mr . W . M . A . Weitjens) . X V 252 ; zi e oo k ooremoind sc/i e eiïanden ; fcoZonie; prafc tm)ns ; recAtspZeaina ; s/aven /tande L recfctsTïZfl/rcty j dft r .knlruü p fdw» ca o i n d e praktijk , Dereorga nisati e va n d e rechterlijk e mach t e n va n d e — , Mr . F . G . Schalkwijk . V I 609 ; zi e oo k oouenwnndscTi e eilanden ; Bed e o p 1 0 Jun i 191 9 te r aan vaardin g va n he t bestuu r ove r d e koloni e Curaca o uit gesproke n doo r de n nieuwbe noemde n gouverneu r Helf rich . I a 82 8 — doo r gouverneu r mr . N . J . L . Brantje s o p 1 8 Octobe r 192 1 i n de n Koloniale n raa d uitgesproke n te r aanvaar din g va n he t bestuu r ovp r d e koloni e Curacao . Il l 44 6PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 1 5 ENCYCLOPAEDI E VA N (NEDBR LANDBCH ) WEST-INDIË , Aan vullingen , zi e tegroofinjef i ^4 ; fce/ashngen; /inanciën ; gou verneurs ; fcrygsmacAt; muni tceren ; onderirys . EngeZsc/ i fcetcind, Surinam e on de r — , W . R . Menkman . XVI I 822 . JSngeZsc/ i bestuu r o p da t va n d e Bataa f 8ch e rep u blie k i n 1802 . Ee n bli k o p de n toestan d va n Surinam e bi j de n overgan g va n he t — , Fred . Oudschan s Dentz . XXII I 77 9 er/ehjf c bezi t zi e Jüodtaa J eigen dom . Errata , KRONIEK . XVII I 888 ; XI X 219 ; X X 285 , 815,848 ; XX I 28 , 9 8 EtAnoZogica Z expeditio n t o Suri name , 1928 , Preliminar y re por t o f a n — , Dr . Melvill e J . Herskovits . X 88 5 .Europecsc/i e fcoïomsatte zi e fcoJSvan^eïisc/i c broedergemeent e i n Suriname , D e — , Jonkvr . J . W . baroness e va n Lynden . XX I 161 ; zi e oo k iïerrnfeuf ters ; reis ; sc/ioZen ; werze kerinjs/cas ; ZINZBNDORF , VON . EVERTSEN , CORNELIS , zi e ea > pedt'tte . cxperiiti e va n Corneli s Evertse n i n Surinam e deed , Wa t d e — , Joh . F . Snelleman . X 82 8 /amiZiename n zi e BuroerZijfce n «tand . FERMI N M . D. , PHILIP — , Fred . Oudschan s Dentz . XXI V 90 , 12 0 /inaraaë n va n Suriname , Eeni g e aanvullinge n o p d e ENCT CLOPABDIEVA N WEST-INDIË , D e — , C . R . Weytingh . XXII , 2 0 /Zor a va n Suriname , D e — , F . A . F . C . Went . XI V 18 1 /oZfcZore , Surinaamsch e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . XV I 815 ; XVI I 28 2 JPolfcZor e i n Suriname , Jhr . L . C . va n Panhuys . XV I 1 7 (zi e oo k XVI I 125) . ,A . J . Morpurgo . XVI I 11 6 , No g eens : — , Fr . R . M . F . Abbenhuis . XVI I 86 9 — va n Surinam e (Ee n belang rij k boek , M . J . e n F . S . Herskovits , Surinam e .FoZfc Lore) , Dr . J . P . B . d e Josse li n d e Jong . X X 1 Franscfce n i n Suriname , S . Kalff . X I 81 6 FRIDERICI , gouverneur-gene raa l va n Suriname , D e jeug d va n JURIAE N FRANCOI S — , Mr . R . Bylsma . I I 12 2 — , Iet s ove r J . F . d e — , 8 . Kalff . X 21 4 y (Cannabi s indica) , Not a va n 1 8 Septembe r 192 2 va n de n geneeskundi g inspecteu r J . W . Wolf f aa n de n gouver neur , betreffend e he t verbo d va n invoe r va n — . V 48 8 erf , Ee n ou d formulie r — , UI T D E PERS . I I 22 2 Geeste n i n Paramaribo , UI T D E PERS . VII I 57 0 geneeskruide n i n de n tij d va n Linnaeus , Surinaamsch e — , Dr . J . Lanjou w e n dr . H . Uittien . XVI I 17 8 Geneeskundige n diens t i n Suri name , Organisati e va n de n — , C . Bonne . V 28 9 , D e — , P . Cool . V 65 8 i e va n Suriname*),(IJzer -PAGE 1

7 4 LIJ8 T VAN ' BOEKEN ' E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N landsc h Oost e n West-Indië . Zwolle . XI V 4 8 (Joh . F.Snel leman) . BRUIN' S kaarten , Onz e kolo niën . Nederlandsc h Oost e n West-Indië . Zwolle , 1940 . XXI V 9 5 (P . Wagenaa r Hummelinck) . Hoyer , W . M. , A Historica l Char t an d Decorativ e Ma p o f th e Islan d o f Curacao . XII I 49 4 (B . d e Gaa y Fortman) . KAAR T va n Paramaribo , 191& 1917 . Schaa l 1 : 10.000 . Ver vaardig d doo r de n Opne mingsdiens t va n Suriname . 's-Gravenhage , 1920 . Il l 22 1 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . Overzichtskaar t va n Suriname , samengestel d doo r F . E . Spir ie t 1927 . X 28 7 (C . H . d e Goeje) . Surinam e i n kaar t samenge stel d i n d e projectieMercato r doo r L . A . Bakhui s e n W . d e Quant . XI I 44 6 (Joh . F . Snelleman .PAGE 1

2 2 TREFWOORDENLIJS T studie-commissi e va n he t Su rinam e studie-syndicaat , D e oud-gouverneu r — . II I 16 8 Zepra , haa r voorkomen , ver spreidin g e n bestrijding , i n ' t bijzonde r i n Suriname , D e — , T . May . VII I 547 ; 1X17 ; zi e oo k iree/ ; „(ree/yeïoo/" . Zepra-oeAandeZinjj , Zee r aan moedigend e uitkomste n va n — , Jhr . L . C . va n Panhuys . X 8 9 Zepr a &estri)'din(e gehoude n t e Bi o d e Janeir o va n 1— 6 Oc tobe r 1922 , Kor t versla g va n he t congre s voo r — , Jhr . L . C . va n Panhuys . V 5 8 — me t d e Hydnocarpus-oli e i s gee n nieuw e Engelsch e vin ding , D e — , UI T D B PBRS . X 9 8 ZeMerfcunde , zi e CreooZ . ieWervrienden , Suhnaamsch e — , S . Kalff . II I 28 7 LEWENSTEI N 1829-1864 , Op perrabbij n M . J . — , Ph . A . Samson . XX I 81 5 Li6ena-/co//t e zi e &o//ie . Zied , Ee n de r vorme n va n he t Surinaamsch e — , Th . A . C . Comvalius . XXI855 ; zi e oo k Ztederen , Aar d e n karakte r va n Surinaamsch e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . XVII I 1 — i n Suriname , Twe e histori sch e — , Th . A . C . Comvalius . X X 29 1 ZoonsteZse Z zi e Economisc h Suri name . ZoonsveWiooginö ; va n 1920 , D e Surinaamsch e — , Ir . D . S . Huizinga . I X 11 1 Loieri/'e n i n Suriname , G . Ph . Zaal . X X 10 9 , Paramarib o — , H . Schütz. ; zi e oo k j / Zucfauer&eer , Surinam e e n he t — , L . C . Prey . X X 187 ; zi e oo k BZi i (maZac/ira ) zi e g MoZari a he t beletse l voo r Suri name' s bloei , Jhr . L . C . va n Panhuys . XX V 80 3 — i n Suriname , L . Junker . XXII I 2 8 [MAURICE , MR . J . J. ] zi e «jowüerneur . meZaaiscfoftei d zi e „iree/j/eZoo/" ; zi e oo k Zepra . Memori e va n he t comit é to t bevorderin g va n de n midden standslandbou w i n Surina me , o p 2 9 Augustu s 191 9 de n gouverneu r aangeboden , e n Not a va n de n gouverneu r aa n he t comité , geteeken d 2 1 Oc tobe r 1919 . If c 168 , 17 3 MERIA N (1647-1717) , MARI A SIBYLL A — , C . K . Kesler . XII I 3 7 — No g iet s ove r MARI A SIBYL L A — , C . K . Kesler . XIII16 5 midde Z o m Surinam e ui t he t moera s t e helpen , Ee n — , F . H . Umbgrove . V 60 1 middeZe » to t opheffin g va n Su rinam e ui t zij n verval , D e — , S . Mulle r va n Voorst . I I 869 , 48 8 middenstondsZandoou w zi e Me morie . miZiioir e oesctoowwng r omtren t d e koloni e Suriname , Eene— , J . W . va n Oorschot . I a 17 8 MiZiiaire n al s gouverneu r va n . Surinam e i n d e eerst e helf t de r achttiend e eeuw , Mr . R . Bylsma . If c 26 4 miZitai r Tiospitoa Z zi e feospitaaZ. Mis/cenning f (ove r d e ontwerp -PAGE 1

1 2 TBBFWOORDENLIJ8 T Dr . H . D . Benjamins . X I 488 ; zi e XI I 44 9 — , Amerikaansch e geleerde n ove r — , Dr . H . D . Benja mins . XII I 22 8 [Boscftnejers] , Ee n interessant e beschikkin g va n de n gouver neu r va n Suriname . V I 28 8 — Ee n staa t i n de n staat , L . Junker . XI V 267 , 82 1 — zi e oo k -4ucaner(s ) ;B«s7i-ne grroes ; Janfcoesoe ; SaroTreac caner . BoscAneo;erschri/ t va n Afaka , He t — , C . Bonne . I I 89 1 Bronde n i n Paramarib o *) , N a 10 0 jaa r — , C . K . Kesler . XI V 16 4 Brie / va n A . Kapple r aa n dr . H . te n Cate(ee n historisc h ge ografisc h dooument.XI I 24 9 Brie / va n de n gouverneu r va n Suriname , m r A . J . A . A . ba ro n va n Heemstra , aa n de n voorzitte r de r Kolonial e sta ten , va n 2 1 Februar i 1925(n a dien s terugkee r ui t Neder land) . VI I 8 5 brieve n va n gouverneu r Va n Aersse n va n Sommelsdyc k aa n directeure n de r sociëtei t va n Surinam e ui t he t jaa r 1684 , D e — , Mr . R . Bylsma . V 424 : V I 41 , 598 ; VII176 ; X I 26 8 Briewe n ui t Suriname , R . D . Simons . II I 28 1 Britscfc-Indiër s mogelijk ? I s ee n degelijk e kolonisati e me t — , UI T D B PERS . I I 47 6 — , Leerplichtopvattin g bi j d e — , UI T D E PERS . I I 47 7 — i n Suriname , Joh . F . Snelle man . XI I 29 1 — i n Suriname , D e verwach t wordend e groot e gebeurteni s onde r d e — , H . N . Hajar y XI X 1 ; zi e oo k Afisfcenningr . — i n Suriname , D e — , C . d e Kler k CssR . XXI V 9 7 Britec/i-lndiscfc e fcoJonie vraag t versterking , D e — , UI T D E PERS . I I 54 1 Britseft-West-indiscTi e tereeni grin g (Wes t Indi a Committe e circular) , He t veertien daagsc h tijdschrif t va n d e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . I a 14 2 Broedergemeente , Evangelisch e — , zi e ütoanjeJiscJie ; iïerrn Jmtters ; Moracisc/i e zuster rei s ; scfcoJe n juerzefcerinasfcas ; ZlNZENDORF , VON . Buraerïtj/ce n stan d e n va n eeni , g e familiename n i n Surina f me , D e geschiedeni s va n de n I — , Fred . Oudschan s Dentz . ' XXII I 5 1 Bus/i-nejroes , 192 9 *) , Th e secon d North-wester n uni versit y expeditio n fo r th e Stud y o f Surinam e — , Mel vill e J . Herskovits . X I 89 3 — , A n America n professo r res pond s t o dr . Benjamins ' cri ticism s o f certai n remark s o n th e — , (zi e X I 488) , Dr . Morto n C . Kahn . XI I 44 9 6i;'(7eZoo / zi e Snétyi-üioti . caca o ui t Suriname , Oudst e uit voe r va n — , Dr . H . D . Ben jamins . V I 9 2 cacao-aanpZan t i n Surinam e (1686) , D e oudst e — , D . S . va n Zuiden . II I 7 9 cacoocwüuwr , Ee n verblijden d teeken . D e herlevin g va n d e — , UI T D E PERS . I I 17 4 — i n Surinam e *) , Geschiede ni s de r — , A . Reyne . V I 1 , 49 , 107 , 19 8PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N 7 9 — Suikercultuu r i n Surinam e i n vergelijkin g me t di e i n Britsc h Guiana . V 28 1 DOUGLAS , CHARLES , Ananas Kuituu r i n Suriname . X I 8 4 DOUGLAS , CHAS , Aanteekenin ge n ove r de n landbou w i n Su riname . I X 45 5 DRIMMELEN , U . VAN , Kolonisa ti e va n he t blank e ra s i n d e tropen . I V 19 8 —Ee n uitwe g voo r verzinken d Suriname . V 15 1 — D e nege r e n zij n cultuurge schiedenis . VI I 38 5 — D e Corantijn , d e westelijk e grensrivie r va n Surinam e e n haa r rechter-zijrivie r d e Ka balebo . X 4 9 DUYMAE R VA N TWIST , H . M . C , D e ontwikkelin g va n he t Ne . derland8ch e civiel e luchtver kee r i n West-Indië . XXIV18 1 DIJK , MR . M . VAN , No g eens : verzuim d St . Eustatius . X I 41 2 EERDE , PROF . J . C . VAN , Ee n Nederlandsc h getuig e om tren t d e plaats,waa r Colum bu s begrave n ligt . I I 54 5 EINAAR , J . Boekbespreking . XV I 23 6 ENGEL , H . Boekbespreking . XXI V 12 4 ESKES , MR . G . H. , Boekbespre king . XV I 25 5 ESSED , W . F . B. , Eenig e op merkinge n naa r aanleidin g va n d e artikele n ove r tree f e n lepr a i n di t tijdschrif t ver schenen . XI I 25 7 ETTINGER , J . VAN , Ee n verge te n hoofdstu k ui t d e geschie deni s va n he t Curacaosch e circulatiebankwezen . VII I 17 7 — D e stichtin g va n d e Curacao sch e bank . VII I 48 5 — Poginge n to t oprichtin g va n een e circulatieban k i n Su rinam e (1849-1864) . I X 80 9 — D e Curacaosch e ban k (188 0 -1880) . X 12 7 — Munt e n bankweze n i n Cu raca o (1880-1905) . X 48 8 —Bankweze n i n Curaca o (1906-1928) . XI I 458 , 52 2 — Wijzigin g va n d e regelin g nopen s he t circulatiebank weze n va n Curacao . X X 17 5 EUWEN S O.P. , P . A. , Cura cao' s eeuwfeest , 18164 Maart-191 6 •) . 1 6 24 1 — Admiraa l Pedr o Loui s Brio n 1821-2 7 September-192 1 *) . II I 289 , 855 , 418 , 44 9 — Lijs t va n bladen , uitgege ve n i n Curacao . I V 5 9 — D e leguan o •) . I V 11 5 — D e paarlvisscheri j bi j he t eilan d Margarita . I V 51 8 — Ee n Engelsc h gouverneu r va n Curaca o (Jame s Cock bur n 1809-1811) . V I 46 1 — D e eerst e dage n va n he t Engelsc h bewin d o p Cura ca o i n 1807 . V I 57 5 — Klein-Curacao . VI I 40 1 — D e oudst e kaarte n va n he t eilan d Curacao . X 9 7 — D e eerst e Joo d o p Curacao . XI I 86 0 — Wa t zij n „Frejelindes " e n „Frechlingas" ? XII I 88 7 — D e „Brandaris" , D e hoog st e bergto p va n he t eilan d Bonair e *) . X V 257 , 28 9 — D e Joodsch e synagog e o p Curacao . XV I 22 2 EVERS , M . A. , Ee n bezoe k va n de n gouverneu r va n Curaca o aa n Venezuel a i n 1921 . V 31 8


AchterkaftInhoudLijst van boeken en tijdschrift artikelenLijst van schrijvers met onderwerpen.TitelbladTrefwoordenlijstVoorkaftPAGE 1

9 8 LIJS T VA N SCHRIJVER S HE T ONDERWERPE N naamsch e schole n va n d e Evangelisch e broederge meente . 1 6 48 0 Twijne n e n spinnen . 1 6 50 0 West-Indisch e tentoonstel ling . I I 17 7 Chineesch e immigrante n i n Suriname . I I 22 5 Onderzoe k va n Surinaamsc h hout . II I 6 3 Hou t e n planken . I V 48 7 Surinam e voo r jongelieden . V I 2 1 Ee n Surinaamsc h pape gaaien-boek . VI I 7 Trocadéro . VI I 12 1 Ee n toevalligheid . VI I 16 5 Surinam e i n beeld . VI I 28 6 Surinam e i n d e collectie Six . VI I 44 0 Walte r E . Roth . VII I 81 5 Velerle i hou t va n Suriname . VII I 421 ; I X 48 8 Thrips . VII I 48 0 Surinaamsch e muskieten . I X 4 3 Indiane n e n negers . I X 28 0 Neger s i n Negerland . I X 82 8 D e West-Indisch e zaa l i n he t museu m va n he t Kolo niaa l instituut . X 14 9 D e West-Indisch e afdeeling > o p d e Arnhemsch e tentoon stelling . X 27 5 Wa t d o expediti e va n Cor neli s Evertse n i n Surinam e deed . X 82 8 He t snijwer k de r negers . X I 4 1 He t sprookj e va n ee n goud lan d *) . X I 21 9 Surinaamsch e produkten . X I 57 8 Fransc h Guiana . XI I 18 7 Boome n e n hout . XI I 19 8 — Indiane n va n Zuid-Britsc h Guiana . XI I 24 3 — Britsch-Indiër s i n Surina me . XI I 29 1 — Ee n trit s va n oud e voya giën . XI I 88 9 — D e Linschoten-vereeniging . XII I 27 5 — D e Nederlander s i n Guine e e n i n Brazilië . XII I 88 1 — Meetkundig e aardrijkskun de . XII I 57 9 — D e kaar t voo r onze n tijd . XI V 4 8 — Dr . H . va n Cappell e (over lede n 2 4 Aug . 1982) . XI V 22 5 — Dr . H . D . Benjamins . Over lede n 2 3 Januar i 1988 . XI V 33 7 — Stuipman d e n werpnet . X V 20 1 — Ziele n i n soorten . X V 84 4 — Batak s e n Bataks . XV I 11 9 — Boekbespreking . 1 6 487 , 488 , 500 ; I I 682 ; II I 271 ; V I 127 , 277 , 877 ; VII I 421 , 480 ; I X 48 , 230 ; X 323 , 417 ; X I 41 , 219 , 578 ; XI I 187 , 198 , 243 , 291 , 889;XII I 881 , 879 ; XI V 815 , 844 ; X V 877 ; XVI119 , 266 ; XVI I 5 8 SNELLEN , E. , Ee n oordee l ove r Surinam e va n geruime n tij d geleden . I a 21 6 SPIRLET , F . E. , Werkzaamhe de n o p topografisc h e n ka dastraa l gebie d i n Surinam e va n 1911-1920 . I V 618 , 63 9 SPOON , IR . W. , Enkel e Suri naamsch e producte n i n Ne derlan d i n 1982 . XI V 40 9 — West-Indi ë e n d e berichte n nos . 1-10 0 va n d e afdeelin g handelsmuseu m va n he t Ko loniaa l instituut . XVII I 11 6PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 8 1 teüfcund e i n Suriname , D e grondsla g va n d e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . XVI I 14 9 WOL F e n d e Joodsch e kolonisa ti e i n West-Indië , LUCIB N — , Fred . Oudschan s Dentz . XI I 59 1 woord , Ee n bezadig d — (ras senstrijd) . I a 88 2 — , He t laatst e — , W . D . H . va n Asbeck . II I 84 2 — , He t pijnlij k — (Pèr e in connu) , G . J . Staal . X 8 4 yzererts , Ontdekkin g va n — , UI T D E PERS . I a 7 5 — e n ander e mineralen , UI T D E PERS . I a 14 9 — , Onderzoe k naa r — , UI T D E PERS . 1 6 51 0 IJZERMA N zi e geotogtc . se! / doen ? Wa t ka n Surinam e — , Mr . dr . C . F . Schoch . V I 9 7 2eZ / niet ? Kunne n wi j da t — , Tj . Pyttersen . X 887 ; XI14 2 sending , .zena'imjsioerA, zi e Herrnnfcuüers ; HerrnftuWer sendtruj . 265 7 to t 1658 , Ee n hoofdstu k ui t Jame s A . Williamso n „Englis h colonie s i n Guian a an d o n th e Amazo n (1604 1668)" , Surinam e van—.Ver taal d doo r Nell y E . va n Eyck-Benjamins . VII I 1 zte/cicn , D e maatschappelijk e beteekeni s de r Surinaamsch e — , C . Bonne . l a 29 1 — (va n 191 9 to t 1981) , D e maatschappelijk e beteekeni s de r Surinaamsch e — , R . D . G . Ph . Simons . XI V 42 9 — zi e oo k 6ancn ; /losptiaai ; mtj ' nwo r mziefc t e . ZINZENDOR F i n Holland , Graa f VO N — , C . K . Kesler . X V 1 Zutd-J/rifc a e n Surinam e i n vroege r eeuwen , Bande n tus sche n — , Fred . Oudschan s Dentz . XII I 26 9 C . CURAQA O y va n gouver neu r B . W . T . va n Slobb e i n de n Koloniale n raa d o p 2 0 Febr . 1980 . XI I 45 ; zi e oo k Bede . nua i o p Curaca o i n 1678 , D e — , Fred . Oudschan s Dentz . VI I 27 9 to t 1806 . He t bestuu r va n gouverneu r J . P . Changuio n *) , Curaca o e n onderhoorig e eilande n Bonair e e n Arub a va n — , B . d e Gaa y Fortman . XXI V 861 ; XX V 1 ; zi e oo k BZoJttuMïmjf ; Gesc/aedfcundïjr e sprofefceiinj ; inbeziineming L J&76-182 8 *) , Curasa o e n on derhoorig e eilande n — , Mr . B . d e Gaa y Fortman . I X 1 , 49 , 97 , 241 , 368 , 417 , 497 , 561 ; X 1 7S5 2 e n 1861 , Ee n vloothou de r ove r Curasa o i n — . VI I 52 8 . 4 d r e s zi e Boüenwindscfo e etiara den ; gfouwernewr ; Martin , .S't . .< 4 gemee n iVederZandscf e «erfcond . Groe p Nederlandsch e Antil len . II I 11 0 ^Zoë , KRONIEK . XX I 94 . ambtenaren , Vereenigin g va n — , UI T D E PERS . I a 88 7 •^TOendeering i va n begrootings ontwerpen , Prof . mr . dr . J . Verzijl . XX I 275 ; (zi e oo k XXI I 58 )PAGE 1

LIJS T VA X BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 6 3 KOLONIAA L INSTITUUT , GID S I N HE T ECONOMISC H MU SEUM . I . Suriname . 1929 . X I 57 8 (Joh . F . Snelleman) . Kooperberg , Dr . L . M . G. , zi e Have , 0 . ten . Kruythoff , S . J. , Tfc e A/et/ier Zand s IFindwar d /stand s an d a /et c interestin g item s o n .Frenc h St . .Martin . Antigua , 1988 . XX I 14 8 (Mr . F . G . Schalkwijk) . Kunst , Dr . Jaa p „Th e Musi c o f Java" . INDIA N AR T AN D LETTERS . Vol . VIII . Londen . XVII I 19 0 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . — , — „Ei n musikologische r Bewei s fii r Kulturzusammen hang e zwische n Indonesie n — vermutlic h Jav a — un d Zentralafrika" . INTERN . ZEITSCHRIF T FÜ R VÖLKER UN D SPRACHKUND E ANTHRO POS . Dee l XXX . 198 6 St . Ga briel-Mödling ; „Th e Musi c o f Java" . INDIA N AR T AN D LET TERS . Vol . VII I no . 2 . Lon den . XVII I 19 0 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . Kwast , B . A. , zi e Eibergen , P . Laet , De , zi e Honor é Naber , S . P . L' — e n Warnsinck , J . C . M . Lampe , H . E. , y4rM6 a «oorftee n e n


PAGE 1

8 8 LIJS T VA N SCHRIJVER S HE T ONDERWERPE N nin g Wille m I e n d e Protes tantsch e gemeent e o p Cura sao . VI I 19 8 — D e Labadiste n i n Surinam e *) . VII I 19 8 — Ee n heksenproce s o p St . Marti n A.D . 1711 . X 24 1 — Verzuim d St . Eustatius . X I 15 9 — Geschiedeni s va n d e Neder landsch e bovenwindsch e ei lande n i n d e 18d e eeuw . X I 858 , 421 , 518 , 559 ; XI I 81 , 78 , 161 , 279 , 825 , 428 , 471 , 578 ; XII I 177 , 249 , 545 ; XI V 2 5 — Naamlijs t de r gereformeer d e lidmate n i n Jes u Christ i gemeent e binne n Curaca o doo r beleydeniss e al s doo r attestatie , 2 8 Dec.'1780 . X X 21 4 — Wigbol d Rasvel t e n zijn e gemeent e o p Curaca o 1780 1757 . XX I 1 , 8 8 KOL , H . VAN , D e Kolonial e sta ten . I a 5 — D e volksgezondhei d i n onz e West-Indisch e koloniën . I a 26 9 LAMPE , H . E. , Shi . X X 27 5 LAMPE , DR . P . H . J. , Enkel e opmerkinge n ove r de n soci aa l hygienische n toestan d e n d e geneeskundig e verzorgin g va n Surinam e •) . VII I 24 9 — Suriname . Sociaal-hygiëni sch e beschouwinge n *) . I X 46 5 — ,,He t Surinaamsche,,Treef geloof" . Ee n volksgeloof , be treffend e he t ontstaa n va n melaatschheid . X 54 5 LANQBMEYE R c.i. , F . S. , He t zoutbedrij f o p St . Marti n *) . I V 241,80 5 — He t klimaa t e n d e natuur verschijnsele n o p onz e boven windsch e eilanden . XV I 8 1 — Kort e beschrijvin g va n d e groo t e baa i va n St . Maar te n •) . XVII I 28 9 — Een e rei s naa r St . Maarte n i n oorlogstijd . XI X 22 5 — Ve r va n ' s wereld s strijdge woe l (St . Maarte n 1918 1920 ) •) . XXI I 19 3 — Va n dri e toppe n va n he t Antillen-massie f (Ee n oro grafisch e schet s onze r boven windsch e eilanden).XXV16 1 LANJOUW , DR. , e n DR . H . UITTIEN , Surinaamsch e geneeskruide n i n de n tij d va n Linnaeus . XVI I 17 8 LATOU R O.P. , M . D. , Oor spron g e n betekenis ' va n he t woor d Macamba . XVI I 25 6 — Vreemd e invloede n i n he t Papiamento . XVI I 88 7 — Familiename n o p Curacao . XVII I 19 5 — D e taa l va n Curacao . XVII I 28 1 — „Cuent a d i Nanzi" . XI X 88 ; X X 9 , 10 3 148 , 296 ; XXI I 47 , 86 , 18 4 — Portuges e taaireste n i n he t Papiamento . XI X 21 2 —Boessaalsch e negers . XXI I 16 1 — He t Papiamento . XXI I 22 0 — Stephanu s Joanne s Josep h Nieuwenhui s (1825-1888) . Ee n pionier . XXII28 4 LEGÊNE , P . M. , Boekbespre king . X X 25 1 LELYVELD , TH . VAN , D e klee din g de r Surinaamsch e be volkingsgroepe n i n verban d me t aar d e n gewoonte n *) . I a 249 , 458 ; 1 6 20 , 12 5PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T o p d e opschrifte n de r stukken , voorkomend e i n d e jaargange n I-XX V va n Z) e TFesMndisc/i e Gid s (1919/20-1948 ) D e opstelle n zg n i n vie r afdeelinge n ondergebracht : A Nederlandse n West-Indi ë algemeen , verlore n gebiede n inbegrepen , oo k i n Afrik a e n Brazilië . B Suriname , C Curacao , D West-Indi ë (i n ruime n zin) . Voora f gaa n eenig e opgave n va n geregel d terugkomend e opschrifte n e n va n stukken , di e o p d e redacti e va n he t tijdschrif t betrekkin g hebbon . N a D volge n ee n paa r opstellen , di e nie t ondergebrach t konde n worden . * ) beteekent , da t ee n opste l verluch t i s me t afbeeldingen , kaarte n o f o p ander e wgze . Al s ui t he t opschrif t d e inhou d va n ee n opste l nie t blijkt , i s di t opste l teven s geplaats t onde r ee n trefwoord , da t tussche n [ 1 i s geplaatst . XI V i s 1932/ 3 I a e n 1 6 i s I I i s II I i s I V i s V i s V I i s VI I i s VII I i s I X i s X i s X I i s XI I i s XII I i s 1919/2 0 1920/ 1 1921/ 2 1922/3 1923/ 4 1924/ 5 1925/ 6 1926/ 7 1927/ 8 1928/ 9 1929/3 0 1930/ 1 1931/ 2 BIBLIOGRAPHIB : I a 78 , 159 , 244 , 841 , 426 , 509 ; I h 94 , 188 , 282 , 865 , 486 , 511 ; I I 64 , 128 , 176 , 224 , 272 , 320 , 868 , 482 , 480 , 544 , 640 ; II I 111 , 176 , 224 , 288 , 886 , 388 , 496 , 544 , 608 ; I V 63 , 128 , 192 , 240 , 852 , 899 , 448 , 512 , 576 , 668 ; V 127 , 224 , 885 , 446 , 496 , 628 ; V I 95 , 191 , 287 , 886 , 481 , 608 , 647 ; VI I 96 , 148 , 192 , 240 , 850 , 399 , West-Indisch e Gid s X V i s 1933/ 4 XV I i s 1934/ 5 XVI I i s 1935/ 6 XVII I i s 1936/ 7 XI X i s 193 7 X X i s 193 8 XX I i s 193 9 XXI I i s 194 0 XXII I i s 194 1 XXI V i s 194 2 XX V i s 194 3 448 , 496 , 544 ; VII I 94 , 148 , 192 , 291 , 840 , 484 , 488 , 581 , 572 ; I X 95 , 191 , 239 , 287 , 494 , 542 , 588 ; X 47 , 188 , 238 , 883 , 888 , 482 , 479 , 544 ; X I 45 , 96 , 176 , 288 , 288 , 892 , 445 , 495 , 582 ; XI I 47 , 109 , 252 , 808,351,398,498,541 ; XII I 47 , 95 , 174 , 240 , 285 , 445 , 541 ; XI V 46 , 79 , 191 , 228 , 258 , 802 , 866 , 416 , 440 ; X V 45 , 76 , 141 , 178 , 205 ,PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N 8 5 Een e waterleidin g voo r Pa ramaribo . V 295 , 64 8 — Va n waa r moe t he t wate r kome n voo r een e waterlei din g t e Paramaribo ? I X 27 1 JOHNSTO N ,SI R EEOINAL D St., D e geluksbrie f ui t Demerara . Vertaal d doo r J . Heyligers . XI V 28 5 — Va n ee n aardbevin g e n ee n loteri j briefje . T e elfde r ur e vertaal d doo r J . Heyligers . XI V 28 7 JOSSELI N D E JONG , DR . J . P . B . DE , D e beteekeni s va n he t archaeologisc h onderzoe k o p Aruba , Curaca o e n Bo naire . 1 6 81 7 — Folklor e va n Suriname . X X 1 JUNKER , L. , Eenig e mededee linge n ove r d e Saramacca ner-boschnegers . I V 44 9 — Ove r d e afstammin g de r Boschnegers . V 81 0 — Godsdienst , zede n e n ge bruike n de r Boschnegers . V I 7 8 — D e godsdiens t de r Boschne gers . VI I 81 , 127 , 15 8 — Cassavecultuu r i n Surina me . XII I 8 0 — D e doo d va n Jankoesoe . He t eind e va n ee n dynastie*) . XI V 4 9 — Ee n staa t i n de n staat . XI V 267 , 32 1 — D e cultuurwaard e va n Suri name . XI V 41 7 — Herinneringe n aa n he t oer woud . Ui t mij n dagboe k va n 1921 . X V 177 , 20 9 — Goudexploitati e i n Surina me . XXI I 11 1 — He t irrigatievraagstu k i n Suriname . XXI I 22 6 — Primitie f communisme . XXI I 27 7 — Malari a i n Suriname . XXII I 2 8 — Herinneringe n aa n he t oer woud . XXII I 284 , 802 , 880 , 358 ; XXI V 14 8 — Nogmaal s d e vruchtbaar hei d va n he t Surinaamsch e binnenland . XX V 85 8 KAHN , DR . MORTO N C , A n America n professo r resond s t o dr . Benjamins ' criticis m o f certai n remark s o n th e Bush-negroos . XI I 44 9 KALFF , S. , Ui t Surinanie' s ver leden , l a 814 , 89 4 — Ee n Surinaamsc h gouver neu r ui t d e 18d e eeuw . 1 6 418 , 48 6 — Een e Surinaamsch e gou verneursfamilie . I I 7 7 — Surinaamsch e lettervrien den . II I 28 7 — Vroeger e kuns t i n West Indië . I V 85 8 — Surinaamsch e journalistiek . V46 8 — West-Indisch e gedenkpen ningen . V I 22 8 — Curacaosch e journalistiek . VI I 1 — Ee n Westindisch e gouver neu r ui t d e 18d e eeuw . VI I 50 7 — Jode n o p he t eilan d Cura cao . VII I 6 9 — Ee n koninklijk e commissa ri s i n Suriname . VII I 14 5 — Mr . Abraha m Verreul . VII I 87 8 — Ui t d e geschiedeni s va n St . Eustatius . VII I 40 5 — Iet s ove r Pete r Stuyvesant . VII I 51 7PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S HE T ONDERWERPE N D e famili e Va n Heemsker k i n Suriname . X X 82 7 D e Hortu s Surinamensis . XXI I 38 4 Dr . F . W . E . Horstmann . XXII I 8 1 D e geschiedeni s va n de n Burgerlijke n stan d e n va n eenig e familiename n i n Suri name . XXII I 5 1 Ee n Hugenote n afstamme lin g i n Suriname . XXII I 8 9 Levensbeschrijvin g va n Ja n va n de r Tuuk ; ee n stu k Suri naamsch e geschiedenis . XXII I 14 8 Ho e Surinam e anderhalv e eeu w gelede n tege n de n bui tenlandsche n vijan d maatre gele n nam . XXII I 18 6 D e fortuinlijk e loopbaa n i n Surinam e va n de n Zwee d C . G . Dahlberg . XXII I 26 9 D e schipbreu k va n d e Sire n e bi j he t eilan d Bonaire . XXII I 81 7 Ee n bli k o p de n toestan d va n Surinam e bi j de n over gan g va n he t Engelsch e be stuu r o p da t va n d e Bataaf sch e republie k i n 1802 . XXII I 87 9 Phili p Fermi n M.D . XXI V 90 , 12 0 Piete r Marinu s Netscher . XXI V 11 8 — Ja n Jaco b Hartsinck . XXI V 15 9 Eenig e bladzijde n ui t he t leve n de r commandeur s va n Surinam e i n d e jare n 1680 1804 . XXI V 16 1 D e eerst e handelsbetrekkin ge n va n Surinam e me t d e Amerikaansch e republiek . XXI V 19 8 — Banane n e n bacoven . XXI V 24 6 — D e geschiedeni s va n he t Collegiu m neerlandicum , d e eerst e e n eenig e middelbar e onderwijsinrichtin g o p Cura ca o 1866-1871 . XXI V 26 9 — Ee n Surinaamsch e doop plechtighei d me t ee n konink lijke n peter . XXI V 88 8 — D e loopbaa n va n Krayen hof f va n Wicker a i n Surina me . XX V 11 7 — D e kolonisati e va n Guyana . XX V 24 8 — Aanvullin g va n d e Enoyclo paedi e va n Nederlandso h West-Indië . D e gouverneur s va n Suriname . XX V 84 5 — Boekbespreking . X V 878 , 875 ; XV I 825 , 826 ; XVI I 261 , 268 , 298 ; XVII I 284 , 88 8 OVEREEM , J . B . VAN , D e reize n naa r d e Wes t va n Cornoli s Cornelisz . Jol , alia s kapitei n Houtebeen . 1626-164 0 XXI V 1 , 8 8 PANHUYS , JHR . L . C . VAN , Ee n adre s ove r Boschneger s e n Indianen . I a 7 1 — He t veertiendaagsc h tijd schrif t va n d e Britsch-West Indisch e vereeniging . I a 14 2 — Ee n afzonderlij k wape n voo r Surinam e e n Curacao . I a 17 5 — Luchtvaar t i n Guyana . I I 82 1 — Ee n ma n va n d e daad . W . C . Gorga s f I I 85 5 —Waterkrach t i n Suriname . I I 88 5 — D e toekoms t va n d e India ne n i n Canad a e n Suriname . I I 51 8PAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N tori c object s fro m th e Wes t Indie s i n th e Museu m o f th e America n Indian . (He y Foundation ) i n 1914. " THIR T Y FOURT H ANNUA L REPOR T O F TH E BUREA U O F AMERIC A N ETHNOLOG Y 1912/8 . Washington , 1922 . V I 8 5 (H . te n Kate) . Flu , P . C , Populair e voordracft ten. Gebruik t al s leiddraa d bi j he t onderwij s i n d e hygië n e aa n d e Bestuursschoo l t e Weltevreden . 2d e druk . Ba tavia , 1920 . II I 88 0 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . — , — „Versla g va n ee n studie rei s naa r Suriname . Sept . 1927-Dec . 192 7 e n beschou winge n dienaangaande. " Ac T A LEIDENSI A III . Zelfstan dig e uitgave . Utrecht , z.j . XXI V 80 9 (P . Wagenaa r Hummelinck) . Frickers , J. , „He t voorkome n va n Dipylidiu m caninu m (Linn é 1758) ; Toxocar a ca ni s (Werne r 1782) ; Ancy clostom a caninu m (Ercolan i 1859) ; Dirofilari a immiti s (Leyd i 1856 ) e n Spirocerc a sanguinolent a (Rudolph i 1819 ) bi j de n hon d (cani s fa miliaris ) i n Suriname."Over dru k TIJDSCHRIF T VOO R DIERGENEESKUNDE , jg.198 8 afl . 19 . XX I 9 0 (Dr . S . Ga jentaan) . — , — i n samenwerkin g me t prof . dr . O . Nieschul z e n A Bos , ,,Ove r ee n infecti e doo r Trypanosom a Vienne i bi j ee n run d ui t Suriname" . Over dru k TIJDSCHRIF T VOO R DIERGENEESKUNDE , jg.198 8 afl . 19 . XX I 9 0 (Dr . S . Ga jentaan) . g F/eesc7 i e n SZadUüeeteeZ f i n Suriname . XXI I 2 7 (J . Gajentaan) . — , — D e


PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 4 1 racao . — , G . K . Kesler . XII I '24 1 PADDENBURG , VA N — , KRO NIEK . XXI I 6 0 pam/iet , Ee n — , KRONIEK . X I 38 8 Pam/leMe n ove r Curasao , B . d e Gaa y Fortman . XVII I 858 ; zi e oo k cerdediytngf . Papiamento , Vreemd e invloe de n i n het , — , M . D . Latou r O . P . XVI I 88 7 — , Portuges e taaireste n i n he t — , M . D . Latou r O.P . XI X 21 2 — , He t — , M . D . Latou r O.P . XXI I 22 0 Paptamento e e n Portugeesch , Mr . W . J . va n Balen . XXI I 371 ; zi e oo k taai . Paptaments e e n Negerenjjeïs e spreekwoorden , Dr . ir . P . Co he n Henrique z e n dr . C . Hes seling . XVI I 16 1 Paptamenfs e spreekwoorden , No g eenig e — , Dr . ir . P . Co he n Henrique z e n dr . C . Hes seling . XVII I 8 2 pers , Curacaosche— , KRONIEK . XX I 15 5 — , D e Curacaosch e — , KRO NIEK . XX I 18 6 — zi e oo k oouem/nndscfe e pers ; Petroleum , he t levenselixi r voo r Curasa o *) , Jhr . dr . V . H . va n de n Bergh . XVI I 1 — , D e — , KRONIEK . XI X 25 2 petroieumoedry / o p Curasa o *) , He t — , J . A . d e Klerk.II I 26 7 [Petroietm-Maatschappij' , Cu racaosch e —] , UI T D E PERS . I a 241 ; I o 283 ; zi e oo k ^ruta ; Lag o oil . pinda's , Twe e populair e vruch te n va n Curacao . Oranje appele n e n — , C . K . Kesler . XII I 24 1 ptratert e e n onz e bovenwind sch e eilande n voo r vij f kwart eeuw , Zuidamerikaansch e — , W . R . Menkman . XX V 65 , 97 , 12 9 pZannen , Nieuw e — (voorstel le n va n Nijmege n Schoone geve l aa n de n Koloniale n raad) , KRONIEK . XI X 2 8 PotóieoertdUen , KRONIEK . XVII I 88 7 Poiittefc , KRONIEK . XI X 12 8 Poiittefc e scfcoiinj/ , KRONIEK . XVII I 88 5 Porto-rico , Ee n wonderlijk e on dernemin g tege n — , Mr . B . d e Gaa y Fortman . VII I 889 ; zi e oo k Puert o rico . [Portretten ] BOSCH , J . PH . — , (1790 1871) . I X naast , 87 8 BOSCH , J . graa f va n de n — , (1780-1844) . X naas t 1 0 BRANTJES , MR . N . J . L . II I naas t 17 6 BRION , PEDR O LOUI S — , (1772-1821) . II I naas t 29 6 BRISBANE , CHARLES —,(176 9 -1829) . I o naas t 25 4 CANTZ'LAAR , P . R . — , (1771 1881) . I X naas t 1 6 EPS , J . M . VA N — , (1792 1848) . I X naun t 48 2 ESSER , R.H.—,(1800-1864) . I X naas t 43 2 FRUYTIER , IR . L . A . X naas t 83 6 GRAVENHORST , MR . J . BEN NEBROE K —,(1801-1859) . I X naas t 37 8 JUTTING , J . W . G . — , (1790 1827) . I X naas t 1 7 JUTTING , THEODS . — , (1772 1858) . I X naas t 1 7PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T SPRANGER , QÜIRIJ N — , Jhr . L . C . va n Panhuys . XI I 58 5 Spro/cfceJinge n ui t vergeeld e bla de n va n ee n eeu w geleden , A . Hallema . X V 87 1 5


PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N ABBENHUIS , FR . M . F. , Creo len ? X X 14 8 — No g eens : Folklor e i n Suri name . XVI I 11 6 ABENDANON , Ir . E . C , Econo misch e waardebepalin g va n Suriname . I a 16 5 ABENDANON , J . H. , I n memo ria m mr . Joh n Alliso n Baë z a (1851-1923 ) *) . V 28 8 AHRENS , H. , Kolonisati e o p particulie r lan d i n Surinam e me t Javane n onde r contrac t volgen s d e than s geldend e immigratiewetten . I V 26 6 AMELUNXEN , C . P. , D e verde digin g va n Curaca o bezon ge n (1800) . XV I 25 0 AMSTEL , DR . J . E . VAN , No g eenig e opmerkinge n ove r Su rinaamsch e Liberia-koffi e e n d e mogelijkhei d to t verbete rin g de r reputati e e r van . V I 27 1 ARNTZ , W. , He t Suriname vraagstuk . VI I 25 2 ASBECK , H . Bn . VAN , Rocke feller' s bestrijdin g va n d e mij n wormziekt e i n Suriname . I t 50 6 ASBECK , W . D . H . BARO N VAN , D e evangelisch e o f Moravi sch e broedergemeent e (D e Hernhutters ) i n Suriname . I a 19 7 — D e R.K . missi e i n Surina me . II12 7 — He t laatst e woord . II I 842 . — Neger s e n onderwij s i n d e Vereenigd e state n va n Ame rika . II I 65 0 — E(conomische ) B(ond ) e n V(rijheid8 ) B (ond ) i n onz e Indien . I V 8 7 BAKKER , J. , D e bestuursrege lin g va n Suriname . Oprui ming . X 51 8 BALEN , MR . W . J . VAN , Inca' s i n Suriname . XI I 85 8 — Papiamento e e n Portu geesch . XXI I 37 1 BARBANSO N O.P. , P . DE , St . Barthélém y i n de n Zweed sche n tijd . XVI I 805 , 887 . BARBANSO N O.P. , W . L . DE , St . Barthélémy . XV I 17 7 BEHN , APHRA , zi e BENJAMINS , Dr . H . D . BENJAMINS , DR . H . D. , Roma n doo r Aphr a Behn , Ee n ko ninklijk e slaa f i n Suriname . Aanteekenin g betreffend e d e schrijfste r *) . I a 47 4 — D e geschiedeni s va n de n koninklijke n slaa f doo r Aphr a Behn . I a 477 ; 1 6 52 , 889 , 44 8 — D e grenze n va n Suriname . I I 38 8 — No g een s AphraBehn.1151 7 — Ove r ee n „schattig " boek . II I 81 0 —Suriname' s westgren s un d kei n Ende . II I 89 3PAGE 1

I.IJS T VA X BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N — , — D e s


PAGE 1

7 6 LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N Twe e oud e boekje s ove r Su riname. I V 167 . Nogmaal s Suriname' s west grens . I V 40 1 Bevolkingscijfer s va n Britsc h Guian a e n Suriname . V 19 7 Ministe r D e Graaf f e n d e Corantijn-kwestie . V 25 9 Oudst e uitvoe r va n caca o ui t Suriname . V I 9 2 Iet s ove r de n oude n hande l me t d e Indiane n i n Guiana . V I 17 9 D e Corantijn-kwesti e twe e stappe n vooruit . V I 88 7 Emigrati e ui t Oost-Indi ë naa r Suriname . V I 47 9 No g ee n paa r oud e boekje s ove r Suriname . V I 58 2 Oud e verdicht e verhale n ove r Guiana . VI I 1 7 Ee n nieu w gelui d i n d e Co rantijnkwestie . VII81 1 Ove r he t boe k va n Otth o Key e •) . VI I 58 5 D e Corantijn-kwesti e o p de n goede n weg ? VII I 29 8 I s Aphr a Beh n i n Surinam e geweest ? No g iet s ove r d e schrijfster . VII I 45 1 Ho e staa t ' t than s me t d e Corantiju-kwestie ? I X 88 9 D e Corantijnkwesti e (Aan vulling) . I X 49 8 D e Corantijnkwesti e bi j Buitenlandsch e zaken.X57 1 Tree f e n lepr a i n Suriname . X I 18 7 Ee n Amerikaansc h profes so r ove r SurinaamscheBosch negers . X I 48 8 „Sneki-koti" . Inentin g te ge n de n bee t va n vergiftig e slangen . X I 497 ; XII I 8 , 81 7 — Ee n albu m (D e Werel d i n Beeld) . X I 575 ; XII I 4 5 — Surinamsch e grenskwes ties . He t eind e i n zicht ? XI I 86 7 — D e rimbo e va n bove n a f gezien . XI I 44 1 — Dr . Herma n F . C . te n Kat e t 2 1 Jul i 18585 Februar i 198 1 •) . XI I 49 7 — D e Corantijnkwestie . Nieu w lich t ui t oud e bescheiden . XII I 4 9 — Amerikaansch e geleerde n ove r Surinaamsch e Boschne gers . XII I 22 8 — Joh . F . Snelleman , 1852-2 6 December-198 2 *) . XI V 80 5 — Snelleman s i n Suriname . XI V 81 1 — Boekbesprekin g I a 888 , 428 , 501 ; I b 88 , 92 , 177 ; I I 168 , 422 ; II I 279 , 810 , 588 ; I V 286 , 274 , 562 ; V 45 , 620 , 658 ; V I 135 , 880 , 472 ; I X 331 ; X I 89 , 488 , 575 ; XI I 441 ; XII I 45 , 223 ; XI V 18 5 BEROH . JHR . DR . V . H . VA N DE N .Petroleum , he t levens elixi r voo r Curaca o *) . XVI I 1 BEYERMAN , MR . J . J. , D e Ne derlandsch e koloni e Berbic e i n 1771 . X V 81 3 BISWAMITRE , C . R. , Misken ning . XI X 17 6 — Surinam e gedurend e d e re geerin g va n Koningi n Wil heimina . X X 85 8 BLECOURT , M R A . S . DE , Allo diaa l eigendo m e n erfelij k bezi t i n Suriname . I V 12 9 BLOM , PROP . MR . D . VAN , Ko lonisati e me t Nederlandsch e boere n i n Suriname . I a 84 5PAGE 1

Ze s e n twintigst e Jaargan g No . 9-12 . 194 5 D e West-Indisch e ^ v ; \ ONDE R REDACTI E VA N V Prof . Dr . J . BOEKE , Mr . B . D E GAA Y FORTMAN , W . R . MENKMA N REGISTE R O P D E JAARGANGE N I-XX V S-GRAVENHAG E MARTINU S NIJHOF F 194 6PAGE 1

7 2 LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 28 8 (B . d o Gaa y Fortman) . Warnsinck , J . C . M. , Jfcra/ia m Cn/nssen . D e t>eroi>erin< 7 üa n Surinam e er e ziyr a aansiat j o p Firoiniè ' i n 7667 . Amster dam , 1986 . XVII I 38 8 (Fred . Oudschan s Dentz) . — , — D e LaeJ , JWrh/cfeFerftae Z co n d e FerricMn^e n de r Ge octroyeerd e Wes t indiscfe e Compagni e i n derifcie n 6oe cfcen . Vierd e deel . Boe k XI — XII I (1634-1686) . Uitgege ve n doo r S . P . L'Honor é Na be r e n — . ' s Gravenhage , 1987 . LlNBCHOTENVEREENI OIN O XL . X X 19 8 (W . R . Menkman) . Wassen , Henry , „Th e Frog Motiv e amon g th e Sout h Americanlndians . Ornament a l Studies" ; „Th e Fro g i n India n Mytholog y an d Ima ginativ e World" . REVU E IN TERNATIONAL E D'ETHNOLO GI E E T D B LLNOUIBTIQU E ,,ANTHROPD8" . St . Gabriel MödJing , 1934 . XVII I 25 1 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . WA T I S DAT ? D E ENCYCLOPAE DI E VOO R JONGEREN . Baarn , z.j . XI X 124 , 158 , 258 ; X X 55 , 152 , 877 ; XX I 89 , 249 , 88 0 (B . d e Gaa y Fortman) . Wa y mouth , J . C , Memorie s o / Sain i Marti n (NeiTieWan d Part ) 7552-2926 . Precede d fct/ a s/ior t Sfcetcf t o / Z?artie r Histon/ . Barados . X I 44 8 (B . d e Gaa y Fortman) . Weitjens , W . M . A. , zi e Ge denfcboef c 1684-1984 . WEREL D I N BEELD , DE . Haar lem , 1929 . X I 575 ; XII I 4 5 (H . D . Benjamins) . Wessem , Constan t van , Amsterdam , 1935 . XVI I 29 7 (B . d e Gaa y Fortman . WE8T-INDISCH E KALENDE R 1934 . V I 877 ; 1935 . XV I 826 ; 1986 . XVI I 300 ; 1987 . XVII I 316 ; 1938 . X X 55 ; 1939 . XX I 24 ; 1940 . XXI I 2 8 (B . d e Gaa y Fortman) . Weston , Julia n A. , Th e Cactu s Eaters . Londen , 1987 . XX I 32 8 (P . Wagenaa r Humme linck) . Williams , Th e ReverendJames , „Th e nam e „Guiana". " JOURNA L D E L A SOCIÉT É DE S AMERICANISTE S D E PA RIS . Nouvell e Séri e t . XV . 1928 . V I 8 2 (Jhr . L . C . va n Panhuys) ; zi e oo k V I 18 7 — , — Gramma r note s an d roca o / <7i e Zanguajr e o /
e r Suriname . 's-Gravenhage . XV I 82 7 (Jhr . L . C . va n Panhuys) .PAGE 1

6 N.V . VA K D E GARD B * CO' S DRUKKERIJ . ZALTBOMMB L LPAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 6 7 5 6 ra . Pdgina s arrancada s d e „2S Z Ztbr o d e wi s ifecuerdos" . Santiag o d e Chili , 1985 . XVI I 29 0 (W . R . Menkman) . Posthumus , Dr . C , T/t e Fern s o / /Surina m an d o / Frenc h an d Britis h Guiana . Malang , 1928 . X I 88 5 (Dr . W . A . Goddijn) . Prins , Mr . lzak , „Gegeven s be treffend e d e oprecht e Hol landsch e civet" . ECONO MISC H JAARBOEK , 20st e deel , 1936 . X X 2 3 (W . R . Menk man) . Raadshoven , B . van , zi e Rut ten , IJ . Raleigh , Si r Walter , T« e discou eri e o / M e Zar<7 e an d beaus(/c/ianafy/se . Ri o d e Janei ro , 1984 . XX I 82 4 (G . H . d e Goeje) . — , — O .FoZfc-tor e Near o d o Bra siZ , demopsyeho/oai a e psT/c/i anaZyse . Ri o d e Janeiro , 1935 . XX I 82 4 (C . H . d e Goeje) . Realino , Fr . M. , y4ardry7csfc«n de . D e etZande n va n jVeder ZandscT i TFes<-jTna*ië . D e overi o e eiZande n fa n PFesi-indië . Fe/ie^weZ a e n CoZumbta . Cu racao . 1929 . XI I 48 ; 2d e druk . Curasao , 1981 . XII I 37 8 (B . d e Gaa y Fortman) . — , — PZanffewnd e ca n Curaca o voo r M . fJ.L.O . Curacao , 1935 . XVII I 84 4 (P . Wagenaa r Hummelinck) . — , — D e A^ederZandsc/i e ^4ne/iore» d Z?i j d e A'ederZands e ^4n


PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N 9 5 — D e Indiane n i n Canada . XVII I 80 7 — Graa f Ve r Huel l i n Guyana . XX V 8 1 — „Sneki-koti" . Inentin g te ge n de n bee t va n vergiftig e slangen . XX V 12 2 — Natuurschoo n i n Neder landse n Wes t Indië . XX V 18 1 — Malari a he t beletse l va n Suriname' s bloei . XX V 80 8 — Oo k Westindisc h staats recht . XX V 87 6 — Ee n levensberich t va n prof . dr . J . K . L . Marti n doo r prof . dr . L . Hutten . XX V 88 8 — Boekbespreking . I I 687 ; II I 218 , 221,880;IV6S9;V216 ; V I 80 , 82 , (187) , 419 , 481 ; VI I 481 ; VIII188,482 ; XII I 158 ; X V 167 , 170 , 878 , 875 ; XV I 115 , 168 , 294 , 827 , 881 ; XVI I 281 , 284 , 286 , 266 , 270 ; XVII I 188 , 189 , 190 , 251,25 2 PENARD , A . P . e n TH . E. , Negr o riddle s fro m Surinam . VI I 41 1 PENARD , TH . E . e n A . P. , Fou r Arawa k India n songs . VII49 7 Birdcatchin g i n Suri na m *) . VI I 54 5 Europea n influenc e t o th e Arawa k languag e o f Gui ana . VII I 16 5 Popula r belief s pertain in g t o certai n place s i n Suri nam . X 1 7 PENARD , THOMA S E. , Historic a l sketc h o f th e ornitholog y o f Surinam . V I 14 5 — Not e o n a n ol d bil l o f ladin g fro m Surina m *) . V I 64 1 — Not e o n word s use d b y Sout h America n Indian s fo r banana . VII I 87 5 — Remark s o n a n ol d voca bular y fro m Trinidad . I X 26 5 — Boekbespreking . V I 644 ; VI I 4 8 PLAATS , G . VA N DER , Eenig e beschouwinge n ove r d e toe koms t va n de n landbou w o p d e bovenwindsch o eilande n St . Martin , St . Eustatiu s e n Saba , V 47 5 PRAKKEN , A . B . J. , D e boven windsch e eilande n de r kolo ni e Curacao . I t 40 1 — Ee n e n ande r ove r de n fi nancieele n e n economische n toestan d de r koloni e Cura cao . V 2 1 PREY , L . C , D e economisch e toestan d va n Suriname . X V 22 7 — D e waard e va n vliegtuige n voo r Suriname . XV I 10 6 — Surinam e e n he t luchtver keer . X X 18 7 — Jaarcijfer s va n Suriname . XX I 48 , 116 , 146 , 179 , 287 , 292 , 819 , 889 ; XXI I 122 , 186 , 250 , 314 , 877 ; XXII I 60 , 29 4 — He t vliegvel d Paramaribo . XX I 38 2 Puis , H . G . DU , D e sinaasap pel-cultuu r i n Suriname . Ha r e mogelijkhede n e n finan cieel e perspectieve n e n he t belan g daarva n voo r d e ko lonie . XII I 48 9 PYTTERSEN , TJ. , D e waard e va n Suriname . 1 6 86 9 — D e toekoms t va n Surinam e al s suikerland . II1 7 — D e toekoms t va n verschil lend e culture s i n Surinam e * )PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S HE T ONDERWERPE N 8 9 — Ui t ee n ou d dagboek . XV I 36 9 LENS , DR . TH. , Struisvogel teel t o p Curasa o *) . 1 6 8 — Emigrati e naa r Suriname . (Antwoor d aa n de n hee r W . E . Menkman) . I X 18 7 — Boekbespreking . XXIV8 4 LEYS , J . J. , Veeteel t i n Surina me . V I 405 , 44 1 LICHTVELD , Lou , Afrikaansch e reste n i n d e Creolentaa l va n Suriname . X 891 , 507 ; X I 72 , 25 1 — Ee n Afrikaansc h bijgeloof : Snétji-Koti . XI I 4 9 — O p zoe k naa r d e spin . XI I 209 , 80 5 — Ee n ou d getuigeni s ove r d e genezin g va n slangenbee t e n aardeten . XI V 1 LIEMS , J . A. , He t klein-land bouwbedrij f e n d e vruchten cultuu r i n Suriname . I V 62 5 — Ove r de n kleine n landbou w i n Suriname . VI I 87 1 — Sinaasappel-cultuu r i n Su riname . X I 449 ; XI I 17 9 — Antwoor d o p „Indru k va n Suriname " va n ir . Ima n G . J . va n de n Bosch . XII I 2 5 — Boekbespreking . XVI I 2 9 LIER , WILLE M FR . VAN , Bi j d e Aucaner s •) . II I 1 ; I V 205 , 59 7 LIMBUR G STIRUM , MR . 0 . E . G . GRAA F VAN , Surinam e e n d e Fransch e strafkolonies . V 9 5 — D e Surinaamsch e mijnwet geving . V 38 5 — D e Surinaamsch e grondpo litiek . V 68 9 — D e opheffin g de r strafkolo ni e i n Fransc h Guyan a e n haa r mogelijk e gevolge n voo r Suriname . V I 87 1 — D e strafkolonie s i n Fransc h Guyana . VI I 49 , 9 8 — D e we t o p d e staatsinrich tin g va n Suriname . VI I 44 9 — Voorwaardelijk e veroordee ling . VII I 87 0 — He t Surinamevraagstuk . I X 20 8 LYNDEN , JONKVR . J . W . BARO NESS E VAN , D e Evangelisch e broedergemeent e i n Surina me . XX I 16 1 LYNDEN , W . E . K . BARO N VAN , Landbouwvoorlichtin g e n landbouwonderwij s i n Suri name . XI V 25 7 MARTIN , K. , Vroeger e rijzinge n va n de n bode m i n Nüder landsc h West-Indië . I I 27 8 — D e waardeerin g va n Volt z al s pionie r voo r Suriname . VII I 58 8 MAY , T. , D e lepra , haa r voor komen , verspreidin g e n be strijdin g i n ' t bijzonde r inSu riname . VII I 547 ; I X 1 7 MENKMAN , W . R. , D e handela beteekeni s va n onz e Wes t *) . I a 5 6 — Scheepvaartbewegin g e n scheepvaartwetgevingo p Cu racao . V 18 5 — Doktore n ove r d e West . I X 7 8 — No g een s emigrati e va n Nederlander s naa r Suriname . I X 21 8 — Lant i s a pai . I X 28 9 — Eenig e opmerkinge n aa n d e han d va n d e Surinaamsch e begrootin g voo r 1929 . X 87 5 — Westindisch e handelssta tistieken . XI 1 — Moederlandsch e verant woordelijkhei d e n Westindi sch e autonomie . X I 40 8PAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N nawie , De . VERSLA G uitge brach t doo r d e Kame r va n koophande l e n fabrieke n t e Paramaribo . 1985 . XVII I 12 8 (W . R . Menkman) . Edler , Friedriih , Tn e Dutcf c .ReputH c an d t/i e America n fieeoZution. Baltimore , 1911 . I I 55 8 (B . d e Gaa y Fortman ) Edschmid , Karel , GZan z un d EZendSud-j4merifcas . Roma n eine s Erdteils . Frankfor t a/ d Main , 1982 . XI V 29 8 (B . d e Gaa y Fortman) . Eibergen , P . e n C . Lekkerker ker , SociaZ e ^eogra/i e aa n Ne derZan d e n zy n ouerzeesc/i e ge westen . Vijfd e dee l va n B . A. . Kwas t e n C . Lekkerkerker , Beknop t Zeerfcoef c de r aard ri}'fcsfcund e voo r buraersefeoZen , gymnasi a e n fcweefcsc/ioZen. Groningen , Batavia , 1988 . X X 253 ; Negend e druk , 1989 . XXI I 2 8 (B . d e Gaa y Fortman) ; zi e oo k Lekker kerker , C . Eigeman , Prof . mr . J . A. , in die ' e n d e ministerraad . Be n staatsrecfeteZi/fc e studie . 's-Gra venhage , 1929 . X I 54 2 (B . d e Gaa y Fortman) . Einaar , J . F . E. , Bi/draa e oorspe Z ua n de n eerste n EnaeZscfee n oorZoo . 's-Gravenhage , 1920 . I I 62 6 (S . va n Brakel) . ENCYCLOPAEDI E VOO R JONGE REN , zi e WI E I S DAT ? Engelberts , Dr . W . J . M. , Me t Hr . Ms . bruise r „Sumatra " o m d e Wes t ?iaa r d e Oost . Am sterdam , (1928) . X 48 0 (C . H . d e Goeje) . ETHNOS , 198G . Stockholm . XVII I 25 2 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . Euwen s O.P. , P . A. , He t St . jEZisaoet/i' s oost/tui s o p (Tura cao . Cura?ao , (1980) . XI I 49 2 (B . d e Gaa y Fortman) . — , — zi e GEDENKBOE K 1684 1984 . Fahrenfort , Dr . J . J. , zi e Blonk , Dr . A . Farabee , Willia m Curtis , „Th e Centra l Arawaks" . UNIVER SIT Y O F PENNSYLVANIA . TH E UNIVERSIT Y MUSEU M AN THROPOLOGICA L PUBLICA TIONS . Vol . IX . Philadelphia , 1918 . VI I 48 1 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . — , — „Th e Centra l Caribs" . UNIVERSIT Y O F PENNSYLVA NIA . TH E UNIVERSIT Y MU SEUM . ANTHROPOLOOICALPU BLICATIONS . Vol . X . Phila delphia , 1918 . I X 9 1 (C . H . d e Goeje) . Faris , Joh n T. , zi e Booy , Theodoo r de . Febr. , Ir . L . J . M. , D e wereZ d i n beeZd . Seri e I . Onz e overzee sch e gewesten . Me t beschrij vende n tekst . Haarlem , 1929 . X I 57 5 (H . D . Benjamins) . Seri e II . D e groot e Indisch e cultures . XXI I 45 . FERNANDEB , Dr . D. , zi e ECO NOMISC H STATISTISCH E BE RICHTEN . Fewkes , J . Walter , „ A pre histori e islan d cultur e are a o f America . A repor t o n prehis -PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N 8 3 — Sterve n d e Indiane n uit ? XV I 28 2 — Ho t merkwaardig e Eiland Karaïbisch . XVI I 24 1 — D e name n de r Antillen . XVII I 8 8 — O p de n oceaan voo r e n n a Columbu s (me t ee n oplossin g va n he t raadse l va n Antilla) . XVII I 0 5 — Voorzichti g me t de n bode m i n Suriname . XVII I 27 4 — D e bevolkin g va n Amerika . X X 12 9 — Boekbespreking . VI I 481 ; I X 89 , 91 , 185 ; X 881 , 480 ; X I 287 ; XI I 299 ; X V 71 ; XVII I 845 , 846 , 847 , 848 ; XI X 157 ; XX I 824 , 825 , 826 , 82 7 — Kaartbespreking . X 28 7 GONGGRIJP , J . W. , Spore n va n voorhistorisch e bewoner s va n Surinam e *) . II 1 — Wa t ka n i n zak e boschwe ze n o p Curaca o gedaa n wor den ? II I 10 8 — Ove r he t Orinoco-gebie d *) . I V 1 — e n GEROL D STAHEL , Ver sla g va n ee n rei s naa r de n Hendrikto p (Boven-Sara macca ) *) . V 1 , 77 , 12 9 — Surinaamsch e savanna' s e n veeteel t *) . V 83 7 GREINER , FERD. , Surinam e e n d e oorzake n va n d e achter lijkhei d deze r Nederlandsch e kolonie . I I 285 , 54 3 — He t Suriname-probleem . I X 531 ; X 35 5 GROL , G . J . VA N .Economisch e arbei d o p St . Eustatiu s va n gouvernementswege . 1908 1918.11151,19 8 GRUTTERINK , PROF . IR . J . A. , Bauxiet . I a 86 0 — IJzerman' s schet s va n d e geologi e va n Suriname . X V 14 5 GÜLCHER , MR . C . F. , Ee n Suri naamsc h koffieplante r ui t d e 18d e eeu w (S . L . Neale) . X X 4 1 HAJARY , H . N. , D e verwach t wordend e groot e gebeurteni s onde r d e Britsch-Indiër a i n Suriname . XI X 1 HALL , DR . C . J . J . VAN , D e proeve n va n dr . Fernando s i n d e koffie-proeffabrie k i n Suriname . X V 16 8 HALLEMA , A. , Frieslan d e n d e voormalig e compagnieë n voo r de n hande l o p Oos t e n West , X V 8 1 — Sprokkelinge n ui t vergeeld e blade n va n ee n eeu w gele den . X V 37 1 — He t jaa r 187 2 i n d e geschie deni s va n he t gevangeniswe ze n i n d e West . D e strafge vangeni s o p he t for t Nieuw Amsterda m aa n d e Surina me-rivie r i n de n loo p de r tij den . Ee n bijdrag e to t d e ge schiedeni s va n he t gevange nisweze n i n West-Indi ë *) . XV I 33 , 4 9 — Eenig e gegeven s ove r oud e gevangenissen , aar d de r ge vangenisstraf , verscheiden hei d va n ingeslote n gevange ne n e n vroegere gevangenis toestande n o p Curaca o gedu rend e d e 17d e e n 18d e eeuw*) . XVI19 2 — D e raadpensionarisMr.Lau ren s Piete r va n d e Spiege l e n zij n kolonial e politie k jegen s d e West . XI X 87 , 161 , 19 3PAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 5 8 Bos , A. , zi e Frickers , J . Breemen , Dr . P . J . van , zi e GEDENKBOE K 1684-1984 . Brensa , Care l J. , ïFes f Indië . Beschouwinge n ca n ee n toe rist . Soerabaja , Malang , Am sterdam , Curasao , 1981 . XII I 21 7 (W . E . Menkman) . Bruin' s kaar t va n Neder landse n Oost e n West-Indië . Zwolle . XI V 4 8 (Joh . F . Snelleman) . Bruin' s KAARTEN , Onz e Kolo niën . Nederlandsc h Oost e n West-Indië , 2d e druk . Zwol le , 1940 . XXI V 9 5 (P . Wa genaa r Humraelinck) . Brummelkamp , J. , zi e Blonk , Dr . A . Bruyning , S. , zi e ECONOMISC H STATISTISCH E BERICHTEN . Buiskool , Dr . mr . J . A . E. , Sw rinaamscfc staatsrecht . Am sterdam , 1987 . X X 1 9 (B . d e Gaa y Fortman) . Callegari , Dr . G . V. , „I l XX V Congress o internazional e degl i Americanist i a la Plata . Novembre-Dicembr e 1982" . Estratt o dagl i ATT I DELL' ACCADEMI A D l AGRICOLTU RA , SCIENZ E E LETER E D l VERONA , Seri e V , vol . XI , ann o 1988 . X V 17 0 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . — , — „L a Ceramic a dell'antic o Messic o ( I Nahua)" . RIVIST A TECNIC A MENSIL E „CORRIE R E DE I CERAMISTI" , 1984 , Perugia . XVI I 27 0 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . — , — „De i sitem i grafic i degl i Aztek i (Epoc a precolombia na) , co n ott o tavole" . BOL LETIN O DALL A ACADEMI A ITALIAN A D E STENOGRAFIA , 1984 , Padua . XVI I 27 0 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . Cappelle , Dr . H . van , Mythe n e n sa<7e n ui t tFest-7ndië . Zut feu , 1926 . I X 28 0 (Joh . F . Snelleman) . CATALOG O d e l a Rea l Bibliote ca . Tom o V I Manuscritos . Lengua s d e America . Tom o I . Madrid , 1928 . X I 28 7 (C . H . d o Goeje) . Clement i M . B . E. , Mrs . Cecil , Tftroug/ i Brittsf e Guian a to th e summi t o / itoraima . Lon den , 1920 . V 4 5 (H . D . Ben jamins) . Colenbrander , Dr . H . ï. , ifoto nia/ e geschiedenis . 's-Graven hage , 1925 . VII I 28 8 (C . K . Kesler) . Corporaal , Mr . dr . K . H. , D e internaiionaairechteZi/'fc e 6e trefcfcinge n fussche n d ian d e n FenezueZa , 7920 . Leiden , 1920 . I I 85 7 (C . va n Vollenhoven) . Cost a Gomez , M . F . da , He t wetgeven d orgaa n ca n Cura cao . SamensteHin g e n 6e poeyd/iei d 6ezie n i n feet fcader t?a n d e Nederïandscfe e fcoZoniaï e poiitiefc . Amsterdam , 1985 . XVII I 2 5 (B . d e Gaa y Fortman) . Cruis , Gastao , ^ 4 Amazoni a qu e e u üi . O6idos-Tumucumague . Ri o d e Janeiro , 1980 . XI I 29 9 (C . H . d e Goeje) . CURACAO . 2d e uitgav e (1988) . Uitgav e va n d e Koninklijk e vereenigin g OOS T E N WEST" . Bewerk t doo r he t bestuu r de r afdeelin g i n Curacao . 's-Gravenhage . X V 84 9 (B . d e Gaa y Fortman) . CURACA O (naa r d e laatst e gege -PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 1 9 TAAL. LAND E N VOLKEN KUND E VA N NSDERLANDSCH INDIË , 1928) . V 88 2 — i n Surinam e reed s i n he t jaa r 1714 ? C . K . Kesler . X X 27 0 7'eug d i n Surinam e *) , Over heidszor g voo r d e rijper e — , Mr . M . d e Niet . XVI I 8 8 — , Lan d bouwopvoedin g de r Surinaamsch e — . XX I 1 4 /ongeZieden , Surinam e voo r — , Joh . F . Snelleman . V I 2 1 Joodsc/i e gemeent e e n synagog e i n Suriname , D e stichtin g va n d e Portugeesc h — , Mr . R . Bylsma . I I 5 8 Jood^cfc e fcoZonisafie va n Guya n a (1660) , Ee n episod e ui t d e — , Jac . Zwarts . I X 519 ; zi e oo k WOLF , LUCIEN . ;'oMrnaZisfiefe , Surinaamsch e — , S . Kalff . V 46 8 — , — , Fred . Oudschan s Dentz . X X 88 , 65 , 28 9 fcoart va n Surinam e 178 7 *) , Alexande r d e Lavau x e n zij n e general e — , Mr . R . Byls ma . I I 89 7 Aoort , Surinam e i n — , Joh . F . Snelleman . XI I 44 6 KAARTBEBPREKIN G (kaar t va n Paramaribo , 1916-1917,Jhr . L . C . va n Panhuys . II I 22 1 [—] , Overzichtskaar t va n Suri name , 1927 , C . H . d e Goeje . X 287 ; zi e oo k fcarteering. A;adas bacove , OT TH O — . VII I 29 0 fciesrecftt i n Suriname , D e ont wikkelin g va n he t — , W . H . A . va n Romondt . I V 99 ; zi e oo k flattest. /ci/ccorscfcmoite / i n Surinam e e n elders , He t — , Jhr . L . C . va n Panhuys . XV I 86 1 Weedin g de r Surinaamsch e be volkingsgroepe n i n verban d me t aar d e n gewoonte n *) , D e — , Th . va n Lelyveld . I a 249 , 458 ; I b 20 , 12 5 fcZeine Zandbou w zi e Zandbouu; . } / zi e Zand ; / ko//i e e n d e mogelijkhei d to t verbeterin g de r reputati e e r van , No g eenig e opmerkin ge n ove r Surinaamsch e Libe ria — , Dr . J . E . va n Amstel . V I 27 1 &o//iepZanfe r ui t d e 18d e eeu w (S . L . Neale) , Ee n Suri naamsc h — , Mr . C . F . Gül cher . XX V 4 1