Citation
Nieuwe West-Indische gids

Material Information

Title:
Nieuwe West-Indische gids
Alternate Title:
New West Indian guide
Portion of title:
NWIG
Abbreviated Title:
Nieuwe West-Indische gids
Place of Publication:
's-Gravenhage
Publisher:
M. Nijhoff
Publication Date:
Frequency:
Four no. a year
quarterly
completely irregular
Language:
Dutch
Physical Description:
v. : ill. ; 25 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Civilization -- Periodicals -- Caribbean Area ( lcsh )
Genre:
periodical ( marcgt )
serial ( sobekcm )

Notes

Citation/Reference:
America, history and life
Citation/Reference:
Historical abstracts. Part A. Modern history abstracts
Citation/Reference:
Historical abstracts. Part B. Twentieth century abstracts
Language:
Dutch or English.
Dates or Sequential Designation:
40. jaarg. (juli 1960)-
General Note:
Published: Dordrecht : Foris Publications, <1986->

Record Information

Source Institution:
University of the Netherlands Antilles
Holding Location:
University of the Netherlands Antilles
Rights Management:
This item was contributed to the Digital Library of the Caribbean (dLOC) by the source institution listed in the metadata. This item may or may not be protected by copyright in the country where it was produced. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by applicable law, including any applicable international copyright treaty or fair use or fair dealing statutes, which dLOC partners have explicitly supported and endorsed. Any reuse of this item in excess of applicable copyright exceptions may require permission. dLOC would encourage users to contact the source institution directly or dloc@fiu.edu to request more information about copyright status or to provide additional information about the item.
Resource Identifier:
000273853 ( AlephBibNum )
01760350 ( OCLC )
ABP9733 ( NOTIS )
sn 86012467 ( LCCN )
0028-9930 ( ISSN )

Related Items

Preceded by:
West-Indische gids
Preceded by:
Christoffel
Preceded by:
Vox guyane

Downloads

This item has the following downloads:


Full TextNederlands West-Indische Gids

Prof. Dr. J. Boeke, Mr. B. de Gaay Fortman, W. R. Menkman


nl

VoorkaftDE WEST-INDISCHE GIDS

REGISTER OP DE JAARGANGEN I-XXV
1919-1943I.V. VAN D3 GARD3 & 0CT DRUKKERU. ZALTb bMiL


De

West-Indische Gids


ONDER REDACTIE VAN


Prof. Dr. J. BOEKE, Mr. B. DE GAAY
EN W. R. MENKMAN


REGISTER OP


FORTMAN


DE JAARGANGEN I-XXV
1919-1943


VOO0 R


'S-GRAVENHAGE
MARTINUS NIJHOFF
1945

INHOUD

Blt.
Trefwoordenlijst . . . . . . . . . I
Lijst van boeken en tijdschriftenartikelen. . . ... 51
Lijst van schrijvers met onderwerpen . . . ... 75

TREFWOORDENLIJST


op de opschriften der stukken, voorkomende in de jaargangen
I-XXV van De West-Indische Gids (1919/20-1948)

De opetellen zjn in vier afdeelingen ondergebracht:
A Nederlandsch West-Indie algemeen. verloren gebieden inbegrepen, ook
in Afrika en Brazili.
B Suriname,
C Curavao,
D West-Indib (in ruimen tin).
Vooraf gaan eenige opgaven van geregeld torugkomende opschriften
en van stukkon, die op de redactie van het tijdschrift betrekking hebben.
Na D volgen een paar opstellen, die niet ondergebracht kondon worden.
*) beteekent, dat een opstel verlucht is met afbeeldingen, kaarten of op
andere wijze.
Ale uit het opschrift de inhoud van een opstel niet blijkt, is dit opatel
tevens geplaatst wonder een trefwoord, dat tusschen [ i geplaatt.
Ia en Ib is 1919/20 XIV is 1932/3
II is 1920/1 XV is 1933/4
III is 1921/2 XVI is 1934/5
IV is 1922/3 XVII is 1935/6
V is 1923/4 XVIII is 1936/7
VI is 1924/5 XIX is 1937
VII is 1925/6 XX is 1938
VIII is 1926/7 XXI is 1939
IX is 1927/8 XXII is 1940
X is 1928/9 XXIII is 1941
XI is 1929/30 XXIV is 1942
XII is 1930/1 XXV is 1943
XIII is 1931/2


BIBLIOORAPHIE: Ia 78, 159,
244, 341, 426, 509; Ib 94,
188, 282, 865, 436, 511; II
64, 128, 176, 224, 272, 820,
868, 482, 480, 544, 640; III
111, 176, 224, 288, 336, 383,
496, 544, 608; IV 68, 128,
192, 240, 852, 899, 448, 512,
576, 668; V 127, 224, 885,
446, 496, 628; VI 95, 191,
287, 886, 431, 608, 647; VII
96, 148, 192, 240, 850, 399,
West-Indische Gids


448, 496, 544; VIII 94, 148,
192, 291, 840, 484, 488, 581,
572; IX 95, 191, 289, 287,
494, 542, 588; X 47, 188,
288, 888, 388, 432, 479, 544;
XI 45, 96, 176, 238, 288, 892,
445, 495, 582; XII 47, 109,
252, 808, 351, 898, 498, 541;
XIII 47, 95, 174, 240, 285,
445, 541; XIV 46, 79, 191,
228, 258, 802, 866, 416, 440;
XV 45, 76, 141, 178, 205,
TREFWOORDENLIJST


256, 282, 818, 850, 382, 407;
XVI 48, 77, 141, 173, 206,
289, 269, 302, 834, 367, 401;
XVII 32, 63, 126, 159, 191,
237, 272, 301, 335, 397;
XVIII 80, 61, 126, 158, 192,
222, 254, 286, 320, 349, 381;
XIX 30, 125, 159, 222, 254;
XX 32, 64, 94, 127, 159, 255,
288, 318, 851, 388; XXI 81,
64, 95, 128, 158, 191, 255,
802, 835, 367, 400; XXII 63,
96, 158, 192, 287, 320, 384;
XXIII 63, 96, 128, 192, 256,
820, 384; XXIV 81,126,192,
288, 352; XXV 32, 192, 288,
820
MBDEDEELINGEN: Ia 81, 161,
246, 43, 428, 510; Ib 96,189,
283, 488 (economische)
UIT DE PERB: Ia 73, 148, 285,
880, 408, 496; Ib 78, 188,
275,485, 509; II61,178, 221,
265, 480, 476, 540; III 110;
IV 125, 661; VII 140, 189;
VIII 92, 190, 570; X 98,
382; XI 240


WETGEVING: la 326; Ib 71,
268, 361, 363, 507
REDACTIE: Voorwoord van de
-. Ia 3
- Aan onze lezers [afscheid
van mr. D. Fock]. IIv66r 481
- Dr. Herman Daniel Benja-
mins, Oud-Inspecteur van
het Onderwijs in Suriname.
Secretaris onzer Redactie.
1850-25 Februari 1980 *). XI
v66r 1
- Job. F. Snelleman 1852-26
December-1932 *) door dr.
H. D. Benjamins. XIV 805
- Dr. H. D. Benjamins, over-
leden 23 Januari 1938 door
Job. F. Snelleman. XIV 887
- [Heengaan van C. A. J.
Struycken de Roysancour;
toetreding van W. R. Menk-
man]. XV v66r 49
- Job. F. Snelleman t. XX
161
- tijdschrift, Ons -. [inhoud
van DE WEST-INDISCHE
GIDs]. Kroniek. XXI 882


A. NEDERLANDSCH WEST-INDIE ALGEMEEN
(verloren gebieden inbegrepen, ook in Afrika en Brazilib)


1806, De algemeene toestand
onzer West-Indische bezit-
tingen in -, Dr. J. de Hullu.
II 407
1806, Memorie van den Ameri-
kaanschen raad over de Hol-
landsche bezittingen in West
Indie in Juli -, Dr. J. de
Hullu. IV 387
Adres door de West-Indische
kamer op 20 October 1919
gezonden aan Zijne Excel-
lentie den minister van Ko-
loniin to 's-Gravenhage (over
het telegrafisch verkeer tus-


schen Nederland en Neder-
landsch West-Indie). Ib 76
ambtenaren, Keuze en opleiding
van naar West-Indie uit te
zenden rechterlijke en be-
stuurs -, Mr. F. G. Schalk-
wijk. VIII 557
Amendeering van begrootings-
ontwerpen, Prof. mr. dr. J.
Verzijl. XXI 275
- Ph. A. Samson. XXII 53
Amerikaansch Nederland op bet
congress Nederland oversee",
W. R. Menkman. XIV 193
autonomie,Moederlandsche ver-
TREFWOORDENLIJST


antwoordelijkheid en West-
indische -. W. R. Menk-
man. XI 403
bankers en de West in de 18e
eeuw, Amsterdamsche -,
C. K. Kesler. VIII 499
bar? Wordt het niet t -.
(veelheid van vereenigingen
voor West-Indie), KRONIEK
XXI 189; zie ook belangstel-
ling.
begrootingen van Suriname en
Curavao, Eenige aanvullin-
gen op de ENCYCLOPAEDIA
VAN WEBT-INDIi, DP -. C.
R. Weytingh. XXII, 245
begrootingsontwerpen zie Amen-
deering
Belangstelling voor onze West,
KRONIEK XXI 894: zie ook
bar?
Berbice in 1771, De Nederland-
sche kolonie -, Mr. J. J.
Beyerman. XV 818
--, De geschiedenis der Luther-
sche gemeente in -, B. de
Gaay Fortman. XXIV 20,
51, 65
- en Suriname 1788-1816 *),
De ending der Herrnhutters
wonder de Indianen in ,H.
Weiss. II 86, 109, 187, 249
- in de 18de eeuw, Moeilijkhe-
den met betrekking tot eeds-
aflegging en het dragon der
wapenen in -, C. K. Kesler.
XXIV 129
Bezoek van een Haarlemmer
aan Suriname en Curagao in
1861 en 1862, G. A. N. Schel-
tema de Heere. XXV 821
bibliotheek zie Boekerij; Eco-
nomische bibliotheek; handels-
economische bibliotheek.
bloei van West-IndiL moge-
lijk? *) Is grooter -, Ir. P.


Cohen Henriquez. XVI 887
bodem in Nederlandsch West-
Indi6, Vroegere rijzingen van
den -, K. Martin. II 278
Boekerij van bet Departement
van Kolonitn. Ib 96; zie ook
Economische bibliotheek en
handcls-economische biblio-
theek.
botanische en zoologische onder-
zoekingen op het eiland Kra-
katau als eene aansporing tot
wetenschappelijke waarne-
mingen ook in Suriname en
Curaqao, De jongste -, Jhr.
L. C. van Panhuys. IV 878
Brazilie, Eene geschiedenis van
Hollandsch -, Mr. R. Byle-
ma. III 871
-, De Nederlanders in Guinee
en in -, Job. F. Snelleman.
XIII 881
- en de Caraibische zee, Ne-
derland in -, W. R. Menk-
man. XX 198
Caraibische zee zie Brazilig.
,,Cayanen" gedurende de ze-
ventiende eeuw, lets over de
Nederlandsche volksplantin-
gen in -, L. C. Vrijman.
XVIII 18
Comitd voor Indische lezingen
en leergangen, UIT DE PIBs.
Ia 289
ComitM voor koloniaal histori-
sche studifn, UIT DR PERS.
Ia 289; Ib 288
DARNDELB als gouverneur-ge-
neraal ter kuste vanGuinea*),
Mr. HERMAN WILLEM -, D.
A. Hoogendijk hist.dra.
XXV 257, 289
Doktoren over de West, W. R.
Menkman. IX 78
Economische bibliotheek ('s-Gra-
venhage). Ib 96; zie ook Boe-
TREFWOOBDENLIJST


kerij en handels-economische
bibliotheek.
E(conomische) B(ond) en V(rij-
heids) B(ond) in onze Indiin,
W. F. H. baron van Asbeck.
IV 37
EEDENfonds, Jaarverslag over
het VAN -. 1921 IV 850;
1922 V 125; 1923 VI 143;
1924 VII 188; 1925 VIII 142
1926 IX 94; 1927 X 236;
1928 XI 95; 1929 XII 46;
1980 XIII 44; 1981 XIV 190
-, Hot VAN -, Mr. dr. C. F.
Schoch. VI 27
eeuw, Na drie kwart -, (La
MONITEUR DES INDES ORIEN-
TALES ET OCCIDENTALES
1846/7), Jhr. L. C. van Pan-
buys .III 303
ENOYCLOPAEDIE VAN WEST-
INDIE, Aanvullingen op de
-, zie begrootingen.
EscH), Geschiedkundige sprok-
kelingen VI, Een eigenaardig
predikant (Ds. J.P.VAN-, B.
de Gaay Fortman. XXV 254
Essequebo in de laatste jaren
der 18e eeuw, Een Duitsch
medicus in -, (E. K. Rod-
schild), C. K. Kesler. XI 241
-, Lutherschen op St. Eusta-
tius en in -, B. de Gaay
Fortman. XXIII 846
Essequibosche correspondentie,
W. R. Menkman. XIV 59
Excellentie, De titel -, Fred.
Oudschans Dentz. XIV 179
-, De titel -, A. F. J. Brum-
mer. XIV 285
FALCK over de Nederlandsch
West-Indische eilanden en
Suriname. V 444; zie ook
handelsverdrag
Foire de Lyon, UIT DB PEBS.
Ib 78


Folklore in Nederlandsch West-
Indie, Jhr. L. C. van Pan-
huys. XIV 124; Aanvulling
XV 16
fondsen zie Stichtingen.
Friesland en de voormalige
compagnieen voor den handel
op Oost en West, A. Hallema
XV 81
gedenkpenningen, West-Indi-
sche -, S. Kalff. VI 223
gevelsteenen te Amsterdam *),
Merkwaardige -, C. K. Kes-
ler. XII 113
Guinee zie Brazilii.
handel op Oost en West, zie
Friesland.
handel van Canada in 1918 en
vorige jaren met .... de
Nederlandsche kolonien, De
buitenlandsche -, UIT DE
PEas. Ia 285
handelsbeteekenis van onze
West *), De -, W. R. Menk-
man. Ia 56
handels-economische bibliotheek
te Amsterdam, De -, ME-
DEDEELINGEN. Ib 283; zie
ook Boekerij, Economische bi-
bliotheek.
handelsmuseum van het Kolo-
niaal Instituut, West Indii
en de berichten nos. 1-100
van de afdeeling -, Ir. W.
Spoon. XVIII 116
handelsstatistieken, Westindi-
sche -,W.R. Menkman. XII
handelsverdrag met Engeland.
Advies van een koopman,
den Rotterdammer Frans
Smeer, ann Falck, toen er in
1825 onderhandeld werd over
een -. V 663
[- met Engeland (1825), On-
derhandelingen over een -1,
UIT DE PERS. Ia 496
TREFWOORDENLIJST


Historische momenten. 14 Mei
en 1 Juni 1927 (Radiotoe-
spraken van H. M. Koningin
Wilhelmina en H. K. H.
Prinses Juliana en dr. Ko-
ningeberger). IX 188
historische studien zie ComitY.
HOUTEBEEN zie JOL.
jaarbeurs te Lyon, Koloniale
deelneming aan de --, UIT
DE PERS. Ia 238
jaarverslag zie EEDEN/onds;
Koloniaal Iastituut.
JOL, alias kapitein Houtebeen.
1620--1640, 1)e reizen naar de
West. van CORNELIS CORNE-
LIsZ. -. 1. van Ovetreem.
XXIV 1. 83
Jot n:ar Angola en Sio Tho-
wm 30 Mei 1641-31 Oct.
1641 *), I)e expeditie van
-, K. Ratelband. XXIV 821
Jubileumtentoonstelling 1988,
zie Koloniaal Instituut.
kaart voor onzen tijd, De -,
(Bruins kaart van Neder-
landsch Oost en West In-
die), Joh. F. Snelleman.
XIV 43
kalender 1920, West-Indische
-. Ib 189
K(atholieke) R(adio) O(mroep)
zie R(adio) O(mroep).
Katholieken zie Vereeniging.
[Kennis van onze koloniBn],
UIT DE PERs. I 239
koloniaal historische studian zie
Comitd.
Koloniaal Instituut, Uit het
achtste jaarverslag, 1918,
van het -, UIT DE PEas.
Ia 289
-, De West-Indische zaal in
het museum van het -,Joh.
F. Snelleman. X 149
-, Jubileum-tentoonstelling


1988 -, W. R. Menkinan.
XX 317
-, Het -, B. de Gaay Fort-
man. XXIII 258
- zie ook handelsmuseum.
Koninklijken West-Indischen
maildienst, De oprichting
van den --, Dr. M. G. de
Boer. Ia 111; zie ook vloot-
beweging.
kunst in West-Indii, Vroegere
-, S. Kalff. IV 358
leergang, Een Westindische -,
Mr. F. G. Schalkwijk. X 320
leger zie Vreemdelingen.
Linschoten-vereeniging, De -,
Joh. F. Snellelnan. XIII 275
-, De -. Kort overzicht van
haar dadlen en streven. Eon
opwekking gericht tot alle
ontwikkeldle Nederlandors,
W. R. Menkman. XXIV 29
L(uchtvaart) M(aatschappij),
De West-Indische afdooling
der K(oninklijke) -, L. F.
Bouman. XIX 7.
luchtverkeer in West-Indie, De
ontwikkeling van het Neder-
landsche civiele -, H. M. C.
Duymaer van Twist. XXIV
181
Luthersche gemeente zie Berbi-
ce; Essequebo.
MARTIN door Prof. dr. L. Rut-
ten, Een levensbericht van
Prof. Dr. J. K. L. -, Jhr. L.
C. van Panhuys. XXV 888
Memorie van den Amerikaan-
schen raad over de Holland-
sche hezittingen in West-
Indi6 in Juli 1806, Dr. J. de
Hullu. IV 887
momenten zie Historische mo-
menten.
MONITEUR DEB INDES ORIEN-
TALES zie eeuw.
TREFWOORDENLIJST


monsterkamer van bet Departe-
ment van Koloniin, De -,
UIT DB PEBB. II 221
munten, lets over oude West-
Indische -, W. K. F. Zwier-
zina. V 60
museum zie handelsmuseum.
Natuurschoon in Nederlandsch
West-Indie, Jhr. L. C. van
Panhuys. XXV 181
,,Nederland over zee", Ameri-
kaansch Nederland op bet
congress -, W. R. Menkman.
XIV 198; zie ook Brazilie.
Nederlanderschap in Suriname
en Curagao, Het -, Fred.
Oudschans Dentz. IX 181;
XVI 205
NETBCHER, PIETER MARINUS,
Fred. Oudschans Dentz.
XXIV 118
New York zie Vereeniging.
niederlandische Kolonialreich,
Das -, KRONIEK. XXI 126
[onderwijs] Een toevalligheid
(Plan-Deterding), Job. F.
Snelleman. VII 165
onderwijscongres, Tweede Ko-
loniaal ?-, UIT DE PuRs. Ia
412
[onderwijzers] bij overgang naar
het bijzonder lager onderwijs
in de kolonie Suriname of in
de kolonie Curagao), (Behoud
van uitzicht op Nederlandsch
pension door -, WETGB-
VING. Ib 507
Oorlog en handel in West-Indie,
W. R. Menkman. XX 77, 97,
Phohi in de West, De -, L. H.
Moerheuvel. XIX 80;zie ook
R(adio) O(mroep).
plan-JAs. Hot (46n rechter-
lijke macht voor Neder-
landsch Indie, Suriname en
Curagao), B. de Gaay Fort-


man. XXI 173; KRONEEK.
XXI 301
predikanten, Westindische -,
S. Kalff. X 403, 465
prins Willem Frederik Hendrik
aan Suriname en Cura Het bezoek van -, Ph. A.
Samson. XVII 273
R(adio) O(mroep), De West en
de K(atholieke) -, Paul de
Waart. XIX 16; zie ook
Phohi.
[Radiotoespraken] zie Histori-
sche momenten.
[Rechtsbedeeling] zie plan-JAs.
regeeringsreglement, Wijziging
-. Ib 368
regeeringsreglementen enz. op 5
Mei 1922, in het gebouw van
het department van Kolo-
niin, Installatie door den
minister van Kolonien, den
heer S. de Graaff, van de
commissie in zake herziening
der West-Indische -.IV 177
rooftochten met tragischen af-
loop, Twee -, C. K. Keeler.
III 609
scheepsjournalen, Oude-,Fred.
Oudschans Dents. IV 557
scheepvaart *), De West en on-
ze -, W. R. Menkman. XII
281, 268
Schorsing van koloniale veror-
deningen, D. Coutinbo. VI
561
slavenhandel, Uit de eerste da-
gen van den West-Indischen
-, C. K. Kesler. XXII 174
Slavenopstanden in de West, C.
K. Kesler. XXII 257, 289
SPIEGEL en zijn koloniale poli-
tiek jegens de West, De
raadpensionaris Mr. LAU-
RENS PETER VAN DE -, A.
Hallema. XIX 87, 161, 198
TREFWOORDENLIJST


SPRANGER, QUIRIJN -. Jhr. L.
C. van Panhuys. XII 535
Sprokkelingen uit vergeelde bla-
den van een eeuw geleden, .
Hallema. XV 371
staatsdeelen, Het amendement-
Marchant op art. 94 van de
grondwet van 1917 en de
West-Indische -, Dr. mr. F.
M. da CostaGomez. XVII 874
staatsrecht, Ook Westindisch
-, Jhr. L. C. van Panhuys.
XXV 876
Steunfonds voor studeerenden
uit West-Indi6. IV 574; zie
ook [Studiebeurzen].
Stichtingen en fondsen in de
West, Fred. Oudschans
Dentz. XV 890; XVI 1
STORK VAN 'S ORAVESANDE,
Voordracht door J. A. J. de
Villiers. III 470
[Studiebeurzen], MEDEDEELIN-
GEN. Ia 248; zie ook Steun-
fonds.
Tabago, KRONIEK. XXI 157;
zie ook Tobago.
[Telegrafisch verkeer] zie Adres.
tentoonstelling, West-Indische
-, Job. F. Snelleman. 11177
-, De West-Indische afdeeling
op de Arnhemsche -, Job.
F. Snelleman. X 275
--, Te Parijs, Suriname en Cu-
racao op de international
koloniale -, C. K. Kesler.
XIII 188; zie ook Koloniaal
Instituut.
Tobago. Een vergeten Neder-
landsche kolonie, C. K. Kes-
ler. X 527
-. Een bijdrage tot de geschie-
denis der Nederlandsche ko-
lonisatie in tropisch Amerika,
W. R. Menkman. XXI 218,
805, 869; XXII 88, 97, 129


- zie ook Tabago.
toevalligheid, Een (plan-
Deterding), Job. F. Snelle-
man. VII 165
Tortola, W. R. Menkman. XX
178
tropische geneeskunde, Fonds
tot bevordering van weten-
schappelijke onderzoekingen
op het gebied der -, UIT DE
PEBs. Ia 289
tropische klimaat, De invloed
van het -, (Prof. dr. C.
Eykman). VI 141
uitgaven, Twee belangrijke -,
(I. A. Wright, Nederlandsche
zeevaarders op de eilanden in
de Caraibische zee en aan de
kust van Columbia en Vene-
zuela gedurende de jaren 1621
-1648(9) I en G. J. van Grol,
De grondpolitiek in het West-
Indische domein der Generali-
teit), W. R. Menkman. XVII
198; zie ook XVIII 161, 218
USSELINCX en de opricbting
van de Westindische com-
pagnie, WILLEM -, C. K.
Kesler. III 65
Vereeniging van Oost- en West-
Indische Katholieken, UIT
DI PERs. Ib 275
-- van West-Indibrs te New-
York, Tienjarig bestaan van
de -, UIT DR PBss. Ib 485
verordeningen zie Schorsing.
Vlootbeweging Kon. W. I. Mail,
Ia 81, 161, 246, 848, 428,
510; Ib 97, 189, 284
volksgezondheid in onze West-
Indische kolonien, De -, H.
van Kol. Ia 269; zie ook Ia
415, (UIT DE PERa).
VOLLENHOVENt, Prof.MR. DR.
C. VAN -, B. de Gaay Fort-
man. XV 69
TREFWOORDENLIJST


voordracht te Leipzig over
West-Indie, Een -. XI 488
voyagion, Een trts van oude-,
Job. F. Snelleman. XII 889
vraagstukken ten opzichte van
onze West anderhalve eeuw
geleden, Koloniale -, A.
Hallema. XXI 78, 108
Vreemdelingen in het Westindi-
sche leger,S. Kalff. IX 161
V(rijheids)B(ond) zie E(cono-
mische )B(ond).
wapen voor Suriname en Cura-
gao, Een afzonderlijk -,
Jhr. L. C. van Panhuys. Ia
175 (verbetering la 343)
West-lndiers zie Vereeniging.
West-Indische compagnie zie
UBSELINCX.


West-Indische kalender 1920.
Ib 189
West-Indische kamer, UIT DE
PERs. Ia 148; zie ook
Adres.
Zeventiende-eeuwsche concur-
renten der Nederlanders in
de West, C. K. Kesler. VIII
437
zilvervloot (9 Sept. 1628) *), De
verovering van de -, C. K.
Kesler. X 193
-, Nog iets over de -, C. K.
Kesler. X 332
zodlogische onderzoekingen zie
botanische en zo6logische on-
derzoekingen.


B. SURINAME


aanslibbingen der Surinaam-
ache rivierea, De --, Dr. H.
van Cappelle. Ia 375
[AANVAARDINGBREDE], Rede
door gouverneur mr. A.J. A.
A. baron van Heemstra op
28 Mei 1921 in de Koloniale
staten uitgesproken ter aan-
vaarding van het bestuur
over de kolonie Suriname.
III 173
Aanvaardingsrede van gouver-
neur dr. A. A. L. Rutgers in
de Koloniale staten op 80
Mei 1928. X 186
aardefen zie slangenbeet.
achterlijkheid deer Nederland-
sche kolonie, Suriname en de
oorzaken van de -, Fred.
Greiner. II 285; zie ook II
548
18e eeuw, Suriname in de -,
Prof. dr. A. A. van Schelven.
IV 65


1816, De Nederlandsche regee-
ring tegenover de kolonie Sn-
riname in -, Jhr. L. C. van
Panhuys. VIII 468
Adres der Koloniale staten d.d.
14 Mei 1926 (in zake de wel-
vaart v. Suriname). VIII140;
zie ook Boschnegers; request.
AERssEN VAN SOMMELBDyCK,
VAN --, zie brieven; grond-
brieven ; gouverneursfamilie;
karteering.
Afaka zie Boschnegerschrift.
Afrikaansch bijgeloof zie
Sndfji-Koti.
Afrikaansche resten zie Creolen-
taal.
afstamming zie Boschnegers.
Albina, Schetsjes nit -, Ha-
raid Schiitz. VII 271; VIII
899, 478
ALGEMBEN NEDBRLANDBCH
VERBOND, UIT DR PERS. Ia
884
TREFWOORDENLIJST


- Groep Suriname. III 110;
zie ook Orinoco-gebied; Rede.
Allodiaal eigendom en erfelijk
bezit in Suriname, Mr. A. S.
de Blecourt. IV 129; zie ook
grondbrieven; grondeigendom;
grondpolitiek.
Amazonen zie Oudheden.
ambtenaren in Suriname, De
salarisverbetering der -, D.
F(ock). Ia 324
Amendeering van begrootings-
ontwerpen, Ph. A. Samson.
XXII 53 (zie ook XXI 274).
Amerikanisten-congres te Ham-
burg, Surinaanische ondor-
werpen op het -, Jhr. L. C.
van Panhuys. XIII 203, 310
Ananascultuur in Suriname, P.
Bosch Reitz. XIII 281
Ananas-Kultuur in Suriname,
Charles Douglas. XI 84
AnnotatiOn zie bodemgesteld-
heid; NEPVEU.
APIRA BEHN zie BEHN.
APINTO, Louis -, H. Schiitz.
X 800
arbeid en arbeidskosten zie be-
schouwingen, Enkele -.
arbeidersbevolking in Suriname,
Het verkrijgen van een vrije
-, J.S.C. Kasteleyn.III225
archief in Londen, Uit het Suri-
name -, (M6moire sur les
Indiens & Suriname van F.
van Heshuysen). VII 846
armoedige boel geweest? Is het
in Suriname steeds een -,
UIT DE PERS. VIII 92
Aucaner Boschnegers, Overeen-
komst met de -, G. J. Staal.
IV 48; zie ook Installatie.
Aucaners *), Bij de -, Willem
Fr. van Lier. III 1; IV 205,
597
- Het voorspel der installatie


van den posthouder bij de -,
G. J. Staal. III 680
Bacoven in Suriname, C. K.
Kesler. XIV 216; zie ook ba-
nanen; KEYE.
bacovencultuur, De hervatting
der Surinaamsche -, W. R.
Meukman. XVI 847
BAEZA (1851-1923), In memo-
riam mr. JOHN ALLISON -,
J. H. Abendanon. V 883 (met
portret).
balata uit Suriname, Br. Guya-
na, Cayenne en Venezuela in
de jaren 1863 t/m 1919,
Stant van den uitvoer van
-. III 495
Bananen en bacoven, Fred.
Oudschans D)entz. XXIV 246
banen, In nieuwe (hygiine),
UIT DE PERS. Ia 419
bank zie circulatiebank.
Bauxiet, Prof. ir. J. A. Grutte-
rink. Ia 860
bauxietnijverheid en de stich-
ting van een nieuwe stad in
Suriname *), De -, Fred.
Oudschans Dentz. II 481
Bauxite Maatschappij, Suri-
naamsche -, (concessie voor
draadlooze telegraaf en tele-
foon aangevraagd), UIT DB
PERS. Ia 42;zie ook Moengo.
beeld uit bet verleden, Een -,
(plantage-inventarissen van
1820), UIT DE PEas. VII 140
-, Suriname in -, Joh. F.
Snelleman. VII 286
begrooting (1920), Een aanvul-
lings-, UIT DE PERS. Ib 280
- voor 1925 in de Staten-
Generaal, De Surinaamsche
-, A.S.J. Fernandes.VII 289
- voor 1929 in de Tweede Ka-
mer, De Surinaamsche -,
M. Welle. X 495
TREFWOORDBNLIJST


- voor 1929. Eenige opmer-
kingen san de band van de
Surinaamsche -, W. R.
Menkman. X 875
[Begrooting van Suriname voor
1919] (HET VADERLAND van
9 April 1919), UIT DE PERs.
Ia 73 (Wend het roer).
[Begrooting van Suriname voor
1922], Petitie aan Kroon en
Tweede kamer, Een -. III
605.
begrootingsontwerpen zie Amen-
dering.
BEHN, Een koninklijke slaaf in
Suriname.Roman doorAPHRA
-. Aanteekening betreffen-
de de schrijfster *), Dr. H. D.
Benjamin. Ia 474
-, De geschiedenis van den ko-
ninklijken slaaf door APHRA
-. Ia 477; Ib 52, 889, 448
-, Nog eens APHRA -, Dr. H.
D. Benjamin. II 517
- in Suriname geweest? Met
nog lets over de schrijfster.Is
APHRA -, Dr. H. D. Benja-
mine. VIII 451
behoeften, Suriname's -, G. J.
Staal. III 402, 497; IV 91
bekroond, Suriname -, Jhr. L.
C. van Panbuys. XVI 294
belastingen in Suriname, Eenige
aanvullingen op de ENCYCLO-
PAEDIE VAN NEDERLANDSCH
WBST-INDIi, De -, G. R.
Weytingh. XXII 887,358
beliefs pertaining to certain
places in Surinam, Popular
-, Thomas E. en Arthur P.
Penard. X 17
BINJAMINs, DR. HERMAN DA-
NIBL -, Oud-inspecteur van
het onderwijs in Suriname.
Secretaris onzer redactie.
1850-25 Februari 1980. Bij


zijn beeltenis, J. Boeke (na-
mens redactie en uitgever).
XI 1
BENJAMIN t, DR. H. D. -,
Job. F, Snelleman. XIV 387
BBNJAMINs herdacht in de Ko-
loniale staten van Surinane,
Dr. H. D. -. XV 181
beschikking van den gouverneur
van Suriname, Een interes-
sante (Saramaccaner
Boschnegers). VI 238
beschouwingen, Enkele (sui-
ker, arbeid en arbeidskosten,
rijst, malachra, Europeesche
kolonisatie), Tj. Pyttersen.
IX 545
besmetelijke ziekten zie hospi-
taal.
bestuur van Suriname in 1816,
Mr. Lammens over het -,
Jhr. L. C. van Panhuys. XVI
151
Bestursinrichting van Surina-
me. Ib 270; zie ook staats-
inrichting.
bestuursregeling van Suriname.
Opruiming. De -, J. Bakker.
X 813
Bevliegingen? (luchtdienst tus-
schen St. Laurent du Maroni
en de Boven Marowijne). Ia
240
bevolking van Suriname,De na-
tuurlijke aanwas der -, A.
T. Oliveira. V 561
- in Suriname in 1919 naar
leeftijd en geslacht, Diagram
van de verdeeling der -, Dr.
J. W. Wolff. VII 898
bevolkingscijfers van Britsch
Guiana en Surname, Dr. H.
D. Benjamin. V 197
bewoners van Suriname, Sporen
van voorhistorische -, J. W.
Gonggrijp. II 1
TREK WOORDBNLIJST


bezcaren, Ontwrongen (naar
aanleiding van een verzoek-
schrift van den Onderne-
mersraad voor Suriname van
22 Juli 1926 aan den minis-
ter van Kolonien over de
economische omstandighe-
den van Surinane), G. J.
Staal, VIII 235
binnenland te late exploree-
ren? Kan Nederland worden
opgewekt om bet Surinaam-
ache -, W. R. Menkman.
XVI 145; zie ook ontdek-
kingsreizen; vruchtbaarheid.
binnenlanden zie Natuurweten-
schappelijk onderzoek.
biologisch onderzoek in Surina-
me *), Een vreemdelingen-
laboratorium voor -, Gerold
Stahel en A. Reyne. II 65
Birdcatching in Surinam *),
Thomas E. en Arthur P. Pe-
nard. VII 545; zie ook Orni-
thology.
bladzijden nit de geschiedenis
van Suriname, Duistere -,
(1667-1680), C. K. Kesler.
XI 118
blanke ras zie Kolonisatie.
blanken zie landbouwkolonisatie.
bodem in Suriname, Voorzich-
tig met den -, C. H. de
Goeje. XVIII 274; zie ook
aanslibbingen.
bodemgesteldheid en suikerplan-
tage-exploitatie in Suriname
1765, Over (volgens de
annotation van gouverneur
Jan Nepveu). Met een na-
schrift, Mr.R. Bylsma. IV 841
boek, De geschiedenis van een
(verhandeling over den
landbouw .... door Antho-
ny Blom), Fred. Oudschans
Dentz. VII 571


boekjes over Suriname, Twee
oude -, Dr. H. D. Benja-
mins. IV 167
- over Suriname, Nog eon
paar oude -, Dr. H. D. Ben-
jamins. VI 582
Boeren-kolonisatie zie kolonisa-
tie.
Boeren-kolonisten, Het feest der
-, UIT DE PERB. II 265
BONAPARTE t, ROLAND -, Re-
dactie. VI 94
Boomen en hout, Joh. F. Snel-
leman. XII 198; zie ook hout.
[BosCH, J. ORAAF VAN DENj,
Een koninklijke commissans
in Suriname, S. Kalff. VIII
145
Boschnegerdeurslot (klavier-
slot) *). Zijn oorsprong en
toepassing, Hot -, Fred.
Oudachans Dentz. XVII 228
Boschnegerherinneringen, G. J.
Staal. IV 42
Boschnegerkunst, Jhr. L. C. van
Panhuys. XIII 153
Boschnegers en Indianen, Een
padres over -, Jhr. L. C. van
Panhuys. Ia 71
- aan de Boven-Saramacca,
UIT DE PERB. Ia 288
- en Indianen in Suriname,
Het aantal en de woonplaat
sen van de -, Jhr. L. C. van
Panhuys. III 83
-, Over de afatamming der
-, L. Junker. V 310
-, Godedienst, zeden en ge-
bruiken der -, L. Junker.
VI 78
-, De godsdienst der -, L.
Junker. VII 81, 127, 158
-, Versieringskunst der -, H.
ten Kate. XI 437
-, Een Amerikaanseh profes-
sor over Surinaamsche -,
TREFWOORDENLIJST


Dr. H. D. Benjamins. XI
488; zie XII 449
-, Amerikaansche geleerden
over -, Dr. H. D. Benja-
mins. XIII 223
[Boschnegers], Een interessante
beschikking van den gouver-
neur van Suriname. VI 288
- Een staat in den staat, L.
Junker. XIV 267, 321
- zie ook Aucaner(s);Bush-ne-
groes; Jankoesoe; Saramac-
caner.
Boschnegerschrift van Afaka,
Het -, C. Bonne. II 391
Branden in Paramaribo *), Na
100 jaar -, C. K. Kesler.
XIV 164
Brief van A. Kappler aan dr.
H. ten Cate(een historisch ge-
ografisch document.XII 249
Brief van den gouverneur van
Suriname, mr A. J. A. A. ba-
ron van Heemstra, aan den
voorzitter der Koloniale sta-
ten, van 21 Februari 1925(na
diens terugkeer uit Neder-
land). VII 85
brieven van gouverneur Van
Aerssen van Sommelsdyck
aan directeuren der societeit
van Suriname uit bet jaar
1684, De -, Mr. R. Bylsma.
V 424; VI 41, 598; VII 176;
XI 263
Brieven uit Suriname, R. D.
Simons. III 281
Britsch-Indiirs mogelijk? Is
een degelijke kolonisatie met
-, UIT DB PERS. II 476
-, Leerplichtopvatting bij de
-, UIT DE PBns. II 477
- in Suriname, Job. F. Snelle-
man. XII 291
- in Suriname, De verwacht
wordende groote gebeurtenis


wonder de -, H. N. Hajary
XIX 1; zie ook Miskenning.
- in Suriname, De -, C. de
Klerk CssR. XXIV 97
Britsch-Indische kolonie vraagt
versterking, De -, UIT DE
PBRs. II 541
Britsch-West-Indische vereeni-
ging (West India Committee
circular), Het veertien-
daagach tijdschrift van de-,
Jhr. L. C. van Panhuys. Ia
142
Broedergemeente, Evangelische
-, zie Evangelische; Herrn-
hutters; Moravische zuster-
reis; scholen;verzekeringskas;
ZINZENDORF, VON.
Burgerlijken stand en van eeni-
ge familienamen in Surina-
me, De geschiedenis van den
-, Fred. Oudschans Dentz.
XXIII 51
Bush-negroes, 1929 *), The
second North-western uni-
versity expedition for the
Study of Suriname -, Mel-
ville J. Herskovits. XI 893
-, An American professor res-
ponds to dr. Benjamins' cri-
ticisms of certain remarks on
the -, (zie XI 488), Dr.
Morton C. Kahn. XII 449
bijgeloof zie Sndtji-Koti.
cacao nit Suriname, Oudete uit-
voer van -, Dr. H. D. Ben-
jamins. VI 92
cacao-aanplant in Suriname
(1686), De oudste -, D. S.
van Zuiden. III 79
cacaocultuur, Een verblijdend
teeken. De herleving van de
-, UIT DE PBRS. II 174
-in Suriname *), Geschiede-
nis der -, A. Reyne. VI 1,
49, 107, 193
TREFWOORDENLIJST


- zie ook KEYE.
CAPPELLE, DR. H. VAN -
(overleden 24 Augustus
1932). Job. F. Snelleman.
XIV 225
Cassavecultuur in Suriname, L.
Junker. XIII 80
Chineesche immigranten in Suri-
name, Joh. F. Snelleman. II
225
Chineesche republiek zie Rede.
Chineesche societeit zie Rede.
circulatiebank in Suriname
(1849-1864), Stichting van de
Surinaamsche bank. Pogin-
gen tot oprichting van eene
-, J. van Ettinger. IX 809
collectie-Six, Suriname in de -,
Job. F. Snelleman. VII 440
comit ,,Volksbelang" zie Re-
quest.
commanders van Suriname in
de jaren 1680-1804, Eenige
bladzijden uit het leven der
-, Fred. Oudschans Dentz.
XXIV 161
commissaris in Suriname, Een
koninklijke (J. graaf van
den Bosch 1827/8), S. Kalff.
VIII 145
concurrenten der Nederlanders
in de West, Zeventiende-
eeuwsche -, C. K. Kesler.
VIII 487
conflict tusschen Amsterdam en
de Staten-Generaal over Su-
riname in 1774 en '75, Een
-, C. K. Kesler. IX 575; X
11
Corantijn, de westelijke grens-
rivier van Suriname en haar
rechter-zijrivier de Kabalebo
De -, C. van Drimmelen.
X 49; zie ook Indiaansche
rotsteekening.
Corantijnkwestie, Minister De


Graaff en de -, Dr. H. D.
Benjamins. V 259
-, twee stappen vooruit, De
-, Dr. H. D. Benjamins.
VI 337
-, Een nieuw geluid in de -,
Dr. H. D. Benjamin. VII
811
- op den goeden weg, De -,
Dr. H. D. Benjamins. VIII
298
-2 Hoe staat 't than met de
-, Dr. H. D. Benjamins.
IX 389
- (Aanvulling) De -, Dr. H.
D. Benjamin. IX 498
-, bij Buitenlandsche Zaken,
De-, Dr. H. D. Benjamins.
X 571
-, Nieuw licht uit oude be-
scheiden. De -, Dr. H. D.
Benjamin. XIII 49
-, zie ook grens; grenzen;
grenskwesties.
Coronie, Door de modder naar
-, G. J. Staal. III 466
-, Een wegtrac6 door bet moe-
ras naar -, B. J. Kluvers.
III 641
Creool in de literatuur vanSuri-
name, De plaats van den -,
Fred. Oudschans Dents.
XIX 208
Creolen? Fr. M. F. Abbenhuis.
XX 148
Creolentaal van Suriname, Afri-
kaansche resten in de -, Lou
Lichtveld. X 891, 507; XI
72, 251
Crdoles, Pogmes -, J. F. Luis
Merlet, UIT DE PERB. II 548
CROMMELIN, Iets over gouver-
neur -, S. Kalff. XIV 8
Crynssenherdenking in 1917, De
-, Fred. Oudschans Dents
XVIII 276
TREFWOORDENLIJST


Cultures in Suriname*), De toe-
komst van verschillende -,
Tj. Pyttersen. II 445 (rijst),
573, 608 (suiker); III 177
(cassave), 344 (koffie, cacao,
tabak), 507 (mais), 565 (pin-
da, glucine, phaseolus !una-
tus, bananen en bacoven,
ananas, sinaasappelen, cac-
tus, cocos).
- in Suriname en elders,
Kantteekeningen over -,
Tj. Pyttersen. XI 49;
--zie ook Ananas; Bacoven;
Bananen; balata; beschou-
wingen; Cassavecultuur; ka-
toencultuur; landbouw; Olie-
palmen; Sinaasappel-culuur ;
sinaasappelen; vruchtbaar-
heid; vruchtenbedrijf; vruch.
tencultuur.
Cultuurcrediet voor Suriname,
Mr. dr. C. F. Schoch. Ia 24
cultuurwaarde van Suriname,
De -, Tj. Pyttersen. XIII
109
-, De -, L. Junker. XIV 417
--, De -, Gerold Stahel. XV
158
dagboek *), Uit een oud -
(1894/5), Th. B. van Lely-
veld. XV 869
DAHLBEsO, De fortuinlijke
loopbaan in Suriname van
den Zweed C. G. -, Fred.
Oudschans Dentz. XXIII
269
DAHLBERO-BARON, Het einde
van de legend -, Fred.
Oudschans Dentz. X 165
[Dansen], UIT DE PERa. Ia 74
DiportA's in Suriname tijdens
het behind van den gouver-
neur Friderici, C. K. Kesler.
XII 558; zie ook woord, Het
pijnlijk -.


districtsgeneesheer in Suriname,
De opleiding en de positive
van den -, C. Bonne. VII
433
doopplechtigheid met een ko-
ninklijken peter, Een Suri-
naamsche -, Fred. Oud-
schans Dentz. XXIV 883
Drankverbruik in Suriname, S.
van Deventer. V 63
drinkwatervraagstuk in Surina-
me en het stadium zijner
oplossing, Het -, G. Ph.
Zaal. XIX 65; zie ook water-
leiding.
Economisch Suriname en het
loonstelsel, Theod. A. C.
Comvalius. (IX 449)
Economisch Suriname, Theod.
A. C. Comvalius. XIII 144
economische toekomst, Surina-
me's --, A. Beyne. II 467
economische toestand van Suri-
name, De -, L. C. Prey. XV
227
-, De -, Mr. A. van Traa.
XV 338
-, zie ook bezwaren.
Economische waardebepaling
van Suriname, Ir. E. C.
Abendanon. Ia 165
eedsvraagstuk in Suriname, De
oplossing van het -, Ph. A.
Samson. XXII 284
eigendom zie Allodiaal eigen-
dom; grondeigendom.
Emigratie naar Suriname (Ant-
woord aan den heer W. R.
Menkman), Dr. Th. Lens.
IX 137 (zie IX 78).
- van Nederlanders naar Su-
riname, Nog eens -, W. R.
Menkman. IX 218
- uit Oost-Indi6 naar Surina-
me, Dr. H. D. Benjamins.
VI 479
TREFWOORDENLIJST


ENCYCLOPARDIE VAN (NEDER-
LANDSCH) WEST-INDIi, Aan-
vullingen, zie begrootingen A;
belastingen; financing; gou-
verneurs; krijgsmacht; munt-
wezen; onderwijs.
Engelsch behind, Suriname on-
der -, W. R. Menkman.
XVII 322.
Engelsch bestuur op dat van de
Bataafsche republiek in 1802.
Een blik op den toestand van
Suriname bij den overgang
van het -, Fred. Oudschans
Dentz. XXIII 779
erfelijk bezit zie Allodiaal eigen-
dom.
Errata, KRONIEK. XVIII 888;
XIX 219; XX 285, 815, 848;
XXI 28, 93
Ethnological expedition to Suri-
name, 1928, Preliminary re-
port of an -, Dr. Melville J.
Herskovits. X 885
Europeesche kolonisatie zie ko-
lonisatie.
Evangelische broedergemeente in
Suriname, De -, Jonkvr. J.
W. baronesse van Lynden.
XXI 161; zie ook Herrnhut-
ters; reis; scholen; verze-
keringskas; ZINZENDORF,
VON.
EVERTSEN, CORNELIS, zie ez-
peditie.
expeditie van Cornelis Everteen
in Suriname deed, Wat de
-, Joh. F. Snelleman. X 828
familienamen zie Burgerlijken
stand.
FERMIN M. D., PHILIP-, Fred.
Oudschans Dentz. XXIV 90,
120
financing van Suriname, Eeni-
ge aanvullingen op de ENCY-
CLOPABDIE VAN WBST-INDI2,


De -, C. R. Weytingh.
XXII, 20
flora van Suriname, De -,
F. A. F. C. Went. XIV 181
folklore, Surinaamsche -, Jhr.
L. C. van Panhuys. XVI
315; XVII 282
Folklore in Suriname, Jhr. L.
C. van Panhuys. XVI 17
(zie ook XVII 125).
--,A. J. Morpurgo. XVII
116
- -, Nog eens: -, Fr. R. M.
F. Abbenhuis. XVII 869
- van Suriname (Een belang-
rijk boek, M. J. en F. S.
Herskovits, Suriname Folk-
Lore), Dr. J. P. B. de Josse-
lin de Jong. XX 1
Franschen in Suriname, S.
Kalff. XI 816
FRIDERICI, gouverneur-gene-
raal van Buriname, De jeugd
van JUrIABN FRANCOIS -,
Mr. R. Bylsma. II 122
-, lets over J. F. de -, S.
Kalff. X 214
Ganja (Cannabis indica), Nota
van 18 September 1922 van
den geneeskundig inspecteur
J. W. Wolff aan den gouver-
neur, betreffende het verbod
van invoer van -. V 488
gebed, Een oud formulier -,
UIT DE PERS. II 222
Geesten in Paramaribo, UIT DB
PERS. VIII 570
geneeskruiden in den tijd van
Linnaeus, Surinaamsche -,
Dr. J. Lanjouw en dr. H.
Uittien. XVII 178
geneeskundigen dienst in Suri-
name, Organisatie van den
--, C. Bonne. V 289
- -, De -, P. Cool. V 658
geologic van Suriname*),(IJzer-
TREFWOORDENLIJST


man's schets van de -, J. A.
Grutterink. XIV 145
gerechtshof in Suriname, Minis-
terieele bedreiging van de on-
afhankelijkheid van het op-
perste -, A. S. J. Fernandes.
VII 207
gevangeniswezen in de West,
Het jaar 1872 in de geschie-
denis van het -, De strafge-
vangenis op bet fort Nieuw-
Amsterdam aan de Surina-
me-rivier in den loop der tij-
den. Een bijdrage tot de ge-
schiedenis van het gevange-
niswezen in West-Indi+ *),
A. Hallema. XVI 33, 49
godadienst zie Boschnegers.
GoNooRIJP overleden te's-Gra-
venhage 22 Januari 1929 ),
Ter nagedachtenis van den
heer JusTus RINIA -, Mr.
A. J. A. A. baron van Heem-
atra. X 481
Goudexploitatie in Suriname, L.
Junker. XXII 111
goudproductie van Suriname
van af bet ontstaan der in-
dustrie, De -, III 835; zie
ook nugget.
gouverneur uit de 18do eeuw,
Een Surinaamsch (mr. J.
J. Mauricius 1742-1751), 8.
Kalff. Ib 418, 486
-, Een Westindische (mr.
J. J. Mauricius 1742-1751),
S. Kalff. VII 507
gouverneurs van Suriname,
Aanvulling van de ENCYCLO-
PAEDIE VAN NEDERLANDSCH
WEBT-INDIi, De -, Fred.
Oudechans Dentz. XXV 845
[Gouverneurs] ie VAN AERssEN
VAN SOMMILSDYCK ;CROMMs-
LIN; FRIDERICI; IDWNBURO;
LELT; NBPVEU: PANHUYS,


VAN -; TRADERS, VAN -;
RIJK; TEMMING; zieookaan-
vaardingsrede; beschikking;
Brief; Ganja; Militairen;
Openingsrede; Portretten;
Rede.
Gouverneursfamilie, Een Suri-
naamsche (VAN AERssEN
VAN SOMMELSDYCK), S. Kalff.
II 77
[GRAVENBERCH, DR. ADOLF
FREDERIK -], Van slaaf tot
geneesheer, Fred. Oudschans
Dentz. XIII 147
greens und kein Ende, Surina-
me's west-, Dr. H. D. Ben-
jamins. III 898
-, Nogmaals Suriname's west
-, Dr. H. D. Benjamins. IV
401
grenskwesties. Het einde in
zicht? Surinaamsche -, Dr.
H. D. Benjamin. XII 867
grenzen van Suriname, De -,
Dr. H. D. Benjamins. II888;
zie ook Corantijn; Corantijn-
kwestie.
Groene kruis in Suriname (ver-
slag). UIT DE PERs. Ib 482
grondbrieven ten tijde van gou-
verneur Van Aerssen van
Sommelsdyck, De Surinaam-
sche -, Mr. R. Bylsma. II
598
grondeigendom in Suriname,
Rechtszekerheid van den -,
A. van der Deure. Ib 198; zie
ook Allodiaal eigendom.
grondpolitiek, De Surinaamsche
-, Mr. O. E. G. graaf van
Limburg Stirum. V 689
gronduitgave, Regeling der -
(te Trinidad met leering voor
Suriname), UIT DE PanS.
Ib 80
grondwetsherziening in Surina-
TREFWOORDENLIJST


me, De -, G. J. Staal. III
545
Hagelslag in Suriname, UIT DE
PERS. Ib 278
HALEWIJN VAN DE WEBvE in
Suriname, De families -,
Fred. Oudschans Dentz.
XIII 531
handel en nijverheid in Surina-
me, Vereeniging voor -,
UIT DE PERS. Ib 276; zie ook
in- en uitvoer.
handelsbetrekkingen van Suri-
name met de Amerikaansche
republiek, De eerste-,Fred.
Oudschans Dentz. XXIV 193
handelsbeweging 1683-1712, Su-
riname's -, Mr. R. Bylsma.
Ib 48
HEEMBKERK in Suriname, De
families VAN -, Fred. Oud-
schans Dentz. XX 327
HEEMSTRA, VAN -, zie Brief;
Reden.
HEIDENWERELD, BERICHTEN
UIT DE -, (dansen). Ia 74
HELMAN; Zuid-zuid-west, AL-
BERT -, G. J. Staal. IX 180
Hendriktop zie reis.
HEARING en CHRISTIAAN JOHAN-
NES HIRING ), DR. CON-
STANTIJN -, Fred. Oud-
schans Dentz. XII 147
HERLEIN'B beschrijving van
Suriname zie NEPVEU.
herovering van Suriname, De
-, Mr. F. G. Schalkwijk,
(toespraak tot de ,,Haagse
Jongerengroep" der Kon.
ver. OOBT EN WEST ter gele-
genheid van ,,Crynssendag
1937"). XIX 44
Herrnhutter nederzetting leading
78, H. Schiitz. XVI 278
Herrnhutters in de oerwouden
van de Boven-Suriname *),
West-Indische Gids


Het zendingswerk der -, H.
Weiss. Ia 102
-) in Suriname, De evangeli-
sche of Moravische broeder-
gemeente (De -, W. D. H.
baron van Asbeck. Ia 197
- wonder de Indianen in Berbice
en Suriname 1788-1816 ),
De ending der -, H. Weiss.
II 86, 109, 187, 249
- zie ook [Dansen]; Evangeli-
sche broedergemeente; Mora-
vische zuster; reis; scholen;
verzekeringskas ;ZINZENDORF,
VoN -.
Herrnhutterzending, Sporen van
tweehonderd jaar -, H.
Schutz. XVII 221
[HEssUYSsN, F. VAN], zie ar-
chief.
Hoeve maatschappij, De proef-
neming van de Suriname -,
H. G. Brandon. XVIII 298
honing als exportproduot *),
Surinaamsche -, Dr. P. A.
Rowaan. XXIII 289
HORBTMANN, Dr. F. W. R. -,
Fred. Oudschans Dentz.
XXIII 81
Hortus Surinamensis, De -,
Fred. Oudschans Dentz.
XXII 884
hospital te Paramaribo voor
besmettelijke ziekten *), De
nieuwe afdeeling van het mi-
litair -, P. Cool. VI 438
Hout en planken, Job. F. Snelle-
man. IV 437
hout, Onderzoek van Suri-
naamsch -. III 68
- van Suriname, Velerlei -,
Job. F. Snelleman. VIII421;
IX 488
- voor fineer en triplex *), Su.
rinaamsch -, Ir. W. Spoon.
XXV 38
TREPWOORDENLIJBT


- zie ook Boomen; Rozenhout.
HoutdistiUatie in Suriname, H.
J. Homulle. Ib 151
houtsoorten over bet jaar 1928,
Verslag van de commissie
van advies en onderzoek in
zake Surinaamsche -. VI
283; (1924) VI 608; (1925)
VIII 188
Hugenoten afstammeling in Su-
riname, Een -, Fred. Oud-
schans Dentz. XXIII 89
[hygiene] In nieuwe banen, UIT
DB PRas. Ia 419
Hygienische ervaring te Moen-
go, C. Bonne. V 404
IDENBURG als gouverneur van
Suriname, A. W. F. -, S. da
Silva. XVII 49
immigranten in Suriname, Chi-
neesehe -, Job. F. Snelle-
man. II 225
Immigratie van Duitschers in
Suriname 1788-1740, Mr. R.
Bylsma. Ib 418
- van werkkrachten in Surina-
me, Banitaire beachouwingen
in verband met -, Dr. R.
Romer. Ib 101, 214, 880, 468
Inca's? De laatste vrije -. VII
81
Inca's in Suriname, Mr. W. J.
van Balen. XII 858
Indiaansche rotsteekening aan
de Kabalebo- river (Coran-
tijn) *), Een -, Dr. Gerold
Stahel. III 100
Indianen, Een adres over
Boschnegers en -, Jhr. L. C.
van Panhuys. Ia 71
- in Berbice en Suriname
1788-1816, De ending der
Herrnbutters wonder de -, H.
Weiss. II 86, 109, 187, 249
- in Canada en in Suriname,
De toekomst van de -, Jhr.


L. C. van Panhuys. II 518
- in Suriname. Het aantal en
de woonplaatsen van de
Boschnegers en -, Jhr. L. C.
van Panhuys. III 88
- zie ook archief.
Indianen-oorlog in Suriname in
den Zeeuwschen tijd, Eene
episode nit den -, F. E. ba-
ron Mulert. Ia 221
Indruk van Suriname, Ir. Iman
G. J. van den Bosch. XII 339
,,- van Suriname" van ir.
Iman G. J. van den Bosch,
Antwoord op -, J. A. Liems.
XIII 25
industries zie goudexploitatie.
in- en uitvoer van Suriname, De
-,(1918),UIT DEPERS. 1236;
zie ook handel en nijverheid.
Installatie Posthouder (bij de
Aucaners), UIT DE PERa. Ia
421
irrigatievraagstuk in Suriname,
Het -, L. Junker. XXII 226
Jaarcijfers van Suriname, L.C.
Prey. XXI 48, 116, 146, 179,
287, 292, 819, 889; XXII
122, 186, 250, 814, 877;
XXIII 60, 294 (Aanvulling,
zie ook blz. VIII).
Jacht en jachtwild zie oerwoud.
JANKOESOE. HOt einde van een
dynastie *). De dood van -,
L. Junker. XIV 49
- en: nog niet het einde van
een dynastie. Nogmaals de
dood van -, F. Morsink
CssR. XVI 91
[Javaansche landarbeiders] zie
Mededeelingen. Ia 246
Java-methoden voor Suriname?
L. de Waal. IX 88
Javanen in Suriname, Rechts-
toestand der (overgeno-
men uit BIJDRAGEN TOT DB
TREFWOORDENLIJST


TAAL-, LAND- EN VOLKEN-
KUNDE VAN NEDERLANDSCB-
INDIE, 1923). V 332
- in Suriname reeds in het
jaar 17142 C. K. Kesler. XX
270
feugd in Suriname*), Over-
heidazorg voor de rijpere -,
Mr. M. de Niet. XVII 38
-, Landbouwopvoeding der
Surinaimsche -. XXI 14
jongelieden. Suriname voor -,
Job. F. Snelleman. VI 21
Joodsche gemeente en synagogue
in Suriname, T)D stichting
van de Portugeesch -, Mr.
R. Bylsma. II 58
Joodsche kolonisatie van Guya-
na (1660), Een episode uit de
Jac. Zwarts. IX 519; zie
ook WOLF, LUCIEN.
journalistiek, Surinaanisehe -,
S. Kalff. V 468
-, -,Fred. Oudschans Dentz.
XX 33, 65, 289
kaart van Suriname 1737 ),
Alexander de Lavaux en zij-
ne general -, Mr. R. Byls-
ma. II 897
kaart, Suriname in -, Job. F.
Snelleman. XII 446
KAARTBESPREKING (kaart van
Paramaribo, 1916-1917,Jhr.
L. C. van Panhuys. III 221
[-], Overzichtskaart van Suri-
name, 1927, C. H. de Goeje.
X 287; zie ook karteering.
kadastraal gebied zie topogra-
fisch en kadastraal gebied.
Karbouwen in Suriname, (Fred.
Oudschans Dentz). III 62
karteering van Suriname ten
tijde van gouverneur Van
Aerssen van Sommelsdyck,
De -, Mr. R. Bylsma. II 351
zie ook kaart; KAARTBE-


BPREKINO; topografisch en
kadastraal gebied.
KATE t, DR. HERMAN F. C. TEN
-, Dr. H. D. Benjamins.
XII 497
katoencultuur, Surinamuje en de
Tj. Pyttersen. V 405
kerkplein to Paramaribo, Hot
-, UIT DE PERB. Ib 79
KERSTEN, geb. TONN zie AMora-
rische muster.
KERSTEN & Co. zie verzeke-
ringskas.
KsEY *), Over het boek van
OTTHO --, Dr. H. I). Benja-
wlins. VII 535
- in 1659 over den caeaoboom
en do cncao, OTTHO -. VII
583
-- in 1659 over do bacove, OT-
THO VIII 290
kiesrecht in Suriname, De nut-
wikkeling van bet ---, W. H.
A. van Romondt. IV 99; zie
ook Request.
kikvorschmotief in Suriname en
elders, Het -, Jhr. L. C. van
Panhuys. XVI 361
bleeding der Surinaamsche be-
volkingagroepen in verband
met aard en gewoonten *),
De -, Th. van Lelyveld. Ia
249, 458; Ib 20, 125
kleine landbouw zie landbouw.
klein-landbouwbedrijf zie land-
bouwbedrijf.
koffie en de mogelijkheid tot
verbetering der reputatie er
van, Nog eenige opmerkin-
gen over Surinaamsche Libe-
ria- -, Dr. J. E. van Amstel,
VI 271
koffieplanter uit de 18de eeuw
(S. L. Neale), Een Suri-
naamsch -, Mr. C. F. Gil-
cher. XXV 41
TREFWOORDENLIJST


koffie-proeffabriek in Suriname,
De proven van dr. Fernan-
des in de -, Dr. C. J. J. van
Hall. XV 163
KoL over ,,Home Rule voor
Suriname, De beer VAN -,
UIT DE PERB. Ia 408
Koloniale staten, De -, H. van
Kol. Ia 5 (zie ook 408).
- van Suriname, De -, P.
Westra. Ia 208
- zie ook Aanvaardingsrede;
Adres; Brief; laatste woord;
landbouw; Openingsrede; Pe-
titie; Rede.
Kolonisatie met Nederlandsche
boeren in Suriname, Prof.
mr. D. van Blom. Ia 345
- in Suriname, Nederlandsche
Boeren- -, Prof. mr. D. van
Blom. III 257
- van het blanke ras in de
tropen, C. van Drimmelen.
IV 198
- op particulier land in Suri-
name met Javanen wonder
contract wonder de thans gel-
dende immigratiewetten, H.
Ahrens. IV 266
- in Suriname, Europeesche
-, Tj. Pyttersen. IX 198
- in Suriname, L. de Waal,
IX 297
- van Guyana, De -, Fred.
Oudschans Dentz. XXV 248
-zic oak Britsch-Indiers; be-
schouwingen; Joodsche kolo-
nisatie; landbouwkolonisatie;
WOLF, LUCIEN.
kolonisatie-vraagstuk, Ir. A. A.
Meyers over het -, Jhr. L.
C. van Panhuys. XV 102
koningin Wilhelmina 1898-
1988, Suriname wonder de re-
geering van -, Dr. A. A. L.
Rutgers. XX 257


-, Suriname gedurende de re-
geering van -, C. R. Biswa-
mitre. XX 353
- zie ook Vijf en twintigjaren.
koninklijk echtpaar door de be-
volking van Suriname aange-
boden, Gegevens omtrenthet
geschenk ter gelegenheid van
het 25-jarig huwelijksfeest
van het -, Fred. Oudschans
Dentz. XV 18
K6t6misi, De -, A. J. Morpur-
go. XVI 398
KRAYENHOFF VAN WICKERA in
Suriname, De loopbaan van
-, Fred. Oudschans Dentz.
XXV 117
KRONIEK (W. R. Menkman).
XVIII 830, 373; XIX 21, 55,
118, 147, 189, 215, 247; XX
27,56,89,120, 153,247,282,
312, 346, 378; XXI 25, 59,
91, 128, 152, 184, 250, 296,
882, 361, 394; XXII 29, 57,
92, 126, 151
krijgsmacht in Suriname, Eeni-
ge aanvullingen op de ENCY-
CLOPAEDIE VAN WEST-INDIE,
De -, C. R. Weytingh. XX
276
Kunnen wij dat zelf niet ? (land-
bouwvraagstukken), Tj. Pyt-
tersen. X 887; XI 142
kustgebied van Suriname, Het
lage -, Dr. H. van Cappelle.
Ia 49
-, De zand- en schulpritsen in
het -, Dr. H. van Cappelle.
Ia 311
kustspoorweg in Suriname,
Denkbeelden en plannen no-
pens een -, Jhr. L. C. van
Panhuys. IV 25
laatste woord, Het -, W. D. H.
van Asbeck. III 342
Labadisten in Suriname *), DeTREFWOORDENL1JST


-, Prof. dr. L. Knappert.
VIII 198
laboratorium zie biologisch on-
derzoek.
LAMMENS, MR., zie bestuur.
landbouw contra de kleine,
Groote -, UIT DB PERs. Ib
183
- in de landbouwkolonie Suri-
name, De Koloniale staten
en de belangen van den -,
Mr. dr. C. F. Schoch. VI 625
- in Suriname, Over den klei-
nen -, J. A. Liems. VII
871
-, De productive waarde van
den kleinen -, UIT DB PBRS.
VIII 190
- in Suriname, Aanteekenin-
gen over den -, Chas Dou-
glas. IX 455
-, De tegenwoordige toestand
van Suriname op bet gebied
van den -, J. Boonacker.
XIII 488
- tot ontwikkeling komen?
Hoe kan Suriname's -, J.
Boonacker. XIV 175, 281,
842
[Landbouw], Nieuwe wegen, Tj.
Pyttersen. II 129
- Naar de oplossing? (toe-
passing van machinerie6n),
UIT DB PERB. II 540
- Opbouw, Tj. Pyttersen. IV
421; V 85, 110, 358
- Enkele beschouwingen, Tj.
Pyttersen. IX 545
- Kunnen wij dat zelf niet?
Tj. Pyttersen. X 387
- zie ook beeld; boek; Cultu-
res; Hoeve maatschappij; irri-
gatievraagstuk; [Javaansche
landarbeiders]; Java-metho-
den; Memorie; Ondernemers-
raad; oplossing? rapport-


Pyttersen; Suriname studie-
syndicaat.
landbouwbedrij/ in Suriname
dient gezocht te worden,
Waarin de toekomst van het
-, UIT DE Pans. Ib 276
- en de vruchtencultuur in
Suriname, Het klein- -, J.
A. Liems. IV 625
Landbouw-economische politiek
in Suriname, W. R. Menk-
man. XXII 12
landbouwkolonisatie door blan-
ken? Welke kansen biedt Su-
riname voor -, W. R.
Menkman. XIX 107
landbouwonderwijs in Suriname
't -, UIT DE PBRB. Ib 83
Landbouwopvoeding der Suri-
naamsche jeugd (bespreking
van bet gelijknamige boek
van ds. I. Mulder en Sieg-
fried Beck), W. R. Menkman.
XXI 14
Landbouwooorlichting on land-
bouwonderwijs in Suriname,
W. E. K. baron van Lynden.
XIV 257
landmeters, De eerste in Surina-
me benoemde -, Fred. Oud-
schans Dentz. Ib 18
Landverhuizing naar de tropen
of aansluiting bij Duitsch-
land, W. R. Menkman. XIX
171
landwegen in Demerary wel in
Suriname niet noodzakelijk
waren, Waarom -, Tj. Pyt-
tersen. V 277
Lanti sa pai, W. R. Menkman.
IX 289
LAVAUX, ALEXANDER DE -,
zie kaart.
leerplicht-opvatting zie Britsch-
Indiers.
LELY over het rapport van de
TREFWOORDENLIJST


studie-commissie van het Su-
riname studie-syndicaat, De
oud-gouverneur -. III 168
lepra, haar voorkomen, ver-
spreiding en hestrijding, in 't
bijzonder in Suriname, De
-, T. May. VIII 547; 1X17;
zie ook treef; ,,treefgeloof".
lepra-behandeling, Zeer aan-
moedigende uitkomsten van
-, Jhr. L. C. van Panhuys.
X 89
lepra bestrijding- gehouden te
Rio de Janeiro van 1-6 Oc-
tober 1922, Kort verslag van
hot congress voor -, Jhr. L.
C. van Panhuys. V 58
- met de Hydnocarpus-olie is
geon nieuwe Engeleche vin-
ding, De -, UIT Dn PBRB. X
98
letterkunde, zie Creool.
lettervrienden, Surmaameche
-, S. Kalff. III 287
LBWENSTBIN 1829-1864, Op-
perrabbijn M. J. -, Ph. A.
Samson. XXI 815
Liberia-koffie zie koffie.
lied, Een der vormen van het
Surinaamsche -, Th. A. C.
Comvalius. XXI355; zie ook
negerlied.
liederen, Aard en karakter van
Surinaamsche -, Jhr. L. C.
van Panhuys. XVIII 1
- in Suriname, Twee histori-
sche -, Th. A. C. Comvalius.
XX 291
loonstelsel zie Economisch Suri-
name.
loonsverhooging van 1920, De
Surinaamsche -, Ir. D. S.
Huizinga. IX 111
Loterijen in Suriname, G. Ph.
Zaal. XX 109
luchthaven, Paramaribo -, H.


Schiitz.; zie ook vliegveld.
luchtverkeer, Suriname en het
-, L. C. Prey. XX 187; zie
ook Bevliegingen?; vliegtui-
gen.
(malachra) zie beschouwingen.
Malaria het beletsel voor Suri-
name's bloei, Jhr. L. C. van
Panhuys. XXV 308
- in Suriname, L. Junker.
XXIII 23
[MAURICB, MR. J. J.] zie
gouverneur.
melaatschheid zie ,,treefgeloof";
zie ook lepra.
Memorie van het comit6 tot be-
vordering van den midden-
standslandbouw in Surina-
me, op 29 Augustus 1919 den
gouverneur aangeboden, en
Nota van den gouverneur aan
het comit6, geteekend 21 Oc-
tober 1919. Ib 163, 173
MBRIAN (1647-1717), MARIA
SIBYLLA -, C. K. Kesler.
XIII 37
- Nog iets over MARIA SIBYL-
LA -, C. K. Kesler. XIII 165
middel om Suriname uit het
moeras te helpen, Een -, F.
H. Umbgrove. V 601
middelen tot opheffing van Su-
riname uit zijn verval, De -,
S. Muller van Voorst. II 369,
433
middenstandslandbouw zie Me-
morie.
militaire beschouwing omtrent
de kolonie Suriname, Eene-,
J. W. van Oorsehot. Ia 178
Militairen ale gouverneur van
Suriname in de eerste helft
der achttiende eeuw, Mr. R.
Bylsma. Ib 264
militair hospital zie hospital.
Miskenning (over de ontwerp-
TREFWOORDENLIJBT


verordeningen betreffende
huwelijken van Hindoe's), C.
R. Biswamitre. XIX 176
missie in Suriname, De R. K.
-, W. D. H. baron van As-
beck. 11127
missie-tentoonstelling in het Va-
ticaan, Een Italiaansch oor-
deel over de Surinaamsche
afdeeling van de -, VII 173
Moengo, Hygiinische ervaring
te -, C. Bonne. V 395
moeras zie middel.
Moravische broedergemeente zie
Evangelische broedergemeente;
Herrnhtters; reis; scholen;
verzekeringskas; ZINZBNDORF
VON -.
Moravische zuster uit de 18e
eeuw, Anna Maria Kersten,
geb. Tonn 1728-1807, Een
-, C. K. Kesler. XXI 206
Muggenbestrijding, D. G. J.
Bolten. VII 567
muntwezen in Suriname, Eenige
aanvullingen op de ENCYCLO-
PAEDIE VAN WEBT-INDIi,
Het -, C. R. Weytingh.
XXI 72
muskieten, Surinaamsche -,
Job. F. Snelleman. IX 43
muskietenverordening, De -,
UIT DE PERB. IV 661
mijnwerk der Societeit van Su-
riname op den Van-den-
Bempdenberg 1729-1741,
Het -, Mr. R. Bylsma. Ib 335
mijnwetgeving, De Surinaam-
sche -, Mr. O. E. G. graaf
van Limburg Stirum. V 885
mijnwormziekte in Suriname,
Rockefeller's bestrijding van
de -, H. Bn. van Asbeck. Ib
506
naam Suriname, De -, F.
Oudschans Dentz. Ib 13


Natuurwetenschappelijk onder-
zoek van de binnenlandet
van Suriname. F. A. F. C.
Went. Ia 429
NEALE). Een Surinaamsche
koffieplanter uit do 18de
eeuw (S. L. -, Mr. C. F.
G'ilcher. XXV 41
Nederland en Suriname, W. R.
Menkinan. XIII 865, 885,
569 (een nabetrachting); zie
ook opmerkingen.
Negerengelsche spreekwoorden,
Papiamentse en -, Dr. ir. P.
Cohen Henriquez en dr. C.
Hesseling. XVII 161
negerlied: de banja en de doe,
Het Surinaamsche -, Th.
A. C. Comvalius, XVII 218
negers, Indianen on -, Joh. F.
Snelleman. IX 280; zie ook
snijwerk.
negertaal, Eenige opmerkingen
over de Surinaamsche -, A.
J. Morpurgo. XIV 897
Negro riddles from Surinam,
A. P. en Th. E. Penard. VII
411.
Nepveu op Herlein's beschrij-
ving van Suriname, De anno-
tation van gouverneur JAN
-, Mr. R. Bylsma. II 311;
zie ook bodemgesteldheid.
NETTELBECK'S plannen, G. J.
Staal. X 283
Note on an old bill of lading
from Surinam *), Th. E. Pe-
nard. VI 641
nugget, Een reuzen (goud-
vondst op bet placer der Ex-
ploitatie-maatschappij Sara-
kreek), UIT DE PERS. Ia 77;
zie ook goudproductie
oerwoud, Uit mijn dagboek van
1921. Herinneringen aan het
-, L. Junker. XV 177, 209
TREFWOORDENLIJST


-, Herinneringen aan bet -,
L. Junker. XXIII 234 (Rei-
zen en trekken in Suriname.
Tooverkunst in de wildernis.
Wegen der ellende), 802, 330,
858, (Jacht pn jachtwild in
8uriname);XXIV 143(Visch-
vangst in Suriname).
Oliepalmen in Suriname, Tj.
Pyttersen. II 509
Ombouw van Suriname, De -,
Dr. A. A. L. Rutgers. XVI
241
ondernemersraad voor Burina-
me, De --, Mr. dr. C. F.
Schoch. VI 685
en zijne voorstellen betref-
fende den grooten landbouw,
De -, Mr. dr. C. F. Schoch.
VIII 219
W. R. Menkman. XXIV 28,
814; XXV 844
onderwijs in Suriname, Eenige
aanvullingen op de ENOYCLO-
PAEDIN VAN NEDBRLANDBCH
WEBT-INDIki, Hot -, C. R.
Weytingh. XXIV 227
ontdekkingsreizen in bet Suri-
naamsche binnenland, Mo-
derne -, W. R. Menkman.
XX 842
oordeel over Suriname van ge-
ruimen tijd geleden, Een -,
E. Snellen. Ia 216
Opbouw *), Tj. Pyttersen. IV
421; V 35, 110, 353
Openingsrede van den gouver-
neur van Suriname (in de
Koloniale staten 18 Mei
1919). Ia 226; zie ook Rede.
opheffing zie middelen.
opleving van Suriname, De
mogelijke -, Tj. Pyttersen.
XI 289, 837.
oplossing? Naar de (toepas-
sing van macbineriein in den


landbouw), UIT DE PEBS. II
540
opmerkingen, Een paar -
(naar aanleiding van W. R.
Menkman ,,Nederland en Su-
riname". XIII 365, 385,
569), C. K. Kesler. XIII 534
opoffering van een R.K. pries-
ter in Suriname, De -, Jhr.
L.C. van Panhuys.XVIII 200
Orinoco-gebied *), Over het -
(lezing afd. Suriname van
het Algemeen Nederlandsch
verbond 5 Oct. 1921), J. W.
Gonggrijp. IV 1
ornithology of Surinam, Histor-
ical sketch of the -, Th. E.
Penard. VI 145; zie ook
Birdcatching.
Oudheden uit Suriname, Op
zoek naar de Amazone, C. H.
de Goeje. XIII 449, 497
Overheidszorg voor de rijpere
jeugd in Suriname *), Mr. M.
de Niet. XVII 83
Overzichtskaart van Suriname,
1927, C. H. de Goeje. X 287
paedagogie een eeuw geleden,
Koloniale -. IV 62
palm -en andere boomzaden voor
de bereiding van gas-adsorp-
tiekool *), Schalen van Suri-
naamsche -, W. Spoon.
XXIV 257
PANHUYS *), De gouverneur-ge
neraal WILLEM BENJAMIN
VAN -, Jhr. L. C. van Pan-
huys. VI 289
Papegaaien-boek, Een Suri-
naamsch -, Job. F. Snele-
man. VII 7
Paramaribo zie Branden; Gees-
ten; hospital; KAARTBEBPRE-
KING; kerkplein; luchtha-
ven; request; standbeeld; vlieg-
veld; waterleiding.
TREFWOORDENLIJST


Patatta-luis uit bet Instituut
voor Tropische Geneeskunde
te Leiden, Studies over de-,
besproken door P. Wagenaar
Hummelinck. XXIV 809
PBNARD t, THOMAS EDUARD
-, Fred. Oudschans Dentz.
XIX 5
petitie aan Kroon en Tweede
kamer, Een (begrooting
van Suriname voor 1922).
III 605
Plantage-arbeiders, P. Westra.
Is 438
plantage-inventarissen uit het
tijdperk 1713-1742, Suri-
naamsche -, Mr.R.Bylsma.
III 325
plantage-leeningen *), Nog iets
omtrent Surinaamsche -,
C. K. Kesler. IX 885
plantage-onderneming in Suri-
name 1735, Aanwijzingen
voor -, Mr. R. Bylsma. IV
58
plantages in Suriname, Verla-
ten -. II 639
plantensoorten van Suriname
genoemd naar princes Julia-
na en prins Bernhard, Twee
nieuwe -. XVIII 220
politieke uitgewekenen zie vesti-
ging.
[Portretten]
BAiZA, MR. J. A., V 883
BEHN, APHRA, Ia naast 476
FLU, PROF. P. C., III naast
112
GONGGRIJP, J. R. C., X
naast 481
GRAVENBERCH, A. F., XIII
naast 147
HEEMSTRA, MR. A. J. A. A.
BARON VAN, II naast 480
HEARING, CONBTANTIN, XII
naast 151


KIELSTRA, PROF. MR. J. C.,
XI naast 208
PANHUYS, W. B. vAN, VI289
PENARD, THOMAB E., XIII
naast 1
RUTGERS, DR. A. A. L., IX
naast 496
ScHoca, MR. DR. C. F., XIV
naast 389
Portugeesch-Joodsche gemeente
en synagogue in Suriname, De
stichting van de -, Mr. R.
Bylsma. II 58
Primitief communism, L. Jun-
ker. XXII 277
problem, Het Suriname -, F.
Greiner. IX 581; X 855
producten, Surinaanmche -,
Koloniaal Instituut. Gids in
het Economisch Museum. I
Suriname, 1929, Joh. F.
Snelleman. XI 578
- in Nederland in 1982, Enke-
le Surinaamsche -, Ir. W.
Spoon. XIV 409
Productie van Suriname over
de laatste zestienjaren. X 374
achttien jaren. XI 175;
XII 850
- twintig jaren. XV 75
Productiestaat over de laatste
tien jaren. III 384
RADERS gehandeld werd, Hoe
met een voorstel van gouver-
neur Van -, Jhr. L. C. van
Panhuys. IV 881
rapport-Pyttersen, Beschouwin-
gen over bet -, B. J. Klu-
vers. IV 481
-, Tj. Pyttersen. IV 553
-, Nog eens het -, B. J.
Kluvers. IV 653
rapport zie Suriname studie-
syndicaat.
[rechtsbedeeling] zie gerechtshof;
voorwaardelijke veroordeeling
TREFWOORDENLIJST


rechtstoestand zie Javanen.
Rechiszekerheid zie grondeigen-
dom.
Rede door den gouverneur van
Suriname, Mr. A. J. A. A.
baron van Heemstra, op 9
Mei 1922 gehouden ter ope-
ning van de zitting der Kolo-
niale staten. IV 184; id. 8
Mei 1923. V 168; id. 8 Mei
1928 (wn. gouverneur Mr. J.
L. Nysingh). X 174; id 14
Mei 1929 (gouverneur Dr. A.
A. L. Rutgers). XI 230; id.
13 Mei 1930. XII 201; id. 12
Mei 1981. XIII 167; id. 10
Mei 1982. XIV 182; id. 9 Mei
1988. XV 188; id. 8 Mei 1984
(gouverneur Mr. J. C. Kiel-
stra). XVI 130; zie ook Ope-
ningsrede.
.. door gouverneur mr. A.
J. A. A. baron van Heem-
stra op 28 Mei 1921 in de
Koloniale staten uitgespro-
ken ter aanvaarding van het
bestuur over de kolonie Su-
riname. III 178
- uitgesproken den 26en Mei
1928, ter gelegenheid van
hot zilveren fewest van bet Al-
gemeen Nederlandsch ver-
bond to Dordrecht, door A.
L. Waaldijk. V 286
- door den oud-voorzitter van
de Chineesche societeit Kong
Ngie Tong to Paramaribo,
den beer Wong Lun Hing,op
10 Octoberl928 uitgesproken
op bet feet ter herdenking
van bet 12-jarig bestaan der
Chineesche republiek. V 442
regeering van Koningin Wilhel-
mina 1898-1988, Suriname
wonder de -, Dr. A. A. L.
Rutgers. XX 257


- van Koningin Wilhelmina,
Suriname gedurende de -
(radiorede bij het 40-jarig re-
geeringsjubileum), C. R. Bia-
wamitre. XX 858
- zie ook Vijf en twintig jaren.
- tegenover de kolonie Suri-
name in 1816, De Nederland-
sche -, Jhr. L. C. van Pan-
huys. VIII 468
regeeringsreglement, Wijziging
-. Ib 868
reis naar den Hendriktop (Bo-
ven -Saramacca) *), Veralag
van een -, J. W. Gonggrijp
en Gerold Stahel. V 1, 77,129
reis van R. Voullaire naar de
Boven-Saramacea, UIT DE
PERs. Ia 880
Reizen en trekken zie oerwoud.
Request door het comit6 ,,Volks-
belang" te Paramaribo aan
H.M. de Koningin gericht
(in zake uitbreiding kies-
recht), UIT DE PERS. Ia 416;
zie ook Adres.
rivieren, De aanslibbingen der
Surinaamsche -, Dr. H.
van Cappelle. Ia 375
Rozenhout, UIT DE PERS. Ib 509
RIJK, JULIUS CONBTANTIJN -,
(gouverneur van Suriname
1839-1842), Fred. Oudschans
Dentz. XIV 206
[rijst] zie beschouwingen; Cul-
tures; landbouw.
rijstcultuur in Suriname, lets
uit de geschiedenis van de -,
Fred. Oudschans Dents. XII
107
- op de plantage Guadeloupe
in Suriname in 1925-1926,
Proefneming voor machinale
hoeve -, H. G. Brandon.
XIV 81
- in Suriname, De mechani-
TREFWOORDENLIJST


sche -, Ir. E. F. Verkade-
Cartier van Dissel. XXII 166
salarisverbetering zie ambtena-
ren.
Sanitaire beschouwingen zie
immigratie.
Sanitaire verhoudingen in Suri-
name, Prof. P. C. Flu. IV 577
Saramacca Tongo, On the pro-
venience of the Portugese in
-, Melville J. Herskovits.
XII 545
Saramaccaner-boschnegers, Ee-
nige mededeelingen over de
-, L. Junker. IV 449; zie
ook beschikking.
Sarikat Islam in Suriname? De
-, UIT DE PERz. Ib 186
savanna's zie veeteelt.
Schetsen uit Suriname, G. J.
Staal. V 449, 519, 625; VII
168; X 369
Schetsjes zie Albina.
ScHocn*), In memorial mr. dr.
C. F. -, C. K. Kesler. XIV
389
scholen van de Evangelische
broedergemeente, De Suri-
naamsche -, Job. F. Snelle-
man. Ib 430
SILVA RONDON tot eerelid (van
bet Koninklijk aardrijkskun-
dig genootschap), De benoe-
ming van general C. M. DA
-. XIII 539
Sinaasappel-cultuur in Surina-
me, J. A. Liems. XI 449;
XII 179
-. Hare mogelijkheden en fi-
nancieele perspectieven en
het belang daarvan voor de
kolonie, De -, H. C. du
Puis. XIII 489
sinaasappelen in Nederland *),
Surinaamsche -, Ir. W.
Spoon. XXIII 198


slaaf in Suriname. Roman door
Aphra Behn *), Een ko-
ninklijke -, Dr. H. D. Ben-
jamins. Ia 474
-, De geschiedenis van den
koninklijken -, Aphra
Behn. Ia 477; Ib 52,389,448;
zie ook BEHN.
- tot geneesheer, Van (dr.
Adolf Frederik Graven-
berch), Fred. Oudschans
Dentz. XIII 147
slangenbeet on aardeten, Een
oude getuigenis van de gene-
zing van -, Lou Lichtveld.
XIV 1; zie ook Sneki-koti;
Sndtji-Koti.
slaventijd, Uit den -, G. J.
Staal. X 168
slavernij, Suriname op den
drempel van de afschaffing
der -, Mr. B. de Gaay Fort-
man. XII 401
Snekikoti, UIT DE PE'R. la 76,
154
,,Sneki-koti". Inenting tegen
den beet van vergiftigde
slangen, Dr. H. D. Benja-
mins. XI 497; XIII 3, 317
-, Fred. Oudschans Dentz. XI
581
-. Inenting tegen den beet van
vergiftigde slangen, Jhr. L.
C. van Panhuys. XXV 122;
- zie ook slangenbeet; Sndtji-
Koti.
SNELLEMAN, JOH. F. -, Dr. H.
D. Benjamins. XIV 805
SNELLEMAN t-, JbS. F. -. XX
161
Snelleman in Suriname, Dr.
H. D. Benjamin. XIV 811
Sngtji-Koti, Een Afrikaansch
bijgeloof: -, Lou Lichtveld.
XII 49; zie ook slangenbeet;
Sneki-koti.
TREFWOORDENLIJST


sociaal-hygienische beschouwin-
gen, Suriname -, Dr. P. H.
J. Lampe. IX 465
social hygienischen toestand en
de geneeskundige verzorging
van Suriname, Enkele op-
merkingen over den -, Dr.
P. H. J. Lampe. VIII 249
spin, Op zoek naar de -, Lou
Lichtveld. XII 209, 805
spoorweg in Suriname, De kolo-
niale -, I 426, 589, 592; zie
ook kustspoorweg.
Spoorweginkrimping. IV 444
[spoorwegleening], Opschorting
van de betaling van rente en
aflossing van de Surinaam-
sche -, WETOEVING. Ib 71
STAAL, In memorial G. J. -,
Dr. A. A. L. Rutgers. XVIII
225
staat in den staat, Een -, L.
Junker. XIV 287, 821
staatsinrichting van Suriname,
De wet op de -, Mr. O. E. G.
graaf van Limburg Stirum.
VIII 449; G. J. Staal. VIII
85; zie ook bestuur; Bestuurs-
regeling.
standbeeld van Hare Majesteit
de Koningin, ter gelegenheid
van haar zilveren regeerings-
jubileum, Gegevens omtrent
het op 81 Augustus 1928 te
Paramaribo onthulde -,
Fred. Oudschans Dentz. XV
11
Statistische gegevens betreffende
Buriname, Wat dorre cijfers.
Toch een beeld van even, G.
J. Staal. IV 281
STEDMAN, JOHN GABRIEL
(Eenige aanteekeningen om-
trent zijn geslacht, loopbaan
en werkkring), C. K. Kesler.
XXIV 858


strafkolonie in Fransch Guyana
en haar mogelijke gevolgen
voor Suriname, De opheffing
der -, Mr. O. E. G. graaf
van Limburg Stirum. VI 371
-s, Suriname en de Fransche
-, Mr. O. E. G. graaf van
Limburg Stirum. V 95
Stroomingen in Suriname, G. J.
Staal. IX 387
studie-syndicaat zit Suriname
studie-syndicaat.
stulpmand en werpnet, Job. F.
Snelleman. XV 201
suiker zie beschouwingen; cul-
tures; landbouw.
Suikercultuur in Venezuela,
UIT DB PERS. Ia 148
- in Suriname in vergelijking
met die in Britsch-Guyana,
De -. V 281
suikerland, De toekomst van
Suriname als -, Tj. Pytter-
sen. II 17
suikerplantage-exploitatie zie
bodemgesteldheid.
Suriname studie-syndicaat, Het
-. Ia 152, 835/6
- MEDEDEELINGEN (verkrijg-
baarstelling van het rap-
port). Ia 428
-, R6sum6 van het rapport
(1919) der studiecommissie
van het -, J. S. C. Kaste-
leyn en B. J. Kluvers. Ib 285,
489
- in de 2e kamer, Het rapport
der studiecommissie van het
-, J. S. C. Kasteleyn en B. J
Kluvers. III 145
-, De oud-gouverneur C. Le-
ly over het rapport van de
studie-commissie uit het -.
III 168
Suriname-probleem, Het -, F.
Greiner. IX 581; X 335
TREFWOORDENLIJST


Surinamevraagstuk, Het -, B.
J. Kluvers. III 521
H. G. Brandon. VI 481
-, W. Arntz. VII 252
-, -, Mr. O. E. G. graaf van
Limburg Stirum. IX 23
synagoge zie Portugeesch-Jood-
sche gemeente.
taal zie Creolentaal.
taaltuin, De Surinaansche -,
W. R. Menkman. XIV 244;
XIX 243
TANK (1800-1864), NILS OTTO
-, C. K. Kesler. V 65
telegraaf en telefoon in Surina-
me, Draadlooze -, UIT Dr
PERa. Ia 421
TEMMING'S plantage Berg-en-
daal bij den Parnassusberg in
Suriname, Gouverneur -,
Mr. R. Bylsma. III 31
tentoonstelling zie missie-ten-
toonstelling.
Thorarica, De ligging van -,
UIT DE PEas. II 61
Thrips, Joh. F. Snelleman.
VIII 480
toekomst van Suriname, De -,
C. F. J. Brands. XV 809
TONN, ANNA MARIA -, zie
Moravische muster.
topografisch en kadastraal ge-
bied in Suriname van 1911 -
1920, Werkzaamheden op
-, F. E. Spirlet. IV 613,
689
tree en lepra in Suriname, Dr.
H. D. Benjamins. XI 187
in dit tijdschrift verschenen,
Eenige opmerkingen naar
aanleiding van de artikelen
over -, W. F. R. Essed. XII
257
treefgeloof", ,,Het Surinaam-
sche -. Een volksgeloof, be-
treffende bet ontstaan van


melaatschheid. Dr. P. H. J.
Lampe. X 545
troonsafstand van Willeu I, Su-
riname en de -, Ph. A. Sam-
son. XXII 381
TUUK; een stuk Surinaamsche
geschiedenis, Levensbeschrij-
ving van JAN VAN DER -,
Fred. Oudschans Dentz.
XXIII 148
twaalfde province in nood, On-
ze --. Mr. dr. C. F. Schoch.
V 497
Twijnen en spinnen, Job. F.
Snellenman. Ib 500
tijd heeft aangegeven, Hoo men
in Suriname in den loop der
eeuwen den -, Fred. Oud-
schans Dentz. IX 433
uitweg voor verzinkend Suri-
name, Een -, C. van Drim-
melen. V 151
Veeteelt in Suriname, J. J
Leys. VI 405, 441
- *), Surinaamsche savanna's
en -, J. W. Gonggrijp. V 837
vereeniging zie handel en nij-
verheid.
VEREUL, MR. ABRAHAM -. S.
Kalff. VIII 378
VER HUELL in Guyana, Graaf
-, Jhr. L. C. Panhuys.
XXV 81
verkeerswegen, Suriname, enke-
le opmerkingen omtrent -
(E. HeldringinEcoNOMrcaH-
STATISTISCHE BEBICHTEN),
UIT DE PEAS. II 480
- in Suriname, Aanleg van
groote -. II 591
verleden, Uit Suriname's -, S.
Kalff. Ia 314, 894
- van Suriname, Uit het -,
Ph. A. Samson. XXI 12
Versieringskunst der Boschne-
gers, H. ten Kate. XI 487
TREFWOORDENLIJST


verslag zie Groene kruis.
veral van Suriname, Het -,
A. J. Simons. XV 299
-, Pogingen tot herstel, F. H.
Umbgrove. IX 379
- zie ook middelen
verzekeringskas van de firm C.
Kersten en Co. to Paramari-
bo, De -, B. J. Kluvers. Ib
157
vestiging van politieke uitgewe-
kenen in Suriname hygie-
nisch te verantwoorden is,
Over de vraag of een proef-
noming tot -, Prof. dr. N.
H. Swellengrebel. XXII 65
Vischvangst in Suriname. Her-
inneringen aan het oerwoud,
L. Junker. XXIV 148
vliegluigen voor Suriname, De
waarde van -, L. C. Prey.
XVI 106
vliegveld Paramaribo, Het -,
L. C. Prey. XXI 882
Vlootheweging, Koninklijke
West-Indische maildienst,
MEDEDBELINGEN. Ia 81, 161,
246, 843, 428, 510; Ib 97,
189, 284
,,Volksbelang" zie Request.
VOLTZ als pionier voor Surina-
me, De waardeering van -,
K. Martin. VIII 588
voorhistorische bewoners van Su-
riname *), Sporen van -, J.
W. Gonggrijp. II 1
v66r honderd jaar, In Suriname
-, Mr. B. de Gaay Fortman.
X 488
Voorwaardelijke veroordeeling,
Mr. O. E. G. graaf van Lim-
burg Stirum. VIII 870
vraagstuk zie Surinamevraag-
stuk
vruchtbaarheid van het Suri-
naamsche binnenland, Nog-


maals de -, L. Junker.
XXV 358; zie ook binnen-
land.
vruchtenbedrijf kans van sla-
gen? Heeft in Suriname een
-, W. R. Menkman. XII503
vruchtencultuur in Suriname,
Het klein-landbouwbedrijf
en de -, J. A. Liems. IV 625
vijand maatregelen nant, Hoe
Suriname anderhalve eeuw
geleden tegen den buiten-
landschen -, Fred. Oud-
schans Dentz. XXIII 186
Vijf en twintig jaren 1898-1923,
G. J. Staal. V 225; zie ook re-
geering; standbeeld
waarde van Suriname, De -,
Tj. Pyttersen. Ib 869
wapen van Suriname *), Nog-
maals het -, Fred. Oud-
schans Dentz. X 85
wapen van Suriname, Het -,
Fred. Oudschans Dentz.
XVIII 157
Waterkracht in Suriname, Jhr.
L. C. van Panhuys. II 885
waterleiding voor Paramaribo,
Eene -, Dr. J. W. Jenny
Weijerman. V 295, 648
- -, D. G. Bolten. VIII 119
- te Paramaribo, Van waar
moet het water komen voor
eene -, Dr. J. W. Jenny
Weijerman. IX 271
wegen zie [landbouw]; landwe-
gen; oerwoud; verkeerswegen.
Wend het roer (HET VADER-
LAND van 9 Apr. 1919. Over
de begrooting van Suriname
voor 1919), UIT DE PEaE. Ia
78
westgrens zie greens
West-India? Behoort Suriname
tot -, Ph. A. Samson. XXII
88
TREFWOORDENLIJST


wiskunde in Suriname, De
grondslag van de -, Jhr. L.
C. van Panhuys. XVII 149
WOLF en de Joodsche kolonisa-
tie in West-Indii, LUCIEN
-, Fred. Oudschans Dentz.
XII 591
wood, Een bezadigd (ras-
senstrijd). Ia 332
-, Het laatste -, W. D. H.
van Asbeck. III 842
-, Het pijnlijk (Pore in-
connu), G. J. Staal. X 84
ijzererts, Ontdekking van -,
UIT DE PERS. Ia 75
- en andere mineralen, UIT
DE PERB. Ia 149
-, Onderzoek naar -, UIT DE
PERa. Ib 510
IJZB MAN zie geologic.
zelf doen? Wat kan Suriname
-, Mr. dr. C. F. Schoch. VI
97
zelf niet? Kunnen wij dat -,
Tj. Pyttersen. X 837; XI 142


ending, zendingswerk, zie
Herrnnhutters; Herrnhutter-
zending.
1651 tot 1658, Een hoofdstuk
nit James A. Williamson
,,English colonies in Guiana
and on the Amazon (1604-
1668)", Suriname van-.Ver-
taald door Nelly E. van
Eyck-Benjamins. VIII 1
ziekten, De maatschappelijke
beteekenis der Surinaameche
-, C. Bonne. Ia 291
- (van 1919 tot 1981), Do
maatschappelijke beteekenis
der Surinaamsche -, R. I).
G. Ph. Simons. XIV 429
- zie ook banen; hospital;
mijnwormziekte.
ZINZENDORF in Holland, Graaf
VON -, C. K. Kesler. XV 1
Zuid-Afrika en Suriname in
vroeger eeuwen, Bandon tus-
schen --, Fred. Oudschans
Dentz. XIII 269


C. CURAVAO


Aanvaardingsrede van gouver-
neur B. W. T. van Slobbe in
den Kolonialen raad op 20
Febr. 1980. XII 45; zie ook
Rede.
aanval op Curagao in 1678, De
-, Fred. Oudschans Dentz.
VII 279
1804 tot 1806. Het bestuur van
gouverneur J. P. Changuion
*), Curagao en onderhoorige
eilanden Bonaire en Aruba
van -, B. de Gaay Fortman.
XXIV 361; XXV 1; zie ook
Bladvulling; Geschiedkundige
sprokkeling; inbezitneming.
1816-1828 *), Curagao en on-
derhoorige eilanden -, Mr.


B. de Gaay Fortman. IX 1,
49, 97, 241, 868, 417, 497,
561; X 1
1851 en 1861, Een vloothou-
der over Curagao in -. VII
528
Adres zie Bovenwindsche eilan-
den; gouverneur; Martin, St.
Algemeen Nederlandsch verbond.
Groep Nederlandsche Antil-
len. III 110
Alo, KRONIEK. XXI 94.
ambtenaren, Vereeniging van
-, UIT DE PERS. Ia 387
Amendeering van begrootings-
ontwerpen, Prof. mr. dr. J.
Verzijl. XXI 275; (zie ook
XXII 53)
TREFWOORDENLIJST


Antillen-massief zie [Boven-
windsche eilanden].
Apostolisch vicariaat van Cura-
qao, Het -, J. Kleyntjes
8. J. XIII 123
arbeidsovereenkomst in Curaqao,
Het ontwerp-landsverorde-
ning tot reeling van de -,
Dr. W. F. de Gaay Fortman.
XXIII 365
archaeologisch onderzoek op Aru-
ba, Curaqao en Bonaire, De
beteekenis van het -, Dr. J.
P. B. de Josselin de Jong. Ib
317
Aruba in 1816, Dr. J. de Hullu.
V 871
--*), Lago oil & transport
company ltd. op -, J. F.
Quast. VII 265
- 'a verlaten goudvelden, P.R.
Dellaert O.P. VIII 589
-, Eenige aanteekeningen om-
trent -, H. E. Herdigein.
XII 301
- in cijfers, Beeld van -, H.
A. Hesseling. XV 885
- *), Over verweeringsholten
in diorietblokken op -, P.
Wagenaar Hummelinck. XX
364
--, De naam -, W. M. Hoyer.
XX 370
-., KRONIEK. XX 286
- zie ook 1816; archaeologisch
onderzoek; CHANGUION; Ge-
schiedkundige sprokkeling;
gotten.
Assiento, Het -, C. K. Kesler.
IX 152
bank voor West-Indii,Holland-
sche -, UIT DE PERS. Ia 422
-, De stichting van de Cura-
gaosche -, J. van Ettinger.
VIII 485
-- (1830-1880), De Curagao-


sche -, J. van Ettinger. X
127
bankbedrijf *), De ontwikke-
ling van een modern -.
De Maduro's bank op Cura-
gao, C. K. Kesler. XI 461
bankwezen in Curagao (1906-
1928), J. van Ettinger. XII
458, 522 zie ook circulatie-
bankwezen; Munt- en bank-
wezen.
BARGE, Oud-gouverneur-,Urr
DE PERS. Ia415
begrooting voor 1919, De Cura-
gaosche -, Mr. B. de Gaay
Fortman. Ia 186; 1920. II
45; 1921. III 189; 1922. IV
159; 1923. V 177; 1924. VI
321; 1925. VII 241; 1926.
VIII 277; 1927. IX 199;1928.
X 158; 1929. (Over den poli-
tieken toestand van Cura-
aao) X 289, XI 85;1980. XI
545; 1931. XIII 63; 1932.
XIV 69; 1933. XV 124; 1984.
XVI 7;1985. XVII 135;1986.
XVIII 85; 1987. XIX 129;
1988. XX 284; 1939. XXI
887; 1940. XXII 08, 321
[begrooting voor 1920, Ontwerp-
koloniale huishoudelijke -],
UIT DE PERS. I 241
begrooting voor 1982, Enkele
voorloopige opmerkingen
aangaande de voorloopige
Curagaosche -, W.R. Menk-
man. XIII 72
- voor 1934, De voorloopige
Curagaosche-, W. R. Menk-
man XV 149
- [voor 1986], Wijziging der
-, KRONIEK. XVIII 378
- voor 1938, De -, KRONIEK.
XIX 27
- zie ook middelen; rekening;
uitgavenTREFWOORDBNLIJST


begrootingsonticerpen zie Amen-
deering.
belastingen in Curagao, Eenige
aanvullingen op de ENCY-
CLOPAEDIN VAN NEDER-
LANDSCH WEST-INDIE, De
-, C. R. Weytingh. XXIII
129, 177, 225
Belaslingheffing, KBONIEK.
XXI 300
bestuur zie Bovenwindsche ei-
landen.
bestuursgemachtigde, De -,
KRONIEK. XXI 800
bestuursinrichting van Curagao,
Over de -, Dr. B. de Gaay
Fortman. IV 289, 533; V
535; VI 885; zie ook regee-
ringsreglement; Staatkundige
geschiedenis; staatsrecht.
Bestuursregeling van CuraGao.
Aanvulling van de ENCY-
CLOPAEDIE VAN NEDER-
LANDSCH WEST-INDlt, B. de
Gaay Fortman. XXIV 214
BEURS- EN NIEUWSBERICHTEN
KRONIEK. XX 849
Bevolkingscijfers van Curagao,
B. de Gaay Fortman. XVIII
51
bezoek van den gouverneur van
Curagao [O. L. Helfrich] aan
Venezuela in 1921, Een -,
M. A. Evers. V 818
bibliotheek, Een -, KRONIER.
XXI 298
BICHON VAN IJSSELMONDE, MR
PH. F. -, KRONIEK. XIX 26
bladen, uitgegeven in Curaqao,
Lijst van -, P. A. Euwens
O.P. IV 59; zie ook journa-
listiek.
BladuUling (uit den bestuurs-
tijd van gouverneur Chan-
guion, 1806), (B. de Gaay
Fortman). XXIII 255
West-Indische Gids


Boessaalsche negers, M. D. La-
tour. XXII 161
Bonaire in 1816, Dr. J. de Hul-
lu. IV 505
-, Geschiedkuudige sprokke-
lingen I, De Indianen op -,
B. de Gaay Fortman. XXIV
251
- zie ook archaeologisch onder-
zoek; ,,Brandaris"; CHAN-
oUION; Folklore; gotten;
schipbreuk.
BORDEWIJK, PRor. Ma. Da. H.
W. C. -, KRONIBK. XXI 61
boschwezen op Curagao gedaan
worden? Wat kan in take -
(Voordracht van J. W.
Gonggrijp op Curagao op 1
Nov. 1920). III 108
bovenwindsche eilanden der ko-
lonie Curaqao, De -, A. B.
J. Prakken. Ib 401
- St. Martin, St. Eustatius on
Saba, Eenige beechouwingen
over de toekomst van de -,
G. van der Plaats. V 475
- *), De Nederlandsche -, L.
Slothouwer. XI 97
-, Nog eens de -, L. Slothou-
wer. XII 17
- in het midden der 17de
eeuw, De Nederlandsche -,
Medegedeeld door F. E. Bn.
Mulert. Ia 471
- in de 18de eeuw, Geschiede-
nis van de Nederlandsche -,
Prof. dr. L. Knappert. XI
858, 421, 513, 559; XII 31,
78, 161, 279, 325, 428,471,
573; XIII 177, 249, 545;
XIV 25
-, De -, Een adres san den
nieuwbenoemden gouver-
neur van Curaqao. XI 493
-, Het bestuur van de -, Mr.
W. M. A. Weitjens. XIII 281
3TRBEWOORDENLIJST


-, Een commissie voor de -,
UIT DE PERS. XI 240
--, Het klimaat en de natuur-
verschijnselen op onze -, Ir.
F. S. Langemeyer. XVI 81
St. Martin, St. Eustatius en
Saba, Eenige beschouwingen
over de toekomst van den
landbouw op de -, G. van
der Plants. V 475
voor vijfkwarteeuw, Zuid-
amerikaansche piraterie en
onze -, W. R. Menkman.
XXV 65, 97, 129
-- en de herziening van de
rechterlijke macht en van de
rechtspleging in de kolonie
Curagao, De rechtsbedeeling
op onze -, Mr. B. de Gaay
Fortman. Ia 85
Van drie toppen van
het Antillenmassief (Een oro-
grafische schets onzer -), Ir.
F. S. Langemeyer. XXV 161
[Bovenwindsche eilanden] St.
Eustatius, St. Martin en Saba
op het laatst van de 18de
eeuw. Medegedeeld door Dr.
J. de Hullu. Ia 885
- Sint Maarten, Sint Eusta-
tius on Saba, Mr. B. de Gaay
Fortman. II 213
- zie ook Eustatius, Sint; HAs-
BELL; Maarten, Sint; Martin,
Sint; Saba.
bovenwindsche pers, De-,KRo-
NIEK. XXII 61; zie ook pers.
,,Brandaris", De hoogste berg-
top van hot eiland Bonaire*),
De -, P. A. Euwens O.P.
XV 257, 289
[Brandschatting] zie [CASSARD].
Brief van Dr. ir. G. J. H. Mo-
lengraaff (over de bespreking
van zijn proefschrift zie XI
887). XI 491


BaBON 1821-27 September-
1921 *), Admiraal PEDRO
Louis -, P.A. Euwens O.P.
III 289, 865, 418, 449
,Burgerlijke stand" van Cura-
gao, Geschiedkundige sprok-
kelingen V, De -, B. de
Gaay Fortman. XXV 158;
zie ook Familienamen.
BijbeltentoonsteUing, KRONIEK.
XIX 155
candidaatstelling, De -, KRo-
NIEK. XX 80; zie ook verkie-
zingen.
CANTZ'LAAR gouverneur van
Curagao word, Hoe -, B. de
Gaay Fortman. VII 145
- en de bloedige gebeurtenis
van 1 Juni 1824, Gouverneur
-, B. de Gaay Fortman.
VIII 841
[CABsARD], (Brandschatting
van Curagao door JaCQUES
-), Een belangrijk dag-
boek *), Mr. B. de Gaay
Fortman. VI 241
CHANGUION *), Curagao en on-
derhoorige eilanden Bonaire
en Aruba van 1804 tot 1806.
Het bestuur van den gouver-
neur J. P. -, B. de Gaay
Fortman. XXIV 861; XXV
1; zie ook Bladvulling; inbe-
zitneming.
-, Geschiedkundige sprokke-
lingen III. Uit het journal
van den gouverneur-,B. de
Gaay Fortman. XXIV 884
CHUMACEIRO Az., ABBAHAM
MENDEZ, KRONIEK. XX 156
circulatiebankwezen, Een verge-
ten hoofdstuk nit de ge-
schiedenis van bet Curagao
sche -, J. van Ettinger.
VIII 177
- van Curacao, Wijziging van
TREFWOORDBNLIJST


de reeling nopens het -, J.
van Ettinger. XX 175
Collegium Neerlandicum zie
onderwijsinrichting.
Commentaar niet overbodig
(over een voorwaardelijke
veroordeeling), KRONIBE.
XXI 252
-, Het niet overbodige -,
KRONIEK. XXI 301
commissie zie Bovenwindsche
eilanden.
,,Cuenta di Nanzi", M. D. La-
tour P.O. XIX 33; XX 9,
108, 143, 296; XXII 47, 86,
134; zie ook Shi.
Curafaosche bank zie bank.
Curom, De (Curavaosche ra-
dio omroep), KRONIEK. XIX
25; zie ook [Rado-uitzen-
ding].
dagboek *), Een belangrijk -
(de brandschatting van Ja-
ques Cassard), Mr. B. de
Gaay Fortman. VI 241
ding, Een onpractisch (re-
gister op bet PUBLICATIE-
BLAD), KRONIEK. XXI 190;
zie ook PUBLICATIEBLAD.
doop, Geschiedkundige sprok-
kelingen IV, Overheidsbe-
moeiing met den -, KnO-
NIaK. XXV 81
drukpers, Vrijheid van -, zie
Vrijheid.
economische arbeid zie Eusta-
tius, St.
Economische mededeelingen. Cu-
ragao. Ib 488
economische opheffing der Ko-
lonie Curaqao, De vooratellen
van den Gouverneur [Hel-
frich] in het belang van de
-, Dr. B. de Gaay Fortman.
III 197
economische toestand der kolo-


nie Curapao, Een en ander
over den financieelen en -,
A. B. J. Prakken. V. 21
Economische en social vraag-
stukken in Curagao, B, de
Gaay Fortman. XX 329;
zie ook social ontwikkelings-
gang.
eed van hen, die niet behooren
tot een ,,erkende" godsdien-
stige gezindheid, De -,
KRONIEK. XVIII 835
eersteling, Een (advies van
de Staten over een ontwerp
Alg. maatr. v. best.), KRo-
NIEK. XIX 251
eeuwfeest, 1816-4 Maart-1916*)
Curasao's -, P. A. Euwens
O.P. Ib 241
eiland der reuzen, Nog eens het
-, W. R. Menkman. XIX 85;
zie ook VESPUCI.
Ellis en Dania, KRONIBK. XIX
27
Emigratie van Curagao, UIT Da
PERS. Ia 418
- van Curagao naar Trinidad
in 1880? Geschiedkundige
sprokkelingen V. Een voor-
genomen -, KRONIEK.XXV
155
Emmastad, KRONIK.XIX 27
ENCYCLOPABDIE VAN NEDER-
LANDBCH WEST-INDIi, Aan-
vullingen op de -; zie be-
grootingen A; belastingen; Be-
stuursregeling; financiAn;
gouverneurs; krijgsmacht;
muntwezen; onderwijs.
Engelsche behind op Curagao,
De eerste dagen van het -,
P. A. Euwens O.P. VI 575
ERRATA! KRONIEK. XX 158;
XXI 157
Eustatius' gouden tijd, Sint -,
W. R. Menkman. XIV 369
TREFWOORDENLIJST


- in 1781, Het voorspel der
verovering van St. -, W. R.
Menkman. XV 821, 353
-, Een bladzijde uit de ge-
schiedenis van Sint -, B. de
Gaay Fortman. II 558
- omstreeks 1822, Hat leven,
op St. -, Medegedeeld door
Dr. J. de Hullu. Ib 144
- en in Essequebo, Luther-
schen op St. -, B. de Gaay
Fortman. XXIII 846
- in 1786. De handel van St.
-, Medegedeeld door Dr. J.
de Hullu. III 85
- van gouvernementswege.
1908-1918, Economische ar-
beid op St. -, G. J. van
Grol. II 151, 198
-, Uit de geschiedenis van St.
-, S. Kalff. VIII 405
-, Verzuimd St. -, Prof. dr.
L. Knapport. XI 159
-, Nog eens; verzuimd St. -,
Mr. M. van Dijk. XI 412
- zie ook Bovenuoindsche ei-
landen; Statiaansche toestan-
den.
Euwens O.P. t, P. A. -, B. de
Gaay Fortman. XVI 321
Familienamen op Curaqao, M.
D. Latour O.P. XVIII 195
Feestdagen, KRONIEK. XXI
258, 866
financidelen en economischen
toestand der kolonie Curagao,
Een on ander over den -, A.
B. J. Prakken. V 21
financiMn van Curagao, Eenige
aanvullingen op de ENCY-
OLOPAEDIE VAN WBBT-INDIi
De -, C. R. Weytingh.
XXII 141
Folklore van Bonaire,Jhr.L.C.
van Panhuys. XV 97; XVI
65, 318


,,Frejelindes" en ,,Frechlin-
gas"? Wat zijn -, P. A. Eu-
wens O.P. XIII 337
gedenkraam zie Rede.
gemeente zie Protestantsche ge-
meente.
geneeskundige organisatie in de
kolonie Curagao, De -, Dr.
N. Waterman. Ib 85
genootschap der wetenschap-
pen, Het Curagaosch -,
KRONIEK. XXI 366
-, Voor het nieuwe -, Kno-
NIEK. XXII 82
- zie ook Geschiedbeschrijving.
geologische geschiedenis der drie
Nederlandsche beneden-
windsche eilanden *), De -,
Prof. dr. L. M. R. Rutten.
XIII 401
geologische reis met Utrechtsche
studenten naar de Neder-
landsche benedenwindsche
eilanden *), Een -, Prof. dr.
L. M. R. Rutten. XIII 289
gere/ormeerde lidmaten in Jesu
Christi gemeente binnen Cu-
ragao door beleydenisse als
door attestatie, 23 Dec, 1730
Naamlijst der -, L. Knap-
pert. XX 214
Gereformeerden in de Roomsche
kerk gedoopt, KRONIEK.
XVIII 879
- zie kerkelijk even.
Geschiedbeschrijving, KRONIEK.
XXII 59; zie ookgenootschap.
geschiedenis van Curagao, Een
bladzijde uit de (onder
gouverneur Faesoh), Mr. B.
de Gaay Fortman. VI 169;
(zie ook XXII 156).
Geschiedkundige sprokkeling
(kiesrecht in 1858), KRoNmaR.
XIX 155
- (Aruba), KBoNIBK. XXI 62
TREFWOORDENLIJST


Geschiedkundige sprokkelingen,
B. de Gaay Fortman:
I De Indianen op Bonai-
re. XXIV 251
II Willem August (van)
Spengler. XXIV 278
III Uit bet journal van
den gouverneur Chan-
guion. XXIV 884
IV Nederlandsch op Cura-
gao. XXV 29
Overheidsbemoeiing
met den doop. XXV 32
V Een voorgenomen emi-
gratie van Curagao naar
Trinidad in 1830?XXV
155
De geboortedatum en
-plaats van gouverneur-
generaal Kikkert. XXV
158
De ,,burgerlijke stand"
van Curaqao. XXV 158
VI Een eigenaardig predi-
kant (Ds. J. P. van
Each). XXV 255
gewangenissen, aard der gevan-
genisstraf, verscheidenheid
van ingesloten gevangenen
en vroegere gevangenistoe-
standen op Curaqao geduren-
de de 17de en 18de eeuw *),
Eenige gegevens over oude
-, A. Hallema. XVI 192
gevecht voor de haven van Cu-
ragao *), Een -, Dr. B. de
Gaay Fortman. III 385
goudvelden, Aruba's verlaten
-, P. R. Dellaert O.P.
VIII 589
gouverneur van CuraVao, Een
Engelseh (James Cock-
burn 1809-1811), P. A. Eu-
wens O.P. VI 461
- van Curacao in 1816, Een
padres aan den afgetreden -


(J. Lecouteur), W. M. Hoy-
er. XVI 219
gouvernews van Curagao, Aan-
vulling van de ENCYCLO-
PAEDIE VAN NEDERLANDSOH
WEST-INDIi, De -, B. de
Gaay Fortman. XXV 880
-, Twee Curagaosche (Jan
en Jonathan van Beuningen
1716-1720 en 1720), C. K.
Kesler, XIII 325
zie ook aanvaardingsrede;
BARGE; bezoek; CANTZ'LAAR;
economische opheffing; HBLF-
RICH; KIKKERT; NUYENB;
Openingsrede; [Portretten];
RADERs, VAN; Rede; Stuyve-
sant
Gouvernenrswisseling, De (af-
treding van gouverneur
Nuypna 1919), UIT Dn PU RS.
Ia 156
Groene kruis zie Sanatorium.
gotten en grottenvorming op-
Curacao, Aruba en Bonaire
*), Over -, P. Wagenaar
Hummelinck. XXV 865
HAMELBEROG' werken, Aan-
teekeningen op -, W. R.
Menkman. XXIII 1, 38, 65,
97, 161, 208, 821
Handel-maatschappij, Curacao-
sche -, KRONIEK. XIX 158
handelsomzet van de kolonie
Curacao, De -, S. van De-
venter. III 205
HASSELL PETER -, Ph. F. W.
van Romondt. XXIII 78
havenbeweging van het eiland
Curagao, De -, W. R.
Menkman. XI 554; zie ook
scheepvaart.
heksenproces op St. Martin
A.D. 1711, Een -, Prof. dr.
L. Knappert. X 241
HELFRICH 1860 6 October
TREPWOORDENLIJST


1940, 0. L. -, B. de Gaay
Fortman. XXII 271
[HBLFRIdC, O. L.] zie bezoek;
economische opheffing.
Holland", Uit ,,Het ontroerd
-. VII 491
inbezilneming van Curagao op
den nieuwjaarsdag van 1807
*), Nieuwe gegevens over de
B. de Gaay Fortman.
XXV 198
Indianen zie Bonaire,
inasituut van dr. ir. Cohen Hen-
riquez, Het Curagao- -,
KRONIEK. XX 91
Joden op bet eiland Curagao, S.
Kalff. VIII 69
Jood op Curagao, De eerete -,
P. A. Euwene O.P. XII 860
Joodsche synagoge op Curagao,
De -, P. A. Euwens O. P.
XVI 222
journalistiek, Curagaosche -,
S. Kalff. VII 1; zie ook bladen.
kaarten van bet eiland Cura-
9ao *), De oudste -, P. A.
Euwens O.P. X 97
Kamer van koophandel, Iets uit
het book van de -,KRONIEK.
XX 860
- en nijverheid op Curagao,
KRONIEK. XXI 126
kamer, West-Indische -, KRO-
NIEK. XIX 154; XXI 801
kerkelijk even in Curagao, Het
gereformeerd -, J. C. Hout-
zagers. XXI 48
kiesrecht, Het active -. XIX
219 (zie ook XIX 155); zie
ook verkiesingen.
-, Passief-, KRONIEK. XX 31
kiesrechtvoorstellen, Nieuwe -,
KRONIEK. XX 849; zie ook
Rumor in casa!
KIKKERT, Gesehiedkundige
sprokkelingen V. De geboor-


tedatum en -plaats van gou-
verneur-generaal -, Kno-
NIEK. XXV 158
- in 1816, Twee aanspraken
van den gouverneur-gene-
ral -, W. M. Hoyer. XVII
250
klapper zie PUBLICATIEBLAD.
Klein-Curagao, P. A. Euwens
O.P. VII 401
klimaat en de natuurverschijn-
selen op onze bovenwindsche
eilanden, Hot -, Ir. F. S.
Langemeyer. XVI 81
Koloniale raad (rede C. S. Gor-
sira J. P. Ezn. over besmet-
telijke ziekten). Ib 78
- (ontwerp-koloniale begroo-
ting 1920), UIT DE PERS. Ia
240
- KRONIEK. XVIII 879
-, De notulen van den -,
KRONIEK. XIX 28
- zie ook Aanvaardingsrede;
begrooting; bestuursgemach-
tigde; eersteling; Openings-
rede; planned; Rede; Ver-
betering.
kolonie ten voorbeeld aan het
moederland, De -, (rechts-
bedeeling), UIT DE PERS. Ia
881
Koning Willem I zie Protes-
tantsche gemeente; Ruatan
Koningin Wilhelmina 1898-
-1988, Curagao wonder de re-
geering van -, B. de Gasy
Fortman. XX 262; zie ook
Vijf en twintig jaren.
,,Koninklijke" over 1918, Uit
hot jaarverslag van de -,
UIT DE PEBs. Ia 289
-1986, Hot jaarverslag der
-,KRONIEK. XIX 158
[Kranten] zie bladen; journalis-
tiekTREFWOORDENLIJST


KEONIEK, B. de Gaay Fort-
man. XVIII 884, 378; XIX
25, 60, 122, 153, 191, 219,
251; XX 30, 60, 91,125, 156,
285, 815, 349, 380; XXI 28,
61,98,125,155,186,252,298,
883, 363, 897; XXII 81, 59,
94, 127, 154
krijgsmacht in Curagao, Eenige
aanvullingen op de ENCYCLO-
PAEDIE VAN WEST-INDIiO, De
-, C. R. Weytingh. XX 872
LAAR, JOAN WILLEM CLAUS
VAN -, KRONIEK. XXII 156
(zie ook VI 169)
Logo oil & transport company
ltd. op Aruba *), J. F.
Quast. VII 265
Landbouw zie Bovenwindsche
eilanden.
landbouwpolitiek van Gouver-
neur Van Raders in Curagao,
Twee verzoekschriften aan
den koning over de -, B. de
Gaay Fortman. XVIII 821
Landsmiddelen zie middelen.
legend, Een aardige (de ver-
deeling van St. Martin in
1648), UIT DR PEns. II 228
leguano *), De -, P. A. Eu-
wens O.P. IV 115
luchtbescherming, KRONIEK.
XXI 384
Lutherschen op Curaqao, B. de
Gaay Fortman. XXIII 280;
zie ook Eustatius, St.
Maarten werd verdeeld, Hoe
het eiland Sint -, Fred.
Oudschans Dentz. XIII 163
- ontdekt? Heeft Columbus
St. -, C. K. Kesler. XIV 76
- door de Nederlanders, De
inbezitneming van bet Fran-
sche gedeelte van Sint -,
Fred. Oudschana Dentz. XV
280


- *), Korte beschrijving van
de groote baai van St. --, Ir.
F. S. Langemeyer. XVIII
289
- in oorlogstid, Eeno reis
naar St. -, Ir. F. S. Lange-
meyer. XIX 225
- 1918-1920) *), Ver van 's we-
relds strijdgewoel (St. -, Ir.
F. 8. Langemeyer. XXII 193
- zie ook Bovenwindsche eilan-
den; Martin, St.
Macamba, Oorsprong en bete-
kenis van het woord -, M.
D. Latour O.P. XVII 256
Maduro-bedrijf, Het -, KRO-
NIEK. XVIII 884; zie ook
bankbedrij/.
Mailverslag, UIT DE PRas. Ia
149
Martin, Adres aan de Koningin
uit St. -, UIT DR PERB. Ib 86
[-, St.], Eon aardige legend.
(De verdeeling van het eiland
in 1648), UIT DE PBEa. 11228
- zie ook Bovenwindsche eilan-
den; heksenproces; Maarten,
Sint; zoutbedrijf.
MARTIN, door prof. dr. L. Rut-
ten, Een levensbericht van
PROF. DR. J. K. L. -, Jhr.
L. C. van Panhuys. XXV 388
Medische beschouwingen, Kno-
NIBK. XXI 398
Mengelingen (In DB CURA9AO-
SCHE COURANT van Phoel),
Mr. B. de Gaay Fortman.
VII 501
middelen, Lands-, KRONIEK.
XVII 879
-, De -, KRONIEK. XIX 28;
XIX 62; 191; XX 158
-, Opbrengst der -, Kno-
NIEK. XIX 158
- zie ook begrooting; rekening;
uitgaven.
TRBFWOORDENLIJBT


MOLENGRAAFF, PROF. DR. G.
A. F. -, KRONIEK. XXII127
Mr., KRONIBK. XX 382
munt en bankwezen in Curagao
(1880-1905), J. van Ettin-
ger. X 433
Munt- en geldmoeilijkheden op
Curagao v66r honderd jaar,
Mr. B. de Gaay Fortman.
VII 353; VIII 87; X 569
muntspecidn, De Curagaosche
-, W. M. Hoyer. XVIII 184;
zie ook realen.
muntwezen in Curagao, Eenige
aanvullingen op de ENOY-
OLOPAUDIS VANWEBT-INDIi.
Het -, C. R. Weytingh.
XXI 140
naam en zijn taal, Curagao, zijn
-, W. R. Menkman. XVIII
88
- ,,CuraQao", De -, W. M.
Hoyer. XX 225
natuurlijke kind, De zorg voor
bet -, KRONIxx. XX 815
naturverschijnselen zie Bowen-
windsche eilanden.
Nederlanders in de Caraibische
wateren. Een nabetrachting.
De -, W. R. Menkman.
XVIII 218
Nederlandsch op Curagao, Ge-
echiedkundige sprokkelin-
gen. V, B. de Gaay Fortman.
XXV 29
negers zie Boessaalsche negers.
NInUWBNHUIs (1825-1888),
Een pionier, STEPHANUS Jo-
ANNES JOSEBP -, M. D. La-
tour. XXII 234
Nieuws, KRONIBK. XXII 154
Nieuwsberichten, KRONIEK.
XVIII 886
NUYENS t, MR. TH. J. A. -, B.
de Gaay Fortman. V 618; zie
ook Gouverneurswisseling.


OJBDA zie VESPUCCI.
omgeving, De eilanden der kolo-
nie Curagao in hunne verhou-
ding tot hunne -, J. Boeke.
Ia 132
onderneming zie Porto-rico.
onderwijs in Curagao, Eenige
aanvullingen op de ENCY-
CLOPAEDIE VAN NEDER-
LANDSCH WEST-INDIE, Het
-, C. B. Weytingh. XXIV
289; XXV 96
Protestansch Christelijk
-, KROmIEn. XXI 94
onderwijsinrichting op Curagao
1866-1871, De geschiedenis
van het Collegium Neerlan-
dicum de eerste en eenige
middelbare -, Fred. Oud-
schans Dentz. XXIV 269
onderzoekingsreis naar de Ne-
derlandsche WestIndische
eilanden, Een -, UIT DB
PERB. IV 126
oorlog, De -, KnoNIBK. XXI
897
Openingsrede van den waarne-
menden gouverneur van Cu-
ragao (mr. J. B. Gorsira in
den Kolonialen raad) 18 Mei
1919. Ia 282
- van Zijne Excellentie Bar-
tholomeus Wouter Theodo-
rus van Slobbe, gouverneur
van Curagao, bij de opening
der vergadering van den Ko-
lonialen Raad voor bet sit-
tingsjaar 1933-1984. XV
187
-, De -, KRONIEK. XIX 122
- zie ook Rede.
opkomst van Curagao *), De -,
Fred. Oudachans Dentz.
VIII 857
Oranjeappelen en pinda's,Twee
populaire vruchten van Cu-TREEWOOEDUNLIJST


ragao. -, C. K. Kesler.
XIII 241
PADDENBUGB, VAN -, KRO-
NINK. XXII 60
pamflet, Een -, KRONIEK. XI
338
Pamfletten over Curagao, B. de
Gaay Fortman. XVIII 858;
zie ook verdediging.
Papiamento, Vreemde invloe-
den in bet -, M. D. Latour
0. P. XVII 887
-, Portugese taalresten in het
-, M. D. Latour O.P. XIX
212
-, Het -, M. D. Latour O.P.
XXII 220
Papiamentoe en Portugeesch,
Mr. W. J. van Balen. XXII
871; zie ook taal.
Papiamentse en Negerengelse
spreekwoorden, Dr. ir. P. Co-
hen Henriquez en dr. C. Hes-
seling. XVII 161
Papiamentse spreekwoorden,
Nog eenige -, Dr. ir. P. Co-
hen Henriquez en dr. C. Hes-
seling. XVIII 82
pers, Curaoaosche -, KBONIEK.
XXI 155
-, De Curagaosche -, KRO-
NIEx. XXI 186
- zie ook bovenwindsche pers;
weekblad.
Petroleum, het levenselixir voor
Curagao*), Jhr. dr. V. H.
van den Bergh. XVII 1
-, De -, KRONmIK. XIX 252
petroleumbedrijf op Curagao *),
Het -, J. A. de Klerk.III 267
[Petroleum- Maatschappij, Cu-
ragaoache -], UIT DE PBRS.
Ia 241; Ib 288; zie ook Aruba;
Lago oil.
pinda's, Twee populaire vruch-
ten van Curagao. Oranje-


appelen en -, C. K. Kesler.
XIII 241
piraterie en onze bovenwind-
sche eilanden voor vijfkwart-
eeuw, Zuidamerikaansche
-, W. R. Menkman. XXV
65, 97, 129
plannen, Nieuwe (voorstel-
len van Nijmegen Schoone-
gevel san den Kolonialen
raad), KRONIEK. XIX 28
Politieberichten, KRONIEK.
XVIII 887
Politiek, KRONiaK. XIX 128
Politieke schooling, KRONIEK.
XVIII 885
Porto-rico, Een wonderlijke on-
derneming tegen -, Mr. B.
de Gaay Fortman. VIII 889;
zie ook Puerto rico.
[Portretten]
BoscH, J. Pu. -, (1790-
1871). IX naast 878
BoscH, J. graaf van den -,
(1780-1844). X naast 10
BRANTJES, MR. N. J. L. III
naast 176
BRION, PEDRO LouiS -,
(1772-1821). 111 naast 296
BRISBANE, CHARLES-,(1769
-1829). Ib naast 254
CANTZ'LAAR, P. R. -, (1771-
1831). IX naast 16
EPs, J. M. VAN -, (1792-
1848). IX naast 482
EssEn, R.H.-, (1800-1864).
IX naast 482
FRUYTIEB, IR. L. A. X naast
886
GRAVENHORST, MR. J. BEN-
NBBROEK -, (1801-1859). IX
naast 878
JUTTING, J. W. G. -, (1790-
1827). IX naast 17
JUTTING, THEODS.-; (1772-
1858). IX naast 17
TREFWOORDENLIJST


KIKKBRT, ALBERT -, (1762-
1919). IX naast 16
KRAYBNHOFF, C. R. TH. -,
(1758-1841). IX naast 432
LANSBEROE, R. F. C. VAN -,
(1840-1873). IX naast 16
MADURO, S. E. L. -, (1814-
1888). XI naast 464
MULLER J.AZN., Ds. J. -,
(1771-1842). IX naast 17
QUARTER, H. W. DB -, (1788
-1863). IX naast 878
RAIDERS, R. F. BARON VAN
-, (1794-1868). IX naast 16
RAMMELMAN ELSEVIBR, JUR.
MR. I. -,(1770-1841). IX
naast 16
RICARDO, MR. MORDBOHAY
-,(1771-1842).III naast 296
ROJBe, FRANS. IX naast
432
YLonBe, B. W. T. VAN. XI
naast 891
UYTRBnHT, C. L. VAN -,
(1786-1862). IX naast 878
WOUTERS, G. J. J. XVIII
naast 82
Portugese taalresten zie Papia-
mento.
Praktisijns, KRONIBK. XXI 801
Protestantsche gemeente op Cu-
ragao, Koning Willem I en
de -, Prof. dr. L. Knappert.
VII 198
[protestantsche] gemeente op Cu-
raqao, Wigbold Rasvelt en
zijne -, L. Knappert. XXI
1, 88
PUBLICATIEBLAD, De klapper
op het -, P. Noordenbos.
XXI 290; zie ook ding.
Puerto rico in 1625, Een aanval
op, -, KRONIBK. XXI 125;
zie ook Porto rico.
raadgevers, Veelheid van -,
KRONIEK. XXII 82


RADERS in Curagao, Twee ver-
zoekschriften aan den Ko-
ning over de landbonwpoli-
tiek van gouverneur VAN -,
B. de Gaay Fortman. XVIII
821
[Radio-uitzending] 7 Januari
[1937] te Willemstad, KRO-
NIEK. XVIII 886; zie ook
Curom.
RASVEIT en zijne gemeente op
Curaqao 1780-1757, WIo-
BOLD -, L. Knappert. XXI
1, 88
realen en stuivers van 1821 en
1822, De Curagaosche -,Dr.
J. W. A. van Hengel.XX228
rechterlijke macht zie boven-
windsche eilanden; zie ook
plan-Jas; rechtsbedeeling;
rechtspleging.
rechtsbedeeling in Curagao, De
(mr. W. M. A. Weitjens).
XV 252; zie ook bovenwind-
sche eilanden; kolonie; prak-
tizijns; rechtspleging; slaven-
handel.
rechtspleging der kolonie Cura-
9ao in de praktijk, De reorga-
nisatie van de rechterlijke
macht en van de -, Mr. F.
G. Schalkwijk. VI 609; zie
ook bovenwindsche eilanden;
rechtsbedeeling.
Rede op 10 Juni 1919 ter aan-
vaarding van het bestuur
over de kolonie Curagao uit-
gesproken door den nieuwbe-
noemden gouverneur Helf-
rich. Ia 828
- door gouverneur mr. N. J.
L. Brantjes op 18 October
1921 in den Kolonialen raad
uitgesproken ter aanvaar-
ding van het bestuur over de
kolonie Curacao. III 446
TREFWOORDENLIJST


Door den gouverneur van
Curaqao mr. N. J. L. Brant-
jes, op 9 Mei 1922 gehouden
ter opening van de sitting
van den Kolonialen raad. IV
189; id. 8 Mei 1928. V 172;
id. 8 Mei 1928. X. 178; id 14
Mei 1929 (gouverneur ir. L.
A. Fruytier). XI 285; id. 18
Mei 1980 (gouverneur B. W.
T. van Slobbe). XII 204; id.
12 Mei 1981. XIII 171; id 10
Mei 1982. XIV 186; id. 9. Mei
1988. XV 137; id. 8 Mei 1934.
XVI 186
- van den heer H. Schotborgh
op 29 Juni 1984 in het depar-
tement van Kolonien bij de
overdracht van het gedenk-
raam namens Cura9ao. XVI
172
- zie ook Aanvaardingsrede
regeering zie Koningin Wilhel-
mina; zie ook Vijf en twintig
jaren.
regeeringsreglement van de ko-
lonie Curagao, Wijziging van
het -. Ia 826; Ib 268, 361,
868
registrator, Algemeen -, KRO-
NIEK. XXI 98
reisindrukken van Curaqao,
Dr. M. A. van Weel. XV 145
reizen naar Curagao in den zeil-
tijd, Drie -, W. R. Menk-
man. XVI 282
rekening, Slot van -, KRONIEK.
XIX 251; zie ook begrooting;
middelen; uitgaven.
Rotary, KBONIEK. XIX 27
Ruatan, Koning Willem I en
het eiland -, Mr. B. de
Gaay Fortman. XI 29
Rumor in casa! KRONIEK. XX
880; II KRONIEK. XXI 28;
III KRONIEK. XXI 62


Saba en zijn bewoners, Het
eiland -, Jhr. W.deBrauw.
XVI 805; zie ookBovemnind-
sche eilanden.
Sanatorium,,Het groene kruia",
KRONIEK. XIX 154
Scheepvaart in de haven van
Curagao. VII 48.
-, KIONIBK. XXI 94
Scheepvaartbeweging on soheep-
vaartwetgeving op Curagao,
W. R. Menkman. V. 185; zie
ook havenbeweging.
scheepvaartlijn, Een nieuwe --,
UIT DE PESR. Ia 887; zie ook
stoomvaartlijn.
schipbreuk van de Sirene bi het
eiland Bonaire, De -, Fred.
Oudechans Dentz.XXIII817
schutterij, De oprichting der
Curagaosche -, Mr. B. de
Gaay Fortman .VIII 97
Shi (zie ook ,,Cuenta di Nanzi"),
H. E. Lampe. XX 275
Sint Eustatius zie Eustatius,
Sint.
Sint Maarten zie Maarten,
Sint.
Sint Martin zie Martin, St.
Sirene zie schipbreuk.
slavenhandel en rechtsbedeeling
op Curaqao op bet einde der
17e eeuw, W. R. Menkman.
XVII 11
slavernij, De afechaffing der -,
KRONIEK. XX 284
Social en economische zaken,
KRONIEK. XX 158
social ontwikkeling van
Cura9ao, De -, Ir. R. A. Ver-
wey. XX 161
social vraagstukken in Curaqao,
Economische en -, B. de
Gaay Fortman. XX 158
SOLAR, BENJAMIN DE -, B. de
Gaay Fortman. XIV 847
TRBEWOORDENLIJST


SPBNGLER, Geschiedkundige
sprokkelingen II, WILLEM
AUGUST (vAN), B. de Gaay
Fortman. XXIV 278
Sprokkelingen op het terrain
der gecshiedenis van de Ne-
derlandsche Antillen, W. R.
Menkman. XVII 65; zie ook
Geschiedkundige sprokkelin-
gen.
Staatkundige geschiedenis van
Curagao, B. de Gaay Fort-
man. XVI 209; XVII 135;
XVIII 85; XIX 129; XX
284; XXI 887; XXII 808,
821
staatsrecht van Curagao, Een
aanvulling van Bordewijks
Ontstaan en ontwikkeling
van het -, Mr. B. de Gaay
Fortman. VII 505; zie ook
bestuursinrichting; Beatuurs-
regeling; regeeringsreglement.
staatsrechtelijk vraagstuk, Een
-, Dr. B. de Gasy Fortman.
III 887
-, Nog een -, Dr. B. de Gaay
Fortman. III 687
Staliaansche toestanden in de
XVIIIde eeuw, W. R. Menk-
man. XV 23, 105
stoomvaartlijn, Weer een nieu-
we -, UIT DE PBRs. Ia 422;
zie ook scheepvaartlijn.
Stroohoedenvlechtnijverheid,
KRONIEK. XIX 128
Struisvogelkweekerij, UIT DE
PERs. Ia 149
Struisvogelteelt op Curavao *),
Dr. Th. Lens. Ib 8
stuivers zie realen.
STUYVESANT, lets over PETER
-, S. Kalff. VIII 517
taal, Curagao, zijn naam en zijn
-, W. R. Menkman. XVIII
88


- van Curagao, De -, M. D.
Latour O.P. XVIII 281
-, De Nederlandsche -, KRo-
NIEK. XXI 188, 868
- zie ook Nederlandsch; Papia-
mento(e).
tentoonstelling op het Rijksar-
chief, De -, B. de Gaay
Fortman. XVI 128; zie ook
Bijbeltentoonstelling.
toestanden, Curaqaosche -,
Naar aanleiding van het
laatste Verslag van Bestuur
en Staat, W. R. Menkman.
XII 58
Trinidad zie emigratie.
troebelen, Curagao'sche -,[1781
-1740], S. Kalff. XIII 80
Tweede Kamer, In de -, Kio-
NIEK. XXII 81
uitgaven, Nieuwe -, KRONIBK.
XXI 801; zie ook begrooting;
middelen; rekening.
URBINA, W. R. Menkman.XXI
240
-'s overval in 1929, Een oog-
getuige over -, B. de Gaay
Fortman. XXII 170
Venezuela, in 1921, Een bezoek
van den Gouverneur van Cu-
ragao [0. L. Helfrich] aan -,
M. A. Evers. V. 818
Verbetering aanbieding van
etukken aan den Kolonialen
raad), KEONIER. XIX 192
verdediging van Curagao bezon-
gen, De -, (1800), C. P.
Amelunxen. XVI 250; zie
ook Pamfletten.
Vereeniging van ambtenaren
zie ambtenaren.
vergadering, recht van -, zie
Vrijheid.
Verkiezingen, KRONIEK. XIX
155, 192, 251; XX 60; zie
ook candidaatstelling; Ge-
TREFWOORDENLIJST


schiedkundige sprokkeling;
Politick; Politieke scholing;
Voorheen en than.
verovering van Curaeao tot den
vrede van Munster, Van de
-, W. R. Menkman. XVIII
161
verrassing van Willemstad, De
-, Mr. B. de Gaay Fortman.
XII 85, 119, 510 (Rondom
het proces-Borren).
Verscheidenheden, KRONIEK.
XXI 897
verslag 1936, Het Curagaosch
-, KRONIEK. XIX 60
- 1988, Curagaosch -, Kao.
NIBK. XXI 254
- 1939, Curagaosch -, KRo-
NIEK. XXII 157
VSBPUCCI en Ojeda in de ge-
schiedenis van Curagao, W.
R. Menkman. XVIII 257;zie
ook eiland der reuzen .
vloothouder over Curagao in
1851 en 1861. Een-.VII 528
vogelvlucht, In -, KRONIEK.
XX 62
Voorheen en thans (,,Cura-
gaosch kiesreglement"),
KRONIEK. XIX 62
Vooruitgang der Nederlandsche
West-Indische eilanden *),
De -, Mr. B. de Gaay Fort-
man. III 113
Vreemdelingen ?, Mr. B. de Gaay
Fortman. II 815
friend, Een oude (Almana-
que de Curagao voor 1989),
KRONIEK. XXI 189
Vrijheid van drukpers on recht
van vergadering, B. de Gaay
Fortman. XV 241
Vijf en twintig jarenl898-1928,
Dr. B. de Gaay Fortman. V
289; zie ook Koningin Wil-
helmina


watervoorziening van de haven
van Willemstad en van die
stad zelve op het eiland Cu-
raqao. Korte uiteenzetting
van de destijds door den
mijnbouwkundigen dienet
opgestelde planned tot-, Dr.
ir. G. J. H. Molengraaff.
XII 25
weekblad CURAQAO, Hot -,
KBONIEK. XXI 156; zie ook
pers
West-Indische compagnie,Cura-
cao tegen het einde der -,
Mr. B. de Gasy Fortman. Ia
441
West-Indische eilanden, Een
onderzoekingsreis naar de
Nederlandsche -, UIT Dn
PERB. IV 126; zie ook voor-
uitgang.
West-Indische kamer zie kamer.
West-Indische maatschappij,
De -, Mr. B. de Gaay Fort-
man. XI 307
wetgeving, Een afschuwelijk
product van -, KRONIEK.
XXI 252
-", Gevolgen van hot ,,afschu-
welijk product van -, KRo-
NIEK. XXII 62
Willemstad zie verrassing; wa-
tervoorziening.
Zeemeeuw in 1825, Het vergaan
van de -, H. M. Hulsman
O.P. XVIII 129
-, Het vergaan van de -, B.
de Gaay Fortman. XXV 849
Zeewateererwerking, Dr. ir. P.
Cohen Henriquez. XX 821
1782, Curagao in -, B. de
Gaay Fortman. XVII 849
ziekten zie Koloniale road.
Zondagsviering, Goede Vrijdag
en bidstonden, KRONIEK.
XXI 365
TREPWOORDENLIJ8T


Zo6geografische opmerkingen
over de Nederlandsche Be-
nedenwindsche eilanden *),
Dr. P. Wagenaar Humme-
linck. XXV 168


zoutbedrijf op St. Martin, Het
-, F. S. Langemeyer c.i. IV
241, 805


D. WEST-INDIE enz.


Afrika, Uitwisseling van bevol-
king tusschen Amerika en
-, UIT DB PERs. II 173; zie
ook bevolking.
album, Een, (De wereld in
beeld), H. D. Benjamin. XI
575; XIII 45
Americanism in Holland, Jhr.
L. C. van Panhuys. VI 217
Amerikaansche unie, De Pan-
-, Jhr. L. C. van Panhuys.
III 58
Amerikanisten-congres, Het
aanstaande -, Jhr. L. C.
van Panhuys. II 597; V 618
- to Hamburg, Surinaamsche
onderwerpen op bet -, Jhr.
L. C. van Panhuys. XIII 208
810
Amerikanisten-congres, De ge-
schiedenis van het Brazili-
aansohe -, Jhr. L. C. van
Panhuys. XV 278
Antilia), Op den oceaan voor
en na Columbus (met een op-
loasing van bet raadsel van
-, C. H. de Goeje. XVIII 65
Antillen, De naam -, C. K.
Kesler. VIII 567
-, De name der -, C. H. de
Goeje. XVIII 38
Arawak Indians songs, Four -,
Thomas E. en Arthur P. Pe-
nard. VII 497
- language of Guiana, Euro-
pean influence on the -,
Th. E. en A. P. Penard. VIII
165


Arawaksch, Het merkwaardige
-, C. H. de Goeje. XI 11
Arowakken en Karaiben, Een
oud bericht over -, C. H. de
Goeje. XII 485
-? Uitstervende -,Jhr. L. C.
van Panhuys. XIII 587
banaan en de bacove uit Afrika
naar tropisch Amerika in bet
begin van de 16de eeuw, De
overbrenging van de -,
Jhr. L. C. van Panhuys.
XVIII 207
banana, Note on words used by
South American Indians for
-, Th. E. Penard. VIII 875
Barbados. Eenige aanteekenin-
gen omtrent de geschiedenis
van het eiland, C. K. Kesler.
XXIV 201
Barthkldmy, St. -, W. L. de
Barbanson O.P. XVI 177
- in den Zweedschen tijd, St.
-, P. de Barbanson O.P.
XVII 805, 387
bevolking van Amerika, De -,
C. H. de Goeje. XX 129; zie
ook Afrika.
Bezoek aan St. Louis, het lepro-
zen-eiland in de Marowyne;
melaatsehen etablissement
van de Fransche strafkolonie
St. Laurent,FranschGuyana,
F. S. Schuitemaker. XI 177
bibliotheek, Economische -
(verbonden aan de afd. Han-
del en de directie van den
Landbouw te 's-Gravenhage)
TREFWOORDENLIJST


Ib 96; zie ook handels-econo-
mische bibliotheek.
boek, Over een ,,schattig" -
(Jungle Peace door William
Beebe), H. D. B(enjamins).
III 810
Boekaniers en flibustiers, C. K.
Kesler. X 65.
Boekbespreking Ia 157, 242,
388, 428, 501; Ib 88, 177,
487; II 168, 357, 363, 422,
626; III 58, 215, 271, 838,
880, 488, 588; IV 122, 286,
274, 562, 659; V 45, 216, 491,
620, 658; VI 30, 82,127, 189,
277, 380, 877, 418, 472, 582,
644; VII 43, 229, 481; VIII
183, 288, 386, 427; IX 89,
184, 831; X 44, 281, 327, 417,
477, 585; XI 89, 287, 885,
887, 443,473, 542 (zie 491);
XII 48, 299, 492; XIII 217,
878, 442, 494, 588, 576; XIV
42, 185, 294, 815, 855; XV
71, 167, 847, 878; XVI 128,
168, 234, 255, 325; XVII 27,
58, 281, 261, 290, 365;
XVIII 25, 119, 188, 240, 284,
314, 3888; XIX 29, 124, 187,
258; XX 19, 45, 150, 251,
806, 875; XXI 20, 56, 87,
148, 249, 822; XXII 27, 147,
191, 255, 850; XXIII 92,
127; XXIV 68, 98, 121, 781,
286, 845; XXV 60
Brimstone Hill ,,The Gibraltar
of the West Indies", J. C.
Th. G. J. Heyligers. XV
191
Britsech Guiana en Suriname,
Bevolkingseijfers van -, Dr.
H. D. Benjamins. V 197
Britsch Guiana, Suikercultuur
in Suriname in vergelijking
met die in -, S. van Deven-
ter. V 281; zie ook Indianen.


Britsch- West-Indische vereeni-
ging zie tijdschrift.
Caraiben zie Ethnographische
aanteekeningen; huwelijk;
Karaiben.
CASSARD (1679-1740), JAc-
QVUE -, L. C. Vryman.
XIII 97
cocosnoten in Panama, De teelt
van -, UIT DE PERS. Ia 411
Columbus begraven ligt, Een
Nederlandsch getuige om-
trent de plants, waar -,
Prof. J. C. van Eerde,Il545;
zie ook Antilia.
congress zie leprabestrijding.
Curiosieteten uit Guyana, C. H.
de Goeje. XVI 72
[Demerara, Vliegdienst in -],
UIT DE PERB. Ia 420
Demerara zie geluksbrief.
Demerary wAl in Suriname niet
noodzakelijk warren, Waar-
om landwegen in -, Tj.
Pyttersen. V 277
Economische bibliotheek zie bi-
bliotheek.
Economische binnenland-pene-
tratie in de vier Guyana's *),
Dr. W. C. Klein m.i. XXII 1
elder ure. Van een aardbeving
en een loterijbriefje. Te -,
Sir Reginald Johnston. Ver-
taald door J. Heyligers.XIV
287; zie ook geluksbrief
Ethnographische aanteekeningen
omtrent de zwarte Caraiben,
Dr. H. ten Kate. X 265
Fransch Guiana, Joh. F. Snelle-
man. XII 187; zie ook Be-
zoek; strafkolonie(s).
geluksbrief uit Demerara, De
-, Sir Reginald St.Johnston
Vertaald door J. Heyligers.
XIV 285; zie ook elfder ure.
[GonoAs t, W. C.] Een man
TBRIWOORDUNLLIBT


van de daad, Jhr. L. C. van
Panbuys. II 855
[Goudindustrie], L'Origine de
I'industrie de l'or en AmBri-
que, P. Rivet. VI 366
goudland *), Het sprookje van
een -, Job. F. Snelleman.
XI 219
Guiana, The name -, James
William. VI 187; zie ook
Brnsch Guiana; Fransch
Guiana; Indianen; Karaiben ;
Knotsen; verhalen.
Guyana, Curiositeiten nit -,
C. H. de Goeje. XVI 72; zie
ook Indianen
handel zie Indianen; Oorlog.
handels-economische bibliotheek
in Amsterdam, De -. Ib
288; zie ook bibliotheek.
Handelsmogelijkheden met.
Zuid-Amerika. Tentoonstel-
lingsschip naar deZuid-Ame-
rikaansche havens. XV 20
HARTBINCK, JAN JACOB -,
Fred. Oudachans Dentz.
XXIV 159
HORNBOSTEL, In memorial
PROF. E. VON -, Jhr. L. C.
van Panhuys. XVIII 158
huwelijk bij onze Caraiben, lets
over het -, UIT DE PERS.
VII 189
Indiaan in de letterkunde, De
-, Dr. Herman F. C. ten
Kate. II 95
Indianen en negers (Dr. Van
Cappelle's Mythen en sagen
uit West-Indie), Job. F. Snel-
leman. IX 280
- in Guyana, lets over den
ouden handel met de -, Dr.
H. D. Benjamins. VI 179
- van Zuid-Britsch Guiana,
Job. F. Snelleman. XII
248


- uit? Sterven de -, C. H. de
Goeje. XVI 232
- nopens ziekten en genees-
wijzen, Opvattingen van
Zuid-Amerikaansche -,
Jhr. L. C. van Panhuys.
XVII 51
- in Canada, De -, Jhr. L. C.
van Panhuys. XVIII 807
- zie ook Arawak; Arawaksch;
Arowakken; Karaiben; Wai
Wai; Warau.
interoceanische verbinding v66r
100 jaar, De -, C. K. Kesler.
VIII 125
invloed van bet tropische kli-
maat, De proff. dr. C.
Eykman). VI 141
Kapers op de kust (naar aan-
leiding van Mr. W. J. van
Balen, Hollandsche kapers op
Amerikaansche kusten, 1942),
W. R. Menkman. XXV
267
Karaiben en Guiana, C. H. de
Goeje. VI 465
-, A. Ph. Penard over inwij-
ding en wereldbeschouwing
der -, C. H. de Goeje. XI 275
- zie ook Arowakken.
Karaibisch, Het merkwaardige
Eiland -, C. H. de Goeje.
XII 241
-, Het merkwaardige (een
ethnologisch verhaal voor
den gewonen lezer), C. H. de
Goeje. XIV 99
KATE t *), D. HERMAN F. C.-
TEN -, 21 Juli 1858-5 Fe-
bruari 1981, Dr. H. D. Ben-
jamins. XII 497
Knotsen van de Guiana's UIT
DR PzRS. IV 125
Koning Willem I en het eiland
Ruatan, Mr. B. de Gaay
Fortman. XI 29TREMWOORDENLJBST


leprozen-eilaind (St. Louis) zie
bezoek.
letterkunde zie Indiaan.
Luchtvaart in Guyana, Jhr. L.
C. van Panhuys. II 321
maildienst, De oprichting van
den Koninklijken West-Indi-
schen -, M. G. de Boer. La
111
man van de daad, Een -, zie
[GOROAs ?, W. C.]
Margarita zie Paarlvissche-
rij.
Martinique. De geboorteplaats
van een keizerin, C. K. Kes-
ler. XXIII 112
-, De ontdekking en de naam
van het eiland -, C. K.
Kesler. XXIII 840
Mico-onderwijs op Jamaica,
Het -, Fred. Oudschans
Dentz. XVIII 312
motto's zie Wapens; Zinnebeel-
den.
Musea in West-Indii, Fred.
Oudschans Dentz. XVIII 139
name ,,Guiana", The -, Ja-
mes Williams. VI 187
neger en zijn cultuurgeschiede-
nis, De -, C. van Drimme-
len. VII 385
- -", Naar aanleiding van
,,de -, C. K. Kesler. VIII 59
negers en onderwijs in de Ver-
eenigde staten van Amerika,
W. H. D. baron van Asbeck.
III 650
- in Negerland *), Job. Snel-
leman. IX 323
- zie Indianen.
paarlvisscherij bij het eiland
Margarita, De -, P. A.
Euwens O.P. IV 513
Pan-Amerikaansche unie, De
-, Jhr. L. C. van Panhuys.
III 53
West-Indische Gids


[Portrettenj
KATE, DR. HERMAN F. C.
TEN -. XII naast 497
ROADWAY, JAMES -. IX 67
rimboe van boven af gezion, De
-, H. D. Benjamins. XII
441
Rio de Janeiro van 1-6 October
1922, Kort veralag van het
congress voor lepra-bestrij-
ding, gehouden to -, Jhr. L.
C. van Panhuys. V 58
ROADWAY *), JAMES, Fred. Oud-
schans Dentz. IX 67
RoTH, WALTER E. -, Job. F.
Snelleman. VIII 815
- over de Wai Wai, DR. WAL-
TBR E. -, UIT DR PIuR. X
96
Ruatan, Koning Willem I on
het eiland -, Mr. B. de
Gaay Fortman. XI 29
snijwerk der nogers, Hot -,
Job. F. Snelleman. XI 41
socidtd historique des Antilles,
Une -, UIT DE PERS. X 382
St. Barth6ldmy zie BarthUldmy,
St.
St. Louis (het leprozen-eiland)
zie Bezoek.
strafkolonie in Fransch Guyana
en haar mogelijke gevolgen
voor Suriname, De opheffing
der, Mr. O. E. G. graaf
van Limburg Stirum. VI 871
strafkolonies, Suriname en de
Fransche -, Mr. O. E. G.
graaf van Limburg Stirum.
V 95
- in Fransch Guyana, De -,
Mr. O. E. G. graaf van Lim-
burg Stirum. VII 49, 98
studiereis naar de West, Een
-, Mr. dr. L. N. Deckers.
XXI 65, 97 (Madeira, Bar-
bados, Trinidad), 129 (Vene-TREFWOORDBNLIJST


zuela), 193 (Curagao), 257
(Britsch-Guyana, Suriname,
Fransch Guyana).
suikercultuur zie Venezuela.
Trinidad, Remarks on an old
vocabulary from -, Th. E.
Penard. IX 265
-, het grootste en schoonste
der kleine Antillen, C. K.
Kesler. XXIII 257
[-] Regeling der gronduitgave,
UIT DE PERS, Ib 80
Trocaddro, Joh. F. Snelleman.
VII 121
tropische klimaat, De invloed
van het proff. dr. C. Eyk-
man). VI 141
tijdachrift van de Britach-West-
Indische vereeniging, Het
veertiendaagsche -, Jhr. L.
C. var Panhuys. Ia 142; zie
ook WEST-INDIA COMMITTEE
CIRCULAR.
Venezuela in 1921, Een bezoek
van den gouverneur van Cu-
ragao aan -, M. A. Evers V
818
-, Suikercultuur in -, UIT DE
PERS. la 148
verhalen over Guiana, Oude
verdichte -, Dr. H. D. Ben-
jamins. VII 17
vliegdienst in West-Indii, Een
-, UIT DE PEas. Ia 420
-, zie Demerara
Wai wai, Dr. Walter E. Roth
over de -, UIT DE PEas.X96
Wapens en motto's, Fred. Oud-
echans Dentz. V 421


Warau, Het merkwaardige -,
C. H. de Goeje. XII 1
weg, De eenige juiste (motie
van de Kamer van koophan-
del te Georgetown over den
stilstand van alle landbouw-
ontwikkeling). Ia 76
wereld in beeld, De -, zie album
WEST-INDIA COMMITTEE CIR-
CULAR, Het gouden jubileum
van de -, Fred. Oudschans
Dentz. XVIII 193; zie ook
tijdschrift.
ziekten en geneeswijzen, Opvat-
tingen van Zuid-Amerikaan-
sche Indianen nopens -, Jhr
L. C. van Panbuys. XVII 51
Zinnebeelden en motto's van
eenige West-Indische kolo-
niin, Fred. Oudschans
Dentz. X 228


aardrijkskunde, Meetkunstige
-, Job. F. Snelleman. XIII
579
Bataks en Bataks *). (Dr. T. S.
G. Moelia, Het primitive den-
ken in de moderne weten-
schap), Job. F. Snelleman.
XVI 119
Uitgeversbond, [Circulaire van
het bestuur van den Neder-
landschen -], Aan Neder-
landsche schrijvers. XI 448
Zielen in soorten. (Prof. dr. J. H.
F. Kohlbrugge, 's Menschen
Religie), Job. F. Snelleman.
XV 344LIJST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFT-
ARTIKELEN

besproken in de jaargangen I-XXV van De West-Indische Gids,
gerangschikt in alphabetische volgorde van Ici namen der
schrijvers.
De titels der boeken zijn eursief gedrukt. die der tijdschrift-
artikelen staan tusschen aanhalingsteekens; de namen van tijd-
schriften en verzanielwerken zijn in hoofdletters gezet; de name
der besprekers sa an tusschen haakjes


ADVIES van de commissie door
de vereeniging ,,Indie-Ne-
derland" ingesteld ter bestu-
deering van de ingediende
ontwerpen tot herziening
van de reglementen op hot
beleid der regeeringen in de
kolonies Suriname en Cura-
0ao. (z.j. 1935). XVII27(B.
de Gaay Fortman).
ALMANAQUB de Curagao para
el ano bisiesto de 1932. Com-
pilaci6n de W. M. Hoyer.
XIV 42; 1987 XIX 29;
1940 XXII 149 (B. de Gaay
Fortman).
ALBUM van het eiland Aruba.
Haarlem, 1984. XVI 284
(W. R. Menkman).
ALBUM zie JUBILEUM ALBUM.
Aldenburgk, J. G., zie Honor6
Naber, S. P. L'-.
Amelunxen, C. P.,De geschiede-
nis van Curapao opnieuw ver-
teld. 's-Gravenhage, 1929. XI
478 (B. de Gaay Fortman).
AMIGOE DI CURAQAO. Zaterdag
80 December 1988. XV 877
(B. de Gaay Fortman).


Amstel, Hans van, Jong Suri-
name op avontuur. 's-Herto-
genbosch. XX 251 (P. M.
Legtne).
-, De wraik van don Ja-
vaan. 's-Hertogenbosch.
XXII 150 (J. M. Menkman-
Walters).
Apthorp, Georg Henry, A to-
pographical description of the
Dutch Colony of Surinam.
COLLECTIONS OF THE MASSA-
CHUSETTS HISTORICAL SO-
CIETY. Vol. I (first series).
Boston, 1792. VII 48 (T. E.
Penard).
Araquistain, Luis, La Agonia
Antillana. El imperialismo
yanqui en el mar Caribe. Ma-
drid, 1928. X 535 (H. ten
Kate).
Aspinall, Sir Algernon, The
Pocket Guide to the West In-
dies. Londen, 1935. XVII
261 (Fred. OudschansDentz).
ATLAS van tropisch Nederland.
Uitgegeven door het Ko-
ninklijk Nederlandsch Aard-
rijkskundig genootschap in
52 LIJBT VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


samenwerking met den To-
pographischen dienst in Ne-
derlandsch-Indi6. 1988. XXI
87 (P. Wagenaar Humme-
linck).
ATLAS VAN NEDERLAND, GE-
SCHIEDKUNDIGE-, Kaartl7.
De Koloni6n. Blad 13-15
West-Indi6. Tekst door F.
Oudschans Dentz en W. R.
Menkman. 's-Gravenhage,
1933. XV 347 (Dr. J. van
Hinte).
Balen, Mr. W. J. van, Antilia.
Een gids door de Caribische
wereld (Uw reismakker naar
West-Indig). Amsterdam
(1935). XVII 298 (B. de
Gaay Fortman).
-, Ons gebiedsdeel Curagao.
Haarlem, 1988. XXI 20 (W.
R. Menkman).
-, Zes Nederlandse Antil-
len. Een overzicht van ons Ge-
biedsdeel Curasao. Deventer.
XXIV64(P.Wagenaar Hum-
melinek).
-, Hollandsche kapers op
Amerikaansche kusten. Ver-
halen nit hot optreden onzer
voorouders in de wateren
der drive Amerika's. Leiden,
1942. XXV 267 (W. R. Menk-
man).
zie Tamanco, Julio;
ECONOMIC STATISTIBCHE
BERICHTEN.
Barbanson, W. do, ,,8ima-
dAm", SINT DOMINICUSPEN-
NINO, afl. 111. XVI163 (Jhr.
L. C. van Panhuys).
Barre, Weston la ,,The peyote,
cult". YALE UNIVERSITY
PUBLICATION IN ANTHRO-
POLOGY. Number nineteen.
XX 875


Beck, Siegfried,zie Mulder, Ds.
D.
Beebe, William, Jungle Peace.
Londen, 1919. III 310(H. D.
Benjamins).
Biswamitre, C. R., ,,Hoeveel
recbtastelsels?". Overdruk
DE BANIER (Paramaribo),
XVIII 119 (W. R. Menk-
man).
Blonk, Dr. A., J. Brummel-
kamp en dr. J. J. Fahrenfort.
Hoofdstukken uit de volken-
kunde en de social aardrijks-
kunde voor de middelbare
school. Groningen-Batavia,
1938. XX 253 (B. de Gaay
Fortman).
Boeke, Dr. J., Rapport betref-
fende een voorloopig onderzoek
naar de toesland van de vis-
scherij en de industries van
zeeproducten in de kolonie
Curajao, ingevolge het mi-
nisteriaal besluit d.d. 22 No-
vember 1904. Iste en 2de ge-
deelte. III 215 (Max Weber).
Bonne, C. en J. Bonne-Wep-
ster, Mosquitoes of Surinam,
a study in neotropical mos-
quitoes. Amsterdam, 1925.
IX 48 (Job. F. Snelleman).
Booy, Theodoor de, en John T.
Faris, The Virgin Islands.
Our new possessions and the
British Islands. Philadelphia
en Londen, 1918. Ib 88 (H.
D. Benjamins.
-, ,,Archeology of the Vir-
gin Islands" en ,,Santo Do-
mingo Kitchen-midden and
burial mound". Mussuv op
TrE AMERICAN INDIAN,
HEYB FOUNDATION. New
York, 1919. III 488 (Gud-
mund Hatt).
LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


Bos, A., zie Frickers, J.
Breemen, Dr. P. J. van, zie
GEDENKBOEK 1684-1934.
Brensa, Carel J., West Indid.
Beschouwingen van een toe-
rist. Soerabaja, Malang, Am-
sterdam, Curaqao, 1981.
XIII 217 (W. R. Menkman).
Bruin's kaart van Neder-
landsch Oost- en West-Indiii.
Zwolle. XIV 48 (Joh. F.
Snelleman).
Bruin's KAARTEN, Onze Kolo-
niln. Nederlandsch Oost- en
West-Indie, 2de druk. Zwol-
le, 1940. XXIV 95 (P. Wa-
genaar Hummelinck).
Brummelkamp, J., zie Blonk,
Dr. A.
Bruyning, S., zie EcoNOXIsca
STATISTISCHE BERICHTEN.
Buiskool, Dr. mr. J. A. E., Su-
rinaamach staatsrecht. Am-
sterdam, 1987. XX 19 (B.
de Gaay Fortman).
Callegari, Dr. G. V., ,,I1 XXV
Congress internazionale de-
gli Americanisti a la Plata.
Novembre-Dicembre 1982".
Estratto dagli ATTI DELL'-
ACCADEMIA DI AGRICOLTU-
RA, SCIENCE E LETERE DI
VERONA, Serie V, vol. XI,
anno 1933. XV 170 (Jhr. L.
C. van Panhuys).
-, ,,La Ceramica dell'antico
Messico (I Nahua)". RIVISTA
TECNICA MENSILE ,,CORBIE-
EB DEI CERAMIsTI", 1984,
Perugia. XVII 270 (Jhr. L.
C. van Panhuys).
-, ,,Dei sitemi grafici degli
Azteki (Epoca precolombia-
na), con otto tavole". BOL-
LETINO DALLA ACADEMIA
ITALIANA DE STENOGRAFIA,


1984, Padua. XVII 270
(Jhr. L. C. van Panhuys).
Cappelle, Dr. H. van, Mythen
en sagen uit West-Indie. Zut-
fen. 1926. IX 280 (Job. F.
Snelleman).
CATALOGO de la Real Bibliote-
ca. Tomo VI Manuscritos.
Lenguas de America. Tomo
I. Madrid, 1928. XI 287 (C.
H. de Goeje).
Clementi M. B. E., Mrs. Cecil,
Through British Guiana to
the summit of Roraima. Lon-
den, 1920. V 45 (H. D. Ben-
jamins).
Colenbrander, Dr. H. T., Kolo-
niale geschiedenis. 's-Graven-
hage, 1925. VIII 283 (C. K.
Kesler).
Corporaal, Mr. dr. K. H., De
Internationaalrechtelijke be-
trekkingen tusschen Neder-
land en Venezuela, 1816-
1920. Leiden, 1920. II 857
(C. van Vollenhoven).
Costa Gomez, M. F. da, Het
wetgevend orgaan van Cura-
9ao. Samenstelling en be-
voegdheid bezien in het kader
van de Nederlandsche kolo-
niale politiek. Amsterdam,
1985. XVIII 25 (B. de Gaay
Fortman).
Cruls, Gastao, A Amazonia que
eu vi. Obidos-Tumucumaque.
Rio de Janeiro, 1980. XII
299 (C. H. de Goeje).
CURAgAO. 2de nitgave (1933).
Uitgave van de Koninklijke
vereeniging OOBT EN WEST".
Bewerkt door het bestuur
der afdeeling in Curaqao.
's-Gravenhage. XV 849 (B.
de Gaay Fortman).
CURAqAO (naar de laatste gege-
54 LIJST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


vens bewerkt door bet be-
stuur van de afd. van OosT
EN WEST aldaar). 's-Graven-
hage. XVIII 284 (Fred. Oud-
schans )entz).
CURACAO. 4de uitgave (1939).
Koninklijke vereeniging
OOST EN WEST. 's-Gravenha-
go. XXI 331 (J. L. Stoit
Dijck).
CURACAO. NETHERLANDS WEST
INDIES. Tourist Guide issued
by the Chamber of Commer-
ce. XVIII 124 (W. R. Menk-
man).
CURACAO. NETHERLANDS WEST
INDIES. Tourist Guide issued
by the Chamber of Commer-
ce (1939). XXI 331 (B. de
Gaay Fortman).
Dahlhaus, G. J. M., Monseig-
neur Martinus Joannes Nie-
windt. Eerste Apostolisch Vi-
caris van Curaoao. Een le-
vensschets. 27 Aug. 1824-
Jan. 1860. Maasbode, z.j. VI
427 (B. de Gaay Fortman).
Danforth, Stuart T., ,,The
Birds of Saba". THE JOUR-
NAL OF AGRICULTURE OF
UNIVERSITY OF PUERTO Ri-
co. 1939. XXII 352 (P. Wa-
genaar Hummelinck).
Dean, A. L., zie Me. Donald,
J. F.
Debrot, Cola, Mijn zuster de
negerin. Rotterdam, 1985.
XVII 271 (W. R. Menkman).
Denuc6, Dr. J., Afrika in de
XVIde eeuw en de handel van
Antwerpen. Documenten
voor de geschiedenis van den
handel. II. Antwerpen, 1937.
XX 375 (W. R. Menkman).
Domain colonial frangais, Le,
suivi d'un aperqu g6n6ral sur


les colonies 6trang6res. His-
toire, industries, vie, coutu-
mes, beaux-arts. Tome pre-
mier. Parije, 1929. XII 187
(Job. F. Snelleman).
Douglas, Charles E., Report on
the cultivation, treatment and
prospects of rice in British
Guiana. XIV 355 (H. G.
Brandon).
Duyvis, Guda E. G., ,,Mexi-
caansche Mozaieken".
MAANDBLAD VOORBEELDBN-
DE KUNBTEN TEVENB ORGAAN
DER VEREENIGING VAN
VRIENDEN DER AZIATISCHE
KUNST, 12de jrg. no. 12,
1985, Amsterdam. XVIII
188 (Jhr. L. C. vanPanhuys).
EcONOxISCH STATISTISCHE BB-
RICHTEN, 4 Mei 1988. XX
254 (B. de Gaay Fortman).
S. Bruyning, ,,Eenige aan-
teekeningen over den social
economischen toestand van
Suriname".
Mr. W. J. van Balen, ,,Eco-
nomische lotgevallen vanCu-
ragao".
Dr. D. Fernandes, ,,Iets over
de economische beteekenis
van den landbouw in Suri-
name"
L. F. Jansen, ,,Munt- en
bankwezen van Curaqao".
Mr. S. Reitsma, ,,Het bank-
wezen in Suriname".
H. P. Schliesser, ,,Het goud-
bedrijf in Suriname".
Fred. Oudschans Dentz, ,,De
economische beteekenis van
het bauxietbedrijf in Suri-
name"
Uitvoer en havenverkeer
van het gebiedsdeel Curagao.
Economische toestand van Suri-
LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


name, De. VERSLAG uitge-
bracht door de Kamer van
koophandel en fabrieken te
Paramaribo. 1935. XVIII
123 (W. R. Menkman).
Edler, Friedrich, The Dutch
Republic and the American
Revolution. Baltimore, 1911.
II 558 (B. de Gaay Fortman)
Edschmid, Karel, Glanz und
Elend Sud-Amerikas. Roman
eines Erdteils. Frankfort a/d
Main, 1982. XIV 298 (B. de
Gaay Fortman).
Eibergen, P. en C. Lekkerker-
ker, Sociale geografie van Ne-
derland en zijn overzeesche ge-
westen. Vijfde deel van B. A.
Kwast en C. Lekkerkerker,
Beknopt leerboek der aard-
rijkskunde voor burgerscholen,
gymnasia en kweekscholen.
Groningen, Batavia, 1938.
XX 258; Negende druk,
1989. XXII 28 (B. de Gaay
Fortman); zie ook Lekker-
kerker, C.
Eigeman, Prof. mr. J. A., In-
di6 en de ministerraad. Een
staatsrechtelijke studied's Gra-
venhage, 1929. XI 542 (B. de
Gaay Fortman).
Einaar, J. F. E., Bijdrage tot
de kennis van het Engelsche
tusschenbestuur van Surina-
me, 1804-1816. Academisch
proefschrift, Leiden, 1984.
XVII 822 (W. R. Menkman).
Eldermans, Ds. H. W., zie
GEDENKBOEK 1684-1984.
Elias, Johan E., Het voorspel
van den eersten Engelschen
oorlog. 's-Gravenhage, 1920.
II 626 (S. van Brakel).
ENCYCLOPAEDIA VOOR JONGE-
REN, Zie WIE IS DAT?


Engelberts, Dr. W. J. M., Met
Hr. Ms. kruiser ,,Sumatra"
om de West naar de Oost. A m-
sterdam, (1928). X 430 (C. H.
de Goeje).
ETHNOS, 1986. Stockholm.
XVIII 252 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
Euwens O.P., P. A., Het St.
Elisabeth's gasthuis op Oura-
gao. Curagao, (1980). XII
492 (B. de Gaay Fortman).
-, zie GEDENKBOEK 1684-
1934.
Fahrenfort, Dr. J. J., zie
Blonk, Dr. A.
Farabee, William Curtis, ,,The
Central Arawaks". UNVEaR-
SITY or PENNSYLVANIA. THn
UNIVERSITY MUSEUM AN-
THROPOLOGICAL PUBLICA-
TIONS. Vol. IX. Philadelphia,
1918. VII 481 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
-, ,,The Central Caribs".
UNIVERSITY OF PENNSYLVA-
NIA. THE UNIVERSITY MU-
SEUM. ANTHROPOLOGICALPu-
BLICATIONB. Vol. X. Phila-
delphia, 1918. IX 91 (C. H.
de Goeje).
Faris, John T., zie Booy,
Theodoor de.
Febr., Ir. L. J. M., De wereld in
beeld. Serie I. Onze overzee-
sche gewesten. Met beschrij-
venden tekst. Haarlem, 1929.
XI 575 (H. D. Benjamins.
Serie II. De groote Indische
cultures. XXII 45.
FERNANDES, Dr. D., zie Eco-
NOMISCH STATISTISCHE BE-
RICHTEN.
Fewkes, J. Walter, ,,A pre-
historic island culture area of
America. A report on prehis-
56 LIST VAN BOEKEN EN TIJDBCHRIFTABTIKBLEN


toric objects from the West
Indies in the Museum of the
American Indian. (Hey
Foundation) in 1914." THIR-
TY FOURTH ANNUAL REPORT
OF THE BUREAU OF AMERIC-
AN ETHNOLOGY 1912/3.
Washington, 1922. VI 85
(H. ten Kate).
Flu, P. C., Populaire voordrach-
ten. Gebruikt als leiddraad
bij het onderwije in de hygie-
ne aan de Bestuursschool te
Weltevreden. 2de druk. Ba-
tavia, 1920. III 880 (Jhr. L.
C. van Panhuys).
-, ,,Verslag van een studie-
reis naar Suriname. Sept.
1927-Dec. 1927 en beechou-
wingen dienaangaande." Ac-
TA LEIDBN8IA III. Zelfstan-
dige uitgave. Utrecht, z.j.
XXIV 809 (P. Wagenaar
Hummelinck).
Frickers, J., ,,Het voorkomen
van Dipylidium caninum
(Linn6 1758); Toxocara ca-
nis (Werner 1782); Ancy-
olostoma caninum (Ercolani
1859); Dirofilaria immitis
(Leydi 1856) en Spirocerca
sanguinolenta (Rudolphi
1819) bij den hond (canis fa-
miliaris) in Suriname."Over-
druk TIJDSCHRIFT VOOR
DIBRGENEESKUNDE, jg.1988
afl. 19. XXI 90 (Dr. S. Ga-
jentaan).
-, in samenwerking met
prof. dr. O. Nieschulz en A
Bos, ,,Over een infectie door
Trypanosoma Viennei bij een
rund uit Suriname". Over-
druk TIJDSCHRIFT VOOR
DIBROENEESKUNDE, jg.1988
afl. 19. XXI 90 (Dr. S. Ga-
jentaan).


-, Vleeschkeuring, Vieesch
en Slachtveeteelt in Suriname.
XXII 27 (J. Gajentaan).
-, De geschiedenis van den
Diergeneeskundigen dienst in
Suriname. XII 27 (J. Gajen-
taan).
FrOdin, Otto en Erland Nor-
denski6ld, UeberZwirnen und
Spinnen bei den Indianern
Sikdamerikas. Gdteborg,1918.
Ib 500 (Job. F. Snelleman).
Gaay Fortman, B. de, zie GE-
DBNKBORK en GEDENKBOEK
1684-1984.
Gabriel, Alfons, Tschogogo. Aw
dem Leben der Flamingos.
Stuttgart, 1988. XXI 822
(P. Wagenaar Hummelinck).
GEDENKBOEK VAN HET ALOE-
MBEN NEDERLANDeCH VER-
BOND, bij gelegenheid van
zijn 25-jarig bestaan, 1898-
1928. Geschiedenis en in-
vloed van den Nederland-
schen stam. ,,Suriname"
door F. Oudschans Dentz;
,,Curacao", door B. de Gaay
Fortman. VI 127 (J. F.
Snelleman).
GBDENKBOBK NEDERLAND-CU-
RA(AO 1684-1984. Uitgege-
ven ter gelegenheid der her-
denking van de driehonderd-
jarige vereeniging van Cura-
cao met Nederland. Amster-
dam, 1984. XVI 255 (Mr. G.
H. Eskes).
Dr. P. J. van Breemen, ,,De
kleine landbouw in Cura-
9ao"; ,,Het Curacaosche vie-
scherijbedrijf".
Ds. H. W. Eldermans, ,,Het
Protestantisme op de eilan-
den Curaqao, Aruba en Bo-
naire".
P. A. Euwens O.P.,,Curaqao
LIJST VAN BOEKEN EN TIJDBCHRIFTARTIKELEN


bij de wisseling der eeuwen
en de keerpunten der ge-
schiedenis".
Mr. B. de Gaay Fortman,
,,De bestuursinrichting van
Curagao".
Prof. ir. J. A. Grutterink,
,,Geologie en mijnbouw".
Prof. dr. L. Knappert, ,,De
eerste honderd jaren derPro-
testantsche gemeente op Cu-
ragao".
Ir. F. S. Langemeyer, ,,De
zoutwinning op de Neder-
landsche Antillen".
Dr. J. G. Loohuis, ,,De aard-
olie-industrie op Curagao".
(W. R. Menkman), ,,De ex-
peditie van 1684"; ,,De ver-
overaars van Cura9ao";
,,Vereeniging met Nieuw-
Nederland. Slavenhandel-
S1avernij"; ,,De Portugee-
sche Joden in Curaqao";
,,Toestanden in den compag-
niestijd"; ,,Europeesche oor-
logen"; ,,De Europeanen in
de Caraibische zee"; ,,Sluik-
handel"; ,,Onafhankelijk-
heidsoorlogen en revolution-
naire bewegingen. Verhou-
ding tot Venezuela"; ,,En-
gelsehe overheersching. Her-
stel der Nederlandsche sou-
vereiniteit"; ,,Onze eilanden
tijdens de regeering van Ko-
ning Willem I tot den Belgi-
schen opstand"; ,,1830-
1850"; ,,De Nederlandache
Antillen ale een afzonderlijk
bestuursgebied tot het einde
der negentiende eeuw"; ,,De
eerste 25 regeeringsjaren van
Koningin Wilhelmina"; ,,De
laatste tien jaren"; ,,Eenige
statistische cijfers"; ,,De
herdenking van 1934".


Ir. G. Schotel, ,,De draadloo-
ze telegrafie".
H. J. A. Schroeder, ,,Over-
zicht van de wetgeving op
onderwijegebied in Curaqao"
Dr. W. G. N. van der Sleen,
,,Grepen nit planten- en die-
renleven van Curagao, Aru-
ba en Bonaire".
C. van Son, ,,De groep Ne-
derlandsche Antillen van bet
Algemeen Nederlandsch ver-
bond".
P. I. V(erriet), ,,Werkzaam-
heid der R.K. Missie op eha-
ritatief en social gebied".
Prof. dr. J. Versluys, ,,De
watervoorzioning van Cura-
gao".
Mr. W. M. A. Weitjens, ,,De
rechtsbedeeling".
F. W. P. W(inkel), ,,De vrij-
metselarij op Curagao".
Geijskes, D. C., ,,Voorraadin-
secten van rijst in Buriname
met aanwijzingen der bestrij-
ding". BULLETIN Departe-
ment Landbouwproefstation
in Suriname". 1940. XXII
256 (P. Wagenaar Humme-
linck); zie ook Stahel,Gerold.
Gillin, John, ,,The Barama Ri-
ver Caribs of British Guia-
na". PAPERS OF THE PEABO-
DY MUSEUM OF AMERICAN
ARCHAEOLOGY AND ETHNO-
LOGY. Harvard university.
Vol. XIV no. 2. Cambridge
Mass., 1936. XIX 157 (C. H.
de Goeje).
GOLDEN JUBILEUM DER DOm-
NIKANER MISSILE OP CURA-
QAO W.I. 1870-1920. Ter
dankbare herinnering door
eenige missionarissen be-
werkt. Nijmegen. II 368 (B.
de Gaay Fortman).
58 LJBST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


Gower, Charlotte D., ,,The
Northern and Southern Af-
filiations of Antillean Cultu-
re". MEMOIRS OF THE AMER-
ICAN ANTHROPOLOGICAL As-
SOCIATION no. 35. Menasha
Wis., 1937. X 44 (H.tenKate).
Grol, G. J. van, De grondpoli-
tiek in het West-Indische do-
mein der Generaliteit. Een
historische studied. Algemeen
historische inleiding. 's-Gra-
venhage, 1984. XVII 206
(W. R. Menkman).
Grutterink, Prof. ir. J. A., zie
GEDBNKBOZK 1684-1984.
Haebler, Ruth, ,,Die geflochte-
nen HAngematten der Natur-
v6lker Siidamerikas". ZBIT-
scHR. F. ETHNOLOGIE, 1919.
Ib 487 (Joh. F. Snelleman).
Hall, Dr. C. J. J. van, Het Ko-
loniaal instituut te Amster-
dam. Wording, working en
toekomst. Amsterdam, 1941.
XXII 258 (B. de Gaay
Fortman).
Hall Holden M.D., William,
,,Civilization and sudden
death". NATURAL HISTORY,
Dec. 1988. New York. XXI
826 (C. H. de Goeje).
HANDBOEKJB VOOR SURNAME
EN CURACAO 1988. Samenge-
steld door de West-Indische
kamer in samenwerking met
de Vereen. ,,Bureau voor
handelsinlichtingen" te Am-
sterdam. XX 254 (B. de
Gaay Fortman).
HANDBOOKS prepared under
the direction of the historical
section of the Foreign Office.
Londen, 1920; no. 184 Intro-
duction to the Guiana Colonies,
185 British Guiana, 186 Dutch


Guiana, 187 French Guiana.
III 588 (H. D. Benjamins).
HANDBOOK, THE BRITISH
GUIANA 1922. Containing
general and statistical infor-
mation concerning the colo-
ny, its industries, manufac-
tures and commerce. George-
town. VI 135 (H. D. Benja-
mins).
HANDELSADRESBOEK 1929 voor
Ned. West-Indi6 (eerste uit-
gave). Samengesteld door de
vereeniging ,,Bureau voor
handelsinlichtingen". Am-
sterdam. XI 477 (B. de Gaay
Fortman). Derde uitgave
1982. XIV 294 (B. de Gaay
Fortman).
Harders, C. L. Bijdrage tot de
kennis van de CuraGao-aloan
en van haar opsporing. Delft,
1940. XXIII 92 (C. W. Wil-
linge Prins-Visser).
Harloff, A. J. W., Een road van
experts voor Nederlandsch
overzee.'s-Gravenhage,(1981).
XIII 576 (B. de Gaay Fort-
man).
Harlow, V. T., zie Raleigh, Sir
Walter.
Hass, Hans, Unter Korallen
und Haien. Abenteuer in der
Caribischen See. Berlijn,
1941. XXIV 121 (P. Wage-
naar Hummelinck).
Have, O. ten, en dr. L. M. G.
Kooperberg, De aarde en haar
volken. Aardrijkskundig leer-
boek. Deel III (B) Neder-
landsch Oost- en West-Indii.
Geographisch en economisch.
Rotterdam, 1924. VI 472
(H. D. Benjamins).
Helman, Albert, Zuid-suid-
west. IX 180 (G. J. Staal).
I.IJST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


-, De still plantage. Rotter-
dam, 1931. XIV 135 (H. D.
Benjamins).
Hemmersam, M., zie Honor6
Naber, S. P. L' -.
Henriquez, Emilio L.,Annoran-
zas de una vida meritoria. Cu-
ragao en Amsterdam, 1987.
XX 152 (B. de Gaay Fort-
man).
HERDENKINGSLECTUUR (1684-
1984). XIV 128, 166 (B. de
Gaay Fortman).
Herskovits, Prof. dr. Melville
J. en F. J.Herskovits ,,Bush-
Negro Art". THE ARTS, 1980.
New York. XIII 158 (Jhr. L.
C. van Panhuys).
-, in samenwerking met F.
S. Herskovits, ,,A Footnote to
the history of Negro Slaving.
OPPORTUNITY Juni 1983;
,,An outline of Dahomean
Religious Belief". MEMOIRs
OF THE AMERICAN ANTHRO-
POLIoICAL ASSOCIATION no.
41. 1988. XVI 115 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
-, Dr. Melville J. en Frances S.
Herskovits, Rebel Destiny.
Londen en New York, 1984.
XVI 294 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
-, - ,,The Art of Daho-
mey. I Brass-Casting and Ap-
pliqu6 Cloths, II Wood
Carving". THE AMERICAN
MAGAZINE OF ART, THE FE-
DERATION OF ARTS. Wash-
ington, 1984. XVI 881 (Jhr.
L. C. van Panhuys).
en Frances S. Hersko-
vits, ,,Suriname Folk-Lore.
With transcriptions of Suri-
name Songs and musicologic-
al analysis by Dr. M. Ko-


linsky". COLUMBIA UNIVER-
SITY CONTRIBUTIONS TO AN-
THROPOLOGY. Vol. XXVII.
New York, 1986. XX 1 (J.
P. B. de Josselin de Jong).
-, -,,Man, the Speaking Ani-
mal". E3.. Juni 1988. Eas-
ton Penn.; ,,On the Prove-
nience of NewWorld Negros".
SOCIAL FORCEs XII 2; Aan-
kondiging van 4 boeken,
uitgegeven door bet Interna-
tionaal instituut voor Afri-
kaansche talen en beachavin-
gen. JOURNAL OF AMBRICAN
FOLKLORE, Apr.-Juni 1988;
,,Race Relations". THE
AMERICAN JOURNAL OF SocI-
OLOGY. Mei 1938. XVI 115
(Jhr. L. C. van Panhuys).
-, -,,Walter Roth". AMERIC-
AN ANTHROPOLOGIST. Vol. 86
1984; ,,The best Friend in
Dahomey.,,Negro" an An-
thology by Nancy Cunard".
JOURNAL OF NEGRO EDUCA-
TION. 1984; ,,A critical Dis-
cussion of the ,,Mulatto Hy-
pothesis". JOURNAL OF NE-
GRO EDUCATION. 1984;
,,Freudian Mechanism in Pri-
mitive Negro Psychology,
Essays presented to C. G.Se-
ligman". 1984. KEGAN PAUL
TRENCH. XVI 881; ,,Book
Reviews, Africa and Ocea-
nia". AMERICAN ANTHROPO-
LOGIST. 1984; ,,Lo, the Poor
Haitian". THE NATION. 1929.
XVI 881 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
-, ,,Wari in the New
World". JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGIST IN-
STITUTE. 1932. London. XVI
281 (Jhr. L. C. van Panhuys).
LIST VAN BOEKBN EN TIJDBCHRIFTARTIKELEN


-, Life in a Haitian Valley.
New York en Londen, 1937.
XXI 824 (C. H. de Goeje).
Heyligers, J. C. Th. G. J., zie
Johnston, Sir Reginald St.-.
HIzs DINAso, 7 Mei 1938,
weekblad wonder leiding van
Joris van Severen. XX 254
(B. de Gaay Fortman).
Hingston, Major R. W. G.,
,,The Oxford University Ex-
pedition to British Guiana".
THB GEOGRAPHICAL JOUR-
NAL.Vol. LXXVI no. 1.1930.
XII 441 (H. D. Benjamins).
Holdridge, Desmond, Escape to
the Tropics. New York, 1937.
XXI 825 (C. H. de Goeje).
Hollander, Dr. A. N. J. den,
De landelijke arme blanken in
het zuiden der Vereenigde Sta-
ten. Een sociaal-historische
en sociografische studied. Gro-
ningen-Den Haag-Batavia,
1988. XVII 266 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
Holmes, W. H., Handbook of
Aboriginal American Anti-
quities. Part I. Introduc-
tion The Lithic Industries.
Washington, 1919 (Smithson-
ian Institution. Bureau of
American Ethnology. Bulle-
tin 60). III 58 (Dr. H. ten
Kate).
Honderd jaar Curacao. 1842 12
January 1942. Uitgave Zus-
ters Franciscanessen. Moe-
derhuis ,,Mariadal". Roosen-
daal. XXIV 286 (B. de Gaay
Fortman).
Honor Naber, S. P. L'-, Jo-
hannes de Laet laerlyck Ver-
hael van de Verrichtingen der
Geoctroyeerde West-lndische
Compagnie in derthien boe-


cken. Eerste deel.Boek I-III
(1624-1626). 's-Gravenhage,
1981. (Linschoten-vereeni-
ging, dl. XXXIV). XIII 379
(Job. F. Snelleman).
Tweede deel. Boek IV-VII
(1627-1630). XIV 815 (Job.
F. Snelleman).
Derde deel. Book VIII-X
(1631-1633). XVI 266 (W.R.
Menkman).
zie verder Warnsinck, J. C.
M.
-, Reisebeschreibungen von
Deutschen Beambten und
Kriegsleuten in Dienste der
Niederldndischen West- und
Ost-Indischen Kompagnien,
1602-1797. Erster Band. I
Johann Gregor Aldenburgk
West-Indianische Reisze und
Beschreibung der Belag. und
Eroberung der Statt S. Salva-
dor in den Bahie von Todos os
Sancos in dem Lande van Bra-
silia 1623-1626. II Ambrosii
Richszhoffers Brasilianisch-
und West Indianische Reisze
Beschreibung 1629-1632. III
Michael Hemmersams West-
Indianische Reiszebeschrei-
bung 1639-1645. 's-Graven-
hage, 1930. XII 389 (Joh. F.
Snelleman).
-, GEBCHIEDKUNDIGE AT-
LAS VAN NEDERLAND (Brazi-
li). XIII 381 (Joh. F. Snel-
leman).
Hostos, Adolfo de, ,,Anthropo-
morphic carvings from the
Greater Antilles". AMERICAN
ANTHROPOLOGIST. Vol. 25
1928. VI 888 (H. ten Kate).
-,- ,,Three-pointed Stone
semi or idols trom the West
Indies: an interpretation".
LUTST VAN BOEKRN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


AMERICAN ANTHROPOLOGIST.
Vol. 25. 1923. V. 491 (H. ten
Kate).
Hoyer, W. M., A Historical
Chart and Decorative Map of
the Island of Curasao; A brief
commentary on the print en-
titled: A Historical Chart and
Decorative Map of the Island
of Curacao. XIII 494 (B. de
Gaay Fortman).
-, Woordenlijst en samen-
spraak Hollandsch-Papie-
mentsch-Spaansch. Derde
druk 1931. XIII 588 (B. de
Gaay Fortman).
-, Algun pagina tuma fo'i
historia di Curacao. Curagao.
XVI 127 (B. de Gaay Fort-
man).
-, Vocabulary and dialogues
English-Papiamento- Dutch.
Curasao, 1986. XVIII 250
(B. de Gaay Fortman).
-, zie ALMANAQUE.
Houwink, Net, De Avonturier.
Amsterdam, 1986. XVIII
240 (W. R. Menkman).
Hudig Dzn., J., De West-Indi-
sche Zaken van FerrandWha-
ley Hudig 1759-1797. Am-
sterdam, 1922. IV 562 (H. D.
Benjamins).
-, De scheepvaart op West-
Afrika en West-Indie in de
achttiende eeuw. Amsterdam,
(1927). IX 881 (H. D. Benja-
mins).
Hudson, Alfred E., ,,Kazak so-
cial structure". YALE UNI-
VERSITY PUBLICATIONS IN
ANTHROPOLOGY. Number
twenty. XX 875
Hull, William I., ,,William
Penn and the Dutch Quaker
migration to Pennsylvania.


NO. 2 SWARTHMORE COLLEGE
MONOGRAPHS ON QUAKER
HISTORY. 1935. XVIII 248
(W. R. Menkman).
Hyatt Verrill, A., The Book of
the West Indies. New York,
1917. la 423 (H. D. Benja-
mina).
-, G. A., Isles of Spice and
Palm. New York, 1916. Ia
388 (H. D. Benjamins).
INLICHTINORN EN ONDERZOE-
KINOEN van de afdeeling
Handelsniuseum in 1934.
Uitgegeven door de Konink-
lijke verePniging Koloniaal
Instituut te Amsterdam. Me-
dedeeling no. XXXVII (ae-
therische olien enz.). XVII
29 (J. A. Liems).
Izikowitz, Karl Gustav, Music-
al and other sound instru-
ments of the South American
Indians. A comparative
ethnographical study. GOte-
borg, 1985. XVIII 345 (C. H.
de Goeje).
Jacobs, Herman J., zie Oud-
schans Dentz, Fred.
Jansen, Drs. L. F., Curacao en
de devaluatie. 1986. XVIII
814 (W. R. Menkman).
-, ECONOMISCH STATISTI-
SCHE BERIOHTEN.
Johnston, Sir Reginald St.-,
West-Indische peperpot. Uit
bet Engelech vertaald door
J. C. Th. G. J. Heyligers.
Zutfen, 1988. XV 377 (Job.
F. Snelleman).
Jones, Chester Lloydd, Carib-
bean Interests of the United
States. New York en Londei),
1916. Ia 501 (H. D. Benja-
mine).
JOURNAL DE LA SOCIETY DES
62 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRTFTARTIKELEN


AMtRICANISTES. Nouvelle
86rie. Tome XXIV. Parijs,
1982. XV 71 (C. H. de
Goeje); Tome XXV. Parijs,
1984. XVII 234 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
JUBILEUM ALBUM bevattende 5
Curagaosche penteekeningen
vervaardigd door Holland-
eche artisten, 1 reproductive
historische Curagaosche pen-
teekening. Ontwerp J. Thys-
sen. Curacao. XVI 235 (W.
R. Menkman).
KAART VAN PARAMARIBO, 1916
-1917. Schaal 1: 10.000.
Vervaardigd door den Opne-
mingsdienat van Suriname.
's-Gravenhage, 1920. III 221
(Jhr. L. C. van Panhuys).
Kahn, Morton C., ,,Notes on
the Saramaccaner Bush Ne-
groes of Dutch Guiana".
AMEBICAN ANTHROPOLOGIST,
1929. XI 488 (H. D. Benja-
mins).
-, Djuka. The Bushnegroes
of Dutch Guiana. New York,
1981. XIII 228 (H. D. Ben-
jamins).
-,- ,,Africa's lost tribes in
South America. An on-the-
spot account of blood-chil-
ling African rites of 200 years
ago preserved intact in the
jungles of South America by
a tribe of runaway slaves".
NATURAL HISTORY. Apr.
1989. New York. XXI 825
(C. H. de Goeje).
KALBNDER van de ,,Curagao
Trading Company S.A.". XX
55 (B. de Gaay Fortman).
KAMBR van koophandel en fa-
brieken te Paramaribo. Ver-
slag. De economische toe-


stand van Suriname. XVIII
128 (W. R. Menkman).
Karsten, Rev. Rudolf, De
Britsch-Indi rs in Suriname.
Een korte schets, benevens
een handleiding voor de be-
ginselen van het Hindi.
's-Gravenhage, 1930. XII
291 (Job. F. Snelleman).
Keiser, U. D. en G. J. A. Mul-
der, Leerboek der aardrijks-
kunde. Derde deel (Overig
Europa en Nederlandsch
Oost- en West-Indie). Derde
druk. Groningen, Den Haag,
1924. VI 472 (H. D. Benja-
mins).
Keuchenius, P. E., ,,Siedlungs-
plane in den Niederlande".
Die Sonne. Leipzig, 1936
(W. R. Menkman).
Kies, Ch., De historische wor-
ding en de huidige beteekenis
van Nederlandsch West-Indig
(Suriname en de Nederland-
sche Antillen). Eigen uitgave.
XIX 258 (B. de Gaay Fort-
man).
Knappert, Dr. L., Schets van
eene geschiedenis onzer han-
delskerken. 's-Gravenhage,
1928. X 231 (D. C.Hesseling).
-, Geschiedenis van de Neder-
landsche Bovenwindsche ei-
landen in de 18de eeuw.
's-Gravenhage, 1982. XIV
295 (B. de Gaay Fortman).
zie ook GEDENKBOEK
1684-1984.
Koch, Louis, Suriname 't land
der toekomst. a. Landbouw.
XVI 327 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
Kohlbrugge, Prof. dr. J. H. F.,
's Menschen Religie. XV 844
(Joh. F. Snelleman).LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


KOLONIAAL INsTITUUT, GID8
IN HBT ECONOMIC MU-
SEUM. I. Suriname. 1929. XI
678 (Job. F. Snelleman).
Kooperberg, Dr. L. M. G., zie
Have, O. ten.
Kruythoff, S. J., The Nether-
lands Windward Islands and
a few interesting items on
French St. Martin. Antigua,
1938. XXI 148 (Mr. F. G.
Schalkwijk).
Kunst, Dr. Jaap ,,The Music of
Java". INDIAN ART AND
LETTERS. Vol. VIII. Londen.
XVIII 190 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
,,Ein musikologischer
Beweis fir Kulturzusammen-
hinge zwischen Indonesien
vermutlich Java und
Zentralafrika". INTERN.
ZEITSCHRIFT FiR V6LKER-
UND SPRACHKUNDB ANTHRO-
Pos. Deel XXX. 1986 St. Ga-
briel-M6dling; ,,The Music of
Java". INDIAN ART AND LET-
TERS. Vol. VIII no. 2. Lon-
den. XVIII 190 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
Kwast, B. A., zie Eibergen,
P.
Laet, De, zie Honor6 Naber, S.
P. L'- en Warnsinck, J. C.
M.
Lampe, H. E., Aruba voorheen
en than. XV 171 (B. de
Gaay Fortman).
Lanao Loaiza, J. R., Las Pam-
pas Escandalosas. Manizales-
Colombia, 1936. XXI 322
(P. Wagenaar Hummelinck).
Lange-De Bruijn, M. B. de,
,,Dagelijksche dingen van
Curagao". BUITEN, 1920. Ib
438 (Joh. F. Snelleman).


Langemeyer, Ir. F. S., zie GE-
DENKBOBK 1684-1984.
Leeuw, Hendrik de ,Onze West.
Vertaald door J. Kuylman.
Met teekeningen van den
schrijver. Bandontwerp Wim
Weynman. Amsterdam,
1937. XX 806 (W. R. Menk-
man).
Legene, P. M., Zinzendorf.
Zeist, 1988. XXI 90 (B. de
Gaay Fortman).
-, Soeradshmoekhi, het zon-
nebloempje in de schaduw ge-
plant. Zeist. XXI 249 (H.
K(eulemans)-H(6weler)).
-, De roode man en het evan-
gelie. Zeist, 1941. XXIII 127
(B. de Gaay Fortman).
Lekkerkerker, C., Sociale geo-
grafie van Nederland en zijn
overteesche gewesten. Negen-
de druk. Groningen,Batavia,
1989. XXII 28 (B. de Gaay
Fortman); zie ook Eiber-
gen, -.
Lier, Willem Fr. van ,lets over
de Boschnegers in de Boven-
Marowijne. Paramaribo,
1919. II 163 (H. D. Benja-
mins).
Lindblom, Gerhard, ,,Afrikani-
ache Relikte and Indianische
Entlehnungen in der Kultur
der Buschneger Surinams".
GOTEBORGB KUNGL. VETIN-
8KAPS OCH VITTERHETB -
SAMHALLES HANDLINGAR,
Fjarde FPljden. XXVIII.
Goteborg. VI 419 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
-, Dr. -, Einige Details in der
Ornamentik der Buschneger
Surinams. Stockholm, 1926.
VIII 482 (Jhr. L. C. van
Panhuys)
64 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


Linden, C. van der, en M. S.
Wytema, Met Hr. Ms. K
XIII naar Nederlandsch-In-
die. Amsterdam, (1927). X
480 (C. H. de Goeje).
Lingbeek, C. A., Heb je wel ge-
hoord? ... De geschiedenis
van een strijd om even mil-
lioen en meer aan geld en nog
veel meer aan geestelijk goed.
X 284 (B. de Gaay Fortman).
Loohuis, Dr. J. G., zie GEDENK-
BOBK 1684-1934.
Lov6n, Sven, Origins of the Tai-
nan culture, West Indies.
G6teborg, 1985. XVIII 846
(C. H. de Goeje).
Lynden, A. J. H. van, Op zoek
naar de zuidgrens. De grens-
bepaling tusschen Suriname
en Brazili6 1985-1988. Met
korte verslagen van F. H. M.
van Straelen, luitenant ter
zee le klasse, K. Meuldijk,
korporaal-telegrafist en H.
Rombouts, arts. XXII 147
(G. Versteeg).
MacKaye, Percy, The Skippers
of Nancy Gloucester. New
York, 1924. VI 644 (T. E.
Penard).
Mathews, Gertrude S., Treasu-
re. New York, 1917. Ib 177
(H. D. Benjamins).
McDonald A.M., M.D., J. F. en
A. L. Dean A.B.,Ph.D.,,,The
treatment of leprosy, with
especial reference to some
new chaulmoogra oil derivat-
ives." TREASURY DEPART-
MENT. PUBLIC HEALTH RE-
PORTS ISSUED WEEKLY BY
THE UNITED STATES HEALTH
SERVICE. Vol. 85. Washing-
ton, 1920. III 218 (Jhr. L. C.
van Panhuys).


Mebius, Dr. J., Geneeskundige
hulp. Populair-geneeskundig
en hygienisch handbook. Gro-
ningen. XX 150 (Radema-
ker).
Menkman, W. R., ,,Nederland
in Amerika en West-Afrika".
Overdruk Nederlanders over
de zeein. Utrecht, 1940.
XXII 255 (J. van Hinte).
-, TROPICH NEDERLAND
IN ZAKFORMAAT 10. Surina-
me (1942). XXIV 287 (B. de
Gaay Fortman).
-, De Nederlanders in het
Caraibische zeegebied, waarin
de geschiedenis der Neder-
landsche Antillen. Amster-
dam, 1942. XXV 60 (J. van
Hinte).
-, -zie ook ATLAS,GEscHIED-
KUNDIGE; GEDENKBOEK
1634-1934; Oudschans
Dentz, Fred.
Mensch, C., Geografie van Oost-
en West-Indie. Zwolle, 1924.
VI 880 (H. D. Benjamins).
Metraux, Dr. A., zie Revista.
Meuldijk, K., zie Lynden, A. J.
H. van.
Meurs, H. van, Literatuur-over-
zicht van het jaar 1938 van de
taal-, land- en volkenkunde en
geschiedenis vanNederlandsch-
Indie. KONINKLIJK INSTI-
TUUT VOOR DB TAAL-, LAND-
EN VOLKENKUNDE VAN NE-
DERLANDSCH-INDIj. 's-Gra-
venhage, 1989. XXI 880 (B.
de Gaay Fortman).
Moelia, Dr. T. S. G., Het primi-
tieve denken in de moder-
ne wetenschap. Groningen,
's-Gravenhage,Batavia,1983.
XVI 119 (Joh. F. Snelle-
man).
LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


Molengraaff, G. J. H., Geologie
en geohydrologie van het eiland
Curacao. 1929. XI 387 (Dr.
N. Wing Easton); (zie ook
XI 491).
Mordini, A., ,,Gaetano Oscula-
ti e 'archeologia del medio
Rio delle Amazoni". ARcHr-
VIO PER L'ANTHROPOLOGIA E
LA ETHNOLOGIA. Vol. LXIV,
1984. XVII 286 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
Moresco, M., Westwaarts. Am-
sterdam, 1924. VI 189 (B. de
Gaay Fortt an).
Morrill, G. L., The Curse of the
Caribean and the Three
Guianas (Gehennas). Minnea-
polis", (1920). IV 274 (H. D.
Benjamnis).
Mbrzer Bruyns, A. G., ,,Het
eilandenrijk in de Caraibi-
sche zee".TIJDSCHRIFT VOOR
ECONOMIBCHE GEOGRAPHIC.
III 838 (B. de Gaay Fort-
man).
Mulder, Ds. D., en Siegfried
Beck, Landbouwopvoeding
van de Surinaamsche jeugd.
Een vraag en een aniwoord.
Paramaribo-Amsterdam,
1988. XXI 14 (W. R. Menk-
man).
Mulder, G. J. A., zie Keiser,
U. D.
Mufioz, Eugenio Petit, Inter-
pretaciones esquemdticas sobre
la historic de la conquista y la
colonizacidn espaholas en
Amdrica. Montevideo, 1927.
X 831 (C. H. de Goeje).
Munro, Paul-Guillaume enTho-
mas, La sculpture nagre pri-
mitive. Parijs, 1929. XI 41
Job. F. Snelleman).
Na vijftig jaar. Gedenkboekje,
West-Indische Gids


uitgegeven bij gelegenheid
van bet vijftigjarig verblijf
der fraters van Tilburg in de
missile van Curagao. Z.j.
(1936). XVIII 319 (1B. de
Gaay Fort man).
1937. Mooi CuraGao. Uitgave
van de Kon. vereen.Oost EN
WEST, aid. CuraGao. XVIII
818 (B. de Gaay Fortnan).
Nieschulz, Prof. Dr. 0., zie
Frickers, J.
Nordenskiold, Erland, Eine
geographische und ethnogra-
phische Analyse der materiel-
len Kultur zweier Indianen-
stamme in El gran Chaco
(Siidamerika). Gdteborg,
1918. II 682 (Joh. F. Snelle-
imain).
-, The changes in the mate-
rial culture of two Indian
tribes under the influence of
new surroundings. Gitaborg,
1920. 111271 (Jol. F. Snelle-
man).
-, Deductions suggested by
the geographical distribution
of some post-Columbian words
used by the Indians of South-
Amerika. G6teborg, 1922. V
216 (Jbr. L. C. van Panhuys)
-, zie Fr6din, Otto.
Nouhuys, J. W. van, De eerste
Nederlandsche Transatlanti-
sche Stoomvaart in 1827 van
Zr.Ms. Stoompakket Curacao.
Eerste deel. Het journal.
's-Gravenhage, 1927 (LIN-
SCHOTENVEREENIGING). IX
89 (C. H. de Goeje).
O'Ferral, R. A. P. C., zie Ulti-
mlus.
Olea, R. P. Bonifacio Ma. de,
Ensayo gramatical del Dia-
lecto de los Indios Guarauinos.
66 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


Caracas, 1928. XI 287 (C. H.
de Goeje).
Ommeren, H. van, zie Tiel, P.
H. van.
Oppenheim, J. D., ,,Ontwikke-
lingsmogelijkheden van een
Citrus-Cultuur in Suriname".
Mededeeling no. 2. van bet
DEPARTMENT VAN LAND-
BOUW-ECONOMISCHE ZAKEN
IN SURINAME. Paramaribo,
Mttart 1989. XXI 327 (W.
R. Menkman).
Oudscllns Dentz, Fred., en
Herin. J. Jacobs, Onze West
in Beeld en Woord. Platenal-
bum. 2de druk. Amsterdam,
1929. XI 479 (W. R. Menk-
mnan1).
-.., Cornelis van Aerssen van
Sommelsdyck. Een belangrij-
ke figuur uit de geschiedenis
van Suriname. Amsterdam,
1988. XXI 56 (C. K. Kesler).
-, Surinaamsche peperpot.
Bont allerlei over land en yolk
van Suriname. Dordrecht,
1985 XVII 59 (Joh. F. Snel-
lemiin).
Suriname, en W. R.
Menkman, CuraGao. OOST EN
WEST. X 327 (C. K. Kesler).
-, ie ook ATLAS, Ga-
BCHIEDKUNDIGE; ECONO-
MISC1I STATISTISCHE BE-
RICHTEN; GEDENKBOEK.
Pais, Dott. Antonino, La Stazio-
ne Radioterapica Antimalari-
ca di Terracsna nel suo pnmo
anno di vita. Rome, 1922.IV
659 (Jhr. L. C. van Panhuys).
Panhuys, Jhr. L. C. van, De
Nigritarum Sylvestrium arte
ornandi (Specimina quaedam
ex Guyana Neerlandica illus-
trantur). Quelques ornements


des negres des bois de la
Guyane n6erlandaise. XI 487
(H. ten Kate).
Pares, Richard, War and trade
in the West-Indies1739-1763.
Oxford, 1936. XX 77, 97 (W.
R. Menkman).
Pfeiffer, Dr. J. Ph., De hout-
soorten van Suriname. I 1926.
VIII 421 (Job. F. Snelle-
man); II 1927. IX 488 (Job.
F. Snelleman).
S rapport aangaande de
wijze, waarop de regeering in
Nederland en het gouverne-
ment van Suriname in de toe-
komst werkzaam sullen zijn
ter bevordering van den hout-
uitvoer van Suriname. 's-Gra-
venhage, 1929. XII 193
(Joh. F. Snelleman).
Philipszoon, J. A., ,,Kinderhy-
giine en volksgewoonten in
veroand met den kinderleef-
tijd in Nederlandsch West-
Indio. DE GENEESKUNDIGE
GIDS, 1942. XXIV 846 (Th.
Lens).
Pik, Job. H., en K. Zeeman.
Oost en West-Indie. Aard-
rijkskunde van onze overzee-
sche gewesten; Beknopt leer-
boek der Aardrijkskunde van
Oost en West-Indie. Amster-
dam, 1919. Ia 157
-, Tropisch Nederland.
Aardrijkskunde van onze over-
zeesche gewesten (veranderde
titeluitgave van Oost- en
West India). Amsterdam,
1924. VI 472 (H. D. Benja-
mins).
P6hlmann, Olga, Maria Sibylla
Merian. Berlijn, (z.j.). XVII
367 (B. de Gaay Fortman).
Pool, John de, Del Curacao que
LUJST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


se va. Pdginas arrancadas de
,,El libro de mis Recuerdos".
Santiago de Chili, 1935.
XVII 290 (W. R. Menkman).
Posthumus, Dr. C., The Ferns
of Surinam and of French and
British Guiana. Malang,
1928. XI 335 (Dr. W. A.
Goddijn).
Prins, Mr. Izak, .,Gegeveus be.
treffende de opreclte Hol-
landsche civet". EcoNo-
MISCH JAARBOEK, 20ste deel,
1936. XX 23 (W. R. Menk-
man).
Raadshoven, 3. van, zi1 Rut-
ten, L.
Raleigh, Sir Walter. The discov-
erie of the large and beautiful
Empire of Guiana, edited
from the original text with
introduction, notes and ap-
pendixes of hitherto unpu-
blished documents by V. T.
Harlow. Londen 1928. XI
219 (Job. F. Snelleman).
Ramos, Arthur, 0 Negro Brasi-
leiro, ethnographia, religiosa e
psychanalyse. Rio de Janei-
ro, 1934. XXI 824 (C. H. de
Goeje).
--, 0 Folk-lore Negro do Bra-
sil, demopsychologia e psych-
analyse. Rio de Janeiro,
1935. XXI 324 (C. H. de
Goeje).
Realino, Fr. M., Aardrijkskun-
de. De eilanden van Neder-
landsch West-Indie. De overi-
ge eilanden van West-Indie.
Venezuela en Columbia. Cu-
raGao. 1929. XII 48; 2de
druk. Curacao, 1981. XIII
378 (B. de Gaay Fortman).
-, Plantkunde van Curacao
voor M. U.L.O. Curagao, 1985.


XVIII 344 (P. Wagenaar
Hunmmelinck).
-, De Nederlandsche Antil-
len en de overige eilanden van
de Caraibische zee. Venezuela
en Columbia. Derde druk.
Curacao. 1938. XXI 150 (J.
Fens).
-,-- Schoolatlasje, behorend
bij de Nederlandse Antillen en
Ide oertife eilanden ran de Ca-
rainbische zee. 'enezuela en
Colombia. 1940. XXII 149
(IB. de (Gay Fortman).
Regteron Altena. C. 0. van,
,,Old Tertinry". PI'oc. KON.
AKADEMIE VAN \EWTEN-
BCHAPPEN. XLIV. 1941.
XXIV 96 (P. Wageimar
Hummeiliick).
Reid, Capt. J. M.. British
Guiana. Commercial Hand-
book. Georgetown. 1920). II
687 (Jhr L. vanlPanhuys).
Reitsma, Mr. S., zio ECONOMI-
MISCII STATISTISCHEBERICH-
TEN.
REVISTA DEL INSTITUTE DE
ETNOLOGIA DE LA UNIVERSI-
DAD NATIONAL DE TUCUMAN
dirigada por el Dr. A. M6-
traux. Tome II. Entrega 2a.
Tucuman, 1932. XV 167
(Jhr. L. C. van Panhuys).
REYNE, K., ,,De Cacaothrips
(Heliothrips rubrocinctus
Giard)". DEPARTMENT VAN
LANDBOUW. Bulletin no. 44.
1921. IV 122 (Prof. dr. W.
Roepke).
-, Onderzoekingen over de
monddeelen der Thysanopte-
ra. Utrecht, 1926. VIII 480
(Joh. F. Snelleman).
Ribeiro, Jodo, 0 element Ne-
gro, historia-folklore- linguis-
68 LIJST VAN BOEKEN EN TIJD8CHRIFTARTIKELEN


tica. Rio de Janeiro, (19842).
XXI 324 (C. H. de Goeje).
Richszhoffer, A., zie HonorB
Naber, S. P. L' -.
Rodrigues, Nina, 0 animismo
fetichista dos Negros Bahia-
nos. Rio de Janeiro, 1935.
XXI 324 (C. H. de Goeje).
Rombach Jr., F. K. A., Leid-
draad bij het onderwijs in de
aardrijkskunde van onze Oost
en West, ten dienste van gym-
nasia, hoogere burgerscholen
enz. Bussum, 1919. Ib 92 (H.
D. Benjamins).
Rombouts, E., zie Lynden, A.
J. H. van.
Roth, Walter E., An Inquiry
into the Animism and Folk-
lore of the Guiana Indians.
Washington, 1915. Ia 242
-, Richard Schomburgk's
Travels in British Guiana
1840-1844. Georgetown,
1922/3. V 620 (H. D. Benja-
mins).
-, ,,An Introductory Study
of the Arts, Crafts, and Cus-
toms of the Guiana Indians."
Thirty -eight ANNUAL RE-
PORT OF THE BUREAU OF
AMERICAN ETHNOLOGY 1916
-1917. Washington, 1924.
VII 229 (H. ten Kate).
,,Additional studies of
the arts, crafts and customs
of the Guiana Indians, with
special reference to those of
South British Guiana.
SMITHSONIAN INSTITUTION,
BUREAU OF AMERICAN ETH-
NOLOGY. Bulletin 91. Wash-
ington, 1929. XII 248 (Job.
F. Snelleman).
Rutten, L., en B. van Raadsho-
ven, ,,On earthquake epicen-


tres and earthquake shocks
between 1913 and 1988 in the
region between 0 and 30 N
and 56 and 1200 W. VERH.
KON. AKAD. VAN WETEN-
SCHAPPEN (2de sectie)
XXXIX no. 4. 1940. XXIV
188 (P. Wagenaar Humme-
linck).
-, ,,New data on the small-
er islands North of Venezue-
la". PROo. KON. AKAD. VAN
WETENBCHAPPEN. XLIII.
1940. XXIV 190 (P. Wage-
naar Hummelinck).
-, ,,On the Geology of Mar-
garita, Cubagua and Coche
(Venezuela)". PRoc. KON.
AKAD.VAN WETENBCHAPPEN.
XLIII. 1940. XXIV 190 (P.
Wagenaar Hummelinck).
Rutten, L. M. R., ,,Bibliogra-
phy of West Indian Geolo-
gy". GEOGR. MEDED.
UTRECBT PiarYoSR. GEOL.
reeks XVI. Utrecht, 1988.
XXIV 191 (P. Wagenaar
Hummelinck).
Sackville-West, V., Aphra
Behn. The incompable As-
trea. London, 1927. XI 89
(H. D. Benjamins).
Schierbeek, R., ,,Trombicula
vanommereni n. sp. Rouget
nouveau de la Guyane n6er-
landaise". ANN. PARASIT.
HUM. COMP. XV. 1987.
XXIV 809 (P. Wagenaar
Hummelinck).
Schliesser, H. P., zie EcoNo-
MISCH STATISTIBCHEBERICH-
TEN.
Schnebbeli6, P. J. F. J., Weg-
wijzer voor Katholieken, die
voornemens zijn naar IndiA te
vertrekken en voor hen die van
LIJST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTiKELBN


Indie naar Holland komen.
1939. XXII 150(B. de Gaay
Fort man).
Schotel, Ir. G., zie GEDENK-
BOEX 1684-1934.
Schroeder, H. J. A., zie GE-
DENKBOEK 1634-1934.
Schulz-Kampfhenkel, Rdtsel
der UrwaldhOlle; Vorstoss in
unerforschte Urwdlder des
Amazonenstromes. Berlijn,
1988. XXI 327 (C. H. de
Goeje).
Sleen, Dr. W. G. N. van der,
zie GEDENKBOEK 1684-1984.
Snow, A. H., The question of
aborigenes in the law and prac-
tice of nations, including a
collection of authorities and
documents, written at the
request of the Department of
State. New. York en Londen,
1921. VI 30 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
Son, C. van, zie GEDENBOEK
1634-1934.
Speiser, Dr. Felix, Im Duster
des brasilianischen Urwaldes.
Stuttgart, 1926. XVIII 847
(C. H. de Goeje).
Staden, Hans, Wahrhaftige His-
toria und Beschreibung einer
Landschaft der wilden, nacke-
ten, grimmigen Menschenfres-
serleuten in der Neuen Welt
(enz.). Faksimile-uitgave
naar de eerste uitgaaf van
1557. Frankfort, 1925. VIII
183 (Jhr. L. C. van Panhuys).
Staehelin, F. ,Die Mission der
Briidergemeine in Suriname
und Berbice im achtzehnten
Jahrhundert. Eine Missions-
geschichte hauptstchlich in
Briefen und Originalberich-
ten. Paramaribo, Herrnhut,


Guadau. z.j. III 279 (H. D.
Benjamins).
Stahel, Gerold, en D. C. Geijs-
kes, ,,Ueber den Bau der
Nester von Atta cephalotes
L. und Atta sexdens L.
(Hym. Formicidae)". Publi-
catie van het LANDBOUW-
PROEFBTATION, Suriname.
Overdruk REV. DE ENTOMO-
LOGICA, 1989. XXII 191 (P.
Wagenaar Humnmelinck).
Steenhuis, Dr. J. F., De geologi-
sche literatuur over of van be-
lang voor Nederlandsch Guya-
na (Suriname) en de Neder-
landsche Westindische eilan-
den. 's-Gravenhage, 1984.
XVII 298 (B. de Gaay Fort-
man en Fred. Oudschans
Dentz).
Steinberg, H. G., Ons Suriname.
De tending der Evangelische
Broedergemeente in Neder-
landsch Guyana. 's-Graven-
hage. XV 373 (Fred. Oud-
schans Dentz).
Sterre, Dr. David van der -,
zie Vrijman, L. C.
Sticker, Georg, ,,Zur Vorge-
schichte der Schmerzbehand-
lung". Tijdschrift SCHMERZ-
NARKOSE-ANAESTHESIE.
Leipzig, 1985. XVIII 189
(Jhr. L. C. van Panhuys).
Straelen, F. H. M., zie Lynden,
A. J. H. van.
SURINAME. Uitgegeven door de
Vereeniging ter bevordering
van het vreemdelingenver-
keer en toerisme in Surina-
me. NETHERLANDS GUIANA.
Issued by the Tourist Asso-
ciation for Netherlands Guia-
na. Amsterdam, 1934. XVI
825 (Fred. Oudschans Dentz).
70 LJST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


Tamanco, Julio (Mr. W. J. van
Balen), Onze Amerikaansche
gebiedsdeelen. Utrecht.XXIV
93 (W. R. Menkman).
-, Zuid-Amerikaansche ste-
den .Eenige losses grepen uit
het Latijnsche werelddeel.
Utrecht, 1941. XXIV 845
(W. R. Menkman).
Teunisse, S. J., Album van het
eiland Aruba. Haarlem, 1934.
XVI 284 (W. R. Menkman).
Tex-Boissevain, Mevrouw A.
den, Tora bij de Trio's. Am-
sterdam, 1923. VI 877 (J. F.
Snelleman).
Thiel, P. H. van, en H. vanOm-
mnern, ,,Verdere waarne-
mingen over de,,patattaluis"
uit Suriname met aanteeke-
ningon ointrent de reactie
van de huid van den mensch
op de aanwezigheid dier
mijtlarven". ACTA LEIDEN-
BIA XV-XVI, 1941. (GE-
NEE8K. TIJDSCHR. NED. IN-
DIE). XXIV 309 (P. Wage-
naar Hummelinck).
Thiel, P. H. van, ,,Trombicula
flui n.sp., a patatta-mite
(,,patatta-luis") of Surinam".
PARASITOLOGY XII. ACTA
LEIDENSIA V. 1930. XXIV
309 (P. Wagenaar Humme-
linck).
-,- ,,I)e ,,patattaluis" uit
Suriname, met aanteekenin-
gen omtrent de aetiologie der
leishmaniosis americana".
GENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT
NEDERLANDSCH INDIi.
LXXX. 1930. XIV 309 (P.
Wagenaar Hummelinck).
-, -,,Pathological significan-
ce of the ,,patatta-mite" of
Surinam, with notes on the


etiology of leishmaniosis
americana". ACTA LEIDEN-
SIA. V. 1980. XXIV 809 (P.
Wagenaar Hummelinck).
TIMEHRI: The Journal of the
Royal Agricultural and Com-
mercial Society of British
Guiana. Vol. I. Fourth Se-
ries) No. 1. XVII 263 (Fred.
Oudschans Dentz).
Toriman, Aan de Marowyne.
Zeven fraters met vacantie. X
417 (Job. F. Snelleman).
Ultimus (R. A. P. C. O'Ferrall),
Een beschavingswerk. Een so-
ciaal- en economisch-politieke
studied in romanvorm. Para-
maribo, 1928. VI 277 (J. F.
Snelleman).
Urbina, Rafael Sim6n, Victoria,
Dolor y Tragedia. Caracas,
1936. XXI 240 (W. R.
Menkman).
Utermark. Ir. W. L., De econo-
mische beteekenis van het ge-
slacht Citrus, in het bijzonder
voor de Nederlandsche Over-
zeesche gewesten. Mededee-
ling XIX van hetKoLONIAAL
INSTITUUT, no. 4. Afd. Han-
delemuseum. Amsterdam,
1923. V. 658 (H. D. Benja-
mins).
-, Vanille, Vanilline en Va-
nille-extracten. KOLONIAAL
INSTIrTUT. Mededeeling no.
XVII. Amsterdam, 1922. IV
236 (H. D. Benjamins).
Vandercook, John, Tom-Tom.
New-York, 1926. IX 185 (C.
H. de Goeje).
-, -,,White Magic and Black
in the Jungle". HARPERS
MAGAZINE Oct. 1925 New
York. IX 185 (C. H. de
Goeje).
LIST VAN RORKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


-, ,,Klondyke in the Tro-
pics". THE WORLD'S WORK
Mrt. 1926. IX 185 (C. H. de
Goeje).
Varre, La, ,,Auf derSuchenach
den ,,Weissen Gott"". BER-
LINER ILLUSTRIERTE ZEI-
TUNe 26 Aug. en 2 Sept.
1987. XXI 326 (C. H. de
Goeje).
Vatter, Dr. Ernst, ,,Seltene
amerikanische Ethnografica
in Stadtischen Vilkermu-
seum zu Frankfurt a. M.".
ABHANDLUNOEN zUR AN-
THROPOLOGIB, ETENOLOGIE
UND UROESCHICHTE II.
Frankfort, 1925. VIII 188
(Jhr. L. C. van Panhuys).
Veen Zeppenfeldt, A. van te,
Praktische handleiding der
Papiamentsche spraakkunst.
X 477 (A. E. Winkel).
Vening Meinesz, F. A., ,,Het
zwaartekrachtsveld in Oost-
en West-Indii; desiderata
voor verdere zwaartekrachts-
onderzoek in die gebieden".
HANDELINGEN 28ste NED-
NATUUR- EN GENEEBKUNDIG
CONOREB, 1941. XXIV 189
(P. Wagenaar Hummelinck).
Verkade-Cartier van Dissel, E.
F., De mogelijkheid van land-
bouw-kolonisatie door blan-
ken in Suriname. Amster-
dam, 1987. XIX 107 (W. R.
Menkman).
V(erriet), P. I., zie GEDENK-
BOEK 1634-1934.
VERBLUYS, Prof. dr. J., zie GE-
DENKBOEK 1684-1984.
Villiers, J. A. J. de, Storm van
's-Gravesande, zijn werk en
zijn leven, uit zijn brieven op-
gebouwd. 's-Gravenhage,


1920. II 422 (H. 1). Benja-
mins).
Vink, Dr. G. J. (beschouwingen
over de mogelijkheid van ko-
lonisatie van blanken in Su-
riname). TIJDSCHRIFT VAN
HET KONINKLIJK NEDEB-
LANDSCH AARDRIJKSKUNDIG
GENOOTBCHAP dl. LVIII no.
5. XXIV 68, 286 (W. R.
Menkman).
Voullaire, W. R., Land, Leute
und Missionsleben in Surina-
me. Herrnhut, 1925. VIII
427 (C. K. Kesler).
Vrijman, L. '., Dr. David van
der Sterre, Zeer Aenmerkelij-
he Reysen gedaan door Jan
Erasmus Reyning, bowerkt
door Amsterldam, 1937.
XX 45 (W. R. Menkiani).
-- Slavenhalers en slaven-
handel. Ansterdamn, 1987.
XX 54 (B.de GaayFortman).
Waard, C. de, De Zecuwsche ex-
peditie naar de West wonder
Cornelis Evertsen den Jonge,
1672-1674. LINSCHOTENVER-
EENIOING dl. 80. 's-Graven-
hage. X 823 (Joh. F. Snel-
leman).
Wagenaar Hummelinck, P.,
Studies on the founa of Cura-
cao, Aruba, Bonaire and the
Venezuelan islands. 1940.
XXII 350 (J. P. de Gaay
Fortman).
-, Studies on the Fauna of
Curacao, Aruba, Bonaire and
the Venezuelan Islands.
's-Gravenhage, 1940. XXIV
124 (H. Engel).
Wal, Dr. S. L. van der, De mo-
tie-Keuchenius. Een kolo-
niaal-historische studied over de
jaren 1854-1866. 1934. XVI
72 LUJST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTART[KELEN


288 (B. de Gaay Fortman).
Warnsinck, J. C. M., Abraham
Crynasen. De verovering van
Suriname en zijn aanslag op
Virgini4 in 1667. Amster-
dam, 1936. XVIII 388 (Fred.
Oudschans )netz).
-, De Laet, laerlyckVerhael
van de Verrichtingen der Ge-
octroyeerde West Indische
Compagnie in derthien boe-
cken. Vierdo deel. Boek XI-
XIII (1684-1636). Uitgege-
ven door S. P. L'Honor6 Na-
ber en -. 's Gravenhage,
1987. LINBCHOTENVEREENI-
OINO XL. XX 193 (W. R.
Menkman).
Wass6n, Henry, ,,The Frog-
Motive among the South
Americanlndians.Ornament-
al Studies"; ,,The Frog in
Indian Mythology and Ima-
ginative World". REVUE IN-
TEIRNATIONALE D'ETHNOLO-
GIE ST DE LiNGUISTIQUE
,,ANTHROPOS". St. Gabriel-
MSdling, 1934. XVIII 251
(Jhr. L. C. van Panhuys).
WAT IS DAT? DE ENCYCLOPAE-
DIE VOOR JONGEREN. Baarn,
z.j. XIX 124, 158, 258; XX
55, 152, 877; XXI 89, 249,
880 (B. de Gaay Fortman).
Waymouth, J. C., Memories of
Saint Martin (Netherland
Part) 1852-1926. Precidedby
a short Sketch of Earlier
History. Barados. XI 443
(B. de Gaay Fortman).
Weitjens, W. M. A., zie Ge-
denkboek 1684-1984.
WERELD IN BEELD, DE. Haar-
lem, 1929. XI 575; XIII 45
(H. D. Benjamins).
Wessem, Constant van, 300


Negerslaven. Amsterdam,
1985. XVII 297 (B. de Gaay
Fortman.
WEST-INDISCHE KALENDER
1984. VI 877; 1935. XVI
326; 1936. XVII 300; 1937.
XVIII 316; 1988. XX 55;
1939. XXI 24; 1940. XXII
28 (B. de Gaay Fortman).
Weaton, Julian A., The Cactus
Eaters. Londen, 1937. XXI
828 (P. Wagenaar Humme-
linck).
Williams, The ReverendJames,
,,The name ,,Guiana"."
JOURNAL DE LA SOCIETY
DES AMERICANISTES DE PA-
RIS. Nouvelle S6rie t. XV.
1928. VI 82 (Jhr. L. C. van
Panhuys); zie ook VI 187
-, Grammar notes and voca-
bulary of the language of the
Makuchi Indians of Guiana.
St. Gabriel-Mbdling, 1982.
XVIII 847 (C. H. de Goeje).
,,The aborigenes of
British Guiana and their
land". ANTHROPOS XXXI.
St. Gabriel-MSdling, 1936.
XVIII 848 (C. H. de Goeje).
W(inkel), F. W. P., zie GE-
DENKBOEK 1634-1984.
Winkler, Otto, ,,Niederlan-
disch-Westindien. (Eine lin-
derkundliche Skizze"). MIT-
TEILUNGEN DER GESELL-
SCHAFT FUR ERDKUNDE ZU
Leipzig. 1923-1925. Leipzig,
1926. VIII 336 (B. de Gaay
Fortman).
Wolff, H. J., Historisch over-
zicht van Suriname 1613-
1934. XVI 286 (J. Einaar).
-, Brochure over Suriname.
's-Gravenhage. XVI 827
(Jhr. L. C. van Panhuys).
LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


WOORDENBOEK, NIEUW NE-
DBRLANDSCH BIOGRAIISCH,
wonder redactie van Dr. P.
C. Molhuysen en Dr. Fr. K.
H. Kossmann. Tiende deel.
Leiden, 1937. XX 55 (B. de
Gaay Fortman).
Wright, Irene A., Nederland-
sche zeevaarders op de eilan-
den in de Caraibische zee en
aan de kust van Columbia en
Venezuela gedurende de jaren
1612-1648(9). Documenten
hoofdzakelijk nit het Archi-
vo General do Indias to Se-
villa. Deel I 1621-1641.
XVII 193; Deel II 1635-
1648(9). Met vertalingen der
documenten door Prof. dr.
C. F. A. van Dam. Utrecht,
1985. XVIII 161 (W. R.
Menkman).
Wytema, H. J., Opperbestuur
en algemeen bestuur over Ne-
derlandsch-Indie, Suriname
en Curacao. 1931. XIII 442
(B. de Gaay Fortman).
Wytema, M. S., zie Linden, C.
van der.
X, ,,West-Indische begrootin-
gen". KOLONIAAL TIJD-
SCHRIFT. 1921. III 443
(Struycken de Roysancour).
IJzerman, R., Outline of the


geology and petrology of Suri-
nam (Dutch Guiana). U-
trecht. XIV 145 (J. A. Grut-
terink).
Zabriskie, Luther K., The Vir-
gin Island of the United Sta-
tes o/ America. Historical and
Descriptive, Commercial and
Industrial, Facts, Figures
and Resources. New York en
Londen, 1918. Ib 88 (H. 1).
Benjamins).
Zeeman, K., zie Pik, Joh. H.
ZEEMANSOIDS VOOR NED.
WEBT-INDIE. 1928. X 462
(C. F. Hooykaas).
1733-1933 Jacobus Boelen Am-
sterdam. Bijdrage tot de ge-
schiedenis van den wijnhandel
in Nederland in de laatste
twee eeuwen. Amsterdam.
XV 375 (Fred. Oudschans
Dentz).
Zischka, Antoine, De geheime
oorlog om de petroleum (twee-
de druk). Vertaald door R. J.
van Goor. Utrecht. XVII
365 (Mr. W. M. A. Weitjens).
-, De geheime oorlog om de
katoen. Vertaald door R.
Wiessing de Sterke. Utrecht.
XVII 865 (Mr. W. M. A.
Weitjens).


BESPROKEN KAARTEN


ATLAS VAN NEDERLAND, GE-
SCHIEDKUNDIOB -. Kaart
17. De koloni6n. Blad 18-15
West-Indi6. Tekst door F.
Oudschans Dentz en W. R.
Menkman. 's-Gravenhage,
1983. XV 847 (Dr. J. van
Hinte).
ATLAS VAN TROPISCH NEDER-


LAND. Uitgegeven door het
Koninklijk Nederlandsch
aardrijkskundig genootechap
in samenwerking met den
Topographischen dienst in
Nederlandsch-Indid 1938.
XXI 87 (P. Wagenaar Hum-
melinck).
BRUIN'S kaart van Neder-
74 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSOHRIFTARTIKELEN


landsch Oost- en West-IndiW.
Zwolle. XIV 43 (Job. F.Snel-
leman).
BRUIN'S kaarten, Onze kolo-
niin. Nederlandsch Oost- en
West-Indie. Zwolle, 1940.
XXIV 95 (P. Wagenaar
Hummelinck).
Hoyer, W. M., A Historical
Chart and Decorative Map of
the Island of Curagao. XIII
494 (B. de Gaay Fortman).
KAART van Paramaribo, 1916-
1917. Schaal 1 : 10.000. Ver-


vaardigd door den Opne-
mingedienst van Suriname.
's-Gravenhage, 1920. III 221
(Jhr. L. C. van Panhuys).
Overzichtskaart van Suriname,
samengesteld door F. E. Spir-
let 1927. X 287 (C. H. de
Goeje).
Suriname in kaart samenge-
steld in de projectieMercator
door L. A. Bakhuis en W.
de Quant. XII 446 (Joh. F.
Snelleman.

LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


ABBENaUIB, FR. M. F., Creo-
len? XX 148
- Nog eens: Folklore in Suri-
name. XVII 116
ABENDANON, Ir. E. C., Econo-
mische waardebepaling van
Suriname. Ia 165
ABENDANON, J. H., In memo-
riam mr. John Allison Bai-
za (1851-1928) *). V 283
AHRENS, H., Kolonisatie op
particulier land in Suriname
met Javanen onder contract
volgens de than geldende
immigratiewetten. IV 266
AMZLUNXEN, C. P., De verde-
diging van Curaqao bezon-
gen (1800). XVI 250
AMSTEL, DR. J. E. VAN, Nog
eenige opmerkingen over Su-
rinaamsche Liberia-koffie en
de mogelijkbeid tot verbete-
ring der reputatie er van. VI
271
ARNTZ, W., Het Suriname-
vraagstuk. VII 252
ASBECK, H. Bn. VAN, Rocke-
feller's bestrijding van de
mijnwormziekteinSuriname.
Ib 506
ASBECK, W. D. H. BARON VAN,
De evangelische of Moravi-
sche broedergemeente (De
Hernhutters) in Suriname.
Ia 197
- De R.K. missie in Surina-
me. II 127


SHet laatste woord. III 342.
- Negers en onderwijs in de
Vereenigde staten van Ame-
rika. III 650
- E(conomische) B(ond) en
V(rijheids) B (ond) in onze
Indiin. IV 37
BAKKER, J., Ie bestuursrege-
ling van Suriname. Oprui-
nming. X 518
BALEN, MR. W. J. VAN, Inca's
in Suriname. XII 853
- Papiamentoe en Portu-
geesch. XXII 871
BARBANBON O.P., P. Dr, St.
Barth6l6my in den Zwcod-
schen tijd. XVII 805, 337.
BBANSON O.P., W. L. DE, St.
Barthdl6my. XVI 177
BEHN, APHRA, zie BENJAMIN,
Dr. H. D.
BENJAMIN, DR. H. D., Roman
door Aphra Behn, Een ko-
ninklijke slaaf in Suriname.
Aanteekening betreffende de
schrijfster *). Ia 474
- De geschiedenis van den
koninklijken slaaf door
Aphra Behn. Ia 477; Ib 52,
839, 443
- De grenzen van Suriname.
II 383
- Nog eens AphraBehn.II517
- Over een ,,schattig" boek.
11I 110
-Suriname's westgrens und
kein Ende. III 393
76 LIST VAN SCHRIJVBRS MET ONDERWERPEN


- Twee oude boekjes over Su-
riname. IV 167.
- Nogmaals Suriname's west-
grens. IV 401
- Bevolkingscijfers van
Britsch Guiana en Suriname.
V 197
- Minister De Graaff en de
Corantijn-kwestie. V 259
- Oudste uitvoer van cacao
uit Suriname. VI 92
- lets over den ouden handel
met de Indianen in Guiana.
VI 179
- De Corantijn-kwestie twee
stappen vooruit. VI 837
- Emigratie uit Oost-Indii
naar Suriname. VI 479
- Nog een paar oude boekjes
over Suriname. VI 582
- Oude verdichte verhalen
over Guiana. VII 17
- Een nieuw geluid in de Co-
rantijnkwestie. VII 811
- Over het book van Ottho
Keye *). VII 535
- De Corantijn-kwestie op den
goeden weg? VIII 293
- Is Aphra Behn in Suriname
geweest? Nog iets over de
schrijfster. VIII 451
- Hoe staat 't than met de
Corantiju-kwestie? IX 889
- De Corantijnkwestie (Aan-
vulling). IX 493
- De Corantijnkwestie bij
Buitenlandsche zaken.X571
- Treef en lepra in Suriname.
XI 187
- Een Amerikaansch profes-
sor over SurinaamscheBosch-
negers. XI 488
- ,,Sneki-koti". Inenting te-
gen den beet van vergiftige
slangen. XI 497; XIII 8,
817


- Een album (De Wereld in
Beeld). XI 575; XIII 45
- Surinamsche grenskwes-
ties. Het einde in zicht? XII
367.
- De rimboe van boven af ge-
zien. XII 441
- Dr. Herman F. C. ten Kate
t 21 Juli 1858-5 Februari
1981 *). XII 497
- De Corantijnkwestie. Nieuw
licht uit oude bescheiden.
XIII 49
- Amerikaansche geleerden
over Surinaamsche Boschne-
gers. XIII 228
- Job. F. Snelleman, 1852-26
December-1932 *). XIV 305
- Snellemans in Suriname.
XIV 811
- Boekbespreking Ia 338,
428, 501; Ib 88, 92, 177;
II 168, 422; III 279, 310,
588; IV 236, 274, 562; V 45,
620, 658; VI 185, 830, 472;
IX 381; XI 89, 483, 575;
XII 441; XIII 45, 223;
XIV 185
BERGH, JaR. DR. V. H. VAN
DEN ,Petroleum, het levens-
elixir voor Curacao *). XVII
1
BEYERMAN, MR. J. J., De Ne-
derlandsche kolonie Berbice
in 1771. XV 313
BISWAMITRE, C. R., Misken-
ning. XIX 176
- Suriname gedurende de te-
geering van Koningin Wil-
helmina. XX 353
BLECOURT, MR A. S. DE, Allo-
diaal eigendom en erfelijk
bezit in Suriname. IV 129
BLOM, PROF. MR. D. VAN, Ko-
lonisatie met Nederlandsche
boeren in Suriname. Ia 345
LIST VAN BCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Nederlandsche Boeren-ko-
lonisatie in Suriname. III257
BOEKE, J., De eilanden der ko-
lonie Curagao in honne ver-
houding tot hunne omgeving.
la 182
BOER, Da. M. G. DE, De op-
richting van den Koninklij-
ken West-Indischen mail-
dienst *). Ia 111
BOLTEN, D. G. J., Muggenbe-
strijding. VII 567
-Eene waterleiding voor Pa-
ramaribo. VIII 119
BONNE, C., De maatschappelij-
ke beteekenis der Surinaam-
sche ziekten. Ia 291
- Het Boschnegerschrift van
Afaka. II 391
-Organisatie van den genees-
kundigen dienst in Suriname.
V 289
- Hygibnische ervaring te
Moengo. V 895
- De opleiding en de positive
van den districtsgeneesheer
in Suriname. VII 483
BOONACKER, J., De tegenwoor-
dige toestand van Suriname
op bet gebied van den land-
bouw. XIII 488
- Hoe kan Suriname's land-
bouw tot ontwikkeling ko-
men? XIV 175, 281, 342
BosCH, In. IMAN G. J. VAN DEN,
Indruk van Suriname. XII
839
BOSCH REITz, P., Ananascul-
tuur in Suriname. XIII 281
BOUMAN, L. P., De West-Indi-
sche afdeeling der K.L.M.
XIX 7
BRAKEL, S. VAN, Boekbespre-
king. II 626
BRANDON, H. G., Het Surina-
mevraagstuk. VI 481


- Proefneming voor machi-
nale hoeve-rijstcultuur op de
plantage Guadeloupe in Su-
riname in 1925-1926. XIV
81
- De proefneming van de Su-
riname-Hoeve mantschappij.
XVIII 293
- Boekbespreking. XIV 855
BRANDS, C. F. J., De toekonit
van Suriname. XV 809
BRAUW, JHR. W. DE, Het ei-
land Saba en zijn bewoners*).
XVI 305
BRUMMER, A. F. J., Df titel
Excellentie. XIV 285
BYLSMA, MR. R., Surinanm's
handelbeweging 1688-1712.
Ib 48
- Militairen als gouverneur
van Suriname in de eerste
helft der achttiende eouw. Ib
264
- Het mijnwerk der Siocietit
van Suriname op den Van-
den-Bempdenberg 1729-
1741. Ib 385
- Immigratie van Duitschers
in Suriname 1788-1740. Ib
413
- De stichting van de Portu-
geesch-Joodsche gemeente en
synagoge in Suriname. II 58
- De jeugd van Juriaen Fran-
gois Friderici, gouverneur-
generaal van Suriname. II
122
- De annotatien van gouver-
neur Jan Nepveu op Her-
lein's beschrijving van Suri-
name. II 311
- Do karteering van Surina-
men ten tijde van gouverneur
Van Aerssen van Sommels-
dyck. II 351
- Alexander de Lavaux en
78 LUST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


zijne general kaart van Su-
riname *). II 397
- De Surinaamsche grond-
brieven ten tijde van gouver-
neur Van Aerseen van Som-
melsdyck. II 593
- Verlaten plantages in Suri-
name. II 689
- Gouverneur Temming's
plantage Berg -en-dal bij
den Parnassusberg in Suri-
name. I 831
- Surinaainsche plantage-in-
ventarissen uit het tijdperk
1713-1742. III 825
-Eene geschiedenis van Hol-
landsch Brazilij. III 871
- Aanwijzingen voor planta-
ge-onderneming in Surina-
me. 1735. IV 53
- Over bodemgesteldheid en
suikerplantage-exploitatie in
Suriname 1765 (volgens de
annotation van gouverneur
Jan Nepveu). Met een na-
schrift. IV 841
- De brieven van gouverneur
Van Aerssen van Sommels-
dyok aan directeuren der so-
cieteit van Suriname uit bet
jaar 1684. V 424; VI 41, 598;
VII 176; XI 263
CAPPELLE, DR. H. VAN, Het la-
ge kustgebied van Suriname.
Ia 49
- De zand- en schulpritsen in
het kustgebied van Surina-
me. Ia 811
- De aanslibbingen der Suri-
naamsche rivieren *). Ia 375
COHEN HIENRIQUEZ, IR. P., Is
grooter bloei van West-Indie
mogelijk? XVI 387
- en DR. D. C. HESSELINO,
Papiamentse en Negerengel-
se spreekwoorden. XVII 161


- en Da. D. C. HESSELING,
Nog enige Papiamentse
spreekwoorden. XVIII 82
-Zeewaterverwerking. XX
321
COMVALIUS, THEOD. A. C., Eco-
nomisch Suriname en het
loonstelsel. IX 449
- Economisch Suriname.
XIII 144
- Het Surinaamsche neger-
lied: de banja en de doe.
XVII 213
- Twee historische liederen
in Suriname. XX 291
- Een der vormen van het
Surinaamsche lied na 1868.
XXI 855
COOL, P., De geneeskundige
dienst in Suriname. V 653
- De nienwe afdeeling van bet
militair hospital te Para-
maribo voor besmettelijke
ziekten *). VI 433
COSTA GoMEZ, DR. Ma. F. M.
DA, Het amendement-Mar-
chant op art. 94 van de grond-
wet van 1917 en de West-In-
dische staatsdeelen.XVII874
COUTINHO, D., Schorsing van
koloniale verordeningen. VI
561
DECKERS, MR. DR. L. N., Een
studiereis naar de West.
XXI 65, 97, 129, 193, 257
DELLAERT O.P., P. R., Aruba's
verlaten goudvelden. VIII
589
DEURE, A. VAN DER, Rechtsze-
kerheid van den grondeigen-
dom in Suriname. Ib 193
DEVENTER, S. VAN, De han-
delsomzet van de kolonie
Curavao. III 205
- Drankverbruik in Suriname.
V 63
LUST VAN SCHRIJVER8 MET ONDERWERPEN


- Suikercultuur in Suriname
in vergelijking met die in
Britsch Guiana. V 281
DOUGLAS, CHARLES, Ananas-
Kultuur in Suriname. XI 34
DOUGLAS, CHAS, Aanteekenin-
gen over den land bouw in Su-
riname. IX 455
DRIMMELEN, U. VAN, Kolonisa-
tie van het blanke ras in de
tropen. IV 198
-Een uitweg voor verzinkend
Suriname. V 151
- De neger en sijn cultuurge-
schiedenis. VII 885
- De Corantijn, de westelijke
grenerivier van Suriname en
haar rechter-zijrivier de Ka-
balebo. X 49
DUYMAER VAN TWIBT, H. M. C.,
De ontwikkeling van het Ne-
derlandsche civiele luchtver-
keerinWest-Indi6. XXIV181
DIJK, MR. M. VAN, Nog eens:
verzuimd St. Eustatius. XI
412
EERDE, PROF. J. C. VAN, Een
Nederlandsch getuige om-
trent de plaats,waar Colum-
bus begraven ligt. II 545
EINAAR, J. Boekbespreking.
XVI 286
ENGEL, H. Boekbespreking.
XXIV 124
EsKss, MR. G. H., Boekbespre-
king. XVI 255
EBBED, W. F. R., Eenige op-
merkingen naar aanleiding
van de artikelen over treef
en lepra in dit tijdschrift ver-
schenen. XII 257
ETTINGER, J. VAN, Een verge-
ten hoofdstuk nit de geschie-
denis van het Curagaosche
circulatiebankwezen. VIII
177


- De stichting van de Cura9ao-
sche bank. VIII 485
- Pogingen tot oprichting
van eenecirculatiebank in Su-
riname (1849-1864). IX 809
- De Curagaosche bank (1880
-1880). X 127
- Munt- en bankwezen in Cu-
raqao (1880-1905). X 438
-Bankwezen in Curagao
(1906-1928). XII 453, 522
- Wijziging van do regeling
nopens bet circulaticbank-
wezen van Curacao. XX 175
EUwENs O.P., P. A., Cura-
qao's ceuwfeest, 1816-4
Maart-1916 *). Ib 241
- Admiraal Pedro Louis Brion
1821-27 September-1921 *).
III 289, 855, 413, 449
- Lijst van bladen, uitgege-
ven in Curagao. IV 59
- De leguano *). IV 115
- De paarlvisscherij bij het
eiland Margarita. IV 518
- Een Engelsch gouverneur
van Curacao (James Cock-
burn 1809-1811). VI 461
- De eerste dagen van het
Engelsch behind op Cura-
gao in 1807. VI 575
- Klein-Curagao. VII 401
- De oudste kaarten van het
eiland Curagao. X 97
- De eerste Jood op Curapao.
XII 860
- Wat zijn ,,Frejelindes" en
,,Frechlingas"? XIII 837
- De ,,Brandaris", De hoog-
ste bergtop van bet eiland
Bonaire *). XV 257, 289
- De Joodsche synagoge op
Cura9ao. XVI 222
EVERS, M. A., Een bezoek van
den gouverneur van Curagao
aan Venezuela in 1921. V 818
80 LIJBT VAN SCHRIJVERB MET ONDERRWERPEN


EYCK-BENJAMINS, NELLY E.
VAN, Suriname van 1651 tot
1658. Een hoofdstuk uit
James A. Williamson ,,En-
glish colonies in Guiana and
on the Amazon(1604-1668)".
VIII 1
FENB, J., Boekbespreking.
XXI 150
FERNANDES, A. S. J., Ministe-
rieele bedreiging van de on-
afhankelijkheid van bet op-
perste gerechtshof in Surina-
me. VII 207
- De Surinaamsche begroo-
ting voor 1925 in de Staten-
Generaal. VII 289
FLU, PROF. P. C., Sanitaire ver-
houdingen in Suriname. IV
577
F(OCK), D., De salarisverbete-
ring der ambtenaren in Suri-
name. Ia 324
GAAY FOOTMAN, Mn. B. DE, De
rechtsbedeeling op onze bo-
venwindsche eilanden en de
herziening van de rechterlij-
ke macht en van de rechts-
pleging in de kolonie Cura-
gao. Ia 85
- De Curagaosche begrooting
voor 1919. Ia 186
- Curagao tegen hot einde der
West-Indische compagnie. Ia
441
De Curagaosche begrooting
voor 1920. II 45
- Sint Maarten, Sint Eusta-
tius en Saba. II 218
- Vreemdelingen? II 815
- Een bladzijde uit de ge-
schiedenis van Sint Eusta-
tius. II 558
- De vooruitgang der Neder-
landsche West-Indische ei-
landen *). III 113


- De Curagaosche begrooting
voor 1921. III 189
- Curagao. De voorstellen van
den gouverneur in het belang
van de economische opheffing
der kolonie. III 197
- Een staatsrechtelijk vraag-
stuk. III 837
- Een gevecht voor de haven
van Curagao *). III 385
- Nog een staatsrechtelijk
vraagstuk. III 687
- De Curagaosche begrooting
voor 1922. IV 159
- Over de bestuursinrichting
van Curagao. IV 289, 538; V
535; VI 885
- De Curagaosche begrooting
voor 1928. V 177
- Vijf en twintig jaren 1898-
1928. V 239
- Mr. Th. J. A. Nuyens t.
V 618
- Een bladzijde uit de geschie-
denis van Curaqao. VI 169
- Een belangrijk dagboek *).
VI 241
- De Curagaosche begrooting
voor 1924. VI 821
- Hoe Cantz'laar gouverneur
van Curaqao word. VII 145
- De Curagaosche begrooting
voor 1925. VII 241
- Munt- en geldmoeilijkbeden
op Curaqao voor honderd
jaar. VII 353; VIII37; X 569
- Mengelingen. VII 501
- Een aanvulling van Borde-
wijks Ontstaan en ontwikke-
ling van het staatsrecht van
Curagao. VII 505
- De oprichting der Curacao-
sche schutterij. VIII 97
- De Curacaosche begrooting.
voor 1926. VIII 277
- Gouverneur Cantz'laar en de
LIST VAN SCHRIJVERB MET ONDERWERPEN


bloedige gebeurtenis van 1
Juni 1824. VIII 341
Een wonderlijke onderne-
ming tegen Porto-rico. VIII
389
Curagao en onderhoorige
eilanden 1816-1828*). IX
1, 49, 97, 241, 363, 417, 497,
561; X 1
- De Curaqaosche begrooting
voor 1927. IX 199
- De Curagaosche begrooting
voor 1928. X 158
-- De Curagaosche begrooting
voor 1929 (Over den politie-
ken toestand van Curaqao).
X 289; XI 85
- In Suriname v66r honderd
jaar. X 483
- Koning Willem I en het
eiland Ruatan. XI 29
De West-Indische lmaat-
schappij. XI 307
- De Curagaosche begrooting
voor 1980. XI 545
- De verrassing van Willem-
stad. XII 85, 119, 510
- Suriname op den drempel
van de afschaffing der sla-
vernij *). XII 401
- De Curaqaosche begrooting
voor 1931. XIII 63
- De Curaqaosche begrooting
voor 1982. XIV 69
- Benjamin de Sola. XIV 347
- PROF. MR. DR. C. VAN VOL-
LENHOVEN t. XV 69
- De Curagaosehe begrooting
voor 1933. XV 124
- Vrijheid van drukpers en
recht van vergadering. XV
241
- De Curagaosche begrooting
voor 1934. XVI 7
- De tentoonstelling op bet
Rijksarchief. XVI 128
West-Indische Gids


- Staatkundige geschiedenis
van Curagao. XVI 209
- P. A. Euwens O.P. XVI
321
- De Curauaosche begrooting
voor 1935. Staatkundige ge-
schiedenis van Curagao.
XVII 135
- Curacao in 1782. XVII 849
- Bevolkingscijfers van Cura-
iao. XVIII 51
- Staatkundige geschiedenis
van Curagao.DeCuravaosche
begrooting voor 1936. XVIII
85
Twee verzoekschriften aan
den koningoverdelandbouw-
politiek van gouverneur Van
Raiders in Curanao. XVIII
321
- Kroniek XVIII 834, 378;
XIX 25, 60, 122, 158, 191,
219, 251; XX 30, 60, 91, 125,
156, 285, 815, 849. 380; XXI
28,61,93, 125, 155, 16, 252,
298, 833, 363, 397; XXII 31,
59, 94, 127, 154
- Pamfletten over Curaqao.
XVIII 353
- Staatkundige geschiedenia
van Curasao. De Curagaosche
begrooting voor 1937. XIX
129.
- Staatkundige geschiedenis
van Curagao. De Curagaosche
begrooting voor 1988. XX
234
- Curagao onder de regeering
van Koningin Wilhelmina.
XX 262
- Economische en social
vraagstukken in Curagao.
XX 329
- Het plan-Jas. XXI 178
- Staatkundige geschiedenis
van Curavao. De Curagaosche
82 LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


begrooting voor 1939. XXI
337
- Een ooggetuige over Urbi-
na's overval in 1929. XXII
170
-- O. L. Helfrich 1860-6 Octo-
ber-1940. XXII 271
- Staatkundige geschiedenis
van Curacao. De Curavaosche
begrooting voor 1940. XXII
803, 321
- Bladvulling (Uit den be-
stuurstijd van gouverneur
Changuion). XXIII 255
-- Lutherschen op Curaqao.
XXIII 280
- Lutherschen op St. Eusta-
tius en in Essequebo. XXIII
846
- De gesehiedenis der Luther-
sche gemeente in Berbice.
XXIV 20, 51, 65
- Aanvulling van de Encyclo-
paedie van Nederlandech
West-Indii. Bestuursrege-
ling van Curacao. XXIV 214
- Geschiedkundige sprokke-
lingen. XXIV 251, 278, 884;
XXV 29, 155, 255
- Curagao en onderhoorige
eilanden Bonaire en Aruba
van 1804 tot 1806. Het be-
stuur van den gouverneur J.
P. Changuion *). XXIV 361;
XXV 1
- Nieuwe gegevens over de in-
bezitneming van Curacao op
den nieuwjaarsdag van 1807
*). XXV 193
- Het vergaan van de Zee-
meeuw. XXV 849
- Aanvullling van de Encyclo
paedie van Nederlandsch
West-Indii. De gouverneurs
van Curacao. XXV 880
- Boekbespreking. II 368,


558; III 883; VI 189, 427;
VIII 336; X 234; XI 448,
478, 477, 542; XII 48, 492;
XIII 878, 442, 494, 588, 576;
XIV 42, 294, 295, 298; XV
171, 849, 876, 377; XVI 123,
127, 166, 23&8, 326; XVII 27,
297, 298,300,367; XVIII 25,
250, 317, 818, 319; XIX 29
124, 158, 253; XX 19, 54, 55,
152, 258, 254, 377; XXI 24,
89, 90, 249, 380, 331; XXII
28, 149,150; XXIII 127,258;
XXIV 286, 287
GAAY FORTMAN, DR. J. P. DE,
Boekbespreking. XXII 850
GAAY FORTMAN, DR. W. F. DE,
Het ontwerp-landsverorde-
ning tot regeling van de ar-
beidsovereenkomst in Cura-
9ao. XXIII 865
GAJENTAAN, DR. S., Boekbe-
spreking. XXI 90; XXII 27
GODDIJN, DR. W. A., Boekbe-
spreking. XI 885
GOEJE, C. H. DE, Karaiben en
Guiana. VI 465
- Het merkwaardige Ara-
waksch. XI 11
- A. Ph. Penard over inwij-
ding en wereldbeschouwing
der Karaiben. XI 275
- Het merkwaardige Warau.
XII 1
- Een oud berioht over Aro-
wakken en Karaiben. XII
485
- Oudheden uit Suriname.Op
zoek naar de Amazonen *).
XIII 449, 497
- Het merkwaardige Karai-
bisch (een ethnologisch ver-
haal voor den gewonen le-
zer). XIV 99
- Curiositeiten uit Guyana.
XVI 72
LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Sterven de Indianen uit?
XVI 2382
Het merkwaardige Eiland-
Karaibisch. XVII 241
De namen der Antillen.
XVIII 33
--- Op den oceaan voor en na
Columbus (met een oplossing
van bet raadsel van Antilla).
XVIII 65
- Voorzichtig met den bodem
in Suriname. XVIII 274
- De bevolking van Amerika.
XX 129
- Boekbespreking. VII 481;
IX 89, 91, 185: X 381, 430;
XI 287; XII 299; XV 71;
XVIII 845, 846, 847, 348;
XIX 157; XXI 324, 825,
826, 327
- Kaartbespreking. X 287
GONGGRIJP, J. W., Sporen van
voorhistorische bewoners
van Suriname *). II 1
- Wat kan in zake boschwe-
zen op Curaqao gedaan wor-
den? III 103
- Over het Orinoco-gebied *).
IV 1
- en GEROLD STAHEL, Ver-
slag van een reis naar den
Hendriktop (Boven-Sara-
macca) *). V 1, 77, 129
- Surinaamsche savanna's en
veeteelt *). V 337
GREINER, FERD., Suriname en
de oorzaken van de achter-
lijkheid dezer Nederlandsche
kolonie. II 285, 548
- Het Suriname-probleem.
IX 531; X 855
GROL, G. J. VAN ,Economische
arbeid op St. Eustatius van
gouvernementswege. 1908-
1918. II 151,198


GRUTTERINK, PROF. IR. J. A.,
Bauxiet. Ia 360
IJzerman's schets van de
geologie van Suriname. XV
145
GiLCHER, MR. C. F., Een Suri-
naamsch koffieplanter uit de
18de eeuw (S. L. Neale). XX
41
HAJARY, H. N., De verwacht
wordende groote gebeurtenis
wonder de Britsch-Indiirs in
Suriname. XIX 1
HALL, )R. C. J. J. VAN, De
proven van dr. Fernandes
in de koffie-proeffabriek in
Suriname. XV 163
HALLEMA, A., Friesland en de
voormnlige compagnieen
voor den handel op Oost en
West. XV 81
Sprokkelingen uit vergeelde
bladen van een eeuw gele-
den. XV 371
Hot jaar 1872 in de geschie-
denis van het gevangeniswe-
zen in de West. De strafge-
vangenis op het fort Nieuw-
Amsterdam aan de Surina-
me-rivier in den loop der tij-
den. Een bijdrage tot de ge-
schiedenis van het gevange-
niswezen in West-Indie *).
XVI 38, 49
Eenige gegevens over oude
gevangenissen, aard der ge-
vangenisstraf, verscheiden-
heid van ingesloten gevange-
nen en vroogere gevangenis-
toestanden op Curagao gedu-
rende de 17de en 18de eeuw*).
XVI 192
- De raadpensionarisMr.Lau-
rens Pieter van de Spiegel en
zijn koloniale politiek jegens
de West. XIX 87, 161, 193
84 LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Koloniale vraugstukken ten
opzichte van onze West an-
derhalve eeuw geleden. XXI
78, 108
HATT, GUDMUND, Boekbespre-
king. III 438
HEEMSTRA, MR. A. J. A. A.
BARON VAN, Ter nagedachte-
nis van den heer Justus Ri-
uia Cornelis Gonggrijp over-
leden te 's-Gravenhage 22
January 1929 *). X 481
HENGEL, DR. J. W. A. VAN, De
Curagaosche realen en stui-
vers van 1821 en 1822. XX
228
HERDIGEIN, H. E., Eenige aan-
teekeningen omtrent Aruba.
XII 801
HEBSKOVITB, DR. MELVILLE J.,
Preliminary report of an
ethnological expedition tot
Suriname, 1928. X 385
The second Northwestern
university expedition for the
study of the Suriname Bush-
negroes, 1929 *). XI 393
- On the provenience of the
Portugese in Saramacca Ton-
go. XII 545
HESSELINO, DR. D. C., zie Co-
HEN HENRIQUEZ, DR. IR. P.
-' Boekbespreking. X 231
HESSLING, H. A. Beeld van
Aruba in cijfers. XV 385
HEYLIGERS, J. C. TH. G. J.,
Brimstone Hill,,The Gibral-
tar of the West Indies". XV
191
- zie JOHNSTON, SIR REGI-
NALD.
HINTED, DR. J. VAN, Boekbe-
spreking. XV 847; XXII
255; XXV 60
HOMULLE, H. J. Houtdistilla-
tie in Suriname. Ib 151


HOOGENDIJK, D. A., Mr. Her-
man Willem Daendels als
gouverneur-generaal ter
kuste van Guinea *). XXV
257, 289
HOOYKAAS, C. F., Boekbespre-
king. X 425
HOUTZAGERB, J. C., Het gere-
formeerd kerkelijk leven in
Curacao. XXI 48
HOYER, W. M., Een adres aan
den afgetreden gouverneur
van Curacao in 1816. XVI
219
- Twee,,aanspraken"van den
gouverneur-generaal Kik-
kert in 1816. XVII 250
- De Curagaosche muntspe-
ci6n. XVIII 184
- De naam ,,Curacao". XX
225
- De naam Aruba. XX 370
HUIZINGA, IR. D. S., De Suri-
naamsche loonsverhooging
van 1920. IX 111
HULLU, DR. J. DE, St. Eusta-
tius, St. Martin en Saba op
hot laatst van de 18de eeuw.
Ia 885
- Het leven op St. Eustatius
omstreeks 1782. Ib 144
- De algemeene toestand on-
zer West-Indische bezittin-
gen in 1806. II 407
- De handel van St. Eusta-
tius in 1786. III 85
- Memorie van den Ameri-
kaansohen raad over de Hol-
landsche bezittingen inWest-
Indie in Juli 1806. IV 887
- Bonaire in 1816. IV 505
- Aruba in 1816. V 371
HtJLSMAN O.P., H. M., Het ver-
gaan van de Zeemeeuw in
1825. XVIII 129
JENNY WEIJERMAN, DR. J. W.,
LIST VAN BCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


Eene waterleiding vour Pa-
ramaribo. V 295, 648
Van waar moet het water
komen voor eene waterlei-
ding te Paramaribo? IX 271
JOHNSTON ,SIR REGINALD St.-.
De geluksbrief uit Demerara.
Vertaald door J. Heyligers.
XIV 285
- Van een aardbeving enl een
loterijbriefje. Te elfder ure
vertaald door J. Hecligers.
XIV 287
JOBSELIN DE JONO, )R. J. P. B.
DE, D1) beteekenis van het.
archaeologisch onderzoek
op Aruba, Curaqao en Bo-
naire. Ib 817
- Folklore van Suriname.
XX 1
JUNKER, L., Eenige mededee-
lingen over de Saramacca-
ner-boschnegers. IV 449
-Over de afstamming der
Boschnegers. V 810
- Godsdienst, zeden en ge-
bruiken der Boschnegers. VI
78
- De godsdienst der Boschne-
gers. VII 81, 127, 158
Cassavecultuur in Surina-
me. XIII 80
- Do dood van Jankoesoe.
Het einde van een dynastie*).
XIV 49
- Een staat in den staat. XIV
267, 821
- De cultuurwaarde van Suri-
name. XIV 417
- Herinneringen aan het oer-
woud. Uit mijn dagboek van
1921. XV 177, 209
- Goudexploitatie in Surina-
me. XXII 111
-Het irrigatievraagstuk in
Suriname. XXII 226


- Primitief coniunuismie.
XXII 277
Malaria in Suriname. XXIII
28
Herinntringen atn het ocr-
wonu. XXIII 234, 302, 380,
353; XXIV 143
-- Nogmuaas de vruchtbaar-
heid van Iot Surinanaische
billnninl;nl. XXV 353
KAHN, I)t. MORTON C., Al
AnicIrican professor responds
to dr. Benjamiins criticism
of certain r'emarks on the
BIuslh-Migro's. XII 449
KALFF, S.. c it Surinani's ver-
leden. la 314. 394
- Een Surinaainsch gou\'e'r-
neur uit de IHde etuw. Ib
418, 486
- Eene Surinaamanche gon-
vernoursfamilit. 11 77
- Surinnamsche lettervrien-
den. III 237
- Vroegere kunst in West-
Inldi. IV 358
- Surinaamsche journalistiek.
V 463
- West-Indische gedenkpen-
ningen. VI 228
- Curagaosche journalistiek.
VII 1
- Een Westindische gouver-
neur uit de 18de eeuw. VII
507
- Joden op het eiland Cura-
gao. VIII 69
- Een koninklijke commissa-
ris in Suriname. VIII 145
- Mr. Abraham Verreul.
VIII 878
- Uit de geschiedenis van St.
Eustatius. VIII 405
- lets over Peter Stuyvesant.
VIII 517
LIST VAN SCHRIJVEBR MET ONDERWERPEN


- Vreemdelingen in het West-
indische leger. IX 161
- lets over J. F. de Friderici.
X 214
- Westindische predikanten.
X 403, 465
- Franschen in Suriname. XI
316
- Curagaosche troebelen.
XIII 80
- lets over gouverneur Crom-
melin. XIV 8
KABTELEYN, J. S. C., Hot ver-
krijgen van een vrije arbei-
dersbevolking in Suriname.
III 225
- en B. J. KLUVERS, RBsum6
van het rapport (1919) der
studiecommissie van hot Su-
riname studiesyndicaat. Ib
285, 489
- Hot rapport der studiecom-
missie van het Suriname stu-
die-syndicaat in d 2e kamer.
III 145
KATE, DR. HERMAN F. C. TEN,
De Indiaan in de letterkunde.
II 95
Ethnographische aanteeke-
ningen omtrent de zwarte
Caraiben. X 265
- Versieringskunst der Bosch-
negers. XI 487
Boekbespreking. III 58; V
491; VI 35, 338; VII 229;
X 44, 535; XI 437
KESLER, C. K., Willem Usse-
linex en de oprichting van de
West-indische compagnie.
III 65
Twee rooftochten met tragi-
schen afloop. III 609
Nils Otto Tank (1800-1864).
V 65
Naar aanleiding van ,,de ne-


ger en zijne cultuurgeschie-
denis". VIII 59
- De interoceanische verbin-
ding v66r 100 jaar. VIII
125
- Zeventiende-eeuwsche con-
currenten der Nederlanders
in de West. VIII 437
- Amsterdamsche bankers
en de West in de 18e eeuw.
VIII 499
- De naam Antillen. VIII 567
- Het Assiento. IX 152
- Nog iets omtrent Surinaam-
sche plantage-leeningen *).
IX 385
- Een conflict tusschen Am-
sterdam on de Staten-Gene-
raal over Suriname in 1774
en '75. IX 575; X 11
- Boekaniers en flibustiers. X
65
- De verovering van de zilver-
vloot (9 Sept. 1628) *). X 193
- Nog iets over de zilvervloot.
X 832
- Tobago. Een vergeten Ne-
derlandsche kolonie. X 527
- Duistere bladzijden nit de
geschiedenis van Suriname.
XI 118
- Een Duitsch medicus in Es-
sequebo in de laatste jaren
der 18e eeuw. XI 241
- De ontwikkeling van een
modern bankbedrijf. De Ma-
duro's bank op Curagao *).
XI 461
Merkwaardige gevelateenen
te Amsterdam*). XII 113
- D6portB's in Suriname tij-
dens bet behind van den
gouverneur Friderici. XII
558
Maria Sibylla Merian (1647
-1717). XIII 87
LIJST VAN BCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Suriname en Curaqao op de
international koloniale ten-
toonstelling te Parijs. XIII
138
Nog iets over Maria Sibylla
Merian. XIII 165
- Twee populaire vruchten
van Cura9ao. Oranjeappelen
en pinda's. XIII 241
- Twee Curagaosche gouver-
neurs (Jan en Jonathan van
Beuningen 1720 en 1716-
1720). XIII 325
- Een paar opmerkingen
(naar aanleiding van W. R.
Menkman ,,Nederland en Su-
riname", XIII 365,385,569).
XIII 534
- Heeft Columbus St. Maar-
ten ontdekt? XIV 76
- Na 100 jaar. Branden in
Paramaribo *). XIV 164
- Bacoven in Suriname. XIV
216
- In memorial Mr. dr. C. F.
Schoch *). XIV 339
- Graaf Von Zinzendorf in
Holland. XV 1
- Javanen in Suriname reeds
in hot jaar 1714? XX 270
- Een Moravische zuster uit
de 18e eeuw, Anna Maria,
Kersten, geb. Tonn 1723-
1807. XXI 206
- Uit de eerste dagen vari den
West-Indischen slavenhan-
del. XXII 175
- Slavenopstanden in de
West. XXII 257, 289
- Martinique. De geboorte-
plaats van een keizerin.
XXIII 112
- Trinidad, het grootste en
schoonste der kleine Antil-
len. XXIII 257
- Martinique. De ontdekking


en de naam van het eiland.
XXIII 840
Moeilijkheden met betrek-
king tot eedsaflegging en bet
dragen der wapenen in Ber-
bice in de 18de eeuw. XXIV
129
- Barbados. Eenige aanteeke-
ningen omtrent de geschiede-
nis van hot eiland. XXIV
201
- John Gabriel Stedman.
(Eenige aanteekeningen om-
trent zijn geslacht, loopban
en workkring). XXIV 358
-Boekbesprekingen. VIII283,
427; X 327; XXI 56
K(EULEMANs)-H(6wELER), H.,
Boekbespreking. XXI 249
KLEIN i.i., DR. W. C., Econo-
nische binnenland penotra-
tie in de vier GUfyaL's *).
XXII 1
KLERK CBsR., C. DE, De
Britshc-Indiers in Suriname.
XXIV 97
KLERK, J. A. DE, Het petro-
leumbedrijf op Cura9ao*). III
267
KLEYNTJES S. J., J., Het Apos-
tolisch vicariaat van Cura-
gao. XIII 123
KLUVERB, B. J., De verzeke-
ringskas van de firm C.Ker-
sten en Co. te Paramaribo.
Ib 157
- Het Surinamevraagstuk.
III 521
- Een wegtrac6 door het moe-
ras naar Coronie. III 641
- Beschouwingen over het
rapport-Pyttersen. IV 481
- Nog eens het rapport-Pyt-
tersen. IV 658
- zie ook KASTELEYN, J. S. C.
KNAPPERT, PROF. DR. L., Ko-
88 LIJST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


ning Willem I en de Protes-
tantsche gemeente op Cura-
qao. VII 193
- De Labadisten in Suriname
*). VIII 193
- Een heksenproces op St.
Martin A.D. 1711. X 241
- Verzuimd St. Eustatius. XI
159
eschiedenis van de Neder-
landsche bovenwindsche ei-
landen in de 18de eeuw. XI
853, 421, 513, 559; XII 81,
73, 161, 279, 325, 423, 471,
578; XIII 177, 249, 545;
XIV 25
- Naamlijst der gereformeer-
de lidmaten in Jesu Christi
gemeente binnon Curagao
door beleydenisse als door
attestatie, 23 Dec. 1730. XX
214
Wigbold Rasvelt en zijne
gemeente op Curasao 1730-
1757. XXI 1, 33
KOL, H. VAN, De Koloniale sta-
ten. Ia 5
- De volksgezondheid in onze
West-Indische koloniin. Ia
269
LAMPE, H. E., Shi. XX 275
LAMPE, DR. P. H. J., Enkele
opmerkingen over den soci-
aal hygienischen toestand en
do geneeskundige verzorging
van Suriname *). VIII 249
- Suriname. Sociaal-hygieni-
sche beschouwingen *). IX
465
- ,,Het Surinaamsche,,Treef-
geloof". Een volksgeloof, be-
treffende het ontstaan van
melaatschheid. X 545
LANGEMEYER c.i., F. S., Het
zoutbedrijf op St. Martin *).
IV 241, 305


- Het klimaat en de natuur-
verschijnselen op onze boven-
windsche eilanden. XVI 81
- Korte beschrijving van de
groote baai van St. Maar-
ten *). XVIII 289
- Eene reis naar St. Maarten
in oorlogstijd. XIX 225
- Ver van 's werelds strijdge-
woel (St. Maarten 1918-
1920) *). XXII 193
- Van drie toppen van let
Antillen-massief (Een oro-
grafische schets onzer boven-
windsche eilanden).XXV161
LANJOUW, DR., en DR. H.
UITTIEN, Surinaamsche ge-
neeskruiden in den tijd van
Linnaeus. XVII 173
LAToUR O.P., M. D., Oor-
sprong en betekenis van bet
woord Macamba. XVII 256
- Vreemde invloeden in het
Papiamento. XVII 887
- Familienamen op Curaqao.
XVIII 195
- De taal van Curagao. XVIII
281
- ,,Cuenta di Nanzi". XIX
88; XX 9, 103 143, 296;
XXII 47, 86, 134
- Portugese taalresten in het
Papiamento. XIX 212
-Boessaalsche negers. XXII
161
- Het Papiamento. XXII 220
- Stephanus Joannes Joseph
Nieuwenhuis (1825-1888).
Een pionier. XXII 234
LEGoNE, P. M., Boekbespre-
king. XX 251
LELYVELD, TH. VAN, De klee-
ding der Surinaamsche be-
volkingsgroepen in verband
met aard en gewoonten *).
Ia 249, 458; Ib 20, 125
LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Uit een oud dagboek. XVI
369
LENs, Da. TH., Struisvogel-
teelt op Curaqao *). Ib 8
- Emigratie naar Suriname.
(Antwoord aan den heer W.
R. Menkman). IX 187
Boekbespreking. XXIV84
LEYs, J. J., Veeteelt in Surina-
me. VI 405, 441
LICHTVELD, Lou, Afrikaansche
resten in de Creolentaal van
Suriname. X 391, 507; XI
72, 251
- Een Afrikaansch bijgeloof:
Sn6tji-Koti. XII 49
-Op zoek naar de spin. XII
209, 805
Een oud getuigenis over de
gonezing van slangenbeet en
aardeten. XIV 1
LIBMS, J. A., Het klein-land-
bouwbedrijf en de vruchten-
cultuur in Suriname. IV 625
- Over den kleinen landbouw
in Suriname. VII 871
- Sinaasappel-cultuur in Su-
riname. XI 449; XII 179
- Antwoord op ,,Indruk van
Suriname" van ir. Iman G.J.
van den Bosch. XIII 25
- Boekbespreking. XVII 29
LIER, WILLEM FR. VAN, Bij de
Aucaners *). III 1; IV 205,
597
LIMBURG STIRUM, MR. 0. E. G.
GRAAF VAN, Suriname en de
Fransche strafkolonies. V 95
- De Surinaamsche mijnwet-
geving. V 885
- De Surinaamsche grondpo-
litiek. V 639
- De opheffing der strafkolo-
nie in Fransch Guyana en
haar mogelijke gevolgen voor
Suriname. VI 871


- De strafkolonies in Fransch
Guyana. VII 49, 98
- De wet op de staatsinrich-
ting van Suriname. VII 449
- Voorwaardelijke veroordee-
ling. VIII 870
- Het Surinamevraagstuk.
IX 208
LYNDEN, JONKVR. J. BARO-
NESSE VAN, De Evangelische
broedergemeente in Surina-
me. XXI 161
LYNDEN, W. E. K. BARON VAN,
Landbouwvoorlichting en
landbouwonderwijs in Suri-
name. XIV 257
MARTIN. K., Vroegere rijzingen
van den bodem in Nedur-
landsch West-Indii. II 273
- De waardeering van Voltz
als pionier voor Suriname.
VIII 588
MAY, T., De lepra, haar voor-
komen, verspreiding en be-
strijding in 't bijzonder inSu-
riname. VIII 547; IX 17
MENKMAN, W. R., De handels-
beteekenis van onze West *).
Ia 56
- Scheepvaartbeweging en
scheepvaartwetgeving op Cu-
ragao. V 185
- Doktoren over de West. IX
78
- Nog eens emigratie van
Nederlanders naar Suriname.
IX 218
- Lanti sa pai. IX 289
- Eenige opmerkingen aan de
hand van de Surinaamsche
begrooting voor 1929. X 875
- Westindische handelssta-
tistieken. XI 1
- Moederlandsche verant-
woordelijkheid en Westindi-
sche autonomie. XI 408
90 LIJBT VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- De havenbeweging van het
eiland Curaqao. XI 554
- Curagaosche toestanden.
Naar aanleiding van het
laatste Verslag van bestuur
en staat. XII 53
- De West en onze scheep-
vaart *). XII 281, 268
-Heeft in Suriname een
vruchtenbedrijf kansvansla-
gen? XII 508
- Enkele voorloopige opmer-
kingen aangaande de voor-
loopige Curaqaosche begroo-
ting voor 1932. XIII 72
- Nederland en Suriname.
XIII 865, 885, 569
- Essequeboeche correspon-
dentie. XIV 59
- Amerikaansch Nederland
op het congress ,,Nederland
overzee". XIV 193
- De Surinaamsche taaltuin.
XIV 244; XIX 243
- Sint Eustatius' gouden tijd.
XIV 869
- Statiaansche toestanden in
de XVIIIde eeuw. XV 28,
105
- De voorloopige Curagao-
sche begrooting voor 1934.
XV 49
- Het voorspel der verovering
van St. Eustatius in 1781.
XV 321, 853
- Kan Nederland worden op-
gewekt om het Surinaamsche
binnenland te exploreeren?
XVI 145
- Drie reizen naar Curagao in
den zeiltijd. XVI 282
- De hervatting der Surinaam-
sche bacovencultuur. XVI
847
- Slavenhandel en rechtsbe-
deeling op Curacao op bet


einde der 17e eeuw. XVII 11
- Sprokkelingen op het ter-
rein der geschiedenis van de
Nederlandsche Antillen.
XVII 65
- Twee belangrijke uitgaven.
XVII 193
- Suriname wonder Engelsch
behind. XVII 822
- Curagao, zijn naam en zijn
taal. XVIII 88
- Van de verovering van Cu-
ragao tot den vrede van
Munster. XVIII 161
- De Nederlanders in de Ca-
raibische wateren. Een nabe-
trachting. XVIII 218
- Vespucci en Ojeda in de ge-
schiedenis van Curagao.
XVIII 257
- Kroniek. XVIII 880, 878;
XIX 21, 55, 118, 147, 189,
215, 247; XX 27, 56, 89, 120,
158, 247, 282, 812, 846, 378;
XXI 25, 59, 91, 128, 152,
184, 250, 296, 882, 861, 894;
XXII 29, 57, 92, 126, 151
- Nog eens het eiland der reu-
zen. XIX 85
- Welke kansen biedt Surina-
me voor landbouwkolonisa-
tie door blanken? XIX 107
- Landverhuizing naar de tro-
pen of aansluiting bij
Duitschland. XIX 171
- Oorlog en handel in West-
Indii. XX 77, 97
- Tortola. XX 178
- Nederland in Brazilib en de
Caraibische zee. XX 198
- Jubileumtentoonstelling
Koloniaal instituut. 1988.
XX 817
- Moderne ontdekkingsreizen
in het Surinaamsche binnen-
land. XX 842
LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Landbouwopvoeding der
Surinaamschejeugd. XXI 14
- Tobago. Een bijdrage tot de
geschiedenis der Nederland-
sche kolonisatie in tropisch
Amerika. XXI 218, 805, 869;
XXII 33, 97, 129
-Urbina. XXI 240
- Landbouw-economische po-
litiek in Suriname. XXII 12
- Aanteekeningen op Hamel-
bergs werken. XXIII 1, 33,
65, 97, 161, 203, 321
- Ondernemersraad voor Su-
riname. XXIV 28,814; XXV
844
- De Linschoten-vereeniging.
Kort overzicht van haar da-
den en streven. Een opwek-
king gericht tot alle ontwik-
kelde vaderlanders. XXIV
29
- Zuidamerikaansche pirate-
rie en onze bovenwindsche
eilanden voor vijfkwart-
eeuw. XXV 65, 97, 129
- Kapers op de kust. XXV
267
- Boekbespreking. XI 479;
XIII 217; XVI 234, 285,
266; XVII 193, 206, 271,
290, 822; XVIII 119, 123,
124, 161, 240, 248, 314;
XX 28, 45, 77, 97, 198,
806, 875; XXI 14, 20, 240,
827; XXIV 68, 98,286; XXV
267
MENKMAN-WALTERS, J. M.,
Boekbespraking. XXII 150
MOERHEUVEL, L. H., De Phobi
in de West. XIX 80
MOLENGRAAFF, DR. IR. G. J.
H., Brief van -. XI 491
-Korte uiteenzetting van de
destijds door den mijnbouw-
kundigen dienst opgestelde


planned tot watervoorzie-
ning van de haven van Wil-
lemstad en van die stad zelve
op het eiland Curaqao.XII 25
MORPURGO, A. J., Eenige op-
merkingen over de Surinaanm-
sche negertaal. XIV 397
- De K6t6misi. XVI 898
- Folklore in Suriname. XVII
116
MORBINK CssR, F., Nogmaals
de dood van Jankoesoe en:
nog niet het einde van enl
dynasties. XVI 91
MULERT, F. E. BARON, Eene
episode uit den Indianen-
oorlog in Surinane in den
Zeeuwschen tijd. Ia 221
- De Nederlandsche boven-
windsche eilanden in hot
midden der 17de eeuw. Ia
471
MULLER VAN VOORST, S., ])
middelen tot opheffing van
Suriname uit zijn verval. II
369, 433
NIET, MR. M. DE, Overheids-
zorg voor de rijpere jeugd in
Suriname *). XVII 33
NOORDENBOS, P., De klapper
op het Publicatieblad. XXI
290
OLIVEIRA, A. T., De natuurlijke
aanwas der bevolking van
Suriname. V 561
OORSCHOT, J. W. VAN, Eene
militaire beechouwing om-
trent de kolonie Suriname.
Ia 178
OUDSCHANS DENTZ, F., De
naam Suriname. Ib 13
- De eerste in Suriname be-
noemde landmeters. Ib 18
- De bauxietnijverheid en de
stichting van een nieuwe
stad in Suriname *). II 481
LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Oude scheepsjournalen. IV
557
- Wapens en motto's. V 421
- De aanval op Curagao in
1678. VII 279
- De geschiedenis van een
boek. VII 571
- De opkomst van Curagao *).
VIII 357
- James Rodway *). IX 67
- Het Nederlanderschap in
Suriname en Curaqao. IX
181
- Hoe men in Suriname in
den loop der eeuwen den
tijd heeft aangegeven. IX
433
- Nogmaals het wapen van
Suriname. X 35
- Het einde van de legend
Dahlberg-Baron. X 165
- Zinnebeelden en motto's
van eenige West-Indische
koloniin. X 228
- ,,Sneki-koti". XI 581
-lets uit de geschiedenis van
de rijstcultuur in Suriname.
XII 107
- Dr. Constantin Hering en
Christiaan Johannes He-


ring *). XII 147
- Lucien Wolf en
kolonisatie in
XII 591
- Van slaaf tot
XIII 147


de Joodsche
West-Indil.

gennesheer.


- Hoe het eiland Sint Maar-
ten werd verdeeld. XIII
163
-Banden tussahen Zuid-Afri-
ka en Suriname in vroeger
eeuwen. XIII 269
- De families Halewijn van de
Werve in Suriname. XIII531
- De titel Excellentie. XIV
179


S- Julius Constantijn Rijk
(gouverneur van Suriname
1839-1842). XIV 206
Gegevens omtrent het op 31
Augustus 1928 te Paramari-
bo onthulde standbeeld van
Hare Majesteit de Koningin,
ter gelegenheid van haar zil-
veren regeeringsjubileum.
XV 11
Gegevens omtrent het ge-
schenk ter gelegenheid van
het 25-jarig huwelijksfeest
van het Koninklijk echtpaar
door de bevolking van Su-
riname aangeboden. XV 18
De inbezitneming van het
Fransche gedeelte van Sint
Maarten door de Nederlan-
ders. XV 280
Stichtingen en fondsen in de
West. XV 390; XVI 1
Het Nederlanderschap in
'Suriname en Curagao. XVI
205
Het Boschnegerslot (kla-
vierslot). Zijn oorsprong en
toepassing *). XVII 228
Musea inWest-Indii.XVIII
189
Het wapen van Suriname.
XVIII 157
Het gouden jubileum van
de West-India Committee
Circular. XVIII 198
De Crynssenherdenking in
1917. XVIII 276
Het Mico-onderwijs op Ja-
maica. XVIII 812
Thomas Eduard Penard t.
XIX 5
De plaats van den Creool in
de literatuur van Suriname.
XIX 208
Surinaamsche journalis-
tiek. XX 33, 65 289
LJST VAN SCHRIJVERB MET ONDERWERPES


- De families Van Heemskerk
in Suriname. XX 827
- De Hortus Surinamensis.
XXII 834
- Dr. F. W. R. Horstmann.
XXIII 31
- De geschiedonis van den
Burgerlijken stand en van
eenige familienamen in Suri-
name. XXIII 51
-Een Hugenoten afstamme-
ling in Suriname. XXIII 89
- Levensbeschrijving van Jan
van der Tuuk; een stuk Suri-
naamsche geschiedenis.
XXIII 148
- Hoe Suriname anderhalve
eeuw geleden tegen den bui-
tenlandschen vijand maatre-
gelen nam. XXIII 186
- De fortuinlijke loopbaan in
Surinane van den Zweed C.
G. Dahlberg. XXIII 269
D)- schipbreuk van de Sire-
ne bij het eiland Bonaire.
XXIII 317
- Een blik op den toestand
van Suriname bij den over-
gang van het Engelsche be-
stuur op dat van de Bataaf-
sche republiek in 1802.
XXIII 379
- Philip Fermin M.D. XXIV
90, 120
- Pieter Marinus Netscher.
XXIV 118
Jan Jacob Hartsinck.
XXIV 159
- Eenige bladzijden nit bet
leven der commanders van
Suriname in de jaren 1680-
1804. XXIV 161
- De eerste handelsbetrekkin-
gen van Suriname met de
Amerikaansche republiek.
XXIV 193


- Bananen en bacoven.
XXIV 246
- De geschiedenis van het
Collegium neerlandicum, de
eerste en eenige middelbare
onderwijsinrichting op Cura-
Vao 1866-1871. XXIV 269
- Een Surinaamsche doop-
plechtigheid met een konink-
lijken peter. XXIV 888
- De loopbaan van Krayen-
hoff van Wickera in Surina-
me. XXV 117
- De kolonisatie van Guyana.
XXV 248
- Aanvulling van do Encyclo-
paedic van Nederlandsoh
West-Indie. De gouverneurs
van Suriname. XXV 845
- Boekbespreking. XV 878,
375; XVI 825, 826; XVII
261, 263, 298; XVIII 284,
88
OVEREEM, J. B. VAN, De rtizen
naar de West van Cornelis
Cornelisz. Jol, alias kapitein
Houtebeen. 1626-1640
XXIV 1, 33
PANHUYS, JHR. L. C. VAN, Een
adres over Boschnegers en
Indianen. Ia 71
- Het veertiendaagsch tijd-
schrift van de Britsch-West-
Indische vereeniging. Ia 142
- Een afzonderlijk wapen
voor Suriname en Curacao.
Ia 175
- Luchtvaart in Guyana. II
321
- Een man van de daad. W.
C. Gorgas t. II 855
-Waterkracht in Suriname.
II 885
- De toekomst van de India-
nen in Canada en Suriname.
II 513
94 LIJBT VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Het aanstaande Amerika-
nisten-congres. II 597
- De Pan-Amerikaansche
unie. III 53
- Het aantal en de woon-
plaatsen van de Boschnegers
en Indianen in Suriname. III
83
- Na drie kwart eeuw. III 808
- Denkbeelden en planned
nopens een kustspoorweg in
Suriname. IV 25
- Hoe met een voorstel van
gouverneur Van Raders ge-
handeld word. IV 881
- De jongste botanische en
zoologieche onderzoekingen
op hot eiland Krakatau als
eene aansporing tot weten-
schappelijke waarnemingen
ook in Suriname en Curagao.
IV 878
- Kort verslag van bet con-
gres voor leprabestrijding,
gehouden te Rio de Janeiro
van 1-6 October 1922. V 58
- Het aanstaande Amerika-
nisten-congres. V 618
- Americanism in Holland.
VI 217
- De gouverneur-generaal
Willem Benjamin van Pan-
huys. VI 289
- De Nederlandsche regee-
ring tegenover de kolonie Su-
riname in 1816. VIII 463
- Zeer aanmoedigende uit-
komsten van lepra-behande-
ling. X 89
- De Iepra,-bestrijding met de
Hydnocarpus-olie is geen
nieuwe Engeleche vinding.X
98
- Quirijn Spranger. XII 585
- Boschnegerkunst. XIII 158
- Surinaamsche onderwer-


pen op het Amerikanisten-
congres te Hamburg. XIII
203, 810
- Uitstervende Arowakken?
XIII 587
- Folklore in Nederlandsch
West-Indie. XIV 124
- Aanvulling, Folklore in Ne-
derlandsch West-Indii. XV
16
- Folklore van Bonaire. XV
97; XVI 65, 318
- Ir. A. A. Meyers over het ko-
lonisatie-vraagstuk. XV 102
- De geschiedenis van bet
Braziliaansche Amerikanis-
tencongres. XV 278
- Folklore in Suriname. XVI
17
- Mr. Lammens over het be-
stuur van Suriname in 1816.
XVI 151
- Suriname bekroond. XVI
294
- Surinaamsche folklore. XVI
815; XVII 282
- Het kikvorschmotief in Su-
riname en elders. XVI 861
- Opvattingen van Zuid-
Amerikaansche Indianen no-
pens ziekten en geneeswij-
zen. XVII 51
- De grondslag van de wis-
kunde inSuriname.XVII 149
- Aard en karakter van Suri-
naamsche liederen. XVIII 1
- In memorial prof. E. von
Hornbostel. XVIII 153
- De opoffering van een R.K.
priester in Suriname. XVIII
200
- De overbrenging van de ba-
naan en de bacove uit Afrika
naar tropisch Amerika in het
begin van de 16de eeuw.
XVIII 207
LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- De Indianen in Canada.
XVIII 807
- Graaf Ver Huell in Guyana.
XXV 81
- ,,Sneki-koti". Inenting te-
gen den beet van vergiftige
slangen. XXV 122
Natuurschoon in Neder-
landsch West Indii. XXV
181
- Malaria bet beletsel van
Suriname's bloei. XXV 303
- Ook Westindisch staats-
recht. XXV 876
- Een levensbericht van prof.
dr. J. K. L. Martin door prof.
dr. L. Rutten. XXV 8888
- Boekbespreking. II 687; III
218, 221, 880; IV 659; V 216;
VI 30, 82, (187), 419, 481;
VII 481; VIII 188,482; XIII
158; XV 167, 170, 878, 875;
XVI 115, 168, 294, 327, 381;
XVII 231, 234, 286, 266,
270; XVIII 188, 189, 190,
251,252
PENARD, A. P. en TH. E., Negro
riddles from Surinam. VII
411
PENARD, Tn. E. en A. P.,
Four Arawak Indian songs.
VII497
-- Birdcatching in Suri-
nam *). VII 545
- European influence to
the Arawak language of Gui-
ana. VIII 165
- Popular beliefs pertain-
ing to certain places in Suri-
nam. X 17
PENARD, THOMAs E., Historic-
al sketch of the ornithology
of Surinam. VI 145
- Note on an old bill of lading
from Surinam *). VI 641
- Note on words used by


South American Indians for
banana. VIII 375
- Remarks on an old voca-
bulary from Trinidad. IX
265
- Boekbespreking. VI 644;
VII 48
PLAATB, G. VAN DER, Eenige
beschouwingen over de toe-
komst van den laudbouw op
de bovenwindsche eilanden
St. Martin, St. Eustatius en
Saba. V 475
PRAKKEN, A. B. J., De boven-
windsche eilanden der kolo-
nie Curagao. Ib 401
- Een en wander over den fi-
nancieelen oil economischen
toestand der kolonie Cura-
gao. V 21
PREY, L. C., De econorische
toestand van Suriname. XV
227
- De waarde van vliegtuigen
voor Suriname. XVI 106
- Suriname en het luchtver-
keer. XX 187
- Jaarcijfers van Suriname.
XXI 48, 116, 146, 179, 237,
292, 319, 389; XXII 122,
186, 250, 814, 877; XXIII
60, 294
- Het vliegveld Paramaribo.
XXI 882
Puis, H. G. DU, De sinaasap-
pel-cultuur in Suriname. Ha-
re mogelijkheden en finan-
cieele perspectieven en bet
belang daarvan voor de ko-
lonie. XIII 489
PYTTERSEN, TJ., De waarde
van Suriname. Ib 869
- De toekomst van Suriname
ale suikerland. II 17
- De toekomst van verschil-
lende cultures in Suriname *)


95
Full Text

PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N 9 7 Hendri k aa n Surinam e e n Curasao . XVI I 27 8 — Ui t he t verlede n va n Suri name . XX I 1 2 — Opperrabij n M . J . Lewen stei n 1829-1864 . XX I 81 5 — Amendeerin g va n begroo tingsontwerpen . XXI I 5 8 — Behoor t Surinam e to t West Indië ? XXI I 8 8 — D e oplossin g va n he t eeds vraagstu k i n Suriname . XXI I 28 4 — Surinam e e n d e troonsaf Btan d va n Wille m I . XXI I 88 1 SCHALKWIJK , MR . F . G. , D e re organisati e va n d e rechtsple gin g de r koloni e Curaca o i n d e praktijk . V I 60 9 — Keuz e e n opleidin g va n naa r West-Indi ë ui t t e zen de n rechterlijk e e n bestuurs ambtenaren . VII I 55 7 — Ee n Westindisch e leergang . X32 0 — D e heroverin g va n Surina me . XI X 4 4 — Boekbespreking . XX I 14 8 SCHELTEM A D E HEERE , G . A . N. , Bezoe k va n ee n Haar lemme r aa n Surinam e e n Cu raca o i n 186 1 e n 1862 . XX V 82 1 SCHELVEN , PROF . DR . A . A . VAN , Surinam e i n d e 18 e eeuw . I V 6 5 SCHOCH , MR . DR . C . F. , Cul tuurcredie t voo r Suriname . I a 2 4 — Onz e twaalfd e provinci e i n nood.V49 7 — He t Va n Eedenfonds . V I 2 7 — Wa t ka n Surinam e zel f doen ? V I 9 7 — D e kolonial e state n e n d e West-Indisch e Gid s belange n va n de n landbou w i n d e landbouwkoloni e Suri name . V I 62 5 — D e Ondernemersraa d voo r Suriname . V I 68 5 — D e Ondernemersraa d voo r Surinam e e n zijn e voorstel le n betreffend e de n groote n landbouw . VII I 21 9 SCHUITEMAKER , F . S. , Bezoe k aa n St . Louis , he t leprozen eilan d i n d e Marowyne ; me laatsche n etablissemen t va n d e Fransch e strafkoloni e St . Laurent , Fransc h Guyana . X I 17 7 SCHUTZ , HARALD , Schetsje s ui t Albina . VI I 271 ; VII I 899 , 47 8 — Loui s Apinto . X 80 0 — Herrnhutte r nederzettin g leidin g 7 B (Proev e va n kolo nisati e va n creools e klein landbouwers) . XV I 27 8 — Paramarib o luchthaven . XVI I 12 9 — Spore n va n tweehonder d jaa r Hernhutterzending . XVI I 22 1 SILVA , S . DA , A . W . F . Iden bur g al s gouverneu r va n Su riname . XVI I 4 9 SIMONS , A . J. , He t verva l va n Suriname . X V 29 9 SIMONS , E . D. , Brieve n ui t Su riname . II I 28 1 SIMONS , E . D . G . PH. , D e maat schappelijk e beteekeni s de r Surinaamsch e ziekte n (va n 191 9 to t 1931) . XI V 42 9 SLOTHOUWER , L. , D e Neder landsch e bovenwindsch e ei lande n •) . X I 9 7 — No g een s d e bovenwindsch e eilanden . XI I 1 7 SNELLEMAN , JOH . F. , D e Suri -PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 1 8 — zi e oo k KEYE . | CAPPELLE , DR . H . VA N — (overlede n '2 4 Augustu s 1982) , Joh . F . Snelleman . XI V 22 5 Co«5at?ecti/iuM r i n Suriname , L . Junker . XII I 8 0 Cfcineescfc e immigrante n i n Suri name , Joh . F . Snelleman . I I 22 5 Chtneesc/ w repub/te/ c zi e Rede . (7feineescfl € sociëtei t zi e iïede . circufatieoan/ c i n Surinam e (1849-1864) , Stichtin g va n d e Surinaamsch e bank . Pogin ge n to t oprichtin g va n een e — , J . va n Ettinger . I X 80 9 coZtedie-Sia; , Surinam e i n d e — , Joh . F . Snelleman . VI I 44 0 comité " „ Volksbelang " zi e iïe guest . commandeur s va n Surinam e i n d e jare n 1680-1804 , Eenig e bladzijde n ui t he t leve n de r — , Fred . Oudschan s Dentz . XXI V 16 1 commissari s i n Suriname , Ee n koninklijk e — (J . graa f va n de n Bosc h 1827/8) , S . Kalff . VII I 14 5 concurrente n de r Nederlander s i n d e West , Zeventiende eeuwsch e — , C . K . Kesler . VII I 48 7 con/Zic f tussche n Amsterda m e n d e Staten-Generaa l ove r Su rinam e i n 177 4 e n '75 , Ee n — , C . K . Kesler . 1X575 ; X 1 1 Coranti/n , d e westelijk e grens rivie r va n Surinam e e n haa r rechter-zijrivie r d e Kabaleb o D e — , C . va n Drimmelen . X 49 ; zi e oo k /ndiaanscft e rotsteefceningr . Coranfi/nfcwestèe , Ministe r D e Graaf f e n d e — , Dr . H . D . Benjamins . V 25 9 — , twe e stappe n vooruit , D e — , Dr . H . D . Benjamins . V I 88 7 — , Ee n nieu w gelui d i n d e — , Dr . H . D . Benjamins . VI I 81 1 — o p de n goede n weg , D e — , Dr . H . D . Benjamins . VII I 29 3 — ? Ho e staa t ' t than s me t d e — , Dr . H . D . Benjamins . I X 88 9 — (Aanvulling ) D e — , Dr . H . D . Benjamins . I X 49 3 — , bi j Buitenlandsch e Zaken , D e — , Dr . H . D . Benjamins . X57 1 — , Nieu w lich t ui t oud e bescheiden . D e — , Dr . H . D . Benjamins . XII I 4 9 — , zi e oo k grens ; orenzen ; i Coronie , Doo r d e modde r naa r — , G . J . Staal . II I 46 6 — , Ee n wegtrac é doo r he t moe ra s naa r — , B . J . Kluvers . II I 64 1 Creoo Z i n d e literatuu r vanSuri name , D e plaat s va n de n — , Fred . Oudschan s Dentz . XI X 20 8 CreoZen ? Fr . M . F . Abbenhuis . X X 14 8 CreoZentaa Z va n Suriname , Afri kaansch e reste n i n d e — , Lo u Lichtveld . X 891 , 507 ; X I 72 , 25 1 CVé"oZes , Poème s — , J . F . Lui s Merlet , UI T D E PERS . I I 54 8 CROMMELIN , Iet s ove r gouver neu r — , S . Kalff . XI V 8 Cn/nssenfterdenfcin< / i n 1917 , D e — , Fred . Oudschan s Dent z XVII I 27 6PAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 6 3 KOLONIAA L INSTITUUT , GID S I N HE T ECONOMISC H MU SEUM . I . Suriname . 1929 . X I 57 8 (Joh . F . Snelleman) . Kooperberg , Dr . L . M . G. , zi e Have , 0 . ten . Kruythoff , S . J. , Tfc e tfetAeriand s Windwar d island s an d a /eu ? interestin g itew w o n .Frenc n St . Mar/in . Antigua , 1988 . XX I 14 8 (Mr . F . G . Schalkwijk) . Kunst , Dr . Jaa p „Th e Musi c o f Java" . INDIA N AR T AN D LETTERS . Vol . VIII . Londen . XVII I 19 0 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . — , — ,,Ei n musikologische r Bewei s fü r Kulturzusanimen hang e zwische n Indonesia n — vermutlic h Jav a — un d Zentralafrika" . INTERN . ZEITSCHRIF T FÜ R VÖLKER UN D SPRACHKUND E ANTHRO POS . Dee l XXX . 198 6 St . Ga briel-Mödling ; „Th e Musi c o f Java" . INDIA N AR T AN D LET TERS . Vol . VII I no . 2 . Lon den . XVII I 19 0 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . Kwast , B . A. , zi e Eibergen , P . Laet , De , zi e Honor é Naber , S . P . L' — e n Warnsinck , J . C . M . Lampe , H . E. , ^4ruè a uoorftee n e n f/ians . X V 17 1 (B . d e Gaa y Fortman) . Lana o Loaiza , J . R. , La s Pam pa s 2?scandaüosas . Manizales Colombia , 1936 . XX I 82 2 (P . Wagenaa r Hummelinck) . Lange-D e Bruijn , M . B . de , „Dagelijksch e dinge n va n Curasao" . BUITEN , 1920 . 1 6 43 8 (Joh . F . Snelleman) . Langemeyer , Ir . F . S. , zi e GE DENKBOE K 1634-1984 . Leeuw , Hendri k d e ,0n* e West . Vertaal d doo r J . Kuylman . Me t teekeninge n va n de n schrijver . Bandontwer p Wi m Weynman . Amsterdam , 1987 . X X 80 6 (W . R . Menk man) . Legène , P . M. , Zinsendor/ . Zeist , 1988 . XX I 9 0 (B . d e Gaa y Fortman) . — , — SoeradsnmoefcJii , fcei «on p 7 t n d e sc/tadu w oe p . Zeist , XX I 24 9 (H . K(eulemans)-H(öweler)) . — , — D e rood e ma n e n Ae t evan oeiie . Zeist , 1941 . XXII I 12 7 (B . d e Gaa y Fortman) . Lekkerkerker , C , Social e j/eo j/ra/i e wa n Neder/an d e n sij' n orerzeescn c gewesten . Negen d e druk . Groningen,Batavia , 1989 . XXI I 2 8 (B . d e Gaa y Fortman) ; zi e oo k Eiber gen , — . Lier , Wille m Fr . va n ,/et s ore r d e Bosc/inejfer s i n d e .Bouen Marowi/ne . Paramaribo , 1919 . I I 16 8 (H . D . Benja mins) . Lindblom , Gerhard , „Afrikani sch e Relikt e un d Indianisch e Entlehnunge n i n de r Kultu r de r Buschnege r Surinams" . GÖTEBORG S KUNGL . VETEN SKAP S OC H VLTTERHET S SAMHALLE S HANDLINGAR , Fjard e Följden . XXVIII . Göteborg . V I 41 9 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . — , Dr . — , Einigf e Detaiï s i n de r Ornamentif c de r Busc/megfe r Surinams . Stockholm , 1926 . VII I 43 2 (Jhr . L . C . va n Panhuys )PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T — Groe p Suriname . II I 110 ; zi e oo k Orinoco-oebied ; Bede . .4tfodiaa l eigendo m e n erfelij k bezi t i n Suriname , Mr . A . S . d e Blécourt . I V 129 : zi e oo k grondèrieven ; grondeigendom ; iMi / zi e Ottd/ieden . ambtenare n i n Suriname , D e salarisverbeterin g de r — , D . F(ock) . I a 82 4 Jmendeerin g va n begrootings ontwerpen , Ph . A . Samson . XXI I 5 8 (zi e oo k XX I 274) . ^merifcanisten-conore s t e Ham burg , Surinaamsch e onder werpe n o p he t — , Jhr . L . C . va n Panhuys . XII I 208 , 81 0 .,4nanoscuZtuu r i n Suriname , P . Bosc h Reitz . XII I 28 1 Ananas-Kuituu r i n Suriname , Charle s Douglas . X I 8 4 .^nnotatië n zi e 6odemgreste?d Aetd ; NEPVEU . APHR A BEH N zi e BEHN . APINTO , Loui s — , H . Schütz . X 80 0 arbei d e n arbeidskoste n zi e be scfeouwin^en , Enkel e — . arbeidersbeuoZfcina ; i n Suriname , He t verkrijge n va n ee n vrij e — , J.S.C . Kasteleyn.11122 5 arcAie / i n Londen , Ui t he t Suri nam e — , (Mémoir e su r le s Indien s a Surinam e va n F . va n Heshuysen) . VI I 84 6 armoedig e boe Z geweest ? I s he t i n Surinam e steed s ee n — , UI T D E PERS . VII I 9 2 v4ucane r Boschnegers , Overeen koms t me t d e — , G . J . Staal . I V 48 ; zi e oo k instaZZatie . ^4ucaner s *) , Bi j d e — , Wille m Fr . va n Lier . II I 1 ; I V 205 , 59 7 — He t voorspe l de r installati e va n de n posthoude r bi j d e — , G . J . Staal . II I 68 0 Bacove n i n Suriname , C . K . Kesler . XI V 216 ; zi e oo k ba nanen ; KBYE . bacocencuZfuur , D e hervattin g de r Surinaarasch e — , W . R . Menkman . XV I 84 7 BAËZ A (1851-1923) , I n memo ria m mr . JOH N ALLISO N — , J . H . Abendanon . V 88 8 (me t portret) . baZat a ui t Suriname , Br . Guya na , Cayenn e e n Venezuel a i n d e jare n 186 8 t/ m 1919 , Staa t va n de n uitvoe r va n — . II I 49 5 Banane n e n bacoven , Fred . Oudschan s Dentz . XXI V 24 6 banen , I n nieuw e — (hygiëne) , UI T D E PERS . I a 41 9 ban/ c zi e circuZafiebanfc . Bauxiet , Prof . ir . J . A . Grutte rink . I a 86 0 bauxietni/uernei d e n d e stich tin g va n ee n nieuw e sta d i n Surinam e *) , D e — , Fred . Oudschan s Dentz . I I 48 1 Bauxit e Maatscfeappi;' , Suri naamsch e •— , (concessi e voo r draadlooz e telegraa f e n tele foo n aangevraagd) , UI T D E PERS . I a 42;zi e oo k Afoenao . beeZ d ui t he t verleden , Ee n — , (plantage-inventarisse n va n 1820) , UI T D E PERS . VII14 0 — , Surinam e i n — , Joh . F . Snelleman . VI I 28 6 begrootin g (1920) , Ee n aanvul lings, UI T D E PERS . I b 28 0 — voo r 192 5 i n d e Staten Generaal , D e Surinaamsch e — , A.S.J . Fernandes.VI I 28 9 — voo r 192 9 i n d e Tweed e Ka mer , D e Surinaamsch e — , M . Welle . X 49 5PAGE 1

8 0 LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N ETCK-BENJAMINS , NELL Y E . VAN , Surinam e va n 165 1 to t 1658 . Ee n hoofdstu k ui t Jame s A . Williamso n „En glis h colonie s i n Guian a an d o n th e Amazon(1604-1668)" . VII I 1 FENS , J. , Boekbespreking . XX I 15 0 FERNANDES , A . S . J. , Ministe rieel e bedreigin g va n d e on afhankelijkhei d va n he t op perst e gerechtsho f i n Surina me . VI I 20 7 — D e Surinaamsch e begroo tin g voo r 192 5 i n d e Staten Generaal . VI I 28 9 FLU , PROF . P . C , Sanitair e ver houdinge n i n Suriname . I V 57 7 F(OCK) , D. , D e salarisverbete rin g de r ambtenare n i n Suri name . I a 82 4 GAA Y FORTMAN , MR . B . DE , D e rechtsbedeelin g o p onz e bo venwindsch e eilande n e n d e herzienin g va n d e rechterlij k e mach t e n va n d e rechts plegin g i n d e koloni e Cura cao . I a 8 5 — D e Curacaosch e begrootin g voo r 1919 . I o 18 6 — Curaca o tege n he t eind e de r West-Indisch e compagnie . I o 44 1 — D e Curacaosch e begrootin g voo r 1920 . I I 4 5 — Sin t Maarten , Sin t Eusta tiu s e n Saba . I I 21 8 — Vreemdelingen ? I I 81 5 — Ee n bladzijd e ui t d e ge schiedeni s va n Sin t Eusta tius . I I 55 8 — D e vooruitgan g de r Neder landsch e West-Indisch e ei lande n *) . II I 11 8 — D e Curacaosch e begrootin g voo r 1921 . II I 18 9 — Curacao . D e voorstelle n va n de n gouverneu r i n he t belan g va n d e economisch e opheffin g de r kolonie . II I 19 7 — Ee n staatsrechtelij k vraag stuk . II I 38 7 — Ee n gevech t voo r d e have n va n Curaca o *) . Il l 88 5 — No g ee n staatsrechtelij k vraagstuk . II I 68 7 — D e Curacaosch e begrootin g voo r 1922 . I V 15 9 — Ove r d e bestuursinrichtin g va n Curasao . I V 289 , 588 ; V 585 ; V I 88 5 — D e Curacaosch e begrootin g voo r 1928 . V 17 7 — Vij f e n twinti g jare n 1898 1928 . V 28 9 — Mr . Th . J . A . Nuyensf . V 61 8 — Ee n bladzijd e ui t d e geschie deni s va n Curacao . V I 16 9 — Ee n belangrij k dagboe k *) . V I 24 1 — D e Curacaosch e begrootin g voo r 1924 . V I 82 1 — Ho e Cantz'laa r gouverneu r va n Curaca o werd . VI I 14 5 — D e Curacaosch e begrootin g voo r 1925 . VI I 24 1 — Munt e n geldmoeilijkhede n o p Curaca o voo r honder d jaar . VI I 853 ; VIII37 ; X 56 9 — Mengelingen . VI I 50 1 — Ee n aanvullin g va n Borde wijk s Ontstaa n e n ontwikke lin g va n he t staatsrech t va n Curacao . VI I 50 5 — D e oprichtin g de r Curacao sch e schutterij . VII I 9 7 — D e Curacaosch e begrooting , voo r 1926 . VII I 27 7 — Gouverneu r Cantz'laa r e n d ePAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 3 3 oegroofingson f i r «"pe n zi e g i n Curasao , Eenig e aanvullinge n o p d e ENCY CLOPAEDI E VA N NEDER LANDSC H WEST-INDIK , D e — , C . R . Weytingh . XXII I 129 , 177 , 22 5 BeZo5iing/ie//tng , KRONIEK . XX I 30 0 èestuu r zi e Boeen«nrkkcA « ei Janden . bestuur^emacAti^de , D e — , KRONIEK . XX I 30 0 6estuumnrtdiJwK / va n Curasao , Ove r d e — , Dr . B . d e Gaa y Fortman . I V 289 , 583 ; V 585 ; V I 885 ; zi e oo k regee rtnjsrejf/erwent ; Stootfcundt^ e / BestuursregeZin g va n Curasao . Aanvullin g va n d e ENCY CLOPAEDI E VA N NBDER LAND8C H WEST-INDIE , B . d e Gaa y Fortman . XXI V 21 4 BEURS E N NIEUWSBERICHTE N KRONIEK . X X 84 9 .BeuoJA:tn<7sci;'/er s va n Curasao , B . d e Gaa y Fortman . XVII I 5 1 fcezoefc va n de n gouverneu r va n Curasa o [O . L . Helfrich ] aa n Venezuel a i n 1921 , Ee n — , M . A . Evers . V 31 8 biofóof/ieefc , Ee n — , KRONIEK . XX I 29 8 BlCHO N VA N IJSBELMONDE , M R PH . F . — , KRONIEK . XI X 2 6 Waden , uitgegeve n i n Curacao , Lijs t va n — , P . A . Euwen s O.P . I V 59 ; zi e oo k g (ui t de n best u urs tij d va n gouverneu r Chan guion , 1806) , (B . d e Gaa y Fortman) . XXII I 25 5 negers , M . D . La tour . XXI I 16 1 Bonair e i n 1816 , Dr . J . d e Hul lu . I V 50 5 — , Geschiedkundig e sprokke linge n I , D e Indiane n o p — , B . d e Gaa y Fortman . XXI V 25 1 — zi e oo k archoeoJogisc A onder zoefc ; „Brandaris" ; CHAN GÜION ; FoJWore ; p BORDEWIJK , PROF . MR . DR . H . W . C . — , KRONIEK . XX I 6 1 boscAweze » o p Curasa o gedaa n worden ? Wa t ka n i n zak e — (Voordrach t va n J . W . Gonggrij p o p Curaca o o p 1 Nov . 1920) . Il l 10 8 6ooenu;tndsc/i e eilande n de r ko loni e Curacao , D e — , A . B . J . Prakken . I b 40 1 — St . Martin , St . Euatatiu s e n Saba , Eenig e beschouwinge n ove r d e toekoms t va n d e — , G . va n de r Plaats . V 47 5 — *) , D e Nederlandsch e — , L . Slothouwer . X I 9 7 — , No g een s d e — , L . Slothou wer . XI I 1 7 — i n he t midde n de r 17d e eeuw , D e Nederlandsch e — , Medegedeel d doo r F . E . Bn . Mulert . I a 47 1 — i n d e 18d e eeuw , Geschiede ni s va n d e Nederlandsch e — , Prof . dr . L . Knappert . X I 858 , 421 , 513 , 559 ; XI I 81 , 78 , 161 , 279 , 325 , 428,471 , 573 ; XII I 177 , 249 , 545 ; XI V 2 5 — , D e — , Ee n adre s aa n de n nieuwbenoemde n gouver neu r va n Curacao . X I 49 8 — , He t bestuu r va n d e — , Mr . W . M . A . Weitjens . XII I 23 1 West-Indisch e Gid sPAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 5 7 bi j d e wisselin g de r eeuwe n e n d e keerpunte n de r ge schiedenis" . Mr . B . d e Gaa y Fortman , „D e bestuursinrichtin g va n Curacao" . Prof . ir . J . A . Grutterink , „Geologi e e n mijnbouw" . Prof . dr . L . Knappert , „D e eerst e honder d jare n derPro testantsch e gemeent e o p Cu racao" . Ir . F . S . Langemeyer , „D e zoutwinnin g o p d e Neder landsch e Antillen" . Dr . J . G . Loohuis , „D e aard olie-industri e o p Curacao" . (W . R . Menkman) , „D e ex pediti e va n 1684" ; „D e ver overaar s va n Curacao" ; „Vereenigin g me t Nieuw Nederland . Slavenhandel Slavernij" ; „D e Portugee sch e Jode n i n Curacao" ; „Toestande n i n de n compag niestijd" ; „Europeesch e oor logen" ; „D e Europeane n i n d e Caraïbisch e zee" ; „Sluik handel" ; „Onafhankelijk heidsoorloge n e n revolution nair e bewegingen . Verhou din g to t Venezuela" ; „En gelsch e overheersching . Her ste l de r Nederlandsch e sou vereiniteit" ; „Onz e eilande n tijden s d e regeerin g va n Ko nin g Wille m I to t de n Belgi sche n opstand" ; „1880 1850" ; „D e Nederlandsch e Antille n al s ee n afzonderlij k bestuursgebie d to t he t eind e de r negentiend e eeuw" ; „D e eerst e 2 5 regeeringsjare n va n Koningi n Wilhelmina" ; „D e laatst e tie n jaren" ; „Eenig e statistisch e cijfers" ; „D e herdenkin g va n 1934" . Ir . G . Schotel , „D e draadloo z e telegrafie" . H . J . A . Schroeder , „Over zich t va n d e wetgevin g o p onderwijsgebie d i n Curacao " Dr . W . G . N . va n de r Sleen , „Grepe n ui t planten e n die renleve n va n Curacao , Aru b a e n Bonaire" . C . va n Son , ,,D e groe p Ne derlandsch e Antille n va n he t Algemee n Nederlandsc h ver bond" . P . I . V(erriet) , „Werkzaam hei d de r R.K . Missi e o p cha ritatie f e n sociaa l gebied" . Prof . dr . J . Versluys , „D e watervoorzienin g va n Cura cao" . Mr . W . M . A . Weitjens , „D e rechtsbedoeling" . F . W . P . W(inkel) , „D e vrij metselari j o p Curacao" . Geijskes , D . C , „Voorraadin secte n va n rijs t i n Surinam e me t aanwijzinge n de r bestrij ding" . BULLETI N Departe men t Landbouwproefstatio n i n Suriname" . 1940 . XXI I 25 6 (P . Wagenaa r Humme linck) ; zi e oo k Stahel,Gerold . Gillin , John , „Th e Baram a Ri ve r Carib s o f Britis h Guia na" . PAPER S O F TH E PEABO D Y MUSEU M O F AMERICA N ARCHAEOLOG Y AN D ETHNO LOGY . Harvar d university . Vol . XI V no . 2 . Cambridg e Mass. , 1986 . XI X 15 7 (C . H . d e Goeje) . GOUDE N JUBILEU M DE R DOMI NIKANE R MISSI E O P CURA CA O W.I . 1870-1920 . Te r dankbar e herinnerin g doo r eenig e missionarisse n be werkt . Nijmegen . I I 86 8 (B . d e Gaa y Fortman) .PAGE 1

7 2 LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHBIFTART[KELE N 28 8 (B . d e Gaa y Fortman) . Warnsinck , J . C . M. , ^bra/ia m Cri/?issen . D e rerocenng f ca n Surinam e e n zy n aansZa a o p Firgrini ë i n 1667 . Anister dam , 1986 . XVII I 88 8 (Fred . Oudschan s Dentz) . — , — D e LaeJ , jfaertj/cfcFerftae J wo n d e FerricAtinae n de r Ge ociroyeerd e Wes t indiscfe e Compagni e i n dertnie n fcoec/cen . Vierd e deel . Boe k XI XII I (1684-1686) . Uitgege ve n doo r S . P . L'Honor é Na be r e n — . ' s Gravenhage , 1987 . LlNSCHOTENVEREENI OIN O XL . X X 19 8 (W . R . Menkman) . Wassen , Henry , „Th e Frog Motiv e amon g th e Sout h Americanlndians.Ornament a l Studies" ; „Th e Fro g i n India n Mytholog y an d Ima ginativ e World" . REVU E IN TERNATIONAL E D'ETHNOLO OI E E T D E LLNOUISTIQU E „ANTHROPOS" . St . Gabriel Mödling , 1984 . XVII I 25 1 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . WA T I S DAT ? D E ENCYCLOPAE DI E VOO R JONGEREN . Baarn , z.j . XI X 124 , 158 , 253 ; X X 55 , 152 , 877 ; XX I 89 , 249 , 88 0 (B . d e Gaa y Fortman) . Waymouth , J . C , Mewiorte s o / Sain t Marti n (^et/ifirZan d Part ) 7552-1926 . Precide d 6t / a sTtor t S/ceicf t o / EarZie r Hision/ . Barados . X I 44 8 (B . d e Gaa y Fortman) . Weitjens , W . M . A. , zi e Ge denfc&oef c 1684-1984 . WEREL D I N BEELD , DE . Haar lem , 1929 . X I 575 ; XII I 4 5 (H . D . Benjamins) . Wessem , Constan t van , NeaersZauen . Amsterdam , 1985 . XVI I 29 7 (B . d e Gaa y Fortman . WEST-INDISCH E KALENDE R 1984 . V I 877 ; 1935 . XV I 826 ; 1986 . XVI I 300 ; 1937 . XVII I 316 ; 1988 . X X 55 ; 1939 . XX I 24 ; 1940 . XXI I 2 8 (B . d e Gaa y Fortman) . Weston , Julia n A. , Th e Cactu s Eaters . Londen , 1937 . XX I 82 8 (P . Wagenaa r Humme linck) . Williams , Th e ReverendJames , „Th e nam e „Guiana". " JOURNA L D E L A SOCIÉT É DE S AMERICANISTE S D E PA RIS . Nouvell e Séri e t . XV . 1928 . V I 8 2 (Jhr . L . C . va n Panhuys) ; zi e oo k V I 18 7 — , — Gramma r note s a?i d uoca owZar y o /


PAGE 1

10 0 LIJS T VA N SCHRIJVER S HE T ONDERWERPE N — Iet s ove r d e Nederlandsch e volksplantinge n i n „Caya nen " gedurend e d e zeven tiend e eeuw . XVII I 1 8 WAAL , L . DE , Java-methode n voo r Suriname ? I X 8 8 — Kolonisati e i n Suriname . I X 29 7 WAART , PAU L DE , D e Wes t e n d e K.R.O . XI X 1 6 WAGENAA R HUMMELINCK , P. , Ove r verweeringsholte n i n diorietblokke n o p Arub a *) . X X 86 4 — Studie s ove r d e Patatta lui s ui t he t Instituu t voo r tropisch e geneeskund e t e Leiden . XXI V 80 9 — Zoögeografische opmerkin ge n ove r d e Nederlandsch e benedenwindsch e eilanden*) . XX V 16 8 — Ove r grotte n e n grotten vormin g o p Curacao , Arub a e n Bonair e *) . XX V 86 5 — Boekbespreking . XVII I 844 ; XX I 87 , 322 , 828 ; XXI I 191 , 256 , 852 ; XXI V 64,95,96,121,188,189,190 , 191 , 80 9 WATERMAN , DR . N. , D e geneeskundig e organisati e i n d e koloni e Curacao . If c 8 5 WEBER , MAX , Boekbespreking . II I 21 5 WEEL , DR . M . A . VAN , Reisin drukke n va n Curacao.XV14 5 WEISS , H. , He t zendingswer k de r Hernhutters ' i n d e oer woude n va n d e Boven-Suri narae . I a 10 2 — D e zendin g de r Hernhut ter s onde r d e Indiane n i n Ber bic e e n Surinam e *) . I I 86 , 109 , 187 , 24 9 WEITJENS , MR . W . M . A. , He t bestuu r va n d e bovenwind sch e eilanden . XII I 23 1 — Boekbespreking . XVI I 86 5 WELLE , M. , D e Surinaamsch e begrootin g voo r 192 9 i n d e Tweed e Kamer . X 49 5 WENT , F . A . F . C , Natuurwe tenschappelij k onderzoe k va n d e binnenlande n va n Su riname . I a 42 9 — D e Flor a va n Suriname . XI V 18 1 WESTRA , P . D e Kolonial e sta te n va n Suriname . I a 20 8 — Plantag e arbeiders . I a 48 8 WEYTINGH , C . R. , Eenig e aan vullinge n o p d e Encyclopae di e va n West-Indië . D e krijgsmach t i n Suriname . X X 27 6 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n West Indië . D e krijgsmach t i n Cu racao . X X 87 2 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n West-In dië . He t muntweze n i n Suri nam e .XX I 7 2 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n West-In dië . He t muntweze n i n Cura cao . XX I 14 0 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n West-In dië . D e financië n va n Suri name . XXI I 2 0 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n West-In dië . D e financië n va n Cura cao . XXI I 14 1 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n West-In dië . D e begrootinge n va n Su rinam e e n Curacao . XXI I 24 5 — Eenig e aanvullinge n o p d ePAGE 1

MJ8 T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N 8 6 Een e waterleidin g voo r Pa ramaribo . V 295 , 64 8 — Va n waa r moe t he t wate r kome n voo r een e waterlei din g t e Paramaribo ? I X 27 1 JOHNSTO N ,SI R REGINAL D St., D e geluksbrie f ui t Demerara . Vertaal d doo r J . Heyligers . XI V 23 5 — Va n ee n aardbevin g e n ee n loteri j briefje . T e elfde r ur e vertaal d doo r J . Heyligers . XI V 28 7 JO88ELI N D E JONG , DR . J . P . B . DE , D e beteekeni s va n he t archaeologisc h onderzoe k o p Aruba , Curasa o e n Bo naire . If c 81 7 — Folklor e va n Suriname . X X 1 JUNKER , L. , Eenig e mededee linge n ove r d e Saramacca ner-boschnegers . I V 44 9 — Ove r d e afstammin g de r BoschnegerB . V 81 0 — Godsdienst , zede n e n ge bruike n de r Boschnegers . V I 7 8 — D e godsdiens t de r Boschne gers . VI I 81 , 127 , 15 8 — Cassavecultuu r i n Surina me . XII I 8 0 — D e doo d va n Jankoesoe . He t eind e va n ee n dynastie*) . XI V 4 9 — Ee n staa t i n de n staat . XI V 267 , 32 1 — D e cultuurwaard e va n Suri name . XI V 41 7 — Herinneringe n aa n he t oer woud . Ui t mij n dagboe k va n 1921 . X V 177 , 20 9 — Goudexploitati e i n Surina me . XXI I 11 1 — He t irrigatievraagstu k i n Suriname . XXI I 22 6 — Primitie f communisme . XXI I 27 7 — Malari a i n Suriname . XXII I 2 3 — Herinneringe n aa n he t oer woud . XXII I 284 , 802 , 880 , 858 ; XXI V 14 8 — Nogmaal s d e vruchtbaar hei d va n he t Surinaamsch e binnenland . XX V 85 8 KAHN , DR . MORTO N C , A n America n professo r resond s t o dr . Benjamins ' criticis m o f certai n remark s o n th e Bush-negroes . XI I 44 9 KALFF , S. , Ui t Surinarne' s ver leden , l a 814 , 89 4 — Ee n Surinaamsc h gouver neu r ui t d e 18d e eeuw . If c 418 , 48 6 — Een e Surinaamsch e gou verneursfamilie . I I 7 7 — Surinaamsch e lettervrien den . II I 28 7 — Vroeger e kuns t i n West Indië . I V 35 8 — Surinaamsch e journalistiek . V46 3 — West-Indisch e gedenkpen ningen . V I 22 8 — Curacaosch e journalistiek . VI I 1 — Ee n Westindisch e gouver neu r ui t d e 18d e eeuw . VI I 50 7 — Jode n o p he t eilan d Cura cao . VII I 6 9 — Ee n koninklijk e commissa ri s i n Suriname . VII I 14 5 — Mr . Abraha m Verreul . VII I 37 8 — Ui t d e geschiedeni s va n St . Eustatius . VII I 40 5 — Iet s ove r Pete r Stuyvesant . VII I 51 7PAGE 1

TREFW00RDENLU8 T Htstortscfc c momenten . 1 4 Me i e n 1 Jun i 192 7 (Radiotoe sprake n va n H . M . Koningi n Wilhelmin a e n H . K . H . Prinse s Julian a e n dr . Ko ningsberger) . I X 18 8 Atstortsct a studië n zi e Comité . HOUTEBBE N zi e JOL . jauroeur s t e Lyon , Kolonial e deelnemin g aa n d e — , UI T D E PERS . I a 28 8 7'aart>ers/a< 7 zi e EEDEN/OW/ S ; •KoJorciaa / instituut . JOL , alia s kapitei n Houtebeen . 1620-1640 , D e reize n naa r d e Wes t va n CORNELI S CORNE Lisz . — . J . B . va n Overeem . XXI V 1 , 8 8 JO L naa r Angol a e n Sa o Tho m é 8 0 Me i 1641-8 1 Oct . 164 1 *) , D e expediti e va n — , K . Ratelband . XXI V 82 1 Jufri7eumpi;') , D e West-Indisch e afdcolin g de r K(oninklijke ) — , L . F . Bouman . XI X 7 . Zwc/itverfcee r i n West-Indië , D e ontwikkelin g va n he t Neder landsch e civiel e — , H . M . C . Duymae r va n Twist . XXI V 18 1 LwtTierscJt e gemeent e zi e Beroi re ; .Essegwebo . MARTI N doo r Prof . dr . L . Rut ten , Ee n levensberich t va n Prof . Dr . J . K . L . — , Jhr . L . C . va n Panhuys . XX V 88 8 Memori e va n de n Amerikaan sche n raa d ove r d e Holland sch e bezittinge n i n West Indi ë i n Jul i 1806 , Dr . J . d e Hullu . I V 38 7 momente n zi e Historiso/i e mo menten . MONITEU R DE S INDE B ORIEN TALE S zi ePAGE 1

6 8 LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N ttca . Ri o d e Janeiro , (1984?) . XX I 82 4 (C . H . d e Goeje) . Richszhoffer , A. , zi e Honor é Naber , S . P . L ' — . Rodrigues , Nina , O animism o /etic/iist a do s Negro s Bafcia nos . Ri o d e Janeiro , 1935 . XX I 82 4 (C . H . d e Goeje) . Rombac h Jr. , F . K . A. , Leid draa d tij ' Tie t cmderwi/' s i n d e aardrtj'/csfcwnd e ca n ons e Oos t e n West , te n dienst e va n gym nasia , ftoogfere èuraerscAoZe n enz . Bussum , 1919 . 1 6 9 2 (H . D . Benjamins) . Rombouts , E. , zi e Lynden , A . J . H . van . Roth , Walte r E. , ^4 n Jnguir y int o th e Animis m an d FoZ/c ïor e o / th e Guian a Indians . Washington , 1915 . I a 24 2 — , — üicftar d Scftomourgr/c' s Travel s i n Britis h Gttian a 154Ö-2W4 . Georgetown , 1922/8 . V 62 0 (H . D . Benja mins) . —, — „A n Introductor y Stud y o f th e Arts , Crafts , an d Cus tom s o f th e Guian a Indians. " Thirt y -eigh t ANNUA L RE POR T O F TH E BUREA U O F AMERICA N ETHNOLOG Y 191 6 -1917 . Washington , 1924 . VI I 22 9 (H . te n Kate) . — , — „Additiona l studie s o f th e arts , craft s an d custom s o f th e Guian a Indians , wit h specia l referenc e t o thos e o f Sout h Britis h Guiana . SMITHSONIA N INSTITUTION , BUREA U O F AMERICA N ETH NOLOGY . Bulleti n 91 . Wash ington , 1929 . XI I 24 3 (Job . F . Snellenian) . Rutten , L. , e n B . va n Raadsho ven , „O n earthquak e epicen tre s an d earthquak e shock s betwee n 191 8 an d 193 8 i n th e regio n betwee n 0 ° an d 30 ° N an d 56 ° an d 120 ° W . VERH . KON . AKAD . VA N WETEN SCHAPPE N (2d e sectie ) XXXI X no . 4 . 1940 . XXI V 18 8 (P . Wagenaa r Humme linck) . — , — „Ne w dat a o n th e small e r island s Nort h o f Venezue la" . PROO . KON . AKAD . VA N WETENSCHAPPEN . XLIII . 1940 . XXI V 19 0 (P . Wage naa r Huminelinck) . — , — „O n th e Geolog y o f Mar garita , Cubagu a an d Coch e (Venezuela)" . PROC . KON . AKAD . VA N WETENSCHAPPEN . XLIII . 1940 . XXI V 19 0 (P . Wagenaa r Hummelinck) . Rutten , L . M . R. , „Bibliogra ph y o f Wes t India n Geolo gy" . GEOGR . MEDBD . ÜTBECH T PHYSIOGR . GEOL . reek s XVI . Utrecht , 1988 . XXI V 19 1 (P . Wagenaa r Hummelinck) . Sackville-West , V. , .4p/ir a BeTm . T/i e incompabZ e .4s trea . Londen , 1927 . X I 8 9 (H . D . Benjamins) . Schierbeek , R. , „Trombicul a vanommeren i n . sp . Rouge t nouvea u d e la Guyan e néer landaise" . ANN . PARASIT . HUM . COMP . XV . 1987 . XXI V 80 9 (P . Wagenaa r Hummelinck) . Schliesser , H . P. , zi e ECONO MISC H STATISTISCHEBERICH TEN . Schnebbelié , P . J . F . J. , JTeg wi/'se r voo r IsTatfroHefcen , di e voornemen s zi/ n naa r /?idi ë t e vertrekke n e n voo r feen di e va nPAGE 1

2 6 TREFWOORDENLIJS T rec/itstoestonr f zi e Jatanen . iïec/Uszefcer/iei d zi e grondeigen dom . Bed e doo r de n gouverneu r va n Suriname , Mr . A . J . A . A . baro n va n Heemstra , o p 9 Me i 192 2 gehoude n te r ope nin g va n d e zittin g de r Kolo nial e staten . I V 184 ; id . 8 Me i 1928 . V 168 ; id . 8 Me i 192 8 (wn . gouverneu r Mr . J . L . Nysingh) . X 174 ; i d 1 4 Me i 192 9 (gouverneu r Dr . A . A . L . Rutgers) . X I 280 ; id . 1 8 Me i 1980 . XI I 201 ; id . 1 2 Me i 1981 . XII I 167 ; id . 1 0 Me i 1982 . XI V 182 ; id . 9 Me i 1988 . X V 188 ; id . 8 Me i 198 4 (gouverneu r Mr . J . C . Kiel stra) . XV I 180 ; zi e oo k Ope ningsrede . — doo r gouverneu r mr . A . J . A . A . baro n va n Heem str a o p 2 3 Me i 192 1 i n d e Kolonial e state n uitgespro ke n te r aanvaardin g va n he t bestuu r ove r d e koloni e Su riname . II I 17 8 — uitgesproke n de n 26e n Me i 1928 , te r gelegenhei d va n he t zilvere n fees t va n he t Al gemee n Nederlandsc h ver bon d t e Dordrecht , doo r A . L . Waaldijk . V 28 6 — doo r de n oud-voorzitte r va n d e Chineesch e sociëtei t Kon g Ngi e Ton g t e Paramaribo , de n hee r Won g Lu n Hing,o p 1 0 Octoberl92 8 uitgesproke n o p he t fees t te r herdenkin g va n he t 12-jari g bestaa n de r Chineesch e republiek . V 44 2 reaeerin o va n Koningi n Wilhel min a 1898-1988 , Surinam e onde r d e — , Dr . A . A . L . Rutgers . X X 25 7 — va n Koningi n Wilhelmina , Surinam e gedurend e d e — (radiored e bi j he t 40-jari g re geeringsjubileum) , C . R . Bis wamitre . X X 85 8 — zi e oo k Fi;' / e n fwinh'i ? ;aren . — tegenove r d e koloni e Suri nam e i n 1816 , D e Nederland sch e — , Jhr . L . C . va n Pan huys . VII I 46 8 re^eerin^sre^Zement , Wijzigin g — . 1 6 86 3 rei s naa r de n Hendrikto p (Bo ve n -Saramacca ) •) , Versla g va n ee n — , J . W . Gonggrij p e n Gerol d Stahel . VI , 77,12 9 rei s va n R . Voullair e naa r d e Boven-Saramacca , UI T D E PERS . I a 88 0 Beide n e n trekke n zi e oerwoud . Beqttes È doo r he t comit é „Volks belang " t e Paramarib o aa n H.M . d e Koningi n gerich t (i n zak e uitbreidin g kies recht) , UI T D E PERS . I a 416 ; zi e oo k ^4dres . rivieren , D e aanslibbinge n de r Surinaamsch e — , Dr . H . va n Cappelle . I a 87 5 Bozenftottt , UI T D E PERS . If e 50 9 RIJK , JULIU S CONSTANTIJ N — , (gouverneu r va n Surinam e 1889-1842) , Fred . Oudschan s Dentz . XI V 20 6 [rt/st ] zi e oescfamwjin^en ; Cuï <«res ; Zandboww . n/stcuftuw r i n Suriname , Iet s ui t d e geschiedeni s va n d e — , Fred . Oudschan s Dentz . XI I 10 7 — o p d e plantag e Guadeloup e i n Surinam e i n 1925-1926 , Proefnemin g voo r machinal e hoev e — , H . G . Brandon . XI V 8 1 — i n Suriname , D e mechani -PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N ABBENHUIS , FR . M . F. , Creo len ? X X 14 8 — No g eens : Folklor e i n Suri name . XVI I 11 6 ABENDANON , Ir . E . C , Econo misch e waardebepalin g va n Suriname . I a 16 5 ABENDANON , J . H. , I n memo ria m mr . Joh n Alliso n Baë z a (1851-1928 ) *) . V 28 8 AHRENS , H. , Kolonisati e o p particulie r lan d i n Surinam e me t Javane n onde r contrac t volgen s d e than s geldend e immigratiewetten . I V 26 6 AMELUNXEN , C . P. , D e verde digin g va n Curaca o bezon ge n (1800) . XV I 25 0 AMSTEL , DR . J . E . VAN , No g eenig e opmerkinge n ove r Su rinaamsch e Liberia-koffi e e n d e mogelijkhei d to t verbete rin g de r reputati e e r van . V I 27 1 ARNTZ , W. , He t Suriname vraagstuk . VI I 25 2 ASBECK , H . Bn . VAN , Rocke feller' s bestrijdin g va n d e mijnwormziekt e inSuriname . 1 6 50 6 ASBECK , W . D . H . BARO N VAN , D e evangelisch e o f Moravi sch e broedergemeent e (D e Hernhutters ) i n Suriname . I a 19 7 — D e R.K . missi e i n Surina me . II12 7 — He t laatst e woord . II I 842 . — Neger s e n onderwij s i n d e Vereenigd e state n va n Ame rika . II I 65 0 — E(conomische ) B(ond ) e n V(rijheids ) B (ond ) i n onz e Indien . I V 8 7 BAKKER , J. , D e bestuursroge lin g va n Suriname . Oprui ming . X 51 8 BALEN , MR . W . J . VAN , Inca' s i n Suriname . XI I 85 8 — Papiamento e e n Portu geesch . XXI I 87 1 BARBANSO N O.P. , P . DB , St . Barthélém y i n de n Zwoed sche n tijd . XVI I 805 , 887 . BARBANSO N O.P. , W . L . DE , St . Barthélémy . XV I 17 7 BEHN , APHRA , zi e BENJAMINS , Dr . H . D . BENJAMINS , DR . H . D. , Roma n doo r Aphr a Behn , Ee n ko ninklijk e slaa f i n Suriname . Aanteekenin g betreffend e d e schrijfste r *) . I a 47 4 — D e geschiedeni s va n de n koninklijke n slaa f doo r Aphr a Behn . I a 477 ; If c 52 , 889 , 44 3 — D e grenze n va n Suriname . I I 88 3 — No g een s AphraBehn.1151 7 — Ove r ee n „schattig " boek . II I 81 0 —Suriname' s westgren s un d kei n Ende . II I 89 3PAGE 1

D e West-Indisch e Gid s ONDE R REDACTI E VA N Prof . Dr . J . BOEKE , Mr . B . D E GAA Y FORTMA N E N W . R . MENKMA N REGISTE R O P D E JAARGANGE N I-XX V 1919-194 3 voo * 'S-GRAVENHAG E MARTINU S NIJHOF F 194 5PAGE 1

LUS T VA N SCHRIJVER 8 ME T ONDERWBRPK N 9 5 — D e Indiane n i n Canada . XVII I 80 7 — Graa f Ve r Huel l i n Guyana . XX V 8 1 — „Sneki-koti" . Inentin g te ge n de n bee t va n vergiftig e slangen . XX V 12 2 — Natuurschoo n i n Neder landsc h Wes t Indië . XX V 18 1 — Malari a he t beletse l va n Suriname' s bloei . XX V 80 8 — Oo k Westindisc h staats recht . XX V 87 6 — Ee n levensberich t va n pr,of . dr . J . K . L . Marti n doo r prof . dr . L . Kutten . XX V 888 ^ — Boekbespreking . I I 687 ; II I 218 , 221 , 880 ; I V 659 ; V 216 ; V I 80 , 82 , (187) , 419 , 481 ; VI I 481 ; VII I 188,482 ; XII I 158 ; X V 167 , 170 , 878 , 875 ; XV I 115 , 168,294,827,881 ; XVI I 281 , 284 , 286 , 266 , 270 ; XVII I 188 , 189 , 190 , 251,25 2 PENARD , A . P . e n TH . E. , Negr o riddles fro m Surinam . VI I 41 1 PENARD , TH . E . e n A . P. , Fou r Arawa k India n songs . VII49 7 Birdcatchin g i n Suri na m *) . VI I 54 5 Europea n influenc e t o th e Arawa k languag e o f Gui ana . VII I 16 5 Popula r belief s pertain in g t o certai n place s i n Suri nam . X 1 7 PENARD , THOMA S E. , Historic a l sketc h o f th e ornitholog y o f Surinam . V I 14 5 — Not e o n a n ol d bil l o f ladin g fro m Surina m *) . V I 64 1 — Not e o n word s use d b y Sout h America n Indian s fo r banana . VII I 87 5 — Remark s o n a n ol d voca bular y fro m Trinidad . I X 26 5 — Boekbespreking . V I 644 ; VI I 4 8 PLAATS , G . VA N DER , Eenig e beschouwinge n ove r d e toe koms t va n de n landbou w o p d e bovenwindsch e eilande n St . Martin , St . Eustatiu s e n Saba. V 47 5 PRAKKEN , A . B . J. , D e boven windsch e eilande n de r kolo ni e Curacao . I t 40 1 — Ee n e n ande r ove r de n fi nancieele n e n economische n toestan d de r koloni e Cura cao . V 2 1 PREY , L . C , D e economisch e toestan d va n Suriname . X V 22 7 — D e waard e va n vliegtuige n voo r Suriname . XV I 10 6 — Surinam e e n he t luchtver keer . X X 18 7 — Jaarcijfer s va n Suriname . XX I 48 , 116 , 146 , 179 , 287 , 292 , 819 , 889 ; XXI I 122 , 186 , 250 , 814 , 877 ; XXII I 60 , -29 4 — He t vliegvel d Paramaribo . XX I 38 2 Pms , H . G . DU , D e sinaasap pel-cultuu r i n Suriname . Ha r e mogelijkhede n e n finan cieel e perspectieve n e n he t belan g daarva n voo r d e ko lonie . XII I 48 9 PYTTERSEN , TJ. , D e waard e va n Suriname . 1 6 86 9 — D e toekoms t va n Surinam e al s suikerland . II1 7 — D e toekoms t va n verschil lend e culture s i n Surinam e * )PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T ^fc , He t — , B . J . Kluvers . II I 52 1 — , — , H . G . Brandon . V I 48 1 — , — , W . Arntz . VI I 25 2 — , — , Mr . O . E . G . graa f va n Limbur g Stirum . I X 2 8 st/rea<7o<7 e zi e Portugeesch-Jood sc/i e gemeente . taa i zi e Oeoïentaa/ . taaZtuirc , D e Surinaamsch e — , W . E . Menkman . XI V 244 ; XI X 24 8 TAN K (1800-1864) , NIL S OTT O — , C . K . Kesler . V 6 5 teZegraa / e n telefoo n i n Surina me , Draadlooz e — , UI T D E PERS . I a 42 1 TEMMINQ' S plantag e Berg-en daa l bi j de n Parnassusber g i n Suriname , Gouverneu r — , Mr . R . Bylsma . II I 8 1 tewtoonsteHin g zi e TOissie-tentoonsteüing . Tftorartca , D e liggin g va n — , UI T D E PERS . I I 6 1 Tftnps , Joh . F . Snelleman . VII I 48 0 foefcoms f va n Suriname , D e — , C . F . J . Brands . X V 80 9 TONN , ANN A MABI A — , zi e Morawscfe e zuster . fopogra/iscf e e n fcadastraaZ ge bie d i n Surinam e va n 191 1 — 1920 , Werkzaamhede n o p — , F . E . Spiriet . I V 618 , 63 9 tree / e n lepr a i n Suriname , Dr . H . D . Benjamins . X I 18 7 — i n di t tijdschrif t verschenen , Eenig e opmerkinge n naa r aanleidin g va n d e artikele n ove r — , W . F . R . Essed . XI I 25 7 tree/gefoo/" , „He t Surinaam sch e — . Ee n volksgeloof , be treffend e he t ontstaa n va n melaatschheid . Dr . P . H . J . Lampe . X 54 5 troonsa/stan d va n Willeu i I , Su rinam e e n d e — , Ph . A . Sam son . XXI I 88 1 TUUK ; ee n stu k Surinaamsch e geschiedenis , Levensbeschrij vin g va n JA N VA N DE R — , Fred . Oudschan s Dentz . XXII I 14 8 fwaai/d e provinci e i n nood , On z e — . Mr . dr . C . F . Schoch . V49 7 Ttoijne n e n spinnen , Joh . F . Snelleman . 1 6 50 0 Èy d heef t aangegeven , Ho e me n i n Surinam e i n de n loo p do r eeuwe n de n — , Fred . Oud schan s Dentz . I X 48 3 uitwe g voo r verzinken d Suri name , Ee n — , C . va n Drim melen . V 15 1 Feetee/ t i n Suriname , J . J Leys . V I 405 , 44 1 — *) , Surinaamsch e savanna' s e n — , J . W . Gonggrijp . V88 7 «ereenigin g zi e Jiande J e n nij Ai d VEREUL , MR . ABRAHA M — . S . Kalff . VII I 37 8 VE R HUEL L i n Guyana , Graa f — , Jhr . L . C . Panhuys . XX V 8 1 verkeerswegen , Suriname , enke l e opmerkinge n omtren t — (E . Heidrin g i n ECONOMISOH STATISTISCH E BERICHTEN) , UI T D E PERS . I I 48 0 — i n Suriname , Aanle g va n groot e — . I I 59 1 «eWeden , Ui t Suriname' s — , S . Kalff . I a 814 , 89 4 — va n Suriname , Ui t he t — , Ph . A . Samson . XX I 1 2 Feraenngsfcuns t de r Boschne gers , H . te n Kate . X I 48 7PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 8 7 sch e — , Dr . E . F . Verkade Cartie r va n Dissel . XXII16 6 satamt>er&etertn o zi e ambtena ren . Sanitair e beschouwinge n zi e immigratie . Sanitair e ceWwudiTU/e n i n Suri name , Prof . P . C . Flu . I V 57 7 Saramacc a Tonjjo , O n th e pro venienc e o f th e Portuges e i n — , Melvill e J . Herskovits . XI I 54 5 Saramaccaner-hoscfcneaers , Ee nig e mededeelinge n ove r d e — , L . Junker . I V 449 ; zi e oo k fcescfoifcfcinj. Sari/ca t /slat n i n Suriname ? D e — , UI T D E PERS . If c 18 6 saranna' s zi e aeeteeZt . Schetse n ui t Suriname , G . J . Staal . V 449 , 519 , 625 ; VI I 168 ; X 86 9 Sc/teteje s zi e ^4Z6ina . SCHOCH*) , I n memoria m mr . dr . C . F . — , C . K . Kesler . XI V 33 9 scfeoZe n va n d e Evangelisch e broedergemeente , D e Suri naamsch e — , Joh . F . Snelle man . I b 48 0 SILV A RONDO N to t eereli d (va n he t Koninklij k aardrijkskun di g genootschap) , D e benoe min g va n generaa l C . M . D A — . XII I 53 9 SinaasappeZ-cwZiuM r i n Surina me , J . A . Liems . X I 449 ; XI I 17 9 — . Har e mogelijkhede n e n fi nancieel e perspectieve n e n he t belan g daarva n voo r d e kolonie , D e — , H . C . d u Puis . XII I 48 9 sinaasappele n i n Nederlan d *) , Surinaamsch e — , Ir . W . Spoon . XXII I 19 3 s/oa / i n Suriname . Roma n doo r Aphr a Beh n *) , Ee n ko ninklijk e — , Dr . H . D . Ben jamins . I a 47 4 — , D e geschiedeni s va n de n koninklijke n — , Aphr a Behn . I a 477 ; 1 6 52.889,448 ; zi e oo k BEHN . — to t geneesheer , Va n — (dr . Adol f Frederi k Graven berch) , Fred . Oudschan s Dentz . XII I 14 7 sZanjjen&ee t e n aardeten , Ee n oud e getuigeni s va n d e gene zin g va n — , Lo u Lichtveld . XI V 1 ; zi e oo k Snefci-fcoti ; Snétji-ivoti . slaventijd , Ui t de n — , G . J . Staal . X 16 8 siacerny , Surinam e o p de n drempe l va n d e afschaffin g de r — , Mr . B . d e Gaa y Fort man . XI I 40 1 Snefcifcoti , UI T D E PEUS . I a 76 , 15 4 „Snefci-A:oti" . Inentin g tege n de n bee t va n vergiftigde slangen , Dr . H . D . Benja mins . X I 497 ; XII I 8 , 81 7 — , Fred . Oudschan s Dentz . X I 58 1 — . Inentin g tege n de n bee t va n vergiftigde slangen , Jhr . L . C . va n Panhuys . XX V 122 ; — zi e oo k sZan^en&eet ; Snétjï SNELLEMAN , JOH . F . — , Dr . H . D . Benjamins . XI V 80 5 SNELLEMA N f , JOH . F . — . X X 16 1 SneMema n i n Suriname , Dr . H . D . Benjamins . XI V 81 1 Sné^'i-ÜToü , Ee n Afrikaansc h bijgeloof : — , Lo u Lichtveld . XI I 49 ; zi e oo k Z Snefci-feo


PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N 7 7 — Nederlandsch e Boereu-ko lonisati e i n Suriname . III25 7 BOEKE , J. , D e eilande n de r ko loni e Cura9a o i n hunn e ver houdin g to t hunn e omgeving . I a 18 2 BOER , DR . M . G . DE , D e op richtin g va n de n Koninklij ke n West-Iudische n mail diens t *) . I a 11 1 BOLTEN , D . G . J. , Muggenbe strijding . VI I Ö6 7 —Een e waterleidin g voo r Pa ramaribo . VII I 11 9 BONNE , C , D e maatschappelij k e beteekeni s de r Surinaam sch e ziekten . I a 29 1 — He t Boschnegerschrif t va n Afaka . I I 89 1 —Organisati e va n de n genees kundige n diens t i n Suriname . V28 9 — Hygiënisch e ervarin g t e Moengo . V 89 5 — D e opleidin g e n d e positi e va n de n districtsgeneeshee r i n Suriname . VI I 43 3 BOONACKER , J. , D e tegenwoor dig e toestan d va n Surinam e o p he t gebie d va n de n land bouw . XII I 48 8 • — Ho e ka n Suriname' s land bou w to t ontwikkelin g ko men ? XI V 175 , 281 , 84 2 BOSCH , IR . IMA N G . J . VA N DEN , Indru k va n Suriname . XI I 38 9 BOSC H EEITZ , P. , Ananascul tuu r i n Suriname . XII I 28 1 BOUMAN , L . F. , D e West-Indi sch e afdeelin g de r K.L.M . XI X 7 BRAKEL , S . VAN , Boekbespre king . I I 62 6 BRANDON , H . G. , He t Suiïna mevraagstuk . V I 48 1 — Proefnemin g voo r machi nal e hoeve-rijstcultuu r o p d e plantag e Guadeloup e i n Su rinam e i n 1925-1926 . XI V 8 1 — D e proefnemin g va n d e Su riname-Hoev e maatschappij . XVII I 29 8 — Boekbespreking . XI V 85 5 BRANDS , C . F . J. , D e toekoms t va n Suriname . X V 80 9 BRAUW , JHR . W . DE , He t ei lan d Sab a e n zij n bewoners*) . XV I 80 5 BRUMMKR , A . F . J. , D e tite l Excellentie . XI V 28 5 BYLSMA , MR . R. , Suriname' s handelsbewegin g 1688-1712 . 1 6 4 8 — Militaire n al s gouverneu r va n Surinam e i n d e eerst e helf t de r achttiend e eeuw . 1 6 26 4 — He t mijnwer k de r Sociëtei t va n Surinam e o p de n Van den-Bempdenber g 1729 1741.1 6 38 5 — Immigrati e va n Duitscher s i n Surinam e 1738-1740 . 1 6 41 8 — D e stichtin g va n d e Portu geesch-Joodsch e gemeent e e n synagog e i n Suriname . I I 5 8 — D e jeug d va n Juriae n Fran coi s Friderici , gouverneur generaa l va n Suriname . I I 12 2 — D e annotatie n va n gouver neu r Ja n Nepve u o p Her lein' s beschrijvin g va n Suri name . I I 31 1 — D e karteerin g va n Surina me n te n tijd e va n gouverneu r Va n Aersse n va n Sommels dyck . I I 35 1 — Alexande r d e Lavau x e nPAGE 1

LIJ8 T VA N SCHRIJVER S MB T ONDERWERPE N 9 1 — Landbouwopvoedin g de r Surinaamsch e jeugd . XXI1 4 — Tobago . Ee n bijdrag e to t d e geschiedeni s de r Nederland sch e kolonisati e i n tropisc h Amerika . XX I 218 , 805 , 869 ; XXI I 88 , 97 , 12 9 —Urbina . XX I 24 0 — Landbouw-economisch e po litie k i n Suriname . XXI I 1 2 — Aanteekeninge n o p Hamel berg s werken . XXII I 1 , 88 , 65 , 97 , 161 , 208 , 82 1 — Ondernemersraa d voo r Su riname. XXI V 28 , 814 ; XX V 84 4 — D e Linschoten-vereeniging . Kor t overzich t va n haa r da de n e n streven . Ee n opwek kin g gerich t to t all e ontwik keld e vaderlanders . XXI V 2 9 — Zuidamerikaansch e pirate ri e e n onz e bovenwindsch e eilande n voo r vijfkwart eeuw . XX V 65 , 97 , 12 9 — Kaper s o p d e kust . XX V 26 7 — Boekbespreking . X I 479 ; XII I 217 ; XV I 234 , 235 , 266 ; XVI I 193 , 206 , 271 , 290 , 822 ; XVII I 119 , 128 , 124 , 161 , 240 , 248 , 314 ; X X 23 , 45 , 77 , 97 , 198 , 306 , 875 ; XX I 14 , 20 , 240 , 827 ; XXI V 68 , 98,286 ; XX V 26 7 MENKMAN WALTERS , J . M. , Boekbespreking . XXI I 15 0 MOERHEUVEL , L . H. , D e Phob i i n d e West , XI X 8 0 MOLENGRAAFF , DR . IR . G . J . H. , Brie f va n — . X I 49 1 —Kort e uiteenzettin g va n d e destijd s doo r de n mijnbouw kundige n diens t opgesteld e planne n to t watervoorzie nin g va n d e have n va n Wil lemsta d e u va n di e sta d zelv e o p he t eilan d Curasao.XI I 2 5 MORPURGO , A . J. , Eenig e op merkinge n ove r d e Surinaam sch e negertaai . XI V 89 7 — D e Kótómisi . XV I 89 8 — Folklor e i n Suriname . XVI I 11 6 MORSIN K CssR , F. , Nogmaal s d e doo d vu n Jankoeso e en : no g nie t he t eind e va n ee n dynastie . XV I 9 1 MULERT , F . E . BARON , Een e episod e ui t de n Indianen oorlo g i n Surinam e i n de n Zeeuwsche n tijd . I a 22 1 — D e Nederlandsch e boven windsch e eilande n i n he t midde n de r 17d e eeuw . I a 47 1 MULLE R VA N VOORST , S. , D e middele n to t opheffin g va n Surinam e ui t zij n verval . I I 369 , 43 8 NIET , MR . M . DE , Overheids zor g voo r d e rijper e jeug d i n Surinam e *) . XVI I 8 8 NOORDENBOS , P. , D e klappe r o p he t Publicatieblad . XX I 29 0 OLIVEIRA , A . T. , D e natuurlijk e aanwa s de r bevolkin g va n Suriname . V 56 1 OORSCHOT , J . W . VAN , Een e militair e beschouwin g om tren t d e koloni e Suriname . I a 17 8 OUDSCHAN S DENTZ , F. , D e naa m Suriname . 1 6 1 3 — D e eerst e i n Surinam e be noemd e landmeters . 1 6 1 8 — D e bauxietnijverhei d e n d e stichtin g va n ee n nieuw e sta d i n Surinam e *) . I I 48 1PAGE 1

4 6 TREFWOORDENLIJS T gg / opwterfctnje n ove r d e Nederlandsch e Be nedenwindsch e eilande n *) , Dr . P . Wagenaa r Humme linck . XX V 16 8 soutóedrtj' / o p St . Martin , He t — , F . S . Langemeye r c.i . I V 241 , 80 5 D . WEST-INDI E enz . / , Uitwisselin g va n bevol kin g tussche n Amerik a e n — , UI T D E PERS . II178 ; zi e oo k beüo/fcing . aZoum , Een , (D e werel d i n beeld) , H . D . Benjamins . X I 575 ; XII I 4 5 ^wmcanis m i n Holland , Jhr . L . C . va n Panhuys . V I 21 7 j4mcnfcoonscA e uni« , D e Pan — , Jhr . L . C . va n Panhuys . II I 5 8 ^niertfcanisfen-congres , He t aanstaand e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . I I 597 ; V 61 8 — t e Hamburg , Surinaamsch e onderwerpe n o p he t — , Jhr . L . C . va n Panhuys . XII I 20 8 81 0 .4meri/camsten-congres , D e ge schiedeni s va n he t Brazili aansch e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . X V 27 8 .^ntófóa) , O p de n oceaa n voo r e n n a Columbu s (me t ee n op lossin g va n he t raadse l va n — , C . H . d e Goeje . XVII I 6 5 ^ntiZien , D e naa m — , C . K . Kesler . VII I 56 7 — , D e name n de r — , C . H . d e Goeje . XVII I 8 8 y4ro«)of c Indian s songs , Fou r — , Thoma s E . e n Arthu r P . Pe nard . VI I 49 7 — Zongwag e o f Guiana , Euro pea n influenc e o n th e — , Th . E . e n A . P . Penard . VII I 16 5 , He t merkwaardig e — , C . H . d e Goeje . X I 1 1 ^roicakfce n e n Karaïben , Ee n ou d berich t ove r — , C . H . d e Goeje . XI I 48 5 — ? Uitstervend e —,Jhr . L . C . va n Panhuys . XII I 58 7 banaa n e n d e bacov e ui t Afrik a naa r tropisc h Amerik a i n he t begi n va n d e 16d e eeuw , D e overbrengin g va n d e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . XVII I 20 7 banana , Not e o n word s use d b y Sout h America n Indian s fo r — , Th . E . Penard . VII I 87 5 Barbados . Eenig e aanteekenin ge n omtren t d e geschiedeni s va n he t eiland , C . K . Kesler . XXI V 20 1 BartfcéZémy , Si . — , W . L . d e Barbanso n O.P . XV I 17 7 — i n de n Zweedsche n tijd , St . — , P . d e Barbanso n O.P . XVI I 805 , 83 7 betwZfcira g va n Amerika , D e — , C . H . d e Goeje . X X 129 ; zi e oo k ^4/rifca . Besoef c aa n St . Louis , he t lepro zen-eilan d i n d e Marowyne ; melaatsche n etablissemen t va n d e Fransch e strafkoloni e St . Laurent,Fran8chGuyana , F . S . Schuitemaker . X I 17 7 btbZiotfceefc , Economisch e — (verbonde n aa n d e afd . Han de l e n d e directi e va n de n Landbou w t e 's-Gravenhage )PAGE 1

TREFWOORDBNLIJ8 T 4 3 — doo r de n gouverneu r va n Curasa o mr . N . J . L . Brant jes , o p 9 Me i 192 2 gehoude n te r openin g va n d e zittin g va n de n Koloniale n raad . I V 189 ; id . 8 Me i 1928 . V 172 ; id . 8 Me i 1928 . X . 178 ; i d 1 4 Me i 192 9 (gouverneu r ir . L . A . Fruytier) . X I 285 ; id . 1 8 Me i 198 0 (gouverneu r B . W . T . va n Slobbe) . XI I 204 ; id . 1 2 Me i 1981 . XII I 171 ; i d 1 0 Me i 1982 . XI V 186 ; id . 9 . Me i 1988 . X V 187 ; id . 8 Me i 1984 . XV I 13 6 — va n de n hee r H . Schotborg h o p 2 9 Jun i 198 4 i n he t depar temen t va n Kolonië n bi j d e overdrach t va n he t gedenk raa m namen s Curacao . XV I 17 2 — zi e oo k regeennj ! zi e Koningi n mina ; zi e oo k Ft/' / e n jaren . re0eenn<7sre<7ZeTOen t va n d e ko loni e Curacao , Wijzigin g va n he t — . I a 326 ; 1 6 268 , 861 , 86 8 registrator , Algemee n — , KRO NIEK . XX I 9 3 reisindrufcfce n va n Curasao , Dr . M . A . va n Weel . X V 14 5 reide n naa r Curaca o i n de n zeil tijd , Dri e — , W . K . Menk man . XV I 28 2 refcenino , Slo t va n — , KRONIEK . XI X 251 ; zi e oo k bejjrootingi ; middelen ; wif^aven . Rotan/ , KRONIEK . XI X 2 7 iïwatan , Konin g Wille m 1 e n he t eilan d — , Mr . B . d e Gaa y Fortman . X I 2 9 JSttmo r i n casa / KRONIEK . X X 380 ; I I KRONIEK . XX I 28 ; II I KRONIEK . XX I 6 2 Sao a e n zij n bewoners , He t eilan d — , Jhr . W.deBrauw . XV I 805 ; zi e ookBorenwtnd scft e ei/anden . Sanatorium,,He t groen e kruis" , KRONIEK . XI X 15 4 Sc/ieept'aar t i n d e have n va n Curacao . VI I 48 . — , KRONIEK . XX I 9 4 Sc7ieept>aar<6eu>e<7Ïn 0 e n scheep vaartwetgevin g o p Curacao , W . R . Menkman . V . 185 ; zi e oo k /iat>en6eM>eoinfl . scfceept)aar%n , Ee n nieuw e — , UI T D E PERS . I a 337 ; zi e oo k stoomraarth)?» . scfcipfcreu k va n d e Siren e bi j he t eilan d Bonaire , D e — , Fred . Oudschan s Dentz.XXIII81 7 scfcuMeri;' , D e oprichtin g de r Curacaosch e — , Mr . B . d e Gaa y Fortma n .VII I 9 7 Sfti(zieoo k „CuentodiNanzt") , H . E . Lampe . X X 27 5 Sin t Eustatiu s zi e ZJustatius , Sint . Maarte n zi e Maarten , Sint . Marti n zi e Martin , St . Siren e zi e scJiiporewfc . sJauenftande Z e n rechtsbedeelin g o p Curaca o o p he t eind e de r 17 e eeuw , W . R . Menkman . XVI I 1 1 sZaverni; , D e afschaffin g de r — , KRONIEK . X X 28 4 SociaZ e e n economisch e zafcen , KRONIEK . X X 15 8 sociaï e ontwn/cfceiin a va n Curacao , D e — , Ir . R . A . Ver wey . X X 16 1 sociaï e Draa^stw/cfce n i n Curacao , Economisch e e n — , B . d e Gaa y Fortman . X X 15 8 SOLA , BENJAMI N D E — , B . d e Gaa y Fortman . XI V 34 7PAGE 1

INHOU D Biz . Trefwoordenlijs t 1 Lijs t va n boeke n e n tijdschriftenaxtikele n 5 1 Lijs t va n schrijver s me t onderwerpe n 7 5PAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 6 1 AMERICA N ANTHROPOLOGIST . Vol . 25 . 1928 . V . 49 1 (H . te n Kate) . Hoyer , W . M. , ^ ffistorica Z Cfcar t an d Decorativ e Ma p o / th e isZan d o / Curacao ; ^ 4 brie / commenton / o n th e prtn f en tóZed: ^ 4 Historica / CTwr t an d Decorativ e Ma p o / tA e ZsZan d o / Curacao . XII I 49 4 (B . d e Gaa y Fortman) . — , — TroonZen/t/s i e n samen spraa k HoZZandsch-Papie mentseh-Spaansch . Derd e dru k 1981 . XII I 58 8 (B . d e Gaa y Fortman) . — , — ^4ZgM n pagin a (um a /o' i Aistori a d i Curasao . Curacao . XV I 12 7 (B . d e Gaa y Fort man) . — , — FocatttZar y an d dialogue s iJngftsfc Papiamento Dutch . Curacao , 1986 . XVII I 25 0 (B . d e Gaa y Fortman) . — , — zi e ALMANAQUE . Houwink , Net , D e -duonturier . Amsterdam , 1936 . XVII I 24 0 (W . K . Menkman) . Hudi g Dzn. , J. , D e TFest-indi sc/i e Zafce n t>a n .FerrandïFha Ze? / ffudig 2759-1797 . Am sterdam , 1922 . I V 56 2 (H . D . Benjamins) . — , — D e scheepvaar t o p PFesf .<4/rifc a e n PFest-indi ë i n d e achttiend e eeuw . Amsterdam , (1927) . I X 38 1 (H . D . Benja mins) . Hudson , Alfre d E. , „Kaza k so cia l structure" . YAL E UNI VERSIT Y PUBLICATION S I N ANTHROPOLOGY . Numbe r twenty . X X 87 5 Hull , Willia m I. , „Willia m Pen n an d th e Dutc h Quake r migratio n t o Pennsylvania . NO . 2 SWARTHMOR K COLLEG E MONOGRAPH S O N QUAKE R HISTORY . 1985 . XVII I 24 8 (W . R . Menkman) . Hyat t Verrill , A. , Tfc e Boof c o / (fc e TFes i /ndies . Ne w York , 1917 . l a 42 8 (H . D . Benja mins) . — , G . A. , isle s o / Spic e an d PaZm . Ne w York , 1916 . l a 88 8 (H . D . Benjamins) . INLICHTINGE N E N ONDERZOE KINGE N va n d e afdeelin g Handelsmuseu m i n 1934 . Uitgegeve n doo r d e Konink lijk e vereenigin g Koloniaa l Instituu t t e Amsterdam . Mo dedeelin g no . XXXVI I (ae therisch e olië n enz.) . XVI I 2 9 (J . A . Liems) . Izikowitz , Kar l Gustav , Music a Z an d o/Zie r soun d instru ment s o / it a Sout h America n /ndians . A comparativ e ethnographica l study . Göte borg , 1935 . XVII I 34 5 (C . H . d e Goeje) . Jacobs , Herma n J. , zi e Oud schan s Dentz , Fred . Jansen , Drs . L . F. , Curaca o e n d e decaZuatie . 1986 . XVII I 81 4 (W . R . Menkman) . — , — ECONOMISC H STATISTI SCH E BERICHTEN . Johnston , Si r Reginal d St., PFest-indisch e peperpot . Ui t he t Engelsc h vertaal d doo r J . C . Th . G . J . Heyligers . Zutfen , 1988 . X V 87 7 (Joh . F . Snelleman) . Jones , Cheste r Lloydd , Carit tea n interest s o / tfe e Unite d States . Ne w Yor k e n Londen , 1916 . l a 50 1 (H . D . Benja mins) . JOURNA L D E L A SOCIÉT É DE SPAGE 1

2 2 TREFWOORDENLIJS T studie-commissi e va n he t Su rinam e studie-syndicaat , D e oud-gouverneu r — . II I 16 8 Zepra , naa r voorkomen , ver spreidin g e n bestrijding , i n ' t bijzonde r i n Suriname , D e — , ï . May . VII I 547 ; 1X17 ; zi e oo k free/ ; ,,Jree/


PAGE 1

LIJ8 T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N 8 8 — Sterve n d e Indiane n uit ? XV I 28 2 — He t merkwaardig e Eiland Karaïbisch . XVI I 24 1 — D e name n de r Antillen . XVII I 3 8 — O p de n oceaan voo r e n n a Columbu s (me t ee n oplossin g va n he t raadse l va n Antilla) . XVII I 6 5 — Voorzichti g me t de n bode m i n Suriname . XVII I 27 4 — D e bevolkin g va n Amerika . X X 12 9 — Boekbespreking . VI I 481 ; I X 89 , 91 , 185 ; X 881 , 480 ; X I 287 ; XI I 299 ; X V 71 ; XVII I 845 , 846 , 847 , 848 ; XI X 157 ; XX I 324 , 825 , 826,82 7 — Kaartbespreking . X 28 7 GONGGRIJP , J . W. , Spore n va n voorhistorisch e bewoner s va n Surinam e *) . I I 1 — Wa t ka n i n zak e boschwe ze n o p Curaca o gedaa n wor den ? II I 10 8 — Ove r he t Orinoco-gebie d *) . I V 1 — e n GEROL D STAHEL , Ver sla g va n ee n rei s naa r de n Hendrikto p (Boven-Sara macca ) *) . V 1 , 77 , 12 9 — Surinaamsch e savanna' s e n veeteel t *) . V 83 7 GREINER , FERD. , Surinam e e n d e oorzake n va n d e achter lijkhei d deze r Nederlandsch e kolonie . I I 285 , 54 8 — He t Suriname-probleem . I X 531 ; X 35 5 GROL , G . J . VA N ,Economisch e arbei d o p St . Eustatiu s va n gouvernementswege . 1908 1918.11151,19 8 GRUTTERINK , PROF . IR . J . A. , Bauxiet . I a 86 0 — IJzerman' s schet s va n d e geologi e va n Suriname . X V 14 5 GÜLCHER , MR . C . F. , Ee n Suri naamsc h koffieplante r ui t d e 18d e eeu w (S . L . Neale) . X X 4 1 HAJARY , H . N. , D e verwach t wordend e groot e gebeurteni s onde r d e BritBch-Indiër s i n Suriname . XI X 1 HALL , DR . C . J . J . VAN , D e proeve n va n dr . Fernande s i n d e koffie-proeffabrie k i n Suriname . X V 16 8 HALLEHA , A. , Frieslan d e n d e voormalig e compagnieë n voo r de n hande l o p Oos t e n West . X V 8 1 — Sprokkelinge n ui t vergeeld e blade n va n ee n eeu w gele den . X V 87 1 — He t jaa r 187 2 i n d e geschie deni s va n he t gevangeniswe ze n i n d e West . D e strafge vangeni s o p he t for t Nieuw Amsterda m aa n d e Surina me-rivie r i n de n loo p de r tij den . Ee n bijdrag e to t d e ge schiedeni s va n he t gevange nisweze n i n West-Indi ë *) . XV I 88 , 4 9 — Eenig e gegeven s ove r oud e gevangenissen , aar d de r gevangenisstraf , verscheiden hei d va n ingeslote n gevange ne n e n vroeger e gevangenis toestande n o p Curaca o gedu rend e del7d e e n 18d e eeuw*) . XV I 19 2 — D e raadpensionarisMr.Lau ren s Piete r va n d e Spiege l e n zij n kolonial e politie k jegen s d e West . XI X 87 , 161 , 19 8PAGE 1

4 0 TREFWOORDENLIJS T MoLENGRAAFF , PROF . DR . G . A . F.— , KRONIEK . XXII12 7 Jlfr. , KRONIEK . X X 88 2 mun t e n fcanfewezen i n Curasa o (1880-1905) , J . va n Ettin ger . X 48 8 M«nf e n ^eldmoeiZijfc^iede n o p Curasa o vóó r honder d jaar , Mr . B . d e Gaa' y Fortman . VI I 858 ; VII I 87 ; X 56 9 muntepeciën , D e Curacaosch e — , W.M . Hoyer . XVIII184 ; zi e oo k reaien . muntweze n i n Curasao , Eenig e aanvullinge n o p d e ENCY CLOPABDI E VANWEST-INDIË . He t — , C . R . Weytingh . XX I 14 0 naa m e n zij n taal , Curasao , zij n — , W . R . Menkman . XVII I 8 8 — „Curasao" , D e — , W . M . Hoyer . X X 22 5 natuurhj'/c e fctnd, D e zor g voo r ho t — , KRONIEK . X X 81 5 natuur«erscfei;'nseïe n zi e Boven windscfe e eiianden . Nederlander s i n d e Caraïbisch e wateren . Ee n nabetrachting . D e — , W . R . Menkman . XVII I 21 3 Nederiandsc/ i o p Curacao , Ge schiedkundig e sprokkelin gen . V , B . d e Gaa y Fortman . XX V 2 9 nejer s zi e BoessaaJsc/i e negers . NIEUWENHUI B (1825-1888) , Ee n pionier , STEPHANU S JO ANNE S JOSEP H — , M . D . La tour . XXI I 28 4 KRONIEK . XXI I 15 4 , KRONIEK . XVII I 88 6 NUYEN S f , MR . TH . J . A . — , B . d e Gaa y Fortman . V 618 ; zi e oo k Gouflerneursiflisseiinj . OJED A zi e VESPUCCI . omgfetnnj , D e eilande n de r kolo ni e Curaca o i n hunn e verhou din g to t hunn e — , J . Boeke . I a 18 2 ondernemin g zi e Porto-rico . onderwy s i n Curacao , Eenig e aanvullinge n o p d e ENCY CLOPAEDI E VA N NEDER LANDSC H WEST-INDIË , He t — , C . R . Weytingh . XXI V 289 ; XX V 9 6 — , Protestansc h Christelij k — , KRONIEK . XX I 9 4 onderwijsinrichting ! o p Curaca o 1866-1871 , D e geschiedeni s va n he t Collegiu m Neerlan dicu m d e eerst e e n eenig e middelbar e — , Fred . Oud schan s Dentz . XXI V 26 9 onderzoe/cingsret s naa r d e Ne derlandsch e Westlndisch e eilanden , Ee n — , UI T D E PERS . I V 12 6 oorZo^ , D e — , KRONIEK . XX I 39 7 Openingsred e va n de n waarne mende n gouverneu r va n Cu rasa o (mr . J . B . Gorsir a i n de n Koloniale n raad ) 1 8 Me i 1919 . I a 23 2 — va n Zijn e Excellenti e Bar tholomeu s Woute r Theodo ru s va n Slobbe , gouverneu r va n Curacao , bi j d e openin g de r vergaderin g va n de n Ko loniale n Raa d voo r he t zit tingsjaa r 1988-1984 . X V 18 7 — , D e — , KRONIEK . XI X 12 2 — zi e oo k .Rede . op/coms t va n Curaca o *) , D e — , Fred . Oudschan s Dentz . VII I 85 7 Oran;'eappeZe n e n pinda's,Twe e populair e vruchte n va n Cu -PAGE 1

I.IJ8 T VA N BOEKE N B N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 5 9 — , — D e stiM e piantage . Rotter dam , 1981 . XI V 18 5 (H . D . Benjamins) . Hemmersam , M. , zi e Honor é Naber , S . P . L ' — . Henriquez , Emili o L.,^4nnoran m s d e «n a tnd a meritoria . Cu rasa o e n Amsterdam , 1987 . X X 15 2 (B . d e Gaa y Fort man) . HERDENKINOSLECTUU R (1684 1984) . XI V 128 , 16 6 (B . d e Gaa y Fortman) . Herskovits , Prof . dr . Melvill e J . e n F . J.Herskovit s „Bush Negr o Art" , TH E ARTS , 1980 . Ne w York . XIII15 8 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . —, — i n samenwerkin g me t F . S . Herskovits,, , A Footnot e t o th e histor y o f Negr o Slaving . OPPORTUNIT Y Jun i 1988 ; „A n outlin e o f Dahomea n Religiou s Belief" . MEMOIR S O F TH E AMERICA N ANTHRO POLIGICA L ASSOCIATIO N no . 41 . 1933 . XV I 11 5 (Jhr . L.C . va n Panhuys) . — , Dr . Melvill e J . e n France s S . Herskovits , Be&e Z Destiny . Londe n e n Ne w York , 1984 . XV I 29 4 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . — , „Th e Ar t o f Daho mey . I Brass-Castin g an d Ap pliqu e Cloths , I I Woo d Carving" . TH E AMERICA N MAGAZIN E O F ART , TH E FE DERATIO N O F ARTS . Wash ington , 1984 . XV I 88 1 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . — , — e n France s S . Hersko vits , „Surinam e Folk-Lore . Wit h transcription s o f Suri nam e Song s an d musicologic a l analysi s b y Dr . M . Ko linsky" . COLUMBI A UNIVER SIT Y CONTRIBUTION S T O AN THROPOLOGY . Vol . XXVII . Ne w York , 1986 . X X 1 (J . P . B . d e Josseli n d e Jong) . — , — „Man , th e Speakin g Ani mal" . S.S . Jun i 1988 . Eas to n Penn. ; „O n th e Prove nienc e o f NewWorldNegros" . SOCIA L FORCE S XII2 ; Aan kondigin g va n 4 boeken , uitgegeve n doo r he t Interna tionaa l instituu t voo r Afri kaansch e tale n e n beschavin gen . JOURNA L O F AMERICA N FOLKLORE , Apr.-Jun i 1988 ; „Rac e Relations" . TH H AMERICA N JOURNA L O F SOCI OLOGY . Me i 1988 . XV I 11 6 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . — , — „Walte r Roth" . AMERIC A N ANTHROPOLOGIST . Vol . 8 6 1984 ; „Th e bes t Frien d i n Dahomey . „Negro " —a n An tholog y b y Nanc y Cunard" . JOURNA L O F NEGR O EDUCA TION . 1984 ; ,, A critica l Dis cussio n o f th e „Mulatt o Hy pothesis" . JOURNA L O F NE GR O EDUCATION . 1984 ; „Freudia n Mechanis m i n Pri mitiv e Negr o Psychology , Essay s presente d t o C . G.Se ligman" . 1984 . KEGA N PAU L TRENCH . XV I 881 ; „Boo k Reviews , Afric a an d Ocea nia" . AMERICA N ANTHROPO LOGIST . 1934 ; „Lo , th e Poo r Haitian" . TH E NATION . 1929 . XV I 83 1 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . — , — „War i i n th e Ne w World" . JOURNA L O F TH E ROYA L ANTHROPOLOGIS T IN STITUTE . 1932 . Londen . XV I 28 1 (Jhr . L . C . va n Panhuys) .PAGE 1

9 6 LIJS T VA N SCHRIJVER S HE T ONDERWERPE N I I 445 , 578 , 608 ; II I 177 , 344 , 507 , 56 5 — Oliepalme n i n Suriname . I I 50 9 — Opbouw*) . I V 421 ; V 85 , 110 , 35 8 — Beschouwinge n ove r he t rapport-Pyttersen . I V 55 8 — Waaro m landwege n i n De raerary wè l i n Surinam e nie t noodzakelij k waren . V 27 7 — Surinam e e n d e katoencul tuur . V 40 5 — Europeesch e kolonisati e i n Suriname . I X 19 8 — Enkel e beschouwingen . I X 54 5 — Kunne n wi j da t zel f niet ? X 887 ; X I 14 2 — Kantteekeninge n ove r cul ture s i n Surinam e e n elders . X I 4 9 — D e mogelijk e oplevin g va n Suriname . X I 289 , 88 7 — D e cultuurwaard e va n Su riname . XII I 10 9 QUAST , J . P. , Lag o oi l & trans por t compan y ltd . o p Arub a *) . VI I 26 5 RADEMAKER , Boekbespreking . X X 15 0 RATELBAND , K. , D e expediti e va n Jo l naa r Angol a e n Sa o Thom é 3 0 Me i 1641-3 1 Oct . 164 1 •) . XXI V 82 1 REDACTIE . Voorwoord . I a 8 — Aa n onz e lezers . I I vóó r 48 1 — Rolan d Bonaparte . V I 9 4 — Dr . Herma n Danie l Benja mins . X I vóó r 1 — Thoma s E . Penar d f XII I 1 — (Veranderin g i n d e redac tie) . XI V 80 5 — Dr . H . D . Benjamin s over lede n 2 8 Jan . 1988 . XI V 88 7 — Joh . F . Snellenia n | . X X 16 1 REYNE , K. , Suriname' s econo misch e toekomst . I I 46 7 — Geschiedeni s de r cacaocul tuu r i n Surinam e *) . V I 1 , 49 , 107 , 19 8 — zi e STAHEL , GEROLD . RIVET , P. , L'origin e d e l'in dustri e d e l'o r enAmériqu e *) . V I 86 6 ROEPKE , PROF . DR . W. , Boek bespreking . I V 12 2 ROMER , DR . R. , Sanitair e beschouwinge n i n verban d me t immigrati e va n werkkrach te n i n Suriname . 1 6 101 , 214 , 880 , 46 8 ROMONDT , PH . F . W . VAN , Pie te r Hassell . XXII I 7 8 ROMONDT , W . H . A . VAN , D e ontwikkelin g va n he t kies rech t i n Suriname . I V 9 9 ROWAAN , DR . P . A. , Surinaam sch e honin g al s exportpro duc t *) . XXII I 28 9 RUTGERS , DR . A . A . L. , Om bou w va n Suriname . XV I 24 1 — I n memoria m G . J . Staal . XVII I 22 5 — Surinam e onde r d e regee rin g va n Koningi n Wilhel mina . X X 25 7 RUTTEN , PROF . DR . L . M . R. , Ee n geologisch e rei s me t Utrechtsch e studente n naa r d e Nederlandsch e beneden windsche ' eilande n *) . XII I 28 9 — D e geologisch e geschiedeni s de r dri e Nederlandsch e bene denwindsch e eilanden . XII I 40 1 SAMSON , PH . A. , He t bezoe k va n prin s Wille m Frederi kPAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 4 7 I t 96 ; zi e oo k fcoefc, Ove r ee n „schattig " — (Jungl e Peac e doo r Willia m Beebe) , H . D . B(enjamins) . II I 81 0 Boefcanier s e n flibustiers , C . K . Kesler . X 65 . Boefc&esprefctng r I o 157 , 242 , 888 , 428 , 501 ; If c 88 , 177 , 487 ; I I 168 , 857 , 868 , 422 , 626 ; II I 58 , 215 , 271 , 888 , 880 , 488 , 588 ; I V 122 , 286 , 274,562 , 659 ; V 45 , 216,491 , 620 , 658 ; V I 80 , 82,127 , 189 , 277 , 880 , 877 , 418 , 472 , 582 , 644 ; VI I 48 , 229 , 481 ; VII I 188 , 288 , 886 , 427 ; I X 89 , 184 , 88 1 ; X 44 , 281,327,417 , 477 , 585 ; X I 89 , 287 , 885 , 887 , 448,478 , 54 2 (zi e 491) ; XI I 48 , 299 , 492 ; XII I 217 , 878,442,494,588,576 ; XI V 42 , 185 , 294 , 815 , 855 ; X V 71 , 167 , 847 , 878 ; XV I 128 , 163 , 234 , 255 , 825 ; XVI I 27 , 58 , 231 , 261 , 290 , 365 ; XVII I 25 , 119,188 , 240,284 , 814 , 888 ; XI X 29 , 124 , 187 , 253 ; X X 19 , 45 , 150 , 251 , 806 , 875 ; XX I 20 , 56 , 87 , 148 , 249 , 822 ; XXI I 27,147 , 191 , 255 , 850 ; XXII I 92 , 127 ; XXI V 63 , 98 , 121 , 781 , 286 , 345 ; XX V 6 0 Brimston e HiZ Z „Th e Gibralta r o f th e Wes t Indies" , J . C . Th . G . J . Heyligers . X V 19 1 Briiscf t Guian a e n Suriname , Bevolkingscijfer s va n — , Dr . H . D . Benjamins . V 19 7 Britecf c Guiana , Suikercultuu r i n Surinam e i n vergelijkin g me t di e i n — , S . va n Deven ter . V 281 ; zi e oo k Indianen . t)er«en» oin o zi e fydscfcri/t . Caratèe n zi e E M aantee/ceningen ; A'araiiew . CASSAR D (1679-1740) , JAC Q"UE S — , L . C . Vrijman . XII I 9 7 cocosnote n i n Panama , D e teel t va n — , UI T D E PERS . I a 41 1 Coiumtw s begrave n ligt , Ee n Nederlandsc h getuig e om tren t d e plaats , waa r — , Prof . J . C . va n Eerde,II545 ; zi e oo k v4nti/ia . congre s zi e tepra6es


PAGE 1

7 0 LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELEN ' Tamanco , Juli o (Mr . W . J . va n Balen) , Onz e ^raerifcaansc/i e


PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N 8 9 — Ui t ee n ou d dagboek . XV I 36 9 LENS , DR . TH. , Struisvogel teel t o p Curasa o *) . 1 6 8 — Emigrati e naa r Suriname . (Antwoor d aa n de n hee r W . E . Menkman) . I X 18 7 — Boekbespreking . XXIV8 4 LEYS , J . J. , Veeteel t i n Surina me . V I 405 , 44 1 LICHTVELD , Lou , Afrikaansch e reste n i n d e Creolentaa l va n Suriname . X 391 , 507 ; X I 72 , 25 1 — Ee n Afrikaansc h bijgeloof : Snétji-Koti . XI I 4 9 — O p zoe k naa r d e spin . XI I 209 , 80 5 — Ee n ou d getuigeni s ove r d e genezin g va n slangenbee t e n aardeten . XI V 1 LIEMS , J . A. , He t klein-land bouwbedrij f e n d e vruchten cultuu r i n Suriname . I V 62 5 — Ove r de n kleine n landbou w i n Suriname . VI I 37 1 — Sinaasappel-cultuu r i n Su riname . X I 449 ; XI I 17 9 — Antwoor d o p „Indru k va n Suriname " va n ir . Ima n G.J . va n de n Bosch . XII I 2 5 — Boekbespreking . XVI I 2 9 LIER , WILLE M FR . VAN , Bi j d e Aucaners*) . II I 1 ; I V 205 , 59 7 LIMBUR G STIRUM , MR . O . E . G . GRAA F VAN , Surinam e e n d e Fransch e strafkolonies . V 9 5 — D e Surinaamsch e mijnwet geving . V 88 5 — D e Surinaamsch e grondpo litiek . V 63 9 — D e opheffin g de r strafkolo ni e i n Fransc h Guyan a e n haa r mogelijk e gevolge n voo r Suriname . V I 87 1 — D e strafkolonie s i n Fransc b Guyana . VI I 49 , 9 8 — D e we t o p d e staatsinrich tin g va n Suriname . VI I 44 9 — Voorwaardelijk e veroordee ling . VII I 87 0 — He t Surinamevraagstuk . I X 20 8 LYNDEN , JONKVR . J . W . BARO NESS E VAN , D e Evangelisch e broedergemeent e i n Surina me . XX I 16 1 LYNDEN , W . E . K . BARO N VAN , Landbouwvoorlichtin g e n landbouwonderwij s i n Suri name . XI V 25 7 MARTIN , K. , Vroeger e rijzingo u va n de n bode m i n Nedor landsc h West-Indië . I I 27 8 — D e waardeerin g va n Volt z al s pionie r voo r Suriname . VII I 58 8 MAY , Ï. , D e lepra , haa r voor komen , verspreidin g e n be strijdin g i n ' t bijzonde r inSu riname . VII I 547 ; I X 1 7 MENKMAN , W . E. , D e handels beteekeni s va n onz e Wes t *) . I a 5 6 — Scheepvaartbewegin g e n scheepvaartwetgevingo p Cu racao . V 18 5 — Doktore n ove r d e West . I X 7 8 — No g een s emigrati e va n Nederlander s naa r Suriname . I X 21 8 — Lant i s a pai . I X 28 9 — Eenig e opmerkinge n aa n d e han d va n d e Surinaamsch e begrootin g voo r 1929 . X 87 5 — Westindisch e handelssta tistieken . X I 1 — Moederlandsch e verant woordelijkhei d e n Westindi sch e autonomie . X I 40 3PAGE 1

N.V . VA N D B GARD E 6 CO * DRUKKERIJ . ZALTBOMME lPAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 8 7 g p B . d e Gaa y Fortman : I D e Indiane n o p Bonai re . XXI V 25 1 I I Wille m Augus t (van ) Spengler . XXI V 27 8 II I Ui t he t journaa l va n de n gouverneu r Chan guion . XXI V 88 4 I V Nederlandsc h o p Cura sao . XX V 2 9 Overheidsbemoeiin g me t de n doop . XX V 8 2 V Ee n voorgenome n emi grati e va n Curasa o naa r Trinida d i n 188 0 ?XX V 15 5 D e geboortedatu m e n -plaat s va n gouverneur generaa l Kikkert . XX V 15 8 D e „burgerlijk e stand " va n Curasao . XX V 15 8 V I Ee n eigenaardi g predi kan t (Ds . J . P . va n Esch) . XX V 25 5 jeflan^enïssen , aar d de r gevan genisstraf , verscheidenhei d va n ingeslote n gevangene n e n vroeger e gevangenistoe stande n o p Curaca o geduren d e d e 17d e e n 18d e eeu w *) , Eenig e gegeven s ove r oud e — , A . Hallema . XV I 19 2 «/eeec M voo r d e have n va n Cu raca o •) , Ee n — , Dr . B . d e Gaa y Fortman . II I 88 5 «/oudweZden , Aruba' s verlate n — , P . E . Dellaer t O.P . VII I 58 9 (jowernew r va n Curacao , Ee n Engelsc h — (Jame s Cock bur n 1809-1811) , P . A . Eu wen s O.P . V I 46 1 — va n Curaca o i n 1816 , Ee n adre s aa n de n afgetrede n — (J . Lecouteur) , W . M . Hoy er . XV I 21 9 oourerneur s va n Curacao , Aan vullin g va n d e ENCYCLO PAEDI E VA N NEDERLAND80 H WEST-INDIË , D e — , B . d e Gaa y Fortman . XX V 88 0 — , Twe e Curacaosch e — (Ja n e n Jonatha n va n Beuninge n 1716-172 0 e n 1720) , C . K . Kesler , XII I 82 5 — zi e oo k aancaarrfinasrede ; BARGE ; bezoefc ; CANTZ'LAAR ; economisc/i e opfc<"//tngi ; HELP RICH : KIKKERT ; NUYENS ; Openingsrede ; [Portretten] ; RADERB , VA N ; flede; Stut/üe san t GourerneurstrisseJinj/ , D e — (af tredin g va n gouverneu r Nuyen s 1919) , UI T D E PERB . I a 15 6 Groen e fcruts zi e Sonafortuw» . grotte n e n grottenvormin g op Cura^ao , Arub a e n Bonair e *) , Ove r — , P . Wagenaa r Hummelinck . XX V 86 5 HAMELBERG' S werken , Aan teekeninge n o p — , W . R . Menkman . XXII I 1 , 88 , 65 , 97 , 161,203,82 1 p p sch e — , KRONIEK . XI X 15 8 TiandeZsomze t va n d e koloni e Curacao , D e — , S . va n De venter . II I 20 5 HASSEL L PIETE R — , Ph . F . W . va n Eomondt . XXII I 7 8 /Kivenfretüeying i va n he t eilan d Curacao , D e — , W . R . Menkman . X I 554 ; zi e oo k scheepvaart . Tiefcsenproce s o p St . Marti n A.D . 1711 , Ee n — , Prof . dr . L . Knappert . X 24 1 HELFRIC H 186 0 6 Octobe rPAGE 1

8 4 LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N — Kolonial e vraagstukke n te n opzicht e va n onz e Wes t an derhalv e eeu w geleden . XX I 78 , 10 8 HATT , GUDMUND , Boekbespre king . II I 43 8 HEEMSTRA , MR . A . J . A . A . BARO N VAN , Te r nagedachte ni s va n de n hee r Justu s Ri ni a Corneli s Gonggrij p over lede n t e 's-Gravenhag e 2 2 Januar i 192 9 •) . X 48 1 HENGEL , DR . J . W . A . VAN , D e Curacaosch e reale n e n stui ver s va n 182 1 e n 1822 . X X 22 8 HERDIOEIN , H . E. , Eenig e aan teekeninge n omtren t Aruba . XI I 80 1 HERSKOVITS , DR . MELVILL E J. , Preliminar y repor t o f a n ethnologica l expeditio n to t Suriname , 1928 . X 88 5 — Th e secon d Northwester n universit y expeditio n fo r th e stud y o f th e Surinam e Bush negroes , 192 9 *) . X I 89 8 — O n th e provenienc e o f th e Portuges e i n Saramacc a Ton go . XI I 54 5 HESSELINO , DR . D . C , zi e CO HE N HENRI^QUEZ , DR . IR . P . — ' Boekbespreking . X 28 1 HESSLINO , H . A . Beel d va n Arub a i n cijfers . X V 88 5 HEYLIGERS , J . C . TH . G . J. , Brimston e Hil l „Th e Gibral ta r o f th e Wes t Indies" . X V 19 1 — zi e JOHNSTON , SI R REGI NALD . HINTE , DR . J . VAN , Boekbe spreking . X V 847 ; XXI I 255 ; XX V 6 0 HOMULLE , H . J . Houtdistilla ti e i n Suriname . 1 6 15 1 HOOGENDIJK , D . A. , Mr . Her ma n Wille m Daendel s al s gouverneur-generaa l te r kust e va n Guine a *) . XX V 257 , 28 9 HOOYKAAS , C . F. , Boekbespre king . X 42 5 HOUTZAGERS , J . C , He t gere formeer d kerkelij k leve n i n Curacao . XX I 4 8 HOYER , W . M. , Ee n adre s aa n de n afgetrede n gouverneu r va n Curaca o i n 1816 . XV I . 21 9 — Twee„aanspraken"va n de n gouverneur-generaa l Kik ker t i n 1816 . XVI I 25 0 — D e Curacaosch e muntspe ciën . XVII I 18 4 — D e naa m „Curacao" . X X 22 5 — D e naa m Aruba . X X 87 0 HUIZINGA , IR . D . S. , D e Suri naamsch e loonsverhoogin g va n 1920 . I X 11 1 HULLU , DR . J . DE , St . Eusta tius , St . Marti n e n Sab a o p he t laats t va n d e 18d e eeuw . I a 88 5 — He t leve n o p St . Eustatiu s omstreek s 1782 . If c 14 4 — D e algemeen e toestan d on ze r West-Indisch e bezittin ge n i n 1806 . I I 40 7 — D e hande l va n St . Eusta tiu s i n 1786 . II I 8 5 — Memori e va n de n Ameri kaansche n raa d ove r d e Hol landsch e bezittinge n inWest Indi ë i n Jul i 1806 . I V 88 7 — Bonair e i n 1816 . I V 50 5 — Arub a i n 1816 . V 87 1 HULSMA N O.P. , H . M. , He t ver gaa n va n d e Zeemeeu w i n 1825 . XVII I 12 9 JENN Y WEIJERMAN , DR . J . W. ,PAGE 1

1 8 TREFWOORDENLIJS T — zi e oo k Boomen ; JïoMtdistiMati e i n Suriname , H . .1 . Homulle . 1 6 15 1 houtsoorte n ove r he t jaa r 1928 , Versla g va n d e commissi e va n advie s e n onderzoe k i n zak e Surinaamsch e — . V I 288 ; (1924 ) V I 608 ; (1925 ) VII I 18 8 Hugenote n a/sfommfiHTig i i n Su riname , Ee n — , Fred . Oud schan s Dentz . XXII I 8 9 [At/f/iëne ] I n nieuw e banen , UI T D B PERS . I a 41 9 ffj/^teniscfee eraaring i t e Moen go , C . Bonne . V 40 4 IDENBUR O al s gouverneu r va n Suriname , A . W . F . — , S . d a Silva . XVI I 4 9 immigrante n i n Suriname , Chi neeBch e — , Joh . F . Snelle man . I I 22 5 Immigrati e va n Duitscher s i n Surinam e 1788-1740 , Mr . R . Bylsma . 1 6 41 8 — va n werkkrachte n i n Surina me , Sanitair e beschouwinge n i n verban d me t — , Dr . R . Romer . 1 6 101 , 214 , 880 , 46 8 Inca's ? D e laatst e vrij e — . VI I 8 1 inca' s i n Suriname , Mr . W . J . va n Balen . XI I 85 8 indiaansc/i e roisteefcenin a aa n d e Kabalebo rivie r (Coran tijn ) •) , Ee n — , Dr . Gerol d Stahel . II I 10 0 indianen , Ee n adre s ove r Boschneger s e n — , Jhr . L . C . va n Panhuys . I a 7 1 — i n Berbic e e n Surinam e 1788-1816 , D e zendin g de r Herrnhutter 8 onde r d e — , H . Weiss . I I 86 , 109 , 187 , 24 9 — i n Canad a e n i n Suriname , D e toekoms t va n d e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . I I 51 8 — i n Suriname . He t aanta l e n d e woonplaatse n va n d e Boschneger s e n — , Jhr . L . C . va n Panhuys . II I 8 8 — zi e oo k arcftie/ . Jndianen-oorZo a i n Surinam e i n de n Zeeuwsche n tijd , Een e episod e ui t de n — , F . E . ba ro n Mulert . I a 22 1 indrwA ; va n Suriname , Ir . Ima n G . J . va n de n Bosch . XI I 88 9 ,, — va n Suriname " va n ir . Ima n G . J . va n de n Bosch , Antwoor d o p — , J . A . Liems . XII I 2 5 industri e zi e goudezpioitatie . in e n uitwoe r va n Suriname , D e — ,(1918),UITDEPERS.I236 ; zi e oo k hande l e n ?ii/ver/ieid . instoHati e Posthoude r (bi j d e Aucaners) , UI T D E PERS . I a 42 1 irrijatiewaaostu/ c i n Suriname , He t — , L . Junker . XXII22 6 Jaarci?'/er s va n Suriname , L.C . Prey . XX I 48 , 116 , 146 , 179 , 287 , 292 , 819 , 889 ; XXI I 122 , 186 , 250 , 814 , 877 ; XXII I 60 , 29 4 (Aanvulling , zi e oo k blz . VIII) . Jacft t e n jach t wil d zi e oerwoud . JANKOESOE . He t eind e va n ee n dynasti e *) . D e doo d va n —• , L . Junker . XI V 4 9 — en : no g nie t he t eind e va n ee n dynastie . Nogmaal s d e doo d va n — , F . Morsin k CssR . XV I 9 1 [Javaansc/i e iandarfceiders ] zi e Mededeelingen . I a 24 6 Jam-met/wde n voo r Suriname ? L . d e Waal . I X 8 8 Javane n i n Suriname , Rechts toestan d de r — (overgeno me n ui t BIJDRAGE N TO T D EPAGE 1

8 6 LIJS T VA N SCHRIJVER S HE T ONDERWERPE N — Vreemdelinge n i n he t West indisch e leger . I X 16 1 — Iet s ove r J . F . d e Friderici . X 21 4 — Westindisch e predikanten . X 408 , 46 5 — Fransche n i n Suriname . X I 81 6 — Curacaosch e troebelen . XII I 8 0 — Iet s ove r gouverneu r Crom melin . XI V 8 KABTELEYN , J . S . C , He t ver krijge n va n ee n vrij e arbei dersbevolkin g i n Suriname . II I 22 5 — e n B . J . KLUVERS , Resum é va n he t rappor t (1919 ) de r studiecommissi e va n he t Su rinam e studiesyndicaat . 1 6 285 , 48 9 — He t rappor t de r studiecom missi e va n he t Surinam e stu die-syndicaa t i n d e 2 e kamer . III14 5 KATE , DR . HERMA N F . C . TEN , D e Indiaa n i n d e letterkunde . I I 9 5 — Ethnographi8ch e aanteeke ninge n omtren t d e zwart e Caraïben . X 26 5 — Versieringskuns t de r Bosch negers . X I 48 7 — Boekbespreking . II I 58 ; V 491 ; V I 85 , 888 ; VI I 229 ; X 44 , 585 ; X I 48 7 KESLER , C . K. , Wille m Usse linc x e n d e oprichtin g va n d e West-indisch e compagnie . II I 6 5 — Twe e rooftochte n me t tragi sche n afloop . II I 60 9 — Nil s Ott o Tan k (1800-1864) . V6 5 — Naa r aanleidin g va n ,,d e ne ge r e n zijn e cultuurgeschie denis" . VII I 5 9 — D e interoceanisch e verbin din g vóó r 10 0 jaar . VII I 12 5 — Zeventiende-eeuwsch e con currente n de r Nederlander s i n d e West . VII I 48 7 — Amsterdamsch e bankier s e n d e Wes t i n d e 18 e eeuw . VII I 49 9 — D e naa m Antillen . VII I 56 7 — He t Assiento . I X 15 2 — No g iet s omtren t Surinaani sch e plantage-leeninge n *) . 1X88 5 — Ee n conflic t tussche n Am sterda m e n d e Staten-Gene raa l ove r Surinam e i n 177 4 e n '75 . I X 575 ; X 1 1 — Boekanier s e n flibustiers . X 6 5 — D e veroverin g va n d e zilver vloo t ( 9 Sept . 1628 ) *) . X 19 3 — No g iet s ove r d e zilvervloot . X88 2 — Tobago . Ee n vergete n Ne derlandsch e kolonie . X 52 7 — Duister e bladzijde n ui t d e geschiedeni s va n Suriname . X I 11 8 — Ee n Duitsch medicu s i n Es sequeb o i n d e laatst e jare n de r 18 e eeuw . X I 24 1 — D e ontwikkelin g va n ee n moder n bankbedrijf . D e Ma duro' s ban k o p Curaca o *) . X I 46 1 — Merkwaardig e gevelsteene n t e Amsterda m *) . XI I 11 8 — Déporté' s i n Surinam e tij den s he t bewin d va n de n gouverneu r Friderici . XI I 55 8 — Mari a Sibyll a Meria n (164 7 T-1717) . XII I 3 7PAGE 1

9 0 LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N D e havenbewegin g va n he t eilan d Curacao . X I 55 4 Curacaosch e toestanden . Naa r aanleidin g va n he t laatst e Versla g va n bestuu r e n staat . XI I 5 3 D e Wes t e n onz e scheep vaar t •) . XI I 281 , 26 8 -Heef t i n Surinam e ee n vruchtenbedrij f kan s va n sla gen ? XI I 50 8 Enkel e voorloopig e opmer kinge n aangaand e d e voor loopig e Curacaosch e begroo tin g voo r 1982 . XII I 7 2 Nederlan d e n Suriname . XII I 865 , 885 , 56 9 Essequebosch e correspon dentie . XI V 5 9 Amerikaansc h Nederlan d o p he t congre s „Nederlan d overzee" . XI V 19 8 D e Surinaamsch e taaltuin . XI V 244 ; XI X 24 8 Sin t Eustatius ' goude n tijd . XI V 86 9 Statiaansch e toestande n i n d e XVIIId e eeuw . X V 28 , 10 5 D e voorloopig e Curacao sch e begrootin g voo r 1984 . X V 4 9 He t voorspe l de r veroverin g va n St . Eustatiu s i n 1781 . X V 821 , 35 8 Ka n Nederlan d worde n op gewek t o m he t Surinaamsch e binnenlan d t e exploreeren ? XV I 14 5 Dri e reize n naa r Curaca o i n de n zeiltijd . XV I 28 2 D e hervattin g de r Surinaam sch e bacovencultuur . XV I 84 7 Slavenhande l e n rechtsbe deelin g o p Curaca o o p he t eind e de r 17 e eeuw . XVI I 1 1 — Sprokkelinge n o p he t ter rei n de r geschiedeni s va n d e Nederlandsch e Antillen . XVI I 6 5 — Twe e belangrijk e uitgaven . XVII19 3 — Surinam e onde r Engelsc h bewind . XVI I 82 2 — Curacao , zij n naa m e n zij n taal . XVII I 3 8 — Va n d e veroverin g va n Cu raca o to t de n vred e va n Munster . XVII I 16 1 — D e Nederlander s i n d e Ca raïbisch e wateren . Ee n nabe trachting . XVII I 21 8 — Vespucc i e n Ojed a i n d e ge schiedeni s va n Curacao . XVII I 25 7 — Kroniek . XVII I 880 , 878 ; XI X 21 , 55 , 118 , 147 , 189 , 215 , 247 ; X X 27 , 56 , 89 , 120 , 158 , 247 , 282 , 812 , 846,878 ; XX I 25 , 59 , 91 , 128 , 152 , 184 , 250 , 296 , 832 , 861 , 894 ; XXI I 29 , 57 , 92 , 126 , 15 1 — No g een s he t eilan d de r reu zen . XI X 8 5 — Welk e kanse n bied t Surina m e voo r landbouwkolonisa ti e doo r blanken ? XI X 10 7 — Landverhuizin g naa r d e tro pe n o f aansluitin g bi j Duitschland . XI X 17 1 — Oorlo g e n hande l i n West Indië . X X 77 , 9 7 — Tortola . X X 17 8 — Nederlan d i n Brazili ë e n d e Caraïbisch e zee . X X 19 8 — Jubileumtentoonstellin g Koloniaa l instituut . 1988 . X X 81 7 — Modern e ontdekkingsreize n i n he t Surinaamsch e binnen land . X X 84 2PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T leprozen-eilan d (St . Louis ) zi e èezoe/c . ietterfcund e zi e indiaan . Lttcfetoaar t i n Guyana , Jhr . L . C . va n Panhuys . I I 82 1 «taiZdienst , D e oprichtin g va n de n Koninklijke n West-Indi sche n — , M . G . d e Boer . I a 11 1 ma n va n d e daad , Ee n — , zi e [GOROA S f , W . C ] Margarit a zi e Paarlüisscfee ry . AfarÉtmgue . D e geboorteplaat s va n ee n keizerin , C . K . Kes ler . XXII I 11 2 — , D e ontdekkin g e n d e naa m va n he t eilan d — , C . K . Kesler . XXII I 84 0 Afico-onderiDt/ s o p Jamaica , He t — , Fred . Oudschan s Dentz . XVII I 81 2 motto' s zi e ïFapens ; ZinneoeeZ den . Afuse a i n West-Indië , Fred . Oudschan s Dentz . XVIII18 9 nam e „Guiana" , Th e — , Ja me s Williams . V I 18 7 «ejje r e n zij n cultuurgeschiede nis , D e — , C . va n Drimme len . VI I 88 5 " , Naa r aanleidin g va n „d e — , C . K . Kesler . VII I 5 9 neoer s e n onderwij s i n d e Ver eenigd e state n va n Amerika , W . H . D . baro n va n Asbeck . II I 65 0 — i n Negerlan d *) , Joh . Snel leman . I X 32 3 — zi e Indianen . paaWmsscfteri / bi j he t eilan d Margarita , D e — , P . A . Euwen s O.P . I V 51 3 Pan-^lmeri/caansc/i e wnie , D e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . II I 5 8 West-Indisch e Gid s [Portretten ] KATE , DR . HERMA N F . C . TB N — . XI I naas t 49 7 RODWAY , JAME S — . I X 6 7 rtwio e va n bove n a f gezien , D e — , H . D . Benjamins . XI I 44 1 fiio d e Janeir o va n 16 Octobe r 1922 , Kor t versla g va n he t congre s voo r lepra-bestry ding , gehoude n t e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . V 5 8 RODWA Y *) , JAMES , Fred . Oud schan s Dentz . I X 6 7 ROTH , WALTE R E . — , Joh . F . Snelleman . VII I 81 5 — ove r d e Wa i Wai , DR . WAL TB R E . — , UI T D E PERS . X 9 6 itaatan , Konin g Wille m I o n he t eilan d — , Mr* . B . d e Gaa y Fortman . X I 2 9 sni;'i/>erf c de r negers , He t — , Joh . F . Snelleman . X I 4 1 socx^f S Tmforiqu e de s Antilles , Un e — , UI T D E PERS . X 88 2 St . BartMe'rai / zi e BartMémi/ , St . St . Loui s (he t leprozen-eiland ) zi e Bezoefc . stra/fcoZoni e i n Fransc h Guyan a e n haa r mogelijk e gevolge n voo r Suriname , D e opheffin g der , — Mr . O . E . G . graa f va n Limbur g Stirum . V I 87 1 sfra/fcoZonies , Surinam e e n d e Fransch e — , Mr . O . E . G . graa f va n Limbur g Stirum . V9 5 — i n Fransc h Guyana , D e — , Mr . O . E . G . graa f va n Lim bur g Stirum . VI I 49 , 9 8 studierei s naa r d e West , Ee n — , Mr . dr . L . N . Deckers . XX I 65 , 9 7 (Madeira , Bar bados , Trinidad) , 12 9 (Vene -PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 8 1 i n Suriname , D e grondsla g va n d e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . XVI I 14 9 WOL F e n d e Joodsch e kolonisa ti e i n West-Indië , LUCIB N — , Fred . Oudschan s Dentz . XI I 59 1 woord , Ee n bezadig d — (ras senstrijd) . I a 33 2 — , He t laatst e — , W . D . H . va n Asbeck . II I 84 2 — , He t pijnlij k — (Pèr e in connu) , G . J . Staal . X 8 4 i;,zererf5 , Ontdekkin g va n — , UI T D E PERS . I a 7 5 — e n ander e mineralen , UI T D E PERS . I a 14 9 — , Onderzoe k naa r — , UI T D E PERS . 1 6 51 0 IJZBRHA N zi e geo/ogie . .zei / doen ? Wa t ka n Surinam e — , Mr . dr . C . F . Schoch . V I 9 7 / niet ? Kunne n wi j da t — , Tj . Pyttersen . X 837 ; XI14 2 zending , 2end»neffc , zi e iferrnn/tuiters ; ff<*rnJntit


PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T monster/came r va n he t Departe men t va n Koloniën , D e — , UI T D E PERS . I I 22 1 munten , Iet s ove r oud e West Indisch e — , W . K . F . Zwier zina . V 6 0 museu m zi e NatuurscAoo n i n Nederlandse n West-Indië , Jhr . L . C . va n Panhuys . XX V 18 1 „NederZan d ove r zee" , Ameri kaansc h Nederlan d o p he t congre s — , W . R . Menkman . XI V 198 ; zi e oo k Brazt/ië . NederZanderscfea p i n Surinam e e n Curasao , He t — , Fred . Oudschan s Dentz . I X 181 ; XV I 20 5 NETBCHER , PIETE R MARINUB , Fred . Oudschan s Dentz . XXI V 11 8 Nei o Yorf c zi e Fereemjiwg . niederZandiscft e ifoZoniaZreicft , Da s — , KRONIEK . XX I 12 6 [onderwijs] Ee n toevallighei d (Plan-Deterding) , Joh . F . Snelleman . VI I 16 5 onderun j sconces , Tweed e Ko loniaa l ?— , UI T D E PERS . I a 41 2 [onderwijzers ] bi j overgan g naa r he t bijzonde r lage r onderwij s i n d e koloni e Surinam e o f i n d e koloni e Curasao) , (Behou d va n uitzich t o p Nederlandsc h pensioe n doo r — , WETGE VING . I o 50 7 OorZoc / e n hande l i n West-Indië , W . R . Menkman . X X 77 , 97 , PfcoJt i i n d e West , D e — , L . H . Moerheuvel . XI X 80;zi e oo k ft(adio) O(mroep) . p/an-JAS . He t — (éé n rechter lijk e mach t voo r Neder landsc h Indië , Surinam e e n Curacao) , B . d e Gaa y Fort man . XX I 178 ; KRONIEK . XX I 30 1 predikanten , Westindisch e — , S . Kalff . X 408 , 46 5 prin s Wille m Frederi k Hendri k aa n Surinam e e n Curacao , He t bezoe k va n — , Ph . A . Samson . XVI I 27 3 fl(adio) O(mroep) , D e Wes t e n d e K(atholieke ) — , Pau l d e Waart . XI X 16 ; zi e oo k Pfcofci . [jRadiotoesprafcen ] zi e Histori sch e momenten . [flec/tts6edeeZina ] zi e pZan-JAS . reenopstande n i n d e West , C . K . Kesler . XXI I 257 , 28 9 SPIEGE L e n zij n kolonial e poli tie k jegen s d e West , D e raadpensionari s Mr . LAU REN S PIETE R VA N D E — , A . Hallema . XI X 87 , 161 , 19 8PAGE 1

LIJS T VA K BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 6 7 « e pa . Pd^ina s arrancada s d « „E Z Zi'br o d e mi s i?ecuerdos" . Santiag o d e Chili , 1985 . XVI I 29 0 (W . R . Menkman) . Posthumus , Dr . C , Tfc e Ferr w o / Surina m an d o / Frenc h ari d Brttis n Guiana . Malang , 1928 . X I 88 5 (Dr . W . A . Goddijn) . Prins , Mr . Izak , ,,Gegeven s be treffend e d e oprecht e Hol landsch e civet" . _ECON O HISC H JAARBOEK , '20st e deel , 198G . X X 2 8 (W . R . Menk man) . Raadshoven , B . van , zi e Rut ten , L . Raleigh , Si r Walter , Tn e dtscov ert e o / eau/i/u Z £mptr e o / Guiana , edite d fro m th e origina l tex t wit h introduction , note s an d ap pendixe s o f hithert o unpu blishe d document s b y V . T . Harlow . Londe n 1928 . X I 21 9 (Joh . F . Snelleman) . Ramos , Arthur , 0 Negr o Brasi Zeiro , efrenoarapTiia , reZi^ios a e pst/cftanaZyse . Ri o d e Janei ro , 1934 . XX I 82 4 (C . H . d e Goeje) . — , — O FoZfc-Zor e Negr o d o Z?ra siï , demopsycnoZoai a e psycTi anaZyse . Ri o d e Janeiro , 1985 . XX I 82 4 (C . H . d e Goeje) . Realino , Fr . M. , ^ardryfcsfcun de . D e eiZande n ra n A^eder ZandscT i PTes<-7ndië . Z) e overi g e eiZonde n va n TFes<-7ndtë . Fe?te2«eZ a e n CoZuwibra . Cu racao . 1929 . XI I 48 ; 2d e druk . Curasao , 1931 . XII I 37 8 (B . d e Gaa y Fortman) . — , — P/antfcund e va n Curaca o voo r M . C7.L.O . Curacao , 1985 . XVII I 84 4 (P . Wagenaa r Hunimelinck) . — , — D e A^edeWandscJi e ^»


PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 2 5 Patatta-2u ü ui t he t Instituu t voo r Tropisch e Geneeskund e t e Leiden , Studie s ove r de— , besproke n doo r P . Wagenaa r Hummelinck . XXI V 80 9 PBNAR D f , THOMA S EDUAR D — , Fred . Oudschan s Dentz . XI X 5 peftfi c aa n Kroo n e n Tweed e kamer , Ee n — (begrootin g va n Surinam e voo r 1922) . II I 60 5 PZanfaje-aroeiders , P . Westra . I a 48 8 piantaentarisse n ui t he t tijdper k 1718-1742 , Suri naamsch e — , Mr.R.Bylsma . II I 82 5 pZanfaje-Jeetmuje n *) , No g iet s omtren t Surinaamsch e — , C . K . Kesler . I X 88 5 piantaoe-ondernemin o i n Suri nam e 1785 , Aanwijzinge n voo r —, Mr . R . Bylsma . I V 5 8 pZantage s i n Suriname , Verla te n — . I I 63 9 plantensoorte n va n Surinam e genoem d naa r prinse s Julia n a e n prin s Bernhard , Twe e nieuw e — . XVII I 22 0 poZitiefc e uityeuje/cene n zi e vesti [Portretten ] BAËZA , MR . J . A. , V 38 3 BEHV , APHRA , I a naas t 47 6 FLU , PROF . P . C , II I naas t 11 2 GONGGRIJP , J . E . C , X naas t 48 1 GRAVENBERCH , A . F. , XII I naas t 14 7 HEEMSTRA , MR . A . J . A . A . BARO N VAN , I I naas t 48 0 HERING , CONSTANTIN , XI I naas t 15 1 KIELSTRA , PROF . MR . J . C , X I naas t 20 8 PANHUYS , W.B. VAN, VI28 9 PENARD , THOMA S E. , XII I naas t 1 RUTGERS , DR . A . A . L. , I X naas t 49 6 SCHOCH , MR . DR . C . F. , XI V naas t 83 9 PortuoeescA-JoodscA e gemeent e e n synagog e i n Suriname , D e stichtin g va n d e — , Mr . R . Bylsma . I I 5 8 Primitie / communisme , L . Jun ker . XXI I 27 7 proü«ewi , He t Surinam e — , F . Greiner . I X 581 ; X 85 5 producten , Surinaamsch e — , Koloniaa l Instituut . Gid s i n he t Economisc h Museum . I Suriname , 1929 , Joh . F . Snelleman . X I 57 8 — i n Nederlan d i n 1982 , Enke l e Surinaamsch e — , Ir . W . Spoon . XI V 40 9 Producti e va n Surinam e ove r d e laatst e zestie n jaren . X87 4 achttie n jaren . X I 175 ; XI I 85 0 twinti g jaren . X V 7 5 Productiestaa t ove r d e laatst e tie n jaren . II I 83 4 RADER S gehandel d werd , Ho e me t ee n voorste l va n gouver neu r Va n — , Jhr . L . C . va n Panhuys . I V 38 1 rapport-Pyttersen , Beschouwin ge n ove r he t — , B . J . Klu vers . I V 48 1 — , — Tj . Pyttersen . I V 55 3 — , No g een s he t — , B . J . Kluvers . I V 65 3 rappor t zi e Surinam e studie sj/ndicaat . [rec/ttsoedeeiina ] zi e aerecTits/io/ ; uooru>aarde%7c e «eroordeeiino ;PAGE 1

7 4 LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N landsc h Oost e n West-Indië . Zwolle . XI V 4 8 (Joh . F.Snel leraan) . BRUIN' B kaarten , Onz e kolo niën . Nederlandsc h Oost e n West-Indië . Zwolle , 1940 . XXI V 9 5 (P . Wagenaa r Hummelinck) . Hoyer , W . M. , A Historica l Char t an d Decorativ e Ma p o f th e Islan d o f Curacao . XII I 49 4 (B . d e Gaa y Fortman) . KAAR T va n Paramaribo , 1916 1917 . Schaa l 1 : 10.000 . Ver vaardig d doo r de n Opne mingsdiens t va n Suriname . 's-Gravenhage , 1920 . Il l 22 1 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . Overzichtskaar t va n Suriname , samengestel d doo r F . E . Spir ie t 1927 . X 28 7 (C . H . d e Goeje) . Surinam e i n kaar t samenge stel d i n d e projectieMercato r doo r L . A . Bakhui s e n W . d e Quant . XI I 44 6 (Joh . F . Snelleman .PAGE 1

TREFWOORDBNLIJ8 T 4 1 ra$ao . — , C . K . Kesler . XII I 24 1 PADDENBURG , VA N — , KRO NIEK . XXI I 6 0 pom/iet , Ee n — , KRONIEK . X I 33 8 Pa»re/2e«e n ove r Curasao , B . d e Gaa y Fortman . XVII I 858 ; zi e oo k rerdedtoin*/ . Papiamento , Vreemd e invloe de n i n he t — , M . D . Latou r O . P . XVI I 88 7 — , Portuges e taaireste n i n he t — , M . D . Latou r O.P . XI X 21 2 — , He t — , M . D . Latou r O.P . XXI I 22 0 Papiamenio e e n Portugeesch , Mr . W . J . va n Balen . XXI I 871 ; zi e oo k taai . Papiamenfs e e n Nej/erengreis e spreekwoorden , Dr . ir . P . Co he n Henrique z e n dr . C . Hes seling . XVI I 16 1 Papiaments e spreekwoorden , No g eenig e — , Dr . ir . P . Co he n Henrique z e n dr . C . Hes seling . XVII I 8 2 pers , Curacaosche— , KRONIEK . XX I 15 5 — , D e Curapaosch e — , KRO NIEK . XX I 18 6 — zi e oo k oouenwindscfe e pers ; fcbZd , he t levenselixi r voo r Curasao*) , Jhr . dr . V . H . va n de n Bergh . XVI I 1 — , D e — , KRONIEK . XI X 25 2 petroZeMm6edri;' / o p Curasa o *) , He t — , J . A . d e Klerk.II I 26 7 [PefroZeuto-Maafscfcappi; , Cu racaosch e —] , UI T D E PERS . I a 241 ; 1 6 288 ; zi e oo k Jru6 a ; Lag o oil . pinda's , Twe e populair e vruch te n va n Cura9ao . Oranje appele n e n — , C . K . Kesler . XII I 24 1 ptratert e e n onz e bovenwind sch e eilande n voo r vij f kwart eeuw , Zuidamehkaansch e — , W . R . Menkman . XX V 65 , 97 , 12 9 piannen , Nieuw e — (voorstel le n va n Nijmege n Schoone geve l aa n de n Koloniale n raad) , KRONIEK . XI X 2 8 PoiïtóeoertcJiten , KRONIEK . XVII I 88 7 PoZittefc , KRONIEK . XI X 12 8 PoHtie/c e scfcoKn^ , KRONIEK . XVII I 88 5 Porto-rico , Ee n wonderlijk e on dernemin g tege n — , Mr . B . d e Qaa y Fortman . VII I 889 ; zi o oo k Puert o rtco . ] BOSCH , J . PH . — , (1790 1871) . I X naas t 87 8 BOSCH , J . graa f va n de n — , (1780-1844) . X naas t 1 0 BRANTJEB , MR . N . J . L . II I naas t 17 6 BRION , PEDR O LOUI S — , (1772-1821) . II I naas t 29 6 BRISBANE , CHARLES —,(176 9 -1829) . 1 6 naas t 25 4 CANTZ'LAAR , P . R . — , (1771 1881) . I X naas t 1 6 EPS , J . M . VA N — , (1792 1848) . I X naas t 48 2 ESSER.R.H. — ,(1800-1864) . I X naas t 48 2 FRUYTIER , IR . L . A . X naas t 38 6 GRAVENHORST , MR . J . BEN NEBROE K —,(1801-1859) . I X naas t 37 8 JUTTING , J . W . G . — , (1790 1827) . I X naas t 1 7 JUTTING , THEODS . — ; (1772 1858) . I X naas t 1 7PAGE 1

8 8 TREFWOORDENLIJS T 1940 , O . L . — , B . d e Gaa y Fortman . XXI I 27 1 [HBLFRICH , O . L. ] zi e teaoefe ; economisch e opree//in


PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T o p d e opschrifte n de r stukken , voorkomend e i n d e jaargange n I-XX V va n D e VPesMtufocfc e Gid s (1919/20-1948 ) D e opstelle n z\j n i n vie r afdeelinge n ondergebracht : A Nederlandsc h West-Indi ë algemeen , verlore n gebiede n inbegrepen , oo k i n Afrik a e n Brazilië . B Suriname , C Curasao , D West-Indi ë (i n ruime n zin) . Voora f gaa n eenig e opgave n va n geregel d terugkomend e opschrifte n e n va n stukken , di e o p d e redacti e va n het tijdschrif t betrekkin g hebben . N a D volge n ee n paa r opstellen , di e nie t ondergebrach t konde n worden . • ) beteekent , da t ee n opste l verluch t i s me t afbeeldingen , kaarte n o f o p ander e wijze . Al s ui t he t opschrif t d e inhou d va n ee n opste l nie t blykt , i s di t opste l teven s geplaats t onde r ee n trefwoord , da t tussche n [ 1 i s geplaatst . XI V i s 1932/ 3 I a e n 1 6 i s I I i s II I i s I V U V i s V I i s VI I i s VII I if l I X i s X i s X I i s XI I i s XII I i s 1919/2 0 1920/ 1 1921/ 2 1922/ 3 1923/ 4 1924/ 5 1925/ 6 1926/ 7 1927/ 8 1928/ 9 1929/3 0 1930/ 1 1931/ 2 BIBLIOGRAPHIE : I a 78 , 159 , 244 , 841 , 426 , 509 ; 1 6 94 , 188 , 282 , 865 , 486 , 511 ; I I 64 , 128 , 176 , 224 , 272 , 820 , 868 , 482 , 480 , 544 , 640 ; II I 111 , 176 , 224 , 288 , 836 , 388 , 496 , 544 , 608 ; I V 63 , 128 , 192 , 240 , 352 , 399 , 448 , 512 , 576 , 668 ; V 127 , 224 , 885 , 446 , 496 , 623 ; V I 95 , 191 , 287 , 336 , 431 , 608 , 647 ; VI I 96 , 148 , 192 , 240 , 850 , 899 , West-Indisch e Gid s X V i s 1933/ 4 XV I i s 1934/ 5 XVI I i s 1935/ 6 XVII I i s 1936/ 7 XI X i s 193 7 X X i s 193 8 XX I i s 193 9 XXI I i s 194 0 XXII I i s 194 1 XXI V i s 194 2 XX V i s 194 3 448 , 496 , 544 ; VII I 94 , 148 , 192 , 291 , 840 , 484 , 483 , 581 , 572 ; I X 95 , 191 , 289 , 287 , 494 , 542 , 588 ; X 47 , 188 , 288 , 888 , 388 , 482 , 479 , 544 ; X I 45 , 96 , 176 , 238 , 288 , 892 , 445 , 495 , 582 ; XI I 47 , 109 , 252 , 808 , 351 , 898 , 498 , 541 ; XII I 47 , 95 , 174 , 240 , 285 , 445 , 541 ; XI V 46 , 79 , 191 , 228,258 , 302 , 866 , 416,440 ; X V 45 , 76 , 141 , 178 , 205 ,PAGE 1

8 8 LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N nin g Wille m I e n d e Protes tantsch e gemeent e o p Cura sao . VI I 19 8 — D e Labadiste n i n Surinam e •) . VII I 19 3 — Ee n heksenproce s o p St . Marti n A.D . 1711 . X 24 1 — Verzuim d St . Eustatius . X I 15 9 — Geschiedeni s va n d e Neder landsch e bovenwindsch e ei lande n i n d e 18d e eeuw . X I 858 , 421 , 518 , 559 ; XI I 81 , 78 , 161 , 279 , 325 , 423 , 471 , 578 ; XII I 177 , 249 , 545 ; XI V 2 5 — Naamlijs t de r gereformeer d e lidmate n i n Jes u Christ i gemeent e binne n Curaca o doo r beleydeniss e al s doo r attestatie , 2 8 Dec . 1780 . X X 21 4 — Wigbol d Rasvel t e n zijn e gemeent e o p Curaca o 1780 1757 . XX I 1 , 8 8 KOL , H . VAN , D e Kolonial e sta ten . I a 5 — D e volksgezondhei d i n onz e West-Indisch e koloniën . I a 26 9 LAMPE , H . E. , Shi . X X 27 5 LAMPE , DR . P . H . J. , Enkel e opmerkinge n ove r de n soci aa l hygienische n toestan d e n d e geneeskundig e verzorgin g va n Surinam e *) . VII I 24 9 — Suriname . Sociaal-hygiëni sch e beschouwinge n *) . I X 46 5 — „He t Surinaamsche,,Treef geloof" . Ee n volksgeloof , be treffend e he t ontstaa n va n melaatschheid . X 54 5 LANGEMEYE R c.i. , F . S. , He t zoutbedrij f o p St . Marti n *) . I V 241 , 80 5 — He t klimaa t e n d e natuur verschijnsele n o p onz e boven windsch e eilanden . XV I 8 1 — Kort e beschrijvin g va n d e groot e baa i va n St . Maar te n •) . XVII I 28 9 — Een e rei s naa r St . Maarte n i n oorlogstijd . XI X 22 5 — Ve r va n ' s wereld s strijdge woe l (St . Maarte n 1918 1920 ) •) . XXI I 19 8 — Va n dri e toppe n va n he t Antillen-massie f (Ee n oro grafisch e schet s onze r boven windsch e eilanden).XXV16 1 LANJOUW , DR. , e n DR . H . UITTIEN , Surinaamsch e geneeskruide n i n de n tij d va n Linnaeus . XVI I 17 8 LATOU R O.P. , M . D. , Oor spron g e n betekeni s va n he t woor d Macamba . XVI I 25 6 — Vreemd e invloede n i n he t Papiamento . XVI I 88 7 — Familiename n o p Curasao . XVII I 19 5 — D e taa l va n Curacao . XVII I 28 1 — „Cuent a d i Nanzi" . XI X 88 ; X X 9 , 10 3 148 , 296 ; XXI I 47 , 86 , 18 4 — Portuges e taaireste n i n he t Papiamento . XI X 21 2 —Boessaalsch e negers . XXI I 16 1 — He t Papiamento . XXI I 22 0 — Stephanu s Joanne s Josep h Nieuwenhui s (1825-1888) . Ee n pionier . XXI I 23 4 LEGÊNE , P . M. , Boekbespre king . X X 25 1 LELYVELD , TH . VAN , D e klee din g de r Surinaamsch e be volkingsgroepe n i n verban d me t aar d e n gewoonte n *) . I a 249 , 458 ; I h 20 , 12 5PAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 7 8 WOORDENBOEK , NIEU W NE DERLAND8C H BIOGRAFISCH , — onde r redacti e va n Dr . P . C . Molhuyse n e n Dr . Fr . K . H . Kossmann . Tiend e deel . Leiden , 1987 . X X 5 5 (B . d e Gaa y Fortman) . Wright , Iren e A. , A'ederZand sc& e zeevaarder s o p d e eilan de n i n d e Carai6ïscfe « 2e e e n aa n d e fcusf ca n Coiumti a e n Fenesuei a gedurend e d e jiare n 7672-7645(9) . Documente n hoofdzakelij k ui t he t Archi v o Genera l d e India s t e Se villa . Dee l I 1621-1641 . XVI I 198 ; Dee l I I 1685 1648(9) . Me t vertalinge n de r documente n doo r Prof . dr . C . F . A . va n Dam . Utrecht , 1985 . XVII I 16 1 (W . R . Menkman) . Wytema , H . J. , O;)pertesi/?i/iande Z i n iVed«rZan d i n d e iaatst e twe e eeuwen . Amsterdam . X V 87 5 (Fred . Oudschan s Dentz) . Zischka , Antoine , D e gefceiw w 00W0 3 o m d e petroieun t (twee d e druk) . Vertaal d doo r R . J . va n Goor . Utrecht . XVI I 36 5 (Mr . W . M . A . Weitjens) . — , — D e geheim e oorZo g o m d e feafoen. Vertaal d doo r R . Wiessin g d e Sterke . Utrecht . XVI I 86 5 (Mr . W . M . A . Weitjens) . BESPROKE N KAARTE N ATLA S VA N NEDERLAND , GE SCHIEDKUNDIG E — . Kaar t 17 . D e koloniën . Bla d 18-1 5 West-Indië . Teks t doo r F . Oudschan s Dent z e n W . R . Menkman . 's-Gravenhage , 1988 . X V 84 7 (Dr . J . va n Hinte) . ATLA S VA N TROPISC H NEDER LAND . Uitgegeve n doo r he t Koninklij k Nederlandsc h aardrijkskundi g genootscha p i n samenwerkin g me t de n Topographische n diens t i n Nederlandsch-Indi ë 1988 . XX I 8 7 (P . Wagenaa r Hum melinck) . BRUIN' S kaar t va n Neder -PAGE 1

6 2 LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N AMÉRICANISTES . Nouvell e Série . Tom e XXIV . Parijs , 1982 . X V 7 1 (C . H . d e Goeje) ; Tom e XXV . Parijs , 1984 . XVI I 28 4 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . JUBILEU M ALBU M bevattend e 5 Curacaosch e penteekeninge n vervaardig d doo r Holland sch e artisten , 1 reproducti e historisch e Curacaosch e pen teekening . Ontwer p J . Thys sen . Curacao . XV I 28 5 (W . R . Menkman) . KAAR T VA N PARAMARIBO , 191 6 -1917 . Schaa l 1:10.000 . Vervaardig d doo r de n Opne mingsdiens t va n Suriname . 's-Gravenhage , 1920 . II I 22 1 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . Kahn , Morto n C , „Note s o n th e Saramaccane r Bus h Ne groe s o f Dutc h Guiana" . AMERICA N ANTHROPOLOGIST , 1929 . X I 48 8 (H . D . Benja mins) . — , — D^'u/ca . T/i e BusTmejroe s o / Duic A Guiana . Ne w York , 1981 . XII I 22 8 (H . D . Ben jamins) . — , — „Africa' s los t tribe s i n Sout h America . A n on-the spo t accoun t o f blood-chil lin g Africa n rite s o f 20 0 year s ag o preserve d intac t i n th e jungle s o f Sout h Americ a b y a trib e o f runawa y slaves" . NATURA L HISTORY . Apr . 1989 . Ne w York . XX I 82 5 (C . H . d e Goeje) . KALENDE R va n d e „Curaca o Tradin g Compan y S.A. " X X 5 5 (B . d e Gaa y Fortman) . KAME R va n koophande l e n fa brieke n t e Paramaribo . Fer D e economisch e toe stan d va n Suriname . XVII I 12 8 (W . R . Menkman) . Karsten , Rev . Rudolf , D e Britsc/t-indiër s i n /Suriname . Ee n kort e schets , beneven s ee n handleidin g voo r d e be ginsele n va n he t Hindi . 's-Gravenhage , 1930 . XI I 29 1 (Joh . F . Snelleman) . Keiser , U . D . e n G . J . A . Mul der , Leerboe/ c de r aardryfcs fcunde. Derd e dee l (Overi g Europ a e n Nederlandsc h Oost e n West-Indië) . Derd e druk . Groningen , De n Haag , 1924 . V I 47 2 (H . D . Benja mins) . Keuchenius , P . E. , „Siedlungs plan e i n de n Niederlande" . Di e Sonne . Leipzig , 198 6 (W . R . Menkman) . Kies , Ch. , D e Tiistorisc/i e wor din g e n d e Tmidij e beteefceni s co n NederZandscT i ïFes<-/ndi ê («Surinam e e n d e iVederZand sc/i e .4n


PAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N B N T1JD8CHRIPTARTIKELH N 5 8 Bos , A. , zi e Frickers , J . Breemen , Dr . P . J . van , zi e GEDENKBOE K 1684-1934 . Brensa , Care l J. , JPes t indtë . Besc/iouunn^e n t>a n ee n toerist . Soerabaja , Malang , Am sterdam , Curasao , 1981 . XII I 21 7 (W . R . Menkman) . Bruin' s kaar t va n Neder landse n Oost e n West-Indie . Zwolle . XI V 4 8 (Joh . F . Snelleman) . Bruin' s KAARTEN , Onz e Kolo niën . Nederlandsc h Oost e n West-Indië , 2d e druk . Zwol le , 1940 . XXI V 9 5 (P . Wa genaa r Hummelinck) . Brummelkamp , J. , zi e Blonk , Dr . A . Bruyning , S. , zi e ECONOMISC H STATISTISCH E BERICHTEN . Buiskool , Dr . mr . J . A . E. , Su rinaamsc h staatsrecht . Am sterdam , 1987 . X X 1 9 (B . d e Gaa y Fortman) . Callegari , Dr . G . V. , „I l XX V Congress o internazional e degl i Americanist i a la Plata . Novembre-Dicembr e 1982" . Estratt o dagl i ATT I DELL' ACCADEMI A D l AoRICOLTU RA , SCIENZ E E LETER E D l VERONA , Seri e V , vol . XI , ann o 1938 . X V 17 0 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . — , — „L a Ceramic a dell'antic o Me8sic o ( I Nahua)" . RIVIST A TECNIC A MENSIL E „CORRIE R E DE I CERAMISTI" , 1984 , Perugia . XVI I 27 0 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . — , — „De i sitem i grafic i degl i Aztek i (Epoc a precolombia na) , co n ott o tavole" . BOL LETIN O DALL A ACADEMI A ITALIAN A D E STENOGRAFIA , 1984 , Padua . XVI I 27 0 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . Cappelle , Dr . H . van , JVit/iAe n e n sage n ui l TFesf-indiè" . Zut feu , 1926 . I X 28 0 (Joh . F . Snelleman) . CATALOO O d e l a Rea l Bibliote ca . Tom o V I Manuscritos . Lengua s d e America . Tom o I . Madrid , 1928 . X I 28 7 (C . H . d e Goeje) . Clement i M . B . E. , Mrs . Cecil , Tfcrou^f c Bri/wf c Guian a t o Ifc e summi t o / floraima. Lon den , 1920 . V 4 5 (H . D . Ben jamins) . Colenbrander , Dr . H . T. , Kolo nia/ e gesc/itedenis . 's-Graven hage , 1925 . VII I 28 8 (C . K . Kesler) . Corporaal , Mr . dr . K . H. , D e 7n<<7"nationaa/r<>cMeJi/fc e be trefcfcinge n tussefce n NeaVr Zan d e n Venezuela , ISiö 7020 . Leiden , 1920 . I I 85 7 (C . va n Vollenhoven) . Cost a Gomez , M . F . da , He t weigeren d orgaa n va n Cura cao . SamensieMinj j e n 6e voegra'Tiei d bezie n i n Ae i fcader ca n d e A^ederïandscA e fcofoniaZ e poiitiefc . Amsterdam , 1935 . XVII I 2 5 (B . d e Gaa y Fortman) . Cruis , Gastao , ^ 4 ^mazoni a gu e e « üi . Ooidos-Tumucumague . Ri o d e Janeiro , 1980 . XI I 29 9 (C . H . d e Goeje) . CURACAO . 2d e uitgav e (1983) . Uitgav e va n d e Koninklijk e vereenigin g OOS T E N WEST" . Bewerk t doo r he t bestuu r de r afdeelin g i n Curacao . 's-Gravenhage . X V 84 9 (B . d e Gaa y Fortman) . CURACA O (naa r d e laatst e gege -PAGE 1

LIJS T VA N BOBKK N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 5 5 name , De . VERSLA G uitge brach t doo r d e Kame r va n koophande l e n fabrieke n t e Paramaribo . 1985 . XVII I 12 8 (W . R . Menkman) . Edler , Friedrich , T/t e Dufcf c flepuoltc an d f fa America n BetJoZution . Baltimore , 1911 . I I 55 8 (B . d e Gaa y Fortman ) Edschmid , Karel , GZan z un d ElendSud-^merifcas . Roma n eine s Erdteils . Frankfor t a/ d Main , 1982 . XI V 29 8 (B . d e Gaa y Fortman) . Eibergen , P . e n C . Lekkerker ker , SoctaJ e (jeojra/i e «a n Ne derlan d e n 2i} n ocerzeesch e ge westen . Vijfd e dee l va n B . A . Kwas t e n C . Lekkerkerker , Befcnop t ieerboef c de r aard rijkskund e uoo r iurgierscfcoien , gft/mnast a e n /cuJeefcscftoZen . Groningen , Batavia , 1988 . X X 258 ; Negend e druk , 1989 . XXI I 2 8 (B . d e Gaa y Fortman) ; zi e oo k Lekker kerker , C . Eigeman , Prof . mr . J . A. , In die ' e n d e ministerraad . Ee n s


PAGE 1

8 0 TREFWOORDENLIJS T t>er«Ja< 7 zi e Groen e /cruis . cerra Z va n Suriname , He t — , A . J . Simons . X V 29 9 —, Poginge n to t herstel , F . H . Umbgrove . I X 87 9 — zi e oo k middete n cersefcennjfs/ca s va n d e firm a C . Kerste n e n Co . t e Paramari bo , D e — , B . J . Kluvers . 1 6 15 7 cesiijrinj / va n politiek e uitgewe kene n i n Surinam e hygië nisc h t e verantwoorde n is , Ove r d e vraa g o f ee n proef nemin g to t — , Prof . dr . N . H . Swellengrebel . XXI I 6 5 Fiscfc»onjf« < i n Suriname . Her inneringe n aa n he t oerwoud , L . Junker . XXI V 14 8 tfZiejfuw/en voo r Suriname , D e waard e va n — , L . C . Prey . XV I 10 6 «ïtejtJeZ d Paramaribo , He t — , L . C . Prey . XX I 88 2 FZootóeM>e<7in<7 , Koninklijk e West-Indisch e maildienst , MEDEDEELINQEN . I a 81,161 , 246 , 848 , 428 , 510 ; 1 6 97 , 189 , 28 4 „Foifcs&eZanjr " zi e JReguesi . VOLT Z al s pionie r voo r Surina me , D e waardeerin g va n — , K . Martin . VII I 58 8 «oor/iistorisc/i e 6ewoner s va n Su rinam e *) , Spore n va n — , J . W . Gonggrijp . I I 1 »dó > honder d ;aar , I n Surinam e — , Mr . B . d e Gaa y Fortman . X48 8 Foo r waa r deii/Tc e veroordeeïïngf , Mr . O . E . G . graa f va n Lim bur g Stirum . VII I 87 0 vraojjsfwf c zi e Surtnawiet?rooj stuf c crucJitóaarftei d va n he t Suri naamsch e binnenland , Nog maal s d e — , L . Junker . XX V 858 ; zi e oo k frinnenZand . rrttc7iten6edri;' / kan s va n sla gen ? Heef t i n Surinam e ee n — , W . R . Menkman . XII50 8 OTttcAtencuftuur i n Suriname , He t klein-landbouwbedrij f e n d e — , J . A . Liems . I V 62 5 Dyew d maatregele n nam , Ho e Surinam e anderhalv e eeu w gelede n tege n de n buiten landsche n — , Fred . Oud schan s Dentz . XXII I 18 6 Fi/ / e n <«nn % jare n 1898-1928 , G . J . Staal . V 225 ; zi e oo k re


PAGE 1

7 6 LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N Twe e oud e boekje s ove r Su riname . I V 167 . Nogmaal s Suriname' s west grens . I V 40 1 Bevolkingscijfer s va n Britsc h Guian a e n Suriname . V 19 7 Ministe r D e Graaf f e n d e Corantijn-kwestie . V 25 9 Oudst e uitvoe r va n caca o ui t Suriname . V I 9 2 Iet s ove r de n oude n hande l me t d e Indiane n i n Guiana . V I 17 9 D e Corantijn-kwesti e twe e stappe n vooruit . V I 88 7 Emigrati e ui t Oost-Indi ë naa r Suriname . V I 47 9 No g ee n paa r oud e boekje s ove r Suriname . V I 58 2 Oud e verdicht e verhale n ove r Guiana . VI I 1 7 Ee n nieu w gelui d i n d e Co rantijnkwestie . VI I 81 1 Ove r he t boe k va n Otfch o Key e *) . VI I 58 5 D e Corantijn-kwesti e o p de n goede n weg ? VII I 29 3 I s Aphr a Beh n i n Surinam e geweest ? No g iet s ove r d e schrijfster . VII I 45 1 Ho e staa t ' t than s me t d e Corantijn-kwestie ? I X 88 9 D e Corantijnkwesti e (Aan vulling) . I X 49 8 D e Corantijnkwesti e bi j Buitenlandsch e zaken.X57 1 Tree f e n lepr a i n Suriname . X I 18 7 Ee n Amerikaansc h profes so r ove r SurinaamscheBosch negers . X I 48 8 „Sneki-koti" . Inentin g te ge n de n bee t va n vergiftig e slangen . X I 497 ; XII I 8 , 81 7 — Ee n albu m (D e Werel d i n Beeld) . X I 575 ; XII I 4 5 — Surinamsch e grenskwes ties . He t eind e i n zicht ? XI I 86 7 — D e rimbo e va n bove n a f gezien . XI I 44 1 — Dr . Herma n F . C . te n Kat e f 2 1 Jul i 18585 Februar i 193 1 •) . XI I 49 7 — D e Corantijnkwestie . Nieu w lich t ui t oud e bescheiden . XII I 4 9 — Amerikaansch e geleerde n ove r Surinaam8ch e Boschne gers . XII I 22 8 — Joh . F . Snelleman , 1852-2 6 December-198 2 *) . XI V 80 5 — Snelleman s i n Suriname . XI V 81 1 — Boekbesprekin g I a 388 , 428 , 501 ; 1 6 88 , 92 , 177 ; I I 163 , 422 ; II I 279 , 810 , 588 ; I V 286 , 274 , 562 ; V 45 , 620 , 658 ; V I 185 , 880 , 472 ; I X 881 ; X I 89 , 483 , 575 ; XI I 441 ; XII I 45 , 223 ; XI V 13 5 BEROH , JHR . DR . V . H . VA N DE N .Petroleum , he t levens elixi r voo r Curaca o *) . XVI I 1 BEYERMAN , MR . J . J. , D e Ne derlandsch e koloni e Berbic e i n 1771 . X V 81 3 BISWAMITRE , C . E. , Misken ning . XI X 17 6 — Surinam e gedurend e d e re geerin g va n Koningi n Wil helmina . X X 85 3 BLECOURT , M R A . S . DE , Allo diaa l eigendo m e n erfelij k bezi t i n Suriname . I V 12 9 BLOM , PROF . MR . D . VAN , Ko lonisati e me t Nederlandsch e boere n i n Suriname . I a 84 5PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 1 5 ENCYCLOPAKDI E VA N (NEDER LAND8CH ) WEST-INDIË , Aan vullingen , zi e bej/rooftnge n J 4 ; fceZastinoen; /inancièn ; gou verneurs ; krijgsmacht ; munt w^zen ; onderwys . Enge/scf c 6eu;tn


PAGE 1

1 2 TREFWOORDENLIJS T Dr . H . D . Benjamins . X I 488 ; zi e XI I 44 9 — , Amerikaansch e geleerde n ove r — , Dr . H . D . Benja mins . XII I 22 8 [Boscftne^ers] , Ee n interessant e beschikkin g va n de n gouver neu r va n Suriname . V I 28 8 — Ee n staa t i n de n staat , L . Junker . XI V 267 , 82 1 — zi e oo k .<4ucaner(s ) ;B«s/i-ne 0roes ; Janfcoesoe ; Saramac coner . BoscftnegrerscTiri/ t va n Afaka , He t — , C . Bonne . I I 89 1 Brande n i n Paramarib o *) , N a 10 0 jaa r — , C . K . Kesler . XI V 16 4 Brie / va n A . Kapple r aa n dr . H . te n Cate(ee n historisc h ge ografisc h document.XI I 24 9 Brie / va n de n gouverneu r va n Suriname , m r A . J . A . A . ba ro n va n Heemstra , aa n de n voorzitte r de r Kolonial e sta ten , va n 2 1 Februar i 1925(n a dien s terugkee r ui t Neder land) . VI I 8 5 brieve n va n gouverneu r Va n Aersse n va n Sommelsdyc k aa n directeure n de r sociëtei t va n Surinam e ui t he t jaa r 1684 , D e — , Mr . R . Bylsma . V 424 : V I 41 , 598 ; VII176 ; X I 26 8 Brieve n ui t Suriname , R . D . Simons . II I 28 1 Britsen Indiër s mogelijk ? I s ee n degelijk e kolonisati e me t — , UI T D E PERS . I I 47 6 — , Leerplichtopvattin g bi j d e — , UI T D E PERS . I I 47 7 — i n Suriname , Joh . F . Snelle man . XII29 1 — i n Suriname , D e verwach t wordend e groot e gebeurteni s onde r d e — , H . N . Hajar y XI X 1 ; zi e oo k .Miskenning . — i n Suriname , D e — , C . d e Kler k CssR . XXI V 9 7 BritscTi-indiscft e fcoZonie vraag t versterking , D e — , UI T D E PERS . I I 54 1 Britscfe-IFest-indiscfc e t>ereeni jin g (Wes t Indi a Committe e circular) , He t veertien daagsc h tijdschrif t va n de— , Jhr . L . C . va n Panhuys . I a 14 2 Broedergemeente , Evangelisch e — , zi e Evanaeiiscfte ; Herrn fcutters; Aiorawsc/i e zuster rei s ; scfcoie n jDerzefcerijigsfeas ; ZlNZENDORF , VoN . Bwr


PAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N tori c object s fro m th e Wes t Indie s i n th e Museu m o f th e America n Indian . (He y Foundation ) i n 1914. " THIR T Y FOURT H ANNUA L REPOR T O F TH E BUREA U O F AMERIC A N ETHNOLOG Y 1912/8 . Washington , 1922 . V I 8 5 (H . te n Kate) . Flu , P . CPopuiair e voo r drach ten. Gebruik t al s leiddraa d bi j he t onderwij s i n d e hygië n e aa n d e Bestuursschoo l t e Weltevreden . 2d e druk . Ba tavia , 1920 . II I 88 0 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . —, — „Versla g va n ee n studie rei s naa r Suriname . Sept . 1927-Dec . 192 7 e n beschou winge n dienaangaande. " Ac T A LEIDENBI A III . Zelfstan dig e uitgave . Utrecht , z.j . XXI V 80 9 (P . Wagenaa r Hummelinck) . Frickers , J. , „He t voorkome n va n Dipylidiu m caninu m (Linn é 1758) ; Toxocar a ca ni s (Werne r 1782) ; Ancy olostom a caninu m (Ërcolan i 1859) ; Dirofilari a immiti s (Leyd i 1856 ) e n Spirocerc a sanguinolent a (Rudolph i 1819 ) bi j de n hon d (cani s fa miliaris ) i n Suriname."Over dru k TIJDSCHRIF T VOO R DlEROENEESKUNDE , jg.198 8 afl . 19 . XX I 9 0 (Dr . S . Ga jentaan) . — , — i n samenwerkin g me t prof . dr . O . Nieschul z e n A Bos , „Ove r ee n infecti e doo r Trypanosom a Vienne i bi j ee n run d ui t Suriname" . Over dru k TIJDSCHRIF T VOO R DIERGENEESKUNDE , jg.198 8 afl . 19 . XX I 9 0 (Dr . S . Ga jentaan) . — , — FZeescTifceurino: , Fieesc A e n SZacfrireeteef r i n Suriname . XXI I 2 7 (J . Gajentaan) . — , — D e (/esc/iiedeni s «a n de n Diergteneesfcundije n diens t i n Suriname . XI I 2 7 (J . Gajen taan) . Frödin , Ott o e n Erlan d Nor denskiöld , £7e6erZu>irne n un d Spinne n be i de n .Zradianer n Südamerifcas . Göteborg,1918 . 1 6 50 0 (Joh . F . Snelleman) . Gaa y Fortman , B . de , zi e GE DENKBOE K e n GEDENKBOE K 1684-1984 . Gabriel , Alfons , TscJiojojo . ^4u s de m Lebe n de r .FZaminjos . Stuttgart , 1988 . XX I 82 2 (P . Wagenaa r Hummelinck) . GEDENKBOE K VA N HE T ALGE HEE N NEDERLANDSC H VER BOND , bi j gelegenhei d va n zij n 25-jari g bestaan , 1898 1928 . Geschiedeni s e n in vloe d va n de n Nederland sche n stam . „Suriname " doo r F . Oudschan s Dentz ; „Curacao" , doo r B . d e Gaa y Fortman . V I 12 7 (J . F . Snelleman) . GEDENKBOE K NEDERLAND-CU RACA O 1684-1984 . Uitgege ve n te r gelegenhei d de r her denkin g va n d e driehonderd jarig e vereenigin g va n Cura ca o me t Nederland . Amster dam , 1984 . XV I 25 5 (Mr . G . H . Eskes) . Dr . P . J . va n Breemen , „D e klein e landbou w i n Cura cao" ; „He t Curacaosch e vis scheri j bedrijf" . Ds . H . W . Eldermans , „He t Protestantism e o p d e eilan de n Curacao , Arub a e n Bo naire" . P . A . Euwen s O.P . „Curaca oPAGE 1

1 0 TREFWOORDENLIJS T — voo r 1929 . Eenig e opmer kinge n aa n d e han d va n d e Surinaamsch e — , W . R . Menkman . X 87 5 [Be


PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N 9 9 — Sorinaamsch e sinaasappe le n i n Nederlan d *) . XXII I 19 8 — Schale n va n Surinaamsch e palm e n ander e boomzade n voo r d e bereidin g va n gas adsorptiekoo l *) . XXI V 25 7 — Surinaamsc h hou t voo r fi nee r e n triple x *) . XX V 8 8 STAAL , G . J. , Suriname' s be hoeften . II I 402 , 497 ; I V 9 1 — Doo r d e modde r naa r Coro nie . II I 46 6 — D e grondwetsherzienin g i n Suriname . II I 54 5 — He t voorspe l de r installati e va n de n posthoude r bi j d e Aucaners . II I 68 0 — Boschneger-herinneringen . I V 4 2 — Overeenkoms t me t d e Au cane r Boschnegers . I V 4 8 — Wa t dorr e cijfers . Toc h ee n beel d va n leven . Statistisch e gegeven s betreffend e Suri name . I V 28 1 — Vij f e n twinti g jare n 1898 1928 . V 22 5 — Schetse n ui t Suriname . V 449 , 519 , 625 ; VI I 168 ; X 86 9 — D e we t o p d e staatsinrich tin g va n Suriname . VII I 8 5 — Ontwronge n bezwaren . VII I 23 5 — Alber t Heiman : Zuid-zuid west . I X 18 0 — Stroominge n i n Suriname . 1X33 7 — He t pijnlij k woord . X 3 4 — Ui t de n slaventijd . X 16 8 — Nettelbeck s plannen . X 28 3 STAHEL , GEROL D e n A.REYNE , Ee n vreemdelingen-labora toriu m voo r biologisc h on derzoe k i n Surinam e *) . I I 6 5 STAHEL , GEROLD , D O cultuur waard e va n Suriname . X V 15 8 — Ee n Indiaansch e rotstoeke niii g aa n d e Kabalebo-rivie r (Corantijn ) •) . II I 10 0 — zi e GONGGRIJP , J . W . STOI T DUCK , J . L.,Boekbespre king . XX I 88 1 STRUYCKE N D E ROYSANCOÜR , C . A . J. , Boekbespreking . II I 44 8 SWELLENGREBEL , PROF . DR . N . H. , Ove r d o vraa g o f oo n proefnemin g to t vestigin g va n politiek e uitgewekene n i n Surinam e hygiënisc h t e verantwoorde n is . XXI I 6 5 TRAA , MR . A . VAN , D e econo misch e toestan d va n Surina me . X V 38 8 UITTIEN . DR . H. , zi e LANJOUW , DR . J . UMBGROVE , F . H. , Ee n midde l o m Surinam e ui t ho t moora a t e helpen . V 60 1 — He t verva l va n Suriname . Poginge n to t herstel . I X 37 9 VERKADE-CARTIE R VA N DIS SEL , DR . E . F. , D e mechani sch e rijstcultuu r i n Suriname . XXI I 16 6 VERSTEEG , G. , Boekbespreking . XXI I 14 7 VERWEY , IR . R . A. , D e social e ontwikkelingsgan g va n Cu racao . X X 16 1 VERZIJL , PROF . MR . DR . J. , Amendeerin g va n begroo tingsontwerpen . XX I 27 5 VILLIERS , J . A . J. , Stor m va n 's-Gravesande . II I 47 0 VOLLENHOVEN , C . VAN , Boelv bespreking . I I 35 7 VRIJMAN , L . C , Jacque s Cas sar d (1679-1740) . XII I 9 7PAGE 1

TREFWOORDHNLIJ8 T 1 1 , Ontwronge n — (naa r aanleidin g va n ee n verzoek schrif t va n de n Onderne mersraa d voo r Surinam e va n 2 2 Jul i 192 6 aa n de n minis te r va n Kolonië n ove r d e economisch e omstandighe de n va n Suriname) , G . J . Staal , VII I 28 5 binnenlan d t e late n exploree re n ? Ka n Nederlan d worde n opgewek t o m he t Surinaam sch e — , W . R . Menknian . XV I 145 ; zi e oo k ontdek kingsreize n ; binnenlande n zi e scAappeZtjA ; onderzoefc . fcioZo^iscTi ondera>ef c i n Surina m e •) , Ee n vreemdelingen laboratoriu m voo r — , Gerol d Stahe l e n A . Reyne . I I 6 5 Birdcatcfrin j i n Surina m *) , Thoma s E . e n Arthu r P . Pe nard . VI I 545 ; zi e oo k Orni J iZadzyde n ui t d e geschiedeni s va n Suriname , Duister e — , (1667-1680) , C . K . Kesler . X I 11 8 fc/an/ce ra s zi e toden t i n Suriname , Voorzich ti g me t de n — , C . H . d e Goeje . XVII I 274 ; zi e oo k g e n suikerplan tage-exploitati e i n Surinam e 1765 , Ove r — (volgen s d e annotatië n va n gouverneu r Ja n Nepveu) . Me t ee n na schrift , Mr.R . Bylsma . I V 84 1 ioefc , D e geschiedeni s va n ee n — (verhandelin g ove r de n landbou w ... . doo r Antho n y Blom) , Fred . Oudschan s Dentz . VI I 57 1 fcoefc;es ove r Suriname , Twe e oud e — , Dr . H . D . Benja mins . I V 16 7 — ove r Suriname , No g ee n paa r oud e — , Dr . H . D . Ben jamins . V I 58 2 Boeren-fcoZonisati e zi e fcolontsatie . Boeren-fcoZonisien , He t fees t de r — , UI T D E PERS . I I 26 5 BONAPART E f , ROLAN D — , Re dactie . V I 9 4 Boowic n e n hout , Joh . F . Snel leman . XII198 ; zi e oo k Aout . [BOSCH , J . GRAA F VA N DEN] , Ee n koninklijk e commissari s i n Suriname , S . Kalff . VII I 14 5 BoscJme^erdettrsZo i (klavier slot ) *) . Zij n oorspron g e n toepassing , He t — , Fred . Oudschan s Dentz . XVI I 22 8 Bosc/mecje r herinneringen , G . J . Staal . I V 4 2 Bosc7ine<7erfcimst , Jhr . L . C . va n Panhuys . XII I 15 8 Bosc/meger s e n Indianen , Ee n adre s ove r — , Jhr . L . C . va n Panhuys . I a 7 1 — aa n d e Boven-Saramacca , UI T D E PERS . I a 28 8 — e n Indiane n i n Suriname , He t aanta l e n d e woonplaa t se n va n d e — , Jhr . L . C . va n Panhuys . II I 8 3 — , Ove r d e afstammin g de r — , L . Junker . V 81 0 — , Godsdienst , zede n e n ge bruike n de r — , L . Junker . V I 7 8 — , D e godsdiens t de r — , L . Junker . VI I 81 , 127 , 15 8 — , Versieringskuns t de r — , H . te n Kate . X I 48 7 — , Ee n Amerikaansc h profes so r ove r Surinaamsch e — ,PAGE 1

LIJS T VA M SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N Oud e scheepsjournalen . I V 55 7 Wapen s e n motto's . V 42 1 D e aanva l o p Cura$a o i n 1678 . VI I 27 9 D e geschiedeni s va n ee n boek . VI I 57 1 D e opkoms t va n Curaca o *) . VII I 35 7 Jame s Rodwa y *) . I X 6 7 He t Nederlanderscha p i n Surinam e e n Curacao . I X 18 1 Ho e me n i n Surinam e i n de n loo p de r eeuwe n de n tij d heef t aangegeven . I X 48 8 Nogmaal s he t wape n va n Suriname . X 8 5 He t eind e va n d e legend e Dahlberg-Baron . X 16 5 Zinnebeelde n e n motto' s va n eenig e West-Indisch e koloniën . X 22 8 „Sneki-koti" . X I 58 1 -Iet s ui t d e geschiedeni s va n d e rijstcultuu r i n Suriname . XI I 10 7 Dr . Constanti n Herin g e n Christiaa n Johanne s He rin g *) . XI I 14 7 Lucie n Wol f e n d e Joodsch e kolonisati e i n West-Indië . XI I 59 1 Va n slaa f to t ge^esheer . XII I 14 7 Ho e he t eilan d Sin t Maar te n wer d verdeeld . XII I 16 8 Bande n tussche n Zuid-Afri k a e n Surinam e i n vroege r eeuwen . XII I 26 9 D e famili e Halewij n va n d e Werv e i n Suriname . XIII58 1 D e tite l Excellentie . XI V 17 9 — Juliu s Constantij n Rij k (gouverneu r va n Surinam e 1839-1842) . XI V 20 6 — Gegeven s omtren t he t o p 3 1 Augustu s 192 8 t e Paramari b o onthuld e standbeel d va n Har e Majestei t d e Koningin , te r gelegenhei d va n haa r zil vere n regeeringsjubileum . X V 1 1 — Gegeven s omtren t he t ge schen k te r gelegenhei d va n he t 25-jari g huwelijksfees t va n he t Koninklij k echtpaa r doo r d e bevolkin g va n Su rinam e aangeboden . X V 1 8 — D e inbezitnemin g va n he t Fransch e gedeelt e va n Sin t Maarte n doo r d e Nederlan ders . X V 28 0 — Stichtinge n e n fondse n i n d e West . X V 890 ; XV I 1 — He t Nederlanderscha p i n 'Surinam e e n Curasao . XV I 20 5 — He t Boschnegerslo t (kla vierslot) . Zij n oorspron g e n toepassin g *) . XVI I 22 8 — Muse a inWest-Indië.XVII I 18 9 — He t wape n va n Suriname . XVII I 15 7 — He t goude n jubileu m va n d e West-Indi a Committe e Circular . XVII I 19 8 — D e Crynssenherdenkin g i n 1917 . XVII I 27 6 — He t Mico-onderwij s o p Ja maica . XVII I 31 2 — Thoma s Eduar d Penar d f . XI X 5 — D e plaat s va n de n Creoo l i n d e literatuu r va n Suriname . XI X 20 8 — Surinaamsch e journalis tiek . X X 88 , 6 5 28 9PAGE 1

6 0 LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N — , — Li/ e i n a Haitia n FaZlew . Ne w Yor k e n Londen , 1987 . XX I 82 4 (C . H . d e Goeje) . Heyligers , J . C . Th . G . J. , zi e Johnston , Si r Reginal d St.. HIB B DINASO , 7 Me i 1988 , weekbla d onde r leidin g va n Jori s va n Severen . X X 25 4 (B . d e Gaa y Fortman) . Hingston , Majo r R . W . G. , „Th e Oxfor d Universit y Ex peditio n t o Britis h Guiana" . TH E GEOGRAPHICA L JOUR NAL . Vol . LXXVIno . 1.1930 . XI I 44 1 (H . D . Benjamins) . Holdridge , Desmond , Escap e to tfc e Tropics . Ne w York , 1987 . XX I 82 5 (C . H . d e Goeje) . Hollander , Dr . A . N . J . den , D e JandehjTc e arm e o/anke n i n fcet zuide n de r Fereenijd e Sto ten . Ee n sociaal-historisch e e n sociografisch e studie . Gro ningen-DenHaag-Batavia , 1988 . XVI I 26 6 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . Holmes , W . H. , Handooof c o / ^borijfina ï America n ^4nti guiiies . Par t I . Introduc tio n Th e Lithi c Industries . Washington , 191 9 (Smithson ia n Institution . Burea u o f America n Ethnology . Bulle ti n 60) . II I 5 8 (Dr . H . te n Kate) . Honder d jaa r Curapao . 754 2 7 2 Januar i 1942 . Uitgav e Zus ter s Franciscanessen . Moe derhui s „Mariadal" . Roosen daal . XXI V 28 6 (B . d e Gaa y Fortman) . Honor é Naber , S . P . L'— , Jo hanne s d e Lae t /acrtyc/ c Fer feaei «a n d e Ferrie/tfinge n de r Geoctrot/cerd e PPest-indisc/i e Compagni e i n derMie n 6oe c/ccn . Eerst e deel.Boe k I—II I (1624-1626) . 's-Gravenhage , 1931 . (Linschoten-vereeni ging , dl . XXXIV) . XIII87 9 (Joh . F . Snelleman) . Tweed e deel . Boe k IV-VI I (1627-1630) . XI V 81 5 (Joh . F . Snelleman) . Derd e deel . Boe k VIIIX (1631-1683) . XV I 26 6 (W.R . Menkman) . zi e verde r Warnsinck , J . C . M . j «o n Beawtofe n un d ^ i m Dienst e de r NiedeWandisc/ie n TPesf wn d OsMndiscfee n üCompa


PAGE 1

4 2 TREFWOORDENLIJS T KIKKERT , ALBER T — , (1762 1919) . I X naas t 1 6 KRAYENHOFF , C . R . TH . — , (1758-1841) . I X naaB t 48 2 LAN8BEROE , R . F . C . VA N — , (1840-1878) . I X naas t 1 6 MADURO , Ö . E . L . — , (1814 1888) . X I naas t 46 4 MULLE R J.AZN. , DS . J . — , (1771-1842) . I X naas t 1 7 QUARTEL , H . W . D E — , (178 8 -1868) . I X naas t 87 8 RADERS , R . F . BARO N VA N — , (1794-1868) . I X naas t 1 6 RAMMELMA N ELBEVIER , JHR . MR . I . J . —,(1770-1841) . I X naas t 1 6 RICARDO , MR . MORDEOHA Y —,(1771-1842).II I naas t 29 6 ROJBR , FRANS . I X naas t 43 2 SLOBBE , B . W . T . VAN . X I naas t 39 1 UYTRECHT , C . L . VA N — , (1786-1862) . I X naas t 87 8 WOUTERS , G . J . J . XVII I naas t 8 2 Poriuj/ees e faalreste n zi e Papia mento . Prafctm/ns , KRONIEK . XXI80 1 ProJestanfscJi e gemeent e o p Cu rasao , Konin g Wille m I e n d e — , Prof . dr . L . Knappert . VI I 19 8 [protestantscTie ] j/emeent e o p Cu rasao , Wigbol d Rasvei t e n zijn e — , L . Knappert . XX I 1,8 8 PUBLICATIEBLAD , D e klappe r o p he t — , P . Noordenbos . XX I 290 ; zi e oo k dinj . Puert o ric o i n 1625 , Ee n aanva l op , — , KRONIEK . XX I 125 ; zi e oo k Port o rico . raadjeuers , Veelhei d va n — , KRONIEK . XXI I 8 2 RADER S i n Curasao , Twe e ver zoekschrifte n aa n de n Ko nin g ove r d e landbouwpoli tie k va n gouverneu r VA N — , B . d e Gaa y Fortman . XVII I 82 1 [Badio-utteendtnj/ ] 7 Januar i [1937 ] t e Willemstad , KRO NIEK . XVII I 886 ; zi e oo k Cu r o ?re . RASVEI T e n zijn e gemeent e o p Curaca o 1780-1757 , WIG BOL D — , L . Knappert . XX I 1,8 8 reale n e n stuiver s va n 182 1 e n 1822 , D e Curacaosch e —,Dr . J . W . A . va n Hengel.XX22 8 recftter%'fc e TTUIC M zi e hocen wnndsc/i e etiandero ; zi e oo k plan Jas ; j i n Curacao , D e — (mr . W . M . A . Weitjens) . X V 252 ; zi e oo k 6o«enunnd sch e eilanden ; fcolonie; prafc tm)'ns ; rec/iindscA e eilanden ; recfttsoedeelino/ . Bed e o p 1 0 Jun i 191 9 te r aan vaardin g va n he t bestuu r ove r d e koloni e Curasa o uit gesproke n doo r de n nieuwbe noemde n gouverneu r Helf rich . I a 82 8 — doo r gouverneu r mr . N . J . L . Brantje s o p 1 8 Octobe r 192 1 i n de n Koloniale n raa d uitgesproke n te r aanvaar din g va n he t bestuu r ove r d e koloni e Curacao . Il l 44 6PAGE 1

5 8 LIJS T VA K BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N Gower , Charlott e D. , „Th e Norther n an d Souther n Af filiation s o f Antillea n Cultu re" . MEMOIR S O F TH E AMER ICA N ANTHROPOLOGICA L AS SOCIATIO N no . 85 . Menash a Wis. , 1937. X 4 4 (H.tenKate) . Grol , G . J . van , D e ^rondpoit tief c i n Ae É PFest-indiscfo e do mei n de r G'eneraZitetJ . Ee n fcistorisc/ie «tttdie . Algemee n historisch e inleiding . 's-Gra venhage , 1984 . XVI I 20 6 (W . R . Menkman) . Grutterink , Prof . ir . J . A. , zi e GEDENKBOE K 1684-1984 . Haebler , Ruth , „Di e geflochte ne n Hangematte n de r Natur völke r Südamerikas" . ZEIT 8CHR . F . ETHNOLOOIE , 1919 . 1 6 48 7 (Joh . F . Snelleman) . Hall , Dr . C . J . J . van , He < Xo Zoniaa Z instituu t t e /ïwister dam . Wording , werfcino ; e n toekomst . Amsterdam , 1941 . XXI I 25 8 (B . d e Gaa y Fortman) . Hal l Holde n M.D. , William , „Civilizatio n an d sudde n death" . NATURA L HISTORY , Dec . 1938 . Ne w York . XX I 82 6 (C . H . d e Goeje) . HANDBOEKJ E VOO R SURINAM E E N CURACA O 1988 . Samenge stel d doo r d e West-Indisch e kame r i n samenwerkin g me t d e Vereen . „Burea u voo r handelsinlichtingen " t e Am sterdam . X X 25 4 (B . d e Gaa y Fortman) . HANDBOOK S prepare d unde r th e directio n o f th e historica l sectio n o f th e Foreig n Office . Londen , 1920 ; no . 18 4 intro ductio n t o t/i e Guian a CoZonies , 18 5 Britis h Guiana , 18 6 Dutc h Guiana , 18 7 Frenc h Guiana . Il l 58 8 (H . D . Benjamins) . HANDBOOK , TH E BRITIS H GUIAN A — 1922 . Containin g genera l an d statistica l infor matio n concernin g th e colo ny , it s industries , manufac ture s an d commerce . George town . V I 18 5 (H . D . Benja mins) . HANDELSADRESBOE K 192 9 voo r Ned . West-Indi ë (eerst e uit gave) . Samengestel d doo r d e vereenigin g „Burea u voo r handelsinlichtingen" . Am sterdam . X I 47 7 (B . d e Gaa y Fortman) . Derd e uitgav e 1982 . XI V 29 4 (B . d e Gaa y Fortman) . Harders , C . L . Bijdrag e to t d e fcennis va n d e Curacao-aZoë n e n ca n haa r opsporina . Delft , 1940 . XXII I 9 2 (C . W . Wil ling e Prins-Visser) . Harloff , A . J . W. , #e n raa d va n expert s voo r NederZandsc h overzee . 's-Gravenhage,(1981) . XII I 57 6 (B . d e Gaa y Fort man) . Harlow , V . T. , zi e Raleigh , Si r Walter . Hass , Hans , Ï7nte r KoraZZe n un d Haien . ^46enteue r i n de r Carioische n See . Berlijn , 1941 . XXI V 12 1 (P . Wage naa r Hummelinck) . Have , O . ten , e n dr . L . M . G . Kooperberg , D e aard e e n haa r voZ&en . ^ardrtjTcsfcundi g Zeer fcoefc. Dee l II I (B ) Neder landsc h Oost e n West-Indië . Geographisc h e n economisch . Rotterdam , 1924 . V I 47 2 (H . D . Benjamins) . Heiman , Albert , Zuid-zuid west . I X 18 0 (G . J . Staal) .PAGE 1

4 4 TREFWOORDENLIJS T SPENGLER , Geschiedkundig e sprokkelinge n II , WILLE M AUGUS T (VAN) , B . d e Gaa y ^ Fortman . XXI V 27 8 SprofcfceZinge n o p he t terrei n de r geschiedeni s va n d e Ne derlandsch e Antillen , W . R . Menkman . XVI I 65 ; zi e oo k ^ g va n Curacao , B . d e Gaa y Fort man . XV I 209 ; XVI I 185 ; XVII I 85 ; XI X 129 ; X X 284 ; XX I 887 ; XXI I 808 , 82 1 aafsrec/ U va n Curacao , Ee n aanvullin g va n Bordewijk s Ontstaa n e n ontwikkelin g va n he t — , Mr . B . d e Gaa y Fortman . VI I 505 ; zi e oo k bestuursinrichting ; Bestuurs i 77jg g staatsrec/itehyf c uraat/stufc , Ee n — , Dr . B . d e Gaa y Fortman . II I 88 7 — , No g ee n — , Dr . B . d e Gaa y Fortman . II I 68 7 Stafiaanscft e toestande n i n d e XVIIId e eeuw , W . R . Menk man . X V 28 , 10 5 stooffiraorthyn , Wee r ee n nieu w e — , UI T D E PERS . I a 422 ; zi e oo k scfceepwzartZyn . StrooftoedenrZectotni?»e r Aetd , KRONIEK . XI X 12 8 SiruispogeZfcwjeefcertj' , UI T D E PERS. " I a 14 9 y o p Dr . Th . Lens . 1 6 8 stoiver s zi e reaZen . STUYVESANT , Iet s ove r PETE R — , S . Kalff . VII I 51 7 / , Curacao , zij n naa m e n zij n — , W . R . Menkman . XVII I 8 8 — va n Curacao , D e — , M . D . Latou r O.P . XVII I 28 1 — , D e Nederlandsch e — , KRO NIEK . XXI188 , 86 8 — zi e oo k .NedeWana'sch ; Papia mento^) . tentoonsteZZin g o p he t Rijksar chief , D e — , B . d e Gaa y Fortman . XV I 128 ; zi e oo k Bi;beZtentoonsteZZing . toestonden, Curacaosch e — , Naa r aanleidin g va n he t laatst e Versla g va n Bestuu r e n Staat , W . R . Menkman . XI I 5 8 Trinida d zi e emigratie . troebeZen , Curacao'sch e —,[178 1 -1740] , S . Kalff . XII I 8 0 Tweed e .Kamer , I n d e — , KRO NIEK . XXI I 8 1 n , Nieuw e — , KRONIEK . XX I 801 ; zi e oo k middeZen ; rekening . URBINA , W . R . Menkman.XX I 24 0 —' s overva l i n 1929 , Ee n oog getuig e ove r — , B . d e Gaa y Fortman . XXII17 0 FenezweZa , i n 1921 , Ee n bezoe k va n de n Gouverneu r va n Cu raca o [O . L . Helfrich ] aa n — , M . A . Evers . V . 81 8 Ferbeterin g aanbiedin g va n stukke n aa n de n Koloniale n raad) , KRONIEK . XI X 19 2 verdedigin g va n Curaca o bezon gen , D e — , (1800) , C . P . Amelunxen . XV I 250 ; zi e oo k Pam/Zetten . Fereenigin g va n ambtenare n zi e ambtenaren . uergadering , rech t va n — , zi e Ferfeiezingen , KRONIEK . XI X 155 , 192 , 251 ; X X 60 ; zi e oo k candidaateteüing ; Ge -PAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N ven s bewerk t doo r he t be stuu r va n d e afd . va n OOS T E N WES T aldaar) . 's-Graven hage . XVII I 28 4 (Fred . Oud schan s Dentz) . CURACAO . 4d e uitgav e (1989) . Koninklijk e vereenigin g OOS T E N WEST . 's-Gravenha ge . XX I 88 1 (J . L . Stoi t Dijck) . CUBACAO . NETHERLAND S WES T INDIES . Touris t Guid e issue d b y th e Chambe r o f Commer ce . XVII I 12 4 (W . R . Menk man) . CURACAO . NETHERLAND S WES T INDIES . Touris t Guid e issue d b y th e Chambe r o f Commer c e (1989) . XX I 83 1 (B . d e Gaa y Fortman) . Dahlhaus , G . J . M. , Monseigr neu r .Martinu s Joanne s Nie toindt . Eerst e .dpostoiisc n Fi cari s ca n Curacao . Ee n ie tiensscnets . 2 7 ^uo . i&?4 Jan . 7560 . Maasbode , z.j . V I 42 7 (B . d e Gaa y Fortman) . Danforth , Stuar t T. , „Th e Bird s o f Saba" . TH E JOUR NA L O P AGRICULTUR E O F UNIVERSIT Y O F PUERT O RI CO . 1989 . XXI I 85 2 (P . Wa genaa r Hummelinck) . Dean , A . L. , zi e Mc . Donald , J.F . Debrot , Cola , Mi/ n zuste r d e neoerin . Rotterdam , 1985 . XVI I 27 1 (W . R . Menkman) . Denucé , Dr . J. , ,4/rifc a i n d e X Fid e eeuu > e n d e nande Z »a n Antwerpen . Documente n voo r d e geschiedeni s va n de n handel . II . Antwerpen , 1987 . X X 87 5 (W . R . Menkman) . Domain e colonia l /rancais , Le , suiv i d'u n aperc u genera l su r le s colonie s étrangères . His toire , industrie , vie , coutu mes , beaux-arts . Tom e pre mier . Parijs , 1929 . XI I 18 7 (Joh . F . Snelleman) . Douglas , Charle s E. , ücpor f o n tn e cultivation , treatmen t an d prospect s o / ric e i n Britis h Guiana . XI V 35 5 (H . G . Brandon) . Duyvis , Gud a E . G. , „Mexi caansch e Mozaieken" . MAANDBLA D VOORBEELDEN D E KUNSTE N TEVEN S ORGAA N DE R VEREENIGIN G VA N VRIENDE N DE R AZIATISCH E KUNST , 12d e jrg . no . 12 , 1985 , Amsterdam . XVII I 18 8 (Jhr . L . C . vanPanhuys) . ECONOMISC H STATISTISCH E BE RICHTEN , 4 Me i 1988 . X X 25 4 (B . d e Gaa y Fortman) . S . Bruyning , „Eenig e aan teekeninge n ove r de n sociaa l economische n toestan d va n Suriname" . Mr . W . J . va n Balen , „Eco nomisch e lotgevalle n vanCu racao" . Dr . D . Fernandes , „Iet s ove r d e economisch e beteekeni s va n de n landbou w i n Suri name" . L . F . Jansen , „Munt e n bankweze n va n Curacao" . Mr . S . Reitsma , „He t bank weze n i n Suriname" . H . P . Schliesser , „He t goud bedrij f i n Suriname" . Fred . Oudschan s Dentz , „D e economisch e beteekeni s va n he t bauxietbedrij f i n Suri name" . Uitvoe r e n havenverkee r va n he t gebiedsdee l Curacao . Economisch e toestan d va n Suri -PAGE 1

8 TREFWOORDENLIJS T «oordracfc i t e Leipzi g ove r West-Indië , Ee n — . X I 48 8 «OJ/ajrtën , Ee n trit s va n oude— , 'Joh . F . Snelleman . XI I 88 9 rraojrstwfcfce n te n opzicht e va n onz e Wes t anderhalv e eeu w geleden , Kolonial e — , A . Hallema . XX I 78 , 10 8 Freemdeïï»<7e n i n he t Westindi sch e leger.S . Kal f f . I X 16 1 F(nj7ietds)B(ond ) zi e .E(cono misc/i e )ö(ond) . wape n voo r Surinam e e n Cura cao , Ee n afzonderlij k — , Jhr . L . C . va n Panhuys . I o 17 5 (verbeterin g I o 848 ) West-indiër s zi e Fereenijjring . TFes<-indisc/i e compagni e zi e UBSELINCX . TPesMndiscfc e fcatender 1920 . 1 6 18 9 TPesf-indisc/i e fcawier, UI T D E PERS . I a 148 ; zi e oo k Zeuentóende-eewwscTt e concur rente n de r Nederlander s i n d e West , C . K . Kesler . VII I 43 7 2iZt)erüZoo « ( 9 Sept . 1628 ) *) , D e veroverin g va n d e — , C . K . Kesler . X 19 3 — , No g iet s ove r d e — , C . K . Kesler . X 88 2 nderzoe/cin<7e n zi e e n .zoöJoaiscA e on derzoe/cin^en . B . SUEINAM E g de r Surinaam sch e rivieren , D e — , Dr . H . va n Cappelle . I a 87 5 [AANVAARDINGSREDE] , Red e doo r gouverneu r mr . A.J . A . A . baro n va n Heemstr a o p 2 3 Me i 192 1 i n d e Kolonial e state n uitgesproke n te r aan vaardin g va n he t bestuu r ove r d e koloni e Suriname . II I 17 8 ./ianraardinosred e va n gouver neu r dr . A . A . L . Rutger s i n d e Kolonial e state n o p 8 0 Me i 1928 . X 18 6 aardeten zi e sZanaenoeeJ . acfrteWyTcTiei d deze r Nederland sch e kolonie , Surinam e e n d e oorzake n va n d e — , Fred . Greiner . I I 285 ; zi e oo k I I 54 8 iS e eeuw , Surinam e i n d e — , Prof . dr . A . A . va n Schelven . I V 6 5 ic526 , D e Nederlandsch e regee rin g tegenove r d e koloni e Su rinam e i n — , Jhr . L . C . va n Panhuys . VII I 46 8 ^4dre. s de r Kolonial e state n d.d . 1 4 Me i 192 6 (i n zak e d e wel vaar t v . Suriname) . VIII140 ; zi e oo k jBosc/tnejers ; request . AERSSE N VA N SoMMELBDyCK , VA N — , zi e trieven ; orond 6 ï Z i g /carteeringi . .4/afc a zi e J B .4/rifcaansc7 i zi e .4/nA:aansdi e reste n zi e Creotew a/s/amwnng i zi e Boscfonegers . j4Z6ina , Schetsje s ui t — , Ha ral d Schütz . VI I 271 ; VII I 899 , 47 3 ALGEMEE N NEDERLANDSC H VERBOND , UI T D E PERS . I a 88 4


AchterkaftInhoudLijst van boeken en tijdschriftartikelenLijst van schrijvers met onderwerpenTitelbladTrefwoordenlijstVoorkaftPAGE 1

TREFWOORDENLIJS T SPRANGER , QUIRIJ N — . Jhr . L . C . va n Panhuys . XI I 58 5 Sprofc&eZinge n ui t vergeeld e bla de n va n ee n eeu w geleden , ,A . Hallema , X V 87 1 siaatedeeien , He t amendement Marchan t o p art . 9 4 va n d e grondwe t va n 191 7 e n d e West-Indisch e — , Dr . mr . F . M . d a CostaGomez . XVII87 4 staatsrecht , Oo k Westindisc h — , Jhr . L . C . va n Panhuys . XX V 87 6 Stetm/ond s voo r studeerende n ui t West-Indië . I V 574 ; zi e oo k [S , West-Indisch e — , Joh . F . Snelleman.1117 7 — , D e West-Indisch e afdeelin g o p d e Arnhemsch e — , Joh . F . Snelleman . X 27 5 — , T e Parijs , Surinam e e n Cu raca o o p d e international e kolonial e — , C . K . Kesler . XII I 188 ; zi e oo k KoZoniaa Z To&aao . Ee n vergete n Neder landsch e kolonie , C . K . Kes ler . X 52 7 — . Ee n bijdrag e to t d e geschie deni s de r Nederlandsch e ko lonisati e i n tropisc h Amerika , W . R . Menkman . XX I 218 , 805 , 869 ; XXI I 88 , 97 , 12 9 — zi e oo k Ta6ago . toeraMigJieid , Ee n — (plan Deterding) , Joh . F . Snelle man . VI I 16 5 TortoZa , W . R . Menkman . X X 17 8 tropisch e geneeskunde , Fond s to t bevorderin g va n weten schappelijk e onderzoekinge n o p he t gebie d de r — , UI T D H PERS . I a 28 9 tropisch e fcZimaat, D e invloe d va n he t — , (Prof . dr . C . Eykman) . V I 14 1 uitgawen , Twe e belangrijk e — , (1 . A . Wright , NederZandsch e zeevaarder s o p d e eilande n i n d e Carat6isch e se e e n aa n d e frwsf va n Coïumoi a e n Fene gedurend e d e ;are n 762 / ( ) I e n G . J . va n Grol , D e o/rondpoh'(ief c i n he t TFesf indisc/i c domei n de r GeneraZt


PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N 8 7 Surinam e e n Curaca o o p d e international e kolonial e ten toonstellin g t e Parijs . XII I 18 8 No g iet s ove r Mari a Sibyll a Menan . XII I 16 5 Twe e populair e vruchte n va n Curacao . Oranjeappele n e n pinda's . XII I 24 1 Twe e Curacaosch e gouver neur s (Ja n e n Jonatha n va n Beuninge n 172 0 e n 1716 1720) . XII I 82 5 Ee n paa r opmerkinge n (naa r aanleidin g va n W . R . Menkma n „Nederlan d e n Su riname" , XII I 865,885,569) . XII I 58 4 r Heef t Columbu s St . Maar te n ontdekt ? XI V 7 6 N a 10 0 jaar . Brande n i n Paramarib o *) . XI V 16 4 Bacove n i n Suriname . XI V 21 6 I n memoria m Mr . dr . C . F . Schoc h •) . XI V 83 9 Graa f Vo n Zinzendor f i n Holland . X V 1 Javane n i n Surinam e reed s i n he t jaa r 1714 ? X X 27 0 Ee n Moravisch e zuste r ui t d e 18 e eeuw , Ann a Maria , Kersten , geb . Ton n 1728 1807 . XX I 20 6 Ui t d e eerst e dage n va n de n West-Indische n slavenhan del . XXI I 17 5 Slavenopstande n i n d e West . XXI I 257 , 28 9 Martinique . D e geboorte plaat s va n ee n keizerin . XXII I 11 2 Trinidad , he t grootst e e n schoonst e de r klein e Antil len . XXII I 25 7 Martinique . D e ontdekkin g e n d e naa m va n he t eiland . XXII I 84 0 — Moeilijkhede n me t betrek kin g to t eedsafleggin g e n he t drage n de r wapene n i n Ber bic e i n d e 18d e eeuw . XXI V 12 9 — Barbados . Eenig e aanteeke ninge n omtren t d e geschiede ni s va n he t eiland . XXI V 20 1 — Joh n Gabrie l Stednian . (Eenig e aanteekeninge n om tren t zij n geslacht , loopbaa n e n werkkring) . XXI V 85 8 —Boekbesprekingen . VIII288 , 427 ; X827 ; XX I 5 6 K(EULEMANS)-H(ÖWELER) , H. , Boekbespreking . XX I 24 9 KLEI N m.i. , DR . W . C , Econo misch e binnenlan d penetra ti e i n d e vie r Guyana' s *) . XXI I 1 KLER K CSSR. , C . DE , D e Britsch-Indiër s i n Suriname . XXI V 9 7 KLERK , J . A . DE , He t petro leumbedrij f o p Curacao*) . II I 26 7 KLEYNTJE S S . J. , J. , He t Apos tolisc h vicariaa t va n Cura cao . XII I 12 8 KLUVERS , B . J. , D e verzeke ringska s va n d e firm a C.Ker ste n e n Co . t e Paramaribo . If c 15 7 — He t Surinamevraagstuk . II I 52 1 — Ee n wegtrac é doo r he t moe ra s naa r Coronie . II I 64 1 — Beschouwinge n ove r he t rapport-Pyttersen . I V 48 1 — No g een s he t rapport-Pyt tersen . I V 65 3 — zi e oo k KASTELEYN , J . S . C . KNAPPERT , PROF . DR . L. , KO -PAGE 1

6 6 LIJS T VA N BOEKE N B S TIJDSCHRIFTARTIKELE N Caracas , 1928 . X I 28 7 (C . H . d e Goeje) . Ommeren , H . van , zi e Tiel , P . H . van . Oppenheim , J . D. , „Ontwikke lingsmogelijkhede n va n ee n Citrus-Cultuu r i n Suriname" . Mededeelin g no . 2 . va n he t DEPARTEMEN T VA N LAND BOUW-ECONOMISCH E ZAKE N I N SURINAME . Paramaribo , Maar t 1989 . XX I 82 7 (W . R . Menkman) . Oudschan s Dentz , Fred. , e n Herm . J . Jacobs , Onz e PFes t t n BeeZ d e n PVoord . Platenal buin . 2d e druk . Amsterdam , 1929 . X I 47 9 (W . R . Menk inan) . — , — Corner s va n ,4ersse n ra n SommekdycA; . Ee n èeZangri/' fce /iPAGE 1

7 8 LIJS T VA N SCHRIJVER S HE T ONDERWERPE N zijn e general e kaar t va n Su rinam e *) . I I 89 7 — D e Surinaamsch e grond brieve n te n tijd e va n gouver neu r Va n Aersse n va n Som melsdyck . I I 59 8 — Verlate n plantage s i n Suri name . I I 68 9 — Gouverneu r Temming' s plantag e Ber g -en-da l bi j de n Parnassusber g i n Suri name . II I 8 1 — Surinaamsch e plantage-in ventarisse n ui t he t tijdper k 1718-1742 . II I 82 5 — Een e geschiedeni s va n Hol landsc h Brazilië . II I 87 1 — Aanwijzinge n voo r planta ge-ondernemin g i n Surina me . 1785.I V 5 8 — Ove r bodemgesteldhei d e n suikerplantage-exploitati e i n Surinam e 176 5 (volgen s d e annotatio n va n gouverneu r Ja n Nepveu) . Me t ee n na schrift . I V 84 1 — D e brieve n va n gouverneu r Va n Aersse n va n Sommels dyc k aa n directeure n de r so ciëtei t va n Surinam e ui t he t jaa r 1684 . V 424 ; V I 41 , 598 ; VI I 176 ; X I 26 8 CAPPELLE , DR . H . VAN , He t la g e kustgebie d va n Suriname . I a 4 9 — D e zand e n schulpritse n i n he t kustgebie d va n Surina me . I a 81 1 — D e aanslibbinge n de r Suri naamsch e riviere n *) . I a 87 5 COHE N HENRIQUEZ , IR . P. , I s groote r bloe i va n West-Indi ë mogelijk ? XV I 88 7 — e n DR . D . C . HESSELING , Papiaments e e n Negerengel s e spreekwoorden . XVI I 16 1 — e n DR . D . C . HESSELING , No g enig e Papiaments e spreekwoorden . XVII I 8 2 —Zeewaterverwerking . X X 82 1 COMVALIUB , THEOD . A . C , ECO nomisc h Surinam e e n he t loonstelsel . I X 44 9 — Economisc h Suriname . XII I 14 4 — He t Surinaamsch e neger lied : d e banj a e n d e doe . XVI I 21 8 — Twe e historisch e liedere n i n Suriname . X X 29 1 — Ee n de r vorme n va n he t Surinaamsch e lie d n a 1868 . XX I 85 5 COOL , P. , D e geneeskundig e diens t i n Suriname . V 65 8 — D e nieuw e afdeelin g va n he t militai r hospitaa l t e Para marib o voo r besmettelijk e ziekte n *) . V I 48 8 COST A GOMEZ , DR . MR . F . M . DA , He t amendement-Mar chan t o p art . 9 4 va n d e grond we t va n 191 7 e n d e West-In disch e staatsdeelen. X VII87 4 COUTINHO , D. , Schorsin g va n kolonial e verordeningen . V I 56 1 DECKERS , MR . DR . L . N. , Ee n studierei s naa r d e West . XX I 65 , 97 , 129 , 198 , 25 7 DELLAER T 0.P. , P . R. , Aruba' s verlate n goudvelden . VII I 58 9 DEURE , A . VA N DER , Rechtsze kerhei d va n de n grondeigen do m i n Suriname . 1 6 19 3 DEVENTER , S . VAN , D e han delsomze t va n d e koloni e Curacao . Il l 20 5 — Drankverbrui k i n Suriname . V 6 8PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 1 7 me , D e — , G . J . Staal . II I 54 5 üagelsZa g i n Suriname , UI T D E PERS . 1 6 27 8 HALEWIJ N VA N D E WERV E i n Suriname , D e famili e — , Fred . Oudschan s Dentz . XII I 53 1 Aande i e n nijverhei d i n Surina me , Vereenigin g voo r — , UI T D E PERS . 1 6 276 ; zi e oo k in e n uitooer . /iandeZs6eirefcfcin(7e n va n Suri nam e me t d e Amerikaanach e republiek , D e eerste—,Fred . Oudschan s Dentz . XXIV19 8 fcandeZsöeicefjingf 1688-1712 , Su riname' s — , Mr . B . Bylsma . 1 6 4 8 HEEMSKER K i n Suriname , D e famili e VA N — , Fred . Oud schan s Dentz . X X 82 7 HEEMSTRA , VA N — , zi e Brie/ ; Beden . HEIDENWERELD , BERICHTE N UI T D E — , (dansen) . I a 7 4 HELMAN ; Zuid-zuid-west , AL BER T — , G . J . Staal . I X 18 0 iïendriAtfo p zi e reis . HERIN G e n CHRISTIAA N JOHAN NE S HERIN G *) , DR . CON STANTIJ N — , Fred . Oud schan s Dentz . XI I 14 7 HERLEIN' S beschrijvin g va n Surinam e zi e NEPVEU . /leroverinjj r va n Suriname , D e — , Mr . F . G . Schalkwijk , (toespraa k to t d e „Haags e Jongerengroep " de r Kon . ver . OOS T E N WES T te r gele genhei d va n „Crynssenda g 1937") . XI X 4 4 iïerrnfcwtfie r nederzettin g leidin g 78 , H . Schütz . XV I 27 3 Herrn/iMHer s i n d e oerwoude n va n d e Boven-Surinam e *) , West-Indisch e Gid s He t zendingswer k de r — , H . Weiss . I a 10 2 — ) i n Suriname , D e evangeli sch e o f Moravisch e broeder gemeent e (D e — , W . D . H . baro n va n Asbeck . I o 19 7 — onde r d e Indiane n i n Berbic e e n Surinam e 1788-1816*) , D e zendin g de r — , H . Weiaa . I I 86 , 109 , 187 , 24 9 — zi e oo k [Dansen] ; Etan^eït scfe e 6roederyemeenfe ; Mora visch e msier ; reis ; scholen ; werzefcerinj/sfca s ;ZINZENDORP , VO N — . fJerrnfcuMerzendinj , Spore n va n tweehonder d jaa r — , H . Schütz . XVI I 22 1 [HESHUYSEN , F . VAN] , zi e ar chie/ . Hoeu e maafschappt)' , D e proef nemin g va n d e Surinam e — , H . G . Brandon . XVII I 29 8 honin g al s exportproduc t *) , Surinaamsch e — , Dr . P . A . Rowaan . XXII I 28 9 HORSTMANN , Dr . F . W . R . — , Fred . Oudschan s Dentz . XXII I 8 1 ffortes Surinamensis , D e — , Fred . Oudschan s Dentz . XXI I 33 4 hospitaa l t e Paramarib o voo r besmettelijk e ziekte n *) , D e nieuw e afdeelin g va n he t mi litai r — , P . Cool . V I 48 8 e n planken , Joh . F . Snelle man . I V 43 7 , Onderzoe k va n Suri naamsc h — . II I 6 8 — va n Suriname , Velerle i — , Joh . F . Snelleman . VIII421 ; I X 48 8 — voo r finee r e n triple x *) , Su rinaamsc h — , Ir . W . Spoon . XX V 3 3PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 8 9 KRONIEK , B . d e Gaa y Fort man . XVII I 834 , 378 ; XI X 25 , 60 , 122 , 153 , 191 , 219 , 251 ; X X 80 , 60 , 91,125 , 156 , 285 , 815 , 849 , 380 ; XX I 28 , 61,98,125,155,186,252,298 , 888 , 868 , 897 ; XXI I 81,59 , 94 , 127 , 15 4 fcrijjsmacfct i n Curacao , Eenig e aanvullinge n o p d e ENCYCLO PAEDI E VA N WEST-INDIË , D e — , C . R . Weytingh . X X 87 2 LAAR , JOA N WILLE H CLAU S VA N — , KRONIEK . XXII15 6 (zi e oo k V I 169 ) Laescfcermin(7, KRONIEK . XX I 33 4 Lw


PAGE 1

9 8 LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N naamsch e schole n va n d e Evangelisch e broederge meente . If r 43 0 Twijne n e n spinnen . 1 6 50 0 West-Indisch e tentoonstel ling . I I 17 7 Chineesch e immigrante n i n Suriname . I I 22 5 Onderzoe k va n Surinaamsc h hout . II I 6 3 Hou t e n planken . I V 43 7 Surinam e voo r jongelieden . V I 2 1 Ee n Surinaamsc h pape gaaien-boek . VI I 7 Trocadéro . VI I 12 1 Ee n toevalligheid . VI I 16 5 Surinam e i n beeld . VI I 28 6 Surinam e i n d e collectie Six . VI I 44 0 Walte r E . Both . VII I 31 5 Velerle i hou t va n Suriname . VII I 421 ; I X 48 8 Thrips . VII I 48 0 Surinaamsch e muskieten . 1X4 8 Indiane n e n negers . I X 28 0 Neger s i n Negerland . I X 82 8 D e West-Indisch e zaa l i n he t museu m va n he t Kolo niaa l instituut . X 14 9 D e West-Indisch e afdeelin g o p d e Arnhemsch e tentoon stelling . X 27 5 Wa t d e expediti e va n Cor neli s Evertse n i n Surinam e deed . X 82 3 He t snijwer k de r negers . X I 4 1 He t sprookj e va n ee n goud lan d *) . X I 21 9 Surinaamsch e produkten . X I 57 8 Fransc h Guiana . XI I 18 7 Boome n e n hout . XI I 19 8 — Indiane n va n Zuid-Britsc h Guiana . XI I 24 8 — Britsch-Indiër s i n Surina me . XI I 29 1 — Ee n trit s va n oud e voya giën . XI I 88 9 — D e Linschoten-vereeniging . XII I 27 5 — D e Nederlander s i n Guine e e n i n Brazilië . XII I 88 1 — Meetkundig e aardrijkskun de . XII I 57 9 — D e kaar t voo r onze n tijd . XI V 4 8 — Dr . H . va n Cappell e (over lede n 2 4 Aug . 1982) . XI V 22 5 — Dr . H . D . Benjamins . Over lede n 2 8 Januar i 1988 . XI V 88 7 — Stuipman d e n werpnet . X V 20 1 — Ziele n i n soorten . X V 34 4 — Batak s e n Bataks . XV I 11 9 — Boekbespreking . I i 487 , 488 , 500 ; I I 632 ; II I 271 ; V I 127 , 277 , 377 ; VII I 421 , 480 ; I X 43 , 230 ; X 323 , 417 ; X I 41 , 219 , 578 ; XI I 187 , 198 , 248 , 291 , 889 ; XII I 831 , 379 ; XI V 315 , 344 ; X V 877 ; XVI119 , 266 ; XVI I 5 8 SNELLEN , E. , Ee n oordee l ove r Surinam e va n geruime n tij d geleden . I a 21 6 SPIRLET , F . E. , Werkzaamhe de n o p topografisc h e n ka dastraa l gebie d i n Surinam e va n 1911-1920 . I V 618 , 68 9 SPOON , IR . W. , Enkel e Suri naamsch e producte n i n Ne derlan d i n 1982 . XI V 40 9 — West-Indi ë e n d e berichte n nos . 1-10 0 va n d e afdeelin g handelsmuseu m va n he t Ko loniaa l instituut . XVII I 11 6PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 256 , 282 , 818 , 850 , 382 , 407 ; XV I 48 , 77 , 141 , 173 , 206 , 289 , 269 , 802 , 334 , 367 , 401 ; XVI I 32 , 63 , 126 , 159 , 191 , 287 , 272 , 801 , 385 , 897 ; XVII I 30 , 61 , 126 , 158 , 192 , 222 , 254 , 28(> , 320 , 349 , 381 ; XI X 80 , 125 , 159 , 222 , 254 ; X X 82 , 64 , 94 , 127 , 159 , 255 , 288 , 818 , 851 , 388 ; XX I 81 . 64 , 95 , 128 , 158 , 191 , 255 , 802 , 885 , 867 , 400 ; XXI I 68 , 96 , 158 , 192 , 287 , 320 , 384 ; XXII I 68 , 96 , 128 , 192 , 256 , 820 , 884 ; XXI V 81,126,192 , 288 , 852 ; XX V 82 , 192,288 , 82 0 MEDEDEELINGEN : I a 81 , 161 , 246,848 , 428 , 510:I t 96,189 , 288 , 48 8 (economische ) UI T D E PERS : I a 78 , 148 , 285 , 880 , 408 , 496 ; 1 6 78 , 188 , 275 , 485 , 509;I I 61,178,221 , 265 , 480 , 476 , 540 ; II I 110 ; I V 125 , 661 ; VI I 140 , 189 ; VII I 92 , 190 , 570 ; X 98 , 882 ; X I 24 0 WETGEVING : I a 326 ; If c 71 , 268 , 361 , 863 , 50 7 REDACTIE : Voorwoor d va n d e — . I a 8 — Aa n onz e lezer s [afschei d va n mr . D . Fock] . I I vóó r 48 1 — Dr . Herma n Danie l Benja mins , Oud-Inspecteu r va n he t Onderwij s i n Suriname . Secretari s onze r Redactie . 1850-2 5 Februar i 198 0 *) . X I vóó r 1 — Joh . F . Snellema n 1852-2 6 December-198 2 * ) doo r dr . H . D . Benjamins . XI V 80 5 — Dr . H . D . Benjamins , over lede n 2 8 Januar i 198 8 doo r Joh . F . Snelleman . XI V 88 7 — [Heengaa n va n C . A . J . Struycke n d e Roysancour ; toetredin g va n W . R . Menk man] . X V vóó r 4 9 — Joh . F . Snellema n f X X 16 1 — Ji/'o'seAri/J , On s — . [inhou d va n D E WEST-INDISCH E GIDS] . Kroniek . XX I 88 2 A NEDERLANDSC H WEST-INDI Ë ALGEMEE N (verlore n gebiede n inbegrepen , oo k i n Afrik a e n Brazilië ) 7506 , D e algemeen e toestan d onze r West-Indisch e bezit tinge n i n — , Dr . J . d e Hullu . I I 40 7 2506 , Memori e va n de n Ameri kaansche n raa d ove r d e Hol landsch e bezittinge n i n Wes t Indi ë i n Jul i — , Dr . J . d e Hullu . I V 88 7 ^dre s doo r d e West-Indisch e kame r o p 2 0 Octobe r 191 9 gezonde n aa n Zijn e Excel lenti e de n ministe r va n Ko lonië n t e '8-Gravenhag e (ove r he t telegrafisc h verkee r tus sche n Nederlan d e n Neder landsc h West-Indië) . 1 6 7 6 ambtenaren , Keuz e e n opleidin g va n naa r West-Indi ë ui t t e zende n rechterlijk e e n bestuur s — , Mr . F . G . Schalk wijk . VII I 55 7 -4mena*eenng [ va n begrootings ontwerpen , Prof . mr . dr . J . Verzijl . XX I 27 5 — Ph . A . Samson . XXI I 5 3 ^merifcaansc/ i Neder/an d o p he t congres,.Nederlan d overzee" , W . R . Menkman . XI V 19 8 autonomie,Moederlandsch e ver -PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N 7 9 — Suikercultuu r i n Surinam e i n vergelijkin g me t di e i n Britsc h Guiana . V 28 1 DOUGLAS , CHARLES , Ananas Kuituu r i n Suriname . X I 8 4 DOUGLAS , CHAS , Aanteekenin ge n ove r de n landbou w i n Su riname . I X 45 5 DRIMMELEN , U . VAN , Kolonisa ti e va n he t blank e ra s i n d e tropen . I V 19 8 —Ee n uitwe g voo r verzinken d Suriname . V 15 1 — D e nege r e n zij n cultuurge schiedenis . VI I 88 5 — D e Corantijn , d e westelijk e grensrivie r va n Surinam e e n haa r rechter-zijrivie r d e Ka balebo . X 4 9 DUYMAE R VA N TwiST , H . M . C , D e ontwikkelin g va n he t Ne derlandsch e civiel e luchtver kee r i n West-Indië.XXIV18 1 DIJK , MR . M . VAN , No g eens : verzuim d St . Eustatius . X I 41 2 EERDE , PROF . J . C . VAN , Ee n Nederlandsc h getuig e om tren t d e plaats,waa r Colum bu s begrave n ligt . I I 54 5 EINAAR , J . Boekbespreking . XV I 28 6 ENGEL , H . Boekbespreking . XXI V 12 4 E8KES , MR . G . H. , Boekbespre king . XV I 25 5 ESSED , W . F . E. , Eenig e op merkinge n naa r aanleidin g va n d e artikele n ove r tree f e n lepr a i n di t tijdschrif t ver schenen . XI I 25 7 ETTINGER , J . VAN , Ee n verge te n hoofdstu k ui t d e geschie deni s va n he t Curacaosch e circulatieban k wezen . VII I 17 7 — D e stichtin g va n d e Curacao sch e bank . VII I 48 5 — Poginge n to t oprichtin g va n een e circulatieban k i n Su rinam e (1849-1864) . I X 80 9 — D e Curacaosch e ban k (188 0 -1880) . X 12 7 — Munt e n bankweze n i n Cu rasa o (1880-1905) . X 48 8 —Bankweze n i n Curaca o (1906-1928) . XI I 453 , 52 2 — Wijzigin g va n d e regelin g nopen s he t circulatiebank weze n va n Curacao . X X 17 5 EUWEN B O.P. , P . A. , Cura cao' s eeuwfeest , 18164 Maart-191 6 •) . 1 6 24 1 — Admiraa l Pedr o Loui s Brio n 1821-2 7 September-192 1 •) . II I 289 , 855 , 418 , 44 9 — Lijs t va n bladen , uitgege ve n i n Curacao . I V 5 9 — D e leguan o •) . I V 11 5 — D e paarlvisscheri j bi j he t eilan d Margarita . I V 51 8 — Ee n Engelsc h gouverneu r va n Curaca o (Jame s Cock bur n 1809-1811) . V I 46 1 — D e eerst e dage n va n he t Engelsc h bewin d o p Cura ca o i n 1807 . V I 57 5 — Klein-Curacao . VI I 40 1 — D e oudst e kaarte n va n he t eilan d Curacao . X 9 7 — D e eerst e Joo d o p Curacao . XI I 36 0 — Wa t zij n „Frejelindes " e n „Frechlingas" ? XII I 88 7 — D e „Brandaris" , D e hoog st e bergto p va n he t eilan d Bonair e *) . X V 257 , 28 9 — D e Joodsch e synagog e o p Curacao . XV I 22 2 EVERS , M . A. , Ee n bezoe k va n de n gouverneu r va n Curasa o aa n Venezuel a i n 1921 . V 31 8PAGE 1

4 8 TREFWOORDENLIJS T va n d e daad , Jhr . L . C . va n Panhuys . I I 85 5 [Goudindus/rie] , L'Origin e d e l'industri e d e l'o r e n Améri que , P . Rivet . V I 86 6 goudZan d *) , He t sprookj e va n ee n — , Joh . F . Snelleman . X I 21 9 G'uia?ki , Th e nam e — , Jame s William . V I 187 ; zi e oo k Bntecf c Guiana ; Fransc/ i Guiana ; indianen ; ÜTaraïoen ; Knotsen ; cerfca/en . Gui/ana , Curiositeite n ui t — , C . H . d e Goeje . XV I 72 ; zi e oo k indiane n fcandel zi e indianen ; OoWogf . /dii / fritZiM i n Amsterdam , D e — . 1 6 288 ; zi e oo k oifciiotfceefc . HandefsmogeiijTchede n me t Zuid-Amerika . Tentoonstel lingsschi p naa r d e Zuid-Ame rikaansen e havens . X V 2 0 HARTSINCK , JA N JACO B — , Fred . Oudschan s Dentz . XXI V 15 9 HORNBOSTEL , I n memoria m PROF . E . VO N — , Jhr . L . C . va n Panhuys . XVII I 15 8 Auuwhj'f c bi j onz e Caraïben , Iet s ove r he t — , UI T D E PERS . VI I 18 9 indiaa n i n d e letterkunde , D e — , Dr . Herma n F . C . te n Kate . I I 9 5 indiane n e n neger s (Dr . Va n Cappelle' s Mt/aA; ; ^rawafcsc/i ; ^rowafc/cen ; Karaïoen ; Wa i PFai ; TFarau . interoceaniscfc e refundin g vóó r 10 0 jaar , D e — , C . K . Kesler . VII I 12 5 tnrJoe d va n he t tropisch e kli maat , D e — (prof . dr . C . Eykman) . V I 14 1 p s o p d e kus t (naa r aan leidin g va n Mr . W . J . va n Balen , HoWandscA e kaper s o p .4wieri/caanscfc e fcusien, 1942) , W . R . Menkman . XX V 26 7 be n e n Guiana , C . H . d e Goeje . V I 46 5 — , A . Ph . Penar d ove r inwij din g e n wereldbeschouwin g de r — , C . H . d e Goeje . XI27 5 — zi e oo k ^4roM>afcfcen . KaraïoiscA , He t merkwaardig e Eilan d — , C . H . d e Goeje . XI I 24 1 — , He t merkwaardig e — (ee n ethnologisc h verhaa l voo r de n gewone n lezer) , C . H . d e Goeje . XI V 9 9 KAT E f *) , DR . HERMA N F . C TE N — , 2 1 Jul i 18585 Fe bruar i 1981 , Dr . H . D . Ben jamins . XI I 49 7 Knotse n va n d e Guiana' s UI T D E PERS . I V 12 5 Konin g WiZZe m i e n he t eilan d Ruatan , Mr . B . d e Gaa y Fortman . X I 2 9PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 2 1 — , Prof . dr . L . Knappert . VII I 19 8 /aboratoriu m zi e fcio/ogtscTi on derzoek . LAMMENS , MR. , zi e bestuur . landbou w contr a d e kleine , Groot e — , UI T D E PERS . I b 18 8 — i n d e landbouwkoloni e Suri name , D e Kolonial e state n e n d e belange n va n de n — , Mr . dr . C . F . Schoch . V I 62 5 — i n Suriname , Ove r de n klei ne n — , J . A . Liems . VI I 87 1 — , D e productiev e waard e va n de n kleine n — , UI T D B PERS . VII I 19 0 — i n Suriname , Aanteekenin ge n ove r de n — , Cha s Dou glas . I X 45 5 — , D e tegenwoordig e toestan d va n Surinam e o p he t gebie d va n de n — , J . Boonacker . XII I 48 8 — to t ontwikkelin g komen ? Ho e ka n Suriname' s — , J . Boonacker . XI V 175 , 281 , 84 2 [Landbouw] , Nieuw e wegen , Tj . Pyttersen . I I 12 9 — Naa r d e oplossing ? (toe passin g va n machinerieën) , UI T D E PERS . I I 54 0 — Opbouw , Tj . Pyttersen . I V 421 ; V 85 , 110 , 85 8 — Enkel e beschouwingen , Tj . Pyttersen . I X 54 5 — Kunne n wi j da t zel f niet ? Tj . Pyttersen . X 33 7 — zi e oo k fceeid; boefc ; (7MZ


PAGE 1

LIJ8 T VA N SCHRIJVER S MB T ONDERWERPE N 10 1 Encyclopaedi e va n Neder landsc h West-Indië . D e be lastinge n i n Suriname . XXI I 887 , 85 8 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n Neder landse n West-Indië . D e be lastinge n i n Curasao . XII I 129 , 177 , 22 5 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n Neder landse n West-Indië . He t on derwij s i n Suriname . XXI V 22 7 — Eenig e aanvullinge n o p d e Encyclopaedi e va n West-In dië . He t onderwij s i n Cura cao . XXI V 289 ; XX V 9 6 WILLIAMS , JAMES , Th e nam e „Guiana" . V I 18 7 WILLIAMSON , JAME S A. , zi e EYCK-BENJAMINS , NELL T E . VAN . WlLLING E PRIN8-VI88ER,C.W. , Boekbespreking . XXII I 9 2 WIN O EASTON , DR . N. , Boek bespreking . X I 88 7 WINKSL , A . E. , Boekbespre king . X 47 7 WOLFF , DR . J . W. , Diagra m va n d e verdeelin g de r bevol kin g va n Surinam e i n 191 9 naa r leeftij d e n geslacht . VI I 89 8 ZAAL , G . PH. , He t drinkwater vraagstu k i n Surinam e e n he t stadiu m zijne r oplossing . XI X 6 5 — Loterije n i n Suriname . X X 10 9 ZUIDEN , D . S . VAN , D e oudst e cacao-aanplan t i n Surinam e (1686) . II I 7 9 ZWARTS , JAC , Ee n episod e ui t d e Joodsch e kolonisati e va n Guyan a (1660) . I X 51 9 ZWIERSINA , W . K . F. , Iet s ove r oud e West-Indisch e munten . V 6 0PAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 6 5 Molengraaff , G . J . H. , y e n ^eofci/dro/o^i « va n he t eilan d Curacao . 1929 . X I 88 7 (Dr . N . Win g Easton) ; (zi e oo k X I 491) . Mordini , A. , „Gaetan o Oscula t i e l'archeologi a de l medi o Ri o dell e Amazoni" . ARCHI VI O PE R L'ANTHROPOLOOI A E L A ETHNOLOOIA . Vol . LXIV , 1984 . XVI I '28 6 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . Moresco , M. , ïVesJtüaarls . Am sterdam , 1924 . V I 18 9 (B . d e Gaa y Fortman) . Morrill , G . L. , Tfc e Curs e o / M e Cariiea n an d M e Thre e G'utana s (Gehennas) . Minnea polis" , (1920) . I V 27 4 (H . D . Benjamins) . Mörze r Bruyns , A . G. , „He t eilandenrij k i n d e Caraïbi sch e zee". TIJDSCHRIF T VOO R ECONOMISCH E OEOORAPHIE . II I 38 8 (B . d e Gaa y Fort man) . Mulder , Ds . D. , e n Siegfrie d Beck , Landoouwopuoedin o ua n d e /SwnnaamscTi e f'eM^d . £e» i waa g e n ee n a?itu>oord . Paramaribo-Amsterdam , 1988 . XX I 1 4 (W . R . Menk man) . Mulder , G . J . A. , zi e Keiser , U . D . Munoz , Eugeni o Petit , liiter pretacione s esauemdtica s sotr e / a histori a d e ia ctm^Mist a y Z a coZonizacid n espanoZa s e n ^4m^rica . Montevideo , 1927 . X 83 1 (C . H . d e Goeje) . Munro , Paul-Guillaum e enTho mas , L a scw^^w ^ né^r e pri mi


PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T fco//ie-proe//ahriefc i n Suriname , D e proeve n va n dr . Fernan de s i n d e — , Dr . C . J . J . va n Hall . X V 16 8 KO L ove r „Hom e Rul e voo r Suriname , D e hee r VA N — , UI T D B PERS . I a 40 8 KoJoniaZ e stoten , D e — , H . va n Kol . I a 5 (zi e oo k 408) . — va n Suriname , D e — , P . Westra . I a 20 8 — zi e oo k ^anuaardin^srede ; ^4dres ; Brie/ ; Zaatst e woord ; iandfrottMJ ; Oj^entnjfsrede ; Pe ttiie ; jRede . •KoZonisati e me t Nederlandsch e boere n i n Suriname , Prof . mr . D . va n Blom . I a 84 5 — i n Suriname , Nederlandsch e Boeren — , Prof . mr . D . va n Blom . II I 25 7 — va n he t blank e ra s i n d e tropen , C . va n Drimmelen . I V 19 8 — o p particulie r lan d i n Suri nam e me t Javane n onde r contrac t onde r d e than s gel dend e immigratiewetten , H . Ahrens . I V 26 6 — i n Suriname , Europeesch e — , Tj . Pyttersen . I X 19 8 — i n Suriname , L . d e Waal , I X 29 7 — va n Guyana , D e — , Fred . Oudschan s Dentz . XX V 24 8 — zit > oo k i?n<.sc7i-/7idïërs ; oe sc/ioutoingfen ; Joodsc/i e fcoionisatóe ; Zandbowiü/coZontsatie ; WOLF , LUCIBN . JcoZonisatie-vraao^u/c , Ir . A . A . Meyer s ove r he t — , Jhr . L . C . va n Panhuys . X V 10 2 fcomngrin TFiMeZmin a 1898 1988 , Surinam e onde r d e re geerin g va n — , Dr . A . A . L . Rutgers . X X 25 7 — , Surinam e gedurend e d e re geerin g va n — , C . R . Biswa mitre . X X 35 3 — zi e oo k Fi/ Y e n ttviniigr^aren . fconinWij'fc echtpaa r doo r d e be volkin g va n Surinam e aange boden , Gegeven s omtrenthe t geschen k te r gelegenhei d va n he t 25-jari g huwelijksfees t va n he t — , Fred . Oudschan s Dentz . X V 1 8 üió'tó'mm , D e — , A . J . Morpur go . XV I 89 8 KRAYENHOF F VA N WICKER A i n Suriname , D e loopbaa n va n — , Fred . Oudschan s Dentz . XX V 11 7 KRONIE K (W . R . Menkman) . XVII I 880 , 878 ; XI X 21 , 55 , 118 , 147 , 189,215 , 247 ; X X 27 , 56 , 89 , 120 , 158 , 247 , 282 , 812 , 346 , 878 ; XX I 25 , 59 , 91 , 128 , 152 , 184 , 250 , 296 , 882 , 861 , 894 ; XXI I 29 , 57 , 92 , 126 , 15 1 fcnj'gismac/it i n Suriname , Eeni g e aanvullinge n o p d e ENCY CLOPABDI B VA N WE8T-INDIË , D e — , C . R . Weytingh . X X 27 6 Kttnne n wi j da t zel f niet ? (land bouwvraagstukken) , Tj . Pyt tersen . X387 ; X I 14 2 fcMS^eoïed va n Suriname , Het , lag e — , Dr . H . va n Cappelle . I a 4 9 — , D e zand e n schulpritse n i n he t — , Dr . H . va n Cappelle . I a 81 1 fcusfspoorweo; i n Suriname , Denkbeelde n e n planne n no pen s ee n — , Jhr . L . C . va n Panhuys . I V 2 5 Zaafet e woord , He t — , W . D . H . va n Asbeck . II I 34 2 i n Surinam e *) , D ePAGE 1

5 0 TREFWOORDENLIJS T zuela) , 19 3 (Curacao) , 25 7 (Britsch-Guyana , Suriname , Fransc h Guyana) . suïfcercufóuu r zi e FeneztteZa . Trinidad , Remark s o n a n ol d vocabular y fro m — , Th . E . Penard . I X 26 5 — , he t grootst e e n schoonst e de r klein e Antillen , C . K . Kesler . XXII I 25 7 [— ] Regelin g dergronduitgave , UI T D E PERS , If c 8 0 Trocadéro , Joh . F . Snelleman . VI I 12 1 (ropisc/i e fcZimaaJ, D e invloe d va n he t — (prof . dr . C . Eyk man) . V I 14 1 tej'dscftri/J va n d e Britsch-West Indisch e vereeniging , He t veertiendaagsch e — , Jhr . L . C . var t Panhuys . I a 142 ; zi e oo k WEST-INDI A COMMITTE E CIRCULAR . Venezuel a i n 1921 , Ee n bezoe k va n do n gouverneu r va n Cu rafa o aa n — , M . A . Ever s . V 81 8 — , Suikercultuu r i n — , UI T D E PERS . I a 14 8 t?er/iaZe n ove r Guiana , Oud e verdicht e — , Dr . H . D . Ben jamins . VI I 1 7 «Ziejcfiens t i n West-Indië , Ee n — , UI T D E PERS . I a 42 0 — , zi e Demerar a i toai , Dr . Walte r E . Rot h ove r d e — , UI T D E PERS.X9 6 ^apen s e n motto's , Fred . Oud schan s Dentz . V 42 1 , He t merkwaardig e — , C . H . d e Goeje . XI I 1 tcea , D e eenig e juist e — (moti e va n d e Kame r va n koophan de l t e Georgetow n ove r de n stilstan d va n all e landbouw ontwikkeling) . I a 7 6 Z d i n beeld , D e — , i WEST-INDI A COMMITTE E CIR CULAR , He t goude n jubileu m va n d e — , Fred . Oudschan s Dentz . XVII I 198 ; zi e oo k zie/ete n e n geneeswijzen , Opvat tinge n va n Zuid-Amerikaan sch e Indiane n nopen s — , Jh r L . C . va n Panhuys . XVI I 5 1 Zinne&eeZde n e n motto' s va n eenig e West-Indisch e kolo niën , Fred . Oudschan s Dentz . X 22 8 aaraVijTcs/cwnde , Meetkunstig e — , Joh . F . Snelleman . XII I 57 9 Batafc s e n Batak s *) . (Dr . T . S . G . Moelia , He i pnwn


PAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFT ARTIKELE N besproke n i n d e jaargange n I-XX V va n D e T f esi-indiscA e , gerangschik t i n alphahetisch e volgord e va n d e name n de r schrijvers . D e titel s de r boeke n zij n cursie f gedrukt , di e de r tijdschrift artikele n staa n tussche n aanhalingsteekens ; d e name n va n tijd schrifte n e n verzamelwerke n zij n i n hoofdletter s gezet ; d e name n de r bespreker s staa n tussche n haakje s ADVIE S va n d e commissi e doo r d e vereenigin g „Indië-Ne derland " ingestel d te r bestu deerin g va n d e ingediend e ontwerpe n to t herzienin g va n d e reglemente n o p he t belei d de r regeeringe n i n d e kolonie s Surinam e e n Cura cao , (z.j . 1935) . XVI I 2 7 (B . d e Gaa y Fortman) . ALMANAQU E d e Curaca o par a e l an o bisiest o d e 1982 . Com pilació n d e W . M . Hoyer . XI V 42 ; 198 7 XI X 29 ; 194 0 XXI I 14 9 (B . d e Gaa y Fortman) . ALBU M va n he t eilan d Aruba . Haarlem , 1984 . XV I 28 4 (W . E . Menkman) . ALBU M zi e JUBILEU M ALBUM . Aldenburgk , J . G. , zi e Honor é Naber , S . P . L'— . Amelunxen , C . P.,D e Geschiede ni s ua n Curaca o opnieu w ver feZd . 's-Gravenhage , 1929 . X I 47 3 (B . d e Gaa y Fortman) . AMIGO E D I CURASAO . Zaterda g 3 0 Decembe r 1933 . X V 87 7 (B . d e Gaa y Fortman) . Amstel , Han s van , Jonj j Suri nam e o p aronfuur . 's-Herto genbosch . X X 25 1 (P . M . Legêne) . — , — D e wraa k va n de n Ja vaan . 's-Hertogenbosch . XXI I 15 0 (J . M . Menkman Walters) . Apthorp , Geor g Henry , J topo^rap/itca Z descriptio n o /


PAGE 1

9 4 LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N He t aanstaand e Amerika nisten-congres . I I 59 7 D e Pan-Amerikaansch e unie . II I 5 8 He t aanta l e n d e woon plaatse n va n d e Boscbneger s e n Indiane n i n Suriname . II I 8 3 N a dri e kwar t eeuw . II I 80 3 Denkbeelde n e n planne n nopen s ee n kustspoorwe g i n Suriname . I V 2 5 Ho e me t ee n voorste l va n gouverneu r Va n Bader s ge handel d werd . I V 88 1 D e jongst e botanisch e e n zoölogisch e onderzoekinge n o p he t eilan d Krakata u al s een e aansporin g to t weten schappelijk e waarneminge n oo k i n Surinam e e n Curacao . I V 87 8 Kor t versla g va n he t con gre s voo r leprabestrijding , gehoude n t e Ri o d e Janeir o va n 16 Octobe r 1922 . V 5 8 He t aanstaand e Amerika nisten-congres . V 61 8 Americanis m i n Holland . V I 21 7 D e gouverneur-generaa l Wille m Benjami n va n Pan huys . V I 28 9 D e Nederlandsch e regee rin g tegenove r d e koloni e Su rinam e i n 1816 . VII I 46 8 Zee r aanmoedigend e uit komste n va n lepra-behande ling . X 8 9 D e Iepra.-bestrijdin g me t d e Hydnocarpus-oli e i s gee n nieuw e Engelsch e vinding. X 9 8 Quirij n Spranger . XI I 58 5 Boschnegerkunst . XII I 15 8 Surinaamsch e onderwer pe n o p he t Amerikanisteu congre s t e Hamburg . XII I 208 , 81 0 — Uitstervend e Arowakken ? XII I 53 7 — Folklor e i n Nederlandsc h West-Indië . XI V 12 4 — Aanvulling , Folklor e i n Ne derlandsc h West-Indië . X V 1 6 — Folklor e va n Bonaire . X V 97 ; XV I 65 , 81 8 — Ir . A . A . Meyer s ove r he t ko lonisatie-vraagstuk . X V 10 2 — D e geschiedeni s va n he t Braziliaansch e Amerikanis tencongres . X V 27 8 — Folklor e i n Suriname . XV I 1 7 — Mr . Lammen s ove r he t be stuu r va n Surinam e i n 1816 . XV I 15 1 — Surinam e bekroond . XV I 29 4 — Surinaamsch e folklore . XV I 815 ; XVI I 28 2 — He t kikvorschmotie f i n Su rinam e e n elders . XV I 86 1 — Opvattinge n va n Zuid Amerikaansch e Indiane n no pen s ziekte n e n geneeswij zen . XVI I 5 1 — D e grondsla g va n d e wis kund e i n Suriname . XVII14 9 — Aar d e n karakte r va n Suri naamsch e liederen . XVII I 1 — I n memoria m prof . E . vo n Hornbostel . XVII I 15 8 — D e opofferin g va n ee n R.K . prieste r i n Suriname . XVII I 20 0 — D e overbrengin g va n d e ba naa n e n d e bacov e ui t Afrik a naa r tropisc h Amerik a i n he t begi n va n d e 16d e eeuw . XVII I 20 7PAGE 1

D E WEST-INDISCH E GID S REGISTE R O P D E JAARGANGE N I-XX V 1919-194 3PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S HE T ONDERWERPE N 8 1 bloedig e gebeurteni s va u 1 Jun i 1824 . VII I 84 1 Ee n wonderlijk e onderne min g tege n Porto-rico . VII I 88 9 Curasa o e n onderhoorig e eilande n 1816-1828*) . I X 1 , 49 , 97 , 241 , 868 , 417 , 497 , 561 ; X 1 D e Curacaosch e begrootin g voo r 1927 . I X 19 9 D e Curacaosch e begrootin g voo r 1928 . X 15 8 D e Curacaosch e begrootin g voo r 192 9 (Ove r de n politie ke n toestan d va n Curasao) . X 289 ; X I 8 5 I n Surinam e vóó r honder d jaar . X 48 8 Konin g Wille m I e n he t eilan d Ruatan . X I 2 9 D e West-Indisch e maat schappij . X I 80 7 D e Curacaosch e begrootin g voo r 1980 . X I 54 5 D e verrassin g va n Willem stad . XI I 85 , 119 , 51 0 Surinam e o p de n drempe l va n d e afschaffin g de r sla verni j *) . XI I 40 1 D e Curacaosch e begrootin g voo r 1931 . XII I 6 8 D e Curacaosch e begrootin g voo r 1982 . XI V 6 9 Benjami n d e Sola . XI V 84 7 PHOF . MR . DR . C . VA N VOL LENHOVE N f . X V 6 9 D e Curacaosch e begrootin g voo r 1988 . X V 12 4 Vrijhei d va n drukper s e n rech t va n vergadering . X V 24 1 D e Curacaosch e begrootin g voo r 1934 . XV I 7 D e tentoonstellin g o p he t Rijksarchief . XV I 12 8 West-Indisch e Gid s Staatkundig e geschiedeni s va n Curacao . XV I 20 9 P . A . Euwen s O.P . XV I 82 1 D e Curacaosch e begrootin g voo r 1935 . Staatkundig e ge schiedeni s va n Curacao . XVII18 5 Curaca o i n 1782 . XVI I 84 9 Bevolkingscijfer s va n Cura cao . XVII I 5 1 Staatkundig e geschiedeni s va n Curacao.DeCuracaosch e begrootin g voo r 1986 . XVII I 8 5 Twe e verzoekschrifte n aa n de n konin g overdelandbouw politie k va n gouverneu r Va n Bader s i n Curacao . XVII I 82 1 Kronie k XVII I 884 , 878 ; XI X 25 , 60 . 122 , 158 , 191 , 219 , 251 ; X X 80 , 60 , 91,125 , 156,285,815,849,880 ; XX I 28,61,93,125,155 , 186,252 , 298 , 833 , 868 , 897 ; XXI I 81 , 59 , 94 , 127 , 15 4 Pamflette n ove r Curasao . XVII I 35 3 Staatkundig e geschiedeni s va n Curasao . D e CuraQaosch e begrootin g voo r 1987 . XI X 129 . Staatkundig e geschiedeni s va n Curacao . DeCuracaosch e begrootin g voo r 1988 . X X 28 4 Curaca o onde r d e regeerin g va n Koningi n Wilhelmina . X X 26 2 Economisch e e n social e vraagstukke n i n Curasao . X X 82 9 He t plan-Jas . XX I 17 3 Staatkundig e geschiedeni s va n Curacao . D e Curacaosch ePAGE 1

1 4 TREFWOORDENLIJS T G'uZture s i n Suriname*) , D e toe koms t va n verschillend e — , Tj . Pyttersen . I I 44 5 (rijst) , 573 , 60 8 (suiker) ; II I 17 7 (cassave) , 84 4 (koffie , cacao , tabak) , 50 7 (mais) , 56 5 (pin da , glucine , phaseolu s luna tus , banane n e n bacoven , ananas , sinaasappelen , cac tus , cocos) . — i n Surinam e e n elders , Kantteekeninge n ove r — , Tj . Pyttersen . X I 49 ; — zi e oo k v^Tionas ; JBacoren ; .Bananen ; 6aZata ; fcesc/iouu>ingen ; CassauecuZtuur ; ftatoencuZtuur; Zand6ouu> ; OZie paZmen ; SinaasappeZ-cuZtuur ; sinaasappelen ; Druchtöaar fceid; rrucfeten&eflVt;'/ ; vruch tencuZtuur . CuZtuurcredie t voo r Suriname , Mr . dr . C . F . Schoch . I a 2 4 cultuurwaard e va n Suriname , D e — , Tj . Pyttersen . XII I 10 9 — , D e — , L . Junker . XI V 41 7 — , D e — , Gerol d Stahel . X V 15 8 dagfcoef t *) , Ui t ee n ou d — (1894/5) , Th . B . va n Lely veld . X V 86 9 DAHLBERG , D e fortuinlijk e loopbaa n i n Surinam e va n de n Zwee d C . G . — , Fred . Oudschan s Dentz . XXII I 26 9 DAHLBERG-BARON , He t eind e va n d e legend e — , Fred . Oudschan s Dentz . X 16 5 [Dansen] , UI T D E PERS . I a 7 4 Déporté' s i n Surinam e tijden s he t bewin d va n de n gouver neu r Friderici , C . K . Kesler . XI I 558 ; zi e oo k woord , He t pijnlij k — . districJsgeneeshee r i n Suriname , D e opleidin g e n d e positi e va n de n — , C . Bonne . VI I 43 8 dooppZechtighei d me t ee n ko ninklijke n peter , Ee n Suri naamsch e — , Fred . Oud schan s Dentz . XXI V 88 3 Dranfcueroruif c i n Suriname , S . va n Deventer . V 6 8 drin/ctraierwaagsiuf c i n Surina m e e n he t stadiu m zijne r oplossing , He t — , G . Ph . Zaal . XI X 65 ; zi e oo k water Zeiding . Economisc h Surinam e e n he t loonstelsel , Theod . A . C . Comvalius . (I X 449 ) Economisc h Sun'name , Theod . A . C . Comvalius . XII I 14 4 economisch e toekomst, Surina me' s — , A . Beyne . I I 46 7 economisch e toestand va n Suri name , D e — , L . C . Prey . X V 22 7 — , D e — , Mr . A . va n Traa . X V 88 8 — , zi e oo k bezwaren . .Economisch e waardeoepaZin g va n Suriname , Ir . E . C . Abendanon . I a 16 5 eedswaagstuf c i n Suriname , D e oplossin g va n he t — , Ph . A . Samson . XXI I 28 4 eigendo m zi e .<4ZZodiaa Z eigen dom ; grondeigendom . Emigrati e naa r Surinam e (Ant woor d aa n de n hee r W . R . Menkman) , Dr . Th . Lens . I X 18 7 (zi e I X 78) . — va n Nederlander s naa r Su riname , No g een s — , W . R . Menkman . I X 21 8 — ui t Oost-Indi ë naa r Surina me , Dr . H . D . Benjamins . V I 47 9PAGE 1

2 8 TREFWOORDENLIJS T g besc/iouiein jen , Surinam e — , Dr . P . H . J . Lampe . I X 46 5 sociaa l Jiy


PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 8 antwoordelijkhei d e n West indisch e — , W . E . Menk man . X I 40 8 tanfcter s e n d e Wes t i n d e 18 e eeuw , Anisterdamsch e — , C . K . Kesler . VII I 49 9 6ar ? Word t he t nie t t e — . (veelhei d va n vereeniginge n voo r West-Indië) , KRONIE K XX I 189 ; zi e oo k 6earoott'no:e n va n Surinam e e n Curacao , Eenig e aanvullin ge n o p d e ENCYCLOPAEDI B VA N WEST-INDIË , D e — . C . R . Weytingh . XXII , 24 5 6eoYooerpe n zi e Beianastei/inc ? voo r onz e West , KRONIE K XX I 894 : zi e oo k har ? Berbic e i n 1771 , D e Nedorland sch e koloni e — , Mr . J . J . Beyerman . X V 81 8 — , D e geschiedeni s de r Luther sch e gemeent e i n — , B . d e Gaa y Fortman . XXI V 20 , 51 , 6 5 — e n Surinam e 1788-181 6 *) , D e zendin g de r Herrnhutter s onde r d e Indiane n i n — ,H . Weiss . I I 36 , 109 , 187 , 24 9 — i n d e 18d e eeuw , Moeilijkhe de n me t betrekkin g to t eeds afleggin g e n he t drage n de r wapene n i n — , C . K . Kesler . XXI V 12 9 Bezoef e va n ee n Haarlemme r aa n Surinam e e n Curaca o i n 186 1 e n 1862 , G . A . N . Schel tem a d e Heere . XX V 32 1 zi e Boe/eert} ; .Eco 6i6Zio


PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T — i n 1781 , He t voorspe l de r veroverin g va n St . — , W . R . Menkman . X V 821 , 85 3 — , Ee n bladzijd e ui t d e ge schiedeni s va n Sin t — , B . d e Gaa y Fortman . I I 55 8 — omstreek s 1822 , He t leven , o p St . — , Medegedeel d doo r Dr . J . d e Hullu . 1 6 14 4 — e n i n Essequebo , Luther sche n o p St . — , B . d e Gaa y Fortman . XXII I 84 6 — i n 1786 . D e hande l va n St . — , Medegedeel d doo r Dr . J . d e Hullu . II I 3 5 — va n gouvernementswege . 1908-1918 , Economisch e ar bei d o p St . — , G . J . va n Grol . I I 151 , 19 8 — , Ui t d e geschiedeni s va n St . — , S . Kalff . VII I 40 5 — , Verzuim d St . — , Prof . dr . L . Knappert . X I 15 9 — , No g eens ; verzuim d St . — , Mr . M . va n Dijk . X I 41 2 — zi e oo k J3o»en«nndsc7i e ei Zanden ; S


PAGE 1

2 4 TREFWOORDENLIJS T —, Herinneringe n aa n he t — , L . Janker . XXII I 28 4 (Rei ze n e n trekke n i n Suriname . Tooverkuns t i n d e wildernis . Wege n de r ellende) , 802 , 380 , 853 , (Jach t e n jachtwil d i n Suriname ) ;XXI V 148(Visch vangs t i n Suriname) . OKepaZme n i n Suriname , Tj . Pyttersen . I I 50 9 Omtouu » va n Suriname , D e — , Dr . A . A . L . Butgers . XV I 24 1 ondernemersraa d voo r Surina me , D e — , Mr . dr . C . F . Schoch . V I 68 5 — e n zijn e voorstelle n betref fend e de n groote n landbouw , D e — , Mr . dr . C . F . Schoch . VII I 21 9 — W . R . Menkman . XXI V 28 , 814 ; XX V 84 4 onderiüij s i n Suriname , Eenig e aanvullinge n o p d e ENCYCLO PAEDI E VA N NEDBRLANDSC H WEST-INDIË , He t — , C . R . Weytingh . XXI V 22 7 ontde/cfcingsreijet t i n he t Suri naamsch e binnenland , Mo dern e — , W . R . Menkman . X X 84 2 oordce Z ove r Surinam e va n ge ruime n tij d geleden , Ee n — , E . Snellen . I a 21 6 Op&omo*) , Tj . Pyttersen . I V 421 ; V 85 , 110 , 35 8 Openingsred e va n de n gouver neu r va n Surinam e (i n d e Kolonial e state n 1 3 Me i 1919) . I a 226 ; zi e oo k Bede . op/ie//ïn< 7 zi e middeien . oplevin g va n Suriname , D e mogelijk e — , Tj . Pyttersen . X I 289 , 887 . opiossing ? Naa r d e — (toepas sin g va n machinerieë n i n de n landbouw) , UI T D E PERS . I I 54 0 oprraerfcingen , Ee n paa r — (naa r aanleidin g va n W . R . Menkma n „Nederlan d e n Su riname". XII I 865 , 885 , 569) , C . K . Kesler . XII I 53 4 opo//ering f va n ee n R.K . pries te r i n Suriname , D e — . Jhr . L.C . va n Panhuys.XVII I 20 0 Onnoco-<7e&ie d *) , Ove r he t — (lezin g afd . Surinam e va n he t Algemee n Nederlandsc h verbon d 5 Oct . 1921) , J . W . Gonggrijp . I V 1 omitWog y o f Surinam , Histor ica l sketc h o f th e — , Th . E . Penard . V I 145 ; zi e oo k g Oud/iede n ui t Suriname , O p zoe k naa r d e Amazone , C . H . d e Goeje . XII I 449 , 49 7 Overheidszor g voo r d e rijper e jeug d i n Surinam e *) , Mr . M . d e Niet . XVI I 8 8 OvemcAtsfcaar t va n Suriname , 1927 , C . H . d e Goeje . X 28 7 poedagogi e ee n eeu w geleden , Kolonial e — . I V 6 2 paZr a -e n ander e boomzade n voo r d e bereidin g va n gas-adsorp tiekoo l •) , Schale n va n Suri naamsch e — , W . Spoon . XXI V 25 7 PANHUY S *) , D e gouverneur-g e neraa l WILLE M BENJAMI N VA N — , Jhr . L . C . va n Pan huys . V I 28 9 Popegaaien-èoefc , Ee n Suri naamsc h — , Joh . F . Snelle man . VI I 7 Paramarib o zi e Branden ; Gees te n ; ZiospiiaaZ ; KAARTBESPRE KING ; kerkplein ; luchtha ve n ; reguesi ; sfandfeeeïd ; viiegr veZd ; waterleiding .PAGE 1

1 6 TREFWOORDENLIJS T man' s schet s va n d e — , J . A . Grutterink . XI V 14 5 gerecfetsho / i n Suriname , Minis terieel e bedreigin g va n d e on afhankelijkhei d va n he t op perst e — , A.S . J.Fernandes . VI I 20 7 gerang'enisMezeT i i n d e West , He t jaa r 187 2 i n d e geschie deni s va n he t — , D e strafge vangeni s o p he t for t Nieuw Amsterda m aa n d e Surina me-rivie r i n de n loo p de r tij den . Ee n bijdrag e to t d e ge schiedeni s va n he t gevange nisweze n i n West-Indi ë *) , A . Hallema . XV I 38 , 4 9 goe.s


PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T fceri; e n Aandeis-economisefc e 6i6Zi/f c ) B(ond ) e n heids ) B(ond ) i n onz e Indien , W . F . H . baro n va n Asbeck . I V 3 7 EEDEN/ortd.s , Jaarversla g ove r he t VA N — . 192 1 I V 850 ; 192 2 V 125 ; 192 8 V I 148 ; 192 4 VI I 188 ; 192 5 VIII14 2 192 6 I X 94 ; 192 7 X 286 ; 192 8 X I 95 ; 192 9 XI I 46 ; 193 0 XII I 44 ; 193 1 XI V 19 0 — , He t VA N — , Mr . dr . C . F . Schoch . V I 2 7 eeuw , N a dri e kwar t — , (L E MONITEU R DE 8 INDE S ORIEN TALE 8 E T OCCIDENTALE S 1846/7) , Jhr . L . C . va n Pan huy s .II I 80 8 ENOYCLOPAEDI E VA N WEST INDIË , Aanvullinge n o p d e — , zi e hegrootónjen . ESCH) , Geschiedkundig e sprok kelinge n VI , Ee n eigenaardi g predikan t (Ds . J.P.VAN — , B . d e Gaa y Fortman . XX V 25 4 Z£sseque6 o i n d e laatst e jare n de r 18 e eeuw , Ee n Duitsc h medicu s i n — , (E . K . Rod schild) , C . K . Kesler . X I 24 1 — , Luthersche n o p St . Eusta tiu s e n i n — , B . d e Gaa y Fortman . XXII I 84 6 £7sseo.ui6osc/i e correspondentie , W . R . Menkman . XI V 5 9 Earce/Zentóe , D e tite l — , Fred . Oudschan s Dentz . XI V 17 9 — , D e tite l — , A . F . J . Brum mer . XI V 28 5 FALC K ove r d e Nederlandsc h West-Indisch e eilande n e n Suriname . V 444 ; zi e oo k fcandeZs»erdrao Foir e d e Lyon , UI T D E PERS . 1 6 7 8 i n Nederlandsc h West Indië , Jhr . L . C . va n Pan huys . XI V 124 ; Aanvullin g X V 1 6 /ondse n zi e S


PAGE 1

5 2 LIJB T VA N BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N samenwerkin g me t de n To pographische n diens t i n Ne derlandsch-Indië . 1988 . XX I 8 7 (P . Wagenaa r Humme linck) . ATLA S VA N NEDERLAND , GE SCHIEDKUNDIGE — , Kaartl7 . D e Koloniën . Bla d 18-1 5 West-Indië . Teks t doo r F . Oudschan s Dent z e n W . R . Menkman . 's-Gravenhage , 1988 . X V 84 7 (Dr . J . va n Hinte) . Balen , Mr . W . J . van , Ee n grid s <2oo r d e toeren d ([/« > reismafcfce r noa r FFest-indië) . Amsterda m (1985) . XVI I 29 8 (B . d e Gaa y Fortman) . — , — On s grebiedsdee Z Curacao . Haarlem , 1988 . XX I 2 0 (W . B . Menkman) . —, — Ze s Nederlands e .4ntiZ Zen . Ee n ouerac M ca n on s Ge èiedsdee i Curacao . Deventer . XXIV64(P.Wagenaa r Hum melinck) . — , — i/oZZandsc/i e fcapers o p ^meri/caanscfe e fctisteji. Ver hale n ui t he t optrede n onze r voorouder s i n d e watere n de r dri e Amerika's . Leiden , 1942 . XX V 26 7 (W . R . Menk man) . —, — zi e Tamanco , Julio ; ECONOMISC H STATISTISCH E BERICHTEN . Barbanson , W . de , „Sima dam" , SIN T DOMINICUSPEN NINO , afl . 111 . XVI168(Jhr . L . C . va n Panhuys) . Barre , Westo n la „Th e peyote , cult" . YAL E UNIVERSIT Y PUBLICATIO N I N ANTHRO POLOGY . Numbe r nineteen . X X 87 5 Beck , Siegfried,zi e Mulder , Ds . D . Beebe , William , JunjfZ e Peace . Londen , 1919 . Il l 31 0 (H.D . Benjamins) . Biswamitre , C . R. , „Hoevee l rechtsstelsels?" . Overdru k D E BANIE R (Paramaribo) , XVII I 11 9 (W . R . Menk man) . Blonk , Dr . A. , J . Brummel kam p e n dr . J . J . Fahrenfort . Hoo/ds<«feA;e n ui < d e voifcen ftunde e n d e soeiai e aardrij'fc* fcunde voo r d e middelbar e sc/iooi . Groningen-Batavia , 1988 . X X 25 8 (B . d e Gaa y Fortman) . Boeke , Dr . J. , iïappor t betre/ /end e ee n voorioopi ^ onderzoe k naa r d e tfoesfand va n d e ms scfcen) ' e n d e industri e «a n zeeprodwde n i n d e feoionie Curacao , ingevolg e he t mi nisteriaa l beslui t d.d . 2 2 No vembe r 1904 . 1st e e n 2d e ge deelte . II I 21 5 (Ma x Weber) . Bonne , C . e n J . Bonne-Wep ster , Mosguitoe s o / Surinam , a siud w i n neotropica Z mos quitoes . Amsterdam , 1925 . I X 4 8 (Joh . F . Snelleman) . Booy , Theodoo r de , e n Joh n T . Faris , Tfe e Fin/i n Islands . Ou r ne w possession s an d f/i e Bri


PAGE 1

LIJS T VA N SCHRIJVER S HE T ONDERWERPE N 9 3 D e famili e Va n Heemsker k i n Suriname . X X 82 7 D e Hortu s Surinamensis . XXI I 88 4 Dr . F . W . R . Horstmann . XXII I 8 1 D e geschiedeni s va n de n Burgerlijke n stan d e n va n eenig e familiename n i n Suri name . XXII I 5 1 Ee n Hugenote n afstamme lin g i n Suriname . XXII I 8 9 Levensbeschrijvin g va n Ja n va n de r Tuuk ; ee n stu k Suri naamsch e geschiedenis . XXII I 14 8 Ho e Surinam e anderhalv e eeu w gelede n tege n de n bui tenlandscbe n vijan d maatre gele n nam . XXII I 18 6 D e fortuinlijk e loopbaa n i n Surinam e va n de n Zwee d C . G . Dahlberg . XXII I 26 9 D e schipbreu k va n d e Sire n e bi j he t eilan d Bonaire . XXII I 81 7 Ee n bli k o p de n toestan d va n Surinam e bi j de n over gan g va n he t Engelsch e be stuu r o p da t va n d e Bataaf sch e republie k i n 1802 . XXII I 37 9 Phili p Fermi n M.D . XXI V 90 , 12 0 Piete r Marinu s Netscher . XXI V 11 8 — Ja n Jaco b Hartsinck . XXI V 15 9 Eenig e bladzijde n ui t he t leve n de r commandeur s va n Surinam e i n d e jare n 1680 1804 . XXI V 16 1 D e eerst e handelsbetrekkin ge n va n Surinam e me t d e Amerikaansch e republiek . XXI V 19 8 — Banane n e n bacoven . XXI V 24 6 — D e geschiedeni s va n he t Collegiu m neerlandicum , d e eerst e e n eenig e middelbar e onderwijsinrichtin g o p Cura ca o 1866-1871 . XXI V 26 9 — Ee n Surinaamsch e doop plechtighei d me t ee n konink lijke n peter . XXI V 88 8 — D e loopbaa n va n Krayen hof f va n Wicker a i n Surina me . XX V 11 7 — D e kolonisati e va n Guyana . XX V 24 8 — Aanvullin g va n d e Encyclo paedi e va n Nederlandse n West-Indië . D e gouverneur s va n Suriname . XX V 84 5 — Boekbespreking . X V 878 , 875 ; XV I 825 , 826 ; XVI I 261 , 268 , 298 ; XVII I 284 , 88 8 OVEREEH , J . B . VAN , D e reize n naa r d e Wes t va n Corneli s Cornelisz . Jol , alia s kapitei n Houtebeen . 1626-164 0 XXI V 1 , 8 3 PANHUYS , JHR . L . C . VAN , Ee n adre s ove r Boschneger s e n Indianen . I a 7 1 — He t veertiendaagsc h tijd schrif t va n d e Britsch-West Indisch e vereeniging . I a 14 2 — Ee n afzonderlij k wape n voo r Surinam e e n Curacao . I a 17 5 — Luchtvaar t i n Guyana . I I 82 1 — Ee n ma n va n d e daad . W . C . Gorga s f . I I 35 5 —Waterkrach t i n Suriname . I I 88 5 — D e toekoms t va n d e India ne n i n Canad a e n Suriname . I I 51 3PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T p Poïttie/c ; Poïittefc e Foorfcee n e n t A üerouerin g va n Curasa o to t de n vred e va n Munster , Va n d e — , W . R . Menkman . XVII I 16 1 «errassing r va n Willemstad , D e — , Mr . B . d e Gaa y Fortman . XI I 85 , 119 , 51 0 (Rondo m he t proces-Borren) . Ferscfteidenfteden , KRONIEK . XX I 89 7 »ersZo( 7 1986 , He t Curacaosc h — , KRONIEK . XI X 6 0 — 1988 , Curacaosc h — , KRO NIEK . XX I 25 4 — 1989 , Curacaosc h — , KRO NIEK . XXI I 15 7 VESPUCC I e n Ojed a i n d e ge schiedeni s va n Curacao , W . R . Menkman . XVII I 257;zi e oo k etïan d de r reuze n . rZooMowde r ove r Curaca o i n 185 1 e n 1861 . Een—.VI I 52 8 vogfeZuZttc/if , I n — , KRONIEK . X X 6 2 Foor/iee n e n than s („Cura «jaosc h kiesreglement") , KRONIEK . XI X 6 2 Foor«ï<<7an< 7 de r Nederlandsch e West-Indisch e eilande n *) , D e — , Mr . B . d e Gaa y Fort man . II I 11 3 FreeradeKn^e n ? , Mr . B . deGaa y Fortman . I I 31 5 wtend , Ee n oud e — (Almana qu e d e Curaca o voo r 1989) , KRONIEK . XX I 18 9 FrijTiei d va n drukper s e n rech t va n vergadering , B . d e Gaa y Fortman . X V 24 1 ) / e n «win/ifi r ;arenl898-1923 , Dr . B . d e Gaa y Fortman . V 289 ; zi e oo k Kom'nyi n W Z waiervoomenwu j va n d e have n va n Willemsta d e n va n di e sta d zelv e o p he t eilan d Cu rasao . Kort e uiteenzettin g va n d e destijd s doo r de n mijnbouwkundigo n diens t opgesteld e planne n to t — , Dr . ir . G . J . H . Molengraaff . XI I 2 5 urcefcb/a d CURACAO , He t — , KRONIEK . XX I 156 ; zi e oo k per s indiscft e compagwte.Cura ca o tege n he t eind e de r —, Mr . B . d e Gaa y Fortman . I a 44 1 ndt5cft e ei/anden , Ee n onderzoekingsrei s naa r d e Nederlandsch e — , UI T D B PERS . I V 126 ; zi e oo k txwr ïFest-/ndisc/i e /corne r zi e fcamer. WesMndwcA e moatscfcoppi;' , D e — , Mr . B . d e Gaa y Fort man . X I 80 7 w>et<7emngr , Ee n afschuwelij k produc t va n — , KRONIEK . XX I 25 2 —" , Gevolge n va n he t „afschu welij k produc t va n — , KRO NIEK . XXI I 6 2 zi e verrassing ; wa Zeemeew w i n 1825 , He t vergaa n va n d e — , H . M . Hulsma n O.P . XVII I 12 9 — , He t vergaa n va n d e — , B . d e Gaa y Fortman . XX V 84 9 ZeewaJeruenüer/ttngf , Dr . ir . P . Cohe n Henriquez . X X 32 1 , Curaca o i n — , B . d e Gaa y Fortman . XVI I 84 9 zi e KoJomaZ e raad . Zonda<7St>ienn<7 , Goed e Vrijda g e n bidstonden , KRONIEK . XX I 36 5PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 1 9 TAAL, LAND E N VOLKEN KUND E VA N NEDERLAND8CH INDIË , 1928) . V 88 2 — i n Surinam e reed s i n he t jaa r 1714 ? C' . K . Kesler . X X 27 0 jeug d i n Surinam e *) , Over heidszor g voo r d e rijper e — , Mr . M . d e Niet . XVI I 8 8 — , Landbouwopvoedin g de r Surinaamsch e — . XX I 1 4 jon


PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 8 6 d e regelin g nopen s he t — , J . va n Ettinger . X X 17 5 JVeerïandicut n zi e /w/tfn g Commentaa r nie t overbodi g (ove r ee n voorwaardelijk e veroordeeling) , KRONIEK . XX I 25 2 — , He t nie t overbodig e — , KRONIEK . XX I 80 1 commissi e zi e Bocenunndscfc e „Cuent a d i Nanzi" , M . D . La tou r P.O . XI X 88 ; X X 9 , 108 , 148 , 296 ; XXI I 47 , 86 , 184 ; zi e oo k £/ti . CuracaoscA e ban k zi e banfc . Cwrom , D e — (Curacaosch e ra di o omroep) , KRONIEK . XI X 25 ; zi e oo k [fladto-uiteen di ] g ] dagboe/ c *) , Ee n belangrij k — (d e brandschattin g va n Ja que s Cassard) , Mr . B . d e Gaa y Fortman . V I 24 1 ding , Ee n onpractisc h — (re giste r o p he t PUBLICATIE BLAD) , KRONIEK . XX I 190 ; zi e oo k PUBLICATIEBLAD . doop , Geschiedkundig e sprok kelinge n IV , Overheidsbe moeiin g me t de n — , KRO NIEK . XX V 8 1 drtifcpers , Vrijhei d va n — , zi e Fri/fteid . economisch e arbei d zi e .Eitsta fi«s , Si . .Economisch e mededeeZingen . Cu racao . I b 43 8 economisch e opfee//in g de r Ko loni e Curacao , D e voorstelle n va n de n Gouverneu r [Hel frich ] i n he t belan g va n d e — , Dr . B . d e Gaa y Fortman . II I 19 7 economisch e toestan d de r kolo ni e Curacao , Ee n e n ande r ove r de n financieele n e n —, A . B . J . Prakken . V . 2 1 .Economisch e e n sociaZ e waao siuAfce n i n Curasao , B , d e Gaa y Fortman . X X 829 ; zi e oo k soctaZ e j/angi . ee d va n hen , di e nie t behoore n to t ee n „erkende " godsdien stig e gezindheid , D e — , KRONIEK . XVII I 88 5 eersteZing , Ee n — (advie s va n d e State n ove r ee n ontwer p Alg . niaatr . v . best.) , KRO NIEK . XI X 25 1 eeuw/eest , 18164 Maart-1916* ) Curacao' s — , P . A . Euwen s O.P . I b 24 1 eifan d de r reuzen , No g een s he t — , W . R . Menkman . XI X 85 ; zi e oo k VESPUCCI . .EZZi s e n Dania , KRONIEK . XI X 2 7 Emigrati e va n Curacao , UI T D E PERS . I a 41 3 — va n Curaca o naa r Trinida d i n 1880 ? Geschiedkundig e sprokkelinge n V . Ee n voor genome n — , KRONIEK. XX V 15 5 Emmastod , KRONIEK. XI X 2 7 ËNCYCLOPAEDI E VA N NEDER LANDBC H WEST-INDIË , Aan vullinge n o p d e — ; zi e be grrootinge n ^4 ; beZastingen ; Be Zi/inanciën ; gowrernews ; / g muntwezen ; onder«)i;s . EngeZscA e bewin d o p Curacao , D e eerst e dage n va n he t — , P . A . Euwen s O.P . V I 57 5 ERRATA ! KRONIEK . X X 158 ; XX I 15 7 Eustatiiw ' goude n tijd , Sin t —, W . R . Menkman . XI V 36 9PAGE 1

LIJS T VA X BOEKE N E N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 7 1 —, — „Klondyk e i n th e Tro pics" . TH E WORLD' S WOR K Mrt . 1926 . I X 18 5 (C . H . d e Goeje) . Varre , La , „Au f derSuchenac h de n „Weisse n Gott"" . BER LINE R ILLUSTRIERT E ZEI TUN G 2 6 Aug . e n 2 Sept . 1987 . XX I 82 6 (C . H . d e Goeje) . Vatter , Dr . Ernst , „Selten e amerikanisch e Ethnografic a i n Stadtische n Völkermu seu m z u Frankfur t a . M." . ABHANDLUNOE N ZU R AN THROPOLOOIE , ETHNOLOGI E UN D URGE8CHICHT E II . Frankfort , 1925 . VII I 18 8 (Jhr . L . C . va n Panhuys) . Vee n Zeppenfeldt , A . va n de , Prafctiscfc e ftandieidina de r Papiamentscn e spraa/cfcunst . X 47 7 (A . E . Winkel) . Venin g Meinesz , F . A. , „He t zwaartekrachtsvel d i n Oost e n West-Indië ; desiderat a voo r verder e zwaartekrachts onderzoe k i n di e gebieden" . HANDELINGE N 28st e NED NATUUR E N GENEESKUNDI G CONGRES , 1941 . XXI V 18 9 (P . Wagenaa r Hummelinck) . Verkade-Cartie r va n Dissel , E . F. , D e wogfeZyTcfceidvanZand 6oMtü-/coioniso n slaven handel . Amsterdam , 1987 . X X 5 4 (B.d e GaayFortman) . Waard , C . de , D e Zeeuwsc/i e ea~ pediti e naa r d e Wes < onde r CorneZi s Eüertse n de n Jongfe , 7672-2674 . LINSCHOTENVER EENIGIN G dl . 80 . 's-Graven hage . X 32 3 (Joh . F . Snel leman) . Wagenaa r Hummelinck , P. , Studie s o n (fe e /oun a o / Cura cao , ^4ru6a , Bonair e an d


PAGE 1

MJ9 T VA N BOEKE N B N TIJDSCHRIFTARTIKELE N 6 9 ituïi ë noa r HoHan d komen . 1989 . XXI I 15 0 (B . deGaa y Fortman) . Schotel , Ir . G. , zi e GEDENK BOE K 1684-1984 . Schroeder , H . J . A. , zi e GE DENKBOE K 1684-1984 . Schulz-Kampfhenkel , flotfseZ de r J7ru;a/d/ió7Ze ; Forstos s i n uner/orsctot e C/rwöZde r de s .<4ttUJzonens


PAGE 1

LIJS T VA N BOEKE N B N TIJDSCHRIFTARTIKELE N Linden , C . va n der , e n M . S . Wytema , Me * iïr . Ms . Z Xi/ i naa r NedeWana^c/i-In die . Amsterdam , (1927) . X 48 0 (C . H . d e Goeje) . Lingbeek , C . A. , fle6 ; e we i oe /word ? .. . D e geschiedeni s ca n ee n stri/ d o m zeve n miZ iioe n e n mee r aa n grei d e n no g cee Z mee r aa n geesteh)7 c goed . X 28 4 (B . d e Gaa y Fortman) . Loohuis , Dr . J . G. , zi e GEDENK BOE K 1684-1984 . Loven , Sven , Origin s o / th e Tai na n culture , PFes i /ndies . Göteborg , 1985 . XVII I 84 6 (C . H . d e Goeje) . Lynden , A . J . H . van , O p «oef c naa r d e zuidgrens . D e grens bepalin g tussche n Surinam e e n Brazili ë 1985-1988 . Me t kort e verslage n va n F . H . M . va n Straelen , luitenan t te r ze e I e klasse , K . Meuldijk , korporaal-telegrafis t e n H . Rombouts , arts . XXI I 14 7 (G . Versteeg) . MacKaye , Percy , Tfe e Skipper s o / Nanc y Gloucester . Ne w York , 1924 . V I 64 4 (T . E . Penard) . Mathews , Gertrud e S. , Treasu re . Ne w York , 1917 . I t 17 7 (H . D . Benjamins) . McDonal d A.M. , M.D. , J . F . e n A . L . Dea n A.B.,Ph.D. , „Th e treatmen t o f leprosy , wit h especia l referenc e t o som e ne w chaulmoogr a oi l derivat ives. " TREASUR Y DEPART MENT . PUBLI C HEALT H RE PORT S ISSUE D WEEKL Y B Y TH E UNITE D STATE S HEALT H SERVICE . Vol . 85 . Washing ton , 1920 . III218(Jhr . L . C . va n Panhuys) . Mebius , Dr . J. , Genees/cundi^ e AuZp . PopuZair-geneesfcundi g e n fcr/giè'niscfc handooefc . Gro ningen . X X 15 0 (Radema ker) . Menkman , W . R. , „Nederlan d i n Amerik a e n West-Afrika" . Overdru k NedeWander s ove r d e zeeèn . Utrecht , 1940 . XXI I 25 5 (J . va n Hinte) . — , — TROPISC H NEDERLAN D I N ZAKFORMAA T 10 . Surina m e (1942) . XXI V 28 7 (B . d e Gaa y Fortman ) . — , — D e NedeWanaer s i n feet Caraioisch e zeege&ied , waari n d e geschiedeni s de r Neder Zandsch e .dnfiZZen . Amster dam , 1942 . XX V 6 0 (J . va n Hinte) . — , — zi e oo k ATLAS,GESCHIED KUNDIGE ; GEDENKBOE K 1684-1984 ; Oudschan s Dentz , Fred . Mensch , C , Geopra/i e va n Oost e n West-indië . Zwolle , 1924 . V I 88 0 (H . D . Benjamins) . Metraux , Dr . A. , zi e flevista. Meuldijk , K. , zi e Lynden , A . J . H . van . Meurs , H . van , Literatuur-o»er zic/i t va n /ie t jaa r 793 5 t?a n d « taai, Zand e n coZ/cenfcund e e n geschiedeni s vanNedeHandscft Zndië . KONINKLIJ K INSTI TUU T VOO R D E TAAL, LAND E N VOLKENKUND E VA N NE DERLANDSCH-INDIË . 's-Gra venhage , 1989 . XX I 83 0 (B . d e Gaa y Fortman) . Moelia , Dr . T . S . G. , He t primi tiev e denfce n i n d e moder n e wetenschap . Groningen , 's-Gravenhage,Batavia,1938 . XV I 11 9 (Joh . F . Snelle man) .PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T 2 8 verordeninge n betreffend e huwelijke n va n Hindoe'») , C . R . Biswamitre . XI X 17 6 missi e i n Suriname , D e R . K . — , W . D . H . baro n va n As beck . II12 7 »iisst€-tentoons


PAGE 1

8 2 LIJS T VA N SCHRIJVER S ME T ONDERWERPE N begrootin g voo r 1989 . XX I 88 7 Ee n ooggetuig e ove r Urbi na' s overva l i n 1929 . XXI I 17 0 O . L . Helfric h 18606 Octo ber-1940 . XXI I 27 1 Staatkundig e geschiedeni s va n Curacao . D e Curacaosch e begrootin g voo r 1940 . XXI I 808 , 82 1 Bladvullin g (Ui t de n be stuurstij d va n gouverneu r Changuion) . XXII I 25 5 Luthersche n o p Curacao . XXII I 28 0 Luthersche n o p St . Eusta tiu s e n i n Essequebo . XXII I 84 6 D e geschiedeni s de r Luther sch e gemeent e i n Berbice . XXI V 20 , 51 , 6 5 Aanvullin g va n d e Encyclo paedi c va n Nederlandse n West-Indië . Bestuursrege lin g va n Curacao . XXI V 21 4 Geschiedkundig e sprokke lingen . XXI V 251 , 278 , 884 ; XX V 29 , J55 , 25 5 Curaca o e n onderhoorig e eilande n Bonair e e n Arub a va n 180 4 to t 1806 . He t be stuu r va n de n gouverneu r J . P . Changuio n *) . XXI V 861 ; XX V 1 Nieuw e gegeven s ove r d e in bezitnemin g va n Curaca o o p de n nieuwjaarsda g va n 180 7 •) . XX V 19 8 He t vergaa n va n d e Zee meeuw . XX V 84 9 Aanvulllin g va n d e Encycl o paedi e va n Nederlandsc h West-Indië . D e gouverneur s va n Curacao . XX V 88 0 Boekbespreking . I I 868 , 558 ; II I 888 ; V I 189 , 427 ; VII I 886 ; X 234 ; X I 448 , 473 , 477 , 542 ; XI I 48 , 492 ; XII I 878 , 442 , 494 , 588 , 576 ; XI V 42 , 294 , 295 , 298 ; X V 171,849 , 876 , 877 ; XV I 128 , 127 , 166 , 238,326 ; XVI I 27 , 297 , 298,800,867 ; XVII I 25 , 250 , 317 , 318 , 819 ; XI X 2 9 124 , 158 , 258 ; X X 19 , 54 , 55 , 152 , 258 , 254 , 377 ; XX I 24 , 89 , 90 , 249 , 830 , 881 ; XXI I 28,149,150 ; XXIII127,258 ; XXI V 286 , 28 7 GAA Y FORTMAN , DR . J . P . DE , Boekbespreking . XXI I 85 0 GAA Y FORTMAN , DR . W . F . DE , He t ontwerp-landsverorde nin g to t regelin g va n d e ar beidsovereenkoms t i n Cura cao . XXII I 86 5 GAJENTAAN , DR . S. , Boekbe spreking . XX I 90 ; XXI I 2 7 GODDIJN , DR . W . A. , Boekbe spreking . X I 88 5 GOEJE , C . H . DE , Karaïbe n e n Guiana . V I 46 5 — He t merkwaardig e Ara waksch . X I 1 1 — A . Ph . Penar d ove r inwij din g e n wereldbeschouwin g de r Karaïben . X I 27 5 — He t merkwaardig e Warau . XI I 1 — Ee n ou d berich t ove r Aro wakke n e n Karaïben . XI I 48 5 — Oudhede n ui t Suriname.O p zoe k naa r d e Amazone n *) . XII I 449 , 49 7 — He t merkwaardig e Karaï bisc h (ee n ethnologisc h ver haa l voo r de n gewone n le zer) . XI V 9 9 — Curiositeite n ui t Guyana . XV I 7 2PAGE 1

TREFWOORDENLIJS T — , Ee n commissi e voo r d e — , UI T D E PERS . X I 24 0 — , He t klimaa t e n d e natuur verschijnsele n o p onz e — , Ir . F . S . Langemeyer . XV I 8 1 — St . Martin , St . Eustatiu s e n Saba , Eenig e beschouwinge n ove r d e toekoms t va n de n landbou w o p d e — , G . va n de r Plaats . V 47 5 — voo r vijfkwarteeuw , Zuid amerikaansch e pirateri e e n onz e — , W . B . Menkman . XX V 65 , 97 , 12 9 — e n d e herzienin g va n d e rechterlijk e mach t e n va n d e rechtsplegin g i n d e koloni e Curacao , D e rechtsbedeelin g o p onz e — , Mr . B . d e Gaa y Fortman . I a 8 5 , Va n dri e toppe n va n he t AntillenmuBsie f (Eenoro grafisch e schet s onzer—) , Ir . F . S . Langemeyer . XX V 16 1 [Bovenwindsch e eilanden ] St . Eustatius , St . Marti n e n Sab a o p he t laats t va n d e 18d e eeuw . Medegedeel d doo r Dr . J . d e Hullu . I a 88 5 — Sin t Maarten , Sin t Eusta tiu s e n Saba , Mr . B . d e Gaa y Fortman . I I 21 8 — zi e oo k JSustatius , Sint ; HAS SEL T Maarten , Sint ; Martin , Sint ; /Safca . fcouenjoindsc/ie pers , De— .KRO NIEK . XXI I 61 ; zi e oo k pers . „Brandaris" , D e hoogst e berg to p va n he t eilan d Bonaire*) , D e — , P . A . Euwen s O.P . X V 257 , 28 9 [BrandscJtaMtnjj ] zi e [CASSARD] . Brie / va n Dr . ir . G . J . H . Mo lengraaf f (ove r d e besprekin g va n zij n proefschrif t zi e X I 887) . X I 49 1 BRIO N 1821-2 7 September 192 1 *) , Admiraa l PEDR O LOUI S — , P.A . Euwen s O.P . II I 289 , 365 , 418 , 44 9 ,Burerfeie ztngren . CANTZ'LAA R gouverneu r va n Curaca o werd , Ho e — , B . d e Gaa y Fortman . VI I 14 5 — e n d e bloedig e gebeurteni s va n 1 Jun i 1824 , Gouverneu r — , B . d e Gaa y Fortman . VII I 84 1 [CASSARD] , (Brandschattin g va n Curasa o doo r JACQUE S —) , Ee n belangrij k dag boe k *) , Mr . B . d e Gaa y Fortman . V I 24 1 CHANGUIO N *) , Curasa o e n on derhoorig e eilande n Bonair e e n Arub a va n 180 4 to t 1806 . He t bestuu r va n de n gouver neu r J . P . — , B . d e Gaa y Fortman . XXI V 361 ; XX V 1 ; zi e oo k BiadvuMïng' ; inbe g — , Geschiedkundig e sprokke linge n III . Ui t he t journaa l va n de n gouverneur—,B . d e Gaa y Fortman . XXI V 88 4 CHUMACEIR O AZ. , ABRAHA M MENDEZ , KRONIEK . X X 15 6 ctrcuïaticbanfcwezen , Ee n verge te n hoofdstu k ui t d e ge schiedeni s va n he t Curac.a o sch e — , J . va n Ettinger . VII I 17 7 — va n Curacao , Wijzigin g va nPAGE 1

3 2 TREFWOORDENLIJS T .<47tfiïten-TOa£«i« / zi e [Bouen df e elanden] . üicariaa t va n Cura cao , He t — , J . Kleyntje s S . J . XII I 12 8 ar6eidsouereen/coms ( i n Curacao , He t ontwerp-landsverorde nin g to t regelin g va n d e — , Dr . W . F . d e Gaa y Fortman . XXII I 86 5 arcftaeoZogiscf r ondersoef c o p Aru ba , Curaca o e n Bonaire , D e beteekeni s va n he t — , Dr . J . P . 13 . d e Josseli n d e Jong . 1 6 81 7 ,4ru6 a i n 1816 , Dr . J . d e Hullu . V87 1 — •) , Lag o oi l