Group Title: Staatsolie nieuws
Title: Staatsolie nieuws /
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00099158/00013
 Material Information
Title: Staatsolie nieuws /
Physical Description: v. : ; 30 cm.
Language: Dutch
Creator: Staatsolie Maatschappij Suriname N.V
State Oil Company Suriname N.V. (Paramaribo)
Publisher: State Oil Company Suriname N.V.
Place of Publication: Paramaribo
Paramaribo
Publication Date: June 2010
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Statement of Responsibility: State Oil Company Suriname N.V.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00099158
Volume ID: VID00013
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 192010039

Downloads

This item has the following downloads:

00006-2010 ( PDF )


Full Text- i


Ir-


IASOSLIE


in1,l,


/ ir t
" n,-b I


"*'.o o / ....../ . ..
/0oo

'90 *


* -..


W J I.3J L ;J JjJU J f'.JIrs '..i U ; -3 J .,',,J
1: "" d & 0" lfii'' 1 J' '55" jijn f
SAd--


jfl frJjF'f


(STAATSLIE)


r.
~ ,.
V~~
Irl
"I ~n
IIYII"'n


"'-.i-' e r -^ *r,
" onif,, *_* .. ... ,,
"-1F%.:'afsLfcho S.. ,


("S1MIAU I-)

N i -


--
0..:


*11


!"' ",:.. ."


U


1
1 ~"1


f"~i-- r r 'i C
31 ,i F


..rm d ". h..:" ?


ih)(p)
~il~trn


Investeerders
verdere groei


-.--- -- --

-I ....


Op 22 mei werden twee financiele mijlpalen
bereikt: overdracht van het proces-verbaal
van de obligatielening en ondertekening van
financieringsarrangementen met Credit Suisse
en ING Bank.
22 May marked two financial milestones: handing
over of the official report regarding the bond loan,
and signing of financing arrangements with Credit
Suisse and the ING Bank as well.


[ ii =


Ook dit jaar kon de samenleving tijdens de
Made in Suriname Beurs van 28 april tot en
met 3 mei kennis maken met de verschil-
lende activiteiten van Staatsolie.
This year visitors to the Made in Suriname Industry
Fair were once again introduced to several
Staatsolies operations.


ELEKTRICITE =.
100% --- -- --- -"^_ ---* -^^^^H ^H -
.. ._*. -.- 5- .

'_..-1|-- --.--- -.. ." --- -De elektriciteitscentrale van Staatsolie Power
Company Suriname (SPCS) produceert bin-
nenkort twee keer zoveel elektriciteit.
Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) will
soon produce twice as much energy as now


No. 2 juni / June 2010


3 Robuustheid bewezen in boekjaar 2009
Solidity Proven in 2009

5 International leningen en lokale obligatielening
International Financing and Local Bond Loan

8 Investeerders betrekken bij verdere groei
Involve Investors in Further Growth

11 Cadeau voor Nationale Bloedbank
A Pesent for the National Blood Bank

12 Meer specialistisch kader met masteropleiding petroleumgeologie
More Specialist Cadre through Masters Degree Petrolem Geology

14 Driedimensionaal op de beurs
3D at Industry Fair

16 100% meer elektriciteit
100% More Electricity

18 EPC-contract toegekend aan Saipem
EPC Contract Awarded to Saipem

20 De dertigers
The Thirty-Year-Old

22 Kirsten Nieuwendam in startblokken voor volgende sprint
Kirsten Nieuwendam Set for the Next Sprint

24 ledereen heeft recht op recht
Everybody Deserves Legal Rights

26 Tullow Oil ook in offshore Suriname
Tullow Oil to Operate in Offshore Suriname

27 Olieweetjes
Oil & Gas News

28 jubilarissen
Jubilarians

30 Nieuwe Medewerkers
New Employees


31 Personalia
Personnel News

31 In Memoriam
In Memoriam


Redactie/Editorial Staff
Widjai Jungerman
Kailash Bisessar
Sherida Asinga
Vertaling/Translation
Iwan Olivieira


Medewerkers aan deze editie/
Contributors to this edition
PZ-HRM
Astra Slooten
Ank Kuipers (Eindredactie/Editor)
Martin Redjodikromo


Vormgeving en druk/Design and print
Art Sabina Design & Printing N.V.
Omslag/Cover
Staatsolie-obligatielening/
Bond Loan Staatsolie
Foto/Photo: Sherida Asinga


Bronvermelding verplicht bij overname / Copyrights reserved


U itgave/Publication


STAATMSLIE


Staatsolie Maatschappij Suriname N.V
Dr. Ir. H.S.Adhinstraat 21, Flora, POB 4069
Paramaribo, Suriname
Telephone: 499649 Fax: 491105
Website: www.staatsolie.com
E-mail: mailstaatsolie@staatsolie.com


i
, Algemene Vergadering
van Aandeelhouders
Bo*kjaar 2009
LA '4 PA


'-*I


- I


r


BEWEZEN IN BOEKJAAR 2009


In het boekjaar 2009 heeft Staatsolie haar robuustheid
bewezen door ondanks de economische wereldrecessie
goed te presteren. De bruto-omzet bedroeg US$ 425
miljoen en de winst v66r belastingen was US$ 181 mil-
joen. De jaarrekening werd goedgekeurd op de
Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (AVA) op 8 april.


Tekst / Text: Astra Slooten


Minister Gregory Rusland van
Natuurlijke Hulpbronnen verte-
genwoordigde de enige aandeelhouder,
de Republiek Suriname. Ook de raad
van commissarissen (rvc), de directie en
divisiemanagers van Staatsolie waren
aanwezig. De minister en de rvc toonden
zich uitermate tevreden over de prestaties
van Staatsolie in het afgelopen boekjaar.
Zij spraken hun waardering uit voor de
bijzondere inzet en loyaliteit van de
directie en het personnel in het afgelopen
jaar, waarin belangrijke voorzieningen
zijn doorgevoerd voor de verdere ontwik-
keling van Staatsolie.


r-e
I .1


,,,s"""" g
L ftag *
9 ":**tS^^: ^-


It~

\~FW1
De omzet en winst in het boekjaar 2009 zijn lager dan in het boekjaar 2008.
Deze dealing vindt haar oorsprong in de lagere olieprijzen als gevolg van de eco-
nomische wereldcrisis. Noteerde een barrel Saramacca Crude in 2008 gemiddeld
US$ 78,89, in 2009 was dat US$ 57,66. Aan de staatskas is over het boekjaar
2009 US$ 124 miljoen bijgedragen, waarvan US$ 58 miljoen als dividend en
US$ 66 miljoen in de vorm van diverse belastingen.
De olieproductie van gemiddeld 16.055 barrels per dag resulteerde in een jaar-
productie van 5,86 miljoen barrels. De raffinaderij produceerde in total 2,74
miljoen vaten aan diesel, stookolie en bitumen.

De investeringen in 2009 bedroegen US$ 135 miljoen, waarvan US$ 58 miljoen
voor exploratie en productieontwikkeling en US$ 44 miljoen voor diverse down-
streamprojecten waaronder het Raffinaderij Expansie Project. In verschillende
projecten voor diversificatie werd US$ 33 miljoen ge'nvesteerd. Het afgelopen
boekjaar is er verder vorm gegeven aan het Staatsolie Business Plan 2008-2012.
Ook is de zoektocht naar olie voortgezet. Aan het eind van 2009 zijn de winbare
oliereserves op land gecalculeerd op 79 miljoen barrels. Het doel is om eind
2012 ruim 64 miljoen barrels aan de huidige reserves toe te voegen. Voor 2010
is het exploitatie- en investeringsbudget geraamd op US$ 330 miljoen, US$ 120
miljoen meer dan in 2009. De financiering vindt plaats uit eigen middelen.

De betrokkenheid met de samenleving werd gedemonstreerd met de onder-
steuning van projecten op het gebied van educate, sport, milieu, social werk,
kunst en cultuur. Diverse projecten zijn in total voor US$ 500.000 ondersteund.
De ondersteuning van duurzame projecten werd overgedragen aan de Stichting
Staatsolie Foundation for Community Development, die haar activiteiten in de
tweede helft van 2009 startte met een budget van US$ 1 miljoen. Daarnaast
besteedde het Staatsolie Sportfonds US$ 900.000. @2009


Omzet/Turnover
Winst voor belastingen/Gross Returns
Bijdrage Staatsbegroting/Contributions to the
Government budget
I nvesteri ngen//n vestments
Nettoverkoopprijs/Net selling price Saramacca crude
I -, l, ,i l I. I '. I- fl fI i O f. ..-l/ 1. t. -I f -I -, -1. . I 1I,[,


I%, 4_. ,h,
I I.. I Illi


I -,a I .4 iih

I I I '. i hi I-I
I V. ..


Solidity Proven in 2009


Staatsolie has proven its solidity in the 2009 fiscal
year by an excellent performance despite the global
economic recession.The company grossed US$
425 million, with a US$ 181 gross profit.The annual
statement of account was approved of by the General
Shareholders Meeting (AVA) on 8 April last.

Sole shareholder, the Republic of Suriname, was
represented by Natural Resources Minister Gregory
Rusland. In addition to the Board of Supervisory
Commissioners and the Board of Executive Directors,
division managers were also present at the share-
holders meeting.The Minister and the Board of
Supervisory Commissioners were quite content with
Staatsolie's performance in the 2009.They both
praised the Staatsolie management and staff for its
remarkable efforts and loyalty. The 2009 fiscal year
saw the implementation of significant provisions for
further development of Staatsolie

Compared to 2008 the 2009 turnover and returns have
dropped, due mainly to the lower oil prices as a result
of the global economic crisis. Saramacca Crude aver-
aged US$ 78.89 per barrel in 2008, but in 2009 the
price dropped to US$ 57.66.The exchequer received
US$ 124 million for 2009, US$ 58 of which was divi-
dend and US$ 66 million several taxes.
The average oil production


2008
US$ 576 mln
US$ 360 mln

US$ 248 mln

US$ 86 mln
US$ 78,89


of 16,055 barrels a day
resulted in a year production
of 5.86 million barrels. The
refinery produced a total of
2.74 million barrels of sev-
eral products.

Investments in 2009 were
at US$ 135 million, US$ 58
million of which was invested


in exploration and produc-
tion development, while US$ 44 million were used for
several down stream projects including the Refinery
Performance Staalsolie 12005-20091 Expansion Project. An investment of US$ 33 million
Bijdrage aan tde econonlie Economic Coniribuions. cash hasis 1\ US$ 1 mnlh.i went to several diversification projects. The Staatsolie
Business Plan 2008 2012 was further developed in
2005 2006 2007 2008 2009
2009. Oil exploration was also continued. By the end of
Bijdrage aan de betalingsbalans 105 135 187 287 171 2009 the recoverable onshore reserves were estimat-
Contribution Balance of payment ed at 79 million barrels. Staatsolie aims at the addition

Bijdrage aan de Staatskas of another 64 million barrels to the reserves by the end
Contribution Government budget of 2012.The 2010 exploration and investment budget
is estimated at US$ 330 million.This is US$120 million
over the 2009 figure. Staatsolie will draw the financial
Werkgelegenheid/Employment 1000 1100 1165 1215 1215 means from its own resources.
means from its own resources.
Staatsolie (direct) 640 640 655 705 705
Outsourcing (indirect) 360 460 510 510 510 Social involvement was demonstrated by support
for several projects in the field of education, sports,
environment, social services, art and culture. US$
500,000 went to support several projects. The support
for sustainable projects was left to the discretion of the
Staatsolie Foundation for Community Development,
which started its activities in the latter half of 2009
with a US$ 1 million budget. In addition the Staatsolie
Sports Fund spent US$ 900,000.*
Het moment van de ondertekening van de financierings
arrangementen/Signing of the financing arrangements.
Vanuit rechts/From the right: Marc Sizou da Silva (ING),
Isander Santiago (Credeit Suisse), Marc Waaldijk,
Iwan Kortram, Sigmund Proeve (DSB Bank).


-- we4t49#^c9ay se 2008-2012


INTERNATIONAL LENINGEN

en

LOKALE OBLIGATIELENING

Staatsolie heeft US$ 1 miljard nodig voor de uitvoering
van haar investeringsprogramma 2008-2012. Meer dan
tweederde deel, US$ 680 miljoen, wordt uit eigen mid-
delen gefinancierd. Een bedrag van US$ 320 miljoen
wordt extern gefinancierd door de lokale, regional
en international market.


Tekst/ Text: Martin Redjodikromo
Foto's/ Photos: CCTV45


E en groot deel van het investerings-
budget is bestemd voor de uitbrei-
ding van de raffinaderij. Door deze uit-
breiding hoeft Suriname in de toekomst
geen diesel en gasoline meer te impor-
teren. Bovendien wordt de national
energiezekerheid verhoogd. Lokaal is er
een obligatielening uitgeschreven, waar-
mee US$ 55,1 miljoen is opgehaald.
International zullen Credit Suisse en
ING Bank de financiering van US$ 275
miljoen arrangeren, omdat deze twee
instellingen voldoende expertise bezitten
op het gebied van energiefinanciering.
De finale overeenkomst hiervoor moet
eind juli af zijn.

Uitdagingen
Financieel directeur Iwan Kortram zegt
dat er grote uitdagingen waren om de
externe financieringen succesvol te laten
verlopen. Voor een effective uitvoering
is er een financieringsbeleid en -strate-
gie vastgesteld. Daarbij most rekening
worden gehouden met de positive van
Staatsolie als staatsbedrijf en de matige
positive van Suriname op de lijst van
landen die als kredietwaardig worden
aangemerkt (non-investment grade
Een deel van de gasten bij de ondertekeningsplechtigheid.
Guests at the signing ceremony
rating). "Tijdens het financieringstraject werden wij daarnaast geconfronteerd
met het verhoogd risicosentiment van de banken met betrekking tot financie-
ringen in opkomende markten." De nasleep van de global financiele crisis
en de mondiale recessie waren duidelijk voelbaar tijdens het traject. De sterke
financiele positive en goede reputatie van het bedrijf vormden de keerzijde van
de medaille.
International financiering is niet nieuw voor Staatsolie. In 1985 werd de
eerste lening van US$ 2,5 miljoen afgesloten. Tien jaar later werd US$ 45 mil-
joen geleend bij de ABN-AMRO en EFAG voor de financiering van de bouw
van de huidige raffinaderij. Voor die lening werd staatsgarantie afgegeven. "In
2009 doen wij dit op basis van de financiele reputatie van ons bedrijf", zegt
algemeen directeur Marc Waaldijk. "Het is inderdaad onvoorstelbaar wat het
verschil is aan ontwikkeling na vijftien jaar." Waaldijk benadrukt hierbij de


schuldenvrije positive van Staatsolie vanaf 2005.

Transparantie
Onderdeel van het financieringsbeleid en de
financieringsstrategie was dat Staatsolie een finan-
cieringsrelatie wilde aangaan met "een aantal
robuuste banken", legt Kortram uit, "waaruit wij
tevens onze huisbankiers zouden kunnen selecte-
ren". Hij noemt dit belangrijk in verband met de
verwachte toename van de financieringsbehoefte
bij de uitvoering van Staatsolies langetermijnplan
Vision 2020.
Staatsolie gaf de voorkeur aan een lening die
was gearrangeerd door twee financiele instel-
lingen met voldoende ervaring op het gebied van
energiefinanciering en participate van robuuste
banken. In deze fase was er geen prioriteit voor
financiering via de international kapitaalmarkt
of via multilateral financiele instellingen. Moge-
lijkheden zoals projectfinanciering of financiering
door tussenkomst van kredietbemiddelaars had-
den een lage prioriteit in het financieringsbeleid.
Staatsolie heeft de onderhandelingen zelf
gevoerd, consultants hadden slechts een advise-
rende rol. Kortram geeft aan dat in het hele traject
transparantie de rode draad is geweest, "vanwege
de omvang van de leningen en het daaraan ver-
bonden belang".


The 2008-2012 Investment Program
International Financing and Local Bond Loan

Staatsolie needs US$ 1 billion to carry out its 2008-2012
investment program. More than two thirds, US$ 680 million,
will be drawn from Staatsolie's own resources. The local,
regional and international financial markets will provide the
remaining US$ 320 million.

A large part of the investment budget is intended for the
refinery expansion project. This expansion will free Suriname
from obligatory diesel and gasoline imports. Additionally it will
reinforce the national energy supply. A locally issued bond loan
yielded US$ 55.1 million. Credit Suisse and the ING Bank will
internationally arrange for a US$ 275 million loan.These two
financial institutions are experts in the field of energy financing.
The final contract must be ready by the end of July

Challenges
Financial director Iwan Kortram says there were big challenges
for successful completion of external financing. To guarantee
effective implementation, a financing policy and strategy were
determined. A special requirement was Staatsolie's position as
state-owned company and Suriname's non-investment grade
rating. 'In the course of the financing process, we were con-
fronted with the increased risk sentiment among banks when
financing in upcoming markets.'
The aftermath of the global financial crisis and the global reces-
sion were tangibly present. However, Staatsolie's solid financial
position and its reputable name made a favorable impression.
International financing is not new to Staatsolie. In 1985 the
company secured its first US$ 2.5 million loan. Ten years later,
45 million was borrowed from ABN-AMRO and EFAG to finance
the construction of the existing refinery. A government guaran-


Samenstelling investeringsprogramma 2008-2012
Van de US$ 1 miljard wordt US$ 575 gefnvesteerd in de uitbreiding van de raffinade-
rij. Met die uitbreiding stijgt de verwerkingscapaciteit van ruwe olie van 7.000 naar
15.000 vaten per dag. De waarde van de eindproducten, wonder andere gasoline en
diesel voor auto's, zal dan met 65 procent toenemen. US$ 310 miljoen is bestemd voor
duurzame consolidate van de olieproductie op 16.000 vaten olie per dag. In de ont-
wikkeling van hernieuwbare energie wordt US$ 10 miljoen geinvesteerd, met name in
de productive van biobrandstof (ethanol) uit suikerriet. US$ 20 miljoen wordt besteed
aan uitbreiding van de opwekkingscapaciteit van Staatsolies elektriciteitscentrale van
14 megawatt naar 28 megawatt. Aan exploratie wordt US$ 85 miljoen besteed.

The 2008-2012 Investment Program
US$ 575 million of the US$ 1 billion will be invested in the refinery expansion project. The expan-
sion will increase the processing capacity from 7,000 to 15,000 barrels a day. End products, among
others gasoline and diesel, will get a value hike of 65 percent. US$ 310 million will be invested for
sustainable consolidation of the oil production at 16,000 barrels a day. US$ 10 million is allocated
for the development of renewables.This project comprises the production of bio fuel (ethanol) from
sugar cane. Expansion of the generating capacity of Staatsolie's electricity company will consume
US$ 20 million.The generating capacity will be expanded from 14 to 28 megawatt. US$ 85 million
will be spent on exploration.


Ille-\rrin( g I\ million Ll %$

85
310
575


10


20


Projerlen i 2m111 21112 1 _. 'i


Productie / Production
Raffinage en distribute/ and distribution
Pilotproject 'renewable' energie productivee van
biobrandstof, ethanol, uit suikerriet) / Pilot pro-
ject 'renewable' energy (production of bio fuel,
ethanol, from sugar cane)
Opwekking van elektriciteit/C. electricity
Toa ,, Tota

De inschrijving voor de obligatielening kon bij verschillende banken. De starting
diende te gebeuren bij de bank waar was ingeschreven. In total werd er voor
US$ 57,2 miljoen ingeschreven. Na het opmaken van de balans na de uiterlijke
stortingsdatum van 14 mei bleek er US$ 55,1 miljoen te zijn gestort. In overzicht
hieronder de starting per bank van inschrijving.

Subscription for the bond loan was accessible at several local banks. Deposits had to be
made at the bank where the subscription was applied. Subscriptions totaled US$ 57.2 million,
but after the 14 May deadline had expired US$ 55.1 million had been deposited.The following
chart shows the deposits at the local banks.


I ,. 1I

I-, F F ..1
Hakrinbank
Finabank
Landbouwbank
VCB
SPSB
U s s9la" E m


. r ,r1 I.. .1, .,

US$ 44 764 800
US$ 9 224 700
US$ 423 200
US$ 348 800
US$ 344 500
US$ 37 500
$ 5 II


Garantie
Onderdirecteur Finance ,Agnes Moensi-Sokowikromo, merkt op dat
Staatsolie voor het eerst in haar dertigjarig bestaan een dergelijke grote
financiering zoekt op de externe kredietmarkt in en buiten Suriname.
"Internationale banken hanteren ratio's om te kunnen vaststellen of wij in
staat zijn die lening af te lossen." Op basis van een onafhankelijke door-
lichting van de financiele processen van Staatsolie is geconcludeerd dat
het bedrijf in voldoende mate in staat wordt geacht de investering terug te
betalen. "We zijn in staat om alle schulden en betalingen in US-dollar te
voldoen", garandeert Moensi. Het gaat om lopende betalingen aan hui-
dige leveranciers van goederen en diensten en de nieuwe leningen. Voor
de nieuwe leningen is een aflossingsperiode van vijf jaar uitgetrokken.

In de afgelopen vijf jaar heeft Staatsolie bij elkaar een winst voor belastin-
gen van ruim US$ 1 miljard geboekt. Met alle vooruitzichten en verwach-
tingen is de total winst v66r belastingen tot 2015 gesteld op US$ 1,5 mil-
jard US dollar. Moensi baseert dit op de toekomstige olieprijzen voor de
komende vijf jaar, zoals die worden verwacht door PIRA, een international
gerenommeerd consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in het vergaren,
analyseren en interpreteren van data over de olie- en energiemarkt.
Moensi noemt de winstprognose van Staatsolie conservatief, omdat Staats-
olie een factor van min vijftien procent hanteert van de vooruitzichten
door PIRA.

2200 Obligatiehouders
Het doel van de obligatielening is om een deel van de financiering van
het investeringsprogramma veilig te stellen. Een obligatie is een schuld-
bewijs voor een lening die door een onderneming of een installing is
aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft, kan het een obligatielening
uitschrijven om aan de financiering komen. De koper van de obligatie
ontvangt van de uitgever een rentevergoeding.
De obligatielening was uitgeschreven voor US$ 15 miljoen, waarbij
overschrijvingen wel zouden worden geaccepteerd. Na starting van de
inschrijvingen op 14 mei kwam het bedrag uit op US$ 55,1 miljoen. Dit
bedrag is door ruim 2200 obligatiehouders gestort. De Surinaamsche
Bank (DSB Bank) trad op als arrangeur voor de obligatielening.
De obligaties zijn uitgegeven in coupures van elk nominaal US$ 100 en
veelvouden daarvan tot een maximum van US$ 100,000. De looptijd is
vijf jaren, te rekenen vanaf 14 mei 2010. De obligaties dragen een vaste
rente van zeven procent per jaar, die twee keer per jaar op 14 november
en 14 mei betaalbaar wordt gesteld. De aflossing van de obligatielening
vindt in zijn geheel plaats op 14 mei 2015. *


tee was issued to facilitate the loan. 'In 2009 we used the financial
reputability of our company', says Managing Director Marc Waaldijk.
'The developments that have taken place in the past 15 years are
remarkable.' Waaldijk emphasized Staatsolie's debt-free position
since 2005.

Transparency
In its financing policy and financing strategy Staatsolie aspires
entering into a financing contract with 'a number of solid banks,
says Kortram, 'some of which would then become our regular
bankers.'This is a very important element, since implementation
of Staatsolie's long term plan, Vision 2020, will increase the need
for financing.
Staatsolie preferred a loan guaranteed by two financial institutions with
ample experience in the field of energy financing and the participa-
tion of solid banks. In this phase financing through the international
capital market or multilateral financial institutions was not a priority The
financing policy did not call for possibilities such as project financing or
financing through credit mediators.
Staatsolie carried out the negotiations on its own, while the consul-
tants had a mere advisory role. Kortram explains that transparency
was an integral part of the process 'due to the magnitude of the
loans and their subsequent interest.

Guarantee
Agnes Moensi-Sokowikromo, deputy director Finance, says that it
is the first time in 30 years that Staatsolie turned to the external
credit market and beyond Suriname for a loan of such a magnitude.
'International banks use ratios to determine whether we will be able
to pay back the loan' An impartial investigation into Staatsolie's
financial processes revealed that the company is amply able to pay
back the investment. 'We are solid enough to pay back all debts and
other expenses in US dollars', guarantees Moensi. This comprises
all existing payments to suppliers of goods and services as well as
the new loans. For the new loans a repayment period of five years
has been determined.

In the past five years Staatsolie raked in a gross profit of more than
US$ 1 billion.The expected gross profit for the next five years is
US$ 1.5 billion. Moensi's calculations are based on prospective oil
prices, predicted by PIRA, an internationally renowned consultancy
firm specialized in gathering, analyzing and interpreting data regard-
ing the oil and energy market. Moensie states that Staatsolie's
predictions are quite conservative, since the company deducts 15
percent from PIRA's predictions.

2,200 Bondholders
The objective of the bond loan was to secure part of the financial
means for the investment program. A bond is a promissory note
issued by a company or institution to secure a loan.
The bond loan was issued for US$ 15 million, with the provision that
any exceeding amount would be accepted. After the deposits were
made for the subscriptions on 14 May the total amount was US$
55.1 million. Some 2,200 prospective bondholders subscribed to the
loan.The Surinaamsche Bank (DSB Bank) arranged the bond loan.
Bonds were issued in denominations of US$ 100 notes and multiple
derivatives up to a maximum of US$ 100,000 notes. The duration of
the loan is five years starting 14 May, 2010.The bonds pay seven
percent interest a year, payable twice a year on 14 November and
14 May The bonds are redeemable on 14 May 2015.Investeerders

betrekken bij


verdere groei


Op 22 mei werden twee financiele mijipalen
bereikt. Op die dag is niet alleen het proces-
verbaal van de obligatielening van US$ 55,1
miljoen aan Staatsolie overgedragen door
arrangeur DSB Bank, maar werden ook
financieringsarrangementen ondertekend
met Credit Suisse en ING Bank voor een
lening van US$ 275 miljoen.T-. I I ,, ," 1 -
f -r fI .1, 41 1 d I i-


S igmund Proeve, Chief Executive Officer
van DSB Bank, overhandigde symbolisch
een cheque van US$ 55,1 miljoen aan alge-
meen directeur Marc Waaldijk. Het is voor
het eerst dat Staatsolie een obligatielening
heeft uitgegeven. Waaldijk zei dat het bedrijf
hiermee ook Surinaamse investeerders en
institute wil betrekken bij de verdere groei
van Staatsolie.

"Wij zijn bijzonder goed gestemd, dat de
opbrengst van de obligatielening vele malen
hoger is dan wij hadden verwacht", zei
Waaldijk. Hij dankte de inschrijvers voor
hun vertrouwen in Staatsolie. "Hiermee is
ook de reputatie van het bedrijf versterkt,
zowel national als internationall" Hij
legde uit dat Staatsolie ook met twee grote
externe banken in zee is gegaan, om duur-
zame zakelijke partnerschappen op te bou-
wen. Deze zijn volgens hem nodig voor de
versnelde groei van betrokken instellingen
en de samenleving.
"Wij moeten niet alleen naar de cijfers kij-
ken", zei financieel directeur Iwan Kortram,


_


Minister Gregory Rusland van NH schreef
als eerste in voor de obligatielening.
Minister Gregory Rusland of Natural
Resources was the first subscriber for the
bond loan.
Involve Investors in Further
Growth


"maar ook rekening houden met wat de factor mens bij Staatsolie
heeft ontwikkeld." Hij benadrukt dat voor het zoeken naar deze
lening een special financieringscommissie van eigen medewerkers
in het even is geroepen. Staatsolie had dit process ook kunnen uit-
besteden, maar besloot om eigen talent in te zetten en te ontwik-
kelen voor Loan Documentation en International Project Financing.
Hierdoor ontstaan volgens Kortram betrokkenheid, verbondenheid en
teaminzet. "Suriname zal bij het realiseren van de volgende ontwik-
kelingsfase moeten steunen op marktconforme financiering, waarbij
hogere eisen worden gesteld. Het is daarom belangrijk hiertoe gekwa-
lificeerde onderhandelingsteams te ontwikkelen."

Minister Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen vertegen-
woordigde de aandeelhouder, de Staat Suriname. Hij beschouwt het
beleid van zijn department naar het bedrijf als een belangrijke factor
voor de externe financiering. "Dat is de bevestiging dat er goed beleid
is gevoerd. Er is ruimte voor verbetering en verdere aanpak." Er zijn
volgens de bewindsman voldoende garanties ingebouwd dat Credit
Suisse en ING Bank hun geld terugkrijgen. Daarom is er een divi-
dendbeleid uitgesmeerd tot 2015, waarbij Staatsolie aan het eind van
elk boekjaar een vast percentage van de nettowinst aan dividend hoeft
af te dragen aan de aandeelhouder. Deze maatregel garandeert dat
Staatsolie aan haar terugbetalingsverplichtingen kan voldoen. Minister
Rusland verwacht dat komende regeringen dat ook respecteren.


22 May marked two financial milestones.
Not only did arranger De Surinaamsche
Bank (DSB) hand over the official report
regarding the US$ 55.1 million bond loan to
Staatsolie, but the financing contracts for a
US$ 275 million loan were signed with Credit
Suisse and the ING Bank as well.

Sigmund Proeve, DSB's CEO, symbolically
handed over the US$ 55.1 million check
to Staatsolie Managing Director, Marc
Waaldijk. It is Staatsolie's first bond loan.
Waaldijk explained that it is the company's
intention to involve Surinamese investors
and institutes in Staatsolie's further growth.

'We are quite pleased that the bond loan
has yielded much more than we had
expected, said Waaldijk. He extended his
gratitude to all subscribers for their confidence in Staatsolie. 'The
company's national and international reputation has received a boost'
Waaldijk also said that Staatsolie is engaging into a relationship with
two large external banks in order to forge sustainable business partner
relations. These are necessary requirements for the rapid growth of all
the stakeholders and the Surinamese community.

'We need not only look at the figures', said Finance Director Iwan
Kortram, 'but also what man has developed at Staatsolie. Kortram
emphasized that a special Staatsolie team was commissioned for
this loan. Staatsolie could easily have brought in outside experts, but
it decided use its own for the Loan Documentation and International
Project Financing team.This creates involvement, solidarity and team
effort. 'For the next development phase Suriname will have to rely on
market conformity financing, for which requirements are higher. It is
therefore of the utmost importance to field qualified negotiating teams'

Natural Resources Minister, Gregory Rusland, represented the sole
shareholder, the State of Suriname. He considers his policy towards
the company a significant factor for securing external financing. 'This
confirms that we have pursued a sound policy. There is room for
improvement and further approach .The minister explained that ample
safeguards have been included to guarantee payback of the loan to
Credit Suise and the ING Bank. A dividend policy has been drafted
which runs until 2015. It stipulates that Staatsolie only has to pay a


1C


08 LIGATIELENING


Iwan Kortram (I), Financieel Directeur, en Ben Nuboer, directeur Refining & Marke-
ting, beantwoorden vragen tijdens een informatiesessie over de obligatielening.
Iwan Kortram (I, Finance Director, and Ben Nuboer, Director Refining &
Marketing, at a public meeting regarding the bond loan.


Isander Santiago, de vertegenwoordiger van Credit Suisse, is vooral ingeno-
men met de mate van onafhankelijkheid die Staatsolie geniet van de aandeel-
houder. "Het zijn dit soort bedrijven die een samenleving kunnen veranderen,
daarom willen we ook helpen bij de verdere groei van Staatsolie." Credit Suis-
se heeft niet alleen de cijfers van het bedrijf doorgelicht, maar ook de macro-
economische cijfers van Suriname. Santiago merkt op dat er vertrouwen is in
het bedrijf en de economic van het land. De solide, goed geleide organisatie
en de potentiele groei van de sector zijn volgens Marc Sizou da Silva van
ING Bank de parameters voor de kredietverlening aan Staatsolie. "Zo'n bedrijf
steunen we graag, want deze relative willen we verder zien groeien."

Op de obligatielening was ingeschreven voor US$ 57,2 miljoen. Tussen 3 en
14 mei is een bedrag van US$ 55,1 miljoen gestort. Enkele inschrijvers heb-
ben niet gestort en de DSB Bank heeft enkele inschrijvingen na strenge con-
trole niet toegewezen.
Volgens critic heeft de obligatielening de wisselkoers omhoog gestuwd.
Proeve wees deze kritiek van de hand door te benadrukken dat 99% van de
stortingen per bank zijn gegaan en niet per kas. Hij zei dat just een lening in
SRD de koers zou hebben opgedreven: Staatsolie had dan US-dollars uit de
lokale market moeten opkopen om de import te kunnen financieren. *


fixed percentage of the net returns in dividend to the state.
The company will then be able to commit to its repayment
obligations. Minister Rusland expects the next government
to honor this agreement.

Credit Suise representative, Isander Santiago, is pleased
with Staatsolie's degree of independence from the share-
holder. 'This is the sort of company that can bring change
to a society We feel impelled to help push the further
growth of Staatsolie.' Credit Suise has not only assessed
the company's financial position, but the macro-economic
rating of Suriname as well. Marc Sizou da Silva of the ING
Bank stated that the solid and excellently managed com-
pany and the potential growth of the industry have been the
parameters for granting Staatsolie the loan. 'It's a pleasure
to support such a company because we would like to see
our relationship expand.'

US$ 57.2 million was subscribed for the bond loan.
Between 3 and 14 May US$ 55.1 million was deposited.
Some subscribers failed to make the deposits, while the
DSB Bank did not award a few of the subscriptions after
imposing strict rules. Critics say that the exchange rate
took flight due to the bond loan, but Proeve denied such
claims stating that most of the deposits were transfers. He
explained that the exchange rate would have been affected
by an SRD loan (SRD = Surinamese currency), because
then Staatsolie would have to buy its dollars from the local
market to finance its imports. *


CADEAU VOOR NATIONAL


BLOEDBANK ,


Staatsolie draagt US$ 2 miljoen bij aan de A Present for the National Blood Bank


financiering van het project
'Nieuwbouw en Renovatie Nationale Bloedbank'.


Tekst / Text: Kailash Bisessar
Foto / Photo: Collectie Surinaamse Rode Kruis


S taatsolie bestaat 30 jaar op 13 december 2010 en de bijdrage is een cadeau
aan de Surinaamse gemeenschap. De schenking werd door algemeen direc-
teur Marc Waaldijk bekendgemaakt bij de viering van het 70-jarig jubileum van
het Surinaamse Rode Kruis (SRK) op 20 juni. Waaldijk wees erop dat Staatsolie
graag ondersteunt, omdat veilig bloed beschikbaar moet zijn voor elke Surinamer.

Het project houdt in dat de Nationale Bloedbank een nieuw onderkomen krijgt,
terwijl het oud gebouw wordt gerenoveerd. Aanschaf van apparatuur en inrichting
horen ook erbij. Na afronding van dit project zal de Nationale Bloedbank opti-
maler kunnen voorzien in de behoefte aan bloedproducten die voldoen aan de
hoogste international eisen.

Dagelijks hebben de ziekenhuizen in Suriname tientallen eenheden bloed nodig
voor De beschikbaarheid van veilig bloed kan het verschil maken tussen even en
dood. De Nationale Bloedbank is de enige producent en leverancier van bloed en
bloedproducten in Suriname. De bloedproducten worden gemaakt uit bloed dat
donoren regelmatig, vrijwillig en zonder betaling afstaan.

De band tussen Staatsolie en de Nationale Bloedbank bestaat al lang. In 2000,
bij het twintigjarig bestaan van Staatsolie, werd de Bloedbank ondersteund met
apparatuur. En al jaren staan medewerkers bloed af, waarbij de Bloedbank op
gezette tijden de verschillende werklocaties aandoet om bloed van donoren af
te nemen. *


Staatsolie has donated US$ 2 million for the Building
and Renovation National Blood bank project.

On 13 December 2010 Staatsolie will celebrate its
30th anniversary. The donation to the Blood bank is
a present to the Surinamese society to commemo-
rate this event. Staatsolie's managing director Marc
Waaldijk announced the donation at the celebration of
the 70th anniversary of the Suriname Red Cross on
June 20. Waaldijk emphasized that Staatsolie is eager
to help, because safe donor blood must be available
for every Surinamese citizen.

The project comprises a new building, renovation of
the old building that formerly housed the Blood Bank
and the purchase and installation of new equipment.
After completion of the project the National Blood
Bank will be able to optimize the supply of high-quali-
ty blood derivatives that meet international standards.

Several units of donor blood are needed every day in
Surinamese hospitals. Having safe blood at their dis-
posal could make a decisive difference. The National
Blood bank is the only producer and supplier of blood
and derivatives in Suriname. Blood derivatives are
made from blood, which is frequently freely and vol-
untarily supplied by donors.

Staatsolie and the National Blood bank have a long-
standing relationship. In 2000, at Staatsolie's 20th anni-
versary, the Blood Bank received a donation in the form
of equipment. Staatsolie staff has been donating blood
for years now. At frequent intervals the Blood Bank visits
several Staatsolie locations for a blood drive. *

MEER SPECIALISTISCH KADER MET More Specialist Cadre Through Masters
Degree Petrolem Geology


MASTEROPLEIDING


PETROLEUMGEOLOGIEStaatsolie heeft nog meer specialistische kennis nodig
op het gebied van geologie en petroleum om haar
strategische doelstellingen te realiseren.
Daarom financiert zij de tweejarige masteroplei-
ding Petroleumgeologie die wordt verzorgd door de
Anton de Kom Universiteit van Suriname.


Tekst / Text: Martin RedjodikromoD eze opleiding is dit jaar in februari begonnen met twaalf studenten, van wie
er tien bij Staatsolie werken. Vanwege de complexiteit van de geologic en
de productiekenmerken van de oliereservoirs is het noodzakelijk dat deze mede-
werkers zich verder specialiseren in petroleumgeologie. Via specifieke interne
trainingen en buitenlandse cursussen hebben zij hun kennis uitgebreid. De mas-
teropleiding biedt hen de mogelijkheid om hun deskundigheid verder te vergroten
in Suriname zelf.

Uniek
"De masteropleiding is uniek in de wereld," zegt professor Theo Wong, een van
de co6rdinatoren van de opleiding. "Het curriculum dat we voor deze opleiding
hebben samengesteld, wordt op geen enkele andere universiteit in de wereld zo
verzorgd. Wel kunnen er raakvlakken met andere opleidingen zijn."
De andere coordinator, Ewald Poetisi van de Faculteit der Technologische Weten-
schappen, hoopt dat de opleiding ook international de belangstelling trekt. "Het
is de bedoeling dat studenten uit de regio en Latijns-Amerika deze opleiding hier
komen volgen."
De masteropleiding Petroleumgeologie is een project van de studierichting Delf-
stofproductie van de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton
de Kom Universiteit van Suriname in samenwerking met Staatsolie, de Techni-
sche Universiteit Delft, deVrije Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van
Utrecht en het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO.

Studeren en werken
De colleges worden verzorgd door docenten van de buitenlandse opleidingen.
Voor elk vak is er een Surinaamse counterpart, die zorgt voor verdere begelei-
ding van de studenten. Het theoretisch gedeelte van de opleiding zal ongeveer
anderhalf jaar duren, waarna de studenten zes maanden zullen werken aan
een afstudeerscriptie.
Rakesh Ramdajal studeert aan de masteropleiding. Hij vindt het heel zwaar om
de intensive studied een collegedag duurt van 8.00 tot 16.00 uur te combi-
neren met zijn werk als productiegeoloog bij Staatsolie. "Het weekend gebruik
ik om werk waaraan ik op collegedagen niet ben toegekomen, af te maken."
Veel tijd voor priv6- of familieactiviteiten heeft hij niet. Ook na vier uur 's mid-
dags moet hij dringende werkzaamheden direct aanpakken. Maar Rakesh heeft
66n doel voor ogen: zijn Msc-titel. "Als je kijkt naar sollicitatieoproepen van


Staatsolie needs more specialists in the field of geol-
ogy and petroleum in order to realize its strategic
goals.The company therefore finances the two-year
masters course in Petroleum Geology at the Anton de
Kom University

The masters' course started in February this year
with twelve students, ten of which are employed by
Staatsolie. The complexity of geology and production
characteristics of oil reservoirs compellingly dictates a
further specialization of these employees in petroleum
geology Internal company training and foreign courses
have provided the necessary extension of knowledge.
The masters' course now offers the possibility to
enhance the expertise at home.

Unique
The masters course is unique in the world, says pro-
fessor Theo Wong, one of the two coordinators of the
course. 'The curriculum we've compiled isn't taught at
any other university in the world, but there might be
common grounds with other courses. Ewald Poetisi
the other coordinator of the Technological Faculty,
hopes to attract international attention. 'We aim at
having students from the region and Latin America
here.The masters course Petroleum Geology is a
joint project of the Minerals Production discipline at
the Technological Faculty and Staatsolie, the Technical
University Delft, the Vrije Universiteit Amsterdam, the
University of Utrecht, the Dutch Institute for Applied
Geo Sciences TNO.

Studying and a FullTime Job
Classes will be taught by teachers from the foreign
institutes. Surinamese counterparts in every subject
will further supervise the students. Theory classes
will take approximately a year and a half, after which
the students have six months to work on their thesis.
Rakesh Ramdajal is one of these students. Combining
the intensive study with his full time job as Production
Geologist at Staatsolie is not easy Classes are from
8 am till 4 pm. 'I use the weekends to do those things
I don't have time for when I'm attending classes. He
does not have much time for private or family matters.
After classes he has to attend to urgent job issues at
once. But Rakesh has one goal in mind: his Master
degree.'In foreign job ads a masters degree is a require-
ment for a position as Junior Geologist' Applying the
newly gained knowledge at once is also a plus.

Accreditation
Staatsolie applies international standards in not only
its production operations and administrative processes,
but in training its staff as well. The process for accredi-
tation has already been set in. Consultant Diny Peters


(I r


buitenlandse bedrijven, dan is dat al een vereiste ...... . I (. ...... .
Hij noemt het positief dat hij de nieuw opgedane kennis direct kan gebruiken
bij zijn werk.

Accreditatie
Staatsolie hanteert international standaarden. Niet alleen bij productieactiviteiten
en administrative processen, maar ook bij training en opleiding van personnel.
Er wordt hard gewerkt aan accreditatie van de studied. "Het gaat erom dat deze
opleiding dan voldoet aan international voorwaarden en dus erkend is", zegt
consultant Diny Peters. Zij verzorgde in mei een presentatie over accreditatie voor
deskundigen van Staatsolie en de opleidingsco6rdinatoren. Het heeft er veel weg
van dat de masterstudie Petroleumgeologie als een van de eerste opleidingen in
Suriname wordt geaccrediteerd.
Accreditatie heeft als hoofddoelen het bevorderen van de kwaliteit van het hoger
onderwijs en het waarborgen van de regional en de international vergelijkbaar-
heid van opleidingen in het hoger onderwijs. Bij accreditatie van de opleiding,
bestaat er geen enkele twijfel dat deze niet voldoet aan de minimal voorwaarden.
Een voordeel hiervan is, meent Peters, dat afgestudeerden gemakkelijk hun PhD bij
een andere universiteit kunnen doen. Dit "keurmerk" zal afgegeven worden door het
National Orgaan voor de Accreditatie (NOVA). De accreditatie geschiedt conform
het kader van het Nederlands-Vlaamse Accreditatie Orgaan (NVAO). "V66r augustus
volgend jaar is de opleiding geaccrediteerd", verzekert Peters. Deze garantie durft ze
te geven, omdat bijna alle voorbereidingen zijn getroffen. *


I ,, i h I i, I. r I '"" _,

W W .

explains that 'this course meets international require-
ments and is certified' In May, last, she held a pre-
sentation on accreditation for Staatsolie experts and
the coordinators of the course. The masters degree
in Petroleum Geology might be the first Surinamese
course to receive accreditation. The main objectives
of accreditation are to improve the quality of higher
education and to guarantee regional and interna-
tional comparability of courses in higher education.
Accreditation takes away every doubt about disparity
in meeting minimal requirements. One of the advan-
tages is that graduates can easily study for their PhD
at another (foreign) university This certification will
be awarded by the National Institute for Accreditation
(NOVA) and will be in line with guidelines set by the
Nederlands-Vlaams Accreditatie Orgaan Dutch
Accreditation Institute (NVAO). Peters guarantees
that the course will be accredited before August next
year. She is certain because all preparations are
already in place. *


op de beurs


Tekst / Text: Astra Slooten Foto's / Photos Ranu Abhelakh


Levensechte foto's, pijpleidingen die uit de ground komen
aan de ene kant en even verder weer verdwijnen.
Of plaatjes van werknemers, die wel echt lijken. Ook dit
jaar kon de samenleving tijdens de Made in Suriname
Beurs van 28 april tot en met 3 mei kennis maken met de
verschillende activiteiten van Staatsolie.
De stand was ingericht met driedimensionale muurposters en medewerkers
stonden er in werkkleding, met helm en oorbeschermers. "Het lijkt wel een
sprookjesbos", verzuchtte een van de bezoekers tijdens een rondleiding door de
stand. Brayen Liendie, werkzaam bij de elektriciteitscentrale van Staatsolie, beant-
woordde vele vragen over de central.
Voor informatie over de andere activiteiten van Staatsolie konden belangstellenden terecht
bij medewerkers van die disciplines. Sommige mensen waren zo wonder de indruk van alle
activiteiten van Staatsolie, dat ze vroegen wanneer ze mochten solliciteren.

Tijdens de beurs zijn brochures over Staatsolie uitgedeeld aan het publiek. De recla-
me-items zoals pennen, potloden, tassen en bekers, waren zeer gewild. Meer dan
drieduizend mensen deden mee aan de special beursquiz. Onder de winnaars zijn
prijzen verloot zoals een BlackBerry smartphone, een digital fotocamera en een iPod.
Glenn Sairras, directeur Production & Development, nam een kijkje op de beurs.
Hij vindt dat Staatsolie moet blijven deelnemen aan de beurs. Hij was tevreden over
de manier waarop Staatsolie zich presenteerde, zowel wat material als benadering
van de bezoekers betrof. *


3D at Industry Fair


Life-like pictures of pipelines that appear out of
the ground only to disappear in the gound again
at a distance. Or vivid pictures of emloyees.This
year visitors to the Made in Suriname Industry Fair
were once again introduced to several Staatsolie's
operations.

The Staatsolie booth was furnished with large three
dimensional (3D) wall pictures. Brayen Liendie, who
works with the Staatsolie power company, supplied
the necessary information and was more than will-
ing to give a tour. He answered many questions
on how the power company functions. For other
Staatsolie operations the visitors could turn to staff
from those fields. Some of the visitors were so
impressed by what they were presented that they
quietly informed when they could apply for a job.

A Staatsolie brochure was available for the visitors
and they could participate in a quiz with handsome
prizes, including a BlackBerry smart phone, a digital
photo camera and an iPod. With the prospect of
winning those prizes it was no wonder that visitors
swarmed the booth to take part in the quiz. There

was a rush on give-aways including pens, pencils,
satchels and mugs. It was quite a sight at the fair.
Almost every visitor had a yellow Staatsolie bag
on the back. Glenn Sairras, Director Production
& Development paid a complementary visit. He
stated that Staatsolie should continue its presence
on the annual fair. Sairras was quite content with
Staatsolie's performance at the fair, particularly with
the graphic material and the manner in which the
staff interacted with visitors. *meer


ELEKTRICITEIT


De elektriciteitscentrale van Staatsolie
Power Company Suriname (SPCS) produ-
ceert binnenkort twee keer zoveel stroom;
de opwekkingscapaciteit wordt verhoogd
van 14 naar 28 MW.


T,- r T. r~,, I ,, ,
r- r I r :: ;.- r.-n ; *


n de machinekamer maakt het oorver-
dovende geluid van draaiende motoren
elk gesprek onmogelijk. Oordopjes zijn er
verplicht. Op een platform staan de twee
splinternieuwe machines die straks de extra
energie gaan opwekken. Op het terrein
rondom de central zijn medewerkers, van
wie sommige op stellages, hard aan het werk
om de laatste hand aan de werkzaamheden
te leggen.

Apparatuur
De planning was om de uitbreiding te vol-
tooien binnen zes maanden na onderteke-
ning van het contract voor de levering van de
machines. In september 2009 werden offertes
aangevraagd bij MAN, Wartsila en Caterpil-
lar voor de dieselgeneratoren en overige
apparatuur. In november 2009 sloten SPCS
en Caterpillar een overeenkomst voor de
levering van twee dieselmotoren met genera-
toren en bijbehorende installaties. Elke motor
heeft een vermogen van zeven megawatt en
kan draaien op normal en extra zware stook-
olie. "Bij deze uitbreiding wordt, anders
dan in fase 1, geen warmtekrachtkoppeling
toegepast. Er wordt dus geen stoom meer
opgewekt voor de raffinaderij", vertelt Eddy
Frankel, Project Manager SPCS Phase II.
"De nieuwe raffinaderij zal over grote hoe-
veelheden afvalwarmte beschikken en kan
dan zelf stoom opwekken."

Uitdaging
De werkzaamheden voor dit uitbreidings-
project zijn in eigen beheer uitgevoerd. De
mechanische en elektrische installatie is vol-
ledig verzorgd door lokale contractors. Tech-
nici van Caterpillar waren verantwoordelijk
voor de opstartwerkzaamheden "Het was
een grote uitdaging om al het werk te sprei-
den over de verschillende contractors. We
moesten goed rekening houden met het korte
tijdsbestek en hun individuele capaciteiten",
vertelt Frankel.
Caterpillar leverde de generatoren en ver-
schillende installaties in drie verschepingen.
In afwachting van de apparatuur werden in
Suriname alvast de pijpleidingen, kabelba-
nen en kabels aangelegd. Frankel: "Bij aan-
komst van de installaties was het slechts een
kwestie van aansluiten." De meeste tijd going
zitten in de installatie van pijpleidingen.
100% More Electricity


,. ,1 -.,. ,r . . , , ,
I.,.,_I,, ,,. ,,


Frankel: "De installaties staan er nu gelukkig. De finaletest is gepland voor
eind juni en we kijken natuurlijk vol spanning uit naar het resultaat!"

Meer uitbreidingen
Frankel is sinds de oprichting betrokken geweest bij de central. Hij zegt dat de
SPCS-organisatie haar potentie in de beginfase niet volledig heeft kunnen ont-
wikkelen door de beperkte afname van elektriciteit. Gelukkig is dat nu veran-
derd. Volgens Frankel groeit de vraag naar elektrische energie waardoor al bijna
vaststaat dat er meer uitbreidingen op komst zijn. "Al met al ben ik tevreden
met de performance van de central wonder de huidige omstandigheden 6n met
het niveau dat de medewerkers hebben bereikt. Ze zijn in staat zelfstandig de
central te draaien, te onderhouden en adequaat storingen te verhelpen als die
zich voordoen."
In januari 2010 heeft Frankel de fakkel overgedragen aan Arnie Kleiboer, de
nieuwe Operations Manager bij SPCS. Frankel gaat zich als Manager Hydro bij
het directoraat Business Development toeleggen op ontwikkeling van het Tapa-
Jaiproject, dat is gericht op de opwekking van elektriciteit uit waterkracht.


Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) will soon pro-
duce twice as much energy as now; its generating capacity
will be boosted from 14 to 28 MW.

The deafening sound in the engine room makes talking
impossible. Ear protection is an obligatory requirement.Two
brand new engines will generate the extra electrical energy
soon. Outside the power station crews, some of which on
raised platforms, are busy putting the final touch to the prepa-
rations

Equipment
The planning called for completion of the expansion within
six months after signing the contract for delivery of the
machines. In September 2009 quotations were requested
from MAN, Wartsil. and Caterpillar for diesel generators
and other equipment. SPCS and Caterpilar signed an
agreement in November 2009 for delivery of two diesel
engines and generators including all accessories. Each of
the engines has a capacity of 7 megawatt and can operate
on regular or heavy fuel oil. 'This expansion will not require
steam power pairing like in phase 1. We won't be generating
steam for the refinery', says Eddy Frankel, Project Manager
SPCS Phase II.The new refinery will have an abundance of
excess steam, so it will be self sufficient.

Challenge
SPCS had it own staff on the expansion project. The
mechanical and electrical installations were done by local
contractors. Caterpillar technicians did the starting up. 'It was
quite a challenge to have the several contractors do the job.
We had to take into consideration the short time span and
the contractors' individual capacities', says Frankel.
Caterpillar deliveries were in three stages. Pending arrival of
the equipment, the pipelines and cable work were installed.
Frankel: 'It was just a matter of connecting upon arrival'
Construction of the pipelines consumed most of the time.
Frankel: 'The installations have been completed.The final
test will be by the end of June and we are eagerly looking
forward to the result!'

More expansions
Frankel has been with the power station since its estab-
lishment. He explains that SPCS could not utilize its full
potential in the starting-up phase because there was a very
limited outlet for the energy That has changed now. Frankel
knows for a fact that the demand for electrical energy is
rising and this will surely necessitate more expansions.
'However, I'm content with the power station's performance,
given the circumstances, and I'm also pleased with the
employees performance and development. They are able to
operate and maintain the station and can repair outages on
their own.
In January 2010 Frankel passed the torch to Arnie Kleiboer,
the new Operations Manager at SPCS. Frankel is now the
new Manager Hydro with the Business Development direc-
torate. He will develop the TapaJai Hydro Power Project. *-- 'pwecP m eic4w^ Staeie~zaa'it ea wden --

toegekend aan
SAIPEM

Het Italiaanse bedrijf Saipem verzorgt het detailont-
werp, de aankoop van materialen en de constructie
van het nieuwe deel van de raffinaderij. Het contract
voor de constructiefase van het Raffinaderij Expansie
Project (REP) is op 4 juni 2010 getekend.


Tekst / Text: Sherida Asinga


D aarmee is een voorbereidingstraject van even jaren afgesloten waarin ver-
schillende studies en ontwerpfasen zijn uitgevoerd. "Zeven jaar lijkt wel
magisch", zei algemeen directeur Marc Waaldijk bij de ondertekening. "Het heeft
ons ook even jaar gekost om de huidige raffinaderij te bouwen." Volgens Waaldijk
spelen nu min of meer dezelfde zaken als toen. Er most een keuze worden gemaakt
voor de producten die de nieuwe raffinaderij zal voortbrengen. Verder moeten er
voldoende oliereserves zijn en een olieproductie van 16.000 vaten per dag om de
uitbreiding te rechtvaardigen. Ook over de wijze waarop het project zou worden gefi-
nancierd, moesten verschillende scenario's worden bestudeerd. Waaldijk herinnerde
eraan dat bij de bouw van de huidige raffinaderij alle hordes zijn genomen en dat ook
nu weer alles goed komt. Hij is ervan overtuigd dat met Saipem een goede contractor
is geselecteerd en dat Staatsolie het juiste team in huis heeft voor de job. "Het is een
goede start, maar pas het begin. Let's make it work!" Ettore Maria Magnani, Vice Presi-
dent Onshore Bid Management van Saipem noemde dit project "een hele uitdaging"
voor het bedrijf.

Overeenstemming
Op 22 februari 2010 hebben vier kandidaten uit een selectie van 75 bedrijven hun
offerte uitgebracht. Tom Ketele, Project Manager REP, vertelt dat dit een zeer intensief
process was. "Alles most binnen drie weken worden afgerond. Om de aanbiedingen
zo effectief mogelijk te evalueren werd het projectteam opgedeeld in groepen en aan
het werk gezet." De evaluate vond plaats in een strong beveiligde ruimte die alleen
toegankelijk was voor het team. Na een grondige beoordeling van de offertes op com-
merciele, technische en juridische aspecten kwam Saipem uiteindelijk als de meest
geschikte aannemer uit de bus. De onderhandelingen zijn gestart op 26 april en op
15 mei bereikten partijen overeenstemming. Bij de onderhandelingen heeft Staatsolie
veel aandacht besteed aan de positive effecten van dit project op de Surinaamse


Enkele statistieken
In de afgelopen jaren is er veel werk verzet binnen het
Raffinaderij Expansie Project. De cijfers liegen er niet om.
A few statistical facts
In the past few years much work has been done to get the Refinery
Expansion Project off the ground. The facts are there.


2:

15:

65:


Marc Waaldijk (links/left, Staatsolie) en/and Ettore Maria
Magnani (Saipem): Let's make it work!


The Staatsolie Refinery Expansion Project
EPC Contract Awarded to Saipem

The Italian Firm Saipem has been awarded the detail engi-
neering, the procurement of equipment and the construction
(EPC)of the new installations of the refinery. The contract
covering the construction phase of the Refinery Expansion
Project (REP) was signed on 4 June 2010.

With the signing the seven-year preparatory phase, with its
various studies and design phases, was completed.'Seven
years seem to be a magical number', said Managing Director
Marc Waaldijk at the signing ceremony 'It took us seven years
to build the existing refinery'The same circumstances have
surfaced. A definite choice regarding the end products had to
be made. Furthermore there have to be ample oil reserves
and a constant daily production of 16,000 barrels a day to
justify the expansion. Financing the project also required thor-
ough study of several scenarios.Waaldijk reminded his audi-
ence that at the construction of the first phase every obstacle
was taken and he promised that the same holds good for
now. He is convinced that the company has found a good
contractor in Saipem and that Staatsolie has the right team
for the job. 'It is a good start, but we are just at the beginning.
Let's make it workl'Ettore Maria Magnani, Saipem's Vice
President Onshore Bid Management, said the project was
'quite a challenge' for his company

Agreement
On 22 February 2010 four candidates, selected out of a
group of 75, submitted their bids. Tom Ketele, REP Project


jaren van voorbereiding op het contract
years of preparing the contract
personen hebben aan het contract gewerkt
team members have worked on the contract
orders waarin het contract en FED-documenten zijn vervat
file-cases in which the contract and FED documents have been stored


35000: pagina's in deze orders
Sthe number of pages in these file-cases
350: kilogram, het gewicht van deze orders
Kilograms, the weight of these file-cases
1 0000, mensuren besteed aan de voorbereiding van het contract
1 00 : the number of work hours spent on preparing the contract
economic, de werkgelegenheid en de betrok-
kenheid van Surinaamse bedrijven bij de
constructiewerkzaamheden.

Uitvoering
Het contract met Saipem heeft een loop-
tijd van drie jaar en vertegenwoordigt een
waarde van US$ 500 miljoen. Met deze
contractondertekening begint de uitvoerings-
fase of EPC van het project. EPC staat voor
Engineering, Procurement & Construction. In
deze fase geschieden het detailontwerp, de
aankoop van nieuwe materialen en de con-
structie. Bij een EPC-overeenkomst voert de
contractor het project uit voor een afgespro-
ken bedrag, zoals een aannemer een huis
oplevert aan de eigenaar.
In december 2009 werd de laatste vooront-
werpfase afgerond met als resultaat het


Het Raffinaderij Expansie Project is een van de concrete
doelstellingen van het Strategisch Plan 2008-2012. Het REP
moet leiden tot:
* verdubbeling van de verwerkingscapaciteit van de raffina-
derij tot 15.000 barrels per dag;
* productive van eindproducten van hoge kwaliteit waaronder
diesel en gasoline voor de lokale market;
* verhoging van de inkomsten voor Staatsolie en de overhead.
De nieuwe raffinaderij moet volgens plan in 2013 gereed zijn
en gasoline, stookolie, asfaltbitumen en premiumdiesel voor
de lokale market produceren en zwavelzuur voor de export.
Het overschot aan diesel zal ook worden geexporteerd.
The Refinery Expansion Project is one of the concrete objectives of the
2008-2012 Strategic Plan.The REP must result in:
> doubling the processing capacity of the refinery to 15,000 barrels a day;
> producing high quality end products including diesel and gasoline for
the local market;
- increasing Staatsolie and government revenues.
The new refinery must be completed as planned in 2013, producing gaso-
line, fuel oil, asphalt bitumen and premium diesel for the local market as well
as sulphuric acid for the export. The diesel surplus will also be exported.


basisontwerp. In de EPC-fase wordt dit ontwerp in detail uitgewerkt tot constructiete-
keningen. Een deel van het REP-team zal binnenkort naar Italie afreizen om over de
schouder van de contractor mee te kijken naar het detailontwerp. Ketele is tevreden
met wat tot nu toe is bereikt. Volgens hem is "een grondig traject" afgerond. "Na elke
fase hebben we geevalueerd en besluiten genomen voor de volgende fase: 'wat willen
we, hoe willen we het en wanneer gaan we het doen?' We hebben ervoor gezorgd
dat aan het begin van elke fase van het project alle denkwerk werd gedaan."


Manager, explains how intensive this
process was. We had to get through
it all within three weeks. In order to
assess the bids effectively the project
team was split into groups and put to
the task.The assessment took place in
a highly secured room, accessible only
to project team members. After thor-
ough assessment of the commercial,
technical and legal aspects, Saipem
was profiled as the best candidate for
the job. Negotiations started on 26 April
and parties reached an agreement on
15 May. In the negotiations Staatsolie
focused much on the positive effects
of this project for the Surinamese
economy the employment aspect and


involvement of Surinamese businesses
in the construction phase.

Engineering
Three-year EPC-contract worth US$ 500 million. The signing
of the contract marks the start of the engineering phase or
EPC. This phase covers the detail design, the procurement of
new equipment and the construction. In the EPC the contrac-
tor carries out the project for an agreed sum, just like when a
contractor is building a house for an owner.


I, i Ii i, I Fi 1 i F I N Fi I.I


F E D i . 1. .1 1 .. . 1. F I- l.. .
I .. F F I . | il I ..n IT H . F I I ..i. . i i. I. i .. .
.. F. __iii .&i n. i i i ..__ .|


Saipem S.p.A is een dochtermaatschappij van de Italiaanse energiemultinational Eni
S.p.A. International geldt Saipem als grootste en een van de beste aannemers in de
olie- en gasindustrie. Met een omzet van circa US$ 14 miljard per jaar is het bedrijf
marktleider op het gebied van engineering, procurement, projectmanagement en
constructiediensten in de olie- en gasindustrie. Saipem heeft operates in West-Afrika,
Noord-Afrika, Centraal-Azie, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azie en heeft meer dan
35.000 werknemers.
Saipem S.p.A is a subsidiary of the Italian energy multinational Eni S.p.A.The company is known as one
of the biggest and best contractors in the international oil and gas industry With an annual US$ 14 billion
turnover the company is market leader in the field of engineering, procurement, project management and
construction works in the oil and gas industry Saipem has operations in West and North Africa, Central
and South-East Asia, and the Middle East. It employs more than 35,000 people.Organisatie
In de komende period zal er hard gewerkt worden aan de verdere organisatiever-
steviging van het projectteam om de leden voor te bereiden op de nieuwe fase. Het
huidige projectteam telt 25 mensen, maar zal gaandeweg worden uitgebreid. Er is
een HRM-specialist aangetrokken om de bemensing van het project zo effectief en
efficient mogelijk te laten geschieden. Ben Nuboer, directeur Refining & Marketing,
zal zich vanaf 1 juli gedurende anderhalf jaar fulltime bezighouden met het project.
Ketele waardeert het werk dat de teamleden tot nu toe hebben verzet. "De motivatie
zit er goed in. Ze doen veel meer dan wordt vereist en ik denk dat deze attitude de
grootste bijdrage is geweest aan het success tot nu toe." *


December 2009 the final pre-design phase was completed,
yielding the basic design. In the EPC phase this design is
detailed into construction blueprints. A REP delegation will
soon leave for Italy to watch from close by how the detail
design comes about. Ketele is quite content with the progress
so far.'We've completed a tough course. We've made an
evaluation after every phase and then decided on what we
wanted, how we wanted it and when we were going to do it
in the next phase. We had the mental process covered at the
start of every phase.

Organization
In the time ahead, the project team will have to strengthen its
organizational structure in order to be prepared for the next
phase. Currently the project team has 25 members, but this
will have to be expanded. An HRM specialist has been hired
for effective and efficient manning of the team. Ben Nuboer,
Director Refining & Marketing, will be assigned full time to the
project for 18 months starting 1 July Ketele praises the work
done so far by the team members. 'They are highly motivated,
doing more than is required from them and I think that it is
this attitude that has yielded the success so far.'
R-DE ERTI G ERS


Op 13 december 2010 bestaat Staatsolie 30 jaar. In deze rubriek
worden de schijnwerpers gericht op 30-jarige medewerkers.
Zij gaan in op voor Staatsolie typerende begrippen, daarbij een
parallel trekkend met hun eigen even.

On 13 December 2010 Staatsolie will celebrate its 30th anniversary. In this
feature article the lime light is on 30-year-old employees. They discuss typi-
cally Staatsolie issues drawing a line to their own lives.


INZET IS VANZELFSPREKEND, HET HOORT ERBIJ


Efforts Are Obvious;
They Are Part of the Process


Reena Rambaran Mishre-Ramdin en Robert Rodgers
hebben twee getallen gemeen. Dertig voor hun leeftijd
en acht voor de tijd dat ze bij Staatsolie werken. Reena
acht jaren en Robert acht maanden. Zij praten over
inzet, inspiratie, deskundigheid en betrokkenheid.

Tekst / Text: Kailash Bisessar
Inzet
"Staatsolie stelt scherpe doelen", zegt Reena, "en iedereen zet zich in om dat
grote doel te bereiken." Robert is, als 'nieuweling', wonder de indruk van de inzet
die bij Staatsolie vanaf de oprichting wordt getoond. "De mensen van het eerste
uur zijn doorgegaan, zij hebben niet opgegeven." Robert weet dat er zonder
inzet geen resultaat is. Hij heeft Offshore Engineering gestudeerd aan de TU Delft
(Nederland). "Inzet most, het was geen keuze." Reena: "De sfeer bij Staatsolie
motiveert om je in te zetten. ledere medewerker heeft zijn of haar eigen motiva-
tie, maar ik denk dat de wil om hogerop te komen een belangrijke stuwende fac-
tor is." Reena begon acht jaren geleden als Administrative Assistant bij de Finan-
ciele Administratie, maar bleef doorstuderen. Nu is zij General Ledger Assistant II
bij de afdeling Grootboekadministratie. "Je ziet mensen om je heen doorstuderen
en doorstromen. Bijna automatisch wil je dan niet achterblijven."
"lnzet is vanzelfsprekend, het hoort erbij", meent Robert. "ledereen heeft een
bijdrage in het process. Hij ziet hiervan dagelijks voorbeelden bij 'zijn' afdeling
Drilling, waar hij werkt als Drilling Engineer. "Jarenlang in shifts werken is zwaar
en vergt een grote inzet, begeestering eigenlijk", zegt hij bewonderend over het
boorpersoneel dat in ploegendiensten werkt.

Inspiratie
Zowel Reena als Robert putten inspiratie uit de geschiedenis van Staatsolie.
Robert: "Als student heb ik in Nederland op een conferentie Eddie Jharap en
Marny Daal (respectievelijk oud-directeur en huidige manager Petroleum Con-
tracts...red.) ontmoet. We raakten aan de praat en ik mocht bij hen aan tafel
aanschuiven. En daar zat ik dan, met de directeur en een manager van Staatsolie.
Voor mij een geweldige eer. De manier waarop ze met mij omgingen en spraken
over Staatsolie en Suriname, dat was inspirerend."
"Staatsolie op zich is een inspirerend bedrijf", vindt Reena. "Je hoeft alleen maar
naar onze geschiedenis te kijken, van niets naar iets. Ondanks de beperkte mid-
delen en tegenslagen is een droom gerealiseerd." Zij meent dat de huidige gene-
ratie, ge'nspireerd door de pioniers, die droom verder kan verwezenlijken.

Deskundigheid
Staatsolie street ernaar steeds de juiste deskundigheid in huis hebben. Dat doet
zij niet alleen door experts te werven, maar ook door medewerkers te laten trai-
nen en opleiden. Staatsolie beschikt over "uitstekend opgeleide en toegewijde


Reena Rambaran Mishre-Ramdin and Robert Rodgers have
two numbers in common: they are both thirty years old and
they are both tied to an eight for the time employed by the
company Reena eight years and Robert eight months. They
discuss efforts, inspiration, expertise and involvement.

Effort
'Staatsolie requires clear-cut objectives', says Reena, and
every individual works towards realizing the big goal'.Rookie'
Robert is filled with awe for the efforts made at Staatsolie
since its establishment. 'The pioneers have pushed through
and haven't given up. Robert understands that there will be no
achievements without efforts. He studied Offshore Engineering
atTU Delft (The Netherlands). Efforts were compulsory; it
wasn't a choice' Reena:'The work environment at Staatsolie
inspires people to work. Every employee has his or her own
motivation, but I think that the urge to advance is a great
incentive' Reena started eight years ago as Administrative
Assistant at the Finance Administration. She continued study-
ing and now holds the position of General Ledger Assistant
II at the General Ledger department. 'You see people around
you studying further and advancing. Naturally you don't want
to leg behind.
Efforts are obvious; they are part of the process', says Robert.
'Everybody has a share in the process.'There are numerous
examples every day at Drilling, where he works as a Drilling
Engineer. 'Working in shifts year after year is quite arduous and
it requires a great deal of effort, or better yet enthusiasm', says
Robert, revealing his awe for the drilling crews working in shifts.

Inspiration
Reena and Robert are both inspired by Staatsolie's history
Robert: When I was a student I met Eddie Jharap and Marny
Daal (former Managing Director and now Manager Petroleum
Contracts respectively ... ed. staff) at a conference. We started
talking and they invited me over to their table. And there I was with
the Staatsolie Managing Director and one of its managers. It was
a great honor. It was really inspiring the respect they showed me
and to hear them discussing Staatsolie and Suriname.
'Staatsolie is an inspiring company argues Reena.'Just look at our
history: we have gone from zero to greatness. Despite the lack of
resources and the set backs, we have made a dream come true:
Reena is convinced that the present generation, will, inspired by
the pioneers, be able to further materialize that dream.

Expertise
Staatsolie aspires to have the right expertise available.This is
not only realized by hiring experts, but also by training its staff.
Staatsolie can field 'excellently trained and devoted experts',

Wie is wie Who's who
Reena Rambaran Mishre-Ramdin kwam op Reena Rambaran Mishre-Ramdin entered ser-
1 februari 2002 in dienst als Administrative vice on 1 February 2002 as Administrative Assistant
Assistant II bij Finance Administration. Per 1 II at the Finance Administration. On 1 January she
januari 2008 werd ze bevorderd tot Account made Account Payable Assistant I and since 1 July
Payable Assistant I, en sinds 1 juli 2008 werkt 2008 she works as General Ledger Assistant II at
zij als General Ledger Assistent II op de Groot- t
boekadministratie. the General Ledger department.

Robert Rodgers, Drilling Engineer, werkt Robert Rodgers, Drilling Engineer, is employed
sinds 1 september 2009 bij Staatsolie, op by Staatsolie since 1 September 2009 at the
de afdeling Drilling. Drilling department.


deskundigen" die het process wonder de knie hebben.
"Je hoeft niet direct alles van je werkgebied tot in detail te kennen, zolang je
maar weet waar je de kennis hierover kunt vinden", zegt Robert. "De werkomge-
ving is belangrijk voor de ontwikkeling van deskundigheid, omdat daarin via
kruisbestuiving dus meer van elkaar geleerd kan worden. Hoe deskundiger je
bent, des te meer je kan geven".
Voor Reena is het een kwestie van "je vakgebied goed beheersen en je werk goed
doen". Verdieping en professionalisering zijn noodzakelijk en dragen bij aan haar
ambitie om hogerop te komen. Het geeft haar voldoening dat zij heeft kunnen
bijdragen aan de samenstelling van de jaarrekening over het boekjaar 2009. "Bij
Staatsolie zijn er genoeg deskundigen op elk gebied om het bedrijf naar grotere
hoogten te stuwen."

Betrokkenheid
"Mensen willen graag ergens bij betrokken worden. Het zorgt voor betere ver-
houdingen", zegt Robert. Hij onderstreept dat Staatsolie niet alleen betrokkenheid
toont met de eigen medewerkers, maar met de total Surinaamse samenleving.
Hij verwijst naar de ondersteuning van initiatieven in sport, cultuur, maatschap-
pij en onderwijs. "Met de uitgifte van de obligatielening heeft Staatsolie mijns
inziens de gemeenschap ook betrokken bij de verdere groei."
"Bij de Financiele Administratie wordt een ieder bij alles betrokken", illustreert
Reena de onderlinge betrokkenheid. "Zowel in het werk als bij de leuke dingen
die we samen daarna doen. Het is bij ons een hechte families *


who are good at their job.
'You don't have to know everything in detail about your
field of expertise, as long as you know where to find
the knowledge', says Robert. 'The work environment
is very important for the development of expertise,
because in this way employees could learn from each
other. The more expertise you have, the better for you
to share".
To Reena it is a matter of 'being an expert in your
own field and doing your job well.' Gaining more in-
depth knowledge and professionalism are necessary
requirements which add to her ambition to advance.
She is pleased that she had her share in drafting the
2009 Annual Report. 'Staatsolie has enough experts in
every field to lift the company to greater heights.

Involvement
'People like to be involved in anything. It creates better
relations,' says Robert. He emphasizes that Staatsolie
not only shows involvement with its own staff, but with
the entire Surinamese community He points to the
support for sports, cultural, social and educational
initiatives. 'The emission of the Staatsolie Bonds is in
my opinion also involving the community in the further
growth of Staatsolie.
'At the Finance Administration everybody is
involved in everything,' explains Reena, talking
about involvement. 'Involvement covers everything,
from work to those nice things we do after work. It
is a very close family'.KIRSTEN


NIEUWENDAMin STARTBLOKKEN voor

VOLGENDE SPRINT


Kirsten Nieuwendam (18) woont en studeert sinds
juli 2008 in Florida, Verenigde Staten. Daar wordt
haar atletiektalent aangescherpt. Haar goede pres-
taties hebben Kirsten een beurs opgeleverd voor de
prestigieuze Pennsylvania State University.


Tekst / Text: Astra Slooten


K irsten heeft ervaren dat het niet meevalt om ver van families en vrien-
den in een ander land te wonen. Toen de jonge athlete in 2008 hoorde
dat ze in het buitenland kon gaan wonen en trainen, verheugde zich op
de beste trainers, moderne leermiddelen en goede Amerikaanse scholen.
Dat het in het begin zo moeilijk zou zijn, had ze niet verwacht.

Talent
Kirsten was in 2007 begonnen met de middelbare school (VWO). Als
junior had ze uitstekend gepresteerd op de 100 en 200 meter: ze bracht
een aantal national wedstrijden op haar naam. Ook bij regional wed-
strijden deed ze het goed. Pogingen om aan een buitenlandse studiebeurs
te komen, hadden niet het gewenste resultaat. Het leek erop dat een groot
atletiektalent niet helemaal tot bloei zou komen. Totdat Quinn Fung A
Wing in beeld kwam. Deze geboren Surinamer vertrok in 1992 als tiener
naar deVS om te studeren en aan atletiek te doen. Ook na zijn studied is
Quinn voor Suriname uitgekomen bij international atletiekwedstrijden.
Hij vestigde zich in Florida.
"In 2007 was mijn moeder met vakantie in de VS. Ze vertelde over de
veelbelovende pupil Kirsten. Ze had graag dat dit talent niet verloren going
en we bespraken enkele opties. In december 2007 kwam ik met vakantie
naar Suriname. Ik heb Kirsten zien open, op trainingen meegemaakt en
zag ook het talent. Ik heb met de atletiekbond gesproken en samen zijn
wij op zoek gegaan naar fondsen om het mogelijk te maken dat Kirsten
in Amerika kon komen wonen, studeren en trainen. Er is gesproken met
verschillende mensen, instanties en organisaties, waaronder het Staatsolie
Sportfonds. Het sportfonds was op basis van het projectdossier bereid een
bijdrage te leveren. Kirsten kon haar droom gaan waarmaken."

Heimwee
"In het begin vond ik het eng", kijkt Kirsten terug. "lk had heimwee, kon
de taal niet vlot spreken en was daarom bang om met mensen te praten.


Kirsten Nieuwendam Set for the Next Sprint


Kirsten Nieuwendam (18) lives and studies in Florida, USA since July
2008. Her athletic skills have been given a boost in Florida. Because of
her excellent performance rate she received a scholarship for the presti-
gious Pennsylvania State University

Kirsten has experienced first hand that it is not easy to live apart
from family and friends far away in another country When the
young athlete was told in 2008 that she would be living and train-
ing abroad, she was exited about the prospect of having the best
trainers, modern educational tools and going to excellent American
schools. She had not expected the start to be that difficult.

Talent
Kirsten started high school in 2007 (University preparatory). As a
junior she had an excellent track record on the 100 and 200 meters
with her name tied to a number of national tournaments. She also
performed well at regional track and field tournaments. However,
she could not to secure a scholarship for a foreign school. It
seemed that a big athletic talent was doomed to oblivion. But then
came Quinn Fung AWing.This born and bred Surinamer left for
the US as a teenager in 1992 to study and pursue a track and field
career. After his study Quinn continued to represent Suriname at
international track and field tournaments, despite the fact that he
lived in Florida.
'In 2007 my mother was on a holiday in Florida. She told me about
the promising new talent Kirsten. She did not want this talent to go
to waste, so we discussed a few options. In December 2007 I came
to Suriname. I saw Kirsten perform, have been to her training ses-
sions and saw her talent. I discussed the matter with the Track and
Field Board and together we set out to find means to make it pos-
sible for Kirsten to go study and train in the United States. We've
talked to several people, institutions and organizations, including

Ik wilde direct terug. Ik kon maar moeilijk wennen." Ook sportief liep
het niet zo lekker, omdat Kirsten door een blessure enkele maanden was
uitgeschakeld. Gaandeweg begon zij haar draai te vinden, ook omdat zij
weer kon trainen en meedoen aan wedstrijden. Op school werd zij steeds
meer geaccepteerd, vooral dankzij haar prestaties op de trainingsbaan.
Ook this most ze wennen, aan haar "gastouders": Quinn en zijn vrouw
Marsha. "We kenden elkaar nauwelijks", vertelt Quinn. "Kirsten most
zich aanpassen aan het even in deVS en wij moesten haar leren kennen."
Nu hebben zij een goede band met elkaar.
"In de atletiek is er echt competitive zegt Kirsten. "Er is zoveel talent, dus
je moet echt je best doen om er boven uit te steken." Dat lukte al gauw.
Als enige buitenlander op de St. Thomas Aquinas High School in Florida
viel Kirsten snel op, ook omdat ze uitblonk tijdens de atletiektrainingen.
Nadat ze haar draai had gevonden, bleef ze de ene wedstrijd na de
andere winnen. "Het niveau daar is hoger. Ook de manier van trainen is
anders. Daar heb je vlak naast de renbaan een gym met allerlei appara-
tuur om je verder te ontwikkelen. Ook is er een 400-meterbaan. Ik wil me
nu ook gaan richten op de 400 meter."

Sneller
Kirsten heeft haar persoonlijke tijden weten te verbeteren. Zo zit ze nu
op de 100 meter ruim wonder de 12 seconden die ze in Suriname klokte.
Op de 60 meter staat Kirsten in haar leeftijdsklasse in de Top 6 van de
VS. Een blik op haar prestaties dit jaar leert dat er vooruitgang in zit.
Met 11.60 seconden op de 100 meter verbeterde ze in maart 2010 haar
persoonlijk record, tijdens de Miramar Classic in Florida. Bij districtswed-
strijden in april vestigde zij op de 200 meter een persoonlijk record van
23.86 seconden. Ook op de 60 meter sprint, de 400 en 5000 meter klokte
Kirsten goede tijden. Uitgebreide statistieken van Kirstens prestaties zijn te
vinden op de website flrunners.com (http://fl.milesplit.us/athletes/943189/
stats). In juli 2010 vertegenwoordigt Kirsten Suriname op de WK atletiek
junioren in Canada.
"Als ik haar een cijfer moet geven dan is het een 9. Kirsten kan better,
sneller open. Ze moet nog groeien, technisch, tactisch en mental. Maar
ze zit heel dicht bij haar voile
potentie", vertelt Quinn.

Toekomst
Inmiddels heeft Kirsten een
beurs gekregen van Pennsyl-
vania State University (Penn
State), een echte "atletenuniver-
siteit". Ze gaat op de campus
wonen en meer tijd doorbren-
gen op de atletiekbaan. Haar
families in Suriname en haar
gastouders zijn trots op Kirsten.
"Nu zij naar de universiteit
gaat, lijkt het alsof er een
gewicht van onze schouders is Quinn Fung A Wing en echtgenote Marsha.
gevallen", zegt Quinn. "De ver- Quinn Fung A Wing and his wife Marsha.
wachtingen waren hoog, vooral
van het Staatsolie Sportfonds.
Met Penn State heeft Kirsten de
beste keuze gemaakt. Die universiteit heeft een uitstekende reputatie op
atletiekgebied. Kirsten is daar in goede handen."
Kirsten beseft dat ze nu een andere fase van haar even ingaat, waarin
ze zelfstandig haar beslissingen zal moeten nemen. In Quinn en Marsha
heeft zij goede vrienden op wie zij altijd kan terugvallen. Kirsten gaat
voor een carriere als professioneel atleet. Haar ultieme droom is om Suri-
name succesvol te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen 2012 in
Londen. "lk ben mijn sponsors Staatsolie, Sportzaken, Fernandes en SLM
dankbaar, want zonder hen zou ik echt niet zijn waar ik nu ben." *


the Staatsolie Sports Fund.The Sports Fund's requirement was a project
dossier to make their contribution possible. Kirsten could now make her
dream come true'

Homesick
Reflecting upon those early days Kirsten says 'the beginning was awful. I
was homesick, lacked a fluency in English and therefore dared not to talk
to people. I wanted to come home right away because I couldn't get used
to my new environment.' But after a few months, she was beginning to get
settled. Her performance on the track made it easy for people at school to
accept her. At 'home' she had to get used to her 'temp' parents: Quinn and
his wife Marsha. 'We barely knew each other', says Quinn. Kirsten had to
adapt to life in the USA and we had to get to know her. Now we have an
excellent relationship.'Track and Field is very competitive', says Kirsten.
'There is so much talent, so you have to excel if you want to be noticed'
She succeeded to do that. Being the only foreigner at the St. Thomas
Aquinas High School in Florida, it was hard not noticing Kirsten because
she was at the top at track and field training. After she had settled, she
won one tournament after the other.'They have a much higher level in the
States and their way of training is different. There is a gym with a lot of
equipment right next to the track to help develop your body There is also
a 400 meters track. I want to do the 400 meters now.

Faster
Kirsten managed to improve her personal best. She runs the 100 meters
well under 12 seconds, her Surinamese best. On the 60 meters Kirsten
belongs to the US top 6 in her age group and her performances for
this year clearly indicate that she is moving on. In March this year she
improved her personal best on the 100 meters with a time of 11.60 sec-
onds at the Miramar Classic in Florida. At county tournaments in April
she did the 200 meters in 23.86, her personal best. She also had excel-
lent performances on the 60 meters sprint, as well as the 400 and 5,000
meters. Elaborate stats on Kirsten's performances are posted on the
website flrunners.com (http://fl.milesplit.us/athletes/943189/stats). In July
2010 Kirsten will represent Suriname at the World
Championship Track and Field for minors in Canada.
'If I had to grade her performance I'd give her a 9.
But Kirsten can do better. She still has to grow tech-
nically, tactically and mentally However, she's not far
off her max performance', says Quinn.

Future
Kirsten has received a scholarship from the
Pennsylvania State University (Penn State), a
genuine 'athletes university'. She will be living on
the campus and be spending more time on the
track. Her family in Suriname and her American
temps are very proud. 'Now that she'll be going to
the university, it seems like a weight has been lifted
off our shoulders', says Quinn. 'Expectations were
high, especially with the Staatsolie Sports Fund. But
Kirsten made a good choice picking Penn State. The
university has a very good name when it comes to
track and field. Kirsten is in good hands'
Kirsten understands that she is now entering another phase in her life,
one where she will have to make decisions on her own. Quinn and
Marsha will be best friends she can always count on. Kirsten wants to
pursue a professional athletic career. Her biggest wish is to go to the
2012 Olympics in London.'I'm grateful to my sponsors Staatsolie, the
Governmental Department of Sports, Fernandes Company and Surinam
Airways for I wouldn't be here right now if it weren't for them.'


ledereen heeftRECHT op RECHT


r r r r r r r r r r r r r r

Robby Amain (49) begon in 1995 bij Staatsolie als
Field Engineer op de afdeling Maintenance te
Saramacca. Sinds kort werkt hij als Maintenance
Engineer op de nieuwe afdeling Reliability & Main-
tenance Engineering. Tien jaar geleden besloot hij
om ook "ander werk" te gaan doen. "Ik wilde me
inzetten voor de minderbedeelden, in het bijzonder
voor de marrons."


E Ike week presenteert Robby het
televisieprogramma 'Luku Dosu'
(kijkdoos in het Aucaans). "Luku Dosu
is er om mensen te helpen", verklaart
hij het doel van het programma. "In elke
uitzending worden er verschillende soci-
ale en maatschappelijke onderwerpen
belicht. De presentatie is voornamelijk in
de marrontalen of het Sranantongo, en


het programma wordt goed bekeken door
Surinamers uit alle bevolkingsgroepen",
vertelt Robby. "De focus van het pro-
gramma lag eerst op de marrongemeen-
schap, maar intussen is er aandacht voor
iedereen. Daar ben ik heel blij mee:
we even immers in een multiculturele
samenleving."


Robert Dadoe Amain rondde in Moengo de LBGO af. In de stad schreef hij zich in voor de
avondcursussen opzichter en onderopzichterWerktuigbouwkunde. Daarna bezocht hij de HTO-
opleiding Werktuigbouwkunde.Vervolgens going hij als praktijkmachinist aan de slag bij de EBS
waar hij 13 jaar bleef werken. Bij Staatsolie heeft Amain verschillende managementtrainingen
en -cursussen gevolgd.
1995-1996 Field Engineer Mechanical Maintenance
1996-2004 Supervisor Mechanical Maintenance
2004-2009 Mechanical Engineer Utility
2010 Mechanical Engineer Reliability & Maintenance Engineering
Robby is vanaf 2004 lid van het wetenschappelijk bureau van de politieke partij SEEKA. In 2006 trad
hij toe tot de raad van commissarissen van de NV Scheepvaart Maatschappij Suriname.
Robert Dadoe Amain completed Lower Vocational Education in Moengo. In Paramaribo he went to night school
to study the courses Site Foreman and Assistant Supervisor Mechanical Engineering. Upon completion he
studied the Higher Technical Education Mechanical Engineering. He started working as a machine operator at
the EBS (the local electricity company), where he worked for 13 years. At Staatsolie Amain received several
management training courses.
1995-1996 Field Engineer Mechanical Maintenance
1996-2004 Supervisor Mechanical Maintenance
2004-2009 Mechanical Engineer Utility
2010 Mechanical Engineer Reliability & Maintenance Engineering
Robby has been on the scientific bureau of the SEEKA political party since 2004. In 2006 he was appointed a
seat on the board of supervisors of the NV Scheepsvaart Maatschappij Suriname.


Everybody Deserves Legal Rights

Robby Amain (49) started as a Field
Engineer with the Maintenance Department
at Saramacca in 1995. Recently he became
Maintenance Engineer at the new Reliability
& Maintenance Engineering department.Ten
years ago he decided to 'add some other work'
to his schedule. 'I wanted to help the less fortu-
nate, mainly the Marroons from the interior.

Robby hosts the weekly television program
'Luku Dosu' (TV in the Aucaans). "Luku Dosu'
is to help people', says Amain.'In each broad-
cast we focus on a number of social issues.
The hosts mainly speak Marroon dialect and
Sranantongo (Surinamese lingua franca) and
we reach the average man in every ethnic
group. At first we focused on the Marroon
community, but we have shifted the focus to
a broader group. This pleases me very much
because we live in a multi-cultural society.

The beginning
Robby successfully completed Lower
Vocational Education (with a technical disci-
pline) in Moengo. When he asked the couple
that was taking care of him what he could do
for them they said: nothing. We've helped you
to help your people. I've never forgotten that
and that's how it began for me', says Robby
The Marroon youth are a vulnerable group


Het begin
Robby doorliep succesvol de LBGO-school
te Moengo (technische richting). Toen hij zijn
diploma in handen had, vroeg hij het echtpaar
dat voor hem zorgde, wat hij voor hen kon
doen. "Het antwoord was: 'Niets. We hebben
je geholpen om jouw mensen te helpen.' "Die
uitspraak is me altijd bijgebleven en dat is
waar het allemaal voor mij mee begon", vertelt
Robby. Marronjongeren vormden in zijn ogen
een kwetsbare groep, omdat ze voortdurend
negatief in het nieuws kwamen. Hij besloot
zich in eerste instantie op deze groep te rich-
ten. "lk begon via de radio voorlichting te
geven, vier jaar later kwam tv erbij." De uit-
zendingen bleken aan te slaan bij jongeren 6n
ander publiek.

Hulp
Robby besteedt zijn vrije tijd vooral aan soci-
aal-maatschappelijk werk. "lk denk vaak: terwijl
ik hier lekker rust, schreeuwt er ergens iemand
om hulp." Via zijn tv-programma heeft hij veel
zaken ten goede kunnen keren. Zo besteedde
hij een keer aandacht aan de schoolbus van
Peto-ondro (een dorp nabij Moengo) die van
ellende bijna uit elkaar viel. De buseigenaar
bood hierna twee betere bussen aan. Leerlingen
van de Prinses Beatrixschool te Stoelmanseiland
waren maanden van onderwijs verstoken door
een langdurige reparatie aan het schoolgebouw.
"Nadat Luku Dosu dit problem belichtte, werd
het onderwijs binnen een week hervat", zegt
Robby. Hij vertelt ook over de problemen van
jongeren in Moengo: geweld, tienerzwanger-
schappen en vele drop-outs. Volgens Robby is
er behoefte aan een voorbeeldfiguur. "Om deze
jongeren te motiveren vroeg ik Eddie Jharap,
oud-directeur van Staatsolie, om voor hen een
lezing te houden. Het werd een groot success. De
leerlingen, zo'n 400, brengen later dit jaar een
tegenbezoek aan de stad."

Ondersteuning
Geld verdient Robby niet aan al zijn inspan-
ningen. "Vaak moet ik in mijn eigen zak gaan,
maar dat vind ik helemaal niet erg. Mijn groot-
ste ondersteuning is de kracht van God en niet
te vergeten mijn vrouw en kinderen. Zonder
hen zou ik dit nooit kunnen klaarspelen." Hij
wil nog veel verzetten en betekenen voor men-
sen die in nood zijn. Daarom is hij in 2003
begonnen met de rechtenstudie op de Anton
de Kom Universiteit. Robby hoopt binnenkort
af te studeren en een advocatenkantoor te
beginnen. Hij wil zijn kennis inzetten voor
zijn medemens die het niet zo breed heeft:
"Een ieder heeft recht op recht". *


because they are always placed in the
limelight negatively Robby decided to tar-
get this group. 'I started with an informa-
tive radio program informing them. Four
years later I expanded to television. The
programs seemed to have found an audi-
ence among the youth and other people.

Help
Robby invests much time in his social
work. 'I often feel as if somebody is in
need of help while I'm just relaxing.' His
TV program has helped to right a lot
of wrongs. He had a news item once
about the ramshackle school bus at
Peto-ondro (a village near Moengo). The
bus owner, after seeing the program,
had two better buses available.The
students of the 'Princes Beatrix School'
at Stoelmanseiland were deprived of
education due to prolonged repairs to
the school building.'After'Luku Dosu'
focused on the issue, education was
resumed within a week, says Robby.
He elaborates on the problems among
the Moengo youth including violence,
teen pregnancies and the many school
drop-outs. 'These children need a role
model', says Robby. To motivate these
young people I once asked the former
Staatsolie Managing Director, Eddie
Jharap, to hold a lecture for them. It
was a great success. The approximately
400 students will visit Paramaribo later
this year.

Support
Robby does not earn money with his
efforts. 'I even have to chip in once in
awhile, but I don't really mind. My
biggest support comes from God and
also my wife and kids. Without them I
would never be able to do the things I
do' Robby would like to do much more
for those who need a helping hand. He
started studying Law in 2003 at the
Anton de Kom University After gradua-
tion he wants to start a lawyer practice.
He will then make his knowledge avail-
able to the less fortunate. 'Everybody
deserves legal rights.'TULLOW OIL OOK INOFFSHORE SURINAME


U


S 47


Repri TPF
Nobt Energy
- Pwo-Huir


BEach 1
bps,


S taatsolie en Tullow Oil will
korte termijn een productive
overeenkomst ondertekenen wa
details van de samenwerking zi
gewerkt. Blok 47 ligt op 260 ki
van de kust, heeft een oppervla
2.369 km2 en kent waterdiepte
1500 tot 3000 meter. Tullow Oi
in 2011 de exploratie beginnen
3D-seismisch onderzoek, als or
van een evaluatieprogramma or
potentieel van dit blok vast te s
Op middellange termijn zal Tul
exploratieputten in dit blok bor
Alle kosten in de exploratiefase
voor rekening van Tullow Oil ei
den pas terugbetaald als deze n
schappij een commerciele ontd


L__


41 i


Murphy Of

/-/
11 M Is .


en op Staatsolie heeft de optie om in de ont-
delings- wikkelings- en productiefasen deel te
larin de nemen voor 20 procent.
jn uit-
lometer Tullow Oil is reeds bekend in Suri-
kte van name vanwege haar samenwerking met
s van Staatsolies dochtermaatschappij Paradi-
il wil se Oil Company (POC). Mede namens
met Tullow Oil verricht POC vanaf 2007
nderdeel exploratieactiviteiten in het Uitkijkblok,
m het terwijl de exploratieboringen in Coronie
tellen. in de startblokken staan.
low Oil Tullow Oil is een van de grootste onaf-
en. hankelijke oliemaatschappijen van
zijn Europa met activiteiten in Afrika, Europa,
n wor- Zuid-Azie en Zuid-Amerika. In Zuid-
naat- Amerika heeft Tullow Oil belangen in
ekking Suriname, Guyana en Frans-Guyana. *


doet en deze in productive brengt.


Het Brits-lerse Tullow Oil zal
in blok 47 in het Surinaamse
zeeareaal exploratieactiviteiten
uitvoeren. Op 13 mei is hiertoe
een overeenkomst op hoofd-
lijnen gesloten met Staatsolie.
Tullow Oil is sinds 2007 actief
in de onshore-blokken Uitkijk
en Coronie.Tekst / Text: Kailash Bisessar


Tullow Oil to Operate in Offshore
Suriname

The British-Irish oil company Tullow Oil will be
exploring block 47 offshore Suriname. A Heads of
Agreement was signed with Staatsolie on 13 May.
Tullow has been operating in the Uitkijk and Coronie
onshore blocks since 2007.

Staatsolie and Tullow Oil will soon be signing a pro-
duction sharing contract outlining the details for the
cooperation. Block 47 is situated at 260 kilometers
(140 n-miles) off the coast, stretching out 2,369 km2
with depths ranging from 1,500 to 3,000 meters.
Exploration will start in 2011 with 3D seismic sur-
veys to determine the potential of the block. In the
medium term Tullow Oil will drill exploration wells. The
British-Irish company will bear all exploration cost and
Staatsolie only becomes committed to paying back
should production operation start after a commercially
profitable find. Staatsolie will be able to get a 20 per-
cent stake in the development and production phase.

Tullow Oil is no stranger to Suriname due to its coop-
eration with Paradise Oil (POC), a Staatsolie subsid-
iary POC has been operating on behalf of Tullow Oil
in the Uitkijk Block since 2007. Exploration drilling for
the Coronie Block will start soon.
Tullow Oil is one of Europe's largest independent oil
companies with operations in Africa, Europe, South
Asia and South America. Its South America operations
extend to Suriname, Guyana and French Guyana. *

SLE E E OI 0 GA NEW


Americas Petrogas begint met boringen in Argentinie
Americas Petrogas heeft aangekondigd dat zij in 2010 begint met de uitvoering van
haar exploratie- en ontwikkelingsprogramma in Argentinie. Dit programma omvat
de boring van tenminste vijftien bronnen en de uitvoering van zeker twee seismi-
sche onderzoeksprojecten in zeven gebieden in het Argentijnse Neuqu6n-bekken.
Americas Petrogas verwacht naast waardevolle informatie over de gebieden
ook productieverhoging en uitbreiding van de olie- en gasreserves. Met dit
exploratie- en ontwikkelingsprogramma hoopt de onderneming haar groei in
Argentinie te kunnen verwezenlijken. (rigzone.com) *

Irak treft extra veiligheidsmaatregelen om olievelden te beschermen
Irak is begonnen met extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de olie-
velden in en rond Basra, een stad in het zuidoosten. In het verleden vormden
Iraakse oliepijpleidingen vaak het doelwit van aanslagen. In april verwoestte een
bom een deel van de pijplijn die noord-lrakese olievelden verbindt met deTurkse
haven Ceyhan. Duizenden achtergelaten mijnen en clusterbommen moesten van
de olievelden verwijderd worden. Hierna kon er gegraven worden om de putten te
herstellen en het network van oliepijpleidingen te kunnen uitbreiden. Veiligheids-
troepen werken samen met oliemaatschappijen die zijn verbonden aan het Minis-
terie van Oliezaken. Deze troepen hebben contracten getekend met buitenlandse
maatschappijen die toestemming hebben om een aantal olievelden in het gebied
tot ontwikkeling te brengen. Het doel is om maatregelen te treffen die voldoen aan
de eisen van de maatschappijen die in het gebied opereren. De overeenkomsten
verzekeren de veiligheid van de maatschappijen. Irak vertrouwt op de huidige
productive van 2,5 miljoen barrels per dag voor meer dan 90 procent van de over-
heidsinkomsten en ongeveer 60 procent van haar bruto national product. (DPA/
rigzone.com) *

Murphy doet vondst in de Golf van Mexico
Murphy Oil Corporation heeft een olievondst gedaan in haar Dalmation North
vergunningsgebied in de Golf van Mexico. De put van meer dan 4.000 meter
diep is geboord in ruim 1.700 meter diep water. Murphy Oil heeft een aandeel
van 64,2 procent in het blok. Andere partners zijn Newfield (23,3%) en Mari-
ner Energy (12,5%). (rigzone.com) *

Saipem krijgt contracten in Koeweit en Angola
Saipem heeft twee contracten voor nieuwe onshoreprojecten in Koeweit en
Angola verkregen, met een waarde van ca. 580 miljoen euro. De Kuwait Oil
Company heeft het Turnkey EC contract voor de bouw van een
gasboosterstation in het zuidoosten van Koeweit toegekend aan Saipem.
De opdracht behelst de technische fase, de aankoop van material, bouw en
ingebruikname van een nieuw gas booster station dat 250 miljoen kubieke
voet gas per dag moet leveren. Het gas zal dan verder vervoerd worden naar
de bestaande Mina Al Ahmadi-raffinaderij. De oplevering van het project is
gepland voor midden 2011.
Het tweede contract is door Bechtel Overseas Corporation toegekend aan het
PLNG-consortium dat geleid wordt door Petromar. Het behelst de bouw van
een beheerssysteem als onderdeel van een groter project voor de bouw van
een installatie voor de productive, opslag en verscheping van vloeibaar aardgas
(LNG), nabij de stad Soyo in de Republiek Angola. Voor het project moeten 5
tanks gebouwd worden. Petromar wordt belast met de bouw van de buitenste
componenten van de LNG-, propaan-, butaan- en condensatietanks. De con-
structiewerkzaamheden moeten binnen 47 maanden af zijn.
(Saipem/rigzone.com) *


Americas Petrogas Commences 2010 Drilling Plans for Argentina
Americas Petrogas announced the commencement of its 2010
Argentinian exploration and development program. It will include drilling
a minimum of 15 wells and completing a minimum of 2 seismic pro-
grams in 7 areas in Argentina's Neuquen Basin.
Americas Petrogas expects to gain valuable information about the
areas, increase production and expand reserves of both oil and gas.
With this exploration and development program, the company hopes to
advance its vision of growth in Argentina. (rigzone.com)

Iraq Takes Extra Security Measures to Protect Oil Fields
Iraq has begun implementing extra security measures to protect
oil fields in and around the southeastern city of Basra. Iraq's oil
pipelines have frequently been attacked in the past. In April, a
bomb destroyed a section of pipeline linking northern Iraqi oil
fields to the Turkish port of Ceyhan. Thousands of mines and
cluster bombs that were left in the oil fields have been removed
in order to be able to dig and repair the wells and extend the
network of oil pipelines. Security forces are cooperating with oil
companies connected to the oil ministry, and have signed security
agreements with foreign companies licensed to develop a number
of oil fields in the area. The aim is to take appropriate security
measures that adapt to the demands of the companies operating
in the area and ensures their safety. Iraq relies on its current 2.5
million barrels per day production for more than 90 percent of its
government revenue and about 60 percent of its gross national
product. (DPA/rigzone.com) *

Murphy Makes Discovery in Gulf of Mexico
Murphy Oil Corporation has made a discovery at its Dalmatian North pros-
pect in the Gulf of Mexico. The well was drilled to a total depth of 13,195
feet. The well was drilled in approximately 5,820 feet of water. Murphy Oil
is the operator of the block, with a 64.2% working interest. Other partners
include Newfield (23.3%) and Mariner Energy (12.5%). (rigzone.com)

Saipem snags contracts in Kuwait and Angola
Saipem has been awarded two new onshore lump-sum contracts in
Kuwait and Angola for a total value of about 580 million euro. Saipem
has been awarded by Kuwait Oil Company the Lump Sum Turnkey
EPC contract to build a gas booster station in Southeast Kuwait. The
work covers the engineering, procurement, construction and commis-
sioning of a new gas booster station delivering 250 million cubic feet of
gas per day. The gas will be subsequently conveyed to the existing Mina
Al Ahmadi refinery. The project is due to be completed in mid 2011.
The second contract has been awarded by Bechtel Overseas
Corporation to the PLNG consortium led by Petromar for the con-
struction of the containment systems as part of the overall project
for the construction of a liquefied natural gas (LNG) plant, along
with storage and marine loading facilities, close to the town of Soyo,
Republic of Angola. The scope of work comprises the construction
of 5 tanks. Petromar will be in charge of the erection of the external
components of the LNG, propane, butane and condensate tanks.
The overall construction works will be completed within 47 months.
(Saipem/rigzone.com) *
Jubilarissen

Jubilarians


Tekst / Text: Astra Slooten


0 "Toekomst Staatsolie 0 00 Sg"


Christophuros 'Chris' Watamaleo trad
25 jaar geleden in dienst als koerier.
Die functie bekleedt hij nog altijd met
veel plezier. "Het werk is interessant. Je
komt op plaatsen waar je normaliter niet
zou komen. Op kantoren van ministers
bijvoorbeeld." Het werk van een koerier
is veelzijdig. Chris levert niet alleen brie-
ven af, maar doet allerlei andere klussen.
Zo regelt hij verzekeringen, verblijfs- en
werkvergunningen voor buitenlandse
medewerkers van Staatsolie.
Met trots zegt Chris dat hij altijd op tijd
is en zijn werk series neemt.


Het bezoek van de Guyanese oud-presi-
dent Cheddi Jagan aan Staatsolie vormde
voor Chris een hoogtepunt in zijn car-
riere. Samen met president Ronald
Venetiaan en directieleden van Staatsolie
zou het Guyanese staatshoofd een kijkje
nemen bij de raffinaderij en bij de plant
op Saramacca. Vlak voordat het gezel-
schap op Saramacca zou arriveren, bleek
er iets mis te zijn met de vlag. Chris en
anderen werden ingeschakeld; zij moes-
ten met spoed vanuit het hoofdkantoor
naar Saramacca gaan om de kwestie op
te lossen. Chris slaagde erin om de twee
vlaggen op tijd te laten wapperen.
"De toekomst van Staatsolie ziet er roos-
kleurig uit", vindt Chris. Toch is hij niet
van plan om er tot zijn pension te blij-
ven werken. Hij heeft namelijk planned
voor een eigen boerderij. In zijn vrije
tijd verzorgt Chris met veel toewijding
zijn koeien. Ook traint hij de spelers van
voetbalvereniging Reeberg United in
Lelydorp. Blijft daarna nog vrije tijd over,
dan gaat Chris graag jagen. *


'Bright Future Ahead for Staatsolie'

It was 25 years ago when Christophuros 'Chris'
Watamaleo started working for Staatsolie as a dis-
patch rider. Chris still enjoys doing that job. 'It's inte-
resting work. You go to places you normally wouldn't.
Take for instance a Minister's office. Dispatch riders
have a versatile job: Chris not only delivers the mail,
but he takes care of a number of odd jobs. He sees
to insurance, residence and work permits for foreign
Staatsolie employees.
Chris proudly states that he is always on time and
that he takes his job seriously He considers the
visit to Staatsolie by the former Guyanese president
Cheddi Jagan a highlight in his career. Accompanied
by President Ronald Venetiaan and the Staatsolie
management the Guyanese Head of State would tour
the refinery and the plant in Saramacca. Just before
the delegation arrived at Saramacca there seemed
to be something wrong with the flag. Chris and some
others were contacted and they had to speed from the
Staatsolie head office to Saramacca. He managed to
fly both flags in time.
'Staatsolie has a bright future ahead', says Chris.
Yet he does not want to stay on until his retirement.
Chris has plans to start his own farm. He devotes his
spare time taking care of his cows. He is also a soccer
trainer for the FC Reeberg United from Lelydorp. He
also likes hunting. *


0Mji 0er *od me 0o


Jenny Verwey-Kartopawiro weet nog
goed hoe moeilijk het was om als kers-
verse schoolverlater aan werk te komen.
"Bij elk sollicitatiegesprek werd gevraagd
naar ervaring, maar die had ik niet. "lk


raakte gedemotiveerd". In april 1985
keerde het tij: Jenny werd opgeroepen
voor een sollicitatiegesprek bij Staatsolie.
Tot haar verbazing mocht ze een week
later, op 17 april, beginnen.
Jenny werkte de afgelopen 25 jaar
wonder leading van diverse directieleden.
Ze werd regelmatig belast met grote
projecten. Zo heeft zij op de Sarah
Maria-plant het central secretariaat
opgezet en geleid. Op verzoek van toen-
malig Technisch Directeur Marc Waaldijk
gaf Jenny administrative ondersteuning


'My Work Keeps Me Young!'
Jenny Verwey-Kartopawiro still remembers how
hard it was to find a job freshly out of school. 'At
every interview they inquired after my experience,
but I lacked that. It choked my enthusiasm.' In April
1985 the tide turned: Jenny was invited for an inter-
view at Staatsolie. Much to her surprise she could
start a week later on 17 April.
In the past 25 years Jenny has worked for several
Staatsolie executives, and more than once was she
in charge of big projects. She has put up and led the
central secretariat at the Sarah Mariah plant. At Marc
Waaldijk's request, then Technical Director, she assisted
aan het team dat de onderhandelingen
voerde met ABB Lummus Global over
de bouw van de raffinaderij. Zij is dus
from scratch bij de raffinaderij betrok-
ken. Tijdens de bouw is Jenny zelfs uit-
geleend aan de constructiemaatschappij
ABB Lummus Global.
Bij Staatsolie heeft de schoolverlater van
weleer zich in de loop der jaren volledig
kunnen ontplooien. Haar kennis, inzet en
ontwikkeling leidden tot diverse promo-


Urmila Aliradja-Amanh begon in 1997
als vakantiejobber bij Staatsolie. Ze
zette zich enthousiast in en werd in
dienst genomen. Urmila werkte eerst
twee jaren op HRM. Daarna was zij tot
2008 actief bij de receptie. Inmiddels
is zij opgeklommen tot Administrative
Assistant III op het secretariaat van de
Algemeen Directeur.


ties. Momenteel is Jenny betrokken bij,
zoals ze het zelf noemt, "een mooi pro-
ject": de uitbreiding van de raffinaderij.
Deze loyale en flexible medewerkster
van Staatsolie zorgt voor een goede
balans tussen werk en gezin. Zij is
getrouwd en heeft een dochter van 18.
In haar vrije tijd is ze actief in de tuin.
Ook zingen, dansen en squashen vindt
ze leuk. "Mijn werk houdt me jong",
zegt ze. *


Urmila vindt het prettig om op die afde-
ling te werken. Ze voelt zich helemaal
this tussen de documenten en bestan-
den en draagt bij aan de overzichtelijk-
heid van het archief. Haar dagelijks werk
bestaat uit het opleggen en archiveren
van documenten, het opzoeken van
stukken en het assisteren van college's.
De sfeer bevalt Urmila uitstekend.
"ledereen hier is net 66n families En dat
kan zij heel goed weten, want Urmila
is een echte familievrouw: zij brengt
graag tijd door met haar moeder, zus en
twee kinderen. Urmila heeft een posi-
tieve installing: zij klaagt niet en is altijd
tevreden met wat zij heeft. *


the negotiating team dealing with ABB Lummus Global for
the construction of the existing refinery. She pioneered at
the refinery starting from scratch. During the construction
Jenny was even loaned to ABB Lummus Global.
At Staatsolie Jenny has managed to build up a career
through the years. Her knowledge, efforts and skills
have presented opportunities for several promotions.
Jenny is currently involved in what she calls 'a beauti-
ful project', the Refinery Expansion Project.
This loyal and flexible Staatsolie employee strikes
a good balance between work and family. She is
married, has a daugther of 18 and she likes garde-
ning. Singing, dancing and playing squash are also
among her favorite pastimes.'My work keeps me
young', she says.


'It's Like One Big Family'

Urmila Aliradja-Amanh took a summer job at
Staatsolie in 1997. She gave her best and was offered
a job. She had two years at the HRM department.
Then she moved to the front desk where she worked
till 2008. Now, she holds the position of Administrative
Assistant III at the Managing Director's Secretariat.
It feels good to work at that department. Urmila is at
home among the documents and files and she has a
share in keeping the office pretty organized. Her daily
duties are storing and filing away documents, looking
up documents and assisting her colleagues.
Urmila likes the environment. 'It's like one big family'
And she ought to know, for Urmila is a genuine family
person: she spends much time with her mother, sister
and two children. Urmila has a positive look on things:
she never complains and is always content with what
she has.


i ledereen hier is net 66n families"

Nieuwe Medewerkers

New Employees (april / April 2010 juni / June 2010)


Functie/Position:
Acting Environmental Administrator
Afdeling/Department:
HSE


Djina Bergraal-Sanchit

Functie/Position:
Superintendent Applications
Afdeling/Department:
Applications/ICT


Lucien Kaiijolaroeno

Functie/Position:
Floorhand
Afdeling/Department:
Drilling


Robert Dijo


Functie/Position:
Drilling Engineer
Afdeling/Department:
Drilling


Requillio Mac-Donald

Functie/Position:
Data Fieldworker
Afdeling/Department:
Production Development


Yashvant Oepasie

Functie/Position:
Powerhouse Electrician II
Afdeling/Department:
Utilities


Mellianna Djodarmo-
Imandikromo

Functie/Position:
Administrative Assistant III
Afdeling/Department:
Finance Directorate


Functie/Position:
Powerhouse Electrician II
Afdeling/Department:
Utilities


Functie/Position:
Powerhouse Electrician II
Afdeling/Department:
Utilities


Functie/Position:
Jr. Mechanical Engineer
Afdeling/Department:
Engineering & Construction


AsdiTroenokarijo "-

Functie/Position:
Well Operator III
Afdeling/Department:
Well Servicing


Angele Ramsaransing-
Karg

Functie/Position:
Sr. Legal Affairs Officer
Afdeling/Department:
Legal Affairs


Functie/Position:
Contracts Supervisor REP
Afdeling/Department:
Refinery Expansion Project


OrtwinThijm

Functie/Position:
Powerhouse Electrician II
Afdeling/Department:
Utilities


Marion Abia

Functie/Position:
Administrative Assistant III
Afdeling/Department:
Business Development


Lesley Gummels -

Functie/Position:
Day Head Guard
Afdeling/Department:
PS&PS Sar'ca

Personalia

Personnel News (april / April 2010 juni / June 2010)


UIT DIENST
NAAM NAME AFDELING DEPARTMENT
h.I," I I ,,, h ,111. I-ll 1lU U-,-U l1 l
PENSION
NAAM NAME AFDELING DEPARTMENT
I ii -ll ,,-' Ii .I I'l, h'' I ,,' lF i' Ii 'I I,'-I ,,I['


JUBILARISSEN JUBILEES
NAAM NAME AFDELING DEPARTMENT
12'. dlensllalen years
l1 I' I II I' i i' i 'ii F'i 'll'I,' _''
,l,,- ,1,,,, ,,lI .,-, ,,-. ,1,, ,,,-,,,,-I,,- 1 U,,, I _,,1,,

I II'l"- I _h'i i'll -'

JUBILARISSEN JUBILEES
NAAM NAME AFDELING DEPARTMENT
25 diensllalen years
_, I ,-,.I 1-Il iII IiiiiII Iiii,-,',i ,- 1li "l
,- ,- I h ,I, i i ,'' .I I ,--li l .. ''' I I-hiii ,I I' i .i,,'h i F,- 1 I ii l "IlI


In Memoriam

Tekst / Text: Sherida Asinga
Foto/ Photo: Archief / File


Onze gewaardeerde medewerker en college Clifton
Hugo Peroti overleed op 19 juni 2010. Peroti kwam
in 1997 in dienst als Boardoperator bij Refining Ope-
rations te Tout Lui Faut en maakte later promote tot
Lead Operator. Hij heeft tot laatst op deze afdeling
gewerkt als Shift Supervisor. Peroti was vader van vier
kinderen en werd 45 jaar.
Aan het werk was Peroti bekend als Pero. "Hij was een
zachtmoedig mens", vinden zowel zijn college's als lei-
dinggevende. Hij probeerde zaken altijd voorzichtig te formuleren en begon
dan vaak met: "laat me het anders zeggen".
Peroti heeft met zijn medewerkers, zo'n twaalf man, een special band
weten op te bouwen. "Hij was vrienden met een ieder, maar ook 1x24 uur
onze Supervisor. Als we voor een trip buiten de stad waren, lette hij nog
altijd scherp op. We mochten niet te diep in het glaasje kijken of te ver in
het water gaan", vertellen zij.
Hij hield van grappen maken, maar had vooral een voorliefde voor henge-
len. "Eens nam hij voor iedereen gebakken vis mee naar het werk." Zijn col-
lega's zullen hem missen, dat staat vast. "De leuke momenten samen en zijn
goede adviezen zullen wij ons altijd herinneren." *


Our esteemed colleague Clifton Hugo Peroti left us on 19 June
2010. He started as Board Operator at Refining Operations at
Tout Lui Faut in 1997 and soon made Lead Operator. The last
position he held was that of Shift Supervisor.
Peroti, a dad of four, was 45 years old. At work he was nick-
named Pero.'He was a meek person', say both his colleagues
and his supervisor. 'He always tried to ease a message to others;
mostly beginning with the words let me say it this way'
Peroti had a special tie with his 12-men crew. 'He was a friend to
everyone, but he never slipped up. Even when we were on a day
trip he always kept a sharp look out: too much drinking and also
swimming off too far were prohibited'
He liked telling jokes, but his true passion was fishing. 'Once he
treated everyone in the crew to baked fish' It is obvious that his
colleagues will miss him. 'We'll always remember the precious
moments together and the good advice he used to give us'


PROMOTE PROMOTION
NAAM NAME FUNCTIE POSITION AFDELING DEPARTMENT

I l,-, : I I l [i1- II I l- I 1 I l I, -ll ,
I, -II , ,, ',- II Il,, I I I Ii -' II I: I'',II, h ,,''i lI I I. 1 II ii I 1.1 ''1 ',- 1 II I :- l IIII i i -i

GEBOREN BORN
NAAM NAME KIND VAN CHILD OF AFDELING DEPARTMENT
I ,-II_ Iil,,, I 1 I II II i' I-ii'I'i,-,-i i I ' I''''il i 'iIi,- ii i '' l, ,I
II I I I- 1 III'' III F i
I ,i, I I l -i I' 1 i i ii I rHUWELIJKEN
NAAM AFDELING NAAM PARTNER
lI,-,' ,,, .I I I,- i i,- F, 'I. I 0'l F ,,i'ii T "'i I Ii , l I .i .- j ii ,
.. 'J ., p .,

STAAtSOLIE MAATSCHAPPIJ SURINAME
STATE OIL COMPANY OF SURNAME
ISO 9001:2008 CERTIFIED


BUNKERING SERVICES

I DMA
* High Quality. Low metals and low sulphur (<1%)
fuel oils ranging from RMA 30 to RMH 700


24/7, 365 DAYS of HIGH QUALITY
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.
State Oil Company of Suriname
Marketing Division
Sir W. Churchillweg 79 PO. Box 1865
Phone: (597) 484424
Fax: (597) 480811 or (597) 480333
Website: www.staatsolie.com
E-mail: marketing@staatsolie.com / bunker@istaatsolie.com


Confidence in Our Own Abilities
1
0a *


(STMATSUE)
VmmouwEN Em Kuw N
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs