Group Title: Staatsolie nieuws
Title: Staatsolie nieuws /
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00099158/00014
 Material Information
Title: Staatsolie nieuws /
Physical Description: v. : ; 30 cm.
Language: Dutch
Creator: Staatsolie Maatschappij Suriname N.V
State Oil Company Suriname N.V. (Paramaribo)
Publisher: State Oil Company Suriname N.V.
Place of Publication: Paramaribo
Paramaribo
Publication Date: September 2010
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Statement of Responsibility: State Oil Company Suriname N.V.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00099158
Volume ID: VID00014
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 192010039

Downloads

This item has the following downloads:

00009-2010 ( PDF )


Full Text


STMATS@LIE


I


~C-
)iri
j-

No. 3 September 2010


3 Resultaten eerste helft 2010
Results First Half Year 2010

5 Regionale reactie op mondiale uitdagingen
Regional Responses to Global C .

7 Gezellige dag voor kindertehuizen
Happy Day for Orphanages

8 Staatsolie Zwemmarathon 2010
Staatsolie Swimming Marathon 20 10

10 Handhaven productive op 16.000 vaten per dag
Maintaining Production at 16,000 bbis a day

13 Topgezellig wandelen in Nickerie
Fun 'I.' Trip in Nickerie

14 De dertigers. Het ligt aan jezelf hoe ver je komt
The Thirty-Year Old. It's Up to You How Far You Get

16 Olie sneller te vinden met mini male risico's
s Oil Faster with Minimal Risks

19 Een uit de hand gelopen hobby
A Hobby Gone Awry

21 Verkeersveiligheid boven alles
Traffic Safety Above All

23 Chillen met de families
Chill with the Family

25 Positieve uitstraling in werk en leven
Positive Appearance in Work and Life

27 Olieweetjes
Oil & Gas News


De 36ste Staatsolie Zwemmarathon startte
op 1 juli om 11 uur. In Domburg sprongen
89 sportieve mannen, vrouwen, jongens en
meisjes in de Surinamerivier, om achttien
kilometer te zwemmen naar de Marinetrap
in Paramaribo.
The 36" edition of the swimming marathon started
at if o'clock on 1 July Eighty-nine men, women,
boys and girls started at the landing in Domburg
in the Suriname River for the 18 kilometer race to
Marinetrap in Paramaribo.B fETGERs
^r\ - -


Winod Bisoen en Sharon Kastamoenawi zijn
jong en ambitious en gaan voor hun kansen
bij Staatsolie. Zelfontplooiing, uitmuntend-
heid, vertrouwen en geloof zijn de begrip-
pen waarop zl] Ingaan.
Wind Bisoen and Sharon Kastamoanawi are
young and ambitious and they want to make the
best of it at Staatsolie. They discuss self-fulfillment,
excellence and confidence.


28 Jubilarissen
lubilarians

30 Nieuwe Medewerkers
New Employees

31 Personalia
Personnel News

32 Twaalf culturele toevoegingen
Twelve Cultural Additions


.. ..:


F.

Een van de strategische doelstellingen voor
de planperiode 2008-2012 is verhoging van
de huidige reserves met minimal 64 mil-
joen barrels. Om dit doel te realiseren zijn
er een aantal exploratieprojecten gaande,
zowel op land als in het zeegebied.
One of the strategic objectives for the 2008-2012
planning period is increasing the existing reserves
with at least 64 million barrels. In order to realize
this goal, a number of on and offshore exploration
projects are currently underway


Redactie/Editorial Staff
Widjai Jungerman
Kailash Bisessar
Sherida Asinga
Vertaling/Translation
Iwan Olivieira


Medewedters aan deze editie/
Contributorstio this edition
PZ-HRM
Astra Slooten
Ank Kuipers (Eindredactie/Editor)
Martin Redjodikromo
Melissa Pryce


Vormgeving en druk/Design and print
Art Sabina Design & Printing N.V.
Omslag/Cover
Pijpleiding in de zwamp voor het transport
van de olie naar de verwerkings- en opslagfa-
ciliteiten/Pipeline in swamp area to transport
crude to processing and storing facilities.
Foto/Photo: Hedwig 'Plu' de la Fuente


Bronvermelding verplicht bij overname / Copyrights reserved

Uitgave/Publication
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V
Dr Ir H.S.Adhinstraat 21, Flora, POB 4069
~A A T -- Paramaribo, Suriname
Telephone: 499649 Fax: 491105
Website: www.staatsolie.com
E-mail: mailstaatsolie~staatsolie.com

Results First Half-Year 2010

The first half-year 2010 results are very promising and
thereby indicating that Staatsolie is well on its way
achieving and likely exceeding the objectives for 2010.

In the first half of 2010 the consolidated gross rev-
enues amounted to US$ 284 million, which is 66
percent higher compared to the same period in 2009.
The earnings before tax amounted to US$ 150 million
compared to US$ 36 million in the first half of 2009.
The main reason for these higher realizations was
the higher average net sales price of US$ 74.77 per
barrel compared to an average net price of US$ 45.80
per barrel in the first half of 2009. Contributions to the
government budget amounted to US$ 100 million,
an increase of 285 percent compared to the first half
of 2009. Contributions to the balance of payments
amounted to US$ 131 million; an increase of 198 per-
cent compared to the first half of 2009 (See table 1).


Elil .


De resultaten van de eerste helft van 2010 geven
aan dat Staatsolie goed op weg is haar doelen voor
2010 te realiseren of deze zelfs te overschrijden.Tekst / Text: Kailash BisessarDegeconsolideerde bruto onizet over de eerste helft van 2010 bedroeg
US$ 284 niiljoen, een stijging van 66 percent in vergelijking niet de
corresponderende period in 2009. De winst voor belastingen bedroeg US$
150 niiljoen in vergelijking niet US$ 36 niiljoen in de eerste helft van 2009.
De belangrijkste reden voor deze stijging is de hogere gerealiseerde genlid-
delde netto verkoopprijs van US$ 74,77 per barrel voor een vat olie. In de
eerste helft van 2009 bedroeg de genliddelde netto verkoopprijs US$ 45,80
per barrel.
Bijdragen aan de staatskas bedroegen in de eerste helft van 2010 US$ 100
niiljoen, een stijging van 285 percent vergeleken niet dezelfde period in 2009.
De bijdragen aan de betalingsbalans bedroegen US$ 131 niiljoen, een stijging
van 198 percent in vergelijking niet dezelfde period in 2009 (zie tabel 1).


EERSTE HELFT 2010
Our third oilfield, Tambaredjo North-West, was taken
into production in the first half of 2010 and develop-
ment drilling activities in this field commenced in
July 2010. Furthermore, onshore exploration efforts
continued and were expanded. The current focus
is on analyzing the results of exploration drilling
in the onshore blocks Weg naar Zee, Coesewijne
and Commewijne. Exploration activities for Coronie,
Nickerie and Tambaredjo are scheduled for the second
half of 2010. In May 2010, a Heads of Agreement was
concluded with Tullow Oil for a Production Sharing
Contract for offshore block 47. Murphy Oil and Teikoku
Suriname are gearing towards drilling exploratory wells
in their respective offshore blocks, 37 and 31.

Presently several advanced techniques are aligned for
use in our oilfields of which polymer flooding is already
in the pilot execution phase. These methods might
increase the recoverability of existing oil reserves.
Current expected ultimate recovery from the Staatsolie
fields with primary production technologies is 20
percent maximum of the original oil in place. These
advanced techniques have proven elsewhere in the
world to have the potential to recover additional oil in
oil reservoirs with similar characteristics.


Important steps forward were made to obtain financing
for the 2008-2012 investment program. Reaching an
agreement on a loan of US$ 235 million with interna-
tional and regional banks is in its final stage. The local
bond that was issued yielded US$ 55 million, approxi-
mately 300 percent more than was estimated .

Other highlights in the first half of 2010 are:
The Engineering, Procurement and Construction
(EPC) contract for the Refinery Expansion Project was
awarded to the Italian company Saipem Engineering.
The activities with regard to the execution of an envi-
ronmental and social impact study for the Tapa Jai
hydropower project phase 1.
Efforts regarding the production of ethanol from
sugarcane progressed according to plan. Several
studies were carried out and preparations for the
pilot project continued.
Due to the increased demands for electrical energy
Staatsolie Power Company increased its output
capacity to 28 megawatt. @

Download the Half Year Report 2010 at wwwstaatsolie.com


2010

111 ...I 1 ,,ll.

I~ 'wI.. 1 ..II.I I in II I. 1.,11.


2009
1 jan 30 juni

US$ 170 niln


US$ 36 ni nI


US$ 45.80


US$ 25.8 niln


Geconsolideerde bruto-inkonisten
Consolidated gross revenues

Winst voor belastingen
Earnings before tax

Gaen ddelde netteoverkoo~pprijs per barrel
Average net sales price per barre/ Saramacca Crude


Soti lti IT to th goea nment budget


I Iw~ I I 1..II. I~ Iw I.- 1.111.


Fig. 1. De resultaten van het eerste halfjaar 2010 vergeleken niet het
eerste halfjaar van 2009.
First half-year 2010 results compared to the iirst half-year of 2009.
In de eerste helft van 2010 werd onze derde productieveld, Tanibaredjo-Noordwest,
in gebruik genonien. Productieboringen in dit olieveld begonnen in juli 2010.
Met betrekking tot exploratie is op dit nionent de aandacht voornanielijk gericht
op de evaluate van de resultaten uit de reeds uitgevoerde exploratieprogranina's
in de onshore-blokken Weg naar Zee, Coesewijne en Coninewijne. Het
uitvoeren van exploratieactiviteiten in Coron ie, Nickerie en Tanibaredjo liggen
ook op stapel.
In niei 201 0 werd er een overeenkonist niet Tullow OilI getekend voor
een Productiedelingscontract voor offshore-blok 47. Murphy Oil en
Teikoku Suriname treffen voorbereidingen voor exploratieboringen in hun
respectievelijke blokken 37 en 31.

Monienteel zijn proefprojecten voor het testen van geavanceerde
oliewinningstechnieken in de productievelden gaande of in voorbereiding. Een
proefproject waarbij polymeerinjectie wordt toegepast is sedert 2008 in uitvoering.
Met de geavanceerde productieniethoden kan de winbaarheid van bestaande
oliereserves vergroot worden. Met de huidige priniaire productietechnologieen
kan niaxiniaal 20 percent van de olie in het reservoir naar boven worden gehaald.
Op andere plaatsen in de wereld, niet dezelfde eigenschappen als de Surinaanise
onistandigheden, is aangetoond dat niet geavanceerde technieken een hoger
percentage olie uit het reservoir kan worden geproduceerd.

Er zijn belangrijke stappen gezet oni de financiering van het
i nvesteri ngsprogranina voor de p lanperiode 2 008-2 012 vei lig te stellen. De
len ingsovereen konisten niet i nternationa le en regional banken voor US$ 2 3 5
niiljoen is bijna rond. Een lokale obligatie-uitgifte heeft Staatsolie US$ 55 niiljoen
opgeleverd, bijna driehonderd percent nieer dan verwacht werd.

Andere hoogtepunten uit de eerste helft van 2010 zijn:
-Het Engineering, Procurement en Construction contract voor het Refinery
Expansion Project werd toegekend aan het Italiaans bedrijf Saipeni Engineering.
-De activiteiten t.b.v. een milieu en social inipactstudie uitgevoerd voor het
Tapa-Jai-waterkrachtproject fase 1 .
-De plannen voor de productive van ethanol uit suikerriet zijn volgens progranina
voortgezet. Er zijn verscheidene studies uitgevoerd en ook is de voorbereiding
van het proefproject voortgezet.
Vanwege de toegenonien vraag naar elektrische energie heeft de Staatsolie
Power Company haar verniogen verdubbeld naar 28 megawatt. 9


Download het Halfjaar Rapport 2010 op www.staatsolie.com
Regional Responses to
Global Challenges


De regional energie-
sector moet bijdragen
aan vergroting van de
energiezekerheid en
beperking van khimaat-
verandering. Die conclu-
sie trokken deelnemers
aan een seminar van
ARPEL, de associate van
olie- en gasbedrijven in
Latijns-Amerika en het
Caribisch g ebied. Het
them van het seminar
was "Regional responses
to global challenges".Tekst / Text: "Het Tekstburo"


taatsolie, sinds 1985 lid van ARPEL, orga-
Jniseerde de bijeenkomst op 22 juli in
Paramaribo ter gelegenheid van haar dertigste
verjaardag. Onder de ruim honderd parti-
cipanten waren vertegenwoordigers van de
Surinaamse overhead, bedrijven en directiele-
den en managers van de belangrijkste olie- en
gasmaatschappijen in de regio.
In zijn openingstoespraak zei Gregory Rus-
land, (toen nog) minister van Natuurlijke
Hulpbronnen, dat Staatsolie sinds de oprich-
ting in belangrijke mate heeft bijgedragen
aan de economic, vooral in de tijden van
hoge olieprijzen op de wereldmarkt. De
bewindsman wees op de strategische rol die
Staatsolie heeft bij de ontwikkeling van alter-
natieve energiebronnen zoals biobrandstof
en waterkracht.

Complex
Het seminar leverde een analyse op van de
acties waarmee de regional energiesector
kan reageren op mondiale uitdagingen. De
focus lag op klimaatverandering en diversifi-
catie van energiebronnen. Vooral de private
sector zal moeten bijdragen aan de optimale


The regional energy sector must contribute to increasing
the energy security and reduction of climate change.
This is the conclusion of the participants to the ARPEL
Seminar (Association of Oil and Gas companies in Latin
America and the Caribbean.) The theme of the seminar
was'Regional responses to global challenges'.

Staatsolie, an ARPEL member since 1985, hosted the
meeting in Paramaribo on 22 July in view of its 30th
anniversary. The more than 100 participants included
representatives of the Surinamese government and
executives and upper managers of the main oil and
gas companies in the region.
In his opening speech the then Minister of Natural
Resources, Gregory Rusland, said that Staatsolie
has contributed significantly to the economy since its
establishment, especially in times of high international
oil prices. The minister emphasized the strategic role
Staatsolie has in developing complementary energy
sources including biofuel and hydropower.

Complex
The seminar presented an analysis of the proposed
vermindering van oorzaken en gevolgen van kliniaatverandering, door
wonder andere alternative energiebronnen te ontwikkelen en in te zetten.
Deskundige en enthousiaste professionals belichtten in hun presentaties niet
alleen de oorzaken en gevolgen van kliniaatverandering, niaar ook manieren
waarop de regio deze ontwikkeling kan tegengaan. International klimaaton-
derhandelingen zijn complex en politiek gevoelig. Landen in ontwikkeling
hebben doorgaans weinig grip op besluiten die bij klimaatrondes worden
genomen. In oktober dit jaar wordt in China de zestiende conferentie gehou-
den van landen die zijn aangesloten bij de VN-Conventie voor Klimaatver-
andering. De verwachting is dat ook deze bijeenkomst geen akkoord zal
opleveren. De deelnemende landen moeten eerst overeenstemming bereiken
over een aantal kwesties, zoals de gewenste beperking van uitstoot van scha-
delijke broeikasgassen en de manier waarop alle landen in de wereld deze
verantwoordelijkheid met elkaar kunnen delen.

Groen pad
In hun inleidingen stelden wonder andere Michael Putra (Royal Dutch Shell)
en Sharlene Seegoolam (Schlumberger) dat klimaatverandering zowel een
milieu- als economische kwestie is. Beperking van de uitstoot van broei-
kasgassen kost meer geld dan ontwikkelingslanden kunnen opbrengen.
Opkomende landen doen er daarom goed aan om rekening te houden met
de uitstoot van broeikasgassen en hun economische groei langs een "groen
pad" te laten verlopen. Dan zijn er later geen kostbare investeringen nodig
om de uitstoot terug te brengen, zoals nu in de ontwikkelde landen het
geval is. De private sector in de regio, met name de olie-industrie, speelt
hierbij een belangrijke rol. In nauwe samenwerking met de publieke sector
zullen de energieproducenten maatregelen moeten ondersteunen om de
effecten van klimaatverandering te verminderen. Olie- en gasproducenten
kunnen werken aan initiatieven die op korte termijn effect hebben, zoals
energie-efficientie, technologies en de inzet van hernieuwbare energie.

Voortouw
Energiezekerheid is een van de speerpunten van ARPEL. De huidige conven-
tionele energiebronnen (olie en gas) moeten daarom worden aangevuld met
hernieuwbare bronnen. Latijns-Amerika en het Caribisch gebied spelen op
dit vlak een voortrekkersrol: maar liefst 25 percent van hun energicaanbod
komt van hernieuwbare bronnen, voornamelijk waterkracht en biomassa. In
ontwikkelingslanden ligt dit percentage gemiddeld op 20 percent. Brazilie
is de wereldleider in zowel de productive als het gebruik van biobrandstof-
fen. In 2009 werd zo'n 31 percent van de energiebehoefte in Brazilie gedekt
door biobrandstoffen. Het total percentage aan hernieuwbare energie
bedroeg ongeveer 45.
Haroldo Machado Filho van het Braziliaanse ministerie van Wetenschap
en Technologie, vindt kennisoverdracht belangrijk voor de verdere ontwik-
keling van alternative energiebronnen in de regio. Landen die in de regio
een sleutelrol vervullen, moeten het voortouw nemen door een platform
te creeren voor kennisontwikkeling en -deling. In het Caribisch gebied en
Latijns-Amerika moet nauwer worden samengewerkt met de focus op her-
nieuwbare energiebronnen en verhoging van investeringen in onderzoek
en ontwikkeling.
Jeslis Alberto Tejeda van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB)
wees in zijn inleiding er op dat landen in Latijns-Amerika en het Caribisch
gebied toegang hebben tot financiering voor de ontwikkeling van alternatie-
ve energiebronnen. Zo ondersteunt de IDB projecten op dit gebied. Tijdens
het seminar presenteerden Brazilie, Chili, Jamaica en Suriname (Staatsolie)
hun vorderingen bij de ontwikkeling van alternative energiebronnen.

Meer weten over de VN-Conventie voor Klimaatverandering COPl 6? Kijk
op de website van de United Nations Framework Convention on Climate
Change, http://unfecccint.
Bezoek www.arpel.org voor meer informatie over ARPEL en de samenvat-
ting en presentaties van het seminar. @


responses for the region to global challenges. The focus was on
climate change and diversification of energy sources. The private
sector will be a key player in optimal mitigation of causes and
consequences of climate change, by, for example, creating and
implementing complementary energy sources.
In their presentations, expert and enthusiastic professionals focused
on not only the causes and consequences of climate change, but
on the manner in which the region could tackle this development.
International climate change negotiations are complex and politi-
cally influenced. Developing countries mostly have no say in
resolutions taken at climate change conferences. In October this
year, China will host the 16th conference for co-signers of the
UN Convention on Climate Change (COP16). It is expected that
this conference will not yield an agreement. Participating coun-
tries will first have to agree on a number of issues, including the
desired mitigation of emissions of destructive greenhouse gases
(002) and the manner in which all countries in the world could
share this responsibility.

Green Pathway
Michael Putra (Royal Dutch Shell) and Sharlene Seegoolam
(Schlumberger) in their presentations both argued that climate
change is an environmental as well as an economic issue.
Mitigating CO, emissions cost more than developing countries can
afford. Developing countries should therefore take CO2 emission
into consideration and steer their economic growth along a'green
pathway'. In this way costly investments to reduce the emissions
would later not be necessary, as is now the case in developed
countries. The region's private sector, namely the oil industry plays
a key role in this matter. Energy producers, in close collaboration
with the public sector, will have to support measures to reduce
the effects of climate change. Oil and gas producers can develop
mechanisms which will yield effect on the short run, including
energy efficient technology and the use of renewables.

Leading
Energy security is one of ARPELs objectives. Existing conventional
energy sources (oil and gas) will have to be complemented with
renewables. Latin America and the Caribbean have a leading role in
this: some 25 percent of their energy offer comes from renewables,
namely hydropower and biomass. In developing countries this
percentage is approximately 20 percent. Brazil, with 45 percent of
renewables, is world leader in the production and use of biofuels.
Harold Machado Filho of the Brazilian Ministry of Science and
Technology thinks that transfer of knowledge is important for the fur-
ther development of complementary energy sources in the region.
Regional key countries must take the lead by creating a platform for
creating and sharing knowledge.The Caribbean and Latin America
will have to step up their cooperation, focusing on renewables and
increasing investments in research and development.
Jesus Alberto Tejada of the Inter-American Development Bank
(IDB) in his presentation emphasized that Latin American and
Caribbean countries have access to financial mechanisms for
development of complementary energy sources. The IDB sup-
ports projects in this field. At the seminar Brazil, Chile, Jamaica
and Suriname (Staatsolie) presented their progress in the devel-
opment of complementary energy sources.

Interested in the UN-Convention on Climate change COP16?
Visit the United Nations Framework Convention on Climate
Change website http://unfec.int.
Also visit www.arpel.org for more information on ARPEL and the
summary and presentations on the seminar. @

rur


C~eze1
In Vila Zpakaa heben d kinerien meegedaan aa verschillend


activiteiten, zoals de Ghana Tour, knutselen en naar een film kijken.
'' II I De Ghana Tour is een interactive tentoonstelling met originele artike-
len en foto's van Ghana, waarbij de begeleiders een verhaal vertellen
over Anansi en de koninklijke families van Ghana. Als sluitstuk hebben
de kinderen een toneelstuk gepresenteerd, waarin zij het verhaal op
hun eigen manier weergaven.
Tussendoor kregen de kinderen drankjes, gebak en een ijsje en konden
zii ravotten inside s elaiin.I I *\ier uur 's mda s. Iednzil*Relbracht

~L k~" I I= \ III I I l I l I I ll 111 ~ I r,1~ lu ,a 11 Illi 1 1 rl I 1 1l~ II Is II I 11 III I No la I *
II* ~I,~ II In l Ill ll Ill e *~I, III~ Ni l 1 aI~ l l ~111 ~I Il lul II III I Il l ll
\ 1I 1/r 1 111l 1 si ll I I I I lill I I l 1 a~, I I IllII II 11 a II ~Iil I sI ~ I I I IN ** _ I I '-


Happy Day for Orphanages
I. .E n i .. 1 1111.


.I? j nal~: Il I: j-|:1 ..1 ar id n~ 1.. '1:1.9 II.. 1' ri TI~i' jl I I I, I ir b l- l 'I; j:1 I I-:11.9 : al::au l A i r: rd Ij- I .9

I :., jl :i sta r as ar, -l Fj in ll lll l 11-11 .i l:1 rl II 9 .1 1.11 .r :.I.9:.9ril.91 I~ ll .Elll IIII I rv-ll s.l: llrl .:.1 Ill.9 : Il l


.11~1 11. 1 :.I : Ill.El nI'I i l I .Iljrl jl : .r Il .p:.I B,] .. rn : I. I11 :l' .ul~ l Ill.5 1, 1 1' 1 1'' j .i e l h r 1: 11 I :' '.:.rl l I

11.1151 llh: .;h: ..:.1: nl I-j ll I n 1. .. : *. 1 h .h l1 .rlI a ...3 rl n a 9 l i Ii: :
kilometer in de Surinanierivier heeft kunnen
uitzweninen. "Het was zwaar, niijn handen
deden pijn en ik kon geen vuist niaken toen
ik uit het water was. Maar volgend jaar doe
ik zeker weer nice!"

Verassing
""""'f 2',"!.". dora'r b Haike Rob r-

nice was deze 14-jarige zweniner de grote
verrassing van de 36ste Staatsolie Zwenina-
rathon 2010. Robert doet al acht jaar niee
aan zweniwedstrijden in en buiten Surina-
nie. Dit was zijn derde zweninarathon. Zijn
tijd van 2 uur en 29 niinuten is het resul-
taat van een goede voorbereiding. "Ik heb
elke dag een half uur of een uur non-stop
getraind in het zwenibad. Van niijn coach
nioest ik ook extra banen trekken. En de dag
ervoor niocht ik niet te zwaar eten." Voor
Robert was deze wedstrijd best zwaar. "Het
water stond still. Er was geen stronling zoals
in voorgaande jaren." Robert lag de hele tijd
in de kopgroep, niaar nieniand zag heni als
66n van de kanshebbers voor de titel. Net
voor de brug begon de sprint. Hij wilde win-
nen, hield vol en kwani, tot verbazing van
velen, als eerste binnen. Voor heni is de race
nu pas &cht begonnen: hij zal zijn titel zeker
verdedigen bij de volgende marathon.

Nog twee keer
Bij de danies heeft Karlene van der Jagt voor
de vierde achtereenvolgende keer gewon-
nen. Zij bereikte de finish na 2 uur en 30
noinuten. De 17-jarige Karlene doet vanaf
haar zesde jaar nice aan zweniwedstrijden.
Ze heeft Suriname ook op verschillende
international zwenievenenienten vertegen-


Staat~aoi ~c ^ e~iazca~rd 20/O


De debutant


en de twee


SNELSTE ZW EMMERSDe 36ste Staatsolie Zwemmarathon startte op 1 juli
om 11 uur. In Domburg sprongen 89 sportieve man-
nen, vrouwen, jongens en meisjes in de Surinameri-
vier, om achttien kilometer te zwemmen naar de
Marinetrap in Paramaribo.


Vanaf volgbootjes gaven coaches, aanhangers en!I,,< or nII I aanwijzingen,
terwijl ze in de gaten hielden of alles goed verliep en geen enkele zwei-
nier in problenien kwai.

Jongste
Tussen de ervaren niarathonzweniners lag Ja'ir Vreugd, de jongste deelnenier.
Meedoen aan de zweninarathon was zijn drooni, niaar hij nioest wachten tot
hij 12 jaar (nlininiunleeftijd oni nie te doen) was. Toen Ja'ir die leeftijd had
bereikt, aarzelde hij niet oni zich in te schrijven. "Mijn ouders hebben ie
instructies gegeven. Ze zeiden dat ik op niijn koers nioest letten en vooral in
het niidden nioest zweninen." Heel enthousiast begon Ja'ir aan de race. Hij
had er special voor getraind. "Het water voelde sons koud aan en er waren
veel golven. Ik zwoni net een paar jongens. Op een gegeven nionent nani
ik een andere koers en ik zag hoe ik plotseling achter raakte." Hij probeerde
weer te corrigeren niaar kreeg kranip in zijn linkerbeen. Na 2 uur en 41
niinuten zweninen tikte hij als zestiende aan. Hij is blij dat hij de achttien


I~- ......


"L~rr~- ; ;
:''*i~ ;~....,
iii~--i~i
~i~i iiiiil~;~ ; --
I
~C~51 iiiiiiii;;;;;;;;~
woordigd met success: haar collective telt tientallen trofeeen en honder-
den medailles. Dit jaar heeft ze zich wat minder ingespannen om
de Zwemmarathon te winnen. Maar toen ze net voor de finish cen
grote kans zag, heeft ze toch hard doorgezwommen en op het nip-
pertje de prijs behaald. "Ik heb nu al 66n eigendomstrofee, omdat
ik de zwemmarathon drie keer achter elkaar heb gewonnen. En ik
ga nu voor die tweede eigendomstrofee." Zij wil nog zeker twee
keer meedoen aan de Staatsolie Zwemmarathon. Volgens haar is de
marathon een goede manier om jonge zwemmers te motiveren mee
te doen aan langeafstandswedstrijden. @


Staatsolie Swimming Marathon 2010:
The New-comer and the
Two Fastest Swimmers


The 36th edition of the swimming marathon started at 11 o'clock
on 1 July. Eighty-nine men, women, boys and girls started at the
landing in Domburg in the Suriname River for the 18 kilometer
race to Marinetrap in Paramaribo.

Coaches, supporters and lifeguards were instructing the swim-
mers from the follow boats, all the while checking if everything
was still OK and no swimmer was in trouble.


Among the seasoned marathon swimmers was new-comer Jai'r
Vreugd. He had always dreamed of competing in the marathon,
but he had to wait till he was 12.'My parents have instructed
me well.They told me stay on course and always swim in the
middle.' Jai'r enthusiastically started the race. He had trained
especially for this event.'The water was cold, and there were
a lot of waves. I swam among a group of boys, but suddenly I
decided to take another course. It caused me to slow down and
lag behind.' He tried to correct his course, but he got severe
cramps in his left leg. After two hours and 41 minutes this
youngest swimmer arrived at the finish as number 16. He is glad
he completed the whole 18 kilometers.'It wasn't easy; my hands
hurt and I couldn't make a fist when I got out of the water. But IllI
be back again next year, that's a promised'

Twelve minutes before Jai'r, Robert Tjoe A On reached
Marinetrap as number one. His achievement made this
14-year-old the biggest surprise of the event. Robert has been
competing in swimming events in and outside of Suriname for
the last eight years. This year was his third in the marathon.
His time of 02.29 is the result of thorough preparation.'I've
trained in the swimming pool for half an hour to an hour every
day. On my coach's order I had to do extra training. I wasn't
allowed to eat hearty meals the day before the event This
edition of the marathon was not easy for Robert.'The water
wasn't moving.There was no current like the other years.' Still
Robert was in the main group all of the time, but no one con-
sidered him one of the prospective winners. Close to the Jules
Wijdenbosch Bridge the final sprint began. Robert wanted to
win, so he put some extra effort into it and became the winner
to everyone's surprise. To him the race has just begun: he'll
surely be back to defend his title at the next marathon.

Karlene van der Jagt finished as first female for the fourth con-
secutive time. Her time 02.30. Seventeen-year-old Karlene has
been competing in swimming matches since she was six. She
has successfully represented Suriname at several international
swimming events; the proof: scores of trophies and hundreds of
medals.This year she did not put effort into winning the swim-
ming marathon. But when she saw a chance close to the finish,
she put in a sprint and almost made a photo finish victory. 'I
already have one trophy, because I've won three consecutive
times. Now I want that second trophy.'This talented swimmer
wants to compete at least two more times in the Staatsolie
swimming marathon. She considers this race an excellent way
to motivate young swimmers to compete in long distance swim-
ming events. Currently she studies in Miami, USA, where she is
working on further development of her swimming talent. @


-

t C'

a

:1


Er wordt hard gewerkt aan consolidering
van de huidige gemiddelde productive van
16.000 vaten olie per dag, een van de strate-
gische doelen in de planperiode 2008-2012.
De factoren die invioed kunnen hebben
op de productive, worden goed in de gaten
gehouden.


nihet productieniveau te kunnen
handhaven en het gedrag van het
oliereservoir in de gaten te houden, worden
dagelijks de gegevens van de ruini 1300
productieputten verzanield, geanalyseerd
en ge'interpreteerd. "Want op een dag pro-
duceert een put ineens twintig vaten per
dag, terwijl dat er dertig nioeten zijn", legt
Prediep Goerdajal, manager Production
Operations, uit. "Het is belangrijk oni tijdig
te weten waaroni de productive is gedaald
oni corrigerende niaatregelen te treffen." De
terugval kan verschillende oorzaken hebben,
zoals problenien niet de ponip of dat de olie
in de put langzanier naar de ponip stroonit
vanwege een drukverandering in het reser-
voir. "Alleniaal factoren die invloed hebben
op de productive zegt Goerdajal.
Handhaven van de productive zal niet alleen
afhangen van de conventionele produc-
tieniethoden. Er wordt ook gekeken naar
geavanceerde technieken, de zogenoenide
enhanced oil recovery (EOR) niethoden. Er
worden continue progranina's en activiteiten


Tekst / Text: Martin Redjodikromo


ER MOET NU VEEL MEER WVORDEN
GEDAAN OM DE OLIE TE WVINNEN


Han d have nprod uctie16'."oo

VATEN per dag
........... ........... Installatie van een productie-
pornp in het Tarnbaredjo-Noord-
-'-west-olieveld.
Installation of a production
pump in the Tambaredjo North-
West oilfield.
Maintaining Production at 16,000 bbls a day

Producing Oil Requires Much More Work Now

Staatsolie is arduously trying to consolidate the current average daily
output of 16,000 barrels, one of the strategic objectives in the 2008-
2012 planning period. Factors that could influence production are
monitored closely.

In order to maintain the current production level and to monitor the res-
ervoir's behavior, data on some 1,300 wells is gathered, analyzed and
interpreted daily.'It could happen that a well produces only 20 barrels
a day while it should've been 30', explains Prediep Goerdajal, man-
ager Production Operations.'It's important to timely understand why
the production level dropped, so that we could take corrective action.
The decline could be ascribed to several reasons, including technical
problems with the pump or a slower flow of the oil towards the pump
due to changes in the pressure in the reservoir.'These are all factors
that could influence the production', says Goerdajal.
Maintaining production will not only depend on conventional produc-
tion methods, but it will also require more advanced techniques, the
so-called Enhanced Oil Recovery (EOR) techniques. Staatsolie is con-
tinuously testing programs and activities to check whether these new
techniques are applicable on its production fields.


uitgevoerd om na te gaan of deze toepasbaar zijn in de productievel-
den van Staatsolie.


Moeilijker
Het is normal dat de bronnen elk jaar tussen de acht en tien pro-
cent minder produceren. Om deze natuurlijke terugval op te vangen
moeten steeds nieuwe productieputten bijkomen. Momenteel zijn er
drie velden in productive: Tambaredjo, Calcutta en sedert juli 2010
Tambaredo-Noordwest. Voor 2010 staan in total achtennegentig
nieuwe bronnen op het boorprogramma, waarvan vijftig in Tambared-
jo-Noordwest, dertien in Calcutta en vijfendertig in Tambaredjo.
Met de huidige productietechnieken kan maximaal 20 percent
uit de reservoirs worden geproduceerd; een flink deel van de olie
blijft dus in de ground achter. De uitdaging is om ook daarvan een
gedeelte naar boven te halen met nieuwe en geavanceerde boor-
en productietechnieken.
In vergelijking met tien tot vijftien jaren geleden, moet er nu veel
meer worden gedaan om de olie te winnen. "De afgelopen jaren is de
olie relatief gemakkelijk naar de opperylakte gepompt", zegt Goerda-
jal. "Vooral in de productiegebieden Calcutta en Tambaredjo zit nog
aardig wat olie in de ground. De praktijk leert dat gemiddeld twintig
percent van het reservoir gemakkelijk te ontginnen is, terwijl de rest
wat moeilijker gaat."

Extra
Voor de productive van de onontwikkelde reserves zijn er diverse scenario's.
Zo wordt gekeken naar onderontwikkelde gebieden in Sarah Maria, die liggen in
het Tamabaredjoyeld aan de linkeroever van de Saramaccarivier.
In het Tambaredjo Noordwest zal ongeveer 23 miljoen vaten olie uit het reservoir
worden geproduceerd. "We hebben vastgesteld waar die voorraden zitten en
waar de bronnen het beste geboord kunnen worden", zegt Soerin Nandlal, mana-
ger Field Evaluation & Development. De voorbereidingen op het boorprogramma
starten in 201 1. Vanaf 2012 worden in vier tot vijf jaren 460 putten geboord.
Uit de productie- en reservoirgegevens blijkt dat de bestaande velden met de hui-
dige productietechnieken zeker vijf miljoen vaten extra kunnen opleveren. "We
hebben al twee miljoen vaten gevonden in het Tambaredjoyeld. Nu moeten we
die resterende drie miljoen vaten nog vinden", zegt Nandlal. Deze hoeveelheid is
gelijk aan de jaarlijkse natuurlijke afname van de productive. Die vijf miljoen vaten
worden dan toegevoegd aan de huidige reserves van ongeveer 73 miljoen vaten.


Experimenten
Ein van de EOR-methoden die sedert begin 2009 wordt uitgeprobeerd, is poly-
meerinjectie. Bij polymeerinjectie wordt een vloeistof (polymeer, een gelachtige
substantie) in het reservoir gespoten. Hiermee wordt getracht de olie te duwen
naar de omliggende productiebronnen om zodoende meer olie -dan met de
conventionele technieken -uit het reservoir te halen. Het zal nog zeker drie jaren
duren voordat alle voor- en nadelen van deze method in kaart zijn gebracht. Pas
dan kan worden besloten polymeerinjectie al dan niet grootschalig toe te passen.
Naast polymeerinjectie zullen er ook studies gedaan worden naar of proefprojec-
ten uitgevoerd worden met een aantal andere methods, zoals stoominjectie en
d iagonaalI/horizontaalI boren. Stoom injectie i s reeds i n de begi nj aren tachtig van
de vorige eeuw toegepast. Hierbij werd stoom in het reservoir gespoten om de
olie minder stroperig te maken, waardoor die makkelijker op te pompen is.
Stoominjectie werd geen success en werd uiteindelijk stopgezet. In de tweede helft
van dit jaar worden er experimenten gedaan met diagonale en horizontal borin-
gen. Afhankelijk van het success en de haalbaarheid zal deze method vanaf 201 1
of 2012 op grote schaal worden toegepast. @


Bij Staatsolie zijn de divisies Production Opera-
to~n (PO) en FieldE luation & Development
en productive van de olievoorraden. PO zorgt
voor de productive, vanaf het naar boven halen
tot het verwerken en transporteren van de olie
naar de raffi naderij te Tout Lui Faut. Field Evalu-
ation & Development is verantwoordelijk voor
het reservoir. Behalve haar rol in het handhaven
van de huidige dagproductie levert FE&D ook
een ., I. ....I vergroting van de reserves.
Nieuwe reserves zijn nodig om ook na 2015 de
productive te handhaven op minimal het huidig
niveau. Production Operations en Field Evalua-
tion & Development werken nauw samen bij de
productive van de reserves.


The Production Operations (PO) and Field Evaluation &
Development divisions (FE&D) are in charge of devel-
opment and production of oil reservoirs at Staatsolie.
PO is in charge of production: from drilling to process-
ing and transport to the refinery at Tout Lui Faut. Field
Evaluation & Development is in charge of the reservoir
Besides its role in maintaining the current daily produc-
tion, FE&D also contributes to increasing the reserves.
New reserves are needed to maintain production after
2015 at at least the current level. PO and FE&D main-
tain a close collaboration for the production of reserves.


More Difficult
It is normal for wells to produce eight to ten percent
less each year. In order to prepare for this natural
decline, new production wells have to be created
continuously. Currently, there are three production
fields:Tambaredjo, Calcutta, and since July 2010, the
Tambaredjo North-West. Ninety-eight new production wells
have been planned for 2010, including 50 in Tambaredjo
North-West, 13 in Calcutta and 35 in Tambaredjo.
Current production techniques allow an extraction of
only 20 percent from the reservoirs. A large part of the
oil stays behind in the ground. New and advanced drill-
ing and production techniques will provide the challenge
to extract part of the remaining oil.'In the past few years
it was fairly easy to pump up the oil, says Goerdajal.
Mainly the Tambaredjo and Calcutta fields still have quite
some oil in the ground. From experience we know that
it is possible to extract only 20 percent of the reservoir
with ease, while the rest will pose some difficulties.

Extra
Several scenarios have been tabled for production of
the yet untouched reserves. The focus is on poorly
developed areas in Sarah Maria (in the Tambaredjo
field on the left bank of the Saramacca River)
The Tambaredjo North-West field will yield some 23
million barrels.'We've already determined where the oil
is and where the wells should be drilled', says Soerin
Nandlal, manager Field Evaluation & Development.
Preparations for the drilling program will start in 2011.
From 2012 on it will take four to five years to drill 460
wells. Current production and reservoir data reveal that
the existing oilfields could yield yet another five million
barrels extra with current techniques.'We have already
located two million barrels in the Tambaredjo field and
we are currently looking for the other three million bar-
rels, says Nandlal.This quantity equals the yearly natu-
ral decline. The five million barrels will be added to the
existing reserves of approximately 73 million barrels.


Experiments
One of the EOR methods that have been applied since
2009 is the polymer injection technique. This technique
comprises injection of a viscous fluid into the reservoir,
which will drive the oil toward nearby wells. The poly-
mer technique tries to extract more oil from the reser-
voir than conventional methods will allow. It will take at
least three years before all the pros and cons of this
method have been listed. Only then a decision will be
made whether or not to apply the polymer technique
on a larger scale.
Besides polymer there will be studies on or pilot proj-
ects for a number of other methods, including steam
injection and diagonal/horizontal drilling. Steam injec-
tion has already been tested in the 1980s. Steam was
then injected into the reservoir to decrease the viscos-
ity of the oil, allowing it to be pumped up easier. The
project failed, however, and was discontinued. In the
latter half of this year, experiments with the diagonal
horizontal drilling will start. If the project is successful
and feasible it will be applied on a large scale, possibly
starting in 2011 or 2012. 9


Stats show that there have been 685 million barrels
of crude in the Surinamese soil. So far, only 80 million
of these have been produced. Current available
techniques will enable the production of yet another 80
million barrels. This would mean that some 525 million
barrels would remain in the ground. Goerdajal and
Nandlal hope to extract a modest 10 percent (51 million
barrels) with new techniques. With the current annual
production at approximately 6 million barrels, this
quantity is sufficient for another 8 years of production.


Statistieken tonen aan dat er in de Surinaamse
ground ruim 685 miljoen vaten olie zaten.
Tot nu zij n daarvan ruim 80 miljoen vaten
geproduceerd. Met de huidige technieken
kan zeker nog dezelfde hoeveelheid naar
bove geom~pt wo den. Dat be ek t dtnd

achterblijven liggen. Goerdajal en Nandlal
hopen dat met de nieuwe technieken nog
eens een bescheiden 10 percent (51 miljoen
vaten dus) wordt geproduceerd. Met een
huidige jaarproductie van rond de 6 miljoen
vaten, is die hoeveelheid genoeg voor nogeens
ongeveer 8 jaar olieproductie.


1111111( 1111111111(11111( 11 111-1111 11
II I (1 111 1(111(11
I


Fun Walking Trip in Nickerie

The Staatsolie/Madistri team won second prize in the busi-
ness league in the Nickerie Avond Tweedaagse (a two day
walking trip).The event took place on 27 and 28 of August.
The team consisted of approximately 100 persons, 58
of which had come from Paramaribo, while the rest was
made up of Madistri personnel, Staatsolie's representative
in Nickerie. The Staatsolie coordination team, in collabora-
tion with Madistri, excellently prepared lodgings, transport,
food and support.
It was the team's fourth year in the event, which is organized
by the Bedrijven Vereniging Sport en Spel.This same organiza-
tion organizes the popular Avond Vierdaagse in Paramaribo.

A total of 28 kilometers was covered during the two-day
event (first day 16 and second day 12 kilometers). Despite
the relentless sun and the exhaustion caused by the long
trip from Paramaribo, the team did its utmost on the first
day. They finished cheering, dancing and waving with their
handkerchiefs, thus underscoring their slogan 'You can do
it'. On the second day the team again showed its high spir-
its. Despite the exhausting 12 kilometers the participants
were beaming cheerfulness. They had calculated some
dropouts, because some of the team members were tired
from the first day, but against all odds the group finished
with every member accounted for on the second day. It was
fun all the time and a tazza band produced the right atmo-
sphere. Getting second prize in the business league was
all the more reason to party. The coordination team, the
participants and all those that have made the Staatsolie/
Madistri presence in the Avond Tweedaagse possible, are
content with the achieved results and they are already look-
ing forward to next year's event. @


De wandelgroep van Staatsolie/Madistri heeft bij de
Nickerie Avond Tweedaagse de tweede prijs in het
bedrijvenklassement in de wacht gesleept. Dit wandel-
evenement is op 27 en 28 augustus gehouden.


Tekst/ Text: 50raya RamkisoenDegroep bestond uit ongeveer honderd personen, 58 die uit Paramaribo
waren afgereisd en de rest van Madistri, Staatsolie's vertegenwoordiger in
Nickerie. Het Staatsol iecoordinatieteam heeft sa men met Madistri uitstekend
gezorgd voor het verblijf, het transport, de voeding en de begeleiding.
Dit jaar is voor de vierde keer meegedaan aan de Nickerie Avond Tweedaagse,
een evenement van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel die de organisator is
van de populaire jaarlijkse avondvierdaagse in Paramaribo.

In total zijn er 28 kilometers gelopen, uitgesmeerd over beide dagen; zestien
om twaalf ki lometer. Ondanks de felle zon, de hitte en de vermoeidheid van
de heenreis (bij het deel dat uit Paramaribo kwam) heeft de groep van Staats-
olie/Madistri haar beste beentje voortgezet op de eerste dag. Er werd juichend,
dansend en zwaaiend met handdoekjes gefinisht. Daarmee gaf de groep goed
inhoud aan haar slogan "You can do it". Dok op de tweede dag lieten de
wandelaars zich van hun beste zijde zien. Ondanks een vermoeiende twaalf
kilometers was het topgezellig en straalden de deelnemers van blijdschap.
Verwacht werd dat er wat uitvallers zouden zijn, omdat de eerste wandelroute
de deelnemers had uitgeput. Niets was minder waar, net als op de eerste dag
kwam de groep van Staatsolie/Madistri voltallig over de eindstreep. Het was
een feest van begin tot eind, waarbij de tazzaband voor de nodige sfeer heeft
gezorgd. De tweede plaats in het bedrijvenklassement was nog meer reden
om een leuk feest te bouwen als afsluiting. Het coordinatieteam, de wande-
laars en iedereen die heeft bijdragen aan de deelname van Staatsolie/Madistri
aan de Nickerie Avond Tweedaagse is tevreden met het resultaat en kijkt nu al
uit naar volgend jaar. @


NICKERIEOp 13 december 2010 bestaat Staatsolie 30 jaar. In deze rubriek
worden de schijnwerpers gericht op 30O-jarige medewerkers.
Zij gaan in op voor Staatsolie typerende begrippen, daarbij een
parallel trekkend met hun eigen leven.

On 13 December 2010 Staatsolie will celebrate its 30th anniversary. In this
feature article the lime light is on 30-year-old employees.They discuss typi-
cally Staatsolie issues drawing a line to their own lives.
It's Up to You How Far You Get


Wind Bisoen and Sharon Kastamoenawi are young and ambi-
tious and they want to make the best of it at Staatsolie. They
discuss self-fulfillment, excellence and confidence.

self-fulfillment
To Sharon self-fulfillment means taking on challenges.'You
have to be comfortable with every assignment and get out of the
comfort zone. I want to learn as much as I can so that I might
become versatile. That's the challenge, because then you won't
be doing one thing only. If you're good at everything you do, you
boost yourself and that will take you to a higher level
To Wind self-fulfillment is a continuous process.'I take every
chance that could lead to self-fulfillment, both in my field of
experience as in other aspects of life. Halting self-fulfillment is
stagnation, which means declined
Wind argues that one should not wait for career possibilities.
'When it comes to work-related education and training courses,
I take the initiative. It is a win-win situation that benefits both
me and Staatsolie. I will have expanded my knowledge and
Staatsolie will then have an employee who is better equipped
to do his job. On top of that it opens up more career possibili-
ties for me;
Sharon states that career possibilities should be taken advan-
tage of.'It's up to you, how far you get. If there is a will, faith
and confidence, one can get very far;

Excellence
'That's what I always go for', says a confident Winod,'in my
work, my social contacts and in my private life. I always want to
make the best of iti Both state that excellence is achieved after
trial and error.'Nobody is perfect', says Winod,'one will make
mistakes, but you have to learn from them.' Sharon:'one can
become excellent by learning constantly. Sometimes you'II suc-
ceed, sometimes you won't, but I have the drive to do some-
thing excellently; to get the results I had set out to geti
Excellence is one of Staatsolie's standards, with practicality,
continuous improvement and exceeding the client's expecta-
tions as its focus point. Wind is certain that these are not
just empty words written somewhere on a piece of paper.'At
Staatsolie one feels that aspiring excellence is a necessary
requirement. It all centers round knowledge, being capable and
bearing responsibilities Sharon is convinced that Staatsolie's
aspiration to achieve excellence is making the company into a
role model, a trendsetter that will turn society's eyes upon iti

Faith
'Faith is important to achieve goals, says Sharon.'It won't always
be easy; there will be some obstacles now and then, but you must
always believe that you will achieve goals Wl~inod agrees with her.
'Mainly believe in yourself Both argue that if a group of persons
did not have faith in what they were doing, Suriname would prob-
ably not have put up an oil industry in the past thirty years.


MFIGE RS


HET LIGT AAN jEZELF HOE VER jE KOMT


Wind Bisoen en Sharon Kastamoenawi zijn jong en
ambitious en gaan voor hun kansen bij Staatsolie.
Zelfontplooiing, uitmuntendheid, vertrouwen en geloof
zijn de begrippen waarop zij ingaan.

Tekst / Text: Kailash BisessarZelfontplooiing
Voor Sharon heeft zelfontplooi ing te maken met het aangaan van u itdagi ngen.
"Jezelf elke opdracht eigen maken en uit de comfort zone treden. Ik wil zoveel
mogelijk leren, om multi-inzetbaar te zijn. Door goed te zijn in alles wat je
doet, krik je je eigen niveau op en dat brengt je naar een hoger peilI." Winod ziet
zelfontplooiing als een continue process. "Ik grijp alle kansen die kunnen bijdragen
aan mijn ontwikkeling. Zowel op mijn eigen vakgebied als in andere aspecten van
het leven. Stoppen met zelfontplooiing is stilstand, en dus achteruitgang."
Wind wil niet wachten op ontplooiingskansen. "Ik neem zelf het initiatief als het
gaat om studies en train ingen die met het werk te maken hebben. Het is een win-
winsituatie: zowel Staatsolie als ik hebben er voordeel aan. Ik heb meer kennis en
vaardigheden opgedaan en Staatsolie heeft een medewerker die better is uitgerust
om zijn taken te doen. Bovendien zijn er voor mij meer carriibremogelijkheden."
Sharon merkt op dat ontplooi ingsmogel ij kheden er zijn om benut te worden. "Het
ligt aan jezelf hoe ver je komt. Als de wil, het geloof en het vertrouwen er zijn kun
je het heel ver schoppen."

Uitmuntendheid
"Daar streef ik altijd naar", is Winod stellig van meaning. "In mijn werk, op social
gebied en in mijn relatives. Ik wil er altijd het beste van maken." Uitmuntendheid
wordt bereikt met vallen en opstaan, weten beiden. "Niemand is volmaakt", zegt
Wind, "Fouten zul je maken, maar je moet eruit leren." Sharon: "Door steeds te
leren, kan je uitmuntendheid bereiken. Soms lukt het, soms niet, maar ik heb wel
de drive om iets heel goed te doen, een resulItaat te bereiken zoals ik mij dat van
tevoren had voorgesteld."
Uitmuntendheid (excellence) is een kernwaarde van Staatsolie. Central
daarbij staan resultaatgerichtheid, voortdurende verbetering en het overtreffen
van verwachtingen van klanten. Wind meent dat het niet alleen gaat om
een paar woorden op paper. "Bij Staatsolie voel je dat het streven naar
uitmuntendheid belangrijk is. Het gaat dan om kennis, het capabel zijn en
verantwoordel ij khei dsgevoel." Sharon meent dat Staatsolies streven naar
uitmuntendheid het bedrijf tot een rolmodel of trendsetter maakt, waarnaar de
gemeenschap kan opkijken.

Geloof
"Geloof is belangrijk om doelen te bereiken", zegt Sharon. "Het gaat niet altijd
van een leien dak, er zullen af en toe wat obstakels zijn, maar je moet altijd
blijven geloven dat je de doelen zult bereiken." Winod is het eens met haar.
"Vooral geloof in jezelf." Beiden wijzen erop dat als een groep mensen er niet ingeloofde, Suriname mogelijk geen eigen olie-industrie zou hebben opgebouwd
gedurende de afgelopen dertig jaren.
Belangrijk is volgens Winod ook het geloof dat werknemers hebben in het
management. "Als dat niet het geval is, dan weet je ook niet waar het bedrijf
naar toe gaat. Bij Staatsolie geloven wij erin dat de beslissingen goed zijn
overwogen en dat we daarom erachter staan." Sharon voegt eraan toe dat het
geloof wederzijds moet zijn. "Het is tweerichtingsverkeer. Als medewerkers in iets
geloven, geven zij alles wat ze in zich hebben."

Vertrouwen
"Vertrouwen is de basis waarop relatives rusten", stelt Winod, "zowel in het werk
als priv4." Sharon: "Doen wat je zegt en zeggen wat je doet, schept vertrouwen."
Belangrijker vindt zij zelfvertrouwen. "Daarmee begint het. Eerst vertrouwen in
jezelf hebben, dan pas kan je anderen overtuigen."
Zij wijzen erop dat bij Staatsolie het woord vertrouwen een special betekenis
heeft, vanwege het motto "vertrouwen in eigen kunnen". "Deze slogan werkt
inspirerend, intern, maar zeker ook extern", zegt Winod. "Staatsolie straalt al
dertig jaren vertrouwen uit", vindt Sharon, "en dat heeft voor een belangrijk deel
bijgedragen aan de groei. De pioniers hadden er vertrouwen in, anders hadden zij
het opgegeven."
Sharon zegt dat de gemeenschap veel vertrouwen heeft in Staatsolie. Dat is
gebleken in de moeilIij ke period van 1 998, toen de samen leaving opkwam tegen
de voorgenomen verkoop van Staatsolie aan een buitenlands bedrijf. Wind: "En
laatst hebben we dat gezien bij de uitgifte van de obligatielening. Ik kan het me
moeilijk voorstellen dat de samenleving Staatsolie US$ 55 miljoen zou lenen als
zij geen vertrouwen in het bedrijf heeft." @


Wind Bisoen kwam op 1 januari 2006 in.
dienst als Jr. Electrical Instrumentation Main-
tenance Engineer op .1 .1 I 1,,, Maintenance
Engineering & Document Control. Per 1
januari 2008 werd hij bevorderd tot Electrical
Instrumentation Maintenance Engineer.


Wind Bisoen entered service on 1 Januari
2006 as Jr. Electrical Instrumentation
Maintenance Engineer at the Maintenance
Engineering & Document Control department.
On 1 January 2008 he was promoted to
Electrical Instrumentation Maintenance Engineer.


Wind emphasizes that it important that employees have faith
in the management.'If that's not the case, you don't know
where the company is headed.We at Staatsolie believe that all
decisions are well considered and that is why we back them;
Sharon adds that the faith has to be mutual.'It's a two way
street. Faith must be mutual; if employees believe in some-
thing, they will give themselves completely'

Confidence
'Confidence is the basis for relationships', says Winod,'both
in your work and in your private relationships Sharon adds
standards and norms to it.'If you do what you say and you say
what you do, you create confidence To her self-confidence is
more important.'That's the start. You can only convince others
if you first believe in yourself.
Both Winod and Sharon point out that the word confidence
has a special meaning at Staatsolie, because it is part of
the company's motto confidence in one's own abilities."This
slogan is an inspiration, not only within the company, but also
beyond, says Winod. 'Staatsolie has been beaming confi-
dence for the past 30 years', says Sharon,'and that is one of
the main reasons for its growth.The pioneers believed in it,
otherwise they would've given upi Sharon says that society
has much confidence in Staatsolie. The proof is the support for
the company in those difficult days back inl998, when society
protested the plans to sell Staatsolie to a foreign multinational.
Winod:'It was again obvious at the issued bond loan. I hardly
think society would lend Staatsolie US$ 55 million if they had
no confidence in the company. @
Een van de strategische
doelstellingen voor de
planperiode 2008-2012 is
verhoging van de huidige
reserves met minimal 64

miljoen barrels. Om dit doel
te realiseren zijn er een
aantal exploratieprojecten
gaande, zowel op land als in
het zeegebied.
Striking Oil Faster with Minimal Risks


One of the strategic objectives for the 2008-2012 plan-
ning period is increasing the existing reserves with at
least 64 million barrels. In order to realize this goal, a
number of on and offshore exploration projects are cur-
rently underway.

A large part of the coastal area is up for exploration.
Areas where oil has been struck after exploration drill-
ing, including Weg naar Zee, Commewijne, Coesewijne
en Uitkijk, are being scrutinized. Coronie, Nickerie, and
a further exploration of the Tambaredjo field are also up
ahead. On top of that, preparations are made to explore
the near shore areas. Offshore exploration drillings have
been planned for this year and early 2011.The objective
of offshore exploration is to find 800 million barrels of oil.

Optimism is a Must
Onshore exploration is continued with the 2008-2012
exploration programs as an incentive. US$ 85 million
has been allocated for this program. We have to explore
an area of roughly 14,000 sq. kilometers,'says August
Nelson, manager of the Exploration Division. The trick is
finding the oil on time, with as minimal risks as possible
Every day he looks at the whiteboard in his office that
beams his slogan at him: research-find-deliver, followed
by the Difficult we do, the Impossible takes a bit more
time right underneath it.'It's my slogan to keep on
exploring August is convinced that optimism is a must
in this line of work.'We just have to find the right place
where the oil isi That is why previously explored areas
get a second visit. A team of very motivated geologists
takes on this task every day. Every bit of data, every
idea helps to improve the knowledge of the under-
ground, because that is the heart of the matter.
Nelson knows a lot of stories of geologists who have
drilled scores of exploration wells to no avail, after which
the area is sold to another company which has a one
hit strike. Mother Nature does not surrender its secrets
easily.'That's why we don't give upl'

More Data
In the past two years oil has been found at exploration
drillings in Commewijne, Coesewijne and Weg naar Zee.
These finds, however, do not reveal any relevant data


Tekst / Text: Martin Redjodikromo
Fato's / Photos: Archief/Archive


Een groot deel van het kustgebied is nu wonder de exploratie loep. In gebieden
waar na exploratieboringen op olie is gestuit -Weg naar Zee, Commewijne,
Coesewijne en Uitkijk -wordt nader onderzoek verricht. Coronie, Nickerie en
de verdere verkenning van het Tambaredjoyeld staan ook op het programma.
Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor exploratie van het ondiep
zeegebied nearshoree). Voor wat het zeeareaal (offshore) betreft, wordt uitgekeken
naar de exploratieboringen die voor dit jaar en begin 2011 op programma staan.
De exploratie offshore heeft als doel het vinden van 800 miljoen vaten olie.

Optimisme moet
Gedreven door het exploratieprogramma 2 008-2 012 wordt onshore de exploratie
voortgezet. Voor dit programma is een budget van US$ 85 miljoen uitgetrokken. "Wij
moeten een gebied van ru im 1 4.000 vierkante ki lometer u itkammen," zegt August
Nelson, manager van de Exploratie Divisie. "Het is de kunst om zodanig met het
beschikbare budget om te gaan om de olie op tijd te vinden met minimal risico's."
Elke dag kijkt hij naar het whiteboard in zijn kantoor waarop staat: research-find-
deliver met daaronder, the Difficult we do, the Impossible takes a bit more time.
"Mijn credo om door te blijven zoeken. Optimisme in dit vak moet ", weet hij,
Het exploratiegebied in
het Coronieblok wordt
nu ...1I 1.1 gernaakt.
The exploration site in
the Coronie block is
opened up.


"We moeten de juiste plek zien te vinden waar de olie ligt." Daarom worden
reeds eerder geexploreerde gebieden opnieuw aangedaan. Een team van zeer
gedreven geologen is hier dagelijks mee bezig. Elk beetje informatie en elk
idee draagt bij aan het verbeteren van het beeld van de ondergrond. Daar gaat
het in wezen om.
Nelson kent de vele anekdotes over geologen die wonder enig success tientallen gaten
hebben geboord waarna het gebied is doorverkocht aan een andere maatschappij
die maar 66n gat boort en direct een enorme olievondst doet. Moeder natuur geeft
haar geheimen niet zo gauw prijs. "Daarom stoppen we niet!."

Meer informatie
De afgelopen twee jaren zijn in Commewijne, Coesewijne en Weg naar Zee bij
proefboringen olievoorkomens aangetroffen. Deze voorkomens zeggen echter
nog nilets over de grootte en produceerbaarheid van de versch illende reservoirs.
"We hebben nog meer informatie nodig, omdat de geologische gesteldheid van
die gebieden zeer complex is", zegt Nelson. In Weg naar Zee en Commewijne
worden dit jaar nog appraisal putten geboord. Met een appraisal put wordt
nagegaan hoeveel olie zich mogelijk in het reservoir bevindt. Aan de hand
hiervan kunnen de dagproductie en levensduur van de put bepaald worden.
Verder kan ook de economische waarde van het reservoir worden bepaald.
Er wordt hard aan gewerkt om eind dit jaar nog een duidelijk beeld te krijgen
van de geologische gesteldheid van het Weg naar Zeegebied. Indien de
voorkomens in Weg naar Zee tot de reserves kunnen worden toegevoegd, dan is
er een belangrijke stap gezet naar de realisatie van de exploratiedoelstellingen.

Nearshore
De verkenning van het zogenaamde nearshore sullen door Staatsolie en haar
dochtermaatschappij Paradise Oil Company (POC) worden gedaan. Het gaat
dan om exploratie van blok 4 vlak voor de kust van Saramacca.
In het laatste kwartaal van 2010 start een seismisch onderzoek. Bij seismisch
onderzoek wordt met behulp van geluidstrillingen een voorstelling gemaakt
van de ondergrond. Na interpretatie van de seismische gegevens zal een
boorprogramma worden opgesteld. De verwachting is dat in 2012 wederom
nearshoreboringen sullen plaatsvinden.
POC en haar joint-venture partner TulIlow Oil zijn bezig in de onshore-gebieden
Coronie en Uitkijk. Het boorprogramma in Coronie is in voorbereiding, met
name de aan leg van de infrastructuur. "Vanaf oktober worden vijf bori ngen
verricht", zegt Wim Dwarkasing, deputy director Exploration & Petroleum


of the extent and profitability of the several reservoirs.'We
need additional data, because the geological condition of
those areas is very complex, says Nelson. Drilling apprais-
al wells in the Weg naar Zee and Commewijne areas are
up ahead. An appraisal well must reveal the amount of oil
that is possibly in the reservoir. The data will determine the
day production and life-expectancy of the well. It will also
determine the economic value of the reservoir.
Much work is being done to have a complete picture of the
geological condition of the Weg naar Zee area ready by
the end of this year. If the finds in the Weg naar Zee area
are added to the reserves, a significant step will have been
set to realizing the exploration objectives.

Nearshore
Staatsolie and its subsidiary Paradise Oil Company
(POC) will explore the near shore area. Block 4, off the
Saramacca coast, includes the near shore area. Seismic
survey will commence in the last quarter of 2010.This
type of survey uses sound waves to map the underground.
After closer study of the seismic data, a drilling program
will be drafted. It is expected that nearshore drilling will
again start in 2012.
POC and its joint-venture partner Tullow Oil are cur-
rently exploring the Coronie and Uitkijk onshore areas.
Preparations are being made for the drilling program for
Coronie, with the construction of the infrastructural works.
'Starting October, five wells will be drilled,' says Wim
Dwarkasing, deputy Director Exploration and Petroleum
Contracts. Uitkijk has yielded finds, which are now being
studied.With the results of these studies we will determine
whether or not we will drill test wells. These in turn will
determine whether the area is profitable for production.

Offshore
In the past 30 years, Staatsolie has gathered ample
knowledge to explore for, find and produce oil on land. For
the exploration of the offshore areas the company has
Verschillende vondsten in
exploratiegebieden wor-
den nader geanalyseerd.
Several finds from the
exploration areas are sub-
ject to closer analysis.


Contracts. "Te Uitkijk zijn er olievondsten gedaan die nader worden onderzocht.
De resulItaten van het vervolgonderzoek zullen bepalen of er testputten moeten
worden geboord om na te gaan of het gebied in productive kan worden gebracht."

Offshore
Staatsolie heeft in de afgelopen dertig jaar voldoende kennis ontwikkeld om olie
op het vasteland te zoeken, te vinden en te produceren. Bij de exploratie van
het zeeareaal wordt samengewerkt met buitenlandse oliemaatschappijen via
productiedel ingscontracten (production sharing contracts, PSC's).
Bij de PSC draagt de buitenlandse partner alle risico's tijdens de exploratiefase.
Wordt er een commerciele vondst gedaan, dan heeft Staatsolie de
mogelijkheid deel te nemen aan de verdere ontwikkeling van het betreffende
olieveld. De exploratieactiviteiten offshore hebben als doel het vinden van
800 miljoen vaten olie in 2020.
De maatschappijen die nu in het zeegebied actief zijn, zijn Repsol YPF en haar
partners Noble Energy en Petro-Hunt, Inpex en Murphy Oil.

Belangstelling
Het zeegebied is opgedeeld in blokken die via een international
aanbestedingsronde werden aangeboden.De laatste aanbestedingsronde
(november 2008 tot april 2009) leverde geen inschrijvingen op. "Wel
heeft een aantal bedrijven de datapakketten gekocht", zegt Marny Daal-
Vogelland, manager Petroleum Contracts. Blokken zijn niet alleen tijdens
aanbestedingsronden beschikbaar. "Als een bedrijf belangstelling toont buiten
een aanbestedingsronde, dan praten we zeker." Het Brits-lerse TulIlow Oil toonde
belangstelling voor offshore blok 47. Verwacht wordt dat in het vierde kwartaal
van dit jaar de productiedelingsovereenkomst voor blok 47 wordt getekend.
Murphy Oil zal binnenkort twee putten boren in blok 37. Dat bedrijf heeft
sedert het sluiten van de overeenkomst met Staatsolie in 2007 3D seismisch
onderzoek verricht. De eerste put wordt in het vierde kwartaal van dit jaar
geboord, begin 2011 volgt de tweede put. Inpex Suriname is van plan om begin
2011 een exploratieput te boren in blok 31 .
In total zijn er 21 putten geboord in het Surinaamse offshore-gebied. Er zijn
tekenen dat er olie voorkomt, maar er is nog geen commercieel winbare
hoeveelheid gevonden. Repsol YPF heeft in 2008 een exploratieput (West-Tapir)
geboord in blok 30, maar er is geen commercieel winbare olie gevonden. @


signed Production Sharing Contracts (PSCs) with foreign
oil companies.
A PSC stipulates that the foreign partner takes all the risks
in the exploration phase. Should the exploration yield a
commercially profitable find, Staatsolie will be offered the
possibility to share in the further development of the oilfield.
The objective of the offshore operations is to find 800 mil-
lion barrels by 2020. The com panies currently exploring the
offshore are Repsol YPF and its partners Noble Oil and
Petro-Hunt, as well as Inpex and Murphy Oil.

Interest
The offshore area is divided in blocks, which are offered
at international bidding rounds. The last bidding round
(November 2008 through April 2009) did not yield any
interested parties.'A number of companies did buy the
data packages,' says Marny Daal-Vogelland, manager
Petroleum Contracts. The blocks are not offered only during
the bidding rounds.'If a company is interested outside the
bidding period, we'll certainly negotiate The British-Irish
Tullow Oil is interested in Block 47. It is to be expected that
a production sharing contract for Block 47 will be signed in
the fourth quarter of 2010.
Murphy Oil will soon drill two wells in Block 37. Since the
signing of the contract in 2007, the company has carried
out 3D seismic survey. The first well will be drilled in the
fourth quarter of this year, while the second is scheduled
for early 2011. Inpex Suriname plans to drill an exploration
well in Block 31 early 2011.
A total of 21 wells have been drilled in the Surinamese
offshore area. There are signs of oil, but no commercially
profitable find has been struck so far. RepsolYPF had an
exploration well (West Tapir) drilled in 2008 in Block 30, but
it did not yield a commercially profitable find. @Geen dier ter wereld staat zo dicht bij de mens als
de hond. Honden wvorden vaak de beste vriend van
de mens genoemd.
Stuart Kenswil, Senior Document Controller bij
Staatsolie, heeft 27 beste vrienden varidrend van
pekineesjes en tekkels tot halfras- en straathonden.
Hij noemt het een uit de hand gelopen hobby.


No animal on earth stands closer to man than a dog.
Dogs are of ten called 'man's best friend.' Stuart Kenswil,
Sr. Document Controller at Staatsolie has 27 of these so-
called best friends, from Pekingese, terriers, half breeds to
street dogs; as he explains it: a hobby gone awry

'My grandma and my father liked dogs. We always had
dogs.' It was to be expected that Stuart would later also
have dogs. At one time, he had eleven dogs. But he wasn't


EEN UIT DE HAND

G E LOP E NHOYHBB


Tekst &r foto's / Text &r Photos: Sherida Asinga
// ijn onia en niijn vader hiel-

den van honden. We hadden
altijd wel een paar honden." Geheel in
de faniilietraditie nani Stuart ook honden
toen hij op zichzelf going wonen. Op een
gegeven nionent had hij er elf this. Zijn
vrouw nani haar twee teven nice toen ze
gingen sanienwonen. Die wierpen al gauw
en uit elk nest hielden Stuart en zijn vrouw
een pup, de rest gaven zij weg.

Geen stress
"Eens zag ik een gewonde hond niidden op het
wegdek. Het bleek een jonge halfpitbull te zijn.
Ik zette het beest aan de kant en belde direct niijn
vrouw. Wat ze ervan zou vinden als ik een hond
nicenani. Ze was nieteen enthousiast. Ik dacht dat
het een reu was, niaar later bleek het een teef te
zijn. Twee jaar later, precies op niijn jaardag, wierp
ze voor de eerste keer. We konden het niet laten en d
hielden ook uit dat nest twee puppies." En zo kan
Stuart voorbeelden blijven noenien van verwaarloos-
de honden die hij van de straat gepikt en verzorgd
heeft. Van honden die heni 'sniekend' achterna liepen
tot ieniand die zijn hond 'even' bij heni achterliet en
'per ongeluk' vergat op te halen.
"Ik heb geen last van stress dankzij niijn honden. Ze zijn
dankbaar en geven niij een beschernid gevoel." Stuart her-
innert zich nog heel goed dat hij eens kortsluiting had in
zijn vorige woning. Oni drie uur in de ochtend blafte Teddy,
een van de honden, aanhoudend. Ge'irriteerd stond Stuart op
en niaande het dier tot rust, niaar het hield niet op. "Toen ik
naar buiten liep, zag ik grote vonken tegen het huis. De zeke-
ringkast had vlanagevat. De buurvrouw had het opgenierkt, zij
had geen alarni geslagen niaar was begonnen haar auto uit de
garage te halen. Ik doofde de vonken en je begrijpt hoe dank-
baar ik was dat niijn hond niij wel had gewaarschuwd."

Dagtaak
Honden hebben verzorging nodig en niet 27 is dat een dagtaak. Wan net
van het werk konit, heeft zijn vrouw nieestal het eten voor de honden a
niaakt. Hij loopt dan langs zijn trouwe viervoeters oni hen te voeden, ht
bakken aan te vullen en roninel op te ruinien. "Ik doe het heel graag all
aan wat ik er alleniaal voor terugkrijg."
Onidat buren geen last van zijn honden niogen ondervinden, is zijn terr
ongeveer M~n vierkante kilometer geheel onirasterd. Bij de ingang van h


den twee halfpitbulls de wacht. Achter op
is een loods omgebouwd tot hondenhokk
hun eerste levenslaar gaan de honden dri
.., a l .I. dierenarts voor vacc
en om de zes wz
voor een
kuur. Ze wr
op tijd gew
en van vioo
ontdaan. Stu
al zijn honde
Snaam. Ook h~
dag wordt gev
I als traktatie krij
ze meestal een ~

I ooj. Ze beh
,owoon tot het g~
is ze op een bep
I.. Inier blaffen, wet
.111 e~r iets mis is."
I '* -org over zoveel
~I. oelt
blii ril in zijn portemo
.Ins I1 hij er geen me~
I ** I... este mensen vin
I....l I..~I schattig zolang
-"llI-'I''- zijn. Eenmaal gi
Sworden ze een beetje a
hun lot overgelaten. ZI

.. .. I. I I I.. Ien heb
nrrlag ....k, I-..ing en
L** ~C'4 I I ..II, I I i Irnaast,'C ) . us I I.. .I~~erd pr


"getr ~ ~ -- -"it .. sI lll... rert n
eN~~ ~ ~ ; E~Cnr I. ..st doen


het erf
:en. In
e keer
inatie
ieken
worm-
vorden
Jassen
,ien
tart kent
,n bij
un jaar-
ierd,
gen
vices-
loren
ezin.
aalde
et ik


hon-


nnee,
er bij.
Widen
ze
roter
an
e wor-
achter
,ben
liefde
kan
genaar
ocent
~et dier
)ij moet


alone in his love for dogs. His wife brought along her
two bitches when they started living together. Soon
those two dogs had puppies, and Stuart kept a dog
from each litter. The others were given away.

No Stress
'I once saw a wounded dog lying in the middle of
the road. It appeared to be a young bastard pit-bull.
I put the animal at the side of the road and called
my wife at once. I had to find out how it would be if I
would take home a dog. She went for the idea enthu-
siastically. I thought it was a male dog, but it later
appeared to be a bitch. Two years later, on my birth-
day, she had her first puppies. We had to keep two
from the litter. This is just one of the stories of dogs
saved by Stuart: dogs that followed him pleadingly
and even the story of someone who left his dogs with
Stuart and forgot it by accident.
'Thanks to my dogs, I don't have a stressful life. It's
rewarding to have dogs and they give me a feeling
of protection Stuart remembers the electricity short-
circuiting in his former home. At three in the morning
Teddy, one of his dogs, started barking incessantly.
Stuart got up, very irritated, and sternly admonished
the dog, but the animal kept on barking.'When I
went out, I saw flames. The fuze box was on flames.
My next-door neighbor had seen the fire, but hadn't
warned us. She first wanted to get her car safely out
of the garage. I quenched the flames and you can
imagine how glad I was that at least my dogs had
warned me;


FullTime Job
Dogs need to be taken care of and, with 27 of
them, it is a full time job. When Stuart arrives home
from work, his wife has usually already prepared
their food. He then takes it upon himself to feed his
Pekingese, terriers, half breeds and street dogs
personally, give them water and clean out their
mess. It's a pleasure, considering how rewarding
this isi Because Stuart does not want his dogs to
be a bother to his neighbors, he has fenced off his
1,000 m2 yard. At the front two bastard pit-bulls
are keeping a watchful eye. At the back there is a
fully furnished porch and a shed turned doghouse.
In their first year all the dogs go to the vet three
times for their shots and once every six weeks for
a worm treatment. They get their bath on time and
an anti-flea treatment. Stuart knows all his dogs by
name. He even celebrates their birthdays. They are
then usually treated to a meat loaf.'They're part of
the family. When they bark I know that something
is amiss.' Taking care of so many dogs certainly
costs a lot, so Stuart does not need anymore dogs.
'Most people like dogs when they're still puppies,
but once they have grown people tend to neglect
them.They are then mostly considered watchdogs,
but dogs need love and care. A dog can't protect
its owner completely. It warns and we then have to
do the rest. @

The number traffic accidents in Suriname, whether
or not fatal, are worrisome. Staatsolie's theme for the
health, safety & environment week (HSE) this year was
traffic safety.

Traffic safety has been in the news quite often these
past few years, due to unacceptable driving behavior of
many road users and the steep increase in (fatal) traffic
accidents. Police statistics show that there are more
than 25,000 traffic accidents every year with more than
5,000 victims. In 2009 there were 112 fatalities in traf-
fic, which is over 100 percent more, compared to 2001.

Consequences
Besides the fatalities there are a large number of traffic
victims, who cannot return to work or continue their
daily activities. Just think of those households were the
breadwinner's earnings are suddenly disappear, and
the companies that lose their workers. Traffic accidents
do not only cause material damage, but they have
social, economic and emotional consequences as well.
The growing number of traffic accidents is, among
others, due to reckless driving behavior including driv-
ing too hard or driving under influence of alcohol and
drugs. At the start of the HSE week the management
called on all employees to always to consider the risks
in traffic and how to manage and reduce these to avoid
accidents. At the same time the staff should increase
their own safety and that of other road users.

More Aware
Staatsolie employees and contractors are in traffic
every day, both on the job and in their private time.
Annually they drive thousands of kilometers, on com-
pany emplacements and on public roads. By making
them more aware of the threats and how to behave in
traffic to avoid accidents, traffic safety is increased.
This year's slogan was 'Safety na basi tap ala pasi'
(loosely translated: safety on the road above all), was
made by Diane Djotaroeno. Responses from all sides
show that the activities at the various company loca-
tions have contributed to an increase in awareness.
The presentations matched the theme. There were
also creative activities including a quiz, a bicycle rally,
a fitness run, a traffic hunt and a refreshment traffic
courses. At the main office there was a crash course
on driving on the roundabout.'I didn't know that I had
to signal if I wanted to go right from the inside lane',
says one employee.'I'm now more aware how to drive
on the roundabout.' @


Het aantal ver-
keersongevallen
in Suriname -
al dan niet met
fatale afloop
- baart alom
zorgen. De
health, safety
& environment
(HSE) week van
Staatsolie stond
dit jaar in het
teken van ver-
keersveiligheid.


,es Tx Kia Bssr


Verkeersvei ligheid is de afgelopen vier jaren sterk in de publiciteit, niede
vanwege het onaanvaardbare rijgedrag van een groot aantal weggebruikers
en de sterke toenanie van het aantal (dodelijke) verkeersongevallen. Uit de statis-
tieken van de Surinaanise politie blijkt dat er jaarlijks ruini 25.000 verkeersinci-
denten en dik 5000 verkeersslachtoffers worden genoteerd. In 2009 zijn er 112
verkeersdoden gevallen, ruini honderd percent nieer in vergelijking niet 2001.

Gevolgen
Naast de verkeersdoden is er een groot aantal zwaargewonden, die voor langere
tijd hun werk en andere dagelijkse activiteiten niet kan uitvoeren. Denk niaar aan
de huishoudens waarvan het inkonien van de kostwinner konit weg te vallen en
aan bedrijven die niedewerkers kwijtraken. Verkeersongevallen hebben echter niet
alleen niateriele, niaar zeker ook social, econoniische en eniotionele gevolgen.
Het toeneniend aantal verkeersslachtoffers is wonder andere te wijten aan
roekeloos rijgedrag van weggebruikers, zoals te hard rijden en rijden wonder
invioed van alcohol en drugs. Bij de opening van de HSE Week, riep de directie
alle niedewerkers op oni steeds na te gaan wat de risico's in het verkeer zijn
en hoe die te beheersen en te vernlinderen ter voorkonling van ongevallen en
verhogi ng van de eigen vei ligheid en die van andere weggebru hikers.


VERKEE RSVEILIGHEIDSBOVEN ALLIES


"U~--"d--

i~eBr~,
r,
II
~;


1\ 111


Traffic Safety Above AllTrirnloop.
Fitness run.


'Victim of a Traffic Demon'
Ingrid Andries is pioneer and chair of the Association of Traffic
victims in suriname (vyS). Her own experiences with the conse-
quences of traffic accident motivated her to found the associa-
tion with the help of other victims. At the start of the HSE week,
Andries shared her story with employees at Staatsolie's main
office. She talked about the trauma and the pain that traffic victims
and their family go through. Her daughter and grandson were the
victims of a 'traffic demon' that drove without a driver's license.'My
daughter's leg was smashed. My grandson was injured at both legs
a the d cta ha ho bierk eao i yns Fr teurndt hthee s

had five operations and is still recovering. It was difficult to track
down the culprit, because he had fed the police false data. Andries
managed to track him down through her own network and had him
tried.The case for a settlement is still going on.
Allan (28) is a traffic victim. He wanted to tell his story, but he could
not make it pass a 'good morning' and 'I was in a traffic accident
ten years ago.' He was overcome by his emotions, so Andries told
his story Allan was riding on his moped when a car hit him. His left
am is now usless,hso tecn ko lngerrwork as acar mechanic.
To support their cause, Staatsolie gave the VVS two wheelchairs
and crutches. Andries was overjoyed with the gifts and stressed
that they would help ease the need.The wheelchairs and crutches
will be rented out to members temporarily.


Staatsolie wil bijdragen aan het terugdringen van het aantal verkeerson-
gevallen, daarom was verkeersveiligheid als them voor de HSE week
2010 gekozen.

Bewuster
Medewerkers en contractors van Staatsolie zijn elke dag in het verkeer,
zowel voor het werk als priv4. Jaarlijks leggen zij in total duizenden
kilometers af, op bedrijfsterreinen 6n open bare wegen. Door hen bewus-
ter te maken van de gevaren en hoe zich in het verkeer te kunnen gedra-
gen om ongelukken te vermijden, wordt meegeholpen aan verhoging van
de verkeersveiligheid.
De slogan voor dit jaar was "Safety na basi tap ala pasi" (vrij vertaald:
vei ligheid boven alles op de weg), bedacht door de medewerker Diane
Djotaroeno. De activiteiten op de verschillende bedrijfslocaties hebben
bijgedragen aan vergroting van het bewustzijn, bleek uit verschillende
reacties. De onderwerpen van de presentaties sloten aan op het them.
Creatieve activiteiten waren er ook, zoals een quiz, fietsrally, trimloop,
verkeersspeurtocht en opfrisverkeerslessen. Op het hoofdkantoor was er
voor medewerkers een korte cursus rotonderijden. "Ik wist niet dat je de
richting moet aangeven als je vanuit de binnenbaan rechtsaf wil", zegt
een medewerker "Ik ben mij nu veel bewuster van hoe ik op een rotonde
moet rijden." @


SSpoedopfriscursus verkeerskennis.
Crash refreshment course traffic knowledge."Slachtoffer van verkeersduivel"
Ingrid Andries is initiatiefnemer en voorzitter van
de Vereniging van Verkeersslachtoffers in Surina-
me (VVS). Haar eigen ervaringen met de gevolgen
van een verkeersongeval waren de motivatie om
samen met andere lotgenoten de vereniging op
te richten. Andries deelde bij de opening van de
HSE Week haar ervaring met de medewerkers op
het hoofdkantoor van Staatsolie. Zij vertelde over
de trauma's en het leed dat verkeersslachtoffers
en hun naasten ervaren. Haar dochter en klein-
zoon werden slachtoffer van een "verkeersduivel
wonder rijbewijs". "Mijn dochters been raakte ver-
brijzeld. Mijn kleinzoon raakte aan beide been
gewond en most aan de knicen worden geope-
reerd. Gelukkig kan hij nu weer spelen, fietsen,
en voetballen." Haar dochter heeft al vijf operates
achter de rug en is nog steeds aan het herstellen.
De dader achterhalen going moeilijk, omdat die
valse gegevens bij de politie had opgegeven. Via
haar "eigen kanalen" is de dader opgespoord en
voor de rechter gesleept. De rechtszaak voor scha-
devergoeding is nog gaande.
Allan (28 jaar) is een verkeersslachtoffer. Hij zou
ook zijn verhaal doen, maar verder dan "goede-
morgen" en "tien jaar geleden werd ik slachtof-
fer van een verkeersongeval" kwam hij niet. De
emoties werden hem te veel, dus deed Andries zijn
verhaal. Allan was op de bromfiets toen hij door
een auto werd geschept. Zijn linkerarm kan hij
niet meer gebruiken en daarom ook zijn beroep als
automonteur niet meer uitoefenen. Allan is nu voor
zijn levensonderhoud afhankelijk van zijn moeder.
Ter ondersteuning schonk Staatsolie de VVS twee
rolstoelen en loopkrukken. Andries was verheugd
met de spullen en verzekerde dat die sullen
bijdragen aan verlichting van de noden. De rol-
stoelen en krukken sullen voor tijdelijk gebruik
worden verhuurd aan leden.Plek is er voor iedereen. Onder de bomen, in de hutten en tenten en
Sin het water, Colakreek is groot genoeg. De hangmatten vastbinden
aan de bomen, een paar stolen erbij, een mat op de ground en dan
maar genieten van een luie dag. Er is genoeg te doen, vooral voor de
kinderen. Die kunnen knutselen, spelletjes doen, meedoen aan een
speurtocht, karaoke of danswedstrijd, en vooral ravotten in het koele
water. Naarmate de dag vordert en het heter wordt, nemen ook de
volwassenen een duikje. Voor de medewerkers van de verschillende
bedrijfslocaties is de family day een mooie gelegenheid om bij te pra-
ten. De lunch -ter plekke klaargemaakt -en de snacks vallen goed in
de smaak, blijkt uit de reacties. De verschillende cateraars en andere
dienstverleners hebben ook dit jaar hun beste beentje voortgezet.

De family day staat dit jaar in het teken van het dertigjarig jubileum
van Staatsolie. En wie het even was vergeten, wordt er aan herinnerd
via de teksten op de ballonnen in vele kinderhanden. Een pluimpje
voor de Commissie Family Day en haar vele vrijwilligers is zeker op
z'n plaats, want het is geen eenvoudige klus om zo'n groot evene-
ment tot in de puntjes te organiseren. De voorbereidingen hebben
maanden geduurd en bereikten hun hoogtepunt in de week voor de


Chill with the Family


Colakreek, Sunday 1 August. The gates open at nine and the early
birds arrive. The Staatsolie Family Day has officially begun; the
continuation of an annual tradition. AII guests pour in, their numbers
finally exceeding 3,500.

There is enough space for everyone. People are scattered all over
the resort: in the shade of the trees, in the huts and tents, and in the
water. Colakreek has ample space. The hammocks are tied to the
trees; mats are spread on the floor to enjoy the day off. The children
can enjoy themselves tremendously: handicraft, games, treasure
hunt, karaoke or a dance battle, and not to forget horsing around in
the ref reshing water of the pool. Later, when the sun is glaring down
relentlessly, the adults also take a dive in the refreshing water. The
family day is a way for staff from the several work locations to meet
and chew the fat. The lunch that is prepared at the site, and the
snacks taste excellently. The several catering firms and other service
providers have again done their utmost.


De>. ll'hi,,de .lwd


i U n et water.


* ** ** ** ** *

0"0"~~~~~~~~ So 0 W" 8 a B ** "0 00 "


- e- e- - 0
dag zelf. Je staat er niet bij still hoeveel dienstverleners nodig
zij n om te zorgen voor de lunch, snacks, kn utselbenod igdheden,
spelletjes, stolen, tenten, bewaking, entertainment, life guards,
bustransport en een waslijst van andere dingen.

Rond vier uur 's middags loopt de family day ten einde. Bijna
alle gasten zijn al vertrokken. In de verte pakken donkere wol-
ken zich samen. De regen zal later met bakken neerkomen. De
enigen die misschien daarvan 'last' ondervinden, zijn de mede-
werkers die aan het opruimen zijn. De meeste gasten zijn dan
thuis aan het nagenieten van een dagje chillen met de (Staatsolie)
families op Colakreek. @


This year's theme for the family day is Staatsolie's 30th anniversary. Those
who have forgotten this detail are reminded of it by the texts on the balloons
in the children's hands. The Family Day organizing committee and its many
volunteers must certainly be commended, because it certainly is no easy job
putting up such an enormous event. Preparations took months, culminating
into a climax one week before the event. No one can even imagine how many
service providers are needed for the lunch, the snacks, the handicrafts, the
games, the chairs, tents, security, entertainment, lifeguards, bus transport
and many other things.

Close to four in the afternoon the family day draws to an end. Almost all of the
guests have already left. Dark clouds gather. Soon it will rain, but the only ones
who would be complaining about it are the cleaning crews. By then, most of the
guests will already be home, reminiscing on a day out at Colakreek with the


II I
II ii
I


due, oa s i. ~ ~~ ~' unentll verveel d, er was e t
No odde


jllllll Irr

Staatsoliemedewerkers zijn de trots van het bedrijf
en dat stralen zij uit in hun werk en leefomgeving.
Zij inspireren college's, famille en vnienden, die op
hun beurt anderen verder stimuleren om zich volle-
dig te geven in alles wat ze ondernemen. /"
Johannes Nitiredjo gaat rnet pension en
krijgt van Algerneen directeur Marc Waaldijk
een aandenken.
Retiree, johannes Nitiredjo, gets a com-
Tekst / Text: Martin Redjodikromo memorative award from managing director
Foto's / Photos: Ranu Abbelakh / Edward' Troon Marc Waaldijk.
Op25 juni stonden 24 jubilerende medewerkers in het spotlight. De

grote zaal van restaurant Lucky Twins in de Maretraite Mall was
special voor deze gelegenheid fleurig en sfeervol ingericht. De jubilaris-
sen en hun familieleden waren op hun best gekleed. Dat mocht ook wel
op deze bijzondere avond. Eenentwintig medewerkers werden gehuldigd
voor hun 121& -jarig dienstverband en drie voor hun 25-jarig jubileum
Van Johannes Nitiredjo werd afscheid genomen, hij going na een dienst-
verband van 181& jaar met pension.

Namens de directie moedigde Ben Nuboer, directeur Refining & Marke-
ting, de jubilarissen aan om het bedrijf 6n zichzelf verder te ontwikkelen.
Stanley Marica, waarnemend president-commissaris, hield de gehuldig-
den voor dat zij een belangrijke rol hebben vervuld in het behalen van
de positive bedrijfsresultaten. Lloyd Read, voorzitter van de Staatsolie Agnes Moensi, onderdirecteur Finance,
Werknemers Organisatie Suriname, gaf aan de gepensioneerde JohanneS toont Lorenzo Kappe zijn cadeau.
Nitoredjo mee om het nu kalmer aan te doen, maar dat hij zijn kenniS Agnes Moensi, deputy director Finance
en ervaringen wel mag delen met de nog werkende college's. Later op shows Lorenzo Kappe his gift.
~


de avond namen de jubilarissen ook de
felicitaties in ontvangst van algemeen
directeur Marc Waaldijk.


Zoals bij de huldigingen gebruikelijk is,
was ook op deze avond gezorgd voor
een heerlijk buffet en entertainment. De
gasten hebben genoten van optredens
van Moira Morroy Movement Studio,
de welbekende zanger Powl Ameerali
en de muziekband Le Crime. @


Ju bi lari s Al bert Vermeer
on:l ... I .... oorkonde
van directeur Refining &
Marketing, Ben Nuboer.
jubilee, Albert Vermeer
receives his certificate
from the director of
Refining & Marketing,
Ben Nuboer.


Positive Appearance in Work and Life


Staatsolie's staff is the pride of the company, which
they beam in their work and living environment. They
inspire colleagues, family and friends, who, in turn,
stimulate others to give themselves completely in all
their undertakings.


On 25 June, 24 jubilees were in the lime lights. The
large room at the Lucky Twins restaurants in the
Maretraite Mall was beautifully and cozily deco-
rated for this event. The jubilees and their families
appeared at their best, because this was a special
night. Twenty-one staff members were honored for
12% years of faithful services, and three for having
served for 25 years. Johannes Nitiredjo retires after
having worked forl8% years.


On behalf of the management, Ben Nuboer, director
Refining and Marketing, encouraged the jubilees for
further development of the company and themselves.
Stanley Marica, acting chair of the supervisory board,
reminded the honorees that they have played an
important role in securing positive achievements for
the company. Lloyd Read, chair of the Staatsolie
Workers Union Suriname, advised the retiring
Johannes Nitiredjo to take it easy from now on. He
should, however, share his knowledge and experi-
ences with his colleagues. Later that evening the
jubilees also received congratulations from managing
director Marc Waaldijk.


As usual at these events there was excellent food
and entertainment. The guests enjoyed dance per-
formances by Moira Morroy Movement Studio, the
popular singer Powl Ameerali and the Le Crime
musical band.@


Ramradj Parohi ont-
\ 11 oorkonde en
geschenk van Wim Dwar
kasing, onderdirecteur
Exploration & Petroleum
Contracts.
Ramradj Parohi receives
his certilicate and a gift from
De~putylearecorr Exoration
W/im Dwarkasing.


Financieel directeur Iwan
Kortram met jubilaris
U rm ila Aman h -Al iradja.
Director Finance Iwan
Kortram and jubilee
Urmila Amank Aliradja.


Agnes Moensi-
Sokowikromo, Finan-
cieel onderdirecteur
,i,n,,I, I HendrikS.
Moehamat-djalil zijn
oorkonde.

Agnes Moensi -Sokowi-
kromo, Deputy Director
Finance hands over the
certificate to Hendrik
S. Moehamatdjalil.Productiviteit olie- en gasbronnen afgenomen
In de jaren zestig van de vorige eeuw nam de olieproductie wereldwijd
sterk toe. Het hoogtepunt werd bereikt in 1972, toen gemiddeld 18,6
vaten per dag per oliebron werden geproduceerd. Dit meldt de US
Energy Information Administration (EIA) in haar Annual Energy Review
2009. In 2008 bedroeg de gemiddelde productive per bron 9,4 barrels
per dag, om in 2009 te stijgen naar 10,1 vaten per dag per oliebron.
De gasproductie vertoonde vanaf de jaren zestig een steile groei met
een piek in 1971 om dan sterk te dalen tot het midden van de jaren
tachtig. De wereldwijde gasproductie bleef vrij stabiel van 1985 tot
1999, daalde in 2008 en nam in 2009 weer lichtjes toe.
rigzone.com @


OPEC-landen besteden US$ 40 miljard aan uitbreiding raffi-
nagecapaciteit
Leden van de Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
blijven investeren in raffinage (downstream-activiteiten) ondanks de
huidige economische onzekerheden. Salem El-Badri, secretaris-generaal
van de OPEC verwacht dat leden in de komende tien jaren ongeveer
US$ 40 miljard investeren in vergroting van hun raffinagecapaciteit.
Hij voegde eraan toe dat in 2009 in OPEC-lidlanden dertig projecten
werden opgeleverd en in productive werden genomen, waardoor de
productive van olie en vloeibare gas per dag met 1,5 miljoen vaten per
dag toenam. In de komende vijf jaren worden 140 projecten afgerond
en zal de olie met 12 miljoen vaten per dag toenemen.
"Dit vertegenwoordigt investeringen met een total waarde van US$
160 miljard waarmee voldaan kan worden aan de groeiende behoefte
aan OPEC- olie en die zorgen voor uitbreiding van de huidige capaci-
teit van ruim zes miljoen vaten per dag. El Badri waarschuwde ontwik-
kelingslanden geen enorme investeringen te doen in uitbreiding van
hun raffinagecapaciteit indien zij niet zeker zijn van de toekomstige
afzet. downstreamtoday.com @ConocoPhillips verkoopt aandelen Lukoil
ConocoPhilIlips verkoopt haar aandelen in Lukoil, een Russisch oliebe-
drijf. Lukoil gaat er mee accord veertig percent van haar aandelen ter
waarde van US$ 3,44 miljard, die nu in handen zijn van ConocoPhil-
lips, terug te kopen. Deze aandelen vertegenwoordigen 7,6 percent van
ConocoPhillips' total belangen in Lukoil. De transacties worden in
het derde kwartaal van 2010 afgerond. ConocoPhillips verwacht haar
resterende aandelen in Lukoil tegen eind 2011 van de hand te hebben
gedaan, op de open aandelenmarkt of rechtstreeks aan Lukoil. Deze
twee bedrijven hebben vijf jaren nauw samengewerkt. De opbrengsten
u it de aandelenverkoop zal ConocoPh ilIlips voornamel ij k gebrui ken om
eigen aandelen terug te kopen. Dat bedrijf street ernaar US$10 miljard
aan active te verkopen. In juni 2009 heeft het bedrijf haar 9,03 percent
aandelen in het Syncrude oil sands project in Canada verkocht aan
dochtermaatschappijen van het Chinese bedrijf Sinopec International
Petroleum Exploration and Production. Oil & Gas journal @


O&G Well Productivity Declines
Crude oil well productivity rose sharply in the 1960s and reached a peak
of 18.6 barrels per day per well in 1972, according to the U.S. Energy
Information Administration (EIA) Annual Energy Review 2009. After 1972,
productivity trended downward to a 55-year low. The 2008 rate of 9.4 bar-
rels per day per well was 51 percent of the 1972 peak. In 2009, productiv-
ity rose to 10.1 barrels per day per well.
Natural gas well productivity, measured as gross withdrawals per day
per well, grew rapidly in the late 1960s, peaked in 1971, and then fell
sharply until the mid-1980s. Productivity remained fairly steady from
1985 through 1999, fell annually through 2008, and turned up slightly in
2009. rigzone.com @OPEC Members to Spend US$ 40B on Refinery Expansions
Members of the Organization of Petroleum Exporting Countries,
OPEC, will be investing heavily in downstream activities over the
coming years despite uncertainty about the global economic climate,
OPEC Secretary General Salem EI-Badri said that over the next
decade members were expected to invest around US$ 40 billion
in refining capacity expansion. He added that in 2009, around 30
projects came onstream in OPEC member countries, resulting in an
increase of 1.5 million barrels a day in net crude and liquids capac-
ity. Furthermore, over the next five years 140 projects are expected
to be completed and this will add about 12 million barrels a day of
gross crude and liquids capacity.
"This represents a huge level of investment, estimated at US$ 160
billion. However, it should be enough to satisfy growing demand for
OPEC crude, as well as provide a comfortable cushion of capacity,
which already exceeds 6 million barrels a day."" EI-Badri warned that
member countries from developing nations couldn't continue to invest
such large sums unless they were convinced that the demand would
be there when the capacity came onstream. downstreamtodaycom @ConocoPhillips to sell all its Lukoil holdings
ConocoPhillips announced plans to sell all its holdings in Russia's
Lukoil. Lukoil already agreed to buy 40 percent of ConocoPhillips's
stake for US$ 3.44 billion. These shares represent a 7.6 percent
overall interest in Lukoil.That transaction is expected to close during
the third quarter of 2010.
ConocoPhillips expects to sell its remaining stake in Lukoil by year-
end 2011, either in open market transactions or directly to Lukoil.
ConocoPhillips and Lukoil worked closely together for 5 years.
Proceeds from the sale will be used primarily to repurchase
ConocoPhillips shares. ConocoPhillips is trying to sell a total of
US$10 billion in assets. In June, the company completed a US$4.65
billion transaction to sell its 9.03 percent interest in the Syncrude
oil sands project to subsidiaries of Chinese Sinopec International
Petroleum Exploration and Production. Oil& Gas Journal@


0

(I(llraallcIcIcl r~r;llrclrcllllcll re


Na een studied Scheikunde in Neder-
land keerde Bhoepsingh Willem
"Wim" Dwarkasing in 1985 terug

mie bij het Natuurtechnisch Instituut,
NATIN. Al snel merkte hij dat les-
geven niet zijn ding was. Staatsolie
had net de eerste boringen achter de
rug en keek uit naar een chemicus,
die de booryloeistof nader most onderzoeken. Wim greep zijn kans en kwam
op 16 september 1985 in dienst. "Ik had nog nooit van mijn leven een boor
van dichtbij gezien," zegt hij. De kennis over boormachines en het boorpro-
ces deed hij op door trainingen in binnen- en buitenland. In 1986 werd Wim
benoemd tot drilling engineer. Een jaar later werd hij benoemd tot chef van
de afdeling Drilling, hij werd dus verantwoordelijk voor alle booroperaties.
Onder zijn leading is de eerste zwampboorinstallatie (rig 5) ontworpen en
gebouwd. Met deze boormachine kon er in de zwamp worden geboord zon-
der die eerst droog te leggen. "Mensen dachten dat de boormachine zou weg-
zakken", herinnert hij zich de terughoudendheid nog, "maar met de bouw van
rig 5 was de basis gelegd voor de versnelde productive Die method wordt
nog steeds gebruikt voor de zwampoperaties.
In 1995 werd Wim benoemd tot manager Engineering & Drilling. Hij was ver-
antwoordelijk voor een divisie bestaande uit vier afdelingen. "Toen ik in dienst
kwam, was de productive nog geen 500 vaten per dag, het werden er op gege-
ven moment duizend en nu zitten we op 16.000 vaten per dag", illustreert hij
de groei van Staatsolie.
In 2006 werd Wim benoemd tot deputy director (onderdirecteur) Refining &
Marketing. Na een herstructurering van de organisatie werd hij in 2007 aange-
steld als deputy director Exploration & Petroleum Contracts, een nieuw direc-
toraat gefocust op exploratie (zowel op land als in het zeegebied).
Vorig jaar heeft Wim zijn mastersdiploma in Petroleum Business Engineering
behaald aan Technische Universiteit Delft in Nederland. Met de tweejarige
opleiding heeft Wim de kennis opgedaan die nodig is om managementbeslui-
ten te nemen specifiek voor de petroleumindustrie. Eerder in 2008 heeft Wim
met success de eenjarige opleiding petroleumtechniek van de Technologische
Faculteit van de Anton de Kom Universiteit afgerond.
Na 25 jaren komt Wim nog elke dag fluitend aan het werk. "Ik wil op dit
directoraat een team van goed gemotiveerde en goed ontwikkelde aardwe-
tenschappers die de geologie van het Suriname-Guyana bekken doortastend
kunnen begrijpen", vat hij zijn missie samen. Wim heeft goede hoop dat het
gaat lukken.
Voor Wim is het werk niet alles. In zijn vrije tijd is hij te vinden op zijn per-
ceel, waar hij groente en fruit verbouwt voor eigen consumptie. Voetbal is een
van zijn hobby's en als hij de tijd heeft gaat hij naar een wedstrijd kijken in
zijn woonplaats Groningen, Saramacca. @


'I Had Never Before Seen a Drilling Rig
From Up Close'

After studying chemistry in the Netherlands, Bhoepsing
Willem'Wim' Dwarkasing returned to Suriname in 1985. He
started teaching chemistry at NATIN (Technical Highschool),
but he soon discovered that teaching was not his cup of tea.
Staatsolie had just completed the first drilling operations and
they were desperately looking for a chemist who could analyze
the finds. Wim seized the opportunity and entered service on
16 September 1985.'I had never before seen a drilling rig from
up close', says Wim. He gained knowledge of rigs and the drill-
ing process through training courses abroad. In 1986 Wim was
promoted to drilling engineer. Year later, he made supervisor
of the Drilling department, which put him in charge of all drilling
operations. He supervised the design and construction of the
first swamp drilling rig (rig 5).This rig made it possible to drill in
swamps without draining the area first.'People thought the drill
would sink in the swamp', he says remembering the reluctance
back then, but rig 5 created the possibility for rapid production.
This method is still applied for swamp operations.
In 1995 Wim was promoted to manager Engineering & Drilling.
He was now in charge of a division with four departments.
'When I started working for the company, we barely produced
500 barrels a day. After some time, it grew to 1,000 and now
we are at 16,000 barrels a day'
In 2006 Wim was promoted to deputy director Refining &
Marketing.After an internal restructuring he was assigned deputy
director Exploration & Petroleum Contracts in 2007, a new direc-
torate focused on both land and offshore exploration.
Last year, Wim got his master degree in Petroleum Business
Engineering at the Technische Universiteit Delft in the
Netherlands. The two-year course enables Wim to make mana-
gerial decisions specifically for the petroleum industry. Earlier,
in 2008, Wim successfully completed the one-year course
Petroleum Technique at the technical faculty of the Anton de
Kom Universiteit van Suriname.
After 25 years Wim still comes to work whistling.'For this direc-
torate I want a team of perfectly motivated and skilled geo-
scientists, who can thoroughly understand the geology of the
Suriname-Guyana basin', says Wim summarizing his mission.
He is convinced he will succeed.
To Wim work is not everything. He spends his spare time on
his land, where he plants veggies and fruit. He likes soccer and
when possible he watches a match in Groningen, Saramacca,
where he lives. @


jubilarissen

Jubilarians


Tekst &r foto's / Text &r photos: Astra Slooten


(1(1(~~111:~11111(1 ()((


~l(n re rli~aa r~rcIci raa I r;ll re


V;anaf de boring van de eerste drie proef-
gaten, in de beginperiode van Staatsolie,
is Soeman "Wiro" Wirosono betrokken
bij het bedrijf. Hij heeft de lagere school
doorlopen en realiseerde via veel on-the-
job-trainingen en eigen inzet zijn loop-
baan bij Staatsolie.
Wiro, gepensioneerd 1 atigtsttis 201 0,
begon op 1 jantiari 1983 op de afde-
ling Drilling als handlanger. In die tijd
going alles handmatig: vier of vijf man tilden en verplaatsten grote stalen buizen van
twaalf meter lang, soms wel dertig stuks. Al gauw klom deze hardwerkende man
letterlijk naar de top van de boor. Want in 1983 werd hij aangesteld als derrick
man, de person die de boortoren als post heeft. In die functie werkte hij mee aan
offshore-boringen in 1983.
Hij wilde steeds meer weten over het werk op de boor en keek nieuwsgierig toe
hoe andere college's hun werk deden. Wiro kreeg in 1986 een promote tot drilIler
2e klasse. Twee jaar later werd hij drillerl e klasse. "Ik vond het niet erg om mensen
te begeleiden tot boormeester, al zouden zij in de toekomst mijn baas worden. Ik
deed het met plezier." Toen de eerste zwampboorinstallatie (rig 5) in 1992 operati-
oneel werd, is Wiro er als voorman gaan werken. "Het was geweldig. We hebben
veel exploratiegaten geboord in het kustgebied. Wiro zal de grootste blow-out (on-
gecontroleerde uitstoot van gas tijdens het boren) in zijn loopbaan nooit vergeten.
"Een enorme vuurballon school de lucht in en de ground begon ervan te trillen." De
hele boorinstallatie vloog in brand en going compleet verloren. Wiro heeft geholpen
om medewerkers met de airboat (moerasboot) te evacueren. En vanaf 8 aprill 998,
tot zijn pension, heeft Wiro in het magazijn gewerkt. "Veel college's wisten niet
dat ik veel weet van de boormachines." Wiro denkt met bijzonder veel plezier te-
rug aan zijn tijd bij Staatsolie. Nu werkt hij regelmatig in zijn tuin. Dok brengt hij
veel tijd door met zijn vrouw en twee zonen. @


'It is Pleasant if You Can Solve a Problem'

Soeman 'Wiro'Wirosono has been with the company
since the drilling of the three test wells back in Staatsolie's
pioneer's phase. After primary school, he has had several
on-the-job training courses, with which he secured his career
at Staatsolie. Wiro, who retired on 1 August 2010, started
with the company on 1 January 1983 as assistant in the
Drilling department. Back then, everything was done manu-
ally: four to five men would lift and move large, 12 meter,
steel pipes, sometimes 30 a day. But this hardworking man
literally climbed to the top of the derrick. In 1983 he made
Derrick man, someone who works on the derrick (drilling rig).
In that position, he assisted in the offshore drilling program
in 1983. He was always willing to learn and he would spend
hours watching how his colleagues on the derrick did their
job. In 1986 Wiro was promoted to Driller 2nd Class; two
years later he made Driller 1st Class.'I didn't mind coaching
others to become Foreman drilling, even if it meant that they
would some day be my boss. I liked doing that.'When the
first swamp rig (rig 5) became operational in 1992, Wiro was
assigned Foreman.'It was great. We drilled many exploration
wells in the coastal area.'Wiro will never forget the biggest
blow-out (sudden release of gas during the drilling process)
of his career.'An enormous ball of fire shot to the air, shaking
the ground.'The rig caught fire and was completely destroyed.
Wiro helped evacuate colleagues with the airboat. From 8
April 1998 until his retirement Wiro worked in the tool shed.
'Many colleagues didn't know that I'm quite experienced
with drilling rigs.'W~iro looks back at a very eventful time at
Staatsolie. He now spends much time in his garden. He also
spends enough quality time with his wife and two sons. @


Kenneth Roepnarain komt na 25


jaar nog elke dag enthousiast aan
het werk, alhoewel dat in het begin


'Every Day Feels Like Working for Another Company'

'Because of the many challenges, every day feels like working
for another company'. After 25 years, Kenneth Roepnarain still
comes to work enthusiastically. He admits that it was different in
the beginning.'Nobody really knew Staatsolie back then and on
top of that it was too far from the city. I thought to myself, I'II take
this job and in the mean time look for something else in the city' His
first task was to put up a stocks record system. Shortly after that,
in December 1985, he helped put up and activate Staatsolie's first
complete stock inventory.'Mr. Jharap (the former managing director)
came to Saramacca in 1986. I had to find him a desk and a chair
and get some boxes from his car. He put something on the desk
that looked like a television set, plugged the appliance in the socket
and turned it on. He then said: this is a computer. The inventory data
had already been fed into the machine, so he just gave me a few
instructions how to operate the system. It was the first time I'd seen
a computer, but the director just told me he would be back in a few
months to see how I was doing.' It took Kenneth some hard work
to get familiar with the system, but he managed. That also secured
his relationship with computerization and efficiency. In his career,
Kenneth has gained extensive knowledge of procurement (including
contract negotiations), stock inventory, logistics and participation in
projects. He likes working in the Procurement department, where
he was promoted Acting Procurement Manager not so long ago.
He wants the department to buy professional goods and services
at as low a price possible and to offer clients expertise and advice.
Kenneth is also preparing to become a government minister one
day to help in the development of Suriname. He spends his free time
reading a lot. He is also a family man, so he spends every available
minute with his family@


anders was. "Staatsolie was toen
~. niet echt bekend en het was ver,
r dus ik dacht: ik neem alvast deze
I i job en ondertussen zoek ik wel
I een andere ergens in de stad."
Zijn eerste taak in het bedrijf was
het opzetten van een magazij nvoorraadadm i nistratie. Kort daarna heeft h ij
in december 1985 ook de eerste integrale voorraadinventaris van Staatsolie
voorbereid en afgewikkeld. "Dhr. Jharap (oud algemeen directeur) kwam in
1986 naar Saramacca. Ik most een tafel en een stoel voor hem zoeken en
een paar dozen uit zijn auto halen. Hij plaatste iets dat op een televisie leek
op tafel, stekker in het stopcontact en maakte deze aan. Hij zei: Dit is een
computer. De inventaris was reeds ingevoerd en hij gaf mij verder instructies
hoe met het system te werken. Je moet je voorstellen dat ik voor het eerst
een computer had gezien en de directeur zei dat hij over enkele maanden
weer kwam kijken." Na dag en nacht hosselen om het system te leren, is
het Kenneth toch gelukt de job te klaren. En daarmee was de basis gelegd
voor zijn affiniteit met de relative tussen automatisering en efficientie. Ken-
neth heeft in zijn loopbaan bij het bedrijf ruime kennis opgedaan, wonder
meer op het gebied van i nkoop (i nclusief contractonderhandel ingen), voor-
raadbeheer, logistiek en bij deelname aan projecten. Hij vindt het prettig
werken op de afdeling Procurement, waar hij sinds kort Acting Procurement
Manager is. Hij wil ervoor zorgdragen dat de afdeling professioneel gekwa-
lificeerde goederen en diensten inkoopt tegen zo laag mogelijke kosten en
expertise en adviezen biedt aan klanten. Kenneth is ook bezig zichzelf klaar
te maken om eens minister van een ontwikkel ingsministerie te worden, oni
zo ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname. In zijn
vrije tijd leest hij daarom ook veel. Hij is een family man, dus benut hij elke
yrije minuut om met zijn gezin door te brengen. @HennaCuo-aslan


Zuraida Ilahibaks


Ryan Burke

Functie/Position:
System & Database Administrator
Afdeling/Department:
InfrastructureAlCT
In dienst/Employment:
1 juni 2010


Functie/Position:
Division Secretary
Afdelinng/Department:
Marketing General
In dienst/Employment:
1 juli 2010


Functie/Position:
System & Database Administrator
Afdeling/Department:
InfrastructurellCT
In dienst/Employment:
1 juli 2010


Functie/Position:
Mechanical Engineer
Af deling/Depa rtme nt:
Engineering & Construction
In dienst/Employment:
1 juli 2010


Daniel Nurmohamed r

Functie/Position:
Junior Production Engineer
Afdeling/Department:
Production Engineering
In dienst/Employment:
16 augustus 2010


Raoul Chandoe


Functie/Position:
Mechanic Ill
Afdeling/Department:
Mechanical Maintenance
In dienst/Employment:
16 juli 2010


Functie/Position:
Junior Production Engineer
Afdeling/Department:
Production Engineering
In dienst/Employment:
16 augustus 2010


Paul Lioe-A-Tjam

Functie/Position:
Mechanic II
Afdeling/Department:
Mechanical Maintenance
In dienst/Employment:
16 augustus 2010


Functie/Position:
Well Operator Ill
Af del ing/Depa rtme nt:
Field Production Tambaredjo
In dienst/Employment:
1 augustus 2010


Functie/Position:
Well Operator Ill
Af del ing/Depa rtme nt:
Field Production Tambaredjo
In dienst/Employment:
1 augustus 2010


Functie/Position:
Well Operator Ill
Afdeling/Department:
Field Production Tambaredjo
In dienst/Employment:
1 augustus 2010


Functie/Position:
Well Operator Ill
Afdeling/Department:
Field Production Tambaredjo
In dienst/Employment:
1 auaustus 2010


Functie/Position:
Well Operator Ill
Af deling/Depa rtme nt:
Field Production Tambaredjo
In dienst/Employment:
1 september 2010


Functie/Position:
Junior Production Engineer
Afdeling/Department:
Producion Engineering
In dienst/Employment:
1 september 2010


Functie/Position:
Junior Production Engineer
Afdeling/Department:
Production Engineering
In dienst/Employment:
1 september 2010


Functie/Position:
Administrative Assistant Ill
Afdeling/Department:
Operational Goods
In dienst/Employment:
1 september 2010


Nieuwe Medewerkers


New Employees (juli / July 2010 September 2010)

GEBOREN BORN
NAAM NAME KIND VAN CHILD OF AFDELING DEPARTMENT
I I II II I I l i |, . I I I 1 I I n I
I ~ ~ ~ ~ I111111111 II[ I==Id I IIII III I [II Inal
1I1IIIII i ll 1 I I1 1 II1 Illi 1 I 11 I IIII 1
I1 1 11 I ul IIII I I In -IIII. 1 III~ 1 1 11 1
I1 1 1 I; II I1111 II I11 III[ IIII I I1 1 1 11-
I I1 I I I ~11
I11 I 11 I11 11[ 1 I~ 1~ I ll IIII II II1
I11 I I111 1~ 11lllll I
I, II I I I I I I 1 1 I I I
I II 1 III I | I I 'I II III ,I~ II 111111-1 I. 111-1111
I,1111 II I I I1- I 1 II I 11 I- is I.1 -11 I 11 III II 1 d 11- ll II
I 1- I I II II IIII Ill ill I. H ill [I.1


HUWELUJKEN'WEDDINGS
NAAM AFDELING NAAM PARTNER


1~ 111111-111 11r I~ ..1,, .1111 .. 1- 11 1 .11 .1 n n1 . I n,1 ... .1. I .1111~ 11 n" 11


Raynold Jasadikrama

Functie/Position:
Floorhand
Afdeling/Department:
Development Drilling
In dienst/Employment:
1 september 2010


~


Functie/Position:
Floorhand
Af del ing/Depa rtment:
Development Drilling
In dienst/Employment:
1 september 2010


Functie/Position:
Administrative Assistant II
Afdeling/Department:
Public Relations
In dienst/Employment:
1 september 2010


Functie/Position:
Floorhand
Af deling/Depa rtme nt:
Development Drilling
In dienst/Employment:
1 september 2010


Functie/Position:
Well Mechanic Ill
Afdeling/Departmeent:
Well Servicing
In dienst/Employment:
1 september 2010


Functie/Position:
Well Mechanic Ill
Afdeling/Deepartment:
Well Servicing
In dienst/Employment:
1 september 2010


Functie/Position:
Mechanic Ill
Afdeling/Department:
Heavy Equipment Maintenance
In dienst/Employment:
1 september 2010


Functie/Position:
Foreman Ill
Afdeling/Department:
Production Development
In dienst/Employment:
16 september 2010


PROMOTE PROMOTION
NAAM NAME FUNCTIE POSITION
I.1.1.1.1 .1 El. 1111 1--
| I | 1 I1 1 1....|.|ll, 1[..| :11 1111 y-11111 1
I [1 1 II.1-1 II IIII 11
I I11ll1 III Id I IIIII I III


AFDELING DEPARTMENT1 1 1 11 I l. .. I
I I 11 11 I II I II |

II I IIII. 111 111 III~ II III. 1-
I II1I I II I III I II Ii~l~ III


I III IIIII I II iII I l


11 I1 11.- 11 11- I 1 11


111- IllI I IIIII.-III
I1 I1111 1ll r111111 III-I1
I I111 11 II ~ I II I I I ~ 11
I I1 11 11 11 II ~ I II I I I ~ 11


-111 1 .II IIIIII III ..
1 1 III 1 I II 1 -I. I 1111111 II -
I II-I III1 I1 1 1

I I 111
lill~ II11i 1_

I 1 I II II1 i I


I I III III Ill 11
- IIIIIIII 1 1 II I 1 IIII I
Ill I. I I I II IIIII 1 1 Inil I .
II I II. 1 1I. 111 I 1 1 11 11
I l IIIIIIII1 I I ==H ilis1 I IIlI I .
|- l...|1 I III [in .- nl .. I [
-1111 1 II III I -1IIIIIII1 11 =IIIT
11.- lill ~ I II I.I II.111-1-1
Ill IIII[ -II 11-III Id1 IIIII- 11ll I III II

1-1III ~ I: Ill1111 IIII | 1111 d 1 :lli I I .=II I -1

-11111 IIIII I III-1 I 1 III[ 1
I Iir III1 I~11 1 1 1 1 1 I I I III III 1
II111 I 11-1 I 1 II I 111 II


I1 II
I III
III 1
I II I


11| II _
I I II I 1
I [-1- _


11_1 II IIf
I I III (1 11 I l. 1~ 1 1 1 II I Ili till [==I
I I III.11-1-IIII1 ~ I in I [III IIIII
I IIII-- 1 1 II I 1 11 1 III I II I I


AFDELING/DEPARTMENT


Mentopawiro E. Finance Administration
Joseph G. Stores
Roepnarain K. Procurement
King R. Marine Operations & Oil
Movement
Dwarkasing B. Exploration & Petroleum
Contracts Directorate


1 juli 2010
22 juli 2010
22 juli 2010
15 augustus 2010


16 september 2010


PENSIOEN ~RETIREMENT
NAAM NAME AFDELING DEPARTMENT
I .- I.- 1 .1 1 11 -'1.11 [1 ..11 1 11 I I.- -1 .. .111 -11 [ 11


1- II1 Ilillif
Id1 IIII[-II III11 I11111-


111~1111111


Sardhanand Khodabaks


Personalia


Personnel News (juli / July 2010 September 2010)


JUBIL ARISSE N JUBIL E
NAAM/NAME
25 dienstiaren/years


UIT DIENST RESIGNATION
NAAM NAME AFDELING DEPARTMENT

val~ (Sriop zijn vaa mei dit jaar 1.,sh..... n Itoegevoegd aan het Surinaams culture I II, ... ** sl** *II '
wordt sedert 1982 georganiseerd door I. ~11.. 1.11... 1. I I.. .
during van de Kunst en Cultuur in Surin... II 1~ ~I sIn II I sI I
2008 hoofdsponsor van Suripop voor (l... 1il. 1 .. ..
Op 6 augustus werden in een gala-avc.l.~I ~I 1. 1 I~I *****I*
ties in een uitverkochte Anthony Nesty ~I ... .al. ~~ ~ I .I. II.,., ..
gebracht. Ornyl Malone werd met zijn ******I...sI. Li II..
portreti", voortreffelijk vertolkt door Ch~ i. II. .I~I u s... .. I .1.... .
jury uitgeroepen tot winnaar. Malone h II ...1.I.s ..
gedaan als componist, eerder heeft hij -I11. Inc l.. I, I. .. I a
arrangeur. De tweede plaats going naar de composite van Harold
Gessel "Wan bigi lobi", gezongen door Naomi Sastra. "Mi sa si
a tangi" gezongen door Elvin Pool en gecomponeerd door Ser-
gio Emanuelson was goed genoeg voor de derde plaats.The 16th edition of the Suriname Popular Song Festival (Suripop) added 12 songs
to the Surinamese cultural heritage. Suripop has been hosted by the Stichting voor
Bevordering van Kunst en Cultuur in Suriname since 1982. Staatsolie became main
sponsor in 2008 for three festivals. On August 6 the twelve songs were presented
in a completely booked Anthony Nesty Stadium. Ornyl Malone's Wan Krin Portreti',
beautifully sung by Cherwin Muringen, was voted winner by the judges.This is
Malone's first time as composer. He has had earlier contributions as an arranger. The
second place went to Harold Gessel's'W~an bigi lobi", sung by Naomi Sastra."Mi sa
si a tangi", sung by Elvin Pool and written by Sergio Emanuelson came in third place.
(STMATS@LIE)

VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN
CONFIDENCE IN OUR OWN ABILITIES
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs