Staatsolie nieuws /

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Staatsolie nieuws /
Physical Description:
v. : ; 30 cm.
Language:
Dutch
Creator:
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V
State Oil Company Suriname N.V. (Paramaribo)
Publisher:
State Oil Company Suriname N.V.
Place of Publication:
Paramaribo
Paramaribo
Publication Date:

Subjects

Genre:
periodical   ( marcgt )
serial   ( sobekcm )

Notes

Statement of Responsibility:
State Oil Company Suriname N.V.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 192010039
System ID:
UF00099158:00027


This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 2

INHOUD STAATSOLIE NIEUWSNo. 4 / 2013 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. Dr. Ir. H.S. Adhinstraat 21, Flora, POB 4069 Paramaribo, Suriname Tel.: 597 499649 Fax: 597 491105 Website: www.staatsolie.com E-mail: mailstaatsolie@staatsolie.comUitgave/Publication 6 E15-gasoline geschikt voor Surinaamse autos 8 Staatsolie draagt bij aan modernere dienstverlening SVZ 10 HHS Lelydorp is de overtuigende winnaar van Got Talent? 2013 12 Communityprojecten 13 Social Excellence Award voor Marc Waaldijk 14 Lloyd Ching Kong Sung and Jane Harkisoen derde keer winnaars Staatsolie Savanne Rally 16 Jubilarissen gehuldigd 18 Jagdiespersad Harpal: Ik speel al 33 jaar toneel in de broek waar ik mee begon 19 Javier Parmanand: Je moet veel bidden en geloof hebben in jezelf 21 Annand Jagesar: p naar grotere hoogten en nog meer werkplezier! 22 Brassband Staatsolie steelt de show bij 24 Myranda Lyceum 1 krijgt nieuwe sporthal: Een droom wordt werkelijkheid 26 Marc Waaldijk: Met een goed gevoel uitdaging aangegaan 28 Jubilarissen 30 Personeelsnieuws Specialisten van het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) kunnen sinds 20 oktober betere en scherpere diagnoses stellen dan voorheen. Op die dag schonk Staatsolie het ziekenhuis een nieuw, geavanceerd scanapparaat, het 64-slices CT-scan-apparaat. Since 20 October, specialists of the Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) [the Roman Catholic Hospital], can now make better diagnoses than before. On that day Staatsolie donated a new, state-of-the-art scanning device, the 64-slices CT-scan. 8 Het wagenpark van Suriname zou goed kunnen rijden op met ethanol vermengde gasoline (E15). Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit een testprogramma waaraan twintig autos hebben meegedaan. Cars in Suriname would not have trouble driving on gasoline mixed with ethanol (E15). This conclusion can be derived from a pilot project which included 20 cars. 6 De 37ste Staatsolie Diesel Savanne Rally 2013, van 8 tot en met 11 november, is gewonnen door Jane Harkisoen en Lloyd Chin Kong Sung. Dit duo sleepte voor de derde keer de eerste prijs in de wacht. The 37th edition of the Staatsolie Diesel Savannah Rally 2013, held from 8 through 11 November, is won by Jane Harkisoen and Lloyd Chin Kong Sung. It is the third time this couple has won the event. 14 Redactie/Editorial Staff Kailash Bisessar Nancy Lodik Eindredacteur/Editor Ank Kuipers Vertaling/Translation Iwan Olivieira Vormgeving en druk/Design and print Art Sabina Design & Printing N.V. Omslag/Cover Lloyd Chin Kong Sung en Jane Harkisoen winnaars van Savanne Rally 2013. Lloyd Chin Kong Sung en Jane Harkisoen winners of Savanne Rally 2013. Foto/Photo: Hubert Hermelijn. Bronvermelding verplicht bij overname / Copyrights reserved Medewerkers aan deze editie/ Contributors to this edition Sherida Asinga Vernon Texel Kevin van Brussel Geertruida Loseng Astra Slooten

PAGE 3

3 Successfully Starting Up the New Refinery Key to SuccessThe new refinery must have been tested and started-up by the last quarter of 2014. Successfully starting-up the factory will be the key to success of the investment. In order to prepare well for this phase, meetings have been held in September 2013 as follow-up to the evaluation meetings in December 2011. A sound plan has been drafted for starting-up and commissioning of the refinery; the Commissioning & Start Up (CSU) planning. The CSU commences in August 2014, says George Gemmell, CSU Manager in the Refinery Expansion Project (REP). One more follow-up meeting has been planned before the CSU commences. The evaluation meetings are held to prepare well for the start-up and the verify if all important systems are ready. We must be certain that all safety precautions have been taken to start-up the new factories and that the refinery is ready to receive crude. Gemmell, a chemist, has 39 years of experience, 28 of which as Sr. Commissioning-manager at the British gas and oil giant BP, and 11 years at CB&I Lummus. He is now in charge of a Staatsolie team of 48 and 17 of Saipem in preparing this important phase. The substation has to be completed first and then the utilities. Next will be the process factories and finally the storage tanks. The biggest challenge before commencing with the CSU is carrying out all preparations as good as possible and when those have been completed, we must see to it that the new refinery is kept operational.Voor de opstart en ingebruikname van de nieuwe raffinaderij is een gedegen plan opgesteld; de Commissioning & Start Up (CSU) planning. De CSU gaat van start in augustus 2014, vertelt George Gemmell. In februari dit jaar startte hij als CSU Manager op het Refinery Expansion Project (REP). We plannen nog n vervolgmeeting, vlak voor aanvang van de CSU. De evaluatiemeetings zijn er om de opstart goed voor te bereiden en om te checken of alle belangrijke systemen gereed zijn. We moeten er van verzekerd zijn dat alles veilig is om de nieuwe plant op te kunnen starten en dat de raffinaderij gereed is voor het ontvangen van ruwe olie. Als chemicus heeft Gemmell 39 jaar ervaring waarvan 28 jaar als Sr. Commissioning-manager bij de Britse gasen oliegigant BP, en elf jaar bij CB&I Lummus. Hij geeft nu leiding aan een team van plusminus 48 Staatsolieen 17 Saipemmedewerkers, in de voorbereiding op deze belangrijke fase. Als eerste moet het substation af zijn, daarna de nutsvoorzieningen, vervolgens de procesfabrieken en als laatste de tanks voor olieopslag. De grootste uitdaging voor aanvang van de CSU is het zo goed mogelijk uitvoeren van alle voorbereidingswerkzaamheden en als die rond zijn, zorgen dat we de nieuwe raffinaderij in gebruiksklare staat draaiende houden.Mechanisch compleetDe eerste en belangrijkste voorwaarde om de CSU-fase in te gaan is het mechanisch klaar hebben van de nieuwe raffinaderij. Daarom hebben het constructieen CSU-team, in september de koppen bij elkaar gestoken om de strategien te bespreken voor het completeren van de constructiefase, zodat soepel overgegaan kan worden in de CSU-fase. Momenteel lopen de civiele werkzaamheden op het constructieterrein ten einde en wordt een shift gemaakt naar de mechanische activiteiten. De subcontractor IRSIC, een joint venture van De nieuwe raffinaderij moet getest en opgestart zijn in het laatste kwartaal van 2014. Het straks succesvol in bedrijf stellen is de sleutel tot het succes van dit investeringsproject. Om deze fase zo goed mogelijk voor te bereiden zijn in september 2013 meetings gestart als vervolg op de evaluatievergaderingen in december 2011.Succesvol in bedrijf stellen nieuwe raffinaderij sleutel tot succes Tekst / Text: Sherida Asinga Fotos / Photos: Media Vision

PAGE 4

4 Mechanically Complete The most significant condition to commence the CSU phase is to have the new refinery mechanically ready. The construction and CSU team met to this end in September to discuss strategies for completing the construction phase for a smooth start of the CSU phase. The civil projects on the construction site are nearly completed and the supervisors are now preparing the mechanical processes. Subcontractor IRSIC, a joint venture of Italian firms IREM and SICES, is in charge of this project. IREM and SICES are in charge of construction of all overground (mechanical) installations, placing equipment and assembling metal framework constructions. These are important for supporting pipes and cables. IRSIC is in charge assembling pipes for all new process factories and utilities. By November, 33 percent of these duties had been completed. It will take another year before these projects are completed and the construction phase has come to an end. de Italiaanse bedrijven IREM en SICES, is hiermee belast. De job van IREM en SICES omvat het bouwen van alle bovengrondse (mechanische) installaties zoals het plaatsen van equipment en het monteren van metalen raamwerkconstructies. Deze zijn belangrijk voor het ondersteunen van leidingen en kabels. Daar naast zorgt IRSIC voor het monteren van pijpen voor alle nieuwe procesfabrieken en nutsvoorzieningen. Medio november was ongeveer 33 procent van deze activiteiten afgerond. Het zal nog ongeveer een jaar duren tot alles is afgebouwd en de constructiefase is afgerond. Verbinden In de resterende constructieperiode moeten de laatste metaalstructuren opgezet worden, de pijpleidingen hierop worden aangelegd, de elektriciteitskabels gelegd worden en de apparatuur met bijbehorende bekabeling genstalleerd worden. Alle procesfabrieken worden nu met pijpconnecties verbonden met de nieuwe raffinaderij. In december 2013 werd de elektriciteitsvoorziening voor de eerste keer opgestart. Binnenkort moeten ook een aantal nutsvoorzieningen gereed zijn voor de toevoer van water, perslucht en stikstof. LeertrajectVoordat een aanvang gemaakt wordt met het in gebruikstellen en opstarten, moet de raffinaderij dus mechanisch compleet zijn. Daarnaast moet ook de nieuwe raffinaderijorganisatie een feit zijn. Rolf Vlaming, Cordinator Business Support, is belast met het Operational Readiness-programma (OR). Hij beschouwt de CSU-fase vooral als een leertraject. Vlaming, van oorsprong scheikundig ingenieur, is sinds vijf jaar betrokken bij het REP. Voordat hij naar Suriname kwam, werkte hij in Nederland als Operations Manager bij PerGen, een dochtermaatschappij van Air Liquide, s werelds grootste producent van industrile gassen.

PAGE 5

5 Joining In the remaining construction period the final metal structures will be set up to support the pipelines, the wiring and installation of the equipment with wiring. All process factories are currently being linked with the new refinery through the piping system. In December 2012 the electricity supply was started up for the first time. Soon a number of utilities must be ready to supply water, compressed air and nitrogen. Learning Course The refinery must be mechanically complete before commencing the CSU. By then the new refinery structure must be ready. Rolf Vlaming, Coordinator Business Support, is in charge of the Operational Readiness program (OR). He considers the CSU phase a learning course. Vlaming, originally a chemical engineer, has been with the REP program for five years. Before he came to Suriname he was employed in the Netherlands as Operations Manager with PerGen, a Air Liquide subsidiary, worlds biggest producer of industrial gasses. He has also held several positions in construction projects, including the Shell refinery in Rotterdam. The role of OR towards the CSU phase is preparing Staatsolie staff on time with the proper training for the CSU team. We have presented the training program at the evaluation meeting and main contractor Sapem was quite impressed. This is a very important phase for Staatsolie because the new and large refinery will be operational for the first time. We have the support of the Italians and seasoned refinery operators from Aruba and Romania and we have to get as much from them as possible. Currently we are expanding our theoretical knowledge, because the practical phase starts when the refinery is operational. Our biggest challenge is to see to it that the commissioning and start-up phase commence safely, as soon as possible, but excellently. Daarnaast werkte hij in diverse andere functies aan nieuwbouwprojecten, waaronder de Shellraffinaderij te Rotterdam. De rol van OR naar de CSU-fase toe, is tijdig de juiste Staatsoliemedewerkers met de juiste training beschikbaar maken voor het CSUteam. Tijdens de evaluatiemeetings hebben we het trainingsprogramma gepresenteerd en hoofdaannemer Saipem was erg onder de indruk. Deze fase is heel belangrijk voor Staatsolie, omdat deze grote nieuwe raffinaderij voor het eerst in gebruik genomen gaat worden. We hebben ondersteuning van de Italianen en van ervaren raffinaderij-operators uit onder andere Aruba en Roemeni en van hen moeten we proberen heel veel te leren. Nu ver groten we vooral onze theoretische kennis. De praktijkervaring kunnen we pas tijdens de opstartfase van de nieuwe raffinaderij opdoen. Onze grootste uitdaging is straks ervoor zorgen dat de ingebruikname en opstartfase veilig gebeuren zo snel mogelijk, maar wel goed! Commissioning & Start Up betekent: in gebruik stellen en opstarten. Deze fase begint wanneer de raffinaderij is afgebouwd en alle leidingen, equipment, instrumentarium en besturingssystemen zijn genstalleerd. Standaardactiviteiten zijn het uitvoeren van lektesten, het doorspoelen van leidingen met water of schoonblazen met lucht en stoom. Tevens worden, pompen en compressoren voor de eerste keer gedraaid en worden alle besturingssystemen functioneel getest. Pas wanneer deze werkzaamheden goed zijn verlopen, kan er ruwe olie in de verschillende fabrieken en de nieuwe raffinaderij in bedrijf worden genomen. Commissioning & Start Up means: the factory is being started-up. This phase begins when construction on the refinery is completed and all pipes, equipment and operating systems have been installed. Standard activities are conducting leakage tests, rinsing the piping system with water or blowing air or steam through them. Pumps and compressors are started up for the first time and all operating systems are tested. Only when these duties have been performed, crude can be pumped to the several factories and will be new refinery be commissioned.

PAGE 6

6 E15 Gasoline Suited for Surinamese CarsCars in Suriname would not have trouble driving on gasoline mixed with ethanol (E15). This conclusion can be derived from a pilot project which included 20 cars. Based on year, brand and type, the cars participating in the pilot were representative of the cars driving in the country. The test program had to yield results on how these cars performed with E15 in their tank under typically Surinamese circumstances, including temperature, humidity and road conditions. Another test was to determine if overground or underground storage and the pumps were suited for gasoline containing ethanol. The testers decided to do the test with E15 instead of E10. E15 contains 15 percent ethanol and 85 percent gasoline. while E10 a mixture is of 10 procent alcohol and 85 procent gasoline. E10 is a proven mixture which has been accepted internationally, especially by car manufacturers. This is very important with respect to the warranty on car engines. Although the Wageningen Ethanol project will benefit from the higher blend, the new refinery will initially produce E10 and then gradually move to the production of E15. This is where the E15 test program findings will come in handy. Blends of E20 or higher require flex-fuel cars, cars especially built to drive on a blend of gasoline and ethanol. Green Image The nine-months test program has not revealed negative effects on the car engines, engine parts and performance of the cars. We dont expect problems for cars when we launch E15 nationally, says Robbin Mangnoesing, project coordinator of the E15 Gasoline Test Program. Staatsolie plans to introduce environmentally friendly (green) and De deelnemende autos waren qua bouwjaar, merk en type representatief voor het wagenpark van Suriname. Het testprogramma moest aantonen hoe deze autos met in hun tank E15 presteren onder typisch Surinaamse condities, zoals temperatuur, vochtigheid en weggesteldheid. Ook is uitgetest of de infrastructuur, zoals de bovenen ondergrondse opslag en de pompen, geschikt zijn voor ethanolhoudende gasoline. Er is gekozen om de test met E15 te doen en niet met E10. E15 is een mengsel van vijftien procent ethanol en 85 procent gasoline, terwijl E10 bestaat uit 10 procent ethanol en 85 procent gasoline. Daarnaast is E10 wereldwijd al bewezen en geaccepteerd, ook door autofabrikanten, hetgeen zeer belangrijk is voor garantie op de motor van voertuigen. Alhoewel het Wageningen Ethanolproject een hogere blend van E15 zal produceren, zal de nieuwe raffinaderij eerst met de reeds bewezen E10-gasoline op de markt komen om dan in de toekomst langzaam maar zeker naar E15 te gaan. En dit E15-testprogramma speelt daarop in. Voor mengsels van E20 en hoger zijn flex-fuel-autos nodig: autos die speciaal gebouwd zijn om te kunnen rijden op een mix van gasoline en ethanol. Groen imagoNa negen maanden van testen blijken motorprestaties, auto-onderdelen en rijeigenschappen van de voertuigen, geen negatieve effecten te ondervinden van E15-gasoline. Met deze resultaten verwachten we geen problemen in de autos als we landelijk E15-gasoline zullen introduceren, zegt Robbin Mangnoesing, projectcordinator van het E15 Gasoline Testprogramma. Staatsolie wil over twee jaren overgaan op het gebruik van milieuvriendelijke (groene) en relatief duur zamere brandstof in Suriname. E15-gasoline is een mengsel van vijftien procent ethanol (alcohol) en 85 procent ongelode (unleaded) gasoline. Het proeftraject moest dus eerst worden afgewerkt om alle mogelijke effecten van deze brandstofmix op auto-onderdelen te bestuderen. Op 15 november 2012 vond de lancering van het testprogramma plaats. De twintig autos moesten in de testperiode gezamenlijk 170.000 kilometer afleggen. Een van de belangrijke maatstaven voor de klant is het verbruik. En het bleek dat een auto ongeveer net zoveel E15-gasoline verbruikt als wanneer hij op ethanolvrije gasoline rijdt. De uitstoot van de testautos is niet gemeten, omdat in Suriname apparatuur daarvoor ontbreekt. Wel kan worden volstaan met data die in internationale literatuur zijn verzameld, zegt Mangnoesing. Het wagenpark van Suriname zou goed kunnen rijden op met ethanol vermengde gasoline (E15). Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit een testprogramma waaraan twintig autos hebben meegedaan. De eerste auto wordt voorzien van E15-gasoline. Robbin Mangnoesing, Project Coordinator, kijkt toe. E15-GASOLINEgeschikt voor Surinaamse autosTekst / Text: Vernon Texel Foto / Photo: Ranu Abhelakh

PAGE 7

7 relatively sustainable fuel. The test program has to be completed first to list and study all possible negative effects of the fuel blend on cars. The test program was launched on 15 November 2012. One requirement was that the twenty cars had to complete at least jointly driving over 170,000 kilometers. Clients mostly focus on fuel consumption. The test revealed that E15 cars used the same quantity of gasoline as when driving without E15. The testers did not measure emissions since the special equipment required for this is not available in Suriname. Mangnoesing says the data collected from international journals will suffice. Follow-up Now that the test phase has been concluded, the project team will focus on testing the infrastructure for the storage of ethanol. Mangnoesing explains that the program suffered a delay early January 2012 when a storage tank was rendered useless. The inci dent showed we have to invest in upgrading of storage tanks at our service stations. Some 10,000 liters remain from the test program. This will be stored in an underground storage facility. Testing the storage facilities for ethanol will take four to five months. The tanks and engine parts of two test vehicles will go through additional tests with hydrous (wet) ethanol instead of anhydrous (dry) ethanol. E15 containing wet ethanol is already sold commercially in the Netherlands as Blue One 95. One benefit is that the ethanol does not have to go through an extensive drying process, which in turn benefits the factorys operational costs, Dennis Pello, Project Manager Industrial Part of the Wageningen Ethanol Project, explains. Benefits To the Economy And the Environment Staatsolie is currently preparing the Refinery expansion Project and the Wageningen Ethanol project, two large projects with big economic prospects for Suriname. The projects complete each other and lay the basis for further improvement of Surinames green image. Both projects aim at introduction of ethanol in Suriname. The E15 test program was the first step. Several countries have cars driving on ethanol-gasoline blends: the USA uses E10 and E15, Brazil E20 and E25, Colombia and Jamaica E10. Jamaica is the first Caribbean country where the authorities have imposed a legal requirement of 10 percent ethanol in gasoline. Jamaica is similar to Suriname not only in climate, but also in the types and brand of cars. Jamaica imports a large part of its second-hand cars stock from Japan. In addition to ethanol, Methyltert-butylether (a special substance) can be used in fuel. MTBE is mostly more expensive than ethanol, while ethanol produced from sugar cane is a renewable and environmentally friendly source of energy. Suriname is able to produce ethanol but not MTBE, Pello explains. The Anton de Kom University conducted the test program on behalf of Staatsolie. Other partners in the program are CKC Motors Co, Datsun Suriname, Handelmaatschappij Charefa, Suritex, Ervo and Total Car Support. INTEC, a research institute at the Adek University hired twenty students to collect and analyze the data and to write the final report. Other Findings Although none of the twenty test cars revealed negative impact, the report recommends expanding the program to a larger group of vehicles. The public will then get a taste of the ethanol and be able to voice their opinion about it. In this way, unwanted surprises in the future can be avoided. In addition to the fuel consumption, inspection showed that the filters in the test cars did not contain extra residue, which means that the blend is not a cleaner type of gasoline. Mangnoesing is convinced of at least one thing: Suriname is ready to use E15 gasoline. VervolgtrajectNu de testfase voor voertuigen is afgesloten, zal het projectteam zich richten op het testen van de infrastructuur voor de opslag van ethanol. Mangnoesing legt uit waarom: Begin januari 2012 liep de E15-testfase enige vertraging op, omdat een opslagtank onbruikbaar raakte. Dit incident heeft duidelijk blootgelegd dat we veel zullen moeten investeren in het upgraden van opslagtanks bij onze pompstations. Uit het testprogramma is nog een voorraad van 10.000 liter ethanol over die opgeslagen zal worden in een ondergrondse opslagtank. Testen van de opslagfaciliteiten van ethanol zal vier tot vijf maanden duren. De opslagtank en motoronderdelen van twee voertuigen zullen in die periode ook getest worden op het gebruik van gasoline gemengd met (natte) ethanol in plaats van (droge) ethanol. E15 met natte ethanol wordt al commercieel verkocht in Nederland, als Blue One 95, en het zou kunnen betekenen dat we de ethanol niet zo sterk hoeven te drogen, hetgeen voordelen heeft voor de operationele kosten van de ethanolfabriek, verduidelijkt Dennis Pello, Project Manager Industrial Part van het Wageningen Ethanol Project.Economische en milieuvoordelenStaatsolie werkt momenteel aan het Raffinaderij Uitbreidingsproject en het Wageningen Ethanolproject, twee grote projecten met grote economische voordelen voor Suriname. Deze projecten vullen elkaar aan en leggen de basis voor de verdere versterking van het groene imago van Suriname. Voor beide projecten is het noodzakelijk dat ethanolgebruik in Suriname gentroduceerd wordt. Het E15-testprogramma is de eerste stap daartoe geweest. In verschillende landen rijden voertuigen zonder problemen op diverse ethanol-gasolinemengsels: in de Verenigde Staten van Amerika op E10 en E15, in Brazili op E20 en E25, in Columbia op E10 en in Jamaica op E10. Jamaica is het eerste Caribische land waar wettelijk is vastgesteld dat alle gasoline tien procent ethanol moet bevatten. Niet alleen het klimaat van Jamaica lijkt op dat van Suriname, maar ook het wagenpark! Een groot deel van de tweedehands autos in Jamaica komt namelijk uit Japan. Naast ethanol kan ook MTBE (een andere vluchtige vloeistof) gebruikt worden als toevoeging aan brandstof. MTBE is doorgaans duurder dan ethanol en ethanol geproduceerd uit suikerriet is een hernieuwbare en milieuvriendelijkere energiebron. Bovendien kan ethanol in Suriname geproduceerd worden en MTBE niet, licht Pello toe. Het testprogramma is in opdracht van Staatsolie uitgevoerd door de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Andere partners in het programma zijn CKC Motors Co, Datsun Suriname, Handelmaatschappij Charefa, Suritex, Ervo en Total Car Support. Twintig studenten zijn via INTEC, een onderzoeksinstituut van de universiteit, aangetrokken om data te verzamelen, te analyseren en het eindrapport op te maken. Overige resultatenHoewel negatieve effecten op alle twintig testautos zijn uitgebleven, wordt in het rapport aanbevolen om het onderzoek uit te breiden naar een grotere groep voertuigen. Burgers kunnen dan alvast kennismaken met ethanol in de gasoline en er hun mening over geven. Dit om ongewenste verrassingen in de toekomst te voorkomen. Naast het al genoemde verbruik, dat niet noemenswaardig verschilde met ethanolvrije gasoline is bij alle inspecties gebleken dat de filters van de proefvoertuigen ook niet extra vervuild zijn door het brandstofmengsel, wat betekent dat er sprake is van een schone gasolinemix. Mangnoesing is in elk geval van n ding overtuigd: Suriname is gereed om over te stappen op het gebruik van E15.

PAGE 8

8 Een grote wens is in vervulling gegaan, zei algemeen directeur Manodj Hindori bij de overhandiging. In ons strategisch beleidsplan hebben wij een CT-scan opgenomen, maar wij hadden nog geen beeld vanwaar wij die zouden halen. We wisten ook dat wij het niet zouden kunnen financieren. Gelukkig was Staatsolie bereid om een partnerschap aan te gaan om de scanner aan te schaffen. Het apparaat van 400.000 euro is volledig door Staatsolie bekostigd. Glenn Sairras, Director Production & Development, gaf aan dat de factor mens van groot belang is voor het bedrijf. Staatsolie vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving. Met de financiering van het nieuwe scanapparaat geeft Staatsolie zichtbaar invulling aan deze gedachte. Voordelen van de scanMet het nieuwe scan-apparaat kan het ziekenhuis een betere ser vice bieden aan de patinten. Voorheen moesten patinten elders een scan laten maken; nu hoeven zij de deur niet meer uit. Deze scanner maakt het mogelijk om bewegende organen in het menselijk lichaam in beeld te brengen. De beelden zijn scherper, omdat de sluitertijd en de resolutie van het apparaat hoog zijn. Daardoor zal het minder vaak nodig zijn dat een tweede scanner moet wor den gemaakt. Ook de bewerking van de beelden van deze scanner is beter mogelijk. Daardoor kunnen de specialisten nauwkeurige diagnoses te stellen en tijdig ingrijpen bij aandoeningen. Onderhoud Het ziekenhuis heeft voor de duur van tien jaar een onderhoudscontract getekend met de leverancier Siemens. Voor ruim 61.000 Staatsolie Sees to Modern Healthcare at SVZSince 20 October, specialists of the Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) [the Roman Catholic Hospital], can now make better diagnoses than before. On that day Staatsolie donated a new, state-of-the-art scanning device, the 64-slices CT-scan. Patients can now afford to stay in their familiar surroundings for more accurate examinations. This is a wish come true, SVZ director Manodj Hindori said at the handing over ceremony. We have included a CT-scan in our strategic policy plan, but we had no idea where we would get it from nor how we would finance it. Fortunately, Staatsolie was willing to forge a partnership and buy the scan for us. The 400,000 Euros device has been financed entirely by Staatsolie. Glenn Sairras, Director Production & Development, emphasized that man is very important to Staatsolie. The company therefore considers it significant to contribute to the development of society. By financing the new scanning device, Staatsolie has tangibly matched its words. Benefits of The Scan The new scanning device allows the hospital more opportunities to offer better service to its patients. Before, patients had to go outside the hospital for scans, but now they can stay close to home. The device especially allows Specialisten van het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) kunnen sinds 20 oktober betere en scherpere diagnoses stellen dan voorheen. Op die dag schonk Staatsolie het ziekenhuis een nieuw, geavanceerd scanapparaat, het 64-slices CT-scan-apparaat. De patinten kunnen nu in eigen huis blijven voor nauwkeuriger onderzoek dan voorheen mogelijk was. Staatsolie draagt bij aan modernere dienstverleningSVZ Tekst / Text: Geertruida Loseng Fotos / Photos: Hubert Hermelijn

PAGE 9

9 euro per jaar heeft SVZ de garantie dat het apparaat tot oktober 2023 probleemloos zal werken. Het contract omvat onder meer applicatietrainingen voor het personeel, vliegen manuren van deskundigen en vervanging van buizen en processors. Een enorme druk op het budget van het ziekenhuis, maar vanwege het belang doen wij geen concessies aan onderhoud, stelt de directeur. doctors to see moving organs in the human body. The pictures are clearer because the shutter speed and the picture resolution are quite high. It is therefore seldom necessary to make a second scan. Processing the device pictures is also better. Specialists can now make more accurate diagnoses and can take timely measure in case of ailments. Maintenance The hospital has a ten-year service contract with supplier Siemens. The company charges the hospital close to 61,000 Euros a year to guarantee the device will run without problems until 2023. The contract includes application training courses to the staff, travel and work expenses for experts and replacement of parts. This exerts an enormous pressure on the hospitals budget, but it is worth it and we wont back down on this issue, the director said. Het CT-scanapparaat/

PAGE 10

10 Aan de grote finale deden drie scholen mee: de Henry Hassankhan Scholengemeenschap (HHS), het Ewald P. Meyer Lyceum (Lyco 2) en de Henry Dahlbergschool (Havo 2). Na de eerste ronde van optredens moest Havo 2 het opgeven. HHS Lelydorp en Lyceum 2 streden verder om de felbegeerde Got Talent?-award. We hebben ons vanaf het begin ingezet, vertelt HHS-captain Demy Sampono. We wisten dat het niet gemakkelijk zou gaan, vandaar dat wij heel hard hebben getraind. De studenten moesten onderwerpen uitbeelden die samenhingen met Vertrouwen in Eigen Kunnen en Keeping Us in Touch, de slogans van de beide hoofdsponsors. Er waren ook themas als seksualiteit, relaties en de uiteenlopende opvattingen van verschillende generaties over kleding. Tijdens alle shows hebben de leerlingen hun zang-, dansen/of dramatalent laten zien. Voor de leerlingen van alle scholen was het een leuke ervaring om deel te nemen aan de Got Talent? 2013. Tijdens de competitie hebben zij ervaring opgedaan met creativiteit, samenwer king, verdraagzaamheid en tolerantie. Samen zijn wij sterker. Wij hebben geleerd hoe belangrijk goede communicatie en samenwerking zijn, zegt Sampono. Besteding prijs De HHS-leerlingen en hun docenten zijn blij met de gewonnen prijzen: US$ 10.000, een wisseltrofee en voor elke leerling en begeleider een laptop. De leerlingen hebben heel hard HHS Lelydorp is de overtuigende winnaar van Got Talent? 2013In de bomvolle Anthony Nesty Sporthal is de Henry Hassankhan Scholengemeenschap (HHS) uit Lelydorp op 24 september uitgeroepen tot winnaar van de Telesur/Staatsolietalentenshow Got Talent? Volgens de jury hebben de scholieren uit Wanica de beste artistieke en creatieve prestatie neergezet. Het team van HHS was ook de absolute favoriet van de enthousiaste toeschouwers. gewerkt om dit resultaat te behalen, vertelt de trotse HHSdirecteur Denny Wongsodimedjo. In eerste instantie zou de school niet meedoen omdat er maar n begeleider beschikbaar was om de leerlingen te ondersteunen. Maar de leerlingen hebben volhard en ons gewezen op het nut van deelname. We hebben toen iemand van buiten bereid gevonden om te helpen. Omdat de leerlingen zelf hard hebben gewerkt zullen wij ook iets terugdoen zodat zij kunnen genieten van hun inzet. Met het prijzengeld laat de school een lokaal ombouwen tot een multifunctionele ruimte bestemd voor muziek, dans en drama, met audiovisuele apparatuur. Wongsodimedjo: Wij hebben besloten om het geld te investeren in de verdere ontwikkeling van de talenten van de leerlingen. Er moet continuiteit inzitten. De groep die volgend jaar gaat deelnemen zal dan ook goed gebruik kunnen maken van dit lokaal. Lyceum 2 ontving een bedrag van US$ 5000, een trofee en voor alle deelnemers en begeleiders een Samsung Galaxy-telefoon. Tekst / Text: Geertruida Loseng Fotos / Photos: Chetskeys Advertising Promotion & Production

PAGE 11

11 HHS Lelydorp Convincingly Got Talent? 2013 WinnerOn 24 September, the Henry Hassankhan Scholengemeenschap (HHS) from Lelydorp was crowned the winner of the Telesur/Staatsolie Got Talent? Show in a crowded Anthony Nesty Indoor Stadium. The jury unanimously decided that the students from Wanica had made the best artistic and creative presentations in the weeks long event. The HHS team was the absolute crowd pleaser. Three schools were locked in a battle for the title: Henry Hassankhan Scholengemeenschap (HHS), the Ewald P. Meyer Lyceum (Lyco 2) and the Henry Dahlbergschool (Havo 2). Havo 2 was beaten in the first round, and HHS Lelydorp and Lyceum 2 continued the battle for the desirable Got Talent? award. Weve worked hard from the very beginning, HHS captain Demy Sampono tells. We didnt expect it to be easy, so we trained very hard for this. The assignments focused on the sponsors slogans: Confidence in Our Own Abilities and Keeping Us in Touch. There were also themes on sexuality, relationships and the differing opinions of several generations on clothing. The students presented the public with their best singing, dancing and drama performances. All participating schools enjoyed Got Talent? 2013. The event allowed them to express their creativity, learn how to work with others, and be tolerant. Together we were stronger. Weve learnt the significance of good communication and cooperation, Sampono says. Giving Back The HHS students and their teachers are happy with the prizes: US$ 10,000 for the school, a trophy and a laptop for each student and their supervisors. The students have worked very hard for this, a proud HHS Principal, Denny Wongsodimedjo, says. Actually, we werent going to participate because we had only one supervisor willing to work with the students. But the students convinced us of the necessity to participate, so we found someone from outside the school. And because the students have worked hard for this achievement, well give something back for them to know it was their hard work that made this possible. The school will use the US$ 10,000 prize to adapt one of its classrooms to a multifunctional room for music, dance and drama with audio visual aids. Weve decided to invest the money in further development of the students talents, Wongsodimedjo says, adding that this project needs continuation and that next years team can make good use of the facility Lyceum 2 received a prize of US$ 5,000, a trophy and a Samsung Galaxy mobile phone for each of the participants and their supervisors.

PAGE 12

12 Communityprojecten/Community Projects organisatie/organization : Academisch Ziekenhuis Paramaribo doel/goal : financiering van een ambulance/ opgeleverd/delivered on : 30 oktober/ organisatie/organization : Julius Lobatoschool doel/goal : bouw en inrichting mediatheek/ centre opgeleverd/delivered on : 22 november/November organisatie/organization : Drs. L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie doel/goal : financiering medisch apparaat voor de afdeling Intensive Care/ opgeleverd/delivered on : 7 november/ Ninon Brunings van/ Staatsolie Foundation for Community Development Steven Ramdhani, Intensivist

PAGE 13

13 Met financile steun van Staatsolie heeft het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) een CT-scanner aangeschaft. We hebben eerder al gebruikgemaakt van Staatsolie Foundation for Community Development. Wij appreciren het dat het bedrijf steeds weer klaarstaat om het ziekenhuis te helpen, vertelt SVZ-directeur Manodj Hindori. Als blijk van waardering heeft het ziekenhuis een Social Excellence Award op 24 september uitgereikt aan Marc Waaldijk, algemeen directeur van Staatsolie. Met de toekenning van deze award wil het ziekenhuis zijn waardering tot uitdrukking brengen voor de bijdrage die Staatsolie levert aan het maatschappelijke welzijn in Suriname. Waaldijk was ingenomen met deze waardering en bedankte het ziekenhuis daarvoor. Social Excellence Award for Marc Waaldijk The Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) [Roman Catholic Hospital] has purchased a CT-scanner with financial support of Staatsolie. We have made use of the Staatsolie Foundation for Community Development before, but we appreciate it the company is always willing to help the hospital, SVZ director Manodj Hindori said. To show their appreciation, the hospital awarded Managing Director Marc Waaldijk with a Social Excellence Award on 24 September. By granting the award the hospital wanted to express gratitude for Staatsolies contribution to social well-being in Suriname. Waaldijk was happy with the award for which he thanked the hospital. Social Excellence A ward voor Marc Waaldijk Tekst / Text: Nancy Lodik Foto / Photo: Vernon Texel Manodj Hindori (l) en/ Marc Waaldijk.

PAGE 14

14 Het is gewoon geweldig om de rally weer te winnen, zei een blije Harkisoen. De rally van dit jaar was ontzettend zwaar, de zwaarste rally die ik ooit gereden heb. Overal was het vreselijk nat, het was echt een uitdaging voor de autos om erdoorheen te kunnen. Desondanks was de rally vrij relaxed. De sfeer zat er goed in en de rijkunst van Lloyd was best wel spannend. Het leek alsof we door de savanne heen vlogen! Ook Chin Kong Sung vond de route uitdagend. Door de zware regenval was het heel erg zwaar rijden. Toch hebben we het goed gedaan. Jane en ik hebben een goede samenwerking. Deze overwinning is voor mij een complete verrassing! Als je op de zevende plaats bent in de tussenstand, mag je stilletjes hopen op een eindklassering in de Top 5. is nice. Diego Chin A Sen en John de Miranda eindigden op de tweede plaats, terwijl Ildemar Fakkel en Roy Liong A San derde werden. Dit jaar zijn acht equipes gesponsord door Staatsolie. Marc Dompig, Coordinator Marketing bij Staatsolie: Met de sponsoring van dit evenement willen wij Staatsolie Diesel meer naamsbekendheid geven, zowel nationaal als inter nationaal. Staatsoliediesel is zuinig in gebruik, waardoor met dezelfde hoeveelheid brandstof meer kilometers afgelegd kunnen worden. En dit hebben de autos die meedoen aan de rally zeker nodig. Dit jaar is er extreem veel regen gevallen tijdens de rally. Daardoor was het evenement extra zwaar voor de rijders, vindt Vinoj Sewberath Misser, voor zitter van de Surinaamse Auto Rally Klub. De uitzetters waren niet voorbereid op zoveel water in de savanne. Het gebied werd hierdoor minder goed begaanbaar. De uitzetters hebben er op een gegeven moment voor gekozen Lloyd Chin Kong Sung and Jane Harkisoen Third Time Winners Staatsolie Diesel Savannah RallyThe 37th edition of the Staatsolie Diesel Savannah Rally 2013, held from 8 through 11 November, is won by Jane Harkisoen and Lloyd Chin Kong Sung. It is the third time this couple has won the event. Harkisoen takes home the title for the fourth time, because back in 2004 she and Jerry Pocorni won the event. Its absolutely marvelous to win again, a happy Harkisoen told Staatsolie Nieuws. This year, the rally was hard, it was the hardest rally Ive ever participated in. The route was wet so it was a real challenge. Still we considered the event quite relaxed and Lloyds driving made things pretty interesting. To me it looked like we were flying through the savannah! Chin Kong Sung shares Janes conclusions. Rain made driving pretty hard, but we didnt do bad. Jane and I were a good team. Yet this victory came out of the blue for me! When youre ranked seventh in the standings you quietly hope to end up among the Top 5 in the end. Treepeat is nice. Diego Chin A Sen and John de Miranda ended second while Ildemar Fakkel and Roy Liong A San took third place.De 37ste Staatsolie Diesel Savanne Rally 2013, van 8 tot en met 11 november, is gewonnen door Jane Harkisoen en Lloyd Chin Kong Sung. Dit duo sleepte voor de derde keer de eerste prijs in de wacht. Harkisoen haalde zelfs voor de vierde keer deze titel: in 2004 won ze de rally samen met Jerry Pocorni. Tekst / Text: Kevin van Brussel Foto / Photo: Hubert HermelijnLloyd Ching Kong Sung and Jane Harkisoen derde keer winnaars Staatsolie Diesel Savanne Rally

PAGE 15

15 om enkele trajecten te laten vervallen, zodat de rally niet onnodig oponthoud ondervond. Sewberath Misser heeft meegedaan aan de rally en eindigde op de vijfde plaats in de hoofdklasse. In de ondergelopen gebieden zaten veel autos vast; enkele autos kregen technische mankementen. Hierdoor zijn sommige equipes helaas uitgevallen. Ondanks deze tegenvallers mag de organisatie terugblikken op een geslaagd evenement. Aan de rally hebben 89 equipes uit Suriname, Frankrijk, Frans-Guyana, Nederland en Aruba meegedaan. Tijdens de start zat de sfeer er goed in en de muziekformatie Lambiance liet het publiek flink swingen voordat de eerste equipe startte. Enkele bezoekers hadden het slechte weer getrotseerd om de startende equipes van dichtbij te bewonderen. Xiomara, die haast elk jaar naar de start van de rally komt, wil ook een keer meedoen. Het is een dure sport, maar als ik de beelden zie van wat je allemaal meemaakt in de savanne, vind ik het wel de moeite en het geld waard. Ik moet alleen nog kennismaken met de savanne en een goede rijder vinden. Dan kan ik mij hopelijk over twee jaar ook inschrijven. Staatsolie, Haukes en Fernandes Autohandel waren de hoofdsponsors van dit avontuurlijke evenement. Staatsolie is sinds 2001 hoofdsponsor van de rally. This year Staatsolie sponsored eight teams. Marc Dompig, Staatsolie Marketing Coordinator explains that the company aims at promoting Staatsolie Diesel nationally and internationally with the event. The fuel is quite economic in use allowing drivers to drive much further, something the cars participating in the rally need very much. There was much more rain this year, which made the rally pretty hard for the drivers, Vinoj Sewberath Misser, chairman of the Suriname Auto Rally Klub, said. The team that had mapped the rally had not expected so much water in the savannah, and some spots were simply difficult to take. The mappers therefore decided to cut some of the sections out to avoid unnecessary delays. Sewberath Misser also participated in the event ending fifth in the main league. Many cars got stuck in the mud and some even had technical problems forcing some teams to quit. Despite these setbacks, the organizing committee may look back on a very good event. Eighty-nine teams from Suriname, France, French Guiana, the Netherlands and Aruba participated in the event this year. There was a good atmosphere at the start and public enjoyed music by the band Lambiance. A number of people had ignored the bad weather and were at the start to see the cars from up close. Xiomara, who is present almost every year, wants to drive in the rally once. It is an expensive sport, but if I look at what the people experience in the savannah, I think it is worth the money. I think I must get a taste of the savannah first and find a good driver, maybe then I will be able to participate in two years or so. Staatsolie, Haukes and Fernandes Autohandel were the main sponsors of the adventurous event. Staatsolie has been around since 2001.

PAGE 16

Na een loopbaan van 29 jaar mag Charles Comvalius van zijn welverdiende pensioen genieten. De overige 41 medewerkers vierden hun jubileum: vijf collegas gaven al dertig jaar hun krachten aan het bedrijf, zeventien jubilarissen traden een kwart eeuw terug in dienst, vijftien medewerkers vierden hun twintigjarig dienstverband en vier personeelsleden kwamen 12,5 jaar geleden de Staatsoliegelederen versterken. De zaal was kleurrijk gedecoreerd met batikwerken van kunstenaar Arti Abhelakh. In deze feestelijke ambiance bedankte Director Production & Development Glenn Sairras de jubilarissen voor de voortreffelijke bijdrage die zij geleverd hebben aan de ontwikkeling van het bedrijf. Felicitaties en woorden van waardering kwamen ook van voorzitter Lloyd Read van de Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname (SWOS) en commissaris Archie Hilversum. Onder de jubilarissen waren algemeen directeur Marc Waaldijk en Deputy Director Business Development Annand Jagesar, die allebei 25 jaar aan Staatsolie verbonden zijn. Na de toespraken werden de medewerkers in de schijnwerpers geplaatst. In groepjes van drie namen zij plaats op het podium waarna het verloop van hun carrire door de conferenciers Anette Schuitemaker en Edlyn Jungerman werd geschetst. Alle jubilarissen hebben een aandenken, oorkonde en een bloemstuk ontvangen. Na het officile gedeelte konden de gasten genieten van diverse zangen dansoptredens en een gevarieerd buffet. Daarna werden de benen losgegooid op de tonen van muziekformatie Le Crme. Jubiarians HonoredIn a cozy atmosphere, among family, acquaintances and the management, 42 employees were put in the limelight on 25 October. After serving the company for 29 years, Charles Comvalius may enjoy a well-earned retirement. Of the other 41 employees five have been employed for 30 years, seventeen for 25 years, fifteen for 20 years and there were four who joined the Staatsolie team 12.5 years ago. The venue was beautifully decorated with batiks by Arti Abhelakh. Director Production & Development, Glenn Sairras, on behalf of the management, expressed gratitude to the guests of honor for their excellent contribution to the development of the company. Lloyd Read, chairman of the Staatsolie Workers association (SWOS) and supervisory board member, Archie Hilversum, added words of praise in their speeches. Among the persons celebrating their jubilee were Managing Director Marc Waaldijk and Deputy Director Business Development Annand Jagesar, who have both 25 years of loyal services to Staatsolie. After the speeches, the celebrating staff were put in the limelight. In groups of three they were called to the stage where masters of ceremony Anette Schuitemaker and Edlyn Jungerman presented an outline of their careers. Each of the celebrating employees received a gift, a certificate and a bouquet of flowers. When the ceremonial part was over, the guests were entertained by song and dance performances and served the most delicious food. They then danced the night away on music by Le Crme. In een aangename sfeer en in aanwezigheid van familieleden, kennissen en leidinggevenden zijn 42 medewerkers op 25 oktober in de bloemetjes gezet. Jubilarissen gehuldigd 16 Tekst / Text: Geertruida Loseng Fotos / Photos: Hubert Hermelijn

PAGE 17

17

PAGE 18

18 Jagdies werkt niet alleen bij Staatsolie, maar is ook acteur. Hij staat al 33 jaar op de planken met de toneelgroep Rahimal Buiten. In de straat waar hij geboren werd, de Rahimalweg, werd altijd toneelgespeeld tijdens Divali en Phagwa. Ik ben opgegroeid tussen toneelspelers en als kleine jongen keek ik vaak naar de opvoeringen van de buurtbewoners. Ik wilde dat ook gaan doen en ik begon te oefenen. Op mijn veertiende besloot ik samen met andere vriendjes van de buurt een groep te vor men. Met hulp van Kries Ramkhelawan zijn wij naar buiten getreden. Hij begon ons te promoten en zo is eigenlijk de volkstoneelgroep Rahimal Buiten begonnen.Opabroek Bij zijn eerste optreden, hij was 14 jaar, moest hij de rol van een opa vertolken. Ik kreeg een lange broek van mijn neef Piet Dodah om aan te doen tijdens de opvoering. Piet woog 115 kilogram, dus de broek was veel te groot voor mij. Met een riem maakte ik m vast en zo kwam ik het podium op. Ongelooflijk, maar deze broek gebruik ik al 33 jaar; ik draag hem nog steeds tijdens opvoeringen, vertelt hij. Ook in oktober dit jaar, tijdens voorstellingen in Nederland over de Hindoestaanse immigratie, droeg Jagdies deze broek. De kinderen van wijlen mijn neef zaten in het publiek en zagen dat ik nog steeds de broek van hun vader gebruikte en ze waren erg ontroerd.Lachen Jagdies wil nog heel lang blijven toneelspelen. Hij vindt het niet alleen belangrijk om mensen te laten lachen, maar wil ook een boodschap geven. Ik hou van praten en ik breng mensen altijd aan het lachen. Door middel van lachen vergeten mensen voor een klein deel hun problemen. In mijn toneelstukken belicht ik de dagelijkse problemen en gebeurtenissen op komische wijze. Op deze manier moedig je mensen aan om positief te blijven denken onder elke omstandigheid. Dat is toch mooi? Jagdiespersad Harpal: I Still Perform in the Same Pants I Started with 33 Years AgoJagdiespersad Harpals career at Staatsolie started in 1995 as Trainee Driller. Because he performed well he was soon promoted to Driller 1st Class. Now he has been filling the position of acting Supervisor for the past two years. In his daily work he is in charge of rig crews. He is one of the persons operating the machine. Jagdies is not only a Staatsolie employee; he is also an actor. He has been with the Rahimal Buiten drama club for the past 33 years. There were always drama performances during Divali and Phagwa in the street where he was born, the Rahimalweg. He grew up among the actors and as a little boy he was so impressed by the performances of his neighbors, his wish was to one day be an actor. When he was fourteen he and some friends decided to form their own drama club. Entertainer Kries Ramkhelawan helped them to make their debut. He started to promote them and soon drama club Rahimal Buiten had come to be. Pants For his first performance his character was that of a grandfather. He was fourteen back then. My cousin Piet Dodah lent me his pants to wear for the performance. However, Piet weighed 115 kilogram, so the pants were way too big for me. I used a belt to secure the pants to my body and thats how I went on stage. Believe it or not, Im still using the same pants I started with 33 years ago. In October this year Jagdies wore the pants on stage in the Netherlands presenting a performance on the Hindustani immigration. My late cousins children, who were in the audience, saw their daddys pants and they were moved. Laughing Jagdies wants to continue acting for a long time. His goal is not only to entertain people, but to deliver a message. I love talking and I make people laugh. People tend to forget their problems when they laugh. My plays focus on daily issue in a funny way. It stimulates people to stay positive in every situation. And that is something good, right? JAGDIESPERSAD HARPAL:In 1995 kwam Jagdiespersad Harpal in dienst van Staatsolie als Trainee Driller. Door zijn goede prestaties werd hij bevorderd tot Driller Eerste klasse. Sinds twee jaar is hij waarnemend Supervisor. Hij heeft de dagelijkse leiding over de employees die de boormachines bedienen en bestuurt waar nodig ook zelf de machines. Sinds 2008 speelt deze collega ook bridge. Hij blijkt zeer bedreven te zijn in dit kaartspel: met zijn vaste partner Santosh Raghoenandan valt hij regelmatig in de prijzen. In 2008 werd het tweetal kampioen van de B-Klasse van de Surinaamse Bridge Bond. Tijdens de Inter Guyanese Spelen in 2009 eindigde het koppel bij op de derde plaats van het onderdeel Bridge. Twee jaar later werden hij en Santosh kampioen van dit internationale toernooi. Ook in 2012 en 2013 won Jagdies diverse bridgedrives, zowel met zijn vaste partner Raghoenandan als met een gelegenheidspartner. Sinds 2008 this versatile colleague plays bridge, a game he is very good at. His regular partner is Santosh Raghoenandan, with whom he has won several prizes. In 2008 the duo secured the B-Class Championship from the Suriname Bridge Federation. They ended third during the Inter Guyanese Games in 2009. Two years later Jagdies and Santosh won the international tournament. In 2012 and 2013 the duo continued to win several bridge drives. Sometimes Jagdies has to do with a temporary partner. Tekst / Text: Kevin van Brussel Foto / Photo: Nancy LodikIK SPEEL AL 33 JAAR TONEEL IN DE BROEK WAAR IK MEE BEGON

PAGE 19

19 Javier werkt als Senior Assistant Technician op de afdeling Warehouse van het Refinery Expansion Project. Hij vindt sporten belangrijk omdat het bijdraagt aan een gezonde leefstijl. Vanaf september deed hij drie keer per week conditietrainingen. Je moet goed letten op je voeding, je moet genoeg rusten en je hebt echt je eigen motivatie nodig en die van anderen. Na mijn werk rustte ik maar een uurtje uit en daarna was het tien tot vijftien kilometer hardlopen. Vanwege een druk werkschema kon Javier dit jaar niet trainen voor de hele marathon. Toch is dat zijn favoriete afstand. Je moet op een bepaald tempo blijven lopen tot aan de finish, wat niet het geval is bij de halve marathon. Daar heb je meer intervallen en dat vergt veel inspanning als je weer op tempo moet komen. Behalve de fysieke trainingen is een mentale voorbereiding ook belangrijk. ik denk dat iedereen het kan, als je het maar echt heel erg graag wilt. Je moet veel bidden en geloof hebben in jezelf. Dat is de sleutel tot succes. Goede begeleidingStaatsolie heeft dit jaar met acht teams deelgenomen aan de estafette; dertien collegas liepen de halve marathon. Vorig jaar waren er drie estafetteteams en zeven deelnemers aan de halve marathon. Het aantal deelnemers groeit elk jaar, vertelt een trotse Mala Ratchasing, lid van het logistieke team dat de atleten heeft bijgestaan. Zij werkt bij Staatsolie als Hoofd Business Control op de divisie Controlling, en is in haar vrije tijd een fervent sporter. Javier Parmanand: In 2005 en in 2010 heb ik de hele marathon afgewerkt en deze keer de halve marathon. En dat voelt fysiek en mentaal goed aan, zegt Javier Parmanand, een van de Staatsoliemedewerkers die op 23 november hebben deelgenomen aan de Srefidensi Marathon. Je moet veel bidden en geloof hebben in jezelf Javier Parmanand: Pray a lot and Believe in YourselfIn 2005 and in 2010 I walked the marathon, and this year I did the half marathon. Mentally and physically it feels great, says Javier Parmanand, one of the Staatsolie athletes who participated in the Srefidensi Marathon on 23 November. Javier is employed at the Warehouse department of the Refinery Expansion Project as Senior Assistant Technician. To him sports is an necessary part of life because it contributes to a healthy lifestyle. From September he put himself through a strict regimen and training schedule. Your food must be healthy, you must take enough rest and you need motivation. After work I would rest for an hour and then run Tekst / Text: Kevin van Brussel Fotos / Photos: Hubert Hermelijn Mala Ratchasing

PAGE 20

20 Het voorbereidingsprogramma voor de deelnemers begon ruim drie maanden voor de marathon. Er waren aparte trainingsprogrammas voor de lopers van de verschillende afstanden. De deelnemers aan de halve marathon deden een combinatie van duuren tempoloop en intervallen. Deze groep trainde vier keer per week, vertelt Mala, die zelf ook meedeed. Alle Staatsolie-atleten hadden de mogelijkheid om met Atletiekvereniging Gazelle mee te trainen onder begeleiding van een trainer. Omdat de trainingen op zondagochtend uitsluitend op de openbare weg werden afgewerkt, kreeg Gazelle dit jaar ondersteuning van de Bikers Unit van het Korps Politie Suriname. Vrijwilligers van Staatsolie en Gazelle hebben de trainingen op zondag ondersteund. Dit jaar liep de route van het district Saramacca naar het Andr Kamperveenstadion aan de Cultuurtuinlaan. Om zich mentaal voor te bereiden, hebben alle lopers de route vooraf doorgenomen. In totaal waren er dit jaar 41 estafetteteams, terwijl 170 lopers meededen aan de halve marathon. Langs de route zijn de Staatsolie-atleten langs de hele route enthousiast aangevuurd vanuit de mobiele hotspot waarmee het Staatsolieteam en enkele collegas zich verplaatsten. Mala blikt tevreden terug. Ik feliciteer alle lopers met het behalen van de eindstreep. Namens alle deelnemers wil ik het Staatsolie Logistiek Team bedanken voor hun geweldige ondersteuning aan dit voor ons succesvolle evenement! 10 to 15 kilometers. Because of his busy schedule, Javier could not train for the marathon this year, although this is his favorite running distance. You have to keep going at the same speed all the way to the finish line. In the half marathon there are much more intervals and it takes a lot of energy to get back at your regular speed. In addition to physical training, the athletes prepare mentally. I think everybody will be able to do it if they put their mind to it. Pray a lot and believe in yourself. Thats the key to success. Good Coaching This year Staatsolies participation to the event was better compared to last year: eight relay teams and 13 colleagues in the half marathon. Last year there were three Staatsolie relay teams and seven participants in the half marathon. A proud Mala Ratchasing, member of the logistics team that supports the runners, says the group is growing every year. Mala is Head Business Control of the Controlling Division. In her spare times she practices sports too. The preparation programs commenced three months before the event. There were separate training programs for the runners in the several events. The half marathon athletes practiced time, tempo and interval and trained four times a week. All Staatsolie athletes had the opportunity to train with Athletics Club Gazelle under supervision of a coach. Since Gazelle trained only on the road on Sunday mornings, they were guaranteed assistance from the polices Bikers Unit. This year the marathon route ran from the District of Saramacca to the Andr Kamperveen stadium at the Cultuurtuinlaan. For better mental preparation, all athletes studied the entire route before entering the event. This year there were 11 relay teams and 170 athletes in the half marathon. Staatsolie staff cheered their athletes on from a mobile hot spot. Mala is content. I congratulate all runners for completing the race and on behalf of all runners I thank the entire Staatsolie Logistics Team for their support to this event.

PAGE 21

21 Annand beschouwt zijn eerste kwarteeuw bij Staatsolie als een film met alle ingredinten: Helden, intriges, scenarios, veel hoogtepunten en successen en een paar dieptepunten. Als ik die hele lange film bekijk, houd ik er een goed gevoel van over. Staatsolie heeft de juiste balans tussen praten en presteren neergezet. Ik vond het traject erg plezierig. Het gevoel onderschrijf ik volledig. Dat ik dit heb mogen meemaken is een geschenk van God en ik dank hem erg hiervoor. LoopbaanIn juli 1988 begon Annand als administratief medewerker I op de afdeling Financile Administratie. Daarna werkte hij achtereenvolgens als ICT-medewerker, Finance Administrator, Manager Special Projects, Cor dinator Management Information en Manager Finance Administration. In 2008 maakte hij een carrireswitch: hij werd Manager Corporate Planning. Deze job was ook een grote uitdaging. Ik had de leiding over twee grote projecten van Staatsolie: De eerste is de overname van de retailketen van Chevron/Texaco in Suriname en het ontwikkelen van het Ethanolproject in Wageningen. Beide projecten hebben een succesvol verloop. Suritex is nu een fase waarbij de nieuwe binnenkort wordt gelanceerd en voor het ethanolproject is het investeringsbesluit voor het gebruiksklaar maken van de fabriek reeds goedgekeurd. Vanaf 2011 bekleedt Annand de functie van Deputy Director Business Development. Hij ziet het directoraat Business Development als de groeipool van Staatsolie, die grote successen moet behalen voor het bedrijf. Inter menselijk contact blijft voor hem belangrijk. Werken met mensen is altijd het leuke van de job, je spendeert tenslotte een groot deel van de dag met je collegae. In het begin was ik streng, net een militair denk ik. Over de jaren ben ik wat relaxter geworden, maar ik ben nog steeds erg resultaatgericht. Ben er trots op dat ik veel vrienden heb in het bedrijf, op alle niveaus. Ondanks de enorme werkdruk bij Staatsolie heeft hij nog tijd voor andere bezigheden. Vorig jaar is hij benoemd tot president-commissaris van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). En als penningmeester is hij vanaf 2001 verantwoordelijk voor de financile en administratieve zaken in het regionaal bestuur van de International Planned Parenthood Federation/Western Hemisphere Region (IPPF/WHR). Verder is Annand betrokken bij diverse andere organisaties. Zo is hij lid van de adviesraad van Stichting Lobi en voorzitter van de Surinaamse Effectenbeurs. De toekomst ziet hij met vertrouwen tegemoet. p naar grotere hoogten en nog meer werkplezier! p naar grotere hoogten en nog meer werkplezier! In juli vierde Annand Jagesar, Deputy Director Business Development, zijn 25-jarig jubileum. Samen met 41 andere medewerkers is hij in oktober gehuldigd. De jubilaris blikt tevreden terug op zijn loopbaan bij Staatsolie.Tekst / Text: Nancy Lodik Foto / Photo: Hubert Hermelijn Annand Jagesar: Annand Jagesar: Towards Greater Heights and more Delight!Annand Jagesar, Deputy Director Business Development, celebrated his 25th anniversary with the company in July. He was honored for this achievement in October, along with 41 other colleagues. He looks back content on a quarter of a century with Staatsolie. Annand considers the past 25 years as a movie with all the right stuff: Heroes, connivance, many heights and successes and a few lows. But I get a good feeling watching that very long movie. Staatsolie has struck the right balance between talking and performing. It was a very pleasant ride and I emphasize the this is us feeling. I thank God for allowing me to be part of it. Career Annand first job back in 1988 was that of Administrative Assistant I at the Finance Administration. After that he worked in several other positions including ICT Assistant, Finance Administrator, Manager Special Projects, Coordinator Management Information and Manager Finance Administration. In 2008 he made a switch when he accepted the position of Manager Corporate Planning. This job too was a challenge. I was in charge of two big Staatsolie projects to wit the take-over of the Chevron/Texaco retail chain in Suriname and the development of the Ethanol project in Wageningen. Both projects are running successfully. Suritex is now in a phase when the new brand will be launched soon and we have already received approval for investing in a factory for the ethanol project. Since 2011 Annand holds the position of Deputy Director Business Development. He considers the Business Development directorate the growth center of the company which has to achieve the successes. Personal contact is a very important aspect to Annand. Working with people is the pleasant part of a job; we all spend a large part of the day with our colleagues. At first I was very strict, more like a soldier I think. But through the years I have relaxed a little, although I still require results. Im proud I have so many friends at various levels in the company. Despite his busy job, Annand still finds time for other activities. Last year he was nominated chairman of the board at University Hospital (AZP). In the capacity of treasurer he is in charge of the financial and administrative affairs of the regional board of the International Planned Parenthood Federation/Western Hemisphere Region (IPPF/WHR). Annand is affiliated to several other organizations, including the Stichting Lobi advisory body, and the Suriname Securities Exchange, which he chairs. He is confident about the future. Towards Greater Heights and More Delight! Annand Jagesar (midden/central) geflankeerd door directieleden/ Rudolf Elias (l), Wim Dwarkasing, Agnes Moensi, Iwan Poerschke and Glenn Sairras.

PAGE 22

22 Brassband Staatsolie steelt de show bij CTSS BasketbalfinaleHet was een waar spektakel op 31 oktober, tijdens de basketbalfinale van het 26ste sporttoernooi voor staatsbedrijven (CTSSPlus): terwijl de brassband van de ene finalist zich voorbereidde, stal de brassband van de andere finalist de show! Tekst / Text: Geertruida Loseng Fotos / Photos: Helio Phoeli/Vanja Kasdiran-Alimoestar Tot verrassing van velen betraden de basketballers van Staatsolie de goedgevulde Ismay van Wilgensporthal onder muzikale begeleiding van een eigen brassband. Dat gebeurde terwijl de brassband van de andere finalist, de Centrale Bank van Suriname (CBvS), zich opmaakte om te gaan spelen. Z gezellig, we hebben ook een brassband!, gilde een Staatsoliesupporter vanaf de tribune. Het wordt spannend vandaag. Tijdens de wedstrijd speelden de brassbands om en om en de sfeer zat er goed in. De Staatsoliesupporters kraakten voor hun team, maar ondanks de inzet van de basketballers won het CBvS-team de wedstrijd met 73-58. Staatsolie eindigde op de tweede plaats, de hoogste positie die het bedrijf heeft bereikt tijdens het CTSS-Plus 2013. Clyde Griffith, trekker van het onderdeel basketbal, vindt het verlies pijnlijk, zeker omdat het team de afgelopen jaren tot drie keer toe kampioen is geworden. We hebben daarna een kleine dip gehad waardoor Rosebel Gold Mines ons vorig jaar wist uit te schakelen. Dit jaar hebben wij ons ingezet en is het ons gelukt om ze uit te schakelen, maar daarna waren wij niet overtuigend genoeg om de Centrale Bank te verslaan. Griffth wijst erop dat vroegere spelers van Staatsolie ouder worden. Volgend jaar wil hij een andere strategie volgen. Willen wij betere prestaties neerzetten, dan moeten wij ons beter voorbereiden op het toernooi. Hij wil de medewerkers meer betrekken bij de de onderdelen van het toernooi. We moeten ons blijven committeren aan de sport. We moeten meer bewegen. Niet alleen kort voor CTSS, maar ruim van te voren zodat we de competitie ingaan met een gezonde geest en een goede doorstroming van zuurstof in ons lichaam. Griffith geeft gelijk aan dat er al een aanvang gemaakt is hiermee. De basketballers zijn ondertussen ook aangesloten bij een bestaande basketbalver eniging. Vanuit links/ : Clyde Griffith, Jermain Pique, Paul Lioe A Tam, Dwight Plak, Roy Karsodikromo (Coach), Raymond Blanker, Henny Marley, Vanuit links zittend/ : Damian Harper, Rodney Griffith, Clifton Bendt, Imro Hill, Kevin Westerburg

PAGE 23

23 Ook de zaalvoetballers van Staatsolie hebben behoefte aan een betere voorbereiding. We zouden veel hoger kunnen eindigen, stelt Benito Codrington, die in de laatste wedstrijd. heeft gescoord. Maar we hebben niet voldoende getraind. De trainingen zijn in september van start gegaan omdat een groot deel van de spelers eerder bezig was met eigen, bedrijfsvoetbaltoernooi van Staatsolie. En juist op de dagen die wij de zaal beschikbaar hadden om te trainen waren wij op het veld. Dit jaar hebben de Staatsoliesporters bij CTTS-Plus over het algemeen beter gepresteerd dan vorig jaar. Het team is in het algemeen klassement op de zesde plaats geindigd. Het afgelopen jaar was dat de zevende plaats. De Staatsoliezwemmers behaalden de derde plaats, de volleyballers en troef callers eindigden op de vierde plaats. Bij match en zaalvoetbal was het bedrijf goed voor de zesde plaats. Bij veldvoetbal ging de strijd om de vijfde plek tussen Staatsolie en de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Onze jongens wonnen na penaltys met 4-3. De slagbalsters zijn dit jaar op de zevende plaats geindigd. Het CTSS-Plus 2013 toernooi duurde van 18 oktober tot en met 3 november 2013 en werd op diverse locaties afgewerkt. Staatsolie Brass Band Steals the Show at CTSS BasketbalfinalThe basketball finals on 31 October in the 26th Sports Tournament for Government Enterprises, the CTSS-Plus Tournament, was a show that will not easily be forgotten. While the brass band of one finalist was preparing for a final showdown, the other finalist showed up with a brass band of its own and stole the show. The crowd was pleasantly surprised when the Staatsolie basketball team entered the crowded Ismay van Wilgensporthal escorted by a brass band. The brass band of other finalist, Central Bank (CBvS), was already preparing to entertain the public when Staatsolie entered. Thats great, we have our own brass band!, a Staatsolie supporter cried from the stands. This will be an unforgettable show! The brass bands took turns in entertaining the public during the match, creating a very good atmosphere. Despite the support for the Staatsolie team, the CBvS team won the match with 73-58, which landed Staatsolie second, the highest position the company reached in the 2013 CTSSPlus tournament. Losing is not what Clyde Griffith, in charge of basketball, had in mind, especially since Staatsolie managed to secure the title at least three times in the past years. We were in a little dip, an opportunity Rosebel Gold Mines seized to deal an incapacitating blow to us last year. We managed to repay them for last years blow, but we were not strong enough to deal with the Central Bank. Griffth points to the fact that several Staatsolie star players are ageing, so he needs a new strategy for next year. If we want better results, we need to prepare better for the tournament. Griffith intends greater involvement of Staatsolie staff in the tournament. We must have a continuous commitment to the sport, exercise more and not only in preparation towards CTSS, but long before. Our body and soul need to be prepared. The team leader says that the preparations towards the new approach have already been made. His players have also sought affiliation to regular clubs. Staatsolie futsal players also need better preparation. We couldve had a better ranking, but we trained poorly, Benito Codrington admits. Training sessions started in September because many of his players were involved in another Staatsolie soccer tournament. The men were on the field when the sports hall was available. This year Staatsolie athletes managed to get a better overall standings in the CTTS-Plus tournament than last year. The team was ranked sixth in the final overall standings, performing a little better than last year when it ranked seventh. Staatsolie swimmers took third place, the volleyball and trump players ended fourth. In match and futsal the company ended sixth and in field soccer Staatsolie battled Suriname Airways for the fifth place. After a penalty shootout the Staatsolie won with 4-3. The softball team ended seventh. The CTSS-Plus tournament ran from 18 October through 3 November 2013 at several locations. Eindrangschikking / Final Standings Nummer / Ranking Bedrijf / Company Totaal aantal punten / Total score 1 Energie Bedrijven Suriname 507 2 Staatsziekenfonds Suriname 383 3 Centrale Bank van Suriname 352 4 Suriname Luchtvaart Maatschappij 323 5 Rosebel Gold Mines 315 6 Staatsolie 278 7 Fernandes 246 8 Telesur 236 Brassband Staatsolie in actie/.

PAGE 24

24 Bij de ingebruikname van de zaal, op 25 oktober, waren scholieren en leerkrachten enthousiast over de nieuwe aanwinst. Ik had een droom om eens weer een sporthal te hebben voor de school. Maar ik wist ook dat het onmogelijk zou zijn voor de school om een half miljoen US-dollars op tafel te leggen voor de bouwwerkzaamheden, vertelt directeur Balram Soemeer. Het was een droom en die moest gerealiseerd worden. Dankzij het Sportfonds en Murphy Oil is onze droom werkelijkheid geworden. Miranda Lyceum Has a New Gym: A Dream Comes TrueStudents and teachers of the Mr. Dr. J.C. de Miranda Lyceum can practice sports in their new gym since 1 October. Suriname Sport Ontwikkelingsfonds (formerly known as Staatsolie Sport Fund) and Murphy Oil invested close to US$ 500,000 in the construction of a new gym. At the official inauguration of the gym on 25 October, students and teachers showed their enthusiasm for the new building. I dreamt of having a gym for the school again, but I knew it was virtually impossible for us to cough up half a million US dollar, Principal Balram Soemeer tells Staatsolie Nieuws. It was a dream that had to be made true and thanks to the Sport Fund and Murphy Oil our dream has materialized. Diana Tull, a student, is happy with the new gym. Its wonderful to have a gym of our own. Before, we had to go all the way to the Police Academy or to the AMOS sports facility for our physi-Myranda L yceum krijgt nieuwe sporthal:Een droom wordt werkelijkheidLeerlingen en leerkrachten van het Mr. Dr. J.C. de Miranda L yceum kunnen sinds oktober naar hartelust aan sport doen in een nieuwe ruimte. Suriname Sport Ontwikkelingsfonds (voorheen Staatsolie Sportfonds) en Murphy Oil hebben samen voor een bedrag van ruim US$ 500.000 genvesteerd in de bouw van een moderne sporthal. Tekst / Text: Geertruida Loseng Fotos / Photos: Hubert Hermelijn

PAGE 25

25 Student Diana Tull is blij met de nieuwe accommodatie. Ik vind het heel goed dat we nu onze eigen gymzaal hebben. Voorheen volgden we gymlessen in het Politie Opleidingscentrum of in de AMOS-sporthal. Nu hoeft dat niet meer. Sportonderwijs is belangrijk, benadrukte Desney Romeo, voorzitter van het Suriname Sport Ontwikkelingsfonds, in zijn toespraak. Om studenten te laten sporten en bewegen is een goede samenwerking tussen sport en onderwijs essentieel. Romeo zei ook waar het nieuwe fonds zich op richt. Bij het Staatsolie Sportfonds lag de nadruk op het herstel van faciliteiten. Het nieuwe fonds geeft meer aandacht aan buurtsport, nieuwe faciliteiten en individuele sporters en trainingen in sportmanagement. Jim Anderson, Geophysics Manager van Murphy Oil, onderstreepte het belang van bewegen op school. Hij kijkt met een voldaan gevoel terug op de prettige samenwerking met Staatsolie bij dit project. Wij wilden een project in Suriname financieren en vonden dit een goed project. Daarom hebben we onze ondersteuning gegeven. Dit project is door Murphy Oil gefinancierd in het kader van het productiedelingscontract met Staatsolie voor offshore Blok 37, dat in 2007 is getekend. Bij de oplevering van de sporthal waren twee ministers aanwezig: Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling en Ismanto Adna van Sporten Jeugdzaken. Adna benadrukte in zijn toespraak het belang van ontwikkeling in partnerschap. We moeten elkaar helpen om doelen te bereiken. En dat heeft hier ook plaatsgevonden. Adhin vindt het fijn dat organisaties bijdragen aan de verbetering van het onderwijsproces. Leerlingen moeten zoveel mogelijk in staat worden gesteld om goed onderwijs te volgen en sport maakt deel uit van het onderwijsproces, zei hij in zijn toespraak. Bij de oplevering ontvingen de scholieren en de leerkrachten een sporttas met daarin een waterfles, een USB-stick en een cal education classes, but now we dont have to leave the school premises anymore. Desney Romeo, chairman of the Suriname Sport Ontwikkelingsfonds, in his speech, emphasized the significance of sports education. In order to have students in motion we need a good coordination between sports and education. The chairman explained the focus of the new fund. The Staatsolie Sport Fund focused on rehabilitation of existing facilities, but the new fund aims more at community sport, new facilities, individual athletes and training courses in sports management. Jim Anderson, Geophysics Manager at Murphy Oil, also emphasized the importance of physical education at school. He is content about the partnership with Staatsolie on this project. Weve been looking to finance a project in Suriname and this was it. Murphy Oil participated in the project to show its commitment to Suriname. The company signed a production sharing contract with Staatsolie for Block 37 in 2007. Ministers of Education and Sports and Youth Affairs, respectively Ashwin Adhin and Ismanto Adna, were present at the ceremony. In his speech Adna emphasized the significance of development in partnership. We must support each other to achieve goals and that is exactly what happened here. Adhin was happy that organizations are willing to contribute to improvement of education. Students must be allowed to enjoy good education and sports is an necessary part of that, he said. Students and teachers all received a sport bag, a flask, a USB stick and a headphone.

PAGE 26

26 Marc Waaldijk: I Took on the Challenge with a Good FeelingMarinus Marc Waaldijk, Staatsolie CEO, celebrated his 25th anniversary with the company in October. He has held many positions in the past quarter of a century. Waaldijk started his career on 1 November 1988 as project manager in charge of preparing the construction of the first grass roots oil refinery in Suriname. Before construction of the refinery commenced, Waaldijk had been in charge of several large projects including the construction of the 55 kilometers pipeline from Saramacca to Tout Lui Faut. In the 25 years Waaldijk alternately was in charge of production, drilling, design and construction of several installations, transport and marketing. In June 1993 he was appointed technical director. The position changed name in October 2000 to director Refining & Marketing, which linked better to the refining operations and which gave Staatsolie market position in the Caribbean a boost. On 1 February 2006, Waaldijk was appointed Chief Executive Officer. Move After completing his study in marine engineering, Marc Waaldijk was employed Shell Tankers. In 1975 he returned to Suriname, got a job at Suralco, Moengo operations where he was in charge of mining equipment and upgrading the power station. Parent company Alcoa employed Waaldijk a few years in the Dominican Republic. Back in Suriname, Waaldijk got the position of Power Superintendent at Paranam Operations. His job was generating thermal and hydro energy. Waaldijk had been familiar with Staatsolie since 1982, because of Staatsolie oil deliveries to Suralco. In 1988 former CEO Eddie Jharap proposed a job at Staatsolie to him with the specific request that he take charge of the refinery construction project. Waaldjk thought it over and then left Suralco for Staatsolie. He calls his move an exclusive one. Staatsolie Nieuws asked him why. I left a multinational for a small Surinamese enterprise that was still pioneering and still had to prove itself. I left a secured job for a very uncertain one, taking charge of a project that was still a draft. And most importantly I dropped in salary and lost a few of my perks. Still I chose for Staatsolie and I took on the challenge with a good feeling. Added value To Waaldijk a quarter of a century at Staatsolie means that professionally Ive had the opportunity to help further develop a Surinamese enterprise and make it bigger. Personally it means that that together with others I was able to grow in an expanding company. A Surinamese company that has Waaldijk startte zijn loopbaan bij Staatsolie op 1 november 1988 als projectmanager in de functie van onderdirecteur belast met de voorbereiding en de bouw van de eerste olieraffinaderij in Suriname. Voordat de bouw van de raffinaderij in 1995 begon, heeft hij leiding gegeven aan diverse grote projecten, waaronder de aanleg van de 55 kilometer lange oliepijpleiding van Saramacca naar Tout Lui Faut. In de afgelopen 25 jaren heeft Waaldijk afwisselend de leiding gehad over productie, drilling, ontwerp en bouw van diverse installaties, transport en marketing en de raffinaderij. In juni 1993 werd hij benoemd tot technisch directeur. In oktober 2000 werd de functie van technisch directeur gewijzigd in directeur Refining & Marketing, een benaming die beter aansloot bij de raffinageoperaties n versterking van de marktpositie in de Caribische regio. Op 1 februari 2006 werd Waaldijk benoemd tot algemeen directeur van Staatsolie. Overstap Marc Waaldijk is na zijn studie scheepswerktuigkunde in Nederland gaan werken voor Shell Tankers. In 1975 kwam hij terug naar Suriname. Hij ging bij Suralco werken waar hij op Moengo Operations verantwoordelijk was voor de mijnequipment en upgrading van de elektriciteitscentrale. Waaldijk heeft daarna enkele jaren in Dominicaanse Republiek voor Alcoa (moedermaatschappij van Suralco) gewerkt. Weer terug in Suriname, kreeg Waaldijk op Paranam Operations van Suralco als Power Superintendent de verantwoordelijkheid voor de opwekking van thermische energie en hydro-energie. Waaldijk kende Staatsolie al sinds 1982, vanwege Staatsolies olieleveringen aan Suralco. In 1988 vroeg voormalig directeur Eddie Jharap hem of hij interesse had om voor Staatsolie te werken en de plannen voor de bouw van de raffinaderij ver der uit te werken. Na een korte overdenkingsperiode maakte Waaldijk de overstap. Hij noemt de overstap exclusief. Ik ging van een multinational naar een klein Surinaams bedrijf dat zich nog in de pioniersfase bevond en zijn bestaansrecht nog moest bewijzen. Ik ging van zekerheid naar onzekerheid: het uitvoeren van een project dat nog in de conceptuele fase verkeerde. En ten slotte ging ik achteruit in salaris en leverde een aantal emolumenten en faciliteiten in. Ik koos toch voor Staatsolie en ben met een goed gevoel de uitdaging aangegaan. Marc Waaldijk: Met een goed gevoel uitdaging aangegaanTekst / Text: Public Relations Foto / Photo: Hubert Hermelijn Marc Waaldijk neemt zijn oorkonde in ontvangst uit handen van RvC-lid Archie Hilversum. Voor algemeen directeur Marinus Marc Waaldijk was het in oktober 25 jaar terug dat hij bij Staatsolie in dienst trad. Gedurende zijn loopbaan heeft hij verscheidene functies bekleed.

PAGE 27

27 MeerwaardeEen kwarteeuw bij Staatsolie betekent voor Waaldijk dat ik in professioneel opzicht de mogelijkheid heb gehad om een Surinaams bedrijf verder te helpen ontwikkelen en uit te bouwen. In persoonlijk opzicht: samen met anderen ook te zijn gegroeid in een expanderend bedrijf. En dat er een Surinaams bedrijf met Surinamers is opgebouwd met een meerwaarde voor de Aandeelhouder en de stakeholders, waaronder de gemeenschap. Ik heb veel te danken aan mijn gezin, omdat het volle medewerking en onder steuning heeft verleend voor het bereiken van de successen. Als je thuisfront je niet stimuleert kan slechts een marginale performance worden geleverd. Waaldijk ziet zijn dienstverband met Staatsolie als zijn droombaan. Hij is in september 65 jaar geworden en verkeert nog in goede gezondheid om zijn werk bij Staatsolie te doen. Van een afscheid van Staatsolie is er voorlopig geen sprake, de aandeelhouder heeft recent zijn dienstverband nogmaals verlengd. LeidinggevenWaaldijk geeft al zeven jaar leiding aan Staatsolie als algemeen directeur. Staatsolie heeft nu vier dochterondernemingen. Ondanks de vrij complexe bedrijfsvoering, is het niet moeilijk om leiding te geven aan de maatschappij. In de loop der jaren is veel genvesteerd in opleidingen en van onze medewerkers. Er is nu een goede, gedisciplineerde organisatie opgebouwd met voldoende exper tise om onze gestelde mijlpalen te realiseren. De aansturing is niet zo complex, omdat we een visie, Vision 2030, hebben waar iedere Staatsolir in gelooft en de Staatsolie-medewerker in principe is. . Behalve leidinggeven aan Staatsolie adviseert Waaldijk vanaf 1990 de Surinaamse regering bij het aangaan van delfstoffenovereenkomsten met buitenlandse bedrijven. Zo is hij voorzitter geweest van de eerste onderhandelingscommissie voor de goudovereenkomst tussen Suriname en het Canadese Cambior. Waaldijk is ook lid van de Raad van Commissarissen van diverse bedrijven. BalansOndanks zijn drukke werkzaamheden heeft Waaldijk nog tijd over voor sociale activiteiten. Hij is jarenlang bloeddonor geweest. Hij is een fervente rallyrijder, al langer dan 25 jaren, en is zes jaren voorzitter geweest van de Surinaamse Auto Rally Klub. Waaldijk is ook lid van de Rotary Club Central. Andere hobbys zijn fotograferen, filmen en grote Surinaamse vissen kweken. Mijn leven is druk, maar ik maak tijd en probeer balans te houden. been created by locals with an added value for the shareholder and stakeholders, including society. I owe much to my family, because they have backed me all the way to achieve successes. If you dont have the support at home, your achievements will be marginal. Waaldijk considers his job at Staatsolie a dream job. He turned 65 in September and he still feels fit to do his job. Taking leave from Staatsolie is not on the agenda yet, because the shareholder recently extended his contract. Managing Waaldijk has been at the helm for even years as CEO. Staatsolie now has four subsidiaries. Despite the complex management structure, it is not hard managing the company. Through the years weve invested much in training courses and exposure of our staff. Weve built a sound and very large organization with sufficient expertise to achieve goals set. Working towards our goals is not difficult because we have a development plan, Vision 2030, to which every member of the staff holds on and which makes everyone in the company self-propelled. You should not manage people, you should lead them. In addition to leading Staatolie, Waaldijk has been an advisor to the government since 1990 for closing mineral contracts with foreign companies. He has been on the first negotiation commission with Canadian mining multinational Cambior. Waaldijk is also on the board of supervisors of several firms. Balance Despite his busy job, Waaldijk is socially active. He has been a blood donor for years, likes auto rally, has been participating for 25 years in the sports and has been the chairman of the Suriname Auto Rally Club for six years. Waaldijk is also a member of the Rotary Club Central. His other hobbies are photographing, filming and breeding big Surinamese fish. My life may be busy, but I always make time for my hobbies and strike a good balance. Vele hoogtepuntenMarc Waaldijk kent in zijn 25-jarig loopbaan bij Staatsolie vele hoogtepunten. Hij noemt er een aantal: Aanleg van de grootste 55 kilometer lange pijpleiding van Saramacca naar Tout Lui Faut voor transport van de Saramacca Crude naar de raffinaderij. Bouw en operationalisering van de eerste grassroots olieraffinaderij in Suriname met een verwerkingscapaciteit van 7.000 barrels per dag. Ontwikkeling van een Vision 2020 voor Staatsolie en nu richting geven aan een Vision 2030 Invoering van een bedrijfsbrede ISO-certificering. Bouw van de eerste 14 megawattelektriciteitscentrale voor Staatsolie en de uitbreiding naar 28 megawatt. Afsluiting van de eerste internationale lening van US$ 235 miljoen voor Staatsolie op eigen kracht zonder staatsgaranties. Afsluiting van een eerste obligatielening van US$ 55 miljoen voor Staatsolie, waarbij ruim driemaal meer dan de beoogde US$ 15 miljoen werd binnengehaald. Afsluiting van een tweede internationale lening van US$ 74 miljoen zonder staatsgaranties voor de uitbreiding van de elektriciteitscentrale naar 64 megawatt. Start van renewable projecten, waaronder het Wageningen Ethanolproject en het TapaJai Hydroproject. Inzet van het diversificatieproces voor Staatsolie met de aankoop van de retailoperaties van Texaco in Suriname. Eerste zeeboring na 22 jaar in het Surinaams offshore gebied. Verdere opvoering van de olieproductie naar 16.500 barrels per dag. Verdere opvoering van de bewezen reserves naar 82 miljoen barrels. Staatsolie getild naar het niveau van 2012. Uitbreiding van de huidige olieraffinaderij naar een verwerkingscapaciteit van 15.000 barrels per dag, miljoen mee gemoeid gaat. In sociaal-maatschappelijke opzicht de oprichting van het Staatsolie Sportfonds en Stichting Staatsolie FoundaThe many heightsMarc Waaldijk has known many heights in his career at Staatsolie. He named a few: Construction of the biggest 55 kilometers pipeline from Saramacca to Tout Lui Faut for transporting Saramacca Crude to the refinery. Construction and operating the first grass roots refinery in Suriname with a processing capacity of 7,000 barrels a day. Drafting Vision 2020 for Staatsolie and now directing the company towards Vision 2030. Introduction of company-wide ISO certification. Construction of the first Staatsolie 14 megawatts power station and its expansion to 28 megawatts. Securing the first international loan of US$ 235 million without government guarantees. Securing the first US$ 55 million bonds loan, which yielded three times more than the needed US$ 15 million. Securing a second international loan of US$ 74 million without government guarantees for expansion of the power station to 64 megawatts. Start of renewables projects, including the Wageningen Ethanol project and the TapaJai Hydro energy project. Start of the Staatsolie diversification process with the purchase of Texaco retail operations in Suriname. First drilling operation at sea in Surinamese offshore areas in 22 years. Further boosting oil production to 16,500 barrels a day. Further increase of proven reserves to 82 million barrels. Taking Staatsolie to the level of One Billion Dollar Company in 2012. Expansion of the existing refinery to a processing capacity of 15,000 barrels a day, an operation which requires a US$ 760 million investment. Social commitment through the founding of the Staatsolie Sports Fund and the Staatsolie Foundation for Community Development.

PAGE 28

28 Olga Jannasch begon 25 jaar geleden bij de bibliotheek van Staatsolie. Als de dag van gisteren kan ik me herinneren hoe het hier was. Staatsolie had nog geen bibliotheek. Er was wel een ruimte met boekenkasten, leestafels en stoffige documenten en ik kreeg de opdracht van de toenmalige directeur Eddie Jharap om daar iets mee te doen. In haar eentje heeft deze boekenwurm een bibliotheeksysteem opgezet voor het bedrijf. Door de jaren heen heeft zij deze afdeling gemoderniseerd en aangepast De bibliotheek is echt mijn ding! I Feel at Home in the Library!Twenty-five years ago, Olga Jannasch started working for the company in the Staatsolie library. I remember well how it was back then. The company didnt have a library; we had a room with bookshelves, some reading tables and a bunch of stuffy documents. Former Managing Director Eddy Jharap told me to do something with them. Olga set up a library all by herself. Through the years she modernized the department and adapted it to 25 dienstjaren Tekst & fotos / Text & photos: Astra SlootenJubilarissenElke maandag, direct na werktijd, brengt hij zijn oudste dochter naar ballet. Samen met andere ouders zit hij, nog in bedrijfskleding gestoken, buiten te wachten tot de les is afgelopen. Gilbert de Vries is het liefst met zijn drie kinderen bezig, maar ook zijn werk bij Staatsolie doet hij al 12,5 jaar met toewijding en geduld. Gilbert is Superintendent bij de Catharina Sophia & Jossiekreek Operations (CS & JS Operations). Zodra ik op de plant aankom, maak ik mijn ronde. Ik rij rustig langs alle cruciale plekken van de operations om te kijken of er zaken zijn die directe aandacht vragen. Een van de zaken is de proceswaterzuiveringsinstallatie De CS &JS Operations is een 24 uursoperatie, daarom moeten wij constant in de gaten houden hoe vooral de milieuen veiligheidsgevoelige zaken lopen. Pas na mijn ronde ga ik naar kantoor. Daar bekijk ik de data van tanklevels, de status van het olietransport van Saramacca naar Tout Lui Faut en de standen die in de afgelopen middagen nachtshift zijn verzameld. Van daaruit trek ik de conclusie of we achter of juist voor zijn op schema. Dit is slechts het eerste uur van Gilberts werkdag. Als Superintendent koppelt hij voortdurend terug met het veld over de uitgevoerde werkzaamheden. Om goed op de hoogte te blijven, voert hij regelmatig gesprekken met de super visors. Gilbert wil graag alles zelf onder controle houden en stelt het op prijs dat hij goed begrepen wordt, vooral als het gaat om de technische aspecten van het werk. Staatsolie spreekt me aan vanwege haar nationale karakter en daarom wil ik mijn krachten maximaal benutten in mijn werk. De komende vijf jaren zal er niet veel veranderen op CS & JS Operations, denkt hij. Ik heb wel graag dat we het productieproces op korte termijn moderniseren. En voor mezelf wil ik graag balans vinden in het leven, zodat ik voor mijn gezin een stabiele toekomst kan creren. Ik ben een diehard-techneut met een vaderhart Im a Seasoned Technician with a Kind Father HeartEvery Monday after work, he takes his eldest daughter to ballet classes. Just like other parents, he sits in his car outside the ballet school, still dressed in his work fatigues, waiting for the classes to be over. Gilbert de Vries loves spending time with his three children, but he has been equally dedicated and patient in his work at Staatsolie in the past 12.5 years. Gilbert is Superintendent at the Catharina Sophia & Jossiekreek Operations (CS & JS Operations). As soon as I arrive at the plant I patrol the premises. I drive slowly past all crucial locations of the operations to see if there are things that require my immediate attention. One of these is the process water treatment installation. The CS &JS Operations is a 24/7 operations, reason why we should constantly check the status of environmental and safety sensitive issues. When Ive completed my round I go to the office where I study tank level data, the status of oil transport from Saramacca to Tout Lui Faut and the heater readings collected in the evening at night shifts. I can then draw conclusions about our status. This is only the first hour of Gilberts day at work. As Superintendent he constantly checks with field operations on what is being done and he is also frequently briefed by supervisors. Gilbert prefers staying on top of every situation and likes for his subordinates to understand him well, especially when it concerns the technical aspects of the job. I like Staatsolie because of its national characteristics, reason why I want to give my all. Gilbert does not think that much will change in the CS & JS Operations in the next five years. It would be a plus if wed modernize the production process soon, though. And for myself, I should find the right balance in life to guarantee my family a more stable future. 12,5 dienstjaren Jubilarians

PAGE 29

29 Ik bekleed geen hoge functie en dat hoeft ook niet. Voor mij zijn kennis en vaardigheden belangrijker dan een titel voor mijn naam. Dat is nu al dertig jaar de instelling van Deba Johannes Malaha bij Staatsolie. Deba begon in 1983 als monteur op de boor, In die tijd waren er zeven bronnen en werkten er 35 mensen op Catharina Sophia. Er was in die tijd nog niet echt sprake van afdelingen. Met een toolbox van ongeveer 20 kilo moest ik elke shift door de diepe modder naar mijn werkplek lopen. Kort na zijn aantreden werden de achtste en negende bron geboord. Op die snelle ontwikkeling volgden een reorganisatie en voertuigen voor de medewerkers. Een mooie kans om uit de shiftdiensten te treden en monteur te worden op de voertuigen. Na een jaar kreeg hij spijt van zijn overstap. Het werk werd mij te eentonig en ik begon me af te vragen of ik voor de rest van mijn leven smeerolie en filters wilde vervangen. Ik wilde heel graag terug naar Drilling en dat is ook gebeurd. Nu, tien jaar later, werkt hij met veel plezier als Head Mechanic bij de afdeling Drilling. Zodra er een training is die mij aantrekt, wil ik die graag volgen. Het is goed om je kennis te verbreden, ook als je niet in functie klimt. En die instelling probeer ik over te brengen op mijn vier kinderen. Over vier jaar moet de jongste klaar zijn op school en dan kan ik rustig genieten van de mooie herinneringen aan de tijd dat ik hard werkte. Het onderhoud van een boormachine is niet te vergelijken met dat van een fiets of bromfiets, zegt hij. Er worden andere vaardigheden van je geist. Het heeft mij dertig jaren gekost om die op te bouwen. Hij kijkt tevreden terug op zijn eerste dertig jaren bij Staatsolie. Ik heb aan zoveel mooie dingen meegewerkt hier. Ik zou deze ervaring voor niets willen inruilen! aan moderne standaarden. Nu werken er meer mensen op de inmiddels professioneel opgezette afdeling Library. Als Librarian van de afdeling Exploration & Production Data Management probeert Olga met haar collegas een balans te brengen tussen de bibliotheek van deze afdeling op het hoofdkantoor en op Saramacca. Sowieso kun je deze dagen alles op het internet vinden, maar ik vind het persoonlijk contact toch belangrijk. Dus we moeten de plekken koesteren waar mensen persoonlijk terecht kunnen voor bedrijfsen andere informatie. Wanneer medewerkers van Staatsolie stukken komen zoeken of studenten (stagiaires) willen snuffelen tussen de oude kaarten en documenten, kan Olga precies aangeven in welke kast of computerbestand zij moeten zoeken. Dit is mijn ding! Ook thuis heb ik een uitgebreide bibliotheek met diverse genres boeken en tijdschriften. Als iemand een boek wil lenen, noteer ik netjes alle gegevens. Zo weet ik ook of een boek al is teruggebracht, vertelt ze enthousiast. Een deel van mijn leven draait om leesmateriaal en het bibliotheekwezen, ver telt Olga. In haar vrije tijd vindt ze ook ruimte voor sport, activiteiten in en rond het huis, de zorg voor haar zeven honden, familiebezoekjes en etentjes. Samen met haar man werkt ze ook graag in de tuin. Deze ervaring zou ik voor niets willen inruilen! I Wouldnt Want Change this Experience for the World!I dont have a high position, but thats not necessary. Knowledge and skills are more important to me than a title to my name. For the past 30 years Deba Johannes Malaha has stuck to this principle. Back in 1983, when Deba started working for the company, he was mechanic on the rig. Back then there were seven wells and the Catharina Sophia operations employed 35 people. Back then, there were no departments. I had to carry a 20 kilos toolbox to my work station every day. Shortly after Jan started with the company the eighth and ninth well were drilled. That development brought about organizational changes and vehicles for the staff. It was a chance in a lifetime to quite the shifts and become a mechanic on vehicles. But after a year Deba regretted his transfer. The job was too boring and I started wondering if I wanted to change oil and filters for the rest of my life. I wanted to return to drilling and so I did. Now, ten years later, he enjoys working as Head Mechanic at the Drilling department. Whenever theres a training course that appeals to me, I just go. Its good to gather knowledge even if it doesnt mean a promotion. I try to teach my four children this principle. In four year times, my youngest will finish school so I can finally lay back relaxed and think about the time when I used to work hard. Maintenance of a rig is not the same thing as taking care of your bike or moped, Deba explains. The job requires skills and it took me 30 years to get them. Deba looks back very content at his first 30 years at Staatsolie. Ive been part of so many wonderful things here. I wouldnt want to change this experience for the world! present days standards. Now Olga has a staff in the modern library department affiliated to Exploration & Production Data Management. She tries to strike a balance between the libraries at the Headquarters and the one in Saramacca. Of course you can find all you need on the net these days, but I think that personal contact is very important, so we have to cherish those places where people can go to find data on the company and other information. When Staatsolie staff or students visit the library to study old maps or documents, Olga can tell them exactly where to look. Thats me! I have my own library at home with all kinds of books and magazines. If somebody wants to borrow a book, I make a note so I know whether I got it back or not, she says enthusiastically. Part of my life is about reading material and libraries. In her spare time Olga practices sports, has scores of things to do in and around her house, takes care of her seven dogs and goes to family and dinner parties. She loves working in the garden with her husband. 30 dienstjaren

PAGE 30

30 Personeelsnieuws/Personnel News(september/September december/December 2013) NIEUWE MEDEWERKERS/NEW EMPLOYEES Bharose W. Jr. Preventive & Predictive MaintenanceTechnician Refining Expansion Project 1 september 2013 Francis R. Roughneck Drilling 1 november 2013 Soemeer V. Mechanic III Heavy Equipment Maintenance 1 november 2013 Oedjan O. Mechanic II Heavy Equipment Maintenance 16 november 2013 Wolff M. Jr. Production Geologist Production Geology 1 september 2013 Emad S. Roughneck Drilling 1 november 2013 Toena S. Mechanic III Heavy Equipment Maintenance 1 november 2013 Ganesh S. Roughneck Drilling 16 november 2013 Dhauri R. Jr. Reservoir Engineer Reservoir Engineering Refining 16 september 2013 Ori A. Floorhand Drilling 1 november 2013 Debi Tewari D. Mechanic III Heavy Equipment Maintenance 1 november 2013 Gangadien A. Floorhand Drilling 16 november 2013 Resodirjo R. Administrative Assistant II Human Resource Management General 16 september 2013 Mangal S. Floorhand Drilling 1 november 2013 Kromopawiro E. Equipment Operator III Infrastructure Development & Maintenance 1 november 2013 Jodha R. Floorhand Drilling 16 november 2013 Gopal A. Facility Operator III Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 oktober 2013 Karwafodi R. Mechanic III Heavy Equipment Maintenance 1 november 2013 Amatkarijo R. Equipment Operator III Infrastructure Development & Maintenance 1 november 2013 Sontokarijo S. Floorhand Drilling 16 november 2013 Ramdien I. Stores Assistant I Stores 1 november 2013 Nohar R. Mechanic III Heavy Equipment Maintenance 1 november 2013 Verwey O. Jr. Production Geologist Production Geology 16 november 2013 Vyent A. Roughneck Drilling 16 november 2013

PAGE 31

31 GEBOREN/BORN NAAM/NAME KIND VAN/CHILD OF AFDELING/DEP ARTMENT Jorian Djotaroeno J. Refining Operations Aryana Jagdew R. Production Geology Shaaista Karijoleksono A. Tambaredjo NW Jeremy Kromodimedjo V. Refining Maintenance Everaldo Soenda E. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations Xainn Ellis D. Refining & Marketing Directorate Mirah Amresh M. Production Engineering Nathan Leter J. Sales Administration Krishan Parohi R. Refining Operations JUBILARISSEN/JUBILEES NAAM/NAME AFDELING/DEP ARTMENT DATUM/DATE 12,5 dienstjaren/years Kurban M. Procurement Operation Projects 1 okt. 2013 Royer Y. Production & Development Directorate 1 okt. 2013 De Vries G. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 28 nov. 2013 20 dienstjaren/years Debi Tewari M. Drilling 1 sept. 2013 Coulor R. Engineering & Construction 1 dec. 2013 Pawirodikromo N. Infrastructure Development & Maintenance 1 dec. 2013 Wirjopawiro A. Infrastructure Development & Maintenance 1 dec. 2013 25 dienstjaren/years Beck H. Marine Operations & Oil Movement 14 nov. 2013 Chung H. Marine Operations & Oil Movement 7 okt. 2013 Jacobs B. Marine Operations & Oil Movement 7 nov. 2013 Poeran S. Mechanical Maintenance 1 sept. 2013 Tjon En Fa K. Refinery Expansion Projects 17 okt. 2013 Waaldijk M. Managing Directorate 1 nov. 2013 30 dienstjaren/years Njamin W. Well Servicing & Well Completion 1 nov. 2013 Sweet R. Human Resource Management Officer Personal Affairs 1 november 2013 Premchand A. Engineer Supervisor Reliability Reliability & Maintenance 1 oktober 2013 Paidin R. Reservoir Engineer Reservoir Engineering 1 september 2013 Jokhoe M. Application Administrator ICT Applications 1 december 2013 Khodabaks F. Industrial Engineer Corporate Planning 1 december 2013 Soemeer A. Jr. E/I Engineer Utilities 1 december 2013 PROMOTIE/PROMOTION NAAM/NAME FUNCTIE/POSITION AFDELING/DEP ARTMENT Kalpoe J. Refinery Expansion Project Contruction & Project Management Superintendent Refinery Expansion Project Amatoemar K. Jr. Technician Tambaredjo Noordwest Poeran K. Foreman II Tambaredjo Noordwest Telgt J. Jr. Technician Well Servicing & Well Completion Kasdiran V. Planner I Planning & Schedule and Cost Control Renfrum J. Planner I Planning & Schedule and Cost Control Kaliar A. Customer Relations Representative Sales Administration Niddha D. Supervisor Mechanical Maintenance Exploration Drilling Bidesie L. Drilling Operations Engine Exploration Drilling Monsels C. Superintendent Infrastructure Development & Maintenance Infrastructure Development & Maintenance Leeuwin B. Coordinator Supporting Applications Information and Communication Technology Applications Ganga G. Sr. Mechanical Engineer Engineering & Construction Liu C. Cost Accounting Officer Management Information GEPENSIONEERD/RETIRED NAAM/NAME AFDELING/DEP ARTMENT Comvalius Ch. Well Servicing & Well Completion HUWELIJK/MARRIAGE NAAM/NAME AFDELING/DEP ARTMENT NAAM P ARTNER/NAME P ARTNER Algoe S. Production Engineering Ramdin D. UIT DIENST/RESIGNATION NAAM/NAME AFDELING/DEP ARTMENT Mangrey S. Engineering & Construction Kammeron L. Drilling OVERLEDEN/P ASSED A W A Y NAAM/NAME AFDELING/DEP ARTMENT Scheuer R. Drilling

PAGE 32

The New Year is the time of unfolding horizons and the realization of dreams, faith with you, and be able to rejoice in the a brave front for all the challenges that may come your way. Wishing you a lovely New Year.