Staatsolie nieuws /

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Staatsolie nieuws /
Physical Description:
v. : ; 30 cm.
Language:
Dutch
Creator:
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V
State Oil Company Suriname N.V. (Paramaribo)
Publisher:
State Oil Company Suriname N.V.
Place of Publication:
Paramaribo
Paramaribo
Publication Date:

Subjects

Genre:
serial   ( sobekcm )
periodical   ( marcgt )

Notes

Statement of Responsibility:
State Oil Company Suriname N.V.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 192010039
System ID:
UF00099158:00025


This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 2

INHOUD Een groeiend aantal buitenlandse oliemaatschappijen voert offshore activiteiten uit in Suriname. Om de onderlinge relaties tussen de bedrijven te structureren, heeft Staatsolie op 5 april het eerste Operators Forum georganiseerd. A growing number of foreign oil companies is operational in offshore Suriname. In order to structure relations between the companies, Staatsolie held the first Operators Forum on April 5. Als jongere krijg je een heel fijn gevoel om te wonen in een omgeving waar je je kunt vermaken, zegt een trotse Savembio Theme (16). Any young person would be delighted living in a residential area where socializing is not an issue, says 16-year-old Savembio Theme proudly. STAATSOLIE NIEUWSNo. 2 / 2013 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. Dr. Ir. H.S. Adhinstraat 21, Flora, POB 4069 Paramaribo, Suriname Tel.: 499649 Fax: 491105 Website: www.staatsolie.com E-mail: mailstaatsolie@staatsolie.comUitgave/Publication 3 One Billion Dollar Company One Billion Dollar Company 5 Stap verder in de constructie met aankomst eerste tien modules Progress in Construction with Arrival of Modules 8 Staatsolie neemt initiatief voor Operators Forum Staatsolie Inititates Operators Forum Suriname Deserves More Exploration Operations August Nelson: We Are Optimistic about oil in Weg naar Zee Sustainable Involvement with the Surinamese Society Jubilarians Personnel News Ook dit jaar was de Staatsoliestand een van de blikvangers tijdens de Agro-, Made in Surinameen ICT-beurs op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. The Staatsolie stand at the Agro, Made in Suriname and ICT Fair was again one of the attention getters. 1110 Staatsolie Nieuws No. 2 2013 Staatsolie Nieuws No. 1 2013 FOCUS OP NIEUWE RAFFINADERIJ TIJDENS AGRO-, MADE IN SURINAMEEN ICT-BEURS 2013Tijdens de beurs, van 26 tot 30 april, was er continu aanloop van genteresseerden. Zij lieten zich informeren over de exploratieen productiewerkzaamheden in de diverse werkgebieden van Staatsolie. De meeste belangstelling ging uit naar het Refinery Expansion Project (REP). De constructie van de nieuwe raffinaderij is in volle gang, dus lag het voor de hand om de focus hierop te leggen en de bezoekers een beeld te geven van alles wat er nu op het project gebeurt, zegt Sherida Asinga, PR/CR Officer. Op twee schermen vertoonde Staatsolie een filmpje over de bouw van de modules in Itali, de verscheping uit Itali en de aankomst van de eerste tien modules in Suriname. Posters gaven de bezoekers een beeld van de andere werkzaamheden aan dit project, zoals de bouw van de tanks en de fundatie, de diverse laswerkzaamheden, het rechtzetten van de betonnen palen en de bouw van het substation. Op de openingsdag is de stand bezocht door vicepresident Robert Ameerali, enkele ministers en de nieuwe Indiase ambassadrice Subhashini Murugesan. Tijdens de rondleiding bekeken zij een miniatuurversie van een module van de nieuwe raffinaderij. Focus on New Refinery in Three-in-one Fair 2013The Staatsolie stand at the Agro, Made in Suriname and ICT Fair was again one of the attention getters. Decorated with large yellow and black umbrellas, the stand made an attractive spot for many visitors. The fair, held from 26 through 30 April, had a constant flow of visitors who wanted to be informed on exploration and production operations in the various Staatsolie locations. Most questions were about the Refinery Expansion Project (REP). Construction of the new refinery is well underway, so it is more than natural that we would focus on this project and inform the public on the operations, says Sherida Asinga, PR/CR Officer. Two large screens showed a Staatsolie documentary on the construction of the modules in Italy and the arrival of the first ten modules in Suriname. Posters presented visitors with a view on other activities linked to the project, such as the construction of storage tanks and the foundation, the several welding operations, preparing concrete piles and the construction of a substation. On opening day, VP Robert Ameerali, several cabinet Ministers and the new Indian Ambassador Subhashini Murugesan honored the stand with a visit. During the tour they were shown a miniature module of the new refinery. Ook dit jaar was de Staatsoliestand een van de blikvangers tijdens de Agro-, Made in Surinameen ICT-beurs op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Tijdens de zesde editie van dit veelzijdige evenement bleek de geel-zwarte aankleding met grote Staatsolieparaplus aantrekkelijk voor veel bezoekers. Een bezoeker wilde de ruwe Saramacca Crude zien. A guest asked to see unrefined Saramacca Crude. Ook de quiz kreeg veel aandacht. The quiz was in the center of attention. Tekst / Text: Kevin van Brussel Fotos / Photos: Hubert Hermelijn 10 8 16 Redactie/Editorial Staff Kailash Bisessar Nancy Lodik Vertaling/Translation Iwan Olivieira Vormgeving en druk/Design and print Art Sabina Design & Printing N.V. Omslag/Cover Een Staatsoliemedewerker informeert een jonge bezoeker over de exploratieactiviteiten. A Staatsolie employee informs a young visitor about exploration operations Foto/Photo: Hubert Hermelijn. Bronvermelding verplicht bij overname / Copyrights reserved Medewerkers aan deze editie/ Contributors to this edition Sherida Asinga Vernon Texel Kevin van Brussel Geertruida Loseng

PAGE 3

3 One Billion Dollar CompanyThe year 2012 has been good to Staatsolie. The company achieved a gross turnover of over US$ 1 billion in the past financial year, a record which earned Staatsolie the status of One Billion Dollar Company. The annual report for 2012 was approved at the General Assembly of Shareholders (AVA). Growth The gross turnover of US$ 1,047 million is a 34 percent increase over 2011. Gross profit, US$ 479 million, is 16 percent over the 2011 figure. A total of 8.1 million barrels of oil products was sold, 15 percent more than in 2011. This increase is owing to increased business transactions of Staatsolie and its subsidiaries Suritex and Ventrin. The average net selling price of oil products in 2012 was at US$ 103.77 a barrel, a 3 percent increase over 2011. The company earned 22 percent more for the treasury, totaling US$ 352 million. De bruto-omzet van US$ 1.047 miljoen is een toename van 34 procent in vergelijking met 2011. De winst vr belastingvan US$ 479 miljoen ligt 16 procent hoger dan in 2011. In totaal zijn er 8,1 miljoen barrels aan olieproducten afgezet, 15 procent meer dan in 2011. Deze toename is geheel toe te schrijven aan de toegenomen handelsvolumes van zowel Staatsolie als haar dochtermaatschappijen Suritex en Ventrin. De gemiddelde nettoverkoopprijs van de olieproducten in 2012 bedroeg US$ 103,77 per barrel, een stijging van 3 procent ten opzichte van 2011. Aan de staatskas is circa US$ 352 miljoen bijgedragen, dat is 22 procent meer dan in 2012 Tekst / Text: Nancy Lodik Fotos / Photos: Hubert Hermelijn One Billion Dollar Company Ook in 2012 heeft Staatsolie goed gepresteerd. Over het afgelopen boekjaar is er een bruto-omzet van meer dan US$ 1 miljard gerealiseerd. Een record waarmee Staatsolie de status van One Billion Dollar Company heeft verworven. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 24 april is de jaarrekening 2012 goedgekeurd.

PAGE 4

4 De productie van Saramacca Crude bedroeg in totaal 5,94 miljoen vaten, een lichte afname van 0,9 procent ten opzichte van 2011. Toch lag de olieproductie van 2012 hoger dan het productiedoel van 5,92 miljoen barrels. Om de gemiddelde dagproductie van 16.220 vaten per dag te realiseren zijn er 55 nieuwe bronnen in gebruik genomen. De Staatsolie Raffinaderij heeft ongeveer 2,3 miljoen barrels Saramacca Crude verwerkt, een afname van circa 12 procent in vergelijking met 2011. De terugval kan voornamelijk worden toegeschreven aan stillegging van de raffinaderij voor een grote onderhoudsbeurt van 25 augustus tot en met 15 oktober. De totale verkopen van 8,1 miljoen barrels aan olieproducten betrof zowel verkopen uit de eigen productie als eigen handel. De verkoop van Staatsolieproducten bedroeg 5,8 miljoen barrels, een afname van 0,7 procent ten opzichte van 2011. Het totale handelsvolume van gas oil, gasoline en stookolie bedroeg 3,1 miljoen vaten, een toename van 94 procent. Samen met zeventien andere Caribische landen heeft Suriname een over eenkomst met Venezuela: het Petrocaribe Energy Cooperation Agreement. Op basis van deze overeenkomst levert Venezuela onder gunstige voor waarden olie aan de Petrocaribe-lidlanden. Staatsolie importeert de Petrocaribe-olie namens de Staat Suriname en distribueert deze aan onder meer de lokale retailmaatschappijen Suritex en SOL. De importen uit Venezuela bedroegen 0,8 miljoen barrels. De Aandeelhouder, de Republiek Suriname, werd op de AVA vertegenwoordigd door vicepresident Robert Ameerali. De Raad van Commissarissen (RvC), de directie en managers van Staatsolie waren ook aanwezig. De Raad van Commissarissen wordt geleid door Etienne Boerenveen. De leden zijn: Glenda Asadang, Robby Graanoogst, Archie Hilversum, Frans Kasantaroeno, Stanley Marica en Ewald Poetisi; Eddy Jozefzoon is secretaris van de raad. Tijdens de vergadering is onder andere de financile prestatie van Staatsolie besproken. Op de AVA is waardering uitgesproken voor de bijzondere inzet en loyaliteit van de directie en het personeel in het afgelopen jaar, waarin naast de uitstekende resultaten belangrijke stappen zijn gezet voor de verdere ontwikkeling van Staatsolie. Na de vergadering heeft algemeen directeur Marc Waaldijk symbolisch de afdrachten aan de staatskas overhandigd aan de vertegenwoordiger van de staat, vicepresident Robert Ameerali. Production of Saramacca Crude was at 5.94 million barrels a slight drop of 0.9 percent compared to 2011. However, oil production in 2012 was considerably higher than the production target of 5.92 million barrels. In order to maintain an average day production of 16,220 barrels a day, 55 new wells were put in production. Sale The Staatsolie refinery processed approximately 2.3 million barrels of Saramacca Crude, a 12 percent drop compared to 2011. The drop is mainly a result of a shut down for overall maintenance from 25 August through 15 October. The total marketing of 8.1 million barrels of oil products regarded sale of self-produced and other products. Staatsolie products (5.8 million barrels) dropped 0.7 percent compared to 2011. The total sale of gas oil, gasoline and heavy fuel soared 94 percent to 3.1 million barrels. Suriname has signed an agreement with Venezuela, along with 17 other Caribbean countries, the so-called Petrocaribe Energy Cooperation Agreement. The agreement calls for supply of oil from Venezuela, under favorable conditions, to the Petrocaribe member countries. Staatsolie imports Petrocaribe oil on behalf of the Republic of Suriname to distribute to local retail companies Suritex and SOL. Imports from Venezuela amounted to 0.8 million barrels. Vice-president Robert Ameerali represented the sole shareholder, the Republic of Suriname, at the AVA. The Supervisory Board, chaired by Etienne Boerenveen and the entire Staatsolie management were present. The board is further made up of Glenda Asadang, Robby Graanoogst, Archie Hilversum, Frans Kasantaroeno, Stanley Marica and Ewald Poetisi; Eddy Jozefzoon is secretary. The meeting discussed Staatsolies financial performance. A special word of gratitude was expressed to the Staatsolie management and staff for their loyalty and special efforts in the past year. In addition to the excellent performance, the company has set important steps towards further development of Staatsolie. After the meeting, Managing Director Marc Waaldijk symbolically handed over the companys contribution to the treasury to vice-president Ameerali. De cijfers / Figures2011 2012 Bruto omzet / Gross turnover US$ 782 million US$ 1.047 million US$ 414 million US$ 463 million Rendement / ROE 46% 53% Investeringen / Investments US$ 190 million US$ 455 million

PAGE 5

5 Een ieder op de boot verdrong zich tegen de reling om de modules op het schip Yacht Express te zien. De modules, 30 meter hoog en 8 meter breed, komen uit Itali, waar zij in Sardini op de constructiewerkplaats van Saipem zijn gefabriceerd. Op 1 maart werden zij naar Suriname verscheept. Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen was ook getuige van de aankomst van de modules. Hij benadrukte het belang van de nieuwe raffinaderij die volgens hem een grote impact zal hebben op onder andere de Surinaamse economie. REP Project Director Rudolf Elias sprak ook zijn vreugde uit om de modules eindelijk Suriname te zien binnenvaren. Het is een heerlijk gevoel, omdat we hiermee de installatie van de modules kunnen beginnen. Over anderhalfjaar is de nieuwe raffinaderij af en kunnen we eindproducten van hoogwaardige kwaliteit produceren. De Yacht Express was al op 20 maart bij de monding van de Surinamerivier, maar moest vanwege de ondiepe vaargeul wachten op een gunstiger getij om de Nieuwe Haven aan te doen. De tien modules waren vastgelast aan het schip om omvallen tijdens de reis te voorkomen. Na aankomst werden ze losgemaakt. In een tijdsbestek van tien dagen, n module per dag, werden alle modules secuur en voorzichtig gelost. De multiwheeler, een platform met daaronder een heleboel wielen, bracht ze van de boot naar een ponton. Daarna gingen de gevaartes van Progress in Construction with Arrival of Modules On 24 March the Refinery Expansion Project (REP) reached another milestone with the arrival of the first ten modules for the new refinery. Managing Director Marc Waaldijk, who witnessed the arrival of the modules with his guests from the Maratakka II, says the construction project has leapt forward. Stap verder in de constructie met aankomst eerste tien modules Op 24 maart bereikte het Refinery Expansion Project (REP) opnieuw een mijlpaal met de aankomst van de eerste tien modules voor de nieuwe raffinaderij. Dit betekent dat we weer een stukje verder in de constructie zijn, zei Algemeen Directeur Marc Waaldijk op de Maratakka II, een motorveerboot van waaruit met genodigden de aankomst van de modules werd gadegeslagen. Tekst / Text: Sherida Asinga Fotos / Photos: Hubert Hermelijn/Media Vision Een module op een multiwheeler. Aankomst eerste module op constructiesite te Tout Lui Faut.

PAGE 6

6 de ponton naar de kade van de Nieuwe Haven, waar ze werden geparkeerd. Nadat alle modules waren uitgeladen, vertrok de Yacht Express. Het schip ging terug naar Itali om de overige veertien modules te halen. Alle tien modules zijn n voor n vanuit de Nieuwe Haven naar Tout Lui Faut gebracht. Via de tijdelijke aanmeersteiger bij het constructieter rein te Tout Lui Faut zijn ze, weer met behulp van multiwheelers, naar het constructieterrein gereden en op hun fundatie geplaatst.All the guests on the Maratakka II stood against the railings to look at the modules on the enormous freighter the Yacht Express. The 30 meter high and 8 meter wide modules were shipped from the Saipem construction yard in Sardinia, Italy. The ship left Italy on 1 March. Natural Resources Minister Jim Hok, who was among the guests on the Maratakka II, emphasized the significance of the new refinery, stating the great impact it would have on the Surinamese economy. REP Project Director Rudolf Elias was equally happy the modules had arrived. Its a great feeling, because it means installation of the modules can commence. The refinery will be completed in 18 months and then we can start producing high quality products. Unloading The Yacht Express had arrived at the mouth of the Suriname River on 20 March, but because of the shallow channel the captain had to wait for a favorable tide before the ship could sail to the Nieuwe Haven Port. The ten modules had been welded to the ship to prevent them from toppling over during the voyage. After arrival they were carefully cut lose. In ten days one module per day all modules were safely Aankomst van de tien modules op het schip Yacht Express.

PAGE 7

7 Op dinsdag 9 april zijn ook de twee zwaarste fabrieksonderdelen, de hydrocracker reactor (805 ton) en de vacumtoren (150 ton) in Suriname gearriveerd. De reactor is intussen met speciale hijskranen verticaal op zijn fundatie geplaatst op het constructieterrein. Met een eigen gewicht van 805 ton is de reactor het zwaarste fabrieksonderdeel. Met zijn 41 meter torent hij momenteel ook uit boven alle andere equipment op het terrein. De reactor maakt deel uit van de die voornamelijk premiumdiesel zal gaan maken. De vacumtoren zal zorgen voor voeding van de unloaded. A multi-wheeler, a flatbed with a lot of wheels, transported the modules from the boat to a pontoon and then on to the wharf where they were parked. After all modules had been unloaded, the Yacht Express returned to Italy to get the remaining 14 modules. The ten modules were transported one by one from Nieuwe Haven to the construction yard at Tout Lui Faut, where multi-wheelers were again used to transport the colossal factory parts to their foundation. Second Ship On Tuesday 9 April, the two heaviest factory parts, the 805 tons weighing hydrocracker and the 150 tons vacuum tower, arrived in Suriname. With the help of special cranes the reactor was placed in upright position on its foundation. It is the heaviest factory part. With its 41 meters, it currently towers above all other equipment in the yard. The reactor is part of the hydrocracker unit that will produce premium diesel. The vacuum tower is the feeder unit for the hydrocracker unit. De verschillende constructiewerkzaamheden zijn in volle gang. Naar verwachting wordt de piek bereikt in het laatste kwartaal van 2013. Vanaf mei 2013 moeten nog ongeveer 100 betonpalen worden geheid door MNO Vervat. Deze subcontractor heeft ook de wegen op het constructieterrein aangelegd, waarover regelmatig zwaar materieel vervoerd wordt. Bouwbedrijf Kiesel is bezig met het elektriciteitsonderstation en alle elf nieuwe opslagtanks van CB&I zijn in aanbouw. Ballast Nedam Infra Suriname werkt aan de betonfundaties waarop alle equipment en materialen moeten worden geplaatst. Op het constructieterrein werken momenteel zeshonderd personen, van wie er honderd uit het buitenland komen. Langzaam maar zeker krijgt de nieuwe raffinaderij vorm. Het wachten is nu op de overige veertien modules uit Itali. Die worden eind juni in Suriname verwacht. Peak Construction is progressing, with a peak expected in the final quarter of 2013. MNO Vervats pile driving project has some 100 concrete piles to go as of May 2013. The subcontractor has also constructed the roads on the construction yard for the transport of heavy equipment. Construction firm Kiesel is busy constructing an electricity substation while CB&I completes the 11 storage tanks. Ballast Nedam Infra Suriname constructs the concrete foundations for equipment and material. Some 600 people, 100 foreigners, are working in the construction yard. The new factory is slowly taking shape. The remaining 14 modules, which are expected to arrive by end June, will complete the project.

PAGE 8

8 Tijdens deze bijeenkomst worden betrokken over heidsinstituten genformeerd over onder andere de werkprogrammas van de operators zodat zij hun organisaties eventueel kunnen aanpassen voor een efficinte dienstverlening en op hun beurt konden deze instituten de operators informeren wat zij kunnen om de dienstverlening vlotter te laten verlopen. Deze samenwerking moet leiden tot meer efficintie en kostenbesparing. Er werd altijd al gecommuniceerd tussen de bedrijven, maar niet structureel. Het was voor Staatsolie dan lastig om informatie af te staan zonder dat er mogelijk inbreuk wordt gepleegd of de confidentialiteit tussen partijen. Oliemaatschappijen zullen hun concurrentiepositie namelijk nooit uit handen geven, verduidelijkt Marny DaalVogelland, manager Petroleum Contracts. Staatsolie, Apache, Inpex, Kosmos, Murphy Oil, Petronas en Tullow Oil hebben deelgenomen aan Staatsolie neemt initiatief voor OPERA TORS FORUMTekst & Foto/ Text & Photo: Vernon TexelEen groeiend aantal buitenlandse oliemaatschappijen voert offshore activiteiten uit in Suriname. Om de onderlinge relaties tussen de bedrijven te structureren, heeft Staatsolie op 5 april het eerste Operators Forum georganiseerd. Vertegenwoordigers van de maatschappijen hebben informatie uitgewisseld en mogelijke samenwerkingsgebieden gedentificeerd.

PAGE 9

9 het eerste Operators Forum. Vertegenwoordigers van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) en het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) waren als gast aanwezig. MAS omdat die verantwoordelijk is voor alle activiteiten op het water en NIMOS als centraal punt bij milieustudies. Sedert de vondst in de Zaedyus-put voor de kust van FransGuyana is de belangstelling voor het Guyana-Surinamebekken volgens Daal-Vogelland nog verder toegenomen. Dit gebied voor de kust van Guyana, Suriname en een gedeelte van FransGuyana heeft namelijk sterke overeenkomsten met olierijke West-Afrika. Vroeger werden deze gebieden overgeslagen omdat het gemakkelijker was om elders olie te vinden, legt zij uit. De afgelopen vijf tot zeven jaar zijn er succesvolle exploraties geweest in vooral West-Afrika. Vorig jaar zijn er 3D-onderzoeken gedaan in de offshore blokken 42, 45 en 47. Op basis van de interpretaties zal worden besloten of er meer putten geboord zullen worden van 2015 tot 2017. In 2013 zal in totaal 11.400 kilometer aan 2Den 3.600 vierkante kilometer aan 3D-data worden vergaard in offshore Suriname. Mogelijk gaan er nog nieuwe maatschappijen aan de slag, want de internationale biedronde die op 28 januari in Trinidad is gelanceerd, loopt tot en met 26 juli .Resultaten Operators ForumVeiligheid, gezondheid en milieu zijn tijdens het Operators Forum gedentificeerd als gezamenlijke aandachtsgebieden. Daarnaast willen de maatschappijen hun werkprogrammas op elkaar afstemmen zodat om kosten te besparen bij de uitvoering van seismische onderzoeken en de boring van exploratieputten. Het is de bedoeling om het Operators Forum tenminste n keer per jaar te houden. Volgend jaar zal op de agenda staan, l het baggerproject van de MAS, belastingen, werkver gunningen en samenwerkingsmogelijkheden bij oil spills. A growing number of foreign oil companies is operational in offshore Suriname. In order to structure relations between the companies, Staatsolie held the first Operators Forum on April 5. Company representatives exchanged data and have identified possible areas of cooperation. At the meeting, government institutions were informed on the operators work programs so that they could ready their organization for more efficient service towards the foreigners. In turn, the government institutions informed the operators on what they should do to get a better service. The cooperation aims at more efficiency and saving cost. There has always been some form of communication between the companies, but it was not structural. Staatsolie was always in a difficult situation whether or not to pass on data the nature of which could violate confidentiality between parties. Oil companies will never surrender their competitive position, Marny DaalVogelland, manager Petroleum Contracts explains. Staatsolie, Apache, Inpex, Kosmos, Murphy Oil, Petronas and Tullow Oil participated in the first Operators Forum. Representatives of the Maritime Authority Suriname (MAS) and the National Institute for Environment and Development (NIMOS) were guests. Both organizations are important partners for the foreign operators: MAS, because it is in charge of all maritime operations and NIMOS for environmental studies. Growing Interest Ever since the Zaedyus well find off the coast of French Guiana, interest in the Guyana-Suriname basin has increased further, Daal-Vogelland says. The area off the coasts of Guyana, Suriname and part of French Giuana shows strong resemblance with oil-rich West Africa. Before, people would ignore us, because it was easier finding oil somewhere else. In the past five to seven years, there have been very successful finds in mainly West Africa. Last year, 3D seismic surveys have been conducted in offshore blocks 42, 45 and 47. Based on interpretation of the data a decision will be taken whether wells will be drilled from 2015 through 2017. The total amount of data collected in offshore Suriname in 2013 will be 11,400 kilometer in 2D and 3,600 sq. kilometer in 3D. It is possible that new companies are added to the group because the bidding round started in Trinidad on 28 January will continue through 26 July. Results Operators Forum The Operators Forum identified safety, health and environment as common focus. The companies have expressed the wish to match their work programs in order to save expenses in carrying out seismic surveys and more drilling exploration wells. Parties intend to hold the Operators Forum at least once a year. For next year the agenda tops the MAS dredging project, taxes, work permits and cooperation in case of spills. Staatsolie Inititates Operators Forum Vertegenwoordigers van oliemaatschappijen die actief zijn in offshore Suriname hebben deelgenomen aan het Operators Forum. Representatives of oil companies operated in Offshore Suriname participated in the

PAGE 10

10 Staatsolie Nieuws No. 1 2013 FOCUS OP NIEUWE RAFFINADERIJ TIJDENS AGRO-, MADE IN SURINAMEEN ICT -BEURS 2013Tijdens de beurs, van 26 tot 30 april, was er continu aanloop van genteresseerden. Zij lieten zich informeren over de exploratieen productiewerkzaamheden in de diverse werkgebieden van Staatsolie. De meeste belangstelling ging uit naar het Refinery Expansion Project (REP). De constructie van de nieuwe raffinaderij is in volle gang, dus lag het voor de hand om de focus hierop te leggen en de bezoekers een beeld te geven van alles wat er nu op het project gebeurt, zegt Sherida Asinga, PR/CR Officer. Op twee schermen vertoonde Staatsolie een filmpje over de bouw van de modules in Itali, de verscheping uit Itali en de aankomst van de eerste tien modules in Suriname. Posters gaven de bezoekers een beeld van de andere werkzaamheden aan dit project, zoals de bouw van de tanks en de fundatie, de diverse laswerkzaamheden, het rechtzetten van de betonnen palen en de bouw van het substation. Op de openingsdag is de stand bezocht door vicepresident Robert Ameerali, enkele ministers en de nieuwe Indiase ambassadrice Subhashini Murugesan. Tijdens de rondleiding bekeken zij een miniatuurversie van een module van de nieuwe raffinaderij. Ook dit jaar was de Staatsoliestand een van de blikvangers tijdens de Agro-, Made in Surinameen ICT -beurs op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. T ijdens de zesde editie van dit veelzijdige evenement bleek de geel-zwarte aankleding met grote Staatsolieparaplus aantrekkelijk voor veel bezoekers. Een bezoeker wilde de ruwe Saramacca Crude zien. Tekst / Text: Kevin van Brussel Fotos / Photos: Hubert Hermelijn

PAGE 11

11 Focus on New Refinery in Three-in-one Fair 2013The Staatsolie stand at the Agro, Made in Suriname and ICT Fair was again one of the attention getters. Decorated with large yellow and black umbrellas, the stand made an attractive spot for many visitors. The fair, held from 26 through 30 April, had a constant flow of visitors who wanted to be informed on exploration and production operations in the various Staatsolie locations. Most questions were about the Refinery Expansion Project (REP). Construction of the new refinery is well underway, so it is more than natural that we would focus on this project and inform the public on the operations, says Sherida Asinga, PR/CR Officer. Two large screens showed a Staatsolie documentary on the construction of the modules in Italy and the arrival of the first ten modules in Suriname. Posters presented visitors with a view on other activities linked to the project, such as the construction of storage tanks and the foundation, the several welding operations, preparing concrete piles and the construction of a substation. On opening day, VP Robert Ameerali, several cabinet Ministers and the new Indian Ambassador Subhashini Murugesan honored the stand with a visit. During the tour they were shown a miniature module of the new refinery. Ook de quiz kreeg veel aandacht.

PAGE 12

12 Tekst / Text: Vernon Texel Foto / Photo: Ranu Abhelakh Op 26 april tekenden Petroliam Nasional Berhad (Petronas) en Staatsolie een productiedelingscontract voor Blok 52. Voortbordurend op de woor den van Abdullah, ziet Staatsolie-directeur Marc Waaldijk de toekomst optimistisch tegemoet. Staatsolie is vol vertrouwen dat in 2014 de exploratieactiviteiten die nu worden ondernomen, zullen leiden tot het vinden van een commer cieel winbare hoeveelheid olie en gas in ons offshore gebied. Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen die namens de Surinaamse regering aanwezig was bij de ondertekening, onderstreepte het belang van deze samenwerking. Abdullah markeert de samenwerking als een nieuwe mijlpaal. Zelf zijn wij ook een nationale oliemaatschappij en wij begrijpen de gevoelens en verwachtingen die bij Staatsolie leven. Onze samenwerking is daarom gestoeld op het winwinprincipe. De relatie met Petronas dateert al vanaf 1998. Toen verleende de Aziatische oliegigant technische assistentie aan Staatsolie. Speciaal hiervoor was een functionaris enige tijd in Suriname gestationeerd. Die heeft tijdens zijn verblijf in Suriname gepleit voor het aangaan van formele relaties tussen de twee oliemaatschappijen, gezien de potentie van de Surinaamse aardoliesector. We zijn al in verschillende landen operationeel en hopen Suriname spoedig aan het lijstje te kunnen toevoegen, benadrukt Abdullah. Hij verzekert dat Petronas op verantwoorde wijze zal omgaan met de werkzaamheden die haar zijn toevertrouwd. ContractinhoudAlle kosten die worden gemaakt in de exploratiefase, zijn voor rekening van Petronas en worden pas terugbetaald als deze maatschappij een commercile ontdekking doet en deze ook in productie brengt. Staatsolie heeft de optie om in de ontwikkelingsen productiefasen te participeren met 20 procent. De exploratieperiode is opgedeeld in twee fasen. De werkzaamheden in de eerste fase, die drie jaren zal duren, bestaan onder meer uit het vergaren van 3D-seismische gegevens (ongeveer 1000 vierkante kilometer) en het boren van minimaal n exploratieput. Blok 52, met een oppervlakte van ongeveer 4.750 vierkante kilometer, ligt circa 100 kilometer van onze kust. Met de ondertekening van deze overeenkomst is opnieuw een stap voorwaarts gezet in het streven van Staatsolie om de petroleumindustrie in Suriname op een hoger niveau te brengen, aldus Waaldijk. Suriname Deserves More Exploration OperationsRecent studies of sedimentary deposits in offshore Suriname create ample enthusiasm for commercially recoverable oil finds. Suriname therefore deserves more exploration operations, says Effendy Cheng Abdullah, Chief Executive Officer Explorations and vice president of Malaysian oil company Petronas. Staatsolie and Petroliam Nasional Berhad (Petronas) signed a production sharing contract for Block 52 on 26 April. In line with Abdullahs words, Staatsolie CEO, Marc Waaldijk, looks optimistically towards the future. Staatsolie is confident that current offshore explorations will yield a commercially recoverable oil and gas find in 2014. Minister Jim Hok of Natural Resources, who represented the Surinamese government at the signing ceremony, underscored the significance of the partnership. Win-win Principle Abdullah emphasized that the partnership marks a milestone in the relations. We are also a national oil company, so we fully understand the feelings and expectations of Staatsolie. Our cooperation is therefore based on a win-win principle. Relations with Petronas go back to 1998, when the Asian giant provided technical assistance to Staatsolie. The company even had a special envoy stationed in Suriname back then, who had argued in favor of formal relations between the two oil companies, considering the potential of the Surinamese oil sector. We are operational in several countries around the world and we hope to add Suriname to the list soon, Abdullah emphasized. He guaranteed that Petronas will be a reliable partner in carrying out the assigned tasks. Contract All cost made during the exploration phase will be covered by Petronas and will only be due upon a commercial find if the Malaysians decide to put this in production. Staatsolie may then opt for a 20 percent stake in the development and production phase. The exploration phase is divided in two parts. The first part, which will span three years includes collecting 3D seismic data (in a 1,000 sq. kilometers area) and drilling at least one exploration well. Block 52, which covers 4,750 sq. kilometers, is located at approximately 100 kilometers off the coast. With the signing of the agreement Staatsolie has taken steps forward to lift the petroleum industry in Suriname to a higher level, Waaldijk says. Petronas is opgericht in 1974 en is actief in de olie-industrie in onder meer 22 landen. Het bedrijf heeft een reserve van 27 miljard barrels en een dagproductie van ruim 1 miljoen barrels per dag. Met de komst van Petronas zijn er nu zes operators actief in het offshore gebied van Suriname. Het Maleisische bedrijf is het eerste staatsbedrijf waarmee Staatsolie een Productiedelingsovereenkomst heeft ondertekend. Petronas was founded in 1974 and is active in the oil industry in 22 countries. The company has reserves of 27 billion barrels of oil and a day production of close to 1 million barrels. There are now six operators active in offshore Suriname, including Petronas. The Malaysian company is the first state-owned company to sign a production sharing contract with Staatsolie. Surinameverdient meerexploratieactiviteiten Recente studies van de sedimentaire afzettingen in offshore Suriname geven genoeg optimisme over het vinden van commercieel winbare olievoorraden. Suriname verdient daarom meer exploratieactiviteiten dan die nu gaande zijn, concludeert Effendy Cheng Abdullah, Chief Executive Officer Explorations en vicepresident van de Maleisische oliemaatschappij Petronas.Vanuit links (from left): Effendy Cheng Abdullah, Marc Waaldijk en Jim Hok.

PAGE 13

13 Exploration Operations in Uitkijk-SouthNow that exploration in Uitkijk-North has proven the presence of oil, Paradise Oil Company (POC) is continuing its surveys in Uitkijk-South. The data from the Uitkijk-North exploration shows that there is a possibility the oil might have moved further south, Patrick Brunings, Operations Manager says. Since the fourth quarter of 2012, the exploration program has been continued in the southern part of Uitkijk. Data from the Uitkijk-North drilling program, started in 2007, show that the block, which borders the Tambaredjo oilfield, contains oil. The results so far are very encouraging, so the POC team has set itself to drafting a detailed development program to get a clear picture of the cost for developing the Uitkijk field. This will help in determining more accurate figures for the economic feasibility. Additional drilling will take place in Uitkijk-North to determine the borders, the size of the reserves and to obtain more technical data for further development of the field. Initial calculations have estimated some four million barrels of oil. The team is now looking towards the south of this block for more oil. Uitkijk-South Uitkijk-South is the area to the south of the Oostwestverbinding (a coastal highway). The block is bordered by the Vijfde Rijweg in the east and the Saramacca River in the west. Between end 2012 and the first quarter of 2013, three wells have been drilled. The programs objective is to map the geology of the area and to determine whether oil has indeed traveled from the north to the south. It was quite a virgin area when we came and the so-called wild wells were drilled based on general concepts. With the geological data from the exploration wells, we now have a better view of the area, says Brunings. The data has thrown new light on continuation of certain geological layers as well as the characteristics and orientation of certain underground faults in the area. Currently, geologists are making a closer study of the data. Initial geological analyses show that it is most unlikely that a recoverable oil find will be made. The area is not very favorable and the risks, in case of further exploration, are very great. The next phase will be based on data acquired after a final assessment and from new data in bordering areas. Traces of Oil Initially, the plans called for the drilling of four wells, but the fourth was cancelled after acquisition of the data. One of the wells revealed traces of oil, while the two others were dry. The lucky well was initially designated to serve as a water well for the local community, but now that oil has been found in several layers, it would be very irresponsible to hold on to that plan. Consult The biggest challenge in the Uitkijk-South program is that drilling has been done on private land. Before the start of the operations, POC consulted with the land owners and local authorities (administrators). Weve had a rather good cooperation with stakeholders, owing to support by several departments in Staatsolie, a content Brunings says. The Trinidadian firm Sadhna carried out the drilling, which was fortunately free of accidents. Uit de data van het Uitkijk-Noordboorprogramma dat in 2007 is gestart, blijkt dat er olie voorkomt in dit blok. Dit blok ligt dichtbij het Tambaredjo-olieveld. De resultaten zijn bemoedigend en er wordt nu een gedetailleerd ontwikkelingsplan uitgewerkt waardoor de investeringskosten voor de mogelijke ontwikkeling van Uitkijk accuraat in beeld wordt gebracht. Hierdoor kan de economische haalbaar heid nauwkeuriger worden bepaald. In UikijkNoord zullen er aanvullende boringen plaatsvinden om onder andere de grenzen nauwgezet vast te stellen, de grootte van winbare reserves scherp te bepalen en meer reservoirtechnische gegevens te verkrijgen voor het ontwikkelen van Uitkijk-Noord. Volgens de huidige calculaties gaat het om oliereserves van ongeveer vier miljoen barrels. Naast de olievoorkomens in Uitkijk-Noord, wordt er nu ook gekeken naar het zuiden van dit blok.Met Uitkijk-Zuid wordt het gebied ten zuiden van de Oostwestverbinding bedoeld. Het concessieblok grenst in het oosten aan de Vijfde Rijweg en in het westen aanj de Saramaccarivier. Vanaf eind 2012 tot en met het eerste kwartaal 2013 zijn er drie putten geboord. Het doel van dit programma is om de geologie van dit gebied beter in kaart te brengen en om vast te stellen of de olie daadwerkelijk vanuit het noorden naar het zuiden is gemigreerd. Het gebied was maagdelijk te noemen en de zogenaamde wilde putten zijn op basis van algemene concepten geplaatst. Met de geologische data die uit de exploratieputten is verkregen is het geologische beeld veel beter en duidelijker geworden, zegt Brunings. Zo is er meer bekend over de voortzetting van bepaalde geologische lagen en is er ook meer inzicht gekregen over het karakter en de orintatie van bepaalde ondergrondse breuken in het gebied. De geologen zijn de informatie verder aan het bestuderen. Uit voorlopige geologische analyses blijkt dat de kans om winbare olie te vinden klein is. Het gebied is dus minder gunstig en de risicos zijn te groot om direct verder te exploreren. Aan de hand van de finale evaluatie maar ook van nieuwe gegevens van de omringende gebieden, zal het vervolgtraject bepaald worden.OliesporenAanvankelijk zouden er vier putten worden geboord, maar op basis van de nieuwe geologische data is besloten de vierde (optionele) put niet meer te boren. In n van de drie putten zijn er subtiele oliesporen aangetroffen, terwijl de twee anderen geen oliesporen toonden. De put waarin de foliesporen zijn aangetroffen zou aanvankelijk, na enkele aanpassingen, dienst doen als waterput voor de lokale gemeenschap. Nu op diverse diepten oliesporen zijn gevonden, is het onverantwoord om de bron als drinkwatervoorziening te gebruiken. Dit is niet bevorderlijk voor de gezondheid van de mens.De grootste uitdaging van het boorprogramma in Uitkijk-Zuid is dat de putten op terreinen van derden zijn geboord. Voor de start van het programma is er voldoende overleg geweest met de eigenaren van de percelen en met lokale autoriteiten zoals de bestuursopzichters. Deze samenwerking met de stakeholders is nagenoeg vlekkeloos verlopen mede dankzij de ondersteuning van diverse afdelingen binnen Staatsolie, concludeert Brunings tevreden. De booractiviteiten zijn door het Trinidadiaans bedrijf Sadhna uitgevoerd en zonder incidenten verlopen. Nadat tijdens exploratieactiviteiten olie in Uitkijk-Noord is aangetoond, zet Paradise Oil Company (POC) de zoektocht voort in Uitkijk-Zuid. De studies van het Uitkijk-Noordexploratieprogramma hebben uitgewezen dat de mogelijkheid bestaat dat de olie verder is gemigreerd naar het zuiden, zegt Patrick Brunings, Operations Manager. Vanaf het vierde kwartaal van 2012 is het exploratieprogramma voortgezet in het zuiden van Uitkijk.Tekst / Text: Nancy Lodik Foto / Photo: POC POC-manager Patrick Brunings informeert stakeholders over het project. POC manager Patrick Brunings informs Exploratieactiviteiten in Uitkijk-Zuid

PAGE 14

14 Het succes bleef niet uit; Toelsie studeerde als eerste Staatsoliemedewerker af aan de masteropleiding Petroleum Geologie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Staatsolie heeft voor deze opleiding, die in februari 2010 is gestart, ruim US$ 1 miljoen beschikbaar gesteld. Twaalf studenten, van wie elf werkzaam bij Staatsolie, begonnen in dat jaar met de studie. In oktober 2012 is een tweede groep van twaalf studenten begonnen. Onder hen zijn er negen Staatsoliemedewerkers. Het voor deel is dat je de studie gewoon in Suriname kunt volgen, zegt Toelsie. De groep is wel een weekend naar Trinidad geweest voor de bezichtiging van outcrops: structuren die aan de oppervlakte zichtbaar zijn en die een beeld geven van gesteenten onder de grond. In haar afstudeerthesis Impact of Depositional Environment on Vertical Reservoir Sand Distribution: A proposal for improved Sand Control Design, richt Toelsie zich vooral op de invloed van zandafzettingen op de afwerking van oliebronnen. Haar onderzoek is gebaseerd op geologische en well log-interpretaties en korrelgrootteverdelinganalyse van de reser voirzanden in het Tambaredjoveld van Staatsolie. De drie actieve olieproducerende velden liggen in de kustvlakte in het district Saramacca. Bij de productie van olie kan zand meekomen. Als dat wordt meegeproduceerd kunnen de productiefaciliteiten beschadigd raken, met productieverliezen tot gevolg. Om de productie van zand tegen te houden moeten de putten met een bepaald filtersysteem (well screen and gravel pack completion) worden afgewerkt. Screen and gravelpack completion wordt bij Staatsolie Sometimes I Studied Simultaneously with My Son Sharmila Toelsie, Master in Petroleum GeologySharmila Toelsie, Sr. Production Engineer at the Production Engineering Department, may proudly carry the title of Master of Science in Petroleum Geology as of 16 April. Although she has been studying in the past two and a half years, her family life and her work continued as normal. Sometimes my son and I were studying simultaneously. Her motto: If you want to achieve, you have to sacrifice. And achieving she did; Toelsie is the first Staatsolie employee to graduate from the master course in Petroleum Geology at the Anton de Kom University of Suriname. Staatsolie has allocated US$1 million for the course that started in February 2010. Twelve students, 11 from Staatsolie, enrolled in the course In October 2012, a second group of 12 students enrolled, nine of whom are Staatsolie employees. The practical side to this study is that it can be done here in Suriname, Toelsie says, although the group did travel to Trinidad once over a weekend to study outcrops: rocky structures that stand above the surface and provide a view of the rock which might be expected under the surface. Ik moest op sommige momenten tegelijk met mijn zoon studerenSharmila Toelsie is Master in Petroleum Geologie Sharmila T oelsie, Sr. Produc tion Engineer op de af deling Pro duction En gineering, mag zich vanaf 16 april Master of Science in Petroleum Geo logie noemen. Naast haar studie gingen de afgelopen jaren ook haar werk en gezinsleven nor maal door. Waar no dig moest ik op sommige mo men ten samen met mijn zoon studeren, omdat dat de enige manier was waarop ik hem met zijn huiswerk en re petities kon begeleiden. Als je iets wilt be reiken moet je ook inleveren, is haar devies.Tekst / Text: Vernon Texel Foto / Photo: Richenel Coulor

PAGE 15

15 standaard toegepast. Maar er zijn ook andere methoden om een bron te completeren of af te werken: namelijk zonder gravel maar wel mt een screen, benadrukt Toelsie in haar afstudeeronderzoek. Om het filtersysteem te bepalen, maakt Staatsolie gebruik van bestaande richtlijnen en korrelgrootte-analyse van boorgatwandmonsters ( Side Wall Core ). Dit proces wordt Sand Control Design (SCD) genoemd. Om zo min mogelijk tijd te verliezen en ongewenste calamiteiten te voorkomen, moet een put zo snel mogelijk worden afgewerkt. Voor de afwerking van een put, zijn de toepassingsmogelijkheden van bestaande brondata, die de geologen ook gebruiken voor hun studies, onderzocht voor het afleiden van een SCD naast de gebruikelijke procedures. Hiervoor zijn 512 boorgatmonsters van 76 putten in het Tambaredjoveld geanalyseerd. Ook heeft Toelsie bestaande rapporten van geologische studies bestudeerd voor een overzicht van de afzettingsmilieus van de T-zanden en interpretaties van boor gatmetingen waarvan de verticale kor relgrootteverdelingen zijn afgeleid. De afzettingsmilieus geven de afzettingspatronen weer van de reservoirzanden. De oliehoudende reservoir-T-zanden hebben complexe afzettingsmilieus gehad, die variren van afzettingen van de riviertot nabij de kust in het Tambaredjoveld. Uit mijn onderzoek blijkt dan ook dat de boorgatinformaties (well logs) hierdoor, niet direct toegepast kunnen worden voor het afleiden van een SCD en zo een betere afwerkingsmethode van de put. We moeten dus gebruik blijven maken van de resultaten van de korrelgrootte-analyse van boorgatwandmonsters. Hierbij moeten we zeker rekening houden met de kwaliteit en de kwantiteit van de beschikbare zandmonsters, concludeert Toelsie. Staatsolie heeft besloten de Masteropleiding Petroleum Geologie te financieren, omdat het bedrijf gelooft in goed opgeleid lokaal kader in de aardolie-industrie. Medewerkers krijgen alle ruimte om onder werktijd en tijdens studiever lof colleges bij te wonen. De studenten volgen elf verplichte vakken en doen bij de afronding van hun studie een eigen wetenschappelijk en praktisch thesisonderzoek naar vraagstellingen binnen Staatsolie. De opleiding is een geaccrediteerde cursus aan de studierichting Delfstof Productie van de Technologische Faculteit aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De lessen worden verzorgd door topdeskundigen uit de Nederlandse petroleumindustrie. Momenteel wordt er Surinaams onder wijskader getraind om in de toekomst over te nemen. Sand depositions In her thesis Impact of Depositional Environment on Vertical Reservoir Sand Distribution: A proposal for improved Sand Control Design, Toelsie focused mainly on the effect that sand depositions can have on well completion. Her research is based on geological and well log interpretations and particles size distribution analysis in reservoir sand layers in the Tambaredjo oil field. Staatsolies three actively producing oil fields are located in the coastal area of the District of Saramacca. Sand is likely to be added to the production process. If there is sand in the production process it might damage production facilities resulting in production losses. To prevent sand from being pumped up, wells have to be equipped with a filtering system (the so-called well screen and gravel pack completion). Screen and gravel pack completion is standard at Staatsolie. There are other methods, though, for well completion without the use of gravel: the well screen method, Toelsie emphasizes in her thesis. Complexity To decide on the filtering system, Staatsolie uses certain guidelines and particle size analysis of Side Wall Core (SWC) samples, the Sand Control Design (SCD) process. In order to save time and to prevent unwanted calamities, well completion must be swift. For well completion, the application of existing well data, used by geologists for their studies, have been researched to determine an SCD in addition to the usual procedures. To this goal, 512 well data from 76 wells in the Tambaredjo field have been analyzed. Toelsie also studied existing reports of geological studies to get a view on the depositional environment of the T-sands and interpretations of core samples from which the vertical particle size distribution has been derived. The depositional environments tell us how the T-sands have been deposited. Oil bearing reservoir T-sands consist of complex depositional environments, which vary from river to near the coast in the Tambaredjo field. My research shows that well logs cannot be applied immediately to determine an SCD and thus better well completion. We have to continue using the results from the analysis of the particle size distribution based on SWC sample analysis. The quality and quantity of the available sand samples must be taken into consideration. Background Staatsolie decided to finance the Master course in Petroleum Geology, because the company believes in well-educated local cadre for the oil industry. The company facilitates staffers to attend lectures during work hours or to allow them leave to study. The students have 11 compulsory subjects and at the end of their study they must conduct research on their own project and do practical research on Staatsolie problems. The course is accredited and affiliated to the Technological Faculty, Mineral Production discipline. Lectures are held by top experts from the Dutch petroleum industry. Currently, Surinamese professors are being trained to take over in the future. Well logs zijn boorgatmetingen die informatie opleveren over de sa menstelling van de ondergrond in termen van lithologie of gesteente (dit geeft aan of we te maken heb ben met zandof kleilagen of com binaties ervan of kalklagen en an dere soorten). De metingen geven ook aan welke typen vloeistoffen voorkomen en wat de typische ka rakteristieken zijn van de verschil lende gesteenten. T-zanden: de ondergrond van Suriname bestaat voornamelijk uit opeenvolgende afzettingen van zanden en kleien. Om de verschil lende zanden van elkaar te onder scheiden, worden ze voorzien van namen. De oliehoudende zanden in het Tambaredjoveld worden Tzanden genoemd. Deze zanden bevinden zich op een diepte van tussen de 300 en 500 meter. Well logs are geological data which provide information on the composition of the underground in terms of lithology (it tells us if we are dealing with sand or clay layers or combinations of these, limestone or other types). The samples also show the types of liquids present and the typical characteristics of the various rocks. T-sands: Surinames subsoil consist mainly of consecutive sand and clay layers. To distinguish between the various types of sand a name is attached to them. Oilbearing sands in the Tambaredjo field are called T-sands. These types of sand lie between 300 and 500 meters.

PAGE 16

16 Staatsolie Nieuws No. 1 2013 De gehuldigde medewerkers en hun familieleden zijn op deze bijzondere avond toegesproken door de directieleden Iwan Poerschke en Wim Dwarkasing, voorzitter Lloyd Read van de Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname en commissaris Stanley Marica. Alle sprekers stonden stil bij de belangrijke bijdrage die deze medewerkers hebben geleverd aan de groei en ontwikkeling van Staatsolie. Na de toespraken zijn de jubilarissen gehuldigd middels felicitaties en het ontvangen van presentjes. Erren Verwey is in 1983 in dienst getreden als motorist op de afdeling Transport. Nu, dertig jaar later, gaat hij met pensioen. Hij vond het prettig om bij Staatsolie te werken. Ik heb leuke en minder leuke tijden meegemaakt, maar ik heb het fijn gevonden voor dit bedrijf te werken. Daar ik nu met pensioen ben zal ik me meer focussen op de per soonlijke ontwikkeling van mijn jeugdige kinderen, zegt Verwey, die laatstelijk als Mate I heeft gewerkt op de afdeling Marine Operations & Oil Movement. Lisanne Tujeehut vierde haar 12,5-jarig jubileum. Bedrijfsen persoonlijke groei gaan voor mij hand in hand. Staatsolie heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stabiele factor in de Surinaamse samenleving. En zo heb ik mijn loopbaan ook tot nu toe ervaren. Tujeehut is Sr. Projects Officer op de divisie Finance Administration. Zoals gebruikelijk was er gezorgd voor een heerlijk buffet en bruisend entertainment. Er waren optredens van de dansers van ArtLab, de twee zingende gitaristen van Carter en Rumarlo Lont, winnaar van het Nationaal Scholieren Songfestival 2013. De avond werd feestelijk afgesloten op de tonen van muziekformatie Le Crme. Vijftig medewerkers Fifty Staffers Honored for Loyal ServicesThe yellow and black decoration, combined with the vividly colored paintings and living statutes by artist George Struikelbok created the exact pleasant ambiance for the first awards ceremony for Staatsolie staffers in 2013. On 7 June, 50 colleagues were put in the limelight in the Chamber of Commerce venue. Four staffers received praise for 12.5 years of loyal services, eighteen for 20 years, twelve for being employed 25 years and another twelve for 30 of hard work for the company. Four staffers are retiring. Iwan Poerschke and Wim Dwarkasing of the executive board of directors and Lloyd Read and Stanley Marica, of the Staatsolie Workers Association and Supervisory Board, respectively, addressed the staffers and their families. All speakers paid special attention to the significance of the staffers contribution to Staatsolies growth and development. After the speeches, the honoring ceremony commenced. Erren Verwey started employment in 1983 as motorist for the Transport Department. Now, after 30 years of loyal services, he is retiring. It was an honor for him to work at Staatsolie. Ive been through pleasant moments and some less pleasant, but Ive always enjoyed working for the company. Now that I may retire, I will focus on my young childrens personal development, Verwey says. His last position was Mate I at the Marine Operations & Oil Movement Department. Lisanne Tujeehut celebrated her 12.5 jubilee. The companys and my personal growth happen simultaneously. In the past years, Staatsolie has become a stable factor in the Surinamese society. And that is how I experienced my career so far. Tujeehut is Sr. Projects Officer at the Finance Administration Department. As always, there was delicious food and lively music. Dancers from Art Lab, two singing guitarists Carter and Rumarlo Lont, winner of the National Students Song Festival 2013 entertained the audience. The band Le Crme concluded the evening with the right tunes. Tekst / Text: Geertruida Loseng Fotos / Photos: Media Vision/Intersnap Videokrijgen grani voor hun goede inzet

PAGE 17

17 Gepensioneerde medewerkers (v.n.l.r.): / Retired employees from left: Harold Kartoredjo, Erren Verwey, Rieke Wijngaarde, Paul Morris Jubilarissen met 25 dienstjaren (v.n.l.r.): / Employees with service from left: Deborah Frankel-Leckie, Guillaume Gau Gau, Satiman Darmowiredjo, Franklin Karijo Jubilarissen met 20 dienstjaren (v.n.l.r.): / Employees with twenty years of service from left: Jagdiespersad Harpal, Sudeshsain Gangadien, Anodjsingh Hanoeman, Chandersin Hemradj Jubilarissen met 12,5 dienstjaren (v.n.l.r.): / Employees with twelve and a half years of service from left : Claudine Wardi, Lisanne Tujeehut, Aima Mijland, Sylvana Ching Yong Jubilarissen met 30 dienstjaren (v.n.l.r.): / Employees with thrity years of service from left: Rattanpersad Bindesar, Oswald Bang A Foe, Sabitrie Bisai-Doerga, Chikoer Nandraj

PAGE 18

18 We Are Optimistic about Oil in Weg naar ZeeExploration and evaluation wells drilled from 2008 through 2012 in the Weg naar Zee Central area, have revealed recoverable oil-bearing sand layers. This positive result has encouraged Staatsolie to conduct surveys in the remaining part of the Weg naar Zee area. A new round of test drilling and 2D seismic surveys have been scheduled. Further evaluations by field development divisions must reveal if the oil found so far is commercially recoverable. Only when we have all the data, we can determine a new production field, says August Nelson, Exploration Manager. Continued Exploration Starting April 2013, a number of test drilling operations and 2D seismic surveys will take place in the western part of the Weg naar Zee block to determine the limit of the crude reserves and to find out whether there are similar concentrations. First we will drill three exploration wells to become acquainted with the area. If there is oil, we will drill evaluation wells to determine the exact extent of the reserves. The exploration wells are located in the eastern Wayambo swamp for which we will use swamp Rig 8 and its support equipment. For the 2D seismic survey, data is gathered along nine tracks; small explosions in shallow boreholes create seismic waves which are registered. One of the critical factors in the oil industry are the traps, mainly formed by geological faults. The 2D survey will help us follow faults identified in the Weg naar Zee Central area to identify other faults. This will enable us to Vanaf april 2013 zullen in het westelijke deel van het Weg naar Zeeblok, een aantal proefboringen en een 2D-seismisch onderzoek plaatsvinden. De boringen moeten aantonen wat de grens van de aardolievoorkomens is en of er identieke concentraties zijn. Wij boren eerst drie exploratieputten om het gebied te verkennen. Als blijkt dat er olie aanwezig is, boren we evaluatieputten om de grenzen van de aardolievoorkomens exacter te kunnen bepalen. De exploratieputten liggen in de Oostelijke Wayambozwamp. Voor deze operatie worden de zwampboormachine Rig 8 en ondersteunend materieel ingezet. Tijdens het 2D-seismisch onderzoek worden er langs negen lijnen (tracs) gegevens verzameld; door lichte explosies in ondiepe boorgaten ontstaan seismische golven. Deze bewegingen worden geregistreerd. Een van de kritische factoren in olie is het hebben van traps welke in de geologie voornamelijk door breuken wordt gevormd. Het 2D-seismisch onderzoek zal ons in staat stellen de breuken die in Weg naar Zee Central zijn gedentificeerd ver der te volgen en mogelijk andere breuken te identificeren. Hierdoor kunnen boorlocaties accurater worden vastgesteld. Alle geprojecteerde seismische lijnen bevinden zich in de jonge kustvlakte van Weg naar Zee West. Beide projecten duren tot eind 2013. Hierna worden de verzamelde gegevens geanalyseerd. Vr de start van exploratieactiviteiten in Weg naar Zee West, is er een beperkte milieuen sociale-effectenstudie uitgevoerd, zodat mogelijke negatieve effecten kunnen worden vermeden of verminderd. De voorlopige resultaten van deze studie zijn gepresenteerd aan de lokale gemeenschap en We zijn optimistisch over aardolievoorkomens in Weg naar Zee Tekst / Text: Nancy Lodik Foto / Photo: Exploratie divisieDe exploratieen evaluatieputten die in Weg naar Zee Central van 2008 tot 2012 zijn geboord, hebben produceerbare oliehoudende zandlagen aangetoond. Door dit positieve resultaat wordt de zoektocht over het resterend Weg naar Zeegebied voortgezet: er zullen wederom proefboringen en een 2D-seismisch programma worden uitgevoerd. Verdere evaluaties door divisies verantwoordelijk voor veldontwikkeling, moeten uitwijzen of de aangetroffen olie commercieel winbaar is. Pas wanneer wij dat weten, kunnen we overgaan tot het vaststellen van een nieuw productieveld, zegt August Nelson, Exploration Manager.

PAGE 19

19 autoriteiten. Alle preventieen beheersmaatregelen zijn besproken. De stakeholders waren in de gelegenheid om vragen stellen en eventueel input te geven op de bevindingen van de studie. De reacties op het uitvoeren van het project waren vrij positief en we hebben ook goede feedback van de stakeholders gehad, zegt Nelson. Intussen is de uitgebreide milieuen sociale-effectenstudie in de afrondende fase. OptimistischWe zijn optimistisch, omdat er vanwege de hoeveelheid data en de analyses een grote mate van zekerheid is over de olievoorkomens in het hele gebied. Er zijn ongeveer 23 miljoen barrels Stock Tank Oil Initially in Place, STOIIP gedentificeerd; dat is de totale hoeveelheid olie in de grond. Of de olie winbaar is moet nog worden bewezen. Voor wat betreft de voortzetting van de exploratie zal worden nagegaan of de geologische concepten van Weg naar Zee Central zich ook herhalen in andere delen van het blok. De initile indicaties op basis van putten die in december 2012 en eerder zijn geboord duiden in die richting. De exploratieprogrammas in het Weg naar Zeegebied zijn bedoeld om de winbare olievoorraden in kaart te brengen. determine drill locations more accurately. All the projected seismic tracks are located in the jonge kustvlakte of Weg naar Zee West. Both projects run through end 2013. The collected data will then be analyzed. Environmental and Social Impact Studies Before the start of exploration operations in Weg naar Zee West, a limited environmental and social impact study was conducted to prevent or limit likely negative effects. The preliminary results of this study have been presented to the local community and authorities. All prevention and management measures have been discussed. The floor was open to stakeholders to ask questions and to add some input to the findings. Responses were positive and the feedback by the stakeholders was quite good, says Nelson. An extensive environmental and social impact study is close to completion. Optimistic We are optimistic, because the amount of data and the analysis have given us certainty that there are oil reserves in the area. Approximately 23 million barrels Stock Tank Oil Initially in Place, STOIIP have been identified; that is all the oil in the ground. Next is to determine if it is recoverable. Continuation of the exploration will depend on whether the geological concepts of Weg naar Zee Central are repeated in other parts of the block. Initial indications from wells drilled before and in December 2012 might prove that. Exploration programs in the Weg naar Zee area aim at mapping recoverable oil reserves. Transport van Rig 8 via de kust naar het Weg naar Zeegebied ten noorden van de Ringweg.

PAGE 20

20 No Show for Us, We Simply ParticipateCrowds of people lined the streets of Paramaribo to enjoy the annual avondvierdaagse (a carnival-like march) organized by the Bedrijven Vereniging Sport en Spel. Like every year, thousands of people participated in the sports event, which celebrated its 49th edition this year. Among the colorful marchers were the enthusiastic Staatsolie participants. Most groups sported beautiful, brightly-colored costumes. Remarkable, were the scores of individual marchers. Music from brass bands and other musicians created a pleasant ambience for both participants and the public. This years theme was A Healthy Lifestyle Forever. Several groups portrayed their version of the slogan: No smoko mi mati, a o kiri yu (smoking, my friend, will kill you). The group in yellow and black attire, the Staatsolie colors, and the company logo on their shirts, walked the many kilometers in a disciplined manner. No show for us, we simply participate, group leader Luziel Adel of the Corporate Communications Division said. Tekst / Text: Astra Slooten Foto / Photo: Ranu Abhelakh In de straten van Paramaribo stond de mensenmassa te genieten van de jaarlijkse avondvierdaagse van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel. Zoals elk jaar deden duizenden lopers mee aan dit sportieve evenement, dat dit jaar voor de 49ste keer is gehouden. T ussen alle fleurig geklede wandelmarslopers zaten ook de enthousiaste deelnemers van Staatsolie. Wij geven geen show, wij lopen gewoonDe meeste groepen waren gestoken in mooie, felgekleurde kostuums. Opvallend waren ook de vele individuele lopers. De muziek van de brassbands en andere muzikanten verhoogde de stemming onder de vele deelnemers en toeschouwers. De sfeer zat er goed in bij deze avondvierdaagse, met als thema: Een gezonde leefstijl voor altijd. De groepen toonden leuzen rond de slagzin: No smoko mi mati, a o kiri yu (rook niet mijn vriend, je kunt eraan dood gaan). De geel-zwart geklede groep van Staatsolie, met het bedrijfslogo op hun truitjes, legde de vele kilometers gedisciplineerd af. Wij willen geen show geven, we willen gewoon lopen, zegt groepleidster Luziel Adel van de divisie Corporate Communications. BetrokkenheidDe Staatsoliegroep telde veertig lopers. Wilgo Pantea, werkzaam op Business Development, was trots om voor Staatsolie te lopen. De meeste mensen langs de weg kennen het bedrijf en wanneer we langsliepen, kon je duidelijk de waardering voelen. Er doen deze keer meer kinderen mee in de groep, maar ze zijn flink. De drumband heeft ook voor sfeer gezorgd en daar heb ik van genoten. Tijdens de loop voelde ik me niet vermoeid omdat het leuk was. Pas toen ik thuis aankwam voelde ik me moe. Delano Naarden van de afdeling Technical Services & Engineering heeft de loop anders ervaren. Ik was militair, dus ik ben gewend om lange afstanden af te leggen, zegt hij lachend. Mijn hele gezin heeft meegelopen. De groep van Staatsolie deed voor de tweede keer mee aan de avondvierdaagse in Paramaribo. Net als vorig jaar deden de lopers alleen mee op de eerste en de laatste dag. Aan de personeelsvereniging die belast is met de algehele cordinatie, hebben de meeste medewerkers aangegeven dat zij maar twee dagen wilden meelopen. Onder de individuele lopers waren tien collegas die ook waren gesponsord door het bedrijf. Mocht Staatsolie volgend jaar weer meedoen, dan hopen de wandelaars dat meer medewerkers zullen meelopen om zo het bedrijf op een spor tieve manier uit te dragen.

PAGE 21

21 Enkele individuele lopers. Staatsoliegroep tijdens de avondvierdaagse. Involvement There were 40 participants in the Staatsolie group. Wilgo Pantea, from Business Development, was proud to be a member of the group. The public knows the company and you could feel their appreciation for us. We had more children in the group this year, and a small music band, well, just a drum, but it added ambience and I enjoyed it. I wasnt tired, because it was fun. When I arrived home, though, I felt the exhaustion. Delano Naarden of the Technical Services & Engineering Department, had a different experience. I was a soldier, so I am used to walking long distances, he says smiling. My whole family was with me. It was the second time the Staatsolie group participated in the avondvierdaagse. Just like last year, the group only participated on the first and the last day, an explicit which of the staff. There were ten colleagues participating individually, but they were all wearing the company colors. Should Staatsolie participate next year, it is to be hoped that more staff will join the group for a sportsmanship representation of the company.

PAGE 22

22 Ook andere jongeren en bewoners van Latour en omgeving zijn heel erg trots op hun buurtcentrum. Staatsolie Sportfonds en de Stichting Buurtorganisatie Latour (Stibula) hebben gezorgd dat de kinderen en ouderen op een vernieuwd basketbalveld kunnen sporten. Nadat Stibula bij Staatsolie een aanvraag deed voor ondersteuning, is het project voor ruim SRD 200.000 gefinancierd. Naast het basketbalveld zijn ook de kleedkamers en de toilettengroep vernieuwd. Ook is er een extra toilettengroep neergezet. Voor Stibula was een nieuw basketbalveld erg belangrijk. Op de vroegere versleten en verzakte plek van het basketbalveld is een kunstvoetbalveld aangelegd met de ondersteuning van de Suriprofs, de organisatie van profvoetballers met Surinaamse roots in het buitenland. Staatsolie heeft het basketbalveld voor zijn rekening genomen. De renovatie van het complex was dubbel nodig, omdat ook enkele scholen van Latour gebruikmaken van Stibulas sportfaciliteiten, vertelt cordinator Wilgo Koster. Latour is een kinderrijke beurt en om deze kinderen recreatief bezig te houden is accommodatie van belang. We vonden het een goed project en hebben het daarom ondersteund, zegt Mala Ratchasing van het Sportfonds. Dagelijks zijn tussen de 75 en 100 scholieren actief in de sportaccommodatie. Van vier tot zes uur s middags mogen buurtbewoners gratis komen sporten. Bedrijven en andere organisaties kunnen na zes uur s middags tegen een kleine vergoeding gebruikmaken van de faciliteiten. Met deze inkomsten wordt het onderhoud betaald. Speciaal hiervoor is iemand in dienst genomen. Mensen vinden het niet leuk dat ze moeten betalen, want ze gaan er vanuit dat wij het gekregen hebben, legt Koster uit. Wij moeten het complex onderhouden om niet opnieuw te vervallen in de oude situatie, meent Koster. Het belang van het sportcomplex is dat het mensen in beweging houdt. Daarnaast kan er ook talent worden ontdekt en eventueel verder worden ontwikkeld. Stibula heeft grote basketballers, voetballers en toneelspelers voortgebracht, vertelt Koster. Wij geven ze alle ruimte om hun talenten te Als jongere krijg je een heel fijn gevoel om te wonen in een omgeving waar je je kunt vermaken, zegt een trotse Savembio Theme (16). Hij woont in een van de zijwegen van Latour. Mijn vrienden en ik sporten nu met alle plezier want wij hebben een mooi sportcomplex. It Is Great Living in Latour A Beautiful Sports Center Any young person would be delighted living in a residential area where socializing is not an issue, says 16-year-old Savembio Theme proudly. He lives in one of the many byroads in Latour. My friends and I enjoy sports, because we have a beautiful sports complex. Theme is not alone is his assessment; many others, young and old alike, are proud of the community center. Staatsolie and the Stichting Buurtorganisatie Latour (Stibula) have made a completely renovated basketball court possible for the Latour community. Stibula had put in a request at Staatsolie so the company financed the SRD 200,000 project, which also includes new locker rooms and restrooms. The new basketball court is the main attraction for Stibula. The old court has a new function. It was turned into an artificial-turf soccer field with the help of the Suriprofs, an association of professional foreign soccer players of Surinamese descent. Renovating the sports complex was an absolute must, because some schools in Latour use the facilities for their physical exercise classes. Between 75 and 100 students use the complex every day, says coordinator Wilgo Koster. In the afternoons, from 4 to 6, local residents may use the facilities for free. After 6 companies and associations may hire the complex. The proceeds are used for maintenance. People dont like the idea of paying for our facilities because they argue that we got it all for free, Koster explains. But, we have to keep the place in good condition and prevent it to fall into decline again. The significance of the sports complex is that is keeps people Het is fijn om bewoner van Latour te zijn Tekst / Text: Geetruida loseng Foto / Photo: Ranu Abhelakh Een pracht van een sportcentrum

PAGE 23

23 ontdekken. Daarnaast krijgen jongeren die sporten minder ruimte om kattenkwaad uit te halen. En dat vindt Koster heel erg belangrijk voor de buurt. Stibula treft nu voorbereidingen voor de aanleg van een groter voetbalveld. En bij bij het ministerie van Openbare Werken ligt een verzoek om de trens aan de achterzijde te dichten, zodat daar parkeerruimte kan worden gecreerd. Koster kijkt tevreden terug op de samenwerking met Staatsolie. Partijen zijn geduldig met elkaar omgegaan. Het bedrijf heeft rekening gehouden met de beperkte menskracht die wij hadden om het werk af te krijgen. Wij zijn heel blij dat het een goed eindproduct is geworden. Het project is op 17 maart, de 46ste jaardag van Stibula, officieel opgeleverd. De Staatsolie Foundation for Community Development heeft in maart n project opgeleverd. Kathedrale Koorschool Suriname. Verlichting, geluidsinstallatie en isolatie van het muzieklokaal. moving and it helps in discovering talent that could go on to a great future. Stibula has produced big names in basketball, soccer and drama. We give these young people all the room they need to express themselves. It cuts both ways: the sporting youth doesnt have time to do mischief, something that is very important to the neighborhood, Koster says. Stibula is now preparing a larger football field. The organization has put in a request at the Ministry of Public Works for filling the gutter in the back to construct parking lots. Koster is quite content about the partnership with Staatsolie. Parties have been very patient and the company had taken into consideration the limited staff we had to complete the project. We are happy with the final result. The project was completed on 17 March, Stibulas 46th birthday. Sustainable Involvement with the Surinamese Society The Staatsolie Foudation for Community Development completed one project in March. Organization: Kathedrale Koorschool Suriname. Objective of the project: Lighting, sound installation and insulation of the music room. Jongeren van Latour zijn trots op hun vernieuwde basketbalveld.

PAGE 24

24 Samen met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) informeerde Staatsolie de jonge bezoekers met kinder spelen over de beste zorg en woonomgeving voor mens, dier en plant. Toen het ministerie werd benaderd voor deze samenwerking hebben we meteen toegestemd, zegt Shantie Shiamrai, voorlichter van het ministerie. Op het festival geven we kindvriendelijke presentaties over dierenen plantenwelzijn. Behalve welzijn voor de mens, is het ook belangrijk dat kinderen weten hoe ze moeten omgaan met kwalitatieve zorg voor dieren. En dit is een goed moment om het te promoten omdat er een conceptwet dierenwelzijn in voorbereiding is. De kinderen hebben ook gezien welke insecten schadelijk zijn voor planten. Daarnaast hebben ze verschillende planttechnieken gezien. Zelf heb ik dieren thuis en ik verzorg ze heel erg goed. Samen met mijn ouders zorgen we ervoor dat hun woonomgeving schoon is en dat ze op tijd eten en ook naar de dokter gaan. Ik vind het goed dat Staatsolie kinderen op een leuke manier leert hoe ze met dieren moeten omgaan, zegt de 11-jarige Karan Anandbahadoer, vijfdeklasleerlinge van de Shrimaansinghschool. Ook Gail Morsen (8), derdeklasser van de W. Ritfeldschool in Paramaribo vond de Staatsoliestand interessant. Ik vond het leuk te leren hoe ik voor mezelf en anderen moet zorgen. Ik ga wat ik geleerd heb, vertellen aan mijn vriendinnen. Ook ga ik beter letten op mijn huisdieren en de planten van mijn moeder, zodat ze lekker en gezond groeien. Ook de leerkrachten waren ingenomen met de Staatsolieactiviteiten. De informatie die is verstrekt is niet nieuw voor de kinderen, omdat ze die ook op school krijgen. De activiteiten van het Kinderboekenfestival sluiten goed aan op de leerstof, vertelt juffrouw Xaviera Karijodinomo van de Openbare School Lelydorp. De stand van Staatsolie en LVV was drukbezocht. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd invulling te geven aan het thema. We hebben goede feedback gehad, dus blikken we tevreden terug, besluit Staatsolies PR Officer Sharine Silos-Sluer, die de KBF-stand cordineerde. Meer dan 10.000 kinderen van lagere en muloscholen uit stad en district hebben het Kinderboekenfestival (KBF) tussen 26 mei en 1 juni bezocht. Het thema Welzijn is op verschillende creatieve manieren tot uitdrukking gebracht in de verschillende stands. Staatsolie belichtte tijdens het evenement op een kindvriendelijke manier het welzijn van mens, dier en plant. De activiteiten van het Kinderboekenfestival sluiten goed aan op de leerstof The Children Books Fair Connects Perfectly to the CurriculumOver 10,000 primary and junior high students from Paramaribo and surrounding districts were guests at the Children Books Fair (KBF) hosted between 26 May and 1 June. This years theme, Well-being, was presented creatively in the various stands. Staatsolie focused on a childfriendly approach to present well-being of man, animals and plants. Together with the Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Fishery (LVV) Staatsolie informed the young visitors to the stand, through childrens games, about the best care and living conditions for man, animals and plants. When the Ministry was asked to work together on this project, we responded immediately, says Shantie Shiamrai, press officer at LVV. At the fair we held child-friendly presentations on well-being of animals and plants. Children should be made aware that in addition to well-being of man, it is very important to care for animals. The fair is also the right moment to promote the Animal Well-being Bill. Stand workers also showed which insects are harmful to plants and made presentations on various planting techniques. Tekst / Text: Nancy Lodik Fotos / Photos: Ranu Abhelakh

PAGE 25

25 We have pets at home, and I treat them well. My parents and I see to it that their surroundings are clean, that they eat on time and visit the doctor regularly. I like the idea of Staatsolie showing children pleasant manners how to treat animals, says 11-year-old Karan Anandbahadoer, fifth grader at the Shrimaansingh primary school. Gail Morsen (8), third grader at W. Ritfeld primary school in Paramaribo was equally impressed by the Staatsolie stand. I liked learning how I should care for myself and others. From now on, I will also tend to my pets and my mothers plants better, enabling them to grow better and healthier. Teachers too were happy with the Staatsolie activities. The information the children got here is not new to them, because weve already dealt with it in school, so we can conclude that the KBF connects perfectly to the curriculum, says Xaviera Karijodinomo teacher at the Lelydorp Public School. The Staatsolie /LVV stand attracted many visitors. Weve tried our best to make the theme a reality for the children. Weve received very good comments, so I can safely say were content, says Staatsolie PR Officer Sharine Silos-Sluer, in charge of the KBF stand. In de Staatsolie/LVV-stand kregen de jonge bezoekers informatie over plantenzorg. Op een kindvriendelijke manier leerden de kinderen wat de zorg voor een plant en een baby is. Een medewerker van LVV verstrekte informatie over insecten die schadelijk zijn voor planten. Leerlingen maakten kunstbloemen en demonstreer den ook hoe je levende bloemen verzorgt. A few students made artificial flowers and then

PAGE 26

26 Untiring Moespar: Ive Learned How to Work with PeopleLeader of a cultural dance group, on the board of a cultural association, supporter of a soccer team and fulltime Administrative Assistant at the Corporate Communication Division. It seems a little difficult to combine all these qualifications, but Veruschka Moespar-Saimo has no problem with oespar is actief bij de culturele vereniging Indra Maju. Zij leidt de dansgroep en werd in 2012 secretaris van deze vereniging. Moespar is sinds haar jeugdjaren binnen de vereniging. Haar vader was voetballer en haar moeder van 1997 tot 2005 voorzitter. In 1990 kwam de vereniging met het idee te starten met een dansgroep voor meisjes van 11 tot 18 jaar. De meeste meisjes die toen zijn begonnen in de dansgroep waren kinderen van leden. Ik was jarenlang gewoon danseres. De leidster van de groep is op een gegeven moment komen weg te Tekst / Text: Kevin van Brussel Fotos / Photos: Ranu Abhelakh Veruschka Moespar Ik heb geleerd hoe ik moet omgaan met mensen Leidster van een culturele dansgroep, bestuurslid van een culturele vereniging, supporter van een voetbalvereniging n fulltime Administrative Assistant bij de divisie Corporate Communication. Het lijkt moeilijk om al deze hoedanigheden te combineren, maar Veruschka Moespar-Saimo slaagt daar prima in. Zij werkt sinds 2008 bij Staatsolie, waar zij dagelijks bezig is met de afhandeling van donatieaanvragen en de ondersteuning van interne en externe bedrijfsactiviteiten en -evenementen.

PAGE 27

27 that. She has been employed by Staatsolie since 2008 and is in charge of dealing with the administrative paperwork of donation requests and support for internal and external company activities and events. Moespar is an active member of cultural association Indra Maju, an organization she has been with ever since she was very young. Her father was soccer player and her mother chaired the organization from 1997 through 2005. In 1990, the decision was made to form a dance group for girls age 11 to 18. Many of the girls we started with, were the members children. I had been a dancer for years. When we lost the leader of the group, we didnt stop and in 2005 I took charge. In 2006 the previous main committee asked me to chair the Cultural Commission and in 2012, I got the position of secretary on the main committee. The dance group does traditional, classic and semi-modern Javanese dance styles and is often asked for Indra Maju activities, cultural functions at the Indonesian Embassy, weddings, and functions at other associations. This year well be participating in the festivities for Carifesta XI, Moespar says proudly. A height in her career as a dancer was her participation in the Javanese dance version of the Ramayana. I was one of the lead characters. We were trained by the late Mr. Sunardi, a dance guru from Indonesia. Indoor Soccer Next to dancing, indoor soccer is Moespars passion. She is an ardent supporter of the SCV Linco sports association. From 2008 through 2010 she even sat on the board. It all started with a family that wanted to play indoor soccer. In 2005 a new generation in the family breathed new life into the group. Moespar is a valuable asset to the organization: she advises and makes proposals for important decisions. Learning How to Work With People Her activities in both organizations has taught Moespar how to work with people. It taught me what it is to be part of an association and how to work with other people and organizations. When I started working I was neither work-shy nor unsociable, because I was already blessed with the right talents. vallen. De groep is gewoon doorgegaan en ik ben in 2005 leidster te worden. In 2006 heeft het vorige hoofdbestuur mij gevraagd om voorzitter te worden van de commissie Cultuur, welke zich onder andere bezighoudt met cultuurover dracht. De dansgroep richt zich op de traditionele, de klassieke en de semimoderne Javaanse dans en treedt op bij activiteiten van de vereniging, huwelijken, culturele avonden van de Indonesische ambassade en bij activiteiten van andere verenigingen. Wij worden ook vaak gevraagd om op te treden op familiefeesten en huwelijken. Dit jaar participeren wij ook in de activiteiten rondom Carifesta XI, zegt Moespar. Een hoogtepunt in haar car rire als danseres is haar deelname aan de Javaanse dansversie van het Ramayanaverhaal. Ik had de eer om n van de hoofdrollen te vertolken. Dat deed ik onder begeleiding van de heer Sunardi, nu wijlen. Hij was een dansgoeroe uit Indonesi. Behalve dansen is zaalvoetbal ook een passie van Moespar. Ze is een fervente supporter van de sportvereniging SCV Linco. Van 2008 tot en met 2010 was ze bestuurslid van het bestuur van Linco. Het is gestart als een familiegroep die wilde zaalvoetballen. In 2005 heeft een nieuwe generatie van de familie het weer opgepakt. Moespar is een goede ondersteuning van Linco. Zij geeft adviezen en voorstellen bij beslissingen die genomen worden. Moespar geeft aan dat zij, door haar activiteiten binnen beide verenigingen, heeft geleerd hoe ze met mensen moet omgaan. Het heeft mij een beeld gegeven hoe het verenigingsleven eruit ziet en hoe je samenwerkt met andere mensen en organisaties. Toen ik begon te werken, was ik niet werkof mensenschuw, omdat ik die bagage reeds had.

PAGE 28

28 You Create an Entire NetworkI was employed by Fernandes Autohandel from 1980 through 1993, all the while closely following developments at Staatsolie. I was proud to hear how well a Surinamese company was doing and that it was constantly growing. My motivation grew too, so before long I applied for a job. In 1993, Radj Kumar Ramdas entered employment as Mechanic II at the Mechanical Maintenance Department. Ive had some interesting developments in my career, such as the start of the refinery in 1997. That was a true happening. It does good to experience milestones of the company from up close. In the meantime Ramdas has changed job. He is now employed by the Refining & Marketing Directorate as dispatch rider. People tend to underestimate this work, but you have to create an entire network. I go to all kinds of places, government offices, Embassies and international organizations and I like it. Youre not even aware that youre working on your own development: you should be representative and pay attention at how you express yourself in the communication with others. Ramdas plans to start a chicken farm. The plans are all in my head; I just have to work out the details, he says smiling. He likes fishing and hunting in his spare time. Van 1980 tot 1993 werkte ik bij Fernandes Autohandel. De ontwikkelingen bij Staatsolie volgde ik op de voet. Het deed me goed om te horen hoe een Surinaams bedrijf aan het groeien was, ik raakte steeds genspireerder en solliciteerde vrijblijvend bij Staatsolie. In maart 1993 trad in dienst als Monteur II op de afdeling Mechanical Maintenance. Gedurende mijn loopbaan bij Staatsolie heb ik interessante ontwikkelingen meegemaakt zoals de start van de raffinaderij in 1997. Dat was een ware happening. Het doet je altijd goed als je mijlpalen van een bedrijf persoonlijk ervaart. Intussen is Ramdas werkzaam als bode op het directoraat Refining & Marketing. Mensen kunnen dit werk onderschatten, maar je bouwt een heel netwerk op. Zo kom ik onder andere bij diverse overheidskantoren, ambassades en internationale organisaties. Ik heb er veel plezier in. Zonder dat je het door hebt werk je aan jezelf. Je let op je communicatie met anderen en zorgt er steeds ervoor dat je representatief bent. Ramdas is voornemens een kippenkwekerij op te zetten. Ik heb het plan en de opzet in mijn hoofd; alleen moet ik het nog uitwerken, zegt hij lachend. In zijn vrije tijd gaat hij hengelen en jagen. Je bouwt een heel netwerk op Tekst / Text: Nancy Lodik Fotos / Photos: Richenel Coulor/Hubert HermelijnJubilarissenIn augustus 2000 studeerde af aan de Anton De Kom Universiteit van Suriname in de studierichting Delfstof Productie, met Mijnbouw als afstudeerrichting. Uit de mogelijkheden die ze had, koos Aima voor Staatsolie. Zij had het bedrijf al leren kennen tijdens veldbezoeken die deel uitmaakten van de praktijkvakken. Ik heb een studieproject gedaan als onderdeel van mijn B-2 fase en ook mijn afstudeeronderzoek heeft bij Staatsolie plaatsgevonden. Mijland trad in 2000 in dienst als Company Onsite Representative voor het 3D Seismiek Data Acquisitie Project. Als Teamleader Reservoir Engineering werkt Mijland momenteel op de afdeling Reservoir Engineering. In de afgelopen 12,5 jaar heb ik mijn loopbaan als dynamisch ervaren. Ik heb namelijk zes functies bekleed: ik was Company Onsite Representative, Coordinator Wellsite Geology, Petrophysicus, Sr. Petrophysicus, Sr. Reservoir Engineer en nu ben ik Team Leader Reservoir Engineer. Het bekleden van deze functies heeft ertoe geleid dat ik beter en kritischer mijn werkzaamheden uitvoer. Mijland geeft onder andere leiding aan het team van Reservoir Engineers. Ook coacht zij de teamleden en zorgt zij samen met haar team dat de afdelingsdoelen worden gehaald. Mijn job vereist veel denkwerk en de beste aanpak om goede resultaten te boeken. En dat maakt het werk interessant en uitdagend. Hoogtepunten zijn voor Mijland het succesvol afronden van een project of activiteit en het behalen van afdelingsdoelen als hoogtepunten. Dat geeft voldoening en motiveert om verder te gaan. In haar vrije tijd volgt ze sportprogrammas, is ze bezig met haar plantjes en is ze actief bij de Gemeente Beth Shalom, waarvan ze lid is. Ik zit in het kerkbestuur en assisteer ook bij activiteiten van de kerk. Verder ben ik bestuurslid van de Society of Petroleum Engineer-Suriname Section en cordineer ik het trainingsen wedstrijdprogramma van het Staatsolieslagbalteam. Mijn job vereist veel denkwerk en de beste aanpak My Job Requires Much Thinking and the Best ApproachIn August 2000 Aima Mijland graduated from the Anton De Kom University of Suriname, the Mineral Production discipline, majoring in Mining. From the possibilities available to her, she chose to apply for a job at Staatsolie. She was already familiar with the company, having made field trips, which were an integral part of her practical subjects. I did a study project once as part of the B-2 phase of my study and research on my thesis was also done at Staatsolie. Mijland was employed in 2000 as Company Onsite Representative for the 3D Seismic Data Acquisition Project. Currently, Mijland is employed as Team leader Reservoir Engineering at the Reservoir Engineering Department. My career in the past 12.5 years has been very dynamic. Ive been in six positions, to wit Company Onsite Representative, Coordinator Well site Geology, Petrophysicist, Sr. Petro-physicist, Sr. Reservoir Engineer and now I am Team Leader Reservoir Engineer. These positions have made me more critical in my job. Mijland is in charge of the Reservoir Engineers team. She coaches her team and jointly works with it towards achieving departmental goals. My job requires much thinking and the best approach to achieve good results. That makes my work interesting and challenging. Heights in her career are successful completion of a project or activity or achieving departmental goals. That is satisfying and motivates a person to continue. In her spare time Aima watches sports programs, or she is busy with her plants. She is also an active member of the Beth Shalom congregation. Im on the board and I assist in every activity of the church. She is also on the board of the Society of Petroleum Engineers Suriname Section. As a sports woman she coordinates training and tournament of the Staatsolie baseball team. Jubilarians

PAGE 29

29 Je bouwt een heel netwerk op Van 1978 tot en met 1988 was ik werkzaam bij Computech. Ik wilde werken aan mijn persoonlijke groei en besloot te solliciteren bij een aantal bedrijven waaronder Staatsolie. In 1988 begon op de afdeling Marketing & Sales als administratieve kracht. Ik was er zeker van dat ik meer kon dan alleen administratief werk. Ik deed toen het verzoek om op de afdeling Finance te werken. En op deze afdeling ben ik in de functie Accounts Payable Assistant I werkzaam. Tisoer werkt nu 25 jaar bij Staatsolie. Als ik terugblik, ben ik redelijk tevreden. Er zijn prettige en minder prettige momenten geweest. Ik heb interne trainingen gevolgd die mij hebben geholpen mijn werkzaamheden beter te doen. Ze vindt haar job interessant omdat ze met veel dienstverleners in contact treedt die uitbetaald moeten worden. Ik kom in contact met bedrijven van verschillende branches. Het geeft een goed gevoel als ze aangeven dat ze het werken met jou als prettig ervaren. Wat ik ook leuk vind is dat ik soms Hindustaans moet praten als de dienstverleners geen Nederlands spreken. En dat vinden ze ook fijn. Tijdens mijn loopbaan heb ik mijn huis kunnen bouwen. Dat doet mij nog steeds goed. Ik heb veel kunnen realiseren sinds ik bij Staatsolie werkzaam ben. Tisoer heeft nog vier jaren te werken. Ik blijf mijn werk naar behoren doen totdat ik met pensioen ga. In haar vrije tijd is ze bezig met tuinieren, ballonnendecoraties en familiebezoekjes. Ik ben ook sociaal voelend en help waar nodig. Ik heb veel kunnen realiseren sinds ik bij Staatsolie werkzaam ben I Achieved Much Since I Started Working for StaatsolieIve worked for Computech from 1978 through 1988. I had a desire to boost my personal growth, so I decided to apply for a job at a number of companies, including Staatsolie. In 1988 Truus Tisoer started working at the Marketing & Sales Department as administrative assistant. I was certain I could do more than just administrative work, so I put in a request to be transferred to the Finance Department. Now I work as Accounts Payable Assistant I in this department. Tisoer has been employed by Staatsolie for 25 years. Looking back, I must say Im quite content. There have been pleasant and sometimes less pleasant moments. Ive had internal training courses, which have helped me do my job better. Tisoer likes her job because she gets to meet a lot of service providers. I meet all kinds of people from a wide variety of companies and it gives me a very happy feeling when they say they like working with me. I also like speaking Hindustani when the service provider does not speak Dutch. They appreciate that. I have been able to build a house while working here and that gives me a great feeling. I achieved much since I started working for Staatsolie. Tisoer has four years to go until retirement. I will continue doing my work properly until I retire. She likes working in her garden, make balloon decorations and visiting family. Im quite social and I love to help. Mijn vader was werkzaam als wachter bij Staatsolie, vertelt Hij herinnert zich de verhalen die zijn vader hem bijna elke dag vertelde over Staatsolie. Die hebben mij genspireerd om te solliciteren bij Staatsolie: ik wilde deel zijn van de ontwikkelingen. In april 1983 trad hij in dienst in de functie van matroos. Ik heb het bedrijf zien groeien. Alle ontwikkelingen heb ik meegemaakt en dat stemt mij enorm goed. Van 1990 tot en met 1992 was Karijotaroeno waarnemend schipper op de rivierboten 1 en 2 van Staatsolie. We deden toen de Saramaccarivier, het Saramaccakanaal en de Surinamerivier aan. Dat ik deze route mocht bevaren was voor mij een hoogtepunt. Karijotaroeno werkt nu als Faciliteit Operator 1 op de afdeling Crude Treatment TA-58. Dagelijks is hij bezig met het onderhoud en de schoonmaak van diverse faciliteiten en procesinstallaties op de olieverwerkingsplant. Ik vind het aangenaam werken met mijn collegas. Op de werkplek moet sprake zijn van goede communicatie, saamhorigheid en discipline. Hiermee kun je goede resultaten boeken. Ik hanteer altijd het principe ROD, hetgeen betekent Rust, Orde en Discipline! In mijn vrije tijd ga ik met mijn gezin op stap, of ik ga jagen. Verder houd ik van hengelen. Ik ben nu 30 jaar in dienst, bij mijn pensionering over twaalf jaar ga ik me bezighouden met kippenteelt. Rust, Orde en Discipline! Peacefulness, Order and Discipline!My father was a watchman at Staatsolie, Ricardo Karijotaroeno tells us. He still remembers the tales his father used to tell about Staatsolie every day. Those stories were an incentive to me to apply for a job with the company: I wanted to be part of the developments. In April 1983 Ricardo got a job as sailor. Ive seen the company grow. Ive been with every development and that gives me a good feeling. From 1990 through 1992, Karijotaroeno functioned as acting skipper on Staatsolie river barges I and II. Back then, we sailed on the Saramacca River, the Saramacca Canal and the Suriname River. Sailing this route was the height of my career. Karijotaroeno is currently employed as Facility Operator 1 at the TA-58 Crude Treatment Department. His daily tasks are maintenance and cleaning of various facilities and installations on the oil treatment plant. I like working with my colleagues. We need good communication, solidarity and discipline on the work floor, because that is the best way to achieve good results. My principles are Peacefulness, Order and Discipline! My spare time is for my family or hunting. I also like fishing. Ive been employed by the company for 30 years and when I retire in 12 years time, Ill start a chicken farm.

PAGE 30

30 30 Personeelsnieuws/Personnel News(maart/March juni/June 2013) NIEUWE MEDEWERKERS/NEW EMPLOYEES IN MEMORIAM Op 29 april overleed onze gewaardeerde medewerker Chequita Koendanlal-Ramkhelawan (43). Zij werkte vanaf 1 november 2011 als Administratieve Medewerker I op de afdeling Quality van de divisie Health Safety Enviromment Quality (HSEQ). Chiquita hebben wij zowel in de formele als informele sfeer als een zeer zorgzaam, behulpzaam, vrolijk, lief en aardige persoon ervaren zegt Joan Telgt, Acting Environmental Administrator bij HSEQ. Ze beschouwde collegas vaak als haar eigen broers en zusters. Een persoon die veel communiceerde, richtlijnen gaf en afstemde waar nodig. Ze was een sterke vrouw en niet bang om haar visie te delen met anderen. Chiquita was een ideale collega met wie er goed en prettig samengewerkt kon worden. Ze had een open en eerlijke karakter en vooral een luisterend oor voor een ieder. Als zij een dag afwezig was, kon je het gelijk merken. Wij danken haar voor alle ondersteuning die zij gegeven heeft en dat haar ziel in vrede moge rusten. Chequita kwam op 1 februari 1990 in dienst als Administratieve Medewerker III op de afdeling Plantbeheer & Nutsvoorziening. Op 1 september 1993 stapte zij over naar het secretariaat van de divisie Production Operations. Na haar promotie tot Administratieve Medewerker II begon zij vanaf 1 oktober 1995 bij de afdeling Health Safety & Quality. Op 1 januari 2003 kreeg Chiquita een promotie tot Administratieve Medewerker I. Chiquita Koendanlal-Ramkhelawan On 29 April our highly esteemed colleague, Chequita Koendanlal-Ramkhelawan (43), passed away. Since 1 November 2011 she was employed by the Quality Department in the Health Safety Environment Quality (HSEQ) Division as Administrative Assistant I. Chiquita was a very caring, helpful, gay and lovely person, both on and off the job, says co-worker Joan Telgt, Acting Environmental Administrator at HSEQ. She treated her colleagues as her brothers and sisters. She was a person who knew how to communicate, was ready to give guidance and, when necessary, checked if she was still on the same page with her colleagues. She was a strong woman, not afraid of sharing her views with others. Chiquita was an ideal colleague, with whom working was always a pleasure. She had an open and fair character and was always ready to listen to everybody. If she was absent you could notice that at once. We thank her for the support and pray that she may rest in peace. Chequita entered employment with the company on 1 February 1990 as Administrative Assistant III at the Plant Management & Utilities Department. On 1 September 1993 she was transferred to the secretariat of the Production Operations Division. After her promotion to Administrative Assistant II, she moved to the Health Safety & Quality Department on 1 October 1995. On 1 January 2003 Chiquita was promoted to Administrative Assistant I. Jr. Exploration Operations Geologist Exploration 16 maart 2013Maria Tannapaikam Jr. Laboratory Analist Crude Treatment TA-58 1 april 2013Shantusha Troenosemito-DoebarJr. Drilling Engineer Exploration Drilling 1 mei 2013 Niguil Jungerman Jr. Laboratory Analist Crude Treatment TA-58 1 april 2013Winodkumar Bhageloe Project Foreman Exploration Drilling 1 mei 2013Ramperkash PremsoekhHuman Resource Development Assistant Refining Expansion Project 16 mei 2013 Steven Renardus Sr. Advisor Personnel Care Human Resources General 1 mei 2013Sylvana Dankerlui Wellsite Technician Exploration 16 maart 2013 Amitkoemar Jagessar

PAGE 31

31 GEBOREN/BORN NAAM/NAME KIND V AN/CHILD OF AFDELING/DEPARTMENT Rushil Sewnarain Sukul B. Reliability & Maintenance Engineering Vince Mangnoesing R.. Corporate Planning Rithwiek Khedoe R. Tambaredjo NW Chivaro Madirasim A. Calcutta Operations Latifah Eersteling R. Utilities Charr Gravenbeek E./ Henny M. Training & Development / Drilling Dylan Harper D. Health Safety Environment Sinna Tujeehut M. Marketing HUWELIJK/MARRIAGE NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT NAAM PARTNER/NAME PARTNER Eersteling Rou Utilities Doesburg Saffira Persaud O. Heavy Equipment Maintenance Gangadin Roshnie Van Kanten I. Marine Operations & Oil Movement Panka Sandra Narain E. Exploration Rambharos Chandrika Oedietram J. Petrofysics & Special Projects Semail Gracia PROMOTIE/PROMOTION NAAM/NAME FUNCTIE/POSITION AFDELING/DEPARTMENT Redjosentiko J. Head Mechanic Mechanical Maintenance Djosemito S. Technician Field Evaluation Development General Jungerman R. Well Mechanic II Well Servicing & Well Completion Fuzzally A. Well Mechanic II Well Servicing & Well Completion Kromotaroeno R. Well Mechanic II Well Servicing & Well Completion Kasan A. Well Mechanic II Well Servicing & Well Completion Djosemito J. Sr. Technician Petrofysics & Special Projects Scheuer R. Driller II Drilling Pardi R. Adm. Assistant I Plant Security & Personnel Services Saramacca Karimin M. Facility Operator II Calcutta Operations Kasi J. Facility Operator I Calcutta Operations Tedjai S. Adm. Assistant II Production & Development Directorate Nijman N. Sr. E/I Engineer Refining Expansion Project Bisoen W. Sr. E/I Maint. Engineer Maintenance & Reliability Engineering Lynch I. Executive Assistant Business Development Directorate Weidum A. Sr. Industrial Engineer Corporate Planning Pawiroredjo-Yorks Officer Legal Affairs Legal Affairs Frankel-Leckie D. Quality Engineer Quality JUBILARISSEN/JUBILEES NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT JUBILEUMDA TUM/DA TE 12,5 dienstjaren/years Ching Yong S. Petroleum Contracts 1 mei 2013 Godliep G. Engineering & Constructions 1 mei 2013 Mijland A. Petrofysics & Special Projects 1 april 2013 Sporkslede S. Management Information 1 april 2013 Wardi C. Production Operational General 1 april 2013 Woelkens M. Refining Operations 1 juni 2013 20 dienstjaren/years Abdoelrahman W. Drilling 15 juni 2013 Asmowiredjo J. Utilities 3 mei 2013 Berkhuizen J. Mechanical Maintenance 15 juni 2013 Harpal J. Drilling 3 mei 2013 Kalpoe S. Utilities 24 mei 2013 Kasdjo W. Heavy Equipment Maintenance 1 juni 2013 Lemmert H. Maintenance & Reliability Engineering 1 juni 2013 Libretto D. Tambaredjo NW 3 juni 2013 Olf P. Drilling 15 juni 2013 Ramadhin A. Crude Treatment TA-58 1 mei 2013 Wijntuin B. Crude Treatment TA-58 22 juni 2013 25 dienstjaren/years Frankel D. Sales Administration 1 mei 2013 Madari G. Exploration 19 april 2013 Moehamad W. CS & JS Operations 27 april 2013 Niddha B. Field Production Tambaredjo 28 april 2013 Noten L. Personnel Affairs 7 april 2013 Tapoto G. Stores 1 april 2013 Soechit D. Field Production Tambaredjo 1 juni 2013 Somowidjojo I. Managing Directorate 27 juni 2013 Tisoer T. Finance Administration 27 juni 2013 Wirijodikromo J. Utilities 26 jan 2013 Soenda J. Marine Operations & Oil Movement 13 juni 2013 30 dienstjaren/years Biharie D. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 juni 2013 Bindesar R. Field Production Tambaredjo 1 mei 2013 Hanoeman T. Mechanical Maintenance 1 mei 2013 Karijotaroeno R. Crude Treatment TA-58 1 april 2013 Kasandikromo A. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 mei 2013 Pawirodikromo H. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 mei 2013 Soerasemita H. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 mei 2013 UIT DIENST/RESIGNA TION NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT Lenz-Corte P. ICT General Burke R. ICT Infrastructure GEPENSIONEERD/RETIRED NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT Murli S. Refining & Marketing Directorate Hasselbaink V. Mechanical Maintenance Wijngaarde R. Human Resources General Verwey E. Marine Operations & Oil Movement Morris P. Heavy Equipment Maintenance Kartoredjo H. Petrofysics & Special Projects Amatoeloes K. Plant Security & Personnel Services Tout Lui Faut