Staatsolie nieuws /

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Staatsolie nieuws /
Physical Description:
v. : ; 30 cm.
Language:
Dutch
Creator:
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V
State Oil Company Suriname N.V. (Paramaribo)
Publisher:
State Oil Company Suriname N.V.
Place of Publication:
Paramaribo
Paramaribo
Publication Date:

Subjects

Genre:
periodical   ( marcgt )
serial   ( sobekcm )

Notes

Statement of Responsibility:
State Oil Company Suriname N.V.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 192010039
System ID:
UF00099158:00029


This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Shri Ganeshschool krijgt faceliftFacelift for Shri Ganesh School

PAGE 2

INHOUD STAATSOLIE NIEUWSNo. 2 / 2014 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. Dr. Ir. H.S. Adhinstraat 21, Flora, POB 4069 Paramaribo, Suriname Tel.: 597 499649 Fax: 597 491105 Website: www.staatsolie.com E-mail: mailstaatsolie@staatsolie.comUitgave/Publication Met een drukbezocht feest in Toraricas Ballroom en een sfeervolle bijeenkomst in Saramacca heeft Staatsolie Glenn Sairras uitgezwaaid. A busy farewell party in Royal Ballroom and a cozy meeting in Saramacca, the festive events that marked the end of Glenn Sairras 20 years with Staatsolie. 16 Redactie/Editorial Staff Kailash Bisessar Nancy Lodik Eindredacteur/Editor Ank Kuipers Vertaling/Translation Iwan Olivieira Fotografie/Photography Hubert Hermelijn Rafael Chan Ranu Abhelakh Wendy Sardjo Vormgeving en druk/Design and print Art Sabina Design & Printing N.V. Omslag/Cover Zeven leslokalen en de mediatheek van de Shri Ganeshschool zijn volledig opgeknapt en beveiligd, met financile ondersteuning van de Stichting Staatsolie Foundation for Community Development. Seven classrooms and a media center of the Shri Ganeshschool have been renovated and secured completely with financial support from the Staatsolie Foundation for Community Development. Bronvermelding verplicht bij overname / Copyrights reserved Medewerkers aan deze editie/ Contributors to this edition Anouska Blanca Danielle Wijngaarde-Atmopawiro Geertruida Loseng Kevin van Brussel Sherida Asinga Vernon Texel Werken op een platform zo hoog als een drieverdiepingsgebouw klinkt misschien uitdagend, maar voor een Derrickman is het de normaalste zaak van de wereld. Working on a rig as high as a three story building might sound challenging, but to the Derrickman it is quite normal. 18 Het 2D-seismisch onderzoek in het Weg naar Zeeen het Coesewijnegebied is zo goed als afgerond. The 2D seismic surveys Staatsolie is conducting in the Weg naar Zee and Coesewijne areas are almost completed. 76 Staatsolie Nieuws No. 2 2014 Staatsolie Nieuws No. 2 2014 Deze techniek is een belangrijk onderdeel van de aardolie-exploratie. Tweedimensionaal onderzoek geeft op een snelle manier een goed beeld van de structuren van de ondergrond, vertelt Kandhai. Bij een seismisch onderzoek wordt via geluidsgolven de samenstelling van de aardkorst in kaart gebracht. Er worden lijnen uitgezet, met daarin gevoelige sensoren. De geluidsgolven worden de bodem ingestuurd en teruggekaatst door de verschillende bodemlagen. De sensoren vangen de teruggekaatste geluidsgolven op, die na registratie op computers door geologen kunnen worden genterpreteerd. Seismic Surveys Weg naar Zee and Coesewijne Nearly CompletedThe 2D seismic surveys Staatsolie is conducting in the Weg naar Zee and Coesewijne areas are almost completed. The Ecuadorian contractor, Seismic Corp Service (SCS), which carried out the project, will report to the Exploration Division in June. The surveys started last November and field activities were completed in February. In order to get optimal results, the findings have been processed in a specialized data processing center in the United States. Staatsolie geologists will use the data to identify areas interesting enough for exploration. If found, locations will be prepared to carry out drilling programs. The 2D seismic survey covered three phases: first seismic lines were planned and marked to drill the holes where the sound waves would be shot into the ground. Next were measuring to register the returning waves from the underground. In the final stage data was collected along ten lines of the track: two in the Coesewijne area and eight in Weg Naar Zee. The final report includes project details, operational and the health, safety and environment aspects. Objective Staatsolie commenced with exploration surveys in 2007 to identify oil deposits in the coastal area from Nickerie to Commewijne, Sr. Exploration Geologist Ricardo Kandhai tells Staatsolie Nieuws. In 2008 and 2009 we carried out a regional seismic survey to get a clear picture of the underground. Based on the data gathered in that survey we identified a number of areas with promising results. Then followed the drilling programs Now we need additional infor mation of these two areas. The 2D seismic survey must show if there is an expansion of the oil deposits we have identified. The survey must also prove if there are interesting structures harboring other oil deposits. The surveyors focused mainly on the western part of Weg naar Zee and the southern part of the Coesewijne area. Weg naar Zee Potential Compared to other areas hopes are high to make a strike in Weg naar Zee. The 2D seismic survey focused on the exploration and evaluation wells drilled between the 2008 and 2012 periods in the Weg naar Zee Central area. Those drillings revealed oil-bearing sand layers suited for exploitation. The National Institute for Environment and Development (NIMOS) requires an environmental and social impact study for every project. The project must be carried out in such a manner that possible negative effects can be avoided or at least limited. We have tried to stay within the guidelines as much as possible: we carried out weekly inspections to see if the contractor complied with the regulations. The findings were presented to the local communities and the authorities in a stakeholders meeting. Staatsolie discussed all prevention and containment measures. The reactions were positive and we received good feedback. Challenges One of the challenges for this project was to find a skilled contractor who could carry out the project within the time set and the budget. Only after tendering the project three times a contractor was identified. This resulted in a later start of the project. However, we are optimistic and are looking forward to the final data. In november vorig jaar is het onderzoek van start gegaan; de veldactiviteiten zijn in februari 2014 afgerond. Voor optimale resultaten zijn de verzamelde gegevens verwerkt in een gespecialiseerd dataprocessingcentrum in de Verenigde Staten. De Staatsoliegeologen gebruiken de seismische informatie om interessante gebieden te identificeren. Daarna stellen zij in de beide gebieden locaties vast waar boorprogrammas kunnen worden uitgevoerd. Het 2D-seismisch onderzoek bestond uit drie fasen. Eerst zijn de seismische lijnen uitgezet en gemarkeerd en schietgaten geboord om geluidsgolven de bodem in te sturen. Daarna zijn metingen uitgevoerd voor de registratie van signalen vanuit de ondergrond. Vervolgens zijn gegevens verzameld langs tien lijnen of tracs: twee in het Coesewijnegebied en acht te Weg Naar Zee. Het eindrapport beschrijft het project, de operationele en de gezondheids-, veiligheidsen milieuaspecten. In 2007 is een aanvang gemaakt met onderzoek naar aardolievoorkomens in het kustgebied van Nickerie tot aan Commewijne, vertelt Sr. Exploration Geologist Ricardo Kandhai. In 2008 en 2009 is een regionaal seismisch onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van de ondergrond. Op basis van dit onderzoek zijn er wat gebieden gekozen die interessant leken. Er zijn toen boorprogrammas uitgevoerd. Nu zijn we zover dat wij van deze twee gebieden wat meer informatie nodig hebben. Via het huidige 2D-seismisch onderzoek willen wij te weten komen wat de mogelijke uitbreiding is van de bestaande olieaccumulaties die zijn aangetroffen. Het onderzoek moet ook uitwijzen of er interessante structuren aanwezig zijn die kunnen duiden op mogelijke andere aardolievoorkomens. Het onderzoek heeft voornamelijk plaatsgevonden in het westelijk deel van Weg naar Zee en het zuidelijk deel van het Coesewijnegebied. In vergelijking met andere gebieden is Weg naar Zee erg hoopgevend voor aardolievoorkomens. Het 2D-seismisch onderzoek vloeit voort uit de exploratieen evaluatieputten die in 2008 tot 2012 in Weg naar Zee Centraal zijn geboord. Er zijn daar oliehoudende zandlagen aangetoond die geschikt zijn voor exploitatie. Het is een vereiste van Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling Suriname (NIMOS) dat er bij elk project een milieuen sociale-effectenstudie wordt gedaan. De projecten moeten op een zodanige wijze uitgevoerd, zodat mogelijke negatieve effecten kunnen worden vermeden of verminderd. We hebben ons zoveel mogelijk gehouden aan de richtlijnen. Er zijn wekelijks inspecties uitgevoerd om na te gaan of de contractor zich heeft gehouden aan de regelgeving, zegt Kandhai. De resultaten van deze studie zijn tijdens de stakeholdersbijeenkomsten gepresenteerd aan de lokale gemeenschap en autoriteiten. Alle preventieen beheersmaatregelen zijn besproken. De reacties waren vrij positief en we hebben goede feedback gehad. Een van de uitdagingen in het project was het vinden van een geschikte contractor om het project uit te voeren binnen de geplande tijd en het beschikbare budget. Dat lukte pas na drie inschrijvingen, waardoor het project later dan gepland is uitgevoerd. We zijn optimistisch en kijken vol verwachting uit naar de definitieve resultaten. Het 2D-seismisch onderzoek in het Weg naar Zeeen het Coesewijnegebied is zo goed als afgerond. De Exploratie divisie ontvangt in juni het eindrapport van de Ecuadoriaanse contractor Seismic Corp Service (SCS) die het project heeft uitgevoerd. Seismisch onderzoek Weg naar Zee en Coesewijne is bijna voltooid Registratie van de data. Registering the data.2D seismic survey This is a very important part of oil exploration. Two-dimensional survey provides a quick picture of the underground structures. In seismic surveys the earth crust is mapped through sound waves. The surveyors plant highly sensitive lines along the tract. Sound waves are then shot into the ground and bounced back by the several layers. The sensors receive the returning waves, which are then registered in computers for interpretation by geologists. Boring van een schietgat. Drilling a hole for the sound waves. Metingen in het veld. Field surveys. 6 The Financial Account: The Companys Financial Business Card Seismic Surveys Weg naar Zee and Coesewijne Nearly Completed Staatsolie Shows Social Responsibility at Made in Suriname Fair Credit Suisse: Loan to Staatsolie Creates Sustainable Link to Suriname New Media Center and Restrooms for O.S. Uitkijk Preparation Drilling Program Block 4 in Progress Suriname Works on National Oil Spill Response Plan No Commercially Recoverable Find in Maratakka Area The Derrickman On-the-job: In this Job Safety is a Very Important Requirement Community Projects Its a muddy operation: New Pipeline Constructed with HDD Technique Reginald Noughient: A Coach Must Always Be Fair to His Players Jubilarians Personnel News

PAGE 3

3 The Financial Account: The Companys Financial Business CardThe financial account is the most important financial economic document of a company. The board of directors is in charge of drafting and publishing the report. It present the companys financial position in the past fiscal year, says Finance Administration manager Albert Vermeer. Let me explain the difference between the annual report and the financial account because people tend to get confused about these. In an annual report the management explains the developments of the company in the past year and presents the outlook for the coming year. The financial aat me eerst een korte uitleg geven over het verschil tussen een jaarverslag en een jaarrekening, omdat hierover soms verwar ring bestaat. In een jaarverslag geeft de directie uitleg over de ontwikkeling van Staatsolie in het afgelopen jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. Het financile deel van een jaarverslag wordt jaarrekening genoemd. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst& verliesrekening en de toelichting op beide onderdelen. Vermeer geeft het belang van de jaarrekening aan: Aan de hand van de gepresenteerde cijfers kunnen de verschillende stakeholders zoals de Raad van Commissarissen, de aandeelhouder, banken en genteresseerden inzicht verkrijgen in onder andere de financile structuur van de onderneming. De jaarrekening en het jaarverslag over het afgelopen boekjaar worden ieder jaar behandeld tijdens de aandeelhoudersvergadering, die volgens de statuten uiterlijk op 30 juni moet worden gehouden. De jaarrekening: Het financile visitekaartje van het bedrijf De jaarrekening is het belangrijkste financieeleconomisch document van een bedrijf. Het laten opstellen en publiceren is de verantwoordelijkheid van de directie. De jaarrekening is bedoeld om de financile positie van het bedrijf van het afgelopen boekjaar te presenteren, zegt Albert Vermeer, manager Finance Administration.

PAGE 4

4 part of the annual report is called financial account. The financial account is made up of a balance, the profit and loss account and an explanation of the figures in both. Vermeer explains that based on the presented figures several stakeholders, including the board of directors,, the shareholder, banks and other interested parties, can get an insight in the financial structure of the enterprise. Both documents, the annual report and the financial account, are presented at the shareholders meeting, which has to be hosted no later than 30 June as stipulated in the articles of association. Preparation The Finance division has an agreement with all departments and subsidiaries to provide data on a monthly basis to prepare the draft for the financial account. The departments get specific information on the deadlines for the data. In the next phase the Finance division drafts a consolidate financial report containing all financial data of the company. The Corporate Audit division carries out intermediate checks to guarantee the quality of the entire financial process within Staatsolie. An independent accountant then rechecks the figures. If they are reliable the accountant will state so in his final statement.In de aanloop naar het opmaken van de jaarrekening stemt de divisie Finance reeds op maandbasis af met alle afdelingen en de dochtermaatschappijen over de aan te leveren informatie. Ook wordt aan ze voorgehouden binnen welke periode ze de jaarcijfers moeten opleveren. Hierna gaat de divisie Finance over tot het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening: alle aangeleverde financile cijfers worden bij elkaar gebracht. Tussentijds doet de divisie Cor porate Audit controles om de kwaliteit van het gehele financile gebeuren binnen Staatsolie te waarborgen. Een onafhankelijke accountant controleert de jaarcijfers. Wanneer de cijfers in de jaarrekening een getrouwe weergave zijn van de werkelijkheid, bevestigt hij dat in een accountantsverklaring. De Finance divisie stuurt de jaarrekening voor behandeling en goedkeuring naar de directie, die het vervolgens aanbiedt aan de Raad van Commissarissen (RvC). Na goedkeuring brengt de RvC een pre-advies uit aan de jaar lijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, met een voorstel voor de winstbestemming. Nadat dit hele traject is doorlopen, moet het jaarverslag inclusief de jaarrekening vr 31 augustus worden gepubliceerd zodat het grote publiek er kennis van kan nemen. Vooruitlopend op de jaarrekening presenteert Staatsolie, net als veel andere lokale en internationale bedrijven, een halfjaarverslag. Ook dit verslag wordt voorzien van een accountantsver klaring, bendarukt Gerrit Wong A San, Finance Administrator.

PAGE 5

5 The Finance division then sends the financial account to the management for approval. The report is then sent to the board of directors which will draft a pre-advice for the shareholders meeting for profit appropriation. After this entire process the annual report, including the financial account, have to be published before 31 August in order to give the public insight. In anticipation of the final report, Staatsolie, just like many other local and international companies, publishes a half-yearly report. This report too is accompanied by an accountant statement, emphasizes Gerrit Wong A San, Finance Administrator. Before financial institution grant loans, they study if the borrower will be able to pay back the loan. They study the annual report and collect recent data on the company. Staatsolie has been through this process too. The companys excellent performance and positive outlook were helpful in securing a loan on the international capital market in 2010. That same year the company issued a 7 percent bonds loan. The bonds yielded US$ 55 million, US$ 40 million more than the expected US$ 15 million, showing local confidence in the company. The loans were secured to finance expansions investments including the Refinery Expansion Project, Vermeer explains. In 2013 Staatsolie achieved an important milestone by host ing the shareholders meeting in the first quarter, contrary to the traditional second quarter meeting in the previous years. We are in control, a proud Vermeer concludes. Voordat financile instituten een lening verstrekken, onderzoeken zij of het bedrijf die zal kunnen terugbetalen. Zij nemen de jaarrekening door en verzamelen recente informatie over de onderneming. Staatsolie heeft dit traject ook doorlopen. Dankzij haar uitstekende performance en positieve toekomstperspectieven is het in 2010 gelukt om op de internationale kapitaalmarkt een lening af te sluiten. In datzelfde jaar is in Suriname een 7%-obligatielening geplaatst. Ook het lokale vertrouwen in Staatsolie is toen aangetoond. De verkoop van de obligaties heeft ruim US$ 55 miljoen opgebracht, US$ 40 miljoen meer dan de verwachte US$ 15 miljoen. De leningen zijn aangetrokken om onder andere aan uitbreidingsinvesteringen te kunnen doen, zoals in het Refinery Expansion Project, legt Vermeer uit. Staatsolie heeft een belangrijke mijlpaal gerealiseerd in 2013 door de aandeelhoudersvergadering te houden in het eerste kwartaal. Voorgaande jaren gebeurde dit aan het begin van het tweede kwartaal. We are in control, besluit een trotse Vermeer. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft op 28 maart de jaarrekening 2013 goedgekeurd. De Staat Suriname werd op de AVA vertegenwoordigd door vicepresident Robert Ameerali en minister Andy Rusland van Financien. De Raad van Commissarissen (RvC), directie en managers van Staatsolie waren ook aanwezig. De aandeelhouder en RvC toonden zich uitermate tevreden met de prestaties van Staatsolie in het afgelopen boekjaar. Er is waardering uitgesproken voor de bijzondere inzet en loyaliteit van de directie en het personeel in het afgelopen jaar, waarin niet alleen uitstekende resultaten zijn bereikt, maar ook belangrijke stappen zijn gezet voor de verdere ontwikkeling van Staatsolie Er is een totale omzet van US$ 1.023 miljard genoteerd, 2 procent minder dan in 2012, toen de omzet US$ 1.047 miljard besloeg. Aan dividend en inkomstenbelasting is US$ 284 miljoen overgemaakt naar de staatskas. In 2012 bedroegen de afdrachten US$ 352 miljoen. De brutowinst van US$ 432 miljoen is 10% minder ten opzichte van 2012 (US$ 479 miljoen). De belangrijkste oorzaak voor de mindere omzet en winst is de gemiddelde lagere olieprijs van US$ 98,97 per barrel in 2013. Het jaar daarvoor stond de prijs per barrel nog op US$ 103,77. The general assembly of shareholders adopted the 2013 annual report on 28 March. Vice President Robert Ameerali and Minister of Finance Andy Rusland, represented the sole shareholder, the Republic of Suriname. The Supervisory Board (RvC), the management and Staatsolie managers were present at the meeting. The shareholder and the RvC were quite content with the companys performance. They expressed gratitude for the efforts and loyalty of the management and the staff for the excellent results and the important steps towards further development of Staatsolie. The company generated a total turnover of US$ 1,023 billion, two percent less than 2012 when the company earned US$ 1,047 billion. The State received US$ 284 million in dividend and taxes compared to US$ 352 10 percent less that the US$ 479 of 2012. The major contributor to the lower turnover was the dropping price for oil. In 2013 oil sold at an average US$ 98.97 per barrel. In the previous year the price was at US$ 103,77. Download the report from www.staatsolie.comDownload het jaarverslag van www.staatsolie.com

PAGE 6

6 Seismic Surveys Weg naar Zee and Coesewijne Nearly CompletedThe 2D seismic surveys Staatsolie is conducting in the Weg naar Zee and Coesewijne areas are almost completed. The Ecuadorian contractor, Seismic Corp Service (SCS), which carried out the project, will report to the Exploration Division in June. The surveys started last November and field activities were completed in February. In order to get optimal results, the findings have been processed in a specialized data processing center in the United States. Staatsolie geologists will use the data to identify areas interesting enough for exploration. If found, locations will be prepared to carry out drilling programs. The 2D seismic survey covered three phases: first seismic lines were planned and marked to drill the holes where the sound waves would be shot into the ground. Next were measuring to register the returning waves from the underground. In the final stage data was collected along ten lines of the track: two in the Coesewijne area and eight in Weg Naar Zee. The final report includes project details, operational and the health, safety and environment aspects. Objective Staatsolie commenced with exploration surveys in 2007 to identify oil deposits in the coastal area from Nickerie to Commewijne, Sr. Exploration Geologist Ricardo Kandhai tells Staatsolie Nieuws. In 2008 and 2009 we carried out a regional seismic survey to get a clear picture of the underground. Based on the data gathered in In november vorig jaar is het onderzoek van start gegaan; de veldactiviteiten zijn in februari 2014 afgerond. Voor optimale resultaten zijn de verzamelde gegevens verwerkt in een gespecialiseerd dataprocessingcentrum in de Verenigde Staten. De Staatsoliegeologen gebruiken de seismische informatie om interessante gebieden te identificeren. Daarna stellen zij in de beide gebieden locaties vast waar boorprogrammas kunnen worden uitgevoerd. Het 2D-seismisch onderzoek bestond uit drie fasen. Eerst zijn de seismische lijnen uitgezet en gemarkeerd en schietgaten geboord om geluidsgolven de bodem in te sturen. Daarna zijn metingen uitgevoerd voor de registratie van signalen vanuit de ondergrond. Vervolgens zijn gegevens verzameld langs tien lijnen of tracs: twee in het Coesewijnegebied en acht te Weg Naar Zee. Het eindrapport beschrijft het project, de operationele en de gezondheids-, veiligheidsen milieuaspecten. In 2007 is een aanvang gemaakt met onderzoek naar aardolievoorkomens in het kustgebied van Nickerie tot aan Commewijne, vertelt Sr. Exploration Geologist Ricardo Kandhai. In 2008 en 2009 is een regionaal seismisch onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van de ondergrond. Op basis van dit onderzoek zijn er wat gebieden gekozen die interessant leken. Er zijn toen boorprogrammas uitgevoerd. Nu zijn we zover dat wij van deze twee gebieden wat meer informatie nodig hebben. Via het huidige 2D-seismisch onderzoek willen wij te weten komen wat de mogelijke uitbreiding is van de bestaande olieaccumulaties die zijn aangetroffen. Het onderzoek moet ook uitwijzen of Het 2D-seismisch onderzoek in het Weg naar Zeeen het Coesewijnegebied is zo goed als afgerond. De Exploratie divisie ontvangt in juni het eindrapport van de Ecuadoriaanse contractor Seismic Corp Service (SCS) die het project heeft uitgevoerd. Seismisch onderzoek Weg naar Zee en Coesewijne is bijna voltooid Registratie van de data. Registering the data.

PAGE 7

7 Deze techniek is een belangrijk onderdeel van de aardolie-exploratie. Tweedimensionaal onderzoek geeft op een snelle manier een goed beeld van de structuren van de ondergrond, vertelt Kandhai. Bij een seismisch onderzoek wordt via geluidsgolven de samenstelling van de aardkorst in kaart gebracht. Er worden lijnen uitgezet, met daarin gevoelige sensoren. De geluidsgolven worden de bodem ingestuurd en teruggekaatst door de verschillende bodemlagen. De sensoren vangen de teruggekaatste geluidsgolven op, die na registratie op computers door geologen kunnen worden genterpreteerd. that survey we identified a number of areas with promising results. Then followed the drilling programs Now we need additional infor mation of these two areas. The 2D seismic survey must show if there is an expansion of the oil deposits we have identified. The survey must also prove if there are interesting structures harboring other oil deposits. The surveyors focused mainly on the western part of Weg naar Zee and the southern part of the Coesewijne area. Weg naar Zee Potential Compared to other areas hopes are high to make a strike in Weg naar Zee. The 2D seismic survey focused on the exploration and evaluation wells drilled between the 2008 and 2012 periods in the Weg naar Zee Central area. Those drillings revealed oil-bearing sand layers suited for exploitation. The National Institute for Environment and Development (NIMOS) requires an environmental and social impact study for every project. The project must be carried out in such a manner that possible negative effects can be avoided or at least limited. We have tried to stay within the guidelines as much as possible: we carried out weekly inspections to see if the contractor complied with the regulations. The findings were presented to the local communities and the authorities in a stakeholders meeting. Staatsolie discussed all prevention and containment measures. The reactions were positive and we received good feedback. Challenges One of the challenges for this project was to find a skilled contractor who could carry out the project within the time set and the budget. Only after tendering the project three times a contractor was identified. This resulted in a later start of the project. However, we are optimistic and are looking forward to the final data. er interessante structuren aanwezig zijn die kunnen duiden op mogelijke andere aardolievoorkomens. Het onderzoek heeft voornamelijk plaatsgevonden in het westelijk deel van Weg naar Zee en het zuidelijk deel van het Coesewijnegebied. In vergelijking met andere gebieden is Weg naar Zee erg hoopgevend voor aardolievoorkomens. Het 2D-seismisch onderzoek vloeit voort uit de exploratieen evaluatieputten die in 2008 tot 2012 in Weg naar Zee Centraal zijn geboord. Er zijn daar oliehoudende zandlagen aangetoond die geschikt zijn voor exploitatie. Het is een vereiste van Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling Suriname (NIMOS) dat er bij elk project een milieuen sociale-effectenstudie wordt gedaan. De projecten moeten op een zodanige wijze uitgevoerd, zodat mogelijke negatieve effecten kunnen worden vermeden of verminderd. We hebben ons zoveel mogelijk gehouden aan de richtlijnen. Er zijn wekelijks inspecties uitgevoerd om na te gaan of de contractor zich heeft gehouden aan de regelgeving, zegt Kandhai. De resultaten van deze studie zijn tijdens de stakeholdersbijeenkomsten gepresenteerd aan de lokale gemeenschap en autoriteiten. Alle preventieen beheersmaatregelen zijn besproken. De reacties waren vrij positief en we hebben goede feedback gehad. Een van de uitdagingen in het project was het vinden van een geschikte contractor om het project uit te voeren binnen de geplande tijd en het beschikbare budget. Dat lukte pas na drie inschrijvingen, waardoor het project later dan gepland is uitgevoerd. We zijn optimistisch en kijken vol verwachting uit naar de definitieve resultaten. Registratie van de data. Registering the data. 2D seismic survey This is a very important part of oil exploration. Two-dimensional survey provides a quick picture of the underground structures. In seismic surveys the earth crust is mapped through sound waves. The surveyors plant highly sensitive lines along the tract. Sound waves are then shot into the ground and bounced back by the several layers. The sensors receive the returning waves, which are then registered in computers for interpretation by geologists. Boring van een schietgat. Drilling a hole for the sound waves. Metingen in het veld. Field surveys.

PAGE 8

8 ST AA TSOLIE TOONT SOCIALE KANT OP MADE IN SURINAME BEURSElk jaar kiezen we een thema waarop we ons voor een groot deel richten. Dit jaar lag de focus op onze bijdrage aan de samenleving, omdat we hieraan meer bekendheid willen geven. We hebben een aantal projecten gekozen die de foundation heeft gefinancierd. Met fotos en extra informatie laten we zien wat we terugdoen voor de gemeenschap, zegt Sharine SilosSluer, PR Officer en cordinator van de Staatsoliestand op de beurs, van 30 april tot en met 4 mei op het KKF-beursterrein. In de stand hingen posters van een aantal projecten die afgelopen vier jaar succesvol zijn afgerond. De bezoekers keken hun ogen uit. Ik wist niet dat Staatsolie zoveel gemeenschapsprojecten voor diverse doelgroepen financieert, zei Marita, een van de bezoekers. Jullie moeten meer bekendheid hieraan geven denk ik. Er zijn zeker meer organisaties die duurzame projecten willen uitvoeren, maar zonder geld zitten. Schoolleiders en leden van diverse organisaties waren erg enthousiast, omdat ze hun projecten herkenden. Medewerkers en pupillen van Stichting Wi Oso, kwamen speciaal kijken naar de posters waarop de werkruimte te zien is die met steun van de foundation is gebouwd. De stichting had ook een stand op de beurs. Wi Oso is een woon-, leeren werkcentrum voor jonge mensen met een lichamelijke beperking. De beursgangers zijn niet alleen genformeerd over gemeenschapsprojecten, maar ook over de exploratieen productieactiviteiten van Staatsolie. Zij kregen verder een goede indruk van de uitbreiding van de raffinaderij en de elektriciteitscentrale. Staatsolie geeft altijd veel leerrijke informatie. Vooral de schoolgaande jeugd moet bij elke beurs de stand van Staatsolie bezoeken, gaf bezoeker Sharita aan. Staatsolie Shows Social Responsibility at Made in Suriname FairThe yellow and black decoration with big umbrellas and a pond with beautiful plants drew scores of guests to the Staatsolie information stand at the Made in Suriname Fair. The peaceful atmosphere beamed by the stand and the furnishing attracted the crowd. The focus was on the sustainable community projects financed by Staatsolie through the Staatsolie Foundation for Community Development. Every year we have a different theme which becomes our focus. This year we highlighted our contribution to society because we want the public to know more about it. We chose a number of projects financed by the foundation and held a photo presentation to show what we do for society, PR Officer and Coordinator of the Staatsolie stand, Sharine Silos-Sluer, explained. The fair was held from 30 April through 4 May at the KKF venue. The stand was decorated with posters of successfully completed projects from the past four years. The guests were surprised. I didnt know Staatsolie cared for so many groups in society, Marita one of the guests said. I think you should go public more often. There must be more organizations that want De geel-zwarte aankleding met grote paraplus en vijvertjes met prachtige plantjes trokken veel bezoekers naar de informatiestand van Staatsolie op de Made in Suriname Beurs. De rust die de stand uitstraalde en de inrichting van de expositie wekten de interesse van het publiek: de focus lag op de duurzame gemeenschapsprojecten die door de Stichting Staatsolie Foundation for Community Development worden gefinancierd. Staatsoliemedewerker Luziel Koulen-Adel informeert Henna Waaldijk (echtgenote van de algemeen directeur Marc Waaldijk) over projecten van de foundation. Staatsolie employee Luziel Koulen-Adel informs Henna Waaldijk (spouse of managing director Marc Waaldijk) about projects of the foundation.

PAGE 9

9 De Stichting Staatsolie Foundation for Community Development is in februari 2009 opgericht en financiert duurzame projecten in de categorien educatie; gezondheid en veiligheid; milieu, kunst en cultuur; energie en ondernemer schap. De stichting bestond in februari vijf jaar. Staatsolie neemt sinds 2006 deel aan deze beurs die tot doel heeft de lokale productie en de export te verhogen. Lokale bedrijven en ondernemers kunnen op deze beurs hun producten tentoonstellen. De Made in Suriname Beurs wordt sinds 2002 jaarlijks georganiseerd door de Kamer van Koophandel en Fabrieken. to carry out sustainable projects but lack the money. School principals and persons affiliated to several organizations were enthusiastic to see their project in the stand. Staff and students of the Wi Oso Foundation, came especially to see the room that was built with financial support by the foundation. Wi Oso had its own stand at the fair. The Foundation is a center where young persons with a physical disability can live, learn and work. The stand staff not only provided information on community projects, but on Staatsolie exploration and production operations as well. They held an excellent presentation of the refinery and power plant expansion. Staatsolie always has interesting information especially for students. They should never miss the Staatsolie stand at a fair, Sharita another guest said. The Staatsolie Foundation for Community Development was founded in February 2009. It finances sustainable projects in the fields of education, health and safety, environment, art and culture, energy and entrepreneurship. The foundation celebrated its fifth anniversary this year. Staatsolie has been participating in the fair since 2006. Its aim is boosting local production, increasing export and offering an opportunity to local enterprises and entrepreneurs to exhibit their products. The Made in Suriname Fair has been an annual event by the Chamber of Commerce since 2002. De informatie over uitbreiding van de raffinaderij blijft interessant. Information on the refinery expansion project continues to be topical. Bezoekers waren ook genteresseerd in de ontwikkeling van SPCS. developments at SPCS.

PAGE 10

10 Wij zien de lening niet slechts als een simpele transactie, maar vooral als een duurzame verbintenis van Credit Suisse met Suriname, benadrukt Luiz Gonzlez Lanuza, investeringsanalist bij de Zwitserse Bank. Credit Suisse maakt deel uit van een consortium dat de lening met Staatsolie is aangegaan. De andere deelnemers in het consortium zijn First Caribbean International Bank NV (Curaao), First Caribbean Inter national Bank Limited (Cayman Islands) en ING Bank NV (Nederland). Het geleende geld is bestemd voor investeringen tussen 2014 en 2018. Het grootste deel hiervan zal het bedrijf overigens uit de eigen middelen financieren. Aan het investeringsplan hangt een totaal prijskaartje van US$ 1,845 miljard. Algemeen directeur Marc Waaldijk is er trots op dat het consortium Staatsolie ziet als een betrouwbare partner. Ik ben met name ook trots op ons onderhandelingsteam dat onze tweede internationale lening heeft binnengehaald. De lening is niet in de laatste plaats verstrekt op basis van het vertrouwen dat in Staatsolie is gesteld. Ook was er geen staatsgarantie nodig wat genoeg zegt over de solvabiliteit van ons bedrijf, verduidelijkt Agnes Moensi-Sokowikromo, onderdirecteur Finance. Bovendien bestaat de mogelijkheid om het geleende bedrag, binnen twee jaren na ondertekening van de overeenkomst, met US$ 200 miljoen extra te verhogen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de tweede lokale obligatielening die Staatsolie later dit jaar met De Surinaamsche Bank wil uitschrijven. De lening met het consortium heeft een looptijd van vijf jaar. Hieruit is US$ 25 miljoen als doorlopende kredietfaciliteit bedoeld. In september 2010 leende Staatsolie al een bedrag van US$ 235 miljoen van een bankenconsortium met Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch en ING Bank NV. Van dit bedrag is US$ 10 miljoen gebruikt als doorlopende kredietfaciliteit. Omdat de leningsvoorwaarden nu gunstiger zijn dan in 2010, heeft Staatsolie het resterende deel van deze eerdere lening, US$ 125 miljoen, afgelost met een deel van de middelen uit de tweede lening. Bij de eerste lening is evenmin een staatsgarantie overlegd, omdat Staatsolie door haar gezonde financile positie dergelijke leningen zelfstandig kan aangaan. Credit Suisse: Loan to Staatsolie Creates Sustainable Link to Suriname Staatsolie has grown to be major player in the regional petroleum sector, reason why Credit Suisse did not hesitate to grant a US$ 275 million loan. The agreement was signed on 28 March. We dont consider the loan just a transaction, but more importantly as a sustainable link between Credit Suisse and Suriname, investment analysts of the Swiss bank, Luiz Gonzlez Lanuza, emphasizes. Credit Suisse, along with First Caribbean International Bank NV (Curacao), First Caribbean International Bank Limited (Cayman Islands) and ING Bank NV (the Netherlands) is part of a consortium that loaned money to Staatsolie. The money is intended for investments scheduled between 2014 and 2018. Staatsolie will finance most of the projects budgeted at US$ 1.845 billion from its own means. No Government Guarantee Managing Director Marc Waaldijk is proud his company is considered a reliable partner. Im also proud of the negotiation team that secured our second international loan. The banks agreed to the transaction based on the confidence they have in Staatsolie. They did not request a government guarantee, which says enough about our solvency, deputy director Finance, Agnes Moensi-Sokowikromo, explains. There is a clause that allows Staatsolie to loan an additional US$ 200 million within two years after signing the contract. It all depends on the second bonds loan Staatsolie, in cooperation with the De Surinaamsche Bank, has scheduled for later this year. Content The loan has a five-year life. US$ 25 million is intended as continuous credit. In September 2010 Staatsolie had secured a US$ 235 million loan from a bank consortium including Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch and ING Bank NV. Since the conditions were much more favorable this time, Staatsolie paid off the remainder of the earlier loan, US$ 125 million, with means from the second loan. No government guarantee had been required for the first loan because the banks considered Staatsolie a sound company. Credit Suisse: Lening aan Staatsolie is duurzame verbintenis met Suriname Staatsolie is uitgegroeid tot een grote en belangrijke speler in de regionale aardoliesector. Credit Suisse heeft daarom geen moment geaarzeld, vooral ook door het vertrouwen dat van het bedrijf uitgaat, om in te stemmen met een lening van US$ 275 miljoen. De leningsovereenkomst is op 28 maart gesloten. V.l.n.r./from left: Guido van Graas (ING Bank), Pim van der Burg (First Caribbean International Bank), Luis Gonzales Lanauza (Credit Suisse), Marc Waaldijk (Staatsolie), Agnes Moensi (Staatsolie) en Iwan Poerschke (Staatsolie).

PAGE 11

11 De Openbare School Uitkijk beschikt vanaf april over een gerenoveerde mediatheek en een nieuwe toilettengroep voor de kleuters. Dit is mogelijk gemaakt door Paradise Oil Company (POC) en haar Brits/Ierse joint-venturepartner Tullow Oil. Met de financiering van dit project hebben deze bedrijven hun sociale verantwoordelijkheid naar de plaatselijke gemeenschap getoond. POC en Tullow Oil voeren exploratieactiviteiten uit in het Uitkijkblok. Tijdens een bijeenkomst met stakeholders heeft de school haar noden kenbaar gemaakt. POC bracht een orintatiebezoek en op advies van beide bedrijven is er een project ingediend. Wij vonden het een goed project omdat het voornamelijk om onderwijs gaat. Op basis van de bevindingen zijn we de samenwerking aangegaan om dit project te financieren, zegt Shalini Sitaram, Management Support Officer van POC. In landen waarin Tullow Oil operaties uitvoert, investeert zij in projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling van mens en bescherming van het milieu, ook in Suriname. Daarbij richt het bedrijf zich onder meer op institutionele capaciteitsversterking en op projecten van lokale gemeenschappen waarin zij actief is. Investeringen in onderwijsprojecten zijn goede voorbeelden van dergelijke projecten. Onze ondersteuning aan het project van deze school leidt ertoe dat kinderen in een betere schoolomgeving onderwijs kunnen genieten. Dit zal helpen hun schoolresultaten te verbeteren, zegt Jos Rietra, Tullow Oil Country Manager Suriname.De mediatheek is heel belangrijk voor de school. Het is de plek waar leerlingen kunnen werken, materiaal mogen lenen en als het nodig is ook geholpen kunnen worden met het verzamelen van informatie voor werkstukken en spreekbeurten, zegt onderhoofd Rekha BiharieChatterpal. Ook de leerkrachten zijn blij met de nieuwe situatie. Zoals de mediatheek er nu bij staat kan de school een goede leesomgeving creren. We hebben boeken, boekenkasten en stoelen voor de leerlingen. Wat ontbreekt zijn computers en een internetverbinding. Verder is voor New Media Center and Restrooms for O.S. UitkijkPublic School OS Uitkijk has a completely renovated media center and new restrooms for the kindergarten since April. Paradise Oil Company (POC) and its British/Irish joint-venture partner, Tullow Oil, financed the project to show their social responsibility towards the local community. Both companies are carrying out exploration operations in the Uitkijk block. The school tabled its problems during a meeting with stakeholders. POC visited the school and both companies then advised submitting a project. We considered it a good project because its main aim is educational. Based on our findings we decided to jointly finance the project, POC Management Support Officer, Shalini Sitaram, explains. In the countries where it operates, including Suriname, Tullow Oil always invests in projects which aim at sustainable development of man and protection of the environment. The company mainly focuses on institutional capacity building and other projects in the local communities where its operations are based. Investments in educational projects are good examples of the companys objective. Our support to this project will result in education in a better environment for these children. It will help them improve their results, Jos Rietra, Tullow Oil Country Manager Suriname, says. Financing The media center is very important to the school. It is a place where children can work, borrow material and if necessary get assistance in Nieuwe mediatheek en toilettengroep voor O.S. Uitkijk De leesontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd. The childrens reading skills are being stimulated.

PAGE 12

12 de visuele beeldvorming een televisie en eventueel een dvd-player een wens die wij nog koesteren, aldus het onderhoofd. De mediatheek is voorzien van airconditioning en de vloer is helemaal betegeld. Het ziet er goed uit. Wij vinden het reuze gezellig en wij willen er het liefst elke dag zijn om boeken te lezen en lessen te volgen. Het stimuleert tot betere prestaties, vertellen de leerkrachten Izellah en Stephian van de zesde klas met veel enthousiasme. Kleuterjuf Cherryl zegt dat haar kinderen zonder veel moeite op de toiletpotten kunnen zitten. Hiervoor hadden ze altijd hulp nodig om gebruik te kunnen maken van de grote toiletpotten. Ze gaan er nu met veel plezier naar toe en weten dat ze het toilet schoon moeten houden. We leren ze om netjes en hyginisch te zijn. We hebben vier kleuterklassen, dus u begrijpt dat het nu echt veel vlotter en ordelijk met minder ongelukjes gaat.De bouwwerkzaamheden hebben ongeveer een jaar geduurd en het project heeft circa SRD 168.500 gekost. De school aan de Wanicakanaalweg is zeker zestig jaar oud en telt driehonderd leerlingen. De school organiseert zelf ook activiteiten als snoeppauzes om fondsen te werven voor onderhoud en de uitvoering van kleine projecten. Er zijn andere faciliteiten die gerenoveerd of opnieuw moet worden gebouwd, zoals de gymzaal en het podium. Als deze zaken ook heel gauw opgeknapt en gerenoveerd kunnen worden ben ik er zeker van dat deze school nog heel lang een begrip kan zijn binnen deze gemeenschap. Mijn ouders hebben hier op school gezeten, zelf ben ik ook oud-leerling. De schoolprestaties zijn goed en met deze vernieuwingen kan het alleen maar beter gaan, ook voor de kinderen van deze omgeving. Nu zitten mijn eigen kinderen zelf hier en ik ben er heel trots op. We zijn in een kinderrijke buurt en het is ook onze verantwoordelijkheid om de leeromgeving kindvriendelijk te maken. Wij zijn POC en Tullow Oil heel dankbaar voor hun initiatief, besluit Biharie. gathering information for reports and speeches, deputy principal Rekha Biharie-Chatterpal tells Staatsolie Nieuws. Teachers too are happy with the developments. The media center can now provide a perfect surroundings for the children to enjoy books. We have books, book shelves and chairs; what were lacking are computers and an internet connection. In addition, we could use a television and if possible a DVD player. Students are happy too. Izellah and Stephian of the sixth grade like the tiled floor, the air-conditioning and they praise the new surroundings as an incentive to read books and study. Kindergarten teacher, Cherryl, says going to the toilet is a lot easier for the children now. They can do it by themselves. We teach them to keep their environment clean and hygienic. There are four kindergarten group and the improvements are a blessing, because now we have fewer accidents. Construction Construction took almost a year and cost SRD.168,500. The 60-year-old school, located at the Wanicakanaalweg, has 300 students. The school has its own fundraising activities for maintenance and small projects. There are other pressing projects still to be addressed, including the gym. If these projects are carried out too I think the school will be around for a very long time in our community. My parents have been students here, and Im a former student myself. Our achievements are quite good and with the improvements things will only be better. My own children are enrolled here and that makes me very proud. This community has many children and its our responsibility to provide a child-friendly educational environment. Were very grateful to POC and Tullow Oil, Biharie says. POC en Tullow Oil zijn ook actief in het Coronieblok en hebben voor de Coroniaanse gemeenschap tot nu toe drie projecten uitgevoerd: De opzet van de Prey Skoro, een onderwijsmethode waarbij kinderen van 2,5 tot 4 jaar de mogelijkheid krijgen zich spelenderwijs te ontwikkelen tot zelfstandige, sociaalvaardige en leergierige peuters. Het brillenproject: na een oogscreening hebben 57 scholieren een bril gekregen. Het project Coronie is rich in Vitamine C waar bij kinderen op een creatieve manier bewust zijn gemaakt van de economische waarde van de producten die dit district te bieden heeft. POC and Tullow Oil are also operational in the Coronie block. So far three projects have been carried out for the Coronie community including Establishment of Prey Skoro, an early child development program for children aged 2.5 to 4. The looking-glasses project: after screening 57 students got glasses. The Coronie is rich in Vitamin C project, which creatively created taught children the economic value of the districts produce. De nieuwe toilettengroep. The new restrooms.

PAGE 13

13 Blok 4 strekt zich uit tot ongeveer dertig kilometer in zee. Al in de jaren 80 zijn in dit gebied olie-indicaties aangetoond na boringen en studies door buitenlandse bedrijven. Twee jaar geleden heeft 2Den 3D-seismisch onderzoek meer informatie opgeleverd over mogelijke olievoorkomens in dit offshore areaal. Het blok ligt dichtbij het Tambaredjo-olieveld en het vermoeden bestaat dat de olie via dit blok gemigreerd is naar dit olieveld op het vasteland, vertelt POC-exploratiegeoloog Mitch Jie-A-Looi. Daarom is besloten om over te gaan tot het boren van exploratieputten om de oliereservoirs in beeld te brengen. In Blok 4 komen er mangrovebossen, modderbanken, sterke zeestromingen en grote getijverschillen voor. Vanwege deze bijzondere condities zal de aanpak aanzienlijk verschillen van de reguliere zwampen landoperaties. Daarom hebben wij ruim een maand uitgetrokken per put, aldus Jie-A-Looi. Indien de resultaten van het programma bemoedigend zijn, kunnen meer putten geboord worden en eventueel productietesten worden uitgevoerd in een ver -Negen putten in negen maanden: in oktober begint in nearshore Blok 4 voor de kust van Wanica en Saramacca een ambitieus boorprogramma dat oliereservoirs in beeld moet brengen. De exploratie wordt onder supervisie van Paradise Oil Company uitgevoerd namens moederbedrijf Staatsolie. Preparation Drilling Program Block 4 in ProgressNine wells in nine months: an ambitious drilling program commences in October in nearshore Block 4 just off Wanica and Saramacca. The program intends to map oil reserves in near shore. Paradise Oil Company will supervise the project on behalf of parent company Staatsolie. Block 4 stretches approximately 16 sea miles off the coast. Exploration drilling and studies by foreign companies in the 1980s indicated the area might have oil reserves. Two years ago 2D and 3D seismic surveys provided more data on possible oil deposits in the offshore block. It is located close to the Tambaredjo oil field and we suspect the oil might have flowed from this block to the main land oil field, POC exploration geologist Mitch Jie-A-Looi tells Staatsolie Nieuws. This is the main reason why weve decided to drill the exploration wells and uncover possible oil reserves. Preparation Block 4 contains mangrove vegetation, mudflats, and has strong currents and enormous differences in tides. The different conditions require another approach. This cant be compared to our regular land and swamp operations. Weve therefore scheduled a month per well, Jie-A-Looi says. If we have encouraging results, well decide on drilling more wells and carry out possible production tests in the follow-up program. It will provide more detailed information about the size of the field and the quality of the oil. A foreign company will be contracted for the drilling program. So far even companies have tendered for the project. In order to determine what type of rig to use in Block 4, POC must have detailed data on the soil conditions. Geotechnical surveys, in which soil samples are collected and Voorbereiding BOORPROGRAMMA BLOK 4 in volle gang De boorponton van Capital Signal waarmee de geotechnische metingen zijn uitgevoerd. Capital Signals drilling pontoon which was used for the geo technical surveys.

PAGE 14

14 volgboorpgramma. Hieruit krijgen we dan meer gedetailleerde informatie over onder andere de omvang en kwaliteit van de olie. Voor de uitvoering van het boorprogramma wordt een buitenlands boorbedrijf ingehuurd. In februari hebben zeven bedrijven zich voor het project ingeschreven. Het proces om een bedrijf hieruit te kiezen is reeds ingezet. Om te kunnen bepalen welk type boorplatform geschikt is voor Blok 4, moet POC eerst weten hoe het is gesteld met de bodemgesteldheid in het gebied. De onderneming doet nu geotechnische metingen: er worden grondmonsters genomen die ter plekke worden getest, geanalyseerd en beschreven. De voorlopige resultaten hebben uitgewezen dat bij de eerste 20 meter van de ondergrond, we te maken hebben met zachte klei en daarna wat steviger en stabieler materiaal aantreffen. De vervolgtesten worden in het buitenland uitgevoerd om uiteindelijk het juiste type boorplatform binnen te halen. In het derde kwartaal volgen oceanografische metingen met een Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP). Dit apparaat wordt onder het waterniveau geplaatst en verankerd op de bodem. Er worden dan snelheids-, golfen getijdata geregistreerd. De ADCP is uitgerust met zeer gevoelige sensoren die constant de data registreren en opslaan. Met deze informatie willen we nagaan welke zeecondities wij kunnen verwachten tijdens het boren. De stroomsnelheid, golfhoogte en waterstand spelen namelijk een belangrijke rol bij het kiezen van het juiste boorplatform. Wanneer alle voorzorgsmaatregelen tijdens het boorproces worden getroffen, zal het boorprogramma weinig impact hebben op het milieu. Dat is gebleken uit een milieuen sociale-effectenstudie. De uitkomst van het sociaal aspect is anders, omdat er in het gebied veel vissers actief zijn. Wanneer het project in uitvoering gaat, zullen de verhoogde activiteiten op het water een groot effect hebben op de vissers. De vissers zijn hieromtrent genformeerd, verduidelijkt Jie-A-Looi. Voor de start van het programma zal POC afspraken maken met de vissers over de voortzetting van hun economische activiteiten. Er is niet alleen met vissers gesproken, maar ook met de overheid en andere stakeholders. Op het gebied van veiligheid is er een goede samenwerking met het Korps Politie Suriname, het Nationaal Cordinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en de Maritieme Autoriteit Suriname. Deze autoriteiten waren ook betrokken bij het 2Den 3D-seismisch onderzoek. Voor alle projecten die POC namens Staatsolie uitvoert, is er een beheersplan voor eventuele olielekkages. POC wordt hierbij geassisteerd door het Staatsolie Oil Spill Response Team (SORT). De aanpak bij een lekkage geschiedt volgens internationale standaarden en hangt af van de omvang daarvan. Behalve SORT worden alle betrokken overheidsautoriteiten genformeerd over de maatregelen bij een onverhoopt lek. Het vervuilde gebied wordt direct afgezet waarna de gemorste olie wordt opgeruimd. Voor een grote lekkage in zee wordt hulp ingeroepen van Oil Spill Response Limited, een internationale organisatie die actief is op het gebied van preventie en aanpak van olielekkages. Speciaal voor Blok 4 wordt er een plan ontwikkeld, omdat er rekening moet worden gehouden met het unieke milieu van dit gebied. Er is reeds gewerkt aan een raamwerk. tested on the spot, are carried out. Preliminary results show that the first 20 meters consist of soft clay, followed by more stable soil in the deeper lying layers. Follow-up tests are being carried out abroad. The final results will determine what type of rig to use. Oceanic surveys with an Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) are scheduled for the third quarter. The device, which records speed, wave and tide data, is placed under water and anchored at the bottom. The ADCP is equipped with highly sensitive sensors which constantly register and record data. This information will tells us what sea conditions to expect during the operations. The flow rate, height of waves and water levels are important in determining the type of rig. Environmental Assessment An environmental and social impact Assessment showed that if all precautions are taken during the process, the drilling program will not affect the environment at all. The social findings of this report are different because the area harbors many fishermen. Once the program gets off the ground the heightened activities will affect the fishermen, so we have informed them, Jie-A-Looi says. Before the start of the project POC will make a deal with the fishermen about continuation of their operations. The company included government institutions and other stakeholders in the talks. An excellent cooperation with the police guarantees safety, while the National Coordination Center for Disaster Management (NCCR) and the Maritime Authority are constant partners who have also participated in the 2D and 3D seismic surveys. Oil Spill Containment Plan POC has an oil spill containment plan for all projects it carries out on behalf of Staatsolie. In case of accidents, the company get the assistance from the Staatsolie Oil Spill Response Team (SORT). International standards are applied in containing a spill. In addition to SORT, all relevant government authorities are alerted when accident occurs. The teams mark off the area and immediately start cleaning. For larger spills in sea Staatsolie employs the services of Oil Spill Response Limited, an international organization for prevention of and fighting oil spills. Were drafting a special plan for Block 4 because we have to take the unique environment of the area into consideration. The framework has been drafted already.

PAGE 15

15 Nu er vooral in offshore Suriname wordt geboord, is het noodzakelijk dat er een National Oil Spill Contingency Plan (NOSCP) komt: een plan dat voor ziet in methodes voor de bestrijding en aanpak van olielekkages in wateren. Suriname moet hieraan werken. In dit kader heeft het Amerikaanse energiebedrijf Apache Corporation op verzoek van Staatsolie in maart een training verzorgd. De experts hebben hun ruime kennis en internationale ervaring op het gebied van rampenbestrijding gedeeld met meer dan 25 participanten afkomstig van het Nationaal Cordinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) en de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Staatsolie werd vertegenwoordigd door medewerkers van de divisies Petroleum Contracts en Health Safety Environment & Quality en van dochteronderneming Paradise Oil Company. Tijdens de bijeenkomst zijn de trainers ook ingegaan op incidenten en gevaren buiten de olie-industrie. De participanten, van wie sommigen in hun eigen werkomgeving reeds contact hebben gehad met incident and emergency management, hebben tijdens deze training nieuwe inzichten verkregen op het gebied van direct te ondernemen acties, planning en logistiek. Ook zijn er basisprincipes behandeld die toegepast kunnen worden. Voor Staatsolie was de deelname aan deze training erg belangrijk. Het oliebedrijf heeft plannen ontwikkeld om snel in actie te komen bij mogelijke olielekkages. Het is de bedoeling dat de participanten aan deze training ook actief zullen deelnemen aan toekomstige trainingen en oefeningen. Inmiddels heeft Staatsolie een overeenkomst getekend met Oil Spill Response Limited (OSRL) om Suriname te assisteren bij het samenstellen van het NOSCP. OSRL is wereldwijd actief op het gebied van de preventie en aanpak van olielekkages. Het NCCR, NIMOS, ministerie van ATM en MAS zijn inmiddels door de divisie Petroleum Contracts benaderd om te starten met het samenstellen van dit plan. Er zijn geen commercile oliereserves in het Maratakkagebied in Nickerie. Dat is gebleken tijdens booractiviteiten in het laatste kwartaal van 2013. In maart heeft Staatsolie dit laten weten aan bewoners van Wageningen en Nieuw-Nickerie en andere belanghebbenden. Tijdens een informatiebijeenkomst in Wageningen zijn naast de exploratieresultaten ook de milieuen sociale aspecten van het onderzoek gepresenteerd. Uit rapportages blijkt dat de bevolking van de dorpen Lokono Shikuabana (voorheen Post Utrecht) en Cupido, geen klachten heeft over de effecten van het project op mens en milieu. Om een toegangsweg aan te leggen naar de boorlocaties, is een deel van de vegetatie weggehaald. Hoewel we geen commercile reserves hebben aangetroffen, zijn we tevreden dat de missie heeft plaatsgevonden met minimaal tot geen effect op het natuurlijk en sociaal milieu. Alleen dat is al een succes, zegt projectleider Dion Howard, exploratiegeoloog. De dorpsbewoners zijn tevreden over de samenwerking met Staatsolie. Zij hopen dat Staatsolie via de ethanolen suikerfabriek, blijvend in het district aanwezig zal zijn. In het kader van het Corporate Social Responsbility-beleid (beleid voor sociaal verantwoord ondernemen) heeft Staatsolie stoelen en tafels gedoneerd aan de gemeenschap van Lokono Shikuabana. Voor de bevolking van Cupido was er een 25 pk-buitenboordmotor. De Staatsoliedelegatie bestond uit medewerkers van de divisies Health Safety Environment & Quality, Corporate Communication en Exploration. Suriname Works on National Oil Spill Response PlanNow that drilling programs are commencing in mainly offshore Suriname, it is necessary to have a National Oil Spill Contingency Plan (NOSCP) ready; a plan that includes all methods for addressing oil spills in Surinamese waters. At the request of Staatsolie, American energy company Apache Corporation lectured a training course in March. The experts shared their extensive knowledge and international experience in the field of disaster management with over 25 participants from the National Coordination Center for Disaster Management (NCCR), the National Institute for Environment and Development in Suriname (NIMOS), the Department of Labor, Technological Development and Environment (ATM) and the Maritime Authority Suriname (MAS). Staff from the Petroleum Contracts and Health Safety Environment & Quality divisions as well as from subsidiary Paradise Oil Company were the Staatsolie representatives. The instructors also dealt with incidents and threats outside the oil industry. Some of the participants, who are familiar with incidents and emergency management in their work, acquired new insights on how to take immediate action, planning and logistics. They were also taught basic principles and how to apply these. Staatsolies participation in this training course was very important. The oil company has drafted a plan for quick response in case of oil spills. The participants will be invited for future follow-up courses and simulations. In the meantime Staatsolie has signed an agreement with Oil Spill Response Limited (OSRL) to assist Suriname in drafting the NOSCP. OSRL is a global company in the field of prevention and addressing oil spills. The NCCR, NIMOS, ATM and MAS have been invited by the Petroleum Contracts division to start drafting the plan. No Commercially Recoverable Find in Maratakka AreaThe Maratakka area in the District of Nickerie has not yielded any recoverable find. Staatsolie reported the findings of the drilling programs carried out in the final quarter of 2013 to the residents of Wageningen, Nieuw-Nickerie and other stakeholders. The company seized the opportunity to present the results of the environmental and social impact studies during the information session with the residents. Residents from the villages Lokono Shikuabana (formerly known as Post Utrecht) and Cupido had no complaints about the effects of the project on man and the environment. Although there was no recoverable find were happy the mission had no effect on the natural and social environments. Thats a plus, says project manager Dion Howard, exploration geologist. The villagers are content over the cooperation with Staatsolie. They have expressed hope that the company will continue its presence in the district through the ethanol and sugar plant. True to its Corporate Social Responsibility policy (policy aimed at doing business in a socially responsible manner) Staatsolie donated chairs and tables to the Lokono Shikuabana community. The residents of Cupido got a 25 pk outboard motor. The Staatsolie delegation consisted of staff from the Health Safety Environment & Quality, Corporate Communication and Exploration divisions. Kort Nieuws Short NewsSuriname werkt aan nationaal plan bij olielekkages Geen commercile reserves gevonden in Maratakkagebied

PAGE 16

16 Toen Sairras in 1994 in dienst trad bij Staatsolie als manager Engineering & Development had hij al ervaring met Production Operations opgedaan bij Suriname Alcoholic Beverages en Suralco. Maar Staatsolie heeft mij in de gelegenheid gesteld om mijn kennis verder uit te breiden en wel op het gebied van oil and gas, vertelt de gepensioneerde directeur trots. Staatsolie was een jong bedrijf in ontwikkeling en er waren vele uitdagingen. De werkzaamheden worden ook op een technologisch hoog niveau uitgevoerd. Vanwege mijn gevoel voor nationalisme heb ik gekozen om te gaan werken aan de ontwikkeling van mijn land. Op 1 april 1995 werd hij als manager Production Operations over geplaatst naar Saramacca om leiding te geven aan de operaties. De bouw van de huidige raffinaderij fase 1 was net van start gegaan en de productie moest omhoog. Velden werden uitgebreid en productiebronnen werden aangeboord. Onder zijn leiding is de dagproductie meer dan verdubbeld: bij zijn aantreden werden er 6.500 barrels geproduceerd, op 1 maart 2014 waren dat er 16.500. Met recht mag hij Bigi Glenn genoemd worden, bevestigt Anette Schuitemaker, Superintendent Tambaredjo Noordwest. In maart heeft Sairras afscheid genomen van zijn medewerkers in Saramacca. De cadeautjes en de speeches ontbraken niet op deze A dignified Glenn Sairras Takes Leave of the Staatsolie StaffA busy farewell party in Royal Ballroom and a cozy meeting in Saramacca, the festive events that marked the end of Glenn Sairras 20 years with Staatsolie. The former Production and Development director is now retired. This team player, who has an eye details, was known as Bigi Glenn, Baas Glenn, Sai, Saico and Sai Baba. When Sairras joined the Staatsolie team in 1994 as manager Engineering & Development, he was already experienced in the field of Production Operations having learned the ropes at Suriname Alcoholic Beverages and Suralco. However, it was here at Staatsolie that I learned how to expand my knowledge and skills in the field of oil and gas, the now retired director tells Staatsolie Nieuws proudly. Staatsolie was still a young enterprise trying to establish itself despite the many challenges. But the company was working at a high technological level and my nationalistic feelings drove me to contribute to the development of my country. On 1 April 1995 Glenn was transferred to the Saramacca operations to take charge as manager Production Operations. Construction of the existing refinery phase 1 had commenced a few months earlier and the company needed to boost production. There was an expansion of fields and more production wells were being drilled. Under his watch day production more than doubled: when he took charge Saramacca produced 6,500 barrels a day; by 1 March 2014 production had soared to 16,500 barrels. He bears the nickname Bigi Glenn proudly, Anette Schuitemaker, Superintendent Tambaredjo North West confirms. Sairras took leave of his staff at Saramacca in March. He was showered with gifts and good luck speeches. It was fitting to say goodbye to the people that Ive worked with all these years and who have supported me. It was an honor to be in charge of the directorate that provides the crude for the company. Team Player Sairras has been in several managerial positions. Managing Director Marc Waaldijk justifiably calls him the man who focused on details. He was a good team player and never backed from a debate. He has worked very hard for the company and has made an enormous contribution to its development, not only for crude production but for the organization as a whole. We are grateful to his family for their support, allowing him to give his all for his mission at Staatsolie. Schuitemaker praises the retired director for his ability to judge people well and to organize. He knew his staff and how to employ them to get maximum results for the organization. He had the ability to mobilize man and the equipment to get things done. Yvonne Royer, his secretary since 2006, looks back at a very pleasant period. Hes always been straightforward, skilled and accurate. He likes a clear structure, predictability, having the right people in the right place and unambiguous appointments. He will always substantiate his case and listen carefully to his subordinates in order not to provide wrong information. Grateful With Sairras in charge the annual production has been climbing since 1995. In 2013the company achieved a milestone with the production of the 100 millionth barrel of oil since 1982. Thats something Im very proud of, although I did nothing else than was expected of me. I had much support for which Im very grateful, Sairras says contentedly. He considers introduction of new technology in production, in addition to the Wetland Operations, the heights in his career. Glenn Sairras neemt waardig afscheid van staf en personeel Met een drukbezocht feest in T oraricas Ballroom en een sfeervolle bijeenkomst in Saramacca heeft Staatsolie Glenn Sairras uitgezwaaid. Na een carrire van bijna 20 jaar bij Staatsolie is de voormalige directeur Productie & Ontwikkeling nu met pensioen. Deze teamplayer met gevoel voor detail stond bij zijn medewerkers bekend als Bigi Glenn, Baas Glenn, Sai, Saico en Sai Baba. Sairras pakt de cadeaus uit die hij heeft gehad van Saramacca-medewerkers. Sairras unwrapping the presents he got from his staff in Saramacca.

PAGE 17

17 bijzondere dag. Het was gepast om op een waardige wijze afscheid te nemen van de mensen waarmee ik jaren heb samengewerkt en alle ondersteuning heb gehad. Ik heb het als heel prettig ervaren om leiding te geven aan het directoraat dat verantwoordelijk is voor de aardolieproductie, meent de vertrekkende directeur.Sairras heeft diverse leidinggevende functies bekleed. Algemeen directeur Marc Waaldijk noemt hem een man met oog voor detail. Hij was een goede teamspeler en ging geen enkele discussie uit de weg. Hij heeft zich enorm ingezet voor Staatsolie en een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het bedrijf. Niet alleen voor de productie van aardolie, maar ook voor een solide organisatie. Wij bedanken zijn gezin voor hun ondersteuning, waardoor hij zich steeds optimaal heeft kunnen geven voor zijn missie bij Staatsolie. Sairras heeft een goed gevoel voor de capaciteiten van zijn mensen en voor de inrichting van de organisatie, zegt Schuitemaker. Hij wist precies welke mensen hij had en hoe hij ze moest inzetten om het maximale voor de organisatie uit hun te halen. Hij had het vermogen om mens en materiaal te mobiliseren om zaken gedaan te krijgen. Yvonne Royer, vanaf 2006 zijn secretaresse, heeft de samenwerking met Sairras als leerrijk en prettig ervaren. Hij is recht door zee, kundig en accuraat. Hij houdt van structuur, voorspelbaarheid, een duidelijke rolverdeling en heldere afspraken. Als er een case is zal hij die altijd goed en gedetailleerd onderbouwen. Hij laat zich daarbij goed informeren, zodat er geen verkeerde of incomplete informatie wordt verstrekt.Vanaf 1995 werd onder leiding van Sairras de productie jaarlijks opgevoerd en in stand gehouden. In 2013 bereikte Staatsolie een mijlpaal: sinds 1982 waren 100 miljoen barrels geproduceerd. En daar is hij heel erg trots op. Ik heb niets anders gedaan dan wat van mij vereist of ver wacht werd. Ik heb heel veel steun gehad en daarvoor ben ik een ieder dankbaar, zegt Sairras tevreden. Ook de toepassing van nieuwe technieken bij de productie beschouwt hij als een hoogtepunt, net als de Wetland Operations waarbij er geproduceerd wordt in de zwampen. Daarnaast is het Bigi Glenn ook gelukt om verschillende productieverbeteringstechnieken te introduceren, waaronder de toepassing van polymeerinjecties. Dit is een methode waarbij de vloeistof polymeer in het reservoir wordt gespoten. Hiermee wordt de olie naar omliggende productiebronnen geduwd waardoor meer olie kan worden gewonnen. Sairras is ook trots op zijn inzet voor de ontwikkeling van zijn personeel en zijn deelname aan diverse fora over de aardolie-industrie in het buitenland. Minder prettig vindt hij de verschillende incidenten met medewerkers en omwonenden die zich hebben voorgedaan tijdens werkzaamheden. Een andere minder leuke ervaring in werkverband is het tijdelijk stopzetten van de bedrijfsactiviteiten van Staatsolie in 1998 vanwege de perikelen rondom het ontslag van de toenmalige directeur, Eddie Jharap.De afgezwaaide directeur neemt eerst een korte vakantie. Ook wil hij thuis de nodige achterstallige inhaalwerkzaamheden verrichten. Daar naast zal hij tijd besteden aan sport, om in conditie te blijven. Sairras wil ook meer gaan participeren in sociale activiteiten. Hij hoopt op een opvolger uit eigen gelederen. Hij ziet Staatsolie als een bedrijf dat zal blijven uitbreiden. De mogelijkheden zijn er. Het is een kwestie van uitvoeren, sluit hij af. Zijn oud-collegas en medewer kers mogen altijd een beroep op hem doen; hij blijft beschikbaar om zijn kennis te delen. Zie meer fotos op de achterpaginaBigi Glenn can also be credited for the introduction of several production improvement techniques, including the polymer injection, a method to push oil to production wells by pumping the polymer liquid (powder) into the ground. This increases production of the well. Sairras is also proud of his efforts to raise the level of his staff and his achievements on several forums abroad. The setbacks were the incidents between his staff and locals during operations. Another less pleasant time was when Staatsolie temporarily shut down operations in 1998 to protest the dismissal of former Managing Director, Eddie Jharap. Future Plans The retired director will first take a short vacation. He also plans to clear the enormous arrears in work at home. He will continue to practice sports to stay in shape and step up his social activities. Sairras sincerely hopes his successor will be chosen from the Staatsolie ranks, the company for which he has very high hopes. The opportunities are ample; its just a matter of implementing them, he concludes. He promises to always be there for his former colleagues and staff and to share his knowledge. See more pictures on the back cover. Glenn Patrick Sairras is geboren op 14 februari 1953 als vierde uit een gezin van negen. Hij heeft een christelijke opvoeding gehad. Hij bezocht de Maria Hartmanschool, de C.R. Froweinschool en de Algemene Middelbare School. Daarna studeerde hij chemische technologie aan de Ho gere Technische School in Leeuwarden, Nederland. Na afronding van zijn studie keerde hij in juli 1976 terug naar Suriname om te werken aan de opbouw van zijn land. Hij werkte bij Suriname Alcoholic Beverages en Suralco. In 1994 begon hij bij Staatsolie als manager Engineering & Development. In 1995 werd hij manager Production Ope rations en in juni 2006 werd hij benoemd tot onderdirecteur Exploratie & Productie. Zijn laatste drie jaren bij Staatsolie was hij directeur Productie & Ontwikkeling. Van oktober 1996 tot en met februari 2014 was Sairras teamleader van het Staatsolie Oil Spill Response Team (SORT). Hij was ook jarenlang bestuurslid van Clean Caribbean and Americas, een regionale organisatie voor hulp en bijstand bij de bestrijding van olielekkages. Van 2010 tot 2012 was Sairras voorzitter van de Surinaamse sectie van de Society of Petroleum Engineers (SPE). Deze organisatie heeft hem in 2012 onderscheiden met de Regional Service Award 2012. Sairras is ook de eerste voorzitter geweest van Staatsolie Foundation voor Community Development. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het inrichten en structureren van deze stichting. Glenn Patrick Sairras was born on 14 February 1953, the fourth from a family of nine. His parents gave him a Christian education. He was a students of the Maria Hartmanschool (elementary), the C.R. Froweinschool (junior high) and the Algemene Middelbare School (the oldest senior high). He studied chemical technology at the Higher Technical School in Leeuwarden, the Netherlands. When he returned to Suriname in July 1976 to work for his country, he took up employment at the Suriname Alcoholic Beverages and Suralco before he joined Staatsolie as manager Engineering & Development in 1994. In 1995 he was promoted to manager Production Operations and in June 2006 he became the deputy director for Exploration & Production. The final three years at Staatsolie he held the position Production & Development director. From October 1996 through February 2014 Sairras was team leader of the Staatsolie Oil Spill Response Team (SORT). For years he has been on the board of Clean Caribbean and Americas, a regional organization for assistance and support to fight oil spills. From 2010 through 2012 Sairras chaired the Surinamese affiliation of the Society of Petroleum Engineers (SPE). The organization bestowed upon him the Regional Service Award 2012. Sairras was also the first president of the Staatsolie Foundation for Community Development. His efforts in structuring this foundation were many.

PAGE 18

18 erken op een platform zo hoog als een drieverdiepingsgebouw klinkt misschien uitdagend, maar voor een Derrickman is het de normaalste zaak van de wereld. Veilig aan een harnas bevestigd ondersteunt hij de boorpijpen die de grond in worden geboord. Raymon Blanker, Derrickman bij Staatsolie, vertelt over zijn werkzaamheden. Techniek is echt mijn ding. Ik zou niet permanent op kantoor kunnen zitten Ik wil op het veld zijn! Blanker werkt sinds zes jaar bij Staatsolie; vanaf september 2012 als Derrickman. Zijn functie is vernoemd naar de lange toren die ongeveer 14 meter bovenop de boorvloer staat: de derrick. Momenteel is Blanker gestationeerd in het zwampolieveld Tambaredjo-Noordwestgebied (TNW) in het district Saramacca. Nadat de Exploratie divisie exploratieactiviteiten heeft uitgevoerd en er olievoor komens zijn gedentificeerd wordt door de divisie Field Evaluation & Development een boorprogramma vastgesteld. Dan gaat het boorpersoneel aan de slag. Aan de hand van de bodemgesteldheid in het gebied wordt bepaald welk type boormachine wordt ingezet om een put te boren tot de oliehoudende zandlaag. Dan start het boorproces. De Derrickman die deel uit maakt van het boorpersoneel heeft als belangrijkste taak het in en uitbouwen van boorpijpen voor en na het boorproces. Hij assisteert de Mud Technician met het aanmaken van boor vloeistoffen, de kwaliteitsbewaking van deze vloeistoffen en het zoeken naar mogelijke gassen in de ondergrond. Verder helpt hij ook op de mud-bak (bak waarin de vloeistoffen worden gemaakt) tijdens het boorproces. Er wordt dan voor gezorgd dat er voldoende vloeistoffen beschikbaar zijn en dat die de juiste eigenschappen hebben. Bij Staatsolie komen er verschillende technische en niettechnische functies voor die gericht zijn op een bepaald vakgebied. In deze rubriek vertellen Staatsoliemedewerkers wat hun functie inhoudt en hoe ze die ervaren. Staatsolie has several technical and non-technical positions which focus on a specific field. In this section Staatsolie employees talk about their job and how they experience it. The Derrickman on-the-job In This Job Safety Is a Very Important RequirementWorking on a rig as high as a three story building might sound challenging, but to the Derrickman it is quite normal. Safely strapped in a harness, he supports the pipes that are drilled into the ground. Raymon Blanker, Derrickman at Staatsolie, tells us about his job. I like engineering. Sitting in an office all day wouldnt do I want to be in the open! Blanker has been employed by Staatsolie for six years; he was appointed Derrickman in September 2012. The position is named after the tall tower extending 14 meters above the rig: the derrick. Blanker is currently stationed in the swamp oil field Tambaredjo North West (TNW) in the District of Saramacca. Duties Whenever the exploration division has struck oil and completed its operations, the Field Evaluation & Development division drafts a drilling program. That is when the drilling crew come in. The soil condition determines what type of rig is used. The Derrickman is part of the drilling crew and his most important duty is tripping pipes in and out of the drill hole. He assists the Mud Technician in composing the drilling fluids, conducting quality control and identifying gasses in the underground. When he is not engaged in tripping, he assists on the mud trough (where fluids are being made). He sees to it that there are enough fluids available in the right composition. TheDerrickman ON-THE-JOBINZET IS VANZELFSPREKEND, HET HOORT ERBIJ

PAGE 19

19 Experience Rig II was the first land drilling machine. In order to guarantee the stability of the rig in the TNW oil field it had to be converted to a swamp rig without a derrick platform. Drilling pipes placed on the derrick make the rig unstable in swamps. The converted rig has been operational since May 2012. Blanker has never been on the derrick since he started employment at StaatsoIie. I do other jobs linked to this position: I assist the Mud Technician in making drilling fluids and other odd-jobs. It helps because it teaches me the duties of a Mud Technician, plus it allows me to grow. I like to know the ins and outs of the entire drilling process because that way I can become versatile. From 2004 through 2006 Blanker was employed by Althev Oil Field Services, a Staatsolie contractor. Back then I was on the derrick a number of times to see what really goes on up there. I learned than that safety, physical efforts and skills are very important. Youre on your own up there, reason why it is very important to listen carefully to the instructions given by the Driller and Floor hand when running the pipes in. Safety I was very interested in this position back when I was working for the contractor. It was then that I became aware of safety. Safety on the entire rig is important; I may be up there, but there are people below me whose safety is always a great concern, so applying the rules strictly is a must. The ropes should always be inspected to see if theyre still in good shape. If theyre damaged they should be replaced at once. The tower has an escape line in case the Derrickman has to descend quickly. Blanker is well aware of the responsibilities that go with is job. Safety is also important in this job, he says pointing to his overall. Relationship Blanker has an excellent relationship with his colleagues. Working in shifts has his pros and cons. Those irregular hours affect your personal life, but its a plus to make friends among your colleagues. Thats been a very positive incentive since Ive been here. Friendly words open doors and thats how it should be. Blanker is a man who learns from experience and he is always up to date. That is how he builds his career. There are always training courses for my job and you simply cant do the job without training. I like engineering; no office for me. Rig II was eerst een landboormachine. Om de stabiliteit van Rig II in het TNW-olieveld te garanderen moest de Rig II worden omgebouwd tot een zwampboormachine zonder een derrickplatform. De boorpijpen die op de Derrick worden geplaatst maakten de rig instabiel in de zwamp. De aangepaste boormachine wordt vanaf mei 2012 ingezet. Sinds Blanker bij Staatsolie in dienst is, heeft hij niet op de derrick gestaan. Ik verricht wel de andere taken die bij deze functie horen. Zo assisteer ik de Mud Technician bij het maken van boorvloeistoffen en andere activiteiten op de boorvloer. Dat doet me goed, omdat ik ook kennis en ervaring opdoe in de werkzaamheden van de Mud Technician. Ik kan hierdoor verder groeien in mijn carrire. Ik vind het handig kennis te hebben van het totale boorproces, dat maakt me eigenlijk ook multi-inzetbaar. Blanker heeft vanaf 2004 tot en met 2006 gewerkt voor Althev Oil Field Ser vices, een bedrijf dat olieboringen uitvoert voor Staatsolie. In de periode heb ik wel een paar keer op de derrick gestaan en heb ik mogen meemaken wat er op de toren gebeurt. Toen heb ik ervaren dat veiligheid, fysieke inzet en vaardigheden heel erg belangrijk zijn. Je staat alleen op de derrick, daarom moet je de stappen en instructies van de Driller en Floorhand goed volgen om de boorpijpen op de juiste wijze te begeleiden naar het boorgat. Vanaf ik bij het contractorsbedrijf werkzaam was nam mijn interesse voor deze functie toe. Daar is het besef van veiligheid goed tot mij door gedrongen. Ook de veiligheid van de collegas beneden, die andere werkzaamheden verrichten op de boorvloer is erg belangrijk. Het is verstandig te werken en te handelen volgens de voorgeschreven regels. Inspecteer de touwen ook altijd. Check als ze in goede staat zijn. Mochten ze gerafeld zijn, laat ze direct vervangen. Neem geen risico. Het is ook belangrijk te vermelden dat er een escape line aan de toren is bevestigd. Bij calamiteiten kan de Derrickman zich snel verplaatsen. Blanker is goed op de hoogte van de verantwoordelijkheden die met dit zijn functie gepaard gaan. Veiligheid is ook in deze functie belangrijkst, zegt hij terwijl hij op zijn overall, een veiligheidspak, wijst. Met zijn collegas heeft Blanker een goede band. Werken in shiftverband heeft naar zijn zeggen minen pluspunten. Je hebt onregelmatige werktijden die impact kunnen hebben op je persoonlijke activiteiten. Een pluspunt is onder meer de vriendenkring die ik bij Staatsolie heb ontwikkeld. Het vertrouwen moet er zijn in de groep waar ik mee werk. Dat heb ik altijd al kunnen proeven sinds ik hier werk. Ik geloof in het spreekwoord: Met de hoed in de hand kom je door het ganse land. Zo moet het zijn op het werk, zegt Blanker. Uit al zijn ervaringen leert hij; hij blijft up-to-date en werkt op die manier aan zijn doorgroeimogelijkheden. In deze functie zijn er altijd trainingen. Je komt niet in de functie zonder eerst de trainingen te hebben doorlopen. Techniek is echt mijn ding, Ik zou niet permanent op kantoor kunnen zitten Ik wil op het veld zijn. Een Derrickman op de toren. A Derrickman in his tower.

PAGE 20

20 In 1971 opende de gemeente Sanathan Dharm een lagere school in het Marowijneproject. Na 44 jaar was het gebouw dringend aan renovatie toe. Het pand was erg verwaarloosd en dat was voor de leerkrachten en de leerlingen geen gezonde zaak. De schoolleiding heeft sinds 2010 bedrijven aangeschreven om fondsen binnen te halen voor een broodnodige opknapbeurt. Na een orientatiebezoek in 2013 besloot de Staatsolie Foundation om de vernieuwing van de school te financieren. De renovatie is zeer noodzakelijk om een onderwijsvriendelijke omgeving te creren voor de leerlingen en leerkrachten, zegt Albert Vermeer, penningmeester van de foundation. Het project is goedgekeurd door de SF voor SRD 182.842. De gemeente Sanathan Dharm is zelf met SRD 26.500 ingekomen. Zeven leslokalen en de mediatheek zijn opgeknapt. Daarnaast is het schoolerf opgehoopt met zand en schelpen, staan er een schutting en nieuwe schuifpoort, is de inrit betegeld en zijn de riolering ontstopt en aangepakt. Dit betekent dat de leerlingen nu ook een veilige ruimte hebben om te tuinieren achter op het schoolerf, zonder te vrezen dat het erf onder water komt te staan bij elke regenbui. De omgeving is nu ver zorgd en schoon. Dat stimuleert en motiveert de kinderen ook om geen plastic zakjes of petflessen op het schoolerf te gooien. Ze houden er nu heel veel rekening mee, vertelt Priscilla Jiawan, onderhoofd van de school en leerkracht van de zesde klas. Schoolhoofd Himwatie Garib lacht tevreden. De leraren en de kinderen zijn bijzonder blij dat ze hun handen nu gewoon in hun eigen klas kunnen wassen, want alle nieuwe lokalen zijn voorzien van een wasbak. De school verzorgt kleuteren lageronderwijs aan tweehonderd leer lingen. De oude schoolborden zijn nu achter in de lokalen bevestigd, De Shri Ganeshschool heeft een metamorfose ondergaan. Zeven leslokalen en de mediatheek zijn volledig opgeknapt en beveiligd, met financile ondersteuning van de Stichting Staatsolie Foundation for Community Development (SF). Facelift for Shri Ganesh School The Shri Ganesh Elementary School has undergone a change. Seven classrooms and the media center have been renovated and secured with financial support from the Staatsolie Foundation for Community Development (SF). In 1971 the Sanathan Dharm Hindu religion organization established an elementary school in the Marowijneproject. After 43 years the rundown building definitely needed renovation because it was not fit for educational purposes anymore. The school management has been trying since 2010 to interest firms in donating the means for renovation. After an orientation in 2013, the Staatsolie Foundation decided to take on the project. Renovation was necessary in order to create a surroundings safe enough for teachers and students, says treasurer of the foundation, Albert Vermeer. Financing The Foundation approved of the SRD 182,842 project. Sanathan Dharm made a sizeable contribution of SRD 26.500 from its own means. Seven classrooms and the media center have been renovated. In addition, the school yard was levelled with sand, a new fence with sliding gate were built, a paved drive way and the drainages have been unclogged. The students now have a safe area behind the school for gardening without fears that the yard will be flooded after every shower. The environment is now clean and properly taken care off. It stimulates the children to refrain from littering, says vice principal and sixth grade teacher Priscilla Jiawan. Principal Himwatie Garib is a happy person. The teachers and students are happy they can now wash their hands in their classrooms because all the rooms now have a sink. Shri Ganeshschool krijgt facelift De kinderen maken goed gebruik van de mediatheek. The children use the media center well.

PAGE 21

21 zodat de klassejuffrouwen die altijd kunnen gebruiken als er iets extras met de leerlingen gedaan moet worden, vertelt Jiawan. Niets wordt weggegooid als het nog bruikbaar is. Een gedoneerde televisie die het nog goed doet, staat in de mediatheek. Alles is welkom. Zolang onze leerlingen er goed gebruik van kunnen maken is het meegenomen. Bij ons staat het kind centraal. Op 15 april 2014 is de gerenoveerde school opgeleverd, vijf maanden na het begin van de werkzaamheden. Geheel volgens planning, bevestigt Vermeer. Tijdens de renovatie hebben de leerlingen zich prima gedragen. Ze waren enthousiast over wat er allemaal gebeurde. Ook Vermeer is tevreden, omdat leerlingen en leer krachten bijzonder content zijn met hun mooie en schone onder wijsomgeving. Door de financiering van dit educatieproject heeft de Staatsolie Foundation wederom een bijdrage geleverd aan de gemeenschap, aldus Vermeer. Furnishing The school is has 200 students for kindergarten and elementary education. The old blackboards have been placed in the back of the rooms, allowing the teachers to do something extra with their students, Jiawan explains. We dont throw away things if it theyre still useful. A once donated and still working television is placed in the media center. Every gift is welcome as long as our students can benefit from it. To us the children come first. Happy Students The project was completed on 15 April 2014, five months after the start. Its all within the planning, Vermeer confirms. The students behaved well during the renovation; they were enthusiastic about the developments taking place in their school. Vermeer is equally content because the teachers and students are happy with their new surroundings. Financing this educational project is another proof of the contribution that the Staatsolie Foundation makes to the community, Vermeer says. De leerlingen volgen les in een van de zeven nieuwe leslokalen. Children attending classes in one of the seven new classrooms. Elk leslokaal is voorzien van een wasbak. Every classroom has its own sink.

PAGE 22

22 organization : Stichting St. Vincentius Ziekenhuis goal : aanschaf van een ambulance / financing of an ambulance organization : Stichting St. Vincentius Ziekenhuis goal : aanschaf van urologische apparatuur en instrumentarium / financing urological device and set of instruments Gemeenschapsprojecten /Community Projects

PAGE 23

23 Its a Muddy Operation New Pipeline Constructed with HDD Technique Gasoline and premium diesel produced by the new refinery are destined for retail clients. Staatsolie intends to deliver the fuel directly to its retailers GOw2 and Simpson Oil Limited (SOL). Wim Bosselaar Pipeline Project manager explains there are multiple benefits to constructing a pipeline Its cheaper than buying a ship or tank wagon to transport the product. We also dont need middle men in transporting our products. Drilling Work gear and the containers on the drilling sites are bright orange with blue and white stripes. These are the colors of Visser & Smit Hanab, the Dutch firm in charge of the horizontal directional drilling (HDD). Striking are the enormous bags of bentonite (drilling liquid to carry off the drilled sand easily) and the drill and all other equipment. Its a muddy operation, says Fosco Pace, Field Pipeline Engineering manager of Saipem, the Italian main contractor. And he is right: it is clearly not a job that keeps the hands clean judging by the dirty overalls. The crew works from 7 Am to 7 PM, Pace tells Staatsolie Nieuws. The crews know how to combine hard work and relaxation: romantic music softly comes out of a speaker attached to the roof of the control room. An operator monitors the operation from the Het aanleggen van deze pijpleidingen heeft meerdere voordelen, vindt Pipeline Project manager Wim Bosselaar. Economisch ben je voordeliger uit dan wanneer je bijvoorbeeld een schip of tankautos zou moeten binnenhalen om de producten over te pompen. Daarnaast zijn we hierdoor onafhankelijk van anderen wat betreft transport van onze eigen producten. Op de boorlocaties zijn de werkkleding en de containers feloranje met wit-blauwe accenten. Het zijn de bedrijfskleuren van Visser & Smit Hanab, het Nederlandse bedrijf dat belast is met de horizontaal gestuurde boringen (horizontal directional drilling of HDD). Opvallend zijn ook de enorme zakken bentoniet (boorvloeistof om het geboorde zand weer makkelijk af te voeren) en de boormachine en equipment daarom heen. Its a muddy operation (Het is modderig werk, red.), zegt Fosco Pace, Field Pipeline Engineering manager van Saipem, de Italiaanse hoofdaannemer. Gelijk heeft hij: het is duidelijk geen schone job zien we aan een werknemer in een modderig werkpak. Er wordt gewerkt van 7 uur s ochtends tot 7 uur s avonds, vertelt Pace. De werknemers weten het harde werk en ontspanning te combineren: er klinkt romantische muziek uit een luidspreker bovenop de container die als controlekamer dient. Vanuit de container worden de boringen nauwkeurig gadegeslagen door een operator, terwijl buiten een andere werknemer met een remote controller de bewegingen van de boormachine aanstuurt. Hij laat een pijpleiding uit het boorgat trekken en daarna oppakken door machine met een grijparm. Een andere medewerker spuit de pijp zorgvuldig schoon met een tuinslang. Op een vrachtwagen naast het boorplatform worden de schone buizen opgestapeld; gebruiksklaar voor de volgende boring. De producten van de nieuwe raffinaderij, gasoline en premium diesel, zijn bestemd voor de klant aan de pomp. Via nieuwe pijpleidingen zal Staatsolie de brandstof rechtstreeks leveren aan de afnemers GOw2 en Simpson Oil Limited (SOL).Nieuwe pijpleidingen aangelegd via HDD-techniek Uittrekken van de pijpleidingen uit het boorgat. Removing the pipeline from the drill hole.

PAGE 24

24 De pijpleidingen, vier in totaal, zijn ondergronds aangelegd langs en onder de Surinamerivier op 30 tot 40 meter onder de oppervlakte. Horizontaal gestuurd boren is een techniek waarmee ondergrondse leidingen en kabels worden aangelegd, zonder schade aan bovengrondse gebouwen en infrastructuur. Staatsolie heeft deze techniek eerder toegepast in Saramacca bij een operatie van kleinere omvang: de aanleg van een pijpleiding onder de Saramaccarivier. Voor het huidige project moesten in totaal vier boringen worden uitgevoerd, met een totale lengte van 5 kilometer. Visser & Smit Hanab is niet alleen verantwoordelijk voor de boringen, vertelt Scott Stone, Projectleider HDD, maar ook voor het koppelen van de leidingen aan elkaar, zodat er een volledige pijpleidingverbinding wordt opgeleverd. Stone is een Engelsman; hij spreekt Nederlands met een apart accent. In de voetsporen van een familielid is hij 26 jaar geleden bij Visser & Smit Hanab gaan wer ken. It runs in the family, zegt hij lachend. Vanaf mei 2013 tot februari 2014 zijn voorbereidingen getroffen, waaronder de aanleg van boorplatformeilandjes. Deze eilandjes en werkstroken zijn gebouwd door de lokale contractors Durga, ABC en Rock & Dirt; ontwerp en constructiemanagement zijn verzorgd door IBT Engineering Consultancy. Daarnaast heeft Visser de kwaliteitsen veiligheidsinspecties van de uitgevoerde lassen uitgevoerd, vertelt Stone. De lassen zijn verzorgd door medewerkers van CEAD ook een lokale contractor. Deze krachten zijn in 2012/2013 opgeleid tot internationaal gecertificeerde lassers, via een samenwerking tussen het Staatsolie Refinery Expansion Project en Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling. De boormachine en alle boormaterialen zijn door Visser & Smit Hanab binnengebracht, maar de pijpleidingen zijn aangekocht door Staatsolie. Ze zijn van duurzaam staal en voorzien van een beschermlaag tegen roest. Er is daarnaast een onderhoudsplan en na oplevering van het project een garantieperiode van n jaar. Theoretisch gaat de pijpleiding minimaal 30 jaar mee, maar met goed onderhoud zelfs 60 jaar. Vr aanvang van het project is ook een milieustudie uitgevoerd. Belanghebbenden, buurtbewoners en betrokken overheidsorganen, zijn in juni 2012 niet alleen genformeerd over de technische aspecten, maar ook over de resultaten en aanbevelingen voortgekomen uit de studie. In de uitgestippelde route moest ook worden onderhandeld met een handvol landeigenaren, omdat tijdelijk gebruik gemaakt zal worden van hun terrein.container while another worker operates the drill with a remote control. He pules a pile from the drill hole and has it put aside by the mechanical arm. Another worker cleans the pipe and then loads it unto a lorry ready to be used at the next drilling. Underground The four pipelines have been constructed underground, along and under the Suriname River, 30 to 40 meters below the surface. Horizontal Directional Drilling is a technique to construct underground piping and cables without damaging overground buildings and infrastructure. Staatsolie applied this technique before in a smaller operation: construction of a pipeline under the Saramacca Rriver. For the current project four drilling operations were carried out over a distance of 5 kilometers Visser & Smit Hanab is not only in charge of drilling, but for connecting the pipes as well, says HDD Project Leader Scott Stone. Stone is English, but he speaks Dutch with an accent. He followed in a relatives footsteps who worked for the same company 26 years ago. It runs in the family, he says smiling. Preparations Preparations commenced in May 2013 through February 2014, including construction of drilling platforms, built by local contractors Durga, ABC and Rock & Dirt; IBT Engineering Consultancy was in charge of the design and construction management. Additionally Visser conducted quality and safety inspection on the welding operations. Welding was done by CEAD, another local contractor. His welders skills were upgraded to international certified level in 2012/2013 for the Staatsolie Refinery Expansion Project. The certification training was carried by the Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, a division of the Department of Labor. Visser & Smit Hanab owns the drill and the other equipment, but the stainless steel pipes have been purchased by Staatsolie. The sustainable rustproof steel pipes come with a maintenance plans and a one year warranty. Theoretically the pipeline should survive 30 years, but with good maintenance it can even survive 60 years. Before the start of the project the company carried out an Bovenaanzicht van een deel van de pijpleidingenroute langs de Surinamerivier. Aerial view of the pipeline track along the Suriname River.

PAGE 25

25 De boringen op de eerste twee locaties verliepen zonder problemen: de allereerste boring is op 15 maart uitgevoerd op het SOL-terrein aan de van t Hogerhuysstraat. Deze liep van SOL naar het Bruynzeelterrein; een afstand van 500 meter. De tweede boring, van Bruynzeel naar SOL en Ogane te Dijkveld, besloeg 800 meter. Begin april werd de derde boring van 1700 meter van SOL en Ogane te Dijkveld naar het SEMC-terrein aan de Sir Winston Churchillweg aangevangen, vertelt Robert Dijo, projectleider Pipeline vanuit Staatsolie. Na zijn studie Werktuigbouwkunde in Procestechnologie aan de Technische Universiteit Delft in Nederland heeft Dijo boortechnische ervaring opgedaan in de offshore industrie, bij een gerenommeerd internationaal olieen gasbedrijf. De gebundelde pijpleidingen stonden al gereed om ingetrokken te worden in het boorgat, toen zich een paar tegenslagen voordeden. De ondergrond, tot een diepte van circa 50 meter, was iets weerbarstiger dan gehoopt, waardoor het boorproces iets langer heeft geduurd. De vierde en laatste boring met een lengte van 1341 meter liep van de huidige raffinaderij naar het SEMC terrein. Met de laatste boring eind juni zijn alle activiteiten afgerond en is het project opgeleverd.Er waren zeker bijzondere aspecten aan de boringen in Suriname, erkent Arjo Visser, Projectcordinator Transportleiding bij Visser & Smit Hanab. Welde grootste uitdaging was toch wel leren omgaan met de cultuurver schillen. We hebben gewerkt met Surinamers, Filipijnen en Vietnamezen. In Nederland zijn de mensen meer op elkaar ingespeeld en hier moesten we veel vaker de werkzaamheden op elkaar afstemmen en begeleiden. De grootste uitdaging was de boring van 1700 meter, vult Dijo aan. Dit is weliswaar niet de maximale lengte in Nederland zijn boringen van 2500 meter uitgevoerd maar voor Surinaamse begrippen toch erg lang. Bij de boringen ook nog geconfronteerd raken met onbekende ondergrond, bleek ook een uitdaging op zich. In die gevallen zijn we voor de oplossing nagegaan hoe dat internationaal wordt aangepakt. De cordinatie van dit project en alles dat er bij kwam kijken, was vaak echt bloed, zweet en tranen, grapt hij. Maar het is ons gelukt! environmental impact study. In June 2012 stakeholders, locals and government officials have not only been informed about the technical details but on the financing and recommendations as well. Staatsolie had to negotiate a deal with a few land owners along the track for temporary use of their land. Drilling Drilling on the first locations went smoothly. The first drilling, the 500 meters SOL terminal van t Hogerhuysstraat Bruynzeel stretch, was on 15 March. The second drilling was 800 meters, from Bruynzeel to SOL and Ogane at Dijkveld. Early April the third drilling, the SOL and Ogane at Dijkveld 1,700 meters distance to the SEMC location at the Sir Winston Churchillweg commenced, Staatsolie Pipeline Project Leader Robert Dijo tells Staatsolie Nieuws. After studying Mechanical engineering in Process technology at the Technical University Delft in the Netherlands, Dijo achieved drilling experience in the offshore industry at an internationally renowned oil and gas company. The bundled pipes were ready to be hauled in the drill hole when a few setbacks presented themselves. The underground at a depth of 50 meters was tougher than expected, reason why drilling took longer than expected. The fourth drilling of 1,341 meters was from the refinery to the SEMC yard. When the final drilling takes place by the end of June the project will have been completed. Challenges There were special sides to drilling in Suriname, Project coordinator Transport pipeline Arjo Visser says. The biggest challenge was to learn how to deal with the cultural diversity. Our crews were made up of Surinamese, Filipinos and Vietnamese. In the Netherlands the people are closer to each other but here we had to adjust and supervise the operations. The biggest challenge was drilling the 1,700 meters, Dijo adds. That may not have been the maximum distance because in the Netherlands we did drillings of 2,500 meters, but to Surinamese standards that was quite a lot. The challenge was facing a different underground, but the crew studied international solutions to find out what to do. Coordinating this project and everything surrounding it was often blood, sweat and tears, he jokes. But we succeeded! Intrekken van de gebundelde pijpleidingen in het boorgat te Bruynzeel. Hauling the bundled pipes in the drill hole at Bruynzeel.

PAGE 26

26 Reginald Noughient (spreek uit als Noechint) heeft negen jaar als contractor voor Staatsolie gewerkt en kwam tien jaar geleden in vaste dienst. Hij werkt nu op het Refinery Expansion Project. Als coach van het voetbalteam levert Reginald de laatste vijf jaar een grote bijdrage aan het sportgebeuren binnen Staatsolie. Reginald Noughient: A Coach Must Always Be Fair to His PlayersReginald Noughient had been employed for nine years as a contractor when he finally came on board ten years ago. Now he is employed at the Refinery Expansion Project. As coach of the soccer team Reginald has been making a big contribution to sports at Staatsolie in the past five years. Back in 2004, when his employment with the company started, Reginald worked seven years as Process Operator III. He then made promotion to Process Operator II. Now his daily duties are managing and monitoring the entire refining process. Reginald loves soccer, a sport he has been practicing since he was nine. He has played for Santos and Randjiet Boys. In 2006 he began playing for the Staatsolie team and in 2013 he was asked to become coach. I hadnt really planned on becoming a coach, but years ago I sprained my ankle during a match and it kept me on the bench for a long time. My colleague Ricardo Landveld then asked me to be an assistant coach and thats how it began. Reginald has been the coach of both the soccer and futsal team in many matches. Fairness Reginald enforces strict rules as a coach. One must always be fair to the team. My boys respect me because thats what I beam. Im open to criticism and other opinions and they appreciate that. The coach has a sound relationship with all his men Na zijn indiensttreding in 2004 werkte Reginald zeven jaar als Process Operator III. Daarna werd hij Process Operator II. Hij houdt zich dagelijks bezig met het beheer en de bewaking van het hele raffinageproces. Reginald heeft een grote liefde voor voetbal, een sport die hij sinds zijn negende beoefent. Hij speelde voor Santos en Randjiet Boys. In 2006 begon hij ook te spelen voor het Staatsolieteam. Na zeven jaren werd hij benaderd om coach te worden. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik zou gaan coachen. Maar jaren terug liep ik een verzwikte enkel op tijdens een wedstrijd. Ik kon een hele tijd niet spelen. Toen heeft collega Ricardo Landveld mij gevraagd of ik hem wilde helpen met coachen. En zo ben ik begonnen. Als coach van zowel het veldals zaalvoetbalteam van Staatsolie heeft hij vele wedstrijden gecoacht. Bij het coachen hanteert Reginald strikte basisregels. Je moet altijd eerlijk zijn tegen je spelers. Mijn spelers hebben altijd respect voor me, omdat ik dat ook uitstraal. Ik sta open voor kritiek en meningen en dat waarderen ze. De coach heeft een goede band met al zijn spelers en is met veel van hen bevriend. Maar binnen de sport houdt hij het zakelijk. Ik heb dan de leiding en je gaat naar me moeten luisteren. Reginald kent geen reservespelers, maar alleen wisselspelers. Het woord reservespelers wekt het idee alsof die spelers niet goed zijn, wat niet klopt. Alle spelers die ingezet Reginald Noughient:ALS COACH MOET JE ALTIJD EERLIJK ZIJN TEGEN JE SPELERS

PAGE 27

27 and he has befriended many of them. But on the playing field he is strict. Im in charge and you have to listen to me. Reginald knows no reserves, only replacements. The word reserves gives the impression that the boys are not good enough and thats not true. All my boys are good, but I can only field 11 players. Good training is important to Reginald. There is little room for changes during a match, reason why I consider training towards the match very important. Nothing may go wrong during a match. I can give a few instructions during training, but in a match thats impossible, he explains. Staatsolie not only participates in the Central Sports Tournament for Government Enterprises (CTSS), but is has several teams that play against each other. Reginald coaches the Tout Lui Faut-team. For CTSS matches we take the best players from all teams. I share the position of the Staatsolie soccer team coach with Ricardo Landveld. CTSS is the biggest tournament in which Staatsolie participates. The team has no fixed training schedule; in May we start the regular internal competition of Staatsolie teams. This is considered training for the CTSS tournament. Much Potential Staatsolie, according to Reginald, has many good soccer players, but since they are often pressed for time, they cannot show their talent. Its their job thats killing them. Reginald thinks that the company should stimulate sports. There are some employees who represent the company in sporting events, but their numbers are few. Reginald thinks that the talents have to come forward. He also would like colleagues to support their athletes. The bigger the supporting group the better the Staatsolie achievements. Itd motivate the boys to perform better. For now its important to know that we have the potential, he says smiling. worden tijdens een wedstrijd zijn even goed, maar je kunt maar met elf spelers op het veld. Een goede voorbereiding is belangrijk, benadrukt Reginald. Tijdens een wedstrijd heb je weinig ruimte voor veranderingen. Daarom is de training naar een wedstrijd toe erg belangrijk. Tijdens de wedstrijd mag eigenlijk niets verkeerd gaan. Tijdens oefeningen kun je nog staken om aanwijzingen te geven. Dat kan niet bij een wedstrijd, legt hij uit. Staatsolie neemt niet alleen deel aan het Centraal Toernooi van Sporten voor Staatsbedrijven (CTSS), maar heeft ook interne teams die het tegen elkaar opnemen. Reginald is de coach van het Tout Lui Faut-team. Als wij voor CTSS spelen dan halen wij wel de beste spelers van alle teams bij elkaar. Dan ben ik samen met Ricardo Landveld de coach van het Staatsolievoetbalteam. CTSS is het grootste toernooi waaraan Staatsolie deelneemt. Het team kent geen vaste periode om te trainen naar deze wedstrijden toe. In mei begint de interne competitie tussen de Staatsolieteams, die wordt beschouwd als de training voor CTSS. Staatsolie heeft naar zeggen van Reginald heel veel goede voetballers, maar door tijdgebrek kunnen zij hun talent niet altijd optimaal ontwikkelen. Dit heeft onder andere te maken met het uitvoeren van hun werkzaamheden, waardoor zij niet optimaal kunnen trainen. Reginald vindt dat Staatsolie sport meer moet stimuleren. Er zijn medewerkers die namens Staatsolie aan diverse sportevenementen deelnemen, maar ik vind dat niet voldoende. Er zijn nog meer talenten en die moeten zichtbaar gemaakt worden. Het is ook belangrijk dat tijdens wedstrijden collegas de sporters aanvuren. Dat gebeurt wel, maar als de groep groter wordt zal dat ook een bijdrage leveren tot betere prestaties. Hoe meer collegas ons onder steunen, hoe gemotiveerder wij zijn om te spelen. Belangrijk is dat de potentie aanwezig is, besluit hij lachend. Reginald bespreekt de taktiek met de spelers in de rust. Reginald discusses the technical side with the players during the break.

PAGE 28

28 een vrouw met een rustig karakter, kwam in januari 1994 in dienst van Staatsolie, als Secretaresse (tegenwoordig Executive Assistant) van de Finance Director. Sindsdien geeft zij administratieve ondersteuning aan de financieel directeur en onderdirecteur. Het kan vaak heel druk zijn op kantoor, maar zij heeft het meestal naar haar zin; de jaren zijn letterlijk voorbij gevlogen. Ik ben de Heer en Staatsolie dankbaar dat ik deze jaren heb mogen werken. Het bedrijf is de trots van de natie. Op haar werk heeft Maudi veel leuke dingen meegemaakt. De erkenning die ik krijg van mijn leidinggevenden maar ook van collegas, vind ik heel fijn, laat zij weten. Op de dag van haar jubileum in januari, was zij met verlof. Bij terugkeer op kantoor was haar werkruimte compleet versierd. Ik werd z warm onthaald, De tijd is voorbijgevlogen Time Has Flown ByMaudi Braam, a quiet woman, started employment at Staatsolie in January 1994 as Secretary (now Executive Assistant) of the Finance Director. Since then she is the administrative assistant to the Finance Director and the deputy director. Her office can be very busy sometimes, but she enjoys it quite a lot; time has literally flown by. Im grateful to the Lord and Staatsolie that I have been able to work all these years. Our company is the pride of the nation. Maudi has experienced quite a lot of pleasant things in her job. I appreciate the recognition from superiors and colleagues, she says. On the day she celebrated her jubilee she was on leave, but when she returned to work the office was completely decorated. I got such a warm welcome I wont easily forget my 20th anniversary at Staatsolie ever, she says enthusiastically. JubilarissenNa afronding van de middelbare school heeft vanaf 1996 tot 2001 gewerkt als contractor op verschillende afdelingen op Flora, Saramacca en Tout Lui Faut. Op 1 december 2001 trad zij in vaste dienst als administratieve kracht op de afdeling Quality te Tout Lui Faut. Romana is intussen 12,5 jaar in dienst bij Staatsolie. Zij bekleedt nu de functie van Senior Quality Data Technician op de afdeling Quality te Saramacca. Werken bij Staatsolie vindt zij interessant en uitdagend, vooral omdat haar functie veelomvattend is. Romana is belast met onder andere het vastleggen, registreren en bijhouden van data in het kwaliteitsregistratiesysteem. Haar kritische opstelling en analytisch vermogen zijn daarbij essentieel. Staatsolie maakt gebruik van het Q-Pulse systeem, omdat wij sinds 2000 ISO 9001-gecertificeerd zijn. Dit is software voor het registeren en effectief beheren van incidenten en afwijkingen van managementprocessen. Door onze ISO-certificatie is het van belang dat alle processen conform de eisen worden uitgevoerd. Tot haar taken behoren ook het begeleiden, instrueren, trainen en activeren van huidige en nieuwe gebruikers in het Q-Pulse systeem. Zij krijgt de ruimte om onafhankelijk te werken en zelf beslissingen te nemen die binnen haar eigen verantwoordelijkheden vallen; dat vindt zij het leukste aan haar job. Romana volgt sinds 2010 een hbo-opleiding bedrijfskunde die door Staatsolie wordt bekostigd. Na afronding van deze studie wil Romana nagaan waarin zij zich verder zal specialiseren binnen het bedrijf. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Mijn werk is interessant, maar vooral uitdagend My Job Is Interesting, and Challenging After completing senior high, Romana Gummels, had been employed as contractor from 1996 through 2001 at several Staatsolie departments at Flora, Saramacca and Tout Lui Faut. On 1 December 2001 the company offered her a fulltime job as administrative assistant in the Quality department at Tout Lui Faut. That is 12.5 years ago and Romana is now the Senior Quality Data Technician in the Quality department at Saramacca. She considers working for Staatsolie interesting and challenging because her job includes a wide variety of duties. Romana is in charge of recording, registering and collecting data in the quality registering system. Her critical stance and analytic ability are two very essential requirements for her job. Staatsolie uses the Q-Pulse system, because we hold the ISO 9001 certification since 2000. This software registers and effectively manages incidents and deviations in the management processes. Our ISO certification requires we conduct all processes as stipulated. Romana also supervises, instructs, trains and activates existing and new users in the Q-Pulse system. She works independently and takes decisions on her own within her scope and that is the thing she likes most about her job. Since 2010 Romana is enrolled in a higher vocational course in business management paid for by Staatsolie. After completion Romana will consider specialization within the company. I think Im up to a new challenge. Jubilarians

PAGE 29

29 werkte van 1986 tot 1989 bij Yellow Cap waar vrachtwagens van Staatsolie gerepareerd wer den. Hij raakte hij genteresseerd in Staatsolie, solliciteerde en begon in 1989 als motorhand en monteur 3e klasse. Nu is Waldo al een kwarteeuw in dienst, de laatste twee jaar in de functie van REP-Warehouse Supervisor. Waldo ziet erop toe dat alle goederen die ingekocht zijn voor het REP goed ontvangen en opgeslagen worden. Wanneer de goederen binnenkomen, moet ik er ook voor zorgen dat ze worden verstrekt aan de mensen die ze nodig hebben. Hiernaast begeleid en adviseer ik ook nieuwe medewerkers van de Warehouse. De nieuwe medewerkers moeten ingewerkt worden, dus maak ik ze wegwijs en ik help ze om hun taken goed uit te voeren. Waldo is een echte sporter. Hij heeft drie keer meegedaan aan de Staatsolie Zwemmarathon en is al dertien jaren arbiter van de Surinaamse Zaalvoetbal Bond. Ik ben iemand die niet van stilzitten houd. Als ik niet aan het werk ben, ben ik thuis klusjes aan het doen of bezig met mijn sport. Stilzitten maakt me lui, grapt hij. Wandelen met zijn gezin doet hij ook graag. En een bordje lekker eten laat hij zeker niet staan! Waldo zal nooit de dag vergeten waarop hij ruwe aardolie met zijn blote hand mocht aanraken. Dat gebeurde toen hij pas in dienst trad. Een heel bijzondere ervaring die hem altijd zal bijblijven! Nu wil hij graag een keer van dichtbij zien hoe het werk op een offshore boorplatform verloopt. dat ik mijn twintigjarig jubileum bij Staatsolie niet meer zal vergeten, vertelt zij enthousiast. Zon tien jaar geleden heeft Maudi zich aangesloten bij de groep medewerkers die toen op vrijdag aan sport deed. Soms moesten wij ook rennen en geleidelijk aan deden we steeds langere afstanden, tot ik een halve marathon durfde te lopen. Intussen heeft zij acht keer een halve marathon gelopen, waarvan vier keer namens Staatsolie de Srefidensi Halve Marathon. Maudi heeft twee volwassen zonen. Zij houdt erg van haar familie, dus ook van haar broer, de bekende cabaretier Clifton Braam. Ik ben zeer trots op hem. Bij ons thuis of bij de familie is het altijd gezellig. Ik heb nog een broer in Nederland en die is even gek als Clifton. Het zit in de genen, ze hebben het allemaal van onze overleden vader Harold Braam, zegt zij lachend. Ik ben een harde werker, ik zit niet stil I Like Working Hard; I Dont IdleWaldo Debisarun was employed by Yellow Cap where Staatsolie trucks were being repaired from 1986 through 1989. He became interested in Staatsolie and applied for a job. In 1989 he began as motor hand and mechanic 3rd Class. Now Waldo has been with the company for a quarter of a century, the past two years as REPWarehouse Supervisor. Waldo records reception and storage of all material for REP. When the goods arrive, I must see to it that they are supplied to the people that need them. In addition, I counsel and advice new Warehouse staff. New staff has to be trained, so I teach them the ropes and help them carry out their duties well. Waldo likes sports. He has participated in the Staatsolie Swimming Marathon three times and he has been a referee for the Suriname Futsal Federation for 13 years. I dont like idling. When Im not at work, Im home doing odd jobs. Idling makes me lazy, he jokes. Waldo likes taking walks with his family and will never say no to a delicious meal! He will never forget the day he was allowed to touch crude with his bare hands. It happened just after he started working for the company. It was an unforgettable experience. The only thing he still longs for is watching from up close how work on an offshore rig takes place. Ten years ago Maudi joined a group of colleagues who do sports on Fridays. Sometimes we had to jog and gradually we did the longer distances until I was ready to do the half marathon. Now Maudi has participated eight times in the Srefidensi Half Marathon already, four times defending the Staatsolie colors. Maudi has two adult sons. She loves her family very much, and also her brother, the well-known entertainer Clifton Braam. Im proud of him. Its always pleasant at my home. I have another brother in the Netherlands and he is just as crazy as Clifton. I think its in the genes; they all got it from our late father Harold Braam, she says smiling.

PAGE 30

30 Personeelsnieuws/Personnel News(Maart/March-Juni/June 2014) NIEUWE MEDEWERKERS/NEW EMPLOYEES Anzer Abdoella Refining Operator III Reining Operations 1 april 2014 Vinand Bihariesingh Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Rahied Bunsee Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Romario Djoenaedi Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Jonathan Frser Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Vikash Gopal Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Quincy Hensen Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Philiciano Karijodikromo Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Viresh Khargoe Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Randy Marjanom Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Simeon Matmoeklas Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Felicio Moekaram Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Dimarco Moestar Refining Operator III Refining Operations 1 januari 2014 Misher Naipal Refining Operator III Refining Operations 1 januari 2014 Doneven October Refining Operator III Refining Operations 1 januari 2014 Rishi Moesai Refining Operator III Refining Operations 1 januari 2014

PAGE 31

31 NIEUWE MEDEWERKERS/NEW EMPLOYEES Bjorn Prijor Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Karan Rebai Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Wishaal Shamlal Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Randy Tjin A Soe Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Robert Blufpand Mechanic III Refining Maintenance 1 april 2014 Dennis Bodjie Electrical Instrumental Mechanic III Refining Maintenance 1 april 2014 Ricky Djotirto Mechanic III Refining Maintenance 1 april 2014 Wishal Hira Mechanic III Refining Maintenance 1 april 2014 Enrique Pick Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Ercielio Pinas Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Romario Reingoud Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Shojan Ronodikromo Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Julio Wongsotaroeno Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014 Durwin Abenie Mechanic III Refining Maintenance 1 april 2014 Antonius Denkoi Mechanic III Refining Maintenance 1 april 2014 Pawan Chotkan Electrical Instrumental Mechanic III Refining Maintenance 1 april 2014

PAGE 32

32 NIEUWE MEDEWERKERS/NEW EMPLOYEES Robespiere Irodjojo Mechanic III Refining Maintenance 1 april 2014 Jermaine Karg Mechanic III Refining Maintenance 1 april 2014 Giorno Karijowidjojo Mechanic III Refining Maintenance 1 april 2014 Riekin Kariman Refining Operator III Refining Operations 1 januari 2014 Jones Karjasemita Refining Operator III Refining Operations 1 januari 2014 Elton Kasanredjo Refining Operator III Refining Operations 1 januari 2014 Silvinho Pawirodinomo Refining Operator III Refining Operations 1 januari 2014 Giovanni Rama Refining Operator III Refining Operations 1 januari 2014 Akaash Roepa Electrical Instrumental Mechanic III Refining Maintenance 1 april 2014 Danny Soepar Electrical Instrumental Mechanic III Refining Maintenance 1 april 2014 Amanda Soetowidjojo Mechanic III Refining Maintenance 1 april 2014 Wikeshkoemar Tedjoe Electrical Instrumental Mechanic III Refining Maintenance 1 april 2014 Dirk Venlo Mechanic III Refining Maintenance 1 april 2014 Vergillio Wielingen Electrical Instrumental Mechanic Refining Maintenance 1 april 2014 Marlon Wolff Mechanic III Refining Maintenance 1 april 2014 Santosh Tikai Electrical Instrumental Mechanic Refining Maintenance 1 april 2014

PAGE 33

33 NIEUWE MEDEWERKERS/NEW EMPLOYEES Ulrich Sordam Superintendent Personell Services & Plant Security Saramacca 1 maart 2014 Cheryl Djamin Jr. Production Engineer Production Engineering 16 maart 2014 Gliceria Mangoenredjo Adminstrative Assistant III Procurement General 16 april 2014 Preshand Bhajan Buyer Procurement Goods & Services 16 april 2014 Jeffro Duurham Well Mechanic III Calcutta Operations 1 mei 2014 Vincent Mangroe Well Mechanic III Calcutta Operations 1 mei 2014 Regilio Woodly Well Mechanic III Calcutta Operations 1 mei 2014 Danielle Hofdom Community Relations Officer Community Relations 1 april 2014 Dhirendra Chedi Jr. Production Engineer Production Engineering 1 maart 2014 Allan Redjosentono EOR Production Geologist Enhanced Oil Recovery Team 16 maart 2014 Marciano Karimin Well Operator III Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 april 2014 Melvin Alimoenardjo Well Mechanic III Well Servicing & Well Completion 1 mei 2014 Stacy Amatsahlan Cost Controller III Cost Control & Administration 1 mei 2014 Carlos Hughes Refining Operator III Refining Operations 1 april 2014

PAGE 34

34 PROMOTIE/PROMOTION NAAM/NAME FUNCTIE/POSITION AFDELING/DEP ARTMENTDjodarmo M. Adm. Assistant II Finance Directorate Gajadhar A. Drilling Supervisor Drilling Jiawan K. Well Operator II Field Production Tambaredjo Koster I. Well Operator I Field Production Tambaredjo Maasie C. Electrical Technician Infrastructure Development & Maintenance Van Ommeren S. Foreman II Infrastructure Development & Maintenance Tordjo A. Technical Administrative Assistant II Utilities Drenthe W. Mechanic II Rening Maintenance Wongsosemito H. Welder I Rening Maintenance Persaud O. Mechanic II Heavy Equipment Maintenance Singapradja K. Mechanic I Heavy Equipment Maintenance Westenburg J. Mechanic II Heavy Equipment Maintenance Karijoredjo K. Head Welder Mechanical Maintenance Lioe A Tjam P. Mechanic I Mechanical Maintenance Poeran S. Pipetter I Mechanical Maintenance Tjon A Loi S. Jr. HRM Ofcer Personnel Affairs/Human Resource Management Hirosemito E. Administrator CC&AS Cost Control & Adminstration Support Baboelal R. Drilling Engineer Drilling Bhajan R. Drilling Engineer Drilling Henny M. Drilling Engineer Drilling Nahar P. Cost Controller Renery Expansion Project Autar A. Superintendent Drilling Tjon En Fa K. Buyer Renery Expansion Project Paragh S. Drilling Operations Engineer Drilling Bandhoe K. Administrator Stores Stores Bongsomengolo A. Operations Coordinator Drilling 247 Gajapersad P. Operations Coordinator Drilling 247 Harper D. Health & Safety Engineer Health Safety Environment Wong R. Environmental Engineer Health Safety Environment JUBILARISSEN/JUBILEES NAAM/NAME AFDELING/DEP ARTMENT DATUM/DATE 12,5 JAAR:Bisessar K. Corporate Communication General 1 mei 2014 Doelrasid C. Crude Treatment TA58 1 juni 2014 Gummels R. Quality 1 juni 2014 Khedoe A. Infrastructure CT Applications 15 mei 2014 Poeran K. Tambaredjo Noordwest 1 juni 2014 Soekhlal R. Engineering & Construction 1 april 201420 JAAR:Amatsahlan A. Calcutta Operations 27 juni 2014 Makka M. Infrastruction Development & Maintenance. 19 april 2014 Merhai N. Crude Treatment TA58 15 april 2014 Rambaran S. Rening Expansion Project 21 april 2014 Resodikromo A. Infrastructure Development & Maintenance 1 juni 2014 Tsai A Woen L. Legal Affairs 18 mei 201425 JAAR:Berrenstein M. Drilling 1 juni 2014 Kartomo H. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 april 2014 Nibte U. Sales Administration 15 mei 2014 Sewberath Misser J. Field Production Tambaredjo 15 april 2014 Sietaram S. Drilling 1 juni 2014

PAGE 35

35 GEPENSIONEERDE/RETIREE NAAM/NAME AFDELING/DEP ARTMENTPigot G. Personnel Affairs HUWELIJKEN/MARRIAGE NAAM/NAME Afdeling/Department Naam partner/Name PartnerBhatoe R. Infrastructure Development & Maintenance Sitabakas Sierodjenie Wijngaarde R. Mechanical Maintenance Seymour Donna Karjasemita J. Rening Maintenance Tomoredjo Wendy GEBOREN/BORN NAAM/NAME KIND VAN/CHILD OF AFDELING/DEP ARTMENTJiya Hira A. Field Production Tambaredjo Keon Tomokarijo R. Calcutta Operations Sinna Kasanradji A. Rening Operations Charifa Troenokarijo A. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations Grace Wong Chung V. Drilling Givenchio Adjoeba R. Rening Maintenance Alexander Rodiwongso R. Rening Operations Shruti Persaud O. Heavy Equipment Maintenance Drisana Biharie-Changoer S. Reliability & Maintenance Engineering Sue-Ellen Jong A Pin S. Reservoir Engineering Alex Van Dijk L. Financial Audit Ishaan Biharie P. Reservoir Engineering Tahira Nurmohamed D. Well Servicing & Well Completion Neill Debipersad N. Corporate Planning Dylan Zeng W. Exploration & Production Data Management

PAGE 36

Glenn Sairras neemt waardig afscheid van staf en personeel Staatsolie bedankte de familie Sairras. Staatsolie expresses gratitude to the Sairras family. In een toespraak bedankte Glenn Sairras de staf en het personeel van Staatsolie voor de ondersteuning. In a speech he thanked Staatsolie Staff who supported him. Sairras genoot van het afscheidsfeest dat de directie hem had aangeboden. Sairras enjoyed the retirement party hosted by the management.